Samsung SPF-85V User's manual

Samsung SPF-85V User's manual
|
Символи за
безопасност
| Захранване | Инсталиране |
Използване и
почистване
|
Символи за безопасност
Задължително следвайте напътствията по-долу, за да предотвратите злополуки и повреди на продукта, като използвате
продукта правилно.
Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до сериозни наранявания и
дори смърт.
Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до незначителни наранявания
на лица или повреда на имущество.
|
Символи за
безопасност
| Захранване | Инсталиране |
Използване и
почистване
|
Захранване
Поставете щепсела на захранващия кабел, докато е стабилно вкаран.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар.
Не използвайте повреден захранващ щепсел, кабел или контакт, това може
да причини токов удар или пожар.
Не докосвайте щепсела на захранването с мокри ръце, това може да причини
токов удар.
Не свързвайте повече от един уред на един контакт, това може да причини
прегряване и пожар.
Не дърпайте със сила захранващия кабел. Не поставяйте тежки предмети
върху захранващия кабел, това може да предизвика токов удар или пожар.
Преди преместване на уреда, той трябва да се изключи и щепселът да се
извади от контакта. Извадете също и кабелите от другите устройства.
z
При преместване на уреда без изключване на захранващия кабел той може да се
повреди и да предизвика пожар или токов удар.
Дръжте и дърпайте щепсела за корпуса при изваждане от контакта, тъй като
дърпането за кабела може да го повреди.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар или продуктът да не се включи
нормално.
Извадете щепсела от контакта преди почистване на уреда.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.
Пазете изделието далеч от места, изложени на омасляване, дим или влага; не
инсталирайте в превозно средство.
z
z
Той може да се счупи или да причини пожар поради лоша вентилация.
Ако е необходимо мониторът да се използва без приложената стойка, осигурете
необходимата вентилация. Когато почиствате пода с вода, избягвайте контакт на
вода с адаптера за захранване.
На поставяйте продукта в близост до отоплителни уреди.
z
Има опасност от пожар.
|
Символи за
безопасност
| Захранване | Инсталиране |
Използване и
почистване
|
Инсталиране
Когато инсталирате уреда в шкаф или върху рафт, лицевата част на уреда не
трябва да се издава извън шкафа или рафта.
z
Ако не направите това, продуктът може да падне и да се повреди или да нарани
някого.
Не поставяйте захранващия кабел в близост до нагревател, защото това може
да го стопи и да причини токов удар или пожар.
Не инсталирайте уреда на места, изложени на омасляване, влага или вода
(дъждовна вода), нито в превозно средство.
z
Всякакъв контакт с тези материали може да предизвика токов удар или пожар.
Изключете захранващия кабел, когато има светкавици и гръмотевици.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.
Поставяйте продукта внимателно при инсталирането му.
z
Ако не внимавате, това може да предизвика повреда или нараняване.
Избягвайте да изпускате продукта при местене, това може да го повреди или
да нарани някого.
Не монтирайте продукта в леснодостъпно за деца място.
z
Продуктът може да падне и да нарани някого.
|
Символи за
безопасност
| Захранване | Инсталиране |
Използване и
почистване
|
Използване и почистване
Не поставяйте никакви метални предмети като вилици, жици или свредели
или пък запалими предмети като хартия или кибритени клечки в портовете
отзад на продукта, тъй като това може да предизвика токов удар или пожар.
z
Ако вода или чужда материя попадне в уреда, изключете уреда, извадете
щепсела от контакта и се обърнете към сервизен център
Некога не разглобявайте, ремонтирайте и модифицирайте продукта сами.
z
Ако е необходим ремонт, свържете се със сервизен център. Ако това не се
направи, може да възникне пожар или токов удар.
Ако чуете странен звук, усетите миризма на изгоряло или видите пушек,
моментално извадете захранващия кабел и се свържете със сервизен център.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.
Винаги отстранявайте прах и вода от щифтовете и връзките на захранващия
кабел.
z
Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.
При почистване на продукта първо изваждайте захранващия кабел и го
почистете със суха, мека кърпа.
z
Не използвайте химикали като бензен, алкохол, разредители, инсектициди,
освежители за въздух, масла,детергенти или восък.
Когато уредът не се използва дълги периоди от време, извадете щепсела от
контакта.
z
Големи количества натрупан прах могът за генерират топлина и запалване, което да
причини токов удар или пожар.
Ако е нужно продуктът за се инсталира на определено място, различно от
стандартните условия, свържете се се един от сервизните ни инженери за
инсталирането, защото качеството на работа на продукта може да се занижи
според условията.
z
Това се отнася до места изложени на големи количества фин прах, химикали,
високи и ниски температури, влага или когато продуктът трябва да се използва
продължително време без почивка.
Ако продуктът се изпусне или кутията му се счупи, изключете го и извадете
захранващия кабеп.
z
Използването на продукта без да сте проверили дали не е повреден може да
причини токов удар или пожар. Веднага се свържете със сервизен център.
Правилно изхвърляне на този продукт
(Отпадъчни електрически и електронни уреди) - Само за Европа
(Приложимо за ЕС и други европейски държави със самостоятелна система за
събиране на отпадъци.)
Маркировката на продукта или неговата документация показва, че не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Приложимо за ЕС и
други европейски държави със самостоятелна система за събиране на отпадъци. За да се
предотвратят възможни вреди за околната среда и човешкото здраве от неконтролирано
изхвърляне на отпадъци, отделете този отпадък от другите и го рециклирайте отговорно, за
да осигурите повторна употреба на материалните ресурси.
Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този
уред, или към местните органи, за подробни данни къде и как могат да предадат този уред
за рециклиране, безопасно за околната среда.
Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят
условията в договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други
производствени отпадъци.
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
- Само за Европа
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за
връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в
този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен
живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията
съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако
батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на
човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на
материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и
ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
|Характеристики | Компоненти |
Предни
|
Назад
|
Отстрани
|
Характеристики
Разширяване чрез вградената памет или картата с памет. Моментално гледане на моментни
изображения.
Функция музика за фон.
Може да бъде използвана с батерията за определен период от време, без да бъде свързан с контакт.
Снабден с функция минимонитор.
Стилен дизайн
Първокласен, стилен дизайн, който може да бъде използван като декорация за бюро или маса.
Въртящата се поставка позволява както хоризонтално, така и вертикално разположение.
|Характеристики | Компоненти |
Предни
|
Назад
|
Отстрани
Проверете дали всички компоненти се съдържат в пакета на доставката.
Ако нещо липсва, свържете се с местния дистрибутор, където е закупен продуктът. За допълнителни елементи се обърнете към
сервизен център.
Никога не използвайте адаптер за захранване, различен от този, предоставен с продукта.
Компоненти
Digital Photo Frame
(Цветът и формата на елементите може да се различават за различните модели.)
Ръчно
|
Бърз старт
Гаранция
(Не се предлага на всички места)
Ръководство за потребителя
Кабели
Захранващ кабел
USB кабел
Адаптер за захранване
(A-mini B тип)
|Характеристики | Компоненти |
Предни
|
Назад
|
Отстрани
|
Предни
Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.
Този продукт е тактилен. Ако леко докоснете бутона от дясната страна на продукта, лампичката на бутона светва.
Когато лампичката на бутона свети, тогава можете да работите с менюто на всеки едни бутон.
Бутон [MENU]
Показва менюто в долния ляв ъгъл на екрана.
[
Използва се за местене нагоре.
] Бутон нагоре
[ ] Бутон наляво
Използва се за местене наляво.
[ ] Бутон надясно
Използва се за местене надясно.
[
] Бутон надолу
Използва се за местене надолу.
[
] Бутон Enter
Използва се за избор.
[
] Бутон "Назад"
Връщане към предишното меню.
[
] Бутон "Слайдшоу"
Изпълнение или пауза на слайдшоуто.
Чрез натискане на бутона [ ] по време на възпроизвеждане на слайдшоуто, се
възпроизвеждат снимките от мястото, където се намира последната
възпроизведена снимка. Ако снимките се намират на мястото, където се намира и
последната възпроизведена снимка, те автоматично биват потърсени и се
изпълняват като слайдшоу.
|Характеристики | Компоненти |
Предни
Назад
Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.
|
Назад
|
Отстрани
|
DC входно гнездо
Свържете адаптера за захранване към това гнездо.
Свържете захранващия кабел към терминал за захранване на адаптера за захранване.
Включва и изключва продукта.
[ ] Бутон за
включване
Натиснете и задръжте бутона за включване за около 2 секунди.
Почистваща
Може да използвате продукта в хоризонтална или вертикална позиция, като използвате
въртящата се поставка.
Държач против
Поддържа продукта здраво на място върху хлъзгави повърхности.
плъзгане
Терминалът Service
Това е терминал за обслужване само на продукта. Не работете с него произволно.
(Сервиз)
Заключалката Kensington е устройство, използвано за физическо обезопасяване на системата,
Заключалка
когато тя се използва на публично място. (Заключващото устройство трябва да се закупи
Kensington.
отделно.)
|Характеристики | Компоненти |
Предни
|
Назад
|
Отстрани
Отстрани
Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.
Високоговорител
Можете да чувате звук, без да свързвате допълнителни високоговорители.
Можете да слушате аудио звук чрез свързване на слушалките към продукта.
Гнездо за слушалки
MEMORY CARD
Позволява да поставите опционална карта с памет. (Приложимо само за SD/MS карти)
|
Свържете компютър или външно устройство с USB кабел.
Изходящ терминал
Свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB
терминала на компютър с USB кабел.
Задължително използвайте USB кабела (тип A-мини B), предоставен с продукта,
когато свързвате вашата рамка за цифрови снимки към компютър през
изходящия порт.
Входящ терминал
Свържете вашата рамка за цифрови снимки (Digital Photo
Frame) към устройство за съхранение, което поддържа
USB.
|Захранване |
USB
| Карта с памет |
USB
| Карта с памет |
Свързване на захранването
Свържете кабела на адаптера към извода на гърба на продукта.
Свържете адаптера за захранване към захранващия кабел.
Включете захранващия кабел на продукта в близък контакт.
Натиснете бутона [
], за да включите захранването.
|Захранване |
Свързване чрез USB
Изходящ
терминал
Използва се за свързване на рамката за цифрови снимки към компютър.
Задължително използвайте USB кабела, предоставен с продукта, когато свързвате вашата
рамка за цифрови снимки към компютър през изходящия порт.
Входящ
Използва се за свързване на външно устройство, поддържащо USB, към вашата рамка за цифрови
терминал
снимки.
Някои USB устройства може да не поддържат Digital Photo Frame.
Тази продукт не поддържа четци на USB карти. Поддържа се само USB съхраняване.
Външните устройства, свързани към вашата Digital Photo Frame не се разпознават от вашия
компютър.
Когато свързвате външно устройство към входящия порт, използвайте USB кабела,
предоставен със външното устройство. (За повече информация относно външни устройства и
техните кабели, свържете се със съответния сервиз.)
Samsung не носи отговорност за неизправност на външното устройство, причинена от
използване на кабел, различен от определения за устройството.
Някои външни продукти предоставят кабели, които не отговарят на USB стандартите. Това може
да причини неизправност.
Ако външно устройство за памет не функционира нормално при свързване с рамката за цифрови
снимки, опитайте се да го свържете с вашия компютър. Ако външно устройство за памет все още
не функционира нормално при свързване с компютъра, свържете се със сервизен център за
устройството или компютъра.
Свържете към изходящия порт на вашата рамка за цифрови снимки.
Свържете USB терминала на вашия компютър.
Структура на папките
Когато свързвате този продукт към компютъра, той се показва като сменяем диск (E:), както е показано на фигурата подолу.
Можете да записвате и изпълнявате всички музикални и филмови файлове в следните папки.
Можете по необходимост също да изтривате и добавяте папки. (Обаче ако изтриете следните папки по подразбиране, те
автоматично се създават при включване на продукта.)
кеш изображения
Web Photos (photos from Windows Live Space или
RSS) се записват според оставащия размер на
Паметта на рамката. Ако копирате снимки от
компютъра в папката за кеш изображения
произволно, те няма да се покажат на цифровата
рамка за снимки.
Капацитетът на този продукт е 64 MB. Ако той се надхвърли, не могат да се
съхраняват повече файлове.
Не изключвайте захранването, докато записвате, изпълнявате, изтривате
Името на тома на сменяемия диск (напр., E:, F:, G:) може да е различно, в
зависимост от компютърната среда.
|Захранване |
Свързване на картата с памет
USB
| Карта с памет |
MEMORY CARD
Поставете картата в посоката, указана върху нея.
Изваждането на картата с памет, докато се изпълняват MP3 файлове,
филми или снимки може да причини неизправност на продукта. В този
случай включете и изключете продукта.
Ако не се натисне бутон за (10) минути, се активира режим Slideshow (Слайдшоу) или Clock (Часовник). Обаче, когато се
изпълнява музикален файл, режимът Clock (Часовник) се активира и се показва името на този музикален файл. Може да
превключите в режим часовник дори когато филмът е на пауза. В някои случаи може да превключите на екрана Списък с
филми.
Този продукт е тактилен. Ако леко докоснете бутона от дясната страна на продукта, лампичката на бутона светва.
Когато лампичката на бутона свети, тогава можете да работите с менюто на всеки едни бутон.
|
Ръководство за
потребителя
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Ръководство за потребителя
Бутони
Меню
Описание
Влиза или излиза от меню.
MENU
Задръжте бутона MENU за повече от пет (5) секунди. Лампичките на бутоните ще замигат два пъти
и ще се задейства функцията за заключване на бутона. За да изчистите функцията за заключване
на бутона, задръжте бутона MENU отново за повече от пет (5) секунди.
,
, ,
За преместване между елементите и нагласяне на стойност.
Избира функция
Връща се на предишния екран.
Задръжте този бутон за пет (2) секунди, за да се върнете на главния екран.
Изпълнение или пауза на слайдшоу.
Чрез натискане на бутона [ ] по време на възпроизвеждане на слайдшоуто, се възпроизвеждат
снимките от мястото, където се намира последната възпроизведена снимка. Ако снимките се
намират на мястото, където се намира и последната възпроизведена снимка, те автоматично биват
потърсени и се изпълняват като слайдшоу.
Screen (Екран) Индикации за състоянието
Display (Дисплей)
Описание
Това се показва по различен начин в зависимост от силата на сигнала, когато е свързано към
мрежа.
Ако не е свързано към мрежа,
се показва.
Показва се, когато компютърът не е свързан или там има компютър, който може да бъде свързан
към.
Показва се само когато една мрежа е свързана и има наличен интернет достъп.
Можете да виждате само RSS или Live Space снимки, ако тази икона се показва.
Показва се, когато USB устройството е свързано.
Показва се, когато SD/MS картата с памет е свързана.
Индикатори за батерията
Display (Дисплей)
Описание
|
Показва се, когато батерията се използва със свързан захранващ кабел и батерията се зарежда.
Показва се, когато батерията е напълно заредена и захранващият кабел е свързан.
Показва се, когато батерията е напълно заредена.
Показва се, когато около 25% от батерията е изразходвана.
Показва се, когато около 50% от батерията е изразходвана.
Показва се, когато около 75% от батерията е изразходвана.
Показва се, когато около 95% от батерията е изразходвана. Когато това се случи, екранът
превключва на главния екран незабавно и иконата за разреждане на батерията примигва в
центъра на екрана и захранването спира. Докато иконата за изтощена батерия мига, не можете да
влизате в подменю.
Отнема около два (2) часа за пълно зареждане на батерията, когато тя е напълно разредена.
Възпроизвеждането на филм може да продължи около тридесет (30) минути, а едно слайдшоу - около четиридесет
(40) минути в състоянието по подразбиране (Сила на звука 70, Яркост 70), когато батерията е напълно заредена.
Времето на използване на батерията може да се раличава според настройките (Яркост, Сила на звука и т.н.)
Когато вътрешната батерия а напълно заредена и адаптера за захранване е изваден за повече от 3 дни, вътрешната
батерия ще се разреди. Ако тя е напълно разредена, включете адаптера за захранване за презареждане на
батерията и настройка на часа.
Животът на батерията намалява с увеличаване времето на използване на продукта.
Презареждащата се батерия, поставена в този продукт, не трябва да се заменя от потребителя. За допълнителна
информация относно нейната замяна, моля свържете се с Вашия сервизен доставчик.
|
Ръководство за
|
потребителя
Photo
|
Music
|
Movie
|
Photo
Когато избирате папка
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Меню
Open
Описание
Отваря избраната папка.
Copy
Копира избраната папка.
Delete
Изтрива избраната папка.
Менюто, което се показва, когато избирате миниатюрата.
Clock &
Alarm
|
Settings
|
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Подменю
Меню
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Описание
За изпълнение или пауза на Слайдшоу.
Копира избрания файл на друго устройство за съхранение. (Активирано, когато е свързано
устройство за съхранение.)
Копира всички файлове на друго устройство за съхранение. (Активирано, когато е свързано
устройство за съхранение.)
Delete
Изтрива избрания файл.
Delete All Files
Изтрива всички файлове.
Set as Background
Задава избраното изображение като фоново за главния екран.
В този момент режимът за фон автоматично се променя на режима по избор.
При копиране на снимка от външно устройство за съхранение (SD/MS, USB памет) на Frame Memory, ако [Settings][Options]-[Frame Memory Copy] е зададено на [Resized], размерът (качеството на екрана) на снимката автоматично се
намалява, така че да може да се побере на екрана на вашата цифрова рамка за снимки и EXIF (относно камерата),
съхранена в снимката се изтрива. Затова, уверете се, че използвате само снимки, записани на Frame Memory memory
само с цифрова рамка за снимки.
Може да отнеме дълго време, ако много снимки се копират по едно и също време.
Менюто, което се показва, когато избирате миниатюрата (PC, Live Space, RSS).
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Подменю
Меню
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Set as Background
Описание
За изпълнение или пауза на Слайдшоу.
Копира избрания файл на друго устройство за съхранение. (Активирано, когато е свързано
устройство за съхранение.)
Копира всички файлове на друго устройство за съхранение. (Активирано, когато е свързано
устройство за съхранение.)
Задава избраното изображение като фоново за главния екран.
В този момент режимът за фон автоматично се променя на режима по избор.
All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating
Browsing Mode
Избира категорията, по която да подреди снимките.
[Browsing Mode] се показва само на PC.
Подменютата на всеки режим са подчинени на режима.
Меню слайдшоу
Този уред може да поддържа само до 4000 снимки. Ако има повече от 4000 снимки в изпълнението на слайдшоуто не
могат да се включат останалите снимки.
Меню
Stop Slideshow
Подменю
Подробно Меню
Описание
Пауза или възобновяване на слайдшоуто.
Transition
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel,
Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random
Избира ефект за изпълнение.
Speed
Fast, Normal, Slow
Избира скорост за изпълнение.
Slideshow Settings
Mode
All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in
Folder, Repeat one photo
Избира на режим на възпроизвеждане.
Това не може да бъде използвано по време на PC, Live Space, или RSS слайдшоу.
Display Clock
Off, On
Избира дали да изпълни слайдшоуто едновременно с това да показва текущото време.
Brightness
0~100
Вие можете да регулирате яркостта.
Rotation
Можете да завъртите екрана на монитора на 90°, 180° или 270°.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Можете да изберете как да регулирате размера на снимките, когато се показват на екрана. Original
Fit (Първоначално пасване) - Когато размерът на снимката е по-голям от размера на екрана,
Screen ratio
показва се така, че да пасне на размера на екрана. Auto Fit (Автоматично пасване) - Снимките се
напасват спрямо размера на екрана. Хоризонтална или вертикална част от снимката може да бъде
отрязана, но няма изкривяване. Fit To Width (Пасване на ширината) - Снимките са зададени да
пасват на ширината на екрана. Хоризонтална или вертикална част от снимката може да бъде
отрязана, но няма изкривяване. Fit To Screen (Пасване на екрана) - Снимките са зададени да пасват
на резолюция 800*600. (Изображението на снимката може да се изкриви)
Delete
Set as Background
Изтрива снимка, която се показва в слайдшоу.
Това няма да функционира по време на PC, Live Space, или RSS слайдшоу.
Задава текущо изображение като фоново за главния екран.
On, Off, Music Settings (Включване, Изключване, Музикални Настройки)
Изберете [On] за [Background Music]. След това изберете [Music Settings] на[Background Music], като
натиснете бутона MENU и изберете музикален файл, записан в Frame Memory или от свързаното
Background Music
устройство с външна памет. Когато продуктът се използва за първи път, вградените музикални
файлове се използват като фонова музика. Когато се изпълнява следващото слайдшоу чрез
натискане на бутона [Slideshow], последният фонов музикален файл се изпълнена като фонова
музика. (Приоритетът на мястото на музикалните файлове, за да бъдат изпълнени като фонова
музика е: "Местоположение на последния изпълнен фонов музикален файл > [Frame Memory] >
[USB] > [SD/MS]" .
Директни функции
Меню
Описание
MENU
За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто.
Изпълнява следващия файл.
Изпълнява предишния.
Регулира на силата на звука.
За изпълнение или пауза на Слайдшоу.
|
Ръководство за
потребителя
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Music
Менюто, което се показва, когато избирате списък.
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Подменю
Меню
Play Music
Описание
Изпълнява файл.
All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat
Play Mode
Music file
Избира на режим на възпроизвеждане.
Copy
Копира избрания файл на друго устройство за съхранение.
Copy All Files
Копира всички файлове на друго устройство за съхранение.
Delete
Изтрива избрания файл.
Delete All Files
Изтрива всички файлове.
Менюто, което се показва при възпроизвеждане на музика.
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
|
Подменю
Меню
Описание
All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie
Play Mode
Избира на режим на възпроизвеждане.
Директни функции
Меню
MENU
Описание
За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто.
Възпроизвежда следващия.
Ако задържите бутона за дълго време, се изпълнява функцията Fast Forward (Превъртане напред).
Изпълнява предишния.
Ако задържите бутона за дълго време, се изпълнява функцията Fast Rewind (Превъртане назад).
Регулира на силата на звука.
Изпълнява и спира на пауза файл.
Изпълнение на Слайдшоу
|
Ръководство за
|
потребителя
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Movie
Менюто, което се показва, когато избирате списък.
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Подменю
Меню
Play Mode
Описание
All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie
Избира на режим на възпроизвеждане.
Copy
Copy All Files
Копира избрания файл на друго устройство за съхранение.
Копира всички файлове на друго устройство за съхранение.
Delete
Изтрива избрания файл.
Delete All Files
Изтрива всички файлове.
Менюто, което се показва, когато се възпроизвежда филм.
|
Ако натиснете бутона MENU, на екрана се появява менюто на избрания елемент.
Подменю
Меню
Описание
All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie
Play Mode
Избира на режим на възпроизвеждане.
0~100
Brightness
Вие можете да регулирате яркостта.
Директни функция
Меню
MENU
Описание
За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто.
Възпроизвежда следващия.
Ако задържите бутона за дълго време, се изпълнява функцията Fast Forward (Превъртане напред).
Изпълнява предишния.
Ако задържите бутона за дълго време, се изпълнява функцията Fast Rewind (Превъртане назад).
Регулира на силата на звука.
Изпълнява и спира на пауза файл.
Изпълнение на Слайдшоу
|
Ръководство за
|
потребителя
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Clock & Alarm
Меню
Подменю
Подробно Меню
Описание
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).
Задава датата и часа.
Time Zone
Можете да изберете часова зона..
|
Daylight Saving Time
Off, On
Можете да разрешавате или забранявате функцията за лятно часово време.
Auto, Manual, Update Time Now
Internet Time Update
Изберете дали да актуализирате часа в системата на вашата Digital Photo Frame, чрез
информацията за часа, получавана по Интернет.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
За формата на часа, можете да избирате 12 часа или 24 часа.
Ако е избрано 24 часа, не може да се избира am/pm.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Можете да избирате формата, в който се показва датата.
Analog, Digital, Clock & Calendar
Clock Type
Можете да изберете типа часовник.
Activation
Yes, No
Set time
Alarm
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Hours
1~12
Minutes
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
Volume
0~100
Може да настройвате аларма.
|
Ръководство за
потребителя
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Settings
Settings
Меню
Подменю
Network Settings
Network
Подробно Меню
Описание
Proxy Required
Задава мрежата. Мрежовата информация, която можете да зададете
е показана отдолу.
Yes, No
Можете да зададете дали желаете да използвате прокси сървър.
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体体体, 日日日,한한한
Можете да избирате език за продукта.
Brightness
0~100
|
Регулира яркостта на екрана.
Off, On
Auto Rotation
Off (Изкл.): Ако зададете рамката на ръба и по време на Слайдшоу, дори ако сензорът улови промяната
снимката не се завърта автоматично.
On (Вкл.) : Ако зададете рамката на ръба и, сензорът улавя промяната и автоматично завърта снимката.
Button Sound
Off, Low, Medium, High
Може да включите и изключите с натискане на бутона за звук, който се при функциониране.
Options
Volume
0~100
Регулира на силата на звука.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
При копиране на снимка от външно устройство за съхранение (SD/MS, USB памет) на Frame Memory, ако
[Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] е зададено на [Resized], размерът (качеството на екрана) на
снимката автоматично се намалява, така че да може да се побере на екрана на вашата цифрова рамка
за снимки и EXIF (относно камерата), съхранена в снимката се изтрива. Затова, уверете се, че
използвате само снимки, записани на Frame Memory memory само с цифрова рамка за снимки.
Home, Last Mode, Slideshow
Starting Mode
Може да зададете първия екран, който се появява, когато включите захранването.
Screen Saver
Slideshow, Clock
Можете да изберете типа скрийнсейвър.
Ако не се натисне бутон за (10) минути, се активира скрийнсейвър.
Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style
OSD Color Theme
Можете да избирате цветова тема за фона на екранното меню.
Цветовата тема по подразбиране е Blue Style (Син стил).
Preferences
Home Background
Default, Custom
Можете да настроите фона за показване на екранното меню.
Auto Picture On/Off
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Когато времето достигне [Off Time], другата работа се спира и екранът се изключва. Когато времето
достигне [On Time] , екранът се включва и предишното състояние на работа продължава.
Ако екранът се изключи, когато достигне [Off Time], натиснете който и да е бутон, освен бутона Power
(Включване), за да се покаже екрана отново.
Ако продуктът се използва като Mini-Monitor или когато устройство Mass Storage е свързано с
вашето PC чрез USB кабел, екранът няма да се изключи, дори и времето да достигне Off
Time.
Можете да актуализирате продукта като използвате USB памет или карта с
Firmware Update
памет (SD/MS).
За последния файл за обновяване на фърмуера, посетете
www.samsung.com.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
Инициализира настройките с изключение на настройките за час и мрежа.
Product Information
Model, Firmware Version, Copyright
Можете да проверите информация за вашия продукт.
Уеб конфигуриране
Свържете с адреса (URL) в елемента [Web Configuration Address] на страницата [Settings]-[Network] Digital Photo
Frame, като използвате Internet Explorer.
Ако се свържете, ще се появи страницата Добре дошли.
Въведете паролата в елемента [Web Configuration Password] на страницата [Settings]-[Network] на Digital Photo Frame
(дигиталната фото рамка) в елемента [Password] на страницата Welcome! След това щракнете върху бутона [sign in].
Долно меню
Горно меню
Описание
Password
Welcome
Въведете паролата, показана в Management Password.
Активира режим, зависещ от големи и малки букви.
Photo Frame
Now Playing
Можете да наблюдавате снимките, които се показват в слайдшоуто едновременно.
Web Photos
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
Можете да добавяте или изтривате уеб адрес, от който да получавате снимки.
Storage
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
Можете да проверявате размера на снимките, показани в Web Photos.
Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings
Settings
Можете да въвеждате и сменяте името на продукта, паролата на администратора, часа, мрежовия
прокси сървър и т.н.
Help
Показва раздела за помощ за използване на Samsung Photo Frame Web Configuration.
Първоначални настройки
Настройки за обмен на снимки на вашия компютър - Конфигуриране на Windows
Настройки за обмен на снимки на вашия компютър - Конфигуриране на Photo Frame
Гледане на снимки от Windows Live Space
Гледане на снимки чрез RSS
Настройване на Rating и Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) за снимки на компютъра
Искам да актуализирам фърмуера.
Искам да се свържа към монитор чрез програмата Mini-Monitor.
Първоначални настройки
За да използвате функцията за безжично споделяне, предлагана с този продукт, на вашия компютър трябва да има Windows Vista
и да има в обхват точка за достъп до безжична LAN мрежа.
Windows XP
Трябва да има инсталиран Windows Media Player 11A или по-нова версия.
Digital Image Library Starter Edition (DISE)
: Тази програма ви позволява да променяте оценките на вашите снимки на Цифровата
рамка за снимки чрез вашия компютър.
* Препоръки при използване на Цифровата рамка за снимки: Internet Explorer 7.0 или понова версия
1. Choose Your Language
Включете цифровата рамка снимки и изберете език.
Можете да смените езика от Settings -> Language.
2. Use Wi-Fi network?
Изберете дали да се използва мрежа.
3. Choose your Access Point
Показва се екрана AP list (AP списък).
Изберете SSID, което искате да свържете на екрана [Choose your
Access Point]. Ако SSID, което искате да свържете не е показано,
обновете SSID списъка, чрез натискане на [Refresh] и след това
изберете SSID.
4. Choose Computer
Показва се менюто PC. Ако PC, което искате да свържете не е в
списъка, обновете PC списъка, чрез натискане на [Refresh] и след
това изберете PC.
5. Finish
Показват се избраните мрежа и компютър.
Можете да избирате меню, след като приключите с операцията.
Уверете се, че настройките са конфигурирани, както е показано по-долу.
В противен случай вашия компютър може да не се покаже в списъка или да не можете да се свържете към него.
z Във Vista, изберете Control Panel > Network and Sharing Center > Customize. Проврете дали Location type е зададено на
Private.
z Изберете Digital Photo Frame от Windows Media Player > Library > Media Sharing list. Проверете дали е зададено на Allow.
Настройки за обмен на снимки на вашия компютър - Конфигуриране на Windows
Добавяне на снимки в Библиотеката
Стартирайте Windows Media Player.
Щракнете върху раздел [Library] отгоре.
Щракнете върху [Add To Library] в раздел
[Library].
В прозореца [Add To Library] изберете [My
personal folders] под раздел [Select the folders
to monitor] и изберете папката, съдържаща
снимки и щракнете върху [Add].
Изберете папка за споделяне и щракнте
върху [OK], за да я добавите.
Когато щракнете върху [OK], прозорецът [Add
To Library] се затваря и се показва [Add to
Library by Searching Computer]. Изчакайте,
докато завърши операцията, и щракнете
върху [Close], когато приключи.
Проверка на споделени снимки
В Windows Media Player, задайте Category,
който е под символа [
[Picture].
,
] отгоре вляво, на
В [Library], изберете настройки за Recently
added, All Pictures, Keywords, Date Taken,
Rating, или Folder и проверете дали
добавените снимки съществуват в
библиотеката.
Споделяне на настройки за приемане на връзки от Photo Frame
В раздел [Library] щракнете върху [Media
Sharing].
В прозореца [Media Sharing] отметнете
квадратчето [Share my media] под [Sharing
settings].
Ако не се показва [Available device] в
прозореца [Media Sharing] продължете към
стъпка 4. Ако се показва, продължете към
стъпка 5.
В прозореца [Media Sharing] щракнете върху
[Networking] и проверете дали текущата
мрежа е зададена на [Private network]. Ако не
е, задайте я на [Private Network].
Ако вашата мрежа е Private network, списъкът
[Available Device] и бутонът [Settings] са
показани в прозореца [Media Sharing].
В прозореца [Library Sharing] щракнете върху
[Settings]. Показва се прозореца [Media
Sharing-Default Settings].
В прозореца [Media Sharing-Default Settings]
задайте [Media Type] на [Picture], а [Star
ratings] и [Parental ratings] на [All ratings] или
съответната оценка под раздел [Default
Settings]. Ако искате да добавите компютър
или устройство, което се опитва да се
присъедини към списъка автоматично,
отметнете квадратчето [Add new devices and
computers automatically].
Чрез споделяне с компютър могат да се
предават само снимки.
Настройки за обмен на снимки на вашия компютър - Конфигуриране на Photo Frame
Проверка на мрежовите връзки
Проверете дали иконата Network е показана в
горната лява част на главния екран.
Ако иконата Network е показана, продължете към
раздел Проверка на връзките на компютъра,
описан по-долу. Ако не е показана, отидете на
[Settings]-[Network]-[Network Settings].
SSID : Service Set Identifier
В прозореца [Wireless Network(SSID)] изберете
SSID, към която искате да свържете Digital Photo
Frame. Ако не се показва налична SSID, щракнете
върху [Refresh Networks], за да актуализирате
списъка.
Ако изберете това, когато SSID е шифровано,
показва се прозорец за въвеждане на парола.
Може да бъдете свързани към мрежата само
когато въведете правилната парола.
Проверка на връзките на компютъра
Показва се менюто PC.
Ако PC, което искате да свържете не е в списъка,
обновете PC списъка, чрез натискане на [Refresh] и
след това изберете PC.
Показват се конфигурираната мрежа и компютър. Може
да изберете меню, след като се покаже прозорецът за
завършване.
Гледане на снимки от Windows Live Space
Проверка на Windows Live Space и качване на снимки
Ако нямате MSN акаунт (MSN Hotmail, MSN
Messenger, Passport account), създайте такъв.
Отидене на влизане за Windows Live Space
(http://spaces.live.com/) с вашия MSN акаунт.
Ако нямате пространство, създайте такове и
влезте в него.
Във вашето пространство, сменете на режим за
редактиране. Добавяйте албуми и снимки с
щракване върху Add под директорията Photos.
Настройване на Уеб конфигурацията
В Digital Photo Frame отидете на [Settings][Management Web Address]. Запишете адреса
(URL), показан в прозореца Management Web
Address. Свържете се с този адрес с Internet
Explorer на вашия компютър.
Когато се свържете, ще се покаже страницата за
добре дошли. На тази страница, въведете
паролата, показана в екрана [Settings][Management Password] н вашата Digital Photo
Frame в прозорец [Password] и щракнете върху
[Sign in].
Можете да смените паролата (по
подразбиране: Admin) в Settings (Настройки)
на Samsung Media Frame Web Configuration
(Уеб конфигуриране на Samsung Media
Frame) .
На конфугирационната страница на Samsung
Media Frame, щракнете върху раздел [Web Photos]
и добавете адреса на пространството (например
'http://test.space.live.com', трябва да въведете
само 'input'.) в прозореца за въвеждане на URL за
списъка Photos From Windows Live Spaces list и
щракнете върху [Add].
Проверка на снимките в пространството за Digital Photo Frame
Първо проверете мрежовите връзки. (Вж. Гледане
на споделени снимки от Vista Windows на вашата
Digital Photo Frame - Какво трябва да направите на
вашата Digital Photo Frame - Проверка на
мрежовите връзки.)
В основния екран на Digital Photo Frame отидете на
[Web Photo]-[Windows Live Space]. Ще се покаже
списък с пространства, които сте добавили към
уеб конфигурацията.
Изберете пространство. Ще се покаже списък с
албуми в избраното пространство. Изберете албум
и отдясно ще се покажат миниатюри на снимки в
избрания албум.
Гледане на снимки чрез RSS
Web Configuration
На конфигурационната страница на Samsung
Photo Frame, щракнете върху раздел [Web
Photos] и добавете адреса на пространството
(например
'http://test.space.live.com', трябва
да въведете само 'test'.) в
прозореца за въвеждане на URL за списъка
Photos From Windows Live Spaces list и
щракнете върху [Add].
Какво е RSS адрес?
Това е адресът, който се появява в адрес
ния прозорец на уеб страницата (XML), к
ойто се показва при натискане на икона
та FEED на сайт за RSS услуги, където
да качени снимки.
Проверка на снимките в пространството за Digital Photo Frame
В основния екран на Digital Photo Frame
отидете на [Photo]-[Windows Live Space].
Ще се покаже списък с пространства,
които сте добавили към уеб
конфигурацията.
Изберете пространство. Ще се покаже
списък с албуми в избраното
пространство. Изберете албум и отдясно
ще се покажат миниатюри на снимки в
избрания албум.
Настройване на Rating и Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) за снимки на компютъра
Windows VISTA
Щракнете върху Start (Старт) - All Programs (Всички
програми) - Windows Photo Gallery, за да стартирате
Windows Photo Gallery.
Ако най-отгоре на екрана Windows Photo Gallery
изберете Info, вдясно се появява екран с информация
за снимката.
Изберете снимка и променете Rating или Tags в десния
екран с информация.
Windows XP
Щракнете върху Start (Старт) - All Programs (Всички
програми) - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
Появява се прозорецът Microsoft Digital Image Starter
Edition 2006 Library .
3. Изберете снимка и конфигурирайте Rating и Labels за
нея в дъното на екрана.
Искаме да актуализирам фърмуера.
Подготовка
Digital Photo Frame
Файл за актуализиране на фърмуера.
USB карта с памет или устройства с външна памет(SD/MS)
Посетете www.samsung.com за най-нова актуализация на фърмуера.
Свързване на
USB карта с
памет към
компютъра
Свързване на
USB карта с
Digital Photo
Когато сте готови, свържете USB картата с памет към компюкъра.
Копирайте файла за актуализация на фърмуера, който сте изтеглили на USB картата с
памет.
(Копирайте файла в основната директория.)
Извадете USB картата с памет от компютъра и я свържете към Digital Photo Frame.
Ако Digital Photo Frame е изключена, включете я.
Frame
Актуализиране
Изберете [Firmware Update] на страницата [Settings]-[Update/Reset].
След рестартиране, изключете Digital Photo Frame, извадете USB картата с памет и
включете Digital Photo Frame отново за максимална безопасност.
Не изваждайте USB картата с памет по време на операцията за актуализиране.
Не натискайте никакви клавиши по време на операцията за актуализиране.
Не поставяйте никаква друг карта по време на операцията за актуализиране.
Не изключвайте Digital Photo Frame по време на операцията за актуализиране.
Можете да видите дали е бил успешен процесът на актуализиране, като проверите дали
версията на фърмуера на Digital Photo Frame се е сменил.
Искам да се свържа към монитор чрез програмата Mini-Monitor.
Digital Photo Frame не само позволява да се радвате на снимките, но също и предоставя
допълнителна функция на мини-монитор. Мини-монитор е функция, която позволява Digital
Photo Frame да работи като помощен монитор. Използването е лесно, тъй като Digital Photo
Frame се свързва към компютъра с USB кабел. Тази функция ви позволява да работите поефективно на компютъра, като използвате допълнителен монитор. За използване на вашата
цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor първо инсталирайте програмата Frame Manager .
(Отбележете обаче, че може да използвате само една цифрова рамка за снимки като MiniMonitor.)
Инсталиране на Frame Manager
Ръководство за потребителя на Frame Manager
Използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor.
Използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mass Storage.
Смяна на текущия режим на друг режим
Регулиране на яркостта
Актуализиране на фърмуера
Системни изисквания
z OS : Windows XP SP2, Vista (32bit)
z Скорост на процесора на системата : 1.5 GHz
z USB : USB 2.0 хост контролер
z RAM : 256 MB или повече
Внимание
1.
Трябва да се инсталира Windows XP Service Pack 2.
Може да не работи с операционна система, различна от Windows XP SP2. Не сме отговорни за проблеми, които
могат да се появят при инсталиране на операционна система, различна от Windows XP SP2.
2.
Препоръчване скоростта на процесора да е 2,4 GHz или повече.
Вашата цифрова рамка за снимки може да не работи правилно, ако спецификаците на вашия компютър са пониски от препоръчаните.
3.
Уверете се, че сте го инсталирали правилно, както е посочено в ръководството за инсталиране.
4.
Не използвайте вашия Mini-Monitor като основен монитор. Не сме отговорни за никакви проблеми, които могат да
възникнат, ако не следвате упътванията. Ако се използва като основен монитор, екранът може да е празен.
5.
Използвайте предоставения USB кабел.
6.
При използване на вашата цифрова рамка за снимки като Mini-Monitor всички бутони с изключение на бутона за
7.
Преместете програмите, показани и използвани в Mini-Monitor на основния монитор, след като сте приключили с
включване няма да работят.
използването му.
8.
За някои видеокарти, Mini-Monitor може да не работи нормално. В такъв случай задайте Хардуерно ускорение на
Няма.
За да зададете Хардуерно ускорение на Няма: Щракнете с десния бутон върху работния плот на Windows и
изберете Свойства от показаното меню. Появява се прозорецът Свойства на дисплея. Щракнете върху
раздела Настройки > Разширени > Отстраняване на неизправности. Преместете плъзгача Хардуерно
ускорение на Няма.
9.
Не можете да използвате Aero effect на Windows Vista докато използвате Mini-Monitor.
10.
Когато използвате Windows Vista, някои филми не могат да бъдат възпроизведени чрез Mini-Monitor.
11.
Ако драйверът на картата се актуализира, когато Frame Manager е вече инсталиран, функцията the Mini-Monitor
12.
Ако се използва функцията за завъртане на Frame Manager, текущата настройка за местоположение на Mini-
може да не работи правилно. В този случай премахнете Frame Manager и го инсталирайте отново.
Monitor може да се промени. Дори и да се използва функцията за завъртане, екранът няма да се покаже като
завъртян в прозореца [Display Properties].
Ограничение и препоръка
z Ограничение : : Хардуерно графично ускорение като DirectX или OpenGL не се поддържа на дисплея Minimo, тъй
като би изисквало емулацията на графичен процесор от вашия стандартен процесор, което не е препоръчително.
Медийните плейъри, които използват DirectX, няма да работят правилно на дисплея Minimo.
> Пример: GOM плейър,VLC плейър
z Препоръка : Не използвайте/работете с приложенията directX или openGL на дисплея Minimo.
|
Спецификации
|
Поддържани
файлове
Спецификации
Елементи
Име на модел
Спецификации
SPF-85V, SPF-86V
Тип
Разделителна
способност
8 "(20 cm)TFT
800 x 600
Панел
Съотношение на
контраста
Интерфейс
400 : 1
6 битов цифров
JPEG: Макс. разделителна способност на изображенията
Фото
3200*2400 (8Mb)
(Прогресивен, CMYK JPEG не се поддържа.)
Поддържани
формати
Видео
Музика
Вградена памет
MPEG4 : Advanced Simple Profile(ASP), Audio(MP3), 4Mbps
WMV : 720x480, Audio(WMA), 2.5Mbps
MP3 : 8~48KHz, 8~320Kbps
WMA : 8~48KHz, 8~320Kbps
64 MB
Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps
WEP : Отворете (64bit, 128bit)
Мрежа
WPA-PSK : TKIP, AES
WPA2-PSK : TKIP, AES
USB 2.0
USB
(Изходящ (хост) x 1, входящ (подчинен) x 1)
Медия (Карта с памет)
Захранване
2 в 1(SD≤4GB / MS≤4GB)
Карти с памет SDHC (Висококапацитетни) не се поддържат.
Захранване
Външно захранване (12 V, 2 A, 24 W)
Батерия
7.4V 770mAH
Нормално 10W (Но, 12 W за зареждане на батерия)
|
Режим изкл.(Изкл. захранване): под 1W (Дори при изключено захранване
може да се консумират до10W, докато батерията се зарежда.)
Консумация
Звук
1W + 1W (Стерео), слушалки
Размери
(ШxВxД)
Тегло
228 x 187.5 x 46 mm
785 g
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед на по-добра работа и
качество.
Уреди клас B (Уреди за информация и комуникация за домашно ползване)
Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и
може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. (Уредите клас B
излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас A.)
|
Спецификации
|
Поддържани
файлове
Поддържани файлове
Digital Photo Frame използва тези модули:
WinCE 5.0
За повече информация посетете уеб сайтовете:
Сайт за поддържка на RMI Alchemy Developer (http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf)
|
|
Отстраняване на
неизправности
| Терминология |
Центрове за
сервиз
Отстраняване на неизправности
Този раздел описва различни проблеми и решения, срешнати от потребителите на рамката за цифрови снимки. При сблъскване с
проблем първо проверете списъка по-долу и следвайте предложеното действие, ако проблемът ви съвпада с някой от посочените.
Ако проблемът продължи, свържете се или посетете най-близкия център за услуги.
Симптоми
Захранването не се включва.
Причини и действия
Проверете връзките на кабела на адаптера и на терминала за захранване
на продукта.
Отнема време докато се покаже
изображението, след като е включено
захранването.
Отнема време, за да преминете към
Ако резолюцията е висока или размерът на файла е голям, снимката може
да се покаже бавно на екрана.
следващата позиция.
Свързах външно устройство, но то не
работи.
Проверете връзката меджу продукта и външното устройство.
USB устройството трябва да поддържа Windows CE 5.0. Проверете дали
вашето USB устройство поддържа Windows CE 5.0.
Все още има място на Frame Memory,
но не мога да копирам или местя
Създайте папка в Frame Memory и копирайте вашите снимки в папката.
снимки.
Екранът е твърде неясен или твърде
тъмен.
Регулирайте яркостта в Настройки.
Слайдшоуто не стартира автоматично.
Задайте [Starting Mode] на [Settings-Preference] на [Slideshow].
При възпроизвеждане на филм,
Не се показва екрана, защото видео кодека на файла не се поддържа.
екранът се показва, но няма звук.
Поддържаните кодеци са MPEG4 и WMV9.
Филмът се възпроизвежда само със
Проверете силата на звука.
звук. Показва се празен екран.
Проверете дали файлът съдържа информация за звука.
Не работи автоматичното включване и
изключване.
[Button Sound] е зададен на Вкл., но
няма бутон за звук при
функциониране.
Ако автоматичното включване и автоматичното изключване са зададени
на един и същи час, те не работят.
Проверете настройките на часа.
Бутонът за звук при функциониране няма да бъде чут докато [Background
Music, Music, or Movie file] се възпроизвежда.
Проверете дали AP, свързан към вашата дигитална фото рамка, има
Моята дигитална фото рамка не
достъп до интернет.
приема снимка от интернет.
Максималният разрешен размер файл от уеб снимка е 4,2 MB.
(Максималният разрешен размер за файл е 8,5 MB.)
|
Само JPEG файлове са налични на web или Feed (по-високи от 400X240
пиксела).
Опитах се да променя номиналната
стойност на изображението в Windows
Media Player, но то не се промени.
Опитах се да променя името на моята
дигитална фото рамка, но то не се
промени.
След като промените номиналната стойност на изображението, включете
и изключете Windows Media Player.
Премахнете продукта от Windows Media Player (Library/Media Sharing) и
рестартирайте вашата дигитална фото рамка и компютъра.
Проверете дали и дигиталната фото рамка, и компютъра са свързани към
Не мога да свържа моята дигитална
същата точка за достъп (AP).
фото рамка към Windows Media Player
Vista: Проверете дали [Control Panel/Network and Sharing
на моя компютър.
Center/Customize/Location Type/Personal] е избрано.
Vista/XP: Изберете дигиталната фото рамка в [Library/Media Sharing] на
[Windows Media Player] и проверете дали е зададена на [Allow].
Проверете дали е програмата FrameManager е инсталирана.
Иконата на FrameManager не се
Изберете Старт- Програми - Samsung – FrameManager, за да рестартирате
показва.
Frame Manager.
Рестартирайте вашия компютъра.
Проверете дали функция заключване на бутоните е активирана.
Ако задържите бутона MENU за повече от пет (5) секунди, се активира
Аз натиснах бутон, но той не работи.
функцията заключване на бутоните. Ако натиснете бутон той няма да
работи.
За да изчистите функцията за заключване ан бутона, задръжте бутона
MENU отново за повече от пет (5) секунди.
|
Отстраняване на
неизправности
| Терминология |
Центрове за
сервиз
Терминология
Условия
Описание
MPEG4 е технология за компресиране на филми за видео комуникаци,
която позволява имплементирането на двупосочна мултимедия. Тя е
MPEG4
разработена, за да може да се предават филми по нискоскоростни линии
(Motion Picture Expert Group4)
на интернет или мобилните комуникации. Широко се използва при
компютри, телевизори и клетъчни телефони. Филмов файл, форматиран в
MPEG4, се нарича MPG или MPEG файл.
WMV9
(Window Media Video9)
Видео кодек във формат MPEG4, разработен от Microsoft
MP3 и висококачествена технология за компресиране на аудио.
MP3
(MPEG Audio Layer-3)
Предоставя 50 пъи по-голяма компресия от компактдиска. Тъй като
осигурява високо качество и малък размер за степента на компресия,
често се използва за прехвърляне в интрнет и FM радиото. Аудио файл,
форматиран в MP3 формат, се нарича MP3 файл.
JPEG е технология за компресиране на изображения. Тя предоставя наймалката загуба от всички технологии за компресиране. Широко се
JPEG
употребява за прехвърляне на мултимедийни файлове по интерет и за
(Joint Photographic Coding Expert
други цели. Файл с изображение, форматиран в JPEG, се нарича JPEG или
Group)
JPG файл. Обикновено JPEG файл се създава при снимка с цифрова
камера, с рисуване на компютър или от графичен пакет и след това
компресиране на граичното изображение във формат JPEG.
SD картата е Flash карта спамет с размера на пощенска марка. Предоставя
SD карта
(Secure Digital Card)
голяма стабилност и капацитет. Широко се използва за цифрови продукти
като PDA, цифрови камери, MP3 плейъри, клетъчни телефони, лаптопи.
Изглежда като MMC, но броят щифтове и дебелината са различни. Тя
също има и защитна парола.
|
Използвайте изходящия терминал при свързване с компютър. Този
продукт поддържа USB 2.0. Кабел тип A-B, който се използва за свързване
на рамката за цифрови снимки към компютъра, е предоставен с този
USB кабел
продукт. Тип A е USB конектора, който се свързва с компютъра. Тип B е
1) тип A-B
USB конектора, който се свързва с външното устройство. Може да
свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB порта на компютър с
USB кабел тип А-В.
USB Cable
Използвайте този кабел с входящия терминал. Този продукт поддържа
2) Кабел за свързване на други
USB 2.0. Когато свързвате външно устройство към входящия порт,
устройства
използвайте USB кабела, предоставен със външното устройство.
При използването на клетъчни телефони често се споменава "повтарящо
устройство". В безжична LAN AP играе ролята на повтарящо устройство.
Това означава междинно устройство, през което безжичните LAN карти
AP
получават сигнали. Когато телефонът извърши повикване през
(Точка за достъп)
повтярящото устройство, безжичната LAN карта изпраща и получава
данни през AP.
SSID е 32-битов уникален идентификатор, който се определя за
заглавката на всеки пакет информация, предаван през безжичната LAN.
Той се използва като парола, когато безжично устройство се свързва към
SSID
Basic Service Set (BBS). Тъй като SSID позволява дифиренциране на
(Service Set Identifier)
безжичната LAN от други безжични LAN, всички AP и безжични
устройства, които искат достъп до безжичната LAN карта трялва да
използват същата SSID. Ако дадено устройство не знае уникалния SSID за
определен BBS, то не може да се свърже към този BBS.
|
Отстраняване на
неизправности
| Терминология |
Центрове за
сервиз
Центрове за сервиз
Ако е необходим ремонт, свържете се със сервизен център на Samsung.
За сервиз за мрежовата връзка и сървъра.
Сервизи
Уеб сайт на Samsung
electronics
Контакти
http://www.samsung.com
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра
за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/cl
|
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
02 201 2418
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
1800 110011
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement