Samsung SAMSUNG WB500 Používateľská príručka

Samsung SAMSUNG WB500 Používateľská príručka
Čeština
Pokyny
Seznamte se s fotoaparátem
Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup.
Nastavení softwaru
Pořízení snímku
Chcete-li fotoaparát používat společně s
počítačem, musíte nejprve nainstalovat
aplikační software. Poté můžete snímky
exponované fotoaparátem ukládat do
počítače a upravovat pomocí editačního
programu. (str. 93~94)
Exponujte snímek. (str. 20)
Děkujeme, že jste si zakoupili digitální fotoaparát Samsung.
Před použitím fotoaparátu si důkladně přečtěte tuto příručku.
Potřebujete-li služby poprodejního servisu, přineste do servisního střediska
fotoaparát včetně případného zdroje poruchy (např. baterii, paměťovou kartu
atd.).
Chcete-li se vyhnout možnému zklamání, před použitím (např. na významné
události, výletu atd.) nejdříve zkontrolujte řádnou činnost fotoaparátu. Společnost
Samsung nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat způsobené
chybnou funkcí fotoaparátu.
Příručku si uschovejte na bezpečném místě.
Připojení kabelu rozhraní USB
Dodaný kabel USB zapojte do portu USB
počítače a do konektoru pro připojení
fotoaparátu. (str. 95)
Kontrola zapnutí fotoaparátu
Zkontrolujte, zda je fotoaparát zapnutý.
Pokud je fotoaparát vypnutý, stiskem
tlačítka na fotoaparátu jej zapněte.
Kontrola [Vyměnitelný disk]
Otevřete aplikaci Průzkumník Windows a
vyhledejte [Vyměnitelný disk]. (str. 96)
Obsah, obrázky a technické údaje obsažené v této uživatelské příručce mohou
být změněny bez předchozího upozornění.
Pokud používáte ke kopírování obrázků z paměťové karty do počítače čtečku
karet, snímky mohou být poškozené. Před přenosem snímků z fotoaparátu do
počítače zkontrolujte, zda k propojení fotoaparátu a počítače používáte kabel
USB dodaný s fotoaparátem. Před přenosem snímků z fotoaparátu do počítače
zkontrolujte, zda k propojení fotoaparátu a počítače používáte dodaný kabel
USB.
Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation, Inc. v USA a dalších zemích.
Logo Apple, Mac a QuickTime jsou registrované obchodní známky společnosti
Apple computer.
Adobe a Reader jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky v
USA a dalších zemích.
Všechny další obchodní známky nebo značky produktů uvedené v této příručce
jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami
příslušných firem.
001
NEBEZPEČÍ
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečné situace, které mohou vést
ke zranění nebo smrti osob.
VAROVÁNÍ označuje bezprostředně nebezpečné situace, které mohou vést k
vážnému zranění nebo smrti osob.
Nepokoušejte se fotoaparát jakýmkoliv způsobem upravovat. Pokud tak učiníte,
můžete způsobit požár, zranění, úraz elektrickým proudem nebo vážně poškodit
fotoaparát. Kontrola vnitřních částí, údržba a opravy mohou být prováděny
pouze autorizovaným servisním střediskem pro fotoaparáty Samsung.
V bezprostřední blízkostí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk. Aktivace blesku
přímo u očí může vést k poškození zraku.
Tento výrobek neumísťujte v blízkosti hořlavých nebo vznětlivých plynů, které
mohou zvýšit riziko exploze.
– Spolknutí baterie nebo malých součástí. V případě nehody ihned vyhledejte
lékaře.
Pokud do fotoaparátu vnikla jakákoliv tekutina nebo cizí předmět, nepoužívejte
ho. Přístroj neprodleně vypněte a odpojte jej od napájecího zdroje. Kontaktujte
prodejce nebo autorizované servisní středisko fotoaparátů Samsung.
Nepokračujte v používání fotoaparátu, protože hrozí jeho vznícení, případně
úraz elektrickým proudem.
Baterie a fotoaparát se mohou vlivem dlouhého používání zahřát a způsobit
nefunkčnost fotoaparátu. Pokud se tak stane, nechejte fotoaparát několik minut
v klidu, aby mohl vychladnout.
Do přístupových otvorů na fotoaparátu (jako je např. štěrbina pro zasunutí
paměťové karty, prostor baterie) nevkládejte ani nezasouvejte žádné kovové,
hořlavé nebo jiné cizorodé předměty. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo vzniku požáru.
Pokud máte vlhké ruce, nemanipulujte s fotoaparátem. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
002
Z bezpečnostních důvodů uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí a zvířat a
zabraňte tak možným nehodám, např.:
– Pohyblivé části fotoaparátu mohou způsobit zranění.
Fotoaparát nevystavujte příliš vysokým teplotám, např. v uzavřeném automobilu,
na přímém slunci, případně místům s vysokým výkyvem teplot. Působení
vysokých teplot může nepříznivě působit na pouzdro fotoaparátu a jeho vnitřní
komponenty, případně může způsobit požár.
Během používání nezakrývejte fotoaparát ani nabíječku. Tělo přístroje se může
přehřát a zdeformovat nebo způsobit požár. Fotoaparát i jeho příslušenství
používejte výhradně v dobře větraných místech.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečné situace, které mohou vést k
lehkému nebo středně závažnému zranění.
Unikající, přehřáté nebo poškozené baterie mohou způsobit požár nebo zranění.
– Ve fotoaparátu používejte jen baterie se správnými technickými parametry.
– Baterie nezkratujte, nezahřívejte a nevhazujte do ohně.
– Nevkládejte baterii s opačnou polaritou.
Pokud plánujete fotoaparát nepoužívat delší dobu, baterii vyjměte. Z baterie by
mohl uniknout elektrolyt a trvale poškodit části fotoaparátu.
Nepoužívejte blesk, pokud se jej dotýkáte rukama nebo nějakými předměty.
Nedotýkejte se blesku po jeho opakovaném používání. Mohlo by dojít k
popálení.
Pokud je fotoaparát připojen k nabíječce a je zapnutý, nepohybujte s ním. Po použití
vždy nejdříve fotoaparát vypněte a potom odpojte kabel z elektrické zásuvky. Poté,
ještě než s fotoaparátem pohnete, se ujistěte, zda jsou odpojeny všechny propojovací
kabely jiných zařízení. Pokud tak neučiníte, můžete kabely nebo konektory poškodit a
způsobit požár či úraz elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste se nedotýkali objektivu nebo jeho krytu. Zabráníte tak
vzniku nejasných snímků nebo případnému poškození fotoaparátu.
Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
Používáte-li fotoaparát při nízkých teplotách, mohou nastat následující případy.
Nejedná se o závadu přístroje a správná činnost přístroje bude obvykle
obnovena při normální teplotě.
– Zapnutí LCD displeje trvá déle a zobrazované barvy se mohou lišit od
skutečných.
– Po změně kompozice může přetrvávat obraz na LCD displeji.
Ponecháte-li v blízkosti pouzdra fotoaparátu kreditní kartu, může se její záznam
poškodit. V blízkosti pouzdra fotoaparátu neponechávejte karty s magnetickým
záznamem.
Je velice pravděpodobné, že počítač poškodíte, jestliže zapojíte konektor s 20
vývody do portu USB počítače. nezapojujte do portu USB počítače konektor s
20 vývody.
Obsah
PŘÍPRAVA
007
Přehled příslušenství
008
Popis ovládacích prvků
012
015
015
016
018
Připojení ke zdroji napájení
Vložení baterie
Vložení paměťové karty
Pokyny k používání paměťové karty
První použití fotoaparátu
019
020
Indikátor na LCD displeji
Spuštění režimu Záznamu
007
007
008
009
010
010
ZÁZNAM
020
020
021
021
021
022
022
022
024
024
025
025
Obsah balení
Příslušenství prodávané samostatně
Zepředu a shora
Zpět
Zespodu
Tlačítko s 5 funkcemi
Otočným režimů
Použití režimu Auto
Použití režimu Program
Použití režimu Manuální Expozice
Použití režimu DUAL IS (Digital Image
Stabilization)
Použití režimu Snímek s retuší
Použití režimů Noční scény
Použití režimů Scéna
Použití režimu Video
Záznam vide sekvence HD (High Definition)
Záznam videoklipu bez zvuku
Pozastavení záznamu videoklipu (Postupný
záznam)
003
Obsah
026
027
027
027
028
028
030
Na které skutečnosti je třeba při expozici
snímků pamatovat
Aretace ostření
Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
Tlačítko POWER
Tlačítko Spouště
Tlačítko W / T transfokátoru
Ovládací páčka
031
032
034
036
038
039
Popis funkce / Tlačítko Info / Nahoru
Makro / Dolů
Tlačítko Blesk / Vlevo
Tlačítko Samospoušť / Vpravo
Tlačítko MENU/OK
Tlačítko Fn
040
040
041
041
042
043
043
044
044
045
047
Tlačítko Fn: Velikost
Oblast ostření
Tlačítko Fn: Snímková frekvence
Tlačítko Fn: Měření expozice
Tlačítko Fn: Režim snímání
Tlačítko Fn: ISO
Tlačítko Fn: Vyvážení bílé barvy
Tlačítko Fn: Hodnota clony
Tlačítko Fn: Rychlost závěrky
Tlačítko Fn: Rozpozn. Tváře
Tlačítko Fn: Stabilizace obrazu při záznamu
videoklipu
Tlačítko E (Efekt)
030
039
047
004
048
048
Tlačítko E (Efekt): Volič stylu fotografie
Tlačítko E (Efekt): Úprava snímku
050
051
051
052
052
053
053
054
055
055
Nastavení fotoaparátu pomocí LCD displeje
Ovládací páčka
Intenzita záblesku
Kvalita
ACB
OIS (Optická stabilizace obrazu)
Hl.poznámka
Záznam zvuku
Záznam videoklipu bez zvuku
Režim Scéna
055
Spuštění režimu přehrávání
058
059
Indikátor na LCD displeji
Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
048
049
049
049
Použití režimu ovládací páčky
Použití nabídky Fn
NASTAVENÍ
055
056
056
057
057
058
059
059
Barva
Ostrost
Kontrast
Sytost
Přehrávání snímků
Přehrávání videoklipu
Funkce zachycení snímku z videoklipu
Střih videoklipu ve fotoaparátu
Přehrávání nahraného zvukového záznamu
Přehrávání nahrané hlasové poznámky
Tlačítko režimu Přehrávání
Páčka Náhled / Digitální přiblížení
Obsah
061
061
062
062
062
063
064
064
065
065
065
066
066
066
066
067
PŘEHRÁVÁNÍ
Tlačítko Info / Nahoru
Tlačítko Přehrát / Pauza / Dolů
Tlačítko Vlevo / Vpravo / Menu / OK
Tlačítko Tisk
Tlačítko Vymazat
Tlačítko E (Efekt): Změna velikosti
Tlačítko E (Efekt): Otáčení snímku
Tlačítko E (Efekt): Barva
Tlačítko E (Efekt): Úprava snímku
ACB
Odstranění efektu červených očí
Retuš tváře
Nastavení úrovně jasu
Nastavení úrovně kontrastu
Nastavení úrovně sytosti
Efekt šumu
067
Použití dálkového ovládání v režimu
přehrávání
068
069
Nastavení funkce přehrávání pomocí LCD
displeje
Spuštění prezentace
072
Přehrávání
069
070
070
071
071
072
072
074
Spuštění prezentace
Výběr snímků
Nastavení efektů prezentace
Nastavení intervalu přehrávání
Nastavení doprovodné hudby
Hlasová poznámka
Inteligentní album
Ochrana snímků
075
075
078
Vymazání snímků
DPOF
Kopie na kartu
079
079
Nabídka Zvuk
Zvuk
081
081
Nabídka Nastavení
Zobrazení
083
Nastavení
079
079
079
080
080
080
081
081
082
082
082
083
083
083
084
084
085
085
086
086
087
087
Hlasitost
Zvuk při zapnutí
Zvuk závěrky
Pípnutí
Zvuk AF
Autoportrét
Jazyk
Nastavení čar mřížky
Nastavení data, času a formátu data
Úvodní obrázek
Jasný displ.
Náhled
Úsporný režim
Formátování paměti
Inicializace
Koš
Název souboru
Tisk data pořízení snímku
Automatické vypnutí
Volba typu videovýstupu
Indikátor automatického ostření
Nastavení sběrnice USB
005
Obsah
TISK
088
089
089
090
PictBridge
PictBridge: Výběr snímku
PictBridge: Nastavení tisku
PictBridge: Resetovat
SOFTWARE
090
Poznámky k softwaru
092
093
095
097
098
101
O softwaru
Instalace ovladače a aplikace
Spuštění režimu počítače
Odebrání vyměnitelného disku
Samsung Master
Nastavení ovladače USB pro počítače
Macintosh
Použití ovladače USB pro počítače
Macintosh
091
091
101
DODATEK
006
102
104
106
107
109
112
112
Požadavky na systém
Přehrávač QuickTime 7.5 : H.264(MPEG4.AVC)
Požadavky pro přehrávání
Technické údaje
Důležitá upozornění
Varovná hlášení
Dříve než kontaktujete servisní středisko
Otázky a odpovědi
Správna likvidace tohoto výrobku
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
Přehled příslušenství
Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty. Obsah balení se může lišit podle prodejního regionu. Chcete-li zakoupit volitelné
příslušenství, kontaktujte nejbližšího prodejce nebo autorizované servisní středisko Samsung. Skutečný vzhled součástí a příslušenství nemusí přesně odpovídat
vyobrazení.
Obsah balení
Fotoaparát
Uživatelská příručka,
záruční list
Řemínek
Nabíjecí baterie
Pouzdro fotoaparátu
Kabel AV
Síťový adaptér /
kabel USB
Disk CD se softwarem
(viz str. 91~92)
Příslušenství prodávané samostatně
Paměťová karta typu SD,
SDHC nebo MMC (viz. str. 17)
Dálkové ovládání
007
Popis ovládacích prvků
Zepředu a shora
Páčka transfokátoru, směr T (Digitální přiblížení)
Kolečko pro
volbu režimu
Páčka transfokátoru, směr W (Náhled)
Tlačítko POWER
Blesk
Reproduktor
Pomocné světlo
automatického ostření/
Samospouště
Indikátor samospouště
Mikrofon
Objektiv
008
Popis ovládacích prvků
Zpět
Tlačítko Zvuk
Indikátor stavu fotoaparátu
LCD displej
Ovládací páčka
Tlačítko Fn/Mazání
koncovka USB / AV / DC
Tlačítko s 5 funkcemi
Tlačítko Režim
přehrávání / Tisk
Tlačítko E (Efekt)
Řemínek
009
Popis ovládacích prvků
Zespodu
Tlačítko s 5 funkcemi
Otvor pro paměťovou kartu
Tlačítko Popis funkce / Informace / Nahoru
Tlačítko
Blesk/Vlevo
Tlačítko
Samospoušť /
Vpravo
Tlačítko MENU / OK
Držák baterie
Kryt prostoru baterie
Závit stativu
010
Otvor prostoru baterie
Tlačítko Macro/Přehrávání & Pauza / Dolů
Popis ovládacích prvků
Indikátor samospouště
Ikona
Stav
Bliká
Bliká
Bliká
Bliká
Bliká
Popis
– Prvních 7 sekund indikátor bliká v sekundových
intervalech.
– Poslední 3 sekundy indikátor rychle bliká v
0,25sekundových intervalech.
Indikátor rychle bliká 2x za sekundu po dobu 0.25
sekund.
První snímek bude exponován za 10 sekund a druhý
snímek o 2 sekundy později.
Po stisknutí tlačítka spouště bude snímek exponován
v souladu s pohybem objektu.
Stisknutím tlačítka spouště na dálkovém ovládání
bude snímek exponován po uplynutí 2 sekund.
Když tiskárna tiskne
Při aktivaci
automatického ostření
Indikátor nesvítí.
Indikátor se rozsvítí.
(Fotoaparát zaostří na objekt.)
Indikátor bliká.
(Fotoaparát na objekt nezaostří.)
Ikona režimu: Podrobnosti o nastavení režimu fotoaparátu
naleznete na straně 20.
AUTO
SNÍMÁNÍ
REŽIM
PROGRAM
RUČNĚ
DUAL IS
SNÍMEK S
RETUŠÍ
NOC
SCÉNA
VIDEO
SNÍMEK PODLE
VZORU
PORTRÉT
DĚTI
KRAJINA
DETAIL
TEXT
ZÁPAD SLUNCE
SVÍTÁNÍ
PLÁŽ&SNÍH
AUTOPORTRÉT
Indikátor stavu fotoaparátu
Stav
Zapnutí
Popis
Indikátor se rozsvítí a zhasne, jakmile je
fotoaparát připraven k pořízení snímku.
Po expozici snímku
Indikátor bliká během ukládání snímku a zhasne,
jakmile je fotoaparát připraven k pořízení dalšího
snímku.
Pokud je kabel USB
připojen k počítači
Indikátor se rozsvítí. (Po inicializaci zařízení LCD
displej zhasne.)
Přenos dat do počítače
nebo z počítače
Pokud je kabel USB
připojen k tiskárně
Indikátor bliká. (LCD displej nesvítí.)
SCÉNA
PROTISVĚTLO OHŇOSTROJ
JÍDLO
KAVÁRNA
Indikátor bliká a zhasne, jakmile je fotoaparát
připraven k vytištění snímku.
011
Připojení ke zdroji napájení
Doporučujeme používat nabíjecí baterii SLB-10A dodávanou s tímto fotoaparátem.
Před použitím fotoaparátu baterii nejdříve nabijte.
Specifikace nabíjecí baterie SLB-10A
Videoklip
Model
SLB-10A
Typ
Lithium-iontová
Kapacita
1050 mAh
Napětí
3,7 V
Doba nabíjení(při vypnutém
fotoaparátu)
Cca 150 min.
012
Cca 125 min.
Podmínky
Použití plně nabité baterie, velikostí
snímku 640x480 a snímkovou frekvencí
30 fps
Tyto údaje jsou měřeny za standardních podmínek daných společností Samsung
a mohou se lišit v závislosti na podmínkách postupech uživatele.
Tyto obrázky jsou měřeny za předpokladu záznamu OIS.
Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
Počet snímků a životnost baterie: s baterií SLB-10A
Snímek
Doba
záznamu
Životnost
baterie /
Počet snímků
Podmínky
Cca 135 min./
Cca 270
snímků
Při plně nabité baterii, režim Auto, velikost
snímku - 10 M, kvalita snímku - jemná,
interval mezi jednotlivými snímky: 30 s.
Po každém snímku změna polohy
transfokátoru v rámci celého rozsahu
(W-T). Použití blesku pro každý druhý
snímek. Použití fotoaparátu po dobu 5
minut a potom vypnutí na 1 minutu.
Důležité informace týkající se použití baterie
Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
Jestliže fotoaparát nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
Ponecháte-li baterii ve fotoaparátu, postupně ztrácí výkon a může dojít
k úniku elektrolytu.
Nízké teploty (nižší než 0°C) mohou ovlivnit výkon baterie a zkrátit její
očekávanou životnost.
Baterie se za normální teploty obvykle zotaví.
Při dlouhodobém používání se může tělo fotoaparátu zahřívat. Tento
stav je normální.
Připojení ke zdroji napájení
Po připojení k síťovému adaptéru lze kabel USB používat jako napájecí
kabel a dobíjet s ním akumulátory.
Důležité informace týkající se použití kabelu USB
Použijte kabel USB správných technických parametrů.
Je-li fotoaparát připojen k počítači přes rozbočovač USB:
fotoaparát připojte přímo k počítači.
Použití napájecího kabelu:
Připojte síťový adaptér ke kabelu USB.
Lze jej použít jako napájecí kabel.
Jsou-li fotoaparát nebo další zařízení připojena současně
k počítači: odpojte tato zařízení.
Fotoaparát nelze detekovat, je-li připojen k portu USB na přední
straně počítače. V takovém případě použijte port USB na zadní
straně počítače.
Pokud port USB počítače nesplňuje podmínky pro standardní
výstupní napájení (5V, 500 mA), baterie fotoaparátu nebude
dobíjena.
Použití kabelu USB Odpojte:
síťový adaptér. Pomocí kabelu USB
nyní můžete přenášet uložené obrázky
do počítače (str. 95) nebo jej použít k
napájení fotoaparátu. USB kabelu.
013
Připojení ke zdroji napájení
Pokyny pro nabíjení nabíjecí baterii
Indikátor nabíjení na síťovém adaptéru
Indikátor nabíjení
Probíhá nabíjení
Indikátor svítí červeně.
Nabíjení je dokončeno
Indikátor svítí zeleně.
Chyba nabíjení
Indikátor nesvítí nebo červeně bliká.
Probíhá vybíjení
(pomocí síťového adaptéru)
Indikátor svítí oranžově.
– Pokud je nabíjená baterie zcela vybitá, nezapínejte současně fotoaparát. Baterie
není dostatečně nabitá. Před použitím fotoaparátu baterii nabíjejte alespoň po
dobu 10 minut.
Před použitím kabelů nebo síťového adaptéru zkontrolujte správné
zapojení a nezapojujte je silou. Mohlo by dojít k poškození kabelů
nebo fotoaparátu.
Pokud se indikátor nabíjení na síťovém adaptéru po vložení nabíjecí
baterie nerozsvítí ani nerozbliká, zkontrolujte, zda je baterie vložena
správně.
Pokud baterii nabíjíte při zapnutém fotoaparátu, baterii nelze zcela
nabít. Při nabíjení proto fotoaparát vypněte.
014
– Nepoužívejte často blesk nebo nepořizujte videoklip, byla-li zcela vybitá baterie
nabíjena jen krátce. Nabíjecí baterie by se mohla znovu vybít a fotoaparát by se
pak vypnul, přestože je k němu připojena nabíječka.
Vložení baterie
Vložení paměťové karty
Baterii vložte podle uvedeného nákresu.
Paměťovou kartu vložte podle nákresu.
– Pokud fotoaparát po vložení baterie
nelze zapnout, zkontrolujte, zda jsou
baterie vloženy podle vyznačené
polarity (+ nebo -).
– Před vložením paměťové karty
fotoaparát vypněte.
– Paměťovou kartu vložte tak, aby
štítek na její přední straně směřoval
k přední části fotoaparátu (objektivu)
a konektory k zadní části fotoaparátu
(displeji).
– Pokud je kryt baterie otevřen,
nezavírejte jej silou. Mohli byste jej
poškodit.
O stavu baterie informuje čtyřstavový indikátor zobrazený na
LCD displeji.
– Paměťovou kartu do fotoaparátu
nevkládejte nesprávným způsobem.
Pokud tak učiníte, může dojít k
poškození otvoru paměťové karty.
Indikátor
stavu
baterie
Stav
baterie
Baterie je
zcela nabitá.
Nízká kapacita
baterie
(Připravte se
na nabití nebo
použití záložní
baterie.)
Nízká kapacita
baterie
Baterie je
(Připravte se
vybitá. Dobijte
na nabití nebo ji nebo použijte
použití záložní náhradní baterii.
baterie.)
015
Pokyny k používání paměťové karty
Pokud poprvé používáte nově zakoupenou paměťovou kartu, kartu obsahující
data, kterou fotoaparát nerozpoznal, nebo kartu, která obsahuje snímky z jiného
fotoaparátu, nezapomeňte ji zformátovat (viz str. 83).
Nastane-li některý z níže uvedených případů, uložená data mohou být
poškozena:
Fotoaparát vypněte bez ohledu na to, zda paměťovou kartu vkládáte nebo
vyjímáte.
– Dojde-li k vypnutí napájení nebo k vyjmutí paměťové karty během záznamu,
mazání (formátování) nebo čtení.
Při dlouhodobém opakovaném používání paměťové karty se může snížit
její výkon. V takovém případě je třeba zakoupit novou paměťovou kartu. Na
opotřebení paměťové karty běžným používáním se záruka společnosti Samsung
nevztahuje.
Společnost Samsung nemůže nést odpovědnost za ztracená data.
Paměťová karta je přesné elektronické zařízení. Paměťovou kartu neohýbejte,
neupusťte ji ani ji nevystavujte silným nárazům.
Paměťovou kartu neodkládejte v prostředí se silným elektromagnetickým polem,
např. v blízkosti reproduktorů nebo televizních přijímačů.
Kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostředí s extrémní teplotou.
Zamezte znečištění paměťové karty a jejímu kontaktu s jakoukoliv kapalinou.
Pokud k tomu dojde, kartu očistěte měkkým hadříkem.
Pokud kartu nepoužíváte, skladujte ji v pouzdře.
Během delšího užívání a po něm si můžete všimnout, že je paměťová karta
horká. Tento stav je normální.
Nepoužívejte paměťovou kartu, která byla používána v jiném digitálním
fotoaparátu. Chcete-li ji přesto použít, musíte ji v tomto fotoaparátu nejprve
naformátovat.
Nepoužívejte paměťovou kartu zformátovanou v jiném fotoaparátu nebo čtečce
paměťových karet.
016
– Při nesprávném použití paměťové karty.
Důležitá data doporučujeme zálohovat na jiná média, jako např. disketa, pevný
disk, disk CD atd.
V případě nedostatečné kapacity paměťové karty:
Zobrazí se zpráva [PAMĚŤ PLNÁ!] a fotoaparát přestane pracovat.Chceteli zajistit potřebné množství paměti, vyměňte paměťovou kartu nebo z karty
vymažte uložené nepotřebné snímky.
Bliká-li indikátor stavu fotoaparátu, nevytahujte paměťovou kartu,
protože může dojít k poškození dat uložených na kartě.
Pokyny k používání paměťové karty
Ve fotoaparátu můžete používat paměťové karty typu SD/SDHC a MMC (Multi
Media Card).
Konektor karty
Při použití karty typu SD o velikosti 1GB bude k dispozici následující kapacita
pro fotografování. Uvedené údaje jsou pouze informativní, protože kapacita
snímků může být ovlivněna fotografovaným motivem i typem paměťové karty.
Velikost
VELMI
JEMNÁ NORMÁLNÍ
uloženého snímku JEMNÁ
60
30
15
SN./S
SN./S
SN./S
183
334
472
-
-
-
200
362
511
-
-
-
252
442
613
-
-
-
252
445
619
-
-
-
334
578
793
-
-
-
495
814
1067
-
-
-
1238
1673
1876
-
-
Cca
16’46”
Přepínač ochrany
proti zápisu
Štítek
Snímek
<Paměťová karta SD (Secure Digital)>
Paměťová karta SD/SDHC je vybavena ochranou proti zápisu, která chrání snímky
před vymazáním nebo zformátováním. Posunete-li přepínač směrem ke spodní
části paměťové karty SD, budou data chráněna. Posunutím přepínačem směrem k
horní části SD/SDHC karty bude ochrana dat zrušena.
Před fotografováním posuňte přepínač směrem k horní části SD/SDHC karty.
-
-
-
-
Cca
8’28”
-
-
-
-
Cca
10’30”
Cca
21’08”
-
-
-
-
Cca
30’24”
Cca
60’
-
-
-
Cca
65’42”
* Videoklip
Cca
Cca
122’32” 213’48”
Doba záznamu se může lišit podle použitého přiblížení.
Páčka W/T transfokátoru není během nahrávání videa funkční.
Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
017
První použití fotoaparátu
Před prvním použitím plně nabijte dobíjecí baterii.
Nastavení data, času a formátu data
Po prvním zapnutí fotoaparátu se na LCD displeji objeví výzva k zadání data,
času a výběru jazyka. Po nastavení data, času a výběru jazyka se tato nabídka
již nezobrazí. Před použitím fotoaparátu nastavte datum, čas a jazykovou verzi
hlášení.
1. Vyberte nabídku [Date&Time] pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů a stiskněte tlačítko
Vpravo.
Nastavení jazykové verze
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů/Vlevo/
Vpravo vyberte požadovanou podnabídku
a stiskněte tlačítko OK.
1. Vyberte nabídku [Language] pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů a stiskněte tlačítko
Vpravo.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.
DISPLAY
Language
Date&Time
2009 / 01 / 01
13 : 00
Off
Back
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
Vpravo:
Vlevo:
OK Set
Zvolí typ světového času/roku/měsíce/dne/hodin/minut/data.
Přesouvá kurzor do hlavní nabídky [Date&Time] v případě, že
je kurzor umístěn na první položce nastavení data a času. Ve
všech ostatních případech bude kurzor přesunut doleva od
své aktuální pozice.
Nahoru/Dolů: Mění hodnotu aktuální položky.
Další informace o světovém čase naleznete na straně 82.
018
+ Seoul, Tokyo
Indikátor na LCD displeji
Č.
9
10
LCD displej zobrazuje informace o funkcích a volbách.
1
23
1
)
(
a
F3.3b
1/30
c
*
e
9
0
h
2009/01/01 PM 01:00
<Snímek a kompletní stav>
1
8
f
g
#
Č.
12
6
d
^
$
11
5
Ikony
Stránka
str. 43
str. 43~44
str. 45~46
2009/01/01 PM 01:00
str. 82
str. 49/
str. 48
str. 49/
str. 22
13
Sytost/Barva
/
14
Kontrast/Retuš Tváře
/
15
Ostrost/Volba Foto. Stylu/
Tón Tváře
7
&
%
4
Popis
ISO
Vyvážení bílé barvy
Rozpoznávání Obličeje · Autoportrét
· Detekce Mrkán · Úsměv
Datum/Čas
Popis
Lišta optického/Digitálního
zoomu/Míra digitálního
přiblížení
16
Makro
str. 32~33
17
Samospoušť
str. 36~38
18
Blesk
str. 34~35
19
OIS (optická stabilizace obrazu)
str. 53
str. 28~29
20
Režim záznamu
str. 11
21
22
Hodnota expozice
Hodnota clony/Rychlost závěrky
!
@
Ikony
Stránka
x 5.0
str. 49/str.
48/str. 22
/
/
2
Počet zbývajících
snímků/Zbývající délka záznamu
1/00:00:00
str. 17
3
Ikona paměťové karty/
Ikona vnitřní paměti
/
-
4
Baterie
str. 15
5
Velikost snímku
str. 40
6
Oblast automatického
zaostření/Snímková frekvence
/
str. 40/str. 41
7
Měření expozice/Stabilizátor
/
str. 41/str. 47
8
Režim snímání
str. 42
23
Korekce intenzity záblesku
24
Hlas. pozn./Vypnutý mikrofon
25
Rámeček automatického zaostření
26
Histogram
27
Korekce expozice/Upozornění
na nebezpečí otřesů fotoaparátu
28
Ruční ostření
str. 30
str. 44
► 1/30 ► F3.3
str. 51
str. 53/
str. 25
str. 40
/
/
str. 31
str. 30/
str. 26
str. 32
019
Spuštění režimu Záznamu
Otočným režimů
Použití režimu Auto
Režim fotografování můžete zvolit pomocí kolečka pro volbu režimu v
horní části těla fotoaparátu.
Tento režim vyberte pro rychlou a snadnou expozici snímků, která vyžaduje
minimální zásah uživatele.
Použití otočného voliče režimu
Otočením voliče režimu do výběrového bodu vyberte požadovaný
režim.
Režim Scéna
Režim Videoklip
Noční režim
1. Baterii vložte s ohledem na vyznačenou
polaritu (+ / -) (str. 15).
1
2. Vložte paměťovou kartu (str. 15).
Vzhledem k tomu, že fotoaparát je
vybaven vnitřní pamětí o kapacitě 30 MB,
použití paměťové karty není nezbytně
nutné. Pokud není vložena paměťová
karta, snímky budou ukládány do vnitřní
paměti. Je-li vložena paměťová karta, snímky budou ukládány na paměťovou
kartu.
3. Zavřete kryt prostoru pro baterii.
Výběrový bod
Režim Snímek s
retuší
Režim Auto
4. Fotoaparát zapněte tlačítkem POWER. (Pokud je datum nebo čas zobrazený
na LCD displeji nesprávný, nastavte správné hodnoty ještě před expozicí
snímku.)
5. Pomocí kolečka pro volbu režimu zvolte režim Auto.
6. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný objekt a proveďte kompozici scény.
7. Stiskem tlačítka Spouště exponujte snímek.
Režim Program
Režim ruční
Režim DUAL IS
(duální stablizace
obrazu)
Pokud zaostřovací rámeček při namáčknutí Spouště zčervená,
znamená to, že fotoaparát nemůže objekt zaostřit. Zaznamenaný
snímek nemusí být jasný.
Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
020
Spuštění režimu Záznamu
Použití režimu Program
Použití režimu DUAL IS (Digital Image Stabilization)
Automatický režim provede optimální nastavení fotoaparátu, nicméně některé
další funkce stále můžete nastavit ručně.
Tento režim snižuje vliv otřesů na fotoaparát a pomůže vám dosáhnout správně
exponovaných snímků i za nepříznivějších světelných podmínek.
1. Otočným voličem režimu vyberte Režim
Program. (str. 20)
1
1. Otočným voličem režimu vyberte Režim
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje proveďte
kompozici snímku.
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje proveďte
kompozici snímku.
3. Stiskem tlačítka Spouště exponujte snímek.
3. Stiskem tlačítka Spouště exponujte
snímek.
Podrobné informace o nabídkách režimu
Program naleznete na stranách 39-46.
1
DUAL IS. (str. 20)
Skutečnosti, na které je třeba brát ohled v režimu DUAL IS
– V režimu DUAL IS nelze použít digitální zoom.
Použití režimu Manuální Expozice
– Pokud je scéna osvětlena jasnějším světlem, než je světlo zářivky, režim
DUAL IS nebude aktivován.
Uživatel může manuálně nastavit hodnotu clony a rychlost závěrky.
1. Otočným voličem režimu vyberte Režim
Manuální. (str. 20)
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje proveďte
kompozici snímku.
3. Stiskem tlačítka Spouště exponujte
snímek.
1
1/30
F3.3
– Je-li scéna osvětlena slabším světlem, než je světlo zářivky, zobrazí se
varovný indikátor ( ) upozorňující na dlouhý expoziční čas. Nejlepších
výsledků dosáhnete, budete-li fotografovat pouze v situacích, kdy varovný
indikátor ( ) není zobrazen.
– Snímek pohybujícího se objektu může být rozmazaný.
– Režim DUAL IS využívá procesor digitálního fotoaparátu, proto snímky
zachycené v režimu DUAL IS mohou být zpracovávány delší dobu.
Podrobné informace o nabídkách
naleznete na stranách 44.
021
Spuštění režimu Záznamu
Použití režimu Snímek s retuší
Použití režimů Noční scény
Fotografování snímků nebo portrétů s nastavenými možnostmi odstranění
nedostatků obličeje.
Tento režim použijte v noci nebo při slabém osvětlení.
1. Pomocí voliče režimů vyberte Režim
Snímek s retuší. (str. 20)
1
1. Pomocí voliče režimů vyberte režim
noční scény. (str. 20)
2. Fotoaparát namiřte na předmět a obraz
uspořádejte pomocí LCD monitoru.
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje proveďte
kompozici snímku.
3. Stiskněte tlačítko MENU.
3. Stiskem tlačítka Spouště exponujte
snímek.
4. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů vyberte
možnost [TÓN TVÁŘE] nebo [RETUŠ
TVÁŘE].
5. Stisknutím tlačítka Doprava a poté
Nahoru/Dolů lze vybírat požadovanou
úroveň jednotlivých funkcí.
Čím vyšší je danáúroveň, tím jasnější je
[TÓN TVÁŘE] a tím lepší výkon přináší
[RETUŠ TVÁŘE].
6. Nastavení ukončíte stiskem tlačítka OK.
7. Snímky pořizujte v režimu nahrávání
stiskem tlačítka závěrky.
ZÁZNAM
TÓN TVÁŘE
RETUŠ TVÁŘE
KVALITA
OIS
HL.POZNÁMKA
ZÁZNAM ZVUKU
ZPĚT
ÚROVEŇ 1
ÚROVEŇ 2
ÚROVEŇ 3
OK NASTAV
Použití režimů Scéna
Tuto nabídku použijte pro snadné nastavení optimální konfigurace v různých
podmínkách fotografování. (str. 55)
1. Pomocí voliče režimů vyberte Režim
Scéna. (str. 20)
1
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje proveďte
kompozici snímku.
3. Stiskem tlačítka Spouště exponujte
snímek.
022
1
KOMPOZICE: SPOUŠŤ
Spuštění režimu Záznamu
Dostupné režimy scény jsou uvedeny níže. (str.55)
Icons
Scene modes
SNÍMEK PODLE
VZORU
PORTRÉT
DĚTI
KRAJINA
DETAIL
TEXT
ZÁPAD SLUNCE
SVÍTÁNÍ
PROTISVĚTLO
Description
Tento režim použijte, chcete-li někoho požádat,
aby vyfotografoval snímek z úhlu, který předem
vyberete.
Volbou režimu Portrét je provedeno optimální
nastavení fotoaparátu pro snímky portrétů.
Je určen k expozici rychle se pohybujících objektů,
např. dětí.
Použití režimu [SNÍMEK PODLE VZORU]
Režim [SNÍMEK PODLE VZORU] použijte, chcete-li někoho požádat, aby
vyfotografoval snímek z úhlu, který předem vyberete.
1. Exponujte snímek z požadovaného úhlu.
- Podél okrajů displeje se zobrazí
poloprůhledný vzor snímku.
Vzor
1
ZRUŠIT KOMPOZICI: OK
K exponování snímků vzdálených scenérií.
K fotografování blízkých malých objektů, např.
rostlin nebo hmyzu.
Tento režim použijte k fotografování dokumentů.
2. Další osoba pak může namířit fotoaparát
podle poloprůhledného vzoru na okrajích
a pořídit snímek se stejnou kompozicí.
1
Fotografování západů slunce.
Pro scény za rozbřesku.
ZRUŠIT KOMPOZICI: OK
Portrét bez stínů způsobených protisvětlem.
1
OHŇOSTROJ
Pro snímky ohňostroje.
PLÁŽ&SNÍH
Scenérie s oceánem, jezerem, pláží a zasněženou
krajinou.
AUTOPORTRÉT
Použijte v případech, kdy se má v záběru objevit i
fotograf.
JÍDLO
KAVÁRNA
ZRUŠIT KOMPOZICI: OK
Pro lákavě působící snímky potravin.
Pro fotografování v kavárnách a restauracích.
023
Spuštění režimu Záznamu
Použití režimu Video
Záznam vide sekvence HD (High Definition)
Video sekvence můžete nahrávat do zaplnění kapacity paměti (maximálně
29 minut).
Můžete nahrávat HD (High Definition) video sekvence. (1280x720, 30 SN./S),
komprimovaný formát H.264(MPEG4.AVC).
H.264(MPEG4.AVC) je standard pro komprimaci videa.
00:01:01
1. Pomocí kolečka pro volbu režimu zvolte
Režim Filmový klip. (str. 20).
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje proveďte
kompozici snímku.
3. Jedním stisknutím spouště spustíte záznam
videoklipu, který bude trvat nejdéle 29 minut.
STANDBY
Záznam videoklipu bude pokračovat i po
uvolnění tlačítka Spouště.
Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko Spouště znovu.
Velikost snímku a typ jsou uvedeny níže.
– Velikost snímku: 1280X720HQ, 1280X720, 640x480, 320x240
(Možnosti 1280X720HQ a 1280X720 jsou určeny pro
záznam videa ve vysoké kvalitě.)
– Typ souboru videoklipu: H.264(MPEG4.AVC)
– Snímková frekvence: 60 SN./S, 30 SN./S, 15 SN./S
– Snímkovou rychlost lze vybrat, je-li zvolena následující velikost snímku.
1280X720HQ, 1280X720, 640x480: 30SN./S, 15 SN./S, volitelné.
320x240: 60 SN./S, 30 SN./S, 15 SN./S, volitelné.
Pokud doba nahrávání překročí 29 minut, záznam se zastaví a
nahrávka bude uložena.
Chcete-li při záznamu videa potlačit hluk transfokace, vyberte z
nabídky záznamu položku [ZTIŠIT ZOOM].
024
1. Pomocí kolečka pro volbu režimu zvolte
Režim Filmový klip. (str. 20).
1280x720HQ
2. Pomocí tlačítka Fn nastavte rozlišení
[1280HQ] nebo [1280].
3. Stisknutím Spouště zahájíte záznam
videa, který poběží do vyčerpání
dostupného času nahrávání.
Co je H.264(MPEG4 part10/AVC) ?
Díky vysoké úrovni komprimace a malé velikosti souborů je to
standardní kodek pro digitální video. Podporuje funkce záznamu
s vysokým rozlišením.
Spuštění režimu Záznamu
Pozastavení záznamu videoklipu (Postupný
záznam)
Záznam videoklipu bez zvuku
Videoklip můžete nahrávat také bez zvuku.
Tento fotoaparát umožňuje dočasně pozastavit záznam videoklipu během
nežádoucích scén. Pomocí této funkce můžete scénu nahrát, aniž by byla
rozdělena do několika samostatných videoklipů.
Kroky 1-3 jsou totožné s kroky v režimu Video.
4. Stiskněte tlačítko MENU.
5. Vyberte nabídku [ZÁZNAM] pomocí tlačítka
Vlevo/Vpravo.
ZÁZNAM
OVLÁDACÍ PÁČKA
OIS
ZVUK
6. Stisknutím tlačítka Dolů vyberte nabídku
[ZVUK] a stiskněte tlačítko Vpravo.
ZPĚT
Použití funkce Postupný záznam
VYPNUTO
ZAPNUTO
ZTIŠIT ZOOM
OK NASTAV
7. Vyberte nabídku [VYPNUTO] pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů.
00:01:01
8. Stiskněte tlačítko OK. Videoklip můžete
nahrávat také bez zvuku.
Kroky 1-2 jsou totožné s kroky pro režim
00:01:01
Video.
3. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný
objekt a pomocí LCD displeje proveďte
kompozici snímku. Stisknutím tlačítka
Spouště spusťte záznam videoklipu, který
bude trvat až do zaplnění dostupné paměti.
Záznam videoklipu bude pokračovat i po
uvolnění tlačítka Spouště.
4. Stiskem tlačítka Přehrát/Pauza (
00:00:18
SH STOP
REC
) záznam pozastavíte.
5. Chcete-li pokračovat v záznamu, stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza (
STANDBY
)
znovu.
6. Chcete-li záznam ukončit, stiskněte tlačítko Spouště ještě jednou.
025
Na které skutečnosti je třeba při expozici snímků pamatovat
Namáčknutí tlačítka Spouště.
Lehkým namáčknutím tlačítka Spouště potvrdíte zaostření a nabití baterie
blesku.
Při úplném stisknutí Spouště bude exponován snímek.
Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
Na LCD displeji nakomponujte záběr.
Automatické ostření nemusí za určitých okolností fungovat tak, jak očekáváte.
– Při fotografování málo kontrastních objektů.
– Při fotografování lesklých nebo zářících objektů.
– U rychle se pohybujících objektů.
– Pokud fotografujete v podmínkách, kde odrazy vydávají hodně světla, nebo
je-li pozadí příliš světlé.
– Objekt má pouze vodorovné pruhy, nebo je hodně úzký (např. tyč nebo
stožár).
<Lehce namáčkněte tlačítko Spouště>
<Tlačítko Spouště zcela
domáčkněte.>
Dostupná kapacita paměti se může lišit v závislosti na podmínkách fotografování
a nastavení fotoaparátu.
Pokud je při slabém osvětlení nastaven režim Vypnutý blesk nebo Pomalá
synchronizace, může se na LCD displeji fotoaparátu objevit varovný indikátor
upozorňující na otřesy ( ). V těchto případech použijte stativ, fotoaparát opřete
o stabilní předmět nebo přepněte na režim s bleskem.
Snímky exponujte se sluncem v zádech. Snímky fotografované proti slunci
mohou být tmavé. Chcete-li fotografovat proti slunci, použijte scénický režim
[PROTISVĚTLO] (viz. str. 23), vyrovnávací blesk (viz str. 35), bodové měření (viz
str. 41), korekci expozice (viz str. 30) nebo funkci ACB (viz. str. 52).
026
– Tmavé prostředí.
Aretace ostření
Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
Pokud chcete zaostřit na objekt, který není ve středu snímku, použijte funkci
aretace ostření.
Funkci režimu záznam lze nastavit pomocí tlačítek fotoaparátu.
Použití funkce Aretace ostření
1. Zaměřte rámeček automatického ostření na požadovaný objekt.
2. Namáčkněte tlačítko Spouště. Když se rámeček automatického ostření
rozsvítí zeleně, znamená to, že fotoaparát objekt zaostřil. Buďte opatrní a
tlačítko Spouště zatím plně nestiskněte, abyste neexponovali nežádoucí
snímek.
3. Spoušť udržujte namáčknutou a překomponujte scénu tak, aby záběr
vyhovoval vaší představě. Domáčknutím Spouště snímek exponujte. Pokud
uvolníte prst z tlačítka Spouště funkce aretace ostření bude zrušena.
Tlačítko POWER
Slouží k zapnutí a vypnutí fotoaparátu. Pokud
během určité doby neprovedete žádnou činnost,
fotoaparát se automaticky vypne, aby se
prodloužila životnost baterií.
Více podrobností o nastavení automatického
vypnutí naleznete na str. 86.
1
1/30
1. Snímek, který chcete
exponovat.
F3.3
2. Namáčkněte tlačítko
Spouště a zaostřete
na objekt.
1/30
F3.3
3. Překomponujte záběr
a tlačítko Spouště
domáčkněte.
027
Tlačítko Spouště
Tlačítko W / T transfokátoru
Slouží k expozici snímků a záznamu zvuku v režimu Záznam.
Není-li zobrazeno okno nabídky, slouží tato
páčka k ovládání optického nebo digitálního
transfokátoru. Tento fotoaparát je vybaven
funkcí 10x optického a 5x digitálního
přiblížení. Použití obou poskytuje možnost
50x přiblížení.
Režim Video
Stisknutím tlačítka Spouště spustíte
záznam videoklipu. Stisknutím tlačítka
Spouště spustíte záznam videoklipu,
který bude trvat tak dlouho, dokud nebude
zaplněna dostupná paměť. Záznam
ukončíte opětným stiskem tlačítka
Spouště.
V režimu Snímek
Namáčknutí tlačítka Spouště aktivujete automatické ostření a kontrolu stavu
blesku.
Po úplném stisknutí tlačítka Spouště je snímek exponován a uložen. Pokud
zvolíte záznam hlasové poznámky, záznam bude spuštěn po dokončení
uložení snímku do fotoaparátu.
Přiblížení TELE
Optické přiblížení TELE:
Digitální přiblížení TELE:
1
<Rozšíření obrazu
Širokoúhlé>
028
Posunutím páčky W/T transfokátoru doprava objekt
přiblížíte.
Dalším pohybem páčky W/T doprava v režimu
optického transfokátoru 10x aktivujete digitální
přiblížení (softwarový teleobjektiv). Uvolníte-li páčku
W/T transfokátoru, digitální přibližování (teleobjektiv)
se zastaví. Posunete-li páčku W/T doprava v režimu
digitálního přiblížení 5x, digitální přiblížení se již
nezvětší.
1
<Přiblížení TELE>
X5.0
1
<Digitální přiblížení 5.0x>
Tlačítko W / T transfokátoru
Rozšíření záběru ŠIROKOÚHLÉ
Optické rozšíření záběru ŠIROKOÚHLÉ: Posunutím páčky W/T transfokátoru doleva
v režimu optického transfokátoru objekt
oddálíte. Podržíte-li páčky W/T vlevo, optický
transfokátor se po dosažení minimální
hodnoty zastaví.
1
1
1
<Rozšíření obrazu
<Optické přiblížení 2x>
<Přiblížení TELE>
ŠIROKOÚHLÉ>
Digitální rozšíření záběru ŠIROKOÚHLÉ: Posunutím páčky W/T transfokátoru doleva
v režimu digitálního přiblížení snížíte úroveň
digitálního (softwarového) přiblížení. UvolníteOptické přiblížení
li páčky W/T transfokátoru, snižování úrovně
digitálního přiblížení se zastaví. Opětovným
X 5.0
posunutím páčky W/T doleva po dosažení
minimální úrovně digitálního přiblížení začnete
Digitální přiblížení
snižovat úroveň optického transfokátoru
(teleobjektivu) postupně až na minimum.
X5.0
1
<Digitální přiblížení 5.0x>
1
<Přiblížení TELE>
Zpracování snímků exponovaných s digitálním přiblížením může
být časově náročnější. Počítejte s potřebným časem.
Digitální přiblížení pravděpodobně povede ke snížení kvality
obrazu.
Chcete-li dosáhnout při digitálním přiblížení ostřejšího obrazu,
nastavte maximální optické přiblížení a namáčkněte tlačítko
Spouště, potom opět stiskněte tlačítko T transfokátoru.
Digitální přiblížení nelze použít pro režimy [ROZPOZN. TVÁŘE],
[DUAL IS], [VIDEO], [NOC] a některé režimy scény ([SNÍMEK
PODLE VZORU], [PORTRÉT], [DĚTI], [TEXT], [DETAIL],
[OHŇOSTROJ], [AUTOPORTRÉT]).
Dbejte na to, abyste na objektiv nevyvíjeli žádný tlak. Fotoaparát
můžete poškodit.
Digitální přiblížení nelze použít pro záznam videoklipů.
Chcete-li při záznamu videa potlačit hluk transfokace, vyberte z
nabídky záznamu položku [ZTIŠIT ZOOM].
1
<Rozšíření obrazu
Širokoúhlé>
029
Ovládací páčka
Použití režimu ovládací páčky
Korekce expozice
Fotoaparát nastavuje expozici automaticky
v závislosti na naměřených světelných
podmínkách.
Pomocí ovládací páčky však můžete hodnotu
expozice korigovat.
1. Vyberte možnost [EV] v nabídce
[OVLÁDACÍ PÁČKA].
2. Posunutím ovládací páčky doleva nebo
doprava v nabídce nastavte požadovanou
hodnotu expozice.
Podrobné informace o nastavení ovládací
páčky naleznete na stránce 51.
- Nastavíte-li korekci expozice na hodnoty
[-], snímky mohou být podexponované. Při nastavení hodnot [+] může být
displej přesvětlený a snímky nemusejí mít dostatečnou kvalitu. Expozici
proto měňte opatrně.
V režimu [RUČNĚ] nelze expozici korigovat pomocí ovládací páčky.
■ Ovládání citlivosti ISO a vyvážení bílé
Ovládací páčce můžete podle potřeby přiřadit různé funkce.
1. Vyberte možnost [ISO] nebo [WB] v
nabídce [OVLÁDACÍ PÁČKA] (viz str. 51).
1
2. Posunutím ovládací páčky doleva nebo
doprava vyberete v okně záznamového
režimu požadovanou hodnotu příslušné
funkce.
Podrobné informace o nastavení hodnot
[ISO] a [WB] naleznete na stránce 43.
2008/12/01 PM 01:00
Příklad: Ovládací okno hodnoty [ISO]
Položky z nabídky [OVLÁDACÍ PÁČKA] lze vybírat v režimech
[PROGRAM], [RUČNĚ], [DUAL IS] a [VIDEO] a hodnotu [ISO] lze
nastavit pouze v režimech [PROGRAM] a [RUČNĚ].
Chcete-li se po výběru funkce [ISO] nebo [WB] vrátit do ovládacího
okna hodnoty [EV], stiskněte tlačítko Fn. Po nastavení hodnot [EV] se
v okně zobrazuje ikona řízení expozice.
■ Řízení clony a expoziční doby v režimu [RUČNĚ]
Posunutím ovládací páčky doleva nebo doprava v režimu [RUČNĚ] lze určit
nastavení clony a expoziční doby.
Podrobné informace o cloně a expoziční době naleznete na stránce 44.
■ Přechod do jiné nabídky
Posunutím ovládací páčky doleva nebo doprava v okně nabídky přejdete do
jiné hlavní nabídky.
030
) / Nahoru
V režimu nabídky funguje tlačítko Nahoru jako směrové tlačítko. Pokud se
obrazovka nabídky nezobrazí, informace nebo popisy funkcí pro aktuální filmovaný
obraz (režim filmování) lze získat prostřednictvím LCD monitoru stisknutím tlačítka
Popis funkce/Informace ( ).
1
Zobrazit veškeré informace
o snímání.
1
Mřížka a histogram
■ Okno Histogram/Mřížka (
)
Histogram
Histogram znázorňuje rozložení jasových hodnot na
zaznamenaných snímcích. Jsou-li čáry v pravé části
histogramu vyšší, může to znamenat, že je snímek
příliš světlý. Jsou-li vyšší čáry vlevo, snímek může být
příliš tmavý. Za vysokých hladin okolního osvětlení,
kdy je obtížné zkontrolovat fotografovaný objekt
na displeji, vám může orientace podle histogramu
usnadnit přesné nastavení expozice.
Počet pixelů
Popis funkce / Tlačítko Info (
Rozložení jasových hodnot
Tmavé
< Obrazovka filmování >
1
<Okno Histogram/Mřížka>
1
Světlé
Mřížka
Použití různých typů vodorovných nebo svislých mřížek při hledání kompozice
vám umožní lépe odhadovat vhodné úhly, velikost objektů, proporce snímku a
kontrolovat, zda držíte fotoaparát rovně. Informace o typech mřížek a postupu při
jejich nastavení naleznete na stránce 81.
■ Popis funkce: Po stisknutí tlačítka Popis funkce v režimu informační obrazovky
Zobrazit základní informace.
< Obrazovka informací >
Zobrazit popis každé funkce.
< Obrazovka popisu funkce >
lze prohlížet podrobné popisy funkcí. Popis funkcí lze zrušit
opětovným stisknutím tlačítka Popis funkce.
Stisknutí
tlačítka Popis
funkce
Stisknutí
tlačítka Fn
1
1
VELIKOST
Nastavení velikosti snímku.
Při práci s funkcí [ROZPOZN. TVÁŘE] se nezobrazuje histogram.
Zobrazit popis každé funkce.
< Příklady popisů funkcí >
031
Makro (
) / Dolů
Jestliže je zobrazena nabídka, můžete se tlačítkem Dolů přesunout z hlavní
nabídky do podnabídky nebo směrem dolů v podnabídce. Není-li zobrazena
nabídka, lze tlačítko Makro( )/Dolů použít k nastavení režimu makro. Rozsah
vzdáleností je uveden níže. Opakovaně stiskněte tlačítko Makro, dokud se na
LCD displeji neobjeví indikátor požadovaného režimu Makro.
1
1
<Auto ostření>
<Makro (
032
Nedaří-li se vám použít funkci
automatického ostření (například při nízké
hladině osvětlení), můžete zaostřit ručně.
1. Aktivujte ruční ostření stisknutím
tlačítka Makro.
- Zobrazí se ovládací lišta ručního
ostření.
2. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
Ovládací lišta ručního ostření
zaostřete podle potřeby.
Nastavením ručního ostření rozšíříte střed okna na celé okno. Původní
stav obnovíte namáčknutím spouště.
)>
Pamatujte na to, že při nesprávném ručním zaostření bude
obrázek rozmazaný.
1
<Automatické Makro (
Postup při ručním ostření
)>
<Ruční ostření (
)>
Makro (
) / Dolů
Typy režimů a rozsahy ostření (W = oddálení, T = přiblížení)
(Jednotka: cm)
Dostupné metody ostření podle režimu Záznam
( : Volitelné, ∞: Rozsah zaostření nekonečno)
Režim
Auto (
Typ ostření
Rozsah ostření
Automatické makro (
)
Režim
Rozsah ostření
Režim
Makro (
)
W: 5 ~ 50
T : 100 ~ 200
Ruční ostření (
Rozsah ostření
Režim
Automatické
makro
Ruční ostření
Automatické makro (
W: 5 ~ nekonečno
T : 100 ~ nekonečno
Makro
Normální
Makro
Normální
)
)
Normální
W: 5 ~ nekonečno W: 50 ~ nekonečno
T: 100 ~ nekonečno T : 200 ~ nekonečno
DUAL IS (
Typ ostření
Ruční ostření
W: 50 ~ nekonečno
T : 200 ~ nekonečno
Program / Ručně (
Typ ostření
Automatické
makro
Normální
)
W: 5 ~ nekonečno
T : 100 ~ nekonečno
Režim
)
)
Normální
SCÉNA
W: 50 ~ nekonečno
T : 200 ~ nekonečno
Zvláště v režimu Makro buďte opatrní, aby se fotoaparát nechvěl.
Pokud v režimu Makro exponujete snímek do vzdálenosti 50 cm
(širokoúhlé přiblížení W) nebo 100 cm (přiblížení Tele), nastavte režim
VYPNUTÝ BLESK.
Exponujete-li snímek v režimu Makro do vzdálenosti 5 cm, správné
nastavení vzdálenosti automatickým ostřením bude trvat déle.
∞
033
Tlačítko Blesk ( ) / Vlevo
Pokud se na LCD displeji zobrazí nabídka, tlačítkem Vlevo přemístíte kurzor na
levou záložku.
Pokud se na LCD displeji nezobrazí nabídka, tlačítko Blesk ( ) / Vlevo bude
fungovat jako tlačítko Blesk ( ).
Volba režimu blesku
1. Vyberte požadovaný režim záznamu s výjimkou režimů [VIDEO] a
[DUAL IS]. (str. 20)
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Blesk, dokud se na LCD displeji nezobrazí
indikátor požadovaného režimu blesku.
3. Indikátor režimu blesku se zobrazí na LCD displeji. Podle stávajících
světelných podmínek použijte příslušné nastavení blesku.
Dosah blesku
(Jednotka: m)
ŠIROKOÚHLÝ
TELEOBJEKTIV
Normální
0,5 ~ 4,7
2,0 ~ 2,7
Makro
0,3 ~ 0,5
1,0 ~ 2,0
Ruční ostření
0,3 ~ 4,7
1,0 ~ 2,7
Automatické
makro
0,3 ~ 4,7
1,0 ~ 2,7
034
ISO
Auto
Jestliže vyberete blesk a poté stisknete Spoušť, bleskne první
blesk a kontroluje tak světelné podmínky fotografování (dosah
blesku a výkon blesku). Nepohybujte s fotoaparátem, dokud
nebude odpálen druhý záblesk.
Časté používání blesku snižuje životnost baterií.
Za normálních provozních podmínek je blesk nabitý do 5 sekund.
Pokud je baterie nedostatečně nabitá, bude doba nabíjení delší.
Blesk není aktivní v režimu [DUAL IS], ve scénických režimech
[KRAJINA], [TEXT], [DETAIL], [ZÁPAD SLUNCE], [SVÍTÁNÍ],
[OHŇOSTROJ], [AUTOPORTRÉT, [JÍDLO], [KAVÁRNA] a v
režimu Video.
Fotografujte objekty v dosahu blesku.
Je-li předmět příliš blízko nebo je příliš lesklý, nelze zaručit kvalitu
snímku.
Na snímku exponovaném s bleskem se při zhoršených světelných
podmínek mohou objevit bílé tečky. Jedná se o odraz záblesku od
částic atmosférického prachu.
Tlačítko Blesk ( ) / Vlevo
Indikátor režimu blesku
Ikona
Režim blesku
Automatický
blesk
Dostupné režimy blesku podle režimu záznamu
( : Volitelné)
Popis
Pokud jsou objekt nebo pozadí příliš tmavé,
fotoaparát automaticky odpálí blesk.
Pokud jsou objekt nebo pozadí příliš tmavé,
Automatický
fotoaparát automaticky odpálí blesk a současně
blesk s redukcí
je aktivována funkce redukce efektu červených
červených očí
očí.
Vyrovnávací
blesk
Blesk bude odpálen bez ohledu na světelné
podmínky. Intenzita blesku bude automaticky
řízena ve shodě s převládajícími expozičními
podmínkami.
Pomalá
synchronizace
Blesk bude pracovat s pomalou rychlostí
závěrky, aby bylo dosaženo optimální
expozice. Fotografujete-li za slabého osvětlení,
může se na LCD displeji objevit indikátor ( )
upozorňující na dlouhý expoziční čas.
Vypnutý blesk
Blesk nebude odpálen.
Tento režim použijte, pokud fotografujete na
místě nebo v situaci, kdy není použití blesku
povoleno. Pokud exponujete snímky za
zhoršených světelných podmínek, může se na
LCD displeji objevit indikátor ( ) upozorňující
na dlouhý expoziční čas.
Redukce
červených očí
Má-li fotografovaný objekt na snímku „červené
oči”, tento režim automaticky potlačí jejich
zobrazení.
035
Tlačítko Samospoušť (
) / Vpravo
Pokud je na LCD displeji zobrazena nabídka, stiskem tlačítka Samospoušt ( )/
Vpravo se přesune kurzor na záložku vpravo. Není-li na LCD displeji nabídka
zobrazena, tlačítko Samospoušt ( )/Vpravo bude fungovat jako tlačítko
Samospoušť ( ). Tato funkce najde uplatnění v případě, kdy se chce i fotograf
stát součástí záběru.
Stisknete-li tlačítko Samospoušt ( ) v době, kdy je Samospoušť
aktivována, bude režim Samospouště zrušen.
Používejte stativ, abyste zamezili pohybu fotoaparátu.
V režimu Video funguje pouze Samospoušť 10 sekund.
Pokud zvolíte Samospoušť (2 sekundy) spolu s bleskem,
podle stavu nabití fotoaparátu lze prodloužit délku (zpoždění)
Samospouště.
Při expozici snímku pomocí samospouště bude indikátor
samospouště fungovat následovně :
Samospoušť 10 s
Samospoušť 2 s
– Prvních 7 sekund indikátor bliká v
sekundových intervalech.
– Poslední 3 sekundy indikátor rychle bliká v
0,25sekundových intervalech.
Indikátor rychle bliká 2x za sekundu po dobu
0.25 sekund.
Volba Samospouště
1
1. Vyberte režim Záznam s výjimkou
režimu Záznam zvuku. (str. 20)
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
Samospoušť ( ), dokud se na
LCD displeji nezobrazí indikátor
požadovaného režimu.
3. Po stisknutí tlačítka Spouště bude
snímek exponován po uplynutí nastavené
<Volba Samospouště 10 sekund>
doby.
Ikona
Režim
Samospoušť
Samospoušť 10 s
Po stisknutí tlačítka spouště bude snímek
exponován po uplynutí intervalu 10 sekund.
Samospoušť 2 s
Po stisknutí tlačítka spouště bude snímek
exponován po uplynutí intervalu 2 sekund.
Dvojitá
Samospoušť
První snímek bude exponován za 10 sekund a
druhý snímek o 2 sekundy později.
Pohybový
časovač
Fotoaparát detekuje pohyb objektu po uplynutí
6 sekund od stisknutí tlačítka spouště a snímek
bude exponován při zastavení pohybu.
Dálková
036
Popis
Snímek můžete exponovat pomocí dálkového
ovládání místo tlačítka spouště na fotoaparátu.
Režim dálkového ovládání zůstává nastaven i po
záznamu. Chcete-li jeho nastavení zrušit, stiskněte
tlačítko vypínače.
Tlačítko Samospoušť (
) / Vpravo
Pohybový časovač
Pohyb
Ikona a indikátor samospouště
Po nastavení pohybového
časovače stiskněte tlačítko
spouště
Bliká (v intervalech 1 s)
Detekce pohybu objektu
Bliká (v 0,25 sekundových intervalech)
Není detekován pohyb
Zapnutí a po 2 sekundách exponování
snímku.
Tok pohybového časovače pohybu je následující.
(kromě režimů [VIDEO] a [SNÍMEK PODLE VZORU])
V následujících případech nemusí pohybový časovač fungovat.
Vzdálenost ostření je přes 3 m.
1
Expozice je příliš světlá nebo tmavá.
Protisvětlo.
Pohyb je málo výrazný.
Pohyb je detekován mimo centrální
část (50 %) snímače, kde je pohyb
rozpoznáván.
Pokud fotoaparát nezaznamená po
<Rozsah detekce pohybového
dobu 25 sekund žádný pohyb nebo
časovače>
nezaznamená klid po detekování
pohybu.
Výběr doby pohybu → Stisknutí tlačítka spouště → Potvrzení kompozice (během
6 s)*1 → Zahájení rozpoznání (Ruce plně rozhoupejte)*2 → Zastavení rozpoznání
(Nepohybujte se) → Expozice snímku (po 2 s)
*1: Fotoaparát detekuje pohyb objektu po 6 sekundách od stisknutí tlačítka
spouště a snímek bude exponován do 6 sekund.
*2: Pohybujte tělem nebo rukama.
037
Tlačítko Samospoušť (
) / Vpravo Tlačítko MENU/OK
Dosah dálkového ovládání
Tlačítko MENU
Exponujete-li snímek pomocí dálkového ovládání,
podívejte se obrázky zobrazené po straně o dosahu
dálkového ovládání.
– Po stisknutí tlačítka MENU se na LCD displeji zobrazí nabídka související s
aktuálně nastaveným režimem fotoaparátu. Po dalším stisknutí tlačítka se na
LCD displeji objeví původní zobrazení.
– Okno nabídky se zobrazuje v režimech [VIDEO], [AUTO], [PROGRAM],
[RUČNĚ], [DUAL IS], [SNÍMEK S RETUŠÍ], [NOC] a [SCÉNA].
[Tlačítko spouště na
dálkovém ovládání]
Stisknutí
tlačítka MENU.
1
ZÁZNAM
OVLÁDACÍ PÁČKA
EXPOZICE S BLESKEM
KVALITA
ACB
OIS
HL.POZNÁMKA
Výměna baterie v dálkovém ovládání
Při instalaci baterie do dálkového ovládání se ujistěte, že polarita + (kladná)
je nastavena směrem nahoru a polarita - (záporná) je nastavena směrem
dolů. Výměnu baterie v dálkovém ovládání přenechejte místním servisním
středisku. Použijte baterii CR 2025 3V.
PŘESUN
<Zobrazení nabídky je vypnuto>
EV
0
JEMNÁ
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
MENU KONEC
<Zobrazení nabídky je zapnuto>
Tlačítko OK
– Pokud je na LCD displeji zobrazena nabídka, používá se toto tlačítko pro
přesun kurzoru do podnabídky nebo pro potvrzení dat.
038
Tlačítko Fn
Použití nabídky Fn
Tlačítko Fn můžete použít k nastavení následujících nabídek.
( : Volitelné)
Stránka
VELIKOST
Str.40
OBLAST OSTŘENÍ
Str.40
SNÍMKOVÁ FREK.
Str.41
MĚŘENÍ
Str.41
REŽIM SNÍMÁNÍ
Str.42
ISO
Str.43
VYVÁŽENÍ BÍLÉ
Str.43
1. V dostupném režimu stiskněte tlačítko Fn.
- V některých režimech je třeba stisknout tlačítko Fn dvakrát.
2. Vyberte požadovanou nabídku pomocí tlačítek Nahoru/Dolů. Následně se v
levé spodní části LCD displeje zobrazí podnabídka.
Tlačítko
Nahoru/Dolů
VELIKOST
OSTŘ. STŘED
3. Pomocí tlačítka Vlevo/Vpravo vyberte požadovanou nabídku a stiskněte
tlačítko OK.
Hodnota clony/
Rychlost závěrky
Str.44
ROZPOZN. TVÁŘE
Str.45~
46
STABILIZACE
Str.47
Tlačítko
Vlevo/Vpravo
VELIKOST
039
Tlačítko Fn: Velikost
Oblast ostření
Můžete zvolit velikost snímků, která bude vyhovovat vašim potřebám.
Podle podmínek fotografování můžete nastavit
preferovanou oblast ostření.
Režim
snímek
Režim
Video
Ikona
VELIKOST
OSTŘ. STŘED
3648x
2736
3648x
2432
3072x
2304
3648x
2056
2592x
1944
2048x
1536
1024x
768
Ikona
VELIKOST
1280x720HQ
1280x720
640x480
320x240
Ikona
Oblast ostření
Popis
OSTŘ. STŘED
Bude zaostřena obdélníková oblast uprostřed LCD displeje.
VÍCEB. OSTŘ
Tento fotoaparát vybere všechny dostupné body
automatického ostření na LCD displeji.
VÝBĚROVÉ
OSTŘENÍ
Zaostření na požadované místo na displeji.
Jakmile fotoaparát objekt zaostří, rámeček automatického ostření zezelená.
Jestliže fotoaparát nemůže objekt zaostřit, rámeček automatického ostření
zčervená.
< Režim Snímek >
< Režim Video >
Vyšší rozlišení snižuje počet snímků, který je možné na kartu uložit,
protože snímky ve větším rozlišení vyžadují více paměti.
040
Postup při aktivaci výběrového ostření
Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů/Doleva/
Doprava přesuňte značku ostření na
požadované místo. Aktivujte výběrové
ostření stisknutím spouště.
Po nastavení zůstane značka ostření
zafixována ve zvolené pozici.
Chcete-li značku ostření přemístit, stiskněte
tlačítko Fn a vyberte možnost [VÝBĚROVÉ
NASTAV
PŘESUN
OSTŘENÍ]. Objeví se okno nastavení
značky ostření.
Značka ostření
Nastavení zůstane zachováno i po vypnutí
a opětovném zapnutí fotoaparátu.
Funkci [VÝBĚROVÉ OSTŘENÍ] nelze použít současně s funkcí
[ROZPOZN. TVÁŘE].
Tlačítko Fn: Snímková frekvence Tlačítko Fn: Měření expozice
Tato nabídka vám umožňuje vybrat vhodnou
snímkovou frekvenci podle toho, k jakému
účelu chcete zaznamenané video použít. Při
vyšší frekvenci videoklip snáze zachytí důležité
okamžiky, zároveň však roste velikost souboru.
Režim
Nemůžete-li dosáhnout vhodných podmínek
expozice, můžete změnit metodu měření a
docílit jasnějších snímků.
30 SN./S
Ikona
Režim Video
Režim
Měření
Popis
MULTI
Expozice bude vypočtena jako průměrná hodnota Světla
v každé oblasti fotografovaného snímku rozděleného do
několika oblastí. Výpočet však upřednostňuje hodnoty
v blízkosti středu snímku. Toto nastavení je vhodné pro
obecné použití.
BODOVÉ
Světlo je měřeno pouze ve středu snímaného obrazu
zobrazeného na LCD displeji. Tato metoda je vhodná v
případě, že si přejete správně exponovat objekt ve středu
bez ohledu na protisvětlo.
Ikona
Podnabídka
60 SN./S
30 SN./S
15 SN./S
Formát
souboru
H.264
H.264
H.264
Tento formát souborů splňuje standard DCF (Design rule for
Camera File system).
MULTI
Expozice bude vypočtena jako průměrná hodnota
STŘEDOVĚ dostupného Světla v oblasti fotografovaného snímku.
Výpočet však upřednostňuje hodnoty v blízkosti středu
VYVÁŽ.
snímku. Vhodné pro fotografování snímků malých
objektů, například květin nebo hmyzu.
Pokud se objekt nenachází uprostřed oblasti ostření, nepoužívejte [BODOVÉ]
měření, protože může dojít k chybnému nastavení expozice. V tomto případě je
lepší využít korekci expozice.
041
Tlačítko Fn: Režim snímání
Můžete si zvolit mezi sekvenčním
fotografováním a režimem AEB (automatická
stupňovaná expozice).
JEDNORÁZOVÉ
Ikona
Režim snímání
Popis
JEDNORÁZOVÉ Exponován je pouze jeden snímek.
SEKVENČNÍ
042
Snímky budou exponovány postupně, dokud
neuvolníte tlačítko Spouště.
Počet snímků závisí na dostupné kapacitě paměti.
V. RYCH.
Sekvenční snímání je k dispozici po stisknutí a
podržení Spouště (přibližně 1,5 snímky za sekundu).
Rychlost snímání může klesnout vlivem podmínek
snímání a počtu snímků.
AEB
Postupně je zaznamenána série tří po sobě jdoucích
snímků s různě nastavenou expozicí: standardní
expozice (0,0 EV), krátká expozice (-1/3 EV) a
dlouhá expozice (+1/3 EV).
ZACH. POHYBU
Stisknutím a přidržením tlačítka Spouště jsou rychle
exponovány snímky rychlostí 6 snímků/sekundu po dobu
5 sekund. Po dokončení sekvenčního fotografování
budou snímky automaticky uloženy do paměti.
Tento formát souborů splňuje standard DCF (Design rule for
Camera File system).
Pokud zvolíte podnabídku [SEKVENČNÍ], [V. RYCH.], [AEB] nebo
[ZACH. POHYBU], blesk se vypne automaticky.
Jestliže je v paměti k dispozici méně než 30 snímků, nebude
režim zachycení pohybu k dispozici.
Při fotografování v režimu AEB doporučujeme použít stativ,
protože čas k uložení každého snímku je delší a z důvodu
nestability fotoaparátu může dojít k rozmazání snímků.
V režimu [RUČNĚ] nejsou k dispozici funkce [V. RYCH.], [AEB]a
[ZACH. POHYBU].
Položky [SEKVENČNÍ], [V. RYCH.] a [AEB] lze vybrat jen při
expozičních dobách kratších než 1/4 sekundy. Je-li expoziční
doba delší než 1/4 sekundy, bude zafixována hodnota 1/4
sekundy.
Tlačítko Fn: ISO
Tlačítko Fn: Vyvážení bílé barvy
Při expozici snímků můžete nastavit citlivost ISO.
Specifická citlivost fotoaparátu na světlo se udává
pomocí čísla ISO.
Vyvážení bílé barvy umožňuje upravit barvy
fotografie tak, aby vypadala přirozeněji.
Auto
AUTO VYV.BÍLÉ
Ikona
Režim ISO
Popis
Auto
Citlivost fotoaparátu se mění automaticky v závislosti
na hodnotách různých proměnných, například
osvětlení a jasu objektu.
80
100
200
400
800
1600
3200
Rychlost spouště (expoziční čas) můžete zvýšit při
stejné intenzitě světla nastavením vyšší hodnoty
citlivosti ISO. Při vysokém jasu však může dojít k
saturaci snímku. Čím vyšší je hodnota ISO, tím vyšší
bude citlivost fotoaparátu na světlo a tím větší bude
schopnost fotoaparátu exponovat snímky v tmavých
podmínkách. Se zvýšením hodnoty ISO však stoupne
také úroveň šumu na snímku a snímek bude mít
zrnitý vzhled.
Když zvolíte nabídku ISO 3200, velikost snímku se nastaví pod 3M.
V případě funkce [ZACH. POHYBU] bude rychlost ISO nastavena na hodnotu
AUTO.
Možnost [ISO] je k dispozici pouze v režimech [PROGRAM] a [RUČNĚ].
Ikona
Režim Vyvážení
bílé barvy
Popis
AUTO VYV.BÍLÉ
Fotoaparát automaticky vybírá vhodné nastavení
vyvážení bílé v závislosti na převládajících
podmínkách osvětlení.
DENNÍ S.
Nastavení vhodné k expozici snímků v exteriéru.
ZATA ŽENO
ZÁŘIVKA TYPU H
ZÁŘIVKA TYPU L
ŽÁROVKA
VLASTNÍ NAST.
K exponování snímků při zamračené a zatažené
obloze.
K expozici při osvětlení třícestnými zářivkami typu
denního světla.
K exponování při osvětlení zářivkami s bílým
světlem.
K exponování snímků při osvětlení standardní
žárovkou.
Umožňuje nastavit uživateli vlastní vyvážení bílé
barvy podle světelných podmínek fotografované
scény.
Různé podmínky osvětlení mohou na snímcích vyvolat různé barevné odstíny.
043
Tlačítko Fn: Vyvážení bílé barvy Tlačítko Fn: Hodnota clony
Použití vlastního nastavení vyvážení bílé
Nastavení vyvážení bílé se může mírně lišit v závislosti na prostředí, ve kterém
fotografujete. Výběrem vlastního nastavení vyvážení bílé barvy můžete zvolit
nejvhodnější nastavení vyvážení bílé barvy pro konkrétní prostředí fotografování.
1. V nabídce Vyvážení bílé vyberte položku
VLASTNÍ NAST. ( ) a před fotoaparát
umístěte list bílého papíru tak, aby na LCD
displeji byla zobrazena pouze bílá barva.
2. Tlačítko MENU/OK: Vybere předchozí
vlastní nastavení
vyvážení bílé barvy.
Bílý papír
Spoušť: Uloží nové vlastní nastavení
vyvážení bílé barvy.
– Vlastní hodnota nastavení vyvážení bílé barvy bude použita při expozici
dalšího snímku.
– Uživatelem nastavené vyvážení bílé barvy zůstane aktivní, dokud nebude
opět znovu nastaveno.
Tento režim nastaví rychlost závěrky
automatické expozice v ručním režimu.
Nižší hodnota clony zajistí ostrý obraz
objektu a rozmazaný obraz pozadí. Vyšší
hodnota clony zajistí ostrý obraz objektu i
pozadí.
1
1/30
F3.3
Hodnota clony
Nastavení hodnoty clony
Stiskněte tlačítko Fn. Poté nastavte hodnotu clony posunutím ovládací
páčky doleva nebo doprava.
Tlačítko Fn: Rychlost závěrky
Tento režim vám umožní nastavit rychlost
závěrky automatické expozice v ručním
režimu. Vyšší rychlost závěrky slouží k
zachycení pohybujícího se objektu, jako
kdyby se nepohyboval. Nízká rychlost
závěrky (dlouhý expoziční čas) umožní
exponovat pohybující se objekt s efektem
“naznačení pohybu”.
1
1/30
F3.3
Rychlost závěrky
Nastavení rychlosti závěrky
Stiskněte tlačítko Fn a poté tlačítko Doleva/Doprava. Posunutím ovládací
páčky doleva nebo doprava nastavte expoziční dobu.
044
Tlačítko Fn: Rozpozn. Tváře
Použijete-li funkce detekce obličeje,
fotoaparát dokáže detekovat lidský
obličej. Při zaostření na lidský obličej se
upravuje také jas obličeje. Můžete pořídit
také přirozený výraz obličeje pomocí
autoportrétu, snímku s úsměvem nebo
detekce mrkání.
ROZPOZN. TVÁŘE
Volitelné režimy: [AUTO], [PROGRAM], [RUČNĚ], [DUAL IS],
[SNÍMEK S RETUŠÍ], [SCÉNA] ([PORTRÉT], [DĚTI],
[PLÁŽ&SNÍH], [AUTOPORTRÉT], [KAVÁRNA])
■ Rozpozn. Tváře
Tento režim automaticky zjišťuje pozici obličeje, poté zaostří a nastaví
expozici.
1. Velikosti a umístění rámečků
automatického ostření budou určeny
automaticky podle tváří fotografovaných
osob.
1
2. Namáčkněte tlačítko Spouště.
Tato funkce je schopna rozlišit až 10 osob.
Pokud fotoaparát současně rozezná více osob, zaostří na
nejbližší osobu.
Nezdaří-li se rozpoznání obličeje, vraťte zpět předchozí režim
automatického ostření (AF).
V některých podmínkách tato funkce nemusí řádně fungovat.
- Má-li osoba tmavé brýle nebo je-li zakryta část obličeje.
- Nedívá-li se fotografovaná osoba do objektivu.
- Nerozpozná-li fotoaparát obličej, protože úroveň jasu je příliš
vysoká nebo nízká.
- Je-li mezi objektem a fotoaparátem příliš velká vzdálenost.
- V záběru je příliš jasný světelný odraz nebo příliš jasné protisvětlo.
Maximální rozsah funkce Rozpoznávání obličeje je 2,5 m
(širokoúhlý).
Čím blíže objekt je, tím rychleji ho kamera rozpozná.
Jestliže používáte digitální přiblížení, funkce [ROZPOZN. TVÁŘE]
není k dispozici.
V režimech [SNÍMEK S RETUŠÍ], [SNÍMEK PODLE VZORU],
[PORTRÉT] a [DĚTI] je funkce [ROZPOZN. TVÁŘE] nastavena
na výchozí hodnotu.
- Jakmile fotoaparát určí cílový obličej,
přes tento obličej se vykreslí bílý rámeček
ostření a v místech ostatních obličejů
se zobrazí rámeček ostření šedé barvy. Namáčknutím tlačítka spouště
zaostříte obličej a bílý rámeček ostření zezelená.
3. Po domáčknutí tlačítka Spouště je snímek exponován.
045
Tlačítko Fn: Rozpozn. Tváře
■ Autoportrét
■ Úsměv
Když fotíte sami sebe, oblast vaší tváře bude detekována automaticky, což
usnadňuje a urychluje pořízení autoportrétu.
1. V případě filmování vlastní osoby
nastavte objektiv přístroje na tvář
objektu.
Přístroj automaticky detekuje tvář
objektu a vydává naváděcí zvuk.
1
- Při umístění obličeje ve středu obrazovky
přístroj opakovaně vydává rychlejší zvuk
odlišný od zvuků vydávaných v okamžiku,
kdy obličej není uprostřed obrazu.
2. Spusťte filmování stisknutím spouště.
Fotoaparát automaticky pořídí snímek,
jakmile detekuje, že se objekt usmívá,
aniž stisknete spoušť. Jestliže stisknete
Spoušť, snímek bude pořízen v normálním
režimu. Při fotografování úsměvu
napomáhají při detekci úsměvu objektu
odhalené zuby nebo delší úsměv.
1
■ Detekce Mrkání
Jestliže jsou oči objektu zavřené při
stisknutí spouště, fotoaparát pořídí 3 po
sobě jdoucí snímky a snímky budou poté
uloženy.
Pokud objekt nemá při stisknutí spouště
oči zavřené, pořídí fotoaparát pouze jeden
snímek.
1
Naváděcí zvuk lze nastavit pomocí nabídky [AUTOPORTRÉT].
(viz str. 80)
Detekce úsměvu nebo mrkání nemusí být k dispozici, pokud
dojde k některé z následujících situací:
- Objekt má sluneční brýle.
- Objekt se nedívá přímo do objektivu.
- Okolní světlo je příliš jasné nebo příliš tmavé pro detekci tváře
objektu.
- Fotoaparát je daleko od objektu. (Oranžová zaostřovací
značka)
- V záběru je příliš jasný světelný odraz nebo příliš jasné
protisvětlo.
046
Tlačítko Fn: Stabilizace obrazu Tlačítko E (Efekt)
při záznamu videoklipu
Pomocí této volby můžete přidat k fotografiím zvláštní efekty.
Tato funkce pomůže stabilizovat obraz
zachycený při záznamu videoklipu. Tuto
nabídku můžete vybrat pouze v režimu
Video. Není-li vložena paměťová karta,
nebude možné tuto funkci použít.
Efekty dostupné pro režim Záznam
VYPNUTO
Režim
Tlačítko E
Režim
( : Volitelné)
Tlačítko E
[VYPNUTO]: Funkce stabilizace videoklipu
je standardně vypnutá.
[ZAPNUTO]: Pomáhá redukovat chvění a otřesy během záznamu.
Rámeček nahrávání se zúží, když zvolíte tuto nabídku.
Tlačítko E nepracuje v režimu hlasového záznamu, v
režimu [NOC] a v některých režimech [SCÉNA] ([SNÍMEK
PODLE VZORU], [TEXT], [ZÁPAD SLUNCE], [SVÍTÁNÍ],
[PROTISVĚTLO], [OHŇOSTROJ], [PLÁŽ&SNÍH],
[AUTOPORTRÉT], [JÍDLO], [KAVÁRNA]).
Nastavení zvláštních efektů zůstane zachováno i po vypnutí
fotoaparátu
047
Tlačítko E (Efekt): Volič stylu
fotografie
Ke snímkům můžete přidat různé efekty, aniž byste museli použít
software pro úpravu fotografií.
Stiskněte tlačítko E v režimu, v němž je toto tlačítko funkční.
1. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
vyberte požadovaný styl fotografie a
poté stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskem Spouště exponujte snímek.
Tlačítko E (Efekt): Úprava snímku
Ve scénických režimech [PROGRAM], [RUČNĚ], [VIDEO] a SCÉNA
stiskněte tlačítko E ([PORTRÉT], [DĚTI], [KRAJINA], [DETAIL]).
Barva
1. Vyberte nabídku Barva (
) pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů.
2. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
vyberte požadovanou položku nabídky
a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím Spouště exponujte snímek.
VÝRAZNÝ
BARVA
PŘESUN
NASTAV
Ikona
Styl
NASTAV
ZPĚT
Popis
NORMÁLNÍ Ke snímku není přidán žádný stylový efekt.
Ikona
Barva
NORMÁLNÍ
VÝRAZNÁ
Na snímku budou použity výrazné barvy.
MĚKKÁ
Na snímku budou použity tlumené barvy.
ČERNOBÍLÝ
PRALES
Na snímku budou použity jasné, přirozené
barvy.
SÉPIE
RETRO
Snímek bude zabarven do sépiového tónu.
ČERVENÝ
COOL
Na snímku budou použity studené barvy.
KLID
Na snímku budou použity chladné barvy.
KLASIKA
Na snímku budou použity klasické barvy.
ZELENÝ
MODRÝ
NEGATIV
Popis
K snímku není přidán žádný barevný efekt.
Vyfotografované snímky budou uloženy v černobílé
verzi.
Exponované snímky budou uloženy v sépiovém
tónu (odstín žlutohnědé barvy).
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu
červené barvy.
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu
zelené barvy.
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu
modré barvy.
Snímek bude uložen jako negativ.
VLASTNÍ BAR. Exponované snímky budou uloženy v barvách RGB.
048
Tlačítko E (Efekt): Úprava snímku
Vlastní: Můžete změnit sytost barev –
červené (R), zelené (G) a modré (B).
Kontrast
BARVA
PŘESUN
– Tlačítko Nahoru/Dolů: slouží k volbě
barev R, G, B.
– Tlačítko Vlevo/Vpravo: mění hodnoty
NASTAV
KONTRAST
PŘESUN
NASTAV
BARVA
PŘESUN
NASTAV
Ostrost
OSTROST
PŘESUN
Sytost
1. Vyberte nabídku Sytost (
) pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů. Zobrazí se lišta
pro nastavení sytosti.
2. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
nastavte požadovanou sytost.
Stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím Spouště exponujte snímek.
V režimu [PROGRAM], [RUČNĚ] stiskněte tlačítko E.
1. Vyberte nabídku Ostrost (
) pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů. Zobrazí se lišta
pro nastavení ostrosti.
2. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
nastavte požadovanou ostrost.
Stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím Spouště exponujte snímek.
1. Vyberte nabídku Kontrast ( ) pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů. Zobrazí se lišta
pro nastavení kontrastu.
2. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
nastavte požadovaný kontrast.
Stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím Spouště exponujte snímek.
SYTOST
PŘESUN
NASTAV
NASTAV
049
Nastavení fotoaparátu pomocí LCD displeje
Nabídku na LCD displeji můžete použít pro nastavení funkcí záznamu
fotoaparátu.
Položky označené symbolem
Nabídka
OVLÁDACÍ PÁČKA
EXPOZICE S
BLESKEM
jsou výchozím nastavením.
Podnabídka
Dostupný režim
EV
EV(A, S)
ISO
WB
JEMNÁ
NORMÁLNÍ
-
ACB
VYPNUTO
ZAPNUTO
OIS
VYPNUTO
ZAPNUTO
KVALITA
ZVUK
Stranka
Str.51
SCÉNA
+1.0, +0.5, 0, -0.5, -1.0
VELMI
JEMNÁ
Nabídka
Str.52
Podnabídka
Dostupný režim
VYPNUTO
ZAPNUTO
ZTIŠIT ZOOM
-
SNÍMEK PODLE
VZORU
PORTRÉT
DĚTI
KRAJINA
DETAIL
TEXT
ZÁPAD SLUNCE
SVÍTÁNÍ
PROTISVĚTLO
OHŇOSTROJ
PLÁŽ&SNÍH
AUTOPORTRÉT
JÍDLO
KAVÁRNA
Nabídky mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Str.53
HL.POZNÁMKA
ZÁZNAM ZVUKU
050
VYPNUTO
ZAPNUTO
-
Str.54
Stranka
Str.55
Str.55
Ovládací páčka
Ovládací páčce na zadní straně
fotoaparátu můžete podle potřeby přiřadit
různé funkce.
Intenzita záblesku
ZÁZNAM
OVLÁDACÍ PÁČKA
EXPOZICE S BLESKEM
KVALITA
ACB
OIS
HL.POZNÁMKA
EV
ISO
WB
- Položky v nabídce [OVLÁDACÍ PÁČKA]:
[EV], [EV(A, S)], [ISO], [WB].
- Posunutím ovládací páčky doleva nebo
NASTAV
ZPĚT
doprava vyberete požadovanou hodnotu
příslušné funkce.
Podrobné informace o použití ovládací páčky naleznete na stránce 30.
Funkce [OVLÁDACÍ PÁČKA] je k dispozici v režimech
[PROGRAM], [RUČNĚ], [DUAL IS] a [VIDEO].
Dostupnost jednotlivých položek nabídky a nastavení výchozích
hodnot může záviset na záznamovém režimu.
Intenzitu záblesku lze podle potřeby
korigovat.
(Můžete ji nastavit v rozsahu +/- 1 EV s
krokem 0,5 EV.)
- Položky v nabídce [EXPOZICE S
BLESKEM]: [+1.0], [+0.5], [0], [-0.5], [-1.0]
ZÁZNAM
OVLÁDACÍ PÁČKA
EXPOZICE S BLESKEM
KVALITA
ACB
OIS
HL.POZNÁMKA
ZPĚT
+1.0
+0.5
0
-0.5
-1.0
OK NASTAV
1
2008/12/01 PM 01:00
V režimech [AUTO], [Dual IS], [SNÍMEK S RETUŠÍ], [NOC],
[SCÉNA] a [VIDEO] není funkce [EXPOZICE S BLESKEM] k
dispozici.
Je-li fotografovaný objekt příliš blízko nebo je nastavena příliš
vysoká citlivost, nemusí se nastavení záporné hodnoty (-) nijak
projevit.
Je-li intenzita záblesku mimo ovladatelný rozsah vzhledem k příliš
vysoké nebo příliš nízké hodnotě expozice, fotoaparát nemusí
pracovat správně.
051
Kvalita
ACB
Můžete zvolit poměr komprese, který bude vyhovovat účelu exponovaných
snímků. Vyšší poměr komprese snižuje kvalitu snímku.
Tato funkce umožňuje upravit automaticky kontrast při pořizování snímků
v prostředí s velkým expozičním rozmezím, např. v protisvětle nebo při
vysokém kontrastu. Tato funkce automaticky upravuje jas a umožňuje jasné
vyfotografování objektu.
- Položky v nabídce [KVALITA]:
[VELMI JEMNÁ], [JEMNÁ],
[NORMÁLNÍ]
ZÁZNAM
OVLÁDACÍ PÁČKA
EXPOZICE S BLESKEM
KVALITA
ACB
OIS
HL.POZNÁMKA
ZPĚT
Režim
VELMI JEMNÁ
JEMNÁ
NORMÁLNÍ
OK NASTAV
ZÁZNAM
OVLÁDACÍ PÁČKA
EXPOZICE S BLESKEM
KVALITA
ACB
OIS
HL.POZNÁMKA
ZPĚT
Režim Snímek
Podnabídka
VELMI JEMNÁ
JEMNÁ
NORMÁLNÍ
Formát souboru
JPEG
JPEG
JPEG
Tento formát souborů splňuje standard DCF (Design rule for
Camera File system).
JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
JPEG je standard komprese obrazu vyvinutý společností Joint
Photographic Experts Group. Tento typ komprese se nejčastěji
využívá ke kompresi fotografi í a grafiky, protože je schopen účinně
zmenšit velikost.
052
- Položky v nabídce [ACB]:
[VYPNUTO], [ZAPNUTO]
VYPNUTO
ZAPNUTO
OK NASTAV
Funkce ACB je k dispozici v záznamových režimech [AUTO],
[PROGRAM] a [PORTRÉT]. V záznamových režimech [AUTO] a
[PORTRÉT] je funkce ACB trvale aktivní.
OIS (Optická stabilizace obrazu) Hl.poznámka
Tato funkce vám umožňuje minimalizovat chvění fotoaparátu při
fotografování.
- Položky v nabídce [OIS]:
[VYPNUTO], [ZAPNUTO]
ZÁZNAM
OVLÁDACÍ PÁČKA
EXPOZICE S BLESKEM
KVALITA
ACB
OIS
HL.POZNÁMKA
ZPĚT
K uloženým snímkům můžete přidat
komentář. (Max. 10 sekund)
ZÁZNAM
OVLÁDACÍ PÁČKA
EXPOZICE S BLESKEM
KVALITA
ACB
OIS
HL.POZNÁMKA
ZPĚT
VYPNUTO
ZAPNUTO
OK NASTAV
1
VYPNUTO
ZAPNUTO
OK NASTAV
1
– Pokud se na LCD displeji zobrazí
indikátor hlasové poznámky, nastavení je
kompletní.
– Stiskem tlačítka Spouště exponujete
snímek. Snímek je uložen na paměťovou
kartu.
– Hlasová poznámka bude nahrávána
po dobu 10 sekund od uložení snímku.
Během nahrávání lze záznam ukončit
stiskem tlačítka Spouště.
OIS funkce možná nebude fungovat dostatečně v
následujících případech.
- Při pořizování snímku pohybujícího se předmětu
- Při pořizování snímků s vyšší hodnotou digitálního
zoomu.
- Když je otřes kamery mimo korekční možnosti
fotoaparátu
- Při pomalé rychlosti závěrky
00:00:03
STOP
053
Záznam zvuku
Mluvené slovo lze nahrávat tak dlouho,
dokud to umožní kapacita paměťové karty
(maximálně však 10 hodin).
Záznam zvuku spustíte stisknutím tlačítka
Spouště.
– Po stisku tlačítka Spouště lze zvuk
nahrávat tak dlouho, jak to umožní
kapacita paměťové karty (maximálně však
10 hodin). Na LCD displeji se zobrazí
délka záznamu. Záznam zvuku bude
pokračovat i po uvolnění tlačítka Spouště.
– Chcete-li záznam ukončit, stiskněte
tlačítko Spouště ještě jednou.
– Typ souboru: *.wav
Pozastavení hlasového záznamu
ZÁZNAM
EXPOZICE S BLESKEM
KVALITA
ACB
OIS
HL.POZNÁMKA
ZÁZNAM ZVUKU
0
JEMNÁ
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
PŘESUN
OK NASTAV
00:01:00
00:00:06
SH STOP
PAUZA
1. Záznam pozastavíte stisknutím tlačítka <Pozastavení hlasového záznamu>
Přehrát/Pauza (
)
2. Chcete-li pokračovat v záznamu, stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza (
)
znovu.
3. Jestliže chcete záznam ukončit, stiskněte znovu tlačítko Spouště.
00:00:00
SH ZÁZNAM
OK KONEC
<Režim Hlasový záznam>
054
00:01:00
Pomocí této funkce můžete nahrát
přerušovaný zvukový záznam, aniž by byl
rozdělen do několika samostatných
zvukových souborů.
Ideální vzdálenost pro záznam zvuku je 40 cm od fotoaparátu
(mikrofonu).
Vypnete-li fotoaparát během pozastaveného hlasového záznamu,
hlasový záznam bude ukončen.
Záznam videoklipu bez zvuku
Spuštění režimu přehrávání
Videoklip můžete nahrávat také bez zvuku.
Zapněte fotoaparát a vyberte režim přehrávání tlačítkem režimu
Přehrávání ( ). Fotoaparát je připraven k přehrávání snímků
uložených v paměti. Pokud je do fotoaparátu vložena paměťová karta,
všechny funkce fotoaparátu se vztahují pouze k paměťové kartě. Neníli paměťová karta ve fotoaparátu vložena, všechny funkce fotoaparátu
se vztahují pouze k vnitřní paměti.
Vyberte nabídku [ZVUK] v režimu Videoklip.
(str. 25)
Na LCD displeji se zobrazí ikon ( ).
Stiskněte tlačítko Spouště a spusťte záznam
videoklipu bez zvuku, který bude trvat až do
zaplnění dostupné paměti.
ZÁZNAM
OVLÁDACÍ PÁČKA
OIS
ZVUK
VYPNUTO
ZAPNUTO
ZTIŠIT ZOOM
OK NASTAV
ZPĚT
00:01:01
STANDBY
Přehrávání snímků
1. Vyberte režim přehrávání tlačítkem
režimu Přehrávání.
2. Na LCD displeji se zobrazí poslední
uložený snímek.
100-0010
Režim Scéna
Tuto nabídku použijte pro snadnou konfi guraci optimálních nastavení při různých
podmínkách fotografování.
Stiskněte tlačítko MENU a vyberte
požadovanou podnabídku scény.
Podrobné informace naleznete na
straně 23.
3. Vyberte požadovaný snímek tlačítkem
Vlevo/Vpravo.
ZÁZNAM
SCÉNA
KVALITA
OIS
HL.POZNÁMKA
ZÁZNAM ZVUKU
ZPĚT
SNÍMEK PODLE VZORU
PORTRÉT
DĚTI
KRAJINA
DETAIL
TEXT
Pro rychlejší zobrazování snímků
stiskněte a podržte tlačítko Vlevo nebo
Vpravo.
OK NASTAV
055
Spuštění režimu přehrávání
Přehrávání videoklipu
Funkce zachycení snímku z videoklipu
1. Vyberte videoklip, který chcete přehrát,
tlačítkem Vlevo/Vpravo.
2. Chcete-li přehrát soubor videoklipu,
).
stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza (
– Jestliže chcete přehrávání videoklipu
pozastavit, stiskněte tlačítko Přehrát/
Pauza (
) znovu.
– Dalším stisknutím tlačítka Přehrát/Pauza
(
) opět spustíte přehrávání.
– Chcete-li posunout přehrávání videoklipu
zpět, stiskněte tlačítko Vlevo. Chceteli
posunout přehrávání videoklipu vpřed,
stiskněte tlačítko Vpravo.
– Chcete-li přehrávání videoklipu zastavit,
stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza (
)
a poté tlačítko Vlevo nebo Vpravo.
Můžete exportovat fotografie z videoklipu.
100-0010
Postup zachycení fotografi e z videoklipu
00:00:05
◄REW
PAUZA
FF ►
1. Při přehrávání videoklipu stiskněte tlačítko
Přehrát/Pauza (
). Potom stiskněte
tlačítko E.
100-0010
2. Záběr v místě pozastavení videoklipu bude
uložen jako samostatná fotografie s novým
názvem souboru.
Zachycená fotografie má stejnou velikost
jako původní videoklip (1280x720, 640x480,
320x240).
00:00:06
PŘEHRÁT
E ZACHYTIT
<Pozastaveno>
Jestliže na začátku videoklipu stisknete
tlačítko E , první snímek z videoklipu bude
uložen jako snímek.
Videosoubory (H.264 (MPEG4.AVC)) zaznamenané jiným
fotoaparátem nelze přehrávat.
Ovládání hlasitosti při přehrávání videoklipu
Posunutím ovládací páčky doleva při
přehrávání videa hlasitost snížíte.
Posunutím ovládací páčky doprava
hlasitost zvýšíte.
Hlasitost lze ovládat i při přehrávání
hlasových poznámek, videoklipů a zvukových záznamů.
056
<Stiskněte tlačítko E >
Spuštění režimu přehrávání
Střih videoklipu ve fotoaparátu
Přehrávání nahraného zvukového záznamu
Během přehrávání videoklipu je možné
vyjmout zvolenou část klipu. Je-li délka
videoklipu kratší než 10 sekund, nelze jej
stříhat.
1. Stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza
) v místě videoklipu, které
(
představuje počátek vyjmuté části.
2. Posuňte páčku transfokátoru ve
směru T.
3. Stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza
) a vyjmutá část se zobrazí na
(
stavové liště.
4. V místě, kde má být vyjmutí části
videoklipu ukončeno, stiskněte ještě
).
jednou tlačítko Přehrát/Pauza (
5. Pohybem páčky transfokátoru ve
směru T zobrazte okno s výzvou k
potvrzení střihu videa.
6. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou podnabídku a stiskněte
tlačítko OK.
[NE]:
Střih videoklipu bude zrušen.
[ANO]: Vyjmutá část videoklipu bude
uložena pod novým názvem
souboru.
100-0010
1. Vyberte zvukový záznam, který chcete
přehrát, tlačítkem Vlevo/Vpravo.
100-0017
2. Chcete-li přehrát zaznamenaný zvukový
soubor, stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza
).
(
00:00:08
T OŘEZ
E ZACHYTIT
100-0017
– Chcete-li přehrávání zvukového
souboru pozastavit, stiskněte tlačítko
) znovu.
Přehrát/Pauza (
00:02:51
PŘEHRÁT
– Jestliže chcete přehrávání zvukového souboru opět spustit, stiskněte
tlačítko Přehrát/Pauza (
).
00:00:14
OŘEZ
ZACHYTIT
100-0017
– Chcete-li posunout přehrávání zvukového souboru zpět, stiskněte tlačítko
Vlevo. Chcete-li posunout přehrávání zvukového souboru vpřed, stiskněte
tlačítko Vpravo.
– Jestliže chcete přehrávání hlasové poznámky zastavit, stiskněte tlačítko
Přehrát/Pauza(
) a poté tlačítko OK.
OŘÍZNOUT?
NE
ANO
00:00:14
POTVRDIT
Nestanovíte-li místo ukončení videoklipu, okno s potvrzením
vyjmutí části videoklipu se zobrazí až v místě posledního
snímku videoklipu.
057
Spuštění režimu přehrávání
Přehrávání nahrané hlasové poznámky
1. Vyberte snímek, který je doplněn hlasovou
poznámkou.
Indikátor na LCD displeji
Na LCD displeji jsou uvedeny informace o zobrazeném snímku.
1
100-0010
2. Chcete-li přehrát hlasovou poznámku,
).
stiskněte tlačítko Přehrát/Pauza (
$
#
@
– Jestliže chcete hlasovou poznámku
pozastavit, stiskněte tlačítko Přehrát/
) znovu.
Pauza (
– Chcete-li přehrávání hlasové poznámky
opět spustit, stiskněte tlačítko Přehrát/
Pauza (
).
– Jestliže chcete přehrávání hlasové
poznámky zastavit, stiskněte tlačítko
Přehrát/Pauza (
) a poté tlačítko
OK.
3 4
5
ISO
AV
TV
FLASH
SIZE
DATE
1/45
Off
3648X2736
2009/01/01
!0 9
Č.
Popis
1
Režim Přehrávání
2
Indikátor paměťové karty
100-0010
3
Ikona vnitřní paměti / Indikátor
ikony paměťové karty
/
4
Baterie
5
6
Histogram
ISO
7
Hodnota clony
8
Rychlost závěrky
9
Blesk
00:00:06
PAUZA
00:00:06
PŘEHRÁT
6
7
8
80
F 3.3
100-0010
100-0010
058
2
100-0010
Ikona
Stránka
str.55
str.85
str.15
str.31
80 ~ 3200
F 3.3 ~ 13.1
16 ~ 1/1500
On/Off
3648x2736 ~ 320X240
2009/01/01
str.43
str.44
str.44
str.34~35
10
Velikost snímku
11
Datum záznamu
str.40
12
DPOF
str.75~77
13
Chránit
str.74
14
Hlas. pozn.
str.72
str.82
Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
V režimu Přehrávání můžete použít tlačítka na fotoaparátu ke
snadnému nastavení funkcí režimu Přehrávání.
Tlačítko režimu Přehrávání
Pokud jste fotoaparát zapnuli tlačítkem
POWER, můžete jedním stisknutím
tlačítka režimu Přehrávání přejít do
režimu Přehráváním a opětovným
stisknutím tohoto tlačítka do režimu
Záznam.
Fotoaparát můžete zapnout stiskem tlačítka pro režim Přehrávání.
Fotoaparát je zapnutý do režimu Přehrávání. Fotoaparát vypnete
opětovným stiskem tlačítka režimu Přehrávání.
Režim Nastavení činnosti: Stisknutím tlačítka režimu Přehrávání
na déle než 3 sekundy spustíte režim
Nastavení činnosti. V režimu Nastavení
činnosti nebudou generovány zvuky:
Zvuk provozu, Úvodní zvuk a Zvuk efektu.
Režim Nastavení činnosti zrušíte zapnutím
fotoaparátu pomocí tlačítka POWER.
Páčka Náhled (
) / Digitální přiblížení (
)
Máte možnost najednou zobrazit několik snímků, zvětšit vybraný
snímek, oříznout jej a uložit zvolenou oblast snímku.
Zobrazení náhledu
1. Po zobrazení snímku pohněte páčkou ve
směru Náhled (doleva).
2. Zobrazí se náhledy snímků a snímek, ze kterého
byl náhled spuštěn, zůstane označen.
3. Požadovaný snímek vyberte pomocí tlačítka s 5
funkcemi.
4. Chcete-li se vrátit do režimu zobrazení jednotlivých snímků, posuňte
páčku ve směru Digitální přiblížení (doprava).
100-0010
<Režim standardního zobrazení>
100-0010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zvýrazněný snímek
<Režim zobrazení náhledu>
059
Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
Zvětšení snímku
Maximální poměr zvětšení v poměru k velikosti snímku.
1. Vyberte snímek, který chcete zvětšit, a posuňte páčku
ve směru Digitální přiblížení (doprava). Vybraný
snímek bude digitálně zvětšen.
2. Jednotlivé části snímku je možné prohlížet
pomocí tlačítka s 5 funkcemi.
3. Chcete-li obnovit původní velikost snímku,
posuňte páčku ve směru Náhled (doleva).
Velikost snímku
Maximální poměr
X11,40 X10,10 X9,60
zvětšení
X9,50
X8,10
X6,40
X3,20
Výřez: Můžete vyříznout část snímku a uložit ji samostatně.
x 2.1
– Zda je zobrazený snímek zvětšeným
snímkem zjistíte, pokud v levém
OK OŘEZ
dolním rohu LCD displeje svítí indikátor
zvětšení. (Pokud není snímek zvětšený,
indikátor se nezobrazuje.) Můžete také zkontrolovat zvětšenou oblast.
– Videoklipy a soubory WAV nelze zvětšit.
– Je-li obrázek zvětšený, může být snížena kvalita zobrazení snímku.
1. Vyberte snímek, který chcete zvětšit,
a stiskněte tlačítko zvětšení. Stiskněte
tlačítko OK a zobrazí se zpráva.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou podnabídku a stiskněte
tlačítko OK.
OŘÍZNOUT?
– [NE]: Nabídka oříznutí snímku zmizí.
– [ANO]: Oříznutý snímek bude uložen
jako nový soubor a zobrazí se na LCD displeji.
NE
ANO
OK POTVRDIT
V případě nedostatku paměti pro uložení oříznutého snímku není možné
snímek oříznout.
060
Tlačítko Info (
Tlačítko Přehrát / Pauza (
) / Nahoru
Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, tlačítko Nahoru slouží jako
směrové tlačítko. Pokud na LCD displeji není zobrazena nabídka,
stisknutím tlačítka Info ( ) zobrazíte informace o snímku, který je
právě na displeji.
100-0010
Tlačítko Info (
)
Tlačítko Info (
)
100-0010
00:02:51
<Hlasový záznam je zastaven>
80
F 3.3
TV
FLASH
SIZE
1/45
Off
3648X2736
DATE
2009/01/01
100-0017
100-0017
)
PŘEHRÁT
ISO
AV
)/ Dolů
– Je-li zobrazena nabídka.
Stisknutí tlačítka Dolů slouží pro přechod z hlavní nabídky do podnabídky
nebo pro přesun kurzoru dolů v podnabídce.
– Pokud probíhá přehrávání fotografie s hlasovou poznámkou, zvukového
souboru nebo videoklipu.
· V režimu Stop:
Přehrává snímky s hlasovou poznámkou, zvukový
soubor nebo videoklip.
· Během přehrávání: Dočasně pozastaví přehrávání.
· V režimu Pauza:
Obnoví přehrávání.
100-0017
Tlačítko Info (
) / Dolů
V režimu přehrávání funguje tlačítko Přehrát/Pauza (
následujícím způsobem:
00:00:05
PAUZA
OK STOP
<Přehrávání hlasového
záznamu>
00:00:12
PŘEHRÁT
OK STOP
<Pozastavení přehrávání
hlasového záznamu>
061
Tlačítko Vlevo / Vpravo / Menu / OK Tlačítko Vymazat ( )
Tlačítko Vlevo/Vpravo/MENU/OK aktivuje následující funkce.
– Vlevo: Je-li zobrazena nabídka, tlačítko Vlevo slouží jako směrové tlačítko.
Pokud není nabídka zobrazena, stiskem tlačítka Vlevo vyberete
předchozí snímek.
– Vpravo: Je-li zobrazena nabídka, tlačítko Vpravo slouží jako směrové tlačítko. Pokud
není nabídka zobrazena, stiskem tlačítka Vpravo vyberete další snímek.
– MENU: Stisknutím tlačítka MENU na LCD displeji zobrazíte nabídku Přehrávání.
Po dalším stisknutí tlačítka se na LCD displeji objeví původní zobrazení.
– OK:
Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, tlačítko OK lze použít pro
potvrzení údajů změněných pomocí tlačítka s 5 funkcemi.
Tímto tlačítkem můžete vymazat snímky uložené na paměťové kartě.
Aktivací funkce Koš (str. 84) lze obnovit smazané fotografie.
1. Pomocí tlačítek Vlevo/Vpravo vyberte
snímek, který chcete vymazat, a stiskněte
tlačítko Vymazat.
100-0010
100-0010
VYMAZAT?
1
2
VYMAZAT?
NE
NE
ANO
Tlačítko Tisk (
)
Pokud připojíte fotoaparát k tiskárně s rozhraním PictBridge, můžete
snímky vytisknout pomocí tlačítka Tisk.
100-0010
TISK
062
OK MENU
T
VYBRAT
4
7
OK POTVRDIT
<Jeden snímek>
2. Chcete-li přidat další snímek určený k
odstranění, posuňte páčku transfokátoru ve
směru T.
– Vlevo/Vpravo: Výběr snímků.
– Páčka transfokátoru, směr T:
Označení pro vymazání.
– OK: Vymazání výběru.
ANO
5
8
OK POTVRDIT
<Náhled snímku>
100-0010
Prev ◄
T
VYBRAT
► Next
OK VYMAZAT
3. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte hodnoty podnabídky a stiskněte
tlačítko OK.
– Jestliže zvolíte [NE]: Vymazání se zruší
– Jestliže zvolíte [ANO]: Vybrané snímky se vymažou.
3
6
9
Tlačítko E (Efekt): Změna velikosti
Změní rozlišení (velikost) exponovaných snímků. Vyberte položku
[ÚV.OBR.], chcete-li uložit snímek, který se má zobrazovat při zapnutí.
1. Stiskněte tlačítko režimu Přehrávání a
stiskněte tlačítko E.
Možnosti změny velikosti snímku
– Změnit velikost je možné pouze u snímků ve formátu (H264). U souborů
videoklipu (AVI) a záznamu zvuku (WAV) není možné velikost změnit.
– Rozlišení můžete změnit pouze u souborů, které jsou komprimovány ve
formátu JPEG 4:2:2.
ZMĚNIT VELIKOST
2. Stiskněte tlačítko Vlevo/Vpravo a vyberte
záložku nabídky [ZMĚNIT VELIKOST] ( ).
3. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou podnabídku a stiskněte
tlačítko OK.
– Velký snímek je možné zmenšit na menší, nikoliv však naopak.
– Snímek se změněnou velikostí bude uložen pod novým názvem. Snímek
zobrazovaný při spuštění [ÚV.OBR.] není uložen na paměťové kartě, ale ve
vnitřní paměti.
PŘESUN
E
KONEC
( : Volitelné)
– Uložíte-li nový vlastní snímek, předchozí snímek bude vymazán.
– Není-li pro uložení snímku se změněnou velikostí dostatek paměti, na LCD
displeji se objeví zpráva [PAMĚŤ PLNÁ!] a snímek s upravenou velikostí
nebude možné uložit.
063
Tlačítko E (Efekt): Otáčení snímku
Tlačítko E (Efekt): Barva
Uložené snímky můžete otáčet pod
různými úhly.
Po dokončení přehrání otočeného snímku
se snímek vrátí zpět do původního stavu.
Pomocí tohoto tlačítka můžete k fotografiím přidat barevné efekty.
OTOČIT
1. Stiskněte tlačítko režimu Přehrávání a
stiskněte tlačítko E.
1. Stiskněte tlačítko režimu Přehrávání a
stiskněte tlačítko E.
E
PŘESUN
2. Stiskněte tlačítko Vlevo/Vpravo a vyberte
záložku nabídky [OTOČIT] ( ).
3. Vyberte požadovanou podnabídku pomocí tlačítka Nahoru/Dolů.
VPRAVO 90˚
VLEVO 90˚
2. Vyberte záložku nabídky (
tlačítka Vlevo/Vpravo.
KONEC
PŘESUN
OK NASTAV
E
ZPĚT
180˚
OK NASTAV
E
ZPĚT
< : VLEVO 90˚>:
Otočení snímku proti
směru hodinových ručiček.
OK NASTAV
OK NASTAV
E
ZPĚT
< : HORIZONTÁLNĚ>:
Překlopení obrazu podél
vodorovné osy.
OK NASTAV
E
SÉPIE
Vyfotografované snímky budou uloženy v sépiovém tónu
(odstín žlutohnědé barvy).
< : VERTIKÁLNĚ>:
Překlopení obrazu podél
svislé osy.
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu
červené barvy.
ZELENÝ
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu zelené
barvy.
MODRÝ
Vyfotografované snímky budou uloženy v odstínu modré
barvy.
NEGATIV
Snímek bude uložen jako negativ.
ZPĚT
Pokud zobrazíte otočený snímek na LCD displeji, může se na pravé a levé
straně snímku objevit prázdné místo.
064
Popis
Vyfotografované snímky budou uloženy v černobílé verzi.
ZPĚT
< : 180˚>:
Otočení snímku o 180°.
VERTIKÁLNĚ
E
KONEC
ČERNOBÍLÝ
ČERVENÝ
HORIZONTÁLNĚ
E
3. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte
tlačítko OK.
Ikona Režim Efekt
< : VPRAVO 90˚>:
Otočení snímku ve směru
hodinových ručiček.
BARVA
) pomocí
VLASTNÍ BAR.
Vyfotografované snímky budou uloženy v barvách RGB.
4. Změněný snímek bude uložen pod novým názvem souboru.
Tlačítko E (Efekt): Barva
Tlačítko E (Efekt): Úprava
snímku
Vlastní Bar.
Můžete změnit sytost barev – červené (R),
zelené (G) a modré (B).
1. Stiskněte tlačítko režimu Přehrávání a stiskněte tlačítko E.
2. Vyberte záložku nabídky (
VLASTNÍ BAR.
) pomocí tlačítka Vlevo/Vpravo.
ACB
◄►
– Tlačítko OK
: Volba nebo nastavení
vlastní barvy.
– Tlačítko Nahoru/Dolů : Slouží k volbě barev
R, G, B.
PŘESUN
OK NASTAV
Automaticky můžete nastavit jas
tmavých ploch, způsobených
podexponováním.
1. Pomocí (
) tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
položku a stiskněte tlačítko OK.
VLASTNÍ BAR.
2. Zobrazí se zpráva [ZPRACOVÁNÍ!] a
snímek bude uložen pod novým názvem.
– Tlačítko Vlevo/Vpravo : Mění hodnoty.
◄►
PŘESUN
ACB
OK NASTAV
E
ZPĚT
E
ZPĚT
OK NASTAV
Odstranění efektu červených očí
Z vyfotografovaného snímku můžete
odstranit efekt červených očí.
RED.Č.OČÍ
1. Pomocí (
) tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
položku a stiskněte tlačítko OK.
2. Zobrazí se zpráva [ZPRACOVÁNÍ!] a
snímek bude uložen pod novým názvem.
OK NASTAV
065
Tlačítko E (Efekt): Úprava snímku
Retuš tváře
Při pořizování snímku osoby lze retušovat
její tvář.
1. Vyberte ( ) stisknutím tlačítka
Nahoru/Dolů a zobrazí se pruh k
výběru [RETUŠ TVÁŘE].
2. Úroveň retuše tváře lze měnit stisknutím
tlačítka Doleva/Doprava.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude uložen
pod novým názvem.
Nastavení úrovně kontrastu
Můžete změnit kontrast snímku.
RETUŠ TVÁŘE
OK NASTAV
E
ZPĚT
◄►
PŘESUN
OK NASTAV
Můžete změnit sytost snímku.
Můžete změnit jas snímku.
066
KONTRAST
Nastavení úrovně sytosti
Nastavení úrovně jasu
1. Vyberte (
) pomocí tlačítka Nahoru/
Dolů a zobrazí se posuvník pro nastavení
jasu.
2. Změňte jas pomocí tlačítek Vlevo/Vpravo.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude uložen
pod novým názvem.
1. Vyberte (
) pomocí tlačítek Nahoru/
Dolů a zobrazí se posuvník pro
nastavení kontrastu.
2. Změňte kontrast pomocí tlačítek Vlevo/
Vpravo.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude
uložen pod novým názvem.
JAS
◄►
PŘESUN
OK NASTAV
1. Vyberte ( ) pomocí tlačítek Nahoru/
Dolů a zobrazí se posuvník pro
nastavení sytosti.
2. Změňte sytost pomocí tlačítek Vlevo/
Vpravo.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude
uložen pod novým názvem.
SYTOST
◄►
PŘESUN
OK NASTAV
Tlačítko E (Efekt): Úprava snímku Použití dálkového ovládání v
režimu přehrávání
Efekt šumu
Do snímku můžete přidat šum, aby budil
dojem klasické fotografie.
Videoklipy i snímky můžete přehrávat pomocí dálkového ovládání.
(prodává se samostatně)
PŘIDAT ŠUM
1. Pomocí (
) tlačítek Nahoru/Dolů
vyberte položku a stiskněte tlačítko OK.
Tlačítko pro pohyb nahoru : přechod na předchozí
stránku náhledů.
2. Zobrazí se zpráva [ZPRACOVÁNÍ!] a
snímek bude uložen pod novým názvem.
OK NASTAV
E
ZPĚT
Tlačítko pro pohyb vlevo/vpravo : Na rozdělené obrazovce lze
snímkem pohybovat vlevo/
vpravo.
Tlačítko Přehrávání a Pauza : přehrání nebo pozastavení
hlasové poznámky, záznam
zvuku, videoklip nebo snímky.
Tlačítko pro pohyb dolů : přechod na další stránku náhledů.
Tlačítko Zvětšení : umožní zvětšit snímky.
Tlačítko režimu Přehrávání : slouží k přehrávání snímků nebo videoklipů.
Tlačítko Náhled : umožní zobrazit 9 náhledů snímků.
Podrobnosti týkající se použití dálkového ovládání v režimu Záznam
naleznete na str. 38.
067
Nastavení funkce přehrávání pomocí LCD displeje
Funkce režimu Přehrávání je možné změnit pomocí LCD displeje.V režimu
Přehrávání se po stisknutí tlačítka MENU zobrazí na LCD displeji nabídka.
Následující tabulka obsahuje přehled nabídek, které můžete v režimu
Přehrávání nastavit. Chcete-li po nastavení nabídky přehrávání pořídit
snímek, stiskněte tlačítko režimu Přehrávání nebo Spouště.
Záložka
nabídky
Hlavní
nabídka
Podnabídka
START PREZ.
SNÍMKY
MULTI
PREZENTACE
(
EFEKT
)
INTERVAL
HUDBA
HL.POZNÁMKA
PŘEHRÁVÁNÍ
(
)
INTELIGENTNÍ
ALBUM
CHRÁNIT
Podnabídka
Stránka
PŘEHRÁT/OPĚT P.
-
str.69
VŠE
-
INTELIGENTNÍ ALBUM
-
1, 3, 5, 10S
str.70
-
VYPNUTO
-
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
-
ZAPNUTO
-
VYBRAT
-
VŠE
ODBLOKOV./
BLOKOVAT
Hlavní
nabídka
str.71
PŘEHRÁVÁNÍ
(
)
-
VŠE
ANO/NE
STANDARD
VYBRAT/VŠE/ZRUŠIT
INDEX
NE/ANO
VELIKOST
VYBRAT/VŠE/ZRUŠIT
NE
ANO
-
Stránka
str.75
str.75~
77
str.78
Tato nabídka je k dispozici v okamžiku, kdy je fotoaparát prostřednictvím USB
kabelu připojen k tiskárně s podporou technologie PictBridge (přímé připojení s
fotoaparátem, k prodeji samostatně).
Záložka
nabídky
Hlavní
nabídka
str.72
VELIKOST
str.74
ROZLOŽENÍ
068
Podnabídka
VYBRAT
DPOF
SNÍMKY
str.72~
73
Podnabídka
VYMAZAT
KOPIE NA
KARTU
VYPNUTO/KLID/SVĚŽÍ/PROSTÝ/
VÝRAZNÝ/ŽIVÝ/LESKLÝ/UVOLNĚNÝ
VYPNUTO/MLHA/ZAMYŠLENÍ/PODZIM/
SVÍTÁNÍ/
ZÁBAVA/KAPKY/VÝLET
Záložka
nabídky
Podnabídka
Podnabídka
1 SNÍMEK
VŠECHNY
SNÍMKY
-
AUTO
POHLEDNICE
VIZITKA
4X6
-
L
2L
-
Letter
A4
-
A3
-
-
AUTO
CELÝ
-
1
2
-
4
8
-
9
16
-
INDEX
-
-
Stránka
str.89
Nastavení funkce přehrávání
pomocí LCD displeje
Záložka
nabídky
Hlavní
nabídka
TYP
KVALITA
DATUM
NÁZEV S.
RESETOVAT
Podnabídka
Podnabídka
AUTO
-
OBYČEJNÝ
-
FOTO
-
RYCHLE FOTO
-
AUTO
-
NÁVRH
-
NORMÁLNÍ
-
NEJLEPŠÍ
-
AUTO
-
VYPNUTO
-
ZAPNUTO
-
AUTO
-
VYPNUTO
-
ZAPNUTO
-
NE
-
ANO
-
Nabídky mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Stránka
Spuštění prezentace (
)
Snímky je možné kontinuálně zobrazovat v předem stanovených intervalech. Po
připojení fotoaparátu k externímu monitoru můžete sledovat prezentaci.
1. Stiskněte tlačítko režimu Přehrávání a stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte tlačítko Vlevo/Vpravo a vyberte záložku nabídky
[MULTI PREZENTACE].
Spuštění prezentace
Prezentaci lze spustit pouze z nabídky [START PREZ.].
1. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte
nabídku [START PREZ.] a stiskněte
tlačítko Vpravo.
str.89
MULTI PREZENTACE
START PREZ.
PŘEHRÁT
SNÍMKY
OPĚT P.
EFEKT
INTERVAL
HUDBA
2. Vyberte požadovanou podnabídku
pomocí tlačítka Nahoru/ Dolů.
[PŘEHRÁT]: Po přehrání jednoho
cyklu bude prezentace
NASTAV
ZPĚT
ukončena.
[OPĚT P.]: Prezentace bude opakovaně přehrávána, dokud nebude
zrušena.
3. Prezentaci spustíte stisknutím tlačítka OK.
– Chcete-li prezentaci pozastavit v průběhu přehrávání, stiskněte
znovu tlačítko Přehrát/Pauza (
).
– Dalším stisknutím tlačítka Přehrát/Pauza (
) opět spustíte
přehrávání prezentace.
– Jestliže chcete přehrávání prezentace zastavit, stiskněte tlačítko
Přehrát/Pauza (
) a poté tlačítko OK.
069
Spuštění prezentace (
)
Výběr snímků
Nastavení efektů prezentace
Můžete vybrat snímek, který chcete zobrazit.
Pro prezentaci můžete použít jedinečné efekty.
1. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte
nabídku [SNÍMKY] a stiskněte tlačítko
MULTI PREZENTACE
Vpravo.
START PREZ.
VŠE
2. Vyberte požadovanou podnabídku pomocí SNÍMKY
INTELIGENTNÍ ALBUM
EFEKT
tlačítka Nahoru/ Dolů.
INTERVAL
[VŠE]:
Budou přehrány všechny
HUDBA
snímky uložené v paměti.
[INTELIGENTNÍ ALBUM]: Obrázky jsou
OK NASTAV
ZPĚT
přehrávány
v závislosti na kategoriích [INTELIGENTNÍ
ALBUM].
3. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka OK.
1. Vyberte podnabídku [EFEKT] pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů a stiskněte tlačítko
Vpravo.
2. Tlačítky Nahoru/Dolů vyberte druh
efektu.
3. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka
OK
MULTI PREZENTACE
START PREZ.
SNÍMKY
EFEKT
INTERVAL
HUDBA
ZPĚT
VYPNUTO
KLIDNÝ
SVĚŽÍ
PROSTÝ
VÝRAZNÝ
ŽIVÝ
OK NASTAV
– Po výběru efektu se doprovodná hudba změní podle výchozího
nastavení efektu.
Efekt
Popis
VYPNUTO
KLIDNÝ
Bez doprovodné hudby.
Doprovodná hudba je nastavena na položku [MLHA].
SVĚŽÍ
Doprovodná hudba je nastavena na položku [ZAMYŠLENÍ].
PROSTÝ
Doprovodná hudba je nastavena na položku [PODZIM].
VÝRAZNÝ
Doprovodná hudba je nastavena na položku [SVÍTÁNÍ].
ŽIVÝ
Doprovodná hudba je nastavena na položku [ZÁBAVA].
LESKLÝ
Doprovodná hudba je nastavena na položku [KAPKY].
UVOLNĚNÝ
Doprovodná hudba je nastavena na položku [VÝLET].
Požadovanou hudbu můžete u každého efektu změnit.
070
Spuštění prezentace (
)
Nastavení intervalu přehrávání
Nastavení doprovodné hudby
Nastavte interval zobrazování snímků v prezentaci.
Nastavte hudbu doprovázející prezentaci.
1. Vyberte podnabídku [INTERVAL]
pomocí tlačítek Nahoru/Dolů a
stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Tlačítky Nahoru/Dolů vyberte
požadovaný interval.
3. Konfiguraci uložte stisknutím tlačítka
OK.
MULTI PREZENTACE
START PREZ.
SNÍMKY
EFEKT
1S
INTERVAL
3S
HUDBA
5S
10 S
ZPĚT
NASTAV
Doba načítání závisí na velikosti a kvalitě snímků.
V rámci prezentace se zobrazí pouze první snímek souboru
videoklipu.
Soubory se zvukovými nahrávkami se při prezentaci
nezobrazují.
Nabídka [INTERVAL] je k dispozici, pokud je efekt v prezentaci
nastaven na hodnotu [VYPNUTO], [KLIDNÝ] nebo [SVĚŽÍ]. Pokud
je efekt v prezentaci nastaven na [PROSTÝ], [VÝRAZNÝ], [ŽIVÝ],
[LESKLÝ] nebo [UVOLNĚNÝ], k dispozici nebude.
1. Vyberte podnabídku [HUDBA] pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů a stiskněte tlačítko
MULTI PREZENTACE
START PREZ.
Vpravo.
VYPNUTO
SNÍMKY
MLHA
2. Tlačítky Nahoru/Dolů vyberte
EFEKT
ZAMYŠLENÍ
požadovanou melodii.
INTERVAL
PODZIM
HUDBA
SVÍTÁNÍ
3. Konfiguraci uložte stisknutím tlačítka OK.
ZÁBAVA
OK NASTAV
[VYPNUTO]: Doprovodná hudba nebude
ZPĚT
přehrána.
[MLHA], [ZAMYŠLENÍ], [PODZIM], [SVÍTÁNÍ], [ZÁBAVA], [KAPKY],
[VÝLET]]: Bude přehrána vybraná hudba.
071
Přehrávání (
)
Inteligentní album
Hlasová poznámka
K uloženým snímkům můžete doplnit hlasovou poznámku.
100-0010
PŘEHRÁVÁNÍ
HL.POZNÁMKA
INTELIGENTNÍ ALBUM
CHRÁNIT
VYMAZAT
DPOF
KOPIE NA KARTU
ZPĚT
100-0010
VYPNUTO
ZAPNUTO
00:00:06
OK NASTAV
Start : Shutter
<Nabídka Hlasová poznámka> <Připraveno k záznamu>
STOP
<Probíhá záznam zvuku>
– Po stisknutí tlačítka Spouště je snímek exponován. Snímek bude
uložen do paměti. Po uložení snímku je po dobu 10 sekund nahráván
zvukový záznam.
– Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko Spouště.
072
Velký počet položek digitálního obsahu, např. snímků nebo videoklipů,
můžete snadno rozdělit do kategorií nebo prohledat.
1. Vyberte nabídku [INTELIGENTNÍ
ALBUM] pomocí tlačítek Nahoru/Dolů.
PŘEHRÁVÁNÍ
HL.POZNÁMKA
Stiskněte tlačítko Doprava.
INTELIGENTNÍ ALBUM
VYPNUTO
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
CHRÁNIT
ZAPNUTO
VYMAZAT
položku [ZAPNUTO].
DPOF
Výchozí nastavení nabídky
KOPIE NA KARTU
[INTELIGENTNÍ ALBUM] je
OK NASTAV
ZPĚT
[ZAPNUTO].
3. Stisknutím tlačítka Režim přehrávání
přejděte do režimu přehrávání.
4. Posunutím páčky W/T transfokátoru
přejděte do okna Inteligentní album.
5. Každým stisknutím tlačítka Dolů přejdete
k další kategorii.
2009/01/01
11
15
1
2
6. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava
můžete přejít k předcházejícímu nebo
následujícímu souboru.
- Současně s pohybem lišty zobrazení se zobrazí cílový snímek.
5
Při prvním spuštění režimu [INTELIGENTNÍ ALBUM] může
v závislosti na objemu zaznamenaných dat trvat několik
minut, než bude fotoaparát připraven. Nejedná se o závadu
– vyčkejte, dokud se neobjeví obrazovka inteligentního alba.
Není-li vložena paměťová karta, funkce [INTELIGENTNÍ
ALBUM] nebude pracovat.
Přehrávání (
)
Podrobné informace o jednotlivých kategoriích
Kategorie
Popis
DATUM
Rozdělení podle kalendářních dat
záznamu
BARVA
Rozdělení podle převládající barvy
TÝDEN
Rozdělení podle týdnů záznamu
TYP
Rozdělení podle typů souboru (např.
snímek, video, zvuk)
Hledání a odstraňování souborů
Formát souboru
Snímky, video,
zvuk
1. V okně Inteligentní album posuňte páčku
transfokátoru ve směru Náhled (doleva).
2. Při každém pohybu páčky ve směru Náhled
(doleva) se zobrazí soubory z dané kategorie v
okně náhledu s devíti nebo dvaceti miniaturami.
3. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava vyberte požadovaný
soubor.
).
4. Odstraňte vybraný soubor stisknutím tlačítka Odstranit (
DATUM
11
2009/01/01
15
1
DATUM
2
5
11
2009/01/01
15
1
DATUM
2
5
11
2009/01/01
15
1
2
5
<Okno náhledu s 9 miniaturami> <Okno náhledu s 20 miniaturami>
073
Přehrávání (
)
Ochrana snímků
Tato funkce se používá na ochranu určitých
snímků před náhodným vymazáním
(BLOKOVAT).
Rovněž ruší ochranu snímků, u kterých byla
již dříve nastavena ochrana (ODBLOKOV.).
1. Vyberte záložku nabídky [CHRÁNIT]
pomocí tlačítek Nahoru/Dolů Poté
stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou podnabídku a stiskněte
tlačítko OK.
–
PŘEHRÁVÁNÍ
HL.POZNÁMKA
INTELIGENTNÍ ALBUM
CHRÁNIT
VYMAZAT
DPOF
KOPIE NA KARTU
VYBRAT
VŠE
–
OK NASTAV
ZPĚT
100-0010
100-0010
CHRÁNIT VŠE?
1
2
3
[VYBRAT]: Zobrazí se okno pro výběr
4
5
6
snímku, který má být
blokován nebo u kterého má
T/W BLOKOVAT OK NASTAV
být blokování zrušeno.
– Tlačítko Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo: Vyberte snímek.
– Páčka transfokátoru, směr T/W: Ochrana nebo odblokování snímku.
– Tlačítka OK: Změny budou uloženy a nabídka zmizí.
[VŠE]: Aktivace nebo zrušení ochrany všech uložených snímků.
074
Je-li u vybraného snímku nastavena
ochrana před vymazáním, zobrazí
se na LCD displeji příslušná ikona se
symbolem ochrany. (U nechráněného
snímku se indikátor nezobrazí.)
Snímek s nastavenou ochranou
nebude možné smazat funkcí
[VYMAZAT], nebude ale chráněn proti
funkci [FORMÁTOVAT].
ODBLOKOV.
BLOKOVAT
OK POTVRDIT
Přehrávání (
)
Vymazání snímků
3. Po vymazání se na LCD displeji objeví obrazovka režimu přehrávání.
Tímto tlačítkem můžete vymazat snímky uložené na paměťové kartě.
Aktivací funkce Koš (str. 84) lze obnovit smazané fotografie.
1. Vyberte záložku nabídky [VYMAZAT]
pomocí tlačítek Nahoru/Dolů. Poté
PŘEHRÁVÁNÍ
stiskněte tlačítko Vpravo.
HL.POZNÁMKA
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
INTELIGENTNÍ ALBUM
CHRÁNIT
požadovanou podnabídku a stiskněte
VYMAZAT
VYBRAT
tlačítko OK.
DPOF
VŠE
[VYBRAT]: Zobrazí se okno pro výběr
KOPIE NA KARTU
snímku, který má být
OK NASTAV
ZPĚT
vymazán.
– Tlačítko Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo:
100-0010
Vyberte snímek.
– Páčka transfokátoru, směr T:
1
2
3
Vyberte snímek určený k
vymazání. (označení V)
4
5
6
– Tlačítko OK: Po stisknutí tlačítka
OK se zobrazí hlášení
T VYBRAT
OK VYMAZAT
s potvrzením. Zvolte
nabídku [ANO] a vymažte
označené snímky
tlačítkem OK.
VYMAZAT VŠE?
[VŠE]: Zobrazí okno pro potvrzení.
NE
ANO
Vyberte [ANO], stiskněte tlačítko
OK a všechny nechráněné
snímky budou vymazány. Pokud
OK POTVRDIT
se v paměti nenacházejí žádné
chráněné snímky, budou vymazány všechny snímky a zobrazí se
zpráva [NENÍ SNÍMEK!].
Ze všech snímků uložených na paměťové kartě budou vymazány
nechráněné snímky v podadresáři DCIM. Nezapomeňte, že
nechráněné snímky budou nenávratně odstraněny. Důležité
snímky byste měli před zahájením mazání uložit do počítače.
Úvodní snímek je uložen ve vnitřní paměti fotoaparátu (tj. nikoliv
na paměťové kartě) a nebude tedy vymazán, i když zvolíte
vymazání všech snímků na paměťové kartě.
DPOF
Funkce DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje zahrnout
informace o tisku do adresáře MISC na vaší paměťové kartě. Vyberte
snímky, které chcete vytisknout, a zadejte počet kopií.
Indikátor DPOF se zobrazí na LCD displeji tehdy, pokud se přehrává
snímek, který disponuje DPOF informacemi. Snímky můžete potom
vytisknout na tiskárnách vybavených technologií DPOF nebo stále
častěji i ve fotolaboratořích.
Tato funkce není k dispozici pro videoklipy a zvukové nahrávky.
Pokud tisknete širokoúhlé snímky jako širokoúhlé, nemusí být vytištěno
8 % obrazu na levé a pravé straně. Před tiskem širokoúhlých snímků
zkontrolujte, zda tiskárna tento režim podporuje. Tisknete-li snímky ve
fotolabu, nezapomeňte případně požádat o tisk v širokoúhlém formátu.
(Některé fotolaby nemusí tisk širokoúhlých snímků podporovat.)
075
Přehrávání (
)
Standard
4. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka OK Pokud snímek obsahuje
informace DPOF, zobrazí se indikátor DPOF ( ).
Tato funkce umožňuje zahrnout informace o počtu tisknutých kopií
uloženého snímku.
1. Vyberte záložku nabídky [DPOF] pomocí
tlačítek Nahoru/Dolů. Poté stiskněte
tlačítko Vpravo.
2. Stiskněte opět tlačítko Vpravo a objeví
se podnabídka [STANDARD].
Index
PŘEHRÁVÁNÍ
STANDARD
INDEX
VELIKOST
OK NASTAV
ZPĚT
3. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou podnabídku a stiskněte
tlačítko OK.
[VYBRAT]: Zobrazí se okno pro výběr
snímku, který chcete
vytisknout.
– Tlačítko Nahoru/Dolů/Vlevo/
Vpravo: Vyberte snímek, který
chcete vytisknout.
– Páčka transfokátoru, směr T/W:
Zadejte počet tisknutých kopií.
[VŠE]: Pro všechny snímky s výjimkou
videoklipů a zvukových souborů
zadejte počet kopií.
– Páčka transfokátoru, směr T/W:
Zadejte počet tisknutých kopií.
[ZRUŠIT]: Zruší nastavení tisku.
076
Snímky (s výjimkou videoklipů a zvukových souborů) je možné
vytisknout jako index.
VYBRAT
VŠE
ZRUŠIT
100-0010
1
4
W
◄
2
3
5
00 SNÍMKY
6
►
T
►
T
OK NASTAV
W
◄
00 SNÍMKY
OK NASTAV
1. Vyberte záložku nabídky [DPOF]
pomocí tlačítek Nahoru/Dolů. Poté
PŘEHRÁVÁNÍ
STANDARD
stiskněte tlačítko Vpravo.
NE
INDEX
2. Stiskněte opět tlačítko Vpravo a objeví
ANO
VELIKOST
se podnabídka [INDEX].
3. Vyberte požadovanou podnabídku
OK NASTAV
ZPĚT
pomocí tlačítka Nahoru/ Dolů.
Jestliže zvolíte [NE]: Zrušení nastavení
tisku indexu.
Jestliže zvolíte [ANO]: Snímek bude vytištěn ve formátu indexu.
4. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka OK
Přehrávání (
)
Velikost tisku
Při tisku snímků uložených na paměťové kartě můžete stanovit
velikost tisku. Nabídka [VELIKOST] je k dispozici pouze pro tiskárny
podporující technologii DPOF 1,1.
1. Vyberte záložku nabídky [DPOF]
pomocí tlačítek Nahoru/Dolů. Poté
stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Stiskněte opět tlačítko Vpravo a objeví
se podnabídka [VELIKOST].
3. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou podnabídku a stiskněte
tlačítko OK.
[VYBRAT]: Okno pro výběr snímku,
u kterého bude změněna
velikost.
– Tlačítko Nahoru/Dolů/Vlevo/
Vpravo: Vyberte snímek.
– Páčka transfokátoru, směr T/W:
Změňte velikost tisku.
– Tlačítka OK. Změny budou uloženy a
nabídka zmizí.
PŘEHRÁVÁNÍ
STANDARD
INDEX
VELIKOST
VYBRAT
VŠE
ZRUŠIT
[VŠE]: Změna velikosti tisku pro všechny
snímky.
– Páčka transfokátoru, směr T/W:
Vyberte velikost tisku.
– tlačítka OK. Potvrzení změny
nastavení.
ZRUŠIT
► T
W ◄
[ZRUŠIT]: Zrušení všech nastavení
OK NASTAV
velikosti tisku.
Druhá nabídka DPOF [VELIKOST]: ZRUŠIT, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10
V závislosti na značce a modelu tiskárny může zrušení tisku
trvat déle.
OK NASTAV
ZPĚT
100-0010
1
2
4
W
◄
3
5
STORNO
6
►
T
OK NASTAV
077
Přehrávání (
)
Kopie na kartu
Tato funkce umožňuje kopírovat soubory se snímky, videoklipy a
zvukovými záznamy na paměťovou kartu.
1. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
záložku nabídky [KOPIE NA KARTU].
Poté stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou podnabídku a stiskněte
tlačítko OK.
PŘEHRÁVÁNÍ
HL.POZNÁMKA
INTELIGENTNÍ ALBUM
CHRÁNIT
VYMAZAT
DPOF
KOPIE NA KARTU
ZPĚT
NE
ANO
OK NASTAV
– [NE]: Zruší funkci [KOPIE NA KARTU].
– [ANO]: Všechny snímky, videoklipy a soubory zvukových záznamů
uložené ve vnitřní paměti budou po zobrazení zprávy
[ZPRACOVÁNÍ!] zkopírovány na paměťovou kartu. Po
dokončení kopírování se displej vrátí do režimu přehrávání.
078
Pokud není na paměťové kartě dostatek prostoru pro
zkopírování uložených snímků z vnitřní paměti (30 MB),
příkaz [KOPIE NA KARTU] zkopíruje pouze některé snímky
a zobrazí zprávu [PAMĚŤ PLNÁ!]. Poté se systém přepne
zpět do režimu přehrávání. Ještě před vložením paměťové
karty do fotoaparátu se ujistěte, že jste vymazali nepotřebné
soubory a uvolnili místo v paměti.
Pokud přesouváte snímky uložené ve vnitřní paměti na
paměťovou kartu pomocí funkce [KOPIE NA KARTU],
budou na kartě vytvořena další čísla názvů souborů, aby
nedošlo k přepsání souborů se stejným názvem.
– Pokud je nastavena volba [NULOVAT] v nastavení
nabídky [SOUBOR]: Názvy zkopírovaných souborů
budou pokračovat od posledního názvu uloženého
souboru.
– Pokud je nastavena volba [SÉRIE] v nastavení
nabídky [SOUBOR]: Názvy zkopírovaných souborů
budou pokračovat v číslování od posledního názvu
exponovaného snímku. Po provedení funkce
[KOPIE NA KARTU] se na LCD displeji zobrazí poslední
uložený snímek z poslední kopírované složky.
Nabídka Zvuk
V tomto režimu můžete provést nastavení zvukových funkcí. Nabídku lze použít
ve všech režimech fotoaparátu vyjma režimu Hlasový záznam.
Položky označené hvězdičkou (*) jsou nastaveny jako výchozí.
Nabídky mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Zvuk při zapnutí
Můžete nastavit uvítací zvuk, který bude
přehrán po každém zapnutí fotoaparátu.
– Položky v nabídce [ÚVODNÍ ZVUK]:
[VYPNUTO]*, [ZVUK 1], [ZVUK 2],
[ZVUK 3]
Zvuk (
ZVUK
HLASITOST
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
ZVUK AF
AUTOPORTRÉT
ZPĚT
)
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
OK NASTAV
Hlasitost
Můžete nastavit hlasitost zvuku spouště,
pípnutí a automatického ostření.
– Položky v nabídce [HLASITOST]:
[VYPNUTO], [POTICHU], [STŘEDNĚ]*,
[HLASITĚ]
ZVUK
HLASITOST
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
ZVUK AF
AUTOPORTRÉT
ZPĚT
VYPNUTO
POTICHU
STŘEDNĚ
HLASITĚ
OK NASTAV
Zvuk závěrky
Můžete nastavit zvuk závěrky.
– Položky v nabídce [ZVUK ZÁV.]:
[VYPNUTO], [ZVUK 1]*, [ZVUK 2],
[ZVUK 3]
ZVUK
HLASITOST
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
ZVUK AF
AUTOPORTRÉT
ZPĚT
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
OK NASTAV
079
Zvuk (
)
Pípnutí
Jestliže tuto volbu zvuků zapnete, po
zapnutí fotoaparátu a stisknutí tlačítka
OK budou aktivovány různorodé zvuky
indikující stisknutí tlačítek, které vám
pomohou získat přehled o stavu činnosti
fotoaparátu.
Autoportrét
ZVUK
HLASITOST
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
ZVUK AF
AUTOPORTRÉT
– Položky v nabídce [PÍPNUTÍ]:
[VYPNUTO], [ZVUK 1]*, [ZVUK 2], [ZVUK 3]
ZPĚT
Tato funkce automaticky detekuje umístění
tváře a optimalizuje nastavení fotoaparátu
tak, aby vznikl skvělý autoportrét.
VYPNUTO
ZVUK 1
ZVUK 2
ZVUK 3
OK NASTAV
Zvuk AF
Jestliže volbu Zvuk AF zapnete, ozve se
namáčknutí spouště akustická signalizace.
Budete tak mít přehled o stavu činnosti
fotoaparátu.
– Položky v nabídce [ZVUK AF]:
[VYPNUTO], [ZAPNUTO]*
080
ZVUK
HLASITOST
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
ZVUK AF
AUTOPORTRÉT
ZPĚT
VYPNUTO
ZAPNUTO
OK NASTAV
– Položky v nabídce [AUTOPORTRÉT]:
[VYPNUTO], [ZAPNUTO]*
ZVUK
HLASITOST
ÚVODNÍ ZVUK
ZVUK ZÁV.
PÍPNUTÍ
ZVUK AF
AUTOPORTRÉT
ZPĚT
VYPNUTO
ZAPNUTO
OK NASTAV
Nabídka Nastavení
V tomto režimu můžete provést základní nastavení. Nabídku lze použít
ve všech režimech fotoaparátu vyjma režimu Hlas.záznam.
Nastavení čar mřížky
Zde můžete nastavit typ mřížky, která
se zobrazuje v okně s histogramem a
mřížkou (viz str. 31).
Položky označené hvězdičkou (*) jsou nastaveny jako výchozí.
Nabídky mohou být změněny bez předchozího upozornění.
– Položky v nabídce [ROZVRŽENÍ]:
[2 X 2]*:
ZOBRAZENÍ
Language
ROZVRŽENÍ
DAT&ČAS
ÚV.OBR.
JASNÝ DISPL.
NÁHLED
NASTAV
ZPĚT
Zobrazení ( )
[3 X 3]:
Jazyk
Máte možnost volby jazykové verze
hlášení na LCD displeji. I když vyjmete z
fotoaparátu baterii a opětovně ji vložíte,
nastavení jazyka zůstane zachováno.
ZOBRAZENÍ
Language
ROZVRŽENÍ
DAT&ČAS
ÚV.OBR.
JASNÝ DISPL.
NÁHLED
ZPĚT
[X]:
[+]:
SVENSKA
SUOMI
ไทย
BAHASA
Čeština
NASTAV
081
Zobrazení ( )
Nastavení data, času a formátu data
Úvodní obrázek
Datum a čas, které se budou zobrazovat
na uložených snímcích, můžete změnit,
a to včetně formátu data.
Kromě jiného si můžete vybrat snímek,
který se na LCD displeji zobrazí při zapnutí
fotoaparátu.
– Typ data: [RRRR/MM/DD], [VYPNUTO]*,
[DD/MM/RRRR],
[MM/DD/RRRR].
ZOBRAZENÍ
Language
ROZVRŽENÍ
DAT&ČAS
ÚV.OBR.
JASNÝ DISPL.
NÁHLED
ZPĚT
2009 / 01 / 01
13:00
VYPNUTO
NASTAV
– SVĚTOVÝ ČAS
Dostupná města: Londýn, Kapverdy, Stř.
Atlantik, Buenos Aires, Newfoundland,
ZOBRAZENÍ
Caracas, La Paz, New York, Miami,
Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA,
San Francisco, Aljaška, Honolulu, Havaj,
Samoa, Midway, Wellington, Auckland,
Seoul, Tokyo
[GMT +09:00]
2009/01/01
13:00PM
Ochotsk, Guam, Sydney, Darwin,
OK POTVRDIT
DST
Adelaide, Soul, Tokyo, Beijing, Hong
Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty, Katmandu, Mumbay, New
Delh, Taškent, Kábul, Abu Dhabi, Teherán, Moskva, Atény, Helsinky,
Řím, Paříž, Berlín.
– [DST] (Letní čas): Chcete-li nastavit volbu [DST], stiskněte tlačítko
Nahoru. Před názvem města se zobrazí
ikona ( ).
082
ZOBRAZENÍ
Language
ROZVRŽENÍ
DAT&ČAS
ÚV.OBR.
JASNÝ DISPL.
NÁHLED
– Položky v nabídce [ÚV.OBR.]:
[VYPNUTO]*, [LOGO], [UŽ.OBR]
– Jako úvodní obrázek použijte uložený
NASTAV
ZPĚT
snímek, který vyberte v režimu
přehrávání z nabídky [ZMĚNIT VELIKOST] pomocí volby [ÚV.OBR.]
– Úvodní snímek nebude vymazán funkcí [VYMAZAT] nebo
[FORMÁTOVAT].
– Uživatelské snímky je možné vymazat volbou [RESETOVAT].
Jasný displ.
Pomocí této funkce můžete upravit jas LCD
displeje.
– Položky v nabídce [JASNÝ DISPL.]:
[AUTO], [TMAVÝ], [NORMÁLNÍ]*,
[JASNÝ]
ZOBRAZENÍ
Language
ROZVRŽENÍ
DAT&ČAS
ÚV.OBR.
JASNÝ DISPL.
NÁHLED
ZPĚT
AUTO
TMAVÝ
NORMÁLNÍ
JASNÝ
NASTAV
Zobrazení ( )
Nastavení ( )
Náhled
Formátování paměti
Pokud povolíte funkci Náhled ještě před
expozicí snímku, můžete si prohlédnout nově
exponovaný snímek na LCD displeji po dobu,
kterou nastavíte ve volbě [NÁHLED]. Náhled
je dostupný pouze pro snímky.
ZOBRAZENÍ
Language
ROZVRŽENÍ
DAT&ČAS
ÚV.OBR.
JASNÝ DISPL.
NÁHLED
VYPNUTO
0,5S
1S
3S
– Podnabídky
NASTAV
ZPĚT
[VYPNUTO]: Funkci náhledu nelze
aktivovat.
[0.5S]*, [1S], [3S]: Exponovaný snímek bude na displeji zobrazen po
nastavenou dobu.
– Podnabídky
[VYPNUTO]*: LCD displej fotoaparátu
se automaticky nevypne.
NASTAVENÍ
FORMÁTOVAT
RESETOVAT
KOŠ
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
ZPĚT
NE
ANO
OK NASTAV
– Podnabídky
[NE]*: Paměť nebude formátována.
[ANO]: zobrazí se okno pro potvrzení výběru.
– Zobrazí se zpráva [ZPRACOVÁNÍ!] a pamět bude zformátována.
Jestliže v režimu Přehrát spustíte FORMÁTOVAT, objeví se zpráva
[NENÍ SNÍMEK!]
Nezapomeňte spustit funkci [FORMÁTOVAT] u následujících druhů
paměťových karet.
Úsporný režim
Jestliže zapnete funkci [ÚSPORNÝ REŽIM]
a fotoaparát nebudete určitou dobu používat,
LCD displej se automaticky vypne.
Jestliže spustíte [FORMÁTOVAT] paměti,
všechny soubory (obrázky, video klipy a
dokonce i chráněné obrázky) se vymažou.
Ujistěte se proto, že jste si před spuštěním
formátování paměti uložili všechny důležité
soubory do počítače.
ZOBRAZENÍ
ROZVRŽENÍ
DAT&ČAS
ÚV.OBR.
JASNÝ DISPL.
NÁHLED
ÚSPORNÝ REŽIM
ZPĚT
VYPNUTO
ZAPNUTO
NASTAV
[ZAPNUTO]: Jestliže fotoaparát
nebudete po určenou dobu používat (přibližně 30 s),
přístroj se automaticky přepne do úsporného režimu
(indikátor stavu fotoaparátu: bliká).
– Nová nebo nezformátovaná paměťová karta.
– Paměťová karta se souborem, který tento fotoaparát nedokáže
rozpoznat nebo se souborem, který byl vytvořen jiným digitálním
fotoaparátem.
– Paměťovou kartu v tomto fotoaparátu je nutné vždy nejprve
zformátovat. Pokud vložíte kartu, která byla zformátována jinými
fotoaparáty, čtečkami karet nebo počítačem, zobrazí se chybové
hlášení [CHYBA KARTY!].
– [ZPRACOVÁNÍ!] Tato zpráva se bude zobrazovat po dobu formátování
paměťové karty. Po zformátování paměťové karty se zobrazí zpráva
[NENÍ SNÍMEK!].
083
Nastavení ( )
Koš
Inicializace
Tato funkce obnoví výchozí hodnoty všech
nastavení fotoaparátu. Změněny nebudou
pouze hodnoty pro Datum/Čas, Jazyk a
Video.
NASTAVENÍ
FORMÁTOVAT
RESETOVAT
KOŠ
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
NE
ANO
– Podnabídky
[NE]*: Výchozí hodnoty nastavení
OK NASTAV
ZPĚT
nebudou obnoveny.
[ANO]: Zobrazí se okno pro potvrzení výběru. Vyberte možnost [ANO] a
veškerá nastavení budou vrácena na výchozí hodnoty.
Můžete aktivovat funkci [Koš] nebo
obnovit fotografie uložené v koši. Je-li
tato funkce zapnutá, můžete dočasně
ukládat fotografie až do celkové kapacity
10 MB. Ze složky Koš můžete také
obnovovat smazaný obsah.
NASTAVENÍ
FORMÁTOVAT
RESETOVAT
KOŠ
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
ZPĚT
VYPNUTO
ZAPNUTO
SLOŽKA KOŠE
OK NASTAV
– Podnabídky
[VYPNUTO]*: Funkci koše nechcete využívat.
[ZAPNUTO]: Smazané fotografie se ukládají do složky Koš.
[SLOŽKA KOŠE]: Ze složky Koš můžete obnovit smazané fotografie.
Funkce Koš funguje jen s fotografiemi.
Jestliže smažete všechny soubory najednou, soubory se do
složky Koš neukládají. Jestliže se složka Koš zaplní, fotografie
se začnou odstraňovat počínaje první smazanou fotografií.
I když funkci Koš vypnete, ve složce Koš zůstávají fotografie
uložené.
Při formátování vestavěné/externí paměti se všechny fotografie
ve složce Koš smažou.
084
Nastavení ( )
Název souboru
Tato funkce umožňuje uživateli nastavit
formát pojmenovávání souborů.
Tisk data pořízení snímku
NASTAVENÍ
FORMÁTOVAT
RESETOVAT
KOŠ
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
ZPĚT
Název souboru
Tato funkce umožňuje do fotografie
zahrnout datum a čas pořízení snímku.
NULOVAT
SÉRIE
OK NASTAV
Popis
NULOVAT
Při nulování bude název příštího souboru číslován od
0001 navzdory formátování, vymazání všech snímků
nebo použití nové paměťové karty.
SÉRIE*
Číslování nových souborů pokračuje v předcházející
sekvenci navzdory použití nové paměťové karty,
formátování nebo vymazání všech snímků.
NASTAVENÍ
FORMÁTOVAT
RESETOVAT
KOŠ
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
– Podnabídky
[VYPNUTO]*: Na snímku nebude
VYPNUTO
DATUM
vytisknuto datum a čas
DAT&ČAS
jeho pořízení.
OK NASTAV
ZPĚT
[DATUM]:
Na snímku bude uvedeno
pouze datum jeho pořízení.
[DAT&ČAS]: Soubor snímku bude označen datem a časem pořízení.
Datum a čas se na snímcích objevují vpravo dole.
Funkce vložení data pořízení snímku je k dispozici pouze pro snímky
vyjma snímků pořízených v režimu použití efektu fotorámečku.
S ohledem na výrobce tiskárny a režim tisku nemusí být datum na
snímku vytisknuto správně.
Název prvního uloženého adresáře je 100SSCAM a první
název souboru je SDC10001.
Názvy souborů jsou přiřazovány postupně od SDC10001
SDC10002 ~ SDC19999.
Číslo adresáře je přiřazováno postupně od 100 do 999
následujícím způsobem: 100SSCAM 101SSCAM ~
999SSCAM.
Maximální počet souborů ve složce je 9999.
Soubory používané na paměťové kartě odpovídají formátu
DCF (Design rule for Camera File systems). Změníteli formát
názvu snímků, snímky pravděpodobně nebude možné přehrát.
085
Nastavení ( )
Automatické vypnutí
Tato funkce vypíná fotoaparát po uplynutí
nastavené doby a pomáhá tak šetřit
baterii.
Volba typu videovýstupu
NASTAVENÍ
FORMÁTOVAT
RESETOVAT
KOŠ
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
VYPNUTO
1MIN
– Podnabídky
3MIN
5MIN
[VYPNUTO]: Nechcete používat funkci
10MIN
Vypnout.
OK NASTAV
ZPĚT
[1MIN], [3MIN]*, [5MIN], [10MIN]:
Není-li fotoaparát používán, automaticky se vypne po uplynutí
nastaveného časového intervalu.
– Nastavená hodnota [VYPÍNÁNÍ] automatického vypnutí bude
zachována i po výměně baterií.
– Pamatujte, že [VYPÍNÁNÍ] funkce automatického vypínání není aktivní
v případě, že je fotoaparát nastaven na režim PC/Tiskárna, prezentace,
přehrávání zvuku a přehrávání videoklipu.
Výstupním signálem pro připojení fotoaparátu k TV přijímači nebo
monitoru může být formát NTSC nebo PAL. Váš výběr závisí na druhu
zařízení (monitor nebo TV atd.), ke kterému bude fotoaparát připojen.
Režim PAL podporuje pouze formát BDGHI.
Připojení k externímu monitoru
Je-li fotoaparát připojen k externímu
monitoru, snímky a nabídky zobrazované
na LCD displeji budou viditelné na externím
monitoru i na displeji fotoaparátu.
ZPĚT
NTSC
PAL
OK NASTAV
Volba typu
videovýstupu
Popis
NTSC
USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Mexiko.
PAL
086
NASTAVENÍ
RESETOVAT
KOŠ
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
VIDEO VÝSTUP
Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko,
Německo, Velká Británie, Nizozemí, Itálie, Kuvajt,
Malajsie, Nový Zéland, Singapur, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Thajsko, Norsko.
Nastavení ( )
Indikátor automatického ostření
Pomocné světlo automatického ostření můžete zapnout nebo vypnout.
Žlutý – video
Bílý – zvuk
– Používáte-li jako externí monitor TV, musíte na televizním přijímači
zvolit externí nebo AV kanál.
– U externího monitoru se vyskytne digitální šum, který však není
známkou závady.
– Pokud se snímek nenachází uprostřed obrazovky, použijte ovládací
prvky TV pro vystředění.
– Je-li fotoaparát připojen k externímu monitoru, některé části snímku se
nemusí zobrazit.
– Je-li je fotoaparát připojen k externímu monitoru, bude nabídka viditelná
na externím monitoru a funkce nabídky budou totožné s funkcemi
popsanými pro LCD displej.
– Podnabídky
[VYPNUTO]: Indikátor automatického
ostření (AF) se v případě
nedostatečného osvětlení
nerozsvítí.
[ZAPNUTO]*: Indikátor automatického
ostření (AF) se v případě
nedostatečného osvětlení
rozsvítí.
NASTAVENÍ
KOŠ
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
VIDEO VÝSTUP
SVĚTLO AF
ZPĚT
VYPNUTO
ZAPNUTO
OK NASTAV
Nastavení sběrnice USB
Je-li fotoaparát nastaven pro automatické
připojení k počítači nebo tiskárně pomocí
kabelu USB, můžete ručně vybrat
možnost [POČÍTAČ] nebo [TISKÁRNA].
NASTAVENÍ
SOUBOR
TISK DATA
VYPÍNÁNÍ
VIDEO VÝSTUP
SVĚTLO AF
USB
AUTO
POČÍTAČ
- Položky nabídky [USB]:
TISKÁRNA
[AUTO]*: Automaticky rozpoznává
OK NASTAV
ZPĚT
externí zařízení připojené
pomocí kabelu USB.
[POČÍTAČ]: Nastavuje režim připojení k počítači, nepodaří-li se externí
zařízení rozpoznat automaticky.
[TISKÁRNA]: Nastavuje režim připojení k tiskárně, nepodaří-li se
externí zařízení rozpoznat automaticky.
087
PictBridge
Fotoaparátu můžete připojit k tiskárně, která podporuje technologii PictBridge,
pomocí kabelu USB (prodává se samostatně) a vytisknout uložené snímky
přímo. Videoklipy a zvukové soubory není možné tisknout.
■ Připojení fotoaparátu k tiskárně
Nastavení fotoaparátu pro připojení k tiskárně
1. Fotoaparát a tiskárnu propojte kabelem USB.
2. Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná tiskárnu a připojí se k ní.
Jestliže automatické připojení selže, vyberte v nabídce [USB] položku
[TISKÁRNA] (viz str. 87).
U tiskárny podporující vyjímatelné disky vyberte v nabídce [USB]
položku [TISKÁRNA].
Snadný tisk
Pokud připojíte fotoaparát k tiskárně
v režimu přehrávání, můžete snímek
snadno vytisknout.
– Stisknutí tlačítka Vlevo/Vpravo:
Vybere předchozí / následující snímek.
– Stisknutí tlačítka Tisk ( ): Aktuálně
zobrazený snímek bude na tiskárně
vytištěn s využitím výchozího nastavení
tisku.
088
100-0010
TISK
OK MENU
PictBridge: Výběr snímku
PictBridge: Nastavení tisku
Můžete vybrat snímky, které chcete vytisknout.
U tisknutých snímků můžete nastavit velikost papíru, formát tisku, typ
papíru, kvalitu tisku, tisk data a tisk názvu souboru.
Nastavení počtu tisknutých kopií
1. Stiskněte tlačítko MENU a zobrazí se
nabídka PictBridge.
PICTBRIDGE
1 SNÍMEK
SNÍMKY
2. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte
VŠECHNY SNÍMKY
VELIKOST
nabídku [SNÍMKY] a stiskněte tlačítko
ROZLOŽENÍ
Vpravo.
TYP
KVALITA
3. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
DATUM
požadovanou podnabídku a stiskněte
ZPĚT
OK NASTAV
tlačítko OK.
– Vyberte položku [1 SNÍMEK] nebo [VŠECHNY SNÍMKY]. Objeví se
obrazovka, kde můžete zadat počet tisknutých kopií, viz obrázky
níže.
1. Stiskněte tlačítko MENU a zobrazí se
nabídka PictBridge.
2. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou nabídku a stiskněte
tlačítko Vpravo.
3. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou hodnotu podnabídky a
stiskněte tlačítko OK.
Nabídka
SH KONEC
▼
AUTO, CELÝ, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
Nastavení kvality
papíru pro tisk.
AUTO, OBYČEJNÝ, FOTO,
RYCHLE FOTO
KVALITA
Nastavení kvality
tisknutého snímku.
AUTO, NÁVRH, NORMÁLNÍ,
NEJLEPŠÍ
DATUM
Stanoví, zda bude
tisknuto datum.
AUTO, VYPNUTO, ZAPNUTO
Určuje, zda se bude
vytištěn název souboru.
AUTO, VYPNUTO, ZAPNUTO
TYP
► Next
OK NASTAV
<Zvolíte-li volbu [1 SNÍMEK]>
SH KONEC
OK NASTAV
<Zvolíte-li volbu [VŠECHNY SNÍMKY]>
– Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů zadejte počet kopií.
– Zvolíte-li možnost [1 SNÍMEK]: Pomocí tlačítek Vlevo/Vpravo vyberte
další snímek. Jakmile vyberete další snímek, zadejte počet kopií.
– Po nastavení počtu kopií nastavení uložte tlačítkem OK.
– Stisknutím tlačítka Spouště se vrátíte do nabídky bez nastavení
počtu kopií.
4. Stiskem tlačítka Tisk ( ) snímky vytisknete.
Podnabídka
Nastavení počtu snímků,
které budou vytisknuty
na list papíru.
0
▼
Prev ◄
OK NASTAV
AUTO, POHLEDNICE, VIZITKA,
4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
▲
0
ZPĚT
AUTO
POHLEDNICE
VIZITKA
4x6
L
2L
Nastavení velikosti
papíru pro tisk.
VELIKOST
ROZLOŽENÍ
▲
Funkce
PICTBRIDGE
SNÍMKY
VELIKOST
ROZLOŽENÍ
TYP
KVALITA
DATUM
NÁZEV S.
Některé tiskárny nemusí podporovat všechny možnosti nabídky. Přestože
možnost není podporována, nabídka stále zůstane na LCD displeji
zobrazena, nicméně ji nebude možné zvolit.
089
PictBridge: Resetovat
Poznámky k softwaru
Obnoví původní stav uživatelem změněné konfigurace.
Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze.
1. Vyberte záložku nabídky [RESETOVAT]
pomocí tlačítek Nahoru/Dolů. Poté
stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte
požadovanou hodnotu podnabídky a
stiskněte tlačítko OK.
PICTBRIDGE
ROZLOŽENÍ
TYP
KVALITA
DATUM
NÁZEV S.
RESETOVAT
ZPĚT
NE
ANO
OK NASTAV
Jestliže zvolíte [NE]: Nastavení tisku i snímků bude vynulováno.
Jestliže zvolíte [ANO] : Nastavení nebude vynulováno.
Výchozí nastavení tisku je závislé na výrobci tiskárny. Informace o
výchozím nastavení vaší tiskárny jsou uvedeny v návodu k obsluze
vaší tiskárny.
090
– Za žádných okolností není povoleno kopírování softwaru nebo návodu k
obsluze, ať již celého nebo jen jeho částí.
– Autorská práva pro software jsou licencována pouze pro použití s
fotoaparátem.
– V případě nepravděpodobné výrobní vady vám fotoaparát opravíme nebo
vyměníme. Neneseme zodpovědnost za škody způsobené nevhodným
použitím.
– Záruka společnosti Samsung se nevztahuje na použití fotoaparátu spolu
s vlastnoručně skládanými počítači nebo počítači s operačním systémem,
který výrobek nepodporuje.
– Před přečtením této příručky byste měli mít základní znalosti o počítačích a
operačních systémech (OS).
Poznámky k softwaru
Požadavky na systém
Windows
PC s procesorem Pentium
III 500 MHz a vyšším
(doporučujeme Pentium III 800
Podporované
MHz)
prostředí Windows 2000 / XP / Vista
USB
Minimálně 256MB RAM
(doporučujeme nad 512MB)
250MB volného místa na
pevném disku
(doporučujeme nad 1GB)
1024x768 pixelů, monitor s
Podporované 16bitovou hloubkou barev
prostředí (doporučujeme monitor s
software
24bitovou hloubkou barev)
Přehrávač QuickTime 7.0 : H.264(MPEG4.
AVC) Požadavky pro přehrávání
Macintosh
Power Mac G3 a vyšší nebo
Procesor Intel
Mac OS 10.3 a vyšší nebo
Windows
Macintosh
1,8GHz Power Mac G5 nebo
Intel Pentium 4, 3,2GHz nebo vyšší /
1,83GHz Intel Core Duo nebo vyšší
AMD Athlon 64FX, 2,6GHz nebo vyšší
Macintosh
110MB volného místa na
pevném disku
Windows XP service pack2/Vista
Mac OS 10.3.9 a vyšší nebo
Minimálně 256MB RAM
(doporučujeme nad 512MB)
Minimálnì 512MB paměti RAM
(doporučujeme 1GB)
Minimálnì 256MB pamìti RAM
(doporučujeme 1GB)
nVIDIA Geforce 7600GT nebo vyšší /
ATI řady X1600 nebo vyšší
video karta 64MB nebo vyšší
Nepodporováno
Microsoft DirectX 9.0C nebo
vyšší
Není kompatibilní s 64bitovým systémem Windows XP a Vista.
Společnost Samsung neodpovídá za žádné závady ani škody vzniklé
používáním neoprávněného počítače všetně montovaného PC.
091
O softwaru
Po vložení disku CD-ROM dodaného s tímto fotoaparátem do mechaniky
CD-ROM by se mělo automaticky zobrazit následující okno.
Obrazovky uvedené v této příručce jsou
založeny na anglické verzi systému
Windows.
Samsung Master : Multimediální softwarové řešení typu „vše v
jednom“.
Pomocí tohoto softwaru můžete stahovat, prohlížet, upravovat a ukládat své
digitální fotografi e a videoklipy. Nepodporuje videoklip formátu H.264(MPEG4.
AVC). Tento software je kompatibilní pouze se systémem Windows.
■ QuickTime Player 7.0 : Program k prohlížení videa.
QuickTime Player je program k prohlížení videa a poskytuje se jen k operačním
systémům Windows.
092
● V závislosti na výkonu počítače může automatické spuštění
instalačního programu trvat 5 -10 sekund. Pokud se okno
nezobrazí, spusťte aplikaci [Průzkumník Windows] a z disku CDROM vyberte soubor [Installer.exe].
● Návod k obsluze ve formátu PDF naleznete na dodaném
disku CD s programy. Soubory PDF najděte pomocí aplikace
Průzkumník Windows. Před otevřením souborů PDF, musíte
nainstalovat aplikaci Adobe Reader, kterou naleznete na disku
CD s programy.
Aplikaci Adobe Reader nainstalujte z dodaného disku CD. Neníli aktivováno internetové připojení, nainstalujte aplikaci Adobe
Reader pomocí spustitelného souboru umístěného na disku CD.
● Chcete-li aplikaci Adobe Reader 6.0.1 správně nainstalovat,
musíte mít nainstalovánu aplikaci Internet Explorer 5.01 nebo
novější. Aktuální verzi prohlížeče Internet Explorer naleznete na
stránkách "www.microsoft.com".
Instalace ovladače a aplikace
Chcete-li používat fotoaparát spolu s počítačem, musíte nejdříve
nainstalovat aplikační software.
3. Program Samsung Master nainstalujte podle vyobrazených pokynù.
Poté můžete snímky exponované fotoaparátem ukládat do počítače a
upravovat pomocí editačního programu.
Navštivte na Internetu webové stránky společnosti Samsung.
http://www.samsungcamera.com : Angličtina
http://www.samsungcamera.co.kr : Korejština
1. Zobrazí se rámeček pro automatické
spuštění.Klepněte na nabídku
[Samsung Digital Camera Installer] v
rámečku pro automatické spuštění.
2. Nainstalujte rozhraní DirectX
klepnutím na tlačítko zobrazené na monitoru. Máte-li v počítači
nainstalovanou nejnovější verzi rozhraní DirectX, nemusíte je již
instalovat.
093
Instalace ovladače a aplikace
4. Program QuickTime Player 7.0 nainstalujte podle vyobrazených pokynù.
5. Po restartování počítače připojte fotoaparát
k počítači pomocí kabelu USB.
6. Zapněte fotoaparát. Objeví se okno
[Průvodce nově nalezeným hardwarem] a
počítač fotoaparát rozpozná.
Máte-li nainstalován systém Windows
XP/Vista, otevře se program pro prohlížení
obrázků.
Přehrávač QuickTime Player 7.0 nelze instalovat v systému Windows 2000.
094
Spuštění režimu počítače
Jakmile připojíte fotoaparát k portu USB počítače kabelem a zapnete jej,
automaticky se nastaví do „režimu spojení s počítačem“. V tomto režimu můžete
prostřednictvím kabelu USB stahovat uložené snímky do počítače.
Připojení fotoaparátu k počítači
Nastavení fotoaparátu pro připojení
1. Fotoaparát zapněte.
2. Fotoaparát a počítač propojte dodaným kabelem USB.
3. Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná počítač a připojí se k
němu.
Jestliže automatické připojení selže, vyberte v nabídce [USB] položku
[Počítač] (viz str. 87).
Odpojení fotoaparátu od počítače
Podrobnosti jsou uvedeny na str. 97 (Odebrání vyměnitelného disku).
095
Spuštění režimu počítače
Stahování uložených snímků
Snímky uložené v paměti fotoaparátu můžete stáhnout na pevný disk počítače
a vytisknout je, nebo použít software pro úpravu a snímky nejdříve upravit.
1. Fotoaparát připojte k počítači pomocí kabelu
USB.
2. Na ploše počítače klepněte na ikonu
[My computer] a poklepejte na volbu
[Removable Disk DCIM 100SSCAM].
Potom se zobrazí soubory snímků.
5. Klepněte na složku, do které chcete vložit
soubor.
6. Po stisknutí pravého tlačítka myši se otevře
místní nabídka. Klepněte na položku [Paste].
7. Snímek bude přenesen z fotoaparátu do
počítače.
3. Vyberte snímek a stiskněte pravé tlačítko
myši.
4. Zobrazí se místní nabídka.
Klepněte na nabídku [Cut] nebo [Copy].
– [Cut] : Vyjme zvolený soubor.
– [Copy]: Zkopíruje soubory.
096
Doporučujeme prohlížet snímky až po jejich přenesení do počítače.
Otevírání snímků přímo z vyměnitelného disku může způsobit
neočekávanou ztrátu spojení s počítačem.
Pokud na vyměnitelný disk zkopírujete soubor, který nebyl vytvořen
tímto fotoaparátem, zobrazí se v režimu Přehrávání na LCD displeji
chybové hlášení [CHYBA SOUBORU!] a v režimu NÁHLED nebude
zobrazen žádný snímek.
Odebrání vyměnitelného disku
Windows 2000/XP/Vista
(Vyobrazení se mohou lišit podle použitého operačního systému Windows.)
1. Zkontrolujte, zda neprobíhá přenos souboru mezi počítačem a fotoaparátem.
Pokud bliká indikátor stavu fotoaparátu, vyčkejte, dokud nepřestane blikat a
nezačne trvale svítit.
5. Otevře se okno [Safe to Remove Hardware].
Klepněte na tlačítko [OK].
6. Otevře se okno [Unplug or Eject Hardware].
Klepněte na tlačítko [Close] a vyměnitelný disk
bude možné bezpečně odebrat.
2. Klepněte na ikonu [Unplug or Eject Hardware] na
panelu úloh.
Double-click!
7. Odpojte kabel rozhraní USB.
3. Otevře se okno [Unplug or Eject Hardware].
Vyberte možnost [USB Mass Storage Device] a
klepněte na tlačítko [Stop].
4. Otevře se okno [Stop a Hardware device].
Vyberte možnost [USB Mass Storage Device] a
klepněte na tlačítko [OK].
097
Samsung Master
Pomocí tohoto softwaru můžete stahovat, prohlížet, upravovat a ukládat
fotografi e i videoklipy. Nepodporuje videoklip formátu H.264(MPEG4.
AVC). Tento software je kompatibilní pouze se systémem Windows.
Aplikaci Samsung Master spustíte poklepáním na ikonu Samsung
Master na ploše.
Stahování snímků
1. Připojte fotoaparát k počítači.
2. Po připojení fotoaparátu k počítači se zobrazí se
dialogové okno pro uložení snímků do počítače.
– Vyfotografované snímky uložíte stiskem
tlačítka [Select All].
– V okně vyberte požadovanou složku a
stiskněte tlačítko [Select All]. Pořízené
snímky tak můžete uložit společně s
vybranou složkou.
– Klepnete-li na tlačítko [Cancel], stahování bude zrušeno.
3. Klepněte na tlačítko [Next >].
098
4. Vyberte cílové umístění souborů a vytvořte
novou složku, do které uložíte stažené snímky i
složky.
– Názvy složek můžete vytvořit v pořadí
podle data a snímky budou staženy z
fotoaparátu.
– Název složky, do které budou snímky
staženy, je libovolný.
– Po volbě složky, která již byla vytvořena,
budou snímky staženy.
5. Klepněte na tlačítko [Next >].
6. Zobrazí se okno, které vidíte po straně. Cílové
umístění zvolené složky bude zobrazeno v
horní části okna. Klepnutím na tlačítko [Start]
stáhnete snímky.
7. Stažené snímky se zobrazí v okně.
Samsung Master
Prohlížeč snímků: Umožňuje prohlížení uložených snímků.
– Funkce prohlížeče snímků jsou popsány níže.
Lišta nabídek: zde můžete vybírat jednotlivé nabídky. File (Soubor),
Edit (Úpravy), View (Zobrazit), Tools (Nástroje), Change
functions (Změna funkcí), Auto download (Automatické
stažení), nápověda apod.
Okno pro výběr snímku: V tomto okně můžete vybrat požadované snímky.
Nabídka pro volbu typu média: V této nabídce můžete zvolit funkce určené pro
prohlížení a úpravu snímků nebo videoklipu.
Okno náhledu: Zde můžete prohlížet náhled snímku nebo videoklipu a
kontrolovat informace o multimédiích.
Lišta zvětšení/zmenšení: Zde můžete změnit velikost náhledu.
Okno zobrazení složky: Zde naleznete umístění složky zvoleného snímku.
Okno zobrazení snímku: Zde se zobrazují snímky ze zvolené složky.
Další informace naleznete v nabídce [Help] programu Samsung Master.
Úprava snímku: Umožňuje upravovat snímky.
– Funkce úprav snímků jsou popsány níže.
Nabídka Edit : Můžete vybírat z následujících nabídek.
[Tools]:
Oříznutí a změna velikosti zvoleného snímku. Podrobnosti
naleznete v nabídce [Help].
[Adjust]: Umožňuje nastavení kvality snímku. Podrobnosti naleznete v
nabídce [Help].
[Retouch]: Snímek můžete změnit nebo obohatit o efekty.
Podrobnostinaleznete v nabídce [Help].
Nástroje kreslení: Nástroje pro úpravu snímku.
Okno zobrazení snímku: V tomto okně se zobrazuje vybraný snímek.
Okno náhledu: Umožňuje zkontrolovat náhled změněného snímku.
Fotografi i upravenou pomocí aplikace Samsung Master není možné přehrát na
fotoaparátu.
Další informace naleznete v nabídce [Help] programu Samsung Master.
099
Samsung Master
Úprava videoklipu: Z videoklipu můžete získat fotografii, vytvořit
další videoklip, přidat ke klipu komentář nebo hudbu.
– Funkce úpravy videoklipu jsou popsány níže.
Nabídka Edit: Můžete vybírat z následujících nabídek.
[Add Media]: K videoklipu můžete přidat další mediální prvky.
[Edit Clip]:
Umožňuje změnit jas, kontrast, barvu a sytost.
[Effects]:
Umožňuje přidat efekt.
[Set Text] :
Slouží ke vkládání textu.
[Narrate]:
Zde můžete přidat mluvený komentář.
[Produce]:
Uložení upraveného multimediálního souboru pod
novým názvem. Soubory můžete ukládat ve formátu AVI,
Windows media (wmv) a Windows media (asf).
Okno zobrazení rámu: Do tohoto okna můžete vložit multimédia.
100
Některé videoklipy, které byly komprimovány kodekem nekompatibilním s
aplikací Samsung Master, není možné v aplikaci Samsung Master přehrávat.
Další informace naleznete v nabídce [Help] programu Samsung Master.
Software Samsung Master nepodporuje přehrávání a úpravu videoklipu
formátu H.264(MPEG4.AVC).
Nastavení ovladače USB pro
počítače Macintosh
1. Ovladač USB pro systém MAC není součástí softwaru na disku CD, protože
operační systém MAC podporuje ovladač fotoaparátu.
2. Při spuštění zkontrolujte verzi operačního systému MAC. Tento fotoaparát je
kompatibilní s počítači MAC OS 10.3 a novějšími.
3. Připojte fotoaparát k počítači Macintosh a zapněte jej.
4. Po připojení fotoaparátu k počítači MAC se na ploše zobrazí nová ikona.
Použití ovladače USB pro počítače
Macintosh
1. Na ploše poklepejte na novou ikonu, zobrazí se složka v paměti.
2. Vyberte soubor snímku a zkopírujte nebo přesuňte jej do počítače MAC.
Nejdříve dokončete přenos z počítače do fotoaparátu a poté odpojte
vyměnitelný disk pomocí příkazu Odpojit.
101
Technické údaje
Obrazový snímač
Objektív
–
–
–
–
Typ: 1/2,33” CCD
Efektivní počet pixelů: Cca 10.2 milionů pixelů
Celkový počet pixelů: Cca 10.3 milionů pixelů
Ohnisková vzdálenost: Schneider lens f = 4,2 - 42,0 mm
(ekvivalent 35 mm film: 24 - 240 mm)
– Clonové číslo: F3,3 (W) ~ F5,8 (T)
– Digitální přiblížení:
Režim Snímek: 1,0x - 5,0x
Režim přehrávání: 1,0x - 11,4x (v závislosti na velikosti
snímku)
Redukce otřesů
– Dual IS (OIS + DIS)
* OIS (Optická stabilizace obrazu), DIS (Digitální
stabilizace obrazu)
LCD displej
– 2,7” QVGA TFT LCD (230 000 pixelů)
Ostření
– Typ: Automatické ostření TTL (Víceb. Ostř., Ostř. Střed,
Ruční ostření, Výběrové ostření, Rozpoznání
obličeje)
– Rozsah
Normální
Makro
Ruční ostření
Automatické
makro
Širokoúhlý
50cm ~ nekonečno
5cm ~ 50cm
5cm ~ nekonečno
5cm ~ nekonečno
Teleobjektiv
200cm ~ nekonečno 100cm ~ 200cm 100cm ~ nekonečno 100cm ~ nekonečno
Spoušť
102
–
–
–
–
–
Auto: 1/8 ~ 1/1,500 s
Program: 1 ~ 1/1,500 s
Ručně: 16 ~ 1/1,500 s
Noc: 8 ~ 1/1,500 s
Ohňostroj: 4 s
Expozice
Blesk
– Ovládání: Programová automatika nebo ruční expozice
– Měření expozice: Vícesegmentové, Bodové, Zdůraznění
středu, Rozpoznání obličeje
– Korekce: ±2 EV (v krocích po 1/3 EV)
– ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (Možnost
zvolit 3M nebo méně)
– Režimy: Automatický, Automatický s redukcí jevu
červených očí, Vyrovnávací blesk, Pomalá
synchronizace, Vypnutý blesk, Redukce jevu
červených očí
– Rozsah: Širokoúhlý: 0,3~4,7 m; Teleobjektiv :0,5~2,7 m
(ISO AUTO)
– Řízení intenzity záblesku: ±1 EV (v intervalech 1/2 EV)
– Cca do 5 sekund (nová baterie)
Ostrost
– Měkká+, Měkká, Normální, Výrazná, Výrazná+
Vyvážení bílé
barvy
– Automatické nastavení, Denní s., Zataženo, Zářivka typu
H, Zářivka typu L, Žárovka, vlastní nastavení
Záznam zvuku
– Záznam zvuku (max. 10 hod.)
– Hlasová poznámka u snímku (max. 10 s)
Tisk data pořízení
snímku
– Datum, Dat&čas, Vypnuto (uživatelská volba)
Záznam
– Snímek
• Režimy: Auto, Program, Ručně, DUAL IS, Snímek S
Retuší, Noc, Scéna
Scéna: Snímek Podle Vzoru, Portrét, Děti, Krajina,
Text, Detail, Západ Slunce, Svítání, Protisvětlo,
Ohňostroj, Pláž&sníh, Autoportrét, Jídlo, Kavárna
• Fotografování: Jednorázové, Sekvenční, V. Rych.,
AEB, Zach. Pohybu
• Samospoušť: 2 s., 10 s., Dvojitá (10 s, 2 s), Pohybový
časovač, Dálkové ovládáníl (SRC-A5)
Technické údaje
– Videoklip
• Se zvukem nebo bez zvuku (nastavení uživatelem,doba
záznamu: závisí na kapacitě paměti, maximálně 29 minut)
• Velikost: 1280x720HQ(30SN./S & 15SN./S),
1280x720(30SN./S & 15SN./S),
640x480(30SN./S & 15SN./S) ,
320x240(60SN./S & 30SN./S & 15SN./S)
• Úprava videoklipu (vestavěná): Pozastavení záznamu
videoklipu, Extrakce
snímku, Časový střih
Uložení
– Média
• Vnitřní paměť: 30MB
• Externí paměť (Volitelná):
Karta MMC (Podpora až 2GB, 4bit 20MHz)
SD (garantováno až 4GB)
SDHC (garantováno až 8GB)
* Kapacita vnitřní paměti může být změněna bez
předchozího upozornění.
– Formát souborů
• Snímek: JPEG (DCF), EXIF 2,21, DPOF 1,1,
PictBridge 1,0
• Videoklip: MP4 (H.264(MPEG4.AVC))
• Zvuk: WAV
– Velikost snímku a kapacita (velikost 1GB)
3648x2736 3648x2432 3072x2304 3648x2056 2592x1944 2048x1536 1024x768
Velmi Jemná
183
200
252
252
334
495
1238
Jemná
334
362
442
445
578
814
1673
Normální
472
511
613
619
793
1067
1876
Tyto údaje byly naměřeny za standardních podmínek stanovených
společností Samsung a mohou se lišit v závislosti na podmínkách
expozice a nastavení fotoaparátu.
Tlačítko E
– Efekt záznamu:
Volba stylu fotografií: Normální, Klasika, Klid, Cool, Retro, Prales,
Výrazná, Měkká
Barva: Normální, Černobílý, Sépie, Červený, Zelený, Modrý,
Negativ, Vlastní Bar.
Nast.obr.: Sytost, Kontrast, Ostrost
– Efekt přehrávání:
Úprava Snímku: Změnit Velikost, Otočit, Oříznout
Barva: Normální, Černobílý, Sépie, Červený, Modrý, Zelený,
Negativ, Vlastní Bar.
Obr.: ACB, Red.č.očí, Jas, Kontrast, Sytost, Retuš Tváře
Prohlížení
snímků
– Jediný snímek, Miniaturní náhledy, Prezentace, Videoklip,
Inteligentní Album
* Prezentace: Prezentace s funkcemi Efekt a Hudba
103
Technické údaje
Rozhraní
– Konektor digitálního výstupu: Vysokorychlostní
rozhraní USB 2,0 20 pinový konektor
– Zvuk: Stereo (Mikrofon), Mono (Reproduktor)
– Videovýstup: NTSC, PAL (nastavitelné uživatelem)
Napájecí soustava
– Dobíjecí baterie: SLB-10A, 3,7 V (1,050 mAh)
– Adaptér: SAC-47, CB20U05
– DC adaptér: 4,2V , 20 pinový konektor
Přiložené baterie se mohou lišit podle země prodeje.
Rozměry (Š x V x H)
– 105 X 61,4 X 36,5 mm
Hmotnost
– 219 g (bez baterií a paměťové karty)
Provozní teplota
– 0 - 40°C
Provozní vlhkost
– 5 ~ 85%
Software
– Aplikace: Samsung Master, Quick Time Player 7.0,
Adobe Reader
Důležitá upozornění
Dodržujte následující pokyny!
Tento přístroj obsahuje velmi přesné elektronické komponenty.
Neskladujte jej na následujících místech.
– Na místech vystavených významným změnám teploty a vlhkosti.
– Na místech vystavených prachu a nečistotám.
– Na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo za teplého
počasí ve vozidle.
– Na místech se silným magnetickým polem nebo místech vystavených
nadměrným vibracím.
– Na místech s výbušnými nebo hořlavými materiály.
Nenechávejte fotoaparát na místech, kde by byl vystaven
prachu, chemikáliím (např. naftalínu nebo kuličkám proti
molům), vysoké teplotě a vlhkosti. Neplánujete-li fotoaparát
delší dobu používat, uložte jej spolu s křemičitým gelem do
neprodyšně uzavřené krabice.
Písek může představovat pro fotoaparáty značný problém.
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
– Používáte-li fotoaparát na pláži, na pobřežních dunách nebo na jiných
místech s velkým množstvím písku, dbejte, aby se do jeho vnitřních
částí nepronikl písek.
– V opačném případě fotoaparát nemusí správně fungovat nebo může
být trvale poškozen.
Manipulace s fotoaparátem
– S fotoaparátem nikdy neházejte ani jej nevystavuje silným úderům či
vibracím.
– LCD displej chraňte před nárazy. Pokud fotoaparát nepoužíváte, uložte
jej do pouzdra.
– Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
104
Důležitá upozornění
– Tento fotoaparát není vodotěsný. Máte-li vlhké ruce, fotoaparát
nepoužívejte, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
– Používáte-li fotoaparát na vlhkých místech, například na pláži nebo
u bazénu, dbejte, aby nepřišel do styku s vodou nebo pískem. V
opačném případě může dojít k trvalému poškození fotoaparátu.
Extrémní teploty mohou být příčinou problémů.
– Pokud je fotoaparát přenesen ze studeného do teplého a vlhkého
prostředí, na elektrických obvodech může kondenzovat voda.
Nastane-li tato situace, vypněte fotoaparát a vyčkejte alespoň jednu
hodinu, dokud se veškerá vlhkost neodpaří. Vlhkost se může srážet i na
paměťové kartě. V takovém případě vypněte fotoaparát a paměťovou
kartu vyjměte. Počkejte, dokud se vlhkost neodpaří.
Varování týkající se objektivu
– Je-li objektiv vystaven přímému slunečnímu záření, může dojít ke
změně zbarvení a poškození obrazového snímače.
– Dbejte, aby optika objektivu nebyla znečištěna otisky prstů nebo
cizorodými předměty.
Pokud digitální fotoaparát delší dobu nepoužíváte, může dojít k
elektrickému výboji. Nehodláte-li delší dobu fotoaparát používat,
doporučujeme baterie a paměťovou kartu vyjmout.
Je-li fotoaparát vystaven elektronickému rušení, automaticky
se vypne, aby nedošlo k poškození paměťové karty.
Údržba fotoaparátu
– K opatrnému vyčištění objektivu a LCD displeje použijte jemný štětec
(lze zakoupit v obchodě s fotografi ckými potřebami). Můžete také
použít jemný papír pro čištění objektivů namočený do speciálního
čisticího přípravku. Tělo fotoaparátu otřete měkkým hadříkem. Dbejte,
aby fotoaparát nepřišel do styku s rozpouštědly, například s benzolem,
insekticidy, ředidly apod. Kryt fotoaparátu se může poškodit a jeho
funkce se může zhoršit. Při hrubém zacházení může dojít k poškození
LCD displeje. Nepoužíváte-li fotoaparát, dbejte na to, aby nedošlo k jeho
poškození, a vždy jej uchovávejte v ochranném přenosném pouzdře.
Přístroj se nepokoušejte rozebrat ani nijak upravovat.
Za určitých podmínek může statická elektřina aktivovat činnost
blesku. Tento jev fotoaparátu nijak neuškodí a nejedná se o závadu.
Při stahování nebo nahrávání snímků může být přenos dat
ovlivněn statickou elektřinou. V takovém případě odpojte a znovu
připojte kabel USB a teprve poté přenos opakujte.
Před fotografováním důležitých událostí nebo výletů fotoaparát
vždy zkontrolujte.
– Ověřte si stav fotoaparátu a proveďte několik zkušebních snímků, připravte
si také náhradní baterie.
– Společnost Samsung nemůže nést odpovědnost za ztracená data.
Povrchová teplota se zvyšuje, pokud je fotoaparát používán po
delší dobu. To nemá vliv na fungování fotoaparátu a nejedná se o
závadu.
Pokud digitální fotoaparát delší dobu nepoužíváte, může dojít
k automatickému vybití baterie a k obnovení výchozích hodnot
data a času. V takovém případě před zahájením záznamu znovu
nastavte správné datum a čas.
105
Varovná hlášení
Na LCD displeji se může zobrazit několik různých varování.
[ CHYBA KARTY ! ]
• Chyba paměťové karty.
Vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte.
Vložte znovu paměťovou kartu.
Vložte paměťovou kartu a zformátujte ji. (str. 83)
[ KARTA ZABLOKOVÁNA! ]
• Paměťová karta je zablokována.
Paměťová karta SD/SDHC: Přepněte přepínač pro ochranu karty
proti zápisu směrem k horní části karty.
[ NENÍ KARTA! ]
• Paměťová karta není vložena.
Vložte paměťovou kartu.
Vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte.
[ NENÍ SNÍMEK! ]
• V paměti nejsou uloženy žádné snímky.
Exponujte snímky.
Vložte paměťovou kartu, na které jsou nějaké snímky uloženy.
106
[ CHYBA SOUBORU! ]
• Chyba souboru.
Vymažte soubor.
• Chyba paměťové karty.
Kontaktujte servisní středisko.
[ SLABÁ BATERIE! ]
• Baterie není dostatečně nabitá.
Vložte nabité baterie.
[ NEDOSTATEK SVĚTLA! ]
• Při fotografování za nedostatečného osvětlení.
Fotografujte s bleskem.
[MIMO POČET]
• Pokud v nabídce PictBridge vyberete příliš mnoho stran k tisku.
Nastavte počet v rámci stanoveného rozsahu
[DCF Full Error]
• Porušení formátu DCF.
Zkopírujte snímky do počítače a zformátujte paměť.
Dříve než kontaktujete servisní středisko
Zkontrolujte prosím následující položky:
Fotoaparát nelze zapnout.
• Baterie není dostatečně nabitá.
Vložte nabité baterie. (str. 15)
• Baterie není vložena správně s ohledem na polaritu.
Při vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyznačenou polaritu (+, -).
Během používání se fotoaparát vypne
• Baterie je zcela vybitá.
Vložte plně nabitou baterii.
• Fotoaparát se automaticky vypne.
Fotoaparát znovu zapněte.
• Přístroj přestal pracovat při nízké teplotě, která je mimo rozsah použití
fotoaparátu.
Ohřejte fotoaparát a baterii tak, že si je například vložíte do kapsy, a
poté těsně před snímáním vložte baterii do přístroje a fotografujte.
Fotoaparát náhle přestane za provozu fungovat.
• Fotoaparát přestal pracovat z důvodu závady
Vyměňte nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapněte.
Tlačítka fotoaparátu nereagují.
Fotoaparát při stisknutí tlačítka Spouště nefotografuje.
• Nedostatek volné paměti.
Vymažte nepotřebné snímky.
• Paměťová karta nebyla zformátována.
Zformátujte paměťovou kartu (str. 83).
• Paměťová karta je zaplněna.
Vložte novou paměťovou kartu.
• Paměťová karta je zablokována.
Viz chybové hlášení [KARTA ZABLOKOVÁNA!].
• Fotoaparát je vypnutý.
Zapněte fotoaparát.
• Baterie je zcela vybitá.
Vložte nabité baterie. (str. 15)
• Baterie není vložena správně s ohledem na polaritu.
Při vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyznačenou polaritu (+, -).
Snímky jsou nečitelné.
• Snímek byl exponován bez nastavení vhodného makro režimu.
Vyberte vhodný režim makro a exponujte snímek znovu.
• Objekt je mimo dosah blesku.
Exponujte objekt v dosahu blesku.
• Objektiv je znečištěný nebo umazaný.
Vyčistěte objektiv.
• Porucha fotoaparátu.
Vyměňte nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapněte.
107
Dříve než kontaktujete servisní středisko
Neodpaluje se blesk.
• Byl nastaven režim bez blesku.
Deaktivujte režim s vypnutým bleskem.
• V daném režimu fotoaparátu nelze blesk použít.
Viz pokyny k funkci BLESKU. (str. 34-35)
Zobrazuje se nesprávné datum a čas.
• Datum a čas nebyl správně nastaven nebo došlo k obnovení výchozích
nastavení.
Zadejte správné datum a čas.
Došlo k chybě karty v okamžiku, kdy byla paměťová karta ve fotoaparátu.
• Nesprávný formát paměťové karty.
Znovu zformátujte paměťovou kartu.
Snímky nelze přehrát.
• Nesprávný název souboru. (Porušení formátu DCF)
Názvy souborù snímkù neměňte.
Barva snímku je odlišná od původní scény.
• Nesprávné nastavení vyvážení bílé barvy nebo efektu.
Vyberte vhodné nastavení vyvážení bílé barvy a efektu.
Snímky jsou příliš světlé.
• Příliš dlouhá expozice.
Vynulujte nastavení korekce expozice.
108
Obraz snímku je zdeformován.
• Vzhledem k tomu, že zakoupený fotoaparát používá širokoúhlý objektiv,
může být obraz zdeformován. Jedná se o zvláštní rys širokoúhlých
objektivů a nikoli o vadu produktu.
Na externím monitoru není obraz.
• Externí monitor nebyl k fotoaparátu správně připojen.
Zkontrolujte spojovací kabely.
• Na paměťové kartě nejsou uloženy správné soubory.
Vložte paměťovou kartu, která obsahuje správné soubory.
V aplikaci Průzkumník se nezobrazí jednotka [Vyměnitelný disk].
• Kabel není správně připojen.
Zkontrolujte spojovací kabely.
• Fotoaparát je vypnutý.
Fotoaparát zapněte.
• Nejedná se o operační systém Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3.
Počítač pravděpodobně nepodporuje rozhraní USB.
Instalujte do počítače systém Windows2000, XP, Vista /
Mac OS 10.3, který podporuje USB.
Dříve než kontaktujete servisní středisko
Část displeje se někdy nerozsvítí nebo se na displeji objeví tečka.
• Ačkoli jsou LCD displeje vyráběny vysoce přesnou technologií, mohou
se vyskytnout případy, kdy se některý z jemných pixelů nerozsvítí nebo
se na displeji objeví červená, bílá nebo modrá tečka.
Tento jev nemá vliv na kvalitu zaznamenaných snímků a nejedná se o
závadu.
Při fotografování jasného objektu se na displeji objevuje svislá čára.
• Při fotografování jasných světel se na displeji může objevit šedá, černá,
červená nebo fialová svislá čára.
Tento jev se nazývá smear („přetékání světla“) a nemá vliv na kvalitu
zaznamenaných snímků. Nejedná se o závadu.
Otázky a odpovědi
Je-li připojení pomocí rozhraní USB nefunkční, prostudujte si následující
informace.
Případ 1
Kabel USB není připojen nebo se nejedná o dodávaný kabel USB.
Připojte dodaný kabel USB.
Případ 2
Počítač nemůže rozpoznat fotoaparát.
Někdy je fotoaparát ve Správci zařízení zobrazen jako [Neznámé zařízení].
Vypněte fotoaparát, odpojte kabel USB, znovu jej připojte a zapněte
fotoaparát.
Případ 3
Během přenosu souborů došlo k neočekávané chybě.
Fotoaparát vypněte a znovu zapněte. Opakujte přenos souboru.
Případ 4
Při použití rozbočovače USB
Není-li rozbočovač kompatibilní s počítačem, problém může nastat
během připojování fotoaparátu k počítači prostřednictvím rozbočovače
USB. Je-li to možné, připojujte fotoaparát k počítači přímo.
109
Otázky a odpovědi
Případ 5
Jsou k počítači připojeny také jiné kabely USB?
Fotoaparát nemusí správně fungovat, pokud je k počítači současně
připojen i jiný kabel USB. V takovém případě odpojte ostatní kabely
USB a připojte pouze fotoaparát.
Jestliže nelze zaznamenanou video sekvenci přehrávat v
počítači.
Jestliže nelze zaznamenanou video sekvenci přehrávat v počítači,
většinou je důvodem video kodek instalovaný v počítači.
[Přehrávání video sekvencí H.264(MPEG4.AVC)]
Případ 6
Když spustím Správce zařízení (klepnutím na položky Start (Nastavení)
Ovládací panely (Výkon a údržba) Systém
(Hardware)
(Správce zařízení), zobrazí se zde hlášení „Neznámá zařízení nebo jiná
zařízení“ se žlutým otazníkem (?) nebo vykřičníkem (!).
Klepněte pravým tlačítkem myši na otazník (?) nebo vykřičník (!) a
vyberte příkaz „Odebrat“. Restartujte počítač a znovu připojte fotoaparát.
Případ 7
V případě použití některých antivirových programů (Norton Anti Virus, V3,
apod.) nemusí počítač rozpoznat fotoaparát jako vyměnitelný disk.
Zastavte činnost antivirových programů a připojte fotoaparát k počítači.
Podrobnosti naleznete v pokynech k antivirovým programům, kde jsou
uvedeny informace o tom, jak dočasně zastavit jejich činnost.
Případ 8
Fotoaparát je připojen k USB portu počítače, který je umístěn na přední
straně počítače.
Je-li fotoaparát připojen k čelnímu portu USB, nemusí počítač správně
fotoaparát rozpoznat. Připojte fotoaparát k portu USB umístěnému na
zadní straně počítače.
110
• Pomocí přehrávače QuickTime Player 7.0
Instalujte přehrávač QuickTime Player 7.0 dodaný na disku CD.
(Přehrávač QuickTime Player 7.0 podporuje kompresi H.264(MPEG4.
AVC) pro video.)
Přehrává pomocí přehrávače QuickTime Player 7.0.
• Použití při instalaci kodeku United Codec
Doporučujeme instalaci nejnovějšího kodeku United Codec. (Doporučený
kodek: nejnovější verze K-Lite Codec Pack Full)
Přehrává pomocí „přehrávače videa“.
(Jestliže nainstalujete plnou verzi kodeku K-lite, doporučuje se použití
přehrávače Media Player Classic nebo Window Media Player 11.)
Program QuickTime Player 7.0 a kodek K-lite United Codec Full Version
je nutné instalovat v systému Windows se sadou ServicePack2 nebo
vyšší.
Přestože je kompatibilita s počítačem garantována, může být přehrávání
přerušované v závislosti na počítači uživatele.
Otázky a odpovědi
Není nainstalováno rozhraní DirectX 9.0C nebo novější verze
Nainstalujte verzi DirectX 9.0C nebo novější
1) Do počítače vložte disk CD dodávaný s fotoaparátem.
2) Spusťte aplikaci Průzkumník Windows a vyberte složku [Jednotka
CD-ROM:\DirectX] a klepněte na soubor Dxsetup.exe. Proběhne
instalace rozhraní DirectX. Rozhraní DirectX si také můžete
stáhnout z adresy http://www.microsoft.com/directx.
Počítač připojený k fotoaparátu přestane reagovat při
spouštění systému Windows.
V tomto případě odpojte fotoaparát od počítače a systém Windows se
spustí. Pokud se problém vyskytuje trvale, vypněte podporu Legacy USB
Support a restartujte počítač. Nastavení podpory Legacy USB Support
naleznete v nabídce systému BIOS počítače. (Nabídka systému BIOS se
u různých výrobců počítačů liší a v některých případech položku Legacy
USB Support nemusí obsahovat.) Nemůžete-li toto nastavení změnit
sami, kontaktujte dodavatele počítače nebo systému BIOS.
Nelze-li vymazat videoklip či odpojit vyměnitelný disk nebo se
během přenosu souborů zobrazí chybové hlášení.
Tyto problémy se mohou příležitostně vyskytnout, jestliže jste nainstalovali
pouze aplikaci Samsung Master.
– Ukončete aplikaci Samsung Master klepnutím na ikonu Samsung
Master na hlavním panelu.
– Nainstalujte veškeré aplikační programy, které jsou součástí disku CD
se softwarem.
Pokud poměr stran obrazovky přehrávače neodpovídá
monitoru.
Jestliže je rozlišení monitoru menší než rozlišení přehrávané video
sekvence, poměr stran přehrávače nemusí odpovídat nastavením
monitoru. Poměr stran můžete upravit v nabídce přehrávače.
111
Správna likvidace tohoto výrobku
Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)
Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci
znamená, že by neměl být používán s jinými domácími
zařízeními po skončení svého funkčního období.
Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí
nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení,
oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte
je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Členové
domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili,
tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento
výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodníci
by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě.
Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k
likvidaci.
Ekologická značka Samsung
Jedná se o vlastní symbol společnosti Samsung,
který slouží k účinné komunikaci aktivit společnosti
Samsung při výrobě produktů přátelských k životnímu
prostředí. Značka vyjadřuje trvalou snahu společnosti
Samsung o vývoj výrobků, které nepoškozují životní
prostředí.
112
Správná likvidace baterií v
tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s
vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto
výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným
domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd
nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v
množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví
osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání
materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je
recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru
baterií.
Akumulátor integrovaný v tomto výrobku nesmí vyměňovat uživatel.
Informace o výměnách vám poskytne příslušný servis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement