Samsung SP-A800B Упътване за употреба | Manualzz

За да се избегнат наранявания или повреди на имущество, прочетете следващите предпазни мерки внимателно и използвайте уреда по съответен начин.

Изображенията са само за справка и са приложими във всички случаи (или страни).

Неспазването на инструкциите, означени с този символ, може да предизвика нараняване на лица или дори смърт.

Неспазването на инструкциите, означени с този символ, може да предизвика нараняване на лица или повреди на имущество или уреда.

|

Свързано със захранването

|

Свързано с инсталирането

|

Свързано с почистването и употребата

|

Внимавайте да поставяте щепсела плътно в контакта, иначе може да възникне пожар.

z

Когато свързването е нестабилно, това може да предизвика пожар.

Не използвайте хлабави контакти и повредени захранващи кабели.

z

Има опасност от токов удар или пожар.

При никакви обстоятелства не докосвайте щепсела на захранването с мокри ръце.

z

Има опасност от токов удар.

Не включвайте повече от един уред в един контакт.

z

Има опасност от пожар.

Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.

Избягвайте прегъване, дърпане и усукване на захранващия кабел.

z

Има опасност от токов удар или пожар.

Преди преместване на уреда, той трябва да се изключи и щепселът да се извади от контакта. Освен това, преди преместването се уверете, че всички свързващи кабели са извадени от другите устройства.

z

При преместване на уреда без изключване на захранващия кабел той може да се повреди и да предизвика пожар или токов удар.

За да изключите апарата от мрежовото захранване, щепселът трябва да се извади от контакта, поради това трябва да има достъп до контакта.

z

Неизпълняването на тази препоръка може да причини токов удар или пожар.

При изваждане на щепсела от контакта винаги дръжте щепсела, а не захранващия кабел.

z

Има опасност от пожар.

Извадете щепсела от контакта преди почистване на уреда.

z

Има опасност от токов удар или пожар.

Свързано

|

със захранването

Свързано

|

с инсталирането

Свързано

|

с почистването и употребата

|

ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОЯВА НА ПОЖАР, ДРЪЖТЕ СВЕЩИ И

ДРУГИ ПРЕДМЕТИ С ОТКРИТ ПЛАМЪК ДАЛЕЧ ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

z

Има опасност от пожар.

Когато инсталирате уреда в шкаф или върху рафт, лицевата част на уреда не трябва да се издава извън шкафа или рафта.

z

Падащ предмет може да повреди уреда или да предизвика нараняване.

Пазете кабела на захранването далеч от източници на топлина.

z

Изолацията на кабела на захранването може да се стопи и да предизвика токов удар или пожар.

Не инсталирайте уреда на места, изложени на омасляване, влага или вода (дъждовна вода), нито в превозно средство.

z

Има опасност от токов удар или пожар.

Не инсталирайте уреда на места без проветряване, например в библиотека или стенен гардероб.

z

Това може да предизвика пожар или да повреди уреда.

Не инсталирайте на неустойчиво място, например върху стойка, която е по-малка от уреда.

z

Ако уредът падне, може да нарани деца или да се повреди.

Инсталирайте на устойчиво място, тъй като предната част е тежка.

В случай на мълнии незабавно изключете системата и извадете щепсела от контакта.

z

Има опасност от токов удар или пожар.

Внимавайте отворите за вентилация на уреда да не бъдат закривани от покривка или завеса.

z

Това може да предизвика пожар или да повреди уреда.

Поставяйте уреда върху повърхността внимателно.

z

Ако не внимавате, това може да предизвика повреда или нараняване.

На изпускайте уреда, докато го премествате.

z

Ако не внимавате, това може да предизвика повреда или нараняване.

Пазете уреда далеч от обсега на деца.

z

При падане на уреда, то може да удари децата. Тъй като предната част на уреда е по-тежка от задната, инсталирайте уреда върху равна и устойчива повърхност.

Свързано

|

със захранването

Свързано

|

с инсталирането

Свързано

|

с почистването и употребата

|

Не поставяйте метални предмети като кламери, жица, тирбушони или запалителни материали като хартия и клечки кибрит във

вентилационните отвори на уреда или AV гнездата.

z

Има опасност от токов удар или пожар.

Ако вода или чужда материя попадне в уреда, изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Сервизен център ..

Не разглобявайте и не се опитвайте да поправяте или модифицирате уреда.

z

Когато е необходим ремонт на уреда, се обърнете към Сервизен център .

Има опасност от токов удар или повреда на уреда.

Пазете уреда далеч от горими запалителни спрейове или други подобни вещества.

z

Има опасност от пожар или избухване.

Не поставяйте съдове с вода, вази, напитки, химикали, малки метални части или тежки предмети върху уреда.

z

Ако предмет или течност попадне в уреда, това може да предизвика токов удар, пожар или нараняване на лица.

Не позволявайте на деца да поставят предмети като играчки или храна върху уреда.

z

Ако дете се опита да вземе някой от тези предмети, уредът може да падне и да нарани детето.

Никога не гледайте директно в лампата отпред на уреда и не прожектирайте картина върху очите.

z

Това е опасно, особено за деца.

След изваждане на батериите от дистанционното незабавно ги изхвърлете и вземете всички необходими мерки, за да предотвратите поглъщането им от деца. Съхранявайте батериите на недостъпно за деца място.

z

При поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ.

Ако от уреда излиза дим, необичаен шум или има миризма на изгоряло, изключете незабавно системата, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Сервизен център .

z

Има опасност от токов удар или пожар.

Ако щифт на захранващия щепсел или жак е изложен на прах, вода или чужди материи, почистете го.

z

Има опасност от токов удар или пожар.

Обърнете се към Център за клиенти или Сервизен център за вътрешно почистване на уреда поне веднъж годишно.

z

Ако прахът вътре в уреда не бъде почистван дълго време, това може да предизвика проблем в уреда или дори пожар.

Почиствайте уреда леко с мека суха кърпа, след като извадите щепсела от контакта.

z

При почистване на уреда не използвайте химикали като восък, бензол, спирт, разредители, репеленти против комари, освежители за въздух, смазочни вещества, почистващи разтвори и др.

Когато уредът не се използва дълги периоди от време, извадете щепсела от контакта.

z

Има опасност от токов удар или пожар.

Непременно се обърнете към упълномощен Сервизен център, когато инсталирате монитора си на силно запрашено място или място с висока или ниска температура, висока влажност, химически вещества или при

24-часова работа, например на летища, гари и др.

z

Ако не направите това, в монитора може да възникне сериозна повреда.

Когато уредът бъде изпуснат или ако се счупи корпусът му, изключете уреда и извадете щепсела от контакта, тъй като това може да предизвика токов удар или пожар.

z

Ако това се случи, се обърнете към Сервизен център .

Внимавайте да не изгубите капачето на обектива на уреда.

z

Ако обективът се използва без капачето, това може да го повреди.

При смяна на батериите спазвайте поляритета +/- според указанията в гнездото за батерии.

z

Неправилният поляритет може да причини повреда на батерията или изтичане на електролит от нея, което може да доведе до пожар, наранявания или замърсяване.

Използвайте само посочените стандартни батерии. Не употребявайте едновременно нови и използвани батерии.

z

Това може да причини повреда на батерията или изтичане на електролит от нея, което може да доведе до пожар, наранявания или замърсяване.

Изхвърляйте правилно този продукт

(отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

- Само за Европа

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на

полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от безконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.

|

Характеристики на продукта

|

Изгледи на изделието

|

Дистанционно управление

|

Спецификации на изделието

|

Оптичен уред, използващ съвременна DLP технология

- Пригоден за full HD панел 1920x1080 пиксела резолюция.

- 6-сегментното цветно колело се използва за постигане на оптималния цвят.

- 300W лампа, предназначена за подобряване на яркостта

Ясни цветове

- Качествено изображение за точно настройване на по-добра цветова гама - тази част се стреми да достигне цветни координати, които отговарят на телевизионните стандарти за предаване във видео продукцията.

Намален шум от вентилатора без загуба на светлина

- Въздушният поток и начинът на инсталиране на вентилатора са оптимизирани за намаляване на шума и загуба на излъчваната светлина.

Различни входове

- На разположение са различни входове като двата HDMI (сервизен HDCP) терминали и два компонентни терминала и др. за подобряване на връзката с периферните устройства.

Потребителски настройки

- Тази част позволява настройването на всеки отделен вход.

- Тази част предлага референтни схеми, които могат да се използват при позициониране и настройване.

- За удобство на потребителя дистанционното управление е оборудвано с фоново осветление за гледане в затъмнена среда.

|

Характеристики

|

Изгледи на изделието

|

на продукта

Дистанционно управление

|

Спецификации на изделието

|

Предна страна

1. Индикация

- TEMP (Червен светодиод)

- LAMP (Син LED)

- STAND BY (Син LED)

※ Виж

LED индикации .

7. Копче за увеличение

Използва се за увеличаване или намаляване размера на изображението

2. Гривна на фокуса

Използва се за регулиране на фокусировката

8. POWER(

) бутон

Използва се за включване и изключване на проектора.

9. Бутон SOURCE

3. Обектив

Използва се за избор на входен сигнал от външни източници.

10.Бутон MENU 4. Настройване позицията на обектива

Възможно е увеличаване и намаляване на екранното изображение чрез настройване диапазона на обектива.

※ Виж

Настройване позицията

Използвайте този бутон за влизане и излизане от менюто или за да навигирате в самото меню. на обектива .

5. Приемане на сигнал от дистанционното управление

11.Бутон за избор и навигиране

( / )

Използвайте този бутон, за да навигирате или за да изберете точка от менюто.

6. Подвижни крачета

Вие може да настроите позицията на екрана като издърпвате или прибирате подвижните крачета.

Бутоните върху проектора са чувствителни на допир.

Натискайте ги леко с пръсти при използването им.

Съдържание на опаковката

Ръководство за бързо инсталиране

Гаранция

(Не се предлага на всички места)

Компактен диск с ръководство за потребителя

Кабел за мрежово захранване

Индикация LED

●:Включена ◐:Мига ○:Изключена

Дистанционно управление/ 2 батерии

TEMP LAMP STAND BY Информация

Кърпичка за стойката

○ ○ ●

.

Когато натиснете бутон POWER на дистанционното управление или проектора, изображението се появява в рамките на 30 секунди

○ ● ●

Проекторът се намира в нормален режим на работа.

Това състояние се появява, когато проекторът е готов за експлоатация, след като се натисне бутон POWER на проектора или на дистанционното управление.

С бутон POWER проекторът се изключва, а охлаждащата система продължава да работи, за да се охлади вътрешната част на проектора. (Това продължава около 1 минута и 30 секунди)

Последвайте мярка 1 по-долу, ако охлаждащият вентилатор в проектора не функционира нормално.

Последвайте мярка 2 по-долу, ако капакът на лампата не може да се затваря правилно.

Проекторът се изключва автоматично, когато температурата в самия него надвиши допустимата граница. Виж мярка 3.

Появи се грешка при работа с DDP IC в продукта. Виж мярка 4.

Установен е проблем с функционирането на лампата. Виж мярка 5.

Минала е продължителността на експлоатация на лампата. Виж мярка 6.

Картата с памет в продукта не работи правилно. Свържете се със сервизен център .

Захранването на продукта не работи правилно. Свържете се със сервизен център .

Появи се грешка при работа с цветното колело. Виж мярка 4.

Отстраняване на посочените проблеми

Класификация Състояние

Мярка 1

Когато охлаждащият вентилатор не работи нормално.

Мерки

Ако този проблем не бъде отстранен след изключване и включване на кабела и повторно стартиране на проектора, се обърнете към Вашия търговец или към нашия сервизен център .

Мярка 2

Мярка 3

Мярка 4

Мярка 5

Когато капакът на лампата не може да се затваря правилно или сензорната система не функционира правилно.

Контролирайте, дали са затегнати правилно болтовете на долната част на проектора. Ако те са прекалено затегнати, обърнете се към Вашия търговец или сервизния център .

Когато температурата в прожектора се повиши прекалено много.

Лампата не работи правилно след необичайно изключване или рестартиране след изключване на проектора.

Променете позицията на Вашия проектор като спазвате указанията за безопасност при инсталация, посочени погоре. Оставете проектора да се охлади достатъчно и след това го включете отново. Ако този проблем се появява непрекъснато, обърнете се към Вашия търговец или сервизния център .

Когато DDP IC или цветното колело не работи правилно.

Изключете и включете кабела за мрежово захранване и стартирайте проектора отново. Ако този проблем се появява отново, обърнете се към Вашия търговец или сервизния център .

Изключете проектора, изчакайте да се охлади известно време и след това го включете отново. Ако този проблем се появява непрекъснато, обърнете се към Вашия търговец или сервизния център .

Мярка 6 Когато екранът потъмнява

Контролирайте, колко експлоатационни часа е работила лампата с помощта на бутон "Информация". Ако е необходимо да смените лампата, обърнете се към Вашия търговец или сервизния център .

Този проектор използва вентилационна система, която го предпазва от прегряване. При експлоатация е възможно вентилаторът да прави шум, което обаче не пречи на функционалността на уреда. Това не представлява причина за замяна или връщане поради шум.

Обратна страна

1. PC IN вход

2. COMPONENT IN компонентен вход

3. S-VIDEO IN вход

4. POWER за включване към мрежата

5. RS-232C вход

(За сервизни цели)

6. VIDEO IN вход

7. Приемане на сигнал от дистанционното управление

8. HDMI IN 2, HDMI 1/DVI IN вход

|

Характеристики на продукта

|

Изгледи на изделието

|

Дистанционно управление

|

Спецификации на изделието

|

1.

ON ( ) бутон

2.

COMP1 бутон

3.

VIDEO бутон

4.

S-VIDEO бутон

5.

PC бутон

6.

MENU бутон

7.

Преместване (▲ ▼ ◀ ▶)/

ENTER бутон

8.

INFO бутон

9.

P.SIZE бутон

10.

STILL бутон

11.

P.MODE бутон

12.

OFF ( ) бутон

13.

Осветление (

14.

HDMI1 бутон

15.

HDMI2 бутон

16.

COMP2 бутон

17.

RETURN бутон

18.

EXIT бутон

19.

D.BLACK бутон

20.

USER бутон

21.

INSTALL бутон

) бутон

1.

ON ( )

Използва се за включване на проектора.

2.

COMP1

3. VIDEO

За превключване в режим видео

За превключване в режим COMPONENT 1

4.

S-VIDEO

За превключване в режим S-VIDEO.

5.

PC

За превключване в режим PC

6.

MENU

За индикация на екранното меню.

7.

Преместване (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER

За навигация между или за избор на точки от менюто.

8.

INFO

За контролиране сигнали на източници, настройки на картината, PC настройки на екрана и продължителност на експлоатация на лампата.

9.

P.SIZE

За настройка на размера на екранната картина.

10.

STILL

За показване на стоп-кадри.

11.

P.MODE

За избор на екранното меню.

12.

OFF ( )

Използва се за изключване на компютъра.

13.

Осветление ( )

За използване на дистанционното управление в затъмнено помещение.

14.

HDMI1

За превключване в режим HDMI 1

15.

HDMI2

За превключване в режим HDMI 2.

16.

COMP2

За превключване в режим COMPONENT 2

17.

RETURN

Върнете се към предишното меню.

18.

EXIT

За изключване на екранното меню.

19.

D.BLACK

Променя яркостта и контраста на екрана чрез настройване на диафрагмата в оптичната система.

20.

USER

За избор режим за лични настройки на екранното меню.

21.

INSTALL

За завъртане или отразяване на прожекционното изображение.

|

Характеристики на продукта

|

Изгледи на изделието

|

Дистанционно управление

|

Спецификации на изделието

|

Дизайнът и характеристиките на продуктът могат да бъдат променени без предварително оповестяване с цел той да бъде подобрен.

Характеристики

Модел SP-A800B

Размер 24.1 mm / 0,9 инча

Панел

Разделителна способност

Производител

Тип

1920 x 1080

Texas Instrument

300 W UHP

Лампа

Цвят

Продължителност на 2000 Hrs експлоатация

Производител Philips

62.2 M (1920 x 1080 x 3 x 10 bit)

Разделителна способност

Оптимална разделителна способност

Максимална разделителна способност

Входен видео сигнал

Входен сигнал за синхронизация

Максимална тактова честота

Размер на екрана по диагонал

Разстояние на прожектиране

Мощност на потребление

Захранване

Консумация на ток

Шум

1920 x 1080 при 60 Hz

1920 x 1200

Video, S-Video, Component, аналогов PC, HDMI

Seperate H/V sync, TTL

162 MHz

1016 mm ~ 7620 mm (16:9, диагонал)

1.5 m ~ 14 m

По-малко от 410 W

110/220 Vac +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz

Размери

Тегло

Главни функции

Яркост

Контраст

"Кийстоун"

Theater : 24dB, Bright : 30dB

431,3 mm(W) x 468,5 mm(D) x 198,8 mm(H)

17,0 инча(W) x 18,4 инча(D) x 7,8 инча(H)

9,8 Kg / 21,6 lb

1,000 ANSI

10000:1 (Full On / Off)

Вертикално

Работна температура 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F), влажност (10 % ~ 80 %)

Експлоатационна Температура и среда влажност

Storage температура -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F), влажност (5 % ~ 95 %)

Това съоръжение от клас B е проектирано за използване у дома и в офиса. Съоръжението е регистрирано в съответствие с EMI за използване в жилищни условия. То може да се използва навсякъде. Клас A е предназначен за използване в офис. Клас А е предназначен за бизнес-цели, докато клас B излъчва по-малко електромагнитни вълни от клас А.

Панелът DMD, използван в проекторите DLP, се състои от няколкостотин хиляди микроогледала.

Както и други визуални дисплейни елементи, така и DMD панелът може да съдържа и някои неправилни пиксели. Samsung и производителите на DMD панели използват строг метод за идентифициране и намаляване на неправилните пиксели и продуктите не превишават максималния брой от неправилни пиксели, които са определени от нашите стандарти. В редки случаи може да съществуват пиксели, които не могат да бъдат показани, но това не влияе върху общото качество на картината и продължителността на експлоатация на продукта.

Поддържан режим на показване

Входен източник

PC, DVI

PC

PC, DVI

PC

PC, DVI

PC

PC, DVI

PC

PC, DVI

PC

PC, DVI

Разделителна способност резолюция

(HxV)

Пълна

640x350

640x400

640x480

720x400

800x600

848x480

1024x768

1152x864

1280x720

1280x768

1280x960

68,6

60,0

69,9

72,1

75,2

85,9

64,0

67,5

44,8

52,5

54,1

56,5

47,8

60,3

56,5

57,7

60,0

68,7

53,8

63,0

64,9

37,9

43,8

48,1

46,9

53,7

31,0

48,4

31,5

35,0

37,9

37,5

43,3

31,5

35,2

Хоризонтална Sync

(синхронизация)

Честота

[kHz] полярност

31,5

37,9

37,9

31,5

P

P

N

N

N

P

N

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

P

P

N

P

P

P

N

P

N

N

N

P

N

P

P

N

N

N

N

P

N

N

1056x625

1048x631

1088x517

1344x806

1328x806

1360x801

1312x800

1376x808

1520x897

1536x900

1536x901

1600x900

1664x748

1696x750

1696x751

1696x755

1664x798

1696x805

1712x809

1800x1000

1728x999

1728x1001

1728x1005

1728x1011

1688x1066

800x449

832x445

832x445

800x525

800x525

816x500

832x520

840x500

832x509

900x449

1024x625

1056x628

1040x625

1040x666

84,8

60,0

70,0

72,0

74,9

85,0

60,0

75,0

59,9

70,0

72,0

74,0

59,9

74,9

70,1

72,0

75,0

85,0

60,0

70,0

72,0

60,3

70,0

72,2

75,0

85,1

60,0

60,0

60,0

70,0

72,8

75,0

85,0

70,1

56,3

Вертикална Sync

(синхронизация)

Честота

[Hz] полярност

70,1

85,1

85,1

59,9

N

N

P

N

P

P

N

N

N

N

N

N

N

P

P

N

N

P

P

N

P

P

P

N

P

P

N

P

P

P

P

P

P

P

N

P

P

P

N

Честота на пикселите

[MHz]

Вид Sync

(синхронизация)

94,5

81,8

96,8

99,6

108,0

74,5

89,0

49,5

56,3

33,8

65,0

75,0

78,4

78,8

91,7

95,8

79,5

102,3

117,5

108,0

120,8

124,5

130,0

148,5

108,5

31,5

36,0

28,3

36,0

40,0

45,5

50,0

25,2

31,5

31,5

25,2

25,2

28,6

31,5

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

PC

PC, DVI

PC, HDMI

(DVI)

HDMI

Component

1280x1024

1360x768

1400x1050

1440x900

1600x1200

1920x1080

1920x1200

720x480

720x576

1280x720

1920x1080

1920x1080i

1920x1080

720x480i

720x576i

720x480

720x576

1280x720

1920x1080

1920x1080i

1920x1080

720x480i

720x576i

1980x750

1650x750

1650x750

2640x1125

2200x1125

2200x1125

2640x1125

2200x1125

2200x1125

858x525

858x525

864x625

858x525

858x525

1728x1066

1728x1067

1688x1066

1728x1072

1792x795

1864x1089

1896x1099

1904x934

1936x942

1952x948

2160x1250

2080x1111

2080x1235

858x525

858x525

864x625

864x625

1980x750

1650x750

1650x750

2640x1125

2200x1125

2200x1125

2640x1125

2200x1125

2200x1125

858x525

858x525

864x625

74,6

76,8

80,0

91,1

47,7

65,3

82,3

55,9

70,6

80,4

75,0

66,6

74,0

31,5

31,5

31,3

37,5

45,0

45,0

28,1

33,7

33,8

56,3

67,4

67,5

15,7

15,8

15,6

31,5

31,5

31,3

37,5

45,0

45,0

28,1

33,7

33,8

56,3

67,4

67,5

15,7

15,8

15,6

N

N

N

N

P

P

N

P

P

P

P

P

P

P

N

N

P

N

N

P

P

N

N

N

N

P

P

N

N

P

N

N

N

P

P

P

P

P

P

P

N

P

P

59,9

60,0

59,9

60,0

50,0

59,9

60,0

50,0

59,9

60,0

50,0

59,9

60,0

50,0

84,8

60,0

59,9

60,0

59,9

60,0

50,0

70,0

72,0

75,0

85,0

60,0

60,0

74,9

59,9

75,0

50,0

59,9

60,0

59,9

60,0

50,0

50,0

50,0

59,9

60,0

50,0

59,9

60,0

N

N

N

N

P

P

N

P

P

P

P

P

P

P

N

N

N

N

P

P

N

P

P

P

P

P

P

N

N

P

N

N

N

P

P

P

P

P

P

P

N

P

P

148,4

148,5

13,5

13,5

13,5

27,0

27,0

74,3

74,2

74,3

74,3

74,2

74,3

148,5

157,0

162,0

138,5

154,0

27,0

27,0

27,0

128,9

132,8

135,0

157,5

85,5

121,8

156,0

106,5

136,8

148,5

148,4

148,5

13,5

13,5

13,5

27,0

74,3

74,2

74,3

74,3

74,2

74,3

Режим за настройване на размера

O : Размерът & прогресивното сканиране могат да бъдат конфигурирани, x : Размер & сканирането не могат да бъдат конфигурирани, △: Размерът може да бъде конфигуриран

Вход

Източник

Тип

HDMI

HD

SD

HD

Режим

1080p

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

1080p

1080i

O

O

O

16:9

O

O

O

O

O

O

Zoom 1

Размер на картината

Zoom 2 4:3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Wide Fit

O

O

O x x

O

O x x

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

SOY

SOY

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

Component

Video &

S- Video

PC

SD

SD

HD

SD

PC

720p

576p

480p

576i

480i

576i

480i

1080p

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

16:9 режим

4:3 режим

Режим за настройване на позицията

Прогресивно сканиране : Off

Източник

Вход Тип

HDMI

Component

Video &

S-Video

HD

SD

PC

HD

SD

SD

Режим

1080p

1080i

720p

576p

640 x 480p

720 x 480p

576i

480i

1280 x 1024/60

1024 x 768/60

800 x 600/60

720 x 400/70

640 x 350/70

1080p

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

576i

480i

Прогресивно сканиране : On (Вкл.)

Източник

Вход Тип Режим

HD

1080p

1080i

720p

576p

640 x 480p

SD

HDMI

DVI

720 x 480p

576i

480i

1280 x 1024/60

1024 x 768/60

800 x 600/60

720 x 400/70 x x x x x x x x x x

16:9 x x x

O x x

O x x x x

16:9 x x x x x x x x x x x

O x

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

O

O

O

O

O

O

O x x x x x x x x x

O

O

O

O

O

△ x x x x x

O x x

O x x

O x x x x x x x x x

Позиция на изображението (H/V)

4:3 Zoom 1 Zoom 2 x O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O x x x x x

O

O x

O x x

O x x

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O x

O x x

O x x x x

Wide Fit

O x x

O

O x x x x x x

O x

Позиция на изображението (H/V)

4:3 Zoom 1 Zoom 2 x x

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O x x x x

O

O

O x x x

O x

O

O x x x x x x x x x x x x x

O x x x x x x x x x

Wide fit

O

O

O x x

Component

Video &

S- Video

PC

HD

SD

SD

HD

SD

PC

640 x 350/70

1080p

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

576i

480i

1080p

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

16:9 режим

4:3 режим x x

O

O

O

O

O

O x x

O

O

O

O

O

O x

O

O x x

O

O

O

O

O

O x x

O

O

O

O

O

O x

O

O x x

O

O x x

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O x

O

O x x

O

O x x

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O x

O

O x x

O

O x x

O

O x x

O x x

O x x x

O

O

|

Основни настройки

|

Свързване на захранването

|

Свързване към видео уред

|

Поставяне на проектора

Поставете проектора така, че лъчът от него да се намира перпендикулярен на екрана.

Разположете проектора така, че обективът да бъде в центъра на екрана.

Ако екранът не е вертикално поставен, картината върху него може да не е с правоъгълна форма.

Не поставяйте екрана на ярко осветено място. Ако екранът е твърде ярко осветен, картината върху екрана няма да бъде показана ясно.

Когато поставяте екрана на ярко осветено място, трябва да затъмните със завеси.

Вие може да поставите проектора в следните позиции: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-

Ceiling.

( За преглед на настройките при позиция на поставяне )

За да видите изображението, когато проекторът е поставен зад екрана, поставете полупрозрачен екран.

Изберете

Menu (Меню) > Setup (Настройка) >

Install (Инсталиране) > Rear-Floor (Отзад на пода)

За да видите изображението, когато проекторът е поставен пред екрана, поставете проектора от страната, от която гледате екрана.

Изберете

Menu (Меню) > Setup (Настройка) >

Install (Инсталиране) > Front-Floor (Отпред на пода)

Увеличаване и фокусиране

Копче за увеличение фокусен пръстен

Може да регулирате размера на изображението като завъртите копчето за увеличение (зумиране).

Фокусирайте изображението на екрана като използвате фокусния пръстен.

Ако Вашият уред е поставен извън определеното за прожектиране разстояние (виж Размер на екрана и разстояние на прожектиране ), фокусирането няма да бъде извършено правилно.

Регулиране с подвижните крачка

За да поставите проектора на по-високо ниво, регулирайте подвижните крачка на проектора.

Вие може да регулирате височината на проектора до 3 степени.

В зависимост от позицията на проектора, може да се появи

"Кийстоун" изкривяване на екрана.

Регулиране на позицията на обектива

160

170

180

190

120

130

140

150

200

210

220

230

240

250

300

Чрез завъртане на копчето за регулиране на позицията на обектива на горната страна на проектора, Вие може да движете прожектираната картина нагоре и надолу върху екрана.

Размер на екрана и разстояние за прожектиране

Поставете проектора върху гладка, плоска повърхност и го настройте като използвате подвижните крачка, за да постигнете така оптимално качество на картината. Ако изображението не е ясно, регулирайте като използвате копчето за увеличение или фокусния пръстен, или приближете или отдалечете проектора.

Размер на екрана

(M:inch)

40

50

60

70

80

90

100

110

Хоризонтално

(X:mm)

Вертикално

(Y:mm)

886

1107

1328

1550

1771

1992

2214

2435

498

623

747

872

996

1121

1245

1370

Мин.(Z:mm)

1983,6

2479,5

2975,3

3471,2

3967,1

4463

4958,9

5454,8

Макс.(Z:mm)

1523,1

1903,9

2284,6

2665,4

3046,2

3427

3807,7

4188,5

Офсет (Y:mm)

50

62

75

87

100

112

125

137

2657

2878

3099

3321

3542

3763

3985

4206

4428

4649

4870

5092

5313

5535

6641

1494

1619

1743

1868

1992

2117

2241

2366

2491

2615

2740

2864

2989

3113

3736

5950,7

6446,6

6942,5

7438,4

7934,3

8430,2

8926

9421,9

9917,8

10413,7

10909,6

11405,5

11901,4

12397,3

14876,7

4569,3

4950,1

5330,8

5711,6

6092,4

6473,2

6853,9

7234,7

7615,5

7996,3

8377

8757,8

9138,6

9519,3

11423,2

149

162

174

187

199

212

224

237

249

262

274

286

299

311

374

Този проектор е проектиран да показва оптимално изображение на екран с размер

100 ~ 120 inch.

A Екран

Z: Разстояние до обекта

Y': Разстояние от центъра на обектива до долната част на изображението

Свързване към компютър - Проверете следните точки, преди да свържете компютър към Вашия проектор.

1.

Натиснете десния бутон на мишката върху тапета на

Windows и натиснете на [Properties] (Свойства).

Появява се <Display Properties> (Покажи свойствата).

2.

Натиснете върху [Settings] (Настройки) и настройте

<Screen resolution> (Резолюцията на екрана) като следвате указанията за <Resolution> (Резолюция), описани в покажи подкрепения режим на показване за този проектор.

Няма нужда да сменяте настройките за <Color quality>

(Качество на цвета).

3.

Натиснете бутона [Advanced] (Разширени настройки).

Появява се друг прозорец за свойствата.

4.

Натиснете върху [Monitor] (Монитор) и настройте <Screen refresh rate> (Честота на екрана) като следвате указанията за <Vertical Frequency> (Вертикална честота), описани в покажи подкрепения режим на показване за този проектор.

Настройте и вертикалната и хоризонталната честота вместо Screen refresh rate> (Честота на екрана).

5.

Натиснете бутон [OK], за да затворите прозореца и натиснете бутон [OK] на <Display Properties> (Свойства на дисплея), за да затворите прозореца.

Вероятно автоматично ще се наложи да се рестартира компютъра.

6.

Изключете компютъра и го свържете с проектора.

Този процес може да зависи от вида на компютъра и използваната версия на Windows.

(Например се показва [Properties] вместо [Properties (R)] както това бе показано под точка 1.)

При използването като монитор за компютъра този уред подкрепя наситеност на цвета до 32 бита на пиксел.

Прожектираното изображение може да се различава при всеки монитор в зависимост от производителя на самия монитор или използваната версия на Windows.

Ако се появява ивица или необикновен сигнал от проектора, когато е изключен компютърът или когато той не е включен към проектора, превключете в режим "Video" като използвате бутон [VIDEO] или проверете, дали Вашият компютър е свързан правилно.

Когато свързвате проектора към компютъра проверете, дали настройките на компютъра се подкрепят от проектора. Ако това не е така, е възможно да се стигне до сигнални смущения.

|

Основни настройки

|

Свързване на захранването

|

Свързване към видео уред

|

1. Обратната страна на проектора

Включете кабела за захранване в контакта на обратната страна на проектора.

|

Основни настройки

|

Свързване на захранването

|

Свързване към видео уред

|

Свързване на видеорекордер/камкордер/кабелен бокс

Свържете [VIDEO IN(жълт)] входа на проектора с VIDEO (жълт) OUT изхода на видео уреда като използвате видео кабела.

- Ако видео уредът има S-VIDEO OUT изход, свържете го с [S-VIDEO IN] входа на проектора.

При използване на S-VIDEO връзка се получава по-високо визуално качество.

Когато приключите със свързването на уредите, включете проектора и видеорекордера.

Използване на проектора

Включете проектора и натиснете бутон [VIDEO], за да изберете Video.

Свържете проектора и видео уреда с помощта на <S-Video> кабела и натиснете бутон [S-VIDEO], за да изберете S-Video.

Ако режим Composite не е на разположение, контролирайте, дали кабелите са свързани правилно.

Проверете, дали проекторът и видео уредът са били изключени, преди да се включат кабелите.

Този проектор не поддържа звук. (За звук е необходима отделна аудио система)

Свързване към DVD

Свържете [COMPONENT IN 1 (Y/P

B

/ P

R

)] или [COMPONENT IN 2 (Y/P

B

/ P

R

)] входа на обратната страна на проектора с Component входа на обратната страна на DVD с помощта на компонентния кабел.

Когато приключите със свързването, включете Вашия проектор и DVD (или уредът, който е свързан към цифровия изход).

Използване на проектора

Включете проектора и натиснете бутон [COMP1], за да изберете <Component 1>.

Натиснете бутон [COMP2], за да изберете <Component 2>, ако [COMPONENT IN 2] е свързан.

Ако режим Composite не е на разположение, контролирайте, дали кабелите са свързани правилно.

Входовете на Component са обозначени както следва (Y/P

B

/P

R

), (Y, B-Y, R-Y) или (Y, Cb, Cr) в зависимост от производителя.

Свързване с цифров ТВ ресивер

Свържете антенния кабел към антенния сигнален вход на ресивера.

Свържете [COMPONENT IN 1 (Y/P

B

/ P

R

)] или [COMPONENT IN 2 (Y/P

B

/ P

R

)] входа на обратната страна на проектора с компонентния вход на обратната страна на цифровия радио приемател с помощта на компонентния кабел.

- ако цифровият радио приемател е оборудван с изход за компютъра, то Вие може да свържете цифровия радио приемател като използвате [PC IN] входа на проектора.

Когато приключите със свързването на уредите, включете проектора и цифровия ТВ ресивер..

Използване на проектора

Включете проектора и натиснете бутон [COMP1], за да изберете <Component 1>.

Когато свързвате проектора и цифровия радио приемател използвайки D-SUB кабел, изберете [PC] като натиснете бутон <PC> на дистанционното управление.

Натиснете бутон [COMP2], за да изберете <Component 2>, ако [COMPONENT IN 2] е свързан.

Ако режим Composite не е на разположение, контролирайте, дали кабелите са свързани правилно.

- ако ресиверът е свързан към [PC IN] вход, натиснете бутон [PC], за да изберете съответно .

Компонентните входове са обозначени в зависимост от производителя както следва (Y/P

B

/P

R

), (Y,

B-Y, R-Y) или (Y, Cb, Cr).

Свързване към компютър

Свържете [PC IN] входа на обратната страна на проектора към изхода на монитора на компютъра като използвате PC видео кабела.

Когато приключите със свързването, включете двата кабела на проектора и на компютъра.

Този уред подкрепя плуг и плей, но ако използвате Window XP няма нужда да инсталирате драйвър на Вашия компютър.

Използване на проектора

Включете проектора и натиснете бутон [PC], за да изберете <PC>.

Ако режим PC не е на разположение, контролирайте, дали кабелите са свързани правилно.

Включете компютъра и направете настройките , ако това е необходимо.

Настройте екрана.(

Автоматична настройка )

Звукът идва от високоговорителите на компютъра.

Свързване на HDMI/DVI

- Свържете като използвате HDMI/DVI кабела

Свържете [HDMI 1/DVI IN] входа на обратната страна на проектора и DVI изхода на цифровия изход на уреда като използвате HDMI/DVI кабел.

- Свържете като използвате HDMI/DVI кабела

Свържете [HDMI 1/DVI IN] входа или [HDMI IN 2] на обратната страна на проектора и HDMI изхода на цифровия изход на уреда като използвате HDMI кабел.

Когато приключите със свързването, включете Вашия проектор и DVD (или уредът, който е свързан към цифровия изход).

Използване на проектора

Включете проектора и натиснете бутон [HDMI1], за да изберете <HDMI 1>.

Натиснете бутон [HDMI2] , за да изберете [HDMI2] , ако [HDMI2] е свързан.

Ако не може да се избере режим "HDMI" , проверете дали HDMI кабела е свързан правилно.

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Натиснете бутон Старт( )/Стоп( ) в долната таблица, за да видите видео-файла.

Регулиране на екрана

Source List

Описание

Изберете свързания към проектора уред, за да го покажете.

1) Component 1

2) Component 2

3) S-Video

4) Video

5) PC

6) HDMI 1

7) HDMI 2

Старт/Стоп

Edit Name Вие може да редактирате имената на свързаните към проектора уреди.

1) Component 1

2) Component 2

3) S-Video

4) Video

5) PC

6) HDMI 1

7) HDMI 2

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Натиснете бутон Старт( )/Стоп( ) в долната таблица, за да видите видео-файла.

Регулиране на екрана

Mode

Описание

Изберете състоянието на екрана, което е съгласувано с Вашия проектор или сменете режим на екрана, ако това е необходимо.

1) Mode

- Dynamic

Изберете това, ако желаете качеството на екрана да е по-ясно от стандартното качество на екрана.

- Standard

Вие може да гледате удобно прожектирания образ на екрана, ако около

Вас е малко по-светло.

- Movie 1, Movie 2

Изберете това, ако около Вас е по-тъмно. Това пести енергия и намалява умората.

- User 1, User 2, User 3

Изберете това, ако желаете да покажете екрана с направените от Вас индивидуални настройки.

2) Contrast : Използва се за регулиране на контраста между обекта и фона.

3) Brightness : Използва се за регулиране яркостта на екрана.

4) Sharpness : Използва се да се настрои, дали контурите на обекта да бъдат по-ясни или не толкова ясни.

▶ Режим на [PC] не се поддържа.

5) Color : Използва се за настройване на по-светъл или по-наситен цвят.

6) Tint : Използва се, за да се получи по-естествен цвят на обектите, които използват повече зелено или червено.

▶ Вие може да регулирате цветния тон само в режим [S-Video] и [Video].

Старт/Стоп

Mode

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint

7) Color Temperature : Вие може да смените според нуждите си цветния тон на целия екран.

- 5500K : Използва се за оптимално качество на изображението на чернобели филми. Температурата на цвета е поставена в режим на картината филм 2 на 5500K.

- 6500K : Тази температура се използва за повечето видео продукции. При производството тя е настроена като филм 1 и може да възпроизведе най-точния цветен тон.

Color

Temperature

R-Gain

Size

Position

Digital NR

Black Level

- 8000K : Тази температура на цвета е подходяща за големи помещения и е запаметена в динамичен режим на картината. Фокусирането и яркостта са подчертани.

- 9300K : Тази температура на цвета е подходяща за много големи помещения като например магазини.

1) Color Temperature 5) R-Offset

2) R-Gain

3) G-Gain

6) G-Offset

7) B-Offset

4) B-Gain

G-Gain

B-Gain

R-Offset

G-Offset

B-Offset

8) Gamma : Функция за баланс на изображението, която контролира настройките в съответствие с видео свойствата.

- Film : Настройка на картината филм гама

- Video : Нормален режим гама, който отговаря на ТВ екран.

- Graphic : Режим гама, който отговаря на компютърен екран.

9) DynamicBlack™ : Настройва яркостта и контраста на екрана с помощта на диафрагмата в оптичната система.

- Off : Вие може да видите екрана с подчертана яркост, когато диафрагмата е напълно отворена.

- Light : Диафрагмата е отворена по-малко от положение Off и повече от положенията Middle и Deep. Тук е по-силно подчертан контрастът отколкото в положение Off.

- Middle : Диафрагмата е отворена по-малко от положение Light и повече отколкото в положение Deep. Тук е по-силно подчертана яркостта отколкото в положение Deep.

- Deep : Вие може да видите екрана с подчертан контраст, когато диафрагмата е напълно затворена.

- Auto : Когато изберете автоматичната настройка Вие може да видите подинамичен екран.

10) Save : Използва се за запаметяване на потребителските настройки на картината.

Gamma

Dynamic

Black™

Save

11) Reset : Възстановяване на фабричните настройки.

Reset

Вие може да изберете размера на екрана в зависимост от вида на сцената.

▶ Виж "Използвани размери" .

1) 16 : 9

2) Zoom1

3) Zoom2

4) Wide Fit

5) 4 : 3

Настройване позицията на екрана, ако той не е центриран.

▶ Виж "Настройване на позицията" .

Когато се появи пунктирана линия или екранът започне да трепти, Вие ще получите картина с по-добро визуално качество, когато включите

Потискането на Шума.

▶ Цифровото ПШ може да се включи само в режим [Video], [S-Video] и

[Component 1, 2].

При използване на функцията "Черно ниво" Вие може да настроите найтъмните части на видеосигнала на ниско ниво, така че да виждате по-ясно тъмните места на екрана.

1) 0IRE : Намалява ниското ниво на най-тъмните части на видеосигнала.

Ако настройката не отговаря на входния сигнал, тъмният екран изглежда млечно бял.

Color Pattern

Overscan

1080P/24fps

Mode

Film Mode

2) 7,5IRE : Увеличава ниското ниво на най-тъмните части на видеосигнала.

Ако настройката не отговаря на входния сигнал, черният екран е силно наситен и не може да изобразява правилно.

Вие може да филтрувате цвета на целия екран в зависимост от Вашите предпочитания.

1) Off : Показва картината в оригиналния и цвят.

2) Monochrome : Показва картината в черно и бяло като филтрува всички цветни сигнали.

3) Red : Показва картината в червено като филтрува зеления и синия цветен сигнал.

4) Green : Показва картината в зелено като филтрува червения и синия цветен сигнал.

5) Blue : Показва картината в синьо като филтрува червения и зеления цветен сигнал.

Тази функция позволява да се изреже края при наличието на излишна информация, изображения или смущения.

▶ Виж "Използвани размери" .

1) Off

2) On

Тази функция показва целите 1080P@24Hz естествени HD сигнали, които използват 24 фрейма на секунда с минимално изкривяване отколкото при филм. Макар, че разликата е малка, тази функция изпълнява най-високото качество на екрана.

▶ Вие може да настроите режим на 1080P/24 фрейма само в режимите [HDMI 1] и [HDMI 2].

1) Off : Показва сцени, при които 24 фрейма са удължени до 60 фрейма. При този процес могат да се генерират несъразмерни сцени.

2) On : Показва сцени, при които 24 фрейма са удължени до 48 фрейма.

Всички сцени се показват правилно, без те да бъдат несъразмерни.

При използване на тази функция Вие може да настроите оптималното показване на игрални филми, когато гледате филм. Режим филм предлага оптимални настройки за показване на филми.

▶ Режим филм се подкрепя само от [Video], [S-Video] и [Component 1, 2]

(480i,576i).

1) Off

2) On

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Натиснете бутон Старт( )/Стоп( ) в долната таблица, за да видите видео-файла.

Регулиране на екрана

Install

Описание

За различните позиции на поставяне на проектора, картината може да се завърти хоризонтално/вертикално.

1) Front-Floor : Нормално изображение

2) Front-Ceiling : Хоризонтално обратно изображение

3) Rear-Floor : Вертикално обратно изображение

4) Rear-Ceiling : Хоризонтално/вертикално обратно изображение

Light Setting Използва се за настройване яркостта на изображението като се регулира количеството на светлината, генерирано от лампите.

1) Theater : Използвайки тази функция Вие може да регулирате нивото на лампата, така че да гледате удобно картините на екрана както се гледа в затъмнена среда. Това намалява консумацията на енергия и удължава живота на лампата.

2) Bright : Използва се за увеличаване на яркостта в сравнително светла среда. Тъй като този режим увеличава светлинното ниво на лампата, Вие може да доловите по-силен шум, причинен от охлаждането на проектора.

Старт/Стоп

Theater

Bright

Test Pattern

PC

Генерират се от самия проектор. Използват се като изходна основа при инсталацията на проектора.

1) Crosshatch : Вие може да контролирате, дали картината е деформирана или не.

2) Screen Size : Вие може да избирате между картинни формати като 1.33 : 1 или 1.78 : 1.

3) Color Standard : Вие може да видите разликата при смяната на стандартния цвят с SMPTE_D/HD/EBU.

4) Red : Червен екран, само за регулиране на цвета.

5) Green : Зелен екран, само за регулиране на цвета.

6) Blue : Син екран, само за регулиране на цвета.

7) White : Бял екран, само за регулиране на цвета.

8) 6500K_White : Бял екран, показва възможно най-яркия бял цвят.

▶ Измервателната таблица и размерът на екрана са доставени от JKP (JK

Production).

▶ Червеният/зеленият/синият цвят на тестовите шарки се използват само за регулиране на цвета и вероятно не отговарят на действителните цветове, показвани по време на самото видео.

Отстранява или намалява смущенията, предизвикани от нестабилно качество

Crosshatch

Screen Size

Color

Standard

Red

Green

Blue

White

6500K_White

като трептене на екрана. Ако смущението не се отстрани след като се използва финото регулиране, настройте максималната честота и след това направете отново фино регулиране.

1) Auto Adjustment : Използва се за автоматична настройка на PC на екрана.

2) Coarse : Използва се за регулиране на честотата, когато на РС на екрана се появят вертикални линии.

3) Fine : Използва се за фино регулиране на РС на екрана.

4) Zoom : Използва се за увеличаване на РС на екрана от центъра.

5) Reset : При използване на тази функция Вие може да върнете настройките за РС на екрана към фабричните настройки.

Това меню е активирано само когато е избран РС източник.

Auto

Adjustment

Coarse

Fine

Zoom

Reset

Color Standard Вие може да настроите цветния стандарт, за да съгласувате с цветния стандарт на входния сигнал.

1) SMPTE_C : Стандартизиран за видео източници на Society of Motion Picture и Television Engineers

2) HD : High Definition (Високо разделение), 1125 сканиращи линии, високо разделителен ТВ формат разпространен от ITU-R в САЩ, Япония и

Канада през 1986 г.

3) EBU : Норми и стандарти за Европейската радио- и телевизионна продукция и технология, стандартизиран от Европейския съюз за радио и телевизия.

Factory Default При използване на тази функция Вие може да върнете всички настройки към фабричните настройки.

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Натиснете бутон Старт( )/Стоп( ) в долната таблица, за да видите видео-файла.

Регулиране на екрана language

Описание

Вие може да изберете езика на екранното меню.

Menu Position Вие може да движете позицията на менюто нагоре/надолу/наляво/надясно.

Menu

Translucency

Можете да настроите прозрачността на менюто.

1) Opaque

2) High

3) Medium

4) Low

Menu Display

Time

Може да настроите времето за показване на менюто.

1) 5 sec 5) 90 sec

2) 10 sec

3) 30 sec

4) 60 sec

6) 120 sec

7) Stay On

LED Indicator

Light Effect

Blue sreen

Information

Вие може да включите или изключите работните светлини на уреда.

1) Off : Този режим изключва работните LED. И все пак светлината остава да сети независимо от настройката за LED, когато проекторът е включен или изключен или когато той работи в ненормално състояние.

2) On : Този режим включва операционните LED, така че да се показва актуалното експлоатационно състояние на проектора.

Вие може да включите или изключите индикацията на LED в зависимост от

Вашите нужди.

1) Off : Светодиодът няма да се включи.

2) In Standby : Включва светодиода в режим на готовност.

3) In Watching TV : Включва светодиода в режим на гледана на телевизия.

4) Always : Светодиодът ще се включи след като изключите телевизора.

Появява се като елипса в горната част на обратната страна на проектора.

Функцията Син екран сменя екрана в синьо, когато няма наличен входен сигнал от външния уред, включен към Вашия проектор.

1) Off

2) On

Вие може да проверите външните сигнали на източници, настройките на картината, регулирането на PC и продължителността на използване на лампата.

Старт/Стоп

|

Преди да се обърнете към сервизен персонал

|

Инсталиране и свързване

Симптоми

Уредът не се включва

Искам да инсталирам проектора на тавана

Не е избран външен източник.

Отстраняване на неизправности z

Проверете, дали са свързани кабелните връзки. z

Опората за таван може да се закупи отделно. Обърнете се към Вашия търговец на място. z

Убедете се, че кабелът за свързване (видео) е правилно свързан към правилния вход. Ако той не е свързан правилно, уредът няма да функционира.

Меню и дистанционно управление

Симптоми

Дистанционното управление не функционира.

Не мога да избирам меню.

Екран и външен източник

Симптоми

Няма картина.

Лошо цветно възпроизвеждане

Изображението е неясно.

Отстраняване на неизправности z z z z z z

Убедете се, че е избран правилният външен източник.

Контролирайте батериите на дистанционното управление. Ако техният размер не е правилен, заменете ги с препоръчания размер батерии.

Контролирайте, дали е правилна полярността на поставените батерии.

Контролирайте, дали Вашето дистанционно управление се намира под правилен ъгъл и на правилно разстояние. Отстранете всички пречки между дистанционното управление и уреда.

Директното облъчване със светлина от спестяващи енергия лампи или от други източници на светлина върху сензора на дистанционното управление може да окаже влияние върху чувствителността и може да предизвика смущения.

Контролирайте, дали е празна батерията на дистанционното управление.

Контролирайте, дали LED индикацията на прожектора е включена. z

Контролирайте, дали менюто е показано в сиво. Изобразеното в сив цвят меню не може да бъде избрано.

Отстраняване на неизправности z z z z z

Уверете се, че кабелът за включване в мрежата е правилно свързан.

Убедете се, че е избран правилния входен източник.

Контролирайте, дали кабелите на обратната страна на прожектора са свързани към правилния вход.

Контролирайте батериите на дистанционното управление.

Уверете се, че настройките за <Color>, <Brightness> не се намират на най-ниската позиция. z

Регулирайте на <Tint> и <Contrast>. z z

Регулирайте фокусировката.

Контролирайте разстоянието до проектора да не е нито прекалено далеч, нито прекалено близко до екрана.

Странни шумове.

Сервизната LED свети.

Върху изображението се появяват ленти.

Не се показва изображението на външния уред.

Появява се само син екран.

Екранът се появява в черно и бяло или в необикновени цветове / екранът е или твърде тъмен, или твърде ярък.

z

Ако нетипичните шумове продължат, обърнете се към нашия сервизен център . z

Виж Боравене с LED индикацията z

Възможно е да се появят смущения поради разлика в честотите при използване на PC. z

Контролирайте, дали външният уред функционира правилно и проверете, дали отделните точки за регулиране като "Brightness" и

"Contrast" са сменени правилно в <Mode> на екрана на проектора. z

Уверете се, че външният уред е свързан правилно. Проверете още веднъж кабелните връзки. z z

Както бе упоменато по-горе контролирайте точките за регулиране на

"Brightness", "Contrast" и "Tint" в менюто.

Ако желаете да върнете различни настройки в първоначалното им състояние, изпълнете меню <Factory Default>.

|

Почистване и поддържане

|

Контакт със SAMSUNG WORLDWIDE

|

Други

|

Отговорности

|

За почистване на обектива и външната част на проектора

Почистете проектора със суха и мека кърпа.

Не почиствайте проектора с възпламеними препарати като бензол и разредители или с мокра кърпа, тъй като това може да предизвика проблеми.

Не докосвайте проектора с нокът или други остри предмети, тъй като може да се надраска повърхността.

За почистване вътрешността на проектора

За почистване на вътрешността на проектора попитайте Вашия сервизен център или доставчика на продукта.

(Телефонният разговор се заплаща)

Обърнете се към доставчика на уреда или сервиза, ако вътре в проектора попаднат прах или други чужди тела.

Смяна на лампата

Внимание при смяна на лампата

Лампата на проектора трябва да се смени след известен период на ползване. За да получите найдобри резултати, сменете лампата в зависимост от нейния период на ползване. Вие може да видите използваното време на лампата Информация (бутон INFO).

Използвайте препоръчания модел при смяна на лампата. Техническите характеристики на лампата са посочени в ръководството за потребителя. Използвайте същия модел, който се намира в проектора.

- Име на модела на лампата: LAMP-MERCVRY-Philips

- Производител на лампата: Philips Lighting

- Продължителност на живот на лампата: 2000Hrs

- Вид на лампата: 300W UHP

Проверете, дали е изключен кабела, преди да смените лампите.

След като изключите проектора, лампата е все още гореща. Оставете я да се охлади за около 1 час, преди да я смените.

Лампата се намира в лявата долна част на Вашия проектор.

Преди да обърнете проектора, за да смените лампата, го поставете върху гладка повърхност и го

покрийте с мека кърпа.

Не оставяйте старата лампа до възпламеними материали или в близост до деца. Има опасност от запалване или изгаряне.

Отстранете прах или чужди предмети около или в устройството на лампата като използвате вакуумен уред.

При работа с лампата внимавайте да не докосвате нито една част от нея с ръка. Ако не боравите правилно с лампата е възможно да влошите качеството на картината и да съкратите нейната продължителност на живот.

Проекторът няма да функционира нормално, ако след смяна на лампата капакът не е затворен изцяло. Ако проекторът Ви не работи нормално, виж LED индикация

Начин на действие при смяна на лампата

Лампата е много гореща и работи с висок волтаж.

Оставете я да се охлади за около 1 час, след като изключите кабела и преди да я смените.

Лампата се намира в лявата долна част на Вашия проектор. Поставете Вашия проектор така, че да се вижда задната част и развинтете гайките на капака.

* Внимавайте проекторът да не падне..

Отворете капака като хванете

(А), както на фигурата и дръпнете (Б).

Отстранете болтовете (А) както на фигурата и след това дръжте и творете (Б).

Отстранете болтовете както е показано на фигурата.

Повдигнете, както е показано на фигурата, дръжките на лампата и я издърпайте.

Поставянето на новата лампа се извършва по обратния път както разглобяването.

|

Почистване и поддържане

|

Контакт със SAMSUNG WORLDWIDE

|

Други

|

Отговорности

|

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (726-7864)

1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca

MEXICO

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

01-800-SAMSUNG (726-7864)

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303

Europe

0800-SAMSUNG(726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

844 000 844 http://www.samsung.com/mx http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(726-7864)

08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)

01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864)

0035 (0)2 261 03 710

0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

022-607-93-33

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.com/de http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/sk

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

902 10 11 30

0771-400 200

0800-SAMSUNG(726-7864)

0870-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

800-7267

800-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

CIS

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-800-502-0000

8-800-120-0-400 http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.uz

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858

010-6475 1880

3698-4698

3030 8282

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800SAMSUNG (726-7864)

1800-10-SAMSUNG (726-7864)

1800-SAMSUNG (726-7864)

1800-29-3232

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

Middle East & Africa

0860-SAMSUNG (726-7864)

444 77 11 http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726 http://www.samsung.com/mea

|

Почистване и поддържане

|

Контакт със SAMSUNG WORLDWIDE

|

Други

|

Отговорности

|

Речник

Аналогов телевизионен сигнал

Съществуващ телевизионен сигнал, излъчван от радио- и телевизионни станции в съответствие със стандарта NTSC.

АНТЕНЕН ВХОД

Това е порта за свързване на ТВ антена посредством коаксиален кабел. Обикновено се използва за гледане на телевизионни програми.

AV ресивер

AV ресиверът има множество входове и изходи за аудио и видео, като така дава възможност за включване на различни входни и изходни портове на уреди.

Фоново осветление на дистанционното управление

Бутоните за фоново осветление са осветени, така че потребителят да може лесно да натиска бутоните на дистанционното управление при затъмнена среда.

Черно ниво

Нивото на черния цвят се настройва на най-ниското ниво на най-тъмните части на видеосигнала, така че потребителят да вижда по-ясно тъмните изображение. Ако настройката не отговаря на входния сигнал, черният екран е силно наситен и не може да изобразява правилно.

Кабелно телевизионно предаване

Предаване на кабелни телевизионни програми вместо радио вълни. За да гледате кабелни телевизионни предавания, трябва да се абонирате към местен доставчик на кабелни услуги и да инсталирате допълнителен приемник.

Стандарт за цвят

Предварително определен стандарт за цвят, определен от телевизионния стандарт в съответната страна или район.

Температура на цвета

Температурата на цвета е лесен начин за характеризиране на специфичните свойства на светлинния източник. Ниската температура на цвета съдържа по-топла (повече жълта/червена) светлина, докато високата температура на цвета съдържа по-студена (повече синя) светлина.

COMPOSITE IN порт

COMPOSITE IN порта е по-принцип видео вход (жълт). Цветността и яркостта се предават по един и същ

75-омов кабел.

Компонентен порт (зелен, син, червен)

Компонентният порт предава отделно сигнал за яркост и осигурява най-добро качество между всички видове видео връзки.

Цифрово телевизионно предаване

Цифровото телевизионно разпръскване е телевизионен предавателен сигнал, който предава в съответствие с американското наземно телевизионно разпръскване или ATSC.

DVD (Digital Versatile Disc)

DVD е диск с голям капацитет на медийни данни, който може да запамети такова мултимедийно съдържание като видео, игри, аудио програми и др., използвайки технологията MPEG-2 за видео компресия с размер на компактен диск.

DLP (Digital Light Processing)

DLP е технология за цифрово показване, която използва DMD панел, разработен от TI (Texas Instruments) в

САЩ.

DLP HD2, DC2, DC3

Това е степен на DMD панел.

DMD (Digital Micromirror Device)

DMD панелът част от технологията DLP. Той съдържа микроскопични огледала, където всяко огледало представя един пиксел.

Външен вход

Външният вход свързва видео уреди като видеорекордер, камкордера, DTV ресивер, DVD и др. като видео източници към проектора.

Режим гама

Режим гама балансира видео сигнала, създаден за аналогови показващи уреди като CRT (Cathode Ray Tube), така че видео сигналът да може да се изобразява по-ясно на цифрови показващи уреди.

Прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране отрязва края на картината, ако там се намира ненужна информация, изображения или смущения. Например видео сигнал с грешки, възможно е на екрана да се покажат ненужни видео сигнали.

RS-232C Port (Сервизен порт)

Този порт се използва за сервизни цели. Този порт се използва за предаване на данни в съответствие с

RS-232C стандарти за предаване.

S-Video IN порт

Той се нарича супер видео. S-Video е вид видео сигнал, при който сигналите за яркост и цвят са разделени, за да се получи по-добро качество на изображението.

Сателитно телевизионно предаване

При сателитното предаване програмите се предават по сателит, така че предаванията могат да се приемат във всички зони при високо качество на картината и звука. Предават се приблизително 100 канала, които са включени към нормалните телевизионни канали. За да се гледа сателитна телевизия, е необходимо да се инсталира допълнителен ресивер.

5x скоростно, 6 сегментно цветно колелце

Това е оптична част, която декомпозира белите лъчи.

|

Почистване и поддържане

|

Контакт със SAMSUNG WORLDWIDE

|

Други

|

Отговорности

|

Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.

Възпроизвеждането по какъвто и за било начин без писмено разрешение от Samsung Electronics Co., Ltd. е строго забранено.

Samsung Electronics Co., Ltd. не носи отговорност за грешки, съдържащи се в настоящото, както и за случайни или закономерни повреди във връзка с предоставянето, изпълнението или използването на този материал.

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement