Samsung | RL40WGSW | Наръчник за потребителя | Samsung RL40WGSW Упътване за употреба

Samsung RL40WGSW Упътване за употреба
Хладилник
Ръководство за потребителя
BG
Представете си възможностите
Благодарим Ви, че закупихте изделие на Samsung.
За да получите по-пълно сервизно обслужване, моля регистрирайте
Вашето изделие на
www.samsung.com/global/register
характеристики на вашия нов
хладилник
КЛЮЧОВИ ФУНКЦИИ НА НОВИЯ ВИ ХЛАДИЛНИК
Вашият хладилник Samsung се доставя оборудван с иновационни функции за
съхранение и енергийна ефективност.
• Индиректно охлаждане и без заскрежаване
Хладилникът е с индиректно охлаждане и без заскрежаване с неговата функция
за автоматично размразяване и равномерно разпределение на температурата в
отделенията.
• Два кръга
Температурите в хладилника и фризера могат да се показват и контролират поотделно.
• Ляво/дясно отваряне на вратите
Посоката на отваряне на вратите може да се задава съобразно навика на
потребителя.
За лесна бъдеща справка запишете
модела и серийния номер по-долу. Ще
намерите номера на вашия модел върху
лявата странична стена на хладилника.
2_функции
Модел № _____________
Сериен номер № _______
информация за безопасност
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Преди да използвате уреда, прочетете внимателно ръководството и го запазете за
бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Тъй като тези инструкции за употреба се отнасят до различни модели, характеристиките
на вашия хладилник може леко да се различават от описаните в това ръководство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ ЗА ВНИМАНИЕ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
Посочва, че съществува опасност от смърт или сериозно нараняване.
Посочва, че съществува опасност от телесни повреди и материали щети.
ДРУГИ СИМВОЛИ
Означава нещо, което НЕ трябва да правите.
Не разглобявайте.
Не пипайте.
Следвайте инструкциите.
Изключете кабела от електрическата мрежа.
Заземете, за да предотвратите токов удар.
Обърнете се към сервизен техник.
Тези предупредителни знаци са поставени за да Ви предпазят Вас и други от
нараняване.
Моля, спазвайте ги изрично.
След като прочетете този раздел, запазете го на сигурно място за бъдеща справка.
• Този хладилник трябва да се разполага правилно в съответствие с ръководството преди
да се използва.
• Използвайте този електроуред само по неговото предназначение, както е описано в това
ръководство.
• Горещо препоръчваме всякакво сервизно обслужване да се извършва от квалифицирано
лице. Като хладилен агент може да се използва R600a или R134a. Проверете табелката
на компресора на гърба на уреда и табелката с характеристиките в хладилника, за да
разберете какъв хладилен агент се използва за хладилника.
• В случай, че хладилният агент е R600a, този газ е природен газ с висока съвместимост
с околната среда, който обаче е възпламеняем. При транспортиране и монтаж на
уреда се погрижете да не се повреди някоя от частите на хладилната система.
• Ако хладилният агент изтече от тръбите, той може да се възпламени или да нарани
очите. Ако се открие теч, да се избягват всякакви открити пламъци или потенциални
източници на запалване и да се проветрява в продължение на няколко минути
помещението, в което се намира хладилникът.
информация за безопасност_3
информация за безопасност
• За да се избегне образуването на запалима смес от газ и въздух при изтичане, размерът
на помещението, в което се поставя
уредът, трябва да се съобрази с количеството на използвания хладилен агент.
• Никога не включвайте уред, който изглежда повреден. Ако имате съмнения, се
консултирайте с продавача.
На всеки 8 г хладилен агент R600a трябва да съответства 1 m3 от стаята.
• Количеството хладилен агент във вашия уред е посочено на идентификационната табелка
в него.
• Изхвърлете опаковката на този продукт по природосъобразен начин.
• Преди да смените лампата на хладилника, изключете захранващия кабел от контакта.
_В противен случай съществува риск от токов удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗНАЦИ ЗА СЕРИОЗНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Не поставяйте хладилника на влажно място или на място, на което може да влезе в
контакт с вода.
• - Влошената изолация на електрическите части може да причини токов удар или пожар.
• Не излагайте хладилника на пряка слънчева светлина или на топлина от печки, радиатори
или други уреди.
• Осигурете достатъчно пространство, така че хладилникът да е на равна повърхност.
- Ако хладилникът не е нивелиран, вътрешната охладителна система може да не работи
правилно.
• Не включвайте няколко уреда към един и същи разклонител. Хладилникът винаги трябва
да се включва към самостоятелен контакт със същото номинално напрежение като това
на табелката с основните данни.
- Това осигурява най-добра работа и предпазва електрическата мрежа на домакинството
от претоварване, което може да доведе до риск от пожар.
• Никога не изключвайте хладилника, като дърпате шнура на захранващия кабел. Винаги
хващайте здраво щепсела и го издърпвайте право напред от контакта.
- Ако захранващият кабел се повреди, това може да причини късо съединение, пожар
и/или токов удар.
• Уверете се, че щепселът не е притиснат или повреден от задната част на хладилника.
• Не огъвайте прекомерно захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Съществува опасност от пожар.
• Ако захранващият кабел прегори или се повреди, той незабавно трябва да се ремонтира
или смени от производителя или негов оторизиран сервиз.
• Не използвайте скъсани или износени по дължината или в някой от краищата им кабели.
Ако захранващият кабел е повреден, той незабавно трябва да се смени от производителя
или от негов оторизиран сервиз.
• Когато местите хладилника, внимавайте да не прищипете или да повредите захранващия кабел.
• Не включвайте захранващия кабел с мокри ръце.
• Изключвайте хладилника, преди да го почиствате или поправяте.
• Не използвайте мокра или влажна кърпа за почистване на щепсела.
• Почистете праха и другите замърсявания от щифтовете.
- В противен случай съществува опасност от експлозия или пожар.
• След като изключите хладилника от контакта, изчакайте поне десет минути, преди да го
включите отново.
• Ако контактът е нестабилен, не включвайте захранващия кабел в него.
- Съществува опасност от пожар или от токов удар.
• Уредът трябва да се постави така, че контактът да бъде достъпен след монтажа.
• Хладилникът трябва да бъде заземен.
- Заземете хладилника, за да предотвратите утечки на ток или токови удари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
4_информация за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Никога не използвайте за заземители газови тръби, телефонни линии или други
потенциални проводници на електричество.
- Употребата на погрешни заземители може да доведе до токов удар.
Не разглобявайте и не поправяйте сами хладилника.
- Съществува риск от пожар, повреди и/или нараняване.
Ако ви замирише на лекарства или дим, незабавно изключете захранващия кабел и се
свържете с местния сервизен център на Samsung Electronics.
Пазете вентилационните отвори в уреда или във вградената структура незадръстени.
Да не се използват механични устройства или други средства за ускоряване процеса на
размразяване, различни от препоръчваните от производителя.
Не нарушавайте потока на хладилния агент.
Да не се използват електрически уреди във вътрешността на отделенията за съхранение
на храна на уреда, освен ако те не са от вид, препоръчван от производителя.
Преди да смените лампата, изключете уреда от контакта.
Ако имате проблем със смяната на крушката, се свържете със сервизния център.
Уредът не е предназначен да се използва от лица (включително деца) с намалени физически,
осезателни или умствени възможности, или с недостатъчен опит и знания, освен ако не са
под наблюдение или са им дадени инструкции за употребата на уреда от отговорно за тяхната
безопасност лице.
Не трябва да се допуска с уреда да си играят деца.
Ако захранващият шнур е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов
сервизен агент, или подходящо квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Не позволявайте на деца да се увисват на вратата. В противен случай може да се
наранят сериозно.
Не пипайте с мокри ръце вътрешните стени на фризера или продуктите, съхранявани в него.
- Това може да причини измръзване.
Ако дълго няма да използвате хладилника, изключете захранващия кабел.
- Нарушение в изолацията може да причини пожар.
Не дръжте предмети върху уреда.
- При отваряне и затваряне на вратата те могат да паднат и да причинят наранявания или
материални щети.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ
ВНИМАНИЕ
• Този продукт е предназначен само за съхранение на храни в домашни условия.
• Трябва да се придържате към препоръчваните от производителя времена за съхраняване.
Вижте съответните инструкции
• Бутилките трябва да се поставят близо една до друга, за да не паднат.
• Не поставяйте газирани или пенливи напитки във фризерното отделение
• Не препълвайте хладилника с храна.
- При отваряне на вратата нещо може да падне отвътре и да причини наранявания или
материални щети.
• Не поставяйте бутилки или стъклени съдове във фризера.
- Когато съдържанието им замръзне, стъклото може да се счупи и да причини нараняване.
• Не използвайте запалими газове близо до хладилника.
- В противен случай съществува опасност от експлозия или пожар.
• Не мокрете хладилника директно отвътре или отвън.
- Съществува опасност от пожар или от токов удар.
• Не съхранявайте летливи или запалими вещества в хладилника.
- Съхранението на бензол, разредител, алкохол, етер, течен пропан и други подобни
вещества може да причини експлозии.
• Не замразявайте повторно замразени храни, коитo са се размразили напълно.
• Да не се съхраняват фармацевтични продукти, научни материали или чувствителни към
температура продукти в хладилника.
- Продукти, които изискват стриктно следене на температурата им, не трябва да се
съхраняват в хладилника.
• Не поставяйте съдове с вода върху хладилника.
- При разпиляване съществува риск от пожар или токов удар.
информация за безопасност_5
информация за безопасност
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
• Не пъхайте ръцете си под уреда.
- Острите ръбове може да причинят нараняване.
• Не поставяйте пръсти или други предмети в отвора на генератора.
- Това може да причини наранявания или материални щети.
• След като изключите хладилника от контакта, изчакайте поне 5 минути, преди да го
включите отново.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО КАТО ОТПАДЪК
• Когато изхвърляте този или друг хладилник, отстранете вратата, уплътнението на
вратата и затварящия механизъм, така че вътре да не могат да се затворят малки
деца или животни.
• Оставете рафтовете на място, така че децата да не могат лесно да влязат вътре.
Като хладилен агент се използва R600a или R134a. Вижте табелката на компресора
отзад на уреда или табелката с номиналните данни във вътрешността на хладилника,
за да
разберете какъв хладилен агент използва вашият хладилник. Ако уредът съдържа
запалим газ (хладилен агент R600a), поискайте информация от местните власти за
безопасното му изхвърляне.
• За изолация е използван разпенващ агент циклопентан. Газовете в изолационния
материал изискват специална процедура на изхвърляне. Моля, контактувайте с
местните власти за изхвърлянето на този продукт по природосъобразен начин. Преди
изхвърлянето се уверете, че всички тръби на гърба на уреда са здрави. Тръбите ще
се натрошат в откритото пространство.
ВНИМАНИЕ
В случай на повреда на електрозахранването се обадете на местния офис на вашата
електроснабдителна компания и попитайте колко дълго ще продължи.
Повечето повреди на електрозахранването, които се поправят за един или два часа, не
оказват влияние върху температурите във вашия хладилник.
Въпреки това, трябва да ограничите броя на отварянията на вратата, когато е спряно
електрозахранването.
Ако обаче спирането на електрозахранването ще продължи повече от 24 часа, извадете
всички замразени храни.
За врати и капаци оборудвани с ключове, ключовете трябва да бъдат държани далеч от
обсега на деца и не близо до хладилника, за да се предотврати заключването на деца в
него.
6_информация за безопасност
информация за безопасност
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
• Изчакайте 2 часа след монтажа на уреда.
• За да постигнете най-добро действие върху продуктите,
- Не оставяйте храните прекалено близо пред отворите в задната част на уреда за
да не затрудните въздушната циркулация във фризерното отделение.
- Обвийте храните правилно или ги поставете в херметични контейнери преди да ги
внесете във фризера на хладилника
- Не поставяйте нови храни за замразяване до вече замразени храни.
• Няма нужда да изключвате хладилника от електрозахранването, ако ще отсъствате
по-малко от три седмици. Извадете обаче всяка страна, ако ще отсъствате три
седмици или повече. Извадете щепсела на хладилника и го почистете с изплакване и
подсушаване.
• Ако с хладилника са предоставени ключове, ключовете трябва да бъдат държани
далеч от обсега на деца и не близо до уреда.
• Уредът може да не работи задоволително (възможно размразяване на
съдържанието или прекалено повишаване на температурата в отделението за
замразена храна), когато работи продължително време под долната граница на
температурния диапазон, да който е проектиран хладилният уред.
• Не съхранявайте храна, която се разваля бързо при ниска температура, като банани,
пъпеши.
• Поставете тавата за лед на първоначалното и положение осигурено от
производителя за да постигнете оптимално замръзване на леда.
• Вашият уред е защитен от скреж, което означава, че не е необходимо да
размразявате ръчно вашия уред, тъй като това се извършва автоматично.
• Повишаването на температурата при размразяване трябва да съответства на
изискванията на ISO. Ако обаче искате да предотвратите ненужно повишаване та
температурата на замразената храна по време на размразяването на уреда, моля
увийте храната в няколко слоя хартия, като например вестник.
• Всяко повишаване на температурата на замразената храна по време на
размразяването може да съкрати срокът на съхранение.
информация за безопасност_7
съдържание
НАСТРОЙКА НА ВАШИЯ
ХЛАДИЛНИК
09 Монтаж на хладилника/фризера
09 знаци за внимание при почистване
09
РАБОТА С ВАШИЯ
ХЛАДИЛНИК
10
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
25
8_съдържание
10
10
13
14
15
Подготовка на хладилника/фризера
Използване на функциите за управление
Съхраняване на храна в хладилника
Правене на лед
Използване на генератора за студена
вода (опция)
16 Поставяне на обикновена бутилка
17 Почистване на генератора за студена
вода
18 Смяна на лампата
18 Обръщане отварянето на вратата
23 Изглед на хладилника/фризера
настройка на вашия хладилник
МОНТАЖ НА ХЛАДИЛНИКА/ФРИЗЕРА
• Ако уредът не е нивелиран, може да се появят необичайни шумове и охлаждането да се влоши.
• Изчакайте поне 1 час, преди да включите уреда към електрическата мрежа.
2. Почистете хладилника/фризера.
• Почистете уреда отвътре и отвън с влажна кърпа.
3. Включете хладилника/фризера в самостоятелен контакт.
• Уредът трябва да бъде правилно заземен.
4. Поставете храната в хладилника/фризера.
• Препоръчително е да изчакате уредът да се охлади 2-3 часа, преди да слагате храна в него.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Ако предната страна на уреда е малко по-висока от задната,
вратата може да се затваря по-лесно.
1. Уредът се накланя наляво.
Завъртете лявото регулиращо краче по посока на стрелката
с плоска отвертка, докато уредът се нивелира.
2. Уредът се накланя надясно.
Завъртете дясното регулиращо краче по посока на стрелката
с плоска отвертка, докато уредът се нивелира.
3. Оставете достатъчно място за отваряне на
чекмеджетата.
най-малко
При това условие чекмеджетата се отварят
най-малко
лесно.
врати
дълбочина при отворени
наймалко
най-малко
настройка_9
01 НАСТРОЙКА
1. Изберете достатъчно просторно място и поставете хладилника/фризера на
твърда равна повърхност.
работа с вашия хладилник
ПОДГОТОВКА НА ХЛАДИЛНИКА/ФРИЗЕРА
Направете следното, за да подготвите уреда за работа и да
проверите дали функционира правилно.
• Поставете всички рафтове и контейнери, извадени по време на транспортирането, на
местата им.
• Почистете хладилника/фризера и аксесоарите, за да премахнете праха, насъбран по
време на опаковането и пренасянето.
• Когато вратата на хладилника се отвори, лампата на уреда се включва.
• Задайте управлението на температурата на най-ниската температура и оставете
хладилника да работи в продължение на един час. Фризерът трябва да се охлади
леко, а двигателят да работи плавно с меко бръмчене.
• Вашият хладилник/фризер работи с компресор, който се включва в "Работа", за да
поддържа вътрешната температура. През първите пет минути след първоначален
пуск той може да е малко шумен. Това е нормално и не говори за повреда.
Когато температурата падне достатъчно, сложете храната в хладилника. След
включването на хладилника са необходими няколко часа за достигане на правилната
температура.
• Проверете електрозахранването, ако уредът не работи правилно. Ако проблемът
остане, се свържете с продавача.
РАБОТА С ФУНКЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
A.RL40E*, RL40H*, RL40Z*
1 Работен бутон 
• Ако искате да изключите, го задръжте натиснат в продължение на 3 секунди.
Да не се разглобява хладилникът, когато е включен.
- Това може да причини токови удари или други щети.
10_работа
2. Терморегулатор на хладилника
3. Терморегулатор на фризера
• При обикновен модел, показваната температура (2) е настройката на температура на
фризера
• Промяна на температурата на фризера:
- Натиснете бутона FRE.TEMP.
Показва се текущата настройка на температура (2).
- Натиснете бутона FRE.TEMP веднъж или повече пъти докато се покаже
необходимата температура (2).
• Стойностите се сменят последователно. След -25° C дисплеят се връща отново на -14°C.
• Температурен диапазон на фризера: от -14°C до -25°C.
4. Бутон за ваканционен режим
• Ако излизате в дълъг отпуск, отивате в командировка или няма да използвате
хладилника, натиснете бутона за ваканционен режим.
• Хладилникът се изключва, но фризерът продължава да работи.
• Индикаторът за ваканционен режим (3) остава светнал докато работи функцията за
ваканционен режим.
ВНИМАНИЕ
- Трябва да изпразните хладилника преди да натиснете бутона за ваканционен
режим (3).
- Няма нужда да изключвате хладилника от електрозахранването, ако ще
отсъствате по-малко от три седмици. Но извадете всичката храна, ако ще
отсъствате за повече от три седмици, извадете щепсела на хладилника от
контакта, измийте го и го подсушете.
5. Бутон за бързо замразяване
• Превключвател за включване или изключване на функцията за бързо замразяване.
• Използва се, когато желаете бързо да замразите храната.
• Индикаторът за бързо замразяване (4) остава светнал докато работи функцията за
бързо замразяване.
• Когато функцията е включена, охлаждащото устройство остава включено и
произвежда много ниска температура във фризера.
• Функцията за бързо замразяване се изключва автоматично. Когато процесът на
бързо замразяване приключи, индикаторът за бързо замразяване (4) се изключва и
фризерът се връща към предишната настроена температура.
• За да изключите функцията за бързо замразяване, натиснете бутона отново.
Ако трябва да замразявате голямо количество хранителни продукти, настройте
температурата на отделението на фризера на най-ниската температура преди
да натиснете бутона за бързо замразяване.
работа_11
02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• Промяна на температурата на хладилника:
- Натиснете бутона REF.TEMP.
Показва се текущата настройка на температура (1).
- Натиснете бутона REF.TEMP веднъж или повече пъти докато се покаже
необходимата температура (1).
- Когато завършите настройката на температура на хладилника, дисплеят
на температура на хладилника(1) примигва 5 пъти.
Температурата се сменя последователно. След +7°C екранът на дисплея се връща
на +1°C. Диапазон на температурата в хладилника: от +1° C до +7° C.
pабота с вашия хладилник
6. Бутон за включване на аларма
• Когато натиснете бутона за включване на аларма, тя се активира и показва на дисплея (5).
Алармата спира след известен период от време, когато вратата на хладилника се държи отворена.
• Ако искате да изключите алармата когато е настроена на включена, натиснете бутона още
веднъж, за да отмените алармата.
• Вратата на фризера не е с алармена функция, която да посочва, че вратата е
отворена или затворена.
Ако е вече избрано бързо замразяване и ваканционен режим и натиснете един от
• другите бутони, текущият режим се отменя и се избира режимът, съответстващ на
натиснатия бутон.
B.RL40S*,RL40W*
1. Бутон Power (Захранване)
• Ако искате да изключите, го задръжте натиснат в продължение на 3 секунди.
Да не се разглобява хладилникът, когато е включен.
- Това може да причини токови удари или други щети.
2. Бутон Temp. Control (Контрол на температурата)
• Натиснете бутона за контрол на температурата, за да регулирате температурата в
хладилника.
• Първоначално е избрана настройката за средно ниво.
Има пет температурни настройки, на които отговарят пет светлинни индикатора ((1)).
• Когато всички индикатори светят, температурата е най-ниска.
• Натиснете бутона за контрол на температурата веднъж или повече пъти, докато се
настрои необходимата температура.
• Температурата във фризера се настройва автоматично в съответствие с
температурата на хладилника.
Ако трябва да замразявате голямо количество хранителни продукти, настройте
температурата на отделението на фризера на най-ниската температура най-ма
лко 24 часа преди това.
12_работа
СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИ В ХЛАДИЛНИКА ИЛИ ФРИЗЕРА
За съхранение на храни в уреда следвайте инструкциите по-долу:
Съхранение на храна в хладилника
РАФТОВЕ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ
• Поставяйте храната в подходящи за съхранение съдове и периодично
ги подреждайте.
• Рафтът е направен от нечуплив, прозрачен материал, така че е
безопасен за употреба.
ТАВА ЗА
ЗЕЛЕНЧУЦИ
• В това отделение може да се съхраняват плодове и зеленчуци.
• Ако имате нужда от повече пространство за съхранение на плодове и
зеленчуци, можете да извадите чекмеджетата.
• Обявеният обем на отделението за съхранение на пресни храни е
изчислен при извадени чекмеджетата за пресни храни.
ПРЕДПАЗИТЕЛ НА
• Поставете тавата за яйца в това отделение (Тавата за яйца се
ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА
използва за съхраняване на яйца).
СЪХРАНЯВАНЕ НА • Съхранявайте малки пакетирани храни, като мляко, кисело мляко и
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ напитки.
ПРЕДПАЗИТЕЛ НА
РАЗНООБРАЗНИ
ХРАНИ
• Служи за съхранение на мазни продукти като масло и сирене.
• Съхранявайте малки пакетирани храни, като мляко, кисело мляко и
напитки.
ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА
ГОЛЕМИ БУТИЛКИ
• Съхранявайте малки бутилки и кашончета (1 литър) бира, мляко,
сок, големи бутилки и кашони (1,5 литра).
работа_13
02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• Оставете топлите храни и напитки да изстинат, преди да ги поставите в уреда.
• Увийте или покрийте добре храната в херметични съдове, преди да я приберете в
уреда. Така ще я предпазите от загуба на влажност, цвят или вкус и ще запазите
свежестта й. Също така вкусовете на храните няма да се повлияят взаимно.
• Не допускайте мазнини да влязат в контакт с пластмасовите свързващи елементи или
с уплътнението на вратата, тъй като те лесно се повреждат.
• Никога не съхранявайте избухливи вещества в уреда. Силният алкохол трябва да се
съхранява само в изправено положение в добре затворени бутилки.
работа с вашия хладилник
Съхранение на храна във фризера
ЧЕКМЕДЖЕ
НА ФРИЗЕРА
• Служи за съхранение на прясно месо и риба или изсушени храни,
разделени на порции.
• Не съхранявайте храна, която се разваля бързо при ниска температура,
като банани, пъпеши.
• Не поставяйте нови храни за замразяване до замразени храни.
• Не поставяйте газирани или пенливи напитки във фризерното отделение.
• Вашият уред е защитен от скреж, което означава, че не е необходимо да размразявате
ръчно вашия уред, тъй като това се извършва автоматично.
• Покачването на температурата по време на размразяване може да отговаря на изискването
на ISO, но ако искате, можете да предотвратите прекомерното покачване на температурата
на замразената храна по време на размразяване на уреда. Моля, увийте замразената храна
в няколко слоя вестници.
• Уредът може да не работи задоволително (възможно размразяване на съдържанието
или прекалено повишаване на температурата в отделението за замразена храна), когато
работи продължително време под долната граница на температурния диапазон, за който е
проектиран хладилният уред.
• За да получите повече пространство, можете да извадите горните и средните чекмеджета
на фризера, тъй като това няма да повлияе върху топлинните и механичните характеристики.
Обявеният обем на отделението за съхранение на замразени храни е изчислен при
изваждане на тези чекмеджета.
ПРАВЕНЕ НА ЛЕД
1 Налейте вода в генератора за лед.
• Напълнете го на 80%.
2 Поставете генератора за лед в чекмеджето на фризера.
3 За да извадите кубчетата:
• Извийте леко формата за лед.
Опасност от експлозия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Най-студената част на хладилника е задният панел. Това е най-подходящото място
за съхранение на деликатни храни.
• Във фризера никога не трябва да се съхраняват стъклени бутилки с течности,
които могат да замръзнат, тъй като бутилката може да се пръсне, когато
съдържанието замръзне.
Бързо правене на лед
• За да направите бързо голямо количество лед, натиснете бутона „Super Freeze“, за
да изберете функцията за бързо замразяване.
14_работа
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА ЗА СТУДЕНА ВОДА (ОПЦИЯ)
С генератора за студена вода можете лесно да получите студена вода, без да отваряте вратата
на хладилника. Освен това намалявате разхода на електроенергия с повече от 30%, тъй като
намалявате броя пъти на отваряне на вратата.
02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Когато генераторът за студена вода не се използва,
се препоръчва следното
1. Поставете кранчето стабилно в
отвора.
• Вратата няма да се затваря автоматично, когато
кранчето е извадено за дълго време,
тъй като ще има изтичане на студен въздух.
ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА
1. Натиснете кръглата капачка и напълнете
резервоара за вода с питейна вода.
• Не препълвайте резервоара за вода твърде много
(малко над 4,2 литра).
Това може да причини преливането му при отваряне
и затваряне на вратата.
• Не пълнете с гореща вода с температура над 50°C.
2. Подпрете с чаша лостчето на генератора
за вода.
работа_15
работа с вашия хладилник
ПОСТАВЯНЕ НА ОБИКНОВЕНА БУТИЛКА
1. Натиснете фиксиращото лостче, повдигнете
резервоара за вода нагоре и го извадете.
2. Извадете кранчето от
резервоара, поставете го на
бутилка минерална вода
и го завийте.
3. Обърнете бутилката и
поставете кранчето в отвора.
•
•
•
•
Когато в резервоара влиза въздух от бутилка, може да се чуе бълбукане.
В зависимост от размера им някои бутилки може да не са подходящи за кранчето.
Ако водата не изтича добре при натискане на бутона „push“, натиснете го отново.
Не използвайте бутилки под налягане като бутилки с кока кола, сайдер или сода. При
натискане на бутона напитката може да избликне поради налягането на въглерода,
акумулиран в горната част на бутилката.
• За по-добра хигиена не се препоръчва използване на напитки с високо съдържание на захар
(сок, безалкохолни).
• Можете да използвате бутилирана минерална вода или преварена вода от чешмата, стига да
не съдържа някакви частици.
• Ако водата (напитката) в резервоара не се използва в течение на дълъг период от време,
моля забележете, че тя може да е зас тояла и да не е повече подходяща за пиене.
16_работа
ПОЧИСТВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА ЗА СТУДЕНА ВОДА
Тава на генератора
02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Издърпайте тавата с пръсти.
2. Излейте водата от тавата и я измийте с топла
вода и препарат.
Свръзка
Почистете свръзката и зоната около нея с чиста влажна кърпа.
Резервоар за вода/Кранче
1. Изтеглете нагоре и разтворете скобите от двете
страни на голямата капачка.
2. Отвийте кранчето, като го завъртите по посока на
стрелката, и го махнете.
3. Почистете голямата капачка и резервоара за вода с
топла вода и препарат.
• Хванете капачката и я издърпайте нагоре, за да я
махнете. Почистете капачката.
4. След като почистите кранчето с мека четка,
натиснете лостчето и го изплакнете с течаща вода.
ВНИМАНИЕ
• Почиствайте често резервоара, ако се използва за чай или подобни напитки.
Използвайте само прецеден чай. За по-добра хигиена не се препоръчва
използване на напитки с високо съдържание на захар (сок, безалкохолни).
• Наслагванията може да се почистят, като резервоарът се избърше с кърпа,
натопена в оцет или солена вода.
• Уверете се, че гуменото уплътнение на кранчето е на мястото си и не е
повредено от остър предмет. В противен случай то може да пропуска.
работа_17
работа с вашия хладилник
СМЯНА НА ЛАМПАТА
Винаги изключвайте уреда от контакта, когато сменяте лампата на хладилника. В
противен случай има опасност от токов удар.
1. Натиснете двата края на капака и го дръпнете към вас.
2. Обикновена лампа
• Отвийте лампата, за да я извадите, и я сменете.
3. Натиснете капака напред.
ОБРЪЩАНЕ ОТВАРЯНЕТО НА ВРАТАТА
- Прочетете внимателно и напълно тези инструкции
• Преди да обърнете вратата, най-напред извадете щепсела на хладилника от
контакта на захранващата мрежа. Трябва да извадите съдържанието и аксесоарите
като предпазителите от вратите. Внимавайте да не изпуснете вратите по време на
разглобяване или сглобяване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Боравете с детайлите внимателно, за да избегнете надраскване на боята.
2. Разполагайте всички винтове спрямо съответните им детайли, за да
избегнете употребата им в грешни места.
3. Осигурете работна повърхност за вратите, която не надрасква.
(Например: одеяло)
4. По време на обръщане на врата хладилникът не трябва да се цапа с
масло.
- Инструменти, които ще ви трябват
Отвертка
18_работа
Гаечен ключ 8 мм/10 мм
Обръщане отварянето на вратата (1)
ГОРЕН ПРЕДЕН КАПАК
ВИНТ B
02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
КАПАЧКА НА ГОРНИЯ ОТВОР
КАПАК НА
ГОРНА ЛЯВА
ПАНТА
ГОРНА ДЯСНА ПАНТА
ОС НА ПАНТАТА
КАПАЧКА НА ОТВОРА ЗА
ВИНТ ЗА ПАНТАТА
КАПАК НА ГОРНА
ДЯСНА ПАНТА
ВИНТ A
ВИНТ СЪС
СКРИТА ГЛАВА
ВИНТ F
КАПАЧКА НА
ОТВОРА ЗА ВИНТ ЗА
ПАНТАТА
ВИНТ A
СРЕДНА ПАНТА
ВИНТ E
ОПОРА
ВИНТ D
КРАЧЕ
ДОЛНА ПАНТА
ДОЛЕН ФИКСАТОР НА ПАНТАТА
ДОЛЕН
ОГРАНИЧИТЕЛ НА
ПАНТАТА
ОС НА ПАНТАТА
ВИНТ D
ДИСТАНЦИОННА
ПОДЛОЖКА НА ВРАТАТА
КРАЧЕ
ДРЪЖКА С ВИНТОВЕ
СЪС СКРИТА ГЛАВА
ГОРЕН КАПАК
ОТВОРИ ЗА
ВИНТОВЕ СЪС
СКРИТА ГЛАВА
ВЪВ ВРАТАТА
ОГРАНИЧИТЕЛ НА
ВРАТАТА
ВИНТ G
ВИНТ C
ВИНТОВА
ДРЪЖКА
ВИНТ СЪС СКРИТА
ГЛАВА ДРЪЖКА ВИНТ C
ОТВОРИ ЗА
ВИНТОВЕ СЪС
СКРИТА ГЛАВА
ВЪВ ВРАТАТА
ОГРАНИЧИТЕЛ
НА ВРАТАТА
ВИНТ G
работа_19
работа с вашия хладилник
1. Свалете ВИНТ В, който придържа ГОРНИЯ ПРЕДЕН КАПАК и след това ГОРНИЯ ПРЕДЕН
КАПАК. Изтеглете телените вложки.
Свалете КАПАКА НА ГОРНА ДЯСНА ПАНТА, ВИНТ А, ГОРНА ДЯСНА ПАНТА, КАПАКА НА
ГОРНАТА ВРАТА и вратата на хладилника.
Свалете и закрепете ОСТА НА ПАНТАТА в срещуположната страна на ГОРНАТА ПАНТА.
Свалете КАПАЧКАТА НА ГОРНИЯ ОТВОР на ПРЕДЕН ГОРЕН КАПАК и я монтирайте отдясно на
ПРЕДЕН ГОРЕН КАПАК.
2. Свалете ВИНТ А, ВИНТ Е и СРЕДНАТА ПАНТА от фиксатора и след това вратата на фризера.
Свалете КАПАЧКАТА НА ОТВОРА ЗА ВИНТ ЗА ПАНТАТА, ВИНТА СЪС СКРИТА ГЛАВА и ВИНТ
F отляво и ги монтирайте вдясно.
3. Внимателно наклонете уреда на по-малко от 45 градуса, свалете дясното КРАЧЕ и отвинтете
ВИНТ D.
Свалете дясна ДОЛНА ПАНТА. След това свалете ФИКСАТОРА НА ДОЛНАТА ПАНТА, ОСТА НА
ПАНТАТА и ОГРАНИЧИТЕЛЯ НА ДОЛНАТА ПАНТА
Обърнете ОГРАНИЧИТЕЛЯ НА ДОЛНАТА ПАНТА и го фиксирайте отляво на ДОЛНАТА ПАНТА с
ФИКСАТОРА НА ДОЛНАТА ПАНТА и ОСТА НА ПАНТАТА.
4. Свалете лявото КРАЧЕ и отвинтете ВИНТ D.
Свалете и фиксирайте ОПОРАТА вдясно. След това фиксирайте КРАЧЕТО.
5. Свалете ВИНТ G и ОГРАНИЧИТЕЛЯ НА ВРАТАТА от вратата на фризера и ги монтирайте вляво
на вратата.
Свалете ВИНТОВЕТЕ ОТ ВРАТАТА, ДРЪЖКАТА С ВИНТОВЕ СЪС СКРИТА ГЛАВА, ВИНТ С,
ПРОФИЛА С ДРЪЖКАТА НА СГЛОБКАТА и ДИСТАНЦИОННАТА ПОДЛОЖКА НА ВРАТАТА и ги
монтирайте отдясно на вратата.
Монтирайте КАПАЧКИТЕ НА ВИНТОВЕТЕ НА ВРАТАТА отляво на вратата.
6. Фиксирайте СРЕДНАТА ПАНТА с ВИНТ А и ВИНТ Е и монтирайте вратата на фризера.
Фиксирайте лявата ДОЛНА ПАНТА и монтирайте КРАЧЕТО.
Поставете хладилника стабилно и монтирайте вратата на хладилника.
Фиксирайте ГОРНАТА ПАНТА с ВИНТ А.
7. Фиксирайте както трябва телените вложки
Монтирайте КАПАКА НА ГОРНА ЛЯВА ПАНТА и го покрийте с КАПАКА НА ГОРНАТА ВРАТА.
8. Монтирайте ГОРНИЯ ПРЕДЕН КАПАК и накрая затегнете ВИНТ В.
20_работа
Обръщане отварянето на вратата (2)
ГОРЕН ПРЕДЕН КАПАК
ГОРНА ПАНТА
02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
КАПАЧКА НА
ОТВОРА ЗА ВИНТ ЗА
ПАНТАТА
ВИНТ A
ОС НА ПАНТАТА
КАПАЧКА НА
ОТВОРА ЗА ВИНТ
ЗА ПАНТАТА
ВИНТ СЪС СКРИТА ГЛАВА
ВИНТ F
СРЕДНА ПАНТА
ВИНТ A
ВИНТ B
ОПОРА
ШЕСТОГРАМЕН
ВИНТ (ВИНТ D)
КРАЧЕ
ДОЛЕН ОГРАНИЧИТЕЛ НА ПАНТАТА
ДОЛЕН ФИКСАТОР НА ПАНТАТА
ОС НА ПАНТАТА
ДОЛНА
ПАНТА
КРАЧЕ
ШЕСТОГРАМЕН
ВИНТ D
ДИСТАНЦИОННА
ПОДЛОЖКА НА
ВРАТАТА
КАПАК
ГОРНА
ВРАТА
ОГРАНИЧИТЕЛ
НА ВРАТАТА
ВИНТ G
ОГРАНИЧИТЕЛ НА ВРАТАТА
ВИНТ G
работа_21
pабота с вашия хладилник
1. Свалете ПАНТАТА и ОСТА НА ПАНТАТА и ги монтирайте в противоположната страна на
ГОРНАТА ПАНТА.
Свалете КАПАКА НА ГОРНАТА ВРАТА и вратата на хладилника.
2. Свалете ВИНТ А, ВИНТ Е и СРЕДНАТА ПАНТА и след това вратата на хладилника.
Свалете КАПАЧКАТА НА ОТВОРА ЗА ВИНТ ЗА ПАНТАТА, ВИНТА СЪС СКРИТА ГЛАВА и ВИНТ
F отляво и ги монтирайте вдясно.
3. Внимателно наклонете уреда на по-малко от 45 градуса, свалете дясното КРАЧЕ и отвинтете
ВИНТ D.
След това свалете ДОЛНАТА ПАНТА, ФИКСАТОРА НА ДОЛНАТА ПАНТА, ОСТА НА ПАНТАТА и
ОГРАНИЧИТЕЛЯ НА ДОЛНАТА ПАНТА.
Обърнете и фиксирайте ОГРАНИЧИТЕЛЯ НА ДОЛНАТА ПАНТА отляво на ДОЛНАТА ПАНТА с
ФИКСАТОРА НА ДОЛНАТА ПАНТА и ОСТА НА ПАНТАТА.
4. Свалете лявото КРАЧЕ и отвинтете ВИНТ D.
Свалете и фиксирайте ОПОРАТА вдясно.
След това фиксирайте КРАЧЕТО.
5. Свалете ВИНТ G и ОГРАНИЧИТЕЛИТЕ НА ВРАТИТЕ от вратите на хладилника и фризера и ги
монтирайте вляво на вратите.
Свалете ВИНТОВЕТЕ СЪС СКРИТА ГЛАВА ОТ ВРАТИТЕ и ОГРАНИЧИТЕЛИТЕ НА ВРАТИТЕ и
ги монтирайте отляво на вратите.
6. Фиксирайте СРЕДНАТА ПАНТА с ВИНТ А и ВИНТ Е и монтирайте вратата на фризера.
Фиксирайте лявата ДОЛНА ПАНТА и монтирайте КРАЧЕТО.
Поставете хладилника стабилно и монтирайте вратата на хладилника.
Фиксирайте ГОРНАТА ПАНТА с ВИНТ А.
22_работа
ВЪНШЕН ВИД НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК/ФРИЗЕР (RL40EVRL40H*/
RL40S*/RL40Z*)
Поставка за яйца
Капак на лампата
Форма за лед
Капак на въздушната вентилация
Контейнер за
разнообразни
храни
Рафтове за съхранение
Температура
Горна тава за зеленчуци
Контейнер за бутилки
Капак на отделението за формата за лед
Отделение за формата за лед
Горно чекмедже
Средно чекмедже
Долно чекмедже
ВЪТРЕШНИ
АКСЕСОАРИ
КОМПЛЕКТ
АКСЕСОАРИ
ЗА ВРАТИТЕ
Рафтове за съхранение
3
Капак на отделението за формата за лед
1
Горна тава за зеленчуци (само за rl40z*)
1
Отделение за формата за лед
1
Горно чекмедже
1
Средно чекмедже
1
Долно чекмедже
1
Предпазител на отделението за млечни продукти
1
Предпазител на разнообразни храни
4
Контейнер за бутилки
1
Поставка за яйца
1
Форма за лед
1
работа_23
02 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Предпазител
на отделението за
млечни продукти
ВЪНШЕН ВИД НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК/ФРИЗЕР (RL40W*)
Предпазител на отделението
за млечни продукти
Поставка за яйца
Форма за лед
Капак на лампата
Капак на въздушната
вентилация
Предпазител за яйца
Малък предпазител
Рафтове за съхранение
Температурен
Контейнер за бутилки
Тава за зеленчуци
Горно чекмедже
Средно чекмедже
Долно чекмедже
ВЪТРЕШНИ
АКСЕСОАРИ
КОМПЛЕКТ
АКСЕСОАРИ
ЗА ВРАТИТЕ
24_работа
Рафтове за съхранение
4
Тава за зеленчуци
1
Горно чекмедже
1
Средно чекмедже
1
Долно чекмедже
1
Предпазител на отделението за млечни продукти
1
Предпазител за яйца
1
Малък предпазител
2
Контейнер за бутилки
1
Поставка за яйца
1
Форма за лед
1
отстраняване на неизправности
ПРОБЛЕМ
Уредът изобщо
не работи или
температурата е
твърде висока
Храната в хладилника
е замръзнала
Чуват се необичайни
шумове
Предните ъгли и
страните на уреда са
горещи и се образува
конденз
•
•
•
•
РЕШЕНИЕ
Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно.
Настроен ли е терморегулаторът на предния панел на точната температура?
Изложен ли е уредът на пряка слънчева светлина или на източник на
топлина?
Твърде близо ли е гърбът на уреда до стената?
• Настроен ли е терморегулаторът на предния панел на най-ниската
температура?
• Твърде ниска ли е температурата в помещението?
• Сложили ли сте гореща храна в хладилника?
•
•
•
•
•
Проверете дали подът е равен и стабилен.
Твърде близо ли е гърбът на уреда до стената?
Има ли нещо изпуснато зад или под хладилника?
Има ли шум от компресора на уреда?
От вътрешността на хладилника може да се чува “тиктакане”; това е
нормално.
• Дължи се на свиването и разширяването на множеството различни
аксесоари.
• В предните ъгли на хладилника са монтирани устройства срещу
кондензация.
При повишаване на околната температура те не винаги са ефективни.
Така или иначе, това е нормално.
• При много влажно време може да се образува кондензация по
външната повърхност на уреда, когато влажният въздух влезе в
контакт със студената повърхност на уреда.
Чува се бълбукане на
вода в уреда
• Този шум идва от хладилния агент, който охлажда вътрешността на
уреда.
Уредът мирише лошо
• Не сте опаковали храната.
• Проверете дали храните са покрити и се уверете, че входът за студен
въздух е чист.
По стените на уреда
има слой скреж
• Запушен ли е изходът за въздух на уреда?
• Раздалечете храните колкото се може повече, за да подобрите
вентилацията.
• Вратата напълно ли е затворена?
Ако се образува
конденз по
вътрешните стени
на уреда и около
зеленчуците
• Може да възникне, ако се съхранява непокрита храна с високо
съдържание на вода при високо съдържание на влага или
вратата е била оставена отворена продължително.
• Съхранявайте храните покрити или в запечатани контейнери.
Съвети за пестене на електроенергия
• Поставете уреда в хладно и сухо помещение с добра вентилация.
Уверете се, че уредът не е изложен на пряка слънчева светлина или
на източник на топлина (например радиатор).
• Никога не блокирайте вентилационните отвори или решетки на уреда.
• Оставете топлата храна да изстине, преди да я поставите в уреда.
• Поставете замразената храна в хладилника, за да се размрази.
По този начин можете да използвате ниската температура на
замразените продукти, за да охладите храните в хладилника.
• Когато поставяйте или вадите храна от уреда, не дръжте вратата
отворена прекалено дълго.
Колкото е по-кратко времето, през което е отворена вратата, толкова
по-малко лед се образува във фризера.
отстраняване на неизправности_25
Граници на околната температура
Хладилникът/фризерът е създаден за работа в температурни граници, посочени в
маркировката за температурния клас на етикета.
Температурен
клас
Умерен 1
Умерен 2
Субтропичен
Околна температура
Символ
SN
N
ST
Максимална
32°C (90°F)
32°C (90°F)
38°C (100°F)
Минимална
10°C (50°F)
16°C (61°F)
18°C (64°F)
Вътрешните температури може да се повлияят от фактори като разположението
на хладилника/фризера, околната температура и честотата на отваряне на вратата.
Настройте точната температура, за да компенсирате тези фактори.
Български
Правилно изхвърляне на този продукт
(Бракувани електрически и електронни уреди)
(Приложимо в Европейския Съюз и други
европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Показаната на продукта маркировка или на придружителната
литература показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови
отпадъци в края на работния му живот. За да се предотвратят щети
върху околната среда или човешкото здраве от неконтролирано
изхвърляне, отделете този продукт от другите видове отпадъци, за
да се насърчава екологичното повторно използване на материалните
ресурси.
Потребителите в отделните домакинства трябва да се свържат с
търговския обект, от където са закупили този продукт или с местния
представителен офис за информация къде и как може да се отнесе
уреда за екологически безопасно рециклиране.
Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да
проверят условията по договора за покупко-продажба. Този продукт
не трябва да се смесва с други индустриални отпадъци.
БЕЛЕЖКИ
Въпроси или коментари?
Код № DA68-01759P REV(0.0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising