Samsung 800W, 1000W User's manual

Samsung 800W, 1000W User's manual
Digitální
Fotorámeček
Návod k použití
800W
1000W
Klepněte
Obsah
Bezpečnostní upozornění
Začínáme
Přehrávání multimédií
Procházení a správa
multimédií
Úprava nastavení
Dodatek
Rejstřík
Tento návod si pozorně přečtěte, obsahuje
důležité informace ke správnému použití a
údržbě.
Obrázky a snímky obrazovek v tomto návodu pocházejí z modelu 800W.
Obsah
Návodné ikony
Než začnete, seznamte se s ikonami v tomto návodu:
Pozor - označení situací, které mohou vést k
poškození přístroje nebo jiného zařízení
Poznámka - poznámky, tipy k použití a další
informace
©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
• Kopírování a šíření obsahu tohoto návodu bez svolení
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD je přísně
zakázáno
• Technické údaje a obsah tohoto návodu se může změnit
bez předchozího upozornění po vylepšení vlastností
výrobku.
Bezpečnostní upozornění. .................3
Začínáme..............................................6
Obsah balení ........................................... 6
Poznáváme rámeček ............................... 7
Zapnutí fotorámečku .............................. 10
Připojte adaptér a zapněte napájení ...... 10
Provedení základních nastavení . .......... 11
Poznáváme hlavní nabídku ................... 12
Zobrazení času a data ........................... 13
Připojení vnějších paměťových
zařízení .................................................. 14
Volba umístění paměti ........................... 15
Připojení k PC ........................................ 16
Přenos souborů z PC . ........................... 17
Přehrávání multimédií.......................19
Přehrávání prezentace .......................... 19
Přehrávání videa . .................................. 24
Přehrávání hudby .................................. 27
Procházení a správa multimédií. .....29
Procházení souborů . ............................. 29
Správa souborů ..................................... 30
Úprava nastavení. .............................33
Nastavení efektů prezentace ................. 33
Nastavení času a data ........................... 33
Nastavení a použití budíku .................... 34
Úprava obecných nastavení .................. 36
Aktualizace nebo reset rámečku . .......... 38
Dodatek..............................................39
Použití jako PC mini-monitor ................. 39
Aktualizace firmware . ............................ 40
Řešení potíží . ........................................ 41
Technické údaje ..................................... 43
Správná likvidace rámečku .................... 44
Kontaktní informace
Samsung Worldwide .............................. 45
Softwarové licence . ............................... 45
Rejstřík . ................................................. 46
Bezpečnostní upozornění
VAROVÁNÍ:
• NEOTEVÍREJTE ANI NESNÍMEJTE ZADNÍ KRYT RÁMEČKU, HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ
NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELEM OPRAVITELNÉ DÍLY. OPRAVU PŘÍSTROJE SVĚŘTE VŽDY KVALIFIKOVANÉ OSOBĚ.
• PŘÍSTROJ NEUMISŤUJTE DO BLÍZKOSTI OTEVŘENÉHO OHNĚ, JAKO JSOU NAPŘ. SVÍČKY, HROZÍ POŽÁR.
• Otvory v krytu zajišťují větrání. Pro správnou funkci
přístroje bez přehřívání je nutné, aby tyto otvory
zůstaly nezakryté:
-- Otvory ani štěrbiny nezakrývejte.
-- Otvory nezakrývejte umisťováním přístroje na měkký
povrch, jako jsou postele, pohovky a koberce.
-- Přístroj nestavte do uzavřených prostor, jako jsou knihovny
či skříňky, bez řádného větrání.
• Nestavte přístroj na ani do blízkosti zdrojů tepla, jako
jsou radiátory či přímé slunce.
• Nedopusťte kontakt přístroje s vodou. Nestavte
rámeček do blízkosti zdroje kapalin, jako jsou vany a
dřezy, ani tam, kde může dojít k vystříknutí nebo polití
kapalinou. Pokud dojde k namočení přístroje, odpojte
jej okamžitě od sítě a obraťte se na prodejce nebo
servisní středisko.
• Nepřetěžujte síťové zásuvky, prodlužovací přívody
ani napáječe přes jejich povolený výkon, může dojít k
požáru nebo k úrazu.
• Všechny napájecí přívody veďte tak, aby nepřekážely
chůzi a nestály na nich žádné předměty, zabraňte
šlapání na kabely a jejich poškození ostrými předměty.
Zajistěte, aby přívody nebyly zakroucené nebo
zalomené u vidlic nebo adaptérů.
• Během bouřky a v případech, kdy je přístroj delší dobu
bez dohledu nebo jej nepoužíváte, odpojte síťový
přívod ze zásuvky. Zabráníte tak poškození rámečku
elektrickými vlivy.
• Před připojením do sítě se ujistěte, že jmenovité
napětí rámečku odpovídá napětí v místní síti.
3
Bezpečnostní upozornění
• Do otvorů v rámečku nikdy nevkládejte žádné
vodivé předměty, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Zajistěte, aby byla zástrčka síťového
přívodu zcela zasunuta do zásuvky. Zástrčku síťového
přívodu uchopte při odpojování pevně, nikdy se jí
nedotýkejte mokrýma rukama.
• Pokud zjistíte jakékoli podivné chování přístroje, jako
jsou zvuky, kouř nebo zápach, odpojte jej okamžitě
ze sítě a obraťte se na svého prodejce nebo servisní
centrum.
• Přístroj neinstalujte do míst, kde by mohl být vystaven
prachu, vysokým nebo nízkým teplotám, vysoké
vlhkosti nebo chemikáliím; nedopusťte nepřetržitý
provoz.
• Přístroj připojujte pouze správným kabelem do
správně uzemněné sítě. Nesprávné uzemnění může
způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození
přístroje.
• Přístroj a všechno příslušenství udržujte mimo dosah
dětí.
• Přístroj nevystavujte nárazům, pádům ani otřesům.
Pokud dojde k poškození přístroje, odpojte jej
okamžitě od sítě a obraťte se na prodejce nebo
servisní středisko.
• Při čistění přístroj vždy odpojte od sítě. Používejte
pouze měkký, suchý hadřík. Přístroj nevystavujte
chemikáliím, jako jsou vosky, benzín, alkohol, ředidla,
insekticidy, osvěžovače vzduchu, mazadla či čistící
prostředky, může dojít k poškození povrchové úpravy
se ztrátou záruky.
• Přístroj otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem.
-- Nedopusťte čistění hořlavinami, jako jsou benzín a alkohol,
ani vlhkým hadrem. Může dojít k poškození přístroje.
-- Nedopusťte poškrábání obrazovky nehty ani ostrými
předměty.
-- Na přístroj během čištění nestříkejte vodu. Pokud do
přístroje pronikne voda, může to mít za následek požár,
úraz elektrickým proudem nebo jeho selhání.
-- Blízko přístroje nepoužívejte ultrazvukový zvlhčovač
vzduchu. Může to způsobit bílou skvrnu na jeho povrchu.
• Přístroj nestavte na nestabilní podložky, jako jsou
nesprávně upevněné poličky, na nerovné a skloněné
povrchy, ani na místa vystavená otřesům.
4
Bezpečnostní upozornění
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo
dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat
jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo
lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací
zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních
typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem
udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u
něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského
úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a
zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto
výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských
zemích s vlastními systémy zpětného odběru
baterií)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená,
že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své
životnosti likvidovány společně s jiným domovním
odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií
Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje
rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto
látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu
opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím,
baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat
prostřednictvím místního bezplatného systému
zpětného odběru baterií.
5
Začínáme
Obsah balení
Digitální fotorámeček
Podpěrka
Síťový přívod*
Adaptér
Průvodce rychlým
startem a Záruka**
CD-ROM
(Návod k použití)
Dálkový ovladač/
Baterie (CR2032)***
Hadřík
USB kabel
* Tvar zástrčky se může lišit podle oblasti.
** Záruka závisí na oblasti, nemusí být dostupná.
*** V závislosti na vaší oblasti nemusí být baterie součástí dodávky.
6
Začínáme
Poznáváme rámeček
Přední strana rámečku
Snímač dálkového
ovladače
Dotykové
tlačítko*
p
m
u/d/l/r
Popis
Zapnutí rámečku; vypnutí rámečku (dotykem a
přidržením)
• Otevření nabídek
• Uzamknutí nebo odemknutí dotykových tlačítek
(stisknutím a podržením)
Pohyb v nabídkách a položkách
(nahoru/dolů/vlevo/vpravo)
e
Volba nabídek nebo položek; provedení zvolené funkce
b
Návrat do předchozí úrovně
s
Přehrávání prezentace v některé z obrazovek; změna
režimu zobrazení během prezentace
* Popis ovládání v tomto návodu je založen na dotykových
tlačítkách. Prostudujte si návod pečlivě a používejte jej správně.
Použití dotykových tlačítek
Obrazovka
• Tlačítka ovládejte pouze prsty. Ujistěte se, že máte při ovládání čisté
a suché ruce.
• Lehce se dotkněte tlačítka, které odpovídá požadované funkci.
• Snímače dotyků nepracují správně v případě, že jsou mokré nebo ve
vlhkém prostředí.
• Pokud dotyková tlačítka zmizí, lehce se dotkněte dotykového panelu
- tlačítka se zobrazí.
• Nezakrývejte okénko snímače ovládání. Signál z ovladače by nemohl
přicházet.
• Při zamknutých dotykových tlačítkách můžete zařízení obsluhovat
pouze dálkovým ovladačem. Po vypnutí a zapnutí zůstane zařízení
zamknuto. Pokud chcete zařízení odemknout, stiskněte a podržte
m po dobu více než 5 sekund.
7
Začínáme
Poznáváme rámeček (pokračování)
Zadní strana rámečku
Otvor pro montáž na zeď
Reproduktor
Slot pro SD kartu
Reproduktor
Úložný prostor pro
podpěrku
Port pro USB paměťová zařízení
Port USB kabelu
Port pro sluchátka
Podpěrka
Zásuvka síťového přívodu
Otvor pro montáž na zeď
8
Začínáme
Poznáváme rámeček (pokračování)
Dálkový ovladač
Při používání ovladače jím vždy miřte na snímač na rámečku (str. 7).
Tlačítko
Popis
Zapnutí a vypnutí rámečku
Otevření hlavní nabídky
Otevření nabídek
Návrat do předchozí úrovně
Pohyb v nabídkách a položkách (nahoru/dolů/vlevo/vpravo)
Volba nabídek a položek
Přehrávání prezentace v některé z obrazovek; změna
režimu zobrazení během prezentace
Výměna baterie dálkového ovládání
Zobrazení času a data
Otočení snímku během prezentace
Otevření obrazovky seznamu snímků
Otevření obrazovky seznamu hudby
Otevření obrazovky seznamu videí
9
Začínáme
Zapnutí fotorámečku
Digitální fotorámeček můžete využívat pro zobrazení na šířku i na výšku.
Pokud podpěrku nepoužíváte, zasuňte ji
do určeného prostoru v rámečku.
Neopírejte se o rámeček a netlačte na podpěrku, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Připojte adaptér a zapněte napájení
Tvar síťové zástrčky se může lišit podle oblasti.
Rámeček zapnete dotykem na p po připojení
síťového napáječe. Kontrolka pro p se rozsvítí
a zobrazí se hlavní nabídka Main menu.
Rámeček vypnete dotykem a přidržením p.
•• Kontrolka u p zhasne po určité době
automaticky.
10
Začínáme
Provedení základních nastavení
Po prvním zapnutí fotorámečku se zobrazí rychlé nastavení. Zvolte jazyk a proveďte základní nastavení rámečku.
Start Quick Setup
Quick Setup helps you setup several
settings to use your photo frame. This
includes View Mode, Slideshow Transition,
Clock Set, and Startup Mode settings. Do
you want to start?
Yes
ENTER
No
BACK
EXIT
1 Přejděte k požadovanému jazyku a dotkněte se e.
2 Volbou Yes spustíte průvodce nastavením.
3 Podle pokynů na obrazovce upravte nastavení rámečku
podle potřeby.
Nastavení
Popis
View Mode
Volba režimu zobrazení při prezentaci (str. 20)
Slideshow
Transition
Volba přechodového efektu při prezentaci (str. 22)
Clock Set
Nastavení aktuálního času a data (str. 13)
Startup Mode
Volba režimu, který se spustí po zapnutí rámečku
(str. 36)
4 Po dokončení nastavení volbou Yes zobrazíte průvodce
přístrojem.
5 Prohlédněte si základní instrukce k použití rámečku a
vyberte Done.
11
Začínáme
Poznáváme hlavní nabídku
Z obrazovky hlavní nabídky můžete otvírat následující nabídky.
Nabídka
Photos
Music
Videos
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Clock
Mini Monitor
Settings
Popis
Vyhledání snímků z vnitřní paměti i z externích paměťových
zařízení a změna možností (str. 29)
Poslech hudby z vnitřní paměti i z externích paměťových
zařízení a změna možností (str. 27)
Zobrazení videí z vnitřní paměti i z externích paměťových
zařízení a změna možností (str. 24)
Clock
Zobrazení aktuálního času a data (str. 13)
Mini Monitor
Použití rámečku jako druhého monitoru k PC (str. 39)
Settings
Úprava nastavení (str. 33)
• Můžete vybrat jiné funkce, které se spustí po zapnutí fotorámečku
místo hlavní nabídky (Startup Mode str. 36).
• Stisknutím s ze seznamu menu zahájíte prezentaci.
12
Začínáme
Zobrazení času a data
Kontrola aktuálního času a data nebo úprava nastavení hodin.
1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na Clock a
dotkněte se e.
• Zobrazí se aktuální čas a datum.
▲ Clock 1
▲ Clock 2
2 Dotkněte se m a vyberte Settings.
3 Přejděte na Clock a dotkněte se e.
4 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte
se e.
• Pro úpravu Clock Set, se dotkněte l nebo r a vyberte
požadovanou možnost. Pro nastavení požadované hodnoty
se dotkněte u nebo d.
▲ Clock 3
▲ Clock 4
Možnost
Popis
Clock Set
Nastavení času a data
Date Format
Volba způsobu zobrazení data (YYYY.MM.DD,
MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)
Time Format
Volba způsobu zobrazení času (12 Hours, 24 Hours)
Clock Type
Volba zobrazení hodin (Clock 1~4, Clock & Calendar
1~2)
Zobrazení hodin můžete také přepínat stisknutím tlačítka
dálkovém ovladači.
▲ Clock & Calendar 1
▲ Clock & Calendar 2
na
13
Začínáme
Připojení vnějších paměťových zařízení
K rámečku můžete připojovat USB paměťová zařízení a SD paměťové karty. Pro externí paměťová zařízení rámeček
podporuje souborové systémy FAT32 a FAT16.
• Některá paměťová zařízení USB nemusí být s rámečkem
kompatibilní kvůli své velikosti nebo tvaru.
• Pokud připojujete externí paměťové zařízení při zapnutém
napájení, zobrazí se okno kontextové nabídky. Prezentaci ze
snímků uložených v externím paměťovém zařízení spustíte
volbou Slideshow.
• Maximální kapacity paměťových karet**
Paměťovou kartu SD vkládejte kovovými kontakty
směrem k rámečku. Zatlačte kartu dovnitř, až se
zajistí.
Kartu SD vyjmete z
rámečku zatlačením a
uvolněním, karta vyskočí.
SD
Až 2 GB
microSD*
Až 2 GB
miniSD*
Až 2 GB
SDHC
Až 32 GB
microSDHC*
Až 8 GB
miniSDHC*
Až 4 GB
USB
Až 32 GB
* Použití karet typu mini SD a micro SD je možné pouze za pomoci
adaptéru.
** Kapacita externího paměťového zařízení se může lišit v závislosti
na výrobci, jelikož je určena na základe výsledku testu společnosti
SAMSUNG v době uvolnění zařízení.
14
Začínáme
Volba umístění paměti
Při připojené externí paměti (SD karty nebo USB paměťového zařízení) můžete volit zdroj souborů.
1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na seznam
pamětí.
2 Přesuňte se na jedno z umístění paměti a dotkněte se
e.
Frame Memory
Photos
Umístění paměti
Popis
Frame Memory
Vnitřní paměť
Music
Videos
Clock
Mini Monitor
Settings
SD Card
Paměťová karta SD (externí)
USB
Paměťové zařízení USB (externí)
Paměťové umístění můžete rovněž měnit při vyhledávání snímků,
hudebních souborů nebo videí dotykem m a volbou Select
Storage Device (str. 30).
15
Začínáme
Připojení k PC
Po připojení rámečku k PC můžete přenášet soubory (str. 17) nebo použít rámeček jako mini-monitor (str. 39).
Menší zástrčku USB kabelu připojte do rámečku a větší do USB portu PC.
Zásuvka USB
16
Začínáme
Přenos souborů z PC
Přenos souborů z PC
Mass Storage
1 Připojte rámeček k PC přiloženým USB kabelem (str. 16).
• Rámeček vypněte, připojte jej k PC, a pak jej zapněte.
Connected to PC USB port.
Do not insert or remove storage devices to/
from the Photo Frame while they are
connected to the PC.
You can switch to Mini Monitor mode by
using Frame Manager.
• Paměť rámečku již obsahuje některé soubory.
Pokud není dostatek paměti, můžete tyto
soubory smazat.
• Velké snímky zaberou více paměti a jejich
zobrazení trvá déle. Změňte proto rozlišení
snímků na 800 × 600 (pro „800W“) nebo 1024
× 768 (pro „1000W“). Nebo můžete nastavit
rámeček tak, aby kopíroval a automaticky
zmenšoval snímky (Frame Memory Copy
str. 36).
2 Vyberte Mass Storage.
• Po připojení se zobrazí „Mass Storage“ a na monitoru PC se
objeví kontextová nabídka.
• Připojíte-li rámeček k PC ve funkci mini-monitoru (str. 39),
přepnete na režim Mass Storage pouze z aplikace Frame
Manager. Další informace naleznete v návodu k programu
Frame Manager.
• Rámeček se zobrazí jako odpojitelný disk „800W“ nebo
„1000W“ v PC. Otevřete disk s odpovídajícím označením v
Tento počítač a kopírujte své snímky.
17
Začínáme
Přenos souborů z PC (pokračování)
Odpojení rámečku od PC
Ujistěte se, že jste správně ukončili připojení, hrozí poškození rámečku nebo dat.
1 Klepněte na
v Hlavním panelu Windows.
2 Klepněte na otevřené okno.
Bezpečně odebrat Velkokapacitní paměťové zařízení USB - jednotka(G:)
3 USB kabel odpojte až poté, kdy se zobrazí zpráva, že je odebrání bezpečné.
• Nikdy neodpojujte kabel USB v době, kdy se přenášejí soubory, může dojít ke ztrátě dat nebo poškození rámečku.
• Připojení se neukončí v případě, že máte soubory z rámečku otevřené v PC. Uzavřete všechny soubory z rámečku a zkuste to
znovu.
18
Přehrávání multimédií
Přehrávání prezentace
1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (Frame
Memory, SD Card nebo USB).
2 Přejděte na Photos a dotkněte se e.
3 Přejděte na soubor a dotykem e nebo s spusťte
přehrávání prezentace.
Pro přehrávání prezentace s vybranými snímky se dotkněte m a
vyberte Select Multiple Files (str. 30).
4 Přehrávání můžete řídit těmito tlačítky:
Dotyková
tlačítka
m
d/u
Popis
Otevření nabídky prezentace
Nastavení hlasitosti hudby na pozadí
l/r
Zobrazení předchozího nebo dalšího snímku
e
Přerušení nebo pokračování prezentace
b
Návrat do předchozí úrovně
s
Změna režimu zobrazení
19
Přehrávání multimédií
Přehrávání prezentace (pokračování)
Změna režimu zobrazení
Zobrazení hodin nebo kalendáře během prezentace nebo
zobrazení více snímků na obrazovce během prezentace.
Opakovanými dotyky s během prezentace změníte režim
zobrazení.
▲ Photo Only
▲ Photo & Clock
• S každým dotykem s se režim zobrazení změní (Photo Only →
Photo & Clock → Photo & Calendar → Multiview 1 →
Multiview 2 → Multiview 3).
• Před zobrazením hodin nebo kalendáře nastavte aktuální čas a
datum (str. 33).
• Během prezentace můžete dotykem l nebo r zobrazit předchozí
nebo následující snímek.
• S funkcí Multiview 1-3 se všechny snímky zobrazené na displeji
současně změní při změně režimu zobrazení.
▲ Photo & Calendar
▲ Multiview 1
▲ Multiview 2
▲ Multiview 3
20
Přehrávání multimédií
Přehrávání prezentace (pokračování)
Použití nabídek prezentace
Řízení prezentace a změna jejího nastavení.
Home
Rotate
Zoom
Background Music
Settings
1 Dotkněte se m během prezentace.
2 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte se
On
Off
Select Music
e.
Možnost
Popis
Home
Zobrazení hlavní nabídky
Rotate
Otočení snímku (Original, 90°, -90°, 180°)
Zoom
Zvětšení snímku (x1, x2, x4)
Background
Music
Zapnutí a vypnutí hudby na pozadí
Settings
Otevření nabídky Settings (str. 22)
• Otáčet a zvětšovat snímky můžete pouze v režimu Photo Only
a Photo & Clock.
• Když si snímek přiblížíte, můžete se po něm posouvat dotykem
u, d, l nebo r. Režim zvětšení opustíte dotykem b.
• Pro současné sledování snímků s hudbou vyberte hudbu na
pozadí.
• Po volbě prezentace budou automaticky přehrány všechny
hudební soubory ze zvolené složky.
3 Po skončení úprav se dotkněte e.
• Pokud se dotknete b nabídce Settings, objeví se hlavní
nabídka. Pro přehrání prezentace se dotkněte s.
21
Přehrávání multimédií
Přehrávání prezentace (pokračování)
Volba efektů prezentace
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Support
View Mode
Fast
Normal
Slow
Slideshow Aspect Ratio
Auto Rotation
Display Photo Info
: On
Nastavení přechodových efektů, rychlosti, režimu přehrávání a
pořadí snímků v prezentaci.
1 Dotkněte se m během prezentace.
2 Vyberte Settings.
3 Přejděte na Photos a dotkněte se e.
Efekty prezentace můžete rovněž vybrat volbou Photos v nabídce
Settings.
4 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte
se e.
Možnost
Popis
Slideshow
Transition
Volba přechodového efektu (No Effect, Fade, Blinds,
Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk,
Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover,
Push, Stairs, Random)
Slideshow
Speed
Vyberte rychlost prezentace (Fast, Normal, Slow)
Slideshow
Mode
• All photos: Přehrávání všech snímků v pořadí podle
názvů
• Photos in folder: Přehrávání všech snímků ze
zvolené složky v pořadí podle názvů
• One photo: Opakování zvoleného snímku
22
Přehrávání multimédií
Přehrávání prezentace (pokračování)
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Support
View Mode
Slideshow Aspect Ratio
Auto Rotation
Display Photo Info
Original Fit
Auto Fit
Fit to Width
Fit to Screen
Slide Fit
Možnost
Popis
Slideshow
Order
• Normal: Přehrávání snímků v pořadí podle názvů
• Shuffle: Přehrávání v náhodném pořadí
View Mode
Změna režimu zobrazení (str. 20)
Slideshow
Aspect Ratio
Auto Rotation
Display Photo
Info
• Original Fit: Zobrazení snímků v původní velikosti.
Pokud je snímek větší než obrazovka, bude upraven
tak, aby vyplnil obrazovku ve stejném poměru stran
• Auto Fit: Změna velikosti snímků tak, aby vyplnily
obrazovku ve stejném poměru (některé části snímku
se nemusí zobrazit)
• Fit to Width: Změna velikosti snímku tak, aby vyplnil
šířku obrazovky
• Fit to Screen: Změna velikosti snímku tak, aby
vyplnil obrazovku
• Slide Fit*: Změna velikosti snímků tak, aby se
přizpůsobily nejdelším okrajem obrazovce. Rámeček
automaticky zobrazí zbývající části snímků ve směru
zleva doprava nebo odshora dolů (například u
panoramatických snímků nebo snímků na výšku)
Automatické otočení snímků tak, aby zaplnily
obrazovku během prezentace (například šířka
panoramatického snímku se zmenší, aby zaplnila
obrazovku v zobrazení na výšku)
Zobrazení podrobností každého snímku prezentace
* Pokud se v režimu Slide Fit pokusíte zobrazit snímky s rozlišením nižším než
184 ppi nebo širší než 2600 pixelů a vyšší než 2000 pixelů, snímky mohou být
deformované.
5 Pro přehrání prezentace se dotkněte s.
23
Přehrávání multimédií
Přehrávání videa
1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (Frame
Memory, SD Card nebo USB).
2 Přejděte na Videos a dotkněte se e.
3 Přejděte na soubor a dotykem e spusťte přehrávání
videa.
4 Přehrávání můžete řídit těmito tlačítky:
Dotykové
tlačítko
m
Pause
Volume
Prev/Next
Optimální rozlišení videa nebo kodek
Video
Audio
d/u
Popis
Otevření nabídky videa
Nastavení hlasitosti
l/r
Skok vzad nebo vpřed; prohledávání vzad nebo vpřed
v souboru (dotykem a přidržením)
Codec
MPEG4 (*.avi)
e
Bit rate
2000 Kbps
Přerušení nebo pokračování přehrávání
b
Návrat do předchozí úrovně
• 800W : 720 X 540
Resolution
• 1000W : 720 X 540
Frame rate
30fps, CBR
Codec
MP3 (MPEG1-layer3)
Bit rate
320kbps
Sample
rate
48 KHz
Channel
2
A/V Sync
Basic
Pokud rámeček určitou dobu neobsluhujete během přerušení
přehrávání videa, zobrazí se spořič obrazovky. Pro návrat do
přehrávače videa se dotkněte kteréhokoli tlačítka kromě p.
24
Přehrávání multimédií
Přehrávání videa (pokračování)
Použití nabídek videa
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
Video Aspect Ratio
Subtitle Encoding
Subtitle Sync
Subtitle Sync Reset
Settings
: All videos
: Normal
: On
Original Fit
Default
1 Dotkněte se m během přehrávání.
2 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte
se e.
Možnost
Popis
Home
Zobrazení hlavní nabídky
Play Mode
• All videos: Přehrávání všech videí v pořadí podle názvů
• Videos in folder: Přehrávání všech videí ze zvolené
složky v pořadí podle názvů
• One video: Opakování zvoleného videa
Play Order
• Normal: Přehrávání videí v pořadí podle názvů
• Shuffle: Přehrávání videí v náhodném pořadí
Repeat
Nastavení opakovaného přehrávání
• Original Fit: Zobrazení snímků v původní velikosti.
Pokud je snímek větší než obrazovka, bude upraven tak,
aby vyplnil obrazovku ve stejném poměru stran
Video Aspect
• Fit to Width: Změna velikosti snímku tak, aby vyplnil
Ratio
šířku obrazovky
• Fit to Screen: Změna velikosti snímku tak, aby vyplnil
obrazovku
25
Přehrávání multimédií
Přehrávání videa (pokračování)
Možnost
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
Video Aspect Ratio
Subtitle Encoding
Subtitle Sync
Subtitle Sync Reset
Settings
: All videos
: Normal
: On
Original Fit
Default
Subtitle
Encoding*
Subtitle
Sync*
Popis
Výběr možnosti kódování
• Default: Titulky se dekódují ve stejném jazyce, jaký byl
zvolen v nastaveních General Settings rámečku
• Různé jazyky: Kódování titulků do určeného jazyka
souboru
• UTF-8: Kódování titulků do formátu Unicode (UTF-8)
• Pokud soubor s titulky podporuje více než jeden
jazyk, rámeček zobrazí na displeji pouze první
jazyk ze seznamu.
• Při nesprávném nastavení jazyka se titulky
nezobrazí správně.
Nastavení stupně synchronizace titulků
• Select: Uložení vybraného stupně synchronizace
(Zvolená synchronizace se použije i pro ostatní
videa. Před přehrávání jiného videa proto resetujte
synchronizaci volbou Subtitle Sync Reset.)
• Back: Návrat do nabídky videa
• Volume: Nastavení hlasitosti
• ±0.5 sec: Úprava stupně synchronizace
Subtitle Sync
Nastavení výchozího stupně synchronizace
Reset *
Settings
Otevření nabídky Settings
* Tato nabídka se objeví, pokud je k dispozici soubor s titulky.
Název souboru s titulky a videosouboru by měl být identický. Rámeček podporuje
pouze titulky ve formátu *.smi nebo *.srt, a písmo o maximální velikosti 18.
Poškozený soubor s titulky může způsobovat problémy při přehrávání videí.
Stupeň synchronizace se také resetuje při vypnutí a opakovaném zapnutí rámečku.
3 Po skončení úprav se dotkněte b.
• Pokud se dotknete b nabídce Settings, objeví se hlavní nabídka.
Pro přehrání videa viz kroky 1-3 v sekci „Přehrávání videa“.
26
Přehrávání multimédií
Přehrávání hudby
1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (Frame
Memory, SD Card nebo USB).
2 Přejděte na Music a dotkněte se e.
3 Přejděte na soubor a dotykem e spusťte přehrávání
hudby.
4 Přehrávání můžete řídit těmito tlačítky:
Dotykové
tlačítko
m
Pause
Volume
Prev/Next
d/u
Popis
Otevření nabídky hudby
Nastavení hlasitosti
l/r
Skok vzad nebo vpřed; prohledávání vzad nebo vpřed
v souboru (dotykem a přidržením)
e
Přerušení nebo pokračování přehrávání
b
Návrat do předchozí úrovně
• Pokud rámeček určitou dobu nepoužíváte ani nepřehráváte hudbu,
zobrazí se hodiny jako spořič obrazovky. Pro návrat do přehrávače
hudby se dotkněte kteréhokoli tlačítka kromě p.
• Během přehrávání hudebních souborů s proměnlivým datovým
tokem (VBR) se čas přehrávky zobrazený na obrazovce může od
reálného času lišit.
• Pro současné sledování prezentace snímků s hudbou vyberte hudbu
na pozadí.
27
Přehrávání multimédií
Přehrávání hudby (pokračování)
Použití nabídek hudby
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
Settings
1 Dotkněte se m během přehrávání.
2 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte
: All music
: Normal
: On
Pause
se e.
Volume
Možnost
Popis
Home
Zobrazení hlavní nabídky
Play Mode
• All music: Přehrávání všech hudebních souborů v
pořadí podle názvů
• Music in folder: Přehrávání všech hudebních souborů
ze zvolené složky v pořadí podle názvů
• One music: Opakování zvoleného hudebního souboru
Play Order
• Normal: Přehrávání hudebních souborů v pořadí podle
názvů
• Shuffle: Přehrávání hudebních souborů v náhodném
pořadí
Repeat
Nastavení opakovaného přehrávání
Settings
Otevření nabídky Settings
Prev/Next
3 Po skončení úprav se dotkněte b.
• Pokud se dotknete b nabídce Settings, objeví se hlavní
nabídka. Pro přehrání hudby viz kroky 1-3 v sekci „Přehrávání
hudby“.
28
Procházení a správa multimédií
Procházení souborů
Otevřete nabídky Photos, Videos nebo Music a vyhledejte soubory.
Umístění paměti/
Název složky/název souboru
Číslo aktuálního souboru/
celkový počet souborů
1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (Frame
Photos
Memory, SD Card nebo USB).
Frame Memory • 2009 • Summer.jpg
2 Přejděte do Photos, Videos nebo Music a dotkněte
se e.
3 Dotyky d, u, l nebo r procházejte soubory.
• Soubory ze složky zobrazíte najetím na složku a dotykem e.
Music
Frame Memory • 2009 • Music
Title
Artist
Pokud rámeček určitou dobu neobsluhujete, zobrazí se spořič
obrazovky. Při současném přehrávání hudby a videa se jako spořič
zobrazují pouze hodiny (Clock mode). Rámeček probudíte dotykem
kteréhokoli tlačítka kromě napájení.
(Nastavení spořiče obrazovky → str. 37).
29
Procházení a správa multimédií
Správa souborů
Kopírování nebo mazání souborů z vnitřní i vnějších pamětí.
Photos
Frame Memory • 2009 • Summer.jpg
Photo Size
File Size
Date
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Settings
1 Během prohledávání souborů se dotkněte m.
2 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte
se e.
Možnost
Popis
Home
Zobrazení hlavní nabídky
Copy
Zkopírování zvolené složky nebo souboru do jiné
paměti (str. 31)
Delete
Smazání zvolené složky nebo souboru (str. 32)
Select Multiple
Files
Select Storage
Device
Vybrání více souborů k zobrazení v prezentaci,
kopírování nebo smazání
Settings
Otevření nabídky Settings (str. 33)
Změna umístění paměti (str. 15)
30
Procházení a správa multimédií
Správa souborů (pokračování)
Kopírování souborů
Photos
Připojte externí paměťové zařízení (SD kartu nebo USB paměť)
k rámečku a zkopírujte soubory z této externí paměti do rámečku
nebo naopak.
Frame Memory • 2009 • Summer.jpg
Copy
Choose a device to copy a photo to.
SD Card
USB
1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (Frame
Memory, SD Card nebo USB).
2 Přejděte do Photos, Videos nebo Music a dotkněte
se e.
3 Přejděte na soubor, který chcete kopírovat, a dotkněte
se m.
• Snímky, které kopírujete na rámeček, si
uchovávají svou původní velikost. Chcete-li
kopírovat snímky v optimální velikosti, zvolte v
hlavní nabídce Settings → General → Frame
Memory Copy → Resized (str. 36).
• Pokud zkopírujete fotografie ve vysokém
rozlišení pomocí volby Resized, rozlišení
fotografií se sníží a obrázky tak budou menší.
Díky tomu budete moci do rámečku uložit více
fotografií.
• Pro kopírování všech souborů ze složky, zvolte složku.
4 Přejděte na Copy a dotkněte se e.
• Pro kopírování více souborů vyberte Select Multiple Files.
5 Zvolte cílové místo pro soubory.
• Zvolené soubory se zkopírují.
31
Procházení a správa multimédií
Správa souborů (pokračování)
Mazání souborů
Photos
1 V hlavní nabídce vyberte umístění paměti (Frame
Frame Memory • 2009 • Summer.jpg
Memory, SD Card nebo USB).
Delete
Do you want to delete the
photo?
Yes
No
2 Přejděte do Photos, Videos nebo Music a dotkněte
se e.
3 Přejděte na soubor, který chcete smazat, a dotkněte
se m.
• Pro smazání všech souborů ve vybrané složce, zvolte složku.
4 Přejděte na Copy a dotkněte se e.
• Pro mazání více souborů vyberte Select Multiple Files.
5 Volbou Yes potvrďte.
• Zvolené soubory se smažou.
32
Úprava nastavení
Nastavení rámečku můžete určit podle svých požadavků.
Nastavení efektů prezentace
Settings
dotkněte se e.
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
: Fade
Clock
Slideshow Speed
: Fast
Alarm
Slideshow Mode
: All photos
General
Slideshow Order
: Normal
Support
View Mode
: Photo Only
Slideshow Aspect Ratio
: Auto Fit
Auto Rotation
: On
Display Photo Info
: On
Nastavení času a data
Settings
2 Přejděte na Photos a dotkněte se e.
3 Zvolte a nastavte efekty prezentace (str. 22).
1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na Settings a
dotkněte se e.
Category
Option
Photos
Clock Set
Clock
Date Format
: DD.MM.YYYY
Alarm
Time Format
: 12 Hours
General
Clock Type
: Clock 1
Support
1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na Settings a
2 Přejděte na Clock a dotkněte se e.
3 Nastavte správný čas a datum a upravte nastavení hodin
(str. 13).
33
Úprava nastavení
Nastavení a použití budíku
Nastavení a ovládání budíku pro důležité příležitosti.
Nastavení nového budíku
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
: Inactivated
Clock
Alarm2
: Inactivated
Alarm
Alarm3
: Inactivated
General
Alarm4
: Inactivated
Support
Alarm5
: Inactivated
1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na Settings a
dotkněte se e.
2 Přejděte na Alarm a dotkněte se e.
3 Přejděte na prázdný budík a dotkněte se e.
4 Dotyky d, u, l nebo r nastavte detaly budíku.
Activation
Set time
Hour
On
Manual
12
00
AM/PM
Repeat
Sound
Volume
AM
Once
Sound 1
70
OK
Minute
Cancel
5 Po skončení úprav zvolte OK.
•
se objeví v pravém horním rohu obrazovky.
Můžete nastavit budík pouze na určitý čas. Duplicitní budíky budou
ignorovány.
34
Úprava nastavení
Nastavení a použití budíku (pokračování)
Zastavení budíku
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
Alarm
General
Support
PM
Alarm
Clock
Alarm1
Current
PM
PM
OK
Zvuk budíku vypnete dotykem na kterékoli tlačítko kromě p.
Pokud budík nezastavíte, zvuk bude znít po dobu 1 minuty.
Vypnutí budíku
1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na Settings a
dotkněte se e.
2 Přejděte na Alarm a dotkněte se e.
3 Přejděte na budík, který chcete vypnout, a dotkněte
se e.
4 Přejděte na Off a zvolte e.
35
Úprava nastavení
Úprava obecných nastavení
1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na Settings a
Settings
dotkněte se e.
Category
Option
Photos
Quick Setup
Clock
Language
: English
Alarm
Brightness
: 70
General
Button Sound
: Off
Support
Auto Picture On/Off
Startup Mode
: Home
Frame Memory Copy
: Original size
Screen Saver
: Slideshow
Logo
: On
2 Přejděte na General a dotkněte se e.
3 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte
se e.
Možnost
Popis
Quick Setup
Volba základních nastavení včetně jazyka rámečku
(str. 11)
Language
Volba jazyka rámečku
Brightness
Nastavení jasu obrazovky
Button Sound Nastavení zvuku tlačítek
Nastavení doby automatického zapnutí a vypnutí
(můžete např. zvolit vypnutí rámečku večer, když jdete
spát, a zapnutí ráno po probuzení)
Auto Picture
On/Off
• Pokud je rámeček vypnutý, a toto nastavení je
aktivní, zapnete jej opět dotykem kteréhokoli
tlačítka kromě p.
• Pokud rámeček vypnete stisknutím p,
automaticky se pak nezapne. Funkce Auto
Picture funguje pouze pokud se rámeček
vypne sám podle přednastaveného plánu.
36
Úprava nastavení
Úprava obecných nastavení (pokračování)
Možnost
Settings
Category
Option
Photos
Quick Setup
Clock
Language
: English
Alarm
Brightness
: 70
General
Button Sound
: Off
Support
Auto Picture On/Off
Volba režimu, který se spustí po zapnutí rámečku
• Home: Spuštění do hlavní nabídky
• Last Mode: Spuštění do stavu před vypnutím
• Slideshow: Spuštění do prezentace
• Original size: Kopírování snímků v původní velikosti.
Frame
• Resized: Kopírování snímků s přepočtem velikosti
Memory Copy
podle rozlišení obrazovky.
Volba spořiče obrazovky (Slideshow nebo Clock)
Screen Saver • Při současném přehrávání hudby a videa se jako
spořič zobrazují pouze hodiny (Clock mode).
Zapnutí nebo vypnutí podsvícení loga Samsung
Logo
(podsvícení se nezapne v režimu zobrazení na výšku)
Startup Mode
Startup Mode
Home
Last Mode
Slideshow
Frame Memory Copy
Screen Saver
Logo
Popis
: On
37
Úprava nastavení
Aktualizace nebo reset rámečku
1 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na Settings a
Settings
dotkněte se e.
Category
Option
Photos
Upgrade Software
Clock
Reset
Alarm
Product Guide
General
Product Information
Support
Open Source License
2 Přejděte na Support a dotkněte se e.
3 Přejděte na jednu z následujících možností a dotkněte
se e.
Možnost
Popis
Upgrade
Software
Aktualizace firmware rámečku nejnovější verzí (str. 40)
Reset
Resetuje všechna nastavení rámečku na jejich
výchozí tovární hodnoty (kromě času a jazyka)
Product Guide
Zobrazí základní instrukce k použití rámečku
Product
Information
Open Source
License
Zobrazí informace o výrobku, jako model, verze
firmware, využití paměti a autorská práva
Zobrazení informací o licenci Open Source
38
Dodatek
Použití jako PC mini-monitor
Rámeček můžete použít jako malý monitor (doplňkový) k PC. Nainstalujte aplikaci Frame Manager do PC a připojte
rámeček k PC kabelem USB. Pro další informace navštivte stránky Samsung Electronics (http://www.samsung.com)
a vyhledejte „800W“ nebo „1000W“.
Před použitím
•• Přečtěte si návod k použití Frame Manager pro správnou instalaci
programu.
•• Použijte USB kabel dodaný s rámečkem.
•• Nepoužívejte rámeček jako primární monitor. Obrazovka nebude
pracovat správně.
•• Dotyky d nebo u nastavte jas při použití jako mini-monitor.
•• Pokud není k dispozici dostatek volné paměti, displej začne blikat.
•• Pokud jste na plochu sekundárního monitoru přemístili okna
programů nebo ikony, přeneste je před ukončením činnosti zpět.
•• Rámeček nemusí s některými video kartami pracovat správně. V tom
případě zkuste nastavit hardwarovou akceleraci na Žádná.
ystémové požadavky při použití
S
rámečku jako mini-monitoru
•• OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32bit/64bit)
•• USB: Extended Host Controller (EHCT) pro USB 2.0
•• RAM: 512 MB nebo více
•• CPU: 2,4 GHz nebo více
Nastavení hardwarové akcelerace na Žádná: (pro Windows XP)
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu Windows a vyberte Vlastnosti.
2. O
bjeví se okno Zobrazení-vlastnosti, vyberte Nastavení → Upřesnit →
Poradce při potížích → Hardwarová akcelerace a stáhněte indikátor na
Žádná.
•• Ve Windows Vista nebude pracovat efekt Aero 3D, a některá videa
nebude možné přehrávat na rámečku použitém jako mini-monitor.
•• Rámeček nepracuje jako aplikace Windows Presentation
Foundation.
•• Pokud se po instalaci objeví potíže, odinstalujte program. Po
odinstalaci resetujte počítač a nainstalujte program znovu. Během
instalace musí být rámeček odpojený od počítače.
39
Dodatek
Aktualizace firmware
Stáhněte si poslední verzi firmware ze stránky Samsung Electronics (http://www.samsung.com).
1 Připojte externí pamětové zařízení (kartu SD nebo USB
Settings
paměť) k PC (str. 14).
Category
Option
Photos
Upgrade Software
Clock
Reset
Alarm
General
Support
Upgrade Software
Getting upgrade files now.
Do not remove the storage device.
Upgrading…
2 Zkopírujte staženou poslední verzi firmware do externího
paměťového zařízení.
• Uložte ji do kořenové složky paměti.
3 Odpojte paměťové zařízení od PC a připojte je k rámečku.
4 Z obrazovky hlavní nabídky se přesuňte na Settings a
dotkněte se e.
• Aby jste zabránili strate souborů, před aktualizací
firmware si je zazálohujte (snímky, videa nebo
hudbu).
• Při probíhající aktualizaci:
-- Neodpojujte externí paměť (SD kartu nebo USB
paměť) od rámečku.
-- Nedotýkejte se tlačítek.
-- Nevkládejte jiné paměťové karty.
-- Nevypínejte napájení rámečku.
• Jestli je firmware aktualizován na poslední verzi
si můžete ověřit volbou Product Information v
nabídce Settings → Upgrade Software.
5 Přejděte na Support a dotkněte se e.
6 Přejděte na Upgrade Software a dotkněte se e.
7 Vyberte externí paměťové zařízení a dotkněte se e.
• Firmware se aktualizuje.
8 Po dokončení aktualizace se rámeček automaticky
restartuje.
• Odpojte všechna externí paměťová zařízení.
40
Dodatek
Řešení potíží
Pokud se při použití rámečku vyskytly potíže, zkuste tato řešení:
Chyba
Řešení
Rámeček se nezapne.
Ověřte, zda je síťový přívod správně zapojen.
Po připojení rámečku k PC přes
USB obrazovka bliká a rámeček se
automaticky vypne.
Světlo proniká okolo okraje obrazovky
hodin.
Hodiny nejdou správně.
Po zapnutí nebo během prezentace trvá
zobrazení snímku dlouhou dobu.
Snímky se nekopírují do vnitřní paměti,
ačkoli je v ní volná kapacita.
Externí zařízení (USB paměti nebo SD
karty) nepracují správně.
Snímky JPEG se nepřehrávají.
Závada může být v portu USB počítače.
Při zobrazení černé obrazovky může světlo slabě prosvítat, to je dáno charakteristikou LCD
panelu. Je to normální.
Při odpojení síťového adaptéru po delší dobu dojde ke ztrátě nastavení hodin. Mějte vždy
připojený adaptér.
Pokud je snímek ve vysokém rozlišení nebo se jedná o velký soubor, trvá zobrazení déle.
• Pokud je FAT sekce interní paměti poškozena, snímky pak není možné kopírovat.
• Vytvořte složku pro kopírování ve vnitřní paměti.
• Ověřte správné připojení těchto zařízení.
• Ověřte, že jsou snímky na těchto pamětech ve formátu JPEG. Poškozené soubory nelze
zobrazit.
• Zařízení nemusí být rámečkem podporováno. Zkuste jiné zařízení.
• Snímky JPEG uložené v barevním prostoru CMYK se nezobrazují.
• Snímky JPEG upravené v některém z editorů (např. Photoshop nebo Paintshop) se
nemusejí zobrazit správně. Po úpravě v PC uložte snímky znovu ve formátu JPEG a
přehrajte prezentaci znovu.
Některé snímky se nezobrazují v
prezentaci.
Rámeček umí načíst až 10 000 snímků. Snímky přes tento počet se nezobrazují v prezentaci.
Nejsou správné proporce obrázku.
Z hlavní nabídky vyberte Settings → Photos → Video Aspect Ratio → Original Fit.
Snímky se přehrávají pomalu.
Pokud je v paměti mnoho snímků nebo se jedná o velké soubory, přehrávání je pomalé.
41
Dodatek
Řešení potíží (pokračování)
Chyba
Dokonce i při jednom snímku na
paměťové kartě nebo při nastavení
Slideshow Mode na One photo se na
tento snímek použije efekt prezentace.
V jakém pořadí se zobrazují snímky na
paměťové kartě?
Prezentace se nespustí automaticky.
Videosoubor nelze přehrát.
Spustil jsem funkci Auto Picture On/Off,
ale obrazovka se automaticky nezapne.
Potřebuji resetovat rámeček.
Řešení
Efekt je použit kvůli ochraně panelu.
Snímky jsou uspořádány podle názvů souborů v pořadí čísla - velká písmena - malá
písmena.
Ověřte, zda je Startup Mode nastaveno na Slideshow v Settings → General (str. 36).
• Ověřte, zda rámeček podporuje kodek videa (str. 41).
• Pokud kodek není podporován, převeďte jej pomocí převodníku kodeků videa (Optimální
rozlišení videa nebo kodek → str. 44).
• Ověřte, zda jsou správně nastaveny hodiny.
• Pokud jste vypnuli rámeček tlačítkem p při zapnuté volbě Auto Picture On/Off, obrazovka
se automaticky nespustí. Obrazovka se spustí automaticky pouze po automatickém vypnutí
nastavením Off Time.
Volbou Reset v Settings → Support nastavíte tovární hodnoty, hodiny a jazyk se však
neresetují.
42
Dodatek
Technické údaje
Digitální fotorámeček
Model
Panel
800W
1000W
Typ
8” TFT LCD
10” TFT LCD
Rozlišení
800 x 600
1024 x 768
Snímky
BMP
JPEG (formáty CMYK nejsou podporovány)
• podpora max. rozlišení do 16 000 × 16 000 bodů
• podpora poměru stran 1:6 až 6:1
Hudba
MP3 (Frekvence: 8 ~ 48 kHz, dat. tok: 8 ~ 320 kbps)
Video kodeky
M-JPEG (*.MOV, *.AVI)
Formáty
souborů
Kombinace formátů
Možnost
Kontejner
Video
Audio
MOV
AVI
JPEG
MJPG
PCM
PCM
* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW
Video
MPEG-1 (*.MPG)
Kontejner
Video
Audio
MPG
MPEG-1
MP2
* MP2 : MPEG-1 Layer II
Kontejner
Video
AVI
MPEG-4
MPEG-4 (*.AVI, *.MP4) MP4
mp4v
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC
Vestavěná paměť
1GB
USB
Hostitel (USB 2.0) / zařízení (USB 2.0)
Napájení
VGA (640 x 480),
30 fps, 15000 kbps
Napětí
externí DC 12 V
Příkon
zap.: 10 W / vyp.: méně než 1 W
D1 (720 x 480), 30 fps,
2000 kbps CBR
Audio
MP3/PCM/AC-3 D1 (720 x 540), 30 fps,
AAC
2000 kbps CBR
43
zap.: 11 W / vyp.: méně než 1 W
Dodatek
Technické údaje (pokračování)
Všeobecné
Rozměry (š x v x h)
• Při použití podpěrky : 8,9 X 6,9 X 4,6 inches
(225,4 mm x 175,4 mm x 116,1 mm)
• Bez použití podpěrky : 8,9 X 6,9 X 1 inches
(225,4 mm x 175,4 mm x 27,0 mm)
• Při použití podpěrky : 10,5 X 8,5 X 4,6 inches
(266,9 mm x 217,0 mm x 116,1 mm)
• Bez použití podpěrky : 10,5 X 8,5 X 1 inches
(266,9 mm x 217,0 mm x 27,0 mm)
Hmotnost
20,1 oz (570 g)
26,3 oz (745 g)
* Provedení výrobku se může lišit podle modelu. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
* Tento přístroj je digitální zařízení třídy B.
Optimální rozlišení videa nebo kodek
Video options
Audio options
Codec
MPEG4 (*.avi)
Codec
MP3 (MPEG1-layer3)
Bit rate
2000kbps
Bit Rate
320kbps
Resolution
800W(720x540), 1000W(720x540)
Sample Rate
48kHz
Frame Rate
30fps, CBR
Channel
2
A/V Sync
Basic
* Výše uvedený kodek videa vychází z videosouboru ve formátu AVI.
* Výše uvedené hodnoty vychází z programu AVC (Any Video Converter). Hodnoty v jiných převodnících videa se mohou lišit.
Správná likvidace rámečku
Výrobek likvidujte ve shodě se zákony a místními předpisy o odpadech.
44
Dodatek
Kontaktní informace Samsung Worldwide
S dalšími otázkami a připomínkami k výrobkům Samsung se na nás obracejte.
Oblast
Evropa
Kontaktní centrum
Internetová stránka
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
LITHUANIA
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
CZECH
800 - SAMSUNG
www.samsung.com
(800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis
Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
Oblast
Kontaktní centrum
Internetová stránka
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
Evropa
(pokračování)
815-56 480
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
022-607-93-33
80820-SAMSUNG
www.samsung.com
(726-7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
ŠVÝCARSKO
0848 - SAMSUNG
(726-7864) (CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
U.K.
0845 SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/uk
www.samsung.com
Softwarové licence
S případnými dotazy na programy open source se obracejte na Samsung pomocí e-mailu ([email protected]).
••
••
••
••
••
Tento výrobek používá některý software šířený Independent JPEG Group.
Tento výrobek používá některý software šířený jako Freetype Project.
Tento výrobek používá některý software šířený jako OpenSSL Project.
Tento výrobek používá některý software šířený jako MPL.
Tento výrobek používá některý software šířený pod licencí GPL/LGPL.
GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv
Další podrobnosti získáte klepnutím na Software License v hlavní obrazovce CD-ROM.
45
Dodatek
Rejstřík
A
hudba
nastavení, 28
opakování, 28
pořadí, 28
přehrávání hudby, 27
režim, 28
aktualizace firmware, 40
B
budík
vytvoření, 34
zastavení, 35
J
jas, 36
D
dálkový ovladač, 9
dotyková tlačítka, 7
jazyk, 11, 36
L
likvidace výrobku, 44
F
Frame Manager, 39
M
mass storage, 17
H
hlavní nabídka, 12
hodiny
čas a datum, 13
formát času, 13
formát data, 13
typ hodin, 13
mini monitor, 39
O
P
poměr stran, 23
pomocný monitor, 39
požadavky na PC, 39
prezentace
hudba na pozadí, 21
nastavení, 21
otáčení, 21
poměr stran, 23
pořadí, 23
přehrávání prezentace, 19
přechod, 22
režim, 22
režim zobrazení, 20, 23
rychlost, 22
zobrazení informace o snímku, 23
zoom, 21
připojení
PC, 16
vnějších paměťové zařízení, 14
otáčení, 21
46
Dodatek
Rejstřík (pokračování)
R
U
reset nastavení, 38
umístění paměti, 15
režim spuštění, 37
režim zobrazení, 20
V
rychlé nastavení, 11
video
nastavení, 26
opakování, 25
pořadí, 25
přehrávání videa, 24
režim, 25
Ř
řešení potíží, 41
S
soubor
kopírování souborů, 31
mazání souborů, 32
procházení souborů, 29
přenos souborů, 17
správa souborů, 30
Z
základní nastavení, 11
zásuvka USB, 16
zoom, 21
spořič obrazovky, 37
T
technické údaje, 43
titulky
subtitle encoding, 26
subtitle sync, 26
subtitle sync reset, 26
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement