Samsung CLP-350N User's manual

Samsung CLP-350N User's manual

Ръководство на потребителя за цветен лазерен принтер

CLP-350 Series

Ръководство на потребителя за цветен лазерен принтер

CLP-350 Series

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.

Това ръководство на потребителя е предназначено само за информация. Цялата информация, включена в ръководството, подлежи на промяна без предварително известяване. Компанията Samsung Electronics не носи отговорност за никакви преки или косвени промени, или за преки или косвени повреди, възникнали от или свързани с приложението на това ръководство на потребителя.

• CLP-350N е името на модела на Samsung Electronics Co., Ltd.

• Samsung и Samsung са лого и търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.

• PCL и PCL 6 са търговски марки на компанията Hewlett-Packard.

• Microsoft, Windows и Windows Vista са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation.

• PostScript 3 е търговска марка на Adobe System, Inc.

• UFST® и MicroType™ са регистрирани търговски марки на Monotype Imaging Inc.

• TrueType, LaserWriter и Macintosh са търговски марки на Apple Computer, Inc.

• Всички останали марки или наименования на продукти са търговски марки на съответните компании или организации.

C

ONTACT

SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country Customer Care Center Web Site

Country

LITHUANIA

Customer Care Center

8-800-77777

ARGENTINE

AUSTRALIA

0800-333-3733

1300 362 603 www.samsung.com/ar www.samsung.com/au

LUXEMBURG

MALAYSIA

0035 (0)2 261 03 710

1800-88-9999

AUSTRIA

BELGIUM

BRAZIL

0800-SAMSUNG (726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

0800-124-421

4004-0000 www.samsung.com/at www.samsung.com/be www.samsung.com/br

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mx

NETHERLANDS 0900 20 200 88 (€ 0,10/min) www.samsung.com/nl

NEW ZEALAND 0800SAMSUNG(726-7864)

NORWAY

PANAMA

Web Site

www.samsung.com/lt www.samsung.com/be www.samsung.com/my www.samsung.com/nz

CANADA 1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ca

815-56 480

800-7267 www.samsung.com/no www.samsung.com/latin

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

800-726-7864 (SAMSUNG)

800-810-5858

010- 6475 1880

01-8000-112-112

0-800-507-7267 www.samsung.com/latin

844 000 844 www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

70 70 19 70 www.samsung.com/dk

ECUADOR 1-800-10-7267

EL SALVADOR 800-6225 www.samsung.com/cl www.samsung.com.cn

www.samsung.com/co www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL 80 8 200 128

PUERTO RICO 1-800-682-3180

REP.

DOMINICA

REPUBLIC OF

IRELAND

RUSSIA

SINGAPORE

1800-10-SAMSUNG

(7267864)

0 801 801 881

022-607-93-33

1-800-751-2676

0818 717 100

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/uk www.samsung.ru

www.samsung.com/sg

ESTONIA

KAZAHSTAN

800-7267

8-10-800-500-55-500 www.samsung.ee

www.samsung.kz

SLOVAKIA

SOUTH

AFRICA

0800-SAMSUNG (726786)

0860 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/sk www.samsung.com/za

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500

FINLAND

FRANCE

030-6227 515

3260 SAMSUNG or

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min) www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr

SPAIN

SWEDEN

902 10 11 30

0771-400 200 www.samsung.com/es www.samsung.com/se

GERMANY 01805 - 121213

(€ 0,14/min) www.samsung.de

SWITZERLAND 0800-7267864

TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/ch/ www.samsung.com/tw

GUATEMALA

HONG KONG

HUNGARY

INDIA

1-800-299-0013

3698 4698

06-80-SAMSUNG (7267864)

3030 8282

1800 110011 www.samsung.com/latin www.samsung.com/hk www.samsung.com/hu www.samsung.com/in/

THAILAND

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

1800-29-3232

02-689-3232

1-800-7267-864

444 77 11 www.samsung.com/th www.samsung.com/latin www.samsung.com.tr

INDONESIA

ITALIA

0800-112-8888

800-SAMSUNG(7267864)

800-048989 www.samsung.com/id www.samsung.com/it

U.A.E

U.K

U.S.A.

800-SAMSUNG (7267864)

0870 SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mea www.samsung.com/uk www.samsung.com

JAMAICA 1-800-234-7267 www.samsung.com/latin

UKRAINE

UZBEKISTAN

8-800-502-0000

8-800-120-0400 www.samsung.ua

www.samsung.com.uz

JAPAN

LATVIA

0120-327-527

800-7267 www.samsung.com/jp www.samsung.com/lv/ index.htm

VENEZUELA

VIETNAM

0-800-100-5303

1 800 588 889 www.samsung.com/latin www.samsung.com/vn

С

ЪДЪРЖАНИЕ

Относно това ръководство на потребителя .............................................................................................................i

Намиране на повече информация ............................................................................................................................i

Информация за безопасност и действащо законодателство ................................................................................ ii

1.

Въведение

Специални функции .............................................................................................................................................. 1.1

Преглед на устройството ...................................................................................................................................... 1.2

Преглед на контролния панел .............................................................................................................................. 1.3

Разбиране на контролния панел .......................................................................................................................... 1.4

Светлинни индикатори ..................................................................................................................................... 1.4

Бутон за спиране ............................................................................................................................................... 1.4

2.

Преглед на софтуера

Предоставен софтуер ........................................................................................................................................... 2.1

Функции на драйвера на принтера ....................................................................................................................... 2.1

Системни изисквания ............................................................................................................................................ 2.2

3.

Начални стъпки

Настройване на хардуера ..................................................................................................................................... 3.1

Настройване на мрежата ...................................................................................................................................... 3.1

Поддържани операционни системи ................................................................................................................. 3.2

Използване на програма SetIP ............................................................................................................................. 3.2

Инсталиране на софтуера .................................................................................................................................... 3.3

Настройка на надморската височина .................................................................................................................. 3.4

4.

Избор и зареждане на хартия за печат

Избор на медия за печат ...................................................................................................................................... 4.1

Препоръки за избор и съхранение на медията за печат ............................................................................... 4.1

Спецификации на медията за печат ............................................................................................................... 4.2

Препоръки за специални медии за печат ....................................................................................................... 4.3

Проверка на изхода ............................................................................................................................................... 4.4

Зареждане на хартия ............................................................................................................................................ 4.4

В таблата ........................................................................................................................................................... 4.4

Използване на режим на ръчно зареждане .................................................................................................... 4.8

Печат върху специални материали ..................................................................................................................... 4.8

Печат върху пликове ........................................................................................................................................ 4.8

Печат на етикети ............................................................................................................................................... 4.9

Печат върху прозрачни материали ................................................................................................................. 4.9

Печат върху вече отпечатана хартия ............................................................................................................ 4.10

Печат върху картички или други специални материали .............................................................................. 4.10

Настройване размера и типа на хартията ......................................................................................................... 4.11

5.

Базов печат

Отпечатване на документ ..................................................................................................................................... 5.1

Отменяне на задача за печат ............................................................................................................................... 5.1

6.

Поддръжка

Отпечатване на отчет за конфигуриране на принтера ...................................................................................... 6.1

Почистване на устройството ................................................................................................................................ 6.1

Почистване на външната страна ..................................................................................................................... 6.1

Почистване на вътрешната страна ................................................................................................................. 6.1

Поддръжка на касетата ......................................................................................................................................... 6.3

Съхранение на печатната касета .................................................................................................................... 6.3

Очаквана продължителност на живота на касетата ...................................................................................... 6.3

Преразпределение на тонера .............................................................................................................................. 6.3

Смяна на печатната касета .................................................................................................................................. 6.5

Смяна на модула за изображения ....................................................................................................................... 6.6

Смяна на контейнер за отпадъчен тонер ............................................................................................................ 6.8

Части за поддръжка .............................................................................................................................................. 6.9

Управление на Вашия принтер от уеб сайта ...................................................................................................... 6.9

7.

Отстраняване на проблеми

Съвети за избягване на задръстванията ............................................................................................................ 7.1

Изчистване на задръстена хартия ....................................................................................................................... 7.1

В табла 1 ............................................................................................................................................................ 7.1

В допълнителната табла .................................................................................................................................. 7.3

Решаване на други проблеми .............................................................................................................................. 7.4

Проблеми при подаване на хартията .............................................................................................................. 7.4

Проблеми с печата ........................................................................................................................................... 7.5

Проблеми с качеството на разпечатката ........................................................................................................ 7.7

Общи проблеми с Windows ............................................................................................................................ 7.10

Общи проблеми с PostScript .......................................................................................................................... 7.11

Общи проблеми с Linux .................................................................................................................................. 7.11

Общи проблеми с Macintosh .......................................................................................................................... 7.12

8.

Поръчка на консумативи и принадлежности

Консумативи ........................................................................................................................................................... 8.1

Принадлежности .................................................................................................................................................... 8.1

Начин на закупуване ............................................................................................................................................. 8.1

9.

Инсталиране на аксесоари

Предпазни мерки при инсталиране на аксесоари .............................................................................................. 9.1

Инсталиране на модул с памет ............................................................................................................................ 9.1

Активиране на допълнителната памет от свойствата за PS принтери ........................................................ 9.2

10.

Спецификации

11.

Речник

Индекс

Относно това ръководство на потребителя

Това ръководство на потребителя съдържа информация за основни понятия в устройството, както и подробно разяснение на всяка отделна стъпка по време на действителната употреба. Настоящото ръководство може да бъде ползвано за въпроси, свързани с инсталацията и употребата на принтера, както от начинаещи, така и от професионални потребители.

Обясненията в него се базират основно на операционна система

Microsoft Windows.

Някои понятия в ръководството се използват взаимозаменяемо, както в долния пример.

• Документ е синоним на оригинал.

• Хартия е синоним на медия или медия за печат.

• Наименованието на модела, например CLP-3xx Series е синоним на устройство.

Следната таблица предлага конвенциите в настоящото ръководство.

Конвенция Описание Пример

Потъмнен

Забележка

Внимание

Бележка под черта

(Вижте

страница 1.1

за повече информация.)

Използва се в текстове на дисплея или действително отпечатаното чрез устройството.

Използва се с цел осигуряване на допълнителна информация или детайлна спецификация за функциите и характеристиките на устройството.

Използва се, за да предостави информация на потребителите с цел защита на устройството от евентуални механични повреди или неизправности.

Старт

Забележка

Възможно е форматът за дата да бъде различен в зависимост от държавата.

Внимание

Не докосвайте зелената плоскост отдолу, под касетата за печат.

a. страници в минута Използва се, за да предостави по-подробна информация относно определени думи или израз.

Използва се, за да насочи потребителя към справочните страници, където може да намери допълнителна подробна информация.

(Вижте страница 1.1 за

повече информация.)

Намиране на повече информация

Можете да откриете информация относно настройването и използването на Вашето устройство от следните източници, които можете да откриете както в печатното ръководство, така и на екрана.

Ръководство за бързо инсталиране

Съдържа информация за настройването на устройството, затова, следвайте точно инструкциите в ръководството, за да подготвите принтера за работа.

Онлайн ръководство на потребителя

Помощ за драйверите на принтера

Samsung уеб сайт

Предлага постъпкови инструкции за използване на всички функции на устройството и съдържа информация за поддържане, отстраняване на неизправности и инсталиране на аксесоари.

Ръководството на потребителя съдържа и Софтуерен раздел, за да предложи информация относно начините на отпечатване на документите в различни операционни системи и използването на включените в доставката помощни програми.

Забележка

Можете да видите ръководството на потребителя на други езици в папката

Manual на компакт диска със софтуер на принтера.

Съдържа полезна информация относно характеристиките на драйвера на принтера и инструкции за настройване на функциите за печат. За да видите екрана за помощ на принтерния драйвер, щракнете върху Help в диалоговия прозорец за свойства на принтера.

Ако имате достъп до Интернет, можете да получите помощ, поддръжка, драйвери за принтери, ръководства и друга полезна информация за поръчване от Samsung уеб сайта, www.samsungprinter.com

.

i

Информация за безопасност и действащо законодателство

Информация за важни предохранителни мерки и безопасност

При използване на машината винаги спазвайте предохранителните мерки за безопасност за снижаване на риска от пожар, електрически удар или нараняване:

1 Прочетете и се уверете, че разбирате инструкциите.

2 Работете разумно с електрическите прибори.

3 Следвайте всички обозначени на машината или в доставената с нея литература инструкции и предупреждения.

4 В случай, че дадена работна инструкция е в конфликт с информацията за безопасност, отдайте предпочитание на информацията за безопасност. Възможно е да не сте разбрали работната инструкция. Ако не можете да разрешите конфликта, се обърнете към търговския или сервизен представител за съдействие.

5 Изключете машината от контакта на променлив ток преди почистване. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. За почистване използвайте само навлажнена кърпа.

6 Не поставяйте машината на нестабилни колички, стойки или маси. Може да падне, причинявайки сериозни щети.

7 Никога не поставяйте машината върху или над радиатори, нагреватели, климатици или вентилационни въздуховоди.

8 Не поставяйте предмети върху захранващия кабел. Не разполагайте машината на места, където кабелите могат да бъдат повредени от преминаване върху тях.

9 Не претоварвайте стенните контакти и удължителните кабели.

Това може да влоши работата и да доведе до риск от пожар или електрически удар.

10 Не позволявайте на домашни любимци да гризат променливотоковия захранващ кабел или интерфейсния кабел на компютъра.

11 Никога не поставяйте предмети от какъв да е вид в машината през отворите на корпуса. Могат да докоснат опасни точки на напрежение, създавайки риск от пожар или токов удар. Никога не разливайте течност от произволен вид върху или в машината.

12 За да намалите риска от електрически удар, не разглобявайте машината. При необходимост от ремонт, ползвайте помощта на квалифициран сервизен инженер. Отварянето или свалянето на капаци може да доведе до излагане на опасни напрежения или други рискове. Неправилното сглобяване може да причини електрически удар при следващо използване на блока.

13 Изключете машината от компютъра и контакта на променливо напрежение в стената и се обърнете за помощ към квалифицирани сервизни инженери при следните условия:

• При повредена или изгоряла част на захранващ кабел, щепсел или свързващ кабел.

• При разливане на течност в машината.

• При излагане на машината на дъжд или вода.

• Ако машината не работи правилно след изпълнение на инструкциите.

• При изпускане на машината или при видими повреди върху корпуса.

• При внезапни и явни промени в работата на машината.

14 Настройвайте само обяснените в инструкциите за работа контроли. Неправилното регулиране на други контроли може да доведе до повреди и да наложи продължителни сервизни работи за възстановяване на нормалното функциониране на машината от квалифициран инженер.

15 Избягвайте да използвате машината по време на гръмотевични бури. При гръмотевици съществува риск от електрически удари.

Ако е възможно, изключете от захранването по време на гръмотевичната буря.

16 При продължително отпечатване на повече страници, повърхността на изходната тава може да се загрее.

Не докосвайте повърхността й и пазете децата от загрятата повърхност.

17 За безопасна работа с машината трябва да използвате доставения с нея кабел. Ако използвате по-дълъг от 2 m кабел с машина 110 V, той трябва да бъде 16 AWG

1

или по-голям.

18 ЗАПИШЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

Безопасност и защита на околната среда

Декларация за лазерна безопасност

Този принтер е официално одобрен в САЩ като изпълняващ изискванията на DHHS 21, глава 1 подглава J за клас I(1) лазерни продукти и, където е приложимо, като клас I - лазерен продукт, отговарящ на изискванията на IEC 825.

Лазерните продукти от клас I не се считат за опасни. Лазерната система и принтер са създадени така, че да няма достъп до лазерна радиация над нивото на клас I по време на нормална работа, поддръжка от потребителя или предвидени условия за сервиз.

Предупреждение

Никога не извършвайте сервизни работи по принтера и не работете с него при свален защитен капак на модула лазер/скенер.

Отразеният лъч, макар и невидим, може да увреди очите.

1 AWG: American Wire Gauge (

Американски проводников датчик)

ii

При използване на продукта винаги спазвайте основните предохранителните мерки за безопасност за снижаване на риска от пожар, електрически удар или нараняване.

Защита на озоновия слой

По време на нормална работа машината произвежда озон. Произвежданият озон не представлява опасност за оператора. Въпреки това е препоръчително машината да работи в проветриво помещение.

Ако се нуждаете от допълнителна информация относно озона, се обърнете към най-близкия представител на Samsung.

Енергоспестяване

Продуктът съдържа съвременна технология за енергоспестяване, която снижава консумацията на енергия при неактивното му използване.

Когато принтерът не получава данни за продължителен период от време, енергоконсумацията се снижава автоматично.

ENERGY STAR и марката ENERGY STAR са регистрирани търговски марки в САЩ.

За повече информация относно програмата ENERGY STAR, вижте http://www.energystar.gov.

Рециклиране

Рециклирайте или изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по щадящ околната среда начин.

Изхвърляйте правилно този продукт

( отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от безконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.

Радиочестотни излъчвания

Разпоредби на FCC

Устройството е съгласувано с част 15 от правилника за FCC.

Функционирането му е обект на следните две условия:

• Устройството не трябва да причинява вредни смущения и

• Устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които биха могли да доведат до неправилната му работа.

Устройството е тествано и отговаря на ограниченията за цифрови устройства от клас B, според част 15 на правилника на FCC.

Ограниченията са създадени за осигуряване на разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни сгради.

Оборудването създава, използва и излъчва радиоенергия и може да причини вредни смущения в радиокомуникациите, в случай че не се инсталира и използва според инструкциите. Няма гаранции, че в определена инсталация ще липсват смущения. Ако оборудването причинява вредни смущения на радио и телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

• Преориентиране и преместване на приемащата антена.

• Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.

• Свързване на оборудването към контакт към верига, различаваща се от веригата, към която е свързан приемника.

• За помощ се консултирайте се с доставчика на оборудването или с опитен радио-телевизионен техник.

Внимание

Неодобрените от доставчика промени или модификации могат да отменят пълномощията на потребителя да работи с оборудването.

iii

Разпоредби да радиосмущения в Канада

Това цифрово оборудване не надхвърля ограниченията за радиосмущения от цифрово оборудване клас B, зададени в канадския научно-промишлен стандарт за излъчващо радиосмущения оборудване, ICES-003, наречен “Цифрово оборудване”.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003

édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Декларация за съответствие

(

Европейски страни)

Одобряване и сертифициране

Знакът СЕ върху продукта обозначава Декларацията за съответствие на Samsung Electronics Co., Ltd. със следните приложими Директиви на Европейския съюз, 93/68/ЕЕС, от указаните дати:

1

януари 1995 г.: Директива на съвета 73/23/EEC, уеднаквяване на законите на страните-членки относно нисковолтовото оборудване.

1

януари 1996 г.: Директива на съвета 89/336/EEC (92/31/EEC), уеднаквяване на законите на страните-членки по отношение на електромагнитната съвместимост.

9

март 1999 г.: Директива на съвета 1999/5/EC относно радио и телекомуникационно оборудване и взаимното признаване на съвместимостта му.

Пълна информация относно съответните Директиви и стандарти, можете да получите от представителя на Samsung Electronics Co., Ltd.

Смяна на монтирания щепсел

( само за Обединеното кралство)

Важно

Захранващият кабел на машината е оборудван със стандартен щепсел (BS 1363) 13 А и предпазител 13 А. При смяна или проверка на предпазителя, е необходимо монтирате правилно предпазител

13 А. При това трябва да смените капака на предпазителя. Ако сте загубили капака, не използвайте щепсела докато не доставите друг капак на предпазителя.

Обърнете се към фирмата, от която сте закупили машината.

Щепселът 13 А е най-широко разпространеният тип в Обединеното кралство и подлежи на сервиз. В някои сгради (предимно стари), обаче, не са налични контакти за щепсел 13 А. Необходимо е да закупите подходящ щепселен адаптер. Не премахвайте летия щепсел.

Предупреждение

Ако отрежете летия щепсел, го изхвърлете веднага.

Повторното свързване на щепсела е невъзможно и може да доведе до електрически удари при включване в контакта.

Важно предупреждение: Машината трябва да бъде заземена.

iv

Проводниците в захранващия кабел имат следните цветови кодове:

• Зелен и жълт: Земя

• Син: Неутрален

• Кафяв: Под напрежение

Ако проводниците в захранващия кабел не съответстват на маркировките на цветовете в щепсела, направете следното:

Свържете зеления и жълтия проводник към обозначения с буквата “E” извод или към заземителния кабел със знака “Земя”, или към оцветен в зелено или жълто проводник.

Необходимо е да свържете синия кабел към извода, обозначен с буквата “N” или към черен проводник.

Необходимо е да свържете синия кабел към извода, обозначен с буквата “L” или към черен проводник.

Необходимо е в щепсела или в електроразпределителната платка да бъдат налични предпазител 13 А и адаптер.

v

1

Въведение

Поздравяваме ви за покупката на принтера.

Тази глава съдържа:

Специални функции

Преглед на устройството

Преглед на контролния панел

Разбиране на контролния панел

Забележка

Някои от функциите са опции. Моля, проверете

свързаните със спецификацията раздели. (Вижте

“Спецификации” на страница 10.1.)

Специални функции

Вашето ново устройство е снабдено със специални функции.

Печатайте с отлично качество и скорост

• Можете да печатате в пълен набор от цветове, като използвате циан, магента, жълто и черно.

• Можете да печатате с резолюция до 2 400 x 600 dpi.

Вижте Софтуерен раздел.

• Устройството е предназначено за отпечатване на размери A4- до 19 ppm в цветен режим.

a

в черно-бял режим и 5 ppm

• Устройството проверява съдържанието и автоматично задава цветовете или тоновете на небето и земята, според предпочитанията за континентален цвят. Вижте Софтуерен раздел за подробна информация.

Работете находчиво с различните варианти за ползване на хартия

• Стандартната табла за 150 листа може да поеме хартия с размер A4/Letter и специални материали, като бланки, пликове, етикети, материали с потребителски размери, пощенски картички, прозрачно фолио и тежки хартии.

• Таблата с вместимост 150 листа, табла 1 и допълнителната с вместимост 250-листа, табла 2 могат да съдържат обикновена хартия с различни размери.

Създавайте професионални документи

• Печат на водни знаци. Можете да настроите документите според предпочитанията си, като добавите думи, например “Поверително”. Вижте

Софтуерен раздел.

• Печат на плакати. Текстът и изображенията на страниците на документите се увеличават и отпечатват през листа, след което се свързват за създаване на плакат. Вижте Софтуерен раздел.

• Печат на брошури. Функцията позволява лесно отпечатване на формиращи книга документи. След отпечатване, всичко, което трябва да направите е да сгънете и подшиете страниците. Вижте

Софтуерен раздел.

Спестете време и пари

• Можете да отпечатате множество страници само на един лист и така ще спестите хартия.

• Това устройство автоматично спестява

електричество, като значително намалява консумацията на мощност, когато не се използва.

• Можете ръчно да отпечатвате листовете двустранно (Ръчен двустранен печат) в Windows и macintosh. Вижте Софтуерен раздел.

Разширете капацитета на принтера си

• Принтерът разполага със слот за допълнителна памет, чрез който можете да разширите паметта.

(Страница 8.1)

• Zoran IPS Emulation*, съвместим с PostScript 3

Emulation

* (PS) осигурява възможността за PS печат.

* Zoran IPS Emulation е съвместим с PostScript 3.

© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Всички права запазени. Zoran, логото на Zoran, IPS/PS3, и

OneImage са търговски марки на Zoran Corporation.

* 136 Шрифтове PS3

Съдържа UFST и MicroType на Monotype Imaging Inc.

Печатайте в разнообразни среди за печат

• Можете да печатате с Windows 2000 и Windows

XP/2003/Vista

, както и с Linux и Macintosh.

• Вашето устройство е снабдено с USB интерфейс и мрежов интерфейс.

a. страници в минута.

1

.1

<Въведение>

Основните компоненти във Вашето устройство са:

Преглед на устройството

5

6

7

3

4

1

2

• Фигурата по-горе показва с всички налични допълнителни принадлежности. (Вижте страница 8.1 за повече информация.)

• Символът

* обозначава допълнително устройство.

горен капак изходна табла (с лицето надолу) контролен панел капак на контролния панел дръжка табла 1 допълнителна табла

*

8

9 преден капак външна поддръжка

10 заден капак

11 превключвател на захранването

12 мрежов порт

13

USB порт

14 захранваща букса

Забележка

• В зависимост от възможностите и моделите, илюстрациите в ръководството на потребителя могат да бъдат различни.

• Повърхността на изходната табла може да се загрее при еднократно отпечатване на голям брой страници. Не докосвайте повърхността и не допускайте деца в близост до устройството.

1

.2

<Въведение>

Преглед на контролния панел

2

3

1

Цветове на тонера: Показва състоянието на всяка от печатните касети. Вижте поле “Индикатор Състояние” и съобщенията за тонер

касетата на страница 1.4.

Състояние: Показва състоянието на устройството. (За повече информация вижте “Разбиране на контролния панел” на страница 1.4.)

Стоп: Спира работа за произволен период от време и не разрешава използване на функции. (За повече информация вижте “Разбиране на контролния панел” на страница 1.4.)

1

.3

<Въведение>

Разбиране на контролния панел

Светлинни индикатори

Цветът на светлинния индикатор Състояние и индикаторите за тонер показват текущото състояние на принтера.

Индикатор

Състояние

Зелен индикатор

Бавно примигване на зелено

Бързо примигване на зелено

Червен индикатор

Индикатори за разноцветните тонери

Не свети нито един индикатор

Не свети нито един индикатор

Не свети нито един индикатор

Не свети нито един индикатор

Устройството е готово за печат.

Устройството отпечатва данните.

Описание

Устройството получава данни от компютъра.

• Установена е грешка в устройството, като задръстена хартия, отворен капак, празна хартиена табла, неинсталиран контейнер за отпадъчен тонер или пълен контейнер за отпадъчен тонер.

• Грешка в машината, изискваща намеса на сервизен техник, като LSU грешка, грешка във фюзера, ITD грешка. Свържете се с търговския или сервизен представители.

Всички печатни касети са почти износени.

Зелен индикатор

Примигване в червено

Червен индикатор

Всички индикатори светят в червено

Всички индикатори светят в червено

Всички индикатори светят в червено

Всички печатни касети са почти празни. Можете да печатате, но при непостоянно качество.

• Всички печатни касети са изцяло износени. Не можете да печатате.

• Всички печатни касети са поставени погрешно.

Зелен индикатор Всички индикатори примигват в червено на серии

Загряване на устройството.

Забележка

Всички грешки при печат се появяват на програмния прозорец на Smart Panel.

Бутон за спиране

Индикатор Състояние

Отпечатване на демонстрационни страници

Листи за конфигуриране на печата

Отмяна на печатно задание

Описание

В режим на готовност натиснете и задръжте този бутон за около 2 секунди, докато индикаторът Състояние започне да примигва бавно и спре.

В режим на готовност натиснете и задръжте този бутон за около 5 секунди, докато индикаторът Състояние започне да примигва бързо и спре.

Натиснете този бутон по време на печат. Червеният индикатор започва да примигва по време на изчистване на печатното задание от устройството и компютъра, след което устройството се установява в режим на готовност.

Това може да отнеме известно време, в зависимост от размера на печатното задание.

1

.4

<Въведение>

2

Преглед на софтуера

Тази глава прави общ преглед на софтуера, който идва заедно с принтера. Повече подробности относно инсталирането и използването на софтуера можете да откриете в Софтуерен раздел.

Тази глава съдържа:

Предоставен софтуер

Функции на драйвера на принтера

Системни изисквания

Предоставен софтуер

Трябва да инсталирате софтуера за принтера, който ще намерите на съпътстващите принтера компакт дискове, но само след като вече сте настроили принтера и сте го свързали с компютъра.

Всеки компакт диск съдържа следния софтуер:

Компакт диск

Компакт диск със софтуер за принтер

Съдържание

Windows • Драйвер на принтера: Използвайте този драйвер, за да се възползвате изцяло от функциите на устройството.

PostScript Printer Description (PPD)

файл: Използвайте PostScript драйвера за печат на документи със специфични шрифтове и графика на езика на PS.

Smart Panel: Тази програма позволява да следите състоянието на принтера и известява, когато възникне грешка по време на печат.

SetIP: Използвайте тази програма за настройка на TCP/IP адресите на принтера.

• Ръководство на потребителя в PDF формат

Linux • PostScript Printer Description (PPD)

файл: Използвайте този драйвер, за да стартирате принтера от компютър, работещ под Linux, и печатайте документи.

Smart Panel: Тази програма позволява да следите състоянието на принтера и известява, когато възникне грешка по време на печат.

Компакт диск Съдържание

Macintosh • PostScript Printer Description (PPD)

файл: Използвайте този драйвер за стартиране на принтера от компютър

Macintosh и печатайте документи.

Smart Panel: Тази програма позволява да следите състоянието на принтера и известява, когато възникне грешка по време на печат.

Функции на драйвера на принтера

Драйверите на Вашия принтер поддържат следните функции:

• Избор на вид хартия

• Размер на хартията, ориентация и тип на медията

• Брой копия

В допълнение, можете да използвате разнообразни специални функции за печат. Следната таблица Ви показва общ преглед на функциите, които драйверите на принтера Ви поддържат:

Драйвер на принтера

Функция

Цветен режим

Опция качество на принтера

Печат във формат плакат

Ръчен двустранен печат

Множество страници за един лист (N-up)

Настроен за печат на страница

Печат в скала

Печат на брошури

Воден знак

Припокриване

Windows

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

X

X

Linux

O

O

Macintosh

O

O

X

X

X

X

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X X

O

X

X

X

Забележка

Ако желаете да промените езика на принтера, отидете на свойства на принтера, и променете езика на принтера от раздел Printer.

2

.1

<Преглед на софтуера>

PostScript драйвер

Функция

Цветен режим

Опция качество на принтера

Печат във формат плакат

Множество страници за един лист (N-up)

Настроен за печат на страница

Печат в скала

Воден знак

Припокриване

Windows

O

O

X

O

O

O

X

X

Linux

O

Macintosh

O

O

X

O

X

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X X

X

X

X

O

X

X

Системни изисквания

Преди да започнете, проверете дали системата Ви отговаря на следните изисквания:

Windows

Принтерът поддържа следните операционни системи Windows.

OS

Windows

2000

Windows

XP

Windows

2003 Server

Windows

Vista

CPU

Изискване (препоръки)

RAM

Свободно пространство на твърдия диск

300 MB Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium IV 3 GHz

64 MB

(128 MB)

128 MB

(256 MB)

128 MB

(512 MB)

512 MB

(1 024 MB)

1,5 GB

От 1,25 GB до

2 GB

15 GB

Забележка

• Internet Explorer 5.0 или по-нова версия е минимално изискване за всички операционни системи Windows.

• За Windows 2000/XP/2003/Vista, потребителите трябва да имат права на администратор, за да инсталират софтуера.

Linux

Елемент

Операционна система

CPU

RAM

Свободно дисково пространство

Софтуер

Изисквания

• Red Hat 8 ~ 9

• Fedora Core 1 ~ 4

• Mandrake 9.2 ~ 10.1

• SuSE 8.2 ~ 9.2

Pentium IV 1 GHz или по-нов

256 MB или повече

1 GB или повече

• Linux Kernel 2.4 или по-висок

• Glibc 2.2 или повече

• CUPS

Macintosh

Елемент

Операционна система

CPU

RAM

HDD

Овързване

Изисквания

Mac OS 10.3 ~ 10.4

Процесор Intel

PowerPC G4/G5

512 MB за базирани на Intel Mac,

128 MB за базирани на Power-PC Mac

1 GB

USB интерфейс или мрежов интерфейс

2

.2

<Преглед на софтуера>

3

Начални стъпки

Тази глава съдържа инструкции стъпка по стъпка относно настройването на принтера.

Тази глава съдържа:

Настройване на хардуера

Настройване на мрежата

Инсталиране на софтуера

Настройка на надморската височина

Настройване на хардуера

Тази глава показва как да настроите хардуера, описан в ръководството за бързо инсталиране. Непременно прочетете бързото ръководство за инсталиране и изпълнете следните стъпки.

1

Изберете устойчива позиция.

Изберете хоризонтална, стабилна повърхност с достатъчно пространство за циркулиране на въздуха. Осигурете допълнително пространство за отваряне на капаците и таблите.

Помещението трябва да е с добра вентилация и недостъпно за пряка слънчева светлина или източници на топлина, студ и влага.

Не поставяйте устройството в близост до ръба на бюрото.

Поставете устройството на равна, стабилна повърхност, която не позволява по-голямо от 2 мм накланяне. В противен случай са възможни проблеми с качеството на печата.

2

Разопаковайте принтера и проверете всички доставени части.

3

Отстранете лентата, с която е облепен принтера.

4

Поставете и двете касети за печат.

5

Поставете хартия. (Вижте “Зареждане на хартия” на страница 4.4.)

6

Уверете се, че всички кабели са свързани към устройството.

7

Включете принтера.

Внимание

Не накланяйте и не обръщайте устройството при преместване. В противен случай устройството може да се замърси от тонера и да възникне повреда или да се влоши качеството на на печат.

Настройване на мрежата

За да използвате принтера като мрежов, е необходимо да настроите мрежовите протоколи.

Забележка

Ако желаете да използвате USB кабел, свържете кабела между компютъра и принтера. Разгледайте инструкциите за инсталиране на софтуера в Софтуерен раздел.

Можете да печатате с устройството на височина, по-малка от

1 000 м. За да оптимизирате печата разгледайте опцията за

настройка на височината. Вижте страница 3.4 за повече

информация.

3

.1

<Начални стъпки>

Поддържани операционни системи

Следната таблица изброява поддържаните от принтера мрежови среди:

Елемент

Мрежов интерфейс

Мрежова операционна система

Мрежови протоколи

Сървър с динамично адресиране

Изисквания

10/100 Base-TX

Windows 2000/XP/Vista

Различни Linux OS

Mac OS 10.3 ~ 10.4

TCP/IP, DLC/LLC, IPP, SNMP

DHCP, BOOTP

Забележка

SyncThru™ Web Admin Service: уеббазирано решение за управление на принтера, предназначено за мрежови администратори. SyncThru™ Web Admin Service Ви предоставя ефективен начин за управление на мрежови устройства и Ви позволява да следите от разстояние мрежовите принтери, независимо от мястото, както и да отстранявате проблеми по мрежовите принтери от всяка точка, която има достъп до корпоративния интранет.

Изтеглете тази програма от

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service: Уеб сървър включен към Вашият мрежови принтерен сървър, който Ви позволява да конфигурирате мрежовите параметри, необходими за свързването на принтера към различни мрежови среди.

SetIP: Помощна програма, която Ви позволява да изберете мрежов интерфейс и ръчно да конфигурирате IP aдресите за ползване на TCP/IP протоколаl. Вижте Използване на

програма SetIP на страница 3.2.

Използване на програма SetIP

Тази програма е предназначена за настройка на IP адрес на мрежа чрез използване на MAC адреса на машината, който представлява серийния номер на хардуерната частна мрежовата карта на принтера или интерфейса. Това се отанся особено за случаите, когато мрежовият администратор трябва да настрои IP адресите на няколко мрежи едновременно.

1

Поставете предоставеното с принтера CD на драйвера.

2

Отворете Windows Explorer и след това диск X. (X съответства на Вашия CD-ROM диск.)

3

Щракнете двукратно върху Application > SetIP.

4

Отворете папката за езика, който желаете да използвате.

5

За да инсталирате програмата, щракнете двукратно Setup.exe.

6

От Меню "Старт" на Windows, изберете Програми > Samsung

Network Printer Utilities

> SetIP.

7

Изберете името на принтера Ви и щракнете " ".

Забележка

Ако не можете да откриете името на принтера си, щракнете " ", за да актуализирате списъка.

8

Въведете МAC адреса на мрежовата карта, IP aдреса, маската на подмрежа, шлюз по подразбиране, след което щракнете

Apply

.

Забележка

Ако не Ви е известен MAC aдреса на мрежовата карта, отпечатайте отчет със стандартната мрежова информация.

9

Щракнете OK, за да потвърдите настройките.

10

Щракнете Exit, за да затворите програмата SetIP.

Забележка

Ако желаете да настроите DHCP мрежов протокол, отидете на http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, изберете програма Bonjour for Windows, съобразно с операционната система на компютъра ви, след което инсталирайте програмата. Тази програма ще ви позволи да настройвате мрежовите параметри автоматично. Следвайте инструкциите в прозореца за инсталация. Тази програма не поддържа Linux.

3

.2

<Начални стъпки>

Инсталиране на софтуера

За да осъществявате печат с устройството, е необходимо да инсталирате софтуера. Софтуерът включва драйвери, приложения и други лесни за използване програми.

Забележка

• Трябва да приложите следната процедура, когато използвате принтера в мрежа. Ако желаете да свържете принтера чрез USB кабел, разгледайте Софтуерен раздел.

• Следната процедура се отнася за операционната система

Windows XP. Възможно е процедурата и изскачащия по време на инсталирането прозорец да са различни в зависимост от операционната система, характеристиките на принтера или използвания интерфейс.

(Вижте Софтуерен раздел.)

1

Уверете се, че устройството е настроено за работа в мрежа.

(Вижте “Настройване на мрежата” на страница 3.1.) Преди

инсталация, затворете всички приложения на своя компютър.

2

Поставете доставения с принтера CD-ROM във вашето CD-ROM устройство.

Необходимо е да стартирате автоматично компакт диска и ще видите прозореца за инсталиране.

3

Щракнете върху Next.

Ако прозорецът за инсталиране не се появи, натиснете Старт >

Изпълни. Въведете X:\Setup.exe, заменете “X” с буквата на устройството и натиснете OK.

Ако използвате Windows Vista, щракнете върху Старт > Всички

програми > Принадлежности > Изпълни и въведете

X:\Setup.exe.

4

Изберете Typical installation for a network printer и щракнете върху Next.

5

Появява се списъкът на достъпните в мрежата принтери.

Изберете от списъка принтера, който желаете да инсталирате и натиснете Next.

• Ако преинсталирате драйвера е възможно горе-посоченият прозорец леко да се различава.

View User's Guide: Позволява ви да видите Ръководството на потребителя. Ако вашият компютър няма Adobe Acrobat, щракнете върху тази опция и тя автоматично ще ви инсталира

Adobe Acrobat Reader, след което отворете Ръководството на потребителя.

• Ако не виждате своя принтер в списъка, щракнете върху

Update

, за да обновите списъка, или изберете Add TCP/IP Port, за да добавите принтера в мрежата. За да добавите принтера към мрежата, въведете името на порта и IP адреса на принтера.

За да проверите IP адреса или MAC адреса на принтера си,

разпечатайте страница за Мрежова конфигурация. (Вижте

“Отпечатване на отчет за конфигуриране на принтера” на страница 6.1.)

• За да откриете споделен мрежов принтер (UNC пътека), изберете Shared Printer [UNC] и въведете името на споделения принтер на ръка, или намерете споделения принтер, като натиснете бутона Browse.

Забележка

Ако не сте сигурни какъв е IP адресът, се свържете с мрежовия администратор или разгледайте информацията

за печат в мрежа. (Вижте “Отпечатване на отчет за конфигуриране на принтера” на страница 6.1.)

3

.3

<Начални стъпки>

6

След края на инсталационния процес се появява прозорец със съобщение за печат на тестова страница и регистриране на потребител на Samsung за получаване на информация от

Samsung. Ако желаете, поставете отметка в съответните квадратчета и натиснете Finish.

Забележка

Ако принтерът не работи правилно след инсталацията, опитайте да инсталирате отново драйвера. Вижте

Софтуерен раздел.

Настройка на надморската височина

Качеството на печат се влияе от атмосферното налягане, което се определя от надморската височина на устройството. Следната информация може да послужи като упътване как да настроите устройството за най-добро качество на печат.

Преди да зададете стойност за надморска височина е необходимо да установите на каква надморска височина се намира устройството.

Стойност

1

Височина 3

2

Височина 2

3

Височина 1

4

Нормално

0

1

Уверете се, че сте инсталирали драйвера на принтера от доставения компакт диск със софтуер за принтера.

2

Щракнете двукратно върху иконата Smart Panel в лентата за задачи на Windows (или областта за съобщения на Linux).

Можете още да щракнете върху Smart Panel в лентата за състояние на Mac OS X.

3

Щракнете върху Printer Setting.

4

Щракнете върху Setting > Altitude Adjustment. Изберете подходящата стойност от падащия списък, след което щракнете върху Apply.

Забележка

Ако устройството не е свързано в мрежа се появява автоматично екранът SyncThru Web Service. Щракнете върху Machine Settings > Setup (или Machine Setup) >

Altitude Adj

. Изберете подходящата стойност на надморската височина, след което щракнете върху Apply.

3

.4

<Начални стъпки>

4

Избор и зареждане на хартия за печат

Тази глава Ви запознава с начините за избор и зареждане на медия за печат в принтера Ви.

Тази глава съдържа:

Избор на медия за печат

Проверка на изхода

Зареждане на хартия

Печат върху специални материали

Настройване размера и типа на хартията

Избор на медия за печат

Можете да печатате върху различни типове медии, като обикновена хартия, пликове и етикети. Винаги използвайте медия за печат, която отговаря на препоръките за употреба на принтера. Медия за печат, която не отговаря на описаните препоръки в това ръководство, може да причини следните проблеми:

• Лошо качество на печат

• Повече задръствания с хартия

• Преждевременно износване на принтера.

Свойствата, като тегло, състав, структура и съдържание на влага, са важни фактори, които се отразяват върху производителността на принтера и качеството на печата. Когато избирате материалите за печат, имайте предвид следното:

• Типът, размерът и теглото на медията за печат на Вашия принтер са описани по-нататък в тази глава.

• Желан резултат: Медията за печат, която сте избрали, трябва да е подходяща за проекта Ви.

• Яркост: Някои типове медии за печат са по-бели, отколкото други, и произвеждат по-остри и трептящи изображения.

• Гладкост на повърхността: Гладкостта на медията за печат определя доколко ясно е очертанието на изображението върху хартията.

Забележка

• Някои печатни медии могат да удовлетворяват всички дадени в този раздел препоръки и пак да не водят до удовлетворителни резултати Това може да бъде причинено от неправилно боравене, неприемлива температура или ниво на влажност или други променливи, над които

Samsung нямаме контрол.

• Преди да закупите големи количества от дадена медия за печат, проверете дали тя отговаря на изискванията, посочени в този раздел на ръководството на потребителя.

Внимание

Използването на медия за печат, която не отговаря на тези изисквания, може да причини проблеми, изискващи ремонтни работи. Подобни ремонтни работи не се покриват от гаранцията на производителя Samsung или сервизните споразумения.

Препоръки за избор и съхранение на медията за печат

Когато се избира или зарежда хартия, пликове или други материали за печат, спазвайте тези препоръки:

• Винаги използвайте медия за печат, която отговаря на

спецификациите, описани на страница 4.2.

• Всички опити да печатате върху влажна, навита, намачкана или скъсана хартия могат да доведат до задръствания с хартия и лошо качество на печат.

• За най-добро качество на печат използвайте само копирна хартия с високо качество и конкретно препоръчана за употреба с лазерни принтери.

• Избягвайте използването на следните типове медии:

- Хартия с релефни букви, перфорации или текстура, която е твърде гладка или твърде груба

- Хартия с гумирано покритие

- Многостранна хартия

- Синтетична хартия и хартия, реагираща на топлина

- Хартия, несъдържаща въглерод и индиго

Използването на тези типове хартия може да доведе до задръствания с хартия, химични изпарения и повреда в принтера Ви.

• Съхранявайте медията за печат, опакована в оригиналната опаковка до използването й. Поставете кашоните в палети или върху рафтове, не на пода. Не поставяйте тежки предмети върху хартията, независимо дали е разопакована или не. Дръжте я далеч от влага или други състояния, които могат да причинят нагъване или намачкване.

• Съхранявайте неизползваната медия при температури между

15 °C и 30 °C. Средната влажност на въздуха трябва да е между

10% и 70%.

• Съхранявайте неизползваната медия за печат във влагоизолиран контейнер, например пластмасов контейнер или сак, с цел да предпазите хартията от прах и влага, които биха могли да замърсят хартията Ви.

• Зареждайте специалните медии поединично в многофункционалната табла, за да избегнете задръствания.

• За да предпазите медията за печат, като например етикети, от слепване помежду им, отстранявайте всеки готов отпечатан лист.

4

.1

<Избор и зареждане на хартия за печат>

Спецификации на медията за печат

Плик

Тип a

Размер

Обикновена хартия Letter

Legal

Folio

A4

Oficio

JIS B5

Executive

Statement

A5

A6

Monarch

No. 10

DL

C5

C6

216 x 279 мм

216 x 356 мм

216 x 330 мм

210 x 297 мм

216 x 343 мм

182 x 257 мм

184 x 267 мм

140 x 216 мм

148 x 210 мм

105 x 148 мм

98 x 191 мм

105 x 241 мм

110 x 220 мм

162 x 229 мм

114 x 162 мм

Размери Тегло

• 60 до 90 г/м

75 до 90 г/м

2

2

за табла 1

• 60 до 105 г/м

2

за ръчно зареждане в табла 1

Капацитет b

• 150 листа 75 г/м

2 хартия за табла 1

• 1 лист за ръчно зареждане в табла 1

• 250 листа 75 г/м

2

хартия за допълнителната табла.

1 лист за ръчно зареждане в табла 1

Tънък

Гъст

Етикети c

No. 9

6 3/4

98 x 225 мм

92 x 165 мм

Разгледайте главата, посветена на обикновената хартия

Разгледайте главата, посветена на обикновената хартия

60 до 70 г/м

2

90 до 105 г/м

2

120 до 150 г/м

2

1 лист за ръчно зареждане в табла 1

Слайдове d

Набор карти

Letter, A4

Letter, A4

Разгледайте главата, посветена на обикновената хартия

Разгледайте главата, посветена на обикновената хартия

Пощенска картичка 101,6 x 152,4 мм

Минимален размер (може да се настрои)

Максимален размер (може да се настрои)

76 x 127 мм

216 x 356 мм

138 до 146 г/м

105 до 163 г/м

60 до 163 г/м

2

2

2 a. Принтерът поддържа широк обхват медийни размери.

b. Възможно е максималния капацитет да варира в зависимост от теглото, плътността на медията, както и от условията на околната среда.

c. Гладкост: 100 до 250 (шефилд).

d. Препоръчителна медия: Слайдове при цветни лазерни принтери, произведени от 3M, например PP2500.

4

.2

<Избор и зареждане на хартия за печат>

Препоръки за специални медии за печат

Тип медия

Пликове

Препоръки

• Успешното печатане на пликове зависи от качеството на пликовете. Когато избирате пликове, съблюдавайте следните фактори:

- Тегло Теглото на хартията на плика не трябва да надвишава 90 г/м

2

или е възможно възникване на задръстване.

- Структура: Преди печат пликовете трябва да бъдат гладки с извивка по-малка от

6 мм и не трябва да съдържат въздух.

- Условие: Пликовете не трябва да са навити, пречупени или увредени по някакъв друг начин.

- Температура: Трябва да използвате пликове, които са съвместими с топлината и налягането на принтера по време на работа.

• Използвайте само добре структурирани пликове с остри и добре изрязани краища.

• Не използвайте пликове с марки върху тях.

• Не използвайте пликове с прикрепени предмети, кламери, отвори, рамка с покритие, самозалепващи печати или други синтетични материали.

• Не използвайте увредени или лошо направени пликове.

• Уверете се, че набраздяването от лепилото и в двата края на плика стига по цялото протежение до края на плика.

Приемливо

Неприемливо

Тип медия

Пликове

(Продължение)

Етикети

Препоръки

• Самозалепващите се пликове, които имат отлепваща се лента или повече от едно място, на което се прегъва с цел да се залепи, трябва да използват залепващи се средства, съвместими с температурата на топене на принтера за 0,1 секунди.

Проверете спецификацията на принтера си, за да видите температурата на разтопяване,

вижте страница 10.1. Допълните прегъващи

се лепенки и ленти могат да причинят нагъване, изкривяване или задръстване и дори да повредят фюзера.

• За най-добро качество на печата разположете полетата не по-близо от 15 мм от краищата на плика.

• Избягвайте да печатате върху конструктивните шевове на плика.

• За да избегнете повреда на принтера, използвайте само етикети, предназначени за използване в лазерни принтери.

• Когато избирате етикети, съблюдавайте следните фактори:

- Самозалепващи материали:

Самозалепващият се материал трябва да остава стабилен при температурата на изпичане на устройството. Проверете спецификацията на принтера си, за да видите температурата на разтопяване,

вижте страница 10.1.

- Подготовка: Използвайте само етикети, които нямат подложка. Етикетите могат да причинят прегъване на листовете, които имат разстояния между тях, като причинят сериозни задръствания.

- Подвиване: Преди да започнете печата, етикетите трябва да бъдат положени на равна повърхност с не по-голяма от 13 мм извивка в коя да е посока.

- Условие: Не използвайте етикети с гънки, балончета с въздух или други показатели за отделяне от хартията.

4

.3

<Избор и зареждане на хартия за печат>

Тип медия

Етикети

(Продължение)

Препоръки

• Проверете дали не е останал някакъв открит самозалепващ материал между етикетите.

Откритите части могат да причинят отлепяне на етикетите по време на печат, което може да причини задръствания. Откритите лепливи части могат да причинят и повреда на компоненти на устройството.

• Не пускайте лист с етикети през устройството повече от веднъж. Лепливото покритие отзад е предназначено само за еднократно преминаване през устройството.

• Не използвайте етикети, които се отделят от покритието под тях или които са прегънати, с балончета или увредени по някакъв друг начин.

Карти или други специализирани материали

• Не отпечатвайте материали по-малки от

98 мм ширина и 148 мм дължина.

• В софтуерното приложение, задайте полетата да бъдат поне на 6.4 мм от страните на материала.

Предварителен печат на хартия

• Заглавните страници трябва да се отпечатват топлоустойчиво мастило, което няма да се стопи, изпари или да образува опасни емисии при подлагане на температурата на изпичане за 0,1 секунди.

Проверете спецификацията на принтера си, за да видите температурата на разтопяване,

вижте страница 10.1.

• Мастилото за заглавна страница трябва да е незапалимо и не трябва да повлиява силно ролките на принтера.

• Форми и заглавни страници трябва да се запечатат във влагоустойчива опаковка, за да бъдат предпазени от промени при съхранението.

• Преди да заредите предварително отпечатана хартия, като например формуляри и бланки, проверете дали мастилото върху хартията е сухо. По време на процеса на топене, влажното мастило може да изтече от предварително отпечатаната хартия, като по този начин причини намаляване качеството на печат.

Проверка на изхода

Устройството има изходна табла, в която отпечатаните листи се събират в правилния ред с лицето надолу.

Забележка

• При продължително отпечатване на повече страници, повърхността на изходната табла може да се загрее. Не докосвайте повърхността й и пазете децата от загрятата повърхност.

• Изходната табла може да събере до 100 листа хартия.

Отстранете страниците, така че да няма препълване.

Зареждане на хартия

В таблата

Заредете най-често използваната хартия в табла 1. Табла 1 може да побере максимум 150 листа 75 г/м

2

обикновена хартия.

Можете да закупите допълнителна табла и да я прикачите под

основната за зареждане на допълнителни 250 листа. (Вижте

“Принадлежности” на страница 8.1.)

Зареждане на хартия в табла 1 или допълнителната табла

1

Издърпайте таблата извън устройството.

4

.4

<Избор и зареждане на хартия за печат>

2

Отворете капака на хартия и разширете таблата, като настроите водача за ширина на хартията.

5

Притиснете хартията по дължината на ограничителя и я плъзнете, докато леко докосне края на хартията.

3

Огънете листите хартия, за да отделите страниците и ги очукайте, придържайки от единия край. Потупайте ръбовете на купа хартия върху равна повърхност, за да ги изравните.

6

Затворете капака на хартията.

4

Заредете хартията с отпечатъка нагоре.

7

Плъзнете таблата обратно в машината докато щракне.

Уверете се, че не сте препълнили таблата и че всички ръбове са равни и под скобите, както е показано по-долу. Препълване на таблата може да причини задръстване.

Забележка

След като заредите хартията, трябва да зададете нейния тип, размер и източник на зареждане в устройството. Вижте Софтуерен раздел.

4

.5

<Избор и зареждане на хартия за печат>

Промяна на размера на хартията в таблата

Таблата е предварително настроена на формат Letter или A4, в зависимост от страната. Ако желаете да промените формата на A4 или Letter, трябва да регулирате правилно лоста и водача за ширина на хартията.

1

Издърпайте таблата извън устройството. Отворете капака за хартията и извадете хартията оттам, ако е необходимо.

2

Ако желаете да промените формата на Letter, задръжте лоста отзад на таблата и го завъртете по посока на часовниковата стрелка.

За да промените размера на таблата така, че да съвпадне с другия размер, трябва да настроите дължината на хартията правилно.

1

Издърпайте таблата извън устройството. Отворете капака за хартията и извадете хартията оттам, ако е необходимо.

2

Натискането и отключването на ограничителите заключват горната част на таблата, издърпайте таблата навън ръчно.

3

Стиснете водача за ширината на хартията и го плъзнете към ръба на водача.

3

Заредете хартия в таблата.

Забележка

Ако желаете да промените размера на A4, най-напред преместете водача за ширина на хартията наляво и завъртете лоста по посока на часовниковата стрелка. Ако пренатегнете лоста е възможно да повредите таблата.

4

.6

<Избор и зареждане на хартия за печат>

4

Плъзнете ограничителя за хартия по дължината, докато докосне края на частта за хартията. Стиснете ограничителя за хартията и го плъзнете към ръба на частта за хартията, като причините прегъване.

5

Затворете капака на хартията.

За по-малките от Letter хартии, върнете водачите на хартията в началното им положение и регулирайте дължината и ширината за новата хартия.

6

Плъзнете таблата обратно в машината докато щракне.

Забележка

Ако сте настроили самата тава да използва хартия по-къса от

222 мм (8,74 инча), може да не видите тавата от външната страна на устройството, за това проверете отново, дали таблата е монтирана.

Ако хартията, която Ви е необходима е по-къса от дължина 222 мм

(8,74 инча), натиснете и освободете водача в таблата, натиснете таблата ръчно. Настройте водачите за дължина и ширина на хартията.

Забележка

• Не натискайте хартията с отделните й краища отиващи твърде надалеч, тъй като това би причинило свиване.

• Ако не регулирате добре водачите за ширината на хартията, може да се предизвика засядане на хартия.

4

.7

<Избор и зареждане на хартия за печат>

Използване на режим на ръчно зареждане

Ако изберете ръчно зареждане (Manual Feeder) в опцията

“Източник” можете да зареждате хартията в таблата ръчно. Ръчното зареждане на хартията е полезно, когато желаете да проверявате качеството на печата след всяка отпечатана страница.

При възникване на задръстване при хартиената табла, зареждайте само по един лист.

1

Зареждайте отпечатаните материали в таблата с отпечатаната

страна нагоре.

Печат върху специални материали

Печат върху пликове

• Използвайте само препоръчваните за това устройство пликове.

Преди да заредите пликовете в таблата, се уверете че не са повредени или залепнали.

• Не използвайте пликове с марки върху тях.

• Никога не използвайте пликове с кламери, закопчалки, прозорци, покрития или самозалепващи ленти.

За да отпечатате плика:

1

Стиснете водача за дължина на хартията и го отпуснете до пълна дължина.

2

Заредете плик в таблата, с частта за залепване надолу. Краят на плика с областта за марката, трябва да влезе в машината първи.

3

Плъзнете ограничителя за хартия по дължината, докато докосне края на частта за хартията.

4

Плъзнете ограничителя за ширина на хартията до края на плика, без да причините огъване.

2

Регулирайте водача на хартията така, че да прилепне към печатните материали, без да огъва хартията.

3

Когато печатате документ, трябва да изберете ръчно зареждане

(Manual Feeder)

в полето “Източник” на софтуерното приложение и да укажете съответния размер и тип на хартията.

Вижте Софтуерен раздел.

4

Натиснете бутона Стоп на устройството за начало на зареждането.

Забележка

Ако не натиснете бутона след пауза, ще започне автоматично зареждане на хартията в устройството.

5

Започва отпечатване.

6

Ако печатите върху повече страници, заредете следващия лист след отпечатването на първата страница и натиснете бутона

Стоп.

7

Повтаряйте стъпката за всяка страница.

Внимание

Ако трябва да отпечатате 20 последователни плика, повърхността на горния капак може да се загрее. Моля, внимавайте.

5

При печат задайте източника на хартия на ръчно зареждане

(Manual Feeder)

, а типа на хартията на плик и изберете подходящ размер в софтуерното приложение. Вижте

Софтуерен раздел.

6

Натиснете бутона Стоп на устройството за начало на зареждането.

4

.8

<Избор и зареждане на хартия за печат>

Печат на етикети

• Използвайте само препоръчваните за това устройство етикети.

• Уверете се, че самозалепващия материал на етикетите може да издържи температура от 180 °C за 0,1 секунди.

• Проверете дали не е останал някакъв открит самозалепващ материал между етикетите. Откритите части могат да причинят отлепяне на етикетите по време на печат, което може да причини задръствания. Откритите лепливи части могат да причинят и повреда на компоненти на устройството.

• Никога не печатайте върху същия лист етикети повече от веднъж.

Ако е необходимо, отпечатвайте етикетите на части или на части от листа.

• Не използвайте етикети, които се отделят от покритието под тях или които са прегънати, с балончета или увредени по някакъв друг начин.

• За да избегнете залепване на етикетите, не трупайте един върху друг отпечатаните листи с етикети.

За да отпечатате етикета:

1

Стиснете водача за дължина на хартията и го отпуснете до пълна дължина.

2

Заредете лист с етикети в таблата, с печатната страна нагоре

и за подаване по тесния ръб. Регулирайте водачите така, че да съвпадат с дължината и ширината на листа с етикети.

Печат върху прозрачни материали

• След като ги извадите от принтера ги поставете на гладка повърхност.

• Не ги оставяйте в таблата за хартия продължително време. Могат да се натрупат замърсявания и прах, които да доведат до петна върху отпечатъка.

• За да избегнете опетняване, причинено от пръстови отпечатъци, дръжте внимателно материалите.

• За да избегнете избледняване, не излагайте отпечатаните слайдове на слънчева светлина дълго време.

Внимание

Не е препоръчително да използвате слайдове с хартиен гръб, като например Xerox 3R91334, защото могат да причинят задръстване или да бъдат надраскани.

За да отпечатате прозрачен материал:

1

Стиснете водача за дължина на хартията и го отпуснете до пълна дължина.

2

Заредете лист прозрачен материал в таблата, с печатната

страна нагоре и за подаване по тесния ръб. Регулирайте водачите така, че да съвпадат с дължината и ширината на листа на прозрачния материал.

3

При печат задайте източника на хартия на ръчно зареждане

(Manual Feeder)

, а типа на хартията на етикет и изберете подходящ размер в софтуерното приложение. Вижте

Софтуерен раздел.

4

Натиснете бутона Стоп на устройството за начало на зареждането.

3

При печат задайте източника на хартия на ръчно зареждане

(Manual Feeder)

, а типа на хартията на прозрачен материал и изберете подходящ размер в софтуерното приложение. Вижте

Софтуерен раздел.

4

Натиснете бутона Стоп на устройството за начало на зареждането.

4

.9

<Избор и зареждане на хартия за печат>

Печат върху вече отпечатана хартия

• Вече отпечатаната хартия е онази, върху която вече има отпечатък преди да мине през устройството (хартията има отпечатана емблема в горния си край, например).

• Бланките трябва да бъдат отпечатани с топлоустойчиво мастило, което няма да се стопи, изпари или отдели опасни емисии при подлагане на температурата на изпичане на принтера от 180 °C за 0,1 секунди.

• Мастилото за заглавна страница трябва да е незапалимо и не трябва да повлиява силно ролките на принтера.

• Формулярите и банките трябва да бъдат поставени във влагоустойчива опаковка, за да се избегнат промените по време на съхранението.

• Преди да заредите предварително отпечатана хартия, като например формуляри и бланки, проверете дали мастилото върху хартията е сухо. По време на процеса на изпичане, влажното мастило може да се разлее по предварително отпечатаната хартия и да снижи качеството на печата.

Печат върху вече отпечатана хартия:

1

Стиснете водача за дължина на хартията и го отпуснете до пълна дължина.

2

Заредете бланките в таблата с печатната страна нагоре по

тесния край. Регулирайте водачите така, че да съответстват на размера на поставената хартия.

Печат върху картички или други специални материали

• Можете да отпечатвате пощенски картички, картички

76 мм x 127 мм (индекс) и други материали с потребителски размери. Минималният размер е 76 мм х 127 мм, а максималния -

216 мм х 356 мм.

• Винаги поставяйте в устройството първо късата страна. Ако желаете да печатате в режим на пейзажна ориентация, изберете съответната опция в софтуера. Поставянето на хартията първо с дългия край в таблата може да доведе до задръстване.

• Не отпечатвайте материали по-малки от 76 мм ширина и 127 мм дължина.

• В софтуерното приложение, задайте полетата да бъдат поне на

4 мм от страните на материала.

За да печатите върху картички:

1

Стиснете водача за дължина на хартията и го отпуснете до пълна дължина.

2

Заредете отпечатаните материали в таблата с печатната

страна нагоре по късия край. Регулирайте водачите така, че да съвпадат с дължината и ширината на листа.

3

При печат задайте източника на хартия на ръчно зареждане

(Manual Feeder)

, а типа на хартията на вече отпечатана и изберете подходящ размер в софтуерното приложение. Вижте

Софтуерен раздел.

4

Натиснете бутона Стоп на устройството за начало на зареждането.

Забележка

Ако не натиснете бутона след пауза, ще започне автоматично зареждане на хартията в устройството.

3

При печат, задайте източника на хартия на ръчно зареждане

(Manual Feeder)

и изберете подходящия размер и тип в софтуерното приложение. Вижте Софтуерен раздел.

Ако размерът на печатните материали не е показан в полето

размер на раздела хартия, натиснете бутона потребителски и задайте размера ръчно.

4

Натиснете бутона Стоп на устройството за начало на зареждането.

4

.10

<Избор и зареждане на хартия за печат>

Настройване размера и типа на хартията

Настройките, които променяте, остават в сила, само когато използвате текущата програма. За да направите промените постоянни, използвайте папката на устройството.

Забележка

Следната процедура е за Windows XP. За друга

Windows OS, проверете съответното ръководство за потребителите на Windows или потърсете помощ онлайн.

1

Натиснете бутона Старт на екрана на компютъра.

2

Изберете Принтери и друг хардуер.

3

Изберете Принтери и факсове.

4

Щракнете с десния бутон върху иконата на драйвера на принтера и изберете Предпочитания за печат.

5

Щракнете поле Хартия и променете настройките на Oпции за

хартията.

6

Щракнете върху OK.

4

.11

<Избор и зареждане на хартия за печат>

5

Базов печат

Тази глава разглежда най-често срещаните задачи за печат.

Отпечатване на документ

Отменяне на задача за печат

Отпечатване на документ

Устройството позволява да печатате от различни приложения в

Windows, Macintosh или Linux. Възможно е конкретните стъпки за отпечатване на документ да бъдат различни в зависимост от приложението, което използвате.

1

Отворете документа, който желаете да разпечатате.

2

Изберете Печат от Файл менюто. Ще видите прозореца Печат

Може да изглежда малко по-различно, в зависимост от приложението ви.

3

Изберете драйвера на вашия принтер от падащия списък

Изберете принтер.

4

За да стартирате задачата за печат, щракнете върху OK или

Печат в прозореца Печат.

За повече информация относно печата, вижте Софтуерен раздел.

Отменяне на задача за печат

Ако задачата за печат изчаква в опашката за печат или подавача на хартия, като например групата за печат в Windows, изтрийте задачата, следвайки долните стъпки:

1

Щракнете върху меню Windows Старт.

2

За Windows 2000, изберете Настройки и Принтери.

За Windows XP/2003, изберете Принтери и факсове.

За Windows Vista изберете Контролен панел > Хардуер и звук

> Принтери.

3

Щракнете двукратно върху иконата Samsung CLP-350 Series.

(Или Samsung CLP-350 Series PS)

4

От менюто Документ изберете Отказ.

Забележка

Можете да отворите този прозорец и чрез двукратно щракване върху иконата на принтера в долния десен ъгъл на работния плот на Windows.

Можете да отмените текущата задача и чрез натискане Стоп от контролния панел.

5

.1

<Базов печат>

6

Поддръжка

Tази глава съдържа информация относно поддръжка на устройството и касетата за печат.

Тази глава съдържа:

Отпечатване на отчет за конфигуриране на принтера

Почистване на устройството

Поддръжка на касетата

Преразпределение на тонера

Смяна на печатната касета

Смяна на модула за изображения

Смяна на контейнер за отпадъчен тонер

Части за поддръжка

Управление на Вашия принтер от уеб сайта

Отпечатване на отчет за конфигуриране на принтера

Можете да отпечатвате информация за устройството и отчет за заданията.

Можете да отпечатвате отчет за конфигурацията на устройството от контролния панел. Използвайте страницата за конфигуриране, за да видите текущите настройки при проблеми с отстраняване на неизправности.

За да отпечатате конфигурационната страница:

В режим на готовност натиснете и задръжте бутона Стоп на контролния панел за около 5 секунди.

При това се отпечатва конфигурационната страница.

Почистване на устройството

По време на процеса на печат е възможно във вътрешността на устройството да попаднат и да се натрупат хартия, тонер и прах.

Натрупването може да причини проблеми с качеството на печат, като например петна по тонера или замазване. Машината има режим за почистване, който може да коригира и предпази от изброените проблеми.

Почистване на външната страна

Почистете корпуса на устройството с мека кърпа, без влакна. Може да навлажните леко кърпата с вода, но бъдете внимателни да не позволите на водата да попадне върху устройството или да проникне вътре в него.

Внимание

Почистването на кутията на устройството с материали за почистване, които съдържат големи количества алкохол, разтворители или други силни вещества, могат да обезцветят или повредят кутията.

Почистване на вътрешната страна

1

Изключете устройството, а след това изчакайте няколко минути, докато се охлади.

2

Отворете предния капак.

6

.1

<Поддръжка>

3

Издърпайте модула за изображения извън устройството, като използвате дръжката в долния край.

5

Погледнете в машината. Отстранете прахта, частиците хартия и разливите на тонер с влажна кърпа, без влакна.

4

Изтеглете дръжката на модула за изображения и след това го използвайте, за да издърпате модула за изображения изцяло извън устройството.

Забележка

След почистване, оставете устройството да изсъхне напълно.

Внимание

Ако устройството или околността му е замърсена с тонер, препоръчваме за почистването му да използвате натопена във вода кърпа. Тонерът във въздуха може да бъде вреден, при използване на прахосмукачка.

6

Издърпайте блока за предаване на изображението наполовина и го дърпайте навън, докато чуете щракване. Повторете това действие два или три пъти.

Внимание

• Не докосвайте зелената повърхност на модула за изображения с ръце или с някакво вещество. Използвайте дръжката върху него, за да избегнете докосването на зоната около него.

• Внимавайте да не надраскате повърхността на модула за изображения.

• За да предотвратите повреда, не излагайте модула за изображения на пряка слънчева светлина за повече от няколко секунди. Покрийте го с лист хартия, за да го предпазите, ако е необходимо.

6

.2

<Поддръжка>

7

Натискайте блока за предаване на изображението докато щракне на място в машината.

8

Затворете плътно предния капак.

Внимание

Ако предният капак не е напълно затворен, устройството няма да работи. Уверете се, че касетите за печат са правилно поставени. Ако някоя печатна касета не е поставена правилно, предният капак няма да може да се затвори.

9

Включете електрозахранващия кабел и включете устройството.

Внимание

Ако се чуе звук, подобен на изпукване, поставете отново модула за изображения. Модулът за предаване на изображението е неправилно поставен.

Поддръжка на касетата

Съхранение на печатната касета

За да извлечете максималната ефективност на касетата за печат, имайте предвид следните препоръки:

• Не изваждайте печатната касета от опаковката преди използване.

• Не пълнете повторно печатната касета. Гаранцията на

устройството не покрива повреда, причинена от повторно напълнена касета.

• Съхранявайте касетите за печат в същата среда, в която съхранявате устройството си.

• С цел да предотвратите повреда на касетата за печат, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути.

Очаквана продължителност на живота на касетата

Продължителността на живота на тонер касетата зависи от количеството тонер, необходимо за отпечатване на печатните задания. При печат с покритие от 5%, печатните касети издържат около 4 000 страници при черно-бял печат и около 2 000 за отпечатване на всеки от цветовете. Доставената с принтера печатна касета, обаче, е предназначена за отпечатване на 3 000 страници в черно-бял режим и 1 500 страници в цветен режим.

Преразпределение на тонера

Когато тонерът е намалял е възможно да се появят замъглени или бледи зони. Също така е възможно цветните изображения да бъдат отпечатани с неправилни цветове, поради смесване на цветовете в тонера, когато една от цветните печатни касети няма достатъчно тонер. На компютъра се извежда прозореца на програмата Smart

Panel, който съобщава коя тонер касета е с намалял капацитет и съдържание на тонер. Освен това започва да примигва светлинния индикатор на контролния панел за съответната касета, показвайки ниско съдържание на тонер.

Машината може да продължи да печата с касетата, докато програмата

Smart Panel не изведе отново прозорец със съобщение за подмяна на касетата.

Можете временно да подобрите качеството на печат чрез преразпределяне на тонера.

6

.3

<Поддръжка>

За да преразпределите тонера:

1

Отворете предния капак.

4

Хванете тонер касетата и я изравнете със съответния отвор на устройството. Поставете касетата в отвора, натискайте докато щракне на място и я завъртете в посока на часовниковата стрелка.

2

Натиснете дръжката на съответната печатна касета, завъртете я по посока на часовниковата стрелка и я издърпайте от устройството.

Забележка

Ако върху дрехите попадне тонер, го избършете със суха кърпа и изперете със студена вода. Топлата вода фиксира тонера в тъканта.

5

Затворете предния капак. Проверете дали капакът е добре затворен.

3

Като придържате и двете дръжки на касетата за печат, я тръснете изцяло, за да преразпределите тонера.

6

.4

<Поддръжка>

Смяна на печатната касета

Устройството използва четири цвята и има различна касети за всеки от тях: жълта (Y), магента (M), циан (C), и черна (K).

Задействането на светлинния индикатор на контролния панел за съответния цвят и Състояние червения светлинен индикатор, означава пълно изчерпване на тонера от съответния цвят.

Принтерът спря да печата.

Освен това се появява прозорец със съобщение на програмата

Smart Panel, указващо че трябва да смените печатната касета.

Настъпил е момента, в който трябва да смените касетата на

принтера. Проверете вида на касетата на принтера. (Вижте

“Консумативи” на страница 8.1.)

Забележка

Качеството на печата може да се влоши, ако се инсталира презареждан тонер, тъй като свойствата му могат значително да се различават от тези на оригиналния.

1

Изключете устройството, а след това изчакайте няколко минути, докато се охлади.

2

Отворете предния капак.

4

Извадете новата касета от опаковката.

5

Като придържате и двете дръжки на касетата за печат, я разклатете хоризонтално, за да преразпределите тонера.

6

Отстранете покритието на касетата.

Забележка

Ако върху дрехите попадне тонер, го избършете със суха кърпа и изперете със студена вода. Топлата вода фиксира тонера в тъканта.

7

Хванете тонер касетата и я изравнете със съответния отвор на устройството. Поставете касетата в отвора, натискайте докато щракне на място и я завъртете в посока на часовниковата стрелка.

3

Натиснете дръжката на съответната печатна касета, завъртете я по посока на часовниковата стрелка и я издърпайте от устройството.

6

.5

<Поддръжка>

8

Затворете предния капак. Проверете дали капакът се е затворил плътно и след това включете принтера.

2

Отворете предния капак.

Внимание

Ако предният капак не е напълно затворен, устройството няма да работи. Уверете се, че касетите за печат са правилно поставени. Ако някоя печатна касета не е поставена правилно, предният капак няма да може да се затвори.

Забележка

• Всички индикатори примигват в червено на серии

Изчакайте около 1,5 минути, докато устройството премине в състояние на готовност.

• При печат с покритие от 5%, печатните касети издържат около 4 000 страници при черно-бял печат и около

2 000 за отпечатване на всеки от цветовете. Доставената с принтера печатна касета, обаче, е предназначена за отпечатване на 3 000 страници в черно-бял режим и

1 500 страници в цветен режим.

Смяна на модула за изображения

Експлоатационния живот на модула за предаване на изображението е приблизително 20 000 страници монохромен черен печат и

46 000 изображения. При изтичане на експлоатационния цикъл на модула за предаване на изображението се появява прозорец на програмата Smart Panel, който ви съобщава, че модулът трябва да бъде сменен. В противен случай принтерът преустановява работа.

За да смените модула за изображения:

1

Изключете устройството, а след това изчакайте няколко минути, докато се охлади.

3

Завъртете печатните касети в посока обратна на часовниковата стрелка и ги извадете. Свалете контейнера за отпадъчен тонер от устройството.

4

Издърпайте модула за изображения извън устройството, като използвате дръжката в долния край.

6

.6

<Поддръжка>

5

Изтеглете дръжката на модула за изображения и след това го използвайте, за да издърпате модула за изображения изцяло извън устройството.

7

Придържайки дръжките на новия модул за изображения го избутайте навътре, докато щракне на място в машината.

6

Извадете новият модул за изображения от опаковката.

Отстранете защитните приспособления от двете страни на модула за изображения и хартията, която защитава повърхността на модула за изображения.

8

Свалете четирите капачки, намиращи се на входовете за тонер на изобразителния блок. След като отстраните капачките от касетата, повдигнете дръжката нагоре и я издърпайте.

Внимание

• Не използвайте остри предмети, като ножове и ножици за отваряне на блока за предаване на изображението. Така може да повредите повърхността на модула за изображения.

• Внимавайте да не надраскате повърхността на модула за изображения.

• За да предотвратите повреда, не излагайте модула за изображения на пряка слънчева светлина за повече от няколко секунди. Покрийте го с лист хартия, за да го предпазите, ако е необходимо.

Внимание

Ако форсирате твърде много капачките, може да възникне проблем.

9

Поставете печатните касети и контейнера за отпадъчен тонер на съответните места и се уверете, че щракват на място. Завъртете печатните касети по посока на часовниковата стрелка.

10

Затворете плътно предния капак.

Внимание

Ако предният капак не е напълно затворен, устройството няма да работи. Уверете се, че касетите за печат са правилно поставени. Ако някоя печатна касета не е поставена правилно, предният капак няма да може да се затвори.

6

.7

<Поддръжка>

11

Включете принтера.

Внимание

Ако се чуе звук, подобен на изпукване, поставете отново модула за изображения. Модулът за предаване на изображението е неправилно поставен.

Забележка

Всички индикатори примигват в червено на серии Изчакайте около 1,5 минути, докато устройството премине в състояние на готовност.

Смяна на контейнер за отпадъчен тонер

Експлоатационният живот на контейнера за отпадъчен тонер е приблизително 1 250 страници при пълноцветен режим с 5% покрити или 5 000 черни изображения. При изтичане на експлоатационния живот на контейнера за отпадъчен тонер се появява прозорец на програмата Smart Panel, който ви съобщава, че контейнерът трябва да бъде сменен. В противен случай принтерът преустановява работа.

За да смените бракувания тонер контейнер:

1

Изключете устройството, а след това изчакайте няколко минути, докато се охлади.

2

Отворете предния капак.

3

Извадете бракувания тонер контейнер от устройството с помощта на дръжката.

Забележка

Проверете дали сте поставили бракувания тонер контейнер на хоризонтална повърхност така, че тонерът да не се разлее.

4

Свалете капачката на контейнера, както е показано по-долу и я използвайте за затваряне на контейнера за отпадъчен тонер.

Внимание

Не накланяйте и не обръщайте контейнера.

5

Извадете новата бракувана тонер касета от опаковката.

6

Поставете новия контейнер на съответната нова позиция и след това го натиснете, за да се уверите, че е добре напаснат и е точно на мястото си.

6

.8

<Поддръжка>

7

Затворете плътно предния капак.

Внимание

Ако предният капак не е напълно затворен, устройството няма да работи. Уверете се, че касетите за печат са правилно поставени. Ако някоя печатна касета не е поставена правилно, предният капак няма да може да се затвори.

8

Включете принтера.

Части за поддръжка

За да избегнете проблеми с качеството на печат и подаването на хартия, произтичащи от изхабени части и за да поддържате Вашето устройство във възможно най-добро състояние на работа, е необходимо да смените следните части след достигане на определен брой страници или когато продължителността на живота на даден елемент е изтекъл.

Елементи

Поемаща ролка

Фюзерен блок

Трансферна ролка

Трансферен ремък (ITB)

Производство (Средно)

Около 50 000 страници

Около 80 000 черни страници или

40 000 цветни страници

Около 100 000 страници

Около 100 000 изображения

Настоятелно препоръчваме поддръжката да бъде извършвана от упълномощен сервиз, дилър или доставчика, от който сте закупили устройството. Гаранцията н аобхваща смяна или поддръжка на части на принтера след изтичане на годността им.

Управление на Вашия принтер от уеб сайта

Ако сте свързали устройството си в мрежа и сте настроили параметрите на TCP/IP мрежата правилно, можете да контролирате устройството чрез Samsung SyncThru™ Web Service, вградения уеб сървър. Използвайте го SyncThru™ Web Service за:

• Прегледате информацията за принтера и проверете текущия му статус.

• Промените параметрите на TCP/IP и да настроите други параметри на мрежата.

• Променяте свойствата на принтера.

• Задайте принтерът да изпраща уведомления по имейл, които да ви държат в течение на състоянието му.

• Получете поддръжка за Вашия принтер.

За достъп до SyncThru™ Web Service:

1

Отворете уеб браузър, например Internet Explorer, от Windows.

2

Въведете IP адреса на устройството (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в полето за адреса и натиснете клавиш Enter или щракнете Старт.

Отваря се вградената в устройството уеб страница.

6

.9

<Поддръжка>

7

Отстраняване на проблеми

Тази глава дава ценна информация как да постъпите ако се натъкнете на грешка.

Тази глава съдържа: Machine Setup

Съвети за избягване на задръстванията

Изчистване на задръстена хартия

Решаване на други проблеми

Съвети за избягване на задръстванията

Правилният избор на тип медия често пъти предотвратява задръстването. При задръстване, следвайте описаните на тази

страница стъпки 7.1.

• Следвайте процедурите на страницата 4.4. Проверете дали

подвижните водачи са позиционирани правилно.

• Не препълвайте таблата.

• Не махайте хартия от таблата докато принтера печата.

• Огънете, огънете и подредете хартията преди зареждане.

• Не използвате нагъната, влажна или силно извита хартия.

• Не смесвайте типовете хартия в таблата.

• Използвайте само препоръчания тип медия за печат. (Вижте

“Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• При поставянето на медията в таблата, се уверете, че печатната й страна е отгоре.

Изчистване на задръстена хартия

Забележка

При отстраняване на задръстената хартия от принтера, ако е възможно издърпвайте хартията в посоката на нормално движение на частите, за да не повредите вътрешните компоненти. Винаги издърпвайте равномерно хартията и не я усуквайте. Ако хартията се скъса, се уверете, че сте отстранили всички парчета, тъй като в противен случай задръстването ще се повтори.

При възникване на задръстване, индикаторът Състояние на контролния панел светва в червено. Намерете и отстранете задръстената хартия.

За да възобновите печата след изчистване на задръстването, трябва да отворите и затворите предната или задната врата.

В табла 1

1

Издърпайте таблата от принтера и отстранете задръстената хартия.

Ако не можете да намерите затънтената хартия, преминете към следващата стъпка.

7

.1

<Отстраняване на проблеми>

2

За да отстраните задръстената хартия, отворете задния капак.

4

Затворете задния капак и отворете горния.

3

Внимателно извадете хартията, като я издърпате в указаната по-долу посока. В повечето случаи тази стъпка е достатъчна за отстраняване на задръстената хартия.

5

Задържайки вътрешния капак отворен, внимателно извадете задръстената хартия от принтера. Вътрешния капак се затваря автоматично.

Ако не виждате заседналата хартия или ако усетите съпротивление при опита да я издърпате, спрете и отидете на следващата стъпка.

Забележка

Ако хартията се скъса, се уверете че сте извадили всички парчета от принтера.

Внимание

Не докосвайте фюзера във вътрешността. Нагорещен е и може да ви изгори! Работната температура на фюзера е

180 °C. Внимавайте, когато изваждате хартията от принтера.

7

.2

<Отстраняване на проблеми>

6

Затворете горния капак. Проверете дали капакът е добре затворен.

В допълнителната табла

Ако хартията заседне в зоната на допълнителната табла, следвайте описаните стъпки, за да освободите заседналата хартия.

1

Издърпайте допълнителната табла извън устройството.

7

Отворете и затворете задния или предния капак за възобновяване на печата.

2

Извадете задръстената хартия от машината.

3

Поставете допълнителната табла в принтера докато не щракне на мястото си. Печатът автоматично продължава.

4

Отворете и затворете задния или предния капак за възобновяване на печата.

Ако хартията не помръдва докато опитвате да я издърпате или ако не виждате хартия в зоната, проверете изходната зона.

7

.3

<Отстраняване на проблеми>

5

Отворете капака за задръстване в допълнителната табла.

6

Извадете заседналата хартия, като я издърпате в указаната подолу посока.

7

Затворете капака. Печатът автоматично продължава.

Решаване на други проблеми

Следната графика показва възможни състояние и препоръчителните решения. Следвайте препоръчаните решения докато проблемът се оправи. Ако проблемът остане, обадете се на отдела по поддръжката.

Проблеми при подаване на хартията

Състояние

Хартия е заседнала по време на печат.

Листите хартия залепват.

Множество листи не се подават.

Препоръчителни решения

Извадете задръстената хартия. (Вижте “Изчистване на задръстена хартия” на страница 7.1.)

• Проверете дали в таблата няма прекалено много хартия. Таблата може да съдържа до 150 листа хартия, в зависимост от дебелината й.

• Проверете дали използвате правилната хартия.

(Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Извадете хартията от таблата и я огънете или разперете.

• Причина за залепването може да е влага.

• В таблата може да им различни типове хартия.

Заредете хартия от един вид, размер и тегло.

• При задръстване на повече листи, изчистете

всичките. (Вижте “Изчистване на задръстена хартия” на страница 7.1.)

Хартията не се подава в принтера.

• Неправилно зареждане на хартията. Извадете хартията от таблата и я поставете правилно.

Проверете дали ограничителите са правилно установени.

• В таблата има прекалено много хартия. Извадете излишната хартия от таблата.

• Хартията е прекалено дебела. Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на

принтера. (Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Извадете всички пречещи предмети от вътрешността.

Хартията продължава да засяда.

• В таблата има прекалено много хартия. Извадете излишната хартия от таблата. Проверете дали ограничителите са правилно установени.

• Използвате неподходяща хартия. Използвайте само хартия, отговаряща на спецификациите на

принтера. (Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• В устройството има напластявания на прах.

Отворете предния капак, извадете блока за изобразяване и отстранете напластяванията.

7

.4

<Отстраняване на проблеми>

Проблеми с печата

Състояние Възможна причина Препоръчителни решения

Принтерът не печата.

Принтерът няма захранване.

Принтерът не е избран по подразбиране.

Проверете принтера за следното:

• Капакът не е затворен. Затворете капака.

• Има задръстване на хартия. Извадете

задръстената хартия. (Вижте “Изчистване на задръстена хартия” на страница 7.1.)

• Няма хартия. Поставете хартия. (Вижте

“Зареждане на хартия” на страница 4.4.)

• Няма инсталирана касета на принтера.

Инсталирайте касета за печат.

Ако се появи системна грешка, се обадете на отдела по поддръжка.

Кабелът, свързващ компютъра и принтера, не е поставен правилно.

Принтерът може да е установен в ръчен режим на подаване или да няма хартия.

Кабелът, свързващ компютъра и принтера, е дефектен.

Портът е грешно настроен.

Принтерът може да е неправилно конфигуриран.

Проверете захранващите кабели. Проверете бутона за включване и контакта.

Изберете името на принтера като принтер по подразбиране в Windows.

Откачете кабела и го закачете отново.

Проверете в прозореца за съобщения на програмата

Smart Panel, добавете хартия в таблата и натиснете бутона Стоп на контролния панел.

Ако е възможно, включете кабела към друг компютър, който работи нормално и отпечатайте заданието.

Можете да пробвате с използване на друг принтерен кабел.

Проверете настройките на

Windows, за да се уверите, че задачите за принтера се изпращат на правилния порт. Ако компютъра има повече от един порт, проверете дали принтерът е закачен за правилния.

Проверете настройките за печат, за да се уверите, че са правилни.

Състояние Възможна причина Препоръчителни решения

Принтерът не печата.

(Продължение)

Размерът на документа е толкова голям, че дисковото пространство на компютъра е недостатъчно за достъп до задачата.

Принтерът избира материали за печат от грешен източник.

Източникът на хартия в настройките може да е зададен погрешно.

Печатът е изключително бавен.

Половината страница е празна.

Драйверът може да е инсталиран неправилно.

Принтерът е неизправен.

Поправете инсталацията на софтуера. Вижте

Софтуерен раздел.

Погледнете съобщенията на дисплея на контролния панел, за да видите дали не показва грешка.

Свържете се със сервизния отдел.

Освободете дисково пространство и отпечатайте документа отново.

Заданието може да е твърде сложно.

При печат на документи с голямо насищане на цветове се консумира много тонер.

Настройката за ориентация на страницата може да е неправилна.

При много софтуерни приложения, източникът на хартията се избира в поле

Хартия от свойствата на принтера. Изберете правилно подаване на хартия. Консултирайте се с екрана за помощ на драйвера.

Намалете сложността на страницата или качеството на печат, като например регулирате резолюцията.

Обикновено това отнеме повече време от печата на други задания. Изчакайте търпеливо.

Размера на хартията и настройките за размер на хартията не съвпадат.

Променете ориентацията на страницата в приложението.

Консултирайте се с екрана за помощ на драйвера.

Уверете се, че размера на хартията в настройките на принтера отговаря на размера на хартията в таблата.

Или се уверете, че размера на хартията в настройките отговаря на избраната хартия в приложението, което използвате.

7

.5

<Отстраняване на проблеми>

Състояние Възможна причина Препоръчителни решения

Принтерът печата, но текста е сбъркан или непълен.

Страниците се отпечатват, но са празни.

Кабелът на принтера не е захванат стабилно или е дефектен.

Избран е грешен драйвер.

Приложението работи неправилно.

Операционната система работи неправилно.

Касетата на принтера е дефектна или празна.

Във файла може да има празни страници.

Някой части, като контролера или борда могат да са дефектни.

PDF файлът не се отпечатва добре - някои части от графиките, текста или илюстрациите липсват.

Несъвместимост между PDF файла и

Acrobat продуктите.

Изключете и включете отново кабела на принтера. Опитайте да отпечатате файл, който вече успешно сте отпечатвали. Ако е възможно, свържете принтера и кабела към друг компютър и пробвайте да отпечатате файл, който знаете, че се отпечатва правилно. Като последна стъпка, пробвайте с нов кабел.

Проверете настройките за печат в приложението, за да се уверите, че е избран вашия принтер.

Пробвайте печат от друго приложение.

Излезте от Windows и рестартирайте компютъра.

Изключете компютъра и след това го включете отново.

Ако е необходимо преразпределете тонера.

Ако е необходимо, сменете касетата на принтера.

Проверете файла за наличие на празни страници.

Свържете се със сервизния отдел.

Отпечатването на PDF файла като изображение може да причини невъзможността на файла да се отпечата. Включете

Print As Image

от опциите за печат в Acrobat.

Забележка:

Отпечатването на PDF като изображение отнема повече време.

Състояние Възможна причина Препоръчителни решения

Качеството на печат на снимките не е добро.

Изображенията не са ясни.

Принтерът

Ви издава странна миризма при първа употреба.

Резолюцията е настроена на Normal или Draft.

Резолюцията на снимката е много ниска.

Отделя се маслото, което се използва за защита на фюзера.

Променете резолюцията на Best от прозореца с характеристиките на принтера и след това опитайте отново.

Намалете размера на снимката. Ако увеличите размера на снимката във софтуерното приложение, резолюцията ще се понижи.

След като отпечатате около 100 цветни страници, тази миризма ще изчезне напълно. Това е временна ситуация.

7

.6

<Отстраняване на проблеми>

Проблеми с качеството на разпечатката

Ако вътрешността на принтера е замърсена или хартията е поставена неправилно, може да забележите спад в качеството на печата. Вижте таблицата отдолу за да отстраните проблема.

Състояние

Блед или избледняващ печат

Петна от тонер

Препоръчителни решения

Ако на страницата се появи вертикална бяла черта или изсветлена зона:

• Нивото на тонера е ниско. Можете временно да удължите живота на касетата на принтера. Ако това не повиши качеството на разпечатката, поставете нова касета на принтера.

• Хартията може да не отговаря на спецификациите; например хартията е прекалено влажна или прекалено груба.

(Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Ако цялата страница е осветена, резолюцията на печат е твърде ниска или е включен тонер спестяващия режим. Регулирайте резолюцията на печат и включете тонер спестяващия режим. Погледнете помощния екран за драйвера на принтера и разгледайте

Софтуерен раздел.

• Комбинация от избледнели или размазани дефекти може да показва, че касетата на принтера има нужда от почистване. Свържете се със сервизния отдел.

• Сканиращата повърхност в принтера може да е замърсена. Почистете LSU, свържете се със сервизния консултант.

• Хартията може да не отговаря на спецификациите; например хартията е прекалено влажна или прекалено груба.

(Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Трансферната ролка може да е замърсена. Почистете вътрешността на принтера. Свържете се със сервизния отдел.

• Пътят на хартията може да се нуждае от почистване. Свържете се със сервизния отдел.

Състояние

Излизане извън рамките

Бели петна

Препоръчителни решения

Ако затъмнените зони, предимно обли, или неправилни текстове или редове се появяват на случайни места по страницата:

• Листът хартия може да е дефектен.

Пробвайте да повторите отпечатването.

• Влажността по страницата е различна или има мокри петна по повърхността.

Пробвайте с друга марка хартия. (Вижте

“Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Пакетът хартия е лош.

Производственият процес може да накара някой области да не попиват тонер. Използвайте друга марка хартия.

• Променете опциите за печат и пробвайте отново. Идете в свойствата на принтера, щракнете върху раздела

Хартия и задайте типа хартия като

Дебела. Обърнете се към Глава

Софтуер за подробности.

• Увеличете степента на контраст за всеки цвят. За да регулирате цветния контраст, щракнете Започни >

Програми или Всички програми > името на драйвера на вашия принтер >

Smart Panel

и изберете Printer Setting

> Graphic > Color, след което щракнете бутона Color Adjustment. След като се отвори прозореца Manual Color

Adjustment

, преместете скролиращата лента с инструменти в правилната за целта посока. След като завършите, щракнете Apply и след това излезте от

Smart Panel

.

• Ако тези стъпки на коригират проблема, свържете се със сервизния отдел.

По страницата се появяват бели петна:

• Хартията е прекалено груба и много прах от нея се отделя по вътрешността на машината. Трансферната ролка може да е мръсна. Почистете вътрешността на принтера. Свържете се със сервизния отдел.

• Пътят на хартията може да се нуждае от почистване. Свържете се със сервизния отдел.

7

.7

<Отстраняване на проблеми>

Състояние Препоръчителни решения

Вертикални линии

Ако по страницата се появяват черни вертикални линии:

• Вероятно касетата за печат е надраскана. Отстранете касетата на принтера и я заменете с нова.

Ако по страницата се появяват бели вертикални линии:

• Почистете вътрешността на принтера.

Ако желаете да почистите вътрешността на принтера, свържете се със сервизен техник.

Цветен или черен фон

Размазване на тонера

Ако нивото на цветност на фона стане неприемливо:

• Използвайте по-лека хартия. (Вижте

“Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Проверете условията на околната среда: много сухи (ниска влажност) или високи на влажност (повече от 80% RH) условия могат да засилят нивото на фонова цветност.

• Отстранете касетата на принтера и я

заменете с нова. (Вижте “Смяна на печатната касета” на страница 6.5.)

• Почистете вътрешността на принтера.

Ако желаете да почистите вътрешността на принтера, свържете се със сервизен техник.

• Проверете типа и качеството на

хартията. (Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Отстранете трансферната ролка и я

заменете с нова. (Вижте “Смяна на печатната касета” на страница 6.5.)

Състояние

Повтарящи се вертикални дефекти

Петна по фона

Деформирани символи

Препоръчителни решения

Ако по отпечатваната страна на страницата се появяват следи на равни интервали:

• Почистете вътрешността на принтера.

Ако желаете да почистите вътрешността на принтера, свържете се със сервизен техник. След като почистите вътрешността на принтера, ако проблемът все още е налице, поставете нова касета на принтера за съответния

проблемен цвят. (Вижте “Смяна на печатната касета” на страница 6.5.)

• Части от принтера могат да са зацапани с тонер. Ако дефектът се случва на гърба на страницата, проблемът вероятно ще се реши от само себе си след няколко страници.

• Фюзерът може да е повреден. Свържете се със сервизния отдел.

Петната по фона са резултат от парчета тонер, разпръснати случайно върху страницата.

• Хартията може да е прекалено влажна.

Опитайте да печатате с друг пакет хартия. Не отваряйте пакетите хартия докато това не е необходимо, за да не попива тя прекалено много влага.

• Ако петна по фона се образуват върху плик, сменете разположението на печат така, че да избягвате печат върху зони, в които хартията се среща на гърба на плика. Печатът върху съединенията може да предизвика проблеми.

• Ако петната по фона покриват цялата повърхност на печатаната страница, променете резолюцията чрез настройките на принтера или приложението.

• Ако символите са неправилно оформени и оставят сенки, хартията може да е прекалено гладка. Пробвайте с друга

хартия. (Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Ако символите са неправилно оформени и създават ефект на вълна, скенерът може да има нужда от ремонт. Свържете се със сервизния отдел.

7

.8

<Отстраняване на проблеми>

Състояние

Изкривяване на страницата

Препоръчителни решения

• Проверете дали хартията е правилно заредена.

• Проверете типа и качеството на

хартията. (Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Проверете дали хартията или друг материал са правилно заредени и водачите не са прекалено стегнати или прекалено близо до купа.

Извивки или вълни

Гънки и бръчки

• Проверете дали хартията е правилно заредена.

• Проверете типа и качеството на хартията. Високата температура и влажността могат да накарат страницата

да се извие. (Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Обърнете купа хартия в таблата. Също пробвайте да я завъртите на 180° в таблата.

• Проверете дали хартията е правилно заредена.

• Проверете типа и качеството на

хартията. (Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Обърнете купа хартия в таблата. Също пробвайте да я завъртите на 180° в таблата.

Замърсен гръб на отпечатаните листи

Проверете за изтичане на тонер.

Почистете вътрешността на принтера.

Свържете се със сервизния отдел.

Състояние

Черни страници

Препоръчителни решения

• Касетата на принтера може да не е правилно инсталирана. Извадете касетата и я поставете обратно.

• Касетата на принтера може да е дефектна и да има нужда от подмяна.

Отстранете касетата на принтера и я

заменете с нова. (Вижте “Смяна на печатната касета” на страница 6.5.)

• Принтерът може да се нуждае от ремонт. Свържете се със сервизния отдел.

Нефиксиран тонер

• Почистете вътрешността на принтера.

Ако желаете да почистите вътрешността на принтера, свържете се със сервизен техник. След като почистите принтера, ако проблемът все още е налице, свържете се със сервизния консултант.

• Проверете типа и качеството на

хартията. (Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

• Отстранете на принтера и я заменете с

нова. (Вижте “Смяна на печатната касета” на страница 6.5.)

• Ако проблемът продължи да съществува, принтера може да се нуждае от ремонт.

Свържете се със сервизния отдел.

Празни символи

Празните символи са бели зони в символни блокове, които трябва да бъдат черни.

• Може да печатате върху обратната страна на хартията. Извадете хартията и я обърнете обратно.

• Хартията може да не отговаря на

критериите. (Вижте “Спецификации на медията за печат” на страница 4.2.)

Хоризонтални ивици

Ако се появят хоризонтални черни петна или размазване.

• Касетата на принтера може да е неправилно инсталирана. Извадете касетата и я поставете обратно.

• Касетата на принтера може да е дефектна. Отстранете касетата на

принтера и я заменете с нова. (Вижте

“Смяна на печатната касета” на страница 6.5.)

• Ако проблемът продължи да съществува, принтера може да се нуждае от ремонт.

Свържете се със сервизния отдел.

7

.9

<Отстраняване на проблеми>

Състояние

Подвиване

Непознато изображение се повтаря върху страниците или се наблюдава неясен тонер, изсветлена разпечатка или замърсяване.

Препоръчителни решения

Ако отпечатаната хартия е подвита или не се захранва в принтера:

• Обърнете купа хартия в таблата. Също пробвайте да я завъртите на 180° в таблата.

• Променете опциите за печат и пробвайте отново. Идете в свойствата на принтера, щракнете върху раздела Хартия и задайте типа хартия като Тънка.

Обърнете се към Глава Софтуер за подробности.

Вероятно използвате принтера на височина 1 000 м или повече. Високата надморска височина може да се отрази на качеството на печат под формата на неясен тонер или изсветляване. Можете да зададете тази опция чрез Printer

Settings Utility или поле Printer в

настройките. (Вижте “Настройка на надморската височина” на страница 3.4.)

Общи проблеми с Windows

Състояние

Съобщението

“File in Use” се появява по време на инсталация.

Извежда се съобщението

“Error Writing to

LPTx”.

Препоръчителни решения

Затворете всички софтуерни приложения.

Отстранете всички приложения от StartUp групата, след което рестартирайте Windows.

Преинсталирайте принтер драйвера.

• Проверете дали кабелите са свързани правилно, при включен принтер.

• Ако не сте активирали двупосочна комуникация в драйвера, това също може да причини извеждането на това съобщение.

Затворете всички други приложения, рестартирайте Windows и опитайте да отпечатате отново.

Появяват се съобщения

“General Protection

Fault”, “Exception

OE”, “Spool32” или

“Illegal Operation”.

Появяват се съобщения “Fail

To Print”, “A printer timeout error occurred”.

Тези съобщения могат да се появят по време на печат. Изчакайте докато принтера приключи печатането. Ако съобщението се появява по време на режим standby или след като принтера е приключил печатането, проверете връзката.

Забележка

Вижте Ръководството на потребителя за Microsoft

Windows 2000/XP/2003/Vista доставено с компютъра за повече информация относно съобщенията за грешка на

Windows.

7

.10

<Отстраняване на проблеми>

Общи проблеми с PostScript

Следните ситуации са специфични за езика PS и могат да възникнат, когато се използват няколко езика в принтера.

Забележка

За да получите отпечатано или екранно съобщение, когато се появи грешка с PostScript, отворете прозореца Опции за печат и щракнете върху желаната от вас настройка, която се намира до полето за PostScript грешки.

Проблем

PostScript файлът не може да се отпечата.

Възможна причина

PostScript драйверът не може да се инсталира правилно.

Решение

• Инсталирайте драйвера за PostScript driver, като съблюдавате Софтуерен раздел.

• Отпечатайте конфигурационна страница и проверете дали версията на PS е в наличност за печат.

• Ако проблемът не е отстранен, свържете се със сервизните консултанти.

Извежда се съобщението

“Limit Check Error”.

Отпечатва се страница с

PostScript грешката.

Задачата за печат е прекалено сложна.

Задачата за печат може да не произхожда от PostScript.

Може да се окаже необходимо да намалите сложността на страницата или да инсталирате допълнителна памет.

Проверете със сигурност дали задачата за печат е

PostScript заявка. Проверете дали софтуерното приложение е очаквало настройка или PostScript хедър файл да бъдт изпратени до принтера.

Допълнителната табла не е избрана в драйвера.

Драйверът на принтера не е конфигуриран така, че да разпознае допълнителната табла.

Отворете характеристиките на PostScript драйвера, изберете поле Device

Settings

, след което настройте опция Tray на частта Installable Options да бъде Installed.

Ако печатате документ на

Macintosh с

Acrobat Reader 6.0 или по-нова версия, цветовете се отпечатват неточно.

Настройката на резолюцията на драйвера на принтера може да не съответства с тази на

Acrobat Reader.

Проверете със сигурност дали настройката на резолюцията на драйвера на принтера ви съответства с тази на Acrobat Reader.

Общи проблеми с Linux

Проблем

Принтерът не печата.

Някой цветни изображения се отпечатват в черно.

Някои цветни изображения се появяват с неочакван цвят.

Възможни причини и решения

• Проверете дали имате инсталиран драйвер за принтера. Отворете Unified

Driver Configurator и превключете на поле

Printers от прозореца Printers configuration, за да прегледате списъка с налични принтери. Уверете се, че вашият принтер е показан в списъка. Ако не е, използвайте съветника Add new printer, за да настроите

Вашия принтер.

• Проверете дали принтера стартира.

Отворете поле Printers configuration и изберете принтера си от списъка.

Погледнете описанието в поле Selected printer. Ако няма промяна в низа за състояние “(stopped)” натиснете бутона

Start

. След това принтера трябва да се върне към нормално функциониране.

Състоянието “stopped” може да се активира при възникване на проблеми в печата.

• Проверете дали приложението има специална опция яза печат, като “-oraw”.

При задаване на “-oraw” като параметър в командния ред, трябва да го изтриете за правилно отпечатване. За Gimp front-end, изберете “print” ➞ “Setup printer” и редактирайте параметрите на командния ред.

Това е известен бъг в Ghostscript (до GNU

Ghostscript версия 7.05) където основния цвят на документа е в индексиран цвят и се конвертира през CIE цвят. Тъй като

PostScript използва CIE цветове за Color

Matching System, трябва да надстроите

Ghostscript на системата си поне до GNU

Ghostscript версия 7.06 или по-нов. Можете да откриете актуални Ghostscript версии на www.ghostscript.com.

Това е известен бъг в Ghostscript (до GNU

Ghostscript версия 7.xx) където основния цвят на документа е в индексиран RGB цвят и се конвертира през CIE цвят. Тъй като

PostScript използва CIE цветове за система на цветово съответствие, трябва да актуализирате Ghostscript на системата си поне до GNU Ghostscript версия 8.xx, или по-нова. Можете да откриете актуални

Ghostscript версии на www.ghostscript.com.

7

.11

<Отстраняване на проблеми>

Проблем

Принтера не печата цели страници, а само наполовина.

Наличие на грешка “Unable to open mfp port device file!” при печат на документ.

При мрежов печат на документ в

SuSE 9.2, устройството не печата.

Възможни причини и решения

Това е известен проблем когато се използват цветни принтери с версия 8.51 или по-ранна на Ghostscript, 64-bit Linux OS и е докладван на bugs.ghostscript.com като

Ghostscript Bug 688252.

Този проблем е решен в AFPL Ghostscript v. 8.52 или по-висока версия. Свалете найновата версия на AFPL Ghostscript от http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ и я инсталирайте, за да решите проблема.

Избягвайте да променяте параметрите на задачата (чрез LPR GUI, например) докато задачата се изпълнява. Някой версии на

CUPS чупят задачата когато опциите за печат се променят и се пробва рестартиране на задачата. Тъй като Unified Linux Driver заключва порта по време на отпечатването, внезапното прекратяване на драйвера оставя порта затворен и съответно недостъпен за последващи задачи. Ако ви се случи подобна ситуация, пробвайте да пуснете порта.

Версията на CUPS (Common Unix Printing

System) разпространявана със SuSE

Linux 9.2 (cups-1.1.21) има проблем с IPP

(Internet Printing Protocol) печата. Вместо това използвайте socket печат или инсталирайте нова версия на CUPS

(cups-1.1.22 или по-нова).

Общи проблеми с Macintosh

Проблем

PDF файлът не се отпечатва добре - някои части от графиките, текста или илюстрациите липсват.

Препоръчителни решения

Несъвместимост между PDF файла и

Acrobat продуктите.

Отпечатването на PDF файла като изображение може да причини невъзможността на файла да се отпечата. Включете Print As Image от опциите за печат в Acrobat.

Забележка:

Отпечатването на PDF като изображение отнема повече време.

Актуализирайте Mac OS до OS 10.3.3. или по-нова.

Документът се отпечатва, но печатното задание не изчезва от спулера в

Mac OS 10.3.2.

Някои букви не се изобразяват правилно при отпечатване на заглавната страница.

Някои шрифтове не се отпечатват правилно в Adobe

Illustrator.

Този проблем се дължи на това, че

Mac OS не може да открие шрифта при печатане на заглавната страница.

Английската азбука и числата се извеждат нормално върху заглавната страница.

Възможно е тези шрифтове да не се поддържат от принтера Ви. Стартирайте програмата Adobe Illustrator и щракнете върху раздела File > Print > Illustrator.

След това проверете Force Fonts to

Download

и опитайте отново.

7

.12

<Отстраняване на проблеми>

8

Поръчка на консумативи и принадлежности

Тази глава съдържа информация относно закупуването на касети и принадлежности за вашето устройство.

Тази глава съдържа:

Консумативи

Принадлежности

Начин на закупуване

Консумативи

Когато тонерът Ви свърши, можете да поръчате следните видове касети за печат за Вашето устройство:

Тип

Средна производителност a

Част номер

Касета на принтера

Модул за

Контейнер за отпадъчен тонер a изображения

Около 4 000 (черно),

2 000 (цветно)

CLP-K350A (черна)

CLP-C660В (циан)

CLP-M660В (магента)

CLP-Y350A (жълта)

Около 20 000 черни страници или около

46 000 изображения

Около 5 000 изображения b или около 1 250 страници

(пълноцвенти изображения с 5% покритие)

CLP-R350A

CLP-W350A a. Декларирана производителност в съответствие с ISO/IEC 19798.

b. Брояч на изображенията, базиран върху един цвят за всяка страница. Ако печатате пълноцветни документи (циан, магента, жълто, черно), продължителността на живота за устройството ще се намали с 25%.

Внимание

При закупуване на нова касета за печат, необходимо е да го направите от същата държава, в която сте закупили устройството.

В противен случай, касетата за печат ще бъде несъвместима с устройството Ви, тъй като конфигурацията на касетите за печат е различна в зависимост от държавата.

Принадлежности

Можете да закупите и инсталирате принадлежности с цел увеличаване на производителността и капацитета на устройството.

Принадлежност

Модул памет

Допълнителна табла 2

Описание

Увеличава капацитета на паметта на устройството.

Ако изпитвате чести проблеми с доставката на хартия, можете да прикачите допълнителна хартиена табла с вместимост 250 листа.

Част номер

CLP-MEMS01:

128 MB

CLP-S350A

Начин на закупуване

За да поръчате Samsung-оторизирани консумативи и принадлежности, свържете се с Вашия местен Samsung дилър или търговец на дребно там, където сте закупили принтера си, или посетете www.samsungprinter.com

и изберете Вашата държава/регион за повече информация относно връзка с отдел за техническа поддръжка.

8

.1

<Поръчка на консумативи и принадлежности>

9

Инсталиране на аксесоари

Моделът на устройството предлага всички функции и е оптимизиран, за да посрещне нуждите за отпечатване. Но тъй като изискванията на всеки потребител могат да бъдат различни, все пак, Samsung направи възможно използването на няколко различни принадлежности, с цел увеличаване на възможностите на Вашето устройство.

Тази глава съдържа:

Предпазни мерки при инсталиране на аксесоари

Инсталиране на модул с памет

Предпазни мерки при инсталиране на аксесоари

• Изключете електрозахранващия кабел

Никога на отстранявайте капака на контролния панел при включено захранване.

С цел да избегнете риска от електрически удар, винаги изключвайте електрозахранващия кабел, когато инсталирате или отстранявате

ВСИЧКИ вътрешни и външни принадлежности.

• Освободете статичното електричество

Управляващата платка и вътрешните аксесоари (платка на мрежовия интерфейс и памет) са чувствителни към статично електричество.

Преди инсталиране или отстраняване на произволни вътрешни аксесоари, освободете статичното електричество от корпуса като го докоснете с метален предмет, например задната част на произволно устройство, включено в заземен захранващ източник. Ако преди инсталацията да е завършила се отдалечите от устройството, повторете това действие, за да освободите евентуално новообразувало се статично електричество.

Инсталиране на модул с памет

Устройството разполага с двулинеен модул памет (DIMM).

Използвайте отвора за памет за инсталиране на допълнителна памет.

При разширяване на паметта можете да добавите модули памет към свободни отвори за памет. Устройството разполага със 128 MB памет, която може да бъде разширена до 256 MB.

Предоставя се информация за поръчка на допълнителен модул

памет като опция. (Вижте “Принадлежности” на страница 8.1.)

1

Изключете устройството и извадете всички кабели от него.

2

Отворете капака на управляващата платка.

3

Извадете новия модул с памет от пластмасовия плик.

4

Придържайки модула с памет в краищата, го изравнете с отвора под наклон от около 30 градуса. Уверете се, че каналите на модула пасват на отвора.

Забележка

Горепосочените вдлъбнатини и жлебове могат да не съответстват на действително използвания модул за памет и съответния слот.

9

.1

<Инсталиране на аксесоари>

5

Натискайте внимателно модула с памет в слота, докато чуете щракване.

Внимание

Не натискайте силно модула с памет, в противен случай може да го повредите. Ако модулът не се напасва добре в слота, опитайте отново да приложите горната процедура.

6

Затворете капака на управляващата платка.

7

Свържете отново захранващия кабел и кабела на принтера и включете принтера.

Забележка

За да извадите модула-памет, издърпайте двата фиксатора отстрани на слота навън и модулът ще изскочи.

Активиране на допълнителната памет от свойствата за PS принтери

След като поставите модула с памет, трябва да изберете характеристиките на принтера в драйвера за PostScript принтер, така че да можете да го използвате.

1

Уверете се, че на компютъра е инсталиран PostScript драйвер за принтера. За повече информация относно инсталирането на драйвер за PS принтер, вижте Софтуерен раздел.

2

Щракнете върху меню Windows Старт.

3

За Windows 2000, изберете Настройки и Принтери.

За Windows XP/2003, изберете Принтери и факсове.

За Windows Vista изберете Контролен панел > Хардуер и звук

> Принтери.

4

Изберете принтера Samsung CLP-350 Series PS.

5

Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на принтера и изберете Свойства.

6

За Windows 2000/XP/2003/Vista изберете Настройки на

устройството.

7

Изберете размера на паметта, която сте инсталирали от Printer

Memory

в глава Опции за инсталиране.

8

Щракнете върху OK.

9

.2

<Инсталиране на аксесоари>

10

Спецификации

Забележка

Предоставените тук номера подлежат на промени в съответствие с условията на инсталиране.

Елемент

Скорост на печат a

Спецификации и описание

Черно-бяло: До 19 ppm b

в A4

(19 ppm в Letter)

Цвят: До 5 ppm в A4 (Letter)

Максимум 2 400 x 600 dpi ефективен изход Разделителна способност на печат

Време на загряване По-малко от 40 секунди (студен старт)

Първи момент на край на печат

От състояние на готовност:

Черно-бяло: По-малко от 14 секунди

Цвят: По-малко от 24 секунди

Експлоатационен живот на консумативите c

От състояние на студен старт:

Черно-бяло: По-малко от 50 секунди

Цвят: По-малко от 60 секунди

Средна производителност черната касета:

4 000 d

стандартни страници (Доставя се с касета за 3 000 страници)

Средна производителност на касета циан/ на касета магента/жълтата касета:

2 000 d

стандартни страници (Доставя се с касета за 1 500 страници)

Ниво на шума e

Модул за изображения: Около 20 000 черни страници или 46 000 изображения

Контейнер за отпадъчен тонер: Около

1 250 страници (пълноцветни, 5% покритие) или 5 000 изображения

Режим на печат

Черно-бяло: По-малко от 49 dBA

Цвят: По-малко от 48 dBA

Режим на готовност: По-малко от 35 dBA

Енергийна мощност AC 110 - 120 V или AC 220 - 240 V

Вижте етикета върху принтера, указващ мощността, волтажа, честотата (в Hz) и типа ел. ток на Вашия принтер.

Консумация на електроенергия

• Средно: 400 W

• Енергоспестяващ режим: по-малко от 10 W

Външни измерения

(W x D x H)

390 x 420 x 270 мм

10

.1

<Спецификации>

Елемент Спецификации и описание

Тегло

Тегло на пакета

Работна среда

Памет

Шрифтове

Интерфейс

Съвместим с OS & драйвер

14,8 кг

(включително консумативи)

Хартия

Синтетичен материал

Температура

2,72 кг

0,453 кг от 10 дo 32,5 °C

Влажност от 20% до 80% RH

128 MB (с възможност за разширение до

256 MB)

45 с възможност за мащабиране, 1 bitmap и 136 PS

USB 2.0

Ethernet 10/100 Base TX

Windows 2000/

2003/XP/Vista

Различни

Linux OS

SPL-C (Samsung Printer

Language Color) драйвер, PCL6,

PostScript драйвер

PostScript драйвер

Език на принтера

Mac 10.3 ~ 10.4

PostScript драйвер

SPL-C, PCL6, PostScript 3

Опция 250 табла за листи

Цикъл на действие Месечно до 24 200 изображения a. Скорост на печат: тя се повлиява от използваната операционна система, производителността на компютъра, приложния софтуер, метода на връзка, типа на използваните средства и размера им, а също и от сложността на задачата.

b. ppm: страници в минута.

c. Броят страници може да бъде повлиян от работната среда, интервала на печат, вида на средството за работа и размера му.

d. Обявената производителност е според ISO/IEC 19798.

e. Ниво на шума: ниво на звуково налягане, ISO7779.

11

Речник

BOOTP

Представлява протоколът Bootstrap, използван от мрежовия клиент за автоматично извличане на IP адреса. Това обикновено се прави при bootstrap процеси в компютри или използваните от тях операционни системи. Сървърите BOOTP задават IP адреса на всеки клиент, като го избират от група адреси.

DHCP

Протоколът за динамично конфигуриране на хост (DHCP) представлява мрежов протокол от тип клиент-сървър. DHCP сървърът предоставя параметри за конфигурация, специфични за заявките на хоста на DHCP клиента, като по принцип изисканата от хоста на клиента информация е предназначена за участие в IP мрежа.

DIMM

Двойният модул за вътрешна памет (DIMM), представлява малка платка-памет. DIMM съхранява всички данни в принтера, като например данни за печат, за получавани факсове или сканирани файлове.

DNS

Сървърът за име на домейн (DNS) представлява съхраняващата свързаната с името на домейна система при разпределена в мрежата база данни.

DPI

Това е мярка за измерване на резолюцията, която се използва за печат или сканиране. По принцип колкото повече точки се съдържат в един инч при по-голяма резолюция, толкова по-видими са дребните детайли от изображението и толкова по-голям е размера на файла.

Ethernet

Ethernet представлява технология за локални компютърни мрежи

(LAN), основаваща се на пренос на рамки. Тя дефинира окабеляването и сигнализирането във физическия слой, както форматите и протоколите за разпространение на рамките, определящи достъпа до медията (MAC)/слоя за свързване на данни в OSI модела. Тази технология в най-широко използваната LAN технология в момента.

IP адрес

Адресът на Интернет протокола (IP aдрес) представлява уникален номер, който устройството използва за идентифициране и комуникация с други устройства в мрежата, като за целта се използва стандарта Internet Protocol (IP).

IPM

Изображения в минута.

ISO

Международната организация по стандартизиране (ISO) е международна система за определяне на стандарти, която се състои от представители на национални организации за стандартизиране. Тя създава световни промишлени и търговски стандарти.

OPC барабан

Механизъм, който генерира виртуално изображение за печат, като използва лазерен лъч, излъчен от лазерен принтер, като обикновено е в зелено или сиво и във форма на цилиндър. Блокът за експониране на барабана се износва бавно при използване на принтера и трябва да бъде подменян, тъй като се надрасква от носителите и замърсяванията.

PDF

Преносимият формат за документи (PDF) представлява индивидуален файлов формат, разработен от Аdobe Systems и е предназначен за представяне на двуизмерни документи във формат, зависим от устройството и резолюцията.

PostScript

PostScript (PS) е език за описание на страници и програмиране, който се използва основно в електронни приложения и предпечатни дейности, и се стартира от интерпретатор с цел генериране на изображение.

PPM

Страници в минута. PPM показва скоростта на принтера, броят на отпечатваните страници в минута.

PRN файл

Интерфейс за драйвер, позволяващ на софтуера да взаимодейства с драйвера на устройството при използване на стандартни входно/ изходни системни заявки и който опростява редица задания.

PS

Вижте PostScript.

TCP/IP

Протокол за управление на предаването (TCP) и Интернет протокол (IP). Това е набор от протоколи за комуникация, които внедряват групата протоколи, чрез които работи Интернет и повечето комерсиални мрежи.

URL

Единният локатор за ресурси (URL) представлява глобалния адрес на документи и ресурси в Интернет. Първата част на адреса обозначава кой протокол трябва да се използва, а втората част задава IP адреса или името на домейна, в който се намира дадения ресурс.

11

.1

<Речник>

USB

Универсалната серийна шина (USB) представлява стандарт, разработен от USB Implementers Forum, Inc., предназначен за свързване на компютри и периферни устройства. За разлика от паралелния порт, USB е предназначен за едновременно свързване на USB порт на един компютър с множество периферни устройства.

Двустранен печат

Това е механизъм, който автоматично обръща листа хартия по такъв начин, че принтерът (или скенера) да може да печата и от двете страни на листа. Оборудваните с двустранен печат принтери могат да печатат и от двете страни.

Индикатор

Светоизлъчващ диод (LED), който представлява полупроводник, обозначаващ състоянието на устройството.

Интранет

Това е частна мрежа, която си служи с Интернет протоколи, мрежов тип свързване и е с възможност за приложение на обществена телекомуникационна мрежа за защитено споделяне на част от информацията или действията на организацията със служителите на компанията. Понякога терминът се отнася само до най-видимата част от услугата, вътрешната уеб страница.

Касета на принтера

Представлява подобно на бутилка устройство, поставено в принтера, което съдържа тонер. Тонерът представлява прахообразно вещество в лазерните принтери и фотокопирните машини, който формира текст и изображенията върху отпечатания носител. Тонерът може да бъде стопен във фюзера, поради стопяването му върху хартиените влакна.

Контролен панел

Контролният панел представлява хоризонталната част, в която се извеждат средствата за управление. Обикновено се намира от предната страна на устройството.

Маска на подмрежа

Битовете се маскират за да се укаже колко от тях в октавите указват подмрежа и колко се използват за адресиране на хоста.

Медия за печат

Това са различни медии, като хартия, пликове, етикети и слайдове, които могат да бъдат използвани в принтер, скенер, факс или копирна машина.

По подразбиране

Първоначално зададените стойности.

Покритие

Този термин се използва при печата, като мярка за използвания в печата тонер и обикновено има стойност 5%. 5% покритие означава, че хартия с размер A4 е покрита с около 5% изображения или текст.

Така че, ако хартията или оригиналният материал са покрити с комплексни изображения или предимно с текст, покритието ще бъде около 5% и в същото време, използването на тонера ще бъде еднакво с покритието.

Полутон

Това е тип на изобразяване, който симулира сива тоналност чрез изменения на броя на точките. Областите с по-наситени цветове съдържат по-голям брой точки, а по-светло оцветените - по-малък.

Протокол

Представлява конвенция или стандарт, управляващ или разрешаващ връзка, комуникация и пренос на данни между две точки в мрежа.

Резолюция

Остротата на изображението, измерено в точки на инч (dpi). Колкото по-голяма е стойността на dpi, толкова по-голяма е резолюцията.

Сиво тониране

Сиви отсенки, представящи светлите и тъмни части на изображението при преобразуване на цветните изображения в сиво тонирано, цветовете се представят с различни отсенки на сивото.

Фюзерен блок

Това е част на лазерния принтер, която разтопява тонера върху печатния носител Състои се от две горещи ролки. След като тонерът се пренесе върху хартията, фюзерният блок прилага топлина и налягане, като така осигурява, че тонерът остава трайно върху хартията и поради това хартията излиза загрята от лазерния принтер.

Цикъл на действие

Цикълът на изпълнение представлява количеството страници, които не се отразяват върху производителността на принтера в рамките на един месец. По принцип принтерът има ограничен експлоатационен цикъл, който се измерва в страници на година.

Продължителността на живота представлява средния капацитет на отпечатани страници и стандартно се ограничава в рамките на гаранционния период. Например, ако цикълът на действие е

48 000 страници на месец, като приемем, че месецът има

20 работни дни, ограничението за дневно отпечатвани страници е

2 400 и това количество съвсем не е малко.

Шлюз

Това е връзката между компютърните мрежи или между компютърната мрежа и телефонната линия. Също е много популярен елемент, тъй като представлява компютър или мрежа, която позволява достъп до друг компютър или мрежа.

11

.2

<Речник>

И

НДЕКС

L

Linux

изисквания 2.2

проблеми 7.11

M

Macintosh

изисквания 2.2

проблеми 7.12

manual feed, use 4.7

P

PostScript

проблеми 7.11

S

SyncThru Web Service 6.9

U

USB порт 1.2

W

Windows

изисквания 2.2

проблеми 7.10

В

вече отпечатана хартия, печат 4.10

външна поддръжка 1.2

Г

горен капак 1.2

Д

дисплей 1.3

допълнителна табла 1.2, 8.1

драйвер

инсталация 3.3

функция 2.1

дръжка 1.2

Е

етикети, печат 4.9

З

заден капак 1.2

засядане

съвети за задръстванията 7.1

захранваща букса 1.2

избягване на

И

изходна табла 1.2

индикатор

състояние 1.4

К

капак на контролния панел 1.2

картички, печат 4.10

качество

разрешаване на проблем с печата 7.7

компакт диск със софтуер за принтер 2.1

консумативи

очаквана продължителност на живота на касетата 6.3

поръчка на консумативи 3.1, 8.1

контролен панел 1.2, 1.3

М

материали с потребителски размер, печат 4.10

медия за печат

избор на медия за печат 4.1

препоръки 4.1

спецификация 4.2

модул памет

инсталиране 9.1

поръчка 8.1

мрежа

изисквания 3.2

настройване 3.1

мрежов порт 1.2

1

О

от уеб сайта 6.9

отстраняване на проблеми 7.1

отчет за конфигуриране 6.1

П

печат 5.1

разрешаване на проблеми 7.5

пликове, печат 4.8

поддръжка 6.1

касета на принтера 6.3

части за поддръжка 6.9

поръчка на консумативи 8.1

почистване

на външната страна 6.1

отвътре 6.1

превключвател на захранването 1.2

преден капак 1.2

предоставен софтуер 2.1

проблеми

Linux 7.11

Macintosh 7.12

PostScript 7.11

Windows 7.10

качество на печат 7.7

печат 7.5

устройство за подаване на хартия 7.4

прозрачни материали, печат 4.9

Р

ръчно зареждане, използване 4.8

С

светодиод

състояние 1.4

смяна на компоненти

касета на принтера 6.5

спецификации 10.1

стоп 1.3

състояние 1.3

Т

табла

допълнителна табла 1.2

регулиране дължината 4.6

табла 1 1.2

на ширината и

Х

хартия

зареждане в табла 1 4.4

зареждане на допълнителната табла 4.4

изчистване на задръствания 7.1

настройване на размера на хартията в таблата 4.11

проблеми хартията 7.4

при подаване на

промяна на размера 4.6

2

Принтер Samsung

Софтуерен раздел

С

ОФТУЕРЕН РАЗДЕЛ

С

ЪДЪРЖАНИЕ

Г

ЛАВА

1:

И

НСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА НА ПРИНТЕРА ПОД

W

INDOWS

Инсталиране на софтуера на принтера ................................................................................................................... 6

Инсталиране на софтуера за локално разпечатване .................................................................................. 6

Инсталиране на софтуера за мрежово разпечатване ................................................................................. 9

Преинсталиране на софтуера на принтера ........................................................................................................... 12

Деинсталиране на софтуера на принтера ............................................................................................................. 13

Инсталиране на моно-драйвер за принтер ........................................................................................................... 13

Г

ЛАВА

2:

О

СНОВИ НА ПЕЧАТА

Печат на документ ................................................................................................................................................... 15

Печат към файл (PRN) ............................................................................................................................................ 16

Настройки на принтера ........................................................................................................................................... 16

Раздел Layout ............................................................................................................................................... 17

Раздел Paper ................................................................................................................................................ 17

Раздел Graphics ............................................................................................................................................ 18

Раздел Extras ................................................................................................................................................ 19

Раздел About ................................................................................................................................................. 20

Раздел Printer ............................................................................................................................................... 20

Използване на предпочитана настройка .................................................................................................... 20

Използване на Помощта .............................................................................................................................. 20

Г

ЛАВА

3:

Р

АЗШИРЕН ПЕЧАТ

Печат на няколко страници на един лист хартия (печат N-Up) ........................................................................... 21

Печат на плакати ..................................................................................................................................................... 22

Печат на брошури .................................................................................................................................................... 22

Печат от двете страни на хартията ........................................................................................................................ 23

Печат на намален или уголемен документ ........................................................................................................... 23

Събиране на документа на избран размер хартия ............................................................................................... 23

1

Използване на водни знаци .................................................................................................................................... 24

Използване на съществуващ воден знак ................................................................................................... 24

Създаване на воден знак ............................................................................................................................. 24

Редакция на воден знак ............................................................................................................................... 24

Изтриване на воден знак ............................................................................................................................. 24

Използване на подложки ......................................................................................................................................... 25

Какво е подложка? ........................................................................................................................................ 25

Създаване на нова подложка за страница ................................................................................................. 25

Използване на подложка на страница ........................................................................................................ 25

Изтриване на подложка за страница .......................................................................................................... 25

Г

ЛАВА

4:

И

ЗПОЛЗВАНЕ НА

W

INDOWS

P

OST

S

CRIPT

ДРАЙВЕР

Настройки на принтера ........................................................................................................................................... 26

Advanced

...................................................................................................................................................... 26

Използване на Помощта .............................................................................................................................. 26

Г

ЛАВА

5:

Л

ОКАЛНО СПОДЕЛЯНЕ НА ПРИНТЕРА

Настройване на хост компютър .............................................................................................................................. 27

Настройване на компютър клиент .......................................................................................................................... 27

Г

ЛАВА

6:

И

ЗПОЛЗВАНЕ НА

S

MART

P

ANEL

Запознаване със Smart Panel ................................................................................................................................. 28

Отваряне на Ръководството за отстраняване на проблеми ................................................................................ 29

Използване на Помощна програма за настройки на принтера ............................................................................ 29

Използване на Помощния файл на екрана ................................................................................................ 29

Промяна на програмните настройки на Smart Panel ............................................................................................ 29

Г

ЛАВА 7:

И

ЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНТЕРА ПОД L

INUX

Първи стъпки ............................................................................................................................................................ 30

Инсталиране на Unified Linux Driver ....................................................................................................................... 30

Инсталиране на Unified Linux Driver ............................................................................................................ 30

Деинсталиране на Unified Linux Driver ........................................................................................................ 31

Използване на Unified Driver Configurator .............................................................................................................. 32

Отваряне на Unified Driver Configurator ...................................................................................................... 32

2

Конфигурация на принтери ......................................................................................................................... 32

Конфигурация на портове ............................................................................................................................ 33

Конфигуриране на свойства на принтера .............................................................................................................. 33

Печат на документ ................................................................................................................................................... 34

Печат от приложения ................................................................................................................................... 34

Печат на файлове ........................................................................................................................................ 34

Г

ЛАВА 8:

И

ЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНТЕРА ВИ С M

ACINTOSH

Инсталиране на Софтуера ..................................................................................................................................... 35

Драйвер на принтера ................................................................................................................................... 35

Настройка на принтера ........................................................................................................................................... 36

За свързан с мрежов кабел ......................................................................................................................... 36

За свързан с USB кабел ............................................................................................................................... 36

Печатане .................................................................................................................................................................. 37

Печат на документ ........................................................................................................................................ 37

Смяна на настройките на принтера ............................................................................................................ 37

Печат на няколко страници върху един лист хартия ................................................................................. 39

3

4

5

1

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

Тази глава включва:

Инсталиране на софтуера на принтера

Преинсталиране на софтуера на принтера

Деинсталиране на софтуера на принтера

Инсталиране на моно-драйвер за принтер

Б

ЕЛЕЖКА :

Следната процедура се отнася за Windows XP, за други операционни системи вижте съответното потребителско ръководство на Windows или онлайн помощта.

Инсталиране на софтуера на принтера

Можете да инсталирате софтуера на принтера за локално или мрежово разпечатване. За да инсталирате софтуера на принтера на компютъра, извършете съответната инсталационна процедура в зависимост от използвания принтер.

Драйверът на принтера е софтуер, който позволява на вашия компютър да комуникира с принтера ви. Процедурата за инсталиране на драйвери може да варира в зависимост от операционната система, която използвате.

Преди инсталация, затворете всички приложения на своя компютър.

Инсталиране на софтуера за локално разпечатване

Локалният принтер е принтер, пряко свързан с компютъра чрез кабела, доставен с вашия принтер, например USB или паралелен кабел. Ако принтерът ви е свързан към мрежа,

прескочете тази стъпка и отидете на “Инсталиране на софтуера за мрежово разпечатване” на страница 9.

Можете да инсталирате софтуера на принтера ръчно или чрез типичния метод.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако по време на процедурата по инсталация се появи прозорецът “Съветник за нов хардуер”, кликнете в горния десен ъгъл на кутийката, за да затворите прозореца, или кликнете Отказ.

Типична инсталация

Това се препоръчва на повечето потребители. Всички компоненти, необходими за работата на принтера, ще бъдат инсталирани.

1

Уверете се, че принтерът е свързан с компютъра и е включен.

2

Поставете доставения с принтера CD-ROM във вашето

CD-ROM устройство.

CD-ROM дискът трябва да се стартира сам и да се появи инсталационен прозорец.

Ако инсталационният прозорец не се появи, кликнете

Старт, след което Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която представлява вашето устройство, и кликнете OK.

Ако използвате Windows Vista, кликнете СтартВсички

програми

ПринадлежностиИзпълни и въведете

X:\Setup.exe

.

Ако прозорецът Автоматично изпълнение се появи във

Windows Vista, кликнете Изпълни Setup.exe в поле

Инсталиране или изпълнение на програма и кликнете

Продължи в прозорец Контрол върху потребителски

акаунт.

3

Кликнете Next.

• Ако е необходимо, изберете език от падащия списък.

6

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

4

Изберете Typical installation for a local printer. Кликнете

Next

.

Ако не желаете това, кликнете Finish.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако принтерът ви още не е свързан с компютъра, ще се появи следният прозорец.

• След като свържете принтера, кликнете Next.

• Ако не желаете да свързвате принтера на този етап, кликнете

Next

и No на следващия екран. Тогава инсталацията ще започне, а в края й ще се разпечата пробна страница.

Инсталационният прозорец, показан в настоящото

Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използваните принтер и интерфейс.

5

След като инсталацията приключи, ще се появи прозорец, който иска от вас да бъде разпечатана пробна страница.

Ако изберете да разпечатате пробна страница, отметнете кутийката и кликнете Next.

В противен случай, просто кликнете Next и прескочете на стъпка 7.

6

Ако пробната страница се разпечата правилно, кликнете

Yes

.

Ако не, кликнете No, за да я разпечатате наново.

7

За да се регистрирате като потребител на Принтери

Samsung и да получавате информация от Samsung, отметнете кутийката и кликнете Finish. Тогава ще бъдете препратени към уебсайта на Samsung.

7

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

Б

ЕЛЕЖКА

:

След като инсталацията приключи, ако драйверът на принтера ви не работи правилно, го преинсталирайте.

Вж. “Преинсталиране на софтуера на принтера” на стр. 12.

Ръчна инсталация

Можете да изберете отделните компоненти, които да бъдат инсталирани.

1

Уверете се, че принтерът е свързан с компютъра и е включен.

2

Поставете доставения с принтера CD-ROM във вашето

CD-ROM устройство.

CD-ROM дискът трябва да се стартира сам и да се появи инсталационен прозорец.

Ако инсталационният прозорец не се появи, кликнете

Старт, след което Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която представлява вашето устройство, и кликнете OK.

Ако използвате Windows Vista, кликнете СтартВсички

програми

ПринадлежностиИзпълни и въведете

X:\Setup.exe

.

Ако прозорецът Автоматично изпълнение се появи във

Windows Vista, кликнете Изпълни Setup.exe в поле

Инсталиране или изпълнение на програма и кликнете

Продължи в прозорец Контрол върху потребителски

акаунт.

5

Изберете своя принтер и кликнете Next.

3

Кликнете Next.

• Ако е необходимо, изберете език от падащия списък.

View User’s Guide: Позволява ви да видите

Потребителското ръководство. Ако вашият компютър няма Adobe Acrobat, кликнете върху тази опция и тя автоматично ще ви инсталира Adobe Acrobat Reader.

4

Изберете Custom installation. Кликнете Next.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако принтерът ви още не е свързан с компютъра, ще се появи следният прозорец.

• След като свържете принтера, кликнете Next.

• Ако не желаете да свързвате принтера на този етап, кликнете

Next

и No на следващия екран. Тогава инсталацията ще започне, а в края й ще се разпечата пробна страница.

Инсталационният прозорец, показан в настоящото

Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използваните принтер и интерфейс.

8

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

6

Изберете компонентите за инсталиране и кликнете Next.

Б

ЕЛЕЖКА :

Можете да промените желаната папка за инсталация, като кликнете [Browse].

7

След като инсталацията приключи, ще се появи прозорец, който иска от вас да бъде разпечатана пробна страница.

Ако изберете да разпечатате пробна страница, отметнете кутийката и кликнете Next.

В противен случай, просто кликнете Next и прескочете на стъпка 9.

8

Ако пробната страница се разпечата правилно, кликнете

Yes

.

Ако не, кликнете No, за да я разпечатате наново.

9

За да се регистрирате като потребител на Принтери

Samsung и да получавате информация от Samsung, отметнете кутийката и кликнете Finish. Тогава ще бъдете препратени към уебсайта на Samsung.

Ако не желаете това, кликнете Finish.

Инсталиране на софтуера за мрежово разпечатване

Когато свържете принтера си с мрежа, трябва първо да конфигурирате TCP/IP настройките за него. След като зададете и проверите TCP/IP настройките, сте готови да инсталирате софтуера на всеки компютър в мрежата.

Можете да инсталирате софтуера на принтера ръчно или чрез типичния метод.

Типична инсталация

Това се препоръчва на повечето потребители. Всички компоненти, необходими за работата на принтера, ще бъдат инсталирани.

1

Уверете се, че принтерът е свързан с мрежата и е включен.

За подробности относно свързването с мрежата, вижте

Потребителското ръководство за принтера.

2

Поставете доставения с принтера CD-ROM във вашето

CD-ROM устройство.

CD-ROM дискът трябва да се стартира сам и да се появи инсталационен прозорец.

Ако инсталационният прозорец не се появи, кликнете

Старт, след което Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която представлява вашето устройство, и кликнете OK.

Ако използвате Windows Vista, кликнете Старт

Всички

програми

ПринадлежностиИзпълни и въведете

X:\Setup.exe

.

Ако прозорецът Автоматично изпълнение се появи във

Windows Vista, кликнете Изпълни Setup.exe в поле

Инсталиране или изпълнение на програма и кликнете

Продължи в прозорец Контрол върху потребителски

акаунт.

9

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

3

Кликнете Next.

• Ако е необходимо, изберете език от падащия списък.

View User’s Guide: Позволява ви да видите

Потребителското ръководство. Ако вашият компютър няма Adobe Acrobat, кликнете върху тази опция и тя автоматично ще ви инсталира Adobe Acrobat Reader.

4

Изберете Typical installation for a network printer.

Кликнете Next.

6

След като приключите инсталацията, се появява прозорец, който иска да бъде разпечатана пробна страница и да се регистрирате като потребител на принтери Samsung, за да получавате информация от Samsung. Ако сте съгласни, отметнете съответните кутийки и кликнете Finish.

Ако не желаете това, кликнете Finish.

5

Появява се списъкът с принтери, достъпни чрез мрежата.

Изберете принтера, който желаете да инсталирате, и кликнете Next.

Б

ЕЛЕЖКА :

След като инсталацията приключи, ако драйверът на принтера ви не работи правилно, го преинсталирайте.

Вж. “Преинсталиране на софтуера на принтера” на стр. 12.

• Ако не виждате своя принтер в списъка, кликнете Update, за да обновите списъка, или изберете Add TCP/IP Port, за да добавите своя принтер към мрежата. За да добавите принтера към мрежата, въведете името на порта и IP адреса на принтера.

За да проверите IP адреса или MAC адреса на принтера си, разпечатайте страница за Мрежова конфигурация.

• За да откриете споделен мрежов принтер (UNC пътека), изберете Shared Printer [UNC] и въведете името на споделения принтер на ръка, или намерете споделения принтер, като кликнете бутона Browse.

Б

ЕЛЕЖКА

:

Ако не можете да откриете своята машина в мрежата, моля изключете защитната стена и кликнете Update.

10

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

Ръчна инсталация

Можете да избирате отделни компоненти за инсталация и да посочите специфичен IP адрес.

1

Уверете се, че принтерът е свързан с мрежата и е включен.

За подробности относно свързването с мрежата, вижте

Потребителското ръководство за принтера.

2

Поставете доставения с принтера CD-ROM във вашето

CD-ROM устройство.

CD-ROM дискът трябва да се стартира сам и да се появи инсталационен прозорец.

Ако инсталационният прозорец не се появи, кликнете

Старт, след което Изпълни. Напишете X:\Setup.exe, като замените “X” с буквата, която представлява вашето устройство, и кликнете OK.

Ако използвате Windows Vista, кликнете СтартВсички

програми

ПринадлежностиИзпълни и въведете

X:\Setup.exe

.

Ако прозорецът Автоматично изпълнение се появи във

Windows Vista, кликнете Изпълни Setup.exe в поле

Инсталиране или изпълнение на програма и кликнете

Продължи в прозореца Контрол върху потребителски

акаунт.

5

Появява се списъкът с принтери, достъпни чрез мрежата.

Изберете принтера, който желаете да инсталирате, и кликнете Next.

3

Кликнете Next.

• Ако е необходимо, изберете език от падащия списък.

View User’s Guide: Позволява ви да видите

Потребителското ръководство. Ако вашият компютър няма Adobe Acrobat, кликнете върху тази опция и тя автоматично ще ви инсталира Adobe Acrobat Reader.

4

Изберете Custom installation. Кликнете Next.

• Ако не виждате своя принтер в списъка, кликнете Update, за да обновите списъка, или изберете Add TCP/IP Port, за да добавите своя принтер към мрежата. За да добавите принтера към мрежата, въведете името на порта и IP адреса на принтера.

За да проверите IP адреса или MAC адреса на принтера си, разпечатайте страница за Мрежова конфигурация.

• За да откриете споделен мрежов принтер (UNC пътека), изберете Shared Printer [UNC] и въведете името на споделения принтер на ръка, или намерете споделения принтер, като кликнете бутона Browse.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако не можете да откриете своята машина в мрежата, моля изключете защитната стена и кликнете Update.

С

ЪВЕТ

: Ако искате да посочите специфичен IP адрес за специфичен мрежов принтер, кликнете бутона Set IP Address.

Появява се прозорецът Задаване на IP адрес. Направете следното:

11

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

a. Изберете принтер от списъка, на който желаете да зададете специфичен IP адрес.

b. Ръчно конфигурирайте IP адрес, подмрежова маска и шлюз за принтера, след което кликнете Configure, за да зададете специфичния IP адрес на мрежовия принтер.

c. Кликнете Next.

6

Изберете компонентите за инсталиране. След като изберете компонентите, се появява следният прозорец.

Можете също така да промените името на принтера, да споделите принтера в мрежата, да посочите принтера за принтер по подразбиране, както и да смените името на порта на всеки принтер. Кликнете Next.

Преинсталиране на софтуера на принтера

Можете да преинсталирате софтуера в случай, че инсталацията е неуспешна.

1

Стартирайте Windows.

2

В менюто Старт, изберете Програми или Всички

програмиимето на драйвера на вашия принтер

Maintenance

.

3

Изберете Repair и кликнете Next

.

4

Появява се списъкът с принтери, достъпни чрез мрежата.

Изберете принтера, който желаете да инсталирате, и кликнете Next.

За да инсталирате този софтуер на сървър, отметнете кутийката Setting up this printer on a server.

7

След като приключите инсталацията, се появява прозорец, който иска да бъде разпечатана пробна страница и да се регистрирате като потребител на принтери Samsung, за да получавате информация от Samsung. Ако сте съгласни, отметнете съответните кутийки и кликнете Finish.

Ако не желаете това, кликнете Finish.

• Ако не виждате своя принтер в списъка, кликнете Update, за да обновите списъка, или изберете Add TCP/IP Port, за да добавите своя принтер към мрежата. За да добавите принтера към мрежата, въведете името на порта и

IP адреса на принтера.

• За да откриете споделен мрежов принтер (UNC пътека), изберете Shared Printer [UNC] и въведете името на споделения принтер на ръка, или намерете споделения принтер, като кликнете бутона Browse.

Ще видите списък с компоненти, в който можете да преинсталирате всеки елемент поотделно.

Б

ЕЛЕЖКА :

След като инсталацията приключи, ако драйверът на принтера ви не работи правилно, го преинсталирайте.

Вж. “Преинсталиране на софтуера на принтера” на стр. 12.

12

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако принтерът ви още не е свързан с компютъра, ще се появи следният прозорец.

• След като свържете принтера, кликнете Next.

• Ако не желаете да свързвате принтера на този етап, кликнете

Next

и No на следващия екран. Тогава инсталацията ще започне, а в края й ще се разпечата пробна страница.

Преинсталационният прозорец, показан в настоящото

Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използваните принтер и интерфейс.

5

Изберете компонентите, които желаете да преинсталирате, и кликнете Next

.

Ако сте инсталирали софтуера на принтера за локален печат и изберете името на драйвера на вашия принтер, ще се появи прозорецът, който иска да разпечатате пробна страница. Направете следното: a. За да разпечатате пробна страница, отметнете кутийката и кликнете Next .

b. Ако пробната страница се разпечата правилно, кликнете

Yes

.

Ако не, кликнете No, за да я разпечатате наново.

6

Когато преинсталацията приключи, кликнете Finish.

Деинсталиране на софтуера на принтера

1

Стартирайте Windows.

2

В менюто Старт, изберете Програми или Всички

програми

името на драйвера на вашия принтер

Maintenance

.

3

Изберете Remove и кликнете Next.

Ще видите списък с компоненти, като можете да деинсталирате всеки елемент поотделно.

4

Изберете компонентите, които желаете да деинсталирате, и кликнете Next.

5

Когато компютърът поиска да потвърдите избора си, кликнете Yes.

Избраният драйвер и всичките му компоненти се деинсталират от вашия компютър.

6

След като софтуерът бъде деинсталиран, кликнете Finish.

Инсталиране на моно-драйвер за принтер

Този принтер дава моно-драйвер, за да можете да използвате принтера си като монохромен принтер. Трябва да инсталирате моно-драйвера на своя компютър. Следните стъпки ще ви насочват през процеса за инсталация.

1

Уверете се, че принтерът е свързан с компютъра и е включен. Или че компютърът и принтерът ви са свързани с мрежата.

2

Поставете доставения с принтера CD-ROM във вашето

CD-ROM устройство. CD-ROM дискът трябва да се стартира сам и да се появи инсталационен прозорец.

3

Кликнете Cancel.

Ако се появи прозорецът за потвърждение, кликнете Finish.

4

Кликнете Старт

Принтери и факсове.

13

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

5

Изберете Добавяне на принтер.

6

Когато се появи Съветник за добавяне на принтер, кликнете Напред.

7

Изберете Локален принтер, свързан към този компютър и Открий автоматично и инсталирай моя Plug and Play

принтер, след което кликнете Напред. Отидете на стъпка 13.

Ако компютърът ви не намира принтера, следвайте следващата стъпка.

8

Изберете Напред в прозореца Изберете порт за принтер.

9

В прозореца Изберете порт за принтер, изберете От

диск....

10

Кликнете Преглед, за да намерите моно-драйвер за вашия принтер.

Например: Windows XP 32 bit

Изберете CD-ROM устройството си

Printer

PC_MONO

WINXP_2000_VISTA-32.

11

Изберете файла ***.inf и кликнете Отвори.

12

Кликнете OK в прозореца Инсталиране от диск.

13

Изберете моно-драйвер в полето Принтери и кликнете

Напред.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако преди сте инсталирали моно-драйвер, ще се появи прозорецът Use Existing Driver. Изберете съответното според указанията в прозореца и кликнете Next. Също така, в зависимост от конфигурацията на компютъра ви, може да се появи прозорецът за споделяне на принтера или прозорецът за разпечатване на пробна страница; направете желания избор.

14

Въведете името на принтера си и кликнете Next.

15

Кликнете Finish, за да започнете инсталацията на монодрайвер за принтер.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако принтерът ви е свързан с мрежа, отидете на

Properties

на принтера и изберете раздел Ports, след което кликнете Add Port и Standard TCP/IP Port и създайте нов порт за свързване към принтера. За да създадете нов порт, следвайте процедурата, описана в прозореца на съветника.

14

Инсталиране на софтуера на принтера под Windows

2

Основи на печата

Тази глава обяснява опциите за печат и типичните задачи за печат под Windows.

Тази глава включва:

Печат на документ

Печат към файл (PRN)

Настройки на принтера

-

Раздел Layout

-

Раздел Paper

-

Раздел Graphics

-

Раздел Extras

-

Раздел About

-

Раздел Printer

-

Използване на предпочитана настройка

-

Използване на Помощта

Печат на документ

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Прозорецът за драйвера на вашия принтер Properties, който е показан в настоящото Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използвания принтер. Все пак, композицията на прозореца със свойства на принтера е подобна.

Проверете Операционните системи, съвместими с вашия принтер. Моля, вижте секцията Съвместимост с ОС в Спецификациите на принтера във вашето

Потребителско ръководство.

• Ако ви трябва да разберете точното наименование на своя принтер, можете да проверите на доставения с него CD-ROM.

Следната процедура описва общите стъпки, изисквани за разпечатване от различни приложения в Windows. Точните стъпки за печат на документ може да варират в зависимост от приложението, което използвате. Вижте точната процедура за печат в Потребителското ръководство на вашето софтуерно приложение.

1

Отворете документа, който желаете да разпечатате.

2

Изберете Print от менюто File. Показва се прозорецът Print.

Може да изглежда малко по-различно, в зависимост от приложението ви.

Основните настройки за печат се избират в прозореца

Print

. Тези настройки включват броя копия и диапазона за печат.

Уверете се, че е избран вашият принтер.

3

Изберете драйвера на вашия принтер от падащия списък

Name

.

За да се възползвате от функциите, които предлага драйверът на вашия принтер, кликнете Properties или

Preferences

в прозореца Print на приложението. За

подробности, вижте “Настройки на принтера” на стр. 16.

Ако виждате Setup, Printer или Options в прозореца Print, вместо това кликнете върху него. След това кликнете

Properties

на следващия екран.

Кликнете OK, за да затворите прозореца със свойства на принтера.

4

За да стартирате задачата за печат, кликнете OK или Print в прозореца Print.

15

Основи на печата

Печат към файл (PRN)

Понякога ще имате нужда да запазите данните от печат във файл за различни цели.

За да създадете файл:

1

Отметнете кутийката Print to file в прозореца Print.

2

Изберете папката, дайте име на файла и кликнете ОК.

Настройки на принтера

Можете да използвате прозореца със свойства на принтера, който ви позволява да получите достъп до всички опции на принтера, когато го използвате. Когато се покажат свойствата на принтера, можете да прегледате и промените настройките, необходими за конкретната задача за печат.

Вашият прозорец със свойства на принтера може да е различен, в зависимост от операционната ви система. Това Потребителско ръководство показва прозореца със Свойства за Windows XP.

Прозорецът за драйвера на вашия принтер Properties, който е показан в настоящото Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използвания принтер.

Ако отворите свойствата на принтера чрез папката Принтери, можете да видите допълнителни раздели на Windows (вижте своето потребителско ръководство за Windows) и раздела Printer

(вижте “Раздел Printer” на стр. 20).

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Повечето приложения на Windows препокриват настройките, които посочвате в драйвера на принтера. Първо променете всички настройки за печат, които искате, от самото софтуерно приложение, и чак след това променяйте други настройки чрез драйвера на принтера.

• Настройките, които променяте, остават в сила, само когато използвате съответната програма. За да направите

промените перманентни, ги направете в папката Принтери.

• Следната процедура е за Windows XP. За друга Windows OS, проверете съответното Потребителско ръководство на

Windows или потърсете помощ онлайн.

1. Кликнете бутона Windows Старт.

2. Изберете Принтери и факсове.

3. Изберете иконата на драйвера на вашия принтер.

4. Кликнете с десния бутон върху иконата на драйвера на принтера и изберете Предпочитания за печат.

5. Променете настройките във всеки раздел, кликнете OK.

16

Основи на печата

Раздел Layout

Разделът Layout предлага опции, с които може да настроите как да изглежда документа на разпечатаната страница. Layout

Options

включва Multiple Pages per Side, Poster Printing и

Booklet Printing

. Вижте “Печат на документ” на стр. 15 за повече

информация относно достъпа до свойства на принтера.

Раздел Paper

Използвайте следните опции, за да зададете основните спецификации за работа с хартия, когато отворите свойствата

на принтера. Вижте “Печат на документ” на стр. 15 за повече

информация относно достъпа до свойства на принтера.

Кликнете раздела Paper, за да получите достъп до различни свойства на хартията.

Paper Orientation

Paper Orientation

ви позволява да изберете посоката, в която се разпечатва информацията върху страницата.

Portrait разпечатва по ширината на страницата, като писмо.

Landscape разпечатва по дължината на страницата, като таблица.

Rotate 180 ви позволява да завъртате страницата с избраните градуси.

Portrait

Landscape

Layout Options

Layout Options

ви позволява да изберете разширени опции за печат. Можете да изберете Multiple Pages per Side и Poster

Printing

.

• За подробности, вижте “Печат на няколко страници на един лист хартия (печат N-Up)” на стр. 21.

• За подробности, вижте “Печат на плакати” на стр. 22.

• За подробности, вижте “Печат на брошури” на стр. 22.

Double-sided Printing

Double-sided Printing

ви позволява да печатате и от двете страни на хартията.

Ако тази опция не се появи, значи вашият принтер не поддържа въпросната функция.

• За подробности, вижте “Печат от двете страни на хартията” на стр. 23.

17

Основи на печата

Copies

Copies

ви позволява да изберете броя копия за разпечатване.

Можете да изберете от 1 до 999 копия.

Paper Options

Size

Size

ви позволява да зададете размера на хартията, която сте заредили.

Ако нужният размер го няма в кутийката Size, кликнете Custom.

Когато се появи прозорецът Custom Paper Setting, задайте размера на хартията и кликнете OK. Настройката се появява в списъка и вече можете да я изберете.

Source

Уверете се, че Source е настроено на съответната касета за хартия. Използвайте Manual Feeder, когато печатате върху специални материали като пликове и плаки.

Ако за източник на хартия е посочен Auto Selection, принтерът автоматично взема материал за печат в следния ред: Tray1,

Tray2.

Type

Задайте Type така, че да отговаря на хартията, заредена в касетата, от която желаете да печатате. Това ще ви осигури печат с най-добро качество. Ако не го направите, може качеството на печата да е по-лошо от желаното от вас.

Thin

: 60 ~ 70 г/м

Thick

2

.

: 90 ~ 105 г/м

Cotton

: 75 ~ 90 г/м

2

2

.

памучна хартия като Gilbert 25% и

Gilbert 100%.

Plain Paper

: Нормална обикновена хартия. Изберете този тип, ако принтерът ви е монохромен и печата върху 60 г/м

2

памучна хартия.

Recycled Paper

: 75 ~ 90 г/м

2

рециклирана хартия.

Color Paper

: 75 ~ 90 г/м

2

цветна хартия.

Archive Paper

: Ако е необходимо да поддържате архив от отпечатани документи с голяма продължителност, например архиви, изберете опцията.

First Page

Това свойство ви позволява да разпечатате първата страница на различен тип хартия от остатъка от документа. Можете да изберете източника на хартия за първата страница.

Например, заредете дебела хартия за първата страница в

Tray2

и обикновена хартия в Tray1. След това изберете Tray1 в опцията Source и Tray2 в опцията First Page.

Ако тази опция не се появи, значи вашият принтер не поддържа въпросната функция.

Scaling Printing

Scaling Printing

ви позволява автоматично или ръчно да мащабирате задачата за печат върху страницата. Можете да избирате между None, Reduce/Enlarge и Fit to Page.

• За подробности, вижте “Печат на намален или уголемен документ” на стр. 23.

• За подробности, вижте “Събиране на документа на избран размер хартия” на стр. 23.

Раздел Graphics

Използвайте следните Графични опции, за да настройвате качеството на печата според специфичните си нужди. Вижте

“Печат на документ” на стр. 15 за повече информация относно

достъпа до свойства на принтера.

Клинкете раздел Graphic, за показване на свойствата, изброени по-долу.

18

Основи на печата

Quality

Опциите за качество, които можете да изберете, зависят от модела на принтера ви.

Колкото по-висока е настройката, толкова по-ясни и отчетливи са разпечатаните знаци и графики. По-високите настройки също така увеличават времето за разпечатване на документа.

Color Mode

Можете да изберете опции за цвят. Настройката Color обикновено дава най-доброто качество на печат при цветни документи. Ако желаете да разпечатате цветен документ в сива скала, изберете Grayscale. Ако желаете да настроите цветовите опции ръчно, изберете Manual и кликнете бутона

Color Adjust

или Color Matching.

Copies Setting: Когато правите няколко копия и желаете някои от копията да са цветни, а други - в сива скала, използвайте тази опция и изберете броя на копията в сива скала.

Color Adjust: Можете да нагласяте вида на изображенията, като променяте настройките в опцията Levels.

Color Matching: Можете да нагласяте вида на изображенията, като променяте настройките в опцията

Настройки. Функцията Samsung DigiColor подпомага отпечатването на копия, които пълноценно пресъздават оригиналните цветове и нюанси на небесен и трвен цвят. Тя е предназначена за използване при отпечатване на снимки, но ще промени резултата на цвета при всички цветни отпечатани документи. Можете да изберете от опциите Basic Color,

Sapphire

, Emerald и Aquamarine.

Advanced Options

Можете да използвате разширени настройки, като кликнете върху бутона Advanced Options.

Print All Text To Black: Когато Print All Text To Black опцията е избрана, всичкият текст в документа ви ще се отпечата в плътно черно, все едно какъв цвят е на екрана.

Print All Text To Darken: Когато е отметната опцията Print All

Text To Darken

, на целия текст в документа ви се позволява да се отпечата по-тъмно, отколкото при нормален документ.

Някои принтери не поддържат тази функция.

Раздел Extras

Можете да изберете опции за продукция на вашия документ.

Вижте “Печат на документ” на стр. 15 за повече информация

относно достъпа до свойства на принтера.

Кликнете раздела Extras за достъп до следната функция:

19

Основи на печата

Watermark

Можете да създадете фоново текстово изображение, което да се разпечатва на всяка страница от документа ви.

За подробности, вижте “Използване на водни знаци” на стр. 24.

Overlay

Подложките често се използват на мястото на предварително разпечатани формуляри и хартия за писма със заглавна част.

За подробности, вижте “Използване на подложки” на стр. 25.

Output Options

Print Subset: Можете да зададете поредността, в която се разпечатват страниците. Изберете реда за печат от падащия списък.

- Normal (1,2,3): Принтерът ви разпечатва всички страници от първата до последната.

- Reverse All Pages (3,2,1): Принтерът ви разпечатва всички страници от последната до първата.

- Print Odd Pages: Принтерът ви разпечатва само страниците на документа с нечетни номера.

- Print Even Pages: Принтерът ви разпечатва само страниците на документа с четни номера.

Раздел About

Използвайте раздела About, за да видите уведомлението за авторски права и номера на версията на драйвера. Ако имате интернет браузър, можете да се свържете с интернет, като

кликнете върху иконата на уебсайта. Вижте “Печат на документ” на стр. 15 за повече информация относно достъпа до свойства

на принтера.

Раздел Printer

Ако отворите свойствата на принтера чрез папката Принтери, можете да видите раздела Printer. Можете да настроите конфигурацията на принтера.

Следната процедура е за Windows XP. За друга Windows OS, проверете съответното Потребителско ръководство на Windows или потърсете помощ онлайн.

1

Кликнете менюто Windows Старт.

2

Изберете Принтери и факсове.

3

Изберете иконата на драйвера на вашия принтер.

4

Кликнете с десния бутон върху иконата на драйвера на принтера и изберете Properties.

5

Кликнете раздела Printer и настройте опциите.

Използване на предпочитана настройка

Опцията Favorites, видима във всеки раздел със свойства, ви позволява да запазите текущите настройки на свойствата за употреба в бъдеще.

За да запазите Favorites елемент:

1

Променете настройките във всеки раздел според нуждите си.

2

Въведете име на елемента в кутийката Favorites.

3

Кликнете Save.

Когато запазите Favorites, всички текущи настройки на драйвера се запазват.

За да използвате запазена настройка, изберете елемента от падащия списък Favorites. На принтера вече е указано да печата спрямо Предпочитаната настройка, избрана от вас.

За да изтриете елемент от Предпочитани, изберете го в списъка и кликнете Delete.

Можете също така да възстановите фабричните настройки на драйвера на принтера, като изберете Printer Default от списъка.

Използване на Помощта

Вашият принтер има помощен екран, който можете да активирате, като кликнете бутона Помощ в прозореца със свойства на принтера. Тези помощни екрани дават подробна информация за функциите на принтера, предлагани ви от драйвера на принтера.

Можете също така да кликнете в горния десен ъгъл на прозореца, след което да кликнете върху някоя настройка.

20

Основи на печата

3

Разширен печат

Тази глава обяснява опциите за разпечатване и разширените задачи за печат.

Б

ЕЛЕЖКА :

• Прозорецът за драйвера на вашия принтер Properties, който е показан в настоящото Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използвания принтер. Все пак, композицията на прозореца със свойства на принтера е подобна.

• Ако ви трябва да разберете точното наименование на своя принтер, можете да проверите на доставения с него CD-ROM.

Тази глава включва:

Печат на няколко страници на един лист хартия (печат

N-Up)

Печат на плакати

Печат на брошури

Печат от двете страни на хартията

Печат на намален или уголемен документ

Събиране на документа на избран размер хартия

Използване на водни знаци

Използване на подложки

1 2

3 4

Печат на няколко страници на един лист хартия (печат N-Up)

Можете да изберете броя страници, които да се разпечатат на един лист хартия. За да разпечатате повече от една страница на лист, размерът на страниците ще бъде намален и те ще бъдат подредени по реда, който посочите. Можете да разпечатате до

16 страници на един лист.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

2

От раздела Layout, изберете Multiple Pages per Side в падащия списък Layout Type.

3

Изберете броя страници, които искате да разпечатате на всеки лист (1, 2, 4, 6, 9 или 16) в падащия списък Pages per

Side

.

4

Изберете реда на страниците от падащия списък Page

Order

, ако е необходимо.

Отметнете Print Page Border, за да разпечатате рамка около всяка страница на листа.

5

Кликнете раздел Paper, изберете източника на хартия, размера и вида.

6

Кликнете OK и разпечатайте документа.

21

Разширен печат

Печат на плакати

Тази функция ви позволява да разпечатате документ с големина една страница на 4, 9 или 16 листа хартия, за да можете след това да залепите листовете заедно и да създадете един документ с размер на плакат.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

2

Кликнете раздела Layout и изберете Poster Printing от падащия списък Layout Type.

3

Конфигурирайте опцията за плакат:

Можете да изберете оформлението на страницата от

Poster<2x2>

, Poster<3x3> Poster<4x4> или Custom. Ако изберете Poster<2x2>, продукцията автоматично ще бъде уголемена, за да покрие 4 физически страници. Ако настроите опцията на потребителски размер, можете да уголемите оригинала от 150% до 400%. В зависимост от нивото на увеличението, оформлението на страницата автоматично се наглася на Poster<2x2>, Poster<3x3>,

Poster<4x4>

.

Печат на брошури

9

8

8

9

Тази функция на принтера ви позволява да разпечатвате документа си от двете страни на хартията и подрежда страниците така, че хартията може да се сгъне на две след разпечатването, за да се получи брошура.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

2

От раздела Layout, изберете Booklet Printing от падащия списък Layout Type.

Б

ЕЛЕЖКА :

Опцията Booklet Printing не е достъпна за всички размери хартия. За да откриете размерите хартия, налични за тази функция, изберете размера на хартията в опцията Size в раздела Paper, след което проверете дали Booklet Printing в падащия списък Layout Type в раздела Layout е активирано.

3

Кликнете раздел Paper, изберете източника на хартия, размера и вида.

4

Кликнете OK и разпечатайте документа.

5

След разпечатване, сгънете и свържете страниците с телбод.

Посочете застъпване в милиметри, за да улесните залепянето на листовете заедно.

3,8 мм

3,8 мм

4

Кликнете раздел Paper, изберете източника на хартия, размера и вида.

5

Кликнете OK и разпечатайте документа. Завършете плаката, като залепите листовете заедно.

22

Разширен печат

Печат от двете страни на хартията

Можете да разпечатвате и от двете страни на лист хартия. Преди печата, решете каква искате да е ориентацията на документа ви.

Опциите са:

None

Long Edge, което е конвенционалното оформление, използвано при подвързване на книги.

Short Edge, което често се използва за календари.

2

2

2

Къс ръб

3

5

2

3

5

5

3

Дълъг ръб

5

3

Б

ЕЛЕЖКА :

• Не печатайте двустранно върху етикети, плаки, пликове или дебела хартия. Може да се получи блокиране на хартията и принтерът да се повреди.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

2

В раздел Layout изберете ориентацията на хартията.

3

В секция Double-sided Printing, изберете опцията за подвързване, която искате.

4

Кликнете раздел Paper и изберете източника на хартия, размера и вида.

5

Кликнете OK и разпечатайте документа.

Б

ЕЛЕЖКА :

Ако вашият принтер няма дуплексов блок, трябва ръчно да извършите печата. Принтерът първо разпечатва всяка втора страница от документа. След разпечатване на първата част от работата, се появява прозорецът Съвет при печат.

Следвайте инструкциите на екрана, за да довършите задачата.

A

Печат на намален или уголемен документ

Можете да промените размера на съдържанието на страницата така, че след разпечатване да изглежда по-голямо или по-малко.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

2

От раздела Paper, изберете Reduce/Enlarge в падащия списък Printing Type.

3

Въведете коефициента за мащабиране в кутийката

Percentage

.

Можете също така да кликнете бутоните или .

4

Изберете източника на хартия, размера и типа в Paper

Options

.

5

Кликнете OK и разпечатайте документа.

Събиране на документа на избран размер хартия

Тази функция на принтера ви позволява да мащабирате това, което ще разпечатвате, до всеки избран размер хартия, все едно какъв е размерът на дигиталния документ. Това може да е полезно, когато искате да проверите фините детайли в малък документ.

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

2

От раздела Paper, изберете Fit to Page в падащия списък

Printing Type

.

3

Изберете правилния размер от падащия списък Output

size

.

4

Изберете източника на хартия, размера и типа в Paper

Options

.

5

Кликнете OK и разпечатайте документа.

23

Разширен печат

Използване на водни знаци

Опцията Воден знак ви позволява да разпечатате текст върху съществуващ документ. Например, може да искате надпис

“ЧЕРНОВА” или “ПОВЕРИТЕЛНО” с големи сиви букви да бъде разпечатан диагонално през първата или всички страници на документа.

С принтера идват няколко предварително дефинирани водни знака; можете да ги променяте, а също така можете да добавяте нови към списъка.

Използване на съществуващ воден знак

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

2

Кликнете раздел Extras и изберете желания от вас воден знак от падащия списък Watermark. Ще видите избрания воден знак в изображението за визуализация.

3

Кликнете OK и започнете печата.

Б

ЕЛЕЖКА :

Изображението за визуализация показва как ще изглежда страницата, след като я разпечатате.

Създаване на воден знак

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

2

Кликнете раздела Extras, след което кликнете бутона Edit в секция Watermark. Появява се прозорецът Edit Watermark.

3

Въведете текст в кутийката Watermark Message. Можете да въведете до 40 знака. Съобщението се показва в прозореца за визуализация.

Ако отметнете кутийката First Page Only, водният знак ще се отпечата само върху първата страница.

4

Изберете опциите на водния знак.

Можете да изберете името на шрифта, стила, размера или нивото на сивата скала в секция Font Attributes и да нагласите ъгъла на водния знак в секция Message Angle.

5

Кликнете Add, за да добавите нов воден знак към списъка.

6

Когато приключите с редакцията, кликнете OK и стартирайте печата.

За да спрете разпечатването на водния знак, изберете

(No Watermark)

от падащия списък Watermark.

Редакция на воден знак

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

2

Кликнете раздела Extras, след което кликнете бутона Edit в секция Watermark. Появява се прозорецът Edit Watermark.

3

Изберете водния знак, който желаете да редактирате, от списъка Current Watermarks и променете текста и опциите му.

4

Кликнете Update, за да запазите промените.

5

Кликнете OK преди да излезете от прозореца Печат.

Изтриване на воден знак

1

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

2

В раздел Extras, кликнете бутона Edit в секцията Воден знак. Появява се прозорецът Edit Watermark.

3

Изберете водния знак, който желаете да изтриете, от списъка Current Watermarks и кликнете Delete.

4

Кликнете OK преди да излезете от прозореца Печат.

24

Разширен печат

Dear ABC

Regards

WORLD BEST

WORLD BEST

Използване на подложки

Какво е подложка?

Подложката е текст и/или изображения, запазени на твърдия диск (HDD) на компютъра в специален файлов формат, който може да се разпечата върху всеки документ. Подложките често се използват на мястото на предварително разпечатани формуляри и хартия за писма със заглавна част. Вместо да използвате предварително разпечатани бланки, можете да създадете подложка, която да съдържа абсолютно същата информация, която има върху бланките ви. За да разпечатате писмо със заглавката на своята фирма, няма нужда да поставяте предварително разпечатани бланки в принтера.

Трябва само да кажете на принтера да разпечата подложката за този вид бланка върху документа.

Създаване на нова подложка за страница

За да използвате подложка за страница, трябва да създадете нова подложка, съдържаща вашето лого или изображение.

1

Създайте или отворете документ, който съдържа текст или изображение за използване в новата подложка. Поставете елементите точно така, както искате да изглеждат, след като ги разпечатате.

2

За да запазите документа като подложка, отворете

свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

3

Кликнете раздела Extras и кликнете бутона Edit в секция

Overlay

.

4

В прозореца Редакция на подложка, кликнете Create

Overlay

.

5

В прозореца Създаване на подложка, въведете име до осем знака в кутийката File name. Изберете къде да се запише файла, ако е необходимо. (Настройката по подразбиране е

C:\Formover).

6

Кликнете Save. Името се появява в кутийката Overlay List.

7

Кликнете OK или Yes, за да приключите със създаването.

Файлът не се разпечатва. Вместо това, той се запазва на твърдия диск на компютъра ви.

Б

ЕЛЕЖКА :

Размерът на подложката трябва да е същият като размера на документите, които ще разпечатвате с нея. Не създавайте подложка с воден знак.

Използване на подложка на страница

След като създадете подложка, тя е готова за разпечатване с документа ви. За да разпечатате подложка с документ:

1

Създайте или отворете документа, който желаете да разпечатате.

2

За да промените настройките за печат от софтуерното си

приложение, отворете свойствата на принтера. Вж. “Печат на документ” на стр. 15.

3

Кликнете раздел Extras.

4

Изберете желаната подложка от падащия списък Overlay.

5

Ако файлът с подложката, който търсите, не се появява в списъка Overlay, кликнете бутона Edit и Load Overlay, и изберете файла с подложката.

Ако сте съхранили файла с подложката, която искате да използвате, на външен носител, можете да го заредите, като отворите прозореца Load Overlay.

След като изберете файла, кликнете Отвори. Файлът се появява в кутийката Overlay List и е готов за печат.

Изберете подложката от кутийката Overlay List.

6

Ако е необходимо, кликнете Confirm Page Overlay When

Printing

. Ако тази кутийка е отметната, всеки път, когато подадете документ за печат, се появява прозорец със съобщение, който иска от вас да потвърдите желанието си да разпечатате подложка върху документа си.

Ако тази кутийка не е отметната и има избрана подложка, подложката автоматично ще се разпечатва с документа ви.

7

Кликнете OK или Yes, докато не започне печатът.

Избраната подложка се сваля със задачата за печат и се разпечатва върху документа ви.

Б

ЕЛЕЖКА :

Резолюцията на документа с подложката трябва да е същата като тази на документа, който ще разпечатвате с подложката.

Изтриване на подложка за страница

Можете да изтривате подложки за страница, които вече не използвате.

1

В прозореца със свойства на принтера, кликнете раздел

Extras

.

2

Кликнете бутона Edit в секция Overlay.

3

Изберете подложката, която желаете да изтриете, от кутийката Overlay List.

4

Кликнете Delete Overlay.

5

Когато се появи прозорец за потвърждение, кликнете Yes.

6

Кликнете OK преди да излезете от прозореца Печат.

25

Разширен печат

4

Използване на Windows

PostScript драйвер

Ако желаете, за печат на документ можете да използвате

PostScript драйвера, доставен с вашия системен CD-ROM.

PPD, в съчетание с PostScript драйвера, дават достъп до функции на принтера и позволяват на компютъра да комуникира с принтера. На приложения софтуерен CD-ROM има инсталационна програма за PPD.

Настройки на принтера

Можете да използвате прозореца със свойства на принтера, който ви позволява да получите достъп до всички опции на принтера, когато го използвате. Когато се покажат свойствата на принтера, можете да прегледате и промените настройките, необходими за конкретната задача за печат.

Вашият прозорец със свойства на принтера може да е различен, в зависимост от операционната ви система. Това Потребителско ръководство показва прозореца със Свойства за Windows XP.

Прозорецът за драйвера на вашия принтер Properties, който е показан в настоящото Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използвания принтер.

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Повечето приложения на Windows препокриват настройките, които посочвате в драйвера на принтера. Първо променете всички настройки за печат, които искате, от самото софтуерно приложение, и чак след това променяйте други настройки чрез драйвера на принтера.

• Настройките, които променяте, остават в сила, само когато използвате съответната програма. За да направите

промените постоянни, направете ги в папката Принтери.

• Следната процедура е за Windows XP. За друга Windows OS, проверете съответното Потребителско ръководство на

Windows или потърсете помощ онлайн.

1. Кликнете бутона Windows Старт.

2. Изберете Принтери и факсове.

3. Изберете иконата на драйвера на вашия принтер.

4. Кликнете с десния бутон върху иконата на драйвера на принтера и изберете Предпочитания за печат.

5. Променете настройките във всеки раздел, кликнете ОК.

Advanced

Можете да използвате разширени настройки, като кликнете върху бутона Advanced.

Хартия/изход ви позволява да изберете размера на хартията, която сте заредили.

Графика тази опция ви позволява да настройвате качеството на печат според специфичните си нужди.

Опции на документа тази опция ви позволява да настройвате PostScript опциите или функциите на принтера.

Използване на Помощта

Можете да кликнете в горния десен ъгъл на прозореца, след което да кликнете върху някоя настройка.

26

Използване на Windows PostScript драйвер

5

Локално споделяне на принтера

Можете да свържете принтера пряко към избран компютър от мрежата, който се нарича “хост компютър”.

Следната процедура е за Windows XP. За друга Windows OS, проверете съответното Потребителско ръководство на Windows или потърсете помощ онлайн.

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Проверете Операционните системи, съвместими с вашия принтер. Моля, вижте секцията Съвместимост с ОС в

Спецификациите на принтера във вашето Потребителско ръководство.

• Ако ви трябва да разберете точното наименование на своя принтер, можете да проверите на доставения с него CD-ROM.

Настройване на хост компютър

1

Стартирайте Windows.

2

От менюто Старт, изберете Принтери и факсове.

3

Кликнете два пъти върху иконата на драйвера на вашия

скенер.

4

От менюто Принтер, изберете Споделяне.

5

Отметнете кутийката Споделяне на този принтер.

6

Попълнете полето Име на споделеното място, след което кликнете OK.

Настройване на компютър клиент

1

Кликнете с десния бутон на мишката бутона Windows Старт и изберете Explorer.

2

Отворете мрежовата папка в лявата колона.

3

Клинкете върху споделеното име.

4

От менюто Старт, изберете Принтери и факсове.

5

Кликнете два пъти върху иконата на драйвера на вашия

скенер.

6

От менюто Принтер, изберете Свойства.

7

В раздел Портове, кликнете върху Добавяне на порт.

8

Изберете Локален порт и кликнете Нов порт.

9

Попълнете полето Enter a port name със споделеното име.

10

Изберете OK и кликнете Затвори.

11

Изберете Приложи и кликнете OK.

27

Локално споделяне на принтера

6

Използване на Smart Panel

Smart Panel е програма, която наблюдава и ви информира за състоянието на принтера и ви позволява да променяте настройките на машината. Smart Panel се инсталира автоматично със софтуера на принтера.

Б

ЕЛЕЖКИ :

• За да използвате тази програма, имате нужда от:

- За да проверите кои операционни системи са съвместими с принтера ви, проверете Спецификациите му в

Потребителското ръководство на принтера.

- Mac OS X 10.3 или по-висока

- Linux. За да проверите кои Linux системи са съвместими с принтера ви, проверете Спецификациите му в Потребителското ръководство на принтера.

- Internet Explorer версия 5.0 или по-висока за флаш анимации в HTML Помощ.

• Ако ви трябва да разберете точното наименование на своя принтер, можете да проверите на доставения с него CD-ROM.

Запознаване със Smart Panel

Ако по време на печат възникне грешка, Smart Panel се появява автоматично и я показва.

Можете също така да стартирате Smart Panel ръчно. Кликнете два пъти иконата Smart Panel в лентата със задачи (в Windows) или Информационната зона (в Linux). Можете също така да я кликнете в лентата за състояние (в Mac OS X).

Кликнете тази икона два пъти в Windows.

Кликнете тази икона в Mac OS X.

Кликнете тази икона в Linux.

Ако сте потребител на Windows, отворете менюто Старт, изберете Програми или Всички програми

името на драйвера на вашия принтер

Smart Panel

.

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Ако вече сте инсталирали повече от един принтер Samsung, първо изберете желания модел принтер, за да използвате съответния Smart Panel. Кликнете с десния бутон (в Windows и Linux) или с левия (в Mac OS X) иконата Smart Panel и изберете името на вашия принтер.

• Прозорецът на Smart Panel и съдържанието му, показани в това Потребителско ръководство, може да се различават в зависимост от използваните принтер и операционна система.

Програмата Smart Panel показва настоящото състояние на принтера, нивото на оставащия тонер в касетата на тонера и различна друга информация. Можете също така да променяте настройките.

28

Използване на Smart Panel

1

1

Ниво на тонера

Можете да видите нивото на оставащия в касетите тонер.

Принтерът и броя касети за тонер, показани в този прозорец, може да се различават в зависимост от използвания принтер.

Някои принтери не поддържат тази функция.

Buy Now

Можете да поръчате касети за тонер онлайн.

Troubleshooting Guide

Можете да видите Помощта, за да решите евентуални проблеми.

Printer Setting

Можете да конфигурирате различни настройки на принтера в прозореца Помощна програма за настройки на принтера. Някои принтери не поддържат тази функция.

Б

ЕЛЕЖКА

:

Ако принтерът ви е свързан към мрежа, а вие използвате Windows или Mac OS X, прозорецът SyncThru Web

Service

се появява вместо прозореца Помощна програма за настройки на принтера. Linux не поддържа мрежови среди.

Driver Setting

(

Само за Windows)

Можете да използвате прозореца със свойства на принтера, който ви дава достъп до всички опции на принтера, нужни ви,

за да го използвате. За подробности, вижте “Настройки на принтера” на стр. 16.

Отваряне на Ръководството за отстраняване на проблеми

Като използвате ръководството за отстраняване на проблеми, можете да видите решенията при различни състояния на грешка.

Кликнете с десния бутон (в Windows или Linux) или с левия

(в Mac OS X) иконата Smart Panel и изберете Troubleshooting

Guide

.

Използване на Помощна програма за настройки на принтера

С Помощната програма за настройки на принтера можете да конфигурирате и проверявате настройките за печат.

1

Кликнете с десния бутон (в Windows или Linux) или с левия

(в Mac OS X) иконата Smart Panel и изберете Printer

Setting

.

2

Променете настройките.

3

За да изпратите промените към принтера, кликнете бутона

Apply

.

Б

ЕЛЕЖКИ :

Ако принтерът ви е свързан към мрежа, вместо прозореца Помощна програма за настройки на принтера ще се появи прозорецът SyncThru Web Service.

Използване на Помощния файл на екрана

За повече информация относно Printer Settings Utility, кликнете .

Промяна на програмните настройки на Smart Panel

Кликнете с десния бутон (в Windows или Linux) или с левия

(в Mac OS X) иконата Smart Panel и изберете Options.

Отваря се следният прозорец.

Display when job is finished for network printer: В Windows, компютърът показва изскачащия прозорец или балон на

Smart Panel, когато задачата ви приключи.

(

Само за мрежови принтери в Windows и Mac OS X.)

Display when error occurs during printing: Компютърът показва изскачащия прозорец или балон на Smart Panel, когато по време на печат възникне грешка.

Display with: Можете да изберете как компютъра да ви показва съобщения. Ако изберете Popup window (smart

panel)

, съобщението се появява в изскачащия прозорец на

Smart Panel в Windows.

Launch Job Monitor when the job is saved in the printer: Ако съхранявате задачи за печат върху твърдия диск на принтера, компютърът отваря прозореца Монитор на задачи в Windows.

(

Само за мрежови принтери в Windows с вградени твърди дискове.)

Schedule an automatic status checking every: Компютърът редовно актуализира състоянието на принтера. Ако зададете стойност, близка до 1 секунда, компютърът ще проверява състоянието на принтера по-често, като така ще можете по-бързо да реагирате на евентуална грешка при печата.

29

Използване на Smart Panel

7

Използване на принтера под Linux

Можете да използвате своята машина и в Linux среда.

Тази глава включва:

Първи стъпки

Инсталиране на Unified Linux Driver

Използване на Unified Driver Configurator

Конфигуриране на свойства на принтера

Печат на документ

Първи стъпки

На приложения CD-ROM ще намерите пакета на Samsung’s

Unified Linux Driver, с който да използвате машината си на компютър с Linux.

След като инсталирате драйвера на своята система с Linux, пакетът ви позволява да наблюдавате известен брой устройства едновременно чрез бързите ECP паралелни портове и USB.

Пакетът с Unified Linux Driver е снабден с интелигентна и гъвкава инсталационна програма. Няма нужда да търсите допълнителни компоненти, които може да са необходими за софтуера на

Unified Linux Driver: всички нужни пакети ще бъдат прехвърлени на системата ви и инсталирани автоматично; това е възможно върху широка гама от най-популярните дистрибуции на Linux.

Инсталиране на Unified Linux Driver

Инсталиране на Unified Linux Driver

1

Уверете се, че принтерът е свързан с компютъра. Включете компютъра и машината.

2

Когато се появи прозореца за Administrator Login, въведете

root

в полето Login и въведете системната парола.

Б

ЕЛЕЖКА :

Трябва да влезете като супер-потребители (root), за да инсталирате софтуера на принтера. Ако не сте суперпотребител, помолете вашия системен администратор.

3

Поставете CD-ROM диска със софтуера на принтера.

CD-ROM дискът ще се стартира автоматично.

Ако CD-ROM дискът не се стартира автоматично, кликнете иконата в дплната част на работния плот. Когато се появи екранът Terminal, въведете:

Ако CD-ROM устройството е secondary master, а местоположението за монтиране е /mnt/cdrom,

[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[[email protected] root]#./install.sh

Б

ЕЛЕЖКА :

Инсталационната програма стартира автоматично, ако сте инсталирали и конфигурирали софтуерен пакет за автоматично стартиране (autorun).

4

Когато се появи началният екран, кликнете Next.

30

Използване на принтера под Linux

5

Когато инсталацията приключи, кликнете Finish.

Инсталационната програма е добавила на работния плот иконата Unified Driver Configurator и групата Samsung Unified

Driver в системното меню за ваше удобство. Ако имате някакви проблеми, консултирайте се с екранната помощ, достъпна чрез системното ви меню, или чрез приложенията на драйверния пакет, като например Unified Driver

Configurator

.

Деинсталиране на Unified Linux Driver

1

Когато се появи прозореца за Administrator Login, въведете

root

в полето Login и въведете системната парола.

Б

ЕЛЕЖКА :

Трябва да влезете като супер-потребители (root), за да инсталирате софтуера на принтера. Ако не сте суперпотребител, помолете вашия системен администратор.

2

Поставете CD-ROM диска със софтуера на принтера.

CD-ROM дискът ще се стартира автоматично.

Ако CD-ROM дискът не се стартира автоматично, кликнете иконата в дплната част на работния плот. Когато се появи екранът Terminal, въведете:

Ако CD-ROM устройството е secondary master, а местоположението за монтиране е /mnt/cdrom,

[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[[email protected] root]#./uninstall.sh

Б

ЕЛЕЖКА :

Инсталационната програма стартира автоматично, ако сте инсталирали и конфигурирали софтуерен пакет за автоматично стартиране (autorun).

3

Кликнете Uninstall.

4

Кликнете Next.

5

Кликнете Finish.

31

Използване на принтера под Linux

Използване на Unified Driver

Configurator

Unified Linux Driver Configurator е инструмент, предназначен найвече за конфигуриране на принтери.

След като инсталирате Unified Linux Driver, иконата на Unified

Linux Driver Configurator автоматично ще се появи на вашия работен плот.

Отваряне на Unified Driver Configurator

1

Кликнете два пъти иконата Unified Driver Configurator на работния плот.

Също така можете да кликнете иконата на Стартовото меню и да изберете Samsung Unified Driver, след което Unified

Driver Configurator

.

2

Като натиснете някой от бутоните в панела Modules, се прехвърляте към съответния конфигурационен прозорец.

Бутон Конфигурация на принтери

Бутон Конфигурация на портове

Конфигурация на принтери

Конфигурацията на принтери има два раздела: Printers и

Classes

.

Раздел Printers

Можете да видите текущата принтерна конфигурация на системата, като кликнете бутона с иконата на принтер в лявата част на прозореца на Unified Driver Configurator.

Преминава към

Printers

Configuration.

Показва всички инсталирани принтери.

Показва състоянието, името на модела и URL на вашия принтер.

Можете да използвате следните бутони за контрол на принтера:

Refresh: обновява списъка с налични принтери.

Add Printer: позволява ви да добавите нов принтер.

Remove Printer: премахва избрания принтер.

Set as Default: задава настоящия принтер за принтер по подразбиране.

Stop/Start: спира/стартира принтера.

Test: позволява ви да разпечатате пробна страница, за да проверите дали машината работи правилно.

Properties: позволява ви да видите и променяте свойствата

на принтера. За подробности, вижте страница 33.

Можете да използвате помощта на екрана, като кликнете

Help

.

3

След като промените конфигурациите, кликнете Exit, за да затворите Unified Driver Configurator.

32

Използване на принтера под Linux

Раздел Classes

Раздел Classes показва списък с налични принтерни класове.

Показва всички принтерни класове.

Показва състоянието на класа и броя принтери в класа.

Refresh: Обновява списъка с класове.

Add Class...: Позволява ви да добавите нов принтерен клас.

Remove Class: Премахва избрания принтерен клас.

Конфигурация на портове

В този прозорец можете да видите списъка с налични портове, да проверите статуса на всеки порт и да освободите порт, който е блокирал в състояние “заето”, след като собственикът му е бил преустановен по някаква причина.

Преминава към Ports

Configuration.

Показва всички налични портове.

Показва типа порт, устройството, свързано с порта, и състоянието.

Refresh: Обновява списъка с налични портове.

Release port: Освобождава избрания порт.

Конфигуриране на свойства на принтера

Чрез прозореца със свойства в Printers Configuration, можете да променяте различните свойства на своята машина като принтер.

1

Отворете Unified Driver Configurator.

Ако е необходимо, преминете към Printers Configuration.

2

Изберете своята машина от списъка с налични принтери и кликнете Properties.

3

Отваря се прозорецът Printer Properties.

Отгоре в прозореца се показват следните пет раздела:

General: позволява ви да промените местоположението и името на принтера. Въведенето в този раздел име се появява в списъка с принтери в Printers Configuration.

Connection: позволява ви да видите или изберете друг порт. Ако промените порта на принтера от USB към паралелен или обратното, докато се използва, трябва да го преконфигурирате от този раздел.

Driver: позволява ви да видите или изберете друг драйвер на принтер. Като кликнете Options, можете да зададете опциите по подразбиране на устройството.

Jobs: показва списъка със задачи за печат. Кликнете

Cancel job

, за да откажете избраната задача, и отметнете кутийката Show completed jobs, за да видите предишните задачи в списъка.

Classes: показва класа, в който е вашият принтер.

Кликнете Add to Class, за да добавите своя принтер към специфичен клас, или кликнете Remove from Class, за да премахнете принтера от избрания клас.

4

Кликнете OK, за да приложите промените и да затворите прозореца със Printer Properties.

33

Използване на принтера под Linux

Печат на документ

Печат от приложения

Има много приложения за Linux, от които ви е позволено да печатате чрез Общата система за печат на UNIX (CUPS). Можете да печатате чрез машината си от всяко подобно приложение.

1

В приложението, което използвате, изберете Print от менюто File.

2

Изберете Print пряко чрез lpr.

3

В графичния интерфейс LPR, изберете името на модела на своята машина от списъка с принтери и кликнете

Properties

.

Кликнете.

4

Променя свойствата на принтера и задачата за печат.

Отгоре в прозореца се показват следните четири раздела.

General - позволява ви да промените размера и вида хартия, ориентацията на документите, позволява дуплексната функция, добавя начални и крайни заглавки и променя броя страници на лист.

Text - позволява ви да определите полетата на страницата и да зададете текстовите опции като интервал или колони.

Graphics - позволява ви да настройвате опциите за изображение, които се използват при печат на изображения/файлове, като например цветови опции, размер на изображението или позиция на изображението.

Device - позволява ви да зададете разделителна способност на печат, източник на хартия и местоназначение.

5

Кликнете Apply, за да приложите промените и да затворите прозореца със Properties.

6

Кликнете OK в графичния интерфейс LPR, за да стартирате печата.

7

Появява се прозорецът Printing, който ви позволява да наблюдавате състояние на задачата за печат.

За да откажете текущата задача, кликнете Cancel.

Печат на файлове

Можете да разпечатвате много различни видове файлове на устройството Samsung, като използвате стандартния за CUPS начин - директно от интерфейса на командния ред. Помощната програма lpr на CUPS ви позволява да правите това. Но пакетът с драйвери замества стандартния lpr инструмент с много поудобна за потребителя LPR програма с графичен интерфейс.

За да разпечатате файл с документ:

1

Въведете lpr <file_name> в командния ред на Linux и натиснете Enter. Появява се прозорецът с графичен интерфейс на LPR.

Когато въведете само lpr и натиснете Enter, първо се появява прозорецът Select file(s) to print. Просто изберете файловете, които желаете да разпечатате, и кликнете

Open

.

2

В графичния интерфейс на LPR изберете своя принтер от списъка и сменете свойствата на принтера и задачата за печат.

За подробности относно прозореца със свойства, вижте

страница 34.

3

Кликнете OK, за да започнете печата.

34

Използване на принтера под Linux

8

Използване на принтера ви с Macintosh

Вашата машина поддържа системите Macintosh с вграден USB интерфейс или 10/100 Base-TX карта за мрежов интерфейс.

Когато разпечатвате файл от компютър Macintosh, можете да използвате PostScript драйвера, като инсталирате PPD файла.

Б

ЕЛЕЖКА :

Някои принтери не поддържат мрежов интерфейс. Проверете дали вашия принтер поддържа мрежов интерфейс в Спецификациите в

Потребителското ръководство на принтера ви.

Тази глава включва:

Инсталиране на Софтуера

Настройка на принтера

Печатане

Инсталиране на Софтуера

CD-ROM дискът с PostScript драйвер, доставен с машината ви, съдържа PPD файла за употреба с PS драйвера, както и драйвера Apple LaserWriter за печат от компютър Macintosh.

Драйвер на принтера

Инсталиране на драйвера на принтера

1

Свържете машината към компютъра чрез USB кабела или

Ethernet кабела.

2

Включете компютъра и машината.

3

Поставете CD-ROM диска с PostScript драйвера, доставен с принтера, в CD-ROM устройството.

4

Кликнете два пъти Samsung_CLP на вашия работен плот

Macintosh.

5

Кликнете папката MAC_Installer два пъти.

6

Кликнете папката MAC_Printer два пъти.

7

Кликнете два пъти върху иконата Samsung_CLBP Installer

OSX

.

8

Кликнете Continue.

9

Кликнете Install.

10

След като инсталацията приключи, кликнете Quit.

Деинсталиране на драйвера на принтера

1

Поставете CD-ROM диска, доставен с принтера, в CD-ROM устройството.

2

Кликнете два пъти иконата на CD-ROM, появила се върху работния плот на вашия Macintosh.

3

Кликнете два пъти Samsung_CLP на вашия работен плот

Macintosh.

4

Кликнете папката MAC_Installer два пъти.

5

Кликнете папката MAC_Printer два пъти.

6

Кликнете два пъти върху иконата Samsung_CLBP Installer

OSX

.

7

Изберете Uninstall и кликнете Uninstall.

8

Кликнете Continue.

9

Когато деинсталацията приключи, кликнете Quit.

35

Използване на принтера ви с Macintosh

Настройка на принтера

Настройката на принтера ви ще бъде различна в зависимост от това кой кабел използвате, за да свържете принтера към компютъра - мрежовия кабел или USB кабела.

За свързан с мрежов кабел

Б

ЕЛЕЖКА :

Някои принтери не поддържат мрежов интерфейс. Проверете дали вашия принтер поддържа мрежов интерфейс в Спецификациите му в

Потребителското ръководство на принтера ви.

Mac OS 10.3 или по-висока

1

Следвайте инструкциите за “Инсталиране на Софтуера” на страница 35, за да инсталирате PPD файла на

компютъра си.

2

Отворете Print Center или Printer Setup Utility от папката

Помощни програми.

3

Кликнете Add в списъка с принтери.

4

Изберете раздел AppleTalk.

В списъка се появява името на вашата машина.

Изберете SEC000xxxxxxxxx от кутийката на принтера, като xxxxxxxxx е различно за всяка машина.

5

Кликнете Add.

6

Ако автоматичният избор не работи правилно, изберете

Samsung

в Printer Model и името на вашия принтер в Model Name.

Принтерът ви се появява в списъка с принтери и бива зададен като принтер по подразбиране.

За свързан с USB кабел

Mac OS 10.3 или по-висока

1

Следвайте инструкциите за “Инсталиране на Софтуера” на страница 35, за да инсталирате PPD файла на

компютъра си.

2

Отворете Print Center или Printer Setup Utility от папката

Помощни програми.

3

Кликнете Add в списъка с принтери.

4

Изберете раздела USB.

5

Изберете името на своя принтер и кликнете Add.

6

Ако Автоматичният избор не работи правилно, изберете

Samsung

в Printer Model и името на вашия принтер в Model Name.

Принтерът ви се появява в списъка с принтери и бива зададен като принтер по подразбиране.

36

Използване на принтера ви с Macintosh

Печатане

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Прозорецът със свойствата на принтера в Macintosh, показан в това Потребителско ръководство, може да е различен в зависимост от използвания принтер. Все пак, композицията на прозореца със свойства на принтера е подобна.

Можете да видите наименованието на принтера си в доставения с него CD-ROM.

Печат на документ

Когато разпечатвате от Macintosh, трябва да проверите софтуерната настройка на принтера във всяко приложение, което използвате. Следвайте тези стъпки, за да разпечатвате от Macintosh.

1

Отворете приложение на Macintosh и изберете файла, който желаете да разпечатате.

2

Отворете менюто File и кликнете Page Setup (Document

Setup

в някои приложения).

3

Изберете размера на хартията, ориентацията, мащабирането и другите опции и кликнете OK.

Уверете се, че е избран вашият принтер.

Смяна на настройките на принтера

Можете да използвате разширени функции за печат, когато работите с принтера си.

В своето Macintosh приложение изберете Print от менюто File.

Името на принтера, което се появява в прозореца със свойства, може да е различно, в зависимост от използвания принтер.

С изключение на името, композицията на прозореца със свойства на принтера е подобна.

Б

ЕЛЕЖКИ :

• Опциите за настройка може да са различни в зависимост от принтера и версията на Macintosh OS.

Layout

Разделът Layout предлага опции, с които може да настроите как да изглежда документа на разпечатаната страница. Можете да разпечатвате няколко страници на един лист хартия. Изберете

Layout

от падащия списък Presets за достъп до следните функции.

Pages per Sheet: Тази функция определя колко страници да се разпечатват върху един лист. За подробности, вижте “Печат на няколко страници върху един лист хартия” в следващата колонка.

Layout Direction: Можете да изберете посоката за печат върху страницата, като в примерите на UI.

4

Отворете менюто File и кликнете Print.

5

Изберете броя копия, който искате, и посочете кои страници желаете да бъдат разпечатани.

6

Кликнете Print, когато приключите с настройката на опциите.

37

Използване на принтера ви с Macintosh

Graphics

Разделът Graphics дава опции за избор на Resolution(Quality) и Color Mode. Изберете Graphics от падащия списък Presets за достъп до графичните функции.

Printer Features

В този раздел има опции за избор на вида хартия и за нагласяне качеството на печат. Изберете Printer Features от падащия списък Presets за достъп до следните функции:

Resolution(Quality): Можете да изберете разделителната способност на принтера. Колкото по-висока е настройката, толкова по-ясни и отчетливи са разпечатаните знаци и графики. По-високите настройки също така увеличават времето за разпечатване на документа.

Color Mode: Можете да настроите цветовите опции.

Настройката Color обикновено дава най-доброто качество на печат при цветни документи. Ако желаете да разпечатате цветен документ в сива скала, изберете

Grayscale

.

Paper

Задайте Paper Type така, че да отговаря на хартията, заредена в касетата, от която желаете да печатате. Това ще ви осигури печат с най-добро качество. Ако заредите различен вид печатен материал, изберете съответния вид хартия.

Fit to Page: Тази функция на принтера ви позволява да мащабирате това, което ще разпечатвате, до всеки избран размер хартия, все едно какъв е размерът на дигиталния документ. Това може да е полезно, когато искате да проверите фините детайли в малък документ.

RGB Color: Тази настройка определя колко цветове ще бъдат рендирани. Standard е най-широко използваната настройка, при която цветовите тонове са възможно найблизки до тоновете на стандартния монитор (sRGB монитор). Режимът Vivid е подходящ за разпечатване на данни за презентация и графики. Цветовият тон на режим

Vivid

произвежда повече цветни изображения от режим

Standard

. Режимът Device върши най-добра работа при разпечатване на фини линии, дребни знаци и цветни рисунки. Цветовият тон на режим Device може да е различен от този на монитора, чистите цветове на тонера се използват за разпечатване на цветовете циан, магента и жълто.

38

Използване на принтера ви с Macintosh

Печат на няколко страници върху един лист хартия

Можете да разпечатвате по повече от една страница върху един лист хартия. Тази функция е икономичен начин за разпечатване на страници с чернови.

1

В своето Macintosh приложение изберете Print от менюто

File

.

2

Изберете Layout.

3

Изберете броя страници, който желаете да разпечатате върху един лист хартия, от падащия списък Pages per

Sheet

.

4

Изберете поредността на страниците от опцията Layout

Direction

.

За да разпечатате рамка около всяка страница на листа, изберете желаната опция от падащия списък Border.

5

Клинкете Print и принтерът ще разпечата избрания брой страници върху едната страна на всеки лист.

39

Използване на принтера ви с Macintosh

40

Използване на принтера ви с Macintosh

С

ОФТУЕРЕН РАЗДЕЛ

И

НДЕКС

L

Linux

драйвер, инсталиране 30

печат 34

свойства на принтера 33

M

Macintosh драйвер

инсталиране 35

настройка на принтера 36

печат 37

P

PostScript драйвер

инсталиране 26

В

воден знак

изтриване 24 печат 24 редакция 24 създаване 24

Д

двустранен печат 23

деинсталиране драйвер

Linux 31

деинсталиране, софтуер

Windows 13

документ, печат

Macintosh 37

Windows 15

драйвер на принтера, инсталиране

Linux 30

драйвер, инсталиране

Linux 30

З

запазване на тонер, настройка 18

И

източник на хартия, настройване

Windows 18

инсталиране драйвер на принтера

Macintosh 35

Windows 6

софтуер за Linux 30

М

монитор на състояние, използване 28

Н

настройка

запазване на тонер 18 опция true-type 18

предпочитани 20

режим за изображения 18

резолюция

Windows 18 тъмнина 18

О

ориентация, печат

Windows 17

П

печат

PRN 16

брошури 22

воден знак 24

двустранен 23

документ 15

мащабиране 23

Няколко страници на един лист (N-up)

Windows 21

няколко страници на един лист (N-up)

Macintosh 39

от Linux 34

от Macintosh 37

от Windows 15

плакат 24

41

подложка 25

събиране на страница 23

печат n-up

Macintosh 39

Windows 21

печат на брошури 22 плакат, печат 22

подложка

изтриване 25 печат 25 създаване 25

помощ, използване 20, 26 предпочитани настройки, използване 20

Р

размер на хартия, настройване 17

разширен печат, използване 21

резолюция на принтер, настройване

Windows 18

С

свойства на графика, настройване 18

свойства на екстри, настройване 19

свойства на оформление, настройване

Windows 17

свойства на принтер, настройване

Macintosh 37

Windows 16, 26

свойства на принтера

Linux 34

свойства на хартия, настройване 17

софтуер деинсталиране

Windows 13

инсталиране

Macintosh 35

Windows 6

преинсталиране

Windows 12

системни изисквания

Macintosh 35

софтуер на принтера деинсталиране

Windows 13

инсталиране

Macintosh 35

Windows 6

42

Rev.1.05

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents