Samsung HW-E350 User guide

Samsung HW-E350 User guide
HW-E350
Crystal Surround Air Track
(Активна система високоговорители)
ръководство за потребителя
представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване, моля,
регистрирайте продукта си на адрес
www.samsung.com/register
характеристики
HDMI
HDMI предава едновременно сигнали за видео и аудио, и осигурява по-ясна картина.
Устройството е оборудвано с функцията ARC, която ви дава възможност да слушате звук от вашия
телевизор чрез HDMI кабел чрез Crystal Surround Air Track. Тази функция е налична, само ако свържете
устройството с ARC съвместим телевизор.
Звук с3D дълбочина
Функцията за 3D звук добавя измерения и дълбочина към вашето слушане.
Специален звуков режим
Можете да избирате между 7 различни режима на звуци - MUSIC (МУЗИКА), NEWS (НОВИНИ), DRAMA
(ДРАМА), CINEMA (КИНО), SPORTS (СПОРТ), GAME (ИГРИ), и OFF (ИЗКЛ.) (оригинален звук) - в
зависимост от типа съдържание, на който искате да се радвате.
Многофункционално дистанционно управление
Приложеното дистанционно управление може да бъде използвано за управление на телевизора,
свързан с това устройство. (Работи само за телевизори Samsung) Дистанционното управление има
горещ клавиш, които ви дава възможност да изпълнявате редица операции с едно просто натискане на
бутона.
Активна система високоговорители
Функциите на това устройство позволяват на Активната система високоговорители да осигурява високо
качество на звука в едно тънко устройство. Това устройство не изисква сателитен високоговорител или
кабели, които обикновено се свързват с конвенционалните системи за съраунд звук.
Поддръжка на USB хост
Може да свързвате и изпълнявате файлове от външно USB устройство за съхранение като MP3
плейъри, USB флаш памети и т.н. с функцията USB HOST на Air Track.
лиценз
2.0 Channel
Dolby и символът двойно
D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories
2.0 Channel
Произведено по лиценз на Патент на САЩ №: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 и други патенти на САЩ и световни
патенти, публикувани и заявени. DTS, символът и DTS заедно със символа са регистрирани търговски марки и DTS
2.0 Channel е търговска марка на DTS, Inc. Продуктът включва софтуера. © DTS, Inc. Всички права запазени.
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на
HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.
- За да изпращате запитвания, заявки и въпроси относно изходни кодове, свържете се със Samsung по
имейл ([email protected]).
• Този продукт използва някои софтуерни програми, които се разпространяват от Independent JPEG Group.
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ указва наличието на опасно
напрежение във вътрешността на блока,
което може да предизвика токов удар.
Този символ се използва, за да насочи
вниманието Ви към важни указания за
управлението и поддръжката на продукта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или
влага.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ
ДОКРАЙ.
• Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна
заземителна връзка.
• За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина, контактът
трябва да бъде удобен.
ВНИМАНИЕ
• Апаратът не бива да бъде излаган на капене или пръски. Не поставяйте предмети, пълни с течности, напр. вази,
върху уреда.
• За да изключите напълно уреда, трябва да извадите щепсела на захранващия кабел от контакта. Следователно
щепселът на захранващия кабел трябва да бъде лесно достъпен по всяко време.
BUL
информация за безопасност
ПРеДПАзни МеРКи
6.86cm
2.7 inch
9.91cm
3.9 inch
9.91cm
3.9 inch
3.9 inch
9.91cm
Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е поставен на
гърба на вашия продукт. Инсталирайте своя продукт хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около него
за вентилация (7~10 см). Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори. Не поставяйте устройството върху усилватели
или друго оборудване, което може да се нагорещи. Устройството е предназначено за непрекъсната употреба. Извадете щепсела на
устройството от контакта, ако възнамерявате да не го използвате дълъг период от време.
По време на гръмотевични бури изваждайте щепсела на
електрозахранването от контакта. Пикове на напрежение, дължащи
се на мълнии, могат да повредят уреда.
Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина или други източници
на топлина. Това може да доведе до прегряване и повреда на уреда.
Phones
Пазете уреда от влага (напр. вази) и прекомерна топлина
(напр. камина), или оборудване, което създава силни магнитни
или електрически полета. Извадете щепсела от контакта
на електрозахранването. Продуктът не е предназначен за
промишлена употреба. Използвайте този продукт само за лично
ползване.
Ако продуктът или дискът са били съхранявани на студено,
възможно е да се образува конденз. Ако транспортирате уреда
през зимата, изчакайте приблизително 2 часа докато уредът
достигне стайна температура, преди да го използвате.
4
Батериите, които се използват в този продукт, съдържат
химикали, които са вредни за околната среда.
Не изхвърляйте батериите с общите домакински отпадъци.
BUL
съдържание
характеристики
2
2
Характеристики
Лиценз
информация за безопасност
3
4
Мерки за безопасност
Предпазни мерки
начало
6
6
Преди да прочетете ръководството за
потребителя
Какво е включено
описания
7
Преден/заден панел
дистанционно управление
9
Преглед на дистанционното управление
2
3
6
7
9
10
свързвания
функции
14
отстраняване на
неизправности
20
21
приложение
10 Инсталиране на стената конзола
11 Монтиране на тороидалната феритна
сърцевина към HDMI входящия/
изходящия кабел
11 Монтиране на феритната сърцевина на
аудио кабела
12 Свързване на Crystal Surround Air Track
14 Основни функции
15 Разширени функции
19 Надстройка на софтуера
20 Отстраняване на неизправности
21 Спецификация
начало
ПРеДи ДА ПРОЧеТеТе РЪКОВОДСТВОТО зА ПОТРеБиТелЯ
Имайте предвид следните условия преди да прочетете това ръководство за потребителя.
икони, които ще бъдат използвани в ръководството
икона
Условие
Определение
Внимание
Показва ситуация, при която дадена функция не работи или
настройките могат да бъдат отменени.
забележка
Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага
на всяка функция да работи.
инструкции за безопасност и отстраняване на неизправности
1) Уверете се, че сте запознати с инструкциите за безопасност, преди използването на този
продукт. (Вж. стр. 3)
2) Ако възникне проблем, проверете в Отстраняване на неизправности. (Вж. стр. 20)
Авторско право
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководството за
потребителя не може да бъде възпроизвеждана или копирана без предварителното писмено
съгласие на Samsung Electronics Co.,Ltd.
КАКВО е ВКлЮЧенО
Проверете за приложените аксесоари, показани по-долу.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
Дистанционно управление/
батерии (размер AAA)
Конзола за Монтиране на стена
Ръководство за Потребителя
(За HDMI кабел 1EA)
(Голям)
(Малък)
(За аудио кабел 1EA)
Аудио Кабел
Тороидална феритна
сърцевина
USB Кабел
▪ Външният вид на аксесоарите може леко да се различава от илюстрациите по-горе.
▪ Използвайте специалния USB кабел за свързване на външни USB устройства към уреда.
6
BUL
описания
Преден/заден панел
● описания
1
2
3
4
5V 500mA
5
6
HDMI OUT
7
HDMI IN
8
AUX IN
9
ДИСПЛЕЙ
Показва текущия режим.
БУТОН ЗА
ВКЛЮЧВАНЕ
Включва или изключва Crystal Surround Air Track.
БУТОН ЗА
ФУНКЦИИ
Избира между AUX, HDMI, USB, ARC вход.
VOLUME +/-
Контролира нивото на звука
USB ПОРТ
Свържете тук и изпълнете файлове от външно USB устройство
за съхранение като например MP3 плейъри.
6
ЗАХРАНВАЩ
КАБЕЛ
Включете кабела на захранването в контакт с променлив ток.
7
ГНЕЗДО HDMI OUT
Изпраща цифрови видео и аудио сигнали едновременно, с
използване на HDMI кабел.
8
ГНЕЗДА HDMI IN
Получава цифрови видео и аудио сигнали едновременно с
използване на HDMI кабел.
9
AUX IN
Свържете с аналоговия изход на външно устройство.
▪ Когато включите захранването на това устройство, ще има забавяне от 4 до 5 секунди,
преди да може да се възпроизвежда звук.
BUL
дистанционно управление
ПРЕГЛЕД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
SAT MUTE
Заглушава звука от устройството.
Натиснете отново, за да
възстановите звука до
предишното на сила на звука.
VOLUME
Регулира нивото на звука на
устройството.
REPEAT
Изберете Повтаряне на файл), All
(Всички), Random (Случайно).
DRC, DIMMER
Можете да настроите яркостта на
дисплея. Можете да използвате тази
функция, за да се наслаждавате на
Dolby Digital звук, когато гледате
филми вечер при намалена сила на
звука. (Standard, MAX, MIN).
БУТОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Изпълнение, пауза, спиране на
музикален файл или търсене напред
или назад в музикалния файл.
TV SOURCE
Натиснете за избор на видео източник
от свързания телевизор.
TV PRE-CH
Преминаване към предишния
телевизионен канал.
TV MUTE
Заглушава звука от телевизора. Натиснете
отново, за да възстановите звука до
предишното ниво на сила на звука.
▪
▪
▪
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА
ТЕЛЕВИЗОРА
Включване и изключване на
телевизора Samsung.
Anynet+
Anynet+ е функция, която ви
позволява да управлявате други
Samsung устройства чрез
вашето дистанционно
управление Samsung.
SPEAKER
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
Този бутон позволява да
слушате аудио от Air track на
вашия телевизор. (Тази функция
поддържа през HDMI кабел.)
SMART VOLUME, 3D SOUND
Регулира и стабилизира нивото
на шума срещу драстични
промени в силата на шума.
Тази функция добавя измерения
и дълбочина към звука.
S/W LEVEL, AUDIO SYNC
Регулира нивото на събудела.
Използва се за синхронизиране
на видео към аудио, когато е
свързан цифров телевизор.
TV INFO
Показва текущото състояние на
телевизора.
TV CHANNEL, TV VOLUME
Превключва между наличните
телевизионни канали.
Регулира нивото на звука на
телевизора.
TV EXIT
Излиза от телевизора (функции
същите като бутона EXIT на
дистанционното на телевизора)
SAT обозначава Surround Air Track, което е търговско име, притежание на Samsung.
Дистанционното управление може да управлява само телевизори Samsung.
В зависимост от телевизора, които използвате, може и да не може да го управлявате с дистанционното управление.
Ако не можете, управлявайте телевизора като използвате дистанционното управление на телевизора.
Поставяне на батериите в дистанционното управление
1. Повдигнете нагоре капачето
на гърба на дистанционното
управление, както е
показано на фигурата.
2. Поставете две батерии размер ААА.
Уверете се, че “+” и “–” краищата на
батериите съвпадат с диаграмата вътре в
отделението.
3. Поставете обратно
капачето. При стандартно
използване на телевизора
батериите издържат около
една година.
Обхват на действие на дистанционното
Дистанционното може да се използва от разстояние до приблизително 23 фута (7 метра) по права линия.
Освен това, хоризонталният ъгъл на насочване към сензора за дистанционното трябва да е до 30°.
● дистанционно управление
БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
Включва или изключва Crystal
Surround Air Track.
SAT SOURCE
Натиснете, за да изберете свързан SAT
източник. (SAT: Surround Air Track)
SOUND EFFECT
Избира звуковия ефект: (MUSIC,
NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS,
GAME, OFF (Оригинален Звук))
свързвания
инСТАлиРАне нА СТеннАТА КОнзОлА
Може да използвате стенната конзола, за да монтирате на стена.
Предпазни мерки за инсталацията
• Монтирайте само на вертикална стена.
• За мястото избягвайте висока температура или влажност или стена, която не може да поддържа
теглото на телевизора.
• Проверете здравината на стената. Ако тя не е достатъчна за монтирането на продукта, уверете се, че
сте я подсилили, преди да инсталирате.
• Проверете материала на стената. Ако е направена от гипсокартон, мрамор или железни плоскости,
закупете необходимите фиксиращи винтове или болтове.
• Свържете кабелите от устройството с външните устройства, преди да го монтирате за стената.
• Уверете се, че сте изключили захранването на уреда преди инсталиране. В противен случай има
опасност от токов удар.
1. Поставете стенната конзола на стенна повърхност и я
затегнете с два винта (не са включени).
Ако закачвате устройството под телевизор, уверете се,
че монтирате стенната конзола така, че стрелката ( ) е
поставена в центъра на телевизора.
Също така се уверете, че уредът е най-малко два инча (5
см) под телевизора.
2. След това поставете уреда в съответните слотове
на стенната конзола. - За подсигурено инсталиране,
уверете се, че щифтовете за монтиране влезнат до
дъно в отвора.
1
3. Инсталирането завърши.
2 инча (5 см) или повече
▪ Не се провисвайте на монтирания уред и го пазете от удари.
▪ Подсигурете тялото здраво към стената, за да не падне. В противен случай може да
възникне телесна повреда или повреда на уреда.
▪ Когато уредът се инсталира на стената, уверете се, че децата няма да дърпат
съединителните кабели.
▪ За оптимална работа при монтиране на стена дръжте високоговорителната система
поне на 5 cm от телевизора.
10
BUL
МОнТиРАне нА ТОРОиДАлнАТА ФеРиТнА СЪРцеВинА КЪМ HDMI
ВХОДЯЩиЯ/изХОДЯЩиЯ КАБел
● СВЪРзВАниЯ
Повдигнете, за да освободите заключването и
отворете сърцевината.
Затворете обратно заключалката.
Навийте входящия и изходящия HDMI кабел заедно,
завъртете веднъж около сърцевината.
(Започнете навиването на 5-10 см от
накрайниците)
МОнТиРАне нА ФеРиТнАТА СЪРцеВинА нА АУДиО КАБелА
Повдигнете, за да освободите заключването
и отворете сърцевината.
Затворете обратно заключалката.
Поставете аудио кабела в отворената
сърцевина.
11
СВЪРЗВАНЕ НА CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
HDMI е цифров интерфейс стандарт за свързване на устройства като телевизор, проектор, DVD плейър,
Blu-ray плейър, цифрова приставка и други.
HDMI премахва загубите на сигнал от аналоговото преобразуване, давайки ви възможност да се
насладите на видео и аудио качеството, както е оригинално създадено от цифровият източник.
HDMI OUT
HDMI OUT
(ARC) HDMI Кабел (не са включени)
HDMI IN
HDMI IN
HDMI Кабел (не са включени)
AUX IN
Цифрови устройства
HDMI IN
Свържете HDMI кабела (не са включени) от извода HDMI IN на гърба на устройството към извода HDMI
IN на вашето цифрово устройство.
и,
HDMI OUT (HDMI)
• С
вържете HDMI кабела от извода HDMI OUT на гърба на устройството към извода HDMI IN на вашия
телевизор.
OPTICAL
▪ HDMI е интерфейс, който позволява предаване на видео
и аудио данни с един-
единствен конектор.
OUT
HDMI OUT (ARC)
• Ф
ункцията ARC позволява изход на цифрово аудио през порта HDMI OUT (ARC). Той може да е
активиран само когато Air Track е включен към телевизор, който поддържа функцията ARC.
• Функцията Anynet+ трябва да е включена.
▪ Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа CEC.
12
BUL
СВЪРЗВАНЕ НА CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Този раздел обяснява начини (аналогови) за свързване на устройството с телевизор.
Това устройство е оборудвано с едно аудио аналогово гнездо за свързване на телевизор.
● СВЪРЗВАНИЯ
HDMI OUT
HDMI IN
AUX IN
AUX IN
Аудио Кабел
White
AUDIO
OUT
L
R
Red
AUX IN
Свържете AUX IN на главното устройство към AUDIO OUT на телевизора или устройството източник.
Уверете се, че сте спазили цветовите съответствия.
▪ Не свързвайте захранващия кабел на този продукт или на вашия телевизор към контакт,
докато не са завършени свързванията на всички компоненти.
▪ Преди да премествате или инсталирате този уред, трябва непременно да изключите
захранването и да извадите щепсела от контакта.
▪ Ако изберете 'AUX', без да свързвате аудио кабела, апаратът се изключва
автоматично след 20 минути.
13
функции
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Включване/изключване на захранването
1.Натиснете бутона POWER ( ) намиращи се в десния ъгъл на
лицевия панел.
или,
Натиснете бутона POWER на дистанционното управление, за да
включите захранването.
POWER
TV POWER
SAT
SOURCE
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
SAT
SOURCE
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
3D SOUND
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SMART
VOLUME
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
2.Натиснете бутона POWER ( ) намиращи се в десния ъгъл на
лицевия панел.
или,
Натиснете бутона POWER на дистанционното управление, за да
изключите захранването.
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
DIMMER
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02433A
Регулиране на силата на звука
Натиснете бутона VOLUME +/– намиращ се в десния ъгъл на
лицевия панел.
или,
Натиснете VOLUME +/– за да намалите или увеличите силата на звука.
• Цифровата стойност на силата на звука ще се появи на екрана на
предното табло.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
14
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
▪ Нивото на звука се увеличава или намалява, когато
натиснете VOLUME +/–.
▪ Ако искате да се радвате на звук само от Crystal Surround Air
Track, трябва да изключите високоговорителите в менюто
Audio Setup на телевизора. Направете справка с
ръководството за потребителя на вашия телевизор.
BUL
РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ
Използване на входящия режим
Можете да изберете или AUX, HDMI, USB вход или ARC изход.
Натиснете съответния бутон на дистанционното управление, за да
изберете желан режим или натиснете
за да изберете един от:
AUX, HDMI, USB или ARC режим.
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
За свързване на Crystal Surround Air Track
към USB ХОСТ устройство
1.Свържете USB устройството към USB порта отстрани на устройството.
2.Натиснете бутона (
) на лицевия панел на системата за домашно
кино неколкократно, докато не се появи USB.
• При всяко натискане на бутона изборът се променя, както следва :
D.IN ➡ AUX ➡ HDMI ➡ BT ➡ USB
3.USB се появява на екрана и после изчезва.
• Crystal Surround Air Track свързването е завършено.
• То автоматично се изключва (Auto Power Off), ако не свържете
USB устройство в продължение на повече от 20 минути.
Преди да свържете USB устройство
Съвместимост: USB съхранение.
• Ако името на папка или файл, намиращи се в USB устройството,
надвишава 10 знака, то не се показва на VFD.
• Този продукт може да не бъде съвместим с някои типове USB
устройства за съхранение на данни.
• Файловите системи FAT16 и FAT32 се поддържат.
- Файловата система NTFS не се поддържа.
• Свържете директно USB устройство към USB порт на продукта.
В противен случай можете да срещнете проблем със
съвместимостта на USB устройството.
• Не свързвайте множество устройства за съхранение към продукта
чрез четящо устройство за карти с няколко слота. Може да не
работи както трябва.
• Не се поддържат PTP протоколи на цифрови фотоапарати.
• Не вадете USB устройството, докато се бъде четено.
• DRM-защитените музикални файлове (MP3, WMA) от търговски
сайт няма да бъдат възпроизведени.
• Външните твърди дискове не се поддържат.
• Списък със съвместимите
Формат
Музика
Име на файл
MP3
WMA
Разширение на файл
.MP3
.WMA
Побитова скорост
80~320 kbps
56~128 kbps
Версия
-
V8
Пиксели
-
-
Честота на семплиране
44,1KHz
44,1KHz
15
● ФУНКЦИИ
POWER
SAT
SOURCE
Режим на въвеждане
Дисплей
AUX вход
AUX
HDMI вход
HDMI
USB режим
USB
ARC режим
ARC
Устройството се изключва автоматично при следните условия:
• Aux режим: Ако няма поставен кабел в гнездото в продължение на
20 минути.
• USB режим: Ако състоянието "NO USB” или "Stop” се показва в
продължение на повече от 20 минути.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
Възпроизвеждане/пауза/спиране
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
REPEAT
TV INFO
TV CH
AUDIO SYNC
DRC
DIMMER
POWER
TV POWER
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
DIMMER
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
TV EXIT
AH59-02433A
TV SOURCE
SAT
TV CH
SOURCE SOUND
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
VOLUME
AH59-02434A
TV VOL
TV CH
TV EXIT
S/W LEVEL
TV CH
TTV PRE-CH
SAT MUTE
SOUND
3D SOUND
TV INFO
TV CH
VOLUME
SAT
SOURCE
SMART
VOLUME
TV SOURCE
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
Пропускане напред/Назад
По време на изпълнение натиснете бутона [,].
• Когато има повече от един файл и натиснете бутона ], се избира
следващият файл.
• Когато има повече от един файл и натиснете бутона [, се избира
предишния файл.
AUDIO SYNC
TV
MUTE
TV VOL
TV POWER
TV EXIT
DRC
DIMMER
SOUND
SPEAKER
AH59-02433A
POWER
TV POWER
AUDIO SYNC
EFFECT
TV INFO
TV
MUTE
TV PRE-CH
POWER
SAT
REPEAT
SOURCE
DIMMER
TV CH
TV VOL
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
3D SOUND
VOLUME
TV
MUTE
TV VOL
POWER
По време на изпълнение натиснете бутона +#,@.
• Натиснете бутона +# отново, за да спрете временно изпълнението
на файла. Натиснете бутона +# за да изпълните избрания файл.
• За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона Stop (@) по
време на възпроизвеждане.
TV VOL
DIMMER
SPEAKER
Използване на функцията ПОВТОРЕНИЕ
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV CH
TV INFO
TV CH
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02434A
TV SOURCE
DIMMER
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TTV PRE-CH
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
Повторението на възпроизвеждане ви позволява да възпроизвеждате
няколкократно файл, да повтаряте всички, да изпълнявате
произволно файлове или да изключите функцията Повторение.
Натиснете бутона REPEAT.
AH59-02433A
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02433A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
POWER
TV POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV EXIT
AH59-02433A
SMART
SMART
VOLUME
VOLUME
3D SOUND
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
REPEAT
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
SPEAKER
SPEAKER
EFFECT
EFFECT
DRC
DRC
Заглушаване на звука
Тази функция е полезна, когато ви се налага да отворите на
позвъняване на вратата или да вдигнете телефона.
DIMMER
DIMMER
TV POWER
SOUND
▪ Можете да задавате функцията ПОВТОРЕНИЕ по време на
възпроизвеждане на музика от USB устройството.
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SOUND
SOUND
SAT MUTE
SAT MUTE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SAT
SAT
SOURCE
SOURCE
DIMMER
• ПОВТАРЯНЕ НА ФАЙЛ : Повтаряне на възпроизвеждането на запис
• ПОВТОРЕНИЕ НА ВСИЧКИ : П
овтаряне на възпроизвеждането на
всички записи
• ПОВТАРЯНЕ НА СЛУЧАЕН ИЗБОР : Възпроизвежда песните в произволен
ред. (Вече изпълнена песен може да
бъде изпълнена отново.)
• ИЗКЛ. ПОВТАРЯНЕ : Отменя повторението на възпроизвеждане.
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV INFO
TV INFO
TV CH
TV CH
TV
TV
MUTE
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV SOURCE
TV SOURCE
AUDIO SYNC
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
TV PRE-CH
TV EXIT
TV EXIT
AH59-02433A
AH59-02433A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
1.За да изключите звука от това устройство, натиснете бутона SAT
MUTE (
) на дистанционното управление.
2.За да изключите телевизора, натиснете бутона TV MUTE на
дистанционното управление.
3.Натиснете бутона SAT MUTE (
)/ TV MUTE на дистанционното
управление отново (или натиснете VOLUME +/–) за да
възстановите звука.
Използване на функцията за звук с 3D дълбочина
Функцията за 3D звук добавя измерения и дълбочина към звука.
Натиснете бутона 3D SOUND на дистанционното управление.
• При всяко натискане на бутона изборът се променя, както следва:
3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF
▪ Когато включите звук с 3D дълбочина, звуковият ефект
DIMMER
автоматично ще се смени на OFF.
TV SOURCE
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
TV CH
POWER
TV INFO
TV POWER
SPEAKER
Използвате на функцията SMART VOLUME
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
TV SOURCE
VOL
TV
SOUND
MUTE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV INFO
TV VOL
TV PRE-CH
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV CH
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
AH59-02433A
16
TV CH
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV INFO
TV VOL
Това регулира и стабилизира силата на звука срещу драстични
промени в случай на смяна на канала или сцената.
Натиснете SMART VOLUME на дистанционното управление.
• При всяко натискане на бутона изборът се променя, както следва :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Използване на звуков ефект
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
• Изберете режим OFF ако искате да се радвате на оригинален звук.
DIMMER
TV CH
Натиснете бутона SOUND EFFECT на дистанционното управление.
▪ Ние препоръчваме да изберете звуков ефект на базата на
източника и личните ви предпочитания.
▪ Когато избирате звуков ефект (с изключение на OFF), звукът с
3D дълбочина автоматично ще се изключи.
TV EXIT
AH59-02433A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Използване на функцията S/W LEVEL
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
3D SOUND
TV POWER
AUDIO SYNC
POWER
TV
MUTE
SPEAKER
2.“SW 00” се появява на дисплея.
3.Натиснете “+” или “-” на клавиша LEVEL. ако искате да увеличите или
намалите силата на събуфера. Може да го зададете от SW -6 до SW +6.
DIMMER
TV INFO
TV CH
TV VOL
SOUND
Може да регулирате базовата сила на звука с клавиша S/W Level на
дистанционното управление.
1.Натиснете бутона S/W Level на дистанционното управление.
TV EXIT
AH59-02433A
SAT
SOURCE
SMART
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV POWER
TV VOL
Използване на функцията AUDIO SYNC
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SOUND
TV PRE-CH
SAT
MUTE
AH59-02433A
SPEAKER
SMART
TV EXIT
3D SOUND
VOLUME
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
POWER
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
SOUND
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV POWER
DIMMER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV CH
SMART
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
POWER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
S/W LEVEL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV SOURCE
TV EXIT
AH59-02433A
POWER
TV VOL
SAT
SOURCE
TV INFO
TV CH
DIMMER
TV POWER
TV
MUTE
TV VOL
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
DRC
• Може да използвате бутона + , - за да зададете време за аудио
закъснение между 0 мс и 300 мс.
▪ В режим USB функцията за аудио синхронизация може да не
работи.
AUDIO SYNC
DRCTV CH
DIMMER
REPEAT
TV PRE-CH
Натиснете бутона AV SYNC +/–. на дистанционното управление на
това устройство.
TV INFO
3D SOUND
VOLUME
SAT
SOURCE
Видеото може да изостава от звука, когато Air Track е свързан към
цифров телевизор. В такъв случай регулирайте времето на забавяне
на аудиото, за да съответства на видеото.
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SAT
SOURCE
EFFECTTV CH
DIMMER
Използване на функцията DRC
Тази функция балансира обхвата между най-шумните и най-тихи звуци.
Можете да използвате тази функция, за да се наслаждавате на Dolby
Digital звук, когато гледате филми вечер при намалена сила на звука.
Натиснете бутона DRC на дистанционното управление на това
устройство.
• При всяко натискане на бутона изборът се променя, както следва :
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Използване на функцията DIMMER
DIMMER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
TV SOURCE
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV CH
TV INFO
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
TV CH
Натиснете Dimmer, за да настроите яркостта на дисплея.
Натиснете бутона DIMMER на дистанционното управление на това
устройство.
• При всяко натискане на бутона изборът се променя, както следва :
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
TV EXIT
AH59-02433A
17
● ФУНКЦИИ
TV SOURCE
AUDIO SYNC
Можете да избирате между 7 различни режима на звукови полета MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, и OFF (Оригинален
Звук) - в зависимост от типа източник, на който искате да се радвате.
BUL
POWER
SAT
SOURCE
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Използване на функцията Anynet+ (HDMI-CEC)
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
VOLUME
AH59-02433A
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
2.Настройте функцията Anynet+ на вашия телевизор на ON.
(Вж. ръководството с инструкции за телевизора за повече информация.)
TV VOL
▪ В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни
TV CH
TV PRE-CH
Функцията Anynet+ се включва и изключва при всяко натискане на
Anynet+.
1.Свържете устройството към телевизор Samsung чрез HDMI кабел.
(Вж. стр. 12)
DIMMER
TV CH
Anynet+ е функция, която ви позволява да управлявате други Samsung
устройства чрез вашето дистанционно управление Samsung.
TV EXIT
AH59-02433A
способности на изходящия HDMI сигнал може да не функционират.
▪ Направете справка с ръководството за потребителя на вашия
телевизор. Проверете логото
(ако телевизорът ви има
лого
това означава, че той поддържа функцията Anynet+).
POWER
TV POWER
SAT
SOURCE
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Бутон SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
VOLUME
AH59-02433A
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
POWER
Този бутон позволява да избирате между слушане на аудио от вашия
телевизор или аудио от Air track, свързан с HDMI.
Натиснете бутона SPEAKER на дистанционното управление на
това устройство.
АУДИО РЕЖИМ
TV POWER
TV INFO
TV SOURCE
TV CH
SAT
SOURCE SOUND
HDMI in
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV VOL
VOLUME
TV PRE-CH
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
TV VOL
S/W
TVLEVEL
CH
AUDIO SYNC
ARC
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ Превъртане на дисплея
ТВ
TV SPEAKER
Air Track
AVR SPEAKER
ТВ
TV SPEAKER
Air Track
AVR SPEAKER
Дисплей
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
TV EXIT
AH59-02433A
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
DRC
DIMMER
Използване на TV функциите
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
AH59-02433A
TV CH
TV EXIT
1.Натиснете бутона TV SOURCE на дистанционното управление на
това устройство.
2.Натиснете TV INFO на дистанционното управление, за да
покажете информацията за телевизионен канал.
3.Натиснете TV CH на дистанционното управление, за да изберете
TV канал.
4.Натиснете TV VOL за да намалите или увеличите силата на звука.
5.Използвайте бутона TV PRE-CH за да се преместите на
предишния ТВ канал в режим ТВ.
6.За изход от ТВ меню, използвайте бутона TV EXIT.
(Функции същите като бутона EXIT на дистанционното на телевизора)
▪ Дистанционното управление може да управлява само
телевизори SAMSUNG.
18
BUL
НАДСТРОЙКА НА СОФТУЕРА
Samsung може да предлага надстройки за системния фърмуер
на Crystal Surround Air Track в бъдеще.
Ако се предлага актуализация, можете да актуализирате
фърмуера като свържете USB устройство с актуализацията на
фърмуера, записана на него към USB порта на вашия Air Track.
5V 500mA
Моля посетете Samsung.com или се свържете с център за
обслужване на клиенти на Samsung, за да получите повече
информация относно изтегляне на файловете за актуализация.
● ФУНКЦИИ
Имайте предвид, че ако има няколко файла с актуализации,
трябва да ги зареждате на USB устройството един по един и
да ги използвате, за да актуализирате фърмуера с всеки файл
поетапно.
▪ Поставете USB диск, на който е записана надстройка за фърмуера, в USB порта на гърба на
основното устройство.
▪ Внимавайте да не изключвате захранването и да не изваждате USB диска, докато се извършват
надстройките. Основното устройство ще се изключи автоматично след завършване на надстройката
на фърмуера. Когато софтуерът се надстройва, настройките, които сте направили, ще се върнат към
настройките по подразбиране (фабрични настройки). Препоръчваме ви да си запишете настройките,
за да можете лесно да ги възстановите след надстройването.
▪ Ако не успеете да направите надстройване на фърмуера, препоръчваме да форматирате USB данните
във формат FAT16 и да опитате отново.
▪ За целите на надстройката не форматирайте данните на USB в NTFS, защото това не е поддържана
файлова система.
▪ В зависимост от производителя, някои USB устройства за съхранение може да не се поддържат.
19
отстраняване на неизправности
Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следното.
Симптом
Проверка
Корекция
Устройството не се включва.
• Включен ли е
захранващият кабел в
контакта?
• Включете щепсела за
захранване в контакта.
Дадена функция не работи,
когато бъде натиснат бутонът.
• Има ли статично
електричество във
въздуха?
• Извадете и отново
включете щепсела.
Не се чува звук.
• Уредът правилно ли е
свързан към вашия
телевизор?
• Функцията за заглушаване
включена ли е?
• Дали не е зададено
минимално ниво на звука?
• Свържете ги правилно.
• Натиснете бутона Mute, за
да изключите функцията.
• Регулирайте силата на
звука.
На телевизора не се показва образ
при избиране на дадена функция.
• Телевизорът правилно ли
е свързан?
• Свържете го правилно.
Дистанционното не работи.
• Батериите изтощени ли са?
• Не е ли твърде голямо
разстоянието между
дистанционното
управление и основното
устройство?
• Сменете ги с нови
батерии.
• Работете от по-малко
разстояние.
Звукът от левия/десния канал е
обърнат.
• Правилно ли са свързани
левият/десният аудио
изходни кабели на
телевизора?
• Проверете левия/десния и
ги свържете правилно.
20
BUL
приложение
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Име на модел HW-E350
● приложение
Консумация на енергия в режим 0.45W
на готовност
ОБЩА ЧАСТ
Консумирана
мощност
Основно устройство 25.8W
Тегло
Основно устройство 2.2 kg
Размери (Ш x В x Д)
Основно устройство 734 x 85.1 x 80 mm
Диапазон на работна
температура
+ 5 °C до +35 °C
Диапазон на работна влажност 10 % до 75 %
Изходяща
мощност
УСИЛВАТЕЛ
ЧЕСТОТЕН
ДИАПАЗОН
Отпред
30W/CH, 8OHM, THD = 10%, 1KHz
Събуфър
60W/CH, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
Входна чувствителност/импеданс
570mV/20Kohm
S/N съотношение (аналогов вход)
75dB
Разделение (1kHz)
65dB
Аналогов вход
20Hz~20kHz(±3dB)
Цифров вход/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
* Отношението S/N, изкривяванията, разделението и полезната чувствителност са на базата на
измервания по насоки на AES (Audio Engineering Society).
*: Номинална спецификация
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
21
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на
клиенти на SAMSUNG.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт
не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани,
химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над
контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества
могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда. За да предпазите природните
ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите
от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно
връщане на батерии.
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът
и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с
другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите
видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето
на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне
на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично
съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или
със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат
тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за
покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на
търговското предприятие.
Code No. AH68-02430J (00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement