Samsung | SAMSUNG ST65 | Uživatelská přiručka | Samsung SAMSUNG ST65 Používateľská príručka

Tento návod k použití obsahuje podrobné
instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si
jej, prosíme, pozorně.
 Klepněte na téma
Základní řešení potíží
User Manual
ST65/ST67
Náhled
Obsah
Základní funkce
Rozšířené funkce
Možnosti snímání
Přehrávání/Úpravy
Nastavení
Přílohy
Rejstřík
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje, zabráníte vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát co nejlépe.
Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat.
Varování—situace, kdy může dojít ke zranění vás či dalších
osob
Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a
zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí. Pohyblivé
díly a příslušenství mohou znamenat fyzické ohrožení.
Nerozebírejte, ani se nepokoušejte opravit fotoaparát.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poskození fotoaparátu.
Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým
teplotám po delší dobu.
Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo
výbušných plynů či kapalin.
Delší vystavení fotoaparátu slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám
vede k poškození vnitřních součástí fotoaparátu.
Může dojít k ohni nebo k výbuchu.
Fotoaparát ani nabíječku nepřekrývejte žádnými
přikrývkami nebo oblečením.
Nevkládejte hořlavé materiály do fotoaparátu, ani
neskladujte hořlavé materiály v blízkosti fotoaparátu.
Může dojít k přehřátí fotoaparátu, což může vést deformaci přístroje
nebo způsobit oheň.
Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.
Pokud se do fotoaparátu dostane tekutina nebo cizí
předměty, neprodleně odpojte všechny zdroje napájení,
např. baterii nebo nabíječku, a obraťte se na servisní
středisko společnosti Samsung.
Nesahejte na přístroj mokrýma rukama.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
Chraňte zrak objektu.
Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m/3 ft) lidí či zvířat. Pokud
používáte blesk příliš blízko očí, může dojít k dočasnému nebo trvalému
poškození zraku.

1

Informace
k bezpečnosti a ochraně zdraví
Baterie používejte pouze ke schválenému účelu.
Pozor—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu či
dalších zařízení
Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.
V průběhu činnosti blesku se jej nedotýkejte.
Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj
baterii.
Blesk je při činnosti velmi horký a mohl by popálit kůži.
Pokud používáte AC nabíječku, před odpojením od
nabíječky vypněte fotoaparát.
Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a
poškodit fotoaparát.
Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Používejte pouze originální výrobcem doporučené
Lithium-iontové akumulátorové baterie. Nepoškozujte ani
nezahřívejte baterie.
Nepoužívaný nabíječ odpojte od sítě.
Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Může dojít k požáru či k úrazu elektrickým proudem.
Používejte pouze baterie, nabíječky, kabely a příslušenství
schválené společností Samsung.
Při nabíjení akumulátoru nepoužívejte poškozený síťový
přívod, zástrčku ani síťovou zásuvku.
●● Nekompatibilní baterie, nabíječky, kabely nebo příslušenství
mohou vést k výbuchu baterií, poškození fotoaparátu nebo k úrazu
elektrickým proudem.
●● Společnost Samsung neodpovídá za škody nebo zranění vzniklá
nekompatibilními bateriemi, nabíječkami, kabely nebo příslušenstvím.
Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.
Baterii chraňte před stykem AC nabíječky s kontakty +
a – na baterii.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.

2
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Nepoužívejte sílu na jakékoli části fotoaparátu ani na
fotoaparát nevyvíjejte tlak.
Před použitím vyzkoušejte, zda fotoaparát pracuje
správně.
Fotoaparát se může poškodit.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani škody,
způsobené nefunkčností přístroje nebo jeho nesprávným použitím.
Při připojování kabelů či napáječů a práci s kartou či
baterií jednejte opatrně.
Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (▲) do
fotoaparátu.
Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná
instalace baterie či paměťových karet vede k poškození portů, vedení
a příslušenství.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce
neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Karty s magnetickými páskami udržujte ve vzdálenosti od
obalu fotoaparátu.
Informace, které jsou na kartě uloženy se mohou poškodit či smazat.
Nepoužívejte poškozené nabíječe, baterie ani karty.
Hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození fotoaparátu či vznik
ohně.

3
Uspořádání návodu k použití
Základní funkce
Informace o autorských právech
11
Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních
funkcí snímání.
●● Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými obchodními
známkami Microsoft Corporation.
●● micro SD™, micro SDHC™ jsou registrované ochranné známky
společnosti SD Association.
●● Mac je registrovanou obchodní známkou Apple Corporation.
●● Ochranné známky a obchodní názvy používané v tomto návodu k
použití jsou majetkem příslušných vlastníků.
Rozšířené funkce
26
Zde se dozvíte, jak fotografovat s různými režimy a jak
snímat videa nebo hlasové poznámky.
Možnosti snímání
35
Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu
snímání.
●● V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry fotoaparátu nebo
obsah tohoto návodu změněny bez předchozího upozornění.
●● Nemáte oprávnění opětovně použít nebo rozšiřovat jakékoli části
této příručky bez předchozího svolení.
●● Informace o licenci k otevřenému zdrojovému kódu najdete v
souboru „OpenSourceInfo.pdf“ na dodaném disku CD.
Přehrávání/Úpravy
53
Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a
hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí.
Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači, tiskárně
a televizoru.
Nastavení
76
V této části naleznete více možností konfigurace
nastavení fotoaparátu.
Přílohy
Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje a tipy
k údržbě.

4
82
Označení použitá v návodu
Režim snímání
Ikony použité v návodu
Ikona
Označení
Funkce
Smart Auto
Další informace
Program
Bezpečnostní a další upozornění
DIS
Scéna
Video
[ ]
Tlačítka fotoaparátu, např.: [Spoušť] (označuje tlačítko
spouště)
( )
Číslo strany s příslušnou informací
→
Pořadí možností nebo nabídek, které je nutné postupně
zvolit k dokončení kroku, např.: Vyberte Snímání →
Vyvážení bílé (znamená zvolte Snímání a pak Vyvážení
bílé).
*
Poznámka
Ikony režimu snímání
Tyto ikony označují, že funkce je dostupná v odpovídajícím
nemusí podporovat funkce ve všech
režimu. Režim
scénických režimech.
Zkratky použité v návodu
např.)
Dostupné v
režimech Program,
DIS a Video

5
Zkratka
Definice
ACB
Auto Contrast Balance (Automatické vyvážení kontrastu)
AEB
Auto Exposure Bracket
(Automatická série se změnou expozice)
AF
Auto Focus (Automatické ostření)
DIS
Digital Image Stabilization (Digitální stabilizace obrazu)
DPOF
Digital Print Order Format (Digital Print Order Format)
EV
Exposure Value (Hodnota expozice)
ISO
International Organization for Standardization
(Mezinárodní organizace pro normalizaci)
WB
White Balance (Vyvážení bílé)
Výrazy použité v návodu
Použití tlačítka spouště
Expozice (jas)
●●Namáčknutí [Spoušť]: stiskněte tlačítko do poloviny zdvihu a
přidržte je
●●Stisknutí [Spoušť]: stiskněte tlačítko úplně
Množství světla, které projde do fotoaparátu, se označuje jako
expozice. Expozici můžete ovlivnit změnou expoziční doby, clony
a citlivosti ISO. Změna expozice vede k tmavším nebo světlejším
snímkům.
Normální expozice
Namáčknutí [Spoušť]
Stisknutí [Spoušť]
Objekt, pozadí a kompozice
●●Objekt: hlavní objekt scény, např. osoba, zvíře nebo zátiší
●●Pozadí: předměty obklopující objekt
●●Kompozice: kombinace objektu a pozadí
Pozadí
Kompozice
Objekt

6
Přeexpozice (příliš světlé)
Základní řešení potíží
Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky. Většinu potíží můžete snadno vyřešit nastavením možností snímání.
Oči objektu se jeví
červené.
Je to způsobeno odrazem světla blesku od sítnice oka.
Červené oči nebo
Redukce červených očí. (str. 38)
●● Nastavte blesk na
Redukce červených očí v nabídce úprav. (str. 65)
●● Pokud byl již snímek pořízen, vyberte
Na fotografiích jsou
prachové částice.
Prachové částice ve vzduchu jsou zvýrazněny při použití blesku.
●● Vypněte blesk nebo nefotografujte v prašném prostředí.
●● Nastavte citlivost ISO. (str. 39)
Snímky jsou neostré. Může to být způsobeno fotografováním ve tmě nebo nesprávným držením přístroje.
●● Namáčknutím [Spoušť] zajistíte zaostření na objekt. (str. 24)
. (str. 31)
●● Použijte režim
Snímky jsou neostré
při nočním snímání.
Expoziční doba se prodlužuje, protože fotoaparát se snaží získat lepší expozici. To může způsobit potíže
se stabilizací fotoaparátu a k neostrosti vlivem pohybu.
●● Zapněte blesk. (str. 38)
●● Nastavte citlivost ISO. (str. 39)
●● Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
Noc v režimu
. (str. 30)
●● Vyberte
V protisvětle
vycházejí objekty
příliš tmavé.
Pokud je za objektem silný světelný zdroj nebo je ve scéně velký kontrast mezi světlými a tmavými
oblastmi, objekt vyjde na snímku tmavý.
●● Nefotografujte proti slunci.
Protisvětlo v režimu
. (str. 28)
●● Vyberte
●● Nastavte blesk na Vyrovnávací. (str. 38)
●● Nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB). (str. 46)
●● Nastavte expozici. (str. 46)
Bodové, pokud je objekt ve středu rámečku. (str. 47)
●● Nastavte měření na

7
Náhled
Nastavení expozice (jasu)
Fotografování osob
●● Režim
> Snímek s retuší  29
●● Režim
> Portrét  28
●● Červené oči, Redukce červených očí (pro potlačení nebo
opravu červených očí)  38
●● Rozpozn. tváře  43
●● EV (nastavení expozice)  46
●● ACB (kompenzace jasu objektu proti světlému pozadí)
 46
●● Měření  47
●● AEB (pořízení tří snímků stejné scény s různou expozicí)
 49
Fotografování v noci nebo v šeru
●●
●●
●●
●●
Režim
> Noc  30
Režim
> Západ Slunce, Svítání, Ohňostroj  28
Nastavení blesku  38
Citlivost ISO (nastavení citlivosti ke světlu)  39
Použití různých efektů
●● Fotografické styly (aplikace tónů)  50
●● Efekty chytrého filtru  51
●● Nastavení obrazu (nastavení sytosti, ostrosti nebo
kontrastu)  52
Pořízení akčního snímku
Omezení otřesů fotoaparátu
●● Sekvenční, Velice vysoká rychlostt  49
●● ežim
 31
Fotografování textu, hmyzu nebo
květin
●● Režim
> Detail, Text  28
●● Makro, Auto makro (pro snímky z blízkosti)  40
●● Vyvážení bílé (změna barevného podání)  47

8
●● Zobrazení souborů podle
kategorií v Inteligentním
albu  55
●● Smazání všech souborů z
paměťové karty  57
●● Zobrazení prezentace snímků
 58
●● Zobrazení souborů na TV  67
●● Připojení fotoaparátu k
počítači  68
●● Nastavení zvuku a hlasitosti
 78
●● Nastavení jasu displeje  78
●● Nastavení jazyka displeje  79
●● Nastavení data a času  79
●● Formátování paměťové
karty  79
●● Řešení potíží  92
Obsah
Přidání poznámky ke snímku .......................................... 34
Základní funkce ....................................................................... 11
Rozbalení ............................................................................ 12
Uspořádání fotoaparátu .................................................... 13
Vložení baterie a paměťové karty .................................... 15
Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu .................. 16
Nabíjení akumulátoru ...................................................... 16
Zapnutí fotoaparátu ......................................................... 16
Provedení úvodního nastavení ........................................ 17
Popis ikon ........................................................................... 18
Volba možností . ................................................................. 19
Nastavení zobrazení a zvuku ............................................ 21
Nastavení typu zobrazení ................................................ 21
Nastavení zvuku .............................................................. 21
Pořízení snímku ................................................................. 22
Transfokace ..................................................................... 23
Tipy pro pořízení lepších snímků . ................................... 24
Možnosti snímání .................................................................... 35
Volba rozlišení a kvality . ................................................... 36
Volba rozlišení ................................................................. 36
Volba obrazové kvality ..................................................... 36
Použití samospouště ......................................................... 37
Snímání při špatném osvětlení . ....................................... 38
Potlačení červených očí .................................................. 38
Použití blesku .................................................................. 38
Nastavení citlivosti ISO . .................................................. 39
Změna zaostření fotoaparátu ........................................... 40
Použití makra . ................................................................. 40
Použití automatického ostření ......................................... 40
Použití automatického ostření se sledováním ................. 41
Nastavení oblasti ostření ................................................. 42
Použití rozpoznání tváře ................................................... 43
Rozpoznání tváří ............................................................. 43
Pořízení autoportrétu ....................................................... 44
Pořízení snímku úsměvu ................................................. 44
Detekce zavřených očí .................................................... 45
Nastavení jasu a barev ...................................................... 46
Ruční nastavení expozice (EV) ....................................... 46
Kompenzace protisvětla (ACB) ....................................... 46
Změna možností měření . ................................................ 47
Volba světelného zdroje (vyvážení bílé) .......................... 47
Použití režimu série ........................................................... 49
Zlepšení snímků ................................................................. 50
Použití fotografických stylů .............................................. 50
Rozšířené funkce .................................................................... 26
Režimy snímání .................................................................. 27
Použití režimu Smart Auto ............................................... 27
Použití režimu Scény ....................................................... 28
Použití režimu Snímek s retuší ........................................ 29
Použití snímku podle vzoru ............................................. 30
Použití Nočního režimu .................................................. 30
Použití režimu DIS ........................................................... 31
Použití režimu Program ................................................... 32
Snímání videa . ............................................................. 32
Záznam zvukových poznámek ......................................... 34
Záznam zvukových poznámek ........................................ 34

9
Obsah
Použití efektů chytrého filtru ............................................ 51
Nastavení fotografie ........................................................ 52
Displej .............................................................................. 78
Nastavení ........................................................................ 79
Přehrávání/Úpravy .................................................................. 53
Přílohy ...................................................................................... 82
Přehrávání . ......................................................................... 54
Spuštění režimu přehrávání ............................................ 54
Zobrazení snímků ............................................................ 58
Přehrávání videa ............................................................. 59
Záznam hlasových poznámek ......................................... 60
Úprava snímku ................................................................... 62
Změna rozlišení snímků .................................................. 62
Otočení snímku ............................................................... 62
Použití fotografických stylů .............................................. 63
Použití efektů chytrého filtru ............................................ 64
Oprava nesprávné expozice . .......................................... 65
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF) . ........................... 66
Zobrazení souborů na TV . ............................................... 67
Přenos souborů do počítače (ve Windows) ................... 68
Přenos souborů přes Intelli-studio ................................... 70
Soubory přenesete po připojení fotoaparátu jako
vnějšího disku .................................................................. 72
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) ......................... 73
Přenos souborů do počítače (pro Mac) . ......................... 74
Tisk snímků v tiskárně (PictBridge) . ............................... 75
Chybová hlášení ................................................................ 83
Údržba fotoaparátu ............................................................ 84
Čistění fotoaparátu .......................................................... 84
Použití a ukládání fotoaparátu ......................................... 85
Paměťové karty ............................................................... 86
Akumulátor ...................................................................... 88
Dříve, než se obrátíte na servis ........................................ 92
Technické údaje fotoaparátu ............................................ 95
Slovníček ............................................................................ 99
Rejstřík .............................................................................. 103
Nastavení ................................................................................. 76
Nabídka nastavení fotoaparátu ........................................ 77
Otevření nabídky nastavení . ........................................... 77
Zvuk ................................................................................. 78

10
Základní funkce
Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí snímání.
Rozbalení ………………………………………………………… 12
Uspořádání fotoaparátu ………………………………………… 13
Vložení baterie a paměťové karty ……………………………… 15
Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu … ……………… 16
Nabíjení akumulátoru … ……………………………………
16
Zapnutí fotoaparátu …………………………………………
16
Provedení úvodního nastavení ………………………………… 17
Popis ikon ………………………………………………………… 18
Volba možností … ……………………………………………… 19
Nastavení zobrazení a zvuku … ……………………………… 21
Nastavení typu zobrazení … ………………………………
21
Nastavení zvuku … …………………………………………
21
Pořízení snímku … ……………………………………………… 22
Transfokace …………………………………………………
23
Tipy pro pořízení lepších snímků ……………………………… 24
Rozbalení
Zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto položky.
Volitelné příslušenství
Fotoaparát
Popruh
Síťový zdroj/
Kabel USB
Návod k použití na
CD-ROM
Akumulátorová baterie
Obal fotoaparátu
Paměťová karta/
Adaptér paměťové karty
A/V kabel
Nabíječ akumulátoru
Návod k rychlému spuštění
Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
Základní funkce
12
Uspořádání fotoaparátu
Než začnete přístroj používat, seznamte se s jeho prvky a funkcemi.
Tlačítko transfokátoru
●● Zvětšení a zmenšení obrazu při snímání
●● Zvětšení části snímku nebo zobrazení náhledů v režimu
přehrávání
●● Nastavení hlasitosti v režimu přehrávání
Tlačítko spouště
Vypínač
Mikrofon
Blesk
Kontrolka autofokusu/Kontrolka samospouště
Objektiv
Reproduktor
Závit stativu
Kryt prostoru baterie
Vložte paměťovou kartu a baterii
Základní funkce
13
Uspořádání fotoaparátu
Tlačítko Smart
Nastavení inteligentního režimu (
)
Stavová kontrolka
●● Bliká: Při ukládání snímků nebo videa,
načítání z počítače nebo tiskárny nebo při
nezaostření
●● Stále svítí: Při připojení k počítači nebo
po zaostření
Zásuvka USB a A/V
Umožňuje připojení USB
a A/V kabelu
Displej
Tlačítko režimu: Otevře seznam režimů snímání.
Ikona
Režim
Popis
Smart Auto
Pořízení snímku ve scénickém režimu, který
fotoaparát sám určil
Tlačítko
V režimu snímání
Pořízení snímků s nastavením možností
DIS
Pořízení snímku s nastavením pro potlačení otřesů
fotoaparátu
Pořízení snímku s přednastavenou scénou
Video
Záznam videa
Při nastavení
Změna nastavení displeje Pohyb nahoru
Program
Scéna
Popis
Otevírá možnosti a nabídky
Navigace
Změna nastavení makra
Pohyb dolů
Změna nastavení blesku
Pohyb doleva
Změna nastavení
samospouště
Pohyb doprava
Potvrzení zvýrazněné položky nebo nabídky
Přehrávání Zapnutí režimu přehrávání
Funkce
Základní funkce
14
●● Možnosti v režimu snímání
●● Mazání souborů v režimu přehrávání
Vložení baterie a paměťové karty
Zde se je uveden postup vložení baterie a volitelné paměťové karty do fotoaparátu.
Vyjmutí baterie a paměťové karty
Zatlačte jemně na kartu, až
se povysune z fotoaparátu.
pak ji vytáhněte ze štěrbiny.
Paměťová karta
Pojistka
baterie
Kartu vložte tak, aby zlacené
kontakty směřovaly nahoru.
Stisknutím pojistky uvolněte
baterii.
Baterie
Baterii vložte logem Samsung
dolů.
• Vestavěnou paměť můžete použít k dočasnému ukládání v době,
kdy není vložená paměťová karta.
• Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení paměťové
karty s nesprávnou orientací může vést k poškození fotoaparátu a
paměťové karty.
Základní funkce
15
Nabíjení akumulátoru a zapnutí fotoaparátu
Nabíjení akumulátoru
Zapnutí fotoaparátu
Před použitím fotoaparátu baterii nejdříve nabijte. Připojte kabel
USB do síťového adaptéru a druhý konec kabelu s kontrolkou
připojte k fotoaparátu.
Stiskem [POWER] zapnete či vypnete fotoaparát.
●● Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního
nastavení. (str. 17)
Zapnutí fotoaparátu v režimu přehrávání
Stiskněte [
Kontrolka
●●Červená : Nabíjení
●●Zelená : Plně nabito
]. Fotoaparát se přímo zapne do režimu přehrávání.
Pokud zapnete fotoaparát přidržením tlačítka [
fotoaparát nevydá žádný ze zvuků.
Základní funkce
16
] po dobu 5 sekund,
Provedení úvodního nastavení
Obrazovka úvodního nastavení umožňuje konfigurovat základní nastavení fotoaparátu.
1 Stisknéte [
6 Stisknutím tlačítka [
].
] nebo [ ] vyberte možnost
Date/Time Set (Nastavení data/času) a stiskněte tlačítko
].
[ ] nebo [
●● Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního
nastavení.
2 Pomocí [
[
] vyberte Language a stiskněte [
7 Stiskem [
] nebo
].
] nebo [
8 Stisknutím tlačítka [
3 Stiskem [
4 Pomocí [
] nebo [ ] zvolte jazyk a stiskněte [
stiskněte tlačítko [
].
] nebo [
] vyberte časové pásmo a stiskněte [
●● Letní čas nastavte stiskem [
].
].
] nebo [ ] vyberte datum a čas a
9 Stisknutím tlačítka [
] nebo [ ] vyberte možnost
Date Type (Typ data) a stiskněte tlačítko [ ] nebo [
] nebo [ ] vyberte Time Zone (Časové
pásmo) a stiskněte [ ] nebo [
].
5 Pomocí [
] vyberte položku.
].
].
10 Stisknutím tlačítka [
stiskněte tlačítko [
11 Stisknutím [
Základní funkce
17
].
] nebo [ ] vyberte formát data a
] přepněte do režimu Snímání.
Popis ikon
Zobrazené ikony se mění podle zvoleného režimu nebo nastavení.
A
Ikona
C. Ikony v levé části
Popis
Rámeček automatického ostření
Otřesy fotoaparátu
B
Poměr zvětšení
Aktuální datum a čas
Ikona
Popis
Clona a expoziční doba
Dlouhá závěrka
Hodnota expozice
Vyvážení bílé
C
B. Ikony v pravé části
Ikona
A. Informace
Ikona
Tón tváře
Popis
Retuš tváře
Rozlišení fotografie
Popis
Zvolený režim snímání
Počet zbývajících snímků
Zbývající záznamová doba
Vnitřní paměť
Paměťová karta vložena
●●
●●
●●
Citlivost ISO
Rozlišení videa
: Plně nabito
: Částečně nabito
: Nutno nabít
Hlasová poznámka (Zapnuto)
Foto. styl
Rychlost záznamu
Nastavení obrazu
(ostrost, kontrast, sytost)
Kvalita fotografií
Stabilizace obrazu
Možnosti měření
Efekt chytrého filtru
Nastavení blesku
Možnosti automatického ostření
Typ série
Možnosti časovače
Rozpoznání tváře
Základní funkce
Při snímání videa je k dispozici záznam
zvuku
18
Volba možností
Možnosti můžete volit tisknutím [
] a navigačními tlačítky ([
Možnosti snímání můžete rovněž volit tisknutím [
●● Pro pohyb nahoru a dolů stiskněte [
●● Pro pohyb vlevo a vpravo stiskněte [
3 Stiskem [
nabídku.
], [
], [
]).
], některé možnosti však nejsou dostupné.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Navigačními
tlačítky
se
pohybujte
v
možnostech a
2
nabídkách.
], [
Návrat k předchozí nabídce
Stiskem [
] se vrátíte k předchozí nabídce.
Namáčknutím [Závěrka] se vrátíte do režimu fotografování.
] nebo [ ].
] nebo [ ].
] potvrdíte zvýrazněnou možnost nebo
Základní funkce
19
Volba možností
Např. Volba vyvážení bílé v režimu P
5 Stiskem [
stiskněte [
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Stiskem
[
]
nebo
[
]
najeďte
na
Program a pak
2
Velikost snímku
Kvalita
].
stiskněte [
EV
ISO
Smart Auto
Vyvážení bílé
Program
Rozpozn. tváře
DIS
Oblast ostření
Scéna
Konec
Video
6
Přímo nastavit různé funkce pro
fotografování.
3 Stiskněte [
Stiskem [
Zvuk
Displej
Nastavení
4 Stiskem [
stiskněte [
] vyberte možnost vyvážení bílé.
Denní světlo
Kvalita
EV
ISO
Vyvážení bílé
Rozpozn. tváře
Oblast ostření
Konec
Zpět
] nebo [
].
Velikost snímku
Snímání
] nebo [ ] najeďte na Vyvážení bílé a pak
]nebo [
].
Změnit
Zpět
7 Stiskněte [
] nebo [ ] najeďte na Snímání a pak
] nebo [
].
Základní funkce
20
Přesun
].
Nastavení zobrazení a zvuku
Naučíte se měnit základní nastavení dotykového displeje a zvuku podle svého přání.
Nastavení typu zobrazení
Nastavení zvuku
Vyberte styl zobrazení v režimech snímání a přehrávání.
Zvolte, zda má fotoaparát vydat určený zvuk při dotyku na displej.
Opakovaným tisknutím [
1 V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [
2 Vyberte Zvuk → Pípnutí → možnost.
] měníte typ zobrazení.
Zobrazit veškeré
informace o snímání.
Režim
Popis
Snímání
●● Zobrazí se všechny informace o snímání
●● Skryje informace o snímání s výjimkou počtu
zbývajících snímků (nebo zbývající délky záznamu)
a ikony baterie
Přehrávání
●● Zobrazí se informace o aktuálním snímku
●● Skryjí se informace o aktuálním snímku
●● Zobrazí se informace o aktuálním souboru kromě
nastavení snímání a data pořízení
Základní funkce
Možnost
Popis
Vypnuto
Fotoaparát nevydává zvuky.
1/2/3
Fotoaparát vydá zvuk.
21
].
Pořízení snímku
Základní úkony při pořizování snímků se můžete rychle a snadno naučit v režimu Smart Auto.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
] nebo [ ] najeďte na Smart Auto a pak
2 Stiskem [
stiskněte [
4 Namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
●● Zelený rámeček indikuje zaostření na objekt.
●● Pokud je objekt nezaostřený, zobrazí se červený rámeček.
].
Smart Auto
Program
DIS
Scéna
Video
V tomto režimu je automaticky rozpoznáván
typ scény.
3 Nastavte objekt do rámečku.
5 Domáčknutím [Spoušť] fotografujte.
Viz tipy na dobré snímky na str. 24.
Základní funkce
22
Pořízení snímku
Transfokace
Digitální transfokátor
Nastavením transfokátoru můžete pořizovat snímky zvětšených
objektů. Tento fotoaparát má 5× optický a 3× digitální transfokátor.
Kombinace obou umožní zvětšení až 15 krát.
Pokud je indikátor transfokátoru v digitálním rozsahu, přístroj
používá digitální zvětšení. Kvalita snímku se může zhoršit při
použití digitálního transfokátoru.
Otáčením [Transfokátoru] doprava zvětšete objekt. Otáčením
[Transfokátoru] doleva objekt zmenšíte.
Optický rozsah
Indikátor transfokátoru
Digitální rozsah
●● Digitální transfokátor není k dispozici při použití volby Rozpozn. tváře,
efektu Inteligentní filtr nebo volby Ostř. se sledov.
●● Při použití digitálního transfokátoru může uložení snímku trvat déle.
Poměr zvětšení
Zmenšení
Zvětšení
Základní funkce
23
Tipy pro pořízení lepších snímků
Držte fotoaparát správně
Omezení otřesů fotoaparátu
Ujistěte se, že nic
nezakrývá objektiv.
Volbou režimu
omezíte otřesy fotoaparátu
digitálně. (str. 31)
Namáčkněte spoušť
Je-li zobrazeno
Namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
Ostření a expozice se nastaví
automaticky.
Otřesy fotoaparátu
Hodnota clony a expoziční doba se
automaticky nastaví.
Rámeček ostření
●● Pokud je zobrazen zeleně,
domáčknutím [Spoušť]
fotografujte.
●● Pokud je zobrazen červeně,
změňte kompozici a lehce opět
zmáčkněte [Spoušť].
Základní funkce
Při použití ve tmě nenastavujte blesk na Pomalá synchronizace
ani na Vypnuto. Závěrka zůstává otevřená déle a je obtížné udržet
fotoaparát v klidu.
●● Použijte stativ nebo nastavte blesk na Vyrovnávací. (str. 38)
●● Nastavte citlivost ISO. (str. 39)
24
Ochrana před rozostřením objektu
Objekt je obtížné zaostřit v těchto případech:
-- mezi objektem a pozadím je malý kontrast
-----
●● Při fotografování za slabého světla
(např. pokud má oděv objektu totožnou barvu s barvou pozadí)
za objektem je jasný zdroj světla
sám objekt je velmi jasný nebo reflexní
na objektu jsou vodorovné pruhy, např. žaluzie
objekt není ve středu snímku
Zapněte blesk.
(str. 38)
●● Při rychlém pohybu objektu
Použijte Sekvenční
snímání nebo funkci
Velice vysoká rychlost.
(str. 49)
Použití aretace ostření
Namáčknutím [Spoušť] zaostřete. Po zaostření můžete
přesunutím rámečku změnit kompozici snímku. Pokud jste
hotovi, domáčknutím [Spoušť] pořiďte snímek.
Základní funkce
25
Rozšířené funkce
Zde se dozvíte, jak fotografovat s různými režimy a jak snímat
videa nebo hlasové poznámky.
Režimy snímání … ……………………………………………… 27
Použití režimu Smart Auto … ………………………………
27
Použití režimu Scény … ……………………………………
28
Použití režimu Snímek s retuší … …………………………
29
Použití snímku podle vzoru …………………………………
30
Použití Nočního režimu … …………………………………
30
Použití režimu DIS … ………………………………………
31
Použití režimu Program … …………………………………
32
Snímání videa
32
… …………………………………………
Záznam zvukových poznámek ………………………………… 34
Záznam zvukových poznámek … …………………………
34
Přidání poznámky ke snímku ………………………………
34
Režimy snímání
Fotografování nebo záznam videa volbou nejlepšího režimu podle podmínek.
Použití režimu Smart Auto
Ikona
Popis
V tomto režimu fotoaparát automaticky zvolí správné nastavení
podle typu rozpoznané scény. Hodí se v případě, kdy nejste
dostatečně seznámeni s možnostmi nastavení fotoaparátu.
Zobrazuje se při snímání portrétu v noci.
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Smart Auto.
3 Nastavte objekt do rámečku.
Zobrazuje se při snímání portrétu v protisvětle.
Zobrazuje se při snímání krajin v protisvětle.
].
Zobrazuje se při snímání portrétu.
Zobrazuje se při snímání objektů zblízka.
Zobrazuje se při snímání textu zblízka.
●● Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona režimu
se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.
Zobrazuje se při snímání západu slunce.
Zobrazuje se při snímání jasné oblohy.
Zobrazuje se při snímání zalesněných oblastí.
Zobrazuje se při snímání barevných objektů zblízka.
Zobrazí se, pokud jsou fotoaparát a objekt v klidu.
Dostupná při pouze při snímání ve tmě.
Zobrazuje se při snímání aktivně se pohybujících
objektů.
Ikona
Popis
Zobrazuje se při snímání krajin.
Zobrazuje se při snímání objektu s jasně bílým
pozadím.
Zobrazuje se při snímání krajin v noci. Dostupná při
pouze vypnutém blesku.
Rozšířené funkce
27
Režimy snímání
4 Namáčknutím [Spoušť] zaostřete.
5 Domáčknutím [Spoušť] fotografujte.
Použití režimu Scény
Pořízení snímku s přednastavenou scénou.
●● Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim, zobrazí se
a použije se výchozí nastavení.
●● Fotoaparát nemusí správně určit režim portrétu ani v případě, že je
v obraze lidský obličej, záleží na poloze a osvětlení objektu.
●● Fotoaparát nemusí určit správně scénický režim, záleží na
okolnostech, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenosti
objektu.
●● Fotoaparát nemusí správně určit režim ani při použití stativu,
záleží na pohybu objektu.
●● V režimu
má fotoaparát vyšší spotřebu napájení, protože často
mění nastavení při výběru vhodných scén.
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Scéna → scénu.
].
Snímek s retuší
Snímek dle vzoru
Noc
Portrét
Děti
Krajina
Detail
Tento režim je vhodný pro fotografování
portrétů.
●● Scénický režim změňte stiskem [
] a volbou Scéna →
vyberte scénu.
●● Pro režim Snímek s retuší viz „Použití režimu Snímek s retuší“
na straně 29.
●● Pro režim Snímek podle vzoru viz „Použití snímku podle
vzoru“ na str. 30.
●● Pro režim Noc viz „Použití Nočního režimu“ na str. 30.
3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
4 Domáčknutím [Spoušť] fotografujte.
Rozšířené funkce
28
Režimy snímání
6 Vyberte Snímání → Retuš tváře → možnost.
Použití režimu Snímek s retuší
●● Volbou vyššího nastavení potlačíte více nedostatků.
Pořízení snímku osoby s odstraněním vad pleti.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Scéna
→
Snímek
dle
vzoru.
2
3 Pokud chcete, aby byla pleť objektu světlejší (pouze
Úroveň 2
].
obličej), stiskněte [
4 Vyberte Snímání → Tón tváře → možnost.
Zpět
●● Pro zjasnění tváře volte vyšší hodnotu.
Přesun
7 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
Úroveň 2
8 Domáčknutím [Spoušť] fotografujte.
Ostření se nastaví na Auto makro.
Zpět
5
Přesun
Nedostatky pleti skryjete stiskem [
].
Rozšířené funkce
29
Režimy snímání
Použití snímku podle vzoru
Použití Nočního režimu
Pokud požádáte jinou osobu, aby vás vyfotografovala, můžete
pro kompozici snímku využít funkci „snímek podle vzoru“. Funkce
snímek podle vzoru zobrazí fotografující osobě část předem
nakomponované scény, a tak jí pomůže vyfotografovat vás.
Noční režim se používá k nastavení možností snímání na použití v
noci. Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Scéna
→
Snímek
s
retuší.
2
3 Nastavte objekt do rámečku a stiskněte [Spoušť].
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Scéna
→
Noc.
2
3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
4 Stisknutím [Spoušť] fotografujte.
●● Vpravo a vlevo od rámečku se objeví průhledná vodítka.
Nastavení expozice v režimu Noc
V režimu Noc lze použít dlouhou expoziční dobu pro oddálení
uzavření závěrky. Přeexponování záběru potlačíte zvětšením
clony.
Zrušit kompozici: OK
4 Požádejte jinou osobu o pořízení snímku.
●● Tato osoba musí podle vodítek nastavit rámeček na objekt a
pak stiskem [Spoušť] pořídit snímek.
5 Vodítka potlačíte volbou [
].
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Scéna → Noc.
].
3 Stiskněte [
4 Vyberte Snímání → Dlouhá závěrka.
Rozšířené funkce
30
Režimy snímání
5 Vyberte hodnotu clony nebo expoziční dobu.
Vliv otřesů fotoaparátu omezíte a ostré snímky získáte použitím
funkce Digitální stabilizace obrazu (DIS).
Hodnota clony
Rychlost závěrky
Auto
Auto
Clona
Zpět
Použití režimu DIS
Přesun
Před opravou
6 Vyberte možnost.
●● Pokud zvolíte Auto, clona nebo expoziční doba se nastaví
automaticky.
7
Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
8 Domáčknutím [Spoušť] fotografujte.
Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
Po opravě
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
DIS.
2
3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
zaostřete.
4 Domáčknutím [Spoušť] fotografujte.
●● V tomto režimu nepracuje digitální transfokátor.
●● Pokud se objekt rychle pohyboval, snímek bude rozmazaný.
●● Funkce DIS nemusí být aktivní v případě, že osvětlení je jasnější
než zářivka.
Rozšířené funkce
31
Režimy snímání
Použití režimu Program
Snímání videa
V režimu Programů můžete nastavit různé možnosti (kromě
expoziční doby a clony).
V režimu Video můžete zaznamenávat video ve vysokém rozlišení
1280 X 720 HQ. Zaznamenat můžete až 2 GB (přibližně 9 minut) v
rozlišení 1280 X 720 HQ a fotoaparát uloží zaznamenané soubory
videa ve formátu MJPEG.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Program.
2
3 Nastavte možnosti. (Přehled možností naleznete v kap
Některé paměťové karty nemusí vysoké rozlišení podporovat.
V takovém případě nastavte menší rozlišení. (str. 36)
„Možnosti snímání“.)
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Video.
2
].
3 Stiskněte [
Vyberte
Video
→
Frekv.snímání
→ a rychlost (počet
4
snímků za sekundu).
4 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [Spoušť]
●● Se zvyšujícím se počtem snímků se akce jeví přirozeněji,
velikost souboru však prudce narůstá.
●● 60 fps je dostupné pouze při rozlišení videa 320 X 240.
●● Rozsah přiblížení a úhel pohledu se mohou při záznamu videa
snížit.
●● 24 fps je dostupné pouze při rozlišení videa 1280 X 720 HQ.
zaostřete.
5 Domáčknutím [Spoušť] fotografujte.
Rozšířené funkce
32
Režimy snímání
].
5 Stiskněte [
6 Vyberte Video → Zvuk → zvukové nastavení.
Možnost
Přerušení záznamu
Fotoaparát vám umožňuje dočasně přerušit záznam videa.
Můžete tak zaznamenat pouze požadované scény jako jeden
video soubor.
Popis
Stiskem [
Zapnuto: Záznam videa se zvukem.
] záznam přerušíte. Další volbou pokračujte.
Vypnuto: Záznam videa bez zvuku.
Ztišit během transfokace: Při změně nastavení
transfokátoru bude záznam zvuku přerušen.
].
7 Stiskněte [
Vyberte
Video
→
Stabilizace
→ možnost stabilizace.
8
Možnost
Stop
Popis
Vypnuto: Záznam videa při vypnuté funkci
stabilizátoru obrazu.
Zapnuto: Záznam videa se zapnutým stabilizátorem
obrazu brání roztřesení obrazu.
9 Nastavte další možnosti podle uvážení.
(Přehled možností naleznete v kap „Možnosti snímání“.)
10 Stiskem [Spoušť] spusťte záznam.
11 Dalším stiskem [Spoušť] záznam zastavíte.
Rozšířené funkce
33
Pauza
Záznam zvukových poznámek
Zde se naučíte zaznamenat zvukovou poznámku, kterou můžete kdykoli přehrát. Můžete tak přidat ke snímku krátkou poznámku, vysvětlující
okolnosti.
Nejlepší kvality zvuku dosáhnete při záznamu ve vzdálenosti 40 cm od fotoaparátu.
Záznam zvukových poznámek
Přidání poznámky ke snímku
1
2 Vyberte Snímání → Zvuk → Záznam.
3 Stisknutím [Spoušť] nahrávejte.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání → Zvuk → Poznámka.
3 Nastavte objekt do rámečku a pořiďte snímek.
V režimu snímání stiskněte [
].
●● Můžete zaznamenat až 10 hodin zvuku.
●● Stiskem [
] záznam přerušíte nebo v něm pokračujete.
●● Poznámku můžete zaznamenat hned po pořízení snímku.
4
Nahrajte krátkou poznámku (max. do 10 sekund).
●● Dalším stiskem [Spoušť] zastavte záznam zvukové
poznámky.
Ke snímkům nelze přidávat hlasové poznámky, pokud je nastavena
volba Sekvenční, Velice vysoká rychlost nebo AEB.
Stop
Pauza
4 Stiskem [Spoušť] záznam zastavíte.
●● Dalším stiskem [Spoušť] spustíte záznam nové zvukové
poznámky.
5 Stiskem [
] se vrátíte do režimu snímání.
Rozšířené funkce
34
Možnosti snímání
Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu snímání.
Volba rozlišení a kvality … ………………………
36
Nastavení jasu a barev … ………………………
46
Volba rozlišení ………………………………… 36
Ruční nastavení expozice (EV) … …………… 46
Volba obrazové kvality ………………………… 36
Kompenzace protisvětla (ACB) … …………… 46
Použití samospouště … …………………………
37
Snímání při špatném osvětlení …………………
38
Změna možností měření ……………………… 47
Volba světelného zdroje (vyvážení bílé) ……… 47
Potlačení červených očí … …………………… 38
Použití režimu série ……………………………
49
Použití blesku … ……………………………… 38
Zlepšení snímků … ………………………………
50
Nastavení citlivosti ISO … …………………… 39
Změna zaostření fotoaparátu … ………………
40
Použití makra … ……………………………… 40
Použití automatického ostření ………………… 40
Použití automatického ostření se sledováním …… 41
Nastavení oblasti ostření ……………………… 42
Použití rozpoznání tváře … ……………………
43
Rozpoznání tváří ……………………………… 43
Pořízení autoportrétu … ……………………… 44
Pořízení snímku úsměvu ……………………… 44
Detekce zavřených očí … …………………… 45
Použití fotografických stylů …………………… 50
Použití efektů chytrého filtru … ……………… 51
Nastavení fotografie …………………………… 52
Volba rozlišení a kvality
Zde se naučíte nastavovat rozlišení a kvalitu obrazu.
Volba rozlišení
Při pořizování videa
S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více
obrazových bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo
promítány na větší obrazovce. S volbou vyššího rozlišení roste i
velikost souboru.
].
1 V režimu stiskněte [
2 Vyberte Video → Rozlišení videa → možnost.
Možnost
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání → Velikost snímku → možnost.
Možnost
Popis
1280 X 720 HQ: Přehrávání na HDTV ve vysoké
kvalitě.
Při pořizování snímků
640 X 480: Přehrávání na obecném TV.
320 X 240: Vystavení na webovou stránku.
Popis
4320 X 3240: Tisk na papír A1.
4224 X 2816: Tisk na formát A1 v širokém poměru
stran (3:2).
4000 X 3000: Tisk na papír A1.
4224 X 2376: Tisk na formát A2 v širokém poměru
stran (16:9) nebo přehrávání na HDTV.
3264 X 2448: Tisk na papír A3.
2592 X 1944: Tisk na papír A4.
Volba obrazové kvality
Pořízené snímky jsou komprimovány a uloženy ve formátu JPEG.
Vyšší kvalita snímků vyžaduje větší soubory.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání → Kvalita → možnost.
1920 X 1080: Tisk na formát A5 v širokém poměru
stran (16:9) nebo přehrávání na HDTV.
Možnost
Popis
Velmi jemná: Pořízené snímky mají extra vysokou
kvalitu.
1024 X 768: Připojení k e-mailu.
Jemná: Pořízené snímky jsou ve vysoké kvalitě.
Normální: Pořízené snímky jsou v běžné kavlitě.
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
Možnosti snímání
36
Použití samospouště
Naučte se používat samospoušť pro zpoždění pořízení snímku.
1 V režimu snímání stiskněte [
3 Stiskem [Spoušť] spusťte záznam.
].
●● Kontrolka autofokusu/kontrolka samospouště. Fotoaparát
automaticky pořídí snímek po stanovené době.
●● Stiskem [ ] samospoušť zrušíte.
●● Podle zvolených možností rozpoznávání tváře není dostupná
samospoušť nebo některé její režimy.
●● Jestliže nastavíte některou z možností dávkového snímání, nelze
použít samospoušť.
Vypnuta
2 Vyberte možnost.
Možnost
Popis
Vypnuta: Samospoušť není aktivní.
10 s: Pořídí snímek po 10 sekundách.
2 s: Pořídí snímek po 2 sekundách.
Dvojitá: Pořídí snímek po 10 sekundách a další po
2 sekundách.
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
Možnosti snímání
37
Snímání při špatném osvětlení
Naučte se fotografovat při špatném osvětlení.
Potlačení červených očí
Použití blesku
Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na
snímku jevit červené. Můžete tomu zabránit volbou Červené oči
nebo Redukce červených očí. Možnosti blesku naleznete v kap.
„Použití blesku“.
Blesk použijte v případě, že fotografujete za špatného osvětlení
nebo potřebujete více světla.
1 V režimu snímání stiskněte [
].
Automatický
2 Vyberte možnost.
Možnost
Popis
Vypnuto:
●● Blesk nepracuje.
●● Při nedostatku světla se zobrazí varování před
otřesy ( ).
Automatický: Fotoaparát vybere správné nastavení
.
blesku podle rozpoznané scény v režimu
Možnosti snímání
38
Snímání při špatném osvětlení
Možnost
Popis
●● Možnosti blesku nejsou k dispozici při nastavení voleb Sekvenční,
Velice vysoká rychlost, AEB nebo s volbou Autoportrét či
Detekce mrknutí.
●● Ujistěte se, že objekt leží v doporučeném dosahu blesku. (str. 95)
●● Pokud dochází ve vašem okolí k odrazům světla nebo je ve vzduchu
prach, mohou se ve snímku objevit světlé stopy.
Redukce červených očí*:
●● Blesk pracuje pouze při špatných světelných
podmínkách.
●● Fotoaparát opraví červené oči pokročilou analýzou
snímku.
Pomalá synchronizace:
●● Po záblesku zůstane závěrka déle otevřená.
●● Tuto možnost doporučujeme použít v případě,
že chcete zachytit podrobnosti pozadí v okolním
světle.
●● Použijte stativ, aby nedošlo k rozmazání snímku.
●● Při snímání s nedostatkem světla fotoaparát
zobrazí varování před otřesy ( ).
Vyrovnávací:
●● Blesk pracuje vždy.
●● Intenzita blesku se nastavuje automaticky.
Nastavení citlivosti ISO
Citlivost ISO udává citlivost filmu na světlo podle organizace
International Organisation for Standardisation (ISO). Čím vyšší
číslo ISO zvolíte, tím bude fotoaparát citlivější ke světlu. S vyšší
citlivostí ISO můžete pořídit lepší snímek bez použití blesku.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Snímání
→
ISO
→
možnost.
2
Červené oči*:
●● Blesk pracuje pouze při špatných světelných
podmínkách.
●● Fotoaparát omezí jev červených očí.
●● Vyberte
a nastavte vhodnou citlivost ISO podle jasu
objektu a pozadí.
Automatický: Blesk pracuje pouze při špatných
světelných podmínkách.
●● Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude snímek obsahovat více šumu.
●● Je-li nastaveno Velice vysoká rychlost citlivost ISO bude
nastavena na Auto.
●● Je-li nastavena položka
, velikost snímku je pevně nastavena
do 5M.
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
* Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do
doby, než dojde k druhému záblesku.
Možnosti snímání
39
Změna zaostření fotoaparátu
Naučíte se zaostřit fotoaparát na objekt.
Použití makra
Použití automatického ostření
Režim makro použijte pro snímání objektů z blízka, jako např.
květin nebo hmyzu. Viz možnosti makra v „Použití automatického
ostření“.
Pro ostré snímky zaostřete správně určením vzdálenosti přístroje
od objektu.
1 V režimu snímání stiskněte [
].
Automatické
2 Vyberte možnost.
Možnost
Popis
Automatické: Ostří na objekt dále než 80 cm
(dále než 100 cm při použití transfokátoru).
Makro: Ostří na objekt ve vzdálenosti 5-80 cm
(100 cm-150 cm při použití transfokátoru).
●● Fotoaparát držte velmi pevně, hrozí rozmazání snímku.
●● Při vzdálenosti objektu pod 40 cm vypněte blesk.
Auto makro: Ostří na objekt dále než 5 cm
(dále než 100 cm při použití transfokátoru).
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
Možnosti snímání
40
Změna zaostření fotoaparátu
Použití automatického ostření se sledováním
●● Pokud se nedotknete žádné oblasti displeje, rámeček zaostření se
objeví ve středu obrazovky.
●● Sledování objektu může selhat:
-- je-li objekt příliš malý nebo se pohybuje nepravidelně
-- je-li objekt osvětlen zezadu a fotografujete ve špatném světle
-- jsou-li barvy nebo vzor objektu podobné pozadí
-- fotoaparát se nepravidelně pohybuje
V těchto případech se rámeček zobrazí jednou bílou linkou (
).
●● Pokud dojde k selhání sledování, vyberte objekt znovu.
●● Pokud fotoaparát není schopen zaostřit, rámeček se přepne do
červené linky (
).
●● Pokud zvolíte tuto funkci, nelze nastavit volbu časového spínače,
Rozpoznání tváře, Stylu fotografie a Inteligentního filtru.
Ostření se sledováním vám usnadní nalezení objektu a
automatické zaostření i když se pohybujete.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Snímání
→
Oblast
ostření
→
Ostření se sledováním.
2
3 Zaostřete objekt, který chcete sledovat, a stiskněte [ .
●● Na objektu se zobrazí rámeček ostření a pohybuje se s ním
po obrazovce.
●● Bílý rámeček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
●● Zelený rámeček znamená, že je objekt zaostřen po
namáčknutí [Spoušť].
Možnosti snímání
41
Změna zaostření fotoaparátu
Nastavení oblasti ostření
Lepší snímky můžete získat volbou správné oblasti ostření podle
umístění objektu ve scéně.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Snímání
→
Oblast
ostření
→ možnost.
2
Možnost
Popis
Ostření na střed: Ostří na střed (vhodné pro objekty
ve středu pole).
Vícebodové ostření: Ostří na jednu nebo několik z
devíti oblastí.
Ostření se sledováním: Zaostří a sleduje objekt.
(str. 41)
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
Možnosti snímání
42
Použití rozpoznání tváře
Při použití této funkce fotoaparát automaticky rozpozná lidskou tvář. Při ostření na lidskou tvář určí fotoaparát automaticky expozici. Pořiďte
snímek snadno a rychle pomocí Detekce mrknutí k rozpoznání zavřených očí nebo Úsměv pro zachycení úsměvu.
●● Fotoaparát automaticky sleduje rozpoznanou tvář.
●● Rozpoznání obličeje nemusí pracovat, pokud:
-- je velká vzdálenost mezi objektem a kamerou (rámeček se při
Úsměv a Detekce mrknutí zobrazí oranžově)
-- je příliš málo nebo mnoho světla
-- objekt není otočen směrem k fotoaparátu
-- objekt má sluneční brýle nebo masku
-- objekt je v protisvětle nebo nejsou stabilní světelné podmínky
-- výraz obličeje objektu se nápadně mění
●● Rozpoznávání tváří není dostupné při použití fotografických stylů,
efektu inteligentního filtru, nastavení obrazu ani při použití s Ostření
se sledováním.
●● Při použití digitálního transfokátoru není možné rozpoznání obličeje.
●● Podle zvolených možností rozpoznávání tváře není dostupná
samospoušť nebo některé její režimy.
●● V závislosti na zvoleném režimu rozpoznávání tváře nejsou některé
možnosti série dostupné.
Rozpoznání tváří
Fotoaparát automaticky rozpoznává lidské obličeje (až 10
obličejů).
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání → Rozpozn. tváře → Normální.
●● Nejbližší obličej je označen bílým rámečkem, ostatní jsou
označeny rámečky šedými.
Obličej je rozpoznán tím dříve, čím je blíže k fotoaparátu.
Možnosti snímání
43
Použití rozpoznání tváře
Pořízení autoportrétu
Pořízení snímku úsměvu
Můžete se sami vyfotografovat. Vzdálenost ostření se nastaví na
blízko a fotoaparát pípne.
Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání usmívajícího
se obličeje.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Snímání
→
Rozpozn.
tváře
→ Úsměv.
2
Jakmile se objekty objeví ve středu,
fotoaparát okamžitě pípne.
●● Fotoaparát snadněji rozpozná široký úsměv.
1
2 Vyberte Snímání → Rozpozn. tváře → Autoportrét.
3 Po zaznění pípnutí stiskněte [Spoušť].
V režimu snímání stiskněte [
].
Pokud v nastavení ztlumíte Hlasitost, fotoaparát nebude pípat. (str. 78)
Možnosti snímání
44
Použití rozpoznání tváře
Detekce zavřených očí
Pokud fotoaparát rozpozná zavřené oči, pořídí automaticky sérii
dvou snímků.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání → Rozpozn. tváře → Detekce mrknutí.
●● Dokud se zobrazuje „Záznam“, držte fotoaparát pevně.
●● Pokud detekce mrknutí selže, zobrazí se zpráva „Snímek poříz. se
zavř. očima“. Pořiďte nový snímek.
Možnosti snímání
45
Nastavení jasu a barev
Zde se dozvíte, jak zvýšit kvalitu snímku nastavením jasu a barev.
Ruční nastavení expozice (EV)
Kompenzace protisvětla (ACB)
V závislosti na okolním osvětlení mohou být vaše snímky někdy
příliš světlé nebo tmavé. V těchto případech získáte lepší snímky
nastavením expozice.
Pokud je mezi objektem a pozadím světelný zdroj nebo vysoký
kontrast, jeví se objekt velmi tmavý. V tom případě nastavte
automatické vyvážení kontrastu (ACB).
Tmavší (-)
Neutrální (0)
Světlejší (+)
Bez ACB
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Snímání
nebo
Video
→
EV.
2
3 Volbou hodnoty nastavte expozici.
S ACB
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání → ACB → možnost.
●● Po nastavení expozice zůstane nastavení stejné. Expozici může
být nutné upravit, abyste zabránili podexponování či přeexponování
snímku.
●● Pokud nemůžete určit správnou expozici, vyberte AEB (Auto
Exposure Bracket). Fotoaparát pořizuje snímky s různým
nastavením expozice: normální, podexponovaný a přeexponovaný.
(str. 49)
Možnosti snímání
Možnost
Popis
Vypnuto: ACB je vypnuté.
Zapnuto: ACB je zapnuté.
Funkce ACB není k dispozici v nastaveních Sekvenční, Velice vysoká
rychlost, AEB.
46
Nastavení jasu a barev
Změna možností měření
Volba světelného zdroje (vyvážení bílé)
Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství
světla. Jas a vzhled vašich snímků se může lišit podle zvoleného
způsobu měření.
Barvy snímku závisejí na typu a kvalitě osvětlení zdroji světla.
Chcete-li, aby barvy snímku odpovídaly barvám, které jste viděli
vy, vyvážete správně bílou barvu volbou světelných podmínek,
jako jsou Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem
nebo Žárovka.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Snímání
nebo
Video
→
Měření
→ možnost.
2
Možnost
Popis
Vícebodové:
●● Fotoaparát rozdělí scénu do několika oblastí a měří
jas každé z nich.
●● Vhodné pro běžné fotografování.
Bodové:
●● Fotoaparát měří jas pouze ve středu rámečku.
●● Pokud není objekt ve středu scény, nemusí být
snímek správně exponován.
●● Vhodné pro objekty v protisvětle.
Středově vyváž.:
●● Fotoaparát určí expozici jako průměr jasu celého
snímku s důrazem na střed.
●● Vhodné pro snímky s objektem ve středu pole.
Možnosti snímání
(Automatické vyvážení bílé)
(Pod mrakem)
47
(Denní světlo)
(Žárovka)
Nastavení jasu a barev
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání nebo Video → Vyvážení
možnost.
Ikona
Vlastní nastavení vyvážení bílé
].
1 V režimu snímání stiskněte [
Vyberte
Snímání
nebo
Video
→
Vyvážení
bílé →
2
bílé →
Vlastní nastavení.
Popis
Automatické vyvážení bílé: Použije automatické
nastavení podle podmínek a osvětlení.
3 Namiřte objektiv na bílý papír.
Denní světlo: Vyberte pro snímání v exteriéru při jasném
počasí.
Pod mrakem: Vyberte pro snímání v exteriéru při
oblačnosti nebo ve stínu.
Zářivka typu h: Vyberte pro snímání při použití zářivek s
barvou denního světla nebo třípásmových zářivek.
Zářivka typu l: Vyberte při osvětlení bílou zářivkou.
Žárovka: Vyberte pro snímky v interiéru při osvětlení
klasickými nebo halogenovými žárovkami.
Vlastní nastavení: Použijte vlastní předem definované
nastavení.
4 Stiskněte [Spoušť].
Možnosti snímání
48
Použití režimu série
Pořízení snímků pohybujících se objektů nebo zachycení přirozeného výrazu osob může být obtížné. V těchto případech můžete použít
některý ze sériových režimů.
●● Můžete použít blesk, časovač, ACB a inteligentní filtr pouze
tehdy, zvolíte-li Jednorázové.
●● Pokud zvolíte Velice vysoká rychlost, rozlišení bude
nastaveno na VGA a citlivost ISO bude nastavena na Auto.
●● V závislosti na zvoleném režimu rozpoznávání tváře nejsou
některé možnosti série dostupné.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání → Režim snímání → možnost.
Možnost
Popis
Jednorázové: Pořízení jediného snímku.
Sekvenční:
●● Po přidržení [Spoušť] pořizuje fotoaparát snímky
nepřetržitě.
●● Maximálně 3 snímky
Velice vysoká rychlost:
●● Po úplném stlačení [Spoušť] fotoaparát pořídí VGA
snímky (6 snímků za sekundu, max. 30 snímků).
AEB:
●● Pořízení 3 snímků s různým nastavením expozice:
normální, podexponovaný a přeexponovaný.
●● Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.
Možnosti snímání
49
Zlepšení snímků
Zde se dozvíte, jak zlepšit snímky přidáním fotografických stylů nebo barev, efekty chytrého filtru či dalšími nastaveními.
Použití fotografických stylů
Definice vlastního RGB tónu
Na snímky můžete použít různé styly, jako Měkký, Výrazný nebo
Prales.
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání nebo Video → Volba foto. stylu →
Vlastní barvy.
3 Vyberte barevný efekt (R: červená, G: zelená,
B: modrá).
Měkký
Výrazný
Prales
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání nebo Video → Volba foto. stylu →
možnost.
●● Volbou Vlastní barvy definujte vlastní RGB tón.
Zpět
V případě použití fotografických stylů nelze nastavit funkce rozpozn.
tváře, inteligentní filtr nebo nast. obr.
Přesun
4 Určete množství zvolené barvy. (-: méně nebo +: více)
Možnosti snímání
50
Zlepšení snímků
Použití efektů chytrého filtru
Možnost Popis
Použitím různých efektů filtru na snímky vytvoříte jedinečné
obrázky.
Normální: Bez efektu
Miniatura: Při použití efektu náklonu a posunu se
objekt zobrazí v miniatuře.
Vinětace: Použijte retro barvy, vysoký kontrast a efekt
silného odstínění okrajů (vinětace) fotoaparátů Lomo.
Rybí oko: Blízké objekty jsou zdeformovány pro
vytvoření efektu objektivu „rybí oko“.
Miniatura
Vinětace
Skica: Použijte efekt skici tužkou.
Potlačení mlhy: Rozjasněte fotografii.
Rybí oko
●● Při nastavení Miniatura pro záznam videa nebude fotoaparát
nebude snímat zvuk.
●● Použijete-li efekt inteligentního filtru při záznamu videa, rychlost
nahrávání bude nastavena na hodnotu
a rozlišení nahrávání na
hodnotu menší než
.
●● Pokud nastavíte efekty Inteligentního filtru, nebudete moci použít
možnosti Rozpoznání tváře, stylu fotografie, ACB, série, Úpravy
obrazu nebo Ostření se sledováním.
Skica
].
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání nebo Video → Inteligentní filtr.
3 Vyberte efekt.
Možnosti snímání
51
Zlepšení snímků
Nastavení fotografie
Možnosti sytosti
Nastavte kontrast, ostrost a sytost svých fotografií.
1 V režimu snímání stiskněte [
2 Vyberte Snímání → Nast.obr..
3 Vyberte možnost nastavení.
].
4 Volbou hodnoty nastavte zvolenou položku.
Popis
-
Sníží barevnost a jas.
+
Přidá barvy a jas.
Možnosti ostrosti
Sníží barevnou sytost.
+
Zvýší barevnou sytost.
●● Pokud nechcete použít efekty, vyberte 0. (vhodné pro tisk)
●● Při použití této funkce není možné určit fotografický styl ani efekty
chytrého filtru.
●● Kontrast
●● Ostrost
●● Sytost
Možnosti kontrastu
Popis
-
Popis
-
Změkčuje obrysy na snímku (vhodné pro
úpravu snímků v PC).
+
Zaostřuje obrysy a zvyšuje tak čistotu
snímku. Může však dojít i ke zvýraznění
šumu v obraze.
Možnosti snímání
52
Přehrávání/Úpravy
Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí. Naučíte
se rovněž připojit fotoaparát k počítači, tiskárně a televizoru.
Přehrávání … ……………………………………
54
Zobrazení souborů na TV ………………………
67
Spuštění režimu přehrávání … ……………… 54
Přenos souborů do počítače (ve Windows) ……
68
Zobrazení snímků … ………………………… 58
Přehrávání videa ……………………………… 59
Záznam hlasových poznámek … …………… 60
Úprava snímku …………………………………
62
Změna rozlišení snímků … …………………… 62
Otočení snímku … …………………………… 62
Použití fotografických stylů …………………… 63
Použití efektů chytrého filtru … ……………… 64
Oprava nesprávné expozice … ……………… 65
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF) … …… 66
Přenos souborů přes Intelli-studio … ………… 70
Soubory přenesete po připojení fotoaparátu
jako vnějšího disku … ………………………… 72
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) … … 73
Přenos souborů do počítače (pro Mac) … ……
74
Tisk snímků v tiskárně (PictBridge) … …………
75
Přehrávání
Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí.
Spuštění režimu přehrávání
Zobrazení v režimu přehrávání
Zobrazení snímků nebo přehrávání videa a hlasových zpráv ve
fotoaparátu.
1 Stiskněte [
].
●● Zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.
●● Pokud byl fotoaparát vypnutý, zapne se a zobrazí se
naposledy přehrávaný soubor.
2 Stiskem [
] nebo [
Informace
] se pohybujte v souborech.
●● Dotykem a přidržením zobrazujete soubory rychleji.
●● Pokud chcete zobrazit soubory z vestavěné paměti, vyjměte
paměťovou kartu.
●● Fotoaparát nebude správně přehrávat soubory příliš veliké nebo
pořízené fotoaparáty jiných výrobců.
Ikona
Popis
Snímek se zvukovou poznámkou
Soubor video
Byla nastavena tisková objednávka (DPOF)
Chráněný soubor
Název složky – název souboru
Stisknutím [
Přehrávání/Úpravy
54
] zobrazíte informace o souboru.
Přehrávání
Zobrazení souborů podle kategorií v Inteligentním albu
●● Při výběru funkce Barva se zobrazí Etc, pokud není barva
extrahována.
●● Otevření Smart alba a změna kategorie a reorganizace
souborů může trvat delší dobu.
Zobrazení a správa souborů podle kategorií, jako jsou datum, typ
souboru a týden.
1 V režimu přehrávání otáčejte [Transfokátoru] doleva.
].
2 Stiskněte [
Vyberte
kategorii.
3
4 Stiskem [
5 Stiskem [
Typ
Datum
Barva
Týden
Zpět
Nastav
Možnost
Popis
Typ
Zobrazení souborů podle typu.
Datum
Zobrazení souborů podle data pořízení.
Barva
Zobrazení souborů podle dominantní barvy snímku.
Týden
Zobrazení souborů podle dne v týdnu, kdy byly
pořízeny.
] nebo [
] se pohybujte v souborech.
●● Dotykem a přidržením zobrazujete soubory rychleji.
Přehrávání/Úpravy
55
] se vrátíte do normálního vzhledu.
Přehrávání
Zobrazení souborů podle náhledu
Ochrana souborů
Procházejte náhledy souborů.
Můžete chránit soubory proti náhodnému smazání.
V režimu přehrávání otáčejte [Transfokátoru]
doleva, zobrazíte 9 nebo 20 náhledů (otáčením
[Transfokátoru] doprava se vrátíte do
předchozího režimu).
].
1 V režimu přehrávání stiskněte [
2 Vyberte Soubor - možnosti → Chránit → Vybrat.
●● Pro ochranu všech souborů vyberte Vše → Zablokovat .
3 Vyberte soubor, který chcete chránit, a stiskněte [
●● Dalším stiskem [
] volbu zrušíte.
Chráněný soubor
Filtrování
Vybrat
Pro
Proveďte
Vyhledávání v
souborech
Stiskněte [
Mazání souborů
Stiskněte [
4
], [
], [
] nebo [
Stiskněte [
].
Chráněný soubor nemůžete odstranit ani otáčet.
] a vyberte Ano.
Přehrávání/Úpravy
Nastav
].
56
].
Přehrávání
Mazání souborů
Kopírování souborů na kartu
Soubory můžete mazat po jednom nebo všechny.
Není možné smazat chráněné soubory.
Soubory z vestavěné paměti můžete kopírovat na paměťovou
kartu.
Při mazání jednoho souboru,
1 V režimu přehrávání vyberte soubor a stiskněte [
2 Volbou Ano smažte soubor.
].
1 V režimu přehrávání stiskněte [
2 Vyberte Soubor - možnosti → Kopie na kartu.
3 Volbou Ano kopírujte soubory.
].
Při mazání všech souborů,
1 V režimu přehrávání stiskněte [ ].
2 Vyberte Hromadné odstr..
3 Vyberte soubor, který chcete smazat, a stiskněte [
●● Dalším stiskem [
] volbu zrušíte.
].
4 Stiskněte [ ].
5 Vyberte Ano.
Při mazání všech souborů,
].
1 V režimu přehrávání stiskněte [
Vyberte
Soubor
možnosti
→
Vymazat
→ Vše → Ano.
2
Přehrávání/Úpravy
57
Přehrávání
Zobrazení snímků
Spuštění prezentace
Během prezentace můžete používat efekty a zvuky.
Zvětšení části snímku nebo zobrazení snímků v prezentaci.
1 V režimu přehrávání stiskněte [
2 Vyberte Multi prezentace.
3 Vyberte možnost efektu prezentace.
Zvětšení snímku
V režimu přehrávání otáčením
[Transfokátoru] doprava zvětšíte snímek
(otáčením [Transfokátoru] doleva jej
zmenšíte).
●● Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 5.
Zvětšená oblast a poměr zvětšení se zobrazí v horní části
displeje. Max. poměr zvětšení závisí na rozlišení snímku.
Ořez
Pro
Proveďte
Pohyb zvětšenou
oblastí
Stiskněte [
Ořezání zvětšeného
snímku
Stiskněte [
soubor).
], [
], [
] nebo [
].
Možnost
Popis
Spustit
Vyberte možnost opakování prezentace.
(Přehrát, Opakovat)
Snímky
Nastavte snímky, které budou součástí prezentace.
●● Vše: Zobrazení všech snímků v prezentaci.
●● Datum: Zobrazení snímků pořízených v určitý den
v prezentaci.
●● Vybrat: Zobrazení zvolených snímků v prezentaci.
Interval
●● Nastavte interval mezi snímky.
●● Je dostupné při nastavení Vypnuto v nabídce
efektů.
Hudba
Vyberte hudbu na pozadí.
Efekt
●● Vyberte přechodový efekt.
●● Volbou Vypnuto efekty vypnete.
].
] (bude uložen jako nový
Přehrávání/Úpravy
58
Přehrávání
4 Vyberte efekt prezentace.
5 Vyberte Spustit → Přehrát.
Přehrávání videa
●● Pro opakování prezentace vyberte Opakovat.
●● Stiskem [
] prezentaci přerušíte nebo v ní pokračujete.
Video můžete přehrávat, zachytávat z něj snímky nebo jej
ořezávat.
1 V režimu přehrávání vyberte video soubor a stiskněte
].
[
Prezentaci zastavíte a do režimu přehrávání přepnete stiskem
[
] a pak [ ] nebo [ ].
Pauza
2 Přehrávání ovládáte těmito tlačítky.
Stiskněte
Pro
[
Skok vzad.
]
[
[
]
]
[Transfokátoru]
doleva nebo doprava
Přehrávání/Úpravy
59
Přerušení a pokračování přehrávání.
Skok vpřed.
Nastavte úroveň hlasitosti.
Přehrávání
Záznam hlasových poznámek
Ořezání videa při přehrávání
1 Stiskněte [
] v místě, kde chcete začít nové video a
otáčejte [Transfokátoru] doprava.
2 Stiskem [
3 Stiskněte [
] pokračujte v přehrávání.
] v místě, kde chcete ukončit nové video a
otáčejte [Transfokátoru] doprava.
Přehrávání hlasových poznámek
1 V režimu přehrávání vyberte hlasovou poznámku a
stiskněte [
2 Přehrávání ovládáte těmito tlačítky.
4 Vyberte Ano.
●● Původní video by mělo být nejméně 10 s dlouhé.
●● Upravené video bude uloženo jako nový soubor.
Stiskněte
Pro
[
Skok vzad.
]
[
]
]
Skok vpřed.
[
]
Zastavení přehrávání.
] v místě, kde chcete uložit snímek.
].
Soubor se zachyceným snímkem bude stejně velký jako původní
soubor s videem a bude uložen jako nový.
Přehrávání/Úpravy
Přerušení a pokračování přehrávání.
[
[Transfokátoru]
doleva nebo doprava
Zachycení snímku během přehrávání
1 Stiskněte [
2 Stiskněte [
].
60
Nastavte úroveň hlasitosti.
Přehrávání
Přidání poznámky ke snímku
].
1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [
Vyberte
Soubor
možnosti
→
Hl.poznámka
→
Zapnuto.
2
3 Stiskem [Spoušť] nahrajte krátkou poznámku
(max. do 10 sekund).
●● Dalším stiskem [Spoušť] zastavte záznam zvukové
poznámky.
Ke chráněným souborům nelze přidat hlasovou poznámku.
Přehrávání zvukové poznámky u snímku
V režimu přehrávání vyberte snímek se zvukovou poznámkou
].
a stiskněte [
●● Stiskem [
] přehrávání přerušíte nebo v něm
pokračujete.
Přehrávání/Úpravy
61
Úprava snímku
Můžete provádět běžné úpravy snímků, jako otáčení, změnu velikosti, odstranění červených očí, nastavení jasu, kontrastu a sytosti.
●● Upravené snímky budou uloženy jako nový soubor.
●● Při úpravě souborů je fotoaparát automaticky konvertuje na nižší rozlišení. Snímky, které ručně otočíte nebo změníte jejich velikost nebudou automaticky
konvertovány na nižší rozlišení.
Změna rozlišení snímků
1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [
2 Vyberte Upravit → Změnit velikost → možnost.
●● Volbou
Otočení snímku
].
uložíte snímek jako spouštěcí obrázek. (str. 78)
1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [
2 Vyberte Upravit → Otočit → možnost.
Vpravo 90 st.
1984 X 1488
Zpět
Zpět
Přesun
Přesun
Otočená fotografie bude uložena jako tentýž, nikoli nový soubor.
Dostupné možnosti se liší podle velikosti zvoleného snímku.
Přehrávání/Úpravy
62
].
Úprava snímku
Použití fotografických stylů
Definice vlastního RGB tónu
Na snímky můžete použít různé styly, jako Měkký, Výrazný nebo
Prales.
1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [
2 Vyberte Upravit → Volba foto. stylu → Vlastní barvy.
3 Vyberte barevný efekt (R: červená, G: zelená,
B: modrá).
Měkký
Výrazný
Prales
1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [
2 Vyberte Upravit → Volba foto. stylu → možnost.
].
●● Volbou Vlastní barvy definujte vlastní RGB tón.
Zpět
Přesun
4 Určete množství zvolené barvy. (-: méně nebo +: více)
Měkký
Zpět
Přesun
Přehrávání/Úpravy
63
].
Úprava snímku
Použití efektů chytrého filtru
Použitím různých efektů filtru na snímky vytvoříte jedinečné
obrázky.
1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [
2 Vyberte Upravit → Inteligentní filtr.
3 Vyberte efekt.
Miniatura
Miniatura
Vinětace
Zpět
Rybí oko
Skica
Přehrávání/Úpravy
64
Přesun
].
Úprava snímku
Oprava nesprávné expozice
Nastavení jasu/kontrastu/sytosti
Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sytost,
odstraňte červené oči nebo vady pleti nebo přidejte šum do
obrazu.
1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [
2 Vyberte Upravit → Nast.obr.
3 Vyberte možnost nastavení.
Nastavení ACB (Auto Contrast Balance)
1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [
2 Vyberte Upravit → Nast.obr. → ACB.
●●
●●
●●
].
].
: Jas
: Kontrast
: Sytost
4 Volbou hodnoty nastavte zvolenou položku.
(-: méně nebo +: více)
Odstranění červených očí
1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [
2 Vyberte Upravit → Nast.obr. → Red.červ.očí.
].
Přidání šumu do obrazu
1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [
2 Vyberte Upravit → Nast.obr. → Přidat šum.
Odstranění nedostatků pleti
1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [
2 Vyberte Upravit → Nast.obr. → Retuš tváře.
3 Vyberte hodnotu.
].
●● Se zvyšujícím se číslem se tvář čistí.
Přehrávání/Úpravy
65
].
Úprava snímku
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF)
Určete snímky, které mají být vytisknuty, a přidejte informaci o
počtu výtisků a velikosti papíru.
●● Paměťovou kartu pak můžete odevzdat v laboratoři, která podporuje
DPOF (Digital Print Order Format) nebo si můžete snímky vytisknout
doma na tiskárně kompatibilní s DPOF.
●● Širokoúhlé snímky mohou být vytisknuty s ořezanými okraji po
stranách, zkontrolujte si proto rozměry snímků.
●● Není možné nastavit objednávku DPOF pro snímky v paměti
fotoaparátu.
].
4 Stiskněte [
5 Vyberte Soubor - možnosti → DPOF → Velikost →
možnost.
Popis
Tisk zvoleného snímku.
Vše
Tisk všech snímků.
Zrušit
Reset nastavení.
Vše
Určete tiskovou velikost všech snímků.
Zrušit
Reset nastavení.
●● Pokud zvolíte Vše, stiskem [
].
velikost a stiskněte [
] nebo [
] vyberte tiskovou
Tisk náhledů
Tisk snímků jako miniatur pro kontrolu všech fotografií zároveň.
3 Pokud zvolíte Vybrat,přesuňte se na snímek a otáčením
[Transfokátoru] doleva nebo doprava nastavte počet
kopií. Opakujte pro další snímky, které chcete vybrat, a
].
stiskněte [
●● Pokud zvolíte Vše, stiskem [
].
kopií a stiskněte [
Určete tiskovou velikost zvoleného snímku.
[Transfokátoru] doleva nebo doprava vyberte velikost
tisku. Opakujte pro další snímky, které chcete vybrat, a
].
stiskněte [
možnost.
Vybrat
Popis
Vybrat
6 Pokud zvolíte Vybrat, přesuňte se na snímek a otáčením
].
1 V režimu přehrávání stiskněte [
2 Vyberte Soubor - možnosti → DPOF → Standard →
Možnost
Možnost
] nebo [
].
1 V režimu přehrávání stiskněte [
2 Vyberte Soubor - možnosti → DPOF → Index → Ano.
Tisknout fotografie stanovené velikosti můžete pouze na tiskárnách
kompatibilních s DPOF 1.1.
] vyberte počet
Přehrávání/Úpravy
66
Zobrazení souborů na TV
Přehrávání snímků nebo videa po propojení fotoaparátu s TV A/V kabelem.
].
1 V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [
2 Vyberte Nastavení → Video výstup.
3 Vyberte výstup video signálu podle země nebo oblasti,
●● Na některých TV se může zobrazit pouze část obrazu nebo digitální
šum.
●● Podle nastavení TV nemusí být obraz centrovaný.
●● Během připojení fotoaparátu k TV můžete zachycovat snímky a
videa.
kde jste.
4 Vypněte fotoaparát a TV.
5 Připojte fotoaparát k TV kabelem A/V.
Video
Audio
6 Zapněte TV a vyberte vstup videa pomocí ovladače TV.
7 Zapněte fotoaparát a stiskněte [ ].
8 Zobrazení snímků nebo přehrávání videa tlačítky
fotoaparátu.
Přehrávání/Úpravy
67
Přenos souborů do počítače (ve Windows)
Soubory přenesete po připojení fotoaparátu k PC.
Požadavky pro Intelli-studio
●● Intelli-studio nemusí pracovat správně na všech počítačích ani v
případě, že počítač splňuje požadavky.
●● Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa nemusí být přehrávána
správně nebo může úprava videa trvat dlouho.
●● Před použitím programu nainstalujte DirectX 9.0c nebo vyšší.
●● Pro připojení fotoaparátu jako výměnného disku je nutné použít
Windows XP/Vista/7 nebo Mac OS 10.4 a vyšší.
Položka
Požadavky
CPU
Intel Pentium 4, 3,2 GHz nebo vyšší/
AMD AthlonTM FX 2,6 GHz a více
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB a více doporučeno)
OS
Windows XP SP2/Vista/7
Kapacita
pevného
disku
250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
Další
●● Mechanika CD-ROM
●● nVIDIA Geforce 7600GT nebo lepší/série ATI X1600
nebo lepší
●● 1024 x 768 pixelů, 16-bit barevný kompatibilní
monitor (1280 x 1024 pixelů, 32-bit barev
doporučeno)
●● USB 2.0 port, Microsoft DirectX 9.0c a vyšší
Použití doma postaveného PC nebo s nepodporovaným OS může
způsobit ztrátu záruky.
* V 64-bitových vydáních Windows XP, Windows Vista a Windows 7 nemusí
programy pracovat správně.
Přehrávání/Úpravy
68
Přenos souborů do počítače (ve Windows)
Instalace programu Intelli-studio
1 Vložte instalační CD do kompatibilní mechaniky CD-ROM.
2 Po zobrazení instalačního okna klepněte na Samsung
Digital Camera Installer a spusťte instalaci.
3 Vyberte programy k instalaci a postupujte podle instrukcí
na obrazovce.
4 Klepnutím na Exit dokončete instalaci a restartujte počítač.
Přehrávání/Úpravy
69
Přenos souborů do počítače (ve Windows)
Přenos souborů přes Intelli-studio
Soubory lze snadno přenést z fotoaparátu do počítače pomocí
aplikace Intelli-studio.
3 Spusťte aplikaci Intelli-studio v počítači.
4 Zapněte fotoaparát.
●● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
1 Vypněte fotoaparát.
2 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
Pokud se připojení nezdaří, zobrazí se varovné okno. Vyberte
Počítač.
Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce
neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
5 Vyberte složku pro uložení souborů.
●● Pokud fotoaparát neobsahuje nové soubory, kontextové okno
uložení nových souborů se nezobrazí.
6 Vyberte Ano.
●● Nové soubory se přenesou do počítače.
Při připojení USB kabelem k počítači se akumulátor fotoaparátu
nabíjí.
Přehrávání/Úpravy
70
Přenos souborů do počítače (ve Windows)
Použití Intelli-studio
Funkce Intelli-studio umožňuje přehrávat a upravovat soubory. Soubory můžete rovněž přenášet na webové stránky, jako Flickr a YouTube.
Pro podrobnosti vyberte v programu Help → Help.
●● Abyste si mohli vychutnat více funkcí, jako je např. vytváření prezentací pomocí šablon, nainstalujte si plnou verzi programu Intelli-studio výběrem
Web Support → Update Intelli-studio → Start Update v nástrojové liště programů.
●● Není možné upravovat soubory přímo ve fotoaparátu. Před úpravou přeneste soubory do složky v počítači.
●● Intelli-studio podporuje tyto formáty:
-- Videa: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
15
6
14
7
13
8
9
12
10
11
Přehrávání/Úpravy
71
Přenos souborů do počítače (ve Windows)
1
Otevření nabídky
Soubory přenesete po připojení fotoaparátu
jako vnějšího disku
2
Zobrazení souborů ve zvolené složce
Připojte fotoaparát jako vyměnitelný disk k počítači.
3
Změna režimu na úpravy snímků
4
Změna režimu na úpravy videa
5
Přepnutí do režimu Sharing (Můžete posílat soubory
e-mailem nebo je nahrávat na webové stránky, jako Flickr
nebo YouTube.)
1 Vypněte fotoaparát.
2 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
6
Zvětšení nebo zmenšení náhledů v seznamu
7
Volba typu souboru
8
Zobrazte soubory ze zvolené složky v počítači
9
Ukázání nebo skrytí souborů fotoaparátu
Ikona
Popis
10
Zobrazte soubory ze zvolené složky ve fotoaparátu
11
Zobrazení souborů jako náhledů nebo na mapě
12
Procházejte složky v připojeném zařízení
13
Procházejte složky v počítači
14
Přesun do předchozí nebo další složky
15
Tisk souborů, zobrazení na mapě, uložení do složky
Dokumenty nebo rozpoznávání tváří
Přehrávání/Úpravy
Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce
neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
72
Přenos souborů do počítače (ve Windows)
3 Zapněte fotoaparát.
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)
●● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
Postup odpojení kabelu USB u Windows 7/Vista je podobný.
Pokud se připojení nezdaří, zobrazí se varovné okno. Vyberte
Počítač.
4 V počítači vyberte Tento počítač → Vyměnitelný disk →
1 Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, vyčkejte, až
přestane.
2 Klepněte
v hlavním panelu v pravém dolním rohu
obrazovky PC.
DCIM → 100PHOTO.
5 Vyberte požadované soubory a přetáhněte je nebo je
uložte do počítače.
3 Klepněte do zobrazeného okna.
4 Klepněte na zprávu o bezpečném odstranění.
5 Odpojte USB kabel.
Fotoaparát nelze bezpečně odpojit za běhu programu Intelli-studio.
Před odpojením fotoaparátu ukončete program.
Přehrávání/Úpravy
73
Přenos souborů do počítače (pro Mac)
Po připojení fotoaparátu k počítači Macintosh bude zařízení rozpoznáno automaticky. Soubory můžete přenášet z fotoaparátu přímo do
počítače bez instalace programů.
Je podporován Mac OS verze 10.4 a vyšší.
1 Vypněte fotoaparát.
2 Připojte fotoaparát k počítači Macintosh kabelem USB.
3 Zapněte fotoaparát.
●● Počítač zařízení automaticky rozpozná a zobrazí se ikona
vyměnitelného disku.
Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce
neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Pokud se připojení nezdaří, zobrazí se varovné okno. Vyberte
Počítač.
4 Poklepejte na ni dvakrát.
5 Přenos snímků a videí do počítače.
Přehrávání/Úpravy
74
Tisk snímků v tiskárně (PictBridge)
Tisk snímků fototiskárnou kompatibilní s PictBridge přímým spojením fotoaparátu s tiskárnou.
].
1 V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [
2 Vyberte Nastavení → USB.
3 Vyberte Tiskárna.
4 Při zapnuté tiskárně připojte fotoaparát kabelem USB.
Nastavení možností tisku
Snímky
: 1 snímek
Velikost
: Automatický
Vzhled stránky : Automatický
Typ
: Automatický
Kvalita
: Automatický
Konec
Možnost
Velikost: Nastavte velikost fotografie.
●● Tiskárna rozpozná fotoaparát automaticky.
] nebo [
Vzhled stránky: Vytvořte náhledový tisk.
] vyberte snímek.
Typ: Volba typu papíru.
●● Volbou [
] nastavte možnosti tisku. Viz „Nastavení
možností tisku“.
7 Stiskem [
Kvalita: Nastavte kvalitu tisku.
] vytisknete.
●● Tisk začne. Stiskem [
Popis
Snímky: Vyberte tisk zobrazeného snímku nebo všech
snímků.
5 Zapněte fotoaparát.
6 Stiskem [
Tisk
Datum: Nastavte tisk data.
] tisk zrušíte.
Název snímku: Nastavte tisk názvu souboru.
Zrušit: Reset nastavení tisku.
Některé možnosti nepodporují všechny tiskárny.
Přehrávání/Úpravy
75
Nastavení
V této části naleznete více možností konfigurace nastavení
fotoaparátu.
Nabídka nastavení fotoaparátu ………………………………… 77
Otevření nabídky nastavení … ……………………………
77
Zvuk …………………………………………………………
78
Displej … ……………………………………………………
78
Nastavení ……………………………………………………
79
Nabídka nastavení fotoaparátu
Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace nastavení fotoaparátu.
3 Vyberte nabídku a nastavení uložte.
Otevření nabídky nastavení
1 V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [
2 Vyberte nabídku.
Hlasitost
].
Úvodní zvuk
Zvuk závěrky
Pípnutí
Hlasitost
Snímání
Zvuk
Zvuk autofokusu
Úvodní zvuk
Zpět
Zvuk autofokusu
4 Stiskem [
Nastavení
Konec
Nabídka
Hlasitě
Zvuk závěrky
Pípnutí
Displej
Vypnuto
Potichu
Středně
Změnit
Popis
Zvuk: Nastavte různé zvuky fotoaparátu a jejich
hlasitost. (str. 78)
Displej: Upravení nastavení displeje, například
úvodního obrázku a jasu. (str. 78)
Nastavení: Můžete měnit možnosti systému
fotoaparátu, jako formát paměti, výchozí název
souboru a režim USB. (str. 79)
Nastavení
77
Nastav
] se vrátíte do předchozí obrazovky.
Nabídka nastavení fotoaparátu
Zvuk
Displej
* Výchozí
* Výchozí
Položka
Popis
Položka
Popis
Hlasitost
Nastavení hlasitosti všech zvuků.
(Vypnuto, Potichu, Středně*, Hlasitě)
Popis funkce
Zobrazí stručný popis možností nabídky.
(Vypnuto, Zapnuto*)
Úvodní zvuk
Vyberte zvuk při zapnutí fotoaparátu.
(Vypnuto*, 1, 2, 3)
Zvuk závěrky
Vyberte zvuk při stisknutí spouště.
(Vypnuto, 1*, 2, 3)
Pípnutí
Vyberte zvuk při stisknutí tlačítek nebo změně
režimů. (Vypnuto, 1*, 2, 3)
Zvuk autofokusu
Nastavte zvuk při namáčknutí spouště.
(Vypnuto, Zapnuto*)
Úvodní obraz
Nastavte úvodní obrázek, který se objeví při zapnutí
fotoaparátu.
●● Vypnuto*: Žádný úvodní obrázek.
●● Logo: Zobrazí se výchozí snímek z vestavěné
paměti.
●● Dle uživatele: Zobrazí určený obrázek. (str. 62)
●● Do paměti bude uložen pouze jeden
uživatelský obrázek Dle uživatele.
●● Pokud vyberete jako uživatelský obrázek
Dle uživatele nový snímek nebo resetujete
fotoaparát, aktuální snímek bude smazán.
Jasný displ.
Náhled
Nastavení
78
Nastavte jas displeje.
(Auto*, Tmavý, Normální, Jasný)
Normální je pevně nastaveno v režimu přehrávání
i v případě, že zvolíte Auto.
Nastavte délku přehrávání právě pořízeného snímku
před návratem do režimu snímání.
(Vypnuto, 0,5 s*, 1 s , 3 s )
Nabídka nastavení fotoaparátu
* Výchozí
Položka
Úsporný
režim
Popis
Nastavení
* Výchozí
Pokud neprovedete žádnou operaci do 30 sekund,
fotoaparát se automaticky přepne do úsporného
režimu (režim zrušíte stiskem kteréhokoli tlačítka).
(Vypnuto*, Zapnuto)
Položka
Popis
Formátování vestavěné paměti a paměťové karty
(všechny soubory včetně chráněných jsou vymazány).
(Ano, Ne)
Je-li režim úspory energie vypnutý, hlavní displej
potemní po 30 sekundách od poslední operace s
fotoaparátem, šetří se tak energie akumulátoru.
Formát
Nastavení
Pokud používáte paměťové karty různých výrobců
nebo čteček, nebo karty formátované v počítači,
nemusí je fotoaparát správně načíst. Před použitím
takovou kartu zformátujte.
Resetovat
Resetuje nabídky a možnosti snímání (datum a čas,
jazyk a obrazový výstup se neresetují).
(Ano, Ne)
Language
Zvolte jazyk textu displeje.
Časové
pásmo
Zvolte oblast a letní čas (DST).
Nastavení
data/času
Nastavte datum a čas.
Typ data
Vyberte formát data.
(Rrrr/mm/dd, Mm/dd/rrrr, Dd/mm/rrrr, Vypnuto*)
79
Nabídka nastavení fotoaparátu
* Výchozí
Položka
Popis
Určete způsob, jímž se pojmenovávají soubory.
●● Reset: Nastavte číslování souborů tak, aby
začínalo 0001 po vložení nové karty, jejím
zformátování nebo smazání všech souborů.
●● Série*: Nastavte číslování souborů tak, aby
pokračovalo průběžně i po vložení nové karty, jejím
zformátování nebo smazání všech souborů.
Číslo
souboru
* Výchozí
Položka
●● Výchozí název první složky je 100PHOTO a
výchozí název prvního souboru je SAM_0001.
●● Čísla souborů rostou po jedné od SAM_0001
do SAM_9999.
●● Čísla složek rostou po jedné od 100PHOTO do
999PHOTO.
●● Maximální číslo souboru ve složce je 9999.
●● Fotoaparát definuje názvy souborů podle normy
Digital rule for Camera File system (DCF). Pokud
názvy souborů změníte, fotoaparát je nemůže
přehrát.
Určete, zda se nepoužívaný fotoaparát automaticky
vypne. (Vypnuto, 1 minuta, 3 minuty*, 5 minut,
10 minut)
Automatické
vypnutí
Nastavte pomocné světlo pro ostření ve tmě.
(Vypnuto, Zapnuto*)
Video výstup
Nastavte výstup video signálu podle země nebo
oblasti, kde jste.
●● NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Korea, Taiwan,
Mexiko.
●● PAL (podporuje pouze BDGHI): Austrálie
Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Německo,
Anglie, Itálie, Kuwait, Malaysia, Nový Zéland,
Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thaisko, Norsko.
●● Datum a čas se zobrazí žlutě v pravém dolním
rohu snímku.
●● Některé tiskárny neumožňují tisk data a času.
●● Pokud vyberete položku Text v režimu
,
fotoaparát nezobrazí datum ani čas.
Nastavení
●● Při výměně baterie se nastavení nezmění.
●● Fotoaparát se automaticky nevypne v těchto
případech:
-- při připojení k počítači nebo k tiskárně
-- při přehrávání prezentace nebo videa
-- při nahrávání hlasové poznámky
Kontrolka AF
Nastavte, zda se bude při tisku tisknout i datum a čas
pořízení snímku. (Vypnuto*, Datum, Dat&čas)
Tisk data
Popis
80
Nabídka nastavení fotoaparátu
* Výchozí
Položka
Popis
USB
Nastavte funkce, které se používají při připojení
počítače nebo tiskárny přes USB.
●● Automaticky*: Fotoaparát volí režim USB
automaticky.
●● Počítač: Připojte fotoaparát k počítači a přenášejte
soubory.
●● Tiskárna: Připojte fotoaparát k tiskárně a tiskněte
soubory.
Nastavení
81
Přílohy
Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje a tipy k údržbě.
Chybová hlášení ………………………………………………… 83
Údržba fotoaparátu ……………………………………………… 84
Čistění fotoaparátu … ………………………………………
84
Použití a ukládání fotoaparátu … …………………………
85
Paměťové karty … …………………………………………
86
Akumulátor … ………………………………………………
88
Dříve, než se obrátíte na servis … …………………………… 92
Technické údaje fotoaparátu …………………………………… 95
Slovníček … ……………………………………………………… 99
Rejstřík ………………………………………………………… 103
Chybová hlášení
Pokud se objeví následující hlášení, postupujte podle nich.
Hlášení
Navržené řešení
Chyba karty
●● Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.
●● Vyjměte paměťovou kartu a znovu vložte.
●● Zformátujte paměťovou kartu. (str. 79)
Karta není
podporována.
Názvy souborů neodpovídají normě DCF.
Přeneste soubory z paměťové karty do počítače
a zformátujte kartu.
DCF Full Error
Názvy souborů neodpovídají normě DCF.
Přeneste soubory z paměťové karty do počítače
a zformátujte kartu. (str. 79)
Chyba souboru
Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na
servis.
Slabá baterie
Vložte nabitý akumulátor nebo jej nabijte.
Paměť plná
Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou
kartu.
Žádné snímky
Pořiďte snímky nebo vložte kartu se snímky.
Přílohy
83
Údržba fotoaparátu
Čistění fotoaparátu
Tělo fotoaparátu
Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.
Objektiv a displej fotoaparátu
Prach odstraňte ofoukáním balónkem a jemně utřete objektiv
měkkým hadříkem. Pokud nečistoty ulpí, navlhčete čistícím
roztokem na optiku kousek čistícího papíru a jemně otřete.
●● Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla ani alkohol k čistění. Tyto látky
mohou poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
●● Netlačte na krytku objektivu a nefoukejte do ní.
Přílohy
84
Údržba fotoaparátu
Použití a ukládání fotoaparátu
Použití na plážích nebo na břehu
Nevhodná místa pro použití nebo ukládání fotoaparátu
●● Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo vysokým teplotám.
●● Fotoaprát nepoužívejte na místech s extrémně vysokou vlhkostí nebo
na místech, kde se vlhkost rapidně mění.
●● Fotoaparát nevystavujte přímému slunečnímu záření a neukládejte jej
na horkých, špatně větraných místech, jako je auto v letním období.
●● Fotoaparát a displej chraňte před pády, nárazy, hrubým zacházením
a silnými otřesy, hrozí vážné poškození.
●● Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých, znečistěných
nebo nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů nebo
vnitřních součástí.
●● Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani chemikálií.
Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny či výbušniny ve
stejném prostoru s fotoaparátem a jeho příslušenstvím.
●● Fotoaparát neukládejte na místech, kde se nacházejí naftalínové
kuličky.
●● Při použití na plážích nebo na podobných místech chraňte přístroj
před pískem a nečistotami.
●● Fotoaparát není odolný proti vodě. Nesahejte na baterii, adaptér
nebo paměťovou kartu mokrýma rukama. Ovládání fotoaparátu
mokrýma rukama může vést k poškození přístroje.
Ukládání na delší dobu
●● Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, položte jej do utěsněného
obalu se savým materiálem, jako je např. silikagel.
●● Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterie.
Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat
a poškodit fotoaparát.
●● Nepoužívané akumulátory se samovolně vybíjejí a po delší době
musí být před použitím nabity.
Při používání fotoaparátu buďte obezřetní k vlhkému prostředí
Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí se na
objektivu i na jemných vnitřních strukturách fotoaparátu může srazit
vlhkost. V takovém případě vypněte fotoaparát a před použitím přístroje
vyčkejte nejméně 1 hodinu. Pokud se vlhkost srazí na paměťové kartě,
vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a před opětovným vložením
vyčkejte, než se vypaří vlhkost.
Přílohy
85
Údržba fotoaparátu
Další upozornění
●● Fotoaparát nenoste za poutko. Můžete se zranit vy nebo jiné osoby
nebo může dojít k poškození fotoaparátu.
●● Fotoaparát nenatírejte barvou, může slepit pohyblivé díly a způsobit
nesprávnou funkci.
●● Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
●● Fotoaparát se skládá z jemných součástek. Předcházejte nárazům
fotoaparátu.
●● Pokud přístroj nepoužíváte, chraňte displej před vnějšími silami
uložením fotoaprátu do obalu. Fotoaparát chraňte před pískem,
ostrými nástroji nebo mincemi, aby nedošlo k poškrábání.
●● Objektivem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti snímače
na barvy nebo jeho zničení.
●● Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Optiku čistěte měkkým,
čistým hadříkem, který nezanechává vlákna.
●● Při nárazu zvenčí se může fotoaparát sám vypnout. Děje se tak z
důvodu ochrany paměťové karty. Zapněte fotoaparát, abyste jej mohli
opět používat.
●● Při použití se fotoaparát může zahřívat. Jedná se o normální jev,
který nemá vliv na životnost nebo výkon fotoaparátu.
●● Pokud fotoaparát používáte při nízkých teplotách, může dojít k
prodlevě při zapnutí, dočasně může dojít ke změně barev nebo
se nemusí zobrazit snímek aktualizované položky. Nejedná se o
poruchu, jakmile je fotoaparát navrácen do běžných teplot, tyto
změny se samy srovnají.
Přílohy
●● Barvy a kovové části krytu fotoaparátu mohou u citlivých osob vyvolat
alergie, svědění kůže, ekzémy nebo otoky. Pokud se s takovými
příznaky setkáte, okamžitě přestaňte přístroj používat a obraťte se
na lékaře.
●● Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů či zásuvek
fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným použitím,
nejsou kryta zárukou.
●● Nenechávejte přístroj opravovat osobě nekvalifikované ani se
o opravu nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené
nekvalifikovaným zásahem není kryto zárukou.
Paměťové karty
Použitelné paměťové karty
Fotoaparát podporuje paměťové karty microSD (Secure Digital) nebo
microSDHC (Secure Digital High Capacity).
Chcete-li načíst data za použití počítače nebo čtečky
paměťových karet, vložte paměťovou kartu do
příslušného adaptéru.
86
Údržba fotoaparátu
Kapacita karty
Upozornění při používání paměťových karet
Počet souborů na kartě závisí na podmínkách a obsahu souborů.
Následující počty platí pro 1GB microSD kartu:
Velikost
S
n
í
m
k
y
*
V
i
d
e
a
Velmi
Jemná Normální 60 fps
jemná
30 fps
24 fps
15 fps
138
272
401
-
-
-
-
160
315
464
-
-
-
-
162
318
468
-
-
-
-
191
374
549
-
-
-
-
239
465
678
-
-
-
-
373
714
1 025
-
-
-
-
851
1 539
2 108
-
-
-
-
1 913
3 091
3 889
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
cca
13’ 10’’
-
cca
25’ 52’’
-
-
-
cca
cca
13’ 50’’ 27’ 10’’
-
cca
52’ 20’’
cca
cca
05’ 32’’ 08’ 49’’
●● Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení paměťové
karty s nesprávnou orientací může vést k poškození fotoaparátu a
paměťové karty.
●● Nepoužívejte karty zformátované v jiných přístrojích nebo v počítači.
Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.
●● Při vkládání a vyjímání karty fotoaparát vypněte.
●● Kartu nevyjímejte z fotoaparátu ani jej nevypínejte v době, kdy bliká
kontrolka, dojde k poškození dat.
●● Po uplynutí životnosti paměťové karty není možné na ni ukládat další
snímky. Použijte novou paměťovou kartu.
●● Paměťové karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
●● Nepoužívejte a neukládejte paměťové karty v blízkosti silných
magnetických polí.
●● Nepoužívejte ani neukládejte paměťové karty na místech s vysokými
teplotami, vysokou vlhkostí nebo u leptadel.
●● Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, špínou a cizími
předměty a látkami. Pokud je karta znečištěná, před vložením do
fotoaparátu ji otřete měkkou utěrkou.
●● Nedovolte, aby se do styku s paměťovými kartami nebo se slotem
pro paměťovou kartu dostali tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by
to zapříčinit selhání paměťových karet nebo fotoaparátu.
* Délka záznamu se může lišit při použití transfokátoru.
Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
Přílohy
87
Údržba fotoaparátu
Výdrž baterie
●● Při přepravě paměťové karty ji vždy chraňte vhodným obalem proti
statické elektřině.
●● Důležitá data vždy zálohujte na jiná média, jako je např. pevný disk,
CD nebo DVD.
●● Při delším používání fotoaparátu se paměťová karta může zahřát.
Tento jev je normální a nejedná se o závadu.
Délka použití/
Počet snímků
Měření proběhlo za těchto podmínek: v
, při rozlišení 14M a kvalitě
režimu
Jemná.
Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
1. Nastavení blesku na Vypnuto, pořízení
jednoho snímku a transfokátor do krajní
polohy a zpět.
Snímky
Akumulátor
cca 90 min/
cca 180
Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung.
Popis
Model
BP70A
Typ
Lithium-iontový akumulátor
Kapacita článků
740 mAh (Minimum 700 mAh)
Napětí
3,7 V
Délka nabíjení
(při vypnutém fotoaparátu)
cca 150 min
2. Nastavení blesku na Vyrovnávací,
pořízení jednoho snímku a transfokátor
do krajní polohy a zpět.
3. Provedení kroků 1 a 2 během
30 sekund a opakování po dobu
5 minut. Pak vypnutí fotoaparátu
na 1 minutu.
Údaje o akumulátoru
Technické údaje
Podmínky snímání
(při plně nabité baterii)
4. Opakování kroků 1 až 3.
Videa
cca 60 min
Záznam videa v rozlišení 1280 X 720 HQ
a 24 fps.
●● Uvedené údaje byly naměřeny společností Samsung a mohou se lišit podle
podmínek použití.
●● Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
* Nabíjení baterie propojením fotoaparátu s počítačem pomocí kabelu USB
může trvat delší dobu.
Přílohy
88
Údržba fotoaparátu
Hlášení slabé baterie
Upozornění týkající se používání baterií
Pokud je baterie zcela vybitá, ikonka baterie se rozsvítí červeně a
zobrazí se hlášení „Slabá baterie”.
Chraňte baterie, nabíječky a paměťové karty před poškozením
Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou způsobit zkrat
+ a – kontaktu akumulátoru, což vede k dočasnému nebo trvalému
poškození akumulátoru a může dojít k požáru nebo zásahu elektrickým
proudem.
Poznámky k užívání baterie
●● Baterie a paměťové karty nevystavujte velmi nízkým nebo vysokým
teplotám (pod 0 ºC/32 ºF nebo nad 40 ºC/104 ºF). Extrémní teploty
snižují kapacitu akumulátorů a mohou způsobit nefunkčnost
paměťových karet.
●● Pokud fotoaparát používáte po delší dobu, oblast kolem prostoru
baterie se může zahřát. Tento jev nemá vliv na normální použití
fotoaparátu.
●● Síťový přívod netahejte za kabel, hrozí úraz elektrickým proudem.
●● Pokud teplota klesne pod 0 ºC, kapacita a životnost baterie se mohou
snížit.
●● Kapacita baterie se při nízkých teplotách může snížit, ale navrátí se
do původního stavu při mírnějších teplotách.
Přílohy
Poznámky k nabíjení akumulátoru
●● Pokud kontrolka nesvítí, ujistěte se, že byl akumulátor správně
vložen.
●● Pokud se právě fotoaparát nabíjí, baterie nemusí být zcela nabitá.
Před nabíjením fotoaparát vypněte.
●● Fotoaparát nepoužívejte během nabíjení. Hrozí požár nebo úraz
elektrickým proudem.
●● Síťový přívod netahejte za kabel, hrozí úraz elektrickým proudem.
●● Po nabití zapněte fotoaparát nejdříve po 10 minutách.
●● Pokud je baterie fotoaparátu vybitá a vy jej připojíte k externímu zdroji
napětí, některé funkce náročné na spotřebu energie způsobí vypnutí
fotoaprátu. Abyste mohli přístroj používat běžným způsobem, dobijte
baterii.
●● Baterii nelze dobít při teplotě pod 0°C nebo nad 40°C.
●● Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. Baterii nabíjejte,
dokud nesvítí kontrolka zeleně.
89
Údržba fotoaparátu
●● Pokud kontrolka bliká oranžově nebo nesvítí, odpojte a znovu zapojte
kabel nebo vyjměte a znovu vložte baterii.
●● Pokud nabíjíte baterii přehřátým nabíječem nebo za vysoké okolní
teploty, kontrolka může svítit oranžově. Nabíjení začne po vychladnutí
baterie.
●● Přebíjení akumulátoru zkracuje jeho životnost. Po nabití akumulátoru
odpojte kabel od fotoaparátu.
●● Neohýbejte napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty.
Mohlo by dojít k poškození kabelu.
S akumulátory a nabíječem zacházejte správně
●● Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci použitých baterií
postupujte podle místních předpisů.
●● Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako
jsou mikrovlnné či jiné trouby a topidla. Při přehřátí mohou baterie
explodovat.
Poznámky k nabíjení z připojeného PC
●● Používejte pouze přiložený USB kabel.
●● Baterie se nemusí nabíjet při:
-- použití USB rozbočovače.
-- připojení jiných USB zařízení k PC.
-- připojení kabelu do zásuvky na přední stěně počítače.
-- USB port počítače nepodporuje Power output standard
(5V, 500mA).
Přílohy
90
Údržba fotoaparátu
Při nesprávném zacházení s bateriemi hrozí zranění
osob i se smrtelnými následky. Pro bezpečnost vaši i
okolí vždy postupujte podle těchto instrukcí:
●● Při nesprávném zacházení mohou baterie způsobit požár
nebo vybuchnout. Pokud zpozorujete deformaci obalu,
trhliny nebo jiné neobvyklé jevy na bateriích, okamžitě je
přestaňte používat a obraťte se na jejich výrobce.
●● Používejte pouze originální nabíječ a zdroj doporučený
výrobcem; akumulátory nabíjejte vždy přesně podle
návodu.
●● Baterie nepokládejte do blízkosti topných zařízení ani je
nevystavujte jinému horku, jako např. v automobilu za
horkého dne.
●● Baterie nevkládejte do mikrovlnné trouby.
●● Baterie nepokládejte na místech vystavených teplu a
vlhkosti, jako jsou např. koupelny.
●● Přístroj nepokládejte na delší dobu na hořlavé či teplé
povrchy, jako jsou lůžkoviny, koberce nebo elektrické
dečky.
●● Zapnutý přístroj nenechávejte delší dobu v uzavřených
prostorách.
●● Nedopusťte styk kontaktů baterií s kovovými a vodivými
předměty, jako řetízky, mince, klíče a hodinky.
●● Používejte pouze originální, výrobcem doporučené Li-ion
akumulátory.
●● Baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nepropichujte
ostrými předměty.
●● Baterie nevystavujte tlaku ani jinému násilí.
●● Nevystavujte baterie nárazům, zejména pádům z větší
výšky.
●● Baterie nevystavujte teplotám přes 60 °C (140 °F) a
vyšším.
●● Nedopusťte kontakt baterií s vlhkostí a kapalinami.
●● Baterii nevystavujte nadměrnému teplu, jaké představuje
např.. sluneční záření, oheň a pod.
Pokyny k likvidaci
●● Likvidaci nepotřebných baterií věnujte pozornost.
●● Baterie nevhazujte do ohně.
●● Povolené způsoby likvidace se mohou lišit podle oblasti.
Baterie likvidujte vždy ve shodě s místními zákony a
předpisy.
Poznámky k nabíjení akumulátoru
Akumulátory nabíjejte pouze způsobem popsaným v
návodu. Při nesprávném nabíjení může dojít k požáru nebo
výbuchu.
Přílohy
91
Dříve, než se obrátíte na servis
Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím těchto tipů dříve, než se obrátíte na servis. Pokud jste se pokusili
potíže vyřešit a stále trvají, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko.
Jestliže fotoaparát necháváte v servisním středisku, ujistěte se, že tam necháváte také ostatní komponenty, které se mohly podílet na jeho selhání, jako je
paměťová karta a baterie.
Situace
Navržené řešení
Situace
Nelze zapnout
fotoaparát
●● Ujistěte se, že je vložen akumulátor.
●● Ujistěte se, že je vložen akumulátor
správně.
●● Nabijte akumulátor.
Napájení se náhle
vypnulo
●● Nabijte akumulátor.
●● Fotoaparát může být v úsporném režimu.
(str. 79)
●● Fotoaparát se vypnul po pádu, aby
zabránil poškození paměťové karty.
Zapněte znovu fotoaparát.
●● Na kartě není volné místo. Smažte
nepotřebné soubory nebo vložte novou
kartu.
●● Zformátujte paměťovou kartu. (str. 79)
Nelze pořizovat snímky ●● Karta je vadná. Vložte jinou kartu.
●● Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
●● Nabijte akumulátor.
●● Ujistěte se, že je vložen akumulátor
správně.
●● Baterie se vybíjí rychleji při nízkých
teplotách (pod 0° C). Udržujte baterii v
teple, např. v kapse.
●● Použití blesku a záznam videa vybíjí
Baterie se rychle vybíjí
baterii rychleji. Nabijte baterii.
●● Akumulátor je spotřební díl, který je
nutné po určité době vyměnit. Pokud se
vybíjí velmi rychle, použijte novou baterii.
Přílohy
Navržené řešení
Fotoaparát se
zasekává
Vyjměte baterii a znovu vložte.
Fotoaparát se zahřívá
Při použití se může fotoaparát zahřívat. To
je normální a nemá to vliv na životnost ani
výkon přístroje.
Blesk nepracuje
●● Blesk je nastaven na Vypnuto. (str. 38)
●● V některých režimech blesk nelze použít.
Blesk pracuje
samovolně
Blesk může samovolně blesknout v
důsledku statické elektřiny.
Nejedná se o závadu fotoaparátu.
Není správné datum
a čas
Nastavte datum a čas v nabídce nastavení
zobrazení. (str. 79)
Dotykový displej nebo
tlačítka nepracují
Vyjměte baterii a znovu vložte.
92
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
Displej fotoaparátu
nepracuje správně
Při použití fotoaparátu za velmi nízkých
teplot může dojít ke špatné funkci displeje
a ztrátě barev.
Funkci displeje zlepšíte ohřátím fotoaparátu
a jeho používáním v teplejším prostředí.
Karta je vadná.
Karta nebyla resetována. Zformátujte
paměťovou kartu. (str. 79)
Nelze přehrávat
soubory
Pokud změníte název souboru na kartě,
fotoaparát jej nemůže přehrát (názvy
souborů musejí odpovídat normě DCF).
Pokud se to stane, přehrávejte soubory v
počítači.
Snímek je neostrý.
●● Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření
vhodný pro vaše záběry. (str. 40)
●● Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud
nikoli, očistěte jej. (str. 84)
●● Ujistěte se, že je objekt v dosahu blesku.
(str. 95)
Barvy snímku
neodpovídají skutečné
scéně
Nesprávné vyvážení bílé vede k
nerealistickým fotografiím. Zvolte správné
vyvážení bílé podle podmínek a osvětlení.
(str. 47)
Snímek je příliš světlý
●● Vypněte blesk. (str. 38)
●● Snímek je přeexponovaný. Nastavte
expozici. (str. 46)
Přílohy
Situace
Navržené řešení
Snímek je příliš tmavý
nímek je podexponovaný.
●● Zapněte blesk. (str. 38)
●● Nastavte citlivost ISO. (str. 39)
●● Nastavte expozici. (str. 46)
Snímky se nezobrazují
na TV
●● Ujistěte se, že je fotoaparát správně
připojen k externímu monitoru přiloženým
kabelem A/V.
●● Ujistěte se, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
●● Ujistěte se, že je USB kabel připojen
správně.
●● Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
●● Ujistěte se, že používáte podporovaný
operační systém. (str. 68,74)
Počítač odpojil
fotoaparát při přenosu
souborů
Přenos byl přerušen statickou elektřinou.
Odpojte USB kabel a znovu jej připojte.
Nelze přehrávat videa
v počítači
●● V závislosti na videopřehrávači se
soubory s videem nemusí přehrát.
Pokud chcete přehrát soubory s videem
zachycené vaším fotoaparátem,
nainstalujte do vašeho počítače program
Intelli-studio. (str. 71)
●● Ujistěte se, že je USB kabel připojen
správně.
93
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
●● Ukončete Intelli-studio a restartujte
program.
●● Program Intelli-studio nelze použít na
počítačích Macintosh.
Intelli-studio nepracuje
●● Program se nemusí spustit automaticky,
správně
záleží na počítači a okolnostech.
V takovém případě poklepejte na Start
→ Tento počítač → Intelli-studio →
iStudio.exe v počítači.
Přílohy
94
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Expoziční doba
Typ
1/2,3" (cca 7,76 mm) CCD
Efektivní počet
bodů
cca. 14,22 megapixelů
Celkový počet
cca. 14,54 megapixelů
●● Smart Auto: 1/8 – 1/2 000 s
●● Program: 1 – 1/2 000 s
●● Noc: 8 – 1/2 000 s
●● Ohňostroj: 2 s
Expozice
Objektiv
Ohnisková
vzdálenost
Objektiv Samsung 5x zoom f = 4,9 - 24,5 mm
(přepočteno na kinofilm. přístroj: 27 - 135 mm)
Světelnost F
F3,5 (W) – F5,9 (T)
Digitální
transfokátor
●● Režim statických snímků: 1,0× – 3,0×
●● Přehrávání: 1,0× – 13,5× (závisí na velikosti snímku)
Displej
TFT LCD
Funkce
2,7" (6,9 cm), 230K
Ostření
TTL automatické ostření (Vícebodové ostření, Ostření
na střed, AF s vyhledáním tváře, Ostření se sledováním
objektů)
Širokoúhlý (W)
Dosah
Normal
Makro
Auto makro
Program AE
Měření
Vícebodové , Bodové, Středově vyváž.,
AE s vyhledáním tváře
Kompenzace
±2 EV (krok 1/3 EV)
ISO ekvivalent
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (Možnost zvolit 5M nebo méně)
Blesk
Typ
Typ
Řízení
Tele (T)
80 cm – nekonečno 100 cm – nekonečno
5 cm – 80 cm
Režim
Vypnuto, Automatický, Červené oči, Vyrovnávací,
Pomalá synchronizace, Redukce červených očí
Dosah
●● Širokoúhlý: 0,4 m – 3,5 m (ISO Auto)
●● Tele: 0,5 m – 2,0 m (ISO Auto)
Nabíjecí doba
cca 4 s (závisí na kondici akumulátoru)
Omezení otřesů
DIS (Digitální stabilizace obrazu)
100 cm – 150 cm
5 cm – nekonečno 100 cm – nekonečno
Přílohy
95
Technické údaje fotoaparátu
●● Formát: AVI (MJPEG)
●● Velikost: 1280 X 720 HQ (Na jeden soubor: Max. 2 GB),
Efekty
●● Volba foto. stylu: Normální, Měkký, Výrazný, Prales,
Režim snímání
640 X 480, 320 X 240
Retro, Chladný, Klid, Klasický, Negativní, Vlastní
barvy
●● Inteligentní filtr: Normální, Miniatura, Vinětace, Rybí
oko, Skica, Potlačení mlhy
●● Nast.obr.: Ostrost, Kontrast, Sytost
Video
●● Frekv.snímání: 60 fps (pouze 320 X 240), 30 fps,
24 fps (pouze 1280 X 720 HQ), 15 fps
●● Zvuk: Zapnuto/Vypnuto/Ztišit během transfokace
●● Úprava videa (vestavěná):
Stabilizace videa, přerušení záznamu,
zachycení snímku, oříznutí podle času
Vyvážení bílé
Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem, Zářivka typu h,
Zářivka typu l, Žárovka, Vlastní nastavení
Přehrávání
Tisk data
Typ
Jeden snímek, Náhledy, Multiprezentace s hudbou a
efekty, Video klip, Smart Album*
*K
ategorie Smart Album: Typ, Datum, Barva, Týden
Úpravy
Změnit velikost, Otočit, Volba foto. stylu, Nast.obr.
Vypnuto, Datum, Dat&čas
Snímání
●● Volba foto. stylu: Normální, Měkký, Výrazný, Prales,
●● Režimy: Smart Auto (Bílá, Makro s barvami, Portrét,
Snímky
Noční portrét, Portrét v protisvětle, Protisvětlo,
Krajina, Akce, Stativ, Noc, Makro, Makro Text, Modrá
obloha, Západ slunce, Přírodní zelená), Program,
DIS, Scéna (Snímek s retuší, Snímek podle vzoru,
Noc, Portrét, Děti, Krajina, Detail, Text, Západ
Slunce, Svítání, Protisvětlo, Ohňostroj, Pláž&sníh)
●● Režim snímání: Jednorázové, Sekvenční, Velice
vysoká rychlost, AEB
●● Samospoušť: Vypnuta, 10 s, 2 s, Dvojitá
Přílohy
Efekty
96
Retro, Chladný, Klid, Klasický, Negativní, Vlastní
barvy
●● Inteligentní filtr: Normální, Miniatura, Vinětace, Rybí
oko, Skica, Potlačení mlhy
●● Nast.obr.: ACB, Red.červ.očí, Retuš tváře, Jas,
Kontrast, Sytost, Přidat šum
Technické údaje fotoaparátu
Záznam zvuku
Pro 1GB microSD
Velmi
jemná
Jemná
Normální
4320 X 3240
138
272
401
4224 X 2816
160
315
464
4000 X 3000
162
318
468
4224 X 2376
191
374
549
3264 X 2448
239
465
678
●● Fotografie: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
2592 X 1944
373
714
1 025
●● Video: AVI (MJPEG)
●● Audio: PCM
1920 X 1080
851
1 539
2 108
1024 X 768
1 913
3 091
3 889
●● Zvukové poznámky (max. 10 hodin)
●● Zvuková poznámka u snímku (max. 10 s)
Ukládání
Média
●● Vnitřní paměť: cca 19 MB
●● Vnější paměť (volitelná):
-- karta microSD (do 2 GB zaručeno)
-- karta microSDHC (do 8 GB zaručeno)
Velikost obrazu
Kapacita vnitřní paměti se nezapočítává do těchto údajů.
Souborový formát
PictBridge 1.0
Tyto hodnoty byly naměřeny za standardních podmínek
Samsung a mohou se lišit podle podmínek použití a
nastavení fotoaparátu.
Rozhraní
Přílohy
Digitální výstup
USB 2.0
Výstup zvuku
Mono (vnitřní reproduktor), mono (mikrofon)
Výstup obrazu
NTSC, PAL (volitelné)
Napájecí zásuvka
DC
4,2V
97
Technické údaje fotoaparátu
Napájecí zdroj
Akumulátorová
baterie
Lithium-iontový akumulátor (BP70A)
(740 mAh, Minimum 700 mAh)
Typ konektoru
20 pólů (USB/výstup AV)
Provedení zdroje se může lišit podle oblasti zakoupení.
Rozměry (š × v × h)
92,4 × 55,6 × 17,0 mm (bez výstupků)
Hmotnost
110 g (bez baterie a paměťové karty)
Provozní teplota
0 – 40˚C
Provozní vlhkost
5 – 85 %
Software
Intelli-studio
Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Přílohy
98
Slovníček
Automatické vyvážení kontrastu (ACB)
Norma DCF (Design rule for Camera File system)
Tato funkce automaticky zlepší kontrast obrazu, pokud je objekt příliš
osvětlený nebo pokud je ve scéně velký kontrast mezi objektem a
pozadím.
Specifikace určené ke zjištění formátu souboru a souborového systému
digitálních fotoaparátů vytvořené Japan Electronics a Information
Technology Industries Association (JEITA).
Automatická série se změnou expozice (AEB)
Hloubka ostrosti
Tato funkce pomáhá pořídit snímek s nejlepší možnou expozicí
pořízením několika snímků s různou expozicí.
Vzdálenost mezi bližšími a vzdálenějšími body, které lze na snímku
zaostřit. Hloubka ostrosti se může měnit dle apertury objektivu,
ohniskové vzdálenosti a vzdálenosti fotoaparátu od objektu. Výběrem
např. menší apertury, se zvětší hloubka ostrosti a pozadí kompozice
bude rozostřeno.
Automatické ostření (AF)
Systém, který automaticky zaostří objektiv fotoaparátu na objekt.
Fotoaparát využívá kontrastu k automatickému zaostření.
Digitální transfokátor
Funkce, která uměle zvýší úroveň možného transfokátoru (optický
transfokátor). Pokud používáte digitální transfokátor, kvalita obrazu se
zhorší, zatímco obraz se zvětší.
Clona
Clona ovládá množství světla, které projde senzorem fotoaparátu.
Otřesy fotoaparátu (Rozostření)
Formát pro vytvoření digitální tiskové objednávky (DPOF)
Pokud se fotoaparát v době otevřené závěrky pohybuje, celý obraz
může být rozostřený. Častěji k tomu dochází při pomalé rychlosti
závěrky. Předcházejte otřesům fotoparátu zvýšením citlivosti, použitím
blesku či použitím kratší doby závěrky. Nebo pro stabilizaci fotoaparátu
použijte stativ a funkci DIS.
Formát pro zápis informací k tisku na paměťovou kartu, např. o
vybraných snímcích a počtu výtisků. Tiskárny kompatibilní s DPOF,
které občas naleznete v ateliérech, mohou přečíst informace z karty, a
tak je tisk fotografií pohodlnější.
Hodnota expozice (EV)
Kompozice
Všechny kombinace rychlosti závěrky fotoparátu a apertury objektivu,
které vedou ke stejné expozici.
Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku.
Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.
Přílohy
99
Slovníček
EV kompenzace
Citlivost ISO
S touto funkcí může fotoaparát rychle nastavit hodnotu expozice s
omezeným zvětšením, aby bylo dosaženo lepší expozice snímků. Aby
byla hodnota o jeden díl tmavší, nastavte EV kompenzaci na -1,0 EV,
kompenzaci na 1,0 EV nastavte pro o krok jasnější expozici.
Citlivost fotoaparátu na světlo, založená na ekvivalentní rychlosti
filmu použité ve filmovém fotografickém přístroji. Při vyšší hodnotě
ISO využívá fotoaparát vyšší rychlost závěrky, která omezí rozostření
způsobené otřesem kamery a slabým světlem. Přesto jsou snímky s
vyšší citlivostí více náchylné k šumu.
Zaměnitelný formát obrazového souboru (Exif)
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Specifikace určené ke zjištění formátu souboru obrázku digitálních
fotoaparátů, která byla vytvořena Japonským úřadem pro standardy v
elektronice (JEIDA).
Způsob komprese digitálních snímků. Obrázky JPEG jsou
komprimovány, aby se snížila jejich celková velikost, a to za
minimálního snížení rozlišení obrazu.
Expozice
LCD (Displej z tekutých krystalů)
Množství světla, které projde senzorem fotoaparátu. Expozici můžete
ovlivnit změnou expoziční doby, clony a citlivosti ISO.
Blesk
Displej obvykle používaný ve spotřební elektronice. Tento displej
vyžaduje k reprodukci barev samostatné protisvětlo, jako např. CCFL
nebo LED.
Rychlost světla, která pomáhá vytvořit lepší expozici při špatných
světelných podmínkách.
Makro
Tato funkce umožňuje pořízení detailního snímku velmi malých objektů.
Pokud používáte funkci makra, fotoaparát může upravit ostření malých
objektů do životní velikosti (1:1).
Ohnisková vzdálenost
Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Delší
ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší zvětšení
objektu. Kratší ohnisko znamená širší záběr.
Měření
Měření odkazuje na to, jakým způsobem fotoaparát měří množství
světla, aby nastavil správnou kompozici.
Snímač obrazu
Fyzická část digitálního fotoaparátu, která obsahuje photosite pro každý
pixel v obrazu. Každý photosite zaznamenává jas světla, který projde v
průběhu expozice. Běžné typy senzorů jsou CCD (zařízení s nábojovou
vazbou) a CMOS (komplementární polovodič oxidu kovu).
Přílohy
MJPEG (Motion JPEG)
Formát videa, který je komprimován jako JPEG obraz.
100
Slovníček
Šum
Vinětace
Chybně vyhodnocené pixely digitálního obrazu, které se objevují
jako nevhodné, nepravidelné, jasné pixely. Šum se obvykle vyskytuje
u snímků, které byly pořízeny s vysokou citlivostí nebo pokud je na
tmavém místě nastavena citlivost.
Snížení jasu nebo sytosti obrazu ve srovnání se středem obrazu na
okrajích (vnější okraje). Vinětace může objekty ve středu kompozice
učinit mnohem zajímavější.
Optický transfokátor
Nastavení intenzity barev (obvykle základních barev červené, zelené
a modré) obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé nebo barevného
vyvážení je správné zachycení barev obrazu.
Vyvážení bílé (vyvážení barev)
Jedná se o hlavní transfokátor, který může pomocí objektivu přiblížit
obraz a současně tím neohrozí kvalitu obrazu.
Kvalita
Vyjádření poměru komprese použité v digitálním obraze. Obrazy vyšší
kvality mají nižší poměr komprese, což obvykle znamená větší velikost
souboru.
Rozlišení
Množství pixelů přítomných v digitálním obraze. Obrazy s vysokým
rozlišením obsahují více pixelů a obvykle zobrazují více detailů než
obrazy s nižším rozlišením.
Expoziční doba
Expoziční doba udává dobu otevření závěrky, je velmi důležitým
faktorem pro jas snímku, neboť určuje množství světla prošlé clonou
před dopadem na obrazový snímač. U rychlé expoziční doby je méně
času na průchod světla, snímky jsou tmavší a fotoparát snadněji
zaznamená objekt v pohybu.
Přílohy
101
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s
vlastními systémy zpětného odběru baterií)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním
dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů
od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem
udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností
by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by
měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní
smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto
výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným
domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd
nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo
olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí
ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto
látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání
materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte
je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného
odběru baterií.
PlanetFirst představuje závazek společnosti Samsung
Electronics ke snaze o udržitelný rozvoj a sociální
odpovědost, plněný obchodem řízeným zájmy
ekologie a aktivitou managementu.
Přílohy
102
Rejstřík
A
C
E
ACB
Citlivost ISO 39
Expozice 46
V režimu přehrávání 65
V režimu snímání 46
Automatické vyvážení
kontrastu (ACB) 46
Autoportrét 44
B
Baterie
Nabíjení 89
Technické údaje 88
Životnost 88
Blesk
Auto 39
Červené oči 39
Pomalá synchronizace 39
Red.červ.očí 39
Vypnuto 38
Vyrovnávací 39
V režimu přehrávání 65
V režimu snímání 38
Čistění
Displej 84
Objektiv 84
Pouzdro 84
D
Intelli-studio 71
F
J
Formát 79
Jas displeje 78
Funkční tlačítko 14
Jas obličeje 29
H
K
Hlasitost 78
Kontrolka AF 80
Hlasová poznámka
Kvalita fotografií 36
Přehrávání 60
Záznam 34
Detekce mrknutí 45
Digitální stabilizace obrazu
31
Digitální transfokátor 23
V režimu přehrávání 64
V Režimu snímání 51
Expoziční doba 30
Č
Červené oči
Inteligentní filtr
Hlášení 83
M
Hodnota clony 30
Makro 40
Mazání souborů 57
Dlouhá závěrka 30
I
DPOF 66
Ikony 18
Inteligentní album 55
Přílohy
103
Měření
Bodové 47
Středově vyváž. 47
Vícebodové 47
Rejstřík
MJPEG 96
O
Přenos souborů
Pro Mac 74
Pro Windows 68
Oblast ostření
N
Náhled 78
Ostření na střed 42
Ostření se sledováním 42
Vícebodové ostření 42
R
Namáčknutí 6
Odpojení zařízení 73
Nastavení
Resetovat 79
Ochrana souborů 56
Režim DIS 31
Ostření se sledováním 41
Režim Noc 30
Otočení 62
Režim Program 32
Otřesy fotoaparátu 24
Režim přehrávání 54
Displej 78
Fotoaparát 79
Jas 65
Kontrast
V režimu přehrávání 65
V režimu snímání 52
Ostrost 52
Přístup 77
Sytost 65
V režimu přehrávání 65
V režimu snímání 52
Zvuk 78
Nastavení data/času 79
Navigační tlačítka 14
Nedokonalosti obličeje 29
Režim Scéna 28
P
Režim Smart Auto 27
Paměťová karta
Režim snímání
Kapacita 87
microSD 86
microSDHC 86
DIS 31
Program 32
Scéna 28
Smart Auto 27
Video 32
PictBridge 75
Popis funkce 78
Pořizování snímků z videa 60
Prezentace 58
Režim Snímek s retuší 29
Režim videa 32
RGB tón
Přílohy
104
V režimu přehrávání 63
V Režimu snímání 50
Rozlišení
Snímek 36
Video 36
Rozpoznání tváře
Autoportrét 44
Detekce mrknutí 45
Normální 43
Úsměv 44
Rychlost záznamu 32
S
Samospoušť 37
Série
Automatická série se změnou
expozice (AEB) 49
Sekvenční 49
Zachycení pohybu 49
Servisní středisko 92
Slovníček 99
Snímek podle vzoru 30
Rejstřík
Stabilizace 33
U
Výstup obrazu 80
Styl snímku
Údržba 84
Vyvážení bílé 47
Umlčení
Vzdálenost ostření
V režimu přehrávání 63
V Režimu snímání 50
T
Úpravy 62
Tisk data 80
Úpravy obrazu
Tisková objednávka 66
Tisk snímků 75
Tlačítko MENU 14
Tlačítko přehrávání 16
Tlačítko režimu 14
Tlačítko Smart 14
Záznam
V režimu přehrávání 65
Hlasová poznámka 34
Video 32
Kontrast 65
V režimu přehrávání 65
Přidat šum 65
Red.červ.očí 65
Retuš tváře 65
Sytost 65
Úsměv 44
Transfokace 23
Úvodní snímek 62, 78
Typ zobrazení 21
Z
ACB 65
Jas 65
Tlačítko transfokátoru 13
Typ data 79
Auto makro 40
Automatické 40
Makro 40
Fotoaparátu Video 16
Video 33
Zdroj světla (vyvážení bílé) 47
Změna velikosti 62
Zobrazení souborů
Jako náhledy 56
Na TV 67
Podle kategorií 55
Prezentace 58
V
Zvětšení 58
Video
Zvuk autofokusu 78
Přehrávání 59
Záznam 32
Přílohy
105
Informace k podpoře výrobku a možnosti vznesení dalších dotazů
naleznete v záručním listu, který jste obdrželi při koupi, nebo na stránkách
http://www.samsung.com/.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising