Samsung | WF1602W5C/YLE | Uživatelská přiručka | Samsung WF1602W5C/YLE Používateľská príručka

Samsung WF1602W5C/YLE Používateľská príručka
WF1702W5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF1700W5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF1602W5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF1600W5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
Pračka
uživatelská příručka
Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung.
Chcete-li získat přístup k dalším službám,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
funkce nové pračky samsung
Nová pračka Samsung změní vaše představy o praní. Je vybavena celou řadou
funkcí od extra velké kapacity až po energeticky úsporný provoz, díky kterým se
běžné praní promění ve výjimečně příjemný zážitek.
t 1SBOÓTGVOLDÓ&DP#VCCMF
Účinná funkce Eco Bubble společnosti Samsung přináší ještě větší čistotu díky pokročilé péči
o vlákno. Díky funkci Eco Bubble se dostane prací prostředek rovnoměrně ke všem vláknům,
a to rychle a účinně.
t 0VUEPPS$BSF7FOLPWOÓPCMFijFOÓ
Použití pračky Samsung s funkcí Eco Bubble vám umožní praní nepromokavého oblečení s
větším pohodlím a s vědomím, že vaše pračka poskytuje vašim oděvům do přírody vynikající
péči. Pěnový polštář vytvářený při funkci Eco Bubble chrání nepromokavou vrstvu oblečení
proti nárazům a otěru, čímž minimalizuje poškození oblečení do přírody a také chrání další
formy citlivých látek.
t #BCZ$BSF,PKFOFDLÈWâCBWB
Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožku.
Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak
podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se
pere podle odpovídající charakteristiky, takže při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu
svého oblečení.
t $FSUJmLPWÈOPQSPWMOV
Pračka byla testována a vyhovuje povinné specifikaci Woolmark Company pro vlněné
produkty vhodné k praní v pračce. Tato certifikace je vyšší než běžná certifikace Woolmark.
Negarantuje pouze kvalitní vyprání, ale šetrnost k výrobkům z vlny. Tkaniny perte podle
pokynů na štítku oblečení v souladu se specifikacemi Woolmark a Samsung.
t )BOE8BTI3VijOÓQSBOÓ
Zvláštní péči o prádlo lze zajistit určením vhodné teploty, jemného praní a odpovídajícího
množství vody.
2_ funkce nové pračky samsung
t 2VJDL8BTI3ZDIMÏQSBOÓ
Neztrácejte čas! Náš 15 minutový program Rychlé praní vám dovoluje vyprat a jít. Náš
program Rychlé praní vám může pomoci ve vašem rušném životě – teď můžete vyprat vaše
oblíbené oblečení (do 2kg) jen za 15 minut!
t $IJME-PDL%ķUTLÈQPKJTULB
Funkce dětské pojistky nedovoluje zvědavým ručičkám malých dětí měnit program pračky.
Tato bezpečnostní funkce znemožní vašim dětem hraní s ovládacími prvky pračky a upozorní
vás, kdykoli je aktivována.
t %FMBZFOE0EMPäFOâLPOFD
Cyklus lze odložit až o 19 hodin (v hodinových intervalech). Tato funkce pračky je velmi
praktická zvláště v případě, že musíte odejít.
t ÀJSPLÈEWÓŔLB
Extra široký otvor dvířek umožňuje pohodlné sledování. Zajišťuje snadné vkládání a vyjímání
prádla, zejména velkých kusů, jako jsou lůžkoviny, ručníky atd.
t 5SWBOMJWÏBFOFSHFUJDLZÞTQPSOÏLFSBNJDLÏUPQOÏUķMFTPWZCSBOÏ
NPEFMZ
Naše inovativní keramické topné těleso má ve srovnání s běžnými topnými tělesy
dvojnásobnou životnost.
Ušetří vám náklady na opravy. Navíc omezuje tvorbu vodního kamene způsobeného tvrdou
vodou a šetří energii.
Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky
Samsung. Naleznete v ní popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy pro
využití většiny nejmodernějších funkcí pračky. Jestliže se při používání své nové pračky setkáte
s problémem, vyhledejte informace v části „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 33.
funkce nové pračky samsung _3
bezpečnostní informace
Blahopřejeme k vaší nové pračce Samsung ActivFresh™. Tato příručka obsahuje
důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli
plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.
%ħ-&Ç*5²*/'03."$&5Å,"+¶$¶4&#&;1&þ/045/¶$)10,:/ħ
Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství
funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče
pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této
příručce.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis
podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu
pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní
pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní centrum nebo vyhledat
pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
%ħ-&Ç*5²#&;1&þ/045/¶4:.#0-:"10,:/:
7â[OBNJLPOBP[OBijFOÓWUÏUPVäJWBUFMTLÏQŔÓSVijDF
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit WÈäOÈ
[SBOķOÓPTPCTNSUOFCPÝLPEVOBNBKFULV
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit [SBOķOÓPTPC
OFCPÝLPEVOBNBKFULV
UPOZORNĚNÍ
Z důvodu omezení rizika vzniku požáru, výbuchu, úrazu elektrickým
proudem nebo zranění osob při používání pračky dodržujte tato základní
bezpečnostní opatření:
Neprovádějte.
Nerozebírejte.
Nedotýkejte se.
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Vyžádejte si pomoc servisního střediska.
Poznámka
5ZUPWâTUSBäOÏ[OBijLZKTPVWQŔÓSVijDFVWFEFOZ[BÞijFMFNQSFWFODF[SBOķOÓPTPC
%PESäVKUFQŔFTOķEBOÏQPLZOZ
+BLNJMFTFTF[OÈNÓUFTUPVUPijÈTUÓBWÝFNJQPLZOZVTDIPWFKUFQŔÓSVijLVOBCF[QFijOÏN
NÓTUķQSPQP[EķKÝÓQPVäJUÓ
4_ bezpečnostní informace
Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.
Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části
existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz tohoto spotřebiče
zajistíte, pokud se řádně seznámíte s jeho obsluhou a jestliže budete při jeho používání
postupovat obezřetně.
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají
obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.
Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové
7"307«/¶ nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být
případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání přístroje dohlížet a
poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), smí ji vzhledem k bezpečnostnímu riziku
vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěru přívodu
vody a vypouštěcímu potrubí.
U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty kobercem ani
jinou překážkou.
Použijte nové montážní sady hadic, nepoužívejte znovu staré hadice.
*/'03."$&00;/"þ&/¶8&&&
Pokyny k řádné likvidaci tohoto výrobku (směrnice o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení)
(platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích s oddělenými systémy
sběru odpadů)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství a v jeho tištěných materiálech znamená, že by
se tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel
USB) neměly na konci životnosti likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Chcete-li
zabránit možnému znečištění životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému
nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto výrobky od jiných typů odpadu a zodpovědně je
recyklujte, abyste přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů.
Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce, u kterého výrobek zakoupili,
nebo na úřad místní správy a zjistit informace o tom, kam a jak mohou tyto výrobky dopravit za
účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměly být smíchány s ostatním komerčním
odpadem určeným k likvidaci.
bezpečnostní informace _5
bezpečnostní informace
7"307«/¶
%ħ-&Ç*5²7Å453"Ç/²;/"þ,:5Å,"+¶$¶4&*/45"-"$&
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.
Spotřebič je těžký, při jeho zvedání postupujte obezřetně.
Připojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě s hodnotami 220V/50Hz/15A nebo
vyššími a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Kromě toho také nepoužívejte
prodlužovací kabel.
- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodloužení
přívodního kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Ujistěte se, zda napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve
specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.
Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od
veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky správným způsobem tak, aby
napájecí kabel směřoval k podlaze.
- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou
poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože obalové materiály mohou být pro děti
nebezpečné.
- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.
Pokud je poškozen spotřebič, zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí kabel, obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
Spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani
k telefonnímu vedení.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru,
výbuchu nebo potížím s výrobkem.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda
zásuvka odpovídá místním a celostátním předpisům.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých materiálů.
Spotřebič neinstalujte ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, ani na místě
vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě (dešťové kapky).
Neinstalujte spotřebič na chladném místě.
- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.
Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické transformátory.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani
uvolněnou elektrickou zásuvku.
6_ bezpečnostní informace
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty,
nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Napájecí kabel a hadice nesmí vést na místě, kde by mohly způsobit pád.
610;03/ā/¶
;/"þ,:4610;03/ā/¶.5Å,"+¶$¶4&*/45"-"$&
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
z důvodu úniku elektrického proudu.
Spotřebič instalujte na rovném pevném povrchu s dostatečnou nosností.
- V opačném případě může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo potížím
s výrobkem.
7"307«/¶
%ħ-&Ç*5²7Å453"Ç/²;/"þ,:5Å,"+¶$¶4&106Ç*5¶
Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě
odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se
zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Nedovolte dětem si hrát v pračce nebo na pračce. Při likvidaci spotřebiče také demontujte
blokovací páčku dvířek pračky.
- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř pračky, může se udusit.
Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý,
z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.
bezpečnostní informace _7
bezpečnostní informace
Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo
jinými hořlavými či výbušnými látkami.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě/
sušení/odstřeďování).
- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny nebo kluzkou podlahu.
Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
Nestrkejte ruce pod pračku.
- Mohlo by dojít k úrazu.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tím, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít
k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nedovolte dětem nebo invalidním osobám používat pračku bez dozoru. Nedovolte dětem
lézt do spotřebiče.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.
Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
- Mohlo by dojít k úrazu.
Neodpojujte spotřebič od sítě zatažením za napájecí kabel. Pevně uchopte zástrčku a
vytáhněte ji přímým pohybem ze zásuvky.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát
apod.).
- Pokud je vyžadována oprava nebo opětovná instalace spotřebiče, obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím
s výrobkem nebo ke zranění.
Vnikne-li jakákoli cizí látka, jako voda, do přístroje, odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) a
kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel
z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
8_ bezpečnostní informace
610;03/ā/¶
;/"þ,:4610;03/ā/¶.5Å,"+¶$¶4&106Ç*5¶
Pokud se do pračky dostanou cizí látky, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla
apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a vyčistěte pračku jemným
vlhkým hadříkem.
- V opačném případě může dojít ke změně zabarvení, deformaci, poškození nebo vzniku
koroze.
Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
- Při poškození skla může dojít ke zranění.
Pokud selže přívod vody nebo znovu připojujete hadici přívodu vody, otvírejte kohout
pomalu.
Po delším nepoužívání otvírejte kohout pomalu.
- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození
součásti nebo vytečení vody.
Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém
s vypouštěním.
- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním,
může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku úniku elektrického
proudu.
Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo
vytečení vody.
Když není pračka používána, zajistěte, aby byl zavřený kohout přívodu vody.
- Šroub na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utažen.
- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.
Zkontrolujte, zda není gumové těsnění zaneseno cizími látkami (odpadní látky, vlákna
apod.).
- Pokud dvířka nejsou zcela zavřena, může dojít k vytečení vody.
Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu
vody řádně utažená a nedochází k úniku vody.
- Pokud jsou uvolněny šrouby nebo spojka hadice přívodu vody, může dojít k vytečení
vody.
Pokyny pro snížení nebezpečí požáru a výbuchu:
- Za určitých podmínek se v horkovodním systému (například u topného tělesa pro ohřev
vody), který nebyl používán po dobu dvou týdnů nebo déle, může uvolňovat plynný
vodík. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud jste horkovodní systém nepoužívali po
dobu dvou týdnů či déle, otevřete ještě před použitím pračky všechny kohoutky s horkou
vodou v domácnosti a nechte vodu několik minut vytékat. Tímto způsobem se uvolní
veškerý nahromaděný plynný vodík. Vzhledem k tomu, že plynný vodík je hořlavý,nesmíte
během uvedené činnosti kouřit ani zažehovat otevřený plamen. Jestliže došlo k úniku
plynu, ihned vyvětrejte. Nedotýkejte se však zástrčky napájecího kabelu.
Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.
Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém
případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a
společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození
způsobené tímto nesprávným použitím
bezpečnostní informace _9
bezpečnostní informace
Nestoupejte na horní povrch spotřebiče ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo,
zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo zranění.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem,
požár nebo potíže s výrobkem.
Neumisťujte do blízkosti pračky předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.
Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká, proto se jí
nedotýkejte.
- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, matrace nebo oblečení (*), pokud
spotřebič nemá speciální program pro praní těchto předmětů.
- Neperte silné a tvrdé matrace, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol
povolující praní v pračce.
- Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení
následkem neobvyklých vibrací.
* Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen,
teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
Pokud je odebrána přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.
Nedotýkejte se vnitřku vany v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení,
protože je horký.
- Mohlo by dojít k popálení.
Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek po jejím otevření.
- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování
pracího prostředku. Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky
jídla, zvířata).
- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat
následkem zvýšených vibrací.
Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání
v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.
- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytečení vody.
Nenechávejte delší dobu ve vaně bělicí prostředky nebo kovové předměty, jako jsou zavírací
špendlíky nebo sponky do vlasů.
- Vana by mohla začít rezavět.
- Pokud se na povrchu vany začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí
prostředek a pomocí houbičky jej vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani
neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.
- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.
Nepoužívejte horkou vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.
10_ bezpečnostní informace
Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům
s výrobkem, změně zabarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.
Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
- Ponožky a podprsenky vkládejte do prací síťky a perte je s ostatním prádlem.
- V opačném případě může dojít ke zranění následkem neobvyklých vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytečení vody.
U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty
kobercem ani jinou překážkou.
Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo
kameny, mohou způsobit značné poškození spotřebiče.
Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými částmi.
7"307«/¶
%ħ-&Ç*5²7Å453"Ç/²;/"þ,:5Å,"+¶$¶4&þ*À5ā/¶
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.
- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
bezpečnostní informace _11
obsah
INSTALACE PRAČKY
13
PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
21
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRAČKY
30
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A KÓDY
INFORMACÍ
Kontrola dílů
Dodržení instalačních požadavků
Napájení elektrickým proudem a uzemnění
Přívod vody
Vypouštění
Podlaha
Teplota okolí
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Instalace pračky
21
21
22
24
24
25
25
26
27
29
29
29
První praní
Základní pokyny
Používání ovládacího panelu
Dětská pojistka
Vypnutý zvuk
Odložený konec
Eco Bubble
Praní oděvů pomocí voliče cyklu
Ruční zadání praní
Informace o pracím prostředku a přísadách
Volba vhodného pracího prostředku
Zásuvka pro prací prostředek
30
30
31
Nouzové vypuštění pračky
Čištění vnějšího povrchu
Čištění zásuvky a přihrádky pro prací
prostředek
Čištění odpadového filtru
Čištění síťového filtru hadice vody
Oprava zamrzlé pračky
Skladování pračky
32
33
33
33
34
35
Jestliže dojde k níže uvedeným problémům,
proveďte následující opatření.
Kódy informací
KALIBRACE PRAČKY
35
Režim kalibrace
PŘEHLED CYKLŮ
36
Přehled cyklů
DODATEK
37
37
37
38
40
Informace o ošetřování materiálů
Ochrana životního prostředí
Prohlášení o shodě
Technické údaje
List domácích praček (EU pouze)
34
35
36
37
12_ obsah
13
14
14
14
15
15
15
15
15
instalace pračky
Z důvodu zajištění správného provozu pračky a minimalizace rizika zranění při
vlastním praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle
uvedených pokynů.
Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka
během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko
společnosti Samsung či na svého prodejce výrobků Samsung.
)PSOÓQSBDPWOÓ
EFTLB
#MPLPWBDÓQÈijLB
;ÈTVWLBQSPQSBDÓ
QSPTUŔFEFL
0WMÈEBDÓQBOFM
;ÈTUSijLB
%WÓŔLB
7ZQPVÝUķDÓ
IBEJDF
0EQBEPWâmMUS
/BTUBWJUFMOÏ
OPäLZ
7BOB
/PV[PWÈWZQPVÝUķDÓ
USVCJDF
,SZUmMUSV
.BUJDPWâLMÓij
,SZUZPUWPSşQSP
ÝSPVCZ
)BEJDFQŔÓWPEV
WPEZ
%SäÈLIBEJDF
,SZU
,SZUZPUWPSşQSPÝSPVCZ Počet krytů otvorů pro šrouby závisí na modelu (3 až 5 krytů).
instalace pračky _13
01 INSTALACE
,0/530-"%¶-ħ
instalace pračky
%0%3Ç&/¶*/45"-"þ/¶$)10Ç"%"7,ħ
/BQÈKFOÓFMFLUSJDLâNQSPVEFNBV[FNOķOÓ
Veškerá kabeláž i uzemnění musí vyhovovat národním elektrotechnickým předpisům ANSI/
FNPA, č. 70 v aktuálním znění a místním předpisům a nařízením z důvodu minimalizace rizika
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Majitel spotřebiče zodpovídá za zajištění
odpovídajících elektrotechnických služeb pro dané zařízení.
7"307«/¶
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.
Během přípravy instalace zkontrolujte, zda je u zdroje napájení k dispozici:
t Pojistka nebo jistič pro 220V-240V 50Hz 15 A
t Samostatná proudová odbočka určená výhradně pro pračku
Pračka musí být uzemněná. V případě, že pračka funguje nesprávně nebo nefunguje vůbec,
snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud
představuje cestu nejmenšího odporu.
Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení
do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.
Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí
ani k horkovodnímu potrubí.
Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým
proudem.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře
nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze
zastrčit do elektrické zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou
zásuvku.
1ŔÓWPEWPEZ
Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa – 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa
může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat.
Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka
se vypne. (V ovládacích prvcích je zabudován integrovaný limit doby napouštění, který brání
přetečení nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění vnitřní hadice.)
Dodané přívodní hadice dosáhnou k pračce v případě, že se vodovodní kohouty nacházejí ve
vzdálenosti do 122cm od zadní strany pračky.
Většina obchodů s instalatérským zbožím prodává přívodní hadice různých velikostí až do
délky 305cm.
Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:
t ;BKJTUĶUFTOBEOPVQœÓTUVQOPTUWPEPWPEOÓDILPIPVUŞ
t ;BWœFUFLPIPVUZQPLVEQSBIJLVOFQPVäÓWÈUF
t 1SBWJEFMOĶLPOUSPMVKUF[EBOFVOJLÈWPEB[UWBSPWFLQœÓWPEOÓIBEJDF
7"307«/¶
Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody a na všech
kohoutech, zda nedochází k úniku vody.
14_ instalace pračky
7ZQPVÝUķOÓ
1PEMBIB
K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevně zkonstruovanou podlahu.
Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo
nerovnoměrná zátěž. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a
pračka má sklon se při odstřeďování mírně posouvat.
Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.
5FQMPUBPLPMÓ
Pračku neinstalujte v místech, kde může zamrzat voda, protože vždy zůstává trochu vody v
přívodním ventilu, v čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit hnací
řemeny, čerpadlo a další díly.
*OTUBMBDFWFWâLMFOLVOFCPWLPNPŔF
Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje zachování následujících minimálních volných
prostorů:
Po stranách – 25 mm
Vzadu – 51 mm
Nahoře – 25 mm
Vpředu – 465 mm
Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory
volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 465 mm. Samostatně instalovaná pračka
zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.
*/45"-"$&13"þ,:
KROK 1
7âCķSVNÓTUķOÓ
Před instalací zajistěte, aby místo instalace splňovalo následující požadavky:
t 5WSEâSPWOâQPWSDICF[LPCFSDFOFCPQPEMBIPWÏLSZUJOZLUFSÈCZNPIMBCSÈOJUDJSLVMBDJ
vzduchu
t .JNPEPTBIQœÓNÏIPTMVOFIJOÓIPTWĶUMB
t %PTUBUFIJOÏWĶUSÈOÓ
t 5FQMPUBOFLMFTÈQPE„$
t .JNPEPTBI[ESPKŞUFQMBOBQœÓLMBEOBGUPWâDIIJJQMZOPWâDI[BœÓ[FOÓ
t %PTUBUFLWPMOÏIPQSPTUPSVBCZQSBIJLBOFTUÈMBOBOBQÈKFDÓNLBCFMV
instalace pračky _15
01 INSTALACE
Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 65 cm.Vypouštěcí hadice musí být
do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být
dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí
hadice je připevněna výrobcem.
instalace pračky
KROK 2
%FNPOUÈäQŔFQSBWOÓDIÝSPVCş
Před instalací pračky je třeba sejmout pět přepravních šroubů ze zadní části spotřebiče.
1. Pomocí dodaného montážního klíče povolte všechny
šrouby.
2. Uchopte šroub maticovým klíčem a protáhněte jej skrz širší
část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.
3. Otvory zakryjte dodanými plastovými kryty.
4. Přepravní šrouby bezpečně uložte pro případ, že byste v budoucnu chtěli pračku stěhovat.
7"307«/¶
Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti.Uložte veškerý balicí materiál (plastové
sáčky, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.
Do otvoru na zadní straně výrobku, ze
kterého jste vytáhli napájecí kabel, vložte
kryt (jedno z příslušenství v plastovém
pouzdře).
16_ instalace pračky
KROK 3
/BTUBWFOÓWZSPWOÈWBDÓDIOPäFL
Při instalaci pračky zajistěte snadnou dostupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody
a odtoku.
01 INSTALACE
1. Přesuňte pračku do správné polohy.
2. Otáčejte podle potřeby
vyrovnávacími nožkami,
aby se buď zasouvaly
nebo vysouvaly, až
dosáhnete správného
vyrovnání pračky.
3. Jakmile pračka dosáhne správného vyrovnání, utáhněte
matice pomocí klíče dodaného společně s pračkou.
KROK 4
1ŔJQPKFOÓIBEJDFQŔÓWPEVWPEZBWZQPVÝUķDÓIBEJDF
Připojení hadice přívodu vody
1. Použijte tvarovku L pro hadici přívodu studené
vody a připojte ji k přívodu studené vody v
zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
Hadici přívodu vody je třeba na jednom
konci připojit k pračce a na druhém konci
k přívodnímu kohoutu. Hadici přívodu vody
nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká,
vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.
2. Druhý konec hadice přívodu studené vody
napojte na dřezový/umyvadlový přívodní
kohout studené vody a utáhněte rukou. V
případě potřeby můžete změnit polohu hadice
přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte
tvarovku, hadici otočíte a znovu tvarovku
upevníte.
7ZCSBOÏNPEFMZTEPQMŌLPWâNQŔÓWPEFNUFQMÏWPEZ
1. Použijte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k přívodu teplé vody v
zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody napojte na dřezový uzavírací kohout teplé vody a
ručně utáhněte.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku Y.
instalace pračky _17
instalace pračky
Připojení hadice přívodu vody (vybrané modely)
1. Odpojte adaptér od hadice přívodu vody.
"EBQUÏS
)BEJDF
QŔÓWPEVWPEZ
2. Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby
na adaptéru. Poté otáčejte částí (2) na adaptéru ve směru
šipky, až vznikne 5 mm mezera.
1
NN
2
3. Připojte adaptér k přívodu vody tím, že jej vysunete nahoru
a současně pevně utáhnete šrouby.
Otočte část (2) ve směru šipky a spojte části (1) a (2).
1ŔÓWPEOÓ
LPIPVU
1
2
4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile
uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí
s adaptérem (ozve se zaklapnutí).
Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru
zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste
ověřili, zda je správně připojena.
3
5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní
ventil vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici ve
směru pohybu hodinových ručiček.
18_ instalace pračky
6. Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká z
přívodního ventilu, kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda
uniká, zopakujte předchozí kroky.
✗
✗
t Pokud má přívodní kohout šroubovací hrdlo, připojte k
němu hadici přívodu vody podle obrázku.
Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš
velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.
instalace pračky _19
01 INSTALACE
7"307«/¶
Jestliže uniká voda, nepoužívejte pračku. Může dojít
k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
instalace pračky
Připojení vypouštěcí hadice
Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:
1. Umístění přes okraj umyvadla: Vypouštěcí hadici je nutné umístit do výšky v rozmezí 60 až
90 cm.Chcete-li zachovat ohnutí výpusti vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák
hadice. Připevněte držák háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutu, aby se vypouštěcí
hadice nemohla pohybovat.
60 ~ 90 cm
7ZQPVÝUķDÓIBEJDF
%SäÈLIBEJDF
2. Připevnění k potrubní odbočce odtoku z umyvadla: Potrubní odbočka odtoku musí být nad
sifonem umyvadla nebo dřezu v takové výšce, aby se konec hadice nacházel nejméně 60 cm
nad zemí.
3. Připojení k vypouštěcímu potrubí: Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku
o výšce 65 cm.Nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.
Požadavky na vypouštěcí svod:
60 ~ 90 cm
t NJOJNÈMOÓQSŞNĶSDN
t NJOJNÈMOÓLBQBDJUBPEWPEVMJUSŞ[BNJOVUV
KROK 5
/BQÈKFOÓQSBijLZ
Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220-240V / 50Hz chráněné pojistkou
nebo srovnatelným jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění
získáte na straně 14.)
20_ instalace pračky
praní dávky prádla
U nové pračky Samsung bude asi nejnáročnějším úkolem rozhodování, kterou
dávku vyprat jako první.
137/¶13"/¶
1. Stiskněte tlačítko Power (Napájení).
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky
zásuvky pro prací prostředek.
3. Pusťte do pračky vodu.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze
zkušebního spuštění u výrobce.
1ŔJISÈELB
1ŔJISÈELB
1ŔJISÈELB
: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo vody, aviváž, bělicí prostředky a
prostředky pro odstraňování skvrn.
: Přísady, například změkčovadla látek či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do
výše spodního okraje (MAX) části A).
;«,-"%/¶10,:/:
1. Vložte dávku prádla do pračky.
7"307«/¶
Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Velikost dávky pro jednotlivé typy
prádla uvádí přehled na straně 27.
t 6KJTUĶUFTFäFQSÈEMPOFOÓ[BDIZDFOÏWEWÓœLÈDIQSPUPäFCZNPIMBVOJLBUWPEB
t 7QœFEOÓHVNPWÏIJÈTUJQSBIJLZNŞäFQPEPLPOIJFOÓQSBDÓIPDZLMV[ŞTUBU[CZUFLQSBDÓIP
prostředku. Tento prací prostředek odstraňte, aby nezpůsoboval únik vody.
t /FQFSUFWPEPW[EPSOÏLVTZQSÈEMB
2.
3.
4.
5.
Dvířka přitiskněte tak, aby se zablokovala západka.
Zapněte pračku.
Do přihrádky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadovaná doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
praní dávky prádla _21
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
Před prvním praním prádla je třeba spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).
praní dávky prádla
106Ƕ7«/¶07-«%"$¶)01"/&-6
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DIGITÁLNÍ
GRAFICKÝ DISPLEJ
Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a chybové
zprávy.
VOLIČ CYKLU
Vyberte způsob praní a rychlost odstřeďování cyklu.
Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče cyklu“.
(viz strana 26)
$PUUPO#BWMOB
- Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo,
spodní prádlo, ručníky, košile atd.
4ZOUIFUJDT4ZOUFUJDLÏNBUFSJÈMZ
- Středně nebo mírně znečištěné halenky,
košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidu (perlon,
nylon) nebo jiných podobných vláken.
%FOJN%äÓOPWJOB
- Vyšší hladina vody při hlavním praní a prodloužené
máchání, aby na oděvu nezůstaly stopy po pracím prostředku.
#FEEJOH-şäLPWJOZ
- Ložní prádlo, prostěradla, povlečení apod.
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete prát pouze jeden druh
lůžkovin v objemu do 2 kg.
%BSL(BSNFOU5NBWÏPCMFijFOÓ
- Opakované máchání navíc a omezené
odstřeďování, které šetrně vypere vaše tmavé oblečení a důkladně je vymáchá.
%BJMZ8BTI%FOOÓQSBOÓ
- Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je
například spodní prádlo a košile. Krátký program pro testovací instituce.
4VQFS&DP8BTI&LPMPHJDLâQSPHSBN
- Technologie Eco Bubble pro praní při
nízkých teplotách zajišťuje kvalitní vyprání a současně efektivně šetří energii.
0VUEPPS$BSF7FOLPWOÓPCMFijFOÓ
- Slouží pro praní oblečení pro venkovní
nošení, například zimních nebo turistických bund, lyžařského oblečení a
sportovního oblečení obecně. Oblečení z funkčních materiálů, jako je spandex,
stretch a mikrovlákno.
#BCZ$BSF,PKFOFDLÈWâCBWB
- Praní při vysoké teplotě s prodlouženým
mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky pracího prášku.
8PPM7MOB
- Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by měla mít nižší
hmotnost než 2,0 kg.
t Program pro vlnu pere prádlo za pomoci mírného kolébání a namáčení.
Přitom chrání vlněná vlákna před smrštěním nebo deformací a zajišťuje velmi
opatrné vyčištění. Tento proces nepředstavuje problém.
t Pro zlepšené výsledky praní a pro zlepšenou péči o vlněná vlákna se k
programu vlna doporučuje neutrální prací prostředek.
Cyklus pro praní vlny této pračky byl schválen společností
Woolmark pro praní produktů Woolmark určených k praní
v pračce za předpokladu, že se produkty perou v souladu
s pokyny na oděvním štítku a v souladu s pokyny od výrobce
této pračky M0809 řady WF17***** a M0810 řady WF16*****
(číslo certifikátu vydaného společností IWS NOM INEE Co.,
Ltd.)
22_ praní dávky prádla
)BOEXBTI3VijOÓQSBOÓ
- Velmi jemný prací program odpovídající
ručnímu praní.
3JOTF4QJO.ÈDIÈOÓ0ETUŔFĵPWÈOÓ
– Používejte pro dávku, kterou
potřebujete pouze vymáchat nebo do které chcete přidat změkčovadlo
aplikované při máchání.
Toto tlačítko použijte při volbě předpírky. Předpírku lze volit pro tyto
programy: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim
(Džínovina), Bedding (Lůžkoviny), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily
Wash (Denní praní), Baby Care (Kojenecká výbava).
4
TLAČÍTKO
ODLOŽENÝ KONEC
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti
funkce Delay End (Odložený konec) (v rozmezí od 3 do 19 hodin v
hodinových intervalech).
Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
5
TLAČÍTKO TEPLOTA
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby pro
UFQMPUVWPEZ$PME4UVEFOÈWPEB
„$„$„$B„$
6
TLAČÍTKO MÁCHÁNÍ
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cykly máchání. Lze
přidat maximálně pět cyklů máchání.
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti
cyklu odstřeďování.
7
TLAČÍTKO
ODSTŘEĎOVÁNÍ
WF1702/WF1602 Všechny kontrolky zhasnuté,
ot./min
, 400, 800, 1000, 1200
WF1700/WF1600 Všechny kontrolky zhasnuté,
ot./min
, 400, 600, 800, 1000
„Bez odstřeďování “ - Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném
vypuštění se neprovede žádný odstřeďovací cyklus.
„Zastavení máchání (Všechny kontrolky zhasnuté) “ -Prádlo zůstává
ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla z pračky
je třeba spustit cyklus pro vypuštění vody nebo pro odstřeďování.
8
9
TLAČÍTKO VOLBA
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet volby pro praní:
Intenzivní praní
Snadné žehlení
Máčení
+
Máčení
Intenzivní praní
Máčení
+ Snadné žehlení
Intenzivní praní
+ Intenzivní praní
+ Snadné žehlení
Máčení
+ Snadné
žehlení
vypnuto
„Snadné žehlení “ : Tato volba umožňuje připravit prádlo tak, aby se
snadněji žehlilo.
„Intenzivní praní
“ : Stiskněte toto tlačítko, jestliže je prádlo silně
znečištěné a potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání
každého cyklu.
„Máčení “ : Slouží k efektivnímu odstranění skvrn, které se zajistí
namočením prádla.
t Funkce Máčení se spustí na 13 minut během pracího cyklu.
t Pokračuje dalších 30 minut šesti cykly, kdy se jeden cyklus máčení
skládá z 1 minuty odstřeďování a 4 minut odstátí.
t Funkce Máčení je k dispozici u následujících pracích programů:
Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina),
Bedding (Lůžkoviny), Baby care (Kojenecká výbava), Daily Wash
(Denní praní).
TLAČÍTKO RYCHLÉ
PRANÍ
Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než 2kg, které chcete rychle
vyprat. Program trvá přibližně 15 minut. Skutečná délka se může lišit v
závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přívodní vody, pokojové
teplotě, typu a množství prádla a úrovni znečištění, použitém pracím
prostředku, kolísání přívodu napájení a dalších vybraných volbách.
t Opakovaným stisknutím tlačítka můžete vybrat dobu cyklu: 15min 20min 30min 40min 50min 60min 70min 80min 90min Vypnuto
praní dávky prádla _23
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
3
TLAČÍTKO PRO
VÝBĚR PŘEDPÍRKY
praní dávky prádla
7"307«/¶
Pro předepsaný objem prádla 2kg je třeba použít maximálně 20g
pracího prášku nebo tekutého prostředku, jinak hrozí, že na prádle
zůstanou zbytky pracího prostředku.
10
TLAČÍTKO REŽIM
ECO BUBBLE
Ekologický režim s technologií Eco Bubble je standardně zapnutý.
Jedním stisknutím tlačítka Eco Bubble vypnete ekologický režim
využívající generátor bublinek (zhasne příslušný indikátor na panelu).
Opětovným stisknutím funkci znovu zapnete.
t Některé programy vyžadují zapnutí funkce Eco Bubble (indikátor na
panelu svítí, generátor bublinek se automaticky zapne).
t Jiné programy, které tento režim nevyžadují, generátor automaticky
vypínají.
t U mnoha programů lze tuto volbu ručně zapnout nebo vypnout.
Změna nastavení má vliv na dobu praní, která se zobrazuje na
ovládacím panelu (viz strana 25).
11
TLAČÍTKO SPUSTIT/
POZASTAVIT
Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím vypnete.
Pokud zůstane pračka zapnuta po dobu delší než 10 minut, aniž by
došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.
12
%ķUTLÈQPKJTULB
Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací
cyklus.
Aktivace/deaktivace
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky,
stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund tlačítka
Temp. (Teplota) a Rinse (Máchání). Po aktivaci této funkce
se rozsvítí kontrolka „Dětská pojistka “.
Při aktivované funkci dětské pojistky je funkční pouze
tlačítko Power (Napájení). Funkce dětské pojistky
zůstane aktivována i po zapnutí a vypnutí napájení nebo
po odpojení a připojení napájecího kabelu.
4&,
7ZQOVUâ[WVL
Funkci Vypnutý zvuk lze vybrat v průběhu libovolného
programu. Zvolíte-li tuto funkci, vypne se zvuk u všech
programů. Nastavení se zachová i při opakovaném zapnutí a
vypnutí napájení.
Aktivace/deaktivace
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky,
stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund tlačítka Spin
(Odstřeďování) a Option (Volba). Po aktivaci této funkce se
rozsvítí kontrolka Vypnutý zvuk .
4&,
24_ praní dávky prádla
0EMPäFOâLPOFD
&DP#VCCMF
Technologie Eco Bubble aktivuje prací prostředek během pracího cyklu mnohem dříve a rychleji s
pomocí generátoru bublinek tím, že rychle smíchá malé množství vody se vzduchem a s pracím
prostředkem (pracuje s práškem, s tabletami nebo s tekutým prostředkem). To vytváří v bubnu
před zahájením hlavního přívodu vody pěnový polštář a bublinky naplněné pracím prostředkem
pronikají do látek mnohem rychleji a účinněji než u konvenčního pracího systému, což poskytuje
čistější prací výkon zvláště pro cykly s niřší teplotou. Čím nižší teplota vody cyklu, tím větší účinek
použití systému Eco Bubble oproti konvenčním systémům, což umožňuje více užívat chladnější
prací cykly a pomáhá šetřit energii. A navíc, protože měl prací prostředek hned na začátku cyklu
pomoc při důkladném rozpuštění, není třeba dělat si starosti se zbytky pracího prostředku.
Funkce bublin je k dispozici u všech cyklů a dostupnost funkce je následující.
Program
Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické
materiály), Denim (Džínovina), Bedding
(Lůžkoviny), Dark Garment (Tmavé
oblečení), Daily Wash (Denní praní)
Super Eco Wash (Ekologický program),
Outdoor Care (Venkovní oblečení), Baby
Care (Kojenecký výbava), Wool (Vlna),
Hand Wash (Ruční praní)
1.
2.
3.
4.
Ekologický režim
Funkci lze vypnout
ANO
ANO
NE
Různé programy mohou mít vlastní nastavení ekologického režimu.
Ekologický režim s technologií Eco Bubble je výchozí. Jedním stisknutím tuto funkci
vypnete, opakovaným stisknutím znovu zapnete.
Otevřete dvířka, vložte prádlo do pračky a dvířka zavřete.
Stiskněte tlačítko Power (Napájení).
Vyberte funkci.
Nasypte (nalijte) přiměřené množství pracího prostředku
a avivážního prostředku odpovídající množství praného
prádla do příslušných přihrádek a zavřete zásuvku pro prací
prostředek.
t Přidejte přiměřené množství pracího prostředku do
a aviváž do příslušné
přihrádky pro prací prostředek
přihrádky (naplňte maximálně do výše spodního
okraje „A“).
t Pokud je zvolen program s předpírkou, přidejte rovněž
prací prostředek do přihrádky propředpírku .
praní dávky prádla _25
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je odložení o 3
až 19 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se praní dokončí.
1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Delay End (Odložený konec) nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit). Rozsvítí se kontrolka „Delay End
(Odložený konec) “ a začne odpočítávání až do nastavené doby.
4. Chcete-li funkci Delay End (Odložený konec) zrušit, stiskněte tlačítko Power (Napájení), a
pak pračku znovu zapněte.
praní dávky prádla
5. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
t Stisknutím tlačítka Start/Pause (Spustit/Pozastavit) spustíte praní.
t Množství prádla bude automaticky rozpoznáno a příslušným způsobem vypráno.
t Po zapnutí praní nelze přidat nebo zapnout bublinkový režim.
t Pračka vytvoří dostatečné množství pěny z předepsaného množství pracího prostředku.
t Provádějte pravidelné čištění odpadového filtru. Pravidelným čištěním filtru zajistíte
správnou funkci režimu Eco Bubble.
t V závislosti na použitém pracím prostředku a prádle může dojít k vstřebání a zdánlivému
úbytku pěny.
t Přestože se pěna vytváří od začátku praní, může trvat několik minut, než bude viditelná
okem.
1SBOÓPEķWşQPNPDÓWPMJijFDZLMV
Automatický řídicí systém Fuzzy Control vaší nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Při
výběru pracího programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.
1. Otevřete umyvadlový vodovodní kohout.
2. Stiskněte tlačítko Power (Napájení).
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, změkčovadlo a prášek pro předpírku (pokud
je to nutné).
Předpírka je k dispozici pouze při zvolení cyklů Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické
materiály), Denim (Džínovina), Bedding (Lůžkoviny), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily
Wash (Denní praní) a Baby Care (Kojenecká výbava). Předpírka je nutná pouze v případě, že
je prádlo silně znečištěné.
7. Pomocí Cycle Selector (Voliče cyklu) zvolte cyklus odpovídající danému typu materiálu:
Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Bedding (Lůžkoviny),
Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní), Super Eco Wash (Ekologický
program), Outdoor Care (Venkovní oblečení), Baby Care (Kojenecká výbava), Wool (Vlna),
Hand Wash (Ruční praní). Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušný indikátor.
8. V tuto chvíli je možné stisknutím příslušného tlačítka pro nastavení volby zvolit teplotu praní,
délku máchání, rychlost odstřeďování a dobu odložení.
9. Stisknutím tlačítka Start/Pause (Spustit/Pozastavit) spustíte prací cyklus. Rozsvítí se
kontrolka průběhu a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.
.PäOPTUQP[BTUBWFOÓ
Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit), aby se odblokovala dvířka.
Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš VYSOKÁ.
2. Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit). Praní se spustí
znovu.
%PLPOijFOÓDZLMV
Po dokončení celého cyklu se automaticky vypne napájení.
1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.
26_ praní dávky prádla
3VijOÓ[BEÈOÓQSBOÓ
10,:/:130."/*16-"$*413«%-&.
Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát
nejúčinnějším způsobem.
Před praním vždy zkontrolujte symboly pro ošetřování prádla na štítku.
1SÈEMPSP[UŔJĵUFBQFSUFQPEMFOÈTMFEVKÓDÓDILSJUÏSJÓ
t Štítek pro ošetřování prádla: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály,
hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
t Barva: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
t Velikost: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
t Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a
hedvábí použijte prací cyklus pro jemné materiály. Zkontrolujte štítky na jednotlivých kusech
praného prádla nebo vyhledejte informace o péči o tkaniny v tabulce v dodatku.
7ZQSÈ[EOķOÓLBQFT
Před každým praním vyprázdněte kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé
předměty, jako například mince, nože, špendlíky a sponky, by mohly pračku poškodit. Neperte
oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.
Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a výšivkami obraťte před
praním naruby. Jsou-li během praní otevřena zdrhovadla u kalhot a bund, může se poškodit
odstřeďovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázkem.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit je. Před
praním zkontrolujte, zda jsou všechny šňůrky zajištěny.
1ŔFEQÓSLBCBWMOZ
Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky zaručuje vynikající výsledky při praní a
současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně
znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.
praní dávky prádla _27
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
Praní prádla můžete nastavit ručně bez použití voliče cyklů.
1. Otevřete přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko Power (Napájení).
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také změkčovadlo či
prací prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka Temp.(Teplota) zvolte teplotu.
$PME4UVEFOÈWPEB
„$„$„$„$
8. Stisknutím tlačítka Rinse(Máchání) zvolte požadovaný počet cyklů máchání.
Lze přidat maximálně pět cyklů máchání.
Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka Spin(Odstřeďování) zvolte rychlost odstřeďování.
Funkce pro zastavení máchání umožňuje vyjmout z pračky mokré kusy prádla. (
: Bez
odstřeďování, Všechny kontrolky zhasnuté: Zastavení máchání)
10. Opakovaným stisknutím tlačítka Delay End(Odložený konec) můžete procházet dostupné
možnosti odloženého konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech).
Zobrazená hodina označuje čas, kdy se praní dokončí.
11. Stiskněte tlačítko Start/Pause(Spustit/Pozastavit), prací cyklus se spustí.
praní dávky prádla
6SijFOÓLBQBDJUZEÈWLZ
Nepřeplňujte pračku, jinak se prádlo nemusí řádně vyprat. Pomocí níže uvedené tabulky můžete
určit velikost dávky pro praný druh prádla.
Typ látky
Velikost dávky
WF1702
WF1700
WF1602
WF1600
$PUUPO#BWMOB
QSşNķSOÏNÓSOÏ[OFijJÝUķOÓ
TJMOÏ[OFijJÝUķOÓ
7,0 kg
6,0 kg
4ZOUIFUJDT4ZOUFUJDLÏNBUFSJÈMZ
2,5 kg
2,5 kg
%FOJN%äÓOPWJOB
3,0 kg
3,0 kg
#FEEJOH-şäLPWJOZ
2,0 kg
2,0 kg
0VUEPPS$BSF7FOLPWOÓPCMFijFOÓ
2,0 kg
2,0 kg
8PPM7MOB
2,0 kg
1,5 kg
.PEFM
t +FMJQSÈEMPOFWZWÈäFOÏOBEJTQMFKJTFSP[TWÓUÓLPOUSPMLBvUE“), rozložte dávku v pračce
jiným způsobem.
Při nerovnoměrném rozložení prádla se může snížit účinnost odstřeďování.
t 7QœÓQBEĶQSBOÓMŞäLPWJOOFCPMPäOÓIPQSÈEMBTFNŞäFQSPEMPVäJUEPCBDZLMVOFCPTOÓäJU
účinnost odstřeďování.
t 1SPMŞäLPWJOZBMPäOÓQSÈEMPKFEPQPSVIJFOBLBQBDJUBEÈWLZLHOFCPOJäÝÓ
Podprsenky (vhodné pro praní) perte v síťce na praní (nutné
zakoupit samostatně).
t ,PWPWÏIJÈTUJQPEQSTFOFLNPIPVQSPUSIOPVUMÈULVBQPÝLPEJUPTUBUOÓ
prádlo. Proto doporučujeme, abyste podprsenky prali v jemné síťce
na praní.
t .BMÏBMFILÏLVTZPCMFIJFOÓKBLPKTPVOBQœÓLMBEQPOPäLZSVLBWJDF
punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je
do jemné síťky na praní.
Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace,
610;03/ā/¶ posunutí pračky a případná zranění.
28_ praní dávky prádla
*/'03."$&013"$¶.13045Ĝ&%,6"1Ĝ¶4"%«$)
7PMCBWIPEOÏIPQSBDÓIPQSPTUŔFELV
Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během
cyklu máchání. Mohou způsobit, že pračka neprovede řádně máchání, nebo ucpat přepad.
.ķKUFQSPTÓNOBNZTMJOÈTMFEVKÓDÓLEZäQPVäÓWÈUFQSPHSBN7MOB
t 1SPWMOVQPVäÓWFKUFQPV[FOFVUSÈMOÓUFLVUâQSBDÓQSPTUœFEFL
t ,EZäQPVäJKFUFQSÈÝLPWâQSBDÓQSPTUœFEFLNŞäF[ŞTUBUOBQSÈEMFB[QŞTPCJUQPÝLP[FOÓ
materiálu (vlny).
;ÈTVWLBQSPQSBDÓQSPTUŔFEFL
Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a změkčovadla.
Před praním přidejte každou přísadu do správné přihrádky.
Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE zásuvku pro prací prostředek.
1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek nalevo od ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího prostředku přímo do přihrádky
pro prací prostředek .
3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství aviváže do
přihrádky pro aviváž .
610;03/ā/¶
Do přihrádky pro aviváž NEPŘIDÁVEJTE sypký nebo
tekutý QSBDÓQSPTUŔFEFL ( ).
4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství
pracího prostředku do přihrádky pro předpírku .
Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující
typy pracích prostředků.
t 1SBDÓQSPTUœFELZWFGPSNĶUBCMFUBLBQTMÓ
t 1SBDÓQSPTUœFELZWLVMJIJDFOFCPWTÓŘDF
."9
Koncentrovaná nebo silná změkčovadla a aviváže je třeba
nejprve rozpustit v malém množství vody, aby nedošlo
k přetečení z důvodu ucpání.
Když po přidání změkčovadla látky do přihrádky pro oplachovací prostředek zavíráte
přihrádku pro prací prostředek, dejte pozor, aby změkčovadlo látky nepřeteklo.
praní dávky prádla _29
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály,
jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky
s nízkou mírou pěnivosti, které jsou určeny pro automatické pračky.
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně zašpinění
a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si
informace od místní vodárenské společnosti.
čištění a údržba pračky
Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy
a má delší životnost.
/06;07²7:16À5ā/¶13"þ,:
1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.
,SZUmMUSV
3. Tahem vpřed vyjměte nouzovou vypouštěcí trubici z
držáku.
/PV[PWÈ
WZQPVÝUķDÓ
USVCJDF
4. Sejměte kryt nouzového vypouštění, který uzavírá
nouzovou vypouštěcí trubici.
5. Vypusťte vodu do nádoby.
Možná zůstane víc vody, než jste očekávali. Připravte si
větší mísu.
6. Na nouzovou vypouštěcí trubici nasaďte znovu kryt a
připevněte ji k držáku.
7. Nasaďte kryt filtru.
,SZU
OPV[PWÏIP
WZQPVÝUķOÓ
þ*À5ā/¶7/ā+À¶)01073$)6
1. Povrch pračky (včetně ovládacího panelu) otírejte měkkou tkaninou a neabrazivními čisticími
prostředky pro domácnost.
2. Povrch vytřete do sucha měkkým hadříkem.
3. Nelijte na pračku vodu.
30_ čištění a údržba pračky
þ*À5ā/¶;«467,:"1Ĝ*)3«%,:13013"$¶13045Ĝ&%&,
#MPLPWBDÓQÈijLB
%ķMJDÓQŔÓijLBUFLVUÏIP
QSBDÓIPQSPTUŔFELV
3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte přihrádku zásuvky starým kartáčkem na zuby.
5. Vložte dělicí příčku tekutého pracího prostředku zpět do
zásuvky.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním cyklu
máchání bez náplně v bubnu.
čištění a údržba pračky _31
03 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Stiskněte blokovací páčku uvnitř zásuvky pro
prací prostředek a vytáhněte ji ven.
2. Vyjměte ze zásuvky dělicí příčku tekutého
pracího prostředku.
čištění a údržba pračky
þ*À5ā/¶0%1"%07²)0'*-536
Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva
„5E“. (Viz „Nouzové vypuštění pračky“ na předchozí straně.)
Před čištěním usazovacího filtru se ujistěte, že je kabel síťového přívodu elektřiny odpojen.
610;03/ā/¶
1. Nejprve odstraňte zbývající vodu (přečtěte si „Nouzové
vypuštění pračky“ na straně 30)
Pokud rozeberete filtr bez vypuštění zbytkové vody, voda
může samovolně vytéct.
2. Otevřete kryt filtru pomocí klíče nebo mince.
3. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění otáčením vlevo a
vypusťte vodu.
4. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru.
5. Vymyjte veškeré nečistoty nebo odstraňte předměty
zachycené v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován
pohon vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
6. Vraťte uzávěr odpadového filtru na původní místo.
7. Nasaďte kryt filtru.
610;03/ā/¶
Neotvírejte víčko usazovacího filtru během chodu pračky, mohla by
vytékat horká voda.
t 1PWZIJJÝUĶOÓmMUSV[OPWVQœJQFWOĶUFV[ÈWĶSmMUSV,EZäKF
demontován filtr, pračka nebude fungovat nebo z ní bude vytékat voda.
t 1PWZIJJÝUĶOÓmMUS[OPWVOBNPOUVKUF
32_ čištění a údržba pračky
6[ÈWķS
PEQBEPWÏIP
mMUSV
þ*À5ā/¶4¶Ģ07²)0'*-536)"%*$&70%:
1. Uzavřete přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici utěrkou, aby z ní nevystříkla
natlakovaná voda.
3. Pomocí kleští jemně vysuňte síťový filtr z konce hadice a vypláchněte jej dočista pod tekoucí
vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu konektoru se závitem.
4. Zasuňte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, zda připojení těsní a neprosakuje voda.
013"7";".3;-²13"þ,:
Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte pračku od elektrické sítě.
Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
Znovu připojte hadici přívodu vody k přívodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda je přívod vody a
vypouštění v pořádku.
4,-"%07«/¶13"þ,:
V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná
v hadicích a vnitřních částech před uložením může pračku poškodit.
1. Zvolte cyklus Quick Wash (Rychlé praní) a do přihrádky na bělidlo přidejte bělidlo. Spusťte
cyklus bez naplnění pračky prádlem.
2. Zavřete přívodní kohouty a odpojte přívodní hadice.
3. Odpojte pračku od elektrické zásuvky a ponechte její dvířka otevřená, aby v bubnu cirkuloval
vzduch.
Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím odstát,
aby roztála zmrzlá voda v pračce.
čištění a údržba pračky _33
03 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Doporučujeme čistit síťový filtr hadice vody nejméně jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová
zpráva „4E“.
odstraňování závad a kódy
informací
+&45-*Ç&%0+%&,/¶Ç&67&%&/Å.130#-².ħ.1307&Ā5&
/«4-&%6+¶$¶01"5Ĝ&/¶
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
1SBijLBTFOFTQVTUÓ
t
t
t
t
Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě.
Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
Ověřte, zda jsou kohouty přívodu vody otevřeny.
Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
1SBijLBTFOFOBQVTUJMB
WPEPVOFCPTFOBQVTUJMB
OFEPTUBUFijOķ
t
t
t
t
Pusťte naplno přívod vody.
Ověřte, zda nezamrzla hadice přívodu vody.
Narovnejte hadice přívodu vody.
Vyčistěte filtr na hadici přívodu vody.
7[ÈTVWDFQSPQSBDÓ
t Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
QSPTUŔFEFL[şTUÈWÈ[CZUFL t Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky pro
QSBDÓIPQSPTUŔFELVJQP
prací prostředky.
VLPOijFOÓQSBDÓIPQSPHSBNV
1SBijLBWJCSVKFOFCPKFQŔÓMJÝ t Ověřte, zda pračka stojí na rovném povrchu. Pokud povrch rovný
IMVijOÈ
není, vyrovnejte pračku pomocí nožek.
t Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby.
t Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
t Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
1SBijLBOFWZQPVÝUÓWPEV
OFCPOFPETUŔFĵVKF
t Narovnejte vypouštěcí hadici. Dbejte, aby se na hadicích nevytvářely
smyčky.
t Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
%WÓŔLB[şTUÈWBKÓ[BWŔFOÈ
OFCPOFKEPVPUFWŔÓU
t Ujistěte se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda.
t Ujistěte se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Kontrolka zámku dvířek
se vypne po vypuštění vody.
þFSQBEMPWZQPVÝUķOÓ
WZEÈWÈEJWOâ[WVL
t Zkontrolujte, zda není čerpadlo vypouštění blokováno chuchvalci
nebo špínou. Pro snížení hluku vyčistěte filtr odpadu.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
34_ odstraňování závad a kódy informací
,»%:*/'03."$¶
KÓD
ŘEŠENÍ
dE
t Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
t Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
4E
t Ověřte, zda je otevřen kohout přívodu vody.
t Zkontrolujte tlak vody.
5E
t Vyčistěte odpadový filtr.
t Ověřte, zda je správně nainstalována vypouštěcí hadice.
UE
t Dávka prádla je nevyvážená. Rozložte dávku v pračce jiným
způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla,
například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný
výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se zobrazí
chybová zpráva „UE“.
cE/3E
t Obraťte se na poprodejní servis.
Sud
t Toto se objevuje, když je detekováno příliš velké množství pěny.
Také se zobrazuje během odstraňování pěny. Když je odstraňování
dokončeno, pokračuje normální cyklus. (Toto je jedna z normálních
operací. Je chybou předcházet neexistujícím poruchám).
Uc
t Je-li napětí přiváděné elektřiny nestabilní, pračka se v zájmu ochrany
svých elektrických zařízení zastaví.
t Když je přiváděno správné napětí, cyklus automaticky pokračuje.
V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na servisní středisko
společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.
kalibrace pračky
3&Ç*.,"-*#3"$&
Pračka Samsung automaticky rozpozná hmotnost prádla. Chcete-li, aby bylo rozpoznávání hmotnosti
přesnější, spusťte po instalaci režim kalibrace. Režim kalibrace spusťte dle níže uvedených kroků.
1. Vyjměte prádlo a veškerý další obsah pračky a pak pračku vypněte.
2. Stiskněte zároveň tlačítka Temp (Teplota), Delay End (Odložený konec) a Power (Napájení).
Pračka se zapne.
3. Stisknutím tlačítka Start (Spustit) aktivujete „režim kalibrace“.
4. Buben se bude otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček přibližně 3 minuty.
5. Jakmile se „režim kalibrace“ ukončí, na displeji se zobrazí „End(En)“ a pračka se automaticky vypne.
Pračka je nyní připravena k použití.
odstraňování závad a kódy informací _35
04 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Jestliže dojde k závadě pračky, mohou se na displeji zobrazit kódy informací. V takovém případě nejprve
zkontrolujte následující tabulku a pokuste se provést navržené řešení, a teprve poté se obraťte na
zákaznické středisko.
přehled cyklů
1Ĝ&)-&%$:,-ħ
(z uživatelská volba)
Maximální náplň (kg)
PRACÍ PROSTŘEDEK
PROGRAM
Maximální
teplota
(˚C)
Aviváž
Rychlost odstřeďování
(max.) ot./min
WF1702/
WF1602
WF1600/
WF1600
95
1200
1000
z
60
1200
1000
ano
z
60
800
800
z
ano
z
40
800
800
3,0
z
ano
z
40
1200
1000
2,0
2,0
z
ano
z
60
1200
1000
4VQFS&DP8BTI
&LPMPHJDLâQSPHSBN
3,0
3,0
-
ano
z
40
1200
1000
0VUEPPS$BSF7FOLPWOÓ
PCMFijFOÓ
2,0
2,0
-
ano
z
40
1200
1000
WF1702
WF1700
WF1602
WF1600
Předpírka
Praní
$PUUPO#BWMOB
7,0
6,0
z
ano
z
4ZOUIFUJDT
4ZOUFUJDLÏNBUFSJÈMZ
2,5
2,5
z
ano
%FOJN%äÓOPWJOB
3,0
3,0
z
#FEEJOH-şäLPWJOZ
2,0
2,0
%BSL(BSNFOU5NBWÏ
PCMFijFOÓ
3,0
%BJMZ8BTI%FOOÓQSBOÓ
#BCZ$BSF,PKFOFDLÈWâCBWB
3,0
2,5
z
ano
z
95
1200
1000
8PPM7MOB
2,0
1,5
-
ano
z
40
800
800
)BOEXBTI3VijOÓQSBOÓ
2,0
1,5
-
ano
z
40
400
400
PROGRAM
Eco Bubble
Rychlé
praní
Odložený
konec
Intenzivní
praní
Máčení
Snadné
žehlení
Trvání cyklu
(min)
$PUUPO#BWMOB
z
z
z
z
z
z
130
4ZOUIFUJDT
4ZOUFUJDLÏNBUFSJÈMZ
z
-
z
z
z
z
91
%FOJN%äÓOPWJOB
z
-
z
z
z
z
80
#FEEJOH-şäLPWJOZ
z
-
z
z
z
z
99
%BSL(BSNFOU5NBWÏ
PCMFijFOÓ
z
-
z
z
-
z
79
%BJMZ8BTI%FOOÓQSBOÓ
z
-
z
-
z
z
65
4VQFS&DP8BTI
&LPMPHJDLâQSPHSBN
z
-
z
z
-
z
94
0VUEPPS$BSF7FOLPWOÓ
PCMFijFOÓ
z
-
z
-
-
-
79
#BCZ$BSF,PKFOFDLÈWâCBWB
z
-
z
z
z
z
133
8PPM7MOB
z
-
z
-
-
-
35
)BOEXBTI3VijOÓQSBOÓ
z
-
z
-
-
-
31
1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 60456/EN 60456.
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 35).
3. Doba trvání programu se v jednotlivých domácnostech může lišit od hodnot v tabulce v důsledku
odchylek tlaku a teploty přívodu vody nebo dávky a typu prádla.
4. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodlužuje doba trvání každého cyklu.
36_ přehled cyklů
dodatek
*/'03."$&00À&5Ĝ07«/¶."5&3*«-ħ
Odolný materiál
Lze žehlit při maximální teplotě
„$
Jemná látka
Nežehlit
-[FQSÈUQœJUFQMPUĶ„$
Lze chemicky čistit libovolným
rozpouštědlem.
-[FQSÈUQœJUFQMPUĶ„$
Chemicky čistit pouze
perchloridem, benzínem, čistým
lihem nebo R113.
-[FQSÈUQœJUFQMPUĶ„$
Chemicky čistit pouze leteckým
benzínem, čistým lihem a R113.
-[FQSÈUQœJUFQMPUĶ„$
Nečistit chemicky.
Lze prát ručně
Sušit ve vodorovné poloze
Čistit výhradně chemicky
Lze sušit pověšené
Lze bělit v chladné vodě
Sušit na ramínku
Nebělit
Sušit v sušičce při běžné teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
„$
Sušit v sušičce při nízké teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
„$
Nesušit v sušičce
0$)3"/"Ç*705/¶)013045Ĝ&%¶
t Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat,
dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič
připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
t Nepřekračujte množství mycích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
t Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to
nezbytně nutné.
t Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství
závisí na použitém programu).
130)-«À&/¶04)0%ā
Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici 93/68/EC a normu EN 60335.
dodatek _37
06 DODATEK
Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly
v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění v případě potřeby).
Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku
s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.
dodatek
5&$)/*$,²Á%"+&
TYP
PRAČKA S PLNĚNÍM ZEPŘEDU
WF1702/WF1700
30;.ā3:
š 600mm x h 550mm x v 850mm
5-",70%:
50 kPa až 800 kPa
0#+&.70%:
56 ℓ
WF1702/WF1700
þ*45«).05/045
60 kg
,"1"$*5"13"/¶"0%45Ĝ&Ā07«/¶
7,0 kg
MODEL
WF1702/WF1700
220 V
150 W
240 V
150 W
220 V
2000 W
240 V
2400 W
MODEL
WF1702
WF1700
230V
530 W
500 W
PRANÍ
4105Ĝ&#"
&/&3(*&
PRANÍ A OHŘEV
ODSTŘEĎOVÁNÍ
).05/045
#"-&/¶
05«þ,:1Ĝ*
0%45Ĝ&Ā07«/¶
ČERPÁNÍ
34 W
MODEL
WF1702/WF1700
PAPÍR
1,0 kg
PLAST
1,0 kg
MODEL
WF1702
WF1700
ot./min
1200
1000
Vzhled a technické údaje výrobku mohou být za účelem zdokonalení změněny bez předchozího upozornění.
38_ dodatek
5&$)/*$,²Á%"+&
TYP
PRAČKA S PLNĚNÍM ZEPŘEDU
WF1602/WF1600
06 DODATEK
30;.ā3:
š 600mm x h 450mm x v 850mm
5-",70%:
50 kPa až 800 kPa
0#+&.70%:
48 ℓ
WF1602/WF1600
þ*45«).05/045
56 kg
,"1"$*5"13"/¶"0%45Ĝ&Ā07«/¶
6,0 kg
MODEL
WF1602/WF1600
220 V
150 W
240 V
150 W
220 V
2000 W
240 V
2400 W
MODEL
WF1602
WF1600
230V
530 W
500 W
PRANÍ
4105Ĝ&#"
&/&3(*&
PRANÍ A OHŘEV
ODSTŘEĎOVÁNÍ
).05/045
#"-&/¶
05«þ,:1Ĝ*
0%45Ĝ&Ā07«/¶
ČERPÁNÍ
34 W
MODEL
WF1602/WF1600
PAPÍR
1,0 kg
PLAST
1,0 kg
MODEL
WF1602
WF1600
ot./min
1200
1000
Vzhled a technické údaje výrobku mohou být za účelem zdokonalení změněny bez předchozího upozornění.
dodatek _39
dodatek
-*45%0.«$¶$)13"þ&,&6106;&
V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010
4BNTVOH
/È[FWNPEFMV
WF1702
,BQBDJUB
kg
WF1700
7
&OFSHFUJDLÈÞijJOOPTU
"OFKWZÝÝÓÞijJOOPTU
Bä%OFKOJäÝÓÞijJOOPTU
A++
A++
4QPUŔFCBFOFSHJF
4QPUŔFCBFOFSHJF[BSPLV"&@$
1)
kWh/r
190
190
kWh
1,04
1,04
kWh
0,83
0,83
kWh
0,59
0,59
;NķŔFOÏOBQÈKFOÓQŔJWZQOVUÏNTQPUŔFCJijJ1@P
W
0,45
0,45
;NķŔFOÏOBQÈKFOÓQPVLPOijFOÓQSPHSBNV1@M
W
5
5
l/r
10010
10010
B
C
ot./min
1200
1000
%
53
62
4QPUŔFCBFOFSHJF&@U
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJQMOÏ
EÈWDF
4QPUŔFCBFOFSHJF&@U
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJNFOÝÓ
EÈWDF
4QPUŔFCBFOFSHJF&@U
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJNFOÝÓ
EÈWDF
4QPUŔFCBWPEZ[BSPL"8@D
2)
5ŔÓEBÞijJOOPTUJPETUŔFĵPWÈOÓ3)
"OFKÞijJOOķKÝÓ
Bä(OFKNÏOķÞijJOOÈ
.BYJNÈMOÓSZDIMPTUPETUŔFĵPWÈOÓ
;CZULPWÈWMILPTU
$PUUPO„$BOE„$#BWMOBQœJ„$B„$
*OUFOTJWF
Wash (Intenzivní praní) + Eco Bubble (Funkce Eco Bubble) 4)
1SPHSBNZLFLUFSâNTFW[UBIVKÓJOGPSNBDFOBÝUÓULVBOBMJTUV
%PCBUSWÈOÓTUBOEBSEOÓIPQSPHSBNV
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJQMOÏEÈWDF
min
195
195
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJNFOÝÓEÈWDF
min
122
122
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJNFOÝÓEÈWDF
min
117
117
;NķŔFOâijBTQPVLPOijFOÓQSPHSBNV
min
2
2
.ZUÓ
dB (A) na 1 pW
61
61
0ETUŔFĵPWÈOÓ
dB (A) na 1 pW
77
74
&NJTFIMVLV
3P[NķSZ
3P[NķSZKFEOPULZ
Výška
mm
850
Šířka
mm
600
Hloubka 5)
mm
550
þJTUÈINPUOPTU
kg
60
)SVCÈINPUOPTU
kg
62
)NPUOPTUCBMFOÓ
kg
2
5MBLWPEZ
kPa
50-800
&MFLUSJDLÏQŔJQPKFOÓ
/BQķUÓ
V
220-240
4QPUŔFCBFOFSHJF
W
2000-2400
,NJUPijFU
Hz
/È[FWEPEBWBUFMF
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C
a plné nebo poloviční dávce a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na
způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C a plné
nebo poloviční dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý. Spotřeba energie pro sušení je o
mnoho vyšší než pro praní. Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
40_ dodatek
dodatek _41
06 DODATEK
1SPHSBNZA4UBOEBSE$PUUPO„$DPVSTF4UBOEBSEOÓQSPHSBNQSPCBWMOVQœJ„$
BA4UBOEBSE
$PUUPO„$DPVSTF4UBOEBSEOÓQSPHSBNQSPCBWMOVQœJ„$
LUFSÏWZCFSFUFUBLäFLQSPHSBNŞNA$PUUPO
„$#BWMOBQœJ„$
BA$PUUPO„$#BWMOBQœJ„$
QœJEÈUFQSPHSBNA*OUFOTJWF8BTI*OUFO[JWOÓQSBOÓ
KTPV
nejúčinnější pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
'VOLDFA&DP#VCCMFGVOLDF&DP#VCCMF
KFQœJQSPHSBNFDIA$PUUPO„$#BWMOBQœJ„$
BA$PUUPO„$#BWMOB
QœJ„$
WäEZ[BQOVUÈ
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 35).
Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.
dodatek
-*45%0.«$¶$)13"þ&,&6106;&
V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010
4BNTVOH
/È[FWNPEFMV
WF1602
,BQBDJUB
kg
WF1600
6
&OFSHFUJDLÈÞijJOOPTU
"OFKWZÝÝÓÞijJOOPTU
Bä%OFKOJäÝÓÞijJOOPTU
A++
A++
4QPUŔFCBFOFSHJF
4QPUŔFCBFOFSHJF[BSPLV"&@$
1)
kWh/r
170
170
kWh
0,87
0,87
kWh
0,74
0,74
kWh
0,61
0,61
;NķŔFOÏOBQÈKFOÓQŔJWZQOVUÏNTQPUŔFCJijJ1@P
W
0,45
0,45
;NķŔFOÏOBQÈKFOÓQPVLPOijFOÓQSPHSBNV1@M
W
5
5
l/r
8580
8580
B
C
ot./min
1200
1000
%
53
62
4QPUŔFCBFOFSHJF&@U
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJQMOÏ
EÈWDF
4QPUŔFCBFOFSHJF&@U
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJNFOÝÓ
EÈWDF
4QPUŔFCBFOFSHJF&@U
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJNFOÝÓ
EÈWDF
4QPUŔFCBWPEZ[BSPL"8@D
2)
5ŔÓEBÞijJOOPTUJPETUŔFĵPWÈOÓ3)
"OFKÞijJOOķKÝÓ
Bä(OFKNÏOķÞijJOOÈ
.BYJNÈMOÓSZDIMPTUPETUŔFĵPWÈOÓ
;CZULPWÈWMILPTU
$PUUPO„$BOE„$#BWMOBQœJ„$B„$
*OUFOTJWF
Wash (Intenzivní praní) + Eco Bubble (Funkce Eco Bubble) 4)
1SPHSBNZLFLUFSâNTFW[UBIVKÓJOGPSNBDFOBÝUÓULVBOBMJTUV
%PCBUSWÈOÓTUBOEBSEOÓIPQSPHSBNV
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJQMOÏEÈWDF
min
215
215
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJNFOÝÓEÈWDF
min
122
122
A$PUUPO„$#BWMOBQŔJ„$
QŔJNFOÝÓEÈWDF
min
117
117
;NķŔFOâijBTQPVLPOijFOÓQSPHSBNV
min
2
2
.ZUÓ
dB (A) na 1 pW
59
59
0ETUŔFĵPWÈOÓ
dB (A) na 1 pW
77
74
&NJTFIMVLV
3P[NķSZ
3P[NķSZKFEOPULZ
Výška
mm
850
Šířka
mm
600
Hloubka 5)
mm
450
þJTUÈINPUOPTU
kg
56
)SVCÈINPUOPTU
kg
58
)NPUOPTUCBMFOÓ
kg
2
5MBLWPEZ
kPa
50-800
&MFLUSJDLÏQŔJQPKFOÓ
/BQķUÓ
V
220-240
4QPUŔFCBFOFSHJF
W
2000-2400
,NJUPijFU
Hz
/È[FWEPEBWBUFMF
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C
a plné nebo poloviční dávce a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na
způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C a plné
nebo poloviční dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý. Spotřeba energie pro sušení je o
mnoho vyšší než pro praní. Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
42_ dodatek
dodatek _43
06 DODATEK
1SPHSBNZA4UBOEBSE$PUUPO„$DPVSTF4UBOEBSEOÓQSPHSBNQSPCBWMOVQœJ„$
BA4UBOEBSE
$PUUPO„$DPVSTF4UBOEBSEOÓQSPHSBNQSPCBWMOVQœJ„$
LUFSÏWZCFSFUFUBLäFLQSPHSBNŞNA$PUUPO
„$#BWMOBQœJ„$
BA$PUUPO„$#BWMOBQœJ„$
QœJEÈUFQSPHSBNA*OUFOTJWF8BTI*OUFO[JWOÓQSBOÓ
KTPV
nejúčinnější pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
'VOLDFA&DP#VCCMFGVOLDF&DP#VCCMF
KFQœJQSPHSBNFDIA$PUUPO„$#BWMOBQœJ„$
BA$PUUPO„$#BWMOB
QœJ„$
WäEZ[BQOVUÈ
Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 35).
Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.
Kontaktujte SAMSUNG po celém světě
Máte-li jakékoliv dotazy, nebo komentáře týkající se výrobků Samsung, spojte se prosím s centrem péče o
zákazníky SAMSUNG.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising