Samsung CLP-350N User's manual

Samsung CLP-350N User's manual

Uživatelská p říručka k barevné laserové tiskárn ě

CLP-350 Series

Uživatelská p říručka k barevné laserové tiskárn ě

CLP-350 Series

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tato uživatelská příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za žádné změny, přímé či nepřímé škody, vyplývající nebo související s použitím této uživatelské příručky.

• CLP-350N je název modelu společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

• Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

• PCL a PCL 6 jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard.

• Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

• PostScript 3 je ochranná známka společnosti Adobe System, Inc.

• UFST® a MicroType™ jsou registrované ochranné známky společnosti Monotype Imaging Inc.

• TrueType, LaserWriter a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

• Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.

C

ONTACT

SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country Customer Care Center Web Site

Country

LITHUANIA

Customer Care Center

8-800-77777

ARGENTINE

AUSTRALIA

0800-333-3733

1300 362 603 www.samsung.com/ar www.samsung.com/au

LUXEMBURG

MALAYSIA

0035 (0)2 261 03 710

1800-88-9999

AUSTRIA

BELGIUM

BRAZIL

0800-SAMSUNG (726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

0800-124-421

4004-0000 www.samsung.com/at www.samsung.com/be www.samsung.com/br

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mx

NETHERLANDS 0900 20 200 88 (€ 0,10/min) www.samsung.com/nl

NEW ZEALAND 0800SAMSUNG(726-7864)

NORWAY

PANAMA

Web Site

www.samsung.com/lt www.samsung.com/be www.samsung.com/my www.samsung.com/nz

CANADA 1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ca

815-56 480

800-7267 www.samsung.com/no www.samsung.com/latin

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

800-726-7864 (SAMSUNG)

800-810-5858

010- 6475 1880

01-8000-112-112

0-800-507-7267 www.samsung.com/latin

844 000 844 www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

70 70 19 70 www.samsung.com/dk

ECUADOR 1-800-10-7267

EL SALVADOR 800-6225 www.samsung.com/cl www.samsung.com.cn

www.samsung.com/co www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL 80 8 200 128

PUERTO RICO 1-800-682-3180

REP.

DOMINICA

REPUBLIC OF

IRELAND

RUSSIA

SINGAPORE

1800-10-SAMSUNG

(7267864)

0 801 801 881

022-607-93-33

1-800-751-2676

0818 717 100

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/uk www.samsung.ru

www.samsung.com/sg

ESTONIA

KAZAHSTAN

800-7267

8-10-800-500-55-500 www.samsung.ee

www.samsung.kz

SLOVAKIA

SOUTH

AFRICA

0800-SAMSUNG (726786)

0860 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/sk www.samsung.com/za

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500

FINLAND

FRANCE

030-6227 515

3260 SAMSUNG or

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min) www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr

SPAIN

SWEDEN

902 10 11 30

0771-400 200 www.samsung.com/es www.samsung.com/se

GERMANY 01805 - 121213

(€ 0,14/min) www.samsung.de

SWITZERLAND 0800-7267864

TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/ch/ www.samsung.com/tw

GUATEMALA

HONG KONG

HUNGARY

INDIA

1-800-299-0013

3698 4698

06-80-SAMSUNG (7267864)

3030 8282

1800 110011 www.samsung.com/latin www.samsung.com/hk www.samsung.com/hu www.samsung.com/in/

THAILAND

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

1800-29-3232

02-689-3232

1-800-7267-864

444 77 11 www.samsung.com/th www.samsung.com/latin www.samsung.com.tr

INDONESIA

ITALIA

0800-112-8888

800-SAMSUNG(7267864)

800-048989 www.samsung.com/id www.samsung.com/it

U.A.E

U.K

U.S.A.

800-SAMSUNG (7267864)

0870 SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mea www.samsung.com/uk www.samsung.com

JAMAICA 1-800-234-7267 www.samsung.com/latin

UKRAINE

UZBEKISTAN

8-800-502-0000

8-800-120-0400 www.samsung.ua

www.samsung.com.uz

JAPAN

LATVIA

0120-327-527

800-7267 www.samsung.com/jp www.samsung.com/lv/ index.htm

VENEZUELA

VIETNAM

0-800-100-5303

1 800 588 889 www.samsung.com/latin www.samsung.com/vn

O

BSAH

O této uživatelské příručce ...........................................................................................................................................i

Další informace ............................................................................................................................................................i

Bezpečnostní a zákonem vyžadované informace ....................................................................................................... ii

1. Úvod

Zvláštní funkce ........................................................................................................................................................ 1.1

Přehled zařízení ...................................................................................................................................................... 1.2

Ovládací panel - přehled ......................................................................................................................................... 1.3

Význam prvků ovládacího panelu ........................................................................................................................... 1.4

Kontrolky ............................................................................................................................................................. 1.4

Tlačítko Stop ....................................................................................................................................................... 1.4

2. P řehled programového vybavení

Dodaný software ..................................................................................................................................................... 2.1

Funkce ovladače tiskárny ........................................................................................................................................ 2.1

Požadavky na systém ............................................................................................................................................. 2.2

3. Za čínáme

Nastavení hardwaru ................................................................................................................................................ 3.1

Nastavení sítě ......................................................................................................................................................... 3.1

Podporované operační systémy ......................................................................................................................... 3.2

Používání programu SetIP ...................................................................................................................................... 3.2

Instalace softwaru ................................................................................................................................................... 3.3

Nastavení nadmořské výšky ................................................................................................................................... 3.4

4. Výb ěr a vkládání tiskových médií

Volba tiskového média ............................................................................................................................................ 4.1

Pokyny pro výběr a skladování tiskových médií ................................................................................................. 4.1

Specifikace tiskových médií ................................................................................................................................ 4.2

Pokyny pro zvláštní tisková média ...................................................................................................................... 4.3

Ověření výstupního místa ....................................................................................................................................... 4.4

Vkládání papíru ....................................................................................................................................................... 4.4

V zásobníku ........................................................................................................................................................ 4.4

Použití režimu ručního podávání ........................................................................................................................ 4.7

Tisk na speciální tiskové materiály .......................................................................................................................... 4.8

Tisk na obálky ..................................................................................................................................................... 4.8

Tisk na štítky ....................................................................................................................................................... 4.8

Tisk na fólie ......................................................................................................................................................... 4.9

Tisk na předtištěný papír .................................................................................................................................... 4.9

Tisk na kartón nebo materiály vlastního formátu .............................................................................................. 4.10

Nastavení formátu a typu papíru ........................................................................................................................... 4.10

5. Základní funkce tisku

Tisk dokumentu ....................................................................................................................................................... 5.1

Zrušení tiskové úlohy .............................................................................................................................................. 5.1

6. Údržba

Tisk protokolu o konfiguraci zařízení ....................................................................................................................... 6.1

Čištění zařízení ....................................................................................................................................................... 6.1

Čištění vnějšího povrchu .................................................................................................................................... 6.1

Čištění vnitřního prostoru .................................................................................................................................... 6.1

Údržba kazety ......................................................................................................................................................... 6.3

Skladování tiskové kazety .................................................................................................................................. 6.3

Předpokládaná životnost kazety ......................................................................................................................... 6.3

Rozložení toneru ..................................................................................................................................................... 6.3

Výměna tiskové kazety ........................................................................................................................................... 6.4

Výměna zobrazovací jednotky ................................................................................................................................ 6.5

Výměna zásobníku použitého toneru ...................................................................................................................... 6.7

Součásti pro údržbu ................................................................................................................................................ 6.8

Správa zařízení z webového serveru ...................................................................................................................... 6.8

7. Odstra ňování potíží

Jak zabránit uvíznutí papíru .................................................................................................................................... 7.1

Odstraňování uvíznutých papírů ............................................................................................................................. 7.1

V zásobníku 1 ..................................................................................................................................................... 7.1

Ve volitelném zásobníku ..................................................................................................................................... 7.3

Řešení jiných problémů ........................................................................................................................................... 7.4

Problémy s podáváním papíru ............................................................................................................................ 7.4

Problémy s tiskem .............................................................................................................................................. 7.4

Problémy s kvalitou tisku .................................................................................................................................... 7.6

Běžné problémy systému Windows .................................................................................................................... 7.8

Časté potíže s jazykem PostScript ..................................................................................................................... 7.9

Běžné problémy systému Linux ........................................................................................................................ 7.10

Časté potíže v systému Macintosh ................................................................................................................... 7.11

8. Objednání spot řebního materiálu a příslušenství

Spotřební materiál ................................................................................................................................................... 8.1

Příslušenství ............................................................................................................................................................ 8.1

Způsoby nákupu ...................................................................................................................................................... 8.1

9. Instalace p říslušenství

Upozornění k instalaci příslušenství ........................................................................................................................ 9.1

Instalace pamět'ového modulu ................................................................................................................................ 9.1

Aktivace přídavné paměti ve vlastnostech PS tiskárny ...................................................................................... 9.2

10. Specifikace

11. Glosá ř

Rejst řík

O této uživatelské p říručce

Tato uživatelská příručka obsahuje základní informace o zařízení a také podrobné vysvětlení každého kroku při používání. V této příručce naleznou užitečné informace k instalaci a používání zařízení noví i zkušení uživatelé.

Toto vysvětlení je založeno zejména na operačním systému Microsoft

Windows.

Některé termíny jsou v této příručce používány jako rovnocenné.

• Dokument značí totéž co originál či předloha.

• Papír je synonymem pro médium nebo tiskové médium.

• Název modelu, například CLP-3xx Series, je synonymem pro zařízení.

V následující tabulce jsou uvedeny konvence této příručky.

Pravidlo Popis P říklad

Tučné písmo

Používá se pro texty na displeji nebo popisky na zařízení.

Spustit

Pozor

Poznámka pod čarou

(Další informace naleznete na

straně 1.1.)

informace nebo podrobný popis funkce zařízení.

Uvádí informace k ochraně zařízení před možným mechanickým poškozením nebo poruchou.

Uvádí podrobnější informace k určitým slovům nebo frázi.

Odkazuje uživatele na stranu s podrobnějšími informacemi.

Poznámka

Formát data může být v každé zemi jiný.

Pozor

Nedotýkejte se zelené spodní části tiskové kazety.

a. strany za minutu

(Další informace

naleznete na straně 1.1.)

Další informace

Další informace o nastavení a používání zařízení naleznete v následujících tištěných a elektronických zdrojích.

Rychlý pr ůvodce instalací

Obsahuje informace o instalaci zařízení.

Při přípravě zařízení postupujte podle pokynů v této příručce.

Online uživatelská p říručka

Nápov ěda k ovlada či tiskárny

Obsahuje podrobné pokyny k používání všech funkcí zařízení, informace o údržbě zařízení, řešení potíží a instalaci příslušenství.

Tato uživatelská příručka obsahuje i část Sekce softwaru, ve které jsou uvedeny informace o tisku dokumentů v různých operačních systémech a o používání dodaných obslužných programů.

Poznámka

Uživatelskou příručku v jiných jazycích naleznete ve složce Manual na disku CD se softwarem k tiskárně.

Obsahuje informace o vlastnostech ovladače tiskárny a pokyny pro nastavení vlastností tisku. Obrazovku s nápovědou k ovladači tiskárny vyvoláte klepnutím na Nápověda v dialogovém okně vlastností tiskárny.

Web Samsung

Jestliže máte přístup k Internetu, můžete nápovědu, podporu, ovladače tiskárny, příručky a informace o objednávání získat na webu společnosti Samsung, www.samsungprinter.com

.

i

Bezpe čnostní a zákonem vyžadované informace

D ůležitá opatření a bezpečnostní informace

Při používání tohoto přístroje je třeba vždy dodržovat tato základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru a úrazu elektrickým proudem:

1 Přečtěte si a seznamte se se všemi pokyny.

2 Při používání elektrických spotřebičů dodržujte běžná bezpečnostní opatření.

3 Řiďte se všemi varováními a pokyny uvedenými na přístroji a v dokumentaci dodané spolu s přístrojem.

4 Pokud se vám zdá, že provozní pokyny odporují informacím o bezpečnosti, držte se bezpečnostních pokynů. Může se stát, že jste správně neporozuměli provozním pokynům. Pokud se vám nepodaří vzniklý rozpor vyřešit, kontaktujte prosím prodejce nebo servis.

5 Před čištěním odpojte přístroj z napájecí sítě. Nepoužívejte tekuté čistící prostředky ani prostředky ve spreji. K čištění používejte pouze vlhký hadřík.

6 Zařízení nesmí být umístěné na nestabilním vozíku, podstavci nebo stole. Mohlo by spadnout, což by vedlo k vážnému poškození.

7 Přístroj nesmí být umístěn na, poblíž nebo nad radiátorem, topením, jednotkou klimatizace nebo ventilace.

8 Přívodní napájecí kabel nesmí být ničím zatížen. NeumisŤujte přístroj na takové místo, na kterém by bylo nutné přecházet přes kabely.

9 Nepřetěžujte elektrické zásuvky a prodlužovací kabely. Mohlo by dojít k omezení výkonu a ke zvýšení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

10 Zamezte tomu, aby domácí zvířata okusovala přívodní napájecí kabely nebo kabely rozhraní PC.

11 Otvory a mezerami ve skříni tiskárny nikdy nevkládejte do zařízení žádné předměty. Mohly by přijít do styku s vysokým napětím a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy do přístroje nelejte žádné tekutiny.

12 Abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte zařízení. Je-li třeba jej opravit, obraŤte se na kvalifikovaného pracovníka servisu. Po otevření nebo odstranění krytů můžete být vystaveni vysokému napětí a jiným nebezpečím. Následné nesprávné sestavení může způsobit úraz elektrickým proudem při používání zařízení.

13 V následujících případech odpojte přístroj od elektrické sítě i od počítače a opravu přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi:

• Pokud došlo k poškození nebo roztřepení jakékoliv části zástrčky, napájecího nebo propojovacího kabelu.

• Pokud do zařízení vnikla nějaká tekutina.

• Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo působení vody.

• Pokud přístroj nepracuje správně, i když jste dodrželi všechny pokyny.

ii

• Pokud přístroj spadl, nebo pokud je poškozena jeho skříň.

• Pokud dojde k náhlé a neobvyklé změně výkonu.

14 Používejte pouze ovládací prvky popsané v provozní příručce.

Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození přístroje. Obnova správné činnosti přístroje bude pravděpodobně vyžadovat zásah kvalifikovaného servisního technika.

15 Zařízení nepoužívejte při bouřce. Blesky by mohly zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem. Je-li to možné, odpojte při bouřce napájení.

16 Pokud tisknete nepřetržitě velké množství stránek, může dojít k zahřátí povrchu výstupního zásobníku. Nedotýkejte se povrchu přístroje.

Zamezte přístupu dětí k přístroji.

17 Pro zajištění bezpečného provozu používejte napájecí šňůru dodávanou se zařízením. Pokud k zařízení s napájecím napětím 110 V používáte šňůru delší než 2 m, pak by její tlouš ″ ka měla odpovídat kódu 16 či více podle standardu AWG

1

.

18 ULOŽIT TYTO POKYNY.

Prohlášení o bezpe čnosti laserového zařízení

Tiskárna vyhovuje americkému nařízení DHHS 21 CFR, podle kapitoly

1 odstavce J pro laserová zařízení třídy I(1). Jinde ve světě má osvědčení pro laserová zařízení třídy I a vyhovuje požadavkům normy IEC 825.

Laserová zařízení třídy I nejsou považována za nebezpečná. Laserový systém a tiskárna jsou navržené tak, aby nikdo nebyl vystaven laserovému záření nad úrovní třídy I v průběhu používání zařízení, při jeho údržbě nebo servisních pracích.

1 AWG: American Wire Guage

VAROVÁNÍ

Je-li ochranný kryt jednotky laseru a skeneru sejmutý, nikdy zařízení nepoužívejte, ani neprovádějte jeho opravy. Odražený paprsek, přestože není viditelný, vám může poškodit zrak.

Bezpe čnostní informace týkající se ozónu

Při běžném používání tohoto zařízení vzniká ozón.

Vzniklý ozón neznamená pro obsluhu zařízení žádné nebezpečí. Přesto doporučujeme, abyste zařízení provozovali v dobře větraném prostoru.

Další informace týkající se ozónu můžete získat od prodejců společnosti Samsung.

Úspora elektrické energie

Zařízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory elektrické energie, který snižuje spotřebu zařízení v době, kdy se nepoužívá.

Když zařízení podelší dobu neobdrží žádná data, spotřeba elektrické energie se automaticky sníží.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované znáčky v USA.

Více informací o programu ENERGY STAR naleznete na stránkách http:// www.energystar.gov.

Recyklace

Zlikvidujte obal tohoto zařízení způsobem šetrným k životnímu prostředí, nebo jej recyklujte.

Správná likvidace tohoto produktu (Zni čení elektrického a elektronického za řízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Vyza řování rádiových vln

Informace komise FCC pro uživatele

Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení zajišŤují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení vyskytujícímu se při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty a při nedodržení pokynů pro instalaci a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určitých instalacích nebude k rušení docházet. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživatelům rušení eliminovat jedním nebo více z následujících opatření:

• Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem.

• Prodlužte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

• Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.

• ObraŤte se na zástupce obchodu nebo zkušeného servisního technika v oblasti rozhlasu a televize.

Upozornìní:

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem odpovědným za splnění podmínek provozu, by mohly zrušit platnost oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Sm ěrnice o rušení rádiových vln pro Kanadu

Toto zařízení nepřekračuje omezení třídy B pro vyzařování rádiových vln digitálním zařízením, jak je uvedeno v dokumentu o standardu pro zařízení způsobující rušení vln Digital Apparatus, ICES-003 vydaném organizací Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: „Appareils Numériques“, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

iii

Prohlášení o shod ě (Evropské země)

Osv ědčení a certifikáty

Symbol CE, jímž je toto zařízení opatřeno, symbolizuje

Prohlášení společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. o shodě s následujícími směrnicemi Evropské Unie 93/68/

EEC přijatých v následujících datech:

1. ledna 1995

: Směrnice Rady 73/23/EEC o sbližování zákonů členských států týkajících se zařízení s nízkým napětím.

1. leden 1996

: Směrnice Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) o sbližování zákonů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

9. b

řezen 1999: Směrnice Rady 1999/5/EC o rádiových zařízeních a telekomunikačních terminálových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.

Plné znění s definicí odpovídajících směrnic a uvedených standardů získáte od místního zástupce společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Vým ěna originální zástrčky (pouze pro Velkou

Británii)

D ůležité

Přívod elektrického proudu tohoto zařízení je opatřen standardní zástrčkou

(BS 1363) pro 13 A a má pojistku na 13 A. Pojistku je při výměně nutné nahradit správnou 13 A pojistkou. Potom vraŤte zpět kryt pojistky. Ztratíte-li kryt pojistky, nepoužívejte zástrčku dříve, než získáte nový kryt.

ObraŤte se na prodejce, od něhož jste zařízení zakoupili.

Zástrčka 13 A je nejpoužívanější zástrčkou ve Velké Británii, měla by proto vyhovovat. V některých, zvláště starších, budovách ovšem nejsou běžné zásuvky na 13 A. Musíte zakoupit vhodný adaptér. Připojenou zástrčku nikdy neodstraňujte.

Varování

Pokud p řipojenou zástrčku odříznete, okamžitě ji vyhoďte.

Zástr čku nelze drátky znovu připojit ke kabelu. Připojením zástrčky do zásuvky se vystavujete nebezpe čí úrazu elektrickým proudem.

D ůležité varování:

Za řízení musí být uzemněno.

Dráty v elektrické přípojce jsou označeny následujícími barvami:

• Zelená a žlutá: Zemnící vodič

Pokud barvy vodiče hlavního přívodu neodpovídají barvám zástrčky, postupujte takto:

Žlutozelený vodič připojte ke kolíku označenému písmenem E nebo bezpečnostním symbolem zemnění nebo ke kolíku označenému žlutou a zelenou barvou nebo pouze zeleně.

Modrý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem N nebo černou barvou.

Hnědý vodič připojte ke kolíku označenému písmenem L nebo červenou barvou.

V zásuvce, adaptéru či na rozvodné desce musí být pojistka 13 A.

iv

v

1

Úvod

Blahopřejeme k zakoupení tiskárny.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

Zvláštní funkce

P řehled zařízení

Ovládací panel - p řehled

Význam prvk ů ovládacího panelu

Poznámka

Některé prvky jsou volitelné. Informace naleznete v částích

s technickými údaji. (Viz „Specifikace“ na straně 10.1.)

Zvláštní funkce

Vaše nové zařízení je vybaveno speciálními funkcemi.

Tisknout rychle a ve vysoké kvalit ě

• Můžete tisknout v celém spektru barev pomocí systému modrá, červená, žlutá a černá.

• Můžete tisknout s rozlišením až 2 400 x 600 dpi. Viz

Sekce softwaru.

• Rychlost tisku zařízení u papíru formátu A4 je až

19 ppm režimu. a

v černobílém režimu a 5 ppm v barevném

• Zařízení zkontroluje váš kontinent a nastaví barvu nebo odstíny oblohy a trávy automaticky podle barevných preferencí vašeho kontinentu. Podrobné informace viz Sekce softwaru.

Flexibilní zacházení s r ůznými možnostmi papíru

• Standardní zásobník na 150 listů podporuje formát papíru A4/Letter a speciální materiály, např. hlavičkové papíry, obálky, štítky, materiály vlastního formátu, pohlednice, fólie a kartóny.

Zásobník 1 na 150 listů papíru a přídavný

zásobník 2 na 250 list

ů papíru podporují obyčejný papír v různých formátech.

Vytvá řet profesionální dokumenty

• Tisk vodoznaků. Dokumenty lze označit zadanými slovy, například Důvěrné. Viz Sekce softwaru.

• Tisk plakátů. Text a obrázky na každé stránce dokumentu lze zvětšit a vytisknout na více listů papíru, které po slepení vytvoří plakát. Viz Sekce softwaru.

• Tisk brožur. Tato funkce umožňuje snadný tisk dokumentu ve formě knihy. Po skončení tisku musíte jen stránky složit a sešít. Viz Sekce softwaru.

Úspora času a peněz

• Tiskem více stránek dokumentu na jeden list papíru lze uspořit papír.

• Toto zařízení automaticky šetří elektrickou energii tím, že podstatně snižuje její spotřebu v době, kdy není používáno.

• Ručně můžete tisknout na obě strany papíru (Ruční

oboustranný tisk)

v systému Windows a Macintosh.

Viz Sekce softwaru.

Zv ětšení kapacity zařízení

• Zařízení má dodatečný pamět'ový slot pro rozšíření

paměti. (Strana 8.1)

• Emulace IPS Zoran* kompatibilní s Emulací

PostScript 3

* (PS) umožňuje tisk jazykem PS.

* Zoran IPS Emulation kompatibilní s jazykem PostScript 3

© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Všechna práva vyhrazena. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 a

OneImage jsou ochranné známky společnosti Zoran

Corporation.

* 136 písem PS3

Obsahuje písma UFST a MicroType společnosti Monotype Imaging Inc.

Tisk v r ůzných prostředích

• Tisknout můžete se systémy Windows 2000 a

Windows XP/2003/Vista

, ale také se systémy Linux a Macintosh.

• Zařízení je vybaveno rozhraním USB a sít'ovým rozhraním.

a. strany za minutu

1

.1

<Úvod>

Hlavní komponenty zařízení.

P řehled zařízení

5

6

7

3

4

1

2

• Na obrázku uvedeném výše je zobrazeno zařízení s dostupným příslušenstvím. (Další informace naleznete na straně 8.1.)

• Symbol

* označuje volitelné zařízení.

horní kryt výstupní zásobník (lícem dol ovládací panel kryt ovládací desky držadlo zásobník 1 volitelný zásobník

* ů)

8

9 p řední kryt výstupní op ěra

10 zadní kryt

11 hlavní vypína č

12 sít'ový port

13 port USB

14 zásuvka napájení

Poznámka

• Ilustrace v této uživatelské příručce se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na doplňcích a modelu.

• Při tisku velkého množství stran najednou může být povrch výstupního odkladače horký. Nedotýkejte se povrchu a udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.

1

.2

<Úvod>

Ovládací panel - p řehled

1

2

3

Barvy toneru

: Zobrazuje stav každé tiskové kazety. Další informace naleznete v části o stavových kontrolkách se zprávami tiskových kazet na straně 1.4.

Stav

: Zobrazuje stav tiskárny. (Další informace naleznete v části „Význam prvků ovládacího panelu“ na straně 1.4.)

Zastavit

: Kdykoli zastaví chod a má i další funkce. (Další informace naleznete v části „Význam prvků ovládacího panelu“ na straně 1.4.)

1

.3

<Úvod>

Význam prvk ů ovládacího panelu

Kontrolky

Barva Stav a kontrolka barevných tonerů označují aktuální stav zařízení.

Kontrolka Stav

Svítí zeleně

Pomalu bliká zeleně

Rychle bliká zeleně

Svítí červeně

Svítí zeleně

Bliká červeně

Svítí červeně

Svítí zeleně

Kontrolka barevných toner ů

Všechny kontrolky jsou zhasnuté

Všechny kontrolky jsou zhasnuté

Všechny kontrolky jsou zhasnuté

Všechny kontrolky jsou zhasnuté

Zařízení je připraveno k tisku.

Zařízení přijímá data z počítače.

Zařízení tiskne data.

Popis

Jednotlivá kontrolka bliká červeně

Jednotlivá kontrolka svítí červeně

Jednotlivá kontrolka svítí červeně

Každá z kontrolek bliká červeně v opakovaném pořadí

• V zařízení se vyskytla chyba, např. uvíznutý papír, otevřený kryt, prázdný zásobník, nenainstalovaný zásobník použitého toneru nebo plný zásobník použitého toneru.

• V zařízení se vyskytla chyba, která vyžaduje servisní zásah, např. chyba LSU, chyba fixace nebo chyba ITB; obrat'te se na prodejního nebo servisního zástupce.

V příslušné tiskové kazetě dochází toner.

Příslušná tisková kazeta je téměř prázdná. Můžete sice tisknout, ale kvalita není zaručena.

• Příslušná tisková kazeta je zcela vyčerpána. Nelze tisknout.

• Příslušná tisková kazeta je chybná.

Zařízení se zahřívá.

Poznámka

Všechny chyby tisku se objeví v okně programu Smart Panel.

Tla čítko Stop

Kontrolka Stav

Tisk zkušební stránky

Tisk listů s konfigurací

Zrušení tisku

Popis

V režimu Ready stiskněte a držte toto tlačítko asi 2 sekundy, dokud kontrolka Stav nebude blikat pomalu, pak tlačítko uvolněte.

V režimu Ready stiskněte a držte toto tlačítko asi 5 sekund, dokud kontrolka Stav nebude blikat rychle, pak tlačítko uvolněte.

Stiskněte během tisku toto tlačítko. Červená kontrolka bliká, když je úloha odstraňována ze zařízení i z počítače, potom se zařízení vrátí do režimu Ready. Může to chvíli trvat, vše záleží na velikosti tiskové úlohy.

1

.4

<Úvod>

2

P řehled programového vybavení

Tato kapitola nabízí přehled programového vybavení, které je součástí dodávky zařízení. Další informace o používání softwaru jsou uvedeny v části Sekce softwaru.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

Dodaný software

Funkce ovlada če tiskárny

Požadavky na systém

Dodaný software

Po nastavení a připojení zařízení k počítači je třeba nainstalovat software zařízení pomocí dodaného disku CD.

Na discích CD je následující software:

CD

Disk CD se softwarem k tiskárn ě

Windows

Linux

Obsah

Ovladač tiskárny: Chcete-li maximálně využít funkcí zařízení, použijte tento ovladač.

Soubor PPD (Postscript Printer

Description)

: Ovladač PostScript se používá k tisku dokumentů obsahujících složitá písma a grafiku v jazyce PS.

Smart Panel: Tento program umožňuje monitorování stavu zařízení a varuje vás, jestliže během tisku dojde k chybě.

SetIP: Tento program použijte k nastavení adresy TCP/IP na vašem zařízení.

• Uživatelská příručka ve formátu PDF

Soubor PPD (Postscript Printer

Description)

: Tento ovladač použijte k obsluze zařízení pomocí počítače s operačním systémem Linux a pro tisk dokumentů.

Smart Panel: Tento program umožňuje monitorování stavu zařízení a varuje vás, jestliže během tisku dojde k chybě.

CD Obsah

Macintosh • Soubor PPD (Postscript Printer

Description)

: Ovladač pro provoz zařízení a tisk dokumentů z počítače se systémem Macintosh.

Smart Panel: Tento program umožňuje monitorování stavu zařízení a varuje vás, jestliže během tisku dojde k chybě.

Funkce ovlada če tiskárny

Ovladače tiskárny podporují následující standardní funkce:

• Výběr zdroje papíru

• Formát papíru, orientace a typ média

• Počet kopií

Dále je k dispozici mnoho zvláštních funkcí tisku. Následující tabulka obsahuje obecný přehled funkcí, které ovladače tiskárny podporují:

Ovlada č tiskárny

Funkce

Barevný režim

Možnost kvality zařízení

Tisk plakátu

Ruční oboustranný tisk

Tisk více stránek na jeden list

(n stran na list)

Přizpůsobení tisku stránce

Tisk v měřítku

Tisk brožury

Vodoznak

Šablona

Windows

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

X

X

X

Linux

O

O

X

Macintosh

O

O

X

X X

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X

X

X

O

X

Poznámka

Chcete-li změnit jazyk tiskárny, přejděte na nastavení vlastností tiskárny a vyberte požadovaný jazyk na kartě Tiskárna.

2

.1

<Přehled programového vybavení>

Ovlada č PostScript

Funkce

Barevný režim

Možnost kvality zařízení

Tisk plakátu

Tisk více stránek na jeden list

(n stran na list)

Přizpůsobení tisku stránce

Tisk v měřítku

Vodoznak

Šablona

Windows

O

O

X

O

O

O

X

X

Linux

O

Macintosh

O

O

X

O

X

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X X

X

X

X

O

X

X

Požadavky na systém

Než začnete, ujistěte se, zda systém splňuje následující minimální požadavky:

Windows

Zařízení podporuje následující operační systémy Windows.

OS

Windows

2000

Windows

XP

Windows

2003

Server

Windows

Vista

Požadováno (doporu čeno)

Procesor

Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pam ět' RAM volné místo na pevném disku

64 MB

(128 MB)

128 MB

(256 MB)

128 MB

(512 MB)

300 MB

1,5 GB

1,25 GB až

2 GB

Pentium IV 3 GHz 512 MB

(1024 MB)

15 GB

Poznámka

• Minimálním požadavkem pro všechny operační systémy

Windows je aplikace Internet Explorer 5.0 nebo novější.

• V systémech Windows 2000/XP/2003/Vista mohou software instalovat uživatelé s právem správce.

Linux

Položka

Operační systém

Procesor

Pamět' RAM

Volné místo na disku

Software

Požadavky

• Red Hat 8 ~ 9

• Fedora Core 1 ~ 4

• Mandrake 9.2 ~ 10.1

• SuSE 8.2 ~ 9.2

Pentium IV 1 GHz nebo vyšší

256 MB nebo více

1 GB nebo více

• Linux Kernel 2.4 a novější

• Glibc 2.2 a novější

• CUPS

Macintosh

Položka Požadavky

Operační systém Mac OS 10.3 ~ 10.4

Procesor

Pamět' RAM

Pevný disk

Procesor Intel

PowerPC G4 /G5

512 MB pro počítače Mac s technologií Intel,

128 MB pro počítače Mac s technologií Power-PC

1 GB

Připojení Rozhraní USB nebo sít'ové rozhraní

2

.2

<Přehled programového vybavení>

3

Za čínáme

Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zařízení.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

Nastavení hardwaru

Nastavení sít ě

Instalace softwaru

Nastavení nadmo řské výšky

Nastavení hardwaru

V této části jsou uvedeny kroky k nastavení hardwaru, který je popsán ve stručné instalační příručce. Přečtěte si stručnou instalační příručku a proveďte následující kroky.

1

Vyberte stabilní místo.

Vyberte rovné a stabilní místo s dostatečným prostorem pro cirkulaci vzduchu. Zajistěte prostor pro otevírání krytů a vysunování zásobníku.

Místo by mělo být dobře větrané a mimo dosah přímého slunečního světla, zdrojů tepla, chladu a vlhkosti. Neumist'ujte zařízení blízko okraje pracovního stolu.

Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch se sklonem menším než 2 mm. Jinak může být ovlivněna kvalitu tisku.

2

Vybalte zařízení a zkontrolujte všechny dodané součásti.

3

Sundejte pásku, přitom pevně držte zařízení.

4

Nainstalujte obě tiskové kazety.

5

Vložte papír. (Viz „Vkládání papíru“ na straně 4.4.)

6

Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely připojeny k zařízení.

7

Zapněte zařízení.

Pozor

Pokud zařízení přesunujete, nenaklánějte jej ani jej neotáčejte dolní stranou vzhůru. Jinak se vnitřek zařízení může znečistit tonerem, který může zařízení poškodit nebo způsobit špatnou kvalitu tisku.

Nastavení sít ě

Na zařízení je třeba nastavit sít'ové protokoly, abyste jej mohli používat jako sít'ovou tiskárnu.

Poznámka

Pokud chcete použít kabel USB, připojte kabel k počítači a k zařízení. Potom vyhledejte informace o instalaci softwaru v části

Sekce softwaru.

Tisk je vhodný pro nadmořskou výšku do 1 000 m. Tisk lze optimalizovat nastavením nadmořské výšky. Další informace

naleznete na straně 3.4.

3

.1

<Začínáme>

Podporované opera ční systémy

Následující tabulka obsahuje sít'ová prostředí podporovaná zařízením:

Položka

Sít'ové rozhraní

Sít'ový operační systém

Sít'ové protokoly

Server pro dynamické přidělování adres

Požadavky

10/100 Base-TX

Windows 2000/XP/Vista

Různé systémy Linux

Mac OS 10.3 ~ 10.4

TCP/IP, DLC/LLC, IPP, SNMP

DHCP, BOOTP

Poznámka

SyncThru™ Web Admin Service: internetové řešení pro správu tiskáren určené pro správce sítí. SyncThru™ Web

Admin Service

poskytuje efektivní způsob správy sí ″ ových zařízení a umožňuje vzdálené monitorování a odstraňování potíží u sí

″ ových zařízení z jakéhokoli místa, odkud se lze přes

Internet připojit k firemní síti. Stáhněte si tento program na stránkách

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service: Webový server zabudovaný v sít'ovém tiskovém serveru, který umožňuje konfiguraci parametrů sítě potřebných pro připojení tiskárny do různých sít'ových prostředí.

SetIP: Softwarový nástroj, který umožňuje vybrat sí ″ ové rozhraní a ručně nakonfigurovat adresy IP, které se mají použít s protokolem TCP/IP. Viz Používání programu SetIP na straně

3.2.

Používání programu SetIP

Tento program slouží k sí

″ ovému nastavení IP za pomoci MAC adresy, což je výrobní číslo hardwaru sí

″ ové karty nebo rozhraní sí″ ové tiskárny.

Zejména je pak určen správcům sítě, aby tito mohli nastavit několik sí ″ ových IP současně.

1

Vložte disk CD dodaný spolu se zařízením.

2

Spus

″ te Windows Explorer a otevřete jednotku X. (X představuje název vaší mechaniky CD-ROM.)

3

Poklepejte na Application > SetIP.

4

Otevřete složku jazyka, který chcete použít.

5

Poklepáním na Setup.exe spus

″ te instalaci tohoto programu.

6

V nabídce Start systému Windows zvolte Programy > Samsung

Network Printer Utilities

> SetIP.

7

Vyberte název své tiskárny a klepněte na „ “.

Poznámka

Jestliže název své tiskárny nevidíte, obnovte seznam klepnutím na „ “.

8

Zadejte MAC adresu sí

″ ové karty, IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu a poté klepněte na Použít.

Poznámka

Jestliže MAC adresu sí

″ ové karty neznáte, vytiskněte si protokol se sí ″ ovými informacemi tiskárny.

9

Klepnutím na tlačítko OK nastavení potvrdíte.

10

Klepnutím na tlačítko Konec program SetIP zavřete.

Poznámka

Pokud chcete nastavit sí ″ ový protokol DHCP, přejděte na stránku http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, vyberte program Bonjour for Windows shodující se s vašim operačním systémem a program nainstalujte. Tento program vám umožní automaticky upravit sí ″ ové parametry. Postupujte podle pokynů v instalačním okně. Tento program nepodporuje systém Linux.

3

.2

<Začínáme>

Instalace softwaru

Musíte nainstalovat software zařízení pro tisk. Součástí softwaru jsou ovladače, aplikace a další užitečné programy.

Poznámka

• Následující informace jsou určeny pro situaci, kdy je zařízení používáno v síti. Pokud chcete zařízení připojit kabelem USB, vyhledejte informace v části Sekce softwaru.

• Následující postup je založen na operačním systému

Windows XP. Postup a okno zobrazené při instalaci se může lišit v závislosti na operačním systému, funkci tiskárny nebo používaném rozhraní. (Viz Sekce softwaru.)

1

Zkontrolujte, zda je dokončena sít'ová instalace zařízení. (Viz

„Nastavení sítě“ na straně 3.1.) Před zahájením instalace ukončete

v počítači všechny aplikace.

2

Vložte do jednotky CD-ROM dodaný disk CD se softwarem k tiskárně.

Disk CD se automaticky spustí a zobrazí se instalační okno.

3

Klepněte na tlačítko Další.

Nezobrazí-li se okno instalace automaticky, klepněte na nabídku

Start

> Spustit. Do zobrazeného okna zadejte text X:\Setup.exe, písmeno X nahraďte názvem jednotky CD-ROM a potom klepněte na tlačítko OK.

Pokud používáte systém Windows Vista, klepněte na nabídku

Start

> Všechny programy > Příslušenství > Spustit a zadejte příkaz X:\Setup.exe.

4

Vyberte možnost Typická instalace pro sít'ovou tiskárnu., potom klepněte na tlačítko Další.

5

Zobrazí se seznam zařízení dostupných v síti. Ze seznamu vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.

• Pokud ovladač instalujete opakovaně, může se okno uvedené výše mírně lišit.

Zobrazit návod k použití: Tímto tlačítkem zobrazíte uživatelskou příručku. Pokud není v počítači nainstalována aplikace Adobe

Acrobat, klepněte na tuto možnost. Automaticky se nainstaluje aplikace Adobe Acrobat Reader a potom se otevře uživatelská příručka.

3

.3

<Začínáme>

• Pokud není zařízení v seznamu zobrazeno, aktualizujte seznam klepnutím na tlačítko Aktualizovat, nebo přidejte zařízení do sítě přepínačem Přidá port TCP/IP.. Chcete-li přidat zařízení do sítě, zadejte název portu a adresu IP zařízení.

Pro ověření adresy IP zařízení nebo adresy MAC vytiskněte

stránku Konfigurace sítě. (Viz „Tisk protokolu o konfiguraci zařízení“ na straně 6.1.)

• Pokud chcete vyhledat sdílenou sít'ovou tiskárnu (cestu UNC), vyberte přepínač Sdílená tiskárna [UNC] (Sdílená tiskárna

(UNC)) a zadejte název sdílené položky ručně, nebo vyhledejte sdílenou tiskárnu klepnutím na tlačítko Procházet.

Poznámka

Pokud si nejste adresou IP jisti, obrat'te se na správce sítě

nebo vytiskněte informace o síti. (Viz „Tisk protokolu o konfiguraci zařízení“ na straně 6.1.)

6

Po dokončení instalace se zobrazí okno s výzvou k vytištění zkušební stránky a registraci jako uživatel zařízení Samsung, abyste mohli od společnosti Samsung dostávat informace. Pokud chcete, zaškrtněte příslušná políčka a klepněte na tlačítko

Dokon

čit.

Poznámka

Pokud zařízení po instalaci nefunguje správně, nainstalujte znovu ovladač tiskárny. Viz Sekce softwaru.

Nastavení nadmo řské výšky

Kvalita tisku je ovlivněna atmosférickým tlakem, který je závislý na nadmořské výšce, ve které se zařízení nachází. Následující informace vás provedou nastavením zařízení pro nejlepší kvalitu tisku.

Před nastavením hodnoty nadmořské výšky zjistěte nadmořskou výšku místa, kde se nacházíte, pomocí zařízení.

Hodnota

1

Vysoká 3

2

Vysoká 2

3

Vysoká 1

4

Normální

0

1

Nainstalujte ovladač tiskárny pomocí dodaného disku CD se softwarem tiskárny.

2

Poklepejte na ikonu Smart Panel na hlavním panelu systému

Windows (nebo v Notification Area systému Linux).

Můžete také klepnout na Smart Panel ve stavovém řádku systému

Mac OS X.

3

Klepněte na tlačítko Nastavení tiskárny.

4

Klepněte na tlačítko Nastavení > Korekce nadmořské výšky.

Z rozevíracího seznamu vyberte vhodnou hodnotu a klepněte na tlačítko Použít.

Poznámka

Je-li vaše zařízení připojeno k síti, automaticky se objeví obrazovka SyncThru Web Service. Klepněte na možnost

Nastavení za

řízení > Nastavení (nebo Nastavení zařízení) >

Kor.nadm.vys.

. Vyberte vhodnou hodnotu nadmořské výšky, potom klepněte na možnost Použít.

3

.4

<Začínáme>

4

Výb ěr a vkládání tiskových médií

V této kapitole je popsán výběr a vkládání tiskových médií pro zařízení.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

Volba tiskového média

Ov ěření výstupního místa

Vkládání papíru

Tisk na speciální tiskové materiály

Nastavení formátu a typu papíru

Volba tiskového média

Zařízení dokáže tisknout na širokou škálu materiálů, například na normální papír, obálky a štítky. Vždy používejte tiskové médium, které splňuje požadavky na použití v zařízení. Tisková média, která nesplňují pokyny uvedené v této uživatelské příručce, mohou způsobovat následující potíže:

• sníženou kvalitu tisku,

• častější uvíznutí papíru,

• předčasné opotřebení zařízení.

Vlastnosti, jako je například hmotnost, složení, zrnitost nebo obsah vlhkosti, jsou důležité faktory, které ovlivňují výkon zařízení a kvalitu výtisků. Tiskový materiál vybírejte podle následujících hledisek:

• Typ, formát a gramáž tiskových médií pro tuto tiskárnu jsou popsány dále v této části.

• Požadovaný výstup: Tiskové médium, které vybíráte, by mělo odpovídat účelům, ke kterým ho chcete použít.

• Bělost: Některá tisková média jsou bělejší než ostatní a produkují ostřejší a sytější obrázky.

• Hladkost povrchu: Hladkost povrchu média ovlivňuje vzhled a ostrost tisku na papíru.

Poznámka

• Některá tisková média splňující všechny zásady z této příručky mohou přesto poskytovat neuspokojivé výsledky. Může to být důsledek nevhodné manipulace, nepřijatelné teploty a vlhkosti nebo dalších proměnných faktorů, které společnost Samsung nemůže ovlivnit.

• Před nákupem většího množství tiskového média zkontrolujte, zda médium splňuje požadavky uvedené v této příručce.

Pozor

Použití tiskového média, které nesplňuje tyto specifikace, může způsobit problémy, které se budou muset řešit opravou. Na tyto opravy se nevztahuje záruka poskytovaná společností Samsung ani servisní smlouvy.

Pokyny pro výb ěr a skladování tiskových médií

Při výběru nebo vkládání papíru, obálek či jiných tiskových materiálů se řiďte následujícími pokyny:

• Vždy používejte média, která odpovídají specifikacím na straně 4.2.

• Tisk na navlhlý, zkroucený, pomačkaný nebo potrhaný papír může způsobit uvíznutí papíru a snížit kvalitu tisku.

• V zájmu dosažení nejlepší kvality tisku používejte pouze kopírovací papír vysoké kvality, zvláště doporučený pro použití v laserových zařízeních.

• Nepoužívejte následující typy médií:

- papír s reliéfním písmem, perforací nebo texturou, která je příliš jemná nebo příliš hrubá,

- mazatelný kancelářský papír,

- papír s více stránkami,

- syntetický a tepelně citlivý papír,

- bezuhlíkový kopírovací papír a pauzovací papír.

Tyto papíry mohou v zařízení uvíznout, mohou vydávat zápach nebo zařízení poškodit.

• Média skladujte v původním obalu, dokud je nezačnete používat.

Kartony umístěte na palety nebo do regálů, v žádném případě ne na podlahu. Nepokládejte na papír (zabalený ani vybalený) těžké předměty. Papír chraňte před vlhkem a dalšími vlivy, které by způsobily jeho pomačkání nebo pokroucení.

• Nepoužitá tisková média skladujte při teplotě 15 °C až 30 °C. Relativní vlhkost by se měla pohybovat v rozmezí 10 % až 70 %.

• K uskladnění nepoužívaných médií použijte obal chránící proti vlhku, například plastovou krabici nebo pytel, aby k papíru nepronikl prach ani vlhko.

• Zvláštní typy médií vkládejte po jednom do víceúčelového zásobníku, aby se nezasekl papír.

• Chcete-li předejít vzájemnému slepování médií (například archů se

štítky), vyjměte je ze zařízení ihned po vytištění.

4

.1

<Výběr a vkládání tiskových médií>

Specifikace tiskových médií

Normální papír

Obálka

Typ a

Formát

Letter

Legal

Folio

A4

Oficio

JIS B5

Executive

Statement

A5

A6

Monarch

No. 10

DL

C5

C6

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

184 x 267 mm

140 x 216 mm

148 x 210 mm

105 x 148 mm

98 x 191 mm

105 x 241 mm

110 x 220 mm

162 x 229 mm

114 x 162 mm

Rozm ěry

Gramáž

• 60 až 90 g/m zásobníku 1

2

• 60 až 105 g/m

v

2

při ručním zakládání do zásobníku 1

75 až 90 g/m

2

Silný

Slabý

Štítky c

Transparentní fólie d

No. 9

6 3/4

Viz část Normální papír

Viz část Normální papír

Letter, A4

Letter, A4

Kartičky Pohlednice

Minimální formát (vlastní)

98 x 225 mm

92 x 165 mm

Viz část Normální papír

Viz část Normální papír

101,6 x 152,4 mm

76 x 127 mm

Maximální formát (vlastní) 216 x 356 mm a. Tiskárna podporuje různé rozměry tiskových médií.

b. Maximální kapacita závisí na gramáži tiskového média, jeho tloušt'ce a na podmínkách okolního prostředí.

c. Hladkost: 100 až 250 (Sheffield) d. Doporučená média: Transparentní fólie pro barevnou laserovou tiskárnu od 3M, jako např. PP2500.

90 až 105 g/m

2

60 až 70 g/m

2

120 až 150 g/m

2

138 až 146 g/m

2

105 až 163 g/m

2

60 až 163 g/m

2

Kapacita b

• 150 listů papíru 75 g/m

2 pro zásobník 1

• 1 list při ručním zákládání do zásobníku 1

• 250 listů papíru 75 g/m

2

ve volitelném zásobníku

1 list při ručním zákládání do zásobníku 1

1 list při ručním zákládání do zásobníku 1

4

.2

<Výběr a vkládání tiskových médií>

Pokyny pro zvláštní tisková média

Typ média

Obálky

Pokyny

• Úspěch tisku na obálky závisí do značné míry na kvalitě obálek. Při výběru obálek zvažte následující faktory:

- Gramáž: Gramáž obálkového papíru nesmí překročit 90 g/m

2

, jinak může dojít k zaseknutí.

- Konstrukce: Před tiskem musí obálky ležet rovně se zakřivením do 6 mm a nesmějí obsahovat vzduch.

- Stav: Obálky by neměly být pomačkané, odřené ani jinak poškozené.

- Teplota: Používejte obálky, které snesou teplotu a tlak, kterému budou vystaveny uvnitř zařízení.

• Používejte pouze správně vyrobené obálky s ostrými přehyby.

• Nepoužívejte obálky se známkami.

• Nepoužívejte obálky se sponami, patentkami, okénky, samolepicím uzávěrem nebo s jinými syntetickými materiály.

• Nepoužívejte poškozené ani nesprávně vyrobené obálky.

• Šev na obou koncích obálky musí zasahovat až do rohu obálky.

Přijatelné

Nepřijatelné

• Obálky s odlupovacím lepicím páskem nebo s více než jednou klopou, která se překládá přes uzávěr, musí používat lepidlo, které odolává teplotě fixace po dobu 0,1 sekundy. Informace o teplotě fixace naleznete mezi specifikacemi

zařízení na straně 10.1. Další klopy a pásky

mohou způsobit vrásnění, mačkání nebo uvíznutí a mohou dokonce poškodit fixační jednotku.

• Pro co nejlepší kvalitu tisku nastavte krajní zarážky minimálně 15 mm od okrajů obálky.

• Vyhněte se tisku v oblasti, kde se dotýkají švy obálky.

Typ média

Štítky

Kartičky a materiál běžného formátu

Předtištěný papír

Pokyny

• Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte pouze štítky doporučené pro laserová zařízení.

• Při výběru štítků zvažte následující faktory:

- Lepidlo: Lepidlo musí být stabilní při teplotě fixace. Informace o teplotě fixace naleznete

mezi specifikacemi zařízení na straně 10.1.

- Uspořádání: Používejte pouze štítky s neodkrytým podkladem mezi nimi. Štítky se mohou z listů odlepit a vážně zablokovat zařízení.

- Pokroucení: Před tiskem musí štítky ležet rovně s max. zvlněním 13 mm v jakémkoli směru.

- Stav: Nepoužívejte štítky se záhyby, bublinami nebo jinými známkami oddělení.

• Ujistěte se, zda mezi štítky není žádná odkrytá plocha s lepidlem. Odkryté oblasti by mohly při tisku způsobit odlepení štítků, což by vedlo k uvíznutí papíru. Odkryté lepidlo může také poškodit součásti zařízení.

• Nevkládejte do zařízení vícekrát stejný arch se štítky. Podklad lepidla je určen pouze k jednomu průchodu zařízením.

• Nepoužívejte štítky, které se odlepují od podkladu, ani pomačkané štítky, štítky obsahující bubliny či jinak poškozené štítky.

• Netiskněte na média užší než 98 mm a kratší než 148 mm.

• V softwarové aplikaci nastavte okraje alespoň

6,4 mm od okrajů materiálu.

• K tisku na hlavičkovém papíru musí být použit tepelně odolný inkoust, který se nerozpije nebo neodpaří a který neuvolňuje nebezpečné výpary, působí-li na něj fixovací teplota po dobu

0,1 sekundy. Informace o teplotě fixace naleznete mezi specifikacemi zařízení na

straně 10.1.

• Inkoust na hlavičkovém papíře musí být nehořlavý a nesmí mít nepříznivý vliv na tiskové válce.

• Formuláře a hlavičkové papíry je třeba zabalit do nepromokavého obalu, aby nedocházelo ke změnám během skladování.

• Před vložením předtištěného papíru, např. formuláře nebo hlavičkového papíru, ověřte, zda je barva na papíře suchá. Během procesu fixace může vlhký inkoust vystoupit z předtištěného papíru, a tím snížit kvalitu tisku.

4

.3

<Výběr a vkládání tiskových médií>

Ov ěření výstupního místa

Zařízení má výstupní zásobník, ve kterém se papír ukládá lícem dolů ve správném pořadí.

2

Otevřete kryt papíru a nastavením vodítek papíru zvětšete velikost zásobníku.

3

Prohněte listy papíru tam a zpět, aby se oddělily jednotlivé stránky, a poté je uchopte na jednom konci a prolistujte. Srovnejte sadu papírů poklepáním okraji o rovný povrch.

Poznámka

• Pokud tisknete nepřetržitě velké množství stránek, může dojít k dočasnému zahřátí povrchu výstupního zásobníku.

Nedotýkejte se jeho povrchu a zamezte zejména přístupu dětí k tiskárně.

• Výstupní zásobník může pojmout až 100 listů papíru. Listy odebírejte, aby se zásobník nepřeplnil.

Vkládání papíru

V zásobníku

Do zásobníku 1 zakládejte tisková média, která používáte pro většinu tiskových úloh. Zásobník 1 může obsahovat max. 150 listů obyčejného papíru gramáže 75 g/m

2

.

K tiskárně můžete dokoupit volitelný zásobník, který se připojí pod standardní zásobník. Lze do něj vložit dalších 250 listů papíru.

(Viz „Příslušenství“ na straně 8.1.)

Zakládání papíru do zásobníku 1 nebo do p řídavného zásobníku

1

Vytáhněte zásobník ze zařízení.

4

Vložte papír tiskovou stranou nahoru.

Zajistěte, aby zásobník nebyl přeplněn a aby všechny čtyři rohy v zásobníku byly rovné a pod opěrami, jak je zobrazeno níže.

Přeplnění zásobníku může způsobit vzpříčení papíru.

4

.4

<Výběr a vkládání tiskových médií>

5

Stiskněte vodítko délky papíru a posuňte ho tak, aby se lehce dotýkalo konce sady papírů.

Zm ěna formátu papíru v zásobníku

Zásobník je v závislosti na zemi, kde jste výrobek zakoupili, nastaven na formát A4 nebo Letter. Při přechodu druhý z těchto formátů musíte nejprve nastavit páčku a vodítka šířky papíru.

1

Vytáhněte zásobník ze zařízení. Otevřete kryt papíru a podle potřeby vyjměte papír ze zásobníku.

2

Jestliže chcete přejít na formát Letter, uchopte páčku v zadní části zásobníku a otočte ji ve směru hodinových ručiček.

6

Zavřete kryt papíru.

7

Zasuòte zásobník zpìt do zaøízení, až uslyšíte cvaknutí.

3

Stlačte vodítko šířky papíru a posuňte jej k okraji páčky.

Poznámka

Po založení papíru musíte nastavit zařízení na správný typ, formát a zdroj papíru, který jste založili. Viz Sekce softwaru.

Poznámka

Jestliže chcete přejít na formát A4, posuňte nejprve vodítko šířky papíru směrem doleva a otočte páčku proti směru hodinových ručiček. S páčkou zacházejte jemně, jinak by mohlo dojít k poškození zásobníku.

4

.5

<Výběr a vkládání tiskových médií>

Chcete-li změnit formát zásobníku na jiný formát, musíte nastavit správně vodítko délky papíru.

1

Vytáhněte zásobník ze zařízení. Otevřete kryt papíru a podle potřeby vyjměte papír ze zásobníku.

4

Posuňte vodítko délky papíru tak, aby se lehce dotýkalo konce sady papírů. Stiskněte šířkové vodítko papíru a posuňte ho k hraně sady papírů tak, aby se papíry neohnuly.

2

Po stisknutí a uvolnění západky vodítka v horní části zásobníku ručně vytáhněte zásobník.

U papírů menších než formát Letter přemístěte vodítka papíru do původní polohy a nastavte vodítka délky a šířky papíru.

Jestliže papír, na který chcete tisknout, je kratší než 222 mm, stisknìte a odjistìte pojistku vodítka v zásobníku a zatlaète zásobník rukou dovnitø. Nastavte vodítko délky a vodítko šíøky papíru.

3

Založte papír do zásobníku.

Poznámka

• Vodítka šířky papíru příliš nezasunujte, aby se materiál v zásobníku neprohnul.

• Pokud neupravíte vodítka šířky papíru, může docházet k uvíznutí papíru.

4

.6

<Výběr a vkládání tiskových médií>

5

Zavřete kryt papíru.

Použití režimu ru čního podávání

Jestliže zvolíte Ruční podavač v možnosti Zdroj, můžete papír do zásobníku vkládat ručně. Ruční vkládání papíru je vhodné v situacích, kdy chcete po tisku každé stránky kontrolovat kvalitu tisku.

Pokud dojde ke vzpříčení papíru ze zásobníku, zakládejte papír do zásobníku po jednom listu.

1

Zakládejte tiskový materiál do zásobníku tištěnou stranou nahoru.

6

Zasuòte zásobník zpìt do zaøízení, až uslyšíte cvaknutí.

Poznámka

Jestliže jste nastavili zásobník na použití papíru kratšího než 222 mm, pak možná tento zásobník zvenku tiskárny nevidíte. Ovìøte si proto, zdali se zásobník nainstalován.

2

Nastavte zarážku podavače podle formátu materiálu tak, abyste papír neohnuli.

3

Když tisknete dokument, musíte zvolit Ruční podavač pro Zdroj ze softwarové aplikace, potom zvolte správný formát a typ papíru.

Viz Sekce softwaru.

4

Stisknutím tlačítka Zastavit na zařízení začněte s podáváním.

Poznámka

Jestliže nestisknete tlačítko po pauze, papír se automaticky zasune do zařízení.

5

Tisk se spustí.

6

Tisknete-li více stran, založte další list papíru do podavače po výtisku první strany a stiskněte tlačítko Zastavit.

7

Tento krok opakujte pro každou tisknutou stránku.

4

.7

<Výběr a vkládání tiskových médií>

Tisk na speciální tiskové materiály

Tisk na obálky

• Používejte pouze obálky doporučené pro vaše zařízení. Před založením obálek do podavače se ujistěte, že jsou nepoškozené a nelepí se k sobě.

• Nevkládejte obálky se známkami.

• Nikdy nepoužívejte obálky se sponkami, západkami, okénky, křídovým lemem nebo samolepicí obálky.

Tisk na obálku:

1

Stlačte vodítko délky papíru a posuňte ho na plnou délku.

2

Založte obálku do zásobníku stranou s chlopní dolů. Strana obálky s částí pro známku se zasouvá do zařízení jako první.

3

Posuňte vodítko délky papíru tak, aby se lehce dotýkalo konce sady papíru.

4

Posuňte vodítko šířky papíru k hraně obálky tak, aby se obálka neohnula.

Tisk na štítky

• Používejte pouze štítky doporučené pro vaše zařízení.

• Ověřte, zda lepicí materiál štítků snese teplotu fixace 180 °C po dobu

0,1 sekundy.

• Ujistěte se, že se mezi štítky nevyskytuje žádný exponovaný lepivý materiál. Odkryté oblasti by mohly při tisku způsobit odlepení štítků, což by vedlo k uvíznutí papíru. Odkryté lepidlo může také poškodit součásti zařízení.

• Nikdy netiskněte na stejný list se štítky více než jednou, ani netiskněte na list částečně bez štítků.

• Nepoužívejte štítky, které se oddělují od pokladku nebo jsou zkrabacené nebo jakkoli poškozené.

• Aby se štítky nelepily k sobě, nestohujte tištěné listy se štítky na sebe po vytištění.

Tisk na štítek:

1

Stlačte vodítko délky papíru a posuňte ho na plnou délku.

2

Založte list se štítky do zásobníku tištěnou stranou nahoru a

horní, krátkou stranou jako první

. Nastavte vodítka tak, aby lícovala s délkou a šířkou štítku.

Pozor

Tisknete-li 20 obálek po sobě, povrch horního krytu se může zahřát. Buďte opatrní.

5

Když tisknete, nastavte zdroj papíru na Ruční podavač a typ papíru na obálka a vyberte příslušný formát v softwarové aplikaci.

Viz Sekce softwaru.

6

Stisknutím tlačítka Zastavit na zařízení začněte s podáváním.

3

Když tisknete, nastavte zdroj papíru na Ruční podavač a typ papíru na štítky a vyberte příslušný formát v softwarové aplikaci.

Viz Sekce softwaru.

4

Stisknutím tlačítka Zastavit na zařízení začněte s podáváním.

4

.8

<Výběr a vkládání tiskových médií>

Tisk na fólie

• Po vyjmutí ze zařízení položte fólie na rovný povrch.

• Nenechávejte transparentní fólie po dlouhou dobu v zásobníku papíru.

Mohl by se na nich usadit prach a nečistoty, což by mohlo způsobit nestejnosměrný tisk.

• Chcete-li předejít ušpinění transparentních fólií a křídového papíru otisky prstů, zacházejte s tímto materiálem opatrně.

• Chcete-li zabránit vyblednutí, nevystavujte vytištěné transparentní fólie dlouhotrvajícímu slunečnímu světlu.

Pozor

Nedoporučujeme používat měkké transparentní fólie jako např.

Xerox 3R91334, které mohou způsobit zaseknutí média nebo se mohou poškrábat.

Tisk na fólii:

1

Stlačte vodítko délky papíru a posuňte ho na plnou délku.

2

Založte list fólie do zásobníku tištěnou stranou nahoru a horní,

krátkou stranou jako první

. Nastavte vodítka tak, aby lícovala s délkou a šířkou fólie.

Tisk na p ředtištěný papír

• Předtištěný papír je papír, který má již určitý druh tisku před odesláním do zařízení (například papír, který má předtištěné logo v horní části stránky).

• Hlavičkový papír musí být natištěn barvou odolnou proti teplu, která se nerozpustí, neodpaří nebo neuvolňuje nebezpečné výpary při vystavení fixovací teplotě zařízení 180 °C po dobu 0,1 sekundy.

• Barva na hlavičkovém papíru musí být nehořlavá a neměla by mít nepříznivý vliv na válce zařízení.

• Formuláře a hlavičkové papíry by se měly zabalit do nevlhnoucího obalu, aby nedocházelo ke změnám během skladování.

• Před vložením předtištěného papíru, např. formuláře nebo hlavičkového papíru, ověřte, zda je barva na papíře suchá. Během tavného procesu se může mokrá barva stírat z předtištěného papíru a snížit kvalitu tisku.

Tisk předtištěného papíru:

1

Stlačte vodítko délky papíru a posuňte ho na plnou délku.

2

Vložte hlavičkový papír do zásobníku tiskovou stranou nahoru a

horní krátkou stranou

jako první. Nastavte vodítka tak, aby lícovala s okrajem sady papírů.

3

Když tisknete, nastavte zdroj papíru na Ruční podavač a typ papíru na fólie a vyberte příslušný formát v softwarové aplikaci. Viz Sekce softwaru.

4

Stisknutím tlačítka Zastavit na zařízení začněte s podáváním.

3

Když tisknete, nastavte zdroj papíru na Ruční podavač a typ papíru na předtištěný a vyberte příslušný formát v softwarové aplikaci. Viz

Sekce softwaru.

4

Stisknutím tlačítka Zastavit na zařízení začněte s podáváním.

4

.9

<Výběr a vkládání tiskových médií>

Tisk na kartón nebo materiály vlastního formátu

• Na zařízení lze tisknout pohlednice, (kartotéční) lístky 76 x 127 mm a další materiály vlastního formátu. Minimální formát je 76 x 127 mm a maximální formát je 216 x 356 mm.

• Vždy vkládejte do zásobníku nejdříve kratší stranu. Chcete-li tisknout na šířku, vyberte tuto možnost v softwarové aplikaci. Vkládání těchto materiálů nejdříve delší stranou může způsobit vzpříčení papíru.

• Netiskněte na materiál menší než 76 mm široký a 127 mm dlouhý.

• V softwarové aplikaci nastavte okraje alespoň 4 mm od okrajů materiálu.

Tisk na tvrdý papír:

1

Stlačte vodítko délky papíru a posuňte ho na plnou délku.

2

Založte tiskový materiál do zásobníku tištěnou stranou nahoru a

nejd

říve kratším okrajem. Nastavte vodítka tak, aby lícovala s délkou a šířkou materiálu.

Nastavení formátu a typu papíru

Změněné nastavení bude aktivní pouze během používání aktuální aplikace. Aby byly změny trvalé, proveďte je ve složce zařízení.

Poznámka

Následující postup je určen pro systém Windows XP. Při použití jiných verzí operačního systému Windows postupujte podle uživatelské příručky příslušného systému Windows nebo online nápovědy.

1

Klepněte na tlačítko Start na obrazovce počítače.

2

Vyberte možnost Tiskárny a jiný hardware.

3

Vyberte možnost Tiskárny a faxy.

4

Klepněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny a klepněte na příkaz Předvolby tisku.

5

Klepněte na kartu Papír a změňte nastavení v části Možnosti

papíru

.

6

Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

Jestliže nestisknete tlačítko po pauze, papír se automaticky zasune do zařízení.

3

Když tisknete, nastavte zdroj papíru na Ruční podavač a vyberte příslušný formát a typ papíru v softwarové aplikaci. Viz Sekce softwaru.

Jestliže formát tiskového materiálu není uveden v okně formát na kartě papír, klepněte na tlačítko

vlastní

a nastavte formát ručně.

4

Stisknutím tlačítka Zastavit na zařízení začněte s podáváním.

4

.10

<Výběr a vkládání tiskových médií>

5

Základní funkce tisku

V této kapitole jsou popsány běžné tiskové úlohy.

Tisk dokumentu

Zrušení tiskové úlohy

Tisk dokumentu

Tiskárna umožňuje tisk z aplikací Windows, Macintosh a Linux. Přesné postupy pro tisk dokumentu se mohou lišit v závislosti na použité aplikaci.

1

Otevřete dokument, který chcete vytisknout.

2

Klepněte na příkaz Tisk v nabídce Soubor. Zobrazí se okno Tisk.

V závislosti na aplikaci se může jeho vzhled mírně lišit.

3

Vyberte příslušný ovladač tiskárny v rozevíracím seznamu Vybrat

tiskárnu

.

4

Tiskovou úlohu spustíte klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk v okně

Tisk

.

Podrobnosti o tisku naleznete v části Sekce softwaru.

Zrušení tiskové úlohy

Pokud tisková úloha čeká v tiskové frontě nebo v tiskovém řadiči, jako je například skupina tiskáren v systému Windows, zrušte tiskovou úlohu následujícím způsobem:

1

Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows.

2

V systémech Windows 2000 vyberte možnost Nastavení a potom

Tiskárny

.

V systémech Windows XP/2003 vyberte možnost Tiskárny a faxy.

V systému Windows Vista vyberte možnost Ovládací panely >

Hardware a zvuk

>

Tiskárny

.

3

Poklepejte na ikonu Samsung CLP-350 Series.

(Nebo Samsung CLP-350 Series PS)

4

Z nabídky Dokument vyberte možnost Storno.

Poznámka

Do tohoto okna se můžete dostat také prostým poklepáním na ikonu tiskárny v dolním pravém rohu plochy Windows.

Tiskovou úlohu můžete rovněž zrušit stisknutím tlačítka Zastavit na ovládacím panelu.

5

.1

<Základní funkce tisku>

6

Údržba

Tato kapitola obsahuje informace týkající se údržby zařízení a tiskové kazety.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

Tisk protokolu o konfiguraci za řízení

Čištění zařízení

Údržba kazety

Rozložení toneru

Vým ěna tiskové kazety

Vým ěna zobrazovací jednotky

Vým ěna zásobníku použitého toneru

Sou části pro údržbu

Správa za řízení z webového serveru

Tisk protokolu o konfiguraci za řízení

Můžete vytisknout protokol s informacemi o zařízení a úlohách.

Protokol o konfiguraci můžete vytisknout z ovládacího panelu zařízení.

Na konfigurační straně uvidíte aktuální nastavení, která vám pomohou při odstraňování problémů.

Tisk stránky s konfigurací:

V režimu Ready stiskněte a držte tlačítko Zastavit na ovládacím panelu asi 5 sekund.

Vytiskne se stránka konfigurace.

Čištění zařízení

Během tisku se v zařízení mohou nakumulovat částečky papíru, toneru a prachu. Časem může tato vrstva způsobit problémy s kvalitou tisku, např. skvrny od toneru nebo mazání barvy. Vaše zařízení má režim čištění, který může tyto typy problémů opravit a předcházet jim.

Čištění vnějšího povrchu

Vyčistěte skříň zařízení měkkým hadříkem, který nepouští chlupy. Látku můžete lehce navlhčit, ale dávejte pozor, aby tekutina nestékala po zařízení nebo nenatekla dovnitř.

Pozor

Při čištění skříně zařízení čisticími prostředky s velkým množstvím alkoholu, rozpouštědel nebo jiných koncentrovaných látek může dojít k odbarvení nebo poškození skříně.

Čištění vnitřního prostoru

1

Vypněte zařízení a odpojte napájecí šňůru, potom počkejte několik minut, až zařízení vychladne.

2

Otevřete přední kryt.

3

Ze zařízení vytáhněte zobrazovací jednotku za její spodní rukojet'.

6

.1

<Údržba>

4

Vysuňte horní rukojet' na zobrazovací jednotce a použijte ji k úplnému vytažení jednotky ze zařízení.

6

Vytáhněte zobrazovací jednotku zhruba do poloviny a zatlačte na ni, dokud neuslyšíte „zacvaknutí“. Opakujte tento krok dvakrát nebo třikrát.

Pozor

• Nedotýkejte se zeleného povrchu na zobrazovací jednotce rukama ani žádným jiným předmětem. Abyste se nedotýkali tohoto povrchu, použijte rukojet'.

• Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch zobrazovací jednotky.

• Aby nedošlo k poškození zobrazovací jednotky, nevystavujte ji světlu na delší dobu než několik minut. Podle potřeby ji přikryjte papírem, abyste ji chránili.

5

Podívejte se dovnitř zařízení. Odstraňte prach, částečky papíru a uniklý toner vlhkým, měkkým hadříkem, který nepouští vlasy.

7

Zatlačte zobrazovací jednotku do zařízení, až uslyšíte klapnutí.

8

Pevně zavřete přední kryt.

Poznámka

Po vyčištění nechejte zařízení zcela vysušit.

Pozor

Je-li zařízení nebo jeho okolí znečištěno tonerem, doporučujeme je vyčistit hadříkem nebo ubrouskem navlhčeným vodou. Používáte-li vysavač, mohl by být toner vyfukovaný do vzduchu škodlivý.

6

.2

<Údržba>

Pozor

Není-li přední kryt zcela uzavřen, zařízení nebude fungovat.

Ujistěte se, že všechny tiskové kazety jsou správně nainstalovány. Není-li některá tisková kazeta nainstalovaná správně, přední kryt nelze zavřít.

9

Zastrčte napájecí šňůru do zásuvky a zapněte zařízení.

Pozor

Pokud uslyšíte praskavý zvuk, znovu nainstalujte zobrazovací jednotku.

Zobrazovací jednotka není správně nainstalovaná.

Rozložení toneru:

1

Otevřete přední kryt.

Údržba kazety

Skladování tiskové kazety

Chcete-li tiskovou kazetu co nejlépe využít, dodržujte následující pokyny:

• Vyjměte tiskovou kazetu z obalu až přímo před použitím.

• Tiskovou kazetu znovu nenaplňujte. Záruka na zařízení se

nevztahuje na poškození zp ůsobené použitím znovu naplněné kazety.

• Tiskové kazety skladujte ve stejném prostředí, v jakém se nachází zařízení.

• Abyste zabránili poškození tiskové kazety, nevystavujte ji světlu po dobu delší než několik minut.

P ředpokládaná životnost kazety

Životnost tiskové kazety závisí na množství toneru, které vyžadují tiskové

úlohy. Při tisku textu s pokrytím 5 % vydrží tiskové kazety průměrně

4 000 stránek u černobílého tisku a 2 000 stránek u tisku jednotlivými barvami. Avšak tisková kazeta, která se dodává s tiskárnou, vytiskne

3 000 stránek černobílého a 1 500 stránek barevného tisku.

Rozložení toneru

Pokud je v tiskové kazetě málo toneru, mohou se objevit vybledlé nebo světlé plochy. Je také možné, že se barevné obrázky mohou tisknout nesprávnými barvami z důvodu chybného míchání barevných tonerů, když v některé z barevných tiskových kazet dochází toner. Na počítači se objeví okno programu Smart Panel, které vám sdělí, ve které kazetě je málo barevného toneru. Také když bliká tonerová kontrolka na ovládacím panelu, která označuje jednotlivou tiskovou kazetu podle její barvy, dochází v tiskové kazetě toner.

Zařízení může pokračovat v tisku se stávající tiskovou kazetou, dokud se na počítači neobjeví okno programu Smart Panel a neoznámí vám, abyste kazetu vyměnili.

Dočasně můžete zlepšit kvalitu tisku novým rozložením toneru.

2

Držte rukojet' příslušné tiskové kazety, otočte ji doleva a táhnutím vyjměte kazetu ze zařízení.

3

Držte tiskovou kazetu a protřepejte ji ze strany na stranu, aby se toner znovu rozložil.

6

.3

<Údržba>

4

Uchopte tiskovou kazetu a srovnejte ji s příslušným slotem uvnitř zařízení. Vložte ji zpět do slotu, až zaklapne na místo, a otočte tiskovou kazetu doprava.

1

Vypněte zařízení a počkejte několik minut, dokud zařízení nevychladne.

2

Otevřete přední kryt.

Poznámka

Pokud se toner dostane na oděv, setřete ho suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner do vlákna.

5

Uzavřete přední kryt. Zkontrolujte, zda je kryt bezpečně uzavřen.

3

Držte rukojet' příslušné tiskové kazety, otočte ji doleva a táhnutím vyjměte kazetu ze zařízení.

4

Vyjměte z obalu novou tiskovou kazetu.

5

Držte tiskovou kazetu a protřepejte ji ze strany na stranu, aby se toner rozložil.

Vým ěna tiskové kazety

Zařízení používá čtyři barvy a pro každou je určená jiná tisková kazeta: žlutou (Y), červenou (M), modrou (C) a černou (K).

Když kontrolka barevných tonerů na ovládacím panelu, která označuje každou jednotlivou tiskovou kazetu podle její barvy, svítí a kontrolka Stav svítí červeně, kazeta zařízení je zcela vyčerpána. Zařízení přestane tisknout.

Také se na počítači objeví okno programu Smart Panel a sdělí vám, abyste vyměnili kazetu.

V tomto okamžiku je nutné tiskovou kazetu vyměnit. Zkontrolujte typ

tiskové kazety v zařízení. (Viz „Spotřební materiál“ na straně 8.1.)

Poznámka

Kvalita tisku se může zhoršit, je-li nainstalována znovu naplněná tisková kazeta, protože její charakteristiky se mohou výrazně lišit od originální kazety.

6

.4

<Údržba>

6

Vyjměte zátku kazety.

Poznámka

Pokud se toner dostane na oděv, setřete ho suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by zafixovala toner do vlákna.

7

Uchopte tiskovou kazetu a srovnejte ji s příslušným slotem uvnitř zařízení. Vložte ji zpět do slotu, až zaklapne na místo, a otočte tiskovou kazetu doprava.

Poznámka

• Každá z kontrolek bliká červeně v opakovaném pořadí.

Počkejte asi 1,5 minut, než bude zařízení připraveno.

• Při tisku textu s pokrytím 5 % můžete předpokládat životnost tiskové kazety cca 4 000 stránek u černobílého tisku a

2 000 stránek u barevného tisku. Avšak tisková kazeta, která se dodává s tiskárnou, vytiskne 3 000 stránek černobílého a

1 500 stránek barevného tisku.

Vým ěna zobrazovací jednotky

Životnost zobrazovací jednotky je cca 20 000 stránek černobílého tisku nebo 46 000 obrázků k tisku. Po vypršení životnosti zobrazovací jednotky se na počítači objeví okno programu Smart Panel s uvedením, že zobrazovací jednotku je třeba vyměnit. Jinak zařízení přestane tisknout.

Výměna zobrazovací jednotky:

1

Vypněte zařízení a počkejte několik minut, dokud zařízení nevychladne.

2

Otevřete přední kryt.

8

Uzavřete přední kryt. Ujistěte se, že je kryt bezpečně uzavřen, a pak zařízení zapněte.

3

Otočte tiskové kazety doleva a vytáhněte je ven. Vyjměte zásobník použitého toneru ze zařízení.

Pozor

Není-li přední kryt zcela uzavřen, zařízení nebude fungovat.

Ujistěte se, že všechny tiskové kazety jsou správně nainstalovány. Není-li některá tisková kazeta nainstalovaná správně, přední kryt nelze zavřít.

6

.5

<Údržba>

4

Ze zařízení vytáhněte zobrazovací jednotku za její spodní rukojet'.

Pozor

• K otevření obalu zobrazovací jednotky nepoužívejte ostré předměty, např. nůž nebo nůžky. Mohli byste poškodit povrch zobrazovací jednotky.

• Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch zobrazovací jednotky.

• Aby nedošlo k poškození zobrazovací jednotky, nevystavujte ji světlu na delší dobu než několik minut. Podle potřeby ji přikryjte papírem, abyste ji chránili.

7

Držte rukojeti na nové zobrazovací jednotce a zatlačte zobrazovací jednotku do zařízení, až uslyšíte klapnutí.

5

Vysuňte horní rukojet' na zobrazovací jednotce a použijte ji k

úplnému vytažení jednotky ze zařízení.

8

Vytáhněte čtyři zátky, které jsou na čelní straně tiskových kazet zobrazovací jednotky. Až vytáhněte zátku z kazety, zvedněte rukojet' a vytáhněte ji.

6

Vyjměte z obalu novou zobrazovací jednotku. Odstraňte ochranná zařízení na obou stranách zobrazovací jednotky a papír chránící její povrch.

Pozor

Vyvinutí přílišné síly na zátky může způsobit problém.

9

Zasuňte tiskové kazety a zásobník použitého toneru zpět do příslušných slotů, až zaklapnou na místo. A otočte tiskové kazety doprava.

10

Pevně zavřete přední kryt.

6

.6

<Údržba>

Pozor

Není-li přední kryt zcela uzavřen, zařízení nebude fungovat.

Ujistěte se, že všechny tiskové kazety jsou správně nainstalovány. Není-li některá tisková kazeta nainstalovaná správně, přední kryt nelze zavřít.

11

Zapněte zařízení.

Pozor

Pokud uslyšíte praskavý zvuk, znovu nainstalujte zobrazovací jednotku.

Zobrazovací jednotka není správně nainstalovaná.

Poznámka

Každá z kontrolek bliká červeně v opakovaném pořadí. Počkejte asi 1,5 minut, než bude zařízení připraveno.

Vým ěna zásobníku použitého toneru

Životnost zásobníku použitého toneru je cca 1 250 stránek pro plně barevný obrázek s 5 % pokrytím a 5 000 černých obrázků. Po vypršení životnosti zásobníku použitého toneru se na počítači objeví okno programu

Smart Panel s uvedením, že odpadovou nádobu toneru je třeba vyměnit.

Jinak zařízení přestane tisknout.

Výměna zásobníku použitého toneru:

1

Vypněte zařízení a počkejte několik minut, dokud zařízení nevychladne.

2

Otevřete přední kryt.

3

Vytáhněte zásobník použitého toneru ze zařízení pomocí rukojeti.

Poznámka

Položte zásobník použitého toneru na rovnou plochu, aby toner neunikl.

4

Odstraňte zátku zásobníku, jak je zřejmé z obrázku, a použijte ji k uzavření otvoru zásobníku použitého toneru.

Pozor

Zásobník nenaklánějte ani nepřevracejte.

5

Vyjměte z obalu nový zásobník použitého toneru.

6

Vložte zásobník na místo a potom jej zatlačte, abyste zajistili, že je pevně usazený na svém místě.

6

.7

<Údržba>

7

Pevně zavřete přední kryt.

Pozor

Není-li přední kryt zcela uzavřen, zařízení nebude fungovat.

Ujistěte se, že všechny tiskové kazety jsou správně nainstalovány.

Není-li některá tisková kazeta nainstalovaná správně, přední kryt nelze zavřít.

8

Zapněte zařízení.

Sou části pro údržbu

Aby nedošlo ke zhoršení kvality tisku a k problémům s podáváním papíru v důsledku opotřebení součástí a aby bylo zařízení udržováno ve špičkovém provozním stavu, je třeba po vytištění stanoveného počtu stran nebo po vypršení životnosti vyměnit následující součásti.

Položky

Podávací válec

Fixační jednotka

Přenosový válec

Přenášecí pás (ITB)

Životnost (pr ůměrná)

Asi 50 000 stránek

Asi 80 000 černobílých stránek nebo

40 000 barevných stránek

Asi 100 000 stránek

Asi 100 000 obrázků

Jednoznačně doporučujeme, aby tuto část údržby prováděl odborník pověřený autorizovaným servisem, distributorem nebo prodejcem, od něhož jste zařízení zakoupili. Záruka nepokrývá výměnu součástí pro

údržbu po skončení jejich životnosti.

Správa za řízení z webového serveru

Je-li vaše zařízení připojeno k síti a parametry sítě TCP/IP jsou správně nastaveny, můžete zařízení řídit prostřednictvím zabudovaného webového serveru Samsung SyncThru™ Web Service. Server SyncThru™ Web

Service

umožňuje následující:

• Prohlížení informací o zařízení a kontrolu jeho aktuálního stavu.

• Změnu parametrů TCP/IP a nastavení jiných parametrů sítě.

• Změnu vlastností tiskárny.

• Nastavení zařízení tak, aby odesílalo e-mailové zprávy o vlastním stavu.

• Získání podpory při používání zařízení.

Přístup k SyncThru™ Web Service:

1

Spust'te internetový prohlížeč, např. Internet Explorer v systému

Windows.

2

Zadejte adresu IP zařízení (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do pole pro adresy a stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na možnost Přejít.

Otevře se zabudovaná webová stránka zařízení.

6

.8

<Údržba>

7

Odstra ňování potíží

Tato kapitola obsahuje užitečné informace a postupy pro případ, že by došlo k problému.

Tato kapitola obsahuje následující témata: Nastavení zařízení

Jak zabránit uvíznutí papíru

Odstra ňování uvíznutých papírů

Řešení jiných problémů

Jak zabránit uvíznutí papíru

Když vyberete správné druhy médií, k zasekávání papíru většinou nebude docházet. Při zaseknutí papíru postupujte podle kroků na

straně 7.1.

• Dodržujte postup na straně 4.4. Zkontrolujte, zda jsou nastavitelná

vodítka ve správné poloze.

• Nepřeplňujte zásobník papíru.

• Nevyjímejte papír ze zásobníku, dokud zařízení tiskne.

• Papír před vložením do zásobníku prolistujte, profoukněte a srovnejte.

• Nepoužívejte zmačkaný, vlhký ani hodně pokroucený papír.

• Nevkládejte do zásobníku zároveň různé druhy papíru.

• Používejte pouze doporučená tisková média. (Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Zajistěte, aby tiskové médium bylo v zásobníku založeno doporučenou stranou nahoru.

Odstra ňování uvíznutých papírů

Poznámka

Při odstraňování papíru vzpříčeného v tiskárně vždy, pokud je to možné, táhněte papír ve směru normálního posunu, abyste nepoškodili vnitřní díly. Papír vždy vytahujte pevně a rovnoměrně, nepoužívejte trhavé pohyby. Jestliže se papír trhá, zajistěte, aby všechny kousky papíru byly odstraněny, jinak se papír znovu zasekne.

Pokud se papír zasekne, Stav dioda LED na kontrolním panelu svítí červeně. Najděte a odstraňte zaseknutý papír.

Abyste obnovili tisk po odstranění vzpříčeného papíru, musíte otevřít a zavřít přední kryt nebo zadní kryt.

V zásobníku 1

1

Vytáhněte zásobník z tiskárny a odstraňte zaseknutý papír.

Nemůžete-li najít zaseknutý papír, přejděte k dalšímu kroku.

2

Abyste odstranili zaseknutý papír, otevřete zadní kryt.

7

.1

<Odstraňování potíží>

3

Opatrně vyjměte papír tak, že za něj zatáhnete (viz ilustrace).

Většinou lze vzpříčený papír takto odstranit.

5

Podržte vnitřní kryt otevřený a opatrně z tiskárny vyjměte uvíznutý papír. Vnitřní kryt se poté automaticky zavře.

Nemůžete-li najít zaseknutý papír nebo klade-li papír odpor při odstraňování, přestaňte za něj tahat a přistupte k dalšímu kroku.

Poznámka

Jestliže se papír trhá, zajistěte, aby všechny kousky papíru byly z tiskárny odstraněny.

4

Zavřete zadní kryt a otevřete horní kryt.

Pozor

Nedotýkejte se fixační jednotky pod vnitřním krytem. Je horký a mohl by způsobit popáleniny! Provozní teplota fixační jednotky je 180 °C. Při vytahování papíru z tiskárny buďte opatrní.

6

Zavřete horní kryt. Ujistěte se, že je pevně uzavřený.

7

Tisk obnovíte otevřením a zavřením zadního krytu nebo předního krytu.

7

.2

<Odstraňování potíží>

Ve volitelném zásobníku

Když je papír uvízlý ve volitelném zásobníku, uvolněte papír podle následujících kroků.

1

Vytáhněte přídavný zásobník ze zařízení.

5

V přídavném zásobníku otevřete kryt uvíznutých papírů.

6

Zaseknutý papír vytáhněte v naznačeném směru.

2

Vyjměte zaseknutý papír ze zařízení.

7

Zavřete kryt. Tisk bude automaticky pokračovat.

3

Zasuňte přídavný zásobník do zařízení, až zaklapne. Tisk bude automaticky pokračovat.

4

Tisk obnovíte otevřením a zavřením zadního krytu nebo předního krytu.

Jestliže se papír při vytahování nepohne, nebo jestliže v tomto místě papír nevidíte, přejděte k dalšímu kroku.

7

.3

<Odstraňování potíží>

Řešení jiných problémů

V následující tabulce jsou uvedeny některé možné problémy a jejich doporučená řešení. Postupujte podle navrhovaných řešení, dokud nebudou potíže vyřešeny. Pokud potíže přetrvávají, obrat'te se na odborný servis.

Problémy s podáváním papíru

Stav Navrhovaná řešení

Při tisku došlo k uvíznutí papíru.

Odstraňte uvízlý papír. (Viz „Odstraňování uvíznutých papírů“ na straně 7.1.)

Papíry se slepují.

• Zkontrolujte, zda v zásobníku není vloženo příliš velké množství papíru. Zásobník může v závislosti na tloušt'ce papíru pojmout maximálně 150 listů.

• Zkontrolujte, zda používáte správný typ

papíru. (Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Vyjměte papír ze zásobníku a promněte nebo profoukněte jednotlivé listy.

• Některý papír se může slepovat vlivem vlhkosti.

Ze zásobníku nelze podat více listů papíru.

Do zařízení není podáván papír.

Nadále dochází k uvíznutí papíru.

• V zásobníku mohou být založeny různé druhy papíru. Do zásobníku vkládejte papír stejného typu, formátu a gramáže.

• Pokud více podaných listů způsobilo uvíznutí papíru, odstraňte uvízlý papír.

(Viz „Odstraňování uvíznutých papírů“ na straně 7.1.)

• Papír nebyl vložen správně. Vyjměte papír ze zásobníku a vložte jej správně. Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru správně nastavena.

• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru.

• Papír je příliš tlustý. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které dané zařízení

vyžaduje. (Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Odstraňte všechny překážky uvnitř zařízení.

• V zásobníku je příliš mnoho papíru. Vyjměte ze zásobníku přebývající množství papíru.

Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru správně nastavena.

• Používáte nesprávný typ papíru. Používejte pouze papír odpovídající specifikacím, které

dané zařízení vyžaduje. (Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Uvnitř zařízení mohou být zbytky papíru.

Otevřete přední kryt, vyjměte zobrazovací jednotku a potom odstraňte zbytky.

Problémy s tiskem

Stav

Zařízení netiskne.

Možná p říčina

Navrhovaná řešení

Zařízení není napájeno.

Zařízení není nastaveno jako výchozí tiskárna.

Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel.

Zkontrolujte přepínač napájení a napájecí zdroj.

V systému Windows nastavte název zařízení jako výchozí tiskárnu.

Zkontrolujte, zda u zařízení nedošlo k následujícím stavům:

• Kryt není zavřen. Zavřete kryt.

• Došlo k uvíznutí papíru. Odstraňte uvízlý papír.

(Viz „Odstraňování uvíznutých papírů“ na straně 7.1.)

• V tiskárně není vložen papír. Vložte papír.

(Viz „Vkládání papíru“ na straně 4.4.)

• Tisková kazeta není nainstalovaná. Nainstalujte tiskovou kazetu.

Když se vyskytne systémová chyba, volejte servisního zástupce.

Odpojte kabel tiskárny a znovu jej zapojte.

Propojovací kabel mezi počítačem a zařízením není správně zapojen.

Tiskárna může být v režimu ručního podávání a nemá papír.

Zkontrolujte zprávu v okně programu Smart Panel, založte papír do zásobníku a stiskněte tlačítko Zastavit na ovládacím panelu.

Propojení mezi počítačem a zařízením nefunguje.

Není správně nastaven port.

Zařízení pravděpodobně není správně nakonfigurováno.

Pokud je to možné, připojte kabel k jinému počítači, který funguje správně, a vytiskněte

úlohu. Zkuste rovněž použít jiný kabel k tiskárně.

Zkontrolujte nastavení tiskárny v systému Windows a ujistěte se, že tisková úloha byla odeslána na správný port. Má-li počítač více než jeden port, musí být zařízení připojeno k tomu správnému.

Zkontrolujte vlastnosti tiskárny a přesvědčte se, zda jsou všechny možnosti tisku nastaveny správně.

7

.4

<Odstraňování potíží>

Stav Možná p říčina

Zařízení netiskne.

(Pokračování)

Ovladač tiskárny je pravděpodobně nesprávně nainstalován.

Zařízení nefunguje správně.

Navrhovaná řešení

Opravte instalaci softwaru tiskárny. Viz Sekce softwaru.

Zařízení odebírá tiskový materiál z nesprávného zdroje papíru.

Tisková

úloha se zpracovává nezvykle pomalu.

Polovina stránky je prázdná.

Velikost dokumentu je tak velká, že na pevném disku počítače není dostatek místa pro přístup k tiskové

úloze.

Možnost papíru nastavená ve vlastnostech zařízení mohla být chybná.

Úloha může být velmi složitá.

Zkontrolujte, zda na displeji ovládacího panelu není zobrazena zpráva upozorňující na chybu.

Kontaktujte zástupce servisu.

Uvolněte místo na pevném disku a vytiskněte dokument znovu.

U mnoha softwarových aplikací je možné zdroj papíru nastavit na kartě

Papír

ve vlastnostech tiskárny. Vyberte správný zdroj papíru. Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny.

Zmenšete složitost stránky nebo upravte nastavení kvality tisku, například rozlišení.

Obvykle pak nějakou dobu trvá, než se takováto úloha vytiskne. Buďte trpěliví a vyčkejte.

Možná jste vytiskli dokument s příliš vysokou hustotou.

Spotřebovává se přitom značné množství toneru.

Může být nesprávně nastavena orientace papíru.

Formát papíru a nastavení formátu papíru se liší.

Změňte nastavení orientace papíru v používané aplikaci.

Viz obrazovka s nápovědou pro ovladač tiskárny.

Zajistěte, aby byl v nastavení ovladače tiskárny nastaven formát papíru, který je vložený v zásobníku.

Nebo zkontrolujte, zda formát papíru v nastavení ovladače tiskárny odpovídá výběru papíru v nastaveních používané softwarové aplikace.

Stav

Zařízení tiskne, ale text není správně vytištěn nebo je neúplný.

Stránky se tisknou, ale jsou prázdné.

Soubor PDF se netiskne správně - některé části grafiky, textu nebo obrázků chybí.

Možná p

Kabel tiskárny je uvolněný nebo vadný.

Byl zvolen nesprávný ovladač tiskárny.

Softwarová aplikace funguje nesprávně.

Operační systém nepracuje správně.

Tisková kazeta je vadná nebo v ní není toner.

stránky.

říčina

Soubor zřejmě obsahuje prázdné

Některé části, například ovladač nebo deska, mohou být vadné.

Nekompatibilita mezi souborem PDF a produktovou řadou

Acrobat.

Kvalitu tisku fotografií není dobrá.

Obrázky nejsou jasné.

Rozlišení je nastaveno na hodnotu Normální nebo Koncept.

Rozlišení fotografie je velmi nízké.

Navrhovaná řešení

Odpojte kabel tiskárny a znovu jej připojte.

Vytiskněte úlohu, kterou jste již dříve úspěšně vytiskli.

Pokud je to možné, připojte kabel se zařízením k jinému počítači a vytiskněte úlohu, kterou jste již dříve úspěšně vytiskli. Nakonec vyzkoušejte nový kabel tiskárny.

Přejděte do nabídky příslušné aplikace pro výběr tiskárny a přesvědčte se, zda je vybráno příslušné zařízení.

Pokuste se úlohu vytisknout z jiné aplikace.

Ukončete systém Windows a restartujte počítač. Vypněte zařízení a znovu ho zapněte.

V případě potřeby protřepejte kazetu s tonerem, aby se rozprostřel.

Podle potřeby vyměňte tiskovou kazetu.

Zkontrolujte soubor a přesvědčte se, zda neobsahuje prázdné stránky.

Kontaktujte zástupce servisu.

Soubor PDF se možná bude dát vytisknout jako obrázek.

Zapněte možnost Print As

Image

v možnostech tisku programu Acrobat.

Poznámka:

PDF ve formě obrázku potrvá déle.

Tisk souboru

Změňte rozlišení v okně vlastností zařízení na hodnotu Nejlepší, potom tisk opakujte.

Zmenšete velikost fotografie.

Jestliže zvětšíte velikost fotografie v softwarové aplikaci, rozlišení se sníží.

7

.5

<Odstraňování potíží>

Stav

Při prvním použití je ze zařízení cítit zvláštní pach.

Možná p říčina

Olej použitý k ochraně fixační jednotky se vypařuje.

Navrhovaná řešení

Po vytištění cca

100 barevných stránek pach zmizí. Je to dočasný problém.

Problémy s kvalitou tisku

Nečistoty uvnitř zařízení nebo nesprávně vložený papír mohou snižovat kvalitu tisku. Následující tabulka obsahuje informace o řešení tohoto problému.

Stav

Sv ětlý nebo blednoucí tisk

Skvrny od toneru

Navrhovaná řešení

Pokud se na stránce zobrazuje svislý bílý pruh nebo vybledlá plocha:

• V kazetě dochází toner. Životnost tiskové kazety můžete dočasně prodloužit. Pokud to nevedlo ke zvýšení kvality tisku, nainstalujte novou tiskovou kazetu.

• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký

nebo drsný. (Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Je-li celá stránka světlá, je nastaveno příliš nízké rozlišení tisku nebo je zapnut režim

úspory toneru. Upravte rozlišení tisku a vypněte režim úspory toneru. Viz obrazovka nápovědy ovladače tiskárny a část Sekce softwaru.

• Kombinace vyblednutí a rozmazání může znamenat, že je nutné vyčistit tiskovou kazetu. Kontaktujte zástupce servisu.

• Pravděpodobně je znečištěn povrch laserové snímací jednotky uvnitř zařízení.

Očistěte jednotku LSU, obrat'te se na servis.

• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované specifikace. Může být například příliš vlhký

nebo drsný. (Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Přenosový válec je pravděpodobně znečištěný. Vyčistěte vnitřní části zařízení.

Kontaktujte zástupce servisu.

• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Kontaktujte zástupce servisu.

Stav

Vynechávky

Bílá místa

Svislé pruhy

Navrhovaná řešení

Jestliže se na stránce vyskytují vybledlé oblasti, kruhové plochy nebo přerušené řádky textu:

• List papíru může být poškozený. Pokuste se

úlohu znovu vytisknout.

• Vlhkost papíru není rovnoměrná nebo jsou na povrchu papíru vlhké skvrny. Vyzkoušejte

jinou značku papíru. (Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Celý balík papíru je vadný. Kvůli výrobnímu procesu některé oblasti odpuzují toner.

Vyzkoušejte jiný typ nebo jinou značku papíru.

• Vyberte jinou volbu a pokus opakujte. Jděte do vlastností tiskárny, klepněte na kartu

Papír

a nastavte typ papíru na Silný.

Podrobnosti naleznete v části Sekce

softwaru

.

• Zvyšte úroveň kontrastu každé barvy. Pro

úpravu kontrastu barvy klepněte na Start >

Programy

nebo Všechny programy > název ovladače vaší tiskárny > Smart

Panel

a vyberte Nast. tiskárny > Grafika >

Barva

a poté klepněte na tlačítko Úprava

barev

. Po otevření okna Ruční úprava

barev

přesuňte posuvník směrem doprava.

Po dokončení klepněte na příkaz Použít a poté ukončete Smart Panel.

• Pokud pomocí uvedeného postupu problém neodstraníte, obrat'te se na odborný servis.

Na stránce se objevují bílá místa:

• Papír je příliš hrubý a hodně nečistoty z papíru padá do vnitřních součástí v zařízení, což znamená, že může být znečištěn přenosový pás. Vyčistěte vnitřní části zařízení. Kontaktujte zástupce servisu.

• Pravděpodobně je nutné vyčistit dráhu papíru. Kontaktujte zástupce servisu.

Pokud se na stránce objevují svislé černé pruhy:

• Pravděpodobně došlo k poškrábání tiskové kazety. Vyjměte tiskovou kazetu a nainstalujte novou.

Bílé svislé čáry na stránce mohou mít následující příčinu:

• Vyčistěte vnitřní části zařízení. Pokud chcete vyčistit vnitřek zařízení, obrat'te se na servis.

7

.6

<Odstraňování potíží>

Stav

Barevné nebo černé pozadí

Rozmazaný toner

Opakované vady tisku ve svislém sm ěru

Navrhovaná řešení

Jestliže je šedý závoj na pozadí příliš zřetelný, postupujte takto:

• Použijte papír s menší gramáží.

(Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Zkontrolujte okolní podmínky: ve velmi suchém (nízká vlhkost) nebo naopak velmi vlhkém (relativní vlhkost vyšší než 80 %) prostředí může být šedé pozadí výraznější.

• Vyjměte starou tiskovou kazetu, potom

nainstalujte novou. (Viz „Výměna tiskové kazety“ na straně 6.4.)

• Vyčistěte vnitřní části zařízení. Pokud chcete vyčistit vnitřek zařízení, obrat'te se na servis.

• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.

(Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Vyjměte původní přenosový pás, potom

nainstalujte nový. (Viz „Výměna tiskové kazety“ na straně 6.4.)

Pokud se stopy na tištěné straně opakují v pravidelných intervalech:

• Vyčistěte vnitřní části zařízení. Pokud chcete vyčistit vnitřek zařízení, obrat'te se na servis. Pokud problém přetrvává po vyčištění vnitřku zařízení, nainstalujte novou tiskovou kazetu příslušné barvy.

(Viz „Výměna tiskové kazety“ na straně 6.4.)

• Části zařízení jsou pravděpodobně znečištěny tonerem. V případě, že se vady objevují na zadní stránce, problém se pravděpodobně odstraní sám po vytištění několika stránek.

• Fixační jednotka je pravděpodobně poškozená. Kontaktujte zástupce servisu.

Ne čistoty na pozadí

Stav

Deformované znaky

Navrhovaná řešení

Nečistoty na pozadí jsou způsobeny částicemi toneru rozprášenými na vytištěné stránce.

• Papír je pravděpodobně příliš vlhký. Zkuste tisknout na papír z jiného balíku.

Neotevírejte balíky papíru, pokud to není nutné, aby papír zbytečně neabsorboval příliš vlhkosti.

• Pokud se nečistoty na pozadí objeví na obálce, změňte rozvržení tisku, abyste zabránili tisku přes oblasti, které mají na druhé straně přesahující lemy. Tisk přes tyto lemy může působit problémy.

• Pokud roztroušený toner pokrývá celou plochu vytištěné stránky, nastavte rozlišení pomocí softwarové aplikace nebo vlastností tiskárny.

• Jestliže tvar znaků není správný a písmena jsou prohnutá, je papír pravděpodobně příliš kluzký. Vyzkoušejte jiný papír.

(Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Pokud tvar znaků není správný a dochází k efektu zvlnění, bude pravděpodobně nutné opravit jednotku skeneru. Kontaktujte zástupce servisu.

Stránka se tiskne

šikmo

• Zkontrolujte, zda je papír řádně umístěn v zásobníku.

• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.

(Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Zajistěte, aby byl papír nebo jiný materiál řádně vložen a aby vodítka nebyla od hrany balíku papíru příliš blízko nebo příliš daleko.

Pokroucení nebo zvln ění

• Zkontrolujte, zda je papír řádně umístěn v zásobníku.

• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru. Pokroucení papíru může způsobovat vysoká teplota

i vlhkost. (Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Obrat'te v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.

7

.7

<Odstraňování potíží>

Stav

Poma čkaný papír

Navrhovaná řešení

• Zkontrolujte, zda je papír řádně umístěn v zásobníku.

• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.

(Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Obrat'te v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.

Zne čištěná zadní strana výtisk ů

Zkontrolujte, zda nedošlo k vysypání toneru.

Vyčistěte vnitřní části zařízení. Kontaktujte zástupce servisu.

Černé stránky

• Tisková kazeta je možná špatně instalovaná.

Vyjměte kazetu a znovu ji vložte do zařízení.

• Tisková kazeta je pravděpodobně poškozená a je nutné ji vyměnit. Vyjměte tiskovou kazetu

a nainstalujte novou. (Viz „Výměna tiskové kazety“ na straně 6.4.)

• Zařízení pravděpodobně vyžaduje opravu.

Kontaktujte zástupce servisu.

Nevytvrzený toner

• Vyčistěte vnitřní části zařízení. Pokud chcete vyčistit vnitřek zařízení, obrat'te se na servis. Pokud budete mít po vyčištění zařízení stále stejné problémy, obrat'te se na servis.

• Zkontrolujte typ a kvalitu papíru.

(Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

• Vyjměte tiskovou kazetu, potom nainstalujte

novou. (Viz „Výměna tiskové kazety“ na straně 6.4.)

• Pokud potíže přetrvávají, zařízení pravděpodobně vyžaduje opravu.

Kontaktujte zástupce servisu.

Stav

Nevytišt ěné oblasti ve znacích

Navrhovaná řešení

Nevytištěné oblasti ve znacích jsou prázdné oblasti uvnitř znaků, které by měly být zcela černé:

• Tisknete na nesprávný povrch papíru.

Vyjměte papír a otočte jej.

• Papír pravděpodobně nesplňuje požadované

specifikace. (Viz „Specifikace tiskových médií“ na straně 4.2.)

Vodorovné pruhy

Pokroucení

Na několika listech se opakovaně objevuje neznámý obrázek nebo dochází k výskytu nefixovaného toneru, světlého tisku či znečištění.

Pokud se objevují vodorovné černé pruhy nebo šmouhy:

• Tisková kazeta pravděpodobně není vložena správně. Vyjměte kazetu a znovu ji vložte do zařízení.

• Tisková kazeta je pravděpodobně poškozená. Vyjměte tiskovou kazetu a

nainstalujte novou. (Viz „Výměna tiskové kazety“ na straně 6.4.)

• Pokud potíže přetrvávají, zařízení pravděpodobně vyžaduje opravu.

Kontaktujte zástupce servisu.

Jestliže je vytištěný papír pokroucený nebo není podáván do tiskárny, postupujte takto:

• Obrat'te v zásobníku sadu papírů. Papír v zásobníku můžete také otočit o 180°.

• Vyberte jinou volbu a pokus opakujte. Jděte do vlastností tiskárny, klepněte na kartu Papír a nastavte typ papíru na Slabý. Podrobnosti naleznete v části Sekce softwaru.

Pravděpodobně používáte zařízení v nadmořské výšce 1 000 m nebo výše. Vysoká nadmořská výška může negativně ovlivňovat kvalitu tisku, což se projevuje jako nefixovaný toner nebo světlý tisk. Můžete nastavit příslušnou možnost pomocí Nástroje nastavení tiskárny nebo pomocí karty

Tiskárna

ve vlastnostech ovladače tiskárny.

(Viz „Nastavení nadmořské výšky“ na straně 3.4.)

B ěžné problémy systému Windows

Stav

Během instalace se zobrazí hlášení

„Tento soubor je již používán“.

Navrhovaná řešení

Ukončete všechny spuštěné aplikace. Odeberte veškerý software ze skupiny Po spuštění a restartujte systém Windows. Přeinstalujte ovladač tiskárny.

7

.8

<Odstraňování potíží>

Stav

Zobrazí se hlášení

„Při zápisu do LPTx došlo k chybě“.

Navrhovaná řešení

• Ujistěte se, zda jsou správně připojeny kabely a zda je zařízení zapnuté.

• Toto hlášení se zobrazí také v případě, že je v ovladači zapnuta obousměrná komunikace.

Ukončete všechny ostatní aplikace, restartujte systém Windows a opakujte tisk.

Zobrazí se hlášení

„Chyba obecné ochrany“,

„Výjimka OE“,

„Spool32“ nebo

„Neoprávněná operace“.

Zobrazí se zpráva

„Chyba tisku“,

„Chyba překročení časového limitu zařízení“.

Tyto zprávy se mohou zobrazit během tisku.

Počkejte, až zařízení dokončí tisk. Jestliže se zpráva zobrazí v pohotovostním režimu nebo po skončení tisku, zkontrolujte spojení nebo zda nevznikla chyba.

Poznámka

Další informace o chybových zprávách systému Windows naleznete v uživatelské příručce k systémům Microsoft

Windows 2000/XP/2003/Vista dodané s počítačem.

Časté potíže s jazykem PostScript

Následující situace jsou specifické pro jazyk PS a mohou vzniknout při použití více jazyků tiskárny.

Poznámka

Možnost, zda se zprávy o chybě jazyka PostScript zobrazí na obrazovce nebo se vytisknou, lze nastavit v okně Možnosti tisku, kde klepnutím vyberete požadovanou možnost v části

Chyby PostScript.

Problém

Nelze vytisknout soubor

PostScript.

Možná p

Ovladač

říčina

PostScript možná není správně nainstalován.

Při tisku dokumentu z aplikace

Acrobat Reader verze 6.0 nebo vyšší v systému

Macintosh se barvy tisknou nesprávně.

Rozlišení nastavené v ovladači tiskárny se zřejmě neshoduje s rozlišením v aplikaci

Acrobat Reader.

Řešení

• Nainstalujte ovladač

PostScript podle části

Sekce softwaru.

• Vytiskněte konfigurační stránku a ověřte, zda je verze PS dostupná pro tisk.

• Pokud problémy přetrvávají, obrat'te se na servisní středisko.

Snižte složitost stránek úlohy nebo nainstalujte více paměti.

Zobrazí se zpráva „Chyba kontroly omezení“.

Vytiskne se stránka s chybami

PostScript.

Tisková úloha byla příliš složitá.

Tisková úloha zřejmě není v jazyce

PostScript.

V ovladači není vybrán volitelný zásobník.

Ovladač tiskárny nebyl nakonfigurován, aby rozpoznal volitelný zásobník.

Ověřte, že úloha je v jazyce

PostScript. Zjistěte, zda softwarová aplikace očekává, že se do zařízení odesílá soubor nastavení nebo záhlaví PostScript.

Zobrazte okno s vlastnostmi ovladače PostScript, vyberte kartu Nastavení zařízení a v části Instalovatelné

sou

části nastavte možnost

Zásobník

na hodnotu

Instalov

ńno.

Zajistěte, aby se rozlišení nastavené v ovladači shodovalo s rozlišením v aplikaci Acrobat Reader.

7

.9

<Odstraňování potíží>

B ěžné problémy systému Linux

Problém

Tiskárna netiskne.

Některé barevné obrázky vycházejí celé černé.

Možná p říčina a řešení

• Zkontrolujte, zda je v systému nainstalovaný ovladač tiskárny. Spust'te program Unified Driver Configurator a na kartě Printers v okně Printers configuration zkontrolujte seznam dostupných tiskáren. Zkontrolujte, zda je zařízení uvedeno v seznamu. Pokud ne, spust'te průvodce přidáním tiskárny a nainstalujte zařízení.

• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

Otevřete okno Printers configuration a v seznamu vyberte příslušné zařízení.

Zkontrolujte popis v podokně Selected printer. Jestliže stav obsahuje řetězec

„(stopped)“, stiskněte tlačítko Start.

Mělo by dojít k obnovení normální funkce tiskárny. Stav „stopped“ mohl být aktivován při vzniku nějakých problémů při tisku.

• Zkontrolujte, zda aplikace nemá speciální tiskovou volbu, například

„-oraw“. Je-li zadáno „-oraw“ v parametru příkazového řádku, odstraňte tento parametr, aby se tisklo správně. V aplikaci Gimp postupně vyberte možnosti „print“

➞ „Setup printer“ a upravte parametr příkazového řádku v příkazu.

Je to známý nedostatek v Ghostscriptu

(do GNU Ghostscript verze 7.05), když je základní barevný prostor dokumentu indexovaný barevný prostor a je přeměněn prostřednictvím barevného prostoru CIE.

Protože Postscript používá barevný prostor CIE pro systém přiřazování barev, měli byste provést upgrade Ghostscriptu na svém systému alespoň na GNU

Ghostscript verze 7.06 nebo novější.

Poslední verze Ghostscriptu můžete najít na stránce www.ghostscript.com.

Problém

Některé barevné obrázky mají na výstupu neočekávanou barvu.

Zařízení netiskne celé stránky a při výstupu je stránka potištěna pouze z jedné poloviny.

Došlo k následující chybě „Nelze otevřít soubor zařízení s portem MFP!“, když probíhal tisk dokumentu.

Při tisku dokumentu přes sít' v SuSE 9.2 tiskárna nebude tisknout.

Možná p říčina a řešení

Je to známý nedostatek v Ghostscriptu

(do GNU Ghostscript verze 7.xx), když základní barevný prostor dokumentu je indexovaný barevný prostor RGB a je přeměněn prostřednictvím barevného prostoru CIE. Protože Postscript využívá pro systém přiřazování barev barevný prostor CIE, měli byste provést upgrade

Ghostscriptu na svém systému alespoň na

GNU Ghostscript verze 8.xx nebo novější.

Poslední verze Ghostscriptu můžete najít na stránce www.ghostscript.com.

Jedná se o známý problém, který se vyskytuje tehdy, když se barevná tiskárna používá dohromady s verzí 8.51 nebo starším Ghostscriptem, 64-bit Linux OS a na adresu bugs.ghostscript.com je nahlášena logická chyba Ghostscript Bug 688252.

Problém je vyřešen v AFPL Ghostscriptu od verze 8.52. K vyřešení tohoto problému si stáhněte aktuální verzi AFPL Ghostscript na stránkách http://sourceforge.net/ projects/ghostscript/ a nainstalujte ji.

V průběhu tisku neměňte parametry tiskové úlohy (například v LPR GUI).

Známé verze serveru CUPS při jakékoli změně možností tisku přeruší tiskovou

úlohu a zkusí ji znovu spustit od začátku.

Jelikož ovladač Unified Linux Driver uzamkne během tisku port MFP, při náhlém ukončení ovladače zůstane port uzamknutý a nedostupný pro další tiskové

úlohy. Pokud k takové situaci dojde, zkuste uvolnit port MFP.

Verze CUPS (Common Unix Printing

System) distribuovaná se SuSE Linux 9.2

(cups-1.1.21) má potíže s tiskovým protokolem ipp (Internet Printing Protocol).

Použijte socket printing namísto ipp nebo nainstalujte novější verzi CUPS

(cups-1.1.22 nebo vyšší).

7

.10

<Odstraňování potíží>

Časté potíže v systému Macintosh

Problém

Soubor PDF se netiskne správně - některé části grafiky, textu nebo obrázků chybí.

Dokument se vytiskl, ale tisková úloha nezmizela z tiskové fronty v Mac OS 10.3.2.

Při tisku titulní stránky se některá písmena nezobrazují správně.

Navrhovaná řešení

Nekompatibilita mezi souborem PDF a produktovou řadou Acrobat.

Soubor PDF se možná bude dát vytisknout jako obrázek. Zapněte možnost Print As

Image

v možnostech tisku programu

Acrobat.

Poznámka:

Tisk souboru PDF ve formě obrázku potrvá déle.

Aktualizujte systém OS Mac na verzi

OS 10.3.3. nebo vyšší.

Některá písma se v programu Adobe

Illustrator netisknou správně.

Tento problém je způsoben tím, že OS Mac nemůže najít typ písma při tisku titulní stránky. Anglická abeceda a čísla se na titulní stránce zobrazují normálně.

Tato písma pravděpodobně nejsou podporována zařízením. Spust'te program

Adobe Illustrator, klepněte na možnost

File

> Print > karta Illustrator. Potom zaškrtněte možnost Force Fonts to

Download

a akci opakujte.

7

.11

<Odstraňování potíží>

8

Objednání spot řebního materiálu a p říslušenství

Tato kapitola obsahuje informace o nákupu kazet a příslušenství pro vaše zařízení.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

Spot řební materiál

P říslušenství

Zp ůsoby nákupu

Spot řební materiál

Když dojde toner, můžete pro zařízení objednat následující typ tiskové kazety:

Typ

Tisková kazeta a

Pr ůměrná životnost

Asi

4 000 (černobíle),

2 000 (barevně)

a

Číslo výrobku

CLP-K350A (černá)

CLP-C350A (modrá)

CLP-M350A (červená)

CLP-Y350A (žlutá)

CLP-R350A Zobrazovací jednotka

Zásobník použitého toneru

Asi

20 000 černobílých stran nebo asi 46 000 obrázků

Asi

5 000 obrázků b

nebo asi 1 250 stránek (plně barevný obrázek s 5 % pokrytím)

CLP-W350A a. Deklarovaná životnost v souladu s ISO/IEC 19798.

b. Počet obrázků na základě jedné barvy na každé stránce. Jestliže tisknete dokumenty v plné barvě (modrá, červená, žlutá, černá), životnost položky se zkrátí o 25 %.

Pozor

Novou tiskovou kazetu je nutné zakoupit ve stejné zemi, ve které jste zakoupili zařízení.

Jinak nebude tisková kazeta se zařízením kompatibilní, protože se konfigurace tiskových kazet v různých zemích liší.

P říslušenství

Můžete si zakoupit a instalovat příslušenství, které zvýší výkon a kapacitu tiskárny.

P říslušenství

Pamět'ový modul

Volitelný zásobník 2

Popis

Rozšiřuje kapacitu paměti zařízení.

Dochází-li v tiskárně často papír, můžete zakoupit přídavný zásobník na dalších

250 listů papíru.

Číslo výrobku

CLP-MEMS01: 128 MB

CLP-S350A

Zp ůsoby nákupu

Chcete-li objednat schválený spotřební materiál nebo příslušenství

Samsung, kontaktujte místního prodejce Samsung nebo koncového prodejce, u kterého jste zařízení koupili, nebo navštivte internetové stránky www.samsungprinter.com

a podle země nebo oblasti si zjistěte informace potřebné pro vyžádání technické podpory.

8

.1

<Objednání spotřebního materiálu a příslušenství>

9

Instalace p říslušenství

Toto zařízení je plně funkční model, který byl optimalizován tak, aby splňoval většinu vašich potřeb. Protože si uvědomujeme, že uživatelé mohou mít různé požadavky, vyvinula společnost Samsung příslušenství, která dále vylepšují funkce zařízení.

Tato kapitola obsahuje následující témata:

Upozorn ění k instalaci příslušenství

Instalace pam ět'ového modulu

Upozorn ění k instalaci příslušenství

• Odpojte napájecí kabel

Nikdy neodstraňujte kryt řídicí desky, když je tiskárna zapnuta.

Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, odpojte před

KAŽDOU instalací externího či interního příslušenství napájecí kabel z elektrické zásuvky.

• Vybijte statickou elektřinu

Vnitřní součásti řídicí desky (sít'ová karta a pamět'ový modul) jsou citlivé na statickou elektřinu. Před instalací nebo demontáží interního příslušenství nejprve vybijte statickou elektřinu ze svého těla: dotkněte se nějakého kovového předmětu, například kovového krytu zařízení zapojeného do řádně uzemněného zdroje. Pokud instalaci přerušíte, vybijte znovu statickou elektřinu zopakováním tohoto postupu.

Instalace pam ět'ového modulu

Přístroj je vybaven modulem DIMM (dual in-line memory module).

Do tohoto slotu pro pamět'ový modul lze nainstalovat další pamět'.

Při rozšiřování kapacity paměti můžete přidat pamět'ový modul do prázdného pamět'ového slotu. Vaše zařízení má pamět' s kapacitou

128 MB, kterou lze rozšířit na 256 MB.

Informace k objednání volitelného pamět'ového modulu jsou k dispozici.

(Viz „Příslušenství“ na straně 8.1.)

1

Vypněte zařízení a odpojte všechny jeho kabely.

2

Otevřete kryt řídicí desky.

3

Vyndejte nový pamět'ový modul z plastového sáčku.

4

Držte pamět'ový modul za okraje a zarovnejte jej se slotem přibližně při 30stupňovém náklonu. Zajistěte, aby zářezy modulu a drážky na slotu vzájemně pasovaly.

Poznámka

Zářezy a drážky na ilustraci nemusejí odpovídat těm na skutečném pamět'ovém modulu a slotu.

9

.1

<Instalace příslušenství>

5

Zatlačte opatrně pamět'ový modul do slotu, až uslyšíte klapnutí.

Pozor

Netlačte na pamět'ový modul příliš, abyste jej nepoškodili.

Pokud modul nezapadne správně do slotu, opatrně zopakujte předchozí postup.

6

Vrat'te kryt řídicí desky na místo.

7

Připojte znovu napájecí kabel a kabel tiskárny a zapněte zařízení.

Poznámka

Když chcete pamět'ový modul uvolnit, zatáhněte za dvě západky na okrajích slotu směrem do stran. Modul se potom vysune.

Aktivace p řídavné paměti ve vlastnostech PS tiskárny

Po instalaci pamět'ového modulu je nutné pamět' nastavit ve vlastnostech tiskárny v ovladači tiskárny PostScript. Až potom lze pamět' používat.

1

Ujistěte se, že ovladač tiskárny PostScript je nainstalován ve vašem počítači. Podrobnosti o instalaci ovladače PS tiskárny naleznete v části Sekce softwaru.

2

Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows.

3

V systémech Windows 2000 vyberte možnost Nastavení a potom

Tiskárny

.

V systémech Windows XP/2003 vyberte možnost Tiskárny a faxy.

V systému Windows Vista vyberte možnost Ovládací panely >

Hardware a zvuk

>

Tiskárny

.

4

Vyberte tiskárnu Samsung CLP-350 Series PS.

5

Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a vyberte položku

Vlastnosti

.

6

V systémech Windows 2000/XP/2003/Vista vyberte možnost

Nastavení za

řízení.

7

V seznamu Pamět' tiskárny v části Instalovatelné součásti vyberte velikost nainstalované paměti.

8

Klepněte na tlačítko OK.

9

.2

<Instalace příslušenství>

10

Specifikace

Poznámka

Čísla, která jsou zde uvedená, se mohou změnit podle prostředí instalace.

Rozlišení tisku

Doba zahřívání

Čas prvního tisku

Položka

Rychlost tisku

Životnost spotřebního materiálu b a

Parametry a popis

Černobíle: Až 19 stránek formátu A4 za minutu

(19 stránek formátu Letter za minutu)

Barva: Až 5 stránek formátu A4 (Letter) za minutu

Max. 2 400 x 600 dpi efektivní výstup

Méně než 40 sekund (studený start)

Od zprávy „Ready“

Černobíle: Méně než 14 sekund

Barva: Méně než 24 sekund

Ze studeného stavu

Černobíle: Méně než 50 sekund

Barva: Méně než 60 sekund

Průměrná životnost černé tiskové kazety:

4 000 c

standardních stran (dodáno se startovací tiskovou kazetou s kapacitou 3 000 stránek)

Průměrná životnost žluté/purpurové/azurové tiskové kazety: 2 000 c

standardních stran

(dodáno se startovací tiskovou kazetou s kapacitou 1 500 stránek)

Zobrazovací jednotka: Asi 20 000 černobílých stran nebo 46 000 obrázků

Hladina hluku d

Zásobník použitého toneru: Asi 1 250 stránek

(plně barevný obrázek s 5 % pokrytím) nebo

5 000 obrázků

Režim tisku

Černobíle: Méně než 49 dBA

Barva: Méně než 48 dBA

Pohotovostní režim: Méně než 35 dBA

Jmenovitý výkon AC 110 - 120 V nebo AC 220 - 240 V

Správné napětí, frekvence a typ proudu pro toto zařízení je uvedeno na štítku na zařízení.

Spotřeba energie • Průměr: 400 W

• Režim úsporného napájení: méně než 10 W

Vnější rozměry

(šířka x hloubka x výška)

390 x 420 x 270 mm

Položka Parametry a popis

Hmotnost

Hmotnost obalu

Provozní prostředí

Pamět'

Písma

Rozhraní

Kompatibilita s

OS a ovladač

14,8 kg

(včetně spotřebního materiálu)

Papír

Plast

2,72 kg

0,453 kg

Teplota

Vlhkost

10 až 32,5 °C

20 až 80 % RV

128 MB (rozšiřitelná až na 25 MB)

45 se změnou měřítka, 1 bitmapové a 136 PS

USB 2.0

Ethernet 10/100 Base TX

Windows 2000/

2003/ XP/ Vista

Různé systémy

Linux

Ovladač SPL-C (Samsung

Printer Language Color),

PCL6, Ovladač PostScript

Ovladač PostScript

Jazyk tiskárny

Možnost

Zatížení

Mac 10.3 ~ 10.4

SPL-C, PCL6, PostScript 3

Zásobník na 250 listů

Ovladač PostScript

Měsíčně: až 24 200 obrázků a. Rychlost tisku: je ovlivňována použitým operačním systémem, výkonem procesoru, používanou aplikací, způsobem připojení, typem a velikostí média a složitostí tiskové úlohy.

b. Může být ovlivněna provozním prostředím, frekvencí tisku, typem a formátem média.

c. Deklarovaná životnost v souladu s ISO/IEC 19798.

d. Hladina hluku: Hladina akustického tlaku, ISO 7779.

10

.1

<Specifikace>

11

Glosá ř

BOOTP

Označuje protokol Bootstrap, sít'ový protokol, který využívá sít'ový klient k automatickému získání adresy IP. To se obvykle provádí při spouštění počítače nebo operačního systému. Servery BOOTP přiřazují každému klientovi adresu IP z fondu adres.

Brána

Je to připojení mezi počítačovými sítěmi nebo mezi počítačovou sítí a telefonní linkou. Je velmi populární, protože jde o počítač nebo sít', která umožňuje přístup k jinému počítači nebo síti.

DHCP

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je sít'ový protokol pro strukturu klient-server. Server DHCP poskytuje konfigurační parametry podle hostitele klienta DHCP, obecně informace požadované hostitelem klienta kvůli práci v síti IP.

DIMM

Dual Inline Memory Module, malá deska s plošnými spoji, která obsahuje pamět'. Modul DIMM ukládá veškerá data zařízení, včetně tiskových dat, dat přijatých faxů nebo naskenovaných dat.

DNS

Server DNS (Domain Name Server) je systém, který uchovává informace související s názvy domén v distribuované databázi v sítích.

DPI

Je to jednotka míry rozlišení, která se používá pro tisk a skenování. Více bodů na palec znamená vyšší rozlišení, více viditelných detailů v obrazu a větší velikost souboru.

Duplex

Je to mechanismus, který automaticky překlápí list papíru, aby mohlo zařízení tisknout na obě strany papíru (nebo je skenovat). Tiskárna vybavená duplexní jednotkou může tisknout oboustranně.

Ethernet

Ethernet je počítačová sít'ová technologie využívající rámce pro místní sítě (LAN). Definuje vedení a signály pro fyzickou vrstvu a formát rámců a protokolů pro řízení přístupu médií (MAC)/datovou vrstvu modelu OSI.

V dnešní době je to nejpoužívanější technologie pro místní sítě (LAN).

Fixa ční jednotka

Tato část laserové tiskárny rozpouští toner na tiskové médium. Skládá se ze dvou teplých válců. Po přenesení toneru na papír používá fixační jednotka teplo a tlak, aby bylo zajištěno, že toner zůstane držet na papíře, proto je papír po opuštění laserové tiskárny zahřátý.

Intranet

Je to soukromá sít', která využívá internetové protokoly, připojení k síti a případně i veřejný telekomunikační systém k zabezpečenému sdílení části informací organizace nebo k práci zaměstnanců. Někdy termín popisuje pouze nejviditelnější službu, vnitřní web.

IP adresa

Adresa IP (adresa protokolu Internet Protocol) je jedinečné číslo, které zařízení používají k vzájemné identifikaci a komunikaci v síti využívající standard Internet Protocol (IP).

IPM

Obrazy za minutu (Images Per Minute).

ISO

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) je mezinárodní organizace, která zavádí normy a která je složena ze zástupců z národních organizací pro normy. Vytváří celosvětové průmyslové a komerční normy.

Kontrolka

Svítící dioda (LED), která oznamuje stav zařízení.

Maska podsít ě

Bitová maska, která se používá k určení toho, kolik bitů v oktetu identifikuje podsít' a kolik bitů nabízí prostor pro hostitelské adresy.

Odstíny šedé

Odstíny šedé, které znázorňují světlé a tmavé části obrazu, když jsou barevné obrazy převedeny na odstíny šedé; barvy jsou zastoupeny různými odstíny šedé.

Ovládací panel

Ovládací panel je plochá oblast, na které jsou zobrazeny ovládací a sledovací nástroje. Obvykle se nacházejí v horní nebo přední části zařízení.

PDF

Formát Portable Document Format (PDF) je proprietární formát souborů vyvinutý společností Adobe Systems pro dvourozměrné dokumenty.

Formát není závislý na zařízení a na rozlišení.

Pokrytí

Je to tiskový termín, který se používá při měření spotřeby toneru při tisku, a obvykle se počítá s pokrytím 5 %. 5 % pokrytí znamená, že papír formátu A4 je přibližně z 5 % pokryt obrázky nebo textem. Když se na stránce nacházejí složité obrázky nebo velké množství textu, pokrytí bude vyšší než 5 % a tomu bude také odpovídat spotřeba toneru.

11

.1

<Glosář>

Polotóny

Je to je typ obrazu, který simuluje odstíny šedé pomocí různého počtu bodů. Velmi barevné oblasti se skládají z velkého počtu bodů, zatímco světlejší oblasti se skládají z menšího počtu bodů.

PostScript

PostScript (PS) je jazyk pro popis stránky a programovací jazyk, který se používá primárně v oblasti elektronického publikování a DTP.

K vytvoření obrazu se používá překladač.

PPM

Strany za minutu (Pages Per Minute). Hodnota PPM znázorňuje rychlost tiskárny, počet stran, které tiskárna může vytisknout za minutu.

Protokol

Je to konvence nebo standard, který řídí nebo umožňuje spojení, komunikaci a přenos dat mezi dvěma koncovými body.

PS

Viz PostScript.

Rozlišení

Ostrost obrazu měřená body na palec (dpi). Čím vyšší je hodnota dpi, tím vyšší je rozlišení.

Soubor PRN

Rozhraní pro ovladač zařízení. Ten umožňuje komunikaci softwaru s ovladačem zařízení pomocí standardních vstupně-výstupních systémových volání, což usnadňuje mnoho úloh.

TCP/IP

Protokoly Transmission Control Protocol (TCP) a Internet Protocol (IP).

Jde o sadu komunikačních protokolů, které implementují soubor protokolů, které využívá Internet a většina komerčních sítí.

Tisková kazeta

Nádoba v zařízení, například tiskárně, která obsahuje toner. Toner je prášek, který používají laserové tiskárny a fotokopírky k vytištění textu a obrázků na potiskovaný papír. Toner může rozpustit teplo fixační jednotky. Díky tomu se naváže na papírová vlákna.

Tiskové médium

Média, například papíry, obálky, štítky a fólie, které lze použít v tiskárně, skeneru, faxu nebo kopírce.

URL

Uniform Resource Locator (URL) je globální adresa dokumentů a zdrojů v Internetu. První část adresy označuje používaný protokol, druhá část uvádí adresu IP nebo název domény, na které se zdroj nachází.

USB

Universal serial bus (USB) je standard, který byl vyvinut společností

USB Implementers Forum, Inc. pro spojení počítačů a periferních zařízení. Na rozdíl od paralelního portu je sběrnice USB navržena tak, aby bylo možné současné připojení jednoho počítačového portu USB k více periferním zařízením.

Válec OPC

Mechanismus, který vytváří virtuální obraz pro tisk pomocí laserového paprsku produkovaného laserovou tiskárnou. Je obvykle zelený nebo

šedý a má tvar válce. Expoziční jednotka válce se při používání tiskárny pomalu opotřebovává a měla by být ve vhodnou dobu vyměněna, protože papír způsobuje její poškrábání.

Výchozí

První nastavené hodnoty.

Zatížení

Zatížení je počet stran za měsíc, který nemá vliv na výkon tiskárny.

Životnost tiskárny je omezena například počtem stran za rok. Životnost označuje průměrnou kapacitu výtisků, obvykle v rámci záruční doby. Když je například zatížení 48 000 stran za měsíc a počítáme s 20 pracovními dny, je denní kapacita tiskárny 2 400 stran, což není malé množství.

11

.2

<Glosář>

R

EJST

ŘÍK

Č

čištění

uvnitř 6.1

vnější součásti 6.1

D

disk CD se softwarem k tiskárně 2.1

displej 1.3

dodaný software 2.1

držadlo 1.2

F

fólie, tisk 4.9

H

hlavní vypínač 1.2

horní kryt 1.2

K

kontrolka

Stav 1.4

kryt ovládací desky 1.2

kvalita

řešení problémů s tiskem 7.6

L

Linux

potíže 7.10

požadavky 2.2

M

Macintosh

potíže 7.11

požadavky 2.2

manual feed, use 4.7

materiály se zvláštním formátem, tisk 4.10

O

obálky, tisk 4.8

objednávání materiálu 8.1

odstraňování potíží 7.1

ovladač

funkce 2.1

instalace 3.3

ovládací panel 1.2, 1.3

P

pamět'ový modul

instalace 9.1

papír

objednání 8.1

nastavení formátu papíru zásobníku 4.10

odstranění uvízlého papíru 7.1

problémy s podáváním papíru 7.4

vložení do volitelného zásobníku 4.4

vložení do zásobníku 1 4.4

změna formátu 4.5

port USB 1.2

PostScript

potíže 7.9

potíže

kvalita tisku 7.6

Linux 7.10

Macintosh 7.11

podávání papíru 7.4

PostScript 7.9

tisk 7.4

Windows 7.8

protokol o konfiguraci 6.1

přední kryt 1.2

předtištěný papír, tisk 4.9

R

ruční podávání, použití 4.7

S

sít'

nastavení 3.1

požadavky 3.2

sít'ový port 1.2

služba SyncThru Web Service 6.8

specifikace 10.1

spotřební materiál

objednávání materiálu 8.1

předpokládaná životnost tiskové

1

kazety 6.3

stav 1.3

stop 1.3

Š

štítky, tisk 4.8

štoček štítků, tisk 4.10

T

tisk 5.1

řešení problémů 7.4

tiskové médium

pokyny 4.1

technické specifikace 4.2

volba tiskového média 4.1

U

uvíznutí

jak zabránit uvíznutí papíru 7.1

Ú

údržba 6.1

součásti pro údržbu 6.8

tisková kazeta 6.3

V

volitelný zásobník 1.2, 8.1

výměna součástí

tisková kazeta 6.4

výstupní opěra 1.2

výstupní zásobník 1.2

W

Windows

potíže 7.8

požadavky 2.2

Z

z webového serveru 6.8

zadní kryt 1.2

zásobník

nastavení šířky a délky 4.5

volitelný zásobník 1.2

zásobník1 1.2

zásuvka napájení 1.2

2

Tiskárna Samsung

Sekce softwaru

S

EKCE SOFTWARU

O

BSAH

Kapitola 1:

I

NSTALACE SOFTWARU TISKÁRNY V SYSTÉMU

W

INDOWS

Instalace softwaru tiskárny ................................................................................................................................................ 4

Instalace softwaru pro lokální tisk ............................................................................................................................... 4

Instalace softwaru pro sít’ový tisk ............................................................................................................................... 7

Opakovaná instalace softwaru tiskárny ........................................................................................................................... 10

Odebrání softwaru tiskárny ............................................................................................................................................. 11

Instalace ovladače pro černobílý tisk .............................................................................................................................. 11

Kapitola 2:

Z

ÁKLADNÍ TISK

Tisk dokumentu ............................................................................................................................................................... 13

Tisk do souboru (PRN) .................................................................................................................................................... 14

Nastavení tiskárny ........................................................................................................................................................... 14

Karta Rozvržení ........................................................................................................................................................ 15

Karta Papír ................................................................................................................................................................ 15

Karta Grafika ............................................................................................................................................................. 16

Karta Doplňky ........................................................................................................................................................... 17

Karta O programu ..................................................................................................................................................... 17

Karta Tiskárna .......................................................................................................................................................... 17

Použití nastavení Oblíbené ....................................................................................................................................... 18

Použití nápovědy ...................................................................................................................................................... 18

Kapitola 3:

R

OZŠÍ

ŘENÉ

MOŽNOSTI TISKU

Tisk více stránek na jeden list papíru .............................................................................................................................. 19

Tisk plakátů ..................................................................................................................................................................... 20

Tisk brožur ..................................................................................................................................................................... 20

Tisk na obě strany papíru ................................................................................................................................................ 21

Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu ............................................................................................................. 21

1

Přizpůsobení dokumentu vybranému formátu papíru ..................................................................................................... 21

Použití vodotisků ............................................................................................................................................................. 22

Použití existujícího vodotisku .................................................................................................................................... 22

Vytvoření vodotisku .................................................................................................................................................. 22

Úpravy vodotisku ...................................................................................................................................................... 22

Odstranění vodotisku ................................................................................................................................................ 22

Použití šablon .................................................................................................................................................................. 23

Co je to šablona? ...................................................................................................................................................... 23

Vytvoření nové šablony ............................................................................................................................................ 23

Použití šablony ......................................................................................................................................................... 23

Odstranění šablony ................................................................................................................................................... 23

Kapitola 4:

P

OUŽITÍ OVLADA

ČE

JAZYKA

P

OST

S

CRIPT SYSTÉMU

W

INDOWS

Nastavení tiskárny ........................................................................................................................................................... 24

Rozšířené ................................................................................................................................................................. 24

Použití nápovědy ...................................................................................................................................................... 24

Kapitola 5:

M

ÍSTNÍ SDÍLENÍ TISKÁRNY

Nastavení hostitelského počítače ................................................................................................................................... 25

Nastavení klientského počítače ...................................................................................................................................... 25

Kapitola 6:

P

OUŽÍVÁNÍ PROGRAMU

I

NTELIGENTNÍ PANEL

Principy programu Inteligentní panel ............................................................................................................................... 26

Spuštění průvodce odstraňováním problémů ................................................................................................................. 27

Používání nástroje Nastavení tiskárny ............................................................................................................................ 27

Používání nápovědy na obrazovce ........................................................................................................................... 27

Změny nastavení programu Inteligentní panel ................................................................................................................ 27

Kapitola 7:

P

OUŽITÍ VAŠÍ TISKÁRNY V SYSTÉMU

L

INUX

Začínáme ........................................................................................................................................................................ 28

Instalace sdružených ovladačů systému Linux ............................................................................................................... 28

Instalace sdružených ovladačů systému Linux ......................................................................................................... 28

Odinstalace ovladačů Unified Linux Driver (Sdružené ovladače systému Linux) ..................................................... 29

Používání nástroje Unified Driver Configurator (Konfigurátor sdružených ovladačů) ..................................................... 30

Spuštění nástroje Unified Driver Configurator (Konfigurátor sdružených ovladačů) ................................................ 30

2

Okno Printers Configuration (Konfigurace tiskáren) ................................................................................................. 30

Ports Configuration (Konfigurace portů) ................................................................................................................... 31

Konfigurace vlastností tiskárny ....................................................................................................................................... 31

Tisk dokumentu ............................................................................................................................................................... 32

Tisk z aplikací ........................................................................................................................................................... 32

Tisk souborů ............................................................................................................................................................. 32

Kapitola 8:

P

OUŽITÍ TISKÁRNY S PO

ČÍTAČEM M

ACINTOSH

Instalace softwaru pro počítač Macintosh ....................................................................................................................... 33

Ovladač tiskárny ....................................................................................................................................................... 33

Instalace tiskárny ............................................................................................................................................................ 34

Pro počítač Macintosh v síti ...................................................................................................................................... 34

Připojení prostřednictvím portu USB ........................................................................................................................ 34

Tisk .................................................................................................................................................................................. 35

Tisk dokumentu ........................................................................................................................................................ 35

Změna nastavení tiskárny ......................................................................................................................................... 35

Tisk více stránek na jeden list papíru ....................................................................................................................... 37

3

1

Instalace softwaru tiskárny v systému

Windows

Tato kapitola obsahuje následující části:

Instalace softwaru tiskárny

Opakovaná instalace softwaru tiskárny

Odebrání softwaru tiskárny

¨Instalace ovlada če pro černobílý tisk

Instalace softwaru tiskárny

Můžete nainstalovat software tiskárny pro lokální nebo síť ový tisk.

Chcete-li nainstalovat software tiskárny do počítače, zvolte příslušný postup instalace v závislosti na použité tiskárně.

Ovladač tiskárny je software, který počítači umožňuje komunikovat s tiskárnou. Postup instalace ovladačů se může lišit podle použitého operačního systému.

Před spuštěním instalace ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači.

Instalace softwaru pro lokální tisk

Lokální tiskárna je tiskárna, která je přímo připojena k počítači pomocí kabelu tiskárny dodaného spolu s tiskárnou, například pomocí kabelu

USB nebo paralelního kabelu. Pokud je tiskárna připojena k síti, přeskočte tento krok a přejděte na Instalace softwaru pro síť ový tisk

na straně Instalace softwaru pro sít’ový tisk na straně 7.

Software tiskárny lze instalovat typickou nebo uživatelskou metodou.

P

OZNÁMKA

: Spustí-li se během instalace „New Hardware Wizard“

(Průvodce přidáním nového hardwaru), zavřete ho klepnutím na ikonu v pravém horním rohu okna, nebo klepněte na tlačítko

Storno

.

Typická instalace

Tato volba je doporučena pro většinu uživatelů. Budou nainstalovány všechny komponenty potřebné k činnosti tiskárny.

1

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači a je zapnutá.

2

Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD-ROM.

Disk CD-ROM by se měl automaticky spustit a mělo by se zobrazit okno instalace.

Nezobrazí-li se okno instalace automaticky, klepněte na tlačítko

Start

a vyberte možnost Spustit. Do zobrazeného okna zadejte text X:\Setup.exe, písmeno „X“ nahraďte názvem jednotky CD-

ROM a potom klepněte na tlačítko OK.

Používáte-li systém Windows Vista, klepněte na tlačítko Start

Všechny programy

PříslušenstvíSpustit a zadejte

X:\Setup.exe

Zobrazí-li se ve Windows Vista okno Přehrát automaticky, klepněte na Spustit Setup.exe v poli Nainstalovat nebo spustit program a poté klepněte na Pokračovat v okně Řízení

uživatelských ú

čtů.

3

Klepněte na tlačítko Další.

V případě potřeby vyberte z rozevíracího seznamu jazyk.

• Zobrazit návod k použití

: Umožní vám zobrazit uživatelskou příručku. Pokud není v počítači nainstalována aplikace Adobe

Acrobat, klepněte na tuto možnost a aplikace Adobe Acrobat se automaticky nainstaluje.

4

Instalace softwaru tiskárny v systému Windows

4

Vyberte možnost Typická instalace pro lokální tiskárnu.

Klepněte na tlačítko Další.

7

Chcete-li dostávat aktuální informace od společnosti Samsung, zaregistrujte se jako uživatel tiskárny Samsung zaškrtnutím příslušného políčka a klepnutím na tlačítko Dokončit. Otevře se web společnosti Samsung.

Jinak pouze klepněte na tlačítko Dokončit.

P

OZNÁMKA

: Není-li tiskárna připojena k počítači, zobrazí se následující okno.

Připojte tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.

Chcete-li tiskárnu připojit později, klepněte na tlačítko Další a na následující obrazovce na tlačítko Ne. Spustí se instalace.

Po ukončení instalace se nevytiskne zkušební stránka.

Okno instalace se m ůže lišit od okna zobrazeného v této uživatelské p říručce v závislosti na používaném rozhraní a typu za řízení.

5

Po dokončení instalace se zobrazí okno s výzvou k vytištění zkušební stránky. Chcete-li zkušební stránku vytisknout, zaškrtněte příslušné políčko a klepněte na tlačítko Další.

V opačném případě pouze klepněte na tlačítko Další a přejděte

na krok 7.

6

Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte na tlačítko Ano.

Pokud ne, vytiskněte ji znovu klepnutím na tlačítko Ne.

5

Instalace softwaru tiskárny v systému Windows

P

OZNÁMKA

: Nepracuje-li tiskárna po dokončení instalace správně,

znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Viz Opakovaná instalace softwaru tiskárny na straně 10.

Uživatelská instalace

Můžete zvolit jednotlivé komponenty pro instalaci.

1

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači a je zapnutá.

2

Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD-ROM.

Disk CD-ROM by se měl automaticky spustit a mělo by se zobrazit okno instalace.

Nezobrazí-li se okno instalace automaticky, klepněte na tlačítko

Start

a vyberte možnost Spustit. Do zobrazeného okna zadejte text X:\Setup.exe, písmeno „X“ nahraďte názvem jednotky CD-

ROM a potom klepněte na tlačítko OK.

Používáte-li systém Windows Vista, klepněte na tlačítko Start

Všechny programy

PříslušenstvíSpustit a zadejte

X:\Setup.exe

Zobrazí-li se ve Windows Vista okno Přehrát automaticky, klepněte na Spustit Setup.exe v poli Nainstalovat nebo spustit

program a poté klepněte na Pokračovat v okně Řízení

uživatelských ú

čtů.

5

Vyberte svou tiskárnu a klepněte na tlačítko Další.

3

Klepněte na tlačítko Další.

V případě potřeby vyberte z rozevíracího seznamu jazyk.

• Zobrazit návod k použití

: Umožní zobrazit uživatelskou příručku. Pokud není v počítači nainstalována aplikace Adobe

Acrobat, klepněte na tuto možnost a aplikace Adobe Acrobat

Reader se automaticky nainstaluje.

4

Vyberte možnost Uživatelská instalace. Klepněte na tlačítko Další.

P

OZNÁMKA

: Není-li tiskárna připojena k počítači, zobrazí se následující okno.

Připojte tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.

Chcete-li tiskárnu připojit později, klepněte na tlačítko Další a na následující obrazovce na tlačítko Ne. Spustí se instalace.

Po skončení instalace se nevytiskne zkušební stránka.

Okno instalace se m ůže lišit od okna zobrazeného v této uživatelské p říručce v závislosti na používaném rozhraní a typu za řízení.

6

Instalace softwaru tiskárny v systému Windows

6

Vyberte komponenty, které chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.

9

Chcete-li dostávat aktuální informace od společnosti Samsung, zaregistrujte se jako uživatel tiskárny Samsung zaškrtnutím příslušného políčka a klepnutím na tlačítko Dokončit. Otevře se web společnosti Samsung.

Jinak pouze klepněte na tlačítko Dokončit.

P

OZNÁMKA

: Instalační složku můžete změnit klepnutím na příkaz

[Procházet].

7

Po dokončení instalace se zobrazí okno s výzvou k vytištění zkušební stránky. Chcete-li zkušební stránku vytisknout, zaškrtněte příslušné políčko a klepněte na tlačítko Další.

V opačném případě pouze klepněte na tlačítko Další a přejděte

na krok 9.

8

Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte na tlačítko Ano.

Pokud ne, vytiskněte ji znovu klepnutím na tlačítko Ne.

Instalace softwaru pro sít’ový tisk

Pokud bude tiskárna připojena k síti, je nutné nejdříve pro tiskárnu nakonfigurovat nastavení protokolu TCP/IP. Jsou-li přiřazena a ověřena nastavení protokolu TCP/IP, můžete spustit instalaci softwaru ve všech počítačích v síti.

Software tiskárny lze instalovat typickou nebo uživatelskou metodou.

Typická instalace

Tato volba je doporučena pro většinu uživatelů. Budou nainstalovány všechny komponenty potřebné k činnosti tiskárny.

1

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti a zapnutá. Podrobnosti o připojení k síti naleznete v uživatelské příručce dodané s tiskárnou.

2

Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD-ROM.

Disk CD-ROM by se měl automaticky spustit a mělo by se zobrazit okno instalace.

Nezobrazí-li se okno instalace automaticky, klepněte na tlačítko

Start

a vyberte možnost Spustit. Do zobrazeného okna zadejte text X:\Setup.exe, písmeno „X“ nahraďte názvem jednotky CD-

ROM a potom klepněte na tlačítko OK.

Používáte-li systém Windows Vista, klepněte na tlačítko Start

Všechny programy

PříslušenstvíSpustit a zadejte

X:\Setup.exe

Zobrazí-li se ve Windows Vista okno Přehrát automaticky, klepněte na Spustit Setup.exe v poli Nainstalovat nebo spustit

7

Instalace softwaru tiskárny v systému Windows

program a poté klepněte na Pokračovat v okně Řízení

uživatelských ú

čtů.

3

Klepněte na tlačítko Další.

V případě potřeby vyberte z rozevíracího seznamu jazyk.

• Zobrazit návod k použití

: Umožní vám zobrazit uživatelskou příručku. Pokud není v počítači nainstalována aplikace Adobe

Acrobat, klepněte na tuto možnost a aplikace Adobe Acrobat

Reader se automaticky nainstaluje.

4

Vyberte možnost Typická instalace pro sít’ovou tiskárnu.

Klepněte na tlačítko Další.

Pokud není tiskárna v seznamu zobrazena, aktualizujte seznam klepnutím na tlačítko Aktualizovat, nebo přidejte tiskárnu do sítě přepínačem Přidá port TCP/IP. Chcete-li přidat tiskárnu do sítě, zadejte název portu a adresu IP tiskárny.

Pro ověření adresy IP vaší tiskárny nebo adresy MAC vytiskněte stránku Konfigurace sítě.

Pokud chcete vyhledat sdílenou síť ovou tiskárnu (cestu UNC), vyberte přepínač Sdílená tiskárna (UNC) a zadejte název sdílené položky ručně, nebo vyhledejte sdílenou tiskárnu klepnutím na tlačítko Procházet.

P

OZNÁMKA

: Jestliže nemůžete zařízení v síti najít, vypněte nejprve firewall a poté klepněte na Aktualizovat.

6

Po dokončení instalace se zobrazí okno s výzvou k vytištění zkušební stránky a registraci jako uživatel tiskárny Samsung, abyste mohli od společnosti Samsung dostávat informace.

Pokud chcete, zaškrtněte příslušná políčka a klepněte na tlačítko Dokončit.

Jinak pouze klepněte na tlačítko Dokončit.

5

Zobrazí se seznam tiskáren dostupných v síti. Ze seznamu vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.

P

OZNÁMKA

: Nepracuje-li tiskárna po dokončení instalace správně,

znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Viz Opakovaná instalace softwaru tiskárny na straně 10.

8

Instalace softwaru tiskárny v systému Windows

Uživatelská instalace

Můžete zvolit jednotlivé komponenty pro instalaci a nastavit konkrétní adresu IP.

1

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti a zapnutá. Podrobnosti o připojení k síti naleznete v uživatelské příručce dodané s tiskárnou.

2

Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD-ROM.

Disk CD-ROM by se měl automaticky spustit a mělo by se zobrazit okno instalace.

Nezobrazí-li se okno instalace automaticky, klepněte na tlačítko

Start

a vyberte možnost Spustit. Do zobrazeného okna zadejte text X:\Setup.exe, písmeno „X“ nahraďte názvem jednotky CD-

ROM a potom klepněte na tlačítko OK.

Používáte-li systém Windows Vista, klepněte na tlačítko Start

Všechny programy

PříslušenstvíSpustit a zadejte

X:\Setup.exe

Zobrazí-li se ve Windows Vista okno Přehrát automaticky, klepněte na Spustit Setup.exe v poli Nainstalovat nebo spustit program a poté klepněte na Pokračovat v okně Řízení

uživatelských ú

čtů.

4

Vyberte možnost Uživatelská instalace. Klepněte na tlačítko Další.

5

Zobrazí se seznam tiskáren dostupných v síti. Ze seznamu vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.

3

Klepněte na tlačítko Další.

V případě potřeby vyberte z rozevíracího seznamu jazyk.

• Zobrazit návod k použití

: Umožní vám zobrazit uživatelskou příručku. Pokud není v počítači nainstalována aplikace Adobe

Acrobat, klepněte na tuto možnost a aplikace Adobe Acrobat

Reader se automaticky nainstaluje.

Pokud není tiskárna v seznamu zobrazena, aktualizujte seznam klepnutím na tlačítko Aktualizovat, nebo přidejte tiskárnu do sítě přepínačem Přidá port TCP/IP. Chcete-li přidat tiskárnu do sítě, zadejte název portu a adresu IP tiskárny.

Pro ověření adresy IP vaší tiskárny nebo adresy MAC vytiskněte stránku Konfigurace sítě.

Pokud chcete vyhledat sdílenou síť ovou tiskárnu (cestu UNC), vyberte přepínač Sdílená tiskárna (UNC) a zadejte název sdílené položky ručně, nebo vyhledejte sdílenou tiskárnu klepnutím na tlačítko Procházet.

P

OZNÁMKA

: Jestliže nemůžete zařízení v síti najít, vypněte nejprve firewall a poté klepněte na Aktualizovat.

9

Instalace softwaru tiskárny v systému Windows

T

IP

: Chcete-li nastavit určitou adresu IP pro konkrétní síť ovou tiskárnu, klepněte na tlačítko Nastavení IP adresy. Zobrazí se okno Nastavení

IP adresy. Postupujte takto:

Jinak pouze klepněte na tlačítko Dokončit.

a. Ze seznamu vyberte tiskárnu, pro kterou chcete nastavit konkrétní adresu IP,.

b. Ručně nastavte adresu IP, masku podsítě a bránu tiskárny a klepnutím na tlačítko Konfigurovat nastavte konkrétní adresu IP pro síť ovou tiskárnu.

c. Klepněte na tlačítko Další.

6

Vyberte komponenty, které chcete instalovat. Po výběru komponent se zobrazí následující okno. Můžete také změnit název tiskárny, nastavit tiskárnu pro sdílení v síti, nastavit tiskárnu jako výchozí a změnit název portu každé tiskárny. Klepněte na tlačítko

Další

.

P

OZNÁMKA

: Nepracuje-li tiskárna po dokončení instalace správně,

znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Viz Opakovaná instalace softwaru tiskárny na straně 10.

Opakovaná instalace softwaru tiskárny

Nepodaří-li se software tiskárny nainstalovat, můžete instalaci zopakovat.

1

Spusťte systém Windows.

2

V nabídce Start přejděte na příkaz Programy nebo Všechny

programy

název ovladače tiskárnyÚdržba.

3

Vyberte možnost Opravit a klepněte na tlačítko Další

.

4

Zobrazí se seznam tiskáren dostupných v síti. Ze seznamu vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další.

Chcete-li nainstalovat software na server, zaškrtněte políčko

Nastavení tiskárny na serveru

.

7

Po dokončení instalace se zobrazí okno s výzvou k vytištění zkušební stránky a registraci jako uživatel tiskárny Samsung, abyste mohli od společnosti Samsung dostávat informace. Pokud chcete, zaškrtněte příslušná políčka a klepněte na tlačítko Dokončit.

Pokud není tiskárna v seznamu zobrazena, aktualizujte seznam klepnutím na tlačítko Aktualizovat, nebo přidejte tiskárnu do sítě přepínačem Přidá port TCP/IP. Chcete-li přidat tiskárnu do sítě, zadejte název portu a adresu IP tiskárny.

10

Instalace softwaru tiskárny v systému Windows

Pokud chcete vyhledat sdílenou síť ovou tiskárnu (cestu UNC), vyberte přepínač Sdílená tiskárna (UNC) a zadejte název sdílené položky ručně, nebo vyhledejte sdílenou tiskárnu klepnutím na tlačítko Procházet.

Zobrazí se seznam komponent, ze kterého můžete vybrat jednotlivé položky a znovu je nainstalovat.

P

OZNÁMKA

: Není-li tiskárna připojena k počítači, zobrazí se následující okno.

4

Vyberte komponenty, které chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Další.

5

Zobrazí-li počítač výzvu k potvrzení výběru, klepněte na tlačítko Ano.

Vybraný ovladač a všechny jeho součásti budou odebrány z počítače.

6

Po odebrání softwaru klepněte na tlačítko Dokončit.

Instalace ovlada če pro černobílý tisk

Spolu s dalšími je tiskárna dodávána s ovladačem, který umožňuje černobílý tisk. Tento ovladač pro černobílý tisk musíte nainstalovat do svého počítače. Následující body vás provedou krok za krokem instalačním postupem.

1

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači a zda je zapnutá.

Ověřte, zda jsou počítač a tiskárna připojeny k síti.

2

Vložte do jednotky CD-ROM dodaný disk CD-ROM. Disk CD-ROM by se měl automaticky spustit a mělo by se zobrazit okno instalace.

3

Klepněte na Storno. Zobrazí-li se okno žádající potvrzení, klepněte na Dokončit.

Připojte tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Další.

Chcete-li tiskárnu připojit později, klepněte na tlačítko Další a na následující obrazovce na tlačítko Ne. Spustí se instalace.

Po skončení instalace se nevytiskne zkušební stránka.

Okno opakované instalace se m ůže lišit od okna zobrazeného v této uživatelské p říručce v závislosti na používaném rozhraní a typu za řízení.

5

Vyberte komponenty, které chcete znovu nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další

.

Pokud jste nainstalovali software tiskárny pro lokální tisk a vyberete

název ovlada

če tiskárny, zobrazí se okno s výzvou k vytištění zkušební stránky. Postupujte takto: a. Chcete-li vytisknout zkušební stránku, zaškrtněte příslušné políčko a klepněte na tlačítko Další

.

b. Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte na tlačítko Ano.

Pokud ne, vytiskněte ji znovu klepnutím na tlačítko Ne.

6

Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.

Odebrání softwaru tiskárny

1

Spusťte systém Windows.

2

V nabídce Start přejděte na příkaz Programy nebo Všechny

programy

název ovladače tiskárny Údržba.

3

Vyberte možnost Odebrat a klepněte na tlačítko Další.

Zobrazí se seznam komponent, ze kterého můžete jednotlivé položky vybrat a potom je odebrat.

11

Instalace softwaru tiskárny v systému Windows

4

Klepněte na Start

Tiskárny a faxy.

5

Vyberte Přidat tiskárnu.

6

Po zobrazení Průvodce přidáním tiskárny klepněte na Další.

7

Vyberte Místní tiskárna připojená k tomuto počítači a

Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu typu Plug and

Play

a poté klepněte na Další. Pokud počítač nerozpoznal tiskárnu, přejděte ke kroku 13 a poté pokračujte dalším krokem.

8

V okně Vybrat port tiskárny klepněte na Další.

9

V okně Vybrat port tiskárnyklepněte na příkaz Z diskety....

10

Klepnutím na Procházet vyhledejte ovladač pro černobílý tisk ke své tiskárně.

ex) Windows XP 32 bit

Vyberte mechaniku CD-ROM

PrinterPC_MONO

WINXP_2000_VISTA-32

11

Vyberte soubor ***.inf a klepněte na Otevřít.

12

V okně Instalace z diskety klepněte na OK.

13

V poli Tiskárny vyberte ovladač pro černobílý tisk a klepněte na

Další

.

P

OZNÁMKA

: Pokud jste již nainstalovali nějaký ovladač černobílého tisku dříve, pak použijte okno Použít stávající ovladač. Vyberte z nabídky v daném okně a klepněte na Další. V závislosti na konfiguraci vašeho počítače se nyní může zobrazit buď okno sdílené tiskárny nebo okno pro tisk zkušební stránky; proveďte tedy příslušný výběr.

14

Zadejte název své tiskárny a klepněte na Dalšíí.

15

Klepnutím na Dokončit spus

″ te instalaci ovladače černobílého tisku.

P

OZNÁMKA

: Jestliže je vaše tiskárna připojena k síti, přejděte k volbě

Vlastnosti

a zde vyberte kartu Porty. Poté klepněte na Přidat port a

Standardní port TCP/IP

a vytvořte nový port pro připojení k tiskárně.

Při vytváření nového portu se řiďte postupem, který je uveden v okně průvodce.

12

Instalace softwaru tiskárny v systému Windows

2

Základní tisk

V této kapitole jsou popsány možnosti tisku a běžné tiskové úlohy v systému Windows.

Tato kapitola obsahuje následující části:

Tisk dokumentu

Tisk do souboru (PRN)

Nastavení tiskárny

- Karta Rozvržení

- Karta Papír

- Karta Grafika

- Karta Dopl ňky

- Karta O programu

- Karta Tiskárna

- Použití nastavení Oblíbené

- Použití nápov ědy

Tisk dokumentu

P

OZNÁMKA

:

Okno Vlastnosti ovladače tiskárny se může od okna zobrazeného v této uživatelské příručce lišit v závislosti na typu používané tiskárny.

Prvky okna s vlastnostmi tiskárny budou ale podobné.

Zkontrolujte, se kterými opera čními systémy je tiskárna kompatibilní. Informace najdete v části Kompatibilní operační systémy v kapitole Technické specifikace tiskárny v uživatelské p říručce tiskárny.

Potřebujete-li zjistit přesný název tiskárny, můžete se podívat na dodaný disk CD-ROM.

Následující postup obecně popisuje kroky při tisku z různých aplikací v systému Windows. Přesné kroky tisku dokumentu se mohou lišit v závislosti na použité aplikaci. Přesný popis postupu tisku najdete v uživatelské příručce používané aplikace.

1

Otevřete dokument, který chcete vytisknout.

2

Vyberte příkaz Tisk v nabídce Soubor. Zobrazí se okno Tisk.

V závislosti na aplikaci se může jeho vzhled mírně lišit.

Okno Tisk slouží k výběru základních možností nastavení tisku.

K těmto nastavením patří počet kopií a rozsah tisku.

Zkontrolujte, zda je vybrána správná tiskárna.

3

Vyberte příslušný ovladač tiskárny v rozevíracím seznamu Název.

4

Chcete-li využít možnosti, kterými je ovladač tiskárny vybaven, klepněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby v okně Tisk. Další

informace viz Nastavení tiskárny na straně 14.

Pokud okno Tisk obsahuje tlačítko Nastavit, Tiskárna nebo

Možnosti

, klepněte na ně. Na další obrazovce potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.

5

Zavřete okno vlastností tiskárny klepnutím na tlačítko OK.

6

V okně Tisk spusťte tiskovou úlohu klepnutím na tlačítko OK nebo Tisk.

13

Základní tisk

Tisk do souboru (PRN)

Někdy můžete potřebovat uložit tisková data jako soubor za různými účely.

Vytvoření souboru:

1

Zaškrtněte políčko Tisknout do souboru v okně Tisk.

2

Vyberte složku, zadejte název souboru a klepněte na tlačítko OK.

Nastavení tiskárny

V okně vlastností tiskárny můžete měnit všechna nastavení, která se používají při tisku. V zobrazených vlastnostech tiskárny můžete nastavení tiskové úlohy prohlížet a měnit.

Okno vlastností tiskárny se může lišit v závislosti na používaném operačním systému. V této uživatelské příručce je zobrazeno okno

Vlastnosti systému Windows XP.

Okno Vlastnosti ovladače tiskárny se může od okna zobrazeného v této uživatelské příručce lišit v závislosti na typu používané tiskárny.

Pokud okno vlastností tiskárny otevřete ze složky Tiskárny, zobrazí se v něm další karty systému Windows (viz uživatelská příručka Windows)

a karta Tiskárna (viz Karta Tiskárna na straně 17).

P

OZNÁMKA

:

Ve většině aplikací v systému Windows mají nastavení provedená v aplikaci přednost před nastaveními, která zadáte v ovladači tiskárny. Nejprve změňte všechna nastavení tisku, která jsou k dispozici v softwarové aplikaci, a potom změňte zbývající nastavení pomocí ovladače tiskárny.

Změněné nastavení bude aktivní pouze během používání aktuální aplikace. Chcete-li, aby změny byly trvalé, zadejte je ve složce

Tiskárny.

Následující postup je určen pro systém Windows XP. Při použití jiných verzí operačního systému Windows postupujte podle uživatelské příručky příslušného systému Windows nebo nápovědy online.

1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start.

2. Vyberte příkaz Tiskárny a faxy.

3. Vyberte ikonu ovladače tiskárny.

4. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ovladače tiskárny a vyberte příkaz Předvolby tisku.

5. Na jednotlivých kartách změňte nastavení a klepněte na tlačítko OK.

14

Základní tisk

Karta Rozvržení

Karta Rozvržení umožňuje upravit vzhled dokumentu na vytisknuté stránce. Karta Volby rozvržení obsahuje možnosti Více stránek na list a Tisk plakátu. Další informace o přístupu k vlastnostem tiskárny viz

Tisk dokumentu na straně 13.

Karta Papír

Až otevřete okno vlastností tiskárny, můžete pomocí níže uvedených možností nastavit základní specifikace pro manipulaci s papírem. Další

informace o přístupu k vlastnostem tiskárny viz Tisk dokumentu na straně 13.

Vlastnosti papíru lze nastavit na kartě Papír.

Orientace papíru

Možnost Orientace papíru dovoluje vybrat směr, ve kterém budou informace na stránce vytisknuty.

• S nastavením možnosti Na výšku se tiskne na šířku papíru, ve stylu dopisu.

• S nastavením možnosti Na šířku se tiskne na výšku papíru, ve stylu dopisu.

• Možnost Otočit o 180 stupňů umoužňje otočit stránku o 180.

Na výšku

Na šířku

Volby rozvržení

Možnost Volby rozvržení dovoluje vybrat rozšířené možnosti tisku.

Můžete vybrat možnosti Více stránek na list a Tisk plakátu.

• Další informace viz Tisk více stránek na jeden list papíru na straně 19.

• Další informace viz Tisk plakátů na straně 20.

• Další informace viz Tisk brožur na straně 20.

Oboustranný tisk

Oboustranný tisk

umožňuje tisk na obě strany papíru.

Pokud se tato volba nezobrazí, pak vaše tiskárna tuto funkci nepodporuje.

• Další informace viz Tisk na obě strany papíru na straně 21.

15

Základní tisk

Kopie

Možnost Kopie dovoluje zadat počet kopií, které chcete vytisknout. Můžete zadat tisk 1 až 999 kopií.

Formát

Možnost Formát dovoluje nastavit formát papíru vloženého do zásobníku.

Není-li požadovaný formát v seznamu Formát uveden, klepněte na tlačítko

Vlastní

. V zobrazeném okně Uživatelské nastavení papíru nastavte formát papíru a klepněte na tlačítko OK. Nastavení se zobrazí v seznamu

Formát, ze kterého můžete položku vybrat.

Zdroj

Zkontrolujte, zda je v rozevíracím seznamu Zdroj vybrán správný zásobník papíru. Při tisku na speciální materiály jako obálky a fólie použijte Ruční

podava

č.

Je-li jako zdroj papíru nastaven Automatická volba, tiskárna automaticky použije tisková média v následujícím pořadí zásobníků: Zásobník 1,

Doplňkový zásobník 2

Typ

Nastavte Typ tak, aby odpovídal papíru založenému v zásobníku, z něhož budete tisknout. Tím získáte výtisk nejlepší kvality. Pokud tak neučiníte, nemusíte dosáhnout požadované kvality tisku.

Slabý

: Slabý papír - 60 až 70 g/m

2

.

Silný

: Silný papír - 90 až 105 g/m

2

.

Hedvábný

: Bavlněný papír gramáže 75~90 g/m

Gilbert 100%.

2

, např. Gilbert 25% a

Normální papír

: Normální nenatíraný papír. Tento typ vyberte, tiskne-li

Vaše tiskárna monochromaticky a na bavlněný papír gramáže 60 g/m

2

.

Recyklovaný papír

: Recyklovaný papír gramáže 75~90 g/m

2

.

Barevný papír

: Papír s barevným podkladem gramáže 75~90 g/m

2

.

Archivní papír

: Jestliže potřebujete uchovat výtisk po dlouhou dobu, jako např. pro účely archivace, zvolte tuto možnost.

První strana

Tato vlastnost umožňuje tisk první stránky na odlišný druh papíru než zbytek dokumentu. Můžete vybrat zdroj papíru pro první stránku.

Do Zásobník 2 například vložte silný papír pro tisk první stránky a do

Zásobník 1

vložte obyčejný papír. Potom vyberte Zásobník 1 pro možnost Zdroj a Zásobník 2 pro možnost První strana.

Tisk v m ěřítku

Možnost Tisk v měřítku dovoluje automaticky nebo ručně zmenšit nebo zvětšit tiskovou úlohu vzhledem ke stránce. Můžete vybrat možnosti

Žádné

, Zmenšit/Zvětšit a Přizpůsobit na stránku.

• Další informace viz Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu na straně 21.

• Další informace viz Přizpůsobení dokumentu vybranému formátu papíru na straně 21.

Karta Grafika

Pomocí následujících možností můžete upravit kvalitu tisku podle

potřeby. Další informace o přístupu k vlastnostem tiskárny viz Tisk dokumentu na straně 13.

Klepnutím na kartu Grafika lze zobrazit následující možnosti

Možnosti Rozlišení, které lze vybrat, závisejí na modelu tiskárny.Funkci podporují pouze n ěkteré tiskárny.

nastavit možnosti barev ručně, vyberte možnost Ručně a klepněte na tlačítko Nastavení barev nebo Porov. barev.

Nastavení kopií: Tisknete-li několik kopií dokumentu a chcete-li, aby se některé z těchto kopií tiskly černobíle a jiné naopak barevně, pak zaškrtněte tuto volbu a zvolte počet černobílých kopií.

Nastavení barev: Vzhled obrázků lze upravit změnou nastavení možnosti Úrovně.

Porov. barev: Barvy výstupu tiskárny lze nastavit podle barev na obrazovce pomocí možnosti Nastavení barev. Zejména volba Digitální

barva Samsung

napomáhá k vytvoření tiskového výstupu, který věrohodně reprodukuje barvy a odstíny oblohy a trávy. Je určena zejména pro tisk fotografií, avšak změní barevný výstup u jakéhokoli barevného výtisku. K dispozici jsou možnosti Základní barva, Safir,

Smaragd a Akvamarín.

Rozší řené funkce

Chcete-li nastavit další možnosti, klepněte na tlačítko Rozšířené

funkce

.

Tisknout veškerý text černou barvou: Je-li zaškrtnuta možnost

Tisknout veškerý text

černou barvou, veškerý text se vytiskne černě bez ohledu na to, jakou barvou je zobrazený na obrazovce.

Tisknout veškerý text tmavší: Je-li zaškrtnuta možnost Tisknout

veškerý text tmavší

, veškerý text dokumentu se vytiskne tmavší než v obvyklém dokumentu.

Funkci podporují pouze n ěkteré tiskárny.

Kvalita

Možnosti Rozlišení, které lze vybrat, závisejí na modelu tiskárny.

Čím vyšší hodnotu zvolíte, tím budou tištěné znaky a grafika ostřejší. Vyšší nastavení také může prodloužit dobu potřebnou k tisku dokumentu.

Barevný režim

Můžete vybrat možnosti barev. Nastavení na hodnotu Barva obvykle zajistí nejlepší kvalitu tisku barevných dokumentů. Pokud chcete tisknout barevný dokument v odstínech šedé, vyberte možnost Stupné šedé . Chcete-li

16

Základní tisk

Karta Dopl ňky

Pro dokument můžete vybrat možnosti výstupu. Další informace

o přístupu k vlastnostem tiskárny viz Tisk dokumentu na straně 13.

Karta Doplňky umožňuje nastavit následující možnosti:

Karta O programu

Na kartě O programu je zobrazena zpráva o autorských právech a o čísle verze ovladače. Máte-li internetový prohlížeč, můžete klepnout na ikonu webové stránky a připojit se k Internetu. Další informace o přístupu

k vlastnostem tiskárny viz Tisk dokumentu na straně 13.

Karta Tiskárna

Pokud okno vlastností tiskárny otevřete ze složky Tiskárny, zobrazí se i karta Tiskárna. Na této kartě můžete nastavit konfiguraci tiskárny.

Následující postup je určen pro systém Windows XP. Při použití jiných verzí operačního systému Windows postupujte podle uživatelské příručky příslušného systému Windows nebo nápovědy online.

1

Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows.

2

Vyberte příkaz Tiskárny a faxy.

3

Vyberte ikonu ovladače tiskárny.

4

Klepněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny a klepněte na příkaz Vlastnosti.

5

Klepněte na kartu Tiskárna a nastavte příslušné možnosti.

Vodoznak

Můžete vytvořit obrázek s textem, který se na každé stránce dokumentu

vytiskne jako pozadí. Další informace viz Použití vodotisků na straně 22.

Šablona

Šablony často zastupují funkci předtištěných formulářů a hlavičkových

papírů. Další informace viz Použití šablon na straně 23.

Možnosti výstupu

Podskupina tisku: Můžete nastavit pořadí, v jakém se stránky dokumentu vytisknou. Vyberte pořadí při tisku z rozevíracího seznamu.

- Normální (1, 2, 3): Tiskárna vytiskne všechny stránky od první do poslední.

- Všech. str. obrác.(3,2,1): Tiskárna vytiskne všechny stránky od poslední k první.

- Tisknout liché stránky: Tiskárna vytiskne pouze liché stránky dokumentu.

- Tisknout sudé stránky: Tiskárna vytiskne pouze sudé stránky dokumentu.

17

Základní tisk

Použití nastavení Oblíbené

Možnost Oblíbené, která je zobrazena na každé kartě s vlastnostmi, umožňuje uložit aktuální nastavení vlastností pro pozdější použití.

Chcete-li uložit položku do seznamu Oblíbené, postupujte takto:

1

Změňte nastavení na každé kartě podle potřeby.

2

Zadejte název položky do pole Oblíbené.

3

Klepněte na tlačítko Uložit.

S uložením seznamu Oblíbené se uloží všechna aktuální nastavení ovladače.

Až budete chtít použít některé z uložených nastavení, vyberte ho v rozevíracím seznamu Oblíbené. Nastavení tisku se změní podle vybraného oblíbeného nastavení.

Chcete-li položku oblíbeného nastavení odstranit, vyberte ji v seznamu a klepněte na tlačítko Smazat.

Výběrem položky Výchozí hodnota tiskárny ze seznamu můžete obnovit výchozí nastavení ovladače tiskárny.

Použití nápov ědy

Zařízení obsahuje obrazovku s nápovědou, kterou lze aktivovat pomocí tlačítka Nápověda v okně vlastností tiskárny. Obrazovky s nápovědou poskytují podrobné informace o funkcích tiskárny, které lze nastavit v ovladači tiskárny.

Nápovědu lze také zobrazit klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu a klepnutím na libovolné nastavení.

18

Základní tisk

3

Rozší řené možnosti tisku

V této kapitole jsou popsány další možnosti tisku a složitější tiskové

úlohy.

P

OZNÁMKA

:

Okno Vlastnosti ovladače tiskárny se může od okna zobrazeného v této uživatelské příručce lišit v závislosti na typu používané tiskárny.

Prvky okna s vlastnostmi tiskárny budou ale podobné.

Potřebujete-li zjistit přesný název tiskárny, můžete se podívat na dodaný disk CD-ROM.

Tato kapitola obsahuje následující části:

Tisk více stránek na jeden list papíru

Tisk plakát ů

Tisk brožur

Tisk na ob ě strany papíru

Tisk zmenšeného nebo zv ětšeného dokumentu

P řizpůsobení dokumentu vybranému formátu papíru

Použití vodotisk ů

Použití šablon

1 2

3 4

Tisk více stránek na jeden list papíru

Můžete vybrat počet stránek, které chcete vytisknout na jeden arch papíru. Při tisku více stránek na jeden list papíru se stránky zmenší a budou umístěny na papír v pořadí, které zadáte. Na jeden list můžete vytisknout až 16 stránek.

1

Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete

okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 13.

2

Na kartě Rozvržení vyberte možnost Více stránek na list v rozevíracím seznamu Typ rozvržení.

3

Vyberte počet stránek, které chcete na 1 list vytisknout

(1, 2, 4, 6, 9 nebo 16), v rozevíracím seznamu Stran na list.

4

V případě potřeby vyberte v rozevíracím seznamu Pořadí stran pořadí tisku stránek.

Chcete-li kolem každé stránky dokumentu vytisknout ohraničení, zaškrtněte políčko Tisknout okraje stránek.

5

Klepněte na kartu Papír a vyberte zdroj, formát a typ papíru.

6

Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.

19

Rozšířené možnosti tisku

Tisk plakát ů

Funkce umožňuje vytisknout jednostránkový dokument na 4, 9 nebo 16 archů papíru a jejich vzájemným složením pak vytvořit jeden dokument velikost plakátu.

1

Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete

okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 13.

2

Klepněte na kartu Rozvržení a vyberte možnost Tisk plakátu v rozevíracím seznamu Typ rozvržení.

3

Nastavte možnosti plakátu:

V rozvržení stránky si mùžete vybrat mezi možnostmi

Plakát<2x2>

, Plakát<3x3>, Plakát<4x4> nebo Vlastní.

Vyberete-li možnost Plakát<2x2>, výstup se automaticky roztáhne na 4 fyzické strany. Jestliže je volba nastavena na Vlastní, mùžete originální pøedlohu zvìtšit od 150% do

400%.

V závislosti na úrovni zvìtšení se rozvržení stránky automaticky upraví na Plakát<2x2>, Plakát<3x3>,

Plakát<4x4>

.

Tisk brožur

9

8

8

9

Tato funkce tiskárny umožňuje tisknout dokumenty po obou stranách papíru a uspořádá stránky tak, aby přeložením vytištěného papíru vznikla brožura.

1

Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete

vlastnosti tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 13.

2

Na kartě Rozvržení zvolte možnost Tisk brožury z rozevíracího seznamu Typ.

P

OZNÁMKA

: Volba Tisk brožury není dostupná u všech formátů papíru. Pro zjištění dostupných formátů papíru pro tuto funkci vyberte formát papíru v možnosti Formát na kartě Papír a poté zkontrolujte, zda je volba Tisk brožury v rozvíracím seznamu Typ na kartě Rozvržení aktivní.

3

Klepněte na kartu Papír a vyberte zdroj, velikost a typ papíru.

4

Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.

5

Po tisku stránky složte a sešijte.

Zadejte překrytí (v milimetrech nebo palcích), které zjednoduší sestavení výsledného plakátu.

0,15 palce

0,15 palce

4

Klepněte na kartu Papír a vyberte zdroj, formát a typ papíru.

5

Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK. Plakát dokončete slepením vytištěných listů.

20

Rozšířené možnosti tisku

Tisk na ob ě strany papíru

Můžete tisknout na obě strany listu papíru. Před tiskem rozhodněte, jak má být dokument orientován.

K dispozici jsou následující možnosti:

Žádný

Dlouhý okraj, což je obvyklé rozvržení používané při vazbě knih.

Krátký okraj – tento typ se často používá pro kalendáře.

2

2

2

3

5

5

3

Dlouhý okraj

3

5 2

5

3

Krátký okraj

P

OZNÁMKA

: Netiskněte na obě strany štítků, transparentních fólií, obálek nebo silného papíru. Může dojít k zaseknutí papíru a poškození tiskárny.

1

Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete

vlastnosti tiskárny. Tisk dokumentu na straně 13.

2

Na kartě Rozvržení vyberte orientaci papíru.

3

V sekci Oboustranný tisk vyberte požadovanou možnost oboustranné vazby.

4

Klepněte na kartu Papír a vyberte zdroj, velikost a typ papíru.

5

Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.

P

OZNÁMKA

: Pokud tiskárna neobsahuje duplexní jednotku, měli byste dokončit tiskovou úlohu ručně. Tiskárna vytiskne nejdříve každou druhou stránku dokumentu. Po vytištění první stránky úlohy se zobrazí okno

Printing Tip (Tiskový tip). Dokončete tiskovou úlohu podle pokynů na obrazovce.

A

Tisk zmenšeného nebo zv ětšeného dokumentu

Velikost obsahu stránky můžete změnit tak, aby se dokument na stránce vytiskl menší nebo větší.

1

Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete

okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 13.

2

Na kartě Papír vyberte možnost Zmenšit/Zvětšit v rozevíracím seznamu Typ tisku.

3

Do pole Procento zadejte měřítko.

4

Ve skupině Možnosti papíru zadejte zdroj, formát a typ papíru.

5

Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.

P řizpůsobení dokumentu vybranému formátu papíru

Tato funkce umožňuje přizpůsobit velikost libovolné tiskové úlohy formátu používaného papíru bez ohledu na velikost původního digitálního dokumentu. To může být užitečné v případě, že chcete zkontrolovat jemné detaily v dokumentu malého formátu.

1

Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete

okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 13.

2

Na kartě Papír vyberte možnost Přizpůsobit na stránku v rozevíracím seznamu Typ tisku.

3

V rozevíracím seznamu Cílová strana vyberte požadovaný formát.

4

Ve skupině Možnosti papíru zadejte zdroj, formát a typ papíru.

5

Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.

21

Rozšířené možnosti tisku

Použití vodotisk ů

Možnost Watermark umožňuje vytisknout text přes stávající dokument.

Můžete chtít například přes první stránku nebo přes všechny stránky dokumentu úhlopříčně vytisknout velkými šedými písmeny text KONCEPT nebo TAJNÉ.

Tiskárna je dodávána s několika předdefinovanými vodotisky, které lze změnit. Také můžete do seznamu přidat vlastní vodotisky.

Použití existujícího vodotisku

1

Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete

okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 13.

2

Klepněte na kartu Doplňky a v rozevíracím seznamu Vodoznak vyberte požadovaný vodotisk. Vybraný vodotisk se zobrazí v náhledu dokumentu.

3

Vytiskněte dokument klepnutím na tlačítko OK.

P

OZNÁMKA

: V náhledu se zobrazí stránka tak, jak bude vypadat, až bude vytištěna.

Vytvo ření vodotisku

1

Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete

okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 13.

2

Klepněte na kartu Doplňky a potom na tlačítko Upravit ve skupině

Vodoznak

. Zobrazí se okno Upravit vodoznak.

3

Do pole Text vodoznaku zadejte text vodotisku. Text může mít až

40 znaků. Text se zobrazí v okně náhledu.

Zaškrtnete-li políčko Pouze první stránka, vodotisk se vytiskne pouze na první stránku dokumentu.

4

Zadejte možnosti vodotisku.

Ve skupině Atributy písma můžete zadat název písma, jeho styl, velikost a úroveň odstínů šedé. Ve skupině Úhel textu můžete zadat úhel otočení vodotisku.

5

Přidejte vodotisk do seznamu vodotisků klepnutím na tlačítko

P

řidat.

6

Po dokončení úprav spusťte tisk klepnutím na tlačítko OK.

Chcete-li přestat tisknout vodotisk, vyberte možnost <Bez vodoznaku> v rozevíracím seznamu Vodoznak.

Úpravy vodotisku

1

Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete

okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 13.

2

Klepněte na kartu Doplňky a potom na tlačítko Upravit ve skupině

Vodoznak.

Zobrazí se okno Upravit vodoznak.

3

V rozevíracím seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodotisk, který chcete upravit, a změňte jeho text a nastavení.

4

Uložte provedené změny klepnutím na tlačítko Aktualizovat.

5

Klepejte opakovaně na tlačítko OK, dokud se okno Tisk nezavře.

Odstran ění vodotisku

1

Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete

okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 13.

2

Na kartě Doplňky klepněte ve skupině Vodotisk na tlačítko

Upravit

. Zobrazí se okno Upravit vodoznak.

3

V seznamu Stávající vodoznaky vyberte vodotisk, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Smazat.

4

Klepejte opakovaně na tlačítko OK, dokud se okno Tisk nezavře.

22

Rozšířené možnosti tisku

Použití šablon

Dear ABC

Regards

WORLD BEST

WORLD BEST

Co je to šablona?

Šablona je text nebo obrázek uložený na pevném disku počítače ve zvláštním formátu souboru, který lze vytisknout na libovolný dokument.

Šablony často zastupují funkci předtištěných formulářů a hlavičkových papírů. Namísto předtištěného hlavičkového papíru můžete vytvořit

šablonu obsahující stejné informace jako hlavičkový papír. Chcete-li potom vytisknout dopis na hlavičkový papír společnosti, není nutné do zařízení vkládat předtištěný hlavičkový papír. Stačí dát pouze tiskárně pokyn, aby na dokument vytiskla šablonu hlavičkového papíru.

Vytvo ření nové šablony

Chcete-li používat šablonu, je třeba nejprve vytvořit novou šablonu, která může obsahovat logo nebo obrázek.

1

Vytvořte nebo otevřete dokument obsahující text nebo obrázek, který chcete v nové šabloně použít. Umístěte jednotlivé položky přesně tak, jak si je přejete v šabloně vytisknout.

2

Dokument lze uložit jako šablonu v okně vlastností tiskárny.

Viz Tisk dokumentu na straně 13.

3

Klepněte na kartu Doplňky a potom klepněte na tlačítko Upravit ve skupině Šablona.

4

V okně Edit Overlay klepněte na tlačítko Vytvořit šablonu.

5

V okně Create Overlay zadejte do pole Název souboru název dlouhý maximálně osm znaků. V případě potřeby vyberte cestu k souboru. (Výchozí cesta je C:\Formover).

6

Klepněte na tlačítko Uložit. V poli Seznam šablon se zobrazí nový název.

7

Dokončete tvorbu šablony klepnutím na tlačítko OK nebo Ano.

Soubor se nevytiskne. Uloží se na pevný disk počítače.

P

OZNÁMKA

: Formát (velikost stránky) dokumentu šablony musí být stejný jako formát dokumentu, který chcete se šablonou vytisknout.

Nevytvářejte šablonu s vodotiskem.

Použití šablony

Po vytvoření je šablona připravena k tisku společně s dokumentem.

Chcete-li vytisknout šablonu s dokumentem, postupujte takto:

1

Vytvořte nebo otevřete dokument, který chcete vytisknout.

2

Chcete-li nastavení tisku změnit ze softwarové aplikace, otevřete

okno vlastností tiskárny. Viz Tisk dokumentu na straně 13.

3

Klepněte na kartu Doplňky.

4

V rozevíracím seznamu Šablona vyberte požadovanou šablonu.

5

Nezobrazí-li se šablona, kterou chcete použít, v seznamu

Šablona

, klepněte postupně na tlačítka Upravit a Načíst šablonu a vyberte soubor se šablonou.

Pokud jste požadovaný soubor s šablonou uložili do externího souboru, můžete ho také načíst po otevření okna Načíst šablonu.

Až soubor vyberete, klepněte na tlačítko Otevřít. Soubor se zobrazí v seznamu Seznam šablon a lze ho použít k tisku. Vyberte

šablonu v poli Seznam šablon.

6

V případě potřeby zaškrtněte políčko Při tisku potvrdit šablonu.

Zaškrtnete-li toto políčko, zobrazí se při každém odesílání dokumentu k tisku okno s žádostí o potvrzení, zda se má šablona tisknout společně s dokumentem.

Je-li políčko ponecháno volné a vyberete-li šablonu, vytiskne se šablona s dokumentem automaticky.

7

Klepejte opakovaně na tlačítka OK nebo Ano, dokud se nespustí tisk.

Šablona se stáhne společně s tiskovou úlohou a vytiskne se s dokumentem.

P

OZNÁMKA

: Rozlišení dokumentu šablony musí být stejné jako rozlišení dokumentu, který chcete se šablonou vytisknout.

Odstran ění šablony

Nepoužívané šablony můžete odstranit.

1

V okně vlastností tiskárny klepněte na kartu Doplňky.

2

Klepněte na tlačítko Upravit ve skupině Šablona.

3

V seznamu Seznam šablon vyberte šablonu, kterou chcete odstranit.

4

Klepněte na tlačítko Smazat šablonu.

5

Po zobrazení okna s výzvou k potvrzení klepněte na tlačítko Ano.

6

Klepejte opakovaně na tlačítko OK, dokud se okno Tisk nezavře.

23

Rozšířené možnosti tisku

4

Použití ovlada če jazyka

PostScript systému

Windows

Při tisku dokumentu lze použít ovladač jazyka PostScript dostupný na systémovém disku CD-ROM.

Soubory PPD spolu s ovladačem jazyka PostScript umožňují přístup k funkcím tiskárny a komunikaci počítače s tiskárnou. Instalační program souborů PPD je k dispozici na dodaném disku CD-ROM se softwarem.

Tato kapitola obsahuje následující části:

Nastavení tiskárny

V okně vlastností tiskárny můžete měnit všechna nastavení, která se používají při tisku. V zobrazených vlastnostech tiskárny můžete nastavení tiskové úlohy prohlížet a měnit.

Okno vlastností tiskárny se může lišit v závislosti na používaném operačním systému. V této uživatelské příručce softwaru je zobrazeno okno Vlastnosti systému Windows XP.

Okno Vlastnosti ovladače tiskárny se může od okna zobrazeného v této uživatelské příručce lišit v závislosti na typu používané tiskárny.

P

OZNÁMKA

:

Ve většině aplikací v systému Windows mají nastavení provedená v aplikaci přednost před nastaveními, která zadáte v ovladači tiskárny.

Nejprve změňte všechna nastavení tisku, která jsou k dispozici v aplikaci, a potom změňte zbývající nastavení pomocí ovladače tiskárny.

Změněné nastavení bude aktivní pouze během používání aktuální aplikace. Chcete-li, aby změny byly trvalé, zadejte je ve složce

Tiskárny.

Následující postup je určen pro systém Windows XP. Při použití jiných verzí operačního systému Windows postupujte podle uživatelské příručky příslušného systému Windows nebo nápovědy online.

1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start.

2. Vyberte možnost Tiskárny a faxy.

3. Vyberte ikonu ovladače tiskárny.

4. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ovladače tiskárny a vyberte příkaz Předvolby tisku.

5. Na jednotlivých kartách změňte nastavení a klepněte na tlačítko OK.

Rozší řené

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na tlačítko

Rozší řené

.

Papír/výstup: Tato možnost dovoluje vybrat formát papíru vloženého do zásobníku.

Obrázek:Tato možnost dovoluje nastavit kvalitu tisku v závislosti na požadavcích.

Možnosti dokumentu: Tato volba umožňuje nastavit možnosti jazyka

PostScript nebo funkce tiskárny.

Použití nápov ědy

Nápovědu lze zobrazit klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu a klepnutím na libovolné nastavení.

24

Použití ovladače jazyka PostScript systému Windows

5

Místní sdílení tiskárny

Tiskárnu můžete připojit přímo k vybranému počítači, který se v síti nazývá hostitelský počítač.

Následující postup je určen pro systém Windows XP. Při použití jiných verzí operačního systému Windows postupujte podle uživatelské příručky příslušného systému Windows nebo nápovědy online.

P

OZNÁMKA

:

• Zkontrolujte, se kterými operačními systémy je tiskárna kompatibilní.

Informace najdete v části Kompatibilní operační systémy v kapitole

Technické specifikace tiskárny v uživatelské příručce tiskárny.

• Potřebujete-li zjistit přesný název tiskárny, můžete se podívat na dodaný disk CD-ROM.

Nastavení hostitelského po čítače

1

Spusťte systém Windows.

2

Z nabídky Start vyberte příkaz Tiskárny a faxy.

3

Poklepejte na ikonu ovladače tiskárny.

4

V nabídce Tiskárna vyberte možnost Sdílení.

5

Z nabídky Start vyberte příkaz Tiskárny a faxy.

6

Zaškrtněte políčko Sdílet tuto tiskárnu.

Nastavení klientského po čítače

1

Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start systému

Windows a klepněte na příkaz Prozkoumat.

2

Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Místa v síti a klepněte na příkaz Hledat počítače.

3

Zadejte adresu IP hostitelského počítače do pole Název počítače a klepněte na tlačítko Hledat. (Pokud vyžaduje hostitelský počítač

Uživatelské jméno

a Heslo, zadejte ID uživatele a heslo pro účet hostitelského počítače.)

4

Poklepejte na složku Tiskárny a faxy.

5

Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu ovladače tiskárny a vyberte možnost Připojit.

6

Pokud se zobrazí potvrzující instalační zpráva, klepněte na tlačítko

Ano

.

25

Místní sdílení tiskárny

6

Používání programu

Inteligentní panel

Inteligentní panel je program, který monitoruje stav tiskárny a o tomto stavu informuje uživatele. Umožňuje také přizpůsobit nastavení tiskárny.

Inteligentní panel se automaticky nainstaluje společně se softwarem tiskárny.

P

OZNÁMKA

:

:

• Abyste mohli tento program používat, potřebujete:

- Informace o operačních systémech, které jsou kompatibilní s používanou tiskárnou, naleznete v kapitole Technické specifikace v

Uživatelské příručce tiskárny.

- Systém Mac OS X 10.3 nebo novější

- Systém Linux. Informace o systémech Linux, které jsou kompatibilní s používanou tiskárnou, naleznete v kapitole

Technické specifikace v Uživatelské příručce tiskárny.

- Aplikaci Internet Explorer verze 5.0 nebo novější (aby bylo možno zobrazit animace Flash v nápovědě ve formátu HTML).

• Přesný název tiskárny lze ověřit pomocí dodaného disku CD-ROM.

Principy programu Inteligentní panel

Pokud se při tisku vyskytne chyba, automaticky se spustí program

Inteligentní panel a zobrazí hlášení o chybě.

Inteligentní panel můžete také spustit ručně. Poklepejte na ikonu

Inteligentní panel na hlavním panelu Windows (v systému Windows) nebo v prostoru Oznamování (v systému Linux). Také na ni můžete klepnout ve stavové liště (v systému Mac OS X).

Poklepejte na tuto ikonu ve Windows.

Klepněte na tuto ikonu v systému Mac OS X.

Klepněte na tuto ikonu v systému Linux.

Používáte-li Windows, z nabídky Start zvolte Programy nebo Všechny

programy

název ovlada če tiskárny

Smart Panel

.

26

Používání programu Inteligentní panel

P

OZNÁMKA

:

• Pokud jste již nainstalovali více tiskáren Samsung, vyberte nejprve model té tiskárny, která má používat příslušný program Inteligentní panel. Klepněte pravým tlačítkem (v systému Windows nebo Linux) nebo klepněte (v systému Mac OS X) na ikonu Inteligentního panelu a zvolte název tiskárny.

• Okno Inteligentního panelu a jeho obsah zobrazený v této

Uživatelské příručce softwaru se může lišit podle používané tiskárny nebo operačního systému.

Program Inteligentní panel zobrazí aktuální stav tiskárny, hladinu toneru zbývajícího v kazetě (kazetách) s tonerem a různé jiné informace. Také můžete změnit nastavení.

1

2

5

4

3

1

Hladina toneru

Uživatel může zobrazit hladinu toneru, který zbývá v kazetách s tonerem.

Tiskárna a počet kazet(y) s tonerem zobrazené v okně nahoře se mohou lišit podle používané tiskárny. Některé tiskárny tuto vlastnost nemají.

2

Koupit

Náhradní kazetu (kazety) s tonerem si můžete objednat online.

3

Pr ůvodce řešením problémů

Informace o řešení potíží naleznete v nápovědě.

4

Nast. tiskárny

V okně nástroje Nastavení tiskárny lze konfigurovat různá nastavení tiskárny. Některé tiskárny tuto vlastnost nemají.

P

OZNÁMKA

:

Jestliže je tiskárna připojena k síti a používáte systém

Windows a Mac OS X, místo okna nástroje Nastavení tiskárny se zobrazí okno SyncThru Web Service.

5

Nast. ovlada če

(pouze pro Windows)

V okně vlastností tiskárny můžete měnit všechna nastavení, která se

používají při tisku. Další informace naleznete v kapitole See “Nastavení tiskárny” on page 14.

Spušt ění průvodce odstraňováním problém ů

Pomocí průvodce odstraňováním problémů lze zobrazit řešení problémů s chybovým stavem.

Klepněte pravým tlačítkem (v systému Windows nebo Linux) nebo klepněte (v systému Mac OS X) na ikonu Inteligentní panel a zvolte

Pr

ůvodce řešením problémů.

Používání nástroje Nastavení tiskárny

Pomocí nástroje Nastavení tiskárny lze konfigurovat a ověřit nastavení tisku.

1

Klepněte pravým tlačítkem (v systému Windows nebo Linux) nebo klepněte (v systému Mac OS X) na ikonu Inteligentní panel a zvolte

Nast. tiskárny

.

2

Změňte nastavení.

3

Klepnutím na tlačítko Apply(Použít) odešlete změny do tiskárny.

P

OZNÁMKY

:

Jestliže je tiskárna připojena k síti, místo okna nástroje

Nastavení tiskárny se zobrazí okno SyncThru Web Service.

Používání nápov ědy na obrazovce

Další informace o nástroji Nastavení tiskárny získáte klepnutím na tlačítko .

Zm ěny nastavení programu

Inteligentní panel

Klepněte pravým tlačítkem (v systému Windows nebo Linux) nebo klepněte (v systému Mac OS X) na ikonu Inteligentní panel a zvolte

Možnosti

.

Otevře se následující okno.

Zobrazit, pokud je dokončena úloha sít’ové tiskárny: Vznikne-li chyba během tisku, počítač zobrazí vyskakovací okno

Inteligentního panelu nebo bublinu, pokud je úloha zcela v systému Windows.

(Pouze u tiskáren podporujících sí

systému Windows a Mac OS X.)

Zobrazit, pokud dojde k chybě během tisku: Vznikne-li chyba během tisku, počítač zobrazí vyskakovací okno Inteligentního panelu nebo bublinu.

Styl zobrazení: Můžete si vybrat, jak má počítač zobrazovat zprávu. Jestliže zvolíte Místní okno (Smart Panel), zpráva se objeví ve vyskakovacím okně Inteligentního panelu v systému

Windows.

Spustit monitor úloh, pokud je úloha uložena v tiskárně: Jestliže ukládáte tiskové úlohy na pevný disk tiskárny, počítač otevře okno

Monitor úloh v systému Windows.

(Pouze pro sí ťové tiskárny v prost ředí Windows se zabudovanými pevnými disky).

Naplánovat automatickou kontrolu stavu každých: Počítač pravidelně aktualizuje stav tiskárny. Čím více se bude nastavená hodnota blížit času 1 sekunda, tím častěji bude počítač kontrolovat stav tiskárny. Umožní tak rychlejší odpověď na každou chybu tiskárny.

27

Používání programu Inteligentní panel

7

Použití vaší tiskárny v systému Linux

Zařízení lze používat v prostředí systému Linux.

Tato kapitola obsahuje následující části:

Za čínáme

Instalace sdružených ovlada čů systému Linux

Používání nástroje Unified Driver Configurator

(Konfigurátor sdružených ovlada čů)

Konfigurace vlastností tiskárny

Tisk dokumentu

Za čínáme

Dodaný disk CD-ROM obsahuje softwarový balík ovladačů Unified Linux

Driver (Sdružené ovladače systému Linux) společnosti Samsung, které umožňují používat zařízení společně s počítačem s operačním systémem

Linux.

Po instalaci ovladače do systému Linux umožňuje softwarový balík sledovat několik zařízení prostřednictvím rychlých paralelních portů

ECP a portů USB současně.

Softwarový balík Unified Linux Driver (Sdružené ovladače systému

Linux) je dodáván s inteligentním a flexibilním instalačním programem.

Nemusíte vyhledávat dodatečné součásti, které mohou být vyžadovány softwarem sdružených ovladačů systému Linux, protože všechny požadované balíky budu do systému zkopírovány a nainstalovány automaticky v široké škále nejoblíbenějších klonů systému Linux.

Instalace sdružených ovlada čů systému Linux

Instalace sdružených ovlada čů systému Linux

1

Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojené k počítači. Zapněte počítač i zařízení.

2

Po zobrazení okna Administrator Login (Přihlášení správce) zadejte do pole Login (Přihlášení) uživatelské jméno

root

a zadejte systémové heslo.

P

OZNÁMKA

: K instalaci softwaru tiskárny je nutné se přihlásit jako správce (root). Pokud nejste správcem, obrať te se na správce systému.

3

Vložte disk CD-ROM se softwarem tiskárny. Disk CD-ROM se automaticky spustí.

Pokud se disk CD-ROM nespustí automaticky, klepněte na ikonu ve spodní části plochy. Po zobrazení okna Terminal

(Terminál) zadejte příkazy:

Pokud je jednotka CD-ROM označena jako sekundární master a pokud je umístění pro připojení /mnt/cdrom,

[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[[email protected] root]#./install.sh

P

OZNÁMKA

: Instalační program se spustí automaticky, pokud máte nainstalovaný a nakonfigurovaný software pro automatické spuštění disku.

4

Po zobrazení uvítací obrazovky klepněte na tlačítko Next (Další).

28

Použití vaší tiskárny v systému Linux

5

Když je instalace kompletní, klepněte na tlačítko Finish (Dokončit).

Instalační program přidal ikonu Unified Driver Configurator

(Konfigurátor sdružených ovladačů) na plochu a skupinu

Samsung Unified Driver (Sdružené ovladače Samsung) do systémové nabídky. Máte-li jakékoli potíže, podívejte se do nápovědy na obrazovce. Můžete ji zobrazit ze systémové nabídky nebo ji lze vyvolat v oknech aplikací v softwarovém balíku ovladačů, jako jsou například Unified Driver

Configurator

.

Odinstalace ovlada čů Unified Linux Driver

(Sdružené ovlada če systému Linux)

1

Po zobrazení okna Administrator Login (Přihlášení správce) zadejte do pole Login uživatelské jméno

root

a zadejte systémové heslo.

P

OZNÁMKA

: K instalaci softwaru tiskárny je nutné se přihlásit jako správce (root). Pokud nejste správcem, obrať te se na správce systému.

2

Vložte disk CD-ROM se softwarem tiskárny. Disk CD-ROM se automaticky spustí.

Pokud se disk CD-ROM nespustí automaticky, klepněte na ikonu

ve spodní části plochy. Po zobrazení okna Terminal (Terminál) zadejte příkazy:

Pokud je jednotka CD-ROM označena jako sekundární master a pokud je umístění pro připojení /mnt/cdrom,

[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[[email protected] root]#./uninstall.sh

P

OZNÁMKA

: Instalační program se spustí automaticky, pokud máte nainstalovaný a nakonfigurovaný software pro automatické spuštění disku.

3

Klepněte na tlačítko Uninstall (Odinstalovat).

4

Klepněte na tlačítko Next (Další).

5

Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit).

29

Použití vaší tiskárny v systému Linux

Používání nástroje Unified Driver

Configurator (Konfigurátor sdružených ovlada čů)

Nástroj Unified Linux Driver Configurator (Konfigurátor sdružených ovladačů systému Linux) je určen především pro konfiguraci tiskáren .

Po nainstalování sdružených ovladačů systému Linux se na ploše automaticky vytvoří ikona nástroje Unified Linux Driver Configurator

(Konfigurátor sdružených ovladačů systému Linux).

Spušt ění nástroje Unified Driver Configurator

(Konfigurátor sdružených ovlada čů)

1

Poklepejte na ikonu nástroje Unified Driver Configurator

(Konfigurátor sdružených ovladačů) na ploše.

Také můžete poklepat na ikonu Startup Menu (Nabídka ke spuštění) a vybrat možnost Samsung Unified Driver

(Sdružené ovladače společnosti Samsung) a potom na možnost

Samsung Unified Driver Configurator

(Konfigurátor sdružených ovladačů).

2

Stisknutím tlačítka na panelu Modules (Moduly) přepnete do příslušného konfiguračního okna.

Tlačítko konfigurace tiskáren

Tlačítko konfigurace portů

Okno Printers Configuration (Konfigurace tiskáren)

Okno Printers configuration má dvě karty: Printers (Tiskárny) a Classes (Třídy).

Karta Printers (Tiskárny)

Klepnutím na tlačítko s ikonou tiskárny v levé části okna nástroje

Unified Driver Configurator (Konfigurátor sdružených ovladačů) zobrazíte aktuální konfiguraci tiskáren systému.

Přepíná do okna

Printers configuration

(Konfigurace tiskáren).

Zobrazuje všechny nainstalované tiskárny.

Zobrazuje stav, název modelu a adresu URL tiskárny.

K dispozici jsou následující ovládací tlačítka pro tiskárny:

Refresh (Obnovit): obnovení seznamu dostupných tiskáren.

Add Printer (Přidat tiskárnu): přidání nové tiskárny.

Remove Printer (Odebrat tiskárnu): odebrání vybrané tiskárny.

Set as Default (Nastavit jako výchozí): nastavení aktuální tiskárny jako výchozí tiskárny.

Stop/Start (Zastavit/Spustit): zastavení/spuštění tiskárny.

Test: vytištění zkušební stránky pro ověření, zda tiskárna pracuje správně.

Properties (Vlastnosti): zobrazení a změna vlastností tiskárny.

Další informace viz stránka 31.

Nápovědu můžete zobrazit klepnutím na tlačítko Help (Nápověda).

3

Po změně konfigurace ukončete nástroj Unified Driver Configurator

(Konfigurátor sdružených ovladačů) klepnutím na tlačítko Exit (Konec).

30

Použití vaší tiskárny v systému Linux

Karta Classes (T řídy)

Karta Classes (Třídy) zobrazuje seznam dostupných tříd tiskáren.

Zobrazuje všechny třídy tiskáren.

Zobrazuje stav třídy a počet tiskáren v třídě.

Refresh (Obnovit): obnovení seznamu tříd.

Add Class... (Přidat třídu): přidání nové třídy tiskáren.

Remove Class (Odebrat třídu): odebrání vybrané třídy tiskáren.

Ports Configuration (Konfigurace port ů)

V tomto okně si můžete prohlédnout seznam dostupných portů, zkontrolovat stav každého portu a uvolnit port, který zůstal v zaneprázdněném stavu, když byl jeho vlastník z nějakého důvodu ukončen.

Přepíná do okna Ports

Configuration

(Konfigurace portů).

Zobrazuje typ portu, zařízení připojené k portu a stav.

Zobrazuje všechny dostupné porty.

Refresh (Obnovit): obnovení seznamu dostupných portů.

Release port (Uvolnit port): uvolnění vybraného portu.

Konfigurace vlastností tiskárny

V okně vlastností v konfiguraci tiskáren lze pro víceúčelové zařízení měnit různé vlastnosti tiskárny.

1

Spusť te nástroj Unified Driver Configurator (Konfigurátor sdružených ovladačů).

V případě potřeby přepněte do okna Printers configuration

(Konfigurace tiskáren).

2

V seznamu dostupných tiskáren vyberte své zařízení a klepněte na tlačítko Properties (Vlastnosti).

3

Otevře se okno Printer Properties (Vlastnosti tiskárny).

Okno obsahuje pět karet:

General (Obecné): umožňuje změnit umístění a název tiskárny.

Název zadaný na této kartě se zobrazuje v seznamu tiskáren v okně Printers configuration (Konfigurace tiskáren).

Connection (Připojení): umožňuje zobrazit port a vybrat jiný port.

Pokud během používání změníte port tiskárny z USB na paralelní či naopak, musíte znovu nakonfigurovat port tiskárny na této kartě.

Driver (Ovladač): umožňuje zobrazit a vybrat jiný ovladač tiskárny.

Po klepnutí na tlačítko Options (Možnosti) můžete nastavit výchozí možnosti zařízení.

Jobs (Úlohy): zobrazuje seznam tiskových úloh. Klepnutím na tlačítko Cancel job (Zrušit úlohu) zrušíte vybranou úlohu.

Chcete-li, aby se v seznamu úloh zobrazovaly i předchozí úlohy, zaškrtněte políčko Show completed jobs (Zobrazit dokončené

úlohy).

Classes (Třídy): Zobrazuje třídu, do které je tiskárna zařazena.

Tlačítkem Add to Class (Přidat do třídy) můžete tiskárnu přidat do určité třídy, tlačítkem Remove from Class (Odebrat z třídy) můžete tiskárnu z vybrané třídy odebrat.

4

Klepnutím na tlačítko OK uplatníte změny a zavřete okno Printer

Properties (Vlastnosti tiskárny).

31

Použití vaší tiskárny v systému Linux

Tisk dokumentu

Tisk z aplikací

Mnoho aplikací v systému Linux umožňuje tisknout prostřednictvím rozhraní CUPS (Common UNIX Printing System). Z libovolné takové aplikace můžete tisknout na svém zařízení.

1

V používané aplikaci vyberte v nabídce File (Soubor) položku

Print

(Tisk).

2

Vyberte možnost Print directly using lpr (Přímý tisk prostřednictvím LPR).

3

V okně LPR GUI vyberte v seznamu tiskáren název modelu svého zařízení a klepněte na tlačítko Properties (Vlastnosti).

Klepněte na tlačítko.

Text: umožňuje zadat okraje stránek a nastavit možnosti textu, například mezery nebo sloupce.

Graphics (Grafika): umožňuje nastavit možnosti obrázků, jako jsou možnosti barev, velikost obrázku a poloha obrázku.

Device (Zařízení): umožňuje nastavit rozlišení tisku, zdroj papíru a cíl.

5

Klepnutím na tlačítko Apply použijete změny a zavřete okno

Properties (Vlastnosti).

6

Klepnutím na tlačítko OK v okně LPR GUI spustíte tisk.

7

Zobrazí se okno Printing (Probíhá tisk), ve kterém můžete sledovat stav tiskové úlohy.

Chcete-li ukončit aktuální úlohu, klepněte na tlačítko Cancel (Zrušit).

Tisk soubor ů

V zařízení Samsung lze tisknout řadu různých typů souborů pomocí standardního způsobu rozhraní CUPS, přímo z příkazového řádku.

Umožňuje to nástroj CUPS lpr. Softwarový balík ovladačů však nahradí standardní nástroj lpr uživatelsky přívětivějším programem LPR GUI.

Chcete-li vytisknout soubor dokumentu, postupujte takto:

1

Na příkazovém řádku Linux shell zadejte

lpr <název_souboru>

a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se okno LPR GUI.

Pokud napíšete pouze

lpr

a stisknete klávesu Enter, zobrazí se nejprve okno pro výběr souborů k tisku. Vyberte soubory, které chcete vytisknout, a klepněte na tlačítko Open (Otevřít).

2

V okně LPR GUI vyberte svoji tiskárnu v seznamu a upravte vlastnosti tiskárny a tiskové úlohy.

Podrobné informace o okně vlastností viz stránka 32.

3

Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk.

4

Nastavte vlastnosti tiskárny a tiskové úlohy.

Okno obsahuje čtyři karty:

General (Obecné): umožňuje změnit formát papíru, typ papíru a orientaci dokumentu, zapnout oboustranný tisk, přidat záhlaví a zápatí a změnit počet stránek na list.

32

Použití vaší tiskárny v systému Linux

8

Použití tiskárny s po čítačem

Macintosh

Zařízení podporuje systémy Macintosh s vestavěným rozhraním USB nebo sít’ovou kartou 10/100 Base-TX. Při tisku z počítače Macintosh můžete používat ovladač jazyka PostScript, pokud nainstalujete soubor

PPD.

P

OZNÁMKA

:

N ěkteré tiskárny nepodporují sít’ové rozhraní.

Zkontrolujte, zda vaše tiskárna podporuje sít’ové rozhraní.

Nahlédn ěte do technických specifikací tiskárny v Uživatelské p říručce tiskárny.

Tato kapitola obsahuje následující části:

Instalace softwaru pro po čítač Macintosh

Instalace tiskárny

Tisk

Instalace softwaru pro po čítač

Macintosh

Ovladač jazyka PostScript na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou obsahuje soubor PPD umožňující používat ovladač jazyka PS a ovladač pro Apple LaserWriter potřebný pro tisk na počítači Macintosh.

Ovlada č tiskárny

Instalace ovladaèe tiskárny

1

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo kabelu

Ethernet.

2

Zapněte počítač a zařízení.

3

Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM s ovladačem jazyka

PostScript dodaný se zařízením.

4

Na pracovní ploše počítače Macintosh poklepejte na ikonu

Samsung_CLP

.

5

Poklepejte na složku MAC_Installer.

6

Poklepejte na složku MAC_Printer.

7

V systému Mac OS 10.3 nebo novìjším poklepejte na ikonu

Samsung_CLBP Installer OSX.

8

Klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

9

Klepněte na tlačítko Install (Instalovat).

10

Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Quit (Konec).

Odinstalování ovladaèe tiskárny

1

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo kabelu

Ethernet.

2

Zapněte počítač a zařízení.

3

Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM s ovladačem jazyka

PostScript dodaný se zařízením.

4

Na pracovní ploše počítače Macintosh poklepejte na ikonu

Samsung_CLP

.

5

Poklepejte na složku MAC_Installer.

6

Poklepejte na složku MAC_Printer.

7

V systému Mac OS 10.3 nebo novìjším poklepejte na ikonu

Samsung_CLBP Installer OSX.

8

Klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

9

Klepněte na tlačítko Uninstall (Odinstalovat).

10

Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Quit (Konec).

33

Použití tiskárny s počítačem Macintosh

Instalace tiskárny

Postup instalace tiskárny závisí na tom, jakým kabelem bude tiskárna spojena s počítačem: zda sít’ovým kabelem nebo kabelem USB.

Pro po čítač Macintosh v síti

P

OZNÁMKA

:

N ěkteré tiskárny nepodporují sít’ové rozhraní. Před p řipojením tiskárny ověřte, zda tiskárna podporuje sít’ové rozhraní.

Nahlédn ěte do technických specifikací tiskárny v Uživatelské p říručce tiskárny.

Mac OS 10.3 nebo nov ější

1

Při instalaci souboru PPD do počítače postupujte podle pokynů

v části Instalace softwaru pro počítač Macintosh na straně 33.

2

Otevřete Print Center (Tiskové centrum) nebo Printer Setup

Utility (Nástroj Printer Setup Utility)

ze složky Utilities (Nástroje).

3

Klepněte na tlačítko Add (Přidat) v seznamu Printer list (Seznam tiskáren).

4

Vyberte kartu AppleTalk.

Název zařízení se zobrazí v seznamu. Z pole tiskáren vyberte

SEC000xxxxxxxxx

, kde xxxxxxxxx se liší v závislosti na zařízení.

5

Klepněte na tlačítko Add (Přidat).

6

Pokud automatická volba nefunguje správně, vyberte položku

Samsung

v poli Printer Model (Model tiskárny) a název své

tiskárny

v poli Model Name (Název modelu).

Zařízení se zobrazí v seznamu tiskáren a nastaví se jako výchozí tiskárna.

P řipojení prostřednictvím portu USB

Mac OS 10.3 nebo nov ější

1

Při instalaci souboru PPD do počítače postupujte podle pokynů

v části Instalace softwaru pro počítač Macintosh na straně 33.

2

Otevřete Print Center (Tiskové centrum) nebo Printer Setup

Utility (Nástroj Printer Setup Utility)

ze složky Utilities (Nástroje).

3

Klepněte na tlačítko Add (Přidat) v seznamu Printer list (Seznam tiskáren).

4

Zvolte kartu USB.

5

Vyberte název své tiskárny a klepněte na tlačítko Add (Přidat).

6

Pokud automatická volba nefunguje správně, vyberte položku

Samsung

v poli Printer Model (Model tiskárny) a název své

tiskárny

v poli Model Name (Název modelu).

Zařízení se zobrazí v seznamu tiskáren a nastaví se jako výchozí tiskárna.

34

Použití tiskárny s počítačem Macintosh

Tisk

P

OZNÁMKA

:

Okno vlastností tiskárny v systému Macintosh uvedené v této příručce se může lišit podle používané tiskárny. Prvky okna s vlastnostmi tiskárny budou ale podobné.

Název tiskárny m ůžete ověřit na dodaném disku CD-ROM.

Tisk dokumentu

Tisknete-li z počítače Macintosh, měli byste zkontrolovat nastavení softwaru tiskárny v každé používané aplikaci. Postupujte takto.

1

Otevřete aplikaci v počítači Macintosh a vyberte soubor, který chcete vytisknout.

2

Otevřete nabídku File (Soubor) a klepněte na položku Page Setup

(Vzhled stránky), v některých aplikacích na položku Document

Setup

(Nastavení dokumentu).

3

Nastavte formát papíru, orientaci, měřítko a další možnosti a klepněte na tlačítko OK.

Zkontrolujte, že je vybrána příslušná tiskárna.

Zm ěna nastavení tiskárny

Při tisku můžete využívat pokročilé tiskové funkce.

V počítači Macintosh vyberte v aplikaci příkaz Print (Tisk) z nabídky File

(Soubor). Název tiskárny v okně vlastností tiskárny se může lišit podle toho, jakou tiskárnu používáte. S výjimkou názvu tiskárny budou ale prvky okna vlastností tiskárny podobné.

P

OZNÁMKA

: Volby nastavení se mohou lišit v závislosti na tiskárně a verzi Mac OS.

Layout

Karta Layout nabízí možnosti pro nastavení vzhledu dokumentu na vytisknuté stránce. Můžete tisknout několik stránek na jeden list papíru.

Vyberte možnost Layout z rozvíracího seznamu Presets. Můžete nastavit následující možnosti.

• Pages per Sheet

: Tato funkce určuje, kolik stránek se vytiskne na jednu stranu. Podrobnosti viz „Tisk více stránek na jeden list papíru“ v následujícím sloupci.

• Layout Direction

: Můžete vybrat směr tiskuna stránce, jak je uvedeno na následujících příkladech.

4

Otevřete nabídku File (Soubor) a klepněte na položku Print (Tisk).

5

Zadejte počet kopií a vyberte stránky, které chcete tisknout.

6

Po nastavení možností klepněte na tlačítko Print (Tisk).

35

Použití tiskárny s počítačem Macintosh

Graphics

Karta Graphics skýtá možnosti pro výběr Resolution(Quality) a Color

Mode

. Pro vyvolání funkcí grafiky vyberte Graphics z rozvíracího seznamu Presets.

Printer Features

Tato karta umožňuje vybrat typ papíru a nastavit kvalitu tisku. Vyberte možnost Printer Features z rozvíracího seznamu Presets. Můžete nastavit následující možnosti:

• Resolution(Quality)

: Můžete vybrat rozlišení tisku. Čím vyšší hodnotu zvolíte, tím budou vytištěné znaky a grafika ostřejší.

Vyšší hodnota v nastavení také může prodloužit dobu potřebnou k tisku dokumentu.

• Color Mode

: Můžete nastavit možnosti barev. Nastavení na hodnotu Color obvykle zajistí nejlepší kvalitu tisku barevných dokumentů. Pokud chcete tisknout barevný dokument v odstínech šedé, vyberte možnost Graphics.

Paper

Nastavte možnost Paper Type tak, aby odpovídal papíru založenému v zásobníku, z něhož budete tisknout. Tím získáte výtisk nejlepší kvality.

Vložíte-li jiný typ tiskového materiálu, vyberte odpovídající typ papíru.

• Fit to Page

: Tato funkce tiskárny umožňuje měnit měřítko tiskové úlohy podle zvoleného formátu papíru bez ohledu na velikost elektronického dokumentu. Tato funkce může být užitečná při zkoumání jemných detailů v malém dokumentu.

• RGB Color:

Toto nastavení určuje, jak budou vykresleny barvy.

Standard

je nejpoužívanější nastavení, jehož barevný tón se nejvíce blíží barvám standardního monitoru (monitor sRGB).

Režim Vivid je vhodný pro tisk prezentací a tabulek.Barevný tón tohoto režimu vytváří Vivid obrázky než ve standardním režimu.

Režim Device je nejvhodnější pro tisk jemných čar, malých znaků a barevných kreseb. Barevný tón režimu Device se může lišit od tónu monitoru. Pro tisk barev Azurová, Purpurová a Žlutá se používají čisté tonerové barvy.

36

Použití tiskárny s počítačem Macintosh

Tisk více stránek na jeden list papíru

Můžete tisknout více než jednu stránku na jeden list papíru. Tímto způsobem lze úsporně tisknout koncepty.

1

Na počítači Macintosh vyberte v aplikaci příkaz Print (Tisk) z nabídky File (Soubor).

2

Vyberte možnost Layout (Rozvržení).

3

V rozevíracím seznamu Pages per Sheet (Stránek na list) vyberte, kolik stránek chcete tisknout na jeden list papíru.

4

V nastavení Layout Direction (Směr rozvržení) vyberte uspořádání stránek na listu.

Chcete-li tisknout ohraničení každé stránky, vyberte příslušnou možnost v rozevíracím seznamu Border (Ohraničení).

5

Klepněte na tlačítko Print (Tisk). Tiskárna vytiskne na každý list vybraný počet stránek.

37

Použití tiskárny s počítačem Macintosh

S

EKCE SOFTWARU

R

EJST

ŘÍK

D

dokument, tisk

Macintosh 35

Windows 13

F

formát papíru, nastavení 15

tisk 32

I

instalace ovladač tiskárny

Macintosh 33

Windows 4

software Linux 28

L

Linux

ovladač, instalace 28

tisk 32

vlastnosti tiskárny 31

M

Macintosh

instalace tiskárny 34

ovladač

instalace 33 odinstalace 33

tisk 35

monitor stavu, použití 26

N

nastavení

možnost true-type 16

oblíbené 18

režim obrazu 16

rozlišení

Windows 16 temnost 16

úspora toneru 16

nápověda, použití 18, 24

O

oboustranný tisk 21

odinstalace ovladač zařízení MFP

Linux 29

odinstalace, software

Macintosh 33

odinstalovat, software

Windows 11

orientace, tisk 32

Windows 15

ovladač jazyka PostScript

instalace 24

ovladač tiskárny, instalace

Linux 28

ovladač zařízení MFP, instalace

Linux 28

P

plakát, tisk 20

R

rozlišení

tisk 32

38 rozlišení tiskárny, nastavení

Windows 16

rozlišení tisku 32

rozšířené možnosti tisku, použití 19

S

software instalace

Macintosh 33

Windows 4

odinstalace

Macintosh 33

Windows 11

opakovaná instalace

Windows 10

systémové požadavky

Macintosh 33

software tiskárny instalace

Macintosh 33

Windows 4

odinstalace

Macintosh 33

Windows 11

Š

šablona

odstranění 23 tisk 23 vytvoření 23

T

tisk

brožury 20

dokument 13

měřítko 21 oboustranně 21

plakát 22

přizpůsobení stránce 21

šablona 23

v systému Linux 32

v systému Macintosh 35

v systému Windows 13

více stránek na list

Macintosh 37

Windows 19

vodotisk 22

tisk brožur 20

tisk více stránek na list

Macintosh 37

Windows 19

typ papíru, nastavení

tisk 32

U

úspora toneru, nastavení 16

V

vlastnosti na kartě Doplňky, nastavení 17

vlastnosti na kartě Grafika, nastavení 16

vlastnosti na kartě Rozvržení, nastavení

Windows 15

vlastnosti tiskárny

Linux 32

vlastnosti tiskárny, nastavení

Macintosh 35

Windows 14, 24

vodotisk

odstranění 22 tisk 22

úprava 22 vytvoření 22

Z

zdroj papíru, nastavení 32

Windows 15

39

Rev.1.05

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents