Samsung HW-C470 User guide
HW-C470
Crystal Surround Air Track
(Aktivní reproduktory)
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
charakteristiky
Aktivní reproduktory
Tento přístroj obsahuje aktivní reproduktory, které přehrávají velmi kvalitní zvuk pomocí jedné tenké jednotky.
Přístroj nevyžaduje žádné satelitní reproduktory a kabely, které jsou obvyklé u běžných systémů prostorového
zvuku.
Multifunkční dálkové ovládání
Dodávané dálkové ovládání lze využít i k ovládání televizoru připojeného k tomuto přístroji.
Dálkové ovládání je vybaveno tlačítkem TV, jehož jedním stiskem lze provádět řadu operací.
Tímto multifunkčním dálkovým ovládáním můžete nastavit hlasitost, přepnout kanál nebo přizpůsobit navigační
menu televizoru.
Zvláštní režim zvukového pole
Můžete si vybrat ze 7 režimů zvukového pole (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC a PASS
(původní zvuk)) podle toho, jaký typ obsahu posloucháte.
Slučitelnost s technologiemi
Tento přístroj je vybaven dekodéry slučitelnými s Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) and SFE (Sound
Field Effect).
− Dolby Digital
Jde o standardní formát zvukového signálu využívaný na DVD a dalších čistě digitálních médiích.
Tato technologie prostorového zvuku poskytuje velmi kvalitní digitální zvuk s až 5.1 samostatnými kanály,
což přináší směrové a realističtější efekty.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS nabízí diskrétní 5.1kanálový digitální zvuk pro hudbu i filmy a díky nižšímu stupni komprese oproti
Dolby Digital přináší bohatší zvuk.
− SFE (Sound Field Effect) používající 32bitové zpracování digitálního zvukového signálu
Poskytuje realističtější prostorový zvuk s běžnými zdroji stereo zvuku.
Bezdrátový subwoofer
Bezdrátový modul společnosti Samsung vás zbaví kabelů mezi hlavní jednotkou a subwooferem.
Místo toho se subwoofer připojí k malému bezdrátovému modulu, který komunikuje s hlavní jednotkou.
Bezdrátová dokovací kolébka pro iPod/iPhone
Vychutnejte si lepší kvalitu hudby přehrávané reproduktorem tak, že odešlete zvukový signál zařízení iPod/
iPhone pomocí bezdrátového vysílače.
CZ
SOUČÁSTI DODÁVKY
Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.
Optický kabel
Kabel Audio
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
Uživatelská příručka
EXIT
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
Konzola pro montáž na
stěnu
DRC
AV SYNC
Dálkové ovládání /
baterie (AAA)
CH
AR
Bezdrátová dokovací kolébka pro iPod/iPhone : HT-WDC10
GE
CH
AR
GE
CH
AR
CH
ARG
GE
E
LI
LI
N
NK
STA
BY
Bezdrátový vysílač
K
STAN
ND
DB
Y
Nabíjecí kolébka
LIN
K
STA
ND
BY
Kód
stejnosměrného
napájení
Adaptér
stejnosměrného
napájení
LI
NK
STAN
DB
Y
▪ Příslušenství se může mírně lišit od zobrazeného.
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ
PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM.
NEOTEVÍREJTE!
Tento symbol indikuje přítomnost
nebezpečného napětí uvnitř přístroje,
které může způsobit úraz elektrickým
proudem.
Tento symbol upozorňuje na existenci
důležitých pokynů pro provoz a údržbu
přístroje, které jsou součástí příslušenství
přístroje.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti
nebo vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ
ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
• Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí
být tato zástrčka snadno přístupná.
UPOZORNĚNÍ
• Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na něj objekty naplněné vodou, např. vázy.
• Síťová zástrčka se používá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.
CZ
BEZPEČNOSTNÍ OPATřENÍ
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně
přístroje. Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání
(7,5 – 10 cm). Neblokujte ventilační otvory. Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je
navržen pro nepřetržité používání.
Pokud chcete přístroj zcela odpojit od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, zejména, pokud přístroj delší dobu nebudete
používat.
Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj
poškodit.
Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům
tepla.
Hrozí přehřátí a porucha přístroje.
Phones
Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a
neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí
V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné
sítě.
Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro
osobní účely.
Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho
opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.
Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou
poškodit životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
5
obsah
charakteristiky
2
3
Charakteristiky
Součásti dodávky
bezpečnostní informace
4
5
Bezpečnostní varování
Bezpečnostní opatření
začínáme
7
Než se pustíte do čtení této příručky
popis
8
9
Čelní panel
Zadní panel
2
4
7
8
dálkové ovládání
10
připojení
11
funkce
16
řešení problémů
19
dodatek
20
10 Průvodce dálkovým ovládáním
11 Instalace držáku na zeď
12 Připojení bezdrátového subwooferu
13 používejte ipod/iphone s bezdrátovou
dokovací kolébkou pro ipod/iphone
14 Jak propojit bezdrátový vysílač s hlavní
jednotkou
15 Připojení přístroje crystal surround air track
16 Základní funkce
16 Pokročilé funkce
18 Aktualizace softwaru
19 Řešení problémů
20 Technické údaje
CZ
začínáme
NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY
Než začnete číst text příručky, seznamte se s významem níže uvedených symbolů.
Symboly použité v příručce
Termín
Definice
Výstraha
Upozorňuje na případ, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít
ke ztrátě nastavení.
Poznámka Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.
Jak používat uživatelskou příručku
1) Před použitím tohoto výrobku se určitě seznamte s Bezpečnostními pokyny (Viz strana 4)
2) Pokud se objeví problém, podívejte se na Řešení problémů. (Viz strana 19)
Autorská práva
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Všechna práva vyhrazena; Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani
kopírována bez předchozího písemného souhlasu firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
● začínáme
Symbol
popis
ČELNÍ PANEL
1
5
DISPLEJ
4
3
Zobrazuje aktuální režim.
VYPÍNAČ
Zapíná a vypíná systém Crystal Surround Air Track.
HLASITOST +/-
Ovládání hlasitosti.
REŽIM ZVUKOVÉHO
POLE
Volí režim zvukového pole.
(NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC a
PASS (původní zvuk))
REŽIM VSTUPU
Vybírá optický nebo zvukový vstup.
▪ Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.
2
ICAL
DIGITA
L
AUDIO
IN
2
CZ
ZADNÍ PANEL
ONLY FOR UPDATE
● popis
1
2
3
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
OPTIC
AL
4
DIGITA
L
AUDIO
IN 2
PORT USB
Tento přístroj lze aktualizovat pomocí portu USB.
NAPÁJECÍ KABEL
Připojte napájecí kabel ze zásuvky elektrorozvodné sítě.
VSTUP AUDIO IN
Připojte analogový výstup vnějšího zařízení.
DIGITAL AUDIO IN 1,2
Připojte digitální (optický) výstup vnějšího zařízení.
▪ Při odpojování kabelu od zásuvky elektrorozvodné sítě držte koncovku.
Netahejte za kabel.
▪ Nepřipojujte tento přístroj a další komponenty do zásuvky elektrorozvodné sítě, dokud
nejsou propojeny všechny signálové kabely.
dálkové ovládání
PRŮVODCE DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
Tlačítko POWER
Zapíná a vypíná systém
Crystal Surround Air
Track.
NASTAVENÍ NAVIGAČNÍ
NABÍDKY TV
Nastavuje a vybírá
položky navigační nabídky
televizoru Samsung.
VOL/CONTROL
Nastavuje úroveň hlasitosti
jednotky.
O/A INPUT
Vybírá digitální (optický)
nebo zvukový vstup.
S.VOL
Reguluje a stabilizuje
hlasitost a zabraňuje tak
drastickým změnám
hlasitosti.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
DRC/DIMMER
Tuto funkci můžete použít
pro vychutnání zvuku
Dolby Digital během
nočního sledování filmů s
nízkou hlasitostí
(Standard, MAX, MIN). Jas
displeje lze nastavit.
Tlačítko TV POWER
Zapíná a vypíná televizoru
Samsung.
ZTLUMENÍ
Vypnutí zvuku přístroje.
Dalším stiskem tlačítka
obnovíte původní hlasitost
zvuku.
TV CHANNEL
Přepíná kanály na televizoru.
AUTOMATICKÉ
PROPOJENÍ ZAPNUTÍ A
VYPNUTÍ
Synchronizuje zapnutí a
vypnutí přístroje s optickým
signálem z televizoru.
SOUND MODE
Volí režim zvukového pole.
(NEWS, DRAMA, SPORTS,
GAME, CINEMA, MUSIC a PASS
(původní zvuk))
AV SYNC
Slouží k synchronizaci videa
a zvuku při připojení k
digitálnímu televizoru.
S/W LEVEL
Nastavuje hlasitost subwooferu.
▪ Toto dálkové ovládání dokáže ovládat jen televizory Samsung.
▪ V závislosti na používaném televizoru se ovládání televizoru tímto dálkovým ovládáním
nemusí podařit. V tom případě televizor ovládejte k němu dodávaným dálkovým ovládáním.
Vložení baterií do dálkového ovládání
1. Zvedněte kryt na zadní
straně dálkového
ovládání nahoru podle
obrázku.
2. Vložte dvě baterie AAA.
Při vkládání baterie orientujte podle
značek „+“ a „-“ vyznačených na
schématu uvnitř prostoru pro baterie.
Provozní dosah dálkového ovládání
3. Vraťte kryt na místo.
Při běžném používání
televizoru baterie vydrží
přibližně jeden rok.
Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru.
Lze jej rovněž použít ve vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu dálkového ovládání.
10
CZ
připojení
INSTALACE DRŽÁKU NA ZEĎ
Tento přístroj můžete upevnit na zeď pomocí držáku na zeď.
• Neinstalujte jinam, než na svislou stěnu.
• Instalujte v místech, kde nepanuje vysoká teplota nebo vlhkost – za takových podmínek totiž hrozí, že
stěna neunese hmotnost přístroje.
• Zkontrolujte nosnost stěny. Pokud stěna nemá dostatečnou nosnost pro instalaci produktu, před
instalací ji zesilte.
• Zkontrolujte materiál stěny. Pokud se jedná o stěnu ze sádrokartonu, mramoru nebo plechových
panelů, zakupte a použijte odpovídající upevňovací šrouby.
• Před instalací připojte k přístroji kabely pro připojení k externím zařízením.
• Před instalací přístroj vypněte a odpojte od napájení. V opačném případě hrozí úraz elektrickým
proudem.
1. Držák na zeď umístěte na povrch zdi a zajistěte jej
dvěma šrouby (nejsou součástí dodávky).
2. Poté přístroj zasuňte do odpovídajících výřezů na
držáku na stěnu. V zájmu bezpečnosti montáže se
ujistěte, že montážní čepy zcela zapadly na dno
výřezů.
1
2
3. Tím je instalace doporučeného držáku na zeď
dokončena.
alespoň 5 cm
▪ Nezavěšujte na nainstalovaný přístroj žádné předměty. Zabraňte nárazům do
nainstalovaného přístroje.
▪ Přístroj důkladně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz
nebo poškození produktu.
▪ Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte pozor, aby děti netahaly za spojovací kabely,
jinak by mohl upadnout.
▪ Pro optimální výkon při instalaci na stěnu by vzdálenost mezi reproduktory a televizorem
měla být alespoň 5 cm.
11
● připojení
Opatření při instalaci
PŘIPOJENÍ BEZDRÁTOVÉHO SUBWOOFERU
Připojovací ID subwooferu je přednastaveno při výrobě a hlavní přístroj a subwoofer by se při zapnutí měly
automaticky bezdrátově spojit. Pokud se indikátor připojení nerozsvítí, ani když jsou hlavní přístroj a
subwoofer zapnuté, nastavte ID následujícím postupem.
1. Připojte napájecí kabely hlavního přístroje a subwooferu ke zdroji napájení střídavým proudem.
2. Malým špičatým předmětem stiskněte tlačítko ID SET na zadní straně subwooferu na 5 sekundy.
• Indikátor POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU nesvítí a indikátor PŘIPOJENÍ (modrá LED kontrolka) rychle bliká.
STANDBY
LINK
3. Když je hlavní přístroj vypnutý (POHOTOVOSTNÍ režim),
stiskněte na 5 sekund tlačítko MUTE na dálkovém ovládání.
4. Indikátor napájení na přístroji zhasne a rozsvítí se a přístroj se
vrátí do režimu STANDBY.
• Hlavní přístroj a subwoofer jsou nyní spojeny.
• The Link indicator (blue LED) on the subwoofer is turned on.
• Indikátor připojení (modrá LED kontrolka) na subwooferu svítí.
(Viz strana 15)
POWER
TOOLS
INFO
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
TV POWER
TV POWER
MENU
VOL/CONTROL
POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
▪ Před přemisťováním nebo instalací produktu se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí
kabel.
▪ Je-li přístroj vypnut, bezdrátový subwoofer se přepne do pohotovostního režimu a na displeji
se zobrazí indikátor STANDBY. 30 sekund poté začne blikat modrý indikátor LINK.
▪ Pokud v blízkosti systému používáte zařízení, které pracuje na téže frekvenci (2,4 GHz nebo
5,8 GHz), např. mikrovlnnou troubu, kartu bezdrátové sítě LAN, zařízení Bluetooth nebo jiné
bezdrátové zařízení, může docházet k výpadkům zvuku v důsledku rušení.
▪ Přenosová vzdálenost radiových vln je asi 10 m, ale může se lišit v závislosti na provozním
prostředí. Pokud je mezi hlavní jednotkou přístroje a bezdrátovým přijímacím modulem
železobetonová nebo kovová zeď, nemusí systém vůbec pracovat, protože rádiové vlny
nepronikají kovem.
▪ Pokud hlavní jednotka nenaváže bezdrátové připojení, zkuste spojení hlavní jednotky a
bezdrátového subwooferu obnovit výše uvedenými kroky 1-4.
▪ Anténa bezdrátového příjmu je zabudována do bezdrátového subwooferu. Udržujte
přístroj z dosahu vody a vlhkosti.
▪ Pro optimální poslech se ujistěte, že v okolí bezdrátového subwooferu se nenacházejí
žádné překážky.
12
CZ
POUŽÍVEJTE iPod/iPhone S BEZDRÁTOVOU DOKOVACÍ
KOLéBKOU PRO iPod/iPhone
JAK NABÍJET BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ
1. Připojte bezdrátový vysílač k nabíjecí kolébce.
2. Připojte adaptér střídavého napájení do zásuvky ve
zdi.
• Kontrolka nabíjení se rozsvítí a nabíjení začne.
Po úplném nabití baterie se kontrolka nabíjení
změní na zelenou.
LIN
K
PROVOZNÍ STAV LED KONTROLKY NABÍJECÍ KOLéBKY
DISPLEJ
Funkce
STA
N
LINK
DB
Y
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
CH
AR
ZELENÁ LED
KONTROLKA SVÍTÍ
Zapnuto/nabíjení dokončeno
ČERVENÁ LED
KONTROLKA SVÍTÍ
Nabíjí se.
GE
▪ Indikace popisuje stav nabíjení zabudované baterie v hlavním doku iPodu. Zkontrolujte
stav nabíjení zařízení iPod/iPhone kontrolou indikace nabití baterie.
▪ Bezdrátový vysílač může být nabíjen pouze dodaným adaptérem.
MODELY iPod/iPhone, KTERé MOHOU BÝT POUŽITY S TÍMTO PRODUKTEM
iPod Nano
Classic
iPod 5G
1G touch
2G nano
iPhone
iPhone 3G
4G nano
120GB Classic
2G touch
iPhone 3GS
160GB Classic
5G nano
▪ „Vyrobeno pro iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo
speciálně navrženo pro připojení iPodu a bylo certifikováno
developerem tak, aby vyhovovalo standardům společnosti Apple.
▪ „Vyrobeno pro iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo
speciálně navrženo pro připojení iPhonu a bylo certifikováno developerem tak, aby vyhovovalo
standardům společnosti Apple.
▪ Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení nebo za jeho shodu s
bezpečnostními a regulačními standardy.
▪ Funkce zahrnující ovládání hlasitosti nemusí správně pracovat u modelů, které nejsou uvedeny
výše. Pokud u výše uvedených modelů dojde k potížím, aktualizujte software pro iPod nebo
iPhone na nejnovější verzi.
13
● PřIPOJENÍ
Vychutnejte si lepší kvalitu hudby přehrávané reproduktorem tak, že odešlete zvukový signál zařízení iPod/
iPhone pomocí bezdrátového vysílače.
Propojovací ID bezdrátového vysílače je předem nastaveno při výrobě a hlavní jednotka by se automaticky
měla propojit s bezdrátovým směrovačem (připojeným bezdrátově) při zapnutí hlavní jednotky. Pokud se
kontrolka propojení nerozsvítí při zapnutí hlavní jednotky a bezdrátového vysílače, musíte provést
nastavení ID ručně. (Viz strana 14)
Zapněte hlavní jednotku a připojte iPod/iPhone k bezdrátovému vysílači.
Poté stiskněte tlačítko O/A INPUT (O/A VSTUP) na dálkovém ovladači a vyberte režim „iPod“.
Režim INPUT (VSTUP) hlavní jednotky se přepne dle následujícího. Opakovaně tiskněte DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡
ANALOG ➡ iPod (Viz strana 16) Lišta zvuku se nevypne, pokud je iPod nebo iPhone připojen k
bezdrátovému vysílači.
JAK PROPOJIT BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ S HLAVNÍ JEDNOTKOU
Před nastavením ID vysílače nastavte ID subwooferu. (Viz strana 12)
1. Vypněte vaše domácí kino (HW-C470)
2. Stiskněte a podržte tlačítko „AV SYNC“ na dálkovém ovladači
po dobu 5 sekund. Jednou zabliká pohotovostní kontrolka na
HW-C470.
3. Připojte iPod/iPhone k bezdrátovému vysílači.
4. Zapněte iPod/iPhone. Stiskněte tlačítko „ID SET“ na zadní
straně bezdrátového vysílače a podržte jej po dobu 5 sekund.
Kontrolka propojení na bezdrátovém vysílači bude rychle blikat.
5. Zapněte vaše domácí kino (ujistěte se, že LED kontrolka
propojení na bezdrátovém vysílači SVÍTÍ). Pro poslech hudby z
vašeho iPodu/iPhonu před domácí kino vyberte režim iPod jako
zdroj domácího kina.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
INFO
POWER
MENU
• Hlasitost reproduktorů iPodu/iPhonu můžete regulovat
kolečkem ovládání hlasitosti nebo panelem hlasitosti.
• Pokud je iPod/iPhone pozastaven nebo v režimu úspory
energie, přejde bezdrátový vysílač do režimu Spánku.
Pokud iPod/iPhone přejde do režimu Hlubokého spánku,
bezdrátový vysílač se vypne.
VOL/CONTROL
TOOLS
INFO
MUTE
TV CH
O/A
INPUT
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DRC
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
PROVOZNÍ STAV LED KONTROLKY BEZDRÁTOVéHO VYSÍLAČE
DISPLEJ
LED KONTROLKA
SVÍTÍ
LED KONTROLKA
BLIKÁ
(Dlouhé blikání)
LED KONTROLKA
BLIKÁ
(Krátké blikání)
Funkce
PROPOJENÍ
POHOTOVOSTNÍ
(Modrá LED kontrolka)
(Červená LED
kontrolka)
Párování úspěšně
POHOTOVOSTNÍ
dokončeno
Probíhá zařízení iPod/
iPhone
NÍZKÉ NABITÍ
BATERIE
LIN
K
STA
ND
BY
CH
A
LI
N
RG
E
K
STAN
DB
Y
CH
AR
Probíhá párování
GE
Párování selhalo
▪ Pokud použijete hlavní jednotku poblíž bezdrátového zařízení, např. notebooku,
přístupového bodu nebo wifi, může dojít k nestabilnímu připojení.
▪ Nepárujte subwoofer a iPod nebo iPhone současně. Pokud provedete párování současně,
iPod nebo iPhone a subwoofer se nemusí připojit k liště zvuku.
14
CZ
PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Tato sekce popisuje dva způsoby (digitální a analogový) připojení přístroje k televizoru.
Přístroj je vybaven dvěma optickými digitálními konektory a jedním analogovým zvukovým konektorem pro
připojení televizoru.
ONLY FOR UPDATE
● připojení
AUDIO IN
Kabel Audio
(Přiloženo)
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
Bílý
White
OPTIC
AL
NEBO
DIGITA
L
AUDIO
IN 2
AUDIO
OUT
L
R
Červený
Red
Optický kabel
(Přiloženo)
OPTICAL
OUT
NEBO
OPTICAL
OUT
Optický kabel (Přiloženo)
Přehrávač BD/DVD / set-top
box / herní konzole
AUDIO IN (VSTUP ZVUKU)
Připojte konektor VSTUP ZVUKU na hlavní jednotce ke konektoru VÝSTUP ZVUKU na televizoru.
Zástrčky patří do stejně zbarvených zásuvek.
NEBO,
DIGITAL AUDIO IN 1,2
Připojte konektor digitálního vstupu na přístroji ke konektoru optického výstupu na televizoru nebo jiném
zdrojovém zařízení.
▪ Nepřipojujte napájecí kabel tohoto produktu ani televizoru do zásuvky na zdi, dokud
nejsou dokončena připojení mezi zařízeními.
▪ Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte
napájecí kabel.
▪ Tento přístroj můžete připojit k dalším zařízením.
(Například přehrávač DVD, set-top box atd.)
▪ Součástí balení je pouze jeden optický kabel.
▪ Pokud vyberete možnost „ANALOG“ aniž by byl zapojen audio kabel, přístroj se po 20
minutách automaticky vypne.
15
funkce
ZÁKLADNÍ FUNKCE
Zapnutí/vypnutí napájení
POWER
TV POWER
MENU
INFO
VOL/CONTROL
POWER
TV POWER
TOOLS
EXIT
MUTE
TV CH
MENU
TOOLS
POWER
TV POWER
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
INFO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
TOOLS
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
MUTE
S/W
EXIT
INFO
EXIT
MUTE
S/W
LEVEL
S.VOL
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
Nastavení hlasitosti
LEVEL
TV
CH
SOUND
Dotkněte se tlačítka hlasitost +/- na předním panelu.
AV SYNC
NEBO,
MODE
DIMMER
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
DRC
AUTO
POWER
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
2. Dotkněte
se tlačítka vypínač ( ) na předním panelu.
NEBO,
Stiskem tlačítka POWER na dálkovém ovládání přístroj vypněte.
TV POWER
MENU
VOL/CONTROL
1. D
otkněte se tlačítka vypínač ( ) na předním panelu.
NEBO,
Stiskem tlačítka POWER na dálkovém ovládání přístroj zapněte.
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
Stiskem tlačítka VOL +/– na dálkovém ovládání zvyšte nebo snižte
hlasitost.
• Na předním panelu se zobrazí číselná hodnota hlasitosti.
▪ Každým stiskem tlačítka VOL +/– hlasitost zvýšíte nebo
snížíte.
▪ Chcete-li slyšet zvuk pouze ze systému Crystal Surround Air Track,
POWER
TV POWER
MENU
vypněte reproduktory televizoru v nabídce nastavení zvuku
televizoru. Viz návod k televizoru dodávaný s televizorem.
TOOLS
POKROČILÉ FUNKCE
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
AV SYNC
S.VOL
DRC
Vypnutí zvuku
Tato funkce se hodí, když přijde návštěva nebo zazvoní telefon.
1. Stiskem tlačítka MUTE (
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S.VOL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
) na dálkovém ovládání vypněte zvuk.
2. D
alším stiskem tlačítka MUTE na dálkovém ovládání
(nebo stiskem tlačítka VOL +/–) obnovte původní hlasitost.
Výběr režimu vstupu
Můžete si vybrat ze vstupů Optical Digital, Audio nebo režimu iPod.
Opakovaným stisknutím O/A IN PUT na dálkovém ovladači nebo IN PUT
MODE na předním panelu vyberte vstup Optical digital, Audio nebo režim
iPod.
Režim vstupu
Optický digitální vstup
Zvukový vstup
Režim iPod
16
Displej
DIGI. 1
DIGI. 2
ANALOG
iPod
Výběr režimu zvukového pole
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
Pro výběr požadovaného režimu zvukového pole opakovaně stiskněte
tlačítko SOUND MODE na dálkovém ovládání nebo se dotkněte tlačítka
SOUND FIELD MODE na předním panelu.
Režim
zvukového pole
POWER
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
O/A
POWER
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
AV SYNC
S.VOL
MENU
DRC
PASS
Pro poslech původního zvuku vyberte režim PASS.
MUSIC
Pro přehrávání hudby vyberte režim MUSIC.
NEWS
Pro poslech zpráv vyberte režim NEWS.
DRAMA
Pro poslech dramatu vyberte režim DRAMA.
TVSOUND
POWER
CINEMA
Pro přehrávání filmů vyberte režim CINEMA.
AV SYNC
TOOLS
SPORTS
Pro poslech sportovních přenosů vyberte režim SPORTS.
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
GAME
INFO
POWER
Funkce
● funkce
INFO
EXIT
Pro přehrávání zvuku her vyberte režim GAME.
Využití funkce AUTO POWER LINK
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
TV CH
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
Systém Crystal Surround Air Track se automaticky zapne při zapnutí
televizoru nebo jiného zařízení připojeného k systému Crystal Surround Air
Track optickým kabelem.
Stiskněte tlačítko AUTO POWER na dálkovém ovládání tohoto přístroje.
• Funkce automatického propojení zapnutí a vypnutí se zapne, respektive
vypne, při každém stisku tlačítka AUTO POWER.
AUTO POWER LINK
Zap
Vyp
POWER
TOOLS
POWER
INFO
TV POWER
EXIT
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
Displej
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Pokud je televizor nebo jiné zařízení připojené k systému Crystal
TV POWER
MENU
MENU
Surround Air Track optickým kabelem a není zjištěn žádný digitální
vstup, systém Crystal Surround Air Track se po 20 minutách vypne.
TOOLS
AUTO
POWER
O/A
INPUT
Použití funkcí televizoru
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
INFO
VOL/CONTROL
POWER
O/A
INPUT
MENU
S.VOL
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S/W
LEVEL
DIMMER
DRC
TV CH
TV POWER
1. Stiskněte tlačítko TV POWER na dálkovém ovládání tohoto přístroje.
2. Stiskem tlačítka TV CH na dálkovém ovládání vyberte kanál.
3. Jedním z tlačítek režimu zvukového pole na dálkovém ovládání vyberte
požadovaný režim zvukového pole.
SOUND
MODE
TOOLS
AV SYNC
▪ Toto dálkové ovládání dokáže ovládat jen televizory Samsung.
Použití funkce S/W LEVEL
INFO
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S.VOL
EXIT
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
CZ
Můžete si vybrat ze 7 režimů zvukového pole (NEWS, DRAMA, SPORTS,
GAME, CINEMA, MUSIC a PASS (původní zvuk)) podle toho, jaký typ
zdroje posloucháte.
Hlasitost basů lze ovládat pomocí tlačítka S/W Level na dálkovém ovládání.
1.Stiskněte tlačítko S/W Level na dálkovém ovládání.
2.Na displeji se zobrazí zpráva „SW 00“.
3.Chcete-li zvýšit hlasitost subwooferu, stiskněte „+“ na tlačítku VOL/
CONTROL dálkového ovládání. Hodnotu lze nastavit v rozmezí SW+01
až SW+06.
4.Chcete-li snížit hlasitost subwooferu, stiskněte „-“ na tlačítku VOL/
CONTROL dálkového ovládání. Hodnotu lze nastavit v rozmezí SW-01
až SW-06.
17
MENU
TOOLS
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
Použití funkce AV SYNC
Když je přístroj připojen k digitálnímu televizoru, obraz může mít
zpoždění za zvukem. Pokud k tomu dochází, nastavte délku zpoždění
zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.
Opakovaně stiskněte tlačítko AV SYNC na dálkovém ovládání.
• Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms do 300 ms pomocí
tlačítek + a -.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
Použití funkce DRC
Tato funkce vyrovnává hlasitost tichých a hlasitých scén.
Tuto funkci můžete použít pro vychutnání zvuku Dolby Digital během
nočního sledování filmů s nízkou hlasitostí.
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
AV SYNC
S.VOL
POWER
S/W
LEVEL
DRC
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
MUTE
S/W
LEVEL
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
AV SYNC
TV POWER
Stiskněte tlačítko DRC na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Použití funkce DIMMER
Jas displeje lze nastavit stiskem tlačítka Dimmer.
Pokud stiskněte a přidržíte tlačítko DRC (DIMMER) na déle než 4
sekundy, displej ztmavne a objeví se na něm zpráva „DIMMER LEVEL
1“. Pokud tlačítko opět stisknete a přidržíte, displej zjasní a objeví se na
něm zpráva „DIMMER LEVEL 2“.
TV POWER
MENU
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
TOOLS
INFO
POWER
TV CH
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
Použití funkce S.VOL
Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě
změny kanálu nebo scény.
Stiskněte tlačítko S.VOL na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
S.VOL ON ➡ S.VOL OFF
AKTUALIZACE SOFTWARU
Společnost Samsung možná v budoucnu uvolní aktualizace
firmwaru pro tento systém Crystal Surround Air Track.
Informace o stažení aktualizací a použití jednotky USB získáte
na webu Samsung.com nebo v call centru Samsung.
Aktualizaci lze provést pomocí připojení jednotky USB k portu
USB na vašem systému Crystal Surround Air Track.
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
▪ Připojte jednotku USB s aktualizací firmwaru k portu USB na zadní straně přístroje.
▪ Za žádných okolností neodpojujte napájení ani jednotku USB, dokud probíhá aktualizace. Po dokončení aktualizace
firmwaru se hlavní jednotka automaticky vypne. Po aktualizaci softwaru se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty
nastavené při výrobě. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit.
▪ Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat jednotku USB na souborový systém
FAT16 a zkusit to znovu.
▪ Ppro potřeby upgrade neformátujte data na USB v NTFS, protože toto není podporováno souborovým systémem.
▪ Někter USB zařízení nemusí být podporovány, záleží na výrobci.
18
CZ
řešení problémů
Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.
Příznak
Příčina
Náprava
• Je napájecí kabel zapojen
do zásuvky?
• Zapojte zástrčku
napájecího kabelu do
zásuvky.
Přístroj nereaguje na stisknutí
tlačítka.
• Je ve vzduchu statická
elektřina?
• Odpojte napájecí kabel a
opět jej zapojte.
Není slyšet zvuk.
• Je přístroj správně připojen
k televizoru?
• Je funkce ztlumení zvuku
zapnutá?
• Je hlasitost nastavena na
minimum?
• Správně je připojte.
• Stiskem tlačítka ZTLUMENÍ
vypněte tuto funkci.
• Nastavte hlasitost.
Po výběru funkce TV se na
obrazovce televizoru neobjeví
obraz.
• Je televizor správně
připojen?
• Správně je připojte.
Dálkové ovládání nefunguje.
• Jsou baterie vybité?
• Je vzdálenost mezi
dálkovým ovládáním a
hlavní jednotkou příliš
velká?
• Vyměňte baterie za nové.
• Zmenšete vzdálenost mezi
dálkovým ovládáním a
hlavní jednotkou.
Zvuk pravého a levého kanálu je
zaměněn.
• Jsou kabely levého/pravého • Zkontrolujte levý a pravý
zvukového výstupu
kanál a správně je připojte.
televizoru správně
připojeny?
Na VFD se zobrazí zpráva
„Searching (Hledání)“.
• Je subwoofer připojen?
• Zkontrolujte, zda je
subwoofer zapnutý.
19
● řešení problémů
Přístroj se nezapne.
dodatek
TECHNICKÉ ÚDAJE
Příkon v pohotovostním režimu 0.75W
Provozní
příkon
OBECNÉ
Hmotnost
Rozměry
(Š x V x H)
ZESILOVAČ
Hlavní jednotka
45W
Subwoofer
20W
Hlavní jednotka
2.3 kg
Subwoofer
5.4 kg
Hlavní jednotka
957 x 91.9 x 45.9 mm
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Rozsah provozních teplot
+ 5 °C až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti
10 % až 75 %
Jmenovitý
výstupní
výkon
Hlavní jednotka
80 W/kan., 4Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 1 kHz
Subwoofer
120 W, 4Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 100 Hz
Citlivost/impedance vstupu
450mV/20KΩ
Odstup signál-šum
(analogový vstup)
65 dB
Přeslech kanálů (1 kHz)
70 dB
FREKVENČNÍ Analogový vstup
ODEZVA
Digitální vstup/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3 dB)
20Hz~20kHz(±3 dB)
* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření podle
pokynů AES (Audio Engineering Society).
*: Nominální specifikace
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
HT-WDC10
20
Požadavky na napájení
Adaptér: AC 230V 50Hz , Nabíjecí kolébka : DC 5V 2A
Příkon
10W
Hmotnost
0.10 kg liber (celkem)
Rozměry (Š x V x H)
Bezdrátový vysílač: 40.6 x 89 x 28 mm
Nabíjecí kolébka: 51 x 28 x 51 mm
Provozní teplota
+5°C až +35°C
Provozní vlhkost
10% ~ 75%
Doba nabíjení
90min ± 10min
Doba spuštění
180min ± 30min (Doba se může lišit dle stavu zařízení iPod nebo iPhone)
Kontaktuje SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ
Pokud máte dotazy nebo komentáře k výrobkům Samsung, kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
Austria
Belgium
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Contact Center 
Area
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/
be_fr (French)
800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG (726-7864
www.samsung.com
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
902 - 1 - SAMSUNG
www.samsung.com
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
Switzerland
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
China
Hong Kong
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
010-6475 1880
(852) 3698-4698
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
Malaysia
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
Philippines
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
Thailand
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
Vietnam
1 800 588 889
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
U.a.e
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
India
Web Site
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/ (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb
upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně
stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob
nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a
jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement