Samsung HT-TX250 Упътване за употреба

Samsung HT-TX250 Упътване за употреба
Инструкция за употреба
BG
ЦИФРОВА СИСТЕМА
ЗА ДОМАШНО КИНО
HT-X250
HT-TX250
EJECT
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
AH68-01943F
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AH68-01660E
REV: 01
Подготовка
Мерки за безопасност
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NO T OPEN
Този символ указва наличието на опасно
напрежение във вътрешността на блока, което
може да предизвика токов удар.
Този символ се използва, за да насочи
вниманието Ви към важни указания за
управлението и поддръжката на продукта.
7cm
10cm
10cm
DO NO REMOVE REAR COVER. NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
Тази компактдискова система е класифицирана като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
Употребата на механизми за управление и настройки
или изпълнението на процедури, различни от
упоменатите в Ръководството, може да доведе до
опасно излагане на лъчение.
ВНИМАНИЕ-НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ
ПРИ ОТВАРЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА
ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ.НЕ СТОЙТЕ НА ПЪТЯ НА
ЛЪЧА!
BG
Подготовка
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
Предохранителни мерки
10cm
Проверете дали източника на променливотоково захранване в дома ви съответства на
идентификационния стикер от задната страна на плейъра. Инсталирайте плейъра хоризонтално
на подходяща основа (мебел) с достатъчно пространство за вентилация (7.5~10cm). Уверете се,
че вентилационните отвори не са покрити. Не натрупвайте вещи върху плейъра. Не поставяйте
плейъра върху усилватели или друго оборудване, което може да се загрее.
Преди да преместите плейъра, проверете дали в устройството няма диск. Плейърът е създаден за
непрекъснато използване. Превключването на DVD плейъра в режим на готовност не прекъсва
електрическото захранване. За да изключите напълно плейъра от захранването, изваждайте
щепсела от контакта в стената, особено ако не планирате да го използвате за продължителен
период.
ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО
ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.
• Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със
защитна заземителна връзка.
• За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина,
контактът трябва да бъде удобен.
Този знак върху продукт или свързаната с него документация показва,
че не трябва да бъде изхвърлян с останалите домакински отпадъци в
края на експлоатационния му цикъл. За да предотвратите възможни
вреди върху околната среда или човешкото здраве, моля отделете
продукта от останалите отпадъци и го рециклирайте за повторно
използване на вложените в него материали и ресурси. Домашните
потребители трябва да се свържат или с доставчика, от който са
закупили продукта, или с местните власти относно подробности къде и
как биха могли да отнесат продукта за екологично рециклиране.
Комерсиалните потребителите трябва да се свържат с доставчиците си и
да проверят условията и сроковете в договора за покупка.
Продуктът не трябва да бъде смесван с други комерсиални отпадъци.
2
По-време на буря, изключете уреда от контакта.
Светкавиците могат да увредят уреда.
Осигурете лесен достъп до щепсела на
захранването за бързо и лесно изключване на
устройството от мрежата.
Пазете плейъра от влага, прекалено висока
температура, магнитни и електрически полета.
Изключете плейъра от кабела.
Phones
Защитете плейъра от влага (т.е. вази) и
твърде голяма топлина (т.е. камини) или оборудване,
създаващо силни магнитни или електрически полета
(т.е. говорители...). Изключете кабела на захранването,
ако плейърът не работи правилно. Плейърът
не е предназначен за индустриално използване.
Предназначението на продукта е за лично използване.
При съхранение на плейъра или диск при ниски
температури е възможно образуване на конденз. При
транспортиране на плейъра през зимата, изчакайте
около 2 часа докато модулът достигне стайна
температура, преди да го използвате.
Използваните за този продукт батерии
съдържат вредни за околната среда химични
вещества. Не изхвърляйте батериите с
останалите отпадъци.
3
Характеристики
Възпроизвеждане на различни видове дискове и УКВ радио
DVD-AUDIO съвместимост
Позволява да се насладите на вискокачествено DVD-Audio. Вграденият DAC 24-bit/192 kHz
дава възможност на плейъра да възпроизведе изключителен по отношение на динамиката,
разделителната способност и честотата звук.
Функция USB HOST
Можете да свързвате и осъществявате възпроизвеждане от външно USB устройство, като MP3
плейър, USB памет и други, при използване на функцията USB HOST на системата за домашно
кино.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II представлява форма на технология за декодиране на многоканален звуков
сигнал, надстроена върху съществуващата Dolby Pro Logic.
DTS (Системи за домашно кино)
DTS представлява формат за компресиране на звук, разработен от Digital Theater Systems
Inc. Предлага 5.1 канален звук в пълна честота.
Функция TV Screen Saver (функция за скрийнсейвър на
телевизионния екран)
Ако основният блок остане в режим <Стоп> за повече от 3 минути, на телевизионния екран
се появява емблемата на Samsung.
HT-X250/HT-TX250 автоматично се изключва след 20 мин. в този режим.
Запазване на енергия
HT-X250/HT-TX250 автоматично се изключва след 20 мин. в спрян режим.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН
HT-X250/HT-TX250 позволява да избирате любимите си изображения при възпроизвеждане на JPEG,
DVD и да ги задавате като тапет.
HDMI
HDMI излъчва DVD видео и аудио сигнали едновременно и предоставя по-ясна картина.
Функция Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ е функция, която може да бъде използвана за управление на основния модул с
дистанционно управление за телевизор Samsung, чрез свързване с кабела HDMI на системата за
домашно кино към телевизор на Samsung.
(Това е единственият начин телевизор на SAMSUNG да поддържа функция Anynet+.)
4
BG
Подготовка
Настрйки
Мерки за безопасност .......................... 2
Предохранителни мерки ...................... 3
Характеристики................................... 4
Бележки на дисковете ......................... 6
Описание............................................ 8
Настройки .........................................44
Настройка на език ...........................44
Настройки на телевизионния екран ..45
Настройка за родителски контрол
(ниво на рейтинг) ...........................46
Настройа на парола .........................46
Задаване на тапет ...........................47
Възможност за избор на един от
трите зададени екранни тапета ........47
Режим на DVD възпроизвеждане.......48
DivX (R) регистрация .......................48
Настройване на режима на говорителите .48
Задаване на времезакъснението .......49
Задаване на тестов тон ...................50
Настройка на звука .........................51
Задаване на DRC (Dynamic Range Compression
(компресия за динамичен обхват)) ..............52
Настройки на AV SYNC .....................52
Настройки за HDMI звук ..................53
Функция Sound Field (DSP)/EQ
(Звуково поле (DSP)/EQ) ....................54
Режим Dolby Pro Logic II ......................55
Ефект Dolby Pro Logic II ......................56
Свързване
Свързване на колоните .......................12
Монтаж на говорителите .....................14
Свързване на допълнителен безжичен
приемник ...........................................15
Инсталиране на основния блок ..............18
Свързване на Video Out към телевизора ..20
Функция HDMI ...................................21
Свързване на аудио от външни компоненти ....22
Свързване на УКВ антена ....................24
Операции
Преди да прочетете ръководството
на потребителя ..................................25
Преди да използвате системата за
домашно кино ....................................26
Възпроизвеждане на дискове ..............27
Възпроизвеждане на MP3/WMA ...........28
Възпроизвеждане на JPEG диск ...........29
Възпроизвеждане на DivX ...................30
Използване на функцията Playback ......32
Информация на екран за диска ........32
Проверка на оставащото време ........33
Бързо възпроизвеждане ...................33
Бавно възпроизвеждане...................33
Прескачане на сцени/записи ............34
Повторно възпроизвеждане..............35
За да изберете режим повторение
от формацията на екрана .................35
А-В Повторение...............................36
Функция Step (постъпково изпълнение)......36
Функция Angle (ъгъл) ......................37
Функция Zoom (Screen Enlarge)
(мащабиране (увеличение на екрана) .....37
Функция EZ VIEW ............................38
Бонус група ....................................38
Навигационни страници ...................38
Функция Audio Language Selection
за DVD (избор на език за звука) .......39
Функция Subtitle Language Selection
Function DVD (избор на език за субтитри) ...39
Директен достъп до песен/сцена ......40
Използване на меню ........................41
Използване на менюто Title (Заглавие) .... 41
Възпроизвеждане на медийни
файлове чрез функцията USB Host ......42
Подготовка
HT-X250/HT-TX250 съчетава в един плейър удобството на възможността за възпроизвеждане на
повече видове дискове, включително DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX,
CD-R/RW и DVD R/RW с интелигентен УКВ тунер.
Съдържание
Oбщи
Запис на станции ...............................57
Допълнителни функции ......................59
Управление на телевизора с
дистанционно управление ...................60
Отстраняване на повреди....................62
Необходими мерки при съхранение
на дискове и работа с тях ...................64
Езикови кодове за отделните страни .......65
USB Host Feature поддържащи уреди ......66
Технически характеристики ................67
5
Бележки на дисковете
BG
1
~ 6
DVD плейърите и дисковете са кодирани по регион. Регионалните
кодове трябва да съвпадат, за да може да се осъществи
възпроизвеждане на диска. Ако кодовете не съвпадат, дискът не
се възпроизвежда. Регионалният номер за този плейър е даден на
задния му капак. (DVD плейърът може да възпроизвежда само DVD
дискове, които са обозначени със същия регионален код.)
Формат за запис на дисковете
Продуктът не поддържа защитени (DRM) файлове.
Дискове CD-R
• някои дискове не могат да се възпроизвеждат в зависимост от устройството и условията на диска.
• използвайте 650МВ/74 минутен CD-R диск.
Не използвайте CD-R над 700 МВ/80 минути, има възможност да не се възпроизвежда.
• някои CD-RW (Rewritable) може да не се възпроизвеждат.
• Само CD-R, които са правилно <closed> (затворени) могат да бъдат възпроизвеждани правилно.
Подготовка
DVD (Digital Versatile Disc – универсален цифров диск)
предлага фантастични възможности за звук и картина,
благодарение на технологията за компресиране на Dolby Digital,
съраунд звук и MPEG-2 видео. Вече можете да се наслаждавате на
тези реалистични ефекти и у дома, все едно че сте в кинотеатър
или концертна зала.
Дискове CD-R-MP3
Дискове за възпроизвеждане
Тип на диска
Знак (емблема)
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Divx
Записани сигнали
Audio + Video
(Звук+картина)
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Audio (Звук)
Audio + Video
(Звук+картина)
Размер на диска
12cm
8cm
Максимално време за
възпроизвеждане
Около 240 мин. (едностранен)
Около 480 мин. (двустранен)
Около 80 мин. (едностранен)
Около 160 мин. (двустранен)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Не използвайте следните дискове
• LD, CD-G, CD-ROM и DVD-ROM не могат да се възпроизвеждат на този плейър.
При опит за възпроизвеждане на тези дискове на телевизионния екран се появява
съобщението <WRONG DISC FORMAT>
• Закупените от чужбина DVD дискове е възможно да не могат да бъдат възпроизведени на
плейъра. Опита за възпроизвеждане на подобни дискове води до поява на съобщението
<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> на екрана на телевизора.
Защита от копиране
• Много DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Поради тази причина
можете да свързвате DVD плейъра директно само към телевизор, не към VCR.
Свързването към VCR води до изкривявания в картината на защитените срещу
копиране DVD дискове.
• Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена от патенти и други
документи за интелектуална собственост на Macrovision Corporation в САЩ и други страни.
Използването на технологията за защита на авторските права трябва да бъде упълномощено
от Macrovision Corporation и е предназначено за домашни зрители, освен ако не бъде изрично
разрешено за други цели. Разглобяването и проучването на схемите е забранено.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Могат да бъдат възпроизвеждани само CD-R дискове във файлови формати ISO 9660 или Joliet.
МР3 имената трябва да се състоят от максимум 8 букви и да не съдържат следните знаци (. / = +).
Записаните дискове трябва да бъдат по-големи от 128 kbps.
Могат да бъдат възпроизвеждани само <mp3> файлове и файлове с разширения.
Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани
записи.
В случай че дисковото устройство не се затваря, възпроизвеждането започва по-бавно и е
възможно някои файлове да не се възпроизведат.
При файлове кодирани във формат Variable Bit Rate (VBR) (т.е. 32Kbps/320Kbps), е възможно да
няма възпроизвеждане на звук.
Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.
Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.
Дискове CD-R и JPEG
• Могат да бъдат възпроизвеждани само <jpg> файлове и файлове с разширения.
• Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани
записи.
• Могат да се възпроизвеждат само дискове CD-R с JPEG файлове във формат Joliet.
• МР3 имената да се състоят от максимум 8 букви и да не съдържат следните знаци (. / = +).
• Могат да се възпроизвеждат само записани с последователни мултисесии дискове. Ако в дискът
има празен сегмент, той се възпроизвежда до него.
• Максимум 9,999 изображения могат да бъдат запаметени на CD.
• От дискове с формат Kodak/Fudji Picture CD, могат да бъдат възпроизвеждани само JPEG файлове.
• Картинните дискове, различни от Kodak/Fuji Picture CD, отнемат повече време за възпроизвеждане
или е възможно изобщо да не могат да бъдат възпроизвеждани.
Дискове DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Тъй като този продукт съдържа кодиращи формати за DivX Networks, Inc., DivX файловете, създадени
от петребителя може да не могат да се възпроизвеждат.
• Не е възможно софтуерно актуализиране на неподдържани формати. (Пример : QPEL, GMC резолюция
по-висока от 800 х 600 пиксела и др.)
• При възпроизвеждане на DivX файлове е възможно избраните обекти с по-голяма рамкова честота да
не бъдат възпроизвеждани.
• За повече информация за форматите на DivX Networks, Inc., вижте <www.divxnetworks.net>.
7
Описание
BG
Страничен панел
Преден панел
2
3
4
5
6
7
8
9
10
)(захранване)
2. Отвор за поставяне на дискове
3. Панел за визуализация
1
1. Извод за слушалки
4. Бутон за изваждане
2
2. Конектор AUX IN 1
5. Бутон Function (функция)
3
6. Бутон Down & Skip (#)
(придвижване надолу и пропускане)
Подготовка
1. Бутон Power (
1
3. Порт USB
7. Бутон Stop (стоп) ()
8. Бутон Play/Pause (&)
(възпроизвеждане/пауза)
9. Бутон Tuning Up & Skip ($)
(придвижване нагоре и пропускане)
10. Управление на силата на звукa
Страничен панел
1
2
3
4
5
Аксесоари
Дистанционно
управление
12 11 10
9
1. Конектор на 5.1 канален говорител
2. Конектори за компонентен видеоизвод
Тези изводи служат за свързване към телевизор
с компонентни видеоизводи.
3. Конектор за видеоизход
Свържете входа на телевизора (VIDEO IN)
към извода VIDEO OUT.
4. Конектор за външен оптичен цифров вход
Използвайте конектора за връзка към оборудване
с възможности за цифров изход.
8
8
7
Видео кабел
HSMI кабел
FM антена
Инструкция за
употреба
6
5. Изходен порт HDMI
6. Свързване на TX карта (WIRELESS (безжично))
7. Конектори AUX IN 2
8. Извод FM 75Ω COAXIAL
9. ПОСТАВКА
10. Кабелна връзка
11. Отвор за фиксиране на стойката
12. Вентилатор
9
Описание
(Продължение)
Дистанционно управление
2
19
3
20
4
21
5
6
7
22
23
8
24
9
25
26
10
27
28
29
11
12
13
30
31
32
14
33
15
34
16
10
35
17
36
18
37
Поставяне на батерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
бутон DVD RECEIVER
бутон TV
бутон TV/VIDEO
бутон POWER
цифрови бутони (0~9)
бутон REMAIN
бутон STEP
бутон Tuning Preset/CD Skip
(предварителна настройка на тунера/
пропускане в компакдиск)
9. бутон VOLUME
10.бутон MENU
11.бутон AUDIO
12. бутон PL II EFFECT
13. бутона PL II MODE
14.бутон TUNER MEMORY, SD(Standard
Definition)/HD(High Definition) (ПАМЕТ
НА ТУНЕРА, стандартна разделителна
способност(SD)/висока разделителна
способност(HD))
15.бутон ZOOM
16.бутон SLEEP
17.бутон SLOW, MO/ST
18. бутон EZ VIEW, NT/PAL
19.
бутон DVD
бутон TUNER
бутон USB, AUX
20.бутон EJECT
21.бутон DIMMER
22.бутон CANCEL
23.бутон REPEAT
24.
бутон PLAY/PAUSE
бутон STOP
бутони SEARCH
25.бутон TUNING/CH
26.бутон MUTE
27.бутон RETURN
28.бутон Cursor/ENTER
29.бутон SUB TITLE
30.бутон EXIT (изход)
31.бутон DSP/EQ
32.бутон INFO
33.бутон SOUND EDIT
34.бутон DIGEST
35.бутон TEST TONE
36.бутон SLIDE MODE
37.бутон LOGO
1
Отстранете капака на отделението за батерии по посока на
стрелката.
2
Поставете две батерии 1.5V AAA, като обърнете внимание
на правилния им поляритет (+ и –).
3
Поставете капака отново.
Подготовка
1
BG
Моля, спазвайте инструкциите за правилно действие:
• Поставете батерии в дистанционното управление според
указания поляритет: (+) към (+) и (–) към (–).
• Използвайте подходящи батерии. Батериите с еднакъв
външен вид могат да имат различни напрежения.
• Винаги сменяйте и двете батерии по едно и също време.
• Не излагайте батериите на топлина или пламък.
Обхват на действие на дистанционното управление
Дистанционното управление трябва да се използва на разстояние 23 крачки/7 метра, както и
под ъгъл 30° градуса.
11
Свързване
Свързване на колоните
BG
HT-TX250
HT-X250
Преден говорител (L)
Преден говорител (R)
Преден
говорител (R)
Преден
говорител (L)
Субуфер
Централен говорител
Субуфер
Заден говорител (R)
Заден говорител (L)
Заден
говорител (R)
Разполагане на DVD плейъра
Избор на позиция за слушане
• Разположете на стойка или шкаф или под
стойката на телевизора.
Позицията за слушане трябва да бъде на
около 2.5 до 3 пъти по-голямо от размера на
телевизионния екран разстояние.
Пример : За телевизионни екрани 32" 2~2.4m (6~8фута)
За телевизионни екрани 55" 3.5~4m (11~13фута)
Задни говорители hj
• Разположете говорителите зад позицията за слушане.
• Ако няма достатъчно място, поставете говорителите
така, че да бъдат с лице един към друг.
• Разположете говорителите на около 60 -90 см
над нивото на ушите, наведени леко надолу.
разлика от предните и централния
* За
говорители, задните говорители се използват
предимно за предаване на звукови ефекти и не
възпроизвеждат постоянно звук.
Централен говорител f
• Най-добре би било да го монтирате на същата
височина, както предните говорители.
• Можете също да го инсталирате директно под
или над телевизора.
12
Субуфер g
• Разположението на субуфера не е от критично
значение.
Можете да го поставите на произволно място.
Заден
говорител (L)
Свързване на колоните
1
2
Черен
Предни говорители ei
• Разположете говорителите пред позицията за
слушане с предната страна към вас, под ъгъл 45°.
• Разположете говорителите така, че кабелите
им да бъдат на една и съща височина по
отношение на слушателя.
• Изравнете предната страна на предните
говорители с предната страна на централния
говорител или ги поставете малко по-напред от
него.
Свързване
Централен говорител
Червен
1
Натиснете ограничителя на клемата от задната
страна на говорителя.
2
Поставете черния проводник в черната клема
(-), сивия проводник в сивата клема (+) и
освободете ограничителя.
3
Свържете изводите към задната част на
системата за домашно кино.
 Уверете се, че цветовете на клемите на
говорителите съвпадат с цветовете на контактите.
• Не допускайте деца да играят зад говорителите. Могат да се наранят, ако говорителят падне.
• При свързване на кабелите на говорителите, се уверете, че спазвате поляритета (+/ –).
• Пазете говорителите на събуфера от деца, за да не могат да вмъкват ръцете си или други
предмети в канала (отвора) на говорителя на субуфера.
• Не окачвайте субуфера на стена през канала (отвора).
• Ако поставите колоната в близост до телевизионния екран, е възможно да се промени цвета
на картината. Ето защо, говорителят не трябва да бъде в близост до телевизора.
13
Монтаж на говорител
Свързване на допълнителен безжичен приемник
BG
За безжично свързване на задните говорители е необходимо да закупите безжичен приемен модул
и ТХ карта от доставчика на Samsung.
След закупуване на безжичен приемен модул (SWA-3000)
Начин на монтаж на говорителя и стойката
1
2
1
2
4
3
4
5
5
6
6
• Уверете се, че говорителят е инсталиран върху
равна и стабилна повърхност. В противен случай
може лесно да падне.
HT-X250
Преден говорител (R)
Заден говорител (L)
Централен говорител
Субуфер
Свързване
3
Обърнете ПОСТАВКАТА и я свържете към
СТОЙКАТА.
Завийте винта (A) по посока на часовниковата
стрелка с помощта на отвертка, поставяйки го
в двата маркирани от стрелка отвора, както е
показано на илюстрацията.
Завинтете доставения със системата винт (B) по
посока на часовниковата стрелка, в отвора от
задната страна на СТОЙКАТА на говорителя.
Свържете сглобената стойка към ГОВОРИТЕЛЯ.
Завийте винта (B) по посока на часовниковата
стрелка, поставяйки го в отвора от задната
страна на говорителя с помощта на отвертка,
както е показано на илюстрацията.
Това е успешно сглобен говорител.
Заден говорител (R)
Преден говорител (L)
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
Компонент
HT-TX250
Преден говорител (R)
Заден говорител (L)
СТОЙКА
ГОВОРИТЕЛ
ПОСТАВКА
Винт (A) Винт (B)
Централен говорител
Субуфер
Преден говорител (L)
14
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
Заден говорител (R)
15
Свързване на допълнителен безжичен приемник и усилвател (продължение)
BG
Първоначално установяване на безжичния приемник
При възникване на грешка в комуникацията или ако индикаторът Link (син LED| (връзка) на
безжичния приемник не задейства и се вижда мигащо съобщение <REAR CHECK> на дисплея на
основния модул, е необходимо да приведете системата в първоначално състояние. Привеждайте
системата в първоначално състояние докато основния блок и безжичния приемник (SWA-3000) са
в режим Power Standby (готовност).
1
1
2
 При това примигва 2 пъти индикаторът за
готовност, STANDBY LED, на предния капак на
модула на безжичния приемник.
Свържете предния и централен говорители към
субуфера по указания на страници 12~14 начин.
2
Поставете ТХ картата в устройството за свързване на ТХ
карти (WIRELESS) от задната страна на основния модул
при изключен основен модул.
• Поставете картата в порта, като я държите обърната със
скосената страна надолу.
• ТХ картата разрешава комуникацията между основния
модул и безжичен приемник.
3
Свържете левия и десен задни говорители към модула
на безжичния приемник.
4
Включете кабела на захранването на безжичния
приемник в контакта и преместете ключа на
захранването в положение <ON>. (включен)
• Не поставяйте друга ТХ карта, освен предназначената
за продукта. Това може да доведе до повреди или до
невъзможност за изваждане на картата.
• Не поставяйте ТХ картата обърната или в обратна посока.
• Поставяйте ТХ карти при изключено положение на
основния блок. Поставянето на карта при включено
положение може да доведе до проблеми.
• Ако е поставена ТХ карта, не се чува звук от задните
говорители на основния блок.
16
Използвайте писалка или клечка за натискане на
бутона RESET (първоначално установяване) от
задната страна на модула, при включен безжичен
приемник.
Свързване
 При това примигва индикаторът за готовност
STANDBY LED на предния капак на модула на
безжичния приемник.
TX CARD
Със скосените повърхности надолу
Натиснете и задръжте за 5 секунди бутона
REMAIN (остани) на дистанционното управление
при изключен основен блок.
3
Включете основния блок.
 Задейства индикаторът LINK LED (връзка)
на безжичния приемник и първоначалното
установяване завършва.
 При продължаване на режима на готовност,
повторете описаните по-горе стъпки 1-3.
• След пълно настройване на безжичния приемник на изхода на изходния конектор на задните
говорители от задната част на субуфера не се подава сигнал.
• Антената на безжичния приемник е вградена в него. Пазете блока от вода и влага.
• За оптимално възпроизвеждане се уверете, че в областта около приемника няма предмети.
• Звукът се възпроизвежда от говорителите на безжичния приемник само в режими DVD 5.1-CH
или Dolby Pro Logic II.
• В режим 2-CH от говорителите на безжичния приемник не се чува звук.
• Поставете безжичния приемник зад позицията на слушателя. Ако безжичният приемник е
твърде близо до основния блок, е възможно да чувате дължащи се на смущения прекъсвания
в звука.
• Ако използвате микровълнови печки, безжични LAN карти, Bluetooth или други устройства,
работещи на същата честота (2.4GHz) в близост до системата, е възможно да чувате
прекъсвания в звука поради смущения.
• Разстоянието на предаване на радиовълните е около 10m, но може да варира, в зависимост от
оперативната среда. Ако между основния блок и безжичния приемник има железобетонна или
метална стена, е възможно системата да не функционира, тъй като радиовълните не могат да
проникват през метал.
17
Инсталиране на основния блок
Метод 1 : Монтаж на стойката за лежащ DVD плейър.
Подготовка:
 Преди да преместите или монтирате продукта се уверете, че захранването е изключено и кабела
отстранен.
 Свържете кабелите преди инсталацията.
1
2 3
4
BG
Метод 2 : Монтаж на стойката за стоящ DVD плейър.
Подготовка:
 Преди да преместите или монтирате продукта се уверете, че захранването е изключено и кабела
отстранен.
 Свържете кабелите преди инсталацията.
1
2 3
4
Свързване
1
Завъртете стойката в обратна на часовниковата стрелка
посока и я разединете чрез издърпване.
1
• DVD плейърът и стойката се разединяват.
2
Дръжте DVD плейъра и стойката както е показано
на фигурата и завъртете дясната страна на стойката
нагоре, така че да бъде леко под наклон.
3
Поставете 2-те котви на стойката обратно в отворите от
задната страна на DVD плейъра.
4
Завъртете дясната страна на стойката по посока на
часовниковата стрелка, за да я фиксирате от задната
страна на DVD плейъра.
Завъртете стойката по посока на стрелката и я
разединете чрез издърпване.
• DVD плейърът и стойката са разединени.
2
Повдигнете дясната страна на стойката, така че да бъде
леко наклонена.
3
Поставете 2-те котви на стойката в отворите от задната
страна на DVD плейъра.
4
Завъртете дясната страна на стойката по посока на
часовниковата стрелка, за да я фиксирате от задната
страна на DVD плейъра.
Подредба на кабелите
• Внимавайте да не надраскате повърхността на DVD
плейъра при монтажа на стойката.
• Не въртете DVD плейъра наляво или надясно, тъй като
може да се отдели от стойката.
18
Използвайте кабелни връзки за едновременното
прикрепване на всички кабели.
19
Свързване към извода Video Out на телевизора
Функция HDMI
BG
Изберете някой от трите метода за свързване към телевизор.
Избор на резолюция
Можете да изберете резолюция за функцията.
В режим Stop (стоп) натиснете и задръжте бутона на
дистанционното управление SD/HD (стандартна резолюция/
висока резлюция).
 Възможен е избор между 480p, 720p и 1080i.
 SD (стандартна разделителна способност) има стойност 480p, HD
(висока разделителна способност) - 720p и 1080i.
МЕТОД 3
(в доставката)
МЕТОД
МЕТОД13
(в доставката)
Свързване
МЕТОД 2
• Ако телевизорът не поддържа избраната резолюция, няма да
виждате картината правилно.
• Когато е свързан HDMI телевизор, композитният и компонентният
видеосигнали не се предават.
• За повече информация относно начина на избор на видеоизточник за
телевизора, вижте ръководството на телевизора.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) (мултимедиен интерфейс
с голяма разделителна способност)
Този уред предава видео сигнали без
да се налага да ги конвертирата в
аналогови. Можете да получите ясен
образ, като свържете телевизор с тази
функция.
Използване на Anynet+(HDMI-CEC)
МЕТОД 1: HDMI ....... (отлично качество)
Свържете доставения със системата HDMI кабел от извода HDMI OUT от задната
страна на основния модул към входа HDMI IN на телевизора.
МЕТОД 2: Компонентно видео.... (по-добро качество)
Ако телевизорът е оборудван с входове за компонентно видео, трябва да свържете кабела
за компонентно видео (не се доставя със системата) от изводите Pr. Pb и Y върху задния
капак на основния модул към съответните входове на телевизора.
МЕТОД 3: Композитно видео....... (добро качество)
Свържете доставения със системата видеокабел от извода VIDEO OUT от задната
страна на основния модул към входа VIDEO IN на телевизора.
• Продуктът работи в режим на редова развивка (576i, 480i) за компонентен изход.
• След осъществяване на видеовръзката, задайте входящия видеоизточник на телевизора да
съвпада със съответния видеоизход (HDMI, компонентен или композитен) на системата за
домашно кино. Вижте Ръководството на собственика за повече информация за начините на
избор на входен източник на видео на телевизора..
• Ако за връзка между телевизора Samsung и основния модул използвате HDMI кабел, можете да
управлявате системата за домашно кино от дистанционното управление на телевизора. Това е
единственият начин телевизор на SAMSUNG да поддържа функция Anynet+ (HDMI-CEC).
• Моля, проверете за
logo (емблема). Ако телевизорът има
logo, то поддържа
функция Anynet+.
Anynet+ е функция, която може да бъде използвана за управление на основния модул с дистанционно
управление за телевизор Samsung, чрез свързване с кабел HDMI на системата за домашно кино към
телевизор на Samsung. (Това е единственият начин телевизор на SAMSUNG да поддържа функция Anynet+.)
С Anynet+
Можете да оперирате със
системата за домашно
кино, да включите
телевизора или да
гледате филм чрез
натискане на бутона
Play (възпроизвеждане)
на дистанционното
управление на Samsung.
1
2
Свържете основния модул на системата за домашно кино към
телевизор на Samsung с кабел HDMI. (Вижте страница 20)
Задайте функцията Anynet+ на телевизора.
(За повече информация направете справка в наръчника за
инструкции на телевизора.)
 Можете да управлявате системата за домашно кино като
използвате дистанционното управление на телевизора.
Бутони
, , ,
, ▲, ▼ и ►,◄ бутон,
~
бутон)
Ако изберете TV (телевизор)
Установете функцията на телевизора Anynet+(HDMI-CEC) в
положение <On> (включена).
 <Receiver : On> : (приемник : включен) Можете да слушате звук от системата за домашно кино.
 <Receiver : Off> : (приемник : изключен) Можете да слушате звук от телевизора.
Ако изберете THEATER (кино)
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Изберете <THEATER to connector> (ДОМАЩНО КИНО към конектор)
и задайте опция за всеки от следните елементи.
 <View TV> (режим телевизор) : Ако изберете View TV (режим на
гледане на телевизия) при включен Anynet+(HDMI-CEC), системата за
домашно кино се превключва автоматично в DIGITAL IN (цифров вход).
 <THEATER Menu>: (меню <ДОМАШНО КИНО>) Имате достъп до
менюто на системата за домашно кино.
 <THEATER Operation>: (работа с <ДОМАШНО КИНО>) Ще видите
информация за възпроизвеждане от диск на системата за домашно кино.
 <Receiver : On> : (приемник : включен) Можете да слушате звук от
системата за домашно кино.
 <Receiver : Off> : (приемник : изключен) Можете да слушате звук от телевизора.
• Ако желаете да слушате звука на телевизора през системата за домашно
кино при гледане на телевизия, трябва да свържете оптичен кабел.
• Ако при включен Anynet+ (HDMI-CEC) изключите основния блок,
телевизорът също се изключва.
• Anynet+ (HDMI-CEC) работи само в режим DVD.
20
21
Свързване на аудио от външни компоненти
AUX1 : Страничен панел
BG
OPTICAL (ОПТИЧЕСКИ) : Заден панел
AUX2 : Заден панел
Аудио кабел
(не се доставя)
Ако външният аналогов
компонент има само един
аудиоизход, го свържете
отляво или отдясно.
Оптически кабел
(не се доставя)
Свързване
Аудио кабел
(не се доставя)
AUX1 : Свързване на външен аналогов компонент
Компоненти с аналогов сигнал, като MP3 плейър.
1
Свържете изхода AUX IN 1 (Audio) на системата за домашно кино към извода <Audio Out> на
външния аналогов компонент.
2
Натиснете бутона AUX на дистанционното управление и изберете вход <AUX1>.
• Можете още да използвате бутона FUNCTION (функция) на основния блок. Този режим
превключва както следва : DVD D.IN AUX1 AUX2 USB FM
AUX2 : Свързване на външен аналогов компонент
OPTICAL (ОПТИЧЕСКИ) : Свързване на външен цифров компонент
Цифрови компоненти от типа на канален декодер
1
2
Свържете цифровия вход (OPTICAL) към цифровия изход на външния цифров компонент.
Натиснете бутона AUX на дистанционното управление и изберете вход <D.IN>.
• Можете още да използвате бутона FUNCTION (функция) на основния блок.
Този режим превключва както следва : DVD D.IN AUX 1 AUX 2 USB FM
Компоненти с аналогов сигнал, като VCR.
1
Свържете изхода AUX IN 2 (Audio) на системата за домашно кино към извода <Audio Out> на
външния аналогов компонент.
• Уверете се, че цветовете на конекторите съвпадат.
2
Натиснете бутона AUX на дистанционното управление и изберете вход <AUX2>.
• Можете още да използвате бутона FUNCTION (функция) на основния блок. Този режим
превключва както следва : DVD D.IN AUX1 AUX2 USB FM
• Можете да свържете извода за видеоизход на VCR към телевизор или да свържете изводите за звуков
изход на VCR към този продукт.
22
23
Операции
Свързване на УКВ антена
Преди да прочетете ръководството на потребителя
BG
Проверете значението на следните термини преди да прочетете ръководството на потребителя
Използвани в ръководството икони
Икона
DVD
CD
MP3
УКВ антена (доставя се с продукта)
JPEG
DivX
Свържете доставената УКВ антена към УКВ коаксиален извод 75Ω.
Бавно движете антената, за да намерите мястото на най-добро приемане на сигнала,
след което я фиксирайте.
Дефиниция
DVD
Включва функциите на записаните и завършени във видеорежим дискове
DVD или DVD-R/DVD-RW.
CD
Включва функция, налична в компактдискове за данни (CD-R или CD-RW).
MP3
Включва функция, налична на дискове от тип CR-R/-RW.
JPEG
Включва функция, налична на дискове от тип CR-R/-RW.
DivX
Включва функция, налична на дискове MPEG4. (DVD R/RW, CD-R или CD-RW)
ВНИМАНИЕ
Отнася се за случая, при който функцията не работи или настройките не
могат да бъдат отменени.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Включва съвети или инструкции на страницата, спомагащи за активиране
на дадена функция.
Операции
1
2
Термин
• Обозначените с <DVD ( DVD )> инструкции в това ръководство са налични за записани
във видеорежим и след това завършени дискове DVD-VIDEO,
DVD-AUDIO и DVD-R/-RW.
Специалните типове DVD се обозначават самостоятелно.
• Ако дискът от тип DVD-R/-RW не е записан правилно в DVD видеоформат, той няма да може да
се възпроизвежда.
• Уредът не приема АМ честоти.
Вентилатор
Вентилаторът предоставя свеж въздух към уреда, за да се избегне прегряване.
Моля, внимавайте за следните неща:
 Уверете се, че уредът е добре проветрен. Ако вентилацията е
слаба, температурата в уреда може да се повиши прекалено и да
повреди уреда.
 Не пречете на вентилатора или вентилацонните дупки.
(Ако вентилаторът или отворите са покрити с вестници и парцали, може
да се повиши температурата и да се получи повреда или пожар).
24
25
Преди да използвате системата за домашно кино
Управление на телевизор Samsung и система за домашно
кино с дистанционното управление на HT-X250/HT-TX250
Телевизорите Samsung могат да се управляват с дистанционното управление на DVD системата за домашно кино.
1
Включете захранващия кабел на основния модул към
източник на променливо захранване.
• Преди да включите системата в източник на захранване, трябва
да проверите за какво напрежение е предназначена (ОПЦИЯ).
Ако мрежовото напрежение не съответства на указаното от
задната страна на блока, е възможно възникване на сериозни
повреди в системата.
2
Възпроизвеждане на дискове
1
BG
DVD
CD
Заредете вертикално диска в отвора за поставяне на дискове.
• Поставете диска така, че страната на етикета да сочи нагоре.
• Възпроизвеждането започва автоматично.
2
За изваждане на диска натиснете бутона EJECT.
ALL
Натиснете бутона TV (телевизор), за да преминете в режим
на телевизор.
3
4
Натиснете бутона POWER за включване на системата.
Натистете TV/VIDEO, за да превключите на видеоканал.
Операции
VIDEO
5
6
Натиснете бутона DVD RECEIVER (DVD ПРИЕМНИК), за да
включите DVD системата за домашно кино в режим
DVD RECEIVER (DVD ПРИЕМНИК).
Натиснете бутона FUNCTION (функция), за да активирате
възпроизвеждане на DVD/CD.
Избор на видео формат
Натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона NT/PAL на
дистанционното управлевие при изключена система.
d За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP (стоп)().
 При еднократно натискане на дисплея се изписва <PRESS PLAY> (натиснете бутона
за възпроизвеждане) и в паметта се записва мястото, на което е прекъснато
възпроизвеждането на диска.
При натискане на бутоните PLAY/PAUSE (&) (възпроизвеждане/пауза) или ENTER
(въвеждане), възпроизвеждането се възстановява от точката на прекъсване.
(Тази функция работи само с DVD дискове.)
 При двукратно натискане се изписва <STOP> (стоп) и, при натискане на бутона
PLAY/PAUSE (&) възпроизвеждането започва отначало.
d За да прекъснете временно възпроизвеждането, натиснете бутона PLAY/PAUSE
(&) (възпроизвеждане/пауза) по време на възпроизвеждане.
 За да възстановите възпроизвеждането, натиснете отново бутона PLAY/PAUSE (&).
 Видеосистемата е настроена в режим <PAL> по подразбиране.
 На екрана се появяват <NTSC> или <PAL>. Краткото натискане на
бутон NT/PAL в този момент води до избор на<NTSC> или <PAL>
 Всяка страна има свой стандарт за видеоформат.
 За нормално възпроизвеждане, видеоформатът на диска трябва да
съвпада с този на телевизора.
26
• Първоначалният екран може да има различен облик, в зависимост от съдържанието на диска.
• Пиратските дискове не могат да се изпълняват. В противен случай се нарушава CSS (Content Scrambling System (система за разбиване на съдържанието : - вид система за защита от
копиране).
27
Възпроизвеждане на MP3/WMA
MP3
Възможно е да се възпроизвеждат компактдискове за данни,(CD-R, CD-RW), кодирани във формат MP3/WMA.
1
Възпроизвеждане на JPEG диск
Режим на слайдове
Заредете диск MP3/WMA.
1
Заредете диск JPEG.
2
Натиснете бутона SLIDE MODE.
 Обликът на менюто зависи от съдържащия MP3/WMA диск.
 WMA-DRM не се възпроизвежда.
Изберете албум с бутоните ▲,▼,◄,► в режим Stop и натиснете
ENTER.
 За избор използвайте бутоните ▲,▼.
3
За да промените албума, използвайте бутоните ▲,▼,◄,► иза
избор на друг албум и натиснете ENTER.
 За да изберете друг албум и запис, повторете стъпка 2 и 3.
4
JPEG
Заснетите с цифров фотоапарат или видеокамера изображения, а също и JPEG файловете от компютъра,
могат да бъдат записани на компактдиск и след това възпроизведени от системата за домашно кино.
 На екрана се появява менюто MP3 и възпроизвеждането
започва автоматично.
2
BG
За край на възпроизвеждането натиснете бутона STOP().
 При всяко натискане на бутон изображението се преобразува както следва:
SLIDE SHOW MODE : 1~5 SLIDE SHOW MODE : RANDOM SLIDE SHOW MODE : NONE
d Натиснете бутон #,$ за преминаване към следващия слайд.
 Слайдовете се сменят при всяко натискане на бутона.
Функция Digest
Можете да видите 9 снимки на екрана.
1
Натиснете DIGEST по време на възпроизвеждане.
 JPEG файловете се показват в 9 прозореца.
2
Натискайте бутоните ▲,▼,◄,► , за да изберете желан обект и
натиснете ENTER.
 Избраното изображение се възпроизвежда около 5 секунди, след
което се сменя със следващото.
d За да възпроизведете файл, като изберете иконата му.
 Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◄,► в режим Stop и изберете желаната икона от горната
част на менюто.
Музикални файлове : Само за музикални файлове
Файлове със снимки : Само за снимки
.
Видео файлове : Само за видео файлове
За всички файлове : За всички файлове
.
.
Операции
• В зависимост от режима на запис, някои MP3/WMA-CDs могат да
не се възпроизведат.
• Прегледайте таблицата за типа MP3-CD дискове, които се
възпроизвеждат нормално.
 Възпроизвеждането започва автоматично.
Всяко изображение се показва за около 5 секунди, след
което се визуализира следващото изображение.
d Преминете на предишните/следващите 9 снимки с бутоните
#,$.
.
Функция Flip/Rotate (завъртане/обръщане)
Натиснете ▲,▼,◄,► по време на
възпроизвеждане.
▲ бутон: Flip Vertically
(Вертикално обръщане)
Оригинално изображение
◄ бутон: Rotate 90° Counterclockwise
(Завъртане на 90° в посока обратна
на часовниковата стрелка)
► бутон: Rotate 90°
Clockwise (Завъртане
на 90° по посока на
часовниковата стрелка)
▼ бутон: Flip Horizontally
(Хоризонтално обръщане)
• Максималната резолюция, поддръжана от уреда е 5120 х 3480 (или 19.0 MPixel) за стандартен JPEG
оайл и 2048 х 1536 (или 3.0 MPixel) за последователни файлове със снимки.
• При възпроизвеждане на JPEG файл и изходната резолюция на HMDI от 720p/1080i, режимът се преобразува
автоматично на 576p (480p).
28
29
Възпроизвеждане на DivX
BG
DivX
Функцията е активна за дискове DivX.
Subtitle Display (Показване на субтитри)
Skip Forward/Back (Пропусни напред/назад)
Натиснете бутона SUBTITLE.
При възпроизвеждане, натиснете бутона #,$.
 Всеки път, когато натиснете бутона, Вие ще избирате между
<SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> и SUBTITLE OFF.
 за да отидете на следващ запис, натиснете бутона $, ако на диска има
повече от 2 файла.
 Ако на диска има само един файл със субтитри, той се
възпроизвежда автоматично.
 За да отидете на предишен запис, натиснете бутона #, ако на диска
има повече от 2 файла.
 Ако дискът има само един вид субтитри, ще започне възпроизвеждане
автоматично. Вижте част 2 за повече информация относно субтитрите
Бързо възпроизвеждане
Ако на диска има повече от един файл
За възпроизвеждане при по-висока скорост натиснете  или .
Ако на диска има повече от един файла е вероятно
подразбиращите се субтитри да не съвпаднат с филма и да се
наложи да изберете ръчно език за субтитри както следва:
 Всеки път, когато натиснете бутона променяте:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Нормален.
1 В режим Stop (стоп) натиснете бутон ▲,▼ изберете желаните субтитри
Функция за прескачане с 5 минути
) от телевизионния екран и натиснете, бутона ENTER (вход).
2 След като изберете желания DivX файл от телевизионния
 При натискане на бутона ► се придвижвате с 5 минути назад.
екран, филмът започва да се възпроизвежда нормално.
 при натискане на ◄ се придвижвате с 5 минути назад.
DivX(Digital internet video eXpress)
Функция Zoom
1
Разработеният от Microsoft формат DivX се основава на формата MPEG4, осигуряващ звук и
картинни данни през интернет в реално време. MPEG4 се използва за кодиране на МР3, така че да
можете да гледате филми с много добро качество.
Натиснете бутона ZOOM.
1. Поддържани формати
 Всеки път, когато го натискате, избирате един от вариантите
<ZOOM Х2> или <ZOOM OFF>.
2
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼,◄,► , за да преминете на
мястото, което искате да увеличите.
• DivX файловете могат да се увеличават само ZOOM X2.
• Повечето файлове имат разширение AVI. Тези, които нямат, е
възможно да не могат да бъдат възпроизведени.
Продуктът поддържа следните медийни формати. При несъвместимост на аудио или видео формат
възникват проблеми в картината.
Поддържани видеоформати:
Формат
AVI
WMV
Bit Rate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Поддържани аудиоформати
Формат
Bit Rate
Честота на семплиране
Audio Display (Звуков съпровод)
Натиснете бутона AUDIO.
 Ако на диска има повече езици, можете да ги сменяте.
 При всяко натискане на бутона се прави избор между
<AUDIO (1/N, 2/N ...)> и
•
30
Операции
(
При възпроизвеждане, натиснете бутона ◄ ,►.
.
този символ се появява, когато има само един език.
MP3
WMA
AC3
80~384kbps
56~128kbps 128~384kbps
44.1khz
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• Файловете DivX от звуков и видео тип, създадени във формат DTS, могат да поддържат само до 6Мbps.
• АСПЕКТНО СЪОТНОШЕНИЕ:Въпреки че фабричната настройка за DivX резолюция е 640X480 пиксела
(4:3), този проудкт поддържа резолюция 800 х 600 пиксела (16:9). Екран с по-голяма резолюция от 800
няма да се поддържа.
• Когато възпроизвеждате диск, чиято честота е по-голяма от 48kHz UAu 320kbps, е възможно
картината по време на възпроизвеждането да се развали.
2. Функция Caption
• За да използвате тази функция, Вие трябва да имате опит във видео заснемането или
редактирането, за да можете да работите с нея.
• За да работите с тази функция, е необходимо да запазите файла (*smi) със същото име, така че
да бъде в една и съща папка с медийния файл на DivX (*avi).
Пример: Главна директория Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• До 60 буквено-цифрови знака или 30 източно азиатски знака (двубайтови знаци, за корейски и китайски) за име на файл.
31
BG
Използване на функцията Playback (плейбек)
Информация на екран за диска
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Проверка на оставащото време
DVD
CD
MP3
Можете да получавате информация за диска на екрана.
Натиснете бутона REMAIN.
Натиснете бутона INFO.
 за да проверите общото и оставащото време на заглавието или главата.
 Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят се променя, както следва:
При натискане на бутона Remain (постоянство)
DVD
Информационният
дисплей изчезва
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
CD
MP3
CD
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
Бързо възпроизвеждане
CD
MP3
DivX
Натиснете бутона ,.
 Всеки път скоростта на възпроизвеждането се променя, както
следва:
MP3
JPEG
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
DivX
Операции
Информационният
дисплей изчезва
DVD
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
Информационният
дисплей изчезва
• По време на бързо възпроизвеждане на CD или MP3-CD, звук се
чува само при 2х скорост, но не и при 4х, 8х и 32х.
• Информационният дисплей е различен в зависимост от диска.
• В зависимост от диска, се появяват DTS, DOLBY DIGITAL или PRO
LOGIC.
На телевизионния екран се появява
!
ако този символ се появи на екран, докато натискате бутона, това
означава, че функцията не е достъпна за съответния режим.
32
DVD
DivX
Натиснете бутона SLOW.
 Всеки път скоростта на възпроизвеждане се променя както следва:
Информационни дисплеи
DVD
AUDIO
Бавно възпроизвеждане
Дисплей
DVD
Дисплей TITLE
(ЗАГЛАВИЕ)
Дисплей ELAPSED TIME
(изминало време)
Дисплей STEREO
(L/R)
DVD
Дисплей
DVD-AUDIO
Дисплей CHAPTER
(ГЛАВА)
Дисплей REPEAT
PLAYBACK (ПОВТОРИ
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО)
Дисплей DOLBY
DIGITAL
DivX
Дисплей
CD
Дисплей TRACK (FILE)
(ПЪТЕКА (ФАЙЛ))
Дисплей AUDIO LANGUAGE
(ЕЗИК НА ЗВУКА)
Дисплей ANGLE
(ЪГЪЛ)
Дисплей GROUP
(ГРУПА)
Дисплей SUBTITLE
(Показване на
субтитри)
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Не се чува звук по време на бавно възпроизвеждане и бавно
движение.
• Бавното възпроизвеждане на звук не работи с дискове DVD.
33
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
Прескачане на сцени/записи
DVD
CD
Повторно възпроизвеждане
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Функцията за повторно възпроизвеждане позволява да повторите глава, запис, заглавие или директория.
Натиснете бутон #,$.
Натиснете бутона REPEAT.
 Всеки път, когато натиснете бутона по време на възпроизвеждането,
отивате на предишна или следваща глава, запис или сцена.
 Всеки път, когато натиснете този бутон по време на
възпроизвеждане, правите следните промени:
 Не можете да прескачате главите последователно.
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER
002/045
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : GROUP ➞ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
TITLE 01/05 CHAPTER
004/045
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CD
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
MP3
JPEG
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
Опции за повторение
MP3
TITLE : Многократно повтаря избраното заглавие.
TRACK : Многократно повтаря избрания запис.
GROUP : (група) Повтаря възпроизвеждането на
DIR : Многократно повтаря избраната директория.
избраната група.
DISC : Многократно повтаря избрания диск.
RANDOM : Възпроизвежда записите в разбъркан ред.
OFF : Отменя Replay Playback (Многократно
(Вече възпроизведена пътека може да се
Операции
CHAPTER : Повтаря само избраната глава.
възпроизвеждане)
възпроизведе отново.)
За да изберете режим повторение от формацията на екрана
1
2
3
4
DVD
CD
Натиснете двукратно бутона INFO.
Натиснете с курсора бутона ►, за да се придвижите до REPEAT ( ).
Нтиснете с курсора бутона ▼, за да се придвижите до желания режим.
 За да изберете друг албум или изпълнение, повторете стъпки 2 и 3 по-горе.
Натиснете бутона ENTER.
DVD
CD
• За дискове от тип DivX, MP3 и JPEG не можете да избирате Repeat Play
(повторно възпроизвеждане) от екрана на информационния дисплей.
34
35
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
А-В Повторение
Функция Angle (ъгъл)
DVD
С помощта на тази функция можете да разглеждате една и съща сцена под различен ъгъл.
Позволява да повтаряте възпроизвеждането на определена секция от DVD.
1
2
Натиснете двукратно бутона INFO.
Натиснете с курсора бутон ► за придвижване до дисплея
REPEAT PLAYBACK (МНОГОКРАТНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ) (
).
3
Натиснете с курсора бутона ▲,▼ за да изберете позиция <А->
и натиснете ENTER за начало на желания сегмент.
1
2
Натиснете бутона INFO.
3
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони, за
да изберете желания ъгъл.
Натиснете с курсора бутона ►, за да се придвижите до
ANGLE ( ).
 При всяко натискане на бутон ъгълът се променя както следва:
 когато е натиснат бутонът ENTER, избраната позиция ще е
запаметена.
4
DVD
Натиснете бутона ENTER в края на сегмента, който желаете да
възпроизвеждате.
 този сегмент ще се възпроизвежда отделно.
Операции
A-B
• тази функция работи само при дискове, в които са записани
сцени с много ъгли на заснемане.
REPEAT : A-B
d За нормално възпроизвеждане натиснете ▲,▼ и изберете OFF
.
• Функцията A-B Repeat (повторение на А-В) не работи с дискове DivX,
MP3 или JPEG.
Функция Zoom (Screen Enlarge) (мащабиране (увеличение на екрана)
DVD
DivX
С помощта на тази функция можете да увеличите дадена част от картината.
Функция Step (постъпково изпълнение)
DVD
DivX
Натиснете бутона STEP.
 Картината се измества един кадър напред при всяко натискане на бутона
по време на възпроизвеждането.
1
2
Натиснете бутона ZOOM.
3
Натиснете бутона ENTER.
Натискайки с курсора бутоните ▲,▼,◄,► изберете областта от
картината, която искате да увеличите.
 С всяко натискане на бутона ще се сменя режима.
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
• Не се чува звук по време на плейбек с постъпково изпълнение.
SELECT ZOOM POSITION
• При възпроизвеждане на диск DivX екранът се увеличава до два
пъти. нормалния си размер.
36
37
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
Функция EZ VIEW
Функция Audio Language Selection за DVD (избор на език за звука)
DVD
Натиснете бутона EZ VIEW.
 Всяко натискане на бутона води до включване или изключване на
функцията.
1
2
 При възпроизвеждане на широкоекранен филм, бутонът EZ VIEW
може да бъде използван за премахване на черните ленти.
EZ VIEW
DVD
Натиснете двукратно бутона INFO.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони, за да
изберете желания език.
 всяко натискане на бутона води до избор на език, в зависимост от
наличните на диска (АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ФРЕНСКИ и т.н.)
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
Бонус група
DVD-AUDIO
Някои DVD-Audio дискове имат допълнителни песни 0 бонус, който можете да чуете, ако
въведете 4-цифрен код. Вижте опаковката на диска за повече информация.
При възпроизвеждане на диск DVD-Audio, имащ допълнителна група,
автоматично се появява екран за въвеждане на цифрите на ключа.
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
Функция Subtitle Language Selection Function DVD (избор на език за субтитри)
1
2
3
DVD
Натиснете двукратно бутона INFO.
Натиснете с курсора бутона ► , за да се придвижите до SUBTITLE (
).
Операции
• функцията не работи, ако сцените на диска са заснети от повече
ъгли.
• Възможно е черните линии да не бъдат премахнати, ако
пропорциите за диска са хоризонтала към вертикала.
• Тази функция не се поддържа за дискове DivX.
• По време на работа на EZ View (ЕZ изглед) е възможно леко
изрязване отляво и отдясно.
Натиснете с курсора бутона ◄ или цифровите бутони, за да
изберете желания език.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• Ако извадите диска, изключите уреда от контакта ще трябва да
въведете номерата отново.
• За да използвате тази функция, можете също да натиснете
бутоните AUDIO (ЗВУК) или SUBTITLE (СУБТИТРИ) на
дистанционното управление.
Навигационни страници
DVD-AUDIO
• Възможно е функциите Subtitle (Субтитри) и Audio Language (език
на звука) да не са налични, в зависимост от диска.
Натиснете бутон ,,. на дистанционното управление по
време на възпроизвеждане.
 Можете да изберете желаното изображение от DVD-Audio диск,
съдържащ неподвижни изображения.
 Някои дискове не позволяват избор.
38
39
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
Директен достъп до песен/сцена
DVD
CD
MP3
JPEG
Използване на меню
DVD
Можете да използвате менюто за избор на език, субтитри и т.н.
DVD менюто е различно за всеки диск.
DVD
1
2
3
CD
1
2
Натиснете бутона INFO.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони,
номерираните бутони, за да изберете желаното ( ) и
натиснете бутона ENTER.
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ бутони за да влезете в
<Disc Menu> и после натиснете ENTER.
 когато избирате диск меню и на диска няма няма такова, ще се
появи съобщение <This menu is not supported>.
Натиснете с курсора бутоните ◄,►, за да изберете
CHAPTER ( ).
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите
бутони, за да изберете желаната глава и натиснете
бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼,◄,► бутони за да изберете
желаната опция.
4
Натиснете бутона ENTER.
5
Натиснете с курсора бутоните ◄,►, за да се придвижите
до опцията Time (време). ( ).
d Менюто се появява. Натиснете бутона EXIT за изход.
6
Използвайте цифровите бутони, за да въведете
желаното Време и натиснете бутона ENTER.
4
MOVE
ENTER
• Дисплеят на менюто на диска може да се различава, в
зависимост от диска.
EXIT
Използване на менюто Title (Заглавие)
MP3
JPEG
Натиснете цифровите бутони.
Операции
3
DVD
За DVD, които съдържат няколко заглавия, можете да видите заглавията на филмите.
Тази функция има различен облик, в зависимост от диска.
 за да изберете файл.
 Когато възпроизвеждате MP3 и JPEG, Вие не можете да използвате
▲,▼,за да се движите в папката.
За да се движите, натиснете бутона STOP () и след това
бутоните-стрелки ▲,▼ бутона.
1
2
3
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Използвайте бутоните ▲,▼ за да изберете <Title Menu>.
Натиснете бутона ENTER.
 Появява се менюто на заглавията.
d Менюто се появява. Натиснете бутон EXIT за изход.
• Заглавното меню може да е различно за всеки диск, в
зависимост от диска.
• Можете да натиснете #,$ на дистанционното управление
• директно върху желаното заглавие, глава или запис.
• В зависимост от диска може да няма възможност да се движите за
избор на заглавие или време.
40
MOVE
ENTER
EXIT
41
BG
Възпроизвеждане на медийни
файлове чрез функцията USB Host
Можете да се наслаждавате на различни медийни файлове, като картини, филми и музика,
запазени в MP3 плейъри, USB памети или цифрови камери, при високо качество и 5.1 канален
звук, свързвайки външните устройства към системата.
1
Свържете USB устройството към USB порта от задната страна на
блока.
Съвместими уреди
1. USB уреди, поддържащи USB Mass Storage v 1.0. (USB уреди, които не поддържат, които
работят като преносими устройства под Windows (2000 или следващ) без допълнително
инсталиране на драйвер).
2. МР3 плейъри, HDD и преносими MP3 плейъри.
3. Цифрови фотоапарати : Фотоапарати, поддържащи USB съхранение v1.0.
PHONES
USB
• уреди, които работят като преносими устройства под Windows (2000 или следващ) без
инсталиране на драйвер.
4. USB, HDD и Flash Drive : уреди, които поддържат USB 2.0 или USB 1.1.
• Можете да изпитате разликата в качеството на възпроизвеждане при свързване с USB 1.1 уреди.
• За правилната работа в режим USB HDD е необходимо да свържете допълнителен захранващ
кабел за USВ HDD.
5. Четец на USB карта : Четец за USB с един вход и четец за USB с повече входове.
2
• В зависимост от производителя, е възможно да не се поддържа четец на USB карти.
• При инсталиране на повече памети е възможно възникване на проблеми.
 На дисплея се появява <USB> и изчезва.
 На екрана на телевизора се появява дисплея на менюто USB и
файлът се възпроизвежда.
6. Ако използвате USB удължителен кабел, USB уредът може да не бъде разпознат.
За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP ().
Поддържани формати
d Безопасно изваждане на USB уреда.
За да предотвратите повреди в паметта на USB устройството,
е необходимо да го премахнете безопасно преди да изключите
кабела на USB.
1) Натиснете STOP () бутона два пъти подред.
Екранът ще покаже REMOVE USB.
2) Отстранете USB кабела.
Прескачане напред/назад
Неподвижна
картина
Музика
Филм
Име на
Разширение
Битова
файл
на файл
скорост
JPG
JPG .JPEG
–
Честота на
Версия
Пиксели
–
640X480
–
Операции
3
Натиснете бутона FUNCTION или бутона USB на
дистанционното управление, за да изберете USB режим
семплиране
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800X600
44.1KHz~48KHz
При възпроизвеждане натиснете # $ бутона.
 При наличие на повече от един файл, натискането на бутона $
води до избор на следващия файл.
 При наличие на повече от един файл, натискането на бутона #
води до избор на предишния файл.
Fast Playback (бързо възпроизвеждане)
За да възпроизведете диск по-бързо, натиснете   бутона.
 Всеки път, когато натиснете бутоните, скоростта на
възпроизвеждане ще се сменя по следните начини:
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) не се поддръжа.
• Дигитален фотоапарат, който използва РТР протокол или изисква инсталиране на програма, не се
поддържа.
• Уреди, използващ NTFS файлови системи не се поддържат.
(Само FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) файлови системи се поддържат).
• Някои МР3 плейъри, когато се свържат към този продукт, може да не работят, в зависимост от
размера на файловете.
• Функцията USB HOST не се поддържа, ако устройството прехвърля медийни файлове със собствена
програма.
• Не използвайте уреди с Janus MTP (Media Transfer Protocol).
• Функцията за USB хост на продукта не поддържа всички USB устройства. За информация
относно поддържаните устройства, вижте страница 66.
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Нормално.
42
43
Настрйки
Настройки
Настройка на език
Езикът на дисплея OSD (On-Screen Display) се задава като английски по подразбиране
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
5
BG
Настройки на телевизионния екран
В зависимост от типа телевизор (широк екран или 4:3 TV), Вие можете да изберете типа.
1
2
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Изберете <LANGUAGE> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼, за да изберете
<OSD LANGUAGE> и натиснете бутона ENTER.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберте желания език и
натиснете бутона ENTER.
ENTER
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ЕNTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ <TV DISPLAY> и натиснете
бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете желания
екран и натиснете бутона ENTER.
 След като сте направили настройките, можете да минете на другия
екран.
 След завършване на инсталирането OSD може да остане
английски по ваш избор.
MOVE
В режим Stop натиснете бутона MENU.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Натиснете RETURN бутона, за да се върнете в предишно меню.
d Натиснете EXIT бутона за изход от настройки.
Настройка на пропорциите на екрана (размера на екрана)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
OSD LANGUAGE : Избор на OSD език
AUDIO : Избор на субтитри (език на записа на диска)
SUBTITLE : Избор на Audio език (език на записа на диска)
DISC MENU : Избор на език на менюто на диска (език на записа на диска)
a Ако дискът не е записан на езика, който сте избрали, няма да може
да се промени.
при стандартните телевизори избирате <4:3PS> или <4:3LB>, в зависимост от Вашите
предпочитания. Изберете <WIDE/HDTV> за широк екран.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Изберете за възпроизвеждане на картина 16:9 в режим pan & scan
(панорамиране и сканиране) на обикновен телевизор.
 Можете да виждате само централната част на екрана (при
странично изрязване в съотношение 16:9 на картината)
Настрйки
•
•
•
•
Съотношението между хоризонталната и вертикална развивка е 4:3, докато широкият екран има
развивка 16:9. Когато дискът е с различна дефиниция, трябва да настроите екрана според диска.
4:3LB (4:3 Letterbox)
•
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
ДРУГИ : За да изберете друг език, изберете OTHER (ДРУГИ) и въведете
кода на езика за вашата страна. (Езиковите кодове са дадени
на страница 65). Може да бъде избран език за функциите
AUDIO (ЗВУК), SUBTITLE (СУБТИТРИ) и DISC MENU (МЕНЮ НА
ДИСКА).
Изберете за възпроизвеждане на картина 16:9 в режим letterbox на
обикновен телевизор.
 От долната и горна страна на екрана се появяват черни ленти.
WIDE/HDTV
Изберете, за да виждате картина 16:9 на широкоекранен телевизор.
 Можете да се наслаждавате на широкоекранно представяне.
• Aко DVD e 4:3 формат, Вие не можете да го гледате на широк екран.
• DVD се записват на различни формати, те изглеждат различни, в зависимост от софтуера, на
който са записани.
• При работа в HDMI се преминава автоматично в широкоекранен режим.
44
45
Настройки
(продължение)
Настройка за родителски контрол (ниво на рейтинг)
Тази функция позволява да забраните на дадени филми и сцени, които не са подходящи за деца.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
MOVE
SELECT
RETURN
BG
Задаване на тапет
JPEG
Когато гледате DVD, JPEG CD, Вие можете да променяте фона.
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <PARENTAL> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете желаното ниво
на защита и натиснете бутона ENTER.
 Ако изберете ниво 6, няма да бъде разрешено възпроизвеждането
на дискове от ниво 7 - насилие.
 Колкото по-високо е нивото, толкова по-неподходящо за деца е
съдържанието (насилие и съдържание от тип "само за възрастни")
DVD
1
2
3
По време на възпроизвеждането натиснете бутона PLAY/PAUSE,
докато не се появят картините.
Натиснете бутона LOGO.
 <COPY LOGO DATA> – това съобщение ще се появи на екрана.
Устройството се изключва и включва отново.
 на екрана ще се появи избраният тапет.
 Можете да изберете 3 настройки.
COPY LOGO DATA
• Тази функция няма да работи при изходна стойност на HDMI 720p
или 1080i.
Въведете паролата и натиснете ENTER бутона.
 тази парола е въведена <7890>
 след въвеждане на настройките ще преминете на следвящия екран.
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройки.
• Функцията се изпълнява, само ако DVD дискът съдържа информация за
ниво на рейтинг.
Възможност за избор на един от трите зададени екранни тапета
Вие можете да въведете парола на нивото на контрол.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼за да изберете <PASSWORD> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете бутона ENTER.
Въведете паролата и натиснете ENTER бутона.
 Въведете старата парола, след това два пъти новата за
потвърждение.
 С това процесът на настройка завършва.
• Фабричната парола е <7890>
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
1
2
В режим Stop натиснете бутона MENU.
3
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <LOGO> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▲,▼, за да изберете <USER> и
натиснете бутона ENTER.
EXIT
4
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Настрйки
Настройа на парола
 За да изберете един от трите режима.
5
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Натиснете бутона EXIT, за изход от меню настройки.
• ORIGINAL : Изберете за показване на емблемата на Samsung.
• USER : Изберете, за да зададете желания фон.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройки.
Ако забравите Вашата парола, ннаправете следното:
• Докато на екрана се показва съобщението
NO DISC, натиснете и задръжте за 5 секунди бутона
SETUP() на предния панел. На дисплея се появява <INITIАLIZE> и се възстановяват всички
фабрични настройки.
• Натиснете бутона POWER.
Използването на функция RESET ще изтрие всички направени настройки. Не я използвайте, освен ако това не е необходимо.
46
47
Настройки
(продължение)
Режим на DVD възпроизвеждане
Някои DVD-Audio дискове съдържат DVD-Video, както и DVD-Audio.
За да възпроизвеждате DVD-Video частта от диска, настройте уреда на DVD-Video режим.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Натиснете бутона EJECT и след това бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <DVD TYPE> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете <DVD
VIDEO> и натиснете бутона ENTER.
BG
Задаване на времезакъснението
Ако говорителите не могат да бъдат поставени на равни разстояния от позицията на слушателя, можете
да настроите времезакъснение за звуковите сигнали от централните и задни говорители.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
 Повторете отново стъпки 1 ~ 4 за превключване в режим на
възпроизвеждане DVD AUDIO.
5
• DVD VIDEO : настройте уреда на DVD Video, при съдържание от DVD Auio диск.
• DVD AUDIO : фабрично настроен режим за DVD Audio.
MOVE
SELECT
RETURN
• DVD режимът е настроен за DVD Audio фабрично.
• Ако изключите уреда, режимът DVD Audio се възстановява при
следващото му включване.
EXIT
DivX (R) регистрация
Настройване на режима на говорителите
Изходните сигнали и честотата на говорителите се настройват автоматично, в зависимост от тяхната
конфигурация и използване
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
SELECT
RETURN
EXIT
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Audio> и
натиснете бутона ENTER.
Изберете <SPEAKER SETUP> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◄,►, за да се придвижите до
съответния говорител и натиснете бутона ENTER.
• SMALL : Избор при използване на говорителите.
• NONE : Изберете, когато няма свързани говорители
• Режимът на говорителите може да варира, в зависимост от
настройките за PRO LOGIC и STEREO, (вижте страница 55)
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройки.
48
 Можете да зададете времезакъснението за С между 00 и 05
mSEC, а за SL и SR - между 00 и 15 mSEC.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройки.
Задаване на времезакъснението на говорител
При възпроизвеждане в режим 5.1CH Surround Sound (съраунд звук 5.1CH) можете да се
наслаждавате на отличен звук, ако разстоянието между слушателя и всеки от говорителите е едно
и също. Тъй като звукът достига до позицията на слушателя по различно време, в зависимост от
разположението на говорителите, можете да настроите разликата като добавяте или забавяте
ефектите на звука от централния говорител и говорителите за съраунд звук.
Идеално разположение на
ЦЕНТРАЛЕН ГОВОРИТЕЛ
В режим Stop натиснете бутона MENU.
 За C, SL и SR при всяко натискане на бутон режимът се превключва
последователно както следва : SMALL NONE.
 За L и R режимът се задава като SMALL.
MOVE
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Audio> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <DELAY TIME> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◄,►, за да се придвижите до
съответния говорител и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутон ◄,► за задаване на времезакъснението.
Идеално
разположение
на СЪРАУНД
ГОВОРИТЕЛ
Желателно е да разположите всички говорители в този обхват.
Df : Разстояние от ПРЕДНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Dc : Разстояние от ЦЕНТРАЛНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Ds : Разстояние от СЪРАУНД ГОВОРИТЕЛЯ
Настройка CENTER SPEAKER (ЦЕНТРАЛЕН ГОВОРИТЕЛ)
Ако разстоянието Dc е равно или по-голямо от Df на
фигурата, задайте режима като 0 ms. В противен случай
променете настройката според даденото в таблицата.
Разстояние между
Df и Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Времезакъснение
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Настрйки
За възпроизвеждане на потребителски видеоформат DivX (R) използвайте регистрационния код на
устройството. За повече информация, вижте www.divx.com/vot
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Настройка REAR (SURROUND) SPEAKERS (ЗАДНИ
(СЪРАУНД) ГОВОРИТЕЛИ)
Ако разстоянието Dc е равно на разстоянието Df на фигурата,
задайте режима като 0 ms. В противен случай променете
настройката според даденото в таблицата.
Разстояние между
Df и Dc
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Времезакъснение
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• При
(Dolby Pro Logic II) времезакъснението може да бъде различно за всеки режим.
• При AC-3 и DTS времезакъснението може да бъде зададено между 00 и 15mSEC.
• Централният канал може да се настройва само при 5.1 канални дискове.
49
Настройки
(продължение)
Задаване на тестов тон
Използвайте функцията Test Tone (тестов тон), за да проверите връзката с говорителите
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
BG
Настройка на звука
Можете да настроите баланса и нивото за всеки говорител.
1
2
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Audio> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <TEST TONE> и
натиснете бутона ENTER.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
 Задава се последователно възпроизвеждане на тестов тон от
L C R SR SL в този ред.
Ако при това отново натиснете бутон ENTER, тестовият тон
спира.
STOP
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройки.
Алтернативен метод : Натискане на бутона TEST TONE (тестов тон) на
дистанционното управление.
Start
Натиснете бутона TEST TONE (ТЕСТОВ ТОН).
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Audio> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <SOUND EDIT> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за избор и настройка
на желания елемент. Натиснете с курсора бутон ◄,► за
регулиране на настройката.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройки.
Ръчно настройване на силата на звука и баланса на говорител с бутона SOUND EDIT
(РЕДАКТИРАНЕ НА ЗВУКА)
Натиснете бутона SOUND EDIT и натиснете с курсора бутон ◄,►.
 Тестовият тон се възпроизвежда както следва:
При възпроизвеждане на DVD или CD, функцията
работи само в режим Stop.
 Използвайте функцията, за да проверите дали са
свързани всички говорители и дали работят изправно.
L: Преден говорител (L) C: Централен говорител
SW: Субуфер R: Заден говорител (R)
SL: Заден говорител (L) SR: Заден говорител (R)
Настрйки
Стартиране на режим на многоканален Pro Logic
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
 При включена функция HDMI AUDIO (звукът се
възпроизвежда от говорителите на телевизора),
функцията TEST TONE (тестов тон) не е налична.
d За прекратяване на тестовия тон, натиснете отново
бутона TEST TONE (ТЕСТОВ ТОН).
Регулиране на баланса между предния и заден говорители
• Можете да избирате между 0 и -6 или OFF.
• Силата на звука намалява при приближаване към - 6
Настройка на нивото централен говорител/заден говорител/субуфер.
• Силата на звука може да се регулира постъпково от +6dB до –6dB
• Звукът се усилва при приближаване към +6dB и отслабва при
приближаване към -6dB.
50
51
Настройки
(продължение)
Задаване на DRC (Dynamic Range Compression (компресия за динамичен обхват))
Тази функция балансира между най-силните и ниските звуци. Можете да използвате тази функция,
за да се насладите на Dolby Digital звук, когато гледате на тих звук през нощта.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
BG
Настройки за HDMI звук
Предаваните през кабела на HDMI звукови сигнали могат да бъдат превключвани ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ)
1
2
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да се придвижите <Audio>
и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да стигнете <DRC> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да настроите DRC.
MOVE
ENTER
RETURN
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
CHANGE
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройки.
Настройки на AV SYNC
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да се придвижите до
<Audio> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <AV-SYNC> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за да изберете време на
закъснение AV-SYNC и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <HDMI AUDIO>
и натиснете бутона ENTER.
4
Натиснете с курсора бутони ▲,▼ за избор на <ON> или <OFF>
и натиснете бутона ENTER (въвеждане).
• ON : и двата видео и аудио сигнали се излъчват по HDMI кабела, а
звукът се предава чрез тонколоните на телевизора.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• OFF : Видеосигналът се излъчва през HDMI връзката, а звукът се чува
от говорителите на системата за домашно кино.
• Подразбиращата се настройка за HDMI е Audio OFF
(изключена).
• При използване на говорителите на телевизора, HDMI Audio
автоматично се смесва за 2 канала.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройки.
Настрйки
Видео картината може да изглежда по-бавна от звука, ако уредът е свързан с дигигален телевизор. В
този случай настройте времето за забавяне на звука така, че да съвпадне с картината.
Натиснете с курсора бутона ▼ за да изберете <Audio> и
натиснете бутона ENTER.
3
EXIT
 При натискане с курсора на бутон ▲ ефектът се усилва, а при
натискане на бутон ▼ - намалява.
В режим Stop натиснете бутона MENU.
 Можете да настроите закъснение на дума от 0 ms до 300 ms.
Настройте го на най-добрия вариант.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройки.
52
53
Настройки
(продължение)
Функция Sound Field (DSP)/EQ (Звуково поле (DSP)/EQ)
DSP(Digital Signal Processor(процесор на цифровия сигнал) : Режимите DSP са създадени за
симулиране на различни акустични среди.
EQ : Можете да избирате ROCK, POP или CLASSIC за оптимизиране на звука за музикалния жанр,
който възпроизвеждате.
BG
Режим Dolby Pro Logic II
Можете да изберете желания звуков режим Dolby Pro Logic II.
Натиснете бутона
PL II MODE.
 При всяко натискане на бутон режимът се променя както следва:
Натиснете бутона DSP/EQ.
 На дисплея се появява <DSP>
 При всяко натискане на бутон изборът се променя както следва:
PRO LOGIC II
• CINEMA (КИНО): Добавя реализъм към музикален саундтрак.
• PRO LOGIC : Ще усетите реални многоканални ефекти, както при
използване на пет говорителя, само с преден ляв и
десен говорители.
• P OP, JAZZ, ROCK : В зависимост от музикалния жанр, можете да избирате
между POP, JAZZ, И ROCK.
• STUDIO (СТУДИО): Дава усещане за присъствие в студио.
• CLUB (КЛУБ) : Симулира звука на клуб за танци със силен басов ритъм.
• HALL (ЗАЛА) : Ясни вокали, както при присъствие в концертна зала.
• MOVIE (ФИЛМ) : Дава усещане за кинотеатър.
• CHURCH (ЦЪРКВА): Дава усещане за присъствие в голяма църква.
• PASS : Избор за нормално възпроизвеждане.
Настрйки
• MUSIC (МУЗИКА) : Позволява да усетите съраунд ефекти при слушане
на музика, както при присъствие на истинско
представление.
• MATRIX (МАТРИЦА) : Ще чувате 5.1 канален съраунд звук.
STEREO : Изберете, за да слушате звук само от преден ляв и десен
говорители и субуфер.
• При избор на режим Pro Logic II свържете външното устройство към
извода AUDIO INPUT (L и R) Ако свържете само един от входовете
(L или R) няма да имате възможност да слушате съраунд звук.
• Функцията DSP/EQ е налична само в режим STEREO.
Натиснете бутона за режим PL II на дисплея, за разрешаване на
режима STEREO.
• Тази характеристика работи с компактдискове, MP3компактдискове, 2-канално DVD-аудио, DivX дискове Dolby Digital.
• При възпроизвеждане на кодиран за два или повече канала DVD
диск автоматично се избира многоканален режим и функцията
DSP/EQ не работи.
54
55
(продължение)
Oбщи
Настройки
Запис на станции
BG
Дистанционното управление
Ефект Dolby Pro Logic II
Тази функция работи само в режим Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Натиснете бутона
<MUSIC>
2
Натиснете бутона
PL II EFFECT за избор на
<P> (PANORAMA), след което натиснете с курсора бутон ◄,► за
да изберете желаната настройка за ефекта.
1
Натиснете бутона TUNER, за да изберете станция (УКВ).
2
Настройте на желаната станция
 Automatic Tuning 1 : Изберете станцията с помощта на бутоните
#,$.
PL II MODE за избор на режим
 Automatic Tuning 2 : Натиснете и задръжте .,, за автоматично
търсене на станцията.
 Manual Tuning : Бързо натискайте .,, за плавно увеличаване или
намаляване на честотата.
 Можете да избирате между 0 или 1.
 Този режим разширява предното стерео изображение за
включване на съраунд говорителите за вълнуващ ефект от
тип <wraparound> с екраниране на страничната стена.
3
Натиснете бутона
PL II EFFECT за избор на <C> (C-WIDTH),
след което натиснете с курсора бутон ◄,►за да изберете желаната
настройка за ефекта.
 Можете да избирате между 0 и 7.
 Изборът задава ширината на централния образ. Колкото
по-голямо е числото, толкова по-малко звук се
възпроизвежда от централния говорител.
От предния панел на уреда
1
Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете станция (УКВ).
 Automatic Tuning 1 : Натиснете бутона STOP (), за да изберете
PRESET и после натиснете бутоните #,$ за да настроите станцията.
 Automatic Tuning 2 : Натиснете бутона STOP (), за да изберете
MANUAL и натиснете и задръжте бутона #,$ за автоматично
търсетне.
 Manual Tuning : Натиснете бутона STOP (), за да изберете
 MANUAL и натиснете за кратко #,$ за избор на ниска или висока
честота.
d Натиснете бутона MO/ST за избор на Mono/Stereo
(функцията е налична при слушане на УКВ станции)
4
Натиснете бутона
PL II EFFECT за избор на
<D> (DIMENS), след което натиснете с курсора бутон ◄,► за
да изберете желаната настройка за ефекта.
 Увеличава постъпково звуковото поле (DSP) отпред или отзад.
 При по-слаб сигнал на станцията изберете
<STEREO> на
MONO за по-чист звук.
Oбщи
 Можете да избирате между 0 и 6.
 Всяко натискане на бутона променя режима от
<MONO>.
• При възпроизвеждане на кодиран за два или повече канала
DVD диск автоматично се избира многоканален режим и бутонът
(Dolby Pro Logic II) не работи.
56
57
Запис на станции (продължение)
Запис на станции
Допълнителни функции
BG
Функция Sleep Timer (таймер за изключване)
Пример : Ако желаете да запазите в паметта FM 89.10
Можете да настроите времето, след което уредът ще се изключи.
1
2
Натиснете бyтона TUNER, за да изберете УКВ станция.
Натиснете бутона SLEEP.
Натиснете бутон .,, за избор на <89.10>.
 Показва се <SLEEP> (неактивност). При всяко натискане на бутона
предварително зададеното време се променя както следва:
3
Натиснете бутона TUNER MEMORY.
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
d За да потвърдите настройките, натиснете бутона SLEEP.
 <01> примигва на екрана.
 на екрана ще се появи оставащото време до изключване на
плейъра.
4
 ако натиснете отново ще се върнете към настройките, които сте
направили по-рано.
Използвайте бутоните #,$ за превъртане, за да изберете номера.
 Можете да избирате от 1 до 15.
d За отмяна на тази функция натискайте бутона SLEEP, докато
на екрана се появи OFF.
5
6
Натиснете повторно бутона TUNER MEMORY (памет на тунера).
 Натиснете бутона TUNER MEMORY (памет на тунера) преди "number"
(програма) да изчезне от дисплея.
 "number" изчезва от дисплея и станцията се записва в
паметта.
Настройка на яркостта на дисплея
Можете да регулирате яркостта на дисплея според удобството си.
Натиснете бутона DIMMER.
За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.
 При всяко натискане на бутона се настройва яркостта на предния
d За да изберете записаната станция, използвайте бутоните
#,$.
дисплей.
Oбщи
• Системата не приема АМ сигнали.
Функция MUTE
Много е удобна при позвъняване на вратата или телефона.
Натиснете MUTE бутона.
 На дисплея се появява <MUTE>.
 За да възстановите звука, натиснете бутона отново.
58
59
Управление на телевизора с дистанционно управление
Когато управлявате телевизора с дистанционното управление
1
2
3
Натиснете бутон TV, за да изберете TV режим.
Натиснете бутона POWER, за да включите телевизора.
Задръжте бутона POWER (ЗАХРАНВАНЕ) и въведете
съответстващия на вашата марка телевизор код.
 Ако има повече от един код в списъка за Вашия телевизор,
въведете кодовете един по един, за да видите кой от тях
работи.
Пример : За телевизор Samsung
При натиснат бутон POWER (ЗАХРАНВАНЕ) използвайте
цифровите бутони, за да въведете 00, 15, 16, 17 и 40
4
Настройката завършва, ако телевизорът се изключи.
 Вие можете да ползвате TV POWER, VOLUME, CHANNEL или
цифровите бутони (0~9).
• При някои марки телевизори е възможно дистанционното
управление да не работи. Освен това, в зависимост от марката
телевизор, някои операции не са възможни.
• Ако не настроите дистанционното управление с кода за марката
на вашия телевизор, то работи като Samsung по подразбиране.
Списък с телевизионните честоти
No.
Марка
Код
No.
Марка
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
21
Код
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
61
Samsung
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
60, 98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Oбщи
60
BG
61
Отстраняване на повреди
BG
За съвсем кратко ще можете да се запознаете с новата сисетма. Ако имате някакви проблеми, които са
посочени в долния списък, опитайте да приложите дадените решения. Те могат да Ви спестят време и
неудобдството от ненужно обаждане за сервизно обслужване.
Симптом
Дискът не може да бъде изваден.
Решение
 Проверете дали кабелът на захранването е поставен
правилно.
 Включете и изключете захранването.
Възпроизвеждането не стартира
 Проверете регионалния номер на DVD.
Закупените извън страната DVD дискове е възможно
да не могат да бъдат възпроизвеждани.
 CD-ROMs и DVD-ROMs не могат да бъдат
възпроизведени на DVD уреда.
 Проверете, дали рейтингът е правилен.
Възпроизвеждането не стартира
веднага, след като натиснете
бутона Play/Pause
Не се чува звук
Звукът се възпроизвежда само от
някои говорители.
 Проверете дали дискът не е надраскан или
деформиран.
 Почистете диска.
 Не се чува звук по време на възпроизвеждане, бавно
възпроизвеждане и кадър след кадър.
 Проверете дали колоните са правилно свързани и
настроени.
 Проверете дали дискът не е повреден.
 При слушане на компактдиск или радио, звукът се
възпроизвежда само от предните говорители (L/R).
Изберете <PRO LOGIC II> като натиснете
PL II (Dolby
Pro Logic II) на дистанционното управление за използване
на всичките шест говорители.
 Дискът се върти, но не се
вижда картина.
 Качеството на картината на
екрана е лошо и картината
трепти.
• Проверете дали не изполвате диск без меню.
Аспектът не може да бъде
сменен
• Можете да използвате съотношение 16:9 DVD, 16:9 в
режим WIDE, 4:3 в режим LETER BOX или 4:3 в режим PAN
SCAN . Режим DVD 4:3 можете да наблюдавате само при.
За повече информация, вижте обложката на DVD.
 Уредът не работи. (Пример:
изключва се, чува се странен
звук).
 DVD уредът не работи
правилно.
Забравили сте паролата за
рейтинга
62
• Проверете дали батериите са изтощени.
 Проверете дали сте избрали правилно функциите за
режим (TV/DVD) на дистанционното управление (TV or
DVD)?
• Изключете захранването и задръжте бутона STOP()
(стоп) на основния модул за повече от 5 секунди.
Използвайте RESET функцията, за да изтриете
всички запаметени настройки.
• При присъствие на дисплея на съобщението от основното
меню
<NO DISC> задръжте бутона STOP() на
основното меню повече от 5 секунди. На дисплея се
появява <INITIALIZE> (първоначално състояние) и всички
настройки придобиват подразбиращите се за тях
стойности.
• Натиснете бутона POWER.
Oбщи
Дистанционното не работи
Проверете дали телевизорът е включен.
Проверете дали видеокабелите са свързани правилно.
Проверете дали дискът не е повреден.
Диск, произведен при лоши усовия може да не се
възпроизведе.
Менюто на екрана не се
показва
Използвайте функцията RESET, за да изтриете всички
записани настройки.
Не можете да чуете/получите
радио сигнал
• Проверете дали антената е свързана правилно.
• Ако входният сигнал на антената е слаб, монтирайте
външна УКВ антена с добри възможности за приемане.
При слушане на звук от
телевизора през основния модул,
не се чува нищо.
• Ако по време на слушане на звука от телевизора е
натиснат бутона за изваждане на диска при използване на
функциите D.IN, AUX се включва функцията DVD и това
прекъсва звука от телевизора.
• Уверете се, че разстоянието от системата не е по-голямо
от максимално допустимото.
•
•
•
•
• Аудио езикът и субтитрите няма да работят, ако дискът
не съдържа такива. В зависимост от диска, те могат да са
различни.
 Проверете дали дискът има обозначение <Dolby Digital 5.1
CH>. Съраунд звук Dolby Digital 5.1 CH се възпроизвежда
само ако дискът е записан с 5.1 канален звук.
 Проверете дали езикът за звук е правилно зададен като
DOLBY DIGITAL 5.1-CH на информационния дисплей.
Решение
Функциите за звуков съпровод и
субтитри не работят.
 Уверете се, че DVD диска е съвместим с 5.1-CH.
 Ако зададете C, SL и SR to NONE в режим говорител от
настройката за звук в екрана за настройка, няма да се
чува звук от централния говорител и предния ляв и десен
говорители. Задайте C, SL и SR като SMALL (малък).
Не се чува Dolby Digital 5.1 CH
съраунд звук.
Симптом
63
Необходими мерки при съхранение на дискове и работа с тях
Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. Затова трябва да се съхраняват
внимателно.
Боравене
Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.
Дръжте го за ъглите.
Не залепвайте нищо на записващата страна.
Съхранение на диска
Не оставяйте диска на
директна слънчева светлина
Съхранявайте диска
на проветриво
място.
Поставяйте дисковете в
обложките. Съхранявайте
вертикално.
• Не позволявайте дисковете да се напрашат.
• Не позволявайте да се надраскват.
Пренасяне и съхранение на дискове
BG
Въведете съответен номер на код за първоначално настройване на <Disc Audio>, <Disc Subtitle> и/или
<Disc Menu> (Вижте страница 44).
Код
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Език
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
• Почистете внимателно двете страни на диска.
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
Oбщи
1079
Ако видите, че дискът е замърсен, почистете със суха мека
кърпа.
• При контакт на студените части на уреда с топъл въздух може да
се образува конденз.
В такъв случай е възможно дискът да не функционира правилно.
Извадете диска от плейъра и го оставете отворен за 1-2 часа.
64
Езикови кодове за отделните страни
65
USB Host Feature поддържащи уреди
Цифров фотоапарат
Продукт
USB памет
Тип
Продукт
Фирма:
Тип
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
ОБЩИ
УКВ ТУНЕР
Консумация на мощност
60W
Тегло
5.2 kg
Размери (Ш x В x Д)
460 x 315 x 190 mm
Работен температурен обхват
+5°C~+35°C
Влажност
10% ~ 75%
Използваема чувствителност
10dB
S/N съотношение
60dB
Изкривяване
0.5%
Композитно видео
1.0Vp-p(75Ω товар)
Y:1.0Vp-p(75Ω товар)
ВИДЕОИЗХОД
Компонентно видео
Pr:0.70Vp-p(75Ω товар)
Pb:0.70Vp-p(75Ω товар)
MP3 плейър
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Продукт
Фирма:
Тип
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
УСИЛВАТЕЛ
HDMI
Импеданс : 85~115Ω
Изходна мощност на предния
говорител
100W x 2(3Ω)
Изходна мощност на централния
говорител
100W(3Ω)
Изходна мощност на задния
говорител
100W x 2(3Ω)
Изходна мощност на
субуфера
100W(3Ω)
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
Честотен обхват
20Hz~20KHz
S/N съотношение
70dB
Разделяне на каналите
60dB
Входна чувствителност
(AUX) 400mV
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Продукт
Фирма:
Тип
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
BG
Oбщи
66
Фирма:
Технически характеристики
USB външен HDD
67
Технически характеристики (продължение)
Obrnite se na podjetje SAMSUNG po celem svetu (Свържете се със SAMSUNG В ЦЯЛ СВЯТ)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the
SAMSUNG customer care centre.
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, се обърнете към
центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
HT-X250
Регион
Система 5.1 ch
ГОВОРИТЕЛ
Система на говорителя
Преден/централен/заден
говорители, субуфер
Субуфер
Импеданс
3Ω (DCR 3.4Ω)
3Ω (DCR 3.4Ω)
Честотен обхват
150Hz~20KHz
40Hz~200Hz
Ниво на налягане на
изходния звук
86dB/W/M
86dB/W/M
Номинална входна
мощност
100W
100W
Максимална входна
мощност
200W
200W
Размери (ШxВxД)
Тегла
Преден/заден 92.5x276.5x158 mm
Център
365x83x173 mm
Преден/заден 1.46 Kg/1.28 Kg
Център
1.4 Kg
176x388.8x396.3 mm
6.6 kg
HT-TX250
Система 5.1 ch
ГОВОРИТЕЛ
Система на говорителя
Преден/централен/заден
говорители, субуфер
Субуфер
Импеданс
3Ω (DCR 3.4Ω)
3Ω (DCR 3.4Ω)
Честотен обхват
150Hz~20KHz
40Hz~200Hz
Ниво на налягане на
изходния звук
86dB/W/M
86dB/W/M
Номинална входна
мощност
100W
100W
Максимална входна
мощност
200W
200W
Размери (ШxВxД)
Тегла
68
Преден/заден 89×1200×146 mm
Център
365×83×173 mm
Преден/заден 5.4Kg
Център
1.4Kg
176×388.8×396.3 mm
6.6Kg
Държава
Център за обслужване на клиенти
Уеб сайт
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement