Samsung F1043 Používateľská príručka
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 1
Automatická praãka
UÏivatelská pfiíruãka
S1043(V/S/C)/S843(V/S/C)
F1043(V/S/C)/F843(V/S/C)
R1043(V/S/C)/R843(V/S/C)
P1043(V/S/C)/P843(V/S/C)
Bezpeãnostní opatfiení.....................................................................2
Instalace praãky ..............................................................................3
Rozbalení praãky ..............................................................................3
Celkov˘ pohled praãky .....................................................................3
V˘bûr místa.......................................................................................3
Nastavení vyrovnávacích noh...........................................................3
DemontáÏ pfiepravních ‰roubÛ..........................................................4
Pfiipojení hadic pro pfiívod vody .......................................................4
Umístûní v˘pustné hadice.................................................................4
Praní prádla.....................................................................................5
Pfiehled ovládacího panelu................................................................5
První praní.........................................................................................6
Dávkování pracího prostfiedku do praãky.........................................6
Praní prádla manuálním programem ................................................6
Volby.................................................................................................7
Tipy a rady k praní ...........................................................................7
ÚdrÏba praãky.................................................................................8
Oprava zamrzlé praãky .....................................................................8
âi‰tûní zevnûj‰ku ..............................................................................8
âi‰tûní filtru na tuhé pfiedmûty .........................................................8
âi‰tûní vodního filtru pfiívodní hadice..............................................8
OdstraÀování závad........................................................................9
Problémy a jejich fie‰ení ...................................................................9
Objasnûní chybov˘ch hlá‰ení ...........................................................9
Tabulka programÛ........................................................................10
Pfiíloha............................................................................................11
Pfiehledná tabulka péãe o tkaninu ...................................................11
Varovné pokyny t˘kající se elektrického zapojení.........................11
Ochrana Ïivotního prostfiedí ...........................................................11
Prohlá‰ení o shodû ..........................................................................11
Specifikace......................................................................................12
CODE NO : DC68-02155D-CZ
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 2
Bezpeãnostní opatfiení
Blahopfiejeme Vám k zakoupení této praãky znaãky Samsung. Tato uÏivatelská pfiíruãka obsahuje uÏiteãné informace k
instalaci, pouÏití a údrÏbû tohoto spotfiebiãe. Udûlejte si, prosím, ãas na prostudování této pfiíruãky tak, abyste mohli
vyuÏít v‰ech pfiedností této praãky a aby Vám tento spotfiebiã slouÏil po dlouhou dobu.
Pfied pouÏitím spotfiebiãe
• Obalov˘ materiál mÛÏe b˘t nebezpeãn˘ pro dûti; ve‰ker˘ obalov˘ materiál (pytle z plastické hmoty, polystyrén, atd.)
dávejte mimo dosah dûtí.
• Tento pfiístroj je urãen pouze pro domácí pouÏití.
• Zabezpeãte, aby elektrická a vodovodní instalace byla provedena kvalifikovan˘m odborníkem, kter˘ se budu fiídit
pokyny v˘robce (viz “Instalace praãky” na stranû 3) a místními bezpeãnostními pfiedpisy.
• Pfied pouÏitím praãky musí b˘t odstranûny v‰echny ‰rouby pouÏité pro balení a pfiepravu praãky. Pokud by nebyly
odstranûny, mohlo by dojít k váÏnému po‰kození. Viz “DemontáÏ pfiepravních ‰roubÛ” na stranû 4.
• Pfied prvním praním prádla musíte spustit jeden prací cyklus bez prádla. Viz “První praní prádla” na stranû 8.
Bezpeãnostní opatfiení
• Pfied ãi‰tûním a údrÏbou zafiízení odpojte zafiízení od elektrické sítû nebo otoãte tlaãítko
Zapnuto/Vypnuto do
pozice Vypnuto.
• Ujistûte se, Ïe v‰echny kapsy prádla, které se bude prát, jsou prázdné. Tvrdé, ostré pfiedmûty, napfiíklad mince,
zavírací ‰pendlíky, hfiebíky, ‰rouby nebo kameny, mohou zpÛsobit váÏné po‰kození zafiízení.
• Po pouÏití vÏdy odpojte zafiízení ze zásuvky a zavfiete vodu.
• Pfied otevfiením dvífiek spotfiebiãe zkontrolujte, zda byla vypu‰tûna voda. Dvífika neotvírejte, pokud se uvnitfi nachází
voda.
• Do praãky mohou vlézt domácí zvífiata a malé dûti. Pfied kaÏd˘m praním praãku zkontrolujte.
• Sklenûná dvífika jsou bûhem praní horká. Bûhem pouÏívání zafiízení zabraÀte, aby k nûmu mûly pfiístup dûti.
• Nepokou‰ejte se zafiízení opravovat sami. Opravy provedené nezku‰en˘mi nebo nekvalifikovan˘mi osobami mohou
zpÛsobit zranûní nebo si vyÏádat rozsáhlej‰í opravy zafiízení.
• Pokud je po‰kozena zástrãka (napájecí ‰ÀÛra), je nutné, aby ji vymûnil v˘robce nebo jeho servisní zástupce, pfiípadnû
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedo‰lo k ohroÏení zdraví.
• Opravy tohoto zafiízení mohou provádût pouze autorizovaná servisní stfiediska s pouÏitím originálních náhradních
dílÛ.
• Toto zafiízení není urãeno pro pouÏívání mal˘mi dûtmi nebo invalidními osobami bez odpovídajícího dohledu
odpovûdn˘ch osob, které zajistí jeho bezpeãné pouÏití. Nenechávejte malé dûti, aby zafiízení pouÏívaly jako hraãku.
• Zafiízení musí b˘t zapojen do zásuvky, která je v fiádném technickém stavu.
• Zafiízení je tfieba umístit tak, aby byla elektrická zásuvka pfiístupná i po instalaci praãky.
• NepouÏívejte upravenou vodu obsahující olej, krém nebo pleÈovou vodu, kterou lze zakoupit v obchodech s kosmetikou nebo v masáÏních salónech. V opaãném pfiípadû mÛÏe dojít k deformaci tûsnûní, coÏ zpÛsobí nesprávnou
funkci zafiízení nebo únik vody.
• Nerezová vana obvykle nekoroduje. Pokud je v‰ak ve vanû po del‰í dobu ponechán kovov˘ pfiedmût, napfiíklad sponka do vlasÛ, mÛÏe vana zaãít korodovat. Nenechávejte ve vanû po del‰í dobu vodu nebo bûlicí lázeÀ obsahující chlór.
Nenechávejte ve vanû po del‰í dobu vodu obsahující Ïelezo, ani takovou vodu pravidelnû nepouÏívejte. Pokud se na
povrchu vany zaãne objevovat rez, o‰etfiete povrch neutrálním ãisticím prostfiedkem nanesen˘m na houbu nebo
mûkk˘ hadfiík. (V Ïádném pøípadí nepouÏívejte kovov˘ kartáé)
● TYTO POKYNY PEâLIVù USCHOVEJTE
2
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 3
Instalace praãky
Rozbalení praãky
Rozbalte praãku zkontrolujte, zdali nedo‰lo pfii pfiepravû k její po‰kození. RovnûÏ se pfiesvûdãte, zdali jste dostali
v‰echny díly, které jsou znázornûny níÏe. Pokud byla praãka v prÛbûhu pfiepravy po‰kozena nebo pokud nemáte
v‰echny díly, kontaktujte ihned Va‰eho prodejce Samsung.
Celkov˘ pohled praãky
Horní kryt
Ovládací
panel
Dávkování
pracího prá‰ku
V˘pustní hadice
Dvífika
Hadice pfiívodu
studené vody
Filtr na pevné
ãásti
Kryt spodku
Nastavitelné nohy
Zástrãka
Kryty otvorÛ po
‰roubech
V˘bûr místa
Pfied tím, neÏ nainstalujete praãku, si vyberte umístûní, které má následující parametry:
• Pevn˘ rovn˘ povrch (pokud není povrch rovn˘, viz dále “Nastavení vyrovnávacích noh)
• Mimo dopad pfiímého sluneãního svûtla.
• Pfiimûfiené vûtrání
• Teplota místnosti nesmí b˘t niωí neÏ 0 °C.
• Mimo zdroje tepla jako jsou napfiíklad kamna na uhlí nebo plynové topení.
Pfiesvûdãte se, zdali praãka nestojí na pfiívodním elektrickém kabelu.
V pfiípadû, Ïe praãka stojí na koberci, musí b˘t vûtrací otvory prÛchozí.
Nastavení vyrovnávacích noh
Pokud máte nerovnou podlahu, nastavte nohy praãky (nepodkládejte nohy dfievem nebo jin˘mi pfiedmûty):
1. Povolte rukou ‰rouby na nohách jejich otáãením tak dlouho,
dokud nemají nohy poÏadovanou v˘‰ku.
2. Utáhnûte pojistné matice otáãením pomocí klíãe.
• Umístûte praãku na pevn˘ rovn˘ podklad.
Pokud bude praãka stát na nerovném nedostateãnû pevném
povrchu, bude docházet k hluku a vibracím. (Úhel sklonu
podkladu mÛÏe b˘t maximálnû 1 stupeÀ.)
3
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 4
Instalace praãky
DemontáÏ pfiepravních ‰roubÛ
Pfied pouÏitím praãky musíte demontovat v‰echny pfiepravní ‰rouby ze zadní strany praãky:
1. Pfied vlastní demontáÏí ‰roubÛ je nejprve uvolnûte pomocí klíãe.
2. KaÏd˘ ‰roub uchopte za hlavu a vytáhnûte jej ven skrz ‰ir‰í ãást
otvoru. Opakujte u kaÏdého ‰roubu.
3. Do otvorÛ nasaìte plastikové krytky, které jsou souãástí
dodávky.
4. Pfiepravní ‰rouby uchovejte pro budoucí pouÏití.
Pfiipojení pfiívodní hadice vody
Pfiívodní hadice vody musí b˘t na jednom konci pfiipojena k praãce a na druhém konci k vodovodnímu kohoutku.
Pfiívodní hadici vody nenatahujte. Pokud je hadice pfiíli‰ krátká a vy nechcete pfiesouvat vodovodní kohoutek, vymûÀte
ji za del‰í vysokotlakou hadici.
Pro pfiipojení pfiívodní hadice vody:
1. Vezmûte pfiípojku ve tvaru L pfiívodní hadice vody a pfiipojte ji k
pfiívodu studené vody na zadní stranû praãky. Utáhnûte ji rukou.
2. Druh˘ konec pfiívodní hadice studené vody pfiipojte k
vodovodnímu kohoutku a utáhnûte jej rukou. V pfiípadû nutnosti
mÛÏete zmûnit polohu pfiívodní hadice vody na stranû praãky tak,
Ïe uvolníte upevnûní, otoãíte hadicí a znovu utáhnete upevnûní.
Umístûní v˘pustné hadice
Konec v˘pustné hadice mÛÏe b˘t umístûn tfiemi rÛzn˘mi zpÛsoby:
Pfies okraj v˘levky
V˘pustná hadice musí b˘t umístûna ve v˘‰ce mezi 60 a 90 cm.
Pro to, aby byl konec v˘pustné hadice ohnut˘, pouÏijte dodávané
plastové vodítko hadice. Upevnûte vodítko na zeì pomocí háku
nebo ke kohoutku pomocí provázku tak, aby se v˘pustná hadice
nemohla pohybovat.
K hadicové pfiípojce na sifonu v˘levky
Hadicová pfiípojka musí b˘t umístûna nad sifonem v˘levky tak, aby
byl konec hadice nejménû 60 cm nad úrovní podlahy.
Do v˘pustné trubky
Samsung doporuãuje, abyste pouÏili 65 cm dlouhou svislou trubku. Trubka by nemûla b˘t krat‰í neÏ 60 cm a del‰í neÏ
90 cm.
4
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 5
Praní prádla
Pfiehled ovládacího panelu
S1043
F1043
R1043
P1043
S843
F843
R843
P843
1. Panel displeje
Zobrazuje prací cyklus a chybové zprávy.
V prÛbûhu bûhu programu bliká indikátor bûhu programu.
2. Tlaãítko volby programu
Pro volbu jednoho ze ‰esti pracích programÛ opakovanû stisknûte toto tlaãítko.
Bavlna ➔ Barevné ➔ Syntetické ➔ Jemné ➔ Vlna ➔ Rychle ➔ Máchání+Odstfieìování
➔
Odstfieìování
3. Tlaãítko pro dûtsk˘ program
Pro v˘bûr jednoho ze tfií dostupn˘ch dûtsk˘ch programÛ “Baby” stisknûte toto tlaãítko.
Bavlna ➔ Barevné ➔ Jemné
4. Tlaãítko volby otáãek odstfieìování
Opakovanû stisknûte tlaãítko pro pfiepínání mezi jednotliv˘mi volbami rychlostí otáãek odstfieìování.
KdyÏ stisknete toto tlaãítko programu v prÛbûhu praní, uvidíte zvolenou rychlost odstfieìování na ovládacím panelu.
5. Tlaãítko voleb
Opakovanû stisknûte tlaãítko pro pfiepínání mezi dostupn˘mi jednotliv˘mi volbami praní
Pfiedpírka ➔ Máchání+ ➔ Pozastavené máchání ➔ Pfiedpírka+ Máchání+ + ➔
Pfiedpírka+Pozastavené máchání + ➔ Máchání++Pozastavené máchání + ➔
Pfiedpírka+Máchání++Pozastavené máchání + + ➔ Zru‰it
Pfiedpírka je dostupná pouze pfii praní bavlny, syntetiky nebo jemného prádla.
6. Tlaãítko volby teploty
Opakovanû stisknûte tlaãítko pro pfiepínání mezi dostupn˘mi teplotami vody volby (studená, 30 °C , 40 °C , 60 °C
a 95 °C).
KdyÏ stisknete toto tlaãítko v prÛbûhu praní, uvidíte zvolenou teplotu na zobrazovacím panelu.
7. Tlaãítko Start/Pause (Spu‰tûní/Pfieru‰ení)
Stisknûte toto tlaãítko pro pfieru‰ení nebo opûtovné spu‰tûní programu.
8. Tlaãítko
(On/Off) (Zapnuto/Vypnuto)
Stisknûte jednou pro zapnutí praãky, dal‰ím stisknutím se praãka vypne. Pokud je praãka zapnutá po dobu del‰í neÏ
10 minut, aniÏ je pfiitom stisknuté dal‰í tlaãítko, tak se automaticky vypne.
● Co znamená funkce “Dûtsk˘ zámek”?
- Pokud v prÛbûhu praní stisknete tlaãítko “Dûtsk˘ zámek” (tlaãítko Odstfieìování+Volby + ) po dobu del‰í neÏ
2 sekundy, zvolíte tuto funkci.
- Jakmile je tato funkce navolena, tak aÏ do ukonãení praní nelze provést Ïádnou zmûnu.
- Pro zru‰ení této funkce stisknûte tlaãítko “Dûtsk˘ zámek” (tlaãítko Odstfieìování+Volby + ) je‰tû jednou po
dobu del‰í neÏ 2 sekundy.
5
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 6
Praní prádla
Pomocí WM se zastavuje aktuální krok cyklu nebo se zabraÀuje pfiechodu na
dal‰í krok praní (indikace zbylého ãasu na displeji LED mÛÏe vzrÛstat).
Va‰e nová praãka je vybavená systémem Fuzzy Logic, kter˘ nejenÏe nastavuje optimální hladinu vody v praãce a
ostatní parametry praní, ale rovnûÏ fiídí proces praní a rovnûÏ provádí nezbytné korekce, aby bylo dosaÏeno lep‰ích
v˘sledkÛ praní. Ve v˘‰e uvedeném pfiípadû systém Fuzzy Logic detekoval následující odchylky v pracím cyklu: velké
mnoÏství pracího prostfiedku na konci pracího cyklu, pfiíli‰ velké vibrace pfii odstfieìování, atd. Existují prací program
mÛÏete opravit, to znamená zmûnit teplotu praní nebo rychlost odstfieìování. Po zji‰tûní takovéto odchylky praãka
pfiestane sledovat normální bûh programu za úãelem normalizace tûchto parametrÛ a potom pokraãuje v daném cyklu.
Systém Fuzzy Logic provede 7 pokusÛ pro odstranûní takov˘chto odchylek. Pokud není moÏné normalizovat v˘‰e
uvedené odchylky pomocí systému Fuzzy Logic, objeví se pfiíslu‰ná indikace na svûtlech LED (viz kapitolu
“OdstraÀování závad”). âinnost praãky, která odpovídá v˘‰e uvedenému schématu, se povaÏuje za normální.
První praní
Pfied prvním praním prádla musíte spustit kompletní prací cyklus bez
prádla. Proveìte následující:
1. Stisknûte tlaãítko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto).
2. Do zásuvky na prací prostfiedek
nasypte malé mnoÏství pracího
prá‰ku.
3. Otevfiete pfiívod vody do praãky.
4. Opakovanû stisknûte tlaãítko Temperature (Teplota), aÏ se zobrazí
S1043/S843/F1043/F843/R1043/R843
hodnota 40 °C.
5. Stisknûte tlaãítko Start/Pause (Spu‰tûní/Pfieru‰ení).
• Tímto zpÛsobem se odstraní ve‰kerá voda, která v praãce zbyla po testech proveden˘ch u v˘robce.
Dávkování prá‰ku do praãky:
1.
2.
3.
4.
Povytáhnûte ‰uplík na dávkování pracího prostfiedku.
Nasypte prací prá‰ek do oddûlení .
Do oddûlení
pfiidejte zmûkãovadlo (pokud si to pfiejete).
Do oddûlení
nasypte prací prá‰ek urãen˘ pro pfiedpírku
(pokud si to pfiejete).
* Volby
P1043/P843
PouÏití horké vody
• Ventil pro horkou vodu je v ãinnosti pouze, kdyÏ si zvolíte teplotu vody vy‰‰í neÏ 60 °C (60 °C nebo 95 °C).
Praní prádla manuálním programem
Prádlo mÛÏete prát manuálním programem bez pouÏití funkce Fuzzy Logic. Proveìte následující:
1. Otevfiete kohoutkem pfiívod vody do praãky.
2. Stisknûte na praãce tlaãítko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto).
3. Otevfiete dvífika.
4. NaplÀujte praãku prádlem, do bubnu jej dávejte vÏdy po jednom kusu. Praãku nepfieplÀujte.
5. Zavfiete dvífika.
6. Nasypte prací prá‰ek do oddûlení .
7. Pro volbu cyklu, kter˘ si pfiejete, opakovanû stisknûte tlaãítko Program:
Bavlna, Barevné, Syntetické, Jemné, a Rychle...
8. Stisknûte tlaãítko Spin (Odstfieìování) a vyberte si rychlost (bez odstfieìování, 600, 800, ..., bez odstfieìování, ... )
9. Opakovanû stisknûte tlaãítko Option (Volby) a zvolte si cyklus, kter˘ si pfiejete (Pfiedpírka, Máchání+, Pozastavené
máchání, ...)
10. Stisknûte tlaãítko Temperature (Teplota) a zvolte si teplotu (studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
11. Stisknûte tlaãítko Start/Pause (Spu‰tûní/Pfieru‰ení).
Pfii ukonãení cyklu:
1. Otevfiete dvífika.
Poznámka: Dvífika se nedají otevfiít po dobu 3 minut po zastavení praãky nebo po jejím vypnutí.
2. Vyjmûte prádlo.
6
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 7
Praní prádla
V˘bûr voleb
Pfiedpírka
Pfiedpírka je dostupná pouze pfii praní bavlny, barevného prádla, syntetiky a jemného prádla. KdyÏ chcete pouÏít
pfiedpírku:
1. Do oddûlení
‰uplíku na dávkování pracího prostfiedku nasypte prací prá‰ek urãen˘ pro pfiedpírku.
2. Pomocí tlaãítka Program si zvolte poloÏku “Bavlna”
3. Stisknûte tlaãítko na tak dlouho, dokud se ovládacím panelu nerozsvítí indikátorové svûtlo “Prewash” (“Pfiedpírka”).
4. Pro spu‰tûní cyklu stisknûte Start/Pause (Spu‰tûní/Pfieru‰ení).
Máchání+
Va‰e praãka pfiidá dodateãn˘ máchací cyklus.
Doba praní se v souladu s tímto cyklem prodlouÏí.
Pozastavené máchání
Prádlo zÛstane namoãené v poslední máchací lázni.
Pfied vyjmutím prádla musíte spustit program “Spin” (“Odstfiedûní”).
Tipy a rady k praní
Tfiídûní Va‰eho prádla: Roztfiiìte si prádlo podle následujících charakteristik:
• Druh tkaniny podle symbolu na ‰títku: Roztfiiìte prádlo na bavlnu, smûsné tkaniny, syntetiku, hedvábí, vlnu a
umûlé hedvábí.
• Barva: Rozdûlte prádlo na bílé a barevné. Nové barevné prádlo vyperte oddûlenû.
• Velikost: Souãasné praní kusÛ prádla o rÛzné velikosti zlep‰uje úãinnost praní.
• Citlivost: Kusy jemného prádla perte oddûlenû, pro látky z nové ãisté vlny, záclonoviny a hedvábí pouÏijte prací program Delicate (Jemné prádlo). Zkontrolujte ‰títky jednotliv˘ch kusÛ prádla nebo se podívejte na pfiehlednou tabulku
péãe o tkaniny uvedenou v pfiíloze.
Vyprázdnûní kapsy: Mince, zavírací ‰pendlíky a podobné pfiedmûty mohou po‰kodit prádlo, buben praãky a vodní
nádrÏku.
Zaji‰tûní zapínadel: Zapnûte zipy, knoflíky nebo háãky; uvolnûné fiemínky nebo pásky musí b˘t spojeny dohromady.
Urãení mnoÏství prádla: Praãku nepfieplÀujte, protoÏe by se Va‰e prádlo fiádnû nevypralo. Pro urãení mnoÏství prádla
v závislosti na druhu prádla, které perete, pouÏijte následující tabulku.
MnoÏství prádla
Druh tkaniny
Barevné/bavlna
-stfiednû/mírnû zneãi‰tûné
-silnû zneãi‰tûné
Syntetika
Jemné prádlo
Vlna
S1043/S843
F1043/F843
R1043/R843
P1043/P843
3,5kg
3,5kg
2,0kg
1,5kg
1,5kg
4,5kg
4,5kg
3,0kg
2,0kg
1,5kg
5,2kg
5,2kg
3,0kg
2,0kg
1,5kg
5,5kg
5,5kg
2,5kg
2,0kg
1,5kg
Typy na volbu pracích prostfiedkÛ: Druh pracího prostfiedku, kter˘ musíte pouÏít, se urãuje podle druhu tkaniny
(Bavlna, syntetika, jemná tkanina), barvy, teploty praní, míry a druhu zneãi‰tûní. VÏdy pouÏívejte “málo pûnící” prací
prostfiedky, které jsou urãeny pro automatické praãky.
Pfii urãování mnoÏství pracího prostfiedku je nezbytné brát zfietel na doporuãení v˘robce pracího prostfiedku, která jsou
uvedená na obalu, a rovnûÏ na hmotnost a druh prádla, míru jeho zneãi‰tûní a na tvrdost vody v dané oblasti.
Poznámka:
Uchovávejte prací prá‰ky a pfiísady na bezpeãném a suchém místû mimo dosah dûtí.
7
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 8
ÚdrÏba praãky
Oprava zamrzlé praãky
Pokud teplota poklesne pod bod mrazu a va‰e praãka zamrzne:
1. Odpojte praãku od elektrické sítû.
2. Nalijte horkou vodu na kohoutek napájecí vody, abyste uvolnili hadici pro pfiívod vody.
3. Odpojte hadici pro pfiívod vody a ponofite ji do horké vody.
4. Nalijte horkou vodu do bubnu praãky a ponechte ji tam po dobu 10 minut.
5. Znovu pfiipojte hadici pro pfiívod vody k vodovodnímu kohoutku a zkontrolujte, zdali jsou napou‰tûní vody do
praãky a její vypou‰tûní probíhá normálnû.
âi‰tûní zevnûj‰ku
1. Oãistûte povrch praãky vãetnû ovládacího panelu pomocí mûkké tkaniny a neabrazivního domácího ãistícího
prostfiedku.
2. Pro vysu‰ení povrchu pouÏívejte mûkkou tkaninu.
3. Nepolévejte praãku vodou.
âi‰tûní filtru na tuhé pfiedmûty
Tento filtr ãistûte dvakrát nebo tfiikrát do roka.
1. Demontujte spodní kryt z pfiední strany praãky.
2. Od‰roubujte krycí víãko filtru a vyjmûte jej ven.
3. Ve‰keré neãistoty nebo jiné pfiedmûty z filtru fiádnû
vymyjte. Pfiesvûdãte se, zdali není zablokované pohonné
ãerpadlo odpadní vody umístûné za filtrem. Namontujte
zpátky krycí víãko filtru.
4. Namontujte zpátky spodní kryt.
âi‰tûní vodního filtru pfiívodní hadice
Vodní filtr pfiívodní hadice (sítko) musíte ãistit nejménû jednou za rok nebo tehdy, kdyÏ zaãnou blikat kontrolní svûtla
na va‰i praãce:
Postupujte následovnû:
1. Uzavfiete pfiívod vody k praãce.
2. Od‰roubujte hadici na zadní stranû praãky.
3. Pomocí kle‰tí jemnû vytáhnûte sítov˘ filtr z koncové ãásti hadice a proplachujte jej proudem vody tak dlouho, dokud
nebude ãist˘. Vyãistûte rovnûÏ vnitfiní a vnûj‰í ãást ‰roubové
spojky.
4. ZasuÀte filtr zpût do pÛvodní polohy.
5. Za‰roubujte hadici zpût do praãky.
6. Otevfiete kohoutek pfiívodu vody a pfiesvûdãte se, zdali jsou
spoje vodotûsné.
8
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 9
OdstraÀování závad
Problémy a jejich fie‰ení
Praãku nelze spustit
• Pfiesvûdãte se, zdali jsou dvífika dobfie zavfiená.
• Pfiesvûdãte se, zdali je praãka zapojena do sítû.
• Pfiesvûdãte se, zdali je otevfien˘ kohoutek pfiívodu vody.
• Pfiesvûdãte se, zdali jste stiskli tlaãítko Start/Pause (Spu‰tûní/Pfieru‰ení).
Neteãe voda nebo nedostateãn˘ pfiívod vody
• Pfiesvûdãte se, zdali je otevfien˘ kohoutek pfiívodu vody.
• Pfiesvûdãte se, zdali není kohoutek pfiívodu vody zamrzl˘.
• Pfiesvûdãte se, zdali není pfiívodní hadice pfiehnutá.
• Pfiesvûdãte se, zdali není ucpan˘ vodní filtr pfiívodní hadice
Po ukonãení programu zÛstává prací prá‰ek v zásuvce pro prací prostfiedky
• Pfiesvûdãte se, zdali je v prÛbûhu praní dostateãn˘ tlak vody v praãce.
• Prací prá‰ek dávejte do vnitfiní ãásti zásuvky pro prací prostfiedky (dále od vnûj‰í stûny).
Praãka vibruje nebo je pfiíli‰ hluãná
• Pfiesvûdãte se, zdali je praãka umístûna na rovném povrchu. Pokud povrch není rovn˘, nastavte nohy praãky tak,
aby byla praãka ve vodorovné poloze.
• Pfiesvûdãte se, zdali jsou demontovány pfiepravní ‰rouby.
• Pfiesvûdãte se, zdali se praãka nedot˘ká nûjakého jiného pfiedmûtu.
• Pfiesvûdãte se, zdali je prádlo rovnomûrnû rozmístûné.
Praãka nevypou‰tí a/nebo neodstfieìuje
• Pfiesvûdãte se, zdali není v˘pustná hadice pfiimáãknutá nebo ohnutá.
• Pfiesvûdãte se, zdali není ucpan˘ sítkov˘ filtr hadice.
Objasnûní chybov˘ch hlá‰ení
Zobrazená chyba
¤e‰ení
• Uzavfiete dvífika.
• Pfiesvûdãte se, zdali je otevfien˘ kohoutek pfiívodu vody.
• Zkontrolujte tlak vody.
• Vyãistûte filtr na tuhé pfiedmûty
• Ujistûte se, zdali je v˘pustná hadice správnû nainstalovaná.
• NáplÀ prádla není rovnomûrnû rozmístûná; uvolnûte v‰echno do sebe zamotané prádlo
• Pokud potfiebujete vyprat pouze jeden kus prádla, jako napfiíklad Ïupan nebo dÏíny,
mÛÏe se stát, Ïe v˘sledn˘ efekt odstfieìování bude nedostateãn˘ a na displeji se zobrazí
chybová hlá‰ka “UE”.
L
• Zkontrolujte, zdali není konec v˘pustné hadice pfiíli‰ nízko. (Pfiesvûdãte se, zdali není
poru‰en˘ vzadu drÏák v˘pustné hadice).
• Zkontrolujte, zdali je konec v˘pustné hadice ponofien˘ ve vodû.
Pfied tím, neÏ budete kontaktovat poprodejní servis:
1. Zkuste problém odstranit (viz ãást “OdstraÀování závad” na této stranû).
2. SpusÈte program je‰tû jednou, abyste se pfiesvûdãili, zdali se závada opakuje.
3. Pokud závada pfietrvává, zavolejte poprodejní servis a popi‰te jim problém.
9
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 10
Tabulka programÛ
Maximální mnoÏství (kg)
PRACÍ PROST¤EDKY a
ADITIVA
Tepl.
(MAX)
Zmûkão°C
vadlo
Rychlost odstfieìování
(MAX) ot/min
Pfiedpírka
S1043/
S843
F1043/
F843
R1043/
R843
P1043/
P843
Pfiedpírka
Praní
Bavlna
3.5
4.5
5.2
5.5
❋
ano
❋
95
1000
800
❋
Barevné
3.5
4.5
5.2
5.5
❋
ano
❋
60
1000
800
❋
Syntetické
2.0
3.0
3.0
2.5
❋
ano
❋
60
800
800
❋
Jemné
1.5
2.0
2.0
2.0
❋
ano
❋
40
600
600
❋
Vlna
1.5
1.5
1.5
1.5
-
ano
❋
40
400
400
-
Rychlé praní
1.5
1.5
3.0
2.0
-
ano
❋
60
1000
800
-
3.5
4.0
5.2
5.5
❋
ano
❋
95
1000
800
❋
3.5
4.5
5.2
5.5
❋
ano
❋
60
1000
800
❋
1.5
2.0
2.0
2.0
❋
ano
❋
40
600
600
❋
PROGRAM
bavlna
Dûtské
bavlnûné barevné
prádlo
jemné
PROGRAM
S1043/F1043
R1043/P1043
S843/F843
R843/P843
Druh PRANÍ
Bavlna
Stfiednû nebo málo zneãistûná bavlna, loÏní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ruãníky, ko‰ile, atd.
Barevné
Stfiednû nebo málo zneãistûná bavlna, loÏní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ruãníky, ko‰ile, atd.
Syntetické
Málo nebo stfiednû zneãi‰tûné blÛzy, ko‰ile, atd. Vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu
(perlon, Nylon) nebo podobn˘ch materiálÛ.
Jemné
Jemné závûsy, obleãení, suknû, ko‰ile a blÛzy.
Vlna
Pouze nové vlnûné prádlo se ‰títkem, které je povoleno prát.
Rychlé praní
Málo zneãistûná bavlna nebo plátûné blÛzy, ko‰ile, tmavé froté tkaniny, barevné loÏní prádlo, dÏíny, atd.
Dûtská bavlna
Stfiednû nebo málo zneãistûné dûtské bavlnûné prádlo, loÏní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ruãníky,
ko‰ile, atd.
Dûtské barevné prádlo
Stfiednû nebo málo zneãistûné dûtské bavlnûné prádlo, loÏní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ruãníky,
ko‰ile, atd.
Dûtské jemné prádlo
Jemné dûtské obleãení, suknû, ko‰ile a blÛzy.
1. Údaje o trvání programu byly mûfieny za podmínek uveden˘ch ve Standardu IEC 456.
2. Spotfieba se mÛÏe od hodnot uveden˘ch tabulce v jednotliv˘ch domácnostech li‰it z dÛvodÛ rozdíln˘ch tlakÛ a
teplot napájecí vody, mnoÏství a druhu prádla.
10
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 11
Dodatek
Pfiehledná tabulka péãe o tkaninu
Odoln˘ materiál
MÛÏe se Ïehlit max. pfii 100°C
Jemná tkanina
NeÏehlit
MÛÏe se provádût suché ãi‰tûní jak˘mkoliv
rozpou‰tûdlem
Prádlo se smí prát pfii 95°C
Prádlo se smí prát pfii 60°C
Suché ãi‰tûní pouze perchlorem, lehk˘m benzínem, ãist˘m alkoholem nebo R113
Prádlo se smí prát pfii 40°C
Prádlo se smí prát pfii 30°C
Suché ãi‰tûní pouze leteck˘m benzínem, ãist˘m
alkoholem nebo pomocí R113
Prádlo se smí prát ruãnû
Neprovádût suché ãi‰tûní
âistit pouze such˘m ãi‰tûním
Su‰it na podloÏce na plocho
Pro su‰ení se mÛÏe povûsit
MÛÏe se bûlit ve studené vodû
Nebûlit
Su‰it na ‰atním ramínku
Su‰it v bubnové su‰iãce, normální teplota
MÛÏe se Ïehlit max. pfii 200°C
Su‰it v bubnové su‰iãce, sníÏená teplota
MÛÏe se Ïehlit max. pfii 150°C
Nesu‰it v bubnové su‰iãce
Varovné pokyny t˘kající se elektrického zapojení
Pro sníÏení rizika poÏáru, úrazu elektrick˘m proudem a ostatních zranûní mûjte na pamûti následující bezpeãnostní
opatfiení:
• Praãku provozujte pouze s takov˘m zdrojem proudu, jak˘ je uveden na ‰títku. Pokud si nejste jistí, jak˘m proudem je
zásobován VበdÛm, zeptejte se prodejce praãky nebo na místních elektrick˘ch podnicích.
• PouÏívejte pouze uzemnûné nebo polarizované zásuvky. Tato zástrãka se dá strãit do elektrické zásuvky pouze jedním zpÛsobem. Pokud nelze úplnû zastrãit zástrãku do zásuvky, zkuste zástrãku zastrãit obrácenû. Pokud stále nelze
zástrãku zastrãit, kontaktujte Va‰eho elektrikáfie, aÈ Vám vymûní zásuvku.
• Dbejte na ochranu pfiívodní elektrické ‰ÀÛry. Pfiívodní ‰ÀÛra musí b˘t vedena tak, aby se po ní ne‰lapalo, nebo aby
nebyla nûjak˘m pfiedmûtem nebo proti nûjakému pfiedmûtu pfiiskfiípnuta. Dbejte zejména na ‰ÀÛru pfii zástrãce na
vhodnost zásuvky a na místo, kde ‰ÀÛra opou‰tí praãku.
• NepfietûÏujte zásuvku ve zdi nebo prodluÏovací ‰ÀÛru. PfietûÏování mÛÏe vést k poÏáru nebo k úrazu elektrick˘m
proudem.
Ochrana Ïivotního prostfiedí
• Tento spotfiebiã je vyroben z recyklovateln˘ch materiálÛ. Pokud se rozhodnete, Ïe jej vyhodíte, tak se prosím fiiìte
místními pfiedpisy pro ukládání odpadÛ. Odstfiihnûte pfiívodní ‰ÀÛru tak, aby se jiÏ praãka nedala pfiipojit k elektrické
síti. Demontujte dvífika tak, aby nemohlo dojít k uvûznûní dûtí nebo zvífiat uvnitfi praãky.
• NepouÏívejte více pracího prostfiedku, neÏ je uvedeno v pokynech v˘robce pracího prostfiedku.
• V˘robky na odstraÀování skvrn a na bûlení pouÏívejte pfied pracím cyklem pouze tehdy, pokud to je nezbytnû nutné.
• ·etfiete vodou a elektrick˘m proudem, perte pouze plnû naloÏenou praãku (pfiesné mnoÏství prádla záleÏí na pouÏitém
programu).
Prohlá‰ení o shodû
Tento spotfiebiã vyhovuje Evropsk˘m bezpeãnostním standardÛm, smûrnici EC 93/68 a Standardu EN 60335.
11
P1043-02155D-CZ-0414
2006.1.25
11:8 AM
Page 12
Dodatek
Specifikace
TYP
ROZMùRY
S1043/S843
58 kg
PRAâKA PLNùNÁ ZEP¤EDU
R1043/R843
F1043/F843
W598mm x
W598mm x
D450mm x
D404mm x
H844mm
H844mm
50 kPa - 800 kPa
R1043/R843
F1043/F843
69 kg
65 kg
S1043/S843
F1043/F843
R1043/R843
P1043/P843
5,2 kg
R1043/R843
220V / 1900W
240V / 2200W
R1043
R843
500W
430W
5,5 kg
P1043/P843
220V / 2000W
240V / 2400W
S1043/S843
W598mm x
D340mm x
H844mm
TLAK VODY
HMOTNOST
MNOÎSTVÍ PRÁDLA
PRO PRANÍ A
ODST¤EëOVÁNÍ
(SUCHÉ PRÁDLO)
PRANÍ A
SPOT¤OH¤EV
EBA
ENERODST¤EëO
GIE
VÁNÍ (230 V)
3,5 kg
S1043/S843
220V / 1800W
240V / 2100W
S1043
S843
250W
200W
4,5 kg
F1043/F843
220V / 1800W
240V / 2100W
F1043
F843
220W
200W
âERPÁNÍ
OBJEM VODY (STANDARDNÍ PRANÍ)
S1043/S843
43l
F1043/F843
48l
RYCHLOST
ODST¤EëOVÁNÍ
ot/min
P1043/P843
W598mm x
D550mm x
H844mm
P1043/P843
78 kg
P1043
500W
P843
430W
34W
P1043/P843
49l
R1043/R843
49l
S1043/F1043
R1043/P1043
S843/F843
R843/P843
1000
800
Neváhejte a zavolejte jakékoliv blízké centrum AS, nahlaste své jméno, adresu,
telefonní ãíslo, ãíslo modelu a sériové ãíslo Va‰eho spotfiebiãe, volejte kdykoliv,
kdyÏ na Va‰em v˘robku nûco \nebude fungovat
CZECH
Customer Care Center :
844 000 844
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement