Samsung HW-D650S Používateľská príručka

Samsung HW-D650S Používateľská príručka
HW-D600
HW-D650S
systém s AV přijímačem
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 1
2011-06-10
9:59:06
bezpečnostní informace
Bezpečnostní varování
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE
NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM.
NEOTEVÍREJTE!
Tento symbol indikuje přítomnost
nebezpečného napětí uvnitř přístroje,
které může způsobit úraz elektrickým
proudem.
Tento symbol upozorňuje na existenci
důležitých pokynů pro provoz a údržbu
přístroje, které jsou součástí příslušenství
přístroje.
VAROVÁNÍ
• Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti
nebo vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE
SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
• Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu
musí být tato zástrčka snadno přístupná.
• Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na něj objekty naplněné vodou,
např. vázy.
• Síťová zástrčka se používá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.
2
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 2
2011-06-10
9:59:12
Upozornění
• Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném
na zadní straně přístroje.
• Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro
větrání (7,5 – 10 cm).
• Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat.
Neblokujte ventilační otvory.
• Nestavte na přístroj žádné předměty.
• Aby byl přístroj zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Chcete-li přístroj ponechat delší dobu bez použití, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené
blesky by mohly přístroj poškodit.
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a porucha přístroje.
• Přístroj chraňte před vlhkostí a horkem a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo
elektrických polí (např. reproduktorů).
• V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě.
• Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
• Při skladování výrobku při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci vodní páry z ovzduší. Při přepravě přístroje
v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než dosáhne pokojové teploty.
• Baterie používané v tomto přístroji obsahují chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 3
3
2011-06-10
9:59:12
Obsah
2
3
Bezpečnostní varování
Upozornění
ZAČÍNÁME
6
6
6
8
9
10
Příslušenství
Popis
Přední panel
Displej
Zadní panel
Dálkové ovladání
PŘIPOJENÍ
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
26
Umístění reproduktorů
Připojení reproduktorů
Připojení vnějších zařízení/televizoru pomocí HDMI
Funkce HDMI
Připojení k televizoru
Připojení přehrávače DVD nebo BD(Blu-ray)
Připojení kabelové tv, satelitu nebo Set-top Box
Připojení přehrávače CD
Připojení pomocí externího zesilovače
Připojení iPod
Připojení FM antény
Připojení komponent ke vstupu AUX IN
NASTAVENÍ
27
27
28
Před použitím AV přijímače
Hlavní nabídka
Volba mezi digitálním vstupem, vstupem HDMI a
analogovým vstupem
Strom nabídky nastavení
Nastavení zvuku
Výběr zdroje signálu a vstupního konektoru (digitální
vstup zvuku)
Nastavení velikosti reproduktorů
Nastavení připojení pro zadní prostorové reproduktory
Nastavení poslechové vzdálenosti reproduktorů
Nastavení hlasitosti reproduktorů
Nastavení testovacího tónu
Nastavení režimu Dolby Pro Logic
Nastavení prostorového zvuku
Nastaveni Dolby Pro Logic IIx
Nastavení režimu NEO:6
Nastavení režimu EX/ES
Další nastavení
Synch. zvuku
Ovládání tónu
Vylepšení MP3
Inteligentní hlasitost
Nastavení Automatické kalibrace
Nastavení DRC
Nastavení duálního monofonního zvuku
Nastavení HDMI
BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE
2
6
14
27
29
32
32
32
34
35
36
37
38
38
38
39
40
40
40
41
41
42
42
44
44
45
4
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 4
2011-06-10
9:59:13
RŮZNÉ
56
57
Ovládání vašeho televizoru dálkovým ovládáním
Ovládání přehrávače DVD nebo BD dálkovým ovládáním
DALŠÍ INFORMACE
58
59
60
61
Řešení potíží
Funkce ochrany výrobku
Seznam chyb automatické kalibrace
Technické údaje
46
46
46
47
48
48
49
49
50
50
50
51
56
58
•
Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu
přístroje.
•
Správní poplatek bude účtován v případě, že
a. je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku)
b. přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
•
Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde
k návštěvě technika.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 5
ČESKY
52
52
52
53
53
54
54
54
55
55
Použití režimů prostorového zvuku
Použití tlačítka S.DIRECT
Použití tlačítka AUDIO EFFECT na předním panelu
přístroje
Použití tlačítka SUBWOOFER
Poslech rádia
Poslech v režimu mono/stereo
Předvolení stanic rádia
O vysílání RDS
Použití systému RDS (Radio Data System) na příjem
stanic FM
Zobrazení signálů RDS
Signalizace funkce PTY (Program Type) (Typ
programu) a funkce PTY-SEARCH
Použití iPod
Poslech hudby (funkce iPod audio)
Sledování filmu (funkce iPod Video)
Užitečné funkce
Funkce časovače vypnutí
Funkce ztlumení zvuku
Nastavení displeje
Funkce Reset
Použití sluchátek
Aktualizace softwaru
OVLÁDÁNÍ
5
2011-06-10
9:59:13
Začínáme
Příslušenství
Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP
TV
BD
DVD
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
6
SLEEP
DIMMER
NEO:6
3
PTY+
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S.DIRECT
TONE
MO/ST
TUNER MEMORY
SETUP/MENU
INFO
RETURN
BD/DVD
AV SYNC
ASC
EXIT
SAT
AUX
SUB
WOOFER
GAME/TV
CD
iPod
TUNER
CROSS
OVER
3D SOUND
Dálkové ovládání
/Baterie (velikost AAA)
FM anténa
Uživatelská příručka
(Pro kabel reproduktoru)
Dok pro iPod
Mikrofon ASC
Prstencové feritové jádro
Popis
Přední panel
1
4
6
5
6
7
8
9 10
11
3
2
12 13 14 15 16 17 18
19
20
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 6
2011-06-10
9:59:13
01
Začínáme
1
2
DISPLEJ
Zobrazuje stav reproduktorů a zvukových vstupů, poslechový režim atd.
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
Ovládá hlasitost.
3
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ (
4
KONEKTOR PHONES
Slouží k připojení sluchátek.
5
KONEKTORY AUX IN
Pomocné AV vstupy slouží k připojení kamery, přenosného přehrávače DVD nebo
herní konzole.
6
ASC MIC JACK
Slouží k připojení mikrofonu ASC pro nastavení Automatické kalibrace.
7
OVLÁDÁNÍ INPUT SELECT
Slouží k výběru vstupu.
FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD IPOD AUDIO IPOD VIDEO
8
9
10
TLAČÍTKO AUDIO ASSIGN
Přepíná režim vstupu vybraného zdroje signálu.
TLAČÍTKO SOUND EFFECT
Přepnutí režimu prostorového zvuku.
TLAČÍTKO SETUP
Zobrazí nabídku SETUP.
TLAČÍTKA NAHORU (,),
DOLŮ (.), DOLEVA (<), A
DOPRAVA (>)
Slouží k pohybu kurzoru nahoru, dolů, doleva a doprava.
Slouží také k výběru podrobných nastavení v režimu SOUND EFFECT a ke změně
výšky tónu.
12
13
14
TLAČÍTKO ENTER
Slouží k výběru položky v nabídce SETUP.
TLAČÍTKO RETURN
Stiskem se vraťte do předchozí nabídky.
TLAČÍTKO ASC
Slouží k výběru režimu Automatické kalibrace.
15
TLAČÍTKO S.DIRECT / STEREO
Slouží k výběru režimů S.DIRECT a STEREO.
(Na výstupu je původní signál bez aplikace efektu zvukového pole nebo jiných
efektů.)
16
TLAČÍTKO 3D SOUND
Stiskem aktivujete 3D zvuk.
17
18
19
20
TLAČÍTKO TONE CONTROL
Slouží k nastavení úrovně basů a výšek a k vypnutí a zapnutí tónu.
TLAČÍTKO TUNING MODE
Slouží k výběru manuálního režimu nebo režimu předvoleb FM rádia.
TLAČÍTKO SELECT
Slouží ke změně rozhlasové frekvence.
TLAČÍTKO MEMORY
Slouží k přednastavení frekvence rádia.
11
)
Zapíná a vypíná přijímač.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 7
7
2011-06-10
9:59:14
Začínáme
Displej
1
2
3
4
5
7
6
1
INDIKÁTORY
REPRODUKTORŮ
Zobrazují připojené reproduktory.
2
KONTROLKY REŽIMU
POSLECHU
Zobrazení aktuálního režimu poslechu.
3
KONTROLKY LADĚNÍ
Zobrazení stavu aktuálního rádiového vysílání.
4
INDIKÁTORY ZVUKOVÉHO
VSTUPU
Zobrazují typ vstupního signálu aktuálně připojeného externího zdroje zvuku.
5
INDIKÁTOR HLASITOSTI
REPRODUKTORŮ
Zobrazuje úroveň hlasitosti reproduktorů.
6
INDIKÁTOR FREKVENCE
RÁDIA
Zobrazení aktuálního frekvenčního rozsahu rádia.
7
ZOBRAZENÍ HLÁŠENÍ
Informuje o stavu přijímače.
8
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 8
2011-06-10
9:59:15
01
Začínáme
Zadní panel
1
2
3
4
5
ONLY FOR
UPDATE
SURROUND
BACK OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
6
7
8
9
10 11 12 13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONEKTORY VIDEO IN
Slouží k připojení video signálu z video přehrávače (BD/DVD, SAT, TV).
PORT USB
Slouží pouze k aktualizaci firmwaru.
KONEKTOR HDMI OUT
Slouží k připojení video a zvukového signálu kabelem HDMI.
KONEKTORY HDMI IN
Slouží k výstupu digitálního video a zvukového signálu kabelem HDMI.
KONEKTOR VIDEO OUT
Výstup video signálu pro video zařízení (TV, projektor atd.).
KONEKTOR FM ANTÉNY
Pro připojení antény FM.
KONEKTOR iPod
Vstup audio/video signálu iPodu.
KONEKTOR ONLY FOR SERVICE
Slouží k servisu a opravám.
KONEKTORY AUDIO IN
Slouží k připojení zvukového signálu z video přehrávače (BD/DVD, SAT, TV).
10
12
KONEKTORY OPTICKÉHO VSTUPU
(VSTUP DIGITÁLNÍHO ZVUKU)
KONEKTOR KOAXIÁLNÍHO VSTUPU
(VSTUP DIGITÁLNÍHO ZVUKU)
KONEKTORY SURROUND BACK
OUT
Poskytují výstup analogového signálu zadních prostorových reproduktorů pro
externí zesilovač.
13
KONEKTOR SUBWOOFER OUT
Pro připojení subwooferu. (Pouze aktivní subwoofer)
14
KONEKTORY VÝSTUPU
REPRODUKTORŮ
Konektor pro připojení reproduktorů.
11
Vstup digitálního zvukového signálu s optickým konektorem.
Vstup digitálního zvukového signálu s koaxiálním konektorem.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 9
9
2011-06-10
9:59:15
Začínáme
Dálkové ovladání
Průvodce dálkovým ovládáním
1
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
20
21
2
3
4
5
AMP
TV
BD
DVD
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
NEO:6
SLEEP
DIMMER
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
6
22
23
24
25
26
7
27
28
8
29
MUTE
9
10
TUNING
/CH
VOL
S.DIRECT
11
12
TONE
MO/ST
TUNER MEMORY
32
INFO
33
34
14
16
31
SETUP/MENU
13
15
30
RETURN
EXIT
BD/DVD
SAT
GAME/TV
CD
AV SYNC
AUX
iPod
TUNER
ASC
SUB
WOOFER
35
17
10
CROSS
OVER
3D SOUND
18
36
19
37
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 10
2011-06-10
9:59:16
01
Začínáme
1
TLAČÍTKO POWER
Zapíná a vypíná přijímač.
2
TLAČÍTKO TV
Pro přepnutí do režimu TV stiskněte tlačítko TV.
3
TLAČÍTKO AMP
Pro přepnutí do režimu AMP stiskněte tlačítko AMP.
4
ČÍSELNÁ TLAČÍTKA
Slouží k výběru TV kanálu.
5
TLAČÍTKO NEO : 6
Výběr požadovaného režimu NEO:6.
6
TLAČÍTKO PROLOGIC
Výběr požadovaného režimu zvuku Dolby Pro Logic.
7
TLAČÍTKA PŘESKOČENÍ
8
TLAČÍTKA ZASTAVENÍ A
PŘEHRÁVÁNÍ
Stiskněte pro přechod vzad nebo vpřed na připojeném přehrávači DVD/BD
nebo iPodu.
Stiskněte pro spuštění nebo zastavení přehrávání na připojeném přehrávači
DVD/BD nebo iPodu.
9
TLAČÍTKO MUTE
Ztlumení zvuku připojeného zařízení.
10
TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
Slouží k nastavení hlasitosti vybraného zařízení.
11
TLAČÍTKO MO/ST
Výběr MONO nebo STEREO rádiového příjmu.
12
TLAČÍTKO TONE
Slouží k nastavení úrovně basů a výšek.
13
TLAČÍTKO SETUP/MENU
Zobrazí nabídku SETUP.
14
TLAČÍTKA NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/
DOPRAVA
Slouží k navigaci v nabídkách.
15
TLAČÍTKO RETURN
Slouží k návratu do předchozí nabídky z nabídky SETUP.
16
TLAČÍTKA VÝBĚRU FUNKCE
Slouží k výběru vstupu.
17
TLAČÍTKO AV SYNC
Slouží k výběru režimu prodlevy zvuku.
18
TLAČÍTKO ASC
Slouží k zapnutí funkce automatické kalibrace zvuku.
19
TLAČÍTKO SUBWOOFER
Slouží k výběru subwooferu.
20
TLAČÍTKO INPUT SELECT,
TV SOURCE
Postupné přepínání vstupu signálu.
Stiskněte pro výběr zdroje videa připojeného televizoru.
21
TLAČÍTKO BD
Pro přepnutí do režimu BD stiskněte tlačítko BD.
22
TLAČÍTKO DVD
Pro přepnutí do režimu DVD stiskněte tlačítko DVD.
23
RDS SELECTION BUTTONS
Slouží k výběru funkcí RDS.
24
TLAČÍTKO SLEEP
Slouží k nastavení časovače vypnutí.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 11
11
2011-06-10
9:59:17
Začínáme
25
TLAČÍTKO DIMMER
Slouží k nastavení jasu displeje.
26
TLAČÍTKO DSP
Slouží k výběru režimu SFE.
27
TLAČÍTKO AUDIO ASSIGN
Přepíná režim vstupu vybraného zdroje signálu.
28
TLAČÍTKO HLEDÁNÍ
Slouží k prohledávání ve směru vzad nebo vpřed.
29
TLAČÍTKO POZASTAVENÍ
Pozastavení přehrávání připojeného zařízení.
30
TLAČÍTKA LADĚNÍ/KANÁL
Slouží k přepnutí frekvence rádia nebo TV kanálu.
31
TLAČÍTKO S.DIRECT
Slouží k výběru režimu S.DIRECT.
32
TLAČÍTKO TUNER MEMORY
Slouží k přednastavení frekvence rádia.
33
TLAČÍTKO INFO
Zobrazení informací o právě používaném připojeném zařízení.
34
TLAČÍTKO VSTUP
Slouží k výběru položky v nabídce SETUP.
35
TLAČÍTKO EXIT
Ukončí nabídku SETUP.
36
TLAČÍTKO 3D SOUND
Stiskem aktivujete 3D zvuk.
37
TLAČÍTKO CROSS OVER
Slouží k nastavení frekvence přechodu.
12
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 12
2011-06-10
9:59:17
01
Začínáme
Vložení baterií do dálkového ovladače
* Baterie (AAA)
✎ POZNÁMKA
Abyste předešli vytečení obsahu baterií nebo jejich prasknutí:
 Vložte baterie do dálkového ovladače tak, aby odpovídala jejich polarita: (+) ke značce (+) a (–) ke




značce (–).
Při běžném používání AVR baterie vydrží přibližně jeden rok.
Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se mohou lišit napětím.
Vždy vyměňujte obě baterie zároveň.
Nevystavujte baterie horku nebo přímému ohni.
Provozní dosah dálkového ovladače
Dálkový ovladač může být použit do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru. Lze jej rovněž
použít ve vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu dálkového ovladače.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 13
13
2011-06-10
9:59:17
Připojení
Tato část se zabývá různými metodami připojení AV přijímače k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojte napájecí kabel.
Umístění reproduktorů
* Reproduktory jsou dodávány pouze s modelem HW-D650S. Model HW-D600 je dodáván bez
reproduktorů.
6.6~9.8 feet (2~3m)
AV PŘIJÍMAČ
SL
SR
Umístění AV přijímače
AV přijímač umístěte na vhodný stojan nebo stolek.
Subwoofer g
Umístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.
Přední reproduktory
Tyto reproduktory umístěte před poslechové místo tak, aby byly otočeny směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°).
Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší.
Zarovnejte přední část předních reproduktorů na stejnou úroveň s přední částí středových reproduktorů nebo je
umístěte mírně před středový reproduktor.
Středový reproduktor
Nejlepší je umístit středový reproduktor ve stejné výšce jako přední reproduktory.
Můžete jej také umístit přímo nad nebo pod televizor.
Prostorové reproduktory
Tyto reproduktory umístěte za poslechové místo..
Pokud nemáte dost místa, umístěte je tak, aby byly proti sobě.
Umístěte je cca 60 až 90 cm nad polohu vašich uší tak, aby byly natočeny mírně dolů.
Narozdíl od předních a středových reproduktorů se prostorové reproduktory používají zejména při
reprodukci zvukových efektů, kdy z nich zvuk nevychází neustále.
14
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 14
2011-06-10
9:59:18
02
SBL SBR
(Doplněk)
Pokud používáte dva zadní středové reproduktory, umístěte je tak, aby směřovaly dopředu za místo,
odkud posloucháte.
Zadní prostorový reproduktor umístěte přibližně 70 cm až 1 m za poslechové místo.n you
Přední výškové reproduktory
FHL FHR
Připojení
Zadní prostorové reproduktory
(Doplněk)
Při použití funkce Dolby Pro Logic IIz umístěte zadní prostorové reproduktory do pozic předního levého a
předního pravého výškového reproduktoru alespoň 1 m nad levý a pravý přední reproduktor.
✎ POZNÁMKA
 Pokud upevňujete reproduktory na zeď, ujistěte se, že jsou dobře upevněny, aby nespadly.
Konfigurace reproduktorů
Nejlepšího prostorového zvuku dosáhnete připojením pěti reproduktorů a subwooferu.
Následující tabulka uvádí, které kanály byste měli využít, podle toho, kolík máte reproduktorů.
7 reproduktory 7 reproduktory
2 reproduktory 3 reproduktory 4 reproduktory 5 reproduktory
(DPL IIx)
(Doplněk)
(DPL IIz)
(Doplněk)
SBL
FHL
SBR
FHR
✎ POZNÁMKA
 Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu vlivem
vyzařovaného magnetického pole. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktor dál od televizoru.
 Pokud máte externí stereo zesilovač a dva reproduktory a připojíte je k systému, můžete vytvořit konfiguraci
se 7 reproduktory.
 Máte-li externí aktivní subwoofer, můžete jej také připojit.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 15
15
2011-06-10
9:59:19
Připojení
Připojení reproduktorů
Připojení kabelů reproduktorů
1. Uvolněte knoflík otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Zasuňte odizolovanou část vodiče do otvorů na stranách svorek.
3. Pro upevnění vodiče otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček.
PŘEDNÍ (R) PROSTOROVÉ (R) SUBWOOFER
PROSTOROVÉ (L)
AKTIVNÍ SUBWOOFER
(není součástí dodávky)
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
UPDATE
SURROUND
BACK OUT
SUBWOOFER
OUT
STŘEDOVÝ
PŘEDNÍ (L)
ONLY FOR
SERVICE
Model HW-D600
AV přijímač
HW-D600
Model HW-D650S
AV přijímač
PŘEDNÍ REPRODUKTORY
STŘEDOVÝ REPRODUKTOR
PROSTOROVÉ REPRODUKTORY
SUBWOOFER
HW-D600
PS-FC560S
PS-CC560S
PS-RC560S
PS-WC560S
✎ POZNÁMKA
 Reproduktory jsou dodávány pouze s modelem HW-D650S. Model HW-D600 je dodáván bez
reproduktorů. Zakoupíte je u svého prodejce Samsung Electronics.
 Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do
zvukové trubice (otvoru).
 Nikdy se nedotýkejte konektorů reproduktorů, když je zapnuté napájení. Hrozí úraz elektrickým proudem.
 Ujistěte se o správné polaritě zapojení (+ a -).
 Chcete-li použít aktivní subwoofer (není součástí dodávky), připojte jej ke konektoru VÝSTUP
SUBWOOFERU na zadním panelu.
 Pokud použijete externí zesilovač, můžete připojením zadních prostorových reproduktorů nebo
předních výškových reproduktorů povýšit systém na 7.1kanálovou konfiguraci.
16
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 16
2011-06-10
9:59:22
02
Připojení
Upevnění prstencového feritového jádra ke kabelu reproduktoru
1. Zatažením za západku otevřete
prstencová feritová jádra.
2. Vezměte všechny kabely reproduktorů,
které jsou připojeny k přístroji, a udělejte
na nich smyčku.
• Feritové jádro nasaďte co nejblíže k
přístroji.
3. Umístěte prstencové feritové jádro na
smyčku z kabelů reproduktorů (viz
ilustrace) a zavřete jádro, až zacvakne.
SURROUND
BACK OUT
SUBWOOFER
OUT
Připojení vnějších zařízení/televizoru pomocí HDMI
HDMI je standardní digitální rozhraní pro připojování zařízení jako je televizor, projektor, přehrávač DVD,
přehrávač Blu-ray, settop box a další.
HDMI netrpí ztrátou signálu při analogově digitálním převodu, proto si můžete naplno vychutnat kvalitu zvuku
i obrazu v podobě původního digitálního zdroje.
Připojením přes rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) můžete přehrávat digitální video a zvuk
bez převodu do analogové podoby.
SAT
Přehrávač DVD
nebo Blu-ray (Kabel/Satelit/Set-top box)
Herní konzole
nebo
přijímač HDTV
(přijímač pozemního
HDTV vysílání)
Videokamera
ONLY FOR
UPDATE
SURROUND
BACK OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
OPTICAL
OUT
• Připojte, pokud chcete používat
systém Anynet+. (Pokud připojený
televizor podporuje funkci ARC, není
třeba připojovat OPTICAL OUT.)
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 17
17
2011-06-10
9:59:26
Připojení
Podpora systému HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System)
Chcete-li přehrávat digitální obsah prostřednictvím připojení HDMI, musí jak připojené externí zařízení, tak i
televizor podporovat systém HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System – Systém ochrany
širokopásmového digitálního obsahu). Tento přístroj podporuje HDCP.
Kompatibilita s televizory, které podporují HDMI
Televizor s konektorem HDMI.
Video/Audio
Televizor s konektorem DVI-D (podporuje HDCP)
Video
Televizor s konektorem DVI-D (nepodporuje HDCP)
-
✎ POZNÁMKA
 Zvuk z disků SACD nebude s tímto připojením přehráván. Pokud chcete přehrávat disk DVD s ochranou
autorských práv systémem CPPM, použijte přehrávač, který podporuje CPPM.
 Kvalita zvukového výstupu prostřednictvím konektoru HDMI (vzorkovací frekvence a datový tok) může být
omezena výkonem připojeného zařízení.
 Protože připojení HDMI podporuje zvuk i video, nemusíte připojovat další zvukový kabel.
Funkce HDMI
Použití Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkce, která umožňuje ovládat zařízení Samsung pomocí dálkového ovládání televizoru
Samsung. Je k dispozici, když je AV přijímač připojen k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI.
Tato funkce je k dispozici pouze u televizorů a audio/video produktů Samsung, které podporují Anynet+.
1. Připojte AV přijímač k televizoru pomocí kabelu HDMI. (Viz strana 17)
2. Nastavte funkci Anynet+ na vašem televizoru.
(Více informací naleznete v návodu k obsluze televizoru.)
• Hlasitost AV přijímače můžete ovládat pomocí tlačítek hlasitosti dálkového ovladače televizoru.
Zapnutí funkce Anynet+
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami INPUT a SETUP OFF.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku OPTION a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku HDMI SETUP a stiskněte tlačítko ENTER.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku HDMI ANYNET+ a stiskněte tlačítko ENTER.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ nastavte položku ANYNET+ na hodnotu ON a stiskněte tlačítko ENTER.
Ukončení režimu nastavení
• Stiskněte tlačítko SETUP/MENU nebo EXIT na dálkovém ovládání.
Na displeji se zobrazí zpráva SETUP OFF a režim nastavení je ukončen.
✎ POZNÁMKA
 Pokud používáte pro připojení televizoru Samsung k AV přijímači kabel HDMI, můžete ovládat AV
přijímač pomocí dálkového ovladače televizoru. (Tato funkce je k dispozici pouze u televizorů a DVD
přehrávačů Samsung, které podporují Anynet+ (HDMI-CEC).)
 Zkontrolujte, zda je na televizoru logo ANYNET+. Pokud má váš televizor logo ANYNET+, znamená
to, že podporuje funkce Anynet+.
 Pokud používáte připojení Anynet+, nepřipojujte více než dva AV přijímače (s instalovaným systémem
Anynet+). Jinak může dojít k poruše.
18
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 18
2011-06-10
9:59:32
02
Připojení
Připojení k televizoru
ONLY FOR
UPDATE
SURROUND
BACK OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
nebo
VIDEO
IN
OPTICAL
OUT
AUDIO
OUT
Připojení videa
Připojte kabel videa (není součástí dodávky) z výstupu VIDEO OUT (MONITOR) na zadním panelu AV přijímače ke
konektoru vstupu videa na televizoru.
Připojení zvuku
Připojte digitální vstup (OPTICAL 3) na AV přijímače k digitálnímu výstupu televizoru.
NEBO
Připojte vstup AUDIO IN (TV) na AV přijímače k výstupu zvuku na televizoru.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 19
19
2011-06-10
9:59:32
Připojení
Připojení přehrávače DVD nebo BD(Blu-ray)
VIDEO
IN
ONLY FOR
UPDATE
SURROUND
BACK OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
nebo
Přehrávač DVD nebo BD
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL
OUT
nebo
Připojení videa
Připojte kabel videa (není součástí dodávky) ze vstupu VIDEO IN (BD/DVD) na zadním panelu AV přijímači ke
konektoru výstupu videa na přehrávači DVD/BD.
Připojení zvuku
Připojte digitální vstup (OPTICAL 1) na AV přijímači k digitálnímu výstupu přehrávače DVD/BD.
NEBO
Připojte vstup AUDIO IN (BD/DVD) na AV přijímači k výstupu zvuku na přehrávači DVD/BD.
20
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 20
2011-06-10
9:59:35
02
Připojení
Připojení kabelové tv, satelitu nebo Set-top Box
VIDEO
IN
ONLY FOR
UPDATE
SURROUND
BACK OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
nebo
SAT (Kabel/Satelit/Set-top box)
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
OPTICAL
OUT
nebo
Připojení videa
Připojte kabel videa (není součástí dodávky) ze vstupu VIDEO IN (SAT) na zadním panelu AV přijímači ke konektoru
výstupu videa na SAT přijímači.
Připojení zvuku
Připojte digitální vstup (OPTICAL 2) na AV přijimači k digitálnímu výstupu SAT přijímače.
NEBO
Připojte vstup AUDIO IN (TV) na AV přijímači k výstupu zvuku SAT přijímače.
✎ POZNÁMKA
 Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
 Pokud má kabelový přijímač nebo set-top box pouze jeden výstup zvuku, připojte jej buďto k levému nebo
pravému vstupu zvuku na přístroji. Červenou zástrčku audio kabelu připojte do červeného konektoru a bílou
zástrčku do bílého konektoru.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 21
21
2011-06-10
9:59:39
Připojení
Připojení přehrávače CD
ONLY FOR
UPDATE
SURROUND
BACK OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
nebo
AUDIO
OUT
COAXIAL
OUT
Přehrávač CD
Připojení zvuku
Připojte vstup DIGITAL INPUT (COAXIAL) na AV přijímači k digitálnímu výstupu přehrávače CD.
NEBO
Připojte vstup AUDIO IN (CD) na AV přijímači k výstupu zvuku přehrávače CD.
✎ POZNÁMKA
 Červenou zástrčku audio kabelu připojte do červeného konektoru a bílou zástrčku do bílého konektoru.
 Pokud má přehrávač CD pouze jeden výstup zvuku, připojte jej buďto k levému nebo pravému vstupu zvuku
na přístroji.
22
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 22
2011-06-10
9:59:42
02
AV přijímač je z výroby nastaven na 5.1kanálový systém prostorového zvuku. Přidáním samostatného
zesilovače a dalších reproduktorů podle ilustrace jej lze rozšířit na 7.1kanálový systém prostorového zvuku.
Připojení
Připojení pomocí externího zesilovače
• Pomocí zvukového kabelu RCA připojte konektory VÝSTUPU ZADNÍCH PROSTOROVÝCH
REPRODUKTORŮ L a P na AV přijímači k analogovému vstupu zvuku na externím zesilovači pro
ZADNÍ PROSTOROVÉ nebo PŘEDNÍ VÝŠKOVÉ reproduktory.
• Připojte ZADNÍ PROSTOROVÉ nebo PŘEDNÍ VÝŠKOVÉ reproduktory ke konektorům pro
reproduktory na externím zesilovači.
• 7.1kanálová konfigurace s použitím externího zesilovače.
FHL
FHR
2 ~feet
3 m(2~3m)
6.6~9.8
AV PŘIJÍMAČ
2 ~feet
3 m(2~3m)
6.6~9.8
Externí
zesilovač
Externí
zesilovač
AV PŘIJÍMAČ
Bi-AMP
Bi-AMP
SL
SR
SBL
SL
SR
SBR
L, R, C, SW, SL, SR, SBL, SBR ( Dolby Pro Logic IIx )
L, R, C, SW, SL, SR, FHL, FHR( Dolby Pro Logic IIz)
SURROUND
BACK OUT
SBL
SBR
ONLY FOR
UPDATE
SURROUND
BACK OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
Externí zesilovač
ZADNÍ PROSTOROVÝ REPRODUKTOR
✎ POZNÁMKA




Výstup pro zadní prostorové reproduktory poskytuje pouze analogový signál.
VÝSTUP PRO ZADNÍ PROSTOROVÉ REPRODUKTORY na AV přijímači umožňuje ovládání hlasitosti.
Lze použít externí zesilovač s ovládáním hlasitosti nebo bez něj.
Pokud použijete externí zesilovač s ovládáním hlasitosti, upravte hlasitost externího zesilovače na
vhodnou úroveň.
 Tento AV přijímač může ovládat hlasitost 7.1kanálové konfigurace.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 23
23
2011-06-10
9:59:45
Připojení
Připojení iPod
Zvuk z iPodu můžete poslouchat přes reproduktory přijímače. Použití iPodu s přijímačem viz tato
strana a strany 52 – 53.
ONLY FOR
UPDATE
SURROUND
BACK OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
1. Připojte konektor doku iPod ke konektoru iPod na recieveru.
2. Umístěte iPod do doku.
• Pokud chcete přehrávat film uložený v iPodu, nastavte na něm TV Out na On a až poté jej
zasuňte do doku. Viz strany 52 – 53.
3. Stiskněte tlačítko iPod na dálkovém ovládání.
• Můžete použít i tlačítko INPUT SELECT na hlavním přístroji.
Přepíná režimy v pořadí:
FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD IPOD AUDIO IPOD VIDEO
✎ POZNÁMKA




K přehrávání obrazu z iPodu je nutno připojit výstup VIDEO (Монитор) k televizoru. Viz strana 19.
Před propojením iPodu s AV přijímačem nastavte hlasitost na mírnou úroveň.
Když je přístroj zapnut a připojíte iPod, bude se dobíjet akumulátor vašeho iPodu.
Konektor doku iPod připojte tak, aby nápis „SAMSUNG“ mířil nahoru.
24
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 24
2011-06-10
9:59:49
02
Dodržte níže uvedený postup, aby při odpojení od AV přijímači nedošlo k poškození iPodu a dat v něm
uložených.
Připojení
Odpojení iPod
1. Stiskem tlačítka INPUT SELECT na hlavním přístroji přepněte do jiného režimu než IPOD AUDIO
nebo IPOD VIDEO.
NEBO
1. Vypněte AV přijímač.
2. Odpojte přehrávač iPod od doku iPod nebo odpojte konektor doku iPod od AV přijímače.
Modely iPod a iPhone, které lze použít s tímto přístrojem
 iPod touch (3. generace)
 iPod touch (2. generace)
 iPod touch (1. generace)
 iPod classic
 iPod s videem
 iPod s konektorem doku
 iPod s klikacím kolečkem





iPod nano (5. generace)
iPod nano (4. generace)
iPod nano (3. generace)
iPod nano (2. generace)
iPod nano (1. generace)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
✎ POZNÁMKA
 „Made for iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPodu a
bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
 „Made for iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení k
iPhonu a bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
 Společnost Apple neručí za provoz tohoto zařízení ani za vyhovění bezpečnostním a zákonným
normám.
iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.
iPhone je obchodní značka společnosti Apple Inc.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 25
25
2011-06-10
9:59:53
Připojení
Připojení FM antény
1. Jako dočasné opatření připojte dodanou FM anténu do konektoru FM ANTENNA.
2. Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej
připevněte ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.
ONLY FOR
UPDATE
SURROUND
BACK OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
FM anténa (je součástí dodávky)
✎ POZNÁMKA
 Anténní kabel neveďte vedle napájecího kabelu. Musí od něj být co nejdále.
 Pokud je příjem v pásmu FM slabý, použijte vnější anténu.
Připojení komponent ke vstupu AUX IN
Pro vaše pohodlí můžete připojit přímo k přednímu panelu přístroje externí zařízení, která nepoužíváte
dlouhodobě (videokameru, herní konzolu, mobilní zařízení atd.).
VIDEO
OUT
26
AUDIO
OUT
Videokamera
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 26
2011-06-10
9:59:53
03
Nastavení
Nastavení
V zájmu usnadnění používání AV přijímače máte možnost nastavit jeho funkce.
Před použitím AV přijímače
Zapnutí a vypnutí
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
Přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
Stiskněte tlačítko POWER na přístroji na 2 sekundy.
• Přístroj se zapne.
• Přístroj lze také zapnout a vypnout stiskem tlačítka POWER na dálkovém ovládání.
Funkce dálkového ovládání
Můžete ovládat svůj zesilovač (tento AV přijímač), televizor a přehrávač disků DVD nebo BD (pouze
Samsung) jediným dálkovým ovládáním. Další podrobnosti viz strany 56 – 57.
Výběr funkce
Postup 1
Stiskněte tlačítko INPUT SELECT na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka budou postupně vybrány režimy FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD IPOD AUDIO IPOD VIDEO.
Postup 2
Stiskněte tlačítko BD/DVD, SAT, GAME/TV, CD, iPod nebo TUNER.
• Vyberte přímo požadovanou funkci
Hlavní nabídka
Propojte hlavní přístroj a monitor pomocí kabelu HDMI.
Stiskem tlačítka SETUP/MENU zobrazte na displeji
zprávu „INPUT“. Na několik sekund se zobrazí nabídka
OSD.
✎ POZNÁMKA
 Nabídka OSD se zobrazí, pouze pokud je k připojení
použit kabel HDMI.
INPUT
INPUT SELECTION
SPEAKER
Q SURROUND
OPTION
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
 Nabídky OSD se používají stejně jako nabídky na
displeji.
 OSD (nabídka na obrazovce) se po aktualizaci softwaru může změnit.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 27
27
2011-06-10
9:59:55
Nastavení
Volba mezi digitálním vstupem, vstupem HDMI a analogovým vstupem
Tento přístroj umožňuje přehrávat zvuk z analogového vstupu, vstupu
HDMI nebo optického vstupu.
1. Stiskem tlačítka INPUT SELECT na dálkovém ovládání vyberte
požadovanou funkci (BD/DVD, SAT, TV, CD, AUX). Viz strana 27.
2. Stiskem tlačítka AUDIO ASSIGN na dálkovém ovládání vyberte zdroj
vstupu zvuku pro připojené externí zařízení.
• S každým stiskem tohoto tlačítka se režim vstupu změní
následovně:
• Pro funkci BD/DVD






• Pro funkci SAT
• Pro funkci TV
• Pro funkci CD

• Pro funkci AUX

✎ POZNÁMKA
 Režim vstupu můžete změnit také stiskem tlačítka AUDIO ASSIGN na předním panelu AV přijímače.
 Pokud připojíte konektor digitálního výstupu zvuku externí zvukové komponenty k optickému nebo
koaxiálnímu konektoru zvukového vstupu na hlavní jednotce, můžete vychutnávat zvuk Dolby Digital
nebo DTS.
 Při funkci TV bude nabídka ARC televizoru zobrazena, pouze pokud je připojen televizor
kompatibilní s ARC.
28
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 28
2011-06-10
9:59:56
03
Nastavení
Strom nabídky nastavení
Přehled uspořádání nabídek nastavení AV přijímače.
INPUT
INPUT SELECTION
BD/DVD
OPTICAL1, 2
COAXIAL
OPTICAL1, 2
COAXIAL
OPTICAL1, 2
COAXIAL
SAT
CD
SPEAKER
SPEAKER SIZE
7.1 CHANNEL
SPEAKER DISTANCE
SPEAKER LEVEL
TEST TONE
SURROUND
DPLIIx
DTS NEO:6
EX/ES
OPTION
AUDIO SYNC
TONE CONTROL
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
AUTO CALIBRATION
DRC
DUAL MONO
HDMI SETUP
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 29
29
2011-06-10
9:59:59
Nastavení
SPEAKER
SPEAKER SIZE
FRONT
LARGE
SMALL
CENTER
LARGE
SMALL
NONE
SURROUND
LARGE
SMALL
NONE
SURROUND BACK
LARGE
SMALL
NONE
FRONT HEIGHT
LARGE
SMALL
SUBWOOFER
YES
NO
CROSSOVER
7.1 CHANNEL
60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 180Hz, 200Hz
SURR.BACK
PLIIz
SPEAKER DISTANCE
FRONT LEFT
FRONT RIGHT
CENTER
SURROND LEFT
0,3 – 9,0 m (krok 0,3 m), výchozí: 3,0 m
SURROUND RIGHT
SURROUND BACK LEFT
FRONT HEIGHT LEFT
SURROUND BACK RIGHT
FRONT HEIGHT RIGHT
SUBWOOFER
SPEAKER LEVEL
FRONT LEFT
FRONT RIGHT
CENTER
SURROND LEFT
SURROUND RIGHT
-10 – +10 dB (krok 1 dB), výchozí: 00 dB
SURROUND BACK LEFT
FRONT HEIGHT LEFT
SURROUND BACK RIGHT
FRONT HEIGHT RIGHT
SUBWOOFER
TEST TONE
AUTO
přechod na „Stránku kontroly zkušebního tónu“
MANUAL
✎ POZNÁMKA
 Pokud je funkce Dolby Pro Logic IIz nastavena na On, zadní levý a pravý prostorový reproduktor
fungují jako přední levý a pravý výškový reproduktor.
30
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 30
2011-06-10
10:00:00
03
Nastavení
SURROUND
DPLIIx
PANORAMA
OFF
ON
DIMENSION
-7~+7
CENTER WIDTH
0~7
DTS NEO:6
CENTER IMAGE
0~5
EX/ES
AUTO
OFF
ON
OPTION
AUDIO SYNC
TONE CONTROL
0 ms – 240 ms (krok 10 ms)
TONE
OFF
ON
BASS
-6dB ~ +6dB (krok 1dB)
TREBLE
-6dB ~ +6dB (krok 1dB)
MP3 ENHANCER
OFF
ON
SMART VOLUME
OFF
ON
AUTO CALIBRATION
MODE
OFF
přechod na „Stránka měření automatické kalibrace “
MEASUREMENT
DRC
AUTO
DUAL MONO
CH1
HDMI SETUP
AUTO SYNC
ON
MINIMUM
STANDARD
MAXIMUM
CH2
BOTH
OFF
ON
AVR
TV
OFF
ON
OFF
AUTO
HDMI AUDIO
HDMI ANYNET+
ARC
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 31
31
2011-06-10
10:00:00
Nastavení
Nastavení zvuku
Výběr zdroje signálu a vstupního konektoru (digitální vstup zvuku)
Výběr vnějších zařízení, která jste připojili k přijímači.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami
INPUT a SETUP OFF.
2. Stiskem tlačítka ENTER vyberte položku INPUT.

3. Stiskem tlačítka ENTER vyberte položku INPUT SELECTION.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný konektor.
• Zdrojové zařízení se přepíná v pořadí BD/DVD, SAT, CD
✎ POZNÁMKA

 Můžete také použít tlačítka SETUP, ,,., ENTER, RETURN
na předním panelu AV přijímače.
Nastavení velikosti reproduktorů
Výstupy signálu a frekvenční odezva reproduktoru budou nastaveny podle vaší konfigurace
reproduktorů a podle toho, zda jsou jednotlivé reproduktory použity nebo ne.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami
INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SPEAKER, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.

3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SPK SIZE, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný reproduktor a
stiskněte tlačítko ENTER.
• Při každém stisku tlačítek ▲▼ se postupně vyberou hodnoty
FRONT CENTER  SURR  SBACK(DPLIIx) /
FRONTH(DPLIIz)   SUBW  CROVR.

5. Stiskem tlačítek ▲▼ nastavte režim (LARGE, SMALL atd.) pro
vybraný reproduktor.
6. Opakováním kroků 2 až 5 nastavte režim pro každý
reproduktor.
SPEAKER SIZE
USER
> MOVE
32
FRONT
: SMALL
LARGE
CENTER
: SMALL
SMALL
SURROUND
:
SMALL
SURROUND BACK
:
SMALL
SUBWOOFER
:
YES
CROSSOVER
:
100Hz
SELECT
' RETURN
EXIT
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 32
2011-06-10
10:00:00
03
Nastavení
- Ukončení režimu nastavení • Stiskněte tlačítko SETUP/MENU nebo EXIT na dálkovém ovládání.
Na displeji se zobrazí zpráva SETUP OFF a režim nastavení je ukončen.
Nastavení reproduktoru
REPRODUKTOR
Možná nastavení
Výchozí nastavení
FRONT (Přední)
LARGE, SMALL
SMALL
CENTER (Středový)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SURR (Surround)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SBACK (Zadní prostorový)
LARGE, SMALL, NONE
NONE
FRONTH (Přední výškový)
LARGE, SMALL
SMALL
SUBW (Subwoofer)
YES, NO
YES
CROVR (Crossover Frequency)
60, 80, 100,120, 150, 180, 200(Hz)
100Hz
•
•
•
•
•
•
LARGE: Vyberte při použití velkých reproduktorů. Můžete naslouchat zvuku v plném rozsahu.
SMALL: Vyberte při použití malých reproduktorů
NONE: Tuto volbu vyberte, pokud se nepoužívá žádný reproduktor.
YES (SUBWOOFER) : Vyberte, když používáte subwoofer.
NO (SUBWOOFER) : Vyberte, když nepoužíváte subwoofer.
CROVR : Vyberte frekvenci přechodu pro nejlepší odezvu basů z reproduktorů.
✎ POZNÁMKA
 Můžete také použít tlačítka SETUP, ,,., ENTER, RETURN na předním panelu AV přijímače.
 Hodnotu LARGE lze pro ostatní reproduktory vybrat, jen pokud je na LARGE nastaven přední
reproduktor.
 Pokud je prostorový reproduktor nastaven na LARGE, lze pro reproduktor SBACK vybrat
hodnotu LARGE.
 Když je KANÁL 7.1 nastaven na PLIIz, nelze u prostorového reproduktoru a předního výškového
zvolit možnost NONE.
 Frekvenci přechodu lze také změnit pomocí tlačítek CROSS OVER a <, > na dálkovém ovládání.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 33
33
2011-06-10
10:00:01
Nastavení
Nastavení připojení pro zadní prostorové reproduktory
Nastavení pro zadní prostorové reproduktory závisí na způsobu připojení a místě instalace připojeného
reproduktoru. Nastavení v nabídce 7.1 CHANNEL je třeba provést podle připojeného reproduktoru,
aby bylo možné správně přehrávat hudbu.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami
INPUT a SETUP OFF.

2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SPEAKER, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu 7.1 CHANNEL, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte vhodné nastavení zadních
prostorových reproduktorů.
• SURR.BACK : Vyberte, pokud chcete instalovat zadní
prostorové reproduktory ve výchozím nastavení. Toto
nastavení umožňuje aktivaci režimu Dolby Pro Logic
IIx.
• PLIIz : Vyberte, pokud chcete instalovat zadní
prostorové reproduktory v rozích vpředu nahoře.
Toto nastavení umožňuje aktivaci režimu Dolby Pro
Logic IIz.

INPUT
SPEAKER SIZE
7.1 CHANNEL
SPEAKER
Q SURROUND
SURR.BACK
SPEAKER DISTANCE
PLIIz
SPEAKER LEVEL
TEST TONE
OPTION
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na nastavení nabídky 7.1 CHANNEL nemusí být nabídky zadních prostorových
reproduktorů nebo předních výškových reproduktorů dostupné, nebo mohou být v nabídce
reproduktorů zobrazeny odlišně: SPEAKER SIZE, SPEAKER LEVEL, SPEAKER DISTANCE.
 U některých nastavení nemusí být možné používat některé funkce současně. Například, pokud
aktivujete nastavení SURRBACK, nelze použít následující funkce: PLIIz.
34
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 34
2011-06-10
10:00:01
03
Nastavení
Nastavení poslechové vzdálenosti reproduktorů
Pokud nelze umístit všechny reproduktory do stejné vzdálenosti od místa, kde posloucháte, můžete nastavit
prodlevu zvukových signálů ze středového a prostorových reproduktorů.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami
INPUT a SETUP OFF.

2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SPEAKER, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SPK DISTANCE, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný reproduktor.
• Při každém stisku tlačítek ▲▼ se postupně vyberou hodnoty
F.L  F.R CEN  S.L  S.R  SBL  SBR  S.W.

5. Stiskem tlačítek ◄► nastavte vzdálenost reproduktoru.
• U reproduktorů FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTER,
SURR. LEFT, SURR. RIGHT, SURRBACK.LEFT,
SURRBACK.RIGHT a SUBWOOFER můžete
nastavit vzdálenost reproduktoru od poslechové
FRONT LEFT
pozice v rozmezí 0,3 – 9,0 m v intervalech 0,3 m.
FRONT RIGHT
SPEAKER DISTANCE
3.0m
►
3.0m
CENTER
3.0m
SURROUND LEFT
3.0m
SURROUND RIGHT
3.0m
▼
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
- Nastavení vzdálenosti reproduktorů Nastavte vzdálenost mezi reproduktorem a místem, odkud posloucháte, v intervalech 0,3 m.
• F.L (přední levý): 0,3 m – 9 m
• SW (subwoofer): 0,3 m–9 m
• F.R (přední pravý): 0,3 m–9 m
• SBL (zadní prostorový levý): 0,3 m–9 m
• S.L (prostorový levý): 0,3 m–9 m
• SBR (zadní prostorový pravý): 0,3 m–9 m
• S.R (prostorový pravý): 0,3 m–9 m
• FHL (přední výškový levý): 0,3 m–9 m
• CEN (středový): 0,3 m–9 m
• FHR (přední výškový pravý): 0,3 m–9 m
✎ POZNÁMKA
 Pokud je místo, odkud posloucháte, dále, než je rozsah nastavitelné vzdálenosti pro daný
reproduktor, nastavte maximální vzdálenost reproduktoru.
 Pokud je funkce Dolby Pro Logic IIz nastavena na On, zadní levý a pravý prostorový reproduktor
fungují jako přední levý a pravý výškový reproduktor.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 35
35
2011-06-10
10:00:02
Nastavení
Nastavení hlasitosti reproduktorů
Lze nastavit vyvážení a hlasitost reproduktorů.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami
INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SPEAKER, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.

3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SPK LEVEL, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný reproduktor.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vyberou
hodnoty F.L  F.R CEN  S.L  S.R  SBL  SBR 
S.W will be selected in turn.

5. Stiskem tlačítek ◄ ► nastavte režim hlasitosti reproduktoru.
• Hlasitost reproduktoru lze nastavit v rozmezí od -10
do +10 dB v kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.
FRONT LEFT
SPEAKER LEVEL
◄
0dB
FRONT RIGHT
0dB
CENTER
0dB
SURROUND LEFT
0dB
SURROUND RIGHT
0dB
►
▼
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
- Nastavení hlasitosti reproduktorů • F.L (přední levý): -10 – +10 dB
• SW (subwoofer): -10 ~ +10dB
• F.R (přední pravý): -10 – +10 dB
• SBL (zadní prostorový levý): -10 ~ +10dB
• S.L (prostorový levý): -10 – +10 dB
• SBR (zadní prostorový pravý): -10 ~ +10dB
• S.R (prostorový pravý): -10 – +10 dB
• FHL (přední výškový levý): -10 – +10 dB
• CEN (střed): -10 – +10 dB
• FHR (přední výškový pravý): -10 – +10 dB
✎ POZNÁMKA
 Pokud je funkce Dolby Pro Logic IIz nastavena na On, zadní levý a pravý prostorový reproduktor
fungují jako přední levý a pravý výškový reproduktor.
 Úroveň subwooferu lze také změnit pomocí tlačítek SUBWOOFER a <, > na dálkovém ovládání.
36
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 36
2011-06-10
10:00:02
03
Nastavení
Nastavení testovacího tónu
Pomocí testovacího tónu můžete zjistit stav a hlasitost reproduktoru.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami
INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SPEAKER, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.

3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu TEST TONE, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko ENTER.
• AUTO : Testovací signál bude automaticky vydáván v pořadí
F.L  CEN  S.W  F.R  S.R  S.L.
- Zatímco zní testovací tón, stiskem tlačítek ▲▼ nastavte
hlasitost reproduktoru v rozmezí od -10 do +10 dB v kroku
1 dB.
• MANUAL : Máte možnost ručně nastavit hlasitost reproduktoru.
1) Stiskem tlačítka ENTER vyberte požadovaný
reproduktor.
Při každém stisku tlačítka ENTER se postupně
vyberou hodnoty, F.L  CEN  S.W  F.R 
S.R  S.L.
2) Stiskem tlačítek ▲▼ nastavte požadovaný
testovací tón. Hlasitost reproduktoru lze nastavit v
rozmezí od -10 do +10 dB v kroku 1 dB. Zvuk je
tišší při -10 dB a hlasitější při +10 dB.

MANUAL
▲FL
0dB
▼
SL
0dB
> MOVE
C
0dB
SW
0dB
SR
0dB
USER
SELECT
FR
0dB
' RETURN
EXIT
- Výstup testovacího zvuku • F.L (přední levý): -10 – +10 dB
• F.R (přední pravý): -10 – +10 dB
• S.L (prostorový levý): -10 – +10 dB
• S.R (prostorový pravý): -10 – +10 dB
• CEN (střed): -10 – +10 dB
• S.W (subwoofer): -10 – +10 dB
• SBL (zadní prostorový levý): -10 – +10 dB
• SBR (zadní prostorový pravý): -10 – +10 dB
- Vypnutí testovacího zvuku • Jednou stiskněte tlačítko SETUP/MENU.
Na displeji se objeví zpráva SETUP OFF a testovací tón utichne.
✎ POZNÁMKA
 V režimu Dolby Pro Logic IIx bude výstup testovacího tónu automaticky nastaven na následující
pořadí : F.L  CEN  S.W  F.R  S.R  SBR  SBL  S.L.
 V režimu Dolby Pro Logic IIz bude výstup testovacího tónu automaticky nastaven na následující
pořadí : F.L  FHL  CEN  S.W  FHR  F.R  S.R  S.L.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 37
37
2011-06-10
10:00:03
Nastavení
Nastavení režimu Dolby Pro Logic
Tento režim podává 7.1kanálový zvuk z dvoukanálového zdroje nebo 7.1kanálový zvuk ze zdroje 5.1
kanálů pro režimy hudby a filmu.
Stiskněte tlačítko PROLOGIC na dálkovém ovládání.
• MOVIE : Přidá realismus filmovému zvuku.
• MUSIC : Poskytuje 7.1kanálový prostorový zvuk pro digitální, analogové nebo existující stereo
zdroje.
• GAME : Přináší vzrušující zvuk z počítačových her.
• MATRIX : Uslyšíte 7.1kanálový prostorový zvuk.
• PL (Pro Logic) : Zážitek prostorového zvuku s 5.1kanálovým prostorovým zvukem.
• OFF : Na výstupu je původní signál bez aplikace efektu zvukového pole nebo jiných efektů.
Nastavení prostorového zvuku
Nastaveni Dolby Pro Logic IIx
Tato funkce pracuje jen v režimu Dolby Pro Logic llx MUSIC.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SURROUND, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu DPLIIx, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.

4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko ENTER.
• PANORAMA : Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte hodnoty ON
nebo OFF.
(Tento režim rozšiřuje přední stereo obraz tak, aby zahrnul i

prostorové reproduktory, čímž vytváří vzrušující obklopující
efekt se zobrazením bočních stěn.)
• DIMENSION : Stiskem tlačítek ◄ ► nastavte hodnotu -7 až 7.
(Postupně nastavuje zvukové pole (DSP) ze středu nebo z
okolí.)
• C- WIDTH : Stiskem tlačítek ◄ ► nastavte hodnotu 0 až 7.
(Nastaví šířku středového zvukového obrazu. Čím vyšší nastavení, tím tišší zvuk vychází ze
středového reproduktoru.)
✎ POZNÁMKA
 Nastavení PANORAMA, DIMENSION a CENTER WIDTH jsou aktivní, jen pokud je režim Dolby
Pro Logic nastaven na hodnotu MUSIC.
 Režim Dolby Pro Logic llx nelze použít s vícekanálovými signály jako je Dolby Digital, Dolby
Digital+, Dolby TrueHD, DTS nebo DTS-HD Master Audio.
 Pro Logic funguje jen pro zvukové signály PCM se vzorkovací frekvencí 32 kHz, 44 kHz nebo 48
kHz.
 Když je funkce Dolby Pro Logic IIz nastavena na ON, nelze použít funkci Dolby Pro Logic IIx.
38
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 38
2011-06-10
10:00:04
03
Nastavení
Nastavení režimu NEO:6
Během přehrávání hudby nebo filmu můžete přehrávat dvoukanálový zvuk z 5.1 nebo 7.1 kanálů.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SURROUND, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu DTS NEO:6, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.

4. Stiskem tlačítka ENTER nastavte požadovaný režim C-IMAGE.
Stiskem tlačítek ◄ ► nastavte pro režim C-IMAGE hodnotu 0
až 5. Tento parametr nastavuje středový obraz v rámci
předních a středových reproduktorů. „5“ je nejširší nastavení.
Použití režimu NEO:6

Stiskněte tlačítko NEO:6 na dálkovém ovládání.
• MUSIC : Při poslechu hudby můžete zažít zvukové efekty, jako
kdybyste poslouchali živé vystoupení.
• CINEMA : Přidá realismus filmovému zvuku.
• OFF : Na výstupu je původní signál bez aplikace efektu zvukového pole nebo jiných efektů.
✎ POZNÁMKA
 Režim NEO:6 funguje jen pro dvoukanálové zvukové signály se vzorkovací frekvencí 32 kHz, 44
kHz nebo 48 kHz.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 39
39
2011-06-10
10:00:04
Nastavení
Nastavení režimu EX/ES
Pokud jsou připojeny zadní prostorové reproduktory, můžete poslouchat vícekanálový zvuk v systému
7.1 pomocí vestavěného dekodéru Dolby Digital Surround EX nebo DTS ES. Tato funkce funguje,
pokud je jako vstup zapojený zdroj Dolby Digital nebo DTS (jako například přehrávač DVD), a nefunguje
s dvoukanálovými zdroji L.PCM a Dolby Digital.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SURROUND, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu EX/ES, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.

4. Stisknutím tlačítka ▲▼ nastavte požadovaný režim EX/ES.
• AUTO : Pokud přístroj přijme zvukový signál, který rozpozná,
vybere optimální dekodér pro přehrávání v kanálu7.1.
Pokud zesilovač nerozpozná zvukový signál, nebude
automaticky přehrávat 7.1kanálový zvuk.

• OFF : Dekodér Dolby Digital Surround EX / DTS ES se
nebude používat pro přehrávání.
• ON : Signál Dolby Digital nebo DTS bude přehráván v
systému 7.1 kanálů pomocí dekodéru Dolby Digital Surround
EX / DTS ES.
✎ POZNÁMKA
 Systém DTS-ES nelze používat bez připojených zadních prostorových reproduktorů.
Další nastavení
Synch. zvuku
Když je přístroj připojen k digitálnímu televizoru, obraz může mít zpoždění za zvukem. Pokud k tomu
dochází, nastavte délku zpoždění zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu OPTION, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu AUDIO SYNC, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskem tlačítek ◄ ► nastavte hodnotu položky AUDIO SYNC
Delay Time (Doba prodlevy synchronizace zvuku a obrazu).
• Lze nastavit v rozmezí 0 až 240 ms v kroku 10 ms.


40
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 40
2011-06-10
10:00:04
03
Nastavení
Ovládání tónu
Touto volbou upravíte hlasitost basů a výšek.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu OPTION, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu TONE CONTROL, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.

4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu TONE, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte hodnotu ON nebo OFF a stiskněte
tlačítko ENTER.
• Při nastavení na TONE OFF je funkce ovládání tónu
deaktivována.

6. Stiskem tlačítek ▲▼ nastavte požadovaný režim ovládání tónu.
• BASS & TREBLE : Stiskem tlačítek ◄ ► nastavte hodnotu -6
až 6.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vyberou
hodnoty TONE  BASS  TREBLE.
• Lze nastavit v rozmezí od -6 do +6 dB v kroku 1 dB.
• Zvuk je tišší při -6 dB a hlasitější při +6 dB.
✎ POZNÁMKA
 Funkci ovládání tónu lze uplatnit jen na přední kanály.
Vylepšení MP3
Tato funkce pomáhá vylepšit váš zážitek z hudby, např. při přehrávání souborů MP3. Použijte ji, pokud
chcete slyšet lepší zvuk při přehrávání souborů MP3 o nízké kvalitě.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu OPTION, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu MP3 ENHANCER, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.

4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte hodnoty ON nebo OFF.

Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 41
41
2011-06-10
10:00:05
Nastavení
Inteligentní hlasitost
Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu OPTION, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu SMART VOLUME, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.

4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte hodnoty ON nebo OFF.

Nastavení Automatické kalibrace
Nastavením kalibrace pouze jednou, při instalaci nebo přemístění přístroje; tato funkce umožňuje
přístroji automaticky rozpoznat vzdálenost mezi reproduktory, hlasitosti kanálů a frekvenční
charakteristiky a vytvořit 5.1kanálové zvukové pole optimalizované pro vaše prostředí.
- Před nastavením 1. Připojte mikrofon ASC do konektoru vstupu ASC MIC.
2. Umístěte mikrofon ASC do místa, kde budete poslouchat.
3. Stiskněte tlačítko ASC na předním panelu a poté tlačítko ENTER.
CALIBRATION
FL
0dB
0.3m
Mikrofon ASC
SL
0dB
0.3m
SR
0dB
0.3m
USER
SBL
0dB
0.0m
> MOVE
42
FR
0dB
0.3m
SW
0dB
0.3m
C
0dB
0.3m
SBR
0dB
0.0m
SELECT
' RETURN
EXIT
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 42
2011-06-10
10:00:05
03
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu OPTION, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu AUTO CALIBRATION, a
poté stiskněte tlačítko ENTER.

4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu MEASUREMENT, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
• Pro vytvoření optimálního 7.1kanálového zvukového pole jsou
kanály vybírány v pořadí:

L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SBR ➞ SBL ➞ SL ➞ SW
• MODE ON : Režim Automatické kalibrace je zapnut.
MODE OFF : Režim Automatické kalibrace je vypnut.
Zrušení nastavení Automatické kalibrace.
Tento režim se automaticky vypne při stisku tlačítka RETURN.
• Pokud dojde k chybě automatické kalibrace, nahlédněte do části „Seznam chyb automatické
kalibrace“ na straně 60.
✎ POZNÁMKA
 Nastavení kalibrace trvá asi 3 minuty.
 Když probíhá nastavení Automatické kalibrace, je hlasitost pevně dána a nelze ji změnit pomocí
ovládání hlasitosti.
 Pokud je mikrofon ASC při nastavování Automatické kalibrace odpojen, nastavení je zrušeno.
 Tuto funkci také můžete ovládat stisknutím tlačítka ASC na dálkovém ovládání.
 Pokud je funkce Dolby Pro Logic IIz nastavena na ON, výběr probíhá v následujícím pořadí :
FL  CEN  FR  SR  FHR  FHL  SL  SW.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 43
43
2011-06-10
10:00:06
Nastavení
Nastavení DRC
Tato funkce umožňuje poslech zvuku ve formátu Dolby Digital při sledování filmů při nízké hlasitosti v
noci. DRC komprimuje zvuk tak, aby zeslabil nejhlasitější zvuky a zesílil nejslabší zvuky.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami
INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu OPTION, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu DRC, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ nastavte požadovaný režim DRC.
• AUTO : Ovládání dynamického rozsahu je automaticky
nastaveno na základě informací ze zvukové stopy Dolby
TrueHD.
• MIN : Nastaví efekt DRC na minimální hodnotu.
• STD : Nastaví efekt DRC na standardní hodnotu.
• MAX : Nastaví efekt DRC na maximální hodnotu.


Nastavení duálního monofonního zvuku
Programy s duálním monofonním zvukem mají dva samostatné monofonní kanály.
Tuto funkci můžete využít při přehrávání programů s duálním monofonním zvukem.
Při použití této funkce vyberte zvukový kanál CH1 (Kanál 1) nebo CH2 (Kanál 2), nebo oba kanály
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami
INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu OPTION, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu DUAL MONO, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou možnost DUAL
MONO.
• CH1 : Slyšíte pouze kanál 1.
• CH2 : Slyšíte pouze kanál 2.
• BOTH : Ze předních reproduktorů jsou slyšet oba kanály.
44


Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 44
2011-06-10
10:00:07
03
Nastavení
Nastavení HDMI
Tuto volbu využijte, pokud chcete přenášet zvukový signál kabelem HDMI.
1. Stiskněte tlačítko SETUP/MENU na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tlačítka se režim přepne mezi hodnotami INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu OPTION, a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte volbu HDMI SETUP, a poté
stiskněte tlačítko ENTER.

4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný režim nastavení
HDMI a stiskněte tlačítko ENTER.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ nastavte požadovanou možnost.
• AUTO SYNC : ON, OFF

AV přijímač lze nastavit, aby automaticky korigoval prodlevu
mezi zvukem a obrazem, na základě údajů z připojeného
televizoru.
- ON : synchronizace HMDI je zapnuta.
- OFF : synchronizace HMDI je vypnuta.
• HDMI AUDIO : AVR (Audio-video přijímač), TV
Toto nastavení určuje, zda je zvuk ze vstupu HDMI IN předáván na výstup HDMI OUT. Chceteli poslouchat zvuk ze zařízení připojeného prostřednictvím HDMI z reproduktorů televizoru
připojeného přes HDMI, nastavte tuto položku na hodnotu TV. V ostatních případech ponechte
nastavení na hodnotě AVR. Zvuk bude reprodukován AV přijímačem.
- AVR : HDMI zvuk není na výstupu
- TV : HDMI zvuk je na výstupu
• HDMI ANYNET+ : ON, OFF
Anynet+ je funkce, která umožňuje ovládat zařízení Samsung pomocí dálkového ovládání televizoru
Samsung.
- ON : funkce Anynet + je zapnuta.
- OFF : funkce Anynet + je vypnuta.
• ARC : AUTO , OFF
Pokud propojíte konektor vstupu HDMI na televizoru s podporou zpětného zvukového kanálu a
konektor VÝSTUPU HDMII (ARC) na hlavním přístroji pomocí kabelu HDMI, můžete poslouchat
zvuk z televizoru z reproduktorů připojených k hlavnímu přístroji bez dalších připojení.
- AUTO : Zvukový signál z televizoru lze posílat do VÝSTUPU HDMI hlavního přístroje.
- OFF : Funkce ARC televizoru je vypnuta.
✎ POZNÁMKA
 HDMI zvuk je povolen jen pokud je správně připojeni vstup HDMI INPUT i výstup HDMI OUT a
oba fungují.
 Funkce synchronizace HDMI funguje, jen pokud ji váš televizor kompatibilní s HDMI podporuje.
 Pokud je funkce HDMI ANYNET+ nastavena na OFF (Vyp.), je funkce ARC televizoru také
nastavena na OFF (Vyp.) a nelze ji přepnout na AUTO (Automaticky).
 Funkce ARC pracuje pouze prostřednictvím konektoru VÝSTUPU HDMI.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 45
45
2011-06-10
10:00:08
Ovládání
Použití režimů prostorového zvuku
Použití tlačítka S.DIRECT
Na výstupu je původní signál bez aplikace efektu zvukového pole nebo jiných efektů.
Stiskněte tlačítko S.DIRECT.
✎ POZNÁMKA
 Na displeji se zobrazí text „DIRECT“ namísto „S.DIRECT“.
Tabulka vstupních signálů a prostorového zvuku
o = aktivní, – = neaktivní
Režim prostorového
zvuku
Vstupní signál
Výstupní kanál
SL SBL
SUBW
SR SBR
Informace na displeji
Formát signálu
L/R
C
Dolby Digital
O
O
O
–
O
Digitální + Dolby Digital
Dolby Digital EX
O
O
O
O
O
Digitální +Dolby Digital EX
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby Digital + ProLogic IIx
O
O
O
O
O
Digitální + Dolby Digital + ProLogic IIx
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby Digital + ProLogic IIz
O
O
O
O (Výška)
O
Digitální + Dolby Digital + ProLogic IIz
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus
O
O
O
O
O
Digitální + Dolby Digital Plus
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD
O
O
O
O
O
Dolby TrueHD
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS (5.1-ch)
DTS Surround
O
O
O
–
O
DTS
DTS-ES
DTS Digital + ProLogic IIx
O
O
O
O
O
DTS + ProLogic IIx
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS Digital + ProLogic IIz
O
O
O
O (Výška)
O
DTS + ProLogic IIz
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS-ES
O
O
O
O
O
DTS ES
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS 96/24
O
O
O
–
O
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio
O
O
O
O
O
DTS-HD MSTR
Dolby Digital
Dolby Digitital EX
DTS 96/24
DTS-HD
LPCM Multi-Channel
2-ch PCM
Analogue 2-ch
Stav kanálu
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, H, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS-HD High Resolution
O
O
O
O
O
DTS-HD
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Multi-Channel
O
O
O
O
O
Digitální + LPCM
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, H, SW
Multi-Channel
O
O
O
O (Výška)
O
Digitální + LPCM
Stereo
O
–
–
–
O
ProLogic IIx
O
O
O
O
O
ProLogic IIz
O
O
O
O (Výška)
O
NEO:6
O
O
O
O
O
Digitální + LPCM
Digitální + LPCM + Dolby Digital +
ProLogic IIx
Digitální + LPCM + Dolby Digital +
ProLogic IIz
Digitální + LPCM + DTS + NEO:6
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, R, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, H, SW
SFE
O
O
O
O
O
Digitální + LPCM + LIVE SURR
Stereo
O
–
–
–
O
Analogový
ProLogic IIx
O
O
O
O
O
Analogový + Dolby Digital + ProLogic IIx
ProLogic IIz
O
O
O
O (Výška)
O
Analogový + Dolby Digital + ProLogic IIz
NEO:6
O
O
O
O
O
Analogový + DTS NEO:6
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
SFE
O
O
O
O
O
Analogový + LIVE SURR
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, R, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, H, SW
• L/R : přední reproduktor (levý/pravý)
• LIVE SURR : LIVE SURROUND
C : středový reproduktor
SL/SR : prostorový reproduktor (levý/pravý)
SBL/SBR : zadní prostorový reproduktor (levý/pravý)
H = FHL/FHR : přední výškový reproduktor (levý/pravý)
SW : subwoofer
46
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 46
2011-06-10
10:00:08
04
Ovládání
✎ POZNÁMKA
 Zobrazení stavu kanálu závisí na konfiguraci reproduktorů.
 Režim SFE pracuje s dvoukanálovými signály.
 Pokud je funkce Pro Logic IIz nastavena na On, zadní levý a pravý prostorový reproduktor se
přepnou na přední levý a pravý výškový reproduktor a zvuk Dolby TrueHD, Dolby plus, DTS-HD
Audio, SFE a NE0:6 bude na výstupu s 5.1 kanály.
 Funkce ProLogic IIx a ProLogic IIz zpracují pouze zvukové signály o vzorkovacích frekvencích 32
kHz, 44 kHz a 48 kHz.
Použití tlačítka AUDIO EFFECT na předním panelu přístroje
Výběr režimu DPLIIx
1. Stiskem tlačítka AUDIO EFFECT (Zvukový efekt) vyberte položku DPLIIx.
• Každým stisknutím tohoto tlačítka se postupně vybere

 3D SOUND.

2. Stiskněte tlačí <, >.
• Při každém stisku tlačítka <, > se postupně vyberou hodnoty MUSIC  GAME  MATRIX
 PL  PL OFF  MOVIE.
• Pokud zapnete funkci Dolby Pro Logic IIz, vybírají se střídavě možnosti HEIGHT  PL OFF.
• Režim DPLllx lze vybrat také stiskem tlačítka PROLOGIC na dálkovém ovládání.
Výběr režimu NEO:6
1. Stiskem tlačítka AUDIO EFFECT (Zvukový efekt) vyberte položku NEO:6.
• Každým stisknutím tohoto tlačítka se postupně vybere

 3D SOUND.

2. Stiskněte tlačí <, >.
• Při každém stisku tlačítka <, > se postupně vyberou hodnoty MUSIC  CINEMA  OFF.
• Režim NEO : 6 lze vybrat také stiskem tlačítka NEO:6 na dálkovém ovládání.
Výběr režimu DSP
1. Stiskem tlačítka AUDIO EFFECT (Zvukový efekt) vyberte položku DSP.
• Každým stisknutím tohoto tlačítka se postupně vybere
 3D SOUND.


2. Stiskněte tlačí <, >.
• Při každém stisku tlačítka <, > se postupně vyberou hodnoty STEREO  HALL 1 HALL 2
 J.CLUB  CHURCH  ROCK  CLASSIC  LIVE  GAME  MOVIE  CONCERT
 STADIUM.
• Režim DSP lze vybrat také stiskem tlačítka DSP na dálkovém ovládání.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 47
47
2011-06-10
10:00:08
Ovládání
Výběr režimu 3D SOUND
1. Stiskem tlačítka AUDIO EFFECT (Zvukový efekt) vyberte položku 3D SOUND.

• Každým stisknutím tohoto tlačítka se postupně vybere
 3D SOUND.

2. Stiskněte tlačí <, >.
• Při každém stisku tlačítka <, > se postupně vyberou hodnoty 3D SOUND ON  3D SOUND
OFF.
• Režim 3D SOUND lze vybrat také stiskem tlačítka 3D SOUND na dálkovém ovládání.
✎ POZNÁMKA
 Efekt trojrozměrného zvuku není k dispozici pro signály Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD
Master Audio a DTS-HD High Resolution Audio.
 Režim Dolby Pro Logic llx nelze použít s vícekanálovými analogovými signály, vícekanálovými
signály LPCM z HDMI, a signály Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio a DTSHD High Resolution Audio.
 Funkce Pro Logic pracuje jen se zvukovými signály se vzorkovací frekvencí 32 kHz, 44 kHz nebo
48 kHz.
 Efekt trojrozměrného zvuku není k dispozici pro FM.
Použití tlačítka SUBWOOFER
Nastavení hlasitosti subwooferu.
1. Stiskněte tlačítko SUBWOOFER.
2. Pomocí tlačítek ◄ ► vyberte hodnotu pro položku Subwoofer
LEVEL zobrazenou na displeji jako
„S.W.“ (zobrazení automaticky zmizí).
- Nastavení hlasitosti subwooferu • SW (Subwoofer) : -10 – +10 dB
Poslech rádia
Můžete poslouchat rádio pomocí automatického nebo manuálního ladění.
1. Stiskem tlačítka INPUT SELECT vyberte položku FM.
2. Vyberte frekvenci rozhlasového vysílání.
• Ladění předvoleb :
Stiskem tlačítek #,$ na dálkovém ovládání vyberte předvolbu frekvence.
• Manuální ladění 1 (Automatické ladění):
Stiskem a přidržením tlačítek TUNING/CH ( .,, ) na dálkovém ovládání automaticky nalaďte
frekvenci.
• Manuální ladění 2 :
Stiskem tlačítek TUNING/CH ( .,, ) na dálkovém ovládání zvyšujte nebo snižujte frekvenci po
krocích.
✎ POZNÁMKA
 Rozhlasovou frekvenci lze změnit také pomocí tlačítek SELECT (.,,) na přístroji.
48
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 48
2011-06-10
10:00:09
04
Ovládání
Poslech v režimu mono/stereo
Stiskněte tlačítko MO/ST na dálkovém ovládání.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se postupně vybere STEREO nebo MONO.
• Pokud vyberete MONO v oblasti se špatným příjmem, dojde k omezení šumu.
• Tuto funkci lze provést pouze pomocí dálkového ovladače.
Předvolení stanic rádia
Jako předvolby můžete uložit až 15 stanic v pásmu FM.
Např.: Uložení stanice s frekvencí 89,10 FM na předvolbu 2.
1. Stiskem tlačítka INPUT SELECT vyberte položku FM.
2. Stiskem tlačítek TUNING/CH ( .,, ) na dálkovém ovládání
vyberte hodnotu 89.10.
• Informace o automatickém a manuálním ladění viz krok 2
výše.
3. Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY na přístroji.
• Lze použít také tlačítko TUNER MEMORY na dálkovém
ovládání.
• Na displeji bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskem tlačítek TUNING/CH ( .,, ) na dálkovém ovládání
vyberte předvolbu 2.
• Na výběr máte z předvoleb 1 až 15.
5. Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY na přístroji.
• Číslo předvolby zmizí a stanice 89,10 bude uložena na
předvolbu 2.
6. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až 5.



Poslech stanice uložené na předvolbě
• Stiskem tlačítka TUNING MODE vyberte položku PRESET a stiskněte tlačítka SELECT ( .,, ).
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 49
49
2011-06-10
10:00:09
Ovládání
O vysílání RDS
Použití systému RDS (Radio Data System) na příjem stanic FM
Systém RDS umožňuje stanicím FM vysílat spolu s jejich obvyklým
programovým signálem i doplňkové informace. Například, stanice
můžou vysílat názvy stanic nebo informace o typu vysílaného programu,
například sport nebo hudbu, a pod.
Při naladěné stanice FM, která obsahuje službu RDS, se na displeji
rozsvítí indikátor RDS.
Popis funkce RDS
•
•
•
•
PTY (Program Type) : Zobrazí typ právě vysílaného programu.
PS NAME (Program Service Name) : Označuje název vysílané stanice a skládá se z 8 znaků.
RT (Radio Text) : Dekóduje text, který vysílá stanice (vysílá-li) a skládá se maximálně ze 64 znaků.
CT (Clock Time) : Dekóduje hodiny v reálném čase z frekvence FM. Některé stanice nemusí vysílat
informace PTY, RT nebo CT, proto se tyto nemusí vždy zobrazovat.
• TA (Traffic Announcement) : Zpráva „TA ON“ oznamuje, že je vysílána zpráva o dopravní situaci.
✎ POZNÁMKA
 RDS nemusí fungovat správně, nevysílá-li naladěná stanice signál RDS správně nebo je-li intenzita
signálu nízká.
Zobrazení signálů RDS
Signály RDS odesílané stanicí můžete vidět na displeji.
Při poslechu stanice FM stiskněte tlačítko RDS DISPLAY.
• Při každém stisknutí tlačítka se displej změní a zobrazí následující
informace :
PS NAME  RADIO TEXT  CLOCK/TIME  FREQUENCY
• PS (Program Service) : Během vyhledávaní se objeví <PS NAME> a
pak se zobrazí název stanice. Není-li signál
vysílán, objeví se
<NO PS NAME>.
• RT(RadioText) : Během vyhledávání, se objeví <RADIO TEXT> a pak
se zobrazí textové zprávy vysílané stanicí. Není-li
signál vysílán, objeví se <NO RT>.
• Frequency : Frekvence stanice (není služba RDS).
O znacích zobrazovaných na displeji
Zobrazí-li se na displeji indikace funkcí PS nebo RT, lze použít následující znaky.
• Okénko displeje nerozeznává malá a velká písmena abecedy a vždy používá velká písmena.
• Okénko displeje nezobrazuje písmena s diakritikou, například <A> může znamenat písmena <A’s>
diakritikou jako <À, Â, Ä, Á, Å a Ã.>
50
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 50
2011-06-10
10:00:09
04
Ovládání
Signalizace funkce PTY (Program Type) (Typ programu) a funkce
PTY-SEARCH
Jednou z výhod služby RDS je, že můžete najít konkrétní druh programu z předvolených kanálů
zadáním kódů PTY.
Vyhledání programu pomocí kódů PTY
Předtím, než začnete, nezapomeňte...
• Vyhledávání PTY je použitelné jen pro předvolené stanice.
• Vyhledávání můžete kdykoli v průběhu zastavit stisknutím tlačítka PTY SEARCH.
• Pro následující kroky existuje časový limit. Stornujete-li nastavení před dokončením, začněte znovu od
kroku 1.
• Při použití tlačítek na primárním dálkovém ovládání se ujistěte, jestli jste zvolili stanici FM pomocí
primárního dálkového ovládání.
1. Při poslechu stanice FM stiskněte tlačítko PTY SEARCH.
2. Stiskejte PTY- nebo PTY+, dokud se na displeji neobjeví požadovaný kód
PTY.
• Displej zobrazí kódy PTY na pravé straně.
3. Znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH, zatímco jsou kódy
PTY, zvolené v předešlém kroku, ještě na displeji.
• Centrum prohledá 29 předvolených stanic FM, zastaví se, když
najde tu, kterou jste zvolili a naladí ji.
Displej
Typ programu
NEWS
Zprávy včetně oznamovaných vyjádření
a reportáží.
AFFAIRS
Některé záležitosti včetně aktuálních jevů,
dokumentárních pořadů, diskusí a analýz.
INFO
Informace jako míry a váhy, výnosy a
předpověď, záležitosti zajímavé pro zákazníky, zdravotní informace, a pod.
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
Sports
Vzdělávání
Drama – rádioseriály a pod.
Kultura – národní nebo lokální kultura,
včetně náboženských problémů, místní
vědy, sociální vědy, jazyka, divadla, a
pod.
Přírodní vědy a technologie
Jiné – mluvené slovo, zábavné programy (soutěže, hry), interview, komedie
a satirické hry a pod
Displej
Typ programu
LIGHT M
Lehká klasická hudba - klasická hudba
a instrumentální a sborová hudba
CLASSICS
Náročnější klasická hudba – Orchestrální
hudba, symfonie, komorní hudba a opera
OTHER M
Jiná hudba – jazz, R&B, country
WEATHER
Počasí
FINANCE
Finance
CHILDREN
Dětské programy
SOCIAL
Sociální události
RELIGION
Náboženské
PHONE IN
Telefonování
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
Cestování
Volný čas
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Lidová hudba
POP M
Popová hudba
OLDIES
Oldies hudba
ROCK M
Rocková hudba
FOLK M
Folková hudba
M.O.R.M
Současná hudba považována za <lehký
poslech.
DOCUMENT
Dokumenty
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 51
51
2011-06-10
10:00:10
Ovládání
Použití iPod
Přehrávání připojeného iPodu můžete ovládat dodávaným dálkovým ovládáním.
Poslech hudby (funkce iPod audio)
Hudbu z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí připojeného AV přijímače.
1. Připojte konektor doku iPod ke konektoru iPod na AV recieveru.
2. Umístěte iPod do doku.
• Váš iPod se automaticky zapne.
3. Stiskem tlačítka INPUT SELECT na dálkovém ovládání vyberte režim IPOD
AUDIO.
4. Stisknutím tlačítka PŘEHRÁT na dálkovém ovládání spusťte přehrávání.
• AV přijímač spustí přehrávání od první stopy v přehrávači iPod.
5. Pomocí tlačítek dálkového ovládání můžete ovládat jednoduché funkce přehrávání. K tomu slouží
tlačítka PŘEHRÁT, POZASTAVIT, ZASTAVIT, PŘESKOČIT (#,$).
✎ POZNÁMKA
 Slučitelné přehrávače iPod viz strana 25.
Slučitelnost závisí na verzi softwaru ve vašem iPodu.
 Můžete také vybrat položku iPod pomocí tlačítka iPod na dálkovém ovládání.
Sledování filmu (funkce iPod Video)
Obraz z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí připojeného AV přijímače.
1. Obraz z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí připojeného AV
přijímače.
2. Na obrazovce iPod přejděte na Videos > Settings a nastavte
volbu TV Out na On.
3. Umístěte iPod do doku.
4. Stiskem tlačítka INPUT SELECT na dálkovém ovládání vyberte režim
IPOD VIDEO.
5. Nastavte volbu AV IN televizoru připojeného k AV přijímači na
COMPOSITE.
<obrazovka iPod>
Při dalších krocích sledujte průvodce na displeji iPodu.
6. Stisknutím tlačítek , na dálkovém ovládání vyberte volbu Videos
a stiskněte tlačítko ENTER.
7. Stisknutím tlačítek , na dálkovém ovládání vyberte volbu Movies a
stiskněte tlačítko ENTER.
52
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 52
2011-06-10
10:00:11
04
Ovládání
8. Stisknutím tlačítek , vyberte soubor, který chcete přehrát, a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Video soubory uložené v iPodu se přehrají na televizoru.
9. Pomocí tlačítek dálkového ovládání můžete ovládat jednoduché
funkce přehrávání. K tomu slouží tlačítka PŘEHRÁT,
POZASTAVIT, ZASTAVIT, PŘESKOČIT (#,$).
• Pokud po přehrání stisknete tlačítko PREV, přehrávač se vrátí na
začátek aktuálního souboru.
• Stisknutím tlačítka ZASTAVIT zastavíte přehrávání a vrátíte se na
obrazovku seznamu.
• Stisknutím tlačítka RETURN se vrátíte do předchozí nabídky.
<obrazovka iPod>
✎ POZNÁMKA
 Před tím, než můžete přehrávat video soubory z iPodu, je nutné připojit konektory zvuku/videa
televizoru kompozitním (A/V) kabelem.
 Slučitelné přehrávače iPod viz strana 25. Slučitelnost závisí na verzi softwaru ve vašem iPodu.
 Po přehrání aktuálního souboru až do konce se nezačne automaticky přehrávat další soubor.
Pokud chcete přehrát další soubor, vyberte jej na obrazovce seznamu přehrávače iPod.
 Na televizoru se nezobrazí jiná obrazovka než obrazovka přehrávání. Ostatní obrazovky sledujte
přímo na iPodu.
Užitečné funkce
Funkce časovače vypnutí
Lze nastavit čas, kdy se přístroj automaticky vypne.
Stiskněte tlačítko SLEEP.
• Postupně se přepíná SLEEP : OFF  10M  20M  30M  60M 
90M  120M  150M.
Kontrola časovače vypnutí
Stiskněte tlačítko SLEEP.
• Na displeji se zobrazí čas zbývající do vypnutí přístroje.
• Další stisk tlačítka změní aktuální nastavení časovače vypnutí.
Zrušení časovače vypnutí
• Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se na displeji neobjeví SLEEP OFF.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 53
53
2011-06-10
10:00:11
Ovládání
Funkce ztlumení zvuku
Tato funkce se hodí, když přijde návštěva nebo zazvoní telefon.
Stiskněte tlačítko MUTE
• Na displeji se objeví MUTE.
Opětovná aktivace zvuku
Znovu stiskněte tlačítko MUTE nebo stiskněte tlačítko Hlasitost.
• Z displeje zmizí MUTE a zvuk bude opět slyšet.
Nastavení displeje
Jas displeje lze nastavit.
Stiskněte tlačítko DIMMER.
• Při každém stisku tohoto tlačítka se jas změní následovně :
Dark  Bright.
✎ POZNÁMKA
 Funkce SLEEP, Mute a Adjust Display lze ovládat pouze dálkovým
ovládáním.
Funkce Reset
Když je napájení zapnuto
1. Stiskněte tlačítko MUTE.
• Na displeji se objeví zpráva MUTE.
2. Pětkrát stiskněte tlačítko 2 a poté ENTER.
• Na displeji se objeví INITIAL : NO.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku YES.
• Přístroj se po 5 sekundách vypne.
Když je napájení vypnuto
1. Stiskněte a přidržte tlačítko TUNER MEMORY na předním panelu AV
přijímače alespoň na 5 sekund.
• Kontrolka napájení jednou blikne.
✎ POZNÁMKA
 Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení.
 Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
54
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 54
2011-06-10
10:00:12
04
Ovládání
Použití sluchátek
Pro soukromý poslech můžete použít sluchátka (nejsou součástí dodávky).
Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka (PHONES) a poslouchejte hudbu.
✎ POZNÁMKA
 Při použití sluchátek nenastavujte hlasitost příliš vysoko, mohlo by to poškodit váš sluch.
Aktualizace softwaru
Společnost Samsung možná v budoucnu uvolní aktualizace firmwaru pro tento AV přijímač.
Informace o stažení aktualizací a použití jednotky USB získáte na
webu Samsung.com nebo v call centru Samsung.
ONLY FOR
UPDATE
Aktualizaci lze provést pomocí připojení jednotky USB k portu USB na
AV přijímači.
✎ POZNÁMKA
 Připojte jednotku USB s aktualizací firmwaru k portu USB na zadní
straně přístroje.
 Za žádných okolností neodpojujte napájení ani jednotku USB, dokud
probíhá aktualizace. Po dokončení aktualizace firmwaru se přístroj
automaticky vypne. Po aktualizaci softwaru se všechna nastavení
vrátí na výchozí hodnoty nastavené při výrobě. Doporučujeme si
nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno
obnovit.
 Pokud se aktualizace softwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat jednotku USB na souborový
systém FAT 16 a zkusit to znovu.
 Jednotky USB se souborovým systémem NTFS nejsou podporovány.
 Jednotky USB některých výrobců nemusí být podporovány.
ONLY FOR
SERVICE
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 55
55
2011-06-10
10:00:13
Různé
Ovládání vašeho televizoru dálkovým ovládáním
1.
2.
3.
4.
Stiskem tlačítka POWER zapněte televizor.
Stiskem tlačítka TV nastavte dálkové ovládání na režim televizoru.
Nasměrujte dálkové ovládání na televizor.
Přidržte tlačítko POWER a zadejte kód, který odpovídá značce vašeho televizoru.
• Pokud je pro váš televizor v tabulce uveden více než jeden kód, zadávejte kódy postupně a
zjistěte, který funguje.
• Pokud se kódy shodují, televizor se vypne.
5. Pokud se po stisknutí tlačítka POWER na dálkovém ovladači televizor zapne nebo vypne, je
nastavování dokončeno.
• Můžete použít tlačítka TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU a numerická tlačítka (0-9).
✎ POZNÁMKA
 Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami televizorů. Rovněž některé funkce
nemusí být dostupné, v závislosti na značce televizoru.
 Dálkové ovládání ve výchozím nastavení funguje s televizory Samsung.
Seznam kódů podle značek televizorů
Značka
Kód
Značka
Kód
Značka
Kód
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Realistic
03, 19
A Mark
01, 15
Inkel
45
Sampo
40
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14
JC Penny
56, 59, 67, 86
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49, 59, 60, 98
AOC
01, 18, 40, 48
Bell & Howell
(M.Wards)
Brocsonic
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
57, 58, 81
KEC
03, 15, 40
59, 60
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44
Luxman
18
Candle
18
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
50, 51, 52, 53, 55
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Sony
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Soundesign
03, 40
Marantz
40, 54
Spectricon
01
Matsui
54
SSS
18
MGA
18, 40
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
Symphonic
61, 95, 96
Croslex
62
MTC
18
Tatung
06
Crown
03
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Techwood
18
Curtis Mates
59, 61, 63
Nikei
03
Teknika
03, 15, 18, 25
CXC
03
Onking
03
TMK
18, 40
Onwa
03
Toshiba
19, 57, 63, 71
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Vidtech
18
40
Penney
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
Yamaha
18
York
40
Daytron
Dynasty
03
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82,
83, 84, 85
Pioneer
63, 66, 80, 91
Fisher
19, 65
Portland
15, 18, 59
Funai
03
Proton
40
Futuretech
03
Quasar
06, 66, 67
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Hall Mark
40
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
56
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 56
2011-06-10
10:00:15
05
Různé
Ovládání přehrávače DVD nebo BD dálkovým ovládáním
1. Stiskem tlačítka POWER zapněte přehrávač DVD (BD).
2. Stiskem tlačítka BD/DVD nastavte dálkové ovládání na režim DVD (BD).
3. Nasměrujte dálkové ovládání na přehrávač DVD (BD).
4. Přidržte tlačítko POWER a zadejte kód, který odpovídá vaší značce přehrávače DVD (BD).
• Pokud je pro váš přehrávač DVD (BD) v tabulce uveden více než jeden kód, zadávejte kódy
postupně a zjistěte, který funguje.
• Pokud se kódy shodují, přehrávač DVD (BD) se vypne.
5. Pokud se po stisknutí tlačítko POWER na dálkovém ovladači přehrávač DVD zapne nebo vypne, je
nastavování dokončeno.
• Můžete použít funkce DVD (BD) POWER, PŘEHRÁT, POZASTAVIT, ZASTAVIT, PŘESKOČIT, MENU a
číselná tlačítka 0 – 9.
✎ POZNÁMKA
 Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami přehrávačů DVD.
Rovněž některé funkce nemusí být dostupné, v závislosti na značce přehrávače DVD.
 Dálkové ovládání je nastaveno tak, aby pracovalo s přehrávači DVD (BD) Samsung.
Seznam kódů podle značek DVD rekordérů
Značka
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
Číselný kód
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
Značka
Číselný kód
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
Značka
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
Marantz
Číselný kód
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
Seznam kódů značek přehrávačů BD
Značka
SAMSUNG
Číselný kód
000, 001, 002, 003, 004
✎ POZNÁMKA
 Dálkové ovládání ovládá pouze přehrávače BD Samsung.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 57
57
2011-06-10
10:00:15
Další informace
Řešení potíží
Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.
Příznak
Příčina
Náprava
Přístroj se nezapne.
• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?
• Zapojte zástrčku napájecího kabelu
do zásuvky.
Přístroj nereaguje na
stisknutí tlačítka.
• Je ve vzduchu statická elektřina?
• Odpojte napájecí kabel a opět jej
zapojte.
Není slyšet zvuk.
• Jsou reproduktory a externí
komponenty správně zapojeny?
• Je funkce ztlumení zvuku zapnutá?
• Je hlasitost nastavena na minimum?
• Je velikost reproduktoru nesprávně
nastavena na NONE?
• Správně je připojte.
• Stiskem tlačítka Mute vypněte tuto
funkci.
• Nastavte hlasitost.
• Ohledně výběru LARGE, SMALL
nebo YES, viz strana 33.
Po výběru funkce TV se
na obrazovce televizoru
neobjeví obraz.
• Je externí komponenta správně
připojena?
• Správně ji připojte.
Dálkové ovládání
nefunguje.
• Jsou baterie vybité?
• Je vzdálenost mezi dálkovým ovládáním
a hlavní jednotkou příliš velká?
• Vyměňte baterie za nové.
• Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým
ovládáním a hlavní jednotkou.
Zvuk pravého a levého
kanálu je zaměněn.
• Jsou levý a pravý reproduktor nebo
vstupní a výstupní kabely správně
připojeny?
• Zkontrolujte levý a pravý kanál a
správně je připojte.
Nelze přijímat rozhlasové
vysílání.
• Je anténa pro pásmo FM správně
připojena?
• Správně připojte anténu.
• Pokud je příjem špatný, umístěte FM
anténu do oblasti se silnějším
signálem.
Prostorové reproduktory
nevydávají zvuk.
• Je prostorový reproduktor správně
připojen?
• Je v nastavení velikosti reproduktorů
položka SURR (prostorové
reproduktory) nesprávně nastavena na
NONE?
• Je režim prostorového zvuku nastaven
na stereo?
• Ohledně správného připojení viz
strana 16.
• Ohledně výběru LARGE nebo
SMALL, viz strana 33.
• Ohledně výběru správného režimu
prostorového zvuku, viz strany 46–48.
Zadní prostorové
reproduktory nevydávají
zvuk.
• Jsou zadní prostorové reproduktory
správně připojeny?
• Není v nastavení reproduktorů možnost
SBACK (zadní prostorové reproduktory)
nastavena na NONE?
• Je režim prostorového zvuku nastaven
na EX/ES?
• Ohledně správného připojení viz strana
16.
• Ohledně výběru LARGE nebo SMALL,
viz strana 33.
• Ohledně nastavení režimu
prostorového zvuku na EX/ES viz
strana 40.
58
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 58
2011-06-10
10:00:15
06
Nelze vybrat režim EX/
ES.
Příčina
• Není v nastavení reproduktorů volba
SBACK (zadní prostorové
reproduktory) nastavena na NONE?
• Je správně vybrán vstupní signál?
Další informace
Příznak
Náprava
• Ohledně výběru LARGEnebo
SMALL, viz strana 33.
• Použijte externí komponentu se
zvukem 7.1 kanálů.
Nelze vybrat režim Dolby
Pro Logic IIx.
• Je správně vybrán vstupní signál?
• Režim Dolby Pro Logic IIx lze vybrat
pouze pro 2kanálový signál. (např.
Dolby Digital, PCM nebo 2kanálový
analogový vstupní signál)
Nelze vybrat režim
NEO:6.
• Je správně vybrán vstupní signál?
• Použijte analogový nebo PCM
vstupní signál.
Při přehrávání DVD
kódovaného v DTS není
slyšet zvuk.
• Je vybrán digitální vstup?
• Zkontrolujte, zda je přehrávač DVD
správně připojen. Ohledně výběru
digitálního vstupu, viz strana 28.
Funkce ochrany výrobku
Ochrana před přehřátím
• Funkce ochrany se aktivuje, když se hlavní jednotka nebo napájecí transformátor přehřejí.
Na displeji se objeví "
".
Tato funkce se aktivuje, když:
- je svorka reproduktoru zkratovaná
- je kabel reproduktoru zkratován
Pokud po vypnutí a opětovném zapnutí přístroje problém zmizí, nápis PROTECTION zmizí z displeje a
přístroj bude normálně fungovat.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 59
59
2011-06-10
10:00:15
Další informace
Seznam chyb automatické kalibrace
Č. chyby
Chybová hláška automatické kalibrace v OSD
E02 NO MIC
Připojte kalibrační mikrofon.
E03 NOISY
Během měření buďte zticha.
E04 MIC LEVL
Reproduktory jsou příliš blízko k mikrofonu.
Nainstalujte všechny reproduktory a kalibrační mikrofon na správná místa.
E05 NO FRONT
Připojte správně přední reproduktor.
E07 LEVL OVR
Nainstalujte všechny reproduktory a kalibrační mikrofon na správná místa.
E08 DIST OVR
Některé reproduktory jsou příliš daleko od kalibračního mikrofonu.
Nainstalujte všechny reproduktory a kalibrační mikrofon na správná místa.
E13 TIME OVR
Odpojte a znovu zapojte napájecí kabel.
Poté proveďte měření znova.
E14 CODE ERR
Odpojte a znovu zapojte napájecí kabel.
Poté proveďte měření znova.
60
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 60
2011-06-10
10:00:15
06
Další informace
Technické údaje
Hmotnost
OBECNÉ
FM
RADIOPŘIJÍMAČ
AMPLIFIER
FREKVENČNÍ
ROZSAH
HDMI
VIDEO VÝSTUP
6,2 kg
Rozměry (Š x V x H)
429,2 x 165,1 x 360,6 mm
Rozsah provozních teplot
+5°C~+35°C
Rozsah provozní vlhkosti
10%~75%
Frekvenční rozsah
87,5 – 108,0 MHz
Použitelná citlivost
12dBf
Odstup signál-šum
MONO/STEREO 55/55dB
Zkreslení
MONO/STEREO 0,3/0,8 %
Odstup stereo kanálů
30dB
Výstupní výkon přijímače
1kHz, 75kHz Dev
Jmenovitý výkon
20Hz~20kHz/THD = 0,9%
Přední reproduktory (pravý + levý)
6 Ω 100W/CH
Středový reproduktor
6 Ω 100W/CH
Prostorové reproduktory (pravý + levý)
6 Ω 100W/CH
Subwoofer
6 Ω 100W/CH
Citlivost/impedance vstupu
450mV/47kΩ
Odstup signál-šum (analogový vstup)
80dB
Přeslech kanálů (1 kHz)
60dB
Analogový vstup
20Hz~20kHz(±3dB)
Digitální vstup/96kHz PCM
20Hz ~44kHz(±3dB)
vstup
Slučitelný 1080p
Výstup
Slučitelný 1080p
Televizní formát
NTSC/PAL
Hlasitost/impedance vstupu
1Vp-p/75 Ω
Úroveň/impedance výstupu
1Vp-p/75 Ω
Frekvenční odezva videa
5 Hz až 10 kHz (-3 dB)
Odstup signál-šum
60dB
* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření
podle pokynů AES (Audio Engineering Society).
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změny technických údajů bez upozornění.
- Uváděné údaje o hmotnosti a rozměrech jsou přibližné.
- Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.
Česky
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 61
61
2011-06-10
10:00:15
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com
-
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 62
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
0-800-502-000
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
Belarus
Moldova
www.samsung.com
www.samsung.com
Bosnia
Bulgaria
Croatia
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Ukraine
1-800-SAMSUNG (726-7864)
02-201-24-18
Switzerland
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
0-800-100-5303
Belgium
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-06-10
10:00:15
Správná likvidace baterií v tomto přístroji
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy vracení baterií.)
Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své
životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Tam, kde je to označeno, chemické
symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad referenční
úrovně ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto látky způsobit
poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.
Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů
odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.
Správná likvidace tohoto přístroje
(Odpadová elektrická a elektronická zařízení)
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru.)
Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např.
nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím
odpadem. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při
nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.
Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze
přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.
Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.
Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.
HW-D600_D650S_CZ_0609.indd 63
2011-06-10
10:00:16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement