Samsung | BD-C5900 | Наръчник за потребителя | Samsung BD-C5900 Ръководство за употреба

BD-C5900
Blu-ray диск плейър
ръководство за потребителя
представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 1
2010-06-14 오후 3:45:41
Ключови функции
Характеристики на Blu-ray
дисковете
Blu-ray дисковете поддържат най-високо
качество видео с висока разделителна
способност (HD) предлагано в отрасъла –
Големият капацитет означава, че не се правят
компромиси по отношение качеството на
видеото. Освен това, Blu-ray дискът е със същия
познат размер и външен вид като едно DVD.
Следните характеристики на Blu-ray дискове
зависят от вида на диска.
Външният вид и движението между функциите
също са различни при различните дискове.
Не всички дискове имат описаните по-долу
функции.
Основни видео характеристики
Форматът BD-ROM поддържа три много
усъвършенствани видео кодеци, включително
AVC, VC-1 и MPEG-2.
Предлагат се и HD видео разделителни способности:
• 1920 x 1080 Високо качество
• 1280 x 720 Високо качество
За възпроизвеждане с висока
разделителна способност
За да гледате съдържание с висока разделителна
способност от Blu-ray дискове, е необходим
телевизор с висока разделителна способност HDTV (High Definition Television). Някои дискове
е възможно да изискват изходящ сигнал от
HDMI OUT извода на плейъра, за да може да
се гледа съдържание с висока разделителна
способност. Способността за гледане на
съдържание с висока разделителна способност
от Blu-ray дискове може да бъде ограничена,
в зависимост от разделителната способност на
вашия телевизор.
Субтитри
В зависимост от съдържанието на даден
Blu-ray диск, можете да избирате различни
стилове, размери и цветове за шрифтовете
на субтитрите. Субтитрите могат също така да
бъдат анимирани, превъртани или постепенно
да избледняват или да се появяват.
BD-LIVE
Може да използвате Blu-ray диск, поддържащ
BD-LIVE чрез мрежова връзка, за да се радвате
на различно съдържание, предоставено от
производителя на диска.
Характеристики на Blu-ray плейъра
Internet@TV
Може да изтегляте различни платени и безплатни
приложения чрез мрежовата връзка.
Ще бъдат предоставени различни интернет
услуги и съдържание, които включват новини,
прогноза за времето, пазара на акциите, игри,
филми и музика.
3D
Този продукт може да изпълнява 3D съдържание
през HDMI кабел.
За да имплементирате 3D ефект, свържете
3D устройство (3D-съвместим AV приемник,
3D-съвместим ТВ) към продукта с HDMI кабел и
изпълнете 3D съдържанието, докато носите 3D
очила.
Интерактивност
Определени Blu-ray дискове могат да съдържат
анимирани менюта и игри на теми от ежедневието.
Слайдшоута, които могат да се
разглеждат от потребителя
При Blu-ray дисковете можете да разглеждате
снимки, докато аудиото продължава да се
възпроизвежда.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 2
2010-06-14 오후 3:45:41
Информация за безопасност
02
Предупреждение
ВНИМАНИЕ
Този символ показва "опасно напрежение" в
продукта, което представлява риск от токов
удар или телесни увреждания.
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАР Я
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ
Този символ показва важни инструкции,
УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
отнасящи се за продукта.
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Не монтирайте това оборудване в затворено
място като шкаф за книги или подобно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите повреда, която би могла да
доведе до пожар или токов удар, не излагайте
този уред на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
Blu-ray диск плейърът ИЗПОЛЗВА НЕВИДИМ
ЛАЗЕРЕН ЛЪЧ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ
ОПАСНО ОБЛЪЧВАНЕ ПРИ ПРЯКО НАСОЧВАНЕ.
НЕПРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАЙТЕ Blu-ray диск плейъра
ПРАВИЛНО СЪОБРАЗНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
ВНИМАНИЕ
ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНТРОЛИ ИЛИ НАСТРОЙКИ
ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ
ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТУК, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО
ОПАСНО РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ.
НЕ ОТВАРЯЙТЕ КАПАЦИТЕ И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ
САМИ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
Този продукт отговаря на CE разпоредбите
относно екранирани кабели и съединители
използвани за свързване на уреда към
друго устройство. За предотвратяване на
електромагнитни смущения от електроуреди,
като радиоапарати и телевизори, използвайте
екранирани кабели и съединители за свързвания.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Мрежовият кабел на това оборудване е снабден с
формован щепсел, в който е включен предпазител.
Стойността на предпазителя е указана на стената
на щепсела, на която са щифтовете.
Ако той трябва да се смени, трябва да се използва
предпазител, одобрен съгласно BS1362, със
същата номинална стойност.
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 3
Информация за безопасност
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Не използвайте щепсел, в който липсва капачето на
предпазителя, ако капачето може да се свали. Ако
е необходимо капаче на предпазителя за смяна, то
трябва да бъде със същия цвят, както и стената на
щепсела, на която са щифтовете. Резервни капачета
се предлагат от вашия доставчик.
Ако монтираният щепсел не е подходящ за контактите
във вашия дом или кабелът не е достатъчно дълъг, за
да достигне до контакта на захранването, трябва да се
снабдите с подходящ удължител, утвърден от гледна
точка на безопасността, или да се консултирате с
вашия доставчик.
Ако обаче няма алтернатива на отрязването на
щепсела, извадете предпазителя и след това по
безопасен начин се освободете от щепсела. Не
включвайте щепсела към мрежови изход, тъй като
съществува риск от удар с електрически ток от
оголения гъвкав кабел.
За да изключите апарата от мрежовото захранване,
щепселът трябва да се извади от контакта, затова
трябва да има достъп до контакта.
Устройството, за което се отнася това ръководство
за потребителя, е лицензирано под определени
права на интелектуална собственост на определени
трети страни. Този лиценз е ограничен до лична
некомерсиална употреба от крайни потребители за
лизензирано съдържание.
Никакви права не са дадени за комерсиална употреба.
Лицензът не покрива никакъв уред, различен от този
уред, а също така не се простира и по отношение
на никакъв нелицензиран продукт или процес в
съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3,
използван или продаван в комбинация с този
продукт. Лицензът покрива само използването на
този продукт за кодиране и/или декодиране на аудио
файлове, съответстващи на ISO/IEC 11172-3 или ISO/
IEC 13818-3. Не се дават никакви права с този лиценз
по отношение на характеристики или функции на
продукта, които не съответстват на ISO/IEC 11172-3
или ISO/IEC 13818-3.
Български
2010-06-14 오후 3:45:42
Информация за безопасност
Предпазни мерки
Важни инструкции за безопасност
Прочетете внимателно тези инструкции за
експлоатация, преди да използвате устройството.
Следвайте всички инструкции за безопасност,
изброени по-долу.
Пазете тези инструкции за експлоатация на
удобно място за бъдещи справки.
1. Прочетете тези инструкции.
2. Запазете тези инструкции.
3. Вземете под внимание всички
предупреждения.
4. Следвайте всички инструкции.
5. Не използвайте този плейър в близост до вода.
6. Почиствайте само със суха кърпа.
7. Не закривайте никакви вентилационни
отвори; инсталирайте в съответствие с
инструкциите на производителя.
8. Не инсталирайте в близост до източници
на топлина като радиатори, топлинни
регулатори, или други плейъри (включително
усилватели), които произвеждат топлина.
9. Щепселът с поляризация или заземяване е
важен за безопасността. Поляризираният
щепсел има два щифта, като единият е поширок от другия. Заземеният тип щепсел има
два щифта и трети заземен зъбец. Широкият
щифт или зъбец е предвиден за ваша
безопасност. Ако предоставеният щепсел не
съответства на вашия контакт, консултирайте
се с електротехник за замяната на контакта.
10. Пазете електрическия кабел да не бъде
деформиран или защипван, по специално
при щепселите и контейнера за удобство,
в онази част, от която кабелът излиза от
апарата.
11. Използвайте само приспособления за
закрепване/аксесоари, определени от
производителя.
12. Използвайте само с уред
за превозване, стойка,
тринога, конзола или
маса, определени от
производителя или
продавани с плейъра.
Когато се използва уред за
превозване, използвайте предпазни мерки
при местенето на комбинацията от уреда
за превозване/плейър, за да избегнете
наранявания от преобръщане.
13. Извадете щепсела от контакта по време
на гръмотевични бури или когато не се
използва за дълъг период от време.
14. За всякакъв вид сервиз се обръщайте
към квалифициран сервизен персонал.
Сервизните услуги са необходими,
когато апаратурата е била повредена по
някакъв начин, като например кабела за
електрическо захранване или щепсела са
повредени, разлята е течност или обекти са
паднали в плейъра, плейърът е бил изложен
на дъжд или влага, не работи нормално, или
е бил изпускан.
Съхранение и управление на дискове
Работа с диск
Форма на диска
• Използвайте дискове с
обичайна форма. Ако диск
с неправилна форма (диск
със специална форма) бъде използван, този
продукт може да бъде повреден.
Начин на държане на дискове
• Избягвайте да докосвате
повърхността на диска, където
се прави запис.
Blu-ray дискове
• Ако плейърът не се използва продължително
време, извадете Blu-ray диска от плейъра и го
приберете в кутията му.
• Внимавайте да не направите отпечатъци от
пръсти и драскотини по повърхността на Bluray диска.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Избършете замърсяването или праха от диска
с мека кърпа.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 4
2010-06-14 오후 3:45:42
Предупреждения при работа
• Не пишете върху страната със записа с химикалка
или молив.
• Не използвайте спрейове за почистване на
записите или антистатични вещества.
Също така, не използвайте летливи химикали
като бензин или разредители.
• Не използвайте етикети или стикери за дисковете.
(Не използвайте дискове, закрепени с открита
залепваща лента или останали недообелени
стикери.)
• Не използвайте предпазители или капачета,
който е доказано, че могат да надраскат.
• Не използвайте дискове с етикети отпечатани с
принтери за етикети, предлагани на пазара.
• Не зареждайте изкривени или напукани дискове.
• Преди свързването на други компоненти към този
продукт, уверете се, че сте изключили всичките.
• Не местете продукта, докато се изпълнява диск,
тъй като може да се надраска или счупи, или
вътрешните части на продукта може да се повредят.
• Не поставяйте ваза за цветя, пълна с вода или
какъвто и да било метален обект върху продукта.
• Внимавайте да не поставите ръката си върху
тавичката на диска.
• Не поставяйте нищо, различно от диск, в тавичката
за диск.
• Външни смущения причинени от светкавица или
статично електричество могат да повлияят на
нормалната работа на продукта. Ако това стане,
изключете продукта и го включете отново като
използвате бутона POWER, или извадете кабела
за променливо захранване AC и после отново го
поставете в изхода за променливо захранване.
Продуктът ще работи нормално.
Поддръжка на корпуса
От съображения за безопасност, уверете се, че
сте извадили кабела за променливо захранване
от изхода за променливо захранване.
• Не използвайте бензин, разредител или други
разтворители за почистване.
• Избърсвайте корпуса с мека кърпа.
Ограничения за възпроизвеждане
• Възможно е този продукт да не реагира на
всички команди за действие, тъй като някои
Blu-ray, DVD или CD дискове позволяват
само конкретни или ограничени действия и
функции по време на възпроизвеждане.
Имайте предвид, че това не е дефект на
продукта.
• Samsung не може да бъде сигурен, че този
продукт ще възпроизвежда всеки диск с
логото Blu-ray, DVD и CD, тъй като дисковите
формати могат да се променят, и е възможно
да възникнат проблеми и грешки при
създаването на софтуер за Blu-ray, DVD и CD,
и/или производството на дискове.
Ако имате въпроси или срещнете трудности
при възпроизвеждане на Blu-ray, DVD
или CD дискове с този продукт, свържете
се с центъра за обслужване на клиенти
на SAMSUNG. Също така, прегледайте
останалата част на това ръководство за
допълнителна информация или относно
ограниченията при възпроизвеждане.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 5
Информация за безопасност
Внимавайте да не нараните диска, защото данните
от тези дискове са много уязвими към средата.
• Не пазете под директна слънчева светлина.
• Пазете на хладно и проветриво място.
• Съхранявайте ги във вертикално положение.
• Пазете в чиста предпазна обвивка.
• Ако преместите вашия продукт внезапно
от студено място на топло място, възможно
е да се образува конденз по работещите
части и лещи, и да причини неестествено
възпроизвеждане на диска. Ако това стане,
изчакайте два часа преди да включите
щепсела в контакта за захранване.
След това поставете диска и опитайте да го
възпроизведете отново.
• Уверете се, че сте извадили диска и сте
изключили продукта след употребата.
• Изваждайте кабела за променливо захранване от
изхода за променливо захранване, когато нямате
намерение да използвате продукта за дълъг
период от време.
• Почистете диска чрез бърсане в
права линия в посока от вътрешната
страна към външната страна на диска.
• Не допускайте изливане на течности
върху продукта.
• Когато щепселът за захранване с променлив
ток е свързан към стенен контакт, продуктът
използва енергия дори когато е изключен (режим
на готовност).
• Уредът не бива да се излага на капене или
пръскане и върху него не бива да се поставят
предмети, пълни с течност, като например вази.
• Основният щепсел се използва като устройство
за прекъсване на връзката и трябва да е достъпен
по всяко време.
02
Съхранение на дискове
2010-06-14 오후 3:45:42
Съдържание
Ключови функции
2
2
Характеристики на Blu-ray дисковете
Характеристики на Blu-ray плейъра
Информация за
безопасност
3
4
4
4
4
Предупреждение
Предпазни мерки
Важни инструкции за безопасност
Съхранение и управление на дискове
Работа с диск
10
Преди да използвате ръководството за
потребителя
Видове дискове и съдържание, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Видове дискове, които не могат да бъдат
възпроизвеждани
Съвместимост на Blu-ray дискове
Видове дискове
Регионален код
Авторско право
Лога на дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани
Аксесоари
Преден панел
Дисплей на преден панел
Заден панел
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление
Настройка на дистанционното управление
Управляеми кодове за телевизор
Начало
10
10
11
11
13
13
14
14
15
16
17
18
18
19
19
Връзки
20
20
21
22
23
Свързване към телевизор
Случай 1 : Свързване към телевизор с HDMI
кабел - Най-добро качество (Препоръчително)
Случай 2 : Свързване към телевизор с DVI кабел
- Най-добро качество (Препоръчително)
Случай 3 : Свързване към телевизор
(компонентен) - По-добро качество
Случай 4 : Свързване към телевизор (видео)
- Добро качество
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 6
2010-06-14 오후 3:45:42
24
24
25
25
26
26
27
Настройка
28
29
30
30
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
37
Свързване към аудиосистема
Случай 1 : Свързване към аудио система
(усилвател с поддръжка на HDMI) - Най-добро
качество (Препоръчително)
Случай 2 : Свързване към аудио система (Dolby
Digital, DTS усилвател) - По-добро качество
Случай 3 : Свързване към аудио система
(2-канален усилвател) - Добро качество
Свързване към мрежата
Кабелна мрежа
Безжична мрежа
Преди да започнете (първоначална
настройка)
Стартиране на менюто
Дисплей
3D
Екранно съотношение
BD Wise (само за продукти на Samsung)
Разделителна способност
Формат HDMI
Филмови кадри (24Fs)
Прогресиращ режим
Неподвижен режим
HDMI дълбок цвят
Аудио
Цифров изход
PCM с намалена честота на семплиране
Динамичен контрол на диапазона
Режим на смесване
DTS Neo:6
Система
Първоначални настройки
Размер на телевизора за Internet@TV
Anynet+ (HDMI-CEC)
Управление на BD данни
Часовник
DivX(R) регистрация
DivX(R) регистрация
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 7
Български
Връзки
2010-06-14 오후 3:45:42
Съдържание
Настройка
37
37
40
40
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43
Настройка на мрежа
Мрежови настройки
Състояние на мрежа
BD-LIVE интернет връзка
Език
Защита
Родителска категориз.
Смяна на паролата
Общи
Фон
Пестене на енергия
Преден дисплей
Звук при включване / изключване
Поддръжка
Софутерна актуализация
Свържете се със Samsung
Основни функции
44
44
44
44
Изпълнение на диск
Възпроизвеждане
Структура на диска
Използване на менюто за диск/заглавие/
изскачащото меню
Използване на менюто за диска
Използване на менюто за заглавия
Възпроизвеждане на списъка със заглавия
Използване на менюто Изскачащи надписи
Използване на функциите търсене и
пропускане
Търсене на желана сцена
Прескачане на глави
Изпълнение с намалена скорост/Изпълнение
на стъпки
Възпроизвеждане с намалена скорост
Изпълнение на стъпки
Повторно възпроизвеждане
Повтаряне на заглавие или глава
Повтаряне на раздел
Използване на бутона TOOLS
Преместване директно до желаната сцена
Избиране на аудио език
Избиране на език за субтитрите
Смяна на ъгъла на камерата
Избор на настройка на картината
Настройка на BONUSVIEW
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 8
2010-06-14 오후 3:45:42
49
49
49
50
50
50
51
52
Слушане на музика
Бутони на дистанционното, които се използват
за възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на Аудио CD (CD-DA)/MP3
Повтаряне на Аудио CD (CD-DA)/MP3
Списък за изпълнение
Възпроизвеждане на снимка
Изпълнение на JPEG диск
Използване на бутона TOOLS
Възпроизвеждане на USB устройство с памет
Бележки за USB връзката
Мрежови услуги
53
53
55
56
57
57
57
Използване на Internet@TV
Запознаване с Internet@TV
Настройки
Samsung Apps
BD-LIVE™
Уведомяване за актуализация на софтуера
Използване на функцията AllShare
Приложение
59
62
63
63
64
65
Отстраняване на неизправности
Спецификации
Бележки за съответствие и съвместимост
Защита срещу копиране
Network Service Disclaimer
Лиценз
48
48
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 9
Български
Основни функции
2010-06-14 오후 3:45:42
Начало
Преди да използвате ръководството за потребителя
Видове дискове и съдържание, които могат да бъдат възпроизвеждани
Обозначава
Лого
Икона
h
�
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-ВИДЕО
Определение
Това включва налична функция в BD-ROM.
Това включва функция, налична на BD-RE/-R диск, записан в BD-RE формат.
Това включва налична функция в DVD-VIDEO.
DVD-RW
(Видео)
DVD-R
�
DVD+RW
Това включва функция, налична на записан DVD+RW или DVD-RW(V)/DVD-R/+R диск,
който е бил записан и финализиран.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
Аудио CD
Това включва функция, предлагана на аудио CD-RW/-R (формат CD-DA).
Това включва функция, налична на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R диск или USB
устройство за памет, съдържащо MP3 или WMA съдържание.
Това включва функция, налична на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R диск или USB
устройство за памет, съдържащо JPEG съдържание.
Това включва функция, налична на CD-RW/-R, DVD-RW/-R , BD-RE/-R диск или USB
устройство за памет, съдържащо DivX, MKV, MP4 съдържание.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Възможно е продуктът да не може да възпроизвежда определени CD-RW/-R и DVD-R дискове, в зависимост от типа диск
▪
▪
или условията на запис.
Ако DVD-RW/-R диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
Ако е записано съдържание с над 10Mbps побитова скорост върху DVD-R, то не се поддържа.
Ако е записано съдържание с над 30Mbps побитова скорост върху BD-R или USB, то не се поддържа.
Видове дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV
диск и т.н.
10
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(без CD слой)
• DVD-RW (режим VR • 3.9 GB DVD-R диск за
(Видеозапис))
създаване.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD(CD-Gs
изпълнява само аудио
без графика.)
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 10
2010-06-14 오후 3:45:43
▪
▪
▪
▪
Не позволявайте дискът да се замърси или надраска.
Отпечатъци от пръсти, нечистотия, прах, надрасквания
или наслагвания от цигарен дим върху записваемата
повърхност може да направят диска невъзможен за
възпроизвеждане.
При възпроизвеждане на BD-J заглавие, зареждането
може да продължи по-дълго от обичайното, или някои
функции да се изпълняват по-бавно.
Възможно е този продукт да не реагира на всички
команди за действие, тъй като някои Blu-ray, DVD или
CD дискове позволяват само конкретни или ограничени
действия и функции по време на възпроизвеждане.
Имайте предвид, че това не е дефект на продукта.
Samsung не може да бъде сигурен, че този продукт
ще възпроизвежда всеки диск с логото Blu-ray, DVD и
CD, тъй като дисковите формати могат да се променят,
и е възможно да възникнат проблеми и грешки при
създаването на софтуер за Blu-ray, DVD и CD, и/или
производството на дискове.
Ако имате въпроси или срещнете трудности при
възпроизвеждане на Blu-ray, DVD или CD дискове с
този продукт, свържете се с центъра за обслужване на
клиенти на SAMSUNG.
Също така, прегледайте останалата част на това
ръководство за допълнителна информация или относно
ограниченията при възпроизвеждане.
Съвместимост на Blu-ray дискове
Blu-ray дисковете са нов и развиващ се формат.
Затова са възможни проблеми със съвместимостта
на дисковете.
Не всички дискове са съвместими и не всеки
диск може да се възпроизвежда. За допълнителна
информация, вж. раздел "Бележки за съответствие
и съвместимост" на настоящото ръководство.
BD-ROM
Този Blu-ray диск може само да се възпроизвежда.
Този продукт може да възпроизвежда
предварително записани комерсиални BD-ROM
дискове.
BD-RE/-R
Този Blu-ray диск може де се запише и възпроизведе.
Този продукт може да възпроизведе BD-RE/-R,
записан от други съвместими Blu-ray рекордери.
DVD-ВИДЕО
• Този продукт може да възпроизвежда
предварително записани комерсиални DVD
дискове (DVD-VIDEO) с филми.
• Когато превключвате от първия слой към
втория слой на двуслоен DVD-VIDEO диск,
може да се получи моментно изкривяване на
картината и звука. Това не е неизправност на
продукта.
DVD-RW
Този продукт може да възпроизвежда
DVD-RW дискове, записани и финализирани с
DVD видео рекордер.
Способността за възпроизвеждане зависи от
условията на записване.
DVD-R
Този продукт може да възпроизвежда DVD-R
дискове, записани и финализирани с DVD видео
рекордер. Способността за възпроизвеждане
зависи от условията на записване.
DVD+RW
• Този продукт може да възпроизвежда
DVD+RW дискове, записани и финализирани
с DVD видео рекордер. Способността за
възпроизвеждане зависи от условията на
записване.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 11
Начало
▪
вашия регион може да не могат да бъдат възпроизведени
с този продукт. При възпроизвеждане на такива дискове
се показва или “This disc can not be played.”, или
“Cannot read this disc. Please check the regional
code of the disc.”.
Възпроизвеждането може да не работи при определени
видове дискове, или когато се изпълняват специфични
операции като смяна на ъгъла и настройка на
съотношението.
Информацията относно диска е написана в детайли
върху кутията. Моля, вижте това, ако е необходимо.
Видове дискове
03
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Някои търговски дискове и DVD дискове, купени извън
11
2010-06-14 오후 3:45:44
Начало
DVD+R
• Този продукт може да възпроизвежда DVD+R
дискове, записани и финализирани с DVD видео
рекордер. Способността за възпроизвеждане
зависи от условията на записване.
Audio CD (CD-DA)
• Този продукт може да възпроизвежда CD-DA
формат аудио CD-RW/-R дискове.
• Този продукт може да не бъде способно да
възпроизвежда някои CD-RW/-R дискове
поради условията на записването им.
CD-RW/-R
• Използвайте CD-RW/-R дискове тип 700MB(80
минути).
Ако е възможно не използвайте дискове от
тип 800MB(90 минути) или повече, тъй като е
възможно да не се възпроизведат.
• Ако CD-RW/-R дискът не е записан като
затворен запис, можете да срещнете забавяне
в началото на възпроизвеждането, или да
не бъдат възпроизведени всички записани
файлове.
• Някои CD-RW/-R дискове може да не могат да
бъдат изпълнени с този продукт, в зависимост
от устройството, което е използвано за
записването им. За съдържание, записано
на CD-RW/-R медия от CD за ваша лична
употреба, възпроизвеждането може за варира
в зависимост от съдържанието и дисковете.
12
AVCHD (Усъвършенстван видео кодек
за висока разделителна способност)
• Този продукт може да възпроизвежда дискове
във формат AVCHD. Такива дискове обикновено
се записват и използват във видеокамери.
• Форматът AVCHD е формат с висока
разделителна способност за цифрова
видеокамера.
• Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да
компресира изображения по-ефективно от
традиционния формат за компресиране на
изображения.
• Някои AVCHD дискове използват формат
“x.v.Color”.
• Този плейър може да възпроизвежда AVCHD
дискове във формат “x.v.Color”.
• “x.v.Color” е търговска марка на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото AVCHD са търговски марки
на Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и на
Sony Corporation.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Някои дискове във формат AVCHD е възможно да не
▪
▪
могат да се възпроизвеждат, в зависимост от условията
на запис.
Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат
финализирани.
“x.v.Color” предлага по-богат цветови диапазон от
обикновените DVD дискове за видеокамери.
Някои формати DivX, MKV и MP4 формати може да не
се изпълнят, в зависимост от разделителната способност
и условията на кадровата скорост.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 12
2010-06-14 오후 3:45:44
Видове
дискове
Blu-ray
Регионален
код
DVD-VIDEO
Област
a
Северна Америка, Централна
Америка, Южна Америка, Корея,
Япония, Тайван, Хонконг и
Югоизточна Азия.
b
Европа, Гренландия, Френски
територии, Близък Изток, Африка,
Австралия и Нова Зеландия.
c
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от
ръководството или цялото ръководството за
потребителя не може да бъде възпроизвеждана
или копирана без предварителното писмено
съгласие на Samsung Electronics Co., Ltd.
Начало
Продуктът и дисковете са кодирани според
региона. Тези регионални кодове трябва да
съвпадат, за да може да се възпроизведе диска.
Ако кодовете не съвпадат, дискът не може да
бъде възпроизведен.
Регионалният номер за този продукт е описан на
долния панел на продукта.
Авторско право
03
Регионален код
Индия, Китай, Русия, Централна и
Южна Азия.
1
Съединените щати, територии на
Съединените щати и Канада
2
Европа, Япония, Близкия изток,
Египет, Южна Африка, Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонконг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка, Нова
Зеландия, тихоокеанските острови,
Карибите
5
Русия, Източна Европа, Индия,
по-голямата част от Африка,
Северна Корея, Монголия
6
Китай
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 13
13
2010-06-14 오후 3:45:44
Начало
Лога на дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Blu-ray диск
3D Blu-ray диск
DTS-HD основно аудио
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
PAL система за предаване във
Великобритания, Франция,
Германия и т.н.
Java
Аксесоари
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
Аудио/видео кабел
Батерии за дистанционно управление (Размер AAA)
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Ръководство за потребителя
14
Дистанционно управление
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 14
2010-06-14 오후 3:45:45
03
Преден панел
Начало
a
b c
1
2
3
4
5
6
7
8
def g
h
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
Отваря се, за да бъде поставен диск.
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
Открива сигнали от дистанционното управление.
ДИСПЛЕЙ
Показва състоянието на възпроизвеждане, време и др.
БУТОН ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
Отваря и затваря тавичката на диска.
БУТОН СТОП
Спира възпроизвеждането на диска.
БУТОН ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/
ПАУЗА
Възпроизвеждане или пауза по време на изпълнение на диск.
БУТОН POWER
Включва и изключва продукта.
USB ХОСТ
Едно USB флаш устройство за съхранение може да бъде свързано тук и използвано
като устройство за съхранение, когато е свързано BD-LIVE. Може за бъде използвано
за обновяване на софтуера и за възпроизвеждане на MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Обновяването на софтуера през USB Host извода се поддържа само чрез USB флаш устройство за съхранение.
▪ В МЕНЮ ДИСК на BD заглавието функцията ИЗПЪЛНЕНИЕ не работи при натискане на бутона PLAY на предния панел.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 15
15
2010-06-14 오후 3:45:45
Начало
Дисплей на преден панел
a
b
c
1
2
3
16
ИНДИКАТОР ЗА ПОСТАВЕН
ДИСК
Светва, когато се постави и възпроизведе диск.
ИНДАКОТАР ЗА ТЕКУЩО
СЪСТОЯНИЕ И ЧАС
Показва времето на възпроизвеждане и текущия статус.
WIFI ИНДИКАТОР
Светва, когато е свързана безжична мрежа.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 16
2010-06-14 오후 3:45:46
Начало
ab c
03
Заден панел
d
g f e
1
WIRELESS LAN ADAPTER
Свържете тук опционалния LAN адаптер (WIS09ABGN), за да използвате безжичната
мрежа.
2
LAN
Може да се използва за услуги, базирани на мрежата (Вж. стр. 53~58), BD-LIVE и
софтуерни актуализации с използване на мрежова връзка.
3
HDMI OUT
4
Като използвате HDMI кабел, свържете този HDMI изход към HDMI входа на вашия
телевизор, за да получите картина с най-добро качество, или към вашия приемник, за
да получите звук с най-добро качество.
COMPONENT OUT
Свързва към оборудване с вход за компонентно видео.
6
VIDEO OUT
Свързва входящ сигнал от външно оборудване чрез видео кабел.
AUDIO OUT
Свържете към аудио вход на външно оборудване чрез аудио кабели.
DIGITAL AUDIO OUT
Свързване към приемник.
5
7
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 17
17
2010-06-14 오후 3:45:46
Начало
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление
Включва и изключва продукта.
За отваряне и затваряне на тавичката на диска.
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Включване и изключване на телевизора.
(За да работите с телевизора, вж. стр. 19)
След настройката ви дава възможност да
изберете източника на входящия сигнал
за вашия телевизор.
Натиснете, за да използвате функцията
Bonusview.
Натиснете цифров бутон, за да работите с
опциите.
Натиснете го, за да превключите езика на
субтитрите на Blu-ray/DVD диск.
SUBTITLE
AUDIO
Натиснете, за да прескочите назад или
напред от диска.
Натиснете, за да спрете диска.
Използвайте го, за да влезете в менюто.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
Натиснете, за да преминете към
началното меню.
Натиснете това, за да използвате меню
Инструменти.
Връщане към предишното меню.
Натиснете за връзка към различните
Internet@TV услуги.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
Натиснете, за да видите цял екран на
телевизора.
Регулиране на силата на звука на
телевизора.
Заглушава високоговорителите на
вашия телевизор.
Инсталиране на батериите
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 18
Използвайте този бутон, за да влезете в
изскачащо меню/меню за заглавие.
Използвайте това за показване на информация
при изпълнение на Blu-ray/DVD диск.
Можете да избирате елементи от екранното
меню и да променяте стойностите в менюто.
Натиснете за изход от менюто.
Тези бутони се използват за менютата на
продукта и също за някои функции на
Blu-ray диска.
Позволява да повторите дадено заглавие,
глава, изпълнение или диск.
Използвайте този бутон, за да изберете
телевизионна програма.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Ако дистанционното не работи правилно:
!
18
Използвайте този бутон за достъп до
различни аудио функции на диска
(Blu-ray/DVD).
Натиснете, за да търсите назад или
напред от диска.
Натиснете, за да направите пауза при
възпроизвеждане на диска.
Натиснете, за да възпроизведете диска.
• Проверете поляритета +/– на батериите (сух елемент)
• Проверете дали батериите не са изтощени.
• Проверете дали дистанционните сензори не са
блокирани от препятствия.
• Проверете дали наблизо няма някакво флуоресцентно
осветление.
ВНИМАНИЕ
▪ Акумулаторната батерия, вградена в този продукт, не
може да бъде заменяна от потребителя. За информация
за подмяната, моля свържете се с вашия доставчик.
2010-06-14 오후 3:45:46
Бутон
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Функция
Натиснете за включване и изключване на
телевизора.
Използва се за избор на външен източник,
свързан към телевизора.
Използва се за регулиране силата на звука на
телевизора.
TV CH (,/.) Използва се за избиране на желания канал.
TV MUTE
Използва се за превключване на звука на
включен и изключен.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Различните функции не е задължително да работят за
всички телевизори. Ако срещнете проблеми, работете
директно с телевизора.
За да определите дали телевизорът ви е
съвместим, следвайте инструкциите по-долу.
1. Включете телевизора.
2. Насочете дистанционното управление
срещу телевизора.
3. Натиснете и задръжте бутона TV POWER
и въведете двете двуцифрения код, който
съответства на марката на вашия телевизор,
като натиснете необходимите цифрови бутони.
Ако вашият телевизор е съвместим с
дистанционното управление, той ще се
изключи.
Сега той е програмиран да работи с
дистанционното управление.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Ако няколко кода са показани за вашата марка
телевизор, пробвайте всеки един от тях, докато не
откриете този, който работи.
▪ Ако замените батериите на дистанционното управление,
вие трябва отново да зададете кода на марката.
Марка
SAMSUNG
Код
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Марка
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
Код
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
TV POWER+06, +55,
+56, +57
PHILIPS
PHONOLA
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SHARP
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 19
Начало
С това дистанционно управление можете да
управлявате определени функции на вашия
телевизор.
Управляеми кодове за телевизор
03
Настройка на дистанционното
управление
19
2010-06-14 오후 3:45:47
Връзки
Свързване към телевизор
Случай 1 : Свързване към телевизор с HDMI кабел - Най-добро
качество (Препоръчително)
1. Като използвате HDMI кабел, свържете извода HDMI OUT отзад на Blu-ray плейъра към HDMI IN
извода на вашия телевизор.
2. Включете продукта и телевизора.
3. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се
появи HDMI сигналът от продукта на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор (Вж. стр. 19), натиснете
бутона TV SOURCE на дистанционното и изберете HDMI за външен източник на сигнал за
телевизора.
HDMI кабел
(не е приложен)
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ HDMI кабелът извежда цифров аудио/видео сигнал, така че не е необходимо да свързвате аудио кабел.
▪ Ако продуктът е свързан към вашия телевизор в изходен режим HDMI 720p, 1080i, 1080p, трябва да използвате
▪
▪
▪
▪
▪
20
високоскоростен(категория 2) HDMI кабел.
HDMI подава само чист цифров сигнал към телевизора.
Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието), на екрана ще се появят
смущения.
В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал няма да работят.
Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
Когато свържете продукта към телевизор чрез HDMI кабел за пръв път, или към нов телевизор, изходящата разделителна
способност на HDMI сигнала автоматично се настройва на най-високата, която може да възпроизведе телевизора.
Трябва да имате HDMI връзка, за да се наслаждавате на 3D технологията.
Дългият HDMI може да причини шум на екрана. Ако това е така, задайте Дълбок цвят на Изкл. в менюто.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 20
2010-06-14 오후 3:45:47
04
Случай 2 : Свързване към телевизор с DVI кабел - Най-добро
качество (Препоръчително)
Връзки
1. Като използвате HDMI-DVI кабел, свържете извода HDMI OUT отзад на продукта към DVI IN
извода на вашия телевизор.
2. Като използвате аудио кабел, свържете извода AUDIO OUT (червен и бял) отзад на продукта
към AUDIO IN (червен и бял) извода на вашия телевизор.
3. Включете продукта и телевизора.
4. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се
появи HDMI-DVI сигналът от продукта на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор (Вж. стр. 19), натиснете
бутона TV SOURCE на дистанционното и изберете HDMI-DVI за външен източник на сигнал
за телевизора.
HDMI-DVI кабел
(не е приложен)
Аудио кабел
TV monitor
Червен
Бял
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ HDMI подава само чист цифров сигнал към телевизора. Ако телевизора не поддържа HDCP (Защита на широколентово
▪
▪
цифрово съдържание), на екрана се появява произволен шум.
В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал няма да работят.
Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
Когато свържете продукта към телевизор чрез HDMI-DVI кабел за пръв път, или към нов телевизор, изходящата разделителна
способност на HDMI сигнала автоматично се настройва на най-високата, която може да възпроизведе телевизора.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 21
21
2010-06-14 오후 3:45:47
Връзки
Случай 3 : Свързване към телевизор (компонентен) - По-добро качество
- Свързване към вашия телевизор чрез кабели за компонентно видео.
- Ще се радвате на висококачествени изображения с точно възпроизвеждане на цветовете.
Компонентното видео разделя елемента на картината на черно-бели (Y), сини (PB) и червени
(PR) сигнали, за да представя най-ясните и чисти изображения (Аудио сигналите се подават през
аудио изхода.)
1. Като използвате кабели за компонентно видео, свържете изводите COMPONENT OUT на
задната част на продукта към изводите COMPONENT IN на вашия телевизор.
2. Като използвате аудио кабел, свържете извода AUDIO OUT (червен и бял) отзад на продукта
към AUDIO IN (червен и бял) извода на вашия телевизор.
3. Включете продукта и телевизора.
4. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се
появи “COMPONENT” сигналът от продукта на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор (Вж. стр. 19), натиснете
бутона TV SOURCE на дистанционното и изберете COMPONENT за външен източник на
сигнал за телевизора.
Аудио кабел
Червен
Бял
Червен
Син
Кабел за компонентно
видео (не е приложен)
Зелен
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В зависимост от производителя, изводите за компонентно видео на вашия телевизор могат да бъдат обозначени “R-Y, B-Y, Y”
▪
▪
▪
22
или “Cr, Cb, Y” вместо “PB, PR, Y”. Броят и местата на изводите могат да са различни, в зависимост от телевизора.
Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
Можете да избирате от различни разделителни способности за Blu-ray дискове като 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i, в
зависимост от типа на диска. (Вж. стр. 31~32)
Действителната разделителна способност може да се различава от настройката в менюто Настройка, ако са свързани и кабел за
компонентно видео, и HDMI кабел.
Разделителната способност може да бъде и друга, в зависимост от диска. (Вж. стр. 31~32)
При възпроизвеждане на DVD, ако има свързване и към извод HDMI, и към извод за компонентно видео 1080p, 1080i
или 720p, и сте избрали режим на компонентно видео, менюто Настройка на дисплея ще покаже изходящата разделителна
способност като 1080p, 1080i или 720p.
Разделителната способност в действителност е 576i/480i.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 22
2010-06-14 오후 3:45:48
04
Случай 4 : Свързване към телевизор (видео) - Добро качество
Връзки
1. Като използвате аудио кабели, свържете VIDEO OUT (жълто) / AUDIO OUT (червено и бяло)
изводите отзад на продукта с VIDEO IN (жълто) / AUDIO IN (червено и бяло) изводите на
вашия телевизор.
2. Включете продукта и телевизора.
3. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се
появи “VIDEO” сигналът от продукта на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор (Вж. стр. 19), натиснете
бутона TV SOURCE на дистанционното и изберете VIDEO за външен източник на сигнал за
телевизора.
Аудио/видео кабел
Червен
Бял
Жълт
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Възможно е да се появи шум, ако аудио кабелът е разположен твърде близо до кабела за електрозахранване.
▪ Ако искате да направите свързване към усилвател, направете справка със страниците за свързване на усилвател.
▪
▪
(Вж. стр. 24~25)
Броят и местата на изводите могат да са различни, в зависимост от телевизора. Вж. ръководството за потребителя на вашия
телевизор.
Ако на телевизора има един извод за входящо аудио, свържете го към извода AUDIO OUT(десен/бял) на продукта.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 23
23
2010-06-14 오후 3:45:48
Връзки
Свързване към аудиосистема
• Когато включвате усилвателя, намалете силата на звука. Внезапният силен звук може да
повреди високоговорителите или да навреди на слуха ви.
• Настройте аудиото от екрана на менюто съобразно усилвателя. (Вж. стр. 33~35)
• Положението на HDMI изводите може да е различно в зависимост от усилвателя. Направете
справка с ръководството за потребителя на вашия усилвател.
Случай 1 : Свързване към аудио система (усилвател с поддръжка
на HDMI) - Най-добро качество (Препоръчително)
1. Като използвате HDMI кабел, свържете извода HDMI OUT отзад на продукта към HDMI IN
извода на вашия усилвател.
2. Като използвате HDMI кабел, свържете извода HDMI OUT на усилвателя към извода HDMI IN на
вашия телевизор.
3. Включете продукта, телевизора и усилвателя.
4. Натиснете бутона за избор на входящ сигнал на усилвателя, за да изберете външния входящ
сигнал, за да чуете звук от продукта. Направете справка в ръководството за потребителя на
вашия усилвател, за да настроите входящия сигнал на усилвателя.
HDMI кабел
(не е приложен)
HDMI кабел
(не е приложен)
24
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 24
2010-06-14 오후 3:45:49
2. Като използвате кабел(и) за видео сигнал,
свържете изводите HDMI, COMPONENT или
VIDEO OUT отзад на продукта към HDMI,
COMPONENT или VIDEO IN изводите на
вашия телевизор. (Вж. стр. 20~23)
2. Като използвате кабел(и) за видео сигнал,
свържете изводите HDMI, COMPONENT или
VIDEO OUT отзад на продукта към HDMI,
COMPONENT или VIDEO IN изводите на
вашия телевизор. (Вж. стр. 20~23)
1. Ако използвате оптичен кабел свържете
извода DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
на гърба на продукта към извода DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) на вашия усилвател.
3. Включете продукта, телевизора и
усилвателя.
4. Натиснете бутона за избор на входящ сигнал
на усилвателя, за да изберете външния
входящ сигнал, за да чуете звук от продукта.
Направете справка в ръководството за
потребителя на вашия усилвател, за да
настроите входящия сигнал на усилвателя.
Случай 2 : Оптичен кабел
(не е приложен)
Червен
1. Като използвате аудио кабели, свържете
AUDIO OUT (червено и бяло) отзад на
продукта с AUDIO IN (червено и бяло)
изводите на вашия усилвател.
Връзки
Случай 3 : Свързване към аудио
система (2-канален усилвател)
- Добро качество
04
Случай 2 : Свързване към аудио
система (Dolby Digital, DTS
усилвател) - По-добро качество
3. Включете продукта, телевизора и
усилвателя.
4. Натиснете бутона за избор на входящ сигнал
на усилвателя, за да изберете външния
входящ сигнал, за да чуете звук от продукта.
Направете справка в ръководството за
потребителя на вашия усилвател, за да
настроите входящия сигнал на усилвателя.
Случай 3 : Аудио кабел
Бял
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Когато използвате този начин на свързване 2, дискове с PCM аудио записи ще се чуват само от предните два канала.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 25
25
2010-06-14 오후 3:45:49
Връзки
Свързване към мрежата
Този продукт ви позволява да гледате базирани на мрежата услуги (Вж. стр. 53~58), например
Internet@TV и BD-LIVE, както и да получавате актуализации на софтуера, когато е налична мрежова
връзка. Препоръчваме използването на AP (Точка за достъп) или IP рутер за връзката. За повече
информация за връзка с рутер вж. ръководството за потребителя на рутера или се свържете с
производителя за техническа помощ.
Кабелна мрежа
1. Като използвате Direct LAN кабел (UTP кабел), свържете LAN извода на продукта към LAN
извода на вашия модем.
2. Настройте мрежовите опции. (Вж. стр. 37~41)
Рутер
Широколентова
услуга
Широколентов модем
(с интегриран рутер)
Или
Широколентов модем
Широколентова
услуга
Работа с мрежата с компютър
за услугата AllShare
(Вж. стр. 57~58)
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Възможно е интернет достъпът до сървъра на Samsung за актуализация да не бъде разрешен, в зависимост от маршрутизатора,
▪
▪
26
който използвате, или правилата на вашия доставчик на интернет услуги. За повече информация се обърнете към своя доставчик
на интернет услуги (ISP).
За потребителите на DSL – моля, използвайте маршрутизатор, за да осъществите мрежово свързване.
За функцията AllShare компютърът трябва да е свързан в мрежата, както е показано на фигурата.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 26
2010-06-14 오후 3:45:50
04
Безжична мрежа
1. Необходим е безжичен AP/IP за установяване на безжична мрежова връзка. Свържете Безжичен
LAN Адаптер към безжичния LAN адаптер отзад на панела на продукта.
Връзки
Можете да се свържете към мрежа, чрез Безжичен IP съвместител.
2. Настройте мрежовите опции. (Вж. стр. 37~41)
Широколентова
услуга
Безжичен IP съвместител
Безжичен LAN Адаптер
(не е приложен)
Работа с мрежата с компютър
за услугата AllShare
(Вж. стр. 57~58)
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Използвайте само безжичен LAN адаптер на Samsung с този продукт. (Име на модела: WIS09ABGN).
▪
▪
▪
▪
▪
Не използвайте този адаптер с никакви други продукти от трети страни.
Свържете се с търговеца на дребно на този продукт за закупуване на безжичен LAN адаптер.
Трябва да използвате Безжичен IP съвместител, който поддържа IEEE 802.11 a/b/g/n. (n се препоръчва за стабилна работа
на безжичната мрежа.)
Безжичният LAN, по своята същност, може да причини смущения, в зависимост от условията на използване (AP качество на
работа, разстояние, препятствие, смущения от страна на други радио устройства, и т.н).
Задайте на безжичния IP sharer инфраструктурен режим. Режимът компютър-компютър не се поддържа.
Когато прилагате код за защита към AP (безжичен IP съвместител), само следните се поддържат.
1) Режим на удостоверяване : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Тип кодиране : WEP, AES
За функцията AllShare компютърът трябва да е свързан в мрежата, както е показано на фигурата.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 27
27
2010-06-14 오후 3:45:50
Настройка
Преди да започнете
(първоначална настройка)
1. Включете телевизора след свързване на
продукта. (Когато телевизорът се включи
към компютъра за пръв път, продуктът ще се
включи автоматично и ще се покаже екранът
за първоначална настройка.)
Initial Settings I On-Screen Language
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаната мрежова настройка: Wired, Wireless
или PBC (WPS), и след това натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ. (Вж. стр. 37~40)
Мрежовият тест ще се стартира и
първоначалната настройка ще завърши.
6. Натиснете бутона OK.
Ще се покаже началното меню. (За повече
информация за началното меню, Вж. стр. 29.)
• Начално меню
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move " Select
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желания език, и след това натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
3. Натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ, за да
изберете бутона Start.
Initial Settings
No Disc
Each setting may be changed later under "Settings"
▪
Start
a Previous " Select
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаното екранно съотношение, и след
това натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
(Вж. стр. 31)
Initial Settings I Network
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network connection using the Ethernet cable.
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
Wired
a Previous
28
Wireless
d View Devices
" Enter
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Когато продуктът се свърже към телевизора за пръв
▪
TV Aspect and Network will be set.
a Change Device ▪
▪
▪
път, той ще се включи автоматично.
Не бъркайте това с неизправност.
Началното меню няма да се покаже, ако не конфигурирате
първоначалните настройки.
Ако натиснете СИНИЯ(D) бутон по време на настройка
на мрежата, може да получите достъп до началното
меню, дори мрежовата настройка да не е завършила.
Когато се върнете в началното меню, режимът на цял
екран ще се отмени автоматично.
Ако искате да покажете екрана за първоначална настройка
отново, за да направите промени, натиснете бутона СТОП
( ) на предния панел на продукта за повече от 5
секунди без поставен диск.
Използвайте HDMI кабела, за да свържете продукта
със съвместим с Anynet+ (HDMI-CEC) телевизор
Samsung.
Ако телевизорът използва език, поддържан от продукта,
този език ще се зададе автоматично като предпочитан.
Обаче функцията Anynet+ (HDMI-CEC) трябва да се
зададе на On както в телевизора, така и в продукта.
PBC (WPS)
d Skip < Move
" Select
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 28
2010-06-14 오후 3:45:52
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
INFO
RETURN
EXIT
3
2
2
3
4
Показва наличните бутони.
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Settings, след това натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
5. Натиснете бутона EXIT, за да излезете от
менюто.
4
Бутон MENU : Натиснете, за да преминете към началното
79
меню.
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
1
6
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желан елемент, след това натиснете
ВЪВЕЖДАНЕ.
POPUP
TOOLS
Избира настройките.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаното подменю и след това натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Стартиране на менюто
1
5
Настройка
Ако продукта остане в режим на спряно възпроизвеждане
в продължение на повече от 5 минути без намеса на
потребителя, на екрана на вашия телевизор ще се появи
скрийнсейвър. Ако продуктът се остави в режим на
скрийнсейвърSUBTITLE
повече от 25 минути,
AUDIO захранването ще се
изключи автоматично.
05
▪
POWER
Бутон RETURNVOL: Връщане към
CH предишното меню.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Когато продуктът е свързан към мрежата, изберете
MUTE
▪
Бутон ВЪВЕЖДАНЕ / ПОСОКА :
AK59-00104R
Мести курсора
и избира елемент.
Избира текущо избрания елемент.
Потвърждава настройката.
▪
Бутон EXIT : Натиснете за изход от менюто.
Internet@TV от началното меню.
Изтеглете желаното съдържание от Samsung Apps.
(Вж. стр. 56)
Необходимите действия за достъп могат да бъдат
различни в зависимост от избраното меню.
OSD (Екранното меню) може да се промени в продукта
след актуализиране на софтуерната версия.
1. Натиснете бутона POWER.
Ще се появи началното меню.
• Начално меню
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device 1
Избира Internet@TV.
2
Избира видеоклипове.
3
Избира музика.
4
Избира снимки.
d View Devices
" Enter
6
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 29
29
2010-06-14 오후 3:45:52
Настройка
Дисплей
Можете да конфигурирате различни опции
за картина, напр. екранно съотношение,
разделителна способност и др.
3D
Изберете дали да изпълните Blu-ray диск с 3D
съдържание в 3D режим.
Размер на екрана на телевизора
Позволява ви да въведете действителния
размер на вашия телевизор, така че продуктът
да регулира изображението според този размер
и да покаже оптимална 3D картина.
(Максималният позволен размер на екран е 116
инча за този продукт.)
!
ВНИМАНИЕ
▪
Settings
Display
3D
3D
Audio
System 3D Mode
\
: Auto
Network TV Screen Size
: 55 inch
Language
Security
General > Move " Enter ' Return
Support
Still Mode
: Auto
3D режим
• Auto : 3D Blu-ray дискът се изпълнява в 3D
режим, ако продуктът открие телевизор,
който го поддържа. Изпълнява се в 2D
режим, ако такъв телевизор не се открие.
• 3D : 3D Blu-ray дискът се изпълнява винаги
в 3D режим. Ако телевизорът не поддържа
3D Blu-ray дискове, екранът може да стане
черен.
• 2D : 3D Blu-ray дискът се изпълнява винаги в
2D режим. Изберете това за картина без 3D
ефект на телевизор, който не поддържа 3D
Blu-ray дискове.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Ако натиснете веднъж бутона СТОП (
▪
30
) по време на
възпроизвеждане на 3D диск, опцията за 3D режим
няма да се активира.
За да активирате опцията за 3D режим при
възпроизвеждане на 3D диск натиснете бутона СТОП
(
) двукратно.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Ако искате да се радвате на 3D съдържание, свържете
3D устройството (3D-съвместим AV приемник или
телевизор) към продукта и поставете 3D очилата, преди
да изпълните 3D съдържанието.
Докато гледате 3D видео, всички аналогови и
композитни сигнали се блокират автоматично.
Всички 3D сигнали се извеждат само през HDMI кабела
и HDMI OUT порта.
Тъй като разделителната способност при изпълнени в
3D режим е фиксирана според тази на оригиналното
3D видео, не може да я променяте според вашите
предпочитания.
Някои функции като BD Wise или задаване на размера
и разделителната способност на екрана може да не
работят правилно режим 3D.
Трябва да използвате високоскоростен HDMI кабел за
правилно извеждане на 3D сигнала.
Гледайте от разстояние поне три пъти по-голямо от
екрана на телевизора.
- Препоръчва се да разположите 3D екрана на нивото
на очите.
Ако продуктът се свърже към някакви 3D устройство,
3D ефектът може да не работи правилно.
Не може да използвате този продукт за превключване
на 2D съдържание на 3D.
Логотата Blu-ray 3D и Blu-ray 3D са търговски марки
на Blu-ray Disc Association.
В зависимост от съдържанието и позицията на
възпроизвеждане отляво и отдясно на двете страни
могат да се видят вертикални челни ленти.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 30
2010-06-14 오후 3:45:53
• 16:9 Normal
• 16:9 Wide
• 4:3 Letter Box
• 4:3 Pan-Scan
Някои филми (изходящ сигнал 4:3)
се показват във формат 4:3 Pillarbox
(черни ленти отстрани на картината)
дори когато е избран широкоекранен
режим 16:9 нормален.
Можете да гледате пълната картина
16:9 на вашия широкоекранен
телевизор.
▪
▪
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Ако искате да промените разделителната способност в BD Wise,
▪
Изберете това, когато искате да видите
картината в цялото съотношения 16:9
от Blu-ray/DVD дискове, въпреки, че
имате телевизор, чийто екран е със
съотношение 4:3. Ще се появят ленти
с черен цвят в горната и в долната
част на екрана.
Можете да избирате кога да гледате
видео 16:9 от Blu-ray /DV диско без
черни ленти отгоре и отдолу, въпреки
че вашият телевизор е с екранно
съотношение 4:3 (крайната лява и
дясна страна от картината на филма
ще бъдат отрязани).
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В зависимост от типа на диска, някои от пропорциите
▪
BD Wise е най-новата функция за свързване на
Samsung.
Когато свързвате устройства на Samsung, като
използвате BD Wise чрез HDMI, оптималната
разделителна способност ще се настройва
автоматично.
• On : Оригиналната разделителна способност
за BD/DVD диск ще се изведе директно на
телевизора.
• Off : Изходната разделителна способност
ще бъде фиксирана според предишно
зададената, независимо от разделителната
способност на диска.
може да не са достъпни.
Ако изберете екранно съотношение различно от
екранното съотношение на вашия телевизор, картината
може да изглежда деформирана.
Ако изберете 4:3 панорамно сканиране или 4:3 кутия
за писма, не може да видите цял екран, като натиснете
бутона FULL SCREEN на дистанционното управление.
Ако изберете 16:9 нормално, може да се покаже 4:3
Pillarbox.
В този случай не може да видите цял екран с натискане
на бутона FULL SCREEN на дистанционното управление.
▪
▪
трябва предварително да зададете режима на BD на Off.
Ако изключите BD Wise, разделителната способност на
свързания телевизор ще бъде автоматично настроена на
нейната максимална разделителна способност.
Ако продуктът е свързан с устройство, който не поддържа
BD Wise, не можете да използвате BD Wise функцията.
За правилното функциониране на BD Wise задайте
всяко меню BD Wise на плейъра и съответно на
телевизора на On.
Разделителна способност
Задава разделителната способност за Компонентен
и HDMI видео сигнал.
Цифрите в 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
показват броя на редовете във видео сигнала.
Буквите i и p показват съответно презредово и
прогресивно сканиране.
• Auto : Автоматично се проверява и задава
оптималната разделителна способност.
• BD Wise : Автоматично настройва оптималната
разделителна способност, когато е свързано
чрез HDMI към телевизор с BD Wise функция.
(Менюто на BD Wise се появява само ако BD
Wise е зададено на On.)
• 1080p : Възпроизвежда 1080 реда
прогресивно видео.
• 1080i : Възпроизвежда 1080 реда презредово
видео.
• 720p : Възпроизвежда 720 реда прогресивно
видео.
• 576p/480p : Възпроизвежда 576/480 реда
прогресивно видео.
• 576i/480i : Възпроизвежда 576/480 реда
презредово видео.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 31
Настройка
В зависимост от телевизора, който имате, може
да искате да регулирате настройката на екрана.
BD Wise (само за продукти на Samsung)
05
Екранно съотношение
31
2010-06-14 오후 3:45:54
Настройка
Разделителна способност според режима на изходящия сигнал
• Възпроизвеждане на Blu-ray диск
Изход
Настройка
HDMI / свързан
HDMI / не е свързан
Компонентен/VIDEO режим
Компонентен режим
VIDEO режим
576i/480i
-
-
1080p@60F
576i/480i
-
-
1080p@24F
576i/480i
-
-
1080i, филмова скорост
(24 кадъра/сек.) изключена
1080i
576i/480i
1080i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
720p
576i/480i
720p
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Авто
1080p, филмова скорост
(24 кадъра/сек.) изключена
1080p/1080i, филмова скорост
(24 кадъра/сек.) включена
Режим HDMI
Оптимална разделителна
способност
720p
576i/480i
• Възпроизвеждане на DVD
Изход
Настройка
Авто
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
HDMI / свързан
Режим HDMI
Оптимална разделителна
способност
HDMI / не е свързан
Компонентен режим
VIDEO режим
576i/480i
-
-
576i/480i
720p
576i/480i
1080i
576p/480p
-
или избраната разделителна способност, ще се покаже
съобщението “If no pictures are shown after the selection,
please wait for 15 seconds. And then, the resolution will
be reverted to the previous value automatically. Would
you like to make a selection?”
Ако изберете Yes и разделителната способност не се
поддържа, екранът на телевизора ще остане без картина.
Моля, изчакайте 15 секунди и разделителната способност ще
се върне автоматично към предишната стойност.
-
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
▪
▪
▪
▪
32
576i/480i
Компонентен/VIDEO режим
1080p@60F
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Ако свързаният телевизор не поддържа филмови кадри
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Ако екранът е без картина, натиснете и задръжте бутона
СТОП ( ) отпред на продукта в продължение на повече
от 5 секунди (без поставен диск). Всички настройки ще
се върнат към фабричните настройки по подразбиране.
Следвайте стъпките от предишната страница за достъп до
всеки режим и изберете Настройка на дисплея поддържана
от вашия телевизор.
Когато бъдат възстановени фабричните настройки по
подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD
данните, ще бъдат изтрити.
Blu-ray дискът трябва да има функция за 24 кадъра, за да
може да се използва режим Филмови кадри (24Fs).
Ако са свързани както HDMI, така и компонентното гнезда и
гледате компонентен изход, има разлика между таблицата за
разделителните способности и действителната разделителна,
която зависи от телевизора.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 32
2010-06-14 오후 3:45:55
Филмови кадри (24Fs)
Задаването на настройка On на функцията Филмови
кадри (24Fs) ви позволява да коригирате HDMI
изходящия сигнал на продукта на 24 кадъра в
секунда, за по-добро качество на картината.
Можете да се наслаждавате на функцията
Филмови кадри (24Fs) само при телевизори, които
поддържат тази скорост на кадрите. Това меню
може да се избере само в режими с разделителна
способност 1080i или 1080p HDMI.
• On : Функцията Филмови кадри (24Fs) ще да
работи.
• Off : Функцията Филмови кадри (24Fs) няма
да работи.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Ако телевизорът не поддържа функцията Филмови
кадри (24Fs) ще се покаже изскачащо съобщение.
Прогресиращ режим
Задава се за подобряване качеството на
картината при гледане на DVD.
• Auto : Изберете това, за автоматична
настройка на най-добрата картина за DVD-то,
което гледате.
• Video : Изберете това, за да получите найдобрана картина DVD дискове с концерти
или телевизионни шоута
Неподвижен режим
Задайте типа на картината, когато поставяте
DVD на пауза.
• Auto : Автоматично задава най-добрата
картина според съдържанието.
• Frame : Изберете при пауза на сцена с малко
действие.
• Field : Изберете тази настройка, когато
поставяте сцена с много действие на пауза.
Задайте, за да изведете картината от гнездото
HDMI OUT с дълбок цвят или не. Дълбокият
цвят позволява по-точна репрезентация на
цветовете с по-голяма дълбочина.
• Auto : Картината ще се изведе с дълбок цвят
към свързания телевизор, който поддържа
HDMI дълбок цвят.
• Off : Картината ще се изведе без дълбок цвят.
Аудио
Цифров изход
Задайте Цифров изход в зависимост от свързания
приемник. (За още подробности вж. избор на
цифров изход на следващата страница)
• PCM
• Bitstream(Re-encode)
• Bitstream(Audiophile)
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Уверете се, че сте избрали правилния Цифров изход или
▪
▪
▪
▪
▪
няма да чувате никакъв звук или силен шум.
Ако HDMI устройството (приемник, телевизор) не е
съвместимо с компресираните формати (Dolby digital,
DTS), аудио сигналът се възпроизвежда като PCM.
Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW аудио и
звукови ефекти при навигация.
Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW аудио и
звукови ефекти при навигация.
Тази конфигурация за цифров изходящ сигнал не засяга
аналоговото аудио (Л/Д) или изходящия HDMI сигнал
към вашия телевизор.
Тя засяга изходящия сигнал от оптичния изход и HDMI
изходящия сигнал при свързване към приемник.
Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG, независимо
от избора на цифров изход (PCM, Bitstream), аудио
сигналът се извежда във формат PCM.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 33
Настройка
Можете да оптимизирате цветовата настройка
от HDMI изходен сигнал.
Изберете типа свързано устройство.
• TV : Изберете, ако е свързано към телевизор
чрез HDMI.
• Monitor : Изберете, ако е свързано към
монитор чрез HDMI.
HDMI дълбок цвят
05
Формат HDMI
33
2010-06-14 오후 3:45:55
Настройка
Избор на цифров изходящ сигнал
Настройка
Bitstream
(Re-encode)
PCM
Свързване
PCM
HDMI приемник Оптичен HDMI приемник или оптичен HDMI приемник
До 7,1-канален PCM 2ch
Dolby Digital До 5,1-канален PCM 2ch
Dolby Digital
До 7,1-канален PCM 2ch
Plus
Аудио поток на
Blu-ray Disc Dolby TrueHD До 7,1-канален PCM 2ch
DTS
До 6,1-канален PCM 2ch
DTS-HD MA
До 7,1-канален PCM 2ch
DTS-HD HRA До 7,1-канален PCM 2ch
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
Аудио поток на
Dolby Digital До 5,1-канален PCM 2ch
DVD
DTS
До 6,1-канален PCM 2ch
Дефиниция за
Blu-ray диск
Всякакъв
Bitstream
(Audiophile)
DTS прекодиран
DTS прекодиран
DTS прекодиран
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Оптичен
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS прекодиран
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS прекодиран
DTS-HD HRA
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS прекодиран
DTS прекодиран
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS-HD MA
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Извежда само основното аудио,
Декодира основното аудио и
така че вашият AV приемник може
Декодира основното ауидо и BONUSVIEW аудиото заедно в
да декодира ауидо побитовото
BONUSVIEW аудиото заедно в PCM аудио и звукови ефекти
изпълнение.
PCM аудио и добавя звукови при навигация, после кодира
Няма да чувате BONUSVIEW
ефекти при навигация.
повторно PCM аудиото в DTS
аудиото и звукови ефекти при
побитово изпълнение.
навигация.
Blu-ray дисковете могат да включват три аудио
потока.
- Основно аудио : Аудио саундтракът на
основната функция.
- BONUSVIEW аудио : Допълнителен саундтрак
като коментари на режисьора или артистите
- Звукови ефекти при навигация : Когато се
местите през менютата, може да прозвучат
звукови ефекти при навигация. Звуковите
ефекти при навигация са различни за всеки
Blu-ray диск.
PCM с намалена честота на
семплиране
Задайте дали да се понижи качеството на 96kHz
сигнали.
• On : Изберете това, когато усилвателят, който е
свързан към продукта, не е съвместим с 96kHz.
Сигналите с честота 96kHz се конвертират до
48kHz.
• Off : Изберете това, когато усилвателят, който
е свързан към продукта, е съвместим с 96kHz.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Дори когато PCM с намалена честота на семплиране
е зададено да бъде Off, при някои дискове се
възпроизвежда само аудио с по-малка честота на
семплиране през коаксиалния и оптичния цифров изход.
34
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 34
2010-06-14 오후 3:45:55
Динамичен контрол на диапазона
Може да слушате при ниски нива на сила на
звука и да чувате ясно диалозите.
Това е активно само когато бъде открит Dolby
Digital сигнал.
• Auto : Динамичният контрол на диапазона
ще се зададе автоматично, на базата на
информация, предоставена от Dolby TrueHD
саундтрака.
• On : Когато се възпроизвеждат филмови
звукови записи (саундтрак) с ниска сила на
звука или с по-малки високоговорители,
системата може да приложи съответната
компресия, за да направи съдържанието с
ниско ниво по разбираемо и да предпази от
драматични преминавания към твърде високо.
• Off : Можете да се радвате на филма със
стандартния динамичен обхват.
Режим на смесване
Задайте дали да смесвате мултиканално аудио
за по-малък брой канали.
• Normal Stereo : Смесва мултиканално аудио
в двуканално стерео. Изберете, когато сте
свързани към устройство, което не поддържа
функции на виртуален съраунд звук като
Dolby Pro Logic.
• Surround Compatible : Смесва мултиканално
аудио в стерео, съвместимо със съраунд звук.
Изберете, когато сте свързани към
устройство, което поддържа функции на
виртуален съраунд звук като Dolby Pro Logic.
DTS Neo:6
Може да се радвате на мултиканален звук от
обикновен 2-канален аудио източник.
• Off : Извежда 2-канален аудио сигнал само
пред предните високоговорители.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Ако използвате HDMI приемник, тази опция е
налична, когато задавате Цифров изход като PCM.
Система
Първоначални настройки
Като използвате първоначална настройка, може
да зададете езика, екранното съотношение,
мрежовите настройки и т.н.
За повече информация вж. съответния раздел в
това ръководство за потребителя.
(Вж. стр. 29~43)
Размер на телевизора за
Internet@TV
Задава Internet@TV на оптимален размер.
• Size 1 : Показва по-малки икони на приложения,
може да има малко черно отстрани на екрана.
• Size 2 : Показва стандартни икони, изображението
може да е твърде голямо за телевизора.
• Size 3 : Показва по-големи икони, изображението
може да е твърде голямо за телевизора.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ е удобна функция, която предлага
свързано действие с други продукти на Samsung
с функция Anynet+.
За да работите с тази функция, свържете този
продукт към телевизор Samsung TV с HDMI кабел.
Може да управлявате този продукт с дистанционно
управление на телевизор Samsung и да стартирате
изпълнение на диск просто с натискане на бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (
) на дистанционното
управление на телевизора.
За повече подробности вж. ръководството за
потребителя на телевизора.
• On : Anynet+ функцията ще работи.
• Off : Anynet+ функцията няма да работи.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 35
Настройка
• Ако вашият телевизор не е съвместим с
компресирани многоканални формати (Dolby
Digital, DTS), продуктът може да подава PCM
2-канално смесено (за намаляване на броя
на каналите) аудио, дори ако сте задали
Bitstream(или Re-encode, или Audiophile) от
менюто за настройка.
• Ако вашият телевизор не е съвместим с
PCM честоти на семплиране над 48kHz,
продуктът може да подава PCM аудио с
честота на семплиране под 48kHz дори
когато сте задали PCM с намалена честота на
семплиране да бъде Off.
• Cinema : Изберете това, ако искате да изпълните
2-канален звук на филм през много канали.
• Music : Изберете това, ако искате да изпълните
2-канален звук на музика през много канали.
05
HDMI
35
2010-06-14 오후 3:45:55
Настройка
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не
▪
▪
поддържа CEC.
Ако вашият телевизор Samsung има n лого,
той поддържа Anynet+ функцията.
В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI сигнал
може да не функционират.
Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
Управление на BD данни
Позволява ви да управлявате изтеглено
съдържание от Blu-ray дискове, което поддържа
услугата BD-LIVE.
Може да проверите информацията за
устройството, включително размера на
носителя, изтриването на BD данните или
смяна на устройството за флаш памет.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support BD Data Management
Current Device
:Not Selected
Available Size
:0MB
Total Size
:0MB
Delete BD Data
Change Device
:Not Selected
\
" Select ' Return
Часовник
Задаване на функции, свързани с часа.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support Clock Mode
Clock Set
Time Zone
DST
Clock
:Auto
\
:GMT + 0:00
:Off
> Move " Enter ' Return
• Clock Mode : Може да зададете на Auto или
Manual.
Ако изберете Manual, менюто на Clock Set
ще се активира, докато DST ще се деактивира.
• Clock Set : Можете да задавате текущите дата
и час ръчно.
• Time Zone : Може да задавате часовата зона,
която е приложима за вашия регион.
• DST : Може да включвате и изключвате DST
(Лятно часово време).
DivX(R) регистрация
Вж. DivX(R) VOD регистрационния код, за да
закупите и изпълните DivX(R) VOD съдържание.
Описание на информация за устройството
(записана) в продукта
• Total Size : Общ размер на устройството
(съхранение).
• Available Size : Разполагаем размер на
устройството (съхранение).
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В режим на външна памет, възпроизвеждането на
▪
▪
▪
36
диск ще бъде спряно, ако прекъснете връзката на USB
устройството по време на изпълнението.
Поддържат се само тези USB устройства, форматирани
с файлова система FAT (DOS 8.3) и се препоръчва
да използвате USB устройства, които поддържат USB
2.0 протокол, 4 MB/сек. или по-голяма скорост на
писане/четене.
Функцията Продължаване на възпроизвеждането може
да не работи след форматирането на устройството за
съхранение.
Общият размер на BD управление на данни може да се
различава, в зависимост от условията.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
DivX(R) Video On Demand
Your registration code is : XXXXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Тази опция не се активира, ако изберете OK.
За да активирате тази опция, активирайте DivX(R)
деактивирането.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 36
2010-06-14 오후 3:45:56
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
Do you want to deactivate your device?
Yes
No
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ С тази функция може да се работи, когато DivX(R)
регистрирането е деактивирано.
Настройка на мрежа
За да започнете настройката на мрежова връзка
за вашия продукт, следвайте тези стъпки:
1. В началното меню натиснете бутоните ◄►,
за да изберете Settings, и после натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
2. В началното меню натиснете бутоните ▲▼,
за да изберете Network, и после натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
3. В началното меню натиснете бутоните ▲▼,
за да изберете Network Settings, и после
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
4. TypeВ началното меню натиснете бутоните
▲▼, за да изберете Network Type, и после
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
5. В началното меню натиснете бутоните ▲▼,
за да изберете Wired или Wireless, и после
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
6. Отидете в следващия раздел.
Мрежови настройки
1. В менюто Мрежови настройки натиснете
бутоните ▲▼, за да изберете Network
Setting, и после натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
Появява се екранът Internet Настройка на
интернет протокол.
2. Натиснете бутона ►, после изберете Auto
или Manual, и после натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
Настройка на безжична връзка - автоматично
1. Ако изберете Autо, мрежовата функция
попълва автоматично стойностите за IP
адрес, подмрежова маска и т.н.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Този процес може да отнеме до пет минути.
Settings
Network Setting
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
0
IP Address
: 0
System
0
Subnet Mask
: 0
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
\
0
0
0
0
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
2. След като мрежовата функция получи
стойностите, натиснете бутона RETURN.
След това стартирайте Мрежов тест, за да
се уверите, че продуктът е свързан към
мрежата. (Вж. стр. 40)
3. Ако мрежовата функция не извлече
необходимите стойности или сте избрали
Ръчно, отидете на указанията на ръчна
настройка.
Свържете се с вашия доставчик на интернет
услуги, за да проверите дали вашият IP адрес
е статичен или динамичен. Ако е динамичен,
препоръчваме да използвате автоматична
настройка. Това е най-лесният начин и ще
работи при повечето случаи. Ако е статичен,
трябва да използвате ръчна настройка.
Указанията за кабелните мрежи са по-долу.
Указанията за безжичните мрежи са след тези за
кабелни.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 37
Настройка
Изберете това, за да получите нов регистрационен
код.
Кабелна мрежа
05
DivX(R) регистрация
37
2010-06-14 오후 3:45:57
Настройка
Настройка на безжична връзка - ръчно
Ако автоматичната настройка не работи, трябва
да въведете стойностите ръчно.
За да получите стойностите за повечето
компютри Windows, следвайте тези стъпки:
1. Щракнете с десния бутон върху иконата на
мрежа в долния десен ъгъл на екрана.
2. В изскачащото меню щракнете Състояние.
3. В диалоговия прозорец, който се появява,
щракнете върху раздел Поддръжка.
4. В него щракнете бутона Детайли.
Показват се мрежовите настройки.
За да въведете мрежовите настройки за вашия
продукт, следвайте тези стъпки:
1. На екрана Internet Настройка на интернет
протокол, натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Manual, след това натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
3. Натиснете бутона ▼, за да отидете в
първото поле за въвеждане (IP адрес).
Settings
Network Setting
Display
Internet Protocol Setup :Manual
Audio
0
0
IP Address
: 0
System
Subnet Mask
: 255 255 255
Network
0
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Manual
Security
0
0
DNS Server
: 0
General
Support
\
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
4. Използвайте цифровите бутони, за да
въведете числа.
5. Когато запълните всяко поле, използвайте
бутона ►, за да се придвижите на
следващото поле.
Може също да използвате стрелките, за да
се движите нагоре, надолу и назад.
6. Въведете стойностите за IP Address,
Subnet Mask, и Gateway.
7. Натиснете бутона ▼, за да отидете в DNS.
8. Натиснете бутона ▼, за да отидете в първото
поле за въвеждане на DNS. Въведете
цифрите, както е посочено по-горе.
38
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 38
9. Натиснете бутона Return на
дистанционното управление.
10. След това стартирайте Мрежов тест, за да
се уверите, че продуктът е свързан към
мрежата. (Вж. стр. 40)
Безжична мрежа
Може да настроите безжичната мрежа по три
начина:
• С PBC (WPS)
• С функцията за автоматично търсене на мрежа.
• Ръчно.
Всеки метод е описан по-долу.
Настройка на безжична мрежова връзка PBC (WPS)
Най-лесният начин за настройка на безжична
мрежова връзка е с функцията PBC (WPS).
Ако безжичният рутер има PBC (WPS),
следвайте тези стъпки:
1. В менюто Мрежови настройки натиснете
бутоните ▲▼, за да изберете Network
Setting, и после натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
Появява се екранът Internet Настройка на
интернет протокол.
2. Натиснете ЧЕРВЕНИЯ(A) бутон на
дистанционното управление.
3. Натиснете бутона PBC (WPS) на рутера
в рамките на две минути. Продуктът ви
показва екрана за избор на мрежа и
автоматично извлича всички стойности,
които са необходими и свързва мрежата.
Когато завърши, се показва бутон OK.
Натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ на
дистанционното управление.
4. След като настройката завърши, натиснете
бутона Return за изход от екрана на
настройка на мрежата.
Настройка на безжична мрежова връзка автоматично търсене на мрежа
Повечето безжични мрежи имат опционална
система за защита, която изисква устройствата,
които имат достъп до мрежата, да подават
кодиран защитен код, който се нарича Код
за достъп или Защитен код. Защитният код
е базиран на парола, обикновено дума или
серия букви и цифри от определена дължина,
които трябва да въведете, когато настройвате
защитата на безжичната мрежа. Ако използвате
този метод за мрежова връзка и имате Защитен
код, трябва да въведете парола по време на
процеса на настройка.
2010-06-14 오후 3:45:57
Network Setting
Display
Access Point Selection :Not Selected
Audio
Internet Protocol Setup :Auto
System
0
0
IP Address
: 0
Network
0
0
Subnet Mask
: 0
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
:Auto
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
\
0
0
0
0
a PBC (WPS) > Move " Select ' Return
4. Ако сте избрали Auto, натиснете бутона ▲,
за да отидете на Access Point Selection, и
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Мрежовата функция търси налични
безжични мрежи.
Когато завърши, ще се появи списък с
наличните мрежи.
5. В списъка натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете мрежа и после натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
6. Ако се появи изскачащият прозорец за
PIN/Защита, отидете на Стъпка 7. Ако се
появи екранът за мрежова връзка, отидете
на Стъпка 11.
7. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете PIN
или Защита.
За повечето мрежи трябва да изберете
Защита (За Защитен ключ).
8. В екрана за Защита въведете Паролата.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support Security Key
Network Settings
a b c
lid Only)
Security Key
1
4
7
.,@
ghi
pqrs
a/A/a/
a Clear All
2
abc
3
8
tuv
9
5
0
jkl
b Space
6
(0)
def
mno
wxyz
Delete
c Done
(/) Cursor " Select ' Return
9. За да въведете Паролата, следвайте тези
общи указания:
• Използвайте цифровите бутони, за да
въведете числа.
• Използвайте стрелките, за да се местите
от бутон на бутон на екрана.
• За да въвеждате букви, преместете се
на бутона a/A/1/ и натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ. При всяко натискане на
ВЪВЕЖДАНЕ сменяте знаците на бутона
(a/A/1/).
• За да въведете буква, натиснете бутона,
който съответства. Няколкократното
натискане на бутона сменя буквата.
• За да изтриете последно въведената
буква, отидете на бутона Delete и
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
• За да изчистите всички цифри и букви,
отидете на бутона Clear и натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ. Може също просто
да натиснете ЧЕРВЕНИЯ(A) бутон на
дистанционното управление.
10. Когато сте готови натиснете ЖЪЛТИЯ(C)
бутона на дистанционното управление или
се преместете на бутона Donе и натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Появява се екранът за мрежова връзка.
11. Изчакайте, докато се появи утвърдително
съобщение, и после натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ. Появява се екранът за
мрежови настройки.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 39
Настройка
Settings
за настройка на вашия рутер или модем.
]
1. В менюто Мрежови настройки натиснете
бутоните ▲▼, за да изберете Network
Setting, и после натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
Появява се екранът Internet Настройка на
интернет протокол.
2. В началното меню натиснете бутоните ▲▼,
за да изберете Internet Protocol Setup, и
после натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
3. В началното меню натиснете бутоните ▲▼,
за да изберете Auto или Manual, и после
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Би трябвало да намерите паролата на един от екраните
05
 Настройка на мрежовата връзка
За да настроите безжична връзка с функцията
за автоматично търсене, следвайте тези стъпки:
39
2010-06-14 오후 3:45:58
Настройка
12. За да тествате връзката, натиснете бутона ▼,
за да изберете Network Test, и натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Настройка на безжична мрежова връзка ръчно
Ако автоматичната настройка не работи, трябва
да въведете стойностите ръчно.
За да получите стойностите за повечето
компютри Windows, следвайте тези стъпки:
1. Щракнете с десния бутон върху иконата на
мрежа в долния десен ъгъл на екрана.
2. В изскачащото меню щракнете Състояние.
3. В диалоговия прозорец, който се появява,
щракнете върху раздел Поддръжка.
4. В него щракнете бутона Детайли.
Показват се мрежовите настройки.
За да въведете мрежовите настройки за вашия
продукт, следвайте тези стъпки:
1. На екрана Настройка на интернет протокол,
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Manual, след това натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
3. Натиснете бутона ▼, за да отидете в
първото поле за въвеждане (IP адрес).
Settings
Network Setting
Display
Access Point Selection :Not Selected
Audio
Internet Protocol Setup :Manual
System
0
0
IP Address
: 0
Network
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
:Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
\
0
0
0
0
a PBC (WPS) > Move " Select ' Return
4. Използвайте цифровите бутони, за да
въведете числа.
5. Когато запълните всяко поле, използвайте
бутона ►, за да се придвижите на следващото
поле.
Може също да използвате стрелките, за да
се движите нагоре, надолу и назад.
40
6. Въведете стойностите за IP Address,
Subnet Mask, и Gateway.
7. Натиснете бутона ▼, за да отидете в DNS.
8. Натиснете бутона ▼, за да отидете в първото
поле за въвеждане на DNS. Въведете
цифрите, както е посочено по-горе.
9. Когато сте готови, натиснете бутона ▲,
за да се върнете към избор на точка за
достъп. Изберете мрежата и натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
10. Отидете на Стъпка 6 от процедурата за
Автоматична безжична връзка и следвайте
инструкциите по-нататък.
Мрежов тест
Използвайте това меню, за да проверявате дали
вашата мрежова връзка работи или не.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Test
MAC Address (00:00:00:00:00:00)
IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Gateway Ping
Internet Service Test
Network testing...
Състояние на мрежа
Проверете дали е установена връзка към
мрежата и има интернет.
BD-LIVE интернет връзка
Задайте, за да позволите интернет връзка,
когато се използва услугата BD-LIVE.
• Allow (All) : Интернет връзката ще се разреши
за цялото BD-LIVE съдържание.
• Allow (Valid Only) : Интернет връзката ще
бъде разрешена само за BD-LIVE съдържание,
което има валиден сертификат.
• Prohibit : Няма да се разреши интернет
връзка за никакво BD-LIVE съдържание.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 40
2010-06-14 오후 3:45:58
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Какво е валиден сертификат?
Език
Можете да изберете предпочитания от вас език
за началното меню, менюто на диска и др.
• On-Screen Menu : Изберете език за
показване на дисплея.
• Disc Menu : Изберете език за показване на
менюто на диска на дисплея.
• Audio : Изберете език за аудио на диска.
• Subtitle : Изберете език за субтитрите на диска.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Избраният език ще се появи само ако се поддържа от
диска.
Защита
Когато работите с това меню за пръв път, ще се
появи екранът за настройка на паролата.
Въведете желаната парола от 4 цифри, като
използвате цифровите бутони.
Родителска категориз.
Функцията работи заедно с Blu-ray/DVD
дискове, които са получили оценка, която ви
помага да контролирате видовете Blu-ray/DVD
дисковете, които семейството ви гледа.
Изберете нивото на оценка, което желаете да
зададете.
По-големите номера показват, че програмата е
предназначена само за възрастни. Например,
в случай, че зададете до ниво 6, няма да се
възпроизвеждат дискове, които съдържат ниво
7 или 8.
Parental Rating
Change Password
 Off
Настройка
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Когато продуктът използва BD-LIVE, за да изпрати
данните от диска и да изиска от сървъра да сертифицира
диска, сървърът използва прехвърлените данни, за да
провери дали дискът е валиден и изпраща сертификата
обратно на продукта.
Интернет връзката може да е ограничена, когато
използвате BD-LIVE съдържание.
05
▪
Settings
8(Adults)
7
6
5
4
|
Смяна на паролата
Сменете 4-цифрената парола, която се използва
за достъп до функциите за защита.
Ако сте забравили паролата си
1. Извадете диска.
2. Натиснете и задръжте бутона СТОП (
) на
предния панел в продължение на повече
от 5 секунди.
Всички настройки се връщат към фабричните.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Когато бъдат възстановени фабричните настройки по
подразбиране, всички данни от потребителя, записани в
BD данните, ще бъдат изтрити.
Общи
Фон
Смяна на фоновата тема на менюто.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move " Select ' Return
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 41
41
2010-06-14 오후 3:46:00
Настройка
Пестене на енергия
Може да намалите консумацията на енергия,
като настроите предния панел да се изключва
автоматично, когато няма извършена операция
за 5 секунди.
• On : Предният панел ще се изключи автоматично,
когато няма извършена операция за 5 секунди.
• Off : Функцията за пестене на енергия не се
използва.
Преден дисплей
Смяна на яркостта на предния панел.
• Auto : Затъмняване по време на изпълнение.
• Dim : Затъмняване прозореца на дисплея.
• Bright : Увеличаване яркостта на прозореца.
Поддръжка
Софутерна актуализация
Това меню позволява да актуализирате софтуера за
подобряване на работата и допълнителни услуги.
Може да проверите версията на текущия софтуер,
да актуализирате по интернет и да зададете
уведомяване за автоматично актуализиране.
Ако продуктът е правилно свързан към мрежата
кабелно или безжично, той ще се свърже
автоматично с уеб сайта на Samsung при всяко
включване и ще изтегли файловете за актуализация,
ако съществуват такива валидни.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Upgrade :
Audio
Disc Menu
System Current Version
Audio :XXX-XXXXXXXXX
:
Network
Subtitle
:
By Internet
\
Language
Auto Upgrade Notification:On
Security
General
" Select ' Return
Support
Звук при включване / изключване
Изпълнение на мелодия, когато продуктът се
включва или изключва.
• On : Включване на звука.
• Off : Изключване на звука.
1. За да изберете By Internet, натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Ще се появи изскачащо съобщение, ако
има налична актуализация.
2. Ако изберете Yes, продуктът ще се изключи
автоматично преди рестартиране.
(Никога не го включвайте ръчно.)
3. Ще се появи изскачащ прозорец за
напредък на актуализирането.
Когато то завърши, продуктът ще се
изключи автоматично.
4. Натиснете бутона POWER, за да включите
продукта.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Актуализирането ще завърши, когато продуктът се изключи
▪
42
след рестартиране. Натиснете бутона POWER, за да
включите актуализирания продукт и да го използвате.
Никога не изключвайте продукта ръчно по време на
процеса на актуализация.
Samsung Electronics не поема правна отговорност
за неизправност на продукта, причинена от нестабилна
интернет връзка или небрежност на клиента по време
на актуализацията.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 42
2010-06-14 오후 3:46:00
05
Може също да актуализирате софтуера по
един от следните два начина: Софтуерната
актуализация е същата като менюто By Internet.
Настройка
• USB : Посетете www.samsung.com/
bluraysupport, после изтеглете и запишете
най-новия софтуер (RUF файл) в USB флаш
устройството. Свържете USB устройството
към USB порта на продукта (тавичката за
дискове може да е празна), за да актуализирате
софтуера, след това следвайте екранните
инструкции.
• CD/DVD : Посетете www.samsung.com/
bluraysupport, изтеглете и запишете най-новия
софтуер (RUF файл) на диск. Поставете и
изпълнете диска в продукта, за да стартирате
актуализацията и следвайте екранните
инструкции.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Софтуерни актуализации с USB хост гнездото трябва да
▪
▪
▪
▪
се извършват без поставен диск.
Ако искате да отмените обновяването в процеса на
изтегляне на данните за обновяване, натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
Когато обновяването на системата завърши, проверете
подробностите за софтуера в менюто software Upgrade
(Актуализиране на софтуера).
Не изключвайте продукта по време на обновяването на
системата, ако направите това, продуктът може да не
работи правилно.
Обновяването на софтуера през USB Host извода
се поддържа само чрез USB флаш устройство за
съхранение.
Свържете се със Samsung
Предоставя информация за контакт за помощ за
вашето устройство.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 43
43
2010-06-14 오후 3:46:00
Основни функции
Изпълнение на диск
Използване на менюто за диск/
заглавие/изскачащото меню
Възпроизвеждане
Използване на менюто за диска
1. Натиснете бутона ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
(
), за да отворите тавичката на диска.
hZ
2. Поставете внимателно диск с лицевата
страна нагоре върху тавичката.
3. Натиснете бутона ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
(
), за да затворите тавичката на диска.
4. Натиснете бутона ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона DISC MENU на
дистанционното управление.
).
Бутони за управление на възпроизвеждането
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
Стартира възпроизвеждането
( )
СТОП (
Спира възпроизвеждането
• При еднократно натискане : Позицията
на спиране ще бъде запаметена.
• При двукратно натискане : Позицията
на спиране няма да бъде запаметена.
)
ПАУЗА (
)
Паузира възпроизвеждането.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ За някои дискове еднократното натискане на бутона СТОП
(
) може да не запамети позицията за възобновяване.
Структура на диска
заглавие 1
глава 1
глава 2
глава 1
заглавие 2
глава 2
глава 3
пътечка 3
пътечка 4
пътечка 5
• Audio CD (CD-DA)
пътечка 1
пътечка 2
• MP3, WMA, DivX, MKV и MP4
папка (група) 1
файл 1
файл 2
44
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В зависимост от диска, елементите за настройка от менюто
може да са различни или това меню да не е налично.
Използване на менюто за заглавия
Z
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона TITLE MENU на
дистанционното управление.
2. Натискайте бутоните ▲▼◄►, за
да направите желания избор, след това
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В зависимост от диска, елементите за настройка от менюто
може да са различни или това меню да не е налично.
Съдържанието на диска обикновено е
разделено, както е показано по-долу.
• Blu-ray диск, DVD-VIDEO
2. Натискайте бутоните ▲▼◄►, за
да направите желания избор, след това
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
папка (група) 2
файл 1
файл 2
файл 3
Възпроизвеждане на списъка със
заглавия
z
1. По време на възпроизвеждане
натиснете бутона DISC MENU или
TITLE MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
заглавие от Списък със заглавия, което
искате да възпроизведете, и след това
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Ако вашият диск има списък за изпълнение, натиснете
ЗЕЛЕНИЯ(B) бутон, за да отидете в списъка.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 44
2010-06-14 오후 3:46:01
Прескачане на глави
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона ИЗСКАЧАЩО
МЕНЮ на дистанционното
управление.
2. Натиснете бутони ▲▼◄► или бутона
ВЪВЕЖДАНЕ, за да изберете желаното меню.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В зависимост от диска, елементите за настройка от менюто
може да са различни или това меню да не е налично.
Използване на функциите търсене
и пропускане
По време на възпроизвеждане можете да
търсите бързо в дадена глава или изпълнение,
и да използвате функцията за прескачане, за да
отидете на следващата избрана от вас част.
Търсене на желана сцена
hzZyx
• По време на възпроизвеждане, натиснете
бутона ТЪРСЕНЕ (
).
Всеки път, когато натиснете бутона ТЪРСЕНЕ
(
), скоростта на възпроизвеждане ще се
променя, както следва.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• За да се върнете към възпроизвеждане
с нормална скорост, натиснете бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (
).
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В режим на търсене не се чува звук.
hzZyx
• По време на възпроизвеждане, натиснете
бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
).
Ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
), той
преминава към началото на следващата глава.
Ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
), той
преминава към началото на главата. При още
едно натискане той преминава към началото
на предишната глава.
Изпълнение с намалена скорост/
Изпълнение на стъпки
Възпроизвеждане с намалена
скорост
hzZyx
• В режим на пауза, натиснете бутона ТЪРСЕНЕ
(
).
Ако натиснете бутона ТЪРСЕНЕ (
),
възпроизвеждането ще бъде с намалена скорост
* 1/8 * 1/4 * 1/2.
• За да се върнете към възпроизвеждане
с нормална скорост, натиснете бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (
).
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ При изпълнение с намалена скорост не се чува звук.
Изпълнение на стъпки
hzZyx
• В режим на пауза, натиснете бутона ПАУЗА
(
).
Всеки път, когато бъде натиснат бутона
ПАУЗА (
), ще се появи нов кадър.
• За да се върнете към възпроизвеждане
с нормална скорост, натиснете бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (
).
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В режим на покадрово възпроизвеждане не се чува звук.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 45
Основни функции
h
06
Използване на менюто
Изскачащи надписи
45
2010-06-14 오후 3:46:01
Основни функции
Повторно възпроизвеждане
Повтаряне на заглавие или глава
hzZy
Повторение на заглавието на диска или главата.
В зависимост от диска, функцията Повторение
може да не работи.
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона REPEAT на
дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Chapter или Title, след това натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Repeat
> Chapter
4. Натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ в точката,
в която искате да спре повторното
изпълнение (В).
5. За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете бутона
REPEAT.
6. Натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Ако настроите точката (B) преди да са изтекли 5
секунди, ще се появи знака за забрана.
Използване на бутона TOOLS
По време на възпроизвеждане може
да управлявате менюто на диска, като
натискате бутона TOOLS.
• Екран на меню Инструменти
Title
3. За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете бутона
REPEAT.
Повтаряне на раздел
hzZy
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона REPEAT на
дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Repeat A-B.
Repeat
> Repeat A-B : Off " Mark A
3. Натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ в точката,
в която искате да започне повторното
изпълнение (A).
46
:
<
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
Angle
:
00:12:06
:
1/6 ENG
:
BONUSVIEW Video:
BONUSVIEW Audio:
1/1
4/21
Chapter
Playing Time
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Off,
след това натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Tools
Picture Setting
>
1/1
Off
0/1 Off
< Change " Enter
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В зависимост от диска, менюто Инструменти може да е
различно.
Преместване директно до
желаната сцена
hzZy
1. По време на изпълнение натиснете бутона
TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Title, Chapter или Playing Time.
3. Въведете желаното Title, Chapter или
Playing Time, като използвате цифровите
бутони и натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 46
2010-06-14 오후 3:46:04
За да използвате тази функция можете
също да натиснете бутон AUDIO на
дистанционното управление.
1. По време на изпълнение натиснете бутона
TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Audio.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания аудио език.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Индикаторът ◄► няма да бъде показан на екрана,
ако разделът BONUSVIEW не съдържа настройки за
BONUSVIEW аудио.
▪ Информация за основния/BONUSVIEW режим се
показва и ако Blu-ray диска има раздел BONUSVIEW.
Използвайте бутоните ◄► , за да превключите между
основния звуков режим и режима на BONUSVIEW.
▪ Тази функция зависи от това, какви езици са кодирани
на диска, като може да не работи с всички дискове.
▪ Един Blu-ray диск може да съдържа до 32 езика за
аудио, а един DVD до 8.
▪ Някои Blu-ray дискове могат да ви дадат възможност
да изберете или многоканално LPCM или Dolby digital
аудио запис на английски език.
▪ Ако натиснете бутона AUDIO на дистанционното
управление, ще се покаже аудио лента.
Натиснете бутона RETURN, за да премахнете аудио
лентата.
Избиране на език за субтитрите
hZx
За да използвате тази функция можете
също да натиснете бутон SUBTITLE
на дистанционното управление.
1. По време на изпълнение натиснете бутона
TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Subtitle.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания език на субтитри.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
състояние да смените желаните субтитри в менюто Диск.
Натиснете бутона DISC MENU.
Тази функция зависи от това, какви субтитри са
кодирани на диска, като може да не работи с всички
Blu-ray/DVD дискове.
Един Blu-ray диск може да съдържа до 255 езика за
субтитри, а един DVD до 32.
Информация за основния/BONUSVIEW режим се
показва и ако Blu-ray диска има раздел BONUSVIEW.
Тази функция променя едновременно и основните, и
вторичните субтитри.
Броят на субтитрите е сума от основните и вторичните.
Ако натиснете бутона SUBTITLE на дистанционното
управление, ще се покаже лента на субтитри.
Натиснете бутона RETURN, за да премахнете лентата на
субтитри.
Смяна на ъгъла на камерата
hZ
Когато Blu-ray/DVD дискът съдържа повече от
един ъгъл на снимане за определена сцена,
може да изберете функцията ЪГЪЛ.
1. По време на изпълнение натиснете бутона
TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Angle.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания Ъгъл.
Избор на настройка на картината
hzZy
Тази функция ви дава възможност за регулиране
на видео качеството, когато сте свързани с
телевизор чрез HDMI.
1. По време на изпълнение натиснете бутона
TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Picture Settings, след това натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Picture Settings, след това натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 47
Основни функции
hzZx
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте в
06
Избиране на аудио език
47
2010-06-14 오후 3:46:05
Основни функции
Слушане на музика
• Dynamic : Изберете тази настройка за
увеличаване на Остротата.
• Normal : Изберете тази настройка за
повечето приложения за преглед.
• Movie : Това е най-добрата настройка за
гледане на филми.
• User : Потребителят може да регулира
съответно остротата и намаляването на
шума.
Настройка на BONUSVIEW
h
За да използвате тази функция
можете също да натиснете бутон
BONUSVIEW на дистанционното
управление.
1. По време на изпълнение натиснете бутона
TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
BONUSVIEW Video или BONUSVIEW
Audio.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания bonusview.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Ако превключите от BONUSVIEW видео, BONUSVIEW
аудио ще се промени автоматично в съответствие с
BONUSVIEW видео.
BONUSVIEW Video<
BONUSVIEW Audio:
Picture Setting
Бутони на дистанционното,
които се използват за
възпроизвеждане на музика
!
Off
9
BONUSVIEW
BONUSVIEW
SOURCE
SOURCE
SUBTITLE
SUBTITLE
AUDIO
AUDIO
1
2
DISC MENU
MENU
DISC
MENU
MENU
TITLE MENU
MENU
TITLE
POPUP
POPUP
TOOLS
TOOLS
INFO
INFO
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
3
8
4
7
INTERNET@ FULL
FULL SCREEN
SCREEN REPEAT
REPEAT
INTERNET@
5
6
79
79
MUTE
MUTE
VOL
CH
ТЪРСЕНЕ бутони
: Бързо изпълнение.
(само аудио CD (CD-DA))
VOL
1
2
3
4
5
>
7
< Change " Enter
8
9
0
48
TV
TV
POWER
POWER
0
6
0/1 Off
POWER
@
Функцията BONUSVIEW ви позволява да гледате
допълнително съдържание (като коментари)
в малък прозорец, докато се възпроизвежда
филмът.
Тази функция е налична само при дискове с
функцията bonusview.
Tools
ow
CH
ПАУЗА бутон : Паузира възпроизвеждането.
AK59-00104R
AK59-00104R
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ бутон : Възпроизвежда избраното
изпълнение.
▲▼ бутони : Избират запис в списъка с музика или
списъка за изпълнение.
ЖЪЛТ(C) бутон : Избор или премахване на избор на
песен от списъка.
REPEAT бутон : Избира режима на възпроизвеждане
в списъка.
ВЪВЕЖДАНЕ бутон : Пуска и спира на пауза желания
запис.
◄► бутони : Изпълнение с прескачане.
(без Аудио CD (CD-DA))
СТОП бутон : Спира изпълнение.
ПРЕСКАЧАНЕ бутон : По време на възпроизвеждането,
преминава към следващата страница в музикалния
списък или списъка за възпроизвеждане.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 48
2010-06-14 오후 3:46:05
ЦИФРОВ бутони : По време на възпроизвеждане на
списък за изпълнение, натиснете желания номер на
запис. Избраният запис ще бъде изпълнен.
@
Възпроизвеждане на Аудио CD
(CD-DA)/MP3
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3
диск в тавичката за диск.
• За Аудио CD (CD-DA), първият запис се
изпълнява автоматично.
• При един MP3 диск, натиснете бутоните
◄►, за да изберете Music, след това
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Елементи от екран за Аудио CD(CD-DA)/МР3
1
2
TRACK 001
TRACK 001
3
Playlist
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
7
6
+
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
" Pause
5
1/6
03:35
Tools ' Return
4
1
Показва информацията за музиката.
2
Показва списъка за изпълнение.
3
Показване на текущия запис/общо записи
4
Показва наличните бутони.
Показва текущото време на запис/общото време.
6
Показва текущото състояние на възпроизвеждане
7
Показва състоянието на повтарящо се възпроизвеждане.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
изпълнението, което искате да бъде
възпроизведено, и след това натиснете
бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Повтаряне на Аудио CD (CD-DA)/MP3
1. По време на възпроизвеждане,
натиснете бутона REPEAT.
2. Изберете желания режим на
възпроизвеждане, като натиснете бутона
REPEAT няколкократно.
Изключено
Audio CD
(CD-DA)/MP3
Audio CD
(CD-DA)
(
)Песен
(
)Песен
(
)Всички
Audio CD
(CD-DA)/MP3
(
) Разбъркване
Audio CD
(CD-DA)/MP3
MP3
Записите от диска се
възпроизвеждат в реда,
в който са били записани
върху диска.
Текущият запис се повтаря.
Текущият запис се повтаря.
Повтарят се всички записи.
Опцията произволно
възпроизвежда изпълненията
в случаен ред.
Списък за изпълнение
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3
диск в тавичката за диск.
• За Аудио CD (CD-DA), първият запис се
изпълнява автоматично.
• При един MP3 диск, натиснете бутоните
◄►, за да изберете Music, след това
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
2. За да преминете към Музикален списък,
натиснете бутон СТОП (
) или RETURN.
Показва се екрана Музикален списък.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 49
Основни функции
!
5
06
ПРЕСКАЧАНЕ бутон : По време на възпроизвеждането,
преминава към предишната страница в музикалния
списък или списъка за възпроизвеждане.
Ако натиснете този бутон след три секунди
възпроизвеждане, текущото изпълнение се
възпроизвежда отначало. Но, ако натиснете този
бутон в рамките на три секунди след като е започнало
възпроизвеждането, ще бъде възпроизведено
предишното изпълнение.
49
2010-06-14 오후 3:46:06
Основни функции
3. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
желания запис, после натиснете ЖЪЛТИЯ(C)
бутон, за да отметнете желаните записи.
Повторете тази процедура, за да добавите
още записи.
Music
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:03:41
00:04:07
TRACK 006
TRACK 005
00:03:35
00:03:17
TRACK 008
TRACK 007
00:03:49
00:03:47
TRACK 010
TRACK 009
00:03:53
CDDA
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Photos и след това натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
00:04:27
00:05:57
c Select
00:03:45
() Jump page
' Return
4. Ако има нежелан запис в списъка,
натиснете отново ЖЪЛТИЯ(C) бутон.
Избраният запис ще бъде изтрит.
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
+
3. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
папката, която искате да възпроизведете, и
след това натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
4. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
снимката, която искате да възпроизведете
и след това натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
Слайдшоуто започва автоматично.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Не може да уголемявате субтитрите и PG графиката в
5. Натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ, за да
възпроизведете избраните записи.
Избраният запис ще се възпроизведе
автоматично.
Playlist
Изпълнение на JPEG диск
режим на цял екран.
1/3
05:57
04:27
04:07
Използване на бутона TOOLS
По време на възпроизвеждане на
слайдшоу може да използвате различни
функции, като натискате бутона TOOLS.
00:08 / 05:57
Stop Slide Show
Tools
Slide Show Speed : " Pause
7. За да отидете на Списъка за възпроизвеждане,
натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Може да създадете до 99 записа на един Аудио CD
50
Background Music
Normal
Zoom
Tools ' Return
6. За да преминете към Музикален списък,
натиснете бутон СТОП (
) или RETURN.
(CD-DA).
G
1. Поставете JPEG диск в тавичката за дискове.
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
Възпроизвеждане на снимка
Rotate
Information
>Move "Enter 'Return
• Stop Slide Show : Изберете това, ако искате
да спрете слайдшоуто.
• Slide Show Speed : Изберете това, ако искате
да регулирате скоростта на слайдшоуто.
• Background Music : Изберете това, ако
искате да слушате музика, докато гледате
снимки.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 50
2010-06-14 오후 3:46:07
6. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желаните видеоклипове, музика или снимки,
след това натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
4-1. Натиснете СИНИЯ(D) бутон.
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
музикалните, така и MP3 файловете трябва да са в една
папка. Обаче качеството на звука може да се повлияе
от побитовата скорост на MP3 файла, размерът на
снимката и методът на кодиране.
USB
Възпроизвеждане на USB
устройство с памет
Може да използвате USB връзка за изпълнение
на мултимедийни файлове (MP3, JPEG, DivX и
т.н.), изтеглени от USB устройството с памет.
1. Отидете на началното меню
2. В спрян режим свържете USB устройството
с памет към USB порта отпред на продукта.
Ще се покаже съобщението “Do you want to
access the device?”.
3. Натиснете бутона ◄►, за да изберете Yes,
а после натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
4. Натиснете ЧЕРВЕНИЯ(A) бутон.
USB
USB
USB a Change Device c Safely Remove USBd View Devices" Enter
d Home
" Enter
6-1.Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаните видеоклипове, музика или
снимки, след това натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
7. За изпълнение на видео, музика или
снимки, Вж. стр. 48~51
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Трябва да извадите USB устройството с памет безопасно
▪
5-1.Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
USB, след това натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
CD
▪
(като изпълните функцията за “Безопасно премахване на
USB”), за да предотвратите възможна повреда на USB
паметта. Натиснете бутона MENU на началното меню и
изберете ЖЪЛТИЯ(C) бутон и натиснете ВЪВЕЖДАНЕ.
Когато Аудио-CD (CD-DA), MP3 и JPEG файловете са в
спрян режим, не може да видите цял екран с натискане
на бутона FULL SCREEN на дистанционното.
Ако поставите диск, докато изпълнявате USB устройство с
памет, режимът се смяна на “DVD или CD” автоматично.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 51
Основни функции
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ За да активирате функцията Фонова музика, както
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
USB, след това натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
06
• Zoom : Изберете това, ако искате да уголемите
текущата снимка. (Увеличаване до 4 пъти)
• Rotate : Изберете това, ако искате да завъртите
снимката. (Това ще завърти снимката в посока
на или обратна на часовниковата стрелка.)
• Information : Показва информация за
снимката, включително име, размер и т.н.
51
2010-06-14 오후 3:46:08
Основни функции
Бележки за USB връзката
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Поддържани устройства: USB носител, MP3 плейър, цифров фотоапарат, USB четец на карти
Не се поддържа, ако папката или името на файла са по-дълги от 128 знака.
Определено USB устройство/цифров фотоапарат може да не е съвместимо с продукта.
Поддържат се файловите системи FAT16, FAT32 и NTFS.
Свържете директно към USB порта на продукта. Свързване чрез друг кабел може да породи
проблеми с USB съвместимостта.
Поставяне на повече от едно устройство с памет на четец за няколко карти може да не работи
правилно.
Протоколът PTP не се поддържа.
Не прекъсвайте USB устройството по време на процеса на “зареждане”.
Колкото по-голяма е разделителната способност, толкова по-голямо е изчакването за показване.
MP3 файлове с приложен DRM, изтеглени от търговски сайтове не се възпроизвеждат.
Външно твърдо дисково устройство не се поддържа.
Поддържани файлови формати
Поддръжка на видео файлове
Разширение на
файла
Контейнер
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
Видео кодек
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Разделителна
способност
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Аудио кодек
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
MP3
AC3
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
Поддръжка на музикални файлове
Разширение на
файла
Контейнер
Аудио кодек
Диапазон на поддръжка
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
KСъвместим с WMA версия 10
* корости на семплиране (в kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Побитови скорости - Всички в диапазона от 5kbps до 384kbps
52
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 52
2010-06-14 오후 3:46:08
Мрежови услуги
1. Свържете продукта към мрежата.
(Вж. стр. 26~27)
2. Конфигурирайте мрежовите настройки.
(Вж. стр. 37~41)
Бърз поглед на Internet@TV
1
2
Използване на Internet@TV
My Applications
6
Запознаване с Internet@TV
1. Отидете на началното меню.
1
2
3
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
4
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Internet@TV и натиснете бутона
ВЪВЕЖДАНЕ.
3. В началния екран на услугата Internet@TV ще
видите екрана на съгласяване с условията
на услугата.
Трябва да се съгласите с тези условия,
преди да използвате услугата Internet@TV.
3
Recommended
Свържете плейъра с мрежата, за да изтеглите
различни безплатни и платени приложения.
Internet@TV предоставя полезно и забавно
съдържание и услуги, като новини, прогнози
за времето, борсови индекси, игри, филми и
музика директно от уеб мрежата.
За да използвате тази функция можете
също да натиснете бутон INTERNET@
на дистанционното управление.
5
6
by Date 1/3
Samsung Apps Settings
a Login b Mark as Favourite d Sort by ' Return
5
4
Търговски : Показва Internet@TV ръководство,
информация за продукта и въведение в нови приложения.
Recommended : Показва препоръчано съдържание,
управлявано от Samsung.
My Applications : Показва личната ви галерия, която
може да се добави или изтрие от вас.
Помощ при навигация : Показва наличните бутони
на дистанционното управление.
• ЧЕРВЕН(A) : За влизане в Internet@TV.
• ЗЕЛЕН(B) : За маркиране на приложение като любимо.
• СИН(D) : За сортиране на приложения.
• Return : Връщане към предишното меню.
Settings : Може да настроите системата и да създавате
акаунти и т.н.
Samsung Apps : Може да изтегляте различни платени
и безплатни услуги за приложения.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 53
Мрежови услуги
Проверете следните инструкции, преди да
използвате мрежова услуга.
4. Веднага щом се съгласите с условията на
споразумението, услугата Internet@TV ще
започне да се актуализира. Това отнема
няколко минути.
Когато актуализирането завърши, ще
видите екрана на менюто Internet@TV.
07
Може да се радвате на различни мрежови
услуги като Internet@TV или BD-LIVE, като
свържете продукта към мрежовата система.
53
2010-06-14 오후 3:46:09
Мрежови услуги
Използване на клавиатурата
Посредством вашето дистанционно управление
можете да използвате екранната клавиатура в
няколко Internet@TV приложения, за да въвеждате
текст.
С натискането на бутона SUBTITLE на вашето
дистанционно управление, когато използвате
екранната клавиатура, можете да променяте
текстовите полета за въвеждане на малки или големи
букви, цифри и икони.
1
4
7
2
5
ghi
Input Mode
9
tuv
0
a
6
jkl
8
pqrs
3
abc
A
1
def
13. Натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ.
14. Картата и адресът ще се появят на екрана.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Samsung Electronics не поема правна отговорност
▪
mno
wxyz
Delete

Например ето как да търсите адрес в Google
Maps:
1. Натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ на
дистанционното управление при иконата
Google Maps на Internet@TV.
2. Натиснете ЗЕЛЕНИЯ(B) бутон, за да
използвате функцията ТЪРСЕНЕ.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да отидете на
прозореца “Търсене или адрес”.
4. Натиснете бутона ВЪВЕЖДАНЕ, за да
използвате функцията Търсене или адрес.
5. Например, предположете, че искате да
въведете ‘105 Challenger Rd., Ridgefield
Park NJ’.
6. Натиснете бутона SUBTITLE на
дистанционното управление, за да
промените режима на въвеждане между
малки букви и цифри.
7. Натиснете ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Натиснете ЖЪЛТИЯ(C) бутон на
дистанционното управление, за да въведете
празна сцена.
9. Натиснете бутона SUBTITLE на
дистанционното управление 3 пъти, за да
промените режима на въвеждане между
цифри и главни букви.
10. Натиснете бутон ‘2’ на дистанционното
управление 3 пъти, за да въведете C.
11. Натиснете бутона SUBTITLE на
дистанционното управление 3 пъти, за да
промените режима на въвеждане между
малки и главни букви.
54
12. Натискайте бутоните на дистанционното
управление, за да въведете останалата част
от ‘Challenger Rd., Ridgefield Park NJ’.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
за прекъсване на услугата Internet@TV, причинено от
доставчика на услуги по някакви причини.
Услугата Internet@TV е за изтегляне и обработка на
данни през интернет, така че да може да се радвате на
съдържание на екрана на телевизора.
Ако интернет връзката е нестабилна, услугата може да
се забави или прекъсне.
Освен това продуктът може да се изключи автоматично.
В този случай проверете интернет връзката и опитайте
отново.
Услугата на приложението може да е предоставена
само на английски и съдържанието да е различно за
различните региони.
Когато използвате услуга на приложение, може да
използвате бутона FULL SCREEN на дистанционното
управление.
За повече информация за услугата Internet@TV
посетете уеб сайта на доставчика на услуги.
Предоставените услуги подлежат на промяна, в
зависимост от доставчика на Internet@TV.
Съдържанието на услугата Internet@TV може да е
различно, в зависимост от версията на фърмуера.
Платено DivX съдържание може да се възпроизвежда
само с HDMI кабел.
Ако сте свързали вашия плейър с телевизора с
компонентен или видео кабел, няма да има изходен DivX
видео сигнал или ще се появи изскачащо съобщение
“Connect with a HDMI cable to play this file.” или
“Cannot play current file.”
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 54
2010-06-14 오후 3:46:09
1. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
желаното приложение и натиснете
ЧЕРВЕНИЯ(A) бутон.
Recommended
Login
My Applications
User account:
aaa
by Date 1/3
Password:
a Create [0~9] Enter PIN ' Cancel
Samsung Apps Settings
a Login b Mark as Favourite d Sort by ' Return
2. Въведете потребителския акаунт и
паролата.
Reset
Нулира настройките на Internet@TV до фабричните
стойности.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Ако сте забравили паролата си, натиснете бутона СТОП
(
) отпред на продукта в продължение на повече от 5
секунди (без поставен диск).
Internet@TV ID
Използвайте това меню за създаване или
изтриване на акаунт и за въвеждане или
изтриване на информация в акаунта.
Можете да управлявате вашия акаунт,
вкл. информацията за акаунта на сайта за
съдържанието.
Този акаунт е само за Internet@TV.
Create
Създайте акаунт и го свържете към определени
приложения за услуги.
Настройки
Създайте ИД и конфигурирайте настройките на
Internet@TV от този екран.
Settings
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
Настройване на системата
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Името на акаунта трябва да се състои от поне 1 знак, но
▪
Change the Service Lock password
Reset
' Return
не повече от 8 знака.
Можете да регистрирате до 10 имена на потребителски
акаунти.
Manager
• Service Site : Регистрирайте информация за
влизане в сайтове за услуги.
• Change Password : Променете паролата на
акаунта.
• Delete : Изтриване на акаунта.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 55
Мрежови услуги
За по-приятна работа с приложенията се
регистрирайте и влезте във вашия акаунт.
За да направите това, първо създайте акаунт.
(За инструкции за създаване на акаунт, вж.
Internet@TV ID на тази страница)
07
Влизане в акаунта
55
2010-06-14 오후 3:46:09
Мрежови услуги
Управление на услуга
Изтриване и заключване на приложения,
инсталирани на Internet@ TV.
Lock
Заключване на приложението. Достъп до
заключено приложение изисква парола.
Delete
Използване на цветните бутони с приложения
на Samsung
• ЧЕРВЕН (A) (Login) : За влизане в интернет
услугата.
• ЗЕЛЕН (B) (Thumbnail View) : За да смените
режима на гледане.
• СИН (D) (Sort by) : За сортиране по
Представени, Най-изтегляни, Последни или
Име.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Наличното интернет съдържание може да се добави или
Изтрива приложението.
Свойства
изтрие.
Показване на информация за Internet@TV.
Използвайте опцията "Проверка на скоростта
на вашата Интернет връзка", за да тествате
вашата мрежова връзка.
Samsung Apps
Тук са налични множество приложения,
организирани в различни категории. Някои
приложения имат такса за изтегляне.
Samsung Apps
Video
What's New?
 Video
 Game
 Sports
 Lifestyle
 Information
 Other
Featured

My page
Help
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
TV store Test User002
a Login
b Thumbnail View
d Sort by
Name
Free
' Return
My page
Показва списъка с приложения.
Help
За въпроси относно Internet@TV първо
проверете този раздел. Ако никой от съветите
не помага, посетете нашия уеб сайт за помощ.
56
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 56
2010-06-14 오후 3:46:10
BD-LIVE™
Използване на функцията AllShare
07
След като продуктът е свързан с мрежата, може да
се радвате на различно съдържание, свързано с
филми, като използвате съвместим с BD-LIVE диск.
AllShare позволява да изпълнявате музика,
видео и снимки на компютъра, като използвате
вашия продукт.
За да използвате AllShare, трябва да свържете
продукта с компютъра през мрежата (Вж. стр.
26~27) и да инсталирате SAMSUNG PC Share
Manager на компютъра.
Мрежови услуги
1. Проверете размера на оставащата памет.
Устройството с памет трябва да има поне
1GB свободно място, за да побере услугата
на BD-LIVE.
2. Поставете Blu-ray диск, който поддържа
BD-LIVE.
3. Изберете елемент от различните услуги на
BD-LIVE, предоставени от производителя
на диска.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Начинът, по който използвате BD-LIVE, и
предоставените услуги може да се различават, в
зависимост от производителя на диска.
Уведомяване за актуализация на
софтуера
В мрежова връзка продуктът ще ви уведомява
да нови версии на софтуера със изскачащо
съобщение.
1. Включете вашия продукт.
2. От менюто за актуализация на софтуера
задайте Известие за автоматично обновяване
на On. (Вж. стр. 42)
Ако има налична нова версия на софтуера,
продуктът ще ви уведоми със изскачащо
съобщение.
3. За да актуализирате фърмуера, изберете Yes.
Ще се изключи автоматично преди
рестартиране.
(Никога не го включвайте ръчно.)
4. Ще се появи изскачащ прозорец за напредък
на актуализирането.
Когато то завърши, продуктът ще се изключи
автоматично.
5. Натиснете бутона POWER, за да включите
продукта.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Актуализирането ще завърши, когато продуктът се
изключи след рестартиране. Натиснете бутона POWER, за
да включите актуализирания продукт и да го използвате.
Никога не изключвайте продукта ръчно по време на
процеса на актуализация.
▪ Samsung Electronics не поема правна отговорност
за неизправност на продукта, причинена от нестабилна
интернет връзка или небрежност на клиента по време
на актуализацията.
1. Посетете уеб сайта на Samsung на
www.samsung.com.
2. Изтеглете SAMSUNG PC Share Manager и
го инсталирайте на компютъра.
3. Когато инсталирането завърши, ще видите
икона на SAMSUNG PC Share Manager на
вашия работен плот.
Щракнете двукратно върху иконата, за да
стартирате програмата.
Бърз поглед на приложението
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
Folder 2
Folder 3
Size
Shared Folder
Kind
File
2
3
4
5
6
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
File
File
8
1
7
Лента на менюто
Иконата Активирана папка за споделяне :
Използвайте това, ако искате да изберете папка за
споделяне в компютъра.
Иконата Деактивирана папка за споделяне :
Използвайте това, ако искате да премахнете споделянето.
Икона за Опресняване : Използвайте това, ако искате
да опресните списъка с папки и файлове в Моят компютър.
Иконата Задаване състояние на промяна :
Изберете папка за споделяне и не забравяйте да
натиснете този бутон.
Актуализираното състояние ще се приложи в сървъра.
Сървър : Показва името на сървъра за споделяне.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 57
57
2010-06-14 오후 3:46:10
Мрежови услуги
Споделена папка : Показва списък със споделени
папки.
7
Моят компютър : Показва списък с файлове и папки
на компютъра.
8
4. Изберете папка за споделяне от раздела
Моят компютър и щракнете върху иконата
Активирана папка за споделяне (
).
(За премахване на споделена папка:
Изберете папка за премахване на споделяне
и щракнете върху иконата Деактивирана
папка за споделяне (
).
5. За да приложите актуализираното
състояние на споделяне на сървъра,
щракнете върху иконата Задаване
състояние на промяна (
).
6. За да активирате локализирането на
компютърния сървър, щракнете върху
Share от лентата на менюто.
Щракнете върху Set Device Policy и
щракнете върху Accept.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В зависимост от работата на външния модем или рутер,
▪
▪
▪
▪
▪
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Folder
IP
Device
State
Folder 1
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player Deny
Folder 2
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
Folder 3
File
OK
Cancel
▪
▪
HD видеото може да не се изпълни правилно.
Ако системата ви използва защитна стена, продуктът
може да не локализира компютъра на екрана на
телевизора.
AllShare не поддържа следните функции:
- Функциите Фонова музика и Настройка на фонова
музика.
- Сортиране на файлове по предпочитание в папки със
снимки, музика и филми.
- Функцията Смяна на информация за група.
- Функцията за безопасно премахване.
Методът на сортиране може да е различен, в
зависимост от функцията на сървъра.
Операцията по търсене и прескачане може да е
различна, в зависимост от функцията на сървъра.
Ако натиснете бутона СТОП (
) по време на
изпълнение на видео, позицията ще бъде запаметена
и ще се запомни само последната операция на
потребителя.
Но позицията на спиране няма да се запамети по време
на функцията на сървър.
По време на изпълнение на видео времето за
изпълнение няма да се покаже.
За да използвате функцията AllShare, локализирайте
продукта и компютъра в същата подмрежа.
7. Щракнете върху иконата Задаване
състояние на промяна (
) и отидете на
началното меню на продукта.
8. За избор на устройство използвайте
ЧЕРВЕНИЯ(A) или СИНИЯ(D) бутон, за да
изберете файла за изпълнение.
(За изпълнение на видео, музика или снимки,
Вж. стр. 48~51)
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
58
a Change Device d View Devices
" Enter
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 58
2010-06-14 오후 3:46:11
Приложение
08
Отстраняване на неизправности
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Не могат да се извършват операции чрез
дистанционното.
• Проверете батериите в дистанционното управление Може би трябва да се
сменят.
• Работете с дистанционното от разстояние не повече от 6,1 м.
• Извадете батериите и задръжте натиснати един или няколко бутона
в продължение на няколко минути, за да изразходвате енергията на
микропроцесора в дистанционното и да го нулирате. Поставете отново батериите
и се опитайте отново да работите с него.
Дискът не се изпълнява.
• Проверете дали дискът е поставен със страната на етикета нагоре.
• Проверете номера на регион на Blu-ray Disc/DVD диска.
Менюто на диска не се появява.
• Уверете се, че дискът има менюта.
На екрана се появява забранително съобщение.
• Това съобщение се появява при натискане на невалиден бутон.
• Софтуерът на Blu-ray Disc/DVD диска не поддържа тази функция (напр. ъгли)
• Поискали сте заглавие или номер на глава или време на търсене, които са извън
диапазона.
Режимът на възпроизвеждане се отличава от
избрания в менюто за настройка.
• Някои от функциите, избрани в менюто Настройка може да не работят правилно,
ако дискът не е кодиран със съответната функция.
Пропорциите на екрана не могат да бъдат
променени.
• Съотношението на екрана е фиксирано в Blu-ray / DVD диска.
• Това не е проблем на продукта.
Няма аудио.
• Проверете дали сте избрали правилния Цифров изход в опциите на менюто
Аудио.
Екранът е блокиран.
• Ако HDMI изходящият сигнал е зададен на разделителна способност, която
вашият телевизор не може да поддържа (например, 1080p), възможно е да не
виждате картина на телевизора.
• Натиснете бутона СТОП (
) (на предния панел) в продължение на повече от 5
секунди, без диск в устройството. Всички настройки се връщат към фабричните.
• Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички
данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 59
Приложение
Преди да поискате сервизно обслужване, моля проверете следното.
59
2010-06-14 오후 3:46:11
Приложение
Забравена парола
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
• Натиснете бутона СТОП (
) (на предния панел) в продължение на повече от
5 секунди, без диск в устройството. Всички настройки, включително и паролата,
ще се върнат към фабричните настройки.
Не използвайте това, освен ако е абсолютно наложително.
• Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички
данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Ако срещнете други проблеми.
• Отидете на съдържанието и намерете раздела от ръководството с инструкции,
който съдържа обясненията по отношение на този проблем, и изпълнете
процедурата още веднъж.
• Ако проблемът все още не може да се разреши, се обърнете към най-близкия
упълномощен сервизен център на Samsung.
В картината има шум или изкривявания.
• Проверете дали дискът не е замърсен или издраскан.
• Почистете диска.
Няма HDMI изход.
• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на продукта.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI изход.
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това
означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита
на съдържанието).
Функция PC Share Manager
Мога да виждам папки, споделени чрез PC
Share Manager, но не и файловете.
Функция AllShare
• Тъй като показва само файлове, съответстващи на категориите Изображение,
Музика и Филми, файловете, които не принадлежат към тези категории, могат
да не се покажат.
Видеоклипът се възпроизвежда насечено.
• Проверете дали мрежата е стабилна.
• Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата не е
претоварена.
• Безжичната връзка между сървъра и продукта е нестабилна. Проверете
връзката.
Връзката AllShare между компютъра и
телевизора е нестабилна.
• IP адресът под същата подмрежа трябва да е уникален, в противен случай може
да възникне IP сблъсък.
• Проверете дали няма активирана защитна стена.
Ако е така, деактивирайте я.
60
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 60
2010-06-14 오후 3:46:12
Не мога да се свърже към сървъра на
BD-LIVE.
• Проверете дали е успешна мрежовата връзка от менюто Мрежов тест.
(Вж. стр. 40)
• Проверете дали USB устройството с памет е свързано към продукта.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере
услугите на BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни (Вж. стр. 36)
• Проверете дали менюто BD-LIVE интернет връзка е зададено на Разреши
(всички).
• Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да
актуализирате до най-новия фърмуер.
Приложение
BD-LIVE
РЕШЕНИЕ
08
ПРОБЛЕМ
При използване на услугата BD-LIVE се появява • Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере
грешка.
услугите на BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни. (Вж. стр. 36)
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD
данните, ще бъдат изтрити.
Гледане на телевизор с функцията 3D
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D КАРТИНА.
Уверете се, че сте прочели и разбрали следната информация за безопасността, преди да използвате
3D функцията на телевизора.
• Някои зрители могат да изпитат дискомфорт при гледане на 3D телевизия, като замаяност, гадене
и главоболие. Ако изпитате някои от тези симптоми, преустановете гледането на 3D телевизия,
свалете очилата 3D Active и си починете.
• Гледането на 3D картина за дълги периоди от време може да доведе до напрягане на очите. Ако
усетите напрягане на очите, преустановете гледането на 3D картина, свалете очилата 3D Active и
си починете.
• Възрастните трябва да наблюдават децата, които използват 3D функцията. Ако има оплаквания от
уморени очи, главоболие, замаяност или гадене, накарайте детето да спре да гледа 3D телевизия
и да си почине.
• Не използвайте очилата 3D Active за други цели (като например стандартни очила, слънчеви
очила, предпазни очила и т.н.)
• Не използвайте 3D функцията или очилата 3D Active, докато се разхождате или местите.
Използването на 3D функцията или очилата 3D Active, докато се местите, може да доведе до
наранявания, защото може да се блъснете в предмети, да се спънете и/или да паднете.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 61
61
2010-06-14 오후 3:46:12
Приложение
Обща информация
Спецификации
Тегло
1,7 кг
Диапазон на работна температура
+5°C до +35°C
Размери
Диапазон на работна влажност
BD (Blu-ray диск)
DVD (Digital Versatile Disc)
Диск
CD : 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
CD : 8 см (КОМПАКТ ДИСК)
Композитно видео.
Видеоизход
Видео/Аудио
Компонентно видео
от 10 % до 75 %
Скорост на четене : 4,917 м/сек.
Скорост на четене : 3,49 ~ 4,06 м/сек.
Прибл. Време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск) : 135 мин.
Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 74 мин.
Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 20 мин.
1 канал : 1,0 Vp-p (75Ω товар)
Blu-ray / DVD диск : 576i/480i
Y :1,0 Vp-p (75Ω товар)
PR:0,70 Vp-p (75Ω товар)
PB:0,70 Vp-p (75Ω товар)
Blu-ray диск : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
HDMI
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
2-канално
L(1/L), R(2/R)
Цифров аудио изход
Аудиоизход
433 (Ш) X 205 (Д) X 43 (В) мм
*Честотен диапазон
*S/N съотношение
*Динамичен обхват
*Обща хармонична деформация
PCM многоканално аудио, побитово аудио
Оптичен
48 kHz семплиране : 4 Hz до 22 kHz
96 kHz семплиране : 4 Hz до 44 kHz
110 dB
100 dB
0.003%
*: Номинална спецификация
- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
- Теглото и размерите са приблизителни.
62
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 62
2010-06-14 오후 3:46:12
08
Бележки за съответствие и съвместимост
Приложение
НЕ ВСИЧКИ дискове са съвместими
• При условията на описаните по-долу ограничения и отбелязаните в настоящото Ръководство,
включително в раздела за типове дискове и характеристики, типовете дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани, са: предварително записани комерсиални BD-ROM, DVD-VIDEO, и Аудио
CD (CD-DA) дискове; BD-RE/-R, DVD-RW/-R дискове и CD-RW/-R дискове.
• Дискове различни от горните не могат и/или не са предназначени за възпроизвеждане с този
продукт. Също така, някои от горните дискове е възможно да не могат да се възпроизвеждат
поради причините посочени по-долу.
• Samsung не може да гарантира, че този продукт ще възпроизведе всеки диск с лого BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R и CD-RW/-R, и този продукт е възможно да не
реагира на всички работни команди или да работи с всички функции на всеки диск. Тези и други
въпроси на съвместимостта и работата на плейъра със съществуващите формати на дискове са
възможни, защото:
- Blu-ray форматът е нов и развиващ се формат и този продукт може да не работи с всички
функции на Blu-ray дисковете, тъй като някои функции е възможно да са по избор, възможно е
да са добавени допълнителни функции към Blu-ray формата след производството на продукта, а
предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
- не всички нови и съществуващи версии на дискови формати са поддържани от този продукт;
- новите и съществуващите дискови формати е възможно да бъдат преразглеждани, променяни,
актуализирани, подобрявани и/или допълвани.
- някои дискове се произвеждат по начин, който допуска специфична или ограничена работа
или функции по време на възпроизвеждане;
- някои функции може да са по избор, допълнителни функции е възможно да бъдат добавени
след производството на този продукт, или предлагането на някои от наличните функции да е
забавено.
- някои дискове с логото BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R и CD-RW/-R
все пак могат да бъдат нестандартни дискове.
- възможно е някои дискове да не могат да бъдат възпроизвеждани в зависимост от физическото
им състояние или условията на записване.
- възможно е да възникнат проблеми и грешки по време на създаването на Blu-ray, DVD и CD
софтуер и/или производството на дискове.
- Този продукт освен това работи по различен начин от стандартен DVD или друго аудио/видео
оборудване.
- по причини отбелязани в настоящото ръководство и по други причини, установени и обявени
от център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
• Ако срещнете проблеми със съвместимостта на дискове или работата на продукта, обърнете се към
център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Можете също така да се свържете с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG за евентуално
обновяване на този продукт.
• За допълнителна информация относно ограниченията за възпроизвеждане и съвместимостта на
дисковете, вж. разделите "Предпазни мерки", "Преди да прочетете Ръководството за потребителя",
"Типове и характеристики на дискове", и "Преди възпроизвеждане" в това ръководство.
Защита срещу копиране
• Тъй като AACS (Advanced Access Content System) е одобрена като система за защита на
съдържание за формата Blu-ray, подобна на използваната CSS (Content Scramble System) за
формата DVD, наложени са определени ограничения върху възпроизвеждането, изходящия
аналогов сигнал и др. на съдържание защитено с AACS.
Работата с този продукт и ограниченията върху него е възможно да бъдат различни, в зависимост
от времето на покупката, тъй като тези ограничения могат да бъдат приети и/или променени от
AACS след производството на продукта. Освен това, маркировката BD-ROM BD+ се използват
допълнително като система за защита на Blu-ray формата, което налага определени ограничения,
включително ограничения върху възпроизвеждането, за съдържание защитено с маркировката
BD-ROM и/или BD+. За допълнителна информация относно AACS, BD-ROM Mark, BD+ или този
продукт, свържете се с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 63
63
2010-06-14 오후 3:46:12
Приложение
• Много Blu-ray/DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Ето защо трябва да
свържете вашето устройство директно към вашия телевизор, а не към видеокасетофон.
Свързването към видеокасетофон води до деформиране на картината при Blu-ray/DVD дискове
със защита срещу копиране.
• В това изделие е вградена технология за защита на авторски права, защитена с патенти в САЩ
и други права на интелектуална собственост на Rovi Corporation. Забранен е инженеринг или
демонтиране в обратен ред.
• Съгласно законите за защита на авторското право на САЩ и законите за защита на авторското
право на други държави, неразрешеното записване, използване, показване, разпространение
или преработване на телевизионни програми, видео ленти, Blu-ray дискове, DVD дискове, CD
дискове и други материали може да ви изложи на гражданско и/или наказателна отговорност.
• За Blu-ray диск плейъри с прогресивно сканиране : ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ
ПРЕДВИД, ЧЕ НЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ СА ИЗЦЯЛО
СЪВМЕСТИМИ С ТОВА УСТРОЙСТВО И Е ВЪЗМОЖНО В КАРТИНАТА ДА СЕ ПОЯВЯТ АРТЕФАКТИ. В
СЛУЧАИ НА ПРОБЛЕМИ В КАРТИНА С ПРОГРЕСИВНО СКАНИРАНЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОТРЕБИТЕЛЯТ
ДА ПРЕВКЛЮЧИ ВРЪЗКАТА КЪМ ИЗХОД "СТАНДАРТНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ". АКО ИМАТЕ
ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЪВМЕСТИМОСТТА НА ТЕЛЕВИЗОРА С ТОВА УСТРОЙСТВО, СВЪРЖЕТЕ СЕ С
НАШИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
64
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 64
2010-06-14 오후 3:46:12
08
Лиценз
Приложение
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. “Dolby” и символът “двойно D” са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• Произведено по лиценз на Патент на САЩ # : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567
& и други патенти на САЩ и световни патенти, публикувани и заявени. DTS и
символът са регистрирани търговски марки, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio и
логотата DTS са търговски марки на DTS, Inc. Продуктът включва софтуер. © DTS,
Inc. All Rights Reserved.
• ЗА DIVX VIDEO : DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално
DivX сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.
com за повече информация и софтуерни инструменти за преобразуване на файлове в
DivX video.
• ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND : Това сертифицирано с DivX® устройство трябва да е регистрирано
за изпълнение на DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационния
код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройки на устройството. Посетете vod.divx.com с
този код, за да завършите процеса на регистриране и да научите повече за DivX VOD.
• Сертифицирано да изпълнява DivX видео до HD 1080p, включително висококачествено
съдържание.
• Устройството, което се отнася до това ръководство за потребителя е лицензирано под определени
права на интелектуална собственост на определени трети страни. Този продукт се покрива с един
или повече американски патента : 5,457,669 5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099 6,467,061
6,556,521 6,578,163 6,697,307 6,728,474 6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815 6,996,327
7,009,926 7,085,221 7,088,649 7,092,327 7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495 7,145,861
7,146,624 7,151,729 7,161,879 7,164,647 7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187 7,203,891
7,209,423 7,210,067 7,228,062 7,245,566 7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110 7,272,086
7,272,106 7,280,460 7,283,729 7,286,454 7,304,938
• Този лиценз е ограничен до лична некомерсиална употреба от крайни потребители за
лицензирано съдържание.
Никакви права не са дадени за комерсиална употреба. Лицензът не покрива нито един
уред, различен от този уред, както така и лицензът не може да бъде разширен до никакъв
нелицензиран продукт или процес в съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3,
използван или продаван в комбинация с този продукт.
Лицензът само покрива използването на този продукт, за да напише с шифър или да декодира
аудио файловете, съответстващи на ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Не се дават никакви
права с този лиценз за характеристики или функции на продукта, които не съответстват на ISO/
IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.
Български
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 65
65
2010-06-14 오후 3:46:12
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване
на клиенти на SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Estonia
` CIS
www.samsung.com
Kazakhstan
www.samsung.com
Kyrgyzstan
www.samsung.com
Tadjikistan
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0-800-100-5303
01-8000112112
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
030 - 6227 515
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
00-800-500-55-500
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
www.samsung.com
Taiwan
Vietnam
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
www.samsung.com
South Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
U.a.e
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 66
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
New Zealand
Thailand
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
00-800-500-55-500
Australia
Singapore
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
810-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
8-10-800-500-55-500
Belarus
Moldova
www.samsung.com
088-55-55-555
0-800-502-000
www.samsung.com
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
8-800-555-555
Ukraine
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0-800-05-555
Uzbekistan
800-6225
800-7267
Armenia
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
Azerbaijan
Web Site
8-800-77777
8-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-507-7267
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
Russia
800-7919267
00-1800-5077267
02-201-24-18
France
Latvia
Georgia
Belgium
Finland
Lithuania
www.samsung.com
Austria
Denmark
www.samsung.com
Switzerland
800-SAMSUNG (726-7864)
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
Czech
www.samsung.com
Area
Bahrain
0860-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com
800-22273
2010-06-14 오후 3:46:12
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не
бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани,
химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните
нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат
увреждане на човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните
ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством
Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
Правилно третиране на изделието след края на
експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и
принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с
другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите
видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на
други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на
отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно)
използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със
съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези
устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за
покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на
търговското предприятие.
AK68-01963J-00
01963J-BD-C5900-EDC-BUL.indb 67
2010-06-14 오후 3:46:12
BD-C5900
Disc Playerului Blu-ray
manual de utilizare
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru service mai complet, înregistraţi
produsul la adresa
www.samsung.com/register
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 1
2010-06-14 오후 5:08:33
Caracteristici cheie
Caracteristici isc Blu-ray
Discurile Blu-ray acceptă cea mai înaltă calitate
video HD disponibilă în industrie - Mare capacitate
înseamnă lipsa compromisurilor cu privire la
calitatea video. În plus, un disc Blu-ray are aceeaşi
dimensiune şi acelaşi aspect cu un DVD.
Următoarele caracteristici ale discurilor Blu-ray
variază în funcţie de disc.
Aspectul şi calea caracteristicilor variază, de
asemenea, în funcţie de disc.
Nu toate discurile vor prezenta caracteristicile
descrise mai jos.
Evidenţieri video
Formatul BD-ROM acceptă trei codecuri video foarte
avansate, incluzând AVC, VC-1 şi MPEG-2.
Sunt disponibile şi rezoluţiile HD :
• 1920 x 1080 Înaltă definiţie
• 1280 x 720 Înaltă definiţie
Pentru redarea de înaltă definiţie
Pentru a vizualiza materialele de înaltă definiţie
de pe discurile Blu-ray, este necesar un HDTV
(High Definition Television) Televizor cu definiţie
înaltă. Unele discuri pot necesita utilizarea HDMI
AUT a playerului pentru a vizualiza material cu
definiţie înaltă. Capacitatea de a vizualiza material
cu definiţie înaltă de pe discuri Blu-ray poate fi
limitată, în funcţie de rezoluţia televizorului dvs.
Interactivitate
Subtitrări
În funcţie de conţinutul discului Blu-ray, puteţi
selecta diferite stiluri de font, dimensiuni şi culori
pentru subtitrări. Subtitrările pot fi şi animate,
răsucite, decolorate sau accentuate.
BD-LIVE
Puteţi utiliza un disc Blu-ray care acceptă serviciul
BD-LIVE prin conexiunea de reţea, pentru a
beneficia de numeroase conţinuturi oferite de
producătorul discului.
Caracteristici ale Disc Playerului Blu-ray
Internet@TV
Puteţi descărca diverse aplicaţii, plătite sau
gratuite, prin intermediul conexiunii la reţea.
Vor putea fi accesate diverse servicii şi conţinuturi
Internet, printre care ştiri, prognoze meteo, evoluţii
bursiere, jocuri, filme şi muzică.
3D
Acest aparat poate reda conţinut 3D cu ajutorul
cablului HDMI.
Pentru a implementa efectul 3D, conectaţi un
dispozitiv 3D (receiver AV compatibil 3D, TV
compatibil 3D) la aparat cu ajutorul cablului HDMI
şi redaţi conţinutul 3D, care poate fi urmărit cu
ochelarii speciali pentru imagini 3D.
Anumite discuri Blu-ray pot conţine meniuri
animate sau jocuri trivia.
Diapozitive utilizator Brow sable
Cu discurile Blu-ray, puteţi defila prin numeroase
imagini statice, în timp ce este redat sunetul.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 2
2010-06-14 오후 5:08:33
Informaţii de siguranţă
02
Avertisment
ATENŢIE
Simbolul indică “voltaj ridicat” în interiorul
produsului, care prezintă riscul şocurilor
electrice sau al rănirii personale.
PERICOL DE ELECTROCUTARE
A NU SE DESCHIDE
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
Acest simbol indică instrucţiuni importante
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL
referitoare la produs.
(SAU SPATELE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CE POT FI ÎNLOCUITE DE CĂTRE UTILIZATOR.
PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Nu instalaţi acest echipament într-un spaţiu închis,
cum ar fi un sertar sau un spaţiu similar.
AVERTISMENT
Pentru a preveni defecţiuni ce ar putea cauza un
incendiu sau şocuri electrice, nu expuneţi aparatul
la ploaie sau umezeală.
ATENŢIE
Disc Playerul Blu-ray UTILIZEAZĂ O RAZĂ
LASER INVIZIBILĂ, CARE POATE CAUZA
EXPUNERI PERICULOASE LA RADIAŢII, DACĂ
ESTE REDIRECŢIONATĂ. ASIGURAŢI-VĂ CĂ
UTILIZAŢI Disc Playerul Blu-ray CORECT, DUPĂ
INSTRUCŢIUNI.
ATENŢIE
ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER.
UTILIZAREA COMENZILOR, REGLAJELOR SAU
PROCEDURILOR ÎN ALTE MODURI DECÂT CELE
SPECIFICATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT POATE
DUCE LA EXPUNEREA LA RADIAŢII PERICULOASE.
NU DESFACEŢI CAPACELE ŞI NU REPARAŢI
PERSONAL APARATUL. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
Acest produs respectă normele CE, dacă sunt
utilizate cabluri şi mufe ecranate pentru conectarea
la alte echipamente. Pentru a preveni interferenţele
electromagnetice cu aparatele electrice, cum ar
fi radiouri şi televizoare, utilizaţi cabluri şi mufe
ecranate pentru conectarea la alte echipamente.
OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ
Conductorul de alimentare de la reţea al acestui
echipament este prevăzut cu un ştecher încapsulat,
care conţine o siguranţă. Valoarea siguranţei este
afişată pe partea cu pini a ştecherului.
Dacă siguranţa trebuie înlocuită, trebuie să utilizaţi
o siguranţă de acelaşi voltaj, în conformitate cu
BS1362.
Nu utilizaţi ştecherul dacă capacul siguranţei
(în cazul în care acesta este detaşabil) nu
este montat. Dacă trebuie să înlocuiţi capacul
siguranţei, trebuie ca acesta să aibă aceeaşi
culoare ca partea cu pini a conectorului. Capacele
de schimb sunt disponibile de la furnizorul dvs.
Dacă ştecherul nu este compatibil cu prizele din
casă sau dacă cablul nu este suficient de lung
pentru a ajunge la o priză, trebuie să obţineţi un
prelungitor aprobat sau să vă adresaţi furnizorului
pentru asistenţă.
Cu toate acestea, dacă sunteţi nevoiţi să
schimbaţi ştecherul, scoateţi siguranţa şi apoi
casaţi ştecherul conform reglementărilor în
vigoare. Nu conectaţi ştecherul la o priză de
curent dacă există risc de electrocutare din cauza
unui cablu deteriorat.
Pentru a deconecta aparatul de la reţea, trebuie
să scoateţi ştecherul din priză. Priza trebuie să fie
funcţională şi uşor accesibilă.
Produsul care însoţeşte acest manual de utilizare
este licenţiat sub anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale anumitor terţi. Această licenţă
este limitată utilizării personale şi non-comerciale
de către consumatorii finali, pentru conţinuturi
autorizate.
Nu se acordă nici un drept pentru utilizarea în
scopuri comerciale a produsului.
Licenţa nu acoperă altă unitate decât cea
prezentă şi nu se aplică altei unităţi neautentificate
sau în conformitate cu ISO/IEC 11172-3 sau
ISO/IEC 13818-3, utilizată sau vândută împreună
cu această unitate. Licenţa acoperă doar utilizarea
acestei unităţi, pentru a coda/decoda fişierele
audio în conformitate cu ISO/IEC 11172-3 sau
ISO/IEC 13818-3. Nu se acordă nici un drept sub
această licenţă, pentru caracteristicile sau funcţiile
produsului care nu corespund standardelor ISO/
IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 3
Informaţii de siguranţă
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU SPATELE).
NU EXISTĂ ÎN INTERIOR PIESE CE POT FI ÎNLOCUITE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
2010-06-14 오후 5:08:33
Informaţii de siguranţă
Măsuri de precauţie
Instrucţiuni importante privind
siguranţa
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare
înainte de a utiliza aparatul. Respectaţi toate
instrucţiunile de siguranţă afişate mai jos.
Păstraţi la îndemână aceste instrucţiuni de utilizare
pentru referinţe ulterioare.
1. Citiţi aceste instrucţiuni.
2. Reţineţi aceste instrucţiuni.
3. Reţineţi toate avertismentele.
4. Respectaţi toate instrucţiunile.
5. Nu utilizaţi acest player în apropierea apei.
6. Curăţaţi doar cu o cârpă uscată.
13. Deconectaţi player-ul de la priză în timpul
furtunilor cu descărcări electrice sau atunci
când nu este utilizat pentru perioade mari de
timp.
14. Pentru orice chestiuni referitoare la service,
adresaţi-vă personalului calificat. Serviceul este obligatoriu atunci când player-ul s-a
defectat, ca în cazul defecţiunii cablului de
alimentare sau a prizei, dacă a intrat lichid
sau au căzut obiecte în player, dacă playerul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu
funcţionează normal sau a fost scăpat.
Stocarea şi utilizarea discurilor
Utilizarea discurilor
7. Nu blocaţi orificiile de ventilaţie, instalaţi
aparatul în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Formă disc
9. Ştecărul polarizat sau cel cu împământare are
un rol important în ceea ce priveşte siguranţa.
Un ştecher polarizat are două borne, dintre
care una mai lată şi cealaltă mai subţire. Un
ştecher cu împământare are două borne şi
un al treilea contact. Borna lată sau al treilea
contact sunt destinate siguranţei dvs. Dacă
ştecherul furnizat nu corespunde cu tipul dvs.
de priză, adresaţi-vă unui electrician pentru
înlocuirea prizei vechi.
Manevrarea discurilor
8. Nu instalaţi aparatul lângă surse de căldură,
cum ar fi radiatoare sau alte playere (inclusiv
amplificatoare) generatoare de căldură.
10. Aveţi grijă să nu deformaţi sau să nu
deterioraţi cablul în dreptul prizelor,
prelungitoarelor sau la ieşirea din player.
11. Utilizaţi doar echipamente suplimentare/
accesorii recomandate de producător.
12. Fixaţi aparatul doar pe un
stativ, trepied sau suport
indicat de fabricant sau
furnizat împreună cu playerul. Atunci când utilizaţi o
masă mobilă, aveţi grijă
când mutaţi player-ul împreună cu aceasta,
pentru a evita rănirea cauzată de o eventuală
alunecare a acestora.
• Utilizaţi discuri cu forme
regulate. Dacă utilizaţi un
disc atipic (un disc cu o
formă specială), este posibil ca aparatul să se
defecteze.
• Evitaţi să atingeţi suprafaţa
discului pe care se efectuează
înregistrarea.
Discurile Blu-ray
• Dacă aparatul nu este utilizat pentru o lungă
perioadă de timp, scoateţi discul Blu-ray din şi
stocaţi-l într-o carcasă.
• Aveţi grijă să nu lăsaţi amprente sau să zgâriaţi
suprafaţa discului Blu-ray.
DVD-VIDEO, CD Audio (CD-DA)
• Ştergeţi praful sau urmele de contaminare de pe
disc cu o cârpă moale.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 4
2010-06-14 오후 5:08:34
Măsuri de precauţie privind manevrarea
• Nu scrieţi pe partea imprimată cu pixul sau cu
creionul.
• Nu utilizaţi spray-uri de curăţare sau lichide
antistatice.
De asemenea, nu utilizaţi substanţe chimice
inflamabile, cum ar fi benzen sau solvenţi.
• Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe discuri.
(Nu utilizaţi discuri prevăzute cu bandă adezivă
sau care prezintă urme de abţibilduri.)
• Nu zgâriaţi suprafeţele de protecţie sau carcasele.
• Nu utilizaţi discuri imprimate cu ajutorul
imprimantelor pentru etichete existente pe piaţă.
• Nu încărcaţi discuri îndoite sau crăpate.
• Înainte de a conecta alte echipamente la aparat,
asiguraţi-vă în prealabil că le-aţi oprit.
• Nu mişcaţi aparatul în timp de este redat
un disc, deoarece acesta ar putea fi zgâriat
sau deteriorat. De asemenea, există şi riscul
deteriorării pieselor interne ale aparatului.
• Nu puneţi o vază cu flori umplută cu apă sau
obiecte mici pe aparat.
• Aveţi grijă să nu puneţi mâna în sertarul pentru
discuri.
• Nu puneţi alte obiecte decât discuri în sertar.
• Interferenţele cu exteriorul, cum ar fi fulgerele
şi electricitatea statică, pot afecta funcţionarea
normală a aparatului. Dacă apar astfel de
interferenţe, opriţi aparatul şi porniţi-l din nou
de la butonul de POWER sau deconectaţi şi
conectaţi din nou cablul de alimentare la priză.
Aparatul va funcţiona normal.
Întreţinerea carcasei
Din motive de siguranţă, deconectaţi cablul de
alimentare de la priză.
• Pentru curăţare, nu utilizaţi benzen, diluant sau
alţi solvenţi.
• Ştergeţi carcasa cu o cârpă moale.
Restricţii la redare
• Este posibil ca acest aparat să nu răspundă
la toate comenzile de operare deoarece unele
discuri Blu-ray, DVD sau CD permit funcţionare
şi caracteristici specifice sau limitate în timpul
redării.
Reţineţi că acesta nu este un defect al
aparatului.
• Samsung nu poate garanta că aparatul va
reda toate discurile ce poartă siglele Blu-ray,
DVD sau CD, deoarece formatele de disc pot
evolua şi pot apărea probleme în timpul creării
software-ului Blu-ray, DVD, CD şi/sau în timpul
producerii discurilor.
Contactaţi centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG
dacă aveţi întrebări sau întâmpinaţi dificultăţi
în redarea discurilor Blu-ray, DVD sau CD cu
acest aparat. De asemenea, consultaţi restul
manualului pentru informaţii suplimentare despre
restricţiile de redare.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 5
Informaţii de siguranţă
Aveţi grijă să nu deterioraţi discul, deoarece datele
de pe aceste discuri sunt foarte sensibile la mediul
înconjurător.
• Feriţi discul de razele soarelui.
• Păstraţi într-un loc uscat şi aerisit.
• Depozitaţi discul vertical.
• Păstraţi-l într-un suport de protecţie curat.
• Dacă mutaţi brusc aparatul dintr-un loc rece
într-unul cald, se poate crea condens pe
piesele funcţionale şi pe lentile, ducând la o
redare anormală a discului. Dacă apare această
situaţie, aşteptaţi două ore înainte de a conecta
cablul de alimentare la priză.
Apoi introduceţi discul şi încercaţi să-l redaţi din nou.
• Scoateţi discul şi opriţi aparatul după utilizare.
• Deconectaţi cablul de alimentare de la priză,
dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul pentru o
perioadă mai mare de timp.
• Pentru a curăţa discul, ştergeţi-l
printr-o mişcare liniară, din interiorul
discului spre exterior.
• Nu expuneţi aparatul la contactul cu
lichide.
• Când cablul pentru curent alternativ este
conectat la o priză de perete, aparatul se va
alimenta (mod de aşteptare) chiar şi când este
oprit.
• Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau
lichide. Nu se vor plasa vase sau obiecte pline
cu lichid deasupra aparatului.
• Cablul de alimentare este utilizat ca mijloc de
deconectare şi trebuie să fie accesibil în orice
moment.
02
Stocarea pe disc
2010-06-14 오후 5:08:34
Cuprins
Caracteristici cheie
2
2
Caracteristici isc Blu-ray
Caracteristici ale Disc Playerului Blu-ray
Informaţii de siguranţă
3
4
4
4
4
Avertisment
Măsuri de precauţie
Instrucţiuni importante privind siguranţa
Stocarea şi utilizarea discurilor
Utilizarea discurilor
Noţiuni introductive
10
10
10
11
11
13
13
14
14
15
16
17
18
18
19
19
Înainte de a folosi manualul de utilizare
Tipurile şi conţinuturile discurilor care pot fi redate.
Tipurile de discuri care nu pot fi redate
Compatibilitate Disc Blu-ray
Tipuri de discuri
Cod regiune
Copyright
Siglele discurilor care pot fi redate
Accesorii
Panou frontal
Afişajul panoului frontal
Panoul din spate
Telecomandă
Prezentarea generală a telecomenzii
Configurarea telecomenzii
Coduri TV controlabile
Conexiunile
20
20
Conectarea la un televizor
Cazul 1 : Conectarea la un televizor cu ajutorul
cablului HDMI - Calitate optimă (Recomandat)
Cazul 2 : Conectarea la un televizor cu ajutorul
cablului DVI - Calitate optimă (Recomandat)
Cazul 3 : Conectarea la un televizor (Component)
- Calitate superioară
Cazul 4 : Conectarea la un televizor (Video) Calitate bună
21
22
23
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 6
2010-06-14 오후 5:08:34
26
26
27
Conectarea la un sistem audio
Cazul 1 : Conectarea la un sistem audio
(Amplificator acceptat de HDMI) - Calitate optimă
(Recomandat)
Cazul 2 : Conectarea la un sistem audio
(Amplificator DTS, Dolby Digital) - Calitate
superioară
Cazul 3 : Conectarea la un sistem audio
(Amplificator pe 2 canale) - Calitate bună
Conectarea la reţea
Reţea prin cablu
Reţea wireless
28
29
30
30
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
37
37
37
40
40
Înainte de a începe (setări iniţiale)
Configurarea meniului
Afişaj
3D
Aspect TV
BD Wise (doar pentru produsele Samsung)
Rezoluţie
Format HDMI
Movie Frame (24Fs)
Mod progresiv
Mod static
Culoare intensă HDMI
Audio
Ieşire digitală
Re-eşantionare PCM
Control dinamic interval
Modul de re-eşantionare
DTS Neo:6
System
Setări iniţiale
Dimensiune ecran Internet@TV
Anynet+(HDMI-CEC)
Gestionare date BD
Ceas
Înregistrarea DivX(R)
Dezactivarea DivX(R)
Configurarea reţelei
Setări reţea
Stare reţea
Conexiune Internet BD-LIVE
24
24
25
25
Configurare
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 7
ROMÂNĂ
Conexiunile
2010-06-14 오후 5:08:34
Cuprins
Configurare
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43
Limbă
Securitate
Evaluare parentală
Schimbare parolă
Informaţii generale
Fundal
Economisire energie
Afişaj frontal
Sunet Pornire/Oprire
Asistenţă
Actualizare software
Contactare Samsung
Funcţii de bază
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
Redarea unui disc
Redare
Structura discurilor
Utilizarea meniului discului/titlului/pop-up
Utilizarea meniului discului
Utilizarea meniului de titlu
Redarea listei de titluri
Utilizarea meniului pop-up
Utilizarea funcţiilor Căutare şi Salt
Căutarea scenei dorite
Omiterea capitolelor
Redare cu încetinitorul/Redare secvenţială
Redarea cu încetinitorul
Redare secvenţială
Repetarea redării
Repetarea titlului sau a capitolului
Repetarea unei secţiuni
Utilizarea butonului TOOLS
Deplasarea directă la scena dorită
Selectarea limbii pentru dublare
Selectarea limbii de subtitrare
Modificarea unghiului camerei
Selectarea setării pentru imagine
Setarea BONUSVIEW
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 8
2010-06-14 오후 5:08:35
49
49
49
50
50
50
51
52
Audierea muzicii
Butoane de pe telecomandă utilizate pentru
redarea muzicii
Redarea unui CD audio (CD-DA)/MP3
Repetarea unui CD audio (CD-DA)/MP3
Listă de redare
Redarea unei imagini
Redarea unui disc JPEG
Utilizarea butonului TOOLS
Redarea unui dispozitiv de stocare USB
Note despre conexiunea USB
Servicii reţea
53
53
55
56
57
57
57
Utilizarea Internet@TV
Noţiuni introductive Internet@TV
Setări
Samsung Apps
BD-LIVE™
Notificare pentru actualizarea software
Utilizarea funcţiei AllShare
Anexă
59
62
63
63
64
65
Depanare
Specificaţii
Notă compatibilitate şi corespundere
Protecţia la copiere
Network Service Disclaimer
Licenţă
48
48
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 9
ROMÂNĂ
Funcţii de bază
2010-06-14 오후 5:08:35
Noţiuni introductive
Înainte de a folosi manualul de utilizare
Tipurile şi conţinuturile discurilor care pot fi redate.
Termen
Siglă
Pictogramă
h
�
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definiţie
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-ROM.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-RE/-R, înregistrate în format BD-RE.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
�
DVD+RW
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD+RW sau DVD-RW(V)/DVD-R/+R
care au fost înregistrate şi finalizate.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
CD Audio
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor audio CD-RW/-R (format CD-DA).
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau
a dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere MP3 sau WMA.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau
a dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere JPEG.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau
a dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere DivX, MKV, MP4.
✎ NOTĂ
▪ Este posibil ca aparatul să nu poată reda anumite discuri CD-RW/-R şi DVD-R, din cauza tipului de disc sau a condiţiilor
▪
▪
de înregistrare.
Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format video DVD, nu va putea fi redat.
Conţinutul cu o rată de biţi peste 10Mbps înregistrat pe suport DVD-R, nu este acceptat.
Conţinutul cu o rată de biţi peste 30Mbps înregistrat pe suport BD-R sau USB, nu este acceptat.
Tipurile de discuri care nu pot fi redate
• HD DVD
• DVD-RAM
• Discuri DVD-ROM/PD/ • Super Audio CD
MV etc.
(cu excepţia stratului
CD)
10
• DVD-RW (modul VR) • Discuri DVD-R de
3,9 GB create pe
• CVD/CD-ROM/CDV/
calculator.
CD-G/CD-I/LD(discurile
CD-G redau doar pista
audio, nu şi imaginile.)
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 10
2010-06-14 오후 5:08:36
▪
▪
▪
▪
Nu murdăriţi şi nu zgâriaţi discul.
Amprentele, murdăria, praful, zgârieturile sau
scrumul de ţigară pe suprafaţa de înregistrare pot
compromite utilizarea discului pentru redare.
Când este redat un titlu BD-J, încărcarea poate dura
mai mult decât la un titlu normal, sau unele funcţii
pot opera mai încet.
Este posibil ca acest aparat să nu răspundă la toate
comenzile de operare deoarece unele discuri Bluray, DVD sau CD permit funcţionare şi caracteristici
specifice sau limitate în timpul redării.
Reţineţi că acesta nu este un defect al aparatului.
Samsung nu poate garanta că aparatul va reda toate
discurile ce poartă siglele Blu-ray, DVD sau CD,
deoarece formatele de disc pot evolua şi pot apărea
probleme în timpul creării software-ului Blu-ray,
DVD, CD şi/sau în timpul producerii discurilor.
Contactaţi centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG
dacă aveţi întrebări sau întâmpinaţi dificultăţi în
redarea discurilor Blu-ray, DVD sau CD cu acest
aparat. De asemenea, consultaţi restul manualului
pentru informaţii suplimentare despre restricţiile de
redare.
Compatibilitate Disc Blu-ray
Discul Blu-ray este un format nou şi în dezvoltare.
Aşadar, sunt posibile probleme de compatibilitate.
Nu toate discurile sunt compatibile şi nu
toate discurile vor fi redate. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi secţiunea Notă
compatibilitate din acest manual.
BD-ROM
Acest disc Blu-ray permite numai redarea.
Aparatul poate reda discuri comerciale BD-ROM
pre-înregistrate.
BD-RE/-R
Acest disc Blu-ray permite înregistrarea şi redarea.
Acest aparat poate reda un disc BD-RE/-R
înregistrat cu alte disc recordere Blu-ray compatibile.
DVD-VIDEO
• Acest aparat poate reda discuri DVD (discuri
Video DVD) comerciale pre-înregistrate cu filme.
• Atunci când se realizează trecerea de la primul
strat la cel de-al strat al unui disc DVD-VIDEO
cu două straturi, este posibil ca imaginea şi
sunetul să fie distorsionate pe moment. Aceasta
nu este o defecţiune a aparatului.
DVD-RW
Acest aparat poate să redea discurile DVD-RW
înregistrate şi finalizate cu ajutorul unui DVD video
recorder.
Capacitatea de redare depinde de condiţiile de
înregistrare.
DVD-R
Acest aparat poate să redea discurile DVD-R
înregistrate şi finalizate cu ajutorul unui DVD Video
recorder. Capacitatea de redare depinde de
condiţiile de înregistrare.
DVD+RW
• Acest aparat poate să redea discurile DVD+RW
înregistrate cu ajutorul unui DVD Video recorder.
Capacitatea de redare depinde de condiţiile de
înregistrare.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 11
Noţiuni introductive
▪
DVD achiziţionate în afara regiunii dvs. să nu poată fi
redate cu ajutorul acestui aparat. Atunci când redaţi
discurile respective, pe ecran apare mesajul “This
disc can not be played” sau “Cannot read this disc.
Please check the regional code of the disc”.
Este posibil ca operaţiile de redare să nu fie
disponibile pe anumite tipuri de discuri sau în cazul
efectuării anumitor operaţii, cum ar fi modificarea
unghiului şi a proporţiilor dimensiunilor.
Informaţiile suplimentare despre discuri sunt afişate
pe carcasa acestora. Dacă este cazul, consultaţi
aceste informaţii.
Tipuri de discuri
03
✎ NOTĂ
▪ Este posibil ca unele discuri comerciale şi discuri
11
2010-06-14 오후 5:08:36
Noţiuni introductive
DVD+R
• Acest aparat poate să redea discurile DVD+R
înregistrate şi finalizate cu ajutorul unui DVD
Video recorder. Capacitatea de redare depinde
de condiţiile de înregistrare.
CD audio (CD-DA)
• Acest aparat redă discuri CD-RW/-R în format
audio CD-DA.
• Este posibil ca aparatul să nu poată reda unele
discuri CD-RW/-R, din cauza condiţiilor de
înregistrare.
CD-RW/-R
• Utilizaţi un disc CD-RW/-R de 700MB (80 de minute).
Dacă este posibil, nu utilizaţi un disc de 800MB
(90 de minute) sau mai mare, deoarece este
posibil să nu poată fi redat.
• Dacă discul CD-RW/-R nu a fost înregistrat ca
sesiune închisă, poate apărea un decalaj când
redaţi începutul discului sau este posibil să nu
poată fi redate toate fişierele înregistrate.
• Este posibil ca unele discuri CD-RW/-R să nu
poată fi redate cu ajutorul acestui aparat, în
funcţie de dispozitivul care a fost utilizat pentru
înregistrarea acestora. Pentru conţinuturile
înregistrate de pe CD-uri pe CD-RW/-R pentru
uz personal, capacitatea de redare poate varia
în funcţie de conţinuturi şi de discuri.
12
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Acest aparat poate reda discuri în format
AVCHD. În mod obişnuit, aceste discuri sunt
înregistrate şi utilizate în camere video.
• Formatul AVCHD este un format pentru camere
video digitale de înaltă definiţie.
• Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate comprima
imagini cu o eficienţă superioară faţă de cea
a formatelor convenţionale de comprimare a
imaginilor.
• Unele discuri AVCHD utilizează formatul
“x.v.Color”.
• Acest aparat poate reda discuri în format
AVCHD, care utilizează formatul “x.v.Color”.
• “x.v.Color” este marcă comercială a Sony
Corporation.
• “AVCHD” şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale
ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. şi
Sony Corporation.
✎ NOTĂ
▪ S-ar putea ca unele discuri AVCHD să nu poată fi
▪
▪
redate, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
Formatul “x.v.Color” asigură o gamă mai largă de
culori faţă de discurile obişnuite pentru camere video
cu DVD.
Unele discuri în format DivX, MKV sau MP4 ar putea
să nu fie redate, în funcţie de rezoluţia video şi de
rata de cadre.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 12
2010-06-14 오후 5:08:36
Tip disc
Blu-ray
Cod
regiune
DVD-VIDEO
Zonă
a
North America, Central America,
South America, Korea, Japan,
Taiwan, Hong Kong and South
East Asia.
b
Europa, Groenlanda, Teritoriile
franceze, Orientul mijlociu,
Africa, Australia şi noua Zeelandă
c
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Toate drepturile rezervate; Acest manual de
utilizare nu poate fi reprodus sau copiat fără
permisiunea prealabilă a Samsung Electronics
Co., Ltd.
Noţiuni introductive
Aparatul şi discurile sunt codate după regiune.
Aceste coduri regionale trebuie să corespundă
pentru a putea reda discul. Dacă nu se potriveşte
codul, discul nu va fi redat.
Numărul regional pentru acest aparat este afişat
pe panoul din spate.
Copyright
03
Cod regiune
India, China Rusia, Asia Centrală
şi de Sud.
1
Statele Unite ale Americii,
teritoriile SUA şi Canada
2
Europa, Japonia, Orientul Mijlociu,
Egipt, Africa de sud, Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de sud, America
Centrală, Australia, Noua
Zeelandă, Insulele Pacifi ce,
Caribe
5
Rusia, Europa de Est, India,
Africa, Coreea de Nord,
Mongolia
6
China
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 13
13
2010-06-14 오후 5:08:37
Noţiuni introductive
Siglele discurilor care pot fi redate
Disc Blu-ray
Disc Blu-ray 3D
DTS-HD Master Audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
Sistem de transmisie PAL în Marea Britanie,
Franţa, Germania etc.
Java
Accesorii
Verificaţi mai jos accesoriile furnizate.
Cablu audio/video
Baterii pentru telecomandă (tip AAA)
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Manualul utilizatorului
14
Telecomandă
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 14
2010-06-14 오후 5:08:38
03
Panou frontal
b c
1
2
3
4
5
6
7
8
Noţiuni introductive
a
def g
h
SERTARUL PENTRU DISCURI
Pentru introducerea discurilor.
SENZOR PENTRU
TELECOMANDĂ
Detectează semnale de la telecomandă.
AFIŞAJ
Afişează starea de redare, titlul etc.
BUTON DESCHIDERE/
ÎNCHIDERE
Permite deschiderea şi închiderea sertarului pentru discuri.
BUTON OPRIRE
Opreşte operaţia de redare a discului.
BUTON REDARE/PAUZĂ
Redă un disc sau întrerupe redarea.
BUTON ALIMENTARE
Porneşte şi opreşte aparatul.
BUTON ALIMENTARE
Un stick de memorie flash USB poate fi conectat în acest loc şi poate fi folosit ca
mediu de stocare atunci când este conectat la BD-LIVE. Poate fi utilizat şi în cazul
actualizărilor de software şi pentru redarea formatelor MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
✎ NOTĂ
▪ Upgrade-urile de software efectuate utilizând mufa USB Host trebuie realizate numai cu un stick de memorie flash USB.
▪ În MENIUL DISC al titlului BD, acţiunea REDARE de la butonul de pe panoul frontal nu este disponibilă.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 15
15
2010-06-14 오후 5:08:39
Noţiuni introductive
Afişajul panoului frontal
a
b
c
1
INDICATOR PENTRU
INTRODUCERE DISC
Se aprinde atunci când este introdus sau redat un disc.
2
INDICATOR PENTRU ORA
CURENTĂ ŞI PENTRU
STARE
Afişează durata de redare şi starea curentă.
INDICATOR WIFI
Se aprinde atunci când este conectată reţeaua wireless.
3
16
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 16
2010-06-14 오후 5:08:39
Noţiuni introductive
ab c
03
Panoul din spate
d
g f e
1
WIRELESS LAN ADAPTER
Puteţi conecta adaptorul LAN Wireless opţional (WIS09ABGN) în acest loc pentru a
utiliza reţeaua Wireless.
2
LAN
Poate fi utilizat pentru servicii bazate pe reţea (Consultaţi paginile 53-58), BD-LIVE
şi pentru actualizări de software, utilizând o conexiune la reţea.
3
HDMI OUT
4
Utilizând un cablu HDMI, conectaţi această mufă de ieşire HDMI la mufa de intrare
HDMI a televizorului, pentru o calitate optimă a imaginii, sau a receiverului, pentru o
calitate optimă a sunetului.
COMPONENT OUT
Permite conectarea echipamentului prevăzut cu intrare video Component.
6
VIDEO OUT
Permite conectarea intrării echipamentului extern, cu ajutorul cablului video.
AUDIO OUT
Permite conectarea intrării audio a echipamentului extern, cu ajutorul cablurilor audio.
DIGITAL AUDIO OUT
Permite conectarea la un receiver.
5
7
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 17
17
2010-06-14 오후 5:08:40
Noţiuni introductive
Telecomandă
Prezentarea generală a telecomenzii
Porneşte şi opreşte aparatul.
Pentru deschiderea şi închiderea sertarului
pentru discuri.
Apăsaţi acest buton pentru a utiliza funcţia
Bonusview.
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Porneşte şi opreşte televizorul.
(Pentru a acţiona televizorul, consultaţi
pagina 19)
După setare, vă permite să setaţi sursa de
intrare pe televizor.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta
opţiunile.
Apăsaţi pe acest buton pentru a comuta limba
de subtitrare a discului Blu-ray sau a DVD-ului.
SUBTITLE
Utilizaţi acest buton pentru a accesa diferitele
funcţii audio de pe un disc (Blu-ray/DVD).
AUDIO
Apăsaţi pe aceste butoane pentru a derula
discul înapoi sau înainte.
Apăsaţi pe acest buton pentru a opri un disc.
Utilizaţi acest buton pentru a introduce
meniul discului.
Apăsaţi pe acest buton pentru a vă deplasa
la meniul principal.
Apăsaţi acest buton pentru a utiliza meniul de
Instrumente.
Reveniţi la meniul anterior.
Apăsaţi pe acest buton pentru a accesa
diverse servicii Internet@TV.
Apăsaţi pe aceste butoane pentru a căuta
înapoi sau înainte.
Apăsaţi pe acest buton pentru a întrerupe temporar un disc.
DISC MENU
Dezactivează difuzoarele televizorului.
Introducerea bateriilor
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
Apăsaţi pe acest buton pentru a vizualiza
imaginea pe întregul ecran al televizorului.
Pentru reglarea volumului televizorului.
MENU
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Utilizaţi acest buton pentru a introduce un
meniu meniu/titlu pop-up.
Utilizaţi acest buton pentru a afişa informaţii
în timpul redării unui disc Blu-ray/DVD.
Selectaţi elemente de meniu şi schimbaţi
valoarea meniului.
Apăsaţi pe acest buton pentru a ieşi din meniu.
Aceste butoane sunt utilizate pentru
meniurile de pe aparat şi pentru diverse
funcţii asociate discurilor Blu-ray.
Vă permite să repetaţi un titlu, un capitol, o
melodie sau un disc.
Apăsaţi pe acest buton pentru a selecta un
program TV.
✎ NOTĂ
▪ Dacă telecomanda nu funcţionează corespunzător :
!
18
Apăsaţi pe acest buton pentru a reda un disc.
• Verificaţi polaritatea +/– a bateriilor (Dry-Cell)
• Verificaţi dacă nu s-au descărcat bateriile.
• Asiguraţi-vă că senzorul telecomenzii nu este
obturat de obstacole.
• Verificaţi dacă în raza telecomenzii există sisteme
de iluminat fluorescente.
ATENŢIE
▪ Acumulator reîncărcabil încorporat în produs nu trebuie
înlocuit de către utilizator. Pentru informaţii despre
înlocuirea acestuia, apelaţi la furnizorul de servicii.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 18
2010-06-14 오후 5:08:41
Buton
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funcţie
Utilizat pentru a porni şi a opri televizorul.
Utilizat pentru a selecta o sursă externă,
conectată la televizor.
Utilizat pentru a regla volumul televizorului.
TV CH (,/.) Utilizat pentru a selecta canalul dorit.
TV MUTE
✎
Utilizat pentru a activa şi a dezactiva sunetul.
NOTĂ
▪
Funcţiile de mai sus nu vor funcţiona neapărat pe
toate televizoarele. Dacă apar probleme, utilizaţi
butoanele televizorului.
Pentru a stabili dacă televizorul dvs. este
compatibil, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
1. Porniţi televizorul.
2. Îndreptaţi telecomanda către televizor.
3. Ţineţi apăsat butonul TV POWER şi
introduceţi codul din două cifre corespunzător
mărcii televizorului, apăsând butoanele
numerice corespunzătoare.
Dacă este compatibil cu telecomanda,
televizorul se va opri.
Televizorul a fost programat să funcţioneze cu
telecomanda.
✎ NOTĂ
▪ Dacă pentru marca televizorului aveţi la dispoziţie
▪
mai multe coduri, încercaţi toate codurile până îl
găsiţi pe cel care corespunde televizorului dvs.
Dacă înlocuiţi bateriile telecomenzii, trebuie să setaţi
din nou codul pentru marcă.
Marcă
SAMSUNG
Codul
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Marcă
Codul
NOBLEX
TV POWER+66
NOKIA
TV POWER+74
NORDMENDE
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
PANASONIC
TV POWER+06, +55,
+56, +57
PHILIPS
TV POWER+06, +56,
+57
PHONOLA
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
TV POWER+06
SELECO
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SHARP
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
TV POWER+57
SONY
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 19
Noţiuni introductive
Cu ajutorul telecomenzii, puteţi controla anumite
funcţii ale televizorului dvs.
Coduri TV controlabile
03
Configurarea telecomenzii
19
2010-06-14 오후 5:08:41
Conexiunile
Conectarea la un televizor
Cazul 1 : Conectarea la un televizor cu ajutorul cablului HDMI - Calitate
optimă (Recomandat)
1. Cu ajutorul cablului HDMI conectaţi mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de
intrare HDMI IN a televizorului.
2. Porniţi aparatul şi televizorul.
3. Apăsaţi pe butonul de selectare a intrării de pe telecomanda televizorului, până când pe ecranul
televizorului apare semnalul video HDMI de la aparat.
• Dacă aţi setat telecomanda să funcţioneze cu televizorul dvs. (Consultaţi pagina 19), apăsaţi
butonul TV SOURCE de pe telecomandă şi selectaţi HDMI ca sursă externă a televizorului.
Cablu HDMI
(Nu este inclus)
✎ NOTĂ
▪ Cablul HDMI emite sunet şi imagini digitale, astfel că nu este nevoie să conectaţi un cablu audio.
▪ Dacă aparatul este conectat la televizor în modul de ieşire HDMI 720p, 1080i, 1080p, trebuie să utilizaţi cablul HDMI
▪
▪
▪
▪
▪
20
de mare viteză (Categorie 2).
HDMI emite doar un semnal pur digital către televizor.
Dacă televizorul nu acceptă HDCP (protejarea conţinutului digital pe frecvenţă înaltă), pe ecran apare o imagine neclară.
În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze. Faceţi referire la
manualul de utilizare al televizorului.
Când conectaţi aparatul la televizor utilizând cablul HDMI pentru prima dată sau la un televizor nou, rezoluţia ieşirii
HDMI va fi setată automat la cea mai mare valoare acceptată de televizor.
Trebuie să realizaţi o conexiune HDMI pentru a vizualiza clipuri video cu tehnologie 3D.
Un cablu HDMI lung poate genera interferenţe. În acest caz, setaţi opţiunea Culoare adâncă la Dezactivat din meniu.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 20
2010-06-14 오후 5:08:42
2. Cu ajutorul cablurilor audio, conectaţi mufele de ieşire AUDIO OUT (roşie şi albă) din spatele
aparatului la mufele de intrare AUDIO IN (roşie şi albă) ale televizorului.
Conexiunile
1. Cu ajutorul cablului HDMI-DVI conectaţi mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de
intrare DVI IN a televizorului.
04
Cazul 2 : Conectarea la un televizor cu ajutorul cablului DVI - Calitate
optimă (Recomandat)
3. Porniţi aparatul şi televizorul.
4. Apăsaţi pe butonul de selectare a intrării de pe telecomanda televizorului, până când pe ecranul
televizorului apare semnalul video HDMI-DVI de la aparat.
• Dacă aţi setat telecomanda să funcţioneze cu televizorul dvs. (Consultaţi pagina 19), apăsaţi
butonul TV SOURCE de pe telecomandă şi selectaţi HDMI-DVI ca sursă externă a televizorului.
Cablu HDMI-DVI
(Nu este inclus)
Cablu audio
TV monitor
Roşu
Alb
✎ NOTĂ
▪ HDMI emite doar un semnal pur digital către televizor. Dacă televizorul dvs. nu acceptă HDCP (protejarea conţinutului
▪
▪
digital pe frecvenţă înaltă), pe ecran vor apărea imagini neclare şi aleatoare.
În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze. Faceţi referire la
manualul de utilizare al televizorului.
Când conectaţi aparatul la televizor utilizând cablul HDMI-DVI pentru prima dată sau la un televizor nou, rezoluţia ieşirii
HDMI va fi setată automat la cea mai mare valoare acceptată de televizor.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 21
21
2010-06-14 오후 5:08:42
Conexiunile
Cazul 3 : Conectarea la un televizor (Component) - Calitate superioară
- Conectarea la televizor cu ajutorul cablurilor video Component.
- Vă veţi bucura de imagini de înaltă calitate şi culori naturale. Semnalul video Component separă
imaginea în semnale alb-negru(Y), albastru(PB), roşu(PR), pentru a oferi cea mai bună imagine.
(Semnalele audio sunt transmise prin mufa de ieşire audio.)
1. Cu ajutorul cablurilor video componente, conectaţi mufele de ieşire COMPONENT OUT din spatele
aparatului la mufele de intrare de intrare COMPONENT IN ale televizorului.
2. Cu ajutorul cablurilor audio, conectaţi mufele de ieşire AUDIO OUT (roşie şi albă) din spatele
aparatului la mufele de intrare AUDIO IN (roşie şi albă) ale televizorului.
3. Porniţi aparatul şi televizorul.
4. Apăsaţi pe butonul de selectare a intrării de pe telecomanda televizorului, până când pe ecranul
televizorului apare semnalul video “COMPONENT” de la aparat.
• Dacă aţi setat telecomanda să funcţioneze cu televizorul dvs. (Consultaţi pagina 19), apăsaţi
butonul TV SOURCE de pe telecomandă şi selectaţi COMPONENT ca sursă externă a
televizorului.
Cablu audio
Roşu
Alb
Cablu Component
(Nu este inclus)
Roşu Albastru Verde
✎ NOTĂ
▪ Mufele Component ale televizorului pot să aibă marcajele “R-Y, B-Y, Y” sau “Cr, Cb, Y”, în loc de “PB, PR, Y”, în funcţie
▪
▪
▪
22
de producător. Numărul şi poziţia mufelor pot varia în funcţie de modelul televizorului.
Faceţi referire la manualul de utilizare al televizorului.
Puteţi selecta dintr-o varietate de setări de rezoluţie pentru discuri Blu-ray, cum ar fi 1080i, 720p, 576p/480p,
576i/480p, în funcţie de tipul discului. (Consultaţi paginile 31~32)
Rezoluţia actuală poate fi diferită de setările din meniul de configurare, dacă este conectat atât cablul Component cât şi
cablul HDMI.
Rezoluţia poate să difere şi în funcţie de disc. (Consultaţi paginile 31~32)
În modul de redare DVD, dacă mufele HDMI şi Component sunt conectate şi selectaţi modul Component 1080p, 1080i
sau 720p, meniul Configurare afişaj va afişa rezoluţia de ieşire ca fiind 1080p, 1080i sau 720p.
De fapt, rezoluţia este 576i/480i.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 22
2010-06-14 오후 5:08:43
04
Cazul 4 : Conectarea la un televizor (Video) - Calitate bună
2. Porniţi aparatul şi televizorul.
3. Apăsaţi pe butonul de selectare a intrării de pe telecomanda televizorului, până când pe ecranul
televizorului apare semnalul video “VIDEO” de la aparat.
• Dacă aţi setat telecomanda să funcţioneze cu televizorul dvs. (Consultaţi pagina 19), apăsaţi
butonul TV SOURCE de pe telecomandă şi selectaţi VIDEO ca sursă externă a televizorului.
Conexiunile
1. Cu ajutorul cablurilor audio/video, conectaţi mufele de ieşire VIDEO OUT (galbenă) şi AUDIO OUT
(roşie şi albă) din spatele aparatului la mufele de intrare VIDEO IN (galbenă) şi AUDIO IN (roşie şi
albă) ale televizorului.
Cablu audio/Video
Roşu
Alb
Galbenă
✎ NOTĂ
▪ Dacă aţi aşezat cablul audio prea aproape de cablul de alimentare, este posibil să se audă un zgomot.
▪ Dacă doriţi să conectaţi un amplificator, consultaţi pagina despre conectarea amplificatorului. (Consultaţi paginile 24~25)
▪ Numărul şi poziţia mufelor pot varia în funcţie de modelul televizorului. Faceţi referire la manualul de utilizare al televizorului.
▪ Dacă televizorul dispune de o singură mufă de intrare audio, conectaţi-o la mufa AUDIO OUT (de culoare albă din
stânga), din spatele aparatului.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 23
23
2010-06-14 오후 5:08:44
Conexiunile
Conectarea la un sistem audio
• Atunci când porniţi amplificatorul, este recomandat să reduceţi volumul. Un sunet puternic
neaşteptat poate cauza deteriorarea boxelor şi vă poate afecta auzul.
• Setaţi modul audio din ecranul de meniu, în funcţie de modelul amplificatorului.
(Consultaţi paginile 33~35)
• Poziţia mufelor HDMI poate să difere, în funcţie de modelul amplificatorului. Faceţi referire la
manualul de utilizare al amplificatorului.
Cazul 1 : Conectarea la un sistem audio (Amplificator acceptat de HDMI)
- Calitate optimă (Recomandat)
1. Cu ajutorul cablului HDMI conectaţi mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de
intrare HDMI IN a amplificatorului.
2. Cu ajutorul unui cablu HDMI, conectaţi mufa de ieşire HDMI OUT a amplificatorului la mufa de intrare
HDMI IN a televizorului.
3. Porniţi aparatul, televizorul şi amplificatorul.
4. Apăsaţi pe butonul de selectare a intrării de pe amplificator, pentru a selecta modul de intrare externă
şi auzi sunetul transmis de aparat. Consultaţi manualul de utilizare al amplificatorului, pentru a seta
modul de intrare audio al acestuia.
Cablu HDMI
(Nu este inclus)
Cablu HDMI
(Nu este inclus)
24
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 24
2010-06-14 오후 5:08:45
1. Utilizând un cablu optic, conectaţi mufa de
ieşire DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) din
spatele aparatului la mufa de intrare DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) a amplificatorului.
1. Cu ajutorul cablurilor audio, conectaţi mufele
de ieşire AUDIO OUT (roşie şi albă) din
spatele aparatului la mufele de intrare AUDIO
IN (roşie şi albă) ale amplificatorului.
3. Porniţi aparatul, televizorul şi amplificatorul.
3. Porniţi aparatul, televizorul şi amplificatorul.
2. Utilizând cabluri de semnal video, conectaţi
mufele HDMI, COMPONENT sau VIDEO
OUT din spatele aparatului la mufele HDMI,
COMPONENT sau VIDEO IN ale televizorului.
(Consultaţi paginile 20~23)
4. Apăsaţi pe butonul de selectare a intrării
de pe amplificator, pentru a selecta modul
de intrare externă şi auzi sunetul transmis
de aparat. Consultaţi manualul de utilizare
al amplificatorului, pentru a seta modul de
intrare audio al acestuia.
Cazul 2 : Cablu optic
(Nu este inclus)
Roşu
Conexiunile
Cazul 3 : Conectarea la un sistem
audio (Amplificator pe 2 canale)
- Calitate bună
04
Cazul 2 : Conectarea la un sistem
audio (Amplificator DTS, Dolby
Digital) - Calitate superioară
2. Utilizând cabluri de semnal video, conectaţi
mufele HDMI, COMPONENT sau VIDEO
OUT din spatele aparatului la mufele HDMI,
COMPONENT sau VIDEO IN ale televizorului.
(Consultaţi paginile 20~23)
4. Apăsaţi pe butonul de selectare a intrării
de pe amplificator, pentru a selecta modul
de intrare externă şi auzi sunetul transmis
de aparat. Consultaţi manualul de utilizare
al amplificatorului, pentru a seta modul de
intrare audio al acestuia.
Cazul 3 : Cablu audio
Alb
✎ NOTĂ
▪ Când utilizaţi conexiunea din cazul 2, discurile cu o coloană sonoră PCM vor fi auzite numai pe cele două canale din
faţă.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 25
25
2010-06-14 오후 5:08:45
Conexiunile
Conectarea la reţea
În momentul realizării unei conexiuni la reţea, acest aparat permite vizualizarea serviciilor de reţea
(Consultaţi paginile 53~58) precum Internet@TV şi BD-LIVE, dar şi primirea actualizărilor de software.
Este recomandată utilizarea unui AP (Punct de acces) sau a unui router IP pentru conexiune. Pentru
informaţii suplimentare despre conectarea routerului, consultaţi manualul utilizatorului pentru router sau
contactaţi producătorul acestuia pentru asistenţă tehnică.
Reţea prin cablu
1. Cu ajutorul cablului Direct LAN (cablu UTP), conectaţi mufa LAN a aparatului la mufa LAN a modemului.
2. Setaţi opţiunile de reţea. (Consultaţi paginile 37~41)
Router
Serviciu
Broadband
Modem Broadband
(cu router integrat)
Sau
Modem Broadband
Serviciu
Broadband
Conectarea în reţea cu un
PC, pentru funcţia AllShare
(Consultaţi paginile 57~58)
✎ NOTĂ
▪ S-ar putea ca accesul la server-ul cu actualizări Samsung să nu fie permis, în funcţie de routerul utilizat şi de politica
▪
▪
26
furnizorului de servicii Internet. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii internet.
Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugaţi să utilizeze routerul pentru realizarea conexiunii de reţea.
Pentru funcţia AllShare, în reţea trebuie conectat un calculator, aşa cum este indicat în figură.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 26
2010-06-14 오후 5:08:47
04
Reţea wireless
1. Pentru a realiza conexiunea într-o reţea wireless, este necesar un router AP/IP. Conectaţi Adaptorul
LAN Wireless la mufa corespunzătoare, din spatele aparatului.
2. Setaţi opţiunile de reţea. (Consultaţi paginile 37~41)
Conexiunile
Vă puteţi conecta la o reţea cu ajutorul unui dispozitiv de partajare Wireless IP.
Serviciu
Broadband
Dispozitiv de partajare
Wireless IP
Adaptor LAN Wireless
(Nu este inclus)
Conectarea în reţea cu un
PC, pentru funcţia AllShare
(Consultaţi paginile 57~58)
✎ NOTĂ
▪ Utilizaţi numai adaptorul de reţea LAN wireless Samsung cu acest aparat. (Nume model: WIS09ABGN).
▪
▪
▪
▪
Nu utilizaţi acest adaptor cu produse de la alţi producători.
Contactaţi distribuitorul acestui aparat pentru achiziţionarea adaptorului LAN wireless.
Trebuie să utilizaţi un dispozitiv de partajare wireless IP care acceptă IEEE 802.11 a/b/g/n (modul n este recomandat
pentru operarea stabilă a reţelei wireless.)
Wireless LAN, prin natura sa, poate genera interferenţe, în funcţie de condiţiile de utilizare (evoluţia AP, distanţa,
obstacolele, interferenţa cu alte dispozitive radio etc.).
Setaţi dispozitivul de partajare wireless IP pe modul Infrastructură. Modul Ad-hoc nu este acceptat.
Atunci când se aplică cheia de securitate pentru AP (dispozitiv de partajare Wireless IP) doar următoarele formate sunt
acceptate.
1) Mod de autentificare : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
▪
2) Tip de criptare : WEP, AES
Pentru funcţia AllShare, în reţea trebuie conectat un calculator, aşa cum este indicat în figură.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 27
27
2010-06-14 오후 5:08:48
Configurare
Înainte de a începe (setări iniţiale)
1. Porniţi televizorul după conectarea aparatului.
(Atunci când aparatul este conectat la televizor
pentru prima dată, aparatul va porni automat,
fiind afişat ecranul de setări iniţiale.)
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
5. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
setările dorite pentru reţea: Wired, Wireless
sau PBC (WPS) şi apoi apăsaţi butonul
ENTER. (Consultaţi paginile 37~40)
Va porni testul de reţea, iar setările iniţiale vor
fi finalizate.
6. Apăsaţi pe butonul OK.
Va fi afişat meniul principal. (Pentru mai multe
informaţii despre meniul principal, consultaţi
pagina 29)
• Meniu principal
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
> Move " Select
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
limba dorită, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
3. Apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta
butonul Start.
Each setting may be changed later under "Settings"
▪
Start
a Previous " Select
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
raportul dorit pentru dimensiuni, apoi apăsaţi
pe butonul ENTER. (Consultaţi pagina 31)
▪
▪
▪
Initial Settings I Network
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
▪
Wired : netework connection using the Ethernet cable.
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
Wired
a Previous
28
Wireless
PBC (WPS)
d Skip < Move
a Change Device d View Devices
" Enter
✎ NOTĂ
▪ Atunci când aparatul este conectat pentru prima
Initial Settings
TV Aspect and Network will be set.
No Disc
" Select
dată la televizor, acesta va porni automat.
Aceasta nu este o defecţiune a aparatului.
Meniul principal nu va fi afişat dacă nu configuraţi
setările iniţiale.
Dacă apăsaţi pe butonul ALBASTRU(D) în timpul
configurării de reţea, puteţi accesa meniul principal
chiar dacă reţeaua nu a fost configurată încă.
Atunci când reveniţi la meniul principal, modul de
afişare pe întregul ecran va fi anulat în mod automat.
Dacă doriţi reafişarea ecranului pentru setările
iniţiale, pentru a modifica aceste setări, ţineţi
apăsat butonul OPRIRE (
) de pe panoul frontal
al aparatului pentru mai mult de 5 secunde, atunci
când nu este introdus niciun disc.
Utilizaţi cablul HDMI pentru a conecta aparatul la un
televizor Samsung compatibil Anynet+(HDMI-CEC).
Dacă televizorul utilizează o limbă acceptată de
aparat, limba respectivă va fi stabilită în mod
automat ca fiind preferată.
Totuşi, caracteristica Anynet+(HDMI-CEC) trebuie
activată atât pentru televizor cât şi pentru On.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 28
2010-06-14 오후 5:08:51
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Configurarea meniului
DISC MENU
MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Afişează butoanele disponibile.
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
opţiunea Settings, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
5. Apăsaţi pe butonul EXIT pentru a ieşi din
meniu.
4
✎ NOTĂ
▪ Atunci când aparatul este conectat la reţea, selectaţi
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
1
6
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
elementul dorit, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
3
2
Selectează setările.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
sub-meniul dorit, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
TITLE MENU
1
5
Butonul MENU : Apăsaţi pe acest buton pentru a vă
79
deplasa la meniul principal.
MUTE
2
3
4
Configurare
Dacă lăsaţi aparatul în modul oprire mai mult de
5 minute fără nicio interfaţă a utilizatorului, se va
activa un screen saver pe televizor. Dacă lăsaţi
aparatul în modul Oprire mai mult de 25 de minute,
AUDIO
acesta se vaSUBTITLE
închide automat.
05
▪
POWER
VOL : Reveniţi la
CH meniul anterior.
Butonul RETURN
▪
Butonul ENTER/DIRECŢIE
:
AK59-00104R
Deplasaţi cursorul sau selectaţi un element.
Selectaţi elementul evidenţiat în mod curent.
Confirmaţi setarea.
▪
opţiunea Internet@TV din meniul principal.
Puteţi prelua conţinuturile favorite de pe Samsung
Apps. (Consultaţi pagina 56)
Etapa de acces poate diferi în funcţie de meniul
selectat.
Afişajul de pe ecran pentru acest aparat se poate
modifica după actualizarea versiunii de software.
Butonul EXIT : Apăsaţi pe acest buton pentru a ieşi
din meniu.
1. Apăsaţi pe butonul POWER.
Va apărea meniul principal.
• Meniu principal
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device 1
Selectează Internet@TV.
2
Selectează fişierele video.
3
Selectează fişiere audio.
4
Selectează fotografiile.
d View Devices
" Enter
6
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 29
29
2010-06-14 오후 5:08:52
Configurare
Afişaj
Puteţi configura diverse opţiuni de afişaj, cum ar fi
raportul dimensiunilor, rezoluţia etc.
3D
Selectaţi dacă doriţi să redaţi un disc Blu-ray cu
conţinut 3D în modul 3D.
Settings
Display
3D
3D
Audio
System 3D Mode
\
: Auto
Network TV Screen Size
: 55 inch
Language
Security
General > Move " Enter ' Return
Support
Still Mode
: Auto
Mod 3D
• Auto : Discul Blu-ray 3D este redat în modul
3D dacă aparatul detectează un televizor care
suportă acest mod. Discul va fi redat în modul
2D dacă aparatul detectează un televizor care
nu suport acest mod.
• 3D : Discul Blu-ray 3D este redat tot timpul în
modul 3D. Dacă un televizor nu acceptă discurile
Blu-ray 3D, ecranul de redare va fi negru.
• 2D : Discul Blu-ray 3D este redat tot timpul
în modul 2D. Selectaţi acest mod pentru a
vizualiza fără efectul 3D când televizorul nu
acceptă discurile Blu-ray 3D.
✎ NOTĂ
▪ Dacă apăsaţi butonul STOP(
▪
30
) o dată în timpul
redării discului 3D, opţiunea pentru modul 3D nu va
fi activată.
Pentru a activa opţiunea pentru modul 3D în timpul
redării discului 3D, apăsaţi butonul STOP(
) de
două ori.
Dimensiune ecran TV
Vă permite să introduceţi dimensiunea efectivă a
ecranului televizorului, astfel încât aparatul că poată
ajusta imaginea în funcţie de dimensiunea ecranului şi
să afişeze o imagine 3D optimă.
(Dimensiunea de ecran maxim acceptată este de 116
inch pentru acest produs).
!
CAUTION
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Dacă doriţi să vizionaţi conţinut 3D, conectaţi un
dispozitiv 3D (receiver AV sau televizor compatibil
3D) la aparat şi purtaţi ochelari 3D înainte de a reda
conţinut 3D.
Când vizionaţi filme 3D, toate semnalele analogice
component şi composite vor fi blocate automat.
Toate semnalele 3D sunt transmise prin portul HDMI
OUT, numai utilizând cablul HDMI.
Deoarece rezoluţia video în modul de redare 3D este
stabilită conform rezoluţiei filmului 3D original, nu o
puteţi schimba.
Deoarece rezoluţia video în modul de redare 3D este
stabilită conform rezoluţiei filmului 3D original, nu o
puteţi schimba.
Pentru a emite un semnal 3D optim, trebuie să
utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză.
Păstraţi o distanţă faţă de TV de cel puţin trei ori mai
mare decât diagonala televizorului.
- Se recomandă aşezarea ecranului 3D în faţă, la
nivelul ochilor.
Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv 3D, este
posibil ca efectul 3D să nu funcţioneze corect.
Nu puteţi utiliza acest aparat pentru transformarea
conţinutului 2D în 3D.
Siglele "Blu-ray 3D" şi "Blu-ray 3D" sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
În funcţie de context şi de poziţia de redare, în
partea dreaptă, stângă sau în ambele părţi ar putea
apărea bare verticale.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 30
2010-06-14 오후 5:08:53
▪
• 16:9 Normal
• 16:9 Wide
• 4:3 Letter Box
• 4:3 Pan-Scan
Anumite filme (sursă 4:3) vor fi
redate 4:3 Pillarbox (bare negre
pe marginile imaginii), chiar dacă
este selectată opţiunea 16:9
normal.
Puteţi vizualiza imaginea
completă de 16:9 pe un televizor
cu ecran lat.
Selectaţi această opţiune dacă
doriţi să vedeţi o proporţie a
dimensiunilor de 16:9 la redarea
discurilor Blu-ray/DVD, chiar dacă
televizorul dvs. are un raport al
dimensiunilor de 4:3.
În partea superioară şi inferioară
a ecranului vor apărea două bare
negre.
Selectaţi dacă doriţi să vizualizaţi
formatul video 16:9 oferit de
discurile Blu-ray Disc/DVD fără
barele negre de sus şi de jos, chiar
dacă aveţi un televizor în format
4:3 (părţile extreme din dreapta şi
din stânga ale imaginii video vor fi
tăiate).
✎ NOTĂ
▪ În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele
▪
▪
proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită
faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca
imaginea să apară distorsionată.
Dacă selectaţi opţiunea 4:3 Pan-Scan sau 4:3 Letter
Box, nu veţi putea comuta pe vizualizarea pe întregul
ecran atunci când apăsaţi butonul FULL SCREEN de
pe telecomandă.
BD Wise (doar pentru produsele
Samsung)
BD Wise este cea mai recentă caracteristică de
inter-conectivitate Samsung.
Atunci când conectaţi între ele produse Samsung
care includ funcţia BD Wise prin HDMI, rezoluţia
optimă va fi setată automat.
• On : Rezoluţia originală a discului BD/DVD va fi
redată direct pe televizor.
• Off : Rezoluţia de redare va fi reglată conform
rezoluţiei setate anterior, indiferent de rezoluţia
discului.
✎ NOTĂ
▪ Dacă doriţi modificarea rezoluţiei în BD Wise, trebuie
▪
▪
▪
să Off dinainte funcţia BD WIse.
Dacă doriţi modificarea rezoluţiei în BD Wise, trebuie
să dezactivaţi dinainte funcţia BD WIse.
Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu
acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia BD Wise.
Pentru o funcţionalitate corespunzătoare a funcţiei
BD Wise, On meniul BD Wise al aparatului şi al
televizorului.
Rezoluţie
Setează rezoluţia de ieşire a semnalului video
Component şi HDMI.
Numărul 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p,
576i/480i indică numărul de linii video.
i şi p indică o scanare întreţesută şi progresivă.
• Auto : Rezoluţia este verificată şi setată la
parametrii optimă.
• BD Wise : Setează automat rezoluţia optimă
atunci când este conectat prin cablu HDMI
la un televizor care dispune de caracteristica
BD Wise. (Elementul de meniu BD Wise apare
numai dacă BD Wise este setat la On.)
• 1080p : Afişează 1080 de linii video progresive.
• 1080i : Afişează 1080 de linii video întreţesute.
• 720p : Afişează 720 de linii video progresive.
• 576p/480p : Afişează 576/480 de linii video
scanate progresiv.
• 576i/480i : Afişează 576/480 de linii video
scanate intercalat.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 31
Configurare
În funcţie de tipul televizorului pe care-l aveţi,
puteţi regla setarea pentru dimensiunile ecranului.
Dacă selectaţi opţiunea 16:9 Normal, poate fi afişat
şi raportul 4:3 Pillarbox.
În acest caz, nu veţi putea comuta pe vizualizarea
pe întregul ecran atunci când apăsaţi butonul FULL
SCREEN de pe telecomandă.
05
Aspect TV
31
2010-06-14 오후 5:08:54
Configurare
Rezoluţia în funcţie de modul de ieşire
• Redarea discurilor Blu-ray
Ieşire
Configurare
HDMI / conectat
HDMI / deconectat
Mod HDMI
Mod Component/VIDEO
Mod Component
Mod VIDEO
1080p@60F
576i/480i
-
-
Auto
Rezoluţie optimă
1080p/1080i Movie Frame(24Fs)
pornit
1080p@24F
576i/480i
-
-
1080i, Movie Frame(24Fs) oprit
1080i
576i/480i
1080i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
1080p, Movie Frame(24Fs) oprit
720p
576i/480i
720p
576i/480i
-
• Redare DVD
Ieşire
Configurare
576i/480i
Mod Component/VIDEO
1080p@60F
576i/480i
Rezoluţie optimă
1080i
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
720p
576p/480p
-
✎ NOTĂ
▪ Dacă televizorul conectat nu acceptă funcţia Movie
Frame sau rezoluţia selectată, va apărea mesajul
“If no pictures are shown after the selection, please
wait for 15 seconds. And than, the resolution will be
reverted to the previous value automatically. Would
you like to make a selection?”
Dacă selectaţi Yes, iar rezoluţia nu este acceptată,
ecranul televizorului va deveni alb. Aşteptaţi 15
secunde şi rezoluţia va reveni automat la valoarea
anterioară.
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / deconectat
Mod Component
-
Mod VIDEO
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
▪
▪
▪
▪
32
576i/480i
Mod HDMI
Auto
1080p
720p
-
HDMI / conectat
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Dacă ecranul este alb, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul OPRIRE ( ) de pe partea din faţă a
aparatului,
mai mult de 5 secunde (fără niciun disc introdus).
Toate setările sunt restaurate la setările de fabrică.
Urmaţi paşii de pe pagina anterioară pentru a accesa
fiecare mod şi pentru a selecta Configuraţie de afişare
acceptată de televizorul dvs.
Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele
utilizatorilor stocate în datele BD vor fi şterse.
Discul Blu-ray trebuie să aibă caracteristica 24 cadre
pentru a putea utiliza modul Movie Frame (24Fs).
Dacă sunt conectate mufele HDMI şi Component,
iar ieşirea este Component, înseamnă că există
diferenţe între tabelul de rezoluţii şi rezoluţia actuală,
în funcţie de televizorul dvs.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 32
2010-06-14 오후 5:08:55
Movie Frame (24Fs)
Setarea caracteristicii Cadre film (24Fs) la On vă
permite să ajustaţi ieşirea HDMI a aparatului la 24
de cadre pe secundă, pentru o calitate a imaginii
îmbunătăţită.
Vă puteţi bucura de caracteristica Movie Frame
(24Fs) numai dacă aveţi un televizor care acceptă
această rată de cadre. Acest meniu poate fi
selectat în moduri de rezoluţie a ieşirii HDMI 1080i
sau 1080p.
• On : Funcţiile Movie Frame (24Fs) vor fi activate.
• Off : Funcţiile Movie Frame (24Fs) vor fi dezactivate.
✎ NOTĂ
▪ Dacă televizorul dvs. nu acceptă funcţia Movie
Frame (24Fs), va fi afişat mesajul pop-up.
Mod progresiv
Setaţi acest mod pentru a îmbunătăţi calitatea
imaginii atunci când vizionaţi discuri DVD.
• Auto : Setaţi acest mod pentru a îmbunătăţi
calitatea imaginii atunci când vizionaţi discuri
DVD.
• Video : Selectaţi acest mod pentru a obţine
cea mai bună imagine în redarea DVD-urilor cu
Concerte sau emisiuni TV.
Mod static
Puteţi seta tipul de imagine afişată atunci când
întrerupeţi redarea DVD.
• Auto : Se va seta automat cea mai bună
imagine statică, în funcţie de conţinut.
• Frame : Selectaţi această opţiune atunci când
întrerupeţi o scenă cu acţiune.
• Field : Selectaţi această opţiune când întrerupeţi
o scenă cu acţiune intensă.
Setaţi această opţiune pentru a reda sau nu
imaginea de la mufa de ieşire HDMI OUT în
culoare intensă. Acest mod permite o reproducere
mai corectă a culorilor, printr-o adâncime mai
mare a culorilor.
• Auto : Imaginea va fi redată în coluri intense pe
televizorul conectat, care acceptă funcţia HDMI
Deep Color.
• Off : Imaginea va fi redată fără opţiunea de
culoare intensă.
Audio
Ieşire digitală
Setaţi opţiunea de ieşire digitală în funcţie de
receiverul conectat. (Pentru detalii suplimentare,
consultaţi secţiune de selectare a ieşirii digitale, de
pe pagina următoare)
• PCM
• Bitstream (Re-encode)
• Bitstream (Audiophile)
✎ NOTĂ
▪ Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală corespunzătoare,
▪
▪
▪
▪
▪
pentru a evita lipsa sunetului sau zgomotul puternic.
Dacă dispozitivul HDMI (receiver, televizor) nu este
compatibil cu formatele comprimate (Dolby Digital,
DTS), semnalul audio este transmis ca PCM.
DVD-urile obişnuite nu beneficiază de audio
BONUSVIEW şi efecte de navigare.
Unele discuri Blu-ray nu beneficiază de audio
BONUSVIEW şi efecte de navigare.
Configurarea ieşirii digitale nu afectează ieşirea
audio analogică (L/R) sau pe cea audio HDMI pentru
televizorul dvs.
Afectează ieşirea optică şi HDMI audio, dacă este
conectat la un receiver.
Dacă redaţi coloane sonore în format MPEG,
semnalul audio iese în format PCM indiferent de
valorile selectate pentru ieşirea digitală (PCM sau
Bitstream).
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 33
Configurare
Puteţi optimiza setarea de culoare a ieşirii HDMI.
Selectaţi un tip pentru dispozitivul conectat.
• TV : Selectaţi această opţiune dacă aţi conectat
playerul la un televizor prin HDMI.
• Monitor : Selectaţi această opţiune dacă aţi
conectat playerul la un monitor prin HDMI.
Culoare intensă HDMI
05
Format HDMI
33
2010-06-14 오후 5:08:55
Configurare
Selecţii pentru ieşirea digitală
Configurare
PCM
Conexiune
Receiver HDMI
PCM
Flux audioon
DVD
Bitstream (Audiophile)
Optic
Receiver HDMI sau optic
Receiver HDMI
PCM 2ch
DTS re-encoded
Dolby Digital
PCM 2ch
Maxim 7.1ch
PCM 2ch
DTS re-encoded
Dolby TrueHD Maxim 7.1ch
PCM 2ch
DTS re-encoded
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS-HD HRA
PCM 2ch
DTS re-encoded
DTS-HD HRA
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Plus
Maxim 5.1ch
DTS
Maxim 6.1ch
DTS-HD MA
Maxim 7.1ch
PCM
Dolby Digital
Definiţia
pentru Blu-ray
Disc
DTS
Oricare
Maxim 7.1ch
PCM 2ch
Maxim 5.1ch
Maxim 6.1ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS re-encoded
DTS re-encoded
DTS re-encoded
Dolby Digital
DTS
PCM
Optic
Maxim 7.1ch
Dolby Digital
Flux audio
on Blu-ray
Disc
Bitstream
(Re-encode)
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-HD MA
Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Decodează semnalul
Emite numai semnalul audio
Decodează semnalul
audio principal şi semnalul principal pentru ca receiverul AV
audio principal şi semnalul
BONUSVIEW în format PCM să poată decoda semnalul audio
BONUSVIEW în format
şi adaugă efecte de navigare,
bitstream.
PCM şi adaugă efecte de
apoi recodează semnalul PCM Nu veţi putea auzi BONUSVIEW
navigare.
în bitstream DTS.
şi efectele de navigare.
Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei
surse audio.
- Semnal audio principal : Coloana sonoră pentru
principală.
- Semnal audio BONUSVIEW : O coloană sonoră
suplimentară, precum comentariile regizorului
sau ale unui actor.
- Efecte de navigare: Când selectaţi elemente de
meniu ar putea fi disponibile efecte de navigare.
Efectele de navigare diferă pentru fiecare disc
Blu-ray.
Re-eşantionare PCM
Setaţi dacă doriţi redarea inferioară a semnalelor
pe o frecvenţă de 96kHz.
• On : Selectaţi această opţiune atunci când
amplificatorul conectat la aparat nu este
compatibil cu frecvenţa pe 96kHz. Semnalele
de 96 kHz vor fi convertite în 48kHz.
• Off : Selectaţi această opţiune atunci când
amplificatorul conectat la aparat este compatibil
cu frecvenţa pe 96kHz.
✎ NOTĂ
▪ Chiar şi când PCM DownSampling este Off, unele
discuri vor transmite doar semnale audio la frecvenţe
reduse, prin ieşirile optice digitale.
34
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 34
2010-06-14 오후 5:08:55
Control dinamic interval
Puteţi seta un volum redus şi auzi în continuare
dialogurile foarte clar.
Această funcţie este activă doar dacă se
detectează un semnal Dolby Digital.
• Auto : Funcţia Control dinamic interval va fi
setată automat în funcţie de informaţiile funrizate
de coloana sonoră Dolby TrueHD.
• On : Atunci când coloanele sonore ale filmelor
sunt redate la volum redus sau în difuzoare de
capacitate mică, sistemul poate aplica compresia
corespunzătoare pentru a mări calitatea
conţinutului audio de intensitate joasă şi pentru a
regla volumul pasajelor de intensitate mare.
• Off : Vă puteţi bucura de vizionarea unui film, cu
ajutorul standardului Dynamic Range.
Modul de re-eşantionare
Setaţi această opţiune pentru a reda sunetul pe
mai puţine canale.
• Normal Stereo : Redă sunetul pe două canale
stereo. Alegeţi această opţiune atunci când
sunteţi conectat la echipamente care nu
acceptă funcţii surround virtuale, cum ar fi Dolby
Pro Logic.
• Surround Compatible : Redă sunetul stereo, în
modul compatibil cu sistemul surround.
Alegeţi această opţiune atunci când sunteţi
conectat la echipamente care acceptă funcţii
surround virtuale, cum ar fi Dolby Pro Logic.
DTS Neo:6
Puteţi să vă bucuraţi de un sunet pe mai multe
canale, emis de o sursă audio simplă, pe 2 canale.
• Off : Emite un semnal audio pe 2 canale, doar
prin boxele din faţă.
✎ NOTĂ
▪ Dacă utilizaţi un receiver HDMI, această opţiune este
disponibilă atunci când setaţi configurarea ieşirii
digitale la valoarea PCM.
Setări iniţiale
System
Utilizând setările iniţiale, puteţi seta limba, raportul
dimensiunilor televizorului, setările de reţea etc.
Pentru mai multe informaţii cu privire la setări,
consultaţi secţiunile corespunzătoare din acest
manual.
(Consultaţi paginile 29~43)
Dimensiune ecran Internet@TV
Setaţi dimensiunile ecranului Internet@TV la
parametrii optimi.
• Size 1 : Afişarea pictogramelor mici pentru
aplicaţii. Pe marginile ecranului pot apărea zone
negre.
• Size 2 : Afişarea pictogramelor normale pentru
aplicaţii. Imaginea poate fi prea mare pentru
ecranul televizorului dvs.
• Size 3 : Afişarea pictogramelor mari pentru
aplicaţii. Imaginea poate fi prea mare pentru
ecranul televizorului dvs.
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie convenabilă, care oferă o
funcţionare a corelată cu alte aparate Samsung, cu
ajutorul caracteristicii Anynet+.
Pentru a acţiona această funcţie, conectaţi aparatul
la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI.
Puteţi acţiona acest aparat cu ajutorul telecomenzii
de la televizorul Samsung, putând iniţia redarea
discurilor prin simpla apăsare a butonului REDARE
(
) de pe telecomanda televizorului.
For more information, please see the TV user manual.
• On : Funcţiile Anynet+ vor funcţiona.
• Off : Funcţia Anynet+ nu va funcţiona.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 35
Configurare
• Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu
formatele comprimate pe mai multe canale
(Dolby Digital, DTS), s-ar putea ca aparatul să
emită semnal audio PCM redus la 2 canale,
chiar dacă setaţi opţiunea Bitstream (Re-encode
sau Audiophile) în meniul dvs. de configurare.
• Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu
frecvenţe de eşantionare PCM mai mari de
48kHz, s-ar putea ca aparatul să emită semnal
audio PCM redus la 48kHz, chiar dacă Off
opţiunea PCM Downsampling.
• Cinema : Selectaţi această opţiune dacă doriţi
redarea sunetului emis de film (2 canale) pe mai
multe canele.
• Music : Selectaţi această opţiune dacă doriţi
redarea muzicii (în mod normal pe 2 canale) pe
mai multe canale.
05
HDMI
35
2010-06-14 오후 5:08:55
Configurare
✎ NOTĂ
▪ Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul HDMI
▪
▪
nu acceptă CEC.
Dacă televizorul Samsung are o siglă n
atunci acceptă funcţia Anynet+.
În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca
anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze.
Faceţi referire la manualul de utilizare al televizorului.
Gestionare date BD
Vă permite gestionarea conţinuturilor descărcate
de pe un disc Blu-ray care acceptă serviciul BDLIVE.
Puteţi verifica informaţiile dispozitivului, inclusiv
spaţiul de stocare, şterge datele BD sau modifica
dispozitivul de memorie flash.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support BD Data Management
Current Device
Total Size
Available Size
:Not selected
:0MB
:0MB
Delete BD Data
Change Device
\
:Not selected
" Select ' Return
Descrierea informaţiilor referitoare la dispozitiv
(stocare) disponibile pe aparat
• Total Size : Spaţiul total al dispozitivului (stocare).
• Available Size : Dimensiunea disponibilă pe
dispozitiv (stocare).
✎ NOTĂ
▪ În modul de memorie externă, redarea riscului va fi
▪
▪
▪
36
oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB în timpul
redării.
Doar acele dispozitive USB formatate în sistemul
de fişiere FAT (etichetă de volum DOS 8.3) sunt
acceptate, fiind recomandată utilizarea dispozitivelor
USB care acceptă protocolul USB 2.0, cu o viteză de
citire/scriere de 4MB/sec sau mai mare.
Funcţia Reluare redare este posibil să nu funcţioneze
după formatarea dispozitivului de stocare.
Dimensiunea totală a BD Data Management poate
diferi, în funcţie de condiţii.
Ceas
Puteţi seta funcţii legate de timp.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support Clock Mode
Clock Set
Time Zone
DST
Clock
:Auto
\
:GMT + 0:00
:Off
> Move " Enter ' Return
• Clock Mode : Puteţi seta această funcţie la
Auto sau Manual.
Dacă selectaţi Manual, va fi activat meniul
Clock Set, iar DST va fi dezactivat.
• Clock Set : Puteţi specifica manual data şi ora
curente.
• Time Zone : Puteţi specifica fusul orar aferent
zonei în care vă aflaţi.
• DST : Puteţi activa sau dezactiva opţiunea DST
(Oră de vară).
Înregistrarea DivX(R)
Vizualizaţi codul de înregistrare DivX(R) VOD,
pentru a putea achiziţiona şi reda conţinuturi
DivX(R) VOD.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
Audio
DivX(R)
Video On Demand:
Subtitle
:
Your registration
code is : XXXXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ NOTĂ
▪ Această opţiune nu este activată dacă selectaţi OK.
Pentru a activa această opţiune, selectaţi dezactivarea
DivX(R).
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 36
2010-06-14 오후 5:08:58
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ NOTĂ
▪ Această funcţie poate cu acţionată când este
dezactivată funcţia de înregistrare DivX(R).
Configurarea reţelei
Pentru a începe configurarea conexiunii la reţea a
aparatului, urmaţi aceşti paşi :
1. În meniul principal, apăsaţi pe butoanele ◄►
pentru a selecta Settings, şi apoi apăsaţi pe
butonul ENTER.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Network, apoi apăsaţi pe ENTER.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Network Settings, apoi apăsaţi pe ENTER.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Network Type, apoi apăsaţi pe ENTER.
5. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Wired sau Wireless, apoi apăsaţi pe ENTER.
6. Accesaţi următoarea secţiune.
Setări reţea
1. În meniul setărilor de reţea, apăsaţi pe
butoanele ▲▼ pentru a selecta Network
Setting şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Va apărea ecranul Configurare protocol
pentru Internet.
Configurare
Selectaţi această opţiune pentru a obţine un con
de înregistrare nou.
Reţea prin cablu
05
Dezactivarea DivX(R)
2. Apăsaţi pe butonul ► apoi selectaţi Auto sau
Manual, iar apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Configurarea unei conexiuni prin cablu - Automat
1. Dacă aţi selectat opţiunea Auto, funcţia
de reţea obţine şi introduce manual valorile
pentru adresa IP, masca de sub-reţea etc.
✎ NOTĂ
▪ Acest proces poate dura până la cinci minute.
Settings
Network Setting
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
0
IP Address
: 0
System
0
Subnet Mask
: 0
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
\
0
0
0
0
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
2. După finalizarea procesului, apăsaţi pe butonul
RETURN.
Apoi, rulaţi un test de reţea pentru a vă asigura
că aparatul s-a conectat la reţea (Consultaţi
pagina 40).
3. Dacă funcţia de reţea nu obţine valorile reţelei
sau dacă aţi selectat opţiunea Manual, citiţi
instrucţiunile pentru configurarea manuală.
Contactaţi furnizorul de servicii Internet pentru
a afla dacă adresa IP este statică sau dinamică.
Dacă aceasta este dinamică, este recomandată
utilizarea setării automate. Setarea automată
este cea mai simplă, funcţionând în majoritatea
cazurilor. Dacă adresa IP este statică, trebuie să
utilizaţi procedura de configurare manuală.
Instrucţiunile cu privire la reţelele prin cablu sunt
afişate mai jos. Instrucţiunile cu privire la reţelele
wireless se află după cele cu privire la reţelele prin
cablu.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 37
37
2010-06-14 오후 5:08:59
Configurare
Configurarea unei conexiuni prin cablu - Manual
Dacă setarea automată nu funcţionează, va trebui
să introduceţi manual setările de reţea.
Pentru a accesa setările de reţea în cazul
majorităţii calculatoarelor Windows, urmaţi aceşti
paşi :
1. Faceţi clic stânga pe pictograma Reţea, din
partea din dreapta-jos a ecranului.
2. În meniul pop-up, faceţi clic pe Stare.
3. În fereastra de dialog care va apărea, faceţi
clic pe fila Asistenţă.
4. În fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii.
Vor fi afişate setările de reţea.
Pentru a introduce aceste setări în aparat, urmaţi
aceşti paşi :
1. Pe ecranul de configurare a protocolului
Internet, apăsaţi pe butonul ENTER.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Manual, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
3. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp (Adresă IP).
Settings
Network Setting
Display
Internet Protocol Setup :Manual
Audio
0
0
IP Address
: 0
System
Subnet Mask
: 255 255 255
Network
0
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Manual
Security
0
0
DNS Server
: 0
General
Support
\
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
4. Utilizaţi butoanele numerice ale telecomenzii
pentru a introduce cifrele.
5. După ce completaţi un câmp, utilizaţi butonul
► pentru a vă deplasa la următorul.
Puteţi utiliza şi celelalte butoane-săgeţi pentru
a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.
6. Introduceţi valorile pentru IP Address,
Subnet Mask şi Gateway.
7. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a accesa DNS.
8. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp DNS. Introduceţi cifrele similar
procedurii de mai sus.
38
9. Apăsaţi pe butonul RETURN de pe telecomandă.
10. Rulaţi un test de reţea pentru a vă asigura
că aparatul s-a conectat la reţea (Consultaţi
pagina 40).
Reţea wireless
Puteţi configura reţeaua wireless în trei feluri:
• Utilizând PBC (WPS)
• Utilizând funcţia de căutare automată a reţelelor
• Manual.
Fiecare metodă este descrisă mai jos.
Configurarea conexiunii la reţeaua wireless PBC (WPS)
Cea mai simplă modalitate de a configura
conexiunea la o reţea wireless este utilizarea
funcţiei PBC (WPS).
Dacă routerul wireless are un buton PBC (WPS),
urmaţi aceşti paşi :
1. În meniul setărilor de reţea, apăsaţi pe
butoanele ▲▼ pentru a selecta Network
Setting, şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Va apărea ecranul de configurare a
protocolului pentru Internet.
2. Apăsaţi pe butonul ROŞU(A) de pe
telecomandă.
3. Apăsaţi pe butonul PBC (WPS) a routerului
într-un interval de două minute. Aparatul
dvs. va afişa ecranul de selectare a reţelei,
va obţine automat toate setările de reţea de
care are nevoie şi se va conecta la reţeaua
respectivă. După ce finalizează acest proces,
aparatul va afişa un buton OK. Apăsaţi pe
butonul ENTER de pe telecomandă.
4. După configurarea conexiunii la reţea, apăsaţi
pe butonul de RETURN pentru a ieşi din
ecranul de setări pentru reţea.
Configurarea conexiunii la reţeaua wireless
- Căutare automată a reţelelor
Majoritatea reţelelor wireless dispun de un
sistem de securitate opţional, care necesită ca
dispozitivele care accesează reţeaua să transmită
un cod de securitate criptat, denumit Cheie
de acces sau Cheie de securitate. Cheia de
securitate este bazată pe o expresie de trecere,
de obicei un cuvânt sau o serie de litere şi cifre,
cu o lungime specificată, pe care a trebuit să o
introduceţi atunci când aţi configurat setările de
securitate pentru reţeaua wireless. Dacă utilizaţi
această metodă de configurare a conexiunii la
reţea şi dispuneţi de o cheie de securitate, va
trebui să introduceţi expresia de trecere atunci
când rulaţi procesul de configurare.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 38
2010-06-14 오후 5:09:00
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
modul Auto sau cel Manual, apoi apăsaţi pe
butonul ENTER.
Settings
Network Setting
Display
Access Point Selection :Not Selected
Audio
Internet Protocol Setup :Auto
System
0
0
IP Address
: 0
Network
0
0
Subnet Mask
: 0
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
:Auto
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
\
0
0
0
0
a PBC (WPS) > Move " Select ' Return
4. Dacă selectaţi modul Auto, apăsaţi pe
butonul pentru a accesa opţiunea Access
Point Selection, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
Funcţia de reţea va căuta reţelele wireless
disponibile.
După finalizarea căutării, aparatul va afişa o
listă cu reţele disponibile.
5. În lista de reţele, apăsaţi pe butoanele ▲▼
pentru a selecta una din acestea şi apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
6. Dacă apare fereastra pop-up PIN/Securitate,
mergeţi la pasul 7. Dacă apare ecranul de
conectare la reţea, mergeţi la pasul 11.
7. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
PIN sau Securitate.
Pentru majoritatea reţelelor casnice, opţiune
de selectat este Security (pentru cheia de
securitate).
8. În ecranul Securitate, introduceţi expresia de
trecere asociată reţelei.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support Security Key
Network Settings
a b c
lid Only)
Security Key
1
4
7
.,@
ghi
pqrs
a/A/a/
a Clear All
2
abc
3
8
tuv
9
5
0
jkl
]
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Internet Protocol Setup, după care apăsaţi
pe butonul ENTER.
ecranele utilizate pentru configurarea routerului sau
modemului.
b Space
6
(0)
def
mno
wxyz
Delete
c Done
(/) Cursor " Select ' Return
9. Pentru a introduce expresia de trecere, urmaţi
aceste instrucţiuni generice :
• Utilizaţi butoanele numerice ale telecomenzii
pentru a introduce cifrele.
• Utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă
pentru a vă deplasa între butoanele
ecranului Cheie de securitate.
• Pentru a introduce litere, deplasaţi-vă la
butonul a/A/1/ şi apoi apăsaţi pe butonul
ENTER. De fiecare dată când apăsaţi pe
butonul ENTER, schimbaţi tipul de caractere
introduse (a/A/1/).
• Pentru a introduce o literă, apăsaţi butonul
numeric care corespunde literei respective.
Apăsarea repetată a numărului duce la
schimbarea literei.
• Pentru a şterge ultimul caracter introdus,
deplasaţi-vă la butonul Delete şi apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
• Pentru a şterge toate caracterele,
deplasaţi-vă la tasta Curăţare şi apoi
apăsaţi pe butonul ENTER. Puteţi, de
asemenea, apăsa butonul ROŞU(A) de pe
telecomandă.
10. După ce finalizaţi introducerea, apăsaţi pe
butonul GALBEN(C) de pe telecomandă,
sau deplasaţi-vă la butonul Done, după care
apăsaţi pe butonul ENTER.
Va apărea ecranul de conectare la reţea.
11. Aşteptaţi afişarea mesajului de confirmare
a conexiunii, iar apoi apăsaţi pe butonul
ENTER. Ecranul de setări pentru reţea va
apărea din nou.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 39
Configurare
1. În meniul setărilor de reţea, apăsaţi pe
butoanele ▲▼ pentru a selecta Network
Setting, şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Va apărea ecranul de configurare a
protocolului pentru Internet.
✎ NOTĂ
▪ Expresia de trecere poate fi găsită pe unul din
05
 Configurarea conexiunii la reţea
Pentru a configura conexiunea la reţea utilizând
funcţia de căutare automată a reţelelor, urmaţi
aceşti paşi :
39
2010-06-14 오후 5:09:03
Configurare
12. Pentru a testa conexiunea, apăsaţi pe butonul
▼ pentru a selecta opţiunea Network Test,
opţiunea, iar apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Configurarea conexiunii la reţeaua wireless
- Manual
Dacă setarea automată nu funcţionează, va trebui
să introduceţi manual setările de reţea.
Pentru a accesa setările de reţea în cazul majorităţii
calculatoarelor Windows, urmaţi aceşti paşi :
1. Faceţi clic stânga pe pictograma Reţea, din
partea din dreapta-jos a ecranului.
2. În meniul pop-up, faceţi clic pe Stare.
3. În fereastra de dialog care va apărea, faceţi
clic pe fila Asistenţă.
4. În fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii.
Vor fi afişate setările de reţea.
Pentru a introduce aceste setări în aparat, urmaţi
aceşti paşi :
1. Pe ecranul de configurare a protocolului
Internet, apăsaţi pe butonul ENTER.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Manual, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
3. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp (Adresă IP).
Settings
Network Setting
Display
Access Point Selection :Not Selected
Audio
Internet Protocol Setup :Manual
System
0
0
IP Address
: 0
Network
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
:Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
7. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a accesa DNS.
8. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp DNS. Introduceţi cifrele similar
procedurii de mai sus.
9. După ce finalizaţi procesul, apăsaţi pe butonul
▲ pentru a reveni la secţiunea de selectare a
punctului de acces. Selectaţi reţeaua, după
care apăsaţi pe butonul ENTER.
10. Mergeţi la pasul 6 din procedura de
configurare automată a conexiunii la reţeaua
wireless şi urmaţi instrucţiunile începând de la
acel pas.
Test reţea
Utilizaţi acest meniu pentru a verifica reţeaua prin
cablu sau pentru a verifica dacă conexiunea la
reţea funcţionează sau nu.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Test
MAC Address (00:00:00:00:00:00)
IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Gateway Ping
Internet Service Test
Network testing...
\
0
0
0
0
a PBC (WPS) > Move " Select ' Return
4. Utilizaţi butoanele numerice pentru a introduce
cifrele.
5. După ce completaţi un câmp, utilizaţi butonul
► pentru a vă deplasa la următorul.
Puteţi utiliza şi celelalte butoane-săgeţi pentru
a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.
40
6. Introduceţi valorile pentru IP Address,
Subnet Mask şi Gateway.
Stare reţea
Verificaţi dacă a fost stabilită o conexiune la reţea
şi la Internet.
Conexiune Internet BD-LIVE
Setaţi această conexiune pentru a permite
conexiunea la Internet atunci când se utilizează
serviciul BD-LIVE.
• Allow (All) : Conexiunea la Internet va fi permisă
pentru toate conţinuturile BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Conexiunea la Internet va
fi permisă doar pentru conţinuturile BD-LIVE cu
un certificat valid.
• Prohibit : Conexiunea la Internet nu va fi
permisă pentru niciun conţinut BD-LIVE.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 40
2010-06-14 오후 5:09:04
Limbă
Puteţi selecta limba preferată pentru meniul
principal, pentru meniul discului etc.
• On-Screen Menu : Selectaţi limba pentru
afişajele de pe ecran.
• Disc Menu : Selectaţi limba pentru afişajele
meniului discului.
• Audio : Selectaţi limba pentru redarea audio a
discului.
• Subtitle : Selectaţi limba pentru redarea
subtitrării discului.
✎ NOTĂ
▪ Limba selectată va apărea doar dacă este acceptată
de disc.
Securitate
Atunci când accesaţi acest meniu pentru prima
dată, va fi afişat ecranul de configurare a parolei.
Introduceţi o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul
butoanelor numerice.
Evaluare parentală
Această caracteristică funcţionează împreună cu
discurile Blu-ray/DVD cărora li s-a atribuit un nivel
de evaluare care vă permite să controlaţi tipurile de
discuri Blu-ray/DVD vizionate de membrii familiei dvs.
Selectaţi nivelul de evaluare pe care doriţi să îl stabiliţi.
Un număr mai mare indică faptul că programul este
destinat doar vizionării de către persoanele adulte.
De exemplu, dacă selectaţi nivelul maxim 6, nu vor fi
redate discurile de nivel 7 şi 8.
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Parental Rating
Change Password
 Off
Configurare
▪
Atunci când aparatul utilizează serviciul BD-LIVE
pentru a trimite date despre disc şi pentru a solicita
certificarea discului de către server, serverul utilizează
datele transferate pentru a verifica validitatea discului
şi apoi trimite certificatul către aparat.
Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în timp
ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
Settings
05
✎ NOTĂ
▪ Ce este un certificat valid?
8(Adults)
7
6
5
4
|
Schimbare parolă
Puteţi schimba parola formată din 4 cifre, utilizată
pentru a accesa funcţiile de securitate.
Dacă aţi uitat parola
1. Scoateţi discul.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 5 secunde
butonul OPRIRE (
) de pe panoul frontal.
Toate setările vor reveni la configuraţia din
fabrică.
✎ NOTĂ
▪ Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele
utilizatorilor stocate în datele BD vor fi şterse.
Informaţii generale
Fundal
Puteţi schimba tema de fundal pentru ecranul
meniului.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move " Select ' Return
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 41
41
2010-06-14 오후 5:09:06
Configurare
Economisire energie
Puteţi reduce consumul de energie electrică
setând oprirea automată a panoului frontal, atunci
când nu este acţionat timp de 5 secunde.
• On : Panoul frontal se va opri automat din
funcţionare atunci când nu este acţionat timp
de 5 secunde.
• Off : Funcţia de economisire a energiei nu este
utilizată.
Afişaj frontal
Modificaţi luminozitatea panoului frontal.
• Auto : Luminozitatea va fi estompată în timpul
redării.
• Dim : Fereastra de afişare va fi estompată.
• Bright : Fereastra de afişare va fi luminată.
Asistenţă
Actualizare software
Acest meniu vă permite să actualizaţi software-ul,
pentru a beneficia de îmbunătăţiri ale performanţei
şi de servicii suplimentare. Puteţi verifica versiunea
actuală a software-ului, realiza actualizări prin
Internet şi seta notificarea pentru actualizare
automată. Dacă aparatul este conectat corect la
reţea prin cablu sau wireless, acesta se va conecta
automat la site-ul Web Samsung de fiecare dată
când este pornit, descărcând fişiere de actualizare
în cazul existenţei unei actualizări valide.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Upgrade :
Audio
Disc Menu
System Current Version
Audio :XXX-XXXXXXXXX
:
Network
Subtitle
:
By Internet
\
Language
Auto Upgrade Notification:On
Security
General
" Select ' Return
Support
Sunet Pornire/Oprire
Se va reda o melodie atunci când aparatul este
pornit sau oprit.
• On : Activează sunetul la pornire/oprire.
• Off : Dezactivează sunetul la pornire/oprire.
1. Pentru a selecta opţiunea By Internet,
apăsaţi pe butonul ENTER.
Va apărea un mesaj pop-up în cazul în care
există actualizări disponibile.
2. Dacă selectaţi opţiunea Yes, aparatul se va
opri automat şi apoi va reporni.
(Nu îi porniţi niciodată manual.)
3. Va apărea fereastra pop-up care indică
evoluţia actualizării.
După finalizarea actualizării, aparatul se va
opri automat.
4. Apăsaţi pe butonul POWER pentru a porni
aparatul.
✎ NOTĂ
▪ Actualizarea se va finaliza după ce aparatul se va
▪
42
opri din funcţionare, după repornire. Apăsaţi pe
butonul POWER pentru a porni aparatul actualizat.
Nu porniţi sau opriţi manual aparatul în timpul
procesului de actualizare.
Samsung Electronics nu este responsabilă de
defecţiunile aparatului cauzate de o conexiune
instabilă la Internet sau de neglijenţa consumatorilor
pe durata actualizării de software.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 42
2010-06-14 오후 5:09:07
05
Puteţi realiza actualizarea de software şi în unul
din următoarele două moduri: Actualizarea de
software este identică cu cea din meniul By
Internet.
Configurare
• USB : Accesaţi www.samsung.com/
bluraysupport, apoi descărcaţi şi memoraţi cel
mai recent software (fişierul RUF) pe unitatea
flash USB. Conectaţi unitatea flash USB la
portul USB al aparatului (sertarul discului trebuie
să fie gol) pentru a actualiza software-ul, apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• CD/DVD : Accesaţi www.samsung.com/
bluraysupport, descărcaţi şi scrieţi cea mai
recentă versiune de software (fişierul RUF) pe
un disc. Introduceţi şi redaţi discul cu ajutorul
aparatului pentru a începe actualizarea, apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
✎ NOTĂ
▪ Upgrade-ul software utilizând mufa USB Host trebuie
▪
▪
▪
▪
realizat când în unitate nu este introdus niciun disc.
Dacă vreţi să anulaţi procesul de actualizare în timp
ce se descarcă datele, apăsaţi butonul ENTER.
Când procesul de actualizare a sistemului s-a
încheiat, verificaţi detaliile de software din meniul
Actualizare.
Nu opriţi aparatul în timpul procesului de actualizare
a sistemului, deoarece se poate defecta.
Upgrade-urile de software efectuate utilizând mufa
USB Host trebuie realizate numai cu un stick de
memorie flash USB.
Contactare Samsung
Furnizaţi informaţii de contact pentru a primi
asistenţă cu privire la aparatul dvs.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 43
43
2010-06-14 오후 5:09:07
Funcţii de bază
Redarea unui disc
Utilizarea meniului discului/titlului/
pop-up
Redare
1. Apăsaţi pe butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
(
) button to open the disc tray.
2. Aşezaţi un disc în sertar, cu eticheta în sus.
3. Apăsaţi pe butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
(
) button to close the disc tray.
4. Apăsaţi pe butonul REDARE (
).
Butoane de redare:
REDARE (
OPRIRE (
PAUZĂ (
✎
)
)
)
Porneşte redarea.
Opreşte redarea.
• Dacă butonul este apăsat o dată :
Poziţia în care a fost oprită redarea
va fi memorată.
• Dacă butonul este apăsat de două
ori : Poziţia în care a fost oprită
redarea nu va fi memorată.
Opreşte temporar redarea.
NOTĂ
▪
Pentru unele discuri, apăsarea o dată pe butonul
OPRIRE (
) ar putea să nu aibă ca efect
memorarea poziţiei de reluare.
Structura discurilor
Conţinutul discurilor este împărţit în general astfel :
• Disc Blu-ray, DVD-VIDEO
titlu 1
capitol 1
capitol 2
• CD audio (CD-DA)
piesă 1
piesă 2
capitol 1
titlu 2
capitol 2
capitol 3
piesă 3
piesă 4
piesă 5
• MP3, WMA, DivX, MKV şi MP4
folder (grup) 1
fişier 1
fişier 2
44
folder (grup) 2
fişier 1
fişier 2
fişier 3
Utilizarea meniului discului
hZ
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
DISC MENU de pe telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru
a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi
pe butonul ENTER.
✎ NOTĂ
▪ În funcţie de disc, elementele de meniu pot diferi, iar
acest meniu este posibil să nu fie disponibil.
Utilizarea meniului de titlu
Z
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
TITLE MENU de pe telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru
a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi
pe butonul ENTER.
✎ NOTĂ
▪ În funcţie de disc, elementele de meniu pot diferi, iar
acest meniu este posibil să nu fie disponibil.
Redarea listei de titluri
z
1. În timpul redării, apăsaţi butonul DISC
MENU sau TITLE MENU.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a
selecta intrarea pe care doriţi să o
redaţi din lista de titluri, apoi apăsaţi
pe butonul ENTER.
✎ NOTĂ
▪ Dacă discul dvs. are asociată o listă de redare, apăsaţi
butonul VERDE(B) pentru a accesa lista de redare.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 44
2010-06-14 오후 5:09:08
hzZyx
✎ NOTĂ
▪ În funcţie de disc, elementele de meniu pot diferi, iar
• În timpul redării, apăsaţi pe butonul OMITERE
(
).
Dacă apăsaţi pe butonul OMITERE (
)
redarea se deplasează la capitolul următor.
Dacă apăsaţi pe butonul OMITERE (
)
redarea se deplasează la începutul capitolului.
Dacă apăsaţi din nou butonul, redarea revine la
capitolul anterior.
Utilizarea funcţiilor Căutare şi Salt
Redare cu încetinitorul/Redare
secvenţială
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
MENIU POP-UP de pe telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► sau
pe butonul ENTER pentru a selecta
meniul dorit.
acest meniu este posibil să nu fie disponibil.
În timpul redării, puteţi efectua o căutare rapidă
a unui capitol sau a unei piste, cu ajutorul
funcţiilor Căutare şi Salt, pentru a trece la selecţia
următoare.
Căutarea scenei dorite
hzZyx
• În timpul redării, apăsaţi pe butonul CĂUTARE
(
).
La fiecare apăsare a butonului CĂUTARE
(
) viteza de redare se va modifica, după
cum urmează.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
DivX, MKV, MP4
(1(2(3
• Pentru a reveni la modul de redare la viteză
normală, apăsaţi pe butonul REDARE (
).
✎ NOTĂ
▪ În timpul modului de căutare nu se aude sunetul.
Funcţii de bază
h
Omiterea capitolelor
06
Utilizarea meniului pop-up
Redarea cu încetinitorul
hzZyx
• În modul Pauză, apăsaţi pe butonul CĂUTARE
(
).
Dacă apăsaţi pe butonul CĂUTARE (
),
viteza de redare este redusă la
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Pentru a reveni la modul de redare la viteză
normală, apăsaţi pe butonul REDARE (
).
✎ NOTĂ
▪ În timpul modului de redare cu încetinitorul nu se
aude sunetul.
Redare secvenţială
hzZyx
• În modul Pauză, apăsaţi pe butonul PAUZĂ
(
).
După fiecare apăsare a butonului PAUZĂ (
),
va apărea un nou cadru.
• Pentru a reveni la modul de redare la viteză
normală, apăsaţi pe butonul REDARE (
)
✎ NOTĂ
▪ În timpul modului Redare secvenţială nu se aude
sunetul.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 45
45
2010-06-14 오후 5:09:09
Funcţii de bază
Repetarea redării
Repetarea titlului sau a capitolului
hzZy
Repetaţi capitolul sau titlul discului.
În funcţie de tipul discului, este posibil ca meniul
Repeat să nu fie disponibil.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
REPEAT de pe telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Chapter sau Title, apoi apăsaţi pe
butonul ENTER.
Repeat
4. Apăsaţi pe butonul ENTER în punctul final de
repetare a redării (B).
5. Pentru a reveni la modul de redare normală,
apăsaţi din nou pe butonul REPEAT.
6. Apăsaţi pe butonul ENTER.
✎ NOTĂ
▪ Dacă setaţi punctul (B) în mai puţin de 5 secunde,
va apărea semnul care vă interzice această operaţie.
Utilizarea butonului TOOLS
În timpul redării, puteţi utiliza meniul
discului apăsând butonul TOOLS.
• Ecranul meniului Instrumente
> Chapter
Title
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Off, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Repetarea unei secţiuni
hzZy
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
REPEAT de pe telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Repeat A-B.
Repeat
> Repeat A-B : Off " Mark A
:
<
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
Angle
:
00:12:06
:
1/6 ENG
:
BONUSVIEW Video:
BONUSVIEW Audio:
1/1
4/21
Chapter
Playing Time
3. Pentru a reveni la modul de redare normală,
apăsaţi din nou pe butonul REPEAT.
Tools
Picture Setting
>
1/1
Off
0/1 Off
< Change " Enter
✎ NOTĂ
▪ În funcţie de disc, meniul Instrumente poate diferi.
Deplasarea directă la scena dorită
hzZy
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Title, Chapter sau Playing Time.
3. Introduceţi valorile dorite pentru Title, Chapter
sau Playing Time, după care apăsaţi pe
butonul ENTER.
3. Apăsaţi pe butonul ENTER în punctul iniţial
de repetare a redării (A).
46
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 46
2010-06-14 오후 5:09:12
Puteţi activa această funcţie şi prin
apăsarea butonului AUDIO de pe
telecomandă.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Audio.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
limba dorită pentru redarea audio.
✎
NOTĂ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă
secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio
BONUSVIEW.
În cazul în care discul Blu-ray are o secţiune
BONUSVIEW, vor fi afişate, de asemenea, informaţii
despre semnalul audio principal/BONUSVIEW.
Utilizaţi butonul ◄► pentru a comuta între modurile
audio principal şi BONUSVIEW.
Această funcţie depinde de limbile pentru dublare
codate pe disc şi este posibil să nu poată fi activată.
Un disc Blu-ray poate conţine până la 32 de limbi de
dublaj, iar un DVD până la 8.
Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei
coloane sonore pe mai multe canale LPCM sau
Dolby Digital în limba engleză.
Dacă apăsaţi pe butonul AUDIO de pe telecomandă,
va fi afişată bara audio.
Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a elimina bara
audio.
Selectarea limbii de subtitrare
hZx
Puteţi activa această funcţie şi prin
apăsarea butonului SUBTITLE de pe
telecomandă.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Subtitle.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
limba de subtitrare dorită.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
subtitrarea din Disc Menu.
Apăsaţi butonul DISC MENU.
Această funcţie depinde de subtitrările codate pe
disc şi este posibil să nu poată fi activată pe toate
discurile Blu-ray/DVD.
Un disc Blu-ray poate conţine până la 255 de limbi
de subtitrare, iar un DVD până la 32.
În cazul în care discul Blu-ray are o secţiune
BONUSVIEW, vor fi afişate, de asemenea, informaţii
despre semnalul audio principal/BONUSVIEW.
Această funcţie modifică simultan subtitrarea
primară şi secundară.
Numărul total de subtitrări este suma celor principale
şi secundare.
Dacă apăsaţi pe butonul SUBTITLE de pe
telecomandă, va fi afişată bara de subtitrări.
Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a elimina bara
de subtitrări.
Modificarea unghiului camerei
hZ
Dacă un disc Blu-ray/DVD conţine mai multe
unghiuri pentru o anumită scenă, puteţi selecta
funcţia UNGHI.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Angle.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
valoarea dorită pentru Unghi.
Selectarea setării pentru imagine
hzZy
Această funcţie vă permite ajustarea calităţii video
atunci când sunteţi conectat la un televizor prin
HDMI.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Picture Setting, apoi apăsaţi pe
butonul ENTER.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
valoarea dorită pentru Picture Setting, apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 47
Funcţii de bază
hzZx
✎ NOTĂ
▪ În funcţie de discul Blu-ray/DVD, puteţi schimba
06
Selectarea limbii pentru dublare
47
2010-06-14 오후 5:09:12
Funcţii de bază
Audierea muzicii
• Dynamic : Alegeţi această setare pentru a
îmbunătăţi acurateţea.
• Normal : Alegeţi această setare pentru
majoritatea aplicaţiilor de vizualizare.
• Movie : Aceasta este cea mai bună setare
pentru vizualizarea filmelor.
• User : Utilizatorul poate regla claritatea şi
funcţia de reducere a zgomotului.
Setarea BONUSVIEW
ow
Butoane de pe telecomandă
utilizate pentru redarea muzicii
h
Puteţi activa această funcţie şi prin
apăsarea butonului BONUSVIEW de
pe telecomandă.
!
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea BONUSVIEW Video sau
BONUSVIEW Audio.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
valoarea dorită pentru bonusview.
✎ NOTĂ
▪ În cazul în care schimbaţi setarea de la BONUSVIEW
Video, BONUSVIEW Audio se va modifica automat în
funcţie de aceasta.
BONUSVIEW Audio:
Picture Setting
9
Off
>
< Change " Enter
SUBTITLE
SUBTITLE
AUDIO
AUDIO
1
2
DISC
DISC MENU
MENU
MENU
MENU
TITLE
TITLE MENU
MENU
POPUP
POPUP
TOOLS
TOOLS
INFO
INFO
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
3
4
7
INTERNET@
INTERNET@ FULL
FULL SCREEN
SCREEN REPEAT
REPEAT
5
6
79
79
Butoanele CĂUTARE
: Redare
VOL
CH rapidă.
(Doar pentru CD Audio (CD-DA))
MUTE
MUTE
1
2
3
4
6
7
8
9
0
48
SOURCE
SOURCE
8
5
0/1 Off
BONUSVIEW
BONUSVIEW
0
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
BONUSVIEW Video<
TV
TV
POWER
POWER
@
Caracteristica BONUSVIEW vă permite să
vizualizaţi conţinut suplimentar (cum sunt
comentariile) într-un ecran mic, în timp ce filmul
este redat.
Această funcţie este disponibilă dacă discul
acceptă funcţia bonusview.
Tools
POWER
Buton PAUZĂ : Opreşte temporar redarea.
AK59-00104R
AK59-00104R
Buton REDARE : Redă pista selectată actual.
▲▼ butoanele : Selectează o melodie din lista de
melodii sau din lista de redare.
Butonul GALBEN(C) : Selectează sau anulează
selectarea unei melodii din lista de muzică.
Butonul REPEAT : Selectează modul de redare al
listei de melodii.
Butonul ENTER : Redă sau întrerupe redarea
melodiei selectate.
◄► butoanele : Redare prin salt.
(cu excepţia CD audio (CD DA))
Butonul OPRIRE : Opreşte melodia redată.
Butonul OMITERE ÎNAINTE : În timpul redării, trece
la următoarea pagină din lista de muzică sau la
următoarea piesă din lista de redare.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 48
2010-06-14 오후 5:09:14
Butoanele NUMERICE : În timpul redării listei de
redare, apăsaţi numărul melodiei dorite. Pista
selectată va fi redată.
@
Redarea unui CD audio (CD-DA)/
MP3
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc
MP3 în sertarul pentru discuri.
• În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima
piesă va fi redată automat.
• Pentru un disc MP3, apăsaţi butoanele
◄► pentru a selecta opţiunea Music, apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
Elemente ecran CD Audio (CD-DA)/MP3
1
2
TRACK 001
TRACK 001
3
Playlist
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
7
6
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
" Pause
5
1
Afişează informaţii despre muzică.
2
Afişează lista de redare.
3
Afişează piesa curentă/toate piesele.
4
Afişează butoanele disponibile.
6
Afişează starea curentă de redare.
7
Afişează starea curentă pentru redarea repetată.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
piesa pe care doriţi să o redaţi, apoi apăsaţi
pe butonul ENTER.
Repetarea unui CD audio (CD-DA)/
MP3
1. În timpul redării listei de redare, apăsaţi
pe butonul REPEAT.
2. Selectaţi modul de redare dorit
apăsând în mod repetat butonul REPEAT.
Dezactivat
CD Audio
(CD-DA)/MP3
(
)Piesă
CD Audio
(CD-DA)
(
)Una
MP3
(
)Toate
CD Audio
(CD-DA)/MP3
) Aleator
CD Audio
(CD-DA)/MP3
(
04:07
TRACK 004
03:17
TRACK 006
1/6
Afişează durata de redare curentă/durata totală de
redare.
03:35
Tools ' Return
4
Piesele de pe disc sunt
redate în ordinea în care
au fost înregistrate.
Piesa curentă este
repetată.
Piesa curentă este
repetată.
Toate pistele sunt repetate.
Opţiunea de redare
aleatoare vă permite să
redaţi pistele de pe disc
în ordine aleatorie.
Listă de redare
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc
MP3 în sertarul pentru discuri.
• În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima
piesă va fi redată automat.
• Pentru un disc MP3, apăsaţi butoanele
◄► pentru a selecta opţiunea Music, apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
2. Pentru a trece la lista cu muzică, apăsaţi butonul
OPRIRE (
) sau RETURN.
Va apărea ecranul Listă muzică.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 49
Funcţii de bază
!
5
06
Butonul OMITERE ÎNAPOI : În timpul redării, trece
la pagina anterioară din lista de muzică sau la piesa
anterioară din lista de redare.
Dacă aţi apăsat pe acest buton după trei secunde
de redare, pista curentă va fi redată de la început.
Dar, dacă aţi apăsat pe acest buton în mai puţin de
trei secunde după iniţializarea redării, va fi redată
pista anterioară.
49
2010-06-14 오후 5:09:15
Funcţii de bază
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
vă deplasa la piesa dorită, apoi apăsaţi pe
butonul GALBEN(C) pentru a o bifa.
Repetaţi această procedură pentru a selecta
piese suplimentare.
Music
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:03:41
00:04:07
TRACK 006
TRACK 005
00:03:35
00:03:17
TRACK 008
TRACK 007
00:03:49
00:03:47
TRACK 010
TRACK 009
00:03:53
CDDA
c Select
00:03:45
() Jump page
' Return
4. Dacă există o piesă pe care nu o doriţi în
lista de redare, apăsaţi din nou pe butonul
GALBEN(C).
Pista selectată va fi ştearsă.
5. Apăsaţi pe butonul ENTER pentru a reda
piesele selectate.
Piesa selectată va fi redată în mod automat.
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
+
Redarea unui disc JPEG
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
opţiunea Photos, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
00:04:27
00:05:57
G
1. Introduceţi un disc cu fişiere JPEG în sertarul
pentru discuri.
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
TRACK 001
Redarea unei imagini
Playlist
1/3
05:57
04:27
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta folderul pe care doriţi să îl redaţi, apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta fotografia pe care doriţi să o redaţi,
apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Prezentarea diapozitivelor va începe automat.
✎ NOTĂ
▪ În modul Ecran complet nu puteţi mări subtitrarea şi
imaginea PG.
Utilizarea butonului TOOLS
În timpul redării diapozitivelor, puteţi utiliza
diverse funcţii apăsând butonul TOOLS.
04:07
00:08 / 05:57
Stop Slide Show
Tools
Slide Show Speed : " Pause
7. Pentru a accesa lista de redare, apăsaţi pe
butonul ENTER.
✎ NOTĂ
▪ Puteţi crea o listă de redare cu până la 99 de piese
50
Normal
Zoom
Tools ' Return
6. Pentru a trece la lista cu muzică, apăsaţi
butonu OPRIRE (
) sau RETURN.
pe un CD Audio (CD-DA).
Background Music
Rotate
Information
>Move "Enter 'Return
• Stop Slide Show : Selectaţi această opţiune
dacă doriţi să opriţi redarea diapozitivelor.
• Slide Show Speed : Selectaţi această opţiune
dacă doriţi să reglaţi viteza de redare a
diapozitivelor.
• Background Music : Selectaţi această opţiune
dacă doriţi să ascultaţi muzică în timp ce
vizionaţi o imagine.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 50
2010-06-14 오후 5:09:17
6. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
clipurile video, muzica sau fotografiile dorite,
apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
4-1. Apăsaţi pe butonul ALBASTRU(D).
✎ NOTĂ
▪ Pentru a activa funcţia de redare a muzicii în fundal,
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
în acelaşi folder trebuie să existe fişiere audio şi
MP3. Totuşi, calitatea sunetului poate fi afectată
de rata de biţi a fişierului MP3, de dimensiunea
fotografiei şi de metoda de codare.
Redarea unui dispozitiv de stocare
USB
Puteţi utiliza conexiunea USB pentru a reda fişiere
Multimedia (MP3, JPEG, DivX etc.) descărcate de
pe un dispozitiv de stocare USB.
1. Accesaţi meniul principal.
2. În modul Oprire, conectaţi dispozitivul de
stocare USB la portul USD de pe panoul
frontal al aparatului.
Va fi afişat mesajul “Do you want to access
the device?”.
3. Apăsaţi pe butonul ◄► pentru a selecta
opţiunea Yes, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
4. Apăsaţi pe butonul ROŞU(A).
USB
USB
USB
d Home
" Enter
6-1. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta clipurile video, muzica sau fotografiile dorite, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
7. Pentru redarea formatelor video, muzică sau
foto, consultaţi paginile 48~51.
✎ NOTĂ
▪ Trebuie să îndepărtaţi dispozitivul de stocare USB în
▪
▪
5-1. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta USB,
apoi apăsaţi butonul ENTER.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
CD
Funcţii de bază
5. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta USB,
apoi apăsaţi butonul ENTER.
06
• Zoom : Selectaţi această opţiune dacă doriţi
să măriţi imaginea curentă. (Imaginea se poate
mări de până la 4 ori)
• Rotate : Selectaţi această opţiune dacă doriţi
rotirea imaginii. (Imaginea se poate roti în sens
orar sau anti-orar.)
• Information : Afişează informaţii despre
imagine, inclusiv numele, dimensiunea etc.
siguranţă (realizând funcţia “Safe to remove USB”)
pentru a preveni posibilă defectare a memoriei USB.
Apăsaţi pe butonul MENU pentru a accesa meniul
principal, apoi selectaţi butonul GALBEN(C) şi
apăsaţi butonul ENTER.
Atunci când CD-ul audio (CD-DA), MP3 şi fişierele
JPEG sunt în modul Oprire, nu puteţi vizualiza
imaginea pe întregul ecran atunci când apăsaţi pe
butonul FULL SCREEN de pe telecomandă.
Dacă introduceţi discul atunci când redaţi fişiere de
pe un dispozitiv de stocare USB, modul dispozitivului
se schimbă automat la “DVD sau CD”.
USB a Change Device c Safely Remove USBd View Devices" Enter
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 51
51
2010-06-14 오후 5:09:18
Funcţii de bază
Note despre conexiunea USB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dispozitive acceptate: Suport de stocare USB, MP3 player, cameră digitală, cititor de card USB
Nu acceptă foldere şi fişiere cu nume mai mari de 128 de caractere.
Este posibil ca anumite camere USB/digitale să nu fie compatibile cu produsul.
Sunt acceptate sistemele de fişiere FAT16, FAT32 şi NTFS.
Conectaţi direct la portul USB al produsului. Conectarea prin alt cablu poate ridica probleme de
compatibilitate USB.
Inserarea mai multor dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi ar putea
determina funcţionarea necorespunzătoare.
Protocolul PTP nu este acceptat.
Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul unui proces de "încărcare".
Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât întârzierea afişării este mai mare.
Fişierele MP3 cu DRM aplicat descărcate de pe un site comercial nu sunt redate.
Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
Formate de fişiere acceptate
Suport pentru fişiere video
Extensie fişier
Container
*.avi
AVI
Codec video
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV(wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
Suport pentru fişiere audio
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Extensie fişier
*.mp3
Container
MP3
Codec audio
MP3
*.wma
WMA
WMA
52
Codec audio
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
MP3
AC3
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
Rezoluţie
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Interval de acceptare
Compatibil cu versiunea 10 de WMA
* R ate de eşantionare (în kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* R ate de biţi - Toate ratele de biţi din intervalul 5kbps 384kbps
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 52
2010-06-14 오후 5:09:19
Servicii reţea
1. Conectaţi aparatul la reţea.
(Consultaţi paginile 26~27)
2. Configuraţi setările reţelei.
(Consultaţi paginile 37~41)
Prezentare generală Internet@TV
1
2
My Applications
Conectaţi acest player la reţea pentru a descărca
diverse aplicaţii gratuite.
Puteţi urmări pe player conţinut şi servicii internet şi
la TV de pe web, cum sunt ştirile, prognozele meteo,
cotaţiile bursiere, jocurile, filmele sau muzica.
6
Noţiuni introductive Internet@TV
1. Accesaţi meniul principal.
1
2
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
3
4
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
Internet@TV şi apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
3. În ecranul principal al serviciului Internet@TV, veţi
putea vedea ecranul de solicitare a acordului de
utilizare a serviciului.
Trebuie să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile
serviciului înainte de a putea utiliza Internet@ TV.
3
Recommended
Utilizarea Internet@TV
Puteţi activa această funcţie şi prin
apăsarea butonului INTERNET@ de
pe telecomandă.
5
6
by Date 1/3
Samsung Apps Settings
a Login b Mark as Favourite d Sort by ' Return
5
4
Comercial : Afişează ghidul Internet@TV, informaţii
despre produs şi o introducere a aplicaţiilor noi.
Recommended : Afişează conţinuturile
recomandate de Samsung.
My Applications : Afişează galeria personală, pe
care o puteţi completa sau şterge.
Asistenţă navigare : Afişează butoanele de pe
telecomandă care sunt disponibile.
• ROŞU(A) : Pentru a vă conecta la Internet@TV.
• VERDE(B) : Pentru a marca aplicaţia ca favorită.
• ALBASTRU(D) : Pentru a aranja aplicaţiile.
• Return : Pentru a reveni la meniul anterior.
Settings : Puteţi configura sistemul, crea conturi etc.
Samsung Apps : Puteţi descărca diverse aplicaţii,
plătite sau gratuite.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 53
Servicii reţea
Citiţi următoarele instrucţiuni înainte de a utiliza
serviciile de reţea.
4. După ce vă exprimaţi acordul pentru recepţia
serviciului, acesta va începe procesul de
actualizare. Procesul durează câteva minute.
După finalizarea actualizării, veţi putea vedea
ecranul de meniu Internet@TV.
07
Puteţi accesa diverse servicii de reţea, precum
Internet@TV sau BD-LIVE, conectând aparatul la
reţea.
53
2010-06-14 오후 5:09:21
Servicii reţea
Utilizarea tastaturii
Cu ajutorul telecomenzii puteţi utiliza tastatura de
pe ecran pentru a introduce text în diverse aplicaţii
internet şi TV.
Apăsaţi butonul SUBTITLE de pe telecomandă
când utilizaţi tastatura de pe ecran pentru a
modifica conţinutul diverselor câmpuri de text
pentru introducerea de majuscule, litere mici,
numere şi pictograme.
1
4
7
2
5
ghi
Input Mode
9
tuv
0
a
6
jkl
8
pqrs
3
abc
A
1
def
13. Apăsaţi pe butonul ENTER.
14. Harta şi adresa vor apărea pe ecran.
✎ NOTĂ
▪ Samsung Electronics nu este responsabilă pentru
▪
mno
wxyz
Delete

De exemplu, iată cum puteţi căuta o adresă în
Google Maps:
1. Apăsaţi pe butonul ENTER de pe
telecomandă în dreptul pictogramei Google
Maps din Internet@TV.
2. Apăsaţi pe butonul VERDE(B) pentru a utiliza
funcţia CĂUTARE.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a vă
deplasa la fereastra “Căutare sau introducere
adresă”.
4. Apăsaţi pe butonul ENTER pentru a utiliza
funcţia de căutare sau introducere adresă.
5. De exemplu, să presupunem că doriţi să
introduceţi adresa ‘105 Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ’.
6. Apăsaţi de două ori pe butonul SUBTITLE de
pe telecomandă pentru a schimba modul de
introducere de la litere minuscule la cifre.
7. Apăsaţi ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Apăsaţi pe butonul GALBEN(C) de pe
telecomandă pentru a introduce un spaţiu liber.
9. Apăsaţi de trei ori pe butonul SUBTITLE de
pe telecomandă pentru a schimba modul de
introducere de la cifre la litere majuscule.
10. Apăsaţi de 3 ori pe butonul ‘2’ de pe
telecomandă pentru a introduce litera C.
11. Apăsaţi de trei ori pe butonul SUBTITLE de
pe telecomandă pentru a schimba modul
de introducere de la litere majuscule la litere
minuscule.
54
12. Apăsaţi butoanele de pe telecomandă pentru
a introduce restul adresei, ‘Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ’.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
întreruperi ale serviciului Internet@TV, cauzate, din
orice motiv, de către furnizorul de servicii.
Serviciul Internet@TV are scopul de a descărca şi
procesa date prin Internet, pentru ca dvs. să puteaţi
accesa conţinuturi pe ecranul televizorului.
Dacă conexiunea la internet este instabilă, serviciul
poate fi întârziat sau întrerupt.
Mai mult, aparatul se poate opri în mod automat.
Dacă acesta este cazul verificaţi conexiunea la
Internet şi încercaţi din nou.
Este posibil ca serviciul de aplicaţii să fie oferit doar
în limba engleză, iar conţinuturile disponibile să
difere, în funcţie de zona în care vă aflaţi.
Atunci când utilizaţi un serviciu de aplicaţii, nu puteţi
utiliza butonul FULL SCREEN de pe telecomandă.
Pentru mai multe informaţii despre serviciul
Internet@TV, accesaţi site-ul Web al furnizorului dvs.
de servicii.
Serviciile prestate pot face obiectul schimbărilor, în
funcţie de furnizorul serviciului Internet@TV.
Conţinutul serviciului Internet@TV poate diferi, în
funcţie de versiunea de firmware.
Conţinutul DivX gratuit, protejat la copiere, poate fi
redat numai cu ajutorul cablului HDMI.
Dacă aţi conectat playerul la televizor cu ajutorul
cablului Component sau video, semnalul DivX nu
poate fi emis sau este afişat unui dintre mesajele
“Connect with a HDMI cable to play this file.” sau
“Cannot play current file”
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 54
2010-06-14 오후 5:09:21
1. Apăsaţi butoanele ▲▼◄ ► pentru a
selecta aplicaţia dorită, apoi apăsaţi butonul
ROŞU(A).
Recommended
Login
My Applications
User account:
aaa
by Date 1/3
Password:
a Create [0~9] Enter PIN ' Cancel
Samsung Apps Settings
a Login b Mark as Favourite d Sort by ' Return
2. Introduceţi contul de utilizator şi parola.
Setări
Puteţi crea ID-uri şi configura setările Internet@TV
din acest ecran.
Settings
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
Change the Service Lock password
Reset
Configurare sistem
Reset
Resetează setările Internet@TV la valorile din
fabrică.
✎ NOTĂ
▪ Dacă aţi uitat parola, menţineţi apăsat butonu OPRIRE
(
) de pe panoul frontal al produsului mai mult de
5 secunde, fără un disc în aparat.
ID Internet@TV
Utilizaţi acest meniu pentru a crea sau a şterge un
cont sau pentru a şterge informaţiile unui cont.
Puteţi controla contul, inclusiv informaţiile conturilor
de pe site-urile de conţinut.
Acest cont este gratuit numai pentru Internet şi TV.
Create
Creaţi un cont şi adăugaţi aplicaţiile dorite.
✎ NOTĂ
▪ Numele contului trebuie să aibă minim 1 caracter şi
▪
maxim 8.
Puteţi înregistra maxim 10 nume de conturi de
utilizator.
Manager
• Service Site : Înregistraţi informaţiile de
conectare pentru site-uri de servicii.
• Change Password : Schimbaţi parola contului.
• Delete : Ştergeţi contul.
' Return
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 55
Servicii reţea
Pentru o experienţă mai plăcută în compania
aplicaţiilor, înregistraţi-vă şi apoi conectaţi-vă la
contul dvs.
Pentru aceasta, trebuie să creaţi un cont.
(Pentru instrucţiuni cu privire la crearea unui cont,
consultaţi secţiunea Internet@TV ID (ID Internet@
TV) de pe această pagină)
07
Conectare cont
55
2010-06-14 오후 5:09:22
Servicii reţea
Manager servicii
Ştergeţi şi blocaţi aplicaţiile instalate pe Internet@
TV.
Lock
Blocaţi aplicaţia. Accesarea unei aplicaţii blocate
necesită introducerea parolei.
Delete
Utilizarea butoanelor colorate pentru
aplicaţiile Samsung.
• ROŞU(A) (Login) : Pentru a vă conecta la
serviciul Internet.
• VERDE(B) (Thumbnail View) : Pentru a
schimba modul de vizualizare.
• ALBASTRU(D) (Sort by) : Pentru a sorta
aplicaţiile după cele mai cunoscute, cele mai
multe descărcări, cele mai recente sau nume.
✎ NOTĂ
▪ Serviciile disponibile pentru conţinuturi Internet pot fi
Ştergeţi aplicaţia.
Proprietăţi
adăugate sau şterse.
Afişează informaţii despre Internet şi TV. Utilizaţi
opţiunea “Verificaţi viteza conexiunii la internet”
pentru a testa conexiunea la reţea.
Samsung Apps
Sunt disponibile diverse aplicaţii, organizate în
diferite categorii. Unele aplicaţii percep un tarif
pentru descărcare.
Samsung Apps
What's New?
 Video
 Game
 Sports
 Lifestyle
 Information
 Other

My Page
Help
Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
TV store Test User002
a Login
b Thumbnail View
d Sort by
Name
Free
' Return
My Page
Afişează lista de aplicaţii.
Help
Dacă aveţi întrebări cu privire la serviciul Internet@
TV, citiţi mai întâi această secţiune. Dacă nu găsiţi
niciun sfat util, accesaţi site-ul Web de asistenţă.
56
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 56
2010-06-14 오후 5:09:23
✎ NOTĂ
▪ Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile
furnizate diferă în funcţie de producătorul discului.
Notificare pentru actualizarea
software
Atunci când este conectat la reţea, aparatul vă
va notifica cu privire la eventualele versiuni noi de
software, printr-un mesaj pop-up.
1. Porniţi aparatul.
2. Din meniul Actualizare software, On opţiunea
Notificare actualizare automată.
(Consultaţi pagina 42)
3. Pentru a actualiza versiunea de firmware,
selectaţi opţiunea Yes.
Aparatul se va opri în mod automat, după
care va reporni.
(Nu îi porniţi niciodată manual.)
4. Va apărea fereastra pop-up care indică
evoluţia actualizării.
După finalizarea actualizării, aparatul se va
opri automat.
5. Apăsaţi pe butonul POWER pentru a porni
aparatul.
✎ NOTĂ
▪ Actualizarea se va finaliza după ce aparatul se va
▪
opri din funcţionare, după repornire. Apăsaţi pe
butonul POWER pentru a porni aparatul actualizat.
Nu porniţi sau opriţi manual aparatul în timpul
procesului de actualizare.
Samsung Electronics nu este responsabilă de
defecţiunile aparatului cauzate de o conexiune
instabilă la Internet sau de neglijenţa consumatorilor
pe durata actualizării de software.
Funcţia AllShare vă permite redarea muzicii, a
clipurilor video şi a fişierelor de tipul fotografiilor
aflate pe PC, cu ajutorul aparatului.
Pentru a utiliza funcţia AllShare, trebuie să
conectaţi aparatul la PC prin intermediul reţelei
(Consultaţi paginile 26~27) şi să instalaţi pe PC
programul SAMSUNG PC Share Manager.
1. Accesaţi site-ul Web al Samsung, la adresa
www.samsung.com.
2. Descărcaţi programul SAMSUNG PC Share
Manager şi instalaţi-l pe PC.
3. După instalare, veţi putea vedea pictograma
programului SAMSUNG PC Share Manager
pe desktop.
Faceţi dublu-clic pe pictogramă pentru a porni
aplicaţia.
Prezentarea generală a programului
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
Size
Folder 2
Folder 3
8
1
2
3
4
5
6
Shared Folder
Kind
File
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
File
File
7
Bară de meniu
Pictograma de activare a partajării de fişiere :
Utilizaţi această funcţie dacă doriţi să selectaţi un
folder de pe PC, pentru a-l partaja.
Pictograma de dezactivare a partajării de fişiere :
Utilizaţi această opţiune dacă doriţi să dezactivaţi
partajarea fişierelor.
Pictograma de reîmprospătare : Utilizaţi această
opţiune dacă doriţi să reîmprospătaţi lista de foldere
şi fişiere din My Computer.
Pictograma de actualizare : Selectaţi un folder
pentru partajare şi nu uitaţi să apăsaţi pe acest buton.
Starea de actualizare va fi aplicată serverului.
Server : Afişează numele serverului de partajare.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 57
Servicii reţea
1. Verificaţi spaţiul de memorie rămas.
Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de
cel puţin 1GB de spaţiu liber pentru a permite
serviciile BD-LIVE.
2. Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă
BD-LIVE.
3. Selectaţi unul din conţinuturile de servicii
BD-LIVE furnizate de producătorul discului.
Utilizarea funcţiei AllShare
07
BD-LIVE™
După ce aparatul este conectat la reţea, puteţi
acces diverse servicii care au ca obiect filmele, cu
ajutorul unui disc compatibil BD-LIVE.
57
2010-06-14 오후 5:09:23
Servicii reţea
Folder partajat : Afişează o listă cu folderele partajate.
7
My Computer : Afişează o listă a folderelor şi
fişierelor de pe PC.
8
4. Selectaţi un folder pe care doriţi să îi partajaţi,
în panoul My Computer, iar apoi faceţi clic
pe pictograma de activare a partajării de
fişiere ( ).
(Pentru a elimina un folder partajat : Selectaţi
un folder pe care doriţi să îi eliminaţi din lista
de foldere partajate, iar apoi faceţi clic pe
pictograma de dezactivare a partajării de
fişiere ( ).
5. Pentru a aplica starea actualizată de partajare,
faceţi clic pe pictograma de schimbare a
stării ( ).
6. Pentru ca aparatul să poată localiza un server
PC, faceţi clic pe Share din bara de meniu.
Faceţi clic pe Set Device Policy şi apoi pe
Accept.
✎ NOTĂ
▪ În funcţie de performanţele modemului sau routerului
▪
▪
▪
▪
▪
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Folder
IP
Device
State
Folder 1
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player Deny
Folder 2
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
Folder 3
File
OK
▪
▪
Cancel
extern, semnalul HD poate fi redat necorespunzător.
Dacă sistemul dvs. utilizează un paravan de
protecţie, aparatul dvs. este posibil să nu localizeze
PC-ul pe ecranul televizorului.
Funcţia AllShare nu acceptă următoarele funcţii :
- Funcţiile de Muzică de fundal şi Setare muzică
fundal.
- Sortarea fişierelor în funcţie de preferinţe, în
folderele pentru fotografii, muzică şi filme.
- Funcţia Schimbare funcţie.
- Funcţia Eliminare în siguranţă.
Metoda de sortare poate diferi, depinzând de funcţia
serverului.
Operaţiunile de căutare şi omitere pot diferi,
depinzând de funcţia serverului.
Dacă apăsaţi pe butonul OPRIRE (
) în timpul
redării video, poziţia în care a fost oprită redarea
va fi memorată, împreună cu operaţia realizată de
utilizatorul final.
Poziţia în care a fost oprită redarea este posibil să
nu fie memorată, depinzând de funcţia serverului.
În timpul redării video, durata de redare nu va fi
afişată.
Pentru a utiliza funcţia AllShare, asiguraţi-vă că
aparatul şi PC-ul sunt în aceeaşi sub-reţea,
7. Faceţi clic pe pictograma de schimbare a
stării (
) şi deplasaţi-vă la meniul principal al
dispozitivului.
8. Pentru a selecta un dispozitiv, utilizaţi butonul
ROŞU(A) sau ALBASTRU(D) pentru a selecta
un fişier pentru redare.
(Pentru redarea formatelor video, muzică sau
foto, consultaţi paginile 48~51.)
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
58
a Change Device d View Devices
" Enter
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 58
2010-06-14 오후 5:09:25
Anexă
08
Depanare
PROBLEMĂ
Anexă
Înainte de a solicita asistenţă, verificaţi următoarele lucruri.
SOLUŢIE
Nu puteţi efectua nici o operaţie cu ajutorul
telecomenzii.
• Verificaţi bateriile telecomenzii. S-ar putea să fie nevoie să le înlocuiţi.
• Acţionaţi telecomanda de la o distanţă care să nu depăşească 6,1m.
• Scoateţi bateriile şi ţineţi apăsat un buton sau mai multe timp de câteva
minute, pentru a consuma microprocesorul telecomenzii şi pentru
a-l reseta. Montaţi din nou bateriile şi încercaţi să acţionaţi din nou
telecomanda.
Discul nu este redat.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus discul cu eticheta în sus.
• Verificaţi codul regional al discului Blu-ray/DVD.
Pe ecran nu apare meniul discului.
• Asiguraţi-vă că discul conţine meniuri.
Pe ecran apare mesajul de interzicere a
operaţiunilor.
• Acest mesaj apare în momentul apăsării unui buton nevalid.
• Software-ul discului Blu-ray/DVD nu acceptă funcţia (de exemplu, unghiurile)
• Aţi solicitat un număr de titlu sau capitol sau o durată de căutare în afara
intervalului
Modul de redare diferă de cel selectat în
meniul de configurare.
• Este posibil ca anumite funcţii selectate în meniul de configurare să
nu fie activate corespunzător dacă discul nu este codat cu funcţia
corespunzătoare.
Nu puteţi modifica proporţiile dimensiunilor.
• Proporţia dimensiunilor ecranului este fixă pentru discurile Blu-ray / DVD.
• Această problemă nu este asociată aparatului.
Nu se aude sunetul.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat ieşirea digitală corespunzătoare din meniul
Audio Options.
Ecranul este blocat
• Dacă ieşirea HDMI este setată la o rezoluţie care nu este acceptată de
televizorul dumneavoastră (spre exemplu, 1080p), este posibil să nu vedeţi
o imagine pe televizor.
• Ţineţi apăsat butonul OPRIRE (
) (de pe panou frontal) timp de mai mult
de 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Toate setările vor
reveni la configuraţia din fabrică.
• Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor stocate în
datele BD vor fi şterse.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 59
59
2010-06-14 오후 5:09:26
Anexă
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Dacă aţi uitat parola
• Ţineţi apăsat butonul OPRIRE (
) (de pe panou frontal) timp de mai mult
de 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Toate setările,
inclusiv parola, vor reveni la configuraţia din fabrică.
Nu utilizaţi aceste setări decât dacă este absolut necesar.
• Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor stocate în
datele BD vor fi şterse.
Dacă întâmpinaţi alte probleme.
• Consultaţi cuprinsul şi căutaţi secţiunea din manualul de utilizare care
conţine explicaţii legate de problema curentă şi urmaţi din nou procedura.
• Dacă tot nu puteţi rezolva problema, adresaţi-vă celui mai apropiat centru
de service Samsung autorizat.
Imaginea este zgomotoasă sau distorsionată
• Asiguraţi-vă că discul nu este murdar sau zgâriat.
• Curăţaţi discul.
Nu există ieşire HDMI.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a DVD aparatului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de intrare HDMI 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
Ecran necorespunzător pentru ieşirea HDMI.
• Dacă pe ecran apar “purici”, înseamnă că televizorul nu acceptă sistemul
HDCP (Protecţie conţinuturi digitală pe bandă mare).
Funcţia PC Share Manager
Pot vedea folderele partajate prin programul
PC Share Manager, dar nu pot vedea
fişierele.
• Sunt afişate doar fişierele de tipul imaginilor, muzicii şi filmelor.
Semnalul video este redat intermitent.
• Verificaţi stabilitatea reţelei.
• Verificaţi conexiunea cablului de reţea şi dacă reţeaua nu este cumva
supraîncărcată.
• Conexiunea wireless dintre server şi aparat este instabilă. Verificaţi
conexiunea.
Semnalul video este redat intermitent.
• Adresele IP din aceeaşi sub-reţea trebuie să fie unice. Altfel, pot rezulta
instabilităţi ale conexiunii.
• Verificaţi dacă nu cumva este activat un paravan de protecţie.
Dacă acesta este cazul, dezactivaţi paravanul respectiv.
Funcţia AllShare
60
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 60
2010-06-14 오후 5:09:26
Nu mă pot conecta la serverul BD-LIVE.
• Verificaţi succesul conexiunii, utilizând meniul Test reţea. (Consultaţi pagina 40)
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat sau nu la aparat.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date BD.
(Consultaţi pagina 36)
• Verificaţi dacă meniul Conexiune Internet BD-LIVE este setat la Se permit (Toate).
• Dacă nicio variantă de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul
conţinuturilor sau realizaţi trecerea la cel mai recent firmware.
Atunci când utilizez serviciul BD-LIVE, apare
o eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date BD.
(Consultaţi pagina 36)
Anexă
BD-LIVE
SOLUŢIE
08
PROBLEMĂ
✎ NOTĂ
▪ Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor stocate în datele BD vor fi şterse.
Vizualizarea transmisiilor TV utilizând funcţia 3D
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA ŞI SĂNĂTATEA PENTRU IMAGINILE 3D.
Citiţi şi ţineţi cont de următoarele informaţii de siguranţă înainte de a utiliza funcţia 3D a televizorului.
• Unii utilizatori pot avea o senzaţie de disconfort la vizionarea de imagini 3D pe televizor, precum
ameţeală, greaţă şi dureri de cap. În cazul în care vă confruntaţi cu un astfel de simptom, întrerupeţi
vizionarea imaginilor 3D, scoateţi ochelarii activi 3D şi odihniţi-vă.
• Vizionarea imaginilor 3D o perioadă mare de timp vă poate solicita ochii. Dacă vă simţiţi ochii obosiţi,
întrerupeţi vizionarea imaginilor 3D, scoateţi ochelarii activi 3D şi odihniţi-vă.
• Un adult responsabil trebuie să supravegheze copii care utilizează funcţia 3D. În cazul în care copiii se
plâng de oboseală a ochilor, dureri de cap, ameţeală sau greaţă, nu îi mai lăsaţi să vizioneze imagini 3D
şi puneţi-i să se odihnească.
• Nu utilizaţi ochelarii activi 3D în alte scopuri (cum ar fi ca ochelari obişnuiţi, ochelari de soare, ochelari
de protecţie etc.)
• Nu utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii activi 3D în timp ce vă deplasaţi sau vă mişcaţi. Utilizarea funcţiei
3D sau a ochelarilor activi 3D în timp ce vă mişcaţi poate duce la rănire în urma lovirii de obiecte,
împiedicării şi/sau căderii.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 61
61
2010-06-14 오후 5:09:26
Anexă
Informaţii
generale
Specificaţii
Greutate
1.7 kg
Intervalul funcţional de temperatură
+5°C la +35°C
Dimensiuni
Intervalul funcţional de umiditate
BD (Disc Blu-ray)
DVD (Digital Versatile Disc)
Disc
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Video Composite
Ieşire video
Video/Audio
Ieşire video Component
10 % la 75 %
Viteza de citire : 4.917m/sec
Viteza de citire : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Timp de redare aprox. (disc pe o singură parte, cu un singur
strat) : 135 min.
Viteza de citire : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Timpul maxim de redare : 74 min.
Viteza de citire : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Timpul maxim de redare: 20 min.
1,0 Vp-p (sarcină 75Ω)
Blu-ray Disc/DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (sarcină 75Ω)
PR : 0,70 Vp-p (sarcină 75Ω)
PB : 0,70 Vp-p (sarcină 75Ω)
Disc Blu-ray : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
HDMI
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
2 canale
L(1/L), R(2/R)
Ieşire audio digitală
Ieşire audio
433 (l) X 205 (L) X 43 (Î) mm
*Răspunsul în frecvenţă
*Rata S/N
*Intervalul dinamic
*Distorsiunea totală
PCM multichannel audio, Bitstream audio
Optică
Eşantionare la 48 kHz : 4 Hz la 22 kHz
Eşantionare la 96 kHz : 4 Hz la 44 kHz
110 dB
100 dB
0.003%
*: Specificaţii nominale
- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
- Pentru alimentarea cu energie electrică şi consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe produs.
- Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
62
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 62
2010-06-14 오후 5:09:26
08
Notă compatibilitate şi corespundere
Anexă
NU TOATE discurile sunt compatibile
• Supuse restricţiilor descrise mai jos şi celor notate în acest manual, inclusiv secţiunea Tip disc şi
caracteristici din manual, tipurile de discuri care pot fi redate sunt: Discurile comerciale pre-înregistrate
BD-ROM, DVD-VIDEO şi Audio (CD-DA) discurile BD-RE/-R, DVD-RW/-R şi discurile CD-RW/-R.
• Alte discuri faţă de cele de mai sus nu pot şi/sau nu este recomandat să fie redate cu acest aparat.
Şi este posibil ca unele din discurile de mai sus să nu poată fi redate, datorită unuia sau mai multor
motive oferite mai jos.
• Samsung nu vă poate asigura că acest aparat va reda toate discurile care poartă sigle BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R şi CD-RW/-R şi este posibil ca acest aparat să nu
răspundă la toate comenzile de operare sau să nu opereze toate caracteristicile fiecărui disc. Aceste
probleme şi alte probleme de compatibilitate a discurilor cu format nou sau vechi pot apărea deoarece:
- Formatul Blu-ray este un format nou şi în dezvoltare, iar acest aparat poate să nu opereze toate
caracteristicile discurilor Blu-ray, deoarece anumite caracteristici pot fi opţionale, este posibil să fi
fost adăugate caracteristici suplimentare după producerea acestui aparat, iar anumite caracteristici
disponibile pot fi supuse unei disponibilităţi întârziate;
- nu toate versiunile de format de discuri noi şi vechi sunt acceptate de acest aparat.
- formatele de discuri noi şi vechi pot fi revizuite, modificate, actualizate, îmbunătăţite şi/sau suplimentate.
- unele discuri sunt produse într-un mod care permite operarea şi caracteristicile din timpul redării
specifice sau limitate;
- unele caracteristici pot fi opţionale, este posibil să fi fost adăugate caracteristici noi după producerea
acestui aparat sau unele caracteristici disponibile pot fi supuse unei disponibilităţi întârziate.
- unele discuri care poartă sigle BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R şi CDRW/-R încă pot fi discuri nestandardizate.
- este posibil ca unele discuri să nu fie redate, în funcţie de starea fizică a acestora şi de condiţiile de
înregistrare.
- pot apărea probleme şi erori în timpul creării unui software Blu-ray sau DVD şi/sau producerii unor
discuri.
- Acest aparat funcţionează diferit faţă de un aparat DVD standard sau alte echipamente AV.
- datorită unor motive notate în acest manual şi datorită unor motive descoperite şi afişate de centrul
de asistenţă clienţi SAMSUNG.
• Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate sau probleme în funcţionarea aparatului, contactaţi centrul de
asistenţă clienţi SAMSUNG.
Puteţi contacta centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG pentru posibile actualizări pentru acest aparat.
• Pentru informaţii suplimentare despre restricţiile de redare şi compatibilitate a discurilor, consultaţi
secţiunile Măsuri de precauţie, Înainte de a citi manualul utilizatorului, Tipuri discuri şi caracteristici şi
Înainte de a reda din acest manual.
Protecţia la copiere
• Deoarece AACS (Advanced Access Content System) este acceptat ca sistem de protecţie a
conţinutului, pentru formatul de disc Blu-ray, similar cu utilizarea CSS (Content Scramble System)
pentru formatul DVD, sunt impuse anumite restricţii asupra redării, asupra ieşirii semnalului analog, etc.,
pentru materialele protejate de AACS.
Operarea acestui produs şi a restricţiilor asupra acestui produs poate varia în funcţie de timpul
achiziţionării, deoarece aceste restricţii pot fi adoptate şi/sau modificate de AACS după producerea
acestui produs. În plus, marca BD-ROM şi BD+ sunt utilizate suplimentar ca sisteme de protecţie
pentru formatul de disc Blu-ray, care impune anumite restricţii, inclusiv restricţii de redare pentru
materialele protejate de Marca BD-ROM şi/sau BD+. Pentru informaţii suplimentare despre AACS,
Marca BD-ROM, BD+ sau acest produs, contactaţi serviciul de asistenţă clienţi SAMSUNG.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 63
63
2010-06-14 오후 5:09:26
Anexă
• Multe discuri Blu-ray/DVD sunt codate cu protecţie la copiere. Din cauza acestei protecţii, trebuie să
conectaţi playerul direct la televizor, nu la un videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la
afişarea unei imagini distorsionate de pe discurile Blu-ray/DVD protejate la copiere.
• Acest aparat încorporează tehnologie pentru protecţia la copiere, tehnologie protejată de patentele
USA şi de alte drepturi de proprietate intelectuală deţinute de Rovi Corporation. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
• Conform Legii dreptului de autor din U.S.A. şi din alte ţări, înregistrarea, utilizarea, afişarea, distribuirea
sau revizuirea neautorizată a programelor de televizor, a casetelor video, a discurilor Blu-ray, a DVDurilor, a CD-urilor şi a altor materiale poate fi subiectul unei răspunderi civile şi/sau penale.
• Pentru ieşirea cu scanare progresivă a disc playere-lor Blu-ray : CONSUMATORII TREBUIE
SĂ REŢINĂ FAPTUL CĂ NU TOATE TELEVIZOARELE DE ÎNALTĂ DEFINIŢIE SUNT COMPATIBILE
INTEGRAL CU ACEST aparat ŞI CĂ ACEST FAPT POATE PROVOCA AFIŞAREA ARTEFACTELOR ÎN
IMAGINE. ÎN CAZUL PROBLEMELOR LEGATE DE SCANAREA PROGRESIVĂ, ESTE RECOMANDAT
CA UTILIZATORUL SĂ COMUTE CONEXIUNEA LA IEŞIREA “DEFINIŢIE STANDARD”. DACĂ AVEŢI
ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI CU ACEST aparat, VĂ RUGĂM SĂ
CONTACTAŢI CENTRUL DE ASISTENŢĂ CLIENŢI.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
64
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 64
2010-06-14 오후 5:09:26
08
Licenţă
Anexă
• Produs sub licenţa Dolby Laboratories. “Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci
înregistrate ale Dolby Laboratories.
• Produs sub licenţă, cu Patentul SUA nr. : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 şi alte patente din SUA şi internaţionale, emise şi în aşteptare.
DTS şi simbolul sunt mărci comerciale înregistrate, iar siglele DTS-HD, DTS-HD
Master Audio, şi DTS sunt mărci comerciale ale DTS, Inc. Produsul încorporează
software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
• DESPRE DIVX VIDEO : DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acest aparat
este un dispozitiv certificat DivX care redă formate DivX. Accesaţi www.divx.com pentru
mai multe informaţii şi pentru instrumente software utilizate pentru a converti fişierele dvs. în
formatul DivX.
• DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND : Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie înregistrat pentru a putea
reda conţinut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea
DivX VOD în meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi vod.divx.com şi introduceţi acest cod
pentru a finaliza procesul de înregistrare şi afla mai multe despre DivX VOD.
• Certificat pentru redarea materialelor video DivX până la HD 1080p, inclusiv conţinuturi premium.
• Produsul care însoţeşte acest manual de utilizare este licenţiat sub anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale anumitor terţi. Acest aparat este protejat de unul sau mai multe din patentele SUA
următoare : 5,457,669 5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099 6,467,061 6,556,521 6,578,163
6,697,307 6,728,474 6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815 6,996,327 7,009,926 7,085,221
7,088,649 7,092,327 7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495 7,145,861 7,146,624 7,151,729
7,161,879 7,164,647 7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187 7,203,891 7,209,423 7,210,067
7,228,062 7,245,566 7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110 7,272,086 7,272,106 7,280,460
7,283,729 7,286,454 7,304,938
• Această licenţă este limitată utilizării personale şi non-comerciale de către consumatorii finali, pentru
conţinuturi autorizate.
Nu se acordă nici un drept pentru utilizarea în scopuri comerciale a produsului. Licenţa nu acoperă altă
unitate decât cea prezentă şi nu se aplică altei unităţi neautentificate sau în conformitate cu ISO/IEC
11172-3 sau ISO/IEC 13818-3, utilizată sau vândută împreună cu această unitate.
Licenţa acoperă doar utilizarea acestei unităţi, pentru a coda/decoda fişierele audio în conformitate cu
ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC. Nu se acordă nici un drept sub această licenţă, pentru caracteristicile
sau funcţiile produsului care nu corespund standardelor ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3.
• Open Source License Notice
- In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.
Română
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 65
65
2010-06-14 오후 5:09:27
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru
asistenţă clienţi.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Estonia
` CIS
www.samsung.com
Kazakhstan
www.samsung.com
Kyrgyzstan
www.samsung.com
Tadjikistan
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0-800-100-5303
01-8000112112
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
030 - 6227 515
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
00-800-500-55-500
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
www.samsung.com
Taiwan
Vietnam
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
www.samsung.com
South Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
U.a.e
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 66
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
New Zealand
Thailand
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
00-800-500-55-500
Australia
Singapore
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
810-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
8-10-800-500-55-500
Belarus
Moldova
www.samsung.com
088-55-55-555
0-800-502-000
www.samsung.com
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
8-800-555-555
Ukraine
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0-800-05-555
Uzbekistan
800-6225
800-7267
Armenia
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
Azerbaijan
Web Site
8-800-77777
8-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-507-7267
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
Russia
800-7919267
00-1800-5077267
02-201-24-18
France
Latvia
Georgia
Belgium
Finland
Lithuania
www.samsung.com
Austria
Denmark
www.samsung.com
Switzerland
800-SAMSUNG (726-7864)
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
Czech
www.samsung.com
Area
Bahrain
0860-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com
800-22273
2010-06-14 오후 5:09:27
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile
chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi
dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte
tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.
Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să
separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile
locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie.
Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
AK68-01963J-00
01963J-BD-C5900-EDC-RUM.indb 67
2010-06-14 오후 5:09:27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising