Samsung | HT-D7100 | Uživatelská přiručka | Samsung HT-D7100 Používateľská príručka

HT-D7100
2.1kanálový domácí zábavní
systém s podporou Blu-ray™
uživatelská příručka
Představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje
Samsung.
Kompletnější servis můžete získat,
pokud přístroj zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 1
2011-12-27
2:44:41
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní upozornění
V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU).
PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU
OPRAVÁŘI.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍREJTE
Tento symbol znamená, že uvnitř
přístroje se nachází nebezpečné
napětí, které může způsobit úraz
elektrickým proudem.
VÝSTRAHA : ABY NEDOŠLO K ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘIPOJTE KONCOVKU
NAPÁJECÍHO KABELU AŽ NA DORAZ A OTOČENOU
NA SPRÁVNOU STRANU.
VAROVÁNÍ
• V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu
elektrickým proudem přístroj nevystavujte
dešti a vlhkosti.
VÝSTRAHA
• Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a nestavte
na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
• K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě
slouží koncovka napájecího kabelu, která musí být
neustále přístupná.
• Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce
střídavého proudu s ochranným uzemněním.
• Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě musí být
zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být
síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol upozorňuje na
důležité pokyny pro provoz a
údržbu v literatuře doprovázející
tento přístroj.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je
klasifikován jako LASEROVÝ přístroj TŘÍDY 1.
Použití ovládacích prvků nebo provedení
seřízení nebo postupů, které nejsou popsány v
tomto návodu, může vést k zasažení
nebezpečným zářením.
VÝSTRAHA
• NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ KRYTU
A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ
PAPRSKEM.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 2
2011-12-27
2:44:48
Upozornění
• Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném
na zadní straně přístroje.
• Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro
větrání (7,5 – 10 cm).
• Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat.
Neblokujte ventilační otvory.
• Nestavte na přístroj žádné předměty.
• Před přemisťováním přístroje se ujistěte, že je přihrádka disku prázdná.
• Aby byl přístroj zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, zejména, pokud přístroj delší
dobu nebudete používat.
• Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené
blesky by mohly přístroj poškodit.
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a porucha přístroje.
• Přístroj chraňte před vlhkostí a horkem a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo
elektrických polí (např. reproduktorů).
• V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě.
• Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
• Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období
počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než dosáhne pokojové teploty.
• Baterie používané v tomto přístroji obsahují chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
Sledování televize s funkcí 3D
DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ
OBRAZU VE 3D. Před použitím funkce 3D tohoto televizoru si přečtěte a vezměte na
vědomí následující informace týkající se bezpečnosti.
VAROVÁNÍ
• Někteří diváci mohou při sledování obrazu ve 3D zažívat nepříjemné pocity, například závrať, nevolnost a bolesti
hlavy. Pokud se u vás projeví jakýkoli z těchto příznaků, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D
brýle a odpočiňte si.
• Sledování obrazu ve 3D po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte, že jsou vaše oči unavené,
ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
• Zodpovědný rodič by měl dohlížet na děti, které používají funkci 3D. Pokud mají děti unavené oči, bolí je hlava,
trpí závratí nebo nevolností, měly by přestat sledovat obraz ve 3D a odpočinout si.
• Aktivní 3D brýle nepoužívejte k žádným jiným účelům (např. jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.)
• Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle, pokud se pohybujete. Budete-li funkci 3D či aktivní 3D brýle používat
za pohybu, může dojít k poranění vlivem srážky s předmětem, zakopnutí nebo upadnutí.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 3
3
2011-12-27
2:44:48
Bezpečnostní pokyny
Upozornění k manipulaci s disky a jejich
skladování
Lehké škrábance na disku mohou zhoršovat
kvalitu obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky.
Při manipulaci s disky dejte pozor na to, abyste je
nepoškrábali.
Držení disků
• Nedotýkejte se strany disku, na které je záznam.
• Disk držte za okraje, aby na něm
nevznikly otisky prstů.
• Na disk nelepte štítky ani pásky.
Skladování disků
• Disky chraňte před přímým sluncem
• Disky skladujte na chladném a dobře větraném
místě
• Uchovávejte je v čistém ochranném obalu.
Skladujte na výšku
✎ POZNÁMKA
 Zabraňte znečištění disků.
 Nevkládejte do přístroje prasklé nebo poškrábané
disky.
Manipulace s disky a jejich skladování
Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo špínou, otřete jej
roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě
a pak otřete měkkým suchým hadříkem.
• Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od
středu k okraji.
✎ POZNÁMKA
 Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci
vodní páry z ovzduší v produktu. Pokud uvnitř
přístroje zkondenzuje vodní pára, nemusí správně
fungovat. V tom případě vyjměte disk a nechte
přístroj zapnutý asi hodinu až dvě, až se vlhkost
odpaří.
Licence
• Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované obchodní značky Dolby
Laboratories.
• „VIDEO DIVX: DivX® je formát digitálního videa
vytvořený společností DivX,Inc. Toto je oficiálně
(DivX Certifi ed®) certifikované zařízení pro formát DivX, které přehrává
video ve formátu DivX. Více informací a softwarové nástroje pro konverzi
vašich souborů do formátu videa DivX naleznete na webu www.divx.
com.
FORMÁT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s oficiální certifikací
DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat
zakoupené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li vygenerovat
registrační kód, podívejte se do části DivX VOD v nabídce nastavení
zařízení. Na webu vod.divx.com najdete další informace o tom, jak
dokončit registraci.
Označení DivX Certified® zaručuje přehrávání videa DivX® až do
rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou ochrannými
známkami společnosti DivX, Inc. a jsou použity na základě licence.“
Chráněno jedním či více patenty USA: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
•
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a
přidružených společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami
příslušných vlastníků.
• Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je
chráněna několika americkými patenty a dalšími právy k duševnímu
vlastnictví společnosti Rovi Corporation.
Reverzní inženýrství a dekompilace jsou zakázány.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logotypy jsou ochranné známky sdružení
Blu-ray Disc Association.
• iPod je ochranná známka
společnosti Apple Inc. registrovaná
v USA a dalších zemích. iPhone je
ochranná známka společnosti Apple Inc.
• < Poznámka k otevřenému softwaru >
Pokud je použit otevřený software, jsou poskytovatelé Open
Source licencí uvedení v nabídce zařízení.
Autorská práva
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna
práva vyhrazena.
4
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 4
2011-12-27
2:44:48
Obsah
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2
ZAČÍNÁME
7
PŘIPOJENÍ
17
NASTAVENÍ
Bezpečnostní upozornění
Upozornění
Upozornění k manipulaci s disky a jejich skladování
Licence
Autorská práva
7
8
12
13
13
14
15
Symboly použité v příručce
Typy a vlastnosti disků
Příslušenství
Popis
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovladání
17
20
21
22
23
Připojení reproduktorů
Připojení výstupu videa k televizoru
Připojení FM antény
Připojení externího digitálního zařízení
Připojení k síti
25
26
27
27
28
28
28
28
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
34
34
34
34
37
37
38
38
38
38
38
38
38
39
Počáteční nastavení
Přístup do nabídky Nastavení
Displej
Nastavení 3D
Poměr stran
Vel. obrazovky Smart Hub
BD Wise (pouze pro přehrávače Samsung)
Rozlišení
Barevný formát HDMI
Filmová frekv. (24Fs)
HDMI Deep Color
Nehybný režim
Progresivní režim
Zvuk
Nast. reproduktorů
Už. ekv.
HDMI Audio
Zpětný kanál zvuku
Digitální výstup
Ovládání dynamického rozsahu
Synch. zvuku
Síť
Nastavení sítě
Stav sítě
Připojení k Internetu BD-LIVE
Systém
Počáteční nastavení
Anynet+ (HDMI-CEC)
Správa BD dat
Časové pásmo
DivX® Video On Demand
Obnov.
Jazyk
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 5
ČESKY
25
2
3
4
4
4
5
2011-12-27
2:44:49
Obsah
NASTAVENÍ
39
ZÁKLADNÍ FUNKCE
42
SÍŤOVÉ SLUŽBY
57
DALŠÍ INFORMACE
67
39
39
39
39
39
39
39
40
40
41
Zabez
Hodn. pro rodiče BD
Hodn. pro rodiče DVD
Změnit heslo
Obecné
Přední displej
Síťové dálkové ovládání
Podpora
Upgrade softwaru
Kontaktovat Samsung
42
42
43
43
44
44
45
47
49
50
51
51
54
54
55
56
Přehrávání videa
Použití nabídky disku/nabídky titulu/místní nabídky
Přehrání seznamu titulů
Použití funkcí Hledání a Přeskočit
Zpomalené přehrávání a přehrávání po krocích
Opakované přehrávání
Použití tlačítka Nástroje
Poslech hudby
Režim zvuku
Prohlížení obrázků
Přehrávání z paměťového zařízení s rozhraním USB
Poslech rádia
Připojení iPodu nebo iPhonu kabelem USB
Použití přehrávače iPod nebo iPhone s bezdrátovou
dokovací kolébkou pro iPod nebo iPhone
Modely iPod a iPhone, které lze použít s tímto přístrojem
Propojení bezdrátového vysílače s hlavním přístrojem
57
64
66
66
66
Použití služby Smart Hub
Samsung Apps
Použití funkce vTuner
BD-LIVE™
Použití funkce AllShare
67
67
70
Výstrahy
Řešení potíží
Technické údaje
•
Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu
přístroje.
•
Správní poplatek bude účtován v případě, že
a. je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku)
b. přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
•
Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde
k návštěvě technika.
6
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 6
2011-12-27
2:44:49
01
Začínáme
Začínáme
Symboly použité v příručce
Než začnete číst text příručky, seznamte se s významem níže uvedených symbolů.
Termín
Logo
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definice
Týká se funkcí dostupných na discích BD-ROM.
Týká se funkcí dostupných na discích BD-RE/-R, zaznamenaných ve
formátu BD-RE.
Týká se funkcí dostupných na discích DVD-VIDEO
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Týká se funkcí dostupných na discích DVD+RW nebo DVD-RW(V)/DVDR/+R, které byly zaznamenány a finalizovány.
DVD+R
Týká se funkcí dostupných na zvukových discích CD-RW/-R (formát CDDA).
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných
zařízení s rozhraním USB, na kterých jsou soubory DivX.
Paměťové
zařízení s
rozhraním USB
-
F
Týká se funkcí dostupných s paměťovým zařízením s rozhraním USB.
VÝSTRAHA
-
POZNÁMKA
-
Klávesová
zkratka
-
Audio CD
!
✎
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných
zařízeních s rozhraním USB se soubory MP3 nebo WMA
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných
zařízení s rozhraním USB, na kterých jsou soubory JPEG.
Upozorňuje na případ, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke
ztrátě nastavení.
Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.
Tato funkce poskytuje přímý a snadný přístup stisknutím tlačítka na
dálkovém ovládání.
• Tento přehrávač je kompatibilní jen s televizní normou PAL.
• Disky v normě NTSC nelze přehrávat.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 7
7
2011-12-27
2:44:49
Začínáme
Typy a vlastnosti disků
Typy disků, které lze přehrávat
Kompatibilita s disky Blu-ray
Disk Blu-ray je nový a vyvíjející se formát. V důsledku
toho může dojít k problémům s kompatibilitou disků. Ne
všechny disky jsou kompatibilní a ne každý disk bude
možné přehrát. Další informace najdete v části Typy a
vlastnosti disků v této příručce.
Disky Blu-ray
Disky 3D Blu-ray
Dolby Digital Plus
Televizní norma PAL ve
Velké Británii, Francii,
Německu atd.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ POZNÁMKA
 Přehrávání některých typů disků nemusí fungovat
nebo nemusí fungovat některé funkce, například
přepnutí úhlu a poměru stran.
Podrobné informace o disku jsou uvedeny na jeho
obalu. Dle potřeby do nich nahlédněte.
 Zabraňte znečištění a poškrábání disků. Otisky
prstů, prach, nečistoty, škrábance nebo usazeniny
z cigaretového kouře na záznamové ploše disku
mohou znemožnit přehrávání.
 Při přehrávání titulu BD-Java může načítání trvat
déle než v případě běžného titulu, nebo mohou být
některé funkce pomalé.
Typy disků, které nelze přehrávat
•
•
•
•
•
•
Disk HD DVD
DVD-RAM
Disky 3,9 GB DVD-R pro střih.
DVD-RW (režim VR)
Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD)
Disky DVD-ROM/PD/MV apod., CVD/CDROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDG (přehraje se jen zvuk, obrázky ne).
✎ POZNÁMKA
 Některé prodávané disky a disky DVD zakoupené
mimo váš region nemusí tento přístroj přehrát.
 Pokud nebyl disk DVD-R/-RW správně nahrán v
režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.
8
BD-LIVE
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 8
2011-12-27
2:44:50
01
BD-RE/-R
Jak tento přehrávač, tak i disky jsou označeny
kódem regionu. Kódy se musí shodovat, aby bylo
možno disk přehrát, pokud se neshodují, disk se
nepřehraje.
Tento disk Blu-ray lze nahrávat a přehrávat.
Tento přístroj přehrává disky BD-RE/-R nahrané
kompatibilními rekordéry Blu-ray.
Typ disku
Kód
regionu
Oblast
A
Severní Amerika, Střední
Amerika, Jižní Amerika, Korea,
Japonsko, Tchajwan, Hongkong
a jihovýchodní Asie.
Blu-ray
B
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
C
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
východ, Egypt, Jižní Afrika,
Grónsko
3
Tchajwan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hong Kong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
většina Afriky, Severní Korea,
Mongolsko
6
Čína
DVD-VIDEO
Typy disků
Začínáme
Kód regionu
DVD-VIDEO
• Tento přístroj přehrává nahrané komerčně dostupné
disky DVD (DVD-VIDEO) s filmy.
• Při přechodu z první na druhou vrstvu dvouvrstvého
disku DVD-VIDEO může dojít ke chvilkovému zkreslení
obrazu a zvuku. Nejde o poruchu přístroje.
DVD-RW/-R/+R
Tento přístroj přehrává disky DVD-RW/-R/+R
nahrané a finalizované DVD video rekordérem.
Schopnost přehrávání může záviset na podmínkách
při záznamu.
DVD+RW
• Tento přístroj přehrává disky DVD+RW nahrané
DVD Video rekordérem. Schopnost přehrávání
může záviset na podmínkách při záznamu.
Audio CD (CD-DA)
• Tento přístroj dokáže přehrát zvukové disky CDRW/-R ve formátu CD-DA.
• Přístroj nemusí přehrát některé disky CD-RW/-R v
závislosti na podmínkách při záznamu.
CD-RW/-R
• Používejte disky CD-RW/-R s kapacitou 700 MB (80
minut). Pokud možno se vyhněte diskům s kapacitou
800 MB (90 minut) a větší, protože se nemusí
přehrát.
• Pokud na disku CD-RW/-R nebyla uzavřena sekce,
může být načítání obsahu pomalé nebo se
zaznamenané soubory nemusí přehrát.
• Tento přístroj nepřehraje některé disky CD-RW/-R v
závislosti na zařízení použitém k jejich vypálení. V
případě obsahu na médiích CD-RW/-R
zkopírovaného z CD pro osobní potřebu může
možnost přehrávání záviset na konkrétním obsahu a
disku.
BD-ROM
Tento disk Blu-ray lze jen přehrávat.
Tento přístroj přehrává nahrané komerčně dostupné
disky BD-ROM.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 9
9
2011-12-27
2:44:52
Začínáme
Formát disku
Při použití disků JPEG
• Lze přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R ve formátu UDF, a JOLIET.
• Přehrají se jen soubory JPEG s příponou „.jpg“, „.JPG“, „.jpeg“ nebo „.JPEG“.
• Je podporován progresivní formát JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• Tento formát se používá pro záznam dat na disky DVD-RW nebo DVD-R. Tento přístroj takový disk
přehraje po finalizování.
• Pokud byl disk nahrán v režimu Video na rekordéru jiné značky, ale nebyl finalizován, tento přístroj jej
nepřehraje.
Podporované formáty souborů
Podpora video souborů
Přípona souboru
Kontejner
Video kodek
Audio kodek
Rozlišení
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 10
2011-12-27
2:44:52
01
*.vro
Kontejner
VRO
VOB
Video kodek
Audio kodek
Rozlišení
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
H.264
TS
VC1
Začínáme
Přípona souboru
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Omezení
•
•
•
•
•
Některé z výše uvedených kodeků nemusí být podporovány, pokud exituje problém s konkrétním obsahem.
Zdroj videa s nesprávnými informacemi kontejneru nebo narušený se nepřehraje správně.
AV zdroj s vyšším než standardním datovým tokem nebo počtem snímků za sekundu se nemusí přehrát správně.
Při porušení tabulky indexu nefunguje vyhledávání (skok na zadaný čas).
Při přehrávání videa po síti může dojít k potížím způsobeným stavem sítě.
Video dekodér
• Podpora až do H.264 Level 4.1
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD není podporováno.
• MPEG-4 SP, ASP:
- nižší než 1280 x 720: Max. 60 snímků/s
- nad 1280 x 720: Max. 30 snímků/s
• GMC 2 a vyšší nejsou podporovány.
Dekodér zvuku
•
•
•
•
Podpora WMA verzí 7, 8, a 9
WMA 9 PRO s více než dvěma kanály (vícekanálový) není podporován.
WMA 9 bezeztrátový, hlas není podporován.
Vzorkování WMA 22050 Hz mono není podporováno.
Podpora hudebních souborů
Přípona souboru
Kontejner
Audio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Kompatibilní s WMA verze 10
* Vzorkovací kmitočty (v kHz) – 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 48
* Datové toky – všechny datové toky v
rozmezí 5 kb/s až 384 kb/s
*.wma
WMA
Rozsah podpory
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 11
11
2011-12-27
2:44:52
Začínáme
Informace o připojení USB
Podporovaná zařízení:
Ukládací média s rozhraním USB, přehrávače
MP3, digitální fotoaparáty, čtečky paměťových
karet s rozhraním USB
1) Názvy složek a souborů delší než 125 znaků
nejsou podporovány.
2) Soubor s titulky větší než 300 kB nemusí být
správně zobrazen.
3) Některá zařízení s rozhraním USB a digitální
fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem
kompatibilní.
4) Podporovány jsou souborové systémy FAT16
a FAT32.
5) Názvy souborů s fotografiemi (JPEG),
hudebou (MP3) a videem by měly být v
korejštině nebo v angličtině. V opačném
případě se soubor nemusí přehrát.
6) Připojte zařízení přímo k portu USB na
přístroji. Připojení pomocí dodatečného
kabelu může způsobit potíže s kompatibilitou
USB.
7) Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu,
nemusí čtečka správně fungovat.
8) Protokol PTP pro digitální fotoaparáty není
podporován.
9) Během načítání neodpojujte zařízení s
rozhraním USB.
10) Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá,
než se zobrazí.
11) Soubory MP3 s ochranou DRM stažené z
komerčních webových stránek nelze přehrát.
Příslušenství
Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.
Video kabel
Video adaptér
Napájecí adaptér
Napájecí kabel
Podložka
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
PTY+
5
7
(Pro napájecí kabel /
kabel reproduktorů)
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
D SOUND
Uživatelská
příručka
12
FM anténa
DSP
vTuner
Dálkové ovládání /
baterie (AAA)
(Malý)
(Pro kabel HDMI)
Prstencové feritové jádro
Měkký hadřík
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 12
2011-12-27
2:44:52
01
Začínáme
Popis
Přední panel
VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ (
2
TLAČÍTKO FUNKCE
Režimy se přepínají v pořadí:
BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
3
4
DISPLEJ
Zobrazuje stav přehrávání, čas, atd.
TLAČÍTKO ZASTAVIT
Zastaví přehrávání disku.
5
TLAČÍTKO PŘEHRÁT/
POZASTAVIT
Přehraje disk nebo pozastaví přehrávání.
6
TLAČÍTKO VSTUP
Vybírá položky nabídky a spouští přehrávání disku Blu-ray. (Přehrávání disku DVD
nespustí.)
7
TLAČÍTKO VYSUNUTÍ
Vysune disk.
8
SNÍMAČ DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
Detekuje signály z dálkového ovládání.
9
10
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
Upravuje hlasitost.
OTVOR PRO DISK
Zde vložte disk.
)
Zapíná a vypíná přístroj.
✎ POZNÁMKA
 Pokud přístroj zobrazí nabídku disku Blu-ray, nelze přehrávání spustit stiskem tlačítka PŘEHRÁT na přístroji ani
dálkovém ovládání. Film se přehraje poté, co v nabídce disku vyberete volbu Přehrát film nebo Spustit a potvrdíte
stiskem tlačítka VSTUP.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 13
13
2011-12-27
2:44:54
Začínáme
Zadní panel
FM ANT. VIDEO OUT
1
2
LAN
3
HDMI OUT
OPTICAL
4
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
5
6
7
1
KONEKTOR FM ANTÉNY
Pro připojení antény FM.
2
KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA
Připojte konektor vstupu videa vašeho televizoru (VIDEO IN) ke
konektoru VIDEO OUT na tomto přístroji.
3
KONEKTOR MÍSTNÍ SÍTĚ
Lze využít k přístupu k síťovým službám (viz strany 57 – 66),
funkcím BD-LIVE a aktualizaci softwaru pomocí kabelové místní sítě.
4
KONEKTOR VÝSTUPU HDMI
5
PORT USB
6
KONEKTOR EXTERNÍHO DIGITÁLNÍHO
OPTICKÉHO VSTUPU
Použijte k připojení externího zařízení s digitálním výstupem.
7
NAPÁJECÍ KONEKTOR 12 Vss
Připojte napájecí adaptér k přístroji.
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke
vstupnímu konektoru HDMI na televizoru, čímž docílíte nejvyšší
kvality obrazu.
Lze sem připojit paměťové zařízení s rozhraním USB a využít je k ukládání
obsahu v době připojení k BD-LIVE. Lze je také využít k aktualizaci softwaru a
přehrávání souborů MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Když je připojen iPod, lze
použít také funkci R. IPOD.
! VÝSTRAHA
 Aktualizaci softwaru lze provádět pouze pomocí paměťového zařízení s rozhraním USB připojeného ke
konektoru USB.
 Při instalaci zajistěte kolem chladicího ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách.
 Neblokujte ventilační otvory.
14
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 14
2011-12-27
2:44:55
01
Začínáme
Dálkové ovladání
Průvodce dálkovým ovládáním
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Zapíná a vypíná přístroj.
Pokud chcete přepnout do režimu
televizoru, stiskněte tlačítko TV.
Pokud chcete přepnout do režimu
domácího kina, stiskněte tlačítko BD.
Stiskem číselného tlačítka ovládejte volby.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Slouží k hledání směrem vzad
nebo vpřed.
Stiskem zastavte/spusťte přehrávání
disku.
Stiskem dočasně ztlumte zvuk.
Slouží k pozastavení disku.
MUTE
Stiskem nastavte hlasitost.
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
Stiskem zobrazte nabídku disku.
TOOLS
Dodává pocit poslechu
5.1kanálového zvukového
systému.
Vyvolání místní nabídky/nabídky
titulu.
Zobrazení informací o přehrávání
během přehrávání disku Bluray/DVD.
Stiskem vyberte položky obrazovkové
nabídky a měňte hodnoty nabídky.
Opuštění nabídky.
RETURN
A
SMART
EXIT
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
D SOUND
Stiskem aktivujete 3D zvuk.
Vyhledávání aktivních FM stanic a
změna kanálů.
INFO
Stiskem vyvolejte nabídku Tools.
Aktivace služby Smart Hub.
Funkci RDS používejte při příjmu
FM stanic.
Umožňuje opakování titulu, kapitoly,
stopy nebo disku.
Stiskem přeskočte vzad nebo vpřed.
Tato tlačítka ovládají jak nabídky
přístroje, tak i řadu funkcí disků Blu-ray.
Nastavuje čas automatického
vypnutí přístroje.
REPEAT
Stiskem zobrazte na celou obrazovku
televizoru.
Stiskem se vraťte do předchozí nabídky.
Vysunutí disku.
9
FULL SCREEN
Stiskem přejděte do domovské nabídky.
Toto je tlačítko pro výběr režimu.
nebo
Stiskněte pro výběr režimu videa na
televizoru.
DSP
vTuner
Slouží k přednastavení frekvence
rádia.
Výběr MONO nebo STEREO
rádiového příjmu.
Stiskem aktivujete přehrávání 2D
videa v režimu 3D.
Aktivace funkce vTuner.
Stiskem aktivujete prohledávání obsahu.
Toto tlačítko nemá přiřazenu žádnou funkci.
Nastavení úrovně hlasitosti subwooferu.
Nastavení a stabilizace úrovně
hlasitosti. (Digitální procesor signálu)
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 15
15
2011-12-27
2:44:55
Začínáme
Vložení baterií do dálkového ovládání
* Velikost baterie: AAA
Seznam kódů podle značek televizorů
Značka
Kód
Značka
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ POZNÁMKA
 Při vkládání baterie orientujte podle značek „+“
a „-“ vyznačených na schématu uvnitř prostoru
pro baterie.
 Při běžném používání televizoru baterie vydrží
přibližně jeden rok.
 Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti
přibližně 7 metrů v přímém směru.
Nastavení dálkového ovládání
Pomocí dálkového ovládání můžete řídit některé
funkce vašeho televizoru.
Ovládání televizoru dálkovým ovládáním
1. Stiskem tlačítka TV nastavte dálkové ovládání
na režim televizoru.
2. Stiskem tlačítka POWER zapněte televizor.
3. Přidržte tlačítko POWER a zadejte kód, který
odpovídá značce vašeho televizoru.
• Pokud je pro váš televizor v tabulce uveden
více než jeden kód, zadávejte kódy
postupně a zjistěte, který funguje.
• Příklad: Pro televizor Samsung
Přidržte stisknuté tlačítko POWER a pomocí
číselných tlačítek zadejte 00, 15, 16, 17 a 40.
4. Pokud se televizor vypne, je nastavení
dokončeno.
• Můžete použít tlačítka TV POWER, VOL,
CH a numerická tlačítka (0-9).
✎ POZNÁMKA
 Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými
značkami televizorů. Rovněž některé funkce
nemusí být dostupné, v závislosti na značce
televizoru.
 Dálkové ovládání ve výchozím nastavení funguje
s televizory Samsung.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 16
2011-12-27
2:44:56
02
Připojení
Připojení
Tato část se zabývá různými způsoby připojení přístroje k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
Připojení reproduktorů
Umístění přístroje
Umístěte přístroj na stojan nebo polici skříně, nebo
pod stojan televizoru.
SW
Výběr pozice pro poslech
Poslechová pozice by měla být ve vzdálenosti 2,5 až
3násobku rozměru obrazovky od televizoru.
Příklad : Pro televizory s úhlopříčkou 32" 2 – 2,4 m
Pro televizory s úhlopříčkou 55" 3,5 – 4 m
2,5 až 3 násobek rozměru obrazovky televizoru
ei
Tyto reproduktory umístěte před poslechovou pozici tak, aby byly otočeny
směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°). Reproduktory umístěte tak, aby jejich
výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší.
Subwoofer g
Umístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.
Přední reproduktory
Reproduktorové komponenty
(L)
(P)
PŘEDNÍ
SUBWOOFER
(PS-WD7100)
KABEL REPRODUKTORU
Použití subwooferu s přístrojem
Je možné při umístění přístroje na subwoofer nebo jeho
postavení na stranu.
nebo
✎ POZNÁMKA
 Při stavění na stranu umístěte přístroj na dodanou
Podložka
položku.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 17
17
2011-12-27
2:44:57
Připojení
Připojení bezdrátového subwooferu
VOL
PS-WD7100
Připojte napájecí kabel subwooferu k jeho zadní straně.
• Když je hlavní jednotka zapnuta
Subwoofer se automaticky připojí k přístroji a kontrolka spojení na jeho přední straně bude několik
sekund modře blikat.
• Když je hlavní jednotka vypnuta
Kontrolka spojení na přední straně subwooferu bude asi 30 sekund modře blikat a poté se
subwoofer přepne do pohotovostního režimu, což kontrolka oznámí změnou barvy na červenou.
Upevnění prstencového feritového jádra k napájecímu kabelu subwooferu
Upevněním prstencového feritového jádra
na napájecí kabel subwooferu předejdete
vysokofrekvenčnímu rádiovému rušení.
1. Zatáhněte za západku cívky s feritovým jádrem a
otevřete ji.
2. Udělejte tři smyčky na napájecím kabelu
subwooferu.
3. Vložte závity napájecího kabelu subwooferu do
prstencového ferritového jádra, jak ukazuje obrázek, a
zavřete jádro, až zaklapne.
R
L
ID SET
Připojení předních reproduktorů
Subwoofer
1. Zatlačte směrem dolů na západku konektoru na
zadní straně reproduktoru.
2. Vložte černý vodič do černé (-) svorky a červený
vodič do červené (+) svorky a uvolněte západku.
3. Připojte konektory k zadnímu panelu reproduktoru
tak, aby barvy vodičů odpovídaly barvám
konektorů na reproduktoru
R
R
Přední reproduktor (P)
18
L
ID SET
L
Přední reproduktor (L)
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 18
2011-12-27
2:44:58
02
 Anténa bezdrátového příjmu je zabudována do bezdrátového subwooferu. Udržujte přístroj z dosahu
vody a vlhkosti.
Připojení
! VÝSTRAHA
 Pro optimální poslech se ujistěte, že v okolí bezdrátového subwooferu se nenacházejí žádné překážky.
 Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly
poranit.
 Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/-).
 Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu
(otvoru).
 Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvor).
✎ POZNÁMKA
 Pokud v blízkosti přístroje používáte zařízení, které pracuje na téže frekvenci (5,2/5,8 GHz), např.





mikrovlnnou troubu, kartu bezdrátové místní sítě nebo jiné bezdrátové zařízení, může docházet k
výpadkům zvuku v důsledku rušení.
Přenosová vzdálenost radiových vln je asi 10 m, ale může se lišit v závislosti na provozním
prostředí. Pokud je mezi hlavní jednotkou a bezdrátovým subwooferem železobetonová nebo
kovová stěna, nemusí systém vůbec fungovat, protože radiové vlny nepronikají kovem.
Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu vlivem
vyzařovaného magnetického pole. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktor dál od televizoru.
Pokud je subwoofer vypnut, na displeji hlavní jednotky se objeví zpráva S/W CHECK.
Umístěte bezdrátový subwoofer pod hlavní jednotku.
Pokud hlavní jednotka nenaváže bezdrátové připojení,
je třeba nastavit identifikaci hlavní jednotky a
bezdrátového subwooferu. Vypněte hlavní jednotku a
na dálkovém ovládání stiskněte číselná tlačítka
„0“  „1“  „3“  „5“. Poté hlavní jednotku zapněte.
Tlačítko ID SET
Hlavní jednotka se zapne. Připojte napájení
bezdrátového subwooferu, stiskněte tlačítko ID SET
na zadní straně a podržte je stisknuté 5 sekund.
R
L
ID SET
ID SET
Upevnění prstencového feritového jádra ke kabelu reproduktoru
1. Zatažením za západku otevřete větší ze dvou prstencových
feritových jader.
2. Vezměte všechny kabely reproduktorů, které jsou připojeny k
subwooferu a udělejte na nich dvě smyčky.
• Feritové jádro nasaďte co nejblíže k subwooferu.
3. Umístěte prstencové feritové jádro na smyčku z kabelů reproduktorů
(viz ilustrace) a zavřete jádro, až zacvakne.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 19
19
2011-12-27
2:44:59
Připojení
Připojení výstupu videa k televizoru
Vyberte si jeden ze dvou způsobů připojení k televizoru.
ZPŮSOB 1
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
VÝSTUP HDMI
VSTUP HDMI
Připevněte malé feritové jádro
podle ilustrace.
ZPŮSOB 1: HDMI (NEJLEPŠÍ KVALITA)
Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru HDMI OUT na zadní straně přístroje ke
konektoru HDMI IN na televizoru.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
 Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal použitému výstupu
přístroje (HDMI nebo kompozitní).
Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.
 Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání vašeho televizoru, stiskněte tlačítko TV SOURCE
na dálkovém ovládání a vyberte HDMI jako zdroj vnějšího signálu pro televizor.
Funkce automatické detekce HDMI
1. Připojte kabel HDMI z konektoru výstupu HDMI OUT na zadní straně přístroje ke konektoru vstupu
HDMI IN na televizoru.
2. Zapněte přístroj a televizor.
Podporovaná rozlišení HDMI jsou uvedena na straně 28.
• Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
• HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru.
Pomocí HDMI přenáší přístroj digitální obrazový a zvukový signál a zobrazuje čistý obraz na televizoru, který má vstupní
konektor HDMI.
• Popis připojení HDMI
- HDMI posílá do televizoru pouze čistě digitální signál.
- Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), na obrazovce se objeví zrnění.
• Co je HDCP?
HDP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je systém sloužící k ochraně
obsahu z disků BD a DVD, odesílaného přes HDMI, před kopírováním. Poskytuje zabezpečené digitální spojení mezi zdrojem
videa (počítač, DVD apod.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor apod.). Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován,
aby se předešlo neoprávněnému kopírování.
20
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 20
2011-12-27
2:45:00
02
Připojení
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
Video kabel
Video adaptér
ZPŮSOB 2: Kompozitní video (DOBRÁ KVALITA)
Po připojení dodaného video adaptéru ke konektoru VIDEO OUT na zadním panelu přístroje připojte
video adaptér video kabelem ke konektoru VIDEO IN na televizoru.
✎ POZNÁMKA
 Výstupní videosignál má vždy rozlišení 576i/480i bez ohledu na rozlišení nastavené v nabídce
Nastavení. (Viz strana 28)
 Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal použitému
výstupu přístroje (HDMI nebo kompozitní).
Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.
 Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání vašeho televizoru, stiskněte tlačítko TV
SOURCE na dálkovém ovládání a vyberte VIDEO jako externí zdroj signálu pro televizor.
! VÝSTRAHA
 Přístroj nepřipojujte přes videorekordér. Videosignály procházející videorekordérem mohou být
ovlivněny obvody ochrany proti kopírování a obraz na televizoru by byl deformován.
Připojení FM antény
FM anténa (součást dodávky)
1. Připojte dodanou FM anténu ke konektoru FM
anténa.
2. Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud
nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej
připevněte ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.
✎ POZNÁMKA
FM ANT. VIDEO OUT
 Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 21
21
2011-12-27
2:45:00
Připojení
Připojení externího digitálního zařízení
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
Optický kabel
(není součástí dodávky)
Set-Top Box
OPTICKÝ
OPTICKÉ PŘIPOJENÍ: Připojení externího digitálního zařízení
Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize (set-top box).
1. Připojte digitální vstup (OPTICAL) na přístroji ke konektoru digitálního výstupu externího digitálního
zařízení.
2. Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte vstup D. IN.
• Režimy se přepínají v pořadí : BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
✎ POZNÁMKA
 Abyste viděli obraz z přijímače kabelové nebo satelitní televize, musíte připojit jeho výstup videa k
televizoru.
 Tento přístroj podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních zařízení od 32 kHz.
 Tento přístroj podporuje jen DTS a Dolby Digital; zvuk MPEG ve formátu bitstream není podporován.
22
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 22
2011-12-27
2:45:01
02
Tento přístroj umožňuje používání síťových služeb (viz strany 57 – 66), například Smart Hub a BD-LIVE,
a také příjem aktualizací softwaru po síti. Doporučujeme přístroj připojit k síti přes bezdrátový nebo
kabelový směrovač.
Více informací o připojení směrovače najdete v uživatelské příručce směrovače nebo kontaktujte
výrobce směrovače se žádostí o technickou pomoc.
Připojení
Připojení k síti
Kabelová síť
1. Pomocí přímého LAN kabelu (kabel UTP) připojte konektor LAN na přístroji s konektorem LAN
vašeho modemu.
2. Nastavte možnosti sítě. (Viz strana 34)
FM ANT. VIDEO OUT
Širokopásmový modem
(se zabudovaným
směrovačem)
LAN
HDMI OUT
Směrovač
nebo
Širokopásmové
připojení k
Internetu
Širokopásmový modem
Širokopásmové
připojení k
Internetu
Připojení do sítě s PC a
sdílením AllShare
(Viz strana 66)
✎ POZNÁMKA
 Internetový přístup k serveru s aktualizacemi softwaru Samsung může být znemožněn nastaveními směrovače, který
používáte, nebo poskytovatelem připojení k Internetu. Více informací získáte od ISP (poskytovatel připojení k
Internetu).
 Uživatelé DSL musí přístroj k síti připojit přes směrovač.
 Funkce sdílení AllShare vyžaduje připojení PC k síti podle obrázku.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 23
23
2011-12-27
2:45:01
Připojení
Bezdrátová síť
Můžete se připojit k síti přes bezdrátový přístupový bod. K bezdrátovému připojení k síti potřebujete
bezdrátový přístupový bod nebo směrovač. Nastavení konfigurace sítě viz strana 34.
Širokopásmové
připojení k internetu
Bezdrátový přístupový bod nebo
směrovač
PC
VOL
Připojení do sítě s PC a
sdílením AllShare
(Viz strana 66)
✎ POZNÁMKA
 Funkce bezdrátové sítě jsou dostupné, jen pokud je přístroj připojen k bezdrátovému přístupovému bodu nebo









směrovači. Pokud bezdrátový přístupový bod nebo směrovač podporuje DHCP, přístroj může v bezdrátové síti
využít DHCP (dynamickou adresu) nebo statickou IP adresu.
Tento přístroj podporuje sítě IEEE 802.11b, g a n. Doporučujeme používat IEEE 802.11n. Přehrávání videa přes síť
IEEE 802.11b nebo g nemusí být plynulé.
Bezdrátovému přístupovému bodu nebo směrovači nastavte kanál, který v okolí není používán. Pokud je kanál
nastavený bezdrátovému přístupovému bodu nebo směrovači používán jiným zařízením, hrozí rušení a selhání
komunikace.
Pokud na přístupovém bodu vyberete průchodnost Pure High (Greenfield) 802.11n a nastavíte Security Encryption
(Typ zabezpečení) na WEP, TKIP nebo TKIP+AES (WPS2 smíšený), domácí kino Samsung nebude podporovat
připojení odpovídající nejnovější specifikaci pro certifikaci Wi-Fi.
Pokud váš přístupový bod/směrovač podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete se k síti připojit pomocí PBC
(Push Button Configuration) nebo PIN (Personal Identification Number). V těchto režimech WPS automaticky nastaví
SSID a klíč WPA.
Způsoby připojení: Máte 3 možnosti, jak nastavit připojení bezdrátové sítě:
- PBC (WPS)
- Automatické nastavení (s funkcí Auto Network Search – Automatické vyhledání sítě)
- Ruční nastavení
Z povahy bezdrátové místní sítě vyplývá, že může způsobit rušení, závisí to na provozních podmínkách.
(výkon AP, vzdálenost, překážky, rušení dalšími rádiovými zařízeními atd.).
Bezdrátový přístupový bod/směrovač nastavte na režim Infrastructure (centrální přístupový bod). Režim Adhoc (bez centrálního přístupového bodu) není podporován.
Při nastavení zabezpečení přístupového bodu/směrovače jsou podporovány jen následující protokoly
zabezpečení:
1) Režim autentizace: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
2) Typ šifrování: WEP, AES
Funkce sdílení AllShare vyžaduje připojení PC k síti podle obrázku.
Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.
24
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 24
2011-12-27
2:45:03
03
Nastavení
1. Zapněte přístroj a poté zapněte televizor.
Při prvním připojení přístroje k televizoru a zapnutí
se objeví obrazovka Počáteční nastavení.
Nastavení
Počáteční nastavení
• Hlavní nabídka
Můj obsah
Videa
Fotografie
Hudba
Initial Settings | On-Screen Language
Funkce
Moje zař.
Internet
Nastavení
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ POZNÁMKA
 Hlavní nabídka se nezobrazí, dokud
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte požadovaný
jazyk a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost Start.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný poměr
stran televizoru a stiskněte tlačítko VSTUP. (Viz
strana 28)
5. Stiskem tlačítek ▲▼ zvolte požadované hodnoty
pro Nastavení sítě: Kabel, Bezdr. síť
(Obecné), WPS(PBC) nebo One Foot
Connection a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Pokud neznáte podrobnosti o nastavení své sítě,
stiskněte tlačítko MODRÉ (D) na dálkovém
ovládání a přeskočte pro tuto chvíli nastavení sítě,
dokončete počáteční nastavení a přejděte do
hlavní nabídky.
Pokud jste zvolili Nastavení sítě, na stránkách 34 –
37 se o něm dozvíte více informací. Po dokončení
přejděte na krok 6.
6. Objeví se hlavní nabídka. (Více informací o hlavní
nabídce najdete na straně 26.)
neprovedete počáteční nastavení, s níže
uvedenou výjimkou.
 Pokud během nastavení sítě stisknete
MODRÉ tlačítko (D), můžete hlavní nabídku
zobrazit, i když nastavení sítě zatím nebylo
dokončeno.
 Pokud chcete obrazovku Počáteční nastavení
zobrazit znovu a provést změny, zvolte
možnost Reset. (Viz strana 38)
 Pokud k připojení přístroje k televizoru
Samsung s podporou Anynet+ (HDMI-CEC)
používáte kabel HDMI, nastavili jste Anynet+
(HDMI-CEC) na Zapnuto na televizoru i na
přístroji a nastavili jste televizor na jazyk
podporovaný přístroj, přístroj tento jazyk
automaticky nastaví jako preferovaný.
 Pokud přístroj ponecháte v režimu zastavení
déle než 5 minut a nepoužíváte jej, zobrazí se
na televizoru spořič obrazovky. Pokud je
přístroj ponechán v režimu spořiče obrazovky
déle než 20 minut, automaticky se vypne.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 25
25
2011-12-27
2:45:04
Nastavení
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Přístup do nabídky Nastavení
DISC MENU
MENU
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko
VSTUP.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
3
5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.
2
RETURN
4
EXIT
✎ POZNÁMKA
TUNER
 Po připojení přístroje k síti vyberte Internet z
1
Tlačítko MENU : Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní
nabídku.
2
Tlačítko RETURN : Návrat k předchozí nabídce.
3
Tlačítko VSTUP / SMĚROVÁ :
Přesun kurzoru nebo výběr požadované položky.
Aktivace vybrané položky.
Potvrzení nastavení.
4
domovské nabídky.
Stáhněte si požadovaný obsah ze Samsung
Apps. (Viz strany 64 – 66)
 Postup vyvolání se může lišit v závislosti na
vybrané nabídce.
 OSD (nabídka na obrazovce) se po aktualizaci
softwaru může změnit.
Tlačítko EXIT : Používá se pro odchod z nabídky.
Pro přístup do nabídky Nastavení a podřízených
nabídek postupujte takto:
1. Stiskněte tlačítko POWER.
Zobrazí se hlavní nabídka.
• Hlavní nabídka
Můj obsah
Videa
3
Fotografie
Hudba
4
1
Funkce
Moje zař.
Internet
Nastavení
2
5
d WPS(PBC)
1
Vybere možnost Moje zař.
2
Vybere možnost Funkce.
3
Vybere možnost Můj obsah.
4
Vybere možnost Internet.
5
Vybere možnost Nastavení.
6
Zobrazí dostupná tlačítka.
26
6
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 26
2011-12-27
2:45:06
03
Můžete nastavit různé možnosti zobrazení,
například poměr stran televizoru, rozlišení, atd.
Nastavení 3D
Velikost obr.
Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem
přehrávat v režimu 3D.
Nastavení
Displej
Nastavení 3D
Zvuk
Nastavení 3D
Systém
Přehrávání 3D Blu-ray
: Autom.
Jazyk
Velikost obr.
: 55 palce
 Pokud chcete přehrávat 3D obsah, připojte
Zabez.
Podpora
> Přesunout " Zadat ' Zpět
DMI Deep Color
Umožňuje nastavit skutečnou velikost obrazovky
televizoru. To umožňuje přístroji přizpůsobit zobrazení
velikosti obrazovky a zobrazit tak optimální 3D obraz.
(Přístroj podporuje obrazovky do úhlopříčky 116 palců
(295 cm).)
! VÝSTRAHA
Síť
Obecné
obrazovce televizoru se mohou na levé straně,
pravé straně nebo na obou stranách zobrazit
svislé černé pruhy.
: Autom.
Přehrávání 3D Blu-ray
Disky 3D Blu-ray jsou k dispozici ve dvou formátech:
Blu-ray 3D a pouze 3D. Před přehráváním disku
Blu-ray 3D si můžete vybrat, zda jej chcete sledovat
v režimu 3D nebo 2D.
• Autom. : Automaticky zjišťovat podporu 3D u
připojeného televizoru a podle toho přehrát disk
Blu-ray 3D v režimu 3D nebo 2D, popř. přehrát
disk pouze 3D v režimu 3D, pokud televizor
podporuje režim 3D. Disky pouze 3D nebudou
přehrány, pokud televizor nepodporuje režim 3D.
• 3D  3D : Disky pouze 3D a Blu-ray 3D jsou vždy
přehrávány v režimu 3D.
• 3D  2D : Disky Blu-ray 3D jsou vždy přehrávány
v režimu 2D. Disky pouze 3D nebudou přehrány.
✎ POZNÁMKA
 Chcete-li zastavit film v průběhu 3D přehrávání,
stiskněte jednou tlačítko ZASTAVIT(). Film se
zastaví a volba režimu 3D bude deaktivována.
Chcete-li změnit volbu 3D během přehrávání 3D
filmu, stiskněte jednou tlačítko ZASTAVIT().
Zobrazí se nabídka Blu-ray. Stiskněte tlačítko
ZASTAVIT() znovu a potom vyberte možnost
Nastavení 3D v nabídce Blu-ray.
3D zařízení (AV přijímač nebo televizor s
podporou 3D) k výstupu HDMI na přístroji
pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI
Před přehráváním 3D obsahu si nasaďte 3D
brýle.
 Přístroj nabízí 3D signál pouze na konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI) prostřednictvím
kabelu HDMI.
 Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je
pevně nastaveno na původní rozlišení 3D
videa a nelze je změnit.
 V režimu přehrávání 3D nemusí některé
funkce, jako BD Wise, nastavení velikosti
obrazovky nebo rozlišení, pracovat správně.
 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné
alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky
televizoru. Pokud máte například obrazovku
o velikosti 116 cm, zůstaňte od ní ve
vzdálenosti 3,5 metru.
- Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte
obrazovku pro sledování 3D videa do výše
očí.
 Při připojení k některým 3D zařízením
nemusí 3D efekt správně fungovat.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 27
Nastavení
 V závislosti na obsahu a umístění obrazu na
Displej
27
2011-12-27
2:45:08
Nastavení
Poměr stran
BD Wise (pouze pro přehrávače Samsung)
V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete
přizpůsobit nastavení obrazovky.
BD Wise je nejnovější funkce pro vzájemné propojení
přístrojů Samsung.
• 16:9 původní : Vyberte, pokud přístroj připojujete
k televizoru s poměrem stran 16:9. Přístroj
přehraje veškerý obsah s původním poměrem
stran. Obsah ve formátu 4:3 se zobrazí s černými
pruhy vlevo a vpravo.
Propojením přístroje Samsung s televizorem Samsung
podporujícím BD kabelem HDMI a zapnutím BD Wise
na přístroji i televizoru bude výstup přístroje a vstup
televizoru automaticky nastaven na rozlišení a počet
snímků za sekundu uložené na disku BD/DVD.
• Vyp : Výstupní rozlišení zůstane na pevné
hodnotě nastavené v nabídce rozlišení, bez
ohledu na rozlišení disku. Viz odstavec
Resolution (Rozlišení) níže.
• Zapnuto : Na výstupu přístroje je původní
rozlišení a počet snímků za sekundu dle
konkrétního disku BD/DVD.
• 16:9 plný : Vyberte, pokud přístroj připojujete k
televizoru s poměrem stran 16:9. Veškerý obsah
bude roztažen přes celou obrazovku. Obsah ve
formátu 4:3 bude roztažen do stran.
• 4:3 Letter-box : Vyberte, pokud přístroj připojujete
k televizoru s poměrem stran 4:3. Přístroj přehraje
veškerý obsah s původním poměrem stran.
Obsah ve formátu 16:9 se zobrazí s černými pruhy
nahoře a dole.
• 4:3 Pan-scan : Vyberte, pokud přístroj připojujete
k televizoru s poměrem stran 4:3. Obsah ve
formátu 16:9 bude vlevo a vpravo oříznut.
✎ POZNÁMKA
 Podle typu disku nemusejí být dostupné některé
poměry stran.
 Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru
stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz
zkreslený.
 Pokud vyberte možnost 16:9 původní, váš
televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox
(černé pruhy na stranách obrazu).
Vel. obrazovky Smart Hub
Nastaví obrazovku Smart Hub na optimální velikost.
• Velikost 1 : Velikost obrazovky Smart Hub bude
menší, než výchozí. Na okrajích obrazovky mohou
být černé pruhy.
• Velikost 2 : Toto je výchozí nastavení pro službu
Smart Hub. Přehrávač zobrazí normální velikost
obrazovky Smart Hub.
• Velikost 3 : Toto zobrazí větší velikost obrazovky
Smart Hub. Obraz se nemusí vejít na obrazovku
televizoru.
28
✎ POZNÁMKA
 Při zapnutí BD Wise se rozlišení automaticky nastaví
na BD Wise a v nabídce Rozlišení se objeví položka
BD Wise.
 Funkce BD Wise bude vypnuta, pokud je přehrávač
připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise.
 Pro správný provoz funkce BD Wise nastavte
nabídku BD Wise přístroje i na televizoru na
Zapnuto.
Rozlišení
Nastavuje výstupní rozlišení pro signál HDMI videa.
Číslo v označeních 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p, 576i/480i označuje počet řádků videa.
Písmena i a p označují prokládané respektive
progresivní vykreslování.
• Autom. : Automaticky zjistí a použije optimální
rozlišení.
• BD Wise : Automaticky nastaví optimální rozlišení
při připojení pomocí HDMI k televizoru s funkcí BD
Wise. (Položka nabídky BD Wise se objeví, pouze
pokud je funkce BD Wise Zapnuto.)
• 1080p : Výstup s 1080 řádky progresivního videa.
(Pouze HDMI)
• 1080i : Výstup s 1080 řádky prokládaného videa.
• 720p : Výstup s 720 řádky progresivního videa.
• 576p/480p : Výstup s 576/480 řádky
progresivního videa.
• 576i/480i : Výstup s 576/480 řádky prokládaného
videa. (pouze VIDEO)
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 28
2011-12-27
2:45:09
03
Nastavení
Rozlišení podle režimu výstupu
• Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu
HDMI / připojeno
HDMI / nepřipojeno
Režim HDMI
Výstup
Disk Blu-ray
Obsah z Internetu/digitální
obsah
Režim VIDEO
Režim VIDEO
BD Wise
Optimální rozlišení
1080p při 60 fps
576i/480i
-
Auto
Max. rozlišení TV
výstupu
Max. rozlišení TV výstupu
576i/480i
-
1080p při 60 fps
1080p při 60 fps
1080p při 60 fps
576i/480i
-
Filmová frekvence:
Autom. (24 fps)
1080p při 24 fps
1080p při 24 fps
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
Nastavení
• Přehrávání DVD
HDMI / připojeno
Výstup
Nastavení
HDMI / nepřipojeno
Režim HDMI
Režim VIDEO
Režim VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Auto
Max. rozlišení TV výstupu
576i/480i
-
1080p při 60 fps
1080p při 60 fps
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 29
29
2011-12-27
2:45:09
Nastavení
✎ POZNÁMKA
 Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje
funkci Movie Frame (Filmová frekvence) nebo
vámi vybrané rozlišení, objeví se zpráva „Pokud
se po zvolení nezobrazí žádný obraz, vyčkejte
15 sekund. Poté se automaticky zobrazí původní
rozlišení. Chcete změnit rozlišení?“. Pokud
vyberete Ano, obrazovka televizoru na 15
sekund zhasne a poté se automaticky obnoví
původní rozlišení.
 Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane
zhasnutá, vyjměte disk a poté stiskněte a
přidržte tlačítko ZASTAVIT () na přístroji na
déle než 5 sekund. Obnoví se veškerá tovární
nastavení. Podle kroků popsaných na
předchozí straně vyvolejte jednotlivé režimy a
vyberte nastavení zobrazení, které váš
televizor podporuje.
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se
vymažou.
 Disk Blu-ray musí podporovat 24 snímků za
sekundu, aby fungoval režim Movie Frame
(24Fs) (Filmová frekv. (24Fs)).
Filmová frekv. (24Fs)
Nastavením funkce Filmová frekv. (24Fs) na Autom.
přepnete výstup HDMI tohoto přístroje na 24 snímků
za sekundu a zlepšíte tak kvalitu obrazu.
Funkce Filmová frekv. (24Fs) je dostupná jen s
televizorem, který ji také podporuje. Funkci Filmová
frekv. (24Fs) lze aktivovat, jen pokud je výstup
přístroje nastaven na HDMI 1080i nebo 1080p.
• Autom. : Funkce Filmová frekv. (24Fs) je
zapnuta.
• Vyp : Funkce Filmová frekv. (24Fs) je vypnuta.
HDMI Deep Color
Na výstupu HDMI OUT může být signál s
vylepšením Deep Color. Deep Color přináší
přesnější reprodukci barev s vyšší barevnou
hloubkou.
• Autom.: Přístroj poskytuje video signál Deep
Color připojenému televizoru, který podporuje
HDMI Deep Color.
• Vyp : Obraz je bez Deep Color.
Nehybný režim
Barevný formát HDMI
Umožňuje nastavení typu obrazu, který je na
výstupu při pozastavení přehrávání DVD.
Dovoluje nastavení formátu barevného prostoru
pro výstup HDMI tak, aby odpovídal
schopnostem připojeného zařízení (televizor,
monitor, atd.).
• Autom.: Automatické nastavení nejlepšího
obrazu podle jeho obsahu.
• Snímek : Vyberte při pozastavení scény, která
obsahuje jen málo pohybu.
• Pole : Vyberte při pozastavení velmi akční
scény.
• Autom. : Automatické nastavení přístroje podle
optimálního podporovaného formátu.
• YCbCr (4:4:4) : Pokud váš televizor podporuje
barevný prostor YCbCr přes rozhraní HDMI,
vyberte tuto možnost pro výstup normální
barevné škály YCbCr.
• RGB (standardní) : Pokud jste připojili
přehrávač k zobrazovacímu zařízení DVI,
například k monitoru, vyberte tuto možnost pro
výstup vylepšené barevné škály RGB.
• RGB (vylepšené) : Pokud jste přístroj připojili k
zobrazovacímu zařízení se vstupem DVI, jako je
monitor, touto volbou vyberete vylepšený
rozsah barev RGB.
30
Progresivní režim
Lepší kvalita obrazu při přehrávání DVD.
• Autom. : Přístroj automaticky vybere optimální
kvalitu obrazu podle právě přehrávaného DVD.
• Video : Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro
DVD s koncerty nebo televizními pořady.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 30
2011-12-27
2:45:09
03
Nast. reproduktorů
Nastavení
Nast. reproduktorů
Displej
Zvuk
Síť
|
Úroveň
Vzdálenost
Pokud nelze umístit všechny reproduktory do
stejné vzdálenosti od poslechové pozice, můžete
nastavit prodlevu zvukových signálů z předních
reproduktorů a subwooferu.
Nastavení
Zvuk
• Vzdálenost reproduktorů lze nastavit v rozmezí
od 0,3 m do 9,0 m.
Vzdálenost
Systém
Jazyk
Nastavení
Zabez.
Displej
Obecné
Zvuk
Podpora
> Přesunout " Zadat ' Zpět
Vzdálenost
10(ft) 3.0(m) |
: 10(ft) 3.0(m)
: 10(ft) 3.0(m)
Levý přední
Pravý přední
Subwoofer
Síť
Systém
◄
Jazyk
Zabez.
Obecné
Úroveň
Podpora
> Přesunout < Změnit ' Zpět
Lze nastavit vyvážení a hlasitost všech
reproduktorů.
Nastavení hlasitosti předních reproduktorů a
subwooferu
Už. ekv.
• Hlasitost lze nastavit v krocích od -6 dB do
+6 dB.
Nastavení ekvalizéru můžete ručně přizpůsobit
svým představám.
• Když se hodnota blíží k +6 dB, je zvuk hlasitější.
Směrem k -6 dB je tišší.
Nastavení
Už. ekv.
Displej
Zvuk
Nastavení
Síť
Úroveň
Displej
Zvuk
Síť
Systém
Levý přední
Pravý přední
Subwoofer
◄
:
:
0 dB |
0 dB
3 dB
Jazyk
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
A
Zabez.
5
-1
1
0
-3
-3
2
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
Obnov. > Nastavení < Přesunout ' Zpět
Obecné
Podpora
> Přesunout < Změnit ' Zpět
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 31
31
2011-12-27
2:45:09
Nastavení
HDMI Audio
Digitální výstup
Zvukové signály přenášené přes kabel HDMI lze
zapínat a vypínat.
Volbu Digital Output (Digitální výstup) nastavte
podle možností AV přijímače, k němuž jste
přístroj připojili:
• PCM : Zvolte, pokud jste připojili AV přijímač s
podporou rozhraní HDMI.
• Bitový tok (nezpracovaný) : Vyberte, pokud
jste připojili AV přijímač s rozhraním HDMI a
podporou dekódování Dolby TrueHD a DTSHD Master Audio.
• Bitový tok (nové kódování DTS) : Zvolte,
pokud jste připojili AV přijímač s digitálním
optickým vstupem, který umí dekódovat DTS.
• Bitový tok (nové kódování Dolby D.) : Zvolte,
pokud nemáte AV přijímač s podporou HDMI,
ale máte AV přijímač se schopností dekódovat
signál Dolby Digital.
• Vyp : Kabelem HDMI je přenášen jen obraz a
zvuk je jen na výstupech reproduktorů přístroje.
• Zapnuto : Kabelem HDMI je přenášen obraz i
zvuk a zvuk je jen na výstupu reproduktorů
vašeho televizoru.
✎ POZNÁMKA
 Zvuk HDMI je pro reproduktory televizoru
automaticky smíchán do 2 kanálů.
Zpětný kanál zvuku
Můžete si vychutnat zvuk televizoru přehrávaný
reproduktory domácího kina a stačí k tomu jediný
kabel HDMI.
• Autom. : Přehrávání zvuku televizoru
reproduktory domácího kina, pokud je televizor
kompatibilní s funkcí Zpětný kanál zvuku.
• Vyp : Vypnutí funkce Zpětný kanál zvuku.
✎ POZNÁMKA
 Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
vypnutá, funkce Zpětný kanál zvuku není k
dispozici.
 Použití kabelu HDMI bez certifikace pro ARC
(Zpětný kanál zvuku) může způsobit potíže s
kompatibilitou.
 Funkce ARC je k dispozici, pouze pokud je
připojen televizor podporující ARC.
Více podrobností najdete v tabulce výběru
digitálního výstupu. (Viz strana 33)
✎ POZNÁMKA
 Funkci lze aktivovat, pokud je funkce Zvuk
HDMI zapnuta.
 Vyberte správné nastavení Digitální výstup,
jinak uslyšíte jen šum nebo vůbec nic.
 Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, TV) není
kompatibilní s komprimovanými formáty
(Dolby Digital, DTS), je na výstupu zvuk ve
formátu PCM.
 Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW
ani zvukové efekty navigace.
 Některé disky Blu-ray nemají zvuk
BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace.
 Toto nastavení digitálního výstupu nemá vliv
na analogový (L/P) zvuk ani na HDMI výstup
zvuku pro televizor. Ovlivní optický výstup a
HDMI výstup zvuku v případě, že je přístroj
připojen k AV přijímači.
 Při přehrávání zvukových stop MPEG je
zvukový signál na výstupu ve formátu PCM
nezávisle na nastavení digitálního výstupu
(PCM nebo Bitstream).
32
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 32
2011-12-27
2:45:11
03
Nastavení
Připojení
Zvuková stopa
na disku Blu-ray
Zvuková stopa
na disku DVD
Bitový tok
Bitový tok (nové
(nezpracovaný kódování DTS)
Bitový tok (nové
kódování Dolby
D.)
AV přijímač s
AV přijímač s
AV přijímač s
podporou HDMI podporou HDMI podporou HDMI
AV přijímač s
podporou HDMI
PCM
PCM
Až 7.1kan.
PCM
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
Dolby Digital
Až 7.1kan.
Dolby Digital
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
Dolby Digital Plus
Až 7.1kan.
Dolby Digital Plus Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
Dolby TrueHD
Až 7.1kan.
Dolby TrueHD
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
DTS
Až 6.1kan.
DTS
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
DTS-HD HRA
Až 7.1kan.
DTS-HD HRA
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
DTS-HD MA
Až 7.1kan.
DTS-HD MA
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby
Digital *
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Až 5.1kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Až 6.1kan.
DTS
DTS
DTS
Definice disku
Blu-ray
Libovolný
Dekóduje zvuk
Na výstupu je jen
zvuk hlavního filmu, hlavního filmu a
takže bitový tok zvuk BONUSVIEW
Dekóduje zvuk
zvuku
může být společně na formát
hlavního filmu a zvuk
zvuku PCM a přidá
dekódován AV
BONUSVIEW na
zvukové efekty
přijímačem.
formát zvuku PCM a
navigace, výsledek
přidá zvukové efekty Neuslyšíte zvuk
znovu kóduje jako
navigace.
BONUSVIEW ani
zvuk PCM do
zvukové efekty
formátu bitového
navigace.
toku DTS.
Nastavení
Nastavení digitálního výstupu
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a zvuk
BONUSVIEW společně
na formát zvuku PCM
a přidá zvukové efekty
navigace, výsledek
znovu kóduje jako
zvuk PCM do formátu
bitového toku Dolby
Digital nebo PCM.
* Pokud je zdrojový zvuk 2kanálový, volba „nové kódování Dolby D.“ se neuplatní. Výstup bude
dvoukanálový zvuk LPCM.
Disky Blu-ray mohou obsahovat tři zvukové
stopy:
- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního
filmu.
- Zvukové efekty navigace. Při některých
operacích ovládání nabídky mohou znít zvukové
efekty navigace. Každý disk Blu-ray má jiné
zvukové efekty navigace.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa,
například komentář režiséra nebo herce.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 33
33
2011-12-27
2:45:12
Nastavení
Ovládání dynamického rozsahu
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení
a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Možnost poslechu při nízké hlasitosti bez
omezení srozumitelnosti dialogů. Tato funkce je
aktivní, jen když přístroj detekuje zvuk Dolby
Digital.
• Autom. : Ovládání dynamického rozsahu se
nastaví automaticky podle informací uložených
ve zvukové stopě Dolby TrueHD.
• Vyp : Vychutnejte si film se standardním
dynamickým rozsahem.
• Zapnuto : Pokud se zvukový doprovod filmů
přehrává s nízkou hlasitosti nebo z malých
reproduktorů, systém může aplikovat
příslušnou kompresi, aby zpracoval signál s
nízkou úrovní hlasitostí na srozumitelnější
úroveň a zabránil příliš hlasitému přehrávání
dramatických pasáží.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení
sítě a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Synch. zvuku
4. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte volbu Kabel,
Bezdr. síť (Obecné), WPS(PBC) nebo One Foot
Connection, a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Pokud máte kabelovou síť, přejděte na část
Kabelová síť níže. Pokud máte bezdrátovou síť,
přejděte na část Bezdrátová síť na stránkách 35 –
37.
Kabelová síť
Nastavení připojení kabelové sítě - Automaticky
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Kabel.
Nastavení
Nastavení sítě
Displej
Když je přístroj připojen k digitálnímu televizoru,
obraz může mít zpoždění za zvukem. Pokud k
tomu dochází, nastavte prodlevu zvuku tak, aby
byl synchronizován s obrazem.
• Prodlevu zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms
do 300 ms. Nastavte ji na optimální hodnotu.
Síť
Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení, který vám
sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou IP adresu.
Pokud je dynamická a používáte kabelové nebo
bezdrátové připojení, doporučujeme použít
automatické postupy. Pokud používáte bezdrátové
připojení a váš směrovač to podporuje, můžete použít
funkce WPS (PBC) nebo One Foot Connection.
Pokud je vaše IP adresa statická, musíte pro kabelová
i bezdrátová připojení použít ruční postupy nastavení.
Nastavení sítě
Postup nastavení síťového připojení přístroje:
1. V hlavní nabídce pomocí tlačítek ◄► vyberte
možnost Nastavení a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
Zvuk
Síť
Systém
Vyberte typ připojení k síti.
Kabel
Jazyk
Bezdr. síť
(Obecné)
Zabez.
WPS(PBC)
Obecné
One Foot
Connection
Podpora
Připojí se k síti pomocí síťového kabelu. Zkontrolujte,
zda je síťový kabel připojen.
> Přesunout " Zadat ' Zpět
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti, poté co ověří funkčnost připojení.
Nastavení připojení kabelové sítě - Manuální
Pokud máte statickou adresu IP nebo nefunguje
volba Automatické nastavení, musíte hodnoty
v nabídce Nastavení sítě nastavit ručně.
Hodnoty nastavení sítě na většině počítačů se
systémem Windows zjistíte tímto postupem:
1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení
k místní síti v oznamovací oblasti vpravo dole
na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
34
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 34
2011-12-27
2:45:12
03
Bezdrátová síť
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Kabel
a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
• Bezdrátová (obecná)
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení IP a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
• One Foot Connection
Systém
Jazyk
Zabez.
Režim IP
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Adresa IP
Maska podsítě
Brána
Režim DNS
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
Obecné
OK
Podpora
> Přesunout " Zadat ' Zpět
3.
Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Režim IP.
4.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manuální a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
5.
Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
vstupu (Adresa IP).
6.
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
7.
Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět
pomocí šipek.
8.
9.
• S využitím WPS (PBC).
Nastavení IP
Displej
Síť
Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby:
Bezdrátová (obecná) zahrnuje automatické i ruční
postupy nastavení.
Nastavení
Zvuk
Nastavení
Postup zadání parametrů síťového připojení
přístroje:
Nastavení připojení bezdrátové sítě
– Automatické
Většina bezdrátových sítí využívá volitelné
zabezpečení, které vyžaduje, aby zařízení
požadující přístup k síti vyslala šifrovaný
bezpečnostní kód nazývaný Access Key nebo
Security Key. Volba Security Key je založena na
hesle, nazývaném Pass Phrase, což je obvykle
slovo nebo kombinace písmen a číslic o zadané
délce, kterou musíte zadat při nastavování
zabezpečení bezdrátové sítě. Pokud připojení
k síti nastavíte tímto způsobem a máte k dispozici
klíč zabezpečení (Security Key) vaší bezdrátové
sítě, musíte během automatického nastavování
zadat heslo (Pass Prase).
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Bezdr. síť (Obecné).
Nastavení
Displej
Nastavení sítě
Vyberte typ připojení k síti.
Zvuk
Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě
a Brána.
Síť
Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost
Režim DNS.
Zabez.
Kabel
Systém
Jazyk
Bezdr. síť
(Obecné)
WPS(PBC)
Obecné One Foot
Connection
Podpora
Nastaví bezdrátovou síť zvolením přístupového bodu.
Podle nastavení přístupového bodu možná budete muset
zadat bezpečnostní klíč.
> Přesunout " Zadat ' Zpět
10. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole zadání
DNS. Upravte čísla výše popsaným
postupem.
11. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte tlačítko OK.
Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti, poté co ověří funkčnost
připojení.
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Po dokončení se zobrazí seznam
dostupných sítí.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
síť a stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Zabez.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 35
35
2011-12-27
2:45:13
Nastavení
4. Na obrazovce Security (Zabez.) zadejte Pass
Phrase (Heslo). Čísla zadávejte přímo s
použitím dálkového ovládání.
Chcete-li vybrat písmeno, stisknutím tlačítek
▲▼◄► přesuňte kurzor a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
Nastavení
Displej
Nastavení sítě
Zadejte bezpečn. klíč.
Zvuk
Nastavení sítě zadejte do přehrávače následujícím
postupem:
1. Proveďte kroky 1 až 5 v postupu „Nastavení
připojení bezdrátové sítě – Automatické“.
2. Po dokončení stisknutím tlačítek ▲▼◄►
přesuňte kurzor na možnost Hotovo a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se
obrazovka Stav sítě.
0 Zadány
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Nastavení
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Displej
m
n
o
p
q
r
7
8
9
Zvuk
t
u
v
w
x
y
z
0
*
Odstranit
s
a/A
Mezera
Hotovo
a Předchozí m Přesunout " Zadat ' Zpět
Nastavení IP
Režim IP
Síť
Adresa IP
Systém
Maska podsítě
Jazyk
Zabez.
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Brána
Režim DNS
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
Obecné
OK
Podpora
✎ POZNÁMKA
> Přesunout " Zadat ' Zpět
 Heslo najdete na jedné z obrazovek nastavení
směrovače nebo modemu.
5. Pomocí kurzorových tlačítek ▲▼◄►
přesuňte kurzor na Hotovo a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti, poté co ověří funkčnost
připojení.
Nastavení připojení bezdrátové sítě – Ruční
Pokud volba Auto Setting (Automatické
nastavení) nefunguje, musíte hodnoty Nastavení
sítě zadat ručně.
Hodnoty nastavení sítě na většině počítačů se
systémem Windows zjistíte tímto postupem:
1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení
k místní síti v oznamovací oblasti vpravo dole
na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
3.
Na obrazovce Stav sítě vyberte možnost
Zrušit a potom stiskněte tlačítko Vstup.
4.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení IP a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
5.
Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Režim IP.
6.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manuální a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
7.
Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
vstupu (Adresa IP).
8.
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
9.
Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět
pomocí šipek.
10. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě
a Brána.
11. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost
Režim DNS.
12. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole zadání
DNS. Upravte čísla výše popsaným
postupem.
13. Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti, poté co ověří funkčnost
připojení.
36
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 36
2011-12-27
2:45:14
03
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Nejjednodušší způsob nastavení připojení
bezdrátové sítě je využití funkcí WPS (PBC) nebo
One Foot Connection.
3. Umístěte bezdrátový směrovač Samsung do
vzdálenosti max. 25 cm od adaptéru
bezdrátové místní sítě Samsung, aby se
připojil.
Pokud máte bezdrátový směrovač s tlačítkem
WPS(PBC), použijte tento postup:
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
WPS(PBC).
Nastavení
Displej
Nastavení sítě
Vyberte typ připojení k síti.
Nastavení
WPS(PBC)
4. Počkejte, dokud nebude připojení
automaticky navázáno.
Stav sítě
Zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení k síti a
k Internetu.
Zvuk
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Kabel
Nastavení
Bezdr. síť
(Obecné)
WPS(PBC)
Obecné One Foot
Podpora Connection
K přístupovému bodu zařízení snadno připojíte
stisknutím tlačítka WPS(PBC). Tuto metodu zvolte,
pokud přístupový bod podporuje metodu PBC (Push
Button Configuration).
> Přesunout " Zadat ' Zpět
Stav sítě
Displej
MAC adresa
Adresa IP
Maska podsítě
Brána
Server DNS
Zvuk
Síť
KT_WLAN
Systém
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Jazyk Připojení k Internetu bylo úspěšně navázáno.
Pokud narazíte při používání Internetu na potíže, obraťte se na vašeho
Zabez.poskytovatele služeb Internetu.
Obecné
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS (PBC)
na směrovači. Přístroj zobrazí obrazovku
výběru sítě, automaticky získá potřebné
hodnoty síťových nastavení a připojí se k síti.
Po dokončení zobrazí tlačítko OK. Stiskněte
tlačítko VSTUP na dálkovém ovládání.
One Foot Connection
Bezdrátové připojení můžete nastavit
automaticky, pokud máte bezdrátový směrovač
Samsung, který podporuje funkci One Foot
Connection. Chcete-li se připojit s použitím
funkce One Foot Connection, postupujte takto:
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
One Foot Connection.
Nastavení sítě
Displej
Vyberte typ připojení k síti.
Zvuk
Kabel
Bezdr. síť
(Obecné)
Zabez.
WPS(PBC)
Obecné One Foot
Podpora Connection
Připojení k Internetu BD-LIVE
Vybere, zda se má při používání služby BD-LIVE
povolit připojení k Internetu.
• Povol. (vše) : Internetové spojení bude
povoleno pro všechen obsah BD-LIVE.
• Povolit (pouze plat.) : Internetové spojení
bude povoleno pouze pro obsah BD-LIVE s
platným certifikátem.
• Zakázat : Internetové spojení nebude povoleno
pro žádný obsah BD-LIVE.
✎ POZNÁMKA
Když přístroj využije službu BD-LIVE k odeslání
údajů o disku na server, který ověří jeho
pravost, zašle server zpět přehrávači certifikát.
 V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může
Systém
Jazyk
Nastavení IP
Opakovat
OK
< Přesunout " Zadat ' Zpět
 Co je to platný certifikát?
Nastavení
Síť
Podpora Nastavení sítě
Připojí se automaticky k bezdr. síti, pokud bezdr.
směrovač podporuje připojení One Foot Connection.
Umístěte bezdr. směrovač do vzd. 25 cm od adaptéru
bezdr. sítě Samsung a vyberte toto připojení.
být připojení k Internetu omezené.
> Přesunout " Zadat ' Zpět
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 37
37
2011-12-27
2:45:15
Nastavení
Systém
Počáteční nastavení
Nabídka Initial Settings (Počáteční nastavení) umožňuje
nastavení jazyka, nastavení sítě, apod.
Další informace o počátečním nastavení najdete v
příslušné sekci této uživatelské příručky. (Viz strana 25)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je komfortní funkce, která umožňuje
spojené ovládání tohoto přístroje a televizoru
Samsung s podporou Anynet+.
Připojte přístroj k televizoru Samsung pomocí
kabelu HDMI.
Při zapnuté funkci Anynet+ lze přístroj ovládat
dálkovým ovládáním televizoru Samsung a
spustit přehrávání disku stiskem tlačítka
PŘEHRÁT (►) na dálkovém ovládání televizoru.
Více informací najdete v uživatelské příručce
televizoru.
• Vyp : Funkce Anynet+ nebudou k dispozici.
• Zapnuto : Funkce Anynet+ budou k dispozici.
✎ POZNÁMKA
 Tato funkce není k dispozici, pokud kabel
HDMI nepodporuje CEC.
 Pokud má váš televizor Samsung logo
Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
 V závislosti na vašem televizoru nemusí
některá rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Další informace najdete v uživatelské příručce
vašeho televizoru.
Správa BD dat
Tato možnost umožňuje práci se staženým obsahem
zobrazovaným z disku Blu-ray, který podporuje službu
BD-LIVE, a uloženým na připojeném paměťovém
zařízení flash.
Můžete zjistit informace o zařízení, včetně kapacity,
vymazat data BD nebo vyměnit paměťové zařízení flash.
Informace správy dat BD:
• Aktuální zařízení : Zobrazení vybraného
zařízení.
• Celková velikost : Celková paměť přístroje.
• Volné místo : Dostupná paměť přístroje.
• Smazat BD data : Odstranění všech dat BD z
paměti.
38
• Volba zařízení : Změna umístění pro uložení
dat BD.
✎ POZNÁMKA
 V režimu externí paměti může být přehrávání
disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
 Podporována jsou jen USB zařízení se
souborovým systémem FAT (jmenovka svazku
DOS 8.3). Doporučujeme používat zařízení
USB, která podporují protokol USB 2.0 a
rychlost čtení a zápisu alespoň 4 MB/s.
 Funkce Pokračovat v přehrávání nemusí po
naformátování paměťového zařízení pracovat.
 Celková paměť dostupná pro správu dat BD
se může lišit v závislosti na podmínkách.
Časové pásmo
Možnost volby časového pásma, v němž jste.
Nastavení
Časové pásmo
Displej
Zvuk
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
GMT + 00:00
Obecné
Podpora
Londýn, Lisabon, Casablanca
< Změnit " Uložit ' Zpět
DivX® Video On Demand
Zobrazení registračního kódu přiděleného přístroji.
Pokud se připojíte k webové stránce DivX a
zaregistrujete se pomocí tohoto kódu, můžete si
stáhnout registrační soubor VOD. Po aktivaci registrace
VOD v nabídce Můj obsah je registrace dokončena.
✎ POZNÁMKA
 Další informace o službě DivX(R) VOD
naleznete na webu „http://vod.divx.com“.
Obnov.
Obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení
kromě síťových a služby Smart Hub. Tato funkce
vyžaduje heslo.
✎ POZNÁMKA
 Výchozí heslo je 0000.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 38
2011-12-27
2:45:18
03
Můžete vybrat jazyk hlavní nabídky, nabídky disku
atd.
• Nabídka na obrazovce : Zvolte jazyk pro
zobrazení nabídek na obrazovce.
• Nabídka disku : Zvolte jazyk pro zobrazení
nabídky disku.
• Zvuk : Zvolte jazyk zvuku disku.
• Titulky : Zvolte jazyk titulků disku.
✎ POZNÁMKA
 Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy,
pokud je na disku podporován.
Zabez.
Tato funkce funguje ve spojení s disky Blu-ray a
DVD, které jsou klasifikovány na základě věku
nebo obsahu. Tato čísla vám pomáhají
kontrolovat typy disků Blu-ray a DVD, které může
vaše rodina sledovat.
Při prvním otevření této nabídky se zobrazí výzva
k vytvoření hesla. Zadejte 4číselné heslo pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání. (Výchozí
heslo je 0000.)
Po nastavení hesla vyberte úroveň hodnocení
Rodičovského hodnocení BD a úroveň hodnocení
Rodičovského hodnocení DVD. Přístroj bez
zadání hesla přehraje jen disky Blu-ray s
hodnocením nižším než nastavené hodnocení
Blu-ray a disky DVD s hodnocením nižším než
nastavené hodnocení DVD.
Nastavení
Jazyk
Změnit heslo
Změna 4místného hesla chránícího přístup
k funkcím zabezpečení.
Pokud své heslo zapomenete
1. Vyjměte disk.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ZASTAVIT ()
na předním panelu na dobu alespoň 5
sekund.
Všechna nastavení se vrátí na hodnoty z
výroby.
✎ POZNÁMKA
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se
vymažou.
Obecné
Přední displej
Změna jasu displeje na předním panelu.
• Autom. : Během přehrávání ztlumit.
• Tlumené : Ztlumit displej trvale.
• Jasné : Zjasnit displej trvale.
Síťové dálkové ovládání
Funkce dálkového ovládání přes síť vám umožňuje
ovládat přehrávač Blu-ray ze vzdáleného zařízení,
jako je chytrý telefon, prostřednictvím bezdrátového
připojení k vaší místní síti.
Vyšší čísla znamenají obsah jen pro dospělé.
Chcete-li použít funkci dálkového ovládání přes síť,
postupujte takto:
Hodn. pro rodiče BD
1. Vyberte možnost Zapnuto v nabídce
dálkového ovládání přes síť.
2. Pokud chcete přístroj ovládat kompatibilním
přenosným zařízením, instalujte aplikaci
síťového dálkového ovládání Samsung.
3. Zajistěte, aby bylo přenosné zařízení
připojeno ke stejnému bezdrátovému
směrovači jako přístroj.
4. Spusťte aplikaci na přenosném zařízení.
Aplikace by měla najít přístroj a zobrazit jej v
seznamu.
Tímto zakážete přehrávání disků Blu-ray s
hodnocením vyšším než nastavená hodnota
Hodnocení pro rodiče.
Hodn. pro rodiče DVD
Zabraňuje přehrávání disků DVD s konkrétní
číselnou klasifikací, pokud nebude zadáno heslo.
5. Vyberte přístroj.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 39
39
2011-12-27
2:45:19
Nastavení
6. Pokud funkci používáte poprvé, zobrazí se
dotaz, zda chcete dálkové ovládání povolit
nebo zakázat. Vyberte Allow (Povolit):
7. Ovládejte přístroj podle pokynů dodaných s
aplikací.
✎ POZNÁMKA
 Přístroj musí být připojen k Internetu, aby
bylo možno využít nabídku Z Internetu.
 Aktualizace je dokončena, když se přístroj
vypne, a poté znovu zapne.
 Během aktualizace nevypínejte a nezapínejte
Podpora
Upgrade softwaru
Nabídka Software Upgrade (Upgrade softwaru)
umožňuje aktualizovat software přístroje, což zvýší
výkon nebo zpřístupní další služby. Máte čtyři
možnosti aktualizace:
•
•
•
•
Z Internetu
Přes USB
Z disku
Pomocí stažení (soubor)
Tyto čtyři metody jsou vysvětleny níže.
Z Internetu
Chcete-li provést aktualizaci z Internetu, postupujte
takto:
1. Vyberte možnost Z Internetu a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Zobrazí se zpráva
o připojování k serveru.
2. Pokud existuje aktualizace ke stažení, zobrazí
se okno Stáhnout s informací o průběhu a
zahájí se stahování.
3. Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se
okno výzvy k aktualizaci se třemi volbami:
Aktualizovat nyní, Aktualizovat později nebo
Neaktualizovat.
4. Volbou Upgrade Now (Aktualizovat nyní)
proběhne aktualizace softwaru, přístroj se
vypne a znovu zapne.
5. Pokud během minuty nevyberete žádnou
možnost nebo zvolíte Upgrade Later
(Aktualizovat později), přístroj nový software
uloží, ale nepoužije. Software můžete
aktualizovat později volbou Pomocí stažení.
6. Pokud vyberete volbu Neaktualizovat, přístroj
aktualizaci zruší.
přístroj ručně.
 Společnost Samsung Electronics nepřebírá
právní odpovědnost za poruchy přístroje v
důsledku nestabilního internetového
připojení nebo nedbalosti zákazníka při
aktualizaci softwaru.
 Pokud chcete aktualizaci přerušit během
stahování aktualizačního softwaru, stiskněte
tlačítko VSTUP.
Přes USB
Chcete-li provést aktualizaci z USB, postupujte
takto:
1. Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP s aktualizací
softwaru přes USB do svého počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP do počítače. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
má soubor ZIP.
4. Zkopírujte složku na USB flash disk.
5. Zkontrolujte, zda není vložen disk, a poté
zasuňte paměťové zařízení s rozhraním USB
do portu USB přístroje.
6. V nabídce přístroje vyberte Nastavení >
Podpora > Upgrade softwaru.
7. Vyberte možnost Přes USB.
✎ POZNÁMKA
 Přihrádka disku musí být při provádění
aktualizace pomocí konektoru USB
prázdná.
 Po dokončení aktualizace softwaru
zkontrolujte podrobné údaje softwaru
v nabídce Upgrade softwaru.
 Během aktualizace softwaru nevypínejte
přístroj. Mohlo by dojít k poruše funkce.
 Aktualizace softwaru pomocí konektoru
USB Host jsou možné pouze pomocí USB
flash disku.
40
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 40
2011-12-27
2:45:19
03
Chcete-li provést aktualizaci z disku, postupujte
takto:
1. Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP s aktualizací
softwaru z disku do svého počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP do počítače. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
má soubor ZIP.
✎ POZNÁMKA
 Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
 Mohlo by dojít k poruše funkce.
 Přístroj musí být připojen k Internetu, aby bylo
možno využít nabídku Pomocí stažení.
Stáhnout v pohot. režimu
6. Vložte do přístroje disk.
Nastavíte-li volbu Stáhnout v pohot. režimu, přístroj
stáhne aktualizaci v pohotovostním režimu. V
pohotovostním režimu je přístroj vypnut, ale
připojení k Internetu je aktivní. Přístroj tak dokáže
stáhnout aktualizaci automaticky, když jej
nepoužíváte
7. V nabídce přístroje vyberte Nastavení >
Podpora > Upgrade softwaru.
Chcete-li nastavit stahování v pohotovostním
režimu, postupujte takto:
4. Vypalte složku na disk. Doporučujeme disk
CD-R nebo DVD-R.
5. Před vyjmutím z počítače disk finalizujte.
8. Vyberte možnost Z disku.
✎
POZNÁMKA
 Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
 Během aktualizace softwaru nevypínejte přístroj.
Mohlo by dojít k poruše funkce.
Pomocí stažení
Volba Pomocí stažení umožňuje aktualizaci pomocí
dříve staženého souboru, který jste se rozhodli
neinstalovat hned, nebo staženého v době, kdy je
přístroj v pohotovostním režimu (viz kapitola
Stáhnout v pohot. režimu).
Chcete-li provést aktualizaci pomocí stažení,
postupujte takto:
1. Pokud byl aktualizační software stažen,
uvidíte číslo verze softwaru napravo od textu
Pomocí stažení.
Nastavení
Z disku
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Stáhnout v pohot. režimu a pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
2. Vyberte buď Zapnuto nebo Vyp.
• Vyp : Nastavíte-li Vyp přístroj vás informuje
zobrazením zprávy, když je k dispozici
aktualizace softwaru.
• Zapnuto : Vyberete-li Zapnuto, přístroj
automaticky stáhne novou aktualizaci
i při vypnutém napájení, když je v
pohotovostním režimu. Pokud přístroj
stáhne aktualizaci softwaru, nabídne vám
při zapnutí její instalaci.
✎ POZNÁMKA
 Přístroj musí být připojen k Internetu, aby bylo
možno využít nabídku Stáhnout v pohot.
režimu.
2. Vyberte možnost Pomocí stažení a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
Kontaktovat Samsung
3. Přístroj zobrazí dotaz, zda chcete provést
aktualizaci. Vyberte Ano. Přístroj zahájí
aktualizaci.
Chcete-li získat pomoc s vaším přístrojem,
poskytněte kontaktní informace.
4. Po dokončení se přístroj vypne a poté znovu
zapne.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 41
41
2011-12-27
2:45:19
Základní funkce
• Audio CD (CD-DA)
Přehrávání videa
stopa 1
stopa 2
stopa 3
stopa 4
stopa 5
Přehrávání
1. Vložte disk do otvoru pro disk potištěnou
stranou nahoru.
2. Stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (►).
Tlačítka související s přehráváním
PŘEHRÁT ( ►)
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
složka (skupina) 1
soubor 1 soubor 2
složka (skupina) 2
soubor 1 soubor 2 soubor 3
Spuštění přehrávání.
Zastavení přehrávání.
• Když stisknete tlačítko
jednou, přehrávač si
zapamatuje místo přerušení
ZASTAVIT (  ) přehrávání.
• Když stisknete tlačítko
dvakrát, přehrávač si
nezapamatuje místo
přerušení přehrávání.
POZASTAVIT (  ) Pozastavení přehrávání.
Přehrávání 2D videa v 3D režimu
hZ
Běžné 2D video můžete přehrávat v
režimu 3D.
✎ POZNÁMKA
 Pokud ve 3D režimu přejdete do
domovské nabídky přístroje nebo domovské
nabídky Smart Hub, automaticky se přepne
zpět do 2D.
✎ POZNÁMKA
 U některých disků nemusí jedno stisknutí
tlačítka ZASTAVIT (  ) vést k zapamatování
pozice pro pokračování.
 Video s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a
vyšším je na hranicích možností přístroje a
může se během přehrávání zastavit.
Použití nabídky disku/nabídky titulu/
místní nabídky
Použití nabídky disku
hZ
Struktura disku
Obsah disku má obvykle níže uvedenou strukturu.
• Disk Blu-ray, DVD-VIDEO
title 1
kapitola 1 kapitola 2
kapitola 1
title 2
kapitola 2
kapitola 3
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISC MENU na dálkovém
ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► proveďte
volbu a pak stiskněte tlačítko
VSTUP .
DISC MENU
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na disku se mohou lišit položky
této nabídky nebo nabídka nemusí být
k dispozici.
42
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 42
2011-12-27
2:45:19
04
Použití funkcí Hledání a Přeskočit
Z
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TITLE MENU na dálkovém
ovládání.
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄► proveďte
požadovanou volbu a stiskněte
tlačítko VSTUP.
TITLE MENU
POPUP
Hledání konkrétní scény
hzZyx
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na disku se mohou položky
nastavení lišit a tato nabídka nemusí být k
dispozici.
 Nabídka titulu se zobrazí, pouze pokud jsou
na disku alespoň dva tituly.
Použití místní nabídky
h
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
POPUP na dálkovém ovládání.
TITLE MENU
POPUP
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄ ► vyberte
požadovanou nabídku a stiskněte
tlačítko VSTUP.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Normální přehrávání obnovíte stiskem tlačítka
PŘEHRÁT (►).
 Během hledání není slyšet zvuk.
 Příliš rychle po sobě jdoucí stisky tlačítek 
 V závislosti na disku se mohou položky
nastavení lišit a tato nabídka nemusí být k
dispozici.
nebo  mohou být vyhodnoceny jako
přidržení tlačítka. To způsobí nesprávnou
funkci, proto dbejte na to, abyste tlačítka
nemačkali příliš rychle.
Přeskočení kapitol
Přehrání seznamu titulů
z
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte ze
seznamu titulů položku, kterou
chcete přehrát a pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
• Během přehrávání stiskněte tlačítko HLEDAT
().
Každým stiskem tlačítka HLEDAT () se
rychlost přehrávání změní, viz níže:
✎ POZNÁMKA
✎ POZNÁMKA
1. Během přehrávání stiskněte
tlačítko DISC MENU nebo TITLE
MENU.
Během přehrávání můžete rychle prohledávat
kapitolu nebo stopu a také přeskočit na další
položku.
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
• Během přehrávání stiskněte tlačítko
PŘESKOČIT (#$).
Stiskem tlačítka PŘESKOČIT ($) přejdete na
následující kapitolu.
Stiskem tlačítka PŘESKOČIT (#) přejdete na
začátek kapitoly. Dalším stiskem přejdete na
začátek předchozí kapitoly.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 43
Základní funkce
Použití nabídky titulu
43
2011-12-27
2:45:20
Základní funkce
Zpomalené přehrávání a přehrávání po krocích
Opak.
> Vyp
Zpomalené přehrávání
hzZyx
• V režimu pozastavit (  ) stiskněte tlačítko
HLEDAT ().
Každým stiskem tlačítka HLEDAT () se
rychlost přehrávání sníží na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Normální přehrávání obnovíte stiskem tlačítka
PŘEHRÁT (► ).
✎ POZNÁMKA
3. Normální přehrávání obnovíte dalším stiskem
tlačítka REPEAT.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte Vyp a poté
stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na konkrétním disku nemusí být
funkce opakování dostupná.
Opakování úseku
 Během zpomaleného přehrávání není slyšet zvuk.
 Zpomalené přehrávání funguje jen směrem vpřed.
Přehrávání po krocích
hzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
POZASTAVIT (  ).
Každým stiskem tlačítka POZASTAVIT (  )
zobrazíte další snímek videa.
• Normální přehrávání obnovíte stiskem tlačítka
PŘEHRÁT ( ► ).
✎ POZNÁMKA
 Během přehrávání po krocích není slyšet zvuk.
 Přehrávání po krocích funguje jen směrem
vpřed.
hzZy
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
REPEAT
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
Opakovat A-B.
Opak.
> Opakovat A-B : Vyp " Značka A
3. Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, v němž
chcete začít opakované přehrávání (A).
4. Stiskněte tlačítko VSTUP na konci úseku
opakovaného přehrávání (B).
5. Normální přehrávání obnovíte dalším stiskem
tlačítka REPEAT .
Opakované přehrávání
6. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Opakování titulu nebo kapitoly
hzZyx
Opakování titulu nebo kapitoly na disku:
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
REPEAT
✎ POZNÁMKA
 Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím 5
sekund, zobrazí se zpráva, že funkce není k
dispozici.
 V závislosti na konkrétním disku nemusí být
funkce opakování dostupná.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
Kapitola nebo Titul, a poté stiskněte
tlačítko VSTUP.
44
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 44
2011-12-27
2:45:21
04
Během přehrávání vyvoláte nabídku
disku stiskem tlačítka TOOLS.
TOOLS
• Nabídka Nástroje
Nástroje
Hledání názvu
Hledat kapitolu
Hledání času
Nastavení obrazu
Zvuk
Už. ekv.
Titulky
Úhel
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normální
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
0/7 Vyp
1/1
BONUSVIEW, budou také zobrazeny
informace o primárním a sekundárním režimu.
Stiskem tlačítka ◄► přepnete mezi primárním
a sekundárním režimem zvuku.
 Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky zvuku
jsou na disku uloženy, a nemusí být dostupná.
 Některé disky Blu-ray mohou nabízet možnost
výběru zvukových stop v angličtině ve formátu
vícekanálového LPCM nebo Dolby Digital.
Základní funkce
 Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci
Použití tlačítka Nástroje
Výběr jazyka titulků
< Změnit " Zadat ' Zpět
hZx
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
✎ POZNÁMKA
 Zobrazení nabídky Nástroje se může lišit v
závislosti na disku.
Přímý přechod na požadovanou scénu
hzZy
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Titulky.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulků.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na konkrétním disku Blu-ray nebo
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položky
Hledání názvu, Hledat kapitolu nebo
Hledání času.

3. Stiskem číselných tlačítek vyberte
požadovaný Titul, Kapitola nebo Čas
přehrávání a stiskněte tlačítko VSTUP.

Výběr jazyka zvuku
hzZx


DVD může nabídka disku umožňovat přepnutí
na požadovaný jazyk titulků.
Stiskněte tlačítko DISC MENU.
Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky titulků
jsou na disku Blu-ray / DVD uloženy, a nemusí
být dostupná.
Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci
BONUSVIEW, budou také zobrazeny
informace o primárním a sekundárním režimu.
Tato funkce současně přepíná primární i
sekundární titulky.
Celkový počet titulků je součtem primárních
a sekundárních.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Zvuk.
3. Stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎ POZNÁMKA
 Indikátor ◄► se nezobrazí, pokud sekce
BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení
zvuku BONUSVIEW.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 45
45
2011-12-27
2:45:25
Základní funkce
Funkce titulků
x
• Pokud chcete tuto funkci správně používat,
musíte mít jisté znalosti v oblasti extrakce a
střihu videa.
• Pokud chcete využít funkci titulků, uložte
soubor s titulky (*.smi) pod stejným názvem
jako má mediální soubor DivX (*.avi) do stejné
složky.
Příklad. Kořenová složka Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Název souboru může mít až 60 znaků (písmen i číslic)
resp. 30 východoasijských znaků (dvoubajtové
abecedy, jako je korejská a čínská).
Změna úhlu záběru
hZ
• Uživatel : Uživatelské nastavení ostrosti,
redukce šumu, kontrastu, jasu, barvy a
barevného tónu.
✎ POZNÁMKA
 Pokud je systém připojen k televizoru
kompatibilnímu s BD Wise, který má funkci BD
Wise nastavenu na Zapnuto, nabídka nastavení
obrazu se nemusí objevit.
Nastavení BONUSVIEW
h
Funkce BONUSVIEW umožňuje zobrazení
doplňkového obsahu (například komentářů) v
malém okně během přehrávání filmu.
Tato funkce je dostupná, jen pokud jí je disk
vybaven.
Pokud disk Blu-ray / DVD obsahuje více úhlů
určité scény, můžete použít funkci ÚHEL.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Úhel.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
úhel.
Výběr nastavení obrazu
hzZy
Primární zvuk/obraz
Sekundární zvuk/obraz
Tato funkce umožňuje nastavení kvality videa.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položky Obraz
BONUSVIEW nebo Zvuk BONUSVIEW.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku
Nastavení obrazu a poté stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
Režim.
• Dynamický : Toto nastavení zvýší ostrost.
• Normální : Toto nastavení je vhodné pro
většinu případů.
• Film : Toto je nejlepší nastavení pro
sledování filmů.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
doplňkový obsah.
✎ POZNÁMKA
 Pokud přepnete obraz BONUSVIEW,
automaticky se podle toho přepne i zvuk
BONUSVIEW.
Nástroje
Obraz BONUSVIEW
Vyp
Zvuk BONUSVIEW :
0/1 Vyp
Nastavení obrazu
< Změnit
46
" Zadat
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 46
2011-12-27
2:45:26
04
7
Tlačítko ENTER : Přehrávání právě vybrané
stopy.
8
Tlačítko ► : Přechod na další stranu v seznamu
hudby nebo na další stopu výběru v průběhu
přehrávání.
Tlačítko ◄ : Přechod na předchozí stranu v
seznamu hudby nebo na předchozí stopu ve
výběru v průběhu přehrávání.
9
Tlačítko ZASTAVIT : Zastaví přehrávání stopy.
0
Tlačítko $ : Přehrávání následující stopy.
!
Tlačítko # : Přehrávání předchozí stopy.
Pokud stisknete toto tlačítko po uplynutí tří
sekund během přehrávání výběru, začne se
aktuální stopa přehrávat od začátku. Pokud
stisknete toto tlačítko během 3 sekund
od začátku přehrávání výběru, přehraje se
předcházející stopa.
@
Tlačítko ČÍSELNÁ : Během přehrávání výběru
stiskněte tlačítko s číslem stopy. Vybraná stopa
se přehraje. (pouze zvukové CD (CD-DA))
ow
Tlačítka dálkového ovládání
umožňující přehrávání hudby
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
Základní funkce
Poslech hudby
5
7
RETURN
A
SMART
EXIT
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 2DĺD
6
HUB
1
Tlačítko REPEAT : Výběr režimu přehrávání
výběru.
2
Tlačítka Hledání :
Rychlé přehrávání zvukového CD (CD-DA).
Přeskočení v souboru MP3. (10 sekund)
3
Tlačítko POZASTAVIT : Pozastavení přehrávání.
4
Tlačítko PŘEHRÁT : Spuštění přehrávání právě
vybrané stopy.
5
Tlačítka ▲▼ : Výběr stopy v seznamu hudby
nebo výběru.
6
ŽLUTÉ tlačítko (C) : Vyberte režim Režim úprav
nebo režim Režim přehrávání.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 47
47
2011-12-27
2:45:27
Základní funkce
Přehrávání zvukového CD (CD-DA)
a MP3
1. Vložte do otvoru pro disk zvukové CD (CDDA) nebo disk se soubory MP3.
• U zvukového disku CD (CD-DA) bude
automaticky přehrávána první stopa.
• U disku se soubory MP3 stiskem tlačítek
◄► vyberte položku Hudba a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Prvky obrazovky zvukového CD (CD-DA)/MP3
1
2
3
Opakování zvukového CD (CD-DA) a MP3
1. Během přehrávání výběru stiskněte
tlačítko REPEAT.
2. Opakovaným stiskem tlačítka REPEAT
vyberte požadovaný režim.
Vypnout
Stopy na disku jsou
Zvukové CD přehrávány v pořadí, v
(CD-DA)/MP3 jakém se nacházejí na
disku.
( ) Jedna Zvukové CD
Opakuje se aktuální stopa.
skl.
(CD-DA)/MP3
( )
Všechny
Hudba
REPEAT
Zvukové CD
(CD-DA)/
Opakují se všechny stopy.
MP3
1/13
Záznam 001
✎ POZNÁMKA
Záznam 001
00:43
Záznam 002
 Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS a
03:56
Záznam 003
7
6
nastavte položku Náhodné přehr. na hodnotu
Zapnuto. Stopy lze přehrávat v náhodném
pořadí.
04:41
Záznam 004
+
00:13 / 00:43
Audio CD
04:02
" Zadat < Strana
Nástroje ' Zpět
Výběr
5
4
1. Vložte do otvoru pro disk zvukové CD (CDDA) nebo disk se soubory MP3.
1
Zobrazení informací o hudbě.
• U zvukového disku CD (CD-DA) bude
automaticky přehrávána první stopa.
2
Zobrazení výběru.
3
Zobrazení aktuální stopy/celkového počtu stop.
• U disku se soubory MP3 stiskem tlačítek
◄► vyberte položku Hudba a stiskněte
tlačítko VSTUP.
4
Zobrazení dostupných tlačítek.
5
Zobrazení aktuální hrací doby/celkové hrací
doby.
6
Zobrazení aktuálního stavu přehrávání.
7
Zobrazení stavu opakovaného přehrávání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte stopu, kterou
chcete přehrát a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
48
2. Na seznam hudby přejdete stiskem tlačítka
ZASTAVIT () nebo RETURN.
Objeví se seznam hudby.
3. Stiskem ŽLUTÉHO tlačítka (C) přejděte do
Rež. úprav.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou stopu. Poté stiskněte tlačítko
VSTUP. Opakováním postupu vyberte další
stopy.
• Vybraný soubor bude zaškrtnut.
• Volbu zrušíte dalším stiskem VSTUP, což
výběr stopy zruší.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 48
2011-12-27
2:45:28
04
Režim zvuku
1/2 Strana
Vybrané položky : 3
Záznam 001
Záznam 002
00:43
03:56
Záznam 003
Záznam 004
04:41
04:02
Záznam 005
Záznam 006
03:43
03:40
Záznam 007
Záznam 008
04:06
03:52
Ukončit rež. úprav ( ) Strana
Nástroje
Funkce DSP(Digitální signálový procesor)
Vyberte režim pro přizpůsobení zvuku vašemu
vkusu.
DSP
Stiskněte tlačítko DSP.
" Zvolit ' Zpět
5. Vyberte požadovanou stopu a stiskněte
tlačítko TOOLS.
6. Vybrané stopy přehrajete volbou Play
Selected (Přehrát vybrané) v nabídce
Nástroje a stiskněte VSTUP.
Hudba
1/3
Záznam 001
Záznam 001
00:43
Záznam 002
03:56
Záznam 003
04:41
+
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS USER EQ DSPOFF
• SMART SOUND : Hlasitost je regulována tak,
aby se předešlo její výrazné změně v případě
změny kanálu nebo scény.
• MP3 ENHANCER : Tato funkce pomáhá
vylepšit váš zážitek z hudby, např. při
přehrávání souborů MP3. Zvuk souborů MP3
(24 kHz, 8 bitů) lze převzorkovat až na kvalitu
CD (44,1 kHz, 16 bitů).
• POWER BASS : Tato funkce zdůrazňuje
hluboké tóny a tím dodává dunivý efekt.
• USER EQ : Nastavení ekvalizéru můžete ručně
přizpůsobit svým představám.
✎ POZNÁMKA
00:13 / 00:43
Audio CD
Základní funkce
Audio CD | Hudba
" Zadat
Nástroje
' Zpět
 Funkce DSP je dostupná jen pro stereofonní
zdroje signálu, např. CD-DA, MP3 atd.
7. Do režimu Rež. úprav, přepnete stiskem
ZASTAVIT nebo RETURN.
8. Režim Rež. úprav, ukončíte stiskem
ŽLUTÉHO tlačítka (C).
✎ POZNÁMKA
 Na zvukovém disku CD (CD-DA) lze vytvořit
výběr obsahující až 99 stop.
V-SOUND (Virtuální zvuk)
Vytváří realistický zvuk pomocí 2.1kanálového
zvukového systému a virtuálních efektů, uživatel
tak má dojem, jako by poslouchal 5.1kanálový
zvukový systém.
V-SOUND
Stiskněte tlačítko V-SOUND.
Při každém stisku tlačítka se výběr
změní následovně:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
S/W LEVEL
Lze nastavit hlasitost subwooferu.
S/W LEVEL
S/W LEVEL (Hlasitost subwooferu)
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 49
49
2011-12-27
2:45:29
Základní funkce
3D Sound
Použití tlačítka TOOLS
Můžete si užít přirozený a živý zvuk s
funkcí obohacení. Hloubku zvuku lze
nastavit ovládáním úrovně.
Během přehrávání lze vyvolat různé
funkce stiskem tlačítka TOOLS.
TOOLS
Vyp  Vysoký  Střední  Nízký.
✎ POZNÁMKA
Nástroje
Pozast. prezentaci
Rychlost prezent. :
Normální
Efekt prezentace :
Prolnutí1
Hudební kulisa
:
Vyp
Nastavení hudební kulisy
Zvětšený obraz
Otočit
Nastavení obrazu
Information
 Není k dispozici v režimech FM nebo
W. IPOD.
Prohlížení obrázků
" Zadat ' Zpět
G
Prohlížení fotografií
1. Připojte paměťové zařízení s rozhraním USB
se soubory JPEG nebo vložte disk se
soubory JPEG.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku Můj
obsah, poté pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
položku Fotografie a stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
kterou chcete prohlížet a pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete zobrazit a pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
 V režimu celé obrazovky nelze zvětšit titulek a
grafiku.
• Pozast. prezentaci : Vyberte pro pozastavení
prezentace.
• Rychlost prezent. : Lze upravit rychlost
prezentace.
• Efekt prezentace : Lze vybrat efekt
prezentace.
• Hudební kulisa : Vyberte, pokud během
přehrávání obrázku chcete poslouchat hudbu.
• Nastavení hudební kulisy : Vyberte, pokud
chcete vybrat hudbu pozadí.
• Zvětšený obraz : Vyberte, pokud chcete
zvětšit aktuální obraz. (Možnost zvětšení až 4x)
• Otočit : Vyberte, pokud chcete obraz otočit.
(Obraz se otočí po nebo proti směru
hodinových ručiček.)
• Nastavení obrazu : Vyberte, pokud chcete
upravit kvalitu obrazu.
• Invormace : Zobrazí informace o obrazu,
například název, velikost atd.
✎ POZNÁMKA
 Pokud je systém připojen k televizoru
kompatibilnímu s funkcí BD Wise, který má
funkci BD Wise nastavenu na Zapnuto,
nabídka Nastavení obrazu se nemusí objevit.
 Hudbu pozadí lze povolit, jen pokud je ve
složce se zobrazenou fotografií hudební
soubor. Kvalita zvuku může být ovlivněna
datovým tokem souboru MP3, velikostí
fotografie a způsobem kódování.
 Přehrávání souborů s vysokým datovým tokem
20 Mb/s a více se může přerušit.
50
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 50
2011-12-27
2:45:33
04
F
Konektor USB lze využít k přehrávání multimediálních
souborů (MP3, JPEG, DivX atd.) uložených na
paměťovém zařízení s rozhraním USB.
1.
Přejděte na domovskou nabídku.
✎ POZNÁMKA
 Paměťové zařízení s rozhraním USB je nutno
bezpečně odpojit (postupem „Safely Remove
USB“ (Bezpečné odebrání USB)), aby nedošlo k
poškození paměťového zařízení s rozhraním USB.
Stiskem tlačítka MENU přejděte do domovské
nabídky a poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a
poté stiskněte tlačítko VSTUP.
Základní funkce
Přehrávání z paměťového zařízení s
rozhraním USB
 Pokud během přehrávání z paměťového zařízení
s rozhraním USB vložíte disk, režim se
automaticky přepne na „BD/DVD“.
Můj obsah
Videa
Poslech rádia
Fotografie
Hudba
Použití tlačítek na dálkovém ovládání
Funkce
Moje zař.
Internet
Nastavení
d WPS(PBC)
2.
V režimu zastavení připojte paměťové
zařízení s rozhraním USB k portu USB na
přední straně přístroje.
Můj obsah
Videa
Připojené Zařízení
Photos
USB
Funkce
My Devices
Music
Internet
Nastavení
" Zadat ' Zpět
Bezpečné odebrání USB d WPS(PBC)
3.
Stiskněte tlačítko VSTUP.
4.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovaný režim videa, hudby nebo
fotografií a stiskněte tlačítko VSTUP.
5.
Přehrávání videa, hudby nebo fotografií viz
strany 42 – 50.
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo
FM.
2. Nalaďte požadovanou stanici.
• Ladění předvoleb 1 : Nejprve musíte vybranou
frekvenci uložit do předvolby. Stiskem tlačítka
ZASTAVIT () vyberte položku PRESET a
)
potom stiskem tlačítka TUNING/CH (
vyberte přednastavenou stanici.
• Manuální ladění : Stiskem tlačítka ZASTAVIT
() vyberte položku MANUAL a potom stiskem
) nalaďte nižší nebo
tlačítka TUNING/CH (
vyšší frekvenci.
• Automatic Tuning : Stiskem tlačítka ZASTAVIT
() vyberte položku MANUAL a potom stiskem
)
a přidržením tlačítka TUNING/CH (
automaticky prohledávejte pásmo.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 51
51
2011-12-27
2:45:34
Základní funkce
Nastavení Mono/Stereo
Vysílání RDS
Stiskněte tlačítko MO/ST.
• Každým stiskem tlačítka se zvuk přepíná
mezi STEREO a MONO.
• V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte
MONO pro čistý příjem bez rušení.
Použití systému RDS (Radio Data System)
pro příjem stanic v pásmu FM
Předvolby stanic
Příklad: Uložení vysílače FM 89,10 do předvolby
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo
FM.
2. Stiskněte tlačítko TUNING/CH (
)a
vyberte <89.10>.
TUNER
3. Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY. MEMORY
C
• Na displeji bliká ČÍSLO.
4. Stiskněte znovu tlačítko TUNER
MEMORY.
• Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY
předtím, než ČÍSLO zmizí z displeje.
• ČÍSLO zmizí z displeje a stanice se uloží do
předvolby.
5. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až
4.
• Stanici uloženou do předvolby vyvoláte
stiskem tlačítka TUNING/CH (
).
Systém RDS umožňuje, aby stanice v pásmu FM
vysílaly kromě standardních programových
signálů také přídavné signály.
Stanice vysílají například své názvy a také
informace o typu vysílaného programu, například
sport, hudba atd.
Při naladění stanice v pásmu FM, která poskytuje
službu RDS, se na displeji rozsvítí indikátor RDS.
Popis funkce RDS
• PTY (Typ programu): Zobrazení typu právě
vysílaného programu.
• PS NAME (Název programové služby):
Označení názvu rozhlasové stanice v délce 8
znaků.
• RT (Radiotext): Dekódování textu vysílaného
stanicí (pokud je k dispozici), který může mít
délku až 64 znaků.
• CT (Hodiny): Dekódování skutečného času z
frekvence FM. Některé stanice nemusí
informace PTY, RT nebo CT vysílat, a proto se
tyto informace nemusí vždy zobrazit.
• TA (Dopravní hlášení): Zpráva „TA ON/OFF“
oznamuje, že probíhá vysílání dopravního
hlášení.
✎ POZNÁMKA
 Systém RDS nemusí fungovat správně,
pokud naladěná stanice nevysílá správně
signál RDS nebo pokud je signál příliš
slabý.
52
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 52
2011-12-27
2:45:38
04
Postup pro vyhledání programu pomocí
Signály RDS vysílané stanicí můžete zobrazit na
displeji.
PTY kódů
Během poslechu stanice v pásmu FM
stiskněte tlačítko RDS DISPLAY.
RDS DISPLAY
1
• S každým stisknutím tlačítka se displej
změní tak, aby zobrazoval následující
informace : PS NAME RT CT Frequency
PS
(Programová
služba):
RT
(Radiotext)
Frekvence
Při hledání stanice se zobrazí
<PS NAME> a poté název
stanice. Pokud se nevysílá žádný
signál, zobrazí se <NO PS>.
Při hledání stanice se zobrazí
<RT> a poté textová zpráva
vysílaná stanicí.
Než začnete!
• Hledání pomocí funkce PTY lze použít pouze u
předvoleb.
• Pro přerušení hledání v jeho průběhu stiskněte
tlačítko ZASTAVIT ().
• Existuje časový limit pro provedení
následujících kroků.
Pokud je nastavení zrušeno před dokončením,
začněte znovu od kroku 1.
• Než budete vybírat stiskem tlačítek na
primárním dálkovém ovládání, musí být vybrána
FM stanice pomocí primárního dálkového
ovládání.
RDS DISPLAY
Pokud se nevysílá žádný signál,
zobrazí se <NO RT>.
㪈
Frekvence stanice (nejde o
službu RDS)
㪋
PTY-
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
Znaky zobrazované na displeji
1. Během poslechu stanice v pásmu FM
stiskněte tlačítko PTY SEARCH.
Při zobrazení signálů PS nebo RT na displeji se
používají dále uvedené znaky.
• Displej neumí rozlišovat malá a velká písmena,
vždy se používají velká písmena.
• Displej neumí zobrazit písmena s diakritickými
znaménky. Písmeno <A> může např.
představovat písmena <À, Â, Ä, Á, Å nebo
Ã>.
2. Stiskněte tlačítko PTY- nebo PTY+ dokud se
požadovaný kód PTY nezobrazí na displeji.
• Na displeji se zobrazí PTY kódy uvedené
vpravo.
Indikace PTY (typ programu) a funkce
Základní funkce
Postup pro zobrazení signálů RDS
3. Znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH v
době, kdy je kód PTY vybraný v předchozím
kroku stále zobrazen na displeji.
• Přístroj prohledá 15 přednastavených FM
stanic a po nalezení požadované stanice se
hledání zastaví a stanice se naladí.
PTY-SEARCH (vyhledávání podle typu programu)
Jednou z výhod služby RDS je to, že zadáváním
kódů PTY můžete mezi stanicemi uloženými v
předvolbách vyhledávat konkrétní druh
programu.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 53
53
2011-12-27
2:45:39
Základní funkce
Připojení iPodu nebo iPhonu kabelem USB
Pokud je přístroj připojen k iPodu nebo iPhonu,
lze hudbu z iPodu nebo iPhonu přehrávat na
přístroji.
MI OUT
DIGITAL
AUDIO IN
Při přenosu zvukového signálu přehrávače iPod nebo
iPhone bezdrátovým vysílačem si můžete vychutnat
vyšší kvalitu hudby.
Pří prvním připojení k přístroji je třeba manuálně
nastavit identifikátor spojení. (viz strana 56)
OPTICAL
5V 500mA
Použití přehrávače iPod nebo iPhone s bezdrátovou
dokovací kolébkou pro iPod nebo iPhone
DC 12V
5V 500mA
1. Připojte iPod nebo iPhone kabelem USB k
portu USB na přední straně přístroje.
• Váš iPod se automaticky zapne.
• Na obrazovce televizoru se zobrazí text
„iPod“.
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Vyberte hudební soubor k přehrávání.
- Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání nebo
na přístroji můžete ovládat jednoduché
funkce přehrávání, například PŘEHRÁT,
POZASTAVIT, ZASTAVIT, # /$ a
/. (Viz strana 15.)
Po prvním nastavení přístroje se bezdrátový vysílač
automaticky připojí k přehrávači při zapnutí.
Zapněte hlavní přístroj a připojte iPod nebo
iPhone k bezdrátovému vysílači.
Poté stiskem tlačítka na přístroji přepněte do
režimu „W. IPOD“.
Režim FUNCTION hlavního přístroje se přepíná
takto: BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM (viz strana 13)
Nabíjení bezdrátového vysílače
LIN
STA
ND
BY
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
CH
✎ POZNÁMKA
 Pokud se chcete vrátit k nabídkám iPodu v
době, kdy je iPod připojen pomocí kabelu
USB, stiskněte tlačítko FUNCTION na
dálkovém ovládání nebo tlačítko na
předním panelu přístroje a vyberte položku
R. IPOD. Režim FUNCTION se přepíná v
následujícím pořadí: BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
54
AR
GE
1. Připojte bezdrátový vysílač k nabíjecí kolébce.
2. Připojte napájecí adaptér k zásuvce na stěně.
• Rozsvítí se indikátor nabíjení a začne nabíjení.
Po plném nabití změní indikátor nabíjení
barvu na zelenou.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 54
2011-12-27
2:45:41
04
✎ POZNÁMKA
 „Made for iPod“
Zobrazení
Funkce
SVÍTÍ ZELENÁ
KONTROLKA
Zapnuto/nabíjení
dokončeno
SVÍTÍ ČERVENÁ
KONTROLKA
Probíhá nabíjení.
✎ POZNÁMKA
 Kontrolka zobrazuje stav nabíjení baterie
zabudované do bezdrátového vysílače pro
iPod.
Stav nabíjení iPodu nebo iPhonu zjistíte podle
jeho indikátoru stavu baterie.
! VÝSTRAHA
 Připojení kolébky bezdrátového vysílače při
použití modulu SWA-5000.
 Nabíjet lze pouze bezdrátový vysílač
Samsung kompatibilní se systémem.
znamená, že
elektronické
příslušenství bylo
navrženo přímo k připojení iPodu a bylo
vývojářem certifikováno na shodu s
parametry výkonnosti společnosti Apple.
Základní funkce
Provozní stav kontrolky na nabíjecí kolébce
 „Made for iPhone“ znamená, že elektronické
příslušenství bylo navrženo přímo k připojení
k iPhonu a bylo vývojářem certifikováno na
shodu s parametry výkonnosti společnosti
Apple.
 Společnost Apple neručí za provoz tohoto
zařízení ani za vyhovění bezpečnostním a
zákonným normám.
 U modelů iPodu a iPhonu, které nejsou
uvedeny výše, nemusí ovládání hlasitosti
fungovat správně. Pokud máte problémy s
výše uvedenými modely, aktualizujte
software iPodu nebo iPhonu na nejnovější
verzi.
 U některých verzí softwaru iPodu může dojít
Modely iPod a iPhone, které lze použít s
tímto přístrojem
 iPod touch (3. generace)
 iPod touch (2. generace)
 iPod touch (1. generace)
 iPod classic
 iPod s videem
 iPod s konektorem doku
 iPod s klikacím kolečkem





iPod nano (5. generace)
iPod nano (4. generace)
iPod nano (3. generace)
iPod nano (2. generace)
iPod nano (1. generace)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
k potížím s ovládáním. Nejde o poruchu
domácího kina.
 U některých verzí softwaru nebo typů iPodů
se mohou některé operace lišit. Instalujte
nejnovější software iPodu.(doporučené)
 Přehrávání obsahu aplikací prostřednictvím
přístroje není zaručeno. Doporučujeme
přehrávat stažený obsah na iPodu.
 Pokud máte problém s používáním iPodu,
navštivte www.apple.com/support/ipod
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 55
55
2011-12-27
2:45:42
Základní funkce
Propojení bezdrátového vysílače s
hlavním přístrojem
Provozní stav kontrolky bezdrátového
vysílače
1. Vypněte domácí kino.
2. Stiskněte postupně tlačítka 4, 7, 6, 3 na
dálkovém ovládání.
• Kontrolka napájení jednou blikne.
LIN
3. Připojte iPod nebo iPhone k bezdrátovému
vysílači.
K
STA
ND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
Funkce
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
4. Zapněte iPod nebo iPhone. Stiskněte na 5
sekund tlačítko „ID SET“ na zadní straně
bezdrátového vysílače. Kontrolka spojení na
bezdrátovém vysílači začne rychle blikat.
5. Zapněte přístroj.
• Pokud chcete poslouchat hudbu z iPodu
nebo iPhonu přes reproduktory přístroje,
stiskem tlačítka vyberte režim „W. IPOD“.
• Po výběru režimu „W. IPOD“ ztlumte
hlasitost na přístroji, abyste předešli
poškození sluchu.
• Hlasitost reproduktoru přehrávače iPodu
nebo iPhonu můžete ovládat kolečkem nebo
pruhem hlasitosti.
• Při zastavení přehrávání iPodu nebo iPhonu
nebo přepnutí do režimu úspory energie se
bezdrátový vysílač přepne do režimu spánku.
Když se iPod nebo iPhone přepne do režimu
hlubokého spánku, bezdrátový vysílač se
vypne.
STANDBY
(červená
kontrolka)
KONTROLKA Párování úspěšně
STANDBY
SVÍTÍ
dokončeno
(POHOTOVOST)
KONTROLKA
Připojování k
BLIKÁ
VYBITÁ
iPodu nebo
(Dlouhé
BATERIE
iPhonu
blikání)
KONTROLKA
BLIKÁ
Párování se
Probíhá párování
(Krátké
nezdařilo
blikání)
Zobrazení
!
LINK (modrá
kontrolka)
VÝSTRAHA
 Pokud hlavní přístroj použijete v blízkosti
bezdrátového vysílače, jako je přenosný
počítač, přístupový bod nebo směrovač s WiFi, může být funkce nestabilní.
 Přenosová vzdálenost z přístroje do
bezdrátového vysílače je asi 5 m, ale může se
lišit podle vašeho provozního prostředí.
 Pokud je mezi přístrojem a bezdrátovým
vysílačem stěna nebo jiná překážka, může být
zvukový signál zeslabený nebo se úplně ztratit.
Signál se také může zeslabit nebo úplně ztratit
při přemístění bezdrátového vysílače.
56
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 56
2011-12-27
2:45:42
05
Síťové služby
Před použití jakékoli síťové služby čtěte
následující pokyny.
1. Připojte přístroj k síti.
(Viz strany 23 – 24)
Síťové Služby
Po připojení přístroje k síti můžete využívat různé
síťové služby, například Smart Hub nebo BDLIVE.
3. Objeví se obrazovka Smart Hub.
✎ POZNÁMKA
 Některé aplikace jsou dostupné pouze
v určitých zemích.
4. Objeví se obrazovka s licenčním ujednáním.
Pokud chcete souhlasit, stisknutím tlačítek
◄► vyberte možnost Souhlasím a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Zkonfigurujte síťová nastavení.
(Viz stránky 34 – 37)
✎ POZNÁMKA
Použití služby Smart Hub
 Může trvat několik sekund, než se obrazovky
objeví.
Pomocí služby Smart Hub můžete streamovat
filmy, videa a hudbu z Internetu, přistupovat
k různým placeným nebo bezplatným aplikacím a
zobrazovat je na svém televizoru. Obsah aplikací
zahrnuje zprávy, sport, předpovědi počasí,
akciové trhy, mapy, fotografie a hry.
5. Zobrazí se obrazovka aktualizace služby a
nainstaluje řadu služeb a aplikací. Po
dokončení se zavře. Stažené aplikace a služby
se zobrazí na obrazovce Smart Hub. To může
nějakou dobu trvat.
✎ POZNÁMKA
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka SMART HUB na
dálkovém ovládání.
 Smart Hub se může v průběhu instalace
dočasně zavřít.
 Po instalaci se může zobrazit řada obrazovek.
První spuštění služby Smart Hub
Při prvním spuštění služby Smart Hub postupujte
takto:
Můžete je zavřít stisknutím tlačítka VSTUP
nebo je nechat, aby se zavřely samy.
6. Chcete-li spustit aplikaci, stisknutím tlačítek
▲▼◄► označte widget a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
1. Otevřete hlavní nabídku.
Můj obsah
Videa
Fotografie
Hudba
Funkce
Moje zař.
Internet
Nastavení
Bezpečné odebrání USB d WPS(PBC)
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Internet a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 57
57
2011-12-27
2:45:47
Síťové Služby
Představení služby Smart Hub
1
2
3
4
6
Nápověda k navigaci : Zobrazuje tlačítka
dálkového ovládání, která můžete použít
k navigaci ve službě Smart Hub.
• ČERVENÉ tlačítko (A) : Přihlášení do
Smart Hub.
• ZELENÉ tlačítko (B) : Řazení aplikací.
• ŽLUTÉ tlačítko (C) : Úpravy aplikací.
• MODRÉ tlačítko (D) : Změna nastavení
služby Smart Hub.
7
Mé aplikace : Zobrazí vaši osobní galerii aplikací,
kterou můžete rozšiřovat, upravovat a mazat.
5
Search
Samsung Apps
Your Video
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Doporučeno
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Přihlásit b Seřadit podle Režim úprav d Nastavení
7
6
1
Reklama : Zobrazuje průvodce službou Smart
Hub, představení produktu a představení
nových aplikací.
2
Your Video : Nabízí doporučení na základě
vašich preferencí.
• Nabízí doporučení na základě historie
sledovaných pořadů.
• Umožňuje vám vybrat si film, zobrazí
seznam poskytovatelů VOD (Video on
Demand), kteří tento film mají, a nechá vás
vybrat si poskytovatele pro streamování.
(V některých oblastech není streamování
k dispozici.)
• Pokyny pro použití funkce Vaše video
najdete na stránkách www.samsung.com.
• Tato funkce je dostupná jen v některých
oblastech.
3
Search : Poskytuje integrované vyhledávání
poskytovatelů videa a připojených zařízení
AllShare.
• Lze použít při použití služby Smart Hub
(nelze použít při sledování disku Blu-ray).
• Pro snadný přístup stiskněte tlačítko Hledat
na dálkovém ovládání.
• Pokyny pro použití funkce vyhledávání
najdete na stránkách www.samsung.com.
4
Samsung Apps : Můžete stahovat různé
aplikace, zdarma nebo za poplatek.
5
Doporučeno : Zobrazí obsah spravovaný
společností Samsung.
58
✎ POZNÁMKA
 Společnost Samsung Electronics nenese
právní odpovědnost za přerušení dostupnosti
služby Smart Hub způsobené výpadkem
poskytovatele, nezávisle na důvodech.
 Služba Smart Hub stahuje a zpracovává data z
Internetu, což umožňuje práci s internetovým
obsahem na obrazovce televizoru.
Při nestabilitě internetového připojení může být
služba zpožděná nebo přerušená.
Přístroj se také může automaticky vypnout v
reakci na podmínky na Internetu.
Pokud k tomu dojde, překontrolujte připojení k
Internetu a opakujte pokus.
 Služby aplikací mohou být poskytovány jen
v angličtině a poskytovaný obsah se může lišit
podle oblasti, ve které se nacházíte.
 Více informací o službě Smart Hub najdete na
webu poskytovatele příslušné služby.
 Poskytované služby mohou být změněny
poskytovatelem služby Smart Hub bez
předchozího upozornění.
 Obsah služby Smart Hub se může lišit podle
verze firmwaru přístroje.
 Placený obsah DivX chráněný proti kopírování
lze přehrávat pouze s pomocí kabelu HDMI.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 58
2011-12-27
2:45:49
05
Vytvoření účtu
Pomocí dálkového ovládání můžete na
obrazovkové klávesnici zadávat písmena, čísla a
symboly.
Abyste získali vlastní a exkluzivní konfiguraci služby
Smart Hub, vytvořte si vlastní účet Smart TV.
Pro vytvoření účtu postupujte takto:
1.
1
2
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
ghi
jkl
mno
Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A) na
dálkovém ovládání. Zobrazí se obrazovka
Přihlášení.
7
8
9
Search
pqrs
tuv
wxyz
Your Video
0
Přepnout
Odstranit
T9
ab
Ab
b Metoda zadávání
AB
1
Samsung Apps
Contents 1
6
Contents 3
Contents 4
Recommended

Contents 1
Heslo
xxxxxxxx
Stiskn. [Enter]
Contents 2
%
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Stiskn.
[Enter]xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
 Zapamatujte si ID a heslo Smart TV.
/ Jazyk : English
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Přihlásit
xxxxxxxx
Vytvořit účet
4
Contents 2
Přihlásit
ID Smart TV
3
Síťové Služby
Použití klávesnice
5
Contents 4
Zrušit
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zapom. heslo
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Přihlásit b Seřadit podle Režim úprav d Nastavení
1
Aktuální klávesnice.
Použijte k zadání písmen, čísel a symbolů.
2.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Vytvořit účet a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
2
Stiskněte tlačítko FULL SCREEN na dálkovém
ovládání pro změnu režimu zadávání.
ab, Ab, AB, číslice nebo symboly.
3.
Na další obrazovce vyberte volbu ID Smart
TV a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se vstupní obrazovka a klávesnice.
3
Zobrazí aktuální režim zadávání.
4.
4
Stiskem ZELENÉHO tlačítka (B) na dálkovém
ovládání změníte režim zadávání. (T9 nebo ABC)
Pomocí klávesnice zadejte svou e-mailovou
adresu. Ta bude sloužit jako vaše uživatelské
jméno.
5
Stiskem tlačítka TOOLS na dálkovém ovládání
změníte jazyk.
6
Stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovládání
pro odstranění znaku.
✎ POZNÁMKA
 Klávesnice pracuje podobně jako klávesnice
na mobilním telefonu.
5.
Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka
VSTUP možnost OK a potom znovu
stiskněte tlačítko VSTUP. Znovu se objeví se
obrazovka Vytvořit účet.
6.
Vyberte možnost Heslo a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se obrazovka Heslo a
klávesnice.
7.
Pomocí klávesnice zadejte heslo.
Heslo může být libovolná kombinace
písmen, číslic a symbolů.
Zadávání textu, číslic a symbolů
Chcete-li zadat text, stiskněte na dálkovém ovládání
číselné tlačítko, které odpovídá znaku, který chcete
zadat. Rychlým stisknutím tlačítka zadáte znak, který
není na tlačítku obrazovkové klávesnice uveden na
prvním místě. Pokud chcete například zadat znak b,
stiskněte tlačítko 2 na dálkovém ovládání rychle
dvakrát za sebou. Chcete-li zadat první tlačítko
uvedené na tlačítku, stiskněte tlačítko, uvolněte je a
počkejte.
K pohybu v textu použijte šipky. Chcete-li vymazat
text, přesuňte kurzor napravo od znaku, který chcete
vymazat a potom stiskněte tlačítko REPEAT.
Chcete-li změnit velikost znaku nebo zadat čísla
nebo interpunkci, stiskněte tlačítko FULL SCREEN.
✎ POZNÁMKA
 Stisknutím ČERVENÉHO tlačítka (A) na
dálkovém ovládání můžete heslo během
zadávání zobrazit nebo skrýt.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 59
59
2011-12-27
2:45:50
Síťové Služby
8.
9.
Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka
VSTUP možnost OK a potom znovu
stiskněte tlačítko VSTUP. Opět se zobrazí
obrazovka Přihlášení.
Vyberte možnost Potvrdit heslo a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2.
Vyberte šipku dolů vedle pole ID Smart
Hub a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3.
Vyberte uživatelské jméno ze zobrazeného
seznamu a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Opět se zobrazí obrazovka Přihlášení.
4.
Vyberte možnost Heslo a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se okno Heslo a
klávesnice.
5.
Pomocí klávesnice a dálkového ovládání
zadejte své heslo. Po dokončení vyberte
stisknutím tlačítka VSTUP možnost OK a
potom znovu stiskněte tlačítko VSTUP.
10. Opakujte kroky 7 a 8.
11. Po opětovném zobrazení obrazovky
Přihlášení vyberte položku Vytvořit účet a
stiskněte tlačítko VSTUP. Zobrazí se okno
Potvrzení.
12. Vyberte možnost OK a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se okno Pokračovat
v registraci služby.
13. Vyberte možnost Registrovat se a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
 Pokud chcete, aby služba Smart Hub vložila
vaše heslo automaticky, vyberte po zadání
hesla možnost PAMATOVAT HESLO a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se symbol
zaškrtnutí. Služba Smart Hub nyní vyplní vaše
heslo automaticky, jakmile vyberete nebo
zadáte své uživatelské jméno.
14. Objeví se okno Registrovat účet služby.
• Pokud již máte účty u některého z uvedených
poskytovatelů, můžete přidružit účet
poskytovatele a heslo účtu poskytovatele
k účtu Smart TV. Registrace usnadňuje
přístup na stránky poskytovatelů. Pokyny
ohledně registrace najdete v kroku 2 v sekci
Správa účtu v nabídce nastavení.
• Pokud ještě účty u poskytovatelů nemáte
nebo je nechcete v této chvíli registrovat,
vyberte možnost Regist. později a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Můžete také okno
nechat, aby se zhruba po minutě zavřelo
samo.
✎ POZNÁMKA
 Jako uživatelské jméno musíte použít emailovou adresu.
 Lze zaregistrovat až 10 uživatelských účtů.
 Účet není k použití služby Smart Hub nutný.
Přihlášení k účtu
Chcete-li se přihlásit k účtu Smart TV, postupujte
takto:
1.
Na hlavní obrazovce Smart Hub zobrazené na
televizoru stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A)
dálkového ovládání. Zobrazí se obrazovka
Přihlášení.
60
Nabídka nastavení – MODRÉ
tlačítko (D)
Na obrazovce nabídky nastavení můžete
spravovat účty, resetovat účty a spravovat
vlastnosti účtů.
Pro přístup do nabídky nastavení a volbu položky
nabídky postupujte takto:
1.
Stiskněte MODRÉ tlačítko (D) na dálkovém
ovládání.
2.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku
nabídky a stiskněte tlačítko VSTUP.
Funkce na obrazovce nabídky nastavení jsou
popsány níže.
✎ POZNÁMKA
 Položka Správce služeb uvedená v nabídce
nastavení není u přehrávačů disků Blu-ray
dostupná.
Správa účtu
Nabídka Správa účtu obsahuje funkce, které
umožňují registraci účtů u vašich poskytovatelů,
změnu hesla služby Smart Hub a odstranění
nebo deaktivaci účtu Smart TV.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 60
2011-12-27
2:45:52
05
Pokud již máte účty u některého z poskytovatelů
uvedených funkcí Registrace účtu služby, můžete
přidružit účet poskytovatele a heslo účtu
poskytovatele k účtu Smart TV. Pokud přidružíte
účet, budete se k němu moci snadno přihlásit
pomocí služby Smart Hub bez zadávání
uživatelského jména nebo hesla.
Chcete-li použít funkci Registrace účtu služby,
postupujte následovně:
1.
V nabídce Nastavení vyberte položku Registrace
účtu služby a stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se
okno Registrovat účet služby.
2.
Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte poskytovatele
služeb, kterého chcete přidružit ke svému účtu
Smart TV a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
 Pokud máte účet u společnosti Samsung a
chcete ve službě Smart Hub používat funkce
aplikací Samsung, musíte zde zaregistrovat
účet k aplikacím Samsung. Další informace
najdete na stránce 64.
3.
Pomocí dálkového ovládání a obrazovkové
klávesnice zadejte uživatelské jméno a heslo.
Po dokončení stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
3.
Na další obrazovce zadejte na první řádek
nové heslo. Zadejte je znovu na druhý řádek
jako potvrzení.
4.
Zobrazí se zpráva Změna hesla je
dokončena. Stiskněte tlačítko VSTUP nebo
počkejte zhruba 5 sekund na zavření
obrazovky.
Odebrat ze seznamu účtů TV
Funkce Odebrat ze seznamu účtů TV zruší
všechny zaregistrované účty služeb, které jste
registrovali na obrazovce Registrace účtu služby.
Deaktivace účtu
Funkce Deaktivace účtu deaktivuje váš účet
Smart TV a odstraní jej spolu se všemi
nastaveními ze služby Smart Hub.
Správce služeb
Tato nabídka slouží k nastavení služeb speciální
aplikace. (Související aplikace jsou například AP
News, Ticker a další.)
✎ POZNÁMKA
 Tato funkce pracuje, pouze když je speciální
aplikace nainstalována.
Obnovit
4.
Pokud jste zadali uživatelské jméno a heslo
správně, objeví se zpráva Úspěšně
registrováno.
5.
Pokud jste stiskli tlačítko VSTUP, opakujte
kroky 2 až 4 a přidružte dalšího poskytovatele
služeb.
Funkce Obnov. inicializuje všechny stažené
aplikace, vymaže z přístroje všechny uživatelské
účty a nastavení a obnoví výchozí nastavení
služby Smart Hub. Služba Smart Hub se poté
restartuje do stavu jako při prvním použití. Váš
účet na serveru Smart Hub ovšem zůstane
zachován. Ke svému účtu se přihlásíte zadáním
svého uživatelského jména a hesla na obrazovce
Vytvořit účet.
6.
Po dokončení stiskněte tlačítko RETURN.
Chcete-li použít funkci Obnovit, postupujte takto:
 Toto je uživatelské jméno a heslo, které
normálně používáte k přístupu na tyto stránky.
Změnit heslo
Funkce Změnit heslo umožňuje změnu hesla
služby Smart Hub. Chcete-li změnit heslo,
postupujte takto:
1.
Vyberte možnost Změnit heslo a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2.
Zadejte aktuální heslo. Objeví se další
obrazovka.
1)
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 61
Síťové Služby
Registrace účtu služby
1.
V nabídce Správa účtu vyberte možnost
Obnovit a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se okno Obnovit.
2.
Zadejte svoje bezpečnostní heslo. Toto je
heslo, které jste zadali při nastavování
hodnocení pro rodiče BD nebo DVD (viz
stránka 39). Pokud jste je nezadali, zadejte
0000.
Česky
61
2011-12-27
2:45:52
Síťové Služby
3.
4.
Po chvíli se služba Smart Hub automaticky
resetuje. Obrazovka může ztmavnout a
potom se služba Smart Hub znovu zobrazí.
Po chvíli bude zahájen proces opětovné
inicializace.
Funkce v pruhu nabídky Rež. úprav jsou popsány
níže.
✎ POZNÁMKA
 Některé položky nabídky se nemusí na
obrazovce objevit. Chcete-li je zobrazit,
stisknutím tlačítek ◄► se přesuňte na okraj
obrazovky a dalším tisknutím tlačítek položky
zobrazte.
Abyste opětovnou inicializaci dokončili,
přejděte na krok 4 v postupu První spuštění
služby Smart Hub. (Viz strana 57)
✎ POZNÁMKA
 Pokud jste zapomněli heslo, stiskněte tlačítko
ZASTAVIT ( ) na předním panelu přístroje na
déle než 5 sekund bez vloženého disku.
Vlastnosti
V položce nabídky Vlastnosti jsou uvedeny tři
funkce, které zobrazují informace o službě Smart
Hub:
 Pruh můžete zavřít označením znaku X vpravo
dole a následným stisknutím tlačítka VSTUP.
Přesunout
Funkce Přesunout slouží ke změně umístění
aplikace na obrazovce. Chcete-li použít funkci
Přesunout, postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
Další
2.
Zobrazí informace o Smart Hub, včetně čísla
verze, počtu instalovaných služeb, obsazené
paměti a jedinečného ID produktu.
Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko VSTUP.
Nad aplikací se zobrazí značka zaškrtnutí.
3.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte položku
Přesunout a stiskněte tlačítko VSTUP. Nad
aplikací se zobrazí ikona změny umístění.
4.
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► můžete ikonu
přesunout. Stiskněte tlačítko VSTUP, jakmile
bude ikona na požadovaném místě. Aplikace
se přesune do nového umístění.
Licenční ujednání
Zobrazí licenční ujednání.
Nabídka Rež. úprav – ŽLUTÉ tlačítko (C)
Funkce nabídky Režim úprav slouží k manipulaci
s aplikacemi v oddílu Moje aplikace obrazovky
Smart Hub. Tyto funkce umožňují zablokování a
odblokování přístupu k některým aplikacím,
vytvoření nové složky a přesun aplikací do ní,
odstranění aplikací a změnu umístění aplikace na
obrazovce.
Pro přístup do nabídky Rež. úprav a volbu
položky nabídky postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání. V dolní části obrazovky se objeví
pruh nabídky Rež. úprav.
2.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte položku
nabídky a stiskněte tlačítko VSTUP.
62
Nová složka
Funkce Nová složka umožňuje vytvářet a
pojmenovávat nové složky. Po vytvoření složky
do ní lze přesunout aplikace. Chcete-li použít
funkci Nová složka, postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► přesuňte kurzor na
možnost Nová složka a stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se okno Nová složka a klávesnice.
3.
Pomocí klávesnice zadejte název složky a
stiskněte tlačítko VSTUP.
Obrazovka Nová složka se zavře a nová složka se
zobrazí na obrazovce služby Smart Hub.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 62
2011-12-27
2:45:52
05
Přejm. složku
Funkce Přesun do složky umožňuje přesunout
aplikaci do složky. Chcete-li použít funkci
Přesunout do složky, postupujte takto:
Funkce Přejmenovat složku umožňuje
přejmenování složek. Chcete-li použít funkci
Přejmenovat složku, postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2.
Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko VSTUP.
2.
3.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Přesunout do složky a stiskněte tlačítko
VSTUP. Otevře se okno Přesunout do
složky.
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Přejmenovat složku a stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se okno Přejmenovat složku
a klávesnice.
4.
Pomocí klávesnice zadejte nový název a
stiskněte tlačítko VSTUP. Okno Přejmenovat
se zavře a pod složkou se zobrazí nový
název.
4.
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se
zpráva Přesunuto do složky a následně se
zavře. Aplikace je přesunuta do složky.
Síťové Služby
Přes. do složky
Přístup k aplikaci ve složce
1.
Zavřete nabídku Rež. úprav.
2.
V okně Moje aplikace stiskem tlačítek
▲▼◄► vyberte složku a stiskněte tlačítko
VSTUP. Složka se otevře.
3.
Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko VSTUP.
Aplikace nebo služba se spustí.
Zámek
Funkce Zámek umožňuje zablokovat přístup k
některým aplikacím na obrazovce Moje aplikace,
takže je nelze spustit bez zadání bezpečnostního
kódu rodičovské kontroly.
Chcete-li použít funkci Zámek, postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci a
stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud lze
zablokovat přístup k aplikaci, je aktivována
položka nabídky Zámek.
3.
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte
možnost Zámek a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se okno Zabez.
4.
Zadejte svůj rodičovský bezpečnostní kód
(viz stránka 39). Pokud jste rodičovský
bezpečnostní kód nevytvořili, zadejte 0000.
5.
Stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se okno
Zamknout službu s potvrzením zámku a pak
se zavře. Vedle aplikace se zobrazí symbol
zámku.
Úprava položek ve složce
Vyberte složku a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Složka se otevře.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání. V dolní části obrazovky se zobrazí
tlačítka úprav.
Tato tlačítka pracují stejně jako tlačítka nabídky
Rež. úprav na hlavní obrazovce. Příklad přesunutí
aplikace zpět na hlavní obrazovku Moje aplikace:
1.
Vyberte aplikaci.
2.
Vyberte možnost Přesunout do složky a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se
okno Přesunout do složky.
3.
Vyberte možnost Moje aplikace a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Okno Přesun do
složky se zavře a aplikace se vrátí na hlavní
obrazovku Moje aplikace.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 63
63
2011-12-27
2:45:52
Síťové Služby
Odemk.
1.
2.
3.
4.
5.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci se
zablokovaným přístupem a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte
možnost Odemknout a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se okno Zabez.
Zadejte svůj rodičovský bezpečnostní kód
(viz stránka 39). Pokud jste rodičovský
bezpečnostní kód nevytvořili, zadejte 0000.
Stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se okno
Zamknutá služba odemknuta s potvrzením
odemknutí zámku a pak se zavře.
Odstranit
Funkce Odstranění umožňuje odstranění aplikace
z obrazovky Moje aplikace. Chcete-li použít
funkci Odstranit, postupujte takto:
1.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci a
stiskněte tlačítko VSTUP.
3.
Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte
možnost Odstranit a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Zobrazí se zpráva „Chcete vybrané
položky odstranit?“.
4.
Vyberte možnost Ano a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Aplikace je odstraněna.
Nabídka Seřadit – ZELENÉ
tlačítko (B)
Nabídka Seřadit umožňuje seřadit aplikace na
obrazovce Moje aplikace podle kritérií Výchozí,
Název, Datum, Frekvence, Kategorie a Uživatelsky
definováno. Pokud manuálně změníte umístění
aplikace, nabídka Seřadit po otevření automaticky
zvýrazní položku Uživatelsky definováno.
Samsung Apps
Aplikace Samsung umožňují stahování placených
nebo bezplatných aplikací či služeb do vašeho
přehrávače Blu-ray a jejich zobrazení nebo použití
na vašem televizoru.
Tyto aplikace nebo služby zahrnují videa, hudbu,
fotografie, hry, zprávy, sport, atd.
Nové aplikace se objeví na obrazovce Moje
aplikace.
Pravidelně jsou přidávány nové aplikace a služby.
Placené aplikace
Chcete-li stahovat placené aplikace, musíte si
vytvořit účet Samsung a přidat k němu platební
kartu.
Pro vytvoření účtu Samsung navštivte web www.
samsung.com:
✎ POZNÁMKA
 Tato služba nemusí být v některých zemích
poskytována.
Přístup na obrazovku Aplikace Samsung
Pro přístup na obrazovku aplikace Samsung
přejděte stisknutím tlačítek ▲▼◄► do oblasti
Aplikace Samsung na hlavní obrazovce služby
Smart Hub a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Aplikace Samsung.
✎ POZNÁMKA
 Pokud na tuto stránku vstupujete poprvé,
zobrazí se okno s podmínkami služby. Vyberte
možnost Souhlasím a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
Chcete-li seřadit aplikace na obrazovce Moje
aplikace, postupujte následovně.
1.
Stiskněte ZELENÉ tlačítko (B) na dálkovém
ovládání.
2.
Stiskem tlačítek ◄► vyberte metodu řazení a
pak stiskněte tlačítko VSTUP. Služba Smart
Hub seřadí aplikace podle vybraného kritéria.
64
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 64
2011-12-27
2:45:52
05
Aplikace Samsung podle kategorií
Chcete-li použít funkci Aplikace Samsung,
postupujte takto:
K dispozici jsou následující kategorie:
1.
Stisknutím tlačítek ◄► se přesuňte do
seznamu kategorií vlevo.
• Video : Zobrazí různé video soubory, jako jsou
filmy, televizní pořady a krátká videa.
2.
Stisknutím tlačítek ▲▼ zvýrazněte kategorii.
Za několik sekund se na obrazovce Aplikace
Samsung zobrazí aplikace z dané kategorie.
Nahoře se objeví záložky pro seřazení.
• Hra : Zobrazí různé hry, jako je sudoku a šachy.
3.
Stisknutím tlačítka ► se přesuňte na
zobrazené aplikace nebo služby.
4.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci
nebo službu a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Podrobnosti aplikace s
popisem služby nebo aplikace.
5.
Vyberte možnost Stáhnout nyní a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud je aplikace
nebo služba bezplatná, stáhne se a spustí.
Pokud není bezplatná a je zpoplatněná,
postupujte podle pokynů na obrazovce.
✎ POZNÁMKA
 Některé aplikace jsou dostupné zdarma ke
stažení, ale pro použití vyžadují registraci u
poskytovatele nebo placený účet u
poskytovatele.
 Aplikace a služby stažené se služby Aplikace
Samsung se objeví na obrazovce Moje
aplikace.
Záložky řazení
K záložkám řazení v horní části obrazovky se
dostanete tlačítky ▲▼◄►. Každá záložka
zobrazuje služby nebo aplikace ve vybrané
kategorii, seřazené podle kritérií na záložce
(Doporučené, Nejvíce stahované, Nejnovější,
Název).
K přístupu k záložkám řazení můžete použít také
MODRÉ tlačítko (D) na dálkovém ovládání. Při
každém stisknutí MODRÉHO tlačítka (D) změníte
zobrazení z jedné záložky řazení na další.
• Novinky : Zobrazí nově zaregistrované aplikace.
• Sport : Zobrazí různá sportovní média, jako jsou
výsledky zápasů, obrázky a krátká videa.
• Životní styl : Zahrnuje různé mediální služby
týkající se životního stylu, jako je hudba, nástroje
pro správu osobních fotografií a sociální sítě jako
Facebook a Twitter.
• Informace : Zahrnuje různé informace, jako jsou
zprávy, akcie a počasí.
• Jiné : Zahrnuje další různé služby.
Můj účet
Můj účet poskytuje přístup k historii objednávek a
stažení aplikací Samsung a na obrazovku
Hotovost pro moje aplikace. Abyste mohli tyto
informace zobrazit, musíte mít účet pro Aplikace
Samsung.
Nápověda
Pokud máte jakékoli otázky ohledně aplikací
Samsung, nejprve se podívejte do nápovědy.
Pokud žádný z tipů nepomůže, navštivte web
www.samsung.com.
Chcete-li použít funkci Nápověda, postupujte
takto:
1.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Nápověda a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
2.
Stiskněte tlačítka ◄► a vstupte do
nápovědy.
3.
Stisknutím tlačítek ▲▼ procházejte textem
nápovědy.
4.
Stisknutím tlačítka ◄ opustíte nápovědu.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 65
Síťové Služby
Použití obrazovky Aplikace Samsung
65
2011-12-27
2:45:53
Síťové Služby
Použití barevných tlačítek na dálkovém
ovládání s aplikacemi Samsung
BD-LIVE™
• Zpět : Návrat k předchozí nabídce.
Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat
různé služby spojené s filmy na discích BD-LIVE.
1. Připojte paměťové zařízení s rozhraním USB
ke konektoru USB na přední straně přístroje
a ověřte volnou paměť. Na paměťovém
zařízení musí být nejméně 1 GB volného
místa pro služby BD-LIVE.
2. Vložte disk Blu-ray, který podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
✎ POZNÁMKA
✎ POZNÁMKA
• ČERVENÉ tlačítko (A) (Přihlášení) : Přihlášení k
účtu Smart TV.
• ZELENÉ tlačítko (B) (Zobrazení miniatur/
seznamu) : Přepínání aplikací mezi zobrazením
miniatur a seznamu.
• MODRÉ tlačítko (D) (Třídit podle) : Seřazení
aplikací v kategorii podle doporučených, nejvíce
stahovaných, nejnovějších nebo podle názvu.
 Služby obsahu z Internetu mohou být
přidávány nebo odstraňovány poskytovateli
bez předchozí upozornění.
Pokyny pro použití funkce Vaše video nebo
Vyhledávání najdete na stránkách www.
samsung.com.
Použití funkce vTuner
Funkce vTuner slouží k poslechu rádia. Stiskem
tlačítka vTuner spustíte widget vTuner.
Stiskněte tlačítko vTuner.
✎ POZNÁMKA
 Funkci vTuner můžete použít poté, co si
stáhněte aplikaci vTuner z Aplikací Samsung.
66
 Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah
se mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.
Použití funkce AllShare
Funkce AllShare umožňuje přehrávání hudby, videa
a fotografií uložených na PC nebo mobilním telefonu
kompatibilním s DLNA nebo NAS prostřednictvím
přístroje.
Funkci AllShare lze s přístrojem používat, pokud je
připojen k síti (viz strany 23 – 24).
Chcete-li použít funkci AllShare s počítačem, musíte
si do počítače nainstalovat software AllShare.
Pokud máte mobilní telefon kompatibilní se službou
DLNA nebo zařízení NAS, můžete funkci AllShare
používat bez jakéhokoli dodatečného softwaru.
Software pro počítač si můžete stáhnout
s podrobnými pokyny k použití funkce AllShare
z webových stránek Samsung.com.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 66
2011-12-27
2:45:53
06
Další informace
Další informace
Výstrahy
Napájecí adaptér
Napájecí adaptér musí být vhodný pro napětí na místě instalace i pro místní konstrukci zásuvky.
•
•
•
•
•
•
Použití napájecího adaptéru v blízkosti rádia může zhoršit příjem.
Zabraňte vniknutí hořlavin, kapalin nebo kovů do adaptéru.
Adaptér má vnější plastový povlak. Povlak neolupujte.
Adaptér chraňte před pádem, otřesem a nárazem.
Chraňte jej před přímým sluncem.
Nepoužívejte jej v horku, chladu a vlhku.
Řešení potíží
Pokud přístroj nefunguje, jak má, prostudujte níže uvedenou tabulku. Pokud konkrétní potíž nenajdete v
seznamu nebo pokud uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se na
nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.
Příznak
Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.
• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě?
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
iPod se nepřipojí
• Zkontrolujte stav konektoru iPodu.
• Neustále aktualizujte software iPodu.
Přehrávání se nespustí.
• Ověřte kód regionu na disku BD/DVD.
Disky BD/DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát.
• Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM.
• Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se po stisku tlačítka
Přehrávání/Pozastavení nespustí
ihned.
• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch?
• Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.
• Během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích zvuk nehraje.
• Jsou reproduktory správně připojeny? Bylo správně provedeno nastavení reproduktorů?
• Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšet jen z některých
reproduktorů a ne ze všech tří.
• U některých disků BD/DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
• Jsou reproduktory správně připojeny?
• Nastavte hlasitost.
• Při poslechu CD, rozhlasu a televize vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
Dálkové ovládání nefunguje.
• Není dálkové ovládání používáno mimo dosah, co se týče úhlu a vzdálenosti?
• Nejsou baterie vybité?
• Vybrali jste správný režim (TV/BD) na dálkovém ovládání (TV nebo BD)?
• Disk se otáčí, ale není vidět obraz.
• Je zapnuté napájení televizoru?
• Jsou video kabely správně připojeny?
• Není disk znečištěn nebo poškozen?
• Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
• Kvalita obrazu je nízká, obraz se třese.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 67
67
2011-12-27
2:45:53
Další informace
Příznak
Kontrola/řešení
Nefunguje výběr jazyka zvuku a
titulků.
• Jazyk zvuku a titulků nelze vybrat, pokud je disk neobsahuje.
Po výběru funkce se neobjeví nabídka
na obrazovce.
• Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?
Nelze přepnout poměr stran.
• Disky 16:9 BD/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter
Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 BD/DVD lze přehrávat pouze s poměrem
stran 4:3. Prostudujte obal disku Blu-ray a vyberte odpovídající funkci.
• Přístroj nefunguje.
(Příklad: vypne se napájení nebo je
slyšet neobvyklý zvuk.)
• V pohotovostním režimu stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko
ZASTAVIT ( ) na dálkovém ovládání.
• Přístroj nefunguje normálně
Zapomněli jste heslo k úrovni
hodnocení.
- Použití funkce RESET (Obnov.) vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
• Přidržte stisknuté tlačítko ZASTAVIT ( ) na přístroji po dobu delší než 5
sekund bez vloženého disku. Zobrazí se zpráva „INIT“ a obnoví se výchozí
hodnoty všech nastavení.
Poté stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
- Použití funkce RESET (Obnov.) vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.
• Je anténa správně připojena?
• Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM
v místě s dobrým příjmem.
Při poslechu zvuku televizního
pořadu nehrají reproduktory
připojené k přístroji.
• Pokud při poslechu zvuku z televizoru stisknete tlačítko VYSUNUTÍ (
se funkce BD/DVD a zvuk televizoru je potlačen.
Zobrazí se zpráva „Not
Available“(Není k dispozici).
• Funkce nebo akce v daný okamžik není dostupná z důvodu:
1. Omezení obsahu BD/DVD.
2. Software BD/DVD danou funkci nepodporuje (např. změna úhlu kamery).
3. Funkce není v daný okamžik dostupná.
4. Zvolili jste titul, číslo kapitoly nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Pokud je výstup HDMI nastaven na
rozlišení, které váš televizor
nepodporuje (např. 1080p), nemusí
zobrazit žádný obraz.
• Stiskněte a přidržte tlačítko ZASTAVIT ( ) na předním panelu po dobu delší
než 5 sekund bez vloženého disku. Obnoví se veškerá tovární nastavení.
Chybí signál na výstupu HDMI.
• Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na přístroji.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje rozlišení vstupu HDMI 576p/480p/720p/
1080i/1080p.
Abnormální signál na výstupu
HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana
širokopásmového digitálního obsahu).
68
) zapnou
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 68
2011-12-27
2:45:53
06
Kontrola/řešení
Funkce programu PC Share
Manager
Vidím složky sdílené programem PC
Share Manager, ale ne soubory
• Přístroj zobrazuje jen soubory typu fotografie, hudba a film, ostatní soubory se
nemusí zobrazit.
Další informace
Příznak
Funkce AllShare
Video má výpadky.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena.
• Bezdrátové spojení mezi serverem a přístrojem je nestabilní.
Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare
mezi televizorem a PC.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné, jinak dojde ke kolizi a ta
může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte firewall.
Pokud ano, firewall vypněte.
BD-LIVE
Nelze se připojit k serveru BDLIVE.
• Zkontrolujte funkci síťového připojení volbou Test sítě.
• Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno úložné zařízení s rozhraním USB.
• Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce BD Data Management (Správa dat BD).
(Viz strana 38)
• Zkontrolujte, zda je volba BD-LIVE Internet Connection (Připojení k Internetu
BD-LIVE) nastavena na Allow (All) (Povolit (vše)).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizuje
software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE
nastane chyba.
• Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce BD Data Management (Správa dat BD).
(Viz strana 38)
✎ POZNÁMKA
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
[ Doporučení ] – pouze EU
Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že zařízení Home Cinema System vyhovuje nutným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce http://www.samsung.com, klepnutím na
položku Podpora a zadáním názvu modelu do pole Vyhledat podporu produktů.
Toto zařízení je možné používat pouze v interiérech.
Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 69
69
2011-12-27
2:45:53
Další informace
Technické údaje
HT-D7100
Obecné
FM radiopřijímač
Disk
Video výstup
Video/Audio
Zesilovač
Reproduktor
Hmotnost
Rozměry
Rozsah provozních teplot
Rozsah provozní vlhkosti
Odstup signál/šum
Použitelná citlivost
Celkové harmonické zkreslení
BD (Disk Blu-ray)
1,2 kg
180,0 (š) x 46,0 (v) x 180,0 (h) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
55 dB
12 dB
0,5 %
Rychlost čtení: 9,834 m/s.
Rychlost
čtení: 6,98 – 7,68 m/s.
DVD (Digital Versatile Disc, digitální
Přibližná doba přehrávání (jednostranný disk s jednou vrstvou): 135
disk s více možnými formáty obsahu)
min.
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
CD: 12 cm (kompaktní disk)
Maximální doba přehrávání: 74 min.
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
CD: 8 cm (kompaktní disk)
Maximální doba přehrávání: 20 min.
1 kanál: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Kompozitní video
Disk Blu-ray: 576i/480i
DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
HDMI
Vícekanálový zvuk PCM, zvuk Bitstream, zvuk PCM
Výkon předních reproduktorů
2x 30 W (6 Ω)
Analogový vstup
20 Hz – 20 kHz (±3 dB)
Frekvenční rozsah
Digitální vstup
20 Hz – 40 kHz (±4 dB)
Odstup signál-šum
70 dB
Odstup kanálů
60 dB
2.1kanálový systém reproduktorů
Systém reproduktorů
Přední
Impedance
6Ω
Kmitočtový rozsah
140 Hz – 20 kHz
Výstupní hladina akustického tlaku 87 dB/W/m
Jmenovitý příkon
30W
Maximální příkon
60W
Rozměry (Š x V x H)
Přední: 45 x 180 x 180 mm
Hmotnosti
Přední: 1,2 kg
PS-WD7100
Hmotnost
Rozměry
Jmenovitý výstupní výkon
3,2 kg
180 (š) x 135 (v) x 180 (h) mm
50 W, 4 Ω, THD=10%, 100 Hz
*: Nominální specifikace
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.
70
Česky
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 70
2011-12-27
2:45:53
English Avis Cinavia : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com
-
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 71
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
0-800-502-000
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
Belarus
Moldova
www.samsung.com
www.samsung.com
Bosnia
Bulgaria
Croatia
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Ukraine
1-800-SAMSUNG (726-7864)
02-201-24-18
Switzerland
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
0-800-100-5303
Belgium
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-27
2:45:53
Správná likvidace baterií v tomto přístroji
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy vracení baterií.)
Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své
životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Tam, kde je to označeno, chemické
symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad referenční
úrovně ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto látky způsobit
poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.
Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů
odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.
Správná likvidace tohoto přístroje
(Odpadová elektrická a elektronická zařízení)
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru.)
Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např.
nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím
odpadem. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při
nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.
Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze
přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.
Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.
Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.
HT-D7100_XEO_CZ_1227.indd 72
2011-12-27
2:45:54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising