Samsung CLP-310 User's manual

Samsung CLP-310 User's manual

Серия CLP-310

Цветен лазерен принтер

Ръководство на потребителя

представи си възможностите

Благодаря, че закупихте продукт на Samsung.

Функции на Вашия лазерен продукт

Вашето ново устройство е оборудвано с набор от специални функции, които да подобрят качеството на документите, които отпечатвате.

С устройството можете:

Специални характеристики

Печатайте с отлично качество и скорост

• Можете да печатате в пълен набор от цветове, като използвате циан, магента, жълто и черно.

• Можете да печатате с резолюция до 2 400 x 600 dpi

Eфективен резултат.

• Вашето устройство печата хартия с размер A4 до

16 стр. в мин., формат letter до 17 стр. в мин. в сив режим и 4 стр. в мин. в цветен режим.

Работа с много различни типове материал за печат

• Таблата за 150 листа поддържа обикновена хартия в различни размери, заглавна част на бланка, пликове, етикети, слецифични медии, пощенски картички и хартия с голямо тегло.

Създавайте професионални документи

• Отпечатвайте Водни знаци. Можете да настроите своите документи според предпочитанията си, като добавите думи, например “Поверително”. Вижте

Софтуерен раздел.

• Отпечатване на Плакати. Текста и изображенията на

Вашият документ са увеличени и са отпечатани на листа харния и след това можете да ги слепите и да направите плакат. Вижте Софтуерен раздел.

• Можете да използвате предварително отпечатани формуляри и заглавна част на бланка на обикновена хартия. Вижте Софтуерен раздел.

Спестете време и пари

• Можете да отпечатате множество страници само на един лист и така ще спестите хартия.

• Това устройство автоматично спестява електричество, като значително намалява консумацията на мощност, когато не се използва.

.

Отпечатва в различни среди

• Вие можете да печатате с различни операционни системи като Windows, Linux и Macintosh.

• Вие можете да печатате с различни операционни системи като Windows, Linux и Macintosh.

2_Функции на Вашия лазерен продукт

Характеристики по модели

Устройството е разработено да поддържа всички Ваши документални потребности – от отпечатване, до по-напреднали мрежови решения за Вашия бизнес.

Основните функции на това устройство включват;

ФУНКЦИИ

USB 2.0

Мрежов интерфейс 802.11b/g безжична LAN

Мрежов интерфейс Enthernet 10/100 Base TX окабелен LAN

Дуплексен (2-странен) печат (Ръчен)

( : Включен, O: Допълнителен, Празен: Не е налично)

CLP-310/CLP-315 CLP-310N/CLP-315N CLP-310W/CLP-315W

За това ръководство на потребителя

Това ръководство на потребителя съдържа информация за основни аспекти на устройството, както и подробно описание на всички стъпки по време на активна работа с него. Настоящото ръководство може да бъде ползвано за въпроси, свързани с инсталацията и употребата на устройството както от начинаещи, така и от професионални потребители.

Някои термини се използват като синоними в това ръководство, като следните:

• Документ е синоним на оригинал.

• Хартия е синоним на носител или носител за печат.

Следната таблица предлага конвенциите в това ръководство:

КОНВЕНЦИЯ

Потъмнен

Забележкa

Внимание:

Бележка под черта

(Вижте страница 1 за повече информация)

ОПИСАНИЕ

Използва се в текстове на дисплея или действително отпечатаното чрез устройството.

Използва се с цел осигуряване на допълнителна информация или детайлна спецификация за функциите и характеристиките на устройството.

Използва се, за да предостави информация на потребителите с цел защита на устройството от евентуални механични повреди или неизправности.

Използва се, за да предостави по-подробна информация относно определени думи или израз.

Използва се, за да насочи потребителя към справочните страници, където може да намери допълнителна подробна информация.

Старт

ПРИМЕР

Възможно е форматът за дата да бъде различен в зависимост от държавата.

Не докосвайте зелената подложка на тонер касетата.

a. страници в минута

(Вижте страница 1 за повече информация)

Функции на Вашия лазерен продукт_3

Намиране на повече информация

Можете да откриете информация относно настройването и използването на Вашето устройство от следните източници, които можете да откриете както в печатното ръководство, така и на екрана.

Ръководството за бързо инсталиране

Съдържа информация за настройването на устройството, затова, следвайте точно инструкциите в ръководството, за да подготвите принтера за работа.

Онлайн ръководство на потребителя

Помощ за драйверите на принтера

Предлага Ви инструкции стъпка по стъпка за цялостно използване на функциите на Вашето устройство и съдържа информация за поддръжка, отстраняване на проблеми и поставяне на принадлежности.

Ръководството на потребителя съдържа Софтуерен раздел, който Ви предоставя информация за това как да отпечатате документите на устройството в различни опреационни системи, а също и как да използвате предоставените Ви софтуерни средства.

Забележкa

Можете да видите ръководството на потребителя на други езици в папката Manual на компакт диска със софтуер на принтера.

Съдържа помощна информация относно свойствата на драйвера на принтера и инструкции за настройване на функциите за печат. За да достигнете помощния екран на драйверите на принтера, щракнете Help от диалоговия прозорец със свойствата на принтера.

Samsung уеб сайт

Ако имате достъп до интернет, можете да получите помощ, поддръжка, драйвери за принтери, ръководства и друга полезна информация за поръчване от Samsung уеб сайта, www.samsungprinter.com

.

Общодостъпна информация от източника е налична на уеб сайта на Samsung: www.samsung.com.

4_Функции на Вашия лазерен продукт

информация за безопасност

ВАЖНИ СИМВОЛИ, ОБОЗНАЧАВАЩИ БЕЗОПАСНОСТТА, И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Какво означават иконите и обозначенията в ръководството на потребителя:

Рискове или необезопасени действия, които могат да доведат до сериозни наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рискове или необезопасени действия, които могат да доведат до несериозни наранявания или увреждане на собственост.

ВНИМАНИЕ

С цел да избегнете риск от пожар, експлозия, токов удар или нараняване при работа с принтера, следвайте посочените основни мерки за безопасност.

ВНИМАНИЕ

НЕ правере опити.

НЕ разглобявайте.

НЕ докосвайте.

Следвайте инструкциите точно.

Изключете захранващия кабел от контакта.

Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.Проверете дали принтерът е заземен, за да преотвратите евентуален токов удар.

Обърнете се към сервизния център за помощ.

Тези предупредителни знаци са предоставени, за да предпазят Вас и околните от нараняване. Следвайте ги точно.

След като прочетете тази глава съхранявайте ръководството на сигурно място, за да можете да го ползвате и занапред.

1. Прочетете и се уверете, че разбирате инструкциите.

2. Работете разумно с електрическите прибори.

3. Следвайте всички обозначени на машината или в доставената с нея литература инструкции и предупреждения.

4. В случай, че дадена работна инструкция е в конфликт с информацията за безопасност, отдайте предпочитание на информацията за безопасност. Възможно е да не сте разбрали работната инструкция. Ако не можете да разрешите конфликта, се обърнете към търговския или сервизен представител за съдействие.

5. Изключете машината от контакта на променлив ток преди почистване. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. За почистване използвайте само навлажнена кърпа.

6. Не поставяйте машината на нестабилни колички, стойки или маси. Може да падне, причинявайки сериозни щети.

7. Никога не поставяйте машината върху или над радиатори, нагреватели, климатици или вентилационни въздуховоди.

8. Не поставяйте предмети върху захранващия кабел. Не разполагайте машината на места, където кабелите могат да бъдат повредени от преминаване върху тях.

9. Не претоварвайте стенните контакти и удължителните кабели. Това може да влоши работата и да доведе до риск от пожар или електрически удар.

10. Не позволявайте на домашни любимци да гризат променливотоковия захранващ кабел или интерфейсния кабел на компютъра.

11. Никога не поставяйте предмети от какъв да е вид в машината през отворите на корпуса. Могат да докоснат опасни точки на напрежение, създавайки риск от пожар или токов удар. Никога не разливайте течност от произволен вид върху или в машината.

Информация за безопасност_5

12. За да намалите риска от електрически удар, не разглобявайте машината. При необходимост от ремонт, ползвайте помощта на квалифициран сервизен инженер. Отварянето или свалянето на капаци може да доведе до излагане на опасни напрежения или други рискове. Неправилното сглобяване може да причини електрически удар при следващо използване на блока.

13. Изключете машината от компютъра и контакта на променливо напрежение в стената и се обърнете за помощ към квалифицирани сервизни инженери при следните условия:

• При повредена или изгоряла част на захранващ кабел, щепсел или свързващ кабел.

• При разливане на течност в машината.

• При излагане на машината на дъжд или вода.

• Ако машината не работи правилно след изпълнение на инструкциите.

• При изпускане на машината или при видими повреди върху корпуса.

• При внезапни и явни промени в работата на машината.

14. Настройвайте само обяснените в инструкциите за работа контроли. Неправилното регулиране на други контроли може да доведе до повреди и да наложи продължителни сервизни работи за възстановяване на нормалното функциониране на машината от квалифициран инженер.

15. Избягвайте да използвате машината по време на гръмотевични бури. При гръмотевици съществува риск от електрически удари. Ако е възможно, изключете от захранването по време на гръмотевичната буря.

16. При продължително отпечатване на повече страници, повърхността на изходната тава може да се загрее. Не докосвайте повърхността й и пазете децата от загрятата повърхност.

17. За безопасна работа с машината трябва да използвате доставения с нея кабел. Ако използвате по-дълъг от 2 m кабел с машина 110 V, той трябва да бъде 16 AWG a

или по-голям.

18. ЗАПИШЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

a. AWG: American Wire Gauge (Американски проводников датчик)

6_Информация за безопасност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛАЗЕРНА БЕЗОПАСНОСТ

Този принтер е официално одобрен в САЩ като изпълняващ изискванията на DHHS 21, глава 1 подглава J за клас I(1) лазерни продукти и, където е приложимо, като клас I - лазерен продукт, отговарящ на изискванията на IEC 825.

Лазерните продукти от клас I не се считат за опасни. Лазерната система и принтер са създадени така, че да няма достъп до лазерна радиация над нивото на клас I по време на нормална работа, поддръжка от потребителя или предвидени условия за сервиз.

Предупреждение

Никога не извършвайте сервизни работи по принтера и не работете с него при свален защитен капак на модула лазер/скенер.

Отразеният лъч, макар и невидим, може да увреди очите.

При използване на продукта винаги спазвайте основните предохранителните мерки за безопасност за снижаване на риска от пожар, електрически удар или нараняване.

ЗАЩИТА НА ОЗОНОВИЯ СЛОЙ

По време на нормална работа машината произвежда озон. Произвежданият озон не представлява опасност за оператора. Въпреки това е препоръчително машината да работи в проветриво помещение.

Ако се нуждаете от допълнителна информация относно озона, се обърнете към най-близкия представител на Samsung.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

Продуктът съдържа съвременна технология за енергоспестяване, която снижава консумацията на енергия при неактивното му използване.

Когато принтерът не получава данни за продължителен период от време, енергоконсумацията се снижава автоматично.

ENERGY STAR и марката ENERGY STAR са регистрирани търговски марки в САЩ.

За повече информация относно програмата ENERGY STAR, вижте http://www.energystar.gov

Информация за безопасност_7

РЕЦИКЛИРАНЕ

Рециклирайте или изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по щадящ околната среда начин.

ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ПРАВИЛНО ТОЗИ ПРОДУКТ

(ОТПАДЪЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ)

Това обозначение върху продукта, принадлежностите или в документацията показва, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. зарядно устройство, слушалка, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци след срока им на експлоатация. За да се предотврати евентуално вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве поради неконтролируемо изхвърляне на отпадъци, отделете тези неща от другите типове отпадъци и ги предайте за рециклиране, за да спомогнете за поощряване на многократно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се обърнат към търговеца на дребно, от който са закупили продукта, или към местните власти за подробна информация къде и как да отнесат продуктите или частите за рециклиране, без да се застрашава околната среда. Бизнес потребителите трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят правилата и условията в договора за закупуване. Този продукт и неговите електронни принадлежности не трябва да се слагат заедно с останалите промишлени отпадъци за изхвърляне.

РАДИОЧЕСТОТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ

Разпоредби на FCC

Устройството е съгласувано с част 15 от правилника за FCC. Функционирането му е обект на следните две условия:

• Устройството не трябва да причинява вредни смущения и

• Устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които биха могли да доведат до неправилната му работа.

Устройството е тествано и отговаря на ограниченията за цифрови устройства от клас B, според част 15 на правилника на FCC.

Ограниченията са създадени за осигуряване на разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни сгради.

Оборудването създава, използва и излъчва радиоенергия и може да причини вредни смущения в радиокомуникациите, в случай че не се инсталира и използва според инструкциите. Няма гаранции, че в определена инсталация ще липсват смущения. Ако оборудването причинява вредни смущения на радио и телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

• Преориентиране и преместване на приемащата антена.

• Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.

• Свързване на оборудването към контакт към верига, различаваща се от веригата, към която е свързан приемника.

• За помощ се консултирайте се с доставчика на оборудването или с опитен радио-телевизионен техник.

Неодобрените от доставчика промени или модификации могат да отменят пълномощията на потребителя да работи с оборудването.

Разпоредби да радиосмущения в Канада

Това цифрово оборудване не надхвърля ограниченията за радиосмущения от цифрово оборудване клас B, зададени в канадския научно-промишлен стандарт за излъчващо радиосмущения оборудване, ICES-003, наречен “Цифрово оборудване”.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

8_Информация за безопасност

САЩ

Федерална комисия по комуникации (FCC)

Международен стандарт за излъчвания според FCC, част 15

В системата на принтера могат да бъдат налични (вградени) устройства от тип “Radio LAN” (устройства за безжична комуникация с радиочестота (RF)) с малка мощност, работещи в честотната лента 2,4 GHz/5 GHz. Разделът е приложим само в случай на наличие на устройствата. За да определите дали безжичното устройство е налично, вижте етикета на системата.

Вероятно наличните в системата безжични устройства могат да бъдат използвани само в САЩ, в случай че на етикета е даден FCC

ИД.

FCC задава обща препоръка за разстояние от 20 cm между устройството и тялото, при използване на безжично устройство в близост до тялото (не са разгледани екстремни варианти). Устройството трябва да бъде на по-голямо от 20 cm разстояние от тялото при включено безжично устройство. Мощността на изходния сигнал на безжичното устройство (или устройства), които могат да бъдат вграждани в принтера, трябва да бъде под зададените от FCC граници за излагане на радиочестотни излъчвания.

Предавателят не трябва да бъде преместван или да работи съвместно с други антени или предаватели.

Функционирането му е обект на следните две условия: (1) Устройството не трябва да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да може да работи при произволни смущения в приемането, включително смущения които биха могли да причинят неправилното му функциониране.

Безжичните устройства не подлежат на обслужване от потребителя. Не ги модифицирайте по никакъв начин. Модификациите в безжичните устройства могат да отменят пълномощията за използване. За обслужване се обърнете към производителя.

Декларация на FCC за използване на безжичен LAN:

При инсталиране и работа с тази комбинация предавател/антена може да бъде надхвърлено ограничението за радиочестота от 1 mW/cm2 на места в близост до инсталираната антена. Следователно, потребителят винаги трябва да бъде на разстояние поне 20 cm от антената. Устройството не може да използва друг предавател или предавателна антена.

СМЯНА НА МОНТИРАНИЯ ЩЕПСЕЛ (САМО ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО)

Важно

Захранващият кабел на машината е оборудван със стандартен щепсел (BS 1363) 13 А и предпазител 13 А. При смяна или проверка на предпазителя, е необходимо монтирате правилно предпазител 13 А. При това трябва да смените капака на предпазителя. Ако сте загубили капака, не използвайте щепсела докато не доставите друг капак на предпазителя.

Обърнете се към фирмата, от която сте закупили машината.

Щепселът 13 А е най-широко разпространеният тип в Обединеното кралство и подлежи на сервиз. В някои сгради (предимно стари), обаче, не са налични контакти за щепсел 13 А. Необходимо е да закупите подходящ щепселен адаптер. Не премахвайте летия щепсел.

Ако отрежете летия щепсел, го изхвърлете веднага.

Повторното свързване на щепсела е невъзможно и може да доведе до електрически удари при включване в контакта.

Важно предупреждение:

Машината трябва да бъде заземена.

Проводниците в захранващия кабел имат следните цветови кодове:

• Зелен и жълт: Земя

• Син: Неутрален

• Кафяв: Под напрежение

Ако проводниците в захранващия кабел не съответстват на маркировките на цветовете в щепсела, направете следното:

Свържете зеления и жълтия проводник към обозначения с буквата “E” извод или към заземителния кабел със знака “Земя”, или към оцветен в зелено или жълто проводник.

Необходимо е да свържете синия кабел към извода, обозначен с буквата “N” или към черен проводник.

Необходимо е да свържете синия кабел към извода, обозначен с буквата “L” или към черен проводник.

Необходимо е в щепсела или в електроразпределителната платка да бъдат налични предпазител 13 А и адаптер.

Информация за безопасност_9

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ)

Одобряване и сертифициране

Знакът СЕ върху продукта обозначава Декларацията за съответствие на Samsung Electronics Co., Ltd. със следните приложими

Директиви на Европейския съюз, 93/68/ЕЕС, от указаните дати:

Можете да направите справка с декларацията за съответствие на адрес www.samsung.com/printer, отидете на Support > Download center и въведете името на вашия принтер, за да прегледате EuDoC.

1 януари 1995 г.: Директива на съвета 73/23/EEC, уеднаквяване на законите на страните-членки относно нисковолтовото оборудване.

1 януари 1996 г.: Директива на съвета 89/336/EEC (92/31/EEC), уеднаквяване на законите на страните-членки по отношение на електромагнитната съвместимост.

9 март 1999 г.: Директива на съвета 1999/5/EC относно радио и телекомуникационно оборудване и взаимното признаване на съвместимостта му.

Пълна информация относно съответните Директиви и стандарти, можете да получите от представителя на Samsung Electronics Co.,

Ltd.

Информация за одобрение на радиочестоти в Европа

(за продукти, оборудвани с одобрени от ЕС радиоустройства)

Продуктът представлява принтер; възможно е наличие (вграждане) в системите за използване у дома или в офиса на маломощи устройства от тип “Radio LAN” (безжични комуникационни устройства с радиочестота (RF), работещи в честотния обхват 2,4 GHz/5

GHz. Разделът е приложим само в случай на наличие на устройствата. За да определите дали безжичното устройство е налично, вижте етикета на системата.

Безжичните устройства в системата са приложими за използване в Европейския съюз или свързаните с него зони при наличие на знака СЕ , регистрационен номер на националния орган и символ за внимание върху етикета на системата.

Мощността на изходния сигнал на безжичното устройство или устройства, които биха могли да бъдат вградени в принтера, е под ограниченията за излагане на радиочестоти на Европейската комисия, зададени в Директивата R&TTE.

Европейски страни, за които са приложими одобренията за безжична комуникация:

ЕС

Австрия, Белгия, Кипър, Република Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция (с честотни ограничения), Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта,

Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Словния, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

Страни от EEA/EFTA

Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Европейски страни с ограничения за използване:

ЕС

Във Франция честотният обхват е ограничен до 2446,5-2483,5 MHz за устройства с предавателна мощност над 10 mW, например безжични устройства.

Страни от EEA/EFTA

Понастоящем няма ограничения.

10_Информация за безопасност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ

Напътствия за безжична комуникация

В системата на принтера могат да бъдат налични (вградени) устройства от тип “Radio LAN” (устройства за безжична комуникация с радиочестота (RF)) с малка мощност, работещи в честотната лента 2,4 GHz/5 GHz. Следващият раздел представлява общ преглед на препоръките за работа с безжични устройства.

Допълнителните ограничения, предпазните мерки и специалните грижи за дадени страни са изброени в раздела на съответната страна (или раздела на групата страни). Безжичните устройства в системата могат да бъдат използвани само в страните, обозначени със знаци за одобрение на радиоустройства върху етикета с данни на системата. Ако страната, в която ще използвате безжичното устройство не фигурира в списъка, е необходимо да се свържете с местната агенция за одобряване на радиоустройства, за да научите изискванията им. Безжичните устройства подлежат на строго законодателство и е възможно да не са разрешени.

Мощността на изходния сигнал на безжичното устройство (или устройства), които могат да бъдат вграждани в принтера е много под известните понастоящем ограничения за излагане на радиочестоти. Тъй като безжичните устройства (които могат да бъдат вграждани в принтера) излъчват енергия далеч под ограниченията на стандартите и препоръките за безопасно използване на радиочестоти, производителят вярва, че устройствата са безопасни за използване. Независимо от нивата на мощност на изходния сигнал, е необходимо да ограничите до минимум човешкото присъствие по време на нормална работа на оборудването.

Общата препоръка е за разстояние от 20 cm между безжичното устройство и тялото, при използване на безжично устройство в близост до тялото (не са разгледани екстремни варианти). Устройството трябва да бъде на по-голямо от 20 cm разстояние от тялото при включено и предаващо безжично устройство.

Предавателят не трябва да бъде преместван или да работи съвместно с други антени или предаватели.

Някои обстоятелства налагат ограничения върху безжичните устройства. По-долу са дадени примери за общите ограничения:

Радиочестотните безжични комуникации могат да окажат въздействие върху оборудването на пътническите самолети. Настоящите разпоредби в авиацията изискват изключване на безжичните устройства по време на пътуване в самолет. Устройствата с комуникация от тип IEEE 802.11 (известни още като безжичен Ethernet) и Bluetooth са примери на устройства, осигуряващи безжична комуникация.

В среда, в която взаимодействието с други устройства или услуги е вредно или се счита за вредно, опцията за използване на безжичното устройство може да бъде ограничена или забранена. Летищата, болниците и зоните с наситена с кислород или запалим газ атмосфера представляват някои от примерните места, в които използването на безжични устройства може да бъде ограничено или забранено. В среди с неуточнени санкции относно използването на безжични устройства е необходимо да се обърнете към съответните отговорни органи за упълномощаване, преди да използвате или настройвате безжичното устройство.

Всяка страна има различни ограничения относно употребата на безжични устройства. Тъй като системата е оборудвана с безжично устройство, при пътуване в чужбина проверете ограниченията за използване на безжични устройства в съответната страна, в офиса на местните отговорни органи за одобряване на радиочестотни устройства, преди да преместите устройството.

Ако системата е доставена с вградено безжично устройство, работете с него само при напълно сглобена система с поставени всички капаци и защити.

Безжичните устройства не подлежат на обслужване от потребителя. Не ги модифицирайте по никакъв начин. Модификациите в безжичните устройства могат да отменят пълномощията за използване. За обслужване се обърнете към производителя.

Използвайте само драйвери, одобрени за страната, в която ще използвате устройството. За допълнителна информация, вижте

Набора за възстановяване на системата на производителя или се обърнете към отдела за техническа подпръжка.

Информация за безопасност_11

Съдържание

2 Функции на Вашия лазерен продукт

5 Информация за безопасност

ВЪВЕДЕНИЕ

15

15 Изглед на принтера

15

15

Изглед отпред

Изглед отзад

16 Преглед на контролния пане

17 Разглеждане на контролния панел

17

17

Светодиоди

Бутон Стоп

18 Предоставен софтуер

18 Характеристики на драйвера на принтера

18 Драйвер на принтера

СТАРТИРАНЕ

19

19 Настройка на хардуер

19 Отпечатване на демонстрационна страница

20 Системни изисквания

20

20

20

Windows

Macintosh

Linux

20 Настройване на мрежата

21 Поддържани оперативни среди

21 Използване на кабелна мрежа

21

21

22

22

Отпечатване на отчет за конфигурацията

Настройване на IP адрес

Настройване на параметрите на мрежата

Инсталиране на софтуерните драйвери

23 Използване на безжична мрежа (Windows/само за CLP-310W, CLP-

315W)

23

23

24

Проверка на Вашата мрежова среда

Инсталиране на принтера в безжична Ad-Hoc мрежа

Инсталиране на принтера в безжична мрежа чрез точка за достъп

25 Използване на безжична мрежа (само за CLP-310W, CLP-315W)

25

26

26

27

27

28

29

Проверяване на Вашите мрежови среди

Отпечатване на отчет за конфигурацията

Настройване на IP адрес

Настройване на параметрите на мрежата

Възстановяване на фабрични настройки по подразбиране

Конфигуриране на безжичната мрежа на устройството

Инсталиране на софтуерните драйвери

30 Основни настройки на устройството

30

30

30

Настройка на височината

Използване на спестяващи режими

Автоматично продължение

ИЗБОР И ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ ЗА ПЕЧАТ

31

31 Избор на носител за печат

32

33

Спецификации на медията за печат

Препоръки за специални носители за печат

34 Промяна на размера на хартията в таблата

36 Печат върху специални материали

37 Регулиране на поддръжката на изхода

37 Настройване размера на хартията и типа й

12_Съдържание

Съдържание

ОСНОВЕН ПЕЧАТ

38

38 Отпечатване на документ

38 Отменяне на задача за печат

ПОДДРЪЖКА

39

39 Печат на отчети

39 Почистване на устройството

39

39

Почистване на външната страна

Почистване на вътрешната страна

41 Поддръжка на касетата

41

41

41

41

41

Съхранение на тонер касетата

Инструкции за работа

Използване на касети, които не са произведени от Samsung или са пълнени повторно

Предвиден срок на експлоатация на касетата

Редистрибутиране на тонера

42 Смяна на тонер касетата

43 Смяна на модула за изображения

45 Смяна на контейнер за отпадъчен тонер

46 Части за поддръжка

46 Управление на Вашето устройство от уеб сайт

46 За да влезете в SyncThru™ Web Service

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

47

47 Съвети за избягване на задръстванията

47 Изчистване на задръстена хартия

49 Решаване на други проблеми

49

49

51

54

54

55

Подаване на хартия

Проблеми с печата

Проблеми с качеството на разпечатката

Общи Windows проблеми

Общи проблеми с Linux

Общи Macintosh проблеми

ПОРЪЧКА НА КОНСУМАТИВИ И АКСЕСОАРИ

56

56 Консумативи

56 Начин на закупуване

СПЕЦИФИКАЦИИ

57

57 Общи спецификации

58 Спецификации на принтера

Съдържание_13

Съдържание

КРАТЪК РЕЧНИК

59

ПОКАЗАЛЕЦ

63

14_Съдържание

Въведение

Основните компоненти във Вашето устройство са:

Тази глава включва:

Изглед на принтера

Преглед на контролния пане

Разглеждане на контролния панел

Изглед на принтера

Изглед отпред

Предоставен софтуер

Характеристики на драйвера на принтера

Изглед отзад

3

4

5

1

2

8

9

10

6

7

Горен капак

Изходна табла (с лицето надолу)

Контролен панел

Табла

Поддръжка на изхода

Функционален бутон на преден капак

Преден капак

Тонер касета

Контейнер за изразходения тонер

Модул за изображения

15_Въведение

1

2

Функционален бутон на заден капак

Превключвател на захранването

3

4

Мрежов порт

a

USB порт

5

6

Вход на захранването

Заден капак

a. CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N, CLP-315W само.

Преглед на контролния пане

1

2

3

4

LED индикатор за безжична връзка

Показва статуса на безжичната мрежа. Когато индикатора свети, устройството е готово за работа. (Само за моделите с безжична мрежа)

Светодиод Статус Показва статуса на устройството. (За повече информация вижте “Разглеждане на контролния панел” на страница 17.)

Стоп

Цветове на тонера

Спира работа за произволен период от време и не разрешава използване на функции. (За повече информация вижте

“Разглеждане на контролния панел” на страница 17.)

Показва състоянието на всяка от тонер касетите. Вижте светодиод Статус и съобщенията за тонер касетата на страница 17.

Въведение_16

Разглеждане на контролния панел

Цветът на статуса и индикаторите за тонер показват текущото състояние на принтера.

Светодиоди

СВЕТОДИОД

СТАТУС

Зелен индикатор Не свети нито един светодиод

Бавно примигване на зелено

Не свети нито един светодиод

Бързо примигване на зелено

Червен индикатор

CВЕТОДИОДИ ЗА

РАЗНОЦВЕТНИТЕ ТОНЕРИ

Не свети нито един светодиод

Не свети нито един светодиод

Устройството е готово за печат.

Устройството отпечатва данните.

ОПИСАНИЕ

Устройството получава данни от компютъра.

свети оранжево Не свети нито един светодиод

• Установена е грешка в устройството, отворен капак, празна хартиена табла, неинсталиран контейнер за отпадъчен тонер или пълен контейнер за отпадъчен тонер.

• Грешка в машината, изискваща намеса на сервизен техник, като LSU грешка, грешка във фюзера, ITD грешка. Свържете се с търговския или сервизен представители.

• Възникнала е грешка в устройството - например заседнала хартия.

• Не отваряйте горния капак, докато устройството зарежда, тъй като е възможно това да се отчете като грешка, например засядане на хартия. Ако това се случи, отворете предния капак и след това го затворете, след което устройството ще презареди отново.

Всички тонер касети са почти износени.

Зелен индикатор Всички светодиоди светят в червено

Примигване в червено

Червен индикатор

Всички светодиоди светят в червено

Всички светодиоди светят в червено

Всички тонер касети са почти празни. Можете да печатате, но при непостоянно качество.

• Всички тонер касети са изцяло износени. Не можете да печатате.

• Всички тонер касети са поставени погрешно.

Зелен индикатор Всички светодиоди примигват в червено на серии

Загряване на устройството.

Всички грешки при печат се появяват на програмния прозорец на Smart Panel.

Бутон Стоп

СВЕТОДИОД СТАТУС

Отпечатване на демонстрационни страници

Листи за конфигуриране на печата

Отмяна на печатно задание

ОПИСАНИЕ

В режим на готовност натиснете и задръжте този бутон за около 2 секунди, докато свеотдиодът статус започне да примигва бавно и спре.

В режим на готовност натиснете и задръжте този бутон за около 5 секунди, докато свеотдиодът статус започне да примигва бързо и спре.

Натиснете този бутон по време на печат. Червеният светодиод започва да примигва по време на изчистване на печатното задание от устройството и компютъра, след което устройството се установява в режим на готовност.

Това може да отнеме известно време, в зависимост от размера на печатното задание.

17_Въведение

Предоставен софтуер

След като сте подготвили устройството и сте го свързали към вашия компютър, трябва да инсталирате софтуера за принтера и скенера.

Ако използвате операционна система Windows или Macintosh, инсталирайте софтуера от предоставения компактдиск, а ако сте потребител на операционната система Linux, изтеглете софтуера от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/printer) и го инсталирайте.

OS

Windows

Linux

Macintosh

СЪДЪРЖАНИЕ

Драйвер на принтера: Използвайте този драйвер, за да извлечете максимално предимства от характеристиките на Вашият принтер.

Smart Panel: Тази програма Ви позволява да следите състоянието на принтера и Ви известява когато възникне грешка по време на печат.

SetIP: Използвайте тази програма, за да настроите

ТCP/IP адресите (само CLP-310N, CLP-310W,

CLP-315N, CLP-315W).

Драйвер на принтера: Използвайте този драйвер, за да стартирате принтера от компютър, работещ под Linux, и печатайте документи.

Smart Panel: Тази програма Ви позволява да следите състоянието на принтера и Ви известява когато възникне грешка по време на печат.

Драйвер на принтера: Използвайте този драйвер, за да стартирате устройството от компютър, работещ под Linux, и печатайте документи.

Smart Panel: Тази програма Ви позволява да следите състоянието на принтера и Ви известява когато възникне грешка по време на печат.

Характеристики на драйвера на принтера

Драйверите на Вашия принтер поддържат следните стандартни характеристики:

• Ориентация на хартията, размер, избор на източник и тип носител

• Брой копия

В допълнение, можете да използвате разнообразни специални характеристики за печат. Следната таблица Ви показва общ преглед на функциите, които драйверите на принтера Ви поддържат:

Драйвер на принтера

ФУНКЦИЯ

Цветен режим

Опция за качество на устройството

Печат във формат плакат

Множество страници за един лист (N-up)

Печат според страница

Печат в мащаб

Воден знак

Горен лист

Дуплекс (Ръчен)

WINDOWS

O

O

O

O

O

O

O

O

O

LINUX

O

O

X

O (2, 4)

X

X

X

X

X

MACINTOSH

O

O

X

O

X

X

O

O

X

18 _Въведение

Стартиране

Тази глава Ви дава инструкции стъпка по стъпка за настройване на устройството Ви.

Тази глава включва:

Настройка на хардуер

Отпечатване на демонстрационна страница

Системни изисквания

Настройване на мрежата

Използване на кабелна мрежа

Използване на безжична мрежа (Windows/само за CLP-310W, CLP-

315W)

Използване на безжична мрежа (само за CLP-310W, CLP-315W)

Основни настройки на устройството

Настройка на хардуер

Този раздел показва стъпките за настройка на хардуера, които са обяснени в Ръководството за бързо инсталиране. Прочетете

Ръководството за бързо инсталиране и извършете следните стъпки.

1. Изберете устойчива повърхност.

Изберете равно, стабилно място с достатъчно място за въздушна циркулация. Оставете още място за отваряне на капаци и табли.

Областта трябва да е добре вентилирана и далеч от директна слънчева светлина или източници на топлина, студ или влажност.

Не поставяйте устройството жлизо до ръба на Вашето бюро или маса.

5. Уверете се, че кабелите са свързани към устройството.

6. Включете устройството.

Когато местите устройството, не го накланяйте или преобръщайте. В противен случай, вътрешната част на устройството може да се замърси с тонер, което да предизвика повреди на машината или лошо качество на печат.

Това устройство няма да работи в случай на прекъсване на мрежовото захранване.

Отпечатване на демонстрационна страница

Отпечатайте демо страница, за да се уверите, че устройството работи добре.

За да отпечатате демонстрационна страница:

В режим на готовност, натиснете и задръжте бутона Стоп за около

2 секунди.

Отпечатването е подходящо за надморки височини под 1 000 м.

Погледнете настройката на надморкста височина, за да оптимизирате Вашият печат. За повече информация вижте

“Настройка на височината” на страница 30.

Поставете устройството на равна, стабилна повърхност, която не позволява по-голямо от 2 мм накланяне. В противен случай, може да се повлияе качеството на печат.

2. Разопаковайте устройството и проверете всички приложени елементи.

3. Извадете защитния слой на тонер касетата.

4. Заредете хартия. (Âèæòå “Промяна на размера на хартията в таблата” íà ñòðàíèöà 34.)

19_Стартиране

Системни изисквания

Преди да започнете, проверете дали системата Ви отговаря на следните изисквания:

Windows

Вашето устройство поддържа следните Windows oперационни системи.

ИЗИСКВАНЕ (ПРЕПОРЪЧВА СЕ)

ОПЕРАЦИОННА

СИСТЕМА

ПРОЦЕСОР RAM

СВОБОДНО

ДИСКОВО

ПРОСТРАНСТВО

600 MB

Windows 2000

Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

128 MB

(256 MB)

Windows XP

Windows

Server 2003

Windows

Server 2008

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

128 MB

(256 MB)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

128 MB

(512 MB)

Pentium IV 1 GHz

(Pentium IV 2 GHz)

512 MB

(2046 MB)

1,5 GB

1,25 GB дo 2 GB

10 GB

Windows Vista

Windows 7

Pentium IV 3 GHz

Процесор Pentium

IV 1 GHz 32-битов или 64-битов или повече

512 MB

(1 024 MB)

1 GB

(2 GB)

15 GB

16 GB

Windows

Server 2008 R2

• Поддръжка за графики DirectX 9 с 128 MB памет

(за да се активира темата Aero)

• DVD-R/W устройство

10 GB Процесор Pentium

IV 1 GHz (x86) или

1,4 GHz (x64)

(2 GHz или по-бърз)

512 MB

(2 048 MB)

• Минималното изискване за всички Windows операционни системи е Internet Explorer 6.0 или по-висока версия.

• Потребители, които имат администраторски права могат да инсталират софтуера.

• Функцията Windows Terminal Services е съвместима с това устройство

Macintosh

ИЗИСКВАНЕ (ПРЕПОРЪЧВА СЕ)

ОПЕРАЦИОНН

А СИСТЕМА

ПРОЦЕСОР RAM

СВОБОДНО

ДИСКОВО

ПРОСТРАНС

ТВО

Mac OS X

10.3 – 10.4

Процесор Intel

Power PC G4/

G5

Mac OS X 10.5

• Процесор Intel

• 867 MHz или по-бърз Power

PC G4/G5

• 128 MB за Mac, работещ под

Power-PC

(512 MB)

• 512 MB за

Intel базиран

Mac (1 GB)

512 MB (1 GB)

1 GB

1 GB

Mac OS X 10.6

• Процесор Intel 1 GB (2 GB) 1 GB

Linux

ЕЛЕМЕНТ

Операционна система

ПРОЦЕСОР

RAM

Свободно дисково пространство

ИЗИСКВАНИЯ

RedHat 8.0, 9.0 (32 bit)

RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)

Fedora Core 1 – 7 (32/64 bit)

Mandrake 9.2 (32 bit), 10.0, 10.1 (32/64 bit)

Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 bit)

SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 bit)

SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 bit)

SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bit)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 bit)

Debian 3.1, 4.0 (32/64 bit)

Pentium IV 2,4 GHz (IntelCore2)

512 MB (1 024 MB)

1 GB (2 GB)

Настройване на мрежата

Необходимо е да настроите мрежовите протоколи на устройството

(принтера), за да rо използвате като Ваш мрежов принтер. Ако използвате Вашето устройство в кабелната мрежа, обърнете се към

“Използване на кабелна мрежа”. Ако използвате Вашия принтер в

безжичната мрежа, обърнете се към “Използване на безжична мрежа

(само за CLP-310W, CLP-315W)” íà ñòð. 25.

20_Стартиране

Поддържани оперативни среди

Следната таблица представя мрежовите среди, които Вашият принтер поддържа:

ЕЛЕМЕНТ

Мрежов интерфейс

Мрежова операционна система

ИЗИСКВАНИЯ

• Ethernet 10/100 Base-TX (само за

CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N,

CLP-315W)

• IEEE 802.11 b/g Безжичен LAN (само за CLP-310W, CLP-315W)

• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/

Server 2008 R2

• Различни Linux операционни системи

• Mac OS 10.3 – 10.6

Мрежови протоколи

• TCP/IP

• Standard TCP/IP

• LPR

• IPP/HTTP

• Bonjour

• DHCP

• BOOTP

Сигурност на безжичната връзка

• Удостоверяване : Open System,

Shared Key, WPA Personal, WPA2

Personal (PSK)

• Криптиране : WEP64, WEP128, TKIP,

AES

Използване на кабелна мрежа

Трябва да настроите мрежовите протоколи на Вашия принтер, за да го използвате във Вашата мрежа. В тази глава ще Ви покажем как лесно да постигнете това.

Отпечатване на отчет за конфигурацията

От контролния панел на устройството можете да отпечатате Отчет за конфигурацията на мрежата, който ще показва текущите мрежови настройки на устройството. Това ще Ви помогне да настроите мрежата и да се справяте с потенциални проблеми.

За да отппечатате отчета е необходимо да натиснете и задържите бутона Стоп за около 5 секунди.

Моля, прегледайте Ръководството на потребителя за Вашето устройство, за да научите повече подробности. Като използвате този Отчет за

конфигурацията на мрежата, можете да намерите MAC адреса и IP адреса на Вашето устройство.

Например:

MAC Адрес: 00:15:99:41:A2:78

IP Адрес: 192.0.0.192

Настройване на IP адрес

Първо трябва да настроите IP адрес за мрежов печат и управление.

В повечето случаи ще бъде зададен автоматично нов IP адрес от DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol Server), който се намира в мрежата.

В някои ситуации IP адреса трябва да бъде зададен ръчно. Това се нарича статичен IP адрес и често се изисква в корпоративни Интранет мрежи от съображения за сигурност.

Задаване на IP от DHCP: свържете Вашето устройство с мрежата и изчакайте няколко минути, за да може DHCP сървъра да зададе IP адрес на устройството. След това отпечатайте Отчет за конфи-

гурацията на мрежата, както е обяснено по-горе. Ако отчета показва, че IP адреса е променен, задаването е било успешно. Ще видите новия IP адрес в отчета.

Задаване на статичен IP адрес: използвайте програмата SetIP, за да промените IP адреса от Вашия компютър.

Ако работите в офис, Ви препоръчваме да се свържете с мрежови администратор, който да зададе този адрес вместо Вас.

IP настройка чрез програмата SetIP

Следната процедура се базира на Windows XP.

Тази програма е за ръчно задаване на мрежов IP адрес на Вашето устройство чрез използване на неговия MAC адрес за връзка с него.

MAC адресът е хардуерен сериен номер на мрежовия интерфейс и може да бъде открит в Отчета за конфигурацията на мрежата.

• Ще Ви се налага да използвате тази програма само ако мрежата Ви изисква статичен IP адрес. В противен случай, можете да пристъпите към частта за Конфигуриране на

безжичната мрежа на устройството от този документ.

Ако не сте сигурни относно това изискване, попитайте системния администратор или човека, който е настроил

Вашата локална мрежа.

• Можете да използвате програмата SetIP само когато устройството Ви е свързано в мрежа или директно свързано с компютър чрез кръстосан мрежов кабел, който е включен в комплекта на Вашето устройство. В повечето случаи препоръчваме използването на кръстосания кабел. След малко ще бъдете помолени да свържете този кабел.

Инсталиране на програмата

1. Поставете CD-ROM диска със софтуера на принтера, който е предоставен с Вашето устройство. Когато CD-то с драйвери стартира автоматично, затворете прозореца.

2. Стартирайте уеб браузър като Internet Explorer и отворете устройство X. (X съответства на Вашето CD-ROM устройство.)

3. Щракнете два пъти Application > SetIP.

4. Щракнете два пъти Setup.exe, за да инсталирате програмата.

5. Щракнете OK. Ако е необходимо, изберете език от падащия списък.

6. Следвайте инструкциите в прозореца и довършете инсталацията.

Стартиране на програмата

1. Свържете устройството и компютъра като използвате кръстосания мрежов кабел.

2. Временно изключете защитната стена на компютъра като направите следното:

Windows XP

• Отворете Контролен

панел.

• Щракнете два пъти

Център за защита.

• Щракнете Защитна

стена на Windows.

• Деактивирайте защитната стена.

Macintosh OS

• Отворете System

Preferences.

• Щракнете Sharing.

• Щракнете менюто

Firewall.

• Изключете защитната стена.

3. От менюто на Windows Започни изберете Всички програми >

Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP.

Стартиране_21

4. Щракнете иконата (третата от ляво) в прозореца на SetIP, за да отворите прозореца за конфигурация на TCP/IP.

5. Въведете новата информация за устройството в прозореца за конфигурация, както следва:

MAC Address: намерете MAC адреса на устройството от Отчета за конфигурация на мрежата и го въведете без двуеточията.

Например, 00:15:99:29:51:A8 става 0015992951A8.

MAC адресът е хардуерен сериен номер на мрежовия интерфейс и може да бъде открит в Отчета за конфигу-

рацията на мрежата.

IP Address: въведете нов IP адрес за Вашия принтер, същия като

IP адреса на компютъра, с изключение на последното число.

Например, ако IP адреса на компютъра Ви е 192.168.1.150, въведете 192.168.1.X. (X е число между 1 и 254, различно от последното число от адреса на компютъра.)

Subnet Mask: въведете в това поле същите стойности като тези в полето Маска на подмрежа на компютъра.

Default Gateway: въведете в това поле същите стойности като тези в полето Шлюз по подразбиране на компютъра.

6. Щракнете Apply и след това щракнете OK. Устройството автоматично ще отпечата Отчета за конфигурация. Потвърдете, че настройките са правилни.

7. Щракнете Exit, за да затворите програмата SetIP.

8. Ако е необходимо, активирайте защитната стена отново.

Настройване на параметрите на мрежата

Можете да зададете различните настройки на мрежата и чрез програмите за администриране на мрежи.

SyncThru™ Web Admin Service: решение за уеб-базирано управление на принтера за мрежови администратори. SyncThru™ Web Admin

Service Ви предоставя ефективен начин за управление на мрежови устройства и Ви позволява да наблюдавате и отстранявате дистанционно проблеми с тях от всяко място с достъп до корпоративна интернет мрежа.

Свалете тази програма от

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service: уеб сървър, вграден във Вашия мрежов сървър за печат, който Ви позволява да: конфигурирате параметрите на мрежата, необходими на устройството, за да се свърже към различни мрежови среди. Променяте настройките на устройството.

Инсталиране на софтуерните драйвери

Трябва да инсталирате софтуерните драйвери на принтера за разпечатване. Софтуерът включва драйвери, приложения и други лесни за използване програми.

Следната процедура се базира на Windows XP. Възможно е процедурата и изскачащия по време на инсталирането прозорец да са различни в зависимост от операционната система, характеристиките на устройството или използвания интерфейс.

Уверете се, че устройството е настроено за работа в мрежа. (Вижте

“Настройване на мрежата” íà ñòð. 20.) Преди да започнете

инсталацията затворете всички приложения на своя компютър.

Ако метода на задаване на IP адрес, който използвате, е DHCP и IP адреса може да бъде променян всеки път, когато машината бъде включена, ние Ви препоръчваме да използвате програмата Bonjour. Отворете страницата http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, изберете програмата Bonjour за Windows, според операционната система на Вашия компютър и я инсталирайте. В случай, че използвате

Mac X OS, тази програма може вече да е инсталирана на Вашия компютър.

Тази програма ще ви позволи да настройвате мрежовите параметри автоматично. Тази програма Bonjour не поддържа Linux.

Ако начина на задаване на IP адрес, който използвате, е статичен, следвайте стъпките описани по-долу.

1. Поставете CD-ROM диска със софтуера на принтера във Вашето

CD-ROM устройство. CD-ROM диска би трябвало да се стартира автоматично и да се появи прозорец за инсталиране.

2. Щракнете Напред.

• Ако прозорецът за инсталиране не се появи, щракнете Започни

> Изпълни. Въведете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която представлява Вашето устройство, и щракнете OK.

• Ако използвате Windows Vista, Windows 7 и Windows Server 2008

R2, щракнете Започни > Всички програми > Принадлежности >

Изпълни, и въведете X:\Setup.exe.

• Ако преинсталирате драйвера е възможно горепосоченият прозорец за инсталация леко да се различава.

View User’s Guide: позволява да видите Ръководството на потребителя. Ако Вашият компютър няма Adobe Acrobat, щракнете върху тази опция и тя автоматично ще инсталира

Adobe Acrobat Reader.

3. Изберете Typical installation for a network printer и щракнете върху Напред.

4. Появява се списъкът на достъпните в мрежата принтери. Изберете от списъка принтера, който желаете да инсталирате и натиснете

Напред.

• Ако не виждате своя принтер в списъка, щракнете върху

Update, за да обновите списъка, или изберете Add TCP/IP

Port, за да добавите принтера към мрежата. За да добавите принтера към мрежата, въведете името на порта и IP адреса на принтера.

• За да проверите IP адреса или MAC адреса на принтера си, разпечатайте страница с Отчет за конфигурацията на мрежата.

5. След края на инсталационния процес се появява прозорец със съобщение за печат на тестова страница и регистриране на потребител на Samsung за получаване на информация от Samsung. Ако желаете, поставете отметка в съответното(ите) квадратче(та) и натиснете

Готово.

Ако принтерът не работи правилно след инсталацията, проверете настройките на мрежата и опитайте да инсталирате драйвера отново.

22_Стартиране

Използване на безжична мрежа (Windows/ само за CLP-310W, CLP-315W)

Трябва да настроите мрежовите протоколи на своето устройство, за да го използвате в мрежата си. Тази глава ще Ви покаже как можете лесно да постигнете това.

Тази част се отнася само за операционна система Windows.

Преди да започнете, моля, вземете USB кабела и инсталационния диск със софтуера на принтера, които са предоставени с Вашето устройство (принтер).

Може да се наложи да се свържете с мрежови администратор или с човека, който е настроил Вашата безжична мрежа, за информация относно конфигурацията.

• Трябва да разбирате своята безжична мрежова среда и да знаете как е настроена, преди да продължите с инсталацията и настройките.

• Ако сте задавали мрежова конфигурация предварително, върнете фабричните настройки на устройството.

Проверка на Вашата мрежова среда

IP адрес

Всяко устройство в дадена мрежа се идентифицира чрез уникален цифров адрес наречен IP адрес. Вашето устройство е дошло със зададен по подразбиране IP адрес 192.0.0.192 и Вие можете да проверите това като отпечатате Доклад за конфигурация на мрежата. В повечето случаи автоматично се задава нов IP адрес от DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на хостове) намиращ се в мрежата.

В ограничени случаи IP адресът трябва да се задава ръчно. Това се нарича статичен IP и често се изисква при корпоративни интранет мрежи от съображения за сигурност. Ние сме предоставили една лесна за използване програма в диска със софтуера за принтера, която се казва SetIP - тя може да промени този адрес вместо Вас. Ако Вашето устройство има контролен панел, можете да промените IP адреса и чрез него. Ако се намирате в офис, ние препоръчваме да се свържете с мрежови администратор, който да зададе този адрес вместо Вас.

Безжични мрежи

• Режим Инфраструктура

Мрежата в режим Инфраструктура е най-използваната конфигурация за безжична мрежа в дома или в офиса, състояща се от безжичен рутер или точка за достъп, която свързва всички компютри и други свързани в мрежа устройства в една обща локална мрежа (LAN).

Точката за достъп предоставя специална високоскоростна връзка с кабел, DSL модем или друго устройство в глобална мрежа

(WAN), което свързва LAN мрежата с Интернет или с корпоративна

Интранет мрежа. Повечето мрежи в режим Инфраструктура използват DHCP сървър, който автоматично задава IP адреса и настройва други мрежови параметри.

Ако знаете, че се свързвате към мрежа в режим Инфраструктура чрез точка за достъп, можете да преминете към настройката на безжична мрежа в частта за режим Инфраструктура.

• Режим Ad-hoc

Мрежата в режим Ad-hoc предоставя комуникация от типа “peer to peer”. В една мрежа в режим Ad-hoc, безжичните устройства и компютрите комуникират директно помежду си, без да използват точка за достъп. Те могат да споделят файлове или други устройства, но в възможно да нямат достъп до Интернет. Устройството получава печатни задания директно от компютрите по безжичната мрежа.

Ако знаете, че се свързвате към мрежа в режим Ad-hoc без точка за достъп, можете да преминете към настройката на безжична мрежа в частта за режим Ad-hoc.

Ако вече сте използвали своя принтер, кликнете на

??????? > ?????? ???????? > името на принтера >

Smart Panel. Изберете Printer Setting в Smart Panel прозореца. Изберете Network в Printer Settings Utility прозореца и изберете Wireless Network Setting.

Инсталиране на принтера в безжична Ad-Hoc мрежа

Ако нямате точка за достъп (ТД), все пак можете да свържете принтера безжично към компютъра си като настроите Ad-Hoc безжична мрежа, следвайки тези прости указания. Вземете инсталационния диск със софтуер за принтера, който е бил предоставен заедно с него.

Подготвяне на елементите

Проверете дали имате готови следните неща.

• Компютър в безжична мрежа

• Инсталационен диск със софтуер за принтера предоставен заедно с устройството Ви

• Принтер с безжична мрежа (Вашето устройство)

• USB кабел

Създаване на Ad-Hoc мрежа в Windows

Когато елементите са готови, продължете със следната процедура:

1. Свържете USB кабела предоставен заедно с Вашето устройство.

2. Включете компютъра и принтера.

3. Поставете предоставения инсталационен диск със софтуер за принтера в CD-ROM устройството.

Дискът се стартира автоматично и в прозореца се показва началното съобщение.

4. Изберете език от падащия списък и кликнете на Next.

5. Изберете опцията Wireless Setup и кликнете на Next.

6. Софтуерът търси устройствата в безжичната мрежа.

Ако търсенето е неуспешно, можете да проверите дали

USB кабелът е свързан правилно между компютъра и принтера и да следвате инструкцията в прозореца.

7. След търсенето, устройствата в безжичната мрежа ще се появят в прозореца. Изберете името (SSID) на своя компютър в безжичната мрежа и кликнете на Next.

Когато настройвате безжичната конфигурация ръчно, кликнете на Advanced Setting.

Network Name: Въведете SSID на компютъра в безжичната мрежа, SSID разпознава малки и големи букви.

Operation Mode: Изберете Ad-hoc.

Channel: Изберете канала. (Auto Setting или 2412 MHz до 2467 MHz).

Authentication: Изберете вид на оторизацията.

Open System: Не се използва оторизация, а криптиране може да се използва или да не се използва, в зависимост от нуждата за сигурност на данните.

Shared Key: Използва се оторизация. Устройство, което има правилен WEP ключ може да получи достъп до мрежата.

Encryption: Изберете криптирането (None, WEP64, WEP128).

Network Key: Въведете стойност за ключа за криптиране на мрежата.

Confirm Network Key: Потвърдете стойността за ключа за криптиране на мрежата.

WEP Key Index: Той е активиран, когато WEP е зададен на Encryption след избиране на Open System или

Shared Key. Въведете WEP ключ.

След като сте настроили Advanced Setting, отидете на стъпка 9.

Стартиране_23

8. Появява се прозореца за сигурност на безжичната мрежа. Изберете

Open System или Shared Key за оторизацията и кликнете на Next.

• WEP (Wired Equivalent Privacy) е протокол за безопасност, който предовратява неоторизиран достъп до Вашата безжична мрежа.

WEP криптира частта с данни от всеки пакет обменен по безжичната мрежа, като използва 64-битов или 128-битов WEP ключ за криптиране.

Прозорецът за сигурност на мрежата не се появява, когато

Ad-hoc мрежата няма настройка за сигурност.

9. Прозорецът показва настройката на безжичната мрежа и проверява дали настройките са правилни. Кликнете на Next.

• За DHCP метода

Ако методът на задаване на IP адрес е DHCP, проверете дали в прозореца се показва DHCP. Ако показва Static обаче, кликнете на Change TCP/IP, за да промените метода на задаване на DHCP.

• За Static метода

Ако методът на задаване на IP адрес е Static, проверете дали в прозореца се показва Static. Ако показва DHCP обаче, кликнете на Change TCP/IP, за да въведете IP адреса и други стойности от конфигурацията на мрежата за принтера. Преди да въведете

IP адреса на принтера, трябва да знаете данните за конфигурацията на мрежата на компютъра. Ако компютърът свързан в безжична мрежа е зададен на DHCP, Вие трябва да се свържете с мрежовия администратор, за да получите статичния IP адрес.

Пример

Ако информацията за мрежата на компютъра е както е дадено тук:

IP адрес: 169.254.133.42

Мрежова маска: 255.255.0.0

Инфомацията на принтера за мрежата трябва да бъде както следва:

IP адрес: 169.254.133. 43 (Използвайте IP адреса на компютъра с променени последни три цифри).

Мрежова маска: 255.255.0.0 (Използвайте мрежовата маска на компютъра).

Шлюз: 169.254.133.1 (Променете последните три цифри от IP адреса на своя принтер на 1).

10. Безжичната мрежа се свързва според конфигурацията на мрежата.

11. Когато бъде завършена настройката на безжичната мрежа, изключете USB кабела между компютъра и устройството.

12. Изберете компонентите, които да бъдат инсталирани.

След като изберете компонентите, можете също да промените името на принтера, да го настроите да бъде споделен в мрежата, да го зададете като принтер по подразбиране и да промените името на порта на всеки принтер. Кликнете на Next.

13. След като инсталацията приключи, се появява прозорец, който

Ви подканва да отпечатате тестова страница и да се регистрирате като потребител на Samsung Printers, за да получавате информация от Samsung. Ако желаете, изберете съответните отметка(и) и кликнете на Finish.

Инсталиране на принтера в безжична мрежа чрез точка за достъп

Подготвяне на елементите

Проверете дали имате готови следните неща.

• Точка за достъп

• Компютър в мрежа

• Инсталационен диск със софтуер за принтера предоставен заедно с устройството Ви

• Принтер с безжична мрежа (Вашето устройство)

• USB кабел

24_Стартиране

Създаване на инфраструктурна мрежа в Windows

Когато елементите са готови, продължете със следната процедура:

1. Свържете USB кабела предоставен заедно с Вашето устройство.

2. Включете компютъра, точката за достъп и принтера.

3. Поставете предоставения инсталационен диск със софтуер за принтера в CD-ROM устройството.

4. Дискът се стартира автоматично и в прозореца се показва началното съобщение. Изберете език от падащия списък и кликнете на Next.

5. Изберете Wireless Setup и кликнете на Next.

6. Софтуерът търси устройствата в безжичната мрежа.

Ако търсенето е неуспешно, можете да проверите дали

USB кабелът е свързан правилно между компютъра и принтера и да следвате инструкцията в прозореца.

7. След търсенето, устройствата в безжичната мрежа ще се появят в прозореца. Изберете името (SSID) на точката за достъп, която използвате и кликнете на Next.

Когато настройвате безжичната конфигурация ръчно, кликнете на Advanced Setting.

Network Name: Въведете SSID на компютъра в безжичната мрежа, SSID разпознава малки и големи букви.

Operation Mode: Изберете Infrastructure.

Authentication: Изберете вид на оторизацията.

Open System: Не се използва оторизация, а криптиране може да се използва или да не се използва, в зависимост от нуждата за сигурност на данните.

Shared Key: Използва се оторизация. Устройство, което има правилен WEP ключ може да получи достъп до мрежата.

WPA Personal или WPA2 Personal: Изберете тази опция, за да оторизирате печатния сървър въз основа на предварително споделен WPA ключ. Това използва споделен таен ключ (обикновено наричан Предварително споделена ключова фраза), който се конфигурира ръчно при точката за достъп и при всеки от нейните клиенти.

Encryption: Изберете криптирането (None, WEP64, WEP128,

TKIP, AES, TKIP AES).

Network Key: Въведете стойност за ключа за криптиране на мрежата.

Confirm Network Key: Потвърдете стойността за ключа за криптиране на мрежата.

WEP Key Index: Той е активиран, когато WEP е зададен на

Encryption след избиране на Open System или Shared Key.

Въведете WEP ключ.

След като сте настроили Advanced Setting, отидете на стъпка 9.

8. Появява се прозореца за сигурност на безжичната мрежа. Прозорецът може да се различава в зависимост от режима за сигурност,

WEP или WPA.

• При WEP

Изберете Open System или Shared Key за оторизацията и въведете ключа за сигурност WEP. Кликнете на Next.

WEP (Wired Equivalent Privacy) е протокол за безопасност, който предовратява неоторизиран достъп до Вашата безжична мрежа.

WEP криптира частта с данни от всеки пакет обменен по безжичната мрежа, като използва 64-битов или 128-битов WEP ключ за криптиране.

• При WPA

Въведете споделения WPA ключ и кликнете на Next.

WPA оторизира и идентифицира потребителите въз основа на таен ключ, който се променя автоматично на равни интервали.

WPA използва също TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) и AES

(Advanced Encryption Standard) за криптиране на данни.

Прозорецът за сигурност на мрежата не се появява, когато точката за достъп няма настройка за сигурност.

9. Прозорецът показва настройката на безжичната мрежа и проверява дали настройките са правилни. Кликнете на Next.

• За DHCP метода

Ако методът на задаване на IP адрес е DHCP, проверете дали в прозореца се показва DHCP. Ако показва Static обаче, кликнете на Change TCP/IP, за да промените метода на задаване на DHCP.

• За Static метода

Ако методът на задаване на IP адрес е Static, проверете дали в прозореца се показва Static. Ако показва DHCP обаче, кликнете на Change TCP/IP, за да въведете IP адреса и други стойности от конфигурацията на мрежата за принтера. Преди да въведете

IP адреса на принтера, трябва да знаете информацията за конфигурацията на мрежата на компютъра. Ако компютърът е зададен на DHCP, Вие трябва да се свържете с мрежовия администратор, за да получите статичния IP адрес.

Пример

Ако информацията за мрежата на компютъра е както е дадено тук:

IP адрес: 169.254.133.42

Мрежова маска: 255.255.0.0

Инфомацията на принтера за мрежата трябва да бъде както следва:

IP адрес: 169.254.133. 43 (Използвайте IP адреса на компютъра с променени последни три цифри).

Мрежова маска: 255.255.0.0 (Използвайте мрежовата маска на компютъра).

Шлюз: 169.254.133.1 (Променете последните три цифри от

IP адреса на своя принтер на 1).

10. Безжичната мрежа се свързва според конфигурацията на мрежата.

11. Когато бъде завършена настройката на безжичната мрежа, изключете USB кабела между компютъра и устройството.

12. Изберете компонентите, които да бъдат инсталирани. След като изберете компонентите, можете също да промените името на принтера, да го настроите да бъде споделен в мрежата, да го зададете като принтер по подразбиране и да промените името на порта на всеки принтер. Кликнете на Next.

13. След като инсталацията приключи, се появява прозорец, който

Ви подканва да отпечатате тестова страница и да се регистрирате като потребител на Samsung Printers, за да получавате информация от Samsung. Ако желаете, изберете съответните отметка(и) и кликнете на Finish.

Справяне с проблеми

Докато инсталирате диска със софтуера за принтера и настройвате безжичната мрежа, може да се появи прозорец за грешка.

Следвайте изброените решения.

Printer Not Found

• Компютърът или принтерът Ви може да не са включени.

Включете компютъра и принтера си.

• USB кабелът не е свързан между компютъра и принтера.

Свържете принтера с компютъра чрез USB кабела.

• Принтерът не поддържа безжична мрежа. Проверете ръководството на принтера и подгответе принтер с безжична мрежа.

Connecting Failure - Not Found SSID

• Принтерът не може да намери името в мрежата (SSID), което е избрано или името въведено от Вас. Проверете името в мрежата

(SSID) на Вашата точка за достъп и отново се опитайте да осъществите връзка.

• Вашата точка за достъп не е включена. Включете своята точка за достъп.

Connecting Failure - Invalid Security

Конфигурирали сте сигурността неправилно. Проверете конфигурацията за сигурност на своята точка за достъп и на принтера.

Connecting Failure - General Connection Error

Вашият компютър не получава сигнал от принтера. Проверете USB кабела и захранването на компютъра.

Connecting Failure - Connected Wired Network

Вашият принтер е свързан чрез жичен мрежов кабел. Махнете жичния мрежов кабел от своя принтер.

PC Connecting Error

Конфигурираният адрес на мрежата не може да осъществи връзка между Вашия компютър и принтера.

• За DHCP мрежова среда

Принтерът получава IP адрес автоматично (DHCP), когато компютърът е конфигуриран за DHCP.

• За Static мрежова среда

Принтерът използва статичния адрес, когато компютърът е конфигуриран на Static.Ако компютърът е конфигуриран с IP адрес - 192.168.1.100, Адрес на маска - 255.255.255.0 и Адрес на шлюз - 192.168.1.1, за Вашия принтер въведете IP адрес -

192.168.1.101, Адрес на маска - 255.255.255.0 и Адрес на шлюз -

192.168.1.1.

Използване на безжична мрежа (само за CLP-

310W, CLP-315W)

Тази процедура по настройване на безжична мрежа е най-вече за потребители с операционна система Macintosh. Windows потребители също могат да я използват, но се препоръчва да

използват по-лесната процедура. (Âèæòå “Използване на безжична мрежа (Windows/само за CLP-310W, CLP-315W)” íà

ñòðàíèöà 23.)

Трябва да настроите мрежовите протоколи на Вашия принтер, за да го използвате във Вашата мрежа. Тази глава ще Ви покаже как лесно да постигнете това.

Преди да започнете, моля, пригответе кръстосания мрежов кабел и инсталационния CD-ROM диск, доставен с Вашата машина (принтер).

Може да се наложи да се свържете с мрежов администратор или с човека, който е инсталирал Вашата безжична мрежа, за информация относно конфигурацията.

Ако сте наясно с конфигурацията на IP адреса на Вашето устройство, можете да преминете направо на частта за Конфигуриране на безжична

мрежа на устройството. В противен случай, трябва да следвате всички стъпки от частта за Проверяване на Вашите мрежови среди.

Проверяване на Вашите мрежови среди

IP адрес

Всяко устройство в дадена мрежа се идентифицира посредством уникален цифров адрес, наречен IP адрес. Вашето устройство е имало зададен IP адрес по подразбиране - 192.0.0.192; Вие можете да проверите това като отпечатате Отчет за конфигурацията на мрежата. В повечето случаи нов IP адрес ще бъде зададен автоматично от DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server), който се намира в мрежата.

В някои ситуации IP адреса трябва да бъде зададен ръчно. Това се нарича статичен IP адрес и често се изисква в корпоративни Интранет мрежи от съображения за сигурност. В CD-ROM диска със софтуера на принтера ние сме предоставили една лесна за използване програма, наречена SetIP, която може да променя адреса вместо Вас.

Стартиране_25

Ако работите в офис, Ви препоръчваме да се свържете с мрежови администратор, който да зададе този адрес вместо Вас.

Безжични мрежи

Режим Infrastructure: мрежовия режим Infrastructure е най-чесmo срещаната мрежова конфигурация в домашна или офис среда, която включва безжичен рутер или точка за достъп, която свързва всички компютри и други мрежови устройства в една обща локална мрежа (LAN). Точката за достъп предоставя специална високоскоростна връзка към кабел, DSL модем или друго устройство за отдалечен достъп (WAN), което свързва LAN с Интернет или с корпоративен Интранет. Повечето мрежи в режим Infrastructure използват DHCP сървър, за да зададат автоматично IP адрес и да зададат други мрежови параметри.

Ако сте наясно, че се свързвате с мрежа в режим Infrastructure чрез точка за достъп и IP адресът е зададен чрез DHCP сървър, можете да пристъпите към частта за Конфигуриране на безжич-

ната мрежа на устройството след като сте прегледали следващите точки относно отпечатване на Отчет за конфигурацията на

мрежата. Ако сте наясно, че се свързвате с мрежа в режим

Infrastructure чрез точка за достъп, но адресът не се задава чрез

DHCP или ако се изисква да зададете статичен IP адрес, преминете към частта за Задаване на IP адрес преди да пристъпите към частта за Конфигуриране на безжичната мрежа на устройството след като сте прегледали следващите точки относно отпечатването на Отчет за конфигурацията на мрежата.

Режим Ad-hoc: мрежата в режим Ad-hoc предоставя връзка от вида точка до точка. В мрежа в режим Ad-hoc, безжични устройства и компютри комуникират директно едни с други, без да използват точка за достъп. Те могат да споделят файлове или да работят с общи устройства, но е възможно да нямат достъп до Интернет.

Това устройство получава задания за печат директно от безжично свързани компютри.

Ако сте наясно, че се свързвате с мрежа в режим Ad-hoc без точка за достъп, преминете към частта за Задаване на IP адрес преди да пристъпите към частта за Конфигуриране на безжичната мрежа

на устройството след като сте прегледали следващите точки относно отпечатването на Отчет за конфигурацията на мрежата.

Отпечатване на отчет за конфигурацията

От контролния панел на устройството можете да отпечатате Отчет

за конфигурацията на мрежата, който ще показва текущите мрежови настройки на устройството. Това ще Ви помогне да настроите мрежата и да се справите с потенциални проблеми.

За да отппечатате отчета е необходимо да натиснете и задържите бутона Стоп за около 5 секунди.

Моля, прегледайте Ръководството на потребителя за Вашето устройство, за да научите допълнителни подробности. Като използвате този Отчет

за конфигурацията на мрежата, можете да намерите MAC адреса и IP адреса на Вашето устройство.

Например:

MAC Адрес: 00:15:99:41:A2:78

IP Адрес: 192.0.0.192

Настройване на IP адрес

Първо трябва да настроите IP адрес за мрежов печат и управление.

В повечето случаи нов IP адрес ще бъде зададен автоматично от DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol Server), който се намира в мрежата.

В някои ситуации IP адреса трябва да бъде зададен ръчно. Това се нарича статичен IP адрес и често се изисква в корпоративни Интранет мрежи от съображения за сигурност.

Задаване на IP от DHCP: свържете Вашето устройство с мрежата и изчакайте няколко минути, за да може DHCP сървъра да зададе IP адрес на устройството. (Ако точката за достъп има свободен LAN порт, можете да свържете устройството директно с точката за достъп.)

След това отпечатайте Отчет за конфигурацията на мрежата, както е обяснено по-горе. Ако отчета показва, че IP адресът е променен, задаването е било успешно. Ще видите новия IP адрес в отчета.

Оставете устройството свързано с мрежата.

Задаване на статичен IP адрес: използвайте програмата SetIP, за да промените IP адреса от Вашия компютър. Ако устройството

Ви има контролен панел, можете да промените IP адреса и като използвате контролния панел на устройството.

Ако работите в офис, Ви препоръчваме да се свържете с мрежов администратор, който да зададе този адрес вместо Вас.

Настройване на IP адрес чрез програмата SetIP

Следната процедура се базира на Windows XP.

Тази програма е за ръчно задаване на мрежов IP адрес на Вашето устройство чрез използване на неговия MAC адрес за връзка с него.

MAC адресът е хардуерния сериен номер на мрежовия интерфейс и може да бъде открит в Отчет за конфигурацията на мрежата.

• Ще Ви се налага да използвате тази програма само ако мрежата Ви изисква статичен IP адрес. В противен случай, можете да пристъпите към частта за Конфигуриране на

безжичната мрежа на устройството от този документ. Ако не сте сигурни относно това изискване, попитайте системния администратор или човека, който е настроил Вашата локална мрежа.

• Можете да използвате програмата SetIP само когато устройството Ви е свързано в мрежа или директно свързано с компютър чрез кръстосан мрежов кабел, който е включен в комплекта на Вашето устройство. В повечето случаи препоръчваме използването на кръстосания кабел. След малко ще бъдете помолени да свържете този кабел.

26_Стартиране

Инсталиране на програмата

1. Поставете CD-ROM диска със софтуера на принтера, който е предоставен с Вашето устройство. Когато CD-то с драйвери стартира автоматично, затворете прозореца.

2. Стартирайте уеб браузър като Internet Explorer и отворете устройство X. (X съответства на Вашето CD-ROM устройство.)

3. Щракнете два пъти Application > SetIP.

4. Щракнете два пъти Setup.exe, за да инсталирате програмата.

5. Щракнете OK. Ако е необходимо, изберете език от падащия списък.

6. Следвайте инструкциите в прозореца и довършете инсталацията.

Стартиране на програмата

1. Свържете устройството и компютъра като използвате кръстосания мрежов кабел.

2. Временно изключете защитната стена на компютъра като направите следното:

Windows XP

• Отворете Контролен

панел.

• Щракнете два пъти

Център за защита.

• Щракнете Защитна

стена на Windows.

• Деактивирайте защитната стена.

Macintosh OS

• Отворете System

Preferences.

• Щракнете Sharing.

• Щракнете менюто

Firewall.

• Изключете защитната стена.

3. От менюто на Windows Започни изберете Всички програми >

Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP.

4. Щракнете иконата (третата от ляво) в прозореца на SetIP, за да отворите прозореца за конфигурация на TCP/IP.

5. Въведете новата информация за устройството в прозореца за конфигурация, както следва:

Default Gateway: въведете в това поле същите стойности като тези в полето Шлюз по подразбиране на компютъра.

6. Щракнете Apply и след това щракнете OK. Устройството автоматично ще отпечата Отчет за конфигурация. Потвърдете, че настройките са правилни.

7. Щракнете Exit, за да затворите програмата SetIP.

8. Ако е необходимо, активирайте защитната стена отново.

Настройване на параметрите на мрежата

Можете да зададете различните настройки на мрежата и чрез програмите за администриране на мрежи.

SyncThru™ Web Admin Service: решение за уеб-базирано управление на принтера за мрежови администратори. SyncThru™ Web Admin

Service Ви предоставя ефективен начин за управление на мрежови устройства и Ви позволява да наблюдавате и отстранявате дистанционно проблеми с тях от всяко място с достъп до корпоративна интернет мрежа.

Свалете тази програма от

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service: уеб сървър, вграден във Вашия мрежов сървър за печат, който Ви позволява да: конфигурирате параметрите на мрежата, необходими на устройството, за да се свърже към различни мрежови среди. Променяте настройките на устройството.

Възстановяване на фабрични настройки по подразбиране

Можете да възстановите фабричните настройки по подразбиране на устройството като използвате SyncThru™ Web Service. Може да се наложи да нулирате настройките на устройството като възстановите фабричните настройки по подразбиране когато устройството, което използвате, е свързано с нова мрежова среда.

Възстановяване на фабрични настройки по подразбиране чрез SyncThru™ Web Service

1. Стартирайте уеб браузър като Internet Explorer, Safari или Firefox и въведете новия IP адрес на Вашето устройство в прозореца на браузъра. Например,

2. Когато се отвори прозореца на SyncThru™ Web Service, щракнете Network Settings.

3. Щракнете Reset. След това, щракнете Clear за мрежа.

MAC Address: намерете MAC адреса на устройството от Отчета за конфигурация на мрежата и го въведете без двуеточията.

Например, 00:15:99:29:51:A8 става 0015992951A8.

MAC адресът е хардуерен сериен номер на мрежовия интерфейс и може да бъде открит в Отчет за

конфигурацията на мрежата.

IP Address: въведете нов IP адрес за Вашия принтер, същия като

IP адреса на компютъра, с изключение на последното число.

Например, ако IP адреса на компютъра Ви е 192.168.1.150, въведете 192.168.1.X. (X е число между 1 и 254, различно от последното число от адреса на компютъра.)

Subnet Mask: въведете в това поле същите стойности като тези в полето Маска на подмрежа на компютъра.

4. Изключете и отново включете устройството, за да зададете настройките.

Стартиране_27

Конфигуриране на безжичната мрежа на устройството

Преди да започнете ще трябва да знаете SSID името на Вашата безжична мрежа, както и Мрежовия ключ, ако тя е криптирана. Тази информация е била зададена, когато е била инсталирана точката за достъп. Ако не познавате безжичната среда, с която работите, помолете за съдействие мрежовия администратор, който е настроил мрежата.

Използване на SyncThru™ Web Service

Преди да започнете с конфигурирането на безжичните параметри, проверете статуса на кабелната връзка.

Конфигуриране на безжичната мрежа на принтера

1. Стартирайте уеб браузър като Internet Explorer, Safari или Firefox и въведете новия IP адрес на Вашето устройство в прозореца на браузъра. Например,

2. Когато се отвори прозореца на SyncThru™ Web Service, щракнете Network Settings.

3. Щракнете Wireless и изберете Wizard. След това, щракнете Next.

Wizard ще Ви помогне да настроите конфигурацията на безжичната мрежа. Ако обаче искате да настроите безжичната мрежа директно, изберете Custom.

4. Изберете едно Network Name(SSID) в списъка.

SSID: SSID (име на безжична мрежа) е име, с което се идентифицира безжичната мрежа. Точките за достъп и безжичните устройства, които се опитват да се свържат с конкретна безжична мрежа, трябва да използват едно и също SSID. SSID отчита регистъра на буквите.

Operation Mode: Operation Mode се отнася до вида на безжичните връзки.

- Ad-hoc: позволява на безжичните устройства да комуникират директно помежду си в условия на среда от вида точка до точка.

- Infrastructure: позволява на безжичните устройства да комуникират помежду си посредством точка на достъп.

Ако режима на работа на Вашата мрежа е Infrastructure, изберете SSID от точката за достъп. Ако режима на работа е Ad-hoc, изберете SSID на Вашето устройство. Отбележете, че “airportthru” е SSID по подразбиране за Вашето устройство.

5. Щракнете Next.

Ако се появи прозорецът за настройките на защита на безжичната връзка, въведете зададената парола (мрежов ключ) и щракнете Next.

28_Стартиране

6. Появява се прозорецът Wizard Setup Confirmation, моля, проверете настройките на безжичната връзка. Ако настройката е правилна, щракнете Apply.

7. Щракнете OK.

Изключете мрежовия кабел (стандартен или кръстосан).

Вашето устройство би трябвало да започне да комуникира безжично с мрежата. В случай, че сте в режим Ad-hoc, можете да използвате безжична LAN мрежа и кабелна LAN мрежа едновременно.

Ако Operation Mode е Infrastructure, трябва да изключите мрежовия кабел, за да активирате безжичната мрежа след като приключите с мрежовите настройки.

Сега отидете на Инсталиране на софтуерните драйвери.

Инсталиране на софтуерните драйвери

Трябва да инсталирате софтуерните драйвери на принтера за разпечатване.

Софтуерът включва драйвери, приложения и други лесни за използване програми.

• Следната процедура се базира на Windows XP. Възможно е процедурата и изскачащия по време на инсталирането прозорец да са различни в зависимост от операционната система, характеристиките на устройството или използвания интерфейс.

• Уверете се, че устройството е настроено за работа в мрежа.

(Вижте “Настройване на мрежата” íà ñòð. 20.) Преди

инсталация, затворете всички приложения на своя компютър.

Ако метода на задаване на IP адрес, който използвате, е DHCP и IP адреса може да бъде променян всеки път, когато машината бъде включена, ние

Ви препоръчваме да използвате програмата Bonjour. Отворете страницата http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, изберете програмата

Bonjour за Windows, според операционната система на Вашия компютър и я инсталирайте. В случай, че използвате Mac X OS, тази програма може вече да е инсталирана на Вашия компютър. Тази програма ще Ви позволи да настройвате мрежовите параметри автоматично. Тази програма

Bonjour не поддържа Linux.

Ако начина на задаване на IP адрес, който използвате, е статичен, следвайте стъпките описани по-долу.

1. Поставете CD-ROM диска със софтуера на принтера във Вашето

CD-ROM устройство. CD-ROM диска би трябвало да се стартира автоматично и да се появи прозорец за инсталиране.

2. Щракнете Напред.

• Ако прозорецът за инсталиране не се появи, щракнете Започни

> Изпълни. Въведете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която представлява Вашето устройство, и щракнете OK.

• Ако използвате Windows Vista, Windows 7 и Windows Server 2008

R2, щракнете Започни > Всички програми > Принадлежности

> Изпълни, и въведете X:\Setup.exe.

• Ако преинсталирате драйвера е възможно горепосоченият прозорец за инсталация леко да се различава.

View User’s Guide: позволява да видите Ръководството на потребителя. Ако Вашият компютър няма Adobe Acrobat, щракнете върху тази опция и Adobe Acrobat Reader ще се инсталира автоматично.

3. Изберете Typical installation for a network printer и щракнете върху Напред.

4. Появява се списъкът на достъпните в мрежата принтери. Изберете от списъка принтера, който желаете да инсталирате, и натиснете

Напред.

• Ако не виждате своя принтер в списъка, щракнете върху

Update, за да обновите списъка, или изберете Add TCP/IP

Port, за да добавите принтера към мрежата. За да добавите принтера към мрежата, въведете името на порта и IP адреса на принтера.

• За да проверите IP адреса или MAC адреса на принтера си, разпечатайте страница с Отчет за конфигурацията на мрежата.

5. След края на инсталационния процес се появява прозорец със съобщение за печат на тестова страница и регистриране на потребител на Samsung за получаване на информация от Samsung. Ако желаете, поставете отметка в съответното(ите) квадратче(та) и натиснете

Готово.

Ако устройството не работи правилно след инсталацията, проверете настройките на мрежата и опитайте да инсталирате драйвера на принтера отново.

Поздравления, Вие инсталирахте Вашия безжичния принтер от Samsung успешно. Отпечатайте още едно копие на Отчета за конфигурация и го запазете в случай, че имате нужда от него в бъдеще. Сега сте готови да използвате Вашия нов безжичен принтер от Samsung във Вашата безжична мрежа.

Стартиране_29

Основни настройки на устройството

След приключване на инсталацията, Вие може да решите да зададете настройките по подразбиране на Вашето устройство. Ако желаете да зададете или промените стойности, разгледайте следващия раздел.

Настройка на височината

Качеството на печат се влияе от атмосферното налягане, което се определя от надморската височина, на която се намира устройството.

Следната информация ще и насочи как да настроите устройството си на най-доброто възможно качество на печат.

Преди да настроите надморската височина, проверете каква е точната надморска височина, на която използвате устройството.

1 Normal

2 High 1

3 High 2

4 High 3

0

1. Уверете се, че сте инсталирали драйвера на принтера с предоставеното CD със софтуер на принтера.

2. Щракнете двукратно върху иконата на Smart Panel от лентата със задачи на Windows (или зоната за известяване в Linux).

Можете да щракнете и върху Smart Panel във лентата на състоянието, ако работите с Mac OS X.

3. Натиснете Printer Setting.

4. Щракнете Setting > Altitude Adjustment. Изберете подходящата стойност от падащия списък, след което щракнете Apply.

Ако устройството Ви е свързано в мрежа, SyncThru Web

Service екранът се появява автоматично. Щракнете Machine

Settings > Setup (или Machine Setup) > Altitude. Изберете подходящата стойност на надморската височина, след което натиснете Apply.

Използване на спестяващи режими

Енергоспестяващ режим

Енергоспестяващият режим позволява на принтера Ви да намали консумацията на енергия, когато не се използва активно. Можете да активирате този режим и да изберете продължителността, за която принтерът изчаква след изпълнение на заявка преди да превключи към състояние на намалена консумация на енергия.

1. Уверете се, че сте инсталирали драйвера на принтера с предоставеното CD със софтуер на принтера.

2. Щракнете двукратно върху иконата на Smart Panel от лентата със задачи на Windows (или зоната за известяване в Linux).

Можете да щракнете и върху Smart Panel във лентата на състоянието, ако работите с Mac OS X.

3. Натиснете Printer Setting.

4. Щракнете Setting > Power Save. Изберете подходящата стойност от падащия списък, след което щракнете Apply.

Ако устройството Ви е свързано в мрежа, SyncThru Web

Service екранът се появява автоматично. Щракнете Machine

Settings > Setup (или Machine Setup) > Power Save.

Изберете подходящата стойност на надморската височина, след което натиснете Apply.

Автоматично продължение

Това е опцията, чрез която задавате на принтера дали да продължи или не, в случай че размера на хартията, който сте определили за таблата, не съответства.

1. Уверете се, че сте инсталирали драйвера на принтера с предоставеното CD със софтуер на принтера.

2. Щракнете двукратно върху иконата на Smart Panel от лентата със задачи на Windows (или зоната за известяване в Linux).

Можете да щракнете и върху Smart Panel във лентата на състоянието, ако работите с Mac OS X.

3. Натиснете Printer Setting.

4. Щракнете Setting > Auto Continue. Изберете подходящата стойност от падащия списък, след което щракнете Apply.

Ако устройството Ви е свързано в мрежа, SyncThru Web

Service екранът се появява автоматично. Щракнете Machine

Settings > Setup (или Machine Setup) > Auto Continue.

Изберете подходящата стойност на надморската височина, след което натиснете Apply.

30_Стартиране

Избор и зареждане на хартия за печат

Тази глава Ви запознава с начините за зареждане на медия за печат в устройството Ви.

Тази глава включва:

Избор на носител за печат

Промяна на размера на хартията в таблата

Печат върху специални материали

Регулиране на поддръжката на изхода

Настройване размера на хартията и типа й

Избор на носител за печат

Можете да печатате върху различни типове носители, като например обикновена хартия, пликове за писма, етикети и прозрачни материи.

Винаги използвайте медия за печат, която отговаря на препоръките за употреба за Вашия принтер. Носител за печат, който не отговаря на описаните препоръки в това ръководство, може да причини следните проблеми:

• Лошо качество на печат

• Чести задръствания с хартия

• Преждевременно износване на принтера.

Характеристики като тегло, състав, структура и съдържание на влага, са важни фактори, които се отразяват върху ефективността на принтера и качеството на печат. Когато избирате материалите за печат, имайте предвид следното:

• Типът, размерът и теглото на носителя за печат на Вашия принтер са описани по-нататък в тази глава.

• Желан резултат: Носителят за печат, която сте избрали, трябва да е подходяща за проекта ви.

• Яркост: Някои типове носители за печат са по-бели, отколкото други, и произвеждат по-остри и трептящи изображения.

• Гладкост на повърхността: Гладкостта на носителя за печат определя доколко ясно е очертанието на изображението върху хартията.

• Някои печатни медии могат да удовлетворяват всички дадени в този раздел препоръки и пак да не водят до удовлетворителни резултати. Това може да бъде причинено от неправилно боравене, неприемлива температура или ниво на влажност или други променливи, над които Samsung нямаме контрол.

• Преди да закупите големи количества от дадена медия за печат, проверете дали тя отговаря на изискванията, посочени в този раздел на Ръководството на потребителя.

Използването на носител за печат, който не отговаря на тези изисквания, може да причини проблеми, изискващи ремонтни работи. Подобни ремонтни работи не се покриват от гаранцията на Samsung или сервизните споразумения.

В никакъв случай не използвайте фото хартия за мастиленоструен печат. Може да причини повреда в устройството.

Избор и зареждане на хартия за печат_31

Спецификации на медията за печат

ТИП РАЗМЕР

Обикновена хартия Letter

Legal

Folio

A4

Oficio

JIS B5

ISO B5

Плик

Executive

Statement

A5

A6

Monarch

No. 10

DL

C5

C6

No. 9

Плътна хартия

Тънка хартия

6 3/4

Погледнете секция

Обикновена хартия

Погледнете секция

Обикновена хартия

Letter, A4

Етикети c

Набор карти

Слайдове d

Гланцова хартия

Пощенска картичка

Letter, A4

Letter e

, A4 f

Минимален размер (според настройка)

Максимален размер (според настройка)

216 x 279 мм

216 x 356 мм

216 x 330 мм

210 x 297 мм

216 x 343 мм

182 x 257 мм

176 x 250 мм

184 x 267 мм

140 x 216 мм

148 x 210 мм

105 x 148 мм

98 x 191 мм

105 x 241 мм

110 x 220 мм

162 x 229 мм

114 x 162 мм

98 x 225 мм

92 x 165 мм

101,6 x 152,4 мм

РАЗМЕРИ

Погледнете секция Обикновена хартия

Погледнете секция Обикновена хартия

Погледнете секция Обикновена хартия

Погледнете секция Обикновена хартия

Погледнете секция Обикновена хартия

90 дo 105 г/м

120 дo 150 г/м

105 дo 163 г/м

138 дo 146 г/м

160 г/м 2

ТЕГЛО

• 60 дo 105 г/м

60 дo 163 г/м

75 дo 90 г/м

60 дo 70 г/м

2

2

2

2

2

2

a

2

2

КАПАЦИТЕТ b

150 листа от 75 г/м за таблата хартия

• 1 лист за ръчно зареждане в таблата

2

5 листа за ръчно зареждане в таблата

1 лист за ръчно зареждане в таблата

76 x 160 мм

216 x 356 мм

60 дo 163 г/м 2 a.Ако медията е с тегло над 105 г/м

2

, зареждайте хартията в таблата лист по лист.

b.Възможно е максималния капацитет да варира в зависимост от теглото, дебелината на носителя, както и от условията на околната среда.

c. Гладкост: 100 до 250 (шефилд) d.Препоръчителни носители: Слайдове при цветни лазерни принтери, произведени от Xerox, например 3R 91331(A4), 3R 2780(Letter).

e.Препоръчителни носители: Гланцова хартия (Letter) за това устройство само чрез HP Brochure Paper (Продукт: Q6611A).

f. Препоръчителни носители: Гланцова хартия (A4) за това устройство само чрез HP Superior Paper 160 glossy (Продукт: Q6616A).

32_Избор и зареждане на хартия за печат

Препоръки за специални носители за печат

ТИП МЕДИЯ

Пликове

НАСОКИ

• Успешното печатане на пликове зависи от тяхното качество. Когато избирате пликове, съблюдавайте следните фактори:

- Тегло: Теглото на хартията на плика не трябва да превишава 90 г/м 2 , в противен случай може да се получи засядане.

- Структура: Преди печат, пликовете трябва да са били оставени в хоризонтално положение, с не по-малко от 6 мм извиване, и не трябва да съдържат въздух.

- Състояние: Пликовете не трябва да са набръчкани, пречупени или увредени по някакъв друг начин.

- Температура: Трябва да използвате пликове, които са съвместими с топлината и налягането на принтера по време на работа.

• Използвайте само добре структурирани пликове с остри и добре прегънати краища.

• Не използвайте пликове с марки върху тях.

• Не използвайте пликове с прикрепени предмети, клипсове, отвори, рамка с покритие, самозалепващи печати или други синтетични материали.

• Не използвайте увредени или лошо направени пликове.

• Уверете се, че набраздяването от лепилото и в двата края на плика стига по цялото протежение до края на плика.

ТИП МЕДИЯ

Етикети

НАСОКИ

• За да избегнете повреда на устройството, използвайте само етикети, предназначени за използване в лазерни принтери.

- Когато избирате етикети, съблюдавайте следните фактори:

- Лепила: Лепливият материал трябва да е издръжлив на температурата на топене на принтера Ви. Проверете спецификацията на принтера си, за да видите температурата на

разтопяване, вижте страница 57.

- Подготовка: Използвайте само етикети, които нямат крепежно покритие между тях.

Етикетите могат да причинят прегъване на листовете, които имат разстояния между тях, като причинят сериозни задръствания.

- Подвиване: Преди отпечатване, етикетите трябва да са били поставени на хоризонтална повърхност с не повече от 13 мм извиване в дадена посока.

- Състояние: Не използвайте етикети с гънки, балончета с въздух или други показатели за отделяне от хартията.

• Проверете дали не е останал някакъв открит леплив материал между етикетите. Откритите части могат да причинят отлепяне на етикетите по време на печат, което може да причини задръствания. Откритите лепливи части могат да причинят и повреда на компоненти на устройството.

• Не пускайте лист с етикети през устройството повече от веднъж. Лепливото покритие отзад е предназначено само за еднократно преминаване през устройството.

• Не използвайте етикети, които се отделят от покритието под тях или които са прегънати, с балончета или увредени по някакъв друг начин.

Карти или други специализирани материали

• Не печайтайте върху медия, която е с ширина под 76 мм или дължина под 356 мм.

• При софтуерните приложения, задайте граници от поне 6,4 мм извън ръбовете на материала.

1 Приемливо

2 Неприемливо

• Самозалепващите се пликове, които имат отлепваща се лента или повече от едно място, на което се прегъва с цел да се залепи, трябва да използват залепващи се средства, съвместими с температурата на топене на принтера за

0,1 секунди. Проверете спецификацията на принтера си, за да видите температурата на

разтопяване, вижте страница 57.

Допълнителните капаци и гънки могат да предизвикат нагъване, фалциране или задръстване и дори може да повредят нагревателя.

• За най-добро качество на печат, позиционирайте краищата не по-близо от 15 мм от краищата на плика.

• Избягвайте да печатате върху мястото, където се срещат набраздяванията на плика.

Избор и зареждане на хартия за печат_33

ТИП МЕДИЯ НАСОКИ

Предварително отпечатана хартия

• Заглавни части на бланки трябва да се отпечатват с мастило, което издържа на топлина и няма да се разтопи, изпари или да отдели опасни емисии, когато бъде изложено на температурата на топене на принтера в продължение на 0,1 секунди. Проверете спецификацията на принтера си, за да видите температурата на разтопяване, вижте

страница 57.

• Мастилото за заглавната част на бланката трябва да е незапалимо и не трябва да влияе силно ролките на принтера.

• Форми и заглавни части на бланката трябва да се запечатат във влагоустойчива опаковка, за да бъдат предпазени от промени при съхранението.

• Преди да заредите предварително отпечатана хартия, като например форми и заглавна част на бланка, проверете дали мастилото върху хартията е сухо. По време на процеса на топене, влажното мастило може да изтече от предварително отпечатаната хартия, като по този начин причини намаляване качеството на печат.

Използването на фотографска хартия или хартия с покритие могат да причинят проблеми, изискващи ремонтни работи.

Подобни ремонтни работи не се покриват от гаранцията на

Samsung или сервизните споразумения.

Промяна на размера на хартията в таблата

За да заредите различни по размер типове хартия, като например хартия от тип Legal, трябва да регулирате водачите така, че да разширят таблата за хартия.

За да промените размера на тавата така, че да съвпадне с другия размер, трябва да настроите дължината на хартията правилно.

1 Лост за удължаване на тавата

2 Водач по дължина на хартията

3 Водач по ширина на хартията

4 Капак за хартия

1. Издърпайте таблата извън устройството. Отворете капака за хартията и извадете хартията оттам, ако е необходимо.

2. Натискането и отключването на ограничителите заключват горната част на тавата, издърпайте тавата навън ръчно.

34_Избор и зареждане на хартия за печат

3. Заредете хартия в тавата.

Ако хартията, която Ви е необходима е по-къса от дължина 222 мм, натиснете и освободете водача в таблата, натиснете таблата ръчно. Настройте водачите за дължина и ширина на хартията.

4. Плъзнете ограничителя за хартия по дължината, докато докосне края на частта за хартията. Стиснете ограничителя за хартията и го плъзнете към ръба на частта за хартията, като причините прегъване.

• Не натискайте хартията с водачите прекалено силно, тъй като това би причинило разместване на хартията.

• Ако не регулирате добре водачите за ширината на хартията, може да се предизвика засядане на хартия.

За по-малките от Letter хартии, върнете водачите на хартията в началното им положение и регулирайте дължината и ширината за новата хартия.

5. Затворете капака на хартията.

6. Плъзнете таблата обратно в машината докато щракне.

7. След като заредите хартията, настройте типа и размера на

таблата. Âèæòå “Настройване размера на хартията и типа й” íà

ñòðàíèöà 37.

• Ако имате проблеми с подаването на хартията, поставяйте лист по лист в таблата.

• Можете да заредите предварително отпечатана хартия.

Отпечатаната страна трябва да е нагоре, с не накъдрения ръб отзад. Ако срещнете проблеми с подаването на хартия, завъртете я от другата страна. Имайте предвид, че качеството на печат не е гарантирано.

Избор и зареждане на хартия за печат_35

Стандартно таблата е настроена на размер Letter в зависимост от държавата. Ако желаете да промените формата на A4 или Letter, трябва да регулирате правилно лоста и водача за ширина на хартията.

1. Издърпайте таблата извън устройството. Отворете капака за хартията и извадете хартията оттам, ако е необходимо.

2. Ако желаете да промените формата на Letter, задръжте лоста отзад на таблата и го завъртете по посока на часовниковата стрелка.

3. Стиснете водача за ширината на хартията и го плъзнете към ръба на водача.

Ако желаете да промените размера на A4, най-напред преместете водача за ширина на хартията наляво и завъртете лоста по посока на часовниковата стрелка. Ако пренатегнете лоста е възможно да повредите таблата.

Печат върху специални материали

Устройството може да поддържа специфични размери и типове печатни материали, като например пощенски картички, бележки и пликове. Особено полезно е при печат на единична страница върху заглавна страница на бланка или цветна хартия.

Ръчно подаване на материал за печат

• Зареждайте наведнъж само еднотипни по размер медии в таблата.

• С цел да избегнете задръствания с хартия, не добавяйте хартия, ако в таблата наличната хартия все още не е изчерпана.

Това се отнася и до останалите типове медия за печат.

• Медията за печат трябва да е заредена с лицето на страната, върху която желаете да печатате, нагоре, а горния край трябва да влезе в таблата първи. Поставете материалите за печат в центъра на таблата.

• Винаги зареждайте само медията за печат, указана на с цел да избегнете засядания на хартия и проблеми с качеството на

печат. (Âèæòå “Избор на носител за печат” íà ñòðàíèöà 31.)

• Изравнете евентуални набраздявания върху пощенски картички, пликове и етикети, преди да ги заредите в таблата.

1. Поставете хартия. (Âèæòå “Промяна на размера на хартията в таблата” íà ñòðàíèöà 34.)

В зависимост от типа на носителя, който използвате, спазвайте следните препоръки:

• Пликове: Застопорете долната страна с частта за марката в горната лява част.

• Етикети: Отпечатете етикет, като поставите в принтера най-напред страничната част и горния къс ръб.

• Предварително отпечатана хартия: Установете горната част и горния ръб по посока на устройството.

• Набор карти: Отпечатете етикет, като поставите в принтера най-напред страничната част и късия ръб.

• Предишно отпечатана хартия: Предишно отпечатана хартия се поставя с отпечатаната част надолу и с не прегънатия ръб по посока на устройството.

2. Когато печатате в дадена програма, стартирайте менюто за печат.

3. Преди печат отворете прозореца със свойства на принтера.

4. Натиснете раздел Paper от свойствата на принтера и изберете подходящия тип хартия.

Ако желаете да използвате етикет, настройте типа хартия на

Label.

5. Изберете Manual Feeder като източник на хартия, натиснете OK.

6. Започнете да печатате в програмата.

7. Натиснете бутона Стоп от устройството, за да започне зареждане на медия, след което печатът започва.

• Ако печатите върху повече страници, заредете следващия лист след отпечатването на първата страница и натиснете бутона Стоп. Повтаряйте стъпката за всяка страница.

• Настройките, които променяте, остават в сила, само когато използвате текущата програма.

36_Избор и зареждане на хартия за печат

Регулиране на поддръжката на изхода

Отпечатаните страници се натрупват върху таблата за извеждане на отпечатките, а поддръжката на изхода спомага за подреждането им.

За да може поддръжката на изхода правилно да подреди страниците е необходимо да я издърпате на необходимото разстояние, така че да съответства на размера на използваната хартия.

1 Поддръжка на изхода

• Ако поддръжката на изхода не е правилно регулирана, отпечатаните страници могат да се подредят неправилно или да паднат на земята.

• При продължително отпечатване на повече страници, повърхността на изходната табла може да се загрее.

Не докосвайте повърхността и пазете децата от загрятата повърхност.

Настройване размера на хартията и типа й

След зареждане на хартията в таблата за хартия, трябва да настроите размера на хартия и използвания тип, като използвате драйвера на принтера. Следвайте тези стъпки, за да запаметите промените.

Следната процедура се отнася за операционна система

Windows XP. За друга Windows OS, проверете съответното ръководство за потребителите на Windows или потърсете помощ онлайн.

1. Натиснете бутона Започни на екрана на компютъра.

2. Изберете Принтери и факсове.

3. Щракнете с десен бутон върху иконата на драйвера на принтера и изберете Предпочитания за печат.

4. Щракнете раздел Paper, след което променете настройките на

Paper Options.

5. Щракнете OK.

Избор и зареждане на хартия за печат_37

Основен печат

Тази глава разглежда най-често срещаните задачи за печат.

Тази глава включва:

Отпечатване на документ

Отпечатване на документ

Вашият принтер Ви позволява да отпечатате документи от различни приложения на Windows, Macintosh, или Linux. Възможно е конкретните стъпки за отпечатване на документ да бъдат различни в зависимост от приложението, което използвате.

За повече информация относно печата, вижте Софтуерен раздел.

Отменяне на задача за печат

Ако задачата за печат изчаква в опашката за печат или подавача на хартия, като например групата за печат в Windows, изтрийте задачата, следвайки стъпките:

1. Натиснете Windows Започни меню.

2. За Windows 2000, изберете Настройки и след това Принтери.

За Windows XP/2003, изберете Принтери и факсове.

За Windows Vista/2008, изберете Kонтролния панел > Хардуер и

звук > Принтери.

При Windows 7 изберете Контролен панел > Хардуер и звук >

Устройства и принтери.

При Windows Server 2008 R2 изберете Контролен панел >

Хардуер > Устройства и принтери.

3. При Windows 2000, XP, 2003, 2008 и Vista щракнете двукратно върху вашето устройство.

При Windows 7 и Windows Server 2008 R2 щракнете върху иконата на принтера > контекстни менюта > Вижте какво се печата.

4. От менюто Документ изберете Отказ.

Можете да отворите този прозорец и чрез двукратно щракване върху иконата на принтера в долния десен ъгъл на десктопа на

Windows.

Можете и да отмените текущата задача, като натиснете Стоп oт контролния панел.

Отменяне на задача за печат

38_Основен печат

Поддръжка

Tази глава съдържа информация относно поддръжка на устройството и тонер касетата.

Тази глава включва:

Печат на отчети

Почистване на устройството

Поддръжка на касетата

Смяна на тонер касетата

Смяна на модула за изображения

Смяна на контейнер за отпадъчен тонер

Части за поддръжка

Управление на Вашето устройство от уеб сайт

Печат на отчети

Можете да отпечатвате отчет за конфигурацията на устройството от контролния панел. Използвайте страницата за конфигуриране, за да видите текущите настройки при проблеми с отстраняване на неизправности. В режим на готовност, натиснете и задръжте бутона

Стоп от контролния панел за около 5 секунди.

Почистване на устройството

За да поддържате добро качество на печата, следвайте дадените подолу процедури за почистване при всяка смяна на тонер касета или при възникване на проблеми в качеството на печата.

• Почистването на кутията на устройството с материали за почистване, които съдържат големи количества алкохол, разтворители или други силни вещества, могат да обезцветят или повредят кутията.

• Ако устройството Ви или зоната около него се замърсят с тонер, препоръчваме Ви да използвате кърпа или навлажнена тъкан, за да го почистите. Ако използвате прахосмукачка, тонерът се разпръсква във въздуха и може да

Ви навреди.

Почистване на външната страна

Почистете кутията на устройството с мека марлена кърпа. Може да навлажните леко кърпата с вода, но бъдете внимателни да не позволите на водата да попадне върху устройството или да проникне вътре в него.

Почистване на вътрешната страна

По време на процеса на печат е възможно във вътрешността на устройството да попаднат и да се натрупат хартия, тонер и прах. Това натрупването може да причини проблеми с качеството на печат, като например петна от тонер или замазване. Почистването на вътрешността на устройството почиства или намалява тези проблеми.

1. Изключете устройството и извадете електрозахранващия кабел.

Изчакайте, докато устройството се охлади.

2. Като си служите с дръжката, отворете напълно капака.

3. Хванете дръжките на тонер касетите и дръпнете, за да извадите касетите от устройството.

Поддръжка_39

4. Извадете бракувания тонер контейнер от устройството с помощта на дръжката.

6. Със суха кърпа, която не оставя власинки, почистете прахта и посипалия се тонер от областта на тонер касетите и техните гнезда.

5. Извадете тонер контейнер от устройството с помощта на дръжката в предната част на тонер контейнера.

• Ако върху дрехите Ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете със студена вода. Топлата вода причинява засичане на тонера в тъканта.

• Ако принтерът Ви или зоната около него се замърсят с тонер, препоръчваме Ви да я nочистите с мека тъкан или навлажнена кърпа. Тонерът във въздуха може да бъде вреден, при използване на прахосмукачка.

След почистване, оставете устройството да изсъхне напълно.

7. Задържайки дръжката на тонер контейнера, го натиснете в устройството.

• Не докосвайте зелената повърхност на модула за изображения с ръце или с някакво вещество.

• Внимавайте да не надраскате повърхността на модула за изображения.

• Ако оставите предния капак отворен за повече от няколко минути, тонер контейенерът ще бъде изложен на слънчева светлина. Това ще увреди тонер контейнера. Ако по някаква причина се наложи да преустановите инсталацията, затворете предния капак.

8. Поставете отпадъчния контейнер на съответната нова позиция и след това го натиснете, за да се уверите, че е добре напаснат и е точно на мястото си.

40_Поддръжка

9. Плъзнете тонер касетите отново в устройството.

10. Преинсталирайте всички части на принтера, след което затворете предния капак.

Ако предният капак не е напълно затворен, устройството няма да може да работи.

11. Включете захранващия кабел и включете машината

Поддръжка на касетата

Съхранение на тонер касетата

Касетите с тонер съдържат компоненти, които са чувствителни към светлина, температура и влажност. Samsung предлага на потребителите да следват препоръките, за да се гарантира оптимална работа, най-високо качество и най-дълъг срок на експлоатация на новата касета с тонер от Samsung.

Съхранявайте тази касета в същата среда като принтера, с който ще се използва, а именно в офис с контролирана температура и влажност.

Касетата с тонер трябва да остане в пакета, без да се отваря, докато не трябва да бъде монтирана – ако няма оригинална опаковка, покрийте горния отвор на касетата с хартия и я съхранявайте в тъмен шкаф.

Отварянето на касетата, преди да се използва, значително намалява полезността й и срока й на експлоатация. Не я съхранявайте на пода.

Ако извадите касетата с тонер от принтера, винаги я съхранявайте:

• В предпазния плик от оригиналната опаковка.

• С правилната страна нагоре и в хоризонтално положение (а не поставена на краищата).

• Не съхранявайте консумативи:

- При температура по-висока от 40 °C.

- При влажност извън диапазона от 20 до 80%.

- В среда с резки промени във влажността или температурата.

- При пряка слънчева или изкуствена светлина.

- В запрашени места.

- В кола за дълъг период от време.

- В среда, където има корозивни газове.

- В среда със солен въздух.

Инструкции за работа

• Не докосвайте повърхността на фоточувствителния барабан в касетата.

• Предпазвайте касетата от ненужни вибрации или удари.

• Никога не завъртайте ръчно барабана, особено в обратна посока – така можете да го повредите и да разсипете тонера.

Използване на касети, които не са произведени от Samsung или са пълнени повторно

Samsung Electronics не препоръчва, нито одобрява използването в принтера на касети, които не са с марката Samsung, включително такива с общо предназначение, с неизвестна марка, повторно пълнени или касети втора употреба.

• Гаранцията за принтера на Samsung не покрива повреди на устройството, причинени от използването на повторно пълнени касети, касети втора употреба и касети, които не са с марката Samsung.

Предвиден срок на експлоатация на касетата

Предвиденият срок на експлоатация на касетата (броят разпечатки за срока на касетата с тонер) зависи от количеството тонер, което е необходимо за заданията за печат. Действителният брой разпечатки може да варира според гъстотата на разпечатания материал върху страницата, работната среда, интервалите на печат, типът на носителите и/или размерът им. Например ако печатате много графики, консумацията на тонер е по-голяма и може да се наложи да сменяте касетата по-често.

Редистрибутиране на тонера

Когато тонерът е намалял е възможно да се появят замъглени или бледи зони. Възможно е цветните изображения да се отпечатват в некоректни цветове или неправилно смесване на цветове на тонера, когато в някоя от касетите тонера е намалял. Можете временно да подобрите качеството на печат, като преразпределите тонера.

• На дисплея може да се появи съобщение, което известява, че тонерът е намалял.

• На компютъра се извежда прозореца на програмата Smart Panel, който съобщава коя тонер касета е с намалял капацитет и съдържание на тонер.

1. Като си служите с дръжката, отворете напълно капака.

Поддръжка_41

2. Хванете дръжките на тонер касетите и дръпнете, за да извадите касетите от устройството.

Смяна на тонер касетата

Устройството използва четири цвята и има различна тонер касета за всеки от тях: жълта (Y), магента (M), циан (C), и черна (K).

Касетата с тонер е достигнала предвидения срок на експлоатация.

Принтерът спря да печата. Освен това се появява прозорец със съобщение на програмата Smart Panel, указващо че трябва да смените печатната касета.

В този момент тонер касетата трябва да бъде сменена. Проверете

типа тонер за Вашето устройство. (Âèæòå “Консумативи” íà

ñòðàíèöà 56.)

1. Изключете устройството, а след това изчакайте няколко минути, докато се охлади.

2. Като си служите с дръжката, отворете напълно капака.

3. Като държите и двете дръжки на тонер касетата, я разклатете добре странично, за разпределите тонера равномерно.

Ако попадне тонер върху дрехите Ви, почистете го със суха кърпа и изперете в студена вода. Топлата вода причинява засичане на тонера в тъканта.

4. Плъзнете тонер касетите отново в устройството.

3. Хванете дръжките на тонер касетите и дръпнете, за да извадите касетите от устройството.

4. Като държите и двете дръжки на тонер касетата, я разклатете добре странично, за разпределите тонера равномерно.

5. Затворете предния капак. Проверете дали капакът е добре затворен.

Ако предният капак не е напълно затворен, устройството няма да може да работи.

42_Поддръжка

5. Извадете новата тонер касета от опаковката.

• Не използвайте остри предмети, като нож или ножици, за да отворите пакета на тонер касетата. Може да повредите повърхността на тонер касетата.

• За да предотвратите повреда, не излагайте тонер касетата на светлина за повече от няколко минути. Покрийте я с лист хартия, за да я предпазите, ако е необходимо.

6. Поставете тонер касетата на равна повърхност, както е показано, и отстранете защитния капак.

Смяна на модула за изображения

При изтичане на експлоатационния цикъл на модула за предаване на изображението се появява прозорец на програмата Smart Panel, който ви съобщава, че модулът трябва да бъде сменен. В противен случай принтерът преустановява работа.

1. Изключете устройството, а след това изчакайте няколко минути, докато се охлади.

2. Като си служите с дръжката, отворете напълно капака.

3. Хванете дръжките на тонер касетите и дръпнете, за да извадите касетите от устройството.

Ако върху дрехите Ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете със студена вода. Топлата вода причинява засичане на тонера в тъканта.

7. Уверете се, че цвета на тонер касетата съответства на цветното гнездо и след това хванете дръжките на тонер касетата. Поставете касетата, докато прилепне плътно на място.

4. Извадете бракувания тонер контейнер от устройството с помощта на дръжката.

8. Затворете предния капак. Проверете дали капакът се е затворил плътно и след това включете принтера.

Ако предният капак не е напълно затворен, устройството няма да може да работи.

Поддръжка_43

5. Извадете тонер контейнер от устройството с помощта на дръжката в предната част на тонер контейнера.

8. Поставете отпадъчния контейнер на съответната нова позиция и след това го натиснете, за да се уверите, че е добре напаснат и е точно на мястото си.

6. Извадете новият модул за изображения от опаковката.

9. Плъзнете тонер касетите отново в устройството.

• Не използвайте остри предмети, като ножове и ножици за отваряне на блока за предаване на изображението. Така може да повредите повърхността на модула за изображения.

• Внимавайте да не надраскате повърхността на модула за изображения.

• За да предотвратите повреда, не излагайте модула за изображения на пряка слънчева светлина за повече от няколко секунди. Покрийте я с лист хартия, за да я предпазите, ако е необходимо.

7. Задържайки дръжката на тонер контейнера, го натиснете в устройството.

10. Затворете плътно предния капак.

Ако предният капак не е напълно затворен, устройството няма да работи. Уверете се, че тонер касетите са правилно поставени.

Ако някоя тонер касета не е поставена правилно, предният капак няма да може да се затвори.

11. Включете устройството.

Всички светодиоди примигват в червено на серии. Изчакайте около 1,5 минути, докато устройството премине в състояние на готовност.

44_Поддръжка

Смяна на контейнер за отпадъчен тонер

При изтичане на експлоатационния живот на контейнера за отпадъчен тонер се появява прозорец на програмата Smart Panel, който ви съобщава, че контейнерът трябва да бъде сменен. В противен случай принтерът преустановява работа.

1. Изключете устройството, а след това изчакайте няколко минути, докато се охлади.

2. Отворете предния капак.

6. Поставете новия контейнер на съответната нова позиция и след това го натиснете, за да се уверите, че е добре напаснат и е точно на мястото си.

3. Извадете бракувания тонер контейнер от устройството с помощта на дръжката.

7. Затворете плътно предния капак.

Проверете дали сте поставили бракувания тонер контейнер на хоризонтална повърхност така, че тонерът да не се разлее.

4. Свалете капачката на контейнера, както е показано по-долу и я използвайте за затваряне на контейнера за отпадъчен тонер.

Ако предният капак не е напълно затворен, устройството няма да работи. Уверете се, че тонер касетите са правилно поставени.

Ако някоя тонер касета не е поставена правилно, предният капак няма да може да се затвори.

8. Включете устройството.

Не накланяйте и не обръщайте контейнера.

5. Извадете новата бракувана тонер касета от опаковката.

Поддръжка_45

Части за поддръжка

За да се избегнат проблемите с качеството и захранването с хартия, които са резултат от износени части, и за да поддържате устройството си в най-добро състояние, следните елементи трябва да се сменят след определен брой страници, или когато изтече живота на всеки елемент.

ЕЛЕМЕНТИ Производителност (Средно)

Поемаща ролка

Нагревател

Около 50 000 листа

Около 100 000 черни страници или 25 000 цветни страници

Около 100 000 листа

Трансферна ролка

Трансферен ремък (ITB)

Около 100 000 черни страници или 25 000 цветни страници

Препоръчваме да извършвате поддръжката при оторизиран сервизен представител, дилър или търговеца на дребно, от който сте закупили принтера. Гаранцията на покрива смяната на части за поддръжка, след изтичане на живота им.

Управление на Вашето устройство от уеб сайт

Ако сте свързали устройството си в мрежа и сте настроили параметрите на TCP/IP мрежата правилно, можете да контролирате устройството чрез Samsung SyncThru™ Web Service, вграден уеб сървър. Използвайте SyncThru™ Web Service, за да:

• Прегледате информацията за устройството и да проверите текущия му статус.

• Промените параметрите на TCP/IP и да настроите други параметри на мрежата.

• Променяте свойствата на принтера.

• Настройвате устройството да изпраща имейл известявания, за да можете да сте в течение на състоянието на устройството.

• Получете поддръжка за Вашето устройство.

За да влезете в SyncThru™ Web Service

1. Отворете уеб браузър, например Internet Explorer, от Windows.

2. Въведете IP aдреса на устройството (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в полето за адреса и натиснете клавиш Enter или щракнете Старт.

Вградената в устройството Ви уеб страница се отваря.

46_Поддръжка

Отстраняване на проблеми

Тази глава дава ценна информация как да постъпите ако се натъкнете на грешка.

Тази глава включва:

Съвети за избягване на задръстванията

Изчистване на задръстена хартия

Решаване на други проблеми

Съвети за избягване на задръстванията

Повечето задръствания с хартия могат да се избегнат, като се избере правилният носител за печат. При задръстване, следвайте описаните

стъпки на страница 47.

Следвайте процедурите на страница 34. Проверете дали

подвижните водачи са позиционирани правилно.

• Не препълвайте таблата. Уверете се, че нивото на хартията е под това на обозначителния знак за максимална височина за хартията, поставена върху вътрешната стена на таблата.

• Не махайте хартия от таблата, докато принтера печата.

• Огънете, разперете и подредете хартията преди зареждане.

• Не използвате нагъната, влажна или силно извита хартия.

• Не смесвайте типовете хартия в таблата.

Използвайте само препоръчания тип носител за печат. (Âèæòå

“Настройване размера на хартията и типа й” íà ñòðàíèöà 37.)

• При поставянето на медията в таблата, се уверете, че печатната й страна е отгоре.

Изчистване на задръстена хартия

За да избегнете разкъсване, издърпайте заседналата хартия внимателно и бавно. Следвайте инструкциите в следните секции за да изчистите задръстването.

При възникване на задръстване, светодиодът на контролния панел светва в червено. Намерете и отстранете задръстената хартия.

За да възобновите печата след изчистване на задръстването, трябва да отворите и затворите предната или задната врата.

Ако хартията заседне в зоната на подаване на хартия, следвайте описаните стъпки, за да освободите заседналата хартия.

1. Издърпайте тавата от принтера и отстранете задръстената хартия.

2. За да отстраните задръстената хартия, отворете задния капак.

3. Внимателно извадете хартията, като я издърпате в указаната по-долу посока. В повечето случаи тази стъпка е достатъчна за отстраняване на задръстената хартия.

Ако не виждате заседналата хартия или ако усетите съпротивление при опита да я издърпате, спрете и отидете на следващата стъпка.

Ако хартията се скъса, се уверете че сте извадили всички парчета от принтера.

Ако не можете да намерите затънтената хартия, преминете към следващата стъпка.

Отстраняване на проблеми_47

4. Натиснете лостовете на фюзера нагоре.

7. Затворете горния капак. Проверете дали капакът е добре затворен.

5. Oтворете горния и след това вътрешния капак.

1 лост на фюзера

8. Натиснете лостовете на фюзера надолу.

6. Задържайки вътрешния капак отворен, внимателно извадете задръстената хартия от принтера. Вътрешния капак се затваря автоматично.

9. Отворете и затворете задния или предния капак за възобновяване на печата.

Не докосвайте фюзера във вътрешността. Той е горещ и може да Ви изгори! Работната температура на фюзера е 180 ЃC.

Внимавайте, когато изваждате хартията от принтера.

48_Отстраняване на проблеми

Решаване на други проблеми

Следната графика показва възможни състояния и препоръчителните решения. Следвайте препоръчаните решения докато проблемът се оправи. Ако проблема продължи, обадете се на сервиз.

Подаване на хартия

СЪСТОЯНИЕ

Хартия е заседнала по време на печат.

Листата се залепват.

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Извадете заседналата хартия. Вижте

страница 47.

Множество листи не се подават.

Хартията не се подава в принтера.

• В таблата може да им различни типове хартия. Заредете хартия от един вид, размер и тегло.

• При задръстване на повече листа, изчистете всичките задръстени листа.

Вижте страница 47.

• Извадете всички пречещи предмети от вътрешността.

• Хартията не е поставена правилно.

Извадете хартията от таблата и я поставете правилно.

• В таблата има прекалено много хартия.

Извадете излишната хартия от таблата.

• Хартията е прекалено дебела. Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на принтера. Вижте

страница 31.

Хартията продължава да засяда.

• Проверете дали в таблата няма прекалено много хартия. Таблата може да съдържа до

150 листа хартия, в зависимост от дебелината й.

• Проверете дали използвате правилната

хартия. Вижте страница 37.

• Извадете хартията от таблата и я огънете или разперете.

• Причина за залепването може да е влагата.

Пликовете се изкривяват или не се зареждат правилно.

• В таблата има прекалено много хартия.

Извадете излишната хартия от таблата. Ако печатате върху специфични медии, зареждайте наведнъж само еднотипни по размер медии в таблата.

• Използва се неправилен тип хартия.

Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на принтера. Вижте

страница 32.

• В принтера може да има отломки. Отворете предния капак и почистете замърсяването.

Проверете дали водачите са подравнени с двете страни на пликовете.

Проблеми с печата

СЪСТОЯНИЕ

Принтерът не печата.

ВЪЗМОЖНА

ПРИЧИНА

Принтера няма захранване.

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Проверете връзките на захранващия кабел.

Проверете бутона за включване и източника на захранване.

Принтера не е избран по подразбиране.

Изберете Samsung CLP-310

Series като принтер по подразбиране.

• Проверете принтера за следното:

• Предния капак не е затворен. Затворете капака.

• Има заседнала хартия. Извадете заседналата

хартия. Вижте страница 47.

• Няма хартия. Заредете хартия. Вижте

страница 34.

• Няма поставена тонер касета. Поставете касетите с тонер.

• Ако се появи системна грешка, се обадете на отдела по поддръжка.

Кабелът, свързващ компютъра и принтера не е поставен правилно.

Изключете и включете отново кабела на принтера.

Кабелът, свързващ компютъра и принтера е дефектен.

Ако е възможно, закачете кабела към друг компютър, който работи нормално и изпечатайте желаното.

Можете да опитате и с друг принтерен кабел.

Неправилна настройка на порта.

Проверете настройките за принтер на Windows, за да се уверите, че задачите за принтера се изпращат към правилния порт. Ако компютъра има повече от един порт, проверете дали принтера е закачен за правилния.

Принтерът може да е неправилно конфигуриран.

Проверете настройките за печат, за да се уверите, че са правилни.

Драйверът на принтера може да е инсталиран неправилно.

Поправете инсталацията на софтуера. Вижте

Софтуерен раздел.

Принтерът е неизправен.

Погледнете светлинните светодиоди на дисплея на контролния панел за да видите дали не показват грешка.

Отстраняване на проблеми_49

СЪСТОЯНИЕ

ВЪЗМОЖНА

ПРИЧИНА

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Принтера избира материали за печат от грешен източник.

Печатът е изключително бавен.

Източника на хартия в настройките може да е зададен погрешно.

При много софтуерни приложения, източника на хартията се избира в разделе Thin Paper в настройките за печат.

Изберете правилният източник на хартия.

Консултирайте се с екрана за помощ на драйвъра.

Заданието може да е твърде сложно.

Намалете сложността на страницата или качеството на печат.

Половината страница е празна.

Настройката за ориентация на страницата може да е неправилна.

Променете ориентацията на страницата в приложението.

Консултирайте се с екрана за помощ на драйвъра.

Размерът на хартията и настройките за размер на хартията не съвпадат.

Уверете се, че размера на хартията в настройките на драйвера на принтера, съответства на хартията в таблата.

Или се уверете, че размерът на хартията в настройките на драйвера на принтера отговаря на избраната хартия в приложението, което използвате.

Принтерът печата, но текстът е погрешен или непълен.

Кабелът на принтера е хлабав или е дефектен.

Избран е грешен драйвер за принтер.

Откачете кабела и го закачете отново. Опитайте да отпечатате файл, който вече успешно сте отпечатвали. Ако е възможно, свържете принтера и кабела към друг компютър и пробвайте да отпечатате файл, който знаете, че се отпечатва правилно. Като последна стъпка, опитайте с нов кабел за принтер.

Проверете настройките а печат в приложението, за да се уверите, че е избран вашия принтер.

Приложението работи неправилно.

Опитайте да отпечатате от друго приложение.

Операционната система работи неправилно.

Излезте от Windows и рестартирайте компютъра.

Изключете компютъра и след това го включете отново.

СЪСТОЯНИЕ

Страниците се отпечатват, но са празни.

Принтерът не отпечатва правилно PDF файлове.

Липсват части от графики, текст или илюстрации.

Устройството издава странна миризма при пускане.

Качеството на изображенията е лошо.

Изображенията не са ясни.

Преди печат устройството изпуска пара в близост до таблата за разпечатки.

ВЪЗМОЖНА

ПРИЧИНА

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Тонер касетата е дефектна или празна.

Редистрибутирайте тонера.

Вижте страница 41.

Ако е необходимо, сменете тонер касетата.

Във файла може да има празни страници.

Проверете файла, за да сте сигурни, че в него няма празни страници.

Някои части, като контролера или платката може да са дефектни.

Свържете се със сервизния представител.

несъвместимост между pdf файла и продуктите на

Acrobat.

Отпечатването на PDF файла като изображение може да реши този проблем. Включете Print As

Image от опциите за печат на Acrobat.

Отпечатването на

PDF като изображение отнема повече време.

Маслото, което се използва за защита на фюзера се изпарява.

След отпечатване на около

100 цветни страници, миризмата ще изчезне.

Това е временно следствие.

Изображението е с много ниска резолюция.

Използването на влажна хартия може да причини изпускането на пара по време на печат.

Намалете размера на снимката. Ако увеличите размера на изображението в приложението, резолюцията ще се намали.

Това не е проблем.

Продължете да печатате.

50_Отстраняване на проблеми

Проблеми с качеството на разпечатката

Ако вътрешността на принтера е замърсена или хартията е поставена неправилно, може да забележите спад в качеството на печата. Вижте таблицата отдолу за да отстраните проблема.

СЪСТОЯНИЕ

Блед или изсветлен печат

Петна от тонер

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Ако на страницата се появи вертикална бяла черта или изсветлена зона:

• Нивото на тонера е ниско. Можете временно да удължите живота на тонер

касетата. Вижте страница 42. Ако това

не повиши качеството на разпечатката, поставете нов тонер касета.

• Хартията може да не отговаря на спецификациите; например хартията е прекалено влажна или прекалено груба.

Вижте страница 31.

• Ако цялата страница е осветлена, резолюцията на печат е прекалено ниска. Настройте резолюцията. Вижте помощния екран.

• Комбинация от избледнели или размазани дефекти може да показва, че тонера касета има нужда от почистване.

• Сканиращата повърхност в принтера може да е замърсена. Почистете сканиращата повърхност, като отворите и затворите предния капак няколко пъти и ако след това проблемът е все още налице, свържете се с техник от отдела за поддръжка.

• Хартията може да не отговаря на спецификациите; например хартията е прекалено влажна или прекалено груба.

Вижте страница 31.

• Пътя на хартията може да се нуждае от

почистване. Âèæòå “Почистване на вътрешната страна” íà ñòðàíèöà 39.

СЪСТОЯНИЕ

Затъмнения

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Ако затъмнените зони, предимно обли, се появяват на случайни места по страницата:

• Може само един лист хартия да е дефектен. Опитайте да повторите отпечатването.

• Влажността по страницата е неравномерно или има мокри петна по повърхността. Опитайте с друга марка

хартия. Вижте страница 31.

• Пакетът хартия е лош.

Производственият процес може да накара някой области да не попиват тонер. Използвайте друг тип или марка хартия.

• Променете опциите за печат и пробвайте отново. Влезте в настройките на принтера, щракнете раздел Paper и задайте тип на хартията Thick Paper.

Обърнете се към Софтуерен раздел за подробности.

Ако тези стъпки на коригират проблема, свържете се със сервизния отдел.

Бели петна

Вертикални линии

Ако по страницата се появяват черни вертикални линии:

• Вероятно модулът за изображения печат е надраскан. Отстранете модула за изображения и го заменете с нов. Вижте

страница 43.

Ако по страницата се появяват бели вертикални линии:

• Сканиращата повърхност в принтера може да е замърсена. Почистете сканиращата повърхност, като отворите и затворите предния капак няколко пъти и ако след това проблемът е все още налице, свържете се с техник от отдела за поддръжка.

Цветен или черен фон

По страницата се появяват бели петна:

• Хартията е прекалено груба и много прах от нея се отделя по вътрешността на машината. Трансферната ролка може да е мръсна. Почистете вътрешността на принтера. Свържете се със сервизния представител.

• Пътя на хартията може да се нуждае от почистване. Свържете се със сервизния представител.

Ако нивото на цветност на фона стане неприемливо:

• Използвайте по-лека хартия. Вижте

страница 31.

• Проверете средата, в която работи принтера: много сухи (ниска влажност) или високи на влажност (повече от

80% RH) условия могат да засилят нивото на фонова цветност.

• Отстранете старата тонер касета и

поставете нова. Вижте страница 42.

Отстраняване на проблеми_51

СЪСТОЯНИЕ

Размазване на тонера

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

• Почистете вътрешността на принтера.

Вижте страница 39.

• Проверете типа и качеството на хартията.

Вижте страница 31.

• Отстранете старата тонер касета и

поставете нова. Вижте страница 42.

Повтарящи се вертикални дефекти

Петна по фона

A

Деформирани символи

Ако по отпечатваната страна на страницата се появяват следи на равни интервали:

• Тонер касетата може да е повредена.

Ако се появи повторяем белег на страницата, отпечатайте почистващ лист няколко пъти, за да почистите тонер касетата. След отпечатването, ако все още имате проблеми, отстранете тонера

и поставете нов. Вижте страница 42.

• Части от принтера могат да са зацапани с тонер. Ако дефектът се появява на гърба на страницата, проблемът вероятно ще се реши от самосебеси след няколко страници.

• Фюзерът може да е повреден. Свържете се със сервизния представител.

Петната по фона са резултат от парчета тонер, разпръснати случайно върху страницата.

• Хартията може да е прекалено влажна.

Опитайте да печатате с друг пакет хартия. Не отваряйте пакетите хартия, докато това не е необходимо, за да не попива прекалено много влага.

• Ако петна по фона се образуват върху плик, променете дизайна така, че да избягвате печат върху зони, в които хартията се среща на гърба на плика.

Печатът върху ръбове може да предизвика проблеми.

• Ако петната по фона покриват цялата повърхност на печатаната страница, променете резолюцията чрез настройките на принтера или приложението.

• Ако символите са неправилно оформени и оставят сенки, хартията може да е прекалено гладка. Опитайте с друга

хартия. Вижте страница 31.

СЪСТОЯНИЕ

Изкривяване на страницата

AaBbC

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

• Проверете дали хартията е правилно поставена.

• Проверете типа и качеството на хартията.

Вижте страница 31.

• Проверете дали хартията или друг материал са правилно заредени и водачите не са прекалено стегнати или прекалено близо до купа.

Извивки или вълни

• Проверете дали хартията е правилно поставена.

• Проверете типа и качеството на хартията.

Високата температура и влажността могат да накарат страницата да се извие.

Вижте страница 31.

• Обърнете купа хартия в таблата. Също пробвайте да я завъртите на 180Ѓ в таблата.

Гънки или бръчки

• Проверете дали хартията е правилно поставена.

• Проверете типа и качеството на хартията.

Вижте страница 31.

• Обърнете купа хартия в таблата. Също пробвайте да я завъртите на 180Ѓ в таблата.

Гърбовете на отпечатките са мръсни

• Проверете за изтичане на тонер.

Почистете вътрешността на принтера.

Вижте страница 39.

Плътни цветни или черни страници

A

• Тонер касетата може да не е правилно поставена. Извадете тонера и го поставете обратно.

• Тонер касетата може да е дефектна и да има нужда от подмяна. Отстранете старата тонер касета и поставете нова.

Вижте страница 42.

• Принтера може да се нуждае от ремонт.

Свържете се със сервизния представител.

52_Отстраняване на проблеми

СЪСТОЯНИЕ

Неясен тонер

Празни символи

A

Хоризонтални ивици

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Подвиване

Непознато изображение се повтаря върху страниците или се наблюдава неясен тонер, изсветлена разпечатка или замърсяване.

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

• Почистете вътрешността на принтера.

Вижте страница 39.

• Проверете типа и качеството на хартията.

Вижте страница 31.

• Отстранете старата тонер касета и

поставете нова. Вижте страница 42.

• Ако проблемът продължи да съществува, принтера може да се нуждае от ремонт.

Свържете се със сервизния представител.

Празните символи са бели зони в символни блокове, които трябва да бъдат черни.

• Ако използвате слайдове, опитайте с друг тип. Заради състава на слайдовете, ефекта на празните символи е нормален.

• Може да печатате върху обратната страна на хартията. Извадете хартията и я обърнете обратно.

• Хартията може да не отговаря на спецификациите за хартия. Вижте

страница 31.

Ако се появят хоризонтални черни ивици или размазване:

• Тонер касетата може да е неправилно поставена. Извадете тонера и го поставете обратно.

• Тонер касетата може да е дефектна.

Отстранете старата тонер касета и

поставете нова. Вижте страница 42.

• Ако проблемът продължи да съществува, принтера може да се нуждае от ремонт. Свържете се със сервизния представител.

Ако отпечатаната хартия е подвита или не се захранва в принтера:

• Обърнете купа хартия в таблата. Също пробвайте да я завъртите на 180Ѓ в таблата.

• Променете опциите за печат и пробвайте отново. Влезте в настройките на принтера, щракнете раздел Paper и задайте тип на хартията Thin Paper.

Обърнете се към Софтуерен раздел за подробности.

Най-вероятно Вашият принтер се използва при надморска височина от 1 000 м или повече.

Високата надморска височина може да се отрази на качеството на печат под формата на неясен тонер или изсветляване. Можете да зададете тази опция чрез Printer

Settings Utility или Printer раздел в характеристиките на драйвера на принтера.

Вижте страница 30.

Отстраняване на проблеми_53

Общи Windows проблеми

СЪСТОЯНИЕ

По време на инсталиране се появява съобщение

“Файлът се използва”.

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Затворете всички софтуерни приложения.

Отстранете всички приложения от StartUp групата, след което рестартирайте Windows.

Преинсталирайте принтер драйвера.

Появява се съобщение “General

Protection Fault”,

“Exception OE”,

“Spool32”, или

“Illegal Operation”.

Появяват се съобщения “Fail To

Print”, “A printer timeout error occurred”.

Затворете всички други приложения, рестартирайте Windows и опитайте да отпечатате отново.

Тези съобщения могат да се появят по време на печат. Изчакайте докато принтера приключи печатането. Ако съобщението се появи в режим на готовност или след приключване на печат, проверете връзките и/или дали няма появила се грешка.

Погледнете документацията на Microsoft Windows, която сте получили с компютъра си за допълнителна информация относно съобщенията за грешка в Windows.

Общи проблеми с Linux

СЪСТОЯНИЕ

Принтерът не печата.

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

• Проверете дали имате инсталиран драйвер за принтера. Отворете модул

Unified Driver Configurator и превключете на раздел Printers от прозореца Printers

configuration, за да прегледате списъка с налични принтери. Уверете се, че вашият принтер е показан в списъка. Ако не е, използвайте съветника Add new printer, за да настроите Вашия принтер.

• Проверете дали принтерът стартира.

Отворете Printers configuration и изберете принтера си от списъка.

Погледнете описанието в поле Selected

printer. Ако статусът му съдържа стринг

“(stopped)”, моля, натиснете бутон Start.

След това принтерът трябва да се върне към нормално функциониране. Статусът

“stopped” може да се активира, когато възникнат проблеми при печатане.

• Проверете дали приложението ви има специални опции за печат като “-oraw”. Ако

“-oraw” е отбелязано като параметър от командния ред, го отстранете за да печатате нормално. За Gimp front-end, изберете “print” -> “Setup printer” и редактирайте параметрите на командния ред.

СЪСТОЯНИЕ

Някой цветни изображения се отпечатват в черно.

Някой цветни изображения се появяват с неочакван цвят.

Принтера не печата цели страници, а само наполовина.

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Това е известен бъг в Ghostscript (до GNU

Ghostscript версия 7.05) където основния цвят на документа е в индексиран цвят и се конвертира през CIE цвят. Тъй като

PostScript използва CIE цветове за Color

Matching System, трябва да ъпгрейднете

Ghostscript на системата си поне до GNU

Ghostscript версия 7.06 или по-нов. Можете да откриете актуални Ghostscript версии на www.ghostscript.com.

Това е известен бъг в Ghostscript (до GNU

Ghostscript версия 7.xx) където основния цвят на документа е в индексиран RGB цвят и се конвертира през CIE цвят. Тъй като

PostScript използва CIE цветове за система на цветово съответствие, трябва да актуализирате Ghostscript на системата си поне до GNU Ghostscript версия 8.xx, или по-нова. Можете да откриете актуални

Ghostscript версии на www.ghostscript.com.

Това е известен проблем когато се използват цветни принтери с версия 8.51 или по-ранна на Ghostscript, 64-bit Linux OS и е докладван на bugs.ghostscript.com като

Ghostscript Bug 688252.

Този проблем е решен в AFPL Ghostscript v. 8.52 или по-висока версия. Свалете най-новата версия на AFPL Ghostscript от http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ и я инсталирайте, за да решите проблема.

Наличие на грешка

“Unable to open mfp port device file!” при печат на документ.

Избягвайте да променяте параметрите на задачата (чрез LPR GUI, например) докато задачата се изпълнява. Познати версии на

CUPS нарушават задачата за печат, когато опциите за печат се променят и опитва рестартиране на задачата. Тъй като Unified

Linux Driver заключва порта по време на отпечатването, внезапното прекратяване на драйвера оставя порта затворен и съответно недостъпен за последващи задачи. Ако ви се случи подобна ситуация, опитайте да освободите mfp порта.

При мрежов печат на документ в SuSE 9.2, устройството не печата.

Версията на CUPS (Common Unix Printing

System), дистрибутирана с SuSE Linux 9.2

(cups-1.1.21) има проблем с ipp (Internet

Printing Protocol) печата. Вместо това използвайте socket печат или инсталирайте нова версия на CUPS (cups-1.1.22 или по-нова).

Погледнете в Ръководството на потребителя на Linux, който сте получили с компютъра си за повече информация за съобщенията за грешки в Linux.

54_Отстраняване на проблеми

Общи Macintosh проблеми

СЪСТОЯНИЕ

Принтерът не отпечатва правилно

PDF файлове. Липсват части от графики, текст или илюстрации.

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Несъвместимост между PDF файла и

Acrobat продуктите:

Отпечатването на PDF файла като изображение може да реши този проблем. Включете Print As Image от опциите за печат на Acrobat.

Документът се отпечата, но задачата не изчезва от спулера в Mac OS 10.3.2.

Някои букви не се изобразяват правилно при отпечатване на заглавната страница.

Отпечатването на PDF като изображение отнема повече време.

Ъпдейтнете Mac OS to OS 10.3.3. или по-нова.

Този проблем се предизвиква, защото

Mac OS не може да създаде шрифта по време на печат на Заглавна страница. Английската азбука и числата се извеждат нормално върху заглавната страница.

Погледнете в Ръководството на потребителя за Mac OS, което сте получили с Вашия компютър, за повече информация относно съобщенията за грешки при Mac OS.

Отстраняване на проблеми_55

Поръчка на консумативи и аксесоари

Тази глава съдържа информация относно закупуване на касети за печат и налични аксесоари за Вашето устройство.

Тази глава включва:

Консумативи

Начин на закупуване

Възможно е допълнителните части или функции да са различни в зависимост от държавата. Свържете се с търговския си представител, за да разберете дали дадена част или функция е налична във Вашата страна.

Консумативи

Когато тонерът свърши, можете да поръчате следните типове тонер касети за Вашето устройство:

ТИП

Стандартна производителност a

на тонер касета

Стандартна производителност на модула за изображения

Контейнер за изразходения тонер

СРЕДНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

• Средна продължителна производителност на черна касета:

1 500 стандартни страници

(Черен)

• Средна прод. производителност на цветната касета за печат: 1 000 стандартни страници (Жълт/Магента/

Циан)

Около 24 000 изображения c

Около 10 000 изображения c

НОМЕР НА ЧАСТ

CLT-K409S (Черен)

CLT-C409S (Циан)

CLT-M409S (Магента)

CLT-Y409S (Жълт)

Район A b

CLT-K4092S (Черен)

CLT-C4092S (Циан)

CLT-M4092S

(Магента)

CLT-Y4092S (Жълт)

CLT-R409

CLT-W409 a.Декларирана производителност в съответствие с ISO/IEC 19798.

b.Район A: Австрия, Албания, Белгия, Босна, България,

Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия,

Кипър, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния,

Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Финландия, Франция,

Холандия, Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция. c. Брояч на изображенията, базиран върху един цвят за всяка страница.

Ако печатате пълноцветни документи (циан, магента, жълто, черно), продължителността на живота за устройството ще се намали с 25%.

Когато закупите нова тонер касета или консумативи, Вие трябва да ги закупите от същата страна, в която сте закупили устройството си.

В противен случай, тонер касетата или консумативите ще бъдат несъвместими с Вашето устройство, тъй като конфигурацията на тонер касетата или консумативите се променя, в зависимост от страните.

Начин на закупуване

За да поръчате Samsung-оригинални консумативи или аксесоари, свържете се с местния Samsung дилър или търговец на дребно, от когото сте закупили принтера, или посетете www.samsung.com/supplies и изберете Вашата държава/регион, за да откриете информация за контакт за техническа поддръжка.

56_Поръчка на консумативи и аксесоари

Спецификации

Тази глава Ви дава насоки за спецификациите на устройството, както и различни функции.

Тази глава включва:

Общи спецификации

Спецификации на принтера

Общи спецификации

Този символ маркира * допълнителна функция в зависимост от устройството.

ЕЛЕМЕНТ

Капацитет на подаване на хартия

ОПИСАНИЕ

Табла: 150 листа обикновена хартия, 75 г/м

2

За подробности относно подробности относно капацитета за подаване на хартия, вижте

страница 32.

С лице надолу: 100 листа 75 г/м

2

Капацитет на извеждане на хартия

Номинална мощност

Консумация на електроенергия

Време на загряване

Работна среда

AC 110 - 127 V или AC 220 - 240 V

Вижте етикета върху принтера, указващ мощността, волтажа, честотата (в херои) и типа ток на Вашия принтер.

• Среден режим на работа: по-малко от

350 ватчаса

• Режим на готовност: по-малко от 80 ватчаса

• Енергоспестяващ режим: по-малко от

10 ватчаса

• Режим на изключване на захранването:

0 ватчаса

Ниво на шум a

Режим на готовност: Ниво на шума

Режим на печат

Черен & Бял: по-малко от 47 dBA

Цвят: по-малко от 45 dBA

Време по подразбиране за режим на спестяване на енергия от режим на готовност

15 минути

По-малко от 35 секунди (студен старт)

Температура: от 10 дo 32 ЃC

Влажност: от 20% до 80% RH

ЕЛЕМЕНТ

Продължителност на живота на тонер касетата b

Черен

ОПИСАНИЕ

Средна продължителна производителност на черна касета:

1 500 стандартни страници

(Доставен с начална тонер касета за 1 000 страници.) c

Цвят

(Жълт/

Магента/

Циан)

Средна прод. производителност на цветната касета за печат:

1 000 стандартни страници

(Доставен с начална тонер касета за 700 страници.) c

Продължителност на живота на модула за изображения

Около 24 000 изображения d

Контейнер за изразходения тонер

Около 10 000 изображения

Памет

Външни размери

(Ш x Д x В)

• CLP-310, CLP-310N, CLP-315, CLP-315N:

32 MB (няма възможност за разширяване)

• CLP-310W, CLP-315W: 64 MB

(няма възможност за разширяване)

388 x 313 x 243 мм

Тегло

(включително консумативи)

Тегло на опаковката

11,41 кг

Хартия: 1,84 кг

Синтетичен материал: 0,26 кг

Температура на топене

180 ЃC a. Ниво на звуково налягане, ISO 7779.

b. Декларирана производителност в съответствие с ISO/IEC 19798.

Броят страници може да зависи от работната среда, интервала на печат, вида на носителя и размера му.

c. Варира в зависимост от конфигурацията на продукта.

d. Брояч на изображенията, базиран върху един цвят за всяка страница. Ако отпечатвате документи в пълни цветове (Черно,

Циан, Магента, Жълто), живота на този елемент се намаля с 25%.

Спецификации_57

Спецификации на принтера

ЕЛЕМЕНТ

Метод на печат

Скорост на печат a

Първо време на край на печат

ОПИСАНИЕ

Отпечатване с цветен лазерен лъч

• Черно-бяло: до 16 стр. в мин. (A4),

17 стр. в мин. (Letter)

• Цвят: до 4 стр. в мин. (A4/Letter)

Черен &

Бял

От състояние на готовност: по-малко от 14 секунди

Цвят

От състояние на готовност: по-малко от 26 секунди

Резолюция при печат

Език на принтера

Максимум 2 400 x 600 dpi ефективен изход

SPL-C

Съвместимост с операционни системи b

• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server

2008 R2

• Linux: RedHat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1,

SuSE 8.2~9.2, Fedora Core 1~4

• Macintosh: Mac OS X 10.3~10.6, Universal Mac

Интерфейс

• Високо скоростно USB 2.0

• Cамо CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N,

CLP-315W: Ethernet 10/100 Base TX кабелна

LAN мрежа (вграден тип)

• Cамо CLP-310W, CLP-315W: 802.11 b/g безжична LAN мрежа a.Той се влияе от използваната операционна система, ефективност на компютъра, приложен софтуер, метод на свързване, тип носител, размер носител и сложност на задача.

b.Посетете www.samsungprinter.com, за да свалите последната версия на софтуера.

58_Спецификации

Кратък речник

Следващия речник Ви помага да се запознаете с продукта, като разберете термините, които се използват най-често при печат, както и споменати в това ръководство.

ADF

Automatic Document Feeder (ADF) (автоматично захранване на хартия) е механизъм, който автоматично подава оригиналния лист хартия, така че някои устройства да могат да сканират повече страници едновременно.

AppleTalk

AppleTalk е патентован набор от протоколи, разработен от Apple,

Inc за компютърни мрежи. Той е бил включен в оригиналния Macintosh

(1984) и сега е изоставен и заменен от TCP/IP мрежите.

BIT Depth

Компютърен графичен термин, описващ броят битове използван, за да се представи цвят в един пиксел в bitmap изображение.

По-високата дълбочина на цвета дава по-широки граници на отделни цветове. С увеличаването на броя битове, броят на възможните цветове става практически безкраен на цветовата карта. 1-бит цвят се нарича обикновено монохромен или черен и бял.

BMP

Bitmap графичен формат използван вътрешно от Microsoft Windows графична подсистема (GDI), и използван най-често като прост графичен файлов формат за тази платформа.

BOOTP

Bootstrap Протокол. Мрежови протокол, използван от мрежови клиент за автоматично получаване на неговия IP адрес. Това обикновено се прави при bootstrap процеси в компютри или използваните от тях операционни системи. Сървърите BOOTP задават IP адреса на всеки клиент, като го избират от група адреси. BOOTP дава възможност на “работните станции без дискове” компютри да получават IP адрес преди зареждането на напреднала операционна система.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) (Заредено куплиращо устройство) е хардуерът, който позволява изпълнението на задачи за сканиране.

CCD механизъм за заключване се използва за задържане на CCD модула за предотвратяване на повреди по време на местене на устройството.

Collation

Подреждането е процес на отпечатване на задачи с много копия в комплекти. Когато бъде избрано подреждане, устройството отпечатва пълния комплект, преди да отпечата допълнителни копия.

Control Panel

Контролния панел е плоска, обикновено вертикална зона, където са показани инструментите за контрол или мониторинг. Те обикновено се намират в предната част на машината.

Coverage

Това е термин при отпечатване, който се използва за измерване на употребата на тонер при печат. Например, 5% покритие означава, че на хартия A4 има около 5% изображения или текст. Така че, ако хартията или оригинала има сложни изображения или много текст, покритието ще бъде по-голямо и в същото време употребата ще бъде равна на покритието.

CSV

Comma Separated Value (CSV), (стойност разделена със запетая) е тип файлов формат. CSV се използва за обмен на данни между различни приложения. Файловият формат, както се използва в Microsoft Excel, е станал псевдо стандарт в индустрията, дори и сред платформите, които не са на Microsoft.

DADF

Duplex Automatic Document Feeder (DADF) (Двойно автоматично захранващо устройство) е механизъм, който автоматично подава и обръща оригиналния лист хартия, така че устройството да може да го сканира и от двете страни.

Default

Стойност или настройка, която е ефективна, когато вадите принтера от кутията, нулирате го или го стартирате за пръв път.

DHCP

Протоколът за динамично конфигуриране на хост (DHCP) представлява мрежов протокол от тип клиент-сървър. DHCP сървърът предоставя параметри за конфигурация, специфични за заявките на хоста на DHCP клиента, като по принцип изисканата от хоста на клиента информация е предназначена за участие в IP мрежа. DHCP дава механизъм за разпределени на IP адреси на клиент хоста.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), е малка платка, която съдържа памет. DIMM съхранява всички данни, като данни за печат, получени факс данни.

DNS

Domain Name Server (DNS) е система, която съхранява информация, свързана с имената на домейни в разпределената база данни на мрежи, като интернет.

Dot Matrix Printer

Точков матричен принтер е тип принтер, чиято глава се движи напред и назад по страницата и отпечатва с удар, като удря напоена с мастило лента от плат върху хартията. Много прилича на пишеща машина.

DPI

Точки за инч (DPI) и единица за измерване на резолюция, която се използва при печат. Общо, по-високо DPI дава по-висока резолюция, по видими детайли в изображението и по-голям размер на файла.

DRPD

Установяване на отличителен тип звънене (DRPD). Oтличителният тип звънене е услуга на телефонния доставчик, която позволява на потребителя да използва един телефон за отговаряне на няколко телефонни номера.

Двустранен печат

Механизъм, който автоматично обръща лист хартия, така че устройството да може да печата (или сканира) от двете страни на листа. Принтер оборудван с дуплекс, може да отпечатва от двете страни на хартията.

Duty Cycle

Цикълът на действие представлява количеството страници, което не повлиява резултатите на принтера в рамките на един месец.

По принцип принтерът има ограничена продължителност на живот, например страници за година. Продължителността на живота означава средният капацитет на отпечатани страници, обикновено измерван в рамките на гаранционния период. Например, ако цикъла на действие е 48 000 страници на месец, приемайки 20 работни дни, ограничението на принтера е 2 400 страници на ден.

Кратък речник_59

ECM

Error Correction Mode (ECM) (режим на корекция на грешка) е допълнителен режим на трансмисия, вграден в Клас 1 факс устройства или факс модеми. Той автоматично отчита и коригира грешки във факс трансмисията, които понякога са предизвикани от шума в телефонната линия.

Emulation

Емулацията е техниката на една машина да постига същия резултат като друга.

Емулацията повтаря функциите на една система в друга, така че втората система се държи като първата. Емулацията се фокусира на точното пресъздаване на външно поведение, което е в контраст със симулацията, която се занимава с абстрактен модел на системата, която се симулира, като често взема предвид вътрешното й състояние.

Ethernet

Ethernet представлява технология за локални компютърни мрежи

(LAN), основаваща се на пренос на рамки. Тя дефинира окабеляването и сигнализирането във физическия слой, както форматите и протоколите за разпространение на рамките, определящи достъпа до медията

(MAC)/слоя за свързване на данни в OSI модела. Ethernet е най-вече стандартизиран като IEEE 802.3. Тя е станала най-разпространената

LAN технология, която се употребява през 90-те и до сега.

EtherTalk

Набор от протоколи, разработен от Apple Computer за компютърни мрежи. Той е бил включен в оригиналния Macintosh (1984) и сега е изоставен и заменен от TCP/IP мрежите.

FDI

Foreign Device Interface (FDI) е карта, която се инсталира в устройството, за да позволи на устройства от трета страна, като апарати работещи с монети или четци на карти. Тези устройства позволяват услугата заплащане на разпечатка на Вашето устройство.

FTP

File Transfer Protocol (FTP) е често използван протокол за обмяна на файлове през мрежа, която поддържа TCP/IP протокол (като Интернет или Интранет).

Фюзер

Частта от лазерния принтер, която разтапя тонера върху носителя на печат. То се състои от гореща ролка и подкрепяща ролка. След като тонерът се пренесе върху хартията, фюзерът прилага топлина и налягане, като така осигурява, че тонерът остава трайно върху хартията и поради това хартията излиза загрята от лазерния принтер.

Gateway

Връзка между компютърни мрежи, или компютърна мрежа и телефонна линия. Много е популярна, тъй като компютър или мрежа, който позволява достъп до друг компютър или мрежа.

Градация на сивото

Сенки на сиво, които представляват светли и тъмни части от изображението, когато цветни изображения се трансферират с сива скала, цветовете се представят от различни сенки на сивото.

Полутон

Тип изображение, което симулира сивата скала, чрез промените на броя на точките. Силно цветните зони се състоят от голям брой точки, докато по-светлите части се състоят от по-малко на брой точки.

Твърд диск

Hard Disk Drive (HDD), се отнася най-чест до твърд диск, е неподвижно устройство за съхранение, което съхранява цифрово кодирани данни на бързо въртящи се плочи с магнитна повърхност.

60_Кратък речник

IEEE

Института за Електрически и електронни инженери (IEEE) е международна нестопанска професионална организация за напредък в технологиите, свързани с електричеството.

IEEE 1284

Стандартът за паралелен порт 1284 е разработен от Института за Електрически и електронни инженери (IEEE). Терминът “1284-B” се отнася до специфичен тип конектор на края на паралелния кабел, който се прикачва към периферията (например, принтер).

Интранет

Частна мрежа, която използва Интернет протоколи, мрежова връзка и възможно обществена телекомуникационна система за да споделя сигурно част от информацията на организация или дейност с нейните работници. Понякога терминът се отнася само до най-видимата част от услугата, вътрешната уеб страница.

IP адрес

Internet Protocol (IP) адрес е уникален номер, което устройствата използват, за да се идентифицират и комуникират едно с друго в мрежа, като използват стандарта за Интернет протокол.

IPM

Images Per Minute (IPM) (изображения в минута) е начин на измерване на скорост на принтер. IPM скоростта показва броят на едностранно отпечатани листа за една минута.

IPP

Internet Printing Protocol (IPP) определя стандартен протокол за отпечатване, както и за управление на задачи за печат, размер носител, резолюция и т.н. IPP може да се използва локално или чрез интернет към стотици принтери и също поддържа протокола за достъп, оторизация и криптиране, като това разширява възможностите му и го прави по-сигурно решение за печат от други.

IPX/SPX

IPX/SPX е съкращение на Интернет пакет обмяна/Последователни пакети обмяна. Това е мрежови протокол използван от операционните системи на Novell NetWare. IPX и SPX дават услуги на връзка, подобни на TCP/IP, като IPX протокола прилича на IP, и SPX прилича на TCP.

IPX/SPX е бил основно разработен за локални мрежи (LAN), и е много ефективен протокол за тази цел (обикновено, неговото представяне е по-добро от TCP/IP при LAN).

ISO

Международната организация за стандартизиране (ISO) е международна организация, която установява стандарти и в която участват представители от национални стандартизиращи организации.

Тя създава световни индустриални и търговски стандарти.

ITU-T

Международният съюз по телекомуникации е международна организация, създадена, за да стандартизира и регулира международните радио и телекомуникации. Неговите основни функции включват стандартизация, разпределение на радио честоти и организирането взаимно свързани договори, между различните страни, за осъществяване на международни телефонни разговори. T извадено от ITU-T означава телекомуникация.

ITU-T No. 1 символ

Стандартизирана тестова символ, публикуван от ITU-T за факс трансмисии на документи.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) е стандарт за компресиране на изображения, без загуба на точност или качество, който е разработен за компресиране на бинарни изображения, но може да се използва и при други изображения.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) е най-често използвания стандартен метод за компресия със загуби на фотографски изображения.

Това е формата, който се използва за съхранение и трансфер на снимки във световната мрежа.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) е мрежови протокол за изчакване и модификация на услугите на директориите, които вървят по TCP/IP.

Светодиоди

Светодиода е полупроводник, който показва статуса на устройството.

MAC адрес

Media Access Control (MAC) адрес е уникален идентификатор, асоцииран с мрежови адаптер. MAC адреса е уникален 48-битов идентификатор, обикновено изписан като 12 шестнайсетични символи групирани по двойки (напр., 00-00-0c-34-11-4e). Този адрес обикновено е кодиран хардуерно в Мрежовата интерфейсна карта (NIC) от нейния производител и се използва като помощ на рутери, които се опитват да намерят машини в големи мрежи.

MFP

Multi Function Peripheral (MFP) е офис устройство, което включва следните функционалности в едно физическо тяло, все едно имате принтер, копир, факс, скенер и т.н.

MH

Modified Huffman (MH) е метод на компресиране, за намаляване количеството данни, които трябва да се прехвърлят между факс устройства, за трансфер на изображение, препоръчан от ITU-T T.4.

MH е кодово базирана кодираща схема по цялото предаване, като е подобрена ефективно на компресира бялото поле. Повечето факсове се състоят главно от бели полета, а това намалява времето за трансмисия на повечето факсове.

MMR

Modified Modified READ (MMR) е метод на компресиране, препоръчан от ITU-T T.6.

Модем

Устройство, което модулира сигнала на доставчика към кодирана цифрова информация и демодулира такъв сигнал на доставчик, за да декодира изпратената информация.

MR

Modified Read (MR) е метод на компресиране, препоръчан от ITU-T T.4.

MR кодира първата сканирана линия, като използва MH. Следващата линия се сравнява с първата, разликите се определят и след това те се кодират и предават.

NetWare

Мрежова операционна система, разработена от Novell, Inc. Първоначално е използвала корпоративни многофункционалности, за да стартира различни услуги на компютри, и мрежовите протоколи са били базирани на архитипните Xerox XNS стакове. Днес, NetWare поддържа TCP/IP, както и IPX/SPX.

OPC

Organic Photo Conductor (OPC) е механизъм, който прави виртуално изображение, като използва лазерен лъч произведен от лазерен принтер, и обикновено е зелено или сиво и има формата на цилиндър.

Когато външния слой на барабан се износва бавно от своята употреба в принтера, и трябва да се смени, тъй като той се надрасква от зърната на хартията.

Оригинали

Първият пример за нещо, като документ, фотография или текст и т.н., което се копира, репродуцира или превежда, за да произведе други, но то самото не е копирано или произлиза от нещо друго.

OSI

Open Systems Interconnection (OSI) е модел разработен от международната организация по стандартизация (ISO) за комуникации. OSI предлага стандартен, модуларен подход към мрежовите разработки, който разделя необходимия набор от комплексни функции в управляеми, само съдържащи се функционални слоеве. Слоевете са, отгоре надолу, приложение, презентация, сесия, транспорт, мрежа, връзка данни и физически.

PABX

A private automatic branch exchange (PABX) е автоматична телефонна централа в частно предприятие.

PCL

Printer Command Language (PCL) е Page Description Language (PDL) разработен от HP като принтерен протокол и е станал стандарт за индустрията. Оригинално разработен за първите мастилено-струйни принтери, PCL е пуснат на различни нива за термични, матрични и принтери за документи.

PDF

Portable Document Format (PDF) е собствен формат, разработен от Adobe Systems за представяне на двуизмерни документи във формат независещ от устройство и резолюция.

PostScript

PostScript (PS) е език за описание на страница и програмен език, който се използва най-вече в електронната и издателска дейност - това е стартирането на интерпретатор за генериране на изображение.

Драйвер на принтера

Програма, която се използва за изпращане на команди и трансфер на данни от компютъра към принтера

Носител за печат

Носител, като хартия, пликове за писма, етикети и слайдове, които могат да се използват на принтер, скенер, факс или копир.

PPM

Страници за минута (PPM) е метод на измерване за определяне колко бързо работи един принтер, като означава броя на страниците, които може да отпечата принтера за една минута.

PRN файл

Интерфейс за драйвер на устройство, който позволява на софтуера да взаимодейства с драйвера на устройството чрез стандартни системни заявки за входни/изходни ресурси, като така опростява значително работата.

Протокол

Конвенция или стандарт, който контролира и осъществява връзката, комуникацията и трансфера на данни между две крайни компютърни точки.

PS

Вижте PostScript.

PSTN

Public-Switched Telephone Network (PSTN) е мрежа от световни обществени верижно превключвани телефонни мрежи, които в индустриални условия са рутирани през централа.

Кратък речник_61

Резолюция

Остротата на изображение, измерена в (DPI). Колкото по-голяма е стойността на dpi, толкова по-голяма е резолюцията.

SMB

Server Message Block (SMB) е мрежови протокол, който се използва най-вече за обмяна на файлове, принтери, серийни портове и др. комуникации между възлите в мрежата. Той също дава и оторизиран интер-процесен комуникационен механизъм.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) е стандарт за имейл трансмисия по интернет. SMTP е относително прост, текстово базиран протокол, където се определят един или повече получатели на съобщение и след това текста на съобщението се изпраща. Протокол клиентсървър, където клиента предава имейл съобщението към сървъра.

Subnet Mask

Подмрежовата маска се ползва заедно с мрежовия адрес, за да определи коя част от адреса е мрежови адрес и коя част е хост адрес.

TCP/IP

Контролен протокол на трансмисия (TCP) и Интернет протокол (IP); набор комуникационни протоколи, които въвеждате протоколния стак, на базата на който работи интернет и повечето комерсиални мрежи.

TCR

Transmission Confirmation Report (TCR) дава данни за всяка трансмисия, като статус на задача, резултат от трансмисия и брой изпратени страници. Този доклад може да се настрои да се отпечатва след всяка задача за печат или само след неуспешни трансмисии.

TIFF

Tagged Image File Format (TIFF) е много резолюционен bitmap формат на изображение. TIFF описва данните за изображение, които обикновено идват от скенери. TIFF изображенията използват тагове, ключови думи, които определят характеристиките на изображението, което е включено във файла. Този гъвкав и независещ от платформа формат може да се използва за снимки, които са направени чрез различни приложения за обработка на изображения.

Тонер касета

Тип бутилка в устройство като принтер, което съдържа тонер. Тонерът е прах, който се използва при лазерните принтери и фотокопири, който оформя текста и изображенията на отпечатаната страница.

Тонерът се разтопява от фюзера, който прилага топлина върху него, като така причинява прилепване на тонера към нишките на хартията.

TWAIN

Индустриален стандарт за скенери и софтуеър. Използвайки скенер съвместим с TWAIN и TWAIN съвместима програма, сканирането може да стартира от програма; улавяне на изображение API за Microsoft Windows и Apple Macintosh операционни системи.

UNC Пътека

Uniform Naming Convention (UNC) е стандартен начин за достигане до мрежови споделяния в Window NT и други Microsoft продукти.

Формата на UNC пътеката е:

\\<именасървър>\<именасподеляне>\<допълнителна директория>

URL

Единният локатор за ресурси (URL) представлява глобалния адрес на документи и ресурси в Интернет. Първата част на адреса обозначава кой протокол трябва да се използва, а втората част задава IP адреса или името на домейна, в който се намира дадения ресурс.

62_Кратък речник

USB

Universal Serial Bus (USB) е стандарт, разработен от Implementers

Forum, Inc., за връзка на компютри и периферия. За разлика от паралелния порт, USB е предназначен за едновременно свързване на USB порт на един компютър с множество периферни устройства.

Воден знак

Водния знак е видимо изображение или схема на хартията, която се вижда по-светла от преминалата светлина. Водните знаци са се появили за пръв път в Болоня, Италия през 1282; те са били използвани от производителите на хартия за идентификация на техния продукт, също върху пощенски марки, валута или други правителствени документи, за намаляване на фалшификатите.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) е архитектура на изображенията, първоначално представена в Windows Me и Windows XP. Сканирането може да се инициализира от тези операционни системи, като се използва съвместим с WIA скенер.

Показалец

L

Linux проблеми

50

W

Windows проблеми

50

Б

бутон за спиране

15

Д

демонстрационна страница, отпечатване

18

доклади, отпечатване

35

Е

енергоспестяващ режим

26

З

засядане

съвети за избягване на

задръстванията 43

К

консумативи

очаквана продължителност на живота на тонер касетата 37

контролен панел

15

М

мрежа

настройване 19

П

печат

демонстрационна страница 18

отчети 35

поддръжка

тонер касета 37

части за поддръжка 42

почистване

на външната страна 35 отвътре 35

проблем, разреши

Linux 50

Windows 50

качество на печат 47

подаване на хартия 45

проблеми с качество на печат, решение

47

Р

регулиране

височина 25

С

светодиод за тонера

15

светодиод статус

15, 16

смяна на компоненти

тонер касета 38

Т

табла

регулиране на ширината и

дължината 30

тип хартия

настройки 33

Х

хартия

изчистване на задръствания 43

печат върху специални материали 32

промяна на размера 30

Ч

чрез

SetIP 20

Показалец_63

contact samsung worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

WEB SITE

ARGENTINE

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELARUS

BELGIUM

BRAZIL

CANADA

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

ECUADOR

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

FINLAND

FRANCE

GERMANY

0800-333-3733

1300 362 603

0810-SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min)

810-800-500-55-500 www.samsung.com/ar www.samsung.com/au www.samsung.com/at

02 201 2418 www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French) www.samsung.com/br 0800-124-421

4004-0000

1-800-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com/ca

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/cl

400-810-5858

010-6475 1880 www.samsung.com/cn

01-8000112112

0-800-507-7267 www.samsung.com.co

www.samsung.com/latin

800-SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com/cz

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,

Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

8-SAMSUNG (7267864)

1-800-10-7267

EL SALVADOR

800-6225

ESTONIA

800-7267

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

30-6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/min) www.samsung.com/dk www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/ee www.samsung.com/kz_ru www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr www.samsung.de

GUATEMALA

HONDURAS

HONG KONG

1-800-299-0013

800-7919267

3698-4698 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

WEB SITE

HUNGARY

INDIA

INDONESIA

ITALIA

JAMAICA

JAPAN

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MALAYSIA

MEXICO

MOLDOVA

06-80-SAMSUNG

(726-7864)

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282 www.samsung.com/hu www.samsung.com/in

0800-112-8888 www.samsung.com/id

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/it

1-800-234-7267

0120-327-527 www.samsung.com/latin www.samsung.com/jp

8000-7267

8-800-77777

02 261 03 710

1800-88-9999

01-800-SAMSUNG

(726-7864)

00-800-500-55-500 www.samsung.com/lv www.samsung.com/lt www.samsung.com/lu www.samsung.com/my www.samsung.com/mx www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/nl

NETHERLANDS

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€

0,10/min)

NEW ZEALAND

0800 SAMSUNG (0800 726

786)

NICARAGUA

NORWAY

PANAMA

PHILIPPINES

00-1800-5077267

3-SAMSUNG (7267864)

800-7267

1800-10-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG

(726-7864)

02-5805777 www.samsung.com/nz www.samsung.com/latin www.samsung.com/no www.samsung.com/latin www.samsung.com/ph

POLAND

PORTUGAL

0 801 1SAMSUNG

(172678)

022-607-93-33

80820-SAMSUNG

(726-7864)

PUERTO RICO

1-800-682-3180

REP. DOMINICA

1-800-751-2676

EIRE

0818 717 100 www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/ie

Contact SAMSUNG worldwide_ 64

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

RUSSIA

SINGAPORE

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG

(726-7864)

SLOVAKIA

0800-SAMSUNG

(726-7864)

SOUTH AFRICA

0860 SAMSUNG

(726-7864)

SPAIN

902-1-SAMSUNG(902 172

678)

SWEDEN

0771 726 7864

(SAMSUNG)

SWITZERLAND

0848-SAMSUNG (7267864,

CHF 0.08/min)

TADJIKISTAN

TAIWAN

THAILAND

8-10-800-500-55-500

0800-329-999

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

U.A.E

1800-29-3232

02-689-3232

1-800-SAMSUNG

(726-7864)

444 77 11

U.K

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726

0845 SAMSUNG

(726-7864)

U.S.A

UKRAINE

1-800-SAMSUNG

(7267864)

8-800-502-0000

UZBEKISTAN

VENEZUELA

VIETNAM

8-10-800-500-55-500

0-800-100-5303

1 800 588 889

WEB SITE

www.samsung.ru

www.samsung.com/sg www.samsung.com/sk www.samsung.com/za www.samsung.com/es www.samsung.com/se www.samsung.com/ch www.samsung.com/tw www.samsung.com/th www.samsung.com/latin www.samsung.com/tr www.samsung.com/ae www.samsung.com/uk www.samsung.com/us www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/kz_ru www.samsung.com/latin www.samsung.com/vn

Contact SAMSUNG worldwide_ 65

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.

Това ръководство на потребителя служи само за информационни цели. Цялата налична в него информация може да бъде променена без предварително известяване.

Samsung Electronics не носи отговорност за директни или индиректни щети, които са се появили или са във връзка с употребата на това ръководство.

• Samsung и логото на Samsung са търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.

• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 и Windows 2008 Server R2 са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Microsoft

Corporation.

• UFST® и MicroType™ са регистрирани търговски марки на Monotype Imaging Inc.

• TrueType, LaserWriter и Macintosh са търговски марки на Apple Computer, Inc.

• Всички останали марки или продуктови наименования са търговски марки на съответните компании или организации.

• Вижте файла LICENSE.txt на предоставения компактдиск за информация относно лиценза на отворения код.

РЕВ 3.00

Принтер Samsung

Софтуерен раздел

С

ОФТУЕРЕН РАЗДЕЛ

С

ЪДЪРЖАНИЕ

Г

ЛАВА

1:

И

НСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА НА ПРИНТЕРА ПОД

W

INDOWS

Инсталиране на софтуера на принтера ................................................................................................................... 4

Инсталиране на софтуера за локално разпечатване .................................................................................. 4

Инсталиране на софтуера за мрежово разпечатване ................................................................................. 7

Смяна на езика на софтуера .................................................................................................................................. 10

Преинсталиране на софтуера на принтера ........................................................................................................... 11

Деинсталиране на софтуера на принтера ............................................................................................................. 12

Инсталиране на моно-драйвер за принтер ........................................................................................................... 12

Г

ЛАВА

2:

О

СНОВИ НА ПЕЧАТА

Печат на документ ................................................................................................................................................... 13

Печат към файл (PRN) ............................................................................................................................................ 14

Настройки на принтера ........................................................................................................................................... 14

Раздел Layout ............................................................................................................................................... 15

Раздел Paper ................................................................................................................................................ 15

Раздел Graphics ............................................................................................................................................ 16

Раздел Extras ................................................................................................................................................ 17

Раздел About ................................................................................................................................................. 17

Раздел Printer ............................................................................................................................................... 17

Използване на предпочитана настройка .................................................................................................... 18

Използване на Помощта .............................................................................................................................. 18

Г

ЛАВА

3:

Р

АЗШИРЕН ПЕЧАТ

Печат на няколко страници на един лист хартия (печат N-Up) ........................................................................... 19

Печат на плакати ..................................................................................................................................................... 20

Печат на брошури .................................................................................................................................................... 20

Печат от двете страни на хартията ........................................................................................................................ 21

Печат на намален или уголемен документ ........................................................................................................... 21

1

Събиране на документа на избран размер хартия ............................................................................................... 21

Използване на водни знаци .................................................................................................................................... 22

Използване на съществуващ воден знак ................................................................................................... 22

Създаване на воден знак ............................................................................................................................. 22

Редакция на воден знак ............................................................................................................................... 22

Изтриване на воден знак ............................................................................................................................. 22

Използване на подложки ......................................................................................................................................... 23

Какво е подложка? ........................................................................................................................................ 23

Създаване на нова подложка за страница ................................................................................................. 23

Използване на подложка на страница ........................................................................................................ 23

Изтриване на подложка за страница .......................................................................................................... 23

Г

ЛАВА

4:

Л

ОКАЛНО СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИНТЕРА

Настройване на хост компютър .............................................................................................................................. 24

Настройване на компютър клиент .......................................................................................................................... 24

Г

ЛАВА

5:

И

ЗПОЛЗВАНЕ НА

S

MART

P

ANEL

Запознаване със Smart Panel ................................................................................................................................. 25

Отваряне на Ръководството за отстраняване на проблеми ................................................................................ 26

Използване на Помощна програма за настройки на принтера ............................................................................ 26

Използване на Помощния файл на екрана ................................................................................................ 26

Промяна на програмните настройки на Smart Panel ............................................................................................ 26

Г

ЛАВА 6:

И

ЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНТЕРА ПОД L

INUX

Първи стъпки ............................................................................................................................................................ 27

Инсталиране на Unified Linux Driver ....................................................................................................................... 27

Инсталиране на Unified Linux Driver ............................................................................................................ 27

Деинсталиране на Unified Linux Driver ........................................................................................................ 28

Използване на програма SetIP ............................................................................................................................... 28

Използване на Unified Driver Configurator .............................................................................................................. 29

Отваряне на Unified Driver Configurator ...................................................................................................... 29

Конфигурация на принтери ......................................................................................................................... 29

Конфигурация на портове ............................................................................................................................ 30

Конфигуриране на свойства на принтера .............................................................................................................. 30

2

Печат на документ ................................................................................................................................................... 31

Печат от приложения ................................................................................................................................... 31

Печат на файлове ........................................................................................................................................ 31

Г

ЛАВА

7:

И

ЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНТЕРА ВИ С

M

ACINTOSH

Инсталиране на Софтуера ..................................................................................................................................... 33

Използване на програма SetIP ............................................................................................................................... 33

Стартиране на програмата .......................................................................................................................... 34

Настройка на принтера ........................................................................................................................................... 34

За свързан с мрежов кабел ......................................................................................................................... 34

За свързан с USB кабел ............................................................................................................................... 34

Печатане .................................................................................................................................................................. 35

Печат на документ ........................................................................................................................................ 35

Смяна на настройките на принтера ............................................................................................................ 35

Печат на няколко страници върху един лист хартия ................................................................................. 37

3

1

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

Тази глава включва:

Инсталиране на софтуера на принтера

Смяна на езика на софтуера

Преинсталиране на софтуера на принтера

Деинсталиране на софтуера на принтера

Инсталиране на моно-драйвер за принтер

Б

ЕЛЕЖКА :

Следната процедура се отнася за Windows XP, за други операционни системи вижте съответното потребителско ръководство на Windows или онлайн помощта.

Типична инсталация

Това се препоръчва на повечето потребители. Всички компоненти, необходими за работата на принтера, ще бъдат инсталирани.

1

Уверете се, че принтерът е свързан с компютъра и е включен.

2

Поставете доставения с принтера CD-ROM във вашето

CD-ROM устройство.

CD-ROM дискът трябва да се стартира сам и да се появи инсталационен прозорец.

Ако инсталационният прозорец не се появи, кликнете

Старт, след което Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която представлява вашето устройство, и кликнете OK.

Ако използвате Windows Vista, Windows 7 и Windows Server

2008 R2, кликнете Старт

Всички програми

Принадлежности

Изпълни и въведете X:\Setup.exe.

Ако прозорецът Автоматично изпълнение се появи във

Windows Vista, Windows 7 и Windows Server 2008 R2, кликнете Изпълни Setup.exe в поле Инсталиране или

изпълнение на програма и кликнете Продължи в прозорец Контрол върху потребителски акаунт.

3

Кликнете Next.

Инсталиране на софтуера на принтера

Можете да инсталирате софтуера на принтера за локално или мрежово разпечатване. За да инсталирате софтуера на принтера на компютъра, извършете съответната инсталационна процедура в зависимост от използвания принтер.

Драйверът на принтера е софтуер, който позволява на вашия компютър да комуникира с принтера ви. Процедурата за инсталиране на драйвери може да варира в зависимост от операционната система, която използвате.

Преди инсталация, затворете всички приложения на своя компютър.

Инсталиране на софтуера за локално разпечатване

Локалният принтер е принтер, пряко свързан с компютъра чрез кабела, доставен с вашия принтер, например USB или паралелен кабел. Ако принтерът ви е свързан към мрежа,

прескочете тази стъпка и отидете на “Инсталиране на софтуера за мрежово разпечатване” на страница 7.

Можете да инсталирате софтуера на принтера ръчно или чрез типичния метод.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако по време на процедурата по инсталация се появи прозорецът “Съветник за нов хардуер”, кликнете в горния десен ъгъл на кутийката, за да затворите прозореца, или кликнете Отказ.

• Ако е необходимо, изберете език от падащия списък.

View User’s Guide: Позволява ви да видите

Потребителското ръководство. Ако вашият компютър няма Adobe Acrobat, кликнете върху тази опция и тя автоматично ще ви инсталира Adobe Acrobat Reader.

4

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

4

Изберете Typical installation for a local printer. Кликнете

Next

.

Ако не желаете това, кликнете Finish.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако принтерът ви още не е свързан с компютъра, ще се появи следният прозорец.

• След като свържете принтера, кликнете Next.

• Ако не желаете да свързвате принтера на този етап, кликнете

Next

и No на следващия екран. Тогава инсталацията ще започне, а в края й ще се разпечата пробна страница.

Инсталационният прозорец, показан в настоящото

Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използваните принтер и интерфейс.

5

След като инсталацията приключи, ще се появи прозорец, който иска от вас да бъде разпечатана пробна страница.

Ако изберете да разпечатате пробна страница, отметнете кутийката и кликнете Next.

В противен случай, просто кликнете Next и прескочете íà

ñòúïêà 7.

6

Ако пробната страница се разпечата правилно, кликнете

Yes

.

Ако не, кликнете No, за да я разпечатате наново.

7

За да се регистрирате като потребител на Принтери

Samsung и да получавате информация от Samsung, отметнете кутийката и кликнете Finish. Тогава ще бъдете препратени към уебсайта на Samsung.

5

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

Б

ЕЛЕЖКА

:

След като инсталацията приключи, ако драйверът на принтера ви не работи правилно, го преинсталирайте.

Вж. “Преинсталиране на софтуера на принтера” на стр. 11.

Ръчна инсталация

Можете да изберете отделните компоненти, които да бъдат инсталирани.

1

Уверете се, че принтерът е свързан с компютъра и е включен.

2

Поставете доставения с принтера CD-ROM във вашето

CD-ROM устройство.

CD-ROM дискът трябва да се стартира сам и да се появи инсталационен прозорец.

Ако инсталационният прозорец не се появи, кликнете

Старт, след което Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която представлява вашето устройство, и кликнете OK.

Ако използвате Windows Vista, Windows 7 и Windows Server

2008 R2, кликнете Старт

Всички програми

Принадлежности

Изпълни и въведете X:\Setup.exe.

Ако прозорецът Автоматично изпълнение се появи във

Windows Vista, Windows 7 и Windows Server 2008 R2, кликнете Изпълни Setup.exe в поле Инсталиране или

изпълнение на програма и кликнете Продължи в прозорец Контрол върху потребителски акаунт.

3

Кликнете Next.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако принтерът ви още не е свързан с компютъра, ще се появи следният прозорец.

• Ако е необходимо, изберете език от падащия списък.

View User’s Guide: Позволява ви да видите

Потребителското ръководство. Ако вашият компютър няма Adobe Acrobat, кликнете върху тази опция и тя автоматично ще ви инсталира Adobe Acrobat Reader.

4

Изберете Custom installation. Кликнете Next.

• След като свържете принтера, кликнете Next.

• Ако не желаете да свързвате принтера на този етап, кликнете

Next

и No на следващия екран. Тогава инсталацията ще започне, а в края й ще се разпечата пробна страница.

Инсталационният прозорец, показан в настоящото

Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използваните принтер и интерфейс.

6

Изберете компонентите за инсталиране и кликнете Next.

5

Изберете своя принтер и кликнете Next.

Б

ЕЛЕЖКА

:

Можете да промените желаната папка за инсталация, като кликнете [Browse].

7

След като инсталацията приключи, ще се появи прозорец, който иска от вас да бъде разпечатана пробна страница.

Ако изберете да разпечатате пробна страница, отметнете кутийката и кликнете Next.

В противен случай, просто кликнете Next и прескочете íà

ñòúïêà 9.

6

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

8

Ако пробната страница се разпечата правилно, кликнете

Yes

.

Ако не, кликнете No, за да я разпечатате наново.

9

За да се регистрирате като потребител на Принтери

Samsung и да получавате информация от Samsung, отметнете кутийката и кликнете Finish. Тогава ще бъдете препратени към уебсайта на Samsung.

Ако не желаете това, кликнете Finish.

Ако използвате Windows Vista, Windows 7 и Windows Server

2008 R2, кликнете Старт

Всички програми

Принадлежности

Изпълни и въведете X:\Setup.exe.

Ако прозорецът Автоматично изпълнение се появи във

Windows Vista, Windows 7 и Windows Server 2008 R2, кликнете Изпълни Setup.exe в поле Инсталиране или

изпълнение на програма и кликнете Продължи в прозорец Контрол върху потребителски акаунт.

3

Кликнете Next.

Инсталиране на софтуера за мрежово разпечатване

Когато свържете принтера си с мрежа, трябва първо да конфигурирате TCP/IP настройките за него. След като зададете и проверите TCP/IP настройките, сте готови да инсталирате софтуера на всеки компютър в мрежата.

Можете да инсталирате софтуера на принтера ръчно или чрез типичния метод.

Типична инсталация

Това се препоръчва на повечето потребители. Всички компоненти, необходими за работата на принтера, ще бъдат инсталирани.

1

Уверете се, че принтерът е свързан с мрежата и е включен.

За подробности относно свързването с мрежата, вижте

Потребителското ръководство за принтера.

2

Поставете доставения с принтера CD-ROM във вашето

CD-ROM устройство.

CD-ROM дискът трябва да се стартира сам и да се появи инсталационен прозорец.

Ако инсталационният прозорец не се появи, кликнете

Старт, след което Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която представлява вашето устройство, и кликнете OK.

• Ако е необходимо, изберете език от падащия списък.

View User’s Guide: Позволява ви да видите

Потребителското ръководство. Ако вашият компютър няма Adobe Acrobat, кликнете върху тази опция и тя автоматично ще ви инсталира Adobe Acrobat Reader.

4

Изберете Typical installation for a network printer.

Кликнете Next.

7

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

5

Появява се списъкът с принтери, достъпни чрез мрежата.

Изберете принтера, който желаете да инсталирате, и кликнете Next.

Ако не желаете това, кликнете Finish.

• Ако не виждате своя принтер в списъка, кликнете Update, за да обновите списъка, или изберете Add TCP/IP Port, за да добавите своя принтер към мрежата. За да добавите принтера към мрежата, въведете името на порта и IP адреса на принтера.

За да проверите IP адреса или MAC адреса на принтера си, разпечатайте страница за Мрежова конфигурация.

• За да откриете споделен мрежов принтер (UNC пътека), изберете Shared Printer [UNC] и въведете името на споделения принтер на ръка, или намерете споделения принтер, като кликнете бутона Browse.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако не можете да откриете своята машина в мрежата, моля изключете защитната стена и кликнете Update.

Ако работите под Windows, щракнете Старт

Контролен

панел и стартирайте защитната стена на Windows, след което изберете опцията дезактивиран. Ако работите под друга операционна система, се обърнете към онлайн ръководството за работа.

6

След като приключите инсталацията, се появява прозорец, който иска да бъде разпечатана пробна страница и да се регистрирате като потребител на принтери Samsung, за да получавате информация от Samsung. Ако сте съгласни, отметнете съответните кутийки и кликнете Finish.

Б

ЕЛЕЖКА :

След като инсталацията приключи, ако драйверът на принтера ви не работи правилно, го преинсталирайте.

Вж. “Преинсталиране на софтуера на принтера” на стр. 11.

Ръчна инсталация

Можете да избирате отделни компоненти за инсталация и да посочите специфичен IP адрес.

1

Уверете се, че принтерът е свързан с мрежата и е включен.

За подробности относно свързването с мрежата, вижте

Потребителското ръководство за принтера.

2

Поставете доставения с принтера CD-ROM във вашето

CD-ROM устройство.

CD-ROM дискът трябва да се стартира сам и да се появи инсталационен прозорец.

Ако инсталационният прозорец не се появи, кликнете

Старт, след което Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която представлява вашето устройство, и кликнете OK.

Ако използвате Windows Vista, Windows 7 и Windows Server

2008 R2, кликнете Старт

Всички програми

Принадлежности

Изпълни и въведете X:\Setup.exe.

Ако прозорецът Автоматично изпълнение се появи във

Windows Vista, Windows 7 и Windows Server 2008 R2, кликнете Изпълни Setup.exe в поле Инсталиране или

изпълнение на програма и кликнете Продължи в прозореца Контрол върху потребителски акаунт.

8

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

3

Кликнете Next.

5

Появява се списъкът с принтери, достъпни чрез мрежата.

Изберете принтера, който желаете да инсталирате, и кликнете Next.

• Ако е необходимо, изберете език от падащия списък.

View User’s Guide: Позволява ви да видите

Потребителското ръководство. Ако вашият компютър няма Adobe Acrobat, кликнете върху тази опция и тя автоматично ще ви инсталира Adobe Acrobat Reader.

4

Изберете Custom installation. Кликнете Next.

• Ако не виждате своя принтер в списъка, кликнете Update, за да обновите списъка, или изберете Add TCP/IP Port, за да добавите своя принтер към мрежата. За да добавите принтера към мрежата, въведете името на порта и IP адреса на принтера.

За да проверите IP адреса или MAC адреса на принтера си, разпечатайте страница за Мрежова конфигурация.

• За да откриете споделен мрежов принтер (UNC пътека), изберете Shared Printer [UNC] и въведете името на споделения принтер на ръка, или намерете споделения принтер, като кликнете бутона Browse.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако не можете да откриете своята машина в мрежата, моля изключете защитната стена и кликнете Update.

Ако работите под Windows, щракнете Старт

Контролен

панел и стартирайте защитната стена на Windows, след което изберете опцията дезактивиран. Ако работите под друга операционна система, се обърнете към онлайн ръководството за работа.

С

ЪВЕТ

: Ако искате да посочите специфичен IP адрес за специфичен мрежов принтер, кликнете бутона Set IP Address.

9

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

Появява се прозорецът Задаване на IP адрес. Направете следното:

Ако не желаете това, кликнете Finish.

a. Изберете принтер от списъка, на който желаете да зададете специфичен IP адрес.

b. Ръчно конфигурирайте IP адрес, подмрежова маска и шлюз за принтера, след което кликнете Configure, за да зададете специфичния IP адрес на мрежовия принтер.

c. Кликнете Next.

• Можете също да настроите мрежовия принтер чрез програмата SyncThru™ Web Service, която представлява вграден уеб сървър. Щракнете прозореца Launch SWS в Set

IP Address

.

6

Изберете компонентите за инсталиране. След като изберете компонентите, се появява следният прозорец.

Можете също така да промените името на принтера, да споделите принтера в мрежата, да посочите принтера за принтер по подразбиране, както и да смените името на порта на всеки принтер. Кликнете Next.

Б

ЕЛЕЖКА :

След като инсталацията приключи, ако драйверът на принтера ви не работи правилно, го преинсталирайте.

Вж. “Преинсталиране на софтуера на принтера” на стр. 11.

Смяна на езика на софтуера

След инсталация на софтуера, можете да промените езика му.

1

Кликнете менюто Windows Старт.

2

Изберете Програми или Всички програми, след което изберете името на драйвера на вашия принтер.

3

Изберете Language Selection.

4

Изберете желания език в прозореца за избор на език и кликнете OK.

За да инсталирате този софтуер на сървър, отметнете кутийката Setting up this printer on a server.

7

След като приключите инсталацията, се появява прозорец, който иска да бъде разпечатана пробна страница и да се регистрирате като потребител на принтери Samsung, за да получавате информация от Samsung. Ако сте съгласни, отметнете съответните кутийки и кликнете Finish.

10

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

Преинсталиране на софтуера на принтера

Можете да преинсталирате софтуера в случай, че инсталацията е неуспешна.

1

Стартирайте Windows.

2

В менюто Старт, изберете Програми или Всички

програми

името на драйвера на вашия принтер

Maintenance

.

3

Изберете Repair и кликнете Next

.

4

Появява се списъкът с принтери, достъпни чрез мрежата.

Изберете принтера, който желаете да инсталирате, и кликнете Next.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако принтерът ви още не е свързан с компютъра, ще се появи следният прозорец.

• Ако не виждате своя принтер в списъка, кликнете Update, за да обновите списъка, или изберете Add TCP/IP Port, за да добавите своя принтер към мрежата. За да добавите принтера към мрежата, въведете името на порта и

IP адреса на принтера.

• За да откриете споделен мрежов принтер (UNC пътека), изберете Shared Printer [UNC] и въведете името на споделения принтер на ръка, или намерете споделения принтер, като кликнете бутона Browse.

Ще видите списък с компоненти, в който можете да преинсталирате всеки елемент поотделно.

• След като свържете принтера, кликнете Next.

• Ако не желаете да свързвате принтера на този етап, кликнете

Next

и No на следващия екран. Тогава инсталацията ще започне, а в края й ще се разпечата пробна страница.

Преинсталационният прозорец, показан в настоящото

Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използваните принтер и интерфейс.

5

Изберете компонентите, които желаете да преинсталирате, и кликнете Next

.

Ако сте инсталирали софтуера на принтера за локален печат и изберете името на драйвера на вашия принтер, ще се появи прозорецът, който иска да разпечатате пробна страница. Направете следното: a. За да разпечатате пробна страница, отметнете кутийката и кликнете Next .

b. Ако пробната страница се разпечата правилно, кликнете

Yes

.

Ако не, кликнете No, за да я разпечатате наново.

6

Когато преинсталацията приключи, кликнете Finish.

11

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

Деинсталиране на софтуера на принтера

1

Стартирайте Windows.

2

В менюто Старт, изберете Програми или Всички

програми

името на драйвера на вашия принтер

Maintenance

.

3

Изберете Remove и кликнете Next.

Ще видите списък с компоненти, като можете да деинсталирате всеки елемент поотделно.

4

Изберете компонентите, които желаете да деинсталирате, и кликнете Next.

5

Когато компютърът поиска да потвърдите избора си, кликнете Yes.

Избраният драйвер и всичките му компоненти се деинсталират от вашия компютър.

6

След като софтуерът бъде деинсталиран, кликнете Finish.

Инсталиране на моно-драйвер за принтер

Този принтер дава моно-драйвер, за да можете да използвате принтера си като монохромен принтер. Трябва да инсталирате моно-драйвера на своя компютър. Следните стъпки ще ви насочват през процеса за инсталация.

1

Уверете се, че принтерът е свързан с компютъра и е включен. Или че компютърът и принтерът ви са свързани с мрежата.

2

Поставете доставения с принтера CD-ROM във вашето

CD-ROM устройство. CD-ROM дискът трябва да се стартира сам и да се появи инсталационен прозорец.

3

Кликнете Cancel.

5

Изберете Добавяне на принтер.

6

Когато се появи Съветник за добавяне на принтер, кликнете Напред.

7

Изберете Локален принтер, свързан към този компютър и Открий автоматично и инсталирай моя Plug and Play

принтер, след което кликнете Напред. Отидете на стъпка 13.

Ако компютърът ви не намира принтера, следвайте следващата стъпка.

8

Изберете Напред в прозореца Изберете порт за принтер.

9

В прозореца Изберете порт за принтер, изберете От

диск....

10

Кликнете Преглед, за да намерите моно-драйвер за вашия принтер.

11

Изберете файла ***.inf и кликнете Отвори.

12

Кликнете OK в прозореца Инсталиране от диск.

13

Изберете моно-драйвер в полето Принтери и кликнете

Напред.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако преди сте инсталирали моно-драйвер, ще се появи прозорецът Use Existing Driver. Изберете съответното според указанията в прозореца и кликнете Next. Също така, в зависимост от конфигурацията на компютъра ви, може да се появи прозорецът за споделяне на принтера или прозорецът за разпечатване на пробна страница; направете желания избор.

14

Въведете името на принтера си и кликнете Next.

15

Кликнете Finish, за да започнете инсталацията на монодрайвер за принтер.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако принтерът ви е свързан с мрежа, отидете на

Properties

на принтера и изберете раздел Ports, след което кликнете Add Port и Standard TCP/IP Port и създайте нов порт за свързване към принтера. За да създадете нов порт, следвайте процедурата, описана в прозореца на съветника.

Ако се появи прозорецът за потвърждение, кликнете Finish.

4

Кликнете Старт

Принтери и факсове.

12

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

2

Основи на печата

Тази глава обяснява опциите за печат и типичните задачи за печат под Windows.

Тази глава включва:

Печат на документ

Печат към файл (PRN)

Настройки на принтера

-

Раздел Layout

-

Раздел Paper

-

Раздел Graphics

-

Раздел Extras

-

Раздел About

-

Раздел Printer

-

Използване на предпочитана настройка

-

Използване на Помощта

Печат на документ

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Прозорецът за драйвера на вашия принтер Properties, който е показан в настоящото Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използвания принтер. Все пак, композицията на прозореца със свойства на принтера е подобна.

Проверете Операционните системи, съвместими с вашия принтер. Моля, вижте секцията Съвместимост с ОС в Спецификациите на принтера във вашето

Потребителско ръководство.

• Ако ви трябва да разберете точното наименование на своя принтер, можете да проверите на доставения с него CD-ROM.

Следната процедура описва общите стъпки, изисквани за разпечатване от различни приложения в Windows. Точните стъпки за печат на документ може да варират в зависимост от приложението, което използвате. Вижте точната процедура за печат в Потребителското ръководство на вашето софтуерно приложение.

1

Отворете документа, който желаете да разпечатате.

2

Изберете Print от менюто File. Показва се прозорецът Print.

Може да изглежда малко по-различно, в зависимост от приложението ви.

Основните настройки за печат се избират в прозореца

Print

. Тези настройки включват броя копия и диапазона за печат.

Уверете се, че е избран вашият принтер.

3

Изберете драйвера на вашия принтер от падащия списък

Name

.

За да се възползвате от функциите, които предлага драйверът на вашия принтер, кликнете Properties или

Preferences

в прозореца Print на приложението. За

подробности, вижте “Настройки на принтера” на стр. 14.

Ако виждате Setup, Printer или Options в прозореца Print, вместо това кликнете върху него. След това кликнете

Properties

на следващия екран.

Кликнете OK, за да затворите прозореца със свойства на принтера.

4

За да стартирате задачата за печат, кликнете OK или Print в прозореца Print.

13

Основи на печата

Печат към файл (PRN)

Понякога ще имате нужда да запазите данните от печат във файл за различни цели.

За да създадете файл:

1

Отметнете кутийката Print to file в прозореца Print.

2

Изберете папката, дайте име на файла и кликнете ОК.

Настройки на принтера

Можете да използвате прозореца със свойства на принтера, който ви позволява да получите достъп до всички опции на принтера, когато го използвате. Когато се покажат свойствата на принтера, можете да прегледате и промените настройките, необходими за конкретната задача за печат.

Вашият прозорец със свойства на принтера може да е различен, в зависимост от операционната ви система. Това Потребителско ръководство показва прозореца със Свойства за Windows XP.

Прозорецът за драйвера на вашия принтер Properties, който е показан в настоящото Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използвания принтер.

Ако отворите свойствата на принтера чрез папката Принтери, можете да видите допълнителни раздели на Windows (вижте своето потребителско ръководство за Windows) и раздела Printer

(вижте “Раздел Printer” на стр. 17).

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Повечето приложения на Windows препокриват настройките, които посочвате в драйвера на принтера. Първо променете всички настройки за печат, които искате, от самото софтуерно приложение, и чак след това променяйте други настройки чрез драйвера на принтера.

• Настройките, които променяте, остават в сила, само когато използвате съответната програма. За да направите

промените перманентни, ги направете в папката Принтери.

• Следната процедура е за Windows XP. За друга Windows OS, проверете съответното Потребителско ръководство на

Windows или потърсете помощ онлайн.

1. Кликнете бутона Windows Старт.

2. Изберете Принтери и факсове.

3. Изберете иконата на драйвера на вашия принтер.

4. Кликнете с десния бутон върху иконата на драйвера на принтера и изберете Предпочитания за печат.

5. Променете настройките във всеки раздел, кликнете OK.

14

Основи на печата

Раздел Layout

Разделът Layout предлага опции, с които може да настроите как да изглежда документа на разпечатаната страница. Layout

Options

включва Multiple Pages per Side, Poster Printing и

Booklet Printing

. Вижте “Печат на документ” на стр. 13 за повече

информация относно достъпа до свойства на принтера.

Раздел Paper

Използвайте следните опции, за да зададете основните спецификации за работа с хартия, когато отворите свойствата

на принтера. Вижте “Печат на документ” на стр. 13 за повече

информация относно достъпа до свойства на принтера.

Кликнете раздела Paper, за да получите достъп до различни свойства на хартията.

Paper Orientation

Paper Orientation

ви позволява да изберете посоката, в която се разпечатва информацията върху страницата.

Portrait разпечатва по ширината на страницата, като писмо.

Landscape разпечатва по дължината на страницата, като таблица.

Rotate 180 Degrees ви позволява да завъртате страницата с избраните градуси.

Portrait

Landscape

Layout Options

Layout Options

ви позволява да изберете разширени опции за печат. Можете да изберете Multiple Pages per Side и Poster

Printing

.

• За подробности, вижте “Печат на няколко страници на един лист хартия (печат N-Up)” на стр. 19.

• За подробности, вижте “Печат на плакати” на стр. 20.

• За подробности, вижте “Печат на брошури” на стр. 20.

Double-sided Printing

Double-sided Printing

ви позволява да печатате и от двете страни на хартията.

Ако тази опция не се появи, значи вашият принтер не поддържа въпросната функция.

• За подробности, вижте “Печат от двете страни на хартията” на стр. 21.

15

Основи на печата

Copies

Copies

ви позволява да изберете броя копия за разпечатване.

Можете да изберете от 1 до 999 копия.

Paper Options

Size

Size

ви позволява да зададете размера на хартията, която сте заредили.

Ако нужният размер го няма в кутийката Size, кликнете Custom.

Когато се появи прозорецът Custom Paper Setting, задайте размера на хартията и кликнете OK. Настройката се появява в списъка и вече можете да я изберете.

Source

Уверете се, че Source е настроено на съответната касета за хартия.

Използвайте Manual Feeder, когато печатате върху специални материали като пликове и плаки.

Type

Задайте Type така, че да отговаря на хартията, заредена в касетата, от която желаете да печатате. Това ще ви осигури печат с най-добро качество. Ако не го направите, може качеството на печата да е по-лошо от желаното от вас.

Thick

: от 24 lb дo 28 lb (90~105 г/м

2

) плътна хартия.

Thin

: от 16 lb дo 19 lb (60~70 г/м

2

) тънка хартия.

Cotton

: 75 ~ 90 г/м

2

памучна хартия като Gilbert 25% и

Gilbert 100%.

Plain Paper

: Нормална обикновена хартия. Изберете този тип, ако принтерът ви е монохромен и печата върху 60 г/м

2

памучна хартия.

Recycled Paper

: 75 ~ 90 г/м

2

рециклирана хартия.

Color Paper

: 75 ~ 90 г/м

2

цветна хартия.

Archive

: Ако е необходимо да поддържате архив от отпечатани документи с голяма продължителност, например архиви, изберете опцията.

Glossy Photo 160 g/m2

: 44 lb (160 g/m2) гланцова хартия.

Scaling Printing

Scaling Printing

ви позволява автоматично или ръчно да мащабирате задачата за печат върху страницата. Можете да избирате между None, Reduce/Enlarge и Fit to Page.

• За подробности, вижте “Печат на намален или уголемен документ” на стр. 21.

• За подробности, вижте “Събиране на документа на избран размер хартия” на стр. 21.

Раздел Graphics

Използвайте следните Графични опции, за да настройвате качеството на печата според специфичните си нужди. Вижте

“Печат на документ” на стр. 13 за повече информация относно

достъпа до свойства на принтера.

Клинкете раздел Graphic, за показване на свойствата, изброени по-долу.

Quality

Опциите за качество, които можете да изберете, зависят от модела на принтера ви.

Колкото по-висока е настройката, толкова по-ясни и отчетливи са разпечатаните знаци и графики. По-високите настройки също така увеличават времето за разпечатване на документа.

Color Mode

Можете да изберете опции за цвят. Настройката Color обикновено дава най-доброто качество на печат при цветни документи. Ако желаете да разпечатате цветен документ в сива скала, изберете Grayscale. Ако желаете да настроите цветовите опции ръчно, изберете Manual и кликнете бутона

Color Adjust

или Color Matching.

Copies Setting: Когато правите няколко копия и желаете някои от копията да са цветни, а други - в сива скала, използвайте тази опция и изберете броя на копията в сива скала.

Color Adjust: Можете да нагласяте вида на изображенията, като променяте настройките в опцията Levels.

Color Matching: Можете да нагласяте вида на изображенията, като променяте настройките в опцията

Настройки.

16

Основи на печата

Advanced Options

Можете да използвате разширени настройки, като кликнете върху бутона Advanced Options.

Print All Text To Black: Когато Print All Text To Black опцията е избрана, всичкият текст в документа ви ще се отпечата в плътно черно, все едно какъв цвят е на екрана.

Print All Text To Darken: Когато е отметната опцията Print All

Text To Darken

, на целия текст в документа ви се позволява да се отпечата по-тъмно, отколкото при нормален документ.

Някои принтери не поддържат тази функция.

Раздел Extras

Можете да изберете опции за продукция на вашия документ.

Вижте “Печат на документ” на стр. 13 за повече информация

относно достъпа до свойства на принтера.

Кликнете раздела Extras за достъп до следната функция:

- Print Odd Pages: Принтерът ви разпечатва само страниците на документа с нечетни номера.

- Print Even Pages: Принтерът ви разпечатва само страниците на документа с четни номера.

Раздел About

Използвайте раздела About, за да видите уведомлението за авторски права и номера на версията на драйвера. Ако имате интернет браузър, можете да се свържете с интернет, като

кликнете върху иконата на уебсайта. Вижте “Печат на документ” на стр. 13 за повече информация относно достъпа до свойства

на принтера.

Раздел Printer

Ако отворите свойствата на принтера чрез папката Принтери, можете да видите раздела Printer. Можете да настроите конфигурацията на принтера.

Следната процедура е за Windows XP. За друга Windows OS, проверете съответното Потребителско ръководство на Windows или потърсете помощ онлайн.

1

Кликнете менюто Windows Старт.

2

Изберете Принтери и факсове.

3

Изберете иконата на драйвера на вашия принтер.

4

Кликнете с десния бутон върху иконата на драйвера на принтера и изберете Properties.

5

Кликнете раздела Printer и настройте опциите.

Watermark

Можете да създадете фоново текстово изображение, което да се разпечатва на всяка страница от документа ви.

За подробности, вижте “Използване на водни знаци” на стр. 22.

Overlay

Подложките често се използват на мястото на предварително разпечатани формуляри и хартия за писма със заглавна част.

За подробности, вижте “Използване на подложки” на стр. 23.

Output Options

Print Subset: Можете да зададете поредността, в която се разпечатват страниците. Изберете реда за печат от падащия списък.

- Normal (1,2,3): Принтерът ви разпечатва всички страници от първата до последната.

- Reverse All Pages (3,2,1): Принтерът ви разпечатва всички страници от последната до първата.

17

Основи на печата

Използване на предпочитана настройка

Опцията Favorites, видима във всеки раздел със свойства, ви позволява да запазите текущите настройки на свойствата за употреба в бъдеще.

За да запазите Favorites елемент:

1

Променете настройките във всеки раздел според нуждите си.

2

Въведете име на елемента в кутийката Favorites.

3

Кликнете Save.

Когато запазите Favorites, всички текущи настройки на драйвера се запазват.

За да използвате запазена настройка, изберете елемента от падащия списък Favorites. На принтера вече е указано да печата спрямо Предпочитаната настройка, избрана от вас.

За да изтриете елемент от Предпочитани, изберете го в списъка и кликнете Delete.

Можете също така да възстановите фабричните настройки на драйвера на принтера, като изберете Printer Default от списъка.

Използване на Помощта

Вашият принтер има помощен екран, който можете да активирате, като кликнете бутона Помощ в прозореца със свойства на принтера. Тези помощни екрани дават подробна информация за функциите на принтера, предлагани ви от драйвера на принтера.

Можете също така да кликнете в горния десен ъгъл на прозореца, след което да кликнете върху някоя настройка.

18

Основи на печата

3

Разширен печат

Тази глава обяснява опциите за разпечатване и разширените задачи за печат.

Б

ЕЛЕЖКА :

• Прозорецът за драйвера на вашия принтер Properties, който е показан в настоящото Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използвания принтер. Все пак, композицията на прозореца със свойства на принтера е подобна.

• Ако ви трябва да разберете точното наименование на своя принтер, можете да проверите на доставения с него CD-ROM.

Тази глава включва:

Печат на няколко страници на един лист хартия (печат

N-Up)

Печат на плакати

Печат на брошури

Печат от двете страни на хартията

Печат на намален или уголемен документ

Събиране на документа на избран размер хартия

Използване на водни знаци

Използване на подложки

1 2

3 4

Печат на няколко страници на един лист хартия (печат N-Up)

Можете да изберете броя страници, които да се разпечатат на един лист хартия. За да разпечатате повече от една страница на лист, размерът на страниците ще бъде намален и те ще бъдат подредени по реда, който посочите. Можете да разпечатате до

16 страници на един лист.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

2

От раздела Layout, изберете Multiple Pages per Side в падащия списък Layout Type.

3

Изберете броя страници, които искате да разпечатате на всеки лист (1, 2, 4, 6, 9 или 16) в падащия списък Pages per

Side

.

4

Изберете реда на страниците от падащия списък Page

Order

, ако е необходимо.

Отметнете Print Page Border, за да разпечатате рамка около всяка страница на листа.

5

Кликнете раздел Paper, изберете източника на хартия, размера и вида.

6

Кликнете OK и разпечатайте документа.

19

Разширен печат

Печат на плакати

Тази функция ви позволява да разпечатате документ с големина една страница на 4, 9 или 16 листа хартия, за да можете след това да залепите листовете заедно и да създадете един документ с размер на плакат.

Б

ЕЛЕЖКА :

Опцията за отпечатване на плакат е налична, ако е избрана резолюция 600 dpi в поле Graphic.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

2

Кликнете раздела Layout и изберете Poster Printing от падащия списък Layout Type.

3

Конфигурирайте опцията за плакат:

Можете да изберете оформлението на страницата от

Poster<2x2>

, Poster<3x3> или Poster<4x4>. Ако изберете

Poster<2x2>

, продукцията автоматично ще бъде уголемена, за да покрие 4 физически страници.

Печат на брошури

9

8

8

9

Тази функция на принтера ви позволява да разпечатвате документа си от двете страни на хартията и подрежда страниците така, че хартията може да се сгъне на две след разпечатването, за да се получи брошура.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

2

От раздела Layout, изберете Booklet Printing от падащия списък Layout Type.

Б

ЕЛЕЖКА :

Опцията Booklet Printing не е достъпна за всички размери хартия. За да откриете размерите хартия, налични за тази функция, изберете размера на хартията в опцията Size в раздела Paper, след което проверете дали Booklet Printing в падащия списък Layout Type в раздела Layout е активирано.

3

Кликнете раздел Paper, изберете източника на хартия, размера и вида.

4

Кликнете OK и разпечатайте документа.

5

След разпечатване, сгънете и свържете страниците с телбод.

Посочете застъпване в милиметри, за да улесните залепянето на листовете заедно.

3,8 мм

3,8 мм

4

Кликнете раздел Paper, изберете източника на хартия, размера и вида.

5

Кликнете OK и разпечатайте документа. Завършете плаката, като залепите листовете заедно.

20

Разширен печат

Печат от двете страни на хартията

Можете да разпечатвате и от двете страни на лист хартия. Преди печата, решете каква искате да е ориентацията на документа ви.

Опциите са:

None

Long Edge, което е конвенционалното оформление, използвано при подвързване на книги.

Short Edge, което често се използва за календари.

2

2

2

Къс ръб

3

5

2

3

5

5

3

Дълъг ръб

5

3

Б

ЕЛЕЖКА :

• Не печатайте двустранно върху етикети, плаки, пликове или дебела хартия. Може да се получи блокиране на хартията и принтерът да се повреди.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

2

В раздел Layout изберете ориентацията на хартията.

3

В секция Double-sided Printing, изберете опцията за подвързване, която искате.

4

Кликнете раздел Paper и изберете източника на хартия, размера и вида.

5

Кликнете OK и разпечатайте документа.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако вашият принтер няма дуплексов блок, трябва ръчно да извършите печата. Принтерът първо разпечатва всяка втора страница от документа. След разпечатване на първата част от работата, се появява прозорецът Съвет при печат.

Следвайте инструкциите на екрана, за да довършите задачата.

A

Печат на намален или уголемен документ

Можете да промените размера на съдържанието на страницата така, че след разпечатване да изглежда по-голямо или по-малко.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

2

От раздела Paper, изберете Reduce/Enlarge в падащия списък Printing Type.

3

Въведете коефициента за мащабиране в кутийката

Percentage

.

Можете също така да кликнете бутоните или .

4

Изберете източника на хартия, размера и типа в Paper

Options

.

5

Кликнете OK и разпечатайте документа.

Събиране на документа на избран размер хартия

Тази функция на принтера ви позволява да мащабирате това, което ще разпечатвате, до всеки избран размер хартия, все едно какъв е размерът на дигиталния документ. Това може да е полезно, когато искате да проверите фините детайли в малък документ.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

2

От раздела Paper, изберете Fit to Page в падащия списък

Printing Type

.

3

Изберете правилния размер от падащия списък Output

size

.

4

Изберете източника на хартия, размера и типа в Paper

Options

.

5

Кликнете OK и разпечатайте документа.

21

Разширен печат

Използване на водни знаци

Опцията Воден знак ви позволява да разпечатате текст върху съществуващ документ. Например, може да искате надпис

“ЧЕРНОВА” или “ПОВЕРИТЕЛНО” с големи сиви букви да бъде разпечатан диагонално през първата или всички страници на документа.

С принтера идват няколко предварително дефинирани водни знака; можете да ги променяте, а също така можете да добавяте нови към списъка.

Използване на съществуващ воден знак

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

2

Кликнете раздел Extras и изберете желания от вас воден знак от падащия списък Watermark. Ще видите избрания воден знак в изображението за визуализация.

3

Кликнете OK и започнете печата.

Б

ЕЛЕЖКА :

Изображението за визуализация показва как ще изглежда страницата, след като я разпечатате.

Създаване на воден знак

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

2

Кликнете раздела Extras, след което кликнете бутона Edit в секция Watermark. Появява се прозорецът Edit Watermark.

3

Въведете текст в кутийката Watermark Message. Можете да въведете до 40 знака. Съобщението се показва в прозореца за визуализация.

Ако отметнете кутийката First Page Only, водният знак ще се отпечата само върху първата страница.

4

Изберете опциите на водния знак.

Можете да изберете името на шрифта, стила, размера или нивото на сивата скала в секция Font Attributes и да нагласите ъгъла на водния знак в секция Message Angle.

5

Кликнете Add, за да добавите нов воден знак към списъка.

6

Когато приключите с редакцията, кликнете OK и стартирайте печата.

За да спрете разпечатването на водния знак, изберете

(No Watermark)

от падащия списък Watermark.

Редакция на воден знак

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

2

Кликнете раздела Extras, след което кликнете бутона Edit в секция Watermark. Появява се прозорецът Edit Watermark.

3

Изберете водния знак, който желаете да редактирате, от списъка Current Watermarks и променете текста и опциите му.

4

Кликнете Update, за да запазите промените.

5

Кликнете OK преди да излезете от прозореца Печат.

Изтриване на воден знак

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

2

В раздел Extras, кликнете бутона Edit в секцията Воден знак. Появява се прозорецът Edit Watermark.

3

Изберете водния знак, който желаете да изтриете, от списъка Current Watermarks и кликнете Delete.

4

Кликнете OK преди да излезете от прозореца Печат.

22

Разширен печат

Dear ABC

Regards

WORLD BEST

WORLD BEST

Използване на подложки

Какво е подложка?

Подложката е текст и/или изображения, запазени на твърдия диск (HDD) на компютъра в специален файлов формат, който може да се разпечата върху всеки документ. Подложките често се използват на мястото на предварително разпечатани формуляри и хартия за писма със заглавна част. Вместо да използвате предварително разпечатани бланки, можете да създадете подложка, която да съдържа абсолютно същата информация, която има върху бланките ви. За да разпечатате писмо със заглавката на своята фирма, няма нужда да поставяте предварително разпечатани бланки в принтера.

Трябва само да кажете на принтера да разпечата подложката за този вид бланка върху документа.

Създаване на нова подложка за страница

За да използвате подложка за страница, трябва да създадете нова подложка, съдържаща вашето лого или изображение.

1

Създайте или отворете документ, който съдържа текст или изображение за използване в новата подложка. Поставете елементите точно така, както искате да изглеждат, след като ги разпечатате.

2

За да запазите документа като подложка, отворете

свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

3

Кликнете раздела Extras и кликнете бутона Edit в секция

Overlay

.

4

В прозореца Редакция на подложка, кликнете Create

Overlay

.

5

В прозореца Създаване на подложка, въведете име до осем знака в кутийката File name. Изберете къде да се запише файла, ако е необходимо. (Настройката по подразбиране е

C:\Formover).

6

Кликнете Save. Името се появява в кутийката Overlay List.

7

Кликнете OK или Yes, за да приключите със създаването.

Файлът не се разпечатва. Вместо това, той се запазва на твърдия диск на компютъра ви.

Б

ЕЛЕЖКА :

Размерът на подложката трябва да е същият като размера на документите, които ще разпечатвате с нея. Не създавайте подложка с воден знак.

Използване на подложка на страница

След като създадете подложка, тя е готова за разпечатване с документа ви. За да разпечатате подложка с документ:

1

Създайте или отворете документа, който желаете да разпечатате.

2

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 13.

3

Кликнете раздел Extras.

4

Изберете желаната подложка от падащия списък Overlay.

5

Ако файлът с подложката, който търсите, не се появява в списъка Overlay, кликнете бутона Edit и Load Overlay, и изберете файла с подложката.

Ако сте съхранили файла с подложката, която искате да използвате, на външен носител, можете да го заредите, като отворите прозореца Load Overlay.

След като изберете файла, кликнете Отвори. Файлът се появява в кутийката Overlay List и е готов за печат.

Изберете подложката от кутийката Overlay List.

6

Ако е необходимо, кликнете Confirm Page Overlay When

Printing

. Ако тази кутийка е отметната, всеки път, когато подадете документ за печат, се появява прозорец със съобщение, който иска от вас да потвърдите желанието си да разпечатате подложка върху документа си.

Ако тази кутийка не е отметната и има избрана подложка, подложката автоматично ще се разпечатва с документа ви.

7

Кликнете OK или Yes, докато не започне печатът.

Избраната подложка се сваля със задачата за печат и се разпечатва върху документа ви.

Б

ЕЛЕЖКА :

Резолюцията на документа с подложката трябва да е същата като тази на документа, който ще разпечатвате с подложката.

Изтриване на подложка за страница

Можете да изтривате подложки за страница, които вече не използвате.

1

В прозореца със свойства на принтера, кликнете раздел

Extras

.

2

Кликнете бутона Edit в секция Overlay.

3

Изберете подложката, която желаете да изтриете, от кутийката Overlay List.

4

Кликнете Delete Overlay.

5

Когато се появи прозорец за потвърждение, кликнете Yes.

6

Кликнете OK преди да излезете от прозореца Печат.

23

Разширен печат

4

Локално споделяне на принтера

Можете да свържете принтера пряко към избран компютър от мрежата, който се нарича “хост компютър”.

Следната процедура е за Windows XP. За друга Windows OS, проверете съответното Потребителско ръководство на Windows или потърсете помощ онлайн.

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Проверете Операционните системи, съвместими с вашия принтер. Моля, вижте секцията Съвместимост с ОС в

Спецификациите на принтера във вашето Потребителско ръководство.

• Ако ви трябва да разберете точното наименование на своя принтер, можете да проверите на доставения с него CD-ROM.

Настройване на хост компютър

1

Стартирайте Windows.

2

От менюто Старт, изберете Принтери и факсове.

3

Кликнете два пъти върху иконата на драйвера на вашия

скенер.

4

От менюто Принтер, изберете Споделяне.

5

Отметнете кутийката Споделяне на този принтер.

6

Попълнете полето Име на споделеното място, след което кликнете OK.

Настройване на компютър клиент

1

Кликнете с десния бутон на мишката бутона Windows Старт и изберете Explorer.

2

Отворете мрежовата папка в лявата колона.

3

Клинкете върху споделеното име.

4

От менюто Старт, изберете Принтери и факсове.

5

Кликнете два пъти върху иконата на драйвера на вашия

скенер.

6

От менюто Принтер, изберете Свойства.

7

В раздел Портове, кликнете върху Добавяне на порт.

8

Изберете Локален порт и кликнете Нов порт.

9

Попълнете полето Enter a port name със споделеното име.

10

Изберете OK и кликнете Затвори.

11

Изберете Приложи и кликнете OK.

24

Локално споделяне на принтера

5

Използване на Smart Panel

Smart Panel е програма, която наблюдава и ви информира за състоянието на принтера и ви позволява да променяте настройките на машината. Ако сте потребител на операционната система Windows или Macintosh, Smart Panel се инсталира автоматично, когато инсталирате софтуера на принтера. Ако сте потребител на операционната система Linux, изтеглете Smart Panel от уеб сайта на Samsung

(www.samsung.com/printer) и го инсталирайте.

Б

ЕЛЕЖКИ :

• За да използвате тази програма, имате нужда от:

- За да проверите кои операционни системи са съвместими с принтера ви, проверете Спецификациите му в

Потребителското ръководство на принтера.

- Mac OS X 10.3 или по-висока

- Linux. За да проверите кои Linux системи са съвместими с принтера ви, проверете Спецификациите му в Потребителското ръководство на принтера.

- Internet Explorer версия 5.0 или по-висока за флаш анимации в HTML Помощ.

• Ако ви трябва да разберете точното наименование на своя принтер, можете да проверите на доставения с него CD-ROM.

Кликнете тази икона в Linux.

Ако сте потребител на Windows, отворете менюто Старт, изберете Програми или Всички програми

името на драйвера на вашия принтер

Smart Panel

.

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Ако вече сте инсталирали повече от един принтер Samsung, първо изберете желания модел принтер, за да използвате съответния Smart Panel. Кликнете с десния бутон (в Windows и Linux) или с левия (в Mac OS X) иконата Smart Panel и изберете името на вашия принтер.

• Прозорецът на Smart Panel и съдържанието му, показани в това Потребителско ръководство, може да се различават в зависимост от използваните принтер и операционна система.

Програмата Smart Panel показва настоящото състояние на принтера, нивото на оставащия тонер в касетата на тонера и различна друга информация. Можете също така да променяте настройките.

Запознаване със Smart Panel

Ако по време на печат възникне грешка, Smart Panel се появява автоматично и я показва.

Можете също така да стартирате Smart Panel ръчно. Кликнете два пъти иконата Smart Panel в лентата със задачи (в Windows) или Информационната зона (в Linux). Можете също така да я кликнете в лентата за състояние (в Mac OS X).

Кликнете тази икона два пъти в Windows.

Кликнете тази икона в Mac OS X.

25

Използване на Smart Panel

1

1

Ниво на тонера

Можете да видите нивото на оставащия в касетите тонер.

Принтерът и броя касети за тонер, показани в този прозорец, може да се различават в зависимост от използвания принтер.

Някои принтери не поддържат тази функция.

Buy Now

Можете да поръчате касети за тонер онлайн.

Troubleshooting Guide

Можете да видите Помощта, за да решите евентуални проблеми.

Printer Setting

Можете да конфигурирате различни настройки на принтера в прозореца Помощна програма за настройки на принтера. Някои принтери не поддържат тази функция.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако принтерът ви е свързан към мрежа, а вие използвате Windows или Mac OS X, прозорецът SyncThru Web

Service

се появява вместо прозореца Помощна програма за настройки на принтера. Linux не поддържа мрежови среди.

Driver Setting

(

Само за Windows)

Можете да използвате прозореца със свойства на принтера, който ви дава достъп до всички опции на принтера, нужни ви,

за да го използвате. За подробности, вижте “Настройки на принтера” на стр. 14.

Отваряне на Ръководството за отстраняване на проблеми

Като използвате ръководството за отстраняване на проблеми, можете да видите решенията при различни състояния на грешка.

Кликнете с десния бутон (в Windows или Linux) или с левия

(в Mac OS X) иконата Smart Panel и изберете Troubleshooting

Guide

.

Използване на Помощна програма за настройки на принтера

С Помощната програма за настройки на принтера можете да конфигурирате и проверявате настройките за печат.

1

Кликнете с десния бутон (в Windows или Linux) или с левия

(в Mac OS X) иконата Smart Panel и изберете Printer

Setting

.

2

Променете настройките.

3

За да изпратите промените към принтера, кликнете бутона

Apply

.

Б

ЕЛЕЖКИ :

Ако принтерът ви е свързан към мрежа, вместо прозореца Помощна програма за настройки на принтера ще се появи прозорецът SyncThru Web Service.

Използване на Помощния файл на екрана

За повече информация относно Printer Settings Utility, кликнете .

26

Използване на Smart Panel

Промяна на програмните настройки на Smart Panel

Кликнете с десния бутон (в Windows или Linux) или с левия

(в Mac OS X) иконата Smart Panel и изберете Options. Изберете желаните от вас настройки от прозореца Options.

6

Използване на принтера под Linux

Можете да използвате своята машина и в Linux среда.

Тази глава включва:

Първи стъпки

Инсталиране на Unified Linux Driver

Използване на програма SetIP

Използване на Unified Driver Configurator

Конфигуриране на свойства на принтера

Печат на документ

3

От уеб сайта на Samsung изтеглете и разархивирайте пакета Unified Linux Driver на вашия компютър.

4

Щракнете върху иконата в долната част на работния плот. Когато се появи екранът Terminal, въведете:

[[email protected] root]#tar zxf [Път_на_файла]/

UnifiedLinuxDriver.tar.gz[[email protected] root]#cd

[Път_на_файла]/cdroot/Linux[[email protected] Linux]#./ install.sh

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако не използвате графичния интерфейс или не сте успели да инсталирате софтуера, трябва да използвате драйвера в текстов режим. Следвайте стъпки 3 и 4 и след това инструкциите в екрана Terminal.

5

Когато се появи началният екран, кликнете Next.

Първи стъпки

Трябва да изтеглите софтуерния пакет за Linux от уеб сайта на

Samsung (www.samsung.com/printer), за да инсталирате софтуерните програми за принтера и скенера.

След като инсталирате драйвера на своята система с Linux, пакетът ви позволява да наблюдавате известен брой устройства едновременно чрез бързите ECP паралелни портове и USB.

Пакетът с Unified Linux Driver е снабден с интелигентна и гъвкава инсталационна програма. Няма нужда да търсите допълнителни компоненти, които може да са необходими за софтуера на

Unified Linux Driver: всички нужни пакети ще бъдат прехвърлени на системата ви и инсталирани автоматично; това е възможно върху широка гама от най-популярните дистрибуции на Linux.

6

Когато инсталацията приключи, кликнете Finish.

Инсталиране на Unified Linux Driver

Инсталиране на Unified Linux Driver

1

Уверете се, че принтерът е свързан с компютъра. Включете компютъра и машината.

2

Когато се появи прозореца за Administrator Login, въведете

root

в полето Login и въведете системната парола.

Б

ЕЛЕЖКА :

Трябва да влезете като супер-потребители (root), за да инсталирате софтуера на принтера. Ако не сте суперпотребител, помолете вашия системен администратор.

27

Използване на принтера под Linux

Инсталационната програма е добавила на работния плот иконата Unified Driver Configurator и групата Samsung Unified

Driver в системното меню за ваше удобство. Ако имате някакви проблеми, консултирайте се с екранната помощ, достъпна чрез системното ви меню, или чрез приложенията на драйверния пакет, като например Unified Driver

Configurator

.

Деинсталиране на Unified Linux Driver

1

Когато се появи прозореца за Administrator Login, въведете

root

в полето Login и въведете системната парола.

Б

ЕЛЕЖКА :

Трябва да влезете като супер-потребители (root), за да инсталирате софтуера на принтера. Ако не сте суперпотребител, помолете вашия системен администратор.

2

Щракнете върху иконата в долната част на работния плот. Когато се появи екранът Terminal, въведете:

[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/

[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh

3

Кликнете Uninstall.

4

Кликнете Next.

5

Кликнете Finish.

Използване на програма SetIP

Тази програма е предназначена за настройка на IP адрес на мрежа чрез използване на MAC адреса на машината, който представлява серийния номер на хардуерната частна мрежовата карта на принтера или интерфейса. Това се отанся особено за случаите, когато мрежовият администратор трябва да настрои IP адресите на няколко мрежи едновременно.

Можете да използвате програмата SetIP само ако устройството Ви е свързано в мрежа.

Програмата SetIP ще се инсталира автоматично по време на инсталацията на драйвера на принтера.

1

Отпечатайте документ с мрежова информация за устройството, която включва и MAC адреса му.

2

Отворете /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

3

Щракнете два пъти файла SetIPApplet.html.

4

Щракнете в прозореца SetIP, за да отворите TCP/IP прозореца за конфигурация.

5

Въведете МАС адреса на мрежовата карта, IP адреса, subnet mask, default gateway, и след това щракнете Apply.

Б

ЕЛЕЖКА

: Въведете MAC адреса, без да поставяте знака двуеточие (:).

6

Устройството отпечатва данните за мрежата. Проверете дали всички настройки са правилни.

7

Затворете програмата SetIP.

28

Използване на принтера под Linux

Използване на Unified Driver

Configurator

Unified Linux Driver Configurator е инструмент, предназначен найвече за конфигуриране на принтери.

След като инсталирате Unified Linux Driver, иконата на Unified

Linux Driver Configurator автоматично ще се появи на вашия работен плот.

Отваряне на Unified Driver Configurator

1

Кликнете два пъти иконата Unified Driver Configurator на работния плот.

Също така можете да кликнете иконата на Стартовото меню и да изберете Samsung Unified Driver, след което Unified

Driver Configurator

.

2

Като натиснете някой от бутоните в панела Modules, се прехвърляте към съответния конфигурационен прозорец.

Бутон Конфигурация на принтери

Бутон Конфигурация на портове

Конфигурация на принтери

Конфигурацията на принтери има два раздела: Printers и

Classes

.

Раздел Printers

Можете да видите текущата принтерна конфигурация на системата, като кликнете бутона с иконата на принтер в лявата част на прозореца на Unified Driver Configurator.

Преминава към

Printers

Configuration.

Показва всички инсталирани принтери.

Показва състоянието, името на модела и URL на вашия принтер.

Можете да използвате следните бутони за контрол на принтера:

Refresh: обновява списъка с налични принтери.

Add Printer: позволява ви да добавите нов принтер.

Remove Printer: премахва избрания принтер.

Set as Default: задава настоящия принтер за принтер по подразбиране.

Stop/Start: спира/стартира принтера.

Test: позволява ви да разпечатате пробна страница, за да проверите дали машината работи правилно.

Properties: позволява ви да видите и променяте свойствата

на принтера. За подробности, вижте страница 30.

Можете да използвате помощта на екрана, като кликнете

Help

.

3

След като промените конфигурациите, кликнете Exit, за да затворите Unified Driver Configurator.

29

Използване на принтера под Linux

Раздел Classes

Раздел Classes показва списък с налични принтерни класове.

Показва всички принтерни класове.

Показва състоянието на класа и броя принтери в класа.

Refresh: Обновява списъка с класове.

Add Class...: Позволява ви да добавите нов принтерен клас.

Remove Class: Премахва избрания принтерен клас.

Конфигурация на портове

В този прозорец можете да видите списъка с налични портове, да проверите статуса на всеки порт и да освободите порт, който е блокирал в състояние “заето”, след като собственикът му е бил преустановен по някаква причина.

Преминава към Ports

Configuration.

Показва всички налични портове.

Показва типа порт, устройството, свързано с порта, и състоянието.

Refresh: Обновява списъка с налични портове.

Release port: Освобождава избрания порт.

Конфигуриране на свойства на принтера

Чрез прозореца със свойства в Printers Configuration, можете да променяте различните свойства на своята машина като принтер.

1

Отворете Unified Driver Configurator.

Ако е необходимо, преминете към Printers Configuration.

2

Изберете своята машина от списъка с налични принтери и кликнете Properties.

3

Отваря се прозорецът Printer Properties.

Отгоре в прозореца се показват следните пет раздела:

General: позволява ви да промените местоположението и името на принтера. Въведенето в този раздел име се появява в списъка с принтери в Printers Configuration.

Connection: позволява ви да видите или изберете друг порт. Ако промените порта на принтера от USB към паралелен или обратното, докато се използва, трябва да го преконфигурирате от този раздел.

Driver: позволява ви да видите или изберете друг драйвер на принтер. Като кликнете Options, можете да зададете опциите по подразбиране на устройството.

Jobs: показва списъка със задачи за печат. Кликнете

Cancel job

, за да откажете избраната задача, и отметнете кутийката Show completed jobs, за да видите предишните задачи в списъка.

Classes: показва класа, в който е вашият принтер.

Кликнете Add to Class, за да добавите своя принтер към специфичен клас, или кликнете Remove from Class, за да премахнете принтера от избрания клас.

4

Кликнете OK, за да приложите промените и да затворите прозореца със Printer Properties.

30

Използване на принтера под Linux

Печат на документ

Печат от приложения

Има много приложения за Linux, от които ви е позволено да печатате чрез Общата система за печат на UNIX (CUPS). Можете да печатате чрез машината си от всяко подобно приложение.

1

В приложението, което използвате, изберете Print от менюто File.

2

Изберете Print пряко чрез lpr.

3

В графичния интерфейс LPR, изберете името на модела на своята машина от списъка с принтери и кликнете

Properties

.

Кликнете.

4

Променя свойствата на принтера и задачата за печат.

Отгоре в прозореца се показват следните четири раздела.

General - позволява ви да промените размера и вида хартия, ориентацията на документите, позволява дуплексната функция, добавя начални и крайни заглавки и променя броя страници на лист.

Text - позволява ви да определите полетата на страницата и да зададете текстовите опции като интервал или колони.

Graphics - позволява ви да настройвате опциите за изображение, които се използват при печат на изображения/файлове, като например цветови опции, размер на изображението или позиция на изображението.

Device - позволява ви да зададете разделителна способност на печат, източник на хартия и местоназначение.

5

Кликнете Apply, за да приложите промените и да затворите прозореца със Properties.

6

Кликнете OK в графичния интерфейс LPR, за да стартирате печата.

7

Появява се прозорецът Printing, който ви позволява да наблюдавате състояние на задачата за печат.

За да откажете текущата задача, кликнете Cancel.

Печат на файлове

Можете да разпечатвате много различни видове файлове на устройството Samsung, като използвате стандартния за CUPS начин - директно от интерфейса на командния ред. Помощната програма lpr на CUPS ви позволява да правите това. Но пакетът с драйвери замества стандартния lpr инструмент с много поудобна за потребителя LPR програма с графичен интерфейс.

За да разпечатате файл с документ:

1

Въведете lpr <file_name> в командния ред на Linux и натиснете Enter. Появява се прозорецът с графичен интерфейс на LPR.

Когато въведете само lpr и натиснете Enter, първо се появява прозорецът Select file(s) to print. Просто изберете файловете, които желаете да разпечатате, и кликнете

Open

.

2

В графичния интерфейс на LPR изберете своя принтер от списъка и сменете свойствата на принтера и задачата за печат.

За подробности относно прозореца със свойства, вижте

страница 31.

3

Кликнете OK, за да започнете печата.

31

Използване на принтера под Linux

32

Използване на принтера под Linux

7

Използване на принтера ви с Macintosh

Вашият принтер поддържа системите Macintosh с вграден USB интерфейс или 10/100 Base-TX карта за мрежов интерфейс.

Когато разпечатвате файл от компютър Macintosh, можете да използвате драйвера CUPS, като инсталирате PPD файла.

Б

ЕЛЕЖКА :

Някои принтери не поддържат мрежов интерфейс. Проверете дали вашия принтер поддържа мрежов интерфейс в Спецификациите в

Потребителското ръководство на принтера ви.

Тази глава включва:

Инсталиране на Софтуера

Използване на програма SetIP

Настройка на принтера

Печатане

Деинсталиране на драйвера на принтера

Деинсталирането е нужно, ако актуализирате софтуера, или пък инсталацията е неуспешна.

1

Поставете CD-ROM диска, доставен с принтера, в CD-ROM устройството.

2

Кликнете два пъти иконата на CD-ROM, появила се върху работния плот на вашия Macintosh.

3

Кликнете папката MAC_Installer два пъти.

4

Кликнете папката MAC_Printer два пъти.

5

Кликнете иконата Samsung SPLC Installer два пъти.

6

Въведете паролата и кликнете OK.

7

Отваря се прозорецът Samsung SPL Installer. Кликнете

Continue

, след което кликнете Continue.

8

Изберете Uninstall и кликнете Uninstall.

9

Когато деинсталацията приключи, кликнете Quit.

Инсталиране на Софтуера

CD-ROM дискът, доставен с вашия принтер, ви предоставя PPD файла, с който можете да използвате драйвера CUPS или драйвера Apple LaserWriter

( достъпни само когато използвате принтер, който поддържа PostScript драйвер)

, за печат от компютър Macintosh.

Драйвер на принтера

Инсталиране на драйвера на принтера

1

Уверете се, че принтерът е свързан с компютъра. Включете компютъра и принтера.

2

Поставете CD-ROM диска, доставен с принтера, в CD-ROM устройството.

3

Кликнете два пъти иконата на CD-ROM, появила се върху работния плот на вашия Macintosh.

4

Кликнете папката MAC_Installer два пъти.

5

Кликнете папката MAC_Printer два пъти.

6

Кликнете иконата Samsung SPLC Installer два пъти.

7

Въведете паролата и кликнете OK.

8

Отваря се прозорецът Samsung SPL Installer. Кликнете

Continue

, след което кликнете Continue.

9

Изберете Easy Install и кликнете Install.

10

След като инсталацията приключи, кликнете Quit.

Използване на програма SetIP

Тази програма е предназначена за настройка на IP адрес на мрежа чрез използване на MAC адреса на машината, който представлява серийния номер на хардуерната частна мрежовата карта на принтера или интерфейса. Това се отанся особено за случаите, когато мрежовият администратор трябва да настрои IP адресите на няколко мрежи едновременно.

Можете да използвате програмата SetIP само ако устройството Ви е свързано в мрежа.

Програмата SetIP ще се инсталира автоматично по време на инсталацията на драйвера на принтера.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако изберете Typical installation for a network printer по време на инсталацията на драйвера за принтера, програмата SetIP автоматично стартира след инсталацията. Следвайте инструкциите подолу.

1

Появява се прозорецът с удостоверение, щракнете Trust.

2

Отпечатайте документ с мрежова информация за устройството, която включва и MAC адреса му.

3

Щракнете в прозореца SetIP, за да отворите TCP/IP прозореца за конфигурация.

4

Въведете МАС адреса на мрежовата карта, IP адреса, subnet mask, default gateway, и след това щракнете Apply.

Б

ЕЛЕЖКА

: Въведете MAC адреса, без да поставяте знака двуеточие (:).

5

Устройството отпечатва данните за мрежата. Проверете дали всички настройки са правилни.

6

Затворете програмата SetIP.

33

Използване на принтера ви с Macintosh

Стартиране на програмата

Ако желаете да смените IP настройките на мрежовия принтер, следвайте инструкциите по-долу.

1

Отпечатайте документ с мрежова информация за устройството, която включва и MAC адреса му.

2

Отворете папката Library -> Printers -> Samsung ->

Наименованието на модела на принтера ви -> SetIP.

3

Щракнете два пъти файла SetIPApplet.html.

4

Появява се прозорецът с удостоверение, щракнете Trust.

5

Щракнете в прозореца SetIP, за да отворите TCP/IP прозореца за конфигурация.

6

Въведете МАС адреса на мрежовата карта, IP адреса, subnet mask, default gateway, и след това щракнете Apply.

Б

ЕЛЕЖКА

: Въведете MAC адреса, без да поставяте знака двуеточие (:).

7

Устройството отпечатва данните за мрежата. Проверете дали всички настройки са правилни.

8

Затворете програмата SetIP.

Настройка на принтера

Настройката на принтера ви ще бъде различна в зависимост от това кой кабел използвате, за да свържете принтера към компютъра - мрежовия кабел или USB кабела.

За свързан с мрежов кабел

Б

ЕЛЕЖКА :

Някои принтери не поддържат мрежов интерфейс. Проверете дали вашия принтер поддържа мрежов интерфейс в Спецификациите му в

Потребителското ръководство на принтера ви.

1

Следвайте инструкциите за “Инсталиране на Софтуера” на страница 33, за да инсталирате PPD и Филтърния файл на

компютъра си.

2

Отворете папката Applications

Utilities иPrint Setup

Utility

.

• За MAC OS 10.5~10.6, отворете System Preferences от папка Applications и щракнете върху Printer & Fax.

3

Щракнете Add в Printer List.

• За MAC OS 10.5~10.6, натиснете иконата “+” и ще се появи прозорец в дисплея.

4

За MAC OS 10.3, маркирайте полето IP Printing.

• За MAC OS 10.4, щракнете в IP Printer.

• За MAC OS 10.5~10.6, щракнете в IP.

34

Използване на принтера ви с Macintosh

5

Изберете Socket/HP Jet Direct в Printer Type.

КОГАТО РАЗПЕЧАТВАТЕ ДОКУМЕНТ С ПРЕКАЛЕНО

МНОГО СТРАНИЦИ, МОЖЕТЕ ДА УСКОРИТЕ ПРОЦЕСА,

КАТО ИЗБЕРЕТЕ ОПЦИЯТА SOCKET ЗА PRINTER TYPE.

6

Въведете IP адреса на принтера си в полето Printer

Address

.

7

Въведете името на опашката в полето Queue Name. Ако не можете да разберете името на опашката за сървъра на принтера ви, пробвайте да използвате опашката по подразбиране.

8

В случай, че при MAC OS 10.3, функцията автоматичен избор не работи правилно, изберете Samsung в Printer Model и името на Вашия принтер в Model Name.

•В случай, че при MAC OS 10.4, функцията автоматичен избор не работи правилно, изберете Samsung в Print Using и името на Вашия принтер в Model .

•За MAC OS 10.5~10.6, ако автоматичният избор не работи, изберете Select a driver to use... и името на принтера Ви в

Print Using

.

IP адресът на принтера ви се появява в Printer List и бива настроен като принтер по подразбиране.

9

Кликнете Add.

За свързан с USB кабел

1

Следвайте инструкциите за “Инсталиране на Софтуера” на страница 33, за да инсталирате PPD и Филтърния файл на

компютъра си.

2

Отворете папката Applications

Utilities иPrint Setup

Utility

.

• За MAC OS 10.5~10.6, отворете System Preferences от папка Applications и щракнете върху Printer & Fax.

3

Щракнете Add в Printer List.

•За MAC OS 10.5~10.6, натиснете иконата “+” и ще се появи прозорец в дисплея.

4

За MAC OS 10.3, маркирайте полето USB.

• За MAC OS 10.4, щракнете Default Browser и намерете

USB-връзката.

• За MAC OS 10.5~10.6, щракнете Default и намерете USBвръзката.

5

В случай, че при MAC OS 10.3, функцията автоматичен избор не работи правилно, изберете Samsung в Printer Model и името на Вашия принтер в Model Name.

•В случай, че при MAC OS 10.4, функцията автоматичен избор не работи правилно, изберете Samsung в Print Using и името на Вашия принтер в Model .

За MAC OS 10.5~10.6, ако автоматичният избор не работи, изберете Select a driver to use... и името на принтера Ви в

Print Using

.

Принтерът ви се появява в Printer List и бива настроен като принтер по подразбиране.

6

Кликнете Add.

Печатане

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Прозорецът със свойствата на принтера в Macintosh, показан в това Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използвания принтер. Все пак, композицията на прозореца със свойства на принтера е подобна.

Можете да видите наименованието на принтера си в доставения с него CD-ROM.

Печат на документ

Когато разпечатвате от Macintosh, трябва да проверите софтуерната настройка на принтера във всяко приложение, което използвате. Следвайте тези стъпки, за да разпечатвате от Macintosh.

1

Отворете приложение на Macintosh и изберете файла, който желаете да разпечатате.

2

Отворете менюто File и кликнете Page Setup (Document

Setup

в някои приложения).

3

Изберете размера на хартията, ориентацията, мащабирането и другите опции и кликнете OK.

Уверете се, че е избран вашият принтер.

Смяна на настройките на принтера

Можете да използвате разширени функции за печат, когато работите с принтера си.

В своето Macintosh приложение изберете Print от менюто File.

Името на принтера, което се появява в прозореца със свойства, може да е различно, в зависимост от използвания принтер.

С изключение на името, композицията на прозореца със свойства на принтера е подобна.

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Опциите за настройка може да са различни в зависимост от принтера и версията на Macintosh OS.

Layout

Разделът Layout предлага опции, с които може да настроите как да изглежда документа на разпечатаната страница. Можете да разпечатвате няколко страници на един лист хартия. Изберете

Layout

от падащия списък Presets за достъп до следните функции.

Mac OS 10.4

Pages per Sheet: Тази функция определя колко страници да се разпечатват върху един лист. За подробности, вижте “Печат на няколко страници върху един лист хартия” в следващата колонка.

Layout Direction: Можете да изберете посоката за печат върху страницата, като в примерите на UI.

Mac OS 10.3

4

Отворете менюто File и кликнете Print.

5

Изберете броя копия, който искате, и посочете кои страници желаете да бъдат разпечатани.

6

Кликнете Print, когато приключите с настройката на опциите.

35

Използване на принтера ви с Macintosh

Graphics

Разделът Graphics дава опции за избор на Resolution(Quality) и Color Mode. Изберете Graphics от падащия списък Presets за достъп до графичните функции.

Printer Features

В този раздел има опции за избор на вида хартия и за нагласяне качеството на печат. Изберете Printer Features от падащия списък Presets за достъп до следните функции:

Mac OS 10.4

Resolution(Quality): Можете да изберете разделителната способност на принтера. Колкото по-висока е настройката, толкова по-ясни и отчетливи са разпечатаните знаци и графики. По-високите настройки също така увеличават времето за разпечатване на документа.

Color Mode: Можете да настроите цветовите опции.

Настройката Color обикновено дава най-доброто качество на печат при цветни документи. Ако желаете да разпечатате цветен документ в сива скала, изберете

Grayscale

.

Paper

Задайте Paper Type така, че да отговаря на хартията, заредена в касетата, от която желаете да печатате. Това ще ви осигури печат с най-добро качество. Ако заредите различен вид печатен материал, изберете съответния вид хартия.

Mac OS 10.4

Fit to Page: Тази функция на принтера ви позволява да мащабирате това, което ще разпечатвате, до всеки избран размер хартия, все едно какъв е размерът на дигиталния документ. Това може да е полезно, когато искате да проверите фините детайли в малък документ.

RGB Color: Тази настройка определя колко цветове ще бъдат рендирани. Standard е най-широко използваната настройка, при която цветовите тонове са възможно найблизки до тоновете на стандартния монитор (sRGB монитор). Режимът Vivid е подходящ за разпечатване на данни за презентация и графики. Цветовият тон на режим

Vivid

произвежда повече цветни изображения от режим

Standard

. Режимът Device върши най-добра работа при разпечатване на фини линии, дребни знаци и цветни рисунки. Цветовият тон на режим Device може да е различен от този на монитора, чистите цветове на тонера се използват за разпечатване на цветовете циан, магента и жълто.

Mac OS 10.4

36

Използване на принтера ви с Macintosh

Печат на няколко страници върху един лист хартия

Можете да разпечатвате по повече от една страница върху един лист хартия. Тази функция е икономичен начин за разпечатване на страници с чернови.

1

В своето Macintosh приложение изберете Print от менюто

File

.

2

Изберете Layout.

Mac OS 10.3

3

Изберете броя страници, който желаете да разпечатате върху един лист хартия, от падащия списък Pages per

Sheet

.

4

Изберете поредността на страниците от опцията Layout

Direction

.

За да разпечатате рамка около всяка страница на листа, изберете желаната опция от падащия списък Border.

5

Клинкете Print и принтерът ще разпечата избрания брой страници върху едната страна на всеки лист.

37

Използване на принтера ви с Macintosh

С

ОФТУЕРЕН РАЗДЕЛ

И

НДЕКС

L

Linux

драйвер, инсталиране 28

печат 32

свойства на принтера 31

M

Macintosh драйвер

деинсталиране 33 инсталиране 33

настройка на принтера 34

печат 35

MFP драйвер, инсталиране

Linux 28

В

воден знак

изтриване 23 печат 23 редакция 23 създаване 23

Д

двустранен печат 22

деинсталиране

MFP драйвер

Linux 29

деинсталиране, софтуер

Macintosh 33

Windows 12

документ, печат

Macintosh 35

Windows 14

драйвер на принтера, инсталиране

Linux 28

Е

език, смяна 11

З

запазване на тонер, настройка 17

И

използване

SetIP 29, 33

източник на хартия, настройване

Windows 17

инсталиране драйвер на принтера

Macintosh 33

Windows 4

софтуер за Linux 28

М

монитор на състояние, използване 26

Н

настройка

запазване на тонер 17 опция true-type 17

предпочитани 19

режим за изображения 17

резолюция

Windows 17 тъмнина 17

О

ориентация, печат

Windows 16

П

печат

PRN 15

брошури 21

воден знак 23

двустранен 22

документ 14

мащабиране 22

Няколко страници на един лист (N-up)

Windows 20

38 няколко страници на един лист (N-up)

Macintosh 37

от Linux 32

от Macintosh 35

от Windows 14

плакат 23

подложка 24

събиране на страница 22

печат n-up

Macintosh 37

Windows 20

печат на брошури 21 плакат, печат 21

подложка

изтриване 24 печат 24 създаване 24

помощ, използване 19 предпочитани настройки, използване 19

Р

размер на хартия, настройване 16

разширен печат, използване 20

резолюция на принтер, настройване

Windows 17

С

свойства на графика, настройване 17

свойства на екстри, настройване 18

свойства на оформление, настройване

Windows 16

свойства на принтер, настройване

Macintosh 35

Windows 15

свойства на принтера

Linux 32

свойства на хартия, настройване 16

софтуер деинсталиране

Macintosh 33

Windows 12

инсталиране

Macintosh 33

Windows 4

преинсталиране

Windows 11

системни изисквания

Macintosh 33

софтуер на принтера деинсталиране

Macintosh 33

Windows 12

инсталиране

Macintosh 33

Windows 4

39

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents