Samsung WF0702NCE/XEH Používateľská príručka
WF0702A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0700A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0604A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0602A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0600A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0702N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0700N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0604N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0602N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0600N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
Pračka
návod k použití
Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung.
Chcete-li získat přístup k dalším službám,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
funkce nové pračky samsung
Nová pračka Samsung změní vaše představy o praní. Je vybavena celou řadou
funkcí od extra velké kapacity až po energeticky úsporný provoz, díky kterým se
běžné praní promění ve výjimečně příjemný zážitek.
• Systém Kojenecká péče
Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožku.
Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak
podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se
pere podle odpovídající charakteristiky. Při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu svého
oblečení.
• Dětská pojistka
Funkce dětské pojistky nedovoluje zvědavým ručičkám malých dětí měnit program pračky.
Tato bezpečnostní funkce znemožní vašim dětem hraní s ovládáním pračky a upozorní vás,
kdykoli je aktivována.
• Odložený konec
Cyklus lze odložit až o 19 hodin (v hodinových intervalech). Tato funkce pračky je velmi
praktická zvláště v případě, že musíte odejít.
• 15’ Quick Wash (Rychlé praní 15 min.)
Žádná ztráta času. 15 minutové praní vám dá čas vyběhnout ještě než bude příliš pozdě.
15minutový program Quick Wash (Rychlý program) je řešením pro váš uspěchaný životní styl.
Nyní vám zaručujeme, že si své oblíbené šaty vyperete za pouhých 15 minut!
• Program Hand Wash (Ruční praní)
Šetrné ošetření prádla zajišťuje volba vhodné teploty, jemného praní a odpovídajícího množství
vody.
• Trvanlivé a energeticky úsporné keramické topné těleso (vybrané modely)
Naše inovativní keramické topné těleso má ve srovnání s běžnými topnými tělesy
dvojnásobnou životnost.
Ušetří vám náklady na opravy. Navíc omezuje tvorbu vodního kamene způsobeného tvrdou
vodou a šetří energii.
2_ funkce nové pračky samsung
• Široká dvířka
Extra široký otvor dvířek umožňuje pohodlné sledování. Zároveň zajišťuje snadné vkládání a
vyjímání prádla, zejména velkých kusů, jako je například ložní prádlo nebo ručníky.
Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky
Samsung. V návodu naleznete popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy
pro využití většiny moderních funkcí pračky. Jestliže se při používání své nové pračky setkáte
s problémem, vyhledejte informace v části „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 33.
funkce nové pračky samsung _3
bezpečnostní informace
Blahopřejeme k vaší nové pračce Samsung ActivFresh™. Tento návod obsahuje
důležité informace o instalaci, užívání a péči o váš přístroj. Věnujte prosím
čas prostudování tohoto návodu, abyste mohli plně využít početné výhody a
charakteristiky vaší pračky.
CO MUSÍTE VĚDĚT O BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH
Přečtěte si prosím důkladně tento návod, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně ovládat rozsáhlé vlastnosti
a funkce vašeho přístroje a uložte jej na bezpečném místě blízko přístroje pro budoucí nahlédnutí. Používejte
tento přístroj pouze k účelu, pro nějž je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu pro obsluhu.
Výstrahy a Důležité bezpečnostní instrukce v tomto návodu nepokrývají všechny možné podmínky a situace,
jež mohou nastat. Je vaší odpovědností používat zdravý rozum, opatrnost a pozornost při instalaci, údržbě
a obsluze vaší pračky.
Protože tento následující návod k obsluze zahrnuje různé modely, mohou se vlastnosti vaší pračky mírně
lišit od těch popsaných v tomto návodu a ne všechny výstražné značky a pokyny mohou být použitelné.
Máte-li jakékoliv otázky či obavy, kontaktujte prosím vaše nejbližší servisní středisko, nebo vyhledejte pomoc
a informace online na www.samsung.com.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A OPATŘENÍ
Co znamenají ikony a značky v tomto návodu pro uživatele:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek vážné
zranění osob, smrt a/nebo škody na majetku.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek zranění
osob a/nebo škody na majetku
UPOZORNĚNÍ
Pro snížení rizika požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem,
nebo zranění osob při užívání vaší pračky, držte se těchto základních
bezpečnostních opatření:
NEpokoušejte se.
NErozebírejte
NEdotýkejte se
Řiďte se přesně dle pokynů.
Odpojte vidlici zásuvky(zástrčku) od nástěnné zásuvky.
Ujistěte se, že je přístroj uzemněn, aby se zabránilo úrazu elektrickým
proudem.
Volejte servisní středisko pro pomoc.
Poznámka.
Tyto výstražné značky a pokyny jsou zde, aby zabránily zranění vás či jiných.
Řiďte se jimi prosím přesně.
Po přečtení této sekce ji uložte na bezpečném místě pro budoucí nahlédnutí.
Přečtěte si všechny instrukce před použitím přístroje.
Jako u všech zařízení užívajících elektřinu a pohyblivé části, potenciální rizika existují. Pro
bezpečnou obsluhu tohoto přístroje se obeznamte s jeho ovládáním a uplatněte opatrnost
při jeho užívání.
4_ bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Tento přístroj není určen pro užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem, nebo
nedostaly pokyny týkající se použití přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
Je třeba dohlížet na děti, aby si nehrály s přístrojem.
INSTRUKCE O OZNAČENÍ WEEE
Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazené elektrické a elektronické
přístroje)
(Použitelné v Evropské Unii a v ostatních evropských zemích se systémy separovaného
sběru)
Toto označení na výrobku, příslušenství, či literatuře ukazuje, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by neměl být na konci své
životnosti likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému narušení
životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte prosím tyto
položky od ostatních typů odpadu a recyklujte je zodpovědně a podpořte tak trvale udržitelné
znovuzpracování materiálových zdrojů.
Uživatelé v domácnostech by měli kontaktovat buď prodejnu, kde koupili tento výrobek, nebo
svůj vládní úřad ohledně detailů kam a jak mohou tyto položky dát k recyklaci bezpečné vůči
životnímu prostředí.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a ověřit podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměl být pro likvidaci směšován s ostatním
hospodářským odpadem.
bezpečnostní informace _5
bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO INSTALACI
Instalace tohoto přístroje musí být provedena kvalifikovaným technikem, nebo servisní
firmou.
- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem, požár, výbuch, problémy s
výrobkem, nebo zranění.
Přístroj je těžký, buďte opatrní při jeho zvedání
Zapojte síťový kabel do nástěnné zásuvky s parametry AC 220V/50Hz/15A nebo vyššími a
užívejte tuto zásuvku pouze pro tento přístroj. Navíc, nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Sdílení nástěnné zásuvky dalšími přístroji použitím kabelu s vícenásobnou zásuvkou,
nebo prodloužení síťového kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k
požáru.
- Zajistěte, aby síťové napětí, frekvence a proud byly stejné, jako ty ze specifikace výrobku.
Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár. Zasuňte vidlici
zásuvky( zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.
Odstraňte běžným způsobem s užitím suché utěrky z kolíků a ze styčných bodů vidlice
zásuvky(zástrčky) všechny cizí látky jako prach nebo voda.
- Odpojte vidlici zásuvky( zástrčku) a očistěte ji suchou utěrkou.
- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár.
Zasuňte vidlici zásuvky( zástrčku) do nástěnné zásuvky ve správném směru, takže kabel
směřuje k podlaze.
- Zasunete-li vidlici zásuvky( zástrčku) do zásuvky v opačném směru, mohou se elektrické
vodiče uvnitř kabelu poškodit a to může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Držte všechny obalové materiály bezpečně mimo dosah dětí, protože balící materiály
mohou být dětem nebezpečné.
- Když si dá dítě plastový pytel přes hlavu, může to vést k udušení.
Je-li poškozen přístroj nebo vidlice zásuvky( zástrčka) nebo síťový kabel, kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
Tento přístroj musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte přístroj k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí nebo k
telefonnímu vedení.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu nebo problémům s
výrobkem
- Nikdy nezapojujte síťový kabel do zásuvky, která není správně uzemněná a ujistěte se, že
je v souladu s místními a národními kódy.
Neinstalujte tento přístroj blízko topného tělesa, hořlavého materiálu.
Neinstalujte přístroj do vlhkých, mastných nebo prašných míst, do míst vystavených
přímému slunečnímu záření a vodě (dešťovým kapkám).
Neinstalujte tento přístroj do míst s nízkou teplotou
- Mráz může způsobit prasknutí hadic
Neinstalujte tento přístroj do míst, kde může unikat plyn.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrický transformátor.
- To by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Nepoužívejte poškozenou vidlici zásuvky (zástrčku), poškozený síťový kabel nebo
6_ bezpečnostní informace
uvolněnou nástěnnou zásuvku.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Netahejte za síťový kabel nebo jej nadměrně neohýbejte.
Nekruťte nebo nezavazujte síťový kabel.
Nezavěšujte síťový kabel přes kovový předmět, neumísťujte na síťový kabel těžké předměty,
nevkládejte síťový kabel mezi předměty ani netlačte síťový kabel do prostoru za přístrojem.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Netahejte za síťový kabel, když odpojujete vidlici zásuvky (zástrčku).
- Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) držením vidlice a tahem.
- Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Nepokládejte síťový kabel a hadice tam, kde o ně můžete zakopnout.
UPOZORNĚNÍ
VAROVNÉ POKYNY PRO INSTALACI
Tento přístroj by měl být umístěn takovým způsobem, aby byl v dosahu nástěnné zásuvky.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku
elektrického svodu.
Instalujte váš přístroj na rovnou a tvrdou podlahu, která může nést jeho váhu.
- Nedodržení může vést k nadměrným vibracím, pohybům, hluku nebo problémům s
výrobkem.
VAROVÁNÍ
ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ
Je-li přístroj zaplaven, vypněte ihned přívod vody a elektřiny a kontaktujte nejbližší servisní
středisko.
- Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokrýma rukama
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem
Vydává-li přístroj zvláštní hluk, zápach hoření nebo kouř, odpojte ihned vidlici zásuvky
(zástrčku) a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
V případě úniku plynu ( jako propan, LP plyn, atd.) okamžitě větrejte bez dotyku vidlice
zásuvky (zástrčky). Nedotýkejte se přístroje ani síťového kabelu.
- Nepoužijte k větrání ventilátor.
- Jiskra může vést k výbuchu nebo požáru.
Nenechte děti hrát si na pračce nebo v ní. Navíc, když se zbavujete přístroje, odstraňte
páku dvířek pračky.
- Kdyby se uvnitř zachytilo, může dítě uvíznout a udusit se.
Ujistěte se, že jste před užitím pračky odstranili obaly ( molitan, polystyren) připevněné k
jejímu dnu.
bezpečnostní informace _7
bezpečnostní informace
Neperte věci znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, malířským ředidlem, alkoholem
nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Neotvírejte násilím dvířka pračky, dokud je v provozu ( praní při vysoké teplotě/sušení/
odstřeďování).
- Voda vytékající z pračky může vést k popáleninám nebo způsobit kluzkou podlahu.
To může vést ke zranění.
- Otevření dvířek násilím může vést k poškození výrobku či ke zranění.
Nestrkejte ruku pod pračku.
- To může vést ke zranění.
Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokrýma rukama.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte během provozu přístroj odpojením vidlice zásuvky (zástrčky).
- Zasunutí vidlice zásuvky ( zástrčky) zpět do nástěnné zásuvky může způsobit jiskru a
vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nenechte děti nebo nemohoucí osoby používat tuto pračku bez dozoru. Nedovolte dětem
vlézt do přístroje
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo zranění.
Nevkládejte ruku nebo kovový předmět pod pračku, když je v provozu.
- To může vést ke zranění.
Neodpojujte přístroj taháním za síťový kabel, vždycky pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji
rovně ze zásuvky.
- Poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem
Nepokoušejte se sami opravovat, rozebírat nebo upravovat přístroj.
- Nepoužívejte žádné pojistky ( jako měď, ocelový drát, atd.) jiné, než standardní pojistky.
- Je-li potřebná oprava nebo reinstalace přístroje, kontaktujte vaše nejbližší servisní
středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s přístrojem
nebo ke zranění.
Vnikne-li jakákoli cizí látka, jako voda, do přístroje, odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) a
kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Jestliže se hadice přívodu vody uvolní z kohoutku a zaplaví přístroj, odpojte vidlici zásuvku
(zástrčku).
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) , když není přístroj používán po delší časové období nebo
během bouře s hromy a blesky.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
8_ bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
VAROVNÉ POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ
Je-li pračka znečištěna cizími látkami jako detergenty, špína, zbytky potravin, atd., odpojte
vidlici zásuvky (zástrčku) a vyčistěte pračku vlhkou měkkou tkaninou.
- Nedodržení může vést k barevným skvrnám, změnám tvaru, poškození nebo rzi.
Přední sklo může být silným nárazem rozbito. Buďte při užívání pračky opatrní.
- Když je sklo rozbité, může to vést ke zranění.
Po výpadku dodávky vody nebo po opětovném připojení hadice přívodu vody otvírejte
kohoutek pomalu.
Otvírejte kohoutek pomalu po dlouhém období bez provozu.
- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo ve vodovodní trubce může vést k poškození
součástky nebo k unikání vody.
Pokud při provozu nastane závada vypouštění, zkontrolujte, jestli jde o problém odtoku.
- Je-li pračka při provozu zaplavena protože je problém v odtoku, může to vést k úrazu
elektrickým proudem, nebo požáru v důsledku elektrického svodu.
Vložte prádlo do pračky kompletně tak, aby nebylo zachyceno ve dvířkách.
- Je-li prádlo zachyceno ve dvířkách, může to vést k poškození prádla či pračky nebo
způsobit unikání vody.
Ujistěte se, že je kohoutek uzavřen, není-li pračka užívána.
- Ujistěte se, že je závit přípojky hadice přívodu vody řádně utažen.
- Nedodržení může vést k poškození majetku či ke zranění.
Zkontrolujte, zda není gumové těsnění znečištěno cizími látkami (odpad, nitě, atd.).
- Nejsou-li dvířka úplně uzavřena, může to vést k úniku vody.
Před použitím výrobku otevřete kohoutek a zkontrolujte, že je přípojka hadice přívodu vody
pevně utažena a že neuniká voda.
- Jsou-li závity nebo přípojka hadice přívodu vody volné, může to vést k úniku vody.
Pro snížení rizika požáru či výbuchu:
- Za určitých podmínek se v horkovodním systému (například u topného tělesa pro ohřev
vody), který nebyl používán po dobu dvou týdnů nebo déle, může uvolňovat plynný
vodík. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud jste horkovodní systém nepoužívali po
dobu dvou týdnů či déle, otevřete ještě před použitím pračky všechny kohoutky s horkou
vodou v domácnosti a nechte vodu několik minut vytékat. Tímto způsobem se uvolní
veškerý nahromaděný plynný vodík. Vzhledem k tomu, že plynný vodík je hořlavý,nesmíte
během uvedené činnosti kouřit ani zažehovat otevřený plamen. Jestliže došlo k úniku
plynu, ihned vyvětrejte. Nedotýkejte se však zástrčky napájecího kabelu.
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém
případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a
společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození
způsobené tímto nesprávným použitím
bezpečnostní informace _9
bezpečnostní informace
Nestoupejte si na vršek přístroje, ani tam nepokládejte předměty ( jako prádlo, hořící svíčky,
zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty, atd.).
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s výrobkem nebo ke
zranění.
Nestříkejte těkavé látky jako insekticidy na povrch přístroje.
- Kromě toho, že jsou lidem škodlivé, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem,
požár nebo problémy s výrobkem.
Nedávejte předměty, které vytvářejí elektromagnetické pole, blízko pračky.
- Může to vést ke zranění v důsledku chybné funkce.
Protože voda odtékající během praní při vysoké teplotě nebo během sušení je horká,
nedotýkejte se jí.
- Může to vést k popáleninám nebo ke zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte nepromokavá sedadla, rohože nebo oblečení (*), pokud
nemá váš přístroj speciální program k praní těchto věcí.
- Neperte tlusté tvrdé rohože, ani když na nich je označení “možno prát”.
- Může to vést ke zranění nebo k poškození pračky, stěn, podlahy či oblečení v důsledku
nadměrných vibrací.
* Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spací pytle, obaly plínek,
oblečení typu sweat suit, krycí plachty na kola, na motocykly a na auta, atd.
Nepoužívejte pračku, když je vyjmuta přihrádka na prací prášek.
- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění v důsledku úniku vody.
Nedotýkejte se vnitřku bubnu během sušení či krátce po něm, protože je horký.
- Může to vést k popáleninám.
Po otevření přihrádky na prací prášek do ní nestrkejte ruku.
- Může to vést ke zranění, protože vaši ruku může zachytit mechanismus přísunu pracího
prášku. Nedávejte do pračky žádné jiné předměty, než prádlo (jako boty, zbytky potravin,
zvířata).
- Může to vést k poškození pračky, nebo ke zranění a smrti v případě domácích zvířat v
důsledku nadměrných vibrací.
Nestlačujte tlačítka pomocí ostrých předmětů jako jsou špendlíky, nože, hřebíky, atd.
- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.
Neperte prádlo znečištěné oleji, krémy nebo pleťovými vodami pocházejícími obvykle z
obchodů péče o pleť nebo z masážních klinik.
- Může to vést k deformaci gumového těsnění a k úniku vody.
Nenechávejte v bubnu dlouhou dobu kovové předměty ( jako zavírací špendlíky či vlásenky)
nebo bělidla.
- Může to vést ke korozi bubnu.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch čistící prostředek
(neutrální) a použijte houbičku k očištění. Nikdy nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte prášek suchého čištění přímo a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo
znečištěné práškem suchého čištění.
- Může to vést k samovolnému hoření nebo vznícení v důsledku tepla z oxidace oleje.
Nepoužívejte horkou vodu ze zařízení na chlazení/ohřev vody.
- Může to vést k problémům s pračkou.
10_ bezpečnostní informace
Nepoužívejte pro pračku přírodní mýdlo na ruce.
- Pokud ztvrdne a nahromadí se uvnitř pračky, může to vést k problémům s výrobkem,
barevným skvrnám, rzi nebo nepříjemným zápachům.
V prací síťce neperte velké kusy prádla jako lůžkoviny.
- Umístěte do prací síťky ponožky a podprsenky a perte je s ostatním prádlem.
- Nedodržení může vést ke zranění v důsledku nadměrných vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prášek.
- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může to vést k úniku vody.
Pro pračky s ventilačními otvory v základně zajistěte, aby tyto otvory nebyly zacpané
kobercem nebo jakýmikoliv jinými překážkami.
Ujistěte se, že kapsy všeho oblečení pro praní jsou prázdné.
- Ostré, tvrdé předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky,šrouby nebo kameny
mohou způsobit rozsáhlé poškození přístroje.
Neperte oblečení s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovy.
VAROVÁNÍ
ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ
Nečistěte přístroj tak že přímo na něj stříkáte vodu.
Nepoužívejte k čištění přístroje benzen, ředidlo nebo alkohol.
- Může to vést k barevným skvrnám, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte přístroj od nástěnné zásuvky.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
bezpečnostní informace _11
obsah
instalace pračky
13Kontrola dílů
14Dodržení instalačních požadavků
14
Napájení elektrickým proudem a uzemnění
14
Přívod vody
15Vypouštění
15Podlaha
15
Teplota okolí
15
Instalace ve výklenku nebo v komoře
15Instalace pračky
praní dávky prádla
21První praní
21Základní pokyny
22Používání ovládacího panelu
24
Dětská pojistka
24
Odložený konec
25
Praní oděvů pomocí voliče cyklu
26
Ruční zadání praní
28Informace o pracím prostředku a přísadách
28
Volba vhodného pracího prostředku
28
Zásuvka pro prací prostředek
13
21
čištění a údržba pračky
29
odstraňování závad a kódy
informací
33
kalibrace pračky
34
35
36
přehled cyklů
dodatek
12_ obsah
29Nouzové vypuštění pračky
29Čištění vnějšího povrchu
30Čištění zásuvky a přihrádky pro prací
prostředek
31Čištění odpadového filtru
32Čištění síťového filtru hadice vody
32Oprava zamrzlé pračky
32Skladování pračky
33Jestliže dojde k níže uvedeným problémům,
proveďte následující opatření.
34Kódy informací
34Režim kalibrace
35Přehled cyklů
36Informace o ošetřování materiálů
36Ochrana životního prostředí
36Prohlášení o shodě
37List domácích praček
instalace pračky
Z důvodu zajištění správného provozu pračky a minimalizace rizika zranění při
vlastním praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle
uvedených pokynů.
Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka
během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko
společnosti Samsung či na svého prodejce výrobků Samsung.
Blokovací páčka
Horní pracovní
deska
Zásuvka pro prací
prostředek
Ovládací panel
Zástrčka
Dvířka
Vypouštěcí
hadice
Odpadový filtr
Nastavitelné
nožky
Vana
Nouzová vypouštěcí
trubice
Kryt filtru
Maticový klíč
Kryty otvorů pro
šrouby
Hadice přívodu
vody
Držák hadice
Kryt
instalace pračky _13
01 instalace
Kontrola dílů
instalace pračky
Dodržení instalačních požadavků
Napájení elektrickým proudem a uzemnění
Veškerá kabeláž i uzemnění musí vyhovovat národním elektrotechnickým předpisům ANSI/
FNPA, č. 70 v aktuálním znění a místním předpisům a nařízením z důvodu minimalizace rizika
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Majitel spotřebiče zodpovídá za zajištění
odpovídajících elektrotechnických služeb pro dané zařízení.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.
Během přípravy instalace zkontrolujte, zda je u zdroje napájení k dispozici:
• Pojistka nebo jistič pro 220 V – 240 V, 50 Hz, 15 A
• Samostatná proudová odbočka určená výhradně pro pračku
Pračka musí být uzemněná. V případě, že pračka funguje nesprávně nebo nefunguje vůbec,
snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud
představuje cestu nejmenšího odporu.
Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení
do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.
Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí
ani k horkovodnímu potrubí.
Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým
proudem.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře
nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze
zastrčit do zásuvky, pozvěte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.
Přívod vody
Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa – 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa
může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat.
Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka se
vypne. (U ovládacích prvků je k dispozici integrovaný limit doby napouštění, který brání přetečení
nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění některé vnitřní hadice.)
Dodané přívodní hadice dosáhnou k pračce v případě, že se přívodní kohouty nacházejí ve
vzdálenosti 122 cm od zadní strany pračky.
Obchody s instalatérským zbožím prodávají přívodní hadice různé velikosti až do délky
305 cm.
Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:
• Zajistěte snadnou dostupnost přívodních kohoutů.
• Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
• Pravidelně kontrolujte, zda voda neuniká z tvarovek přívodní hadice.
VAROVÁNÍ
Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech
kohoutech, zda nedochází k případnému úniku vody.
14_ instalace pračky
Vypouštění
Podlaha
Chcete-li dosáhnout optimální výkon, umístěte pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu
bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž.
Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a pračka má sklon se při
odstřeďování mírně posouvat.
Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.
Teplota okolí
Pračku neinstalujte v místech, kde může zamrzat voda, protože vždy zůstává trochu vody
v přívodním ventilu, v čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit
hnací řemeny, čerpadlo a další díly.
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje následující minimální světlé vzdálenosti:
Po stranách: 25 mm
Vzadu: 51 mm
Nahoře: 25 mm
Vpředu: 465 mm
Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory
volný průduchový otvor o rozměru 465 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní průduchový
otvor nevyžaduje.
Instalace pračky
KROK 1
Výběr umístění
Před instalací zajistěte, aby místo instalace splňovalo následující požadavky:
• Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci
vzduchu
• Mimo dosah přímého slunečního světla
• Dostatečné větrání
• Teplota neklesá pod 0 ˚C
• Mimo dosah zdrojů tepla, například naftových či plynových zařízení
• Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu
instalace pračky _15
01 instalace
Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 46 cm. Vypouštěcí hadice musí
být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být
dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí
hadice je připevněna výrobcem.
instalace pračky
KROK 2
Demontáž přepravních šroubů
Před instalací pračky je třeba sejmout pět přepravních šroubů ze zadní části spotřebiče.
1. Pomocí dodaného montážního klíče povolte všechny
šrouby.
2. Uchopte šroub maticovým klíčem a protáhněte jej skrz širší
část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.
3. Otvory zakryjte dodanými plastovými kryty.
4. Přepravní šrouby bezpečně uložte pro případ, že byste v budoucnu chtěli pračku stěhovat.
VAROVÁNÍ
Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové
obaly, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.
Do otvoru na zadní straně výrobku, ze
kterého jste vytáhli napájecí kabel, vložte
kryt (jedno z příslušenství v plastovém
pouzdře).
16_ instalace pračky
KROK 3
Nastavení vyrovnávacích nožek
Při instalaci pračky zajistěte snadnou dostupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody
a odtoku.
01 instalace
1. Přesuňte pračku do správné polohy.
2. Otáčejte podle potřeby
vyrovnávacími nožkami,
aby se buď zasouvaly
nebo vysouvaly, až
dosáhnete správného
vyrovnání pračky.
3. Jakmile pračka dosáhne správného vyrovnání, utáhněte
matice pomocí klíče dodaného společně s pračkou.
KROK 4
Připojení hadice přívodu vody a vypouštění
Připojení hadice přívodu vody
1. Použijte tvarovku L pro hadici přívodu studené
vody a připojte ji k přívodu studené vody
v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
Hadici přívodu vody je třeba na jednom
konci připojit k pračce a na druhém konci
k přívodnímu kohoutu. Hadici přívodu vody
nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká,
vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.
2. Druhý konec hadice přívodu studené vody
napojte na dřezový/umyvadlový přívodní kohout
studené vody a utáhněte rukou. V případě
potřeby můžete změnit polohu hadice přívodu
vody na konci u pračky tím, že uvolníte
tvarovku, hadici otočíte a znovu tvarovku
upevníte.
Vybrané modely s doplňkovým přívodem teplé vody:
1. Použijte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k přívodu teplé vody
v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody napojte na dřezový/umyvadlový přívodní kohout teplé
vody a utáhněte rukou.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku Y.
instalace pračky _17
instalace pračky
Připojení hadice přívodu vody (vybrané modely)
1. Odpojte adaptér od hadice přívodu vody.
Adaptér
Hadice
přívodu vody
2. Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby
na adaptéru. Poté otáčejte částí (2) na adaptéru ve směru
šipky, až vznikne 5 mm mezera.
1
5 mm
2
3. Připojte adaptér k přívodu vody tím, že jej vysunete nahoru
a současně pevně utáhnete šrouby.
Otočte část (2) ve směru šipky a spojte části (1) a (2).
Přívodní
kohout
1
2
4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile
uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí
s adaptérem (ozve se zaklapnutí).
Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru
zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste
ověřili pevnost připojení.
3
5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní
ventil vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici ve
směru hodinových ručiček.
18_ instalace pračky
6. Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká
z přívodního ventilu, kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda
uniká, zopakujte předchozí kroky.
VAROVÁNÍ
Jestliže uniká voda, nepoužívejte pračku. Může dojít
k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
✗
• Pokud má přívodní kohout šroubovací hrdlo, připojte
k němu hadici přívodu vody podle obrázku.
Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš
velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.
instalace pračky _19
01 instalace
✗
instalace pračky
Připojení vypouštěcí hadice
Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:
1. Umístění přes okraj umyvadla:Vypouštěcí hadici je třeba umístit do výšky v rozmezí 60 až
90 cm. Chcete-li zajistit ohnutí výpustě vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák
hadice. Připevněte držák háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutku, aby byl znemožněn
pohyb vypouštěcí hadice.
60 – 90 cm
Vypouštěcí hadice
Držák hadice
2. Připevnění k potrubní odbočce odtoku z umyvadla: Potrubní odbočka odtoku musí být nad
sifonem dřezu/umyvadla v takové výšce, aby se konec hadice nacházel nejméně 60 cm nad
zemí.
3. Připojení k vypouštěcímu potrubí:Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku
o výšce 65 cm. Nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.
KROK 5
Napájení pračky
Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 230 V 50 Hz chráněné pojistkou 15 A
nebo srovnatelným jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění
získáte na straně 14.)
20_ instalace pračky
praní dávky prádla
U nové pračky Samsung bude asi nejnáročnějším úkolem rozhodování, kterou
dávku vyprat jako první.
První praní
1. Stiskněte tlačítko Napájení ( ).
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky
zásuvky pro prací prostředek.
3. Pusťte do pračky vodu.
4. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ).
Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze
zkušebního spuštění u výrobce.
Přihrádka
Přihrádka
Přihrádka
:P
rací prostředek pro předpírku nebo škrob.
:P
rací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo vody, aviváž, bělicí prostředky a
prostředky pro odstraňování skvrn.
:P
řísady, například změkčovadla látek či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do
výše spodního okraje (MAX) části A).
Základní pokyny
1. Vložte dávku prádla do pračky.
VAROVÁNÍ
Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Velikost dávky pro jednotlivé typy
prádla uvádí přehled na straně 27.
• Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
• V přední gumové části pračky může po dokončení pracího cyklu zůstat zbytek pracího
prostředku. Tento prací prostředek odstraňte, aby nezpůsoboval únik vody.
• Neperte vodovzdorné kusy prádla.
2.
3.
4.
5.
Dvířka přitiskněte tak, aby se zablokovala západka.
Zapněte pračku.
Do přihrádky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadovaná doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ).
praní dávky prádla _21
02 Praní dávky prádla
Před prvním praním prádla je třeba spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).
praní dávky prádla
Používání ovládacího panelu
3
1
1
DIGITÁLNÍ GRAFICKÝ
DISPLEJ
2
VOLIČ CYKLU
22_ praní dávky prádla
2
4
5
6
7
8
Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a
chybové zprávy.
Vyberte způsob praní a rychlost odstřeďování cyklu.
Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče
cyklu“ (viz strana 25).
Bavlna ( ) - Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní
prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd.
Syntetické materiály ( ) - Středně nebo mírně znečištěné halenky,
košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu
(perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.
) - Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by
Ruční praní vlny(
měla mít nižší hmotnost než 2 kg.
• Při programu vlna se prádlo pere za použití jemného kolébání. Během
praní pokračují chody jemného kolébání a namáčení, aby byla vlněná
vlákna chráněna před srážením/pokroucením a pro zvlášť jemné vyčištění.
Tento arytmický provoz není problémem.
• Pro zlepšené výsledky praní a pro zlepšenou péči o vlněná vlákna se k
programu vlna doporučuje neutrální prací prostředek.
Kojenecká péče ( ) - Praní při vysoké teplotě s prodlouženým
mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky pracího prášku.
Denní praní (
) - Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je
například spodní prádlo a košile.Krátký program pro zkušební ústavy.
Rychlé praní 15 min.( ) - Pro lehce znečištěné prádlo a méně než 2
kg prádla, které budete rychle potřebovat.
• Hodnoty (15 minut) se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti
na tlaku vody, tvrdosti vody, vstupní teplotě vody, pokojové teplotě a
množství prádla a stupni znečištění, použitých pracích přípravcích,
kolísání dodávek elektřiny a dalších zvolených volbách.
• Při použití programu rychlého praní 15 minut přidejte pouze mane
množství pracího přípravku na malé množství prádla (méně než 2
kg), protože pokud byste přidali příliš mnoho pracího přípravku,
mohl by přípravek zůstat po vyprání na oblečení.
( ) TLAČÍTKO
ODLOŽENÝ KONEC
4
( ) TLAČÍTKO
TEPLOTA
5
( ) TLAČÍTKO
ODSTŘEĎOVÁNÍ
WF0604
Všechny kontrolky zhasnuté,
, 400, 800, 1400 ot./min
WF0702 /
WF0602
Všechny kontrolky zhasnuté,
, 400, 800, 1200 ot./min
WF0700 /
WF0600
Všechny kontrolky zhasnuté,
, 400, 800, 1000 ot./min
„Bez odstřeďování “ - Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném
vypuštění se neprovede žádný odstřeďovací cyklus.
„Zastavení máchání (Všechny kontrolky zhasnuté)“ - Prádlo zůstává
ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla z pračky
je třeba spustit cyklus pro vypuštění vody nebo pro odstřeďování.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupné
volby praní:
(Předpírka) 
(Máchání+) 
(Intenzivní praní) 
(Máchání+) 
(Předpírka) +
(Intenzivní praní) 
(Předpírka) +
(Máchání+) +
(Intenzivní praní) 
(Předpírka) +
(Máchání+) +
(Intenzivní praní)  (vypnuto)
(Předpírka): Toto tlačítko použijte při volbě předpírky. Předpírku lze
volit pro: Bavlna( ), Syntetické materiály( ), Dětská péče( ), Denní praní
( ).
(Máchání+): Stisknutím tlačítka můžete přidávat další cykly máchání.
Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
(Intenzivní praní): Stiskněte toto tlačítko, jestliže je prádlo silně
znečištěné a potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání
každého cyklu.
6
( ) TLAČÍTKO VOLBA
PRANÍ
7
( ) TLAČÍTKO
SPUSTIT/POZASTAVIT
Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
8
( ) TLAČÍTKO
NAPÁJENÍ
Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím pračku vypnete.
Pokud zůstane napájení pračky zapnuto po dobu delší než 10 minut,
aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.
praní dávky prádla _23
02 Praní dávky prádla
3
Odstřeďování ( ) - Zvláštní odstřeďovací cyklus, kterým odstraníte
více vody z prádla.
Máchání a odstřeďování (
) - Používejte pro dávku, kterou
potřebujete pouze vymáchat nebo do které chcete přidat změkčovadlo
aplikované při máchání.
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti funkce
Odložený konec (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech).
Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby
teploty vody: (Studená voda , 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti
cyklu odstřeďování.
praní dávky prádla
Dětskápojistka
Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací
cyklus.
Aktivace/deaktivace
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky,
stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund tlačítka
Odstřeďování( ) a Volba( ). Po aktivaci této funkce se
rozsvítí kontrolka „Dětská pojistka “.
V případě aktivace funkce dětské pojistky funguje pouze
tlačítko Napájení ( ). Funkce dětské pojistky zůstane
aktivována i po zapnutí a vypnutí napájení nebo po
odpojení a připojení napájecího kabelu.
3S.
Odloženýkonec
Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je odložení
o 3 až 19 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus
dokončí.
1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Odložený konec ( ) nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ). Rozsvítí se kontrolka „Odložený konec “ a
začne odpočítávání až do nastavené doby.
4. Chcete-li funkci Odložený konec zrušit, stiskněte tlačítko Napájení ( ), a pak pračku znovu
zapněte.
24_ praní dávky prádla
Praní oděvů pomocí voliče cyklu
Předpírka je k dispozici pouze při výběru cyklů Bavlna ( ), Syntetické materiály (
Kojenecká péče ( ) a Denní praní (
).
Předpírka je nutná pouze v případech, že je prádlo silně znečištěné.
),
7. Pomocí voliče cyklu zvolte cyklus odpovídající danému typu materiálu:
Bavlna ( ), Syntetické materiály ( ), Ruční praní vlny ( ), Kojenecká péče ( ), Denní praní
(
) a Rychlé praní 15 min.( ). Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušné kontrolky.
8. V tuto chvíli je možné pomocí příslušného tlačítka zvolit teplotu praní, délku máchání, rychlost
odstřeďování a dobu odložení.
9. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ) a prací cyklus se spustí. Rozsvítí se kontrolka
průběhu a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.
Možnost pozastavení
Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.
1. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ), aby se odblokovala dvířka.
Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš
VYSOKO.
2. Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit (
). Praní se spustí znovu.
Dokončení cyklu:
Po dokončení celého pracího cyklu se napájení automaticky vypne.
1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.
praní dávky prádla _25
02 Praní dávky prádla
Automatický řídicí systém Fuzzy Control nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Při
výběru programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.
1. Otevřete dřezový/umyvadlový přívodní kohout.
2. Stiskněte tlačítko Napájení ( ).
3. Otevřete dvířka.
4. Vložte prádlo do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, změkčovadlo a prášek pro předpírku
(pokud je to nutné).
praní dávky prádla
Ruční zadání praní
Praní prádla můžete zadat ručně bez použití voliče cyklů.
1. Pusťte přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko Napájení ( ) na pračce.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také změkčovadlo či
prací prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka Teplota ( ) zvolte teplotu. (Studená voda , 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).
8. Pro prodloužení doby Máchání+ ( ) stiskněte tlačítko Option (Volba) ( ).
Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka Odstřeďování ( ) zvolte rychlost odstřeďování.
Funkce pro zastavení máchání umožňuje vyjmout z pračky mokré kusy prádla.
( : Bez odstřeďování, (Všechny kontrolky zhasnuté) : Zastavení máchání)
10.Opakovaným stisknutím tlačítka Odložený konec ( ) můžete procházet dostupné
možnosti odloženého konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech).
Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
11.Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ( ), prací cyklus se spustí.
POKYNY PRO MANIPULACI S PRÁDLEM
Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát
nejúčinnějším způsobem.
Před praním vždy zkontrolujte symboly pro ošetřování prádla na štítku.
Prádlo roztřiďte a perte podle následujících kritérií:
• Štítek pro ošetřování prádla: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály,
hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
• Barva: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
• Velikost: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
• Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž u čisté nové vlny, záclon a hedvábí
použijte prací cyklus pro jemné materiály. Zkontrolujte štítky na kusech prádla nebo vyhledejte
informace o ošetřování jednotlivých materiálů v dodatku.
Vyprázdnění kapes
Před každým praním vyprázdněte kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé
předměty, jako například mince, nožíky, špendlíky a sponky, by mohly pračku poškodit. Neperte
oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžšími kovovými předměty.
Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a krajkami obraťte před
praním naruby. Jsou-li během praní otevřena zdrhovadla u kalhot a plášťů, může se poškodit
odstřeďovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázkem.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit je. Před
praním zkontrolujte, zda jsou všechny šňůrky zajištěny.
Předpírka bavlny
Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky zaručuje vynikající výsledky při praní a
současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně
znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.
26_ praní dávky prádla
Určení kapacity dávky
Nepřeplňujte pračku. V opačném případě se prádlo nemusí vyprat náležitým způsobem. Pomocí
následujícího přehledu můžete určit kapacitu dávky pro praný typ prádla.
Typ látky
Kapacita dávky
WF0604 / WF0602
WF0600
Bavlna
- průměrné/mírné znečištění
- silné znečištění
7,0 kg
6,0 kg
Syntetické materiály
2,5 kg
2,5 kg
Ruční praní vlny
2,0 kg
1,5 kg
Model
• Je-li prádlo nevyvážené (na displeji se rozsvítí kontrolka „UE“), rozložte dávku v pračce
jiným způsobem.
Při nerovnoměrném rozložení prádla se snižuje účinnost odstřeďování.
• V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit
účinnost odstřeďování.
• Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučena kapacita dávky 1,8 kg nebo nižší.
Podprsenky (vhodné pro praní) perte v síťce na praní (nutné zakoupit samostatně).
• Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a poškodit ostatní
prádlo. Proto doporučujeme, abyste podprsenky prali v jemné síťce
na praní.
• Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice,
punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je
do jemné síťky na praní.
Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace,
posunutí pračky a případná zranění.
UPOZORNĚNÍ
praní dávky prádla _27
02 Praní dávky prádla
WF0702
WF0700
praní dávky prádla
Informace o pracím prostředku a přísadách
Volba vhodného pracího prostředku
Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály,
jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky
s nízkou mírou pěnění, které jsou určeny pro automatické pračky.
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku související s hmotností náplně, stupněm
znečištění a tvrdostí vody v daném místě použití. Pokud neznáte tvrdost používané vody,
vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.
Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během
cyklu máchání. Mohou způsobit nedostatečné vymáchání nebo ucpat přepad.
Zásuvka pro prací prostředek
Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a změkčovadla.
Před praním přidejte každou přísadu do správné přihrádky.
Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE zásuvku pro prací prostředek.
1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek nalevo od
ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství
pracího prostředku přímo do přihrádky pro prací prostředek
.
3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství změkčovadla
do přihrádky pro změkčovadlo .
UPOZORNĚNÍ
NEPŘIDÁVEJTE do přihrádky pro změkčovadlo ( ) žádný
práškový/tekutý prací prostředek.
4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství
pracího prostředku do přihrádky pro předpírku .
Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující
typy pracích prostředků.
• Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
• Prací prostředky v kuličce nebo v síťce
MAXIMUM
Koncentrovaná nebo hustá změkčovadla a aviváže
je třeba před nalitím do dávkovače rozpustit v malém
množství vody, aby nedošlo k přetečení z důvodu ucpání.
Když po přidání změkčovadla látky do přihrádky pro oplachovací prostředek zavíráte
přihrádku pro prací prostředek, dejte pozor, aby změkčovadlo látky nepřeteklo.
28_ praní dávky prádla
čištění a údržba pračky
Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy
a má delší životnost.
Nouzové vypuštění pračky
Kryt filtru
3. Tahem vpřed vyjměte nouzovou vypouštěcí trubici
z držáku.
Nouzová
vypouštěcí trubice
4. Sejměte kryt nouzového vypouštění, který uzavírá
nouzovou vypouštěcí trubici.
5. Vypusťte vodu do nádoby.
Možná zůstane víc vody, než jste očekávali. Připravte si
větší mísu.
6. Na nouzovou vypouštěcí trubici nasaďte znovu kryt a
připevněte ji k držáku.
7. Nasaďte kryt filtru.
Kryt
nouzového
vypouštění
Čištění vnějšího povrchu
1. Povrch pračky (včetně ovládacího panelu) otírejte měkkou tkaninou a neabrazivními čisticími
prostředky pro domácnost.
2. Povrch vytřete do sucha měkkým hadříkem.
3. Nelijte na pračku vodu.
čištění a údržba pračky _29
03 čištění a údržba
1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.
čištění a údržba pračky
Čištění zásuvky a přihrádky pro prací prostředek
1. Stiskněte blokovací páčku uvnitř zásuvky pro
prací prostředek a vytáhněte ji ven.
2. Vyjměte ze zásuvky dělicí příčku tekutého
pracího prostředku.
3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte přihrádku zásuvky starým kartáčkem na zuby.
5. Vložte dělicí příčku tekutého pracího prostředku zpět do
zásuvky.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním cyklu
máchání bez náplně v bubnu.
30_ čištění a údržba pračky
Blokovací páčka
Dělicí příčka tekutého
pracího prostředku
Čištění odpadového filtru
Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva
„5E“. (Viz „Nouzové vypuštění pračky“ na předchozí straně.)
Před čištěním usazovacího filtru se ujistěte, že je kabel síťového přívodu elektřiny odpojen.
1. Nejprve odstraňte zbývající vodu (přečtěte si „Nouzové
vypuštění pračky“ na straně 29.)
Jestliže vyjmete filtr bez vypuštění zbývající vody, může
zbývající voda vytékat ven.
2. Otevřete kryt filtru pomocí klíče nebo mince.
3. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění otáčením vlevo a
vypusťte vodu.
4. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru.
Uzávěr
odpadového
filtru
5. Vymyjte veškeré nečistoty nebo odstraňte předměty
zachycené v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován
pohon vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
6. Vraťte uzávěr odpadového filtru na původní místo.
7. Nasaďte kryt filtru.
UPOZORNĚNÍ
Neotvírejte víčko usazovacího filtru během chodu pračky, mohla by
vytékat horká voda.
• Ujistěte se, že po vyčištění usazovacího filtru dáte zpět víčko
filtru. Když je filtr mimo pračku, může vaše pračka fungovat nesprávně, nebo propouštět vodu.
• Po svém vyčištění musí být filtr kompletně sestaven.
čištění a údržba pračky _31
03 čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
čištění a údržba pračky
Čištění síťového filtru hadice vody
Doporučujeme čistit síťový filtr hadice vody nejméně jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová
zpráva „4E“.
1. Uzavřete přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici utěrkou, aby z ní nevystříkla
natlakovaná voda.
3. Pomocí kleští jemně vysuňte síťový filtr z konce hadice a vypláchněte jej dočista pod tekoucí
vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu konektoru se závitem.
4. Zasuňte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, zda připojení těsní a neprosakuje voda. Pak otevřete přívodní kohout.
Oprava zamrzlé pračky
Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte pračku od elektrické sítě.
Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
Znovu připojte hadici přívodu vody k přívodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda je přívod vody a
vypouštění v pořádku.
Skladování pračky
V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná
v hadicích a vnitřních částech může pračku poškodit.
1. Zvolte cyklus Expresní praní a do přihrádky na bělidlo přidejte bělidlo. Spusťte cyklus bez
naplnění pračky prádlem.
2. Zavřete přívodní kohouty a odpojte přívodní hadice.
3. Odpojte pračku od elektrické zásuvky a ponechte její dvířka otevřená, aby v bubnu cirkuloval
vzduch.
Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím odstát,
aby roztála zmrzlá voda v pračce.
32_ čištění a údržba pračky
odstraňování závad a kódy
informací
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Pračka se nespustí
•
•
•
•
Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě.
Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
Ověřte, zda jsou kohouty přívodu vody otevřeny.
Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
Pračka se nenapustila
vodou nebo se napustila
nedostatečně
•
•
•
•
Pusťte naplno přívod vody.
Ověřte, zda nezamrzla hadice přívodu vody.
Narovnejte hadice přívodu vody.
Vyčistěte filtr na hadici přívodu vody.
V zásuvce pro prací
prostředek zůstává zbytek
pracího prostředku i po
ukončení pracího programu
• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
• Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky pro
prací prostředky.
Pračka vibruje nebo je příliš
hlučná
• Ověřte, zda pračka stojí na rovném povrchu. Pokud povrch rovný
není, vyrovnejte pračku pomocí nožek.
• Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby.
• Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
• Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu
nebo neodstřeďuje
• Narovnejte vypouštěcí hadici. Dbejte, aby se na hadicích nevytvářely
smyčky.
• Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená
nebo nejdou otevřít
• Ujistěte se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda.
• Ujistěte se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Kontrolka zámku dvířek
se vypne po vypuštění vody.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
odstraňování závad a kódy informací _33
04 odstraňování závad
Jestliže dojde k níže uvedeným problémům, proveďte následující opatření.
odstraňování závad a kódy
informací
Kódy informací
Jestliže dojde k závadě pračky, mohou se na displeji zobrazit kódy informací. V takovém případě nejprve
vyhledejte informace v této tabulce a pokuste se provést navržené řešení ještě předtím, než se obrátíte na
zákaznické středisko.
KÓD
ŘEŠENÍ
dE
• Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
• Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
4E
• Ověřte, zda je otevřen kohout přívodu vody.
• Zkontrolujte tlak vody.
5E
• Vyčistěte odpadový filtr.
• Ověřte, zda je správně nainstalována vypouštěcí hadice.
UE
• Dávka prádla je nevyvážená. Rozložte dávku v pračce jiným
způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla,
například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný
výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se zobrazí
chybová zpráva „UE“.
cE/3E
• Obraťte se na poprodejní servis.
Sd
• Toto se objevuje, když je detekováno příliš velké množství pěny.
Také se zobrazuje během odstraňování pěny. Když je odstraňování
dokončeno, pokračuje normální cyklus. (Toto je jedna z normálních
operací. Je chybou předcházet neexistujícím poruchám).
Uc
• Je-li napětí přiváděné elektřiny nestabilní, pračka se v zájmu ochrany
svých elektrických zařízení zastaví.
• Když je přiváděno správné napětí, cyklus automaticky pokračuje.
V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na servisní středisko
společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.
kalibrace pračky
Režim kalibrace
Pračka Samsung automaticky rozpozná hmotnost prádla. Chcete-li, aby bylo rozpoznávání hmotnosti
přesnější, spusťte po instalaci režim kalibrace. Režim kalibrace spusťte dle níže uvedených kroků.
1. Vyjměte prádlo a veškerý další obsah pračky a pak pračku vypněte.
2. Stiskněte zároveň tlačítka Temp (Teplota), Delay End (Odložený konec) a Power (Napájení).
Pračka se zapne.
3. Stisknutím tlačítka Start (Spustit) aktivujete „režim kalibrace“.
4. Buben se bude otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček přibližně 3 minuty.
5. Jakmile se „režim kalibrace“ ukončí, na displeji se zobrazí „End(En)“ a pračka se automaticky vypne.
Pračka je nyní připravena k použití.
34_ odstraňování závad a kódy informací
přehled cyklů
Přehled cyklů
( uživatelská volba)
Maximální náplň (kg)
Bavlna (
)
Syntetické materiály (
)
Ruční praní vlny
(
)
Kojenecká péče
( )
Denní praní (
)
Rychlé praní 15
min. (
)
Praní
Změkčovadlo
Maximální
teplota
(˚C)

ano

2,5

ano
2,0
1,5
-
3,0
2,5
2,0
2,0
WF0702
WF0700
WF0604
WF0602
WF0600
Předpírka
7,0
6,0
2,5
Rychlost odstřeďování (MAXIMÁLNÍ) ot./min
Odložený
konec
WF0604
WF0702
WF0602
WF0700
WF0600
95
1400
1200
1000


60
800
1200
1000

ano

40
800
800
800


ano

95
1400
1200
1000

2,0

ano

60
800
1200
1000

2,0
-
ano

40
800
800
800

1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 60456/EN 60456.
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 34).
3. Doba trvání programu se v jednotlivých domácnostech může lišit od hodnot v tabulce v důsledku
odchylek tlaku a teploty přívodu vody nebo dávky a typu prádla.
4. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodlužuje doba trvání každého cyklu.
přehled cyklů _35
05 Přehled cyklů
PROGRAM
PRACÍ PROSTŘEDEK
dodatek
Informace o ošetřování materiálů
Následující symboly představují pokyny pro péči o oblečení. Štítky na oblečení obsahují čtyři symboly
v tomto pořadí: praní, bělení, sušení + žehlení a chemické čištění (v případě potřeby).
Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Zacházejte s oděvy podle pokynů na
štítku pro péči o oblečení, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.
Odolný materiál
Lze žehlit při maximální teplotě
100 ˚C
Jemné materiály
Nežehlit
Lze prát při teplotě 95 ˚C
Lze chemicky čistit libovolným
rozpouštědlem
Lze prát při teplotě 60 ˚C
Lze chemicky čistit pouze
perchloridem, benzínem, čistým
lihem nebo R113
Lze prát při teplotě 40 ˚C
Lze chemicky čistit pouze leteckým
benzínem, čistým lihem a R113
Lze prát při teplotě 30 ˚C
Nečistit chemicky
Lze prát ručně
Sušit ve vodorovné poloze
Čistit výhradně chemicky
Lze sušit pověšené
Lze bělit v chladné vodě
Sušit na ramínku
Nebělit
Sušit v sušičce při běžné teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
200 ˚C
Sušit v sušičce při nízké teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
150 ˚C
Nesušit v sušičce
Ochrana životního prostředí
• Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat,
dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič
připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
• Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
• Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to
nezbytně nutné.
• Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství
závisí na použitém programu).
Prohlášení o shodě
Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici 93/68/EC a normu EN 60335.
36_ dodatek
List domácích praček
V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010
Samsung
WF0702
Název modelu
kg
Kapacita
WF0700
7
Energetická účinnost
A+
Spotřeba energie za roku (AE_C) 1)
kWh/r
220
220
kWh
1,23
1,23
kWh
0,89
0,89
Spotřeba energie (E_t.60) ‘Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)’ při plné
dávce
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) ‘Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)’ při
menší dávce
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) ‘Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C)’ při
menší dávce
kWh
0,69
0,69
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)
W
0,45
0,45
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)
W
5
5
Spotřeba vody za rok (AW_c) 2)
l/r
10010
10010
B
C
ot./min
1200
1000
53
62
Třída účinnosti odstřeďování 3)
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
Maximální rychlost odstřeďování
%
Zbytková vlhkost
Cotton 60 ˚C and 40 ˚C (Bavlna při 60 ˚C a 40 ˚C) + Intensive
Wash (Intenzivní praní) 4)
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu
Doba trvání standardního programu
‘Cotton 60 ˚C’ (Bavlna při 60 ˚C) při plné dávce
min
205
205
‘Cotton 60 ˚C’ (Bavlna při 60 ˚C) při menší dávce
min
162
162
‘Cotton 40 ˚C’ (Bavlna při 40 ˚C) při menší dávce
min
157
157
Změřený čas po ukončení programu
min
2
2
Mytí
dB (A) na 1 pW
59
59
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
78
74
Emise hluku
Rozměry
Rozměry jednotky
Výška
mm
846
Šířka
mm
598
Hloubka 5)
mm
529
Čistá hmotnost
kg
58
Hrubá hmotnost
kg
60
Hmotnost balení
kg
2
Tlak vody
kPa
50-800
Elektrické připojení
Napětí
V
220-240
Spotřeba energie
W
2000-2400
Kmitočet
Hz
Název dodavatele
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C
a plné nebo poloviční dávce a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na
způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C a plné
nebo poloviční dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý.
Spotřeba energie pro sušení je o mnoho vyšší než pro praní.
Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Standardní program pro bavlnu při 60 °C a standardní program pro bavlnu při 40 °C, které je možné vybrat přidáním
možnosti intenzivního praní k programům pro bavlnu při 60 °C a pro bavlnu při 40 °C, jsou vhodné pro běžně
znečištěné bavlněné oblečení a jsou pro tento typ prádla nejúčinnější (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 34).
Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.
dodatek _37
06 Dodatek
A+
A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)
Spotřeba energie
dodatek
List domácích praček
V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010
Samsung
WF0604
Název modelu
kg
Kapacita
WF0602
WF0600
6
Energetická účinnost
A+
A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)
A+
A+
Spotřeba energie
Spotřeba energie za roku (AE_C) 1)
kWh/r
195
195
195
kWh
1,12
1,06
1,06
kWh
0,72
0,79
0,79
kWh
0,63
0,65
0,65
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)
W
0,45
0,45
0,45
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)
W
5
5
5
Spotřeba vody za rok (AW_c) 2)
l/r
8580
8580
8580
B
B
C
ot./min
1400
1200
1000
53
53
62
Spotřeba energie (E_t.60) ‘Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)’ při plné
dávce
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) ‘Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)’ při
menší dávce
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) ‘Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C)’ při
menší dávce
Třída účinnosti odstřeďování 3)
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)
Maximální rychlost odstřeďování
%
Zbytková vlhkost
Cotton 60 ˚C and 40 ˚C (Bavlna při 60 ˚C a 40 ˚C) + Intensive
Wash (Intenzivní praní) 4)
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu
Doba trvání standardního programu
‘Cotton 60 ˚C’ (Bavlna při 60 ˚C) při plné dávce
min
231
225
225
‘Cotton 60 ˚C’ (Bavlna při 60 ˚C) při menší dávce
min
158
162
162
‘Cotton 40 ˚C’ (Bavlna při 40 ˚C) při menší dávce
min
153
157
157
Změřený čas po ukončení programu
min
2
2
2
Mytí
dB (A) na 1 pW
57
57
57
Odstřeďování
dB (A) na 1 pW
79
77
74
Výška
mm
846
846
846
Šířka
mm
598
598
598
Hloubka 5)
mm
529
474
474
Emise hluku
Rozměry
Rozměry jednotky
Čistá hmotnost
kg
59
55
55
Hrubá hmotnost
kg
61
57
57
Hmotnost balení
kg
2
2
2
Tlak vody
kPa
50-800
Elektrické připojení
Napětí
V
220-240
Spotřeba energie
W
2000-2400
Kmitočet
Hz
Název dodavatele
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60
a 40 °C a plné nebo poloviční dávce a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba
energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a
40 °C a plné nebo poloviční dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
38_ dodatek
dodatek _39
06 Dodatek
3. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý.
Spotřeba energie pro sušení je o mnoho vyšší než pro praní.
Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Standardní program pro bavlnu při 60 °C a standardní program pro bavlnu při 40 °C, které je možné vybrat přidáním
možnosti intenzivního praní k programům pro bavlnu při 60 °C a pro bavlnu při 40 °C, jsou vhodné pro běžně
znečištěné bavlněné oblečení a jsou pro tento typ prádla nejúčinnější (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 34).
Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.
Dodatek
INFORMACE O HLAVNÍCH PRACÍCH PROGRAMECH
Model
WF0600NCW
Program
Bavlna+Intenzivní
praní
Syntetické
materiály
40_ dodatek
Teplota
(°C)
Kapacita
(kg)
Délka
programu
(minut)
Zbytkový
obsah
vlhkosti (%)
Spotřeba vody
(ℓ/cykl)
Spotřeba
energie (kWh/
cykl)
40
3,0
157
59
34
0,65
60
40
6,0
225
60
45
1,01
3,0
162
59
34
0,77
2,5
91
50
50
0,50
MÁTE DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?
Země
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com
Kód č. DC68-02801E-04_CS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement