Samsung HT-AS1 User's manual

Samsung HT-AS1 User's manual
Systém digitálního
zesilovače s
reproduktorem
HT-AS1
HT-AS1T
VÝROBCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ:
AH68-01942G
Návod k obsluze
Bezpečnostní varování
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých
pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí
příslušenství přístroje.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifi kován jako výrobek
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PŘÍPRAVA
Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí
uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým
proudem.
CAUTION
UPOZORNĚNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ
KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU
ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Všeobecná upozornění
třídy CLASS 1 LASER.
Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění
jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu,
může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.
CZ
Ujistěte se, že elektrická soustava ve vašem domě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku na zadní straně
přehrávače. Přehrávač umístěte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby měl dostatek prostoru k
ventilaci (7,5 až 10 cm). Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou ničím zakryty. Na zesilovač nestavte žádné předměty.
Napájecí kabel vytáhněte ze síťové zásuvky, pokud chcete přehrávač zcela odpojit od elektrického sítě a především,
neplánujete-li jej delší dobu používat.
UPOZORNĚNÍ PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ
LASEROVÉ ZÁŘENÍ - VYVARUJTE SE PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ
PAPRSKŮM.
VAROVÁNÍ : Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ : ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE
SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
•
•
Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
Napěťové špičky v důsledku blesku mohou přístroj
poškodit.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření
nebo jiným zdrojům horka.
To by mohlo způsobit přehřátí a poruchu funkce
přístroje.
Chraňte přehrávač před působením vlhkosti
(například vázy a podobně), před nadměrným
horkem (například otevřený oheň a podobně) nebo
před zařízením, které vytváří silné magnetické nebo
elektrické pole (například reprosoustavy a podobně).
Začne-li přístroj vykazovat známky chybné funkce,
nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel od zdroje
napájecího napětí. Tento přístroj není určen pro
průmyslové použití. Používejte tento přístroj jen k
osobnímu použití. Pokud byl přehrávač nebo disky
skladovány v chladném prostředí, může dojít k výskytu
kondenzace. Budete-li přístroj přepravovat v zimě,
počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny,
až se jeho teplota vyrovná s okolní teplotou.
Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují
chemické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního
odpadu.
Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka
snadno přístupná.
UPOZORNĚNÍ
• Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na něj objekty naplněné vodou, např. vázy.
• Síťová zástrčka se používá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.
Tento symbol uvedený na výrobku, nebo v jeho dokumentaci označuje, že nesmí být
zlikvidován na konci své životnosti společně s běžným domovním odpadem.
Aby nedošlo k možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu
nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tento výrobek od ostatních druhů odpadů a
proveďte jeho řádnou recyklaci z důvodu udržitelného opakovaného používání
materiálních zdrojů. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď prodejce, který jim
výrobek prodal nebo místní samosprávu, kde se dozvědí informace o tom, kde a jak
mohou provést bezpečnou recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého
dodavatele a pročíst si příslušná ustanovení podmínek kupní smlouvy.
Tento výrobek nesmí být směšován s ostatním průmyslovým odpadem určeným k
likvidaci.
2
3
Funkce
Obsah
Vestavěný subwoofer
Vestavěný subwoofer v zesilovači umožňuje vychutnávat sytý basový zvuk bez přídavného basového
reproduktoru.
Bezpečnostní varování ................................................................................2
Všeobecná upozornění................................................................................3
Funkce .........................................................................................................4
Popis............................................................................................................6
PŘÍPRAVA
PŘÍPRAVA
CZ
PŘIPOJENÍ
Digitální zesilovač s reproduktorem
Tento výrobek je čistě digitální zesilovač s reproduktorem, který digitálně zpracovává signál, aby minimalizoval
jeho ztrátu a zkreslení.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nová technologie dekódování vícekanálového zvukového signálu, která vylepšuje
předcházející technologii Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS přehrává 5.1kanálový zvuk s nižší kompresí než má Dolby Digital, díky čemuž má bohatší zvuk.
Připojení reproduktorů .................................................................................10
Připojení externích komponent ....................................................................12
PROVOZ
Před použitím digitálního zesilovače s reproduktorem ................................14
Výběr digitálního nebo analogového výstupu ..............................................16
Nastavení režimu reproduktorů ...................................................................18
Nastavení poslechové vzdálenosti od reproduktorů ....................................20
Nastavení digitálního vstupu .......................................................................22
Nastavení DRC (dynamické omezení rozsahu) ..........................................24
Testovací tón ...............................................................................................26
Nastavení hlasitosti reproduktorů ................................................................30
Režim Dolby Pro Logic II .............................................................................32
Nastavení efektu Dolby Pro Logic II ............................................................34
Nastavení tónové korekce ...........................................................................36
Režim SFE ..................................................................................................38
Režim Stereo ...............................................................................................40
RŮZNÉ
SFE (Sound Field Effect) používající 24bitové zpracování digitálního zvukového signálu
Poskytuje realističtější prostorový zvuk s běžnými zdroji stereo zvuku.
4
Funkce pro usnadnění .................................................................................42
Ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače ...........................44
Ovládání DVD rekordéru nebo videorekordéru dálkovým ovládáním .........46
Řešení problémů .........................................................................................48
Technické údaje ..........................................................................................50
5
CZ
Popis
PŘÍPRAVA
[Čelní panel]
[Zadní panel]
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
Tlačítko POWER
Indikátor POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU
Tlačítko FUNCTION
Tlačítko INPUT MODE
Tlačítko SURROUND MODE
Tlačítko SETUP
Tlačítko SELECT (
,
)
DVD OPTICKÝ DIGITÁLNÍ KONEKTOR
KONEKTOR VSTUPU ZVUKU
CD KOAXIÁLNÍ DIGITÁLNÍ KONEKTOR
KONEKTOR VSTUPU ZVUKU
KONEKTORY VSTUPU ZVUKU VIDEOREKORDÉRU
KONEKTORY VSTUPU ZVUKU DVD
KONEKTORY VÝSTUPU
ZVUKU VIDEOREKORDÉRU
KONEKTOR VSTUPU VIDEA
Z VIDEOREKORDÉRU
KONEKTOR VÝSTUPU
VIDEA VIDEOREKORDÉRU
KONEKTORY VSTUPU ZVUKU CD
KONEKTORY VÝSTUPU SUBWOOFERU 1, 2
KONEKTOR VSTUPU DVD VIDEA
KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA NA MONITOR
KONEKTORY PŘEDNÍCH REPRODUKTOR
KONEKTORY STŘEDOVÉHO REPRODUKTORU
KONEKTORY PROSTOROVÝCH REPRODUKTORŮ
[Displej]
INDIKÁTOR FUNKCE
LIVE SURROUND
INDIKÁTOR
FUNKCE DTS
INDIKÁTOR
FUNKCE DOLBY
►► Příslušenství ◄◄
INDIKÁTOR
FUNKCE L.PCM
INDIKÁTOR REPRODUKTORU
INDIKÁTOR FUNKCE
DOLBY DIGITAL
Dálkové ovládání
INDIKÁTOR
FUNKCE DOLBY
PRO LOGIC II
6
Uživatelská příručka
INDIKÁTOR
FUNKCE DIGITAL
ČELNÍ DISPLEJ
7
CZ
Popis (pokračování)
Tlačítko TV
Tlačítko AMP
Tlačítko DVD
Tlačítko VCR
Tlačítko DIMMER
Tlačítko POWER
Tlačítko TV/VIDEO, FUNCTION
Vložení baterií do dálkového ovladače
kryt baterie ve
1 Sundejte
směru šípky.
Tlačítko CD
ČÍSELNÁ tlačítka (0-9)
Tlačítko SLEEP
Tlačítko INPUT MODE OPTICAL
Tlačítko TONE
Tlačítko EXTERNAL DEVICE PLAYBACK
Tlačítko VCR
Tlačítko MENU
(Na televizní obrazovce můžete zobrazit informace o TV i DVD)
Tlačítko STEREO
Tlačítko SPK DISTANCE
Vložte do prostoru dvě
baterie 1,5 V (velikost
AAA), přičemž dbejte na
jejich správnou polaritu
(+ a –).
3
Vraťte na místo kryt
prostoru pro baterii.
Tlačítko DRC
Tlačítko INPUT MODE ANALOG
Tlačítko INPUT MODE
COAXIAL
Tlačítko CHANNEL
Tlačítko CROSS OVER
Poznámka
Abyste předešli vytečení obsahu baterií nebo jejich prasknutí:
• Vložte baterie do dálkového ovladače tak, aby odpovídala jejich polarita: (+) ke značce (+) a (–)
ke značce (–).
• Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se mohou lišit napětím.
• Vždy vyměňujte obě baterie zároveň.
• Nevystavujte baterie horku nebo přímému ohni.
Provozní dosah dálkového ovladače
TONE
OPTICAL COAXIAL ANALOG
Dosah dálkového ovladače je přibližně 7 metrů v přímém směru. Dálkový ovladač je rovněž možno
STOP
PLAY
používat ve vodorovném úhlu až do 30° od roviny senzoru dálkového ovládání.
KURZOROVÁ tlačítka a ENTER
Tlačítko SUBWOOFER ON/OFF
Tlačítko INFO
2
Tlačítko DVD
Tlačítko MUTE
Tlačítko OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
PŘÍPRAVA
[Dálkové ovládání]
Tlačítko SUBWOOFER LEVEL
Tlačítko
MODE
Tlačítko
EFFECT
CROSS OVER
Tlačítko TEST TONE
Tlačítko SPK LEVEL
Tlačítko SFE MODE
Tlačítko SPK SELECT
SUB WOOFER
ON/
OFF
8
SPK DISTANCE
SUB WOOFER
LEVEL
9
CZ
Připojení reproduktorů
Před přemisťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojte napájecí kabel.
AKTIVNÍ SUBWOOFER (NENÍ
SOUČÁSTÍ DODÁVKY)
AKTIVNÍ SUBWOOFER (NENÍ
SOUČÁSTÍ DODÁVKY)
HLAVNÍ
JEDNOTKA
HT-AS1
HLAVNÍ
JEDNOTKA
HT-AS1T
PŘEDNÍ
(P)PS-AF1T
• Pokud chcete silnější basový
zvuk, můžete připojit doplňkový
aktivní subwoofer (není součástí
dodávky) k portu Subwoofer 1
nebo 2. Signál na portech Subwoofer 1 a 2 není stereo, proto
uslyšíte tentýž basový zvuk mono
při bez ohledu na to, ke kterému
portu subwoofer připojíte.
MODEL SYSTÉMU : HT-AS1T
MODEL SYSTÉMU : HT-AS1
PŘEDNÍ REPRODUKTOR
STŘEDOVÝ REPRODUKTOR
PROSTOROVÝ REPRODUKTOR
PROSTOROVÝ PROSTOROVÝ
(P) PS-AR1T (L) PS-AR1T
STŘEDOVÝ
PS-AC1T
PROSTOROVÝ PROSTOROVÝ
(P)PS-AR1 (L) PS-AR1
STŘEDOVÝ
PS-AC1
PŘIPOJENÍ
PŘEDNÍ (L)
PS-AF1T
PŘEDNÍ (L) PŘEDNÍ
PS-AF1 (P) PS-AF1
PS-AF1
PS-AC1
PS-AR1
Umístění digitálního zesilovače s
reproduktorem (subwooferem)
• Umístění digitálního zesilovače s reproduktorem
(subwooferem) není důležité. Postavte jej na místo
podle vlastního výběru.
Přední reproduktory
• Tyto reproduktory umístěte před vaší naslouchací pozici
směrem dovnitř (přibližně 45°) k vám.
• Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové
reproduktory byli ve stejné výšce jako vaše ucho.
• Zarovnejte přední stranu předních reproduktorů s přední
stranou středového reproduktoru nebo je umístěte
mírně před středové reproduktory.
PŘEDNÍ REPRODUKTOR
STŘEDOVÝ REPRODUKTOR
PROSTOROVÝ REPRODUKTOR
Zadní reproduktory
• Tyto reproduktory umístěte za vaší naslouchací
pozici
• Nemáte-li dostatek prostoru, umístěte tyto
reproduktorytak, aby byli natočené proti sobě.
• Umístěte je přibližně 60 až 90 cm (2 až 3 stop)
na vaše ucho, natočené mírně dopředu.
PS-AF1T
PS-AC1T
PS-AR1T
► Připojení kabelů reproduktorů
1
Stiskněte západku konektoru
reproduktoru.
2
Vložte černý vodič do černé (-) svorky a šedý
vodič do červené (+) svorky.
* Na rozdíl od předních a středových reproduktorů se
zadní reproduktory používají hlavně pro zvukové efekty
a zvuk z nich nebude vycházet po celou dobu.
Poznámka
• Nikdy se nedotýkejte konektorů reproduktorů, když je zapnuté napájení.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
• Ujistěte se o správné polaritě zapojení (+ a -).
Středový reproduktor
• Nejlepší je nainstalovat jej do stejné výšky jako přední
reproduktory.
• Můžete jej nainstalovat taky přímo nad nebo pod TV.
10
11
CZ
Připojení externích komponent
Připojení video komponent
Připojení zvukových komponent
PŘIPOJENÍ
Přehrávač CD
Přehrávač DVD
Přehrávač DVD
Videorekordér
Televizor
Poznámka
12
• Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
• U přehrávače DVD a CD můžete zvolit vstup digitálního zvuku buďto OPTICAL nebo COAXIAL.
13
CZ
Před použitím digitálního
zesilovače s reproduktorem
Zapnutí a vypnutí
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
nastavit dálkového ovládání do režimu
2 Chcete-li
Zesilovač, stiskněte tlačítko AMP.
3 Stiskněte tlačítko POWER.
• Přístroj se zapne nebo přejde do pohotovostního režimu.
Výběr funkce
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Postup 1
Stiskněte tlačítko FUNCTION.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DVD VCR CD.
Postup 2
HLAVNÍ JEDNOTKA
1 Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
2 Stiskněte tlačítko POWER.
• Přístroj se zapne nebo přejde do pohotovostního režimu.
• Vyberte přímo CD, videorekordér nebo DVD.
HLAVNÍ JEDNOTKA
PROVOZ
Stiskněte tlačítko CD, VCR nebo DVD.
Stiskněte tlačítko FUNCTION.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DVD VCR CD.
Funkce univerzálního dálkového ovládání
Můžete ovládat svůj zesilovač, televizor, přehrávač DVD nebo
videorekordér jediným dálkovým ovládáním.
Další podrobnosti viz strany 44-47.
14
15
CZ
Výběr digitálního nebo analogového výstupu
Tento přístroj umožňuje poslouchat 2kanálový analogový zvuk nebo zvuk Dolby Digital nebo DTS.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Pro funkci DVD
Stiskněte tlačítko OPTICAL nebo COAXIAL.
• Bude vybráno DVD OPTICAL nebo COAXIAL.
• Budou dostupné jen položky vybrané v části DIGITAL IN nabídky SETUP.
HLAVNÍ JEDNOTKA
nebo
Pro funkci DVD
Stiskněte tlačítko ANALOG.
Stiskněte tlačítko INPUT MODE.
• Bude vybráno DVD ANALOG.
• Bude postupně vybráno DVD OPTICAL a COAXIAL nebo
DVD ANALOG.
PROVOZ
Pro funkci CD
Stiskněte tlačítko OPTICAL nebo COAXIAL.
Pro funkci CD
• Bude vybráno CD OPTICAL nebo COAXIAL.
Stiskněte tlačítko INPUT MODE.
• Budou dostupné jen položky vybrané v části DIGITAL IN nabídky SETUP.
• Bude postupně vybráno CD OPTICAL a COAXIAL nebo CD ANALOG.
nebo
Stiskněte tlačítko ANALOG.
• Bude vybráno CD ANALOG.
Poznámka
• V nabídce „DIGITAL IN“ můžete změnit nastavení digitálního vstupu pro
funkce DVD a CD. (Viz strany 22-23)
• Pokud připojíte konektor digitálního výstupu zvuku externí zvukové
komponenty k optickému nebo koaxiálnímu konektoru zvukového vstupu
na hlavní jednotce, můžete vychutnávat zvuk Dolby Digital nebo DTS.
16
17
CZ
Nastavení režimu reproduktorů
Výstupy signálu a frekvenční odezva reproduktoru budou nastaveny podle vaší konfigurace
reproduktorů a podle toho, zda jsou jednotlivé reproduktory použity nebo ne.
►
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
tlačítko MENU a poté ENTER.
1 •Stiskněte
Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
HLAVNÍ JEDNOTKA
nastavení.
1 Stiskněte tlačítko SETUP.
tlačítka ◄► vyberte možnost „SPK SETUP“ a
2 Stiskem
stiskněte tlačítko ENTER.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
3 Stiskem tlačítka ◄► vyberte požadovaný reproduktor.
C.SPK S.SPK SWSPK CROVR.
tlačítka ▲▼ nastavte režim (velký, malý apod.) pro
4 Stiskem
vybraný reproduktor.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.SPK C.SPK S.SPK SWSPK CROVR.
5 Opakováním kroků 3 a 4 nastavte režim pro každý reproduktor.
tlačítka SELECT (
4 Stiskem
vybraný reproduktor.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko MENU.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
,
PROVOZ
2 Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte „SPK SETUP“.
tlačítka SURROUND MODE vyberte požadovaný
3 Stiskem
reproduktor.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.SPK ) nastavte režim pro
5 Opakováním kroků 3 a 4 nastavte každý reproduktor.
Použití tlačítka SPK SELECT
Ukončení režimu nastavení
1. Stiskem tlačítka SPK SELECT vyberte požadovaný reproduktor.
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.SPK C.SPK S.SPK SWSPK CROVR SPK MODE OFF.
2. Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte režim (velký, malý apod.) pro
vybraný reproduktor.
3. Opakováním kroků 1 a 2 nastavte režim pro každý reproduktor.
Zapnutí a vypnutí SUBWOOFERU.
Nastavení reproduktoru
Stiskněte tlačítko SUBWOOFER ON/OFF na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere SWSPK : YES,
SWSPK : NO.
Poznámka
• Pokud je FRONT (Přední) nastaven na LARGE (Velký), můžete pro SWSPK
(Subwoofer) nastavit YES (Ano) nebo NO (Ne).
• Pokud je FRONT (Přední) nastaven na SMALL (Malý), SWSPK (Subwoofer)
je automaticky nastaven na YES (Ano). Možnost NO (Ne) nelze vybrat.
Nastavení přechodu.
18
Pro nastavení frekvence přechodu stiskněte tlačítko CROSS
OVER a poté stiskem tlačítka ▲▼ nastavte frekvenci.
REPRODUKTOR
F.SPK (Přední)
C.SPK (Střed)
S.SPK (Prostorový)
SWSPK (Subwoofer)
CROVR
(Frekvence přechodu)
Možná nastavení
LARGE (Velký), SMALL (Malý)
LARGE (Velký), SMALL (Malý), NONE (Žádný)
LARGE (Velký), SMALL (Malý), NONE (Žádný)
YES (Ano), NO (Ne)
60,80,100,120,
150,180,200(Hz)
Výchozí nastavení
SMALL (Malý)
SMALL (Malý)
SMALL (Malý)
YES (Ano)
150Hz
• LARGE (Velký) : Vyberte při použití velkých
reproduktorů. Můžete naslouchat zvuku v plném rozsahu.
• SMALL (Malý) : Vyberte při použití malých reproduktorů
• NONE (Žádný) : Vyberte, když reproduktor není použit.
• YES (subwoofer) (Ano, pro subwoofer) : Vyberte, když
používáte subwoofer.
• NO (subwoofer) (Ne, pro subwoofer) : Vyberte, když
nepoužíváte subwoofer.
• CROVR (Přechod) : Vyberte frekvenci přechodu pro
nejlepší odezvu basů vzhledem k místnosti.
19
CZ
Nastavení poslechové vzdálenosti od reproduktorů
Pokud nelze umístit všechny reproduktory do stejné vzdálenosti od místa, kde posloucháte, můžete
nastavit prodlevu zvukových signálů ze středového a prostorových reproduktorů.
►
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
tlačítko MENU a poté ENTER.
1 •Stiskněte
Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
tlačítka ◄► vyberte možnost „DIST SETUP“ a
2 Stiskem
stiskněte tlačítko ENTER.
3 Stiskem tlačítka ◄► vyberte požadovaný reproduktor.
tlačítka ▲▼ vyberte vzdálenost reproduktoru.
4 •Stiskem
Pro reproduktory Přední L, Střed, Přední P, Prostorový P, Prostorový L a
Subwoofer můžete nastavit vzdálenost mezi reproduktorem a místem, odkud
posloucháte, mezi 0,3 a 9,0 m v intervalech 0,3 m.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko MENU.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
Použití tlačítka SPK DISTANCE
1. Stiskem tlačítka SPK DISTANCE vyberte požadovaný reproduktor.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L CEN F.R S.R S.L S.W.
2. Stiskem tlačítka ▲▼ vyberte vzdálenost reproduktoru.
• Pro reproduktory Přední L, Střed, Přední P, Prostorový P, Prostorový L a
Subwoofer můžete nastavit vzdálenost mezi reproduktorem a místem, odkud
posloucháte, mezi 0,3 a 9,0 m v intervalech 0,3 m.
1 Stiskněte tlačítko SETUP.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
2 Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte „DIST SETUP“.
tlačítka SURROUND MODE vyberte požadovaný
3 Stiskem
reproduktor.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L CEN F.R S.R S.L S.W.
tlačítka SELECT (
4 Stiskem
reproduktoru.
,
PROVOZ
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L CEN F.R S.R S.L S.W.
HLAVNÍ JEDNOTKA
) nastavte vzdálenost
• Pro reproduktory Přední L, Střed, Přední P, Prostorový P,
Prostorový L a Subwoofer můžete nastavit vzdálenost mezi
reproduktorem a místem, odkud posloucháte, mezi 0,3 a 9,0 m v
intervalech 0,3 m.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
3. Opakováním kroků 1 a 2 nastavte režim pro každý reproduktor.
Poznámka
20
• Pokud je místo, odkud posloucháte, dále, než je rozsah
nastavitelné vzdálenosti pro daný reproduktor, nastavte maximální
vzdálenost.
Nastavení vzdálenosti reproduktorů
Nastavte vzdálenost mezi reproduktorem a místem, odkud posloucháte, v intervalech 0,3 m.
• F.L (přední levý) : 0,3 m – 9 m
• CEN (střed) : 0,3 m – 9 m
• F.R (přední pravý) : 0,3 m – 9 m
• S.R (prostorový pravý) : 0,3 m – 9 m
• S.L (prostorový levý) : 0,3 m – 9 m
• SW (subwoofer) : 0,3 m – 9 m
21
CZ
Nastavení digitálního vstupu
Digitální vstup pro přehrávač DVD/CD můžete nastavit buďto na OPTICAL nebo na COAXIAL.
►
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
tlačítko MENU a poté ENTER.
1 •Stiskněte
Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
1 Stiskněte tlačítko SETUP.
tlačítka ◄► vyberte možnost „DIGITAL IN“ a
2 Stiskem
stiskněte tlačítko ENTER.
3 Stiskem tlačítka ◄► vyberte funkci CD nebo DVD.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
DVD.
4 Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte digitální vstup.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere
COAXIAL
OPTICAL.
2 Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte „DIGITAL IN“.
tlačítka SURROUND MODE vyberte funkci CD nebo
3 Stiskem
DVD.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere CD
4 Stiskem tlačítka SELECT (
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko MENU.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
,
DVD.
PROVOZ
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere CD
HLAVNÍ JEDNOTKA
) nastavte digitální vstup.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere
COAXIAL
OPTICAL.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
Poznámka
• Pro každou funkci lze vybrat pouze jeden digitální vstup.
Příklad : Pokud jste pro funkci CD vybrali COAXIAL, nemůžete
možnost COAXIAL vybrat pro funkci DVD.
Funkce
DVD
CD
22
Digitální vstup (výchozí nastavení)
OPTICAL
COAXIAL
23
CZ
Nastavení DRC (dynamické omezení rozsahu)
Tuto funkci můžete použít pro vychutnání zvuku Dolby Digital během nočního sledování filmů s nízkou
hlasitostí.
►
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 Stiskněte tlačítko MENU a poté ENTER.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
tlačítka ◄► vyberte možnost „DRC SETUP“ a
2 Stiskem
stiskněte tlačítko ENTER.
• Na displeji se objeví „DRC : STD“.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DRC : STD DRC : MAX DRC : MIN.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
Použití tlačítka DRC
Stiskněte tlačítko DRC.
1 Stiskněte tlačítko SETUP.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
2 Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte „DRC SETUP“.
3 Stiskněte tlačítko SURROUND MODE.
• Na displeji se objeví „DRC : STD“.
4 Stiskem tlačítka SELECT (
,
) nastavte DRC.
PROVOZ
3
Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte DRC.
HLAVNÍ JEDNOTKA
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DRC : STD DRC : MAX DRC : MIN.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DRC : STD DRC : MAX DRC : MIN.
Nastavení DRC
• • STD : Nastaví efekt DRC na standardní hodnotu.
• • MAX : Nastaví efekt DRC na maximální hodnotu.
• • MIN : Nastaví efekt DRC na minimální hodnotu.
24
25
CZ
Testovací tón
Pomocí testovacího tónu můžete zjistit stav a hlasitost reproduktoru.
Automatická aktivace testovacího tónu
►
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 Stiskněte tlačítko MENU a poté ENTER.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
• Testovací signál bude automaticky vydáván v tomto pořadí :
F.L CEN F.R S.R S.L S.W.
• Zatímco zní testovací tón, stiskem tlačítka ▲▼ nastavte hlasitost
reproduktoru v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.
1 Stiskněte tlačítko SETUP.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
2 Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte „TEST-T AUTO“.
3 Stiskněte tlačítko SURROUND MODE.
• Testovací signál bude automaticky vydáván v tomto pořadí :
F.L CEN F.R S.R S.L S.W.
• Zatímco zní testovací tón, stiskem tlačítka SELECT ( , ) nastavte
hlasitost reproduktoru v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.
PROVOZ
tlačítka ◄► vyberte možnost „TEST-T AUTO“ a
2 Stiskem
stiskněte tlačítko ENTER.
HLAVNÍ JEDNOTKA
Vypnutí testovacího tónu
• Jednou stiskněte tlačítko MENU.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a testovací tón utichne.
Použití tlačítka Test Tone
Vypnutí testovacího tónu
• Jednou stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a testovací tón utichne.
Stiskněte tlačítko TEST TONE.
• Testovací signál bude automaticky vydáván v tomto pořadí :
F.L CEN F.R S.R S.L S.W.
• Zatímco zní testovací tón, stiskem tlačítka ▲▼ nastavte hlasitost
reproduktoru v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.
26
27
CZ
Testovací tón (pokračování)
Pomocí testovacího tónu můžete zjistit stav a hlasitost reproduktoru.
Manuální aktivace testovacího tónu
►
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
HLAVNÍ JEDNOTKA
1 Stiskněte tlačítko MENU a poté ENTER.
1 Stiskněte tlačítko SETUP.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
2 Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte „TEST-T MANU“.
3 Stiskněte tlačítko SURROUND MODE.
3 Stiskem tlačítka ◄► vyberte požadovaný reproduktor.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere
F.L CEN F.R S.R S.L S.W.
• Při každém stisku tlačítka ◄► se postupně vybere
F.L CEN F.R S.R S.L S.W.
tlačítka SELECT (
4 Stiskem
podle potřeby.
4 Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte testovací tón podle potřeby.
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10 do +10 dB v
kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.
,
PROVOZ
tlačítka ◄► vyberte možnost „TEST-T MANU“ a
2 Stiskem
stiskněte tlačítko ENTER.
) nastavte testovací tón
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10 do +10 dB v
kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.
Vypnutí testovacího tónu
Vypnutí testovacího tónu
• Jednou stiskněte tlačítko MENU.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a testovací tón utichne.
• Jednou stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a testovací tón utichne.
Výstup testovacího tónu
• F.L (přední levý) : -10 – +10 dB
• CEN (střed) : -10 – +10 dB
• F.R (přední pravý) : -10 – +10 dB
• S.R (prostorový pravý) : -10 – +10 dB
• S.L (prostorový levý) : -10 – +10 dB
• S.W (subwoofer) : -10 – +10 dB
28
29
CZ
Nastavení hlasitosti reproduktorů
Lze nastavit vyvážení a hlasitost reproduktorů.
►
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 Stiskněte tlačítko MENU a poté ENTER.
HLAVNÍ JEDNOTKA
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
1 Stiskněte tlačítko SETUP.
tlačítka ◄► vyberte možnost „LEVEL SETUP“ a
2 Stiskem
stiskněte tlačítko ENTER.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
2 Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte „LEVEL SETUP“.
3 Stiskněte tlačítko SURROUND MODE.
• Při každém stisku tlačítka ◄► se postupně vybere F.L CEN F.R S.R S.L S.W.
4 Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte požadovanou hlasitost reproduktoru.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L CEN F.R S.R S.L S.W.
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.
tlačítka SELECT (
4 Stiskem
hlasitost reproduktoru.
Ukončení režimu nastavení
,
PROVOZ
3 Stiskem tlačítka ◄► vyberte požadovaný reproduktor.
) nastavte požadovanou
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10 do +10 dB v
kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko MENU.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
Použití tlačítka SPK LEVEL
Ukončení režimu nastavení
1. Stiskem tlačítka SPK LEVEL vyberte požadovaný reproduktor.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere F.L CEN F.R S.R S.L S.W SPK LVL OFF.
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
2. Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte požadovanou hlasitost reproduktoru.
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10 do +10 dB v
kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.
Nastavení hlasitosti reproduktorů
Nastavení HLASITOSTI SUBWOOFERU
Stiskněte tlačítko SUBWOOFER LEVEL a poté stiskem tlačítka
▲▼ nastavte hlasitost subwooferu.
• F.L (přední levý) : -10 – +10 dB
• CEN (střed) : -10 – +10 dB
• F.R (přední pravý) : -10 – +10 dB
• S.R (prostorový pravý) : -10 – +10 dB
• S.L (prostorový levý) : -10 – +10 dB
• S.W (subwoofer) : -10 – +10 dB
30
31
CZ
Režim Dolby Pro Logic II
Tento režim podává 5.1kanálový zvuk z dvoukanálového zdroje.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte tlačítko
MODE.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere CINEMA MATRIX GAME PRO LOGIC MUSIC.
HLAVNÍ JEDNOTKA
1 Stiskem tlačítka SURROUND MODE vyberte režim „DPLII“.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DPLII SFE
STEREO.
,
• Při každém stisku tlačítka SELECT (
).
) se postupně vybere
CINEMA MATRIX GAME PRO LOGIC MUSIC.
• Při každém stisku tlačítka SELECT ( ) se postupně vybere
MUSIC PRO LOGIC GAME MATRIX CINEMA.
PROVOZ
2 Stiskněte tlačítko SELECT (
Ukončení režimu nastavení
• Počkejte asi 5 sekund.
Ukončení režimu nastavení
• Počkejte asi 5 sekund.
Režim Dolby Pro Logic II
• MUSIC : Poskytuje 5.1kanálový prostorový zvuk z digitálních,
analogových nebo stávajících stereo zdrojů jako je CD, kazetový
magnetofon, televizor a stereo videorekordér.
• CINEMA : Přidá realismus filmovému zvuku.
• MATRIX : Uslyšíte 5.1kanálový prostorový zvuk.
• GAME : Vzrušující zvuk z počítačových her.
• PRO LOGIC : Zažijete efekt prostorového zvuku pouze s použitím
předních reproduktorů.
32
Poznámka
• Pro vícekanálové signály jako je Dolby
Digital nebo DTS nelze použít režim
Dolby Pro Logic II.
• Pro Logic funguje jen pro zvukové
signály PCM se vzorkovací frekvencí
32 kHz, 44 kHz nebo 48 kHz.
• Pokud je zvukový signál PCM mono,
zadní prostorový reproduktor nebude
vydávat zvuk.
33
CZ
Nastavení efektu Dolby Pro Logic II
Tato funkce pracuje jen v režimu Dolby PRO LOGIC II MUSIC.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 Stiskněte tlačítko MENU a poté ENTER.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
tlačítka ◄► vyberte možnost „
2 Stiskem
stiskněte tlačítko ENTER.
MODE“ a
HLAVNÍ JEDNOTKA
3 Stiskněte tlačítko ◄►.
1 Stiskněte tlačítko SETUP.
Stiskem tlačítka ▲▼
4 nastavte
požadovaný efekt
2 Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte „DPLII MODE“.
3 Stiskněte tlačítko SURROUND MODE.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
• Při každém stisku tohoto tlačítka
se postupně vybere C-WIDTH DIMENSION PANORAMA.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere C-WIDTH DIMENSION PANORAMA.
Ukončení režimu nastavení
Stiskem tlačítka SELECT (
4 efekt
Dolby Pro Logic II.
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko MENU.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
Použití tlačítka
1. Stiskem tlačítka
2. Stiskněte tlačítko
EFFECT
,
PROVOZ
Dolby Pro Logic II.
) nastavte požadovaný
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
MODE vyberte režim „MUSIC“.
EFFECT.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere C-WIDTH DIMENSION PANORAMA.
3. Stiskem tlačítka ▲▼ vyberte požadovaný efekt Dolby Pro Logic II.
• C-WIDTH : Lze nastavit od 0 do 7.
• DIMENSION : Lze nastavit od -7 do +7.
• PANORAMA : Lze nastavit na ON (Zap.) nebo OFF (Vyp.).
Efekt Dolby Pro Logic II
• C-WIDTH : Nastaví šířku středového obrazu. Čím vyšší nastavení, tím tišší zvuk vychází ze
středového reproduktoru.
• DIMENSION : Postupně nastavuje zvukové pole (DSP) ze středu nebo z okolí.
• PANORAMA : Tento režim rozšiřuje přední stereo obraz tak, aby zahrnul i prostorové
reproduktory, čímž vytváří vzrušující obklopující efekt se zobrazením bočních stěn.
34
35
CZ
Nastavení tónové korekce
Tato funkce umožňuje nastavení kvality tónu z předních reproduktorů.
►
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 Stiskněte tlačítko MENU a poté ENTER.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
Stiskem tlačítka ◄► vyberte možnost „TONE CONTROL“ a
2 stiskněte
tlačítko ENTER.
3 Stiskněte tlačítko ◄►.
4
Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte požadované ovládání tónu.
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -6 do +6 dB v kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -6 dB a hlasitější při +6 dB.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko MENU.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
Použití tlačítka TONE
1. Stiskněte tlačítko TONE.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere BASS(basy) TREBLE(výšky) TONE : OFF.
1 Stiskněte tlačítko SETUP.
• Na displeji se objeví „SETUP MODE“ a displej se přepne do režimu
nastavení.
2 Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte „TONE CONTROL“.
3 Stiskněte tlačítko SURROUND MODE.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere BASS(basy)
TREBLE(výšky) TONE : OFF.
Stiskem tlačítka SELECT (
4 ovládání
tónu.
,
PROVOZ
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere BASS(basy)
TREBLE(výšky) TONE : OFF.
• Při nastavení na TONE : OFF je funkce ovládání tónu deaktivována.
HLAVNÍ JEDNOTKA
) nastavte požadované
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -6 do +6 dB v kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -6 dB a hlasitější při +6 dB.
Ukončení režimu nastavení
• Vyčkejte asi 5 sekund nebo stiskněte tlačítko SETUP.
Na displeji se objeví „SETUP OFF“ a režim nastavení je ukončen.
2. Stiskem tlačítka ▲▼ nastavte požadované ovládání tónu.
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -6 do +6 dB v kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -6 dB a hlasitější při +6 dB.
Poznámka
36
• Funkce ovládání tónu je dostupná pouze v režimu Stereo.
37
CZ
Režim SFE
Funkce SFE (Sound Field Effect – Efekt zvukového pole) používá 7 různých DSP efektů zvukového
pole pro digitální simulaci skutečných akustických prostředí jako je koncertní sál nebo kino.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte tlačítko SFE MODE.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere HALL(hala) THEATER(divadlo) ARENA(aréna) CLUB(klub) DOME(dóm)
STADIUM(stadion) CHURCH(kostel).
HLAVNÍ JEDNOTKA
1 Stiskem tlačítka SURROUND MODE vyberte režim „SFE“.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere DPLII SFE
STEREO.
,
• Při každém stisku tlačítka SELECT (
).
) se postupně vybere
HALL(hala) THEATER(divadlo) ARENA(aréna) CLUB(klub)
DOME(dóm) STADIUM(stadion) CHURCH(kostel).
• Při každém stisku tlačítka SELECT ( ) se postupně
PROVOZ
2 Stiskněte tlačítko SELECT (
vybere CHURCH(kostel) STADIUM(stadion) DOME(dóm)
CLUB(klub) ARENA(aréna) THEATER(divadlo) HALL(hala).
Ukončení režimu nastavení
• Počkejte asi 5 sekund.
Ukončení režimu nastavení
• Počkejte asi 5 sekund.
38
39
CZ
Režim Stereo
Tento režim můžete vybrat při poslouchání zvuku z předních reproduktorů a subwooferu.
Pro režim Surround a vstupní signál
o = aktivní, – = neaktivní
Režim
Surround
DOLBY
(MUSIC,
CINEMA,
MATRIX,
GAME,
PROLOGIC)
DTS
Stiskněte tlačítko STEREO.
• Na displeji se objeví „STEREO“ a je vybrán
režim Stereo.
HLAVNÍ JEDNOTKA
Stiskem tlačítka SURROUND MODE vyberte
„STEREO“.
SFE
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně
vybere DPLII SFE STEREO.
STEREO
Ukončení režimu nastavení
Ukončení režimu nastavení
• Počkejte asi 5 sekund.
• Počkejte asi 5 sekund.
Dekódování
Informace na displeji
L/P
S
PL
PP
Subwoofer
Formát signálu
na displeji
Stav kanálu
Dolby D Surr. EX
Dolby Digital 5.1
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (5.1kan.)
Dolby Digital 5.1
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2kan.)
Pro Logic II
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2kan. Surr)
Pro Logic II
O
O
O
O
DIGITAL
L.PCM (Audio)
Pro Logic II
O
O
O
O
L.PCM
L, C, R, SL, SR, SW
Analog
Pro Logic II
O
O
O
O
ANALOG
L, C, R, SL, SR, SW
DTS-ES
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
DTS 96/24
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
DTS (5.1)
DTS 5.1
O
O
O
O
DTS
L, C, R, SL, SR, SW
L.PCM (Audio)
Neo:6
O
O
O
-
L.PCM
L, R
Dolby D (2kan.)
DD + SFE
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby D (2kan. Surr)
DD + SFE
O
O
O
O
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L.PCM (Audio)
SFE
O
O
O
O
L.PCM
Analog
SFE
O
O
O
O
ANALOG
Dolby D (2kan.)
DD
O
-
-
-
Dolby D (2kan. Surr)
DD
O
-
-
-
L.PCM (Audio)
Stereo
O
-
-
-
L.PCM
L, R, SW
L.PCM 96KHz
Stereo
O
-
-
-
L.PCM
L, R, SW
Analog
Stereo
O
-
-
-
ANALOG
L, R, SW
DIGITAL
DIGITAL
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
PROVOZ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Výstupní kanál
Vstupní signál
L, R, SW
L, R, SW
L/R : Přední reproduktory (levý/pravý) C : Středový reproduktor SL/SR : Zadní reproduktory (levý/pravý) SW : Subwoofer
Poznámka
• Zobrazení stavu kanálu závisí na konfiguraci reproduktorů.
• Režim SFE pracuje s dvoukanálovými signály.
40
41
CZ
Funkce pro usnadnění
Funkce časovače vypnutí
Funkce Reset
Lze nastavit čas, kdy se přístroj automaticky vypne.
Pokud výrobek nepracuje správně, můžete systém restartovat.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte tlačítko SLEEP.
• Postupně se vybere SLEEP : OFF 15 30 45 60 90 120 M
(MIN).
Kontrola časovače vypnutí
Stiskněte tlačítko SLEEP.
• Na displeji se zobrazí čas zbývající do vypnutí přístroje.
• Další stisk tlačítka změní aktuální nastavení časovače vypnutí.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
tlačítko MUTE.
1 •Stiskněte
Na displeji se objeví MUTE.
stiskněte tlačítko „0“ a poté ENTER.
2 •Pětkrát
Na displeji se objeví „INITIAL : YES“.
tlačítek ▲▼ vyberte „YES“.
3 •Stiskem
Přístroj se po 5 sekundách vypne.
HLAVNÍ JEDNOTKA
Zrušení časovače vypnutí
Vypněte napájení a přidržte tlačítko SELECT(
5 sekund.
• Tiskněte tlačítko SLEEP dokud se na displeji nezobrazí „SLEEP : OFF“.
• Zabliká indikátor POWER STANDBY.
Funkce ztlumení zvuku
Tato funkce se hodí, když přijde návštěva nebo zazvoní telefon.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte tlačítko MUTE.
Opětovná aktivace zvuku
Opět stiskněte tlačítko MUTE.
• Z displeje zmizí MUTE a zvuk bude opět slyšet.
Poznámka
42
Výstraha!
• Použití funkce RESET vymaže všechny uložená nastavení.
• Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Nastavení displeje
Jas displeje lze nastavit.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Stiskněte tlačítko DIMMER.
RŮZNÉ
• Na displeji se objeví MUTE.
) déle než
• Při každém stisku tohoto tlačítka se jas změní následovně : TMAVÝ
SVĚTLÝ.
• Funkce časovače vypnutí, ztlumení a nastavení displeje lze
ovládat pouze dálkovým ovládáním.
43
Ovládání televizoru prostřednictvím
dálkového ovladače
CZ
Seznam kódů podle značek (výrobců) televizorů
1
2
3
Stiskněte tlačítko TV pro volbu
režimu TV.
Stiskněte tlačítko POWER,
aby se zapnul televizor.
Podržte stisknuté tlačítko POWER
(napájení) a zadejte kód odpovídající
značce vašeho televizního přijímače.
• Pokud je v tabulce uvedeno pro váš televizor více kódů,
zadejte je vždy po jednom a vyzkoušejte, který kód funguje.
4
AOC
BELL & HOWELL(M.WARDS)
BROCSONIC
CANDLE
CETRONIC
CITIZEN
CINEMA
CLASSIC
CONCERTO
CONTEC
CORONADO
CRAIG
CROSLEX
CROWN
CURTISMATES
CXC
DAEWOO
Vypne-li se TV, nastavení je
kompletní.
Poznámka
• Dálkový ovladač nemusí s některými značkami televizorů pracovat.
Kromě toho nemusejí být dostupné některé operace ovládání
(v závislosti na značce vašeho televizoru).
• Pokud na svůj dálkový ovladač nenastavíte kód podle značky svého
televizoru, bude dálkový ovladač při výchozím nastavení pracovat s
televizory značky Samsung.
DAYTRON
DYNASTY
EMERSON
FISHER
FUNAI
FUTURETECH
GENERAL ELECTRIC(GE)
HALL MARK
HITACHI
INKEL
JC PENNY
JVC
KTV
KEC
KMC
LG(GOLDSTAR)
Kód
056, 057, 058
001, 015
001, 002, 003, 004,005,
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014
001, 018, 040, 048
057, 058, 081
059, 060
018
003
003, 018, 025
097
003
018
046
015
003, 005, 061, 082, 083,
084
062
003
059, 061, 063
003
002, 003, 004, 015,016,
017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 032,
034, 035, 036, 040, 048,
059, 090, 099, 100
040
003
003, 015, 040, 046, 059,
061, 064, 082, 083, 084,
085
019, 065, 103
003
003
006, 040, 056, 059, 066,
067, 068
040
015, 018, 050, 059, 069
045
056, 059, 067, 086
070
059, 061, 087, 088
003, 015, 040
015
001, 015, 016, 017, 037,
038, 039, 040, 041, 042,
043, 044, 054, 086
Značka
LUXMAN
LXI(SEARS)
MAGNAVOX
MARANTZ
MATSUI
MGA
MITSUBISHI/MGA
MTC
NEC
NIKEI
ONKING
ONWA
PANASONIC
PENNEY
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROTON
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMPO
SAMSUNG
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SONY
SOUNDESIGN
SPECTRICON
SSS
Kód
018
019, 054, 056, 059, 060,
062, 063, 065, 071
015, 017, 018, 048, 054,
059, 060, 062, 072, 089
040, 054
054
018, 040
018, 040, 054, 059, 060,
075, 101
018
018, 019, 020, 040, 059,
060
003
003
003
006, 007, 008, 009, 054,
066, 067, 073, 074
018
003, 015, 017, 018, 048,
054, 059, 062, 069, 090
015, 017, 018, 040, 048
054, 062, 072, 112, 114,
117, 118
063, 066, 080, 091
015, 018, 059
040
006, 066, 067
017, 048, 056, 060, 061,
075
018, 059, 067, 076, 077
078, 092, 093, 094
003, 019
040
000, 015, 016, 017, 040,
043, 046, 047, 048, 049,
054, 059, 060, 098
019, 061, 065, 101, 102,
103, 104
003, 040, 060, 061
015, 018, 019
015, 057, 064, 101, 105,
106, 115
057, 058
050, 051, 052, 053, 055,
101
003, 040
001
018
Značka
SYLVANIA
SYMPHONIC
TATUNG
TECHWOOD
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
VIDTECH
VIDECH
WARDS
YAMAHA
YORK
YUPITERU
ZENITH
ZONDA
DONGYANG
LOWE
FINLUX
YOKO
LOEWE OPTA
PHONOLA
RADIOLA
SCHNEIDER
AKAI
GRUNDIG
BLAUPUNKT
SIEMENS
CGE
IMPERIAL
MIVAR
SABA
BANG&OLUFSEN
BRIONVEGA
FORMENTI
METZ
WEGA
RADIOMARELLI
SINGER
SINUDYNE
TELEFUNKEN
Kód
018, 040, 048, 054, 059,
060, 062
061, 095, 096
006
018
003, 015, 018, 025
018, 040
019, 057, 063, 071, 101
107, 109, 110, 111, 113
018
059, 060, 069
015, 017, 018, 040, 048,
054, 060, 064
018
040
003
058, 079
001
003, 054
054
054, 109, 114
054
054, 114
054, 112, 114
054, 112
054
103
108, 109, 113, 119, 120,
121
108
108
113
113
113
114
114
114
114
114
114
114
114
114
116
RŮZNÉ
• Pro ovládání můžete používat tlačítka TV POWER (zapnutí
televizoru), VOLUME (hlasitost), CHANNEL (kanál) a
numerická tlačítka (0-9).
44
Značka
ADMIRAL(M.WARDS)
A MARK
ANAM
45
Ovládání DVD rekordéru nebo
videorekordéru dálkovým ovládáním
CZ
Seznam kódů podle značek videorekordérů
1
Stiskem tlačítka DVD nastavte
dálkové ovládání na režim DVD.
• Pokud ovládáte videorekordér, stiskem tlačítka VCR
nastavte dálkové ovládání na režim videorekordéru.
2
Stiskem tlačítka POWER zapněte
DVD rekordér nebo videorekordér.
3
Přidržte tlačítko POWER a zadejte
kód, který odpovídá vaší značce DVD
nebo videorekordéru.
• Pokud je pro váš přístroj v tabulce uveden více než jeden
kód, zadávejte kódy postupně a zjistěte, který funguje.
4
Pokud se DVD rekordér nebo
videorekordér vypne, je nastavení
dokončeno.
Poznámka
• Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami DVD rekordérů
a videorekordérů. Rovněž některé funkce nemusí být dostupné, v
závislosti na značce přístroje.
• Dálkové ovládání je nastaveno tak, aby pracovalo s DVD rekordéry a
videorekordéry Samsung.
AOC
AUDIO DYNAMIC
BELL & HOWELL(M.WARDS)
BROKSONIC
CANON
CAPEHART
CITIZEN
CRAIG
CRITERION
CURTIS MATHES
DAEWOO
DAYTRON
DBX
EMERSON
FISHER
FUNAI
GENERAL ELECTRIC(GE)
GO VIDEO
HARMAN KARDON
HITACHI
HQ
INSTANT REPLAY
JCL
JCP
JC PENNY
JVC
KENWOOD
LG(GOLDSTAR)
LXI(SEARS)
MAGIN
MAGNAVOX
MARANTZ
MARTA
46
Kód
043, 106
044, 045, 046
088, 089, 090
001, 002, 003, 004, 005,
033
091
019, 047, 092
048, 093
092, 094, 095
001, 033, 049, 091
011
050
050, 072, 096
051
001, 031, 032, 033, 044,
091
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014, 015,
016, 017, 018, 046, 051,
091
011
019, 047, 052, 092
025, 031, 032, 044, 046,
094, 095, 097, 098, 099
009, 048, 053, 054, 055,
100
044
001, 031, 032, 033, 056,
091
059, 060, 061
019
020, 021, 049, 054, 062,
100
051
001, 033, 049, 091
001, 033
025
047, 048, 052, 062, 091,
092
001, 033, 047, 052, 063,
064, 065, 092
047, 050, 052, 092
019, 020, 021, 022, 023,
024, 025, 026, 027, 028,
029, 030, 050
020, 025, 044, 048, 050,
053, 054, 055, 062, 100
072
001, 031, 032, 033, 049,
066, 067, 091
001, 019, 033, 047, 052,
092, 110
025, 050
Značka
MEI
MEMOREX
MINOLTA
MITSUBISHI/MGA
MTC
MULTITECH
NEC
OLYMPIC
OPTIMUS
ORION
PANASONIC
PENNEY
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RICO
RCA/PROSCAN
REALISTIC
SAMSUNG
SANYO
SANSUI
SCOTT
SEARS
SHARP
SINGER
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)
SHINTOM
SONY
STS
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
Kód
001, 033
001, 025, 033, 054, 091,
100
020, 021, 062
068, 069, 070, 101, 102
072
044, 057, 069
019, 047, 052, 057, 092
049, 091
101
103
001, 004, 033, 049, 067,
091, 107
019, 020, 072
001, 020, 021, 033, 062
001, 033, 046, 049, 091,
094
001, 030, 033, 049, 050,
066, 091
025
049
011
001, 033, 049, 067, 091,
107, 108
036
001, 020, 021, 031, 032,
033, 049, 051, 062, 066,
070, 091, 104
001, 009, 025, 033 ,
044, 048, 054, 091,
101, 105
000, 006, 031, 032, 057,
058, 071, 072, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079,
080, 081
008, 009, 046, 048, 050,
054, 058, 093, 100
092
006, 051, 054, 057, 069,
070, 100, 101
020, 021, 025
043, 105, 106
096
043, 044, 054, 100, 106
096
034, 035, 036, 037, 038,
039, 040, 041, 042, 082,
083, 084, 085, 086
020
001, 033, 044, 049, 066,
091
044
009
Značka
TASHIRO
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TOSHIBA
TOTEVISION
TAEKWANG
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
Kód
050
047, 052, 092
044, 047, 052, 092
001, 033, 049, 091
001, 025, 033
006, 051
025, 072
087
072
019
019
072
001, 020, 031, 032, 033,
043, 050, 054, 072, 100,
105, 106, 109
019, 047,048, 052, 092,
019, 047, 048, 052, 092
Seznam kódů podle
značek DVD rekordérů
Značka
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
MARANTZ
Kód
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
RŮZNÉ
• Můžete použít funkce ZAPNUTÍ DVD (videorekordéru),
HLASITOST, PŘEHRÁT, POZASTAVIT, ZASTAVIT,
PŘESKOČIT, MENU a číselná tlačítka 0-9.
Značka
ADMIRAL(M.WARDS)
AWIA
AKAI
ANAM
47
CZ
Řešení problémů
Příznak
Příčina
Přístroj nelze zapnout.
• Je napájecí kabel zapojen do
zásuvky?
• Zapojte zástrčku napájecího
kabelu do zásuvky.
Přístroj nereaguje na
stisknutí tlačítka.
• Je ve vzduchu statická elektřina?
• Odpojte napájecí kabel a opět jej
zapojte.
Nevychází zvuk.
• Jsou reproduktory a externí
komponenty správně zapojeny?
• Je funkce ztlumení zvuku zapnutá?
• Je hlasitost nastavena na minimum?
• Je nastavení reproduktorů nesprávně
nastaveno na ŽÁDNÉ?
• Nepřehráváte na externím zařízení
zvuk MPEG II?
• Správně je připojte.
Příznak
Příčina
Náprava
Nelze vybrat režim Dolby
Pro Logic II.
• Je správně vybrán vstupní signál?
• Vyberte jako vstupní signál
2kanálové Dolby Digital, PCM
nebo analogový signál.
Při přehrávání DVD
kódovaného v DTS
není slyšet zvuk.
• Je vybrán digitální vstup?
• Zkontrolujte, zda je externí
digitální komponenta správně
připojena. Ohledně výběru
digitálního vstupu, viz strana
22~23.
• Stiskem tlačítka MUTE vypněte
tuto funkci.
• Nastavte hlasitost.
• Ohledně výběru LARGE, SMALL
nebo YES, viz strany 18~19.
• Dekódování zvuku MPEG II není
podporováno. Nastavte formát
zvuku externího zařízení na PCM.
• Je externí komponenta správně
připojena?
• Správně je připojte.
Dálkové ovládání
nefunguje.
• Jsou baterie vybité?
• Je vzdálenost mezi dálkovým
ovládáním a hlavní jednotkou příliš
velká?
• Vyměňte baterie za nové.
• Zmenšete vzdálenost mezi
dálkovým ovládáním a hlavní
jednotkou.
Během přehrávání stereo
je zvuk z každého zařízení
jiný.
• Jsou levý a pravý reproduktor nebo
vstupní a výstupní kabely správně
připojeny?
• Zkontrolujte levý a pravý kanál a
správně je připojte.
Prostorové reproduktory
nevydávají zvuk.
• Jsou prostorové reproduktory správně
připojeny?
• Je v nastavení reproduktorů možnost
SURR (prostorové reproduktory)
nesprávně nastavena na NONE (Žádný)?
• Je režim Surround nastaven na stereo?
• Ohledně správného připojení viz
strany 10~11.
• Ohledně výběru LARGE nebo
SMALL, viz strany 18~19.
• Je středový reproduktor správně
připojen?
• Je v nastavení reproduktorů možnost
CEN (středový reproduktor) nesprávně
nastavena na NONE (Žádný)?
• Je režim Surround nastaven na
stereo?
• Ohledně správného připojení viz
strany 10~11.
• Ohledně výběru LARGE nebo
SMALL, viz strany 18~19.
• Ohledně výběru jiného režimu
Surround, viz strany 32~41.
Funkce ochrany výrobku
Poznámka
Ochrana před přehřátím
• Pokud se na displeji objeví nápis
„PROTECTION“, zkontrolujte, zda není některá
ze svorek reproduktorů zkratovaná a poté přístroj
zapněte
• Funkce ochrany se aktivuje, když se hlavní
jednotka nebo napájecí transformátor přehřejí.
Na displeji se objeví „
“
Tato funkce se aktivuje, když :
- je svorka reproduktoru zkratovaná
- je kabel reproduktoru zkratován
- Pokud po vypnutí a opětovném zapnutí
přístroje problém zmizí, nápis „PROTECTION“
zmizí z displeje a přístroj bude normálně
fungovat.
RŮZNÉ
Po výběru funkce se
neobjeví obrázek.
Středový reproduktor
nevydává zvuk.
48
Náprava
• Ohledně výběru jiného režimu
Surround, viz strany 32~41.
49
CZ
Technické údaje
HT-AS1
VŠEOBECNÉ
ZESILOVAČ
FREKVENČNÍ
ODEZVA
VIDEO VÝSTUP
Napájení
AC 220-240V, 50/60 Hz
Systém reproduktorů
Příkon v pohotovostním režimu
0,9W
Impedance
4Ω
4Ω
Provozní příkon
100W
Kmitočtový rozsah
140Hz ~ 20kHz
35Hz ~ 160Hz
Hmotnost
13 kg
Výstupní úroveň tlaku zvuku
86dB/W/M
86dB/W/M
Rozměry (Š x V x H)
270 x 450 x 520 mm
Jmenovitý výkon
100W
100W
Rozsah provozních teplot
+5°C~+35°C
Maximální výkon
200W
200W
Rozsah provozní vlhkosti
10%~75%
Jmenovitý výkon
20Hz~20KHz/THD = 10%
Rozměry (Š x V x H)
Přední /
Prostorové 90 x 152 x 90 mm
200 x 90 x 92 mm
Přední reproduktory (pravý + levý)
4 Ω 100 W/kan.
Hmotnost
Přední /
Prostorové 0,5kg/0,4kg
0,6kg
Středový reproduktor
4 Ω 100 W/kan.
Prostorové reproduktory (pravý + levý)
4 Ω 100 W/kan.
Subwoofer
4 Ω 100 W/kan.
Citlivost/impedance vstupu
450mV/47kΩ
Odstup signál-šum (analogový vstup)
80dB
Kmitočtový odstup (1 kHz)
60dB
Analogový vstup
20Hz~20KHz(±3dB)
Digitální vstup
20Hz ~44KHz(±3dB)
Televizní formát
NTSC/PAL
Hlasitost/impedance vstupu
1Vp-p/75 Ω
Hlasitost/impedance výstupu
1Vp-p/75 Ω
Frekvenční odezva videa
5 Hz až 44 kHz (±3 dB)
Odstup signál-šum
60dB
50
Střed
HT-AS1T
Systém reproduktorů
REPRODUKTORY
Přední / prostorové
Střed
Impedance
4Ω
4Ω
Kmitočtový rozsah
140Hz ~ 20kHz
35Hz ~ 160Hz
Výstupní úroveň tlaku zvuku
86dB/W/M
86dB/W/M
Jmenovitý výkon
100W
100W
Maximální výkon
200W
200W
Rozměry (Š x V x H)
Přední
90 x 1045 x 90 mm
(základna :
270)
200 x 90 x 92 mm
Prostorové 90 x 152 x 90 mm
Hmotnost
Přední /
Prostorové 3,5kg/0,4kg
0,6kg
RŮZNÉ
* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, kmitočtovém odstupu a využitelné citlivosti jsou založeny na měření
pomocí filtru AES-17.
REPRODUKTORY
Přední / Prostorové
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement