Samsung SPF-85P Упътване за употреба

Samsung SPF-85P Упътване за употреба
|
Символи за
безопасност
| Захранване | Инсталиране |
Използване и
почистване
|
Символи за безопасност
Задължително следвайте напътствията по-долу, за да предотвратите злополуки и повреди на продукта, като използвате
продукта правилно.
Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до сериозни наранявания и дори смърт.
Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до незначителни наранявания на лица
или повреда на имущество.
|
Символи за
безопасност
| Захранване | Инсталиране |
Използване и
почистване
|
Захранване
Поставете щепсела на захранващия кабел, докато е стабилно вкаран.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар.
Не използвайте повреден захранващ щепсел, кабел или контакт, това може
да причини токов удар или пожар.
Не докосвайте щепсела на захранването с мокри ръце, това може да причини
токов удар.
Не свързвайте повече от един уред на един контакт, това може да причини
прегряване и пожар.
Не дърпайте със сила захранващия кабел. Не поставяйте тежки предмети
върху захранващия кабел, това може да предизвика токов удар или пожар.
Преди преместване на уреда, той трябва да се изключи и щепселът да се
извади от контакта. Извадете също и кабелите от другите устройства.
z
При преместване на уреда без изключване на захранващия кабел той може да се
повреди и да предизвика пожар или токов удар.
Дръжте и дърпайте щепсела за корпуса при изваждане от контакта, тъй като
дърпането за кабела може да го повреди.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар или продуктът да не се включи
нормално.
Извадете щепсела от контакта преди почистване на уреда.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.
Пазете изделието далеч от места, изложени на омасляване, дим или влага; не
инсталирайте в превозно средство.
z
z
Той може да се счупи или да причини пожар поради лоша вентилация.
Ако е необходимо мониторът да се използва без приложената стойка, осигурете
необходимата вентилация. Когато почиствате пода с вода, избягвайте контакт на
вода с адаптера за захранване.
На поставяйте продукта в близост до отоплителни уреди.
z
Има опасност от пожар.
|
Символи за
безопасност
| Захранване | Инсталиране |
Използване и
почистване
|
Инсталиране
Когато инсталирате уреда в шкаф или върху рафт, лицевата част на уреда не
трябва да се издава извън шкафа или рафта.
z
Ако не направите това, продуктът може да падне и да се повреди или да нарани
някого.
Не поставяйте захранващия кабел в близост до нагревател, защото това може
да го стопи и да причини токов удар или пожар.
Не инсталирайте уреда на места, изложени на омасляване, влага или вода
(дъждовна вода), нито в превозно средство.
z
Всякакъв контакт с тези материали може да предизвика токов удар или пожар.
Изключете захранващия кабел, когато има светкавици и гръмотевици.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.
Поставяйте продукта внимателно при инсталирането му.
z
Ако не внимавате, това може да предизвика повреда или нараняване.
Избягвайте да изпускате продукта при местене, това може да го повреди или
да нарани някого.
Не монтирайте продукта в леснодостъпно за деца място.
z
Продуктът може да падне и да нарани някого.
|
Символи за
безопасност
| Захранване | Инсталиране |
Използване и
почистване
|
Използване и почистване
Не поставяйте никакви метални предмети като вилици, жици или свредели
или пък запалими предмети като хартия или кибритени клечки в портовете
отзад на продукта, тъй като това може да предизвика токов удар или пожар.
z
Ако вода или чужда материя попадне в уреда, изключете уреда, извадете
щепсела от контакта и се обърнете към сервизен център
Некога не разглобявайте, ремонтирайте и модифицирайте продукта сами.
z
Ако е необходим ремонт, свържете се със сервизен център. Ако това не се
направи, може да възникне пожар или токов удар.
Ако чуете странен звук, усетите миризма на изгоряло или видите пушек,
моментално извадете захранващия кабел и се свържете със сервизен център.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.
Винаги отстранявайте прах и вода от щифтовете и връзките на захранващия
кабел.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.
При почистване на продукта първо изваждайте захранващия кабел и го
почистете със суха, мека кърпа.
z
Не използвайте химикали като бензен, алкохол, разредители, инсектициди,
освежители за въздух, масла,детергенти или восък.
Когато уредът не се използва дълги периоди от време, извадете щепсела от
контакта.
z
Големи количества натрупан прах могът за генерират топлина и запалване, което да
причини токов удар или пожар.
Ако е нужно продуктът за се инсталира на определено място, различно от
стандартните условия, свържете се се един от сервизните ни инженери за
инсталирането, защото качеството на работа на продукта може да се занижи
според условията.
z
Това се отнася до места изложени на големи количества фин прах, химикали,
високи и ниски температури, влага или когато продуктът трябва да се използва
продължително време без почивка.
Ако продуктът се изпусне или кутията му се счупи, изключете го и извадете
захранващия кабеп.
z
Използването на продукта без да сте проверили дали не е повреден може да
причини токов удар или пожар. Веднага се свържете със сервизен център.
Правилно изхвърляне на този продукт
(Отпадъчни електрически и електронни уреди) - Само за Европа
(Приложимо за ЕС и други европейски държави със самостоятелна система за
събиране на отпадъци.)
Маркировката на продукта или неговата документация показва, че не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Приложимо за ЕС и
други европейски държави със самостоятелна система за събиране на отпадъци. За да се
предотвратят възможни вреди за околната среда и човешкото здраве от неконтролирано
изхвърляне на отпадъци, отделете този отпадък от другите и го рециклирайте отговорно, за
да осигурите повторна употреба на материалните ресурси.
Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този
уред, или към местните органи, за подробни данни къде и как могат да предадат този уред
за рециклиране, безопасно за околната среда.
Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят
условията в договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други
производствени отпадъци.
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
- Само за Европа
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за
връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в
този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен
живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията
съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако
батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на
човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на
материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и
ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
|Характеристики | Компоненти |
Предни
|
Назад
|
Отстрани
|
Характеристики
Разширяване чрез вградената памет или картата с памет. Моментално гледане на моментни
изображения.
Функция музика за фон.
Може да бъде използвана с батерията за определен период от време, без да бъде свързан с контакт.
Снабден с функция минимонитор.
Стилен дизайн
Продукт с първокласен, стилен дизайн, който може да бъде използван като декорация за бюро или маса.
Въртящата се поставка, която позволява както хоризонтално, така и вертикално разположение.
|Характеристики | Компоненти |
Предни
|
Назад
|
Отстрани
Проверете дали всички компоненти се съдържат в пакета на доставката.
Ако нещо липсва, свържете се с местния дистрибутор, където е закупен продуктът. За допълнителни елементи се обърнете към
сервизен център.
Никога не използвайте адаптер за захранване, различен от този, предоставен с продукта.
Компоненти
Digital Photo Frame
(Цветът и формата на елементите може да се различават за различните модели.)
Ръчно
|
Бърз старт
Гаранция
(Не се предлага на всички места)
Ръководство за потребителя
Кабели
Захранващ кабел
USB кабел
Адаптер за захранване
(A-mini B тип)
|Характеристики | Компоненти |
Предни
|
Назад
|
Отстрани
|
Предни
Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.
Този продукт е тактилен. Ако леко докоснете бутона от дясната страна на продукта, лампичката на бутона светва.
Когато лампичката на бутона свети, тогава можете да работите с менюто на всеки едни бутон.
Бутон [MENU]
Показва менюто в долния ляв ъгъл на екрана.
[
Използва се за местене нагоре.
] Бутон нагоре
[ ] Бутон наляво
Използва се за местене наляво.
[ ] Бутон надясно
Използва се за местене надясно.
[
] Бутон надолу
Използва се за местене надолу.
[
] Бутон Enter
Използва се за избор.
[
] Бутон "Назад"
Връщане към предишното меню
[
] Бутон "Слайдшоу"
Изпълнение или пауза на слайдшоуто.
|Характеристики | Компоненти |
Предни
Назад
Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.
|
Назад
|
Отстрани
|
Свържете адаптера за захранване към това гнездо.
Извод на
Свържете захранващия кабел към терминал за захранване на адаптера за захранване.
захранването
[ ] Бутон за
включване
Включва и изключва продукта.
Почистваща
Поставката позволява както хоризонтално, така и вертикално монтиране.
Държач против
Поддържа продукта здраво на място върху хлъзгави повърхности.
плъзгане
Терминалът Service
Това е терминал за обслужване само на продукта. Не работете с него произволно.
(Сервиз)
Заключалка
Заключалката Kensington е устройство, използвано за физическо обезопасяване на
Kensington.
системата, когато тя се използва на публично място. (Заключващото устройство трябва да се
закупи отделно.)
|Характеристики | Компоненти |
Предни
|
Назад
|
Отстрани
Отстрани
Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.
Високоговорител
Можете да чувате звук, без да свързвате допълнителни високоговорители.
Свържете вашите слушалки към гнездото за слушалки.
Гнездо за слушалки
MEMORY CARD
Позволява да поставите опционална карта с памет. (Приложимо само за SD/MS карти)
Свържете компютър или външно устройство с USB кабел.
|
Изходящ терминал
Свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB
терминала на компютър с USB кабел.
(Съвместим с USB 2.0(устройство))
Задължително използвайте USB кабела (тип A-мини B), предоставен с продукта,
когато свързвате вашата рамка за цифрови снимки към компютър през
изходящия порт.
Входящ терминал
Свържете вашата рамка за цифрови снимки (Digital Photo
Frame) към устройство за съхранение, което поддържа
USB.
(Устройство за съхранение, което поддържа USB)
|Захранване |
USB
| Карта с памет |
USB
| Карта с памет |
Захранване
Свържете кабела на адаптера към извода на
гърба на продукта.
Свържете адаптера за захранване към захранващия кабел.
Включете захранващия кабел на продукта в близък контакт.
Натиснете бутона [
], за да включите захранването.
|Захранване |
USB
Изходящ
Използва се за свързване на рамката за цифрови снимки към компютър.
Задължително използвайте USB кабела, предоставен с продукта, когато свързвате вашата
терминал
рамка за цифрови снимки към компютър през изходящия порт.
Входящ
Използва се за свързване на външно устройство, поддържащо USB, към вашата рамка за цифрови
терминал
снимки.
Ако свържете вашия USB диск тип Memory Stick към USB концентратор или USB удължител, той
може да не се разпознае. Затова се уверете, че USB дискът тип Memory Stick е свързан
директно към USB порта.
Когато свързвате външно устройство към входящия порт, използвайте USB кабела, предоставен
със външното устройство.
Samsung не носи отговорност за неизправност на външното устройство, причинена от
използване на кабел, различен от определения за устройството.
Някои външни продукти предоставят кабели, които не отговарят на USB стандартите. Това
може да причини неизправност.
Ако външно устройство за памет не функционира нормално при звързване с рамката за цифрови
снимки, опитайте се да го свържете с вашия компютър. Ако външно устройство за памет все още
не функционира нормално при свързване с компютъра, свържете се със сервизен център за
устройството или компютъра.
Свържете към изходящия порт на вашата рамка за цифрови снимки.
Свържете USB терминала на вашия компютър.
|Захранване |
картата с памет
MEMORYCARD
Поставете картата в посоката, указана върху нея.
USB
| Карта с памет |
Ако не се натисне бутон за (10) минути, скрийнсейвърът започва да предпазва монитора.
Обаче, скрийнсейвърът не се задейства в състояние слайдшоу.
Ако не се натисне бутон за (10) минути и скрийнсейвърът се задейства по време на възпроизвеждане на музика, името на
файла, който се възпроизвежда се показва на екрана.
Този продукт е тактилен. Ако леко докоснете бутона от дясната страна на продукта, лампичката на бутона светва.
Когато лампичката на бутона свети, тогава при натискане на всеки един бутон, той ще работи.
| Ръководство за потребителя |
Photo
|
Music
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Ръководство за потребителя
Бутони
Меню
Описание
Влиза или излиза от меню.
MENU
Задръжте бутона MENU за повече от пет (5) секунди. Лампичките на бутоните ще замигат два пъти
и ще се задейства функцията за заключване на бутона. За да изчистите функцията за заключване
на бутона, задръжте бутона MENU отново за повече от пет (5) секунди.
,
, ,
За преместване между елементите и нагласяне на стойност.
Избира функция
Връща се на предишния екран.
Задръжте този бутон за пет (2) секунди, за да се върнете на главния екран.
Изпълнение или пауза на слайдшоу.
Чрез натискане на бутона [ ] по време на възпроизвеждане на слайдшоуто, се възпроизвеждат
снимките от мястото, където се намира последната възпроизведена снимка. Ако снимките се
намират на мястото, където се намира и последната възпроизведена снимка, те автоматично биват
потърсени и се изпълняват като слайдшоу.
Screen (Екран) Индикации за състоянието
Display (Дисплей)
Описание
Показва се, когато USB устройството е свързано.
Показва се, когато SD/MS картата с памет е свързана.
Индикатори за батерията
Display (Дисплей)
Описание
|
Показва се, когато батерията се използва със свързан захранващ кабел и батерията се зарежда.
Показва се, когато батерията е напълно заредена и захранващият кабел е свързан.
Показва се, когато батерията е напълно заредена.
Показва се, когато около 25% от батерията е изразходвана.
Показва се, когато около 50% от батерията е изразходвана.
Показва се, когато около 75% от батерията е изразходвана.
Показва се, когато около 95% от батерията е изразходвана. Когато това се случи, екранът
превключва на главния екран незабавно и иконата за разреждане на батерията примигва в
центъра на екрана и захранването спира. Докато иконата за изтощена батерия мига, не можете да
влизате в подменю.
Отнема около два (2) часа за пълно зареждане на батерията, когато тя е напълно разредена.
Слайдшоуто може да продължи за около един (1) час в състоянието по подразбиране (Сила на звука 70, Яркост 70),
когато батерията е напълно заредена.
Времето на използване на батерията може да се раличава според настройките (Яркост, Сила на звука и т.н.)
Когато вътрешната батерия а напълно заредена и адаптера за захранване е изваден за повече от 3 дни, вътрешната
батерия ще се разреди. Ако тя е напълно разредена, включете адаптера за захранване за презареждане на
батерията и настройка на часа.
Животът на батерията намалява с увеличаване времето на използване на продукта.
Акумулаторната батерия, вградена в този продукт не може да бъде заменяна от потребителя. За информация за
подмяната, моля свържете се с вашия доставчик.
| Ръководство за потребителя |
Photo
|
Music
|
Photo
Когато избирате папка
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Меню
Описание
Open
Отваря избраната папка.
Copy
Копира избраната папка.
Delete
Изтрива избраната папка.
Менюто, което се показва, когато избирате миниатюрата.
Clock &
Alarm
|
Settings
|
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Подменю
Меню
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Описание
Изпълнява слайдшоу
Копира избрания файл на друго устройство за съхранение.
(Активирано, когато е свързано устройство за съхранение.)
Копира всички файлове на друго устройство за съхранение.
(Активирано, когато е свързано устройство за съхранение.)
Delete
Изтрива избрания файл.
Delete All Files
Изтрива всички файлове.
Set as Background
Задава избраното изображение като фоново за главния екран.
В този момент режимът за фон автоматично се променя на режима по избор.
При копиране на снимка от външно устройство за съхранение (SD/MS, USB памет) на Frame Memory, ако [Settings][Options]-[Frame Memory Copy] е зададено на [Resized], размерът (качеството на екрана) на снимката автоматично се
намалява, така че да може да се побере на екрана на вашата цифрова рамка за снимки и EXIF (относно камерата),
съхранена в снимката се изтрива. Затова, уверете се, че използвате само снимки, записани на Frame Memory memory
само с цифрова рамка за снимки.
Може да отнеме дълго време, ако много снимки се копират по едно и също време.
Меню слайдшоу
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Само снимки с разделителна способност, по-малка от 8000 (ширина) * 8000 (височина) пиксела, могат да се показват
на екрана.
Този уред може да поддържа само до 4000 снимки. Ако има повече от 4000 снимки в изпълнението на слайдшоуто не
могат да се включат останалите снимки.
Долно екранно
Горно екранно
меню
Подробно екранно меню
меню
Описание
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe,
Effect
Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
Изберете ефект за изображенията на екрана.
Speed
Slide Show Settings
Fast, Normal, Slow
Изберете скорост между Fast, Normal, и Slow.
Mode
All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
Изберете Repeat за показване на изображения.
Display Clock
On, Off
Избира дали да изпълни слайдшоуто едновременно с това да показва текущото време.
Brightness
0~100
Регулира яркостта от ниво 0 до 100.
Rotate
Original, 90°, 180°, 270°
Изберете между Original, 90°, 180° и 270°.
x1, x2, x4
Zoom
Изберете това, ако искате да увеличите снимка. Можете да я увеличите до размер x2 или x4.
Размерът x1 е, когато снимката е зададена на Fit to Width.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Можете да изберете как да регулирате размерите на снимките, когато се показват на екрана.
Original Fit
Auto Fit
: Когато размерът на снимката е по-голям от размера на екрана, показва се така, че
да пасне на размера на екрана.
: Когато размерът на снимката е по-малък от размера на екрана, тя се преоразмерява
така, че да пасне
Aspect Ratio
на размера на екрана.
Fit To Width
: Снимките са зададени да пасват на ширината на екрана. Хоризонтална или
вертикална част от снимката може да бъде показана отрязана,
но няма изкривяване.
Fit To Screen : Снимките са зададени да пасват на резолюция 800*600.
(Изображението на снимката може да се изкриви)
Delete
Set as Background
Изтрива снимка, която се показва в слайдшоу.
Задава текущо изображение като фоново за главния екран.
On, Off, Music Settings (Включване, Изключване, Музикални Настройки)
Ако изберете [Settings] от [Background], като натиснете бутона MENU, музикалните файлове в
Background Music
папката с последния изсвирен музикален файл се изпълняват като фонова музика. (Ако фоновите
музикални файлове в папката, където се намира и последният възпроизведен музикален файл, не
са били премахнати, те автоматично биват потърсени и се изпълняват.) За да зададете музикален
файл като фонов музикален файл, изберете [Music Settings] от [Background Music] и изберете
музикален файл от Frame Memory или свързаното устройство с външна памет.
Меню
MENU
Описание
За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто.
Изпълнява следващия файл.
Изпълнява предишния.
Регулира на силата на звука.
Изпълнява и спира на пауза файл.
За изпълнение или пауза на Слайдшоу.
| Ръководство за потребителя |
Photo
|
Music
|
Clock &
Alarm
|
Settings
|
Music
Менюто, което се показва, когато избирате списък.
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Подменю
Меню
Play Music
Play Mode
Описание
Изпълнява файл.
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Избира на режим на възпроизвеждане.
Copy
Copy All Files
Копира избрания файл на друго устройство за съхранение.
Най-малко едно устройство за съхранение трябва да бъде свързано.
Копира всички файлове на друго устройство за съхранение.
Най-малко едно устройство за съхранение трябва да бъде свързано.
Delete
Изтрива избрания файл.
Delete All Files
Изтрива всички файлове.
Менюто, което се показва при възпроизвеждане
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Подменю
Меню
Play Mode
Описание
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Избира на режим на възпроизвеждане.
Директни функции
Меню
MENU
Описание
За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто.
Възпроизвежда следващия.
Изпълнява предишния.
Регулира на силата на звука.
Изпълнява и спира на пауза файл.
Изпълнява слайдшоу.
| Ръководство за потребителя |
Photo
|
Music
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Clock&Alarm
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Меню
Подменю
Подробно Меню
Описание
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (когато форматът на часа е зададен на 12 часа).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes (когато форматът на часа е зададен на 24 часа).
Задава датата и часа.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
За формата на часа, можете да избирате 12 часа или 24 часа.
Ако е избрано 24 часа, не може да се избира am/pm.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Можете да избирате формата, в който се показва датата.
Clock Type
Analog, Digital, Clock & Calendar
Можете да изберете типа часовник.
Activation
Set time
Clock & Alarm
Yes, No
Manual, After 10min., After 20min. After 30min.
Hours
1~12
Minute
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
|
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
Volume
0~100
Може да настройвате аларма.
| Ръководство за потребителя |
Photo
|
Music
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Settings
Settings
Подменю
Меню
Подробно Меню
Описание
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
Можете да избирате език за продукта.
Brightness
0~100
Регулира яркостта на екрана.
Direct Slideshow
Off, On
Свържете външната памет и слайдшоуто започва с нейните снимки.
Auto Fit Portrait Photo
Off, On
При поставянето на рамката за цифрови снимки (Digital photo frame) в хоризонтално положение,
Options
портретната снимка автоматично се завърта, за да се вижда цялата снимка в рамката за цифрови
снимки.
Button Sound
Off (Изкл.), Low (Ниско), Medium (Средно), High (Високо)
Може да включите и изключите с натискане на бутона за звук, който се при функциониране.
Сила на звука
0~100
Регулира на силата на звука.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
При копиране на снимка от външно устройство за съхранение (SD/MS, USB памет) на Frame Memory, ако
[Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] е зададено на [Resized], размерът (качеството на екрана) на
снимката автоматично се намалява, така че да може да се побере на екрана на вашата цифрова рамка
за снимки и EXIF (относно камерата), съхранена в снимката се изтрива. Затова, уверете се, че
използвате само снимки, записани на Frame Memory memory само с цифрова рамка за снимки.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
|
Може да зададете първия екран, който се появява, когато включите захранването.
Screen Saver
Slideshow, Clock
Можете да изберете типа скрийнсейвър.
Ако не се натисне бутон за (10) минути, се активира скрийнсейвър.
Home Background
Default, Custom
Можете да настроите фона за показване на екранното меню.
Preferences
Auto Picture On/Off
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
Когато времето достигне [Off Time], другата работа се спира и екранът се изключва. Когато времето
достигне [On Time] , екранът се включва и предишното състояние на работа продължава.
Ако екранът се изключи, когато достигне [Off Time], натиснете който и да е бутон, освен бутона Power
(Включване), за да се покаже екрана отново.
Ако продуктът се използва като Mini-Monitor или когато устройство Mass Storage е свързано с
вашето PC чрез USB кабел, екранът няма да се изключи, дори и времето да достигне Off
Time.
Можете да актуализирате продукта като използвате USB памет или карта с
Firmware Update
памет (SD/MS).
За последния файл за обновяване на фърмуера, посетете
www.samsung.com.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
Инициализиране на настройките до фабричните.
Product Information
Model, Firmware Version
Можете да проверите информация за вашия продукт.
Искам да актуализирам фърмуера.
Подготовка
Digital Photo Frame
Файл за актуализиране на фърмуера.
USB карта с памет или устройства с външна памет (SD/MS)
Моля, посетете www.samsung.com за най-нова актуализация на фърмуера.
Свързване на
USB карта с
памет към
компютъра
Когато сте готови, свържете USB картата с памет към компютъра.
Копирайте файла за актуализация на фърмуера, който сте изтеглили на USB картата с
памет.
(Копирайте файла в основната директория.)
Свързване на
Извадете USB картата с памет от компютъра и я свържете към цифровата рамка за
USB карта с
снимки.
Digital Photo
Frame
Актуализиране
Ако цифровата рамка за снимки е изключена, включете я.
Изберете [Firmware Update] на страницата [Settings]-[Update/Reset].
На екрана се показва напредъка на актуализирането.
Когато актуализирането приключи, изключете Digital Photo Frame, извадете USB картата с
памет и включете отново Digital Photo Frame за максимална безопасност.
Не изваждайте USB картата с памет по време на операцията за актуализиране.
Не натискайте никакви клавиши по време на операцията за актуализиране.
Не поставяйте никаква друг карта по време на операцията за актуализиране.
Не изключвайте Digital Photo Frame по време на операцията за актуализиране.
Можете да видите дали е бил успешен процесът на актуализиране, като проверите дали
версията на фърмуера на Digital Photo Frame се е сменил.
Digital Photo Frame не само позволява да се радвате на снимките, но също и предоставя
допълнителна функция на мини-монитор. Мини-монитор е функция, която позволява Digital
Photo Frame да работи като помощен монитор. Използването е лесно, тъй като Digital Photo
Frame се свързва към компютъра с USB кабел. Тази функция ви позволява да работите поефективно на компютъра, като използвате допълнителен монитор. За използване на вашата
цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor първо инсталирайте програмата Frame Manager .
(Отбележете обаче, че може да използвате само една цифрова рамка за снимки като MiniMonitor.)
Инсталиране на Frame Manager
Ръководство за потребителя на Frame Manager
Използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor.
Използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mass Storage.
Смяна на текущия режим на друг режим
Регулиране на яркостта
Актуализиране на фърмуера
Системни изисквания
z Операционна система: Windows XP SP2
z USB: Разширен хост контролер (EHCT) за USB 2.0
z RAM: 256 МB или повече
Внимание
1.
Трябва да се инсталира Windows XP Service Pack 2. Може да не работи с операционна система, различна от
Windows XP SP2. Не сме отговорни за проблеми, които могат да се появят при инсталиране на операционна
система, различна от Windows XP SP2.
2.
Препоръчване скоростта на процесора да е 2,4 GHz или повече. Вашата цифрова рамка за снимки може да не
3.
Уверете се, че сте го инсталирали правилно, както е посочено в ръководството за инсталиране.
4.
Не използвайте вашия Mini-Monitor като основен монитор. Не сме отговорни за никакви проблеми, които могат да
работи правилно, ако спецификаците на вашия компютър са по-ниски от препоръчаните.
възникнат, ако не следвате упътванията.
5.
6.
Ако се използва като основен монитор, екранът може да е празен.
Ако функционира като Мини.монитор, никой от бутоните няма да работи с изключение на този за включване и
бутоните ▲/▼.
7.
При използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor всички бутони с изключение на бутона за
включване няма да работят.
8.
За някои видеокарти, Mini-Monitor може да не работи нормално. В такъв случай задайте Хардуерно ускорение на
Няма.
За да зададете Хардуерно ускорение на Няма: Щракнете с десния бутон върху работния плот на Windows и
изберете Свойства от показаното меню. Появява се прозорецът Свойства на дисплея. Щракнете върху
раздела Настройки > Разширени > Отстраняване на неизправности. Преместете плъзгача Хардуерно
ускорение на Няма.
9.
Не можете да използвате Aero effect на Windows Vista докато използвате Mini-Monitor.
10.
Когато използвате Windows Vista, някои филми не могат да бъдат възпроизведени чрез Mini-Monitor.
11.
Ако драйверът на картата се актуализира, когато Frame Manager е вече инсталиран, функцията the Mini-Monitor
12.
Ако се използва функцията за завъртане на Frame Manager, текущата настройка за местоположение на Mini-
може да не работи правилно. В този случай премахнете Frame Manager и го инсталирайте отново.
Monitor може да се промени. Дори и да се използва функцията за завъртане, екранът няма да се покаже като
завъртян в прозореца [Display Properties].
Спецификации
Елементи
Име на модел
SPF-85P, SPF-86P
Тип
Разделителна
способност
Панел
Спецификации
Яркост
Съотношение на
контраста
Интерфейс
8" (20 cm) TFT
800 x 600
200 cd/m²
400 : 1
6 битов цифров TTL
Поддържани формати
JPEG (Прогресивен, CMYK JPEG не се поддържа.) MP3
Вградена памет
1 GB
USB
Един главен (устройство 2.0) и един подчинен (хост 1.1)
Карта с памет
SD/MS (FAT32)
Категория
Външен захранващ адаптер (12V, 2A, 24W)
Батерия
7.4V 770mAH
Консумация
Режим на изключено захранване : под 1W (Дори при изключено
Захранване
Нормален режим: под 8W (Но, 14 W за зареждане на батерия)
захранване може да се консумират до10W, докато батерията се зарежда.)
Звук
1W + 1W (Стерео), слушалки
Размери
Обща
(ШxВxД)
228 x 187.5 x 46 мм / 8.9 x 7.4 x 1.7 инча
информация
Тегло
785 г /1.7 фунта
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед на по-добра работа и
качество.
Уреди клас B (Уреди за информация и комуникация за домашно ползване)
Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и
може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. (Уредите клас B
излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас A.)
|
Отстраняване на
неизправности
| Терминология |
Центрове за
сервиз
|
Отстраняване на неизправности
Този раздел описва различни проблеми и решения, срешнати от потребителите на рамката за цифрови снимки. При сблъскване с
проблем първо проверете списъка по-долу и следвайте предложеното действие, ако проблемът ви съвпада с някой от посочените.
Ако проблемът продължи, свържете се или посетете най-близкия център за услуги.
Симптоми
Захранването не се включва.
Възможни причини и предложено действие
Проверете връзките на кабела на адаптера и на терминала за захранване
на продукта.
Отнема време докато се покаже
изображението, след като е
включено захранването.
Отнема време, за да преминете
Ако резолюцията е висока или размерът на файла е голям, снимката може
да се покаже бавно на екрана.
към следващата позиция.
Аз свързах външно устройство,
Моля, проверете връзката между продукта и устройството с външна
но то не може да бъде
памет.
разпознато.
Свържете с компютъра и проверете състоянието на работа.
Все още има оставащо място на
Frame Memory, но не мога да
Създайте папка в Frame Memory и копирайте вашите снимки.
копирам снимки.
Вмъкнах карта с памет, но тя не
Проверете файловете на вашата карта с памет.
работи.
Натиснете опитайте различно устройство за съхранение.
Свързах USB устройство, но то
не работи.
Портретна снимка се показва
Проверете дали [Auto Fit Portrait Photo] на [Settings-Options] е зададено на
завъртяна като пейзажна.
Активирано.
Слайдшоуто не стартира
автоматично.
Не работи автоматичното
включване и изключване.
Задайте [Starting Mode] на [Settings-Preference] на [Slideshow].
Ако автоматичното включване и автоматичното изключване са зададени
на един и същи час, те не работят.
Проверете настройките на часа.
Проверете дали функция заключване на бутоните е активирана.
Ако задържите бутона MENU за повече от пет (5) секунди, се активира
Иконата на FrameManager не се
показва.
функцията заключване на бутоните. Ако натиснете бутон той няма да
работи.
За да изчистите функцията за заключване ан бутона, задръжте бутона
MENU отново за повече от пет (5) секунди.
Проверете дали функция заключване на бутоните е активирана.
Аз натиснах бутон, но той не
Ако задържите бутона MENU за повече от пет (5) секунди, се активира
работи.
функцията заключване на бутоните. Ако натиснете бутон той няма да
работи.
За да изчистите функцията за заключване ан бутона, задръжте бутона
MENU отново за повече от пет (5) секунди.
|
Отстраняване на
неизправности
| Терминология |
Центрове за
сервиз
|
Терминология
Условия
Описание
JPEG е технология за компресиране на изображения. Тя предоставя наймалката загуба от всички технологии за компресиране. Широко се
JPEG
употребява за прехвърляне на мултимедийни файлове по интерет и за
(Joint Photographic Coding Expert
други цели. Файл с изображение, форматиран в JPEG, се нарича JPEG или
Group)
JPG файл. Обикновено JPEG файл се създава при снимка с цифрова
камера, с рисуване на компютър или от графичен пакет и след това
компресиране на граичното изображение във формат JPEG.
SD картата е Flash карта спамет с размера на пощенска марка. Предоставя
голяма стабилност и капацитет. Широко се използва за цифрови продукти
SD карта
като PDA, цифрови камери, MP3 плейъри, клетъчни телефони, лаптопи.
(Secure Digital Card)
Изглежда като MMC, но броят щифтове и дебелината са различни. Тя
също има и защитна парола.
MMC е външна Flash карта с памет, която се използва за малки мобилни
MMC
устройства, както е случай с SD картата. Тъй като е с по-малък размера от
(Multi Media Card)
SD/MMC картите, станала е широкоупотребяван стандарт в картите с
памет. Обикновено се използва за запис на снимки и филми.
Използвайте изходящия терминал при свързване с компютър. Този
продукт поддържа USB 2.0. Кабел тип A-B, който се използва за свързване
на рамката за цифрови снимки към компютъра, е предоставен с този
USB кабел
продукт. Тип A е USB конектора, който се свързва с компютъра. Тип B е
1) тип A-B
USB конектора, който се свързва с външното устройство. Може да
свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB порта на компютър с
USB кабел тип А-В.
USB Cable
Използвайте този кабел с входящия терминал. Този продукт поддържа
2) Кабел за свързване на други
USB 2.0. Когато свързвате външно устройство към входящия порт,
устройства
използвайте USB кабела, предоставен със външното устройство.
MP3 и висококачествена технология за компресиране на аудио.
Предоставя 50 пъи по-голяма компресия от компактдиска. Тъй като
MP3
осигурява високо качество и малък размер за степента на компресия,
(MPEG Audio Layer-3)
често се използва за прехвърляне в интрнет и FM радиото. Аудио файл,
форматиран в MP3 формат, се нарича MP3 файл.
|
Отстраняване на
неизправности
| Терминология |
Центрове за
сервиз
Центрове за сервиз
Ако е необходим ремонт, свържете се със сервизен център на Samsung.
За сервиз за мрежовата връзка и сървъра.
Сервизи
Уеб сайт на Samsung Electronics
Контакти
www.samsung.com
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за
обслужване на клиенти на SAMSUNG.
North America
|
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
02 201 2418
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement