Samsung HT-X20 Упътване за употреба

Samsung HT-X20 Упътване за употреба
Инструкция за употреба
BG
ЦИФРОВА СИСТЕМА
ЗА ДОМАШНО КИНО
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
AH68-01964F
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AH68-01660E
REV: 01
Подготовка
Мерки за безопасност
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NO T OPEN
Този символ указва наличието на опасно
напрежение във вътрешността на блока, което
може да предизвика токов удар.
Този символ се използва, за да насочи
вниманието Ви към важни указания за
управлението и поддръжката на продукта.
DO NO REMOVE REAR COVER. NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
Тази компактдискова система е класифицирана като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
BG
Подготовка
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
Предохранителни мерки
Употребата на механизми за управление и настройки
или изпълнението на процедури, различни от
упоменатите в Ръководството, може да доведе до
опасно излагане на лъчение.
ВНИМАНИЕ-НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ
ПРИ ОТВАРЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА
ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ.НЕ СТОЙТЕ НА ПЪТЯ НА
ЛЪЧА!
Проверете дали източникът на променливотоково захранване в дома ви съответства на
идентификационния стикер от задната страна на плейъра. Инсталирайте плейъра хоризонтално
на подходяща основа (мебел) с достатъчно пространство за вентилация (7.5~10cm). Уверете се,
че вентилационните отвори не са покрити. Не натрупвайте предмети върху плейъра.
Не поставяйте плейъра върху усилватели или друго оборудване, което може да загрее.
Плейърът е създаден за непрекъснато използване. Превключването на DVD плейъра в режим
на готовност не прекъсва електрическото захранване. За да изключите напълно плейъра от
захранването, извадете щепсела от контакта в стената, особено при продължителни периоди на
неизползване.
ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО
ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.
• Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със
защитна заземителна връзка.
• За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина,
контактът трябва да бъде удобен.
Този знак върху продукт или свързаната с него документация показва,
че не трябва да бъде изхвърлян с останалите домакински отпадъци в
края на експлоатационния му цикъл. За да предотвратите възможни
вреди върху околната среда или човешкото здраве, моля отделете
продукта от останалите отпадъци и го рециклирайте за повторно
използване на вложените в него материали и ресурси. Домашните
потребители трябва да се свържат или с доставчика, от който са
закупили продукта, или с местните власти относно подробности къде и
как биха могли да отнесат продукта за екологично рециклиране.
Комерсиалните потребителите трябва да се свържат с доставчиците си и
да проверят условията и сроковете в договора за покупка.
Продуктът не трябва да бъде смесван с други комерсиални отпадъци.
По-време на буря, изключете уреда от контакта.
Светкавиците могат да увредят уреда.
Осигурете лесен достъп до щепсела на
захранването за бързо и лесно изключване на
устройството от мрежата.
Phones
Защитете плейъра от влага (т.е. вази) и
твърде голяма топлина (т.е. камини) или оборудване,
създаващо силни магнитни или електрически полета
(т.е. говорители...). Изключете кабела на захранването,
ако плейърът не работи правилно. Плейърът
не е предназначен за индустриално използване.
Предназначението на продукта е за лично използване.
При съхранение на плейъра или диск при ниски
температури е възможно образуване на конденз. При
транспортиране на плейъра през зимата, изчакайте
около 2 часа докато модулът достигне стайна
температура, преди да го използвате.
2
Пазете плейъра от влага, прекалено висока
температура, магнитни и електрически полета.
Изключете плейъра от кабела.
Използваните за този продукт батерии
съдържат вредни за околната среда химични
вещества. Не изхвърляйте батериите с
останалите отпадъци.
3
Характеристики
BG
Подготовка
Настрйки
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 съчетава в един плейър удобството на възможността за възпроизвеждане
на повече видове дискове, включително DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW и
DVD R/RW с интелигентен УКВ тунер.
Мерки за безопасност .......................... 2
Предохранителни мерки ...................... 3
Характеристики................................... 4
Бележки на дисковете ......................... 6
Описание............................................ 8
Настройки .........................................42
Настройка на език ..........................42
Настройки на телевизионния екран ..43
Настройка за родителски контрол
(ниво на рейтинг) ...........................44
Настройа на парола ........................44
Задаване на тапет ...........................45
Възможност за избор на един
от трите зададени екранни тапета ....45
DivX (R) регистрация .......................46
Настройване на режима на говорителите ....46
Задаване на времезакъснението ......47
Задаване на тестов тон....................48
Настройка на звука .........................49
Задаване на DRC (Dynamic Range Compression
(компресия за динамичен обхват)) ..............50
Настройки на AV SYNC.....................50
Функция Sound Field (DSP)/EQ
(Звуково поле (DSP)/EQ) ....................51
Режим Dolby Pro Logic II ......................52
Ефект Dolby Pro Logic II ......................53
Можете да свързвате и осъществявате възпроизвеждане от външно USB устройство, като MP3
плейър, USB памет и други, при използване на функцията USB HOST на системата за домашно
кино.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II представлява форма на технология за декодиране на многоканален звуков
сигнал, надстроена върху съществуващата Dolby Pro Logic.
DTS (Системи за домашно кино)
DTS представлява формат за компресиране на звук, разработен от Digital Theater Systems
Inc. Предлага 5.1 канален звук в пълна честота.
Функция TV Screen Saver (функция за скрийнсейвър на
телевизионния екран)
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 автоматично осветлява или потъмнява екрана след 3 мин. в спрян
режим.
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 автоматично се изключва след 20 мин. в този режим.
Запазване на енергия
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 автоматично се изключва след 20 мин. в спрян режим.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 позволява да избирате любимите си изображения при възпроизвеждане на
JPEG, DVD и да ги задавате като тапет.
Свързване
Свързване на колоните .......................12
Монтаж на говорител ..........................15
Свързване на допълнителен безжичен
приемник ...........................................16
Свързване към извода Video Out на
телевизора ........................................19
Функция P.SCAN (непрекъснато сканиране) ....20
Свързване на аудио от външни
компоненти ........................................21
Свързване на УКВ антена ....................22
Операции
Преди да прочетете ръководството
на потребителя ..................................23
Преди да използвате системата за
домашно кино ....................................24
Възпроизвеждане на дискове ..............25
Възпроизвеждане на MP3/WMA ............26
Възпроизвеждане на JPEG диск ...........27
Възпроизвеждане на DivX ...................28
Използване на функцията Playback (плейбек) .....30
Информация на екран за диска ........30
Проверка на оставащото време ........31
Бързо възпроизвеждане ...................31
Бавно възпроизвеждане...................31
Прескачане на сцени/записи ............32
Повторно възпроизвеждане..............33
За да изберете режим повторение
от формацията на екрана .................33
А-В Повторение...............................34
Функция Step (постъпково изпълнение)......34
Функция Angle (ъгъл) ......................35
Функция Zoom (Screen Enlarge)
(мащабиране (увеличение на екрана) .....35
Функция EZ VIEW ............................36
Функция Audio Language Selection
за DVD (избор на език за звука) .......37
Функция Subtitle Language Selection
Function DVD (избор на език за субтитри) ...37
Директен достъп до песен/сцена ......38
Използване на меню ........................39
Използване на менюто Title (Заглавие) .......39
Възпроизвеждане на медийни
файлове чрез функцията USB Host ......40
Подготовка
Възпроизвеждане на различни видове дискове и УКВ радио
Функция USB HOST
4
Съдържание
Oбщи
Запис на станции ...............................54
Относно излъчването на RDS ..............56
Допълнителни функции ......................58
Управление на телевизора с
дистанционно управление ...................59
Отстраняване на повреди....................61
Необходими мерки при съхранение
на дискове и работа с тях ...................63
Езикови кодове за отделните страни ....64
USB Host Feature поддържащи уреди ...65
Технически характеристики ................66
5
Бележки на дисковете
BG
1
~ 6
DVD плейърите и дисковете са кодирани по регион. Регионалните
кодове трябва да съвпадат, за да може да се осъществи
възпроизвеждане на диска. Ако кодовете не съвпадат, дискът не
се възпроизвежда. Регионалният номер за този плейър е даден на
задния му капак. (DVD плейърът може да възпроизвежда само DVD
дискове, които са обозначени със същия регионален код.)
Формат за запис на дисковете
Продуктът не поддържа защитени (DRM) файлове.
Дискове CD-R
• някои дискове не могат да се възпроизвеждат в зависимост от устройството и условията на диска.
• използвайте 650МВ/74 минутен CD-R диск.
Не използвайте CD-R над 700 МВ/80 минути, има възможност да не се възпроизвежда.
• някои CD-RW (Rewritable) може да не се възпроизвеждат.
• Само CD-R, които са правилно <closed> (затворени) могат да бъдат възпроизвеждани правилно.
Подготовка
DVD (Digital Versatile Disc – универсален цифров диск)
предлага фантастични възможности за звук и картина,
благодарение на технологията за компресиране на Dolby Digital,
съраунд звук и MPEG-2 видео. Вече можете да се наслаждавате на
тези реалистични ефекти и у дома, все едно че сте в кинотеатър
или концертна зала.
Дискове CD-R-MP3
Дискове за възпроизвеждане
Тип на диска
Знак (емблема)
Audio + Video
(Звук+картина)
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Divx
Записани сигнали
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Audio (Звук)
Audio + Video
(Звук+картина)
Размер на диска
12cm
8cm
Максимално време за
възпроизвеждане
Около 240 мин. (едностранен)
Около 480 мин. (двустранен)
Около 80 мин. (едностранен)
Около 160 мин. (двустранен)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Не използвайте следните дискове
• LD, CD-G, CD-ROM и DVD-ROM не могат да се възпроизвеждат на този плейър.
При опит за възпроизвеждане на тези дискове на телевизионния екран се появява
съобщението <WRONG DISC FORMAT>
• Закупените от чужбина DVD дискове е възможно да не могат да бъдат възпроизведени на
плейъра. Опита за възпроизвеждане на подобни дискове води до поява на съобщението
<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> на екрана на телевизора.
Защита от копиране
• Много DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Поради тази причина
можете да свързвате DVD плейъра директно само към телевизор, не към VCR.
Свързването към VCR води до изкривявания в картината на защитените срещу
копиране DVD дискове.
• Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена от патенти и други
документи за интелектуална собственост на Macrovision Corporation в САЩ и други страни.
Използването на технологията за защита на авторските права трябва да бъде упълномощено
от Macrovision Corporation и е предназначено за домашни зрители, освен ако не бъде изрично
разрешено за други цели. Разглобяването и проучването на схемите е забранено.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Могат да бъдат възпроизвеждани само CD-R дискове във файлови формати ISO 9660 или Joliet.
МР3 имената трябва да се състоят от максимум 8 букви и да не съдържат следните знаци (. / = +).
Записаните дискове трябва да бъдат по-големи от 128 kbps.
Могат да бъдат възпроизвеждани само <mp3> файлове и файлове с разширения.
Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани
записи.
В случай че дисковото устройство не се затваря, възпроизвеждането започва по-бавно и е
възможно някои файлове да не се възпроизведат.
При файлове кодирани във формат Variable Bit Rate (VBR) (т.е. 32Kbps/320Kbps), е възможно да
няма възпроизвеждане на звук.
Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.
Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.
Дискове CD-R и JPEG
• Могат да бъдат възпроизвеждани само <jpg> файлове и файлове с разширения.
• Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани
записи.
• Могат да се възпроизвеждат само дискове CD-R с JPEG файлове във формат Joliet.
• МР3 имената да се състоят от максимум 8 букви и да не съдържат следните знаци (. / = +).
• Могат да се възпроизвеждат само записани с последователни мултисесии дискове. Ако в дискът
има празен сегмент, той се възпроизвежда до него.
• Максимум 9,999 изображения могат да бъдат запаметени на CD.
• От дискове с формат Kodak/Fudji Picture CD, могат да бъдат възпроизвеждани само JPEG файлове.
• Картинните дискове, различни от Kodak/Fuji Picture CD, отнемат повече време за възпроизвеждане
или е възможно изобщо да не могат да бъдат възпроизвеждани.
Дискове DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Тъй като този продукт съдържа кодиращи формати за DivX Networks, Inc., DivX файловете, създадени
от петребителя може да не могат да се възпроизвеждат.
• Не е възможно софтуерно актуализиране на неподдържани формати. (Пример : QPEL, GMC резолюция
по-висока от 720X480 пиксела и др.)
• При възпроизвеждане на DivX файлове е възможно избраните обекти с по-голяма рамкова честота да
не бъдат възпроизвеждани.
• За повече информация за форматите на DivX Networks, Inc., вижте <www.divxnetworks.net>.
7
Описание
BG
Страничен панел
Преден панел
7
2
8
3 4
5
4
10
9
5. Управление на силата на звука 9. Бутон Open/Close
(отваряне/затваряне)
6. Конектор USB
10. Бутон Tuning Up & Skip ( )
7. Бутон Power (
)(захранване)
(придвижване нагоре и пропускане)
Бутон Down & Skip ( )
8. Индикатор за готовност
(придвижване надолу и пропускане)
1. Устройство за поставяне на диск
2. Бутон Function (функция)
3. Бутон Stop (стоп) ()
4. Бутон Play/Pause ( )
(възпроизвеждане/пауза)
2
1
6
5
1. Конектор за видеоизход
Свържете входа на телевизора (VIDEO IN) към
извода VIDEO OUT.
2. Конектори за компонентен видеоизвод
Тези изводи служат за свързване към телевизор
с компонентни видеоизводи.
6
7
3
Подготовка
1
8
5. Вентилатор
6. Свързване на TX карта (WIRELESS (безжично))
7. Конектори AUX IN
8. Извод SCART
Свързване на телевизор с входен извод scart.
3. Извод FM 75Ω COAXIAL
4. Конектор на 5.1 канален говорител
Дисплей
1
14
2
3
4
15
16
5
1. Индикатор P.SCAN
2. Индикатор DOLBY DIGITAL
3. Индикатор DTS Disc (DTS диск)
4. Индикатор LINEAR PCM
(PCM линеаризация)
5. Индикатор TITLE (заглавия)
6. Индикатор CHAPTER (глава)
7. Индикатор TRACK (пътека)
8
6
7
9
8
17
8. Индикатор PROGRAM (програма)
9. Индикатор REPEAT (повторение)
10. Индикатор TUNER (тунер)
11. Индикатор STEREO (стерео)
12. Индикатор RTA
13. Индикатор RDS
14. Индикатор PRO LOGIC
15. Индикатор MPEG
10
Аксесоари
11 12 13
18
19
16. Индикатор DSP
17. Дисплей за състоянието на
системата
18. Индикатор RADIO FREQUENCY
(радиочестота)
19. Индикатор SPEAKER (говорител)
Дистанционно
управление
Видео кабел
FM антена
Инструкция за
употреба
9
Описание
(Продължение)
Дистанционно управление
2
3
18
19
20
21
4
22
5
6
23
24
7
25
8
26
27
9
28
29
10
11
12
30
31
32
33
13
34
14
35
15
10
36
16
37
17
38
Поставяне на батерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
бутон DVD RECEIVER
бутон TV
бутон POWER
цифрови бутони (0~9)
бутон REMAIN
бутон STEP
бутон Tuning Preset/CD Skip
(предварителна настройка на тунера/
пропускане в компакдиск)
8. бутон VOLUME
9. бутон MENU
10. бутон INFO
11. бутон PL II EFFECT
12. бутона PL II MODE
13. бутон TUNER MEMORY, P.SCAN
14. бутон ZOOM
15. бутон SLEEP
16. бутон SLOW, MO/ST
17. бутон DIMMER
18.
бутон DVD
бутон TUNER
бутон AUX
бутон USB
19. бутон OPEN/CLOSE
20. бутон TV/VIDEO
21. бутон за избор на RDS
22. бутон VIDEO SEL.
23. бутон CANCEL
24. бутон REPEAT
25.
бутон PLAY/PAUSE
бутон STOP
бутони SEARCH
26. бутон TUNING/CH
27. бутон MUTE
28. бутон RETURN
29. бутон Cursor/ENTER
30. бутон AUDIO
31. бутон SUB TITLE
32. бутон DSP/EQ
33. бутон TEST TONE
34. бутон SOUND EDIT
35. бутон DIGEST
36. бутон LOGO
37. бутон SLIDE MODE
38. бутон EZ VIEW, NT/PAL
1
Отстранете капака на отделението за батерии по посока на
стрелката.
2
Поставете две батерии 1.5V AAA, като обърнете внимание
на правилния им поляритет (+ и –).
3
Поставете капака отново.
Подготовка
1
BG
Моля, спазвайте инструкциите за правилно действие:
• Поставете батерии в дистанционното управление според
указания поляритет: (+) към (+) и (–) към (–).
• Използвайте подходящи батерии. Батериите с еднакъв
външен вид могат да имат различни напрежения.
• Винаги сменяйте и двете батерии по едно и също време.
• Не излагайте батериите на топлина или пламък.
Обхват на действие на дистанционното управление
Дистанционното управление трябва да се използва на разстояние 23 крачки/7 метра, както и
под ъгъл 30° градуса.
11
Свързване
Свързване на колоните
BG
Преди да преместите или монтирате продукта се уверете, че захранването е изключено и кабела отстранен.
HT-X20
Централен
говорител
Преден говорител (R)
Преден говорител (L)
C
L
SW
Свързване
SL
R
SR
Заден говорител (R)
Заден говорител (L)
Субуфер
Разполагане на DVD плейъра
Избор на позиция за слушане
• Разположете на стойка или шкаф или под
стойката на телевизора.
Позицията за слушане трябва да бъде на
около 2.5 до 3 пъти по-голямо от размера на
телевизионния екран разстояние.
Пример : За телевизионни екрани 32" 2~2.4m (6~8фута)
За телевизионни екрани 55" 3.5~4m (11~13фута)
Предни говорители ei
• Разположете говорителите пред позицията за
слушане с предната страна към вас, под ъгъл 45°.
• Разположете говорителите така, че кабелите
им да бъдат на една и съща височина по
отношение на слушателя.
• Изравнете предната страна на предните
говорители с предната страна на централния
говорител или ги поставете малко по-напред от
него.
Задни говорители hj
• Разположете говорителите зад позицията за слушане.
• Ако няма достатъчно място, поставете говорителите
така, че да бъдат с лице един към друг.
• Разположете говорителите на около 60 -90 см
над нивото на ушите, наведени леко надолу.
разлика от предните и централния
* За
говорители, задните говорители се използват
предимно за предаване на звукови ефекти и не
възпроизвеждат постоянно звук.
Централен говорител f
• Най-добре би било да го монтирате на същата
височина, както предните говорители.
• Можете също да го инсталирате директно под
или над телевизора.
12
Субуфер g
• Разположението на субуфера не е от критично
значение.
Можете да го поставите на произволно място.
Свързване на колоните
1
2
Черен
Червен
1
Натиснете ограничителя на клемата от задната
страна на говорителя.
2
Поставете черния проводник в черната клема
(-), сивия проводник в сивата клема (+) и
освободете ограничителя.
3
Свържете изводите към задната част на
системата за домашно кино.
 Уверете се, че цветовете на клемите на
говорителите съвпадат с цветовете на контактите.
• Не допускайте деца да играят зад говорителите. Могат да се наранят, ако говорителят падне.
• При свързване на кабелите на говорителите, се уверете, че спазвате поляритета (+/ –).
• Пазете говорителите на събуфера от деца, за да не могат да вмъкват ръцете си или други
предмети в канала (отвора) на говорителя на субуфера.
• Не окачвайте субуфера на стена през канала (отвора).
• Ако поставите колоната в близост до телевизионния екран, е възможно да се промени цвета
на картината. Ето защо, говорителят не трябва да бъде в близост до телевизора.
13
Свързване на колоните (продължение)
Монтаж на говорител
BG
При предните говорители на HT-TX22 и предните/задни говорители на HT-TX25 съществува опция за
инсталиране на поставка или директно на стойка.
HT-TX22
Компонент - говорител (HT-TX22/HT-TX25)
Централен
говорител
Преден
говорител (R)
Преден
говорител (L)
ГОВОРИТЕЛ
ПОСТАВКА
СТОЙКА
Винт (A)
Винт (B)
1
1
2
2
Заден говорител (R)
Заден говорител (L)
Субуфер
3
3
4
5
6
HT-TX25
4
5
6
Централен
говорител
Преден
говорител (R)
Обърнете ПОСТАВКАТА и я свържете към
СТОЙКАТА.
Монтирайте двата винта (A) в двата обозначени
със стрелки отвора с помощта на отвертка,
както е показано на илюстрацията.
Монтирайте винта (В) в отвора от задната страна
на СТОЙКАТА на говорителя.
Свържете сглобената стойка към ГОВОРИТЕЛЯ.
Монтирайте още един винт (B) в отвора от
задната страна на говорителя, като използвате
отвертка, както е показано на илюстрацията.
Това е успешно сглобен към стойката
ГОВОРИТЕЛ.
Свързване
Начин на инсталиране на говорителите на поставка
• Уверете се, че говорителят е инсталиран върху
равна и стабилна повърхност. В противен случай
може лесно да падне.
Преден
говорител (L)
Начин на инсталиране на говорителите на стойка
1
2
1
2
3
Заден
говорител (R)
Заден
говорител (L)
Свържете ГОВОРИТЕЛЯ към СТОЙКАТА.
Монтирайте винт (B) в отвора от задната страна
на говорителя, като използвате отвертка, както
е показано на илюстрацията.
Това е успешно сглобен към стойката
ГОВОРИТЕЛ.
3
Субуфер
14
15
Свързване на допълнителен безжичен приемник
BG
За безжично свързване на задните говорители е необходимо да закупите безжичен приемен модул
и ТХ карта от доставчика на Samsung.
След закупуване на безжичен приемен модул (SWA-3000)
HT-TX25
Преден говорител (R)
Преден говорител (L)
HT-X20
Преден говорител (R)
Централен говорител
Преден говорител (L)
Централен говорител
Свързване
Субуфер
Субуфер
Заден говорител (L)
Заден говорител (R)
Заден говорител (R)
Заден говорител (L)
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
HT-TX22
Преден говорител (R)
Преден говорител (L)
1
Свържете предния и централен говорители към субуфера
по указания на страници 13~15 начин.
2
Поставете ТХ картата в устройството за свързване на ТХ
карти (WIRELESS) от задната страна на основния модул
при изключен основен модул.
Поставете картата в порта, като я държите обърната със
скосената страна надолу.
Централен говорител
ТХ картата
Със скосените повърхности
надолу
Субуфер
Заден говорител (L)
Заден говорител (R)
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
16
ТХ картата разрешава комуникацията между основния
модул и безжичен приемник.
3
Свържете левия и десен задни говорители към модула на
безжичния приемник.
4
Включете кабела на захранването на безжичния
приемник в контакта и преместете ключа на захранването
в положение <ON>. (включен)
• Не поставяйте друга ТХ карта, освен предназначената
за продукта. Това може да доведе до повреди или до
невъзможност за изваждане на картата.
• Не поставяйте ТХ картата обърната или в обратна посока.
• Поставяйте ТХ карти при изключено положение на
основния блок. Поставянето на карта при включено
положение може да доведе до проблеми.
• Ако е поставена ТХ карта, не се чува звук от задните
говорители на основния блок.
17
Свързване на допълнителен безжичен приемник (продължение)
Свързване към извода Video Out на телевизора
BG
Изберете някой от трите метода за свързване към телевизор.
Първоначално установяване на безжичния приемник
При възникване на грешка в комуникацията или ако индикаторът Link (син LED| (връзка) на
безжичния приемник не задейства и се вижда мигащо съобщение <REAR CHECK> на дисплея на
основния модул, е необходимо да приведете системата в първоначално състояние. Привеждайте
системата в първоначално състояние докато основния блок и безжичния приемник (SWA-3000) са
в режим Power Standby (готовност).
1
МЕТОД 3
(в доставката)
МЕТОД 2
МЕТОД 1
Свързване
Натиснете и задръжте за 5 секунди бутона
REMAIN (остани) на дистанционното управление
при изключен основен блок.
 При това примигва индикаторът за готовност
STANDBY LED на предния капак на модула на
безжичния приемник.
2
Използвайте писалка или клечка за натискане на
бутона RESET (първоначално установяване) от
задната страна на модула, при включен безжичен
приемник.
 При това примигва 2 пъти индикаторът за
готовност, STANDBY LED, на предния капак на
модула на безжичния приемник.
3
Включете основния блок.
 Задейства индикаторът LINK LED (връзка)
на безжичния приемник и първоначалното
установяване завършва.
 При продължаване на режима на готовност,
повторете описаните по-горе стъпки 1-3.
• След пълно настройване на безжичния приемник на изхода на изходния конектор на задните
говорители от задната част на субуфера не се подава сигнал.
• Антената на безжичния приемник е вградена в него. Пазете блока от вода и влага.
• За оптимално възпроизвеждане се уверете, че в областта около приемника няма предмети.
• Звукът се възпроизвежда от говорителите на безжичния приемник само в
режими DVD 5.1-CH или Dolby Pro Logic II.
• В режим 2-CH от говорителите на безжичния приемник не се чува звук.
• Поставете безжичния приемник зад позицията на слушателя. Ако безжичният приемник е
твърде близо до основния блок, е възможно да чувате дължащи се на смущения прекъсвания
в звука.
• Ако използвате микровълнови печки, безжични LAN карти, Bluetooth или други устройства,
работещи на същата честота (2.4GHz) в близост до системата, е възможно да чувате
прекъсвания в звука поради смущения.
• Разстоянието на предаване на радиовълните е около 10m, но може да варира, в зависимост от
оперативната среда. Ако между основния блок и безжичния приемник има железобетонна или
метална стена, е възможно системата да не функционира, тъй като радиовълните не могат да
проникват през метал.
18
МЕТОД 1: Последователно сканиране на компонентно видео .... (отлично качество)
Ако телевизорът е оборудван с входове за компонентно видео, трябва да свържете кабела
за компонентно видео (не се доставя със системата) от изводите Pr. Pb и Y върху задния
капак на основния модул към съответните входове на телевизора.
МЕТОД 2: Scart ....... (по-добро качество)
Ако телевизорът е оборудван с вход SCART, трябва да свържете конектора Scart (не се
доставя със системата ) към извода AV OUT върху задния капак на основния модул и към
извода SCART IN на телевизора.
Функция VIDEO SELECT (избор на видео)
Натиснете и задръжте бутона VIDEO SEL. (избор на видео) на дистанционното
управление за около 5 секунди.
• На екрана се появява <COMPOSITE> or <RGB> (композитен или RGB). Натиснете за
кратко бутона VIDEO SEL. за избор между <COMPOSITE> (композитен) и <RGB> (RGB).
• Ако телевизорът има Scart (RGB вход), натиснете бутона VIDEO SEL. за избор на режим
RGB. Настройките на Scart могат да подобрят качеството на картината.
• Ако телевизорът няма Scart (RGB вход), натиснете бутона VIDEO SEL. за избор на режим
COMPOSITE (композитен).
МЕТОД 3: Композитно видео....... (добро качество)
Свържете доставения със системата видеокабел от извода VIDEO OUT от задната
страна на основния модул към входа VIDEO IN на телевизора.
• При избор на режим за непрекъснато сканиране, изводите VIDEO (жълт) и SCART не подават
сигнал.
19
Функция P.SCAN (непрекъснато сканиране)
Свързване на аудио от външни компоненти
За разлика от стандартното редово сканиране, при което цялостната картина се създава
от смяната на две полета с информация за нея (нечетни и четни редове от хоризонталната
развивка), непрекъснатото сканиране използва едно информационно поле (всички линии се
показват на един пас) за създаване на подробна картина, без видими редове при сканирането.
1
2
BG
Свързване на външен аналогов компонент
Компоненти с аналогов сигнал, като VCR.
Натиснете бутона STOP (стоп) ().
 Ако възпроизвеждате диск, натиснете бутона STOP
(стоп) () два пъти, така че на дисплея да се покаже
<STOP> (СТОП).
 Натискането и задържането на бутона за повече
от 5 секунди води до избор на <Progressive Scan>
(непрекъснато сканиране) или съответно <Interlace
Scan> (редово сканиране).
Аудио кабел
(не се доставя)
Ако външният аналогов
компонент има само
един аудиоизход, го
свържете отляво или
отдясно.
 При избор на P.SCAN на дисплея се появява
<P.SCAN>.
 За да зададете режим P.SCAN за дискове DivX,
натиснете бутона P.SCAN на дистанционното
управление за повече от 5 секунди, без наличие на
диск в устройството (на дисплея е изписано <NO
DISC> (НЯМА ДИСК), след което заредете диск
DivX и го възпроизведете.
Свързване
Натиснете и задръжте бутона P.SCAN
(непрекъснато сканиране) на дистанционното
управление за около 5 секунди.
Какво представлява непрекъснатото (за разлика от редовото) сканиране?
Редово сканиране (1 КАДЪР = 2 ПОЛЕТА)
Непрекъснато сканиране (ПЪЛЕН КАДЪР)
1
Свържете изхода AUX IN (Audio) на системата за домашно кино към извода <Audio Out> на
външния аналогов компонент.
• Уверете се, че цветовете на конекторите съвпадат.
2
При редовото сканиране на видео, кадърът се състои
от две последователно разположени полета (нечетно и
четно), при което всяко поле произвежда всеки втори
хоризонтален ред от кадъра. Първо се показва нечетното
поле от редуващи се редове, а след това се изобразява
четното, за да попълни редуващите се празнини, оставени
от нечетното поле, и да формира отделния кадър. Един
кадър, показван на всяка 1/30 секунди, съдържа две
съчетаващи се полета, следователно на всяка 1/60
секунда се показва поле. Методът на редово сканиране е
предназначен за заснемане на неподвижни обекти.
Методът на непрекъснатото сканиране сканира
изцяло и последователно даден видеокадър,
ред по ред, надолу по екрана.
Изображението се показва изцяло, за разлика
от процеса на редовото сканиране, при който
видеоизображението се показва на серии от
пасове.
Методът на непрекъснатото сканиране се
препоръчва при работа с движещи се обекти.
Натиснете бутона AUX на дистанционното управление и изберете вход <AUX>.
• Можете още да използвате бутона FUNCTION (функция) на основния блок. Този режим
превключва както следва : DVD/CD AUX USB FM
• Можете да свържете извода за видеоизход на VCR към телевизор или да свържете изводите за звуков
изход на VCR към този продукт.
• Функцията работи само при телевизори, оборудвани с входове за компонентно видео
(Y, Pr, Pb), които поддържат непрекъснато видео. (Не работи при телевизори с обикновени
компонентни входове, т.е неизползващи непрекъснато сканиране телевизори.)
• Възможно е функцията да не работи, в зависимост от възможностите на телевизора.
20
21
Операции
Свързване на УКВ антена
Преди да прочетете ръководството на потребителя
BG
Проверете значението на следните термини преди да прочетете ръководството на потребителя
Използвани в ръководството икони
Икона
DVD
УКВ антена (доставя се с продукта)
CD
MP3
JPEG
DivX
Свържете доставената УКВ антена към УКВ коаксиален извод 75Ω.
Бавно движете антената, за да намерите мястото на най-добро приемане на сигнала,
след което я фиксирайте.
Дефиниция
DVD
Включва функциите на записаните и завършени във видеорежим дискове
DVD или DVD-R/DVD-RW.
CD
Включва функция, налична в компактдискове за данни (CD-R или CD-RW).
MP3
Включва функция, налична на дискове от тип CR-R/-RW.
JPEG
Включва функция, налична на дискове от тип CR-R/-RW.
DivX
Включва функция, налична на дискове MPEG4. (DVD R/RW, CD-R или CD-RW)
ВНИМАНИЕ
Отнася се за случая, при който функцията не работи или настройките не
могат да бъдат отменени.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Включва съвети или инструкции на страницата, спомагащи за активиране
на дадена функция.
Операции
1
2
Термин
• Обозначените с <DVD ( DVD )> инструкции в това ръководство са налични за записани
във видеорежим и след това завършени дискове DVD-VIDEO, и DVD-R/-RW.
Специалните типове DVD се обозначават самостоятелно.
• Ако дискът от тип DVD-R/-RW не е записан правилно в DVD видеоформат, той няма да може да
се възпроизвежда.
• Уредът не приема АМ честоти.
Вентилатор
Вентилаторът предоставя свеж въздух към уреда, за да се избегне прегряване.
Моля, внимавайте за следните неща:
 Уверете се, че уредът е добре проветрен. Ако вентилацията е
слаба, температурата в уреда може да се повиши прекалено и да
повреди уреда.
 Не пречете на вентилатора или вентилацонните дупки.
(Ако вентилаторът или отворите са покрити с вестници и парцали, може
да се повиши температурата и да се получи повреда или пожар).
22
23
Преди да използвате системата за домашно кино
Управление на телевизор Samsung и система за домашно кино с
дистанционното управление на HT-X20/HT-TX22/HT-TX25
Телевизорите Samsung могат да се управляват с дистанционното управление на DVD системата за домашно кино.
1
Включете захранващия кабел на основния модул към
източник на променливо захранване.
• Преди да включите системата в източник на захранване, трябва
да проверите за какво напрежение е предназначена (ОПЦИЯ).
Ако мрежовото напрежение не съответства на указаното от
задната страна на блока, е възможно възникване на сериозни
повреди в системата.
2
Натиснете бутона TV (телевизор), за да преминете в режим
Възпроизвеждане на дискове
BG
DVD
1
Натиснете бутона OPEN/CLOSE (отвари/затвори) за
отваряне на устройството за поставяне на дискове.
2
Поставете диск.
CD
 Поставете внимателно диска с етикета нагоре в
устройството.
3
Затворете устройството за поставяне на дискове като отново
натиснете бутона OPEN/CLOSE.
 Възпроизвеждането започва автоматично.
на телевизор.
3
4
Натиснете бутона POWER за включване на системата.
Натистете TV/VIDEO, за да превключите на видеоканал.
d За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP (стоп)().
5
6
Натиснете бутона DVD RECEIVER (DVD ПРИЕМНИК), за да
включите DVD системата за домашно кино в режим
DVD RECEIVER (DVD ПРИЕМНИК).
Натиснете бутона FUNCTION (функция), за да активирате
възпроизвеждане на DVD/CD.
Избор на видео формат
Натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона NT/PAL на
дистанционното управлевие при изключена система.
 Видеосистемата е настроена в режим <PAL> по подразбиране.
 На екрана се появяват <NTSC> или <PAL>. Краткото натискане на
бутон NT/PAL в този момент води до избор на<NTSC> или <PAL>
 При еднократно натискане на дисплея се изписва <PRESS PLAY> (натиснете бутона
за възпроизвеждане) и в паметта се записва мястото, на което е прекъснато
възпроизвеждането на диска.
При натискане на бутоните PLAY/PAUSE (
) (възпроизвеждане/пауза) или ENTER
(въвеждане), възпроизвеждането се възстановява от точката на прекъсване.
(Тази функция работи само с DVD дискове.)
Операции
VIDEO
 При двукратно натискане се изписва <STOP> (стоп) и, при натискане на бутона
PLAY/PAUSE (
) възпроизвеждането започва отначало.
d За да прекъснете временно възпроизвеждането, натиснете бутона PLAY/PAUSE
) (възпроизвеждане/пауза) по време на възпроизвеждане.
(
 За да възстановите възпроизвеждането, натиснете отново бутона PLAY/PAUSE (
).
• Първоначалният екран може да има различен облик, в зависимост от съдържанието на диска.
• Пиратските дискове не могат да се изпълняват. В противен случай се нарушава CSS (Content Scrambling System (система за разбиване на съдържанието : - вид система за защита от
копиране).
 Всяка страна има свой стандарт за видеоформат.
 За нормално възпроизвеждане, видеоформатът на диска трябва да
съвпада с този на телевизора.
24
25
Възпроизвеждане на MP3/WMA
MP3
Възможно е да се възпроизвеждат компактдискове за данни,(CD-R, CD-RW), кодирани във формат MP3/WMA.
1
Възпроизвеждане на JPEG диск
Режим на слайдове
Поставете диск MP3/WMA в устройството за дискове.
1
Поставете диск JPEG в устройството за дискове.
2
Натиснете бутона SLIDE MODE.
 Обликът на менюто зависи от съдържащия MP3/WMA диск.
 WMA-DRM не се възпроизвежда.
Изберете албум с бутоните ▲,▼,◄,► в режим Stop и натиснете
ENTER.
 За избор използвайте бутоните ▲,▼.
3
За да промените албума, използвайте бутоните ▲,▼,◄,► иза
избор на друг албум и натиснете ENTER.
 За да изберете друг албум и запис, повторете стъпка 2 и 3.
4
JPEG
Заснетите с цифров фотоапарат или видеокамера изображения, а също и JPEG файловете от компютъра,
могат да бъдат записани на компактдиск и след това възпроизведени от системата за домашно кино.
 На екрана се появява менюто MP3 и възпроизвеждането
започва автоматично.
2
BG
За край на възпроизвеждането натиснете бутона STOP().
 При всяко натискане на бутон изображението се преобразува както следва:
SLIDE SHOW MODE : 1~11 SLIDE SHOW MODE : RANDOM SLIDE SHOW MODE : NONE
d Натиснете бутон #,$ за преминаване към следващия слайд.
 Слайдовете се сменят при всяко натискане на бутона.
Функция Digest
Можете да видите 9 снимки на екрана.
1
Натиснете DIGEST по време на възпроизвеждане.
 JPEG файловете се показват в 9 прозореца.
2
Натискайте бутоните ▲,▼,◄,► , за да изберете желан обект и
натиснете ENTER.
 Избраното изображение се възпроизвежда около 5 секунди, след
което се сменя със следващото.
Операции
• В зависимост от режима на запис, някои MP3/WMA-CDs могат да
не се възпроизведат.
• Прегледайте таблицата за типа MP3-CD дискове, които се
възпроизвеждат нормално.
 Възпроизвеждането започва автоматично.
Всяко изображение се показва за около 5 секунди, след
което се визуализира следващото изображение.
d Преминете на предишните/следващите 9 снимки с бутоните
#,$.
d За да възпроизведете файл, като изберете иконата му.
 Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◄,► в режим Stop и изберете желаната икона от горната
част на менюто.
Музикални файлове : Само за музикални файлове
Файлове със снимки : Само за снимки
.
Видео файлове : Само за видео файлове
За всички файлове : За всички файлове
.
.
.
Функция Flip/Rotate (завъртане/обръщане)
Натиснете ▲,▼,◄,► по време на
възпроизвеждане.
▲ бутон: Flip Vertically
(Вертикално обръщане)
Оригинално изображение
◄ бутон: Rotate 90° Counterclockwise
(Завъртане на 90° в посока обратна
на часовниковата стрелка)
► бутон: Rotate 90°
Clockwise (Завъртане
на 90° по посока на
часовниковата стрелка)
▼ бутон: Flip Horizontally
(Хоризонтално обръщане)
• Максималната резолюция, поддръжана от уреда е 5120 х 3480 (или 19.0 MPixel) за стандартен JPEG
оайл и 2048 х 1536 (или 3.0 MPixel) за последователни файлове със снимки.
26
27
Възпроизвеждане на DivX
BG
DivX
Функцията е активна за дискове DivX.
Subtitle Display (Показване на субтитри)
Skip Forward/Back (Пропусни напред/назад)
Натиснете бутона SUBTITLE.
При възпроизвеждане, натиснете бутона #,$.
 Всеки път, когато натиснете бутона, Вие ще избирате между
<SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> и SUBTITLE OFF.
 за да отидете на следващ запис, натиснете бутона $, ако на диска има
повече от 2 файла.
 Ако на диска има само един файл със субтитри, той се
възпроизвежда автоматично.
 За да отидете на предишен запис, натиснете бутона #, ако на диска
има повече от 2 файла.
 Ако дискът има само един вид субтитри, ще започне възпроизвеждане
автоматично. Вижте част 2 за повече информация относно субтитрите
Бързо възпроизвеждане
Ако на диска има повече от един файл
За възпроизвеждане при по-висока скорост натиснете  или .
Ако на диска има повече от един файла е вероятно
подразбиращите се субтитри да не съвпаднат с филма и да се
наложи да изберете ръчно език за субтитри както следва:
 Всеки път, когато натиснете бутона променяте:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Нормален.
1 В режим Stop (стоп) натиснете бутон ▲,▼ изберете желаните субтитри
Функция за прескачане с 5 минути
) от телевизионния екран и натиснете, бутона ENTER (вход).
2 След като изберете желания DivX файл от телевизионния
 При натискане на бутона ► се придвижвате с 5 минути назад.
екран, филмът започва да се възпроизвежда нормално.
 при натискане на ◄ се придвижвате с 5 минути назад.
DivX(Digital internet video eXpress)
Функция Zoom
1
Разработеният от Microsoft формат DivX се основава на формата MPEG4, осигуряващ звук и
картинни данни през интернет в реално време. MPEG4 се използва за кодиране на МР3, така че да
можете да гледате филми с много добро качество.
Натиснете бутона ZOOM.
1. Поддържани формати
 Всеки път, когато го натискате, избирате един от вариантите
<ZOOM Х2> или <ZOOM OFF>.
2
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼,◄,► , за да преминете на
мястото, което искате да увеличите.
• DivX файловете могат да се увеличават само ZOOM X2.
• Повечето файлове имат разширение AVI. Тези, които нямат, е
възможно да не могат да бъдат възпроизведени.
Продуктът поддържа следните медийни формати. При несъвместимост на аудио или видео формат
възникват проблеми в картината.
Поддържани видеоформати:
Формат
AVI
WMV
Bit Rate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Поддържани аудиоформати
Формат
Bit Rate
Честота на семплиране
Audio Display (Звуков съпровод)
Натиснете бутона AUDIO.
 Ако на диска има повече езици, можете да ги сменяте.
 При всяко натискане на бутона се прави избор между
<AUDIO (1/N, 2/N ...)> и
•
28
Операции
(
При възпроизвеждане, натиснете бутона ◄ ,►.
.
този символ се появява, когато има само един език.
MP3
WMA
AC3
80~384kbps
56~128kbps 128~384kbps
44.1khz
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• Файловете DivX от звуков и видео тип, създадени във формат DTS, могат да поддържат само до 6Мbps.
• АСПЕКТНО СЪОТНОШЕНИЕ:Въпреки че фабричната настройка за DivX резолюция е 640X480 пиксела
(4:3), този проудкт поддържа резолюция 720x480 пиксела (16:9). Екран с по-голяма резолюция от 800
няма да се поддържа.
• Когато възпроизвеждате диск, чиято честота е по-голяма от 48kHz UAu 320kbps, е възможно
картината по време на възпроизвеждането да се развали.
2. Функция Caption
• За да използвате тази функция, Вие трябва да имате опит във видео заснемането или
редактирането, за да можете да работите с нея.
• За да работите с тази функция, е необходимо да запазите файла (*smi) със същото име, така че
да бъде в една и съща папка с медийния файл на DivX (*avi).
Пример: Главна директория Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• До 60 буквено-цифрови знака или 30 източно азиатски знака (двубайтови знаци, за корейски и китайски) за име на файл.
29
BG
Използване на функцията Playback (плейбек)
Информация на екран за диска
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Проверка на оставащото време
DVD
CD
MP3
Можете да получавате информация за диска на екрана.
Натиснете бутона REMAIN.
Натиснете бутона INFO.
 за да проверите общото и оставащото време на заглавието или главата.
 Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят се променя, както следва:
При натискане на бутона Remain (постоянство)
DVD
Информационният
дисплей изчезва
DVD
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
CD
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
MP3
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
Бързо възпроизвеждане
DVD
CD
MP3
DivX
CD
 Всеки път скоростта на възпроизвеждането се променя, както
следва:
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
MP3
JPEG
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
DivX
Информационният
дисплей изчезва
• По време на бързо възпроизвеждане на CD или MP3-CD, звук се
чува само при 2х скорост, но не и при 4х, 8х и 32х.
• Информационният дисплей е различен в зависимост от диска.
• В зависимост от диска, се появяват DTS, DOLBY DIGITAL или PRO
LOGIC.
На телевизионния екран се появява
!
ако този символ се появи на екран, докато натискате бутона, това
означава, че функцията не е достъпна за съответния режим.
Бавно възпроизвеждане
Дисплей
DVD
Дисплей TITLE
(ЗАГЛАВИЕ)
Дисплей ELAPSED TIME
(изминало време)
Дисплей STEREO
(L/R)
Дисплей
CD
Дисплей CHAPTER
(ГЛАВА)
Дисплей REPEAT
PLAYBACK (ПОВТОРИ
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО)
Дисплей DOLBY
DIGITAL
Дисплей
SUBTITLE
(Показване на
субтитри)
Дисплей TRACK (FILE)
(ПЪТЕКА (ФАЙЛ))
Дисплей AUDIO LANGUAGE
(ЕЗИК НА ЗВУКА)
Дисплей ANGLE
(ЪГЪЛ)
DVD
DivX
Натиснете бутона SLOW.
 Всеки път скоростта на възпроизвеждане се променя както следва:
DVD
Информационни дисплеи
30
Операции
Натиснете бутона ,.
Информационният
дисплей изчезва
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Не се чува звук по време на бавно възпроизвеждане и бавно
движение.
• Бавното възпроизвеждане на звук не работи с дискове DVD.
31
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
Прескачане на сцени/записи
DVD
Повторно възпроизвеждане
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Функцията за повторно възпроизвеждане позволява да повторите глава, запис, заглавие или директория.
Натиснете бутон #,$.
 Всеки път, когато натиснете бутона по време на възпроизвеждането,
отивате на предишна или следваща глава, запис или сцена.
 Не можете да прескачате главите последователно.
Натиснете бутона REPEAT.
 Всеки път, когато натиснете този бутон по време на
възпроизвеждане, правите следните промени:
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER
002/045
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CD
DVD
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
TITLE 01/05 CHAPTER
004/045
MP3
JPEG
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
Опции за повторение
TRACK : Многократно повтаря избрания запис.
TITLE : Многократно повтаря избраното заглавие.
DIR : Многократно повтаря избраната директория.
RANDOM : Възпроизвежда записите в разбъркан ред.
DISC : Многократно повтаря избрания диск.
(Вече възпроизведена пътека може да се
възпроизведе отново.)
OFF : Отменя Replay Playback (Многократно
възпроизвеждане)
За да изберете режим повторение от формацията на екрана
1
2
3
4
Операции
MP3
CHAPTER : Повтаря само избраната глава.
DVD
CD
Натиснете двукратно бутона INFO.
Натиснете с курсора бутона ►, за да се придвижите до REPEAT ( ).
Нтиснете с курсора бутона ▼, за да се придвижите до желания режим.
 За да изберете друг албум или изпълнение, повторете стъпки 2 и 3 по-горе.
Натиснете бутона ENTER.
DVD
CD
• За дискове от тип DivX, MP3 и JPEG не можете да избирате Repeat Play
(повторно възпроизвеждане) от екрана на информационния дисплей.
32
33
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
А-В Повторение
Функция Angle (ъгъл)
DVD
С помощта на тази функция можете да разглеждате една и съща сцена под различен ъгъл.
Позволява да повтаряте възпроизвеждането на определена секция от DVD.
1
2
3
Натиснете двукратно бутона INFO.
Натиснете с курсора бутон ► за придвижване до дисплея
REPEAT PLAYBACK (МНОГОКРАТНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ) (
).
Натиснете с курсора бутона ▲,▼ за да изберете позиция <А->
и натиснете ENTER за начало на желания сегмент.
1
2
Натиснете бутона INFO.
3
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони, за
да изберете желания ъгъл.
Натиснете с курсора бутона ►, за да се придвижите до
ANGLE ( ).
 При всяко натискане на бутон ъгълът се променя както следва:
 когато е натиснат бутонът ENTER, избраната позиция ще е
запаметена.
4
DVD
Натиснете бутона ENTER в края на сегмента, който желаете да
възпроизвеждате.
 този сегмент ще се възпроизвежда отделно.
d За нормално възпроизвеждане натиснете ▲,▼ и изберете OFF
Операции
• тази функция работи само при дискове, в които са записани
сцени с много ъгли на заснемане.
A-B
.
• Функцията A-B Repeat (повторение на А-В) не работи с дискове DivX,
MP3 или JPEG.
Функция Zoom (Screen Enlarge) (мащабиране (увеличение на екрана)
DVD
DivX
С помощта на тази функция можете да увеличите дадена част от картината.
Функция Step (постъпково изпълнение)
DVD
DivX
Натиснете бутона STEP.
 Картината се измества един кадър напред при всяко натискане на бутона
по време на възпроизвеждането.
1
2
Натиснете бутона ZOOM.
3
Натиснете бутона ENTER.
Натискайки с курсора бутоните ▲,▼,◄,► изберете областта от
картината, която искате да увеличите.
 С всяко натискане на бутона ще се сменя режима.
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
• Не се чува звук по време на плейбек с постъпково изпълнение.
SELECT ZOOM POSITION
• При възпроизвеждане на диск DivX екранът се увеличава до два
пъти. нормалния си размер.
34
35
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
Функция EZ VIEW
Функция Audio Language Selection за DVD (избор на език за звука)
DVD
Натиснете бутона EZ VIEW.
 Всяко натискане на бутона води до включване или изключване на
функцията.
1
2
 При възпроизвеждане на широкоекранен филм, бутонът EZ VIEW
Натиснете двукратно бутона INFO.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони, за да
изберете желания език.
 всяко натискане на бутона води до избор на език, в зависимост от
наличните на диска (АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ФРЕНСКИ и т.н.)
може да бъде използван за премахване на черните ленти.
EZ VIEW
DVD
SP 2/3
EZ VIEW OFF
FR 3/3
• функцията не работи, ако сцените на диска са заснети от повече
ъгли.
• Възможно е черните линии да не бъдат премахнати, ако
пропорциите за диска са хоризонтала към вертикала.
• Тази функция не се поддържа за дискове DivX.
• По време на работа на EZ View (ЕZ изглед) е възможно леко
изрязване отляво и отдясно.
1
2
3
DVD
Натиснете двукратно бутона INFO.
Натиснете с курсора бутона ► , за да се придвижите до SUBTITLE (
).
Операции
Функция Subtitle Language Selection Function DVD (избор на език за субтитри)
Натиснете с курсора бутона ◄ или цифровите бутони, за да
изберете желания език.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• За да използвате тази функция, можете също да натиснете
бутоните AUDIO (ЗВУК) или SUBTITLE (СУБТИТРИ) на
дистанционното управление.
• Възможно е функциите Subtitle (Субтитри) и Audio Language (език
на звука) да не са налични, в зависимост от диска.
36
37
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
Директен достъп до песен/сцена
DVD
CD
MP3
JPEG
Използване на меню
DVD
Можете да използвате менюто за избор на език, субтитри и т.н.
DVD менюто е различно за всеки диск.
DVD
1
2
3
CD
Натиснете бутона INFO.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони,
номерираните бутони, за да изберете желаното ( ) и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ◄,►, за да изберете
CHAPTER ( ).
1
2
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ бутони за да влезете в
<Disc Menu> и после натиснете ENTER.
 когато избирате диск меню и на диска няма няма такова, ще се
появи съобщение <This menu is not supported>.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите
бутони, за да изберете желаната глава и натиснете
бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼,◄,► бутони за да изберете
желаната опция.
4
Натиснете бутона ENTER.
5
Натиснете с курсора бутоните ◄,►, за да се придвижите
до опцията Time (време). ( ).
d Менюто се появява. Натиснете бутона MENU за изход.
6
Използвайте цифровите бутони, за да въведете
желаното Време и натиснете бутона ENTER.
4
• Дисплеят на менюто на диска може да се различава, в
зависимост от диска.
Използване на менюто Title (Заглавие)
MP3
JPEG
Натиснете цифровите бутони.
 за да изберете файл.
 Когато възпроизвеждате MP3 и JPEG, Вие не можете да използвате
▲,▼,за да се движите в папката.
За да се движите, натиснете бутона STOP () и след това
бутоните-стрелки ▲,▼ бутона.
Операции
3
DVD
За DVD, които съдържат няколко заглавия, можете да видите заглавията на филмите.
Тази функция има различен облик, в зависимост от диска.
1
2
3
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Използвайте бутоните ▲,▼ за да изберете <Title Menu>.
Натиснете бутона ENTER.
 Появява се менюто на заглавията.
d Менюто се появява. Натиснете бутон MENU за изход.
• Заглавното меню може да е различно за всеки диск, в
зависимост от диска.
• Можете да натиснете #,$ на дистанционното управление
директно върху желаното заглавие, глава или запис.
• В зависимост от диска може да няма възможност да се движите за
избор на заглавие или време.
38
39
BG
Възпроизвеждане на медийни
файлове чрез функцията USB Host
Можете да се наслаждавате на различни медийни файлове, като картини, филми и музика,
запазени в MP3 плейъри, USB памети или цифрови камери, при високо качество и 5.1 канален
звук, свързвайки външните устройства към системата.
1
Свържете USB устройството към USB порта от предната страна на модула.
Съвместими уреди
1. USB уреди, поддържащи USB Mass Storage v 1.0. (USB уреди, които не поддържат, които
работят като преносими устройства под Windows (2000 или следващ) без допълнително
инсталиране на драйвер).
2. МР3 плейъри, HDD и преносими MP3 плейъри.
3. Цифрови фотоапарати : Фотоапарати, поддържащи USB съхранение v1.0.
• уреди, които работят като преносими устройства под Windows (2000 или следващ) без
инсталиране на драйвер.
4. USB, HDD и Flash Drive : уреди, които поддържат USB 2.0 или USB 1.1.
• Можете да изпитате разликата в качеството на възпроизвеждане при свързване с USB 1.1 уреди.
• За правилната работа в режим USB HDD е необходимо да свържете допълнителен захранващ
кабел за USВ HDD.
2
Натиснете бутона FUNCTION или бутона USB на
дистанционното управление, за да изберете USB режим
3
За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP ().
d Безопасно изваждане на USB уреда.
За да предотвратите повреди в паметта на USB устройството,
е необходимо да го премахнете безопасно преди да изключите
кабела на USB.
1) Натиснете STOP () бутона два пъти подред.
Екранът ще покаже REMOVE USB.
2) Отстранете USB кабела.
Прескачане напред/назад
При възпроизвеждане натиснете # $ бутона.
 При наличие на повече от един файл, натискането на бутона $
води до избор на следващия файл.
 При наличие на повече от един файл, натискането на бутона #
води до избор на предишния файл.
Fast Playback (бързо възпроизвеждане)
За да възпроизведете диск по-бързо, натиснете   бутона.
 Всеки път, когато натиснете бутоните, скоростта на
възпроизвеждане ще се сменя по следните начини:
• В зависимост от производителя, е възможно да не се поддържа четец на USB карти.
• При инсталиране на повече памети е възможно възникване на проблеми.
6. Ако използвате USB удължителен кабел, USB уредът може да не бъде разпознат.
Поддържани формати
Неподвижна
картина
Музика
Филм
Име на
Разширение
Битова
файл
на файл
скорост
JPG
JPG .JPEG
–
Честота на
Версия
Пиксели
–
640X480
–
Операции
 На дисплея се появява <USB> и изчезва.
 На екрана на телевизора се появява дисплея на менюто USB и
файлът се възпроизвежда.
5. Четец на USB карта : Четец за USB с един вход и четец за USB с повече входове.
семплиране
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) не се поддръжа.
• Дигитален фотоапарат, който използва РТР протокол или изисква инсталиране на програма, не се
поддържа.
• Уреди, използващ NTFS файлови системи не се поддържат.
(Само FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) файлови системи се поддържат).
• Някои МР3 плейъри, когато се свържат към този продукт, може да не работят, в зависимост от
размера на файловете.
• Функцията USB HOST не се поддържа, ако устройството прехвърля медийни файлове със собствена
програма.
• Не използвайте уреди с Janus MTP (Media Transfer Protocol).
• Функцията за USB хост на продукта не поддържа всички USB устройства. За информация
относно поддържаните устройства, вижте страница 65.
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Нормално.
40
41
Настрйки
Настройки
Настройка на език
Езикът на дисплея OSD (On-Screen Display) се задава като английски по подразбиране
1
2
3
4
5
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Изберете <LANGUAGE> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼, за да изберете
<OSD LANGUAGE> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберте желания език и
натиснете бутона ENTER.
 След завършване на инсталирането OSD може да остане
английски по ваш избор.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройките.
BG
Настройки на телевизионния екран
В зависимост от типа телевизор (широк екран или 4:3 TV), Вие можете да изберете типа.
1
2
3
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ЕNTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ <TV DISPLAY> и натиснете
бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете желания
екран и натиснете бутона ENTER.
 След като сте направили настройките, можете да минете на другия
екран.
d Натиснете RETURN бутона, за да се върнете в предишно меню.
d Натиснете MENU бутона за изход от настройки.
Настройка на пропорциите на екрана (размера на екрана)
•
OSD LANGUAGE : Избор на OSD език
AUDIO : Избор на субтитри (език на записа на диска)
SUBTITLE : Избор на Audio език (език на записа на диска)
DISC MENU : Избор на език на менюто на диска (език на записа на диска)
a Ако дискът не е записан на езика, който сте избрали, няма да може
да се промени.
OTHERS : За да изберете друг език, изберете OTHERS (ДРУГИ) и
въведете кода на езика за вашата страна. (Езиковите кодове
са дадени на страница 64). Може да бъде избран език за
функциите AUDIO (ЗВУК), SUBTITLE (СУБТИТРИ) и DISC
MENU (МЕНЮ НА ДИСКА).
Съотношението между хоризонталната и вертикална развивка е 4:3, докато широкият екран има
развивка 16:9. Когато дискът е с различна дефиниция, трябва да настроите екрана според диска.
при стандартните телевизори избирате <4:3PS> или <4:3LB>, в зависимост от Вашите
предпочитания. Изберете <WIDE/HDTV> за широк екран.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Изберете за възпроизвеждане на картина 16:9 в режим pan & scan
(панорамиране и сканиране) на обикновен телевизор.
 Можете да виждате само централната част на екрана (при
странично изрязване в съотношение 16:9 на картината)
Настрйки
•
•
•
•
4:3LB (4:3 Letterbox)
Изберете за възпроизвеждане на картина 16:9 в режим letterbox на
обикновен телевизор.
 От долната и горна страна на екрана се появяват черни ленти.
WIDE/HDTV
Изберете, за да виждате картина 16:9 на широкоекранен телевизор.
 Можете да се наслаждавате на широкоекранно представяне.
• Aко DVD e 4:3 формат, Вие не можете да го гледате на широк екран.
• DVD се записват на различни формати, те изглеждат различни, в зависимост от софтуера, на
който са записани.
42
43
Настройки
(продължение)
Настройка за родителски контрол (ниво на рейтинг)
Тази функция позволява да забраните на дадени филми и сцени, които не са подходящи за деца.
1
2
3
4
5
BG
Задаване на тапет
JPEG
Когато гледате DVD, JPEG CD, Вие можете да променяте фона.
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <PARENTAL> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете желаното ниво
на защита и натиснете бутона ENTER.
 Ако изберете ниво 6, няма да бъде разрешено възпроизвеждането
на дискове от ниво 7 - насилие.
 Колкото по-високо е нивото, толкова по-неподходящо за деца е
съдържанието (насилие и съдържание от тип "само за възрастни")
DVD
1
2
3
По време на възпроизвеждането натиснете бутона PLAY/PAUSE,
докато не се появят картините.
Натиснете бутона LOGO.
 <COPY LOGO DATA> – това съобщение ще се появи на екрана.
Устройството се изключва и включва отново.
 на екрана ще се появи избраният тапет.
COPY LOGO DATA
 Можете да изберете 3 настройки.
Въведете паролата и натиснете ENTER бутона.
 тази парола е въведена <7890>
 след въвеждане на настройките ще преминете на следвящия екран.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
Възможност за избор на един от трите зададени екранни тапета
Настройа на парола
Вие можете да въведете парола на нивото на контрол.
1
2
3
4
5
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼за да изберете <PASSWORD> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете бутона ENTER.
Въведете паролата и натиснете ENTER бутона.
 Въведете старата парола, след това два пъти новата за
потвърждение.
1
2
3
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <LOGO> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▲,▼, за да изберете <USER> и
натиснете бутона ENTER.
Настрйки
• Функцията се изпълнява, само ако DVD дискът съдържа информация за
ниво на рейтинг.
 За да изберете един от трите режима.
5
Натиснете бутона MENU, за изход от меню настройки.
• ORIGINAL : Изберете за показване на емблемата на Samsung.
• USER : Изберете, за да зададете желания фон.
 С това процесът на настройка завършва.
• Фабричната парола е <7890>
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
Ако забравите Вашата парола, ннаправете следното:
• Докато на екрана се показва съобщението NO DISC, натиснете и задръжте за 5 секунди бутона
SETUP() на предния панел. На дисплея се появява <INITIАL> и се възстановяват всички
фабрични настройки.
• Натиснете бутона POWER.
44
Използването на функция RESET ще изтрие всички направени настройки. Не я използвайте, освен ако това не е необходимо.
45
Настройки
(продължение)
DivX (R) регистрация
За възпроизвеждане на потребителски видеоформат DivX (R) използвайте регистрационния код на
устройството. За повече информация, вижте www.divx.com/vot
Настройване на режима на говорителите
Изходните сигнали и честотата на говорителите се настройват автоматично, в зависимост от тяхната
конфигурация и използване
1
2
3
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Audio> и
натиснете бутона ENTER.
Изберете <SPEAKER SETUP> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◄,►, за да се придвижите до
съответния говорител и натиснете бутона ENTER.
 За C, SL и SR при всяко натискане на бутон режимът се превключва
последователно както следва : SMALL NONE.
 За L и R режимът се задава като SMALL.
• SMALL : Избор при използване на говорителите.
• NONE : Изберете, когато няма свързани говорители
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
Задаване на времезакъснението
Ако говорителите не могат да бъдат поставени на равни разстояния от позицията на слушателя, можете
да настроите времезакъснение за звуковите сигнали от централните и задни говорители.
1
2
3
4
5
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Audio> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <DELAY TIME> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◄,►, за да се придвижите до
съответния говорител и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутон ◄,► за задаване на времезакъснението.
 Можете да зададете времезакъснението за С между 00 и 05
mSEC, а за SL и SR - между 00 и 15 mSEC.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
Задаване на времезакъснението на говорител
При възпроизвеждане в режим 5.1CH Surround Sound (съраунд звук 5.1CH) можете да се
наслаждавате на отличен звук, ако разстоянието между слушателя и всеки от говорителите е едно
и също. Тъй като звукът достига до позицията на слушателя по различно време, в зависимост от
разположението на говорителите, можете да настроите разликата като добавяте или забавяте
ефектите на звука от централния говорител и говорителите за съраунд звук.
Идеално разположение на
ЦЕНТРАЛЕН ГОВОРИТЕЛ
Идеално
разположение
на СЪРАУНД
ГОВОРИТЕЛ
Желателно е да разположите всички говорители в този обхват.
Df : Разстояние от ПРЕДНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Dc : Разстояние от ЦЕНТРАЛНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Ds : Разстояние от СЪРАУНД ГОВОРИТЕЛЯ
Настройка CENTER SPEAKER (ЦЕНТРАЛЕН ГОВОРИТЕЛ)
Настрйки
• Режимът на говорителите може да варира, в зависимост от
настройките за PRO LOGIC и STEREO, (вижте страница 52)
BG
Ако разстоянието Dc е равно или по-голямо от Df на
фигурата, задайте режима като 0 ms. В противен случай
променете настройката според даденото в таблицата.
Разстояние между
Df и Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Времезакъснение
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Настройка REAR (SURROUND) SPEAKERS (ЗАДНИ
(СЪРАУНД) ГОВОРИТЕЛИ)
Ако разстоянието Dc е равно на разстоянието Df на фигурата,
задайте режима като 0 ms. В противен случай променете
настройката според даденото в таблицата.
Разстояние между
Df и Dc
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Времезакъснение
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• При
(Dolby Pro Logic II) времезакъснението може да бъде различно за всеки режим.
• При AC-3 и DTS времезакъснението може да бъде зададено между 00 и 15mSEC.
• Централният канал може да се настройва само при 5.1 канални дискове.
46
47
Настройки
(продължение)
Задаване на тестов тон
Използвайте функцията Test Tone (тестов тон), за да проверите връзката с говорителите
1
2
3
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Audio> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <TEST TONE> и
натиснете бутона ENTER.
 Задава се последователно възпроизвеждане на тестов тон от
L C R SR SL в този ред.
Ако при това отново натиснете бутон ENTER, тестовият тон
спира.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
Алтернативен метод : Натискане на бутона TEST TONE (тестов тон) на
дистанционното управление.
Start
Натиснете бутона TEST TONE (ТЕСТОВ ТОН).
 Тестовият тон се възпроизвежда както следва:
При възпроизвеждане на DVD или CD, функцията
работи само в режим Stop.
Настройка на звука
Можете да настроите баланса и нивото за всеки говорител.
1
2
3
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Audio> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <SOUND EDIT> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за избор и настройка
на желания елемент. Натиснете с курсора бутон ◄,► за
регулиране на настройката.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
Ръчно настройване на силата на звука и баланса на говорител с бутона SOUND EDIT
(РЕДАКТИРАНЕ НА ЗВУКА)
Натиснете бутона SOUND EDIT и натиснете с курсора бутон ◄,►.
Настрйки
Стартиране на режим на многоканален Pro Logic
BG
 Използвайте функцията, за да проверите дали са
свързани всички говорители и дали работят изправно.
L: Преден говорител (L) C: Централен говорител
SW: Субуфер R: Заден говорител (R)
SL: Заден говорител (L) SR: Заден говорител (R)
d За прекратяване на тестовия тон, натиснете отново
бутона TEST TONE (ТЕСТОВ ТОН).
Регулиране на баланса между предния и заден говорители
• Можете да избирате между 00 и -06 или OFF.
• Силата на звука намалява при приближаване към - 6
Настройка на нивото централен говорител/заден говорител/субуфер.
• Силата на звука може да се регулира постъпково от +6dB до –6dB
• Звукът се усилва при приближаване към +6dB и отслабва при
приближаване към -6dB.
48
49
Настройки
(продължение)
BG
Задаване на DRC (Dynamic Range Compression (компресия за динамичен обхват))
Функция Sound Field (DSP)/EQ (Звуково поле (DSP)/EQ)
Тази функция балансира между най-силните и ниските звуци. Можете да използвате тази функция,
за да се насладите на Dolby Digital звук, когато гледате на тих звук през нощта.
DSP(Digital Signal Processor(процесор на цифровия сигнал) : Режимите DSP са създадени за
симулиране на различни акустични среди.
EQ : Можете да избирате ROCK, POP или CLASSIC за оптимизиране на звука за музикалния жанр,
който възпроизвеждате.
1
2
3
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да се придвижите <Audio>
и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да стигнете <DRC> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да настроите DRC.
Натиснете бутона DSP/EQ.
 На дисплея се появява <DSP>
 При всяко натискане на бутон изборът се променя както следва:
 При натискане с курсора на бутон ▲ ефектът се усилва, а при
натискане на бутон ▼ - намалява.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
Настройки на AV SYNC
1
2
3
4
Настрйки
Видео картината може да изглежда по-бавна от звука, ако уредът е свързан с дигигален телевизор. В
този случай настройте времето за забавяне на звука така, че да съвпадне с картината.
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да се придвижите до
<Audio> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <AV-SYNC> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете време на
закъснение AV-SYNC и натиснете бутона ENTER.
 Можете да настроите закъснение на дума от 0 ms до 300 ms.
Настройте го на най-добрия вариант.
• POP, JAZZ, ROCK : В зависимост от музикалния жанр, можете да избирате
между POP, JAZZ, И ROCK.
• STUDIO (СТУДИО): Дава усещане за присъствие в студио.
• CLUB (КЛУБ) : Симулира звука на клуб за танци със силен басов ритъм.
• HALL (ЗАЛА) : Ясни вокали, както при присъствие в концертна зала.
• MOVIE (ФИЛМ) : Дава усещане за кинотеатър.
• CHURCH (ЦЪРКВА): Дава усещане за присъствие в голяма църква.
• PASS : Избор за нормално възпроизвеждане.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
50
• Функцията DSP/EQ е налична само в режим STEREO.
Натиснете бутона за режим PL II на дисплея, за разрешаване на
режима STEREO.
• Тази характеристика работи с компактдискове,
MP3-компактдискове, DivX дискове Dolby Digital.
• При възпроизвеждане на кодиран за два или повече канала DVD
диск автоматично се избира многоканален режим и функцията
DSP/EQ не работи.
51
Настройки
(продължение)
Ефект Dolby Pro Logic II
Режим Dolby Pro Logic II
Можете да изберете желания звуков режим Dolby Pro Logic II.
Натиснете бутона
BG
PL II MODE.
Тази функция работи само в режим Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Натиснете бутона
<MUSIC>
2
Натиснете бутона
PL II EFFECT за избор на <PANORAMA>,
след което натиснете с курсора бутон ◄,► за да изберете
желаната настройка за ефекта.
 При всяко натискане на бутон режимът се променя както следва:
PL II MODE за избор на режим
 Можете да избирате между 0 или 1.
 Този режим разширява предното стерео изображение за
включване на съраунд говорителите за вълнуващ ефект от
тип <wraparound> с екраниране на страничната стена.
PRO LOGIC II
• MUSIC (МУЗИКА) : Позволява да усетите съраунд ефекти при слушане
на музика, както при присъствие на истинско
представление.
3
• CINEMA (КИНО): Добавя реализъм към музикален саундтрак.
 Можете да избирате между 0 и 7.
 Изборът задава ширината на централния образ. Колкото
по-голямо е числото, толкова по-малко звук се
възпроизвежда от централния говорител.
• MATRIX (МАТРИЦА) : Ще чувате 5.1 канален съраунд звук.
STEREO : Изберете, за да слушате звук само от преден ляв и десен
говорители и субуфер.
• При избор на режим Pro Logic II свържете външното устройство към
извода AUDIO INPUT (L и R) Ако свържете само един от входовете
(L или R) няма да имате възможност да слушате съраунд звук.
4
Настрйки
• PRO LOGIC : Ще усетите реални многоканални ефекти, както при
използване на пет говорителя, само с преден ляв и
десен говорители.
Натиснете бутона
PL II EFFECT за избор на <C-WIDTH>,
след което натиснете с курсора бутон ◄,►за да изберете желаната
настройка за ефекта.
Натиснете бутона
PL II EFFECT за избор на <DIMENS>,
след което натиснете с курсора бутон ◄,► за да изберете
желаната настройка за ефекта.
 Можете да избирате между 0 и 6.
 Увеличава постъпково звуковото поле (DSP) отпред или отзад.
• При възпроизвеждане на кодиран за два или повече канала
DVD диск автоматично се избира многоканален режим и бутонът
(Dolby Pro Logic II) не работи.
52
53
Oбщи
Запис на станции
Дистанционното управление
1
Натиснете бутона TUNER, за да изберете станция (УКВ).
2
Настройте на желаната станция
 Automatic Tuning 1 : Изберете станцията с помощта на бутоните
#,$.
 Automatic Tuning 2 : Натиснете и задръжте .,, за автоматично
търсене на станцията.
 Manual Tuning : Бързо натискайте .,, за плавно увеличаване или
намаляване на честотата.
От предния панел на уреда
1
2
BG
Запис на станции
Пример : Ако желаете да запазите в паметта FM 89.10
1
2
Натиснете бутон .,, за избор на <89.10>.
3
Натиснете бутона TUNER MEMORY.
4
Използвайте бутоните #,$ за превъртане, за да изберете номера.
5
Натиснете повторно бутона TUNER MEMORY (памет на тунера).
6
За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.
Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете станция (УКВ).
Натиснете бyтона TUNER, за да изберете УКВ станция.
 <PRGM> примигва на екрана.
 Можете да избирате от 1 до 15.
Изберете честота.
 Automatic Tuning 1 : Натиснете бутона STOP (), за да изберете
PRESET и после натиснете бутоните #,$ за да настроите станцията.
 Automatic Tuning 2 : Натиснете бутона STOP (), за да изберете
MANUAL и натиснете и задръжте бутона #,$ за автоматично
търсетне.
 Manual Tuning : Натиснете бутона STOP (), за да изберете
 MANUAL и натиснете за кратко #,$ за избор на ниска или висока
честота.
d Натиснете бутона MO/ST за избор на Mono/Stereo
 Натиснете бутона TUNER MEMORY (памет на тунера) преди <PRGM>
(програма) да изчезне от дисплея.
 <PRGM> изчезва от дисплея и станцията се записва в паметта.
d За да изберете записаната станция, използвайте бутоните
#,$.
(функцията е налична при слушане на УКВ станции)
 Всяко натискане на бутона променя режима от <STEREO> на
<MONO>.
54
Oбщи
 При по-слаб сигнал на станцията изберете MONO за по-чист звук.
• Системата не приема АМ сигнали.
55
Относно излъчването на RDS
BG
Използвайте RDS (система за радиоданни) при приемане на FM (УКВ) станции.
Индикация PTY (тип програма) и функция PTY-SEARCH (търсене на тип програма)
RDS позволява на УКВ станциите да изпращат допълнителни сигнали. Например станциите изпращат
своите имена, както и информация за типа на излъчваната от тях програма, като спорт, музика и т.н.
Едно от предимствата на услугата RDS е, че можете да намирате точно определен вид програма от
предварително зададени канали, като задавате кодове PTY.
При настройване на предлагаща RDS услуги УКВ станция
светва индикаторът RDS на дисплея.
Описание на функцията RDS
• PTY (тип програма) : Показва типа на текущо излъчваната програма
• PS NAME (име на програмната услуга) : Указва името на излъчваната
станция, което се състои от 8 знака.
• RT (радиотекст) : Декодира излъчвания от станцията текст (ако има такъв),
който може да се състои от максимум 64 знака.
• CT (часовник) : Декодира часа в реално време от УКВ честотата.Някои
радиостанции не излъчват PTY, RT или СТ и,
следователно, в тези случаи те не са налични.
• TA (обявяване на трафика) : Когато символът мига, означава че се
извършва обявяване на трафика.
Начини на търсене на програма при използване на кодове PTY
Преди да започнете, помнете...
• Функцията за търсене на PTY е приложима само за предварително избрани програми.
• Можете да преустановите търсенето по всяко време на процеса, като натиснете PTY SEARCH.
• Съществува времево ограничение при извършване на следните стъпки. Ако търсенето е
прекъснато преди да сте приключили, започнете отново от стъпка 1.
• При натискане на бутона на главното дистанционно управление, се уверете, че сте избрали
използваща го УКВ станция.
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако станцията не
излъчва правилно RDS сигнали или ако сигналът е слаб.
TO show the RDS signals (показване на RDS сигналите)
Можете да видите излъчваните на дисплея от радиостанцията RDS сигнали.
Натиснете RDS DISPLAY (показване на RDS) по време на слушане
на УКВ радиостанция.
 При всяко натискане на бутона дисплеят се променя, за да
покаже желаната информация.
PS NAME RT CT Честота
• Прозорецът на дисплея не прави разлика между малки и големи букви и
винаги използва големи букви.
• Прозорецът на дисплея не може да показва букви с ударения, например
<A> може да означава <À, Â, Ä, Á, Å и Ã.>
Дисплей
NEWS
(НОВИНИ)
AFFAIRS
(дела)
INFO
(информация)
(спорт)
EDUCATE
(образование)
DRAMA
(драма)
CULTURE
(култура)
SCIENCE
(наука)
VARIED
(разни)
POP M
ROCK M
• При внезапно спиране на търсенето на екрана не се появяват
<PS> и <RT>.
56
3
Натиснете отново PTY SEARCH докато избраният в
предишната стъпка PTY код е все още на дисплея.
 Дисплеят подава описаните отдясно PTY кодове.
M.O.R.M
Тип програма
Дисплей
Тип програма
LIGHT M
Лека класическа музика – класическа музика и
инструментална и хорова музика
Няколко теми, включващи текущи инциденти,
CLASSICS
(класика)
Тежка класическа музика – оркестрова музика,
симфонии, камерна музика и опери
документалистика, дискусии и анализ.
OTHER M
Друга музика – джаз, ритъм и блус, кънтри музика
Новини, включващи мнения и отчети
WEATHER
(метеорологична
прогноза)
Метеорологична прогноза
информация и т.н.
FINANCE
(финанси)
Финанси
Спортове
CHILDREN
(деца)
Детски програми
Информация, включваща мерки и теглилки,
прогнози, интересни за клиента въпроси, медицинска
SOCIAL A
Социални въпроси
RELIGION
(религия)
Религия
PHONE IN
(приемане на
телефонни
разговори)
Приемане на телефонни разговори
TRAVEL
(пътуване)
Пътуване
театър и т.н..
LEISURE
(свободно време)
Свободно време
Естествени науки и технологии
JAZZ (джаз)
Джазова музика
Други програми с водещ, развлекателни
COUNTRY
(кънтри)
Кънтри музика
програми (викторини, игри), интервюта, комедии
NATION M
Национална музика
Образование
Драматизирни радио-сериали и т.н.
Национална или местна култура, включително
регионални проблеми, социални науки, език,
и сатирични пиеси и т.н..
Популярна музика
Рок музика
Съвременна музика, считана за „лека”.
OLDIES
(стари)
FOLK M
DOCUMENT
(документ)
Oбщи
Относно изписваните на дисплея знаци
При показване на дисплея на сигналите PS или RT се използват следните знаци.
Натиснете PTY SEARCH (търсене на PTY) докато слушате УКВ станция.
Натискайте PTY- или PTY+ докато на дисплея се появи желаният код PTY.
 Централният модул търси в 15 предварително избрани УКВ станции,
спира при намиране на желаната станция и я настройва.
SPORT
• PS (програмна услуга) : При търсене, преди изписване на името на
радиостанцията, се появява <PS>. <NO PS>
(няма PS) се появява, когато не е изпратен сигнал.
• RT (радиотекст) : При търсене, преди изписване на изпращаното от
станцията текстово съобщение, се появява <RT>.
<NO RT> (няма RT) се появява при липса на сигнал.
• Честота : честотата на станцията (различна от RDS услуга)
1
2
Стара музика
Фолк музика
Документалистика
57
Допълнителни функции
Функция Sleep Timer (таймер за изключване)
Управление на телевизора с дистанционно управление
BG
Когато управлявате телевизора с дистанционното управление
Можете да настроите времето, след което уредът ще се изключи.
Натиснете бутона SLEEP.
 Показва се <SLEEP> (неактивност). При всяко натискане на бутона
предварително зададеното време се променя както следва:
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
1
2
3
Задръжте бутона POWER (ЗАХРАНВАНЕ) и въведете
съответстващия на вашата марка телевизор код.
 на екрана ще се появи оставащото време до изключване на
плейъра.
Пример : За телевизор Samsung
 ако натиснете отново ще се върнете към настройките, които сте
направили по-рано.
Настройка на яркостта на дисплея
Натиснете бутона POWER, за да включите телевизора.
 Ако има повече от един код в списъка за Вашия телевизор,
въведете кодовете един по един, за да видите кой от тях
работи.
d За да потвърдите настройките, натиснете бутона SLEEP.
d За отмяна на тази функция натискайте бутона SLEEP, докато
на екрана се появи OFF.
Натиснете бутон TV, за да изберете TV режим.
При натиснат бутон POWER (ЗАХРАНВАНЕ) използвайте
цифровите бутони, за да въведете 00, 15, 16, 17 и 40
4
Настройката завършва, ако телевизорът се изключи.
 Вие можете да ползвате TV POWER, VOLUME, CHANNEL или
цифровите бутони (0~9).
Можете да регулирате яркостта на дисплея според удобството си.
Натиснете бутона DIMMER.
 При всяко натискане на бутона се настройва яркостта на предния
дисплей.
• При някои марки телевизори е възможно дистанционното
управление да не работи. Освен това, в зависимост от марката
телевизор, някои операции не са възможни.
• Ако не настроите дистанционното управление с кода за марката
на вашия телевизор, то работи като Samsung по подразбиране.
Oбщи
Функция MUTE
Много е удобна при позвъняване на вратата или телефона.
Натиснете MUTE бутона.
 На дисплея се появява <MUTE>.
 За да възстановите звука, натиснете бутона MUTE отново.
58
59
Управление на телевизора с дистанционно управление (продължение)
Марка
Код
No.
Марка
Код
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
21
Daytron
61
Samsung
Симптом
Устройството за дискове не се
отваря.
Възпроизвеждането не стартира
60, 98
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
 Проверете дали кабелът на захранването е поставен
правилно.
 Включете и изключете захранването.
 Проверете регионалния номер на DVD.
Закупените извън страната DVD дискове е възможно
да не могат да бъдат възпроизвеждани.
 CD-ROMs и DVD-ROMs не могат да бъдат
възпроизведени на DVD уреда.
 Проверете, дали рейтингът е правилен.
Възпроизвеждането не стартира
веднага, след като натиснете
бутона Play/Pause
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
Решение
Не се чува звук
Звукът се възпроизвежда само от
някои говорители.
 Проверете дали дискът не е надраскан или
деформиран.
 Почистете диска.
 Не се чува звук по време на възпроизвеждане, бавно
възпроизвеждане и кадър след кадър.
 Проверете дали колоните са правилно свързани и
настроени.
 Проверете дали дискът не е повреден.
 При слушане на компактдиск или радио, звукът се
възпроизвежда само от предните говорители (L/R).
Изберете <PRO LOGIC II> като натиснете
PL II (Dolby
Pro Logic II) на дистанционното управление за използване
на всичките шест говорители.
 Уверете се, че DVD диска е съвместим с 5.1-CH.
 Ако зададете C, SL и SR to NONE в режим говорител от
настройката за звук в екрана за настройка, няма да се
чува звук от централния говорител и предния ляв и десен
говорители. Задайте C, SL и SR като SMALL (малък).
Не се чува Dolby Digital 5.1 CH
съраунд звук.
Oбщи
60
No.
Daewoo
BG
За съвсем кратко ще можете да се запознаете с новата сисетма. Ако имате някакви проблеми, които са
посочени в долния списък, опитайте да приложите дадените решения. Те могат да Ви спестят време и
неудобдството от ненужно обаждане за сервизно обслужване.
Списък с телевизионните честоти
20
Отстраняване на повреди
 Проверете дали дискът има обозначение <Dolby Digital 5.1
CH>. Съраунд звук Dolby Digital 5.1 CH се възпроизвежда
само ако дискът е записан с 5.1 канален звук.
 Проверете дали езикът за звук е правилно зададен като
DOLBY DIGITAL 5.1-CH на информационния дисплей.
• Уверете се, че разстоянието от системата не е по-голямо
от максимално допустимото.
Дистанционното не работи
• Проверете дали батериите са изтощени.
 Проверете дали сте избрали правилно функциите за
режим (TV/DVD) на дистанционното управление (TV or
DVD)?
61
Отстраняване на повреди (продължение)
Необходими мерки при съхранение на дискове и работа с тях
BG
Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. Затова трябва да се съхраняват
внимателно.
Симптом
 Дискът се върти, но не се
вижда картина.
 Качеството на картината на
екрана е лошо и картината
трепти.
Решение
•
•
•
•
Проверете дали телевизорът е включен.
Проверете дали видеокабелите са свързани правилно.
Проверете дали дискът не е повреден.
Диск, произведен при лоши усовия може да не се
възпроизведе.
Функциите за звуков съпровод и
субтитри не работят.
• Аудио езикът и субтитрите няма да работят, ако дискът
не съдържа такива. В зависимост от диска, те могат да са
различни.
Менюто на екрана не се
показва
• Проверете дали не изполвате диск без меню.
Аспектът не може да бъде
сменен
• Можете да използвате съотношение 16:9 DVD, 16:9 в
режим WIDE, 4:3 в режим LETER BOX или 4:3 в режим PAN
SCAN . Режим DVD 4:3 можете да наблюдавате само при.
За повече информация, вижте обложката на DVD.
 Уредът не работи. (Пример:
изключва се, чува се странен
звук).
 DVD уредът не работи
правилно.
Съхранение на диска
Не оставяйте диска на
директна слънчева светлина
Съхранявайте диска
на проветриво
място.
Поставяйте дисковете в
обложките. Съхранявайте
вертикално.
• Изключете захранването и задръжте бутона STOP()
(стоп) на основния модул за повече от 5 секунди.
Използвайте RESET функцията, за да изтриете
всички запаметени настройки.
• При присъствие на дисплея на съобщението от основното
меню <NO DISC> задръжте бутона STOP() на основното
меню повече от 5 секунди. На дисплея се появява
<INITIAL> (първоначално състояние) и всички настройки
придобиват подразбиращите се за тях стойности.
• Натиснете бутона POWER.
Използвайте функцията RESET, за да изтриете всички
записани настройки.
Не можете да чуете/получите
радио сигнал
Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.
Дръжте го за ъглите.
Не залепвайте нищо на записващата страна.
• Проверете дали антената е свързана правилно.
• Ако входният сигнал на антената е слаб, монтирайте
външна УКВ антена с добри възможности за приемане.
• Не позволявайте дисковете да се напрашат.
• Не позволявайте да се надраскват.
Пренасяне и съхранение на дискове
Oбщи
Забравили сте паролата за
рейтинга
Боравене
Ако видите, че дискът е замърсен, почистете със суха мека
кърпа.
• Почистете внимателно двете страни на диска.
• При контакт на студените части на уреда с топъл въздух може да
се образува конденз.
В такъв случай е възможно дискът да не функционира правилно.
Извадете диска от плейъра и го оставете отворен за 1-2 часа.
62
63
Езикови кодове за отделните страни
USB Host Feature поддържащи уреди
BG
Въведете съответен номер на код за първоначално настройване на <Disc Audio>, <Disc Subtitle> и/или
<Disc Menu> (Вижте страница 42).
Цифров фотоапарат
Код
Код
Език
Код
Език
1506
1507
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
Код
Език
Продукт
Фирма:
Тип
Продукт
Фирма:
Тип
Slovenian
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Samoan
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Serbian
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Продукт
Фирма:
Тип
Creative
128 MB MP3 Player
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
MP3 плейър
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
Tajik
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
Bhutani
1297
Kazakh
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
Tonga
X-350
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
1538
Turkish
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
1539
Tsonga
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
Tatar
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
1463
Quechua
1540
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
Optio MX
Pentax
Digital Camera
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Продукт
Фирма:
Тип
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
Oбщи
1130
64
Език
USB памет
USB външен HDD
65
Технически характеристики
BG
HT-X20
ОБЩИ
УКВ ТУНЕР
Консумация на мощност
80W
Тегло
3,3kg
Размери (Ш x В x Д)
430 x 65 x 351,5 mm
Работен температурен обхват
+5°C ~ +35°C
Влажност
10% ~ 75%
Използваема чувствителност
10dB
S/N съотношение
60dB
Изкривяване
0,5%
Композитно видео
1,0Vp-p(75Ω товар)
Извод Scart
ВИДЕОИЗХОД
УСИЛВАТЕЛ
ГОВОРИТЕЛ
Преден/централен/заден говорители, субуфер
Субуфер
3Ω x 5
3Ω
Честотен обхват
140Hz~20kHz
35Hz~155Hz
Ниво на налягане на изходния звук
86dB/W/M
86dB/W/M
Номинална входна мощност
100W
100W
Максимална входна мощност
200W
200W
Тегла
RGB сигнал : 0,714Vp-p(75Ω товар)
Преден/заден
90 x 168 x 95 mm
Център
250 x 90 x 95 mm
Преден/заден
0,6 kg/0,5 kg
Център
0,7 kg
Pr : 0,70Vp-p(75Ω товар)
Pb : 0,70Vp-p(75Ω товар)
Система на говорителя
Изходна мощност на предния
говорител
100W x 2(3Ω)
Изходна мощност на централния
говорител
100W (3Ω)
Изходна мощност на задния
говорител
100W x 2(3Ω)
Изходна мощност на
субуфера
100W (3Ω)
20Hz~20kHz
S/N съотношение
75dB
Разделяне на каналите
60dB
Входна чувствителност
(AUX) 400mV
4,6 kg
ГОВОРИТЕЛ
Система 5,1 ch
Преден/централен/заден говорители, субуфер
Субуфер
Импеданс
3Ω x 5
3Ω
Честотен обхват
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Ниво на налягане на изходния звук
86dB/W/M
86dB/W/M
Номинална входна мощност
100W
100W
Максимална входна мощност
200W
200W
Размери (ШxВxД)
Тегла
Преден
90 x 1045 x 95 mm
Заден
90 x 168 x 95 mm
Център
250 x 90 x 95 mm
Преден/заден
3,25 kg/0,5 kg
Център
0,7 kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
HT-TX25
ГОВОРИТЕЛ
Система 5,1 ch
Преден/централен/заден говорители, субуфер
Субуфер
Импеданс
3Ω x 5
3Ω
Честотен обхват
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Ниво на налягане на изходния звук
86dB/W/M
86dB/W/M
Номинална входна мощност
100W
100W
Максимална входна мощност
200W
200W
Размери (ШxВxД)
Тегла
Преден
90 x 1045 x 95 mm
Заден
90 x 1045 x 95 mm
Център
250 x 90 x 95 mm
Преден/заден
3,25 kg/3,0 kg
Център
0,7 kg
Oбщи
Честотен обхват
180 x 320 x 390 mm
HT-TX22
Система на говорителя
66
Система 5,1 ch
Импеданс
Размери (ШxВxД)
Композитно видео : 1,0Vp-p(75Ω товар)
Y : 1,0Vp-p(75Ω товар)
Компонентно видео
Система на говорителя
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
67
Obrnite se na podjetje SAMSUNG po celem svetu (Свържете се със SAMSUNG В ЦЯЛ СВЯТ)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the
SAMSUNG customer care centre.
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, се обърнете към
центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Регион
Държава
Център за обслужване на клиенти
Уеб сайт
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement