Samsung MX-J730 Наръчник за потребителя

Samsung MX-J730 Наръчник за потребителя
MX-J630
MX-J730
Мини Hi-Fi компонентна аудио
система
Възпроизвеждане на MP3-CD/WMA-CD/
CD-R/RW
ръководство за потребителя
Представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите пълно обслужване,
регистрирайте продукта на
www.samsung.com/register
Предупреждения за безопасността
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ
НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Този символ показва "опасно
напрежение" в продукта, което
представлява риск от токов удар или
телесни увреждания.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР – НЕ ОТВАРЯЙ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ТОКОВ УДАР, ШИРОКАТА
ЧАСТ НА ЩЕПСЕЛА ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА ШИРОКАТА
ЧАСТ НА КОНТАКТА И ЩЕПСЕЛЪТ ТРЯБВА ДА Е ВКАРАН
ДОКРАЙ.
Този символ показва важни
инструкции, отнасящи се за продукта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
• За да ограничите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд или
влага.
Този компактдиск плейър е класифициран
като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1. Използването
на органи за управление, настройки или
изпълнението на процедури, различни от
описаните в настоящото, може да доведе до
опасно излагане на излъчване.
В съответствие с 21CFR 1040.10, освен що
се отнася до отклонения, съответстващи с
"Известие за лазери № 50" от 24 юни 2007 г.
• Този продукт съдържа
химикали, за които в щата
Калифорния се знае, че
предизвикват рак и показват
репродуктивна токсичност.
• ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ИЗБУХВАНЕТО НА ПОЖАР,
ВИНАГИ ДРЪЖТЕ СВЕЩИТЕ ИЛИ ДРУГИ
ИЗТОЧНИЦИ НА ОТКРИТ ОГЪН ДАЛЕЧЕ ОТ
ТОЗИ ПРОДУКТ.
ОПАСНОСТ:
• ВИДИМО И НЕВИДИМО ИЗЛЪЧВАНЕ ОТ ЛАЗЕР
В ОТВОРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ. ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЯКО
ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА. (FDA 21 CFR)
ВНИМАНИЕ:
• ВИДИМО И НЕВИДИМО ИЗЛЪЧВАНЕ ОТ
КЛАС 3B ЛАЗЕР В ОТВОРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ.
ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА. (IEC 60825-1)
• ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНТРОЛИ ИЛИ
НАСТРОЙКИ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ
ТУК, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНО
РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ. НЕ ОТВАРЯЙТЕ
КАПАКА И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ САМИ. ЗА
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
2
Български
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Предупреждения
• Погрижете се променливото електрозахранване
във вашия дом да съответства на изискванията на
идентификационния стикер, който е поставен на
гърба на продукта.
• Инсталирайте изделието хоризонтално, върху
подходяща основа (мебел), с достатъчно място
около него за вентилация (7,5 – 10 см).
• Не поставяйте изделието върху усилватели или
друго оборудване, което може да се нагорещи.
Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните
отвори.
• Не поставяйте никакви предмети върху
изделието.
• Преди преместване на устройството проверете
дали отворът за поставяне на диск е празен.
• За да изключите напълно продукта, извадете AC
щепсела от контакта. Изключвайте AC щепсела от
контакта, ако няма да използвате този уред дълго
време.
• По време на гръмотевични бури изваждайте AC
щепсела на електрозахранването от контакта.
Пикове на напрежение, дължащи се на мълнии,
могат да повредят изделието.
• Не излагайте устройството на пряка слънчева
светлина или на други източници на топлина.
Това може да причини прегряване и
неизправност на продукта.
• Пазете изделието от влага и прекомерна топлина
или от или оборудване, което създава силни
магнитни или електрически полета (напр.
високоговорители).
• Ако устройството се повреди, извадете щепсела
от контакта.
• Този продукт е само за лично ползване. Не е
предназначен за промишлена употреба.
• Ако продуктът или дискът са били съхранявани
на студено, възможно е да се образува
кондензация. Ако транспортирате изделието
през зимата, изчакайте приблизително 2 часа,
докато то достигне стайна температура, преди да
го използвате.
• Батериите, които се използват в това устройство,
съдържат химикали, които са вредни за околната
среда. Не изхвърляйте батериите с общите
домакински отпадъци.
• Поставете високоговорителите на разумно
разстояние от двете страни на системата, за да
осигурите добър стерео звук.
• Насочете високоговорителите към зоната за
слушане.
• Апаратът не бива да бъде излаган на капене или
пръски. Не поставяйте върху апарата предмети,
напълнени с течност, например вази.
• За да изключите напълно уреда, трябва да
извадите щепсела от контакта. Затова контактът
и щепселът на захранващия кабел трябва да са
лесно достъпни по всяко време.
• Използвайте само правилно заземени щепсел
и контакт.
-- Неправилното заземяване може да
предизвика токов удар или повреда на
оборудването. (само уреди клас l.)
Съхранение и управление на дискове
• Начин на държане на дискове
-- Отпечатъци от пръсти или драскотини по
диска могат да влошат качеството на звука
и картината или да причинят
прескачане.
-- Избягвайте да докосвате
повърхността на диска, където е направен
запис.
-- Хващайте диска за ръбовете, за да не останат
отпечатъци от пръсти по повърхността.
-- Не лепете хартия или ленти по диска.
• Почистване на дисковете
-- Когато по повърхността на диска
попаднат отпечатъци от пръсти
или замърсявания, почиствайте
със слаб препарат, разтворен
във вода, и избърсвайте с мека
кърпа.
-- Когато го почиствате, бършете диска леко
отвътре навън.
• Съхранение на дискове
-- Не дръжте дискове изложени на пряка
слънчева светлина.
-- Съхранявайте на хладно и проветриво
място.
-- Пазете в чиста предпазна обвивка и дръжте
вертикално.
• Възможно е да се образува кондензация, ако
топъл въздух влезе в контакт със студени
части във вътрешността на изделието. При
образуване на кондензат във вътрешността на
продукта, то няма да работи правилно. В такъв
случай извадете диска и оставете продукта
да престои 1 или 2 часа при включено
електрозахранване.
Български
2
3
Съвместимост на дискове и формати
Този продукт не поддържа файлове, защитени
със Secure (DRM) Media.
CD-R дискове
• Възможно е някои CD-R дискове да не могат
да бъдат възпроизведени в зависимост от
записващото устройство (записващо устройство
за дискове или компютър) и състоянието на
диска.
• Използвайте CD-R дискове от 650MB/74
минути. Не използвайте CD-R дискове над
700MB/80 минути, тъй като те не могат да бъдат
възпроизведени.
• Някои CD-RW (презаписваеми) носители е
възможно да не могат да се възпроизведат.
• Пълноценно възпроизвеждане е възможно само
от CD-R дискове, които са правилно "затворени".
Ако сеансът на запис е приключил, но дискът
е оставен "отворен", съществува възможност
дискът да не се възпроизведе пълноценно.
• Ако дискът не е "затворен", започването на
възпроизвеждането става по-бавно и не всички
файлове ще бъдат възпроизведени.
• Файлове кодирани във формат с променлива
скорост (Variable Bit Rate (VBR)), т.е. файлове
кодирани с малка и голяма скорост (напр. 32Kbps
~ 320Kbps), по време на възпроизвеждане може
да се получи прескачане на звука.
• На един компакт диск могат да се възпроизведат
максимум 999 файла.
Поддържани аудио формати
Разширение
на файла
*.mp3
Дискове MP3-CD
• Само CD-R дискове с MP3 файлове, записани
с формати ISO9660 или Joliet могат да бъдат
възпроизвеждани.
• Имената на MP3 файловете не трябва да
съдържат интервали или специални знаци (напр.
/, =, +).
• Използвайте дискове записани при скорост на
компресиране/декомпресиране по-голяма от
128Kbps.
• Само последователно записани дискове в режим
"мултисесия" може да бъдат възпроизвеждани.
Ако в диск записан в режим "мултисесия" има
празен сегмент, дискът ще се възпроизвежда
само до празния сегмент.
*.wma
Аудио кодек
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2 Layer3 16KHz ~ 48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2.5 Layer3 16KHz ~ 48KHz
80Kbps ~
320Kbps
Wave_Format_
16KHz ~ 48KHz
MSAudio1
56Kbps ~
128Kbps
Wave_Format_
16KHz ~ 48KHz
MSAudio2
56Kbps ~
128Kbps
➣➣Не поддържа кодек WMA Professional.
➣➣Горната таблица показва поддържаните
формати, честоти на дискретизация и битови
скорости. Файловете записани в неподдържани
формати може да не се възпроизвеждат
правилно.
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
Ръководство за
потребителя
Символи
4
Български
Дистанционно управление/ батерии
Важно
Побитова
скорост
MPEG 1 Layer3 16KHz ~ 48KHz
Аксесоари
FM антена
Честота на
дискретизация
Забележка
Съдържание
Благодарим ви за покупката на тази мини Hi-Fi компонентна аудио система SAMSUNG.
Моля, отделете време, за да прочетете тези инструкции.
Това ще ви позволи да работите лесно със системата и да се възползвате пълноценно от функциите й.
Предупреждения за безопасността..... 2
Бързо търсене на запис.................. 11
Предупреждения..................................... 3
Функция CD/USB My List..................... 11
Съхранение и управление на дискове..... 3
Проверка или редакция на запис в
Съвместимост на дискове и формати.... 4
My List..................................................... 11
Поддържани аудио формати................ 4
Използване на Bluetooth...................... 12
Аксесоари................................................. 4
Използване на приложението
Samsung Audio Remote......................... 13
Съдържание............................................. 5
Описание.................................................. 6
Преден панел..................................... 6
Заден панел........................................ 7
Дистанционно управление.............. 8
Функции на дисплея............................... 8
Възпроизвеждане на CD/MP3/WMA-CD.... 9
Избор на запис........................................ 9
Търсене на конкретна музика
Откъс от CD.............................................. 9
Повторение на един или всички
записи на компактдиск.......................... 9
TV SoundConnect................................... 14
Настройка на часовника...................... 15
Функция за таймер............................... 15
Отмяна на таймера............................... 16
Слушане на радио................................. 16
Функция за запис.................................. 17
Скорост на запис................................... 18
Избиране на режим PRESET EQ......... 18
Избиране на режим USER EQ............. 18
Избиране на режим MY KARAOKE..... 18
Използване на FOOTBALL MODE....... 18
Възпроизвеждане на USB устройство.... 10
Използване на функцията GIGA SOUND.... 18
За избор на запис от USB
устройство........................................ 10
Използване на функцията
NON-STOP RELAY.................................. 19
За бързо търсене на папка............ 10
Функция за автоматична смяна.......... 19
За използване на високоскоростно
търсене.............................................. 10
Актуализация на софтуера.................. 19
Повторение на един или всички
записи................................................ 10
Отстраняване на неизправности........ 20
Спецификации....................................... 21
За изтриване на файл..................... 10
• Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да
се различават от действителния изглед на изделието.
• Може да се начисли такса за администриране, ако:
a. е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
b. занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
• Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било
работа или посещение вкъщи.
Български
4
5
Описание
Преден панел
1
21
2
3
4
20
5
19
18
6
17
7
16
8
15
9
10
11
14
13
12
1. Прозорец на дисплея
2. Бутон FOOTBALL MODE
3. Бутон GIGA SOUND BLAST
4. Бутон CD/ Bluetooth
5. Бутон STOP/режим на ръчна настройка
6. Бутон за търсене/прескачане
7. Бутон TV SOUND CONNECT
8. Бутон USB 1, 2
9. Бутон PRESET EQ
10. Бутон USB REC
11. Гнездо USB 1 само за възпроизвеждане
12. Отделение за диск
13. Гнездо USB 2 REC за възпроизвеждане и запис на USB
14. Бутон USER EQ
6
Български
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Бутон OPEN/CLOSE
Бутон AUTO CHANGE
Бутон за търсене/прескачане
Управление VOLUME/JOG
Бутон PLAY/PAUSE
Бутон TUNER/AUX
Бутон POWER
• Натиснете този бутон, за да включите и
изключите своята мини Hi-Fi компонентна
аудио система.
Заден панел
1
2
3
4
1. Клеми за съединителите на 2.0-канални
високоговорители
Клемите за съединителите на високоговорителите
се намират на гърба на системата.
1. За да постигнете необходимото качество
на звука включете кабелите на
съединителите на високоговорителите,
идентифицирани по-долу, към изводите за
съединителите на високоговорителите на
гърба системата.
• Ляв високоговорител (обозначен L).
• Десен високоговорител (обозначен R).
2. ONLY FOR SERVICE
• Това гнездо е само за сервизиране. Не го
използвайте.
3. Гнезда AUX IN
1. Използвайте аудио кабел (не е
предоставен), за да свържете AUX IN на
продукта към гнездото Audio Out на
външния аналогов компонент.
• Уверете се, че сте спазили цветовите
съответствия.
• Ако външният аналогов компонент има
само едно гнездо Audio Out, свържете
към или левия, или десния извод.
• Натиснете бутона TUNER/AUX върху
основното устройство или бутона AUX
на дистанционното управление, за да
изберете входа AUX.
• Когато уредът е в режим AUX, ако
никой от бутоните не бъде натиснат
за 8 часа, захранването ще се изключи
автоматично.
4. Извод за съединител за FM антена
1. Свържете доставената FM антена към извода за
FM антена.
2. Започнете да въртите бавно проводника на
антената, докато намерите позиция, в която
приеманият сигнал е добър, и след това я
закрепете към стена или друга устойчива
повърхност.
3. Ако приеманият сигнал е слаб, трябва да
инсталирате външна антена. За тази цел
свържете външна FM антена към гнездото FM
отзад на системата, като използвате коаксиален
кабел 75Щ (не е приложен).
Български
6
7
Дистанционно управление
42
1
2
3
4
5
6
7
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
8
9
10
11
12
30
29
28
27
26
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
24
23
22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
POWER
Bluetooth
CD
USB
TUNER
TUNING MODE
AUX
PRESET EQ
TUNING/SKIP
STOP
PLAY/PAUSE
FOOTBALL
VOLUME ENTER
FOLDER -/EFFECT DOWN .
MY LIST
TIMER ON/OFF
19. TIMER SET
20. BEAT WAVING
• Тази функция
не е налична за
този продукт.
21. MY KARAOKE
22. MIC VOLUME -, +
• Тази функция не
е налична за този
продукт.
23. DELETE
24. SLEEP
• Задаване
на време за
автоматично
изключване на
устройството.
25. SEARCH
26. FOLDER +/EFFECT +
27. UP ,
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
VOLUME +
GIGA
AUTO CHANGE
REPEAT
Бързо превъртане
напред/назад
USER EQ
MEMORY
DISPLAY
NON-STOP RELAY
MO/ST
REC SPEED
USB REC
TV SoundConnect
CD OPEN/CLOSE
MUTE
• Временно
спиране на звука.
Поставяне на батериите в дистанционното управление
• Поставете батериите на дистанционното
така, че полярностите (+,- ) да съответстват
на диаграмата на отделението за батерии.
• Не изхвърляйте батериите в огън.
• Не окъсявайте, не разглобявайте и не
прегрявайте батериите.
• Има опасност от експлозия, ако замените
с батерии от неправилен тип. Заменяйте
батериите само със същия или еквивалентен
* Размер на батерията: AAA
тип.
• Дистанционното може да се използва от
разстояние до приблизително 7 метра от
устройството по права линия.
Функции на дисплея
Може да видите всички функции, налични на
дисплея и да регулирате неговата яркост.
Всеки път, когато натиснете бутона DISPLAY на
дистанционното управление, режимът на дисплея
ще се променя по следния начин:
●●
●●
●●
●●
Функцията Демо
Показва се "xxxW MINI COMPONENT AUDIO". "XXX"
ще бъде различно в съответствие с вашия модел.
Функцията Dimmer
Избира се функцията Dimmer и дисплеят потъмнява.
Включване на дисплея
Дисплеят се включва.
Включване на часовника
Показва се часовникът
8
Български
Демо функция за музика
rНатиснете и задръжте бутона DISPLAY за 10 секунди, за
да включите демо режима.
Когато натиснете бутона DISPLAY, докато се се показва
демо, функцията действа по следния начин:
DIMMER ON ; DIMMER OFF ; --:-- [показване на
часа] ;нормален дисплей
За спиране на демо режим за музика
• Натиснете отново DISPLAY и задръжте 10 секунди. Демо
режимът спира и устройството се изключва.
• Натиснете бутона TUNER/AUX, CD/Bluetooth или USB.
Демо режимът спира и се сменя с режима, който сте
избрали.
• Когато демо режимът е включен, само бутонът
POWER ( ), бутоните MUTE и VOLUME, и
посочените по-горе бутони работят.
• Демо възпроизвеждането продължава около 3
минути. Когато демо възпроизвеждането приключи,
демо съобщението ще остане върху дисплея на
предния панел, докато спрете режима DEMO.
Възпроизвеждане на CD/MP3/WMA-CD
Позволява да възпроизвеждате 12 см компактдискове без адаптер.
продукт е предназначен за възпроизвеждане
☛☛Този
на аудио CD, CD, CD-R, CD-RW или MP3/WMA-CD.
Избор на запис
Можете да изберете желан запис, докато се
възпроизвежда диск.
За възпроизвеждане на предишното изпълнение
Натиснете бутона [ до 3 секунди след началото на
текущото възпроизвеждане.
Натиснете бутона [ двукратно 3 секунди или
повече след началото на текущото възпроизвеждане.
• В нимателно отваряйте или затваряйте тавичката за
диск. Не прилагайте прекомерна сила.
• Не прилагайте сила върху и не поставяйте тежки
предмети върху продукта.
• Не поставяйте CD дискове, които не са с правилните
спецификации за форма, например такива със
сърцевидна или осмоъгълна форма. Може да
повредите продукта.
• За най-добър звук боравете с компактдисковете
внимателно и правилно.
1. Натиснете
бутона OPEN/CLOSE , за да отворите
тавичката на диска.
2. Поставете внимателно диска с лицевата страна
нагоре върху тавичката.
3. Натиснете бутона OPEN/CLOSE , за да затворите
тавичката на диска. Дискът ще се изпълни автоматично.
• За MP3/WMA-CD аудио сканирането на диска може
да отнеме няколко минути.
• Ако изпълнявате файл с име на английски или
MP3/WMA-CD носител със заглавие на английски,
песента ще се покаже на дисплея. (Възможно е да не
се покажат други езици освен английски.)
• Запис със заглавие на английски, което съдържа
специален знак, няма да се покаже.
За възпроизвеждане на следващото изпълнение
Натиснете бутона ].
За възпроизвеждане на записа от началото
Натиснете бутона [ веднъж 3 секунди след
началото на текущото възпроизвеждане.
За възпроизвеждане на изпълнение по ваш избор
Натиснете бутона [ или ] , за да се преместите
на желания запис.
• Можете да изберете запис директно, без бутоните
[ или ]. (вж. стр. 11)
Търсене на конкретна музика
Откъс от CD
Когато слушате компактдиск, можете да търсите
бързо конкретен музикален пасаж от запис.
1. Натиснете бутоните (, ) за функцията за търсене.
Натиснете ...
<CD/MP3/WMA-CD Възпроизвеждане/Показване>
Индикатор за
изпълнение
1 0:19
Индикатор за време за
възпроизвеждане
4. Регулирайте силата на звука, като:
• Настроите копчето VOLUME на устройството или като
натиснете бутоните Vol + или – на дистанционното
управление.
• Нивото на силата на звука може да се регулира на 31
стъпки (VOLUME MIN,VOLUME 01 - VOLUME 29, и
VOLUME MAX).
5. За да поставите временно на пауза, натиснете
бутона PLAY/PAUSE (p) . Натиснете отново
PLAY/PAUSE (p), за да продължите с
изпълнението на диска.
6. За да спрете изпълнението, натиснете бутона
STOP (@) .
• Ако няма поставен CD диск в тавичката за ДИСК,
устройството показва NO DISC.
• Качеството на възпроизвеждане на MP3/WMA-CD може да
е различно в зависимост от състоянието на диска, който
съдържа музикалните файлове, или от състоянието на
рекордера, с който е създаден диска.
• Ако на един и същ диск има различни типове файлове или
излишни папки, ще имате проблеми с възпроизвеждането.
• Когато не го използвайте, дръжте вратичката затворена, за
да избегнете попадане на прах в него.
• Можете да поставяте или изваждате компактдискове когато
е избрана функция за радио, USB или външен източник.
Също, когато натиснете бутона OPEN/CLOSE продуктът
автоматично ще смени на режим MP3/CD.
• Ако никакви бутони на устройството или на дистанционното
управление не бъдат натиснати за повече от 3 минути в
режим на пауза, режимът ще се промени на STOP.
• Ако никакви бутони на устройството или на дистанционното
управление не бъдат натиснати за повече от 25 минути
в спрян режим или режим без диск, захранването ще се
изключи автоматично.
CDDA
MP3/WMA
(1➞(2➞(3➞(4
(4
)1➞)2➞)3➞)4
)4
• Можете също да натиснете и задържите бутона [
или ] на основното устройство, за да сканирате
автоматично запис.
• Продуктът не възпроизвежда аудио, когато е в режим
на бързо търсене ( ,) 3 или ( ,) 4.
Повторение на един или всички
записи на компактдиск
Можете да изпълните CD, група записи в папка
или един запис няколкократно:
1. Натиснете бутона REPEAT.
Всеки път, когато натиснете бутона REPEAT, режимът
на повтаряне ще се променя по следния начин:
MP3/WMA: OFF➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
CD: OFF➝ TRACK ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Когато искате да спрете функцията за
повторение, натиснете бутона REPEAT,
докато се покаже OFF.
• OFF: Отменя повторението на възпроизвеждане.
• TRACK: Възпроизвежда отново избраната писта.
• DIR: Възпроизвежда отново всички песни от избраната директория.
• ALL: Възпроизвежда отново целия диск.
• RANDOM: Възпроизвежда песните в
произволен ред.
Български
8
9
Възпроизвеждане на USB устройство
Свържете външно устройство за съхранение,
например USB флаш памет или външен
HDD (твърд диск) към продукта. Може де
изпълнявате файлове в MP3/WMA формат.
Преди да започнете!
• Свържете външно USB устройство за съхранение към
продукта.
• Изберете режим USB, като натиснете бутона
на основното устройство, или изберете USB като
натиснете бутона USB на дистанционното управление.
• Първият запис на първата директория се изпълнява
автоматично.
а да спрете възпроизвеждането
➣➣ЗНатиснете
бутона STOP ( @ ), за да спрете
възпроизвеждането.
а да премахнете USB устройството
➣➣ЗАко
натиснете отново бутона STOP ( @ ),
можете безопасно да извадите USB
устройството.
Не свързвайте USB зарядно устройство
към USB порта на този продукт. Може да
повредите продукта.
☛☛
За избор на запис от USB устройство
Можете да изберете MP3 файл по време на
възпроизвеждане.
1. Ако искате да се преместите на предишния/
следващия запис, натиснете кратко бутоните
[,].
• Устройството се премества на предишния/
следващия файл в директорията.
• Ако натиснете бутоните [,] повече пъти от
броя файлове в директорията, устройството се
премества на следващата директория.
За бързо търсене на папка
1. Натиснете бутона
или
на
дистанционното, дистанционното управление, за
да се преместите на предишната/следващата папка.
2. Когато търсенето приключи, ще видите името на
предишната/следващата папка. Първият запис в
папката ще започне да се възпроизвежда.
За използване на високоскоростно търсене
Можете да бързо търсите в откъса по време на
възпроизвеждане.
1. Натиснете бутона (,).
• При всяко натискане на бутона се придвижвате
бързо назад/напред.
При режим на бързо възпроизвеждане на се чува звук.
☛☛
Повторение на един или всички записи
1. Н
атиснете бутона REPEAT.
Всеки път, когато натиснете бутона REPEAT, режимът
на повтаряне ще се променя по следния начин:
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Когато искате да спрете функцията за повторение,
натиснете бутона REPEAT, докато се покаже OFF.
• OFF: Отменя повторението на възпроизвеждане.
• TRACK: Възпроизвежда отново избрания запис.
• DIR: Възпроизвежда отново всички записи от избраната директория.
• ALL: Възпроизвежда отново всички записи.
• RANDOM: Възпроизвежда песните в произволен
ред.
10
Български
За изтриване на файл
Можете да изтриете файл на USB устройството.
1. Изпълнете файл, който желаете ли да изтриете.
2. Натиснете бутона DELETE на дистанционното
управление. "DEL N" се изписва.
3. Натиснете бутона DELETE на
дистанционното управление или бутона [
или ], докато се изпише DEL Y.
4. Когато се изпише DEL Y, натиснете бутона
ENTER на дистанционното управление.
“DELETE END” се изписва и изтриването
приключва.
☛☛Файловата система NTFS не се поддържа.
Прочетете инструкциите по-долу, преди да
използвате USB устройство с този продукт.
• Възможно е някои USB устройства да не работят
правилно с този продукт.
• Максималното токово натоварване, поддържано от USB
порта за външно устройство е 500 mA (при 5V DC).
• Този продукт поддържа само USB устройства, които са
форматиране с файлова система FAT16 и FAT32.
• Твърди дисковете USB трябва да се свържат към отделен
източник на захранване. В противен случай твърдият диск
няма да работи.
• Ако външното запаметяващо устройство USB е свързано
към няколко устройства, ще се изпълнят само файловете
от първия твърд диск.
• Ако външното устройство USB има множество дялове, се
разпознава само първият дял, който поддържа файлова
система.
• Не се поддържат файлове с DRM. Управлението на
цифровите права ограничава неоторизирания достъп до
DRM файлове, така че защитеният с авторски права файл
е предпазен от пиратство.
• Дори ако разширението на файла е .mp3, той не може да
се изпълни, ако е форматиран в MPEG layer 1 или 2.
• Не използвайте USB концентратор. USB концентраторите
не се поддържат.
• Устройството показва само първите 15 символа от името
на MP3/WMA файл.
• Това устройство е направено да поддържа сменяеми
твърди дискове, с по-малко от 160GB. В зависимост от
устройството е възможно сменяем твърд диск с капацитет
над 160 GB да се поддържа или да не се поддържа.
• Разпознаването на файловете на USB устройство може да
отнеме няколко минути.
• USB устройствата (особено USB твърди дискове) могат да
причинят пауза при придвижване към следващия запис.
• Някои USB устройства, цифрови апарати, USB четци на
карти, iPod, iPhone и смартфони може да не се поддържат.
• С USB устройства, поддържащи само USB VER. 1.1,
устройството може да получи достъп до файловете бавно
или да не разпознае свойствата им.
• Ако в продължение на 3 минути или повече не бъдат
натиснати бутони на устройството или дистанционното
управление, когато е в режим на пауза, режимът ще се
промени на STOP.
• Ако в продължение на 25 минути или повече не бъдат
натиснати бутони на устройството или дистанционното
управление, когато е в режим STOP или режим без USB,
захранването ще се изключи автоматично.
• От едно USB устройство могат да се възпроизведат
максимум 999 файла.
Бързо търсене на запис
За CDDA/MP3-CD/USB, можете да директно да
изберете запис без бутоните [ или ].
1. Натиснете бутона SEARCH.
След натискането на бутона SEARCH,
натиснете бутона , или . на дистанционното
управление или завъртете копчето VOLUME/
JOG на продукта наляво или надясно, за да
изберете желания запис.
• Можете директно да се придвижите към желания запис.
<Дисплей за търсене>
Индикатор за
избрания запис
0 12 0 25
Индикатор за общ
брой записи
2. След приключване на търсенето, ще започне
автоматично възпроизвеждане на записа.
Функция CD/USB My List
• Можете да използвате функцията My List, за да
настроите поредност на възпроизвеждане на до 99
записа по ваш избор.
• Тази функция е налична при възпроизвеждане на CDDA
или MP3/WMA файл от CD-ROM/USB устройство.
1. Н
атиснете бутона MY LIST, за да се покаже
следното съобщение:
L0 1 --
(01= номер на My List, --= номер на запис)
2. Използвайте копчето VOLUME/JOG на
основното устройство или използвайте
бутоните [, ] или , , . , за да
преминете към желания запис.
• Завъртете копчето VOLUME/JOG на
основното устройство наляво или
надясно, за да преминете към предишния/
следващия запис.
• Натиснете [ или ., за да преминете към
предишния запис.
• Натиснете ] или ,, за да преминете към
следващия запис.
3. Натиснете бутона ENTER (
) , за да
потвърдите избора си. Селекцията се записва
и се показва следното съобщение:
L0 2 -4. За да добавите други записи, следвайте
стъпки от 2 до 3 по-горе.
5. Натиснете бутона PLAY/PAUSE (p) или
бутона MY LIST на дистанционното
управление за възпроизвеждане на записите
в My list.
• При режим STOP, след като сте настроили My
List, натиснете бутона PLAY/PAUSE (p) за
възпроизвеждане на записите в My List.
6. Натиснете и задръжте бутона MY LIST на
дистанционното управление, за да изберете
OFF-MY LIST и излезете от режим My List.
• Всеки път, когато натиснете и задържите бутона
MY LIST на дистанционното управление,
режимът ще се смени по следния начин: ON-MY
LIST ; OFF-MY LIST.
ON-MY LIST: Влизане в режим My List.
OFF-MY LIST: Излизане от режим My List.
• Ако отворите тавичката за диск или изключите
продукта, вашият My List ще се отмени.
• Ако свалите USB устройството, настоящата USB
функция в режим My List ще бъде отменена.
• При режим CD/USB ON-MY LIST, ако натиснете
бутоните USB REC, SEARCH, DELETE или
,
или
, тези функции няма да работят, а
устройството ще показва MY LIST PLAY.
• Ако превключите на друг режим, режимът CD/USB
My List остава.
• Когато записът или копирането приключи, My List
за USB 2 ще бъде отменен.
Проверка или редакция на запис в
My List
Можете да проверите списъка със записи в
My List и да ги редактирате по ваше желание.
1. Ако се възпроизвежда запис от My List,
натиснете бутона MY LIST.
2. Натиснете бутона ENTER (
), за да се
покаже следното съобщение:
C0 1 02 or 0 1 002
(01= номер на My List, 02 или 002= номер на запис)
3. Натиснете бутона ENTER (
), или бутоните
Effect- или Effect+ многократно, докато се
покаже желаният запис.
4. Натиснете копчето VOLUME/JOG на
основното устройство, или бутоните [ или
], за да изберете друг запис.
5. Натиснете бутона ENTER (
) , за да
потвърдите избора си.
6. За възпроизвеждане на записи от My List,
натиснете бутона MY LIST на
дистанционното управление, или натиснете
бутона PLAY/PAUSE (p).
• Когато използвате функциите за проверка или редакция
на записите в режим My List, може да използвате бутона
DELETE, за да махнете запис от списъка на My List.
1. Натиснете бутона DELETE на дистанционното
управление. DEL N се изписва.
2. Натиснете бутона DELETE на дистанционното
управление или бутона [ или ], докато се
изпише DEL Y.
3. Когато се изпише DEL Y, натиснете бутона ENTER на
дистанционното управление. Изписва се REMOVE и
премахването е приключено.
Български
10
11
Използване на Bluetooth
Може да използвате Bluetooth устройство, за
да се радвате на музика с високо качество на
звука, всичко без жици!
Какво е Bluetooth?
Bluetooth е технология, която позволява Bluetoothсъвместими устройства да общуват лесно, като
използват безжична връзка от близки разстояния.
• Bluetooth устройството може да причини шум или
неизправност в зависимост от употребата, когато:
- Когато част от тялото е в контакт с приемопредаващата система на Bluetooth устройството
или продукта.
- Бъде подложено на електрически вариации от
блокиращи предмети като стени, ъгли или офис
подразделения.
- Изложено е на електрически смущения от
устройства със сходен честотен диапазон,
включително медицински уреди, микровълнови
печки и безжични LAN.
• Дръжте мини Hi-Fi компонентната аудио система
и Bluetooth устройството близо при сдвояване.
Колкото е по-голямо разстоянието между системата
и Bluetooth устройството, толкова по-лошо става
качеството.
• Ако разстоянието надхвърли работния обхват на
Bluetooth, връзката се изгубва.
• В области със слаба чувствителност за приемане, е
възможно Bluetooth връзката да не работи правилно.
• Мини Hi-Fi компонентната аудио система има
ефективен обхват на приемане до 5 метра във
всички посоки, ако няма препятствия. Връзката
ще бъде автоматично прекъсната, ако Bluetooth
устройството излезе извън обхват. Дори в рамките
на този обхват качеството на звука можа да се
понижи поради препятствия като стени и врати.
• Това безжично устройство може да причини
електрическа интерференция по време на работа.
За свързване на мини Hi-Fi компонентната
система с Bluetooth устройство
Преди да започнете, се уверете, че Bluetooth
устройството поддържа съвместима с Bluetooth
функция за стерео слушалки.
1. Натиснете бутона CD/Bluetooth на
основното устройство или бутона Bluetooth
на дистанционното управление, за да се
покаже съобщението BT.
• За кратко ще видите съобщение WAIT, а
след това на предния дисплей на мини Hi-Fi
компонентната система ще се покаже BT READY.
2. Изберете менюто Bluetooth на Bluetooth
устройството, което искате да свържете. (Вж.
ръководството на Bluetooth устройството.)
3. Изберете менюто за стерео слушалки на
Bluetooth устройството.
12
Български
• Ще видите списък със сканирани устройства.
4. Изберете [Samsung] MINI xxxxxx J-Series от
списъка.
• Когато продуктът е свързан с Bluetooth
устройството, на лицевия дисплей ще се
показва Device name ; BT.
• Ако Bluetooth устройството не успее да
се сдвои продукта или на дисплея се
покаже UNPAIRED, изтрийте предишното
[Samsung] MINI XXXXXX J-Series,
намерено от Bluetooth устройството и
отново потърсете МИНИ системата.
5. Можете за слушате музика, пусната на
свързаното Bluetooth устройство през мини
Hi-Fi компонентната система.
• В режим Bluetooth функциите Play/Stop/
Next/Back за някои модели не са налични.
• Продуктът поддържа само SBC данни със средно
качество (до 237 kbps@48 kHz) и не подържа
SBC данни с високо качество (328 kbps@44,1
kHz).
• Може да свързвате само по едно Bluetooth
устройство.
• Функцията AVRCP не се поддържа.
• Свързвайте само с Bluetooth устройства, които
поддържат функцията A2DP (AV).
• Не можете да свързвате с Bluetooth устройство,
което поддържа само функцията HF (Свободни
ръце).
• Може да се наложи да въведете PIN код (парола),
когато свързвате Bluetooth устройството със
мини Hi-Fi компонентната система. Ако се появи
прозорецът за въвеждане на PIN код, въведете
<0000>.
• След като изключите мини Hi-Fi компонентната
система и сдвояването е прекъснато, то няма
да се възстанови автоматично. За повторно
свързване трябва отново да извършите сдвояване
на устройството.
• Мини Hi-Fi компонентната система може да не
търси ли да не се свързва правилно в следните
случаи:
-- Около мини Hi-Fi компонентната система има
силно електрическо поле.
-- Bluetooth устройството е изключено, не е на
място или е неизправно.
• Имайте предвид, че устройства като
микровълнови фурни, безжични LAN адаптери,
флуоресцентни светлини и газови фурни
използват същия честотен диапазон като
Bluetooth устройството, което може да доведе до
електрическа интерференция.
За отделяне на Bluetooth устройството
от мини Hi-Fi компонентната система
Можете да отделите Bluetooth устройството
от мини Hi-Fi компонентната система.
За инструкции вж. ръководството за
потребителя на Bluetooth устройството.
• Мини Hi-Fi компонентната система ще бъде
отделена.
• Когато мини Hi-Fi компонентната система
бъде отделена от Bluetooth устройството,
на дисплея на системата ще се покаже BT
DISCONNECTED ; BT READY.
За отделяне на мини Hi-Fi компонентната
система от Bluetooth устройството
Натиснете бутон за друг режим на лицевия
панел на мини Hi-Fi компонентната система,
за да превключите от режим Bluetooth на
друг режим или да изключите системата.
Устройството, което е свързано в момента, се
отделя.
• Свързаното Bluetooth устройство известно време
ще чака отговор от мини Hi-Fi компонентната
система преди да прекрати връзката. (Времето за
прекъсване може да е различно, в зависимост от
Bluetooth устройството)
• В режим за свързване чрез Bluetooth, връзката
с Bluetooth може да бъде изгубена, ако
разстоянието между мини Hi-Fi компонентната
система и Bluetooth устройството надвишава
ефективния обхват за приемане.
• Ако след прекъсването Bluetooth устройството
отново влезе в действащ обхват, можете да
рестартирате мини Hi-Fi компонентната система,
за да възстановите сдвояването с Bluetooth
устройството.
• Мини Hi-Fi компонентната система автоматично се
изключва след 25 минути в режим BT Ready.
• Когато Bluetooth устройство се свърже с мини
Hi-Fi компонентната система, тя автоматично
преминава в режим Bluetooth, ако е била в
различен режим (освен когато показва REQUEST
в режим TV SoundConnect).
2. Когато продуктът е изключен, свържете смарт
устройството си с продукта чрез Bluetooth. (За
информация за Bluetooth връзката вж.
ръководството на смарт устройството.)
• Bluetooth устройството трябва да е било
предварително сдвоено с мини Hi-Fi
компонентната система.
3. След свързването, продуктът се включва
автоматично в режим Bluetooth.
• Изберете желаната музика за изпълнение от
вашето смарт устройство.
• Натиснете и задръжте бутона Bluetooth на
дистанционното управление или бутона CD/
Bluetooth на основното устройство, за да
включите или изключите функцията Bluetooth
Power On. Всеки път, когато натиснете и
задържите този бутон, мини Hi-Fi компонентната
система показва на дисплея си ON-BLUETOOTH
POWER ; OFF-BLUETOOTH POWER.
Използване на приложението
Samsung Audio Remote
Инсталиране на приложението
Samsung Audio Remote
За да управлявате продукта от вашето смарт
устройство и приложението Samsung Audio Remote,
изтеглете приложението Samsung Audio Remote от
магазина Google Play.
Достъп до приложението Samsung
Audio Remote
След като инсталирате приложението Samsung
Audio Remote, следвайте инструкциите в него.
Използване на Bluetooth Power On
Когато продуктът е изключен, можете
да свържете смарт устройството си към
продукта чрез Bluetooth връзка, за да го
включите.
1. Натиснете и задръжте бутона Bluetooth на
дистанционното управление или натиснете и
задръжте бутона CD/Bluetooth на
устройството, за да включите функцията
Bluetooth Power On. ON-BLUETOOTH POWER
се показва на дисплея.
• Функцията за приложението поддържа само
мобилни устройства с Android с версия Android
OS 3.0 или по-нова.
Български
12
13
TV SoundConnect
Можете да слушате звука от своя телевизор
Samsung, съвместим със SoundConnect, през
мини Hi-Fi компонентната система, като
използвате функцията TV SoundConnect.
Свързване на мини Hi-Fi компонентната
система с телевизор Samsung,
съвместим със SoundConnect
Преди активиране на тази функция трябва
да активирате режима SoundConnect или
SoundShare на телевизора Samsung.
1. Натиснете бутона TV SOUND CONNECT на
основното устройство или бутона TV
SoundConnect на дистанционното
управление, за да се покаже съобщението TV
SOUNDCONNECT.
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. Настройте Add New Device на On в менюто
SoundConnect Settings на телевизора. (Вижте
ръководството за потребителя на телевизора
за повече подробности.)
3. Когато мини Hi-Fi компонентната система е
свързана с телевизора, на челния дисплей ще
се покаже [TV] Name ; TV .
4. Аудио сигналът от свързания телевизор ще
се чува през мини Hi-Fi компонентната
система.
• В режим TV SoundConnect функциите
Play/Stop/Next/Back не са налични.
• Функцията SoundConnect е налична при
някои телевизори, пуснати на пазара след
2012 г. Проверете дали вашият телевизор
поддържа функцията SoundShare или
SoundConnect. (За още информация вж.
ръководството за потребителя.)
• Ако изключите от захранването мини
Hi-Fi компонентната система, връзката
TV SoundConnect се прекратява. За да
установите отново връзка, включете мини
Hi-Fi компонентната система в контакт и
настройте пак връзката TV SoundConnect.
• Само една мини Hi-Fi компонентна
система може да бъде свързана с
телевизор чрез TV SoundConnect.
• За да свържете друг телевизор в режим
TV Soundconnect натиснете бутона p за
повече от 5 секунди и свържете другия
телевизор, като следвате инструкциите
по-горе.
14
Български
За отделяне на телевизор от мини Hi-Fi
компонентната система
Можете да отделите телевизора от
мини Hi-Fi компонентната система.
За инструкции вж. ръководството за потребителя
на телевизора.
• Когато мини Hi-Fi компонентната система
бъде отделена от телевизора, на дисплея на
системата ще се покаже TV DISCONNECTED
; REQUEST.
За отделяне на мини Hi-Fi компонентната
система от телевизор
Натиснете бутон за друг режим на лицевия
панел на мини Hi-Fi компонентната система,
за да превключите от режим TV SoundConnect
на друг режим или да изключите системата.
Устройството, което е свързано в момента, се
отделя.
• Свързаният телевизор известно време ще чака
отговор от мини Hi-Fi компонентната система
преди да прекрати връзката. (Времето за
прекъсване може да е различно, в зависимост
от телевизора)
• Връзката може да се изгуби или звукът да
прекъсва, ако разстоянието между телевизора
и мини Hi-Fi компонентната система надхвърля
2 метра.
• Нестабилност в мрежовата среда може да
причини загуба на връзката или прекъсване на
звука.
• В режим TV SoundConnect мини Hi-Fi
компонентната система автоматично се
изключва след 25 минути, ако не е свързана с
телевизор.
Настройка на часовника
При всяка стъпка имате няколко секунди, за да
зададете желаните опции. Ако превишите това
време, трябва да започнете отначало.
1. Включете системата, като натиснете бутона
POWER (
).
2. Натиснете и бутона TIMER SET и след това
натиснете бутона ENTER (
), показва се
"CLOCK" .
3. Натиснете бутона ENTER (
) . Цифрите за
часовете започват да мигат.
• За да увеличите часовете, натиснете: ,
• За да намалите часовете, натиснете: .
4. Когато се покаже правилният час, натиснете бутона
ENTER (
). Цифрите на минутите започват да
мигат.
• За да увеличите минутите, натиснете: ,
• За да намалите минутите, натиснете: .
5. Когато се покажат правилните минути, натиснете
бутона ENTER (
). " TIME" ще се появи на
дисплея.
• Сега текущият час е настроен.
• Можете да покажете часа на дисплея дори
когато използвате друга функция, като
натиснете веднъж TIMER SET.
• Можете също да използвате ], [ или
копчето VOLUME/JOG на предния панел
вместо , или бутона . в стъпки 3 и 4.
Резултат: В продължение на няколко секунди се
показва OFF. Можете сега да настроите
времето за изключване на таймера.
5. Настройване на времето за изключване на
таймера.
a Натиснете бутона , ли бутона . , за да зададете часовете.
b Натиснете бутона ENTER (
).
Резултат: Цифрите на минутите започват да мигат.
c Натиснете бутона , ли бутона . , за да зададете минутите.
d Натиснете бутона ENTER (
).
Резултат: П
оказва се VOL XX, където XX
отговаря на вече зададена сила на
звука.
6. Натиснете бутона , или бутона . , за да
регулирате силата на звука, и натиснете бутона
ENTER (
).
Резултат: Показва се източник, който трябва да бъде избран.
7. Натиснете бутона , или бутона . , за да изберете
желания източник, който ще се възпроизвежда при
включване на системата.
Ако
изберете...
Трябва също...
FM (радио)
Н
a
атиснете бутона ENTER (
).
b Изберете предварително зададена
станция, като натиснете бутона , или
..
CD/MP3 (компактдиск)
Заредете един компактдиск.
Функция за таймер
Таймерът ви дава възможност да включвате или
изключвате системата автоматично в определено време.
• Преди да настроите таймера, проверете дали
текущия час е верен.
• При всяка стъпка имате няколко секунди, за да
зададете желаните опции. Ако превишите това
време, трябва да започнете отначало.
• Ако не искате вече системата да се включва или
изключва автоматично, трябва да изключите
таймера, като натиснете бутона TIMER ON/OFF .
Пример: Искате да се събуждате с музика всяка сутрин.
1. Включете системата, като натиснете бутона POWER
(
).
2. Натиснете бутона TIMER SET , докато се покаже TIME.
3. Натиснете бутона ENTER (
).
Резултат: В продължение на няколко секунди се
показва ON. Можете да настроите
времето за включване на таймера.
4. Настройване на времето за включване на таймера.
a
b
c
d
атиснете бутона , или бутона . , за да зададете Н
часовете.
Натиснете бутона ENTER (
).
Резултат: Цифрите на минутите започват да мигат.
Натиснете бутона , или бутона . , за да зададете минутите.
Натиснете бутона ENTER (
).
USB
Свържете USB устройството.
8. Натиснете бутона ENTER (
).
Резултат: Показва се C
HKREC (Do you want to record?) .
9. Натиснете бутона ENTER (
).
Резултат: Показва се REC N . Можете да натиснете
бутона , или бутона . , за да изберете REC Y или
REC N, и после натиснете бутона ENTER (
).
1).Ако изберете REC N, системата няма да
записва, когато се включи. Ако вече сте
настроили тунерно записване с таймер,
избирането на REC N го отменя. Имайте
предвид, че мини Hi-Fi компонентната
система ще се включи и изключи в часовете,
определени по-рано в тази процедура.
2).Ако сте избрали REC Y, може да настроите
мини Hi-Fi компонентната система да записва,
когато се включи. Часовете на включване и
изключване на записа могат да са различни
от тези на таймера, зададени по-рано в тази
процедура.
a. Натиснете бутона ENTER (
).
Резултат: В продължение на няколко
секунди се показва ON. Можете да
настроите времето за включване на
таймера за записване.
b. Натиснете бутона ENTER (
).
Резултат: в продължение на няколко
Български
14
15
секунди се показва OFF. Можете да
настроите времето за изключване на
таймера за записване.
• Максималното време за записване с таймер
е 5 часа.
• Ако времената на включване и изключване
на таймера са идентични, се показва думата
ERROR.
• Когато в мини Hi-Fi компонентната система
няма диск или свързано USB устройство,
ако изберете MP3/CD, USB 1 или USB 2,
системата автоматично избира TUNER.
• Може да използвате бутоните ], [
или копчето VOLUME/JOG на основното
устройство вместо бутоните , или .. за
коригиране на настройките в стъпки 4 до 9.
• Ако часът за включване или изключване
съвпада със записването с таймер, ефективен
е само часът за включване и изключване, а
часът на записване с таймер не се прилага.
• Ако е включен автоматичният таймер,
възможно е функцията за MP3/CD или USB
да изисква активиране на допълнителна
стъпка на диска (или устройството). За вас е
по-добре да изберете функцията за тунер.
Отмяна на таймера
След като сте настроили таймера, устройството
ще се включи автоматично в показания час,
което се показва с индикацията TIMER на
дисплея. Ако не искате вече да използвате
таймера, трябва да го изключите.
1. Натиснете бутона TIMER ON/OFF, за да
спрете таймера.
2. Натиснете бутона TIMER ON/OFF отново, за
да рестартирате таймера.
• Когато изберете режим OOFF-TIMER, функциите
TIMER RECORDING и TIMER не са налични.
Слушане на радио
Можете да запаметите до: 15 FM станции.
Използване на бутоните на
дистанционното управление
1. Натиснете бутона TUNER, за да изберетеt FM.
2. Настройте желаната станция.
• Предварителна настройка : Натиснете бутона
TUNING MODE, за да изберете PRESET, а след
това натиснете бутона TUNING [ или ], за да
изберете предварително настроената станция.
• Автоматична настройка : Натиснете бутона
TUNING MODE, за да изберете MANUAL, а след
това натиснете и задръжте бутона TUNING [
или ] за автоматично търсене на активни
излъчващи станции.
• Ръчна настройка : Натиснете бутона TUNING
MODE, за да изберете MANUAL, а след това
за кратко натиснете бутона TUNING [ или
], за да увеличите или намалите постепенно
честотата.
16
Български
Използване на бутоните на основното устройство
1. Натиснете бутона TUNER/AUX, за да изберете FM.
2. Настройте желаната станция.
• Предварителна настройка : Натиснете бутона
STOP ( @ ), за да изберете PRESET, а след това
натиснете бутона [ или ], за да изберете
предварително настроената станция.
• Автоматична настройка : Натиснете бутона
STOP ( @ ), за да изберете MANUAL, а след
това натиснете и задръжте бутона [ или ]
за автоматично търсене на активни излъчващи
станции. • Ръчна настройка : Натиснете бутона STOP ( @
), за да изберете MANUAL, а след това за кратко
натиснете бутона [ или ], за да увеличите
или намалите постепенно честотата.
Избиране на моно или стерео
1. Натиснете бутона MO/ST.
• При всяко натискане на бутона се извършва
превключване на звука между STEREO и MONO.
• В район със слаб сигнал изберете MONO за поясно приемане без смущения.
• Това важи само при слушане на FM станция.
Предварителна настройка на станции
Например: Предварителна настройка на FM
89,1 в паметта.
1. Натиснете бутона TUNER, за да изберете FM.
2. Натиснете бутона TUNING MODE, за да
изберете режим<MANUAL> .
3. Натиснете бутона TUNING [ или ], за да
изберете <89,10>.
4. Натиснете бутона MEMORY .
• На дисплея се показва FM, последвано
от мигаща цифра. Цифрата е номерът на
настоящата предварително настроена станция.
5. Натиснете бутона TUNING [, ] или ,, .,
за да превъртите през списъка и да изберете
номер на предварително настроена станция.
• Можете да избирате номера от 1 до 15.
6. Натиснете бутона ENTER (
).
• Натиснете бутона ENTER (
) преди
номерът да изчезне от дисплея.
• Номерът изчезва от екрана и станцията се
запаметява.
7. За да настроите предварително други станции,
повторете стъпки от 2 до 6.
• За да настроите предварително станция,
натиснете бутона TUNING [ или ], за да
изберете канал.
• Можете също да използвате бутона [ или
] на предния панел вместо бутона TUNING
[ или ] в стъпки 3, 5, 7.
Функция за запис
Можете да записвате от CD, радио предаване или
външен източник на USB запаметяващо устройство.
1. Свържете външно USB устройство за съхранение
към гнездото USB 2 (
) на продукта.
2. Пуснете диск, намерете радио станция или
свържете външно устройство към вашия продукт.
CD
• Натиснете бутона CD/Bluetooth на основното
устройство или бутона CD на дистанционното
управление, за да изберете функцията MP3/CD.
• Натиснете бутона OPEN/CLOSE, за да отворите
тавичката за диска.
• Поставете CD и натиснете бутона OPEN/CLOSE,
за да затворите тавичката за диск.
• Използвайте бутоните за избор на CD ( [ или
] ), за да изберете желаната песен.
Тунер
• Натиснете бутона TUNER/AUX на основното
устройство или бутона TUNER на
дистанционното управление, за да изберете
функцията TUNER.
• Преминете на станция, която искате да
запишете.
Външен източник
• Свържете външен компонентен източник/MP3
плейър към продукта.
• Натиснете бутона TUNER/AUX на основното
устройство или бутона AUX на дистанционното
управление, за да изберете входа <AUX>.
• Изпълнете песен от външното устройство.
USB 1
• Свържете USB устройство към гнездото USB 1
на вашия продукт.
• Naciśnij przycisk
na jednostce głównej
lub naciśnij przycisk USB na pilocie zdalnego
sterowania, aby wybrać opcję USB 1.
• Изпълнете песен от USB 1.
3. Натиснете бутона USB REC, за да започне
записването.
CD
• Показва се TRACK RECORDING и записването
на CD започва.
• Натиснете и задръжте бутона USB REC, за да
започнете записването на всички песни на
диска. Показва се FULL CD RECORDING.
MP3-CD, USB 1
• Натиснете бутона USB REC. Текущо
изпълняваният файл се копира на USB 2
устройството.
• Натиснете и задръжте бутона USB REC. Всички
файлове в текущата папка се копират на USB 2
устройството.
COPY: Показва се “CHECK”“START”“COPY
XX”“COPY END”
Когато завърши записът, ще се покаже STOP.
• Ако има същото име на файл, се показва FILE
EXIST и функцията се отменя.
Тунер/външно устройство
• Тунер: "TUNER RECORDING""RECORD"
• Външен източник : "AUX
RECORDING""RECORD"
4. За да спрете записването, натиснете бутона
STOP (@). Устройството автоматично създава и
запаметява записани файлове в .MP3 формат
(SAM-XXXX.MP3).
5. За да извадите USB устройството безопасно,
натиснете отново бутона STOP (@). След записа,
върху вашето USB устройство ще се създаде
директория с името
“RECORDING(DISCxxxx)”(FULL CD RECORDING),
“RECORDING”(TRACK RECORDING), “CD
COPY”(MP3 CD/USB), “TUNER RECORDING”
или “AUX RECORDING”.
• Не прекъсвайте връзката на USB или AC кабела
по време на запис, защото това може да повреди
файловете.
• Ако прекъснете връзката на USB устройството по
време на запис, незавършеният файл може да се
повреди и не може да се изтрие. Ако това стане,
свържете USB устройството към компютъра,
архивирайте данните на USB устройството и след
това го форматирайте.
• Когато мястото на USB устройството е
недостатъчна, системата ще покаже надписа NOT
ENOUGH MEMORY.
• USB устройството или твърдият диск, които
свързвате, трябва да са форматирани във
файловата система FAT. Файловата система NTFS
не се поддържа.
• Когато използвате високоскоростната функция за
търсене в CD, записването на CD не работи.
• Понякога времето на запис може да е по-дълго за
някои USB устройства.
• В режим My List или Auto Change не можете да
използвате функцията за записване.
• Функциите за предварително настроен или
потребителски еквилайзер не са налични по
време на запис.
• Функциите GIGA SOUND и FOOTBALL се задават
на OFF автоматично и не са налични по време на
запис.
• Функцията REPEAT се задава на OFF автоматично
и не е налична по време на запис.
• Не може да записвате радио, когато търсите или
когато няма налична станция в режим Tuner.
• Имайте предвид, че ако зададете твърде високо
входящо ниво на силата на звука, когато записвате
от външно устройство чрез AUX и USB канал,
в записа може да попадне фонов шум. В този
случай понижете силата на звука на външното
устройство.
• Максималното време за записване чрез TUNER/
AUX е 5 часа.
• Ако към USB2 не е свързано USB устройство и
натиснете бутона USB REC, на дисплея ще се
покаже USB2 NOT READY.
• Ако Hi-Fi компонентната система не поддържа
USB устройството, свързано към USB2, когато
натиснете бутона USB REC, на дисплея ще се
покаже NOT SUPPORTED USB DEVICE.
Български
16
17
Скорост на запис
Можете да изберете скоростта на запис преди записването.
При режим CDDA, всеки път, когато натиснете бутона
на дистанционното управление REC SPEED
скоростта на запис ще се променя по следния начин:
NORMAL SPEED RECORD ; HIGH SPEED RECORD
• Когато записвате от тунера или външно устройство,
не можете да променяте скоростта на запис.
• Ако изберете HIGH SPEED RECORD, по време на
запис не се възпроизвежда звук.
Избиране на режим PRESET EQ
Вашата мини Hi-Fi компонентна аудио система
предлага предварително създадени настройки
на еквилайзера, които са оптимизирани за
даден музикален жанр.
1. Натиснете бутона PRESET EQ.
Всеки път, когато натиснете бутона PRESET
EQ или бутона PRESET EQ, а след това
завъртите копчето VOLUME/JOG на продукта,
режимът ще се промени по следния начин:
FLAT;RANCHERA;CUMBIA;REGGAE
;MERENGUE;SALSA;REGGATON
;FOLKLORE;PARTY;POP;HIP HOP
;ROCK;JAZZ;CLASSIC;ELECTRONIC
• Използвайте копчето VOLUME/JOG, за да
промените режима PRESET EQ и избраният режим
PRESET EQ ще бъде приложен след около 2
секунди.
Избиране на режим USER EQ
Можете да променяте силата на честотна лента
от EQ, като използвате режима USER EQ.
1. Натиснете бутона USER EQ.
2. Натиснете бутона ENTER и лентата на EQ ще
се покаже.
3. Натиснете бутона
или
, за да
преминете към желаната лента.
Всеки път, когато натиснете бутона
или
, на дистанционното управление, лентата
ще се променя по следния начин:
80H 0 ; 200H 0 ; 800H 0 ; 2KH 0 ; 8KH 0
4. Натиснете бутона , или ., за да изберете
ниво от -6 до +6.
5. Натиснете бутона ENTER.
• Можете също първо да настроите EQ, да
повторите стъпки 2~4 и след това да натиснете
бутона MEMORY на дистанционното, за да
запишете избора си в USER EQ.
• Освен това, може да използвате бутона [ или
], или копчето VOLUME/JOG на предния панел
вместо бутона , или ..
• Можете да приложите ефекта GIGA SOUNG към
функциите FOOTBALL и EQ.
18
Български
Избиране на режим MY KARAOKE
Настройте силата на звука за гласа, когато
използвате функцията за караоке.
Всеки път, когато натиснете бутона MY KARAOKE
на дистанционното управление, режимът на звука
ще се променя по следния начин: ON ; OFF
• OFF: Силата на звука е настроена на нивото на
оригиналния звук.
• ON: Силата на звука е настроена на по-ниско
ниво от оригиналния звук.
• Режимът My Karaoke работи само при възпроизвеждане
на CD/MP3, USB. И този режим не може да се приложи
по време на режими Тунер, Bluetooth, AUX и TV Sound
Connect.
Използване на FOOTBALL MODE
Режимът Football прави звука, който слушате,
по-ярък и придава по-голяма реалистичност на
спортните предавания.
1. Натиснете бутона FOOTBALL MODE.
Всеки път, когато натиснете този бутон,
режимът на звука се променя по следния начин:
ANNOUNCER ; STADIUM ; OFF
2. За да отмените тази функция, натиснете
бутона FOOTBALL MODE, докато се покаже
OFF.
Използване на функцията GIGA SOUND
Функцията GIGA SOUND усилва ниските
честоти и предоставя двойно по-силен бас за
мощен и реалистичен звук.
1. Н
атиснете бутона GIGA SOUND BLAST на
основното устройство или бутона GIGA на
дистанционното управление. Всеки път,
когато натиснете този бутон, звукът се
променя по следния начин:
OFF-GIGA SOUND ; GIGA SOUND BLAST
2. З а да отмените тази функция, натиснете
бутона GIGA SOUND BLAST , докато се
покаже“OFF-GIGA SOUND” .
Използване на функцията NON-STOP RELAY
Функцията NON-STOP RELAY изпълнява музиката
постоянно, без паузи между записите/файловете.
Например при два последователни музикални
файла, функцията прескача на позиция 10 секунди
след началото на втория файл, когато остават 10
секунди до края на първия файл.
1. Натиснете бутона NON-STOP RELAY на
дистанционното управление.
Всеки път, когато натиснете този бутон,
режимът се променя по следния начин:
ON-NON-STOP MUSIC RELAY ; OFF-NONSTOP MUSIC RELAY
2. За да отмените тази функция, натиснете
бутона NON-STOP RELAY , докато се покаже
“OFF-NON-STOP MUSIC RELAY” .
• Тази функция е налична само при
възпроизвеждане на CD/USB.
Функция за автоматична смяна
Можете без спиране на възпроизведете диск и
след това USB.
1. Натиснете бутона AUTO CHANGE и после
използвайте бутоните , , . или [, ], за
да изберете настройка, и после натиснете
, за да приложите избора си.
• Ако My List Play не е настроен в режим CD/USB,
настройките се променят по следния начин:
AUTO CHANGE OFF ; ALL
• Ако My List Play е настроен в режим CD/USB,
настройките се променят по различен начин:
AUTO CHANGE OFF ; ALL ; MYLIST
• Когато режимът AUTO CHANGE е ALL, Hi-Fi
компонентната система ще пуска музика от DISC, USB1
и USB2 без прекъсване.
• Когато режимът AUTO CHANGE е MYLIST, Hi-Fi
компонентната система ще пуска музика от DISC, USB1
и USB2 без прекъсване.
• Когато режимът за автоматична смяна е ALL/MYLIST,
ако натиснете бутона POWER , бутона FUNCTION или
бутона OPEN/CLOSE, функцията за автоматична смяна
автоматично се превключва на режим OFF.
• При възпроизвеждане на USB, ако прекъснете
USB устройството, функцията за автоматична смяна
автоматично се превключва на режим OFF.
• Когато режимът на автоматична смяна е ALL/MYLIST,
устройството не може да записва.
• Когато режимът на автоматична смяна е ALL/MYLIST,
функцията REPEAT автоматично се променя на OFF.
• Когато режимът на автоматична смяна е ALL/MYLIST,
функциите DELETE, USB REC, MYLIST и REPEAT не
работят, а устройството показва ALL/MYLIST-AUTO
CHANGE".
• Когато възпроизвеждането на диска завърши и
няма устройство в USB 1, системата ще продължи
възпроизвеждането от USB 2.
• Когато възпроизвеждането на диска завърши и
няма USB 1 и USB 2, системата ще продължи
възпроизвеждането на диска.
• Когато възпроизвеждането на USB 2 завърши и няма
диск, системата ще продължи възпроизвеждането от
USB 1.
Актуализация на софтуера
Samsung може в бъдеще да предлага актуализации
за фърмуера на продукта.
Ако се предлага актуализация, можете да направите
актуализация на фърмуера чрез свързване на USB
устройство, съдържащо актуализацията на
фърмуера, към USB порта на вашия продукт.
Отбележете, че, ако има няколко файла за
актуализация, трябва да ги заредите на USB
устройството един по един и да ги използвате за
актуализиране на фърмуера.
Посетете samsung.com или се обърнете към
сервизния център на Samsung, за да получите
повече информация за изтегляне на файлове за
актуализация.
• Поставете USB устройство, на което е записана
надстройка за фърмуера, в USB порта на
основното устройство.
• Актуализирането на фърмуера може да не работи
както трябва, ако аудио файловете, поддържани
от продукта, са записани в USB устройството за
съхранение.
• Не изключвайте захранващия кабел и да
не изваждате USB устройството, докато се
извършват актуализациите. Основното устройство
ще се изключи автоматично след завършване на
актуализацията на фърмуера.
• След актуализирането се възстановяват всички
фабрични настройки. Препоръчваме да запишете
настройките си, така че лесно да можете да
ги настроите отново след актуализацията.
Ако фърмуерът не се актуализира успешно,
препоръчваме да форматирате USB устройството
като FAT16/FAT32 и да опитате отново.
• След като актуализацията на софтуера приключи,
включете продукта без да слагате диск вътре.
На дисплея се показва съобщението NO DISC.
Натиснете и задръжте бутона STOP на основното
устройство за повече от 5 секунди. На дисплея
се показва INIT и устройството се изключва.
Надстройката е завършена.
• Не форматирайте USB устройството в NTFS
формат. Продуктът не поддържа файловата
система NTFS.
• В зависимост от производителя, някои USB
устройства може да не се поддържат.
• Продуктът има функция DUAL BOOT. Ако
фърмуерът не се актуализира, повечето функции
няма да могат да се използват и на дисплея ще
се покаже съобщението UPGRADE FIRMWARE.
Актуализирайте фърмуера отново.
Български
18
19
Отстраняване на неизправности
Когато устройството не работи правилно, направете справка в долната таблица. Ако
проблемът не е посочен по-долу или ако инструкциите не помогнат, изключете
устройството, извадете кабела от контакта и се свържете с най-близкия оторизиран
дилър или сервизен център на Samsung Electronics.
Проблем
Не мога да извадя диска.
Проверка/Действие за корекция
• Включен ли е добре захранващият кабел в контакта?
• Изключете захранването и след това го включете отново.
Възпроизвеждането не започва • Не използвате ли диск, който е деформиран или с драскотини по
веднага след натискане на
повърхността?
бутон Play/Pause.
• Избършете и почистете диска.
Няма звук.
• Устройството не възпроизвежда звук при бързо или бавно
възпроизвеждане.
• Свързани ли са правилно високоговорителите?
• Не е ли дискът сериозно повреден?
Дистанционното управление не
работи.
• Използвате ли дистанционното управление в рамките на работния
обхват като ъгъл и разстояние?
• Изтощени ли са батериите?
• Продуктът не работи. (Пример: •Нулирайте устройството. Без поставен диск изписано на дисплея на
Захранването е прекъснато,
продукта съобщение NO DISC натиснете и задръжте бутона STOP
клавишът на предния панел не
(@) на основното устройство в продължение на повече от 5
работи или се чува странен
секунди. звук.)
Използването на функцията RESET ще изтрие всички запаметени
• Продуктът не работи
настройки. Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
нормално.
Не се приемат радио
предавания.
20
Български
• Свързана ли е правилно антената?
• Ако входящият сигнал от антената е слаб, монтирайте външната FM
антена на място с добро приемане на сигнала.
Спецификации
Общи
FM Тунер
CD диск
Тегло (MX-J630)
Тегло (MX-J730)
Размери
Диапазон на работна температура
Диапазон на работна влажност
Съотношение сигнал/шум
Полезна чувствителност
Обща хармонична деформация
CD: 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
2.15 кг
2.45 кг
200 (Ш) x 308.5 (В) x 230 (Д) мм
+5°C~+35°C
10 % до 75 %
55 dB
12 dB
0.6 %
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане: 74 мин.
MX-J630- 230 вата (МАКС.)
Изходящ сигнал от преден високоговорител
115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
MX-J730- 600 вата (МАКС.)
Усилвател
Изходящ сигнал от преден високоговорител
300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
Честотна лента
20 Hz~20 KHz
S/N съотношение
80 dB
Дискретизация на каналите
55 dB
Входна чувствителност
(AUX) 2.0 V
*: Номинална спецификация
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
Уведомление за отворения код
За изпращане на запитвания и заявки във връзка с източниците с отворен код се свържете със
Samsung чрез имейл (oss.request@samsung.com).
С това Samsung Electronics декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други
съответни условия на Директива 1999/5/EC.
Оригиналната декларация за съответствие може да се намери на http://www.samsung.com, отидете на
Support (Поддръжка) > Search Product Support (Търсене на поддръжка за продукта) и въведете името на
модела.
Този уред може да работи във всички страни от ЕС.
Български
20
21
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на
клиенти на SAMSUNG.
Area
`` Europe
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
[Правилно изхвърляне на батериите в
този продукт]
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва,
че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови
отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите
символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или
олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не
се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на
човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната
употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите
видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална
система за безплатно връщане на батерии.
Area
Contact Centre 
MONTENEGRO 020 405 888
080 697 267
SLOVENIA
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
NETHERLANDS
(€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za
POLAND
1 impuls według taryfy operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
PORTUGAL
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726
ROMANIA
7864) TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Правилно третиране на изделието след края на
експлоатационния му живот
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни
материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно
устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови
отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства
от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това
правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната
среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци.
Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно
(екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са
закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат
подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране,
безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да
проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни
принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското
предприятие.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement