Samsung HT-Z220 Упътване за употреба

Samsung HT-Z220 Упътване за употреба
HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225
ЦИФРОВА СИСТЕМА
ЗА ДОМАШНО КИНО
ръководство за потребителя
представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване, моля,
регистрирайте продукта си на адрес
www.samsung.com/global/register
Характеристики
Възпроизвеждане на много типове дискове
Тази система за домашно кино ви предоставя възможността за възпроизвеждане на множество дискове, DVDVIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, и DVD±R/RW.
Функция USB HOST
Можете да свързвате и осъществявате възпроизвеждане от външно USB устройство, като MP3 плейър, USB
памет и други, при използване на функцията USB HOST на системата за домашно кино.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II представлява форма на технология за декодиране на многоканален звуков сигнал, надстроена
върху съществуващата Dolby Pro Logic.
DTS (Системи за домашно кино)
DTS представлява формат за компресиране на звук, разработен от Digital Theater Systems Inc. Предлага 5.1
канален звук в пълна честота.
Функция TV Screen Saver (функция за скрийнсейвър на телевизионния екран)
Ако основният блок остане в режим <Стоп> за повече от 5 минути, на телевизионния екран се появява
емблемата на Samsung.
Този уред автоматично преминава в режим на пестене на енергия след 20 минути в режим на скрийнсейвър.
Запазване на енергия
Този уред се изключва автоматично след 20 минути в спрян режим.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН
Този уред ви позволява да избирате своето любимо изображение при възпроизвеждане на JPEG или DVD и да го
зададете като ваш фонов тапет.
Функция Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ е функция, която може да бъде използвана за управление на основния модул с дистанционно управление
за телевизор Samsung, чрез свързване с кабела HDMI на системата за домашно кино към телевизор на Samsung.
(Това е единственият начин телевизор на SAMSUNG да поддържа функция Anynet+.)
Функция AV Sync
Видеото може да изостава след аудиото, когато устройството е свързано към цифров телевизор.
В такъв случай регулирайте времето на забавянето на аудиото, за да съответства на видеото.
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
Видео кабел
2
FM антена
Инструкция за употреба
Дистанционно управление
/ Батерии (размер AAA)
BUL
информация за безопасност
Мерки за безопасност
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ указва наличието на опасно
напрежение във вътрешността на блока,
което може да предизвика токов удар.
Този символ се използва, за да насочи
вниманието Ви към важни указания за
управлението и поддръжката на
продукта.
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
Тази компактдискова система е класифицирана като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1.
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
Употребата на механизми за управление и настройки или
изпълнението на процедури, различни от упоменатите
в Ръководството, може да доведе до опасно излагане на
лъчение.
ВНИМАНИЕ : НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ И СВАЛЯНЕ
НА ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ.НЕ СТОЙТЕ НА ПЪТЯ НА ЛЪЧА!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.
•А
паратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна заземителна връзка.
• За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина, контактът
трябва да бъде удобен.
ВНИМАНИЕ
• Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и на него не бива да се поставят предмети, пълни с
течност, като например вази.
• Щепселът за мрежово захранване се използва като прекъсващо устройство и трябва да е в работна готовност по всяко време.
3
информация за безопасност
ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ
Проверете дали източника на променливотоково захранване в дома ви съответства на идентификационния
стикер от задната страна на плейъра. Инсталирайте плейъра хоризонтално на подходяща основа (мебел) с
достатъчно пространство за вентилация (7.5~10cm). Уверете се, че вентилационните отвори не са покрити. Не
натрупвайте вещи върху плейъра. Не поставяйте плейъра върху усилватели или друго оборудване, което може
да се загрее. Преди да преместите плейъра, проверете дали в устройството няма диск. Плейърът е създаден за
непрекъснато използване. Превключването на DVD плейъра в режим на готовност не прекъсва електрическото
захранване. За да изключите напълно плейъра от захранването, изваждайте щепсела от контакта в стената,
особено ако не планирате да го използвате за продължителен период.
По-време на буря, изключете уреда от контакта.
Светкавиците могат да увредят уреда.
Пазете плейъра от влага, прекалено висока
температура, магнитни и електрически полета.
Изключете плейъра от кабела.
Phones
Защитете плейъра от влага (т.е. вази) и
твърде голяма топлина (т.е. камини) или оборудване,
създаващо силни магнитни или електрически полета
(т.е. говорители...). Изключете кабела на захранването,
ако плейърът не работи правилно. Плейърът
не е предназначен за индустриално използване.
Предназначението на продукта е за лично използване.
При съхранение на плейъра или диск при ниски
температури е възможно образуване на конденз.
При транспортиране на плейъра през зимата,
изчакайте около 2 часа докато модулът
достигне стайна температура, преди да го използвате.
4
Използваните за този продукт батерии съдържат
вредни за околната среда химични вещества. Не
изхвърляйте батериите с останалите отпадъци.
BUL
съдържание
Характеристики
2
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО
информация за безопасност
3
4
Мерки за безопасност
Предохранителни Мерки
начало
7
Преди Да Прочетете Ръководството За
Потребителя
Дискове за възпроизвеждане
Е използвайте следните дискове
Защита от копиране
Формат за запис на дисковете
2
3
7
Описание
10
12
16
дистанционно управление
свързване
Преди да използвате системата
за домашно кино
27
28
възпроизвеждане
8
8
8
9
10 Преден панел
10 Дисплей
11 Страничен панел
12 Преглед На Дистанционното Управление
14 Настройка На Дистанционното
Управление
16 Свързване на колоните
20 Свързване На Безжичния Приемащ
Усилвател
22 Свързване към извода Video Out на
телевизора
23 Функция за автоматично откриване на
HDMI сигнал
23 Функция HDMI
24 BD Wise (само за продукти на Samsung)
25 Свързване на аудио от външни
компоненти
26 Свързване на УКВ антена
27 Преди да използвате системата за
домашно кино
28
29
30
31
33
41
Възпроизвеждане на дискове
Възпроизвеждане на MP3/WMA
Възпроизвеждане на JPEG диск
Възпроизвеждане на DivX
Използване на функцията Playback
Възпроизвеждане на медийни файлове
чрез функцията USB Host
5
съдържание
настройка на системата
43
43
43
44
45
45
46
46
47
47
48
49
49
50
51
51
52
52
53
53
радио
54
57
Допълнителни функции
54 Запис на станции
54 Запис на станции
55 Относно излъчването на RDS
57 Функция Sleep Timer (таймер за
изключване)
57 Настройка на яркостта на дисплея
57 Функция MUTE
58 CD ripping
Отстраняване на повреди
59 Отстраняване на повреди
списък с кодове на езици
61 Списък с кодове на езици
59
61
62
приложение
6
Настройка на език
НАСТРОЙКА НА РЕЖИМА HDMI VIDEO OUT
Настройки на телевизионния екран
Настройка за родителски контрол (ниво
на рейтинг)
Настройа на парола
Задаване на тапет
Възможност за избор на един от трите
зададени екранни тапета
Настройване на режима на говорителите
Задаване на времезакъснението
Задаване на времезакъснението на
говорител
Задаване на тестов тон
Настройка на звука
Задаване на DRC (Dynamic Range Compression
(компресия за динамичен обхват))
Настройки на AV SYNC
Настройки за HDMI звук
Функция Sound Field (DSP)/EQ (Звуково
поле (DSP)/EQ)
Режим Dolby Pro Logic II
Ефект Dolby Pro Logic II
P.BASS
62 Необходими мерки при съхранение на
дискове и работа с тях
63 СПЕЦИФИКАЦИЯ
BUL
ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Уверете се, че сте проверили следните условия, преди да прочетете ръководството за потребителя.
Икони, които ще бъдат използвани в ръководството
d
B
A
G
D
M
Условие
Определение
DVD
Включва функциите на записаните и завършени във видеорежим
дискове DVD или DVD-R/DVD-RW.
CD
Включва функция, налична в компактдискове за данни (CD-R или CD-RW).
MP3
Включва функция, налична на дискове от тип CR-R/-RW.
JPEG
Включва функция, налична на дискове от тип CR-R/-RW.
DivX
Включва функция, налична на дискове MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R или
CD-RW)
Внимание
Отнася се за случая, при който функцията не работи или настройките
не могат да бъдат отменени.
Забележка
Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага на
всяка функция да работи.
MM `` Обозначените с "DVD (
DVD
● начало
Икона
)" инструкции в това ръководство са налични за
записани във видеорежим и след това завършени дискове DVD-VIDEO,
и DVD-R/-RW.
Специалните типове DVD се обозначават самостоятелно.
`` Ако дискът от тип DVD-R/-RW не е записан правилно в DVD видеоформат, той няма
да може да се възпроизвежда.
За употребата на това ръководството за потребителя
1) Уверете се, че сте запознати с инструкциите за безопасност, преди използването на този
продукт. (Вж. стр. 4)
2) Ако възникне проблем, проверете в Troubleshooting (Отстраняване на неизправности).
(Вж. стр. 59~60)
Авторско право
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководството за потребителя
не може да бъде възпроизвеждана или копирана без предварителното писмено съгласие на
Samsung Electronics Co.,Ltd.
7
начало
DVD (Digital Versatile Disc – универсален цифров диск) предлага фантастични възможности за звук
и картина, благодарение на технологията за компресиране на Dolby Digital, съраунд звук и MPEG-2
видео. Вече можете да се наслаждавате на тези реалистични ефекти и у дома, все едно че сте в
кинотеатър или концертна зала.
1
~ 6
DVD плейърите и дисковете са кодирани по регион. Регионалните кодове трябва да съвпадат,
за да може да се осъществи възпроизвеждане на диска. Ако кодовете не съвпадат, дискът не се
възпроизвежда. Регионалният номер за този плейър е даден на задния му капак. (DVD плейърът
може да възпроизвежда само DVD дискове, които са обозначени със същия регионален код.)
Дискове за възпроизвеждане
Тип на диска
Знак
(емблема)
Записани
сигнали
Размер на диска
12 cm
DVD-VIDEO
Video (картина)
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
Audio (Звук)
DIGITAL AUDIO
DivX
Audio + Video
(Звук+картина)
Максимално време за
възпроизвеждане
Около 240 мин. (едностранен)
Около 480 мин. (двустранен)
Около 80 мин. (едностранен)
Около 160 мин. (двустранен)
12 cm
74 мин.
8 cm
20 мин.
12 cm
—
8 cm
—
използвайте следните дискове
• CD-G, CD-ROM, DVD-ROM и DVD-RAM не могат да се възпроизвеждат на този плейър.
При опит за възпроизвеждане на тези дискове на телевизионния екран се появява съобщението <WRONG
DISC FORMAT>
• Закупените от чужбина DVD дискове е възможно да не могат да бъдат възпроизведени на плейъра. Опита за
възпроизвеждане на подобни дискове води до поява на съобщението <CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE,CHECK REGION CODE> на екрана на телевизора.
Защита от копиране
• Много DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Поради тази причина можете да свързвате
DVD плейъра директно само към телевизор, не към VCR. Свързването към VCR води до изкривявания в
картината на защитените срещу копиране DVD дискове.
• Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена от патенти и други документи за
интелектуална собственост на Macrovision Corporation в САЩ и други страни. Използването на технологията
за защита на авторските права трябва да бъде упълномощено от Macrovision Corporation и е предназначено
за домашни зрители, освен ако не бъде изрично разрешено за други цели. Разглобяването и проучването
на схемите е забранено.
8
BUL
ВИДОВЕ ДИСКОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктът не поддържа защитени (DRM) файлове.
❖❖ Дискове CD-R
• някои дискове не могат да се възпроизвеждат в зависимост от устройството и условията на диска.
• използвайте 650МВ/74 минутен CD-R диск.
Не използвайте CD-R дискове над 700 MB/80 минути, тъй като те може да не успеят да се възпроизведат.
• някои CD-RW (Rewritable) може да не се възпроизвеждат.
• Само CD-R, които са правилно <closed> (затворени) могат да бъдат възпроизвеждани правилно.
● начало
❖❖ Дискове CD-R-MP3
• Могат да бъдат възпроизвеждани само CD-R дискове във файлови формати ISO 9660 или Joliet.
• МР3 имената трябва да се състоят от максимум 8 букви и да не съдържат следните знаци (. / = +).
• Записаните дискове трябва да бъдат по-големи от 128 kbps.
• Само файлове с разширения ".mp3" или ".MP3" могат да бъдат възпроизвеждани.
• Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани
записи.
• В случай че дисковото устройство не се затваря, възпроизвеждането започва по-бавно и е възможно
някои файлове да не се възпроизведат.
• При файлове кодирани във формат Variable Bit Rate (VBR) (т.е. 32Kbps/320Kbps), е възможно да няма
възпроизвеждане на звук.
• Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.
• Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.
❖❖ Дискове CD-R и JPEG
• Могат да бъдат възпроизвеждани само <jpg> файлове и файлове с разширения.
• Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани
записи.
• Могат да се възпроизвеждат само дискове CD-R с JPEG файлове във формат Joliet.
• МР3 имената да се състоят от максимум 8 букви и да не съдържат следните знаци (. / = +).
• Могат да се възпроизвеждат само записани с последователни мултисесии дискове. Ако в дискът има
празен сегмент, той се възпроизвежда до него.
• Максимум 9,999 изображения могат да бъдат запаметени на CD.
• От дискове с формат Kodak/Fudji Picture CD, могат да бъдат възпроизвеждани само JPEG файлове.
• Картинните дискове, различни от Kodak/Fuji Picture CD, отнемат повече време за възпроизвеждане или е
възможно изобщо да не могат да бъдат възпроизвеждани.
❖❖ Дискове DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Не е възможно софтуерно актуализиране на неподдържани формати. (Пример : QPEL, GMC резолюция
по-висока от 800 х 600 пиксела и др.)
• При възпроизвеждане на DivX файлове е възможно избраните обекти с по-голяма рамкова честота да не
бъдат възпроизвеждани.
• DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано или DivX
Ultra сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео.
9
Описание
Преден панел
10
FUNC.
БУТОН POWER (
(ЗАХРАНВАНЕ)
)
БУТОН TUNING UP & SKIP (
) (ПРИДВИЖВАНЕ НАГОРЕ И
ПРОПУСКАНЕ)
БУТОН FUNCTION
(ФУНКЦИЯ)
УСТРОЙСТВО ЗА
ПОСТАВЯНЕ НА ДИСК
БУТОН DOWN & SKIP ( )
(ПРИДВИЖВАНЕ НАДОЛУ И
ПРОПУСКАНЕ)
КОНЕКТОР USB
БУТОН STOP (СТОП) (
БУТОН OPEN/CLOSE
(ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ)
БУТОН PLAY/PAUSE ( )
(ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА)
10
)
исплей
ИНДИКАТОР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА НАСТРОЙКА НА ТУНЕРА
ДИСПЛЕЙ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА
ИНДИКАТОР RADIO FREQUENCY (РАДИОЧЕСТОТА)
10
УПРАВЛЕНИЕ НА СИЛАТА НА
ЗВУКА
BUL
Страничен панел
1
2
3
4
5
6
7
● Описание
FM ANT
FM ANT
8
9
СВЪРЗВАНЕ НА TX КАРТА (WIRELESS
(БЕЗЖИЧНО))
TX картата позволява комуникация между основното устройство и
опционалния усилвател на безжично приемане.
ГНЕЗДО HDMI OUT
Като използвате HDMI кабел, свържете този HDMI извод към входния
HDMI извод на вашия телевизор, за да получите най-добро качество на
картината.
КОНЕКТОР ЗА ВЪНШЕН ОПТИЧЕН
ЦИФРОВ ВХОД 9
10
10
Използвайте конектора за връзка към оборудване с възможности за
цифров изход.
КОНЕКТОР ЗА ВИДЕОИЗХОД
Свържете входа на телевизора (VIDEO IN) към извода VIDEO OUT.
КОНЕКТОРИ AUX IN
За свързване на външно устройство към аналоговия изход 2CH
(например, видеокасетофон)
ИЗВОД SCART
Свързване на телевизор с входен извод scart.
ГНЕЗДО ЗА КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ ЗА FM
75Ω
Свържете FM антената.
ВЕНТИЛАТОР ЗА ОХЛАЖДАНЕ
Този вентилатор винаги работи при включено електрозахранване. Когато
инсталирате продукта, осигурете минимум 10 см разстояние от всички
страни на вентилатора.
КОНЕКТОРИ НА ИЗХОДА ЗА
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Свържете предни, централни и задни високоговорители към събуфера.
КАБЕЛНА СКОБА
Стяга високоговорителните кабели
11
дистанционно управление
ПРЕГЛЕД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
1
2
3
20
21
22
23
4
24
5
6
7
25
26
27
28
8
9
29
30
31
10
11
32
12
13
33
14
15
16
17
18
19
12
34
35
36
37
38
39
40
2
бутон DVD RECEIVER
3
бутон TV
4
цифрови бутони (0~9)
5
бутон AUDIO
6
бутон STEP
7
бутон Tuning Preset/CD Skip
8
бутон VOLUME
9
бутон MENU
10
бутон Cursor/ENTER
11
бутон INFO
21
бутон OPEN/CLOSE
DVD
DVD
22
23
24
25
26
DVD
бутон DVD
бутон TUNER
бутон AUX
бутон PORt
бутон за избор на RDS
бутон SUBTITLE
бутон PAUSE
бутон PLAY
бутон STOP
бутони SEARCH
27
28
бутон MUTE
29
бутон TUNING/CH
30
бутон REMAIN
31
бутон RETURN
12
бутон PL II MODE
13
бутон TUNER MEMORY
32
бутон EXIT
14
33
бутон CANCEL
15
SD(Standard Definition)/HD(High
Definition)
бутон ZOOM
34
бутон SOUND EDIT
16
бутон LOGO
35
бутон REPEAT
17
Бутон CD RIPPING (CD ЗАПИС)
бутон SLEEP
18
бутон MO/ST
36
37
38
39
бутон P.BASS
40
бутон SLOW
19
20
бутон PL II EFFECT
Бутон SOURCE (ИЗТОЧНИК)
● дистанционно управление
бутон POWER
BUL
1
бутон DSP/EQ
бутон DIMMER
Поставяне на батерии
1. Отстранете капака
2. Поставете две батерии 1.5V AAA,
на отделението за
като обърнете внимание на
батерии по посока на правилния им поляритет (+ и –).
стрелката.
3. Поставете капака
отново.
MM Моля, спазвайте инструкциите за правилно действие:
`` Поставете батерии в дистанционното управление според указания поляритет: (+) към (+) и (–) към (–).
`` Използвайте подходящи батерии. Батериите с еднакъв външен вид могат да имат различни напрежения.
`` Винаги сменяйте и двете батерии по едно и също време.
`` Не излагайте батериите на топлина или пламък.
13
НАСТРОЙКА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Можете да контролирате определени функции на вашия телевизор с това дистанционно управление.
Когато управлявате телевизора с дистанционното управление
1. Натиснете
бутон TV, за да изберете TV режим.
2. Н
атиснете бутона POWER, за да включите
телевизора.
3. Задръжте бутона POWER и въведете съответстващия на вашата марка телевизор код.
•Ако има повече от един код в списъка за Вашия
телевизор, въведете кодовете един по един, за да
видите кой от тях работи.
Пример: За телевизор Samsung
Като държите натиснат бутона POWER, използвайте
цифровите бутони, за да въведете 00, 15, 16, 17 или 40.
4. Н
астройката завършва, ако телевизорът се изключи.
• Вие можете да ползвате TV POWER, VOLUME, CHANNEL или цифровите бутони (0~9).
MM `` При някои марки телевизори е възможно дистанционното управление да не работи.
Освентова,взависимостотмаркатателевизор,някоиоперациинесавъзможни.
`` Ако не настроите дистанционното управление с кода за марката на вашия телевизор,
то работи като Samsung по подразбиране.
Обхват на действие на дистанционното управление
Дистанционното може да се използва от разстояние до приблизително 23 фута (7 метра) по права
линия.
Освен това, хоризонталният ъгъл на насочване към сензора за дистанционното трябва да е до 30°.
FUNC.
14
No.
No.
Марка
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Код
Марка
BUL
Списък с телевизионните честоти
Код
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● дистанционно управление
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
свързване
Този раздел включва различни методи за свързване на цифровото домашно кино с други външни
компоненти.
Преди да преместите или монтирате продукта се уверете, че захранването е изключено и кабела
отстранен.
Свързване на колоните
2,5 до 3 пъти размера на телевизионния екран
Разполагане на DVD плейъра
Поставете я върху стойка или рафт на шкаф, или под стойката за телевизора.
Избор на положение за слушане
Положението за слушане трябва да се намира на около 2,5 до 3 пъти разстояние с размера на екрана на
телевизора отдалечено от телевизора.
Пример :За телевизор 32" - 2~2,4 м (6~8 фута)
За телевизор 55" - 3,5~4 м (11~13 фута)
Предни високоговорители ei
Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за слушане, обърнати навътре (около 45°) към вас.
Поставете високоговорителите така, че "пищялките" да са на същата височина като ушите ви.
Подравнете предната лицева повърхност на предните високоговорители с предната лицева повърхност на
централния високоговорител, или ги поставете малко пред централния високоговорител.
Централен високоговорител
f
Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните високоговорители. Можете също така да го
поставите директно над или под телевизора.
Задни говорители
hj
Разположете говорителите зад позицията за слушане. Ако няма достатъчно място, поставете ги така, че да бъдат
обърнати един към друг. Поставете ги на около 60 до 90 см (2 до 3 фута) над ушите ви, с лице малко надолу.
а разлика от предните и централните високоговорители, задните високоговорител се използват за
* Звъзпроизвеждане
главно на звукови ефекти, и от тях не винаги се чува звук.
Събуфър
Положението на събуфъра не е от толкова критично значение. Можете да го поставите където желаете.
16
BUL
Компоненти на високоговорителите
HT-Z220
(L)
(R)
(L)
Преден
(R)
заден
Събуфер
Централен
● свързване
HT-TZ222
ВИНТ (малък): 10EA
Централен
(L) (R)
(L)
Преден
ВИНТ (голям): 2EA
(R)
заден
ПОСТАВКА
Bиcokorobopитe
пи kaбeпи
ПОСТАВКА НА
СТОЙКАТА
Събуфер
HT-TZ225
ВИНТ (малък): 20EA ВИНТ (голям): 4EA
Централен
(L) (R)
(L) (R)
Преден
заден
ПОСТАВКА
Bиcokorobopитe
пи kaбeпи
ПОСТАВКА НА
СТОЙКАТА
Събуфер
Подова стойка за предни/задни
Как да инсталирате високоговорителя на стойката
HT-TZ222 – Предни високоговорители
HT-TZ225 – Предни/Задни високоговорители
1. Обърнете СТОЙКАТА надолу и я
свържете с ОСНОВАТА.
ПОСТАВКА
НА СТОЙКАТА
STAND BASE
2. Вкарайте пет малки ВИНТА в петте отвора,
означени със стрелки, с помощта на отвертка,
както е показано на илюстрацията.
3. Свържете сглобената стойка към
ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ.
4. Вкарайте друг голям ВИНТ в отвора на гърба
на високоговорителя с помощта на
отвертка,както е показано на илюстрацията.
2
1
STAND
ПОСТАВКА
3
4
ГОВОРИТЕЛ
ПОСТАВКА
17
свързване
Свързване на предни, централни, задни и събуферни високоговорители
1. Натиснете ограничителя на клемата от задната страна на
говорителя.
2. Поставете черния проводник в черната клема (-), сивия
проводник в сивата клема (+) и освободете ограничителя.
Черен Червен
3. Свържете другия край на високоговорителния кабел към съединителните гнезда отзад на системата за домашно кино и безжичния приемащ модул.
• Уверете се, че цветовете на съединителните кабели съвпадат с тези на гнездата.
HT-Z220
Централен говорител
Преден говорител (L)
Преден говорител (R)
ipod
AUX IN 2
Заден говорител (L)
Заден говорител (R)
Събуфер
HT-TZ222
Преден говорител (R)
Преден говорител (L)
Централен говорител
ipod
Заден говорител (R)
Заден говорител (L)
Събуфер
18
BUL
Свързване на предни, централни, задни и събуферни високоговорители
HT-TZ225
Преден говорител (L)
● свързване
Преден говорител (R)
Централен говорител
ipod
AUX IN 2
Заден говорител (R)
Заден говорител (L)
Събуфер
`` Не допускайте деца да играят зад говорителите. Могат да се наранят, ако говорителят
падне.
`` При свързване на кабелите на говорителите, се уверете, че спазвате поляритета (+/ –).
`` Пазете говорителите на събуфера от деца, за да не могат да вмъкват ръцете си или
други предмети в канала (отвора) на говорителя на субуфера.
`` Не окачвайте събуфера на стена през канала (отвора).
MM `` Ако поставите колоната в близост до телевизионния екран, е възможно да се
промени цвета на картината. Ето защо, говорителят не трябва да бъде в близост до
телевизора.
19
свързване
СВЪРЗВАНЕ НА БЕЗЖИЧНИЯ ПРИЕМАЩ УСИЛВАТЕЛ
Модул за безжично приемане (SWA-4000/4100)
Централен говорител
Преден говорител (R)
Преден говорител (L)
ipod
Събуфер
HT-Z220/TZ222
HT-TZ225
Заден говорител (L)
Заден говорител (L)
Заден говорител (R)
Заден говорител (R)
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
MM `` Задните високоговорители на HT-Z220/TZ222/TZ225 също могат да се включат към безжичния
модул (SWA-4000/4100), ако го купите отделно.
20
BUL
1. Свържете предния и централен говорители към събуфера
по указания на страници 18~19 начин
3. Свържете левия и десен задни говорители към модула на безжичния
приемник.
AUX IN 2
С наклонената страна
наляво
ТХ картата
4. Поставете захранващия кабел на безжичния приемащ модул в
контакта.
MM `` Поставете безжичния приемник зад позицията на слушателя. Ако безжичният
приемник е твърде близо до основния блок, е възможно да чувате дължащи се на
смущения прекъсвания в звука.
`` Ако използвате микровълнови печки, безжични LAN карти, Bluetooth или други
устройства, работещи на същата честота (5,8/2.4GHz) в близост до системата, е
възможно да чувате прекъсвания в звука поради смущения.
`` Разстоянието на предаване от главното устройство до безжичния приемащ модул е около
10 м, но може да е различно, в зависимост от вашите условия. Ако между основния блок и
безжичния приемник има железобетонна или метална стена, е възможно системата да не
функционира, тъй като радиовълните не могат да проникват през метал.
`` Ако основното устройство не направи безжична врьзка.системата се нуждае от ID
настройка между основното устройство и модула за безжично приемане.Когато основното
устройство се изключи.натиснете чифровите бутони на дистанчионното управление “0” ➞
“1”➞ “3” ➞“5” и устройството се включва.Когато модульт за безжично ириемане се
включи.натиснете бутона TID SETУ отзад на телевизора за 5 секунди.
`` Не поставяйте никаква друга карта, освен TX картата, предназначена за уреда.
Ако се използва друга TX карта, уредът може да се повреди или картата да не може
лесно да се извади.
`` Не поставяйте ТХ картата обърната или в обратна посока.
`` Поставяйте ТХ карти при изключено положение на основния блок. Поставянето на
карта при включено положение може да доведе до проблеми.
`` Ако е поставена TX картата и настройката на безжичния приемащ модул е завършена,
звукът не се извежда от съединителите на задния говорител на главното устройство.
`` Антената на безжичния приемник е вградена в него. Пазете блока от вода и влага.
`` За оптимално възпроизвеждане се уверете, че в областта около приемника няма
предмети.
`` Ако не се чува звук от задните безжични високоговорители, превключете
режима на DVD 5.1 канала или Dolby ProLogic II.
`` В режим 2-CH от говорителите на безжичния приемник не се чува звук.
21
● свързване
2. Поставете ТХ картата в устройството за свързване на ТХ
карти (WIRELESS) от задната страна на основния модул
приизключен основен модул.
• Дръжте TX картата така, че наклонената страна сочи наляво и
поставете картата в порта.
• ТХ картата разрешава комуникацията между основния модул и
безжичен приемник.
свързване
Свързване към извода Video Out на телевизора
Изберете някой от трите метода за свързване към телевизор.
FM ANT
AUX IN
МЕТОД 2
МЕТОД 1
(в доставката)
МЕТОД 3
МЕТОД 1: HDMI
Свържете доставения със системата HDMI кабел от извода HDMI OUT от задната страна на основния модул към входа HDMI IN
на телевизора. HDMI ви позволява да гледате филми във формат High Definition на вашия HDTV
МЕТОД 2: Компонентно видео
Свържете приложения видео кабел от извода VIDEO OUT на гърба на DVD плейъра към извода VIDEO IN на вашия телевизор.
МЕТОД 3: Scart
Ако телевизорът е оборудван с вход SCART, трябва да свържете конектора Scart (не се доставя със системата ) към извода AV
OUT върху задния капак на основния модул и към извода SCART IN на телевизора.
Функция VIDEO SELECT (избор на видео)
Натиснете и задръжте цифровия бутон 0 (VIDEO SEL.) на дистанционното управление за повече от 5 секунди.
• На дисплея се показва <COMPOSITE> или <RGB>. В този момент натиснете цифровия период 0 (VIDEO SEL.) за кратко, за
да изберете измежду <COMPOSITE> и <RGB>.
• Ако вашият телевизор е снабден със SCART (RGB вход), натиснете цифровия бутон 0 (VIDEO SEL.), за да изберете RGB
режим.
Настройките на Scart могат да подобрят качеството на картината.
• Ако вашият телевизор не е снабден със SCART (RGB вход), натиснете цифровия бутон 0 (VIDEO SEL.), за да изберете
КОМПОЗИТЕН режим.
MM
``
``
``
Наличните разделителни способности от HDMI изход са 480p(576p), 720p,1080i/1080p.Вж. стр.
Продуктът работи в режим на редова развивка 576i (480i) за компонентен изход.
Ако за връзка между телевизора Samsung и основния модул използвате HDMI кабел, можете да управлявате системата за
домашно кино от дистанционното управление на телевизора. Това е единственият начин телевизор на SAMSUNG да
поддържа функция Anynet+ (HDMI-CEC).
`` Ако вашият телевизор Samsung има такова
22
лого, той поддържа Anynet+ функцията.
Изходният видео сигнал на плейъра ще се промени автоматично в режим HDMI, когато свържете
HDMI кабел при включено електрозахранване.
Функция HDMI
Избор на резолюция
Можете да изберете резолюция за функцията.
В режим Stop (стоп) натиснете и задръжте бутона на
дистанционното управление SD/HD (стандартна
резолюция/висока резлюция).
• Възможен е избор между 576p(480p), 720p,
1080i/1080p.
• SD (стандартна разделителна способност) има
стойност 576p(480p) HD (висока разделителна
способност) - 720p, 1080i/1080p.
MM `` Ако телевизорът не поддържа избраната
резолюция, няма да виждате картината правилно.
`` Когато е свързан HDMI телевизор, композитният
(видео) и компонентният видеосигнали не се
предават.
`` За повече информация относно начина на избор на
видеоизточник за телевизора, вижте ръководството
на телевизора.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) (мултимедиен
интерфейс с голяма разделителна
способност)
Този уред предава видео сигнали
без да се налага да ги конвертирата
в аналогови. Можете да получите
ясен образ, като свържете телевизор
с тази функция.
23
● свързване
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI е интерфейс, който позволява предаване на видео и аудио данни с един-единствен конектор.
Като използва HDMI, DVD системата за домашно кино предава цифров видео и аудио сигнал и показва
жива картина на телевизор с вход за HDMI.
• Описание на HDMI свързването
HDMI конектор – поддържа данни за видео и цифрово аудио.
- HDMI подава само изцяло цифров сигнал към телевизора.
- Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието),
на екрана ще се появят смущения.
• Защо Samsung използва HDMI?
Аналоговите телевизори изискват аналогов видео/аудио сигнал. При възпроизвеждане на DVD
обаче, данните предавани към телевизора са цифрови. По тази причина се изисква или
дигитален-към-аналогов конвертор (в DVD системата за домашно кино) или аналогов-къмдигитален конвертор (в телевизора).
При преобразуването качеството на картината се влошава поради шум и загуба на сигнала. HDMI
технологията е по-добра, защото не изисква цифрово-аналогово преобразуване и е изцяло
цифров сигнал от плейъра към вашия телевизор.
• Какво е HDCP?
HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието) е система за защита от копиране на DVD
съдържанието възпроизвеждано чрез HDMI. Тя осигурява защитена цифрова връзка между видео
източник (компютър, DVD и др.) и устройство за показване (телевизор, проектор и др.). Съдържанието
се криптира при изходното устройство, за да се предотврати неразрешеното копиране.
• Какво е Anynet+?
Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано управление на това устройство чрез
телевизор Samsung с функция Anynet+.
лого, той поддържа Anynet+ функцията.
- Ако вашият телевизор Samsung има такова
-Ако включите плейъра и поставите диск, плейърът ще започне да възпроизвежда диска и
телевизорът ще се включи автоматично и ще превключи на режим HDMI.
- Ако включите плейъра и натиснете бутона Play (Възпроизвеждане) при вече поставен диск,
телевизорът ще се включи веднага и ще превключи на режим HDMI.
BUL
Функция за автоматично откриване на HDMI сигнал
свързване
Функция HDMI
Използване на Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ е функция, която може да бъде използвана за управление на основния модул с дистанционно
управление за телевизор Samsung. Чрез свързване с кабел
С Anynet+
HDMI на системата за домашно кино към телевизор на
Можете да оперирате със системата
Samsung. (Това е единственият начин телевизор на SAMSUNG
за домашно кино, да включите
да поддържа функция Anynet+.)
телевизора или да гледате филм
1. Свържете основния модул на системата за домашно кино към
чрез натискане на бутона Play
телевизор на Samsung с кабел HDMI. (Вижте страница 22)
(възпроизвеждане) на дистанционното
2. Задайте функцията Anynet+ на телевизора.
управление на Samsung.
(За повече информация направете справка в наръчника
за инструкции на телевизора.)
• Можете да управлявате системата за домашно кино като
използвате дистанционното управление на телевизора.
Бутони : ,
,
,
, , и , бутон, ~
бутон)
Ако изберете TV (телевизор)
Задайте Anynet+ (HDMI CEC) да бъде включено, като натиснете бутона Anynet+ на дистанционното управление на телевизора.
• Receiver : On : Можете да слушате звук от системата за домашно кино.
• Receiver : Off : Можете да слушате звук от телевизора.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
Move
Enter
Exit
Ако изберете THEATER (кино)
Изберете THEATER to connect и задайте опцията за всеки елемент
по-долу.
• View TV : Ако Anynet+ (HDMI-CEC) е включено и изберете гледане на телевизия, системата за домашно кино ще
превключи автоматично на цифров входен режим.
• Theater Menu : Имате достъп до менюто за управление на MOVE ENTER
EXIT
системата за домашно кино.
• Theater Operation : Ще видите информация за възпроизвеждане
от диск на системата за домашно кино.
Можете да управлявате работа с диска на домашното кино, например
заглавие, глава и смяна на субтитрите.
• Receiver : On : Можете да слушате звук от системата за домашно кино.
• Receiver : Off : Можете да слушате звук от телевизора.
изберете "гледане на телевизия", ако искате да чувате звука на телевизора през
MM `` Ако
цифровия вход, трябва да свържете оптичен кабел между телевизора и домашното кино.
BD Wise (само за продукти на Samsung)
Можете да изберете да използвате менюто BD Wise само ако системата за домашно кино на
Samsung е свързана с телевизор Samsung, който поддържа BD Wise посредством HDMI кабел.
• Какво е BD Wise?
BD Wise автоматично регулира настройките на съвместимите с BD Wise продукти на Samsung до
оптималните стойности помежду им.
Тази функция е активирана само ако съвместими с BD Wise продукти на Samsung са свързани един с
друг посредством HDMI кабел.
• За използване на BD Wise
1.Използвайте HDMI кабела, за да свържете системата за домашно кино на Samsung със
съвместим с BD Wise телевизор Samsung.
2.Включете всяко меню BD Wise на системата за домашно кино на Samsung и съответно на
телевизора Samsung.
- Това ще оптимизира качеството на картината според съдържанието (в диска, DVD и др.), което искате да бъде възпроизведено.
- Това също ще оптимизира качеството на картината между системата за домашно кино и съвместимите с BD Wise телевизори Samsung.
искате да промените разделителната способност в режим
MM `` Ако
BD Wise, трябва предварително да изключите режима BD.
LANGUAGE
`` Ако изключите BD Wise, разделителната способност на
24
свързания телевизор ще бъде автоматично настроена на
нейната максимална разделителна способност.
`` BD Wise ще бъде деактивирана, ако плейърът е свързан с
устройство, който не поддържа BD Wise.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
AUX : Заден панел
BUL
Свързване на аудио от външни компоненти
OPTICAL (Оптичен) : Заден панел
FM ANT
FM ANT
Външен аналогов компонент
● свързване
ОПТИЧЕН
кабел (не се
доставя)
Аудио кабел (не се доставя)
Ако външният аналогов
компонент има само един
аудиоизход, го свържете отляво
или отдясно.
Външен цифров компонент
AUX : Свързване на външен аналогов компонент
Компоненти с аналогов сигнал, например, видеокасетофон.
1. Свържете изхода AUX IN (Audio) на системата за домашно кино към извода Audio Out на
външния аналогов компонент.
• Уверете се, че сте спазили цветовите съответствия.
2. Н
атиснете бутона AUX на дистанционното управление и изберете вход AUX.
• Можете да използвате също бутона FUNCTION на главното устройство.
Превключванията на режимите са както следва :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
MM `` Можете да свържете извода Video Output (Видео изход) на вашия видеокасетофон към
телевизора, и да свържете изводите Audio Output (Аудио изход) на видеокасетофона
към този продукт.
OPTICAL : (Оптичен) Свързване на външен цифров компонент
Компоненти с цифров сигнал като приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник (сет-топ бокс).
1. Свържете цифровия вход (OPTICAL) към цифровия изход на външния цифров компонент.
2. Натиснете бутона AUX на дистанционното управление и изберете вход DIGITAL IN.
• Можете да използвате също бутона FUNCTION (ФУНКЦИЯ) на главното устройство и изберете
D-IN.
Превключванията на режимите са както следва :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
25
свързване
Свързване на УКВ антена
1. Свържете доставената УКВ антена към УКВ коаксиален извод 75Ω.
2. Бавно
движете антената, за да намерите мястото на най-добро приемане на сигнала, след което я фиксирайте.
FM ANT
FM ANT
УКВ антена
(доставя се с продукта)
MM ``
Уредът не приема АМ честоти.
Вентилатор
Вентилаторът предоставя свеж въздух към уреда, за да се избегне прегряване.
Моля, внимавайте за следните неща:
• Уверете се, че уредът е добре проветрен. Ако вентилацията е слаба, температурата в уреда може да се
повиши прекалено и да повреди уреда.
• Не пречете на вентилатора или вентилацонните дупки.
(Ако вентилаторът или отворите са покрити с вестници и парцали, може да се повиши температурата и да се
получи повреда или пожар).
FM ANT
26
BUL
Преди да използвате системата за домашно кино
Телевизорите Samsung могат да се управляват с дистанционното управление на DVD системата за
домашно кино.
FUNC.
1. Включете захранващия кабел на основния модул към
източник на променливо захранване.
2. Натиснете бутона DVD RECEIVER, за да работите с DVD
домашното кино.
3. Натиснете бутона FUNCTION (функция), за да активирате
възпроизвеждане на DVD/CD.
4. Натиснете бутона TV (телевизор), за да преминете в режим
на телевизор.
VIDEO
5. Натиснете бутона POWER за включване на системата.
6. Натистете SOURCE, за да превключите на видеоканал.
Избор на видео формат
Натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона Цифров бутон
7 на дистанционното управлевие при изключена система.
• Видеосистемата е настроена в режим "PAL" по
подразбиране.
• На екрана се появяват "NTSC" или "PAL". Краткото
натискане на бутон Цифров бутон 7 в този момент
води до избор на"NTSC" или "PAL".
• Всяка страна има свой стандарт за видеоформат.
• За нормално възпроизвеждане, видеоформатът на
диска трябва да съвпада с този на телевизора.
27
възпроизвеждане
Възпроизвеждане на дискове
dB
1. Натиснете бутона OPEN/CLOSE (
) (отвари/затвори) за
отваряне на устройството за поставяне на дискове.
FUNC.
STANDBY
2. Поставете диск.
• Поставете внимателно диска с етикета нагоре в устройството.
3. Затворете устройството за поставяне на дискове като
отново натиснете бутона OPEN/CLOSE (
).
• Възпроизвеждането започва автоматично.
За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP (стоп) ( ).
• При еднократно натискане на дисплея се изписва PRESS PLAY (натиснете бутона за
възпроизвеждане) и в паметта се записва мястото, на което е прекъснато възпроизвеждането на
диска. При натискане на бутоните PLAY ( ) (възпроизвеждане/пауза) или ENTER (въвеждане),
възпроизвеждането се възстановява от точката на прекъсване.
(Тази функция работи само с DVD дискове.)
• При двукратно натискане се изписва STOP (стоп) и, при натискане на бутона PLAY ( )
възпроизвеждането започва отначало.
За да прекъснете временно възпроизвеждането, натиснете бутона PAUSE (
(възпроизвеждане/пауза) по време на възпроизвеждане.
)
• За да възстановите възпроизвеждането, натиснете отново бутона PLAY ( ).
MM `` Първоначалният екран може да има различен облик, в зависимост от съдържанието на диска.
`` Пиратските дискове не могат да се изпълняват. В противен случай се нарушава CSS (Content
Scrambling System (система за разбиване на съдържанието : - вид система за защита от копиране).
28
BUL
Възпроизвеждане на MP3/WMA
Възможно е да се възпроизвеждат компактдискове за данни,(CD-R, CD-RW), кодирани във формат MP3/WMA.
A
1. Поставете диск MP3/WMA в устройството за дискове.
● възпроизвеждане
•На екрана се появява менюто MP3 и
възпроизвеждането започва автоматично.
•Обликът на менюто зависи от съдържащия
MP3/WMA диск.
•WMA-DRM не се възпроизвежда.
2. Изберете албум с бутоните ,,, в режим Stop
и натиснете ENTER.
• За избор използвайте бутоните ,.
3. За да промените албума, използвайте бутоните
,,,
иза избор на друг албум и натиснете ENTER.
4. За край на възпроизвеждането натиснете бутона STOP
(@) .
MM `` В зависимост от режима на запис, някои MP3/WMA-CDs могат да не се
възпроизведат.
`` Прегледайте таблицата за типа MP3-CD дискове, които се възпроизвеждат
нормално.
За да възпроизведете файл, като изберете иконата му.
• Натиснете с курсора бутон ,,, в режим Stop и изберете желаната икона от горната
част на менюто.
Музикални файлове : Само за музикални файлове
Файлове със снимки : Само за снимки
Видео файлове : Само за видео файлове
.
.
.
Икона на всички файлове : За да видите всички файлове,
изберете иконата
.
29
възпроизвеждане
Възпроизвеждане на JPEG диск
Заснетите с цифров фотоапарат или видеокамера изображения, а също и JPEG файловете от компютъра, могат да
бъдат записани на компактдиск и след това възпроизведени от системата за домашно кино.
G
Режим на слайдове
Поставете диск JPEG в устройството за дискове.
• Възпроизвеждането започва автоматично. Всяко изображение се показва за около 5 секунди,
след което се визуализира следващото изображение.
Натиснете бутон [,] за преминаване към следващия слайд.
• Слайдовете се сменят при всяко натискане на бутона.
G
Функция Flip/Rotate (завъртане/обръщане)
Натиснете ,,, по време на възпроизвеждане.
Оригинално изображение
бутон: Обръщане вертикално
бутон: Завъртане
90° в посока, обратна
на часовниковата
стрелка.
бутон: Завъртане
90° в посока на
часовниковата стрелка.
бутон: Обръщане хоризонтално
ENTER SELECT
MM `` Максималната резолюция, поддръжана от уреда е 5120 х 3480 (или 19.0 MPixel) за
стандартен JPEG оайл и 2048 х 1536 (или 3.0 MPixel) за последователни файлове със
снимки.
30
BUL
Възпроизвеждане на DivX
Функциите на тази страница се отнасят за възпроизвеждане на DivX дискове.
Skip Forward/Back (Пропусни напред/назад)
D
При възпроизвеждане, натиснете бутона [,].
Търсене Напред/Назад
D
За възпроизвеждане при по-висока скорост натиснете ( или ).
• Всеки път, когато натиснете бутона променяте :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
Функция за прескачане с 5 минути
D
При възпроизвеждане, натиснете бутона ,.
• При натискане на бутона  се придвижвате с 5
минути назад.
• при натискане на  се придвижвате с 5 минути
назад.
Audio Display (Звуков съпровод)
D
Натиснете бутона AUDIO.
• Ако има повече от един език на аудиото, можете да
превключвате между езиците.
• При всяко натискане на бутона се прави избор
между
AUDIO (1/N, 2/N ...) и .
MM ``
този символ се появява, когато има само
един език.
Subtitle Display (Показване на субтитри)
D
Натиснете бутона SUBTITLE.
• Всеки път, когато натиснете бутона, Вие ще избирате
между SUBTITLE (1/N, 2/N ...) и SUBTITLE OFF.
• Ако на диска има само един файл със субтитри, той
се възпроизвежда автоматично.
• Вижте точка 2 (Функция надписи) на следващата
страница за повече подробности за използване на
субтитри при DivX дискове.
31
● възпроизвеждане
• за да отидете на следващ запис, натиснете бутона
] ако на диска има повече от 2 файла.
• За да отидете на предишен запис, натиснете бутона
[ ако на диска има повече от 2 файла.
възпроизвеждане
D
Ако на диска има повече от един файл
Ако на диска има повече от един файла е вероятно подразбиращите се субтитри да не
съвпаднат с филма и да се наложи да изберете
ръчно език за субтитри както следва:
1. В режим Stop (стоп) натиснете бутон , изберете
желаните субтитри ( ) от телевизионния екран и
натиснете, бутона ENTER (вход).
2. След като изберете желания DivX файл от
телевизионния екран, филмът започва да се
възпроизвежда нормално.
DivX(Digital internet video eXpress)
Разработеният от Microsoft формат DivX се основава на формата MPEG4, осигуряващ звук и
картинни данни през интернет в реално време. MPEG4 се използва за кодиране на МР3, така че
да можете да гледате филми с много добро качество.
1. Поддържани формати
Продуктът поддържа следните медийни формати. При несъвместимост на аудио или видео
формат възникват проблеми в картината.
Поддържани видеоформати :
Формат
AVI
WMV
Bit Rate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Поддържани аудиоформати
Формат
MP3
WMA
AC3
DTS
Bit Rate
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Честота на
семплиране
44.1khz
• Файловете DivX от звуков и видео тип, създадени във формат DTS, могат да поддържат само до
6Мbps.
• АСПЕКТНО СЪОТНОШЕНИЕ:Въпреки че фабричната настройка за DivX резолюция е 640X480
пиксела , този проудкт поддържа резолюция 800 х 600 пиксела . Екран с по-голяма резолюция от
800 няма да се поддържа.
• Когато възпроизвеждате диск, чиято честота е по-голяма от 48kHz UAu 320kbps, е възможно
картината по време на възпроизвеждането да се развали.
2. Ф
ункция Caption
• За да използвате тази функция, Вие трябва да имате опит във видео заснемането или
редактирането, за да можете да работите с нея.
• За да работите с тази функция, е необходимо да запазите файла (*smi) със същото име, така
че да бъде в една и съща папка с медийния файл на DivX (*avi).
Пример: Главна директорияSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• До 60 буквено-цифрови знака или 30 източно азиатски знака (двубайтови знаци, за корейски
и китайски) за име на файл.
32
Информация на екран за диска
dBAGD
BUL
Използване на функцията Playback
Можете да получавате информация за диска на екрана.
Натиснете бутона INFO.
● възпроизвеждане
MM `` Информационният дисплей е различен в зависимост от диска.
`` В зависимост от диска, се появяват DTS, DOLBY DIGITAL или PRO LOGIC.
На телевизионния екран се появява
ако този символ се появи на екран, докато натискате
бутона, това означава, че функцията не е достъпна за
съответния режим.
Проверка на оставащото време
dBA
Натиснете бутона REMAIN.
• за да проверите общото и оставащото време на
заглавието или главата.
При натискане на бутона Remain
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
33
възпроизвеждане
Търсене Напред/Назад
dBAD
Натиснете бутона (,).
• Всеки път скоростта на възпроизвеждането се
променя, както следва :
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
MM `` По време на бързо възпроизвеждане на CD или MP3-CD, звук се чува само при 2х
скорост, но не и при 4х, 8х и 32х.
Бавно възпроизвеждане
dD
Натиснете бутона SLOW.
• Всеки път скоростта на възпроизвеждане се променя
както следва :
➞*1/4 ➞*1/8 ➞&1/2 ➞&1/4 ➞&1/8 ➞
d *1/2
PLAY
D *1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞  PLAY
MM `` Не се чува звук по време на бавно възпроизвеждане и бавно движение.
`` Бавното възпроизвеждане назад не работи при DivX дискове.
Прескачане на сцени/записи Натиснете бутон [,].
• Всеки път, когато натиснете бутона по време на
възпроизвеждането, отивате на предишна или
следваща глава, запис или сцена.
• Не можете да прескачате главите последователно.
34
dA
Повторно възпроизвеждане
dBAGD
BUL
Използване на функцията Playback (плейбек)
Функцията за повторно възпроизвеждане позволява да
повторите глава, запис, заглавие или директория.
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
AGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT : DISC
➞ REPEAT : OFF
Опции за повторение
CHAPTER : Повтаря само избраната глава.
TITLE : Многократно повтаря избраното заглавие.
RANDOM : В
ъзпроизвежда записите в разбъркан ред. (Вече възпроизведена пътека може да се
възпроизведе отново.)
TRACK : Многократно повтаря избрания запис.
DIR : Многократно повтаря избраната директория.
DISC : Многократно повтаря избрания диск.
OFF : Отменя Replay Playback (Многократно възпроизвеждане)
За да изберете режим повторение от формацията на екрана
dB
1. Натиснете двукратно бутона INFO.
2. Натиснете с курсора бутона , за да се придвижите до REPEAT (
).
3. Нтиснете с курсора бутона , за да се придвижите до
желания режим.
• За да изберете друг албум или изпълнение, повторете
стъпки 2 и 3 по-горе.
4. Натиснете бутона ENTER.
d OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
MM `` За дискове от тип DivX, MP3 и JPEG не можете да избирате Repeat Play (повторно
възпроизвеждане) от екрана на информационния дисплей.
35
● възпроизвеждане
Натиснете бутона REPEAT.
• Всеки път, когато натиснете този бутон по време на
възпроизвеждане, правите следните промени:
възпроизвеждане
d
А-В Повторение
Можете да възпроизвеждане неколкократно определена част от DVD или CD.
1. Натиснете двукратно бутона INFO.
2. Натиснете с курсора бутон  за придвижване до
дисплея REPEAT PLAYBACK ( ). A 3. Натиснете с курсора бутона , за да изберете
позиция А- и натиснете ENTER за начало на
желания сегмент.
• когато е натиснат бутонът ENTER, избраната
A -?
позиция ще е запаметена.
REPEAT : AÐ
4. Натиснете бутона ENTER в края на сегмента, който
желаете да възпроизвеждате.
• този сегмент ще се възпроизвежда отделно.
A-B
dЗа нормално възпроизвеждане натиснете , и изберете OFF
.
MM `` Функцията A-B Repeat (повторение на А-В) не работи с дискове DivX, MP3 или JPEG.
A TO B REPEAT ON
Функция Step (постъпково изпълнение)
Натиснете бутона STEP.
• Картината се измества един кадър напред при всяко
натискане на бутона по време на възпроизвеждането.
MM `` Не се чува звук по време на плейбек с постъпково изпълнение.
36
dD
d
Функция Angle (ъгъл)
BUL
Използване на функцията Playback (плейбек)
С помощта на тази функция можете да разглеждате една и съща сцена под различен ъгъл.
1. Натиснете бутона INFO.
2. Натиснете с курсора бутона , за да се придвижите до
) display.
ANGLE (
● възпроизвеждане
3. Натиснете с курсора бутоните , или цифровите
бутони, за да изберете желания ъгъл.
• При всяко натискане на бутон ъгълът се променя
както следва :
1/3 ➞
2/3 ➞
3/3 ➞
1/3
MM `` тази функция работи само при дискове, в които са записани сцени с много ъгли на
заснемане.
Функция Zoom (Screen Enlarge) (мащабиране (увеличение на екрана))
d
С помощта на тази функция можете да увеличите дадена
част от картината.
1. Натиснете бутона ZOOM.
2. Натискайки с курсора бутоните ,,, изберете
областта от картината, която искате да увеличите.
3. Натиснете
бутона ENTER.
• С всяко натискане на бутона ще се сменя режима.
ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3
➞ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
37
възпроизвеждане
Функция Audio Language Selection за DVD (избор на език за звука)
d
1. Натиснете бутона INFO двукратно.
2. Натиснете с курсора бутоните , или цифровите
бутони, за да изберете желания език.
• всяко натискане на бутона води до избор на
език, в зависимост от наличните на диска
(АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ФРЕНСКИ и т.н.)
EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3
Функция Subtitle Language Selection Function DVD (избор на език за субтитри)
d
1. Натиснете двукратно бутона INFO.
2. Натиснете с курсора бутона  , за да се придвижите до
SUBTITLE ( ) .
3. Натиснете с курсора бутона  или цифровите бутони, за
да изберете желания език.
EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞
EN 01/03
MM `` За да използвате тази функция, можете също да натиснете бутоните AUDIO (ЗВУК) или
SUBTITLE (СУБТИТРИ) на дистанционното управление.
`` Възможно е функциите Subtitle (Субтитри) и Audio Language (език на звука) да не са
налични, в зависимост от диска.
Директен достъп до песен/сцена
dBAG
dB
1. Натиснете бутона INFO.
2. Натиснете с курсора бутоните , или цифровите бутони, номерираните бутони, за да
изберете желаното ( ) и натиснете бутона ENTER.
3. Натиснете с курсора бутоните , , за да изберете
CHAPTER ( ) .
4. Натиснете с курсора бутоните , или цифровите
бутони, за да изберете желаната глава и натиснете
бутона ENTER.
5. Натиснете с курсора бутоните , , за да се
придвижите до опцията Time (време) ( ) .
6. Използвайте цифровите бутони, за да въведете
желаното Време и натиснете бутона ENTER.
38
BUL
Използване на функцията Playback (плейбек)
dBAG
Директен достъп до песен/сцена
● възпроизвеждане
AG
Натиснете цифровите бутони.
• за да изберете файл.
• Когато възпроизвеждате MP3 и JPEG, Вие не можете да
използвате , ,за да се движите в папката.
За да се движите, натиснете бутона STOP (@) и след
това бутоните-стрелки , бутона.
MM `` Можете да натиснете [,] на дистанционното управление
директно върху желаното заглавие, глава или запис.
`` В зависимост от диска може да няма възможност да се движите за избор на заглавие
или време.
d
Използване на меню
Можете да използвате менюто за избор на език, субтитри и т.н.
DVD менюто е различно за всеки диск.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете бутон Cursor ,, за да преминете към Disc
Menu (Меню на диска), и след това натиснете бутона
ENTER (Въвеждане).
• когато избирате диск меню и на диска няма няма
такова, ще се появи съобщение "This menu is not
supported".
3. Натиснете с курсора бутоните ,,, бутони за да
изберете желаната опция.
4. Натиснете бутона ENTER.
d Менюто се появява. Натиснете бутона EXIT за
изход.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Дисплеят на менюто на диска може да се различава, в зависимост от диска.
39
възпроизвеждане
d
Използване на менюто Title (Заглавие)
За DVD, които съдържат няколко заглавия, можете да видите заглавията на филмите.
Тази функция има различен облик, в зависимост от диска.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Използвайте бутоните , за да изберете Title Menu.
3. Натиснете бутона ENTER.
• Появява се главното меню.
dМенюто се появява. Натиснете бутон EXIT за
изход.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Заглавното меню може да е различно за всеки диск, в зависимост от диска.
40
Можете да се наслаждавате на медийни файлове, като картини, филми и музика, записани в MP3 плейър, USB
памет или цифрова камера, с висококачествено видео с 5.1 канала, като свържете устройството с памет към USB
порта на домашното кино.
1. Свържете USB устройството към USB порта от
предната страна на модула.
BUL
Възпроизвеждане на медийни файлове чрез функцията USB Host
FUNC.
● възпроизвеждане
2. Натиснете бутона FUNCTION на DVD плейъра или
бутона PORT на дистанционното управление, за да
изберете USB режима.
• На дисплея се появява USB и изчезва.
• На екрана на телевизора се появява дисплея на
менюто USB и файлът се възпроизвежда.
3. За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона
STOP (@).
Безопасно премахване на ПОРТ
Безопасно изваждане на USB уреда.
За да предотвратите повреди в паметта на USB устройството,
е необходимо да го премахнете безопасно преди да
изключите кабела на USB.
• Натиснете STOP (@) бутона два пъти подред.
Екранът ще покаже REMOVE USB.
• Отстранете USB кабела.
MM `` За да слушате музикалните си файлове с 5.1 канален звук от системата за домашното
кино, трябва да зададете режима на Dolby Pro Logic II да бъде Matrix.
`` В USB режим нямате възможност да сменяте разделителната способност или да използвате менюто НАСТРОЙКА, ако няма USB устройство, свързано с USB порта.
Прескачане напред/назад
При възпроизвеждане натиснете [,] бутона.
• При наличие на повече от един файл, натискането на
бутона ] води до избор на следващия файл.
• При наличие на повече от един файл, натискането на
бутона [ води до избор на предишния файл.
Fast Playback (бързо възпроизвеждане)
За да възпроизведете диск по-бързо, натиснете (,)
бутона.
• Всеки път, когато натиснете бутоните, скоростта на
възпроизвеждане ще се сменя по следните начини :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
41
възпроизвеждане
Спецификации на USB хост Спецификации на
USB хост
Несъвместимост
Функционални
ограничения
• Поддържа устройства, съвместими с USB 1.1 или USB 2.0.
• Поддържа устройства, свързани чрез кабел от типа USB A.
• Поддържа устройства, съвместими с UMS (USB устройство с външна памет) V1.0.
• Поддържа устройството, от което свързаното устройство се форматира във
файловата система FAT(FAT, FAT16, FAT32).
•Не поддържа устройство, което изисква инсталиране на отделен драйвер на
компютъра (Windows).
• Не поддържа свързване с USB концентратор.
• USB устройство, свързано чрез USB удължител, може да не бъде разпознато.
• USB устройство, което изисква отделен източник на захранване, трябва да бъде
свързано с плейъра с отделен захранващ кабел.
• Ако свързаното устройство има множество инсталирани дискове (или дялове),
може да бъде свързан само един диск (или дял).
• Устройство, поддържащо единствено USB 1.1 може да причини разлика в
качеството на картината в зависимост от устройството.
Съвместими устройства
1. USB устройство с външна памет
2. MP3 плейър
3. Цифрова камера
4. Сменяем HDD
• Поддържат се сменяеми HDD, оборудвани с по-малко от 160 Гбайта. Сменяеми HDD,
оборудвани със 160 Гбайта или повече, може да не бъдат разпознати в зависимост от
устройството.
• Ако свързаното устройство не работи поради недостатъчно захранване, можете да
използвате отделен захранващ кабел, за да осигурите достатъчно за правилната му работа
захранване. Съединителят на USB кабела може да е различен в зависимост от производителя
на USB устройството.
5. Четец на USB карта : Четец за USB с един вход и четец за USB с повече входове.
• В зависимост от производителя, е възможно да не се поддържа четец на USB карти.
• При инсталиране на повече памети е възможно възникване на проблеми.
Поддържани формати
Формат
Име на
файл
Разширение
на файл
Битова
скорост
Версия
Пиксели
Честота на
семплиране
Неподвижна
картина
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Музика
Филм
42
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) не се поддръжа.
• Дигитален фотоапарат, който използва РТР протокол или изисква инсталиране на програма, не
се поддържа.
• Уреди, използващ NTFS файлови системи не се поддържат. (Поддържат се само файлови
системи FAT 16/32 (Таблица за разпределение на файловете 16/32).)
• Не използвайте уреди с Janus MTP (Media Transfer Protocol).
BUL
настройка на системата
За ваше удобство можете да настройвате функциите на това DVD домашно кино за най-добро
използване в средата на вашия дом.
Настройка на език
Езикът на дисплея OSD (On-Screen Display) се задава като английски по подразбиране
● настройка на системата
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете с курсора бутона % за да изберете Setup и натиснете
бутона ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
3. Изберете LANGUAGE и натиснете бутона ENTER.
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
4. Натиснете с курсора бутоните $,% за да изберете
OSD LANGUAGE и натиснете бутона ENTER.
PASSWORD
:
CHANGE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. Натиснете с курсора бутоните $,% за да изберте желания език и
натиснете бутона ENTER.
• След завършване на инсталирането OSD може да остане
английски по ваш избор.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
• OSD LANGUAGE : Избор на OSD език
• AUDIO : Избор на субтитри (език на записа на диска)
• SUBTITLE
: Избор на Audio език (език на записа на диска)
• DISC MENU : Избор на език на менюто на диска (език на записа на диска)
a Ако дискът не е записан на езика, който сте избрали, няма да може
да се промени.
• OTHERS : За да изберете друг език, изберете OTHERS и въведете
кода на езика за вашата страна, вижте страница 61.
Могат да се избират езиците за АУДИО, СУБТИТРИ и
МЕНЮ НА ДИСКА.
НАСТРОЙКА НА РЕЖИМА HDMI VIDEO OUT
Изберете типа на изходящия сигнал от извода HDMI/OUT.
• YCbCr : Обикновено се избира това, когато се свързвате към
HDMI устройство.
• RGB : Предлага по-ярки цветове и по-плътно черно. Изберете
това, ако цветовете са бледи.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете с курсора бутона % за да изберете Setup и натиснете
бутона ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
3. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към HDMI VIDEO OUT,
и след това натиснете бутона ENTER (Въвеждане).
4. Натиснете с курсора бутоните $,% за да изберете желания екран
и натиснете бутона ENTER.
• След като сте направили настройките, можете да минете на
другия екран.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
43
настройка на системата
Настройки на телевизионния екран
В зависимост от типа на телевизора (широкоекранен или обикновен 4:3), можете да избирате съотношението
на екрана.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете с курсора бутона % за да изберете Setup и
натиснете бутона ЕNTER.
LANGUAGE
3. Натиснете с курсора бутона % TV DISPLAY и натиснете
бутона ENTER.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
4. Натиснете с курсора бутоните $,% за да изберете
желания екран и натиснете бутона ENTER.
• След като сте направили настройките, можете да
минете на другия екран.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Настройка на пропорциите на екрана (размера на екрана)
Съотношението между хоризонталната и вертикална развивка е 4:3, докато широкият екран има
развивка 16:9. Когато дискът е с различна дефиниция, трябва да настроите екрана според диска.
При стандартните телевизори избирате 4:3PS или 4:3LB, в зависимост от Вашите предпочитания.
Изберете WIDE/HDTV за широк екран.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Изберете за възпроизвеждане на картина 16:9 в режим pan & scan
(панорамиране и сканиране) на обикновен телевизор.
• Можете да виждате само централната част на екрана (при
странично изрязване в съотношение 16:9 на картината)
4:3LB (4:3 Letterbox)
Изберете за възпроизвеждане на картина 16:9 в режим letterbox на
обикновен телевизор.
• От долната и горна страна на екрана се появяват черни ленти.
WIDE/HDTV
Изберете, за да виждате картина 16:9 на широкоекранен телевизор.
• Можете да се наслаждавате на широкоекранно представяне.
MM `` Aко DVD e 4:3 формат, Вие не можете да го гледате на широк екран.
`` DVD се записват на различни формати, те изглеждат различни, в зависимост от
софтуера, на който са записани.
`` При работа в HDMI се преминава автоматично в широкоекранен режим.
44
Тази функция позволява да забраните на дадени филми и сцени, които не са подходящи за деца.
BUL
Настройка за родителски контрол (ниво на рейтинг)
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете с курсора бутона % за да изберете Setup и
натиснете бутона ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
3. Натиснете с курсора бутона % за да изберете PARENTAL и
натиснете бутона ENTER.
5. В
ъведете паролата и натиснете ENTER бутона.
• тази парола е въведена "7890"
• след въвеждане на настройките ще преминете на следвящия
екран.
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● настройка на системата
4. Натиснете с курсора бутоните $,% за да изберете желаното
ниво на защита и натиснете бутона ENTER.
• Ако изберете ниво 6, няма да бъде разрешено
възпроизвеждането на дискове от ниво 7 - насилие.
• Колкото по-високо е нивото, толкова по-неподходящо за
деца е съдържанието (насилие и съдържание от тип "само
за възрастни")
: ON
HDMI VIDEO OUT:
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
MM `` Функцията се изпълнява, само ако DVD дискът съдържа информация за ниво на
рейтинг.
Настройа на парола
Вие можете да въведете парола на нивото на контрол.
LANGUAGE
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
BD WISE
2. Натиснете с курсора бутона % за да изберете Setup и
натиснете бутона ENTER.
3. Натиснете с курсора бутона % за да изберете PASSWORD и
натиснете бутона ENTER.
MOVE
ENTER
: ON
RETURN
EXIT
4. Натиснете бутона ENTER.
5. Въведете паролата и натиснете ENTER бутона.
• Въведете старата парола, след това два пъти новата за потвърждение.
• С това процесът на настройка завършва.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MM `` Фабричната парола е "7890"
Ако забравите Вашата парола, ннаправете следното:
• Без да има поставен диск в плейъра, натиснете и задръжте бутон STOP (СТОП) (@) на
дистанционното управление в продължение на повече от 5 секунди. На екрана се появява
INITIAL (ИНИЦИАЛИЗИРАНЕ) и всички настройки се връщат към стойностите по
подразбиране.
• Натиснете бутона POWER.
Използването на функция RESET ще изтрие всички направени настройки.
Не я използвайте, освен ако това не е необходимо.
45
настройка на системата
Задаване на тапет
dG
Когато гледате DVD, JPEG CD, Вие можете да променяте фона.
1. По време на възпроизвеждането натиснете бутона PAUSE,
докато не се появят картините.
2. Натиснете бутона LOGO.
• COPY LOGO DATA – това съобщение ще се появи на екрана.
3. Устройството се изключва и включва отново.
• на екрана ще се появи избраният тапет.
• Можете да изберете 3 настройки.
COPY LOGO DATA
Възможност за избор на един от трите зададени екранни тапета
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете с курсора бутона % за да изберете Setup и натиснете бутона ENTER.
3. Натиснете с курсора бутона % за да изберете LOGO и натиснете бутона ENTER.
4. Натиснете с курсора бутона $,% за да изберете USER и натиснете бутона ENTER.
• За да изберете един от трите режима.
5. Н
атиснете бутона EXIT, за изход от меню настройки.
BD WISE
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
46
: ON
HDMI VIDEO OUT:
• ORIGINAL : Изберете за показване на емблемата на
Samsung.
• USER : Изберете, за да зададете желания фон.
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
LOGO
:
ORIGINAL
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
BUL
DivX (R) регистрация
За възпроизвеждане на потребителски видеоформат DivX (R) използвайте регистрационния код на
устройството. За повече информация, вижте www.divx.com/vot
Настройване на режима на говорителите
● настройка на системата
Изходните сигнали и честотата на говорителите се настройват автоматично, в зависимост от
тяхната конфигурация и използване
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете с курсора бутона % за да изберете Audio и
натиснете бутона ENTER.
3. Изберете SPEAKER SETUP и натиснете бутона ENTER.
4. Натиснете с курсора бутон ,,, за да се придвижите
до съответния говорител и натиснете бутона ENTER.
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• За C, SL и SR при всяко натискане на бутон режимът се превключва
последователно както следва : SMALL ➞ NONE.
• За L и R режимът се задава като SMALL.
• SMALL : И
збор при използване на говорителите.
• NONE : Изберете, когато няма свързани говорители
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
MM `` Режимът на говорителите може да варира, в зависимост от настройките за PRO LOGIC и
STEREO, (вижте страница 52).
Задаване на времезакъснението
Ако говорителите не могат да бъдат поставени на равни разстояния от позицията на слушателя,
можете да настроите времезакъснение за звуковите сигнали от централните и задни говорители.
1.
2.
3.
4.
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона % за да изберете Audio и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона % за да изберете DELAY TIME и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутон ,,, за да се придвижите до съответния говорител и натиснете
бутона ENTER.
5. Н
атиснете с курсора бутон , за задаване на времезакъснението.
• Можете да зададете времезакъснението за С между 00 и 05 mSEC, а за SL и SR - между 00 и 15 mSEC.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
47
настройка на системата
Задаване на времезакъснението на говорител
При възпроизвеждане в режим 5.1CH Surround Sound (съраунд звук 5.1CH) можете да се наслаждавате на
отличен звук, ако разстоянието между слушателя и всеки от говорителите е едно и също.
Тъй като звукът достига до мястото за слушане в различни времена, в зависимост от разположението на
високоговорителите, можете да настроите тази разлика, като добавите ефект на забавяне на звука в
централния и задните високоговорители.
Идеално разположение на
ЦЕНТРАЛЕН ГОВОРИТЕЛ
Настройка CENTER SPEAKER (ЦЕНТРАЛЕН ГОВОРИТЕЛ)
Ако разстоянието Dc е равно или по-голямо от Df на
фигурата, задайте режима като 0 ms. В противен случай
променете настройката според даденото в таблицата.
Разстояние между
Df и Dc
Времезакъснение
0.00 m 0.34 m 0.68 m 1.06 m 1.40 m 1.76 m
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
Настройка REAR (SURROUND) SPEAKERS (ЗАДНИ
(СЪРАУНД) ГОВОРИТЕЛИ)
Ако разстоянието Dc е равно на разстоянието Dr на
фигурата, задайте режима като 0 ms. В противен случай
променете настройката според даденото в таблицата.
Разстояние между
Df и Dc
Времезакъснение
MM `` При
Идеално
разположение на
ЗАДЕН
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
5 ms
Желателно е да разположите всички говорители в
този обхват.
Df : Разстояние от ПРЕДНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Dc : Разстояние от ЦЕНТРАЛНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Dr: Разстояние от ЗАДЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
0.00 m 1.06 m 2.11 m 3.16 m 3.62 m 5.29 m
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
PL II (Dolby Pro Logic II), времезакъснението може да бъде различно за всеки режим.
`` При AC-3 и DTS времезакъснението може да бъде зададено между 00 и 15mSEC.
`` Централният канал може да се настройва само при 5.1 канални дискове.
48
BUL
Задаване на тестов тон
Използвайте функцията Test Tone (тестов тон), за да проверите връзката с говорителите
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете с курсора бутона % за да изберете Audio и
натиснете бутона ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
● настройка на системата
3. Натиснете с курсора бутона % за да изберете TEST TONE и
натиснете бутона ENTER.
• Задава се последователно възпроизвеждане на тестов тон
от
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW този ред.
Ако при това отново натиснете бутон ENTER, тестовият
тон спира.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
STOP
EXIT
Настройка на звука
Можете да настроите баланса и нивото за всеки говорител.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете с курсора бутона % за да изберете Audio и
натиснете бутона ENTER.
3. Натиснете с курсора бутона % за да изберете SOUND EDIT и
натиснете бутона ENTER.
4. Натиснете бутона на курсора ,, за да изберете и настроите
желания елемент.
Натиснете бутона ,, за да регулирате настройките.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
49
настройка на системата
Настройка на звука
Ръчно настройване на силата на звука и баланса на говорител с бутона SOUND
EDIT (РЕДАКТИРАНЕ НА ЗВУКА)
Натиснете бутона SOUND EDIT и натиснете с курсора бутон ,.
Регулиране на баланса между предния и заден говорители
`` Можете да избирате между 0 и -6 или OFF.
`` Силата на звука намалява при приближаване към - 6
Настройка на нивото централен говорител/заден говорител/субуфер.
`` Силата на звука може да се регулира постъпково от +6dB до –6dB
`` Звукът се усилва при приближаване към +6dB и отслабва при приближаване към -6dB.
Задаване на DRC (Dynamic Range Compression
(компресия за динамичен обхват))
Тази функция балансира между най-силните и ниските звуци. Можете да използвате тази функция, за да се
насладите на Dolby Digital звук, когато гледате на тих звук през нощта.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете с курсора бутона % за да се придвижите Audio и
натиснете бутона ENTER.
3. Натиснете с курсора бутона % за да стигнете DRC и
натиснете бутона ENTER.
4. Натиснете с курсора бутоните , за да настроите DRC.
• При натискане с курсора на бутон  ефектът се усилва, а
при натискане на бутон  - намалява.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
CHANGE
50
BUL
Настройки на AV SYNC
Видео картината може да изглежда по-бавна от звука, ако уредът е свързан с дигигален телевизор. В този
случай настройте времето за забавяне на звука така, че да съвпадне с картината.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете с курсора бутона % за да се придвижите до
Audio и натиснете бутона ENTER.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
● настройка на системата
3. Натиснете с курсора бутона % за да изберете AV-SYNC и
натиснете бутона ENTER.
EXIT
4. Натиснете с курсора бутоните , за да изберете време на
закъснение AV-SYNC и натиснете бутона ENTER.
• Можете да настроите закъснение на дума от 0 ms до 300
ms. Настройте го на най-добрия вариант.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
RETURN
EXIT
Настройки за HDMI звук
Настройки за HDMI звук
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
2. Натиснете с курсора бутона  за да изберете Audio и
натиснете бутона ENTER.
3. Натиснете с курсора бутона  за да изберете HDMI AUDIO и
натиснете бутона ENTER.
4. Натиснете с курсора бутони , за избор на ON или OFF и
натиснете бутона ENTER (въвеждане).
• ON : и двата видео и аудио сигнали се излъчват по HDMI кабела,
а звукът се предава чрез тонколоните на телевизора.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• OFF : Видеосигналът се излъчва през HDMI връзката, а звукът се чува от говорителите на системата за домашно кино.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
RETURN
EXIT
MM `` Подразбиращата се настройка за HDMI е Audio OFF (изключена).
`` При използване на говорителите на телевизора, HDMI Audio автоматично се смесва
за 2 канала.
`` Когато е включено HDMI AUDIO, PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS не работят
51
настройка на системата
Функция Sound Field (DSP)/EQ (Звуково поле (DSP)/EQ)
DSP(Digital Signal Processor(процесор на цифровия сигнал) : Режимите DSP са създадени за симулиране
на различни акустични среди.
EQ : Можете да избирате ROCK, POPS за оптимизиране на звука за музикалния жанр, който
възпроизвеждате.
Натиснете бутона DSP/EQ.
• На дисплея се появява DSP
При всяко натискане на бутон изборът се променя както
следва:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞
MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
• POPS, JAZZ, ROCK : В зависимост от музикалния жанр,
можете да избирате между POPS, JAZZ, И ROCK.
• STUDIO : Дава усещане за присъствие в студио.
• CLUB : Симулира звука на клуб за танци със силен басов ритъм.
• HALL : Ясни вокали, както при присъствие в концертна зала.
• MOVIE : Дава усещане за кинотеатър.
• CHURCH : Дава усещане за присъствие в голяма църква.
• PASS : Избор за нормално възпроизвеждане.
MM `` Функцията DSP/EQ е налична само в режим STEREO.
Натиснете бутона за режим
PL II mode на дисплея, за разрешаване на режима STEREO.
`` Тази функция работи с CD, MP3-CD, DivX, тунер и Dolby Digital дискове.
`` При възпроизвеждане на кодиран за два или повече канала DVD диск автоматично се
избира многоканален режим и функцията DSP/EQ не работи.
Режим Dolby Pro Logic II
Можете да изберете желания звуков режим Dolby Pro Logic II.
Натиснете бутона
PL II MODE.
• При всяко натискане на бутон режимът се променя както следва:
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• MUSIC : Позволява да усетите съраунд ефекти при слушане на музика, както при присъствие на
истинско представление.
• CINEMA : Добавя реализъм към музикален саундтрак.
• PRO LOGIC : Ще
усетите реални многоканални ефекти, както при използване на пет говорителя,
само с преден ляв и десен говорители.
• MATRIX : Ще чувате 5.1 канален съраунд звук.
• STEREO : Изберете, за да слушате звук само от преден ляв и десен говорители и субуфер.
MM `` При избор на режим Pro Logic II свържете външното устройство към извода AUDIO
52
INPUT (L и R) Ако свържете само един от входовете (L или R) няма да имате
възможност да слушате съраунд звук.
`` Функцията PRO LOGIC II е налична само в режим STEREO
BUL
Ефект Dolby Pro Logic II
Тази функция работи само в режим Dolby Pro Logic MUSIC.
1. Натиснете бутона
MUSIC (Музика).
PL II MODE за да изберете режим
2. Натиснете бутона
PL II EFFECT.
● настройка на системата
3. атиснете бутоните , за да изберете желаната настройка
за ефект.
• PANORAMA : Можете да изберете или 0, или 1.
• C- WIDTH : Можете да избирате между 0 и 7.
• DIMENS : Можете да избирате между 0 и 6.
P.BASS
Функцията P.BASS (Сб БАС) предоставя басово усилване за подсилване на ниските честоти.
1. Натиснете бутона P.BASS, за да изберете режим
P.BASS.
2. Натиснете отново бутона P.BASS, за да изключите
режима P.BASS.
MM `` Функцията P.BASS е налична само при 2-канални LPCM източници, например MP3, DivX,
CD и WMA. Натиснете бутона P.BASS и на екрана ще се появи "POWER BASS ON".
`` P.BASS не работи при режимите DSP/EQ или DOLBY PRO LOGIC 2.
Ако натиснете P.BASS в режима DSP/EQ, режимът DSP/EQ автоматично се изключва,
а функцията P. BASS се включва.
53
радио
Запис на станции
Дистанционното управление
1. Натиснете бутона TUNER, за да изберете станция
(УКВ).
2. Настройте на желаната станция.
• Automatic Tuning 1 : Изберете станцията с
помощта на бутоните [,].
• Automatic Tuning 2 : Натиснете и задръжте
,,. за автоматично търсене на станцията.
• Manual Tuning : Бързо натискайте ,,. за
плавно увеличаване или намаляване на
честотата.
От предния панел на уреда
1. Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете станция (УКВ).
2. Изберете честота.
• Automatic Tuning 1 : Натиснете бутона STOP (@) за да изберете PRESET и после натиснете
бутоните [,] за да настроите станцията.
• Automatic Tuning 2 : Натиснете бутона STOP (@) за да изберете MANUAL и натиснете и
задръжте бутона [,] за автоматично търсетне.
• Manual Tuning : Натиснете бутона STOP (@) за да изберете MANUAL и натиснете за кратко
за избор на ниска или висока честота.
Натиснете бутона MO/ST за избор на Mono/Stereo
• Всяко натискане на бутона променя режима от STEREO на MONO.
• При по-слаб сигнал на станцията изберете MONO за по-чист звук.
Запис на станции
Пример : Ако желаете да запазите в паметта FM 89.10
1. Натиснете бyтона TUNER, за да изберете УКВ
станция.
2. Натиснете бутон ,,. за избор на 89.10.
3. Натиснете бутона TUNER MEMORY
4. Използвайте бутоните [,] за превъртане, за да
изберете номера.
• Можете да избирате от 1 до 15.
5. Натиснете повторно бутона TUNER MEMORY (памет на тунера).
6. За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.
• За да изберете записаната станция,
използвайте бутоните [,].
54
Използвайте RDS (система за радиоданни) при приемане на FM (УКВ) станции.
RDS позволява на УКВ станциите да изпращат допълнителни
сигнали. Например станциите изпращат своите имена, както
и информация за типа на излъчваната от тях програма, като
спорт, музика и т.н.
Описание на функцията RDS
• PTY (тип програма) : Показва типа на текущо излъчваната програма
• PS NAME (име на програмната услуга) : Указва името на излъчваната
станция, което се състои от 8 знака.
• RT (радиотекст) : Д
екодира излъчвания от станцията текст (ако има такъв), който може да се
състои от максимум 64 знака.
• CT (часовник) : Декодира часа в реално време от УКВ честотата.
• TA (обявяване на трафика) : TA ON (УТ ВКЛ.) показва, че уведомяването за трафик е включено.
MM `` Възможно е RDS да не работи правилно, ако станцията не излъчва правилно RDS
сигнали или ако сигналът е слаб.
`` Някои радиостанции не излъчват PTY, RT или СТ и, следователно, в тези случаи те не
са налични.
Показване на RDS сигналите
Можете да видите излъчваните на дисплея от радиостанцията RDS сигнали.
Натиснете RDS DISPLAY по време на слушане на
УКВ радиостанция.
`` П
ри всяко натискане на бутона дисплеят се променя,
за да покаже желаната информация. : PS NAME ;
RT ; CT ; Честота
• S (програмна услуга) : П
ри търсене, преди изписване на името на радиостанцията, се появява
<PS>. <NO PS> (няма PS) се появява, когато не е изпратен сигнал.
• RT (радиотекст) : П
ри търсене, преди изписване на изпращаното от станцията текстово съобщение,
се появява <RT>. <NO RT> (няма RT) се появява при липса на сигнал.
• Честота : честотата на станцията (различна от RDS услуга)
Относно изписваните на дисплея знаци
При показване на дисплея на сигналите PS или RT се използват следните знаци.
• Прозорецът на дисплея не прави разлика между малки и големи букви и винаги използва големи букви.
• Прозорецът на дисплея не може да показва букви с ударения, например <A> може да означава <À,
Â, Ä, Á, Å и Ã.>
55
BUL
Относно излъчването на RDS
радио
Индикация PTY (тип програма) и функция PTY-SEARCH (търсене на тип програма)
Едно от предимствата на услугата RDS е, че можете да намирате точно определен вид
програма от предварително зададени канали, като задавате кодове PTY.
Начини на търсене на програма при използване на кодове PTY
Преди да започнете, помнете...
• Функцията за търсене на PTY е приложима само за предварително избрани програми.
• Можете да преустановите търсенето по всяко време на процеса, като натиснете PTY SEARCH.
• Съществува времево ограничение при извършване на следните стъпки. Ако търсенето е
прекъснато преди да сте приключили, започнете отново от стъпка 1.
• При натискане на бутона на главното дистанционно управление, се уверете, че сте избрали
използваща го УКВ станция.
1. Натиснете PTY SEARCH докато слушате УКВ станция.
2. Натискайте PTY- или PTY+ докато на дисплея се
появи желаният код PTY.
• Дисплеят подава описаните отдясно PTY кодове.
3. Натиснете отново PTY SEARCH докато
избраният в предишната стъпка PTY код е все
още на дисплея.
• Централният модул търси в 15 предварително
избрани УКВ станции, спира при намиране на
желаната станция и я настройва.
Дисплей
Тип програма
NEWS
Новини, включващи мнения и отчети
AFFAIRS
Няколко теми, включващи текущи
инциденти, документалистика, дискусии
и анализ.
INFO
SPORT
EDUCATE
Информация, включваща мерки и
теглилки, прогнози, интересни за клиента
въпроси, медицинска информация и т.н.
Спортове
Образование
DRAMA
Драматизирни радио-сериали и т.н.
CULTURE
Национална или местна култура,
включително регионални проблеми,
социални науки, език, театър и т.н..
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
M.O.R.M
56
Дисплей
Тип програма
LIGHT M
Лека класическа музика – класическа
музика и инструментална и хорова музика
CLASSICS
Тежка класическа музика – оркестрова
музика, симфонии, камерна музика и опери
OTHER M
Друга музика – джаз, ритъм и блус,
кънтри музика
WEATHER
Метеорологична прогноза
FINANCE
Финанси
CHILDREN
Детски програми
SOCIAL A
Социални въпроси
RELIGION
Религия
PHONE IN
Приемане на телефонни разговори
Естествени науки и технологии
TRAVEL
Пътуване
Други програми с водещ,
развлекателни програми (викторини,
игри), интервюта, комедии и
сатирични пиеси и т.н..
LEISURE
Свободно време
JAZZ
Джазова музика
COUNTRY
Кънтри музика
Популярна музика
NATION M
Национална музика
Рок музика
OLDIES
Стара музика
Current contemporary music considered
to be “easy listening.”
FOLK M
Фолк музика
DOCUMENT
Документалистика
BUL
Допълнителни функции
Функция Sleep Timer (таймер за изключване)
Можете да настроите времето, след което уредът ще се изключи.
Натиснете бутона SLEEP.
● ДОПЬЛНИТЕЛНИ ФУНКЧИИ
• Показва се SLEEP (неактивност). При всяко натискане на бутона предварително зададеното време се
променя както следва :
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
За да потвърдите настройките, натиснете бутона
SLEEP.
• на екрана ще се появи оставащото време до изключване
на плейъра.
• ако натиснете отново ще се върнете към настройките,
които сте направили по-рано.
За отмяна на тази функция натискайте бутона SLEEP,
докато на екрана се появи OFF.
Настройка на яркостта на дисплея
Можете да регулирате яркостта на дисплея според удобството си.
Натиснете бутона DIMMER.
• При всяко натискане на бутона се настройва яркостта на
предния дисплей.
Функция MUTE
Много е удобна при позвъняване на вратата или телефона.
Натиснете MUTE бутона.
• На дисплея се появява MUTE.
• За да възстановите звука, натиснете бутона отново.
57
Допълнителни функции
CD rIPPING
Преобразува аудио звук от CD в MP3 формат преди изпращане през USB устройството за съхранение.
B
1. Свържете USB устройството.
FUNC.
2. Поставете компактдиска с аудио в тавичката за
компактдискове.
3. Натиснете CD RIPPING .
• За да започнете записа на текущата песен,
натиснете бутона CD RIPPING на
дистанционното управление, докато системата
изпълнява песента или е временно на пауза.
• За да запишете всички песни на компактдиска,
натиснете и задръжте бутона CD RIPPING на
дистанционното управление.
-Системата показва съобщението "FULL CD
RIPPING" на дисплея и започва записването.
4. Натиснете (@), за да спрете записването.
• Когато записването завърши, ще се създаде
директория "RIPPING" на устройството на
потребителя и файловете ще се запишат във
формат "SAM_XXXX”.mp3".
MM `` Не прекъсвайте USB връзката или захранващия кабел по време на CD запис. Това
``
``
``
``
``
``
``
``
58
може да повреди данните. За да спрете записа, натиснете бутона STOP и прекъснете
USB устройството, докато системата напълно спре изпълнете то на компактдиска.
Ако изключите USB връзката по време на записа, системата ще се изключи и няма да може да
изтриете записания файл.В този случай свържете компютъра с USB кабела, архивирайте
данните и форматирайте USB устройството.
Ако свържете USB към системата, докато изпълнява CD, тя спира и ще поднови изпълнението,
когато се завърши инициализиране на USB връзката.(Времето за инициализиране може да е
различно за различните USB устройства.)
Функцията CD ЗАПИС не е приложима за DTS-CD.
Ако продължителността на запис е по-малка от 5 секунди, е възможно файлът да не
се създаде.
CP записът е активен само акоUSB устройството на HDD е форматирано с файлова
система FAT. (Файловата система NTFS не се поддържа.)За списък със съвместими
устройства вж. спецификациите на USB хоста.
Записването се извършва при стандартна скорост x1 и времето за запис може да се
удължи за някои USB устройства.
Докато системата записва CD, аудио звукът няма да бъде извеждан.
Не натискайте системата, докато се записва компактдискът.
BUL
Отстраняване на повреди
За съвсем кратко ще можете да се запознаете с новата сисетма. Ако имате някакви проблеми, които са
посочени в долния списък, опитайте да приложите дадените решения. Те могат да Ви спестят време и
неудобдството от ненужно обаждане за сервизно обслужване.
Симптом
Решение
● Отстраняване на повреди
Устройството за дискове не се
отваря.
Проверете дали кабелът на захранването е поставен
правилно.
Включете и изключете захранването.
Възпроизвеждането не
стартира веднага, след като
натиснете бутона Play/Pause
Проверете дали дискът не е надраскан или деформиран.
Почистете диска.
Не се чува звук
Не се чува звук по време на възпроизвеждане, бавно
възпроизвеждане и кадър след кадър.
Проверете дали колоните са правилно свързани и
настроени.
Проверете дали дискът не е повреден.
Звукът се възпроизвежда само
от някои говорители.
• При слушане на компактдиск или радио, звукът се
възпроизвежда само от предните говорители (L/R).
Изберете "PRO LOGIC II" като натиснете
PL II (Dolby Pro Logic II) на дистанционното управление
за използване на всичките шест говорители.
• Уверете се, че DVD диска е съвместим с 5.1-CH.
• Ако зададете C, SL и SR to NONE в режим говорител от
настройката за звук в екрана за настройка, няма да се
чува звук от централния говорител и предния ляв и десен
говорители. Задайте C, SL и SR като SMALL (малък).
Не се чува Dolby Digital 5.1 CH
съраунд звук.
• Проверете дали дискът има обозначение <Dolby Digital 5.1
CH>. Съраунд звук Dolby Digital 5.1 CH се възпроизвежда
само ако дискът е записан с 5.1 канален звук.
• Проверете дали езикът за звук е правилно зададен като
DOLBY DIGITAL 5.1-CH на информационния дисплей.
Дистанционното не работи
• Уверете се, че разстоянието от системата не е по-голямо
от максимално допустимото.
• Проверете дали батериите са изтощени.
• Проверете дали сте избрали правилно функциите за
режим (TV/DVD) на дистанционното управление (TV or
DVD)?
• Дискът се върти, но не се
вижда картина.
• Качеството на картината на
екрана е лошо и картината
трепти.
• Проверете дали телевизорът е включен.
• Проверете дали видеокабелите са свързани правилно.
• Проверете дали дискът не е повреден.
• Диск, произведен при лоши усовия може да не се
възпроизведе.
59
Отстраняване на повреди
Симптом
Решение
Функциите за звуков съпровод
и субтитри не работят.
• Аудио езикът и субтитрите няма да работят, ако дискът не
съдържа такива. В зависимост от диска, те могат да са
различни.
Менюто на екрана не се
показва
• Проверете дали не изполвате диск без меню.
Аспектът не може да бъде
сменен
• Можете да използвате съотношение 16:9 DVD, 16:9 в
режим WIDE, 4:3 в режим LETER BOX или 4:3 в режим
PAN SCAN . Режим DVD 4:3 можете да наблюдавате само
при. За повече информация, вижте обложката на DVD.
•Главното устройство не
работи.
(Пример: Захранването е
прекъснато или клавиша на
предния панел не работи или
си чува странен звук.
• DVD уредът не работи
правилно.
• Изключете захранването и задръжте бутона STOP (@) на
главното устройство за повече от 5 секунди (функция
нулиране).
Забравили сте паролата за
рейтинга
Използвайте RESET функцията, за да изтриете всички
запаметени настройки.
•При присъствие на дисплея на съобщението от основното
меню "NO DISC" задръжте бутона STOP (@) на основното
меню повече от 5 секунди. На дисплея се появява "INITIAL"
(първоначално състояние) и всички настройки придобиват
подразбиращите се за тях стойности.
• Натиснете бутона POWER.
Използвайте функцията RESET, за да изтриете всички
записани настройки.
Не можете да чуете/получите
радио сигнал
60
• Проверете дали антената е свързана правилно.
• Ако входният сигнал на антената е слаб, монтирайте
външна УКВ антена с добри възможности за приемане.
BUL
списък с кодове на езици
Въведете подходящия код за първоначални настройки “Disc Audio”, “Disc Subtitle” и/или “Disc Menu” (вж. стр. 43).
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Език
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● СПИСЬК С КОДОВЕ НА ЕЗИЧИ
Код
61
приложение
Необходими мерки при съхранение на дискове и работа с тях
Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. Затова трябва да се съхраняват внимателно.
Боравене
Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.
Дръжте го за ъглите.
Не залепвайте нищо на записващата страна.
Съхранение на диска
Не оставяйте диска на
директна слънчева светлина
Съхранявайте диска на
проветриво място.
Поставяйте дисковете в
обложките. Съхранявайте
вертикално.
MM `` Не позволявайте дисковете да се напрашат.
`` Не позволявайте да се надраскват.
Пренасяне и съхранение на дискове
Ако видите, че дискът е замърсен, почистете със суха мека кърпа.
• Почистете внимателно двете страни на диска.
MM `` При контакт на студените части на уреда с топъл въздух може да се образува конденз.
В такъв случай е възможно дискът да не функционира правилно. Извадете диска от
плейъра и го оставете отворен за 1-2 часа.
62
Обща
информация
BUL
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощност на потребление
70 W
Тегло
3,0 кг
Размери
Диапазон на работна
температура
Диапазон на работна влажност
430 (Ш) x 70 (Д) x 260 (В) mm
+5°C~ до +35°C
● приложение
от 10 % до 75 %
Скорост на четене : 3,49 ~ 4,06 м/сек.
DVD (Digital Versatile Disc)
Диск
CD : 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
CD : 8 см (КОМПАКТ ДИСК)
Композитно видео.
Прибл. Време за възпроизвеждане (едностранен,
еднослоен диск) : 135 мин.
Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 74 мин.
Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 20 мин.
576i/480i
1 канал : 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
576i/480i
Видеоизход
Компонентно видео
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
Видео/Аудио
Усилвател
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Изходящ сигнал от преден високоговорител
141W x 2(3Ω)
Изходящ сигнал от централен високоговорител
141W(3Ω)
Изход от заден високоговорител
141W x 2(3Ω)
Изходящ сигнал от събуфър
145W(3Ω)
Честотен диапазон
20Hz~20KHz
S/N съотношение
70dB
Дискретизация на каналите
60dB
Входна чувствителност
(AUX)400mV
63
HT-Z220
Система високоговорители
5,1-канална система високоговорители
Предни/Задни
Централен
Импеданс
3Ω
3Ω
Честотен диапазон
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
Звуково налягане на изходящ звук 86dB/W/M
86dB/W/M
Номинална мощност
141W
141W
Високоговорител Максимална мощност
282W
282W
Предни : 100 x 150 x 89 мм
Задни : 100x 100 x 93 мм
Размери (Ш x В x Д)
Централен : 300 x 59 x 50 мм
Събуфър : 180 x 320 x 380 мм
Предни : 1,0 кг, Централен : 0,3 кг Тегло
Задни : 0,6 кг, Събуфър : 4,5 кг
Събуфър
3Ω
45Hz~160Hz
86dB/W/M
145W
290W
HT-TZ222
Система високоговорители
5,1-канална система високоговорители
Предни/Задни
Импеданс
3Ω
Честотен диапазон
140Hz~20KHz
Звуково налягане на изходящ звук 86dB/W/M
Номинална мощност
141W
Високоговорител Максимална мощност
282W
Централен
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
141W
282W
Събуфър
3Ω
45Hz~160Hz
86dB/W/M
145W
290W
Размери (Ш x В x Д)
Предни : 240 x 1020 x 240 мм (Основа на стойката : 240 x 240)
Задни : 100 x 100x 93 мм
Централен : 300 x 59 x 50 мм
Събуфър : 180 x 320 x 380 мм
Тегло
Предни : 3,6 кг, Централен : 0,3 кг Задни : 0,5 кг, Събуфър : 4,5 кг
HT-TZ225
Система високоговорители
Импеданс
Честотен диапазон
Звуково налягане на изходящ звук
Високоговорител
Номинална мощност
Максимална мощност
5,1-канална система високоговорители
Предни/Задни
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
141W
282W
Централен
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
141W
282W
Събуфър
3Ω
45Hz~160Hz
86dB/W/M
145W
290W
Размери (Ш x В x Д)
Предни /Задни : 240 x 1020x 240 мм (Основа на стойката : 240 x 240)
Централен : 300 x 59 x 50 мм
Събуфър : 180 x 320 x 380 мм
Тегло
Предни : 3,6 кг, Централен : 0,3 кг Задни : 3,6 кг, Събуфър : 4,5 кг
*: Номинална спецификация
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
64
Свържете се със SAMSUNG WORLD WIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти
на SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
Customer Care Centre 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане
на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този
продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са
маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или
олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези
вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните
ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте
посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
Този знак върху продукт или свързаната с него документация показва, че не трябва да бъде
изхвърлян с останалите домакински отпадъци в края на експлоатационния му цикъл. За да
предотвратите възможни вреди върху околната среда или човешкото здраве, моля отделете
продукта от останалите отпадъци и го рециклирайте за повторно използване на вложените в него
материали и ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат или с доставчика, от който
са закупили продукта, или с местните власти относно подробности къде и как биха могли да
отнесат продукта за екологично рециклиране.
Комерсиалните потребителите трябва да се свържат с доставчиците си и да проверят условията и
сроковете в договора за покупка.
Продуктът не трябва да бъде смесван с други комерсиални отпадъци.
Code No. AH68-02161H(0.0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement