Samsung SP-F10M User's manual

Samsung SP-F10M User's manual

Multimedia Projector

Návod k obsluze

SP-F10 SP-F10M

Barva a vzhled výrobku se mohou lišit od obrázků v této příručce. Změna technických údajů (zvýšení výkonu) je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Obsah

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Než začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Péče a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Instalace projektoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Vyrovnání pomocí nastavitelných nožek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Nastavení zvětšení/zmenšení a zaostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Velikost promítacího plátna a promítací vzdálenost . . . . . . . . . . . . . 2-5

Ventilační otvory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Zadní strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Podporované režimy zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Připojení napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Připojení k počítači a nastavení počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10

Připojení počítače pomocí kabelu HDMI/DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

Připojení zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI . . . . . . . . . . . . 2-12

Připojení AV zařízení pomocí kabelu D-Sub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

Připojení AV zařízení s výstupním konektorem Component . . . . . . 2-14

Připojení pomocí kabelu Video/S-Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15

Připojení externího monitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16

Připojení externího reproduktoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17

Připojení k síti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18

Slot Kensingtonského zámku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19

POUŽITÍ

Funkce výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Pohled zepředu a seshora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Dálkový ovladač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Signalizace stavů indikátory LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Použití nabídky pro nastavení obrazu

(OSD: On Screen Display – Nabídka na obrazovce) . . . . . . . . . . . . . 3-5

Správa sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6

FUNKCE MULTIMÉDIÍ (POUZE U MODELU SP-F10M)

Připojení paměťového zařízení USB a bezpečnostní opatření . . . . . . 4-1

Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

Photo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3

Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

Movie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6

Podporované formáty souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Než se obrátíte na servisní středisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

DALŠÍ INFORMACE

Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

Tabulka příkazů RS-232C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

Kontaktujte společnost SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ . . . . . . . . . . . 6-3

Correct Disposal - Europe only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

1 Nejdůležitější bezpečnostní opatření

1-1 Než začnete

Ikony použité v této příručce

IKONA NÁZEV

Upozornění

VÝZNAM

Označuje případy, kdy daná funkce nemusí fungovat nebo může být zrušeno nastavení.

Poznámka Označuje radu nebo tip, jak používat funkci.

Použití této příručky

• Obsah této příručky se může bez předchozího upozornění změnit v důsledku zlepšování výkonu výrobku.

• Než začnete tento výrobek používat, důkladně si prostudujte bezpečnostní opatření.

• Jestliže se vyskytnou potíže, naleznete potřebné pokyny v části „Odstraňování závad“.

Upozornění týkající se autorských práv

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva k této příručce náležejí společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Obsah této příručky nesmí být žádnou formou reprodukován, distribuován ani používán, a to vcelku ani částečně, bez písemného svolení společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

1-1 Nejdůležitější bezpečnostní opatření

1-2 Péče a údržba

Čištění povrchu a objektivu

Projektor čistěte jemným suchým hadříkem.

• Nečistěte výrobek hořlavými látkami, jako jsou benzen nebo ředidlo.

• Dbejte na to, abyste nepoškrábali objektiv nehty nebo ostrým předmětem.

Mohlo by dojít k poškrábání nebo poškození výrobku.

• Nečistěte výrobek vlhkou látkou ani přímým nastříkáním vody na výrobek.

Pokud by do výrobku vnikla voda, mohlo by dojít k požáru, k úrazu elektrickým proudem anebo k potížím s výrobkem.

• Pokud se na povrch projektoru dostane voda, může se na něm objevit bílá skvrna.

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Čištění vnitřních částí projektoru

Chcete-li vyčistit vnitřní části projektoru, obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti Samsung.

• Pokud se uvnitř projektoru nachází prach nebo jiné látky, obraťte se na servisní středisko.

Nejdůležitější bezpečnostní opatření 1-2

1-3 Bezpečnostní opatření

Ikony použité u bezpečnostních opatření

IKONA NÁZEV

Varování

Upozornění

VÝZNAM

V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít k vážnému poranění nebo k úmrtí.

V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.

Význam symbolů

Tuto akci neprovádějte.

Nerozebírejte.

Nedotýkejte se.

Tento postup je nutné dodržovat.

Napájecí zástrčku je nutné odpojit ze síťové zásuvky.

Vyžaduje uzemnění z důvodu zabránění úrazu elektrickým proudem.

Informace související s napájením

Následující ilustrace jsou pouze informativní povahy a mohou se lišit podle jednotlivých modelů a zemí.

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Varování

Zapojte napájecí zástrčku pevně.

• V opačném případě může dojít k požáru.

Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku ani uvolněnou zásuvku.

• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nezapojujte více elektrických spotřebičů do jedné síťové zásuvky.

• V opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí síťové zásuvky.

Zabraňte přílišnému ohýbání a kroucení napájecího kabelu a nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.

• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.

1-3 Nejdůležitější bezpečnostní opatření

Napájecí kabel nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama.

• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Zajistěte, aby byl napájecí kabel připojen k uzemněné síťové zásuvce (platí pouze pro zařízení izolační třídy 1).

• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Upozornění

Při odpojování napájecí zástrčky ze síťové zásuvky vždy držte napájecí zástrčku, nikoli kabel.

• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Před čištěním výrobku odpojte zástrčku napájecího kabelu.

• Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Připojte napájecí zástrčku do snadno přístupné síťové zásuvky.

• Pokud by došlo k potížím s výrobkem, musíte zcela odpojit napájení odpojením napájecí zástrčky. Napájení nelze zcela odpojit pomocí tlačítka napájení umístěného na výrobku.

Informace související s instalací

Varování

Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření.

Neinstalujte výrobek v blízkosti tepelného zdroje, například u krbu nebo topného tělesa.

• Mohla by se zkrátit životnost výrobku nebo by mohlo dojít k požáru.

Při instalaci výrobku do skříně nebo na polici dbejte na to, aby přední strana výrobku byla zcela podepřena skříní nebo policí.

• Pokud tak neučiníte, výrobek může spadnout a poškodit se nebo způsobit zranění.

• Výrobek vždy instalujte na skříň nebo na polici, jejíž velikost odpovídá velikosti výrobku.

Nejdůležitější bezpečnostní opatření

Chcete-li výrobek přesunout, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely připojené k výrobku.

• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.

Výrobek nezapínejte ani nevypínejte připojením nebo odpojením zástrčky napájecího kabelu. (Nepoužívejte zástrčku napájecího kabelu jako vypínač.)

Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Neinstalujte výrobek na místo s nedostatečným větráním, například uvnitř knihovny nebo skříně.

• V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.

Při instalaci výrobku na skříňku nebo polici se ujistěte, zda přední strana výrobku nepřečnívá.

• V opačném případě může dojít k pádu výrobku, k jeho poškození nebo ke zranění osob.

1-3

Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od topných těles.

• Povrchová vrstva napájecího kabelu se může roztavit a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neinstalujte výrobek na místo vystavené prachu, vlhkosti (např. v sauně), oleji, kouři nebo vodě (dešťovým kapkám) ani jej neinstalujte do automobilu.

• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění

Dbejte na to, aby ventilační otvor nebyl zakrytý ubrusem nebo závěsem.

• V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.

Výrobek pokládejte opatrně.

• V opačném případě by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Informace související s používáním

Nevkládejte žádné kovové předměty, například jídelní hůlky, mince nebo sponky a svorky, ani hořlavé předměty do výrobku

(jeho ventilačními otvory, vstupními a výstupními konektory apod.).

• Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.

• V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Výrobek nerozebírejte ani se jej nepokou-

šejte opravit nebo upravit.

• Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se na servisní středisko.

Za bouřky odpojte napájecí kabel.

• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Neinstalujte výrobek v oblastech s vysokou prašností.

Při přesunování výrobku dbejte, aby neupadl.

• Jinak by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Neinstalujte výrobek do výšky, ve které na něj mohou dosáhnout děti.

• Pokud se dítě výrobku dotkne, výrobek může spadnout a způsobit zranění.

Nedovolte dětem pokládat na výrobek předměty, jako jsou hračky nebo sušenky.

• Pokud se dítě pokusí dosáhnout na některý z těchto předmětů, výrobek může spadnout a způsobit zranění.

Nedívejte se přímo do světla projekce žárovky ani nepromítejte obraz do očí jiné osoby.

• To je nebezpečné zejména pro děti.

1-3 Nejdůležitější bezpečnostní opatření

Nepokládejte a nepoužívejte v blízkosti výrobku hořlavé spreje ani hořlavé předměty.

• V opačném případě může dojít k výbuchu nebo k požáru.

Nepokládejte na výrobek žádné kovové předměty ani nádoby s kapalinami, například vázy, květináče, nápoje, kosmetiku nebo léky.

• Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.

• V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění

Pokud výrobek vydává podivný hluk, je z něj cítit pach spáleniny nebo pokud z výrobku uniká kouř, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.

• V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Pokud jsou kolíky nebo zdířka zástrčky napájecího kabelu vystaveny prachu, vodě nebo cizím látkám, důkladně je vyčistěte.

• Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Při čištění výrobku nejprve odpojte napájecí kabel a očistěte výrobek měkkým suchým hadříkem.

• Při čištění výrobku nepoužívejte chemické látky, například vosk, benzen, alkohol, ředidlo, repelent proti hmyzu, parfémované látky, mazivo nebo čisticí prostředek.

Jinak by mohlo dojít k deformaci povrchu výrobku nebo k odstranění potisku.

Pokud nebudete výrobek dlouhou dobu používat, například odjedete-li z domova, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

• V opačném případě může dojít k nahromadění prachu a následně k požáru způsobenému přehřátím či zkratem nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nejdůležitější bezpečnostní opatření

Při vyjímání baterií z dálkového ovladače dávejte pozor, aby je děti nespolkly. Udržujte baterie mimo dosah dětí.

• Pokud je spolknou, okamžitě navštivte lékaře.

Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte jej, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a obraťte se na servisní středisko.

Nepoužívejte výrobek, pokud vykazuje funkční poruchu, např. nevydává zvuk nebo obraz.

• Výrobek okamžitě vypněte, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a obraťte se na servisní středisko.

Pokud dojde k úniku plynu, nedotýkejte se výrobku ani napájecí zástrčky a ihned zajistěte odvětrání prostoru.

• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

• Za bouřky se nedotýkejte napájecího kabelu ani kabelu antény.

Nedotýkejte se objektivu výrobku.

• Mohlo by dojít k poškození objektivu.

1-3

1-3

Je-li výrobek instalován na místě, kde se značně mění provozní podmínky, může takové prostředí způsobit vážné problémy s kvalitou výrobku. V takovém případě instalujte výrobek pouze po konzultaci s naším střediskem telefonické podpory.

• Jedná se o místa vystavená působení mikroskopických prachových částic, chemických látek, příliš vysoké nebo nízké teploty či vysoké vlhkosti, jako jsou letiště nebo nádraží, kde je výrobek nepřetržitě používán po dlouhou dobu, atd.

Pokud výrobek spadne nebo dojde k rozbití pláště, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Obraťte se na servisní středisko.

• V opačném případě může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Dálkový ovladač pokládejte vždy na stůl nebo desku stolu.

• Pokud na dálkový ovladač stoupnete, můžete spadnout a zranit se nebo může dojít k poškození výrobku.

Pokud je projektor LED v provozu nebo jste jej právě vypnuli, nedotýkejte se ventilačních otvorů ani objektivu, abyste se nespálili.

Neotevírejte žádné kryty na výrobku.

• Bylo by to nebezpečné, protože uvnitř výrobku se nachází proud vysokého napětí.

Pokud je projektor zapnutý, dávejte pozor, abyste se nedotkli ventilačního otvoru, protože z něj vychází horký vzduch.

Do blízkosti projektoru neumísťujte předměty, které se mohou poškodit působením tepla.

Zabraňte ztracení krytu objektivu tohoto výrobku.

• Mohlo by dojít k poškození objektivu.

Nedotýkejte se jakýchkoli vnějších částí výrobku nástroji, jako jsou nůž nebo kladivo.

K odstranění nečistot nebo skvrn na přední straně promítacího objektivu použijte hadřík zvlhčený neutrálním čisticím prostředkem a vodou nebo čisticí prostředek ve spreji.

Alespoň jednou ročně požádejte servisní středisko o vyčištění vnitřních částí projektoru.

K čištění výrobku nepoužívejte rozprašovač s vodou ani vlhký hadřík. Vyvarujte se použití jakýchkoli chemických látek, jako jsou čisticí prostředky, průmyslové leštěnky, leštěnky pro automobily, brusné materiály, vosk, benzen nebo líh, k čištění plastových částí výrobku, např. krytu projektoru, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

Používejte pouze stanovenou baterii.

Ventilační otvor je horký i po určitou dobu po vypnutí projektoru. Nepřibližujte se rukama ani tělem k ventilačnímu otvoru.

Dbejte na to, abyste se během provozu projektoru nacházeli v dostatečné vzdálenosti od jeho objektivu. Žárovka je horká.

(Opatrnější by měly být děti a osoby s citlivou pokožkou.)

• Kryt objektivu chrání objektiv a pokud je projektor vypnutý, měli byste jej použít.

• Chcete-li skrýt obraz, ale nechat projektor zapnutý, použijte funkci BLANK.

Nejdůležitější bezpečnostní opatření

2 Instalace a připojení

2-1 Obsah balení

• Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny níže uvedené položky.

• Krabici, v níž byl výrobek zabalen, uschovejte pro případ, že budete později potřebovat výrobek přemístit.

Projektor

OBSAH

Příručka pro rychlou instalaci Záruční list

(v některých zemích není dostupné)

Uživatelská příručka Napájecí kabel

Dálkové ovládání / 2 baterie

(pouze u modelu SP-F10M)

(v některých zemích není dostupné)

Dálkový ovladač / 1 baterie

(pouze u modelu SP-F10)

(v některých zemích není dostupné)

Hadřík na čištění Kabel D-Sub

4 šrouby

(pro konzolu držáku na strop)

Kryt objektivu

Držák na strop není součástí dodávky a je nutné jej zakoupit samostatně. Dodané šrouby použijte k připevnění projektoru ke konzole držáku na strop.

Instalace a připojení 2-1

2-2 Instalace projektoru

Projektor nainstalujte tak, aby svazek paprsků z projektoru dopadal kolmo na promítací plátno.

• Umístěte projektor tak, aby byl objektiv zaměřen na střed promítacího plátna. Pokud se promítací plátno nenachází ve svislé poloze, obraz zobrazený na plátně nemusí být pravoúhlý.

• Neumísťujte promítací plátno v jasných prostředích. Pokud je okolí příliš jasné, obraz na plátně bude vybledlý a nebude zobrazen zřetelně.

• Při použití projektoru v jasných prostředích použijte závěsy, abyste zamezili přístupu světla.

• Projektor můžete nainstalovat v následujících polohách vzhledem k promítacímu plátnu: před plátnem – na podlaze / před plátnem – na stropě / za plátnem – na podlaze / za plátnem – na stropě. Zobrazení jednotlivých instalačních poloh a odpovídající nastavení naleznete níže.

Nastavení obrazu, pokud je projektor umístěn za promítacím plátnem

Nainstalujte projektor za poloprůhledné promítací plátno.

Při instalaci projektoru za poloprůhledné promítací plátno můžete k nastavení správného zobrazení obrazu použít nabídku, kterou zvolte podle toho, zda je projektor umístěn za plátnem na podlaze

(nebo nízko) či u stropu.

1. Při umístění za plátnem na podlaze stiskněte:

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

2. Při umístění za plátnem u stropu stiskněte:

Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling

Nastavení obrazu, pokud je projektor umístěn před promítacím plátnem

Instalace projektoru před promítacím plátnem.

Při instalaci projektoru před promítací plátno můžete k nastavení správného zobrazení obrazu použít nabídku, kterou zvolte podle toho, zda je projektor umístěn před plátnem na podlaze (nebo nízko) či u stropu.

1. Při umístění před plátnem na podlaze stiskněte:

Menu > Setup > Install > Front-Floor

2. Při umístění před plátnem u stropu stiskněte:

Menu > Setup > Install > Front-Ceiling

2-2 Instalace a připojení

2-3 Vyrovnání pomocí nastavitelných nožek

Chcete-li upravit nastavení nožek a úrovně projektoru, stiskněte tlačítka PUSH (viz obrázek).

Projektor může být nastaven do výšky až 30mm (kolem 12˚) od referenčního bodu.

Pokud je funkce <Auto Keystone> nastavena na hodnotu <On>, je funkce <V-Keystone> upravena automaticky.

Pokud je nutné po automatickém nastavení obraz doladit, použijte funkci <V-Keystone>.

Instalace a připojení 2-3

2-4 Nastavení zvětšení/zmenšení a zaostření

Otočný ovladač zvětšení : Velikost obrazu můžete upravit v dostupném rozsahu zvětšení manipulací s otočným ovladačem zvětšení.

Zaostřovací kolečko : K zaostření obrazu na promítacím plátně použijte zaostřovací kolečko.

Vzdálenost, do které lze projektor umístit od promítacího plátna, je určena velikostí plátna.

Pokud projektor nenainstalujete v promítací vzdálenosti uvedené v tabulce Velikost promítacího plátna a promítací vzdálenost v části 2-5, nebude možné obraz správně zaostřit.

2-4 Instalace a připojení

2-5 Velikost promítacího plátna a promítací vzdálenost

A. Promítací plátno / Z. Promítací vzdálenost / Y’. Vzdálenost od středové osy objektivu ke spodnímu okraji obrazu

Chcete-li dosáhnout optimální kvality obrazu, umístěte projektor na vodorovný plochý povrch a vyrovnejte jeho polohu použitím nastavitelných nožek. Pokud nejsou obrazy zřetelné, upravte je použitím otočného ovladače zvětšení nebo zaostřovacího kolečka, případně přesuňte projektor dopředu nebo dozadu.

PALCŮ / CM

40 / 101,6

50 / 127,0

60 / 152,4

70 / 177,8

80 / 203,2

90 / 228,6

100 / 254,0

110 / 279,4

120 / 304,8

130 / 330,2

140 / 355,6

150 / 381,0

160 / 406,4

170 / 431,8

180 / 457,2

190 / 482,6

200 / 508,0

210 / 533,4

220 / 558,8

230 / 584,2

240 / 609,6

M

(ÚHLOPŘÍČKA)

VELIKOST PLÁTNA

X

(HORIZONTÁLNĚ

)

PALCŮ / CM

32 / 81,3

40 / 101,6

48 / 121,9

56 / 142,2

64 / 162,6

72 / 182,9

80 / 203,2

88 / 223,5

96 / 243,8

104 / 264,2

112 / 284,5

120 / 304,8

128 / 325,1

136 / 345,4

144 / 365,8

152 / 386,1

160 / 406,4

168 / 426,7

176 / 447,0

184 / 467,4

192 / 487,7

Y

(VERTIKÁLNĚ)

PALCŮ / CM

24 / 61,0

30 / 76,2

36 / 91,4

42 / 106,7

48 / 121,9

54 / 137,2

60 / 152,4

66 / 167,6

72 / 182,9

78 / 198,1

84 / 213,4

90 / 228,6

96 / 243,8

102 / 259,1

108 / 274,3

114 / 289,6

120 / 304,8

126 / 320,0

132 / 335,3

138 / 350,5

144 / 365,8

PROMÍTACÍ VZDÁLENOST

Z

(TELEOBJEKTI

V)

Z

(ŠIROKOÚHLÝ

OBJEKTIV)

PALCŮ / CM

57 / 144,7

71 / 180,8

85 / 217,0

100 / 253,2

114 / 289,4

128 / 325,5

142 / 361,7

157 / 397,9

171/ 434,0

185 / 470,2

199 / 506,4

214 / 542,5

228 / 578,7

242 / 614,9

256 / 651,1

271 / 687,2

285 / 723,4

299 / 759,6

313 / 795,7

328 / 831,9

342 / 868,1

PALCŮ / CM

47 / 120,3

59 / 150,4

71 / 180,4

83 / 210,5

95 / 240,6

107 / 270,7

118 / 300,7

130 / 330,8

142 / 360,9

154 / 391,0

166 / 421,0

178 / 451,1

189 / 481,2

201 / 511,3

213 / 541,3

225 / 571,4

237 / 601,5

249 / 631,5

260 / 661,6

272 / 691,7

284 / 721,8

POSUN

Y'

PALCŮ / CM

7,2 / 18,3

7,8 / 19,8

8,4 / 21,3

9,0 / 22,9

9.6 / 24,4

10,2 / 25,9

10,8 / 27,4

11,4 / 29,0

2,4 / 6,1

3,0 / 7,6

3.6 / 9,1

4,2 / 10,7

4,8 / 12,2

5,4 / 13,7

6,0 / 15,2

6,6 / 16,8

12,0 / 30,5

12,6 / 32,0

13,2 / 33,5

13,8 / 35,1

14,4 / 36,6

Instalace a připojení 2-5

M

(ÚHLOPŘÍČKA)

PALCŮ / CM

250 / 635,0

260 / 660,4

270 / 685,8

280 / 711,2

290 / 736,6

300 / 762,0

VELIKOST PLÁTNA

X

(HORIZONTÁLNĚ

)

PALCŮ / CM

200 / 508,0

208 / 528,3

216 / 548,6

224 / 569,0

232 / 589,3

240 / 609,6

Y

(VERTIKÁLNĚ)

PALCŮ / CM

150 / 381,0

156 / 396,2

162 / 411,5

168 / 426,7

174 / 442,0

180 / 457,2

PROMÍTACÍ VZDÁLENOST

Z

(TELEOBJEKTI

V)

Z

(ŠIROKOÚHLÝ

OBJEKTIV)

PALCŮ / CM

356 / 904,2

370 / 940,4

384 / 976,6

399 / 1012,7

413 / 1048,9

427 / 1085,1

PALCŮ / CM

296 / 751,8

308 / 781,9

320 / 812,0

332 / 842,1

343 / 872,1

355 / 902,2

POSUN

Y'

PALCŮ / CM

15,0 / 38,1

15,6 / 39,6

16,2 / 41,1

16,8 / 42,7

17,4 / 44,2

18,0 / 45,7

Tento projektor je zkonstruován pro optimální projekci obrazů na promítacím plátně s úhlopříčkou 203 až 305 cm (80 až

120 palců).

2-5 Instalace a připojení

2-6 Ventilační otvory

Umístění ventilačních otvorů je zobrazeno na obrázku níže:

• Nezakrývejte ventilační otvory. Zakrytím ventilačních otvorů můžete způsobit přehřívání projektoru a jeho nefunkčnost.

Průduch výstupu vzduchu

Průduch vstupu vzduchu

Instalace a připojení 2-6

2-7 Zadní strana

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

1. Konektor LAN

2. Konektor S-VIDEO IN

3. Konektor AUDIO OUT

4. Konektor PC OUT

5. Konektor HDMI/DVI IN

6. Přijímač signálu dálkového ovladače

7. Port USB (pouze u modelu SP-F10M)

8. Slot Kensingtonského zámku

9. Napájecí konektor

10. Konektor PC IN

11. Konektor RS-232C

12. Konektor [AV IN] VIDEO

13. Konektor [AV IN] L-AUDIO-R

2-7 Instalace a připojení

FORMÁT

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

MAC

VESA

VESA

IBM

IBM

IBM

VESA

MAC

VESA

VESA

Instalace a připojení

2-8 Podporované režimy zobrazení

Parametry při připojení k PC (D-Sub/HDMI)

ROZLIŠENÍ

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 768

1280 x 768

640 x 350

640 x 480

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 576

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 960

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

56Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

70Hz

70Hz

60Hz

70Hz

60Hz

67Hz

70Hz

72Hz

VERTIKÁLNÍ

FREKVENCE

(HZ)

59,855

70,000

72,000

74,777

59,870

74,893

72,000

75,029

59,959

70,000

72,000

75,000

75,000

59,950

56,250

60,317

70,000

72,188

75,000

74,551

60,004

70,069

70,086

59,940

70,087

59,940

66,667

70,000

72,809

59,810

74,934

60,000

70,000

72,000

HORIZONTÁLNÍ

FREKVENCE

(KHZ)

44,772

52,500

54,072

56,456

47,776

60,289

57,672

60,023

53,783

63,000

64,872

67,500

37,500

35,910

35,156

37,879

43,750

48,077

46,875

49,726

48,363

56,476

31,469

31,469

31,469

31,469

35,000

35,000

37,861

49,702

62,795

60,000

69,930

72,072

FREKVENCE

PIXELŮ (MHZ)

78,434

78,750

81,750

96,768

99,643

108,000

74,500

89,040

91,706

95,750

79,500

102,250

31,500

32,750

36,000

40,000

45,500

50,000

49,500

57,284

65,000

75,000

25,175

25,175

28,322

25,175

30,240

28,560

31,500

83,500

106,500

108,000

120,839

124,540

2-8

FORMÁT

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

ROZLIŠENÍ

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1400 x 1050

1440 x 900

1440 x 900

1600 x 1200

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

HORIZONTÁLNÍ

FREKVENCE

(KHZ)

75,231

63,981

74,620

76,824

79,976

65,317

55,935

70,635

75,000

VERTIKÁLNÍ

FREKVENCE

(HZ)

74,857

60,020

70,000

72,000

75,025

59,978

59,887

74,984

60,000

FREKVENCE

PIXELŮ (MHZ)

130,000

108,000

128,943

132,752

135,000

121,750

106,500

136,750

162,000

Všechna rozlišení vyšší nebo nižší než 1 024 x 768 jsou čipem Scaler v projektoru převedena na rozlišení 1 024 x 768.

Kvalita zobrazení je optimální, pokud rozlišení výstupu signálu počítače odpovídá skutečnému rozlišení projektoru

(1 024 x 768).

Parametry při připojení k AV zařízení (D-Sub)

FORMÁT

BT.601 SMPTE 267M

BT.1358 SMPTE 293M

BT.601

BT.1358

SMPTE 296M

BT.709 SMPTE 274M

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

ROZLIŠENÍ

59,94Hz

59,94Hz

50Hz

50Hz

59,94Hz/60 Hz

50Hz

59,94Hz/60 Hz

50Hz

ŘÁDKOVÁNÍ

Prokládané

Progresivní

Prokládané

Progresivní

Progresivní

Progresivní

Prokládané

Prokládané

Parametry při připojení k AV zařízení (HDMI)

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

FORMÁT

Formát 1

Formát 1

Formát 2, 3

Formát 2, 3

Formát 4

Formát 4

Formát 5

ROZLIŠENÍ

640 x 480

640 x 480

720 x 480

720 x 480

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

ŘÁDKOVÁNÍ

Progresivní

Progresivní

Progresivní

Progresivní

Progresivní

Progresivní

Prokládané

HORIZONTÁL

FREKVENCE

(KHZ)

59,940

60,000

59,940

60,000

59,939

60,000

59,939

VERTIKÁLNÍ

FREKVENCE

(HZ)

FREKVENCE

PIXELŮ (MHZ)

31,469

31,500

31,469

31,500

44,955

45,000

33,716

25,175

25,200

27,000

27,027

74,175

74,250

74,175

2-8 Instalace a připojení

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

FORMÁT

Formát 5

Formát 17,

18

Formát 19

Formát 20

ROZLIŠENÍ

1920 x 1080

720 x 576

1280 x 720

1920 x 1080

ŘÁDKOVÁNÍ

Prokládané

Progresivní

HORIZONTÁL

FREKVENCE

(KHZ)

60,000

50,000

VERTIKÁLNÍ

FREKVENCE

(HZ)

FREKVENCE

PIXELŮ (MHZ)

33,750

31,250

74,250

27,000

Progresivní

Prokládané

50,000

50,000

37,500

28,125

74,250

74,250

Parametry při připojení k AV zařízení (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Váš projektor podporuje standardní formáty videa uvedené výše díky vstupům Video a S-Video. Nejsou nutná žádná nastavení.

Instalace a připojení 2-8

2-9 Připojení napájení

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

1. Připojte napájecí kabel do zásuvky napájení na zadní straně projektoru.

2-9 Instalace a připojení

2-10 Připojení k počítači a nastavení počítače

2-10-1. Nastavení prostředí počítače

Před připojením počítače k projektoru zkontrolujte následující položky.

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu systému Windows a pak klepněte na možnost [Vlastnosti]. Zobrazí se dialogové okno <Zobrazení – Vlastnosti>.

2. Klepněte na kartu [Nastavení] a pak nastavte položku <Rozlišení obrazovky>. Optimální rozlišení pro projektor je

1 024 x 768. Další rozlišení podporovaná projektorem jsou uvedena v tabulce Režim zobrazení pro připojení k PC v části 2-8.

Nastavení položky <Kvalita barev> nemusíte měnit.

3. Klepněte na tlačítko [Upřesnit]. Zobrazí se další okno vlastností.

4. Klepněte na kartu [Monitor] a nastavte položku <Obnovovací frekvence>. Obnovovací frekvenci (60 Hz, 70 Hz atd.), která odpovídá zvolenému rozlišení, naleznete u příslušného rozlišení v tabulce Režim zobrazení pro připojení k PC v části 2-8.

Instalace a připojení 2-10

Nastavením obnovovací frekvence nastavíte vertikální i horizontální frekvenci.

5. Klepnutím na tlačítko [OK] zavřete okno. Pak klepnutím na tlačítko [OK] v okně <Zobrazení – Vlastnosti> zavřete i toto okno.

6. Vypněte počítač a připojte jej k projektoru.

• Postup nastavení se může lišit v závislosti na typu počítače nebo verzi systému Windows.

(Například místo příkazu [Vlastnosti (R)] uvedeném v kroku 1 se zobrazí příkaz [Vlastnosti].)

• Tento projektor podporuje 32bitovou kvalitu barev (na pixel), pokud je použit jako počítačový monitor.

• Promítané obrazy se mohou lišit od obrazů na monitoru v závislosti na výrobci monitoru nebo verzi systému Windows.

• Při připojování projektoru k počítači se přesvědčte, zda nastavení počítače vyhovuje nastavením zobrazení podporovaným tímto projektorem. Pokud nevyhovuje, může dojít k potížím se signálem.

2-10-2. Připojení k počítači

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Přesvědčte se, zda jsou počítač a projektor vypnuty.

1. Pomocí videokabelu počítače propojte konektor [PC IN] na zadní straně projektoru a výstupní videokonektor (D-Sub) počítače.

2. Připojte napájecí kabely projektoru a počítače do síťové zásuvky.

3. Pomocí zvukového kabelu propojte vstupní port [AV IN (L-AUDIO-R)] projektoru s výstupními porty pro reproduktory počítače.

2-10 Instalace a připojení

Tento výrobek podporuje funkci plug and play. Používáte-li systém Windows XP, není nutné nastavit ovladač v počítači.

Použití projektoru

1. Zapněte projektor a pak stisknutím tlačítka [SOURCE] zvolte režim <PC>.

Pokud není režim <PC> dostupný, ujistěte se, zda je videokabel počítače řádně připojen.

2. Zapněte počítač a pak v případě potřeby nastavte prostředí počítače (rozlišení obrazovky atd.).

3. Nastavte obraz.

Instalace a připojení 2-10

2-11 Připojení počítače pomocí kabelu HDMI/DVI

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Přesvědčte se, zda jsou počítač a projektor vypnuty.

1. Pomocí kabelu HDMI/HDMI nebo HDMI/DVI (není součástí dodávky) propojte konektor [HDMI/DVI IN] projektoru s konektorem HDMI nebo DVI počítače.

- Pro připojení ke konektoru HDMI počítače použijte kabel HDMI/HDMI (není součástí dodávky).

- Podporovaná rozlišení a obnovovací frekvence naleznete v tabulce Parametry pro připojení k PC (D-Sub/HDMI) v části 2-8,

„Podporované režimy zobrazení“.

2. Pokud jste k připojení použili kabel HDMI/DVI, propojte konektor [AV IN (L-AUDIO-R)] projektoru s výstupním audiokonektorem počítače pomocí audiokabelu (není součástí dodávky).

- Při propojení kabelem HDMI/HDMI není audiokabel nutný.

2-11 Instalace a připojení

2-12 Připojení zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Přesvědčte se, zda jsou AV zařízení a projektor vypnuty.

1. Pomocí kabelu HDMI/DVI nebo HDMI/HDMI propojte konektor [HDMI/DVI IN] na zadní straně projektoru s výstupním konektorem HDMI nebo HDMI/DVI digitálního výstupního zařízení.

- Pro připojení k výstupnímu konektoru HDMI digitálního výstupního zařízení použijte kabel HDMI/HDMI.

- Podporované formáty vstupních signálů, rozlišení a frekvence naleznete v tabulce Parametry pro připojení k AV zařízení

(HDMI) v části 2-8, „Podporované režimy zobrazení“.

2. Pokud jste k připojení použili kabel HDMI/DVI, propojte konektor [AV IN (L-AUDIO-R)] projektoru s výstupním audiokonektorem digitálního výstupního zařízení pomocí audiokabelu (není součástí dodávky).

- Při propojení kabelem HDMI/HDMI není audiokabel nutný.

Instalace a připojení 2-12

2-13 Připojení AV zařízení pomocí kabelu D-Sub

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Přesvědčte se, zda jsou AV zařízení a projektor vypnuty.

1. Pomocí kabelu D-Sub propojte konektor [PC IN] na zadní straně projektoru s konektorem D-Sub AV zařízení.

- Podporované formáty vstupních signálů, rozlišení a frekvence naleznete v tabulce Parametry pro připojení k AV zařízení

(HDMI) v části 2-8, „Podporované režimy zobrazení“.

2. Pomocí zvukového kabelu (není součástí dodávky) propojte konektor [AV IN (L-AUDIO-R)] na zadní straně projektoru a konektor AUDIO OUT vašeho AV zařízení.

2-13 Instalace a připojení

2-14 Připojení AV zařízení s výstupním konektorem Component

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Přesvědčte se, zda jsou AV zařízení a projektor vypnuty.

1. Pomocí kabelu D-Sub/Component (není součástí dodávky) propojte konektor [PC IN] na zadní straně projektoru s konektorem Component AV zařízení. Tento kabel je na jednom konci opatřen konektorem D-Sub a na druhém konci třemi konektory RCA.

- Podporované formáty vstupních signálů, rozlišení a frekvence naleznete v tabulce Parametry pro připojení k AV zařízení

(HDMI) v části 2-8, „Podporované režimy zobrazení“.

2. Pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) propojte konektor [AV IN (L-AUDIO-R)] na zadní straně projektoru s výstupním audiokonektorem AV zařízení.

Instalace a připojení 2-14

2-15 Připojení pomocí kabelu Video/S-Video

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Přesvědčte se, zda jsou AV zařízení a projektor vypnuty.

1. Pomocí kabelu Video nebo S-Video (nejsou součástí dodávky) propojte konektor [VIDEO] nebo [S-VIDEO IN] a AV zařízení.

- Podporované formáty vstupních signálů naleznete v tabulce Parametry pro připojení k AV zařízení (VIDEO/S-VIDEO) v části 2-8, „Podporované režimy zobrazení“.

2. Pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) propojte konektor [AV IN (L-AUDIO-R)] na zadní straně projektoru s výstupním audiokonektorem AV zařízení.

2-15 Instalace a připojení

2-16 Připojení externího monitoru

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Obraz můžete sledovat současně prostřednictvím projektoru i na samostatném monitoru.

Přesvědčte se, zda jsou počítač a projektor vypnuty.

1. Pomocí kabelu D-Sub propojte konektor [PC IN] na zadní straně projektoru a konektor D-Sub (PC, VGA) počítače.

2. Pomocí kabelu D-Sub propojte konektor [PC OUT] projektoru s konektorem D-Sub monitoru.

- Při připojení monitoru použitím funkce [PC OUT] se ujistěte, zda je počítač připojen ke konektoru [PC IN].

- Obraz na monitoru připojeném ke konektoru [PC OUT] bude normální, i když projektor nebude promítat žádný obraz.

Funkce [PC OUT] nebude v úsporném režimu fungovat.

Instalace a připojení 2-16

2-17 Připojení externího reproduktoru

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

K reprodukci zvuku můžete namísto interního reproduktoru zabudovaného v projektoru použít externí reproduktor.

1. Opatřete si vhodný audiokabel (není součástí dodávky) pro externí reproduktor.

2. Pomocí audiokabelu propojte konektor [AUDIO OUT] projektoru s externím reproduktorem.

- Při použití externího reproduktoru je interní reproduktor vypnutý, ale hlasitost externího reproduktoru lze nastavit tlačítkem

Volume na projektoru nebo na dálkovém ovládání.

- Konektor [AUDIO OUT] umožňuje výstup všech audiosignálů.

2-17 Instalace a připojení

2-18 Připojení k síti

Tento výrobek může používat síťové funkce. K dispozici jsou následující způsoby připojení k síti.

2-18-1. Připojení k síti s dynamickými adresami IP (DHCP)

Projektor můžete připojit k síti prostřednictvím modemu, který používá protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Použijete-li modem DHCP, automaticky poskytne adresu IP, masku podsítě a adresu brány, které projektor potřebuje pro přístup k síti.

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Chcete-li projektor připojit k síti DHCP, proveďte tyto kroky:

1. Pomocí modemového kabelu propojte zásuvku pro modem na stěně a externí modem.

2. Pomocí kabelu LAN propojte externí modem a kabelový nebo bezdrátový směrovač IP.

3. Pomocí kabelu LAN propojte port [LAN] na zadní straně projektoru a kabelový nebo bezdrátový směrovač IP.

4. Zapněte projektor a poté stiskněte tlačítko [MENU].

5. Zvolte položku <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Automatic>.

6. Automaticky přiděluje hodnoty položek <IP address>,<Subnet mask> a <Gateway>.

Chcete-li používat síťové funkce, musí být položka <Network> nastavena na hodnotu <On>.

Pokud se přidělení adresy IP ze serveru DHCP nezdaří, vypněte externí modem na dobu delší než 10 sekund a poté jej restartujte a zkuste znovu navázat připojení.

Pokyny pro nastavení a připojení externího modemu a směrovače naleznete v uživatelské příručce pro jednotlivé výrobky.

Kabelem LAN můžete propojit přímo modem s projektorem, aniž byste potřebovali směrovač.

Nelze použít modem ADSL pro ruční připojení, protože se nejedná o zařízení podporující protokol DHCP. Přesvědčte se, zda používáte modem ADSL podporující protokol DHCP a umožňující automatické připojení.

2-18-2. Připojení k síti se statickými adresami IP

Projektor můžete připojit k síti, která používá statické adresy IP, což odpovídá používání vyhrazené pronajímané linky. Pokud síť používá statické adresy IP, musíte adresu IP, masku podsítě a adresu brány získat od poskytovatele internetových služeb. Poté je nutné zapnout funkci Network v nabídce projektoru a ručně pro ni zadat získané hodnoty.

Instalace a připojení 2-18

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Chcete-li projektor připojit k síti se statickými adresami IP, proveďte tyto kroky:

1. Pomocí kabelu LAN propojte zásuvku sítě LAN na stěně a kabelový nebo bezdrátový směrovač IP.

2. Pomocí kabelu LAN propojte port [LAN] na zadní straně projektoru a kabelový nebo bezdrátový směrovač IP.

3. Zapněte projektor a pak stiskněte tlačítko [MENU].

4. Zvolte položku <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Manual>.

5. Zvolte možnost <IP Address> a poté stiskněte tlačítko [ ]. Pomocí tlačítek /

6. Po zadání všech hodnot adresy IP stiskněte tlačítko [ ] a opakujte tyto kroky pro masku podsítě a adresu brány.

7. Po zadání všech hodnot stisknutím tlačítka [MENU] nebo [RETURN] ukončete nabídku nastavení.

Chcete-li používat síťové funkce, musí být položka <Network> nastavena na hodnotu <On>.

Pokud používáte statickou adresu IP, poskytovatel internetových služeb vám oznámí vaši adresu IP, masku podsítě a adresu brány. Zadání těchto hodnot je vyžadováno pro dokončení nastavení sítě. Pokud neznáte svou statickou adresu IP, obraťte se na správce sítě.

Pokyny pro nastavení a připojení směrovače naleznete v uživatelské příručce směrovače.

Kabel LAN lze připojit přímo k projektoru bez použití směrovače.

Pokud používáte směrovač IP, jenž podporuje funkci DHCP, můžete jej nastavit buď pro protokol DHCP, nebo pro statické adresy IP.

Pokyny pro použití statické adresy IP získáte od poskytovatele internetových služeb.

2-18 Instalace a připojení

2-19 Slot Kensingtonského zámku

Kensingtonský zámek je zařízení pro ochranu před krádežemi. Umožňuje uzamknout výrobek tak, aby mohl bezpečně sloužit na veřejném místě. Protože se tvar a použití uzamykacího zařízení může lišit podle modelu a výrobce, vyhledejte si další informace v uživatelské příručce dodané spolu s uzamykacím zařízením.

• Kensingtonský zámek je třeba zakoupit zvlášť.

• Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

Uzamčení výrobku

1. Obtočte lanko kensingtonského zámku kolem nehybné části stolu nebo těžkého předmětu podle pokynů uvedených v uživatelské příručce kensingtonského zámku.

2. Zasuňte uzamykatelnou část uzamykacího zařízení do otvoru pro kensingtonský zámek na projektoru.

3. Zasuňte klíč kensingtonského zámku do uzamykacího mechanizmu a otočte jím ve směru uzamknutí.

• Toto jsou obecné pokyny. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané spolu s uzamykacím zařízením.

• Uzamykací zařízení lze zakoupit v obchodě s elektronikou, v online obchodě nebo v našem servisním středisku.

Instalace a připojení 2-19

3 Použití

3-1 Funkce výrobku

1. Přijali jsme technologii LED, světelný zdroj podsvícení nové generace.

• EKOLOGICKÝ projektor LED bez použití rtuti.

• Garantovaná dlouhá životnost při přerušovaném použití.

2. Minimální hluk ventilátoru

• Hluk vydávaný ventilátorem je minimalizován optimalizací vnitřního proudění vzduchu a instalačním uspořádáním ventilátoru.

3. Více vstupních konektorů

• Rozšířené možnosti připojení k periferním zařízením prostřednictvím konektorů D-Sub (15kolíkový), S-Video, Video a

HDMI (podporuje signál DVI PC).

4. Chladicí systém bez filtrů

• Díky uzavřenému systému oběhu vzduchu není filtr třeba a proto jsou náklady na údržbu nižší.

5. Výstup zvuku

• Je vybaven monofonním reproduktorem 7 W.

6. Uživatelská nastavení

• Umožňuje nastavit jednotlivé vstupní porty.

• Je vybaven interním zkušebním obrazcem Test Pattern, který je možné použít k instalaci a nastavení projektoru.

7. Výhodné síťové funkce

• Projektor lze sledovat a ovládat prostřednictvím počítače pomocí síťových funkcí.

8. Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M)

• Bez nutnosti připojení k počítači si můžete užívat videa, fotografie a hudbu a prohlížet dokumenty uložené v USB zařízení.

9. Funkce zabezpečení

• Chcete-li zabránit neoprávněným úpravám a přístupu k projektoru, můžete nastavit bezpečnostní heslo.

3-1 Použití

3-2 Pohled zepředu a seshora

NÁZEV

1. Indikátory

POPIS

- STAND BY (modrá kontrolka LED)

- LED (modrá kontrolka LED)

- STATUS (zelená/červená LED)

Další informace naleznete v části Signalizace stavů indikátory LED.

/ : Používají se k přesunu na položku v nabídce nebo k výběru položky.

2. Tlačítko Posunout

/ Vybrat / Hlasitost

3. Tlačítko MENU

4. Tlačítko SOURCE

: Používá se k nastavení hlasitosti.

Používá se k zobrazení obrazovky nabídek.

Používá se k výběru signálu externího zařízení.

Používá se k zapnutí nebo vypnutí projektoru.

6. Otočný ovladač zvětšení

7. Zaostřovací kolečko

8. Objektiv

9. Přijímač signálu dálkového ovladače

10. Otvor pro připojení řetízku krytky objektivu

-

-

Používá se ke zvětšení nebo zmenšení velikosti obrazu.

-

Používá se k nastavení zaostření.

Použití 3-2

3-3 Dálkový ovladač

• Používání projektoru s jiným dálkovým ovládáním v jeho blízkosti může mít za následek nesprávné fungování z důvodu rušení kódu (frekvence) dálkového ovládání.

• Dálkový ovladač pokládejte vždy na stůl nebo desku stolu.

Pokud na dálkový ovladač stoupnete, můžete spadnout a zranit se nebo můžete dálkový ovladač poškodit.

• Dálkový ovladač lze používat do vzdálenosti přibližně 10 metrů od výrobku.

SP-F10

Tlačítko POWER ( )

Tímto tlačítkem výrobek zapnete nebo vypnete.

Tlačítko AUTO

Automaticky nastaví obraz. (lze použít pouze v režimu <PC>)

Tlačítko MENU ( )

Používá se k zobrazení obrazovky nabídek.

Tlačítko Posunout ( ) / (

)

Slouží k přesunu na jednotlivé položky v nabídce nebo k výběru položek.

Tlačítko V. KEYSTONE ( )

Toto tlačítko použijte, pokud má zobrazený obraz lichoběžníkový tvar.

Tlačítko INSTALL

Používá se k nastavení obrazu tak, aby odpovídal umístění projektoru

(před plátnem a zavěšený u stropu, za plátnem a zavěšený u stropu atd.)

Tlačítko BLANK

Používá se k dočasnému vypnutí obrazu a zvuku. Stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka než [POWER] se obraz a zvuk znovu zapnou.

Tlačítko P.SIZE

Používá se k nastavení velikosti promítaného obrazu.

Tlačítko QUICK

Používá se k rychlému návratu do naposledy použité nabídky.

Tlačítko MUTE (

)

Stisknutím dočasně vypnete zvuk. Chcete-li opět slyšet ztlumený zvuk, stiskněte znovu tlačítko MUTE nebo stiskněte tlačítko VOL ( ).

Tlačítko RETURN (

)

Slouží k návratu do předchozí nabídky.

Tlačítko EXIT ( )

Používá se k uzavření obrazovky nabídek.

Tlačítko VOL (

)

Používá se k ovládání hlasitosti.

Tlačítko INFO

Používá se ke kontrole zdrojových signálů, nastavení obrazu, nastavení promítaného obrazu z počítače a doby běhu zdroje LED.

Tlačítko SOURCE

Používá se ke kontrole nebo výběru stavu připojení externích zařízení.

3-3 Použití

Tlačítko P.MODE

Používá se k výběru obrazového režimu.

Tlačítko STILL

Používá se k zobrazení statických obrazů.

SP-F10M

Tlačítko POWER ( )

Tímto tlačítkem projektor zapnete nebo vypnete.

Tlačítko P.MODE

Používá se k výběru obrazového režimu.

Tlačítko P.SIZE

Používá se k nastavení velikosti promítaného obrazu.

Tlačítko přetáčení zpět

Zpětné přetáčení videa v režimu

<Media Play>.

Tlačítko Play

Přehrávání videa v režimu <Media

Play>.

Tlačítko KEYSTONE

Korekce nakloněného obrazu.

Tlačítko Pause

Pozastavení videa v režimu <Media

Play>.

Tlačítko VOL (

)

Používá se k ovládání hlasitosti.

Tlačítko MENU ( )

Používá se k zobrazení obrazovky nabídek.

Tlačítko MEDIA.P

Přechod přímo do režimu <Media Play>.

Zobrazení položek nabídky v režimu <Media Play>.

Tlačítko HELP

Je-li v režimu <Media Play> zobrazen dokument, zobrazí ve spodní části obrazovky informační nabídku tlačítek.

Tlačítka pro pohyb ( )/ ( )

Slouží k přesunu na jednotlivé položky v nabídce nebo k výběru položek.

Použití

Tlačítko QUICK

Používá se k rychlému návratu do naposledy použité nabídky.

Tlačítko AUTO

Automaticky nastavuje obraz. (lze použít pouze v režimu <PC>)

Tlačítko BLANK

Používá se k dočasnému vypnutí obrazu a zvuku. Stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka než [POWER] se obraz a zvuk znovu zapnou.

Tlačítko rychlého přetáčení vpřed

Rychlé přetáčení videa v režimu

<Media Play>.

Tlačítko zastavení

Zastavení videa v režimu <Media

Play>.

Tlačítko DOCU. ZOOM

Zvětšení nebo zmenšení dokumentu v nabídce <Document> v režimu

<Media Play>.

Tlačítko MUTE (

)

Stisknutím dočasně vypnete zvuk.

Chcete-li opět slyšet ztlumený zvuk, stiskněte znovu tlačítko MUTE nebo stiskněte tlačítko [VOL] ( ).

Tlačítko PAGE ( )

Používá se k přesunu na předchozí nebo následující stránku, vždy po jedné stránce.

Tlačítko SOURCE

Přepíná externí vstupní signál.

Tlačítko USB SAFELY REMOVE

Používá se k bezpečnému odebrání zařízení [USB].

Tlačítko RETURN ( )

Slouží k návratu do předchozí nabídky.

Tlačítko EXIT ( )

Používá se k uzavření obrazovky nabídek.

3-3

Tlačítko INFO

Používá se ke kontrole zdrojových signálů, nastavení obrazu, nastavení promítaného obrazu z počítače a doby běhu zdroje LED.

Barevná tlačítka (lze je použít pouze v režimu <Media Play>)

Červené tlačítko: Používá se k nastavení titulků při přehrávání videosouboru.

Zelené tlačítko: Používá se k nastavení funkce <SlideShow Settings> při zobrazování souboru fotografie.

Žluté tlačítko: Používá se k nastavení funkce <Zoom> při zobrazení dokumentu.

Modré tlačítko: Používá se k posouvání stránek pomocí nabídky <Page Navigation> při zobrazení dokumentu.

Tlačítko STILL

Používá se k zobrazení statických obrazů.

Tlačítko INSTALL

Používá se k nastavení obrazu tak, aby odpovídal umístění projektoru

(před plátnem a zavěšený u stropu, za plátnem a zavěšený u stropu atd.)

Vložení baterií do dálkového ovládání

SP-F10

SP-F10M

1. Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládání směrem nahoru, jak je zobrazeno na obrázku.

2. Vložte dvě baterie typu AAA.

3. Zavřete kryt.

3-3 Použití

3-4 Signalizace stavů indikátory LED

Signalizace stavů indikátory LED

: Indikátor svítí : Indikátor bliká : Indikátor nesvítí

STATUS LED STAND BY STAV

Napájení je dodáváno správně. Projektor zapnete stisknutím tlačítka [POWER] na projektoru nebo dálkovém ovladači a vyčkáním přibližně 30 sekund.

Projektor pracuje normálně.

Projektor se připravuje k použití po stisknutí tlačítka [POWER] na projektoru nebo dálkovém ovladači.

Projektor byl vypnut stisknutím tlačítka [POWER], ale dosud je v provozu chladicí systém, který chladí vnitřek projektoru. (Bude v provozu přibližně

3 sekund.)

Chladicí ventilátor uvnitř projektoru nepracuje normálně. Viz Akce 1 v části

Řešení problémů s indikátory.

Projektor se přepnul do režimu chlazení, protože se jeho vnitřní teplota zvýšila nad mezní úroveň.

Pokyny naleznete v řádku Akce 2 v níže uvedené tabulce Odstranění potíží signalizovaných indikátory.

Projektor se automaticky vypnul, protože se jeho vnitřní teplota zvýšila nad mezní úroveň. Viz Akce 3 v části Řešení problémů s indikátory.

Došlo k problému provozu projektoru LED. Pokyny naleznete v řádku Akce 4 níže uvedené tabulky.

Odstranění potíží signalizovaných indikátory

Použití 3-4

KLASIFIKAC

E

Akce 1

Akce 2

Akce 3

Akce 4

STAV OPATŘENÍ

Chladicí ventilátorový systém nepracuje normálně.

Projektor se přepnul do režimu chlazení, protože se vnitřní teplota projektoru zvýšila nad mezní úroveň.

Vnitřní teplota projektoru stoupla nad mezní úroveň a projektor se automaticky vypnul.

Projektor se vypnul nestandardním způsobem nebo se chvíli po vypnutí opět zapnul, případně došlo k chybě provozu projektoru LED.

Pokud příznak přetrvá i po odpojení a následném připojení napájecího kabelu a opětovném zapnutí projektoru, obraťte se na dodavatele výrobku nebo na naše servisní středisko.

Pokud se vnitřní teplota projektoru zvýší nad mezní úroveň, projektor se před automatickým vypnutím přepne do režimu chlazení.

Režim chlazení: Zvýší se otáčky chladicího ventilátoru a projektor LED se automaticky přepne do režimu <ECO>.

Zkontrolujte, zda není zakryt ventilační otvor projektoru.

Zkontrolujte, zda není teplota okolí projektoru vyšší než standardní rozsah teplot projektoru.

Nechte projektor dostatečně vychladnout a znovu jej zapněte.

Zkontrolujte, zda není zakryt ventilační otvor projektoru.

Zkontrolujte, zda není teplota okolí projektoru vyšší než standardní rozsah teplot projektoru.

Nechte projektor dostatečně vychladnout a znovu jej zapněte.

Pokud se stejný problém vyskytuje opakovaně, obraťte se na prodejce výrobku nebo na naše servisní středisko.

Vypněte napájení, počkejte dostatečnou dobu, aby projektor vychladl, a pak zapnutím napájení uveďte projektor do provozu. Pokud se stejné potíže vyskytují opakovaně, obraťte se na servisní středisko společnosti

Samsung.

Tento projektor používá chladicí ventilátorový systém, který chrání jednotku před přehřátím. Činnost chladicího ventilátoru může způsobovat hluk, který neovlivňuje výkon výrobku a je součástí normálního provozu.

3-4 Použití

3-5 Použití nabídky pro nastavení obrazu (OSD: On Screen Display – Nabídka na obrazovce)

Struktura nabídky pro nastavení obrazu (OSD: On Screen Display – Nabídka na obrazovce)

Nabídku zpřístupníte stisknutím tlačítka Menu na výrobku nebo dálkovém ovladači. Přesouvání v nabídce se provádí stisknutím tlačítek se šipkami. Položky nabídky s šipkou u pravého okraje jsou opatřeny podnabídkou. Podnabídku zpřístupníte stisknutím tlačítka se šipkou vpravo. U spodního okraje jednotlivých obrazovek nabídek se nacházejí pokyny pro navigaci a výběr položek v nabídce.

NABÍDKA PODNABÍDKA

Input

Picture

Setup

Option

Source List

Mode

Overscan

Install

Test Pattern

Language

Melody

Edit Name

Size

Film Mode

LED Mode

Video Type

Menu Option

Security

Position

PC

Auto Keystone

Caption

Sound

Panel Lock

Digital NR

Zoom

Black Level

Dynamic Contrast

V-Keystone

Network

Background

Reset

Auto Power On Sleep Timer

Information

3-5-1. Input

NABÍDKA

Source List

Edit Name

POPIS

Můžete zvolit zařízení připojené k projektoru, které bude zdrojem obrazu.

SP-F10 : <PC>-<AV>-<S-Video> -<HDMI>

SP-F10M : <PC>-<AV>-<S-Video> -<HDMI> - <Media Play>

Můžete upravit názvy zařízení připojených k projektoru.

• <VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-

<Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

Použití 3-5

3-5-2. Picture

3-5 Použití

3-5

NABÍDKA

Mode

POPIS

Zvolte režim zobrazení tak, aby odpovídal danému prostředí, typu obrazu, který budete promítat, nebo zvolte vlastní upravený režim, který jste vytvořili na základě vlastních požadavků.

<Mode>

• <Dynamic>: Slouží k nastavení obrazu se zvýšenou ostrostí pro světlou místnost.

• <Standard>: Slouží k nastavení obrazu s optimálním zobrazením pro normální prostředí.

• <Presentation> : Tento režim je vhodný pro prezentace.

• <Text> : Tento režim je vhodný pro práci s texty.

• <Movie>: Tento režim je vhodný pro sledování filmu.

• <Game> : Tento obrazový režim je optimalizován pro hraní her.

V režimu <Game> může text na statickém obrazu působit nepřirozeným dojmem.

• <Bright> : Nejvyšší jas.

• <User>: Toto je vlastní upravený režim, který byl vytvořen pomocí funkce <Mode> → <Save>.

Režimy <Presentation> a <Text> jsou dostupné pouze tehdy, je-li vstupním signálem signál s parametry pro připojení k PC (D-Sub/HDMI) nebo <Media Play>.

<Contrast>: Používá se k nastavení kontrastu mezi objektem a pozadím.

<Brightness>: Slouží k úpravě jasu celého obrazu.

<Sharpness>: Používá se k nastavení ostrosti obrazu.

<Režim <Sharpness> je vypnutý, je-li vstupním signálem signál s parametry pro připojení k PC

(D-Sub/HDMI) nebo <Media Play>.

<Color>: Používá se k nastavení světlejších nebo tmavších barev.

<Režim <Color> je vypnutý, je-li vstupním signálem signál s parametry pro připojení k PC (D-

Sub/HDMI) nebo <Media Play>.

<Tint>: Používá se k získání přirozenějších barev zesílením zelené nebo červené složky obrazu.

<Funkce <Tint> je vypnutá, je-li vstupním signálem signál s parametry pro připojení k PC (D-

Sub/HDMI), signál PAL a SECAM s parametry pro připojení k AV zařízení (VIDEO/S-VIDEO) nebo režim <Media Play>.

<Color Tone> : Barevný tón lze změnit.

• Výchozí nastavení od výrobce: <COOL2>, <COOL1>, <WARM1>, <WARM2>

• Můžete zvolit teplotu barev pro níže uvedené položky podle svých požadavků.

<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Umožňují nastavit teplotu barev úrovně bílé.

<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Umožňují nastavit teplotu barev úrovně černé.

• <Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>

<Color Gamut>

• <Wide > : Zobrazí obraz v sytých barvách za pomoci maximální barevné škály, jakou projektor

LED dokáže vytvořit.

• <Normal>: Zobrazí obraz v přirozených barvách v rámci barevné škály, kterou projektor LED disponuje.

• <SRGB> : Znamená Standard Red Green Blue (standardní červená, zelená, modrá). Obraz je zobrazen za pomoci standardních barev RGB.

<Gamma>: Umožňuje změnit jas charakteristický pro jednotlivé barevné tóny obrazu.

• Se zvětšující se (+) hodnotou se zvyšuje kontrast jasných a tmavých částí.

S klesající (-) hodnotou se tmavé části stávají tmavšími.

• Nastavitelný rozsah: -3 až +3

<Save>: Stav obrazu, jaký jste nastavili dle svých preferencí, můžete uložit pomocí nabídky na obrazovce <Mode> → <User>.

<Reset>: Obnovuje výchozí hodnoty od výrobce pro nastavení režimu.

Použití

Použití

NABÍDKA

Size

Position

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

POPIS

Pomocí této funkce zvolíte velikost obrazu.

<Režimy <Zoom1> a <Zoom2> jsou vypnuté, je-li vstupním signálem signál s parametry pro připojení k PC (D-Sub/HDMI) nebo <Media Play>.

• <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>

Pomocí této funkce upravíte polohu obrazu, pokud není obraz vyrovnán.

Chcete-li nastavit polohu, zvolte směr, kterým chcete obraz posunout, a pak opakovaně stiskněte tlačítko se šipkou ukazující tímto směrem.

Tato funkce nefunguje v režimu <Media Play>.

Pokud se v obrazu zobrazují tečkované linie nebo pokud se obraz chvěje, může kvalitu obrazu zlepšit aktivace funkce Digital NR (Redukce šumu).

Je-li vstupním signálem signál s parametry pro připojení k PC (D-Sub/HDMI), funkce <Digital

NR> nefunguje.

Pokud je úroveň černé pro vstupní signál nevhodná, mohou tmavé části obrazu vypadat nezřetelně nebo mdle.

Pomocí této funkce můžete zvolit úroveň černé, která zlepší viditelnost tmavých částí obrazu.

Funkci <Black level> lze nastavit pouze pro signál [AV], [S-Video], 480i a 576i s parametry pro připojení k AV zařízení (D-Sub) a RGB při vstupu [HDMI.

Pro režimy [AV] a [S-Video] a signály 480i a 576i s parametry pro připojení k AV zařízení (D-Sub).

• <0 IRE> : Nastavuje úroveň černé na <0 IRE>.

• <7.5 IRE> : Nastavuje úroveň černé na <7.5 IRE>.

Pro signál RGB režimu <HDMI>

• <Normal>: Používá se v normálním prostředí.

• <Low> : Používá se, pokud jsou tmavé části obrazu zobrazeny příliš jasně.

Pomocí této funkce můžete oříznout okraj obrazu, pokud se na něm objevují zbytečné informace nebo části obrazu.

Funkce Overscan není v režimech [AV], [S-Video] a <Media Play> podporována.

Funkce Overscan je podporována pouze pro vstupní signál s parametry pro připojení k AV zařízení (D-Sub) nebo s parametry pro připojení k AV zařízení (HDMI).

Pokud je funkce <Overscan> vypnuta, mohou se zobrazovat zbytečné dodatečné části na okrajích obrazu.

V takovém případě funkci <Overscan> zapněte.

Použitím této funkce můžete nastavit režim zobrazení optimalizovaný pro přehrávání filmů.

• <Off> - <Auto>

• <Funkce <Film Mode> je podporovaná pouze pro režimy [AV] a [S-Video] a rozlišení 480i a

576i signálů s parametry pro připojení k AV zařízení (D-Sub).

• Tato funkce nefunguje v režimu <Media Play>.

3-5

3-5

NABÍDKA

PC

Zoom

Dynamic Contrast

POPIS

U signálů z počítače tyto čtyři počítačové funkce potlačují nebo snižují šum, který může způsobit proměnlivou kvalitu obrazu (např. chvění obrazu). Pokud nelze šum odstranit pomocí jemného nastavení, nastavte maximální frekvenci a znovu proveďte jemné nastavení.

Tyto funkce jsou aktivovány pouze pro vstup s parametry pro připojení k PC (D-Sub/HDMI) při použití konektoru D-Sub.

Další informace naleznete v části Parametry při připojení k PC (D-Sub/HDMI).

• <Auto Adjustment>: Používá se k automatickému nastavení frekvence a fáze obrazu z počítače.

• <Coarse>: Slouží k úpravě frekvence, pokud se na obrazovce počítače objevují svislé čáry.

• <Fine>: Používá se k jemnému doladění obrazu z počítače.

• <Reset>: Pomocí této funkce můžete obnovit výchozí hodnoty od výrobce pro nastavení v nabídce PC.

Obraz můžete zvětšit na velikost podle potřeby.

• <x1> - <x2> - <x4> - <x8>

Tato funkce se aktivuje pouze pro vstupní signál s parametry pro připojení k PC (D-Sub/HDMI).

Dynamický kontrast automaticky upraví kontrast obrazu, čímž zajistí správnou rovnováhu mezi světlými a tmavými částmi.

• <Off> - <On>

Při použití funkce <Dynamic Contrast> může text na statickém obrazu působit nepřirozeným dojmem.

3-5-3. Setup

Použití

NABÍDKA

Install

LED Mode

Auto Keystone

V-Keystone

Background

Test Pattern

POPIS

Chcete-li přizpůsobit obraz místu instalace (např. projektor umístěný za poloprůhledné promítací plátno, zavěšený u stropu), můžete promítané obrazy vertikálně a horizontálně převrátit.

• <Front-Floor>: Normální obraz

• <Front-Ceiling>: Horizontálně a vertikálně převrácený obraz

• <Rear-Floor>: Horizontálně převrácený obraz

• <Rear-Ceiling>: Vertikálně převrácený obraz

Jas obrazu můžete upravit nastavením množství světla vydávaného projektorem LED.

• <Eco> : Tento režim je optimalizován pro promítací plátna s úhlopříčkou menší než 254 cm

(100 palců).

Tento režim snižuje jas a příkon žárovky, aby se prodloužila životnost projektoru LED, omezil šum a snížila spotřeba energie.

• <Bright> : Tento režim maximalizuje jas projektoru LED, pokud je okolní světlo příliš jasné. Se zvyšováním jasu projektoru LED se může zkrátit jeho životnost a mohou se zvýšit šum a spotřeba energie.

Je-li obraz zdeformovaný nebo nakloněný, nastavte funkci <Auto Keystone> na hodnotu <On> a automaticky se spustí funkce <V-Keystone>.

• <Off>-<On>

Pokud jsou obrazové scény zdeformované nebo nakloněné, můžete tento jev kompenzovat použitím funkce vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení.

Během změny korekce lichoběžníkového zkreslení je dočasně vypnut výstup zvuku z projektoru.

Funkce Keystone nekompenzuje zkreslení obrazu nabídky na obrazovce (OSD).

Můžete zvolit obrázek nebo obrazovku, která se zobrazí, pokud nebude k projektoru připojen žádný signál z externího zařízení.

• <Logo>-<Custom Logo>-<Blue>-<Black>

Výchozí zkušební obrazec uložený v projektoru. Můžete jej použít jako referenční obraz k optimalizaci instalace projektoru a optimalizaci zobrazení obrazu.

• <Crosshatch> : Můžete zkontrolovat, zda je obraz zdeformovaný nebo nikoli.

• <Screen Size> : Můžete používat a zobrazovat formáty obrazu, jako je například 2.39 : 1 nebo

1,78 : 1.

Použití 3-5

3-5

NABÍDKA

Video Type

Caption

POPIS

Při neobvyklé kvalitě obrazu způsobené neschopností projektoru automaticky identifikovat typ vstupního signálu v režimu <PC> nebo <HDMI> můžete nastavit typ vstupního signálu ručně.

Tato funkce nefunguje v režimu <Media Play>.

• V režimu <PC> je nabídka aktivní pouze pro vstupní signál s parametry pro připojení k AV zařízení (D-Sub). Pro oddělenou horizontální a vertikální synchronizaci je tato funkce povolena pouze pro signál 1 280 x 720p 59,94 Hz / 60 Hz.

• <Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>

• V režimu <HDMI> je funkce <Video Type> povolena pouze pro signály 640 x 480p 59,94 Hz/

60 Hz a 1 280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.

• <Auto>-<PC>-<AV> yniOwjP yniOh}P

€w‰w™Oh}P wj

Použití

wşG—ş—–‘Œ•óGăš›œ—œGyniG—–ēó›ˆēŒG’Œ

’–•Œ’›–™œGkTzœ‰ wşG—ş—–‘Œ•óGăš›œ—œGyniGh}G¡ˆşó¡Œ•ó

OšŒ›T›–—G‰–ŸSGk}kGˆ›‹UPG’ŒG’–•Œ’›–™œ kTzœ‰ wşG—ş—–‘Œ•óGăš›œ—œG€w‰w™Gh}G¡ˆşó¡Œ•ó

OšŒ›T›–—G‰–ŸSGk}kGˆ›‹UPG’ŒG’–•Œ’›–™œ kTzœ‰

Color,

Sharpness,

Tint

Nabídka PC

ˆ’ç¡ç•– w––“Œ•–

zvětšení

w––“Œ•– w––“Œ•– w––“Œ•–

ˆ’ç¡ç•–

ˆ’ç¡ç•–

ˆ’ç¡ç•–

ˆ’ç¡ç•– wşG—ş—–‘Œ•óG—–ēó›ˆēŒG’ŒG’–•Œ’›–™œ oktpG

ˆ’ç¡ç•– ˆ’ç¡ç•– w––“Œ•– h} wşG—ş—–‘Œ•óGh}G¡ˆşó¡Œ•óGOšŒ›T›–—G‰–ŸSG k}kGˆ›‹UPG’ŒG’–•Œ’›–™œGoktp w––“Œ•– ˆ’ç¡ç•– ˆ’ç¡ç•– hœ›– hœ›–”ˆ›Š’çG•ˆš›ˆŒ•ó

T T T

Funkce <Caption> je podporována, pokud externí analogový signál ze vstupu Video nebo S-Video obsahuje titulky.

• <Caption> : <Off>-<On>

• <Mode> : <Caption>-<Text>

• <Channel> : <1>-<2>

• <Field> : <1>-<2>

Funkce <Caption> je vypnutá v režimech <PC> (včetně Component), <HDMI> a <Media Play>.

V závislosti na externím signálu může být nutné změnit nastavení hodnot <Channel> nebo

<Field>.

Každá z hodnot <Channel> a <Field> obsahuje různé informace. <Field><2> obsahuje doplňkové informace k informacím v hodnotě <Field><1>.

(pokud jsou například v hodnotě <Channel><1> nastaveny anglické titulky, v hodnotě

<Channel><2> mohou být nastaveny španělské titulky)

Použití

NABÍDKA

Reset

POPIS

kové funkce. V počítači můžete zkontrolovat stav projektoru (dobu běhu zdroje LED, provozní chyby, teplotu) a prostřednictvím počítače můžete také dálkově ovládat zapínání a vypínání projektoru, jas a zapínání i vypínání zvuku.

<Network> : <On> - <Off>

<IP Setting>

• <Automatic> : Automaticky přiděluje hodnoty položek IP address, Subnet mask a Gateway.

• <Manual> : Umožňuje ručně zadat hodnoty položek IP address, Subnet mask a Gateway.

Po stisknutí tlačítka [ ] zadejte hodnoty – změňte je pomocí tlačítek / a mezi položkami se přesouvejte pomocí tlačítek / . Po zadání hodnot stiskněte tlačítko [ ].

<Server IP Setting> : Umožňuje zadat adresu IP serveru.

Chcete-li používat síťové funkce, musí být položka <Network> nastavena na hodnotu <On>.

Pokud se připojení k síti nezdaří, zadejte adresu IP serverového počítače pomocí položky

<Server IP Setting>.

Použitím této funkce můžete obnovit výchozí hodnoty od výrobce pro různá nastavení.

• <Factory Default> : Obnoví výchozí hodnoty nastavení od výrobce.

• <Media Play> : Následující funkce jsou aktivní pouze tehdy, nemůže-li projektor přejít do režimu

<Media Play> z důvodu chyby režimu <Media Play>. (pouze u modelu SP-F10M)

Aktivují se pouze v režimu <Media Play>.

• <Recovery Mode>: Pokud dojde k vypnutí projektoru během aktualizace firmwaru, použijte tuto funkci k zajištění pokračování aktualizace.

• <OK> - <Cancel>

Za normálních podmínek se aktualizace provádí volbou položek <Setup> → <Update/

Reset> → <Firmware Update> v nabídce <Media Play>.

• <System Reset>: Pokud v režimu <Media Play> dojde k neočekávanému „zamrznutí“ činnosti projektoru, použijte tuto funkci k restartování režimu <Media Play>.

• <OK> - <Cancel>

3-5-4. Option

Použití 3-5

3-5

NABÍDKA

Language

Menu Option

Sound

Auto Power On

Sleep Timer

Melody

Security

Panel Lock

Information

POPIS

Pomocí této funkce můžete zvolit jazyk použitý k zobrazení nabídek.

• <Position>: Můžete posunout nabídku nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

• <Transparency>: Můžete nastavit průhlednost nabídky.

• <High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>

• <Display Time>: Můžete nastavit dobu zobrazení nabídky.

• <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >

Projektor je vybaven monofonním reproduktorem 7 W. K přizpůsobení zvuku použijte nastavení níže.

• <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>

Pokud je aktivována funkce <Auto Power On> a projektor je napájen elektrickou energií, automaticky se zapne bez stisknutí tlačítka Power.

• <Off>-<On>

Pokud je aktivována funkce Sleep Timer a po stanovenou dobu není přijat žádný vstupní signál, projektor se automaticky vypne.

(Během stanovené doby nesmí být stisknuto žádné tlačítko na dálkovém ovladači ani na horní straně projektoru.)

• <Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>

Tato funkce nefunguje v režimu <Media Play>.

Nastavte, aby se při zapnutí nebo vypnutí projektoru přehrávala melodie.

• <Off>-<Low>-<Medium>-<High>

Abyste zabránili krádeži, můžete nastavit heslo, které musí uživatelé zadat při spuštění projektoru.

Jakmile nastavíte heslo, projektor bez něj nebude fungovat.

• <Power On Protection>

• <Off>: Zadejte své aktuální heslo a vypněte funkci ochrany.

• <On>: Zadejte nové heslo a funkci ochrany zapněte.

• <Change Password> : Změňte své aktuální heslo.

• Použijte zobrazené klávesy s čísly k zadání nebo změně hesla.

• V případě, že jste zapomněli heslo, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Můžete deaktivovat tlačítka na těle projektoru tak, aby bylo možné projektor ovládat pouze dálkovým ovládáním.

• <Off> - <On>

Můžete zkontrolovat signály z externích zdrojů, nastavení obrazu, úpravu obrazu z počítače a dobu běhu zdroje LED.

Použití

3-6 Správa sítě

3-6-1. Správa pomocí webového prohlížeče

Webový prohlížeč dovoluje sledovat a ovládat jeden projektor prostřednictvím počítače, aniž by bylo nutné instalovat jakýkoli software. Před použitím webového prohlížeče je nejprve nutné připojit projektor k místní síti. Pokyny vysvětlující připojení k síti naleznete v části 2-18, Připojení k síti.

Chcete-li prostřednictvím jednoho počítače ovládat více projektorů, nainstalujte a spusťte aplikaci Samsung Projector Manager.

Informace o aplikaci Samsung Projector Manager naleznete v části 3-6-2.

Před připojením webového prohlížeče zkontrolujte síťové propojení počítače a projektoru. Pokud se připojení k síti nezdaří, nemusí být okno webového prohlížeče k dispozici.

• Pro použití webového prohlížeče musí počítač splňovat následující minimální požadavky na systém:

• RAM : Více než 10 MB

• Pevný diskkapacita: Více než 10 MB

• Rozlišení zobrazení: Větší než 640 x 480

• Podporované operační systémy: Microsoft Windows XP, Windows Vista

• Webový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer verze 6 nebo novější, Netscape Navigator verze 9 nebo novější, Mozilla

FireFox verze 3.0.x nebo novější, Google Chrome.

1. Připojení

• Zadejte adresu IP projektoru do panelu pro adresu ve webovém prohlížeči.

Adresu IP projektoru zobrazíte stisknutím tlačítka [MENU] a výběrem položky <Setup> -> <Network> -> <IP

Setting>.

• Zobrazí se okno Network Projector. Chcete-li získat informace o ovládacích položkách v okně Network Projector, vyhledejte příslušné položky v části 3-5, Použití nabídky pro nastavení obrazu.

• Některé funkce uvedené v části „Použití nabídky pro nastavení obrazu“ nelze ve webovém prohlížeči použít z důvodu omezení při dálkovém ovládání prostřednictvím sítě.

Použití 3-6

3-6-2. Správa projektoru prostřednictvím softwaru počítače

Pomocí aplikace Samsung Projector Manager můžete sledovat a ovládat více než jeden projektor.

Chcete-li instalovat nebo používat aplikaci Samsung Projector Manager v počítači, musíte být přihlášeni jako Administrátor.

Pokud se přihlašujete pod vaším osobním účtem, musí mít tento účet úplná administrátorská práva.

• Pro použití aplikace Samsung Projector Manager musí počítač splňovat následující minimální požadavky na systém:

• RAM: Více než 10 MB

• Pevný diskkapacita: Více než 10 MB

• Rozlišení zobrazení: Větší než 640 x 480

• Podporované operační systémy: Microsoft Windows XP, Windows Vista

1. Instalace aplikace Samsung Projector Manager

• Klepněte na položku Samsung Projector Manager na dodaném disku CD.

• Proveďte instalaci podle pokynů zobrazených na obrazovce počítače.

2. Spuštění aplikace Samsung Projector Manager

Po dokončení instalace aplikace Samsung Projector Manager a položky network setup projektoru bude aplikace Samsung

Projector Manager dostupná k použití.

• Klepněte na možnost Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager

• Zobrazí se okno Samsung Projector Manager.

3. Použití aplikace Samsung Projector Manager

• Zařazení projektoru do skupiny a registrace projektoru

• Chcete-li automaticky rozpoznat projektory připojené k počítači, stiskněte tlačítko <Tools>→<Auto Search>

3-6 Použití

• Chcete-li seskupovat nebo přímo registrovat projektory, vyberte možnost <List>→<Projector>, klepněte pravým tlačítkem myši na možnost <Network Projector> v nabídce <Projector List> a pak vyberte možnost <Add Projector>.

• Registraci proveďte zadáním hodnot <Projector Name>, <IP Address> a <Group Name>, pak stiskněte tlačítko

<ADD>.

Pokud nezadáte název skupiny, bude automaticky použita skupina <Default Group>. Chcete-li odebrat nebo přejmenovat zaregistrovaný projektor, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a pak zvolte položku <Delete>, resp. <Rename>.

Pokud se projektor po registraci nezobrazí v seznamu <Projector List >, zkontrolujte, zda je správně provedeno připojení k síti a zda jsou řádně nakonfigurována síťová nastavení. Informace a instrukce naleznete v části 2-18,

Připojení k síti, a části 3-5-3, <Setup>→<Network>.

Chcete-li uložit nebo načíst informace o zaregistrovaném projektoru, vyberte možnost <File>→<Export Config>.

• Správa projektoru

• Můžete kontrolovat stav doby běhu zdroje LED, teplotu, činnost, chyby atd. projektoru v reálném čase.

Použití

: Můžete zobrazit nastavení položek Název, IP adresa, Skupina, Stav zapnutí/vypnutí napájení, Doba běhu zdroje

3-6

3-6

LED, provozní chyby (zastoupené ikonami) atd. projektoru v reálném čase.

Aplikace Samsung Projector Manager zobrazuje ikony, které udávají stav projektoru. Ikony jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pokud ikony signalizují potíže s projektorem, vyhledejte potřebné pokyny v tabulce

Odstranění potíží signalizovaných indikátory v části 3-4, Signalizace stavů indikátory LED.

Varovné a chybové stavové ikony

IKONY STAV

Chyba

STAV

Skončila životnost zdroje LED.

AKCE

Viz Akce 4 v části Řešení problémů s indikátory.

Chyba Chladicí ventilátor 1 nepracuje normálně.

Chyba Chladicí ventilátor 2 nepracuje normálně.

Viz Akce 1 v části Řešení problémů s indikátory.

Chyba Chladicí ventilátor 3 nepracuje normálně.

Chyba

Varování

Chyba

Chyba

Stavové ikony úrovně teploty

IKONY STAV

Stav teploty

Stav teploty

Stav teploty

Stav teploty

Stav teploty

Chladicí ventilátor 4 nepracuje normálně.

Vnitřní teplota projektoru stoupla nad mezní

úroveň.

Vnitřní teplota projektoru stoupla nad mezní

úroveň.

Vnitřní teplota projektoru stoupla nad mezní

úroveň.

Pokyny naleznete v řádku Akce 3 v tabulce Odstranění potíží signalizovaných indikátory.

Pokyny naleznete v řádku Akce 3 v tabulce Odstranění potíží signalizovaných indikátory.

Pokyny naleznete v řádku Akce 3 v tabulce Odstranění potíží signalizovaných indikátory.

Stav teploty

STAV

Vnitřní teplota projektoru je normální

(pohotovostní režim).

Vnitřní teplota projektoru je normální (nízká).

Vnitřní teplota projektoru je normální

(střední).

Vnitřní teplota projektoru je normální (trochu zvýšená).

Vnitřní teplota projektoru je vyšší než mezní úroveň.

Vnitřní teplota projektoru je příliš vysoká.

Projektor se automaticky vypne.

AKCE

Žádná. Jedná se o normální stav.

Žádná. Jedná se o normální stav.

Žádná. Jedná se o normální stav.

Žádná. Jedná se o normální stav.

Viz Akce 2 v části Řešení problémů s indikátory.

Pokyny naleznete v řádku Akce 3 v tabulce Odstranění potíží signalizovaných indikátory.

Použití

• Správa projektorů

: Použití ikon pro seznam <Projector List> (lze je použít pouze pro projektory označené ve sledovacím okně symbolem „V“)

(Refresh): Slouží k aktualizaci informací o stavu projektoru.

(Power On): Slouží k zapnutí projektoru.

(Power Off): Slouží k vypnutí projektoru.

(Přepnutí zdroje): Volba mezi zdroji HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.

(Blank Off/Blank On): Zapnutí a vypnutí obrazu projektoru.

(Mute Off/Mute On): Slouží ke ztlumení nebo zapnutí zvuku projektoru.

Použití

(Úprava poměru stran): Umožňuje nastavit poměr stran pro projektor na 16:9 nebo 4:3.

Pokud připojený zdroj nemá funkci <Media Play>, zdroj <MP> nebude k dispozici v Seznamu zdrojů.

: Připojení webového prohlížeče z aplikace Samsung Projector Manager

Po připojení k webovému prohlížeči v aplikaci Samsung Projector Manager můžete použít více různých funkcí.

Chcete-li připojit webový prohlížeč k projektoru, zvolte požadovaný projektor, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte položku <WebControl>.

Pokud se připojení webového prohlížeče nezdaří, zkontrolujte, zda je správně provedeno připojení k síti (viz část

2-18, Připojení k síti) a jsou řádně nakonfigurována síťová nastavení (viz část 3-5-3, Setup > Network).

Současné ovládání jednoho projektoru pomocí aplikací Samsung Projector Manager i <WebControl> může způsobit zpomalení činnosti počítače nebo chybu.

3-6

• Použití funkce <Schedule>

Pomocí funkce <Schedule> můžete spravovat projektory účinněji.

Pokud vyberete možnost <List> → <Schedule>, objeví se toto okno.

Okno obsahuje čtyři tlačítka:

• <New>: Slouží k přidání projektoru, pro který bude vytvořen Plán.

• <Delete >: : Slouží k odstranění plánu pro zvolený projektor.

• <Delete All> : Slouží k odstranění plánu pro všechny projektory.

• <Edit> : Slouží k úpravě Plánu projektoru.

• Registrace nového plánu

Při registraci nového plánu proveďte tyto kroky:

1. Stiskněte tlačítko <New>. Zobrazí se okno New Schedule.

3-6

2. V poli Select Projectors vyberte projektory, pro které bude platit nový plán <Select Projectors>. Po zvolení projektoru se v políčku vlevo od projektoru objeví zatržítko.

3. Nastavte položku <new schedule> a <Title>, <Repeat>, <Time> a <Work> a zadejte hodnotu <Description> pro

Plán. Všechny tyto pojmy jsou vysvětleny níže.

-<Title> : Slouží k nastavení názvu plánu

-<Repeat> : Umožňuje nastavit opakování plánu (<Once> – plán se provede pouze jednou, <Every> – umožňuje určit datum opakování)

-<Time> : Určuje čas provedení plánu

-<Work >: Slouží k nastavení přepnutí možnosti Source nebo k nastavení <Power On>/<Power Off>

-<Description> : Zobrazuje podrobný popis plánu

4. Po zadání všech informací klepněte na tlačítko <ADD>.

Můžete zobrazit historii registrací plánu. Můžete rovněž zobrazit stav plánu. Níže jsou uvedena označení stavů:

-<Complete>: Plán je dokončen.

Použití

-<Waiting>: Plán dosud čeká na provedení.

-<Running>: Opakující se plán právě probíhá.

• Chcete-li uložit nebo načíst registrovaný plán, vyberte možnost <File>→<Export Config>.

• Chcete-li pracovat s plánem načteným prostřednictvím funkce <Import Config>, nejprve načtěte informace o projektoru.

• Další nastavení

Možnost <Tools> na panelu nabídek obsahuje dvě položky, <Configure monitor items> a <Options>.

- <Configure Monitoring Items>

Položka <Configure monitor items> dovoluje zvolit položky, které se zobrazí v okně pro sledování. Po výběru položky nastavte prioritu pro její zobrazení posunutím nahoru nebo dolů v seznamu položek zvolených pro zobrazení.

- <Options>

<Automatically Run> – Je-li spuštěn počítač, aplikace Samsung Projector Manager se také automaticky spustí.

<Minimize to system tray> – Aplikace Samsung Projector Manager bude minimalizována do hlavního panelu.

<Nabídka <File> obsahuje dvě části.

- <File> →<Export Config>: Slouží k uložení všech nastavení nakonfigurovaných v aplikaci Samsung Projector Manager v souborech s požadovanými názvy do odpovídajících složek.

- <File> →<Import Config>: Umožňuje importovat uložený soubor s konfigurací. Konfigurace aplikace Samsung Projector

Manager se změní na uložená nastavení.

Použití 3-6

4 Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M)

4-1 Připojení paměťového zařízení USB a bezpečnostní opatření

4-1-1. Připojení zařízení USB

Vzhled a barva se mohou lišit v závislosti na modelu.

1. Paměťové zařízení USB připojte k portu USB na zadní straně projektoru.

- Zobrazí se hlavní stránka nabídky <Media Play>.

Hlavní stránku nabídky <Media Play> je možné otevřít také stisknutím tlačítka [MENU] a výběrem možnosti <Input> →

<Source List> → <Media Play>.

• Podporovaný souborový systém: FAT, FAT32 (NTFS není podporován)

• Není podporováno rozdělení na více oddílů.

• Tento projektor není kompatibilní s čtečkami více karet nebo s rozbočovači USB.

[Výběr zařízení]

2. Přesuňte se pomocí tlačítek ▲/▼ na typ média, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko [ ].

3. Přesuňte se pomocí tlačítek ▲/▼ na položku <Internal Memory> nebo <USB> a stiskněte tlačítko [ ].

[Výběr souboru]

4. Přesuňte se pomocí tlačítek ▲/▼ na soubor nebo složku, které chcete zobrazit nebo otevřít, a poté stiskněte tlačítko [ ].

U složek s dokumenty, hudbou nebo filmy se u každé složky zobrazí číslo, které označuje počet dokumentů, hudebních souborů nebo filmových souborů ve složce. U složek s fotografiemi se na obrazovce zobrazí počet fotografií, jakmile se přesunete do složky.

5. Přesuňte se pomocí tlačítek ▲/▼ na soubor, který chcete zobrazit, a poté stiskněte tlačítko [ ].

4-1 Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M)

4-1-2. Bezpečnostní opatření pro použití paměťového zařízení USB

• Tento výrobek nepodporuje čtečky více karet.

• Tento výrobek není funkční, pokud je paměťové zařízení USB připojeno přes rozbočovač USB.

• Některé výrobky, které nevyhovují specifikacím standardu USB, nemusí pracovat správně.

• Paměťové zařízení USB s aplikací pro automatické rozpoznávání nebo vlastním ovladačem nemusí pracovat správně.

• Paměťové zařízení USB, které používá pouze stanovený ovladač, nemusí být rozpoznáno.

• Rychlost rozpoznání paměťového zařízení USB se může lišit podle zařízení.

• Nevypínejte výrobek ani neodpojujte připojené paměťové zařízení USB, pokud je paměťové zařízení USB právě používáno. Pokud tak učiníte, můžete způsobit poškození paměťového zařízení USB nebo uloženého souboru.

• Používejte paměťové zařízení USB obsahující normální soubory. Neobvyklé soubory mohou způsobit poruchu projektoru nebo se soubory nemusí přehrát.

• Paměťová zařízení USB musí být naformátována se systémem souborů FAT nebo FAT32 (je doporučován) podporovaným systémem Windows. <Pokud je paměťové zařízení USB naformátováno v jiném souborovém systému, nemusí funkce <Media Play> fungovat správně.

• Pokud paměťové zařízení USB používá externí napájení, připojte je k externímu napájení.

• Pro připojení k projektoru použijte kabel USB dodaný se zařízením USB. (Další informace týkající se zakoupení kabelu a externích zařízení získáte od příslušného výrobce.)

• Pokud dojde k funkční poruše v jakémkoli externím zařízení z důvodu použití kabelu, který nevyhovuje stanoveným standardům, nezaručujeme funkčnost funkce <Media Play>.

• Data uložená v paměťovém zařízení USB se mohou poškodit, proto si důležitá data zazálohujte, abyste se vyvarovali jejich ztrátě.

• Při použití paměťového zařízení USB s projektorem jsou podporovány maximálně 4 úrovně vnoření podsložek ve složce nejvyšší úrovně. Rovněž nebude složka rozpoznána, pokud je počet souborů (včetně složek) v jediné složce větší než 2 900. Navíc pokud je v zařízení USB uložen velký počet souborů, může zobrazení jednotlivých souborů trvat delší dobu.

• Není podporováno rozdělení na více oddílů.

• Pokud není externí paměťové zařízení po připojení k projektoru funkční, zkuste je připojit k počítači. Pokud stále nepracuje správně, obraťte se na servisní středisko výrobce paměťového zařízení nebo na příslušné zákaznické středisko.

Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M) 4-1

4-2 Documents

Můžete prohlížet soubory dokumentů v různých formátech, uložené v paměťovém zařízení USB nebo v interní paměti projektoru.

Nabídka na obrazovce Dokumenty

Obrazovka Dokumenty.

Nabídka níže se zobrazí po stisknutí tlačítka [MEDIA.P] v zobrazení obrazovky Dokumenty.

• Pokud zobrazíte obrazovku nebo položku a poté stisknete tlačítko [MEDIA.P], zobrazí se nabídka odpovídající zvolené položce.

• V závislosti na aktuálním nastavení jazyka se nemusí názvy složek, názvy souborů nebo texty v dokumentech zobrazovat správně.

V takovém případě stiskněte tlačítko [MENU] a změňte nastavení jazyka v položce <Language> nabídky <Option>.

POLOŽKA

NABÍDKY

POPIS

View

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Zobrazí dokument.

Pokud je připojeno externí paměťové zařízení (paměťové zařízení USB), je možné soubory z externího paměťového zařízení kopírovat do interní paměti projektoru a naopak.

Zkopíruje všechny soubory do interní a externí paměti.

Odstraní vybraný soubor.

Odstraní všechny soubory ve složce.

Nabídka zobrazená při prohlížení dokumentu

Pomocí tlačítek ▲/▼ na projektoru nebo dálkovém ovládání vyberte soubor, který chcete zobrazit.

Použití dálkového ovládání při prohlížení dokumentu

MEDIA.P: Otevře nabídku dokumentu

• Přesun na předchozí nebo další stránku

Přesun na předchozí nebo další list souboru aplikace

Excel

• ▲/▼/ / : Směrová tlačítka

• : Zvětší dokument

• : Návrat do předchozí fáze

• : Zobrazí informace o dostupných tlačítkách

Pokud při prohlížení dokumentu stisknete tlačítko [MEDIA.P], zobrazí se následující nabídka.

4-2 Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M)

Zoom

POLOŽKA

NABÍDKY

POPIS

Page Navigation

Page Map

Aspect Ratio

Rotate

Encoding

Videoclip

Zvětší nebo zmenší dokument.

• <Zoom In> : Zvětší dokument (25% kroky s rozsahem 100 % až 500 %).

• <Zoom Out> : Zmenší dokument.

• <Custom> : Zvětší nebo zmenší zobrazení ve specifikovaném procentuálním poměru.

• <100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>

Pomocí tlačítka nebo na dálkovém ovládání zvětší nebo zmenší zobrazení dokumentu.

Přechod na konkrétní stránku.

• Zadejte číslo stránky pomocí tlačítek / a / , zkontrolujte číslo stránky v okně náhledu v pravém horním rohu obrazovky a poté volbou možnosti <Go> přejděte na zadanou stránku.

Zobrazení oblasti zvětšení.

• <Off> - <On>

• Pokud je stránka zvětšena, je zvětšená oblast zobrazena v okně <Page Map> v pravém horním rohu.

• Pokud stránka zvětšena není, okno <Page Map> se nezobrazí.

• <Fit to Screen>: Zobrazí dokument tak, aby vyplnil velikost promítacího plátna.

• <Original Fit>: Zobrazí dokument v původní velikosti.

• <Fit to Width>: Zobrazí dokument tak, aby vyplnil šířku promítacího plátna.

• <Fit to Height> : Zobrazí dokument tak, aby vyplnil výšku promítacího plátna.

Otočí dokument ve specifikovaném úhlu.

Pomocí tlačítek / zvolte úhel, který chcete použít, a poté stiskněte tlačítko [ ].

• <0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚>

Podporováno pouze ve formátu PDF.

Aby se textový soubor (.TXT) zobrazil správně (bez špatně zobrazených znaků), musíte zvolit původní jazyk, který byl použit k vytvoření souboru.

Vyberte jazyk pomocí směrových tlačítek.

• <Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>

- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> -

<Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>

(např. k zobrazení textového souboru vytvořeného v němčině vyberte možnost <Germany>)

• Pro některé středoevropské země, jejichž jazyky nejsou v seznamu uvedeny, zvolte možnost <Central Europe>.

• Soubory vytvořené v angličtině nevyžadují nastavení kódování.

Tato funkce se používá k přehrávání videa připojeného k dokumentu aplikace PowerPoint (.ppt).

Vyberte videosoubor, který chcete přehrát na snímku prezentace.

• Aktivováno pouze pro snímky prezentace s připojeným videozáznamem.

• Připojený videosoubor musí být ve stejné složce jako příslušný soubor dokumentu.

• Podporované formáty souborů naleznete v části „4-7, Podporované formáty souborů“.

• U velkých souborů může být doba načítání delší.

• Tento výrobek nemusí pracovat správně, pokud je soubor v nestandardním formátu nebo je poškozen.

• Tento výrobek nemusí fungovat, pokud soubor obsahuje příliš mnoho dat určených k zobrazení na obrazovce.

Například příliš mnoho dat na jednom listu souboru aplikace Excel.

Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M) 4-2

• Tento výrobek podporuje pouze jedno písmo. Pokud obrazovka používá jiná písma, zobrazení v režimu Media Play se může od původní obrazovky lišit.

Příklad:

• Poloha odřádkování ve větě se může lišit.

• Poloha přechodu na novou stránku v dokumentu aplikace MS Word se mohla změnit.

- Pokud k tomu dojde, dokument se nemusí zobrazit celý (v závislosti na vlastnostech rozložení položek <Picture>,

<Shapes> nebo <Object> v aplikaci MS Word). (Další informace o vlastnostech rozložení viz příručka k aplikaci MS

Word.)

• Tento výrobek nepodporuje některé funkce původních souborů. Například funkci animace v souboru aplikace

PowerPoint.

• Tento výrobek nepodporuje zašifrované soubory (chráněné ochranou DRM).

4-2 Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M)

4-3 Photo

Užijte si prezentaci fotografií uložených v paměťovém zařízení USB nebo v interní paměti projektoru.

Nabídka obrazovky Miniatury fotografií

Obrazovka Miniatury fotografií.

Nabídka níže se zobrazí po stisknutí tlačítka [MEDIA.P] v zobrazení obrazovky Miniatury fotografií.

• Pokud zobrazíte obrazovku nebo položku a poté stisknete tlačítko [MEDIA.P], zobrazí se nabídka odpovídající obrazovce nebo položce.

• V závislosti na aktuálním nastavení jazyka se nemusí názvy složek nebo souborů zobrazovat správně.

Pokud k tomu dojde, stiskněte tlačítko [MENU] a změňte nastavení jazyka v položce <Language> nabídky <Option>.

POLOŽKA

NABÍDKY

Start Slideshow

Play Mode

POPIS

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Set as Background

Set as custom logo

Spustí prezentaci.

• <All Photos>: Přehraje fotografie v pořadí podle názvů souborů.

• <Photo in Folder>: Přehraje fotografie v konkrétní složce v pořadí podle názvů souborů.

• <Shuffle All Photos>: Náhodně přehraje fotografie nalezené v konkrétním paměťovém zařízení.

• <Shuffle Photo in Folder>: Náhodně přehraje fotografie v konkrétní složce.

• <Repeat One Photo>: Opakovaně bude přehrávat pouze jednu konkrétní fotografii.

Pokud je k projektoru připojeno paměťové zařízení USB, můžete kopírovat soubory ze zařízení USB do interní paměti projektoru a z interní paměti projektoru do zařízení USB.

Zkopíruje všechny soubory do interní paměti nebo do zařízení USB.

Odstraní zvolený obrazový soubor.

Odstraní všechny obrazové soubory uložené v paměťovém zařízení USB.

Nastaví konkrétní obrázek jako obraz na pozadí hlavní stránky <Media Play>.

Nastaví vybraný obrázek jako logo projektoru.

• Aby bylo možné používat tuto možnost, stiskněte tlačítko [MENU] a přejděte na možnost

<setup>. Ověřte, zda je položka <Background> nastavena na možnost <Custom Logo>.

• Doporučené rozlišení obrázku, který bude nastaven jako uživatelské logo, je 600 x 300.

Chcete-li použít tuto funkci v prezentaci, převeďte soubory vytvořené v běžném textovém procesoru před jejich uložením do paměťového zařízení USB na obrazové soubory.

Například převede soubory .ppt (Microsoft PowerPoint) na → .jpg / .bmp / .gif

Převede soubory .pdf (Adobe Acrobat) na → .jpg

Upozornění: Obrazové soubory ukládejte do paměťového zařízení USB v pořadí, v němž se mají zobrazit při prezentaci.

Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M) 4-3

Prezentace

Pomocí tlačítek ▲/▼ na projektoru nebo dálkovém ovládání vyberte soubor, který chcete zobrazit.

Použití dálkového ovládání během prezentace:

MEDIA.P: Otevře nabídku fotografie.

• / : Zobrazí předchozí nebo následující fotografii.

• : Pozastavení prezentace nebo pokračování v prezentaci.

• : Návrat do předchozí fáze

• : Je aktivní pouze v nabídce dokumentů a filmů.

Pokud při prohlížení prezentace stisknete tlačítko [MEDIA.P], zobrazí se následující nabídka.

POLOŽKA

NABÍDKY

POPIS

Stop Slideshow / Start

Slideshow

Slideshow Setting

Play Mode

Rotate

Aspect Ratio

Delete

Set as Background

Zastaví nebo spustí prezentaci.

<Transition> : Volí režim prezentace.

• <No Effect> - <Wipe> - <Blind> - <Box In/Out> - <Silk> - <Circle> - <Plus> - <Random>

<Speed> : Nastaví rychlost přehrávání prezentace.

• <Fast> - <Normal> - <Slow >

<Mode> : Nastaví ruční (zobrazení jedné fotografie po druhé) nebo automatické (prezentace) přehrávání.

• <Auto> - <Manual>

Pokud zvolíte možnost <Manual>, přecházejte mezi fotografiemi pomocí tlačítek </> na projektoru nebo pomocí tlačítek / na dálkovém ovládání.

• <All photos>: Přehrají se všechny dostupné obrazové soubory.

• <Photo in Folder>: Přehrají se všechny obrazové soubory ve zvolené složce.

• <Shuffle all photos>: V náhodném pořadí se přehrají všechny dostupné obrazové soubory uložené v paměťovém zařízení USB.

• <Shuffle photo in Folder>: V náhodném pořadí se přehrají všechny obrazové soubory ve zvolené složce.

• <Repeat one photo>: Opakovaně se zobrazí jeden obrazový soubor.

Otočí fotografii ve specifikovaném úhlu.

Pomocí tlačítka [ ] zvolte úhel, který chcete použít.

• <90˚> - <180˚> - <270˚> - <Original>

• <Original Fit>: Zobrazí fotografii menší než promítací plátno v původní velikosti nebo zmenší fotografii větší než promítací plátno v přímém poměru k velikosti promítacího plátna.

• <Auto Fit>: Změní velikost fotografie tak, aby vyplnila promítací plátno, přičemž zachová původní poměr stran fotografie (obraz může být vodorovně nebo svisle oříznut).

• <Fit to Width>: Změní velikost fotografie tak, aby vyplnila šířku promítacího plátna.

• <Fit to Screen>: Zvětší nebo zmenší velikost fotografie bez ohledu na poměr stran fotografie tak, aby vyplnila celé promítací plátno.

Odstraní vybraný soubor.

Nastaví konkrétní obrázek jako obraz na pozadí hlavní stránky <Media Play>.

4-3 Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M)

POLOŽKA

NABÍDKY

Background Music

Set as custom logo

POPIS

• <On>: Přehraje hudbu definovanou jako hudba na pozadí v pořadí podle názvů souborů.

• <Off>: Zastaví přehrávání přehrávané hudby na pozadí.

• <Music Setting>: Definuje hudbu na pozadí pro prezentaci.

Nastaví vybraný obrázek jako logo projektoru.

• Aby bylo možné používat tuto možnost, stiskněte tlačítko [MENU] a přejděte na možnost

<setup>. Ověřte, zda je položka <Background> nastavena na možnost <Custom Logo>.

• Doporučené rozlišení obrázku, který bude nastaven jako uživatelské logo, je 600 x 300.

Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M) 4-3

4-4 Music

Užijte si hudební soubory uložené v paměťovém zařízení USB nebo v interní paměti projektoru.

Nabídka obrazovky Seznam hudby.

Obrazovka Seznam hudby.

Nabídka níže se zobrazí po stisknutí tlačítka [MEDIA.P] v zobrazení obrazovky Seznam hudby.

• Pokud zobrazíte obrazovku nebo položku a poté stisknete tlačítko [MEDIA.P], zobrazí se nabídka odpovídající obrazovce nebo položce.

• V závislosti na aktuálním nastavení jazyka se nemusí názvy složek nebo souborů zobrazovat správně.

Pokud k tomu dojde, stiskněte tlačítko [MENU] a změňte nastavení jazyka v položce <Language> nabídky <Option>.

POLOŽKA

NABÍDKY

Play Music

Play Mode

POPIS

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Přehraje hudební soubory.

• <All musics>: Přehraje hudbu v pořadí podle názvů souborů.

• <Music in Folder>: Přehraje hudbu v konkrétní složce v pořadí podle názvů souborů.

• <Shuffle all musics>: Náhodně přehraje hudbu nalezenou v konkrétním paměťovém zařízení.

• <Shuffle music in Folder>: Náhodně přehraje hudbu v konkrétní složce.

• <Repeat one music>: Opakovaně bude přehrávat pouze jeden konkrétní hudební soubor.

Pokud je k projektoru připojeno externí paměťové zařízení USB, je možné soubory z externího paměťového zařízení kopírovat do interní paměti projektoru a naopak.

Zkopíruje všechny soubory do interní nebo externí paměti.

Odstraní zvolený hudební soubor.

Odstraní všechny hudební soubory uložené v paměťovém zařízení USB.

Nabídka zobrazená při přehrávání hudby

Pomocí tlačítek ▲/▼ na projektoru nebo dálkovém ovládání vyberte soubor, který chcete zobrazit.

4-4 Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M)

Použití dálkového ovládání během přehrávání hudby

MEDIA.P: Otevře nabídku hudby

• / : Přehraje předchozí nebo následující hudební soubor.

• : Pozastavení přehrávání hudby nebo pokračování v přehrávání hudby.

• : Návrat do předchozí fáze

• : Je aktivní pouze v nabídce dokumentů a filmů.

Pokud při přehrávání hudby stisknete tlačítko [MEDIA.P], zobrazí se následující nabídka.

V závislosti na aktuálním nastavení jazyka se nemusí informace o hudebním souboru [ ] zobrazovat správně.

V takovém případě stiskněte tlačítko [[MENU] a změňte jazyk v položce <Language> nabídky <Option>.

POLOŽKA

NABÍDKY

Play Mode

POPIS

• <All musics>: Přehrají se všechny dostupné hudební soubory.

• <Music in Folder>: Přehrají se všechny hudební soubory ve zvolené složce.

• <Shuffle all musics>: V náhodném pořadí se přehrají všechny dostupné hudební soubory.

• <Shuffle music in Folder>: V náhodném pořadí se přehrají všechny hudební soubory ve zvolené složce.

• <Repeat one music>: Opakovaně se přehraje zvolený hudební soubor.

Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M) 4-4

4-5 Movie

Užijte si videosoubory uložené v paměťovém zařízení USB nebo v interní paměti projektoru.

Nabídka obrazovky Seznam filmů

Obrazovka Filmový soubor.

Nabídka níže se zobrazí po stisknutí tlačítka [MEDIA.P] v zobrazení obrazovky Seznam filmů.

• Pokud zobrazíte obrazovku nebo položku a poté stisknete tlačítko [MEDIA.P], zobrazí se nabídka odpovídající obrazovce nebo položce.

• V závislosti na aktuálním nastavení jazyka se nemusí názvy složek nebo souborů zobrazovat správně.

Pokud k tomu dojde, stiskněte tlačítko [MENU] a změňte nastavení jazyka v položce <Language> nabídky <Option>.

POLOŽKA

NABÍDKY

Play Movie

Play Mode

POPIS

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Přehraje videosoubory.

• <All Movies>: Přehraje videosoubory v pořadí podle názvů souborů.

• <Movie in Folder>: Přehraje videosoubory v konkrétní složce v pořadí podle názvů souborů.

• <Shuffle all movies>: Náhodně přehraje videosoubory nalezené v konkrétním paměťovém zařízení.

• <Shuffle Movie in Folder> : Náhodně přehraje videosoubory v konkrétní složce.

• <Repeat One movie> : Opakovaně bude přehrávat pouze jeden konkrétní videosoubor.

Pokud je k projektoru připojeno externí paměťové zařízení USB, je možné soubory z externího paměťového zařízení kopírovat do interní paměti projektoru a naopak.

Zkopíruje všechny soubory do interní nebo externí paměti.

Odstraní vybraný soubor.

Odstraní všechny soubory ve složce.

Nabídka zobrazená při přehrávání filmu

Pomocí tlačítek ▲/▼ na projektoru nebo dálkovém ovládání vyberte soubor, který chcete zobrazit.

4-5 Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M)

Použití dálkového ovládání během přehrávání videa

MEDIA.P: Otevře nabídku videa

• / : Přehraje předchozí nebo následující videosoubor

• : Pozastavení přehrávání videa nebo pokračování v přehrávání videa

• : Návrat do předchozí fáze

• : Zobrazí informace o dostupných tlačítkách

Pokud při přehrávání videa stisknete tlačítko [MEDIA.P], zobrazí se následující nabídka.

POLOŽKA

NABÍDKY

Play Mode

Subtitle Setting

Aspect Ratio

POPIS

• <All Movies>: Přehrají se všechny dostupné videosoubory.

• <Movie in Folder>: Přehrají se všechny videosoubory ve zvolené složce.

• <Shuffle all movies>: V náhodném pořadí se přehrají všechny dostupné videosoubory.

• <Shuffle movie in Folder>: V náhodném pořadí se přehrají všechny videosoubory ve zvolené složce.

• <Repeat one movie>: Opakovaně se přehraje zvolený videosoubor.

• <Subtitle Setting>: nastaví funkci titulků na hodnotu <On> nebo <Off>

• <Language>: zvolí jazyk titulků.

• <Background> : změní nastavení pozadí titulků.

• <On> - <Off>

• <Position>: změní nastavení umístění titulků.

• <Down> - <Up> - <Reset>

• Video musí obsahovat externí titulky, aby se zobrazily po zapnutí funkce Caption.

• Podporované typy souborů s titulky jsou uvedeny v tabulce. Viz část „4-7, Podporované formáty souborů“.

• Soubory s titulky se musí nacházet ve stejném adresáři jako videosoubor.

• <Font> : změní nastavení <Font Size>, <Font Color> a <Shadow Effect> pro titulky.

• <Font Size> : <Small> - < Middle> - <Large>

• <Font Color> : <White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>

• <Shadow Effect> : <Off> - <On>

• <Sync> : používá se v případě neshody mezi videem a titulky.

• <- 0.5Sec> - <+0.5Sec> - <Reset>

Funkce není podporována pro videosoubory s interními titulky.

Změní nastavení poměru stran zobrazení.

• <4:3> - <16:9> - <Original Ratio>

Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M) 4-5

4-6 Settings

Použijte tlačítka ▲/▼/ k přesunu na nabídky Nastavení uvedené níže a k přístupu k nim.

POLOŽKA

NABÍDKY

Options

POPIS

Preference

<Button Sound> : Změní nastavení zvuku ovládacích tlačítek pro nabídku <Media Play>.

• <Off> - <On>

<Internal Memory Copy> : Změní velikost fotografií, které chcete kopírovat do interní paměti.

• <Original Size> : Zkopíruje do interní paměti fotografie s původní velikostí.

• <Resized> : Zmenší velikost fotografií podle optimálního rozlišení zobrazení a poté je zkopíruje.

<Open Source License> : Chcete-li odeslat jakékoli dotazy nebo požadavky, kontaktujte společnost

Samsung prostřednictvím elektronické pošty ([email protected]).

<Home Background> : Vybere obraz, který bude zobrazen na hlavní stránce režimu <Media Play>.

• <Default> : Zobrazí výchozí obraz uložený v projektoru.

• <Custom> : Zobrazí obrázek, který jste si vybrali jako obrázek na pozadí.

<DivX(R)VOD> : Můžete zobrazit certifikovaný registrační kód pro projektor, pokud použijete službu

VOD (Video on Demand) poskytovanou společností DivX.

DivX®VOD

4-6

O VIDEU DIVX:

• Formát DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení má oficiální certifikaci společnosti DivX pro přehrávání videa DivX. Navštivte stránky www.divx.com, kde získáte další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu videa DivX.

DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® do rozlišení 320 x 240

Lze přehrávat video ve formátu DivX® do rozlišení 720 x 480

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

• Toto zařízení certifikované společností DivX® musí být registrováno, aby mohlo přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód vygenerujete s pomocí části DivX

VOD v nabídce nastavení zařízení. Přechodem na web vod.divx.com s tímto kódem dokončíte proces registrace a získáte další informace o službě DivX VOD.

Patent 7,295,673

Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M)

POLOŽKA

NABÍDKY

POPIS

Update/Reset • <Firmware Update>: Provede aktualizaci firmwaru.

Informace naleznete v části „4-6-1, Aktualizace firmwaru“.

• <Reset Settings>: Inicializuje nastavení upravená uživatelem

• <Product Information>: Zobrazí verzi firmwaru a informace o autorských právech pro projektor.

Safely Remove USB Bezpečně odebere zařízení USB.

Jakmile se zobrazí zpráva <You can remove the USB.>, zařízení USB odeberte.

4-6-1. Firmware Update

Stáhněte si nejnovější verzi firmwaru z webu společnosti Samsung Electronics (http://www.samsung.com) a proveďte její instalaci.

• Protože může během aktualizace dojít k vymazání dat uložených v interní paměti, vždy nejprve proveďte zálohu vašich dat.

• Během aktualizace externí paměťové zařízení (USB) neodpojujte.

• Během aktualizace nepoužívejte žádná tlačítka.

• Během aktualizace nevypínejte projektor.

• Jakmile bude aktualizace dokončena, projektor vypněte, odpojte externí paměťové zařízení (USB) a projektor opět zapněte.

• Vyberte možnost <Settings> → <Update/Reset> → <Product Information> a zkontrolujte, zda byla verze softwaru

úspěšně aktualizována.

Před zahájením aktualizace softwaru!

1. Připravte si paměťové zařízení USB.

2. Stáhněte si nejnovější verzi firmwaru z webu společnosti Samsung Electronics do svého počítače.

3. Připojte paměťové zařízení USB k počítači.

4. Zkopírujte stažený software do paměťového zařízení USB.

Při aktualizaci softwaru

1. Připojte paměťové zařízení USB k projektoru.

2. Otevřete hlavní stránku <Media Play>.

3. Přesuňte se pomocí tlačítek [▲/▼] na položku <Settings> a poté stiskněte tlačítko [ ].

4. Přesuňte se pomocí tlačítek [▲/▼] na položku <Update/Reset> a poté stiskněte tlačítko [ ].

5. Zvolte položku <Firmware Update> pomocí tlačítka [ ].

• Aktualizace se spustí automaticky.

Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M) 4-6

4-7 Podporované formáty souborů

Podporované formáty souborů

POLOŽKA

Dokument

Fotografie

Hudba

PŘÍPONA SOUBORU

MS Word 97 až 2007 (doc, docx)

Adobe PDF 1,2 až 1,7 (pdf)

MS PowerPoint 97 až 2007 (ppt, pptx)

MS Excel 95 až 2007 (xls, xlsx)

Text ( txt)

JPEG

• Formát Progressive není podporován.

• Barvy CMYK nejsou podporovány (zobrazují se černobíle)

• Funkce Crop není podporována (větší rozlišení než 1024 x 768)

MP3 (vzorkovací frekvence: 8 až 320 kHz)

WMA (vzorkovací frekvence: 8 až 384 kHz)

POLOŽKA

Film

PŘÍPONA SOUBORU

AVI

ASF (WMV)

MP4

(MPEG, MPG)

KODEK

DivX 3.11

Divx 4,x

Divx 5,1

Divx 6,0

XviD

MPEG-4 SP

MPEG-4 ASP

Windows Media Video 9

MPEG1

POZNÁMKY

(MAXIMÁLNÍ

ROZLIŠENÍ /

PŘENOSOVÁ

RYCHLOST ATD.)

Rozlišení: 720 x 480

Snímků/s: 30

Mb/s: 2

Rozlišení: 720 x 480

Snímků/s: 30

Mb/s: 8

ZVUKOVÝ KODEK

Podporovaný formát

MP3

AC3

ADPCM

(MULAW, ALAW)

AAC

HE_AAC (AAC+)

WMA

Vzorkovací frekvence zvuku:

8000

11025

12000

16000

22050

24000

32000

44100

48000

Podporované formáty titulků

4-7 Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M)

SAMI

SubRip

SubViewer

Micro DVD

NÁZEV PŘÍPONA SOUBORU

.smi

.srt

.sub

.sub nebo .txt

HTML

Podle řetězce

Podle řetězce

Podle řetězce

FORMÁT

Funkce multimédií (pouze u modelu SP-F10M) 4-7

5 Odstraňování potíží

5-1 Než se obrátíte na servisní středisko

Než se obrátíte na servisní středisko, zkontrolujte prosím následující položky. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na nejbližší servisní středisko společnosti Samsung Electronics.

Příznaky Odstraňování potíží

Instalace a připojení

Přístroj není napájen.

Chci projektor instalovat na strop.

Nabídka a dálkový ovladač

Nelze zvolit externí zdroj.

Dálkový ovladač nefunguje.

Nelze zvolit nabídku.

Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.

Držák pro instalaci na strop je prodáván samostatně. Obraťte se na svého místního distributora.

Ujistěte se, zda jsou propojovací videokabely řádně připojeny ke správným portům. Pokud není zařízení řádně připojeno, nelze je zvolit.

Zkontrolujte, zda jste vybrali vhodný externí zdroj.

Zkontrolujte baterii v dálkovém ovladači. Pokud je baterie jakýmkoliv způsobem vadná, vyměňte ji za novou baterii doporučené velikosti.

Dbejte na to, aby byl dálkový ovladač namířen na senzor na zadní straně jednotky a nenacházel se ve vzdálenosti větší než 10 metrů. Odstraňte jakékoli překážky mezi dálkovým ovladačem a zařízením.

Přímé osvětlení senzoru dálkového ovládání projektoru žárovkami s nastavitelnou intenzitou světla nebo jinými osvětlovacími zařízeními může ovlivnit citlivost a způsobit chybnou funkci dálkového ovládání.

Zkontrolujte, zda je prostor pro baterii dálkového ovladače prázdný.

Zkontrolujte, zda svítí indikátor LED na horní straně projektoru.

Zkontrolujte, zda není nabídka zobrazena šedou barvou. Šedě zbarvená nabídka není dostupná.

5-1 Odstraňování potíží

Obraz a externí zdroj

Není vidět obraz.

Špatné barvy.

Příznaky

Obrazy nejsou zřetelné.

Nezvyklý hluk.

Svítí provozní kontrolka LED.

V obraze se objevují čáry.

Nezobrazuje se obraz z externího zařízení.

Zobrazí se pouze modrý obraz.

Obraz je černobílý nebo má zvláštní barvy, nebo je obraz příliš tmavý či světlý.

Odstraňování potíží

Ujistěte se, zda je připojen napájecí kabel projektoru.

Ujistěte se, zda je zvolen náležitý zdroj vstupního signálu.

Zkontrolujte, zda jsou konektory řádně připojeny k portům na zadní straně projektoru.

Zkontrolujte baterie dálkového ovladače.

Ujistěte se, zda nejsou pro funkce <Color> a <Brightness> nastaveny dolní mezní hodnoty.

Upravte nastavení funkcí <Tint> a <Contrast>.

Upravte zaostření.

Zkontrolujte, zda není projektor příliš daleko od plátna nebo příliš blízko u plátna.

Pokud nezvyklý hluk pokračuje, obraťte se na naše servisní středisko.

Další informace naleznete v části Signalizace stavů indikátory

LED.

Při použití počítače se může v obrazu objevit šum. Upravte frekvenci (obnovovací frekvenci) obrazovky.

Zkontrolujte provozní stav externího zařízení a ověřte, zda bylo správně změněno nastavení položek nabídky, jako jsou položky <Brightness> a <Contrast>, na obrazovce příkazu

<Mode> z nabídky projektoru.

Ujistěte se, zda jsou externí zařízení řádně připojena. Znovu zkontrolujte připojení kabelů.

Podle výše uvedených pokynů zkontrolujte nastavení položek v nabídce, jako jsou položky <Brightness>, <Contrast> nebo

<Color>.

Pokud chcete obnovit výchozí hodnoty od výrobce pro různá nastavení, zvolte v nabídce položku <Factory Default>.

Odstraňování potíží 5-1

Síť

Příznaky

Webový prohlížeč se nespustí.

Webový prohlížeč se nepřipojí k projektoru.

Instalace aplikace Samsung Projector Manager se nezdařila.

Projektor se nepřipojí k aplikaci Samsung

Projector Manager.

Chci odebrat aplikaci Samsung Projector

Manager.

Odstraňování potíží

Zkontrolujte, zda počítač vyhovuje požadavkům na systém pro připojení webového prohlížeče ( Web browser).

1. Zkontrolujte, zda je k projektoru připojen napájecí kabel (viz část 2-9, Připojení napájení).

2. Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena síťová prostředí pro počítač a projektor (viz část 2-18, Připojení k síti).

3. Pokud je počítač (server) vybaven více než dvěma síťovými kartami, zkontrolujte, zda je v počítači zvolena správná síťová karta.

Zkontrolujte, zda počítač vyhovuje požadavkům na systém aplikace Samsung Projector Manager.

1. Zkontrolujte, zda je správně nastavena položka <IP Settings> a provedeno síťové propojení počítače a projektoru.

2. Pokud je položka <IP Setting> pro projektor nastavena na hodnotu <Automatic>, zkontrolujte, zda počítač a projektor sdílejí stejnou síť. Pokud se nenacházejí ve stejné síti, nakonfigurujte adresu IP serveru pomocí možnosti <Server IP Setting>.

3. Zkontrolujte, zda není síťový přístup k projektoru blokován branou firewall systému Windows počítače.

4. Pokud se aplikaci Samsung Projector Manager nadále nedaří připojit, odeberte ji a poté ji zkuste znovu nainstalovat.

Aplikaci Samsung Projector Manager lze odebrat pomocí možnosti [Add or Remove Programs]. Při odebírání aplikace Samsung Projector Manager v systému Windows XP proveďte tyto kroky:

1. Zvolte položku [Control Panel] z nabídky [Start]. (Windows

XP)

2. Spusťte [Add or Remove Programs].

3. Zvolte Samsung Projector Manager v [Add or Remove Programs] a poté klepněte na [Change/Remove].

4. Výběrem možnosti Yes spusťte odebírání.

5. Postupujte podle dalších pokynů, které se zobrazí na obrazovce.

Proces odebrání aplikace v jiných verzích systému

Windows je obdobný.

5-1 Odstraňování potíží

Funkce

Media Play

(pouze u modelu SP-

F10M)

Příznaky Odstraňování potíží

Není slyšet zvuk při přehrávání videosouboru z paměťového zařízení USB.

V přehrávaném videu nejsou zobrazeny titulky.

Funkce <Media Play> nefunguje.

Název složky nebo souboru a obsah dokumentu je zkomolený.

Soubor nelze otevřít.

Písmo dokumentu vypadá jinak než původní písmo.

Připojené zařízení USB nefunguje.

Soubory nejsou kopírovány, i když je v interní paměti dostatek volného místa.

Zkontrolujte formát zvuku pro videosoubor.

Zvuk není k dispozici pro nepodporované formáty, jako je AC3 atd.

Převeďte zvuk do podporovaného formátu pomocí konvertoru videa.

Stiskněte tlačítko [MEDIA.P] na obrazovce přehrávání videa a zkontrolujte, zda je položka <Subtitle Setting> nastavena na hodnotu <On>.

Aby se video zobrazilo se zapnutou funkcí titulků, musí videosoubor obsahovat externí soubor titulků.

Podporované formáty souborů titulků naleznete v části „4-7,

Podporované formáty souborů“.

Soubor titulků musí být umístěn ve stejné složce jako videosoubor.

Proveďte reset režimu <Media Play> stisknutím tlačítka

[MENU] a volbou položky <Setup> → <Reset> → <Media

Play> → <Recovery Mode>.

Pokud problém přetrvává, stáhněte si nejnovější verzi firmwaru do zařízení USB, připojte zařízení USB k projektoru a spusťte <Setup> → <Reset> → <Media Play> → <System

Reset>.

Nejnovější verzi firmwaru lze stáhnout z webu „http:// www.samsung.com/“.

K tomu může dojít, pokud se jazyk složky nebo souboru liší od jazyka, který jste zvolili jako jazyk zobrazení pro výrobek.

Změňte nastavení jazyka v položce <Option> → <Language> nabídky pro nastavení obrazu stisknutím tlačítka [MENU].

Soubory, které jsou uloženy ve formátu nepodporovaném výrobkem nebo které mají nastavena bezpečnostní nastavení, nemusí být možné otevřít. Zkontrolujte formát souboru v části

„4-7, Podporované formáty souborů“ nebo zrušte bezpečnostní nastavení.

Tento výrobek podporuje jedno písmo. Dokumenty s jiným použitým písmem jsou před zobrazením převedeny na podporované písmo.

Zkontrolujte, zda je zařízení USB zasunuto do portu USB správně. Pokud je spojení v pořádku, objeví se v pravé horní části obrazovky <Media Play> ikona USB.

Poškozená zařízení USB nebude možné připojit a budou nefunkční. Zkuste zařízení znovu zapojit po naformátování nebo použijte jiné zařízení USB.

Před použitím zařízení USB si přečtěte informace v části „4-1,

Připojení paměťového zařízení USB a bezpečnostní opatření“.

Množství volného místa může být menší než datový objem souborů, které chcete kopírovat. Vymažte jiné soubory a spusťte kopírování znovu. (Paměťová kapacita je 59 MB.)

Odstraňování potíží 5-1

6 Další informace

6-1 Specifikace

Panel

MODEL

Size

Rozlišení světelný zdroj

Poměr stran

Napájení Spotřeba energie

Napětí

Rozměry (šířka × výška × hloubka)

Hmotnost

SP-F10

0,78 palcový displej LCD 3P

XGA (1024 x 768)

Kontrolka LED

4:3

255 W (při 220 V)

(Pohotovostní režim: méně než 1 W)

100~240 V AC, 50/60 Hz

309,0 mm x 290,0 mm x 111,5 mm

4,8 Kg

SP-F10M

Základní funkce

Vstupní signál

Objektiv

Poměr zvětšení

15kolíkový D-Sub

HDMI

1 x Mini DIN

1 x RCA

Media Play

Výstupní signál 15kolíkový D-Sub

Zvuk

Reproduktor

Uživatelské prostředí

Teplota a vlhkost

Hluk

Dynamic Contrast 2000:1

Velikost promítacího plátna

(úhlopříčka)

Úhlopříčka 40 až 300 palců

Rozsah projekce 1 ~ 10 m

Korekce lichoběžníkového zkreslení

Síť

Automaticky: vertikální (±20˚) / ručně: Vertikální (±20˚)

RJ 45, 10 Mb/s

Nastavení zvětšení/zmenšení Ruční

Nastavení zaostření Ruční

F=1,6 až 1,7, f=23,72 mm až 28,50 mm

1:1,2

Analogový RGB, analogový YPbPr

Digitální RGB, digitální YCbCr

S-Video

Kompozitní videosignál

Žádná

Analogový RGB, Analogový YPbPr

Sluchátka

7 W x 1 (monofonní)

Podpora zařízení USB

Provozní: teplota 5 ˚C ~ 35˚C (41 ˚F ~ 95˚F), vlhkost 20 % ~ 80 % (bez kondenzace)

Skladovací: teplota -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F), vlhkost 10 % ~ 90 %

(bez kondenzace)

Režim Eco: 26 dB, režim Bright: 33dB

6-1 Další informace

Třída B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)

Toto zařízení splňuje požadavky EMC pro použití v domácnostech (třída B). Je možné jej používat ve všech oblastech.

(Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)

Panel LCD použitý v projektoru LCD se skládá ze stovek tisíců drobných pixelů. Stejně jako jiná zařízení pro zobrazení obrazu může i panel LCD obsahovat vadné pixely, které nejsou funkční. Podmínky pro identifikaci vadných pixelů při odesílání výrobku a počet vadných pixelů, které smí panel LCD obsahovat, se striktně řídí podle odpovídajících standardů stanovených výrobcem panelu LCD a naší společností. Ačkoliv panel může obsahovat několik nefunkčních pixelů, nemá to vliv na celkovou kvalitu obrazu a životnost výrobku.

VÝROBEK LED TŘÍDY 1

Další informace 6-1

6-2 Tabulka příkazů RS-232C

Formát komunikace (vyhovuje standardu RS-232C)

• Modulační rychlost: 9.600 b/s

• Parita: Žádná

• Datové bity: 8, koncový bit: 1

• Řízení toku: Žádná

Protokol sériové komunikace

1. Struktura příkazového paketu [7 bajtů]

0x08 0x22 cmd1 cmd2 cmd3

• Příkazový paket se skládá celkem ze 7 bajtů.

• Dva bajty 0x08 a 0x22 označují, že paket je určen pro sériovou komunikaci.

• Další 4 bajty představují přednastavený příkaz, který může být nastaven uživatelem.

• Poslední bajt je kontrolním součtem, který ověřuje platnost aktuálního paketu.

Hodnota CS

• Hlavička [2 bajty]: Přednastavené hodnoty stanovené na 0x08 a 0x22.

• Příkaz1 [1 bajt]: První hodnota kódu definovaného v seznamu příkazů (hexadecimálně).

• Příkaz2 [1 bajt]: Druhá hodnota kódu definovaného v seznamu příkazů (hexadecimálně).

• Příkaz3 [1 bajt]: Třetí hodnota kódu definovaného v seznamu příkazů (hexadecimálně).

• Hodnota [1 bajt]: Vstupní parametr příkazu (výchozí: 0) (desítková)

• KS [1 bajt]: Kontrolní součet (dvojkový doplněk součtu všech hodnot kromě hodnoty KS).

2. Struktura paketu odpovědi [3 bajty]

1. Úspěch

0x03

2. Neúspěch

0x0C 0xF1

0x03 0x0C 0xFF

• Má-li paket přijatý z externího zařízení platnou hodnotu, je odeslán paket Úspěch. Jinak je odeslán paket Neúspěch.

• Paket Neúspěch je odeslán, pokud:

• se délka přijatého paketu nerovná 7 bajtům;

• se hodnota 2bajtové hlavičky paketu nerovná 0x08, 0x22;

• je kontrolní součet nesprávný.

• Detekce poruch externím zařízením

• Externí zařízení vyhodnotí paket jako paket Neúspěch, pokud do 100 ms nepřijme paket Úspěch.

6-2 Další informace

Tabulka příkazů

General

Input

KONTROLNÍ POLOŽKA

Power

Volume

Mute

Blank

Still

Power On

Protection

Source List

Power

Direct

Continuous

AV

S-Video

PC

HDMI

Media Play

CMD1

Display OSD

/ Power On

OK

Cancel

Direct Power

Off

0x00

0x01

On

Off

On

Off

Up

Down

On

Off

(0~9) Keypad

AV

S-Video

PC

HDMI

Media Play

0x02

0x03

0x04

0x05

0x0A

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0

HODNOTA

1

2

3

0

0

0

0

0

0

1

0

1

(0~100)

0

0

0

1

(0-9)

Další informace 6-2

Picture

KONTROLNÍ POLOŽKA

Mode

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint (G/R)

Color Tone

0~100

0~100

0~100

0~100

G50 / R50

Cool2

Cool1

Warm1

Warm2

Dynamic

Standard

Presentation

Text

Movie

Game

Bright

User

CMD1

0x0B

CMD2

0X00

CMD3

0x00

0X02

0X03

0X04

0X05

0x06

0x0A

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

HODNOTA

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

2

3

(0~100)

1

4

6

7

4

5

2

3

0

1

6-2 Další informace

Picture

KONTROLNÍ POLOŽKA

WB

Gamma

Save

R offset

G offset

B offset

R gain

G gain

B gain

-3~3

Display OSD

OK

Cancel

Direct Save

Reset

Size

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

PC

Normal

Zoom1

Zoom2

16:9

Off

On

0 IRE/NOR-

MAL

7.5 IRE/LOW

Off

On

Off

Auto

Auto adjustment

Coarse fine

Reset

Up

DOWN

Up

DOWN

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

CMD1

0x0B

0x15

0x16

0x17

CMD2

0x0B

0x0C

0x0D

CMD3

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x0E

0x0F

0x10

0x11

0x12

0x13

0x14

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0

1

0

1

0

1

HODNOTA

2

3

0

1

3

0

1

2

0

1

0

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~6)

0

0x00

0x00

0x00

0

1

0

1

0

1

2

3

Další informace 6-2

Picture

KONTROLNÍ POLOŽKA

Zoom

Horizontal

Position x1 x2 x4 x8

LEFT

RIGHT

Up

Down

Continuous

Vertical Position

Continuous

Color Gamut Wide

Normal

Dynamic

Contrast

SRGB

Off

On

LEFT

RIGHT

DOWN

Up

CMD1

0x0B

CMD2

0x18

CMD3

0x00

0x19

0x1A

0x1B

0x1D

0x1E

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

2

0

0

1

1

0

1

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

HODNOTA

6-2 Další informace

Setup

Další informace

KONTROLNÍ POLOŽKA

Install

LED Mode

Front-Floor

Front-Ceiling

Rear-Floor

Rear-Ceiling

ECO

Bright

V-Keystone

Auto Keystone

Keystone -50~50

Off

On

Background Logo

Blue

Black

Custom Logo

Test Pattern Crosshatch

Screen size

Pattern Off

Video Type Auto

RGB(PC)

RGB(AV)

YPbPr(AV)

Reset

PC

AV

Factory

Default

Recovery

Mode

System

Reset

Display OSD

OK

Cancel

Direct

Factory

Reset

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

Recovery

Mode

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

System

Reset

CMD1

0x0C

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x06

0x00

0x00

0x02

0x00

0x00

0x00

0x00

HODNOTA

1

2

3

0

1

2

1

0

2

3

0

1

0

2

(0~100)

0

0

1

4

5

2

3

2

3

0

1

0x02

0x03

0

1

2

3

0

1

2

3

6-2

Setup

KONTROLNÍ POLOŽKA

Caption Caption

Mode

Channel

Field 1

2

1

2

Off

On

Caption

Text

Network Network Off

On

IP Setting Automatic

Manual

IP Address

CMD1

0x0C

0x0E

Server IP

Setting

Subnet Mask

Gateway

Server IP 0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

CMD2

0x07

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x06

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

HODNOTA

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0

1

0

1

0~255

0~255

0~255

0~255

0

1

0

1

0

1

0

1

6-2 Další informace

Option

KONTROLNÍ POLOŽKA

Language English

Deutsch

Nederlands

Español

Français

Italiano

Svenska

Português

Русский

中国语

한국어

Türkçe

ไทย

Menu Option Position

Transparency

Display Time 5 sec

10 sec

30 sec

60 sec

90 sec

120 sec

Stay On

LEFT

RIGHT

Up

DOWN

High

Medium

Low

Opaque

CMD1

0x0D

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

0x00

HODNOTA

6

7

4

5

8

9

2

3

0

1

10

4

5

2

3

6

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

11

12

Další informace 6-2

Option

KONTROLNÍ POLOŽKA

SOUND 100Hz

300Hz

1KHz

3KHz

10KHz

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Auto Power

On

Off

On

Sleep Timer Off

10 min

20 min

30 min

Information

Panel Lock

Melody

Off

On

Off

Low

Medium

High

CMD1

0x0D

CMD2

0x04

CMD3

0x01

0x06

0x07

0x08

0x0A

0x0B

0x02

0x03

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

2

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

2

3

1

0

0

0

HODNOTA

6-2 Další informace

6-3 Kontaktujte společnost SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ

• Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

U.S.A

CANADA

MEXICO

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

01-8000112112 http://www.samsung.com

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-6225

1-800-299-0013 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-7919267 http://www.samsung.com

1-800-234-7267 http://www.samsung.com

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) http://www.samsung.com

02-201-24-18

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

Další informace

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030 - 6227 515

01 48 63 00 00 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

6-3

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

6-3

EUROPE

01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/

Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€

0,10/Min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

80820 - SAMSUNG (726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)

0845 SAMSUNG (7267864)

CIS

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

8-800-555-555

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com

8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

(852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

Další informace

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

BAHRAIN

JORDAN

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

ASIA PACIFIC

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

MIDDLE EAST & AFRICA

8000-4726

800-22273

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Další informace 6-3

6-4 Correct Disposal - Europe only

Správná likvidace tohoto produktu (zničení elektrického a elektronického zařízení) – pouze pro Evropu

(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se samostatnými sběrnými systémy)

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v dokumentaci vyjadřuje, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by neměly být po skončení životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Tyto předměty oddělte od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste zabránili možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví, způsobeným neřízeným nakládáním s odpady, a přispěli k dlouhodobému opakovanému použití materiálových zdrojů.

Domácí uživatelé by se měli obrátit buď na maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na

úřad místní správy s žádostí o podrobné informace, kde a jak mohou tyto předměty odevzdat za účelem ekologicky bezpečné recyklace.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměly být smíchány s jinými komerčními odpady určenými k likvidaci.

Správná likvidace baterií použitých v tomto výrobku – pouze pro Evropu

(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se samostatnými systémy pro zpětný odběr baterií)

Tato značka na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným domovním odpadem. Označení chemickými symboly Hg, Cd nebo Pb znamená, že baterie obsahuje vyšší úroveň rtuti, kadmia nebo olova, než určuje směrnice EU 2006/66. Pokud nebudou baterie vhodně zlikvidovány, tyto látky mohou způsobit újmu na lidském zdraví nebo životním prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů prosíme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.

6-4 Další informace

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project