Samsung NXF1 User manual

Samsung NXF1 User manual
Návod k
použití
CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné
instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej,
prosíme, pozorně.
Informace o autorských právech
• Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými obchodními
známkami Microsoft Corporation.
• Mac a Apple App Store jsou registrované ochranné známky společnosti
Apple Corporation.
• Google Play Store je registrovaná ochranná známka společnosti
Google, Inc.
• Adobe, logo Adobe, Photoshop a Lightroom jsou buď registrované
obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
• microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ jsou registrované obchodní
známky společnosti SD Association.
• HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition
Multimedia Interface“ jsou obchodní známky
nebo registrované obchodní známky HDMI
Licensing LLC.
• V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry fotoaparátu nebo obsah
tohoto návodu změněny bez předchozího upozornění.
• Nemáte oprávnění opětovně použít nebo rozšiřovat jakékoli části této
příručky bez předchozího svolení.
• Doporučujeme vám používat fotoaparát v zemi, ve které jste jej
zakoupili.
• Používejte tento fotoaparát zodpovědně a dodržujte všechny zákony a
předpisy týkající se jeho používání.
Program PlanetFirst představuje závazek společnosti
Samsung Electronics ke snaze o udržitelný rozvoj a sociální
odpovědnost, plněný obchodem řízenými ekologickými
a správními aktivitami.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné
známky společnosti Wi-Fi Alliance.
• Ochranné známky a obchodní názvy použité v této příručce jsou
majetkem příslušných vlastníků.
1
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje,
zabráníte vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát co nejlépe.
Varování—situace, kdy může dojít ke zranění Vás či
dalších osob
Fotoaparát nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit.
Můžete fotoaparát poškodit a vystavit sebe nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo výbušných
plynů či kapalin.
Chraňte zrak objektu.
Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí či zvířat. Pokud
používáte blesk příliš blízko očí, může dojít k dočasnému nebo trvalému
poškození zraku.
Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat.
Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a
zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí. Pohyblivé díly a
příslušenství mohou znamenat fyzické ohrožení.
Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým
teplotám po delší dobu.
Hrozí požár nebo exploze.
Delší vystavení fotoaparátu slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám
vede k poškození vnitřních součástí fotoaparátu.
Nevkládejte hořlavé materiály do fotoaparátu ani neskladujte
hořlavé materiály v blízkosti fotoaparátu.
Fotoaparát nebo nabíječku nepřikrývejte dekami nebo
oblečením.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Může dojít k přehřátí fotoaparátu, což může vést deformaci přístroje nebo
způsobit oheň.
Nesahejte na přístroj mokrýma rukama.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
Během bouřek nemanipulujte s napájecím kabelem nebo
nabíječkou.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
2
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Pokud se do fotoaparátu nebo nabíječe akumulátoru dostane
tekutina nebo cizí předměty, neprodleně odpojte všechny
zdroje napájení, např. baterii, a obraťte se na servisní středisko
společnosti Samsung.
Dodržujte všechna nařízení, která omezují používání
fotoaparátu v určitých oblastech.
• Snažte se zabránit rušení s jinými elektronickými zařízeními.
• Fotoaparát vypínejte na palubě letadla. Fotoaparát může způsobovat
rušení s leteckými přístroji. Dodržujte všechna nařízení aerolinek a
fotoaparát vypněte, pokud vás k tomu letecký personál vyzve.
• Fotoaparát vypínejte v blízkosti lékařských přístrojů. Fotoaparát
může způsobovat rušení s lékařskými přístroji v nemocnicích nebo
zdravotnických zařízeních. Dodržujte všechna nařízení, varování a
pokyny lékařského personálu.
Dbejte, aby nedošlo k rušení zařízení s kardiostimulátory.
Dle doporučení výrobců a výzkumných skupin udržujte bezpečnou
vzdálenost mezi fotoaparátem a všemi kardiostimulátory, aby se předešlo
případnému rušení. Pokud máte jakýkoli důvod domnívat se, že fotoaparát
způsobuje rušení kardiostimulátoru nebo jiného lékařského přístroje,
okamžitě fotoaparát vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru
nebo lékařského přístroje.
Pozor—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu
či dalších zařízení
Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii.
Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a
poškodit fotoaparát.
Používejte pouze originální výrobcem doporučené lithiumiontové akumulátorové baterie. Baterie nepoškozujte ani
nezahřívejte.
Neoriginální, poškozené nebo přehřáté baterie mohou zapříčinit oheň
nebo způsobit zranění.
Používejte pouze baterie, nabíječky, kabely a příslušenství
schválené společností Samsung.
• Neschválené baterie, nabíječky, kabely nebo příslušenství mohou vést k
výbuchu baterií, poškození fotoaparátu nebo k úrazu.
• Společnost Samsung neodpovídá za škody nebo zranění vzniklá
neschválenými bateriemi, nabíječkami, kabely nebo příslušenstvím.
Baterie používejte pouze k jejich určenému použití.
Nesprávné používání baterií může zapříčinit oheň nebo způsobit úraz
elektrickým proudem.
3
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
V průběhu činnosti blesku se jej nedotýkejte.
Blesk je při činnosti velmi horký a mohl by popálit kůži.
Pokud používáte nabíječ akumulátorů, fotoaparát před
odpojením napájení do nabíječe odpojte.
Nedodržení tohoto postupu může způsobit požár nebo zásah elektrickým
proudem.
Při připojování kabelů či instalování baterií a vkládání
paměťových karet jednejte opatrně.
Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná
instalace baterie či paměťových karet vede k poškození portů, vedení a
příslušenství.
Karty s magnetickými páskami udržujte ve vzdálenosti od
obalu fotoaparátu.
Pokud ho nepoužíváte, odpojte nabíječ akumulátorů ze
zásuvky.
Informace uložené na kartě se mohou poškodit či smazat.
Nedodržení tohoto postupu může způsobit požár nebo zásah elektrickým
proudem.
Nepoužívejte poškozené baterie a paměťové karty.
Při nabíjení baterie nepoužívejte poškozený síťový přívod,
zástrčku ani síťovou zásuvku.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození fotoaparátu či vznik
ohně.
Nepokládejte fotoaparát na nebo do blízkosti magnetických
polí.
Mohlo by to zapříčinit selhání fotoaparátu.
Nedovolte kontakt nabíječe akumulátorů s kontakty +/na baterii.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nepoužívejte fotoaparát, pokud je obrazovka poškozená.
Pokud jsou sklo nebo akrylové části poškozené, navštivte servisní centrum
Samsung a nechte fotoaparát opravit.
S fotoaparátem neházejte ani ho nevystavujte silným nárazům.
Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo externích či interních
komponent.
4
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Před použitím vyzkoušejte, zda fotoaparát pracuje správně.
Snažte se zabránit rušení s jinými elektronickými zařízeními.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani škody,
způsobené nefunkčností přístroje nebo jeho nesprávným použitím.
Fotoaparát vysílá radiofrekvenční (RF) signály, které mohou způsobit
rušení s nechráněnými nebo nesprávně chráněnými elektronickými
zařízeními, mezi které patří kardiostimulátory, naslouchátka, lékařské
přístroje a jiná elektronická zařízení v domácnostech nebo vozidlech.
Pokud dojde k jakýmkoli problémům s rušením, požádejte o pomoc při
jejich řešení výrobce daného elektronického zařízení. Aby nedocházelo
k nežádoucímu rušení, používejte pouze zařízení a příslušenství schválená
společností Samsung.
Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá
za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
Mohlo by dojít k odbarvení snímače obrazu nebo jeho selhání.
Používejte fotoaparát v běžné poloze.
Vyhýbejte se kontaktu s vnitřní anténou fotoaparátu.
Při přehřátí fotoaparátu vyjměte baterii a nechte jej ochladit.
• Dlouhotrvajícím použitím fotoaparátu může dojít k přehřátí baterie a
zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu. Pokud fotoaparát přestane fungovat,
vyjměte baterii a nechte ji vychladnout.
• Vysoké vnitřní teploty mohou způsobit výskyt šumu na fotografiích.
Tento jev je normální a nemá vliv na funkci fotoaparátu.
Přenos dat a vaše odpovědnost
• Data přenášená prostřednictvím sítě WLAN mohou uniknout, proto
nepřenášejte důvěrná data na veřejných místech ani v otevřených sítích.
• Výrobce fotoaparátu nenese odpovědnost za přenos žádných dat,
která porušují autorská práva, ochranné známky, zákony o duševním
vlastnictví nebo pravidla slušného chování na veřejnosti.
5
Ikony použité v návodu
Ikona
Funkce
Další informace
Bezpečnostní a další upozornění
[
]
Tlačítka fotoaparátu. Například [Spoušť] označuje tlačítko
spouště.
(
)
Číslo strany s příslušnou informací
ĺ
*
Pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat k provedení
kroku, například: Vyberte položku b ĺ Kvalita (představuje
výběr b a pak položky Kvalita).
Poznámka
Tento návod obsahuje vysvětlení na základě objektivů NX-M. Pokud připojíte
objektivy NX pomocí montážního adaptéru, nemusí být některé možnosti
snímání nebo funkce podporovány.
6
Obsah
Tipy
Kapitola 1
Fotografické koncepce
Fotoaparát
Fotografický postoj ..................................................................................... 13
Začínáme ...................................................................................................... 27
Rozbalení...................................................................................................................... 27
Uspořádání fotoaparátu ............................................................................ 28
Používání tlačítka DIRECT LINK ............................................................................ 30
Držení fotoaparátu ....................................................................................................... 13
Stojící fotograf ............................................................................................................... 14
Fotograf v podřepu ...................................................................................................... 14
Clona .............................................................................................................. 15
Hodnota clony a hloubka ostrosti .......................................................................... 16
Expoziční doba ............................................................................................ 17
Citlivost ISO .................................................................................................. 18
Jak clona, expoziční doba a citlivost ISO ovlivňují expozici ............... 19
Korelace ohniskové vzdálenosti, úhlu pohledu a perspektivy .......... 20
Hloubka ostrosti .......................................................................................... 20
Co určuje efekt neostrosti? ........................................................................................ 21
Náhled DOF..................................................................................................................... 22
Kompozice .................................................................................................... 23
Zlatý řez ............................................................................................................................ 23
Snímek se dvěma objekty.......................................................................................... 24
Blesk ............................................................................................................... 25
Směrné číslo blesku ..................................................................................................... 25
Nastavení tlačítka DIRECT LINK .............................................................................. 30
Používání displeje ..................................................................................................... 31
Používání režimu autoportrét ................................................................................. 31
Vkládání baterie a paměťové karty ......................................................... 32
Vyjmutí baterie a paměťové karty....................................................................... 34
Používání adaptéru paměťové karty .................................................................. 34
Nabíjení baterie a vypínání fotoaparátu ................................................ 35
Nabití baterie .............................................................................................................. 35
Zapnutí fotoaparátu ................................................................................................. 35
Provedení počátečního nastavení ........................................................... 36
Volba funkcí (možností) ............................................................................. 38
Výběr pomocí tlačítek.............................................................................................. 38
Výběr klepnutím ........................................................................................................ 38
Používání možnosti m...................................................................................... 39
Např. výběr velikosti fotografie v režimu P ........................................................ 39
Používání inteligentního panelu ......................................................................... 40
Např. upravte hodnotu expozice v režimu P ..................................................... 40
Výběr režimu ................................................................................................ 41
Otevření obrazovky Režim ..................................................................................... 41
Popis režimu................................................................................................................ 41
7
Obsah
Ikony na displeji........................................................................................... 43
V režimu Snímání ...................................................................................................... 43
Pořizování snímků ....................................................................................................... 43
Nahrávání videa ........................................................................................................... 44
Informace o stavoznaku ............................................................................................ 44
V režimu Přehrávání ................................................................................................. 45
Zobrazení snímků ........................................................................................................ 45
Přehrávání videí ............................................................................................................ 45
Změna zobrazovaných informací ........................................................................ 46
Objektivy ...................................................................................................... 47
Popis objektivu........................................................................................................... 47
Uzamčení a odemčení objektivu ........................................................................... 48
Označení objektivu................................................................................................... 49
Příslušenství ................................................................................................. 50
Uspořádání externího blesku................................................................................ 50
Připojení externího blesku ....................................................................................... 51
Rozvržení montážního adaptéru ......................................................................... 52
Upevnění montážního adaptéru ........................................................................... 52
Demontáž montážního adaptéru .......................................................................... 53
Režimy Snímání ........................................................................................... 54
Automatický režim.................................................................................................... 54
Inteligentní režim ...................................................................................................... 56
Používání režimu Překrásná tvář ............................................................................ 56
Použití režimu Nejlepší tvář ..................................................................................... 57
Pořizování panoramatických fotografií................................................................ 58
Režim Program ........................................................................................................... 59
Změna programu......................................................................................................... 60
Minimální rychlost závěrky ...................................................................................... 60
Režim Priority clony .................................................................................................. 61
Režim Priority závěrky ............................................................................................. 62
Ruční režim .................................................................................................................. 63
Používání režimu rámování...................................................................................... 63
Používání funkce Bulb................................................................................................ 64
Záznam videa ............................................................................................................. 65
Dostupné funkce v režimu snímání .................................................................... 66
Kapitola 2
Funkce snímání
Velikost a rozlišení ...................................................................................... 69
Velikost snímku .......................................................................................................... 69
Kvalita ............................................................................................................................ 70
Citlivost ISO .................................................................................................. 71
Vyvážení bílé ................................................................................................ 72
Úprava předvolby možnosti vyvážení bílé ......................................................... 73
Průvodce snímky (fotografické styly) ..................................................... 74
8
Obsah
Režim AF ....................................................................................................... 75
Jednorázový autofokus ........................................................................................... 75
Sekvenční automatické ostření ............................................................................ 76
Ruční ostření ............................................................................................................... 76
Oblast AF....................................................................................................... 77
Výběrové ostření........................................................................................................ 77
Vícebodové ostření ................................................................................................... 78
Rozpoznávání tváře .................................................................................... 79
Normálně ..................................................................................................................... 79
Úsměv............................................................................................................................ 80
Mrknutí ......................................................................................................................... 80
Dotykový AF ................................................................................................. 81
Dotykový AF ................................................................................................................ 81
Bodové AF ostření ..................................................................................................... 81
Ostření se sledováním ............................................................................................. 81
Snímání jedním dotykem ....................................................................................... 82
Pomoc při ručním ostřením ...................................................................... 83
Optická stabilizace obrazu (OIS) .............................................................. 84
Režim Snímání (způsob snímání)............................................................. 85
Samostatné.................................................................................................................. 85
Normální sekvenční snímání ................................................................................. 86
Sekvenční snímání .................................................................................................... 86
Samospoušť ................................................................................................................ 87
Automatická série se změnou expozice (Odstupňování AE) ..................... 87
Stupňování vyvážení bílé (Odstupňování WB) ............................................... 88
Stupňování průvodce snímky (Odstupňování s průvodcem) ................... 88
Odstupňování hloubky .......................................................................................... 89
Blesk ............................................................................................................... 90
Redukce efektu červených očí .............................................................................. 91
Nastavení intenzity blesku ..................................................................................... 91
Měření............................................................................................................ 92
Vícebodové.................................................................................................................. 92
Středově vyváženo ................................................................................................... 93
Bodové .......................................................................................................................... 93
Měření hodnoty expozice oblasti ostření ......................................................... 94
Dynamický rozsah....................................................................................... 95
Inteligentní filtr............................................................................................ 96
Expoziční kompenzace .............................................................................. 97
Aretace expozice ......................................................................................... 98
Funkce videa ................................................................................................ 99
Rozlišení videa ............................................................................................................ 99
Pokud je položka Video výstup nastavena na hodnotu NTSC..................... 99
Pokud je položka Video výstup nastavena na hodnotu PAL ........................ 99
Kvalita videa .............................................................................................................
Vícenásobný pohyb ...............................................................................................
Zatmívání ..................................................................................................................
Zvuk.............................................................................................................................
100
100
101
101
9
Obsah
Kapitola 3
Přehrávání/Úpravy
Vyhledávání a správa souborů ............................................................... 103
Zobrazení snímků................................................................................................... 103
Zobrazení náhledů snímků ................................................................................. 103
Zobrazení souborů podle kategorií ................................................................. 104
Prohlížení souborů jako složky .......................................................................... 104
Ochrana souborů ................................................................................................... 105
Mazání souborů ...................................................................................................... 106
Mazání jednoho souboru........................................................................................ 106
Mazání více souborů................................................................................................. 106
Mazání všech souborů ............................................................................................. 106
Zobrazení snímků ..................................................................................... 107
Zvětšení snímku...................................................................................................... 107
Spuštění prezentace.............................................................................................. 107
Automatické otočení ............................................................................................ 108
Přehrávání videa........................................................................................ 109
Převíjení dozadu nebo dopředu ....................................................................... 109
Nastavení jasu videa.............................................................................................. 110
Nastavení hlasitosti videa.................................................................................... 110
Ořezání videa při přehrávání .............................................................................. 111
Zachycení snímku během přehrávání ............................................................ 111
Úprava snímků ........................................................................................... 112
Ořezání snímku ....................................................................................................... 112
Otáčení snímku ....................................................................................................... 113
Změna velikost fotografií .................................................................................... 113
Úpravy fotografií..................................................................................................... 114
Retuš tváře ................................................................................................................ 115
Používání efektů inteligentních filtrů.............................................................. 116
Kapitola 4
Bezdrátová síť
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě ............................................... 118
Připojení k síti WLAN ............................................................................................. 118
Nastavení možností sítě .......................................................................................... 119
Ruční nastavení IP adresy ....................................................................................... 119
Používání prohlížeče pro přihlášení ................................................................ 120
Tipy pro připojení k síti......................................................................................... 121
Zadávání textu ........................................................................................................ 122
Používání funkce NFC (Tag & Go)........................................................... 123
Používání funkcí NFC v režimu snímání ......................................................... 123
Používání funkcí NFC v režimu přehrávání (Photo Beam) ....................... 123
Používání funkcí NFC v režimu Wi-Fi ............................................................... 123
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu ...................... 124
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon............................... 126
10
Obsah
Odesílání fotografií nebo videí do více chytrých telefonů ............... 128
Kapitola 5
Použití chytrého telefonu jako dálkové spouště závěrky ................. 130
Nabídka nastavení fotoaparátu
Používání funkce Baby Monitor ............................................................. 132
Nastavení úrovně hluku pro aktivaci alarmu................................................ 133
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání
fotografií a videí ........................................................................................ 134
Instalace programu pro automatické zálohování do počítače .............. 134
Odesílání snímků a videí do počítače ............................................................. 134
Odesílání fotografií a videí přes e-mail................................................. 136
Změna e-mailových nastavení .......................................................................... 136
Uživatelská nastavení............................................................................... 146
Přizpůsobení ISO .................................................................................................... 146
Ukládání informací .................................................................................................... 136
Nastavení e-mailového hesla ................................................................................ 137
Změna e-mailového hesla ...................................................................................... 138
Odesílání fotografií a videí přes e-mail ........................................................... 138
Používání služeb sdílení fotografií nebo videí .................................... 140
Přístup do služby pro sdílení souborů ............................................................ 140
Nahrání snímků či videa....................................................................................... 141
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů ....................... 142
Nahrávání fotografií do online úložiště .......................................................... 142
Prohlížení fotografií nebo videí v zařízeních, která podporují
funkci Samsung Link ............................................................................................. 143
Rozšíření ISO ................................................................................................................ 146
Krok ISO ......................................................................................................................... 146
Autom. rozsah ISO ..................................................................................................... 146
Redukce šumu .........................................................................................................
Nastavení stupňování ...........................................................................................
Barevný prostor.......................................................................................................
Oprava deformace .................................................................................................
Ovládání dotykem .................................................................................................
Přizpůsobení iFn .....................................................................................................
Uživatelské nastavení ...........................................................................................
Přiřazení tlačítka .....................................................................................................
Funkce NFC živě ......................................................................................................
MobileLink/velikost snímku NFC .....................................................................
Rozvržení ...................................................................................................................
Kontrolka AF.............................................................................................................
Automatický autoportrét ....................................................................................
Nastavení rychlosti tlačítka objektivu .............................................................
147
147
148
149
149
149
150
151
151
151
151
152
152
152
Nastavení .................................................................................................... 153
11
Obsah
Kapitola 6
Připojení k vnějším zařízením
Přehrávání na HDTV ................................................................................. 157
Přenos souborů do počítače ................................................................... 158
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows............ 158
Připojení fotoaparátu jako odpojitelného disku ............................................ 158
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) .......................................................... 159
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac...................... 159
Používání programů na počítači ............................................................ 161
Instalace programů z dodaného disku CD .................................................... 161
Dostupné programy při používání aplikace i-Launcher .............................. 161
Pomocí aplikace i-Launcher ............................................................................... 162
Požadavky pro systém Windows .......................................................................... 162
Požadavky pro systém Mac .................................................................................... 162
Spuštění aplikace i-Launcher ................................................................................ 162
Stahování firmwaru................................................................................................... 163
Stahování programu PC Auto Backup................................................................ 163
Instalace aplikace Adobe Photoshop Lightroom ....................................... 163
Používání aplikace Adobe Photoshop Lightroom...................................... 163
Použití a ukládání fotoaparátu .......................................................................... 167
Nevhodná místa pro použití nebo ukládání fotoaparátu ........................... 167
Použití na plážích nebo na břehu ........................................................................ 167
Ukládání na delší dobu ............................................................................................ 167
Při používání fotoaparátu buďte ve vlhkém prostředí opatrní ................. 168
Další upozornění ........................................................................................................ 168
Paměťové karty ....................................................................................................... 169
Podporované paměťové karty .............................................................................. 169
Kapacita paměťové karty ........................................................................................ 170
Upozornění při používání paměťových karet ................................................. 171
Informace o baterii ................................................................................................ 172
Údaje o baterii............................................................................................................. 172
Výdrž baterie ............................................................................................................... 174
Hlášení slabé baterie ................................................................................................ 174
Poznámky k užívání baterie ................................................................................... 174
Upozornění pro užívání baterie............................................................................ 175
Poznámky k nabíjení baterie ................................................................................. 175
Poznámky pro nabíjení po připojení k počítači .............................................. 176
S baterií a nabíječkou zacházejte správně ........................................................ 176
Aktualizace firmwaru ............................................................................... 177
Dříve, než se obrátíte na servis............................................................... 178
Technické údaje fotoaparátu .................................................................. 181
Slovníček ..................................................................................................... 186
Kapitola 7
Volitelné příslušenství .............................................................................. 192
Příloha
Index ............................................................................................................ 193
Chybová hlášení ........................................................................................ 165
Údržba fotoaparátu .................................................................................. 166
Čištění fotoaparátu ................................................................................................ 166
Objektiv a displej fotoaparátu............................................................................... 166
Snímač obrazu ............................................................................................................ 166
Tělo fotoaparátu ......................................................................................................... 166
12
Fotografické koncepce
Fotografický postoj
Pro pořízení dobrých snímků je nezbytný správný postoj se stabilizací
fotoaparátu. I když držíte fotoaparát správně, špatný postoj může způsobit
roztřesení záběru. Stůjte zpříma a zůstaňte v klidu, zajistíte tak stabilní
základnu pro fotoaparát. Při použití dlouhé expoziční doby zadržte dech,
aby se omezil pohyb těla.
Držení fotoaparátu
Přidržte fotoaparát a umístěte ukazováček na tlačítko spouště. U větších
objektivů podepřete objektiv levou rukou.
13
Fotografické koncepce
Stojící fotograf
Komponujte snímek stoje zpříma s nohama na šíři ramen a s lokty
směřujícími dolů.
Fotograf v podřepu
Komponujte snímek s jedním kolenem dotýkajícím se země a ve
vzpřímeném postoji těla.
14
Fotografické koncepce
Clona
Clona je jedním ze tří faktorů určujících expozici. Clona se skládá z tenkých
kovových plátků, které se otevírají nebo uzavírají, a propouštějí tak světlo
do fotoaparátu. Stupeň clony určuje množství světla: čím větší clona, tím
méně světla propustí, a čím menší clona, tím více světla projde.
Velikost clony je popsána hodnotou známou jako „F-číslo“. F-číslo
vyjadřuje ohniskovou vzdálenost dělenou průměrem objektivu. Například
pokud objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm má f-číslo F2, průměr
clony je 25 mm (50 mm / 25 mm = F2).Čím menší je f-číslo, tím větší je
velikost clony.
Otvor clony je popsán jako expoziční hodnota (EV). Zvýšení expoziční
hodnoty (+1 EV) znamená dvojnásobné množství světla. Snížení expoziční
hodnoty (-1 EV) znamená poloviční množství světla. Funkci kompenzace
expozice můžete rovněž využívat k jemnému ladění množství světla
použitím menších expozičních hodnot 1/2, 1/3 EV apod.
Velikosti clony
+1 EV
Minimální clona
Střední clona
-1 EV
Maximální clona
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Kroky hodnoty expozice
Mírně otevřená clona
Hodně otevřená clona
15
Fotografické koncepce
Hodnota clony a hloubka ostrosti
Změnou clony můžete ovlivňovat zaostření pozadí snímku. Clona je v úzké
souvislosti s hloubkou ostrosti (DOF), která se popisuje jako malá nebo
velká.
Clona fyzicky obsahuje několik lamel. Tyto lamely se pohybují současně a řídí
množství světla, které prochází středem clony. Počet lamel clony rovněž určuje
tvar světelných skvrn při nočním použití. Clona se sudým počtem lamel dělí
světlo na stejný počet částí. Je-li počet lamel lichý, počet částí je dvojnásobkem
počtu lamel.
Např. clona s 8 lamelami dělí světlo na 8 částí a clona se 7 lamelami na 14 částí.
7 lamel
Snímek s velkou DOF
8 lamel
Snímek s malou DOF
16
Fotografické koncepce
Čím kratší je tedy expoziční doba, tím méně světla je vpuštěno dovnitř. A
opačně – čím delší je expoziční doba, tím více světla je vpuštěno dovnitř.
Expoziční doba
Expoziční doba znamená dobu, která je potřebná k otevření a uzavření
závěrky. Určuje množství světla, které projde clonou před tím, než dorazí
na snímač obrazu.
Expoziční dobu je obvykle možné nastavovat ručně. Expoziční doba se
udává v „expoziční hodnotě“ (EV), která se označuje intervaly 1 s, 1/2 s,
1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1 000 s, 1/2 000 s atd.
Na fotografiích uvedených níže vidíte, že dlouhá expoziční doba propustí
do fotoaparátu více světla. To pohybujícím se objektům přidává efekt
pohybového rozmazání. Naopak kratší expoziční doba poskytuje
pro dopad světla méně času, ale taková fotografie pak snáze zachytí
pohybující se objekt bez rozmazání.
+1 EV
Expozice
-1 EV
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Rychlost závěrky
17
Fotografické koncepce
Citlivost ISO
Expozice obrazu je určena citlivostí čipu fotoaparátu. Tato citlivost je
založena na mezinárodních normách, známých jako ISO. U digitálních
fotoaparátů se toto hodnocení citlivosti používá k popisu citlivosti celého
digitálního snímače na světlo.
Nižší citlivost ISO znamená, že fotoaparát je méně citlivý ke světlu, pro
optimální expozici je tedy nutné větší osvětlení. Při použití nižší citlivosti
ISO proto otevřete více clonu nebo prodlužte expoziční dobu, aby
do fotoaparátu dopadlo více světla. Je-li např. slunečný den, je světla
dostatek a nižší citlivost ISO nevyžaduje delší expoziční dobu. Při špatných
světelných podmínkách ovšem nízká citlivost ISO povede k tmavému
snímku. Proto doporučujeme citlivost ISO mírně zvýšit.
Citlivost ISO se zdvojnásobí při zdvojnásobení číselných hodnot. Například
nastavení citlivosti ISO 200 dokáže zachycovat snímky dvojnásobnou
rychlostí než nastavení o hodnotě ISO 100. Nicméně vyšší nastavení
citlivosti ISO může vést ke vzniku „šumu“, malých bodů, míst a dalších jevů
na fotografii, které dávají snímku nečistý nebo špinavý vzhled. Všeobecně
se doporučuje za dobrých světelných podmínek používat nízké ISO, dokud
není nutné fotografovat v noci a za špatného světla.
Snímek pořízený ze stativu s vysokou
citlivostí ISO
Tmavý snímek s nízkou citlivostí ISO
Změna kvality a jasu snímku v závislosti na citlivosti ISO
18
Fotografické koncepce
Jak clona, expoziční doba a citlivost ISO
ovlivňují expozici
Clona, expoziční doba a citlivost ISO jsou ve fotografii úzce svázány.
Nastavení clony určuje otvor, jímž prochází světlo do fotoaparátu,
expoziční doba pak určuje dobu, po níž se tak děje. Citlivost ISO popisuje
rychlost, jakou film reaguje na světlo. Dohromady se tyto tři aspekty
popisují jako expoziční trojúhelník.
Nastavení
Rychlost
závěrky
Hodnota
clony
Výsledky
Krátká doba
= méně světla
Dlouhá doba
= více světla
Rychlá = ostré
Pomalá = rozmazané
Změnu expoziční doby, hodnoty clony nebo citlivosti ISO je možné
vykompenzovat druhými dvěma veličinami beze změny množství světla.
Výsledky se však mění v souladu s nastavením. Např. expoziční doba
ovlivňuje zachycení pohybu, clona má vliv na hloubku pole a vyšší citlivost
ISO způsobuje vyšší šum snímku.
Nastavení
Výsledky
Citlivost ISO
Vysoká citlivost
= více citlivosti na světlo
Nízká citlivost
= méně citlivosti na
světlo
Vysoká = zrnité
Nízká = čisté
Široká clona
= více světla
Úzká clona
= méně světla
Široká = malá hloubka ostrosti
Úzká = velká hloubka ostrosti
19
Fotografické koncepce
Korelace ohniskové vzdálenosti, úhlu
pohledu a perspektivy
Ohnisková vzdálenost se udává v milimetrech a je to vzdálenost středu
objektivu od jeho ohniska. Ovlivňuje úhel pohledu a perspektivu
snímaného obrazu. Krátká ohnisková vzdálenost znamená velký úhel
pohledu, který umožňuje širokoúhlé záběry celků. Dlouhá ohnisková
vzdálenost znamená malý úhel pohledu, který umožňuje úzké záběry
detailů ve velkém zvětšení.
Hloubka ostrosti
Oblíbené portréty nebo zátiší jsou typickými příklady snímků, na nichž
je neostrým pozadím dosaženo zvýraznění objektu. V závislosti na
vzdálenosti od fotoaparátu jsou předměty ostré a neostré. To se nazývá
„malé DOF“ nebo „velké DOF“.
Hloubka pole udává ostrou oblast okolo objektu fotografie. Malá hloubka
ostrosti znamená, že oblast zaostření okolo objektu je úzká, velká DOF
znamená širokou oblast ostrosti.
Snímek s malou hloubkou ostrosti vyděluje objekt na neostrém pozadí,
lze pořídit zachycením fotografie v blízkosti objektu nebo výběrem
nízké hodnoty clony. Snímek s velkou hloubkou ostrosti, který poskytuje
všechny objekty stejně ostře, lze pořídit zachycením fotografie ve velké
vzdálenosti od objektu nebo volbou vysoké hodnoty clony.
Úhel 9 mm
Úhel 27 mm
Malá hloubka ostrosti
Velká hloubka ostrosti
20
Fotografické koncepce
Co určuje efekt neostrosti?
DOF závisí na ohniskové vzdálenosti
Čím je ohnisková vzdálenost delší, tím je hloubka ostrosti nižší.
DOF závisí na hodnotě clony
Čím je širší otvor clony (tedy nižší hodnota clony), tím se hloubka ostrosti
DOF snižuje. Při stejné ohniskové vzdálenosti vede malá hodnota clony ke
snímkům s nižší hloubkou ostrosti.
Úhel 9 mm
27 mm F3.5
27 mm F11
Úhel 27 mm
21
Fotografické koncepce
DOF závisí na vzdálenosti objektu od fotoaparátu
Čím je vzdálenost objektu od fotoaparátu kratší, tím je hloubka ostrosti
nižší. Proto fotografování z blízka vede ke snímku s malou hloubkou
ostrosti.
Náhled DOF
Před pořízením snímku můžete stiskem tlačítka Vlastní zkontrolovat vzhled
snímku. Fotoaparát nastaví clonu podle předdefinovaných nastavení
a výsledek se zobrazí na displeji. Funkce vlastního tlačítka nastavte na
Optický náhled. (str. 151)
Snímek pořízený ve velké vzdálenosti od objektu
Snímek pořízený blízko objektu
22
Fotografické koncepce
Kompozice
Použitím tohoto pravidla vytvoříte záběry se stabilní a správnou
kompozicí. Dále je uvedeno několik příkladů.
Je zábavné zachycovat krásy světa fotoaparátem. I nejkrásnější záběry je
však možné zkazit špatnou kompozicí.
Při kompozici je nezbytné dát přednost objektu.
Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku.
Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.
Zlatý řez
Rozdělte si obraz na 3×3 stejné obdélníky.
Při kompozici, která nejlépe zvýrazní objekt, umístěte objekt do jednoho
z rohů středního obdélníku.
23
Fotografické koncepce
Snímek se dvěma objekty
Pokud je jeden objekt v rohu snímku, vytváří nevyváženou kompozici.
Můžete snímek stabilizovat tak, že zachytíte druhý objekt do protějšího
rohu a vyvážíte tak snímek.
Při fotografování krajin působí nevyváženě horizont ve středu obrazu.
Přidejte váhu snímku posunutím horizontu nahoru nebo dolů.
Objekt 1
Objekt 2
Objekt 1
Objekt 2
Objekt 1
Objekt 1
Objekt 2
Objekt 2
Nestabilní
Stabilní
Nestabilní
Stabilní
24
Fotografické koncepce
Směrné číslo blesku
Blesk
Blesk je při fotografování jednou z nejdůležitějších součástí. Není však
snadné zajistit kdykoli a kdekoli k dispozici dostatek světla. Využití blesku
umožní optimalizovat nastavení světla a dosáhnout různých efektů.
Blesk pomáhá vytvářet přiměřenou expozici při špatném osvětlení. Je
rovněž užitečný v situacích s nadbytkem světla. Například jej lze použít
pro kompenzaci expozice stínu objektu nebo při současném pořizování
snímku objektu a pozadí v protisvětle.
Číslo modelu blesku představuje výkon blesku a maximální množství
generovaného světla představuje hodnota označovaná jako „směrné číslo“.
Čím vyšší je směrné číslo, tím více světla blesk vydává. Směrné číslo se
vypočítá vynásobením vzdálenosti od blesku k objektu a hodnoty clony
při citlivosti ISO nastavené na 100.
Směrné číslo = Vzdálenost blesku od objektu X hodnota clony
Hodnota clony = Směrné číslo / vzdálenost blesku od objektu
Vzdálenost blesku od objektu = Směrné číslo / hodnota clony
Pokud tedy znáte směrné číslo blesku, můžete odhadnout optimální
vzdálenost blesku od objektu při ručním nastavení blesku. Pokud má
blesk například směrné číslo GN 20 a je ve vzdálenosti 4 metrů od objektu,
optimální hodnota clony je F5.0.
Před opravou
Po opravě
25
Kapitola 1
Fotoaparát
Informace o vzhledu fotoaparátu, ikonách displeje, objektivu, volitelném příslušenství a základních
funkcích.
Fotoaparát
Začínáme
Rozbalení
Zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto položky.
Fotoaparát
Síťový zdroj/Kabel USB
Akumulátorová baterie
Řemínek
CD-ROM s programy
(Obsahuje návod k použití)
Disk DVD-ROM aplikace
Adobe Photoshop Lightroom
Průvodce rychlým spuštěním
Rychlý referenční průvodce
• Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
• Položky se mohou lišit podle oblasti.
• Volitelná příslušenství lze zakoupit u maloobchodníků nebo v servisním středisku společnosti Samsung. Společnost
Samsung není odpovědná za jakékoli problémy vzniklé použitím neschváleného příslušenství. Informace k příslušenství
naleznete na str. 192.
27
Fotoaparát
Uspořádání fotoaparátu
1
2 3
4
5
13
12
Č.
Název
1
Tlačítko spouště
2
Vypínač
3
6
7
11
10 9
8
Tlačítko DIRECT LINK
Spustí předem nastavenou funkci Wi-Fi. (str. 30)
4
Krytka portu externího blesku
5
Mikrofon
6
Značka pro montáž objektivu
7
Vnitřní anténa
8
Pojistka objektivu
9
Snímač obrazu
10
Bajonet objektivu
11
Značka NFC
12
Kontrolka AF-assist/Samospouště
13
Vestavěný blesk
* Pokud používáte bezdrátovou síť, zamezte kontaktu s vnitřní anténou.
* Nedotýkejte se snímače obrazu.
28
Fotoaparát >
Uspořádání fotoaparátu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
Č.
Název
1
Reproduktor
2
Očko pro upevnění řemínku
3
Č.
9
Tlačítko pro záznam videa
Stavová kontrolka
4
13 12 11
10
5
6
7
8
10
Vybere režim snímání.
12
displeji.
• V ostatních situacích: Posun nahoru.
tlačítko F
• V režimu Snímání: Vybere režim AF.
• V ostatních situacích: Posun doprava.
tlačítko o
• Na obrazovce Menu: Uloží vybrané
možnosti.
• V režimu Snímání: Umožňuje ručně
funkci. (str. 151)
• V režimu Přehrávání: Odstraní soubory.
dobu, hodnotu clony, kompenzaci
expozice nebo citlivost ISO.
• V režimu Přehrávání: Zobrazí
miniatury.
• V ostatních situacích: Posun dolů.
Tlačítko přehrávání
11
tlačítko f
tlačítko D
• V režimu Snímání: Změní údaje na
Tlačítko vymazat/vlastní
• V režimu Snímání: Provede přidělenou
tlačítko I
• V režimu Snímání: Upraví expoziční
Spustí záznam videa.
Udává stav fotoaparátu.
• Bliká: Ukládání snímku, nahrávání
videa, odesílání dat do počítače nebo
při připojování k síti WLAN nebo
odesílání snímku.
• Stále svítí: Pokud neprobíhá přenos dat
nebo nabíjení baterie.
Název
13
Chcete-li zobrazit obrázky a videa,
otevřete režim přehrávání.
tlačítko C
• V režimu Snímání: Vybere metodu
snímání nebo nastaví samospoušť.
• V ostatních situacích: Posun doleva.
tlačítko m
Otevírá možnosti a nabídky.
Displej (dotyková obrazovka)
• Chcete-li pořídit autoportrét při
14
sledování sama sebe na obrazovce,
překlopte obrazovku nahoru. (str. 31)
• Klepnutím na obrazovku vyberte
menu nebo možnost. (str. 38)
zvolit oblast ostření v některých
režimech snímání.
29
Fotoaparát >
Uspořádání fotoaparátu
1
7
6
5
4
3
2
Č.
Název
1
Závit stativu
2
Pojistka baterie
3
Slot paměťové karty
Port USB a zásuvka spouště závěrky
4
Připojte fotoaparát k počítači nebo ke spoušti závěrky. Pomocí kabelu spouště závěrky a stativu
můžete minimalizovat pohyb fotoaparátu.
5
Zásuvka HDMI
6
Slot pro baterii
7
Kryt baterie
Používání tlačítka DIRECT LINK
Funkci Wi-Fi můžete pohodlně zapnout stisknutím tlačítka [DIRECT LINK]. Chcete-li se vrátit zpět
do předchozího režimu, znovu stiskněte tlačítko [DIRECT LINK].
Nastavení tlačítka DIRECT LINK
Můžete vybrat funkci Wi-Fi, která se spustí po stisknutí tlačítka [DIRECT LINK]. (str. 151)
Postup nastavení
možnosti DIRECT
LINK,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ d ĺ Přiřazení tlačítka ĺ
DIRECT LINKĺ možnost.
30
Fotoaparát >
Uspořádání fotoaparátu
Používání displeje
2
Klepněte na možnost
Pokud se vidíte na displeji, můžete autoportrét pořídit překlopením
displeje směrem nahoru.
3
Přetažením posuvníků nebo klepnutím na ikony +/- můžete
upravit jemnost a jas odstínu pokožky.
4
Stiskněte [o] nebo klepněte na položku Nastav.
5
Klepněte do oblasti rámečku na displeji nebo stiskněte tlačítko
[Spoušť].
Používání režimu autoportrét
Pokud je fotoaparát vypnutý a vy povolíte možnost autoportrétu (str. 152),
dojde překlopením displeje směrem nahoru k zapnutí fotoaparátu a
přepnutí do režimu autoportrétu.
.
• Po 3 sekundách fotoaparát automaticky uvolní závěrku.
V režimu autoportrétu se automaticky aktivují funkce samospouště
(3 sekundy), snímání jedním dotykem, detekce tváře a funkce krásná tvář.
• Pokud je fotoaparát vypnutý, překlopením displeje směrem nahoru se
1
• Pokud fotoaparát nepoužíváte, nechte displej zavřený.
fotoaparát automaticky zapne.
Překlopte displej směrem nahoru.
• Displej překlápějte pouze v povoleném rozsahu. V opačném případě by mohlo
180˚
dojít k poškození fotoaparátu.
• Pokud fotoaparát nedržíte a displej je překlopený směrem nahoru, použijte
stativ. V opačném případě může dojít k poškození fotoaparátu.
• Nepřeklápějte displej nahoru, pokud je na fotoaparátu nasazen externí blesk.
V opačném případě může dojít k poškození fotoaparátu.
31
Fotoaparát
Vkládání baterie a paměťové karty
Naučte se jak vkládat nebo vyjímat baterii a volitelnou paměťovou kartu
do fotoaparátu.
1
3
Zasuňte zámek baterie doleva.
4
Zasuňte baterii zlacenými kontakty směřujícími doprava.
Vložte prst do drážky a otevřete kryt baterie.
• Prstem přidržujte kryt baterie otevřený.
Dávejte pozor, abyste si při otevírání krytu baterie neporanili nehty.
2
Paměťovou kartu vložte do slotu tak, aby zlacené kontakty
směřovaly nahoru.
• Paměťovou kartu zcela zasuňte, dokud nezapadne na své místo.
32
Fotoaparát >
Vkládání baterie a paměťové karty
5
Zavřete pojistku baterie a posuňte ji doprava.
6
Uzavřete kryt baterie.
7
Silně zatlačte na kryt baterie, abyste zajistili, že se pevně zavře.
33
Fotoaparát >
Vkládání baterie a paměťové karty
Vyjmutí baterie a paměťové karty
Používání adaptéru paměťové karty
Aby mohl počítač nebo čtečka paměťových karet přečíst data, vložte
paměťovou kartu do adaptéru paměťové karty.
Pojistka baterie
Baterii uvolněte posunutím zámku
baterie směrem doleva.
• Neohýbejte ani netahejte za zámek baterie. Mohlo by dojít k poškození zámku.
• Pokud bliká stavová kontrolka fotoaparátu, nevyjímejte paměťovou kartu ani
Akumulátorová baterie
baterii. Může tak dojít k poškození dat na paměťové kartě nebo fotoaparátu.
Na kartu lehce zatlačte, dokud se
z fotoaparátu neuvolní, a poté ji
vytáhněte ze štěrbiny.
Paměťová karta
34
Fotoaparát
Nabíjení baterie a vypínání fotoaparátu
Nabití baterie
Zapnutí fotoaparátu
Před prvním použitím fotoaparátu je nutné nabít baterii. Zapojte malý
konec kabelu USB do fotoaparátu a pak zapojte druhý konec kabelu USB
do síťového zdroje.
Chcete-li fotoaparát zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko [ ].
• Obrazovka počátečního nastavení se zobrazí při prvním zapnutí
fotoaparátu. (str. 36)
Stavová kontrolka
• Svítí červená kontrolka: Nabíjení
• Svítí zelená kontrolka: Plně nabito
• Bliká červená kontrolka: Chyba nabíjení
U některých objektivů se při zapnutí fotoaparátu začne automaticky pohybovat
objektiv. Objektiv nemačkejte ani na něj netlačte silou, mohlo by dojít k jeho
poškození.
Používejte pouze síťový zdroj a kabel USB dodaný s vaším fotoaparátem. Pokud
použijete jiný síťový zdroj, nemusí se baterie fotoaparátu nabíjet nebo nemusí
správně pracovat.
35
Fotoaparát
Provedení počátečního nastavení
Když poprvé zapnete fotoaparát, zobrazí se obrazovka počátečního
nastavení. Jazyk je přednastaven na zemi nebo oblast, ve které byl prodán
fotoaparát. Jazyk můžete měnit dle potřeby. Položku můžete také vybrat
klepnutím na obrazovku.
5
Stisknutím tlačítka [D/I] nastavte možnost a pak
stiskněte položku [o].
Nastavení data/času
Rok
1
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Časové pásmo a
pak stiskněte tlačítko [o].
2
Stisknutím tlačítka [D/I] vyberte časové pásmo a pak
stiskněte tlačítko [o].
Měsíc
Den Hodina Min
Zpět
Letní čas
Nastav
• Zobrazení obrazovky závisí na zvoleném jazyce.
Časové pásmo
[GMT +00:00] Londýn
[GMT -01:00] Kapverdy
6
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Typ data a pak
stiskněte tlačítko [o].
7
Stisknutím tlačítka [D/I] vyberte typ data a pak
stiskněte tlačítko [o].
[GMT -02:00] Středoatlantická oblast
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Zpět
Nastav
Typ data
3
4
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Nastavení data/
času a pak stiskněte tlačítko [o].
Stisknutím tlačítka [C/F] vyberte položku (Rok/Měsíc/Den/
Hodina/Minuta/Letní čas).
RRRR/MM/DD
MM/DD/RRRR
DD/MM/RRRR
Zpět
Nastav
36
Fotoaparát >
Provedení počátečního nastavení
8
Stisknutím tlačítka [I] vyberte možnost Typ času a pak
stiskněte tlačítko [o].
9
Stisknutím tlačítka [D/I] vyberte typ času a pak
stiskněte tlačítko [o].
Typ času
12hodinový
24hodinový
Zpět
Nastav
10 Stisknutím tlačítka [m] dokončete počáteční nastavení.
37
Fotoaparát
Volba funkcí (možností)
Výběr pomocí tlačítek
Přejděte stisknutím tlačítka [D/I/C/F] a pak stisknutím
položky [o] vyberte možnost.
Výběr klepnutím
Při klepání na obrazovku nepoužívejte ostré objekty, například pera nebo tužky.
Mohlo by dojít k poškození obrazovky.
Přetažení: Klepněte na oblast
na obrazovce a podržte ji a pak ji
přetáhněte prstem.
Klepnutí: Klepnutím na ikonu
vyberte menu nebo možnost.
Přejetí: Jemně přejeďte prstem přes
obrazovku.
38
Fotoaparát >
Volba funkcí (možností)
• Při klepání nebo tažení na obrazovce může dojít k odbarvení. Nejde o závadu,
ale vlastnost dotykové obrazovky. Pro minimalizaci odbarvení provádějte
klepnutí nebo tažení malou silou.
• Dotyková obrazovka nemusí správně pracovat, pokud používáte fotoaparát
ve velmi vlhkém prostředí.
• Dotyková obrazovka nemusí pracovat správně, pokud na obrazovku použijete
ochrannou folii nebo jiné příslušenství.
• V závislosti na pozorovacím úhlu se může zdát obrazovka tmavá. Pro zlepšení
rozlišení upravte jas nebo pozorovací úhel.
Používání možnosti m
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost
a pak změňte možnosti snímání nebo nastavení.
na obrazovce
Např. výběr velikosti fotografie v režimu P
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Program.
2
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na položku
3
Stiskněte tlačítko [D/I] a přejděte na položku b, a
pak stiskněte tlačítko [o].
.
• Můžete také klepnout na možnost b na obrazovce.
4
Stiskněte tlačítko [D/I] a přejděte na položku Velikost
snímku, a pak stiskněte tlačítko [o].
• Můžete také přetáhnout seznam možností a pak klepnout na možnost.
AutoShare
Velikost snímku
Kvalita
ISO
Minimální rychlost závěrky
Zpět
Vybrat
39
Fotoaparát >
5
Volba funkcí (možností)
Stisknutím tlačítka [D/I] přejděte na možnost a pak
stiskněte položku [o].
Používání inteligentního panelu
• Můžete také přetáhnout seznam možností a pak klepnout na
Klepněte na položku
na obrazovce a otevřete některé funkce jako
Expozice, ISO a Vyvážení bílé.
možnost.
• Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost Zpět a vraťte
se zpět do předchozí nabídky.
Velikost snímku
(3:2) (5472x3648)
Např. upravte hodnotu expozice v režimu P
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Program.
2
Klepněte na možnost
3
Stiskněte tlačítko [D/I/C/F] a přejděte do režimu
EV a pak stiskněte tlačítko [o].
(3:2) (3888x2592)
(3:2) (2976x1984)
.
(3:2) (1728x1152)
(16:9) (5472x3080)
Zpět
Nastav
• Možnost můžete také vybrat klepnutím.
6
Stiskněte tlačítko [m] nebo klepněte na možnost Zpět a
přepněte do režimu snímání.
4
Stiskněte tlačítko [D/I/C/F] a upravte hodnotu
expozice a pak stiskněte tlačítko [o].
• Možnost můžete také upravit přetažením číselníku na obrazovce.
EV : 0
Některé možnosti můžete
upravit přetažením.
Zpět
Upravit
40
Fotoaparát
Výběr režimu
Vyberte různé režimy a funkce na obrazovce Režim.
Popis režimu
Režim
Otevření obrazovky Režim
V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte [f]. Pro návrat
do předchozího režimu znovu stiskněte položku [f].
Automatický
Automaticky zachytí fotografii ve scénickém režimu
fotoaparátu. (str. 54)
Inteligentní
Zachytí fotografii pomocí předvolených možností pro určité
scény. (str. 56)
Program
Zachyťte fotografii pomocí manuálně upraveného nastavení
s výjimkou nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony.
(str. 59)
Priorita clony
Ruční nastavení hodnoty clony, když fotoaparát automaticky
vybere příslušnou rychlost závěrky. (str. 61)
Priorita závěrky
Ruční
Automatický Inteligentní
Priorita
závěrky
Zpět
Program
Ruční
Popis
Ruční nastavení rychlosti závěrky, když fotoaparát
automaticky vybere příslušnou hodnotu clony. (str. 62)
Nastaví jak hodnotu clony, tak i rychlost závěrky ručně. (str. 63)
Priorita clony
Wi-Fi
Nastav
Klepněte na ikonu a vyberte režim nebo funkci. Můžete také stisknout
tlačítko [D/I/C/F] a přesunout se na režim nebo funkci a pak ji
vybrat stisknutím tlačítka [o].
41
Fotoaparát >
Režim
Výběr režimu
Popis
• MobileLink: Odesílání fotografií nebo videí do chytrého
telefonu. (str. 126)
• Remote Viewfinder: Použije chytrý telefon jako vzdálenou
•
•
•
Wi-Fi
•
•
•
spoušť závěrky a zobrazí náhled snímku z fotoaparátu
v chytrém telefonu. (str. 130)
Group Share: Odesílání fotografií nebo videí do více
chytrých telefonů. (str. 128)
Baby Monitor: Připojí fotoaparát k chytrému telefonu a
sleduje oblast. (str. 132)
Automatické zálohování: Odešle snímky nebo videa
pořízená tímto fotoaparátem bezdrátově do počítače.
(str. 134)
E-mail: Odešle fotografie nebo videa uložená na
fotoaparátu e-mailem. (str. 136)
SNS a Cloud: Nahraje fotografie nebo videa na webové
stránky sdílení souborů. (str. 140)
Samsung Link: Nahraje fotografie na online úložiště
Samsung Link nebo soubory zobrazí na jiných zařízeních
s podporou funkce Samsung Link. (str. 142)
42
Fotoaparát
Ikony na displeji
V režimu Snímání
Ikona
Popis
Ikona
Rámeček automatického
ostření
Pořizování snímků
Rozpozn. tváře
Vyvážení bílé (str. 72)
Oblast bodového měření
1
Jemné doladění vyvážení bílé
Otřesy fotoaparátu
2
Popis
Optická stabilizace obrazu (OIS) (str. 84)
Snímač úrovně (str. 44)
Soubor RAW
Histogram (str. 150)
Dynamický rozsah (str. 95)
Ohnisko
Expoziční doba
Hodnota clony
3
Hodnota nastavení expozice
Citlivost ISO (str. 71)
1. Informace o snímání
Ikona
Popis
* Fotografie, které byly pořízeny bez vložené paměťové karty
nelze přenášet na paměťovou kartu či do počítače.
Aktuální čas
Automatický zámek expozice
(str. 98)
Ikona
Popis
Změna inteligentního režimu**
Mobilní připojení***
Možnosti dotykového AF
Možnosti snímání
Režim snímání
Aktuální datum
3. Možnosti snímání (dotykove ovladani)
2. Možnosti snímání
Ikona
Popis
Velikost snímku
Režimy závěrky
Počet zbývajících snímků
Blesk (str. 90)
Paměťová karta je vložena
Nastavení výkonu blesku
Paměťová karta není vložena*
Měření (str. 92)
: Plně nabito
: Částečně nabito
(Červená): Prázdná
(dobijte akumulátor)
: Nabíjení
Režim AF (str. 75)
Inteligentní panel
** Tato ikona se zobrazí pouze pokud vyberete inteligentní
režim.
*** Funkci Wi-Fi, která se připojuje k chytrému telefonu,
můžete vybrat přímo.
Zobrazené ikony se mění podle zvoleného
režimu nebo nastavení.
Oblast ostření
43
Fotoaparát >
Ikony na displeji
2. Možnosti snímání
Nahrávání videa
1
Ikona
Popis
Velikost videa
Režim AF (str. 75)
2
Měření (str. 92)
Vyvážení bílé (str. 72)
Informace o stavoznaku
Stavoznak pomáhá srovnat fotoaparát
s vodorovnými a svislými čarami na displeji.
Pokud není stavoznak vyvážený, zkalibrujte
stavoznak pomocí funkce horizontální kalibrace.
(str. 153)
Jemné doladění vyvážení bílé
Na výšku
Optická stabilizace obrazu (OIS) (str. 84)
Zatmívání (str. 101)
1. Informace o snímání
Ikona
Záznam zvuku vypnut (str. 101)
Popis
Režim snímání
Zrušit dotykový AF. (dotykové
ovládání)
Zobrazené ikony se mění podle zvoleného
režimu nebo nastavení.
Na šířku
Ÿ V rovině
Ÿ Nerovné
Aktuální doba záznamu/
Dostupná doba záznamu
Paměťová karta je vložena
Při snímání v orientaci na výšku nelze použít
snímač hladiny.
: Plně nabito
: Částečně nabito
(Červená): Prázdná (dobijte
akumulátor)
: Nabíjení
Hodnota expozice
Citlivost ISO (str. 71)
44
Fotoaparát >
Ikony na displeji
V režimu Přehrávání
Zobrazení snímků
Režim
F No
Závěrka
ISO
Měření
Blesk
Ohnisková vzdálenost
Vyvážení bílé
EV
Velikost snímku
Datum
1
Přehrávání videí
2
Informace
3
Ikona
Stop
Ikona
Popis
Popis
Č.
Popis
Aktuální soubor/celkový počet souborů
1
2
Pořízený snímek
Aktuální soubor/celkový počet souborů
Histogram RGB (str. 150)
Rychlost přehrávání
Režim Snímání, Měření, Blesk, Vyvážení
Bílé, Hodnota clony, Expoziční doba,
ISO, Ohnisková vzdálenost, Hodnota
expozice, Velikost snímku, Datum
Číslo složky – číslo souboru
Číslo složky – číslo souboru
Soubor RAW
Chráněný soubor
Sekvenčně snímané fotografie (zobrazí
se jako složka) (str. 104)
Menu přehrávání/úprav/nastavení
(dotykove ovladani)
Sdílení souboru. (dotykove ovladani)
Zobrazení miniatur snímků. (dotykove
ovladani)
3
Vícenásobný pohyb
Aktuální hrací doba
Délka videa
Zobrazit předchozí soubor/převíjet zpět.
(Při každém klepnutí na ikonu převíjení
zpět změníte rychlost převíjení tímto
způsobem: 2X, 4X, 8X.)
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
Zobrazit další soubor/převíjet zpět.
(Při každém klepnutí na ikonu převíjení
vpřed změníte rychlost převíjení tímto
způsobem: 2X, 4X, 8X.)
Nastavení hlasitosti nebo ztišení zvuku.
45
Fotoaparát >
Ikony na displeji
Změna zobrazovaných informací
Opakovaným stisknutím tlačítka [D] změňte typ zobrazení.
Režim
Typ zobrazení
• Základní informace o snímání (režim snímání, expoziční
Snímání
Přehrávání
doba, hodnota clony, expoziční hodnota, citlivost ISO
apod.)
• Základní informace o snímání + tlačítka možností snímání
(MENU, Fn, Mobilní připojení, Dotykový AF) + ukazatel
úrovně
• Základní informace o snímání + tlačítka možností snímání
+ Informace o aktuálních možnostech snímání (velikost
fotografie, režimy závěrky, blesk, měření, režim AF apod.)
• Základní informace o snímání + tlačítka možností
snímání + Informace o aktuálních možnostech snímání +
histogram + datum a čas
• Základní informace
• Zobrazí se všechny informace o aktuálním snímku.
• Zobrazí se všechny informace o aktuálním souboru včetně
RGB histogramu.
• Žádné údaje (v případě připojení k HDTV monitoru nebo
monitoru s aktivním rozhraním HDMI)
46
Fotoaparát
Objektivy
Můžete si zakoupit volitelné objektivy NX-M.
Č.
Popis
Prostudujte si funkce každého objektivu a vyberte ten, který vyhovuje Vaší
potřebě.
1
2
Objektiv
3
Kontakty objektivu
Značka pro montáž objektivu
Popis objektivu
Objektiv SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED (příklad)
3
1
2
47
Fotoaparát >
Objektivy
Objektiv SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS (příklad)
5
1
Uzamčení a odemčení objektivu
Chcete-li objektiv zamknout, otočte a zatáhněte za kroužek transfokátoru
jemně směrem od těla fotoaparátu. Zarovnejte značky zámku zoomu jako
na ilustraci.
2
3 4
Č.
Popis
1
2
Značka zámku transfokátoru
3
Kroužek transfokátoru
4
Značka pro montáž objektivu
5
Kontakty objektivu
Pro odemčení objektivu otáčejte kroužkem transfokátoru jako na obrázku.
Objektiv
Při uzamknutém objektivu nemůžete fotografovat.
48
Fotoaparát >
Objektivy
Označení objektivu
Č.
Popis
Hodnota clony
Význam popisu objektivu.
1
Objektiv SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS (příklad)
Rozsah podporovaných hodnot clony. Například 1:3.5–5.6 znamená
maximální rozsah hodnoty clony od 3,5 do 5,6.
Ohnisková vzdálenost
2
2
Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Tento
obrázek je vyjádřen v rozsahu: minimální ohnisková vzdálenost až
maximální ohnisková vzdálenost objektivu.
Delší ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší
zvětšení objektu. Kratší ohnisková vzdálenost znamená širší úhel
záběru.
ED
3
ED je zkratka pro Extra-low Dispersion (mimořádně nízký rozptyl).
Sklo s mimořádně nízkým rozptylem je účinné při minimalizaci
chromatické aberace (zkreslení, které se objevuje, když objektiv
nedokáže zaostřit všechny barvy do toho samého bodu
konvergence).
OIS (str. 84)
1
2
4
Optická stabilizace obrazu. Objektivy s touto funkcí detekují otřesy
fotoaparátu a efektivně je potlačují.
Ø
5
3
4
Průměr objektivu. Při použití filtru na objektivu se ujistěte, že se
jejich průměry shodují.
5
49
Fotoaparát
Příslušenství
Použijte příslušenství jako externí blesk, který dokáže dodávat stálé
množství světla. K upevnění objektivů NX můžete také použít montážní
adaptér.
Uspořádání externího blesku
SEF7A (příklad) (volitelné)
Více informací o volitelném příslušenství se dozvíte v návodu každého
příslušenství.
2
• Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
• Schválené příslušenství Samsung lze zakoupit u maloobchodníků nebo v
servisním středisku společnosti Samsung. Samsung neodpovídá za poškození
způsobená použitím příslušenství jiných výrobců.
3
1
4
Č.
Popis
1
Kroužek pro utažení blesku
2
Výbojka
3
Připojení blesku
4
Konektor blesku
50
Fotoaparát >
Příslušenství
Připojení externího blesku
1
Otevřete krytku portu externího blesku.
2
Upevněte blesk jeho pevným zasunutím do portu externího
blesku.
• Prstem přidržujte kryt portu externího blesku otevřený.
3
Uzamkněte blesk na místě otáčením voliče pro upevnění
blesku jako na obrázku.
• Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
• Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než
dojde k druhému záblesku.
• Blesk neodpojujte silou. Mohlo by dojít k poškození blesku a fotoaparátu.
• Používejte pouze blesky schválené společností Samsung. Použití
nekompatibilních blesků může přístroj poškodit.
51
Fotoaparát >
Příslušenství
Upevnění montážního adaptéru
Rozvržení montážního adaptéru
Montážní adaptér Samsung NX (příklad) (volitelný)
3
1
Demontujte krytky montážního adaptéru a krytku těla.
2
Zarovnejte značky (bílá) na fotoaparátu a montážním
adaptéru. Pak otáčejte montážním adaptérem jako na
obrázku, dokud neuslyšíte cvaknutí.
1
2
4
Č.
Popis
1
Pojistka objektivu
2
Značka pro montáž objektivu NX-M
3
Značka pro montáž objektivu NX
4
Závit stativu
52
Fotoaparát >
3
Příslušenství
Zarovnejte značky (červené) na objektivu NX a montážním
adaptéru. Pak otáčejte objektivem jako na obrázku, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
2
Stiskněte a podržte pojistku objektivu na fotoaparátu. Pak
objektiv otáčejte podle obrázku.
• Při použití montážního adaptéru není k dispozici blesk.
• Možnost Sekvenční v Režim snímání není dostupná, pokud používáte
montážní adaptér.
• Na fotografii se mohou objevit vodorovné pruhy, pokud použijete montážní
Demontáž montážního adaptéru
1
adaptér a na předmět svítí zdroj světla ze zářivky nebo rtuťové výbojky. Tento
jev vyřešíte volbou b ĺ Redukce pruhů ĺ Zapnout. Tato funkce může
způsobit, že se hrany rámečku zdají být tmavé.
Stiskněte a podržte pojistku objektivu na montážním
adaptéru. Pak objektiv otáčejte podle obrázku.
53
Fotoaparát
Režimy Snímání
Dva jednoduché režimy snímání, Automatický a Inteligentní, pomáhají
zachycovat fotografie pomocí různých automatických nastavení. Další
režimy umožňují větší přizpůsobení nastavení.
Automatický režim
V režimu Automatický fotoaparát rozpoznává podmínky snímání a
automaticky nastavuje faktory ovlivňující expozici včetně expoziční doby,
hodnoty clony, měření, vyvážení bílé a expoziční kompenzace. Vzhledem
k tomu, že fotoaparát ovládá většinu funkcí, některé funkce jsou omezeny.
Tento režim slouží k pořizování rychlých záběrů s minimálním nastavením.
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Automatický.
2
Nastavte objekt do rámečku.
3
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete.
• Fotoaparát vybírá scénu. Na obrazovce se zobrazí vhodná ikona
scény.
A
54
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Rozeznatelné scény
Ikona
Ikona
Popis
Modré oblohy
Popis
Krajiny
Zalesněné oblasti obvykle obsahují zeleně zbarvené objekty
Scény s jasnými bílými pozadími
Detailní fotografie barevných objektů
Krajiny v noci
Fotoaparát je stabilizován na stativu a předmět se po určitou dobu
nehýbe. (při snímání ve tmě)
Portréty v noci
Aktivně se pohybující objekty
Krajiny s protisvětlem
Ohňostroje (při používání trojnožky)
Portréty s protisvětlem
Portréty
Detailní fotografie objektů
Detailní fotografie textu
Západy slunce
4
Stisknutím tlačítka [Spoušť] pořídíte fotografii.
• Fotoaparát může rozpoznat jiný scénický režim pro stejný objekt, záleží na
okolnostech, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenost objektu.
Interiéry, tmavé
• Pokud fotoaparát nerozpozná vhodný režim scény, použije výchozí nastavení
Částečně osvětlené
• I když zjistí přítomnost tváře, nemusí fotoaparát vybrat režim portrét, v
Detaily s bodovým osvětlením
Portréty s bodovým osvětlením
pro režim Automatický.
závislosti na poloze nebo osvětlení objektu.
• I když použijete trojnožku, nemusí fotoaparát detekovat režim trojnožky ( )
pokud se objekt pohybuje.
• Fotoaparát spotřebovává více energie, jelikož je při volbě vhodné scény
nucen často měnit nastavení.
55
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Inteligentní režim
Možnost
Popis
V Inteligentním režimu je možné pořizovat fotografie s předvolenými
možnostmi, přednastavenými pro určité scény.
Silueta
Zachytí objekty jako tmavé tvary proti světlému
pozadí.
Západ Slunce
Zachycení scén při západu slunce s přirozenou
červenou a žlutou.
Noc
Zachytí fotografii bez velkého rozmazání a šumu na
snímku za nedostatečného osvětlení.
Ohňostroj
Zachytí scény s ohňostrojem.
Světelná stopa
Zachytí scény se světelnými stopami při nedostatku
světla.
1
2
Na obrazovce Režim vyberte položku Inteligentní.
Vyberte scénu.
Možnost
Popis
Překrásná tvář
Při pořizování portrétu můžete pomocí dostupných
možností zjemnit a rozjasnit odstín pokožky.
Nejlepší tvář
Zachytí více fotografií a nahradí tváře pro vytvoření
nejlepšího možného snímku.
Sériové snímání
Zachytí řadu fotografií pohybujících se předmětů.
Snímek dětí
Zachytí fotografii se zábavným zvukem, který
upoutá pozornost dítěte.
Krajina
Zachycení statických scén a krajin.
Makro
Zachytí malé nebo detailní objekty.
Jídlo
Zachytí fotografii potravin v bohatších barvách.
Oslavy a vnitřky
Zachytí ostré fotografie v interiéru.
Zastavená akce
Zachytí objekty pohybující se vysokými rychlostmi.
Sytý odstín
Zachytí fotografii s živými barvami.
Panorama
Zachytí širokoúhlou panoramatickou scénu pomocí
jedné fotografie.
Vodopád
Zachytí scény s vodopády.
3
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] proveďte zaostření a pak
stisknutím tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
Používání režimu Překrásná tvář
V režimu Překrásná tvář můžete před pořízením portrétu pomocí
dostupných možností zjemnit a rozjasnit odstín pokožky.
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Inteligentní ĺ
Překrásná tvář.
2
Stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ Retuš tváře.
3
Stisknutím [D/I] vyberte požadovanou možnost.
4
Stisknutím tlačítka [C/F] upravte možnost.
• Možnosti můžete také upravit přetažením posuvníků nebo
klepnutím na +/-.
56
Fotoaparát >
Režimy Snímání
5
Stiskněte tlačítko [o].
6
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [Spoušť]
zaostřete.
7
Stisknutím tlačítka [Spoušť] pořídíte fotografii.
4
Zpět
Použití režimu Nejlepší tvář
V režimu Nejlepší tvář můžete zachytit více fotografií a nahradit tváře
pro vytvoření nejlepšího možného snímku. Tento režim použijte pro
výběr nejlepšího snímku pro jednotlivé osoby při zachycení skupinových
fotografií.
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Inteligentní ĺ Nejlepší
tvář.
2
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [Spoušť]
zaostřete.
3
Stisknutím tlačítka [Spoušť] pořídíte fotografii.
Klepnutím na tvář ji nahradíte.
5
Uložit
Klepněte na nejlepší snímek z 5 tváří, které byly zachyceny.
• Opakováním kroků 4 a 5 nahradíte zbylé tváře na fotografii.
• Na snímku, který fotoaparát doporučí se zobrazí ikona
.
• Fotoaparát sekvenčně zachytí 5 fotografií.
• První fotografie bude nastavena jako snímek pozadí.
6
Stisknutím tlačítka [o] fotografii uložte.
• Fotoaparát po snímání automaticky detekuje tváře.
• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
• Rozlišení bylo nastaveno na hodnotu 5.9M nebo nižší.
57
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Pořizování panoramatických fotografií
V režimu Panoráma můžete zachytit širokoúhlou panoramatickou scénu
na jedné fotografii. Režim Panoráma zachytí a složí sérii snímků a vytvoří
panoramatický obraz.
3
Po dokončení uvolněte tlačítko [Spoušť].
• Fotoaparát automaticky uloží snímky do jedné fotografie.
• Pokud tlačítko [Spoušť] uvolníte během snímání, panoramatické
snímání se zastaví a pořízené snímky se uloží.
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Inteligentní ĺ
Panorama.
• Rozlišení se liší v závislosti na zachycené panoramatické fotografii.
• V režimu Panorama nejsou některé možnosti snímání dostupné.
• Fotoaparát může přestat fotografovat kvůli kompozici snímku nebo pohybu
2
Stiskněte a podržte tlačítko [Spoušť] a pak pomalu pohybujte
fotoaparátem ve zvoleném směru.
• V režimu Panorama fotoaparát nepořídí celou poslední scénu, pokud
• Zobrazí se šipky ve směru pohybu a celý snímaný obraz se zobrazí
v poli náhledu.
• Pokud jsou scény zarovnány, fotoaparát zachytí další fotografii
automaticky.
objektu.
zastavíte pohyb fotoaparátu z důvodu zlepšení kvality fotografie. Pokud si
přejete, aby fotoaparát pořídil celou scénu, pomalu posuňte fotoaparát za
bod, kde chcete, aby scéna končila.
• Pro nejlepší výsledky při snímání panoramatických fotografií
nedoporučujeme následující činnosti:
- Pohybovat fotoaparátem příliš rychle nebo pomalu.
- Pohybovat fotoaparátem příliš málo pro zachycení dalšího snímku.
- Pohybovat fotoaparátem nepravidelnou rychlostí.
- Třást s fotoaparátem.
- Snímat na tmavých místech.
- Zachycovat pohybující se objekty poblíž.
- Snímat za podmínek, kdy dochází ke změně jasu nebo barev světla.
• Vytvořené fotografie budou automaticky uloženy a snímání zastaveno za
následujících podmínek:
- Pokud změníte směr snímání během snímání.
- Pokud pohybujete fotoaparátem příliš rychle.
- Pokud fotoaparátem nepohybujete.
58
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Režim Program
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Program.
Fotoaparát automaticky nastavuje expoziční dobu a hodnotu clony tak,
aby bylo dosaženo optimální expozice.
2
Nastavte požadovanou možnost.
3
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
Tento režim je užitečný pro pořizování snímků s konstantní expozicí při
možnosti nastavení ostatních možností.
59
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Změna programu
Funkce Změna programu umožňuje nastavení expoziční doby a hodnoty
clony při zachování stejné expozice. Stisknutím tlačítka [I] zvolte
expoziční dobu a hodnotu clony, potom stiskněte tlačítko [C/F] pro
úpravu hodnoty clony. Expoziční doba se bude měnit podle hodnoty
clony.
Minimální rychlost závěrky
Nastavení expoziční doby nesmí být pomalejší, než vybraná rychlost.
Pokud však nelze dosáhnout optimální expoziční hodnoty, protože citlivost
ISO dosáhla maximální hodnoty ISO, která je nastavená pro automatický
rozsah ISO, může být expoziční doba nižší, než vybraná minimální
expoziční doba.
Chcete-li nastavit
minimální expoziční
dobu,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Minimální rychlost závěrky ĺ možnost.
• Tato funkce je dostupná pouze po nastavení citlivosti ISO na hodnotu
Automatický.
• Tato funkce je dostupná pouze v režimu Program nebo Priorita clony.
60
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Režim Priority clony
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Priorita clony.
V režimu priority clony fotoaparát automaticky počítá expoziční dobu
podle nastavené hodnoty clony.
2
Stiskněte tlačítko [I] a vyberte hodnotu clony.
3
Stiskněte tlačítko [C/F] a upravte hodnotu clony.
4
Nastavte požadovanou možnost.
5
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
Změnou hodnoty clony můžete ovlivňovat hloubku ostrosti (DOF). Režim
je užitečný pro pořizování snímků portrétů, květin nebo krajin.
• Při špatných světelných podmínkách můžete zvýšením citlivosti ISO zabránit
rozmazání snímků.
• Chcete-li nastavit minimální expoziční dobu, stiskněte v režimu snímání
položku [m] ĺ b ĺ Minimální rychlost závěrky ĺ možnost.
• Můžete také klepnout na hodnotu clony na obrazovce a upravit ji.
Velká hloubka ostrosti
Malá hloubka ostrosti
61
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Režim Priority závěrky
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Priorita závěrky.
V režimu priority závěrky fotoaparát automaticky počítá hodnotu clony
podle nastavené expoziční doby. Režim je užitečný pro pořizování snímků
rychle se pohybujících objektů nebo sledování objektu v pohybu.
2
Stiskněte tlačítko [I] a vyberte expoziční dobu.
3
Stiskněte tlačítko [C/F] a upravte expoziční dobu.
4
Nastavte požadovanou možnost.
5
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
Např. nastavením expoziční doby přes 1/500 s zmrazíte pohyb objektu. Pro
rozmazání objektu v pohybu nastavte expoziční dobu pod 1/30 s.
• Malé množství světla prošlé objektivem u kratších expozičních dob je nutné
kompenzovat snížením hodnoty clony nebo lepším osvětlením. Pokud jsou
snímky stále tmavé, zvyšte hodnotu ISO.
• Můžete také klepnout na expoziční dobu na obrazovce a upravit ji.
Dlouhá expoziční doba
Krátká expoziční doba
62
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Ruční režim
Ruční režim umožňuje ruční volbu hodnoty clony i expoziční doby. V
tomto režimu plně ovládáte expozici snímku.
Režim se hodí pro snímání v kontrolovaných podmínkách, např. ve studiu
nebo při nutnosti jemného doladění nastavení fotoaparátu. Režim Ručně
se rovněž doporučuje pro snímání nočních scén a ohňostrojů.
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Ruční.
2
Stiskněte tlačítko [I] a vyberte hodnotu clony nebo
expoziční dobu.
3
Stiskněte tlačítko [C/F] a upravte hodnotu clony nebo
rychlost závěrky.
4
Nastavte požadovanou možnost.
5
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
Používání režimu rámování
Když nastavujete hodnotu clony nebo expoziční dobu, expozice se mění
podle nastavení, takže displej může ztmavnout. Po zapnutí této funkce je
jas displeje konstantní bez ohledu na nastavení, takže můžete lépe určit
kompozici.
Použití Režimu
rámování,
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Režim rámování ĺ možnost.
Můžete také klepnout na hodnotu clony nebo expoziční dobu na obrazovce a
upravit je.
63
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Používání funkce Bulb
Funkci Bulb použijte ke snímání nočních scén nebo noční oblohy. Když
stisknete tlačítko [Spoušť], zůstane závěrka otevřena, takže budete moci
vytvořit efekty pohybujícího se světla.
Použití režimu
Lampa,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [I] a vyberte
expoziční dobu ĺ Podržte tlačítko [C] a nastavte expoziční
dobu na hodnotu Bulb ĺ Stiskněte a podržte [Spoušť] po
požadovanou dobu.
• Pokud nastavíte vysokou hodnotu ISO nebo ponecháte závěrku dlouhou
dobu otevřenou, ve snímku může vzniknout šum.
• Možnosti režimu snímání, blesk a Snímání jedním dotykem nelze použít s
funkcí Bulb.
• Funkce Bulb je k dispozici pouze v režimu Ručně.
• Pro ochranu před otřesy fotoaparátu použijte stativ a spoušť závěrky.
• Čím déle necháte otevřenou závěrku, tím déle trvá uložení fotografie.
Nevypínejte fotoaparát během ukládání fotografie.
• Pokud tuto funkci používáte delší dobu, použijte plně nabitou baterii.
64
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Záznam videa
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoce komprimovaný formát pro záznam
V režimu Snímání můžete zaznamenat videa ve formátu Full HD
(1920X1080) stisknutím tlačítka
(záznam videa). Fotoaparát umožňuje
zachytit video až o délce 29 minut 59 sekund rychlostí 30 sn./s a ukládat
je ve formátu MP4 (H.264). Záznam zvuku probíhá pomocí mikrofonu
fotoaparátu.
•
•
•
Chcete-li provést zatmívání nebo rozetmívání scény, použijte funkci
Zatmívání. Pro nastavení možností záznamu můžete také vybrat možnosti
Zvuk nebo další možnosti. (str. 101)
1
•
Na obrazovce Režim vyberte režim snímání.
• Tato funkce nemusí v některých režimech pracovat.
2
Nastavte požadovanou možnost.
3
Pro spuštění záznamu stiskněte tlačítko
(záznam videa).
nastavili před zahájením snímání.
Pro zastavení znovu stiskněte tlačítko
•
•
• Fotoaparát uloží rychlost závěrky a hodnotu clony, kterou jste
4
•
•
•
videa, přijatý v roce 2003 mezinárodními normalizačními organizacemi
ISO-IEC a ITU-T. Tento formát dosahuje vysokého poměru komprimace, velké
množství dat tedy vyžaduje menší paměť.
Při použití funkce stabilizace obrazu při záznamu videa může fotoaparát
zaznamenat zvuk vydávaný stabilizátorem.
Pokud odejmete objektiv při snímání videa, záznam se přeruší. Během
záznamu neměňte objektiv.
Pokud během záznamu videa změníte rychle úhel záběru, fotoaparát nemusí
zachytit obraz přesně. Otřesy fotoaparátu omezte použitím stativu.
Při záznamu videa podporuje fotoaparát pouze funkci Vícebodové ostření.
Nemůžete používat žádné jiné funkce nastavení oblasti ostření.
Pokud velikost video souboru překročí 4 GB, fotoaparát automaticky zastaví
záznam, i když nebyla dosažena maximální doba záznamu (29 minut a
59 sekund).
Při použití pomalé paměťové karty může být záznam videa přerušován, neboť
karta není schopna ukládat video tak rychle, jak se pořizuje. Pokud k tomu
dojde, vyměňte paměťovou kartu za rychlejší nebo snižte rozlišení videa
(například z hodnoty 1280X720 na hodnotu 640X480).
Při formátování paměťové karty používejte vždy tento fotoaparát. Pokud
formátujete kartu v jiném přístroji nebo v PC, může dojít ke ztrátě souborů na
kartě nebo změně kapacity karty.
Během záznamu videa se stejnou citlivostí ISO může být obrazovka tmavší,
než při pořízení fotografie. Nastavte citlivost ISO.
Pokud provádíte záznam videa v režimu Program, Priorita clony nebo Priorita
závěrky, je položka ISO automaticky nastavena na hodnotu Automatický.
(záznam videa).
• Můžete také stisknout tlačítko [Spoušť] a zastavit záznam.
65
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Dostupné funkce v režimu snímání
Podrobnosti k režimu snímání naleznete v kap. 2.
Funkce
Automatický
Inteligentní
Program
Priorita clony
Priorita závěrky
Ruční
Retuš tváře (str. 56)
-
O
-
-
-
-
Velikost snímku (str. 69)
O
O
O
O
O
O
Kvalita (str. 70)
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Rozpoznávání tváře (str. 79)
-
-
O
O
O
O
Dotykový AF (str. 81)
O
O
O
O
O
O
Pomoc při ručním ostření (str. 83)
O
O
O
O
O
O
Propojit AE s bodem ostření (str. 94)
-
-
O
O
O
O
Režim rámování (str. 63)
-
-
O
O
O
O
ISO (str. 71)
Vyvážení bílé (str. 72)
Průvodce snímky (str. 74)
Inteligentní filtr (str. 96)
Režim AF (str. 75)
Oblast AF (str. 77)
O: Můžete zvolit možnosti pro danou funkci. (Dostupné možnosti se budou lišit podle režimu snímání.)
-: Funkce je ve výchozím nastavení nastavena na určitou možnost nebo funkce není k dispozici.
66
Fotoaparát >
Režimy Snímání
Automatický
Inteligentní
Program
Priorita clony
Priorita závěrky
Ruční
OIS (funkce proti otřesům) (str. 84)
O
O
O
O
O
O
Režim snímání (Sekvenční/Sekvenční
snímání/Samospoušť/Stupňování)
(str. 85)
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
Dynamický rozsah (str. 95)
-
O
O
O
O
Blesk (str. 90)
O
O
O
O
O
O
Expoziční kompenzace (str. 97)
-
-
O
O
O
O
O
O
-
Funkce
Měření (str. 92)
Aretace expozice (str. 98)
O: Můžete zvolit možnosti pro danou funkci. (Dostupné možnosti se budou lišit podle režimu snímání.)
-: Funkce je ve výchozím nastavení nastavena na určitou možnost nebo funkce není k dispozici.
67
Kapitola 2
Funkce snímání
Zde se dozvíte více o možnostech nastavení v režimu Snímání.
Využitím všech snímacích funkcí dosáhnete vlastního podání fotografií i videa.
Funkce snímání
Velikost a rozlišení
Velikost snímku
S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více obrazových
bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo promítány na větší
obrazovce. S volbou vyššího rozlišení roste i velikost souboru. Pro snímky
určené k zobrazení ve fotorámečku nebo k uložení na web použijte nižší
rozlišení.
Nastavení velikosti,
V režimu Snímání stiskněte možnost [m] ĺ b ĺ Velikost
snímku ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
Velikost
Doporučeno pro
(3:2) 5472x3648*
Tisk na papír A1.
(3:2) 3888x2592
Tisk na papír A2.
(3:2) 2976x1984
Tisk na papír A3.
(3:2) 1728x1152
Tisk na papír A5.
(16:9) 5472x3080
Tisk na papír A1 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 3712x2088
Tisk na papír A3 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 2944x1656
Tisk na papír A4 nebo prohlížení na HDTV.
(16:9) 1920x1080
Tisk na papír A5 nebo přehrávání na HDTV.
(1:1) 3648x3648
Tisk čtvercových fotografií na papír A1.
(1:1) 2640x2640
Tisk čtvercových fotografií na papír A3.
(1:1) 2000x2000
Tisk čtvercových fotografií na papír A4.
(1:1) 1024x1024
Připojení k e-mailu.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
69
Funkce snímání >
Velikost a rozlišení
Kvalita
* Výchozí
Ikona
Formát
Popis
JPEG
Normální:
• Komprimace s normální kvalitou.
• Doporučuje se pro tisk malých fotografií nebo
pro ukládání na web.
RAW
RAW:
• Uložení snímku bez ztráty dat.
• Doporučuje se pro dodatečné úpravy snímku.
RAW+JPEG
RAW + v. jemná: Fotografie se uloží v obou
formátech, JPEG (V. jemná kvalita) a RAW.
RAW+JPEG
RAW + jemná: Fotografie se uloží v obou
formátech, JPEG (jemná kvalita) a RAW.
RAW+JPEG
RAW + normální: Fotografie se uloží v obou
formátech, JPEG (normální kvalita) a RAW.
Pořízené snímky jsou uloženy ve formátech JPEG nebo RAW.
Snímky pořízené fotoaparátem jsou obvykle převedeny do formátu JPEG
a uloženy do paměti podle nastavení fotoaparátu v okamžiku pořízení
snímku. Soubory RAW se nepřevádějí do formátu JPEG a ukládají se do
paměti beze změny.
Soubory RAW obsahují příponu „SRW“. Pro nastavení a kalibraci expozice,
vyvážení bílé, barevných tónů, kontrastu a barev v souborech RAW nebo
pro jejich převod do formátů JPEG nebo TIFF použijte program Adobe
Photoshop Lightroom z přiloženého disku DVD-ROM.
Ujistěte se, že máte dostatek paměti na paměťové kartě pro ukládání
snímků ve formátu RAW.
Nastavení kvality,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ Kvalita
ĺ možnost.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
* Výchozí
Ikona
Formát
Popis
JPEG
Velmi jemná*:
• Komprimace se zachováním nejvyšší kvality.
• Doporučeno pro tisk největších velikostí.
JPEG
Jemná:
• Komprimace se zachováním kvality.
• Doporučeno pro tisk běžných velikostí.
70
Funkce snímání
Citlivost ISO
Hodnota citlivosti ISO určuje citlivost fotoaparátu na světlo.
Příklady
Čím je hodnota ISO vyšší, tím je fotoaparát citlivější ke světlu. Je zřejmé,
že čím vyšší citlivost ISO zvolíte, tím mohou být horší světelné podmínky
při fotografování s krátkou expoziční dobou. Může však dojít ke zvětšení
elektronického šumu, což způsobí zrnitost obrazu.
Nastavení citlivosti
ISO,
V režimu Snímání stiskněte [m] ĺ b ĺ ISO ĺ
možnost.
ISO 160
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Zvýšení hodnoty ISO na místech, kde nemůžete použít blesk. Můžete pořídit
jasný snímek s použitím vyšší citlivosti ISO bez nutnosti vyššího osvětlení.
• Při fotografování s vysokou citlivostí ISO použijte funkci redukce šumu
k omezení obrazového šumu ve snímku. (str. 147)
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
• Můžete také klepnout na hodnotu ISO na obrazovce a upravit ji.
71
Funkce snímání
Vyvážení bílé
Vyvážení bílé představuje zdroj světla, který ovlivňuje barvu fotografie.
* Výchozí
Ikona
Barvy snímku závisejí na typu a kvalitě zdroje světla. Chcete-li, aby barvy
snímku odpovídaly barvám, které jste viděli, vyvážete správně bílou barvu
volbou světelných podmínek, jako jsou Automatické vyvážení bílé,
Denní světlo, Pod mrakem, Žárovka nebo ručním nastavením barevné
teploty.
Můžete také nastavit vyvážení bílé podle přednastavených světelných
zdrojů, aby barvy snímku odpovídaly skutečnosti za určitých světelných
podmínek.
K nastavení
vyvážení bílé,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ Vyvážení
bílé ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
Automatické vyvážení bílé*: Použije automatické nastavení
podle podmínek.
Denní světlo: Vyberte pro snímání v exteriéru při jasném počasí.
Tato možnost poskytne výsledek nejbližší přirozeným barvám
scény.
Pod mrakem: Vyberte pro snímání v exteriéru při oblačnosti nebo
ve stínu. Snímky pořízené při oblačnosti mohou být modřejší než
při jasné obloze. Tato možnost tento efekt potlačuje.
Popis
Bílá zářivka: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou denního
světla, zejména je-li zářivka bílá.
N
Neutrální zářivka: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou
denního světla, zejména je-li světlo zářivky intenzivně bílé.
D
Zářivka - denní světlo: Vyberte při osvětlení zářivkou s teplotou
denního světla, zvláště pro zářivky s mírně modrým odstínem.
Žárovka: Vyberte pro snímky v interiéru při osvětlení klasickými
nebo halogenovými žárovkami. Žárovkové osvětlení způsobuje
červené snímky. Tato možnost tento efekt potlačuje.
Blesk - vyvážení bílé: Vyberte při použití blesku.
Vlastní nastavení: Použije vaše předem definované nastavení.
Vyvážení bílé lze nastavit manuálně stisknutím tlačítka [D] a
pak nasnímáním bílého listu papíru. Nastavte bílý papír tak, aby
vyplnil měřicí kroužek, a nastavte vyvážení bílé.
Teplota barev: Manuální nastavení teploty barev zdroje světla.
Teplota barev se udává v jednotce Kelvin a představuje odstín
určitého světelného zdroje o téže teplotě. Můžete získat teplejší
fotografii s vyšší hodnotou a chladnější fotografii s nižší hodnotou.
Stiskněte tlačítko [D], a pak upravte teplotu barev.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
72
Funkce snímání >
Vyvážení bílé
Úprava předvolby možnosti vyvážení bílé
Příklady
Můžete rovněž upravit předvolby pro Vyvážení bílé.
Přizpůsobení
přednastavených
možností,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Vyvážení bílé ĺ možnost ĺ [D] ĺ stiskněte položku
[D/I/C/F].
Vyvážení bílé : Denní světlo
Zpět
Nastav
Automatické vyvážení bílé
Denní světlo
Zářivka - denní světlo
Žárovka
Resetovat
Můžete také klepnout na oblast na obrazovce.
73
Funkce snímání
Průvodce snímky (fotografické styly)
Průvodce snímky umožňuje použití různých fotografických stylů na snímek
a vytváření různých vzhledů a nálad. Můžete rovněž vytvořit a uložit vlastní
fotografický styl úpravou barev, sytosti, ostrosti a kontrastu.
Neexistuje pravidlo pro určení vhodnosti stylu pro snímek. Experimentujte
s nastaveními a styly a najděte si vlastní způsob.
Chladný
Nastavení foto. stylu,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Průvodce snímky ĺ možnost.
Klid
Klasika
• Můžete rovněž upravit hodnoty nastavení předvoleného stylu. Vyberte
možnost Průvodce snímky, stiskněte tlačítko [D] a pak nastavte barvy,
sytost, ostrost nebo kontrast.
• Chcete-li přizpůsobit vlastního průvodce snímky, vyberte možnost ,
nebo
a pak nastavte barvu, sytost, ostrost a kontrast.
• Možnosti průvodce snímky nelze nastavit zároveň s možnostmi Inteligentní filtr.
Příklady
Standard
Výrazný
Portrét
Krajina
Prales
Retro
74
Funkce snímání
Režim AF
Naučíte se nastavit ostření fotoaparátu podle objektu.
Jednorázový autofokus
Můžete volit režim ostření podle objektu mezi Jednotlivé, Průběž. aut.
ostření a Ruční. Funkce AF se spustí namáčknutím tlačítka [Spoušť] do
poloviny. V režimu MF musíte stisknout tlačítko [C/F] a provést ruční
zaostření.
Jednorázový autofokus je vhodný pro snímání statických objektů.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zafixujete ostření v oblasti ostření. Když je
zaostřeno, oblast bliká zeleně.
Ve většině případů můžete zaostřit volbou Jednorázový autofokus.
Rychle se pohybující objekty nebo objekty s malými rozdíly stínováni ve
vztahu k pozadí, je obtížné zaostřit. V těchto případech volte příslušné
režimy ostření.
Nastavení
automatického
ostření,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [F] ĺ možnost.
• Možnost můžete také nastavit stisknutím tlačítka [m] ĺ b ĺ
Režim AF ĺ možnost v režimu Snímání.
• Možnosti se mohou lišit podle používaného objektivu.
75
Funkce snímání >
Režim AF
Sekvenční automatické ostření
Ruční ostření
Po namáčknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát pokračuje v automatickém
ostření. Jakmile je objekt jednou zaostřen, je vždy ostrý, i když se pohybuje.
Režim se doporučuje pro fotografování osob na kolech, běžících psů nebo
závodících automobilů.
Manuálně zaostřit na objekt můžete stisknutím tlačítka [C/F] na
fotoaparátu. S funkcí Pomoc při ručním ostření můžete lépe zaostřit. Pokud
nastavujete ostření, dojde ke zvětšení oblasti ostření. Režim se doporučuje
pro fotografování nekontrastních objektů, nočních scén a ohňostrojů.
• Po zachycení fotografie s ručním ostřením stiskněte tlačítko [o] ĺ [C/F] a
znovu ručně nastavte ostření.
• Pokud tuto funkcí použijete, nebudete moci nastavit možnosti Dotykový AF,
Rozpoznávání tváře, Oblast AF a Propojit AE s bodem ostření.
• Při nastavování zaostření se zobrazí stupnice manuálního zaostření
(
).
76
Funkce snímání
Oblast AF
Funkce Oblast AF mění polohu oblasti ostření.
Výběrové ostření
Fotoaparát obecně ostří na nejbližší objekt. Když je v kompozici mnoho
objektů, může dojít k zaostření těch nežádoucích. Pokud chcete zabránit
ostření na nesprávný objekt, můžete změnit oblast ostření a nechat
zaostřit na požadovaný objekt. Volbou správné oblasti ostření můžete
získat jasnější a ostřejší snímek.
Můžete zaostřit do požadované oblasti. Správným použitím oblastí
neostrosti můžete zdůraznit objekt snímku.
Nastavení oblasti
automatického ostření,
Na níže uvedeném snímku byla oblast ostření přemístěna a zvětšena tak,
aby vyplnila tvář objektu.
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺb ĺ
Oblast AF ĺ možnost.
Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
Pro změnu velikosti a přemístění oblasti ostření v režimu Snímání stiskněte
[o]. Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit, nebo stiskněte tlačítko
[D/I/C/F] a přesuňte oblast zaostření a přitáhněte prsty k sobě
nebo je odtáhněte od sebe a změňte velikost oblasti zaostření.
77
Funkce snímání >
Oblast AF
Vícebodové ostření
Fotoaparát zobrazí zelený obdélník v místě, kde je správně zaostřeno.
Snímek je rozdělen do dvou nebo několika oblastí a fotoaparát zaostří na
body v každé oblasti. Doporučuje se pro snímky scenérií.
Po namáčknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zobrazí oblasti zaostřování
jako na fotografii níže.
78
Funkce snímání
Rozpoznávání tváře
Použijte možnosti detekce tváře k zachycení autoportrétu nebo úsměvu.
Chcete-li
použít funkci
rozpoznávání tváře,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺb ĺ
Rozpoznávání tváře ĺ možnost.
• Když fotoaparát zjistí tvář, začne ji automaticky sledovat.
• Pokud použijete možnost Automatické ostření podle tváře, tak se fotoaparát
Normálně
Fotoaparát ostří především na lidské tváře. Může být rozpoznáno až 10
tváří. Doporučuje se pro fotografování skupin lidí.
Po namáčknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zaostří na obličeje, jak je
patrné z obrázku. Při fotografování skupiny lidí fotoaparát zobrazí zaostření
na nejbližší tvář bíle a zbytek tváří šedě.
automaticky zaostří na oblast s bílým rámečkem.
• V závislosti na možnostech Průvodce snímky nemusí být funkce detekce tváře
efektivní.
• Když nastavíte manuální ostření, nemusí být detekce tváře k dispozici.
• Rozpoznávání tváře nemusí pracovat, pokud:
- Se objekt nachází daleko od fotoaparátu.
- Je příliš jasný nebo příliš tmavý.
- Není objekt otočen směrem k fotoaparátu.
- Objekt nosí sluneční brýle nebo masku.
- Výraz tváře objektu se významně mění.
- Objekt je podsvícen nebo nejsou stabilní světelné podmínky.
• Když nastavíte možnosti detekce tváře, dojde k automatickému nastavení
oblasti AF na hodnotu Vícebodové ostření.
• V závislosti na vybraných možnostech detekce tváře nemusí být některé
možnosti snímání dostupné.
79
Funkce snímání >
Rozpoznávání tváře
Úsměv
Mrknutí
Fotoaparát automaticky aktivuje spoušť, když detekuje úsměv.
Fotoaparát automaticky aktivuje spoušť 2 sekundy po zjištění mrknutí.
Pokud se objekt usmívá zeširoka, je jeho detekce fotoaparátem jednodušší.
• Mrkejte déle než 1 sekundu pro lepší detekci.
• Detekce mrknutí může selhat v následujících případech:
- Fotoaparát je pod úrovní očí.
- Fotografovaný objekt se zdá tmavý vlivem podsvícení.
- Fotografovaný objekt nosí brýle.
- Se objekt nachází daleko od fotoaparátu.
80
Funkce snímání
Dotykový AF
Vybere nebo zaostří na oblast, kterou klepnete na obrazovce. Dále pak
zaostřete objekt a zachyťte fotografii klepnutím na obrazovku.
Nastavení
dotykového AF,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺb ĺ
Dotykový AF ĺ možnost.
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
• Můžete také klepnout na položku
na obrazovce a vybrat možnost v
Ostření se sledováním
Ostření se sledováním umožňuje sledovat a automaticky zaostřovat
předmět, i když se předmět pohybuje nebo pokud změníte složení
kompozice.
Bílý rámeček: Váš fotoaparát
sleduje objekt.
režimu Snímání.
Dotykový AF
Dotykový AF umožňuje vybírat a zaostřovat oblasti ostření klepnutím na
obrazovku.
Zelený rámeček: Váš objekt je
zaostřen po namáčknutí tlačítka
[Spoušť].
Červený rámeček: Váš fotoaparát
nemůže zaostřit.
Bodové AF ostření
Oblast ostření bude odpovídat oblasti, na kterou klepnete na obrazovce,
a zaostření se nezdaří.
81
Funkce snímání >
Dotykový AF
• Pokud nevyberete oblast ostření, nebude funkce automatického ostření
•
•
•
•
pracovat.
Sledování objektu může selhat, když:
- Je objekt příliš malý.
- Se objekt nepravidelně hýbe.
- Je objekt podsvícen nebo snímáte na tmavém místě.
- Barvy nebo vzory na objektu a na pozadí jsou stejné.
- Objekt obsahuje vodorovné vzory, například slepá místa.
- Fotoaparát se nadměrně třese.
- Pořizujete snímky sekvenčně.
Pokud sledování selže, dojde k resetování funkce.
Pokud nebude moci fotoaparát sledovat předmět, dojde k resetu oblasti
zaostření.
Pokud se fotoaparátu nepodaří zaostřit, rámeček ostření zčervená a dojde k
resetování ohniska.
Snímání jedním dotykem
Fotografii můžete zachytit dotykem prstu. Když se dotknete prstem
objektu, fotoaparát na objekt automaticky zaostří a pořídí snímek.
82
Funkce snímání
Pomoc při ručním ostřením
V režimu manuálního zaostření je nutné stisknout tlačítko [C/F] a
provést zaostření. Použijete-li funkci Pomoc při ručním ostření, budete
schopni dosáhnout čistší zaostření, protože bude zvětšená oblast ostření.
Tato funkce je dostupná pouze u objektivů, které podporují ruční ostření.
Nastavení
pomocníka
automatického
ostření,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ Pomoc
při ručním ostření ĺ možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnout
Funkci Pomoc s ručním ostřením nepoužívejte.
Oblast ostření se při nastavení ostření 5x zvětší.
5x zvětšení*
Oblast ostření se při nastavení ostření 8x zvětší.
8x zvětšení
83
Funkce snímání
Optická stabilizace obrazu (OIS)
Funkci Optická stabilizace obrazu (OIS) použijte k omezení otřesů
fotoaparátu. OIS nemusí být dostupné u některých objektivů.
Otřesy fotoaparátu nejvíce vadí při slabém osvětlení nebo v interiérech. V
takových případech fotoaparát prodlužuje expoziční dobu a může dojít k
roztřesení snímku. Této situaci můžete zabránit použitím funkce OIS.
Nastavení
možností OIS,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺb ĺ
OIS (funkce proti otřesům) ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
Bez opravy OIS
S opravou OIS
Popis
Režim 1*: Funkce OIS pracuje pouze při namáčknutí nebo
domáčknutí tlačítka [Spoušť] do poloviny nebo plně.
Režim 2: Funkce OIS je vždy zapnutá.
Vypnout: Funkce OIS je vypnutá.
• OIS nemusí pracovat správně:
- Pokud sledujete fotoaparátem pohybující se objekt.
- Pokud se fotoaparát příliš třese.
- Rychlost závěrky je příliš nízká (například když vyberete položku Noc
v Inteligentním režimu).
- Je-li baterie vybitá.
- Při snímání zblízka.
• Pokud požíváte funkci OIS na stativu, mohou být snímky naopak rozmazané
pohybem snímače OIS. Při použití stativu vypněte stabilizátor OIS.
• Pokud dojde k nárazu nebo pádu fotoaparátu, obraz bude rozmazaný. Pokud
k tomu dojde, fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
• Funkci OIS používejte pouze je-li to nutné, neboť zvyšuje odběr baterie.
• Tuto volbu nemusí podporovat všechny objektivy.
84
Funkce snímání
Režim Snímání (způsob snímání)
Můžete volit způsoby snímání jako Sekvenční, Sekvenční snímání,
Samospoušť nebo Odstupňování.
Volbou Samostatné pořídíte jednu fotografii. Pro snímání rychle se
pohybujících objektů vyberte možnost Normální sekvenční snímání
nebo Sekvenční snímání. Vyberte položku Odstupňování AE,
Odstupňování WB, Odstupňování s průvodcem nebo Stupňování
hloubky a nastavte expozici, vyvážení bílé, použijte efekty průvodce
snímky nebo zachycujte fotografie pomocí různých hloubek pole. Pro
automatické zachycení fotografie po určené době můžete také vybrat
možnost Samospoušť.
Chcete-li změnit
způsob snímání,
Samostatné
Snímek se pořídí s každým stiskem tlačítka [Spoušť]. Doporučeno pro
běžné fotografování.
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [C] ĺ možnost.
• Možnost můžete také nastavit stisknutím možnosti [m] ĺ b ĺ Režim
snímání ĺ metoda snímání v režimu Snímání.
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
85
Funkce snímání >
Režim Snímání (způsob snímání)
Normální sekvenční snímání
Sekvenční snímání
Snímky se pořizují nepřetržitě, dokud držíte tlačítko [Spoušť]. Můžete
zachytit až 6 fotografie za sekundu.
Postupné pořízení až 10 snímků za sekundu (3 sekundy), 15 snímků za
sekundu (2 sekundy) nebo 30 snímků za sekundu (1 sekunda) jedním
stisknutím tlačítka [Spoušť]. Tuto funkci doporučujeme pro snímání
rychlých objektů, například závodních vozů.
• V režimu Snímání nastavte počet snímků stisknutím tlačítka [C] →
Sekvenční snímání a pak stiskněte tlačítko [D].
Maximální rychlost snímání je 6 snímků za sekundu. Zpomalí se po přibl. 11
snímcích JPEG, 4 snímcích RAW. (Může se lišit v závislosti na vlastnostech
paměťové karty.)
• Velikost snímku je nastavena na hodnotu 5M.
• Uložení fotografie může zabrat delší dobu.
• S funkcí nelze použít blesk.
• Expoziční doba musí být kratší než 1/30 sekundy.
• Snímky pořízené v tomto režimu se mohou při ukládání lehce zvětšit.
• Možnost ISO nelze nastavit na vyšší hodnotu než ISO 3200.
• Tuto možnost není možné použít u formátu souboru RAW a taktéž není
k dispozici, pokud je kvalita snímku nastavena na formát RAW.
86
Funkce snímání >
Režim Snímání (způsob snímání)
Samospoušť
Zachyťte fotografii po určené době. Časovač můžete nastavit na hodnotu
mezi 2 a 30 sekundami.
Automatická série se změnou expozice
(Odstupňování AE)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zachytí 3 po sobě jdoucí
fotografie: originál, o jeden krok tmavší a o jeden krok světlejší. Pro stabilní
upevnění fotoaparátu použijte stativ, snímky se pořizují nepřetržitě.
Nastavení lze provést v menu Nastavení stupňování.
Expozice +2
Expozice -2
Originál
• Stiskem tlačítka [Spoušť] snímání zastavíte.
• Chcete-li nastavit podrobnosti samospouště, stiskněte v režimu Snímání
tlačítko [C] ĺ Samospoušť a pak stiskněte tlačítko [D].
Chcete-li nastavit podrobnosti odstupňování, stiskněte tlačítko [m] ĺ d ĺ
Nastavení stupňování ĺ možnost.
87
Funkce snímání >
Režim Snímání (způsob snímání)
Stupňování vyvážení bílé (Odstupňování WB)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť] fotoaparát zachytí 3 po sobě jdoucí
fotografie: originál a dvě další fotografie s odlišným nastavením vyvážení
bílé. Originální snímek se uloží stisknutím tlačítka [Spoušť]. Další dva se
automaticky upraví podle nastaveného vyvážení bílé. Nastavení lze provést
v menu Nastavení stupňování.
WB+2
WB-2
Originál
• Chcete-li nastavit podrobnosti odstupňování, stiskněte tlačítko [m] ĺ d
ĺ Nastavení stupňování ĺ možnost.
• Tuto možnost není možné použít u formátu souboru RAW a taktéž není
k dispozici, pokud je kvalita snímku nastavena na formát RAW.
Stupňování průvodce snímky
(Odstupňování s průvodcem)
Po stisknutí tlačítka [Spoušť] pořídí fotoaparát 3 následující snímky
s různým nastavením Průvod. snímk. Fotoaparát pořídí snímek a použije tři
možnosti Průvod. snímk., které jste nastavili pro pořízený snímek. V menu
Nastavení stupňování lze vybrat tři různá nastavení.
Retro
Výrazný
Standard
• Chcete-li nastavit podrobnosti odstupňování, stiskněte tlačítko [m] ĺ d
ĺ Nastavení stupňování ĺ možnost.
• Tuto možnost není možné použít u formátu souboru RAW a taktéž není
k dispozici, pokud je kvalita snímku nastavena na formát RAW.
88
Funkce snímání >
Režim Snímání (způsob snímání)
Odstupňování hloubky
Po stisku tlačítka [Spoušť] pořídí fotoaparát 3 sekvenční snímky s různým
nastavením hloubky ostrosti pomocí přizpůsobení hodnoty clony.
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ, snímky se pořizují
nepřetržitě. Nastavení lze provést v menu Nastavení stupňování.
• Chcete-li nastavit podrobnosti odstupňování, stiskněte tlačítko [m] ĺ d
ĺ Nastavení stupňování ĺ možnost.
• Tato funkce je dostupná pouze v režimu Program nebo Priorita clony.
• Hodnota clony je nastavena na své maximum nebo minimum, budou
pořízeny dva snímky s maximální nebo minimální hodnotou clony.
89
Funkce snímání
Blesk
Pro pořízení realistických snímků objektu musí být zachována určitá
konstantní úroveň osvětlení. Pokud se osvětlení mění a není dostatečné,
můžete zajistit správné osvětlení bleskem. Zvolte správné nastavení podle
světelného zdroje a objektu.
Nastavení blesku,
Ikona
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ Blesk
ĺ možnost.
Ikona
Popis
2. závěrka: Blesk pracuje těsně před
uzavřením závěrky. Fotoaparát tak
pořídí jasný snímek objektu na konci
akce.
Směr pohybu míče
Popis
Vypnuto: Blesk se nepoužívá.
A
Inteligentní blesk: Fotoaparát automaticky nastavuje výkon
blesku podle okolního prostředí.
A
Automatický: Blesk pracuje automaticky na tmavých místech.
Automatická redukce červených očí: Blesk se aktivuje
automaticky a redukuje efekt červených očí.
Vyrovnávací: Blesk pracuje při každém snímku. (Dojde k
automatickému nastavení jasu.)
Vyrovnávací-červené: Blesk pracuje při každém snímku v režimu
redukce červených očí.
1. závěrka: Blesk pracuje okamžitě
po otevření závěrky. Fotoaparát
tak pořídí jasný snímek objektu na
začátku akce.
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
• Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než
dojde k druhému záblesku.
• Pokud vyberete možnost Vypnuto, blesk se nespustí, ani když je připojen
externí blesk.
• U některých objektivů může dojít k blokování světla z vestavěného blesku.
Dojde-li k tomu, použijte volitelný externí blesk.
• Pokud připojíte jiný objektiv, než ten dodaný, pomocí bajonetu objektivu,
blesk se neaktivuje.
Používejte pouze blesky schválené společností Samsung. Používání
nekompatibilních externích blesků může fotoaparát poškodit.
Směr pohybu míče
90
Funkce snímání >
Blesk
Redukce efektu červených očí
Nastavení intenzity blesku
Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na snímku jevit
červené. Chcete-li redukovat efekt červených očí, vyberte možnost
Automatická redukce červených očí nebo Vyrovnávací-červené.
Pokud je blesk zapnutý, upravte intenzitu blesku o ±2 úrovně.
K nastavení
intenzity blesku,
V režimu Snímání klepněte na položku
ĺ Blesk ĺ
přejděte na požadovanou možnost ĺ Stiskněte tlačítko
[D] ĺ [C/F].
Blesk : Vyrovnávací
Bez redukce červených očí
S redukcí červených očí
Zpět
Objekty příliš vzdálené od fotoaparátu a pohybující se nemusejí mít odstraněné
červené oči.
Nastav
• Můžete také přetáhnout posuvník nebo upravit jeho intenzitu klepnutím na
+/-.
• Nastavení intenzity blesku se nemusí projevit, pokud:
- Objekt je příliš blízko k fotoaparátu.
- Je nastavená vysoká citlivost ISO.
- Hodnota expozice je příliš vysoká nebo nízká.
• V některých režimech snímání nemůžete funkci použít.
• Nachází-li se objekt při použití blesku příliš blízko, světlo může být blokováno,
a proto výsledný snímek bude tmavý. Zajistěte, aby se objekt nacházel v
doporučené vzdálenosti; ta se může lišit podle typu objektivu.
91
Funkce snímání
Měření
Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství světla.
Vícebodové
Fotoaparát měří množství světla ve scéně a podle zvoleného režimu
využívá měření k různým nastavením. Například, pokud objekt vypadá
tmavší než je jeho skutečná barva, fotoaparát přeexponuje záběr objektu.
Pokud naopak objekt vypadá světlejší než je jeho skutečná barva,
fotoaparát podexponuje záběr objektu.
Režim Vícebodové počítá množství světla ve více oblastech. Fotoaparát
nastavuje expozici průměrováním rozsahu jasů celé scény bez ohledu na
to, zda je osvětlení dostatečné. Vhodné pro běžné fotografování.
Jas a celková atmosféra snímku jsou rovněž ovlivněny způsobem měření
množství světla. Vyberte odpovídající nastavení pro podmínky snímání.
Nastavení
možností měření,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ Měření ĺ
možnost.
92
Funkce snímání >
Měření
Středově vyváženo
Bodové
Režim Středově vyváženo počítá širší oblast než režim Bodové. Vyvažuje
množství světla ve středu části snímku (60–80 %), poté ve zbytku snímku
(20–40 %). Režim se doporučuje pro situace, kdy je malý rozdíl mezi jasem
objektu a pozadím nebo je plocha objektu velká ve srovnání se zbytkem
kompozice snímku.
Režim Bodové počítá množství světla ve středu obrazu. Při pořizování
snímku v ostrém protisvětle nastaví fotoaparát expozici podle zvoleného
bodu na objektu a vyfotografuje jej správně. Pokud např. zvolíte režim
Vícebodové v protisvětle, fotoaparát vyhodnotí celkové světlo jako
dostatečné a snímek objektu bude tmavý. Režim Bodové zabrání takové
situaci a počítá množství světla ve stanovené oblasti.
Objekt je světlý na tmavém pozadí. Režim Bodové se doporučuje pro
případy, kdy se jas objektu a pozadí velmi silně odlišují.
93
Funkce snímání >
Měření
Měření hodnoty expozice oblasti ostření
Po zapnutí funkce fotoaparát automaticky nastaví optimální expozici
výpočtem jasu v oblasti ostření. Tato funkce je k dispozici pouze při výběru
možnosti Bodové měření nebo Vícebodové měření a Výběrové ostření.
Nastavení funkce,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ Propojit
AE s bodem ostření ĺ možnost.
94
Funkce snímání
Dynamický rozsah
Tato funkce automaticky opravuje ztráty jasných detailů, k nimž může dojít
vlivem změn jasů ve snímku.
* Výchozí
Ikona
Popis
Vypnout*: Dynamický rozsah se nepoužívá.
Pro nastavení možnosti
Dynamický rozsah,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Dynamický rozsah ĺ možnost.
Inteligentní rozsah+: Oprava ztráty podrobností jasu.
HDR: Zachycení 3 fotografií s různými expozicemi a pak jejich
kombinace pro automatické vytvoření jednoho snímku.
• Možnost ISO nelze nastavit na vyšší hodnotu než ISO 3200.
• Možnosti dynamického rozsahu nelze nastavit s jinými
možnostmi režimu snímání než Samostatné nebo
Samospoušť.
• Možnosti dynamického rozsahu nelze nastavit zároveň
s možnostmi inteligentní filtr nebo průvodce snímky.
• Možnosti dynamického rozsahu nelze natavit s funkcí Bulb.
Bez efektu Dynamický rozsah
S efektem Dynamický rozsah
95
Funkce snímání
Inteligentní filtr
Inteligentní filtr umožňuje použít na fotografie nebo videa speciální efekty.
Můžete vybrat různé možnosti filtrů k vytvoření speciálních efektů, kterých
lze s normálním objektivem dosáhnout jen stěží.
Nastavení možností
Inteligentní filtr:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ b ĺ
Inteligentní filtr ĺ možnost.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnout*
Žádný efekt
Vinětace
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný
efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Miniatura
Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se objekt zobrazí
v miniatuře.
Skica
Umožňuje použití efektu kreslení perem.
Rybí oko
Zkreslením blízkých objektů můžete imitovat vizuální
efekt objektivu typu rybí oko.
Možnosti Inteligentní filtr nelze nastavit zároveň s možnostmi Průvodce snímky.
96
Funkce snímání
Expoziční kompenzace
Fotoaparát automaticky nastavuje expozici měřením úrovně světla
z kompozice a z polohy objektu. Pokud se expozice nastavená
fotoaparátem liší od očekávané, můžete ručně upravit expoziční hodnotu.
Expoziční hodnota je nastavitelná v ±3 krocích. Fotoaparát zobrazuje
červeně varování pro každý krok mimo rozsah ±3.
Chcete-li upravit expoziční hodnotu, klepněte na ukazatel úrovně expozice
na obrazovce nebo klepněte na položku
ĺ EV a upravte hodnotu
expozice. Můžete také stisknout položku [I] a vybrat hodnotu
expozice a stisknutím tlačítka [C/F] ji nastavit.
+2
-2
Originál
Hodnotu expozice můžete kontrolovat podle polohy ukazatele úrovně
expozice.
Expoziční varování
Ukazatel standardní expozice
Ukazatel úrovně
expozice
Snížená expozice
(tmavší)
Zvýšená expozice
(jasnější)
97
Funkce snímání
Aretace expozice
Pokud nelze dosáhnout odpovídající expozice z důvodu silného kontrastu
jasu, uzamkněte expozici a pak fotografii zachyťte.
Po uzamknutí expozice namiřte objektiv na požadovaný objekt a pak
stiskněte tlačítko [Spoušť].
Expozici uzamknete úpravou kompozice fotografie, na níž si přejete
vypočítat expozici, poté stiskněte tlačítko pro přizpůsobení. (pokud je
funkce uživatelského tlačítka nastavena na hodnotu AEL) (str. 151)
98
Funkce snímání
Funkce videa
Dále jsou popsány funkce dostupné pro video.
Pokud je položka Video výstup nastavena na hodnotu PAL
* Výchozí
Ikona
Rozlišení videa
*
Nastavení rozlišení videa.
Nastavení možností
rozlišení videa,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ g ĺ
Rozlišení videa ĺ možnost.
Velikost
Doporučeno pro
1920X1080 (25 sn./s) (16:9)
Prohlížení na Full HDTV.
1280X720 (25 sn./s) (16:9)
Prohlížení na HDTV.
640X480 (25 sn./s) (4:3)
Prohlížení na TV.
320X240 (25 sn./s) (4:3)
Uvedeno na webové stránce
s použitím bezdrátové sítě
(maximálně 30 sekund).
Pokud je položka Video výstup nastavena na hodnotu NTSC
* Výchozí
Ikona
*
Velikost
Doporučeno pro
1920X1080 (30 sn./s) (16:9)
Prohlížení na Full HDTV.
1280X720 (30 sn./s) (16:9)
Prohlížení na HDTV.
640X480 (30 sn./s) (4:3)
Prohlížení na TV.
320X240 (30 sn./s) (4:3)
Uvedeno na webové stránce
s použitím bezdrátové sítě
(maximálně 30 sekund).
99
Funkce snímání >
Funkce videa
Kvalita videa
Vícenásobný pohyb
Nastavení kvality videa.
Nastavte rychlost přehrávání videa.
Nastavení možností
kvality videa,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ g ĺ Kvalita
videa ĺ možnost.
Nastavení
možností rychlosti
přehrávání,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺg ĺ
Vícenásobný pohyb ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
Přípona
Popis
MP4 (H.264)
Normálně: Nahrává video v normální kvalitě.
MP4 (H.264)
Vysoká kvalita*: Nahrává video ve vysoké kvalitě.
* Výchozí
Ikona
Popis
x0.25: Nahrajte video k zobrazení při 1/4 běžné rychlosti během
přehrávaní. (Dostupné pouze v rozlišení 640x480 nebo 320x240)
x1*: Nahrajte video k zobrazení při běžné rychlosti během
přehrávaní.
x5: Nahrajte video k zobrazení při 5X běžné rychlosti během
přehrávaní.
x10: Nahrajte video k zobrazení při 10X běžné rychlosti během
přehrávaní.
x20: Nahrajte video k zobrazení při 20X běžné rychlosti během
přehrávaní.
• Pokud vyberete jinou možnost než x1, nebude funkce záznamu zvuku a
funkce opravy zkreslení podporována.
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
100
Funkce snímání >
Funkce videa
Zatmívání
Zvuk
Můžete rozetmít a setmít scénu pomocí funkce fotoaparátu a nemusíte
to dělat později v PC. Pro postupné zatmívání na začátku scény nastavte
možnost zatmívání. Pro postupné rozetmívání scény nastavte možnost
rozetmívání. Správným použitím funkce přidáte dramatický efekt do videa.
V některých případech je video bez zvuku zajímavější než se zvukem.
Vypnutím zvuku zaznamenáte němé video.
Nastavení možností
Zatmívání,
Nastavení
možností zvuku,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ g ĺ Zvuk ĺ
možnost.
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ g ĺ
Zatmívání ĺ možnost.
* Výchozí
Ikona
Popis
Vypnout*: Funkce Zatmívání se nepoužívá.
Zesvětlení: Scéna se postupně vynoří z černé.
Ztmavení: Scéna se postupně ponoří do černé.
Zesvětlení a ztmavení: Funkce se použije na začátku a konci scény.
Pokud použijete funkci zatmívání, může ukládání souboru trvat déle.
101
Kapitola 3
Přehrávání/Úpravy
Naučte se přehrávat a upravovat snímky a video.
Postup úpravy snímků v počítači naleznete v kapitole 6.
Přehrávání/Úpravy
Vyhledávání a správa souborů
Zjistěte jak prohlížet fotografie a miniatury videa a jak chránit nebo
odstraňovat soubory.
Pokud nějakou dobu neprovedete žádnou činnost, informace a ikony na
obrazovce zmizí. Při dalším stisknutí ovládacího prvku fotoaparátu se znovu
objeví.
Zobrazení náhledů snímků
Chcete-li hledat požadované fotografie a videa, převeďte je do zobrazení
miniatur stisknutím tlačítka [I] nebo klepnutím na položku
v režimu Přehrávání. Náhledy zobrazují snímky současně, což umožňuje
snadno vyhledávat položky, které požadujete. Soubory můžete také
klasifikovat a zobrazovat podle kategorie, například data nebo typu
souboru.
Zobrazení snímků
1
Stiskněte tlačítko [y].
• Zobrazí se naposledy přehrávaný nebo pořízený soubor.
V zobrazení miniatur stiskněte tlačítko [m] ĺ z ĺ Zobrazení ĺ položku
a vyberte režim zobrazení miniatur.
2
Stisknutím tlačítka [C/F] procházejte soubory.
• Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přejít na
další soubor.
Soubory zachycené jinými fotoaparáty nemusí být možné upravovat nebo
přehrávat z důvodu nepodporovaných rozměrů nebo kodeků. K úpravě a
přehrávání těchto souborů použijte počítač nebo jiné zařízení.
103
Přehrávání/Úpravy >
Vyhledávání a správa souborů
Zobrazení souborů podle kategorií
Prohlížení souborů jako složky
1
Sekvenční a sériové snímky se zobrazí jako složka. Výběrem složky
přehrajete všechny fotografie automaticky. Vymazáním složky se odstraní
všechny fotografie ve složce.
V zobrazení miniatur stiskněte kategorii [m] ĺ z ĺ
Filtrování ĺ kategorie.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vše*
Zobrazit soubory normálně.
Datum
Zobrazení souborů podle data pořízení.
Typ souboru
Zobrazení souborů podle typu.
1
V režimu Přehrávání stiskněte položku [C/F] a přejděte do
požadované složky.
• Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přesunout
ho do požadované složky.
• Fotoaparát automaticky přehraje fotografie ve složce.
2
Vyberte seznam, který chcete otevřít.
3
Vyberte soubor, který chcete zobrazit.
2
Stisknutím tlačítka [o] otevřete složku.
• Chcete-li otevřít složku, můžete také klepnout na složku na
obrazovce.
104
Přehrávání/Úpravy >
3
Vyhledávání a správa souborů
Stiskněte tlačítko [C/F] a přejděte do jiného souboru.
• Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přejít na
další soubor.
4
Stisknutím tlačítka [o] se vraťte do režimu Přehrávání.
• Můžete také klepnout na položku
Přehrávání.
a vrátit se do režimu
Ochrana souborů
Ochrana souborů před náhodným vymazáním.
1
V režimu Přehrávání rolujte na soubor.
2
Stiskněte tlačítko [m] ĺ z ĺ Chránit ĺ Zapnout.
Chráněný soubor nelze odstranit nebo otáčet.
105
Přehrávání/Úpravy >
Vyhledávání a správa souborů
Mazání souborů
2
Mazáním souborů v režimu Přehrávání můžete uvolnit paměťovou kartu.
Chráněné soubory nelze smazat.
Mazání jednoho souboru
Můžete zvolit jeden soubor a smazat jej.
1
V režimu Přehrávání vyberte soubor a stiskněte tlačítko [n].
2
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
Mazání více souborů
Můžete zvolit více souborů a smazat je najednou.
1
V režimu přehrávání stiskněte volbu, [m] ĺ z ĺ Vymazat
ĺ Hromadné odstr..
Vyberte soubory, které chcete odstranit, stisknutím tlačítka
[C/F], a pak stiskněte tlačítko [o].
• Dalším stiskem [o] volbu zrušíte.
3
Stiskněte tlačítko [n].
4
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
Mazání všech souborů
Můžete smazat všechny soubory z paměťové karty najednou.
1
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m].
2
Vyberte volbu z ĺ Vymazat ĺ Vymazat vše.
3
Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
• Alternativně v zobrazení miniatur stiskněte tlačítko [n], a pak
vyberte soubory, které chcete odstranit.
106
Přehrávání/Úpravy
Zobrazení snímků
Zvětšení snímku
Spuštění prezentace
Můžete zvětšovat snímky při zobrazení v režimu Přehrávání. Chcete-li
zmenšit nebo zvětšit fotografii, přitáhněte prsty k sobě nebo je oddalte
od sebe na obrazovce. Chcete-li přesunout zvětšenou oblast, přetáhněte
fotografii. Můžete rovněž použít funkci Ořez k vybrání části snímku na
obrazovce a uložit ji jako samostatný soubor.
Můžete zobrazit snímky jako prezentaci a použít na ni různé efekty.
Zvětšená oblast
Zvětšení (maximální zvětšení se
může měnit podle rozlišení.)
1
V režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [m].
2
Vyberte možnost z ĺ Možnosti prezentace.
3
Vyberte možnost efektu prezentace.
• Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 4.
* Výchozí
Zpět
Ořezání
Význam
Proveďte
Pohyb zvětšené oblasti
Stiskněte [D/I/C/F].
Ořezání zvětšeného snímku
Stiskněte tlačítko [o]. (uloží se
jako nový soubor)
Návrat do původního snímku
Stiskněte tlačítko [m].
Možnost
Popis
Režim
přehrávání
Nastavte, zda chcete opakovat prezentaci. (Přehrát
jednou*, Opakovat)
Interval
• Nastavení intervalu mezi snímky. (1 s*, 3 s, 5 s, 10 s)
• Intervaly lze nastavit pouze v případě, kdy je efekt
změny scény Vypnout.
Efekt
• Nastavení efektu změny scény mezi fotografiemi.
• Chcete-li zrušit efekty, vyberte možnost Vypnout.
Pro rychlé zvětšení oblasti na ni dvakrát klepněte.
107
Přehrávání/Úpravy >
Zobrazení snímků
4
Stiskněte tlačítko [m].
Automatické otočení
5
Vyberte možnost Spustit prezentaci.
Při zapnutém Automatické otočení fotoaparát automaticky otáčí snímky
pořízené svisle tak, aby správně vyplnily vodorovně orientovaný displej.
6
Prohlížení prezentace.
• Stiskem tlačítka [o] prezentaci pozastavte.
• Stiskem tlačítka [o] znovu spusťte prohlížení.
Volba možností
automatického
otočení,
V režimu přehrávání stiskněte tlačítko [m] ĺ z ĺ
Automatické otočení ĺ možnost.
• Stisknutím tlačítka [m] zastavte prezentaci a vraťte se do
režimu přehrávání.
108
Přehrávání/Úpravy
Přehrávání videa
V režimu přehrávání můžete video přehrávat, zachytávat z něj snímky nebo
jej ořezávat a ukládat je jako další soubor.
Převíjení dozadu nebo dopředu
Chcete-li převíjet dozadu nebo dopředu ve video souboru během
přehrávání, použijte jednu z následujících metod.
• Klepněte na možnost
. Při každém klepnutí na ikonu změníte
rychlost převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.
• Stiskněte tlačítko [C/F]. Při každém stisknutí tlačítka změníte rychlost
převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.
Stop
• Přetáhněte úchyty, které se zobrazí na liště průběhu nalevo nebo
Ikona
Popis
Zobrazit předchozí soubor/převíjet zpět. (Při každém klepnutí na
ikonu během přehrávání videa změníte rychlost převíjení tímto
způsobem: 2X, 4X, 8X.)
napravo. Můžete změnit polohu přehrávání ve videu.
• Přetáhněte oblast na obrazovce doleva nebo doprava. Můžete změnit
polohu přehrávání ve videu.
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
Zobrazit další soubor/převíjet zpět. (Při každém klepnutí na
ikonu během přehrávání videa změníte rychlost převíjení tímto
způsobem: 2X, 4X, 8X.)
Nastavení hlasitosti nebo ztišení zvuku.
109
Přehrávání/Úpravy >
Přehrávání videa
Nastavení jasu videa
Nastavení hlasitosti videa
Nastavení jasu videa během přehrávání.
Nastavení hlasitosti videa během přehrávání.
Chcete-li nastavit jas
videa,
Stop
Dotkněte se levé poloviny displeje ĺ táhněte nahoru nebo
dolů.
Chcete-li nastavit
hlasitost videa,
Klepněte na pravou polovinu displeje ĺ táhněte nahoru nebo
dolů.
Stop
Můžete také stisknout tlačítko [D/I] a nastavit hlasitost videa.
110
Přehrávání/Úpravy >
Přehrávání videa
Ořezání videa při přehrávání
1
V režimu Přehrávání přejděte na video a pak stiskněte položku
[m].
2
Vyberte položku Oříznout film.
3
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepnutím na možnost spusťte
přehrávání videa.
9
Chcete-li ořezat video, klepněte na položku Ořez.
• Scénu, kterou chcete ořezat můžete upravit přetažením úchytů,
které se zobrazí na liště průběhu.
10 Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost Ano.
• Původní video by mělo být minimálně 10 sekund dlouhé.
• Fotoaparát uloží upravené video jako nový soubor a ponechá původní video
nedotčené.
• Bod, kde chcete začít ořezávání, můžete zvolit 2 sekundy po zahájení
přehrávání.
4
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na možnost v místě,
kde chcete zahájit ořezání.
5
Klepněte na položku Počáteční bod.
Zachycení snímku během přehrávání
6
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte no možnost a obnovte
přehrávání videa.
1
Během prohlížení videa stiskněte tlačítko [o] nebo klepnutím
na možnost v bodě, kde chcete zachytit snímek.
7
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepnutím na možnost v bodě,
kde chcete ořezání ukončit.
2
Klepněte na položku Zachytit.
8
Klepněte na položku Koncový bod.
• Zachycený snímek má stejné rozlišení jako původní video.
• Zachycený snímek bude uložen jako nový soubor.
111
Přehrávání/Úpravy
Úprava snímků
Upravené snímky se uloží jako nové soubory s odlišným názvem.
Fotografie zachycené v některých režimech nelze upravovat pomocí
funkce Úprava obrazu.
Postup úpravy
snímků,
V režimu Přehrávání přejděte na fotografii a pak klepněte na
položku [m] ĺ z ĺ Úprava obrazu ĺ možnost.
• Některé snímky nemusí být možné upravit pomocí funkce Úprava obrazu.
V takovém případě použijte dodaný software pro editaci snímků.
• Soubory formátu RAW nelze zpravovat pomocí funkce Úprava obrazu.
Ořezání snímku
1
Klepněte na možnost
2
Přetáhněte roh pole a upravte velikost oblasti.
3
Přetáhněte pole a upravte polohu oblasti.
4
Pro uložení stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na položku
ĺ
.
.
V takovém případě použijte dodaný software pro editaci snímků.
• Fotoaparát uloží upravené snímky jako nové soubory.
• Po úpravě fotografií je fotoaparát automaticky převede do nižšího rozlišení.
Fotografie, které otočíte nebo manuálně změníte jejich velikost nebudou
automaticky převedeny do nižšího rozlišení.
• Fotografie nelze upravovat při prohlížení souborů jako složky. Otevřete složku
a vyberte fotografii, kterou chcete upravit.
112
Přehrávání/Úpravy >
Úprava snímků
Otáčení snímku
1
Klepněte na možnost
2
Klepněte na možnost.
Změna velikost fotografií
ĺ
Změní velikost fotografie a uloží ji jako nový soubor.
.
1
Klepněte na možnost
2
Klepněte na možnost.
ĺ
.
Otočit : Vpravo 90˚
Změnit velikost : 3888 x 2592
3
Pro uložení stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na položku
.
• Fotografii můžete také otočit v režimu přehrávání stisknutím tlačítka [m] a
pak výběrem položky z ĺ Otočit ĺ a požadovaná možnost.
• Fotoaparát přepíše původní soubor.
3
Pro uložení stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na položku
.
Dostupné možnosti změny velikosti se liší v závislosti na původní velikosti
fotografie.
113
Přehrávání/Úpravy >
Úprava snímků
Úpravy fotografií
3 Stisknutím tlačítka [C/F] upravte možnost.
Zachycené snímky můžete opravit nastavením jasu, kontrastu nebo barev.
1
Klepněte na možnost
.
na krok 6a.
Ikona
klepnutím na +/-.
4 Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na možnost
2 Klepněte na možnost úprav.
• Pokud jste vybrali položku
• Možnost můžete také upravit přetažením posuvníku nebo
(Automatické nastavení), přeskočte
5 Klepněte na možnost
.
.
6 Pro uložení stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na položku
.
Popis
Originál (resetování do původního snímku)
Automatické úpravy
Jas
Kontrast
Sytost
Nastavení RGB
Teplota barev
Expozice
114
Přehrávání/Úpravy >
Úprava snímků
Retuš tváře
1
Klepněte na možnost
2
Stisknutím tlačítka [C/F] upravte možnost.
ĺ
.
• Možnost můžete také upravit přetažením posuvníku nebo
klepnutím na +/-.
• Jak se číslo zvyšuje, tak se budou tóny tváře zesvětlovat a
vyhlazovat.
3
Pro uložení stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na položku
.
115
Přehrávání/Úpravy >
Úprava snímků
Používání efektů inteligentních filtrů
Možnost
Popis
Na snímky můžete použít speciální efekty.
Rybí oko
Zkreslením blízkých objektů můžete imitovat
vizuální efekt objektivu typu rybí oko.
Klasika
Použije černobílý efekt.
Retro
Použije efekt sépiových odstínů.
Olejomalba
Použije efekt malby Olejomalba.
Kreslený film
Použije efekt kresleného filmu.
Akvarel
Použít efekt perokresby.
Křížový filtr
Přidá linie, které ukazují směrem ven od
jasných objektů a imitují vizuální efekt
příčného filtru.
Snímek s přiblížením
Rozmaže okraje fotografie a zdůrazní objekty
uprostřed.
1
Klepněte na tlačítko
a pak klepněte na možnost.
Inteligentní filtr : Vinětace
Možnost
Popis
Vypnout
Žádný efekt
Vinětace
Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký
kontrast a silný efekt vinětace Lomo
fotoaparátů.
Miniatura
Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se
objekt zobrazí v miniatuře.
Měkké zaostření
Umožňuje skrýt nedostatky pleti nebo použít
snové efekty.
Skica
Umožňuje použití efektu kreslení perem.
2
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na možnost
3
Klepnutím na tlačítko
.
soubor uložte.
116
Kapitola 4
Bezdrátová síť
Zde se naučíte, jak se připojit k bezdrátové místní počítačové síti (WLAN) a využívat její funkce.
Bezdrátová síť
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Naučíte se postup připojení přes přístupový bod (AP), je-li v dosahu síť
WLAN. Můžete také konfigurovat síťová nastavení.
Náhodný přístupový bod
Přístupový bod WPS
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
Úroveň signálu
Vyberte položku
Stisknutím tlačítka [F] nebo klepnutím na položku
otevřete možnosti nastavení sítě.
,
,
,
, nebo
.
Řiďte se pokyny na obrazovce, dokud se nezobrazí obrazovka
Nastavení připojení Wi-Fi.
• V některých režimech stiskněte položku [m] a pak vyberte
možnost Nastavení připojení Wi-Fi.
• Fotoaparát automaticky vyhledá dostupná zařízení přístupových
• Pokud vyberete zabezpečený přístupový bod, zobrazí se
vyskakovací okno. Zadáním vyžadovaného hesla se připojte k síti
WLAN. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání
textu“. (str. 122)
• Po zobrazení přihlašovací stránky nahlédněte do části „Používání
prohlížeče pro přihlášení“. (str. 120)
bodů.
4
Popis
Zabezpečený přístupový bod
Připojení k síti WLAN
1
2
3
Ikona
Vyberte přístupový bod.
Nastavení připojení Wi-Fi
Obnovit
Samsung1
• Pokud vyberete nezabezpečený přístupový bod, fotoaparát se
připojí k síti WLAN.
• Pokud vyberete profil WPS podporovaný přístupovým bodem,
vyberte možnost ĺ Připojení pomocí kódu PIN funkce WPS
a pak zadejte kód PIN do přístupového bodu. Je také možné se
připojit k WPS profilu podporujícímu přístupový bod výběrem
možnosti ĺ Připojení pomocí tlačítka WPS na fotoaparátu a
poté výběrem tlačítka WPS na zařízení přístupového bodu.
Samsung2
Samsung3
Zpět
• Volbou možnosti Obnovit obnovte přístupové body, ke kterým se
• Pokud se zobrazí rozevírací zpráva o shromažďování dat, přečtěte si
ji a potvrďte ji.
lze připojit.
• Výběrem možnosti Přidat bezdrátovou síť přidáte ručně
přístupový bod. Chcete-li ručně přidat přístupový bod, musí být
jeho název v angličtině.
118
Bezdrátová síť >
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Nastavení možností sítě
Ruční nastavení IP adresy
1
Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte
k přístupovým bodům a poté stiskněte tlačítko [F] nebo
klepněte na možnost .
1
Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte
k přístupovým bodům a poté stiskněte tlačítko [F] nebo
klepněte na možnost .
2
Vyberte všechny možnosti a zadejte požadované informace.
2
Vyberte možnost Nastavení adresy IP ĺ Ruční.
3
Vyberte všechny možnosti a zadejte požadované informace.
Možnost
Popis
Síťové heslo
Zadání síťového hesla.
Nastavení adresy IP
Automatické nebo manuální nastavení IP
adresy.
Možnost
Popis
IP
Zadání statické IP adresy.
Maska podsítě
Zadání masky podsítě.
Brána
Zadání brány gateway.
DNS server
Zadání DNS adresy.
119
Bezdrátová síť >
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Používání prohlížeče pro přihlášení
• Některé položky nemusí být možné vybrat v závislosti na stránce, ke které jste
Při připojování k určitým přístupovým bodům, službám sdílení nebo cloud
serverů můžete zadat vaše přihlašovací údaje prostřednictvím prohlížeče
pro přihlášení.
• Prohlížeč pro přihlášení se nemusí po přihlášení na některé stránky zavřít
Ikona
Popis
připojení. Nejedná se o poruchu.
automaticky. V tom případě prohlížeč pro přihlášení zavřete stisknutím
tlačítka
a poté pokračujte požadovanou operací.
• Načítání přihlašovací stránky může trvat o něco déle, a to v závislosti na
velikosti stránky nebo rychlosti připojení. V tom případě vyčkejte, dokud se
nezobrazí okno pro zadávání přihlašovacích údajů.
Zavření prohlížeče pro přihlášení.
Přechod na předchozí stranu.
Přechod na další stranu.
Zastavení načítání stránky.
Opětovné načtení stránky.
120
Bezdrátová síť >
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Tipy pro připojení k síti
• Některé funkce Wi-Fi nejsou dostupné, pokud nevložíte paměťovou
kartu.
• Kvalita síťového připojení je určena přístupovým bodem.
• Čím delší je vzdálenost mezi fotoaparátem a přístupovým bodem, tím
déle připojení k síti potrvá.
• Pokud jiné zařízení v blízkosti vašeho fotoaparátu používá stejný signál
radiofrekvence, může dojít k selhání připojení.
• Pokud název přístupového bodu není v anglickém jazyce, fotoaparát
nebude moci zařízení vyhledat nebo se název může zobrazit chybně.
• Informace o nastavení sítě a heslo vám sdělí administrátor sítě nebo její
poskytovatel.
• Pokud síť WLAN vyžaduje ověření poskytovatele služeb, nemusí být
možné se k ní připojit. Abyste se připojili k síti WLAN, obraťte se na svého
poskytovatele sítě.
• Pokud se nemůžete k síti WLAN připojit, zkuste jiný přístupový bod
z dostupného seznamu přístupových bodů.
• Po výběru bezplatné sítě WLAN nabízené některými poskytovateli sítě
se může zobrazit přihlašovací stránka. Zadáním vyžadovaného ID a
hesla se připojte k síti WLAN. Více informací o registraci nebo službě vám
poskytne poskytovatel sítě.
• Při zadávání osobních údajů pro připojení k přístupovému bodu buďte
opatrní. Do fotoaparátu nezadávejte jakékoli informace z platební
nebo kreditní karty. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli
problémy způsobené poskytnutím podobných informací.
• Dostupná připojení k síti se mohou v jednotlivých státech lišit.
• Funkce WLAN fotoaparátu musí být v souladu s místními zákony o
rozhlasovém vysílání. Souladu s ustanoveními docílíte, budete-li funkce
sítě WLAN využívat pouze v zemi, kde jste fotoaparát zakoupili.
• Postup při nastavení sítě se může lišit v závislosti na podmínkách sítě.
• Nepřistupujte do sítí, k nimž nemáte oprávnění.
• V závislosti na typu kódování se počet čísel v hesle může lišit.
• Před připojením k síti zkontrolujte, zda je baterie zcela nabita.
• Připojení sítě WLAN nemusí být možné ve všech prostředích.
• Nemůžete nahrávat nebo odesílat soubory zachycené ve více režimech.
• Fotoaparát může zobrazit tiskárny umožňující připojení k síti WLAN,
• Soubory, které přenášíte do dalšího zařízení nemusí být zařízením
které jsou uvedeny v seznamu přístupových bodů. Nebude možné se
připojit k síti pomocí tiskárny.
podporovány. V takovém případě použijte k přehrávání souborů počítač.
• Fotoaparát nelze připojit k síti a televizoru současně.
• Připojení k síti může spustit nabíjení. Poplatky závisí na podmínkách
smlouvy.
121
Bezdrátová síť >
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Zadávání textu
Ikona
Zde se dozvíte, jak zadávat text. Ikony uvedené v tabulce umožní
pohybovat kurzorem, měnit velikost písmen atd. Stisknutím tlačítka
[D/I/C/F] rolujte na klíč a pak stisknutím tlačítka [o] klíč
zadejte. Nebo na klíč klepněte a zadejte ho.
Popis
Pohyb kurzoru.
V režimu ABC změna velikosti písma.
X
Zrušit
Vymazání posledního znaku.
Zastavte zadávání textu a vraťte se na předchozí stránku.
Přepínání mezi režimem Symbol a režimem ABC.
Vložení mezery.
Hotovo
X
Uložení zobrazeného textu.
• V některých režimech můžete používat pouze anglickou abecedu bez ohledu
na jazyk displeje.
Zrušit
Hotovo
• Stiskněte tlačítko [y] pro přímý přesun na položku Hotovo.
• Počet znaků, který lze zadat, se liší v závislosti na situaci.
• Zobrazení obrazovky závisí na režimu vstupu.
122
Bezdrátová síť
Používání funkce NFC (Tag & Go)
Chcete-li automaticky uložit fotografie do chytrého telefonu nebo použít
funkci použití chytrého telefonu jako vzdálené spouště, umístěte značku
NFC chytrého telefonu do blízkosti značky NFC fotoaparátu. V režimu
Přehrávání můžete také přenášet soubory do zařízení NFC.
• Tato funkce je podporována chytrými telefony s funkcí NFC se systémem
•
•
•
•
•
Android OS. Doporučujeme používat nejnovější verzi. Tato funkce není
k dispozici pro zařízení se systémem iOS.
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikace můžete stahovat ze služby
Samsung Apps nebo z obchodu Google Play Store. Aplikace Samsung SMART
CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v
roce 2013 nebo později.
Pro zařízení obsahující systém Android OS 2.3.3 – 2.3.7, stáhněte aplikaci
Samsung SMART CAMERA App ze stránky www.samsung.com.
Pro načtení značky NFC umístěte zařízení s aktivní funkcí NFC do blízkosti
značky NFC fotoaparátu na dobu více než 2 sekundy.
Velikost přenášených fotografií nastavíte stisknutím tlačítka [m] a pak
výběrem položky d ĺ MobileLink/Velikost obrázku NFC ĺ možnost.
Neupravujte značku NFC žádným způsobem.
Používání funkcí NFC v režimu přehrávání
(Photo Beam)
V režimu Přehrávání fotoaparát přenese aktuální soubor automaticky do
chytrého telefonu, když načtete značku ze zařízení s povolenou funkcí NFC.
• Chcete-li přenášet více souborů, vyberte soubory ze zobrazení miniatur
a pak načtěte značku ze zařízení s aktivní funkcí NFC.
Používání funkcí NFC v režimu Wi-Fi
Vyberte položku MobileLink nebo Remote Viewfinder z rozevíracího okna,
které se zobrazí načtením značky ze zařízení s povolenou funkcí NFC.
(str. 126, 130)
Používání funkcí NFC v režimu snímání
Spusťte funkci AutoShare nebo Remote Viewfinder načtením značky ze
zařízení s aktivní funkcí NFC. (str. 124, 130) Předvolba spuštění funkce Wi-Fi
načtením značky na zařízení s aktivní funkcí NFC. (str. 151)
123
Bezdrátová síť
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci
AutoShare prostřednictvím sítě WLAN. Při zachycení fotografie pomocí
fotoaparátu bude fotografie automaticky uložena do chytrého telefonu.
1
•
•
•
•
ĺAutoShare.
• Můžete také stisknout tlačítko [m] ĺ b ĺ AutoShare ĺ
Zapnout.
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
• Funkce AutoShare je podporována chytrými telefony nebo tablety
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí
tato funkce správně pracovat.
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
Pro zařízení obsahující systém Android OS 2.3.3 – 2.3.7, stáhněte aplikaci
Samsung SMART CAMERA App ze stránky www.samsung.com.
Pokud tuto funkci nastavíte, bude nastavení zachováno i při změně režimu
snímání.
Tato funkce nemusí být v některých režimech podporována nebo nemusí být
u některých možností snímání dostupná.
V režimu Snímání klepněte na položku
vyberte možnost Další.
• Chcete-li vyžadovat ověření kódu PIN při připojování chytrého
telefonu k fotoaparátu, vyberte položku Nastavení zabezpečení.
(str. 155)
2
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA
App.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci
Wi-Fi.
• Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon
poblíž značky NFC (str. 28) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 5.
3
Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k
fotoaparátu.
• Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu
současně.
• Pokud je aktivní blokování přístupu rozhraní Wi-Fi, zadejte kód PIN
zobrazený na fotoaparátu do chytrého telefonu.
124
Bezdrátová síť >
4
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu
Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k
fotoaparátu.
• Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se
automaticky.
• Na obrazovce fotoaparátu se zobrazí ikona stavu připojení (
5
).
Zachycení snímku.
• Zachycená fotografie se uloží do fotoaparátu a pak bude přenesena
do chytrého telefonu. Pokud není vložena paměťová karta nebo je
zaplněná paměť, bude zachycená fotografie přenesena do chytrého
telefonu bez uložení do fotoaparátu.
• Pokud jste zaznamenali video, bude uloženo pouze do fotoaparátu.
• Soubor snímku zachyceného během záznamu videa se do chytrého
telefonu neuloží.
• Je-li v chytrém telefonu aktivní funkce GPS, budou spolu se
zachycenou fotografií uloženy i údaje z GPS.
125
Bezdrátová síť
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci
MobileLink prostřednictvím sítě WLAN. Můžete jednoduše odesílat
fotografie nebo videa na chytrý telefon.
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
2
Ve fotoaparátu vyberte možnost
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
• Funkce MobileLink je podporována chytrými telefony nebo tablety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí
tato funkce správně pracovat.
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
Pro zařízení obsahující systém Android OS 2.3.3 – 2.3.7, stáhněte aplikaci
Samsung SMART CAMERA App ze stránky www.samsung.com.
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
Současně lze zobrazit až 1 000 souborů a odeslat až 1 000 souborů.
Když odešlete videa v rozlišení Full HD pomocí funkce MobileLink, nebudete
moci přehrávat soubory na některých zařízeních.
Pokud používáte tuto funkci na zařízení se systémem iOS, může dojít ke ztrátě
připojení k síti Wi-Fi.
Soubory RAW nelze odesílat.
Velikost přenášených fotografií nastavíte stisknutím tlačítka [m] a pak
výběrem položky d ĺ MobileLink/Velikost obrázku NFC ĺ možnost.
Můžete také klepnout na položku
ĺ MobileLink na obrazovce v režimu
Snímání.
Soubory je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka [m]
a pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) ĺ MobileLink nebo výběrem položky
ĺ MobileLink.
Obrazovka se vypne, pokud na fotoaparátu neprovedete žádné akce po dobu
30 sekund.
.
vyberte možnost Další.
• Chcete-li vyžadovat ověření kódu PIN při připojování chytrého
telefonu k fotoaparátu, vyberte položku Nastavení zabezpečení.
(str. 155)
3
Ve fotoaparátu vyberte možnost odesílání.
• Pokud vyberete možnost Vyberte soubory z chytrého telefonu.,
budete moci používat chytrý telefon k prohlížení a sdílení souborů
uložených ve fotoaparátu. Obrazovka se vypne, pokud v chytrém
telefonu neprovedete žádné akce po dobu 30 sekund.
• Pokud vyberete možnost Vyberte soubory z fotoaparátu, budete
moci vybírat soubory odeslané z fotoaparátu.
4
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA
App.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci
Wi-Fi.
• Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon
poblíž značky NFC (str. 28) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 7.
126
Bezdrátová síť >
5
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon
Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k
fotoaparátu.
• Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu
současně.
• Pokud je aktivní blokování přístupu rozhraní Wi-Fi, zadejte kód PIN
zobrazený na fotoaparátu do chytrého telefonu.
6
Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k
fotoaparátu.
• Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se
automaticky.
7
V chytrém telefonu nebo fotoaparátu vyberte soubory, které
chcete přenést z fotoaparátu.
8
V chytrém telefonu klepněte na tlačítko kopírovat nebo ve
fotoaparátu vyberte možnost Odeslat.
• Fotoaparát odešle soubory do chytrého telefonu.
127
Bezdrátová síť
Odesílání fotografií nebo videí do více chytrých telefonů
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci Group
Share přes síť WLAN. Můžete jednoduše odesílat fotografie nebo videa do
více chytrých telefonů.
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
2
Ve fotoaparátu vyberte možnost
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
• Funkce Group Share je podporována chytrými telefony nebo tablety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí
tato funkce správně pracovat.
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
Pro zařízení obsahující systém Android OS 2.3.3 – 2.3.7, stáhněte aplikaci
Samsung SMART CAMERA App ze stránky www.samsung.com.
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
Přenos souborů do více chytrých telefonů může zabrat delší dobu, než přenos
souborů do jednoho zařízení.
Když odešlete videa v rozlišení Full HD pomocí funkce Group Share, nebudete
moci přehrávat soubory na některých zařízeních.
Pokud používáte tuto funkci na zařízení se systémem iOS, může dojít ke ztrátě
připojení k síti Wi-Fi.
Soubory RAW nelze odesílat.
Velikost přenášených fotografií nastavíte stisknutím tlačítka [m] a pak
výběrem položky d ĺ MobileLink/Velikost obrázku NFC ĺ možnost.
Soubory je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka
[m] a pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) ĺ Group Share nebo výběrem
položky
ĺ Group Share.
.
vyberte možnost Další.
• Chcete-li vyžadovat ověření kódu PIN při připojování chytrého
telefonu k fotoaparátu, vyberte položku Nastavení zabezpečení.
(str. 155)
3
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA
App.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci
Wi-Fi.
• Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon
poblíž značky NFC (str. 28) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 6.
128
Bezdrátová síť >
4
Odesílání fotografií nebo videí do více chytrých telefonů
Klepněte na položku Připojit vedle požadovaného chytrého
telefonu uvedeného ve fotoaparátu.
• Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se
automaticky.
• Můžete připojit až 4 chytré telefony.
• Pokud je aktivní blokování přístupu rozhraní Wi-Fi, zadejte kód PIN
zobrazený na fotoaparátu do chytrého telefonu.
5
Vyberte možnost Další.
6
Ve fotoaparátu vyberte soubory, které chcete přenést
z fotoaparátu.
7
Ve fotoaparátu vyberte možnost Odeslat.
• Fotoaparát odešle soubory do chytrého telefonu.
• Po připojení k více chytrým telefonům odešle fotoaparát soubory
do všech zařízení zároveň.
129
Bezdrátová síť
Použití chytrého telefonu jako dálkové spouště závěrky
Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci Remote
Viewfinder přes síť WLAN. Pomocí funkce Remote Viewfinder použijte
chytrý telefon jako dálkovou spoušť závěrky. Pořízený snímek se zobrazí na
chytrém telefonu.
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
2
Ve fotoaparátu vyberte možnost
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
vyberte možnost Další.
• Funkce Remote Viewfinder je podporována chytrými telefony nebo tablety
•
•
•
•
využívajícími systém Android nebo iOS. (Některé modely nepodporují
všechny funkce.) Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na
nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí
tato funkce správně pracovat.
Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat
aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů
Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
Pro zařízení obsahující systém Android OS 2.3.3 – 2.3.7, stáhněte aplikaci
Samsung SMART CAMERA App ze stránky www.samsung.com.
Můžete také klepnout na položku
ĺ Remote Viewfinder na obrazovce v
režimu Snímání.
Kontinuálně pořízené snímky nebo videa se v chytrém telefonu nezobrazí.
.
• Chcete-li vyžadovat ověření kódu PIN při připojování chytrého
telefonu k fotoaparátu, vyberte položku Nastavení zabezpečení.
(str. 155)
3
V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA
App.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci
Wi-Fi.
• Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit
aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon
poblíž značky NFC (str. 28) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý
telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 6.
4
Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k
fotoaparátu.
• Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu
současně.
• Pokud je aktivní blokování přístupu rozhraní Wi-Fi, zadejte kód PIN
zobrazený na fotoaparátu do chytrého telefonu.
130
Bezdrátová síť >
5
Použití chytrého telefonu jako dálkové spouště závěrky
Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k
fotoaparátu.
• Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se
automaticky.
9
V chytrém telefonu klepnutím a podržením tlačítka
zaostřete a pak ho zachyťte uvolněním tlačítka.
• Klepněte na položku
V chytrém telefonu vyberte položku q a otevřete inteligentní
panel.
7
V chytrém telefonu nastavte možnosti snímání.
• Během používání této funkce nejsou některá tlačítka fotoaparátu
k dispozici.
• Je-li v chytrém telefonu aktivní funkce GPS, budou spolu se
zachycenou fotografií uloženy i údaje z GPS.
• Pokud používáte tuto funkci, ideální vzdálenost mezi fotoaparátem a chytrým
telefonem se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
• Aby se dala tato funkce použít, chytrý telefon se musí nacházet ve vzdálenosti
7 m od fotoaparátu.
• Po uvolnění tlačítka
• Pomocí chytrého telefonu můžete ovládat fotoaparát pouze
dotýkáním obrazovky.
• Některé možnosti snímání nejsou podporovány.
• Nastavené možnosti snímání zůstanou ve fotoaparátu i po ukončení
•
•
připojení k chytrému telefonu.
•
Klepněte na položku
a nahrajte video a pak klepněte na položku
a zastavte video.
6
8
snímek
a vraťte se na obrazovku snímání.
•
•
v chytrém telefonu potrvá zachycení fotografie
nějakou dobu.
Pokud je možnost ukládání souboru nastavena na hodnotu Smartphone +
Fotoaparát, budou do chytrého telefonu přeneseny pouze fotografie. (Videa
a soubory ve formátu RAW nebudou přeneseny.)
Pokud snímáte fotografie sekvenčně, když je možnost ukládání souboru
nastavena na hodnotu Smartphone + Fotoaparát, nebudou do chytrého
telefonu přeneseny žádné fotografie.
Obrazovka chytrého telefonu nebude při nahrávání videa zrcadlit displej
fotoaparátu.
Funkce Remote Viewfinder se deaktivuje, při:
- Příchozím hovoru nebo přijaté zprávě na chytrý telefon.
- Vypne se buď fotoaparát nebo chytrý telefon.
- Zařízení ztratí připojení k síti WLAN.
- Slabém nebo nestabilním Wi-Fi připojení.
- Nečinnosti po dobu přibližně 3 minut s aktivním připojením.
- Počet složek a souborů dosáhl maximálních hodnot.
Obrazovka se vypne, pokud na fotoaparátu neprovedete žádné akce po dobu
30 sekund.
131
Bezdrátová síť
Používání funkce Baby Monitor
Funkci Baby Monitor používejte k připojení fotoaparátu k chytrému
telefonu, na kterém je nainstalována aplikace Samsung Home Monitor a
sledování místa.
3
• Umístěte fotoaparát na bezpečné místo, kde na něj děti nebo
mazlíčci nedosáhnou.
• Funkce Baby Monitor je podporována chytrými telefony podporujícími
rozlišení WVGA (800X480) nebo vyšší se systémem Android nebo iOS.
(Některé modely nepodporují všechny funkce.) Před použitím této funkce
aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje
poslední verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně pracovat.
• Před použitím této funkce byste si měli do chytrého telefonu nainstalovat
aplikaci Samsung Home Monitor. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store.
• Tuto funkci používejte pouze uvnitř budov.
Ve fotoaparátu vyberte ze seznamu přístupový bod a pak
fotoaparát umístěte do vhodné polohy.
• Namiřte objektiv fotoaparátu na předmět.
• Doporučujeme připojit fotoaparát do zásuvky pomocí síťového
zdroje.
4
V chytrém telefonu vyberte přístupový bod, ke kterému je
fotoaparát připojen.
• U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci
Wi-Fi.
1
2
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
Ve fotoaparátu vyberte možnost
5
V chytrém telefonu zapněte aplikaci Samsung Home Monitor.
.
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
vyberte možnost Další.
132
Bezdrátová síť >
6
Používání funkce Baby Monitor
Spusťte sledování živého video přenosu nebo zvuku.
• Sledujte živý přenos videa z fotoaparátu na vašem chytrém
telefonu. Během sledování videa stiskněte tlačítko Režim detekce
zvuku v chytrém telefonu a zastavte přenos videa. Pokud
fotoaparát detekuje hluk, upozorní vás na něj alarm v chytrém
telefonu.
• Během sledování živého video přenosu pomocí chytrého telefonu
nedojde k uložení videa ve fotoaparátu.
• Pokud je sledovaný prostor tmavý, klepněte na položku
a zapněte
pomocné světlo AF.
• Během sledování zvuku se alarm v chytrém telefonu aktivuje v případě,
že fotoaparát detekuje po krátkou dobu hluk o hlasitosti převyšující
nastavenou úroveň.
• Během sledování živého video přenosu se alarm v chytrém telefonu
neaktivuje, i když fotoaparát detekuje hluk.
Nastavení úrovně hluku pro aktivaci alarmu
Úroveň hluku můžete nastavit tak, že aktivuje alarm při používání funkce
sledování zvuku. Stisknutím tlačítka [D/I] nastavte úroveň hluku.
Úroveň hluku pro
aktivaci alarmu:
Pokud fotoaparát
detekuje hluk, který na
krátkou dobu překročí
nastavenou úroveň
hluku, dojde k aktivaci
alarmu.
Zpět
Citlivost snímače
Nastavení
připojení Wi-Fi
Tuto funkci nepoužívejte pro nelegální účely.
7
Klepněte na položku
Monitor.
a opusťte aplikaci Samsung Home
133
Bezdrátová síť
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání fotografií a videí
Snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem můžete bezdrátově
odesílat do počítače.
Instalace programu pro automatické
zálohování do počítače
1
2
Odesílání snímků a videí do počítače
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
2
Vyberte možnost
.
• Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace,
vyberte možnost Další.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
Nainstalujte do počítače aplikaci i-Launcher. (str. 161)
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
Pomocí kabelu USB připojte fotoaparát k počítači.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
3
Když se zobrazí ikona programu Automatické zálohování,
klikněte na ni.
• Program Automatické zálohování je nainstalován na počítači.
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 118)
3
Vyberte záložní počítač.
Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
4
Odpojte kabel USB.
Před instalací programu dbejte na to, aby byl počítač připojen k síti.
134
Bezdrátová síť >
4
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání fotografií a videí
Vyberte tlačítko OK.
• Chcete-li zrušit odesílání, vyberte možnost Zrušit.
• K zálohování nelze vybrat jednotlivé soubory. Tato funkce provede
zálohu pouze nových souborů na fotoaparátu.
• Průběh zálohy bude zobrazen na monitoru počítače.
• Po dokončení přenosu se fotoaparát asi za 30 sekund automaticky
vypne. Výběrem možnosti Zrušit se vraťte na předchozí obrazovku,
čímž zabráníte automatickému vypnutí fotoaparátu.
• Pokud si přejete, aby se počítač automaticky vypnul po dokončení
přenosu, vyberte Po vytvoření zálohy vypnout PC.
• Chcete-li změnit záložní počítač, vyberte položku Změnit počítač.
• Po připojení fotoaparátu k síti WLAN vyberte přístupový bod, který je připojen
k počítači.
• Fotoaparát vyhledá dostupné přístupové body i přesto, že jste se opět připojili
ke stejnému přístupovému bodu.
• Pokud fotoaparát vypnete nebo vyjmete baterii při odesílání souborů, přenos
souborů bude přerušen.
• Během používání této funkce je na fotoaparátu zakázáno ovládání spouště.
• Můžete najednou připojit pouze jeden fotoaparát k počítači, který může
odesílat soubory.
• Záloha může být na základě podmínek sítě zrušena.
• Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
• Před použitím této funkce je třeba vypnout bránu firewall systému Windows
a všechny ostatní brány firewall.
• Odeslat můžete až 1 000 posledních souborů.
• Název serveru je třeba v počítačovém softwaru zadat latinkou a nemůže
obsahovat více než 48 znaků.
135
Bezdrátová síť
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Můžete změnit nastavení v e-mailové nabídce a odesílat fotografie uložené
na fotoaparátu e-mailem.
5
Vyberte pole Jméno, zadejte vaše jméno a pak klepněte na
položku Hotovo.
Nastavení odesílatele
Jméno
Změna e-mailových nastavení
E-mail
V e-mailové nabídce je možné měnit nastavení pro ukládání informací.
Je také možné nastavit heslo do e-mailu. Více informací o vkládání textu
naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 122)
Ukládání informací
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
2
Vyberte možnost
.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
Uložit
Resetovat
6
Vyberte pole E-mail, zadejte vaši e-mailovou adresu a pak
klepněte na položku Hotovo.
7
Vyberte možnost Uložit a uložte změny.
• Chcete-li odstranit vaše údaje, vyberte možnost Resetovat.
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 118)
3
Stiskněte tlačítko [m].
4
vyberte možnost Nastavení odesílatele.
136
Bezdrátová síť >
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Nastavení e-mailového hesla
6
Zadejte 4číselné heslo.
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
7
Zadejte heslo znovu.
2
Vyberte možnost
8
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.
.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
Pokud ztratíte heslo, budete ho moci resetovat výběrem možnosti Reset na
obrazovce nastavení hesla. Pokud resetujete údaje, budou odstraněny dříve
uložené údaje nastavení uživatele a e-mailová adresa.
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 118)
3
Stiskněte tlačítko [m].
4
Vyberte možnost Nastavení hesla ĺ Zapnout.
• Deaktivaci hesla provedete výběrem možnosti Vypnuto.
5
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.
137
Bezdrátová síť >
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Změna e-mailového hesla
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
2
Vyberte možnost
.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 118)
3
Stiskněte tlačítko [m].
4
Vyberte možnost Změna hesla.
5
Zadejte současné 4číselné heslo.
6
Zadejte nové 4číselné heslo.
7
Zadejte nové heslo znovu.
8
Po zobrazení vyskakovacího okna vyberte tlačítko OK.
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Můžete odesílat fotografie nebo videa uložená na fotoaparátu e-mailem.
Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“.
(str. 122)
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
2
Vyberte možnost
3
Připojte se k síti WLAN. (str. 118)
4
Vyberte pole Odesílatel, zadejte vaši e-mailovou adresu a pak
klepněte na položku Hotovo.
.
• Pokud jste již dříve ukládali údaje, vloží se automaticky. (str. 136)
• Adresu ze seznamu předchozích odesilatelů použijete výběrem
položky ĺ adresa.
138
Bezdrátová síť >
5
Odesílání fotografií a videí přes e-mail
Vyberte pole Příjemce, zadejte e-mailovou adresu a pak
klepněte na položku Hotovo.
• I když se zdá, že byla fotografie přenesena úspěšně, problémy s e-mailovým
• Chcete-li používat adresu ze seznamu předchozích zájemců,
vyberte položku ĺ adresa.
•
• Další příjemce přidáte výběrem možnosti
•
. Můžete zadat až 30
příjemců.
• Chcete-li odstranit adresu ze seznamu, vyberte možnost
6
Vyberte možnost Další.
7
Výběr souborů k odeslání.
.
•
•
• Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout 7 MB.
8
Vyberte možnost Další.
9
Vyberte políčko Poznámka, napište komentáře a pak klepněte
na položku Hotovo.
•
účtem příjemce mohou způsobit, že fotografie bude odmítnuta nebo
označena jako nevyžádaná pošta.
Pokud není dostupná síť nebo pokud je nesprávně nastaven e-mailový účet,
nepodaří se vám e-mail odeslat.
E-mail nelze odeslat, pokud souhrnná velikosti souborů přesáhne 7 MB.
Maximální rozlišení fotografií, které můžete odeslat, činí 2M. Maximální
rozlišení videí, které můžete odeslat, činí . Pokud je rozlišení zvoleného
snímku vyšší než 2M, dojde k automatickému přeformátování, aby se rozlišení
snížilo.
Pokud je odeslání zprávy blokováno zadáním přístupových údajů nebo
firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
E-mail je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka [m] a
pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) ĺ E-mail nebo výběrem položky
ĺ E-mail.
10 Vyberte možnost Odeslat.
• Fotoaparát odešle e-mail.
• Pokud se nepodaří odeslat e-mail, obdržíte zprávu s výzvou
k opětovnému odeslání.
139
Bezdrátová síť
Používání služeb sdílení fotografií nebo videí
Nahrajte fotografie nebo videa na služby pro sdílení souborů. Dostupné
služby pro sdílení souborů se zobrazí ve fotoaparátu. Pokud si přejete
nahrát soubory do služeb pro sdílení souborů, musíte službu ještě před
připojením fotoaparátu navštívit a zaregistrovat.
5
Zadávání ID a hesla pro přihlášení.
• Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“.
(str. 122)
• Pokud jste se připojili k některým službám sdílení souborů, obraťte
se na „Používání prohlížeče pro přihlášení“. (str. 120)
Přístup do služby pro sdílení souborů
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
2
Vyberte možnost
3
Připojte se k síti WLAN. (str. 118)
4
Vyberte zařízení ke sdílení.
.
• Výběr ID ze seznamu provedete výběrem možnosti
ĺ ID.
• Pokud jste se do služby pro sdílení souborů již přihlašovali,
přihlášení se provede automaticky.
Abyste mohli využívat tuto funkci, musíte mít ve službě sdílení souborů založený
účet.
• Pokud se zobrazí vyskakovací zpráva, který vás vyzve k vytvoření
účtu, vyberte tlačítko OK.
140
Bezdrátová síť >
Používání služeb sdílení fotografií nebo videí
Nahrání snímků či videa
• Složku nahrávání pro službu Facebook můžete nastavit stisknutím tlačítka
1
Otevřete službu sdílení souborů pomocí fotoaparátu.
•
2
Vyberte soubory, které chcete odeslat.
• Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout
10 MB. (U některých služeb sdílení souborů se může celková
velikost nebo počet souborů lišit.)
3
•
•
Vyberte možnost Nahrát.
• Fotoaparát nahraje fotografie nebo videa.
•
• Pokud při nahrávání dojde k chybě, zobrazí se zpráva s výzvou
•
k opětovnému nahrávání.
• U některých služeb sdílení souborů můžete zadávat komentáře
výběrem pole poznámka. Více informací o vkládání textu naleznete
v části „Zadávání textu“. (str. 122)
•
•
•
•
[m], a pak výběrem možnosti Nahrát složku (Facebook) na obrazovce
seznamu služeb sdílení souborů.
Soubory nelze nahrát, pokud velikost souboru přesahuje maximální hodnotu.
Maximální rozlišení fotografií, které můžete nahrát, činí 2M. Maximální
rozlišení videí, které můžete nahrát, činí . Pokud je rozlišení zvoleného
snímku vyšší než 2M, dojde k automatickému přeformátování, aby se rozlišení
snížilo. (U některých služeb sdílení souborů se může maximální rozlišení
fotografií lišit.)
Způsob nahrání fotografií a videí se liší podle zvolené služby sdílení souborů.
Pokud je přístup do služby sdílení souborů blokován zadáním přístupových
údajů nebo firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele
připojení.
Nahrané fotografie nebo videa mohou být automaticky označeny datem
pořízení snímku.
Rychlost připojení k internetu ovlivní rychlost přenosu snímků nebo dobu
načítání webových stránek.
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
Na služby sdílení souborů můžete také nahrávat fotografie nebo videa v
režimu Přehrávání stisknutím tlačítka [m] a pak výběrem položky
Sdílet (Wi-Fi) ĺ služba sdílení souborů nebo výběrem položky
ĺ
služba sdílení souborů.
Do některých služeb sdílení souborů nelze nahrávat videa.
Při nahrávání fotografií na službu pro sdílení souborů, může být velikost
snímku změněna na 2M nebo 1M podle pravidel dotyčné služby.
141
Bezdrátová síť
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů
Soubory z fotoaparátu můžete nahrávat do online úložiště funkce
Samsung Link nebo soubory prohlížet na zařízení s podporou funkce
Samsung Link připojeném ke stejnému přístupovému bodu.
3
• Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“.
(str. 122)
• Výběr ID ze seznamu provedete výběrem možnosti
ĺ ID.
• Pokud jste se na webovou stránku již přihlašovali, přihlášení se
Nahrávání fotografií do online úložiště
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
2
Vyberte možnost
Zadejte ID a heslo a pak vyberte možnost Přihlášení ĺ OK.
provede automaticky.
Chcete-li používat tuto funkci, musíte vytvořit účet funkce Samsung Link
a účet s přidruženou službou online úložiště pomocí vašeho počítače. Po
vytvoření těchto účtů přidejte účet online úložiště do funkce Samsung Link.
ĺWebové úložiště.
• Pokud se zobrazí zpráva průvodce, vyberte možnost OK.
4
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
• Před použitím této funkce musíte navštívit webovou stránku
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 118)
• Chcete-li změnit velikost nahrávaných fotografií, stiskněte tlačítko
[m], a pak vyberte možnost Velikost nahrávaného obrázku.
Vyberte službu online úložiště.
Samsung Link pomocí počítače a zaregistrovat si online úložiště.
5
Vyberte soubory, které chcete nahrát a pak vyberte možnost
Nahrát.
• Do online úložiště služby Samsung Link nelze nahrávat video soubory.
• Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
• Nahrát můžete až 20 souborů.
• Fotografie můžete také nahrávat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka
[m] a pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) ĺ Samsung Link nebo
výběrem položky
ĺ Samsung Link.
142
Bezdrátová síť >
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů
Prohlížení fotografií nebo videí v zařízeních,
která podporují funkci Samsung Link
5
V zařízení Samsung Link vyberte fotoaparát, ke kterému se
chcete připojit.
1
Na obrazovce Režim vyberte položku Wi-Fi.
6
V zařízení Samsung Link procházejte sdílené fotografie nebo
videa.
2
Vyberte možnost
ĺBlízká zařízení.
• Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového
bodu.
• Více informací k vyhledání fotoaparátu a prohlížení snímků a videí
v zařízení Samsung Link naleznete v návodu k použití zařízení.
• V závislosti na typu zařízení Samsung Link nebo podmínek sítě
může být plynulé přehrávání videa problematické.
• Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 118)
• Stisknutím tlačítka [m] a pak výběrem možnosti Ovládání
přístupu DLNA na obrazovce můžete nastavit povolení připojování
pouze vybraných nebo všech zařízení.
• Byl vytvořen seznam sdílených souborů. Počkejte, dokud ostatní
zařízení nenaleznou váš fotoaparát.
3
Připojte zařízení Samsung Link k síti a pak zapněte funkci
Samsung Link.
Přístupový bod
• Více informací naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.
4
Ve fotoaparátu povolte připojení zařízení Samsung Link
k fotoaparátu.
▲ Fotoaparát je připojen k televizoru, který podporuje funkci Samsung Link přes
síť WLAN.
143
Bezdrátová síť >
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů
• Můžete sdílet až 1 000 předchozích souborů.
• V zařízení Samsung Link můžete prohlížet pouze snímky nebo videa pořízená
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tímto fotoaparátem.
Rychlost bezdrátového připojení mezi fotoaparátem a zařízením Samsung
Link se může lišit v závislosti na specifikacích přístupového bodu.
Pokud je fotoaparát připojen k 2 zařízením Samsung Link, může být
přehrávání pomalejší.
Fotografie a videa budou sdíleny v původních velikostech.
Tuto funkci lze použít pouze se zařízeními, která podporují funkci Samsung
Link.
Sdílené snímky a videa nebudou uloženy v zařízení Samsung Link, je však
možné je uložit ve fotoaparátu v závislosti na specifikacích jednotlivých
zařízení.
Přenos fotografií a videí do zařízení Samsung Link může trvat nějakou dobu
v závislosti na podmínkách sítě, počtu souborů, které chcete sdílet, nebo na
velikosti souborů.
Pokud vypnete fotoaparát nestandardním způsobem v průběhu prohlížení
fotografií nebo videí v zařízení Samsung Link (např. vyjmutím baterie),
zařízení bude považovat fotoaparát stále za připojený.
Pořadí fotografií nebo videí na fotoaparátu se může lišit od pořadí v zařízení
Samsung Link.
Podle počtu sdílených snímků nebo videí může trvat načtení snímků a videí a
dokončení procesu úvodního nastavení delší dobu.
Pokud během prohlížení snímků v zařízení Samsung Link používáte neustále
dálkový ovladač zařízení nebo provádíte v zařízení další operace, které mohou
bránit tomuto zařízení ve správné funkci.
• Pokud ve fotoaparátu změníte pořadí snímků nebo je setřídíte během
prohlížení v zařízení Samsung Link, je nutné opakovat proces úvodního
nastavení, aby se seznam snímků v zařízení aktualizoval.
• Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné
soubory.
• Pro připojení zařízení Samsung Link k přístupovému bodu doporučujeme
použít síťový kabel. Dojde tak k minimalizaci „Trhání“ videa, se kterým se
můžete setkat při streamování obsahu.
• Chcete-li zobrazit soubory na zařízení Samsung Link pomocí funkce Blízká
zařízení, povolte na přístupovém bodě režim multicast.
144
Kapitola 5
Nabídka nastavení fotoaparátu
Obsahuje uživatelská nastavení a nabídku všeobecných nastavení.
Můžete upravit nastavení tak, aby odpovídala Vašim potřebám.
Nabídka nastavení fotoaparátu
Uživatelská nastavení
Uživatelské prostředí můžete ovlivnit pomocí těchto nastavení.
Nastavte možnosti
uživatele,
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] ĺ d ĺ možnost.
Přizpůsobení ISO
Rozšíření ISO
Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO 100 a 25600.
Dostupné položky a jejich pořadí se může lišit v závislosti na podmínkách
snímání.
Krok ISO
Velikost nastavení citlivosti ISO můžete volit mezi 1/3 nebo 1 krokem.
Autom. rozsah ISO
Můžete zvolit maximální citlivost ISO, při níž je zvolen každá krok EV při
volbě rozsahu ISO na hodnotu Automatický.
146
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Redukce šumu
Nastavení stupňování
Pomocí Redukce šumu snížíte obrazový šum ve snímcích.
Můžete nastavit možnosti pro libovolné odstupňování.
* Výchozí
* Výchozí
Možnost
Popis
Možnost
Popis
Vysoká redukce
šumu ISO
Tato funkce omezuje šum vznikající při použití vysoké
citlivosti ISO. (Vypnuto, Hlasitě, Normální*, Potichu)
Nastavení
stupňování AE
Dlouhodobá
redukce šumu
Tato funkce snižuje šum, pokud fotoaparát nastavíte na
dlouhou expozici. (Vypnuto, Zapnout*)
Nastavení intervalu expozice. (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV,
-/+1,0 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV, -/+2,0 EV, -/+2.3 EV,
-/+2.7 EV, -/+3,0 EV)
Nastavení
stupňování WB
Upravení rozsahu intervalu Vyvážení bílé
3 sekvenčních fotografií. (AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1,
MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Např. AB-/+3 nastavuje hodnotu žluté o plus a mínus
tři kroky. MG-/+3 nastavuje hodnotu purpurové o
stejné hodnoty.
Průvodce nastavení
stupňování BKT
Volba 3 nastavení Průvod. snímk., které fotoaparát
použije při pořizování 3 sekvenčních fotografií.
Nastavení
stupňování hloubky
Nastavte interval hloubky. (-/+0.3, -/+0.7, -/+1.0*,
-/+1.3, -/+1.7, -/+2.0, -/+2.3, -/+2.7, -/+3.0)
147
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Barevný prostor
Možnost barevného prostoru umožňuje vybírat metody pro zastupování
barev. Elektronická zobrazovací zařízení, jako jsou fotoaparáty, monitory a
tiskárny, mají vlastní způsob správy barev, jež se nazývají barevné prostory.
Adobe RGB
* Výchozí
Možnost
Popis
sRGB*
sRGB (standardní RGB) představuje mezinárodní
specifikaci pro definování barevného prostoru
vytvořeného IEC (mezinárodní elektrotechnickou
komisí). Standard je obvyklý pro vytváření barev na
počítačových monitorech a je rovněž standardem
pro Exif. sRGB se doporučuje pro běžné snímky a pro
snímky, které se chystáte publikovat na Internetu.
Adobe RGB
Adobe RGB slouží k profesionálnímu tisku a má
větší rozsah barev než sRGB. Tento širší rozsah barev
usnadňuje úpravy snímků v počítači. Jednotlivé
programy jsou obecně kompatibilní s omezeným
počtem barevných prostorů.
sRGB
Je-li barevný prostor nastaven na hodnotu Adobe RGB, budou se snímky ukládat
ve formátu „_SAMXXXX.JPG“.
148
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Oprava deformace
Přizpůsobení iFn
Je možné opravit zkreslení způsobené objektivem. Tato funkce je dostupná
u objektivů, které ji podporují.
Je možné zvolit možnost, kterou lze upravit po stisknutí tlačítka
[i-Function] na objektivu i-Function.
Ovládání dotykem
Nastavení umožňující dotykové ovládání v režimu snímání.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnuto
Nepoužívat dotykové ovládání v režimu snímání. (Dotykové
ovládání můžete použít v ostatních situacích.)
Zapnout*
Používat dotykové ovládání v režimu snímání.
Možnost
Popis
Clona
Upraví hodnotu clony.
Rychlost závěrky
Upraví rychlost závěrky.
EV
Upraví hodnotu expozice.
ISO
Upraví citlivost ISO.
Vyvážení bílé
Nastavení pro úpravu vyvážení bílé.
149
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Uživatelské nastavení
Č.
Můžete zvětšit nebo zmenšit množství informací na displeji.
1
1
2
2
Popis
Ikony
V režimu Snímání nastavení ikon na zobrazení vpravo.
Datum a čas
Nastavení zobrazení data a času.
Histogram
Zapne nebo vypne zobrazení histogramu.
3
3
Co je histogram
Histogram je grafické znázornění rozložení jasů v obraze. Histogram
s maximy v levé části znamená tmavý snímek. Histogram s maximy
v pravé části znamená snímek příliš světlý. Výška zobrazených špiček
odpovídá barevnosti. Graf je tím vyšší, čím je více příslušné barvy
v obraze.
Nedostatečná expozice
Vyrovnaná expozice
Přehnaná expozice
150
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Přiřazení tlačítka
Funkce NFC živě
Můžete měnit funkci přiřazenou tlačítku Vlastní nebo tlačítku DIRECT LINK.
V režimu Snímání zapněte funkci NFC u chytrého telefonu s povolenou
funkcí NFC a umístěte anténu chytrého telefonu NFC do blízkosti značky
NFC fotoaparátu a spusťte funkce AutoShare nebo Remote Viewfinder.
Tato funkce je podporována chytrými telefony s funkcí NFC se systémem
Android OS. Doporučujeme používat nejnovější verzi. Tato funkce není
k dispozici pro zařízení se systémem iOS.
* Výchozí
Tlačítko
Funkce
Vlastní
Nastavte funkci tlačítka Vlastní.
• Optický náhled*: Provádí funkci náhledu hloubky
ostrosti při aktuální hodnotě clony. (str. 22)
• Vyvážení bílé dotykem (vyvážení bílé): Spouští
funkci vlastního vyvážení bílé.
• One Touch RAW +: Ukládá soubor do formátu
RAW+JPEG. Chcete-li soubor uložit do formátu JPEG,
znovu stiskněte toto tlačítko.
• Resetovat: Resetuje některá nastavení.
• AEL: Provede funkci zablokování expoziční paměti.
(Namáčknutí tlačítka [Spoušť] spustí funkci zámku
automatického ostření.)
• Zapnout AEL: Bude pokračovat v provádění
zablokování autom. expozice po snímání. (Expozice
zůstane uzamknutá i po pořízení fotografie.)
DIRECT LINK
Nastavte funkci tlačítka DIRECT LINK. (AutoShare,
MobileLink, Remote Viewfinder, Group Share, Baby
Monitor, Automatické zálohování, E-mail,
SNS a Cloud, Samsung Link)
MobileLink/velikost snímku NFC
Nastavení velikosti fotografie pro přenos do chytrého telefonu pomocí
funkcí MobileLink nebo NFC.
* Výchozí
Možnost
Popis
Zmenšete fotografii
na 2 M nebo menší
Pokud je velikost fotografie větší než 3M, bude
přenášena po zmenšení na 2M nebo méně.
Původní*
Fotografie budou přenášeny v původní velikosti.
Rozvržení
Volba průvodce, který vám pomůže s kompozicí scény.
(Vypnuto*, 4 X 4, 3 X 3, Kříž, Diagonála)
151
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Uživatelská nastavení
Kontrolka AF
Nastavení rychlosti tlačítka objektivu
Zapnutím pomocné kontrolky AF na tmavých místech získáte lepší
automatické zaostření. Funkce Automatické ostření pracuje při špatném
osvětlení mnohem přesněji při použití pomocné kontrolky AF.
Nastaví rychlost transfokátoru pro tlačítka objektivu Power Zoom na
vysokou, střední nebo nízkou. Při vysoké rychlosti vydává transfokátor
větší hluk, který může být slyšitelný na videozáznamech. Tato funkce je
dostupná pouze po připojení objektivu Power Zoom pomocí montážního
adaptéru.
Automatický autoportrét
Nastavte, chcete-li zapnout fotoaparát a automaticky přejít do režimu
Autoportrét při překlopení displeje směrem nahoru. V režimu autoportrétu
se automaticky aktivují možnosti samospouště (3 sekundy), snímání
jedním dotykem, detekce tváře a funkce krásná tvář.
152
Nabídka nastavení fotoaparátu
Nastavení
Naučte se konfigurovat nastavení fotoaparátu.
* Výchozí
Položka
Chcete-li provést
nastavení možností
Nastavení,
V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte tlačítko [m]
ĺ q ĺ možnost.
* Výchozí
Položka
Popis
• Hlasitost systému: Nastavení hlasitosti zvuku nebo vypnutí
všech zvuků. (Vypnuto, Potichu, Středně*, Hlasitě)
Nastavení
displeje
I pokud je hlasitost systému vypnutá, dokáže fotoaparát
vydávat zvuk při přehrávání videa nebo prezentace.
Zvuk
Rychlý
náhled
Volba jasu displeje, nastavení automatického jasu, barev
displeje nebo stavoznaku.
• Jas displeje: Jas displeje je možné nastavit ručně.
• Automatický jas: Zapne nebo vypne funkci
automatického jasu. (Vypnuto, Zapnout*)
• Barva displeje: Barvu displeje je možné nastavit ručně.
• Horizontální kalibrace: Provede kalibraci snímače
hladiny. Pokud není stavoznak vyvážený, položte
fotoaparát na rovný povrch, potom se řiďte pokyny na
obrazovce.
• Možnost Horizontální kalibrace není v režimu
Přehrávání dostupná.
• Zvuk autofokusu: Nastavení zvuku, který fotoaparát
vydává, pokud namáčknete tlačítko spouště do polohy
zapnuto nebo vypnuto. (Vypnuto, Zapnout*)
• Zvuk tlačítka: Nastavení zvuku, který fotoaparát
vydává, pokud stisknete tlačítka nebo zapnutí či vypnutí
dotykové obrazovky. (Vypnuto, Zapnout*)
Popis
• V orientaci na výšku nelze kalibrovat snímač hladiny.
Automatické
vypínání
displeje
Nastavení doby do vypnutí displeje. Displej zhasne po
zvolené době nepoužití fotoaparátu.
(Vypnuto, 30 s*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
Nastavení doby do vypnutí napájení. Fotoaparát se vypne
po zvolené době bez použití. (Vypnout, 1 min*, 3 min,
5 min, 10 min, 30 min)
Volby délky zobrazení náhledu – doba, po kterou fotoaparát
zobrazuje snímek po pořízení. (Vypnuto, 1 s*, 3 s, 5 s, Podržet)
Automatické
vypnutí
• Fotoaparát si pamatuje nastavenou dobu do vypnutí i
po výměně baterie.
• Automatické vypnutí nepracuje při připojení
fotoaparátu k počítači nebo TV, přehrávání prezentace
nebo videa.
153
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Nastavení
* Výchozí
Položka
Zobrazení
nápovědy
Language
Popis
* Výchozí
Položka
Popis
Výstup HDMI
Po připojení fotoaparátu k HDTV kabelem HDMI můžete
měnit rozlišení obrazu.
• NTSC: Automatický*, 1080i, 720p, 480p,
576p (aktivuje se pouze pokud je vybrán režim PAL)
Nastavení zobrazení nápovědy k nabídkám a funkcím.
(Vypnuto, Zapnout*)
Chcete-li skrýt text nápovědy, stiskněte tlačítko [n].
Pokud připojený HDTV nepodporuje zvolené rozlišení,
fotoaparát automaticky přepne na nejbližší nižší hodnotu.
Volba jazyka zobrazení na displeji.
Nastavení data, času, formátu data, časového pásma a vkládání
data do snímku. (Časové pásmo, Nastavení data/času,
Typ data, Typ času, Tisk data)
Datum a čas
Nastavení způsobu číslování souborů a složek.
• Resetovat: Po použití funkce resetovat začínají čísla
souborů od 0001.
• Série*: Číslo nového souboru je vytvořeno v posloupnosti
předchozích čísel bez ohledu na to, zda byla vložena nová
nebo formátována karta nebo smazány všechny snímky.
• Datum se zobrazuje v pravém dolním rohu snímku.
• Při tisku snímku nemusejí všechny tiskárny vytisknout
datum správně.
Video výstup
Anynet+
(HDMI-CEC)
Volba typu obrazového výstupu podle země, v níž
připojujete fotoaparát k externímu video zařízení, jako je
monitor nebo HDTV.
• NTSC: USA, Kanada, Japonsko, Korea, Tchaj-wan, Mexiko
apod.
• PAL (podporuje pouze verze PAL B, D, G, H, nebo I):
Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Francie,
Německo, Anglie, Itálie, Kuwait, Malaysia, Nový Zéland,
Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko,
Norsko apod.
Po připojení fotoaparátu k HDTV s podporu Anynet+
(HDMI-CEC) můžete ovládat přehrávání fotoaparátu
dálkovým ovládání TV.
• Vypnuto: Nemůžete ovládat funkce přehrávání
fotoaparátu z dálkového ovládání TV.
• Zapnout*: Můžete ovládat funkce přehrávání fotoaparátu
z dálkového ovládání TV.
Číslo
souboru
• Název první složky je 100PHOTO, pokud používáte
•
•
•
•
•
barevný prostor sRGB a Standardní pojmenování
souborů, název prvního souboru je SAM_0001.
Čísla souborů rostou po jedné od SAM_0001 do SAM_9999.
Čísla složek rostou po jedné od 100PHOTO do 999PHOTO.
Maximální počet souborů ve složce je 9 999.
Názvy souborů jsou přiřazovány podle specifikací DCF
(Design rule for Camera File system).
Pokud název souboru změníte (např. v počítači),
fotoaparát nebude schopen takový soubor přehrát.
154
Nabídka nastavení fotoaparátu >
Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
* Výchozí
Položka
Umožňuje naformátovat paměťovou kartu. Formátování
odstraní všechny stávající soubory, včetně chráněných
souborů. (Ne*, Ano)
Formát
Při použití paměťové karty formátované v jiném přístroji,
čtečce paměťových karet nebo v PC se může objevit
chyba. Před použitím paměťové karty v tomto fotoaparátu
ji zformátujte.
Nastavení vyžadující zadání kódu PIN při připojování
fotoaparátu a chytrého telefonu.
• PIN: Před připojením zadejte kód PIN.
• Žádná*: Povolí připojení bez nutnosti zadání kódu PIN.
Blokování
přístupu
rozhraní
Wi-Fi
Zobrazí verzi firmwaru těla a objektivu, Mac adresu a
certifikační číslo sítě nebo aktualizaci firmwaru.
• Aktualizovat firmware: Aktualizuje firmware těla
fotoaparátu nebo objektivu. (Firmware tělesa fotoaparátu,
Firmware objektivu)
• Připojením fotoaparátu k počítači a spuštěním aplikace
Informace o
zařízení
i-Launcher můžete aktualizovat firmware. Další
podrobnosti naleznete na stránce 177.
• Aktualizaci firmwaru není možné spustit, pokud není
zcela nabita baterie. Před spuštěním aktualizace
firmwaru zcela nabijte baterii.
• Pokud aktualizujete firmware, uživatelské nastavení
a hodnoty se resetují. (Datum, čas, jazyk a nastavení
obrazového výstupu se nezmění.)
• Nevypínejte fotoaparát během probíhající aktualizace.
Popis
• Připojení budou provedena automaticky bez nutnosti
zadání kódu PIN, pokud používáte funkci NFC.
• Kódy PIN se generují automaticky a jsou obnovovány
pouze v případě resetování nastavení fotoaparátu nebo
aktualizaci firmwaru.
• Pokud jste již dříve připojili váš fotoaparát k chytrému
telefonu pomocí kódu PIN, připojí se automaticky.
Resetovat
Reset nabídky nastavení a možností snímání na tovární
hodnoty. (Datum, čas, jazyk a nastavení obrazového
výstupu se nezmění.) (Ne*, Ano)
Licence pro
otevřený
software
Zobrazit volně šiřitelné licence.
155
Kapitola 6
Připojení k vnějším zařízením
Využijte plně fotoaparát připojením k vnějším zařízením, jako jsou počítač nebo HDTV.
Připojení k vnějším zařízením
Přehrávání na HDTV
Přehrávání fotografií nebo videí propojením fotoaparátu s HDTV pomocí
volitelného HDMI kabelu.
1
V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte tlačítko [m] ĺ
q ĺ Výstup HDMI ĺ možnost. (str. 154)
2
Vypněte fotoaparát i televizor HDTV.
3
Fotoaparát připojte k HDTV pomocí volitelného HDMI kabelu.
5
Zapněte fotoaparát.
• Po připojení k HDTV se fotoaparát automaticky přepne do režimu
Přehrávání.
6
Prohlížení fotografií nebo přehrávání videí pomocí tlačítek
fotoaparátu.
• Po připojení fotoaparátu k HDTV kabelem HDMI můžete použít metodu
Anynet+(CEC).
• Funkce Anynet+(CEC) umožňují ovládat připojená zařízení dálkovým
ovládáním TV.
• Pokud HDTV podporuje Anynet+(CEC), TV se zapne automaticky při použití s
fotoaparátem. Některé možnosti nepodporují všechny HDTV.
• Po připojení k HDTV kabelem HDMI není možné pořizovat snímky ani video.
• Po připojení k HDTV nemusejí být dostupné některé funkce fotoaparátu.
• Doba, po kterou je fotoaparát připojen k televizoru HDTV, se liší podle
4
Zapněte vaši HDTV a pak vyberte zdroj videa HDMI.
velikosti používané paměťové karty. Přestože hlavním důvodem použití
paměťové karty je zvýšení přenosové rychlosti, neplatí nutně, že rychlejší
paměťová karta zajistí rychlejší HDMI funkci.
157
Připojení k vnějším zařízením
Přenos souborů do počítače
Přeneste soubory z paměťové karty do počítače po připojení fotoaparátu
k PC.
Přenos souborů do počítače s operačním
systémem Windows
Připojení fotoaparátu jako odpojitelného disku
3
Zapněte fotoaparát.
• Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
4
Na svém počítači zvolte Tento počítač ĺ Vyměnitelný disk ĺ
DCIM ĺ 100PHOTO.
5
Vyberte požadované soubory a přetáhněte je nebo je uložte
do počítače.
Fotoaparát můžete připojit k počítači jako odnímatelný disk. Otevřete
vyjímatelný disk a přeneste soubory do počítače.
1
Vypněte fotoaparát.
2
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
• Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu. Pokud kabel
otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné
škody spojené se ztrátou dat.
• Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí
pracovat správně.
158
Připojení k vnějším zařízením >
Přenos souborů do počítače
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)
U operačních systémů Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 jsou
způsoby odpojení fotoaparátu stejné.
1
Přenos souborů do počítače s operačním
systémem Mac.
Je podporován systém Mac OS 10.5 a vyšší.
Ujistěte se, že nedochází k přenosu dat mezi počítačem a
fotoaparátem.
• Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, znamená to, že se
přenášejí data. Počkejte na ukončení blikání stavové kontrolky.
2
V hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače
klepněte na položku .
3
Klepněte do zobrazeného okna.
4
Klepněte na zprávu o bezpečném odpojení.
5
Odpojte kabel USB.
1
Vypněte fotoaparát.
2
Připojte fotoaparát k počítači Macintosh pomocí kabelu USB.
• Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu. Pokud kabel
otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné
škody spojené se ztrátou dat.
• Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí
pracovat správně.
159
Připojení k vnějším zařízením >
3
Přenos souborů do počítače
Zapněte fotoaparát.
• Počítač rozpozná fotoaparát automaticky a zobrazí ikonu
vyměnitelného disku.
4
Otevřete odpojitelný disk.
5
Přenos snímků nebo videí do počítače se systémem Mac.
160
Připojení k vnějším zařízením
Používání programů na počítači
Soubory můžete prohlížet a upravovat pomocí dodaných programů.
Soubory můžete také bezdrátově odesílat do počítače.
Instalace programů z dodaného disku CD
1
Vložte instalační disk CD do počítače.
2
Vyberte jazyk.
3
Vyberte program, který chcete nainstalovat.
4
Postupujte podle pokynů na monitoru.
5
Kliknutím na tlačítko Exit instalaci dokončíte.
Dostupné programy při používání aplikace i-Launcher
Položka
Popis
Firmware Upgrade
Můžete stáhnout firmware vašeho fotoaparátu.
PC Auto Backup
i-Launcher obsahuje odkaz umožňující
stažení programu PC Auto Backup po
připojení fotoaparátu k počítači. Snímky nebo
videa pořízená tímto fotoaparátem můžete
bezdrátově odesílat do počítače.
161
Připojení k vnějším zařízením >
Používání programů na počítači
Pomocí aplikace i-Launcher
• Požadavky na následující stránky představují pouze doporučení. Aplikace
i-Launcher nemusí pracovat správně ani v případě, že počítač splňuje
požadavky, a to v závislosti na podmínkách počítače.
• Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa se nemusí přehrávat správně.
Aplikace i-Launcher umožňuje aktualizaci firmwaru fotoaparátu nebo
objektivu a poskytuje odkaz ke stažení programu PC Auto Backup.
Výrobce není zodpovědné za jakékoliv poškození vyplývající s používání
nedostatečně výkonných počítačů, například vámi sestavených počítačů.
Požadavky pro systém Windows
Položka
Požadavky
Procesor
Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz nebo vyšší/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz nebo vyšší
RAM
Minimálně 512 MB RAM (doporučeno 1 GB a více)
OS*
Windows 7, Windows 8
Kapacita
pevného
disku
250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
• Mechanika CD-ROM
• Monitor s rozlišením 1024X768 pixelů a 16bitovým
Další
barevným zobrazením (doporučuje se rozlišení
1280X1024 bodů 32bitové barevné zobrazení)
• USB 2.0 port
• nVIDIA Geforce 7600GT nebo lepší / ATI X1600 nebo lepší
• Microsoft DirectX 9.0c nebo novější
* Nainstalována bude 32bitová verze aplikace i-Launcher – dokonce i na 64bitové edici
systému Windows 7 a Windows 8.
Požadavky pro systém Mac
Položka
Požadavky
OS
Mac OS 10.5 nebo vyšší (s výjimkou PowerPC)
RAM
Minimálně 256 MB RAM (doporučeno 512 MB
a více)
Kapacita pevného disku
Minimálně 110 MB
Další
Port USB 2.0, jednotka CD-ROM
Spuštění aplikace i-Launcher
V počítači vyberte možnost Start → Všechny programy → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher. Nebo v počítači se systémem Mac OS
klikněte na položku Aplikace → Samsung → i-Launcher.
162
Připojení k vnějším zařízením >
Používání programů na počítači
Stahování firmwaru
Na obrazovce Samsung i-Launcher klikněte na položku Firmware Upgrade.
Informace o aktualizaci firmwaru naleznete na stránce 177.
Stahování programu PC Auto Backup
Na obrazovce Samsung i-Launcher klikněte na položku PC Auto Backup.
Pro informace o instalaci programu PC Auto Backup přejděte na stránku 134.
Instalace aplikace Adobe Photoshop
Lightroom
1
Vložte disk DVD-ROM aplikace Adobe Photoshop Lightroom
do vašeho počítače.
2
Vyberte jazyk.
3
Postupujte podle pokynů na monitoru.
Používání aplikace Adobe Photoshop
Lightroom
Snímky pořízené fotoaparátem jsou obvykle převedeny do formátů JPEG
a uloženy do paměti podle nastavení fotoaparátu v okamžiku pořízení
snímku. Soubory RAW se nepřevádějí do formátů JPEG a ukládají se do
paměti beze změny. Pomocí aplikace Adobe Photoshop Lightroom můžete
kalibrovat expozici, vyvážení bílé, tonalitu, kontrasty a barvy snímků.
Můžete také upravovat soubory ve formátech RAW nebo TIFF a také
soubory JPEG. Další informace naleznete v průvodci programem.
• V závislosti na verzi aplikace Adobe Photoshop Lightroom nemusí být
dostupné otevírání souborů formátu RAW. V takovém případě aktualizujte
program na webové stránce Adobe.
• V aplikaci Adobe Photoshop Lightroom se mohou jas snímku, barva a
další efekty zobrazit odlišně. Dochází k tomu, protože během přípravy na
zpracování v aplikaci Adobe Photoshop Lightroom bylo odstraněno původní
nastavení fotoaparátu a možnosti použité během zachycení snímku.
163
Kapitola 7
Příloha
Získejte informace o chybových hlášeních, údržbě fotoaparátu,
radách pro řešení problémů, technických údajích a volitelném příslušenství.
Příloha
Chybová hlášení
Pokud se objeví následující hlášení, postupujte podle nich.
Chybová hlášení
Navržené řešení
Objektiv je uzamčen
Objektiv je uzamčen. Otočí objektiv proti směru
hodinových ručiček. (str. 48)
Chyba karty
• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• Vyjměte paměťovou kartu a znovu vložte.
• Naformátujte paměťovou kartu.
Slabá baterie
Vložte novou baterii nebo ji nabijte.
Žádné snímky
Pořiďte snímky nebo vložte paměťovou kartu se
snímky.
Zařízení není připojeno.
V průběhu přenosu fotografií do
podporovaných zařízení došlo k odpojení
síťového připojení. Znovu vyberte podporované
zařízení.
Chyba souboru
Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na
servis.
Chybová hlášení
Navržené řešení
Paměť plná
Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou
paměťovou kartu.
• Nepodařilo se odeslat e-maily nebo soubory
Přenos se nezdařil.
z fotoaparátu do dalších zařízení. Zkuste
odesílání opakovat.
• Zkontrolujte připojení k síti a zkuste to znovu.
Není možné vyfotit,
protože složka a číslo
souboru na paměťové
kartě dosáhlo
maximální hodnoty.
Resetovat číslo složky?
Názvy souborů neodpovídají normě DCF.
Chcete-li resetovat číslo složky, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Error 00
Fotoaparát vypněte a odpojte objektiv. Pokud
se hlášení objevuje, obraťte se na servis.
165
Příloha
Údržba fotoaparátu
Čištění fotoaparátu
Objektiv a displej fotoaparátu
Pomocí štětečku odstraňte prach a jemně utřete objektiv měkkým
hadříkem. Pokud nečistoty ulpí, navlhčete objektiv čisticím roztokem na
kousku čisticího papíru a jemně otřete.
Snímač obrazu
V závislosti na podmínkách se na snímač obrazu může dostat prach a
projevovat se ve snímcích, protože snímač je vystaven vlivům prostředí.
Jedná se o běžnou vlastnost, fotoaparát je vystaven prachu každý den.
Pokud používáte ventilátor, zamezte jeho kontaktu se snímačem obrazu.
Tělo fotoaparátu
Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.
Nikdy k čištění nepoužívejte benzín, ředidla ani alkohol. Tyto látky mohou
poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
166
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Použití a ukládání fotoaparátu
Použití na plážích nebo na břehu
• Při použití na plážích nebo na podobných místech chraňte přístroj před
Nevhodná místa pro použití nebo ukládání fotoaparátu
• Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo vysokým teplotám.
• Fotoaparát nepoužívejte na místech s extrémně vysokou vlhkostí nebo
pískem a nečistotami.
• Fotoaparát není odolný proti vodě. Nesahejte na baterii, adaptér nebo
paměťovou kartu mokrýma rukama. Ovládání fotoaparátu mokrýma
rukama může vést k poškození přístroje.
na místech, kde se vlhkost rapidně mění.
• Fotoaparát nevystavujte přímému slunečnímu záření a neukládejte jej na
horkých, špatně větraných místech, jako je auto v letním období.
• Fotoaparát a displej chraňte před pády, nárazy, hrubým zacházením a
silnými otřesy, hrozí vážné poškození.
• Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých, znečistěných nebo
nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů nebo
vnitřních součástí.
Ukládání na delší dobu
• Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, položte jej do utěsněného
obalu se savým materiálem, jako je např. silikagel.
• Nepoužívané baterie se samovolně vybíjejí a po delší době musí být
před použitím nabity.
• Aktuální datum a čas lze inicializovat při zapnutí fotoaparátu, pokud byla
baterie delší dobu vyjmuta z fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani chemikálií.
Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny či výbušniny ve
stejném prostoru s fotoaparátem a jeho příslušenstvím.
• Fotoaparát neukládejte na místech, kde se nacházejí naftalínové kuličky.
167
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Při používání fotoaparátu buďte ve vlhkém prostředí opatrní
Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí se na objektivu
i na jemných vnitřních strukturách fotoaparátu může srazit vlhkost. V takovém
případě vypněte fotoaparát a před použitím přístroje vyčkejte nejméně
1 hodinu. Pokud se vlhkost srazí na paměťové kartě, vyjměte paměťovou kartu
z fotoaparátu a před opětovným vložením vyčkejte, než se vypaří vlhkost.
Další upozornění
• Fotoaparát nenoste za řemínek. Můžete se zranit Vy nebo jiné osoby nebo
může dojít k poškození fotoaparátu.
• Fotoaparát nenatírejte barvou, mohou se slepit pohyblivé díly a způsobit
nesprávnou funkci.
• Když fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
• Fotoaparát se skládá z jemných součástek. Předcházejte nárazům
fotoaparátu.
• Pokud přístroj nepoužíváte, chraňte displej před vnějšími silami uložením
fotoaparátu do obalu. Fotoaparát chraňte před pískem, ostrými nástroji
nebo mincemi, aby nedošlo k poškrábání.
• Nepoužívejte fotoaparát, pokud je obrazovka popraskaná nebo poškozená.
Prasklé sklo nebo akrylový kryt může poranit ruce a tvář. Vezměte fotoaparát
do servisního střediska Samsung a nechte ho opravit.
• Objektivem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti snímače
obrazu na barvy nebo jeho zničení.
• Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Objektiv čistěte měkkým,
čistým hadříkem, který nezanechává vlákna.
• Při nárazu zvenčí se může fotoaparát sám vypnout. Děje se tak z důvodu
ochrany paměťové karty. Zapněte fotoaparát, abyste jej mohli opět
používat.
• Při použití se fotoaparát může zahřívat. To je normální a nemá to vliv na
životnost ani výkon fotoaparátu.
• Pokud fotoaparát používáte při nízkých teplotách, může dojít k prodlevě
při zapnutí, dočasně může dojít ke změně barev displeje nebo se může
objevit paobraz. Nejedná se o poruchu, jakmile je fotoaparát navrácen do
normálních teplot, tyto změny se samy srovnají.
• Barvy a kovové části krytu fotoaparátu mohou u citlivých osob vyvolat
alergie, svědění kůže, ekzémy nebo otoky. Pokud se s takovými příznaky
setkáte, okamžitě přestaňte fotoaparát používat a obraťte se na lékaře.
• Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů, zásuvek či přístupových
bodů fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným použitím, nejsou
kryta zárukou.
• Nenechávejte přístroj opravovat osobě nekvalifikované ani se o opravu
nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené nekvalifikovaným
zásahem není kryto zárukou.
• Baterie, fotoaparáty, nabíječky nebo příslušenství nestavte do blízkosti či
dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Teplo
může deformovat nebo přehřát tato zařízení, což může způsobit požár nebo
výbuch.
168
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Paměťové karty
Podporované paměťové karty
Tento výrobek podporuje paměťové karty microSD, microSDHC nebo
microSDXC.
Adaptér paměťové karty
Paměťová karta
Aby mohl počítač nebo čtečka paměťových karet přečíst data, vložte
paměťovou kartu do adaptéru paměťové karty.
169
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Kapacita paměťové karty
Počet souborů na kartě závisí na podmínkách a obsahu souborů. Následující počty platí pro 2 GB SD kartu.
Velikost
Snímek
Kvalita
Velmi jemná
Jemná
Normální
RAW
RAW + v. jemná
RAW + jemná
RAW + normální
20.0M (5472X3648)
160
290
398
55
35
44
48
10.1M (3888X2592)
288
486
630
-
44
51
53
5.9M (2976X1984)
435
679
835
-
49
54
56
2.0M (1728X1152)
831
1 081
1 201
-
56
58
57
Sekvenční snímání
489
743
899
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
186
332
450
-
37
46
50
7.8M (3712X2088)
355
577
730
-
48
52
55
4.9M (2944X1656)
497
752
908
-
51
55
56
2.1M (1920X1080)
1 546
2 804
3 847
-
60
62
63
13.3M (3648X3648)
228
398
529
-
40
48
52
7.0M (2640X2640)
385
616
771
-
48
53
55
4.0M (2000X2000)
566
829
981
-
52
56
57
1.1M (1024X1024)
2 779
4 690
6 085
-
62
63
64
170
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Velikost
1920X1080 (30 sn./s)
Video
1280X720 (30 sn./s)
640X480 (30 sn./s)
Ke sdílení (30 sn./s)
Upozornění při používání paměťových karet
Kvalita
Vysoká kvalita
Normální
Přibl. 17'
Přibl. 19' 51"
0 °C/32 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou způsobit
poruchu paměťové karty.
Přibl. 23' 46"
Přibl. 29' 38"
• Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení paměťové karty
Přibl. 52' 57"
Přibl. 69' 43"
-
Přibl. 235' 48"
• Obrázky výše byly měřeny bez pomocí funkce transfokátoru.
• Dostupná doba záznamu se může lišit při použití transfokátoru.
• Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
• Maximální doba záznamu činí 29 minut a 59 sekund na soubor.
• Maximální doba přehrávání Ke sdílení videí činí 30 sekund na soubor.
• Nevystavujte paměťové karty velmi nízkým ani vysokým teplotám (pod s nesprávnou orientací může vést k poškození fotoaparátu a paměťové
karty.
• Nepoužívejte paměťové karty zformátované v jiných přístrojích nebo v
počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.
• Při vkládání a vyjímání paměťové karty fotoaparát vypněte.
• Paměťovou kartu nevyjímejte z fotoaparátu ani jej nevypínejte v době,
kdy bliká kontrolka, dojde k poškození dat.
• Po uplynutí životnosti paměťové karty není možné na ni ukládat další
snímky. Použijte novou paměťovou kartu.
• Paměťové karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
• Nepoužívejte a neukládejte paměťové karty v blízkosti silných
magnetických polí.
• Nepoužívejte ani neukládejte paměťové karty na místech s vysokými
teplotami, vysokou vlhkostí nebo u leptadel.
171
Příloha >
Údržba fotoaparátu
• Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, špínou a cizími
předměty a látkami. Pokud je paměťová karta znečištěná, před vložením
do fotoaparátu ji otřete měkkou utěrkou.
Informace o baterii
Používejte pouze baterie schválené společností Samsung.
• Nedovolte, aby se do styku s paměťovými kartami nebo se slotem pro
paměťovou kartu dostaly tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by to
zapříčinit selhání paměťových karet nebo fotoaparátu.
• Při přepravě paměťové karty ji vždy chraňte vhodným obalem proti
statické elektřině.
• Důležitá data vždy zálohujte na jiná média, jako je např. pevný disk, CD
nebo DVD.
• Při delším používání fotoaparátu se paměťová karta může zahřát. Tento
jev je normální a nejedná se o závadu.
• Použijte paměťovou kartu, která splňuje standardní požadavky.
Údaje o baterii
Položka
Popis
Model*
B740AE/B740AC/B740AU/B740AK
Typ
Lithium-iontová baterie
Kapacita článků
2 330 mAh
Napětí
3,8 V
Doba nabíjení** (Když je baterie
úplně vybitá)
Přibl. 270 min
* Specifikace nebo model baterie se mohou lišit v závislosti na oblasti.
** Zobrazení výše je založeno na použití dodaného kabelu USB a síťového zdroje. Nabíjení
baterie připojením k počítači může trvat déle.
Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
172
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Při nesprávném či neopatrném použití baterie hrozí smrtelná zranění.
Z bezpečnostních důvodů zacházejte s baterií takto:
• Při nesprávném použití baterie hrozí výbuch. Pokud pozorujete na baterii
•
•
•
•
•
•
•
•
jakékoli deformace, praskliny či jiné nezvyklé projevy, přestaňte ji okamžitě
používat a obraťte se na výrobce.
Používejte pouze originální nabíječky a napáječe doporučené výrobcem a
baterii nabíjejte pouze postupem popsaným v tomto návodu.
Baterie nepokládejte do blízkosti topných těles a nevystavujte je vysokým
teplotám, jako jsou např. v automobilu v létě.
Nevkládejte baterie do mikrovlnné trouby.
Neskladujte a nepoužívejte baterie na místech horkých a vlhkých, jako jsou
koupelny a sprchy.
Nepokládejte zařízení na hořlavé povrchy, jako ložní prádlo, koberce ani na
elektrické dečky.
Zapnuté zařízení neponechávejte v uzavřeném prostoru.
Nedopusťte dotyk kontaktů baterie s kovovými předměty, jako jsou šperky,
mince, klíče či hodinky apod.
Používejte pouze originální výrobcem doporučené lithium-iontové
akumulátorové baterie.
•
•
•
•
•
•
Baterie nerozebírejte ani je nepropichujte ostrými předměty.
Nevystavujte baterie vysokému tlaku ani jiným silám.
Nevystavujte baterie pádům a nárazům, jako jsou pády z velkých výšek.
Nevystavujte baterii teplotám přes 60 °C (140 °F).
Nevystavujte baterie kapalinám a vlhkosti.
Nevystavujte baterie vysokým teplotám, přímému slunci, ohni apod.
Pravidla pro likvidaci
• Věnujte pozornost správné likvidaci starých baterií.
• Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
• Pravidla se mohou lišit podle země. Při likvidaci baterie postupujte podle
všech místních předpisů.
Pokyny pro nabíjení baterie
Baterii nabíjejte pouze zde popsaným způsobem. Při nesprávném nabíjení
baterie hrozí požár či výbuch.
173
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Výdrž baterie
Režim snímání
Poznámky k užívání baterie
Průměrná doba/Počet snímků
• Přibl. 325 min/Přibl. 650 fotografií (Když nasadíte
Fotografie
Videa
9mm objektiv a použijete vestavěný blesk)
• Přibl. 265 min/Přibl. 530 fotografií (Když nasadíte
9–27mm objektiv a použijete externí blesk)
Přibl. 190 min (záznam videí v rozlišení 1920X1080
a 30 sn./s)
• Tyto hodnoty jsou založeny na normách testu CIPA. Výsledky se mohou
lišit podle způsobu použití a podmínek.
• Dostupná doba použití se liší podle pozadí, intervalu snímání a
podmínkách použití.
• Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka
záznamu.
Hlášení slabé baterie
Pokud je baterie zcela vybitá, ikonka baterie se rozsvítí červeně a zobrazí se
hlášení „Slabá baterie“.
• Nevystavujte baterie nízkým ani vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F
nebo nad 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou snížit kapacitu nabíjení
vašich baterií.
• Pokud fotoaparát používáte po delší dobu, oblast kolem prostoru baterie
se může zahřát. Tento jev nemá vliv na normální použití fotoaparátu.
• Nevytahujte napájecí kabel pro odpojení zástrčky ze zásuvky, mohlo by
dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
• Při teplotách nižších než 0 °C/32 °F se může kapacita baterie a její
životnost snížit.
• Kapacita baterie se při nízkých teplotách může snížit, ale navrátí se do
původního stavu při mírnějších teplotách.
• Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterie. Baterie
ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit
fotoaparát. Skladování fotoaparátu delší dobu s vloženou baterií způsobí
vybíjení baterie. Plně vybitou baterii nemusí být možné dobít.
• Pokud nebudete fotoaparát po delší dobu používat (3 měsíce nebo
déle), zkontrolujte baterii a pravidelně ji dobíjejte. Pokud necháte baterii
postupně vybít, její kapacita a životnost se může snižovat, což povede k
selhání, požáru nebo výbuchu.
174
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Upozornění pro užívání baterie
Baterie, nabíječku a paměťové karty chraňte před poškozením.
Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou způsobit zkrat
+ a – kontaktu baterie, což vede k dočasnému nebo trvalému poškození
baterie a může způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem.
• Pokud připojíte fotoaparát k externímu zdroji napájení, když je baterie
vybitá, dojde vlivem funkcím s vysokou spotřebou energie k vypnutí
fofoaparátu. Chcete-li fotoaparát normálně používat, dobijte baterii.
• Pokud připojíte napájecí kabel, když je baterie plně nabitá, rozsvítí se
stavová kontrolka na přibližně 30 minut.
• Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. Nabíjejte baterii,
dokud červená stavová kontrolka nezhasne.
Poznámky k nabíjení baterie
• Pokud stavová kontrolka nesvítí, ověřte, zda byla baterie správně
vložena.
• Pokud je fotoaparát během nabíjení zapnutý, nemusí se baterie plně
dobít. Před nabíjením baterie fotoaparát vypněte.
• Fotoaparát nepoužívejte, když baterii nabíjíte. Hrozí požár nebo úraz
elektrickým proudem.
• Nevytahujte napájecí kabel pro odpojení zástrčky ze zásuvky, mohlo by
dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
• Pokud stavová kontrolka bliká červeně, odpojte a znovu zapojte kabel
nebo vyjměte a znovu vložte baterii.
• Pokud nabíjíte baterii přehřátou nabíječkou nebo za vysoké okolní
teploty, může stavová kontrolka blikat červeně. Nabíjení začne po
vychladnutí baterie.
• Přebíjení baterie zkracuje její životnost. Po nabití baterie odpojte kabel
od fotoaparátu.
• Neohýbejte napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty.
Mohlo by dojít k poškození kabelu.
• Před zapnutím fotoaparátu nechte baterii nabíjet alespoň 10 minut.
175
Příloha >
Údržba fotoaparátu
Poznámky pro nabíjení po připojení k počítači
• Používejte pouze dodaný kabel USB.
• Baterie se nemusí nabíjet, když:
- Použijete USB rozbočovač.
- K počítači jsou připojena další USB zařízení.
- Připojíte kabel do portu na přední straně počítače.
- Port USB vašeho počítače nepodporuje standard energetického výstupu.
(5 V, 500 mA)
S baterií a nabíječkou zacházejte správně
• Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci starých baterií postupujte
podle místních předpisů.
• Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako
jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Baterie mohou při zahřátí
vybouchnout.
176
Příloha
Aktualizace firmwaru
Připojte fotoaparát k počítači a aktualizujte firmware objektivu
fotoaparátu.
• Aktualizaci firmwaru není možné spustit, pokud není zcela nabita baterie. Před
spuštěním aktualizace firmwaru zcela nabijte baterii.
• Pokud aktualizujete firmware, uživatelské nastavení a hodnoty se resetují.
3
Zapněte fotoaparát.
4
V počítači spusťte aplikaci i-Launcher ĺ Firmware Upgrade.
5
Chcete-li stáhnout firmware do fotoaparátu, dodržujte pokyny
na obrazovce.
(Datum, čas, jazyk a nastavení obrazového výstupu se nezmění.)
• Nevypínejte fotoaparát během probíhající aktualizace.
• Můžete stáhnout firmware fotoaparátu nebo objektivu.
1
Vypněte fotoaparát.
6
Po dokončení stahování fotoaparát vypněte.
2
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
7
Odpojte kabel USB.
8
Zapněte fotoaparát.
9
Stiskněte tlačítko [m] ĺ q ĺInformace o zařízení ĺ
Aktualizace softwaruĺFirmware tělesa fotoaparátu nebo
Firmware objektivu.
• Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu. Pokud kabel
10 Z rozevíracího okna na fotoaparátu vyberte položku Ano a
proveďte aktualizaci firmwaru.
otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné
škody spojené se ztrátou dat.
• Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí
pracovat správně.
177
Příloha
Dříve, než se obrátíte na servis
Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím
těchto tipů dříve, než se obrátíte na servis.
Situace
Navržené řešení
• Na paměťové kartě není volné místo. Smažte
nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu.
Když fotoaparát necháváte v servisním středisku, ujistěte se, že tam necháváte
také ostatní komponenty, které se mohly podílet na jeho selhání, jako je
paměťová karta a baterie.
Situace
Navržené řešení
Fotoaparát nelze
zapnout.
• Ujistěte se, zda je vložena baterie.
• Ujistěte se, zda je baterie vložena správně.
• Nabijte baterii.
Napájení se náhle
vypnulo.
Nelze pořizovat
snímky.
paměťovou kartu.
• Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• Nabijte baterii.
• Ujistěte se, zda je baterie vložena správně.
Fotoaparát se
zasekává.
Vyjměte baterii a znovu vložte.
• Nabijte baterii.
• Fotoaparát se může nacházet v režimu
Fotoaparát se zahřívá.
Při použití se fotoaparát zahřívá. To je normální a
nemá to vliv na životnost ani výkon fotoaparátu.
automatického vypnutí nebo se displej vypíná
automaticky. (str. 153)
• Fotoaparát se může automaticky vypnout, aby
zabránil poškození paměťové karty vlivem
nadměrného tepla. Zapněte znovu fotoaparát.
Blesk pracuje
samovolně.
Blesk může samovolně blesknout v důsledku
statické elektřiny. Nejedná se o závadu
fotoaparátu.
• Blesk může být nastaven na možnost Vypnuto.
Blesk nepracuje.
• Baterie se vybíjí rychleji při nízkých teplotách
Baterie se rychle
vybíjí.
• Umožňuje naformátovat paměťovou kartu.
• Paměťová karta je vadná. Vložte jinou
(pod 0 °C/32 °F). Udržujte baterii v teple,
například v kapse.
• Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii
rychleji. Nabijte baterii pokud je potřeba.
• Baterie je spotřební díl, který je nutné po určité
době vyměnit. Pokud se vybíjí velmi rychle,
použijte novou baterii.
(str. 90)
• V některých režimech blesk nelze použít.
Není správné datum
a čas.
Nastavte datum a čas v nabídce q. (str. 154)
Dotykový displej nebo
tlačítka nepracují.
Vyjměte baterii a znovu vložte.
178
Příloha >
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Paměťová karta je
vadná.
Navržené řešení
• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
• Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte.
• Umožňuje naformátovat paměťovou kartu.
Více informací naleznete v „Upozornění při
používání paměťových karet“. (str. 171)
Situace
Navržené řešení
• Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření vhodný
pro Vaše záběry.
Snímek je neostrý.
• Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte
stativ.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud nikoli,
očistěte jej. (str. 166)
Tento televizor nebo
počítač nezobrazí
fotografie a videa
uložené na paměťové
kartě microSDXC.
Paměťové karty microSDXC používají systém
souborů exFAT. Před tím, než připojíte fotoaparát
k zařízení, se ujistěte, že externí zařízení je
kompatibilní se souborovým systémem exFAT.
Barvy snímku
neodpovídají skutečné
scéně.
Nesprávné vyvážení bílé vede k nerealistickým
barvám. Zvolte správné vyvážení bílé podle
osvětlení. (str. 72)
Tento počítač
nerozpozná
paměťovou kartu
microSDXC.
Paměťové karty microSDXC používají systém
souborů exFAT. Paměťové karty microSDXC
použijete u počítačů s operačním systémem
Windows XP stažením a aktualizací ovladače
souborového systému exFAT na webové stránce
společnosti Microsoft.
Snímek je příliš jasný
nebo příliš tmavý.
Snímek je přeexponovaný nebo podexponovaný.
• Vyberte hodnotu clony nebo expoziční dobu.
• Nastavte citlivost ISO. (str. 71)
• Vypněte nebo zapněte blesk. (str. 90)
• Nastavte expozici. (str. 97)
Snímky jsou zkreslené.
Při použití širokoúhlého objektivu může docházet
k tvarovému zkreslení obrazu. Tento jev je
normální a nejedná se o závadu.
Na fotografii se
objevují vodorovné
čáry
K této situaci může dojít, pokud je předmět
vystaven zdroji světla ze zářivky nebo rtuťové
výbojky. Vyberte nižší rychlost závěrky nebo
nastavte režim snímání na hodnotu Automatický.
Nelze zobrazit
soubory.
Pokud změníte název souboru na kartě,
fotoaparát jej nemůže přehrát (názvy souborů
musejí odpovídat normě DCF). Pokud se to stane,
přehrávejte soubory v počítači.
179
Příloha >
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
Na připojeném
externím zařízení
se nezobrazuje
obrazovka přehrávání.
• Ujistěte se, že je fotoaparát správně připojen k
Počítač nerozpoznal
fotoaparát.
TV přiloženým kabelem HDMI.
• Ujistěte se, že je paměťová karta správně
nahrána.
• Ujistěte se, že je USB kabel připojen správně.
• Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• Ujistěte se, že používáte podporovaný operační
systém.
Počítač odpojil
fotoaparát při přenosu
souborů.
Přenos byl přerušen statickou elektřinou. Odpojte
USB kabel a znovu jej připojte.
• Ukončete program i-Launcher a restartujte ho.
• V závislosti na technických údajích počítače
Program i-Launcher
nefunguje správně.
a prostředí se nemusí program spustit
automaticky. V takovém případě klikněte
na položku Start ĺ Všechny programy
ĺ Samsung ĺ i-Launcher ĺ Samsung
i-Launcher na počítači se systémem Windows.
(V systému Windows 8 otevřete obrazovku
Start a pak vyberte položku Všechny aplikace
ĺ Samsung i-Launcher.) Nebo v počítači
se systémem Mac OS klikněte na položku
Aplikace ĺ Samsung ĺ i-Launcher.
Situace
Navržené řešení
• Objekt je neostrý. Pokud je objekt mimo oblast
Automatické ostření
nepracuje.
Objektiv nepracuje.
AF, zaostřete na objekt jeho přesunutím do
oblasti AF a namáčkněte [Spoušť].
• Objekt je příliš blízko. Odstupte od objektu.
• Ujistěte se, že je správně nasazen.
• Odpojte objektiv od fotoaparátu a nasaďte jej
zpět.
Externí blesk
nepracuje.
Při zapnutí
fotoaparátu se objeví
obrazovka nastavení
data a času.
Ověřte, zda je externí blesk správným způsobem
upevněn v portu externího blesku.
• Nastavte znovu datum a čas.
• Tato obrazovka se zobrazí, pokud se interní
zdroj napájení zcela vybije. Vložte plně nabitou
baterii a nechte fotoaparát alespoň 72 hodin
ve vypnutém stavu, dokud se interní zdroj
napájení opětovně nenabije.
180
Příloha
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Displej
Typ
BSI CMOS
Velikost snímače
13,2 X 8,8 mm
Efektivní počet bodů
Přibl. 20,5 megapixelů
Celkový počet
Přibl. 20,9 megapixelů
Barevný filtr
Primární RGB
Bajonet objektivu
Typ
Dostupné objektivy
Bajonet Samsung NX-M
Objektivy Samsung NX-M
Stabilizace obrazu
Typ
Posun čočky (závisí na objektivu)
Režim
Vypnout/Režim 1/Režim 2
Typ
TFT LCD s dotykovým panelem (povoleno
dotykové ovládání typu C)
Velikost
3,0" (Přibl. 75,2 mm)
Rozlišení
HVGA (320X480) 460,8 tisíc bodů
Zorné pole
Přibl. 100 %
Úhel
Překlopení nahoru: 180°
Uživatelské nastavení
Rozvržení, Ikony, Histogram, Měření úrovně
Ostření
Typ
Kontrastní AF
Zaostřovací bod
•
•
•
•
Režim
Jednorázový autofokus, Sekvenční automatické
ostření, Manuální zaostření, Dotykový AF a
Spoušť
Pomocné světlo AF
Zelená LED
Oprava deformace
Vypnuto/Zapnuto (závisí na objektivu)
i-Function
Podporováno (závisí na objektivu)
Výběrové: 1 bod (volný výběr)
Vícebodové: Normální 21 bodů, Detail 35 bodů
Rozpoznávání tváře: Max. 10 obličejů
Ostření se sledováním objektu
181
Příloha >
Technické údaje fotoaparátu
Závěrka
Typ
Elektronická závěrka
Stupňování
Rychlost
• Automaticky: 1/16 000–1/4 s.
• Ruční: 1/16 000–30 s. (1/3 kroku EV)
• Bulb (časové omezení: 4 min.)
Automatická série se změnou expozice (±3 EV),
Stupňování vyvážení bílé, Stupňování průvod.
snímk., Stupňování hloubky
Samospoušť
2–30 s (interval 1 sekunda)
Spoušť závěrky
pomocí portu mikro USB (volitelný)
Expozice
Blesk
TTL 221 (17X13) blokový segment
Systém měření
Kompenzace
±3 EV (1/3 kroku EV)
Zámek AE
Tlačítko Vlastní
ISO ekvivalent
Automatický, 160, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400, 12800 (krok po 1 nebo 1/3 kroku EV)
* Automatické nastavení ISO lze vybrat až do ISO 3200.
Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO 100 a 25600.
Režimy závěrky
Sekvenční snímání
Vestavěný blesk
Režim
Inteligentní blesk, Automatický, Automatická
redukce červených očí, Vyrovnávací,
Vyrovnávací-červené, 1. závěrka, 2. závěrka,
Vypnout
Směrné číslo
4,9 (na základě ISO 160, 24 mm),
4 (na základě ISO 100, 24 mm)
Úhel záběru
Ekvivalent kinofilmu 24 mm (35 mm)
Rychlost synchronizace
Méně než 1/200 s.
Měření: Vícebodové, Středově vyváž., Bodové
Rozsah měření: EV 0–18 (ISO160 · 9 mm, F3.5)
Režim
Typ
EV blesku
-2–+2 EV (1/2 kroku EV)
Samostatné, Sekvenční, Sekvenční snímání
(pouze 5M), Samospoušť, Stupňování
(Autom. expozice, Vyvážení bílé,
Průvodce snímky, hloubka)
Externí blesk
K dispozici je miniaturní externí blesk
Samsung NX (SEF7A) (volitelný)
Směrné číslo: 8 (na základě ISO 160, 24 mm),
7 (na základě ISO 100, 24 mm)
6 sn./s
Terminál synchronizace
Externí konektor blesku
* Maximální rychlost snímání je 6 snímků za sekundu.
Zpomalí se po přibl. 11 snímcích JPEG, 4 snímcích RAW.
(Může se lišit v závislosti na vlastnostech paměťové karty.)
182
Příloha >
Technické údaje fotoaparátu
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Vyvážení bílé
Režim
Automatické vyvážení bílé, Denní světlo,
Pod mrakem, Bílá zářivka, Neutrální zářivka,
Zářivka - denní světlo, Žárovka, Blesk - vyvážení
bílé, Vlastní nastavení, Teplota barev (ručně)
Jemné doladění
Žlutá/Modrá/Zelená/Purpurová 7 kroků každá
Velikost
Dynamický rozsah
Vypnout/Inteligentní rozsah+/HDR
Průvod. snímk.
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (pouze režim sekvenčního
snímání), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Režim
Standard, Výrazný, Portrét, Krajina, Prales, Retro,
Chladný, Klid, Klasika, Vlastní 1, Vlastní 2, Vlastní 3
Kvalita
Velmi jemná, Jemná, Normální, RAW,
RAW + v. jemná, RAW + jemná, RAW + normální
Parametr
Barva, Sytost, Ostrost, Kontrast
RAW standard
SRW (ver.3.0.0)
Barevný prostor
sRGB, Adobe RGB
Snímání
Režim
Automatický, Inteligentní, Program, Priorita
clony, Priorita závěrky, Ruční
Inteligentní režim
Překrásná tvář, Nejlepší tvář, Sériové snímání,
Snímek dětí, Krajina, Makro, Jídlo, Oslavy a
vnitřky, Zastavená akce, Sytý odstín, Panorama,
Vodopád, Silueta, Západ Slunce, Noc, Ohňostroj,
Světelná stopa
Inteligentní filtr
Vinětace, Miniatura, Skica, Rybí oko
Video
Typ
MP4 (H.264)
Formát
Video: H.264, zvuk: AAC
Režim AE videa
Program, Priorita clony, Priorita závěrky, Ruční
Velikost filmu
Zvuk zapnutý/vypnutý (doba snímání:
Max. 29' 59'')
Inteligentní filtr
Vinětace, Miniatura, Skica, Rybí oko
183
Příloha >
Technické údaje fotoaparátu
Velikost
1920X1080, 1280X720, 640X480, 320X240
(Ke sdílení)
Rychlost záznamu
30 sn./s
Vícenásobný pohyb
x0.25 (640X480, 320X240 pouze), x1, x5, x10, x20
Kvalita
Vysoká kvalita, Normální
Zvuk
Mono
Úpravy
Zachycování snímků, Ořezávání
Přehrávání
Typ
Jednotlivý snímek, Miniatury (15/28), Prezentace,
Video
Úpravy
Inteligentní filtr, Ořezání, Změnit velikost, Otočit,
Retuš tváře, Jas, Kontrast, Automatické úpravy,
Sytost, Nastavení RGB, Teplota barev, Expozice
Inteligentní filtr
Vinětace, Miniatura, Měkké zaostření, Skica,
Rybí oko, Klasika, Retro, Olejomalba, Kreslený film,
Akvarel, Křížový filtr, Snímek s přiblížením
Ukládání
Média
Externí paměť (volitelná)*:
microSD karta (2 GB zaručeny),
microSDHC karta (zaručeno až 32 GB),
microSDXC karta (zaručeno až 64 GB)
* Doporučujeme třídu rychlosti 6 a vyšší
Souborový formát
RAW (SRW (ver.3.0.0)), JPEG (EXIF 2.3), MP4 (film),
DCF
Bezdrátová síť
Typ
IEEE 802.11b/g/n
Funkce
AutoShare, Remote Viewfinder, MobileLink,
Photo Beam, Automatické zálohování,
Samsung Link, SNS a Cloud, E-mail, Baby Monitor,
Group Share
NFC
Ano
Rozhraní
Digitální výstup
USB 2.0 (konektor micro USB)
Výstup obrazu
• NTSC, PAL (volitelný)
• HDMI
Externí spoušť
Ano
Napájecí vstup DC
DC 5,0 V, 0,55 A přes mikro USB
184
Příloha >
Technické údaje fotoaparátu
Napájecí zdroj
Typ
Akumulátorová baterie: B740AE/B740AC/
B740AU/B740AK (2 330 mAh, 3,8 V)
* Specifikace nebo model baterie se mohou lišit v
závislosti na oblasti.
Rozměry (š x v x h)
110,4 x 61,9 x 22,5 mm
Hmotnost
158 g (bez baterie a paměťové karty)
Provozní teplota
0–40 °C
Provozní vlhkost
5–85 %
Software
Aplikace i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5
* Technické údaje se mohou bez upozornění změnit pro zlepšení výkonu.
* Všechny ostatní ochranné známky a názvy produktů jsou vlastnictvím oprávněných
vlastníků.
185
Příloha
Slovníček
AP (Access Point – přístupový bod)
AEL (Expoziční paměť)
Přístupový bod je zařízení, které bezdrátovým zařízením umožňuje připojit
se ke kabelové síti.
Tyto funkce pomáhají uzamknout expozici, na které si přejete vypočítat
expozici.
Náhodná síť
(AF) Automatické ostření
Náhodná síť je dočasné připojení ke sdílení souborů nebo internetové
připojení a propojení mezi počítači a zařízeními.
Systém, který automaticky zaostří objektiv fotoaparátu na objekt.
Fotoaparát využívá kontrastu k automatickému zaostření.
AdobeRGB
AMOLED (Organická světelná dioda s aktivní maticí) /
LCD (Displej z tekutých krystalů)
Adobe RGB slouží k profesionálnímu tisku a má větší rozsah barev než
sRGB. Tento širší rozsah barev usnadňuje úpravy snímků v počítači.
AEB (Automatická série se změnou expozice)
Tato funkce pomáhá pořídit snímek s nejlepší možnou expozicí pořízením
několika snímků s různou expozicí.
AMOLED se vyznačuje velmi tenkou obrazovkou a jasným displejem, takže
nepotřebuje podsvětlení. LCD je displej obvykle používaný ve spotřební
elektronice. Tento displej vyžaduje k reprodukci barev samostatné
osvětlení, jako např. CCFL nebo LED.
Clona
Clona ovládá množství světla, které projde senzorem fotoaparátu.
186
Příloha >
Slovníček
Otřesy fotoaparátu (Rozostření)
Kompozice
Pokud se fotoaparát v době otevřené závěrky pohybuje, celý obraz
může být rozostřený. Častěji k tomu dochází při pomalé expoziční době.
Předcházejte otřesům fotoaparátu zvýšením citlivosti, použitím blesku či
použitím kratší expoziční doby. Pro stabilizaci fotoaparátu lze také použít
stativ nebo funkci OIS.
Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku.
Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.
Cloud Computing
Norma DCF (Pravidlo pro systém souborů fotoaparátu)
Specifikace určené k zjištění formátu souboru a souborového systému
digitálních fotoaparátů vytvořené Japan Electronics a Information
Technology Industries Association (JEITA).
Cloud computing je technologie, která umožňuje ukládání dat na vzdálené
servery a používat je ze zařízení s přístupem k internetu.
Hloubka ostrosti
Barevný prostor
Rozsah barev, které fotoaparát zachytí.
Vzdálenost mezi bližšími a vzdálenějšími body, které lze na snímku zaostřit.
Hloubka ostrosti se může měnit dle světelnosti objektivu, ohniskové
vzdálenosti a vzdálenosti fotoaparátu od objektu. Výběrem např. menší
světelnosti se zvětší hloubka ostrosti a pozadí kompozice bude rozostřeno.
Teplota barev
Barevná teplota se udává v Kelvinech (K) a představuje odstín určitého
světelného zdroje o téže teplotě. Se zvyšující se barevnou teplotou
přechází barva zdroje do modré. Se snižující se barevnou teplotou přechází
barva zdroje do červené. Při teplotě 5 500 K se barva světelného zdroje
blíží slunečnímu světlu.
187
Příloha >
Slovníček
EV (hodnota expozice)
Blesk
Všechny kombinace expoziční doby fotoaparátu a světelnosti objektivu,
které vedou ke stejné expozici.
Rychlost světla, která pomáhá vytvořit lepší expozici při špatných
světelných podmínkách.
EV kompenzace
Ohnisková vzdálenost
S touto funkcí může fotoaparát rychle nastavit hodnotu expozice s
omezeným zvětšením, aby bylo dosaženo lepší expozice snímků.
Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Delší
ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší zvětšení objektu.
Kratší ohnisková vzdálenost znamená širší úhel záběru.
Exif (Zaměnitelný formát obrazového souboru)
Specifikace určené ke zjištění formátu souboru obrázku digitálních
fotoaparátů, která byla vytvořena Japan Electronics a Information
Technology Industries Association (JEIDA).
Histogram
Histogram je graf znázorňující rozložení jasu ve snímku. Vodorovná osa
představuje jas, vertikální počet pixelů. Vysoké body vlevo (příliš tmavý)
a vpravo (příliš světlý) na histogramu označují, že snímek má nesprávnou
expozici.
Expozice
Množství světla, které projde senzorem fotoaparátu. Expozici můžete
ovlivnit změnou expoziční doby, hodnoty clony a citlivosti ISO.
H.264/MPEG-4
Vysoce komprimovaný formát pro záznam videa přijatý mezinárodními
normalizačními organizacemi ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek, vyvinutý Joint
Video Team (JVT), je schopen zachytit video v dobré kvalitě při nízkém
datovém toku.
188
Příloha >
Slovníček
Snímač obrazu
Měření
Fyzická část digitálního fotoaparátu, která obsahuje snímač pro každý pixel
v obrazu. Každý citlivý bod zaznamenává jas světla, který projde v průběhu
expozice. Běžné typy senzorů jsou CCD (zařízení s nábojovou vazbou) a
CMOS (komplementární polovodič oxidu kovu).
Měření odkazuje na to, jakým způsobem fotoaparát měří množství světla,
aby nastavil správnou expozici.
MF (Ruční)
IP (Internetový protokol) adresa
Systém, který manuálně zaostří objektiv fotoaparátu na objekt. Pro
zaostření objektu můžete také použít kroužek ostření.
IP adresa je jedinečné číslo, které je přiřazeno každému zařízení
připojenému k internetu.
MJPEG (Pohyblivý JPEG)
Citlivost ISO
Formát videa, který je komprimován jako JPEG obraz.
Citlivost fotoaparátu na světlo založená na ekvivalentní rychlosti filmu
použité ve filmovém fotografickém přístroji. Při vyšší citlivosti ISO využívá
fotoaparát vyšší expoziční dobu, která omezí rozostření způsobené
otřesem kamery a nedostatkem světla. Přesto jsou snímky s vyšší citlivostí
více náchylné k šumu.
JPEG (Spojená skupina expertů v oblasti fotografování)
Způsob komprese digitálních snímků. Obrázky JPEG jsou komprimovány,
aby se snížila jejich celková velikost, a to za minimálního snížení rozlišení
obrazu.
189
Příloha >
Slovníček
Šum
PAL (Změna fáze na každém druhém řádku)
Chybně vyhodnocené pixely digitálního obrazu, které se objevují jako
nevhodné, nepravidelné, jasné pixely. Šum se obvykle vyskytuje u snímků,
které byly pořízeny s vysokou citlivostí nebo pokud je na tmavém místě
nastavena citlivost.
Norma kódování barevného obrazu používaná v různých zemích Afriky,
Asie, Evropy a na Středním východě.
Kvalita
NFC (Komunikace v blízkém poli)
Funkce NFC představuje sadu norem pro rádiovou komunikaci na velmi
krátké vzdálenosti. Zařízení s aktivní funkcí NFC můžete použít k aktivaci
funkcí nebo výměně dat s dalšími zařízeními.
Vyjádření poměru komprese použité v digitálním obraze. Obrazy vyšší
kvality mají nižší poměr komprese, což obvykle znamená větší velikost
souboru.
RAW (Neupravená data snímače CCD)
NTSC (Národní výbor systému televize)
Norma kódování barevného obrazu používaná zejména v Japonsku,
Severní Americe, na Filipínách, v Jižní Americe, Jižní Koreji a na Tchajwanu.
Původní neupravovaná data ze snímače obrazu. Před převodem obrazu
do standardního formátu je možné pomocí editačního softwaru provést
úpravu vyvážení bílé, kontrastu, sytosti, ostrosti a dalších parametrů.
Rozlišení
Optický transfokátor
Jedná se o hlavní transfokátor, který může pomocí objektivu přiblížit obraz
a současně tím neohrozí kvalitu obrazu.
Množství pixelů přítomných v digitálním obraze. Obrazy s vysokým
rozlišením obsahují více pixelů a obvykle zobrazují více detailů než obrazy
s nižším rozlišením.
190
Příloha >
Slovníček
Expoziční doba
Vyvážení bílé (Vyvážení barev)
Expoziční doba udává dobu otevření závěrky a je velmi důležitým faktorem
pro jas snímku, neboť určuje množství světla prošlé clonou před dopadem
na snímač obrazu. U rychlé expoziční doby je méně času na průchod
světla, snímky jsou tmavší a fotoaparát snadněji zaznamená objekt v
pohybu.
Nastavení intenzity barev (obvykle základních barev červené, zelené a
modré) obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé nebo barevného vyvážení je
správné zachycení barev obrazu.
Wi-Fi
sRGB (Standardní RGB)
Mezinárodní norma popisující barevný prostor vytvořená IEC (International
Electrotechnical Commission). Původně byla určena k definici barevného
prostoru PC monitorů a slouží i jako norma pro Exif.
Wi-Fi je technologii, která umožňuje elektronickým zařízením výměnu dat
v bezdrátové síti.
WPS (Chráněné nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi)
WPS je technologii, která zabezpečuje domácí bezdrátové sítě.
Vinětace
Snížení jasu nebo sytosti obrazu ve srovnání se středem obrazu na okrajích
(vnější okraje). Vinětace může objekty ve středu kompozice učinit mnohem
zajímavější.
191
Příloha
Volitelné příslušenství
Zakoupit si můžete následující volitelné položky:
Objektiv, externí blesk, spoušť závěrky (typ micro USB), akumulátorovou
baterii, nabíječ akumulátoru, obal na fotoaparát, obal fotoaparátu,
paměťovou kartu, filtr, kabel USB, kabel HDMI, řemínek
• Chcete-li vyhledat typ, obraz a dostupnost příslušenství, navštivte webovou
stránku Samsung.
• Před nákupem příslušenství se ujistěte, že jsou kompatibilní s vaším
fotoaparátem. GPS10 a EM10 nejsou s tímto fotoaparátem kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Samsung
neodpovídá za potíže způsobené použitím příslušenství jiných výrobců.
• Příslušenství dodávané s každým výrobkem se může lišit typem a počtem
kusů.
192
Příloha
Index
A
Aplikace Adobe Photoshop
Lightroom 163
Fotografie
C
Možnosti snímání 69
Prohlížení na fotoaparátu 103
Úpravy 112
Zvětšování 107
Citlivost ISO 71
Clona 15, 19
Automatické ostření 75
Automatické zálohování 134
D
Dat&čas 154
B
DIRECT LINK 30
Baby Monitor 132
Dotyková obrazovka 38
Barevný prostor 148
Dotykový AF 81
Baterie
Nabíjení 35
Upozornění 172
Vložit 32
Bezdrátová síť 118
Blesk
Intenzita 91
Směrné číslo 25
Volby blesku 90
H
Hloubka pole (DOF) 16, 20
Hodnota expozice (EV) 15, 97
Ikony
Efekt červených očí 91
Expoziční doba 17, 19
Režim Přehrávání 45
Režim snímání 43
i-Launcher 162
Inteligentní filtr
Režim Přehrávání 116
Režim snímání 96
F
F-číslo 15
Jas displeje 153
M
Měření 92
Miniatury 103
MobileLink 126
N
I
E
J
Nabíjení 35
Nastavení 153
Nastavení snímku
Nastavení fotografií 114
Retuš tváře 115
NFC (Tag & Go) 123
Inteligentní panel 40
Fotoaparát
Konstrukce 28
Odpojení (Windows) 159
Připojení jako vyměnitelný disk 158
Připojení k počítači 158
193
Příloha >
Index
O
R
S
V
Objektivy
Remote Viewfinder 130
Samospoušť 87
Videa
Retuš tváře 115
Samsung Link 142
Režim Nejlepší tvář 57
Servisní centrum 178
Režim Panoráma 58
Snímání jedním dotykem 82
Režim snímání 85
Soubory
Konstrukce 47
Odemykání 48
Zamykání 48
Značky 49
Odstupňování 87
Ohnisková vzdálenost 20
Optická stabilizace obrazu (OIS) 84
Ostření se sledováním 81
Otáčení 113
P
Paměťová karta
Upozornění 169
Vložit 32
Postoj 13
Prezentace 107
Nastavování ochrany 105
Odstraňování 106
Typ fotografie 70
Typ videa 100
Režimy Snímání
Automatický 54
Inteligentní 56
Priorita clony 61
Priorita závěrky 62
Program 59
Ruční 63
Záznam 65
Rozbalení 27
Rozlišení
Režim Přehrávání 113
Režim Snímání (fotografie) 69
Režim Snímání (video) 99
T
Možnosti 99
Prohlížení 109
Zachytit 111
Záznam 65
Video výstup 154
Volitelné příslušenství
Konstrukce blesku 50
Připojit blesk 51
Rozvržení montážního adaptéru 52
Upevněte montážní adaptér 52
Vyvážení bílé 72
Technické údaje fotoaparátu 181
TV 157
Z
Typ zobrazení 46
Zatmívání 101
Zlatý řez 23
U
Průvodce snímky 74
Údržba 166
Přenos souborů
Úsporný režim 153
Zvětšování 107
Mac 159
Windows 158
194
Příloha
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená,
že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní
sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný
komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí
nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich
zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných
surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a
jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto
výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným
domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd
nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v
množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit
zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání
materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte
je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného
odběru baterií.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
195
UPOZORNĚNÍ
BUDE-LI BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ
RIZIKO VÝBUCHU.
ZLIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE POKYNŮ.
Toto zařízení lze používat ve všech zemích EU.
Ve Francii lze toto zařízení používat pouze ve vnitřních prostorách.
196
Informace k podpoře výrobku a možnost vznesení dalších dotazů naleznete v
záručním listu, který jste obdrželi při koupi, nebo na stránkách www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement