Samsung NX30 User guide

Samsung NX30 User guide
Návod k
použití
CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k
použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.
Informace o autorských právech
• Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými obchodními
známkami Microsoft Corporation.
• Mac a Apple App Store jsou registrované ochranné známky společnosti
Apple Corporation.
• Google Play Store je registrovaná ochranná známka společnosti Google,
Inc.
• Adobe, logo Adobe, Photoshop a Lightroom jsou buď registrované
obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
• microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ jsou registrované obchodní
známky společnosti SD Association.
• HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition
Multimedia Interface“ jsou obchodní známky
nebo registrované obchodní známky HDMI
Licensing LLC.
• V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry fotoaparátu nebo obsah
tohoto návodu změněny bez předchozího upozornění.
• Nemáte oprávnění opětovně použít nebo rozšiřovat jakékoli části této
příručky bez předchozího svolení.
• Doporučujeme vám používat fotoaparát v zemi, ve které jste jej
zakoupili.
• Používejte tento fotoaparát zodpovědně a dodržujte všechny zákony a
předpisy týkající se jeho používání.
Program PlanetFirst představuje závazek společnosti
Samsung Electronics ke snaze o udržitelný rozvoj a sociální
odpovědnost, plněný obchodem řízenými ekologickými
a správními aktivitami.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné
známky společnosti Wi-Fi Alliance.
• Ochranné známky a obchodní názvy použité v této příručce jsou
majetkem příslušných vlastníků.
1
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje,
zabráníte vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát co nejlépe.
Varování—situace, kdy může dojít ke zranění Vás či
dalších osob
Fotoaparát nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit.
Můžete fotoaparát poškodit a vystavit sebe nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo výbušných
plynů či kapalin.
Chraňte zrak objektu.
Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí či zvířat. Pokud
používáte blesk příliš blízko očí, může dojít k dočasnému nebo trvalému
poškození zraku.
Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat.
Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a
zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí. Pohyblivé díly a
příslušenství mohou znamenat fyzické ohrožení.
Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým
teplotám po delší dobu.
Hrozí požár nebo exploze.
Delší vystavení fotoaparátu slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám
vede k poškození vnitřních součástí fotoaparátu.
Nevkládejte hořlavé materiály do fotoaparátu ani neskladujte
hořlavé materiály v blízkosti fotoaparátu.
Fotoaparát nebo nabíječku nepřikrývejte dekami nebo
oblečením.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Může dojít k přehřátí fotoaparátu, což může vést deformaci přístroje nebo
způsobit oheň.
Nesahejte na přístroj mokrýma rukama.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
Během bouřek nemanipulujte s napájecím kabelem nebo
nabíječkou.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
2
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Pokud se do fotoaparátu nebo nabíječe akumulátoru dostane
tekutina nebo cizí předměty, neprodleně odpojte všechny
zdroje napájení, např. baterii, a obraťte se na servisní středisko
společnosti Samsung.
Dodržujte všechna nařízení, která omezují používání
fotoaparátu v určitých oblastech.
• Snažte se zabránit rušení s jinými elektronickými zařízeními.
• Fotoaparát vypínejte na palubě letadla. Fotoaparát může způsobovat
rušení s leteckými přístroji. Dodržujte všechna nařízení aerolinek a
fotoaparát vypněte, pokud vás k tomu letecký personál vyzve.
• Fotoaparát vypínejte v blízkosti lékařských přístrojů. Fotoaparát
může způsobovat rušení s lékařskými přístroji v nemocnicích nebo
zdravotnických zařízeních. Dodržujte všechna nařízení, varování a
pokyny lékařského personálu.
Dbejte, aby nedošlo k rušení zařízení s kardiostimulátory.
Dle doporučení výrobců a výzkumných skupin udržujte bezpečnou
vzdálenost mezi fotoaparátem a všemi kardiostimulátory, aby se předešlo
případnému rušení. Pokud máte jakýkoli důvod domnívat se, že fotoaparát
způsobuje rušení kardiostimulátoru nebo jiného lékařského přístroje,
okamžitě fotoaparát vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru
nebo lékařského přístroje.
Pozor—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu
či dalších zařízení
Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii.
Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a
poškodit fotoaparát.
Používejte pouze originální výrobcem doporučené lithiumiontové akumulátorové baterie. Baterie nepoškozujte ani
nezahřívejte.
Neoriginální, poškozené nebo přehřáté baterie mohou zapříčinit oheň
nebo způsobit zranění.
Používejte pouze baterie, nabíječky, kabely a příslušenství
schválené společností Samsung.
• Neschválené baterie, nabíječky, kabely nebo příslušenství mohou vést k
výbuchu baterií, poškození fotoaparátu nebo k úrazu.
• Společnost Samsung neodpovídá za škody nebo zranění vzniklá
neschválenými bateriemi, nabíječkami, kabely nebo příslušenstvím.
Baterie používejte pouze k jejich určenému použití.
Nesprávné používání baterií může zapříčinit oheň nebo způsobit úraz
elektrickým proudem.
3
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
V průběhu činnosti blesku se jej nedotýkejte.
Blesk je při činnosti velmi horký a mohl by popálit kůži.
Pokud používáte nabíječ akumulátorů, fotoaparát před
odpojením napájení do nabíječe odpojte.
Nedodržení tohoto postupu může způsobit požár nebo zásah elektrickým
proudem.
Při připojování kabelů či instalování baterií a vkládání
paměťových karet jednejte opatrně.
Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná
instalace baterie či paměťových karet vede k poškození portů, vedení a
příslušenství.
Karty s magnetickými páskami udržujte ve vzdálenosti od
obalu fotoaparátu.
Pokud ho nepoužíváte, odpojte nabíječ akumulátorů ze
zásuvky.
Informace uložené na kartě se mohou poškodit či smazat.
Nedodržení tohoto postupu může způsobit požár nebo zásah elektrickým
proudem.
Nepoužívejte poškozené baterie a paměťové karty.
Při nabíjení baterie nepoužívejte poškozený síťový přívod,
zástrčku ani síťovou zásuvku.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození fotoaparátu či vznik
ohně.
Nepokládejte fotoaparát na nebo do blízkosti magnetických
polí.
Mohlo by to zapříčinit selhání fotoaparátu.
Nedovolte kontakt nabíječe akumulátorů s kontakty +/na baterii.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepoužívejte fotoaparát, pokud je obrazovka poškozená.
Pokud jsou sklo nebo akrylové části poškozené, navštivte servisní centrum
Samsung a nechte fotoaparát opravit.
S fotoaparátem neházejte ani ho nevystavujte silným nárazům.
Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo externích či interních
komponent.
4
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Před použitím vyzkoušejte, zda fotoaparát pracuje správně.
Snažte se zabránit rušení s jinými elektronickými zařízeními.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani škody,
způsobené nefunkčností přístroje nebo jeho nesprávným použitím.
Fotoaparát vysílá radiofrekvenční (RF) signály, které mohou způsobit
rušení s nechráněnými nebo nesprávně chráněnými elektronickými
zařízeními, mezi které patří kardiostimulátory, naslouchátka, lékařské
přístroje a jiná elektronická zařízení v domácnostech nebo vozidlech.
Pokud dojde k jakýmkoli problémům s rušením, požádejte o pomoc při
jejich řešení výrobce daného elektronického zařízení. Aby nedocházelo
k nežádoucímu rušení, používejte pouze zařízení a příslušenství schválená
společností Samsung.
Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá
za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
Mohlo by dojít k odbarvení snímače obrazu nebo jeho selhání.
Používejte fotoaparát v běžné poloze.
Vyhýbejte se kontaktu s vnitřní anténou fotoaparátu.
Při přehřátí fotoaparátu vyjměte baterii a nechte jej ochladit.
• Dlouhotrvajícím použitím fotoaparátu může dojít k přehřátí baterie a
zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu. Pokud fotoaparát přestane fungovat,
vyjměte baterii a nechte ji vychladnout.
• Vysoké vnitřní teploty mohou způsobit výskyt šumu na fotografiích.
Tento jev je normální a nemá vliv na funkci fotoaparátu.
Přenos dat a vaše odpovědnost
• Data přenášená prostřednictvím sítě WLAN mohou uniknout, proto
nepřenášejte důvěrná data na veřejných místech ani v otevřených sítích.
• Výrobce fotoaparátu nenese odpovědnost za přenos žádných dat,
která porušují autorská práva, ochranné známky, zákony o duševním
vlastnictví nebo pravidla slušného chování na veřejnosti.
5
Označení použitá v návodu
Ikony použité v návodu
Ikona
Funkce
Označení
Smart Auto
t
Bezpečnostní a další upozornění
Program
P
Priorita clony
A
Priorita závěrky
S
Ruční
M
Vlastní 1
T
Vlastní 2
U
Priorita objektivu
i
Inteligentní
s
Bezdrátová síť
B
]
Tlačítka fotoaparátu. Například [Spoušť] označuje tlačítko
spouště.
(
)
Číslo strany s příslušnou informací
*
Režim
Další informace
[
ĺ
Označení režimu
Pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat k
provedení kroku, například: Vyberte položku b ĺ
Kvalita (představuje výběr b a pak položky Kvalita).
Poznámka
6
Obsah
Tipy
Kapitola 1
Fotografické koncepce
Fotoaparát
Fotografický postoj ..................................................................................... 13
Začínáme ...................................................................................................... 29
Rozbalení...................................................................................................................... 29
Uspořádání fotoaparátu ............................................................................ 30
Držení fotoaparátu ....................................................................................................... 13
Stojící fotograf ............................................................................................................... 13
Fotograf v podřepu ...................................................................................................... 14
Používání displeje ......................................................................................................... 14
Snímání pod nízkým úhlem ...................................................................................... 15
Snímání pod vysokým úhlem................................................................................... 15
Clona .............................................................................................................. 16
Hodnota clony a hloubka ostrosti .......................................................................... 17
Expoziční doba ............................................................................................ 18
Citlivost ISO .................................................................................................. 19
Jak clona, expoziční doba a citlivost ISO ovlivňují expozici ............... 20
Korelace ohniskové vzdálenosti, úhlu pohledu a perspektivy .......... 21
Hloubka ostrosti .......................................................................................... 22
Co určuje efekt neostrosti? ........................................................................................ 22
Náhled DOF..................................................................................................................... 24
Nastavení úhlu hledáčku a dioptrií ....................................................................... 33
Používání tlačítka DIRECT LINK ............................................................................... 33
Vkládání baterie a paměťové karty ......................................................... 34
Vyjmutí baterie a paměťové karty ......................................................................... 34
Používání adaptéru paměťové karty ..................................................................... 34
Nabíjení baterie a vypínání fotoaparátu ................................................ 35
Nabití baterie .............................................................................................................. 35
Zapnutí fotoaparátu ................................................................................................. 35
Provedení počátečního nastavení ........................................................... 36
Volba funkcí (možností) ............................................................................. 38
Výběr pomocí tlačítek.............................................................................................. 38
Výběr klepnutím ........................................................................................................ 38
Používání možnosti m .................................................................................. 39
Kompozice .................................................................................................... 24
Např. výběr velikosti fotografie v režimu P ........................................................ 39
Zlatý řez ............................................................................................................................ 24
Snímek se dvěma objekty.......................................................................................... 25
Používání inteligentního panelu ......................................................................... 40
Např. upravte hodnotu expozice v režimu P .................................................... 40
Použití funkce iFn ...................................................................................................... 41
Pomocí standardní funkce iFn ................................................................................ 42
Používání funkce iFn Plus.......................................................................................... 44
Blesk ............................................................................................................... 26
Směrné číslo blesku ..................................................................................................... 26
Fotografie s odrazem světla ...................................................................................... 27
7
Obsah
Ikony na displeji........................................................................................... 45
V režimu Snímání ...................................................................................................... 45
Pořizování snímků ....................................................................................................... 45
Nahrávání videa ........................................................................................................... 46
Informace o stavoznaku ............................................................................................ 46
V režimu Přehrávání ................................................................................................. 47
Zobrazení snímků ........................................................................................................ 47
Přehrávání videí ............................................................................................................ 47
Změna zobrazovaných informací ........................................................................ 48
Zobrazení panelu s oznámeními ......................................................................... 48
Objektivy ...................................................................................................... 49
Popis objektivu........................................................................................................... 49
Uzamčení a odemčení objektivu ........................................................................... 50
Označení objektivu................................................................................................... 52
Příslušenství ................................................................................................. 53
Uspořádání externího blesku................................................................................ 53
Připojení externího blesku ....................................................................................... 54
Režimy fotografování ................................................................................. 55
t Režim Smart Auto ..................................................................................... 55
P Režim Program ...................................................................................................... 57
Změna programu......................................................................................................... 58
Minimální rychlost závěrky ...................................................................................... 58
A Režim Priority clony ............................................................................................ 59
S Režim Priority závěrky ......................................................................................... 60
M Ruční režim ............................................................................................................ 61
Používání režimu rámování...................................................................................... 61
Používání funkce Bulb................................................................................................ 62
T U Vlastní režim ................................................................................................. 63
Uložení vlastních režimů ........................................................................................... 63
Výběr vlastních režimů .............................................................................................. 63
Odstranění vlastních režimů.................................................................................... 64
i Režim Priority objektivu ................................................................................... 64
s Inteligentní režim .............................................................................................. 66
Použití režimu Nejlepší tvář ..................................................................................... 68
Pořizování panoramatických fotografií................................................................ 69
Použití režimu Snímek s funkcí Smart Jump ...................................................... 71
Záznam videa ............................................................................................................. 72
3D režim........................................................................................................................ 73
Dostupné funkce v režimu snímání .................................................................... 75
Kapitola 2
Funkce snímání
Velikost a rozlišení ...................................................................................... 77
Velikost snímku .......................................................................................................... 77
Kvalita ............................................................................................................................ 78
Citlivost ISO .................................................................................................. 79
OLED barvy................................................................................................... 80
Vyvážení bílé ................................................................................................ 81
Úprava předvolby možnosti vyvážení bílé ......................................................... 82
Průvodce snímky (fotografické styly) ..................................................... 83
Režim AF ....................................................................................................... 84
Jednorázový autofokus ........................................................................................... 85
Sekvenční automatické ostření ............................................................................ 85
Ruční ostření ............................................................................................................... 86
8
Obsah
Oblast AF....................................................................................................... 87
Výběrové ostření........................................................................................................ 87
Vícebodové ostření ................................................................................................... 88
Automatické ostření podle tváře ......................................................................... 88
AF - autoportrét ......................................................................................................... 89
Dotykový AF ................................................................................................. 90
Dotykový AF ................................................................................................................ 90
Bodové AF ostření ..................................................................................................... 90
Ostření se sledováním ............................................................................................. 90
Snímání jedním dotykem ....................................................................................... 91
Pomoc při ostření ........................................................................................ 92
Pomoc při ručním ostřením ................................................................................... 92
Upozornění na ostření ............................................................................................. 93
DMF (přímé ruční ostření) ..................................................................................... 93
Blesk ............................................................................................................. 101
Redukce efektu červených očí ........................................................................... 102
Použití vestavěného blesku ................................................................................ 102
Nastavení intenzity blesku .................................................................................. 103
Nastavení blesku .................................................................................................... 104
Nastavení externího blesku ................................................................................... 104
Nastavení bezdrátové synchronizace vestavěného nebo
externího blesku .........................................................................................................105
Měření.......................................................................................................... 106
Vícebodové............................................................................................................... 106
Středově vyváženo ................................................................................................ 107
Bodové ....................................................................................................................... 107
Měření hodnoty expozice oblasti ostření ....................................................... 108
Dynamický rozsah..................................................................................... 109
Nastavení odezvy DMF .............................................................................................. 93
Inteligentní filtr.......................................................................................... 110
Optická stabilizace obrazu (OIS) .............................................................. 94
Expoziční kompenzace ............................................................................ 111
Režim Snímání (způsob snímání)............................................................. 95
Samostatné.................................................................................................................. 96
Sekvenční ..................................................................................................................... 96
Sekvenční snímání .................................................................................................... 97
Samospoušť ................................................................................................................ 97
Automatická série se změnou expozice (Odstupňování AE) ..................... 98
Stupňování vyvážení bílé (Odstupňování WB) ............................................... 98
Stupňování průvod. snímk. (Odstupňování s průvodcem) ........................ 99
Odstupňování hloubky .......................................................................................... 99
Nastavení stupňování .............................................................................................. 99
Interval zachycení ..................................................................................... 100
Zobrazení průvodce přeexpozicí ......................................................................... 111
Expoziční paměť/paměť ostření............................................................. 112
Oddělení expozice/ostření ...................................................................... 113
Funkce videa .............................................................................................. 114
Rozlišení videa ......................................................................................................... 114
Kvalita videa ............................................................................................................. 114
Vícenásobný pohyb ............................................................................................... 115
DIS (funkce proti otřesům) .................................................................................. 115
Zatmívání .................................................................................................................. 116
Zvuk............................................................................................................................. 116
Větrný filtr.................................................................................................................. 116
Úroveň hlasitosti mikrofonu............................................................................... 117
9
Obsah
Kapitola 3
Přehrávání/Úpravy
Vyhledávání a správa souborů ............................................................... 119
Zobrazení snímků................................................................................................... 119
Zobrazení náhledů snímků ................................................................................. 119
Zobrazení souborů podle kategorií ................................................................. 120
Prohlížení souborů jako složky .......................................................................... 121
Ochrana souborů ................................................................................................... 122
Zamknout/odemknout všechny soubory ........................................................ 122
Mazání souborů ...................................................................................................... 123
Mazání jednoho souboru........................................................................................ 123
Mazání více souborů................................................................................................. 123
Mazání všech souborů ............................................................................................. 123
Zobrazení snímků ..................................................................................... 124
Zvětšení snímku...................................................................................................... 124
Spuštění prezentace.............................................................................................. 124
Zobrazení průvodce přeexpozicí ...................................................................... 125
Zobrazení intervalového snímání .................................................................... 125
Automatické otočení ............................................................................................ 125
Přehrávání videa........................................................................................ 126
Převíjení dozadu nebo dopředu ....................................................................... 126
Nastavení jasu videa.............................................................................................. 127
Nastavení hlasitosti videa.................................................................................... 127
Ořezání videa při přehrávání .............................................................................. 128
Zachycení snímku během přehrávání ............................................................ 128
Úprava snímků ........................................................................................... 129
Ořezání snímku ....................................................................................................... 129
Otáčení snímku ....................................................................................................... 130
Změna velikost fotografií .................................................................................... 130
Úpravy fotografií..................................................................................................... 131
Retuš tváře ................................................................................................................ 132
Používání efektů inteligentních filtrů.............................................................. 133
Kapitola 4
Bezdrátová síť
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě ............................................... 135
Připojení k síti WLAN ............................................................................................. 135
Nastavení možností sítě .......................................................................................... 136
Ruční nastavení IP adresy ....................................................................................... 136
Používání prohlížeče pro přihlášení ................................................................ 137
Tipy pro připojení k síti......................................................................................... 138
Zadávání textu ........................................................................................................ 139
Používání funkce NFC (Tag & Go)........................................................... 140
Používání funkcí NFC v režimu snímání ......................................................... 140
Používání funkcí NFC v režimu přehrávání (Photo Beam) ....................... 140
Používání funkcí NFC v režimu Wi-Fi ............................................................... 140
10
Obsah
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu ...................... 141
Kapitola 5
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon............................... 143
Nabídka nastavení fotoaparátu
Odesílání fotografií nebo videí do více chytrých telefonů ............... 145
Uživatelská nastavení............................................................................... 163
Spravovat Vlastní režim ........................................................................................ 163
Přizpůsobení ISO .................................................................................................... 163
Použití chytrého telefonu jako dálkové spouště závěrky ................. 147
Používání funkce Baby Monitor ............................................................. 149
Nastavení úrovně hluku pro aktivaci alarmu................................................ 150
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání
fotografií a videí ........................................................................................ 151
Instalace programu pro automatické zálohování do počítače .............. 151
Odesílání snímků a videí do počítače ............................................................. 151
Odesílání fotografií a videí přes e-mail................................................. 153
Změna e-mailových nastavení .......................................................................... 153
Ukládání informací .................................................................................................... 153
Nastavení e-mailového hesla ................................................................................ 154
Změna e-mailového hesla ...................................................................................... 155
Odesílání fotografií a videí přes e-mail ........................................................... 155
Používání služeb sdílení fotografií nebo videí .................................... 157
Přístup do služby pro sdílení souborů ............................................................ 157
Nahrání snímků či videa....................................................................................... 158
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů ....................... 159
Nahrávání souborů do online úložiště nebo registrovaných
zařízení ....................................................................................................................... 159
Prohlížení fotografií nebo videí v zařízeních, která podporují
funkci Samsung Link ............................................................................................. 160
Krok ISO ......................................................................................................................... 163
Autom. rozsah ISO ..................................................................................................... 163
Redukce šumu .........................................................................................................
Nastavení stupňování ...........................................................................................
DMF (přímé ruční ostření) ...................................................................................
Odezva DMF.............................................................................................................
Barevný prostor.......................................................................................................
Oprava deformace .................................................................................................
Ovládání dotykem .................................................................................................
Nastavení iFn............................................................................................................
Uživatelské nastavení ...........................................................................................
Přiřazení tlačítka .....................................................................................................
Funkce NFC živě ......................................................................................................
Velikost snímku funkce Mobile Link/NFC ......................................................
Výběr displeje ..........................................................................................................
Rozvržení ...................................................................................................................
Kontrolka AF.............................................................................................................
Elektronická závěrka .............................................................................................
Nastavení rychlosti tlačítka objektivu .............................................................
163
164
164
164
165
166
166
166
167
168
169
169
169
169
170
170
170
Nastavení .................................................................................................... 171
11
Obsah
Kapitola 6
Připojení k vnějším zařízením
Zobrazení souborů na HDTV nebo 3D TV ............................................ 176
Přehrávání na HDTV .............................................................................................. 176
Zobrazení souborů na 3D televizoru............................................................... 177
Přenos souborů do počítače ................................................................... 178
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows............ 178
Připojení fotoaparátu jako odpojitelného disku ............................................ 178
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) .......................................................... 179
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac...................... 179
Používání programů na počítači ............................................................ 181
Instalace programů z dodaného disku CD .................................................... 181
Dostupné programy při používání aplikace i-Launcher .............................. 181
Pomocí aplikace i-Launcher ............................................................................... 182
Požadavky pro systém Windows .......................................................................... 182
Požadavky pro systém Mac .................................................................................... 182
Spuštění aplikace i-Launcher ................................................................................ 182
Stahování firmwaru................................................................................................... 183
Stahování programu PC Auto Backup................................................................ 183
Instalace aplikace Adobe Photoshop Lightroom ....................................... 183
Používání aplikace Adobe Photoshop Lightroom...................................... 183
Čištění fotoaparátu ................................................................................................ 186
Objektiv a displej fotoaparátu............................................................................... 186
Snímač obrazu ............................................................................................................ 186
Tělo fotoaparátu ......................................................................................................... 186
Použití a ukládání fotoaparátu .......................................................................... 187
Nevhodná místa pro použití nebo ukládání fotoaparátu ........................... 187
Použití na plážích nebo na břehu ........................................................................ 187
Ukládání na delší dobu ............................................................................................ 187
Při používání fotoaparátu buďte ve vlhkém prostředí opatrní ................. 188
Další upozornění ........................................................................................................ 188
Paměťové karty ....................................................................................................... 189
Podporované paměťové karty .............................................................................. 189
Kapacita paměťové karty ........................................................................................ 190
Upozornění při používání paměťových karet ................................................. 192
Informace o baterii ................................................................................................ 193
Údaje o baterii............................................................................................................. 193
Výdrž baterie ............................................................................................................... 194
Hlášení slabé baterie ................................................................................................ 194
Poznámky k užívání baterie ................................................................................... 194
Upozornění pro užívání baterie............................................................................ 195
Poznámky k nabíjení baterie ................................................................................. 195
Poznámky pro nabíjení po připojení k počítači .............................................. 196
S baterií a nabíječkou zacházejte správně ........................................................ 196
Aktualizace firmwaru ............................................................................... 197
Dříve, než se obrátíte na servis............................................................... 198
Technické údaje fotoaparátu .................................................................. 201
Kapitola 7
Příloha
Chybová hlášení ........................................................................................ 185
Slovníček ..................................................................................................... 206
Volitelné příslušenství .............................................................................. 212
Index ............................................................................................................ 213
Údržba fotoaparátu .................................................................................. 186
12
Fotografické koncepce
Fotografický postoj
Pro pořízení dobrých snímků je nezbytný správný postoj se stabilizací
fotoaparátu. I když držíte fotoaparát správně, špatný postoj může způsobit
roztřesení záběru. Stůjte zpříma a zůstaňte v klidu, zajistíte tak stabilní
základnu pro fotoaparát. Při použití dlouhé expoziční doby zadržte dech,
aby se omezil pohyb těla.
Stojící fotograf
Komponujte snímek stoje zpříma s nohama na šíři ramen a s lokty
směřujícími dolů.
Držení fotoaparátu
Přidržte fotoaparát pravou rukou a umístěte pravý ukazovák na tlačítko
spouště. Levou rukou podpírejte objektiv.
13
Fotografické koncepce
Fotograf v podřepu
Komponujte snímek s jedním kolenem dotýkajícím se země a ve
vzpřímeném postoji těla.
Používání displeje
Displej lze otočit směrem ven o 180° nebo jím otáčet nahoru a dolů pro
pořízení fotografií pod vysokým nebo nízkým úhlem a autoportréty ( ).
Displej lze otočit maximálně o 90° dolů a 180° nahoru ( ). Displej můžete
otočit o 180° nahoru a sklopit jej ( ).
• Pokud fotoaparát nepoužíváte, nechte displej zavřený.
• Displej naklánějte pouze v povoleném rozsahu. V opačném případě by mohlo
dojít k poškození fotoaparátu.
• Funkce Wi-Fi používejte, pokud je displej nastaven jako na obrázku
a
.
14
Fotografické koncepce
Snímání pod nízkým úhlem
Snímek pod nízkým úhlem je snímek pořízený fotoaparátem umístěným
pod úrovní vašich očí a pohledem na objekt zespodu.
Snímání pod vysokým úhlem
Snímek pod vysokým úhlem je snímek pořízený fotoaparátem umístěným
nad úrovní vašich očí a pohledem na objekt shora.
15
Fotografické koncepce
Clona
Clona je jedním ze tří faktorů určujících expozici. Clona se skládá z tenkých
kovových plátků, které se otevírají nebo uzavírají, a propouštějí tak světlo
do fotoaparátu. Stupeň clony určuje množství světla: čím větší clona, tím
méně světla propustí, a čím menší clona, tím více světla projde.
Velikost clony je popsána hodnotou známou jako „F-číslo“. F-číslo
vyjadřuje ohniskovou vzdálenost dělenou průměrem objektivu. Například
pokud objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm má f-číslo F2, průměr
clony je 25 mm. (50 mm / 25 mm = F2) Čím menší je f-číslo, tím větší je
velikost clony.
Otvor clony je popsán jako expoziční hodnota (EV). Zvýšení expoziční
hodnoty (+1 EV) znamená dvojnásobné množství světla. Snížení expoziční
hodnoty (-1 EV) znamená poloviční množství světla. Funkci kompenzace
expozice můžete rovněž využívat k jemnému ladění množství světla
použitím menších expozičních hodnot 1/2, 1/3 EV apod.
Velikosti clony
+1 EV
Minimální clona
Střední clona
-1 EV
Maximální clona
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Kroky hodnoty expozice
Mírně otevřená clona
Hodně otevřená clona
16
Fotografické koncepce
Hodnota clony a hloubka ostrosti
Změnou clony můžete ovlivňovat zaostření pozadí snímku. Clona je v úzké
souvislosti s hloubkou ostrosti (DOF), která se popisuje jako malá nebo
velká.
Clona fyzicky obsahuje několik lamel. Tyto lamely se pohybují současně a řídí
množství světla, které prochází středem clony. Počet lamel clony rovněž určuje
tvar světelných skvrn při nočním použití. Clona se sudým počtem lamel dělí
světlo na stejný počet částí. Je-li počet lamel lichý, počet částí je dvojnásobkem
počtu lamel.
Např. clona s 8 lamelami dělí světlo na 8 částí a clona se 7 lamelami na 14 částí.
7 lamel
Snímek s velkou DOF
8 lamel
Snímek s malou DOF
17
Fotografické koncepce
Čím kratší je tedy expoziční doba, tím méně světla je vpuštěno dovnitř. A
opačně – čím delší je expoziční doba, tím více světla je vpuštěno dovnitř.
Expoziční doba
Expoziční doba znamená dobu, která je potřebná k otevření a uzavření
závěrky. Určuje množství světla, které projde clonou před tím, než dorazí
na snímač obrazu.
Expoziční dobu je obvykle možné nastavovat ručně. Expoziční doba se
udává v „expoziční hodnotě“ (EV), která se označuje intervaly 1 s, 1/2 s,
1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1 000 s, 1/2 000 s atd.
Na fotografiích uvedených níže vidíte, že dlouhá expoziční doba propustí
do fotoaparátu více světla. To pohybujícím se objektům přidává efekt
pohybového rozmazání. Naopak kratší expoziční doba poskytuje
pro dopad světla méně času, ale taková fotografie pak snáze zachytí
pohybující se objekt bez rozmazání.
+1 EV
Expozice
-1 EV
0,8 s
1 s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Expoziční doba
18
Fotografické koncepce
Citlivost ISO
Expozice obrazu je určena citlivostí čipu fotoaparátu. Tato citlivost je
založena na mezinárodních normách, známých jako ISO. U digitálních
fotoaparátů se toto hodnocení citlivosti používá k popisu citlivosti celého
digitálního snímače na světlo.
Nižší citlivost ISO znamená, že fotoaparát je méně citlivý ke světlu, pro
optimální expozici je tedy nutné větší osvětlení. Při použití nižší citlivosti
ISO proto otevřete více clonu nebo prodlužte expoziční dobu, aby
do fotoaparátu dopadlo více světla. Je-li např. slunečný den, je světla
dostatek a nižší citlivost ISO nevyžaduje delší expoziční dobu. Při špatných
světelných podmínkách ovšem nízká citlivost ISO povede k tmavému
snímku. Proto doporučujeme citlivost ISO mírně zvýšit.
Citlivost ISO se zdvojnásobí při zdvojnásobení číselných hodnot. Například
nastavení citlivosti ISO 200 dokáže zachycovat snímky dvojnásobnou
rychlostí než nastavení o hodnotě ISO 100. Nicméně vyšší nastavení
citlivosti ISO může vést ke vzniku „šumu“, malých bodů, míst a dalších jevů
na fotografii, které dávají snímku nečistý nebo špinavý vzhled. Všeobecně
se doporučuje za dobrých světelných podmínek používat nízké ISO, dokud
není nutné fotografovat v noci a za špatného světla.
Snímek pořízený ze stativu s vysokou
citlivostí ISO
Tmavý snímek s nízkou citlivostí ISO
Změna kvality a jasu snímku v závislosti na citlivosti ISO
19
Fotografické koncepce
Jak clona, expoziční doba a citlivost ISO
ovlivňují expozici
Clona, expoziční doba a citlivost ISO jsou ve fotografii úzce svázány.
Nastavení clony určuje otvor, jímž prochází světlo do fotoaparátu,
expoziční doba pak určuje dobu, po níž se tak děje. Citlivost ISO popisuje
rychlost, jakou film reaguje na světlo. Dohromady se tyto tři aspekty
popisují jako expoziční trojúhelník.
Nastavení
Expoziční
doba
Hodnota
clony
Výsledky
Krátká doba
= méně světla
Dlouhá doba
= více světla
Rychlá = ostré
Pomalá = rozmazané
Změnu expoziční doby, hodnoty clony nebo citlivosti ISO je možné
vykompenzovat druhými dvěma veličinami beze změny množství světla.
Výsledky se však mění v souladu s nastavením. Např. expoziční doba
ovlivňuje zachycení pohybu, clona má vliv na hloubku pole a vyšší citlivost
ISO způsobuje vyšší šum (zrno) snímku.
Nastavení
Výsledky
Citlivost ISO
Vysoká citlivost
= více citlivosti na světlo
Nízká citlivost
= méně citlivosti na
světlo
Vysoká = zrnité
Nízká = čisté
Široká clona
= více světla
Úzká clona
= méně světla
Široká = malá hloubka ostrosti
Úzká = velká hloubka ostrosti
20
Fotografické koncepce
Korelace ohniskové vzdálenosti, úhlu
pohledu a perspektivy
Dlouhá ohnisková vzdálenost
Ohnisková vzdálenost se udává v milimetrech a je to vzdálenost středu
objektivu od jeho ohniska. Ovlivňuje úhel pohledu a perspektivu
snímaného obrazu. Krátká ohnisková vzdálenost znamená velký úhel
pohledu, který umožňuje širokoúhlé záběry celků. Dlouhá ohnisková
vzdálenost znamená malý úhel pohledu, který umožňuje úzké záběry
detailů ve velkém zvětšení.
teleobjektiv
snímek
teleobjektivem
úzký úhel
Krátká ohnisková vzdálenost
Prohlédněte si snímky a porovnejte změny.
širokoúhlý objektiv
široký záběr
široký úhel
Úhel 18 mm
Úhel 55 mm
Úhel 200 mm
Běžně se širokoúhlý objektiv používá k fotografování krajin a objektiv s úzkým
úhlem záběru k fotografování sportu a portrétů.
21
Fotografické koncepce
Co určuje efekt neostrosti?
Hloubka ostrosti
Oblíbené portréty nebo zátiší jsou typickými příklady snímků, na nichž
je neostrým pozadím dosaženo zvýraznění objektu. V závislosti na
vzdálenosti od fotoaparátu jsou předměty ostré a neostré. To se nazývá
„malá hloubka ostrosti“ nebo „velká hloubka ostrosti“.
Hloubka pole udává ostrou oblast okolo objektu fotografie. Malá hloubka
ostrosti znamená, že oblast zaostření okolo objektu je úzká, velká DOF
znamená širokou oblast ostrosti.
DOF závisí na hodnotě clony
Čím je širší otvor clony (tedy nižší hodnota clony), tím se hloubka ostrosti
DOF snižuje. Při stejné ohniskové vzdálenosti vede malá hodnota clony ke
snímkům s nižší hloubkou ostrosti.
Snímek s malou hloubkou ostrosti vyděluje objekt na neostrém pozadí,
může být pořízen teleobjektivem nebo volbou nízké hodnoty clony.
Snímek s velkou hloubkou ostrosti, který poskytuje všechny objekty stejně
ostře, může být pořízen širokoúhlým objektivem nebo volbou vysoké
hodnoty clony.
55 mm F5.7
Malá hloubka ostrosti
55 mm F22
Velká hloubka ostrosti
22
Fotografické koncepce
DOF závisí na ohniskové vzdálenosti
DOF závisí na vzdálenosti objektu od fotoaparátu
Čím je ohnisková vzdálenost delší, tím je hloubka ostrosti nižší. Proto
se teleobjektiv s velkou ohniskovou vzdáleností hodí k pořízení snímku
s malou hloubkou ostrosti lépe, než širokoúhlý objektiv s malou
ohniskovou vzdáleností.
Čím je vzdálenost objektu od fotoaparátu kratší, tím je hloubka ostrosti
nižší. Proto fotografování z blízka vede ke snímku s malou hloubkou
ostrosti.
Snímek pořízený pomocí 18 mm širokoúhlého objektivu
Snímek pořízený pomocí 100 mm teleskopického
objektivu
Snímek pořízený blízko objektu
Snímek pořízený pomocí 100 mm teleskopického
objektivu
23
Fotografické koncepce
Náhled DOF
Před pořízením snímku můžete tlačítkem [Náhled hloubky] zkontrolovat
vzhled snímku. Fotoaparát nastaví clonu podle předdefinovaných
nastavení a výsledek se zobrazí na displeji. Funkci tlačítka Náhled hloubky
ostrosti nastavte na Optický náhled. (str. 168)
Kompozice
Je zábavné zachycovat krásy světa fotoaparátem. I nejkrásnější záběry je
však možné zkazit špatnou kompozicí.
Při kompozici je nezbytné dát přednost objektu.
Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku.
Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.
Zlatý řez
Rozdělte si obraz na 3×3 stejné obdélníky.
Při kompozici, která nejlépe zvýrazní objekt, umístěte objekt do jednoho
z rohů středního obdélníku.
24
Fotografické koncepce
Použitím tohoto pravidla vytvoříte záběry se stabilní a správnou
kompozicí. Dále je uvedeno několik příkladů.
Snímek se dvěma objekty
Pokud je jeden objekt v rohu snímku, vytváří nevyváženou kompozici.
Můžete snímek stabilizovat tak, že zachytíte druhý objekt do protějšího
rohu a vyvážíte tak snímek.
Objekt 2
Objekt 1
Nestabilní
Objekt 2
Objekt 1
Stabilní
Při fotografování krajin působí nevyváženě horizont ve středu obrazu.
Přidejte váhu snímku posunutím horizontu nahoru nebo dolů.
Objekt 1
Objekt 1
Objekt 2
Objekt 2
Nestabilní
Stabilní
25
Fotografické koncepce
Směrné číslo blesku
Blesk
Blesk je při fotografování jednou z nejdůležitějších součástí. Není však
snadné zajistit kdykoli a kdekoli k dispozici dostatek světla. Využití blesku
umožní optimalizovat nastavení světla a dosáhnout různých efektů.
Blesk pomáhá vytvářet přiměřenou expozici při špatném osvětlení. Je
rovněž užitečný v situacích s nadbytkem světla. Například jej lze použít
pro kompenzaci expozice stínu objektu nebo při současném pořizování
snímku objektu a pozadí v protisvětle.
Číslo modelu blesku představuje výkon blesku a maximální množství
generovaného světla představuje hodnota označovaná jako „směrné číslo“.
Čím vyšší je směrné číslo, tím více světla blesk vydává. Směrné číslo se
vypočítá vynásobením vzdálenosti od blesku k objektu a hodnoty clony
při citlivosti ISO nastavené na 100.
Směrné číslo = Vzdálenost blesku od objektu x hodnota clony
Hodnota clony = Směrné číslo / vzdálenost blesku od objektu
Vzdálenost blesku od objektu = Směrné číslo / hodnota clony
Pokud tedy znáte směrné číslo blesku, můžete odhadnout optimální
vzdálenost blesku od objektu při ručním nastavení blesku. Pokud má
blesk například směrné číslo GN 20 a je ve vzdálenosti 4 metrů od objektu,
optimální hodnota clony je F5.0.
Před opravou
Po opravě
26
Fotografické koncepce
Fotografie s odrazem světla
Fotografování s odrazem světla je metoda odrážení světla od stropů a zdí,
takže na objekt rovnoměrně rozptýlí. Obvykle mohou snímky pořízené
s bleskem vypadat nepřirozeně a vrhat stíny. Objekty na fotografiích
pořízených s odrazem světla nevrhají stíny a vypadají díky rovnoměrně
rozptýlenému světlu měkčeji.
27
Kapitola 1
Fotoaparát
Informace o vzhledu fotoaparátu, ikonách displeje, objektivu, volitelném příslušenství a základních
funkcích.
Fotoaparát
Začínáme
Rozbalení
Zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto položky.
Fotoaparát
(včetně krytky fotoaparátu a
krytky kontaktů patice blesku)
Síťový zdroj/Kabel USB
Akumulátorová baterie
Řemínek
CD-ROM s programy
(Obsahuje návod k použití)
Disk DVD-ROM aplikace
Adobe Photoshop Lightroom
Průvodce rychlým spuštěním
Rychlý referenční průvodce
• Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
• Volitelná příslušenství lze zakoupit u maloobchodníků nebo v servisním středisku společnosti Samsung. Společnost
Samsung není odpovědná za jakékoli problémy vzniklé použitím neschváleného příslušenství. Informace k příslušenství
naleznete na str. 212.
29
Fotoaparát
Uspořádání fotoaparátu
3 4
1
Č.
Název
2
Ovládací otočný volič
• Na obrazovce Menu: Přejděte na
5
6
7
17
16
15
14
1
13 12 11
10
9
8
2
3
požadovanou položku menu.
• V inteligentním panelu: Upravte
vybranou možnost.
• V režimu Snímání: V některých
režimech snímání nastavení
expoziční doby a hodnoty clony nebo
úprava velikosti oblasti ostření.
• V režimu Přehrávání: Zobrazte
miniatury nebo zvětšete/zmenšete
fotografii. Otevřete nebo zavřete
složku sekvenčního nebo dávkového
snímání v režimu přehrávání.
Přetáčejte video dopředu nebo
dozadu.
Volič režimů
• t: Režim Smart Auto (str. 55)
• P: Režim Program (str. 57)
• A: Režim Priority clony (str. 59)
• S: Režim Priority závěrky (str. 60)
• M: Ruční režim (str. 61)
• T: Vlastní režim 1 (str. 63)
• U: Vlastní režim 2 (str. 63)
• i: Režim Priority objektivu (str. 64)
• s: Inteligentní režim (str. 66)
• B: Wireless Network (str. 134)
Č.
Název
4
Aktivní patice
5
Vestavěný blesk (str. 102)
6
Tlačítko vysunutí blesku (str. 102)
7
Mikrofon
8
Pojistka objektivu
9
Snímač obrazu
10
Bajonet objektivu
11
Tlačítko náhledu hloubky ostrosti
(str. 24)
12
Značka pro montáž objektivu
13
Kontrolka AF-assist/Samospouště
14
Vypínač
15
Tlačítko spouště
16
Tlačítko Měření (str. 106)
17
Tlačítko DIRECT LINK: Spustí předem
nastavenou funkci Wi-Fi. (str. 33)
Krytka kontaktů patice
30
Fotoaparát >
Uspořádání fotoaparátu
Č.
1
14 13
12
2
3
4
5
6
7
Název
1
2
Volič režimu snímání
• H: Samostatné (str. 96)
• J: Sekvenční (str. 96)
• K: Samospoušť (str. 97)
• L: Odstupňování (str. 98)
Tlačítko pro záznam videa
Č.
Název
8
Spustí záznam videa.
pohyb nahoru, dolů, vpravo, vlevo.
(Rovněž můžete otáčet navigačním
tlačítkem.)
Tlačítko pro úpravu EV (str. 111)
3
11 10 9
8
Stiskněte a přidržte tlačítko a pak
otáčením ovládacího otočného voliče
nastavte expoziční hodnotu.
Tlačítko přehrávání
9
Tlačítko AEL (str. 112)
• V režimu Snímání: Uzamknutí
4
Přístup k inteligentnímu panelu a jemné
doladění některých nastavení.
10
o tlačítko
• Na obrazovce Menu: Uloží vybrané
6
možnosti.
• V režimu Snímání: Umožňuje ručně
zvolit oblast ostření v některých
režimech snímání.
Tlačítko vymazat/vlastní
• V režimu Snímání: Provede
7
přidělenou funkci. (str. 168)
• V režimu Přehrávání: Odstraní
Chcete-li zobrazit obrázky a videa,
otevřete režim přehrávání.
Stavová kontrolka
nastavení expozice nebo zaostření.
• V režimu Přehrávání: Chrání vybraný
soubor.
Tlačítko Fn
5
Navigační tlačítka (inteligentní volič)
• V režimu Snímání
- D: Změní údaje na displeji.
- I: Zvolte hodnotu ISO.
- C: Volba možnosti vyvážení bílé.
- F: Volba automatického ostření.
• V ostatních situacích
11
Udává stav fotoaparátu.
• Bliká: Ukládání snímku, nahrávání
videa, odesílání dat do počítače nebo
při připojování k síti WLAN nebo
odesílání snímku.
• Stále svítí: Pokud nedochází k
přenosu dat, pokud je přenos dat
do počítače dokončen nebo během
nabíjení baterie.
Tlačítko MENU
Otevírá možnosti a nabídky.
12
Snímač přítomnosti (str. 169)
13
Hledáček (str. 33)
14
Okulár
soubory.
31
Fotoaparát >
Uspořádání fotoaparátu
Č.
Název
1
Kolečko dioptrické korekce (str. 33)
1
2
Očko pro upevnění řemínku
2
3
3
4
5
Zdířka pro externí mikrofon
Připojte stereo mikrofon s 3,5mm jack konektorem.
4
Reproduktor
5
Značka NFC
6
Zásuvka HDMI
Port USB a zásuvka spouště závěrky
7
8
6
7
11 10
9
9
Připojte fotoaparát k počítači nebo ke spoušti závěrky. Pomocí kabelu spouště závěrky a
stativu můžete minimalizovat pohyb fotoaparátu.
Kryt prostoru baterie/Paměťové karty
Vložte paměťovou kartu a baterii.
Displej (dotyková obrazovka)
• Chcete-li pořídit fotografie ve vysokých nebo nízkých úhlech, nakloňte displej nahoru nebo
dolů. (str. 14)
• Klepnutím na obrazovku vyberte menu nebo možnost. (str. 38)
10
Vnitřní anténa
11
Závit stativu
* Pokud používáte bezdrátovou síť, zamezte kontaktu s vnitřní anténou.
8
32
Fotoaparát >
Uspořádání fotoaparátu
Nastavení úhlu hledáčku a dioptrií
Nastavte úhel hledáčku tak, aby se vám fotilo pohodlně. Jemně hledáček vytáhněte ( )
a nakloněním nastavte úhel ( ).
Kolečko dioptrické korekce je dostupné po vytažení hledáčku. Pokud není obraz v hledáčku jasně
vidět, posunutím kolečka dioptrické korekce zobrazení vylepšete.
Neměňte úhel hledáčku a neotáčejte kolečkem dioptrické korekce za povolené limity. Mohli byste tím
hledáček nebo kolečko dioptrické korekce poškodit.
Používání tlačítka DIRECT LINK
Funkci Wi-Fi můžete pohodlně zapnout stisknutím tlačítka [DIRECT LINK].
Chcete-li se vrátit zpět do předchozího režimu, znovu stiskněte tlačítko [DIRECT LINK].
Nastavení tlačítka DIRECT LINK
Můžete vybrat funkci Wi-Fi, která se spustí po stisknutí tlačítka [DIRECT LINK]. (str. 168)
Postup nastavení
možnosti DIRECT
LINK,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ d ĺ Přiřazení tlačítka ĺ
DIRECT LINKĺ možnost.
33
Fotoaparát
Vkládání baterie a paměťové karty
Naučte se jak vkládat baterii a volitelnou paměťovou kartu do fotoaparátu.
Vyjmutí baterie a paměťové karty
Pojistka
baterie
Baterii uvolněte posunutím zámku dolů.
Akumulátorová baterie
Paměťovou kartu vložte tak, aby zlacené
kontakty směřovaly dolů.
Na kartu lehce zatlačte, dokud se
z fotoaparátu neuvolní, a poté ji
vytáhněte ze štěrbiny.
Paměťová karta
Paměťová karta
Baterii vložte logem Samsung nahoru.
Používání adaptéru paměťové karty
Akumulátorová baterie
Chcete-li s tímto zařízením, počítačem nebo čtečkou paměťových
karet používat paměťovou kartu typu mikro, vložte kartu do
adaptéru.
Pokud bliká stavová kontrolka fotoaparátu, nevyjímejte paměťovou kartu ani
baterii. Může tak dojít k poškození dat na paměťové kartě nebo fotoaparátu.
34
Fotoaparát
Nabíjení baterie a vypínání fotoaparátu
Nabití baterie
Zapnutí fotoaparátu
Před prvním použitím fotoaparátu je nutné nabít baterii. Zapojte malý
konec kabelu USB do fotoaparátu a pak zapojte druhý konec kabelu USB
do síťového zdroje.
Nastavte VYPÍNAČ do polohy ON.
• Chcete-li vypnout fotoaparát, nastavte VYPÍNAČ do polohy OFF.
• Obrazovka počátečního nastavení se zobrazí při prvním zapnutí
fotoaparátu. (str. 36)
Stavová kontrolka
• Svítí červená kontrolka: Nabíjení
• Svítí zelená kontrolka: Plně nabito
• Bliká červená kontrolka: Chyba nabíjení
Používejte pouze síťový zdroj a kabel USB dodaný s vaším fotoaparátem. Pokud
použijete jiný síťový zdroj, nemusí se baterie fotoaparátu nabíjet nebo nemusí
správně pracovat.
35
Fotoaparát
Provedení počátečního nastavení
Když poprvé zapnete fotoaparát, zobrazí se obrazovka počátečního
nastavení. Jazyk je přednastaven na zemi nebo oblast, ve které byl prodán
fotoaparát. Jazyk můžete měnit dle potřeby. Položku můžete také vybrat
klepnutím na obrazovku.
1
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Časové pásmo a
pak stiskněte tlačítko [o].
2
Stisknutím tlačítka [D/I] vyberte časové pásmo a pak
stiskněte tlačítko [o].
5
Zpět
Nastavení data
Měsíc
[GMT -01:00] Kapverdy
[GMT -03:30] Newfoundland
3
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Nastavení data a
pak stiskněte tlačítko [o].
Rok
6
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Nastavení času a
pak stiskněte tlačítko [o].
7
Stisknutím tlačítka [C/F] vyberte položku
(Hod/Min/Letní čas).
8
Stisknutím tlačítka [D/I] nastavte možnost a pak
stiskněte položku [o].
[GMT -02:00] Středoatlantická oblast
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
Den
• Zobrazení obrazovky závisí na zvoleném jazyce.
Zpět
Časové pásmo
[GMT +00:00] Londýn
Stisknutím tlačítka [D/I] nastavte možnost a pak
stiskněte položku [o].
Zpět
4
Stisknutím tlačítka [C/F] vyberte položku
(Rok/Měsíc/Den).
Nastavení času
Hod
Min
Letní čas
36
Fotoaparát >
9
Provedení počátečního nastavení
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Typ data a pak
stiskněte tlačítko [o].
10 Stisknutím tlačítka [D/I] vyberte typ data a pak
stiskněte tlačítko [o].
Zpět
Language
English
Časové pásmo
Typ data
Nastavení datas
RRRR/MM/DD
Londýn
Nastavení času
MM/DD/RRRR
Typ data
11
DD/MM/RRRR
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Typ času a pak
stiskněte tlačítko [o].
12 Stisknutím tlačítka [D/I] vyberte typ času a pak
stiskněte tlačítko [o].
Zpět
Časové pásmo
Londýn
Nastavení data
2014/01/01
Nastavení času
Typ času
Typ data
12H
Typ času
10:00 dopoledne
24H
13 Stisknutím tlačítka [m] dokončete počáteční nastavení.
37
Fotoaparát
Volba funkcí (možností)
Výběr pomocí tlačítek
Posouvejte ovládací otočný volič nebo otočte navigační tlačítka, případně
stiskněte tlačítko [D/I/C/F] pro posun a pak stiskněte tlačítko
[o] a vyberte možnost.
Výběr klepnutím
Při klepání na obrazovku nepoužívejte ostré objekty, například pera nebo tužky.
Mohlo by dojít k poškození obrazovky.
Přetažení: Klepněte na oblast
na obrazovce a podržte ji a pak ji
přetáhněte prstem.
Klepnutí: Klepnutím na ikonu
vyberte menu nebo možnost.
Přejetí: Jemně přejeďte prstem přes
obrazovku.
38
Fotoaparát >
Volba funkcí (možností)
• Při klepání nebo tažení na obrazovce může dojít k odbarvení. Nejde o závadu,
ale vlastnost dotykové obrazovky. Pro minimalizaci odbarvení provádějte
klepnutí nebo tažení malou silou.
• Dotyková obrazovka nemusí správně pracovat, pokud používáte fotoaparát
ve velmi vlhkém prostředí.
• Dotyková obrazovka nemusí pracovat správně, pokud na obrazovku použijete
ochrannou folii nebo jiné příslušenství.
• V závislosti na pozorovacím úhlu se může zdát obrazovka tmavá. Pro zlepšení
rozlišení upravte jas nebo pozorovací úhel.
Používání možnosti m
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost
a pak změňte možnosti snímání nebo nastavení.
na obrazovce
Např. výběr velikosti fotografie v režimu P
1
Otočte volič režimů na možnost P.
2
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost
3
Posouvejte ovládací otočný volič nebo stiskněte tlačítko
[D/I] pro posun na b a pak stiskněte tlačítko [o].
.
• Můžete také klepnout na možnost b na obrazovce.
4
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím tlačítka
[D/I] přejděte na možnost Velikost snímku a pak
stiskněte tlačítko [o].
• Můžete také přetáhnout seznam možností a pak klepnout na možnost.
Zpět
Vybrat
AutoShare
Velikost snímku
Kvalita
ISO
OLED barva
Vypnuto
39
Fotoaparát >
5
Volba funkcí (možností)
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím tlačítka
[D/I] to přejděte na možnost a pak stiskněte tlačítko
[o].
• Můžete také přetáhnout seznam možností a pak klepnout na
Používání inteligentního panelu
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost
na obrazovce a
otevřete některé funkce jako Expozice, ISO a Vyvážení bílé.
možnost.
Např. upravte hodnotu expozice v režimu P
• Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost Zpět a vraťte
se zpět do předchozí nabídky.
Zpět
Vybrat
AutoShareVelikost snímku
(3:2) (5472x3648)
Velikost snímku
(3:2) (3888x2592)
Kvalita
(3:2) (2976x1984)
ISO
(3:2) (1728x1152)
OLED barva
6
1
Otočte volič režimů na možnost P.
2
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost
.
(16:9) (5472x3080)
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost Zpět a
přepněte do režimu snímání.
40
Fotoaparát >
3
Volba funkcí (možností)
Otočte navigační tlačítko nebo stiskněte položku
[D/I/C/F] a přejděte do režimu EV a pak stiskněte
položku [o].
• Možnost můžete vybrat přímo otočením ovládacího otočného
voliče bez nutnosti stisknutí tlačítka [o].
Použití funkce iFn
Stiskem tlačítka [i-Function] na objektivu s funkcí i-Function je možné
ručně vybrat a nastavit expoziční dobu, hodnotu clony, hodnotu expozice,
citlivost ISO a vyvážení bílé na objektivu.
• Možnost můžete také vybrat klepnutím.
Zpět
Upravit
EV : 0,0
Vyberte možnost.
Některé možnosti můžete
upravit přetažením.
Nastavení hodnoty možností.
4
Posunutím navigačních tlačítek nebo otočením ovládacího
otočného voliče nebo stisknutím tlačítka [C/F] upravte
hodnotu expozice a pak stiskněte tlačítko [o].
• Volič můžete také přetáhnout na obrazovce a pak klepnout na
možnost Nastav a možnost upravit.
Zpět
Nastav
EV : 0,0
41
Fotoaparát >
Volba funkcí (možností)
Pomocí standardní funkce iFn
Po použití tlačítka [i-Function] na objektivu s funkcí i-Function je možné
ručně vybrat a nastavit expoziční dobu, hodnotu clony, hodnotu expozice,
citlivost ISO a vyvážení bílé na objektivu. Také můžete použít funkci
Z.
1
Otočte volič režimů do polohy P, A, S, nebo M.
2
Stiskněte tlačítko [m] ĺ d ĺ Nastavení iFn ĺ Režim ĺ
iFn Standard.
3
Stisknutím tlačítka [m] se vrátíte do režimu snímání.
4
Stiskněte tlačítko [i-Function] na objektivu a vyberte
nastavení.
• Chcete-li vybrat položky, které se mají zobrazit, vyberte možnost
[m] ĺ d ĺ Nastavení iFn ĺ iFn Standard ĺ položka.
• Můžete také stisknout funkci [i-Function] a pak stisknout možnost
[D/I] nebo přetáhnout obrazovku a vybrat nastavení.
Možnost
Popis
Hodnota clony
Nastavení hodnoty clony.
Expoziční doba
Upravte expoziční dobu.
EV
Nastavte expozici.
ISO
Nastavte citlivost ISO.
Vyvážení bílé
Vyberte možnost vyvážení bílé.
Z
Přibližte předmět, přičemž dojde k nižšímu
snížení kvality fotografie než u digitálního
zoomu. Na rozdíl od přiblížení otáčením kroužku
transfokátoru se však rozlišení nebo velikost
fotografie může změnit.
42
Fotoaparát >
5
Volba funkcí (možností)
Vyberte možnost pomocí kroužku ostření.
• Možnost můžete také vybrat posunutím ovládacího otočného
voliče nebo otáčením navigačního tlačítka, případně přetažením
obrazovky.
Dostupné možnosti
P
A
S
M
3D
Clona
-
O
-
O
-
Expoziční doba
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Vyvážení bílé
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
Režim Snímání
• Tato funkce není k dispozici, pokud připojíte 3D objektiv a nastavíte možnost
Režim 3D Auto.
• Z není dostupná, pokud nastavíte metodu snímání na hodnotu
6
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
Sekvenční snímání.
• Z Funkce není k dispozici při pořizování fotografií do souboru formátu
RAW.
• Z Funkce je deaktivována pří záznamu videí stisknutím tlačítka pro
záznam videa.
43
Fotoaparát >
Volba funkcí (možností)
Používání funkce iFn Plus
U objektivu s podporou i-Function stiskněte a podržte tlačítko
[i-Function], a pak stiskněte tlačítko [N], [W], nebo [a] na
fotoaparátu. Pomocí tlačítka i-Function můžete spouštět přiřazené funkce
nebo otevírat menu nastavení.
Např. přiřazení funkce kvality fotografie tlačítku měření
1
Otočte volič režimů do polohy P, A, S nebo M.
2
Stiskněte tlačítko [m] ĺ d ĺ Nastavení iFn ĺ iFn Plus
ĺ Měření ĺ Kvalita.
3
Stiskněte tlačítko [m].
4
Vyberte položku Nastavení iFn ĺ Režim ĺ iFn Plus.
5
Stisknutím tlačítka [m] se vrátíte do režimu snímání.
6
Stiskněte zároveň tlačítko [i-Function] na objektivu
s podporou i-Function a tlačítko [N] na fotoaparátu.
7
Vyberte možnost kvality fotografie.
8
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
44
Fotoaparát
Ikony na displeji
V režimu Snímání
Ikona
Popis
•
•
•
Pořizování snímků
1
2
3
1. Informace o snímání
Ikona
Oblast ostření
Otřesy fotoaparátu
Optická stabilizace obrazu (OIS) (str. 94)
Měřítko ručního ostření
Z aktivní
Snímač úrovně (str. 46)
Z Poměr
Histogram (str. 167)
Soubor RAW
Ohnisko
Dynamický rozsah (str. 109)
Expoziční doba
Barva OLED (str. 80)
Hodnota clony
Režim snímání
Hodnota nastavení expozice
Aktuální datum
Citlivost ISO (str. 79)
Rozpozn. tváře
Vyvážení bílé (str. 81)
Jemné doladění vyvážení bílé
3. Možnosti snímání (Klepnutím)
Ikona
Popis
Změna inteligentního režimu**
Uložení vlastního režimu***
Ohnisková vzdálenost*
* Tato ikona se objeví, je-li připojen objektiv Power Zoom.
** Fotografie, které byly pořízeny bez vložené paměťové karty
nelze přenášet na paměťovou kartu či do počítače.
Panel s oznámením
2. Možnosti snímání
Možnosti dotykového AF
Paměťová karta není vložena**
Automatický zámek expozice
(str. 112)
Paměť autom. ostření (str. 112)
Počet zbývajících snímků
100%
Popis
: Plně nabito
: Částečně nabito
(Červená): Prázdná
(dobijte akumulátor)
•
: Nabíjení
Popis
Aktuální čas
Ikona
Procento kapacity baterie
Rámeček automatického ostření
Oblast bodového měření
Ikona
Mobilní připojení****
Popis
Možnosti snímání
Velikost snímku
Inteligentní panel
Režimy závěrky
Blesk (str. 101)
Nastavení výkonu blesku
Měření (str. 106)
Režim AF (str. 84)
** Tato ikona se zobrazí pouze pokud vyberete inteligentní režim.
*** Tato ikona se zobrazí, když vyberete režim Vlastní 1 nebo
Vlastní 2.
**** Funkci Wi-Fi, která se připojuje k chytrému telefonu,
můžete vybrat přímo.
Zobrazené ikony se mění podle zvoleného
režimu nebo nastavení.
45
Fotoaparát >
Ikony na displeji
Nahrávání videa
Ikona
Popis
1
Úroveň hlasitosti videa
2
2. Možnosti snímání
Ikona
Informace o stavoznaku
Stavoznak pomáhá srovnat fotoaparát
s vodorovnými a svislými čarami na displeji.
Pokud není stavoznak vyvážený, zkalibrujte
stavoznak pomocí funkce horizontální kalibrace.
(str. 171)
Na výšku
Popis
Velikost videa
Režim AF (str. 84)
1. Informace o snímání
Ikona
Popis
Vyvážení bílé (str. 81)
Režim snímání
Jemné doladění vyvážení bílé
Zrušit dotykový AF.
Aktuální doba záznamu/
Dostupná doba záznamu
100%
Měření (str. 106)
Procento kapacity baterie
Optická stabilizace obrazu (OIS) (str. 94)
Optická stabilizace obrazu (OIS) (str. 115)
Vícenásobný pohyb (str. 115)
Indikátor přiblížení*
Barva OLED (str. 80)
Hodnota expozice
Citlivost ISO (str. 79)
▲ V rovině
▲ Nerovné
Zatmívání (str. 116)
: Plně nabito
: Částečně nabito
(Červená): Prázdná
(dobijte akumulátor)
•
: Nabíjení
•
•
•
Na šířku
Při snímání v orientaci na výšku nelze použít
snímač hladiny.
Záznam zvuku vypnut (str. 116)
Používaný vestavěný mikrofon
Tlačítko transfokátoru*
* Tato ikona se objeví, je-li připojen objektiv Power Zoom.
Zobrazené ikony se mění podle zvoleného
režimu nebo nastavení.
46
Fotoaparát >
Ikony na displeji
V režimu Přehrávání
Zobrazení snímků
1
Přehrávání videí
Stop
Režim
F No
Závěrka
ISO
Měření
Blesk
Ohnisková vzdálenost
Vyvážení bílé
EV
Velikost snímku
Č. složky.-Č souboru
Datum a čas
Ikona
2
Informace
Popis
Zobrazení miniatur snímků. (Klepnutím)
Aktuální soubor/celkový počet souborů
3
Č.
1
2
Panel s oznámením
Sdílení souboru. (Klepnutím)
m
Menu přehrávání/úpravy (Klepnutím)
Soubor RAW
3D soubor
Zachytit
3
Popis
Ikona
Popis
Pořízený snímek
Rychlost přehrávání
Histogram RGB (str. 167)
Vícenásobný pohyb
Režim Snímání, Měření, Blesk,
Vyvážení Bílé, Hodnota clony,
Expoziční doba, ISO, Ohnisková vzdálenost,
Hodnota expozice, Velikost snímku,
Číslo složky – číslo souboru, Datum
Aktuální hrací doba
Délka videa
/
Zobrazit předchozí soubor/převíjet
zpět. (Při každém klepnutí na ikonu
převíjení zpět změníte rychlost
převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.)
/
Pozastavení nebo obnovení
přehrávání.
/
Zobrazit další soubor/převíjet zpět.
(Při každém klepnutí na ikonu
převíjení vpřed změníte rychlost
převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.)
Chráněný soubor
Nastavení hlasitosti nebo ztišení
zvuku.
47
Fotoaparát >
Ikony na displeji
Změna zobrazovaných informací
Zobrazení panelu s oznámeními
Klepněte na položku
v horní části displeje a otevřete panel
s oznámeními. Můžete nastavit jas displeje nebo zobrazit kapacitu
baterie a údaje o datovém úložišti. Pokud jste změnili výchozí nastavení
fotoaparátu pro velikost snímku, jeho kvalitu, hodnotu expozice a citlivost
ISO, uvidíte tato změněná nastavení. Panel oznámení zavřete klepnutím na
tlačítko na něm nebo stiskem [m] nebo [f].
Jas displeje
Automatický
Opakovaným stisknutím tlačítka [D] změňte typ zobrazení.
Režim
Úložiště a úroveň nabití baterie
Úložiště
10 záběr(y)
Úroveň nabití baterie
Změnit nastavení fotoaparátu
Typ zobrazení
• Základní informace o snímání (režim snímání, expoziční
doba, hodnota clony, expoziční hodnota, citlivost ISO apod.)
• Základní informace o snímání + tlačítka možností snímání
Snímání
Přehrávání
(MENU, Fn, Mobilní připojení, Dotykový AF) + ukazatel
úrovně
• Základní informace o snímání + tlačítka možností snímání
+ Informace o aktuálních možnostech snímání (velikost
fotografie, režimy závěrky, blesk, měření, režim AF apod.)
• Základní informace o snímání + tlačítka možností
snímání + Informace o aktuálních možnostech snímání +
histogram + datum a čas
• Žádné údaje (v případě připojení k HDTV monitoru nebo
monitoru s aktivním rozhraním HDMI)
• Základní informace
• Zobrazí se všechny informace o aktuálním snímku.
• Zobrazí se všechny informace o aktuálním souboru včetně
RGB histogramu.
48
Fotoaparát
Objektivy
Můžete zakoupit volitelné objektivy vyrobené výlučně pro fotoaparáty
řady NX.
Prostudujte si funkce každého objektivu a vyberte ten, který vyhovuje Vaší
potřebě.
Popis objektivu
Objektiv SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (příklad)
8
1
2
Č.
Popis
1
2
Značka pro montáž objektivu
3
Kroužek ostření (str. 92)
4
Značka pro montáž sluneční clony
5
Objektiv
6
Tlačítko i-Function (str. 64)
7
Přepínač AF/MF (str. 84)
8
Kontakty objektivu
Kroužek transfokátoru
Pokud objektiv nepoužíváte, nasaďte na něj krytku objektivu i krytku bajonetu
objektivu, aby byl chráněn před prachem a poškozením.
3
4
5
6
7
49
Fotoaparát >
Objektivy
Objektiv SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (příklad)
7
Uzamčení a odemčení objektivu
Pro uzamčení objektivu potáhněte a držte přepínač zámku transfokátoru
od těla fotoaparátu a otočte kroužkem transfokátoru jako na obrázku.
1
2
6
3
5
4
Č.
Popis
1
2
Značka pro montáž objektivu
3
Objektiv
4
Kroužek ostření (str. 92)
5
Tlačítko i-Function (str. 64)
6
Kroužek transfokátoru
7
Kontakty objektivu
Přepínač zámku transfokátoru
50
Fotoaparát >
Objektivy
Pro odemčení objektivu otáčejte kroužkem transfokátoru jako na obrázku,
dokud neuslyšíte cvaknutí.
Objektiv SAMSUNG 16 mm F2.4 (příklad)
5
1
2
3
4
Při uzamknutém objektivu nemůžete fotografovat.
Č.
Popis
1
2
3
Tlačítko i-Function (str. 64)
4
Objektiv
5
Kontakty objektivu
Značka pro montáž objektivu
Kroužek ostření (str. 92)
51
Fotoaparát >
Objektivy
Označení objektivu
Č.
Popis
Hodnota clony
Význam popisu objektivu.
1
Objektiv SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (příklad)
Rozsah podporovaných hodnot clony. Například 1:3.5–6.3 znamená
maximální rozsah hodnoty clony od 3,5 do 6,3.
Ohnisková vzdálenost
2
Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Tento
obrázek je vyjádřen v rozsahu: minimální ohnisková vzdálenost až
maximální ohnisková vzdálenost objektivu.
Delší ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší
zvětšení objektu. Kratší ohnisková vzdálenost znamená širší úhel
záběru.
ED
3
1
2
3 4 5
ED je zkratka pro Extra-low Dispersion (mimořádně nízký rozptyl).
Sklo s mimořádně nízkým rozptylem je účinné při minimalizaci
chromatické aberace (zkreslení, které se objevuje, když objektiv
nedokáže zaostřit všechny barvy do toho samého bodu
konvergence).
OIS (str. 94)
4
Optická stabilizace obrazu. Objektivy s touto funkcí detekují otřesy
fotoaparátu a efektivně je potlačují.
Ø
5
Průměr objektivu. Při použití filtru na objektivu se ujistěte, že se
jejich průměry shodují.
52
Fotoaparát
Příslušenství
Můžete používat příslušenství včetně externího blesku, které Vám umožní
pořizovat lepší snímky.
Více informací o volitelném příslušenství se dozvíte v návodu každého
příslušenství.
Uspořádání externího blesku
SEF220A (příklad) (volitelné)
7
• Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
• Schválené příslušenství Samsung lze zakoupit u maloobchodníků nebo v
servisním středisku společnosti Samsung. Samsung neodpovídá za poškození
způsobená použitím příslušenství jiných výrobců.
8
1
2
3
6
5
4
Č.
9
Popis
1
Ikony na displeji
2
Indikátor READY/Tlačítko Test
3
Tlačítko MODE
4
Tlačítko uvolnění blesku
5
Vypínač
6
Kryt baterie
7
Lampa
8
Přepínač režimů TELE/WIDE
9
Připojení patice blesku
53
Fotoaparát >
Příslušenství
Připojení externího blesku
1
Odstraňte krytku kontaktů patice blesku z fotoaparátu.
3
Stiskněte vypínač na blesku.
• Je možné pořizovat fotografie s bleskem, který není zcela nabit, ale
doporučujeme používat zcela nabitý blesk.
• Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
• Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než
dojde k druhému záblesku.
• Více informací o volitelných blescích naleznete v návodu k použití blesku.
Používejte pouze blesky schválené společností Samsung. Použití
nekompatibilních blesků může přístroj poškodit.
2
Připojte blesk zasunutím do aktivní patice blesku.
• Chcete-li blesk uvolnit, opatrně za něj zatáhněte a zároveň zatlačte
na tlačítko PUSH.
54
Fotoaparát
Režimy fotografování
Dva jednoduché režimy snímání –Smart Auto a Inteligentní – pomáhají
zachycovat fotografie pomocí různých automatických nastavení. Další
režimy umožňují větší přizpůsobení nastavení.
Ikona
t
V režimu Smart Auto fotoaparát rozpoznává podmínky snímání a
automaticky nastavuje faktory ovlivňující expozici včetně expoziční doby,
hodnoty clony, měření, vyvážení bílé a expoziční kompenzace. Vzhledem
k tomu, že fotoaparát ovládá většinu funkcí, některé funkce jsou omezeny.
Tento režim slouží k pořizování rychlých záběrů s minimálním nastavením.
Popis
Režim Smart Auto (str. 55)
P
Režim Program (str. 57)
A
Režim Priority clony (str. 59)
S
Režim Priority závěrky (str. 60)
M
Ruční režim (str. 61)
T
Vlastní režim 1 (str. 63)
U
Vlastní režim 2 (str. 63)
i
Režim Priority objektivu (str. 64)
s
Inteligentní režim (str. 66)
B
t Režim Smart Auto
Funkce Wi-Fi (str. 134)
55
Fotoaparát >
Režimy fotografování
1
Otočte volič režimů na možnost t.
2
Nastavte objekt do rámečku.
3
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete.
Ikona
Popis
Krajiny s protisvětlem
Portréty s protisvětlem
Portréty
Detailní fotografie objektů
• Fotoaparát vybírá scénu. Na obrazovce se zobrazí vhodná ikona
Detailní fotografie textu
scény.
Západy slunce
Interiéry, tmavé
Částečně osvětlené
A
Detaily s bodovým osvětlením
Portréty s bodovým osvětlením
Modré oblohy
Zalesněné oblasti obvykle obsahují zeleně zbarvené objekty
Detailní fotografie barevných objektů
Fotoaparát je stabilizován na stativu a předmět se po určitou dobu
nehýbe. (při snímání ve tmě)
Rozeznatelné scény
Ikona
Aktivně se pohybující objekty
Popis
Ohňostroje (při používání trojnožky)
Krajiny
Scény s jasnými bílými pozadími
Krajiny v noci
4
Stisknutím tlačítka [Spoušť] pořídíte fotografii.
Portréty v noci
56
Fotoaparát >
Režimy fotografování
• Fotoaparát může rozpoznat jiný scénický režim pro stejný objekt, záleží na
•
•
•
•
okolnostech, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenost objektu.
Pokud fotoaparát nerozpozná vhodný režim scény, použije výchozí nastavení
pro režim Smart Auto.
I když zjistí přítomnost tváře, nemusí fotoaparát vybrat režim portrét, v
závislosti na poloze nebo osvětlení objektu.
I když použijete trojnožku, nemusí fotoaparát detekovat režim trojnožky ( )
pokud se objekt pohybuje.
Fotoaparát spotřebovává více energie, jelikož je při volbě vhodné scény
nucen často měnit nastavení.
P Režim Program
Fotoaparát automaticky nastavuje expoziční dobu a hodnotu clony tak,
aby bylo dosaženo optimální expozice.
Tento režim je užitečný pro pořizování snímků s konstantní expozicí při
možnosti nastavení ostatních možností.
1
Otočte volič režimů na možnost P.
2
Nastavte požadovanou možnost.
3
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
57
Fotoaparát >
Režimy fotografování
Změna programu
Funkce Změna programu umožňuje nastavení expoziční doby a hodnoty
clony při zachování stejné expozice. Posunutím ovládacího otočného
voliče vlevo nebo otočením navigačního tlačítka proti směru hodinových
ručiček snížíte expoziční dobu a zvýšíte hodnotu clony. Posunutím
ovládacího otočného voliče vpravo nebo otočením navigačního tlačítka ve
směru hodinových ručiček zvýšíte expoziční dobu a snížíte hodnotu clony.
Minimální rychlost závěrky
Nastavení expoziční doby nesmí být pomalejší, než vybraná rychlost.
Pokud však nelze dosáhnout optimální expoziční hodnoty, protože citlivost
ISO dosáhla maximální hodnoty ISO, která je nastavená pro automatický
rozsah ISO, může být expoziční doba nižší, než vybraná minimální
expoziční doba.
Chcete-li nastavit
minimální expoziční
dobu,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Minimální rychlost závěrky ĺ možnost.
• Tato funkce je dostupná pouze po nastavení citlivosti ISO na hodnotu
Automatický.
• Tato funkce je dostupná pouze v režimu Program nebo Priorita clony.
58
Fotoaparát >
Režimy fotografování
A Režim Priority clony
1
Otočte volič režimů na možnost A.
V režimu priority clony fotoaparát automaticky počítá expoziční dobu
podle nastavené hodnoty clony.
2
Posunutím ovládacího otočného voliče nebo otočením
navigačního tlačítka nastavte hodnotu clony.
• Hodnotu clony můžete také nastavit stisknutím tlačítka [f],
Změnou hodnoty clony můžete ovlivňovat hloubku ostrosti (DOF). Režim
je užitečný pro pořizování snímků portrétů, květin nebo krajin.
přesunutím na hodnotu clony a pak otočením ovládacího otočného
voliče nebo přetažením obrazovky.
3
Nastavte požadovanou možnost.
4
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
• Při špatných světelných podmínkách můžete zvýšením citlivosti ISO zabránit
rozmazání snímků.
• Chcete-li nastavit minimální expoziční dobu, stiskněte v režimu snímání
položku [m] ĺ b ĺ Minimální rychlost závěrky ĺ možnost.
Velká hloubka ostrosti
Malá hloubka ostrosti
59
Fotoaparát >
Režimy fotografování
S Režim Priority závěrky
1
Otočte volič režimů na možnost S.
V režimu priority závěrky fotoaparát automaticky počítá hodnotu clony
podle nastavené expoziční doby. Režim je užitečný pro pořizování snímků
rychle se pohybujících objektů nebo sledování objektu v pohybu.
2
Posunutím otočného ovládacího voliče nebo otočením
navigačního tlačítka nastavte expoziční dobu.
• Rychlost závěrky můžete také nastavit stisknutím tlačítka [f],
přesunutím na expoziční dobu a pak otočením ovládacího
otočného voliče nebo přetažením obrazovky.
Např. nastavením expoziční doby přes 1/500 s zmrazíte pohyb objektu. Pro
rozmazání objektu v pohybu nastavte expoziční dobu pod 1/30 s.
3
Nastavte požadovanou možnost.
4
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
Malé množství světla prošlé objektivem u kratších expozičních dob je nutné
kompenzovat snížením hodnoty clony nebo lepším osvětlením. Pokud jsou
snímky stále tmavé, zvyšte hodnotu ISO.
Dlouhá expoziční doba
Krátká expoziční doba
60
Fotoaparát >
Režimy fotografování
M Ruční režim
Ruční režim umožňuje ruční volbu hodnoty clony i expoziční doby. V
tomto režimu plně ovládáte expozici snímku.
Režim se hodí pro snímání v kontrolovaných podmínkách, např. ve studiu
nebo při nutnosti jemného doladění nastavení fotoaparátu. Režim Ručně
se rovněž doporučuje pro snímání nočních scén a ohňostrojů.
1
Otočte volič režimů na možnost M.
2
Posunutím ovládacího otočného voliče nastavte expoziční
dobu.
3
Otáčením navigačního tlačítka nastavte hodnotu clony.
Používání režimu rámování
Když nastavujete hodnotu clony nebo expoziční dobu, expozice se mění
podle nastavení, takže displej může ztmavnout. Po zapnutí této funkce je
jas displeje konstantní bez ohledu na nastavení, takže můžete lépe určit
kompozici.
Použití Režimu
rámování,
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Režim rámování ĺ možnost.
• Stisknutím tlačítka [f] a pak přesunutím na expoziční dobu nebo
hodnotu clony, případně také otočením ovládacího otočného voliče
nebo přetažením obrazovky můžete také nastavit expoziční dobu
nebo hodnotu clony.
4
Nastavte požadovanou možnost.
5
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
61
Fotoaparát >
Režimy fotografování
Používání funkce Bulb
Funkci Bulb použijte ke snímání nočních scén nebo noční oblohy. Když
stisknete tlačítko [Spoušť], zůstane závěrka otevřena, takže budete moci
vytvořit efekty pohybujícího se světla.
Použití režimu
Lampa,
Zcela posuňte volič doleva až na hodnotu Bulb ĺ stiskněte a
podržte tlačítko [Spoušť] po požadovanou dobu.
• Pokud nastavíte vysokou hodnotu ISO nebo ponecháte závěrku dlouhou
dobu otevřenou, ve snímku může vzniknout šum.
• Možnosti režimu snímání, blesk a Snímání jedním dotykem nelze použít s
funkcí Bulb.
• Funkce Bulb je k dispozici pouze v režimu Ručně.
• Pro ochranu před otřesy fotoaparátu použijte stativ a spoušť závěrky.
• Čím déle necháte otevřenou závěrku, tím déle trvá uložení fotografie.
Nevypínejte fotoaparát během ukládání fotografie.
• Pokud tuto funkci používáte delší dobu, použijte plně nabitou baterii.
62
Fotoaparát >
Režimy fotografování
T U Vlastní režim
4
Ověřte možnosti snímání a pak vyberte položku Uložit.
Vlastní režim umožňuje vytvářet vaše vlastní režimy snímání úpravou
nastavení a jeho uložením. Často používaná nastavení si uložte, poté
je budete moci otevřít jako váš vlastní režim snímání přizpůsobený
pro konkrétní prostředí. Vlastní režim používejte, pokud fotografujete
v různých prostředích, máte nějaká oblíbená nastavení snímání nebo za
určitých okolností často používáte přednastavené varianty.
5
Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název režimu. (str. 139)
6
Stiskem tlačítka [o] režim uložíte.
Můžete sdílet až 10 vlastních režimů.
Uložení vlastních režimů
1
Otočte volič režimů do polohy P, A, S, M, T nebo U.
2
Nastavte možnosti snímání.
3
Stiskněte položku [m] a pak vyberte možnost d ĺ
Spravovat Vlastní režim ĺ Uložit.
• Vlastní režim můžete také uložit klepnutím na položku
Výběr vlastních režimů
1
Otočte volič režimů do polohy T nebo U.
2
Na vyskakovacím okně se přesuňte do uloženého
uživatelského režimu a pak zvolte Ano.
• Také můžete stisknout [m] a pak zvolit d ĺ Spravovat
Vlastní režim ĺ Otevřené ĺ konkrétní režim.
na
obrazovce.
• Nejsou-li uloženy žádné vlastní režimy, můžete vybrat režim
• Můžete také uložit vlastní režim stisknutím položky [f] a pak
klepnutím na položku
snímání z rozevíracího okna ve fotoaparátu, nastavit možnosti
snímání a uložit nové vlastní režimy.
.
3
Ověřte možnosti snímání a pak vyberte položku OK.
63
Fotoaparát >
Režimy fotografování
Odstranění vlastních režimů
1
Otočte volič režimů do polohy P, A, S, M, T nebo U.
2
Stiskněte položku [m] a pak vyberte možnost d ĺ
Spravovat Vlastní režim ĺ Vymazat.
3
Vyberte režim, který chcete odstranit a pak stiskněte tlačítko
[n].
i Režim Priority objektivu
Režim Priority objektivu umožňuje také nastavit hloubku ostrosti nebo
kontrast fotografie nebo použít funkci Z.
1
Otočte volič režimů na možnost i.
2
Stiskněte tlačítko [i-Function] na objektivu a vyberte
nastavení.
• Můžete také stisknout funkci [i-Function] a pak stisknout možnost
[D/I] nebo přetáhnout obrazovku a vybrat nastavení.
64
Fotoaparát >
Režimy fotografování
Možnost
Popis
E
Nastavte hloubku pole a rozmažte nebo zaostřete
pozadí.
G
Nastavte kontrast a zvyšte nebo snižte rozdíly
stínování fotografie.
Z
Přibližte předmět, přičemž dojde k nižšímu snížení
kvality fotografie než u digitálního zoomu. Na rozdíl
od přiblížení otáčením kroužku transfokátoru se však
rozlišení fotografie může změnit.
4
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
• Tato funkce není k dispozici, pokud připojíte 3D objektiv a nastavíte možnost
Režim 3D Auto.
• Když nastavíte možnost E blíže k položce
•
•
3
Vyberte možnost pomocí kroužku ostření.
• Možnost můžete také vybrat posunutím ovládacího otočného
voliče nebo otáčením navigačního tlačítka, případně přetažením
obrazovky.
•
•
, dojde ke zvýšení
hodnoty clony a zkrácení expoziční doby. Při nedostatečném osvětlení může
dojít k rozmazání fotografií.
Když nastavíte možnost G blíže k položce +4, dojde ke zvýšení
rozdílů stínování fotografie.
Z není k dispozici, pokud nastavíte metodu snímání na hodnotu
Sekvenční snímání.
Z není k dispozici při pořizování fotografií do souboru formátu RAW.
Z je deaktivována pří záznamu videí stisknutím tlačítka pro záznam
videa.
65
Fotoaparát >
Režimy fotografování
s Inteligentní režim
Možnost
V Inteligentním režimu je možné pořizovat fotografie s předvolenými
možnostmi, přednastavenými pro určité scény.
1
Otočte volič režimů na možnost s.
2
Vyberte scénu.
Portrét
Přetažením procházejte možnosti.
Přepněte do zobrazení mřížky.
Popis
Překrásná tvář
Zachytí portrét s možnostmi skrytí nedokonalostí
tváře.
Nejlepší tvář
Zachytí více fotografií a nahradí tváře pro vytvoření
nejlepšího možného snímku.
Krajina
Zachycení statických scén a krajin.
Makro
Zachytí malé nebo detailní objekty.
Zastavená akce
Zachytí objekty pohybující se vysokými rychlostmi.
Sytý odstín
Zachytí fotografii s živými barvami.
Panorama
Zachytí širokoúhlou panoramatickou scénu pomocí
jedné fotografie.
Vodopád
Zachytí scény s vodopády.
Víc. expozice
Zachycení vícenásobných fotografií a jejich překrytí
pro vytvoření jedné fotografie.
Kreativní snímek
Zachycení fotografií s automaticky použitými efekty.
Snímek s funkcí
Smart Jump
Nastavení oblasti pro automatické zachycení
skákajícího předmětu při zjištění pohybu.
Silueta
Zachytí objekty jako tmavé tvary proti světlému
pozadí.
Přepněte do zobrazení v seznamu.
66
Fotoaparát >
Režimy fotografování
Možnost
Popis
Západ Slunce
Zachycení scén při západu slunce s přirozenou
červenou a žlutou.
Noc
Zachytí více fotografií při nedostatku světla bez blesku.
Fotoaparát tyto snímky zkombinuje a vytvoří jeden
snímek, který bude jasnější a méně rozmazaný.
Ohňostroj
Zachytí scény s ohňostrojem.
Světelná stopa
Zachytí scény se světelnými stopami při nedostatku
světla.
Při použití hledáčku nejsou některé možnosti k dispozici.
3
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] proveďte zaostření a pak
stisknutím tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
67
Fotoaparát >
Režimy fotografování
5
Použití režimu Nejlepší tvář
• Opakováním kroků 4 a 5 nahradíte zbylé tváře na fotografii.
V režimu Nejlepší tvář můžete zachytit více fotografií a nahradit tváře
pro vytvoření nejlepšího možného snímku. Tento režim použijte pro
výběr nejlepšího snímku pro jednotlivé osoby při zachycení skupinových
fotografií.
1
Otočte volič režimů na možnost s a pak vyberte možnost
Nejlepší tvář.
2
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [Spoušť]
zaostřete.
3
Stisknutím tlačítka [Spoušť] pořídíte fotografii.
• Fotoaparát sekvenčně zachytí 5 fotografií.
• První fotografie bude nastavena jako snímek pozadí.
• Fotoaparát po snímání automaticky detekuje tváře.
4
Klepněte na nejlepší snímek z 5 tváří, které byly zachyceny.
• Na snímku, který fotoaparát doporučí se zobrazí ikona
• Stiskem
6
.
skryjete zachycené tváře.
Stisknutím tlačítka [o] fotografii uložte.
• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• Rozlišení bylo nastaveno na hodnotu 5.9M nebo nižší.
Klepnutím na tvář ji nahradíte.
Zpět
Uložit
68
Fotoaparát >
Režimy fotografování
Pořizování panoramatických fotografií
5
Zachycení 2D nebo 3D panoramatické fotografie. Zachycené 3D
panoramatické fotografie je možné prohlížet pouze na 3D televizorech
nebo 3D monitorech.
1
• V režimu 3D Panorama je možné pořídit scénu pouze v
horizontálním směru.
• Zobrazí se šipky ve směru pohybu a celý snímaný obraz se zobrazí
Otočte voličem režimů na s, a pak vyberte možnost
Panorama.
2
Stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ Panorama ĺ
Živé panorama nebo 3D.
3
Stisknutím tlačítka [m] se vrátíte do režimu snímání.
4
Stisknutím a podržením tlačítka [Spoušť] zahájíte snímání.
Při současně stisknutém tlačítku [Spoušť] pomalu pohybujte
fotoaparátem ve zvoleném směru.
v poli náhledu.
• Pokud jsou scény zarovnány, fotoaparát zachytí další fotografii
automaticky.
6
Po dokončení uvolněte tlačítko [Spoušť].
• Fotoaparát automaticky uloží snímky do jedné fotografie.
• Pokud tlačítko [Spoušť] uvolníte během snímání, panoramatické
snímání se zastaví a pořízené snímky se uloží.
69
Fotoaparát >
Režimy fotografování
• Rozlišení se liší v závislosti na zachycené panoramatické fotografii.
• V režimu Panorama nejsou některé možnosti snímání dostupné.
• Fotoaparát může přestat fotografovat kvůli kompozici snímku nebo pohybu
objektu.
• V režimu Panorama fotoaparát nepořídí celou poslední scénu, pokud
•
•
•
•
zastavíte pohyb fotoaparátu z důvodu zlepšení kvality fotografie. Pokud si
přejete, aby fotoaparát pořídil celou scénu, pomalu posuňte fotoaparát za
bod, kde chcete, aby scéna končila.
V režimu 3D Panorama fotoaparát nepořídí úplný začátek a konec scény
z důvodu vlastností 3D efektu. Pokud si přejete pořídit celou scénu,
fotoaparát pomalu přesuňte za počáteční a koncové body, které si přejete
pořídit.
Fotografie zachycené pomocí funkce 3D režimu se ukládají ve formátu
souborů JPEG (2D) nebo MPO (3D). Na displeji fotoaparátu je možné si
prohlížet pouze soubory ve formátu JPEG.
Chcete-li zobrazit 3D soubory, připojte vaši kameru k 3D televizoru nebo 3D
monitoru pomocí volitelného kabelu HDMI. Během prohlížení noste vhodné
3D brýle.
Záznam fotografií v režimu 3D Panorama může vést k méně výraznému 3D
efektu, než u snímků zachycených pomocí 3D objektivu. Chcete-li zvýšit 3D
efekt, připevněte volitelný 3D objektiv a použijte 3D režim. (str. 73)
• Pro nejlepší výsledky při snímání panoramatických fotografií
nedoporučujeme následující činnosti:
Pohybovat fotoaparátem příliš rychle nebo pomalu.
Pohybovat fotoaparátem příliš málo pro zachycení dalšího snímku.
Pohybovat fotoaparátem nepravidelnou rychlostí.
Třást s fotoaparátem.
Snímat na tmavých místech.
Zachycovat pohybující se objekty poblíž.
Snímat za podmínek, kdy dochází ke změně jasu nebo barev světla.
• Vytvořené fotografie budou automaticky uloženy a snímání zastaveno za
následujících podmínek:
- Pokud změníte směr snímání během snímání.
- Pokud pohybujete fotoaparátem příliš rychle.
- Pokud fotoaparátem nepohybujete.
-
70
Fotoaparát >
Režimy fotografování
Použití režimu Snímek s funkcí Smart Jump
4
• Kontrolka AF–Assist / Samospoušť bude 5 sekund blikat. Říká
V režimu Snímek s funkcí Smart Jump můžete nastavit oblast, ve které se
zachytí skákající objekt. Fotoaparát fotografii automaticky zachytí, pokud
dojde k detekci pohybu.
1
2
Otočte volič režimů do polohy s a pak vyberte položku
Snímek s funkcí Smart Jump.
Přetáhněte pole na obrazovce do požadovaného umístění.
Stisknutím tlačítka [Spoušť] nebo [o] pořiďte fotografii.
objektu, aby se během blikání kontrolky připravil ke skoku.
• Jakmile kontrolka AF–Assist / Samospoušť přestane blikat
a v rámečku na obrazovce je zjištěn fotografovaný objekt, pořídí
fotoaparát sekvenci 5 snímků.
5
Klepněte na nejlepší snímek z 5 fotografií a vyberte ho.
6
Stisknutím tlačítka [o] fotografii uložte.
• Stiskem tlačítka [m] se vrátíte do režimu snímání, aniž byste
fotografii uložili.
• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• Ve tmavém prostředí není fotoaparát schopen fotografovat.
3
Posunutím rohů rámečku nastavte jeho velikost tak, aby
obklopoval skákající objekt (jednu osobu).
71
Fotoaparát >
Režimy fotografování
Záznam videa
V režimu snímání můžete zaznamenat videa ve formátu Full HD
(1920X1080) stisknutím tlačítka
(záznam videa). Fotoaparát umožňuje
zachytit video až o délce 29 minut 59 sekund, dokud velikost video
souboru nepřekročí 4 GB, rychlostí 60, 30, 24 nebo 15 sn./s a ukládat
je ve formátu MP4 (H.264). (Při rozlišení 1920X1080 (60 sn./s), můžete
zaznamenat až 21 minut a 15 sekund.) Hodnota 60 sn./s je k dispozici
pouze v rozlišení 1920X1080 a 1280X720 a hodnota 24 sn./s je k dispozici
pouze v rozlišení 1920X810. Hodnota 15 sn./s je k dispozici pouze
u některých možností inteligentního filtru. Záznam zvuku probíhá pomocí
mikrofonu fotoaparátu. (Pokud připojíte externí mikrofon, bude zvuk
zaznamenáván pomocí něj.)
Expozici lze nastavit úpravou hodnoty clony a expoziční doby vybraného
režimu. Pokud během záznamu videa používáte objektiv, který neobsahuje
přepínač AF/MF, deaktivujte nebo aktivujte funkci AF stisknutím tlačítka
[F]. Pokud používáte objektiv, který obsahuje přepínač AF/MF, bude
funkce AF pracovat v souladu s nastavením spínače.
Chcete-li provést zatmívání nebo rozetmívání scény, použijte funkci
Zatmívání. Pro nastavení možností záznamu můžete také vybrat možnosti
Zvuk, Větrný filtr nebo další možnosti. (str. 116)
1
Otočte volič režimů do polohy t, P, A, S, M, T, U,
i nebo s.
• Tato funkce nemusí v některých režimech pracovat.
2
Nastavte požadovanou možnost.
3
Pro spuštění záznamu stiskněte tlačítko
4
Pro zastavení znovu stiskněte tlačítko
(záznam videa).
(záznam videa).
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoce komprimovaný formát pro záznam
•
•
•
•
•
videa, přijatý v roce 2003 mezinárodními normalizačními organizacemi
ISO-IEC a ITU-T. Tento formát dosahuje vysokého poměru komprimace, velké
množství dat tedy vyžaduje menší paměť.
Při použití funkce stabilizace obrazu při záznamu videa může fotoaparát
zaznamenat zvuk vydávaný stabilizátorem.
Pokud v průběhu záznamu videa nastavujete objektiv, zvuk transfokátoru či
jiné zvuky objektivu mohou být zaznamenány.
Při použití volitelného videoobjektivu se zvuk automatického ostření
nezaznamená.
Pokud odejmete objektiv při snímání videa, záznam se přeruší. Během
záznamu neměňte objektiv.
Pokud připojíte nebo odpojíte externí mikrofon během záznamu videa, zvuk
bude nahráván pomocí interního mikrofonu fotoaparátu.
72
Fotoaparát >
Režimy fotografování
• Pokud během záznamu videa změníte rychle úhel záběru, fotoaparát nemusí
•
•
•
•
•
•
•
zachytit obraz přesně. Otřesy fotoaparátu omezte použitím stativu.
Při záznamu videa podporuje fotoaparát pouze funkci Vícebodové ostření.
Ostatní možnosti oblasti ostření, jako Automatické ostření podle tváře nelze
používat.
Pokud velikost video souboru překročí 4 GB, fotoaparát automaticky zastaví
záznam, i když nebyla dosažena maximální doba záznamu (29 minut a
59 sekund).
Při použití pomalé paměťové karty může být záznam videa přerušován, neboť
karta není schopna ukládat video tak rychle, jak se pořizuje. Pokud k tomu
dojde, vyměňte paměťovou kartu za rychlejší nebo snižte rozlišení videa
(například z hodnoty 1280X720 na hodnotu 640X480).
Při formátování paměťové karty používejte vždy tento fotoaparát. Pokud
formátujete kartu v jiném přístroji nebo v PC, může dojít ke ztrátě souborů na
kartě nebo změně kapacity karty.
Po stisknutí tlačítka pro záznam videa se Z vypne.
Během záznamu videa se stejnou citlivostí ISO může být obrazovka tmavší,
než při pořízení fotografie. Nastavte citlivost ISO.
Při záznamu videa v režimu P, A, nebo S, bude hodnota ISO automaticky
nastavena na hodnotu Automatický.
3D režim
Pomocí volitelného 3D objektivu můžete pořizovat 3D fotografie nebo
videa.
Objektiv SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (příklad)
Nastavte spínač 2D/3D na objektivu do polohy 3D a pak zachyťte fotografii
nebo video ve vzdálenosti 1,5–5 m od objektu.
73
Fotoaparát >
Režimy fotografování
• 3D režim je vždy zapnutý, nezávisle na voliči režimu fotoaparátu
• Dostupné možnosti snímání se v porovnání s ostatními režimy snímání liší.
• Můžete vybrat buď rozlišení fotografie 4.1M (2688X1512) nebo 2.1M
s výjimkou B.
(1920X1080).
• Chcete-li používat možnosti automatického 3D, které umožňují
fotoaparátu automatické nastavení možností snímání v závislosti na
podmínkách snímání ve 3D režimu, stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Režim 3D Auto ĺ Zapnout.
• Rozlišení videa bude nastaveno na hodnotu 1920X1080.
• Záznam videa ve 3D může být tmavý nebo může při přehrávání docházet ke
chvění.
• Snímání za nízkých teplot může vést k narušení barev na snímcích a může
spotřebovávat více energie z baterie.
• Chcete-li změnit možnost 3D záznamu, stiskněte tlačítko [m] ĺ
g ĺ Režim 3D REC ĺ požadovanou možnost.
* Výchozí
Ikona
• Snímek nemusí být možné za podmínek slabšího osvětlení než
•
Popis
Formát Side by Side*: Zobrazí dva snímky vedle sebe.
Formát Frame Packing: Zobrazí snímky pro levé a pravé oko
střídavě v rámečcích.
•
•
•
•
•
•
•
•
8,5 LV / 900 lux správně zachytit. Pro nejlepší výsledky zachycujte fotografie
na místech s dostatečným osvětlením.
Pokud fotografované objekty obsahují polarizační materiál, například displej,
sluneční brýle nebo polarizační filtr nebo používáte polarizační materiál u
vašeho objektivu, mohou se snímky zdát tmavší nebo nebude správně použit
3D efekt.
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
Pokud během snímání otočíte fotoaparát svisle, nemusí být 3D efekt správně
použit. Zachytávání snímku pomocí fotoaparátu v normální poloze.
Pokud snímáte při osvětlení zářivkou typu L nebo zachycujete snímky
zobrazované projektory nebo televizory, mohou se snímky zobrazit černé z
důvodu efektu blikání.
V režimu 3D nemusí být možnost 8x zvětšení položky Pomoc při ručním
ostření dostupná.
Displej fotoaparátu ukazuje 3D videa pouze ve 2D.
Fotografie zachycené pomocí funkce 3D režimu se ukládají ve formátu
souborů JPEG (2D) nebo MPO (3D). Na displeji fotoaparátu je možné si
prohlížet pouze soubory ve formátu JPEG.
Chcete-li zobrazit 3D soubory, připojte vaši kameru k 3D televizoru nebo 3D
monitoru pomocí volitelného kabelu HDMI. Během prohlížení noste vhodné
3D brýle.
Ve 3D režimu nelze použít blesk.
74
Fotoaparát >
Režimy fotografování
Dostupné funkce v režimu snímání
Funkce
Podrobnosti k režimu snímání naleznete v kap. 2.
Stiskněte zkratku každé funkce.
Funkce
Dostupná v
Zkratka
Propojit AE s bodem
ostření (str. 108)
P/A/S/M
-
Měření (str. 106)
P/A/S/M
N
Pomoc při ručním
ostření (str. 92)
P/A/S/M/i/s/t/3D*
-
Dostupná v
Zkratka
Oblast AF (str. 87)
P/A/S/M/i*/s*
f/F
Režim AF (str. 84)
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
P/A/S/M/i/s*/t
-
Režim snímání
(Samostatné/
Sekvenční/Sekvenční
snímání/Samospoušť/
Odstupňování) (str. 95)
OIS (funkce proti
otřesům)
(str. 94)
P/A/S/M/i*/s*/t*/3D*
f
OLED barva (str. 80)
P/A/S/M/i/s/t
-
Velikost snímku
(str. 77)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
Dynamický rozsah
(str. 109)
P/A/S/M
-
Průvodce snímky
(str. 83)
P/A/S/M/3D
f
Expoziční kompenzace
P/A/S/3D
(str. 111)
f/W
Kvalita (str. 78)
P/A/S/M/i/s*
-
Expoziční paměť/
P/A/S/M
paměť ostření (str. 112)
a
Inteligentní filtr
(str. 110)
P/A/S/M
f
Dotykový AF (str. 90)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
Vyvážení bílé (str. 81)
P/A/S/M/3D*
f/C
Blesk (str. 101)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t*
f
Upozornění na ostření
P/A/S/M/i/s/t
(str. 93)
-
Režim rámování
(str. 61)
P/A/S/M
-
Interval zachycení
(str. 100)
P/A/S/M
-
ISO (str. 79)
P/A/S/M
f/I
* Některé funkce jsou v těchto režimech omezeny.
75
Kapitola 2
Funkce snímání
Zde se dozvíte více o možnostech nastavení v režimu Snímání.
Využitím všech snímacích funkcí dosáhnete vlastního podání fotografií i videa.
Funkce snímání
Velikost a rozlišení
Velikost snímku
S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více obrazových
bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo promítány na větší
obrazovce. S volbou vyššího rozlišení roste i velikost souboru. Pro snímky
určené k zobrazení ve fotorámečku nebo k uložení na web použijte nižší
rozlišení.
Nastavení velikosti,
V režimu Snímání stiskněte možnost [m] ĺ b ĺ
Velikost snímku ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
Velikost
Doporučeno pro
(3:2) 5472x3648*
Tisk na papír A0.
(3:2) 3888x2592
Tisk na papír A2.
(3:2) 2976x1984
Tisk na papír A4.
(3:2) 1728x1152
Tisk na papír A5.
(16:9) 5472x3080
Tisk na papír A1 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 3712x2088
Tisk na papír A3 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 2944x1656
Tisk na papír A4 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 1920x1080
Tisk na papír A5 nebo přehrávání na HDTV.
(1:1) 3648x3648
Tisk čtvercových fotografií na papír A1.
(1:1) 2640x2640
Tisk čtvercových fotografií na papír A3.
(1:1) 2000x2000
Tisk čtvercových fotografií na papír A4.
(1:1) 1024x1024
Připojení k e-mailu.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
77
Funkce snímání >
Velikost a rozlišení
Kvalita
* Výchozí
Ikona
Formát
Popis
JPEG
Normální:
• Komprimace s normální kvalitou.
• Doporučuje se pro tisk malých fotografií nebo
pro ukládání na web.
RAW
RAW:
• Uložení snímku bez ztráty dat.
• Doporučuje se pro dodatečné úpravy snímku.
RAW+JPEG
RAW + v. jemná: Fotografie se uloží v obou
formátech, JPEG (V. jemná kvalita) a RAW.
RAW+JPEG
RAW + jemná: Fotografie se uloží v obou
formátech, JPEG (jemná kvalita) a RAW.
RAW+JPEG
RAW + normální: Fotografie se uloží v obou
formátech, JPEG (normální kvalita) a RAW.
Pořízené snímky jsou uloženy ve formátech JPEG nebo RAW.
Snímky pořízené fotoaparátem jsou obvykle převedeny do formátu JPEG
a uloženy do paměti podle nastavení fotoaparátu v okamžiku pořízení
snímku. Soubory RAW se nepřevádějí do formátu JPEG a ukládají se do
paměti beze změny.
Soubory RAW obsahují příponu „SRW“. Pro nastavení a kalibraci expozice,
vyvážení bílé, barevných tónů, kontrastu a barev v souborech RAW nebo
pro jejich převod do formátů JPEG nebo TIFF použijte program Adobe
Photoshop Lightroom z přiloženého disku DVD-ROM.
Ujistěte se, že máte dostatek paměti na paměťové kartě pro ukládání
snímků ve formátu RAW.
Nastavení kvality,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ Kvalita
ĺ možnost.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
* Výchozí
Ikona
Formát
Popis
JPEG
Velmi jemná*:
• Komprimace se zachováním nejvyšší kvality.
• Doporučeno pro tisk největších velikostí.
JPEG
Jemná:
• Komprimace se zachováním kvality.
• Doporučeno pro tisk běžných velikostí.
78
Funkce snímání
Citlivost ISO
Hodnota citlivosti ISO určuje citlivost fotoaparátu na světlo.
Příklady
Čím je hodnota ISO vyšší, tím je fotoaparát citlivější ke světlu. Je zřejmé,
že čím vyšší citlivost ISO zvolíte, tím mohou být horší světelné podmínky
při fotografování s krátkou expoziční dobou. Může však dojít ke zvětšení
elektronického šumu, což způsobí zrnitost obrazu.
Nastavení citlivosti
ISO,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [I] ĺ možnost.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Možnost můžete také nastavit stisknutím položky [m] ĺ b ĺ ISO ĺ
možnost v režimu Snímání.
• Zvýšení hodnoty ISO na místech, kde nemůžete použít blesk. Můžete pořídit
jasný snímek s použitím vyšší citlivosti ISO bez nutnosti vyššího osvětlení.
• Při fotografování s vysokou citlivostí ISO použijte funkci redukce šumu
k omezení obrazového šumu ve snímku. (str. 163)
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
79
Funkce snímání
OLED barvy
Nastaví fotoaparát tak, aby při pořízení nebo přehrávání snímků
optimalizoval barvy pro OLED displeje. OLED displej má širší rozsah
reprodukce barev než LCD a zobrazuje jasnější a přirozenější barvy.
Chcete-li zapnout
funkci OLED barvy,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
OLED barva ĺ a vyberte možnost.
80
Funkce snímání
Vyvážení bílé
Vyvážení bílé představuje zdroj světla, který ovlivňuje barvu fotografie.
* Výchozí
Ikona
Barvy snímku závisejí na typu a kvalitě zdroje světla. Chcete-li, aby barvy
snímku odpovídaly barvám, které jste viděli, vyvážete správně bílou barvu
volbou světelných podmínek, jako jsou Automatické vyvážení bílé,
Denní světlo, Pod mrakem, Žárovka nebo ručním nastavením barevné
teploty.
Můžete také nastavit vyvážení bílé podle přednastavených světelných
zdrojů, aby barvy snímku odpovídaly skutečnosti za určitých světelných
podmínek.
K nastavení
vyvážení bílé,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [C] ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
Automatické vyvážení bílé*: Použije automatické nastavení
podle podmínek.
Denní světlo: Vyberte pro snímání v exteriéru při jasném počasí.
Tato možnost poskytne výsledek nejbližší přirozeným barvám
scény.
Pod mrakem: Vyberte pro snímání v exteriéru při oblačnosti nebo
ve stínu. Snímky pořízené při oblačnosti mohou být modřejší než
při jasné obloze. Tato možnost tento efekt potlačuje.
Popis
N
Neutrální zářivka: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou
denního světla, zejména je-li světlo zářivky intenzivně bílé.
D
Zářivka - denní světlo: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou
denního světla, zvláště pro zářivky s mírně modrým odstínem.
Žárovka: Vyberte pro snímky v interiéru při osvětlení klasickými
nebo halogenovými žárovkami. Žárovkové osvětlení způsobuje
červené snímky. Tato možnost tento efekt potlačuje.
Blesk - vyvážení bílé: Vyberte při použití blesku.
Vlastní nastavení: Použije vaše předem definované nastavení.
Vyvážení bílé lze nastavit manuálně stisknutím tlačítka [D] a
pak nasnímáním bílého listu papíru. Nastavte bílý papír tak, aby
vyplnil měřicí kroužek, a nastavte vyvážení bílé.
Teplota barev: Manuální nastavení teploty barev zdroje světla.
Teplota barev se udává v jednotce Kelvin a představuje odstín
určitého světelného zdroje o téže teplotě. Můžete získat teplejší
fotografii s vyšší hodnotou a chladnější fotografii s nižší hodnotou.
Stiskněte tlačítko [D], a pak upravte teplotu barev.
• Možnost můžete také nastavit stisknutím položky [m] ĺ b ĺ
Vyvážení bílé ĺ možnost v režimu Snímání.
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Bílá zářivka: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou denního
světla, zejména je-li zářivka bílá.
81
Funkce snímání >
Vyvážení bílé
Úprava předvolby možnosti vyvážení bílé
Příklady
Můžete rovněž upravit předvolby pro Vyvážení bílé.
V režimu Snímání stiskněte [C] ĺ vyberte možnost
ĺ [D] ĺ posuňte ovládací otočný volič nebo otočte
navigačními tlačítky nebo stiskněte [D/I/C/F].
Přizpůsobení
přednastavených
možností,
Zpět
Nastav
Resetovat
Vyvážení bílé : Denní světlo
Automatické vyvážení bílé
Denní světlo
Zářivka - denní světlo
Žárovka
Můžete také klepnout na oblast na obrazovce.
82
Funkce snímání
Průvodce snímky (fotografické styly)
Průvodce snímky umožňuje použití různých fotografických stylů na snímek
a vytváření různých vzhledů a nálad. Můžete rovněž vytvořit a uložit vlastní
fotografický styl úpravou barev, sytosti, ostrosti a kontrastu.
Neexistuje pravidlo pro určení vhodnosti stylu pro snímek. Experimentujte
s nastaveními a styly a najděte si vlastní způsob.
Chladný
Nastavení foto. stylu,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Průvodce snímky ĺ možnost.
Klid
Klasika
• Můžete rovněž upravit hodnoty nastavení předvoleného stylu. Vyberte
možnost Průvodce snímky, stiskněte tlačítko [D] a pak nastavte barvy,
sytost, ostrost nebo kontrast.
• Chcete-li přizpůsobit vlastního průvodce snímky, vyberte možnost ,
nebo
a pak nastavte barvu, sytost, ostrost a kontrast.
• Možnosti průvodce snímky nelze nastavit zároveň s možnostmi Inteligentní filtr.
Příklady
Standard
Výrazný
Portrét
Krajina
Prales
Retro
83
Funkce snímání
Režim AF
Naučíte se nastavit ostření fotoaparátu podle objektu.
Můžete volit režim ostření podle objektu mezi Jednotlivé, Průběž. aut.
ostření a Ruční. Funkce AF se spustí namáčknutím tlačítka [Spoušť] do
poloviny. V režimu MF můžete ostřit ručně otáčením kroužkem ostření na
objektivu.
Ve většině případů můžete zaostřit volbou Jednorázový autofokus.
Rychle se pohybující objekty nebo objekty s malými rozdíly stínováni ve
vztahu k pozadí, je obtížné zaostřit. V těchto případech volte příslušné
režimy ostření.
Nastavení
automatického ostření,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [F] ĺ možnost.
• Možnost můžete také nastavit stisknutím tlačítka [m] ĺ b ĺ
Režim AF ĺ možnost v režimu Snímání.
• Možnosti se mohou lišit podle používaného objektivu.
Pokud váš objektiv obsahuje přepínač AF/MF, musíte přepínač nastavit
podle vybraného režimu. Pokud vyberete režim Jednorázový autofokus
nebo Sekvenční automatické ostření, nastavte přepínač do polohy AF.
Pokud vyberete Ruční, nastavte spínač do polohy MF.
Pokud objektiv není opatřen přepínačem AF/MF, stisknutím [F] vyberte
požadovaný režim AF.
84
Funkce snímání >
Režim AF
Jednorázový autofokus
Sekvenční automatické ostření
Jednorázový autofokus je vhodný pro snímání statických objektů.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zafixujete ostření v oblasti ostření. Když je
zaostřeno, oblast bliká zeleně.
Po namáčknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát pokračuje v automatickém
ostření. Jakmile je objekt jednou zaostřen, je vždy ostrý, i když se pohybuje.
Režim se doporučuje pro fotografování osob na kolech, běžících psů nebo
závodících automobilů.
85
Funkce snímání >
Režim AF
Ruční ostření
Můžete ručně ostřit na objekty otáčením kroužku ostření na objektivu.
S funkcí Pomoc při ručním ostření můžete lépe zaostřit. Pokud otáčíte
kroužkem ostření, dojde ke zvětšení oblasti ostření. Pokud použijte funkci
Upozornění na ostření, tak se vybraná barva zobrazí na zaostřeném
objektu. Režim se doporučuje pro fotografování nekontrastních objektů,
nočních scén a ohňostrojů.
Pokud tuto funkcí použijete, nebudete moci nastavit možnosti Dotykový AF,
Oblast AF a Propojit AE s bodem ostření.
86
Funkce snímání
Oblast AF
Funkce Oblast AF mění polohu oblasti ostření.
Výběrové ostření
Fotoaparát obecně ostří na nejbližší objekt. Když je v kompozici mnoho
objektů, může dojít k zaostření těch nežádoucích. Pokud chcete zabránit
ostření na nesprávný objekt, můžete změnit oblast ostření a nechat
zaostřit na požadovaný objekt. Volbou správné oblasti ostření můžete
získat jasnější a ostřejší snímek.
Můžete zaostřit do požadované oblasti. Správným použitím oblastí
neostrosti můžete zdůraznit objekt snímku.
Nastavení oblasti
automatického ostření,
Na níže uvedeném snímku byla oblast ostření přemístěna a zvětšena tak,
aby vyplnila tvář objektu.
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] ĺb ĺ
Oblast AF ĺ možnost.
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
• Pokud je přepínač AF/MF nastaven na hodnotu MF, nemůžete měnit oblast
AF z nabídky snímání.
• Pokud použijete možnost Automatické ostření podle tváře, tak se fotoaparát
automaticky zaostří na oblast s bílým rámečkem.
• V závislosti na možnostech Průvodce snímky nemusí být funkce
Rozpoznávání tváře efektivní.
• Když nastavíte manuální ostření, nemusí být detekce tváře k dispozici.
• Rozpoznávání tváře nemusí pracovat, pokud:
- Je objekt velmi daleko od fotoaparátu.
- Je příliš jasný nebo příliš tmavý.
- Není objekt otočen směrem k fotoaparátu.
- Objekt nosí sluneční brýle nebo masku.
- Výraz tváře objektu se významně mění.
- Objekt je podsvícen nebo nejsou stabilní světelné podmínky.
Pro změnu velikosti a přemístění oblasti ostření v režimu Snímání stiskněte
[o]. Pomocí navigačního tlačítka přesuňte oblast ostření. Otáčením ovládacím
voličem změníte velikost oblasti zaostření. Pokud použijete hledáček, stisknutím
tlačítka [f] vyberete pohodlně oblast zaostření.
87
Funkce snímání >
Oblast AF
Vícebodové ostření
Automatické ostření podle tváře
Fotoaparát zobrazí zelený obdélník v místě, kde je správně zaostřeno.
Snímek je rozdělen do dvou nebo několika oblastí a fotoaparát zaostří na
body v každé oblasti. Doporučuje se pro snímky scenérií.
Fotoaparát ostří především na lidské tváře. Může být rozpoznáno až 10
tváří. Doporučuje se pro fotografování skupin lidí.
Po namáčknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zobrazí oblasti zaostřování
jako na fotografii níže.
Po namáčknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zaostří na obličeje, jak je
patrné z obrázku. Při fotografování skupiny lidí fotoaparát zobrazí zaostření
na nejbližší tvář bíle a zbytek tváří šedě.
88
Funkce snímání >
Oblast AF
AF - autoportrét
Při pořizování autoportrétu může být obtížné rozpoznat, zda je správně
zaostřeno. Pokud je tato funkce zapnutá, pípání z fotoaparátu zrychlí, když
je vaše tvář natočena doprostřed kompozice.
89
Funkce snímání
Dotykový AF
Vybere nebo zaostří na oblast, kterou klepnete na obrazovce. Dále pak
zaostřete objekt a zachyťte fotografii klepnutím na obrazovku.
Nastavení
dotykového AF,
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] ĺb ĺ
Dotykový AF ĺ možnost.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Ostření se sledováním
Ostření se sledováním umožňuje sledovat a automaticky zaostřovat
předmět, i když se předmět pohybuje nebo pokud změníte složení
kompozice.
Bílý rámeček: Váš fotoaparát
sleduje objekt.
Dotykový AF
Dotykový AF umožňuje vybírat a zaostřovat oblasti ostření klepnutím na
obrazovku.
Zelený rámeček: Váš objekt je
zaostřen po namáčknutí tlačítka
[Spoušť].
Červený rámeček: Váš fotoaparát
nemůže zaostřit.
Bodové AF ostření
Oblast ostření bude odpovídat oblasti, na kterou klepnete na obrazovce,
a zaostření se nezdaří.
90
Funkce snímání >
Dotykový AF
• Pokud nevyberete oblast ostření, nebude funkce automatického ostření
•
•
•
•
pracovat.
Sledování objektu může selhat, když:
- Je objekt příliš malý.
- Se objekt nepravidelně hýbe.
- Je objekt podsvícen nebo snímáte na tmavém místě.
- Barvy nebo vzory na objektu a na pozadí jsou stejné.
- Objekt obsahuje vodorovné vzory, například slepá místa.
- Fotoaparát se nadměrně třese.
- Pořizujete snímky sekvenčně.
Pokud sledování selže, dojde k resetování funkce.
Pokud nebude moci fotoaparát sledovat předmět, dojde k resetu oblasti
zaostření.
Pokud se fotoaparátu nepodaří zaostřit, rámeček ostření zčervená a dojde k
resetování ohniska.
Snímání jedním dotykem
Fotografii můžete zachytit dotykem prstu. Když se dotknete prstem
objektu, fotoaparát na objekt automaticky zaostří a pořídí snímek.
91
Funkce snímání
Pomoc při ostření
Při ručním ostření ostřete otáčením kroužkem ostření na objektivu. Pokud
použijete funkci Pomoc s ručním ostřením nebo funkci Upozornění
na ostření, budete moci lépe zaostřit. Tato funkce je dostupná pouze
u objektivů, které podporují ruční ostření.
Pro nastavení ručního ostření můžete také používat funkci Přímé ruční
ostření (DMF). Po zaostření pomocí funkce Automatické ostření nastavte
ostření otáčením kroužku ostření.
* Výchozí
Možnost
Vypnout
Popis
Funkci Pomoc s ručním ostřením nepoužívejte.
Oblast ostření se při otočení kroužkem ostření 5 krát zvětší.
5x zvětšení*
Pomoc při ručním ostřením
Oblast ostření se při otočení kroužkem ostření 5x zvětší.
V režimu ručního ostření můžete zvětšit scénu a snadno ostření nastavit
pomocí otočného kroužku ostření.
Nastavení
pomocníka
automatického
ostření,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ Pomoc
při ručním ostření ĺ možnost.
8x zvětšení
92
Funkce snímání >
Pomoc při ostření
Upozornění na ostření
DMF (přímé ruční ostření)
V režimu manuálního ostření se vybraná barva zobrazí na zaostřeném
objektu jako pomůcka při ostření během otáčení kroužku ostření.
Můžete ručně upravit ostření otočením kroužku ostření a po zaostření
namáčknutím tlačítka [Spoušť]. Tuto funkci nemusí podporovat všechny
objektivy.
Nastavení
možností funkce
Upozornění na
ostření,
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Upozornění na ostření ĺ možnost.
Pro nastavení
funkce DMF,
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ d ĺ DMF ĺ
možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Úroveň
Nastavení citlivosti detekce zaostřeného objektu.
(Vypnout, Hlasitě, Normální*, Potichu)
Barva
Nastavení barvy, která se zobrazí při zaostření objektu.
(Bílá*, Červená, Zelená)
Nastavení odezvy DMF
Pokud používáte funkci DMF, nastavte Kroužek ostření. Pokud vyberete
možnost Hlasitě, postačí k úpravě ostření jen mírné otáčení kroužku.
Pokud vyberete možnost Potichu, bude k úpravě ostření třeba delší
otáčení kroužku. Tato funkce je k dispozici pouze po připevnění objektivu
který ji podporuje.
Pro nastavení
možností odezvy
DMF,
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ d ĺ Odezva
DMF ĺ možnost.
93
Funkce snímání
Optická stabilizace obrazu (OIS)
Funkci Optická stabilizace obrazu (OIS) použijte k omezení otřesů
fotoaparátu. OIS nemusí být dostupné u některých objektivů.
Otřesy fotoaparátu nejvíce vadí při slabém osvětlení nebo v interiérech. V
takových případech fotoaparát prodlužuje expoziční dobu a může dojít k
roztřesení snímku. Této situaci můžete zabránit použitím funkce OIS.
Pokud je objektiv vybaven přepínačem OIS a chcete funkci OIS použít, je
nutné ho nastavit do polohy ON.
Nastavení
možností OIS,
Bez opravy OIS
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺb ĺ
OIS (funkce proti otřesům) ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
Vypnout: Funkce OIS je vypnutá. (Tuto volbu nemusí podporovat
všechny objektivy.)
Režim 1*: Funkce OIS pracuje pouze při namáčknutí nebo
domáčknutí tlačítka [Spoušť] do poloviny nebo plně.
Režim 2: Funkce OIS je vždy zapnutá.
S opravou OIS
• OIS nemusí pracovat správně:
- Pokud sledujete fotoaparátem pohybující se objekt.
- Pokud se fotoaparát příliš třese.
- Pokud je expoziční doba příliš krátká (například když vyberete možnost
Noc v s režimu).
- Je-li baterie vybitá.
- Při snímání zblízka.
• Pokud požíváte funkci OIS na stativu, mohou být snímky naopak rozmazané
pohybem snímače OIS. Při použití stativu vypněte stabilizátor OIS.
• Pokud dojde k nárazu nebo pádu fotoaparátu, obraz bude rozmazaný. Pokud
k tomu dojde, fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
• Funkci OIS používejte pouze je-li to nutné, neboť zvyšuje odběr baterie.
• Chcete-li nastavit možnost OIS v menu, nastavte přepínač OIS na objektivu do
polohy ON.
• Tuto volbu nemusí podporovat všechny objektivy.
• Možnost Vypnout nemusí být některých objektivů k dispozici.
94
Funkce snímání
Režim Snímání (způsob snímání)
Můžete volit způsoby snímání jako Sekvenční, Sekvenční snímání,
Samospoušť nebo Odstupňování.
Volbou Samostatné pořídíte jednu fotografii. Pro snímání rychle se
pohybujících objektů vyberte možnost Sekvenční nebo Sekvenční
snímání. Vyberte položku Odstupňování AE, Odstupňování WB,
Odstupňování s průvodcem nebo Stupňování hloubky a nastavte
expozici, vyvážení bílé, použijte efekty průvodce snímky nebo zachycujte
fotografie pomocí různých hloubek pole. Pro automatické zachycení
fotografie po určené době můžete také vybrat možnost Samospoušť.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Ikona
Popis
H
Samostatné (str. 96)
J
Sekvenční (str. 96)
K
Samospoušť (str. 97)
L
Odstupňování (str. 98)
Neotáčejte volič za dovolenou mezní hranici. Mohlo by dojít k poškození
fotoaparátu.
95
Funkce snímání >
Režim Snímání (způsob snímání)
Samostatné
Sekvenční
Snímek se pořídí s každým stiskem tlačítka [Spoušť]. Doporučeno pro
běžné fotografování.
Snímky se pořizují nepřetržitě, dokud držíte tlačítko [Spoušť]. Můžete
zachytit až 4 fotografií (Normální sekvenční snímání) nebo 9 fotografií
(Rychlé sekvenční snímání) za sekundu.
Nastavení způsobu
snímání,
Otočte volič režimu snímání na možnost H.
Nastavení způsobu
snímání,
Otočte volič režimu snímání do polohy J, stiskněte tlačítko
[m] ĺ b ĺ Nastavení jednotky ĺ Sekvenční ĺ
Rychlé sekvenční snímání nebo Normální sekvenční snímání.
• Pokud vyberete možnost Rychlé sekvenční snímání nebude k dispozici
funkce redukce hluku.
• Maximální rychlost snímání je 9 snímků za sekundu. Zpomalí se po přibl. 27
snímcích JPEG, 11 snímcích RAW. (Může se lišit v závislosti na vlastnostech
paměťové karty.)
96
Funkce snímání >
Režim Snímání (způsob snímání)
Sekvenční snímání
Samospoušť
Postupné pořízení až 10 snímků za sekundu (3 sekundy), 15 snímků za
sekundu (2 sekundy) nebo 30 snímků za sekundu (1 sekunda) jedním
stisknutím tlačítka [Spoušť]. Tuto funkci doporučujeme pro snímání
rychlých objektů, například závodních vozů.
Zachyťte fotografii po určené době. Můžete také nastavit interval snímání,
počet snímků a čas snímání.
Nastavení způsobu
snímání,
•
•
•
•
•
•
•
Nastavení způsobu
snímání,
Otočte volič režimu snímání na možnost K.
Otočte volič režimu snímání do polohy J, stiskněte tlačítko
[m] ĺ b ĺ Nastavení jednotky ĺ Sekvenční ĺ
Sekvenční snímání ĺ stiskněte tlačítko [F] a nastavte počet
snímků.
Velikost snímku je nastavena na hodnotu 5M.
Uložení fotografie může zabrat delší dobu.
S funkcí nelze použít blesk.
Expoziční doba musí být kratší než 1/30 sekundy.
Snímky pořízené v tomto režimu se mohou při ukládání lehce zvětšit.
Možnost ISO nelze nastavit na vyšší hodnotu než ISO 3200.
Tuto možnost není možné použít u formátu souboru RAW a taktéž není
k dispozici, pokud je kvalita snímku nastavena na formát RAW.
• Stiskem tlačítka [Spoušť] snímání zastavíte.
• Údaje časovače nastavíte natočením voliče snímání na možnost K, stiskem
[m] ĺ b ĺ Nastavení jednotky ĺ Samospoušť ĺ a nastavením
intervalu snímání, počtu snímků a času snímání.
97
Funkce snímání >
Režim Snímání (způsob snímání)
Automatická série se změnou expozice
(Odstupňování AE)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zachytí 3 po sobě jdoucí
fotografie: originál, o jeden krok tmavší a o jeden krok světlejší. Pro stabilní
upevnění fotoaparátu použijte stativ, snímky se pořizují nepřetržitě.
Nastavení lze provést v menu Nastavení stupňování.
Nastavení způsobu
snímání,
Otočte volič režimu snímání do polohy L, stiskněte tlačítko
[m] ĺ b ĺ Nastavení jednotky ĺ Stupňování ĺ
Odstupňování AE.
Expozice +2
Expozice -2
Originál
Stupňování vyvážení bílé (Odstupňování WB)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zachytí 3 po sobě jdoucí
fotografie: originál a dvě další fotografie s odlišným nastavením vyvážení
bílé. Originální snímek se uloží stisknutím tlačítka [Spoušť]. Další dva se
automaticky upraví podle nastaveného vyvážení bílé. Nastavení lze provést
v menu Nastavení stupňování.
Nastavení způsobu
snímání,
Otočte volič režimu snímání do polohy L, stiskněte tlačítko
[m] ĺ b ĺ Nastavení jednotky ĺ Stupňování ĺ
Odstupňování WB.
WB+2
WB-2
Originál
Tuto možnost nelze použít se soubory formátu RAW. Výběrem této možnosti
změníte kvalitu fotografie z formátu RAW do formátu JPEG.
98
Funkce snímání >
Režim Snímání (způsob snímání)
Stupňování průvod. snímk. (Odstupňování s
průvodcem)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť] pořídí fotoaparát 3 následující snímky
s různým nastavením Průvod. snímk. Fotoaparát pořídí snímek a použije tři
možnosti Průvod. snímk., které jste nastavili pro pořízený snímek. V menu
Nastavení stupňování lze vybrat tři různá nastavení.
Nastavení způsobu
snímání,
Otočte volič režimu snímání do polohy L, stiskněte tlačítko
[m] ĺ b ĺ Nastavení jednotky ĺ Stupňování ĺ
Odstupňování s průvodcem.
Odstupňování hloubky
Po stisku tlačítka [Spoušť] pořídí fotoaparát 3 sekvenční snímky s různým
nastavením hloubky ostrosti pomocí přizpůsobení hodnoty clony.
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ, snímky se pořizují
nepřetržitě. Nastavení lze provést v menu Nastavení stupňování.
Nastavení způsobu
snímání,
Otočte volič režimu snímání do polohy L, vyberte položku
[m] ĺ b ĺ Nastavení jednotky ĺ Stupňování ĺ
Stupňování hloubky.
Tato funkce je dostupná pouze v režimu Program nebo Priorita clony.
Nastavení stupňování
Retro
Výrazný
Můžete nastavit možnosti pro libovolné odstupňování. (str. 164)
Standard
Tuto možnost nelze použít se soubory formátu RAW. Výběrem této možnosti
změníte kvalitu fotografie z formátu RAW do formátu JPEG.
Nastavení
odstupňování,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ d ĺ
Nastavení stupňování ĺ možnost.
99
Funkce snímání
Interval zachycení
Nastavte interval zachycení a počet snímků, které budou automaticky
zachyceny. Tuto funkci používejte k zachycení fotografií v pravidelných
intervalech během akce, například zatmění Měsíce nebo východ Slunce.
Chcete-li použít
intervalové
snímání,
V režimu Snímání stiskněte [m] ĺ b ĺ Interval
zachycení ĺ interval mezi snímky a počet fotografií ĺ
stisknete [o] nebo [Spoušť] pro uložení nastavení ĺ stiskem
tlačítka [Spoušť] pořiďte snímek.
•
•
•
•
Pořizování fotografií pozastavíte poklepáním na položku
.
Pozastavené snímání opět spustíte klepnutím na položku
.
Snímání ukončíte klepnutím na položku
nebo stiskem tlačítka [Spoušť].
Intervaly snímání lze nastavit na hodnoty v sekundách, pokud je interval
kratší jak jedna minuta. U intervalů delších než jedna minuta lze intervaly
nastavit pouze na hodnoty v minutách a hodinách.
• V průběhu intervalového snímání můžete pomocí kabelu spouště závěrky a
stativu minimalizovat pohyb fotoaparátu.
• Pokud jsou intervaly snímání dlouhé nebo počet pořizovaných snímků
vysoký, připojte napájecí kabel.
• Pokud je interval snímaní nastaven mezi jednou a 10 minutami, fotoaparát
spustí Úsporný režim displeje poté, co započne pořizování snímků. Pokud je
interval snímaní více než 10 minut, fotoaparát spustí Úsporný režim a vždy
se automaticky zapne a zachytí fotografii při dosažení zadaného časového
intervalu. Stiskem tlačítka [Spoušť] zrušíte úsporný režim.
100
Funkce snímání
Blesk
Pro pořízení realistických snímků objektu musí být zachována určitá
konstantní úroveň osvětlení. Pokud se osvětlení mění a není dostatečné,
můžete zajistit správné osvětlení bleskem. Zvolte správné nastavení podle
světelného zdroje a objektu.
Nastavení blesku,
Ikona
Ikona
2. závěrka: Blesk pracuje těsně před
uzavřením závěrky. Fotoaparát tak
pořídí jasný snímek objektu na konci
akce.
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ Blesk
ĺ možnost.
Popis
Vypnout: Blesk se nepoužívá.
H
A
Inteligentní blesk: Fotoaparát automaticky nastavuje výkon
blesku podle okolního prostředí.
A
Automatický: Blesk pracuje automaticky na tmavých místech.
Automatická redukce červených očí: Blesk se aktivuje
automaticky a redukuje efekt červených očí.
Vyrovnávací: Blesk pracuje při každém snímku. (Dojde k
automatickému nastavení jasu.)
Vyrovnávací-červené: Blesk pracuje při každém snímku v režimu
redukce červených očí.
1. závěrka: Blesk pracuje okamžitě
po otevření závěrky. Fotoaparát
tak pořídí jasný snímek objektu na
začátku akce.
Popis
Směr pohybu míče
Vysokorychlostní synchronizace: Pokud je expoziční doba kratší
než rychlost synchronizace fotoaparátu (tj. nejkratší doba potřebná
k otevření a uzavření závěrky), dojde k několikanásobné aktivaci
blesku krátce po sobě. Blesk se začne aktivovat po otevření závěrky.
Tuto volbu lze použít pouze pokud připojíte kompatibilní volitelný
externí blesk. (SEF-580A)
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
• Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než
dojde k druhému záblesku.
• Pokud vyberete možnost Vypnout, blesk se nespustí, ani když je připojen
externí blesk. Pokud chcete nastavit intenzitu blesku manuálně, blesk se bez
předblesku spustí pouze jednou.
Používejte pouze blesky schválené společností Samsung. Použití
nekompatibilních blesků může přístroj poškodit.
Směr pohybu míče
101
Funkce snímání >
Blesk
Redukce efektu červených očí
Použití vestavěného blesku
Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na snímku jevit
červené. Chcete-li redukovat efekt červených očí, vyberte možnost
Automatická redukce červených očí nebo Vyrovnávací-červené.
Chcete-li vestavěný blesk otevřít, stiskněte tlačítko vysunutí blesku. Blesk
se nespustí, je-li vestavěný blesk uzavřen.
Bez redukce červených očí
S redukcí červených očí
Objekty příliš vzdálené od fotoaparátu a pohybující se nemusejí mít odstraněné
červené oči.
102
Funkce snímání >
Blesk
Nastavení intenzity blesku
• Můžete také přetáhnout posuvník nebo upravit jeho intenzitu klepnutím na
Pokud je blesk zapnutý, upravte intenzitu blesku o +/- 2 úrovně.
• Nastavení intenzity blesku se nemusí projevit, pokud:
- Objekt je příliš blízko k fotoaparátu.
- Je nastavená vysoká citlivost ISO.
- Hodnota expozice je příliš vysoká nebo nízká.
• V některých režimech snímání nemůžete funkci použít.
• Nasadíte-li na fotoaparát externí blesk s možností regulace intenzity, použijí
V režimu Snímání zvolte možnost [m] ĺ b ĺ Blesk
ĺ možnost ĺ [D] ĺ posuňte ovládací otočný volič nebo
otočte navigačními tlačítky nebo stiskněte [C/F] pro
úpravu intenzity blesku.
K nastavení
intenzity blesku,
+/-.
se nastavení intenzity tohoto blesku.
• Nachází-li se objekt při použití blesku příliš blízko, světlo může být blokováno,
Zpět
Nastav
Zrušit
a proto výsledný snímek bude tmavý. Zajistěte, aby se objekt nacházel v
doporučené vzdálenosti; ta se může lišit podle typu objektivu.
• Je-li nasazena sluneční clona objektivu, může stínit světlo blesku. Při použití
blesku sejměte clonu.
Blesk : Vyrovnávací
103
Funkce snímání >
Blesk
Nastavení blesku
Po upevnění externího blesku na fotoaparát nastavte režim blesku,
hodnotu expozice, jas blesku nebo vícenásobný záblesk. Můžete
také nastavit bezdrátovou synchronizaci ovládání vestavěného nebo
externího blesku. Nastavení blesku jsou podporována pouze je-li připojen
kompatibilní volitelný externí blesk (SEF-580A).
Možnost
Popis
• A-TTL: V režimu A-TTL (pokročilý blesk průchozí
Režim blesku
Nastavení externího blesku
Chcete-li nastavit
externí blesk,
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Nastavení externího blesku ĺ možnost.
objektivem) fotoaparát měří světlo odražené
předmětem skrz objektiv. Následně vypočítá
optimální expozici na základě hodnoty expozice a
expoziční doby.
• Manuální blesk: Blesk vydá maximální záblesk nebo
lze intenzitu blesku nastavit ručně.
• Vícenásobný blesk: Po stisknutí tlačítka [Spoušť]
se blesk několikrát aktivuje na základě nastaveného
počtu.
Blesk EV
Nastavte expozici blesku, pokud je blesk v režimu A-TTL.
Jas blesku
Nastavte jas blesku, pokud je blesk v režimu Manuální
blesk.
Nastavení
vícenásobného
blesku
Nastavte počet, jas nebo frekvenci blesku, pokud je
blesk v režimu Vícenásobný blesk.
Pokud je možná výměna dat mezi fotoaparátem a bleskem, je možné upravit
nastavení externího blesku na fotoaparátu, nebo na blesku a bude použito
poslední aktivní nastavení.
104
Funkce snímání >
Blesk
Nastavení bezdrátové synchronizace vestavěného nebo
externího blesku
Bezdrátovou synchronizaci nastavte pro ovládání vestavěných a externích
blesků dálkově pomocí bezdrátových signálů. Systém dálkového ovládání
se skládá z hlavního blesku, který je upevněn na fotoaparátu a jedné nebo
více podřízených jednotek. Podřízený blesk je přiřazen jedné ze tří skupin:
A, B nebo C.
Chcete-li nastavit
bezdrátovou
synchronizaci,
* Výchozí
Možnost
Popis
Použít
bezdrátový
blesk
Nastavení používání bezdrátové synchronizace.
(Vypnout*, Zapnuto)
Kanál
Vyberte kanály pro bezdrátovou synchronizaci. K dispozici
jsou čtyři kanály pro ovládání různých dálkové systémy
zároveň. Řídicí a podřízené jednotky blesku, ve stejném
systému dálkového ovládání, musí být nastaveny na stejný
kanál. (Kan. 1, Kan. 2, Kan. 3, Kan. 4)
Režim
skupinového
blesku
Nastavení režimu blesku pro skupinu A, B nebo C. Změny
režimu blesku je nutné provádět na hlavním blesku.
Změny jsou poté aplikovány na závislé blesky skupiny
A, B nebo C. Závislé skupiny fungují jako vzdálený systém
s režimem blesku (TTL nebo ruční) podle nastavení na
hlavním blesku.
• A-TTL: Nastavte expozici blesku, pokud je blesk v režimu
A-TTL.
• Manuální blesk: Nastavte jas blesku, pokud je blesk
v režimu Manuální blesk.
• Vypnout: Blesk se nepoužívá.
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Vestavěný bezdrátový blesk nebo Externí bezdrátový blesk
ĺ možnost.
• Možnost Nastavení externího blesku nelze vybrat, když používáte funkci
externího bezdrátového blesku.
• Informace o používání funkce bezdrátové synchronizace s externím bleskem
naleznete v návodu k použití volitelného externího blesku (SEF-580A).
105
Funkce snímání
Měření
Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství světla.
Vícebodové
Fotoaparát měří množství světla ve scéně a podle zvoleného režimu
využívá měření k různým nastavením. Například, pokud objekt vypadá
tmavší než je jeho skutečná barva, fotoaparát přeexponuje záběr objektu.
Pokud naopak objekt vypadá světlejší než je jeho skutečná barva,
fotoaparát podexponuje záběr objektu.
Režim Vícebodové počítá množství světla ve více oblastech. Fotoaparát
nastavuje expozici průměrováním rozsahu jasů celé scény bez ohledu na
to, zda je osvětlení dostatečné. Vhodné pro běžné fotografování.
Jas a celková atmosféra snímku jsou rovněž ovlivněny způsobem měření
množství světla. Vyberte odpovídající nastavení pro podmínky snímání.
Nastavení
možností měření,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [N] ĺ možnost.
106
Funkce snímání >
Měření
Středově vyváženo
Bodové
Režim Středově vyváženo počítá širší oblast než režim Bodové. Vyvažuje
množství světla ve středu části snímku (60–80 %), poté ve zbytku snímku
(20–40 %). Režim se doporučuje pro situace, kdy je malý rozdíl mezi jasem
objektu a pozadím nebo je plocha objektu velká ve srovnání se zbytkem
kompozice snímku.
Režim Bodové počítá množství světla ve středu obrazu. Při pořizování
snímku v ostrém protisvětle nastaví fotoaparát expozici podle zvoleného
bodu na objektu a vyfotografuje jej správně. Pokud např. zvolíte režim
Vícebodové v protisvětle, fotoaparát vyhodnotí celkové světlo jako
dostatečné a snímek objektu bude tmavý. Režim Bodové zabrání takové
situaci a počítá množství světla ve stanovené oblasti.
Objekt je světlý na tmavém pozadí. Režim Bodové se doporučuje pro
případy, kdy se jas objektu a pozadí velmi silně odlišují.
107
Funkce snímání >
Měření
Měření hodnoty expozice oblasti ostření
Po zapnutí funkce fotoaparát automaticky nastaví optimální expozici
výpočtem jasu v oblasti ostření. Tato funkce je k dispozici pouze při výběru
možnosti Bodové měření nebo Vícebodové měření a Výběrové ostření.
Nastavení funkce,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Propojit AE s bodem ostření ĺ možnost.
108
Funkce snímání
Dynamický rozsah
Tato funkce automaticky opravuje ztráty jasných detailů, k nimž může dojít
vlivem změn jasů ve snímku.
* Výchozí
Ikona
Popis
Vypnout*: Dynamický rozsah se nepoužívá.
Pro nastavení možnosti
Dynamický rozsah,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Dynamický rozsah ĺ možnost.
Inteligentní rozsah+: Oprava ztráty podrobností jasu.
Nelze nastavit citlivost ISO 100.
HDR: Zachycení 2 fotografií s různými expozicemi a pak jejich
kombinace pro automatické vytvoření jednoho snímku.
• Možnost ISO nelze nastavit na vyšší hodnotu než ISO 3200.
• Možnosti dynamického rozsahu nelze nastavit zároveň
s možnostmi průvodce snímky.
Bez efektu Dynamický rozsah
S efektem Dynamický rozsah
109
Funkce snímání
Inteligentní filtr
Inteligentní filtr umožňuje použít na fotografie speciální efekty. Můžete
vybrat různé možnosti filtrů k vytvoření speciálních efektů, kterých lze
s normálním objektivem dosáhnout jen stěží.
Nastavení možností
Inteligentní filtr:
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Inteligentní filtr ĺ možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnout*
Žádný efekt
Vinětace
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a
silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Miniatura
Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se objekt
zobrazí v miniatuře.
Barevná tužka
Použije efekt malby Barevná tužka.
Malba vodovými
barvami
Použije efekt barev Malba vodovými barvami.
Vymývaná malba
Použít efekt vymývání.
Olejomalba
Použije efekt olejové kresby.
Inkoustová malba
Použije efekt inkoustové kresby.
Akrylová malba
Použije efekt akrylové malby.
* Výchozí
Možnost
Popis
Negativní
Umožňuje použití efektu negativního filmu.
Červená
Odstraní sytost všech barev kromě červené.
Zelená
Odstraní sytost všech barev kromě zelené.
Modrá
Odstraní sytost všech barev kromě modré.
Žlutá
Odstraní sytost všech barev kromě žluté.
Možnosti Inteligentní filtr nelze nastavit zároveň s možnostmi Průvodce snímky.
110
Funkce snímání
Expoziční kompenzace
Fotoaparát automaticky nastavuje expozici měřením úrovně světla
z kompozice a z polohy objektu. Pokud se expozice nastavená
fotoaparátem liší od očekávané, můžete ručně upravit expoziční hodnotu.
Expoziční hodnota je nastavitelná v ±3 krocích. Fotoaparát zobrazuje
červeně varování pro každý krok mimo rozsah ±3.
Chcete-li nastavit hodnotu expozice, přidržte tlačítko [W] a zároveň
otočte ovládací otočný volič. Hodnotu expozice můžete také upravit
stisknutím tlačítka [f] a pak výběrem možnosti EV.
Hodnotu expozice můžete kontrolovat podle polohy ukazatele úrovně
expozice.
Expoziční varování
Originál
Zobrazení průvodce přeexpozicí
Před pořízením fotografie si v režimu snímání prohlédněte přeexponované
oblasti. Je-li tato funkce zapnutá, přeexponované oblasti na fotografii
blikají.
Ukazatel standardní expozice
Ukazatel úrovně
expozice
Snížená expozice
(tmavší)
+2
-2
Zvýšená expozice
(jasnější)
Pro zobrazení
průvodce
přeexpozicí,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Průvodce přeexpozicí ĺ možnost.
111
Funkce snímání
Expoziční paměť/paměť ostření
Pokud nemůžete dosáhnout požadované expozice kvůli silnému kontrastu
jasu nebo pokud chcete pořídit fotografii, ne které se objekt nachází mimo
oblast automatického ostření, můžete zaostření nebo expozici uzamknout
a poté pořídit fotografii.
Po uzamknutí expozice nebo zaostření namiřte objektiv na požadovaný
objekt a stiskněte tlačítko [Spoušť].
Expozici nebo zaostření uzamknete úpravou kompozice fotografie, na níž
si přejete zaostřit nebo vypočítat expozici, a poté stiskněte tlačítko [a].
Funkci přiřazenou tlačítku (zámek zaostření, zámek expozice nebo obě) můžete
změnit. Funkce provedená namáčknutím tlačítka pressing [Spoušť] se liší v
souladu s funkcí přiřazenou tlačítku [a]. (str. 168)
112
Funkce snímání
Oddělení expozice/ostření
Oddělí oblast expozice a oblast ostření nebo je znovu sloučí. Tato funkce je
dostupná pouze po nastavení dotykového AF na hodnotu Dotykový AF.
1
2
do expoziční oblasti.
• Oblast ostření a oblast expozice budou odděleny.
• Klepnutím a podržením těchto oblastí zamknete nastavení ostření
Na obrazovce klepněte na oblast a zaostřete ji.
nebo expozice.
• V pravém horním rohu rámečku ostření se objeví ikona oddělení
expozice
Přetáhněte
• Oblasti ostření a expozice znovu sloučíte, pokud je přetáhnete na
.
sebe.
Expozice
Ostření
3
Stisknutím tlačítka [Spoušť] pořídíte fotografii.
• Zaostřete oblast a expoziční oblast se vrátí do polohy před
snímáním.
Pokud stiskněte tlačítko [a], když je jeho funkce nastavena na hodnotu
Zapnout AEL, expozice zůstane uzamknuta a oblast expozice se po snímání
nezmění.
113
Funkce snímání
Funkce videa
Dále jsou popsány funkce dostupné pro video.
Kvalita videa
Nastavení kvality videa.
Rozlišení videa
Nastavení možností
kvality videa,
Nastavení rozlišení videa.
Nastavení možností
rozlišení videa,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ g ĺ
Rozlišení videa ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
*
Velikost
Doporučeno pro
1920X1080 (60 sn./s) (16:9)
Prohlížení na Full HDTV.
(Videa zaznamenaná s tímto
nastavením nemusí být možno
přehrát na některých HDTV
nebo chytrých telefonech
nepodporujících rychlost
60 sn./s.)
1920X1080 (30 sn./s) (16:9)
Prohlížení na Full HDTV.
1920X1080 (15 sn./s) (16:9)
Prohlížení na Full HDTV.
(Dostupné pouze s některými
možnostmi inteligentního filtru.)
1920X810 (24 sn./s) (Přibl. 2,35:1)
Prohlížení na Full HDTV.
1280X720 (60 sn./s) (16:9)
Prohlížení na HDTV.
1280X720 (30 sn./s) (16:9)
Prohlížení na HDTV.
640X480 (30 sn./s) (4:3)
Prohlížení na TV.
320X240 (30 sn./s) (4:3)
Uvedeno na webové stránce
s použitím bezdrátové sítě
(maximálně 30 sekund).
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ g ĺ
Kvalita videa ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
Přípona
Popis
MP4 (H.264)
Normální: Nahrává video v normální kvalitě.
MP4 (H.264)
HQ*: Nahrává video ve vysoké kvalitě.
114
Funkce snímání >
Funkce videa
Vícenásobný pohyb
DIS (funkce proti otřesům)
Nastavte rychlost přehrávání videa.
Nastavte funkci digitální stabilizace obrazu.
Nastavení
možností rychlosti
přehrávání,
* Výchozí
Ikona
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺg ĺ
DIS (funkce proti otřesům) ĺ možnost.
Pro nastavení
funkce DIS,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺg ĺ
Vícenásobný pohyb ĺ možnost.
Popis
x0.25: Nahrajte video k zobrazení při 1/4 běžné rychlosti během
přehrávaní. (Dostupné pouze v rozlišení 640x480 nebo 320x240)
x0.5: Nahrajte video k zobrazení při 1/2 běžné rychlosti během
přehrávaní. (Dostupné pouze v rozlišení 1920x1080 (30 sn./s),
1280x720 (30 sn./s), 640x480 nebo 320x240)
x1*: Nahrajte video k zobrazení při běžné rychlosti během
přehrávaní.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnuto*
Funkce DIS se nepoužívá.
Zapnout
Použijte funkci DIS.
• Pokud zaznamenáte video pomocí funkce DIS, bude uloženo s menším úhlem
než je úhel objektivu.
• Pokud je připojen objektiv typu rybí oko, není funkce DIS podporována.
x5: Nahrajte video k zobrazení při 5X běžné rychlosti během
přehrávaní.
x10: Nahrajte video k zobrazení při 10X běžné rychlosti během
přehrávaní.
x20: Nahrajte video k zobrazení při 20X běžné rychlosti během
přehrávaní.
• Pokud vyberete jinou možnost než x1, nebude funkce záznamu zvuku a
funkce opravy zkreslení podporována.
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
115
Funkce snímání >
Funkce videa
Zatmívání
Zvuk
Můžete rozetmít a setmít scénu pomocí funkce fotoaparátu a nemusíte
to dělat později v PC. Pro postupné zatmívání na začátku scény nastavte
možnost zatmívání. Pro postupné rozetmívání scény nastavte možnost
rozetmívání. Správným použitím funkce přidáte dramatický efekt do videa.
V některých případech je video bez zvuku zajímavější než se zvukem.
Vypnutím zvuku zaznamenáte němé video.
Nastavení možností
Zatmívání,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ g ĺ Zvuk
ĺ možnost .
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ g ĺ
Zatmívání ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
Nastavení
možností zvuku,
Popis
Vypnout*: Funkce Zatmívání se nepoužívá.
Zesvětlení: Scéna se postupně vynoří z černé.
Ztmavení: Scéna se postupně ponoří do černé.
Zesvětlení a ztmavení: Funkce se použije na začátku a konci scény.
Pokud použijete funkci zatmívání, může ukládání souboru trvat déle.
Větrný filtr
Když zaznamenáte videa v hlučných prostředích, může dojít k uložení
nechtěných zvuků na video. Zvláště hluk silného větru uložený na video
vás bude rušit od užívání videí. K odstranění některého hluku na pozadí
navíc k hluku větru použijte funkci Větrný filtr.
Postup snížení
hluku větru,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ g ĺ
Větrný filtr ĺ možnost.
116
Funkce snímání >
Funkce videa
Úroveň hlasitosti mikrofonu
Nastavení hlasitosti mikrofonu pro podmínky snímání.
Pro nastavení
hlasitosti
mikrofonu,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ g ĺ
Úroveň hlasitosti mikrofonu ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
A
Automatický*: Automatické nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu.
M
Ruční: Ruční nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu.
117
Kapitola 3
Přehrávání/Úpravy
Naučte se přehrávat a upravovat snímky a video.
Postup úpravy snímků v počítači naleznete v kapitole 6.
Přehrávání/Úpravy
Vyhledávání a správa souborů
Zjistěte jak prohlížet fotografie a miniatury videa a jak chránit nebo
odstraňovat soubory.
Pokud nějakou dobu neprovedete žádnou činnost, informace a ikony na
obrazovce zmizí. Při dalším stisknutí ovládacího prvku fotoaparátu se znovu
objeví.
Zobrazení náhledů snímků
Pro vyhledání snímků a videí přepněte do zobrazení náhledů. Náhledy
zobrazují snímky současně, což umožňuje snadno vyhledávat položky,
které požadujete. Soubory můžete také klasifikovat a zobrazovat podle
kategorie, například data nebo typu souboru.
Vše
Zobrazení snímků
1
Stiskněte tlačítko [y].
• Zobrazí se naposledy přehrávaný nebo pořízený soubor.
Posunutím ovládacího otočného voliče doleva vyberete
režim zobrazení miniatur.
(Posunováním ovládacího otočného voliče doprava se vrátíte
do předchozího režimu.)
2
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím [C/F] se
pohybujte v souborech.
• Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přejít na
další soubor.
Soubory zachycené jinými fotoaparáty nemusí být možné upravovat nebo
přehrávat z důvodu nepodporovaných rozměrů nebo kodeků. K úpravě a
přehrávání těchto souborů použijte počítač nebo jiné zařízení.
119
Přehrávání/Úpravy >
Vyhledávání a správa souborů
Zobrazení souborů podle kategorií
1
V zobrazení miniatur stiskněte kategorii [m] ĺ z ĺ
Filtrování ĺ kategorie.
• Můžete také klepnout na aktuální název kategorie a otevřít seznam
možností.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vše*
Zobrazit soubory normálně.
Datum
Zobrazení souborů podle data pořízení.
Typ
Zobrazení souborů podle typu.
2
Vyberte seznam, který chcete otevřít.
3
Vyberte soubor, který chcete zobrazit.
4
Klepnutím na možnost
se vraťte do předchozího zobrazení.
120
Přehrávání/Úpravy >
Vyhledávání a správa souborů
Prohlížení souborů jako složky
3
Sekvenční a sériové snímky se zobrazí jako složka. Výběrem složky
přehrajete všechny fotografie automaticky. Vymazáním složky se odstraní
všechny fotografie ve složce.
1
V režimu přehrávání otočte navigační tlačítko nebo se
stisknutím tlačítka [C/F] přesuňte do požadované složky.
• Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přesunout
ho do požadované složky.
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím [C/F] se
přesuňte na jiný soubor.
• Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přejít na
další soubor.
4
Posunováním ovládacího otočného voliče doleva nebo
stisknutím tlačítka [o] se vrátíte do režimu přehrávání.
• Můžete také klepnout na položku
a vrátit se do režimu
přehrávání.
• Fotoaparát automaticky přehraje fotografie ve složce.
2
Posunutím ovládacího otočného voliče doprava otevřete
složku.
• Chcete-li otevřít složku, můžete také klepnout na složku na
obrazovce, nebo zmáčknout [o].
121
Přehrávání/Úpravy >
Vyhledávání a správa souborů
Zamknout/odemknout všechny soubory
Ochrana souborů
Ochrana souborů před náhodným vymazáním.
Zamkne nebo odemkne všechny soubory.
1
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m] ĺ z ĺ
Chránit ĺ Hromadná ochrana.
1
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m] ĺ z ĺ
Chránit ĺ Chránit vše.
2
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím tlačítka
[C/F] vyberte soubor, poté stiskněte tlačítko [o].
2
Vyberte možnost.
3
Stiskněte tlačítko [f].
• Chráněný soubor nelze odstranit nebo otáčet.
• Soubor lze v režimu Přehrávání přímo ochránit tak, že jej vyberete a poté
Možnost
Popis
Zablokovat
Zamknout všechny soubory.
Odblokovat
Odemknout všechny soubory.
Zrušit
Návrat do předchozí nabídky.
stisknete tlačítko [ ]. Chcete-li ochranu souboru zrušit, znovu stiskněte
tlačítko [ ].
• U fotografií uložených jako adresář lze ochranu všech souborů nastavit
stiskem tlačítka [ ], je-li adresář vybrán.
122
Přehrávání/Úpravy >
Vyhledávání a správa souborů
Mazání souborů
3
Stiskněte tlačítko [n].
Mazáním souborů v režimu Přehrávání můžete uvolnit paměťovou kartu.
Chráněné soubory nelze smazat.
4
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
Mazání všech souborů
Mazání jednoho souboru
Můžete zvolit jeden soubor a smazat jej.
1
V režimu Přehrávání vyberte soubor a stiskněte tlačítko [n].
2
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
Můžete smazat všechny soubory z paměťové karty najednou.
1
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m].
2
Vyberte volbu z ĺ Vymazat ĺ Vymazat vše.
3
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
Mazání více souborů
Můžete zvolit více souborů a smazat je najednou.
1
V režimu přehrávání stiskněte volbu, [m] ĺ z ĺ
Vymazat ĺ Hromadné odstr..
• Alternativně v zobrazení miniatur stiskněte tlačítko [n], a pak
vyberte soubory, které chcete odstranit.
2
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím [C/F]
vyberte soubory, které chcete vymazat, poté stiskněte [o].
• Dalším stiskem [o] volbu zrušíte.
123
Přehrávání/Úpravy
Zobrazení snímků
Zvětšení snímku
Spuštění prezentace
Můžete zvětšovat snímky při zobrazení v režimu Přehrávání. Můžete rovněž
použít funkci Ořez k vybrání části snímku na obrazovce a uložit ji jako
samostatný soubor.
Můžete zobrazit snímky jako prezentaci, použít na ni různé efekty a
přehrávat hudbu na pozadí.
Celý snímek
Ořezání
Zvětšení (maximální zvětšení se
může měnit podle rozlišení.)
Zvětšená oblast
1
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m].
2
Vyberte možnost z ĺ Možnosti prezentace.
3
Vyberte možnost efektu prezentace.
• Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 4.
* Výchozí
Možnost
Posunutím ovládacího otočného voliče doprava fotografii
zvětšíte.
(Posunutím ovládacího otočného voliče doleva fotografii
zmenšíte.)
Popis
Režim
přehrávání
Nastavte, zda chcete opakovat prezentaci.
(Přehrát jednou*, Opakovat)
Interval
Nastavení intervalu mezi snímky. (1 s*, 3 s, 5 s, 10 s)
Proveďte
Hudba
Nastavení hudby na pozadí.
Pohyb zvětšené oblasti
Stiskněte [D/I/C/F].
Efekt
Ořezání zvětšeného snímku
Stiskněte tlačítko [f].
(uloží se jako nový soubor)
• Nastavení efektu změny scény mezi fotografiemi.
• Chcete-li zrušit efekty, vyberte možnost Vypnout.
Návrat do původního snímku
Stiskněte tlačítko [o].
Význam
• Chcete-li zmenšit nebo zvětšit fotografii, můžete také přitáhnout prsty nebo
je oddálit od sebe na obrazovce. Můžete také na oblast dvakrát klepnout a
rychle ji zvětšit.
• Mezi soubory se můžete přesouvat otáčením navigačního tlačítka i při
zvětšeném snímku.
124
Přehrávání/Úpravy >
Zobrazení snímků
4
Stiskněte tlačítko [m].
Zobrazení intervalového snímání
5
Vyberte možnost Spustit prezentaci.
Prohlížení fotografií, které byly zachyceny pomocí funkce Interval
zachycení.
6
Prohlížení prezentace.
• Stiskem tlačítka [o] prezentaci pozastavte.
• Stiskem tlačítka [o] znovu spusťte prohlížení.
Chcete-li zobrazit
intervalové
snímání,
V režimu přehrávání stiskněte tlačítko [m] ĺ z ĺ
Přehrát snímky intervalu.
• Stisknutím tlačítka [m] zastavte prezentaci a vraťte se do
režimu přehrávání.
• Stisknutím tlačítka [D/I] upravte hlasitost.
Zobrazení průvodce přeexpozicí
Nastavte, aby přeexponované oblasti fotografie blikaly.
Pro zobrazení
průvodce
přeexpozicí,
Automatické otočení
Při zapnutém Automatické otočení fotoaparát automaticky otáčí snímky
pořízené svisle tak, aby správně vyplnily vodorovně orientovaný displej.
Volba možností
automatického
otočení,
V režimu přehrávání stiskněte tlačítko [m] ĺ z ĺ
Automatické otočení ĺ možnost.
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ z ĺ
Průvodce přeexpozicí ĺ možnost.
125
Přehrávání/Úpravy
Přehrávání videa
V režimu přehrávání můžete video přehrávat, zachytávat z něj snímky nebo
jej ořezávat a ukládat je jako další soubor.
Stop
Zachytit
Převíjení dozadu nebo dopředu
Chcete-li převíjet dozadu nebo dopředu ve video souboru během
přehrávání, použijte jednu z následujících metod.
• Klepněte na možnost
/ . Při každém klepnutí na ikonu změníte
rychlost převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.
• Stiskněte tlačítko [C/F]. Při každém stisknutí tlačítka změníte
rychlost převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.
• Posouvejte ovládacím otočným voličem doleva nebo doprava. Při
Ikona
Popis
/
Zobrazit předchozí soubor/převíjet zpět. (Při každém klepnutí na
ikonu během přehrávání videa změníte rychlost převíjení tímto
způsobem: 2X, 4X, 8X.)
/
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
/
Zobrazit další soubor/převíjet zpět. (Při každém klepnutí na
ikonu během přehrávání videa změníte rychlost převíjení tímto
způsobem: 2X, 4X, 8X.)
každém posunutí příkazového voliče změníte rychlost převíjení tímto
způsobem: 2X, 4X, 8X.
• Přetáhněte úchyty, které se zobrazí na liště průběhu nalevo nebo
napravo. Můžete změnit polohu přehrávání ve videu.
Nastavení hlasitosti nebo ztišení zvuku.
126
Přehrávání/Úpravy >
Přehrávání videa
Nastavení jasu videa
Nastavení hlasitosti videa
Nastavení jasu videa během přehrávání.
Nastavení hlasitosti videa během přehrávání.
Chcete-li nastavit
jas videa,
Dotkněte se levé poloviny displeje ĺ táhněte nahoru nebo
dolů.
Stop
Zachytit
Chcete-li nastavit
hlasitost videa,
Klepněte na pravou polovinu displeje ĺ táhněte nahoru nebo
dolů.
Stop
Zachytit
Můžete také klepnout na tlačítko
hlasitosti nahoru nebo dolů.
a přetáhnout jezdec na panelu ovládání
127
Přehrávání/Úpravy >
Přehrávání videa
Ořezání videa při přehrávání
1
V režimu Přehrávání přejděte na video a pak stiskněte položku
[m].
2
Vyberte položku Oříznout film.
3
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepnutím na možnost
přehrávání videa.
4
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na možnost
kde chcete zahájit ořezání.
5
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Počáteční bod.
6
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte no možnost
přehrávání videa.
a obnovte
7
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepnutím na možnost
kde chcete ořezání ukončit.
v bodě,
8
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Koncový bod.
9
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepnutím na možnost Ořez
ořízněte video.
spusťte
v místě,
• Video pořízené v 3D režimu nelze oříznout.
• Původní video by mělo být minimálně 10 sekund dlouhé.
• Fotoaparát uloží upravené video jako nový soubor a ponechá původní video
nedotčené.
Zachycení snímku během přehrávání
1
Během prohlížení videa stiskněte tlačítko [o] nebo klepnutím
na možnost v bodě, kde chcete zachytit snímek.
2
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Zachytit.
• Z videa pořízeného v 3D režimu nelze zachytávat snímky.
• Zachycený snímek má stejné rozlišení jako původní video.
• Zachycený snímek bude uložen jako nový soubor.
• Scénu, kterou chcete ořezat můžete upravit přetažením úchytů,
které se zobrazí na liště průběhu.
10 Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
128
Přehrávání/Úpravy
Úprava snímků
Upravené snímky se uloží jako nové soubory s odlišným názvem.
Fotografie zachycené v některých režimech nelze upravovat pomocí
funkce Úprava obrazu.
Postup úpravy
snímků,
V režimu Přehrávání přejděte na fotografii a pak klepněte na
položku [f] ĺ možnost.
• V režimu přehrávání můžete snímky upravit výběrem fotografie a pak
stisknutím tlačítka [m] ĺ z ĺ Úprava obrazu.
• Některé snímky nemusí být možné upravit pomocí funkce Úprava obrazu.
Ořezání snímku
1
Klepněte na možnost
2
Přetáhněte strany pole a upravte velikost oblasti.
3
Přetáhněte pole a upravte polohu oblasti.
4
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Hotovo.
5
Klepnutím na tlačítko
ĺ
.
V takovém případě použijte dodaný software pro editaci snímků.
• Fotoaparát uloží upravené snímky jako nové soubory.
• Po úpravě fotografií je fotoaparát automaticky převede do nižšího rozlišení.
soubor uložte.
Fotografie, které otočíte nebo manuálně změníte jejich velikost nebudou
automaticky převedeny do nižšího rozlišení.
• Fotografie nelze upravovat při prohlížení souborů jako složky. Otevřete složku
a vyberte fotografii, kterou chcete upravit.
129
Přehrávání/Úpravy >
Úprava snímků
Otáčení snímku
Změna velikost fotografií
1
Klepněte na možnost
2
Klepněte na možnost.
ĺ
Zrušit
Změní velikost fotografie a uloží ji jako nový soubor.
.
Hotovo
1
Klepněte na možnost
2
Klepněte na možnost.
ĺ
Zrušit
.
Hotovo
Otočit : Vpravo 90 stupňů
Změnit velikost : 10.1 M 3:2
3
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Hotovo.
4
Klepnutím na tlačítko
soubor uložte.
• Fotografii můžete také otočit v režimu přehrávání stisknutím tlačítka [m]
a pak výběrem položky z ĺ Otočit ĺ a požadovaná možnost.
• Fotoaparát přepíše původní soubor.
3
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Hotovo.
4
Klepnutím na tlačítko
soubor uložte.
Dostupné možnosti změny velikosti se liší v závislosti na původní velikosti
fotografie.
130
Přehrávání/Úpravy >
Úprava snímků
Úpravy fotografií
3 Posunutím ovládacího otočného voliče, otočením navigačních
Zachycené snímky můžete opravit nastavením jasu, kontrastu nebo barev.
1
Klepněte na možnost
4 Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Hotovo.
2 Klepněte na možnost úprav.
krok 4.
Ikona
• Možnost můžete také upravit přetažením posuvníku nebo
klepnutím na +/-.
.
• Pokud jste vybrali položku
tlačítek nebo stisknutím [C/F] upravíte možnost.
automatické nastavení, přeskočte na
5 Klepnutím na tlačítko
soubor uložte.
Popis
Originál (resetování do původního snímku)
Automatické úpravy
Jas
Kontrast
Sytost
Nastavení RGB
Teplota barev
Expozice
Odstín
131
Přehrávání/Úpravy >
Úprava snímků
Retuš tváře
1
Klepněte na možnost
2
Posunutím ovládacího otočného voliče, otočením navigačních
tlačítek nebo stisknutím [C/F] upravíte možnost.
ĺ
.
• Možnost můžete také upravit přetažením posuvníku nebo
klepnutím na +/-.
• Jak se číslo zvyšuje, tak se budou tóny tváře zesvětlovat a
vyhlazovat.
3
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Hotovo.
• Chcete-li zrušit opravu, klepněte na tlačítko
4
Klepnutím na tlačítko
.
soubor uložte.
132
Přehrávání/Úpravy >
Úprava snímků
Používání efektů inteligentních filtrů
Možnost
Na snímky můžete použít speciální efekty.
1
Klepněte na tlačítko
a pak klepněte na možnost.
Zrušit
Hotovo
Inteligentní filtr : Vinětace
Možnost
Popis
Původní
Žádný efekt
Vinětace
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký
kontrast a silný efekt vinětace Lomo
fotoaparátů.
Miniatura
Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se
objekt zobrazí v miniatuře.
Barevná tužka
Použije efekt malby Barevná tužka.
Malba vodovými
barvami
Použije efekt barev Malba vodovými barvami.
Vymývaná malba
Použít efekt vymývání.
Popis
Olejomalba
Použije efekt malby Olejomalba.
Akvarel
Použije efekt malby Akvarel.
Akrylová malba
Použije efekt akrylové malby.
Negativní
Umožňuje použití efektu negativního filmu.
Červená
Odstraní sytost všech barev kromě červené.
Zelená
Odstraní sytost všech barev kromě zelené.
Modrá
Odstraní sytost všech barev kromě modré.
Žlutá
Odstraní sytost všech barev kromě žluté.
2
Stiskněte tlačítko [f] nebo klepněte na možnost Hotovo.
3
Klepnutím na tlačítko
soubor uložte.
133
Kapitola 4
Bezdrátová síť
Zde se naučíte, jak se připojit k bezdrátové místní počítačové síti (WLAN) a využívat její funkce.
Bezdrátová síť
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Naučíte se postup připojení přes přístupový bod (AP), je-li v dosahu síť
WLAN. Můžete také konfigurovat síťová nastavení.
Ikona
Popis
Náhodný přístupový bod
Zabezpečený přístupový bod
Připojení k síti WLAN
1
2
3
Přístupový bod WPS
Úroveň signálu
Otočte volič režimů na možnost B.
Vyberte položku
,
,
,
, nebo
.
Řiďte se pokyny na obrazovce, dokud se nezobrazí obrazovka
Nastavení připojení Wi-Fi.
• V některých režimech stiskněte položku [f] a pak vyberte možnost
Nastavení připojení Wi-Fi.
• Fotoaparát automaticky vyhledá dostupná zařízení přístupových
bodů (AP).
4
Vyberte přístupový bod (AP).
Nastavení připojení Wi-Fi
Obnovit
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
• Volbou možnosti Obnovit obnovte přístupové body, ke kterým se
lze připojit.
• Výběrem možnosti Přidat bezdrátovou síť přidáte ručně
přístupový bod. Chcete-li ručně přidat přístupový bod, musí být
jeho název v angličtině.
Stisknutím tlačítka [F] nebo klepnutím na položku
otevřete možnosti nastavení sítě.
• Pokud vyberete zabezpečený přístupový bod, zobrazí se
vyskakovací okno. Zadáním vyžadovaného hesla se připojte k síti
WLAN. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání
textu“. (str. 139)
• Po zobrazení přihlašovací stránky nahlédněte do části „Používání
prohlížeče pro přihlášení“. (str. 137)
• Pokud vyberete nezabezpečený přístupový bod, fotoaparát se
připojí k síti WLAN.
• Pokud vyberete profil WPS podporovaný přístupovým bodem,
vyberte možnost ĺ Připojení pomocí kódu PIN funkce WPS
a pak zadejte kód PIN do přístupového bodu. Je také možné se
připojit k WPS profilu podporujícímu přístupový bod výběrem
možnosti ĺ Připojení pomocí tlačítka WPS na fotoaparátu a
poté výběrem tlačítka WPS na zařízení přístupového bodu.
• Stejný přístupový bod může být uveden dvakrát, s různými
frekvencemi, protože váš fotoaparát podporuje funkci
dvoupásmového příjmu.
• Pokud se zobrazí rozevírací zpráva o shromažďování dat, přečtěte si
ji a potvrďte ji.
135
Bezdrátová síť >
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Nastavení možností sítě
Ruční nastavení IP adresy
1
Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte
k přístupovým bodům a poté stiskněte tlačítko [F] nebo
klepněte na možnost .
1
Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte
k přístupovým bodům a poté stiskněte tlačítko [F] nebo
klepněte na možnost .
2
Vyberte všechny možnosti a zadejte požadované informace.
2
Vyberte možnost Nastavení adresy IP ĺ Ruční.
3
Vyberte všechny možnosti a zadejte požadované informace.
Možnost
Popis
Síťové heslo
Zadání síťového hesla.
Nastavení adresy IP
Automatické nebo manuální nastavení IP
adresy.
Možnost
Popis
IP
Zadání statické IP adresy.
Maska podsítě
Zadání masky podsítě.
Brána
Zadání brány (gateway).
DNS server
Zadání DNS adresy.
136
Bezdrátová síť >
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Používání prohlížeče pro přihlášení
• Některé položky nemusí být možné vybrat v závislosti na stránce, ke které jste
Při připojování k určitým přístupovým bodům, službám sdílení nebo cloud
serverů můžete zadat vaše přihlašovací údaje prostřednictvím prohlížeče
pro přihlášení.
• Prohlížeč pro přihlášení se nemusí po přihlášení na některé stránky zavřít
Ikona
Popis
připojení. Nejedná se o poruchu.
automaticky. V tom případě prohlížeč pro přihlášení zavřete stisknutím
tlačítka
a poté pokračujte požadovanou operací.
• Načítání přihlašovací stránky může trvat o něco déle, a to v závislosti na
velikosti stránky nebo rychlosti připojení. V tom případě vyčkejte, dokud se
nezobrazí okno pro zadávání přihlašovacích údajů.
Zavření prohlížeče pro přihlášení.
Přechod na předchozí stranu.
Přechod na další stranu.
Zastavení načítání stránky.
Opětovné načtení stránky.
137
Bezdrátová síť >
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Tipy pro připojení k síti
• Chcete-li používat funkce Wi-Fi, musíte vložit paměťovou kartu.
• Kvalita síťového připojení je určena přístupovým bodem.
• Čím delší je vzdálenost mezi fotoaparátem a přístupovým bodem, tím
déle připojení k síti potrvá.
• Pokud jiné zařízení v blízkosti vašeho fotoaparátu používá stejný signál
radiofrekvence, může dojít k selhání připojení.
• Pokud název přístupového bodu není v anglickém jazyce, fotoaparát
nebude moci zařízení vyhledat nebo se název může zobrazit chybně.
• Informace o nastavení sítě a heslo vám sdělí administrátor sítě nebo její
poskytovatel.
• Pokud síť WLAN vyžaduje ověření poskytovatele služeb, nemusí být
možné se k ní připojit. Abyste se připojili k síti WLAN, obraťte se na svého
poskytovatele sítě.
• V závislosti na typu kódování se počet čísel v hesle může lišit.
• Připojení sítě WLAN nemusí být možné ve všech prostředích.
• Fotoaparát může zobrazit tiskárny umožňující připojení k síti WLAN,
které jsou uvedeny v seznamu přístupových bodů. Nebude možné se
připojit k síti pomocí tiskárny.
• Pokud se nemůžete k síti WLAN připojit, zkuste jiný přístupový bod
z dostupného seznamu přístupových bodů.
• Po výběru bezplatné sítě WLAN nabízené některými poskytovateli sítě
se může zobrazit přihlašovací stránka. Zadáním vyžadovaného ID a
hesla se připojte k síti WLAN. Více informací o registraci nebo službě vám
poskytne poskytovatel sítě.
• Při zadávání osobních údajů pro připojení k přístupovému bodu buďte
opatrní. Do fotoaparátu nezadávejte jakékoli informace z platební
nebo kreditní karty. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli
problémy způsobené poskytnutím podobných informací.
• Dostupná připojení k síti se mohou v jednotlivých státech lišit.
• Funkce WLAN fotoaparátu musí být v souladu s místními zákony o
rozhlasovém vysílání. Souladu s ustanoveními docílíte, budete-li funkce
sítě WLAN využívat pouze v zemi, kde jste fotoaparát zakoupili.
• Postup při nastavení sítě se může lišit v závislosti na podmínkách sítě.
• Nepřistupujte do sítí, k nimž nemáte oprávnění.
• Před připojením k síti zkontrolujte, zda je baterie zcela nabita.
• Nemůžete nahrávat nebo odesílat soubory zachycené ve více režimech.
• Soubory, které přenášíte do dalšího zařízení nemusí být zařízením
podporovány. V takovém případě použijte k přehrávání souborů počítač.
• Fotoaparát nelze připojit k síti a televizoru současně.
• Připojení k síti může spustit nabíjení. Poplatky závisí na podmínkách
smlouvy.
138
Bezdrátová síť >
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Zadávání textu
Zde se dozvíte, jak zadávat text. Ikony v tabulce umožňují pohybovat
kurzorem, měnit velikost apod. Pro vstup klepněte na klávesu.
Ikona
Popis
Pohyb kurzoru.
Zastavte zadávání textu a vraťte se na předchozí stránku.
Změna velikosti.
Přepínání mezi režimem Symbol/Číslo a normálním režimem.
Změna jazyka vstupu.
Vložení mezery.
Uložení zobrazeného textu.
Vymazání posledního znaku.
• V některých režimech můžete používat pouze anglickou abecedu bez ohledu
na jazyk displeje.
• Počet znaků, který lze zadat, se liší v závislosti na situaci.
• Zobrazení obrazovky závisí na režimu vstupu.
• Klepnutím a podržením klávesy zadejte znak do pravého horního rohu
klávesy.
139
Bezdrátová síť
Používání funkce NFC (Tag & Go)
Chcete-li automaticky uložit fotografie do chytrého telefonu nebo použít
funkci použití chytrého telefonu jako vzdálené spouště, umístěte značku
NFC chytrého telefonu do blízkosti značky NFC fotoaparátu. V režimu
Přehrávání můžete také přenášet soubory do zařízení NFC.
• Tato funkce je podporována chytrými telefony s funkcí NFC se systémem
•
•
•
•
Android OS. Doporučujeme používat nejnovější verzi. Tato funkce není
k dispozici pro zařízení se systémem iOS.
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikace můžete stahovat ze služby
Samsung Apps nebo z obchodu Google Play Store. Aplikace Samsung SMART
CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v
roce 2013 nebo později.
Pro načtení značky NFC umístěte zařízení s aktivní funkcí NFC do blízkosti
značky NFC fotoaparátu na dobu více než 2 sekundy.
Velikost přenášených fotografií nastavíte stisknutím tlačítka [m] a poté
výběrem d ĺ MobileLink/Velikost obrázku NFC ĺ možnost.
Neupravujte značku NFC žádným způsobem.
Používání funkcí NFC v režimu přehrávání
(Photo Beam)
V režimu Přehrávání fotoaparát přenese aktuální soubor automaticky do
chytrého telefonu, když načtete značku ze zařízení s povolenou funkcí NFC.
• Chcete-li přenášet více souborů, vyberte soubory ze zobrazení miniatur
a pak načtěte značku ze zařízení s aktivní funkcí NFC.
Používání funkcí NFC v režimu Wi-Fi
Vyberte položku MobileLink nebo Remote Viewfinder z rozevíracího okna,
které se zobrazí načtením značky ze zařízení s povolenou funkcí NFC.
(str. 143, 147)
Používání funkcí NFC v režimu snímání
Spusťte funkci AutoShare nebo Remote Viewfinder načtením značky ze
zařízení s aktivní funkcí NFC. (str. 141, 147) Předvolba spuštění funkce Wi-Fi
načtením značky na zařízení s aktivní funkcí NFC. (str. 169)
140
Bezdrátová síť
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci
AutoShare prostřednictvím sítě WLAN. Při zachycení fotografie pomocí
fotoaparátu bude fotografie automaticky uložena do chytrého telefonu.
1
ĺ
.
• Můžete také stisknout tlačítko [m] ĺ b ĺ AutoShare ĺ
Zapnuto.
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
• Funkce AutoShare je podporována chytrými telefony nebo tablety
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí
tato funkce správně pracovat.
• Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
• Pokud tuto funkci nastavíte, bude nastavení zachováno i při změně režimu
snímání.
• Tato funkce nemusí být v některých režimech podporována nebo nemusí být
u některých možností snímání dostupná.
V režimu Snímání klepněte na
vyberte možnost Další.
2
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA
App.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci
Wi-Fi.
• Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 5.
3
Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k
fotoaparátu.
• Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu
současně.
141
Bezdrátová síť >
4
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu
Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k
fotoaparátu.
• Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se
automaticky.
• Na obrazovce fotoaparátu se zobrazí ikona stavu připojení (
5
).
Zachycení snímku.
• Zachycená fotografie se uloží do fotoaparátu a pak bude přenesena
do chytrého telefonu. Pokud není vložena paměťová karta nebo je
zaplněná paměť, bude zachycená fotografie přenesena do chytrého
telefonu bez uložení do fotoaparátu.
• Pokud jste zaznamenali video, bude uloženo pouze do fotoaparátu.
• Soubor snímku zachyceného během záznamu videa se do chytrého
telefonu neuloží.
• Je-li v chytrém telefonu aktivní funkce GPS, budou spolu se
zachycenou fotografií uloženy i údaje z GPS.
142
Bezdrátová síť
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci
MobileLink prostřednictvím sítě WLAN. Můžete jednoduše odesílat
fotografie nebo videa na chytrý telefon.
1
Na fotoaparátu otočte volič režimů na možnost B.
2
Ve fotoaparátu vyberte možnost
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
• Funkce MobileLink je podporována chytrými telefony nebo tablety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí
tato funkce správně pracovat.
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
Pro zařízení obsahující systém Android OS 2.3.3 – 2.3.7, stáhněte aplikaci
Samsung SMART CAMERA App ze stránky www.samsung.com.
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
Současně lze zobrazit až 1 000 souborů a odeslat až 1 000 souborů.
Když odešlete videa v rozlišení Full HD pomocí funkce MobileLink, nebudete
moci přehrávat soubory na některých zařízeních.
Pokud používáte tuto funkci na zařízení se systémem iOS, může dojít ke ztrátě
připojení k síti Wi-Fi.
Soubory RAW nelze odesílat.
Velikost přenášených fotografií nastavíte stisknutím tlačítka [m] a poté
výběrem d ĺ MobileLink/Velikost obrázku NFC ĺ možnost.
Můžete také klepnout na položku
ĺ MobileLink na obrazovce v režimu
Snímání.
Soubory je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka
[m] a pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) ĺ MobileLink nebo
výběrem položky
ĺ MobileLink.
Obrazovka se vypne, pokud na fotoaparátu neprovedete žádné akce po dobu
30 sekund.
.
vyberte možnost Další.
3
Ve fotoaparátu vyberte možnost odesílání.
• Pokud vyberete možnost Vyberte soubory z chytrého telefonu.,
budete moci používat chytrý telefon k prohlížení a sdílení souborů
uložených ve fotoaparátu. Obrazovka se vypne, pokud v chytrém
telefonu neprovedete žádné akce po dobu 30 sekund.
• Pokud vyberete možnost Vyberte soubory z fotoaparátu, budete
moci vybrat soubory, které chcete z fotoaparátu odeslat.
143
Bezdrátová síť >
4
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA
App.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci
Wi-Fi.
• Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 7.
5
7
V chytrém telefonu nebo fotoaparátu vyberte soubory, které
chcete přenést z fotoaparátu.
8
V chytrém telefonu klepněte na tlačítko kopírovat nebo ve
fotoaparátu vyberte možnost Odeslat.
• Fotoaparát odešle soubory do chytrého telefonu.
Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k
fotoaparátu.
• Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu
současně.
6
Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k
fotoaparátu.
• Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se
automaticky.
144
Bezdrátová síť
Odesílání fotografií nebo videí do více chytrých telefonů
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci Group
Share přes síť WLAN. Můžete jednoduše odesílat fotografie nebo videa do
více chytrých telefonů.
1
Na fotoaparátu otočte volič režimů na možnost B.
2
Ve fotoaparátu vyberte možnost
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
• Funkce Group Share je podporována chytrými telefony nebo tablety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí
tato funkce správně pracovat.
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
Pro zařízení obsahující systém Android OS 2.3.3 – 2.3.7, stáhněte aplikaci
Samsung SMART CAMERA App ze stránky www.samsung.com.
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
Přenos souborů do více chytrých telefonů může zabrat delší dobu, než přenos
souborů do jednoho zařízení.
Když odešlete videa v rozlišení Full HD pomocí funkce Group Share, nebudete
moci přehrávat soubory na některých zařízeních.
Pokud používáte tuto funkci na zařízení se systémem iOS, může dojít ke ztrátě
připojení k síti Wi-Fi.
Soubory RAW nelze odesílat.
Velikost přenášených fotografií nastavíte stisknutím tlačítka [m] a pak
výběrem položky d ĺ MobileLink/Velikost obrázku NFC ĺ možnost.
Soubory je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka
[m] a pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) ĺ Group Share nebo
výběrem položky
ĺ Group Share.
.
vyberte možnost Další.
3
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA
App.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci
Wi-Fi.
• Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 6.
145
Bezdrátová síť >
4
Odesílání fotografií nebo videí do více chytrých telefonů
Klepněte na položku Připojit vedle požadovaného chytrého
telefonu uvedeného ve fotoaparátu.
• Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se
automaticky.
• Můžete připojit až 4 chytré telefony.
5
Vyberte možnost Další.
6
Ve fotoaparátu vyberte soubory, které chcete přenést
z fotoaparátu.
7
Ve fotoaparátu vyberte možnost Odeslat.
• Fotoaparát odešle soubory do chytrého telefonu.
• Po připojení k více chytrým telefonům odešle fotoaparát soubory
do všech zařízení zároveň.
146
Bezdrátová síť
Použití chytrého telefonu jako dálkové spouště závěrky
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci Remote
Viewfinder přes síť WLAN. Pomocí funkce Remote Viewfinder použijte
chytrý telefon jako dálkovou spoušť závěrky. Pořízený snímek se zobrazí na
chytrém telefonu.
1
Na fotoaparátu otočte volič režimů na možnost B.
2
Ve fotoaparátu vyberte možnost
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
vyberte možnost Další.
• Funkce Remote Viewfinder je podporována chytrými telefony nebo tablety
•
•
•
•
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí
tato funkce správně pracovat.
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
Pro zařízení obsahující systém Android OS 2.3.3 – 2.3.7, stáhněte aplikaci
Samsung SMART CAMERA App ze stránky www.samsung.com.
Můžete také klepnout na položku
ĺ Remote Viewfinder na obrazovce v
režimu Snímání.
Tato funkce není k dispozici, pokud připojíte 3D objektiv ve 3D režimu.
.
3
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA
App.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci
Wi-Fi.
• Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon
poblíž značky NFC (str. 32) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 6.
4
Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k
fotoaparátu.
• Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu
současně.
147
Bezdrátová síť >
5
Použití chytrého telefonu jako dálkové spouště závěrky
Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k
fotoaparátu.
• Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se
automaticky.
6
7
V chytrém telefonu vyberte položku q a otevřete inteligentní
panel.
V chytrém telefonu nastavte možnosti snímání.
k dispozici.
• Tlačítko transfokátoru a tlačítko spouště nebudou při použití této
funkce na chytrém telefonu funkční.
• Některé možnosti snímání nejsou podporovány.
• Nastavené možnosti snímání zůstanou ve fotoaparátu i po ukončení
připojení k chytrému telefonu.
Klepnutím na položku
V chytrém telefonu klepnutím a podržením tlačítka
snímek zaostřete a pak ho zachyťte uvolněním tlačítka.
• Klepnutím na
zaznamenáte video a klepnutím na
záznam
zastavíte.
• Během používání této funkce nejsou některá tlačítka fotoaparátu
8
9
se vrátíte na obrazovku snímání.
• Je-li v chytrém telefonu aktivní funkce GPS, budou spolu se
zachycenou fotografií uloženy i údaje z GPS.
• Ostření je automaticky nastaveno na hodnotu Vícebodové ostření.
• Pokud používáte tuto funkci, ideální vzdálenost mezi fotoaparátem a chytrým
telefonem se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
• Aby se dala tato funkce použít, chytrý telefon se musí nacházet ve vzdálenosti
7 m od fotoaparátu.
• Po uvolnění tlačítka
v chytrém telefonu potrvá zachycení fotografie
nějakou dobu.
• Pokud je možnost ukládání souboru nastavena na hodnotu Smartphone +
Fotoaparát, budou do chytrého telefonu přeneseny pouze fotografie. (Videa
a soubory ve formátu RAW nebudou přeneseny.)
• Funkce Remote Viewfinder se deaktivuje, při:
- Příchozím hovoru nebo přijaté zprávě na chytrý telefon.
- Vypne se buď fotoaparát nebo chytrý telefon.
- Zařízení ztratí připojení k síti WLAN.
- Slabém nebo nestabilním Wi-Fi připojení.
- Nečinnosti po dobu přibližně 3 minut s aktivním připojením.
- Počet složek a souborů dosáhl maximálních hodnot.
148
Bezdrátová síť
Používání funkce Baby Monitor
Funkci Baby Monitor používejte k připojení fotoaparátu k chytrému
telefonu, na kterém je nainstalována aplikace Samsung Home Monitor a
sledování místa.
3
• Umístěte fotoaparát na bezpečné místo, kde na něj děti nebo
mazlíčci nedosáhnou.
• Funkce Baby Monitor je podporována chytrými telefony podporujícími
rozlišení WVGA (800 X 480) nebo vyšší se systémem Android nebo iOS.
(Některé modely nepodporují všechny funkce.) Před použitím této funkce
aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje
poslední verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně pracovat.
• Před použitím této funkce byste si měli do chytrého telefonu nainstalovat
aplikaci Samsung Home Monitor. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store.
• Tuto funkci používejte pouze uvnitř budov.
Ve fotoaparátu vyberte ze seznamu přístupový bod a pak
fotoaparát umístěte do vhodné polohy.
• Namiřte objektiv fotoaparátu na předmět.
• Doporučujeme připojit fotoaparát do zásuvky pomocí síťového
zdroje.
4
V chytrém telefonu vyberte přístupový bod, ke kterému je
fotoaparát připojen.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci
Wi-Fi.
1
2
Na fotoaparátu otočte volič režimů na možnost B.
Ve fotoaparátu vyberte možnost
5
V chytrém telefonu zapněte aplikaci Samsung Home Monitor.
.
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
vyberte možnost Další.
149
Bezdrátová síť >
6
Používání funkce Baby Monitor
Spusťte sledování živého video přenosu nebo zvuku.
• Sledujte živý přenos videa z fotoaparátu na vašem chytrém
v chytrém
telefonu. Během sledování videa stiskněte tlačítko
telefonu a zastavte přenos videa. Pokud fotoaparát detekuje hluk,
upozorní vás na něj alarm v chytrém telefonu.
• Během sledování živého video přenosu pomocí chytrého telefonu
nedojde k uložení videa ve fotoaparátu.
• Pokud je sledovaný prostor tmavý, klepněte na položku
a zapněte
pomocné světlo AF.
• Během sledování zvuku se alarm v chytrém telefonu aktivuje v případě,
že fotoaparát detekuje po krátkou dobu hluk o hlasitosti převyšující
nastavenou úroveň.
• Během sledování živého video přenosu se alarm v chytrém telefonu
neaktivuje, i když fotoaparát detekuje hluk.
Nastavení úrovně hluku pro aktivaci alarmu
Úroveň hluku můžete nastavit tak, že aktivuje alarm při používání funkce
sledování zvuku. Stisknutím tlačítka [D/I] nastavte úroveň hluku.
Úroveň hluku pro
aktivaci alarmu:
Pokud fotoaparát
detekuje hluk, který na
krátkou dobu překročí
nastavenou úroveň
hluku, dojde k aktivaci
alarmu.
Konec
Nastavení
připojení Wi-Fi
Tuto funkci nepoužívejte pro nelegální účely.
7
Klepněte na položku
Monitor.
a opusťte aplikaci Samsung Home
150
Bezdrátová síť
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání fotografií a videí
Snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem můžete bezdrátově
odesílat do počítače.
Instalace programu pro automatické
zálohování do počítače
1
2
Odesílání snímků a videí do počítače
1
Otočte volič režimů na možnost B.
2
Vyberte možnost
.
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
vyberte možnost Ano.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
Nainstalujte do počítače aplikaci i-Launcher. (str. 181)
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
Pomocí kabelu USB připojte fotoaparát k počítači.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
3
Když se zobrazí ikona programu Automatické zálohování,
klikněte na ni.
• Program Automatické zálohování je nainstalován na počítači.
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
3
Vyberte záložní počítač.
Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
4
Odpojte kabel USB.
Před instalací programu dbejte na to, aby byl počítač připojen k síti.
151
Bezdrátová síť >
4
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání fotografií a videí
Vyberte tlačítko OK.
• Chcete-li zrušit odesílání, vyberte možnost Zrušit.
• K zálohování nelze vybrat jednotlivé soubory. Tato funkce provede
zálohu pouze nových souborů na fotoaparátu.
• Průběh zálohy bude zobrazen na monitoru počítače.
• Po dokončení přenosu se fotoaparát asi za 30 sekund automaticky
vypne. Výběrem možnosti Zrušit se vraťte na předchozí obrazovku,
čímž zabráníte automatickému vypnutí fotoaparátu.
• Pokud si přejete, aby se počítač automaticky vypnul po dokončení
přenosu, vyberte Po vytvoření zálohy vypnout PC.
• Chcete-li změnit záložní počítač, vyberte položku Změnit počítač.
• Po připojení fotoaparátu k síti WLAN vyberte přístupový bod, který je připojen
k počítači.
• Fotoaparát vyhledá dostupné přístupové body i přesto, že jste se opět připojili
ke stejnému přístupovému bodu.
• Pokud fotoaparát vypnete nebo vyjmete baterii při odesílání souborů, přenos
souborů bude přerušen.
• Během používání této funkce je na fotoaparátu zakázáno ovládání spouště.
• Můžete najednou připojit pouze jeden fotoaparát k počítači, který může
odesílat soubory.
• Záloha může být na základě podmínek sítě zrušena.
• Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
• Před použitím této funkce je třeba vypnout bránu firewall systému Windows
a všechny ostatní brány firewall.
• Odeslat můžete až 1 000 posledních souborů.
• Název serveru je třeba v počítačovém softwaru zadat latinkou a nemůže
obsahovat více než 48 znaků.
• Pokud bylo najednou vytvořeno více typů souborů, budou do počítače
pomocí této funkce odeslány pouze soubory obrazu (JPG).
152
Bezdrátová síť
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Můžete změnit nastavení v e-mailové nabídce a odesílat fotografie uložené
na fotoaparátu e-mailem.
5
Vyberte položku Jméno, zadejte vaše jméno a pak klepněte na
položku .
Nastavení odesílatele
Jméno
Změna e-mailových nastavení
V e-mailové nabídce je možné měnit nastavení pro ukládání informací.
Je také možné nastavit heslo do e-mailu. Více informací o vkládání textu
naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 139)
Ukládání informací
1
Otočte volič režimů na možnost B.
2
Vyberte možnost
.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
E-mail
Uložit
Resetovat
6
Vyberte položku E-mail, napište e-mailovou adresu a pak
klepněte na položku .
7
Vyberte možnost Uložit a uložte změny.
• Chcete-li odstranit vaše údaje, vyberte možnost Resetovat.
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
3
Stiskněte tlačítko [f].
4
vyberte možnost Nastavení odesílatele.
153
Bezdrátová síť >
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Nastavení e-mailového hesla
6
Zadejte 4číselné heslo.
1
Otočte volič režimů na možnost B.
7
Zadejte heslo znovu.
2
Vyberte možnost
8
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.
.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
Pokud ztratíte heslo, budete ho moci resetovat výběrem možnosti Resetovat
na obrazovce nastavení hesla. Pokud resetujete údaje, budou odstraněny dříve
uložené údaje nastavení uživatele a e-mailová adresa.
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
3
Stiskněte tlačítko [f].
4
Vyberte možnost Nastavení hesla ĺ Zapnuto.
• Deaktivaci hesla provedete výběrem možnosti Vypnout.
5
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.
154
Bezdrátová síť >
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Změna e-mailového hesla
1
Otočte volič režimů na možnost B.
2
Vyberte možnost
.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
3
Stiskněte tlačítko [f].
4
Vyberte možnost Změna hesla.
5
Zadejte současné 4číselné heslo.
6
Zadejte nové 4číselné heslo.
7
Zadejte nové heslo znovu.
8
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Můžete odesílat fotografie nebo videa uložená na fotoaparátu e-mailem.
Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“.
(str. 139)
1
Otočte volič režimů na možnost B.
2
Vyberte možnost
3
Připojte se k síti WLAN. (str. 135)
4
Vyberte pole Odesílatel, zadejte e-mailovou adresu a pak
klepněte na položku .
.
• Pokud jste již dříve ukládali údaje, vloží se automaticky. (str. 153)
• Adresu ze seznamu předchozích odesilatelů použijete výběrem
ĺ adresy.
155
Bezdrátová síť >
5
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Vyberte pole Příjemce, napište e-mailovou adresu a pak
klepněte na položku .
• I když se zdá, že byla fotografie přenesena úspěšně, problémy s e-mailovým
• Chcete-li používat adresu ze seznamu předchozích příjemců,
vyberte ĺ adresu.
•
• Další příjemce přidáte výběrem možnosti
•
. Můžete zadat až
30 příjemců.
• Chcete-li odstranit adresu ze seznamu, vyberte možnost
.
•
6
Vyberte možnost Další.
•
7
Výběr souborů k odeslání.
•
• Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout 7 MB.
8
Vyberte možnost Další.
9
Vyberte pole Poznámka, napište komentář a pak klepněte na
položku .
účtem příjemce mohou způsobit, že fotografie bude odmítnuta nebo
označena jako nevyžádaná pošta.
Pokud není dostupná síť nebo pokud je nesprávně nastaven e-mailový účet,
nepodaří se vám e-mail odeslat.
E-mail nelze odeslat, pokud celková velikost souboru přesahuje 7 MB.
Maximální rozlišení fotografií, které lze odeslat, činí 2M. Maximální rozlišení
videí, které lze odeslat, činí . Pokud je rozlišení vybraného snímku vyšší než
2M, bude automaticky přeformátován, aby se rozlišení snížilo.
Pokud je odeslání zprávy blokováno zadáním přístupových údajů nebo
firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
E-mail je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka [m]
a pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) ĺ E-mail nebo výběrem položky
ĺ E-mail.
10 Vyberte možnost Odeslat.
• Fotoaparát odešle e-mail.
• Pokud se nepodaří odeslat e-mail, obdržíte zprávu s výzvou
k opětovnému odeslání.
156
Bezdrátová síť
Používání služeb sdílení fotografií nebo videí
Nahrajte fotografie nebo videa na služby pro sdílení souborů. Dostupné
služby pro sdílení souborů se zobrazí ve fotoaparátu. Pokud si přejete
nahrát soubory do služeb pro sdílení souborů, musíte službu ještě před
připojením fotoaparátu navštívit a zaregistrovat.
5
Zadávání ID a hesla pro přihlášení.
• Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“.
(str. 139)
• Pokud jste se připojili k některým službám sdílení souborů, obraťte
se na „Používání prohlížeče pro přihlášení“. (str. 137)
Přístup do služby pro sdílení souborů
1
Otočte volič režimů na možnost B.
2
Vyberte možnost
3
Připojte se k síti WLAN. (str. 135)
4
Vyberte zařízení ke sdílení.
.
• Výběr ID ze seznamu provedete výběrem možnosti
ĺ ID.
• Pokud jste se do služby pro sdílení souborů již přihlašovali,
přihlášení se provede automaticky.
Abyste mohli využívat tuto funkci, musíte mít ve službě sdílení souborů založený
účet.
• Pokud se zobrazí vyskakovací zpráva, který vás vyzve k vytvoření
účtu, vyberte tlačítko OK.
157
Bezdrátová síť >
Používání služeb sdílení fotografií nebo videí
Nahrání snímků či videa
• Složku nahrávání pro službu Facebook můžete nastavit stisknutím tlačítka
1
Otevřete službu sdílení souborů pomocí fotoaparátu.
•
2
Vyberte soubory, které chcete odeslat.
• Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout
10 MB. (U některých služeb sdílení souborů se může celková
velikost nebo počet souborů lišit.)
3
Vyberte možnost Nahrát.
• Fotoaparát nahraje fotografie nebo videa.
• Pokud při nahrávání dojde k chybě, zobrazí se zpráva s výzvou
k opětovnému nahrávání.
• U některých služeb sdílení souborů můžete zadávat komentáře
výběrem pole poznámka. Více informací o vkládání textu naleznete
v části „Zadávání textu“. (str. 139)
•
•
•
•
•
•
•
•
[f], a pak výběrem možnosti Nahrát složku (Facebook) na obrazovce
seznamu služeb sdílení souborů.
Soubory nelze nahrávat, pokud jsou větší, než maximální povolená velikost.
Maximální rozlišení fotografií, které lze nahrát, činí 2M. Maximální rozlišení
videí, které lze nahrát, činí . Pokud je rozlišení vybraného snímku vyšší než
2M, bude automaticky přeformátován, aby se rozlišení snížilo. (U některých
služeb sdílení se může lišit maximální rozlišení fotografií.)
Způsob nahrání fotografií a videí se liší podle zvolené služby sdílení souborů.
Pokud je přístup do služby sdílení souborů blokován zadáním přístupových
údajů nebo firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele
připojení.
Nahrané fotografie nebo videa mohou být automaticky označeny datem
pořízení snímku.
Rychlost připojení k internetu ovlivní rychlost přenosu snímků nebo dobu
načítání webových stránek.
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
Na služby sdílení souborů můžete také nahrávat fotografie nebo videa v
režimu Přehrávání stisknutím tlačítka [m] a pak výběrem položky Sdílet
(Wi-Fi) ĺ služba sdílení souborů nebo výběrem položky
ĺ služba sdílení
souborů.
Do některých služeb sdílení souborů nelze nahrávat videa.
Při nahrávání fotografií na službu pro sdílení souborů, může být velikost
snímku změněna na 2M nebo 1M podle pravidel dotyčné služby.
158
Bezdrátová síť
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů
Soubory můžete nahrávat z fotoaparátu do online úložiště Samsung
Link nebo do registrovaných zařízení nebo zobrazte soubory v zařízení
Samsung Link připojeném ke stejnému přístupovému bodu.
3
• Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“.
(str. 139)
• Výběr ID ze seznamu provedete výběrem možnosti
ĺ ID.
• Pokud jste se na webovou stránku již přihlašovali, přihlášení se
provede automaticky.
Nahrávání souborů do online úložiště nebo
registrovaných zařízení
1
Otočte volič režimů na možnost B.
2
Vyberte možnost
ĺWebové úložiště / zařízení.
Chcete-li používat tuto funkci, musíte vytvořit účet funkce Samsung Link
a účet s přidruženou službou online úložiště pomocí vašeho počítače. Po
vytvoření těchto účtů přidejte účet online úložiště do funkce Samsung Link.
4
zařízení, klepněte na tlačítko
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
.
• Zařízená, která momentálně nejsou připojena k síti se v seznamu
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
nezobrazí.
• Před použitím této funkce musíte navštívit webovou stránku
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
Samsung Link pomocí počítače a zaregistrovat si online úložiště
nebo zařízení.
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
[f], a pak vyberte možnost Velikost nahrávaného obrázku.
Vyberte službu online úložiště nebo registrované zařízení.
• Chcete-li obnovit seznam online úložišť nebo registrovaných
• Pokud se zobrazí zpráva průvodce, vyberte možnost OK.
• Chcete-li změnit velikost nahrávaných fotografií, stiskněte tlačítko
Zadejte ID a heslo a pak vyberte možnost Přihlášení ĺ OK.
5
Vyberte soubory, které chcete nahrát a pak vyberte možnost
Nahrát.
• Do online úložiště služby Samsung Link nelze nahrávat video soubory.
• Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
• Nahrát můžete až 20 souborů.
• Fotografie můžete také nahrávat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka
[m] a pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) ĺ Samsung Link nebo
výběrem položky
ĺ Samsung Link.
159
Bezdrátová síť >
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů
Prohlížení fotografií nebo videí v zařízeních,
která podporují funkci Samsung Link
1
Otočte volič režimů na možnost B.
2
Vyberte možnost
ĺBlízká zařízení.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
5
V zařízení Samsung Link vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit.
6
V zařízení Samsung Link procházejte sdílené fotografie nebo
videa.
• Více informací k vyhledání fotoaparátu a prohlížení snímků a videí
v zařízení Samsung Link naleznete v návodu k použití zařízení.
• V závislosti na typu zařízení Samsung Link nebo podmínek sítě
může být plynulé přehrávání videa problematické. Pro hladké
přehrávání použijte dvoupásmové zařízení přístupového bodu
pracující na frekvenci 5 GHz.
• Stisknutím tlačítka [f] a pak výběrem možnosti Ovládání
přístupu DLNA na obrazovce můžete nastavit povolení připojování
pouze vybraných nebo všech zařízení.
• Byl vytvořen seznam sdílených souborů. Počkejte, dokud ostatní
zařízení nenaleznou váš fotoaparát.
3
Připojte zařízení Samsung Link k síti a pak zapněte funkci
Samsung Link.
• Více informací naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.
4
Ve fotoaparátu povolte připojení zařízení Samsung Link
k fotoaparátu.
Přístupový bod
S Fotoaparát je připojen k televizoru, který podporuje funkci Samsung Link přes
síť WLAN.
160
Bezdrátová síť >
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů
• Můžete sdílet až 1 000 předchozích souborů.
• V zařízení Samsung Link můžete prohlížet pouze snímky nebo videa pořízená
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tímto fotoaparátem.
Rychlost bezdrátového připojení mezi fotoaparátem a zařízením Samsung
Link se může lišit v závislosti na specifikacích přístupového bodu.
Pokud je fotoaparát připojen k 2 zařízením Samsung Link, může být
přehrávání pomalejší.
Fotografie a videa budou sdíleny v původních velikostech.
Tuto funkci lze použít pouze se zařízeními, která podporují funkci Samsung
Link.
Sdílené snímky a videa nebudou uloženy v zařízení Samsung Link, je však
možné je uložit ve fotoaparátu v závislosti na specifikacích jednotlivých
zařízení.
Přenos fotografií a videí do zařízení Samsung Link může trvat nějakou dobu
v závislosti na podmínkách sítě, počtu souborů, které chcete sdílet, nebo na
velikosti souborů.
Pokud vypnete fotoaparát nestandardním způsobem v průběhu prohlížení
fotografií nebo videí v zařízení Samsung Link (např. vyjmutím baterie),
zařízení bude považovat fotoaparát stále za připojený.
Pořadí fotografií nebo videí na fotoaparátu se může lišit od pořadí v zařízení
Samsung Link.
Podle počtu sdílených snímků nebo videí může trvat načtení snímků a videí a
dokončení procesu úvodního nastavení delší dobu.
Pokud během prohlížení snímků v zařízení Samsung Link používáte neustále
dálkový ovladač zařízení nebo provádíte v zařízení další operace, které mohou
bránit tomuto zařízení ve správné funkci.
• Pokud ve fotoaparátu změníte pořadí snímků nebo je setřídíte během
•
•
•
•
•
prohlížení v zařízení Samsung Link, je nutné opakovat proces úvodního
nastavení, aby se seznam snímků v zařízení aktualizoval.
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
Pro připojení zařízení Samsung Link k přístupovému bodu doporučujeme
použít síťový kabel. Dojde tak k minimalizaci „Trhání“ videa, se kterým se
můžete setkat při streamování obsahu.
Chcete-li zobrazit soubory na zařízení Samsung Link pomocí funkce Blízká
zařízení, povolte na přístupovém bodě režim multicast.
Videa v rozlišení 1920X1080 (60 sn./s) lze přehrávat pouze na Full HD
televizorech se schopností přehrávání rychlostí 60 sn./s.
3D soubory můžete prohlížet pouze na 3D kompatibilních televizorech nebo
monitorech.
161
Kapitola 5
Nabídka nastavení fotoaparátu
Obsahuje uživatelská nastavení a nabídku všeobecných nastavení.
Můžete upravit nastavení tak, aby odpovídala Vašim potřebám.
Nabídka nastavení fotoaparátu
Uživatelská nastavení
Uživatelské prostředí můžete ovlivnit pomocí těchto nastavení.
Nastavte možnosti
uživatele:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ d ĺ možnost.
Autom. rozsah ISO
Můžete zvolit maximální citlivost ISO, při níž je zvolen každá krok EV při
volbě rozsahu ISO na hodnotu Automatický.
* Výchozí
Dostupné položky a jejich pořadí se může lišit v závislosti na podmínkách
snímání.
Možnost
Hodnota
1/3 kroku
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600,
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 krok
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Spravovat Vlastní režim
Nastavením, možností a jejich uložením vytvořte vlastní režimy snímání.
Otevřete uložené vlastní režimy nebo je odstraňte.
Redukce šumu
Pomocí Redukce šumu snížíte obrazový šum ve snímcích.
Přizpůsobení ISO
Krok ISO
Velikost nastavení citlivosti ISO můžete volit mezi 1/3 nebo 1 krokem.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vysoká redukce
šumu ISO
Tato funkce omezuje šum vznikající při použití vysoké
citlivosti ISO. (Vypnout, Hlasitě, Normální*, Potichu)
Dlouhodobá
redukce šumu
Tato funkce snižuje šum, pokud fotoaparát nastavíte na
dlouhou expozici. (Vypnout, Zapnuto*)
163
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Nastavení stupňování
DMF (přímé ruční ostření)
Můžete nastavit možnosti pro libovolné odstupňování.
Můžete ručně upravit ostření otočením kroužku ostření a po zaostření
namáčknutím tlačítka [Spoušť]. Tuto funkci nemusí podporovat všechny
objektivy.
* Výchozí
Možnost
Nastavení
stupňování AE
Popis
Nastavení intervalu expozice. Pro výběr možnosti
použijte ovládací otočný volič nebo navigační
tlačítka. Můžete také přetáhnout posuvník nebo
klepnout na šipky. (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV, -/+1.0 EV,
-/+1.3 EV, -/+1.7 EV, -/+2.0 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV,
-/+3.0 EV)
Nastavení
stupňování WB
Upravení rozsahu intervalu Vyvážení bílé
3 sekvenčních fotografií. Pro výběr možnosti
použijte ovládací otočný volič nebo navigační
tlačítka. Klepněte na šipky doleva/doprava a upravte
hodnoty žluté/modré nebo klepněte na šipky
nahoru/dolů a upravte hodnoty purpurové/zelené.
(AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2,
MG-/+1)
Např. AB-/+3 nastavuje hodnotu žluté o plus a mínus
tři kroky. MG-/+3 nastavuje hodnotu purpurové o
stejné hodnoty.
BKT set průvodce
Volba 3 nastavení Průvod. snímk., které fotoaparát
použije při pořizování 3 sekvenčních fotografií.
Nastavení
stupňování hloubky
Nastavte interval hloubky. Pro výběr možnosti
použijte ovládací otočný volič nebo navigační
tlačítka. Možnost vyberte přetažením posuvníku
nebo klepnutím na šipky. (-/+0.3, -/+0.7, -/+1.0*,
-/+1.3, -/+1.7, -/+2.0, -/+2.3, -/+2.7, -/+3.0)
Odezva DMF
Pokud používáte funkci DMF, nastavte Kroužek ostření. Pokud vyberete
možnost Hlasitě, postačí k úpravě ostření jen mírné otáčení kroužku.
Pokud vyberete možnost Potichu, bude k úpravě ostření potřeba delší
otáčení kroužku. Tato funkce je k dispozici pouze po připevnění objektivu
který ji podporuje. (Hlasitě, Středně*, Potichu)
164
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Barevný prostor
Možnost barevného prostoru umožňuje vybírat metody pro zastupování
barev. Elektronická zobrazovací zařízení, jako jsou fotoaparáty, monitory a
tiskárny, mají vlastní způsob správy barev, jež se nazývají barevné prostory.
Adobe RGB
* Výchozí
Možnost
Popis
sRGB*
sRGB (standardní RGB) představuje mezinárodní
specifikaci pro definování barevného prostoru
vytvořeného IEC (mezinárodní elektrotechnickou
komisí). Standard je obvyklý pro vytváření barev na
počítačových monitorech a je rovněž standardem
pro Exif. sRGB se doporučuje pro běžné snímky a pro
snímky, které se chystáte publikovat na Internetu.
Adobe RGB
Adobe RGB slouží k profesionálnímu tisku a má
větší rozsah barev než sRGB. Tento širší rozsah barev
usnadňuje úpravy snímků v počítači. Jednotlivé
programy jsou obecně kompatibilní s omezeným
počtem barevných prostorů.
sRGB
Je-li barevný prostor nastaven na hodnotu Adobe RGB, budou se snímky ukládat
ve formátu „_SAMXXXX.JPG“.
165
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Oprava deformace
Nastavení iFn
Je možné opravit zkreslení způsobené objektivem. Tuto funkci nemusí
podporovat všechny objektivy.
Je možné zvolit možnost, kterou lze upravit po stisknutí tlačítka
[i-Function] na objektivu i-Function.
Možnost
• iFn Standard: Upravte expoziční dobu, hodnotu
Ovládání dotykem
Režim
Nastavení umožňující dotykové ovládání v režimu snímání.
* Výchozí
Možnost
Popis
Popis
Vypnout
Nepoužívat dotykové ovládání v režimu snímání. (Dotykové
ovládání můžete použít v ostatních situacích.)
Zapnuto*
Používat dotykové ovládání v režimu snímání.
iFn Standard
clony a další možnosti objektivu stisknutím tlačítka
[i-Function].
• iFn Plus: Na objektivu i-Function stiskněte zároveň
tlačítko [i-Function] a tlačítko na fotoaparátu a přiřaďte
tomuto tlačítku funkci.
Vyberte možnosti, které lze nastavit po stisknutí tlačítka
[i-Function].
• Měření: Vyberte možnost, kterou lze nastavit po
iFn Plus
stisknutí tlačítka [i-Function] a zároveň tlačítka [N].
• EV: Vyberte možnost, kterou lze nastavit po stisknutí
tlačítka [i-Function] a zároveň tlačítka [W].
• AEL: Vyberte možnost, kterou lze nastavit po stisknutí
tlačítka [i-Function] a zároveň tlačítka [a].
166
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Uživatelské nastavení
Můžete zvětšit nebo zmenšit množství informací na displeji.
1
2
Č.
1
2
Popis
Ikony
V režimu Snímání nastavení ikon na zobrazení vpravo.
Datum a čas
Nastavení zobrazení data a času.
Histogram
Zapne nebo vypne zobrazení histogramu.
3
3
Co je histogram
Histogram je grafické znázornění rozložení jasů v obraze. Histogram
s maximy v levé části znamená tmavý snímek. Histogram s maximy
v pravé části znamená snímek příliš světlý. Výška zobrazených špiček
odpovídá barevnosti. Graf je tím vyšší, čím je více příslušné barvy
v obraze.
Nedostatečná expozice
Vyrovnaná expozice
Přehnaná expozice
167
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Přiřazení tlačítka
* Výchozí
Tlačítko
Můžete měnit funkci přiřazenou tlačítku Náhled, tlačítku Vlastní, tlačítku
AEL nebo tlačítku DIRECT LINK.
AEL
Nastavte funkci tlačítka AEL. Funkci zámku ostření
nebo aretace expozice přiřazenou tlačítku můžete
změnit. Funkce AEL a AFL ukládají hodnotu expozice
nebo oblasti ostření při pořízení snímku. Funkce
provedená namáčknutím tlačítka [Spoušť] se liší podle
funkce přiřazené tlačítku [a].
• AEL*: Provede funkci zablokování expoziční paměti.
(Namáčknutí tlačítka [Spoušť] spustí funkci zámku
automatického ostření.)
• Zapnout AEL: Bude pokračovat v provádění
zablokování autom. expozice po snímání. (Expozice
zůstane uzamknutá i po pořízení fotografie.)
• AFL: Spustí funkci zámku automatického ostření.
(Namáčknutí tlačítka [Spoušť] spustí funkci zámku
automatické expozice.)
• AEL + AFL: Spustí zároveň funkce automatické
expozice a zámku automatického ostření.
(Namáčknutí tlačítka [Spoušť] neprovede žádnou
akci.)
DIRECT LINK
Nastavte funkci tlačítka DIRECT LINK. (AutoShare,
MobileLink, Remote Viewfinder, Group Share,
Baby Monitor, Automatické zálohování, E-mail,
SNS a Cloud, Samsung Link)
* Výchozí
Tlačítko
Funkce
Náhled
Nastavte funkci tlačítka náhledu hloubky ostrosti.
• Optický náhled*: Provádí funkci náhledu hloubky
ostrosti při aktuální hodnotě clony. (str. 24)
• Vyvážení bílé dotykem (vyvážení bílé): Spouští
funkci vlastního vyvážení bílé.
• One Touch RAW +: Ukládá soubor do formátu
RAW+JPEG. Chcete-li soubor uložit do formátu JPEG,
znovu stiskněte toto tlačítko.
Vlastní
Nastavte funkci tlačítka Vlastní.
• Nastavení jednotky*: Vyberte režim snímání.
• Oblast AF: Vybere přímo možnost oblasti
automatického ostření.
• Resetovat: Resetuje některá nastavení.
Funkce
168
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Funkce NFC živě
Výběr displeje
V režimu Snímání zapněte funkci NFC u chytrého telefonu s povolenou
funkcí NFC a umístěte anténu chytrého telefonu NFC do blízkosti značky
NFC fotoaparátu a spusťte funkce AutoShare nebo Remote Viewfinder.
Tato funkce je podporována chytrými telefony s funkcí NFC se systémem
Android OS. Doporučujeme používat nejnovější verzi. Tato funkce není
k dispozici pro zařízení se systémem iOS.
Nastavení funkce displeje a hledáčku fotoaparátu.
* Výchozí
Možnost
Popis
Automatický*
Nastavení snímače přítomnosti na automatický výběr
displeje nebo hledáčku.
Pouze EVF
Nastavení použití hledáčku.
Hlavní displej
Nastavení použití displeje.
Velikost snímku funkce Mobile Link/NFC
Nastavení velikosti fotografie pro přenos do chytrého telefonu pomocí
funkce MobileLink nebo NFC.
* Výchozí
Možnost
Popis
Zmenšete
fotografii na 2 M
nebo menší
Pokud je velikost fotografie větší než 3M, bude
přenášena po zmenšení na 2M nebo méně.
Původní*
Fotografie budou přenášeny v původní velikosti.
• Funkce Wi-Fi, funkce prezentace a funkce Spravovat Vlastní režim, Úprava
obrazu nejsou dostupné, když používáte hledáček.
• Fotoaparát při zaznamenávání nebo přehrávání videí nevybere automaticky
displej nebo hledáček. Pokud se například díváte přes hledáček a začnete
nahrávat nebo přehrávat video, hlavní displej nebude při nahrávání či
přehrávání k dispozici.
Rozvržení
Volba průvodce, který vám pomůže s kompozicí scény.
(Vypnuto*, 4 X 4, 3 X 3, Kříž, Diagonála)
169
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Kontrolka AF
Nastavení rychlosti tlačítka objektivu
Zapnutím pomocné kontrolky AF na tmavých místech získáte lepší
automatické zaostření. Funkce Automatické ostření pracuje při špatném
osvětlení mnohem přesněji při použití pomocné kontrolky AF.
Nastaví rychlost transfokátoru pro tlačítka objektivu Power Zoom na
vysokou, střední nebo nízkou. Při vysoké rychlosti vydává transfokátor
větší hluk, který může být slyšitelný na videozáznamech. Tato funkce je
dostupná pouze po připojení objektivu Power Zoom.
Elektronická závěrka
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnout
Nastavte použití mechanické závěrky. Nejkratší expoziční
doba je omezena na hodnotu 1/6 000 s.
Zapnuto*
Umožňuje použít nejprve elektronickou závěrku a poté
mechanickou závěrku. Umožňuje nastavit vyšší expoziční
dobu od 1/6 000 do 1/8 000 s.
• Tato funkce je dostupná, pouze když objektiv Samsung připojíte pomocí
konzoly Samsung NX Mount.
• Používáte-li objektiv s velkým průměrem a krátkou expoziční dobu, může
být předmětem a podmínkami snímání ovlivněn efekt „bokeh“ (estetické
rozmazání mimo oblastí zaostření). Chcete-li, aby se efekt bokeh zobrazoval
správně, nastavte položku Elektronická závěrka na hodnotu Vypnout.
• Změníte-li nastavení Elektronická závěrka, bude upravena první lamela
závěrky, což se projeví slyšitelným zvukem. Jde o normální jev během
přípravy fotoaparátu na použití Elektronická závěrka.
• Tato funkce je nedostupná, pokud připojíte externí blesk (SEF-580A).
170
Nabídka nastavení fotoaparátu
Nastavení
Naučte se konfigurovat nastavení fotoaparátu.
* Výchozí
Položka
Chcete-li provést
nastavení možností
Nastavení,
V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte tlačítko
[m] ĺ q ĺ možnost.
* Výchozí
Položka
Popis
• Hlasitost systému: Nastavení hlasitosti zvuku nebo vypnutí
všech zvuků. (Vypnuto, Potichu, Středně*, Hlasitě)
Nastavení
displeje
I pokud je hlasitost systému vypnutá, dokáže fotoaparát
vydávat zvuk při přehrávání videa nebo prezentace.
Zvuk
Volba jasu displeje, nastavení automatického jasu, barev
displeje nebo stavoznaku.
• Jas: Jas displeje je možné nastavit ručně.
• Automatický jas: Zapne nebo vypne funkci
automatického jasu. (Vypnuto, Zapnuto*)
• Barva displeje: Barvu displeje je možné nastavit ručně.
• Horizontální kalibrace: Provede kalibraci snímače
hladiny. Pokud není stavoznak vyvážený, položte
fotoaparát na rovný povrch, potom se řiďte pokyny na
obrazovce.
• Možnost Horizontální kalibrace není v režimu
Přehrávání dostupná.
• Zvuk autofokusu: Nastavení zvuku, který fotoaparát
vydává, pokud namáčknete tlačítko spouště do polohy
zapnuto nebo vypnuto. (Vypnuto, Zapnuto*)
• Zvuk tlačítka: Nastavení zvuku, který fotoaparát
vydává, pokud stisknete tlačítka nebo zapnutí či vypnutí
dotykové obrazovky. (Vypnuto, Zapnuto*)
• Zvuk e-závěrky: Nastavení zvukového upozornění při
použití elektronické závěrky. (Vypnuto*, Zapnuto)
Popis
• V orientaci na výšku nelze kalibrovat snímač hladiny.
Automatické
vypínání
displeje
Nastavení doby do vypnutí displeje. Displej zhasne po
zvolené době nepoužití fotoaparátu. (Vypnuto, 30 s*,
1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
• Tento fotoaparát vydává zvuk pouze tehdy, když je
rychlost závěrky delší než 0,5 sekundy.
• Tato volba nemusí být v režimu Smart k dispozici.
Rychlý
náhled
Volby délky zobrazení náhledu – doba, po kterou fotoaparát
zobrazuje snímek po pořízení.
(Vypnuto, 1 s*, 3 s, 5 s, Podržet)
171
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
* Výchozí
Položka
Nastavení doby do vypnutí napájení. Fotoaparát se vypne
po zvolené době bez použití. (30 s, 1 min*, 3 min, 5 min,
10 min, 30 min)
Úsporný
režim
• Fotoaparát si pamatuje nastavenou dobu do vypnutí i
Nastavení data, času, formátu data, časového pásma a
vkládání data do snímku. (Časové pásmo, Nastavení data,
Nastavení času, Typ data, Typ času, Tisk data)
Datum a čas
po výměně baterie.
• Úsporný režim nepracuje při připojení fotoaparátu k
počítači nebo TV, přehrávání prezentace nebo videa.
Zobrazení
nápovědy
Video výstup
Volba typu obrazového výstupu podle země, v níž
připojujete fotoaparát k externímu video zařízení, jako je
monitor nebo HDTV.
• NTSC: USA, Kanada, Japonsko, Korea, Tchaj-wan,
Mexiko apod.
• PAL (podporuje pouze verze PAL B, D, G, H, nebo I):
Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Francie,
Německo, Anglie, Itálie, Kuwait, Malaysia, Nový Zéland,
Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko,
Norsko apod.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Po připojení fotoaparátu k HDTV s podporu Anynet+
(HDMI-CEC) můžete ovládat přehrávání fotoaparátu
dálkovým ovládání TV.
• Vypnuto Nemůžete ovládat funkce přehrávání
fotoaparátu z dálkového ovládání TV.
• Zapnuto*: Můžete ovládat funkce přehrávání fotoaparátu
z dálkového ovládání TV.
Chcete-li skrýt text nápovědy, stiskněte tlačítko [n].
Zobrazení
panelu
rychlého
ovládání
(zapnutí)
Nastaví zobrazení panelu oznámení během zapínání
fotoaparátu. (Vypnuto*, Zapnuto)
Language
Volba jazyka zobrazení na displeji.
• Datum se zobrazuje v pravém dolním rohu snímku.
• Při tisku snímku nemusejí všechny tiskárny vytisknout
datum správně.
• Průvodce nápovědou režimů: Nastavení zobrazení textu
nápovědy nad vybraným režimem při změně režimů
snímání. (Vypnuto, Zapnuto*)
• Průvodce nápovědou funkcí: Nastavení zobrazení
nápovědy k nabídkám a funkcím. (Vypnuto, Zapnuto*)
Popis
172
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Nastavení
* Výchozí
Položka
Výstup HDMI
Popis
* Výchozí
Položka
Po připojení fotoaparátu k HDTV kabelem HDMI můžete
měnit rozlišení obrazu.
• NTSC: Automatický*, 1080p, 720p, 480p,
576p (aktivuje se pouze pokud je vybrán režim PAL)
Nastavení způsobu číslování souborů a složek.
• Resetovat: Po použití funkce resetovat začínají čísla
souborů od 0001.
• Série*: Číslo nového souboru je vytvořeno v posloupnosti
předchozích čísel bez ohledu na to, zda byla vložena nová
nebo formátována karta nebo smazány všechny snímky.
Pokud připojený HDTV nepodporuje zvolené rozlišení,
fotoaparát automaticky přepne na nejbližší nižší hodnotu.
Výstup 3D
HDMI
Vyberte možnost pro přehrávání souborů na 3D TV.
• Formát Side by Side*: Zobrazí dva snímky vedle sebe.
• Formát Frame Packing: Zobrazí snímky pro levé a pravé
oko střídavě v rámečcích.
Číslo
souboru
Volba způsobu vytváření názvů souborů.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Datum:
Název
snímku
Popis
• Název první složky je 100PHOTO, pokud používáte
•
•
•
•
•
barevný prostor sRGB a Standardní pojmenování
souborů, název prvního souboru je SAM_0001.
Čísla souborů rostou po jedné od SAM_0001 do SAM_9999.
Čísla složek rostou po jedné od 100PHOTO do 999PHOTO.
Maximální počet souborů ve složce je 9 999.
Názvy souborů jsou přiřazovány podle specifikací DCF
(Design rule for Camera File system).
Pokud název souboru změníte (např. v počítači),
fotoaparát nebude schopen takový soubor přehrát.
- Soubory sRGB – MMDDXXXX.JPG. Například snímek
pořízený 1. ledna bude mít název 0101XXXX.jpg.
- Adobe RGB – MDDXXXX.JPG pro měsíce leden až září.
Měsíce říjen až prosinec jsou v názvu nahrazeny písmeny
A (říjen), B (listopad) a C (prosinec).
Např. snímek pořízený 3. února bude mít název 203XXXX.jpg.
Snímek pořízený 5. října bude mít název _A05XXXX.jpg.
Typ složky
Volba typu složky.
• Standard*: XXXPHOTO
• Datum: XXX_MMDD
173
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
* Výchozí
Položka
Umožňuje naformátovat paměťovou kartu. Formátování
odstraní všechny stávající soubory, včetně chráněných
souborů. (Ne*, Ano)
Formát
Při použití paměťové karty formátované v jiném přístroji,
čtečce paměťových karet nebo v PC se může objevit
chyba. Před použitím paměťové karty v tomto fotoaparátu
ji zformátujte.
Nastavte frekvenci, na které budete fotoaparát provozovat
jako přístupový bod pro funkce AutoShare, MobileLink,
Remote Viewfinder nebo Baby Monitor. (2,4 GHz*, 5 GHz)
Dvoupásmový
mobilní
přípojný bod
Zobrazí verzi firmwaru těla a objektivu, Mac adresu a
certifikační číslo sítě nebo aktualizaci firmwaru.
• Aktualizace softwaru: Aktualizuje firmware těla
fotoaparátu nebo objektivu. (Firmware tělesa fotoaparátu,
Firmware objektivu)
• Připojením fotoaparátu k počítači a spuštěním aplikace
Informace o
zařízení
i-Launcher můžete aktualizovat firmware. Další
podrobnosti naleznete na stránce 197.
• Aktualizaci firmwaru není možné spustit, pokud není
zcela nabita baterie. Před spuštěním aktualizace
firmwaru zcela nabijte baterii.
• Pokud aktualizujete firmware, uživatelské nastavení
a hodnoty se resetují. (Datum, čas, jazyk a nastavení
obrazového výstupu se nezmění.)
• Nevypínejte fotoaparát během probíhající aktualizace.
Popis
Pokud používáte fotoaparát v jiné zemi, než ve které jste
ho zakoupili, nemusí funkce sítě Wi-Fi v pásmu
5 GHz správně fungovat z důvodu rozdílů v rádiových
frekvencích. V takovém případě použijte raději funkci sítě
Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz.
• Čištění senzoru: Odstranění prachu ze snímače.
• Akce spuštění: Po zapnutí se provede čištění senzoru při
každém spuštění fotoaparátu. (Vypnuto*, Zapnuto)
• Akce vypnutí: Po zapnutí se provede čištění senzoru při
každém vypnutí fotoaparátu. (Vypnuto*, Zapnuto)
Čištění
senzoru
Vzhledem k tomu, že fotoaparát pracuje s výměnnými
objektivy, může při odpojení objektivu dojít k vniknutí
prachu. To může způsobit objevení prachových částic ve
snímcích. Doporučuje se neměnit objektivy v prašném
prostředí. Používejte rovněž krytky objektivu v době, kdy
objektiv nepoužíváte.
Resetovat
Reset nabídky nastavení a možností snímání na tovární
hodnoty. (Datum, čas, jazyk a nastavení obrazového
výstupu se nezmění.) (Ne*, Ano)
Licence pro
otevřený
software
Zobrazit volně šiřitelné licence.
174
Kapitola 6
Připojení k vnějším zařízením
Využijte plně fotoaparát připojením k vnějším zařízením, jako jsou počítač, HDTV nebo 3D TV.
Připojení k vnějším zařízením
Zobrazení souborů na HDTV nebo 3D TV
Přehrávání snímků nebo videa po propojení fotoaparátu s HDTV (3D TV)
pomocí volitelného HDMI kabelu.
Přehrávání na HDTV
1
V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte tlačítko
[m] ĺ q ĺ Výstup HDMI ĺ možnost. (str. 173)
5
Zapněte fotoaparát.
6
Prohlížení fotografií nebo přehrávání videí pomocí tlačítek
fotoaparátu.
• Po připojení fotoaparátu k HDTV kabelem HDMI můžete použít metodu
Anynet+(CEC).
• Funkce Anynet+(CEC) umožňují ovládat připojená zařízení dálkovým
ovládáním TV.
• Pokud HDTV podporuje Anynet+(CEC), TV se zapne automaticky při použití s
2
Vypněte fotoaparát i televizor HDTV.
3
Fotoaparát připojte k HDTV pomocí volitelného HDMI kabelu.
fotoaparátem. Některé možnosti nepodporují všechny HDTV.
• Je-li fotoaparát připojen k HDTV, můžete zachytávat fotografie nebo videa,
•
•
•
4
Zapněte vaši HDTV a pak vyberte zdroj videa HDMI.
•
•
ale některé funkce jsou omezeny. Funkce snímání jsou podporovány pouze
pokud je možnost na fotoaparátu Výstup HDMI nastavena na hodnotu
1080p nebo Automatický a funkce výstupu HDMI v televizoru je nastavena
na rozlišení 1080p.
Po připojení k HDTV nemusejí být dostupné některé funkce fotoaparátu.
Doba, po kterou je fotoaparát připojen k televizoru HDTV, se liší podle
velikosti používané paměťové karty. Přestože hlavním důvodem použití
paměťové karty je zvýšení přenosové rychlosti, neplatí nutně, že rychlejší
paměťová karta zajistí rychlejší HDMI funkci.
Videa v rozlišení 1920X1080 (60 sn./s) lze přehrávat pouze na Full HD
televizorech se schopností přehrávání rychlostí 60 sn./s.
Chcete-li zobrazit 3D fotografie na televizoru, který nepodporuje funkci 3D,
stiskněte tlačítko ź a přepněte do režimu znaků.
Zachycené fotografie nebo videa můžete také přehrávat, pokud jste připojení
k monitoru s aktivním rozhraním HDMI. Připojení se mohou v závislosti na
monitoru lišit. Více informací naleznete v návodu k použití monitoru.
176
Připojení k vnějším zařízením >
Zobrazení souborů na HDTV nebo 3D TV
Zobrazení souborů na 3D televizoru
7
Fotografie nebo videa pořízená ve 3D režimu nebo pomocí možnosti
3D panorama si lze prohlížet v inteligentním režimu na 3D televizoru.
1
V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte tlačítko
[m] ĺ q ĺ Výstup HDMI ĺ možnost. (str. 173)
2
Vyberte Výstup 3D HDMI ĺ možnost. (str. 173)
3
Vypněte fotoaparát a 3D televizor.
4
Fotoaparát připojte ke 3D televizoru pomocí volitelného HDMI
kabelu.
Přejděte na 3D soubor a pak stisknutím tlačítka [I]
přepněte do 3D režimu.
• Opětovným stisknutím tlačítka [I] přepněte do 2D režimu.
8
Zapněte 3D funkci televizoru.
• Více informací naleznete v návodu k použití k tomuto televizoru.
9
Prohlížení 3D fotografií nebo přehrávání 3D videí pomocí
tlačítek fotoaparátu.
• Nelze sledovat soubor MPO s 3D efektem na televizoru, který nepodporuje
tento formát souboru.
• Při sledování MPO souboru nebo 3D videa na 3D televizoru používejte
správné 3D brýle.
• Záznam fotografií v režimu 3D Panorama může vést k méně výraznému 3D
efektu, než u snímků zachycených v 3D režimu pomocí 3D objektivu.
Neprohlížejte 3D snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem na 3D
televizoru nebo 3D monitoru po dlouhou dobu. Mohly by se u vás projevit
nepříjemné příznaky, jako je například namáhání očí, únava, nevolnost a další.
5
Zapněte vaši 3D TV a pak vyberte zdroj videa HDMI.
6
Zapněte fotoaparát.
177
Připojení k vnějším zařízením
Přenos souborů do počítače
Přeneste soubory z paměťové karty do počítače po připojení fotoaparátu k PC.
3
Zapněte fotoaparát.
• Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
Přenos souborů do počítače s operačním
systémem Windows
Připojení fotoaparátu jako odpojitelného disku
Fotoaparát můžete připojit k počítači jako odnímatelný disk. Otevřete
vyjímatelný disk a přeneste soubory do počítače.
1
Vypněte fotoaparát.
2
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
4
V počítači vyberte možnost Tento počítač ĺ Vyměnitelný disk
ĺ DCIM ĺ 100PHOTO nebo 101_0101.
5
Vyberte požadované soubory a přetáhněte je nebo je uložte
do počítače.
Pokud je možnost Typ složky nastavena na hodnotu Datum, její název se
zobrazí jako „XXX_MMDD“. Například u snímku pořízeného 1. ledna bude název
složky „101_0101“.
• Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu. Pokud kabel
otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné
škody spojené se ztrátou dat.
• Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí
pracovat správně.
178
Připojení k vnějším zařízením >
Přenos souborů do počítače
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)
U operačních systémů Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 jsou
způsoby odpojení fotoaparátu stejné.
1
Přenos souborů do počítače s operačním
systémem Mac.
Je podporován systém Mac OS 10.5 a vyšší.
Ujistěte se, že nedochází k přenosu dat mezi počítačem a
fotoaparátem.
• Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, znamená to, že se
přenášejí data. Počkejte na ukončení blikání stavové kontrolky.
2
V hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače
klepněte na položku .
3
Klepněte do zobrazeného okna.
4
Klepněte na zprávu o bezpečném odpojení.
5
Odpojte kabel USB.
1
Vypněte fotoaparát.
2
Připojte fotoaparát k počítači Macintosh pomocí kabelu USB.
• Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu. Pokud kabel
otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné
škody spojené se ztrátou dat.
• Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí
pracovat správně.
179
Připojení k vnějším zařízením >
3
Přenos souborů do počítače
Zapněte fotoaparát.
• Počítač rozpozná fotoaparát automaticky a zobrazí ikonu
vyměnitelného disku.
4
Otevřete odpojitelný disk.
5
Přenos snímků nebo videí do počítače se systémem Mac.
180
Připojení k vnějším zařízením
Používání programů na počítači
Soubory můžete prohlížet a upravovat pomocí dodaných programů.
Soubory můžete také bezdrátově odesílat do počítače.
Instalace programů z dodaného disku CD
1
Vložte instalační disk CD do počítače.
2
Vyberte jazyk.
3
Vyberte program, který chcete nainstalovat.
4
Postupujte podle pokynů na monitoru.
5
Kliknutím na tlačítko Exit instalaci dokončíte.
Dostupné programy při používání aplikace i-Launcher
Položka
Popis
Firmware Upgrade
Můžete stáhnout firmware vašeho fotoaparátu.
PC Auto Backup
i-Launcher obsahuje odkaz umožňující
stažení programu PC Auto Backup po
připojení fotoaparátu k počítači. Snímky nebo
videa pořízená tímto fotoaparátem můžete
bezdrátově odesílat do počítače.
181
Připojení k vnějším zařízením >
Používání programů na počítači
Pomocí aplikace i-Launcher
• Požadavky na následující stránky představují pouze doporučení. Aplikace
i-Launcher nemusí pracovat správně ani v případě, že počítač splňuje
požadavky, a to v závislosti na podmínkách počítače.
• Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa se nemusí přehrávat správně.
Aplikace i-Launcher umožňuje aktualizaci firmwaru fotoaparátu nebo
objektivu a poskytuje odkaz ke stažení programu PC Auto Backup.
Výrobce není zodpovědné za jakékoliv poškození vyplývající s používání
nedostatečně výkonných počítačů, například vámi sestavených počítačů.
Požadavky pro systém Windows
Položka
Požadavky
Procesor
Intel® i5 3,3 GHz nebo rychlejší / AMD Phenom™ IIx4 3,2 GHz nebo rychlejší
RAM
Minimálně 512 MB RAM (doporučeno 1 GB a více)
OS*
Windows 7, Windows 8
Kapacita
pevného
disku
250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
• Mechanika CD-ROM
• Monitor s rozlišením 1024X768 pixelů a 16bitovým
Další
barevným zobrazením (doporučuje se rozlišení
1280X1024 bodů 32bitové barevné zobrazení)
• USB 2.0 port
• nVIDIA Geforce 7600GT nebo lepší / ATI X1600 nebo lepší
• Microsoft DirectX 9.0c nebo novější
* Nainstalována bude 32bitová verze aplikace i-Launcher – dokonce i na 64bitové edici
systému Windows 7 a Windows 8.
Požadavky pro systém Mac
Položka
Požadavky
OS
Mac OS 10.5 nebo vyšší
RAM
Minimálně 256 MB RAM (doporučeno 512 MB
a více)
Kapacita pevného disku
Minimálně 110 MB
Další
Port USB 2.0, jednotka CD-ROM
Spuštění aplikace i-Launcher
V počítači vyberte možnost Start ĺ Všechny programy ĺ Samsung ĺ
i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher. Nebo v počítači se systémem Mac OS
klikněte na položku Aplikace ĺ Samsung ĺ i-Launcher.
182
Připojení k vnějším zařízením >
Používání programů na počítači
Stahování firmwaru
Na obrazovce Samsung i-Launcher klikněte na položku Firmware Upgrade.
Informace o aktualizaci firmwaru naleznete na stránce 197.
Stahování programu PC Auto Backup
Na obrazovce Samsung i-Launcher klikněte na položku PC Auto Backup.
Pro informace o instalaci programu PC Auto Backup přejděte na stránku 151.
Instalace aplikace Adobe Photoshop
Lightroom
1
Vložte disk DVD-ROM aplikace Adobe Photoshop Lightroom
do vašeho počítače.
2
Vyberte jazyk.
3
Postupujte podle pokynů na monitoru.
Používání aplikace Adobe Photoshop
Lightroom
Snímky pořízené fotoaparátem jsou obvykle převedeny do formátů JPEG
a uloženy do paměti podle nastavení fotoaparátu v okamžiku pořízení
snímku. Soubory RAW se nepřevádějí do formátů JPEG a ukládají se do
paměti beze změny. Pomocí aplikace Adobe Photoshop Lightroom můžete
kalibrovat expozici, vyvážení bílé, tonalitu, kontrasty a barvy snímků.
Můžete také upravovat soubory ve formátech RAW nebo TIFF a také
soubory JPEG. Další informace naleznete v průvodci programem.
• V závislosti na verzi aplikace Adobe Photoshop Lightroom nemusí být
dostupné otevírání souborů formátu RAW. V takovém případě aktualizujte
program na webové stránce Adobe.
• V aplikaci Adobe Photoshop Lightroom se mohou jas snímku, barva a
další efekty zobrazit odlišně. Dochází k tomu, protože během přípravy na
zpracování v aplikaci Adobe Photoshop Lightroom bylo odstraněno původní
nastavení fotoaparátu a možnosti použité během zachycení snímku.
183
Kapitola 7
Příloha
Získejte informace o chybových hlášeních, údržbě fotoaparátu,
radách pro řešení problémů, technických údajích a volitelném příslušenství.
Příloha
Chybová hlášení
Pokud se objeví následující hlášení, postupujte podle nich.
Chybová hlášení
Navržené řešení
Objektiv je
uzamčen
Objektiv je uzamčen. Otáčejte objektivem doleva,
dokud neuslyšíte cvaknutí. (str. 50)
Chyba karty
• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• Vyjměte paměťovou kartu a znovu vložte.
• Naformátujte paměťovou kartu.
Slabá baterie
Vložte novou baterii nebo ji nabijte.
Žádné snímky
Pořiďte snímky nebo vložte paměťovou kartu se
snímky.
Chyba souboru
Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na servis.
Paměť plná
Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou
paměťovou kartu.
Karta zablokována
Kartu SD, SDHC nebo SDXC je možné uzamknout, aby
nebylo možné soubory vymazat. Pro fotografování
kartu odblokujte. (str. 189)
Chybová hlášení
Navržené řešení
Počet složek a
souborů dosáhl
maximálních
hodnot. Vyměňte
kartu.
Názvy souborů neodpovídají normě DCF. Přeneste
soubory z paměťové karty do počítače a zformátujte
kartu. (str. 174)
Error 00
Fotoaparát vypněte a odpojte objektiv. Pokud se
hlášení objevuje, obraťte se na servis.
Error 01/02
Fotoaparát vypněte a vyjměte a znovu vložte baterii.
Pokud se hlášení objevuje, obraťte se na servis.
185
Příloha
Údržba fotoaparátu
Čištění fotoaparátu
Objektiv a displej fotoaparátu
Pomocí štětečku odstraňte prach a jemně utřete objektiv měkkým
hadříkem. Pokud nečistoty ulpí, navlhčete objektiv čisticím roztokem na
kousku čisticího papíru a jemně otřete.
Snímač obrazu
V závislosti na podmínkách se na snímač obrazu může dostat prach a
projevovat se ve snímcích, protože snímač je vystaven vlivům prostředí.
Jedná se o běžnou vlastnost, fotoaparát je vystaven prachu každý den.
Můžete se pokusit odstranit prach ze snímače funkcí čištění senzoru.
(str. 174) Pokud prach neopustí snímač, obraťte se na servis. Nevkládejte
balónek do prostoru pro montáž objektivu.
Tělo fotoaparátu
Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.
Nikdy k čištění nepoužívejte benzín, ředidla ani alkohol. Tyto látky mohou
poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
186
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Použití a ukládání fotoaparátu
Použití na plážích nebo na břehu
• Při použití na plážích nebo na podobných místech chraňte přístroj před
Nevhodná místa pro použití nebo ukládání fotoaparátu
• Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo vysokým teplotám.
• Fotoaparát nepoužívejte na místech s extrémně vysokou vlhkostí nebo
pískem a nečistotami.
• Fotoaparát není odolný proti vodě. Nesahejte na baterii, adaptér nebo
paměťovou kartu mokrýma rukama. Ovládání fotoaparátu mokrýma
rukama může vést k poškození přístroje.
na místech, kde se vlhkost rapidně mění.
• Fotoaparát nevystavujte přímému slunečnímu záření a neukládejte jej na
horkých, špatně větraných místech, jako je auto v letním období.
• Fotoaparát a displej chraňte před pády, nárazy, hrubým zacházením a
silnými otřesy, hrozí vážné poškození.
• Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých, znečistěných nebo
nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů nebo
vnitřních součástí.
Ukládání na delší dobu
• Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, položte jej do utěsněného
obalu se savým materiálem, jako je např. silikagel.
• Nepoužívané baterie se samovolně vybíjejí a po delší době musí být
před použitím nabity.
• Aktuální datum a čas lze inicializovat při zapnutí fotoaparátu, pokud byla
baterie delší dobu vyjmuta z fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani chemikálií.
Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny či výbušniny ve
stejném prostoru s fotoaparátem a jeho příslušenstvím.
• Fotoaparát neukládejte na místech, kde se nacházejí naftalínové kuličky.
187
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Při používání fotoaparátu buďte ve vlhkém prostředí opatrní
Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí se na objektivu
i na jemných vnitřních strukturách fotoaparátu může srazit vlhkost. V takovém
případě vypněte fotoaparát a před použitím přístroje vyčkejte nejméně
1 hodinu. Pokud se vlhkost srazí na paměťové kartě, vyjměte paměťovou kartu
z fotoaparátu a před opětovným vložením vyčkejte, než se vypaří vlhkost.
Další upozornění
• Fotoaparát nenoste za řemínek. Můžete se zranit Vy nebo jiné osoby
nebo může dojít k poškození fotoaparátu.
• Fotoaparát nenatírejte barvou, mohou se slepit pohyblivé díly a způsobit
nesprávnou funkci.
• Když fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
• Fotoaparát se skládá z jemných součástek. Předcházejte nárazům
fotoaparátu.
• Pokud přístroj nepoužíváte, chraňte displej před vnějšími silami
uložením fotoaparátu do obalu. Fotoaparát chraňte před pískem, ostrými
nástroji nebo mincemi, aby nedošlo k poškrábání.
• Nepoužívejte fotoaparát, pokud je obrazovka popraskaná nebo
poškozená. Prasklé sklo nebo akrylový kryt může poranit ruce a tvář.
Vezměte fotoaparát do servisního střediska Samsung a nechte ho opravit.
• Objektivem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti snímače
obrazu na barvy nebo jeho zničení.
• Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Objektiv čistěte měkkým,
čistým hadříkem, který nezanechává vlákna.
• Při nárazu zvenčí se může fotoaparát sám vypnout. Děje se tak z důvodu
ochrany paměťové karty. Zapněte fotoaparát, abyste jej mohli opět
používat.
• Při použití se fotoaparát může zahřívat. To je normální a nemá to vliv na
životnost ani výkon přístroje.
• Pokud fotoaparát používáte při nízkých teplotách, může dojít k prodlevě
při zapnutí, dočasně může dojít ke změně barev displeje nebo se může
objevit paobraz. Nejedná se o poruchu, jakmile je fotoaparát navrácen
do normálních teplot, tyto změny se samy srovnají.
• Barvy a kovové části krytu fotoaparátu mohou u citlivých osob vyvolat
alergie, svědění kůže, ekzémy nebo otoky. Pokud se s takovými příznaky
setkáte, okamžitě přestaňte fotoaparát používat a obraťte se na lékaře.
• Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů, zásuvek či přístupových
bodů fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným použitím,
nejsou kryta zárukou.
• Nenechávejte přístroj opravovat osobě nekvalifikované ani se o opravu
nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené nekvalifikovaným
zásahem není kryto zárukou.
• Baterie, fotoaparáty, nabíječky nebo příslušenství nestavte do blízkosti či
dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Teplo
může deformovat nebo přehřát tato zařízení, což může způsobit požár
nebo výbuch.
188
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Paměťové karty
Adaptér paměťové karty
Podporované paměťové karty
Toto zařízení podporuje paměťové karty SD (Secure Digital), SDHC (Secure
Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD,
microSDHC nebo microSDXC.
Kontakty
Paměťová karta
Chcete-li s tímto zařízením, počítačem nebo čtečkou paměťových karet
používat paměťovou kartu typu mikro, vložte kartu do adaptéru.
Přepínač ochrany
proti zápisu
Popis (zpředu)
Na kartách SD, SDHC nebo SDXC můžete chránit soubory proti smazání
pomocí tlačítka na ochranu proti přepsání. Přepnutím dolů jsou soubory
chráněny, nahoru odblokovány. Během pořizování fotografií a videí
odemkněte kartu.
189
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Kapacita paměťové karty
Počet souborů na kartě závisí na podmínkách a obsahu souborů. Následující počty platí pro 2 GB SD kartu.
Velikost
Snímek
Kvalita
Velmi jemná
Jemná
Normální
RAW
RAW + v. jemná
RAW + jemná
RAW + normální
20.0M (5472X3648)
150
180
224
57
41
43
45
10.1M (3888X2592)
271
325
405
-
52
53
55
5.9M (2976X1984)
411
492
613
-
58
60
61
2.0M (1728X1152)
797
952
1180
-
66
67
68
Sekvenční snímání
464
555
690
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
174
209
261
-
44
46
48
7.8M (3712X2088)
335
401
499
-
55
57
58
4.9M (2944X1656)
471
564
701
-
60
61
63
2.1M (1920X1080)
781
933
1158
-
66
66
67
13.3M (3648X3648)
214
257
321
-
48
50
52
7.0M (2640X2640)
363
435
542
-
56
58
59
4.0M (2000X2000)
538
643
800
-
62
63
64
1.1M (1024X1024)
1030
1227
1519
-
68
69
69
190
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Kvalita
Velikost
1920X1080 (60 sn./s)
1920X1080 (30 sn./s)
*
1920X1080 (15 sn./s)
Video
1920X810 (24 sn./s)
1280X720 (60 sn./s)
1280X720 (30 sn./s)
640X480 (30 sn./s)
Ke sdílení (30 sn./s)
*
•
•
•
•
•
HQ
Normální
Přibl. 10' 10"
Přibl. 12' 43"
Přibl. 17' 41"
Přibl. 22' 09"
Přibl. 23' 38"
Přibl. 29' 24"
Přibl. 21' 35"
Přibl. 27' 02"
Přibl. 16' 51"
Přibl. 21' 06"
Přibl. 29' 11"
Přibl. 36' 35"
Přibl. 120' 47"
Přibl. 153' 30"
Přibl. 218' 48"
Přibl. 278' 24"
je k dispozici pouze u některých možností inteligentního filtru.
Obrázky výše byly měřeny bez pomocí funkce transfokátoru.
Dostupná doba záznamu se může lišit při použití transfokátoru.
Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
Maximální doba záznamu činí 29 minut a 59 sekund na soubor.
Maximální doba přehrávání Ke sdílení videí činí 30 sekund na soubor.
191
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Upozornění při používání paměťových karet
• Nevystavujte paměťové karty velmi nízkým ani vysokým teplotám (pod • Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, špínou a cizími
předměty a látkami. Pokud je paměťová karta znečištěná, před vložením
do fotoaparátu ji otřete měkkou utěrkou.
0 °C/32 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou způsobit
poruchu paměťové karty.
• Nedovolte, aby se do styku s paměťovými kartami nebo se slotem pro
• Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení paměťové karty
paměťovou kartu dostaly tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by to
zapříčinit selhání paměťových karet nebo fotoaparátu.
s nesprávnou orientací může vést k poškození fotoaparátu a paměťové
karty.
• Nepoužívejte paměťové karty zformátované v jiných přístrojích nebo v
počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.
• Při vkládání a vyjímání paměťové karty fotoaparát vypněte.
• Paměťovou kartu nevyjímejte z fotoaparátu ani jej nevypínejte v době,
kdy bliká kontrolka, dojde k poškození dat.
• Po uplynutí životnosti paměťové karty není možné na ni ukládat další
• Při přepravě paměťové karty ji vždy chraňte vhodným obalem proti
statické elektřině.
• Důležitá data vždy zálohujte na jiná média, jako je např. pevný disk, CD
nebo DVD.
• Při delším používání fotoaparátu se paměťová karta může zahřát. Tento
jev je normální a nejedná se o závadu.
• Použijte paměťovou kartu, která splňuje standardní požadavky.
snímky. Použijte novou paměťovou kartu.
• Paměťové karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
• Nepoužívejte a neukládejte paměťové karty v blízkosti silných
magnetických polí.
• Nepoužívejte ani neukládejte paměťové karty na místech s vysokými
teplotami, vysokou vlhkostí nebo u leptadel.
192
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Informace o baterii
• Nepokládejte zařízení na hořlavé povrchy, jako ložní prádlo, koberce ani na
Používejte pouze baterie schválené společností Samsung.
• Zapnuté zařízení neponechávejte v uzavřeném prostoru.
• Nedopusťte dotyk kontaktů baterie s kovovými předměty, jako jsou šperky,
elektrické dečky.
mince, klíče či hodinky apod.
• Používejte pouze originální výrobcem doporučené lithium-iontové
Údaje o baterii
Položka
Popis
Model
BP1410
Typ
Lithium-iontová baterie
Kapacita článků
1 410 mAh
Napětí
7,6 V
Doba nabíjení* (Když je baterie
úplně vybitá.)
Přibl. 200 min
* Zobrazení výše je založeno na použití dodaného kabelu USB a síťového zdroje. Nabíjení
baterie připojením k počítači může trvat déle.
•
•
•
•
•
•
akumulátorové baterie.
Baterie nerozebírejte ani je nepropichujte ostrými předměty.
Nevystavujte baterie vysokému tlaku ani jiným silám.
Nevystavujte baterie pádům a nárazům, jako jsou pády z velkých výšek.
Nevystavujte baterii teplotám přes 60 °C (140 °F).
Nevystavujte baterie kapalinám a vlhkosti.
Nevystavujte baterie vysokým teplotám, přímému slunci, ohni apod.
Pravidla pro likvidaci
• Věnujte pozornost správné likvidaci starých baterií.
• Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
• Pravidla se mohou lišit podle země. Při likvidaci baterie postupujte podle
všech místních předpisů.
Při nesprávném či neopatrném použití baterie hrozí smrtelná zranění.
Z bezpečnostních důvodů zacházejte s baterií takto:
• Při nesprávném použití baterie hrozí výbuch. Pokud pozorujete na baterii
•
•
•
•
jakékoli deformace, praskliny či jiné nezvyklé projevy, přestaňte ji okamžitě
používat a obraťte se na výrobce.
Používejte pouze originální nabíječky a napáječe doporučené výrobcem a
baterii nabíjejte pouze postupem popsaným v tomto návodu.
Baterie nepokládejte do blízkosti topných těles a nevystavujte je vysokým
teplotám, jako jsou např. v automobilu v létě.
Nevkládejte baterie do mikrovlnné trouby.
Neskladujte a nepoužívejte baterie na místech horkých a vlhkých, jako jsou
koupelny a sprchy.
Pokyny pro nabíjení baterie
Baterii nabíjejte pouze zde popsaným způsobem. Při nesprávném nabíjení
baterie hrozí požár či výbuch.
193
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Výdrž baterie
Režim Snímání
Poznámky k užívání baterie
Průměrná doba/Počet snímků
Fotografie
Přibl. 180 min/Přibl. 360 fotografií
Videa
Přibl. 145 min (Záznam videí v rozlišení 1920X1080 a
60 sn./s.)
• Tyto hodnoty jsou založeny na normách testu CIPA. Výsledky se mohou
lišit podle způsobu použití a podmínek.
• Dostupná doba použití se liší podle pozadí, intervalu snímání a
podmínkách použití.
• Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka
záznamu.
Hlášení slabé baterie
Pokud je baterie zcela vybitá, ikonka baterie se rozsvítí červeně a zobrazí se
hlášení „Slabá baterie“.
• Nevystavujte baterie nízkým ani vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F
nebo nad 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou snížit kapacitu nabíjení
vašich baterií.
• Pokud fotoaparát používáte po delší dobu, oblast kolem prostoru baterie
se může zahřát. Tento jev nemá vliv na normální použití fotoaparátu.
• Nevytahujte napájecí kabel pro odpojení zástrčky ze zásuvky, mohlo by
dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
• Při teplotách nižších než 0 °C/32 °F se může kapacita baterie a její
životnost snížit.
• Kapacita baterie se při nízkých teplotách může snížit, ale navrátí se do
původního stavu při mírnějších teplotách.
• Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterie. Baterie
ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit
fotoaparát. Skladování fotoaparátu delší dobu s vloženou baterií způsobí
vybíjení baterie. Plně vybitou baterii nemusí být možné dobít.
• Pokud nebudete fotoaparát po delší dobu používat (3 měsíce nebo
déle), zkontrolujte baterii a pravidelně ji dobíjejte. Pokud necháte baterii
postupně vybít, její kapacita a životnost se může snižovat, což povede k
selhání, požáru nebo výbuchu.
194
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Upozornění pro užívání baterie
Baterie, nabíječku a paměťové karty chraňte před poškozením.
Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou způsobit zkrat
+ a – kontaktu baterie, což vede k dočasnému nebo trvalému poškození
baterie a může způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem.
• Pokud připojíte fotoaparát k externímu zdroji napájení, když je baterie
vybitá, dojde vlivem funkcím s vysokou spotřebou energie k vypnutí
fofoaparátu. Chcete-li fotoaparát normálně používat, dobijte baterii.
• Pokud připojíte napájecí kabel, když je baterie plně nabitá, rozsvítí se
stavová kontrolka na přibližně 30 minut.
• Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. Nabíjejte baterii,
dokud červená stavová kontrolka nezhasne.
Poznámky k nabíjení baterie
• Pokud stavová kontrolka nesvítí, ověřte, zda byla baterie správně
vložena.
• Pokud je fotoaparát během nabíjení zapnutý, nemusí se baterie plně
dobít. Před nabíjením baterie fotoaparát vypněte.
• Fotoaparát nepoužívejte, když baterii nabíjíte. Hrozí požár nebo úraz
elektrickým proudem.
• Nevytahujte napájecí kabel pro odpojení zástrčky ze zásuvky, mohlo by
dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
• Pokud stavová kontrolka bliká červeně, odpojte a znovu zapojte kabel
nebo vyjměte a znovu vložte baterii.
• Pokud nabíjíte baterii přehřátou nabíječkou nebo za vysoké okolní
teploty, může stavová kontrolka blikat červeně. Nabíjení začne po
vychladnutí baterie.
• Přebíjení baterie zkracuje její životnost. Po nabití baterie odpojte kabel
od fotoaparátu.
• Neohýbejte napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty.
Mohlo by dojít k poškození kabelu.
• Před zapnutím fotoaparátu nechte baterii nabíjet alespoň 10 minut.
195
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Poznámky pro nabíjení po připojení k počítači
• Používejte pouze dodaný kabel USB.
• Baterie se nemusí nabíjet, když:
- Použijete USB rozbočovač.
- K počítači jsou připojena další USB zařízení.
- Připojíte kabel do portu na přední straně počítače.
- Port USB vašeho počítače nepodporuje standard energetického výstupu
(5 V, 500 mA).
S baterií a nabíječkou zacházejte správně
• Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci starých baterií postupujte
podle místních předpisů.
• Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako
jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Baterie mohou při zahřátí
vybouchnout.
196
Příloha
Aktualizace firmwaru
Připojte fotoaparát k počítači a aktualizujte firmware objektivu
fotoaparátu.
• Aktualizaci firmwaru není možné spustit, pokud není zcela nabita baterie. Před
spuštěním aktualizace firmwaru zcela nabijte baterii.
• Pokud aktualizujete firmware, uživatelské nastavení a hodnoty se resetují.
3
Zapněte fotoaparát.
4
V počítači spusťte aplikaci i-Launcher ĺ Firmware Upgrade.
5
Chcete-li stáhnout firmware do fotoaparátu, dodržujte pokyny
na obrazovce.
(Datum, čas, jazyk a nastavení obrazového výstupu se nezmění.)
• Nevypínejte fotoaparát během probíhající aktualizace.
• Můžete stáhnout firmware fotoaparátu nebo objektivu.
1
Vypněte fotoaparát.
6
Po dokončení stahování fotoaparát vypněte.
2
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
7
Odpojte kabel USB.
8
Zapněte fotoaparát.
9
Stiskněte tlačítko [m] ĺ q ĺInformace o zařízení ĺ
Aktualizace softwaruĺFirmware tělesa fotoaparátu nebo
Firmware objektivu.
• Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu. Pokud kabel
otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné
škody spojené se ztrátou dat.
• Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí
pracovat správně.
10 Z rozevíracího okna na fotoaparátu vyberte položku Ano a
proveďte aktualizaci firmwaru.
197
Příloha
Dříve, než se obrátíte na servis
Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím
těchto tipů dříve, než se obrátíte na servis.
Situace
Navržené řešení
• Na paměťové kartě není volné místo. Smažte
nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu.
Když fotoaparát necháváte v servisním středisku, ujistěte se, že tam necháváte
také ostatní komponenty, které se mohly podílet na jeho selhání, jako je
paměťová karta a baterie.
Situace
Fotoaparát nelze
zapnout.
Nelze pořizovat
snímky.
• Ujistěte se, zda je vložena baterie.
• Ujistěte se, zda je baterie vložena správně.
• Nabijte baterii.
energie nebo se displej vypíná automaticky. (str. 172)
• Fotoaparát se může automaticky vypnout, aby
zabránil poškození paměťové karty vlivem
nadměrného tepla. Zapněte znovu fotoaparát.
Fotoaparát se
zasekává.
Vyjměte baterii a znovu vložte.
Fotoaparát se
zahřívá.
Při použití se fotoaparát zahřívá. To je normální a
nemá to vliv na životnost ani výkon přístroje.
Blesk pracuje
samovolně.
Blesk může samovolně blesknout v důsledku statické
elektřiny. Nejedná se o závadu fotoaparátu.
• Blesk může být nastaven na možnost Vypnout.
• Baterie se vybíjí rychleji při nízkých teplotách
Baterie se rychle
vybíjí.
(pod 0 °C/32 °F). Udržujte baterii v teple, například
v kapse.
• Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji.
Nabijte baterii pokud je potřeba.
• Baterie je spotřební díl, který je nutné po určité
době vyměnit. Pokud se vybíjí velmi rychle, použijte
novou baterii.
kartu.
• Paměťová karta je chráněná proti zápisu
(blokovaná). Odblokujte paměťovou kartu. (str. 189)
• Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• Nabijte baterii.
• Ujistěte se, zda je baterie vložena správně.
Navržené řešení
• Nabijte baterii.
• Fotoaparát se může nacházet v režimu úspory
Napájení se náhle
vypnulo.
• Umožňuje naformátovat paměťovou kartu.
• Paměťová karta je vadná. Vložte jinou paměťovou
Blesk nepracuje.
(str. 101)
• V některých režimech blesk nelze použít.
Není správné
datum a čas.
Nastavte datum a čas v nabídce q. (str. 172)
Dotykový displej
nebo tlačítka
nepracují.
Vyjměte baterii a znovu vložte.
198
Příloha >
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Paměťová karta je
vadná.
Navržené řešení
• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte.
• Umožňuje naformátovat paměťovou kartu.
Více informací naleznete v „Upozornění při používání
paměťových karet“. (str. 192)
Tento počítač
nerozpozná
paměťovou kartu
SDXC nebo UHS-1.
Paměťové karty SDXC používají souborový systém
exFAT. Chcete-li používat paměťové karty SDXC nebo
UHS-1, které jsou formátované pomocí systému
souborů exFAT v počítači se systémem Windows
XP, stáhněte a aktualizujte ovladače souborového
systému exFAT z webové stránky společnosti
Microsoft.
Tento televizor
nebo počítač
nezobrazí
fotografie a
videa uložené na
paměťové kartě
SDXC nebo UHS-1.
Paměťové karty SDXC používají souborový systém
exFAT. Chcete-li používat paměťové karty SDXC nebo
UHS-1, které jsou formátované pomocí systému
souborů exFAT, ověřte před připojením fotoaparátu
k zařízení, zda je externí zařízení kompatibilní se
systémem exFAT.
Nelze zobrazit
soubory.
Pokud změníte název souboru na kartě, fotoaparát
jej nemůže přehrát (názvy souborů musejí odpovídat
normě DCF). Pokud se to stane, přehrávejte soubory
v počítači.
• Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření vhodný pro
Situace
Navržené řešení
Barvy snímku
neodpovídají
skutečné scéně.
Nesprávné vyvážení bílé vede k nerealistickým
barvám. Zvolte správné vyvážení bílé podle osvětlení.
(str. 81)
Snímek je příliš
jasný nebo příliš
tmavý.
Snímek je přeexponovaný nebo podexponovaný.
• Vyberte hodnotu clony nebo expoziční dobu.
• Nastavte citlivost ISO. (str. 79)
• Vypněte nebo zapněte blesk. (str. 101)
• Nastavte expozici. (str. 111)
Snímky jsou
zkreslené.
Při použití širokoúhlého objektivu může docházet k
tvarovému zkreslení obrazu. Tento jev je normální a
nejedná se o závadu.
Na připojeném
externím zařízení
se nezobrazuje
obrazovka
přehrávání.
Počítač
nerozpoznal
fotoaparát.
Počítač odpojil
fotoaparát při
přenosu souborů.
• Ujistěte se, že je fotoaparát správně připojen k TV
přiloženým kabelem HDMI.
• Ujistěte se, že je paměťová karta správně nahrána.
• Ujistěte se, že je USB kabel připojen správně.
• Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• Ujistěte se, že používáte podporovaný operační
systém.
Přenos byl přerušen statickou elektřinou. Odpojte
USB kabel a znovu jej připojte.
Vaše záběry.
Snímek je neostrý.
• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud nikoli, očistěte
jej. (str. 186)
199
Příloha >
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
• Ukončete program i-Launcher a restartujte ho.
• V závislosti na technických údajích počítače a
Program
i-Launcher
nefunguje
správně.
prostředí se nemusí program spustit automaticky.
V takovém případě klikněte na položku Start ĺ
Všechny programy ĺ Samsung ĺ i-Launcher
ĺ Samsung i-Launcher na počítači se systémem
Windows. (V systému Windows 8 otevřete
obrazovku Start a pak vyberte položku Všechny
aplikace ĺ Samsung i-Launcher.) Nebo v počítači
se systémem Mac OS klikněte na položku Aplikace
ĺ Samsung ĺ i-Launcher.
• Objekt je neostrý. Pokud je objekt mimo oblast AF,
Automatické
ostření nepracuje.
zaostřete na objekt jeho přesunutím do oblasti AF
a namáčkněte [Spoušť].
• Objekt je příliš blízko. Odstupte od objektu.
• Režim ostření je přepnut na MF. Přepněte režim na
AF.
Situace
Navržené řešení
Funkce AEL
nefunguje.
Funkce AEL nefunguje v režimech t, M,
i a s. Abyste mohli tuto funkci používat, zvolte
jiný režim.
Objektiv
nepracuje.
• Ujistěte se, že je správně nasazen.
• Odpojte objektiv od fotoaparátu a nasaďte jej zpět.
Externí blesk
nepracuje.
Ujistěte se, že je externí zařízení správně připojené a
zapnuté.
Při zapnutí
fotoaparátu se
objeví obrazovka
nastavení data a
času.
• Nastavte znovu datum a čas.
• Tato obrazovka se zobrazí, pokud se interní zdroj
napájení zcela vybije. Vložte plně nabitou baterii a
nechte fotoaparát alespoň 72 hodin ve vypnutém
stavu, dokud se interní zdroj napájení opětovně
nenabije.
200
Příloha
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Displej
Typ
CMOS
Velikost snímače
23,5X15,7 mm
Efektivní počet bodů
Přibl. 20,3 megapixelů
Celkový počet
Přibl. 21,6 megapixelů
Barevný filtr
Primární RGB
Bajonet objektivu
Typ
Samsung NX Mount
Dostupné objektivy
Objektivy Samsung
Stabilizace obrazu
Typ
Posun čočky (závisí na objektivu)
Režim
Vypnout/Režim 1/Režim 2
Oprava deformace
Vypnuto/Zapnuto (závisí na objektivu)
i-Function
E, Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0), G
Omezení prachu
Typ
Typ
Super AMOLED s dotykovým displejem
(aktivováno dotykové ovládání typu C)
Velikost
3,0" (Přibl. 76,7 mm)
Rozlišení
FVGA (720X480) 1 037 k bodů (S-Stripe)
Zorné pole
Přibl. 100 %
Úhel
Otáčení (vodorovné 180°, svislé 270°)
Uživatelské nastavení
Rozvržení, Ikony, Histogram, Měřítko vzdálenosti,
Měření úrovně, průvodce přeexpozicí
Hledáček
Prvky ve skupinách
3 asférické čočky
Rozlišení
XGA (1024X768) 2 359 k bodů
Předsunutí výstupní
pupily
Přibl. 18,5 mm
Dioptrická korekce
Přibl. -4,0~+1,0 m-1
Zorné pole
Přibl. 100 %
Zvětšení
Přibl. 0,96 X (APS-C, 50 mm)
Ultrazvukový pohon
201
Příloha >
Technické údaje fotoaparátu
Ostření
Typ
Expozice
• Celkový počet bodů AF: 105 bodů (AF detekce
Zaostřovací bod
fáze), 247 bodů (kontrastní AF)
• Výběrové: 1 bod (volný výběr)
• Vícebodové: Normální 21 (3X7) bodů (Příčný
bod 1), 35 bodů detailu
• Rozpoznávání tváře: Max. 10 obličejů
Režim
Jednorázový autofokus, Sekvenční automatické
ostření, Ruční, Dotykový AF a Spoušť
Pomocné světlo AF
Ano
Závěrka
Typ
Systém měření
EFS)
• Bulb (časové omezení: 4 min)
Měření: Vícebodové, Středově vyváž., Bodové
Rozsah měření: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Kompenzace
±3 EV (1/3 kroku EV)
Zámek AE
Tlačítko AEL
• 1 krok: Automatický, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO ekvivalent
Elektronicky řízená svislá závěrka v rovině ostření
• Automaticky: 1/8 000–1/4 s (dostupné EFS)
• Ruční: 1/8 000–30 s (1/3 kroku EV, dostupné
Rychlost
TTL 221 (17X13) blokový segment
Hybridní AF (Detekce fáze a kontrast)
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400,
ISO 12800, ISO 25600
• 1/3 kroku: Automatický, ISO 100, ISO 125,
ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250,
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200,
ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000,
ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000, ISO 20000,
ISO 25600
* Automatické nastavení ISO lze vybrat až do ISO 3200.
Nejkratší expoziční doba je omezena hodnotou
1/6 000 s při použití mechanické závěrky.
202
Příloha >
Technické údaje fotoaparátu
Režimy závěrky
Režim
Samostatné, Sekvenční, Sekvenční snímání
(pouze 5M), Samospoušť, Stupňování
(Autom. expozice, Vyvážení bílé,
Průvodce snímky, hloubka)
9 sn./s
Sekvenční snímání
Stupňování
* Maximální rychlost snímání je 9 snímků za sekundu.
Zpomalí se po přibl. 27 snímcích JPEG, 11 snímcích RAW.
(Může se lišit v závislosti na vlastnostech paměťové karty.)
Automatická série se změnou expozice (±3 EV),
Stupňování vyvážení bílé, Stupňování průvod.
snímk., Stupňování hloubky
Samospoušť
2–30 s (interval 1 sekunda)
Spoušť závěrky
Prostřednictvím portu Micro USB
Rychlost synchronizace
Méně než 1/200 s
EV blesku
-2–+2 EV (0,5 kroku EV)
Externí blesk
Volitelné externí blesky Samsung
Terminál synchronizace
Aktivní patice
Vyvážení bílé
Režim
Automatické vyvážení bílé, Denní světlo,
Pod mrakem, Bílá zářivka, Neutrální zářivka,
Zářivka - denní světlo, Žárovka, Blesk - vyvážení
bílé, Vlastní nastavení, Teplota barev (ručně)
Jemné doladění
Žlutá/Modrá/Zelená/Purpurová 7 kroků každá
Dynamický rozsah
Vypnout/Inteligentní rozsah+/HDR
Průvod. snímk.
Blesk
Typ
Vysouvací blesk A-TTL
Režim
Inteligentní blesk, Automatický, Automatická
redukce červených očí, Vyrovnávací,
Vyrovnávací-červené, 1. závěrka, 2. závěrka,
Vypnout, Automatická synchronizace FP
(dostupné pouze u podporovaných externích
blesků)
Směrné číslo
11 (podle ISO 100)
Úhel záběru
Ekvivalent kinofilmu 28 mm (35 mm)
Režim
Standard, Výrazný, Portrét, Krajina, Prales, Retro,
Chladný, Klid, Klasika, Vlastní 1, Vlastní 2, Vlastní 3
Parametr
Barva, Sytost, Ostrost, Kontrast
203
Příloha >
Technické údaje fotoaparátu
Snímání
Režim
Smart Auto, Program, Priorita clony,
Priorita závěrky, Ruční, Vlastní 1, Vlastní 2,
Priorita objektivu, Inteligentní
Inteligentní režim
Překrásná tvář, Nejlepší tvář, Krajina, Makro,
Zastavená akce, Sytý odstín, Panorama,
Vodopád, Silueta, Západ Slunce, Noc, Ohňostroj,
Světelná stopa, Kreativní snímek, Víc. expozice,
Snímek s funkcí Smart Jump
Inteligentní filtr
Vinětace, Miniatura, Barevná tužka,
Malba vodovými barvami, Vymývaná malba,
Olejomalba, Inkoustová malba, Akrylová malba,
Negativní, Červená, Zelená, Modrá, Žlutá
RAW standard
SRW (ver.2.0.0)
Barevný prostor
sRGB, Adobe RGB
Video
Typ
MP4 (H.264)
Formát
Video: H.264, zvuk: AAC
Režim AE videa
Program, Priorita clony, Priorita závěrky, Ruční
Velikost filmu
Zvuk zapnutý/vypnutý (doba snímání: Max.
29' 59'')
Inteligentní filtr
Vinětace, Miniatura, Barevná tužka,
Malba vodovými barvami, Vymývaná malba,
Olejomalba, Inkoustová malba, Akrylová malba,
Negativní, Červená, Zelená, Modrá, Žlutá
Velikost
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (Ke sdílení)
Rychlost záznamu
60 sn./s, 30 sn./s, 24 sn./s (dostupné pouze
v rozlišení 1920X810) (3D: dostupné je pouze
30 sn./s)
Vícenásobný pohyb
x0.25 (pouze 640X480, 320X240),
x0.5 (pouze 1280X720, 640X480, 320X240), x5,
x10, x20
Kvalita
HQ, Normální
Zvuk
Stereo (s nastavením hlasitosti vstupu, zobrazení
hlasitosti zvuku)
Úpravy
Zachycování snímků, Ořezávání
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Velikost
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (pouze režim sekvenčního
snímání), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
* 3D režim s 3D objektivem je k dispozici pouze ve
formátu JPEG (16:9) 4.1M (2688X1512) nebo
2.1M (1920X1080).
Kvalita
Velmi jemná, Jemná, Normální
204
Příloha >
Technické údaje fotoaparátu
Přehrávání
Rozhraní
Typ
Jednotlivý snímek, Miniatury (15/24), Prezentace,
Video
Úpravy
Inteligentní filtr, Změnit velikost, Otočit,
Retuš tváře, Jas displeje, Kontrast
Inteligentní filtr
Vinětace, Miniatura, Barevná tužka,
Malba vodovými barvami, Vymývaná malba,
Olejomalba, Akvarel, Akrylová malba, Negativní,
Červená, Zelená, Modrá, Žlutá
Ukládání
Média
Externí paměť (volitelná):
SD karta (2 GB zaručeny),
SDHC karta (zaručeno až 32 GB),
SDXC karta (zaručeno až 64 GB,
UHS-1 podporováno)
- Doporučujeme třídu rychlosti 6 a vyšší.
Souborový formát
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.3),
MPO (3D), DCF
Bezdrátová síť
Typ
IEEE 802.11b/g/n podporuje funkci Dual Band
Funkce
MobileLink, Remote Viewfinder, Baby Monitor,
Automatické zálohování, E-mail, SNS a Cloud,
Samsung Link, AutoShare, Group Share,
Photo Beam, HomeSync
NFC
Ano
Digitální výstup
USB 2.0 (konektor micro USB)
Výstup obrazu
• NTSC, PAL (volitelný)
• HDMI
Zvukové rozhraní
3,5 mm stereofonní vstup mikrofonu
Externí spoušť
Ano
Externí mikrofon
Ano
Napájecí vstup DC
DC 5,0 V, 1 A přes micro USB
Napájecí zdroj
Typ
Akumulátorová baterie:
BP1410 (1 410 mAh, 7,6 V )
* Provedení zdroje se může lišit podle oblasti zakoupení.
Rozměry (š x v x h)
127 X 95,5 X 57,1 mm
Hmotnost
375 g (bez baterie a paměťové karty)
Provozní teplota
0–40 °C
Provozní vlhkost
5–85 %
Software
Aplikace i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5
* Technické údaje se mohou bez upozornění změnit pro zlepšení výkonu.
* Všechny ostatní ochranné známky a názvy produktů jsou vlastnictvím oprávněných
vlastníků.
205
Příloha
Slovníček
AP (Access Point – přístupový bod)
AEL/AFL (Expoziční paměť/Paměť autom. ostření)
Přístupový bod je zařízení, které bezdrátovým zařízením umožňuje připojit
se ke kabelové síti.
Tyto funkce umožňují si zapamatovat expozici, na kterou chcete zaostřit,
nebo zaostření, na které si přejete vypočítat expozici.
Náhodná síť
Automatické ostření (AF)
Náhodná síť je dočasné připojení ke sdílení souborů nebo internetové
připojení a propojení mezi počítači a zařízeními.
Systém, který automaticky zaostří objektiv fotoaparátu na objekt.
Fotoaparát využívá kontrastu k automatickému zaostření.
AdobeRGB
AMOLED (Organická světelná dioda s aktivní maticí) /
LCD (Displej z tekutých krystalů)
Adobe RGB slouží k profesionálnímu tisku a má větší rozsah barev než
sRGB. Tento širší rozsah barev usnadňuje úpravy snímků v počítači.
AEB (Automatická série se změnou expozice)
Tato funkce pomáhá pořídit snímek s nejlepší možnou expozicí pořízením
několika snímků s různou expozicí.
AMOLED se vyznačuje velmi tenkou obrazovkou a jasným displejem, takže
nepotřebuje podsvětlení. LCD je displej obvykle používaný ve spotřební
elektronice. Tento displej vyžaduje k reprodukci barev samostatné
osvětlení, jako např. CCFL nebo LED.
Clona
Clona ovládá množství světla, které projde senzorem fotoaparátu.
206
Příloha >
Slovníček
Otřesy fotoaparátu (Rozostření)
Kompozice
Pokud se fotoaparát v době otevřené závěrky pohybuje, celý obraz
může být rozostřený. Častěji k tomu dochází při pomalé expoziční době.
Předcházejte otřesům fotoaparátu zvýšením citlivosti, použitím blesku či
použitím kratší expoziční doby. Pro stabilizaci fotoaparátu lze také použít
stativ nebo funkci OIS.
Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku.
Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.
Cloud Computing
Norma DCF (Pravidlo pro systém souborů fotoaparátu)
Specifikace určené k zjištění formátu souboru a souborového systému
digitálních fotoaparátů vytvořené Japan Electronics a Information
Technology Industries Association (JEITA).
Cloud computing je technologie, která umožňuje ukládání dat na vzdálené
servery a používat je ze zařízení s přístupem k internetu.
Hloubka ostrosti
Barevný prostor
Rozsah barev, které fotoaparát zachytí.
Vzdálenost mezi bližšími a vzdálenějšími body, které lze na snímku zaostřit.
Hloubka ostrosti se může měnit dle světelnosti objektivu, ohniskové
vzdálenosti a vzdálenosti fotoaparátu od objektu. Výběrem např. menší
světelnosti se zvětší hloubka ostrosti a pozadí kompozice bude rozostřeno.
Teplota barev
Barevná teplota se udává v Kelvinech (K) a představuje odstín určitého
světelného zdroje o téže teplotě. Se zvyšující se barevnou teplotou
přechází barva zdroje do modré. Se snižující se barevnou teplotou přechází
barva zdroje do červené. Při teplotě 5 500 K se barva světelného zdroje
blíží slunečnímu světlu.
207
Příloha >
Slovníček
EV (hodnota expozice)
Blesk
Všechny kombinace expoziční doby fotoaparátu a světelnosti objektivu,
které vedou ke stejné expozici.
Rychlost světla, která pomáhá vytvořit lepší expozici při špatných
světelných podmínkách.
EV kompenzace
Ohnisková vzdálenost
S touto funkcí může fotoaparát rychle nastavit hodnotu expozice s
omezeným zvětšením, aby bylo dosaženo lepší expozice snímků.
Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Delší
ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší zvětšení objektu.
Kratší ohnisková vzdálenost znamená širší úhel záběru.
Exif (Zaměnitelný formát obrazového souboru)
Specifikace určené ke zjištění formátu souboru obrázku digitálních
fotoaparátů, která byla vytvořena Japan Electronics a Information
Technology Industries Association (JEIDA).
Histogram
Histogram je graf znázorňující rozložení jasu ve snímku. Vodorovná osa
představuje jas, vertikální počet pixelů. Vysoké body vlevo (příliš tmavý)
a vpravo (příliš světlý) na histogramu označují, že snímek má nesprávnou
expozici.
Expozice
Množství světla, které projde senzorem fotoaparátu. Expozici můžete
ovlivnit změnou expoziční doby, hodnoty clony a citlivosti ISO.
H.264/MPEG-4
Vysoce komprimovaný formát pro záznam videa přijatý mezinárodními
normalizačními organizacemi ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek, vyvinutý Joint
Video Team (JVT), je schopen zachytit video v dobré kvalitě při nízkém
datovém toku.
208
Příloha >
Slovníček
Snímač obrazu
Měření
Fyzická část digitálního fotoaparátu, která obsahuje snímač pro každý pixel
v obrazu. Každý citlivý bod zaznamenává jas světla, který projde v průběhu
expozice. Běžné typy senzorů jsou CCD (zařízení s nábojovou vazbou) a
CMOS (komplementární polovodič oxidu kovu).
Měření odkazuje na to, jakým způsobem fotoaparát měří množství světla,
aby nastavil správnou expozici.
MF (Ruční)
IP (Internetový protokol) adresa
Systém, který manuálně zaostří objektiv fotoaparátu na objekt. Pro
zaostření objektu můžete také použít kroužek ostření.
IP adresa je jedinečné číslo, které je přiřazeno každému zařízení
připojenému k internetu.
MJPEG (Pohyblivý JPEG)
Citlivost ISO
Citlivost fotoaparátu na světlo založená na ekvivalentní rychlosti filmu
použité ve filmovém fotografickém přístroji. Při vyšší citlivosti ISO využívá
fotoaparát vyšší expoziční dobu, která omezí rozostření způsobené
otřesem kamery a nedostatkem světla. Přesto jsou snímky s vyšší citlivostí
více náchylné k šumu.
Formát videa, který je komprimován jako JPEG obraz.
MPO (Objekt s více obrázky)
Formát obrázkového souboru, který obsahuje více obrázků. MPO soubor
umožňuje 3D efekt na kompatibilních displejích s MPO, například na 3D
televizorech nebo 3D monitorech.
JPEG (Spojená skupina expertů v oblasti fotografování)
Způsob komprese digitálních snímků. Obrázky JPEG jsou komprimovány,
aby se snížila jejich celková velikost, a to za minimálního snížení rozlišení
obrazu.
209
Příloha >
Slovníček
Šum
PAL (Změna fáze na každém druhém řádku)
Chybně vyhodnocené pixely digitálního obrazu, které se objevují jako
nevhodné, nepravidelné, jasné pixely. Šum se obvykle vyskytuje u snímků,
které byly pořízeny s vysokou citlivostí nebo pokud je na tmavém místě
nastavena citlivost.
Norma kódování barevného obrazu používaná v různých zemích Afriky,
Asie, Evropy a na Středním východě.
Kvalita
NFC (komunikace v blízkém poli)
Funkce NFC představuje sadu norem pro rádiovou komunikaci na velmi
krátké vzdálenosti. Zařízení s aktivní funkcí NFC můžete použít k aktivaci
funkcí nebo výměně dat s dalšími zařízeními.
Vyjádření poměru komprese použité v digitálním obraze. Obrazy vyšší
kvality mají nižší poměr komprese, což obvykle znamená větší velikost
souboru.
RAW (Neupravená data snímače CCD)
NTSC (Národní výbor systému televize)
Norma kódování barevného obrazu používaná zejména v Japonsku,
Severní Americe, na Filipínách, v Jižní Americe, Jižní Koreji a na Tchajwanu.
Původní neupravovaná data ze snímače obrazu. Před převodem obrazu
do standardního formátu je možné pomocí editačního softwaru provést
úpravu vyvážení bílé, kontrastu, sytosti, ostrosti a dalších parametrů.
Rozlišení
Optický transfokátor
Jedná se o hlavní transfokátor, který může pomocí objektivu přiblížit obraz
a současně tím neohrozí kvalitu obrazu.
Množství pixelů přítomných v digitálním obraze. Obrazy s vysokým
rozlišením obsahují více pixelů a obvykle zobrazují více detailů než obrazy
s nižším rozlišením.
210
Příloha >
Slovníček
Expoziční doba
Vyvážení bílé (vyvážení barev)
Expoziční doba udává dobu otevření závěrky a je velmi důležitým faktorem
pro jas snímku, neboť určuje množství světla prošlé clonou před dopadem
na snímač obrazu. U rychlé expoziční doby je méně času na průchod
světla, snímky jsou tmavší a fotoaparát snadněji zaznamená objekt v
pohybu.
Nastavení intenzity barev (obvykle základních barev červené, zelené a
modré) obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé nebo barevného vyvážení je
správné zachycení barev obrazu.
Wi-Fi
sRGB (Standardní RGB)
Mezinárodní norma popisující barevný prostor vytvořená IEC (International
Electrotechnical Commission). Původně byla určena k definici barevného
prostoru PC monitorů a slouží i jako norma pro Exif.
Wi-Fi je technologii, která umožňuje elektronickým zařízením výměnu dat
v bezdrátové síti.
WPS (Chráněné nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi)
WPS je technologii, která zabezpečuje domácí bezdrátové sítě.
Vinětace
Snížení jasu nebo sytosti obrazu ve srovnání se středem obrazu na okrajích
(vnější okraje). Vinětace může objekty ve středu kompozice učinit mnohem
zajímavější.
211
Příloha
Volitelné příslušenství
Zakoupit si můžete následující volitelné položky:
Objektiv, externí blesk, spoušť závěrky (typ micro USB), externí mikrofon,
akumulátorovou baterii, nabíječ akumulátoru, obal na fotoaparát, obal
fotoaparátu, paměťovou kartu, filtr, kabel USB, kabel HDMI, řemínek
• Chcete-li vyhledat typ, obraz a dostupnost příslušenství, navštivte webovou
stránku Samsung.
• Před nákupem příslušenství se ujistěte, že jsou kompatibilní s vaším
fotoaparátem. GPS10 a EM10 nejsou s tímto fotoaparátem kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Samsung
neodpovídá za potíže způsobené použitím příslušenství jiných výrobců.
212
Příloha
Index
A
D
H
N
Aplikace Adobe Photoshop
Lightroom 183
Dat&čas 172
Hloubka pole (DOF) 17, 22
Nabíjení 35
DIRECT LINK 33
Hodnota expozice (EV) 16, 111
Nastavení 171
Automatické ostření 84
Dotyková obrazovka 38
Automatické zálohování 151
Dotykový AF 90
E
Baby Monitor 149
Efekt červených očí 102
Barevný prostor 165
Expoziční doba 18, 20
Baterie
Bezdrátová síť 135
Blesk
Fotografie s odrazem světla 27
Intenzita 103
Směrné číslo 26
Volby blesku 101
C
Citlivost ISO 79
Clona 16, 20
Nastavení fotografií 131
Retuš tváře 132
I
Ikony
B
Nabíjení 35
Upozornění 193
Vložit 34
Nastavení snímku
Režim Přehrávání 47
Režim snímání 45
i-Launcher 182
O
Inteligentní filtr
Objektivy
Režim Přehrávání 133
Režim snímání 110
F
Inteligentní panel 40
F-číslo 16
Fotografie
Možnosti snímání 77
Prohlížení na 3D televizoru 177
Prohlížení na fotoaparátu 119
Prohlížení na HDTV 176
Úpravy 129
Zvětšování 124
Konstrukce 49
Odemykání 51
Zamykání 50
Značky 52
Odstupňování 98
Fotoaparát
Konstrukce 30
Odpojení (Windows) 179
Připojení jako vyměnitelný disk 178
Připojení k počítači 178
NFC (Tag & Go) 140
J
Ohnisková vzdálenost 21
Jas displeje 171
Optická stabilizace obrazu (OIS) 94
Ostření se sledováním 90
M
Otáčení 130
Měření 106
Miniatury 119
MobileLink 143
213
Příloha >
Index
Režimy fotografování
P
Inteligentní 66
Priorita clony 59
Priorita závěrky 60
Program 57
Ručně 61
Smart Auto 55
Vlastní 63
Záznam 72
Paměťová karta
Upozornění 189
Vložit 34
Pomoc při ostření 92
Postoj 13
Prezentace 124
Průvodce snímky 83
Rozbalení 29
Přenos souborů
Rozlišení
Mac 179
Windows 178
Režim Přehrávání 130
Režim Snímání (fotografie) 77
Režim Snímání (video) 114
R
Soubory
Nastavování ochrany 122
Odstraňování 123
Typ fotografie 78
Typ videa 114
V
Videa
Možnosti 114
Prohlížení 126
Zachytit 128
Záznam 72
T
Video výstup 172
Technické údaje fotoaparátu 201
Volitelné příslušenství
Konstrukce blesku 53
Připojit blesk 54
TV 176
Typ zobrazení 48
Vyvážení bílé 81
U
Z
Údržba 186
Zatmívání 116
Upozornění na ostření 93
Zlatý řez 24
Úsporný režim 172
Zvětšování 124
Remote Viewfinder 147
S
Retuš tváře 132
Samospoušť 97
Režim Nejlepší tvář 68
Samsung Link 159
Režim Panoráma 69
Servisní centrum 198
Režim snímání 95
Snímání jedním dotykem 91
3
Snímek s funkcí Smart Jump 71
3D režim 73
214
Příloha
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená,
že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní
sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný
komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí
nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich
zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných
surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a
jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto
výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným
domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd
nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v
množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit
zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání
materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte
je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného
odběru baterií.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
215
UPOZORNĚNÍ
BUDE-LI BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ
RIZIKO VÝBUCHU.
ZLIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE POKYNŮ.
Toto zařízení lze používat ve všech zemích EU.
Ve Francii lze toto zařízení používat pouze ve vnitřních prostorách.
216
Informace k podpoře výrobku a možnost vznesení dalších dotazů naleznete v
záručním listu, který jste obdrželi při koupi, nebo na stránkách www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement