Samsung BD-F5100 Ръководство за употреба

Samsung BD-F5100 Ръководство за употреба
BD-F5100
Disc Playerul Blu-ray™
manual de utilizare
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru service mai complet, înregistraţi
produsul la adresa
www.samsung.com/register
ROMÂNĂ
Informaţii privind siguranţa
Avertisment
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU SPATELE).
NU EXISTĂ ÎN INTERIOR PIESE CE POT FI ÎNLOCUITE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU
SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
PERICOL DE ELECTROCUTARE
A NU SE DESCHIDE
Simbolul indică “voltaj ridicat” în
interiorul produsului, care prezintă
riscul şocurilor electrice sau al rănirii
personale.
ATENŢIE : PENTRU A REDUCE RISCUL
DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI
CAPACUL (SAU SPATELE). ÎN
INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CE POT
FI ÎNLOCUITE DE CĂTRE UTILIZATOR.
PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
Nu instalaţi acest echipament într-un spaţiu închis,
cum ar fi un sertar sau un spaţiu similar.
AVERTISMENT
Pentru a preveni defecţiuni ce ar putea cauza
un incendiu sau şocuri electrice, nu expuneţi
aparatul la ploaie sau umezeală.
ATENŢIE
Disc Playerul Blu-ray UTILIZEAZĂ O RAZĂ
LASER INVIZIBILĂ, CARE POATE CAUZA
EXPUNERI PERICULOASE LA RADIAŢII, DACĂ
ESTE REDIRECŢIONATĂ. ASIGURAŢI-VĂ CĂ
UTILIZAŢI Disc Playerul Blu-ray CORECT, DUPĂ
INSTRUCŢIUNI.
ATENŢIE
ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER.
UTILIZAREA COMENZILOR, REGLAJELOR SAU
PROCEDURILOR ÎN ALTE MODURI DECÂT CELE
SPECIFICATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT POATE
DUCE LA EXPUNEREA LA RADIAŢII PERICULOASE.
NU DESFACEŢI CAPACELE ŞI NU REPARAŢI
PERSONAL APARATUL. PENTRU SERVICE,
2
Acest simbol indică instrucţiuni
importante referitoare la produs.
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
Acest produs respectă normele CE, dacă sunt
utilizate cabluri şi mufe ecranate pentru conectarea
la alte echipamente. Pentru a preveni interferenţele
electromagnetice cu aparatele electrice, cum ar
fi radiouri şi televizoare, utilizaţi cabluri şi mufe
ecranate pentru conectarea la alte echipamente.
OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ
Conductorul de alimentare de la reţea al acestui
echipament este prevăzut cu un ştecher
încapsulat, care conţine o siguranţă. Valoarea
siguranţei este afişată pe partea cu pini a
ştecherului.
Dacă siguranţa trebuie înlocuită, trebuie
să utilizaţi o siguranţă de acelaşi voltaj, în
conformitate cu BS1362.
Nu utilizaţi ştecherul dacă capacul siguranţei
(în cazul în care acesta este detaşabil) nu
este montat. Dacă trebuie să înlocuiţi capacul
siguranţei, trebuie ca acesta să aibă aceeaşi
culoare ca partea cu pini a conectorului.
Capacele de schimb sunt disponibile de
la furnizorul dvs. Dacă ştecherul nu este
compatibil cu prizele din casă sau dacă cablul
nu este suficient de lung pentru a ajunge la o
priză, trebuie să obţineţi un prelungitor aprobat
sau să vă adresaţi furnizorului pentru asistenţă.
Cu toate acestea, dacă sunteţi nevoiţi să
schimbaţi ştecherul, scoateţi siguranţa şi apoi
casaţi ştecherul conform reglementărilor în
vigoare. Nu conectaţi ştecherul la o priză de
curent dacă există risc de electrocutare din
cauza unui cablu deteriorat.
Pentru a deconecta aparatul de la reţea, trebuie
să scoateţi ştecherul din priză. Priza trebuie să
fie funcţională şi uşor accesibilă.
Produsul care însoţeşte acest manual de
utilizare este licenţiat sub anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale anumitor terţi.
PRODUS LASERDE CLASA 1
Acest player de CD-uri este clasificat ca produs
LASER DE CLASA 1. Utilizarea comenzilor, a
reglajelor sau executarea altor proceduri decât
cele specificate în prezentul document poate
cauza expunerea la radiaţii periculoase.
ATENŢIE :
• RADIAŢII LASER DE CLASA 3B VIZIBLE
ŞI INVIZIBILE LA DESCHIDERE. EVITAŢI
EXPUNEREA LA FASCICULUL LASER (IEC
60825-1)
• ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER.
UTILIZAREA COMENZILOR, REGLAJELOR
SAU PROCEDURILOR ÎN ALTE MODURI
DECÂT CELE SPECIFICATE ÎN PREZENTUL
DOCUMENT POATE DUCE LA EXPUNEREA
LA RADIAŢII PERICULOASE. NU DESFACEŢI
CAPACUL ŞI NU REPARAŢI PERSONAL
APARATUL. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Măsuri de precauţie
Instrucţiuni importante privind
siguranţa
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare
înainte de a utiliza aparatul. Respectaţi
toate instrucţiunile de siguranţă de mai jos.
Păstraţi la îndemână aceste instrucţiuni de
utilizare, pentru a le putea consulta în viitor.
1.
2.
3.
4.
5.
Citiţi aceste instrucţiuni.
Reţineţi aceste instrucţiuni.
Reţineţi toate avertismentele.
Respectaţi toate instrucţiunile.
Nu utilizaţi acest aparat în apropierea
apei.
6. Curăţaţi doar cu o cârpă uscată.
7. Nu obturaţi orificiile de aerisire. Instalaţi
în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
8. Nu instalaţi playerul lângă surse de
căldură, cum ar fi radiatoare, cuptoare,
plite sau alte aparate (inclusiv receivere
AV) generatoare de căldură.
9. Nu încălcaţi restricţiile impuse de
ştecherul polarizat sau cu împământare.
Un ştecher polarizat are două borne,
dintre care una mai lată şi cealaltă mai
subţire. Un ştecher cu împământare
are două borne şi un al treilea contact.
Borna lată sau al treilea contact sunt
destinate siguranţei dvs. Dacă ştecherul
furnizat nu corespunde cu tipul dvs. de
priză, adresaţi-vă unui electrician pentru
înlocuirea prizei vechi.
10. Nu călcaţi pe cablul de alimentare şi aveţi
grijă să nu deterioraţi cablul în dreptul
prizelor, prelungitoarelor sau la ieşirea din
aparat.
11. Utilizaţi doar echipamente suplimentare/
accesorii recomandate de producător.
12. Fixaţi aparatul doar
pe un stativ, trepied
sau suport indicat de
fabricant sau furnizat
împreună cu aparatul.
Atunci când utilizaţi
o masă mobilă, aveţi
grijă când mutaţi aparatul împreună cu
aceasta, pentru a evita rănirea cauzată
de o eventuală alunecare a acestora.
13. Deconectaţi aparatul de la priză în timpul
furtunilor cu descărcări electrice sau atunci
când nu este utilizat pentru perioade mari
de timp.
14. Pentru orice chestiuni referitoare la
service, adresaţi-vă personalului
calificat. Service-ul este obligatoriu
atunci când aparatul s-a defectat, ca în
cazul defecţiunii cablului de alimentare
sau a prizei, dacă a intrat lichid sau au
căzut obiecte în aparat, dacă aparatul
a fost expus la ploaie sau umezeală, nu
funcţionează normal sau a fost scăpat.
Stocarea şi utilizarea discurilor
• Manevrarea discurilor
-- Amprentele sau zgârieturile
de pe disc pot reduce
calitatea sunetului şi a
imaginii sau pot duce la omiterea unor
conţinuturi înregistrare pe disc.
-- Evitaţi să atingeţi suprafaţa discului pe care
au fost înregistrate date.
-- Manevraţi discul utilizând marginile acestuia,
astfel încât să nu rămână amprente pe
suprafaţa discului.
-- Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
• Curăţarea discurilor
-- Dacă există amprente sau praf pe disc,
curăţaţi-l cu un detergent
diluat în apă, ştergând
suprafaţa discului cu o cârpă
moale.
-- Atunci când curăţaţi discul,
ştergeţi cu atenţie dinspre
interior către exterior.
• Stocarea pe disc
`` Feriţi discul de razele soarelui.
`` Păstraţi într-un loc uscat şi aerisit.
`` Păstraţi-l într-un suport de protecţie curat
şi depozitaţi-l în poziţie verticală.
Măsuri de precauţie privind
manevrarea
• Nu expuneţi acest aparat la situaţii în care este
posibilă scurgerea de lichid sau împroşcarea cu
lichid. Nu aşezaţi obiecte umplute cu lichid, cum
ar fi vazele, pe aparat.
• Pentru a opri complet echipamentul, trebuie să
scoateţi ştecherul din priză.
De aceea, priza trebuie să fie accesibilă în orice
moment.
• Nu introduceţi mai multe dispozitive electrice în
aceeaşi priză. Supraîncărcarea unei prize poate
duce la încălzire excesivă şi ar putea cauza un
incendiu.
• Întreţinerea carcasei.
-- Înainte de a conecta alte componente la acest
player, asiguraţi-vă în prealabil că le-aţi oprit.
-- Dacă mutaţi brusc aparatul dintr-un loc rece
într-unul cald, se poate crea condens pe
piesele funcţionale şi pe lentile, ducând la
o redare anormală a discului. Dacă apare
această situaţie, aşteptaţi două ore înainte de
a conecta cablul de alimentare la priză. Apoi
introduceţi discul şi încercaţi să-l redaţi din
nou.
• Dacă produsul emite sunete anormale sau
produce un miros de ars sau fum, opriţi imediat
aparatul şi scoateţi-l din priză. Apoi contactaţi
cel mai apropiat centru de asistenţă tehnică. Nu
folosiţi aparatul. Folosirea aparatului în această
stare poate duce la producerea unui incendiu
sau la electrocutare.
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Toate drepturile rezervate; Acest manual de
utilizare nu poate fi reprodus sau copiat fără
permisiunea prealabilă a Samsung Electronics
Co.,Ltd.
Conţinutul
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Audio.......................................................... 10
Măsuri de precauţie...................................... 2
Sistem........................................................ 12
Avertisment.................................................. 2
Stocarea şi utilizarea discurilor...................... 3
Măsuri de precauţie privind manevrarea........ 3
Reţea......................................................... 11
Limbă......................................................... 13
Securitate................................................... 13
Copyright..................................................... 3
General....................................................... 13
INIŢIERE
MEDIA PLAY
Sigle ale discurilor care pot fi redate cu
ajutorul playerului.......................................... 4
Redarea fişierelor de pe un
Înainte de a folosi manualul de utilizare......... 4
Accesorii...................................................... 6
Panou frontal................................................ 6
Panoul din spate........................................... 6
Telecomandă................................................ 7
CONEXIUNI
Conectarea la un televizor............................. 7
Conectarea la un sistem audio...................... 8
Conectarea la un router de reţea.................. 8
SETĂRI
Asistenţă.................................................... 13
Redarea unui disc comercial....................... 14
dispozitiv USB............................................ 14
Redarea unui disc cu conţinut înregistrat de
utilizator...................................................... 15
Redarea conţinutului de pe PC................... 15
Controlul redării video................................. 15
Controlul redării muzicii............................... 16
Redarea conţinuturilor foto.......................... 17
ANEXĂ
Depanare.................................................... 17
Specificaţii.................................................. 19
Procedura de configurare iniţială................... 9
Navigarea prin meniuri.................................. 9
Accesarea meniului de setări........................ 9
Ecran............................................................ 9
3
Iniţiere
Cod regiune
Înainte de a folosi manualul de utilizare
Tipuri de discuri şi conţinuturi pe care le poate reda playerul dvs.
Suport
Tip disc
Disc Blu-ray Disc
VIDEO
MUZICĂ
FOTO
✎✎ NOTĂ
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detalii
Disc BD-ROM sau BD-RE/-R înregistrat în formatul BD-RE.
Discuri DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost
înregistrate şi finalizate.Suporturi care conţin fişiere DivX, MKV sau
MP4.
Muzica înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau
pe suporturi de stocare USB, care conţin fişiere MP3 sau WMA.
Fotografii înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
sau pe suporturi de stocare USB, care conţin fişiere JPEG.
`` Este posibil ca playerul să nu poată reda anumite discuri CD-RW/-R şi DVD-R, din cauza tipului de disc
sau a condiţiilor de înregistrare.
`` Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format video DVD, acesta nu va putea fi
redat.
`` Playerul dvs. nu va reda conţinuturile care au fost înregistrate pe un disc DVD-R la o rată de biţi mai mare
de 10 Mbps.
`` Playerul dvs. nu va reda conţinuturile care au fost înregistrate pe un disc BD-R sau pe un dispozitiv USB la
o rată de biţi mai mare de 25 Mbps.
`` Este posibil ca operaţiile de redare să nu fie disponibile pe anumite tipuri de discuri sau în utilizării
anumitor funcţii, cum ar fi modificarea unghiului şi a proporţiilor dimensiunilor. Informaţiile suplimentare
despre discuri sunt afişate pe carcasa acestora. Consultaţi-le dacă este cazul.
`` Când este redat un titlu BD-J, încărcarea poate dura mai mult decât la un titlu normal, sau unele funcţii
pot opera mai lent.
Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le poate reda
• HD DVD
• Discuri DVD-ROM/
PD/MV etc.
4
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(cu excepţia stratului
CD)
• DVD-RW (modul VR)
• Discuri DVD-R de
3,9 GB create pe
• CVD/CD-ROM/CDV/
calculator.
CD-G/CD-I/LD (discurile
CD-G redau doar pista
audio, nu şi imaginile.)
Player-ele şi discurile sunt codificate în funcţie
de regiune.
Aceste coduri regionale trebuie să
corespundă pentru a putea fi redat discul.
Dacă nu corespund codurile, discul nu poate
fi redat.
Numărul regional pentru acest player este
afişat pe panoul superior.
Tip disc
Disc Bluray
DVD-VIDEO
Cod
regiune
Sigle ale discurilor care pot fi
redate cu ajutorul playerului
Disc Blu-ray
BD-LIVE
DivX
Sistem de transmisie
PAL în Marea Britanie,
Franţa, Germania etc.
Zonă
A
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan, Hong
Kong şi Asia de Sud-Est.
B
Europa, Groenlanda, Teritoriile
franceze, Orientul mijlociu, Africa,
Australia şi noua Zeelandă
C
India, China, Rusia, Asia
Centrală şi de Sud.
1
Statele Unite ale Americii,
teritoriile SUA şi Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa de sud,
Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de sud,
America Centrală, Australia,
Noua Zeelandă, Insulele
Pacifice, Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
cea mai mare parte a Africii,
Coreea de Nord, Mongolia
6
China
Formate acceptate
Note cu privire la conexiunea USB
• Playerul dvs. acceptă suporturile de stocare
USB, playere MP3, camere digitale şi
cititoare de carduri USB.
• Playerul nu acceptă nume de foldere sau
fişiere cu o lungime mai mare de 128 de
caractere
• Este posibil ca anumite dispozitive USB/
HDD Extern/camere digitale să nu fie
compatibile cu produsul.
• Playerul dvs. acceptă sistemele de fişiere
FAT16, FAT32 şi NTFS.
• Conectaţi dispozitivele USB direct la portul
USB al playerului. Conectarea prin intermediul
unui cablu USB poate genera probleme de
compatibilitate.
• Inserarea mai multor dispozitive de memorie
într-un cititor de carduri cu mai multe
sloturi ar putea determina funcţionarea
necorespunzătoare a cititorului.
• Playerul nu acceptă protocolul PTP.
• Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timpul
unui proces de „încărcare”.
• Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu
atât întârzierea afişării este mai mare.
• Acest player nu poate reda fişiere MP3 cu DRM (Digital Rights Management) descărcate de
pe site-uri comerciale.
• Aparatul dvs. acceptă doar materiale video înregistrate cu o rată mai mică de 30 de cadre
pe secundă. (cadre pe secundă).
• Aparatul dvs., acceptă doar dispozitivele USB Mass Storage (MSC), cum sunt unităţile
thumb şi unităţile HDD prin USB. (HUB nu este acceptat.)
• Anumite dispozitive HDD prin USB, cititoare multi-card şi unităţi thumb ar putea să nu fie
compatibile cu acest player.
• Dacă pentru un dispozitiv USB este necesară alimentarea suplimentară, acesta ar putea fi
limitat de echipamentul de siguranţă al circuitului.
• Dacă redarea dintr-o unitate HDD prin USB este instabilă, asiguraţi o alimentare suplimentară
prin conectarea unităţii HDD la o priză.
Dacă problema persistă, contactaţi producătorul dispozitivului HDD USB.
• Trebuie să eliminaţi dispozitivul de stocare USB utilizând funcţia "Safely Remove USB"
pentru a preveni deteriorarea memoriei USB.
Apăsaţi butonul HOME pentru a accesa ecranul principal, apăsaţi butonul GALBEN (C) şi
apoi apăsaţi butonul v.
• SAMSUNG nu îşi asumă responsabilitatea pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor.
• Playerul nu acceptă fişiere comprimate în format NTFS, fişiere sparse sau fişiere criptate.
• Puteţi repara sau formate un dispozitiv USB utilizând PC-ul desktop. (doar pentru sistemul de
operare MS-Windows)
Suport pentru fişiere audio
Extensie fişier
Container
*.avi
AVI
Codec video
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Codec audio
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Rezoluţie
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
ƒƒ Limitări
-- Chiar dacă fişierul este codat cu un codec acceptat menţionat mai sus, este posibil ca
acesta să nu poată fi redat dacă are o problemă de conţinut.
-- Redarea normală nu este garantată dacă informaţiile din containerul fişierului sunt
incorecte sau fişierul este corupt.
-- Fişierele cu o rată de biţi/cadre mai ridicată ar putea avea întreruperi la redarea audio/
video.
-- Funcţia de căutare (omitere) nu este disponibilă dacă tabelul index al fişierului este corupt.
ƒƒ Decodor video
-- Acceptă maxim H.264 Level 4.1 şi AVCHD
-- Nu acceptă H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Sub 1280 x 720: 60 cadre max
Peste 1280 x 720: 30 cadre max
-- Nu acceptă GMC 2 sau superior
ƒƒ Decodor audio
-- Acceptă WMA 7, 8, 9 şi STD
-- Nu acceptă rata de eşantionare WMA de 22050Hz mono
-- AAC: Rată de eşantionare maximă: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2,
96) Rată de biţi maximă: 320kbps.
Suport pentru fişiere audio
Extensie fişier
*.mp3
*.wma
Container
MP3
Codec audio
Interval de acceptare
WMA
* Rate de eşantionare (în kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
* Rate de biţi - Toate ratele de biţi din intervalul
5kbps - 384kbps
MP3
WMA
-
Suport pentru fişiere de imagini
Extensie fişier
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Tip
Rezoluţie
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
5
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
Panou frontal
• Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD. În mod obişnuit, aceste discuri sunt
înregistrate şi utilizate în camere video.
• Formatul AVCHD este un format pentru camere video digitale de înaltă definiţie.
• Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile cu o mai mare eficienţă decât formatul
convenţional.
• Unele discuri AVCHD utilizează formatul „x.v.Color”. Acest player poate reda discuri AVCHD,
care utilizează formatul „x.v.Color”.
• „x.v.Color” este marcă comercială a Sony Corporation.
• „AVCHD” şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
şi Sony Corporation.
BUTONUL REDARE/PAUZĂ
BUTONUL OPRIRE
BUTON DESCHIDERE / ÎNCHIDERE
BUTONUL ELIMENTARE
✎✎ NOTĂ
`` S-ar putea ca unele discuri AVCHD să nu poată fi redate, în funcţie de starea înregistrării.
Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
`` Formatul „x.v.Color” asigură o gamă mai largă de culori faţă de discurile obişnuite pentru camere video cu
DVD.
`` Puteţi realiza upgrade pentru software cu ajutorul mufei gazdei USB doar utilizând un stick de memorie flash USB.
Accesorii
✎✎ NOTĂ
În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.
BONUS
VIEW
6
Manualul utilizatorului
GAZDĂ USB
`` Atunci când playerul afişează meniul discului Blu-ray, nu puteţi începe redarea filmului apăsând butonul de
redare de pe telecomandă sau de pe player. Pentru a reda filmul, trebuie să selecţi opţiunile Redare film
sau Start din meniul discului, după care să apăsaţi pe butonul v.
AUDIO
Baterii pentru telecomandă
(tip AAA)
SERTAR PENTRU DISCURI
SENZOR DE TELECOMANDĂ
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
`` Puteţi realiza upgrade pentru software cu ajutorul mufei gazdei USB doar utilizând un stick de memorie flash USB.
Panoul din spate
FULL
SCREEN
Telecomandă
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Conexiuni
Telecomandă
Prezentarea generală a telecomenzii
Porneşte şi opreşte playerul.
Porneşte şi opreşte televizorul.
După setare, vă permite să setaţi sursa de
intrare pe televizor.
Pentru reglarea volumului televizorului.
Pentru a deschide şi închide sertarul pentru
discuri.
Conectarea la un televizor
Conectaţi un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire HDMI din spatele aparatului la
mufa de intrare HDMI a televizorului.
-- Nu conectaţi cablul de alimentare până când nu realizaţi toate celelalte conexiuni.
-- Atunci când doriţi să schimbaţi conexiunile, opriţi toate dispozitivele înainte de a începe.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a seta
opţiunile.
Utilizaţi acest buton pentru a intra în meniul
discului.
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau înainte.
Utilizaţi pentru a intra în meniul Popup/
meniul Titlu.
Apăsaţi pe aceste butoane pentru a căuta
înapoi sau înainte.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea unui disc.
Apăsaţi pentru a vă deplasa la meniul
principal.
Apăsaţi pe acest buton pentru a comuta
limba de subtitrare a discului Blu-ray sau a
DVD-ului.
Apăsaţi pe acest buton pentru a opri un disc.
Apăsaţi pe acest buton pentru a reda un disc.
Utilizaţi acest buton pentru a accesa diferitele
funcţii audio de pe un disc (Blu-ray/DVD).
Apăsaţi acest buton pentru a utiliza meniul
Instr..
Utilizaţi acest buton pentru a afişa informaţii
în timpul redării unui disc Blu-ray/DVD.
Utilizaţi acest buton pentru a selecta elemente
de meniu şi schimba valoarea din meniu.
Apăsaţi acest buton pentru a ieşi din
meniu.
Reveniţi la meniul anterior.
Aceste butoane sunt utilizate atât pentru meniurile
playerului, cât şi pentru câteva funcţii ale discurilor Blu-ray.
Apăsaţi pentru a utiliza funcţia pentru
ecran complet. La redarea discurilor
Bluray/DVD acest buton nu este activ.
Apăsaţi pentru a utiliza funcţia bonusview.
Vă permite să repetaţit A-B disc.
Introducerea bateriilor
Audio
Video
Vă permite să repetaţi un titlu, un capitol, o
melodie sau un disc.
✎ NOTĂ
▪ Dacă telecomanda nu funcţionează corespunzător:
• Verificaţi polaritatea (+/–) a bateriilor.
• Verificaţi dacă nu s-au descărcat bateriile.
• Asiguraţi-vă că senzorul telecomenzii nu este obturat de obstacole.
• Verificaţi dacă în raza telecomenzii există sisteme de iluminat fluorescente.
! ATENŢIE
▪ Reciclaţi bateriile conform reglementărilor locale referitoare la mediu. Nu aruncaţi bateriile împreună cu gunoiul menajer.
✎✎ NOTĂ
`` Dacă utilizaţi un cablu HDMI-DVI pentru a vă conecta la echipamentul de afişare, trebuie să conectaţi şi
mufa Digital Audio Out a aparatului la un sistem audio pentru a auzi sunetul.
`` Cablul HDMI transmite sunet şi imagini digitale, astfel că nu este nevoie să conectaţi un cablu audio.
`` În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze. Faceţi
referire la manualul de utilizare al televizorului.
`` Când conectaţi playerul la televizor prin cablul HDMI, sau când în conectaţi pentru prima dată la un televizor
nou şi în porniţi, playerul setează automat rezoluţia de ieşire HDMI la cea mai mare rezoluţie acceptată de
televizor.
`` Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, dezactivaţi opţiunea Culoare profundă
HDMI din meniu.
`` Pentru a viziona filme în modul de ieşire HDMI 720p, 1080i sau 1080p, trebuie să utilizaţi un cablu HDMI
de mare viteză (categoria 2).
`` HDMI emite doar un semnal pur digital către televizor.
Dacă televizorul dvs. nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran apare o
imagine neclară.
7
Conectarea la un sistem audio
Conectarea la un router de reţea
Puteţi conecta playerul Blu-ray la un sistem audio, utilizând una din cele trei metode ilustrate
mai jos.
-- Nu conectaţi cablul de alimentare până când nu realizaţi toate celelalte conexiuni.
-- Atunci când doriţi să schimbaţi conexiunile, opriţi toate dispozitivele înainte de a începe.
Metoda 1 Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI
Puteţi conecta playerul la routerul dvs. de reţea utilizând una din metodele ilustrate mai jos.
Pentru a utiliza funcţia DLNA, trebuie să conectaţi PC-ul la reţea aşa cum este indicat în
imagine.
Reţea prin cablu
• Conectaţi un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire HDMI din spatele aparatului la
mufa de intrare HDMI a receiverului.
• Calitate optimă (Recomandat)
Metoda 2 Conectarea la un receiver AV cu decodor Dolby Digital sau DTS
• Cu ajutorul unui cablu digital coaxial (nu este inclus), conectaţi mufa de ieşire coaxială Audio
Digital a aparatului la mufa de intrare optică coaxială a receiverului.
• Calitate bună
• Atunci când ieşirea digitală este setată la PCM veţi auzi sunetul doar prin cele două boxe frontale.
Metoda 1
Audio
Sau
Router
Modem
Broadband
Metoda 2
Audio
Modem Broadband
(cu router integrat)
Serviciu
Broadband
Serviciu
Broadband
✎✎ NOTĂ
`` S-ar putea ca accesul la server-ul cu actualizări Samsung să nu fie permis, în funcţie de routerul utilizat
sau de politica furnizorului de servicii Internet. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de
servicii internet.
`` Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugaţi să utilizeze un router pentru realizarea conexiunii de reţea.
8
Setări
Procedura de configurare iniţială
de 5 minute fără a-l utiliza, pe televizor va
apărea un screen saver. Dacă lăsaţi playerul în
modul screen saver mai mult de 25 de minute,
acesta se va opri automat din funcţionare.
• Ecranul principal nu va fi afişat dacă nu
configuraţi setările iniţiale.
• Afişajul de pe ecran pentru acest aparat se poate
modifica după actualizarea versiunii de software.
• Etapele de acces pot diferi în funcţie de meniul
selectat.
• După finalizarea procesului de încărcare executat
de aparat,Butoanele de pe panou şi telecomanda
pot fi acţionate.
Procedura de setare iniţială vă permite să setaţi
limbile pentru OSD şi meniu, să configuraţi
conexiunea la reţeaua de acasă, să selectaţi
raportul imaginii (dimensiunea şi formatul
ecranului) corect pentru televizorul dvs.
✎✎ NOTĂ
`` Meniul principal nu va apărea dacă nu
configuraţi setările iniţiale, cu excepţia cazului
menţionat mai jos.
`` Dacă apăsaţi pe butonul ALBASTRU (D)
în timpul configurării reţelei, puteţi accesa
meniul principal chiar dacă reţeaua nu a fost
configurată încă.
`` Atunci când reveniţi la meniul principal, modul
de afişare pe întregul ecran va fi anulat în mod
automat.
`` Dacă doriţi reafişarea ecranului pentru setările
iniţiale, pentru a modifica aceste setări, ţineţi
apăsat butonul @ de pe panoul frontal al
aparatului pentru mai mult de 5 secunde,
atunci când nu este introdus niciun disc. Acest
lucru va reseta playerul la setările implicite.
`` După finalizarea procesului de încărcare executat
de aparat, puteţi utiliza funcţia HDMI-CEC.
`` Dacă doriţi să utilizaţi o funcţie Anynet+(HDMICEC), urmaţi instrucţiunile de mai jos.1)Conectaţi
playerul la un televizor Samsung compatibil
Anynet+(HDMI-CEC) cu ajutorul unui cablu HDMI.
2) Setaţi funcţia Anynet+(HDMI-CEC) la Activat
atât pentru televizor cât şi pentru player. 3) Setaţi
televizorul pe procedura de configurare iniţială.
`` Dacă lăsaţi playerul în modul oprire mai mult
Navigarea prin meniuri
AUDIO
HOME
2
4
REPEAT
REPEAT
FULL
Butonul HOME : Apăsaţi pentru a vă deplasa
la meniul principal.
VIEW
A-B
SCREEN
2
Butonul RETURN : Reveniţi la meniul
anterior.
3
Butonul v (ENTER)/DIRECŢIE :
Deplasaţi cursorul sau selectaţi un element.
Activaţi elementul selectat.
Confirmaţi o setare.
4
Butonul EXIT : Apăsaţi acest buton pentru a
ieşi din meniul curent.
• Meniul principal
6
1
Videos
Photos
Music
Settings
2
5
4
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
App 3
2
Selectează Settings.
3
Afişează butoanele disponibile.
4
Selectează aplicaţiile.
5
Selectează Videos.
6
Selectează Photos.
`` Pentru opţiunile pentru filme, fotografii şi
muzică trebuie să fie introdus un disc în player
sau să conectaţi la acesta o unitate de stocare
USB flash.
3
BONUS
Selectează Music.
✎✎ NOTĂ
SUBTITLE
1
1
1
App 4
d View Devices " Enter
3
Accesarea meniului de setări
Pentru a accesa meniul şi sub-meniurile de
setări, urmaţi aceşti paşi :
1. Apăsaţi butonul POWER.
Va apărea meniul principal.
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a
selecta Settings, apoi apăsaţi butonul v.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
sub-meniul dorit, apoi apăsaţi pe butonul
v.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
elementul dorită, apoi apăsaţi pe butonul
v.
5. Apăsaţi pe butonul EXIT pentru a ieşi din
meniu.
✎NOTĂ
`` Etapele de acces pot diferi în funcţie de meniul
selectat.Afişajul de pe ecran pentru acest
aparat se poate modifica după actualizarea
versiunii de software.
Ecran
Puteţi configura diverse opţiuni de afişaj, cum
ar fi raportul dimensiunilor, rezoluţia etc.
Aspect TV
În funcţie de tipul televizorului pe care îl aveţi,
puteţi regla setarea pentru dimensiunile ecranului.
✎✎ NOTĂ
`` În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele
proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
`` Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor
diferită faţă de cea a televizorului dvs., atunci
s-ar putea ca imaginea să apară distorsionată.
BD Wise (doar pentru playerele Samsung)
BD Wise este cea mai recentă caracteristică
de interconectivitate de la Samsung.
Atunci când conectaţi un player Samsung şi
un televizor Samsung cu BD Wise prin HDMI
şi serviciul BD Wise este instalat atât pe player
cât şi pe televizor, player va emite semnalul
video la rezoluţie video şi rata de cadre ale
discului BD/DVD.
✎✎ NOTĂ
`` tunci când este activat serviciul BD Wise, setarea
rezoluţiei ia automat valoarea implicită BD Wise,
aceasta urmând să apară în meniul Rezoluţie.
`` Dacă playerul este conectat la un dispozitiv care nu
acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia BD Wise.
`` Pentru o funcţionalitate corespunzătoare a
funcţiei BD Wise, setaţi meniul BD Wise al
playerului şi al televizorului la valoarea On.
Rezoluţie
Vă permite să setaţi rezoluţia de ieşire a semnalului
video HDMI şi valorile Auto, 1080p, 1080i, 720p
sau 576p/480p. Valoarea indică numărul de linii
video per cadru. Literele i şi p indică scanarea
intercalată, respectiv progresivă. Cu cât sunt mai
multe linii, cu atât calitatea este mai înaltă.
9
Rezoluţia în funcţie de modul de
ieşire
• Redarea discurilor Blu-ray/conţinuturilor
electronice/conţinuturilor digitale
HDMI / conectat
Ieşire
Mod HDMI
Disc Blu-ray
Conţinuturi
electronice/digitale
BD Wise
Rezoluţia
discului
Blu-ray
1080p
Auto
Rezoluţia
maximă
a intrării
televizorului
Rezoluţia maximă a
intrării televizorului
1080@60F
(Cadru film
: Off)
1080@60F
1080@60F
Cadru film:
Auto (24Fs)
1080@24F
1080@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Configurare
• DVD playback
Ieşire
Configurare
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
10
HDMI / conectat
Mod HDMI
576i/480i
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
1080p
1080i
720p
576p/480p
✎✎ NOTĂ
`` Dacă televizorul conectat la player nu acceptă
funcţia Cadre film sau rezoluţia selectată, va apărea
mesajul "If no pictures are shown after selecting
‘Yes’, please wait for 15 seconds to return to the
previous resolution. Do you want to change the
resolution?”. Dacă selectaţi opţiunea Yes, ecranul
televizorului se va stinge timp de 15 secunde şi apoi
rezoluţia va reveni automat la valoarea anterioară.
`` Dacă ecranul rămâne stins după ce aţi schimbat
rezoluţia, scoateţi toate discurile şi ţineţi apăsat mai
mult de 5 secunde pe butonul @ din partea din faţă
a playerului. Toate setările sunt restaurate la setările
de fabrică. Urmaţi paşii de pe pagina anterioară
pentru a accesa fiecare mod şi pentru a selecta
Configuraţie de afişare acceptată de televizorul dvs.
`` Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele
BD stocate ale utilizatorilor sunt şterse.
`` Discul Blu-ray trebuie să aibă caracteristica 24
cadre pentru ca playerul să poată utiliza modul
Cadre film (24Fs).
Mod progresiv
Vă permite să îmbunătăţiţi calitatea imaginii atunci când vizionaţi discuri DVD.
Ieşire digitală
Vă permite să selectaţi formatul digital audio adecvat pentru televizorul sau receiverul dvs. AV.
Pentru mai multe detalii, consultaţi tabelul de selectare a ieşirii digitale.
Selecţii pentru ieşirea digitală
Configurare
Format culori HDMI
Vă permite să setaţi formatul de culoare
pentru ieşirea HDMI, astfel încât să
corespundă cu capacităţile dispozitivului
conectat (televizor, monitor etc.).
HDMI-culori profunde
Vă permite să setaţi aparatul pentru ieşirea
video HDMI cu culoare intensă.. Acest mod
permite o reproducere mai corectă a culorilor,
printr-o adâncime mai mare a culorilor.
Flux audio sau
Disc Blu-ray
Flux audio sau
DVD
Definiţia discului
Blu-ray
PCM
Bitstream (Unprocessed)
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
Reiceiver AV
compatibil
HDMI sau
Coaxial
Receiver HDMI
Coaxial
Receiver
HDMI
Coaxial
Receiver
HDMI sau
Coaxial
PCM
Până la 7.1 canale
PCM
2 canale PCM
PCM
2 canale PCM
DTS Recodificat
Dolby Digital
Recodificat *
Dolby Digital
2 canale PCM
2 canale PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS Recodificat
Dolby Digital
Recodificat *
Dolby Digital Plus
2 canale PCM
2 canale PCM
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
DTS Recodificat
Dolby Digital
Recodificat *
Dolby TrueHD
2 canale PCM
2 canale PCM
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS Recodificat
Dolby Digital
Recodificat *
DTS
2 canale PCM
2 canale PCM
DTS
DTS
DTS Recodificat
Dolby Digital
Recodificat *
DTS-HD High
Resolution Audio
2 canale PCM
2 canale PCM
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS
DTS Recodificat
Dolby Digital
Recodificat *
DTS-HD
Master Audio
2 canale PCM
2 canale PCM
DTS-HD
Master Audio
DTS
DTS Recodificat
Dolby Digital
Recodificat *
Conexiune
Cadru film (24Fs)
Setarea funcţiei Cadre film (24Fs) la valoarea Auto
vă permite să reglaţi ieşirea HDMI a playerului la
o valoare de 24 de cadre pe secundă, pentru o
calitate îmbunătăţită a imaginii. Puteţi utiliza funcţia
Cadre film (24Fs) doar pe televizoare care acceptă
această rată de cadre. Puteţi selecta opţiunea
Cadre film doar când playerul se află în modurile de
rezoluţie HDMI 1080p.
Audio
PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
Dolby Digital
2 canale PCM
2 canale PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
2 canale PCM
2 canale PCM
DTS
DTS
DTS
DTS
Oricare
Decodează fluxul
Decodează fluxul
audio principal
audio principal
şi fluxul audio
şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
Emite doar fluxul audio principal astfel BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM
Decodează fluxul audio principal şi fluxul încât receiverul AV să poate decoda fluxul semnal audio PCM
şi adaugă efecte
audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM
de biţi audio.
şi adaugă efecte
de sunet pentru
şi adaugă efecte de sunet pentru navigaţie. Nu veţi auzi fluxul audio BONUSVIEW şi
de sunet pentru
navigaţie, apoi
nici efectele de sunet pentru navigaţie.
navigaţie, apoi
recodează semnalul
recodează semnalul
audio PCM într-un
audio PCM într-un
flux de biţi Dolby
flux de biţi DTS.
Digital.
* Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau
mono, setările “Dolby D recodificat” nu sunt
aplicate.
Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei
fluxuri audio :
-- Fluxul audio principal : Coloana sonoră pentru
caracteristica principală.
-- Fluxul audio BONUSVIEW : O coloană sonoră
adiţională, precum comentariile directorului sau
ale unui actor.
-- Efecte de sunet pentru navigaţie : Atunci când
navigaţi printre meniuri, este posibil să fie emise
efecte de sunet pentru navigaţia respectivă.
Aceste efecte sunt diferite pentru fiecare disc
Blu-ray.
✎✎ NOTĂ
`` Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală
corespunzătoare, pentru a evita lipsa sunetului
sau zgomotul puternic.
`` Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este
compatibil cu formatele comprimate (Dolby Digital,
DTS), semnalul audio este transmis ca PCM.
`` DVD-urile obişnuite nu dispun de fluxul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet pentru navigaţie.
`` Unele discuri Blu-ray nu dispun de fluxul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet pentru navigaţie.
`` Dacă redaţi coloane sonore în format MPEG,
semnalul audio este emis în format PCM
indiferent de valorile selectate pentru ieşirea
digitală (PCM sau Bitstream (Flux de biţi).
`` Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu
formatele comprimate pe mai multe canale
(Dolby Digital, DTS), s-ar putea ca playerul să
emită semnal audio PCM redus la 2 canale,
chiar dacă setaţi opţiunea Flux de biţi (fie
Recodare sau Neprocesat) în meniul dvs. de
configurare.
`` Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu
frecvenţe de eşantionare PCM mai mari de
48kHz, s-ar putea ca playerul să emită semnal
audio PCM redus la 48kHz, chiar dacă setaţi
opţiunea Eşantionare PCM la Off.
Reducere rată eşant. PCM
Vă permite să optaţi pentru semnale PCM pe
96Khz, pentru care se realizează downsampling
la 48Khz înainte de ieşirea către un amplificator.
Selectaţi Activat dacă amplificatorul sau
receiverul nu este compatibil cu semnalul pe
96Khz.
Control Interval Dinamic
Vă permite să aplicaţi controlul intervalului
dinamic pentru formatele audio Dolby Digital,
Dolby Digital Plus şi Dolby True HD.
• Auto : Controlează automat intervalul dinamic
al semnalului audio Dolby TrueHD, pe baza
informaţiilor din pista Dolby TrueHD. De
asemenea, activează controlul intervalului
dinamic pentru Dolby Digital şi Dolby Digital
Plus.
• Off : Păstrează intervalul dinamic
necomprimat şi vă permite astfel să ascultaţi
sunetul original.
• On : Activează controlul intervalului dinamic
pentru toate cele trei formate Dolby. Sunetele
cu un volum mai mic sunt amplificate, iar
volumul sunetelor puternice este redus.
Mod downmixing
Vă permite să selectaţi metoda de downmix pe
mai multe canale compatibilă cu sistemul dvs.
stereo. Playerul poate realiza downmix la sunet
stereo normal sau sunet stereo surround.
Reţea
Contactaţi furnizorul de servicii Internet
pentru a afla dacă adresa IP este statică
sau dinamică. Dacă adresa IP este dinamică
– majoritatea adreselor IP sunt dinamice
– vă recomandăm să utilizaţi procedura
Auto pentru configurarea reţelei. Setarea
automată este cea mai simplă, funcţionând
în majoritatea cazurilor. Dacă adresa IP este
statică, trebuie să utilizaţi procedura de
configurare manuală.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a configura
setările de reţea.
✎✎ NOTĂ
`` Puteţi să conectaţi această unitate la reţea
doar prin intermediul unei conexiuni prin cablu.
Setări reţea print cablu
1. În meniul principal, apăsaţi pe butoanele
◄► pentru a selecta Settings, şi apoi
apăsaţi pe butonul v.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Network, apoi apăsaţi pe v.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Wired Network Settings, apoi apăsaţi
pe v. Va apărea ecranul Wired Network
Settings (Setări reţea prin cablu).
Settings
Wired Network Settings
Display
Audio Internet Protocol Setup
Network
System
Language
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Security
General
Support
DNS Server
: Auto
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
: Auto
: 0
0
0
0
0
\
0
0
> Move " Select ' Return
4. În câmpul Internet Protocol Setup
(Configurare protocol internet), selectaţi
opţiunea Auto dacă nu este deja selectată.
(Apăsaţi v şi selectaţi AUTO, apoi
apăsaţi din nou v.)
5. Funcţia Auto obţine şi introduce în mod
automat valorile pentru IP Address,
Subnet Mask etc.
✎✎ NOTĂ
``Acest proces poate dura până la cinci minute.
6. După finalizarea procesului, apăsaţi pe
butonul RETURN.
7. Selectaţi Network Test (Test reţea) şi apoi
apăsaţi pe v pentru a vă asigura că
playerul s-a conectat la reţeaua dvs.
8. După finalizarea testului de reţea, apăsaţi
pe RETURN de două ori pentru a reveni la
meniul principal.
9. Dacă funcţia de reţea nu obţine valorile
reţelei sau dacă aţi selectat opţiunea
Manual, citiţi instrucţiunile pentru
configurarea manuală.
Configurarea manuală a reţelei
Înainte de a începe configurarea manuală, veţi
avea nevoie de valorile de configurare a reţelei.
Pentru a introduce aceste setări în aparat,
urmaţi aceşti paşi :
1. În meniul principal, apăsaţi pe butoanele
◄► pentru a selecta Settings, şi apoi
apăsaţi pe butonul v.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a
selecta Network, apoi apăsaţi pe v.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a
selecta Wired Network Settings, apoi
apăsaţi pe v. Va apărea ecranul Wired
Network Settings (Setări reţea prin cablu).
4. Pe ecranul de configurare a protocolului
Internet, apăsaţi pe butonul v.
5. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Manual, apoi apăsaţi pe butonul v.
6. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa
la primul câmp (Adresă IP).
7. Utilizaţi butoanele numerice ale
telecomenzii pentru a introduce cifrele.
8. După ce completaţi un câmp, utilizaţi
butonul ► pentru a vă deplasa la următorul.
Puteţi utiliza şi celelalte butoane-săgeţi
pentru a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.
9. Introduceţi valorile pentru IP Address,
Subnet Mask şi Gateway.
10.Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a accesa DNS.
11
11.Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa
la primul câmp DNS.
12.Introduceţi cifrele similar procedurii de mai
sus.
13.Apăsaţi pe butonul RETURN de pe
telecomandă.
14.Rulaţi un test de reţea pentru a vă asigura
că aparatul s-a conectat la reţea .
Test reţea
Utilizaţi acest meniu pentru a verifica
reţeaua prin cablu sau pentru a verifica dacă
conexiunea la reţea funcţionează sau nu.
Setări reţea
Verificaţi dacă a fost stabilită o conexiune la
reţea şi la Internet.
Conexiune la Internet BD-Live
Setaţi această opţiune pentru a permite sau
interzice conexiunea la Internet atunci când
utilizaţi serviciul BD-LIVE.
• Allow (All) : Conexiunea la Internet este
permisă pentru toate conţinuturile BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Conexiunea la Internet
este permisă doar pentru conţinuturile BDLIVE cu un certificat valid.
• Prohibit : Conexiunea la Internet nu este
permisă pentru niciun conţinut BD-LIVE.
✎✎ NOTĂ
`` Ce reprezintă un certificat valid?
Atunci când playerul utilizează serviciul BDLIVE pentru a trimite date despre disc şi pentru
a solicita certificarea discului de către server,
serverul utilizează datele transferate pentru
a verifica validitatea discului şi apoi trimite
certificatul către player.
`` Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în
timp ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
12
Utilizând BD-LIVE™
După ce playerul este conectat la reţea, puteţi
acces diverse servicii care au ca obiect filmele,
cu ajutorul unui disc compatibil BD-LIVE.
1. Ataşaţi un stick de memorie USB la mufa
USB de pe partea laterală a playerului şi
apoi verificaţi memoria existentă pe stick.
Dispozitivul de memorie trebuie să dispună
de cel puţin 1GB de spaţiu liber pentru a
permite serviciile BD-LIVE.
2. Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BDLIVE.
3. Selectaţi unul din conţinuturile de servicii BDLIVE furnizate de producătorul discului.
✎NOTĂ
`` Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile
furnizate diferă în funcţie de producătorul
discului.
Utilizarea funcţiei DLNA
Funcţia DLNA vă permite să redaţi pe
player muzică, materiale video şi fotografii
aflate pe PC sau NAS.
Pentru a utiliza funcţia DLNA, trebuie
să conectaţi playerul la reţea (consultaţi
paginile 11~12).
Pentru a utiliza funcţia DLNA împreună cu
PC-ul, trebuie să instalaţi software DLNA
pe PC.
Dacă aveţi un NAS, puteţi utiliza funcţia
DLNA fără a avea nevoie de software
adiţional.
Pentru a descărca software-ul
DLNA
1. Accesaţi Samsung.com.
2. Faceţi clic pe Suport, introduceţi numărul
de produs al playerului dvs. în câmpul care
apare şi apoi faceţi clic pe Vedeţi toate
rezultatele.
3. Pe următorul ecran, faceţi clic pe Get
Download sub ​​download.
4. În pagina următoare, faceţi clic pe
Software.
5. Faceţi clic pe pictograma de pe rândul
DLNA sub Fişier pentru a începe
descărcarea.
Setări iniţiale
Sistem
Utilizând setările iniţiale, puteţi seta limba,
setările de reţea etc.
Pentru informaţii suplimentare despre
funcţia de setări iniţiale, consultaţi secţiunea
Setări iniţiale din acest manual. (Consultaţi
paginile 9)
Pornire rapidă
Vă permite să configuraţi playerul pentru a porni
rapid, prin reducerea timpului necesar pentru
iniţializare.
✎✎ NOTĂ
`` Dacă această funcţie este setată la On,
consumul de energie în standby va creşte.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie convenabilă, care
oferă o funcţionare a corelată cu alte playere
Samsung, cu ajutorul caracteristicii Anynet+.
Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi
playerul la un televizor Samsung, cu ajutorul
unui cablu HDMI.
Când funcţia Anynet+ este activată, puteţi
acţiona acest player utilizând o telecomandă
de televizor Samsung şi pornind redarea
discului prin apăsarea butonului REDARE (
) de pe telecomandă.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
manualul de utilizare al televizorului.
✎✎ NOTĂ
`` Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul
HDMI nu acceptă CEC.
`` Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă
Anynet+, atunci acceptă funcţia Anynet+.
`` În funcţie de televizorul dvs., este posibil
ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu
funcţioneze.
Faceţi referire la manualul de utilizare al
televizorului.
`` După oprirea aparatului, deconectarea şi
reconectarea cablului de alimentare îl va
porni automat. În acea situaţie se va opri
automat după aproximativ 15 secunde pentru
restabilirea conexiunii Anynet+.
`` Pentru unele televizoare, dacă sunt conectate
la acest aparat cu funcţia Anynet+, pornirea
televizorului poate genera un mesaj pop-up de
avertizare care atenţionează utilizatorul că nu a
fost găsită nicio conexiune. Totuşi, conexiunea
Anynet+ este stabilită corespunzător şi este
disponibilă pentru utilizare.
Gestionare date BD
Vă permite să gestionaţi conţinuturile
descărcate, pe care le-aţi accesat printr-un
disc Blu-ray care acceptă serviciul BD-LIVE şi
care sunt stocate pe un dispozitiv de memorie
Flash ataşat.
Puteţi verifica informaţiile dispozitivului,
inclusiv spaţiul de stocare, şterge datele BD
sau modifica dispozitivul de memorie flash.
✎✎ NOTĂ
`` În modul de memorie externă, redarea riscului
poate fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul
USB în timpul redării.
`` Playerul dvs. acceptă sistemele de fişiere FAT16,
FAT32 şi NTFS. Vă recomandăm să utilizaţi
dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0
cu o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai
mare.
`` Funcţia de reluare a redării este posibil să nu
funcţioneze după formatarea dispozitivului de
stocare.
`` Dimensiunea totală disponibilă pentru
gestionarea datelor BD poate diferi, în funcţie de
condiţii.
DivX® Video On Demand
Vizualizaţi codurile de înregistrare DivX® VOD,
pentru a putea achiziţiona şi reda conţinuturi
DivX® VOD.
Limbă
Puteţi selecta limba preferată pentru meniul
Principal, pentru meniul discului etc.
✎✎ NOTĂ
`` Limba selectată va apărea doar dacă este
acceptată de disc.
Securitate
General
Atunci când accesaţi acest meniu pentru
prima dată, va fi afişat ecranul de configurare
a parolei.
Introduceţi o parolă formată din 4 cifre, cu
ajutorul butoanelor numerice.
Fus orar
Vă permite să preveniţi redarea discurilor Bluray cu anumite clasificări de vârstă, dacă nu
este introdusă o parolă.
Upgrade software
Această funcţie operează împreună cu discurile
DVD cărora le-a fost atribuită o clasificare în ceea ce
priveşte vârsta sau o clasificare numerică, care indică
vârsta minimă pentru vizionarea conţinutului. Aceste
numere vă ajută să controlaţi tipurile de discuri DVD
pe care le poate viziona familia dvs.
Selectaţi nivelul de evaluare pe care doriţi să îl stabiliţi.
De exemplu, dacă selectaţi nivelul maxim 6, nu vor fi
redate discurile de nivel 7 şi 8.
Un număr mai mare indică faptul că programul este
destinat doar vizionării de către persoanele adulte.
Prin online
Clasif. parentală BD
Clasif. parentală DVD
Schimbare PIN
Puteţi schimba parola formată din 4 cifre,
utilizată pentru a accesa funcţiile de securitate.
Dacă aţi uitat parola
1. Scoateţi discul.
2. Ţineţi apăsat butonul @ de pe panoul
frontal cel puţin 5 secunde.
Toate setările vor reveni la valorile din
fabrică.
✎NOTĂ
`` Când sunt restabilite setările din fabrică, toate
datele utilizatorilor BD stocate sunt şterse.
Puteţi specifica fusul orar aferent zonei în care
vă aflaţi.
Asistenţă
Acest meniu vă permite să actualizaţi
software-ul playerului, pentru a beneficia de
îmbunătăţiri ale performanţei şi de servicii
suplimentare.
Pentru a realiza actualizarea By Online, urmaţi
aceşti paşi:
1 · Selectaţi opţiunea By Online şi apoi apăsaţi
butonul v. Va apărea mesajul Conectare la
server.
2 · Va apărea un mesaj pop-up în cazul în care există
actualizări disponibile.
3 · Dacă selectaţi Yes , va începe procesul de
descărcare. (Nu porniţi niciodată player-ul în
timpul unui proces de upgrade).
4 · După finalizarea actualizării, playerul se va
reiniţializa automat.
✎✎ NOTĂ
`` Actualizarea se va finaliza după ce aparatul se va
opri din funcţionare, după repornire. Apăsaţi pe
butonul POWER pentru a porni aparatul actualizat.
`` Nu porniţi sau opriţi manual playerul în timpul
procesului de actualizare.
`` Samsung Electronics nu este responsabilă
de defecţiunile playerului cauzate de o
conexiune instabilă la Internet sau de neglijenţa
consumatorilor pe durata actualizării de software.
`` În aparat nu trebuie să fie niciun disc când realizaţi
upgrade de software utilizând mufa By online.
Prin USB
Pentru a realiza actualizarea prin USB, urmaţi
aceşti paşi:
1. Accesaţi www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Descărcaţi pe calculator cea mai recentă
arhivă zip care conţine software de
actualizare pentru USB.
3. Dezarhivaţi arhiva în format zip pe
calculatorul dvs. Trebuie să existe un
singur fişier RUF, cu acelaşi nume ca şi
fişierul zip.
4. Copiaţi fişierul RUF pe o unitate flash USB.
5. Asiguraţi-vă că nu există niciun CD în
player şi apoi introduceţi unitatea flash
USB în portul playerului.
6. În meniul playerului, accesaţi Setări >
Asistenţă > Upgrade software
7. Selectaţi opţiunea By USB.
✎NOTĂ
`` În aparat nu trebuie să fie niciun disc când
realizaţi upgrade de software utilizând mufa
USB Host.
`` Când procesul de actualizare a sistemului s-a
încheiat, verificaţi detaliile de software din
meniul Actualizare.
`` Nu opriţi funcţionarea playerului în timpul
procesului de actualizare a software-ului. Acest
lucru poate cauza defectarea playerului.
`` Actualizările de software efectuate utilizând
mufa USB Host trebuie realizate numai cu un
stick de memorie flash USB.
Notificare actualizare automată
Dacă aţi conectat playerul la reţea şi apoi aţi
activat opţiunea Auto Upgrade Notification
(Notificare actualizare automată),
playerul vă va notifica automat atunci când
există o nouă versiune de software pentru
acesta.
13
Pentru a activa opţiunea Auto Upgrade
Notification (Notificare actualizare automată),
urmaţi paşii de mai jos:
1. Selectaţi Auto Upgrade Notification
(Notificare actualizare automată) şi apoi
apăsaţi pe butonul v.
2. 2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a
selecta On (Activat), apoi apăsaţi pe
butonul v.
Dacă există o nouă versiune de software,
playerul vă va notifica prin intermediul unui
mesaj pop-up.
1. Pentru a actualiza firmware-ul, selectaţi
opţiunea Yes din fereastra pop-up.
Aparatul se opreşte automat, apoi
reporneşte şi începe descărcarea. (Nu
opriţi niciodată aparatul în mod manual în
acest caz.)
2. Va apărea fereastra pop-up care indică
evoluţia actualizării.
3. După finalizarea actualizării, aparatul se va
opri automat.
4. Apăsaţi pe butonul POWER pentru a porni
aparatul.
✎NOTĂ
`` Actualizarea se va finaliza după ce aparatul se
va opri din funcţionare, după repornire. Apăsaţi
pe butonul POWER pentru a porni aparatul
actualizat.
`` Nu porniţi sau opriţi manual aparatul în timpul
procesului de actualizare.
`` Samsung Electronics nu este responsabilă
de defecţiunile aparatului cauzate de o
conexiune instabilă la Internet sau de neglijenţa
consumatorilor pe durata actualizării de
software.
14
Contactare Samsung
Furnizaţi informaţii de contact pentru a primi
asistenţă cu privire la playerul dvs.
Termenii acordului de servicii
Vizualizarea clauzei generale de declinare
a responsabilităţii referitoare la conţinutul şi
serviciile oferite de terţi.
Reset.
Toate setările vor reveni la valorile implicite, cu
excepţia setărilor de reţea.
Media Play
Redarea unui disc comercial
1. Apăsaţi pe butonul 8 pentru a deschide
sertarul pentru discuri.
Videos
2. Introduceţi un sertar, cu eticheta în sus.
3. Apăsaţi pe butonul 8 pentru a închide
sertarul pentru discuri. Redarea începe
automat.
Redarea fişierelor de pe un
dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere multimedia de pe un
dispozitiv de stocare USB.
1. Accesaţi meniul principal.
2. În modul Oprire, conectaţi dispozitivul de
stocare USB la portul USD de pe panoul
frontal al aparatului.
Va fi afişat mesajul “Do you want to
access the device?”.
3. Apăsaţi pe butonul ◄► pentru a selecta
opţiunea Yes, apoi apăsaţi pe butonul
v.
4. Dacă există un disc în player-ul Bluray, apăsaţi butonul ROŞU (A) sau
ALBASTRU (D). În caz contrar, urmaţi
pasul 6.
Dacă aţi apăsaţi butonul ROŞU (A),
treceţi la pasul 5.
Dacă aţi apăsaţi butonul ALBASTRU
(D), treceţi la pasul 4-1.
5. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
USB, apoi apăsaţi butonul v.
Photos
Music
Settings
No Disc
123
a
123
App 2
a Change Device
App 3
App 4
c Safely Remove USB d View Devices " Enter
6. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
clipurile video, muzica sau fotografiile dorite,
apoi apăsaţi pe butonul v. Treceţi la pasul
7.
4-1. Apăsaţi pe butonul ALBASTRU (D), va
apărea ecranul de mai jos. Treceţi la
pasul 5-1.
123
App 1
123
a
App 2
Settings
App 3
App 4
d Home " Enter
5-1. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta
USB, apoi apăsaţi butonul v.
6-1. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a
selecta clipurile video, muzica sau
fotografiile dorite, apoi apăsaţi pe butonul
v.
7. Va apărea un ecran în care este listat
conţinutul dispozitivului. În funcţie de
organizarea conţinutului, veţi vedea
foldere, fişiere sau ambele.
8. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta un folder, apoi
apăsaţi butonul v.
9. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru
a selecta un fişier care doriţi să fie
vizualizat sau redat, după care apăsaţi
pe butonul v.
✎✎ NOTĂ
`` Chiar dacă playerul va afişa foldere pentru toate
tipurile de conţinut, va afişa numai fişierele
care corespund tipului de conţinut pe care l-aţi
selectat la pasul 6 Sau 6-1. De exemplu, dacă
selectaţi Muzică, veţi putea vedea numai fişiere
cu muzică. Puteţi schimba această selecţie
revenind la ecranul principal şi repetând pasul
4.
Redarea unui disc cu conţinut
înregistrat de utilizator
Puteţi reda fişiere mulitmedia pe care le-aţi
înregistrat pe discuri Blu-ray, DVD sau CD.
1. Aşezaţi un disc înregistrat de utilizator în
tăviţă, cu eticheta în sus, apoi închideţi
tăviţa. Va apărea fereastra Dispozitiv
conectat.
2. Utilizaţi butoanele ◄► pentru a selecta
tipul de conţinut pe care doriţi să îl
vizionaţi sau redaţi - fotografii, filme sau
muzică - şi apoi apăsaţi butonul v.
✎✎ NOTĂ
10. Apăsaţi butonul RETURN o dată sau de
mai multe ori pentru a ieşi din ecranul
curent, a ieşi dintr-un folder sau a reveni
la ecranul principal. Apăsaţi butonul
EXIT pentru a reveni direct la ecranul
principal.
✎✎ NOTĂ
`` Trebuie să îndepărtaţi dispozitivul de stocare
USB în siguranţă (realizând funcţia “Safely
Remove USB” ) pentru a preveni posibilă
defectare a memoriei USB. Apăsaţi butonul
HOME pentru a accesa meniul principal, apoi
apăsaţi butonul GALBEN (C) şi apoi butonul
v.
`` Dacă introduceţi un disc atunci când redaţi
fişiere de pe un dispozitiv de stocare USB,
modul dispozitivului se schimbă automat la
Blu-ray,DVD sau CD.
3.
`` Chiar dacă playerul va afişa foldere pentru
toate tipurile de conţinut, va afişa numai
fişierele care corespund tipului de conţinut pe
care l-aţi selectat la pasul 2. De exemplu, dacă
selectaţi Muzică, veţi putea vedea numai fişiere
cu muzică. Puteţi schimba această selecţie
revenind la ecranul principal şi repetând pasul
2.
Va apărea un ecran în care este listat
conţinutul dispozitivului. În funcţie de
organizarea conţinutului, veţi vedea
foldere, fişiere sau ambele.
4. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta un folder, apoi
apăsaţi butonul v.
5. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru
a selecta un fişier care doriţi să fie
vizualizat sau redat, după care apăsaţi
pe butonul v.
6.
Apăsaţi butonul RETURN o dată sau de
mai multe ori pentru a ieşi din ecranul
curent, a ieşi dintr-un folder sau a reveni
la ecranul principal. Apăsaţi butonul
EXIT pentru a reveni direct la ecranul
principal.
Redarea conţinutului de pe PC
Pentru a reda pe player-ul Blu-ray conţinut de
pe PC, trebuie să conectaţi player-ul Blu-ray în
reţea şi să instalaţi pe PC software-ul DLNA.
Pentru a reda conţinut de pe PC
1. Accesaţi meniul principal.
2. Apăsaţi butonul ALBASTRU (D) de pe
telecomandă (dispozitiv).
3. În ecranul Dispozitiv care apare, selectaţi
PC-ul.
4. Utilizaţi butoanele ◄► pentru a selecta
tipul de conţinut pe care doriţi să îl
vizionaţi sau redaţi - fotografii, filme sau
muzică - şi apoi apăsaţi butonul v.
✎✎ NOTĂ
5.
`` Chiar dacă playerul va afişa foldere pentru
toate tipurile de conţinut, va afişa numai
fişierele care corespund tipului de conţinut pe
care l-aţi selectat la pasul 4. De exemplu, dacă
selectaţi Muzică, veţi putea vedea numai fişiere
cu muzică. Puteţi schimba această selecţie
revenind la ecranul principal şi repetând pasul
4.
8.
Apăsaţi butonul RETURN o dată sau de
mai multe ori pentru a ieşi din ecranul
curent, a ieşi dintr-un folder sau a reveni
la ecranul principal. Apăsaţi butonul
EXIT pentru a reveni direct la ecranul
principal.
Controlul redării video
Puteţi controla redarea conţinuturilor video de
pe un Blu-ray, DVD, CD, dispozitiv USB sau
pe PC . În funcţie de disc sau de conţinut,
este posibil ca unele din funcţiile descrise în
acest manual să nu fie disponibile.
Butoane de pe telecomandă
utilizate pentru redarea clipurilor
video
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Va apărea un ecran în care este listat
conţinutul dispozitivului. În funcţie de
organizarea conţinutului, veţi vedea
foldere, fişiere sau ambele.
6. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta un folder, apoi
apăsaţi butonul v.
7. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru
a selecta un fişier care doriţi să fie
vizualizat sau redat, după care apăsaţi
pe butonul v.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
15
Butoane de redare
În modurile de căutare, de redare cu
încetinitorul şi de redare secvenţială, playerul
nu va emite sunet.
• Pentru a reveni la redarea la viteză normală,
apăsaţi butonul 6.
Butonul 6
Porneşte redarea.
Butonul 7
Opreşte temporar redarea.
Butonul 5
Opreşte redarea.
În timpul redării, apăsaţi butonul
3 sau 4.
Modul de redare
Viteza de redare se schimbă de
rapidă
fiecare dată când apăsaţi butonul
3 sau 4.
Redarea cu
încetinitorul
În pauză, apăsaţi butonul 4.
Viteza de redare se va schimba
de fiecare dată când apăsaţi
butonul 4.
Redarea
secvenţială
În pauză, apăsaţi butonul 7.
La fiecare apăsare a butonului
7 va apărea un cadru nou.
Redare cu
omitere
În timpul redării, apăsaţi butonul
1 sau 2.
La fiecare apăsare a butonului
1 sau 2, discul va trece la
capitolul sau fişierul anterior sau
următor.
Utilizarea meniului discului, a titlului
discului, a meniului pop-up şi a
listei de titluri
Butonul
DISC MENU
În timpul redării, apăsaţi acest
buton pentru a utiliza meniul
discului.
Butonul
TITLE MENU
În timpul redării, apăsaţi acest
buton pentru a utiliza meniul
pentru titlu.
Butonul
POPUP MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton
pentru a utiliza meniul pop-up.
1
2
Salt : În timpul redării, apăsaţi butonul 1 sau
2 pentru a vă deplasa la pagina anterioară
sau următoare din lista de redare.
3
5 Butonul : Opreşte melodia redată.
4
5
Controlul redării muzicii
6
Puteţi controla redarea conţinuturilor muzicale
de pe un Blu-ray, DVD,CD, dispozitiv USB
sau Pe PC.
Butoane de pe telecomandă
utilizate pentru redarea muzicii
Butonul numerice : În timpul redării listei de
redare, apăsaţi numărul melodiei dorite.
Este redată piesa selectată.
Redarea rapidă (numai CD audio (CD-DA))
În timpul redării, apăsaţi butonul 3 sau 4.
Viteza de redare se schimbă de fiecare dată
când apăsaţi butonul 3 sau 4.
Pauză : Întrerupe o melodie.
6 Butonul : Redă pista selectată.
Playlist
1/6
Tools
TRACK 001
Repeat Mode
? Off \05:57
TRACK
002
< Adjust " Select ' Return
04:27
TRACK 003
+
3
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
Melodiile vor fi redate în ordinea
în care sunt înregistrate.
(
) Track
Melodia curentă va fi repetată.
(
) Toate
Toate melodiile sunt repetate.
(
Această opţiune va duce la
)Mod Amestecare redarea melodiilor în ordine
aleatoare.
Lista de redare
1. Pentru a accesa lista de melodii, apăsaţi
butonul 5 sau RETURN.
Va apărea ecranul cu lista de melodii.
Music TRACK 001
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
" Pause
Tools
03:35
' Return
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Track, All, Shuffle, or Off.
3. Apăsaţi pe butonul v.
16
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
TRACK 001
02:38
02:38
TRACK 001
TRACK 001
02:38
02:38
TRACK 001
TRACK 001
02:38
02:38
TRACK 001
TRACK 001
02:38
02:38
TRACK 001
TRACK 001
02:38
02:38
CD
c Select
( ) Jump Page
' Return
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
vă deplasa la melodia dorită, apoi apăsaţi
butonul GALBEN (C). Melodia va fi
bifată.
Repetaţi această procedură pentru a
selecta mai multe melodii.
3. Pentru a elimina o melodie din listă,
deplasaţi-vă la melodia respectivă şi
apăsaţi din nou butonul GALBEN (C).
Melodia va fi debifată.
4. După ce terminaţi, apăsaţi pe butonul
v.
5.
BONUS
1/2 Page
TRACK 001
1. În timpul redării listei de redare, apăsaţi
pe butonul TOOLS.
1
2
Off
Repetarea unui CD audio (CDDA)/MP3
TRACK 001
4
Pentru a schimba lista de redare,
apăsaţi butonul Revenire pentru a reveni
la lista de melodii. Repetaţi paşii 2, 3 şi 4.
6.
Pentru a anula lista de redare şi a reveni
la ecranul principal, apăsaţi butonul
Return sau Exit.
✎✎ NOTĂ
`` Puteţi crea o listă de redare cu până la 99 de
melodii pe un CD Audio (CD-DA).
`` Dacă eliminaţi toate piesele dintr-o listă de
redare şi apoi apăsaţi butonul v, player-ul
listează şi redă toate piesele de pe disc.
Redarea conţinuturilor foto
✎✎ NOTĂ
`` În funcţie de disc sau de dispozitivul de
stocare, meniul de instrumente poate diferi.
`` Pentru a activa muzica de fundal, fişierul cu
fotografii trebuie să se găsească pe acelaşi
suport de stocare ca şi fişierul muzical.
Totuşi, calitatea sunetului poate fi afectată de
rata de biţi a fişierului MP3, de dimensiunea
fotografiei şi de metoda de codare.
`` În modul Ecran complet nu puteţi mări
subtitrarea şi imaginea PG.
Anexă
Înainte de a solicita asistenţă, verificaţi următoarele lucruri.
PROBLEMĂ
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Start Slide
Show
Background
Music
Zoom
Rotate
Information
Selectaţi această opţiune pentru a
începe prezentarea diapozitivelor.
Selectaţi această opţiune pentru a
asculta muzică în timpul vizionării
unei prezentări de dispozitive.
Selectaţi această opţiune pentru
a mări fotografia selectată.
(Imaginea se poate mări de până
la 4 ori)
Selectaţi această opţiune pentru a
roti fotografia. (Imaginea se poate
roti în sens orar sau anti-orar.)
Afişează informaţiile despre imagine.
SOLUŢIE
Nu puteţi efectua nici o operaţie
cu ajutorul telecomenzii.
• Verificaţi bateriile telecomenzii. S-ar putea să fie nevoie să le înlocuiţi.
• Acţionaţi telecomanda de la o distanţă care să nu depăşească 6,1m.
• Scoateţi bateriile şi ţineţi apăsat un buton sau mai multe timp de câteva
minute, pentru a consuma microprocesorul telecomenzii şi pentru
a-l reseta. Montaţi din nou bateriile şi încercaţi să acţionaţi din nou
telecomanda.
• Ţineţi apăsat butonul @ (de pe panou frontal) timp de mai mult de 5
secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Toate setările vor
reveni la cele din fabrică.
• Ţineţi apăsat butonul P (de pe panou frontal) timp de mai mult de 5
secunde
Discul nu este redat.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus discul cu eticheta în sus.
• Verificaţi codul regional al discului Blu-ray/DVD.
Pe ecran nu apare meniul discului.
• Asiguraţi-vă că discul conţine meniuri.
Pe ecran apare mesajul de
interzicere a operaţiunilor.
• Acest mesaj apare în momentul apăsării unui buton nevalid.
• Software-ul discului BD/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex.,
unghiuri)
• Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în
afara intervalului existent.
Modul de redare diferă de cel
selectat în meniul de configurare.
• Este posibil ca anumite funcţii selectate în meniul de configurare să nu fie
activate corespunzător dacă discul nu este codat cu funcţia corespunzătoare.
Nu puteţi modifica proporţiile
dimensiunilor.
• Proporţia dimensiunilor ecranului este fixă pentru discurile Blu-ray/DVD.
• Nu reprezintă o problemă a acestui player.
Nu se aude sunetul.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat ieşirea digitală corespunzătoare din meniul
Audio Options.
Puteţi reda conţinuturi foto aflate pe un Blu
ray, DVD, CD, dispozitiv de stocare USB sau
pe PC.
Utilizarea meniului de
instrumente
Depanare
17
PROBLEMĂ
Ecranul este blocat
Dacă aţi uitat parola
SOLUŢIE
• Dacă semnalul HDMI de ieşire este setat la o rezoluţie care nu este acceptată
de televizorul dvs. (de ex., 1080p), nu veţi putea viziona imaginea pe televizor.
• Ţineţi apăsat butonul @ (de pe panou frontal) timp de mai mult de 5
secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Toate setările vor
reveni la cele din fabrică.
• Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale
utilizatorilor sunt şterse.
• Ţineţi apăsat butonul @ (de pe panou frontal) timp de mai mult de 5
secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Toate setările, inclusiv
parola, vor reveni la configuraţia din fabrică.
Nu utilizaţi aceste setări decât dacă este absolut necesar.
• Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale
utilizatorilor sunt şterse.
Imaginea este zgomotoasă sau
distorsionată
• Asiguraţi-vă că discul nu este murdar sau zgâriat.
• Curăţaţi discul.
Nu există semnal de ieşire
HDMI.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a playerului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de INTRARE HDMI
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar "purici", înseamnă că televizorul nu acceptă
sistemul HDCP (Protecţie conţinuturi digitală pe bandă mare).
Dacă întâmpinaţi alte probleme.
• Consultaţi cuprinsul şi căutaţi secţiunea din manualul de utilizare
care conţine explicaţii legate de problema curentă şi urmaţi din nou
procedura.
• Dacă tot nu puteţi rezolva problema, adresaţi-vă celui mai apropiat
centru de service Samsung autorizat.
Funcţia DLNA
Pot vedea folderele partajate
prin DLNA, dar nu pot vedea
fişierele.
18
• DLNA afişează numai filme, fotografii şi muzică. Alte tipuri de fişiere nu
sunt afişate.
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Semnalul video este redat
intermitent.
• Verificaţi stabilitatea reţelei.
• Verificaţi conexiunea cablului de reţea şi dacă reţeaua nu este cumva
supraîncărcată.
Conexiunea DLNA dintre player
şi PC este instabilă.
• Adresa IP din aceeaşi subreţea trebuie să fie unică. Dacă aceasta nu
este unică, acest fenomen poate fi cauzat de interferenţele IP.
• Verificaţi dacă este activat un paravan de protecţie.
Dacă acesta este cazul, dezactivaţi paravanul respectiv.
BD-LIVE
Nu mă pot conecta la serverul
BD-LIVE.
• Verificaţi succesul conexiunii, utilizând meniul Stare reţea.
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la player.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu
liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date BD.
• Verificaţi dacă meniul Conexiune Internet BD-LIVE este setat la Se permit
(Toate).
• Dacă nicio variantă de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul de
conţinut sau actualizaţi playerul la cel mai recent firmware.
Atunci când utilizez serviciul
BD-LIVE, apare o eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu
liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date BD.
✎NOTĂ
``Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale utilizatorilor sunt şterse.
Reparaţii
Dacă ne contactaţi pentru a vă repara playerul, este posibilă aplicarea unui comision
administrativ, în cazurile următoare:
1. Un inginer este chemat la domiciliul dvs., la solicitarea dvs., iar produsul nu prezintă nicio
defecţiune.
2. Aduceţi unitatea la un centru de reparaţii, iar produsul nu prezintă nicio defecţiune.
Vă vom înştiinţa cu privire la cuantumul comisionului administrativ înainte de a efectua vizita la
domiciliu sau de a începe orice lucrare asupra playerului.
Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest manual, să căutaţi online o soluţie la adresa web
www.samsung.com sau să contactaţi un centru de asistenţă Samsung înainte de a solicita
repararea playerului.
Specificaţii
General
USB
HDMI
Ieşire audio
Reţea
Greutate
1.0 Kg
Dimensiuni
296 (l) X 193 (L) X 39 (Î) mm
Intervalul funcţional de temperatură
de la +5°C la +35°C
Intervalul funcţional de umiditate
de la 10 % la 75 %
Tip A
USB 2.0
Ieşire CC
Max 5V 0.5 A
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM, prin flux de biţi
Ieşire audio digitală
Coaxial
Ethernet
Conexiune 100BASE-TX
-- Nu este acceptat dacă viteza de transfer în reţea este sub 10Mbps.
-- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
-- Pentru a afla sursa de alimentare necesară şi consumul de energie electrică, faceţi referire
la eticheta ataşată aparatului.
-- Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
Notă compatibilitate şi corespundere
• Supuse restricţiilor descrise mai jos şi celor notate în acest manual, inclusiv secţiunea
Tip disc şi caracteristici din manual, tipurile de discuri care pot fi redate sunt: Discurile
comerciale pre-înregistrate BD-ROM, DVD-VIDEO şi Audio (CD-DA) discurile BD-RE/-R,
DVD-RW/-R şi discurile CD-RW/-R.
• Alte discuri faţă de cele de mai sus nu pot şi/sau nu este recomandat să fie redate cu acest
player. Şi este posibil ca unele din discurile de mai sus să nu poată fi redate, datorită unuia sau
mai multor motive oferite mai jos.
• Samsung nu vă poate asigura că acest player va reda toate discurile care poartă sigle BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R şi CD-RW/-R şi este posibil
ca acest player să nu răspundă la toate comenzile de operare sau să nu opereze toate
caracteristicile fiecărui disc. Aceste probleme şi alte probleme de compatibilitate a discurilor cu
format nou sau existent pot apărea deoarece:
-- Formatul Blu-ray este un format nou şi în dezvoltare, iar acest aparat poate să nu opereze
toate caracteristicile discurilor Blu-ray, deoarece anumite caracteristici pot fi opţionale,
este posibil să fi fost adăugate caracteristici suplimentare după producerea acestui player,
iar anumite caracteristici disponibile pot fi supuse unei disponibilităţi întârziate;
-- nu toate versiunile de format de discuri noi şi vechi sunt acceptate de acest player;
-- formatele de discuri noi şi vechi pot fi revizuite, modificate, actualizate, îmbunătăţite şi/sau
suplimentate;
-- unele discuri sunt produse într-un mod care permite operarea şi caracteristicile din timpul
redării specifice sau limitate;
-- unele discuri care poartă sigle BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R şi CD-RW/-R încă pot fi discuri nestandardizate;
-- este posibil ca unele discuri să nu fie redate, în funcţie de starea fizică a acestora şi de
condiţiile de înregistrare;
-- pot apărea probleme şi erori în timpul creării unui software Blu-ray sau DVD şi/sau
producerii unor astfel de discuri;
-- acest player funcţionează diferit faţă de un player DVD standard sau alte echipamente AV;
şi/sau
-- datorită unor motive notate în acest manual şi datorită unor motive descoperite şi afişate
de centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG.
• Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate sau probleme în funcţionarea playerului,
contactaţi centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG.
Puteţi contacta centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG pentru posibile actualizări pentru
acest player.
• Pentru informaţii suplimentare despre restricţiile de redare şi compatibilitate a discurilor,
consultaţi secţiunile Măsuri de precauţie, Înainte de a citi manualul utilizatorului, Tipuri discuri
şi caracteristici şi Înainte de a reda din acest manual.
19
• Pentru ieşirea cu scanare progresivă a disc playerelor Blu-ray : CONSUMATORII
TREBUIE SĂ REŢINĂ FAPTUL CĂ NU TOATE TELEVIZOARELE DE ÎNALTĂ DEFINIŢIE
SUNT COMPATIBILE INTEGRAL CU ACEST aparat ŞI CĂ ACEST FAPT POATE PROVOCA
AFIŞAREA ARTEFACTELOR ÎN IMAGINE. ÎN CAZUL PROBLEMELOR LEGATE DE
SCANAREA PROGRESIVĂ, ESTE RECOMANDAT CA UTILIZATORUL SĂ COMUTE
CONEXIUNEA LA IEŞIREA “DEFINIŢIE STANDARD". DACĂ AVEŢI ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE
LA COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI CU ACEST produs, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI
CENTRUL DE ASISTENŢĂ CLIENŢI.
Protecţia la copiere
• Deoarece AACS (Advanced Access Content System) este acceptat ca sistem de protecţie
a conţinutului, pentru formatul de disc Blu-ray, similar cu utilizarea CSS (Content Scramble
System) pentru formatul DVD, sunt impuse anumite restricţii asupra redării, asupra ieşirii
semnalului analog, etc., pentru materialele protejate de AACS.
Operarea acestui produs şi restricţiile asupra acestui produs pot varia în funcţie de data
achiziţionării, deoarece aceste restricţii pot fi adoptate şi/sau modificate de AACS după
fabricarea acestui produs. În plus, marca BD-ROM şi BD+ sunt utilizate suplimentar ca
sisteme de protecţie pentru formatul de disc Blu-ray, care impune anumite restricţii, inclusiv
restricţii de redare pentru materialele protejate de Marca BD-ROM şi/sau BD+. Pentru
informaţii suplimentare despre AACS, Marca BD-ROM, BD+ sau acest produs, contactaţi
serviciul de asistenţă clienţi SAMSUNG.
• Multe discuri Blu-ray/DVD sunt codate cu protecţie la copiere. Din cauza acestei protecţii,
trebuie să conectaţi playerul direct la televizor, nu la un videocasetofon. Conectarea la un
videocasetofon duce la afişarea unei imagini distorsionate de pe discurile Blu-ray/DVD
protejate la copiere.
• Conform Legii dreptului de autor din U.S.A. şi din alte ţări, înregistrarea, utilizarea, afişarea,
distribuirea sau revizuirea neautorizată a programelor de televizor, a casetelor video,
a discurilor Blu-ray, a DVD-urilor, a CD-urilor şi a altor materiale poate fi subiectul unei
răspunderi civile şi/sau penale.
• Notă din partea Cinavia: Acest aparat utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea
unor copii neautorizate ale unor filme sau materiale video produse spre comercializare,
precum şi a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea ilegală sa
unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea sau copierea este întreruptă.
Pentru informaţii suplimentare despre tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de
informaţii pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru a solicita
prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un plic timbrat cu adresa dvs. la:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la Verance Corporation şi
este protejat de către brevetul SUA 7.369.677 şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga
lume emise şi în curs de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o marcă comercială
a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate drepturile sunt
rezervate de Verance. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.
20
Declinare a responsabilităţii pentru serviciile de reţea
Toate conţinuturile şi serviciile accesibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţi şi
sunt protejate prin dreptul de autor, brevete, mărci comerciale şi/sau alte legi ale proprietăţii
intelectuale. Asemenea tipuri de conţinuturi şi servicii sunt furnizate exclusiv pentru uz personal,
necomercial. Nu puteţi folosi conţinuturile sau serviciile într-o manieră care nu a fost autorizată
de către proprietarul conţinutului sau de către furnizorul de servicii. Fără a limita cele de mai
sus, cu excepţia cazurile expres autorizate de către proprietarul de conţinut sau furnizorul de
servicii respectiv, nu puteţi modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde,
crea lucrări derivate, exploata sau distribui în nici un mod sau mediu, orice conţinut sau serviciu
afişata prin intermediul acestui dispozitiv.
CONŢINUTURILE ŞI SERVICIILE TERŢILOR SUNT FURNIZATE "CA ATARE." SAMSUNG
NU GARANTEAZĂ, EXPRES SAU IMPLICIT, CONŢINUTURILE SAU SERVICII FURNIZATE
ASTFEL, PENTRU NICIUN SCOP. SAMSUNG DECLINA ÎN MOD EXPRES ORICE GARANŢIE
IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE
S A U P O T R I V I R E P E N T R U U N A N U M I T S C O P. S A M S U N G N U G A R A N T E A Z Ă
ACURATEŢEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA, SAU COMPLETITUDINEA
CONŢINUTURILOR SAU SERVICIILOR PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI
DISPOZITIV ŞI ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ, INCLUSIV ÎN CAZURILE DE NEGLIJENŢĂ,
SAMSUNG NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE, PRIN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU ORICE
DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU ULTERIOARE, ONORARIILE
AVOCAŢILOR, CHELTUIELI SAU ORICE ALTE DAUNE REZULTATE DIN, SAU ÎN LEGĂTURĂ
CU TOATE INFORMAŢIILE DIN CONŢINUTURI SAU SERVICII, ORI CA URMARE A UTILIZĂRII
CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE TERŢ, CHIAR
ÎN CAZUL INFORMĂRII CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.
Serviciile terţilor pot fi reziliate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu garantează că
serviciile şi conţinuturile vor rămâne disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul
şi serviciile sunt transmise de către terţi prin intermediul unor reţele şi unităţi de transmisie
asupra cărora Samsung nu are nici un control. Fără a limita generalitatea acestei declinări,
Samsung declină în mod expres orice responsabilitate sau răspundere pentru orice întrerupere
sau suspendare al oricărui conţinut sau serviciu pus la dispoziţie prin intermediul acestui
dispozitiv.
Samsung nu este responsabilă, nici răspunzătoare pentru serviciile către clienţi legate de
conţinuturi şi servicii. Orice întrebare sau cerere de service cu privire la conţinut sau serviciile ar
trebui să fie adresată direct furnizorilor conţinuturilor şi serviciilor respective.
Licenţă
• Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle
şi/sau afiliaţilor acesteia. Alte nume pot reprezenta mărci
comerciale ale proprietarilor respectivi
• Produs sub licenţă, sub brevetul SUA nr.: 5.956.674; 5.974.380;
6.487.535 şi alte brevete din SUA şi internaţionale, emise şi în
aşteptare. DTS, Simbolul şi DTS şi Simbolul reprezintă mărci
comerciale înregistrate, iar DTS 2.0+Digital Out este marcă comercială a DTS,
2.0+Digital Out
Inc. Aparatul include componenta software. © DTS, Inc. Toate drepturile
rezervate.
• Notificare de licenţă tip Open Source
-- În cazul utilizării unui software tip open source, licenţele open source sunt
disponibile în meniul aparatului.
• DivX
-- DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat
de către DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation.
Acesta este un dispozitiv DivX Certified® care redă formate
DivX.
Accesaţi www.divx.com pentru mai multe informaţii şi pentru instrumente
software utilizate pentru a converti fişierele dvs. în formatul DivX.
-- DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified®
trebuie înregistrat pentru a putea reda filme DivX Video-on-Demand (VOD)
achiziţionate. Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX
VOD în meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi vod.divx.com pentru
informaţii suplimentare despre procesul de înregistrare.
-- DivX Certified® - certificat pentru redarea materialelor video DivX® până la HD
1080p, inclusiv conţinuturi premium.
-- DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi
Corporation şi ale filialelor acesteia şi sunt utilizate sub licenţă.
-- Acest player este protejat de unul sau mai multe din brevetele SUA următoare:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• DLNA®, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED® sunt mărci
comerciale, mărci de servicii sau mărci de certificare ale
Digital Living Network Alliance.
• Produs sub licenţa Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu-D
sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc
Association.
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC din Statele Unite şi alte ţări.
21
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor
acestui produs
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung
pentru asistenţă clienţi.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
FYROM
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de
colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul
că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la
sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb
indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate
corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru
mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să
separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului
gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de
echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi
accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună
cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.Dat fiind că eliminarea
necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă
rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod
responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau
să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi
reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile
din contractul de achiziţie.Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie
eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
BD-F5100
Плейър за Blu-ray™ дискове
ръководство за потребителя
представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
БЪЛГАРСКИ
Информация за безопасност
Предупреждение
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАР Я
Този символ показва "опасно напрежение"
в продукта, което представлява риск от
токов удар или телесни увреждания.
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ
УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Не монтирайте това оборудване в затворено
място като шкаф за книги или подобно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите повреда, която би
могла да доведе до пожар или токов удар,
не излагайте този уред на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
Blu-ray диск плейърът ИЗПОЛЗВА НЕВИДИМ
ЛАЗЕРЕН ЛЪЧ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ
ОПАСНО ОБЛЪЧВАНЕ ПРИ ПРЯКО НАСОЧВАНЕ.
НЕПРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАЙТЕ Blu-ray диск плейъра
ПРАВИЛНО СЪОБРАЗНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
ВНИМАНИЕ
ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНТРОЛИ ИЛИ НАСТРОЙКИ
ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ
ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТУК, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО
ОПАСНО РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ.
НЕ ОТВАРЯЙТЕ КАПАЦИТЕ И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ
2
Този символ показва важни инструкции,
отнасящи се за продукта.
САМИ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
Този продукт отговаря на CE разпоредбите
относно екранирани кабели и съединители
използвани за свързване на уреда към
друго устройство. За предотвратяване на
електромагнитни смущения от електроуреди,
като радиоапарати и телевизори, използвайте
екранирани кабели и съединители за свързвания.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Мрежовият кабел на това оборудване е снабден с
формован щепсел, в който е включен предпазител.
Стойността на предпазителя е указана на стената на
щепсела, на която са щифтовете.
Ако той трябва да се смени, трябва да се използва
предпазител, одобрен съгласно BS1362, със същата
номинална стойност.
Не използвайте щепсел, в който липсва капачето на
предпазителя, ако капачето може да се свали. Ако е необходимо
капаче на предпазителя за смяна, то трябва да бъде със същия
цвят, както и стената на щепсела, на която са щифтовете.
Резервни капачета се предлагат от вашия доставчик.
Ако монтираният щепсел не е подходящ за контактите във
вашия дом или кабелът не е достатъчно дълъг, за да достигне
до контакта на захранването, трябва да се снабдите с подходящ
удължител, утвърден от гледна точка на безопасността, или да
се консултирате с вашия доставчик.
Ако обаче няма алтернатива на отрязването на щепсела,
извадете предпазителя и след това по безопасен начин
се освободете от щепсела. Не включвайте щепсела към
мрежови изход, тъй като съществува риск от удар с
електрически ток от оголения гъвкав кабел.
За да изключите апарата от мрежовото захранване,
щепселът трябва да се извади от контакта, затова трябва
да има достъп до контакта.
Устройството, за което се отнася това ръководство за
потребителя, е лицензирано под определени права на
интелектуална собственост на определени трети страни.
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
Този компактдиск плейър е класифициран като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1. Използването на органи
за управление, настройки или изпълнението на
процедури, различни от описаните в настоящото,
може да доведе до опасно излагане на излъчване.
ВНИМАНИЕ :
• КЛАС 3В ВИДИМА И НЕВИДИМА ЛАЗЕРНА
РАДИАЦИЯ В ОТВОРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ.
ИЗБЯГВАЙТЕ ОБЛЪЧВАНЕ (IEC 60825-1)
• ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНТРОЛИ ИЛИ
НАСТРОЙКИ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ
ТУК, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНО
РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ. НЕ ОТВАРЯЙТЕ
КАПАЦИТЕ И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ
САМИ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Предпазни мерки
Важни инструкции за безопасност
Прочетете внимателно тези инструкции за
експлоатация, преди да използвате устройството.
Следвайте всички инструкции за безопасност,
описани по-долу.
Пазете тези инструкции за експлоатация на удобно
място за бъдещи справки.
1.
2.
3.
Прочетете тези инструкции.
Запазете тези инструкции.
Вземете под внимание всички
предупреждения.
4. Следвайте всички инструкции.
5. Не използвайте тази апаратура в близост до вода.
6. Почиствайте само със суха кърпа.
7. Не блокирайте никакви вентилационни
отвори. Инсталирайте според
инструкциите на производителя.
8. Не инсталирайте в близост до източници
на топлина като радиатори, топлинни
регулатори, или други плейъри (включително
AV приемници), които произвеждат топлина.
9. Не нарушавайте безопасността на
поляризирания или заземен тип щепсел.
Поляризираният щепсел има два щифта,
като единият е по-широк от другия.
Заземеният тип щепсел има два щифта и
трети заземен зъбец. Широкият щифт или
зъбец е предвиден за ваша безопасност.
Ако предоставеният щепсел не съответства
на вашия контакт, консултирайте се с
електротехник за замяната на контакта.
10. Пазете електрическия шнур от това да
бъде настъпван или защипван, по
специално при щепселите и контейнера за
удобство, в онази част, от която щепселът
излиза от апарата.
11. Използвайте само приспособления за
закрепване/аксесоари, определени от
производителя.
12. Използвайте само с уред
за превозване, стойка,
тринога, конзола или
маса, определени от
производителя или
продавани с апарата.
Когато се използва
уред за превозване, използвайте предпазни
мерки при местенето на комбинацията от
уреда за превозване/апаратура, за да избегнете
наранявания от преобръщане.
13. Извадете щепсела от контакта по време
на гръмотевични бури или когато не се
използва за дълъг период от време.
14. За всякакъв вид сервиз се обръщайте към
квалифициран сервизен персонал. Сервизните
услуги са необходими, когато апаратурата
е била наранявана по някакъв начин, като
например шнура за електрическо захранване
или щепсела са повредени, разлята е течност
или обекти са паднали върху апаратурата,
апаратурата е била излагана на дъжд или влага,
не работи нормално, или е била изпускана.
Съхранение и управление на
дискове
• Начин на държане на дискове
-- Отпечатъци от пръсти или
драскотини по диска могат да
влошат качеството на звука и
картината или да причинят прескачане.
-- Избягвайте да докосвате повърхността на
диска, където се прави запис.
-- Хващайте диска за ръбовете, за да не
останат отпечатъци от пръсти по повърхността.
-- Не лепете хартия или ленти по диска.
• Почистване на дисковете
-- Когато по повърхността на диска
попаднат отпечатъци от пръсти
или замърсявания, почиствайте
със слаб препарат, разтворен във
вода, и избърсвайте с мека кърпа.
-- Когато го почиствате, бършете диска леко
отвътре навън.
• Съхранение на дискове
`` Не дръжте дискове изложени на пряка слънчева
светлина.
`` Пазете на хладно и проветриво място.
`` Пазете в чиста предпазна обвивка и дръжте вертикално.
Предупреждения при работа
• Апаратът не бива да бъде излаган на капене или пръски. Не
поставяйте върху апарата предмети, напълнени с течност,
например вази.
• За да изключите напълно апарата, трябва да извадите
захранващия щепсел от контакта. Затова захранващият
щепсел трябва да е леснодостъпен по всяко време.
• Не включвайте повече от един уред в един контакт. Ако
претоварите контакт може да възникне прегряване, което
да доведе до пожар.
• Поддръжка на корпуса.
-- Преди свързването на други компоненти
към този плейър, уверете се, че сте изключили всичките.
-- Ако преместите вашия плейър внезапно
от студено място на топло място, възможно е да се
образува конденз
по работещите части и лещи, и да
причини неестествено възпроизвеждане на диска.
Ако това стане, изключете плеъйра, изчакайте два
часа, преди да включите щепсела в контакта за
захранване. След това поставете диска и опитайте да го
възпроизведете отново.
• Ако чуете необичаен шум, усетите мирис на изгоряло или
пушек, изключете моментално захранването и извадете
щепсела от контакта. След това се свържете с най-близкия
център по обслужване на клиенти за техническа помощ. Не
използвайте продукта. Използването на продукта в такова
състояние може да предизвика пожар или токов удар.
Авторско право
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от
ръководството или цялото ръководството за
потребителя не може да бъде възпроизвеждано
или копирано без предварителното писмено
съгласие на Samsung Electronics Co.,Ltd.
Съдържание
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Предупреждение......................................... 2
Предпазни мерки........................................ 2
Съхранение и управление на дискове........ 3
Предупреждения при работа...................... 3
Авторско право........................................... 3
НАЧАЛО
Преди да използвате ръководството за
потребителя................................................ 4
Лога на дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани........................................ 4
Аксесоари................................................... 6
Преден панел.............................................. 6
Заден панел................................................. 6
Дистанционно управление......................... 7
ВРЪЗКИ
Свързване към телевизор........................... 7
Свързване към аудиосистема..................... 8
Свързване към мрежов рутер..................... 8
НАСТРОЙКИ
Процедура по първоначални настройки.... 9
Система..................................................... 12
Език........................................................... 13
Защита....................................................... 13
Общи......................................................... 13
Поддръжка................................................ 13
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯ
Възпроизвеждане на диск от търговската
мрежа........................................................ 14
Възпроизвеждане на файлове на USB
устройство................................................. 14
Изпълняване на диск със съдържание,
записано от потребителя.......................... 15
Възпроизвеждане на съдържание на
компютъра................................................. 15
Управление на възпроизвеждането на
видео......................................................... 15
Управление на възпроизвеждането на
музика........................................................ 16
Възпроизвеждане на снимки.................... 17
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отстраняване на неизправности.............. 17
Спецификации........................................... 19
Навигиране в менюто.................................. 9
Достъп до менюто Настройки..................... 9
Дисплей....................................................... 9
Аудио......................................................... 10
Мрежа....................................................... 11
3
Начало
Регионален код
Преди да използвате ръководството за потребителя
Видове дискове и съдържание, които могат да бъдат възпроизвеждани
от вашия плейър
Носител
ВИДЕО
МУЗИКА
СНИМКИ
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Вид на диска
Blu-ray диск
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Детайли
BD-ROM или BD-RE/-R диск, записан в BD-RE формат.
Музика, записана на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R диск или USB
устройство за памет с MP3 или WMA съдържание.
A
Blu-ray
диск
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(без CD слой)
• DVD-RW (режим VR • 3,9 GB DVD-R диск
(Видеозапис))
за създаване.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs изпълнява само
аудио без графика.)
B
C
Снимки, записани на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R диск или USB
устройство за памет с JPEG съдържание.
Видове дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани от вашия плейър
4
Вид на Регионален
диска
код
DVD-VIDEO, записани DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, които са
записани и финализирани, или USB устройство за памет, съдържащо
DivX, MKV или MP4 съдържание.
`` Възможно е плейърът да не може да възпроизвежда определени CD-RW/-R и DVD-R дискове, в зависимост от типа диск или
условията на запис.
`` Ако DVD-RW/-R диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
`` Вашият плейър няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R при побитова скорост, която надхвърля 10 Mbps.
`` Вашият плейър няма да изпълни съдържание, което е записано на BD-R или USB устройство при побитова скорост, която надхвърля
25 Mbps.
`` Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове, или когато се изпълняват специфични операции като смяна на
ъгъла и настройка на съотношението. Информацията относно диска е написана в детайли върху кутията. Вижте това, ако е необходимо.
`` При възпроизвеждане на BD-J заглавие, зареждането може да продължи по-дълго от обичайното, или някои функции да се
изпълняват по-бавно.
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV и т.н.
Плейърите и дисковете са кодирани според
региона.
Тези регионални кодове трябва да съвпадат,
за да се възпроизведе дискът. Ако кодовете не
съответстват, дискът няма да бъде възпроизведен.
Регионалният номер за този DVD рекордер се
намира на задното табло на плейъра.
DVDVIDEO
Лога на дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Blu-ray диск
BD-LIVE
DivX
PAL система за предаване
във Великобритания,
Франция, Германия и т.н.
Зона
Северна Америка, Централна
Америка, Южна Америка, Корея,
Япония, Тайван, Хонконг и
Югоизточна Азия.
Европа, Гренландия, Френски
територии, Близък Изток, Африка,
Австралия и Нова Зеландия.
Индия, Китай, Русия, Централна и
Южна Азия.
1
САЩ, територии на САЩ и Канада
2
Европа, Япония, Близък изток,
Египет, Южна Африка, Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонг Конг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка, Австралия,
Нова Зеландия, Тихоокеания,
Карибите
5
Русия, Източна Европа, Индия, поголямата част от Африка, Северна
Корея, Монголия
6
Китай
Поддържани файлови формати
Бележки относно USB връзката
• Вашият плейър поддържа USB устройства
за памет, MP3 плейъри, цифрови камери и
четци на USB карти.
• Плейърът не поддържа папки или имена на
файлове, по-дълги от 128 знака.
• Някои USB устройства/Външно твърдо
дисково/цифрови камери може да не са
съвместими с плейъра.
• Плейърът поддържа файлова система FAT16,
FAT32 и NTFS.
• Свържете USB устройствата директно към
USB порта на продукта. Свързването чрез
USB кабел може да доведе до проблеми със
съвместимостта.
• Поставяне на повече от едно устройство с
памет на четец за няколко карти може да не
работи правилно.
• Плейърът не поддържа протокола PTP.
• Не прекъсвайте USB устройството по време на
процеса на "зареждане".
• Колкото по-голяма е разделителната способност,
толкова по-голямо е изчакването за показване.
• Плейърът не може да изпълнява MP3 файлове с DRM (Права върху електронно съдържание), изтеглени от
търговски сайтове.
• Вашият плейър не поддържа видео с кадрова честота под 30fps (кадри в секунда).
• Вашият плейър поддържа само USB устройства от тип Mass Storage Class (MSC), напр. пръстови устройства, четци
на флаш карти и USB твърди дискове.(HUB не се поддържа.)
• Определени USB твърди дискове, четци за няколко карти и пръстови устройства може да не са съвместими с
плейъра.
• Ако USB устройство изисква допълнителна мощност, то може да се ограничи от устройство за защита на мрежата.
• Ако възпроизвеждането от USB твърд диск е нестабилно, осигурете допълнително захранване, като включите
твърдия диск в контакт.
Ако проблемът продължи, свържете се с производителя на USB твърдия диск.
• Трябва да извадите USB устройството с памет безопасно като изпълните функцията за "Safely Remove
USB", за да предотвратите възможна повреда на USB паметта.
Натиснете бутона HOME, за да се преместите на началния екран, натиснете ЖЪЛТО (C) бутон и
натиснете бутона v.
• SAMSUNG не е отговорен за повреждане и загубване на данни.
• Вашият плейър не поддържа NTSF компресирани файлове, sparse файлове, или шифровани файлове.
• Можете да поправите или форматирате USB устройството на вашия настолен компютър. (само ОС MS-Windows OS)
Поддръжка на видео файлове
Разширение на
файла
*.avi
Контейнер
AVI
Видео кодек
Аудио кодек
DivX 3.11/4.x/5.x/6.1
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Разделителна
способност
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Ограничения
-- Дори файлът да е бил шифрован от поддържан кодек, споменат по-горе, възможно е
той да не се изпълни, ако има проблем със съдържанието.
-- Нормалното възпроизвеждане на е гарантирано, ако информацията за контейнера на
файла е грешна или самият файл е повреден.
-- Файлове, които са с по-висока побитова/кадрова скорост от стандартното могат да
доведат до насичани при възпроизвеждане на звука/картината.
-- Функцията за търсене (прескачане) не е налична, ако е повредена таблицата на
индекса на файла.
•• Видео декодер
-- Поддържа до H.264, Ниво 4.1 и AVCHD
-- Не поддържа H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Под 1280 x 720: 60 кадъра макс.
Над 1280 x 720: 30 кадъра макс.
-- Не поддържа GMC 2 или по-висок
•• Аудио декодер
-- Поддържа до WMA 7, 8, 9, STD
-- Не поддържа WMA честота на семплиране от 22050Hz моно.
-- AAC: Макс. честота на семплиране: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64,
88,2, 96) Макс. побитова скорост: 320 kbps.
Поддръжка на музикални файлове
Разширение
на файла
Контейнер
Аудио кодек
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
Поддръжка на файлове със снимки
Разширение на файла
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Диапазон на поддръжка
-
* Скорости на семплиране (в kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Побитови скорости - Всички в диапазона от 5kbps до 355kbps
Вид на
Разделителна способност
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
5
AVCHD (Усъвършенстван видео кодек за висока разделителна способност)
Преден панел
• Този продукт може да възпроизвежда дискове във формат AVCHD. Такива дискове
обикновено се записват и използват във видеокамери.
• Форматът AVCHD е формат с висока разделителна способност за цифрова видеокамера.
• Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да компресира изображения по-ефективно от
традиционния формат за компресиране на изображения.
• Някои AVCHD дискове използват формат “x.v.Color”.
• Този плейър може да възпроизвежда AVCHD дискове във формат “x.v.Color”.
• “x.v.Color” е търговска марка на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото AVCHD са търговски марки на Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и
на Sony Corporation.
БУТОН ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА
БУТОН СТОП
БУТОН ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Някои дискове във формат AVCHD е възможно да не могат да се възпроизвеждат, в зависимост от условията на
запис.
Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат финализирани.
`` “x.v.Color” предлага по-богат цветови диапазон от обикновените DVD дискове за видеокамери.
`` Някои формати DivX, MKV и MP4 формати може да не се изпълнят, в зависимост от разделителната способност
и условията на кадровата скорост.
Аксесоари
`` Когато плейърът покаже менюто на Blu-ray диска, не може да стартирате филма с натискане на бутона за
възпроизвеждане на плейъра или дистанционното управление. За да изпълните филма, трябва да изберете
Изпълнение на филма или Старт от менюто на диска и после да натиснете бутона v.
`` Обновяването на софтуера през USB Host извода се поддържа само чрез USB флаш устройство за съхранение.
AUDIO
BONUS
VIEW
Ръководство за потребителя
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
Батерии за дистанционно управление
(Размер AAA)
USB ХОСТ
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
Заден панел
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Дистанционно управление
HDMI OUT
6
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление
Включва и изключва телевизора.
Включва и изключва телевизора.
След настройката ви дава възможност да изберете
източника на входящия сигнал за вашия телевизор.
Регулиране на силата на звука на
телевизора.
За отваряне и затваряне на тавичката на диска.
Връзки
Свързване към телевизор
Свържете HDMI кабела (не е включен) от гнездото HDMI OUT на гърба на продукта към гнездото
HDMI IN на телевизора.
-- Не включвайте захранващия кабел в контакта, докато не сте направили всички други връзки.
-- Когато променяте връзките, първо изключвайте всички устройства.
Натиснете цифров бутон, за да работите с
опциите.
Използвайте този бутон, за да влезете в
изскачащо меню/меню за заглавие.
Използвайте го, за да влезете в менюто за
диск.
Натиснете, за да прескочите назад или
напред от диска.
Натиснете, за да търсите назад или напред
от диска.
Натиснете, за да спрете диска.
Натиснете, за да възпроизведете диска.
Използвайте този бутон за достъп до различни
аудио функции на диска (Blu-ray/DVD).
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Натиснете това, за да използвате меню
Инструменти.
Натиснете го, за да превключите езика на
субтитрите на Blu-ray/DVD диск.
Използвайте това за показване на информация
при изпълнение на Blu-ray/DVD диск.
Можете да избирате елементи от екранното
меню и да променяте стойностите в менюто.
Натиснете за изход от менюто.
Връщане към предишното меню.
Тези бутони се използват за менютата на плейъра
и също за някои функции на Blu-ray диска.
Натиснете, за да използвате функцията
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Натиснете за използване на функцията за
цял екран, по време на възпроизвеждане
на bluray/DVDs диск този бутон не работи
Позволява да повторите дадено заглавие,
глава, изпълнение или диск.
Позволява ви да повтаряте от точка до
точка A-B диск.
Инсталиране на батериите
Аудио
Видео
Натиснете, за да направите пауза при
възпроизвеждане на диска.
Натиснете, за да преминете към началното меню.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
!!
`` Ако дистанционното не работи правилно :
• Проверете полярността (+/–) на батериите.
• Проверете дали батериите не са изтощени.
• Проверете дали дистанционните сензори не са блокирани от препятствия.
• Проверете дали наблизо няма някакво флуоресцентно осветление.
CВНИМАНИЕ
`` Изхвърлете батериите според действащата нормативна уредба за
околната следа. Не ги поставяйте в кошчето за боклук в дома си.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако използвате HDMI-към-DVI за връзка с вашия дисплей, трябва също да свържете Digital Audio Out на
плейъра към вашата аудио система, за да чувате звук.
`` HDMI кабелът извежда цифров аудио/видео сигнал, така че не е необходимо да свързвате аудио кабел.
`` В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал няма да
работят.Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
`` Когато свържете плейъра към телевизор чрез HDMI кабел за пръв път, или към нов телевизор, изходящата
разделителна способност на HDMI сигнала автоматично се настройва на най-високата, която може да възпроизведе
телевизора.
`` Дългият HDMI кабел може да причини шум на екрана. Ако това е така, изключете HDMI дълбок цвят в менюто.
`` За да гледате видео в изходен режим HDMI 720p, 1080i или 1080p, трябва да използвате високоскоростен
(категория 2) HDMI кабел.
`` HDMI подава само чист цифров сигнал към телевизора.
Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), на екрана ще се появят
смущения.
7
Свързване към аудиосистема
Свързване към мрежов рутер
Можете да свържете Blu-ray плейъра към аудио система, като използвате един от
методите, илюстрирани по-долу.
-- Не включвайте захранващия кабел в контакта, докато не сте направили всички други връзки.
-- Когато променяте връзките, първо изключвайте всички устройства.
Свържете плейъра към мрежов рутер, като използвате един от методите, илюстрирани по-долу.
За да използвате мрежовата функция DLNA, трябва да свържете вашия компютър към мрежата, както
е показано на илюстрациите.
Метод 1 Свързване към AV приемник, който поддържа HDMI
Кабелна мрежа
• Свържете HDMI кабела (не е включен) от гнездото HDMI OUT на гърба на продукта към
гнездото HDMI IN на приемника.
• Най-добро качество (Препоръчително)
Широколентов модем
(с интегриран рутер)
Метод 2 Свързване към AV приемник с Dolby Digital или DTS декодер
• Като използвате цифров коаксиален кабел (не е включен), свържете гнездото Coaxial
Digital Audio Out на продукта към гнездото Digital Coaxial In на приемника.
• Добро качество
• Ще може да чувате само предните два високоговорителя при настройка на цифровия
изход като PCM.
Широколентова
услуга
Или
Рутер
Широколентов
модем
Метод 1
Аудио
Широколентова
услуга
Метод 2
Аудио
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Възможно е интернет достъпът до сървъра на Samsung за актуализация да не бъде разрешен, в зависимост от
рутера, който използвате, или правилата на вашия доставчик на интернет услуги. За повече информация се обърнете
към своя доставчик на интернет услуги (ISP).
`` За потребителите на DSL, използвайте рутер, за да осъществите мрежово свързване.
8
Настройки
Процедура по първоначални
настройки
`` Ако плейърът остане в режим на спряно
възпроизвеждане в продължение на повече от 5
минути без намеса на потребителя, на екрана на вашия
телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако плейърът се
остави в режим на скрийнсейвър повече от 25 минути,
захранването ще се изключи автоматично.
• Началното меню няма да се покаже, ако не конфигурирате
първоначалните настройки.
• OSD (Екранното меню) може да се промени в плейъра след
актуализиране на софтуерната версия.
• Необходимите действия за достъп могат да бъдат различни в
зависимост от избраното меню.
• След като приключи процесът на зареждане на този продукт, Може
да се работи с бутоните на панела и дистанционното управление.
Навигиране в менюто
AUDIO
`` Началното меню няма да се появи, ако не конфигурирате
първоначалните настройки, освен при условията, посочени по-долу.
`` Ако натиснете СИНИЯ (D) бутон по време на настройка на
мрежата, може да получите достъп до началното меню, дори
мрежовата настройка да не е завършила.
`` Когато се върнете в началното меню, режимът на цял екран ще се
отмени автоматично.
`` Ако искате да покажете екрана за първоначална настройка отново,
за да направите промени, натиснете бутона @ на предния панел
на продукта за повече от 5 секунди без поставен диск. Това връща
настройките на плейъра до фабричните.
`` След като приключи процесът на зареждане на този продукт,
можете да работите с функцията HDMI-CEC.
`` Ако искате да използвате функцията Anynet+(HDMI-CEC),
следвайте инструкциите по-долу.
1) Свържете плейъра км телевизор Samsung, съвместим с
Anynet+(HDMI-CEC), като използвате HDMI кабел.
2) Задайте функцията Anynet+(HDMI-CEC) на Вкл. както в
телевизора, така и в продукта.
3) Изпълнете процедурата за Първоначална настройка на
телевизора.
Избира Music.
2
Избира Settings.
3
Показва наличните бутони.
4
Избира приложения.
5
Избира Videos.
6
Избира Photos.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Опциите Видео, Снимки и Музика изискват да има
поставен подходящ диск в плейъра или USB флаш
памет.
SUBTITLE
1
Процедурата за първоначални настройки y ви дава
възможност да настройвате екранното меню и езика на
екранното меню, да конфигурирате връзката към вашата
домашна мрежа, да изберете екранно съотношение (размер
и формат на екрана), което е правилно за вашия телевизор.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
HOME
1
Достъп до менюто Настройки
3
2
4
BONUS
1
2
3
4
За достъп до меню Настройки и неговите
подменюта следвайте тези стъпки :
REPEAT
REPEAT
FULL
Бутон HOME : Натиснете, за да преминете към
началното меню.
VIEW
A-B
SCREEN
Бутон RETURN : Връщане към предишното меню.
Бутон v (ВХОД) / БУТОН ЗА ПОСОКИ :
Преместване на курсора или избор на елемент.
Активиране на текущо избрания елемент.
Потвърждаване на настройка.
Бутон EXIT : Натиснете за изход от текущото меню.
• Начално меню
6
1
Videos
Photos
Music
Settings
2
5
4
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
App 3
App 4
d View Devices " Enter
3
1.
2.
3.
4.
5.
Натиснете бутона POWER.
Ще се появи началното меню.
В началното меню натиснете бутоните
◄►, за да изберете Settings, и после
натиснете бутона v.
Натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете желаното подменю и след
това натиснете бутона v.
Натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете желания елемент и след това
натиснете бутона v.
Натиснете бутона EXIT за изход от
менюто.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Необходимите действия за достъп могат да бъдат
различни в зависимост от избраното меню. OSD
(Екранното меню) може да се промени в плейъра
след актуализиране на софтуерната версия.
Дисплей
Можете да конфигурирате различни опции
за картина, напр. екранно съотношение,
разделителна способност и др.
ТВ Размер
В зависимост от телевизора, който имате, може да
искате да регулирате настройката на размера на екрана.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В зависимост от типа на диска, някои от
пропорциите може да не са достъпни.
`` Ако изберете екранно съотношение различно
от екранното съотношение на вашия телевизор,
картината може да изглежда деформирана.
BD Wise (само за продукти на Samsung)
BD Wise е най-новата функция за свързване на Samsung.
Когато свържете плейър и телевизор Samsung
с BD чрез HDMI и BD Wise е включен както в
компютъра, така и в плейъра, плейърът извежда
видеосигнала с разделителната способност и
кадровата скорост на BD/DVD диск.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато BD Wise е включен, настройката Резолюция
автоматично се задава на BD Wise и BD Wise се появява в
меню Резолюция.
`` Ако плейърът е свързан с устройство, който не поддържа
BD Wise, не можете да използвате BD Wise функцията.
`` За правилното функциониране на BD Wise задайте на On
всяко меню BD Wise на плейъра и съответно на телевизора.
Резолюция
Позволява да зададете изходящата
разделителна способност на HDMI видео
сигнал на Авто, 1080p, 1080i, 720p или
576p/480p. Цифрите показват броя на
редовете във видео сигнала. Буквите i
и p показват съответно презредово и
прогресивно сканиране. Колкото повече са
редовете, толкова по-добро е качеството.
9
азделителна способност според
режима на изходящия сигнал
• Възпроизвеждане на Blu-ray диск/
Електронно съдържание/Цифрово
съдържание
Изход
Настройка
BD Wise
HDMI / свързан
HDMI режим
Blu-ray диск
Разделителна
способност на Blu-ray
диск
Електронно/
цифрово
съдържание
1080p
Макс. разделителна
способност на ТВ
Макс. разделителна
способност на ТВ
1080@60F
1080@60F
Кадри на филм: Auto
(24Fs)
1080@24F
1080@24F
720p
1080i
720p
1080i
Auto
1080@60F
(Филмови кадри : Off)
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
• Възпроизвеждане на DVD
Изход
Настройка
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
10
HDMI / свързан
HDMI режим
576i/480i
Макс. разделителна способност на ТВ
1080p
1080i
720p
576p/480p
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако свързаният телевизор не поддържа филмови кадри или
избраната разделителна способност, ще се покаже съобщението
“If no pictures are shown after selecting ‘Yes’, please wait
for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you
want to change the resolution?”.
Ако изберете Yes, екранът нателевизора ще стане празен за
15 секунди и после разделителната способност ще се върне
автоматично на предишната стойност.
`` Ако екранът остане празен, след като сте сменили
разделителната способност, извадете всички дискове и
натиснете и задръжте бутона @ отпред на плейъра за повече
от 5 секунди. Всички настройки ще се върнат към фабричните
настройки по подразбиране. Следвайте стъпките от предишната
страница за достъп до всеки режим и изберете Настройка на
дисплея, поддържана от вашия телевизор.
`` Когато бъдат възстановени фабричните настройки по
подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD
данните, ще бъдат изтрити.
`` Blu-ray дискът трябва да има функция за 24 кадъра, за да
може да се използва Филмови кадри (24Fs).
Прогресиращ режим
Позволява подобряване на качеството на картината при гледане на DVD.
Цифров изход
Позволява да изберете цифров аудио изходен формат, подходящ за вашия телевизор или AV
приемник. За още подробности вж. таблицата за избор на цифров изход.
Избор на цифров изходящ сигнал
Настройка
HDMI формат за цвят
Позволява да зададете настройките така, че цветовото
пространство за HDMI изход да съвпада с възможностите
на свързаното устройство (телевизор, монитор и т.н.).
HDMI дълбоки цветове
Позволява да изведете картината от гнездото HDMI OUT
с дълбоки цветове. Дълбокият цвят позволява по-точна
репрезентация на цветовете с по-голяма дълбочина.
PCM
HDMI
рисивър
Връзка
PCM
Dolby Digital
Филмови кадри (24Fs)
Задаването на на функцията Филмови кадри
(24Fs) на Auto ви позволява да коригирате HDMI
изходящия сигнал на Blu-ray плейъра на 24 кадъра
в секунда, за по-добро качество на картината.
Можете да се наслаждавате на функцията Филмови
кадри (24Fs) само при телевизори, които поддържат
тази скорост на кадрите. Може да изберете
Филмови кадри само когато плейърът е в режим на
изходна разделителна способност HDMI 1080p.
Аудио
Dolby Digital
Plus
Аудио поток на
Blu-ray диск
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD Master
Audio
PCM
Аудио поток на
DVD
Dolby Digital
DTS
Дефиниция за
Blu-ray диск
Всякакъв
Bitstream
(Unprocessed)
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
AV приемник,
който поддържа
HDMI, или
Коаксиален
HDMI рисивър
Коаксиален
HDMI рисивър
или коаксиален
PCM
PCM 2-канален
DTS прекодиран
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS прекодиран
PCM 2-канален Dolby Digital Plus
Dolby Digital
DTS прекодиран
PCM 2-канален
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS прекодиран
PCM
2-канален
PCM 2-канален
DTS
DTS
DTS прекодиран
Прекодиран Dolby Digital
*
PCM
2-канален
PCM 2-канален
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS
DTS прекодиран
Прекодиран Dolby Digital
*
PCM
2-канален
PCM 2-канален
DTS-HD Master
Audio
DTS
DTS прекодиран
Прекодиран Dolby Digital
*
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM 2-канален
DTS
DTS
DTS
Коаксиален
До
PCM 2-канален
7.1-канален
PCM
2-канален
PCM
2-канален
PCM
2-канален
PCM
2-канален
PCM
2-канален
PCM
2-канален
PCM 2-канален
Декодира основното
Извежда само основното аудио,
аудио и BONUSVIEW
Декодира основното аудио и така че вашият AV приемник може аудиото заедно в PCM
BONUSVIEW аудиото заедно в
да декодира аудио побитовото
аудио и звукови ефекти
PCM аудио и добавя звукови
изпълнение.
при навигация, после
ефекти при навигация.
Няма да чувате BONUSVIEW аудиото кодира повторно PCM
и звукови ефекти при навигация. аудиото в DTS побитово
изпълнение.
Прекодиран Dolby Digital
*
Прекодиран Dolby Digital
*
Прекодиран Dolby Digital
*
Прекодиран Dolby Digital
*
DTS
Декодира основното
аудио и BONUSVIEW
аудиото заедно в PCM
аудио и звукови ефекти
при навигация, после
кодира повторно PCM
аудиото в Dolby digital
побитово изпълнение.
** Ако източникът на пряко изпълнение
е 2-канален или моно, настройката
прекодиран Dolby D не се прилага.
Blu-ray дисковете могат да включват три
аудио потока :
-- Основно аудио : Аудио саундтракът на
основната функция.
-- BONUSVIEW аудио : Допълнителен саундтрак
като коментари на режисьора или артистите.
-- Звукови ефекти при навигация : Когато се
местите през менютата, може да прозвучат
звукови ефекти при навигация. Звуковите
ефекти при навигация са различни за всеки Bluray диск.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Уверете се, че сте избрали правилния Цифров изход или
няма да чувате никакъв звук или силен шум.
`` Ако HDMI устройството (AV приемник, телевизор) не е
съвместимо с компресираните формати (Dolby digital,
DTS), аудио сигналът се възпроизвежда като PCM.
`` Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW аудио и
звукови ефекти при навигация.
`` Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW аудио и
звукови ефекти при навигация.
`` Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG, независимо
от избора на цифров изход (PCM или Bitstream), аудио
сигналът се извежда във формат PCM.
`` Ако вашият телевизор не е съвместим с компресирани
многоканални формати (Dolby Digital, DTS), плейърът
може да подава PCM 2-канално смесено аудио дори
ако сте задали Побитов поток (или Прекодиран или
Необработен) от менюто за настройка.
`` Ако вашият телевизор не е съвместим с PCM честоти на
семплиране над 48kHz, плейърът може да подава PCM
аудио с честота на семплиране под 48kHz дори когато
сте задали PCM с понижаване на качеството на Off.
Намал. чест.квантоване PCM
Позволява да изберете намаляване на честотата
на 96Khz PCM сигнали до 48Khz,преди да се
изведат пред усилвателя. Изберете Вкл., ако
усилвателят или приемникът не са съвместими
с 96Khz сигнал.
Управление на динамичен обхват
Позволява ви да прилагате динамичен обхват, за
да контролирате Dolby Digital, Dolby Digital Plus и
Dolby True HD аудио.
• Auto : Автоматично контролира динамичния
обхват на Dolby TrueHD аудио, на базата на
информация в Dolby TrueHD саундтрака. Също
така включва динамичния обхват за Dolby
Digital и Dolby Digital Plus.
• Off : Оставя динамичния обхват без
компресиране, което ви позволява да чувате
оригиналния звук.
• On : Включва Управление на динамичен обхват
за всички формати Dolby. По-тихите звуци са
по-силни, а по-силните звуци се намаляват.
Следвайте стъпките по-долу, за да
конфигурирате мрежовите настройки.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Този уред може да се свърже към мрежата камо
с кабелна връзка.
Настройки на кабелна мрежа
1.
2.
3.
Settings
Мрежа
Свържете се с вашия доставчик на интернет
услуги, за да проверите дали вашият IP
адрес е статичен или динамичен. Ако е
динамичен, а повечето са, препоръчваме
да използвате автоматична настройка на
мрежата. Това е най-лесният начин и ще
работи при повечето случаи.
Ако е статичен, трябва да използвате ръчна
настройка.
Wired Network Settings
Display
Audio Internet Protocol Setup
Network
System
Language
Реж.смесв.сигнал с огр.
Позволява да избирате метода на смесване,
който е съвместим с вашата стерео система.
Можете да изберете плейъра да смесва до
нормалното стерео или стерео, съвместимо
със съраунд.
В началното меню натиснете бутоните
◄►, за да изберете Settings, и после
натиснете бутона v.
В началното меню натиснете бутоните ▲▼,
за да изберете Network, и после натиснете
бутона v.
В началното меню натиснете бутоните ▲▼,
за да изберете Wired Network Settings,
и после натиснете бутона v. Появява се
екранът Настройки на кабелна мрежа.
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Security
General
DNS Server
Support
4.
5.
: Auto
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
: Auto
: 0
0
0
0
0
\
0
0
> Move " Select ' Return
В полето Internet Protocol Setup
(Настройка на интернет протокол)
изберете Auto , ако не е избрано.
(Натиснете v изберете AUTO и
после натиснете v.)
Функцията Auto попълва автоматично
стойностите за IP Address , Subnet Mask, и т.н.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
6.
7.
`` Този процес може да отнеме до пет минути.
След като мрежовата функция получи
стойностите, натиснете бутона RETURN.
Изберете Network Test, и после
натиснете v за да се уверите, че
плейърът е свързан към вашата мрежа.
8.
9.
Когато мрежовият тест завърши, натиснете
RETURN двукратно, за да се върнете в
основното меню.
Ако мрежовата функция не извлече
необходимите стойности или сте избрали
Ръчно, отидете на указанията на ръчна
настройка.
Ръчна настройка на мрежата
Преди да започнете ръчна настройка на
мрежата, ви трябват стойностите за настройка.
За да въведете мрежовите настройки за
вашия продукт, следвайте тези стъпки :
1.
В началното меню натиснете бутоните
◄►, за да изберете Settings, и после
натиснете бутона v.
2. В началното меню натиснете бутоните
▲▼, за да изберете Network, и после
натиснете бутона v.
3. В началното меню натиснете бутоните ▲▼, за
да изберете Wired Network Settings, и после
натиснете бутона v. Появява се екранът
Настройки на кабелна мрежа.
4. На екрана Internet Настройка на интернет
протокол, натиснете бутона v.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Manual, след това натиснете бутона v.
6. Натиснете бутона ▼, за да отидете в първото
поле за въвеждане (IP адрес).
7. Използвайте цифровите бутони, за да
въведете числа.
8. Когато запълните всяко поле,
използвайте бутона ►, за да се
придвижите на следващото поле.
Може също да използвате стрелките, за
да се движите нагоре, надолу и назад.
9. Въведете стойностите за IP Address, Subnet
Mask, и Gateway.
10. Натиснете бутона ▼, за да отидете в DNS.
11
11. Натиснете бутона ▼, за да отидете в първото
поле за въвеждане на DNS.
12. Въведете цифрите, както е посочено по-горе.
13. Натиснете бутона RETURN на
дистанционното управление.
14. След това стартирайте Мрежов тест, за
да се уверите, че продуктът е свързан
към мрежата.
изтегляне на BD-LIVE™
След като плейърът е свързан с мрежата,
може да се радвате на различно
съдържание, свързано с филми, като
използвате съвместим с BD-LIVE диск.
1.
Мрежов тест
Използвайте това меню, за да проверявате
дали вашата не.
Състояние мрежа
Проверете дали е установена връзка към
мрежата и има интернет.
BD-Live интернет връзка
Изберете дали да позволите интернет
връзка, когато използвате услугата BD-LIVE.
• Allow (All) : Интернет връзката ще се
разреши за цялото BD-LIVE съдържание.
• Allow (Valid Only) : Интернет връзката
ще бъде разрешена само за BDLIVE съдържание, което има валиден
сертификат.
• Prohibit : Няма да се разреши интернет
връзка за никакво BD-LIVE съдържание.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Какво е валиден сертификат?
Когато плейърът използва BD-LIVE, за да изпрати
данните от диска и да изиска от сървъра да
сертифицира диска, сървърът използва прехвърлените
данни, за да провери дали дискът е валиден и изпраща
сертификата обратно на плейъра.
`` Интернет връзката може да е ограничена, когато
използвате BD-LIVE съдържание..
12
2.
3.
Поставете USB памет в USB
гнездото отстрани на плейъра и
после проверете оставащата памет.
Устройството с памет трябва да има
поне 1GB свободно място, за да
побере услугата на BD-LIVE.
Поставете Blu-ray диск, който
поддържа BD-LIVE.
Изберете елемент от различните
услуги на BD-LIVE, предоставени от
производителя на диска.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Начинът, по който използвате BD-LIVE, и
предоставените услуги може да се различават, в
зависимост от производителя на диска.
За софтуера DLNA
DLNA позволява да изпълнявате музика, видео и
снимки от компютъра NAS на вашия продукт.
За да използвате DLNA с вашия плейър, трябва
да свържете плейъра с мрежата (вж. стр. 11~12).
За да използвате DLNA с вашия компютър,
трябва да инсталирате софтуера DLNA на
компютъра.
Ако имате NAS, може да използвате DLNA без
никакъв допълнителен софтуер.
За изтегляне на софтуера DLNA
1.
2.
3.
4.
5.
Посетете Samsung.com.
Щракнете върху Поддържка, след това
върху Център за Изтегляния, въведете
продуктовия номер на вашия плейър в
полето, което се появява, и след това
щракнете върху Вижте всички резултати.
На следващия екран, щракнете получи
изтеглянето по-долу изтеглянето
Щракнете върху Софтуер на следващата
страница.
Щракнете върху иконата в реда DLNA под
Файл, за да стартирате изтеглянето.
Система
Начална настройка
От Първоначални настройки може да
зададете езика, екранното съотношение,
мрежовите настройки и т.н.
За повече информация за Първоначални
настройки вж. съответния раздел в това
ръководството за потребителя. (Вж. стр 9).
Бърз старт
Позволява ви да настроите плейъра да се включва
бързо, като намалите времето за рестартиране.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Ако тази функция е зададена на On, ще се
увеличи консумацията на енергия в готовност.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ е удобна функция, която предлага
свързано действие с други продукти на Samsung с
функция Anynet+.
За да работите с тази функция, свържете този
плейър към телевизор Samsung TV с HDMI кабел.
С Anynet+ може да управлявате този продукт с
дистанционно управление на телевизор Samsung
и да стартирате изпълнение на диск просто с
натискане на бутона ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (
)
на дистанционното управление на телевизора.
За повече подробности вж. ръководството за
потребителя на телевизора.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не
поддържа CEC.
`` Ако вашият телевизор Samsung има лого Anynet+,
той поддържа функцията Anynet+ .
`` В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI сигнал
няма да работят.
Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
`` След изключване на продукта изваждането и
обратното поставяне на захранващия кабел
включват продукта. В момента автоматично се
изключва след около 15 секунда за повторно
установяване на функцията Anynet+.
`` За някои модели телевизори, ако свържете
продукта с функцията Anynet+, включването
на продукта може да покаже предупредително
изскачащо съобщение, което показва, че не е
открита връзка. Въпреки това връзката Anynet+
е установена правилно и е готова за ползване.
Управление на BD данни
Позволява ви да управлявате изтеглено
съдържание от Blu-ray дискове, които
поддържат услугата BD-LIVE, и запаметено
на поставено устройството за флаш памет.
Може да проверите информацията за
устройството, включително размера на
носителя, изтриването на BD данните или
смяна на устройството за флаш памет.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В режим на външна памет, възпроизвеждането на
диск ще бъде спряно, ако прекъснете връзката на
USB устройството по време на изпълнението.
`` Плейърът поддържа файлова система
FAT16, FAT32 и NTFS. Препоръчваме да
използвате USB устройства, които поддържат
USB 2.0 протокол с 4 MB/сек или по-висока
скорост на писане/четене.
`` Функцията Продължаване на възпроизвеждането
може да не работи след форматирането на
устройството за съхранение.
`` Общият размер на У-ние BD данни може да се
различава, в зависимост от условията.
DivX® Видео при поискване
Вж. DivX® VOD регистрационния код, за да
закупите и изпълните DivX® VOD съдържание.
Език
Можете да изберете предпочитания от вас език
за началното меню, менюто на диска и др.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Избраният език ще се появи само ако се поддържа
от диска.
Защита
Когато работите с това меню за пръв път, ще се
появи екранът за настройка на паролата.
Въведете желаната парола от 4 цифри, като
използвате цифровите бутони.
Родителска кат. за BD
Предотвратете възпроизвеждането на Blu-ray
дискове с определена възрастова категоризация
освен ако не се въведе парола.
Родителска кат. за DVD
Функцията работи заедно с DVD дискове, които са
получили оценка, която показва нивото на зрелост,
което е необходимо за гледане на съдържанието. Тези
оценки ви помагат да контролирате видовете DVD
дисковете, които семейството ви гледа.
Изберете нивото на оценка, което желаете да зададете.
Например, в случай, че зададете до ниво 6, няма да се
възпроизвеждат дискове, които съдържат ниво 7 или 8.
По-големите номера показват, че програмата е
предназначена само за възрастни.
Смяна PIN
Сменете 4-цифрената парола, която се
използва за достъп до функциите за защита.
Ако сте забравили паролата си
1.
2.
Извадете диска.
Натиснете и задръжте бутона @ на
предния панел в продължение на повече
от 5 секунди.
Всички настройки ще се върнат на
фабричните им стойности.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато бъдат възстановени фабричните настройки
по подразбиране, всички данни от потребителя,
записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Часови пояс
Общи
Може да задавате часовата зона, която е
приложима за вашия регион.
Поддръжка
Софутерна актуализация
Менюто Надстр. софтуер позволява да
актуализирате софтуера за подобряване на
работата и допълнителни услуги.
Онлайн
За да надстроите чрез by online, следвайте
тези стъпки:
1. Изберете By Online и натиснете
бутона v. Появява се съобщението
за свързване със сървъра.
2. Ще се появи изскачащо съобщение,
ако има налична актуализация.
3. Ако изберете Yes, процесът на
изтегляне започва. (Никога не
изключвайте плейъра по време на
надстройка.)
4. Когато надстройката завърши,
плейърът се рестартира автоматично.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Актуализирането ще завърши, когато продуктът се
изключи след рестартиране. Натиснете бутона POWER, за
да включите актуализирания продукт и да го използвате.
`` Никога не изключвайте плейъра ръчно по време на
процеса на надстройка.
`` Samsung Electronics не поема правна отговорност
за неизправност на плейъра, причинена от нестабилна
интернет връзка или небрежност на клиента по време на
надстройката.
`` Тавата на диска трябва да е празна, когато надстройвате
софтуера by online.
ЧРЕЗ USB
За да надстроите Чрез USB , следвайте тези стъпки :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Посетете www.samsung.com/bluraysupport.
Изтеглете най-новия zip архив за
надстройка на USB софтуера на вашия
компютър.
Разархивирайте zip архива на компютъра.
Трябва да имате един RUF файл със
същото име като това на zip файла.
Копирайте RUF файла на USB устройството
с флаш памет.
Уверете се, че тавата на диска е празна,
след това поставете USB устройството с
флаш памет в USB порта на плейъра.
В менюто на плейъра отидете на Настройки
> Поддрьжка > Надстр. софтуер.
Изберете By USB.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Тавата на диска трябва да е празна, когато надстройвате
софтуера, като използвате USB Host извода.
`` Когато обновяването на софтуера завърши, проверете
подробностите за софтуера в менюто Надстр. софтуер.
`` Не изключвайте плейъра по време на надстройка на
софтуера. Това може да предизвика неизправност.
`` Надстройката на софтуера през USB Host извода
се поддържа само чрез USB флаш устройство за
съхранение.
Известие за автоматично обновяване
Ако сте свързали плейър към мрежата и
сте включили Auto Upgrade Notification
(Известие за автоматично обновяване),
плейърът автоматично ви уведомява,
когато за софтуера на вашия плейър има
налична нова версия.
13
За да включите Известие за автоматично
обновяване, следвайте стъпките по-долу:
1.
Изберете Auto Upgrade Notification,
след това натиснете бутона v.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете On, след това натиснете
бутонаe v.
Ако има налична нова версия на софтуера,
плейърът ще ви уведоми със изскачащо
съобщение.
1.
За да актуализирате фърмуера, изберете
Yes от изскачащото меню. Продуктът
автоматично ще се изключи, рестартира и
започне изтеглянето.
(Никога не изключвайте продукта ръчно.)
Ще се появи изскачащ прозорец за
напредък на актуализирането.
Когато то завърши, продуктът ще се
изключи автоматично.
Натиснете бутона POWER, за да включите
продукта.
2.
3.
4.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Актуализирането ще завърши, когато продуктът
се изключи след рестартиране. Натиснете бутона
POWER, за да включите актуализирания продукт
и да го използвате.
`` Никога не изключвайте продукта ръчно по време
на процеса на актуализация.
`` Samsung Electronics не поема правна
отговорност за неизправност на продукта,
причинена от нестабилна интернет връзка
или небрежност на клиента по време на
актуализацията.
Връзка Samsung
Предоставя информация за контакт за
помощ за вашия плейър.
Условия на споразумение за
използване на услуги
Прегледайте общия отказ от отговорност
по отношение на съдържание и услуги,
предоставени от трети страни.
Вьрни
Възпроизвеждане на мултимедия
Възпроизвеждане на диск от
търговската мрежа
1.
2.
3.
Всички настройки ще се върнат на фабричните
им стойности, освен тези за мрежа.
Натиснете бутона 8, за да отворите
тавичката за диск.
Поставете внимателно диск с лицевата
страна нагоре в тавичката.
Натиснете бутона 8, за да затворите
тавичката за диск. Възпроизвеждането
започва автоматично.
Възпроизвеждане на файлове
на USB устройство
Можете да възпроизвеждате мултимедийни
файлове на USB памет.
1.
2.
3.
4.
5.
Отидете на началното меню.
В спрян режим свържете USB
устройството с памет към USB порта
отпред на продукта.
Ще се покаже съобщението “Do you
want to access the device?”.
Натиснете бутона ◄►, за да изберете
Yes, а после натиснете бутона v.
Ако в Blu-ray плейъра има поставен
диск, натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A) или
СИНИЯ (D) бутон. Ако не е така,
отидете на стъпка 6.
Ако сте натиснали ЧЕРВЕНИЯ(A)
бутон, отидете на Стъпка 5.
Ако сте натиснали СИНИЯ(A) бутон,
отидете на Стъпка 4-1.
Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
USB, след това натиснете бутона v.
Videos
Music
Settings
No Disc
123
a
123
App 2
a Change Device
App 3
App 4
c Safely Remove USB d View Devices " Enter
6.
Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желаните видеоклипове, музика или
снимки, след това натиснете бутона v.
Отидете на стъпка 7.
4-1. Натиснете СИНИЯ(D), появява се
долния екран. Отидете на стъпка 5-1.
123
App 1
123
a
App 2
Settings
App 3
App 4
d Home " Enter
5-1. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
USB, след това натиснете бутона v.
6-1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаните видеоклипове, музика или
снимки, след това натиснете бутона v.
7.
8.
14
Photos
Появява се екран, който показва
съдържанието на устройството. В
зависимост от това как е подредено
съдържанието, ще видите папки,
отделни файлове или и двете.
Ако е необходимо, използвайте
бутоните ▲▼◄►, за да изберете
папка, и после натиснете бутона v.
9.
Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете желания файл, който искате
да гледате или изпълните, и натиснете
бутона v.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Въпреки че плейърът ще покаже папки за всички
типове съдържание, той ще покаже файлове само
от типа, който сте избрали в стъпка 6 или 6-1.
Например, ако сте избрали музика, ще може
да виждате само музикални файлове. Можете
да промените този избор, като се върнете на
началния екран и повторите стъпка 4.
10. Натиснете бутона RETURN веднъж или
повече пъти, за да излезете от текущия екран,
да излезете от папка или да се върнете в
началния екран. Натиснете бутона EXIT, за да
се върнете направо в началния екран.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Трябва да извадите USB устройството с памет безопасно
(като изпълните функцията за “Safely Remove USB”),
за да предотвратите възможна повреда на USB
паметта. Натиснете бутона HOME, за да се преместите
на началния екран, изберете ЖЪЛТИЯ (C) бутон и
натиснете бутона v.
`` Ако поставите диск, докато изпълнявате USB устройство
с памет, режимът се сменя на “Blu-ray, DVD или CD”
автоматично.
Изпълняване на диск със съдържание,
записано от потребителя
Можете да изпълнявате мултимедийни
файлове, които сте записали на Blu-ray,
DVD или CD дискове.
1.
2.
Поставете записан от потребителя
диск в тавичката за дискове, като
етикетът му сочи нагоре, и затворете
тавичката. Появява се изскачащият
прозорец Свърз.устр.
Използвайте бутоните ◄► за да
изберете желания тип съдържание,
който искате да гледате или изпълните
- Видео, Снимки или Музика -и
натиснете бутона v.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
3.
`` Въпреки че плейърът ще покаже папки за всички
типове съдържание, той ще покаже файлове само
от типа, който сте избрали в стъпка 2. Например,
ако сте избрали музика, ще може да виждате само
музикални файлове. Можете да промените този
избор, като се върнете на началния екран и
повторите стъпка 2.
Появява се екран, който показва
съдържанието на устройството. В
зависимост от това как е подредено
съдържанието, ще видите папки,
отделни файлове или и двете.
4. Ако е необходимо, използвайте
бутоните ▲▼◄►, за да изберете
папка, и после натиснете бутона v.
5. Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете желания файл, който искате
да гледате или изпълните, и натиснете
бутона v.
6.
Натиснете бутона RETURN веднъж или
повече пъти, за да излезете от текущия екран,
да излезете от папка или да се върнете в
началния екран. Натиснете бутона EXIT, за да
се върнете направо в началния екран.
Възпроизвеждане на
съдържание на компютъра
За възпроизвеждане на съдържание на
компютъра на вашия Blu-ray диск плейър,
трябва да свържете Blu-ray диск плейъра
към мрежата и да инсталирате софтуера
DLNA на вашия компютър.
За възпроизвеждане на
съдържание от вашия компютър
1.
2.
3.
4.
Отидете на началното меню
Натиснете СИНИЯ (D) бутон на
дистанционното управление (на
устройството).
В екрана на устройството, който се
появява, изберете вашия компютър., и
натиснете бутона v.
Използвайте бутоните ◄► за да
изберете желания тип съдържание,
който искате да гледате или изпълните
- Видео, Снимки или Музика -и
натиснете бутона v.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
5.
6.
`` Въпреки че плейърът ще покаже папки за всички
типове съдържание, той ще покаже файлове само
от типа, който сте избрали в стъпка 4. Например,
ако сте избрали музика, ще може да виждате само
музикални файлове. Можете да промените този
избор, като се върнете на началния екран и
повторите стъпка 4.
Появява се екран, който показва
съдържанието на устройството. В
зависимост от това как е подредено
съдържанието, ще видите папки,
отделни файлове или и двете.
Ако е необходимо, използвайте бутоните
▲▼◄►, за да изберете папка, и после
натиснете бутона v.
7.
8.
Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете
желания файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона v.
Натиснете бутона RETURN веднъж или
повече пъти, за да излезете от текущия екран,
да излезете от папка или да се върнете в
началния екран. Натиснете бутона EXIT, за да
се върнете направо в началния екран.
Управление на
възпроизвеждането на видео
Можете да управлявате възпроизвеждането
на видео съдържание на Blu-ray, DVD,
CD, USB устройство за съхранение или
на вашия компютър. В зависимост от
диска, някои функции, описани в това
ръководство, може да не са налични.
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на видео
2
1
AUDIO
BONUS
VIEW
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
15
Бутони за управление на
възпроизвеждането
В режим на търсене, бавно и постъпково
изпълнение плейърът не се изпълнява звук.
• За да се върнете към възпроизвеждане с
нормална скорост, натиснете бутона 6.
6 бутона
Стартира възпроизвеждането
7 бутона
Поставя на пауза възпроизвеждането.
5 бутона
Спира възпроизвеждането
По време на възпроизвеждане
натиснете бутона 3 или 4.
Възпроизвеждане
При всяко натискане на 3 или
с бърза скорост
4, скоростта на възпроизвеждане
се променя.
По време на пауза натиснете бутона
Възпроизвеждане
4.
с намалена
При всяко натискане на 4, скоростта
скорост
на възпроизвеждане се променя.
По време на пауза натиснете бутона 7.
Възпроизвеждане
При всяко натискане на 7 се
на стъпки
появява нов кадър.
По време на възпроизвеждане
натиснете бутона 1 или 2.
Възпроизвеждане
При всяко натискане на 1 или 2,
с прескачане
дискът преминава на предишната
или следващата глава или файл.
Използване на менюто за диск/
заглавие/изскачащото меню и
списъка със заглавия
Бутон
DISC MENU
По време на възпроизвеждането,
натиснете този бутон, за да работите
с функциите на менюто на диска.
Бутон
TITLE MENU
По време на възпроизвеждането,
натиснете този бутон, за да работите
с функциите на менюто на заглавието.
Бутон
POPUP MENU
По време на възпроизвеждането,
натиснете този бутон, за да стартирате
функциите на изскачащото меню.
Управление на възпроизвеждането
на музика
Можете да управлявате възпроизвеждането
на музика на Blu-ray, DVD, CD, USB
устройство или на вашия компютър.
2
3
4
5
6
бутона 5 : Спира изпълнение.
Бързо възпроизвеждане (Само за Audio
CD(CD-DA))
По време на възпроизвеждане натиснете бутона
3 или 4.
При всяко натискане на 3 или 4, скоростта
на възпроизвеждане се променя.
Пауза : Пауза на изпълнение.
бутона 6 : Възпроизвежда избраното
изпълнение.
1.
TRACK 001
Playlist
1/6
Tools
TRACK 001
Repeat Mode
? Off \05:57
TRACK
002
< Adjust " Select ' Return
04:27
1
+
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
4
1
HOME
SUBTITLE
5
6
НОМЕР бутони (Само за Audio CD(CD-DA)) :
По време на възпроизвеждане натиснете номера
на желания запис.
Избраният запис се възпроизвежда.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Текущият запис се повтаря.
) All
Повтарят се всички песни.
(
)Shuffle
Опцията произволно възпроизвежда
изпълненията в случаен ред
Списък за изпълнение
1. За да преминете към Музикален списък,
натиснете бутона 5 или RETURN.
Появява се екранът Музикален списък.
Music TRACK 001
2.
3.
CD
" Pause
Tools
Натиснете бутоните ◄► за да изберете
Track, All, Shuffle, или Off.
Натиснете бутона v.
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
02:38
02:38
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
2.
03:35
' Return
1/2 Page
TRACK 001
03:17
TRACK 006
AUDIO
) Track
(
03:41
TRACK 005
Песните се изпълняват в реда, в
който са били записани.
(
По време на възпроизвеждане на
списък натиснете бутона TOOLS.
TRACK 003
3
Off
Повтаряне на Аудио CD (CD-DA)/MP3
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на музика
2
16
Пропускане : По време на възпроизвеждане
натиснете бутона 1 или 2, за да се
преместите на предишната или следващата
страница в списъка.
3.
CD
c Select
( ) Jump page ' Return
Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да
изберете желания запис и след това
натиснете бутона ЖЪЛТО (C). Върху
записа се появява отметка.
Повторете тази процедура, за да
добавите още записи.
За да премахнете запис от списъка,
отидете на записа и натиснете отново
бутона ЖЪЛТО (C).
Отметката на записа се премахва.
4.
5.
6.
Когато сте готови, натиснете бутона v.
За да смените с писъка за изпълнение,
натиснете бутона Return, за да се върнете в
музикалния списък. Повторете стъпки 2, 3 и 4.
За да отмените списъка за изпълнение и
да се върнете в началния екран, натиснете
бутоните Return или Exit.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Може да създадете до 99 записа на един Аудио CD
(CD-DA).
`` Ако изтриете всички записи от списък за изпълнение
и после натиснете бутона v, плейърът показва и
изпълнява всички записи на диска.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Инструменти може да е
различно.
`` За да активирате функцията за фонова музика,
фото файлът трябва да се намира на същия
носител като този на музикалния файл.
Обаче качеството на звука може да се повлияе от
побитовата скорост на MP3 файла, размерът на
снимката и методът на кодиране.
`` Не може да уголемявате субтитрите и PG
графиката в режим на цял екран.
Приложение
Отстраняване на неизправности
Преди да поискате сервизно обслужване, пробвайте следните решения.
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Не могат да се извършват
операции чрез дистанционното.
• Проверете батериите в дистанционното управление Може би трябва да се сменят.
• Работете с дистанционното от разстояние не повече от 6,1 м от плейъра.
• Извадете батериите и задръжте натиснати един или няколко бутона в продължение на
няколко минути, за да изразходвате енергията на микропроцесора в дистанционното и да
го нулирате. Поставете отново батериите и се опитайте отново да работите с него.
• Натиснете бутона @ (на предния панел) в продължение на повече от 5 секунди,
без диск в устройството. Всички настройки се връщат към фабричните.
• Натиснете бутона P (на предния панел) в продължение на повече от 5 секунди.
Дискът не се изпълнява.
• Проверете дали дискът е поставен със страната на етикета нагоре.
• Проверете номера на регион на Blu-ray Disc/DVD диска.
Менюто на диска не се появява.
• Уверете се, че дискът има менюта.
На екрана се появява забранително
съобщение.
• Това съобщение се появява при натискане на невалиден бутон.
• Софтуерът на Blu-ray диска/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли).
• Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън наличния
диапазон.
Режимът на възпроизвеждане се
отличава от избрания в менюто за
настройка.
• Някои от функциите, избрани в менюто Настройка може да не работят правилно, ако
дискът не е кодиран със съответната функция.
Пропорциите на екрана не могат
да бъдат променени.
• Съотношението на екрана е фиксирано в Blu-ray / DVD диска.
• Това не е проблем на плейъра.
Няма аудио.
• Проверете дали сте избрали правилния Цифров изход в опциите на менюто Аудио.
Възпроизвеждане на снимки
Можете да изпълнявате снимки на Blu-ray,
DVD, CD, USB устройство за съхранение
или на вашия компютър.
Използване на менюто с инструменти
По време на възпроизвеждане натиснете
бутона TOOLS.
Start Slide
Show
Изберете, за да стартирате
слайдшоуто.
Zoom
Изберете, за да уголемите текущата
снимка. (Увеличаване до 4 пъти)
Rotate
Изберете това, ако искате да
завъртите текущата снимка. (Това ще
завърти снимката в посока на или
обратна на часовниковата стрелка.)
Background
Music
Information
Изберете това, ако искате да слушате
музика, докато гледате слайдшоу.
Показва се информация за снимката
17
ПРОБЛЕМ
Екранът е празен.
Забравен PIN
РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ
• Ако HDMI изходящият сигнал е зададен на разделителна способност, която
вашият телевизор не може да поддържа (например, 1080p), възможно е да не
виждате картина на телевизора.
• Натиснете бутона @ на предния панел) в продължение на повече от 5 секунди,
без диск в устройството. Всички настройки се връщат към фабричните.
• Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни
от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити
Видеоклипът се възпроизвежда
насечено.
• Проверете дали мрежата е стабилна.
• Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата не е
претоварена.
Връзката DLNA между
компютъра и плейъра е
нестабилна.
• IP адресите в рамките на една подмрежа трябва да са уникални.
Ако не е така, IP интерференцията може да причини този феномен.
• Проверете дали няма активирана защитна стена.
Ако е така, деактивирайте я.
• Натиснете бутона @ (на предния панел) в продължение на повече от 5 секунди,
без диск в устройството. Всички настройки, включително и паролата, ще се
върнат към фабричните настройки.
Не използвайте това, освен ако е абсолютно наложително.
• Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни
от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити
В картината има шум или
изкривявания
• Проверете дали дискът не е замърсен или издраскан.
• Почистете диска.
Няма HDMI изход.
• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на плейъра.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p, 720p, 1080i или 1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI
изход.
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това
означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита
на съдържанието).
Ако срещнете други проблеми.
• Отидете на съдържанието и намерете раздела от ръководството с инструкции,
който съдържа обясненията по отношение на този проблем, и изпълнете
процедурата още веднъж.
• Ако проблемът все още не може да се разреши, се обърнете към най-близкия
упълномощен сервизен център на Samsung.
Функция DLNA
Мога да виждам папки,
споделени чрез DLNA, но не и
файловете.
18
• DLNA показва само файловете от категория Видео, Снимки и Музика.Други
типове файлове не се показват.
BD-LIVE
РЕШЕНИЕ
Не мога да се свърже към
сървъра на BD-LIVE.
• Проверете дали е успешна мрежовата връзка с функцията Състояние на мрежата.
• Проверете дали USB устройството с памет е свързано към плейъра.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере
услугите на BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни.
• Проверете дали менюто BD-LIVE интернет връзка е зададено на
Разреши(Всички).
• Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да
актуализирате до най-новия фърмуер.
При използване на услугата
BD-LIVE се появява грешка.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере
услугите на BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни.
✎✎ ЗАБЕЛЕЖКА
`` Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD
данните, ще бъдат изтрити.
Ремонт
Ако се свържете с нас за ремонт на плейъра, може да бъде начислена административна такса, ако
1. Бъде повикан инженер в дома ви по ваша заявка и няма дефект в продукта.
2. Отнесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта.
Административната такса ще ви бъде съобщена, преди да направим домашно посещение или преди
да започнем ремонт на плейъра.
Препоръчваме да прочетете внимателно това ръководство, да потърсите решението онлайн на
www.samsung.com или да се свържете с център по обслужване на клиенти на Samsung, преди да
поискате ремонт на плейъра.
Спецификации
Общи
USB
HDMI
Аудио изход
Мрежа
-----
Тегло
1.0 Kg
Размери
269 (Ш) X 193 (Д) X 39 (В) мм
Диапазон на работна температура
+5°C до +35°C
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
Тип A
USB 2.0
DC изход
5 V 0.5 A макс.
Видео
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Аудио
PCM, побитов поток
Цифров аудио изход
Коаксиален
Ethernet
100BASE-TX терминал
Не се поддържат скорости на мрежата равни на или по-ниски от 10Mbps.
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на плейъра
Теглото и размерите са приблизителни.
Бележки за съответствие и съвместимост
НЕ ВСИЧКИ дискове са съвместими
• При условията на описаните по-долу ограничения и отбелязаните в настоящото Ръководство,
включително в раздела за типове дискове и характеристики, типовете дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани, са: предварително записани комерсиални BD-ROM, DVD-VIDEO, и Аудио
CD (CD-DA) дискове; BD-RE/-R, DVD-RW/-R дискове и CD-RW/-R дискове.
• Дискове различни от горните не могат и/или не са предназначени за възпроизвеждане с този
плейър. Също така, някои от горните дискове е възможно да не могат да се възпроизвеждат
поради причините посочени по-долу.
• Samsung не може да гарантира, че този плейър ще възпроизведе всеки диск с лого BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R и CD-RW/-R, и този плейър е възможно да не
реагира на всички работни команди или да работи с всички функции на всеки диск. Тези и други
въпроси на съвместимостта и работата на плейъра със съществуващите формати на дискове са
възможни, защото:
-- Blu-ray форматът е нов и развиващ се формат и този плейър може да не работи с всички
функции на Blu-ray дисковете, тъй като някои функции е възможно да са по избор, възможно е
да са добавени допълнителни функции към Blu-ray формата след производството на плейъра, а
предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
-- не всички нови и съществуващи версии на дискови формати са поддържани от този плейър;
-- новите и съществуващите дискови формати е възможно да бъдат преразглеждани, променяни,
актуализирани, подобрявани и/или допълвани;
-- някои дискове се произвеждат по начин, който допуска специфична или ограничена работа
или функции по време на възпроизвеждане;
-- някои дискове с логото BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R и CDRW/-R все пак могат да бъдат нестандартни дискове;
-- възможно е някои дискове да не могат да бъдат възпроизвеждани в зависимост от физическото
им състояние или условията на записване;
-- възможно е да възникнат проблеми и грешки по време на създаването на Blu-ray, DVD и CD
софтуер и/или производството на дискове;
-- този плейър освен това работи по различен начин от стандартен DVD или друго аудио/видео
оборудване; и/или
-- по причини отбелязани в настоящото ръководство и по други причини, установени и обявени
от център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
• Ако срещнете проблеми със съвместимостта на дискове или работата на плейъра, обърнете се
към център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Можете също така да се свържете с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG за евентуално
обновяване на този плейър.
• За допълнителна информация относно ограниченията за възпроизвеждане и съвместимостта
на дисковете, вж. разделите "Предпазни мерки", "Преди да прочетете Ръководството за
потребителя", "Типове и характеристики на дискове", и "Преди възпроизвеждане" в това
ръководство.
19
• За Blu-ray диск плейъри с прогресивно сканиране: ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ
ПРЕДВИД, ЧЕ НЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ СА ИЗЦЯЛО
СЪВМЕСТИМИ С ТОВА УСТРОЙСТВО И Е ВЪЗМОЖНО В КАРТИНАТА ДА СЕ ПОЯВЯТ АРТЕФАКТИ. В
СЛУЧАИ НА ПРОБЛЕМИ В КАРТИНА С ПРОГРЕСИВНО СКАНИРАНЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОТРЕБИТЕЛЯТ
ДА ПРЕВКЛЮЧИ ВРЪЗКАТА КЪМ ИЗХОД "СТАНДАРТНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ". АКО ИМАТЕ
ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЪВМЕСТИМОСТТА НА ТЕЛЕВИЗОРА С ТОВА УСТРОЙСТВО, СВЪРЖЕТЕ СЕ С
НАШИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ.
Защита срещу копиране
• Тъй като AACS (Advanced Access Content System) е одобрена като система за защита на
съдържание за формата Blu-ray, подобна на използваната CSS (Content Scramble System) за
формата DVD, наложени са определени ограничения върху възпроизвеждането, изходящия
аналогов сигнал и др. на съдържание защитено с AACS.
Работата с този продукт и ограниченията върху него е възможно да бъдат различни, в зависимост
от времето на покупката, тъй като тези ограничения могат да бъдат приети и/или променени от
AACS след производството на продукта. Освен това, маркировката BD-ROM BD+ се използват
допълнително като система за защита на Blu-ray формата, което налага определени ограничения,
включително ограничения върху възпроизвеждането, за съдържание защитено с маркировката
BD-ROM и/или BD+. За допълнителна информация относно AACS, BD-ROM Mark, BD+ или този
продукт, свържете се с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
• Много Blu-ray/DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Ето защо трябва да свържете
вашето устройство директно към вашия телевизор, а не към видеокасетофон. Свързването към
видеокасетофон води до деформиране на картината при Blu-ray/DVD дискове със защита срещу
копиране.
• Съгласно законите за защита на авторското право на САЩ и законите за защита на авторското
право на други държави, неразрешеното записване, използване, показване, разпространение
или преработване на телевизионни програми, видео ленти, Blu-ray дискове, DVD дискове, CD
дискове и други материали може да ви изложи на гражданско и/или наказателна отговорност.
• Бележка за Cinavia: Този продукт използва технологията Cinavia, за да ограничи използването
на неоторизирани копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и възпроизвеждането или
копирането ще се прекъсне.
Повече информация за технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате допълнителна информация от Cinavia
по пощата, изпратете запитванията с вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance Corporation и е защитен с
патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от
защита на авторското право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Всички права запазени от Verance. Забранен е инженеринг или демонтиране в обратен ред.
20
Отказ от отговорност за мрежова услуга
Цялото съдържание и услуги, достъпни чрез това устройство, принадлежат на трети
лица и са защитени от законите за авторско право, патент, търговска марка и/или друга
интелектуална собственост. Такова съдържание и услуги се предоставят единствено за ваша
лична употреба с нетърговска цел. Нямате право да използвате съдържание или услуги
по начин, за който не сте упълномощени от собственика на съдържанието или доставчика
на услугата. Без да ограничава гореказаното, без изрично разрешение от собственика на
съответното съдържание или доставчика на съответната услуга нямате право да променяте,
копирате, преиздавате, зареждате, публикувате, предавате, превеждате, продавате,
създавате производни, експлоатирате или разпространявате по какъвто и да е начин или на
какъвто и да е носител съдържание или услуги, показвани чрез тази услуга.
ИНФОРМАЦИЯТА И УСЛУГИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е". SAMSUNG
НЕ ГАРАНТИРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ НИТО ИЗРИЧНО,
НИТО КОСВЕНО, ЗА НИКАКВА ЦЕЛ. SAMSUNG ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ
КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ , ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО, ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА
ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА
НИКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УКЛУГА, ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО ПРИ
НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, SAMSUNG НЕ Е ЗАДЪЛЖЕН,
ПО ДОГОВОР ИЛИ ПО ЗАКОН, ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ОСОБЕНИ
ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, АДВОКАТСКИ ТАКСИ, РАЗХОДИ ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ,
ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В, ИЛИ
ПРОИЗТЕКЛА ОТ УПОТРЕБАТА НА НЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГА ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО
ЛИЦЕ, ДОРИ АКО Е ПОСЪВЕТВАНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.
Услугите от трети лица могат да бъдат преустановени или прекъснати по всяко време и
Samsung не прави никакви изявления и не гарантира, че дадено съдържание или услуга
ще останат достъпни за какъвто и да било период от време. Съдържанието и услугите се
предават от трети лица чрез мрежи и предавателни устройства, над които Samsung няма
контрол. Без да ограничава общия характер на тази декларация за отказ от отговорност,
Samsung изрично прави отказ от отговорност за каквото и да било прекъсване или
забавяне на съдържание или услуга, достъпни чрез това устройство.
Samsung не носи отговорност и няма задължението да обслужва клиентите по отношение
на съдържанието и услугите. Всякакви въпроси или искания за обслужване по отношение
на съдържание или услуги трябва да се отправят директно към съответните доставчици на
съдържание или услуги.
.
Лиценз
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. “Dolby” и символът
двойно-D са запазени марки на Dolby Laboratories.
• Произведено по лиценз на Патент на САЩ №: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 и други патенти на САЩ и световни патенти, публикувани
и заявени. DTS, символът и DTS заедно със символа са регистрирани
търговски марки и DTS 2.0+Digital Out е търговска марка на DTS, Inc. Продуктът
включва софтуера. © DTS, Inc. Всички права запазени.
2.0+Digital Out
• DivX
-- ЗА DIVX VIDEO: DivX e цифров видеоформат, създаден от DivX, LLC,
дъщерна фирма на Rovi Corporation.
Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда
DivX видео.
Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за
преобразуване на файлове в DivX video.
-- ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да е
регистрирано за изпълнение на DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да
получите регистрационния код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройки на
устройството. Отидете на vod.divx.com за това как да завършите вашата регистрация.
-- DivX Certified® да изпълнява DivX® видео до HD 1080p, включително висококачествено
съдържание.
Сертифицираните DivX®, DivX® и асоциираните логота са търговски марки на Rovi
Corporation или нейните дъщерни фирми и се използват по лиценз.
Покрива се от един или повече от следните патенти на САЩ: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/
или нейни филиали. Други имена може да са търговски марки на
съответните притежатели
• Бележка за лиценза за отворен код
-- В случай на софтуер с отворен код, лицензите за налични от менюто на продукта.
• Логотата Blu-ray Disc™, Blu-ray™ са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
• DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки,
марки за услуги или марки за сертифициране на Digital Living
Network Alliance.
• HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са
търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в САЩ и други страни.
21
Правилно изхвърляне на батериите в този
продукт
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра
за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
FYROM
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни
системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че
батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края
на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или
Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива
в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества
могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната
употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите
видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална
система за безплатно връщане на батерии.
Пкрсапвлиолантоа цтироентинриаян меу н жа
иивзодте л ието след края на (Отпадъци, представляващи
електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със
системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали,
означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки,
USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече
експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и
ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност
здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от
безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава
възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са
закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат
подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране,
безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят
условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности
не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.
BD-F5100
Odtwarzacz płyt Blu-ray™
podręcznik użytkownika
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung
W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy
zarejestrować na stronie internetowej
www.samsung.com/register
Polski
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
DEMONTAŻ OBUDOWY (LUB TYLNEJ POKRYWY) GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY/
WYMIANY. CZYNNOŚCI SERWISOWE MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU.
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ
Ten symbol wskazuje na „niebezpieczne
napięcie”, które może wystąpić w
produkcie i tym samym naraża na ryzyko
porażenia prądem lub uszkodzenia ciała.
PRZESTROGA : DEMONTAŻ OBUDOWY (LUB
TYLNEJ POKRYWY) GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA
CZĘŚCI, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE
SAMODZIELNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
Urządzenia nie należy ustawiać w zamkniętych
przestrzeniach, takich jak półki na książki itp.
OSTRZEŻENIE
Wystawianie urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci
może spowodować uszkodzenia stwarzające zagrożenie
wybuchem pożaru lub porażeniem elektrycznym.
PRZESTROGA
ODTWARZACZ PŁYT BLU-RAY STOSUJE
NIEWIDZIALNĄ WIĄZKĘ LASEROWĄ, KTÓRA
MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZNE
NAPROMIENIOWANIE CIAŁA, JEŚLI ZOSTANIE
ONO NARAŻONE NA DZIAŁANIE LASERA. NALEŻY
UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ODTWARZACZ PŁYT BLU-RAY
JEST UŻYWANY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
PRZESTROGA
W TYM URZĄDZENIU ZASTOSOWANO LASER.
UŻYCIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH,
DOKONYWANIE REGULACJI LUB WYKONYWANIE
PROCEDUR INNYCH NIŻ OPISANE W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI MOŻE NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA NA
NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. CZYNNOŚCI
SERWISOWE MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO
2
Ten symbol wskazuje ważne instrukcje
dotyczące urządzenia.
WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU.
To urządzenie spełnia wymogi związane z oznakowaniem
CE, o ile do połączenia go z innymi urządzeniami
używane są przewody i złącza ekranowane. Urządzenie
należy podłączać przy użyciu przewodów i złączy
ekranowanych, aby zapobiec powstawaniu zakłóceń
elektromagnetycznych wpływających na działanie
urządzeń elektrycznych, takich jak radia i telewizory.
WAŻNA UWAGA
Wraz z tym urządzeniem jest dostarczany przewód
sieciowy wyposażony w formowaną wtyczkę z
bezpiecznikiem. Parametry bezpiecznika podano po
stronie wtyczki z bolcami.
W razie konieczności wymiany należy użyć bezpiecznika
o takiej samej wartości znamionowej, spełniającego
wymogi normy BS1362.
Nie wolno używać wtyczki, w której brak zdejmowanej
osłony bezpiecznika. Osłonę bezpiecznika można w
razie potrzeby wymienić tylko na osłonę w tym samym
kolorze, jak strona bolców wtyczki. Osłony zamienne są
dostępne w sprzedaży detalicznej.
Jeżeli fabryczna wtyczka nie pasuje do gniazdek
lub przewód jest zbyt krótki, aby do nich dosięgał,
należy użyć przedłużacza z odpowiednim atestem
bezpieczeństwa lub zwrócić się po radę do sprzedawcy.
Jeżeli jednak konieczne jest odcięcie wtyczki, należy
usunąć bezpiecznik i pozbyć się wtyczki.
Samej wtyczki nie wolno wkładać do gniazda sieci
elektrycznej, ponieważ występuje ryzyko porażenia
prądem przez nieosłonięty elastyczny przewód.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy odłączyć
wtyczkę od gniazda sieci elektrycznej; z tego powodu
należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki sieci
zasilającej.
W produkcie, do którego dołączona jest niniejsza
instrukcja obsługi, zastosowano na mocy licencji
rozwiązania będące własnością intelektualną podmiotów
trzecich.
URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1
Ten kompaktowy odtwarzacz płyt został sklasyfikowany
jako urządzenie LASEROWE KLASY 1. Używanie
elementów sterujących, regulacje lub stosowanie
procedur innych niż określone w niniejszym podręczniku
może narazić użytkownika na niebezpieczne
promieniowanie.
OSTRZEŻENIE :
• OTWARCIE URZĄDZENIA NARAŻA UŻYTKOWNIKA
NA WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE
LASERA KLASY 3B. NALEŻY UNIKAĆ
WYSTAWIANIA NA DZIAŁANIE WIĄZKI ŚWIATŁA
(IEC 60825-1)
• W TYM URZĄDZENIU UŻYWANY JEST LASER.
UŻYWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH LUB
REGULACJE, CZY TEŻ STOSOWANIE PROCEDUR
INNYCH NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU MOGĄ NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA
NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE.
NIE NALEŻY OTWIERAĆ POKRYWY ANI
SAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA.
WSZELKIE NAPRAWY NALEŻY ZLECAĆ
WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Środki ostrożności
Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące
obsługi. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji
dotyczących bezpieczeństwa przedstawionych poniżej.
Poniższe instrukcje obsługi należy schować w
podręcznym miejscu na przyszłość.
1. Przeczytać tę instrukcję.
2. Zachować instrukcję.
3. Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
4. Przestrzegać wszystkich instrukcji.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Montować zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
grzejniki, promienniki, piece lub inne urządzenia
(również odbiorników AV) wytwarzających
ciepło.
9. Nie zdejmować zabezpieczeń z wtyczki z
uziemieniem. Wtyczka ma dwa bolce i otwór
na bolec uziemiający. Bolec uziemiający chroni
przed porażeniem prądem elektrycznym. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie
wyposażono we wtyczkę ze stykiem
uziemiającym. Jeśli wtyczka dołączona do
urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy
zwrócić się do elektryka celem wymiany
przestarzałego gniazdka ściennego.
10. Zabezpieczyć przewód sieciowy, tak aby nie był
przydeptywany ani ściskany; szczególną uwagę
należy zwrócić na wtyczki, rozgałęźniki i miejsce,
w których przewód wychodzi z urządzenia.
11. Używać wyłącznie elementów wyposażenia/
akcesoriów zalecanych przez producenta.
12. Urządzenia należy używać tylko z wózkiem,
podstawą, statywem, uchwytem lub stołem
zalecanym przez producenta lub sprzedawanym
z urządzeniem. W
przypadku używania
wózka podczas
przemieszczania
urządzenia na wózku
należy zachować
ostrożność, aby uniknąć
obrażeń spowodowanych jego wywróceniem.
13. W czasie burzy z wyładowaniami
atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania
urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć
je od zasilania.
14. W sprawach napraw gwarancyjnych należy
zwracać się do wykwalifikowanego
personelu serwisowego. W przypadku
uszkodzenia urządzenia w jakikolwiek sposób,
np. w razie uszkodzenia przewodu zasilającego
lub wtyczki, rozlania płynu lub dostania się
przedmiotów do urządzenia, wystawiania
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci,
nieprawidłowości w działaniu lub spadnięcia
urządzenia, należy oddać urządzenie do
serwisu.
Przechowywanie i obsługa płyt
• Chwytanie płyt
-- Odciski palców lub rysy
na płycie mogą pogorszyć
jakość dźwięku i obrazu lub
spowodować przeskakiwanie
-- Należy unikać dotykania płyt po stronie z
nagranymi danymi.
-- Płytę należy chwytać za brzegi, aby nie zostawić
na powierzchni śladów palców.
-- Do płyty nie należy przyklejać papieru lub taśmy.
• Czyszczenie płyt
-- Wszelkie ślady palców lub kurz
na płycie należy czyścić przy
użyciu łagodnego detergentu
rozpuszczonego w wodzie lub
wycierać miękką szmatką.
-- Płytę należy czyścić przecierając
ją od wewnętrznej strony ku krawędziom.
• Przechowywanie płyt
`` Nie należy wystawiać płyt na bezpośrednie
działanie promieniowania słonecznego.
`` Przechowywać płyty w suchym, dobrze
przewietrzanym miejscu.
`` Płyty należy przechowywać pionowo w
czystych pudełkach.
Ostrzeżenia dotyczące sposobu
postępowania
• Sprzętu nie narażać na ochlapanie lub pryskanie
wodą. Na sprzęcie nie należy stawiać przedmiotów
wypełnionych płynami, np. wazonów.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda. Zapewni to łatwy dostęp do wtyczki
w dowolnej chwili.
• Nie należy podłączać wielu urządzeń elektrycznym
jednocześnie do tego samego gniazda. Przeciążenie
gniazda może doprowadzić do przegrzania, a w
rezultacie do pożaru.
• Konserwacja obudowy.
-- Przed przystąpieniem do podłączania innych urządzeń
do tego odtwarzacza należy je wyłączyć.
-- W przypadku gwałtownej zmiany temperatury
otoczenia odtwarzacza z niskiej na wyższą może
wystąpić zjawisko kondensacji pary
wodnej na częściach i soczewkach, powodujące
nieprawidłowe odtwarzanie. Należy wtedy
odłączyć odtwarzacz od zasilania, odczekać dwie
godziny, a następnie ponownie podłączyć
wtyczkę do gniazda elektrycznego. Następnie należy
włożyć płytę i ponowić próbę odtwarzania.
• W przypadku zaobserwowania nietypowych dźwięków,
zapachu spalenizny lub dymu należy natychmiast
przestawić wyłącznik zasilania do położenia wyłączenia
i odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego. Następnie
należy się skontaktować z najbliższym centrum obsługi
klienta w celu uzyskania pomocy. Należy zaprzestać
używania urządzenia. Mogłoby to doprowadzić do
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Szerzői jogok
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie
lub kopiowanie niniejszej instrukcji obsługi lub jej części
bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy
Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tartalomjegyzék
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Wyświetlanie menu Ustawienia..................... 9
Środki ostrożności........................................ 2
Sieć............................................................ 11
Ostrzeżenie.................................................. 2
Przechowywanie i obsługa płyt..................... 3
Ostrzeżenia dotyczące sposobu
postępowania............................................... 3
Szerzői jogok................................................ 3
Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem korzystania z instrukcji
obsługi......................................................... 4
Loga płyt obsługiwanych przez ten
odtwarzacz................................................... 4
Akcesoria..................................................... 6
Panel przedni................................................ 6
Panel tylny.................................................... 6
Pilot.............................................................. 7
Połączenia
Podłączanie do telewizora............................ 7
Podłączanie do systemu audio..................... 8
Podłączanie do routera sieciowego.............. 8
Ustawienia
Procedura konfiguracji ustawień
początkowych.............................................. 9
Obraz........................................................... 9
Dźwięk....................................................... 10
System....................................................... 12
Język.......................................................... 13
Zabezpieczenia........................................... 13
Ogólne....................................................... 13
Pomoc techn.............................................. 13
Media Play
Odtwarzanie płyt nagranych w
celach komercyjnych.................................. 14
Odtwarzanie plików zapisanych w
urządzeniu USB.......................................... 14
Odtwarzanie płyty z zawartością
nagraną przez użytkownika........................ 15
Odtwarzanie treści zapisanych na
komputerze................................................ 15
Sterowanie odtwarzaniem filmu.................. 15
Sterowanie odtwarzaniem muzyki............... 16
Odtwarzanie zdjęć...................................... 17
Załącznik
Rozwiązywanie problemów......................... 17
Dane techniczne......................................... 19
Nawigacja po menu...................................... 9
3
Wprowadzenie
Kod regionu
Przed rozpoczęciem korzystania z instrukcji obsługi
Typy i zawartość płyt, które mogą być odtwarzane przez ten odtwarzacz
Nośniki
WIDEO
MUZYKA
ZDJĘCIA
✎✎ UWAGA
Typ płyty
Płyta Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Szczegóły
Płyta BD-ROM lub BD-RE/-R nagrana w formacie BD-RE.
DVD-VIDEO, płyta DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R nagrana i
sfinalizowana lub nośnik pamięci USB z zawartością DivX, MKV, MP4.
Pliki muzyczne nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
lub urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki MP3 lub WMA.
Zdjęcia nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub
urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki JPEG.
`` Odtwarzanie w tym urządzeniu niektórych płyt CD-RW/-R i DVD-R może okazać się niemożliwe ze względu
na typ płyty lub warunki wykonania nagrania.
`` Jeśli płyta DVD-RW/-R nie została poprawnie nagrana w formacie DVD-video, nie będzie odtwarzana.
`` Ten odtwarzacz nie będzie odtwarzał zawartości nagranej na płycie DVD-R o szybkości transmisji
przekraczającej 10 Mb/s.
`` Ten odtwarzacz nie będzie odtwarzał zawartości nagranej na płycie BD-R lub urządzeniu USB o szybkości
transmisji przekraczającej 25 Mb/s.
`` Odtwarzanie nie jest możliwe w przypadku niektórych typów płyt lub podczas korzystania z określonych
funkcji, takich jak zmiana widoku i regulacja proporcji obrazu. Szczegółowe informacje na temat płyt
podane są na opakowaniach. W razie konieczności należy się z nimi zapoznać.
`` W przypadku odtwarzania płyty BD-J ładowanie może potrwać dłużej niż przy zwykłej płycie lub niektóre
funkcje mogą działać wolniej.
Typy płyt nieobsługiwanych przez ten odtwarzacz
• HD DVD
• Płyty DVDROM/PD/ MV
itd.
4
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(z wyjątkiem
warstwy CD)
• DVD-RW (tryb VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(płyty CD-G odtwarzają
tylko dźwięk, bez grafiki)
• Płyty DVD-R 3,9
GB do autoringu
Zarówno odtwarzacze, jak i płyty mają przypisane
kody regionów.
Aby możliwe było odtwarzanie, kod urządzenia
musi być zgodny z kodem płyty. Jeśli kody nie są
różne, płyta nie będzie odtwarzana.
Numer regionu tego odtwarzacza jest podany na
tylnym panelu urządzenia.
Typ
płyty
Płyta
Blu-ray
DVDVIDEO
Kod
regionu
Loga płyt obsługiwanych przez ten
odtwarzacz
Płyta Blu-ray
BD-LIVE
DivX
System telewizyjny PAL
używany w Polsce,
Wlk. Brytanii, Francji,
Niemczech itd.
Powierzchnia
a
Ameryka Północna, Ameryka
Środkowa, Ameryka Południowa,
Korea, Japonia, Tajwan, Hongkong
oraz Azja Południowo-Wschodnia.
b
Europa, Grenlandia, Terytoria
Francuskie, Bliski Wschód, Afryka,
Australia i Nowa Zelandia.
c
Indie, Chiny, Rosja, Azja Środkowa i
Południowa.
1
Stany Zjednoczone, terytoria Stanów
Zjednoczonych oraz Kanada
2
Europa, Japonia, Bliski Wschód,
Egipt, Afryka Płd., Grenlandia
3
Tajwan, Korea, Filipiny, Indonezja,
Hongkong
4
Meksyk, Ameryka Płd. i Środkowa,
Australia, Nowa Zelandia, Wyspy
Pacyficzne, Karaiby
5
Rosja, Europa Wsch., Indie,
większość Afryki, Korea Płn.,
Mongolia
6
Chiny
Obsługiwane formaty plików
Informacje o podłączaniu urządzenia USB
• Odtwarzacz ten obsługuje urządzenia pamięci
masowej USB, odtwarzacze MP3, aparaty
cyfrowe oraz czytniki kart USB.
• Odtwarzacz ten nie obsługuje nazw folderów
lub plików dłuższych niż 128 znaków.
• Niektóre urządzenia USB/Zewnętrzny dysk
twardy/aparaty cyfrowe mogą nie być
kompatybilne z tym urządzeniem.
• Ten odtwarzacz obsługuje systemy plików
FAT16, FAT32 i NTFS.
• Urządzenia USB należy podłączać
bezpośrednio do portu USB odtwarzacza.
Podłączanie za pośrednictwem przewodu
USB może spowodować problemy z
kompatybilnością.
• Włożenie więcej niż jednego urządzenia
pamięci masowej do czytnika z wieloma
gniazdami urządzenie może spowodować
nieprawidłowe działanie czytnika.
• Odtwarzacza nie obsługuje protokołu PTP.
• Nie należy odłączać urządzenia USB podczas
„ładowania”.
• Im większa rozdzielczość obrazu, tym
bardziej opóźnione jest jego wyświetlenie.
• Ten odtwarzacz nie odtwarza plików MP3 z
zastosowaniem systemu DRM (ang. Digital Rights Management), pobranych z komercyjnych
stron internetowych.
• Ten odtwarzacz obsługuje tylko filmy o częstotliwości odświeżania niższej niż 30 klatek/s,
(klatek na sekundę).
• Ten odtwarzacz obsługuje tylko urządzenia pamięci masowej USB klasy (MSC), np.
pendrivy oraz dyski twarde USB. (Koncentrator nie jest obsługiwany).
• Niektóre dyski twarde USB, czytniki kart z wieloma gniazdami lub pendrivy mogą nie być
kompatybilne z tym odtwarzaczem.
• Jeśli urządzenie USB wymaga zwiększonego poboru mocy, pobór mocy może być ograniczony
przez urządzenie zabezpieczające obwód.
• Jeśli odtwarzanie z dysku twardego USB jest niestabilne, należy zapewnić dodatkowe
zasilanie podłączając twardy dysk do gniazda.
Jeśli problem nie ustępuje, należy się skontaktować z producentem twardego dysku USB.
• Urządzenie pamięci masowej USB należy bezpiecznie odłączyć przy użyciu funkcji „Bezp.
odłącz. USB”, aby nie dopuścić do uszkodzenia pamięci USB.
Naciśnij przycisk HOME, aby przejść do głównego menu, naciśnij przycisk ŻÓŁTY (C) i naciśnij
przycisk v.
• Firma SAMSUNG nie odpowiada za uszkodzenie plików z danymi ani za utratę danych.
• Ten odtwarzacz nie obsługuje skompresowanych NTFS, plików kopii zapasowych oraz
plików zaszyfrowanych.
• Urządzenie USB można naprawić lub sformatować na komputerze stacjonarnym. (tylko systemy
operacyjne MS-Windows).
Obsługiwane pliki wideo
Rozszerz. pliku
Zawartość
*.avi
AVI
Kodek wideo
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Kodek audio
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Rozdzielczość
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Ograniczenia
-- Nawet jeśli dany plik jest kodowany przez jeden z wyżej wymienionych obsługiwanych
kodeków, plik może nie zostać odtworzony, gdy występuje problem z jego zawartością.
-- Normalne odtwarzanie nie jest gwarantowane, jeśli dane znajdujące się w pliku są
nieprawidłowe lub sam plik jest uszkodzony.
-- Pliki o szybkości transmisji/częstotliwości klatek wyższej niż standardowa mogą
powodować zakłócenia dźwięku lub obrazu podczas odtwarzania.
-- Funkcja wyszukiwania (pomijania) nie jest dostępna, jeśli tabela z indeksem pliku jest
uszkodzona.
•• Dekoder wideo
-- Obsługuje do H.264, poziom 4.1 i AVCHD
-- Nie obsługuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP:
Poniżej 1280 x 720: Maks. 60 klatek
Powyżej 1280 x 720: Maks. 30 klatek
-- Nie obsługuje GMC 2 lub nowszej wersji
•• Dekoder audio
-- Obsługuje WMA 7, 8, 9 i STD
-- Nie obsługuje częstotliwości próbkowania WMA 22050 Hz mono.
-- AAC: Maksymalna częstotliwość próbkowania: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1,
48, 64, 88,2, 96) Maksymalna szybkość transmisji: 320 kb/s.
Obsługiwane pliki muzyczne
Rozszerz. pliku
*.mp3
Zawartość
*.wma
MP3
WMA
Kodek audio
MP3
WMA
Zakres obsługi
-
* C zęstotliwości próbkowania (w kHz) — 8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
* S zybkości transmisji — wszystkie szybkości w przedziale od
5 kb/s do 384 kb/s
Obsługiwane pliki ze zdjęciami
Rozszerz. pliku
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Typ
Rozdzielczość
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
5
AVCHD, format zapisu wideo w wysokiej rozdzielczości (ang. Advanced
Video Codec High Definition)
Panel przedni
• formacie AVCHD. Płyty te są standardowo nagrywane i stosowane w kamerach.
• Format AVCHD jest cyfrowym formatem wysokiej rozdzielczości, stosowanym w kamerach
cyfrowych.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia kompresowanie obrazów przy wyższej wydajności
niż typowy format kompresowania obrazów.
• Niektóre płyty AVCHD używają formatu
„x.v.Color”. To urządzenie to może odtwarzać płyty o formacie AVCHD za pomocą formatu
"x.v.Color”.
• „x.v.Color” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
• "AVCHD” oraz logo AVCHD są znakami towarowymi firmy Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. oraz Sony Corporation.
PRZYCISK ODTWARZANIA/PAUZY
PRZYCISK STOP
PRZYCISK OTWIERANIA/ZAMYKANIA
PRZYCISK ZASILANIA
✎✎ UWAGA
`` W zależności od warunków nagrywania odtwarzanie niektórych płyt w formacie AVCHD może nie być
możliwe.
Płyty w formacie AVCHD należy sfinalizować.
`` Format „x.v.Color” oferuje szerszą gamę kolorów niż standardowe płyty DVD do kamery.
`` Odtwarzanie niektórych płyt w formacie DivX, MKV oraz MP4 może być niemożliwe w zależności od
rozdzielczości filmu wideo oraz ustawień prędkości klatek.
Akcesoria
`` Aktualizacje oprogramowania wymagające korzystania z gniazda USB Host mogą być wykonywane tylko za
pomocą urządzenia pamięci flash USB.
AUDIO
BONUS
VIEW
6
Podręcznik użytkownika
TACA NA PŁYTĘ
GNIAZDO USB HOST
`` Jeśli odtwarzacz wyświetla menu płyty Blu-ray, nie można włączyć filmu naciskając przycisk odtwarzania
na odtwarzaczu lub pilocie. Aby odtwarzać film, należy w menu płyty wybrać Odtwarzaj film lub Uruchom, a
następnie nacisnąć przycisk v.
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej .
Baterie do pilota (rozmiar AAA)
✎✎ UWAGA
CZUJNIK PILOTA
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
Panel tylny
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Pilot
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Opis pilota
Połączenia
Pilot
Służy do włączania i wyłączania odtwarzacza.
Służy do włączania i wyłączania telewizora.
Po konfiguracji umożliwia ustawienie
źródła sygnału w telewizorze.
Służy do otwierania i zamykania tacy na płytę.
Regulacja głośności telewizora.
Przyciski numeryczne służą do obsługi opcji.
Służy do wyświetlania menu płyty.
Rozpoczyna odtwarzanie płyty.
Dźwięk
Wideo
Umożliwia przejście do głównego menu.
Umożliwia zmianę języka napisów
odtwarzanych z płyt Blu-ray/DVD.
Umożliwia dostęp do różnych funkcji audio na
płycie (Blu-ray/DVD).
Umożliwia korzystanie z menu Narzędzia.
Wyświetla informacje dotyczące
odtwarzania podczas odtwarzania płyty
Blu-ray/DVD.
Umożliwia wybór pozycji menu i zmianę
wartości menu.
Służy do zamykania menu.
Powoduje powrót do poprzedniego menu.
Służą do obsługi menu odtwarzacza oraz
niektórych funkcji płyt Blu-ray.
Naciśnij, aby korzystać z funkcji pełnego
ekranu. Przycisk niedostępny podczas
odtwarzania płyt Bluray/DVD.
Umożliwia korzystanie z funkcji Bonusview.
Umożliwia odtwarzanie płyty w trybie z
powtarzaniem A-B.
Wkładanie baterii
Podłącz kabel HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do gniazda
HDMI IN w telewizorze.
-- Nie należy podłączać kabla zasilającego do gniazda przed wykonaniem wszystkich
pozostałych podłączeń.
-- Aby zmienić połączenie, należy wyłączyć najpierw wszystkie urządzenia.
Służy do wyświetlania menu podręcznego/
menu tytułów.
Służą do przeszukiwania płyty do przodu/
do tyłu.
Przerywa odtwarzanie płyty.
Umożliwia przechodzenie do tyłu lub do
przodu.
Zatrzymuje płytę.
Podłączanie do telewizora
Umożliwia powtarzanie odtwarzania tytułu,
rozdziału, utworu lub płyty.
✎✎ UWAGA
!!
`` Gdy pilot nie działa prawidłowo :
• Sprawdź ustawienie biegunów (+/–) baterii.
• Sprawdź, czy baterie nie są zużyte.
• Sprawdź, czy nie ma przeszkód na drodze
sygnału do czujnika zdalnego sterowania
• Sprawdź, czy w pobliżu nie ma lamp jarzeniowych.
PRZESTROGA
`` Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie należy ich wkładać do kosza ze zwykłymi odpadkami.
✎✎ UWAGA
`` Jeśli do podłączenia do wyświetlacza został użyty przewód HDMI-DVI, należy do systemu audio podłączyć
także wyjście Digital Audio Out w urządzeniu, aby odtwarzać dźwięk.
`` Przewód HDMI przesyła cyfrowe sygnały wideo/audio, więc podłączanie przewodu audio nie jest konieczne.
`` W zależności od posiadanego telewizora, niektóre rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie działać. Więcej
informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.
`` Podłączając odtwarzacz do telewizora przy użyciu przewodu HDMI lub do nowego telewizora, a następnie
włączając go po raz pierwszy, odtwarzacz automatycznie ustawia najwyższą rozdzielczość wyjściową HDMI
obsługiwaną przez telewizor.
`` Długi przewód HDMI może spowodować zakłócenia obrazu. W takim przypadku należy w menu ustawić
funkcję Deep Color HDMI na Wył.
`` Aby odtwarzać filmy w trybie wyjścia HDMI 720p, 1080i, 1080p, należy użyć przewodu HDMI o dużej
prędkości (kategorii 2).
`` Przewód HDMI przesyła do telewizora czysty sygnał cyfrowy.
Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na ekranie pojawią się szumy.
7
Podłączanie do systemu audio
Podłączanie do routera sieciowego
Odtwarzacz płyt Blu-ray można podłączyć do systemu audio, stosując jedną z
przedstawionych poniżej metod.
-- Nie należy podłączać kabla zasilającego do gniazda przed wykonaniem wszystkich
pozostałych podłączeń.
-- Aby zmienić połączenie, należy wyłączyć najpierw wszystkie urządzenia.
Metoda 1 Podłączanie do odbiornika AV obsługującego HDMI
Odtwarzacz można podłączyć do routera sieciowego stosując jedną z przedstawionych
poniżej metod.
Aby korzystać z funkcji sieci DLNA, należy podłączyć komputer do sieci, jak przedstawiono
na rysunku poniżej.
Sieć przewodowa
• Podłącz przewód HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do
gniazda HDMI IN w odbiorniku.
• Najlepsza jakość (zalecana).
Metoda 2 Podłączanie do odbiornika AV z dekoderem Dolby Digital lub DTS
• Przy użyciu cyfrowego przewodu koncentrycznego (kupowany oddzielnie) połącz cyfrowe,
koncentryczne gniazdo wyjściowe au dio w odtwarzaczu z koncentrycznym, cyfrowym
gniazdem wejścia w odbiorniku.
• Dobra jakość
• Dźwięk będzie emitowany tylko przez dwa przednie głośniki z wyjściem cyfrowym
ustawionym na PCM.
lub
Modem szerokopasmowy
(ze zintegrowanym ruterem)
Usługi
szerokopasmowe
Ruter
Usługi
szerokopasmowe
Modem
szerokopasmowy
Metoda 1
Dźwięk
8
Metoda 1
Dźwięk
✎✎ UWAGA
`` W zależności od używanego routera lub od zasad danego dostawcy usług internetowych dostęp do
serwera z aktualizacją oprogramowania firmy Samsung może nie być możliwy. Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
`` Użytkownicy DSL powinni łączyć się z siecią za pomocą rutera.
Ustawienia
Procedura konfiguracji ustawień
początkowych
3) Ustaw telewizor na Procedura ustawień początkowych.
`` Jeśli odtwarzacz pozostanie w trybie zatrzymania przez
ponad 5 minut i nie będą wykonywane żadne czynności,
w telewizorze zostanie włączony wygaszacz ekranu. Jeśli
odtwarzacz pozostanie w trybie wygaszacza ekranu przez
ponad 25 minut, zostanie automatycznie wyłączone
zasilanie.
• Menu ekranu głównego zostanie wyświetlone
dopiero po konfiguracji ustawień początkowych.
• Po aktualizacji wersji oprogramowania OSD (On
Screen Display) tego odtwarzacza może się zmienić.
• W zależności od wybranego menu procedura
dostępu może się różnić.
• Po zakończeniu procesu ładowania tego produktu,
Można używać przycisków panelu i pilota.
Nawigacja po menu
AUDIO
SUBTITLE
✎✎ UWAGA
1
2
3
4
REPEAT
REPEAT
FULL
Przycisk HOME : Umożliwia przejście do głównego menu.
VIEW
A-B
SCREEN
Przycisk RETURN : powoduje powrót do poprzedniego menu.
Przycisk v (Wejdź) / KIERUNKOWE : Poruszanie
kursorem lub wybór pozycji.
Włączanie aktualnie wybranej pozycji.
Potwierdzenie ustawienia.
• Menu główne
6
1
Zdjęcia
Muzyka
Ustawienia
2
5
4
App 1
Brak dysku
App 2
a Zmień urządz.
App 3
Wyświetla dostępne przyciski.
4
Wybierz aplikacje.
5
Powoduje wybór opcji Widea.
6
Powoduje wybór opcji Zdjęcia.
✎✎ UWAGA
App 4
d Wyśw. urządzenia " Wejdź
1. Naciśnij przycisk POWER.
Zostanie wyświetlone menu główne.
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz
opcję Ustawienia i naciśnij przycisk v.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
żądane podmenu i naciśnij przycisk v.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
żądaną pozycję i naciśnij przycisk v.
5. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk
EXIT.
Przycisk EXIT : Służy do zamykania bieżącego menu.
Wideo
Powoduje wybór opcji Ustawienia.
3
Aby wyświetlić menu Ustawienia i jego
podmenu, wykonaj poniższe czynności :
4
BONUS
2
Wyświetlanie menu Ustawienia
3
2
Powoduje wybór opcji Muzyka.
`` Opcje Wideo, Zdjęcia i Muzyka wymagają
załadowania odpowiedniej płyty w odtwarzaczu
lub podłączenia do niego urządzenia flash USB.
1
Procedura ustawiania ustawień początkowych
umożliwia skonfigurowanie menu ekranowego
i języka menu, połączenia sieci domowej,
wybór proporcji ekranu (rozmiar i format ekranu)
właściwego dla danego telewizora.
`` Menu główne zostanie wyświetlone dopiero po
konfiguracji ustawień początkowych, poza opisanym
poniższej wyjątkiem.
`` Naciśnięcie przycisku NIEBIESKIEGO (D) podczas
konfiguracji ustawień sieci umożliwia dostęp do głównego
menu nawet wtedy, gdy konfiguracja sieci nie została
jeszcze ukończona.
`` Po powrocie do głównego menu tryb pełnego ekranu
zostanie automatycznie anulowany.
`` Aby ponownie wyświetlić ekran Ustawienia początkowe w
celu zmiany ustawień, naciśnij przycisk @ na przednim
panelu urządzenia i przytrzymaj przez ponad 5 sekund (w
urządzeniu nie może znajdować się płyta). Spowoduje to
zresetowanie odtwarzacza do ustawień domyślnych.
`` Opcje Wideo, Zdjęcia i Muzyka wymagają załadowania
odpowiedniej płyty w odtwarzaczu lub podłączenia do niego
urządzenia flash USB.
`` Aby użyć funkcji Anynet+(HDMI-CEC), wykonaj
następujące czynności.
1) Podłącz odtwarzacz do telewizora Samsung zgodnego z
Anynet+(HDMI-CEC) za pomocą przewodu HDMI.
2) Ustaw funkcję Anynet+(HDMI-CEC) w telewizorze i
odtwarzaczu na Wł.
HOME
1
3
✎✎ UWAGA
`` W zależności od wybranego menu procedura
dostępu może się różnić. Po aktualizacji
wersji oprogramowania menu ekranowe tego
odtwarzacza może się zmienić.
Obraz
Użytkownik może konfigurować różne opcje
wyświetlacza, np. Proporcje ekranu TV, Rozdzielczość
itd.
Proporcja obrazu TV
W zależności od typu używanego telewizora
konieczne może być dopasowanie proporcji ekranu.
✎✎ UWAGA
`` Dostępność formatów obrazu zależy od typu płyty.
`` W przypadku wyboru proporcji obrazu i opcji innej niż
proporcja ekranu danego telewizora wyświetlany obraz
może być zniekształcony.
BD Wise (tylko odtwarzacze firmy
Samsung)
BD Wise to najnowsze rozwiązanie połączeń firmy
Samsung.
W przypadku podłączenia odtwarzacza firmy
Samsung do telewizora firmy Samsung z funkcją BD
Wise przy użyciu przewodu HDMI i jeśli odtwarzacz
i telewizor obsługują funkcję BD Wise, odtwarzacz
wyświetla wideo przy rozdzielczości wideo i częstości
klatek płyty BD/DVD.
✎✎ UWAGA
`` Jeśli włączona jest funkcja BD Wise, opcja Rozdzielczość jest
automatycznie ustawiona domyślnie na BD Wise, a funkcja BD
Wise jest wyświetlana w menu Rozdzielczość.
`` Jeśli to urządzenie jest podłączone do urządzenia, które nie
obsługuje funkcji BD Wise, korzystanie z funkcji BD Wise nie
jest możliwe
`` Aby zapewnić poprawne działanie funkcji BD Wise, należy ustawić
odpowiednie menu BD Wise odtwarzacza i telewizora na Wł.
Rozdzielczość
Umożliwia ustawienie rozdzielczości wyjściowej
sygnału HDMI wideo na Auto, 1080p, 1080i,
720p lub 576p/480p. Wartość ta oznacza
liczbę linii wideo na klatkę. Litery ”i” oraz ”p”
oznaczają odpowiednio tryby ”z przeplotem” i
”kolejnoliniowy”. Im więcej linii, tym wyższa jakość.
9
Rozdzielczość w zależności od trybu
wyjścia
• Odtwarzanie płyty Blu-ray/treści
internetowych/treści cyfrowych
Wyjście
HDMI/podłączone
Tryb HDMI
Płyta Blu-ray
Treści internetowe/
Treści cyfrowe
BD Wise
Rozdzielczość
płyty Blu-ray
1080p
Auto
Maksymalna
rozdzielczość
wejścia
telewizora
Maksymalna
rozdzielczość
wejścia telewizora
1080@60F
(Ramka filmu
: Wył)
1080@60F
1080@60F
Ramka filmu :
Auto (24Fs)
1080@24F
1080@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Konfiguracja
• Odtwarzanie płyt DVD
Wyjście
Konfiguracja
HDMI/podłączone
Tryb HDMI
BD Wise
576i/480i
Auto
Maksymalna rozdzielczość wejścia
telewizora
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
10
✎✎ UWAGA
`` Jeśli podłączony do odtwarzacza telewizor nie
obsługuje funkcji Ramka filmu lub wybranej
rozdzielczości, zostanie wyświetlony komunikat „Jeśli
po wybraniu opcji „Tak” obraz nie jest wyświetlany,
zaczekaj 15 sekund na powrót do poprzedniej
rozdzielczości. Czy chcesz zmienić rozdzielczość?”.
W przypadku wyboru opcji Tak, ekran telewizoraprzez
15 sekund nie będzie wyświetlał żadnego obrazu,
a następnie zostanie automatycznie przywrócona
poprzednia rozdzielczość.
`` Jeśli po zmianie rozdzielczości, ekran nadal nie będzie
wyświetlał żadnego obrazu, wyjmij wszystkie płyty, a
następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk @ z przodu
odtwarzacza dłużej niż 5 sekund. Zostaną przywrócone
domyślne ustawienia fabryczne. Postępuj zgodnie z
krokami podanymi na poprzedniej stronie, aby uzyskać
dostęp do poszczególnych trybów i wybrać ustawienie
ekranu, które będzie obsługiwane przez telewizor.
`` W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
wszystkie dane użytkownika przechowywane w bazie
danych BD zostaną usunięte.
`` Aby odtwarzacz mógł pracować w trybie Ramka filmu
(24 na s), płyta Blu-ray musi obsługiwać tę prędkość.
Ramka filmu (24 na s)
Tryb progresywny
Umożliwia poprawę jakości obrazu DVD.
Wyjście cyfrowe
Umożliwia wybór formatu wyjścia cyfrowego dźwięku, odpowiedniego dla danego telewizora lub
odbiornika AV. Więcej informacji znajduje się w tabeli wyboru wyjścia cyfrowego.
Wybór wyjścia cyfrowego
Konfiguracja
Połączenie
Umożliwia dostosowanie ustawienia formatu
przestrzeni kolorów dla wyjścia HDMI do możliwości
podłączonego urządzenia (telewizor, monitor itp.).
Strumień
dźwięku na
płycie DVD
Umożliwia przesyłanie obrazu wideo z gniazda HDMI
OUT z funkcją Deep Color. Funkcja Deep Color
zapewnia lepsze odwzorowanie kolorów i nadanie im
większej intensywności.
Opis dla
płyty
Blu-ray
Bitstream
(nieprzetworzone)
Odbiornik koncentryczny Odbiornik koncentryczny
HDMI
HDMI
Do PCM
7,1 kan.
Bitstream
(kodowanie DTS)
Odbiornik HDMI lub
Koncentryczny
Bitstream
(kodowanie Dolby D)
Odbiornik AV obsługujący
HDMI lub Koncentryczny
PCM
PCM 2 kan.
DTS ze zmienionym
kodowaniem
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS ze zmienionym
kodowaniem
Kodowanie Dolby Digital *
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
DTS ze zmienionym
kodowaniem
Kodowanie Dolby Digital *
PCM 2 kan.
Dolby
TrueHD
Dolby Digital
DTS ze zmienionym
kodowaniem
Kodowanie Dolby Digital *
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
DTS
DTS
DTS ze zmienionym
kodowaniem
Kodowanie Dolby Digital *
DTS-HD High
Resolution PCM 2 kan.
Audio
PCM 2 kan.
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS
DTS ze zmienionym
kodowaniem
Kodowanie Dolby Digital *
DTS-HD
Master Audio PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
DTS-HD
Master
Audio
DTS
DTS ze zmienionym
kodowaniem
Kodowanie Dolby Digital *
Dolby Digital PCM 2 kan.
Ustawienie funkcji Ramka filmu (24 na s) na Auto pozwala
na dostosowanie wyjścia HDMI odtwarzacza do wysyłania
24 klatek na sekundę, co umożliwia uzyskanie lepszej
jakości obrazu.
Funkcja Ramka filmu (24 na s) działa wyłącznie z
telewizorami obsługującymi tę prędkość. Funkcję Ramka
filmu można wybrać tylko wtedy, gdy rozdzielczość
wyjściowa odtwarzacza znajduje się w trybie HDMI 1080p.
HDMI Deep Color
PCM
PCM 2 kan.
PCM
Strumień
dźwięku
na płycie
Blu-ray
Format kolorów HDMI
Dźwięk
Dolby Digital PCM 2 kan.
Plus
Dolby TrueHD PCM 2 kan.
DTS
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
DTS
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital PCM 2 kan.
Dowolne
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
Kodowanie Dolby Digital *
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
Dekoduje główną ścieżkę
Dekoduje główną ścieżkę
Wysyła tylko główny strumień
dźwiękową oraz strumień dźwięku
dźwiękową oraz strumień
dźwięku, aby dany odbiornik
Dekoduje główną ścieżkę
dźwięku BONUSVIEW w postaci BONUSVIEW w postaci dźwięku
AV mógł dekodować strumień
dźwiękową oraz strumień
PCM i dodaje efekty dźwiękowe
dźwięku PCM i dodaje efekty
bitowy dźwięku.
dźwięku BONUSVIEW w postaci
dźwiękowe nawigacji, a następnie nawigacji, a następnie ponownie
dźwięku PCM i dodaje efekty Dźwięk BONUSVIEW lub efekty
koduje dźwięk w formacie PCM
ponownie koduje dźwięk w
dźwiękowe nawigacji nie będą
dźwiękowe nawigacji.
do postaci cyfrowego strumienia
formacie PCM do postaci
emitowane.
bitowego Dolby.
strumienia bitowego DTS.
* Jeśli Strumień źródłowy jest 2 kan. lub mono, ustawienia „kodowanie Dolby D” nie zostaną zastosowane.
Płyty Blu-ray mogą zawierać trzy strumienie
dźwięków :
-- Główny strumień dźwięku : główna ścieżka
audio.
-- Ścieżka BONUSVIEW : Ścieżka dodatkowa,
np. komentarz reżysera lub aktora.
-- Efekty dźwiękowe nawigacji : Po wybraniu
menu nawigacji mogą być emitowane efekty
dźwiękowe nawigacji. Efekty dźwiękowe
nawigacji różnią się w zależności od płyty
Blu-ray.
✎✎ UWAGA
`` Należy zwrócić uwagę na wybór prawidłowego
trybu wyjścia audio, gdyż nieprawidłowe ustawienie
spowoduje, że nie będzie słychać dźwięku lub będzie
słychać głośny hałas.
`` Jeśli urządzenie HDMI (odbiornik AV, telewizor) nie
obsługuje skompresowanych formatów (Dolby Digital,
DTS), zostanie ustawiony sygnał audio PCM.
`` Zwykłe płyty DVD nie zawierają materiałów
dźwiękowych BONUSVIEW i efektów dźwiękowych
nawigacji.
`` Niektóre płyty Blu-ray nie posiadają dodatkowej
materiałów dźwiękowych BONUSVIEW i efektów
dźwiękowych nawigacji.
`` W przypadku odtwarzania ścieżek dźwiękowych MPEG
niezależnie od wybranych opcji wyjścia cyfrowego (PCM,
Bitstream) sygnał wyjściowy audio ma format PCM.
`` Jeśli dany telewizor nie jest zgodny ze
skompresowanymi formatami wielokanałowymi (Dolby
Digital, DTS), odtwarzacz może emitować dźwięk
PCM zredukowany do dwóch kanałów nawet wtedy,
gdy strumień bitów (zmienionego kodowania lub
nieprzetworzony) został ustawiony w menu konfiguracji.
`` Jeśli telewizor nie jest zgodny z częstotliwościami
próbkowania PCM powyżej 48 kHz, odtwarzacz może
emitować dźwięk PCM o częstotliwości próbkowania
zredukowanej do 48 kHz nawet wtedy, gdy funkcja
Próbkowanie PCM jest ustawiona na Wył.
Próbkowanie PCM
Umożliwia wybór częstotliwości próbkowania
sygnałów PCM z 96kHz na 48kHz przed
wysłaniem ich do wzmacniacza. Wybierz
opcję Włączone, jeśli dany wzmacniacz lub
odbiornik nie jest zgodny z sygnałem 96kHz.
Dynamiczna kontrola zakresu
Umożliwia zastosowanie dynamicznej kontroli
zakresu dźwięków: Dolby Digital, Dolby Digital
Plus oraz Dolby True HD.
• Auto : Automatycznie steruje dynamicznym
zakresem dźwięku Dolby TrueHD, w
oparciu o informacje znajdujące się na
ścieżce dźwiękowej Dolby TrueHD. Włącza
także dynamiczną kontrolę zakresu dźwięku
dla Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
• Wył : Nie kompresuje zakresu dźwięków,
zapewniając użytkownikowi dźwięk oryginalny.
• Wł : Włącza dynamiczną kontrolę zakresu
dla wszystkich trzech formatów dźwięku
Dolby. Cichsze dźwięki stają się głośniejsze,
a głośne dźwięki wyciszone.
Tr. red. do mniej. liczby kan.
Umożliwia wybór metody próbkowania
wielokanałowego, zgodnego z danym systemem
stereo. Można wybrać dla próbkowania
odtwarzacza standardowy dźwięk stereo lub
stereo kompatybilne z dźwiękiem przestrzennym.
Sieć
Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych,
aby sprawdzić, czy adres IP jest stały czy dynamiczny.
Jeśli adres przydzielany jest dynamicznie — a tak jest
w większości przypadków — zalecamy skorzystanie
z automatycznej procedury konfiguracji sieci. Jest to
najprostszy sposób i działa on w zwykle bez problemów.
W przypadku statycznego przydzielania adresów należy
zobaczyć procedurę ręcznej konfiguracji.
Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować ustawienia
sieciowe.
✎✎ UWAGA
`` To urządzenie można podłączyć do sieci tylko
za pomocą sieci przewodowej.
Ustawienia sieci przewodowej
1. W menu głównym za pomocą przycisków
◄► gwybierz opcję Ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk v.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Sieć, a następnie naciśnij przycisk v.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Ustawienie sieci przewodowej, a
następnie naciśnij przycisk v Zostanie
wyświetlony ekran Stan sieci przewodowej.
Ustawienia
Obraz
Ustawienie sieci przewodowej
Dźwięk Konfiguracja IP
Adres IP
Sieć
Język
Brama
DNS
Zabezpieczenia
Ogólne
Serwer DNS
Pomoc techn.
4.
: Auto
Maska podsieci
System
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
: Auto
: 0
0
0
0
0
\
0
0
> Przenieś " Wybierz ' Powrót
W polu Konfiguracja protokołu internetowego,
zaznacz opcję Automatycznie, jeśli nie została
jeszcze wybrana. (Naciśnij przycisk v aby
wybrać opcję AUTO, a następnie ponownie
naciśnij przycisk v)
5. Auto Function (Funkcja automatyczna)
uzyskuje i uzupełnia wartości Adres IP,
Maska podsieci itd. automatycznie.
✎✎ UWAGA
`` Proces ten może trwać do pięciu minut.
6. Gdy funkcja Sieć zakończy pobieranie
parametrów sieci, naciśnij przycisk
RETURN.
7. Wybierz polecenie Test sieci, a następnie
naciśnij przycisk v aby sprawdzić, czy
odtwarzacz został poprawnie połączony z
siecią.
8. Po zakończeniu testu sieci naciśnij przycisk
RETURN, aby wrócić do menu głównego.
9. Jeśli funkcja Sieć nie pobierze parametrów
sieci lub użytkownik wybrał opcję Ręczny,
należy przejść do wskazówek dla
konfiguracji ręcznej.
Ręczna konfiguracja sieci
Przed rozpoczęciem ręcznej konfiguracji sieci
należy uzyskać wartości ustawień sieciowych.
Aby wprowadzić ustawienia sieci
do urządzenia, postępuj zgodnie z
poniższymi krokami:
1. W menu głównym za pomocą przycisków
◄► gwybierz opcję Ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk v.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Sieć, a następnie naciśnij przycisk v.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Ustawienie sieci przewodowej,
a następnie naciśnij przycisk v
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci
przewodowej.
4. Na ekranie Konfiguracja IP naciśnij
przycisk v.
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Ręczny, a następnie naciśnij
przycisk v.
6. Naciśnij przycisk ▼ aby wpisać dane w
pierwszym polu (Adres IP).
7. Za pomocą przycisków numerycznych
na pilocie wprowadź liczby.
8. Po zakończeniu wypełniania danego
pola, naciśnij przycisk ► aby przejść do
kolejnego pola.
Możesz także korzystać z przycisków
strzałek, aby przemieszczać się w górę,
dół i z powrotem.
11
9. Wprowadź wartości w polach : Adres IP,
Maska podsieci oraz Brama.
10. Naciśnij przycisk ▼ aby przejść do opcji DNS.
11. Naciśnij przycisk ▼ aby przejść do
pierwszego pola opcji DNS.
12. Wprowadź liczby jak powyżej.
13. Naciśnij na pilocie przycisk Return.
14. Następnie uruchom funkcję Test sieci,
aby sprawdzić, czy urządzenie zostało
podłączone do danej sieci.
Test sieci
To menu umożliwia podłączenie sieci
przewodowej lub sprawdzenie, czy połączenie
sieciowe działa.
Stan sieci
Ta funkcja umożliwia sprawdzenie, czy działa
połączenie z siecią i Internetem.
Połączenie internetowe BD-LIVE
Ustaw, aby zezwolić na połączenie z Internetem
lub go zabronić podczas korzystania z usługi
BD-LIVE.
• Zezwól (wszystkie) : Można odbierać
wszystkie dane BD-LIVE przez połączenie
internetowe.
• Zezwól (tylko prawidłowe) : Można odbierać
tylko treści BD-LIVE z ważnym certyfikatem.
• Zabroń : Nie można odbierać żadnych danych
BD-LIVE przez połączenie internetowe.
✎✎ UWAGA
`` Czym jest ważny certyfikat?
Jeśli odtwarzacz wysyła dane zapisane na płycie
oraz polecenie do serwera w celu zatwierdzenia płyty
za pośrednictwem usługi BD-LIVE, serwer sprawdza
ważność płyty na podstawie przesłanych danych i
odsyła certyfikat z powrotem do odtwarzacza.
`` Podczas korzystania z danych BD-LIVE połączenie
internetowe może być ograniczone.
12
Korzystanie z usługi BD-LIVE™
Po podłączeniu odtwarzacza do sieci można
korzystać z różnych usług związanych z
filmami za pomocą płyty obsługującej usługę
BD-LIVE.
1. Włóż pamięć USB do gniazda USB z
boku odtwarzacza i sprawdź pozostałą
pamięć. Aby zapisać usługi BDLIVE, nośnik pamięci powinien mieć
przynajmniej 1 GB wolnego miejsca.
2. Włóż płytę Blu-ray obsługującą usługę BD-LIVE.
3. Wybierz dowolną pozycję spośród
usług BD-LIVE zapewnionych przez
producenta płyty.
✎✎ UWAGA
`` Sposób korzystania z usługi BD-LIVE i dostępna
zawartość może się różnić w zależności od
producenta płyty.
Korzystanie z funkcji DLNA
Funkcja DLNA umożliwia odtwarzanie plików
muzycznych, wideo i plików ze zdjęciami
znajdującymi się na komputerze lub w
systemie NAS na odtwarzaczu.
Aby korzystać z funkcji DLNA przy użyciu
odtwarzacza, należy podłączyć odtwarzacz
do danej sieci (patrz strony 11-12).
Aby korzystać z funkcji DLNA przy
użyciu komputera, należy na komputerze
zainstalować oprogramowanie DLNA.
Jeśli posiadasz system NAS, możesz
korzystać z funkcji DLNA bez dodatkowego
oprogramowania..
Aby pobrać oprogramowanie DLNA
4. Odwiedź stronę Samsung.com.
5. Kliknij łącze Wsparcie, wprowadź numer
produktu odtwarzacza w wyświetlonym
polu, a następnie kliknij Produkt.
6. Na następnym ekranie kliknij Centrum
Pobierania.
7. Kliknij Oprogramowanie na następnej
zakładce.
8. Kliknij ikonę linii DLNA w obszarze Plik,
aby rozpocząć pobieranie.
System
Ustawienia początkowe
Korzystając z funkcji Ustawienia początkowe
można ustawić język, ustawienia sieci itp.
Aby uzyskać więcej informacji o funkcji ustawień
początkowych, patrz część Ustawienia
początkowe w tej instrukcji obsługi. (Patrz
strona 9).
Szybki start
Umożliwia ustawienie szybkiego włączania
odtwarzacza skracając czas uruchomienia.
✎✎ UWAGA
`` Jeśli ta funkcja ma wartość Wł, to zużycie
energii w trybie gotowości zwiększy się.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ to wygodna funkcja, która zapewnia
połączoną obsługę tego urządzenia oraz innych
odtwarzaczy firmy Samsung z funkcją Anynet+.
Aby korzystać z tej funkcji, podłącz ten
odtwarzacz do telewizora firmy Samsung przy
użyciu przewodu HDMI.
Włączona funkcja Anynet+ umożliwia obsługę
odtwarzacza za pomocą pilota telewizora firmy
Samsung, a odtwarzanie płyt można uruchomić
naciskając przycisk ODTWARZAJ (
) na
pilocie telewizora.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi
telewizora.
✎✎ UWAGA
`` Funkcja jest niedostępna w przypadku, gdy
przewód HDMI nie obsługuje standardu CEC.
`` Jeśli telewizor Samsung ma logo Anynet+, to
obsługuje funkcję Anynet+.
`` W zależności od posiadanego telewizora
niektóre rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie
działać.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi
telewizora.
`` Po wyłączeniu urządzenia odłączenie i
podłączenie kabla zasilania powoduje
automatyczne włączenie. W tej chwili
urządzenie wyłącza się automatycznie ok.
15 s po ponownym ustanowieniu połączenia
Anynet+.
`` W przypadku niektórych telewizorów
podłączonych do tego urządzenia za pomocą
funkcji Anynet+ włączenie telewizora może
powodować wyświetlenie komunikatu z
ostrzeżeniem o tym, że nie znaleziono
połączenia. Jednak połączenie Anynet+ zostało
właściwie ustanowione i jest dostępne do
użytku.
Zarządzanie danymi BD
Umożliwia zarządzanie pobranymi treściami
udostępnionymi przez płytę Blu-ray,
która obsługuje funkcję usługi BD-LIVE, i
zapisanymi w załączonym urządzeniu pamięci
Flash.
Można sprawdzić informacje o urządzeniu,
m.in. pojemność pamięci, usunąć dane BD
lub zmienić nośnik pamięci Flash.
✎✎ UWAGA
`` W trybie pamięci zewnętrznej, jeśli urządzenie
USB zostanie odłączone w trakcie odtwarzania,
odtwarzanie płyty może zostać zatrzymane.
`` Ten odtwarzacz obsługuje systemy plików
FAT16, FAT32 i NTFS. Zalecamy używanie
urządzeń USB obsługujących protokół USB 2.0
o prędkości odczytu/zapisu co najmniej 4 MB/s.
`` Po sformatowaniu pamięci masowej może nie
działać funkcja wznawiania odtwarzania.
`` Całkowity rozmiar dostępnej pamięci do
zarządzania danymi BD może być różny w
zależności od warunków.
Wideo na żądanie DivX®
Aby kupować i odtwarzać materiały DivX®
VOD, należy sprawdzić kody rejestracyjne
DivX® VOD.
Język
Można wybrać preferowany język menu
głównego, menu płyty itd.
✎✎ UWAGA
`` Wybrany język będzie używany tylko wtedy, gdy
jest dostępny na płycie.
Zabezpieczenia
Otwarcie tego menu po raz pierwszy spowoduje
wyświetlenie ekranu ustawienia hasła.
Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź
żądane 4-cyfrowe hasło.
Ocena rodzicielska BD
Ogólne
Strefa czasowa
Można wybrać strefę czasową właściwą dla
danego obszaru.
Pomoc techn.
Umożliwia zapobieganie odtwarzaniu płyt Bluray dzięki określonym ocenom wieku, chyba
że zostanie wprowadzone hasło.
Aktualizacja oprogramowania
Funkcja ta działa w połączeniu z płytami DVD,
którym została przypisana ocena wieku i ocena
liczbowa, oznaczające poziom treści odpowiedni
do wieku. Liczby te pomagają kontrolować, jakie
typy płyt DVD mogą być oglądane przez członków
rodziny.
Wybierz żądany poziom kontroli.
Na przykład, jeśli wybrano poziomy od 1 do 6, nie
będzie możliwe odtwarzanie płyt z poziomami 7 i 8.
Wyższe numery oznaczają programy
przeznaczone dla widzów dorosłych.
Online
Ocena rodzicielska DVD
Zmień kod PIN
Umożliwia zmianę 4-cyfrowego hasła używanego
jako hasło dostępu do funkcji bezpieczeństwa.
Jeśli nie pamiętasz hasła
1. Wyjmij płytę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk @ na
przednim panelu i przytrzymaj go przez co
najmniej 5 sekund.
Zostaną przywrócone wartości fabryczne
wszystkich ustawień.
✎✎ UWAGA
`` W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
wszystkie dane użytkownika przechowywane w
bazie danych BD zostaną usunięte.
To menu Aktualizacja oprogramowania umożliwia
aktualizację oprogramowania odtwarzacza w celu
wprowadzenia ulepszeń lub dodatkowych usług.
Aby dokonać aktualizacji przez Internet,
wykonaj poniższe czynnośc :
1. Wybierz opcję Online a następnie naciśnij
przycisk v Zostanie wyświetlony
komunikat o podłączaniu do serwera.
2. Zostanie wyświetlony komunikat, jeśli
dostępna jest aktualizacja.
3. W przypadku wybrania opcji Tak rozpoczyna
się proces pobierania. (Podczas aktualizacji
nie wolno włączać odtwarzacza).
4. Po zakończeniu aktualizacji odtwarzacz
zostanie ponownie uruchomiony automatycznie.
✎✎ UWAGA
`` Aktualizacja będzie ukończona, kiedy urządzenie
wyłączy się po zrestartowaniu. Naciśnij przycisk
POWER, aby włączyć i zacząć korzystać ze
zaktualizowanego urządzenia.
`` Nigdy nie należy wyłączać ani włączać urządzenia
ręcznie w trakcie aktualizacji.
`` Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
odtwarzacza spowodowane niestabilnym połączeniem z
Internetem lub zaniedbaniem ze strony klienta podczas
aktualizacji oprogramowania.
`` Podczas aktualizacji oprogramowania przy użyciu
gniazda Online, taca na płytę powinna być pusta
Przez USB
Aby dokonać aktualizacji przy użyciu USB,
wykonaj poniższe czynności :
1. Odwiedź stronę www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Pobierz na komputer zarchiwizowany
skompresowany plik z najnowszą
aktualizacją oprogramowania USB.
3. Rozpakuj zarchiwizowany plik na
komputerze. Powinien on zawierać
pojedynczy plik RUF noszący taką samą
nazwę, jak spakowany plik.
4. Skopiuj plik RUF do napędu flash USB.
5. Upewnij się, że w odtwarzaczu nie ma
płyty, a następnie włóż napęd flash USB
do portu USB odtwarzacza.
6. W menu odtwarzacza przejdź do
Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja
oprogramowania.
7. Wybierz opcję Przez USB.
✎✎ UWAGA
`` Podczas aktualizacji oprogramowania przy użyciu
gniazda Host USB, taca na płytę powinna być pusta.
`` Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Aktualizacja
oprogramowania.
`` Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy
wyłączać odtwarzacza. Mogłoby to spowodować
jego nieprawidłowe działanie.
`` Aktualizacje oprogramowania wymagające użycia
gniazda USB Host mogą być wykonywane tylko za
pomocą urządzenia pamięci flash USB.
Autom. powiad. o aktual.
W przypadku podłączenia odtwarzacza do
sieci i ustawienia funkcji Powiadomienia
o automatycznej aktualizacji zostanie
automatycznie wyświetlony komunikat,
gdy będzie dostępna nowa wersja
oprogramowania odtwarzacza.
13
Aby włączyć funkcję Automatycznego
powiadomienia o aktualizacji, należy wykonać
poniższe kroki:
1. Wybierz opcję Autom. powiad. o
aktual., a następnie naciśnij przycisk
v.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Wł i naciśnij przycisk v .
Jeśli dostępna jest nowa wersja
oprogramowania, odtwarzacz wyświetli
komunikat.
1. Aby zaktualizować oprogramowanie
sprzętowe, wybierz opcję Tak w
wyświetlonym oknie. Urządzenie
zostanie automatycznie wyłączone, a
następnie uruchomione i rozpocznie
pobieranie. (Podczas tej czynności nigdy
nie należy włączać urządzenia ręcznie).
2. Zostanie wyświetlone okno z postępem
aktualizacji.
3. Po zakończeniu aktualizacji, urządzenie
zostanie automatycznie wyłączone.
4. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć
urządzenie.
✎✎ UWAGA
`` Aktualizacja będzie ukończona, kiedy
urządzenie wyłączy się po zrestartowaniu.
Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć
zaktualizowane urządzenie i rozpocząć jego
używanie.
`` Nigdy nie należy wyłączać ani włączać
urządzenia ręcznie w trakcie aktualizacji.
`` Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
urządzenia spowodowane niestabilnym
połączeniem z Internetem lub zaniedbaniem
ze strony klienta podczas aktualizacji
oprogramowania.
14
Kontakt z firmą Samsung
Zapewnia dane kontaktowe w celu uzyskania
pomocy w związku z urządzeniem.
Warunki korzystania z usługi
Wyświetl dokument zrzeczenia się
odpowiedzialności w przypadku zawartości
serwisów stron trzecich.
Zeruj
Zostaną przywrócone wszystkie ustawienia
domyślne, oprócz ustawień sieci.
Media Play
Odtwarzanie płyt nagranych w
celach komercyjnych
1. Naciśnij przycisk 8, aby otworzyć tacę
na płytę.
2. Ostrożnie połóż płytę na tacę, etykietą
do góry.
3. Naciśnij przycisk 8, aby zamknąć tacę
na płytę. Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Odtwarzanie plików zapisanych w
urządzeniu USB
Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie plików
multimedialnych znajdujących się na
urządzeniu pamięci masowej USB.
Wideo
3.
Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Tak, a następnie naciśnij przycisk v.
4. Jeśli w odtwarzaczu Blu-ray znajduje się
płyta, naciśnij przycisk CZERWONY (A)
lub NIEBIESKI (D). W przeciwnym razie
przejdź do Kroku 6.
W przypadku naciśnięcia przycisku
CZERWONEGO(A) przejdź do kroku 5.
W przypadku naciśnięcia przycisku
NIEBIESKIEGO(D) przejdź do kroku 4-1.
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję USB, a następnie naciśnij przycisk
v.
Muzyka
Ustawienia
Brak dysku
123
a
123
App 2
App 3
App 4
a Zmień urządz. c Bezp. odłącz. USB d Wyśw. urządzenia " Wejdź
6. Za pomocą przycisków ◄► wybierz
żądane pliki wideo, muzyczne lub zdjęcia,
a następnie naciśnij przycisk v Przejdź
do kroku 7.
4-1. Naciśnij przycisk NIEBIESKI(D) − poniżej
zostanie wyświetlony ekran. Przejdź do
kroku 5-1.
123
1. Przejdź do głównego menu.
2. W trybie zatrzymania podłącz nośnik
pamięci masowej USB do portu USB na
przednim panelu urządzenia.
Wyświetlony zostanie komunikat „Czy
chcesz zmienić urządzenie?”.
Zdjęcia
App 1
123
a
App 2
Ustawienia
App 3
App 4
d Str. gł. " Wejdź
5-1. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
USB, a następnie naciśnij przycisk v.
6-1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
żądane pliki wideo, muzyczne lub zdjęcia,
a następnie naciśnij przycisk v.
7. Zostanie wyświetlony ekran z listą
zawartości urządzenia. W zależności
od sposobu uporządkowania
zawartości zostaną wyświetlone foldery,
poszczególne pliki lub foldery i pliki.
8. W razie potrzeby przy użyciu przycisków
▲▼◄► wybierz folder, a następnie
naciśnij przycisk v.
9. Przy użyciu przycisków ▲▼◄►
wybierz plik,który chcesz przejrzeć lub
odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk
v.
✎✎ UWAGA
`` Nawet jeśli odtwarzacz wyświetli foldery dla
wszystkich typów zawartości, wyświetlone
zostaną tylko pliki z typem zawartości wybranym
w Kroku 6 lub 6-1. Na przykład: w przypadku
wyboru muzyki zostaną wyświetlone tylko pliki
muzyczne. Wybrane pozycje można zmienić
powracając do ekranu głównego i powtarzając
Krok 4.
10. Naciśnij przycisk RETURN raz lub więcej
razy, aby wyjść z bieżącego ekranu lub
folderu, czy też powrócić do ekranu
głównego. Naciśnij przycisk EXIT, aby
powrócić bezpośrednio do ekranu
głównego.
✎✎ UWAGA
`` Nośnik pamięci masowej USB należy
bezpiecznie odłączyć (przy użyciu funkcji ”Bezp.
odłącz. USB”), aby nie dopuścić do uszkodzenia
pamięci USB. Naciśnij przycisk HOME, aby
przejść do głównego menu, wybierz przycisk
ŻÓŁTY (C) i naciśnij przycisk v.
`` Jeśli podczas odtwarzania zawartości nośnika
pamięci masowej USB zostanie włożona
płyta, tryb urządzenia zostanie automatycznie
zmieniony na tryb ”Blu-ray, DVD lub CD”.
Odtwarzanie płyty z zawartością
nagraną przez użytkownika
Odtwarzanie treści zapisanych na
komputerze
Można odtwarzać pliki multimedialne nagrane
na płycie Blu-ray, DVD lub CD.
Aby odtwarzać na odtwarzaczu płyt Bluray treści zapisane na komputerze, należy
podłączyć odtwarzacz Blu-ray do sieci i
zainstalować na komputerze oprogramowanie
DLNA.
1. Umieść płytę z nagranymi utworami
na tacy etykietą do góry, a następnie
zamknij tacę. Zostanie wyświetlony
komunikat Podłączono urządzenie.
2. Przy użyciu przycisków ◄► wybierz typ
zawartości, który chcesz wyświetlić lub
odtworzyć: Filmy, Zdjęcia lub Muzykę, i
naciśnij przycisk v.
✎✎ UWAGA
`` Nawet jeśli odtwarzacz wyświetli foldery dla
wszystkich typów zawartości, wyświetlone
zostaną tylko pliki z typem zawartości wybranym
w Kroku2. Na przykład: w przypadku wyboru
muzyki zostaną wyświetlone tylko pliki
muzyczne. Wybrane pozycje można zmienić
powracając do ekranu głównego i powtarzając
Krok 2.
3. Zostanie wyświetlony ekran z listą
zawartości urządzenia. W zależności
od sposobu uporządkowania
zawartości zostaną wyświetlone foldery,
poszczególne pliki lub foldery i pliki.
4. W razie potrzeby przy użyciu przycisków
▲▼◄► wybierz folder, a następnie
naciśnij przycisk v.
5. Przy użyciu przycisków ▲▼◄►
wybierz plik,który chcesz przejrzeć lub
odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk
v.
6. Naciśnij przycisk RETURN raz lub więcej
razy, aby wyjść z bieżącego ekranu lub
folderu, czy też powrócić do ekranu
głównego. Naciśnij przycisk EXIT, aby
powrócić bezpośrednio do ekranu
głównego.
Odtwarzanie treści zapisanych
na komputerze
1. Przejdź do głównego menu.
2. Naciśnij na pilocie (urządzenia)
NIEBIESKI (D) przycisk.
3. Na wyświetlonym ekranie urządzenia
wybierz dany komputer, a następnie
naciśnij przycisk v.
4. Przy użyciu przycisków ◄► wybierz typ
zawartości, który chcesz wyświetlić lub
odtworzyć: Filmy, Zdjęcia lub Muzykę, i
naciśnij przycisk v.
✎✎ UWAGA
`` Nawet jeśli odtwarzacz wyświetli foldery dla
wszystkich typów zawartości, wyświetlone
zostaną tylko pliki z typem zawartości wybranym
w Kroku 4. Na przykład: w przypadku wyboru
muzyki zostaną wyświetlone tylko pliki
muzyczne. Wybrane pozycje można zmienić
powracając do ekranu głównego i powtarzając
Krok 4.
5. Zostanie wyświetlony ekran z listą
zawartości urządzenia. W zależności
od sposobu uporządkowania
zawartości zostaną wyświetlone foldery,
poszczególne pliki lub foldery i plik.
6. W razie potrzeby przy użyciu przycisków
▲▼◄► wybierz folder, a następnie
naciśnij przycisk v.
7. Przy użyciu przycisków ▲▼◄►
wybierz plik,który chcesz przejrzeć lub
odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk
v.
8. Naciśnij przycisk RETURN raz lub więcej
razy, aby wyjść z bieżącego ekranu lub
folderu, czy też powrócić do ekranu
głównego. Naciśnij przycisk EXIT, aby
powrócić bezpośrednio do ekranu
głównego.
Sterowanie odtwarzaniem filmu
Można sterować odtwarzaniem zawartości
wideo zapisanej na Płyta Blu-ray, płycie DVD,
CD urządzeniu USB, lub komputerze. W
zależności od płyty lub zawartości niektóre
funkcje opisane w tym podręczniku mogą nie
być dostępne.
Przyciski na pilocie służące do
odtwarzania filmów
2
1
AUDIO
BONUS
VIEW
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
15
Przyciski sterowania odtwarzaniem
Urządzenie to nie odtwarza dźwięku w trybie
wyszukiwania, zwolnionym lub poklatkowym.
• Aby przywrócić normalną prędkość
odtwarzania, naciśnij przycisk 6.
Przycisk 6
Rozpoczęcie odtwarzania.
Przycisk 7
Wstrzymuje odtwarzanie.
Przycisk 5
Zatrzymanie odtwarzania.
Szybkie
odtwarzanie
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk 3 lub 4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
3 lub 4 powoduje zmianę
prędkości odtwarzania.
Odtwarzanie
zwolnione
W trybie pauzy naciśnij przycisk
4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
4 powoduje zmianę prędkości
odtwarzania.
Odtwarzanie
poklatkowe
Odtwarzanie z
pomijaniem
W trybie pauzy naciśnij przycisk
7.
Każde naciśnięcie przycisku 7
spowoduje wyświetlenie nowej
ramki.
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk 1 lub 2.
Każde naciśnięcie przycisku 1
lub 2 spowoduje przejście do
poprzedniego lub następnego
rozdziału/pliku na płycie.
Przy użyciu menu płyty, menu 2
Pomiń : Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk 1 lub 2, aby przejść do
poprzedniej lub następnej strony playlisty.
Przycisk
DISC MENU
Podczas odtwarzania naciśnij ten
przycisk, aby włączyć funkcję menu
płyty.
3
Przycisk 5 : Zatrzymuje odtwarzanie utworu.
Przycisk
TITLE MENU
Podczas odtwarzania naciśnij ten
przycisk, aby włączyć funkcję menu
tytułu.
4
Przycisk
POPUP MENU
Podczas odtwarzania naciśnij ten
przycisk, aby włączyć funkcję menu
rozwijane.
5
tytułu, menu rozwijanego oraz listy tytułów
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Można sterować odtwarzaniem treści
muzycznych zapisanej na Płyta Blu-ray, płycie
DVD, CD urządzeniu USB, lub komputerze.
Przyciski na pilocie służące do
odtwarzania muzyki
Pauza : Przerywa odtwarzanie utworu.
Przycisk 6 : Odtwarza bieżący utwór.
Powtórne odtwarzanie płyty
Audio CD (CD-DA)/MP3
04:27
TRACK 003
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
4
1
Playlista
1/6
Narzędzia
TRACK 001
Tryb powtarzania
? Wył \05:57
TRACK
002
< Zmiana " Wybierz ' Wróć
TRACK 001
+
2
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
Przyciski NUMERYCZNE (tylko płyty Audio
CD (CD-DA): Podczas odtwarzania naciśnij
numer żądanego utworu.
Wybrany utwór zostanie odtworzony.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Wył
CD
" Wstrzymaj
Narzędzia
03:35
' Wróć
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ścieżkę, Wszystkie, Losowo, lub Wył.
3. Naciśnij przycisk v.
Utwory będą odtwarzane w
kolejności nagrania.
(
) Ścieżkę
Bieżący utwór zostanie
odtworzony ponownie.
(
) Wszystkie
Wszystkie utwory będą
powtarzane.
(
)Losowo
Opcja ta powoduje odtwarzanie
utworów w losowej kolejności
Lista odtwarzania
1. Aby wrócić do listy muzyki, naciśnij
przycisk 5 lub RETURN.
Zostanie wyświetlony ekran listy muzyki.
Muzyka TRACK 001
1. Podczas odtwarzania utworów z playlisty
naciśnij przycisk TOOLS.
1
3
16
6
Szybkie odtwarzanie (tylko płyty Audio CD
(CD-DA))
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk 3 lub 4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku 3 lub
4 powoduje zmianę prędkości odtwarzania.
TRACK 001
02:38
TRACK 003
02:38
TRACK 005
02:38
TRACK 007
02:38
TRACK 009
02:38
CD
1/2 Strona
TRACK 002
02:38
TRACK 004
02:38
TRACK 006
02:38
TRACK 008
02:38
TRACK 010
02:38
c Wybierz
( ) Zmień str.
' Wróć
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz żądany
utwór i naciśnij przycisk ŻÓŁTY (C). Na
utworze zostanie wyświetlony symbol
zaznaczenia.
Powtórz tę procedurę, aby wybrać
dodatkowe utwory.
3. Aby usunąć dany utwór z listy, przejdź
do utworu i naciśnij ponownie przycisk
ŻÓŁTY (C).
Zaznaczenie utworu zostanie usunięte.
4. Po zakończeniu tej czynności naciśnij
przycisk v.
5. Aby zmienić listę odtwarzania, naciśnij
przycisk Return, aby powrócić do listy
Muzyki. Powtórz kroki 2, 3 i 4.
6. Aby anulować listę odtwarzania i
powrócić do ekranu głównego, naciśnij
przycisk Return lub Exit.
✎✎ UWAGA
`` Utworzona playlista na płycie Audio CD (CD-DA)
może zawierać do 99 utworów.
`` W przypadku usunięcia wszystkich utworów z
listy odtwarzania i naciśnięcia przycisku v,
odtwarzacz wyświetli listę wszystkich utworów
na płycie i je odtworzy.
✎✎ UWAGA
`` Wygląd menu Narz. zależy od płyty lub
urządzenia pamięci masowej.
`` Aby możliwe było włączenie funkcji podkładu
muzycznego, plik zdjęcia musi znajdować się
na tym samym nośniku co plik muzyczny.
Jednak jakość dźwięku może także zależeć
od szybkości transmisji pliku MP3, rozmiaru
zdjęcia i sposobu kodowania.
`` Nie można powiększyć napisów do filmu i
grafiki komputera w trybie pełnoekranowym.
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Przed zleceniem serwisu urządzenia należy sprawdzić, czy poniżej nie opisano rozwiązania
napotkanego problemu.
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Nie można wykonać żadnych operacji za
pomocą pilota.
• Sprawdź baterie w pilocie. Być może należy je wymienić.
• Pilot należy obsługiwać w pewnej odległości (nie większej niż 6,1 m)
od odtwarzacza.
• Wyjmij baterie, naciśnij jeden lub kilka przycisków i przytrzymaj je
przyciśnięte przez kilka minut, aby zresetować mikroprocesor pilota. Z
powrotem włóż baterie i spróbuj użyć pilota.
• Naciśnij przycisk @ (na przednim panelu) i przytrzymaj przez ponad
5 sekund, upewniając się najpierw, że w urządzeniu nie ma płyty.
Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich ustawień
• Naciśnij przycisk P (na przednim panelu) i przytrzymaj przez ponad 5
sekund.
Płyta nie jest odtwarzana.
• Upewnij się, że płyta jest włożona etykietą do góry.
• Sprawdź numer regionu płyty Blu-ray/DVD.
Menu płyty nie jest wyświetlane.
• Sprawdź, czy dana płyta posiada menu.
Na ekranie wyświetlony jest symbol
zakazu.
• Sygnalizuje to naciśnięcie niewłaściwego przycisku.
• Oprogramowanie płyty Blu-ray/DVD nie obsługuje funkcji (np. kątów).
• Zażądano tytułu lub numeru rozdziału, czy też czasu wyszukiwania,
który jest poza danym zakresem.
Odtwarzanie odbywa się w trybie innym
niż wybrany w menu Konfiguracja.
• Niektóre funkcje wybrane w menu Konfiguracja mogą nie działać
prawidłowo, jeśli dane na płycie nie są w odpowiedni sposób zakodowane.
Nie można zmienić proporcji obrazu.
• Na odtwarzanej płycie Blu-ray/DVD określone są stałe proporcje obrazu.
• Nie ma problemu z odtwarzaczem.
Brak dźwięku.
• Upewnij się, że w menu opcji audio wybrano prawidłowe wyjście cyfrowe.
Odtwarzanie zdjęć
Można odtwarzać pliki ze zdjęciami zapisane
na Płyta Blu-ray , płycie DVD, urządzeniu USB
lub na komputerze.
Korzystanie z menu Narzędzia
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
Pokaz slajdów
Podkład
muzyczny
Wybierz, aby rozpocząć pokaz
slajdów.
Wybierz, aby słuchać muzyki
podczas oglądania pokazu slajdów.
Powiększenie
Wybierz, aby powiększyć bieżący
obraz. (maks. 4-krotnie).
Obróć
Wybierz, aby obrócić obraz. (Zdjęcie
można obracać zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara lub w
kierunku przeciwnym).
Informacje
Przedstawia informacje o zdjęciu.
17
PROBLEM
Ekran jest pusty.
Forgot PIN (Nie pamiętam PIN)
ROZWIĄZANIE
• Jeśli wyjście HDMI jest ustawione na rozdzielczość nieobsługiwaną
przez telewizor (np. 1080p), obraz może nie być wyświetlany na
ekranie telewizora.
• Naciśnij przycisk @ (na przednim panelu) i przytrzymaj przez ponad
5 sekund, upewniając się najpierw, że w urządzeniu nie ma płyty.
Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich ustawień.
• Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie
zapisane dane BD użytkownika zostaną usunięte.
• Naciśnij przycisk @ (na przednim panelu) i przytrzymaj przez ponad
5 sekund, upewniając się najpierw, że w urządzeniu nie ma płyty.
Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich ustawień, łącznie
z hasłem.
Nie należy z tego korzystać, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.
• Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie
zapisane dane BD użytkownika zostaną usunięte.
Obraz jest przepełniony szumem lub
zniekształcony
• Upewnij się, że płyta nie jest zabrudzona ani porysowana.
• Oczyść płytę.
Brak sygnału z wyjścia HDMI.
• Sprawdź połączenie pomiędzy telewizorem a gniazdem HDMI odtwarzacza.
• Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje rozdzielczość wejściową HDMI
576p/480p, 720p, 1080i lub 1080p.
Nieprawidłowy obraz z wyjścia HDMI.
• Losowe szumy na ekranie oznaczają, że telewizor nie obsługuje
mechanizmu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Inne problemy.
• Wróć do spisu treści i odszukaj w instrukcji użytkownika część
zawierającą opis zagadnienia, którego dotyczy problem. Następnie
powtórz procedurę.
• Jeśli mimo to nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z
najbliższym autoryzowanym serwisem firmy Samsung.
Funkcja DLNA
Foldery współdzielone przy użyciu funkcji
DLNA są widoczne, jednak nie są widoczne
pliki.
18
• Funkcja DLNA wyświetla tylko pliki z filmami, zdjęciami oraz pliki
muzyczne. Inne typy plików nie są wyświetlane.
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Film jest odtwarzany z przerwami.
• Sprawdź, czy połączenie z siecią jest stabilne.
• Sprawdź, czy przewód sieciowy jest odpowiednio podłączony i czy sieć
nie jest obciążona.
Połączenie DLNA pomiędzy
odtwarzaczem a komputerem jest
niestabilne.
• Adresy IP w ramach tej samej podsieci nie powinny się powtarzać.
W innym razie problem ten może być wywoływany zakłóceniami IP.
• Sprawdź, czy włączona jest zapora ogniowa.
Jeśli jest, wyłącz funkcję zapory ogniowej.
BD-LIVE
Podłączenie serwera BD-LIVE jest
niemożliwe.
• Przy użyciu funkcji Stan sieci przewodowej sprawdź, czy połączenie
sieciowe działa prawidłowo. Sprawdź, czy urządzenie pamięci
masowej USB jest podłączone do odtwarzacz.
• Aby zapisać usługę BD-LIVE, nośnik pamięci powinien mieć
przynajmniej 1GB wolnego miejsca.
Dostępną pojemność można sprawdzić w opcji Zarządzanie danymi BD.
• Sprawdź, czy opcja Połączenie internetowe BD-LIVE jest ustawiona na
Zezwól(wszystkie).
• Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się
z dostawcą usług lub pobierz najnowszą wersję oprogramowania
sprzętowego.
Podczas korzystania z usługi BD-LIVE
wystąpił błąd.
• Aby zapisać usługę BD-LIVE, nośnik pamięci powinien mieć
przynajmniej 1GB wolnego miejsca.
Dostępną pojemność można sprawdzić w opcji Zarządzanie danymi BD.
✎✎ UWAGA
`` Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie zapisane dane BD użytkownika zostaną usunięte.
Naprawy
W przypadku skontaktowania się z nami w celu naprawy odtwarzacza, może zostać naliczona
opłata administracyjna, jeśli:
1. Serwisant zostanie wezwany na wizytę domową na żądanie, a urządzenie nie jest uszkodzone.
2. Urządzenie zostanie zaniesione do centrum serwisowego, a urządzenie nie jest uszkodzone.
Przed wizytą domową lub przed rozpoczęciem wszelkich prac na odtwarzaczu użytkownik
zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej.
Przed wezwaniem pracownika serwisu w celu naprawy urządzenia, zalecamy dokładne
zapoznanie się treścią tego podręcznika, wyszukanie rozwiązania online na stronie www.
samsung.com lub skontaktowanie się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.
Dane techniczne
Ogólne
Waga
1,0 kg
Zakres temperatur eksploatacji
+5°C - +35°C
Wymiary
Zakres wilgotności eksploatacji
USB
HDMI
Wyjście audio
Sieć
Typ A
269 (szer.) X 193 (głęb.) X 39 (wys.) mm
10 % - 75 %
USB 2.0
Wyjście DC
5V 0.5A maks.
Wideo
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Cyfrowe wyjście audio
Koncentryczne
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Dźwięk
PCM, Bitfolyam
-- Prędkości sieci niższe lub równe 10Mb/s nie są obsługiwane.
-- Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
-- W celu uzyskania informacji o źródle zasilania i zużyciu energii patrz etykieta dołączona do
odtwarzacza.
-- Podany ciężar i wymiary są wartościami przybliżonymi.
Informacje o zgodności i kompatybilności
NIE WSZYSTKIE płyty są obsługiwane przez urządzenie
• W zależności od ograniczeń opisanych poniżej i wymienionych w treści całej instrukcji obsługi,
łącznie z częścią dotyczącą typów i charakterystyki płyt, rodzaje płyt, które mogą być odtwarzane
to: nagrane fabrycznie komercyjne płyty BD-ROM, DVD-VIDEO i Audio CD (CD-DA); płyty BDRE/-R, DVD-RW/-R oraz płyty CD-RW/-R.
• Płyty nie wymienione powyżej nie mogą być odtwarzane w tym odtwarzaczu i/lub nie są przeznaczone
do niego. Niektóre z powyżej wymienionych płyt mogą nie zostać odtworzone z jednego lub więcej
powodów podanych poniżej.
• Firma Samsung nie może zagwarantować, że urządzenie odtworzy każdą płytę noszącą logo BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R lub CD-RW/-R. Ponadto odtwarzacz
może nie reagować na wszystkie polecenia lub obsługiwać wszystkich funkcji płyty. Te oraz inne
problemy braku kompatybilności płyt i urządzenia z nowymi i istniejącymi formatami są możliwe,
ponieważ:
-- format Blu-ray jest nowym i rozwijającym się formatem i ten odtwarzacz może nie obsługiwać
wszystkich możliwości płyt Blu-ray, ponieważ niektóre z nich mogą być opcjonalnymi,
dodatkowymi funkcjami, które zostały dodane do formatu Blu-ray po zakończeniu produkcji
tego urządzenia, a pewne dostępne funkcje mogą być wprowadzone z opóźnieniem;
-- nie wszystkie nowe i istniejące wersje formatów płyt są obsługiwane przez ten odtwarzacz;
-- nowe i istniejące wersje formatów płyt mogą być korygowane, zmieniane, aktualizowane,
ulepszane i/lub uzupełniane;
-- niektóre płyty są wytwarzane w sposób, który pozwala na określony lub ograniczony sposób
działania lub funkcjonalności podczas odtwarzania;
-- niektóre płyty noszące logo BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R lub
CD-RW/-R mogą nie spełniać określonego dla nich standardu;
-- niektóre płyty mogą nie być odtwarzane ze względu na fizyczne uszkodzenia lub warunki ich
nagrania;
-- podczas tworzenia oprogramowania obsługującego płyty Blu-ray i DVD i/lub w procesie ich
produkcji mogą pojawić się usterki i błędy;
-- odtwarzacz działa w inny sposób niż standardowe odtwarzacze płyt DVD lub inne urządzenia
audiowizualne; i/lub
-- z powodów wymienionych w treści całej niniejszej instrukcji obsługi lub innych wykrytych i
opublikowanych przez centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
• Jeśli pojawią się problemy ze zgodnością płyt lub działaniem odtwarzacza, należy skontaktować
się z centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Z centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG można również kontaktować się, aby otrzymać
dostępne aktualizacje przeznaczone dla tego odtwarzacza.
• Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń odtwarzania i kompatybilności
płyt, należy zapoznać się z częściami niniejszej instrukcji poświęconymi środkom ostrożności,
czynnościom wymaganym przed przeczytaniem instrukcji obsługi, typom i charakterystyce płyt
oraz czynnościom wymaganym przed przystąpieniem do odtwarzania.
19
• W przypadku wyjścia sygnałów z wybieraniem kolejnoliniowym odtwarzacza płyt
Blu-ray : INFORMACJA DLA KLIENTÓW: NIE WSZYSTKIE TELEWIZORY KLASY HIGH
DEFINITION SĄ W PEŁNI KOMPATYBILNE Z TYM urządzeniem. DLATEGO NA OBRAZIE
MOGĄ POJAWIĆ SIĘ ZAKŁÓCENIA. W RAZIE PROBLEMÓW Z WYŚWIETLANIEM OBRAZU W
TRYBIE KOLEJNOLINIOWYM ZALECA SIĘ PRZEŁĄCZENIE WYJŚCIA W TRYB „STANDARD
DEFINITION”. W PRZYPADKU PYTAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZGODNOŚCIĄ DANEGO TELEWIZORA
Z TYM URZĄDZENIEM PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA.
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
• Ponieważ system AACS (Advanced Access Content System) jest zatwierdzonym systemem
ochrony materiałów dla formatu Blu-ray, podobnym w użyciu do CSS (Content Scramble
System), który jest używany w formacie DVD, odtwarzanie, przekazywanie sygnału analogowego
itd., chronionych materiałów systemu AACS podlega pewnym ograniczeniom.
Działanie urządzenia i ograniczenia na nie nałożone mogą się różnić w zależności od czasu, w
którym zostało ono nabyte, ponieważ ograniczenia mogą być przyjęte i/lub zmienione przez
system AACS po rozpoczęciu produkcji urządzenia. Ponadto, systemy BD-ROM Mark oraz BD+
są używane jako dodatkowe zabezpieczenie materiałów dla formatu Blu-ray, co nakłada pewne
ograniczenia, włączając w to ograniczenia w odtwarzaniu materiałów chronionych za pomocą
systemów BD-ROM Mark oraz BD+. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów AACS,
BD-ROM Mark, BD+ lub niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z centrum obsługi
klienta SAMSUNG.
• Często zdarza się, że materiały zapisane na płycie Blu-ray/DVD są zakodowane w celu
zabezpieczenia ich przed skopiowaniem. Dlatego odtwarzacz należy podłączać bezpośrednio
tylko do telewizora, a nie do magnetowidu. Podłączenie do magnetowidu spowoduje, że obrazy
pochodzące z płyt Blu-ray/DVD zabezpieczonych przed kopiowaniem będą zniekształcone.
• Zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, nielegalne kopiowanie,
używanie, wyświetlanie, rozprowadzanie lub zmiana programów telewizyjnych, kaset wideo, płyt
Blu-ray i DVD oraz innych materiałów może podlegać odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.
• Komentarz Cinavia: Urządzenie to korzysta z technologii Cinavia w celu ograniczenia
wykorzystania nieupoważnionych kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w
celach komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia zakazanego użycia
nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony komunikat i proces odtwarzania i kopiowania
zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum obsługi klienta Cinavia online:
http://www.cinavia.com. Aby poprosić o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą,
wyślij kartkę ze swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta Cinavia,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii własnościowej na licencji
firmy Verance Corporation, i jest chronione amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi
patentami Stanów Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone aspekty takiej
technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance Corporation. Copyright 2004–2010
Verance Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest
odtwarzanie wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
20
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące usług sieciowych
Wszelkie zasoby i usługi dostępne za pośrednictwem tego urządzenia należą do stron trzecich
i są chronione prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi i/lub innymi prawami
własności intelektualnej. Tego rodzaju zasoby i usługi są przeznaczone wyłącznie do prywatnego,
niekomercyjnego użytku. Wykorzystywanie jakichkolwiek zasobów lub usług w sposób
niedopuszczony przez właściciela zasobów lub dostawcę usług jest zabronione. Bez ograniczania
powyższego, jeśli właściciel danego zasobu lub dostawca danej usługi nie udzielił jednoznacznej
zgody, zabrania się modyfikowania, kopiowania, ponownego publikowania, umieszczania w
sieci, przesyłania, tłumaczenia, sprzedawania, tworzenia dzieł pochodnych, wykorzystywania lub
rozpowszechniania w dowolny sposób lub za pomocą dowolnych środków jakichkolwiek zasobów i
usług wyświetlanych przy użyciu tego urządzenia.
TREŚCI I USŁUGI INNYCH PRODUCENTÓW SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAKIEJ JAKA
JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA GWARANCJI NA TREŚCI LUB USŁUGI DOSTARCZANE
W TEN SPOSÓB — ANI JAWNEJ ANI DOMNIEMANEJ — UŻYTKOWANE W DOWOLNYM CELU.
FIRMA SAMSUNG JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI,
M.IN. GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA
SAMSUNG NIE GWARANTUJE PRAWIDŁOWOŚCI, WAŻNOŚCI, TERMINOWOŚCI, LEGALNOŚCI
ANI KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK ZASOBÓW LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA
POŚREDNICTWEM TEGO URZĄDZENIA. PONADTO W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W
TYM W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI,
ANI Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ANI DELIKTOWEJ, ZA JAKIEKOLWIEK
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE SZKODY, KOSZTY ZASTĘPSTWA
PRAWNEGO, WYDATKI ANI ŻADNE INNE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU
Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI W LUB WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA Z
JAKIEGOKOLWIEK ZASOBU LUB USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB DOWOLNĄ STRONĘ
TRZECIĄ, NAWET W PRZYPADKU INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Usługi strony trzeciej mogą zostać w dowolnym momencie zakończone lub przerwane i firma
Samsung nie oświadcza ani nie gwarantuje, że jakikolwiek zasób lub usługa pozostanie dostępny/-a
przez jakikolwiek okres. Zasoby i usługi są dostarczane przez strony trzecie za pośrednictwem
sieci i narzędzi transmisji, pozostających poza kontrolą firmy Samsung. Bez ograniczania ogólności
niniejszego wyłączenia odpowiedzialności firma Samsung jednoznacznie zrzeka się wszelkiej
odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub przerwy w dostępności jakichkolwiek zasobów lub
usług udostępnianych za pośrednictwem tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za obsługę klienta związaną z tego rodzaju zasobami
lub usługami. Wszelkie pytania lub prośby o usługi związane z tego rodzaju zasobami lub usługami
należy kierować bezpośrednio do odpowiednich dostawców danych zasobów lub usług.
Licencja
• Oracle i Java to zarejestrowane znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej
spółek zależnych. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi ich
odpowiednich właścicieli.
• Wyprodukowano na licencji U.S. Patent nr: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
i inne patenty amerykański oraz innych krajów całego świata: wydane i
oczekujące na wydanie. DTS, Symbol, oraz DTS z Symbolem łącznie to
zastrzeżone znaki towarowe, a DTS 2.0+Digital Out to znak towarowy firmy DTS, Inc.
2.0+Digital Out
Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
• Informacja na temat licencji Open Source
-- W przypadku stosowania oprogramowania typu open source, Licencje Open Source są
dostępne w menu produktu.
• Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. „Dolby” i symbol dwóch
liter „D” są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
• DivX
-- INFORMACJE O FORMACIE DIVX VIDEO: DivX® to format cyfrowych
plików wideo stworzony przez firmę DivX, LLC.
To urządzenie posiada certyfikat DivX Certified® potwierdzający odtwarzanie wideo w
formacie DivX.
Więcej informacji oraz oprogramowanie do konwersji plików na format wideo DivX można
znaleźć na stronie internetowej www.divx.com.
-- INFORMACJE O USŁUDZE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie z certyfikatem
DivX Certified® należy zarejestrować, aby można było odtwarzać w nim zakupione
filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracyjny, należy znaleźć
część poświęconą plikom DivX VOD w menu ustawień urządzenia. Aby uzyskać więcej
informacji o tym, jak przeprowadzić rejestrację, odwiedź stronę vod.divx.com.
-- Urządzenie z certyfikatem DivX Certified® umożliwia odtwarzanie plików wideo DivX® z
rozdzielczością HD do 1080p, włącznie z treściami typu premium.
-- DivX®, DivX Certified® oraz odpowiednie symbole graficzne są znakami towarowymi firmy
Rovi Corporation i jej spółek zależnych i są używane na licencji.
-- Produkt ten jest objęty jednym lub większą liczbą zgłoszeń patentowych w USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i ich loga są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association.
• DLNA®, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED® są znakami
towarowymi, usługowymi lub oznaczeniami certyfikacji firmy Digital
Living Network Alliance.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki
towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy HDMI Licensing
LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
21
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z
naszą infolinią.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
FYROM
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających
oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po
upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie
mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd
lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli
baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów,
należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez
lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza,
że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np.
ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz
o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
AK68-02370A-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement