Samsung BD-J5900 Наръчник за потребителя

Samsung BD-J5900 Наръчник за потребителя
BD-J5900
Плейър за Blu-ray™ дискове
ръководство за потребителя
представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
БЪЛГАРСКИ
Информация за безопасност
Предупреждение
ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР – НЕ ОТВАРЯЙТЕ
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР,
НЕ ОТВАРЯЙТЕ КАПАКА (И ЗАДНИЯ ПАНЕЛ) ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ.
THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. ОСТАВЕТЕ
ЦЯЛОТО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАН ЗА ЦЕЛТА
ПЕРСОНАЛ.
• Слотовете и отворите в корпуса, на гърба
и отдолу служат за вентилация. За да се
гарантира надеждната работа на уреда
и да се избегне прегряване, никога не
закривайте и не блокирайте тези слотове и
отвори.
-- Не поставяйте уреда в затворени
пространства като шкаф за книги
или вградена библиотека, ако не е
осигурена подходяща вентилация.
-- Не поставяйте уреда близо до или над
радиатор или топлинен регулатор,
нито на пряка слънчева светлина.
-- Не поставяйте върху уреда съдове с
вода (напр. вази). Разливането на вода
може да причини пожар или токов удар.
• Пазете уреда от дъжд и не го поставяйте
в близост до вода (напр. вана, мивка,
кухненска мивка, басейн и т.н.). Ако по
случайност уредът се намокри, изключете
го от контакта и незабавно се свържете с
оторизиран разпространител.
• Този уред използва батерии. Във вашата
страна вероятно има закони за опазване на
околната среда, които изискват батериите
да се изхвърлят правилно. Обърнете към
местните власти за информация относно
изхвърлянето и рециклирането.
2
Този символ показва, че във
вътрешността на продукта има високо
напрежение. Опасно е да се прави
какъвто и да било контакт с вътрешните
части на този продукт.
Този символ показва, че с този продукт
е включена важната документация,
описваща работата и поддръжката на
продукта.
• Не претоварвайте електрическите контакти,
удължителните кабели и адаптерите над
техния капацитет, тъй като това може да
доведе до пожар или токов удар.
• Разполагайте захранващите кабели така, че
да не бъдат настъпвани или притискани от
предмети, поставени върху или близо до тях.
Бъдете особено внимателни с кабелите откъм
края с щепсела, в електрическия контакт и на
мястото, където излизат от уреда.
• За да предпазите уреда по време на
гръмотевични бури или когато няма да
се използва дълго време, го изключете
от контакта и разкачете антената или
кабелната система. Така ще предотвратите
повреда в уреда в случай на светкавица
или пренапрежение в мрежата.
• Преди да включите кабела за
променливотоково захранване в гнездото
на постояннотоковия адаптер се уверете,
че означенията върху адаптера отговарят на
параметрите на местната електрическа мрежа.
• Никога не пъхайте метални предмети в
отворените части на този уред. Това може
да създаде опасност от токов удар.
• За да избегнете токов удар, никога не
бъркайте в уреда Уредът може да бъде
отварян само от квалифициран техник.
• Уверете се, че захранващият кабел
е вкаран докрай в контакта. Когато
изключвате захранващия кабел от контакта,
винаги издърпвайте щепсела. Никога
не дърпайте самия кабел. Не пипайте
захранващия кабел с мокри ръце.
• Ако уредът не работи нормално, особено ако
има необичайни звуци или миризми, незабавно
го изключете от контакта и се свържете с
оторизиран разпространител или сервиз.
• Поддръжка на корпуса.
-- Преди да свържете други компоненти
към този продукт се уверете, че всички
те са изключени.
-- Ако преместите продукта от
студено на топло място, може да се
образува конденз по работещите
части и лещите, който да причини
неестествено възпроизвеждане на
диска.В такъв случай изключете уреда
от контакта и изчакайте два часа,
преди да го включите отново в. След
това поставете диска и опитайте да го
пуснете отново.
• Непременно изключете уреда от контакта,
ако няма да го използвате или няма да сте
в дома си дълго време (особено ако в това
време там има възрастни хора, деца или
хора с увреждания, оставени без надзор).
-- Натрупаният прах може да причини
токов удар, утечка или пожар в резултат
от прегряване или искра от захранващия
кабел, или от влошаване на изолацията.
• Свържете се с оторизиран сервиз за
информация, ако искате да разположите
продукта на място с много прах, високи
или ниски температури, висока влажност,
химикали или където той ще работи 24
часа на ден, например на летище, гара и
др. В противен случай може да възникне
сериозна повреда в продукта.
• Използвайте само правилно заземени
адаптер и контакт.
-- Неправилното заземяване може да
причини токов удар или повреда на
уреда. (Само за оборудване от Клас 1.)
• ИЗа да изключите напълно уреда, трябва
да извадите щепсела от контакта. Затова
контактът и щепселът на захранващия кабел
трябва да са лесно достъпни по всяко време.
• Не позволявайте на деца да се катерят
върху уреда.
• Съхранявайте аксесоарите (батерия и др.)
на място, недостъпно за деца.
• Не разполагайте уреда на нестабилни
места, като клатеща се лавица или
наклонен под, нито на места с вибрации.
• Не изпускайте и не удряйте уреда. При
повреда в уреда изключете щепсела от
контакта и се свържете с оторизиран сервиз.
• За да почистите уреда, изключете щепсела
от контакта и го забършете с мека, суха
кърпа. Не използвайте химикали като восък,
бензен, спирт, разредители, инсектициди,
освежители за въздух, смазочни масла или
почистващи препарати. Тези химикали може
да повредят повърхността на продукта или
да изтрият означенията върху него.
• Пазете уреда от капки или пръски. Не
поставяйте върху уреда предмети, пълни с
течност, например вази.
• Не изхвърляйте батериите в огън.
• Не включвайте няколко електрически
уреда в един контакт. Претоварването на
контакта може да доведе до прегряване,
което да причини пожар.
• Не включвайте няколко електрически
уреда в един контакт. Претоварването на
контакта може да доведе до прегряване,
което да причини пожар.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЗА ДА
ИЗБЕГНЕТЕ ИЗБУХВАНЕТО
НА ПОЖАР, ВИНАГИ ДРЪЖТЕ
СВЕЩИТЕ ИЛИ ДРУГИ
ИЗТОЧНИЦИ НА ОТКРИТ
ОГЪН ДАЛЕЧЕ ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Този продукт съдържа
химикали, за които в щата Калифорния
има информация, че причиняват рак и
репродуктивни проблеми.
ЛАЗЕРЕН продукт КЛАС 1
Този компактдиск плейър е класифициран
като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1.
Използването на органи за управление,
настройки или изпълнението на процедури,
различни от описаните в настоящото, може
да доведе до опасно излагане на излъчване.
ВНИМАНИЕ :
• ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА НЕВИДИМ ЛАЗЕРЕН
ЛЪЧ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ОПАСНО
РАДИАЦИОННО ИЗЛАГАНЕ, АКО БЪДЕ НАСОЧЕН.
УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРАВИЛНО
ПРОДУКТА СПОРЕД ИНСТРУКЦИИТЕ.
• ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНТРОЛИ ИЛИ НАСТРОЙКИ
ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ
ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТУК, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ
ДО ОПАСНО РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ. НЕ
ОТВАРЯЙТЕ КАПАЦИТЕ И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ
САМИ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
Този продукт отговаря на разпоредбите относно
маркировката CE, когато се свързва към друго
оборудване посредством екранирани кабели и
съединители. За предотвратяване на електромагнитни
смущения от електроуреди, като радиоапарати и
телевизори, използвайте за свързване екранирани
кабели и съединители за свързвания.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
`` Ако номерът на регион на Blu-ray/DVD диска не съответства
на номера на регион на този плейър, той нямя да може да
възпроизвежда диска.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Мрежовият кабел на това оборудване е
снабден с формован щепсел, в който е
включен предпазител.
Стойността на предпазителя е указана на
стената на щепсела, на която са щифтовете.
Ако той трябва да се смени, трябва да се
използва предпазител, одобрен съгласно
BS1362, със същата номинална стойност.
Не използвайте щепсел, в който липсва
капачето на предпазителя, ако капачето
може да се свали. Ако е необходимо капаче
на предпазителя за смяна, то трябва да
бъде със същия цвят, както и стената на
щепсела, на която са щифтовете. Резервни
капачета се предлагат от вашия доставчик.
Ако монтираният щепсел не е подходящ
за контактите във вашия дом или кабелът
не е достатъчно дълъг, за да достигне до
контакта на захранването, трябва да се
снабдите с подходящ удължител, утвърден
от гледна точка на безопасността, или да се
консултирате с вашия доставчик.
Ако обаче няма алтернатива на отрязването
на щепсела, извадете предпазителя и след
това по безопасен начин се освободете
от щепсела. Не включвайте щепсела към
мрежови изход, тъй като съществува риск
от удар с електрически ток от оголения
гъвкав кабел.
За да изключите апарата от мрежовото
захранване, щепселът трябва да се извади
от контакта, затова трябва да има достъп до
контакта.
Устройството, за което се отнася
това ръководство за потребителя, е
лицензирано под определени права на
интелектуална собственост на определени
трети страни.
Предпазни мерки
Важни инструкции за безопасност
Прочетете внимателно тези инструкции за
експлоатация, преди да използвате
устройството.Следвайте всички инструкции
за безопасност, описани по-долу.
Пазете тези инструкции за експлоатация на
удобно място за бъдещи справки.
1. Прочетете тези инструкции.
2. Запазете тези инструкции.
3. Вземете под внимание всички
предупреждения.
4. Следвайте всички инструкции.
5. Не използвайте тази апаратура в
близост до вода.
6. Почиствайте само със суха кърпа.
7. Не блокирайте никакви вентилационни
отвори. Инсталирайте според
инструкциите на производителя.
8. Не инсталирайте в близост до
източници на топлина като радиатори,
топлинни регулатори, или други
плейъри (включително AV приемници),
които произвеждат топлина.
11. Използвайте само приспособления за
закрепване/аксесоари, определени от
производителя.
12. Използвайте само с
уред за превозване,
стойка, тринога,
конзола или маса,
определени от
производителя
или продавани
с апарата.Когато
се използва уред за превозване,
използвайте предпазни мерки при
местенето на комбинацията от уреда за
превозване/апаратура, за да избегнете
наранявания от преобръщане.
13. Извадете щепсела от контакта по време
на гръмотевични бури или когато не се
използва за дълъг период от време.
14. За всякакъв вид сервиз се обръщайте
към квалифициран сервизен персонал.
Сервизните услуги са необходими,
когато апаратурата е била наранявана
по някакъв начин, като например
шнура за електрическо захранване
или щепсела са повредени, разлята е
течност или обекти са паднали върху
апаратурата, апаратурата е била
излагана на дъжд или влага, не работи
нормално, или е била изпускана.
9. Не нарушавайте безопасността на
поляризирания или заземен тип
щепсел. Поляризираният щепсел
има два щифта, като единият е поширок от другия. Заземеният тип
щепсел има два щифта и трети заземен
зъбец. Широкият щифт или зъбец е
предвиден за ваша безопасност. Ако
предоставеният щепсел не съответства
на вашия контакт, консултирайте се с
електротехник за замяната на контакта.
10. Пазете електрическия шнур от това да
бъде настъпван или защипван, по
специално при щепселите и контейнера за
удобство, в онази част, от която щепселът
излиза от апарата.
3
Използване на 3D функцията
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D
КАРТИНА.
Уверете се, че сте прочели и разбрали
следната информация за безопасността,
преди да използвате 3D функцията на
телевизора.
• Някои зрители могат да изпитат
дискомфорт при гледане на 3D телевизия,
като замаяност, гадене и главоболие.
Ако изпитате някои от тези симптоми,
преустановете гледането на 3D телевизия,
свалете очилата 3D Active и си починете.
• Гледането на 3D картина за дълги периоди
от време може да доведе до напрягане на
очите. Ако усетите напрягане на очите,
преустановете гледането на 3D картина,
свалете очилата 3D Active и си починете.
• Възрастните трябва да наблюдават децата,
които използват 3D функцията.
Ако има оплаквания от уморени очи,
главоболие, замаяност или гадене,
накарайте детето да спре да гледа 3D
телевизия и да си почине.
• Не използвайте очилата 3D Active за други
цели (като например стандартни очила,
слънчеви очила, предпазни очила и т. н.).
• Не използвайте 3D функцията или очилата
3D Active, докато се разхождате или
местите. Използването на 3D функцията
или очилата 3D Active, докато се движите,
може да доведе до наранявания, защото
може да се блъснете в предмети, да се
спънете и/или да паднете.
• Ако искате да се радвате на 3D
съдържание, свържете 3D устройството
(3D-съвместим AV приемник или
телевизор) към порта HDMI OUT на
плейъра, като използвате високоскоростен
HDMI кабел. Поставете 3D очилата, преди
да изпълнявате 3D съдържание.
4
• 3D сигналът се извежда само през HDMI
кабела, свързан към порта HDMI OUT.
• Тъй като разделителната способност
при изпълнени в 3D режим е фиксирана
според тази на оригиналното 3D видео,
не може да я променяте според вашите
предпочитания.
• Някои функции като BD Wise или задаване
на размера и разделителната способност
на екрана може да не работят правилно
режим 3D.
• Трябва да използвате високоскоростен
HDMI кабел за правилно извеждане на 3D
сигнала.
• Гледайте 3D изображения от разстояние
поне три пъти по-голямо от широчината
екрана на телевизора. Например, ако
имате 46-инчов екран, стойте на поне 138
инча (11,5 фута) от екрана.
• Поставете 3D екрана на нивото на очите за
най-добра 3D картина.
• Ако плейърът се свърже към някакви 3D
устройство, 3D ефектът може да не работи
правилно.
• Този плейър не преобразува 2D
съдържание в 3D.
• Логотата Blu-ray 3D и Blu-ray 3D
са търговски марки на Blu-ray Disc
Association.
Съдържание
Информация за безопасност
Звук............................................................ 12
Предпазни мерки........................................ 3
Система..................................................... 16
Предупреждение......................................... 2
Използване на 3D функцията...................... 4
Начало
Преди да използвате ръководството за
потребителя................................................ 5
Лога на дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани........................................ 5
Аксесоари................................................... 7
Преден панел.............................................. 7
Заден панел................................................. 7
Дистанционно управление......................... 8
Връзки
Свързване към телевизор........................... 8
Мрежа....................................................... 13
Език........................................................... 16
Защита....................................................... 16
Общи......................................................... 17
Поддръжка................................................ 17
Възпроизвеждане на мултимедия
Възпроизвеждане на диск от търговската
мрежа........................................................ 18
Възпроизвеждане на файлове на USB
устройство................................................. 18
Изпълняване на диск със съдържание,
записано от потребителя.......................... 18
Използване на DLNA................................. 19
Свързване към аудиосистема..................... 9
Управление на възпроизвеждането на
видео......................................................... 19
Настройки
Възпроизвеждане на снимки.................... 21
Свързване към мрежов рутер..................... 9
Процедура по настройка............................ 10
Навигация в меню..................................... 10
Достъп до менюто Настройки................... 11
Картина...................................................... 11
Управление на възпроизвеждането на
музика........................................................ 19
Приложение
Отстраняване на неизправности.............. 21
Спецификации........................................... 23
Начало
Регионален код
Преди да използвате ръководството за потребителя
Видове дискове и съдържание, които могат да бъдат
възпроизвеждани от вашия плейър
Носител
ВИДЕО
МУЗИКА
СНИМКИ
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
Вид на диска
Blu-ray диск
3D Blu-ray диск
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Детайли
BD-ROM или BD-RE/-R диск, записан в BD-RE формат.
DVD-VIDEO, записани DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, които са
записани и финализирани, или USB устройство за памет, съдържащо
DivX, MKV или MP4 съдържание.
Вид на Регионален
диска
код
a
Blu-ray
диск
Музика, записана на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R диск или USB
устройство за памет с MP3 или WMA съдържание.
Възможно е плейърът да не може да възпроизвежда определени CD-RW/-R и DVD-R дискове, в зависимост от типа диск или условията на запис.
Ако DVD-RW/-R диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
Вашият плейър няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R при побитова скорост, която надхвърля 10 Mbps.
Вашият плейър няма да изпълни съдържание, което е записано на BD-R или USB устройство при побитова скорост, която надхвърля 25 Mbps.
Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове, или когато се изпълняват специфични операции като смяна на ъгъла и настройка
на съотношението. Информацията относно диска е написана в детайли върху кутията. Вижте това, ако е необходимо.
`` При възпроизвеждане на BD-J заглавие, зареждането може да продължи по-дълго от обичайното, или някои функции да се изпълняват по-бавно.
Видове дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани от вашия плейър
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(без CD слой)
• DVD-RW (режим VR
(Видеозапис)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs изпълнява
само аудио без
графика.)
• 3,9 GB DVD-R
диск за създаване.
b
c
Снимки, записани на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R диск или USB
устройство за памет с JPEG съдържание.
``
``
``
``
``
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV и т.н.
Плейърите и дисковете са кодирани според региона.
Тези регионални кодове трябва да съвпадат, за да се
възпроизведе дискът. Ако кодовете не съответстват,
дискът няма да бъде възпроизведен.
Регионалният номер за този DVD рекордер се
намира на задното табло на плейъра.
DVDVIDEO
Лога на дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Blu-ray диск
BD-LIVE
3D Blu-ray диск
DivX
Зона
Северна Америка, Централна
Америка, Южна Америка, Корея,
Япония, Тайван, Хонконг и
Югоизточна Азия.
Европа, Гренландия, Френски
територии, Близък Изток, Африка,
Австралия и Нова Зеландия.
Индия, Китай, Русия, Централна и
Южна Азия.
1
САЩ, територии на САЩ и Канада
2
Европа, Япония, Близък изток,
Египет, Африка, Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонг Конг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка, Австралия,
Нова Зеландия, Тихоокеания,
Карибите
5
Русия, Източна Европа, Индия,
Северна Корея, Монголия
6
Китай
PAL система за предаване във Великобритания,
Франция, Германия и т.н.
Поддържани файлови формати
Бележки относно USB връзката
• Вашият плейър поддържа USB устройства
за памет, MP3 плейъри, цифрови камери и
четци на USB карти.
• Плейърът не поддържа папки или имена на
файлове, по-дълги от 128 знака.
• Някои USB устройства/външни твърди
дискови устройства/цифрови камери може
да не са съвместими с плейъра.
• Плейърът поддържа файлова система
FAT16, FAT32 и NTFS.
• Свържете USB устройствата директно към
USB порта на продукта. Свързването чрез
USB кабел може да доведе до проблеми
със съвместимостта.
• Поставяне на повече от едно устройство с памет
на четец за няколко карти може да не работи
правилно.
• Плейърът не поддържа протокола PTP.
5
• Не прекъсвайте USB устройството по време на процеса на "зареждане".
• Колкото по-голяма е разделителната способност, толкова по-голямо е изчакването за показване.
• Плейърът не може да изпълнява MP3 файлове с DRM (Права върху електронно съдържание),
изтеглени от търговски сайтове.
• Вашият плейър не поддържа видео с кадрова честота под 30fps (кадрова честота).
• Вашият плейър поддържа само USB устройства от тип Mass Storage Class (MSC), напр.
пръстови устройства, четци на флаш карти и USB твърди дискове.(HUB не се поддържа.)
• Определени USB твърди дискове, четци за няколко карти и пръстови устройства може да не
са съвместими с плейъра.
• Ако USB устройство изисква допълнителна мощност, то може да се ограничи от устройство за защита на мрежата.
• Ако възпроизвеждането от USB твърд диск е нестабилно, осигурете допълнително
захранване, като включите твърдия диск в контакт.
Ако проблемът продължи, свържете се с производителя на USB твърдия диск.
• SAMSUNG не е отговорен за повреждане и загубване на данни.
• Вашият плейър не поддържа NTSF компресирани файлове, sparse файлове, или шифровани файлове.
• Можете да поправите или форматирате USB устройството на вашия настолен
компютър. (само ОС MS-Windows OS)
Поддръжка на видео файлове
Разширение на
файла
*.avi
Контейнер
AVI
Видео кодек
Аудио кодек
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.wmv
6
MKV
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
MPEG
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Разделителна
способност
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Ограничения
-- Дори файлът да е бил шифрован от поддържан кодек, споменат по-горе, възможно е
той да не се изпълни, ако съдържанието е дефектно или развалено.
-- Нормалното възпроизвеждане на е гарантирано, ако информацията за контейнера на
файла е грешна или самият файл е повреден.
-- Файлове, които са с по-висока побитова/кадрова скорост от стандартното могат да
доведат до насичани при възпроизвеждане.
-- Функцията за търсене (прескачане) не е налична, ако е повредена таблицата на индекса на файла.
•• Видео декодер
-- Поддържа до H.264, Ниво 4,1 и AVCHD
-- Не поддържа H.264 FMO/ASO/RS и VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Под 1280 X 720 : Макс. 60 кадъра.
Над 1280 X 720 : Макс. 30 кадъра.
-- Не поддържа GMC 2 или по-висок
•• Аудио декодер
-- Поддържа WMA 7, 8, 9 и STD
-- Не поддържа WMA честота на семплиране от 22050 Hz моно.
-- AAC: Максимална честота на семплиране : 96Khz 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1,
48, 64, 88.2, 96) Максимална побитова скорост : 320 kbps
„„
Поддържани DivX формати субтитри
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Някои формати DivX, MKV и MP4 формати може да не се изпълнят, в зависимост от разделителната способност
и условията на кадровата скорост.
Поддръжка на музикални файлове
Разширение
на файла
Контейнер
Аудио кодек
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
Диапазон на поддръжка
-
* Скорости на семплиране (в kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Побитови скорости – Всички в диапазона от 5kbps до
355kbps.
Преден панел
Поддръжка на файлове със снимки
Разширение на файла
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Тип
Разделителна способност
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
AVCHD (Усъвършенстван видео кодек за висока разделителна способност)
• Този плейър може да възпроизвежда дискове във формат AVCHD. Такива дискове
обикновено се записват и използват във видеокамери.
• Форматът AVCHD е формат с висока разделителна способност за цифрова видеокамера.
• Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да компресира изображения по-ефективно от
традиционния формат за компресиране на изображения.
• Някои AVCHD дискове използват формат "x.v.Color". Този плейър може да
възпроизвежда AVCHD дискове във формат "x.v.Color".
• "x.v.Color" е търговска марка на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото AVCHD са търговски марки на Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
и на Sony Corporation.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
ТАВИЧКА ЗА ДИСК RAY
USB HOST
БУТОН ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` За да актуализирате плейъра чрез USB Host извода, трябва да използвате USB памет.
`` Отворете и издърпайте капака на USB, преди да поставите USB устройство.
Заден панел
`` Някои дискове във формат AVCHD е възможно да не могат да се възпроизвеждат, в зависимост от условията на запис.
Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат финализирани.
`` “x.v.Color” предлага по-богат цветови диапазон от обикновените DVD дискове за видеокамери.
Аксесоари
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
AUDIO
BONUS
VIEW
Батерии за дистанционно управление
(Размер AAA)
Ръководство за потребителя
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Дистанционно управление
7
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление
Включва и изключва телевизора.
Включва и изключва телевизора.
След настройката ви дава възможност да зададете
източника на входящия сигнал за вашия телевизор.
Регулира силата на звука на телевизора.
За отваряне и затваряне на тавичката на
диска.
Натиснете цифров бутон, за да работите с
опциите.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Можете да избирате елементи от
екранното меню и да променяте
стойностите в менюто.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Позволява ви да повтаряте от точка до
точка A-B диск.
Инсталиране на батериите
!!
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
8
`` Ако дистанционното не работи правилно:
• Проверете полярността +/– на батериите.
Аудио
Видео
Натиснете го, за да превключите езика
на субтитрите на Blu-ray/DVD диск.
Натиснете за изход от менюто.
Връщане към предишното меню.
Натиснете, за да използвате функцията Bonusview.
Натиснете, за да направите пауза при възпроизвеждане на диска.
Натиснете, за да преминете към началното меню.
Използвайте за показване на
информация за възпроизвеждането.
Натиснете това, за да използвате меню Инструменти
Тези бутони се използват за менютата на плейъра
и също за някои функции на Blu-ray диска.
Свържете HDMI кабела (не е включен) от гнездото HDMI OUT на гърба на продукта към
гнездото HDMI IN на телевизора.
-- Не включвайте захранващия кабел в контакта, докато не сте направили всички други
връзки.
-- Когато променяте връзките, първо изключвайте всички устройства.
Натиснете, за да търсите назад или
напред от диска.
Натиснете, за да прескочите назад или напред от
диска.
Натиснете, за да спрете диска.
Използвайте този бутон за достъп до различни
аудио функции на диска (Blu-ray/DVD).
Свързване към телевизор
Използвайте този бутон, за да влезете в
изскачащо меню/меню за заглавие.
Използвайте го, за да влезете в менюто за диск.
Натиснете, за да възпроизведете диска.
Връзки
FULL
SCREEN
Натиснете, за да използвате функцията за цял екран.
По време на възпроизвеждане на Blu-ray диск/DVD
този бутон не работи.
Позволява да повторите дадено
заглавие, глава, изпълнение или диск.
• Проверете дали батериите не са изтощени.
• Проверете дали дистанционните сензори не са блокирани от
препятствия.
• Проверете дали наблизо няма някакво флуоресцентно осветление.
ВНИМАНИЕ
`` Изхвърлете батериите според действащата нормативна уредба за
околната следа. Не ги поставяйте в кошчето за боклук в дома си.
`` Не изхвърляйте батериите в огън.
`` Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не
прегрявайте батериите.
`` Ако батериите не се сменят правилно, има опасност от експлозия.
Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Ако използвате HDMI-към-DVI за връзка с вашия дисплей, трябва също да свържете Digital Audio Out на
плейъра към вашата аудио система, за да чувате звук.
`` HDMI кабелът извежда цифров аудио/видео сигнал, така че не е необходимо да свързвате аудио кабел.
`` В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал няма да
работят.Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
`` Когато свържете плейъра към телевизор чрез HDMI кабел за пръв път, или към нов телевизор, изходящата
разделителна способност на HDMI сигнала автоматично се настройва на най-високата, която може да
възпроизведе телевизора.
`` Дългият HDMI кабел може да причини шум на екрана. Ако това е така, изключете HDMI дълбок цвят в менюто.
`` За да гледате видео в изходен режим HDMI 720p, 1080i или 1080p, трябва да използвате високоскоростен
HDMI кабел.
`` HDMI подава само чист цифров сигнал към телевизора.
Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), на екрана ще се появят смущения.
Свързване към аудиосистема
Свързване към мрежов рутер
Можете да свържете Blu-ray плейъра към аудио система, като използвате един от
методите, илюстрирани по-долу.
-- Не включвайте захранващия кабел в контакта, докато не сте направили всички други
връзки.
-- Когато променяте връзките, първо изключвайте всички устройства.
Метод 1 Свързване към AV приемник, който е съвместим с HDMI
Свържете плейъра към мрежов рутер, като използвате един от методите, илюстрирани по-долу.
За да използвате мрежовата функция DLNA, трябва да свържете вашия компютър към
мрежата, както е показано на илюстрациите.
Връзката може да е кабелна или безжична.
Кабелна мрежа
• Свържете HDMI кабела (не е включен) от гнездото HDMI OUT на гърба на продукта към
гнездото HDMI IN на приемника.
• Най-добро качество (Препоръчително)
Широколентов модем
(с интегриран рутер)
Метод 2 Свързване към AV приемник с цифров коаксиален кабел
• Като използвате цифров коаксиален кабел (не е включен), свържете гнездото Coaxial
Digital Audio Out на продукта към гнездото Digital Coaxial In на приемника.
• Добро качество
• Ще може да чувате само предните два високоговорителя при настройка на цифровия изход като PCM.
Метод 1
Аудио
Рутер
Широколентов
модем
Метод 2
Аудио
Широколентова
услуга
Или
Широколентова
услуга
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Възможно е интернет достъпът до сървъра на Samsung за актуализация да не бъде разрешен, в зависимост от рутера,
който използвате, или правилата на вашия доставчик на интернет услуги. За повече информация се обърнете към своя
доставчик на интернет услуги (ISP).
`` За потребителите на DSL, използвайте рутер, за да осъществите мрежово свързване.
9
Настройки
Безжична мрежа
Процедура по настройка
Безжичен рутер
Широколентова услуга
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Ако безжичният рутер поддържа DHCP, вашият плейър може да ползва DHCP или статичен IP адрес за
свързване към безжичната мрежа.
`` Задайте на безжичния рутер инфраструктурен режим. Режимът компютър-компютър не се поддържа.
`` Плейърът поддържа само следните протоколи за защита на безжичната мрежа:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Изберете канал за безжичен рутер, който в момента не се използва. Ако каналът зададен за безжичния рутер
в момента се използва от друго устройство в близост, това ще доведе до смущение и връзката може да се
прекъсне.
`` Ако се избере режим на висока чиста производителност (Greenfield) 802.11n и типът кодиране на вашия рутер
е зададен на WEP, TKIP или TKIP-AES (WPS2 смесено), този плейър няма да поддържа връзка в съответствие с
нови спецификации за Wi-Fi сертифициране.
`` Безжичният LAN, по своята същност, може да причини смущения, в зависимост от условията на използване
(качество на работа на рутера, разстояние, препятствие, смущения от страна на други радио устройства, и т.н).
• Началният екран няма да се покаже, ако не
конфигурирате настройката.
• OSD (Екранното меню) може да се промени в
плейъра след актуализиране на софтуерната версия.
• Необходимите действия за достъп могат да бъдат
различни в зависимост от избраното меню.
• След като процесът на настройка завърши, можете
да работите с бутоните на панела и дистанционното
управление.
След като свържете плейъра към телевизора,
включете плейъра и телевизора. Когато
включите плейъра за пръв път, на телевизора
ще се покаже екранът за настройка на плейъра.
Процедурата за настройка ви позволява да
настройвате екранното меню (OSD) и езиците на
менюто, екранното съотношение (размерите на
екрана), типа на мрежата, както и да свържете
плейъра към мрежата.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Началното меню няма да се появи, ако не
конфигурирате настройката, освен при условията,
посочени по-долу.
`` Ако натиснете СИНИЯ (D) бутон по време на настройка
на мрежата, може да получите достъп до началното
меню, дори мрежовата настройка да не е завършила.
`` Когато се върнете към Началното меню, режимът
за цял екран се премахва автоматично.
`` Ако искате отново да покажете екрана за
настройка, за да направите промени, натиснете
бутона ^ на предния панел на плейъра за повече
от 5 секунди без поставен диск. Това връща
плейъра към неговите фабрични настройки.
`` След като процесът на настройка завърши, можете
да работите с функцията HDMI-CEC.
`` Ако искате да използвате функцията Anynet+(HDMICEC), за да подпомогнете процеса по първоначалната
настройка, следвайте инструкциите по-долу.
1) Свържете плейъра км телевизор Samsung,
съвместим с Anynet+(HDMICEC), като използвате
HDMI кабел.
2) Задайте функцията Anynet+(HDMI-CEC) на Вкл.
както в телевизора, така и в продукта.
3) Изпълнете процедурата за настройка на
телевизора.
`` Ако плейърът остане в режим на спряно
възпроизвеждане в продължение на повече от 5
минути без намеса на потребителя, на екрана на вашия
телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако плейърът
се остави в режим на скрийнсейвър повече от 25
минути, захранването ще се изключи автоматично.
Навигация в меню
AUDIO
SUBTITLE
1
3
2
4
BONUS
1
2
3
REPEAT
REPEAT
FULL
Бутон HOME : Натиснете, за да преминете към
началния екран.
VIEW
4
10
HOME
A-B
SCREEN
Бутон RETURN : Връщане към предишното меню.
v (Въвеждане) / Бутони за ПОСОКА :
Преместете курсора или изберете елемент.
Активиране на текущо избрания елемент.
Потвърждаване на настройка.
Бутон EXIT : Натиснете за изход от текущото
меню.
• Начално меню
6
1
ПҮСКАНЕ НА ДИСК
СНИМКИ
ВИДЕО
МҮЗ.
2
7
Няма диск
8
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
App 6
Screen Mirroring Смяна на у-во
1
Избира ВИДЕО.
2
Избира МҮЗ..
3
Избира Настройки.
4
Избира Смяна на у-во.
5
Избира Screen Mirroring.
6
Избира СНИМКИ.
7
Избира ПҮСКАНЕ НА ДИСК.
8
Изберете приложения.
Настройки
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Опциите за Видео файлове, Снимки и Музика
изискват да сте поставили подходящ диск или
USB флаш памет в плейъра.
Достъп до менюто Настройки
За достъп до меню Настройки и неговите
подменюта следвайте тези стъпки:
1. Натиснете бутона POWER.
Ще се появи Началното меню.
3
4
5
2. Натиснете бутоните ▲▼ ◄►, за да
изберете Настройки и след това
натиснете бутона v.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаното подменю и след това
натиснете бутона v.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желания елемент и след това натиснете
бутона v.
5. Натиснете бутона EXIT за изход от менюто.
✎✎ БЗАБЕЛЕЖКИ
`` Необходимите действия за достъп могат да бъдат
различни в зависимост от избраното меню. OSD
(Екранното меню) може да се промени в плейъра
след актуализиране на софтуерната версия.
Картина
Можете да конфигурирате различни опции
за картина, напр. Пропорции тВ, Резолюция
и др.
Настройки 3D
Изберете дали да изпълните Blu-ray диск с
3D съдържание в 3D режим.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` За някои 3D дискове, за да спрете филм по време на
3D възпроизвеждане, натиснете бутона 5 веднъж.
Филмът спира и опцията за 3D режим се деактивира.
За да промените избора за опцията 3D, докато
възпроизвеждате 3D филм, натиснете бутона 5 веднъж.
Появява се менюто Blu-ray. Натиснете отново бутона
5, после изберете Настройки 3D в менюто Blu-ray.
`` В зависимост от съдържанието и позицията на
картината на екрана на телевизора, може да
виждате вертикални черни ленти отляво, отдясно
и от двете страни.
Пропорции ТВ
В зависимост от телевизора, който имате,
може да искате да регулирате настройката
на размера на екрана.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` В зависимост от типа на диска, някои от
пропорциите може да не са достъпни.
`` Ако изберете екранно съотношение различно
от екранното съотношение на вашия телевизор,
картината може да изглежда деформирана.
BD Wise (само за телевизори
на Samsung)
BD Wise е най-новата функция за свързване
на Samsung.
Когато свържете плейър и телевизор
Samsung с BD чрез HDMI и BD Wise е
включен както в компютъра, така и в
плейъра, плейърът извежда видеосигнала
с разделителната способност и кадровата
скорост на Blu-ray/DVD дискове.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Когато BD Wise е включен, настройката
Резолюция автоматично се задава на BD Wise и
BD Wise се появява в меню Резолюция.
`` Ако плейърът е свързан с устройство, който не поддържа
BD Wise, не можете да използвате BD Wise функцията.
`` За правилното функциониране на BD Wise,
настройте всяко меню BD Wise на плейъра и
съответно на телевизора на Вкл.
Резолюция
Позволява ви да зададете изходящата
разделителна способност на HDMI видео
сигнал на Auto, 1080p, 1080i, 720p или
576p/480p. Цифрите показват броя на
редовете във видео сигнала. Буквите i
и p показват съответно презредово и
прогресивно сканиране. Колкото повече са
редовете, толкова по-добро е качеството.
Разделителна способност според
режима на изходящия сигнал
• Възпроизвеждане на Blu-ray диск/
Електронно съдържание/Цифрово
съдържание
Изход
Настройка
BD Wise
Авто
HDMI / свързан
Режим HDMI
Blu-ray диск
Разделителна
способност на
Blu-ray диск
Електронно/
цифрово
съдържание
1080p
Макс. разделителна Макс. разделителна
способност на
способност на
телевизионния вход телевизионния вход
1080p@60F
1080p@60F
(Movie Frame : Изкл.)
1080p@60F
Movie Frame :
Авто (24 к/сек)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
720p
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
720p
• Възпроизвеждане на DVD
Изход
Настройка
BD Wise
Авто
1080p
1080i
720p
576p/480p
HDMI / свързан
Режим HDMI
576i/480i
Макс. разделителна способност на
телевизионния вход
1080p
1080i
720p
576p/480p
11
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Ако свързаният телевизор не поддържа филмови
кадри или избраната разделителна способност,
ще се покаже съобщението "Ако не се показва
картина след избор на "Да", изчакайте 15 секунди,
за да бъде върната предишната разделителна
способност." Ако изберете Да, екранът на
телевизора ще стане празен за 15 секунди и
после разделителната способност ще се върне
автоматично на предишната стойност.
`` Ако екранът остане празен, след като сте
сменили разделителната способност, извадете
всички дискове и натиснете и задръжте бутона
^ отпред на плейъра за повече от 5 секунди.
Всички настройки ще се върнат към фабричните
настройки по подразбиране. Следвайте стъпките от
предишната страница за достъп до всеки режим
и изберете Настройка на дисплея, поддържана от
вашия телевизор.
`` Когато бъдат възстановени фабричните настройки
по подразбиране, всички данни от потребителя,
записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
`` Blu-ray дискът трябва да има функция за 24 кадъра,
за да може да се използва Movie Frame (24 к/сек).
Movie Frame (24 к/сек)
Задаването на настройка Авто на функцията
Movie Frame (24 к/сек) ви позволява да
коригирате HDMI изходящия сигнал на
продукта на 24 кадъра в секунда, за по-добро
качество на картината.
Можете да се наслаждавате на функцията Movie
Frame (24 к/сек) само при телевизори, които
поддържат тази скорост на кадрите. Може да
изберете Филмови кадри, само когато плейърът
е в режим на изходна разделителна способност
HDMI 1080i или 1080p.
HDMI формат за цвят
Позволява да зададете настройките така,
че цветовото пространство за HDMI изход
да съвпада с възможностите на свързаното
устройство (телевизор, монитор и т.н.).
HDMI дълбоки цветове
Позволява подобряване на качеството на
картината при гледане на DVD.
Връзка
HDMI
Коаксиален
Приемник
HDMI
Приемник
Коаксиален
HDMI приемник
или коаксиален
До 7.1-канален PCM 2-канален
PCM
PCM 2-канален
DTS прекодиран
PCM 2-канален PCM 2-канален Dolby Digital
Dolby Digital
DTS прекодиран
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
DTS прекодиран
PCM 2-канален PCM 2-канален Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS прекодиран
PCM 2-канален PCM 2-канален
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital Plus PCM 2-канален PCM 2-канален
Аудио поток на
Blu-ray диск
Звук
Избор на цифров изходящ сигнал
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD High
PCM 2-канален PCM 2-канален
Resolution Audio
Цифров изход
Позволява да изберете цифров аудио изходен
формат, подходящ за вашия телевизор или
AV приемник. За още подробности, вж.
таблицата за Избор на цифров изходящ
сигнал по-долу.
Аудио поток на
DVD
Дефиниция за
Blu-ray диск
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
DTS прекодиран
DTS-HD High
Resolution
Audio
Прекодиран Dolby
Digital *
DTS
DTS прекодиран
Прекодиран Dolby
Digital *
DTS
DTS прекодиран
PCM 2-канален
PCM 2-канален
Прекодиран Dolby
Digital *
DTS
DTS
PCM 2-канален PCM 2-канален PCM 2-канален
DTS
PCM 2-канален PCM 2-канален
Всякакъв
Прекодиран Dolby
Digital *
DTS
PCM
Dolby Digital
Побитов поток
(прекодиран
Dolby D)
който поддържа
HDMI AV
приемник или
коаксиален
DTS
DTS-HD
DTS-HD Master
PCM 2-канален PCM 2-канален
Master Audio
Аудио
PCM 2-канален PCM 2-канален Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
Извежда само основния аудио
поток, така че AV приемникът
Декодира основното Аудио
да декодира аудио побитовия
и BONUSVIEW аудиото
поток.
заедно в в PCM аудио и
Няма да чувате аудиото от
добавя Звукови ефекти при
BONUSVIEW аудиото заедно в
навигация.
PCM аудио и звукови ефекти
при навигация.
Dolby Digital
Декодира основното
Аудио и BONUSVIEW
аудиото заедно в в
PCM аудиото и добавя
звукови ефекти при
навигация, след това
кодира повторно PCM
аудиото в DTS побитов
поток
PCM 2-канален
Dolby Digital
DTS
Декодира основното
аудио и BONUSVIEW
аудиозаедно в PCM
аудио и добавя
звукови ефекти при
навигация,после
кодира повторно
PCM аудиото в Dolby
Digital побитово
изпълнение
** Ако източникът на пряко изпълнение е 2-канален, настройката "Re-encoded Dolby D" не се прилага.
Blu-ray дисковете могат да включват три аудио потока :
-- Основно аудио : Аудио саундтракът на основната функция.
-- BONUSVIEW аудио : Допълнителен саундтрак като коментари на режисьора или артистите.
-- Звукови ефекти при навигация : Когато изберете избор за навигация в менюто, може да прозвучат
звукови ефекти при навигация. Звуковите ефекти при навигация са различни за всеки Blu-ray диск.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
12
Побитов поток
(прекодиран
DTS)
PCM
Позволява да изведете картината от гнездото
HDMI OUT с дълбоки цветове. Дълбокият цвят
позволява по-точна репрезентация на цветовете
с по-голяма дълбочина.
Прогр. режим
Побитов поток
(необработен)
Настройка
`` Уверете се, че сте избрали правилния Цифров изход или няма да чувате никакъв звук или силен шум.
`` Ако HDMI устройството (AV приемник, телевизор) не е
съвместимо с компресираните формати (Dolby Digital,
DTS), аудио сигналът се възпроизвежда като PCM.
`` Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW аудио и
звукови ефекти при навигация.
`` Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW аудио и
звукови ефекти при навигация.
`` Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG, независимо
от избора на цифров изход (PCM или Bitstream), аудио
сигналът се извежда във формат PCM.
`` Ако вашият телевизор не е съвместим с компресирани
многоканални формати (Dolby Digital, DTS), плейърът
може да подава PCM 2-канално смесено аудио дори
ако сте задали Побитов поток (или Прекодиран или
Необработен) от менюто за настройка.
`` Ако вашият телевизор не е съвместим с PCM честоти на
семплиране над 48kHz, плейърът може да подава PCM
аудио с честота на семплиране под 48kHz, дори когато
сте задали PCM с понижаване на качеството на Изкл.
Намал. чест.квантоване PCM
Позволява да изберете намаляване на
честотата на 96KHz PCM сигнали до
48KHz,преди да се изведат пред усилвателя.
Изберете Вкл., ако усилвателят или
приемникът не са съвместими с 96KHz сигнал.
Управление на динамичен обхват
Задава опцията Управление на динамичен
обхват за Dolby Digital, Dolby Digital Plus и
Dolby TrueHD audio.
• Aвto : Автоматично управлява
динамичния обхват за Dolby TrueHD
audio, въз основа на информацията на
Dolby TrueHD саундтрака.
Също включва Управление на динамичен
обхват за Dolby Digital и Dolby Digital Plus.
• Изкл. : Оставя динамичния обхват без
компресиране, което ви позволява да чувате
оригиналния звук.
• Вкл. : Включва Управление на динамичен
обхват за всички формати Dolby. Потихите звуци са по-силни, а по-силните
звуци се намаляват.
Реж.смесв.сигнал с огр.
Позволява да избирате метода на смесване,
който е съвместим с вашата стерео
система. Можете да изберете плейъра да
смесва до нормалното стерео или стерео,
съвместимо със съраунд.
Мрежа
За да започнете настройката на мрежова
връзка за вашия продукт, следвайте тези
стъпки:
1. В началното меню натиснете бутоните
▲▼ ◄►, за да изберете Настройки, и
после натиснете бутона v.
2. В началното меню натиснете бутоните
▲▼, за да изберете Мрежа, и после
натиснете бутона v.
3. В началното меню натиснете бутоните
▲▼, за да изберете Мрежови
настройки, и после натиснете бутона
v.
4. TypeВ началното меню натиснете
бутоните ▲▼, за да изберете Тип
Мрежа, и после натиснете бутона v.
5. В началното меню натиснете бутоните
▲▼, за да изберете Кабелен или
Безжичeн, и после натиснете бутона
v.
6. Отидете в следващия раздел.
Конфигуриране на мрежовата връзка
Преди да започнете, свържете се с
вашия доставчик на интернет услуги,
за да проверите дали вашият IP адрес е
статичен или динамичен. Ако е динамичен
и използвате кабелна или безжична мрежа,
препоръчваме да използвате автоматичните
процедури, описани по-долу.
Ако се свързвате към кабелна мрежа,
свържете плейъра към рутер, като
използвате LAN кабел, преди да започнете
процедурата по конфигуриране.
Ако се свързвате към безжична мрежа,
прекъснете връзката, преди да започнете.
За да започнете конфигурирането на
мрежовата връзка, следвайте тези стъпки:
Кабелна мрежа
ĞĞ
Кабелна - автоматично
1. В началния екран изберете Настройки,
и после натиснете бутона v.
2. Изберете Мрежа и после натиснете
бутона v.
3. Изберете Мрежови настройки и после
натиснете бутона v.
4. Изберете Кабелен в екрана Мрежови
настройки и натиснете бутона v.
5. Изберете Свързване и после натиснете
бутона v. Продуктът открива
кабелната мрежа, проверява мрежовата
връзка и се свързва към мрежата.
ĞĞ
Кабелна - ръчно
Ако имате статичен IP адрес или ако
автоматичната процедура не работи, трябва
да въведете стойностите за Мрежова
настройка ръчно.
Следвайте Стъпки 1 и 2 в Кабелна автоматично и след това следвайте тези стъпки:
1. Изберете Състояние мрежа. Плейърът
търси мрежа и показва съобщението за
неуспешно свързване.
2. В долната част на екрана изберете IP
настр. и после натиснете бутона v.
Появява се екранът с IP настройки.
3. Изберете полето IP настр. и после
натиснете бутона v.
4. Изберете Ръчно въвеждане в полето
IP настр. и после натиснете бутона v.
5. Изберете стойност за въвеждане в (IP
адрес, например), и после натиснете бутона
v. Използвайте цифровите клавиши на
дистанционното управление, за да въведете
числената стойност. Използвайте клавишите
◄► на дистанционното управление, за да
се местите между полетата за въвеждане
в рамките на дадена стойност. Когато
свършите с дадена стойност, натиснете
бутона v.
6. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да се
преместите до друга стойност, и след
това въведете цифрите за тази стойност,
като следвате инструкциите в Стъпка 5.
7. Повтаряйте Стъпки 5 и 6, докато
попълните полетата за всички стойности.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Можете да получите мрежовите стойности от своя
доставчик на интернет услуги.
8. Когато свършите с въвеждането на
всички стойности, и после натиснете
бутона RETURN или EXIT. Плейърът
проверява мрежовата връзка и се
свързва към мрежата.
Безжична мрежа
13
Можете да настроите безжичната мрежа по
четири начина:
-- Безжична автоматично
-- Безжична ръчно
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Когато конфигурирате връзката с
безжичната мрежа, всички устройства,
които текущо са свързани към плейъра или,
ако е приложимо, към текущата кабелна
връзка на плейъра, ще се изключат.
ĞĞ
Безжична - автоматично
1. В началния екран изберете Настройки,
и после натиснете бутона v.
2. Изберете Мрежа и после натиснете
бутона v.
3. Изберете Мрежови настройки и после
натиснете бутона v.
4. Изберете Безжичeн в екрана Мрежови
настройки и натиснете бутона v.
Плейърът търси и после показва списък
на наличните мрежи.
Мрежови настройки
Изберете типа на мрежата си.
Тип мрежа
Безжична мрежа
Безжичен
Добавяне мрежа
WPS(PBC)
Можете да свържете вашия
Blu-ray плейър към интернет.
Моля, изберете коя безжична
мрежа да използвате.
Търсене
m Преместване " Избор ' Връщане
5. Изберете желаната мрежа и натиснете
бутона v.
6. В екрана за Защита въведете Код за
защита или Паролата за мрежата.
14
Въведете цифрите, като използвате
цифровите бутони на дистанционното
управление. Въвеждайте букви, като ги
избирате с бутона със стрелка, и после
натиснете бутона v.
7. Когато сте готови, изберете Готово
и натиснете бутона v. Плейърът
проверява мрежовата връзка и се
свързва към мрежата.
8. Когато проверката завърши, изберете
OK и после натиснете бутона v.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Би трябвало да намерите кода за защита или
паролата на един от екраните за настройка на
вашия рутер или модем.
ĞĞ
Безжична - ръчно
Ако имате статичен IP адрес или ако
автоматичната процедура не работи, трябва
да въведете стойностите за Мрежова
настройка ръчно.
1. Следвайте инструкциите в Безжична автоматично до Стъпка 5.
2. Плейърът търси мрежа и показва
съобщението за неуспешно свързване.
3. В долната част на екрана изберете IP
настр. и после натиснете бутона v.
Появява се екранът с IP настройки.
4. Изберете полето IP настр. и после
натиснете бутона v.
5. Изберете Ръчно въвеждане в полето
IP настр. и после натиснете бутона v.
6. Изберете стойност за въвеждане
в (IP адрес, например), и после
натиснете бутона v . Използвайте
цифровите клавиши на дистанционното
управление, за да въведете числената
стойност.
Използвайте клавишите ◄► на
дистанционното управление, за да се
местите между полетата за въвеждане
в рамките на дадена стойност. Когато
свършите с дадена стойност, натиснете
бутона v.
7. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да се
преместите до друга стойност, и след
това въведете цифрите за тази стойност,
като следвате инструкциите в Стъпка 6.
8. Повтаряйте Стъпки 6 и 7, докато
попълните полетата за всички
стойности.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Можете да получите мрежовите стойности от своя
доставчик на интернет услуги.
9. Когато сте готови, и после натиснете
бутона RETURN или EXIT. Появява се
екранът Защита.
10.В екрана за Защита въведете Код за
защита или Паролата за мрежата.
Въведете цифрите, като използвате
цифровите бутони на дистанционното
управление. Въвеждайте букви, като ги
избирате с бутоните ▲▼◄► и после
натиснете бутона v.
11.Когато сте готови, изберете Готово
отдясно на екрана и после натиснете
бутона v.
Плейърът проверява мрежовата връзка
и се свързва към мрежата.
12.След като плейърът провери мрежата,
изберете OK и после натиснете бутона v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. В началния екран изберете Настройки,
и после натиснете бутона v.
2. Изберете Мрежа и после натиснете
бутона v.
3. Изберете Мрежови настройки и после
натиснете бутона v.
4. Изберете Безжичeн в екрана Мрежови
настройки и натиснете бутона v.
5. Натиснете бутона ▲▼ на
дистанционното управление и после
натиснете бутона ◄►, за да изберете
WPS(PBC).
6. Натиснете бутона v на дистанционното
управление. Появява се съобщението
"Натиснете бутона PBC".
7. Натиснете бутона WPS(PBC) на рутера
си в рамките на две минути. Вашият
плейър автоматично открива всички
необходими мрежови настройки и се
свързва към мрежата.
Появява се екранът Състояние мрежа.
Плейърът се свързва към мрежата, след
като връзката бъде проверена.
ĞĞ
WPS(PIN)
Преди да започнете, отворете менюто за
настройки на рутера на вашия компютър и
влезте в екрана с поле за въвеждане на PIN
кода за WPS.
1. В началния екран изберете Настройки,
и после натиснете бутона v.
2. Изберете Мрежа и после натиснете бутона
v.
3. Изберете Мрежови настройки и после
натиснете бутона v.
4. Изберете Безжичeн в екрана Мрежови
настройки и натиснете бутона v.
Плейърът търси и после показва списък
на наличните мрежи.
5. Изберете желаната мрежа и натиснете
бутона ►.
6. Изберете WPS(PIN) и после натиснете
бутона v. Появява се изскачащият екран
PIN.
7. Въведете PIN кода в полето за
въвеждане на PIN за WPS в екрана
за настройка на рутера и след това
запишете екрана.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Свържете се с производителя на рутера за
инструкции как да получите достъп до екраните за
настройка или направете справка в ръководство
за потребителя на рутера.
`` За WPS връзка задайте защитното шифроване на
безжичния рутер на AES. При задаване на защитно
шифроване WEP не се поддържа WPS връзка.
Мрежов тест
Използвайте този елемент от менюто, за да проверите
дали вашата мрежова връзка работи или не.
Състояние мрежа
Използвайте, за да проверите дали е
установена връзка към мрежата и интернет.
Wi-Fi Direct
Функцията Wi-Fi Direct позволява да
свържете към Wi-Fi Direct устройства към
плейъра и едно към друго, като използвате
равноправна мрежа, без нуждата от
безжичен рутер.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Някои Wi-Fi Direct устройства могат да не
поддържат функцията DLNA, ако са свързани
чрез Wi-Fi Direct. В този случай препоръчваме
да смените метода на мрежова връзка между
устройствата.
`` Bluetooth предаването може да предизвика
смущения в сигнала на функцията Wi-Fi Direct.
Преди да използвате функцията Wi-Fi Direct,
горещо препоръчваме да изключите функцията
Bluetooth на всяко активно мобилно устройство.
1. Включете Wi-Fi direct устройството и
активирайте неговата функция Wi-Fi
Direct.
2. В началния екран изберете Настройки,
и после натиснете бутона v.
3. Изберете Мрежа и после натиснете
бутона v.
4. Изберете Wi-Fi Direct и после натиснете
бутона v.
Устройствата Wi-Fi Direct, които можете
да свържете, се появяват.
5. Има три начина да завършите Wi-Fi
връзката:
• Чрез Wi-Fi устройството.
• Чрез плейъра с PBC.
• Чрез плейъра с PIN.
Всеки метод е описан по-долу.
Чрез Wi-Fi устройството
1. На Wi-Fi устройството следвайте
процедурата за свързване с друго WiFi Direct устройство. Вж. ръководството
за потребителя на устройството за
инструкции.
2. Когато завършите процедурата, трябва
да видите на екрана на телевизора
изскачащ прозорец, че устройството,
което поддържа Wi-Fi Direct, е поискало
свързване. Изберете OK и натиснете
бутона v, за да приемете.
3. Появява се изскачащият прозорец
за свързване, следван от този за
установена връзка. Когато се затвори,
трябва да видите устройството на
екрана на Wi-Fi Direct като свързано.
Чрез плейъра с PBC
1. Изберете Wi-Fi Direct устройството,
което искате да свържете към продукта,
и натиснете бутона v. Появява се
изскачащият екран PBC/PIN.
2. Изберете PBC и после натиснете
бутона v. Появява се изскачащият
екран PBC.
3. Натиснете бутона PBC на Wi-Fi Direct
устройството в рамките на 2 минути.
4. Появява се изскачащият прозорец за
свързване, следван от този за установена
връзка. Когато се затвори, трябва да видите
устройството на екрана на Wi-Fi Direct като
свързано.
Чрез плейъра с PIN
1. Изберете Wi-Fi Direct устройството,
което искате да свържете към продукта,
и натиснете бутона v. Появява се
изскачащият екран PBC/PIN.
2. Изберете PIN и после натиснете бутона
v. Появява се изскачащият екран PIN.
3. Отбележете PIN кода в изскачащия
прозорец и след това го въведете
в съответното поле в Wi-Fi Direct
устройството, което искате да свържете.
4. Появява се изскачащият прозорец
за свързване, следван от този за
установена връзка. Когато се затвори,
трябва да видите устройството на
екрана на Wi-Fi Direct като свързано.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Текущата кабелна или безжична мрежова връзка
ще бъде прекъсната, когато използвате функцията
Wi-Fi Direct.
`` Текстови файлове, като напр. такива с разширение
.TXT или .DOC, няма да се показват, когато
използвате функцията Wi-Fi Direct.
Screen Mirroring
Функцията Screen Mirroring ви позволява
да виждате екрана на вашия смартфон или
таблет с Аndroid на телевизора, който сте
свързали с Blu-ray плейър.
1. В началното меню, натиснете бутона
▲▼◄► за да изберете Screen Mirroring,
и после натиснете бутона v. Появява се
изскачащият прозорец Screen Mirroring.
2. Стартирайте DLNA Cast на вашето
устройство.
3. Намерете на устройството името на
Blu-ray плейъра в списъка с налични
устройства и то изберете.
4. На телевизора ще се покаже PIN
код. Въведете PIN кода във вашето
устройство.
5. На телевизора се показва съобщение
за свързване (напр., Свързване към
Android_92gb...), последвано от
съобщение за завършено свързване.
6. След малко екранът на вашето
устройство се появява на екрана на
телевизора.
7. За да спрете Screen Mirroring,
натиснете бутона EXIT или RETURN
на дистанционното управление или
деактивирайте функцията Screen
Mirroring на вашия смартфон.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Можете да се свържете към устройство,
което поддържа DLNA Cast. Отбележете, че
свързването на такова устройство може да
не се поддържа напълно, в зависимост от
производителя. За допълнителна информация
за поддържане на мобилна връзка направете
справка в уеб сайта на производителя.
`` Когато използвате функцията Screen Mirroring
може да се появи трептене на картината или
загуба на гласа, в зависимост от средата.
`` Bluetooth предаванията могат да предизвикат
смущения в сигнала на Screen Mirroring. Преди
да използвате функцията Screen Mirroring,
горещо препоръчваме да изключите функцията
Bluetooth на вашия смартфон или смарт
устройство (таблет и т.н.).
Име на устройство
Функцията Име на устройство ви позволява
да промените името на плейъра, като
изберете устройството от списъка с имена
на устройства.
15
BD-LIVE интернет връзка
Изберете дали да позволите интернет
връзка, когато използвате услугата BD-LIVE.
• Разреши (вс.) : Интернет връзката ще се
разреши за цялото BD-LIVE съдържание.
• Разреши (само валидни) : Интернет
връзката ще бъде разрешена само за BD-LIVE
съдържание, което има валиден сертификат.
• Забрани : Няма да се разреши интернет
връзка за никакво BD-LIVE съдържание.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Какво е валиден сертификат?
Когато плейърът използва BD-LIVE, за да изпрати
данните от диска и запитване към сървъра
да сертифицира диска, сървърът използва
прехвърлените данни, за да провери дали дискът е
валиден и изпраща сертификата обратно на плейъра.
`` Интернет връзката може да е ограничена, когато
използвате BD-LIVE съдържание.
Използване на BD-LIVE™
След като плейърът е свързан с мрежата,
може да се радвате на различно
съдържание, свързано с филми, като
използвате съвместим с BD-LIVE диск.
1. Поставете USB памет в USB гнездото
отпред на плейъра и после проверете
оставащата памет. Устройството с памет
трябва да има поне 1 GB свободно
място, за да побере услугите на BDLIVE.
2. Поставете Blu-ray диск, който поддържа
BDLIVE.
3. Изберете елемент от различните
услуги на BD-LIVE, предоставени от
производителя на диска.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Начинът, по който използвате BD-LIVE, и
предоставените услуги може да се различават, в
зависимост от производителя на диска.
16
DLNA функция
DLNA позволява да изпълнявате музика, видео
и снимки, намиращи се във вашия компютър.
За да използвате DLNA с вашия плейър, трябва
да свържете плейъра с вашата мрежа.
(Вж. стр. 13 -16)
За да използвате DLNA с вашия компютър, трябва
да инсталирате софтуера DLNA на компютъра.
Настройка
Система
С функцията за настройка можете да
настроите езика, мрежовите настройки и т.н.
За повече информация за функцията за
настройка вж. раздела "Настройка" в това
ръководство за потребителя (вж стр. 10).
Бърз старт
Можете да включите захранването бързо,
като намалите времето за рестартиране.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Ако тази функция е зададена на Вкл., ще се
увеличи консумацията на енергия в готовност.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ е удобна функция, която предлага
свързано действие с други плейъри на
Samsung с функция Anynet+.
За да работите с тази функция, свържете този
плейър към Anynet+ телевизор Samsung като
използвате HDMI кабел. С включена Anynet+
можете да управлявате този плейър чрез
дистанционното управление на телевизор
Samsung и да стартирате изпълнение на диск
просто с натискане на бутона PLAY (
) на
дистанционното управление на телевизора.
За повече информация, вж. ръководството за
потребителя на телевизора.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не
поддържа CEC.
`` Ако вашият телевизор Samsung има лого Anynet+, той
поддържа функцията Anynet+.
`` В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI сигнал
няма да Вж.
ръководството за потребителя на вашия телевизор.
`` Ако имате включена Anynet+, когато изключите
продукта, прекъснете връзката и отново свържете кабела
за захранването, продуктът се включва автоматично, за да
се установи повторно Anynet+ връзката. След около 15
секунди, той се изключва отново автоматично.
`` Някои телевизори Samsung, когато са свързани към този
продукт чрез функцията Anynet+, когато ги включите,
показват предупредително изскачащо съобщение, което
казва, че не е намерена връзка. Въпреки това, Anynet+
връзката е установена правилно и налична за използване.
У-ние BD данни
Позволява ви да управлявате изтеглено
съдържание от Blu-ray дискове, които
поддържат услугата BD-LIVE, и запаметено
на устройството за флаш памет.
Може да проверите информацията за
устройството, включително размера на
носителя, изтриването на BD данните или
смяна на устройството за флаш памет.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` В режим на външна памет, възпроизвеждането на
диск ще бъде спряно, ако прекъснете връзката на
USB устройството по време на изпълнението.
`` Плейърът поддържа файлова система FAT16,
FAT32 и NTFS. Препоръчваме да използвате USB
устройства, които поддържат USB 2.0 протокол с 4
MB/сек или по-висока скорост на писане/четене.
`` Функцията Продължаване на възпроизвеждането
може да не работи след форматирането на
устройството за съхранение.
`` Общият размер на У-ние BD данни може да се
различава, в зависимост от условията
DivX® Видео при поискване
Вж. DivX® VOD регистрационния код, за да
закупите и изпълните DivX® VOD съдържание.
Език
Можете да изберете предпочитания от вас
език за Екранно меню, меню диск, аудио и
субтитри.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Избраният език ще се появи само ако се поддържа
от диска.
Защита
Когато работите с тази функция за пръв път,
ще се появи PIN екранът. Въведете PIN кодът
по подразбиране – 0000 – като използвате
цифровите бутони. За да промените PIN
кода, използвайте функцията Смяна PIN (стр.
17). Всеки път след това, когато влезете в
Настройките на сигурността, трябва да въведете
този четири цифрен PIN. Ако не промените PIN
кода, продължете да използвате PIN кода по
подразбиране.
Родителска кат. за BD
Предотвратява възпроизвеждането на
Blu-ray дискове с определена възрастова
категоризация, освен ако не се въведе
4-цифрения PIN код.
Родителска кат. за DVD
Функцията работи заедно с DVD дискове, които
са получили оценка, която показва нивото на
зрелост, което е необходимо за гледане на
съдържанието.
Тези оценки ви помагат да контролирате
видовете DVD дискове, които семейството ви
гледа. Изберете нивото на категоризация, което
искате да зададете.Например, ако изберете Ниво
6, дискове с категоризация над 6 - Ниво 7 и 8 –
няма да се възпроизвеждат.
По-голямата цифра показва изискване за поголяма зрялост. Когато функцията Родителска
кат. за DVD е включена, трябва да въведете
4-цифрения PIN, за да възпроизвеждате
дискове с ограничени нива на категоризация.
Смяна PIN
Сменете 4-цифрената парола, която се
използва за достъп до функциите за защита.
За да смените PIN кода, следвайте тези стъпки:
1. Изберете Смяна PIN и после натиснете
бутона v. Появява се екран за
въвеждане на стария PIN код.
2. Въведете стария PIN код. Ако никога не
сте променяли PIN кода, въведете PIN
кода по подразбиране: 0000 Появява се
екран за въвеждане на новия PIN код.
3. Въведете новия PIN в полетата
Въвеждане на нов PIN.
4. Въведете повторно новия PIN в
полетата Повторно въвеждане на нов
PIN. Появява се съобщението "PIN е
променен успешно".
5. Натиснете бутона v.
Ако сте забравили паролата си
1. Извадете всички дискове.
2. Натиснете и задръжте бутона ^ на горния
панел за 5 секунди или повече.
Всички настройки се връщат към фабричните.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Когато бъдат възстановени фабричните настройки
по подразбиране, всички данни от потребителя,
записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Общи
Часови пояс
Позволява ви да задавате часовата зона,
която е приложима за вашия регион.
Поддръжка
Надстройка на софтуера
Менюто Надстр. софтуер позволява да
актуализирате софтуера за подобряване на
работата и допълнителни услуги.
Онлайн
За да надстроите Онлайн, следвайте тези стъпки:
1. В менюто на плейъра отидете на
Настройки > Поддръжка > Надстройка
на софтуера.
2. Изберете Онлайн, и натиснете бутона
v. Появява се съобщението за
свързване със сървъра.
3. Ще се появи изскачащо съобщение, ако
е налична актуализация.
4. Ако изберете Да, плейърът ще
се изключи автоматично преди
ре.стартиране.
(Никога не включвайте и не
изключвайте плейъра ръчно по време
на надстройката.)
5. Ще се появи изскачащ прозорец с
напредъка по надстройката. Когато
надстройката завърши, плейърът ще се
изключи автоматично.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Надстройката е завършена, когато плейърът се
изключи и после се включи отново сам.
`` Никога не изключвайте плейъра ръчно по време на
процеса на надстройка.
`` Samsung Electronics не поема правна отговорност
за неизправност на плейъра, причинена от
нестабилна интернет връзка или небрежност на
клиента по време на надстройката.
`` В продукта не бива да има поставен диск, когато
надстройвате софтуера, като използвате Онлайн.
Чрез USB
За да надстроите чрез USB, следвайте тези
стъпки:
1. Посетете www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Изтеглете най-новия zip архив за
надстройка на USB софтуера на вашия
компютър.
3. Разархивирайте zip архива на
компютъра. Трябва да имате RUF файл
със същото име като това на zip файла.
4. Копирайте RUF файла на USB
устройството с флаш памет.
5. Уверете се, че в плейъра няма поставен
диск, след това поставете USB
устройството с флаш памет в USB порта
на плейъра.
6. В менюто на плейъра отидете
на Настройки > Поддръжка >
Надстройка на софтуера.
7. Изберете Чрез USB.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` В продукта не бива да има поставен диск, когато
надстройвате софтуера, като използвате USB Host
извода.
`` Когато обновяването на софтуера завърши, проверете
подробностите за софтуера в менюто Надстр. софтуер.
`` Не изключвайте плейъра по време на надстройка на
софтуера. Това може да предизвика неизправност.
`` Надстройката на софтуера през USB Host извода
се поддържа само чрез USB флаш памет за
съхранение.
Известие за автоматично обновяване
Ако сте свързали плейъра с вашата мрежа и
след това зададете Известие за автоматично
надграждане на Вкл., плейърът автоматично
ви уведомява, когато е налична нова
версия на софтуера за плейъра.
За да зададете Известие за автоматично
обновяване на Вкл., следвайте тези стъпки:
1. Изберете Известие за автоматично
обновяване и след това натиснете
бутона v.
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
Вкл.. и след това натиснете бутона v.
Ако има налична нова версия на софтуера,
плейърът ще ви извести с изскачащо
съобщение.
1. За да надградите фърмуера, изберете Да
от изскачащото съобщение. Плейърът
се изключва автоматично, след това се
рестартира и изтеглянето започва. (Никога
не включвайте и не изключвайте плейъра
ръчно по време на надстройката.)
2. Ще се появи изскачащ прозорец с
напредъка по надстройката.
3. Ще се появи изскачащ прозорец с
напредъка по надстройката. Когато
надстройката завърши, плейърът ще се
изключи автоматично.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Надстройката е завършена, когато плейърът се
изключи и после се включи отново сам.
`` Никога не изключвайте или включвайте плейъра
ръчно по време на процеса на надстройка.
`` Samsung Electronics не поема правна
отговорност за неизправност на плейъра,
причинена от нестабилна интернет връзка или
небрежност на клиента по време на надстройката.
Връзка Samsung
Предоставя информация за контакт за
помощ за вашия плейър.
Условия на договора за обсл.
Позволява ви да видите the декларацията
за отказ от отговорност по отношение на
съдържание и услуги на трети страни.
Върни
Връща всички настройки до фабричните
стойности по подразбиране, с изключение
на мрежовите настройки.
17
Възпроизвеждане на мултимедия
Възпроизвеждане на диск от
търговската мрежа
1. Натиснете бутона 8, за да отворите
тавичката за диск.
2. Поставете внимателно диск с лицевата
страна нагоре върху тавичката.
3. Натиснете бутона 8, за да затворите
тавичката за диск. Възпроизвеждането
започва автоматично.
Възпроизвеждане на файлове
на USB устройство
Има два метода, които можете да
използвате за изпълнение или гледане на
мултимедийни файлове на USB устройство
чрез вашия плейър.
Метод 1
1. Включете плейъра.
2. Свържете USB устройството към USB
порта на предния панел на плейъра.
Появява се изскачащият прозорец
Свърз.нов.устр.
ПҮСКАНЕ НА ДИСК
СНИМКИ
Снимки
ВИДЕО
Свърз.нов.устр.
МҮЗ.
App 2
App 3
App 4
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
18
App 5
App 6
`` Въпреки че плейърът ще покаже папки за всички
типове съдържание, той ще покаже файлове само
от типа, който сте избрали в стъпка 3. Например,
ако сте избрали Музика, ще можете да виждате
само музикални файлове. Можете да промените
този избор, като се върнете в главния екран
Снимки, Видео и Музика и отидете на Стъпка 3 в
Метод 2 по-долу.
4. Ако е необходимо, използвайте бутоните
▲▼◄►, за да изберете папка, и после
натиснете бутона v.
5. Изберете файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона v.
6. Натиснете бутона RETURN за изход от папка
или бутона EXIT за връщане на началния
екран.
7. Отидете на страници 19~21 за инструкции,
които обясняват как да управлявате
възпроизвеждането на видеоклипове, музика
и снимки на USB устройство.
1. Включете плейъра.
Муз.
> Преместване " Вход ' Връщане
App 1
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
Метод 2
123
Видео
Няма диск
3. Използвайте бутоните ▲▼, за да
изберете Снимки, Видео, или Муз., и
после натиснете бутона v. Екранът
Снимки, Видео и Музика се появява и
показва съдържанието на устройството.
В зависимост от това как е подредено
съдържанието, ще видите папки,
индивидуални файлове или и двете.
Screen Mirroring Смяна на у-во
Настройки
`` Ако изскачащият прозорец не се появи, преминете
към метод 2.
2. Свържете USB устройството към USB
порта на предния панел на плейъра.
Изберете Смяна на у-во и натиснете
бутона ▲▼ за да изберете USB.
Натиснете бутона v.
ПҮСКАНЕ НА ДИСК
СНИМКИ
ВИДЕО
МҮЗ.
Смяна на у-во
Няма диск
123
a
Няма диск
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
App 6
Затвори
Screen Mirroring Смяна на у-во
Настройки
3. Използвайте бутоните ▲▼ ◄►, за
да изберете СНИМКИ, ВИДЕО, или
МҮЗ. от началния екран, и после
натиснете бутона v. Екранът Снимки,
Видео и Музика се появява и показва
съдържанието на устройството. В
зависимост от това как е подредено
съдържанието, ще видите папки,
индивидуални файлове или и двете.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Въпреки че плейърът ще покаже папки за всички
типове съдържание, той ще покаже файлове само
от типа, който сте избрали в стъпка 3. Например,
ако сте избрали Музика, ще можете да виждате
само музикални файлове. Можете да промените
този избор, като се върнете на екрана Снимки,
Видео и Музика и повторите стъпка 3.
4. Ако е необходимо, използвайте
бутоните ▲▼◄►, за да изберете папка,
и после натиснете бутона v.
5. Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете желания файл, който искате
да гледате или изпълните, и натиснете
бутона v.
6. Натиснете бутона RETURN за изход от
папка или бутона EXIT за връщане на
началния екран.
7. Отидете на страници 19~21 за
инструкции, които обясняват как да
управлявате възпроизвеждането на
видеоклипове, музика и снимки на USB
устройство.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Ако поставите диск, докато изпълнявате USB
устройство, режимът се сменя на "Диск"
автоматично.
Изпълняване на диск със
съдържание, записано от
потребителя
Можете да изпълнявате мултимедийни
файлове, които сте записали на Blu-ray,
DVD или CD дискове.
1. Поставете записан от потребителя диск
в тавичката за дискове, като етикетът му
сочи нагоре, и затворете тавичката.
2. Използвайте бутоните ◄►, за да
изберете желания тип съдържание,
който искате да гледате или изпълните
- ВИДЕО, СНИМКИ или МҮЗ. -и
натиснете бутона v.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Въпреки че плейърът ще покаже папки за всички
типове съдържание, той ще покаже файлове само от
типа, който сте избрали в Стъпка 2. Например, ако сте
избрали музика, ще може да виждате само музикални
файлове. Можете да промените този избор, като се
върнете на началния екран и повторите стъпка 2.
3. Появява се екран със съдържанието
на диска. В зависимост от това как е
подредено съдържанието, ще виждате
или папки, или индивидуални файлове,
или и двете.
4. Ако е необходимо, използвайте
бутоните ▲▼◄►, за да изберете папка,
и после натиснете бутона v.
5. Използвайте бутоните ◄►▲▼, за да
изберете желания файл, който искате
да гледате или изпълните, и натиснете
бутона v.
6. Натиснете бутона RETURN веднъж или
повече пъти, за да излезете от текущия
екран, да излезете от папка или да се
върнете в началния екран.Натиснете
бутона EXIT, за да се върнете направо в
началния екран.
7. Отидете на стр. 19~21 за инструкции,
които обясняват как да управлявате
възпроизвеждане на видео файлове,
музика и картини от диск.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
5.
Използване на DLNA
Компютър
Връзка с DLNA
Blu-ray диск плейър
Възпроизвеждане
на компютърни
файлове
1. Свържете Blu-ray диск плейъра,
компютъра и/или съвместимо с DLNA
устройство към една и съща безжична
мрежа.
2. Следвайте инструкциите в
ръководството за инсталиране/
инструкции на DLNA, за да настроите
файлове и устройства за изпълнение
или гледане.
3. Изберете Смяна на у-во на началния
екран на плейъра и натиснете бутона
v. В списъка с устройства, свързани
с DLNA, който се появява, изберете
компютъра или друго устройство,
съвместимо с DLNA, и после натиснете
бутона v.
4. Използвайте бутоните ◄►, за да
изберете желания тип съдържание,
който искате да гледате или изпълните
- ВИДЕО, СНИМКИ или МҮЗ.. -и
натиснете бутона v.
6.
7.
8.
9.
`` Въпреки че плейърът ще покаже папки за всички
типове съдържание, той ще покаже файлове само
от типа, който сте избрали в Стъпка 4. Например,
ако сте избрали музика, ще може да виждате
само музикални файлове. Можете да промените
този избор, като се върнете на началния екран и
повторите стъпка 4.
Появява се екран, който показва
съдържанието на компютъра или DLNA
устройството. В зависимост от това как
е подредено съдържанието, ще виждате
или папки, или индивидуални файлове,
или и двете.
Ако е необходимо, използвайте
бутоните ▲▼◄►, за да изберете папка,
и после натиснете бутона v.
Използвайте бутоните ◄►▲▼, за да
изберете желания файл, който искате
да гледате или изпълните, и натиснете
бутона v.
Натиснете бутона RETURN веднъж или
повече пъти, за да излезете от текущия
екран, да излезете от папка или да се
върнете в началния екран.Натиснете
бутона EXIT, за да се върнете направо в
началния екран.
Отидете на стр. 19~21 за инструкции,
които обясняват как да управлявате
възпроизвеждане на видео файлове,
музика и картини от диск.
Управление на
възпроизвеждането на видео
Можете да управлявате възпроизвеждането
на видео съдържание на DVD, CD или USB
устройство за съхранение или на вашия
компютър. В зависимост от носителя, някои
функции, описани в това ръководство,
може да не са налични.
По време на възпроизвеждане на Blu-ray
или DVD, бутонът за Цял екран не работи.
Бутони на дистанционното,
които се използват за
възпроизвеждане на видео
2
заглавие/изскачащото меню и
списъка със заглавия
Бутон
DISC MENU
Бутон
TITLE MENU
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Бутони за управление на
възпроизвеждането
В режим на търсене, бавно и постъпково
изпълнение плейърът не се изпълнява звук.
• За да се върнете към възпроизвеждане с
нормална скорост, натиснете бутона 6.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Бутон 6
Стартира възпроизвеждането.
Бутон 7
Поставя на пауза възпроизвеждането.
Бутон 5
Използване на менюто за диск/
Спира възпроизвеждането.
По време на възпроизвеждане натиснете
бутона 3 или 4.
Възпроизвеждане
При всяко натискане на бутона 3 или
с бърза скорост
4, скоростта на възпроизвеждане се
променя.
Възпроизвеждане В режим на пауза, натиснете бутона 4.
с намалена
При всяко натискане на бутона 4
скорост
скоростта на възпроизвеждане се променя.
В режим на пауза, натиснете бутона 7.
Възпроизвеждане
При всяко натискане на бутона 7 се
на стъпки
показва нов кадър.
По време на възпроизвеждане
натиснете бутона 1 или 2.
Възпроизвеждане При всяко натискане на бутона 1
с прескачане
или 2‚ дискът се премества на
предишната или следващата глава
или файл.
Бутон
POPUP MENU
По време на възпроизвеждането,
натиснете този бутон, за да работите с
функциите на менюто на диска.
По време на възпроизвеждането, натиснете
този бутон, за да работите с функциите на
менюто на заглавието.
По време на възпроизвеждането, натиснете
този бутон, за да стартирате функциите на
изскачащото меню.
Управление на
възпроизвеждането на музика
Можете да управлявате възпроизвеждането
на музика на DVD, CD или USB устройство
за съхранение или на вашия компютър.
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на музика
1
4
2
3
1
2
AUDIO
SUBTITLE
5
6
ЦИФРОВИ бутони (Само за Audio CD(CD-DA)):
По време на възпроизвеждане на списък за
изпълнение, натиснете желания номер на запис.
Избраният запис се възпроизвежда.
Пропускане : По време на възпроизвеждане
натиснете бутона 3 или 4, за да се преместите
на предишния или следващия файл в списъка.
BONUS
3
HOME
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Бутон 5 : Спира изпълнение.
19
4
5
6
Бързо възпроизвеждане (Само за Audio CD(CD-DA)).
По време на възпроизвеждане натиснете бутона
3 или 4.
При всяко натискане на бутона 3 или 4,
скоростта на възпроизвеждане се променя.
Пауза : Пауза на изпълнение.
Муз.
TRACK 001
+
00:08 / 05:57
TRACK 005
TRACK 006
CD
" Пауза c Избор
04:27
04:07
03:41
03:17
03:35
Инструм ' Връщане
Песните се изпълняват в реда, в
който са били записани.
Изкл.
(
) Песен
Текущата песен се повтаря.
)Разбъркв.
Разбъркването възпроизвежда
песните в случаен ред.
(
TRACK 004
02:38
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Песен, Всички, Разбъркв. или Изкл..
3. Натиснете бутона v.
) Всички
02:38
TRACK 003
>Преместване < Регул. ' Връщане
TRACK 004
TRACK 002
02:38
Списък
1/6
Инструм
TRACK 001
Режим повтаряне ? Изкл. \05:57
Изв TRACK 002
TRACK 003
1/2 Страница
TRACK 001
TRACK 001
1. По време на възпроизвеждане на
списък натиснете бутона TOOLS.
(
1. За да преминете към Музикален списък,
натиснете бутона 5 или RETURN.
Екранът Музикален списък се появява.
Бутон 6 : Възпроизвежда избраното
изпълнение.
Повтаряне на Аудио CD (CDDA)/MP3
Списък за изпълнение
Повтарят се всички песни.
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
CD
a Смяна на у-во
c Избор
Инструм ( ) Скок стр. ' Връщане
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да
изберете желания запис и след това
натиснете ЖЪЛТО (C) бутон.
Над записа се появява отметка.
Повторете тази процедура, за да
изберете допълнителни записи.
3. За да премахнете запис от списъка,
отидете на записа и натиснете отново
ЖЪЛТО (C) бутон.
Отметката на записа се премахва.
4. Когато сте готови, натиснете бутона v.
Избраните от вас записи се появяват
отдясно на екрана.
Плейърът изпълнява първия запис.
5. За да промените списъка за изпълнение,
натиснете бутона 5 или RETURN, за
да се върнете в Музикалния списък.
Повторете стъпки 2, 3 и 4.
6. За да отмените списъка за изпълнение
и да се върнете в началния екран,
натиснете бутоните RETURN или EXIT.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Може да създадете до 99 записа на един Аудио CD (CD-DA).
`` Ако изтриете всички записи от списък за
изпълнение и после натиснете бутона v,
плейърът показва и изпълнява всички записи на диска.
20
Извличане
Позволява ви да копирате аудио файлове
от аудио компактдиск (CD-DA) на USB/
твърдо дисково устройство.
1. Отворете тавичката на диска. Поставете
аудио (CD-DA) диска в тавичката и я
затворете. Поставете USB устройство в
USB жака отпред на продукта.
2. В спрян режим натиснете бутоните
▲▼◄► за да изберете желания запис,
и след това натиснете ЖЪЛТО (C)
бутон. Над записа се появява отметка.
Повторете тази процедура, за да
изберете допълнителни записи.
3. За да премахнете запис от списъка,
отидете на записа и натиснете отново
бутона ЖЪЛТО (C).
Отметката на записа се премахва.
4. Когато сте готови, натиснете бутона
TOOLS, и изберете бутона Изв като
използвате бутоните ▲▼, и после
натиснете бутона v. Появява се
изскачащият екран Изв.
5. Използвайте бутоните ▲▼ за да
изберете устройството, където да
запаметите извлечения файл, и после
натиснете бутона v.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Не прекъсвайте връзката към устройството по
време на извличането.
6. Ако искате да отмените извличането на
записа, натиснете бутона v и изберете
Да. Изберете Не, за да продължите
извличането.
7. Когато извличането завърши, се
появява съобщението "Извличането е
завършено.". осле натиснете бутона
v, за да се върнете на екрана за
възпроизвеждане.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Възможно е тази функция да не се поддържа от
някои дискове.
`` На екрана Извличане можете също да изберете
Избор всички и Демаркиране всички
-- Използвайте Избор всички, за да изберете
всички записи. Това отменя избора на
индивидуални записи.
-- Използвайте Демаркиране всички, за да
демаркирате всички записи наведнъж.
диска Копиране в USB
Позволява ви да копирате съдържание с
видео/снимки/музика от диск с данни на
USB/твърдо дисково устройство.
1. Отворете тавичката на диска. Поставете
диска в тавичката и я затворете.
Поставете USB устройство в USB
жака отпред на продукта. Появява
се изскачащият прозорец на новото
устройство.
2. Натиснете бутона ▲, и после бутоните
◄►за да изберете Blu-ray, DVD или CD.
3. Използвайте бутоните ▲▼, за да
изберете Снимки, Видео, или Муз., и
после натиснете бутона v. Екранът
Снимки, Видео и Музика се появява и
показва съдържанието на устройството.
В зависимост от това как е подредено
съдържанието, ще видите папки,
индивидуални файлове или и двете.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Въпреки че плейърът ще покаже папки за всички
типове съдържание, той ще покаже файлове само
от типа, който сте избрали в стъпка 3. Например,
ако сте избрали Музика, ще можете да виждате
само музикални файлове. Можете да промените
този избор, като се върнете на екрана Снимки,
Видео и Музика и повторите стъпка 3.
4. В спрян режим използвайте бутоните
▲▼ ◄►, за да изберете ВИДЕО,
СНИМКИ или МҮЗ., и после натиснете
ЖЪЛТО (C) бутон. Отляво на желания
елемент се появява отметка.
5. Повторете стъпка 4, за да изберете
и отметнете допълнителни желани
елементи.
6. За да изтриете желан елемент от
списъка, натиснете отново ЖЪЛТИЯ (C)
бутон.
Отметката на желания елемент се
премахва.
7. Когато сте готови, натиснете бутона
TOOLS и после изберете Копиране
в USB, като използвате бутоните ▲▼,
и натиснете бутона v. Появява се
изскачащият прозорец Копиране на
USB.
8. Използвайте бутоните ▲▼ за да
изберете устройството, където да
съхраните копираните файлове, и
натиснете бутона v.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Не прекъсвайте връзката към устройството по
време на копирането.
9. Ако искате да отмените копирането,
натиснете бутона v и изберете
Да. Изберете Не, за да продължите
копирането.
10.Когато копирането завърши, се
появява съобщението "Копирането
е завършено.". Натиснете бутона
v за да се върнете на екрана за
възпроизвеждане.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Възможно е тази функция да не се поддържа от
някои дискове.
`` На екрана за копиране можете също да изберете
Избор всички и Демаркиране всички.
-- Изберете Избор всички за да изберете
всички записи. Това отменя избора на отделни
елементи.
-- Изберете Демаркиране всички за да
демаркирате всички записи наведнъж.
Възпроизвеждане на снимки
Можете да управлявате възпроизвеждането на
снимковото съдържание на DVD, CD или USB
устройство за съхранение или на вашия компютър.
Използване на менюто с
инструменти
По време на възпроизвеждане натиснете
бутона TOOLS
Приложение
Отстраняване на неизправности
Преди да поискате сервизно обслужване, пробвайте следните решения.
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Не могат да се
извършват операции чрез
дистанционното.
• Проверете батериите в дистанционното управление Може би трябва да се сменят.
• Работете с дистанционното от разстояние не повече от 6,1 м от плейъра.
• Извадете батериите и задръжте натиснати един или няколко бутона
в продължение на няколко минути, за да изразходвате енергията на
микропроцесора в дистанционното и да го нулирате. Поставете отново батериите
и се опитайте отново да работите с него.
Старт слайдшоу/
Стоп слайдшоу
Изберете, за да стартирате или
спрете слайдшоуто.
Фонова музика
Изберете това, ако искате да слушате
музика, докато гледате слайдшоу.
Дискът не се изпълнява.
Увеличение
Изберете, за да уголемите текущата
снимка. (Увеличаване до 4 пъти)
• Проверете дали дискът е поставен със страната на етикета нагоре.
• Проверете номера на регион на Blu-ray Disc/DVD диска.
Менюто на диска не се появява.
• Уверете се, че дискът има менюта.
Върти
Изберете това, ако искате да
завъртите текущата снимка. (Това ще
завърти снимката в посока на или
обратна на часовниковата стрелка.)
На екрана се появява
забранително съобщение.
• Това съобщение се появява при натискане на невалиден бутон.
• Софтуерът на Blu-ray диска/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли).
• Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън наличния диапазон.
Показва се информация за снимката.
Режимът на възпроизвеждане
се отличава от избрания в
менюто за настройка.
• Някои от функциите, избрани в менюто Настройка може да не работят правилно,
ако дискът не е кодиран със съответната функция.
Пропорциите на екрана не
могат да бъдат променени.
• Съотношението на екрана е фиксирано в Blu-ray / DVD диска.
• Това не е проблем на плейъра.
Няма аудио.
• Проверете дали сте избрали правилния Цифров изход в опциите на менюто Аудио.
Екранът е празен.
• Ако HDMI изходящият сигнал е зададен на разделителна способност, която вашият телевизор
не може да поддържа (например, 1080p), възможно е да не виждате картина на телевизора.
• Натиснете бутона ^ (на предния панел) за повече от 5 секунди, без диск в устройството.
Всички настройки се връщат към фабричните.
• Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от
потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Скорост
слайдшоу
Информация
Изберете, за да контролирате
скоростта на слайдшоуто.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Инструменти може да е
различно.
`` За да активирате функцията за фонова музика,
фото файлът трябва да се намира на същия
носител като този на музикалния файл.
Обаче качеството на звука може да се повлияе от
побитовата скорост на MP3 файла, размерът на
снимката и методът на кодиране.
`` Не може да уголемявате субтитрите и PG
графиката в режим на цял екран.
21
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Забравен PIN
• Натиснете бутона ^ (на предния панел) за повече от 5 секунди, без диск в устройството.
Всички настройки, включително и паролата, ще се върнат към фабричните
настройки. Не използвайте това, освен ако е абсолютно наложително.
• Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни
от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
В картината има шум или
изкривявания
• Проверете дали дискът не е замърсен или издраскан.
• Почистете диска.
Няма HDMI изход.
• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на плейъра.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p, 720p, 1080i или 1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI
изход.
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това
означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита
на съдържанието).
Ако срещнете други проблеми.
• Отидете на съдържанието и намерете раздела от ръководството с инструкции,
който съдържа обясненията по отношение на този проблем, и изпълнете
процедурата още веднъж.
• Ако проблемът все още не може да се разреши, се обърнете към най-близкия
упълномощен сервизен център на Samsung.
DLNA функция
Мога да виждам папки, споделени
чрез DLNA, но не и файловете.
• DLNA показва само файлове, които съответстват на категориите Изображение, Музика
и Филм. Файлове, които не съответстват на тези категории, не се показват.
Видеоклипът се възпроизвежда
насечено.
• Проверете дали мрежата е стабилна.
• Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата е претоварена.
• Безжичната връзка между съвместимото с DLNA устройство и плейъра е нестабилна.
Проверете връзката.
DLNA връзката между
компютъра и телевизора е
нестабилна.
• IP адресите в рамките на една подмрежа трябва да са уникални. Ако не е така,
IP интерференцията може да причини този феномен.
• Проверете дали няма активирана защитна стена.
Ако е така, деактивирайте я.
22
ПРОБЛЕМ
BD-LIVE
РЕШЕНИЕ
Не мога да се свърже към
сървъра на BD-LIVE.
• Проверете дали е успешна мрежовата връзка с функцията Състояние на мрежата.
• Проверете дали USB устройството с памет е свързано към плейъра.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере
услугите на BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни.
• Проверете дали менюто BD-LIVE интернет връзка е зададено на Разреши
(Всички).
• Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да
актуализирате до най-новия фърмуер.
При използване на услугата
BD-LIVE се появява грешка.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере
услугите на BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКИ
`` Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD
данните, ще бъдат изтрити.
Ремонт
Ако се свържете с нас за ремонт на плейъра, може да бъде начислена административна
такса, ако
1. Бъде повикан инженер в дома ви по ваша заявка и няма дефект в продукта.
2. Отнесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта.
Административната такса ще ви бъде съобщена, преди да направим домашно посещение
или преди да започнем ремонт на плейъра.
Препоръчваме да прочетете внимателно това ръководство, да потърсите решението
онлайн на www.samsung.com или да се свържете с център по обслужване на клиенти на
Samsung, преди да поискате ремонт на плейъра.
Спецификации
Общи
USB
HDMI
Аудио изход
Мрежа
-----
Тегло
1.0 кг
Размери
290 (Ш) X 221 (Д) X 39 (В) мм
Диапазон на работна температура
+5°C до +35°C
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
Тип A
USB 2.0
DC изход
5V 0.5A макс
Видео
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Аудио
PCM, побитов поток
Цифров аудио изход
Коаксиален
Ethernet
100BASE-TX терминал
Безжична LAN
Вграден
Защита
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Поддържано
Не се поддържат скорости на мрежата равни на или по-ниски от 10Mbps.
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на плейъра.
Теглото и размерите са приблизителни.
Бележки за съответствие и съвместимост
НЕ ВСИЧКИ дискове са съвместими
• При условията на описаните по-долу ограничения и отбелязаните в настоящото Ръководство,
включително в раздела за типове дискове и характеристики, типовете дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани, са: предварително записани комерсиални BD-ROM, DVD-VIDEO, и Аудио
CD (CD-DA) дискове; BD-RE/-R, DVD-RW/-R дискове и CD-RW/-R дискове.
• Дискове различни от изброените по-горе не могат и/или не са предназначени за
възпроизвеждане с този плейър. Някои от дисковете, изброени по-горе, е възможно да не могат
да се възпроизвеждат поради причините посочени по-долу.
• Samsung не може да гарантира, че този плейър ще възпроизведе всеки диск с лого BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R и CD-RW/-R, и този плейър е възможно да не
реагира на всички работни команди или да работи с всички функции на всеки диск. Тези и други
въпроси на съвместимостта и работата на плейъра със съществуващите формати на дискове са
възможни, защото:
-- Blu-ray форматът е нов и развиващ се формат и този плейър може да не работи с всички
функции на Blu-ray дисковете, тъй като някои функции е възможно да са по избор, възможно е
да са добавени допълнителни функции към Blu-ray формата след производството на плейъра, а
предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
-- не всички нови и съществуващи версии на дискови формати са поддържани от този плейър;
-- новите и съществуващите дискови формати е възможно да бъдат преразглеждани, променяни,
актуализирани, подобрявани и/или допълвани;
-- някои дискове се произвеждат по начин, който допуска специфична или ограничена работа
или функции по време на възпроизвеждане;
-- някои дискове с логото BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R и CDRW/-R все пак могат да бъдат нестандартни дискове;
-- възможно е някои дискове да не могат да бъдат възпроизвеждани в зависимост от физическото
им състояние или условията на записване;
-- възможно е да възникнат проблеми и грешки по време на създаването на Blu-ray, DVD и CD
софтуер и/или производството на дискове;
-- този плейър освен това работи по различен начин от стандартен DVD или друго аудио/видео
оборудване; и/или
-- по причини отбелязани в настоящото ръководство и по други причини, установени и обявени
от център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
• Ако срещнете проблеми със съвместимостта на дискове или работата на плейъра, обърнете се
към център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Можете също така да се свържете с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG за евентуално
обновяване на този плейър.
• За допълнителна информация относно ограниченията за възпроизвеждане и съвместимостта
на дисковете, вж. разделите "Предпазни мерки", "Преди да прочетете Ръководството за
потребителя", "Типове и характеристики на дискове", и "Преди възпроизвеждане" в това
ръководство.
23
• За Blu-ray диск плейъри с прогресивно сканиране : ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ
ПРЕДВИД, ЧЕ НЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ СА ИЗЦЯЛО
СЪВМЕСТИМИ С ТОВА УСТРОЙСТВО И Е ВЪЗМОЖНО В КАРТИНАТА ДА СЕ ПОЯВЯТ АРТЕФАКТИ.В
СЛУЧАИ НА ПРОБЛЕМИ В КАРТИНА С ПРОГРЕСИВНО СКАНИРАНЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОТРЕБИТЕЛЯТ
ДА ПРЕВКЛЮЧИ ВРЪЗКАТА КЪМ ИЗХОД "СТАНДАРТНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ". АКО ИМАТЕ
ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЪВМЕСТИМОСТТА НА ТЕЛЕВИЗОРА С ТОВА УСТРОЙСТВО, СВЪРЖЕТЕ СЕ С
НАШИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ.
Защита срещу копиране
• Тъй като AACS (Advanced Access Content System) е одобрена като система за защита на
съдържание за формата Blu-ray, подобна на използваната CSS (Content Scramble System) за
формата DVD, наложени са определени ограничения върху възпроизвеждането, изходящия
аналогов сигнал и др. на съдържание защитено с AACS.
Работата с този продукт и ограниченията върху него е възможно да бъдат различни, в
зависимост от времето на покупката, тъй като тези ограничения могат да бъдат приети и/или
променени от AACS след производството на продукта. Освен това, маркировката BD-ROM BD+
се използват допълнително като система за защита на Blu-ray формата, което налага определени
ограничения, включително ограничения върху възпроизвеждането, за съдържание защитено с
маркировката BD-ROM и/или BD+. За допълнителна информация относно AACS, BD-ROM Mark,
BD+ или този продукт, свържете се с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
• Много Blu-ray/DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Ето защо трябва да свържете вашето
устройство директно към вашия телевизор, а не към видеокасетофон. Свързването към видеокасетофон
води до деформиране на картината при Blu-ray/DVD дискове със защита срещу копиране.
• Съгласно законите за защита на авторското право на САЩ и законите за защита на авторското
право на други държави, неразрешеното записване, използване, показване, разпространение
или преработване на телевизионни програми, видео ленти, Blu-ray дискове, DVD дискове, CD
дискове и други материали може да ви изложи на гражданско и/или наказателна отговорност.
• Бележка за Cinavia : Този продукт използва технологията Cinavia, за да ограничи
използването на неоторизирани копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци.
Когато се засече забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже
съобщение и възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече
информация за технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация
за клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате допълнителна
информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с вашия пощенски адрес
на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance Corporation и е
защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и заявени патенти в САЩ и по
целия свят, както и от защита на авторското право и търговските тайни за определени
аспекти от такава технология. Cinavia е търговска марка на Verance Corporation.
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен
е инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Отказ от отговорност за мрежова услуга
Цялото съдържание и услуги, достъпни чрез това устройство, принадлежат на трети
лица и са защитени от законите за авторско право, патент, търговска марка и/или друга
интелектуална собственост. Такова съдържание и услуги се предоставят единствено за ваша
лична употреба с нетърговска цел. Нямате право да използвате съдържание или услуги
по начин, за който не сте упълномощени от собственика на съдържанието или доставчика
на услугата. Без да ограничава гореказаното, без изрично разрешение от собственика на
съответното съдържание или доставчика на съответната услуга нямате право да променяте,
копирате, преиздавате, зареждате, публикувате, предавате, превеждате, продавате,
създавате производни, експлоатирате или разпространявате по какъвто и да е начин или на
какъвто и да е носител съдържание или услуги, показвани чрез тази услуга.
ИНФОРМАЦИЯТА И УСЛУГИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е". SAMSUNG
НЕ ГАРАНТИРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ НИТО ИЗРИЧНО, НИТО
КОСВЕНО, ЗА НИКАКВА ЦЕЛ. SAMSUNG ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ
ГАРАНЦИИ , ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ
ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА,
ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА НИКАКВО
СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УКЛУГА, ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, SAMSUNG НЕ Е ЗАДЪЛЖЕН, ПО ДОГОВОР
ИЛИ ПО ЗАКОН, ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ОСОБЕНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ
ЩЕТИ, АДВОКАТСКИ ТАКСИ, РАЗХОДИ ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ
ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В, ИЛИ ПРОИЗТЕКЛА ОТ
УПОТРЕБАТА НА НЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГА ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ АКО
Е ПОСЪВЕТВАНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.
Услугите от трети лица могат да бъдат преустановени или прекъснати по всяко време и
Samsung не прави никакви изявления и не гарантира, че дадено съдържание или услуга
ще останат достъпни за какъвто и да било период от време. Съдържанието и услугите се
предават от трети лица чрез мрежи и предавателни устройства, над които Samsung няма
контрол. Без да ограничава общия характер на тази декларация за отказ от отговорност,
Samsung изрично прави отказ от отговорност за каквото и да било прекъсване или
забавяне на съдържание или услуга, достъпни чрез това устройство.
Samsung не носи отговорност и няма задължението да обслужва клиентите по отношение
на съдържанието и услугите. Всякакви въпроси или искания за обслужване по отношение
на съдържание или услуги трябва да се отправят директно към съответните доставчици на
съдържание или услуги.
Лиценз
• Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или
нейни филиали. Други имена може да са търговски марки на
съответните притежатели.
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. “Dolby” и символът
двойно-D са запазени марки на Dolby Laboratories.
• За патенти за DTS вж. http://patents.dts.com. Произведено под лиценз
от DTS Licensing Limited. DTS, символът и DTS заедно със символа
са регистрирани търговски марки и DTS 2.0+Digital Out е търговска
марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.
2.0+Digital Out
• DivX
-- ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров формат, създаден от DivX,
LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX
Certified® устройство, което е преминало строги изпитания, за да се гарантира, че
възпроизвежда DivX видео. Посетете divx.com за повече информация и софтуерни
инструменти за преобразуване на файлове в DivX видеоклипове..
-- ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да бъде
регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX Video-on-Demand (VOD)
съдържание. За да получите регистрационния код, намерете раздел DivX VOD
в менюто за настройки на устройството. Отидете на vod.divx.com за повече
информация за това как да завършите вашата регистрация.
-- DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до HD 1080p, включително
премийно съдържание.
DivX®, DivX Certified® и асоциираните логота са търговски марки на Rovi
Corporation или нейни филиали и се използват под лиценз.
Покрива се от един или повече от следните патенти на САЩ: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и
логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.
• Бележката за лиценза за отворен код
-- В случай на използване на софтуер с отворен код, лицензите за отворен код са
налични от менюто на продукта.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ и логотата са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
• DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки,
марки за услуги или марки за сертифициране на Digital Living
Network Alliance.
Препоръка - само за ЕС
• С това Samsung Electronics декларира, че този BD Player отговаря
на основните изисквания и други съответни условия на Директива
1999/5/EC.
Официалната Декларация за съответствие може да се намери на http://
www.samsung.com, отидете на Поддръжка> Поддръжка на продукт и въведете
името на модела в полето за търсене.
С този уред може да се работи във всички страни на ЕС.
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра
за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
AUSTRIA
Area
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , share cost tariff
062 SAMSUNG (062 726 786)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/bg
www.samsung.com/hr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със
самостоятелни системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че
батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края
на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или
Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива
в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества
могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната
употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите
видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална
система за безплатно връщане на батерии.
Пкрсапвлиолантоа цтироентинриаян меу н жа иивзодте л
ието след края на (Отпадъци, представляващи електрическо и
електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи
за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали,
означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки,
USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече
експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги
предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на
други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно
изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност
за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са
закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат
подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за
рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят
условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности
не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement