Samsung SPF-85P Používateľská príručka

Samsung SPF-85P Používateľská príručka
|
Bezpečnostní
symboly
|
Napájení
|
Instalace
|
Použití a čištění
|
Bezpečnostní symboly
Dodržením níže uvedených pokynů pro správné použití předejdete úrazům a poškození produktu.
Nedodržením doprovodných pokynů může dojít k vážnému zranění nebo smrtelnému úrazu.
Nedodržením doprovodných pokynů může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.
|
Bezpečnostní
symboly
|
Napájení
|
Instalace
|
Použití a čištění
Napájení
Zástrčku napájení správně zasuňte, aby pevně držela.
z
Nesprávným zapojením může dojít k požáru.
Nepoužívejte poškozenou napájecí zástrčku, šňůru ani zásuvku. Mohlo by dojít k
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Zástrčky napájení se nedotýkejte mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
|
Do jedné zásuvky nezapojujte více než jedno zařízení, protože přehřátím zásuvky
může vzniknout požár.
Napájecí šňůru nevytahujte silou. Na napájecí šňůru nepokládejte těžké předměty,
mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Před přemístěním produktu nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí
šňůru. Ujistěte se, zda jsou odpojeny také kabely pro připojení dalších zařízení.
z
Přemístění bez odpojení napájecí šňůry může při přesouvání produkt poškodit a
způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Při odpojování ze zásuvky držte zástrčku za hlavní část, protože při vytahování za
šňůru může dojít k poškození.
z
Nedodržením těchto pokynů může dojít k požáru nebo k potížím při zapnutí produktu.
Před čištěním produktu se ujistěte, zda je odpojena zástrčka napájení.
z
Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Výrobek neumisťujte na místa vystavená účinkům oleje, kouře nebo vlhkosti;
neumisťujte jej dovnitř vozidla.
z
Bu durum, adaptörün dođru çalýţmamasýna, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden
olabilir.
z
Nepoužívejte monitor zejména v blízkosti vody nebo venku, kde může být vystaven
působení deště nebo sněhu.
Výrobek neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.
z
|
Instalace
Mohlo by dojít k požáru.
Bezpečnostní
symboly
|
Napájení
|
Instalace
|
Použití a čištění
|
Při instalaci na skříňku nebo polici by přední část produktu neměla přesahovat
okraj nábytku.
z
Produkt by jinak mohl spadnout a poškodit se nebo způsobit zranění.
Napájecí šňůru neumísťujte v blízkosti tepelného zdroje, protože může dojít k
jejímu roztavení a následnému úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Produkt neinstalujte v místě vystaveném ropným produktům, kouři, vlhkosti,
vodě, dešti ani v automobilu.
z
Jakýkoli styk těchto materiálů s produktem může způsobit úraz elektrickým proudem
nebo požár.
Při bouřce odpojte napájecí zástrčku.
z
Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Při instalaci produkt pokládejte opatrně.
z
Nedodržením tohoto postupu může dojít k poškození nebo zranění.
Při manipulaci produkt neupusťte, mohlo by dojít k poškození nebo zranění.
Produkt neinstalujte na místě snadno dostupném pro děti.
z
|
Použití a čištění
Může dojít k jeho pádu a zranění osob.
Bezpečnostní
symboly
|
Napájení
|
Instalace
|
Použití a čištění
|
Do portů v zadní části produktu nezasouvejte žádné kovové předměty (vidlička,
drát, nebo vrták) ani hořlavé předměty (papír, zápalka), protože může dojít k
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
z
Pokud do produktu vnikne voda nebo jakákoli neznámá látka, vypněte jej, odpojte
napájecí zástrčku ze zásuvky a obraťte se na servisní středisko.
Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
z
Chcete-li produkt opravit, obraťte se na servisní středisko. Nedodržením tohoto
postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Pokud uslyšíte divný zvuk, ucítíte zápach z hoření nebo uvidíte kouř, ihned odpojte
napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
z
Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Z kolíků a přípojek napájecí zástrčky vždy odstraňte prach a vodu.
z
Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Při čištění produktu nejprve odpojte napájecí zástrčku a očistěte ji měkkým suchým
hadříkem.
z
Nepoužívejte chemikálie jako benzín, etanol, ředidla, repelenty, osvěžovače vzduchu,
maziva, saponáty nebo vosk.
Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí zástrčku.
z
Velké množství nahromaděného prachu může vyvolat zahřátí nebo vznícení a způsobit
úraz elektrickým proudem nebo požár.
Pokud je třeba produkt nainstalovat na konkrétním místě se specifickými
podmínkami, obraťte se na některého z našich servisních techniků s dotazem,
protože při instalaci produktu v daném prostředí mohou vzniknout vážné potíže s
kvalitou.
z
Jde o místa vystavená podmínkám, jako je jemný prach, chemické látky, vysoká nebo
nízká teplota, vlhkost nebo nutnost dlouhodobého nepřerušovaného chodu.
Pokud došlo k pádu produktu nebo je poškozen jeho kryt, vypněte jej a odpojte
napájecí zástrčku.
z
Používání produktu bez ověření případného poškození může způsobit úraz elektrickým
proudem nebo požár. Obraťte se na servisní středisko.
Správná likvidace tohoto produktu
(standard WEEE – Waste Electrical & Electronic Equipment) - pouze pro Evropu
(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se samostatnými sběrnými
systémy)
Tato značka znázorněná na produktu nebo v jeho dokumentaci označuje, že by neměl být na konci
své životnosti likvidován společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu
a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů,
zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobeného neřízenou likvidací
odpadu.
Domácí uživatelé získají podrobnosti o místě a způsobu recyklace, která je bezpečná pro životní
prostředí, u prodejce produktu nebo v kanceláři místní správy.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na příslušného dodavatele a ověřit podmínky kupní smlouvy.
Tento produkt nesmí být slučován s jiným komerčním odpadem určeným k likvidaci.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
- pouze pro Evropu
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na
konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené
symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo
olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie
nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím,
baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného
systému zpětného odběru baterií.
|
Funkce
|
Součásti
|
Pohled
zepředu
|
Pohled
zezadu
|
Pohled
z boku
|
Funkce
Rozšíření integrované paměti pomocí paměťových karet. Okamžité prohlížení uložených obrázků.
Funkce hudba na pozadí.
Po určitou dobu může být používán s baterií bez nutnosti připojení do elektrické sítě.
Nabízí funkci Mini-Monitor.
Stylový design
Prvotřídní stylový design. Tento rámeček je výbornou stolní dekorací.
Otočný stojan umožňuje jak horizontální, tak i vertikální umístění.
|
Funkce
|
Součásti
|
Pohled
zepředu
|
Pohled
zezadu
|
Pohled
z boku
Zkontrolujte, zda jsou v balíčku dodány všechny součásti.
Pokud některá součást chybí, obraťte se na místního distributora, u kterého jste produkt zakoupili. Volitelné položky získáte v servisním
středisku.
Nikdy nepoužívejte jiný napájecí adaptér, než je adaptér dodaný s produktem.
Součásti
Digitální fotorámeček
(Barva i tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu).
Příručka
|
Záruka
Rychlý start
(V některých zemích není k dispozici)
Uživatelská příručka
Kabely
Kabel USB
Napájecí šňůra
|
Napájecí adaptér
(typ A-mini B)
Funkce
|
Součásti
|
Pohled
zepředu
|
Pohled
zezadu
|
Pohled
z boku
|
Pohled zepředu
Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.
Jedná se o dotykový výrobek. Lehkým stisknutím tlačítka umístěného po pravé straně výrobku zapnete podsvícení tlačítek.
Pokud jsou tlačítka podsvícena, je možné jejich pomocí výrobek ovládat.
[MENU] Tlačítko nabídky
Zobrazí okno nabídky v levém dolním rohu obrazovky.
[
Používáno pro posun nahoru.
] Tlačítko nahoru
[ ] Tlačítko vlevo
Používáno pro posun doleva.
[ ] Tlačítko vpravo
Používáno pro posun doprava.
[
] Tlačítko dolů
Používáno pro posun dolů.
[
] Tlačítko Enter
Používáno pro výběr.
[
] Tlačítko zpět
Vrátí se do předchozí nabídky.
[
] Tlačítko prezentace
Přehraje nebo pozastaví prezentaci.
|
Funkce
|
Součásti
Pohled zezadu
Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.
|
Pohled
zepředu
|
Pohled
zezadu
|
Pohled
z boku
|
Přípojka napájení
[
] Vypínač
Do tohoto konektoru zapojte napájecí adaptér.
Napájecí šňůru připojte do vstupu napájecího adaptéru.
Zapíná nebo vypíná výrobek.
Stojan
Stojan umožňuje jak horizontální, tak i vertikální instalaci.
Protiskluzová
Zajišťuje stabilitu produktu na kluzkém povrchu.
opěrka
Servisní vstup
Jedná se o vstup užívaný výhradně pro servisní činnosti prováděné na výrobku. Nepoužívejte jej
bezdůvodně.
Kensingtonský
Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k fyzickému zabezpečení systému umístěného na veřejném
zámek
místě. (Zamykací zařízení je třeba koupit samostatně.)
|
Funkce
|
Součásti
|
Pohled
zepředu
|
Pohled
zezadu
|
Pohled z boku
Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.
Reproduktor
Můžete přehrávat zvuk, aniž by bylo nutné připojit k rámečku externí reproduktor.
Připojte sluchátka do konektoru pro připojení sluchátek.
Konektor pro připojení
sluchátek
MEMORY CARD
Umožňuje vložit volitelnou paměťovou kartu. (Platí pouze pro karty SD/MS.)
Umožňuje připojení počítače nebo externího zařízení pomocí kabelu USB.
Pohled
z boku
|
Vstupní port
Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit k USB
portu počítače.
(Kompatibilní se zařízením USB 2.0)
Při připojování digitálního fotorámečku k počítači pomocí vstupního portu použijte
kabel USB (typ A-mini B) dodaný s výrobkem.
Výstupní port
Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit
k paměťovému zařízení s podporou USB.
(Připojte paměťové zařízení USB)
| Napájení
|
USB
|
|
USB
|
Paměťová
karta
|
Napájení
Zapojte napájecí adaptér do přípojky
v zadní části produktu.
K napájecímu adaptéru připojte napájecí šňůru.
Připojte napájecí šňůru produktu do elektrické zásuvky.
Stisknutím tlačítka [
] zapněte přístroj.
| Napájení
USB
Paměťová
karta
|
Vstupní port
Slouží pro připojení digitálního fotorámečku k počítači.
Při připojování digitálního fotorámečku k počítači pomocí vstupního portu použijte výhradně USB
kabel dodaný s výrobkem.
Výstupní port
Slouží k připojení externího zařízení s podporou USB k digitálnímu fotorámečku.
Pokud připojíte kartu USB Memory Stick k rozbočovači USB nebo rozšíření USB, nemusí být
rozpoznána.Ujistěte se proto, zda je karta USB Memory Stick do portu USB správně vložena.
Při připojování externího zařízení k výstupnímu portu použijte kabel USB dodaný s externím zařízením.
Společnost Samsung nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou funkci externího zařízení způsobenou
použitím jiných než standardních kabelů určených pro každé zařízení.
S některými externími produkty je dodáván kabel, který nesplňuje standard USB. Může tak dojít k
selhání.
Pokud externí úložné zařízení nemá po připojení k digitálnímu fotorámečku správnou funkci, zkuste je
připojit k počítači. Pokud není funkce správná ani po připojení k počítači, obraťte se na servisní
středisko pro dané externí zařízení nebo počítač.
Připojte do vstupního konektoru digitálního fotorámečku.
Připojte do USB vstupu ve vašem počítači.
| Napájení
|
paměťové karty
MEMORYCARD
Zasuňte kartu podle šipky znázorněné v její horní části.
USB
|
Paměťová
karta
|
Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, spustí se spořič obrazovky.
To však neplatí, pokud je výrobek v režimu prezentace.
Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka a spořič obrazovky se spustí během přehrávání hudby, zobrazí
spořič název právě přehrávaného souboru.
Jedná se o dotykový výrobek. Lehkým stisknutím tlačítka umístěného po pravé straně výrobku zapnete podsvícení tlačítek.
Pokud jsou tlačítka podsvícena, je možné jejich pomocí výrobek ovládat.
|
Uživatelská příručka
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
Uživatelská příručka
Tlačítka
Nabídka
Popis
Otvírá nebo zavírá nabídku.
MENU
Podržte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund. Všechna světla tlačítek dvakrát zablikají a
aktivuje se funkce zámek tlačítek. Zámek tlačítek deaktivujete, pokud opět podržíte tlačítko MENU po
dobu delší než pět (5) sekund.
,
, ,
Pohyb po položkách a úprava nastavení různých hodnot.
Volba funkce.
Návrat na předchozí obrazovku.
Stiskem tohoto tlačítka po dobu pěti (2) sekund se vrátíte na hlavní obrazovku.
Přehraje nebo pozastaví prezentaci.
Když spouštíte prezentaci tlačítkem prezentace [ ], začnou se přehrávat fotografie z místa, odkud se
přehrávala poslední spuštěná prezentace. Pokud byly naposled přehrávané fotografie přesunuty, dojde
k jejich automatickému vyhledání a přehrání.
Stavové indikátory na obrazovce
Zobrazení
Popis
Zobrazí se, pokud je připojeno zařízení USB.
Zobrazí se, pokud je připojena karta SD/MS.
Indikátory stavu baterie
Zobrazení
Popis
Zobrazí se, pokud je baterie užívána zároveň se síťovým kabelem zapojeným do elektřiny – dochází
k nabíjení baterie.
|
Zobrazí se, pokud je baterie plně nabita a síťový kabel je zapojen do elektřiny.
Zobrazí se, pokud je baterie plně nabita.
Zobrazí se, pokud je baterie vybita z přibližně 25 %.
Zobrazí se, pokud je baterie vybita z přibližně 50 %.
Zobrazí se, pokud je baterie vybita z přibližně 75 %.
Zobrazí se, pokud je baterie vybita z přibližně 95 %. Nastane-li tato situace, dojde k okamžitému přepnutí
do hlavní obrazovky, v jejímž středu bliká ikona vybité baterie. Napájení je přerušeno. Dokud bliká ikona
vybité baterie, není možné vstoupit do žádné podnabídky.
Je-li baterie zcela vybita, trvá přibližně dvě (2) hodiny, než dojde k jejímu úplnému dobití.
Prezentace může být s plně nabitou baterií přehrávána přibližně jednu (1) hodinu při výchozím nastavení (tedy hlasitost 70,
jas 70).
Doba možného využití baterie je různá pro různá nastavení (jas, hlasitost apod.).
Je-li vnitřní baterie zcela nabitá a napájecí adaptér bude odpojen na dobu delší než 3 dny, vnitřní baterie se vybije.Je-li
vnitřní baterie zcela vybitá, nabijte ji připojením napájecího adaptéru a znovu nastavte čas.
Doba životnosti baterie se snižuje s rostoucí dobou užívání výrobku.
Dobíjecí baterii, která je součástí tohoto výrobku, nemůže vyměňovat uživatel. Informace o její výměně získáte v servisním
centru.
|
Uživatelská příručka
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Photo
Při výběru složky
Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.
Nabídka
Popis
Open
Otevře vybranou složku.
Copy
Zkopíruje vybranou složku.
Delete
Odstraní vybranou složku.
Nabídka zobrazená při volbě miniatury.
Settings
|
Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.
Podnabídka
Nabídka
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Popis
Spustí prezentaci
Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení.
(Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení.
(Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Delete
Odstraní vybraný soubor.
Delete All Files
Odstraní všechny soubory.
Set as Background
Nastaví vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky.
Tím dojde k automatické změně režimu pro pozadí na režim Vlastní.
Pokud kopírujete fotografii z externího úložného zařízení (SD/MS, paměť USB) do paměti rámečku a nabídka [Settings][Options]-[Frame Memory Copy] je nastavena na [Resized], dojde před uložením fotografie k automatickému zmenšení její
velikosti (kvality zobrazení) tak, aby odpovídala obrazovce vašeho digitálního fotorámečku. Dojde také k odstranění informací
EXIF uložených s fotografií (informace týkající se fotoaparátu). Pro digitální fotorámeček tedy používejte pouze fotografie
uložené v interní paměti rámečku.
Pokud kopírujete mnoho souborů současně, může proces trvat dlouhou dobu.
Nabídka prezentace
Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.
Na obrazovce je možné zobrazit pouze fotografie, které mají rozlišení menší než 8 000 (šířka) * 8 000 (výška) pixelů.
Tento výrobek podporuje pouze 4 000 obrázků. Pokud je nalezeno více než 4 000 obrázků, zbývající obrázky
nebudou součástí prezentace.
Hlavní nabídka na
obrazovce
Podnabídka na
obrazovce
Podrobnosti nabídky na obrazovce
Popis
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe,
Effect
Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
Vyberte efekt, který se má použít při zobrazení obrázků na obrazovce.
Speed
Slide Show Settings
Fast, Normal, Slow
Vyberte režim rychle, normální a pomalu.
All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one
Mode
photo
Vyberte možnost opakování zobrazení obrázků.
Display Clock
On, Off
Volba, zda se při přehrávání prezentace bude zároveň zobrazovat aktuální čas.
0~100
Brightness
Nastavte jas v úrovni 0 až 100.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate
Vyberte jednu z hodnot otočení původní, 90°, 180°, 270°.
x1, x2, x4
Zoom
Vyberte hodnotu, chcete-li zvětšit fotografii. Můžete ji zvětšit na velikost x2 nebo x4.
Velikost x1 je použita, pokud má fotografie nastavenu funkci Fit to Width.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Můžete zvolit, jak chcete upravit velikosti fotografií při jejich zobrazování na obrazovce rámečku.
Original Fit
Aspect Ratio
Auto Fit
: Pokud je velikost fotografie větší než velikost obrazovky, zobrazí se tak, aby odpovídala
velikosti obrazovky.
: Pokud je velikost fotografie větší nebo menší než velikost obrazovky, dojde
ke změně její velikosti tak, aby odpovídala velikosti obrazovky.
Fit To Width
: Fotografie jsou přizpůsobeny šířce obrazovky. Může dojít k oříznutí zobrazení horizontální
nebo vertikální části fotografie, ale nedojde k jejímu zkreslení.
Fit To Screen : Fotografie jsou zobrazeny v rozlišení 800*600.
(Může dojít ke zkreslení fotografie).
Delete
Set as Background
Odstraní fotografii zobrazovanou v prezentaci.
Nastaví aktuálně vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky.
On, Off, Music Settings
Pokud stiskem tlačítka MENU zvolíte položku [Settings] z nabídky [Background], spustí se zvukové soubory
Background Music
uložené ve složce, odkud se přehrávalo naposledy, a tyto se použijí jako hudba na pozadí prezentace.
(Pokud byly naposled přehrávané zvukové soubory na pozadí přesunuty, dojde k jejich automatickému
vyhledání a přehrání.) Chcete-li nastavit určitý zvukový soubor jako hudbu na pozadí, zvolte položku
[Music Settings] z nabídky [Background Music] a vyberte audio soubor uložený v paměti rámečku nebo
externího úložného zařízení.
Přímé funkce
Nabídka
MENU
Popis
Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.
Přehraje následující soubor.
Přehraje předchozí soubor.
Nastaví hlasitost.
Spustí a pozastaví přehrávání souboru.
Přehraje nebo pozastaví prezentaci.
|
Uživatelská příručka
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
|
Music
Nabídka zobrazená při volbě seznamu.
Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.
Podnabídka
Nabídka
Play Music
Play Mode
Popis
Přehraje soubor.
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Volba režimu přehrávání.
Copy
Copy All Files
Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení.
(Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení.
(Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Delete
Odstraní vybraný soubor.
Delete All Files
Odstraní všechny soubory.
Nabídka zobrazená při přehrávání
Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.
Podnabídka
Nabídka
Play Mode
Popis
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Volba režimu přehrávání.
Přímé funkce
Nabídka
MENU
Popis
Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.
Přehraje následující soubor.
Přehraje předchozí soubor.
Nastaví hlasitost.
Spustí a pozastaví přehrávání souboru.
Spustí prezentaci.
|
Uživatelská příručka
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
Clock & Alarm
Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.
Nabídka
Podnabídka
Podrobná nabídka
Popis
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (pokud je formát zobrazení času nastaven na
Date and Time
12hodinový).
Month, Day, Year, Hours, Minutes (pokud je formát zobrazení času nastaven na 24hodinový).
Nastaví datum a čas.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
Můžete si vybrat mezi dvěma formáty zobrazení času – 12 a 24hodinovým.
Je-li vybrán 24hodinový formát, není možné zvolit funkci am/pm.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Můžete si vybrat formát zobrazení data.
Clock Type
Analog, Digital, Clock & Calendar
Lze zvolit typ zobrazovaných hodin.
Activation
Set time
Clock & Alarm
Yes, No
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Hour
1~12
Minute
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
|
Volume
0~100
Umožňuje nastavit budík.
|
Uživatelská příručka
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
Settings
Settings
Nabídka
Podnabídka
Podrobná nabídka
Popis
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
Pro výrobek můžete nastavit jazyk.
Brightness
0~100
Nastaví jas obrazovky.
Direct Slideshow
Off, On
Připojte externí paměťové zařízení a spustí se prezentace na něm uložených obrázků.
Auto Fit Portrait Photo
Off, On
Pokud je digitální rámeček položen horizontálně, obrázky na výšku se automaticky otáčejí, aby je bylo možno
Options
zobrazit celé.
Zvuk tlačítek
Off, Low, Medium, High
Můžete zapnout nebo vypnout zvuk ovládacích tlačítek.
Hlasitost
0~100
Nastavení hlasitosti.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
Pokud kopírujete fotografii z externího úložného zařízení (SD/MS, paměť USB) do paměti rámečku a nabídka
[Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavena na [Resized], dojde před uložením fotografie
k automatickému zmenšení její velikosti (kvality zobrazení) tak, aby odpovídala obrazovce vašeho digitálního
fotorámečku. Dojde také k odstranění informací EXIF uložených s fotografií (informace týkající se fotoaparátu).
Pro digitální fotorámeček tedy používejte pouze fotografie uložené v interní paměti rámečku.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
Můžete si zvolit, co se zobrazí hned po zapnutí napájení.
Screen Saver
Slideshow, Clock
Můžete si vybrat typ spořiče obrazovky.
|
Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, spustí se spořič obrazovky.
Home Background
Default, Custom
Můžete si vybrat pozadí hlavní obrazovky nabídek.
Auto Picture On/Off
Preferences
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Až bude dosaženo [Off Time], zastaví se ostatní operace a obrazovka se vypne. Až bude dosaženo [On Time],
zapne se obrazovka a původní provozní stav je zachován.
Když je obrazovka vypnuta, protože bylo dosaženo [Off Time], můžete ji opět zapnout, stisknete-li jakékoliv
tlačítko kromě tlačítka Power.
Je-li fotorámeček používán jako Mini-Monitor nebo velkokapacitní paměťové zařízení připojené
k vašemu počítači kabelem USB, nedojde k vypnutí obrazovky ani po dosažení nastaveného [Off
Time].
Výrobek můžete aktualizovat pomocí zařízení USB memory stick nebo paměťové
Firmware Update
karty (SD/MS).
Nejnovější verzi firmwaru naleznete na webových stránkách
www.samsung.com.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
Obnoví nastavení na výchozí nastavení od výrobce.
Product Information
Model, Firmware Version
Můžete zkontrolovat informace o svém výrobku.
Chci aktualizovat firmware.
Příprava
Digitální fotorámeček
Soubor s aktualizací firmwaru.
Paměťová karta USB nebo externí paměťová zařízení (SD/MS)
Nejnovější aktualizaci firmwaru naleznete na webových stránkách www.samsung.com.
Připojení
paměťové
karty USB
k počítači
Připojení
paměťové
karty USB
Pokud jste připraveni, připojte paměťovou kartu USB k počítači.
Stažený soubor s aktualizací firmwaru zkopírujte na paměťovou kartu USB.
(Přesvědčte se, zda je soubor s aktualizací firmwaru zkopírován do kořenového adresáře.)
Vyjměte paměťovou kartu USB z počítače a připojte ji k digitálnímu fotorámečku.
Je-li digitální fotorámeček vypnut, zapněte jej.
k digitálnímu
fotorámečku
Aktualizace
Zvolte [Firmware Update] na stránce [Settings]-[Update/Reset].
Průběh aktualizace je zobrazen na obrazovce.
Z důvodu maximální bezpečnosti digitální fotorámeček po ukončení aktualizace vypněte,
vyjměte paměťovou kartu USB a znovu rámeček zapněte.
V průběhu provádění aktualizace nevyjímejte paměťovou kartu USB.
Během provádění aktualizace nepoužívejte žádná tlačítka.
Během provádění aktualizace nevkládejte žádnou další kartu.
V průběhu provádění aktualizace digitální fotorámeček nevypínejte.
Úspěšné dokončení aktualizace ověříte tak, že si zkontrolujete, zda došlo ke změně uvedené
verze firmwaru vašeho fotorámečku z předchozí verze na verzi, kterou jste aktualizovali.
Specifikace
Položky
Název modelu
Panel
Specifikace
SPF-85P, SPF-86P
Typ
8" (20 cm) TFT
Rozlišení
800 × 600
Jas
200 cd/m²
Kontrastní poměr
400 : 1
Rozhraní
Digitální 6bitové TTL
Podporované formáty
JPEG (Formát Progressive,CMYK JPEG není podporován.) MP3
Vestavěná paměť
1 GB
USB
Jeden vstupní (zařízení 2.0 ) a jeden výstupní (hostitel1.1).
Paměťová karta
SD/MS (FAT32)
Hodnocení
Napájení
Externí adaptér napájení stejnosměrným proudem
(12V, 2A, 24W)
Baterie
7,4 V 770 mAH
Spotřeba energie
Režim Vypnuto: méně než 1 W (i s vypnutým napájením může být až 10 W
Normální režim: méně než 8 W (ale 14 W při nabíjení baterie)
spotřebováno nabíjením baterie).
Zvuk
1 W + 1 W (Stereo), sluchátka
Rozměry (ŠxVxH)
228 x 187.5 x 46 mm (8.9 x 7.4 x 1.7 palce)
Hmotnost
785 g (1.7 lb)
Obecné
Provedení produktu se může u různých modelů lišit a specifikace se mohou za účelem zlepšení výkonu produktu
změnit bez předchozího upozornění.
Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)
Tento produkt splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility pro domácí použití
a lze jej používat v běžných obytných oblastech. (Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení
elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)
|
Odstraňování
závad
|
Terminologie
|
Servisní střediska |
Odstraňování závad
V této části jsou uvedeny různé problémy a jejich řešení, se kterými se setkali uživatelé při použití digitálního fotorámečku. Pokud dojde k
problému, zkontrolujte nejprve uvedený seznam a v případě shodného problému postupujte podle navržené akce. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Příznaky
Přívod napájení se nezapne.
Možné příčiny a navržené akce
Zkontrolujte zapojení kabelu napájecího adaptéru do přípojky ve výrobku.
Trvá dlouho, než se po zapnutí
napájení zobrazí obrázek.
Pokud má obrázek vysoké rozlišení nebo jde o soubor značné paměťové
Přesun na další obrázek trvá
velikosti, může být zobrazován pomalu.
dlouho.
Připojil jsem externí paměťové
zařízení, to však nebylo
rozpoznáno.
V paměti rámečku stále zbývá
místo, nemohu do ní však
kopírovat fotografie.
Zkontrolujte připojení mezi výrobkem a externím úložným zařízením.
Připojte zařízení do počítače a zkontrolujte jeho funkčnost.
V paměti rámečku (Frame Memory) vytvořte složku a do ní zkopírujte nové
fotografie.
Vložil jsem paměťovou kartu, ta
Zkontrolujte soubory vaší paměťové karty.
však nefunguje.
Zkuste prosím jiné úložné zařízení.
Připojil jsem paměť USB, ta však
nefunguje.
Fotografie vyfocená na výšku je při
Zkontrolujte, zda je aktivováno [Auto Fit Portrait Photo] v položce [Settings-
zobrazení otočená na šířku.
Options].
Nedochází k automatickému
přehrávání prezentace.
Automatické zapnutí a vypnutí
nefunguje.
Nastavte [Starting Mode] v položce [Settings-Preference] na [Slideshow].
Pokud jsou funkce automatického zapnutí a vypnutí nastavené na stejný čas,
pak nefungují.
Zkontrolujte nastavení času.
Zkontrolujte, zda je program FrameManager nainstalován.
Není zobrazena ikona programu
Vyberte Start – Programy – Samsung – FrameManager a restartujte program
FrameManager.
FrameManager.
Restartujte počítač.
Zkontrolujte, zda není aktivována funkce Zámek tlačítek.
Stiskl jsem tlačítko, to však
nefunguje.
Zámek tlačítek aktivujete, pokud podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět
(5) sekund. Když potom stisknete jakékoliv tlačítko, nebude fungovat.
Zámek tlačítek deaktivujete, pokud opět podržíte tlačítko MENU po dobu delší
než pět (5) sekund.
|
Odstraňování
závad
|
Terminologie
|
Servisní střediska |
Terminologie
Termíny
Popis
JPEG je technologie pro kompresi obrázků. Ze všech kompresních technologií
obrázků má nejnižší ztrátovost. Často se používá k přenosu souborů multimédií
JPEG
(Joint Photographic Coding Expert
Group)
v Internetu a k dalším účelům. Obrázek zpracovaný ve formátu JPEG se nazývá
soubor JPEG nebo JPG. Soubor JPEG obvykle vznikne při pořízení obrázku
digitálním fotoaparátem, při kreslení v počítači nebo při komprimaci grafiky do
formátu JPEG.
Karta SD je paměťová karta Flash o velikosti poštovní známky. Poskytuje
vysokou stabilitu a kapacitu. Často se používá v různých digitálních
Karta SD
produktech, jako jsou například kapesní počítače PDA, digitální fotoaparáty,
(Secure Digital)
přehrávače MP3, mobilní telefony a přenosné počítače. Vypadá podobně jako
karta MMC, ale má jiný počet a tloušťku kolíků. Umožňuje také zabezpečení
dat pomocí funkce nastavení hesla.
Při připojování k počítači použijte vstupní port. Podporuje USB 2.0. Kabel typu
A-B, který slouží pro připojení digitálního fotorámečku k počítači, je dodán s
Kabel USB
produktem. Typ A je konektor USB sloužící pro připojení k počítači. Typ B je
1) Typ A-B
konektor USB sloužící pro připojení k externímu zařízení. Pomocí kabelu typu
A-B můžete připojit digitální fotorámeček počítači.
MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times
higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size
MP3
(MPEG Audio Layer-3)
for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio
transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3
file.
|
Odstraňování
závad
|
Terminologie
|
Servisní střediska |
Servisní střediska
Pokud potřebujete servis k produktu, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
Pro služby připojení k síti a serveru.
Služby
Web společnosti Samsung Electronics
Kontakt
www.samsung.com
Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče
o zákazníky společnosti SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
(Dutch)
02 201 2418
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement