Samsung MM-D320 Používateľská príručka

Samsung MM-D320 Používateľská príručka
MM-E320
MM-E330
Komponentní audio mikrosystém Pfiehráva
CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
Návod k obsluze
představte si možnosti
Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Kompletnější servis můžete získat,
pokud přístroj zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 1
2013-9-11 13:12:22
Bezpečnostní upozornění
V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU).
PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE OPRAVY
KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍREJTE
Tento symbol znamená, že uvnitř
přístroje se nachází nebezpečné
napětí, které může způsobit úraz
elektrickým proudem.
VÝSTRAHA : V ZÁJMU
OMEZENÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
PŘIPOJTE KONCOVKU
NAPÁJECÍHO KABELU AŽ
NA DORAZ A OTOČENOU NA
SPRÁVNOU STRANU.
VAROVÁNÍ
●●
V zájmu omezení rizika požáru nebo
úrazu elektrickým proudem přístroj
nevystavujte dešti a vlhkosti.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Tento symbol upozorňuje na
důležité pokyny pro provoz a
údržbu v literatuře doprovázející
tento přístroj.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1
VÝSTRAHA
●● Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a
nestavte na něj předměty naplněné kapalinami,
jako jsou vázy.
●● K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě slouží koncovka napájecího kabelu,
která musí být neustále přístupná.
●● Tento přístroj by měl být vždy připojen k
zásuvce střídavého proudu s ochranným
uzemněním.
●● Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě
musí být zástrčka vytažena ze síťové zásuvky,
proto by měla být síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná.
2
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako
LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1.
Použití ovládacích prvků nebo provedení seřízení nebo
postupů, které nejsou popsány v tomto návodu, může
vést k zasažení nebezpečným zářením.
VÝSTRAHA
●● NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ
KRYTU A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE
OZÁŘENÍ PAPRSKEM.
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 2
2013-9-11 13:12:22
Upozornění
Manipulace s disky a jejich skladování
• U
jistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě
Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo špínou, otřete
odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní
jej roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve
straně přístroje.
vodě a pak otřete měkkým suchým hadříkem.
• Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný pod
klad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro • Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od středu k větrání (7,5 – 10 cm).
okraji.
• Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která • Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci se mohou zahřívat.
vodní páry z ovzduší v produktu. Pokud uvnitř Neblokujte ventilační otvory.
přístroje zkondenzuje vodní pára, nemusí správně • Nestavte na přístroj žádné předměty.
fungovat. V tom případě vyjměte disk a nechte • Před přemisťováním přístroje se ujistěte, že je přihrádka
přístroj zapnutý asi hodinu až dvě, až se vlhkost disku prázdná.
odpaří.
• Aby byl přístroj zcela odpojen od napájení, vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky, zejména, pokud přehrávač
delší dobu nebudete používat.
Typy disků a formát disku
• Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky
Tento výrobek nepodporuje mediální soubory s ochranou DRM.
způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo
jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a porucha přístroje. Disky CD-R
• Přístroj chraňte před vlhkostí a horkem a neumisťujte jej
• V závislosti na zařízení použitém k nahrání disku (rekordér
do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrick
CD nebo počítač) a stavu disku nemusí být možné přehrát
ých polí (např. reproduktorů).
některé disky CD-R.
• V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od
• Používejte disky CD-R s kapacitou/délkou 650 MB/74
elektrorozvodné sítě.
minut.
• Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej
Nepoužívejte disky CD-R delší než 700 MB/80 minut,
pouze pro osobní účely.
protože nemusejí jít přehrát.
• Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může
dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním
• Některé disky CD-RW (Rewritable, přepisovatelné) nemusí
období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně
být možné přehrát.
2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.
• Všechny funkce přehrávání jsou k dispozici jen u disků
• Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie,
CD-R, které byly správně „uzavřeny“ (finalizovány). Pokud
které mohou poškodit životní prostředí.
uzavřete sekci, ale disk neuzavřete, nemusí se část disku
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního
přehrát.
odpadu.
• Na bocích a zadní straně přístroje je nutno v zájmu větrání
zachovat volné místo přibližně 15 cm.
Disky CD-R se soubory MP3
• Reproduktory postavte do rozumné vzdálenosti nalevo a
• Přehrávat lze jen disky CD-R se soubory MP3 ve
napravo od přístroje, aby byl zajištěn kvalitní stereo zvuk.
• Čelní stranu reproduktorů natočte směrem k poslechové
formátu ISO 9660 nebo Joliet.
pozici.
• Názvy souborů MP3 by neměly obsahovat žádné
Upozornění týkající se manipulace s
disky a jejich skladování
Lehké škrábance na disku mohou zhoršovat kvalitu obrazu a zvuku nebo
způsobovat výpadky.Při manipulaci s disky dejte pozor na to, abyste je
nepoškrábali.
Držení disků
●●
●●
●●
Nedotýkejte se strany disku, na které je záznam.
Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly otisky prstů.
Na disk nelepte štítky ani pásky.
Skladování disků
Disky chraňte před přímým sluncem
Disky skladujte na chladném a dobře větraném
místě
●● Uchovávejte je v čistém ochranném obalu.
Skladujte na výšku
●● Zabraňte znečištění disků.
●● Nevkládejte do přístroje prasklé nebo poškrábané disky.
●●
●●
mezery nebo zvláštní znaky ( . = +).
• Přehrávejte disky s datovým tokem od 128 kb/s
výše.
• Lze přehrávat pouze soubory s příponou „.mp3“
nebo „.MP3“.
• Vícesekční disky lze přehrávat, jen pokud v záznamu
nejsou mezery. Pokud vícesekční disk obsahuje
prázdnou část, na této části se přehrávání zastaví a
další obsah nelze přehrát.
• Pokud disk není uzavřen, trvá načtení obsahu a spuštění
přehrávání déle a některé soubory se nemusejí přehrát.
• Soubory s kódováním Variable Bit Rate (VBR), tj.
soubory, které obsahují místa s nízkým i vysokým
datovým tokem (např. 32 kb/s – 320 kb/s) jsou při
přehrávání náchylné na výpadky zvuku.
• Z jednoho CD lze přehrát nejvýše 999 stop.
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 3
3
2013-9-11 13:12:22
Obsah
Děkujeme, že jste zakoupili Komponentní systém SAMSUNG.
Přečtěte si tento návod. V něm obsažené informace vám usnadní použití systému a plné využití jeho
funkcí.
Bezpečnostní upozornění................2
Upozornění......................................3
Upozornění týkající se manipulace s
disky a jejich skladování.....................3
Typy disků a formát disku ................3
Příslušenství.....................................4
Symboly.........................................4
Popis.................................................5
Přední a horní panel ......................5
Zadní panel....................................5
Dálkový ovladač...............................6
Vložení baterií do dálkového
ovládání.............................................6
Přehrávání CD, MP3 a WMA.............7
Výběr stopy.......................................7
Opakované přehrávání jedné stopy
nebo všech stop CD.........................8
Hledání hudební pasáže na CD.......8
10 Přeskočení stopy.........................8
Programování CD.............................8
Zobrazení a úprava
naprogramovaných stop..................8
Přehrávání přes rozhraní USB . ........9
Výběr skladby ze zařízení USB ......9
Rychlé prohledávání složky.............9
Rychlé vyhledání............................9
Opakované přehrávání...................9
10 Přeskočení stopy.......................9
Poslech rádia..................................10
Výběr uložené stanice.....................10
O vysílání RDS............................ 10
Funkce RDS DISPLAY
(Zobrazení RDS)..............................10
Indikace PTY (Typ programu) a
funkce PTY-SEARCH......................11
Nastavení hodin.......................... 11
Funkce časovače....................... 12
Zrušení nastavení časovače...... 12
Funkce nahrávání....................... 13
Volba funkce EQ......................... 13
Řešení potíží...................................14
Technické údaje.......................... 15
Příslušenství
Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.
Symboly
FM anténa
Uživatelská příručkal
Dálkové ovládání / baterie (AAA)
Důležité
Poznámka
• Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu přístroje.
• Správní poplatek bude účtován v případě,
a. je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku)
b. přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
• Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo
dojde k návštěvě technika.
4
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 4
2013-9-11 13:12:23
Popis
1 TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
2 TLAČÍTKO USE REC
Přední a horní panel
3 TLAČÍTKO FUNCTION
USB REC
4T
LAČÍTKA FUNKCE VYHLEDÁNÍ /PŘESKOČENÍ
1 2 345 67 8
5T
LAČÍTKO REŽIM LADĚNÍ NEBO STOP
6 TLAČÍTKO PŘEHRÁVAT/POZASTAVIT
USB REC
7T
LAČÍTKA FUNKCE VYHLEDÁNÍ /PŘESKOČENÍ
5V
500mA
$
9
8 TLAČÍTKO OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
9 OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
AUX IN PHONES
( Nastavení hlasitosti)
0
5V
500mA
#
!
AUX IN PHONES
5V
500mA
AUX IN PHONES
@
• Pouze MM-E330
0 KONEKTOR USB
! KONEKTOR SLUCHÁTEK(Pouze pro MM-E330)
• (Pokud ke konektoru pro sluchátka na
hlavním přístroji připojíte sluchátka, z
reproduktorů nebude vycházet zvuk.)
@ KONEKTOR AUX IN
1. Připojte výstupní zvukový signál analogového
externího přehrávače ke konektoru AUX IN
(zvuk) na předním panelu.
2. Stiskem tlačítka F( ) přepněte režim vstupu
na AUX.
• Pokud není v režimu AUX po dobu delší než
8 hodin stisknuto žádné tlačítko, napájení se
automaticky vypne.
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT( 8 )
Zadní panel
ONLY FOR
SERVICE
# ZÁSUVKA KOMPAKTNÍCH DISKŮ
SPEAKERS
OUT( 8 )
$O
KÉNKO DISPLEJE
% Konektor FM antény
L
ONLY FOR
SERVICE
&
FM ANT
R
%
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
^
L
ONLY FOR
SERVICE
R
FM ANT
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
1. Připojte anténu FM ke konektoru FM na
zadním panelu.
2. Umístěte anténu do polohy, v níž bude mít
nejlepší příjem. Poté ji upevněte na blízkou
stěnu.
okud je příjem nekvalitní, může být nutno
P
instalovat vně jší anténu.
V tom případě připojte konektor FM vnější antény
ke konektoru FM na zadní straně přístroje,
použijte přívodní kabel (není součástí dodávky).
^ POUZE PRO SERVIS
• Tento konektor slouží pouze k testování,
nepoužívejte jej.
&K
onektory reproduktorů
V zájmu ochrany reproduktorů před přepětím
vždy před připojením reproduktorů vypněte
přístroj. Pro optimální poslech připojte kabely
reproduktorů ke konektorům pro reproduktory
na zadním panelu.
• levý reproduktor (Bílý)
• pravý reproduktor (Červený)
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 5
5
2013-9-11 13:12:25
Dálkový ovladač
1
@
#
2
3
4
5
6
7
$
8
(
9
0
)
a
!
b
%
^
&
*
c
1 POWER
Zapíná a vypíná přístroj.
2 TIMER/CLOCK
3 TIMER ON/OFF
4 USB REC
5 Převíjení vzad
6S
TOP
7 Skip
/ RDS PTY*
8E
Q
9 ENTER
0 VOLUME
! MO/ST
@ FUNCTION
# SLEEP
Nastavení času
automatického vypnutí
přístroje.
$ REPEAT
% +10
^ Rychlé převíjení vpřed
& PLAY/PAUSE
* Skip / RDS DISPLAY*
( MUTE
Dočasné vypnutí
zvuku.
) TUNING/ALBUM
a VOLUME +
bT
UNING MODE
c TUNING/ALBUM
* Tento přístroj není pro některé oblasti vybaven funkcemi Typ programu RDS a Zobrazení RDS.
Vložení baterií do dálkového ovládání
Baterie do dálkového ovladače vkládejte tak, aby byla
dodržena správná polarita: (+) na (+) a (-) na (-).
•• Vždy vyměňte obě baterie najednou.
•• Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.
•• Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů
v přímém směru.
••
6
* Velikost baterie: AAA
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 6
2013-9-11 13:12:27
Přehrávání CD, MP3 a WMA
Disky o průměru 12 cm můžete přehrávat bez adaptéru.
Tento přístroj je určen k přehrávání zvukových disků CD,
CD-R, CD-RW a disků CD se soubory MP3 a WMA.
• Přihrádku disku otevírejte a zavírejte opatrně a
nevyvíjejte nadměrnou sílu.
• Nevyvíjejte na přístroj nadměrnou sílu a
neumísťujte na něj těžké předměty.
• Nevkládejte do přihrádky disky nestandardních
tvarů (např. srdce nebo osmiúhelník). Hrozí
poškození přístroje.
• Věnujte péči údržbě kompaktních disků.
tevřete přihrádku disku stiskem tlačítka
1. O
OPEN/CLOSE .
2. Položte disk jemně do přihrádky, etiketou směrem
nahoru.
3. Stiskem tlačítka OPEN/CLOSE zavřete přihrádku
disku. Přehrávání disku se spustí automaticky.
• U zvukových disků CD a disků se soubory MP3 nebo
WMA může trvat několik minut, než přístroj načte stopy.
• Pokud přehráváte soubor s názvem v angličtině
nebo disk CD se soubory MP3/WMA s názvy v
angličtině, bude název skladby zobrazen na
displeji. Znaky, které nejsou součástí anglické
abecedy, nemusí být zobrazeny.
• Pokud název stopy obsahuje zvláštní znaky,
nebude zobrazen na displeji.
<Zobrazení při přehrávání CD/MP3/WMA-CD>
Indikátor čísla stopy
Indikátor hrací doby
ásledujícími postupy upravte hlasitost tak, aby vám
4. N
vyhovovala..Stiskněte tlačítko VOLUME (Hlasitost)
na přístroji nebo na dálkovém ovádání stiskněte
tlačítko VOLUME + nebo –. Úroveň hlasitosti můžete
nastavit v rozsahu: VOL MIN (MINIMÁALNÍ
HLASITOST), VOL 1 až VOL 29 (HLASITOST 1 až
29) a VOL MAX (MAX. HLASITOST).
5. Pro dočasné pozastavení přehrávání stiskněte
tlačítko PLAY/PAUSE (p) .
• Pro pokračování v přehrávání opět stiskněte
tlačítko PLAY/PAUSE (p) .
6. Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko STOP (@).
• P
okud v prostoru pro disky není vložen ani
jeden disk, na displeji je zobrazen text „NO
DISC“ (Žádný disk).
• Kvalita přehrávání CD se soubory MP3/
WMA závisí na podmínkách při vypalování
disku nebo na stavu použitého rekordéru.
• Pokud jsou na disku soubory více typů a
mezi nimi i soubory nebo složky, které nelze
přehrát, můžete mít s přehráváním problémy.
• Pokud nepotřebujete manipulovat s disky,
nechte přihrádku disku zavřenou, aby se
do ní neprášilo.
• Kompaktní disky lze vkládat a vyjímat, když je
vybrána funkce rádia, USB nebo externího
zdroje. Pokud stisknete tlačítko OPEN/CLOSE
(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT), systém přepne z aktuální
funkce do režimu MP3/CD.
• Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládání stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 3 minuty, zatímco je přístroj v režimu pozastavení, režim se automaticky změní na režim zastavení.
• Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládání stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 25 minut, zatímco je přístroj v režimu zastavení, přístroj se automaticky vypne.
• Přístroj se automaticky vypne, pokud nebude přítomen disk nebo bude zastaveno po dobu delší než 25 minut.
Výběr stopy
Během přehrávání disku lze vybrat požadovanou stopu.
Přehrávání předchozí stopy
-Stiskněte tlačítko [ do 3 sekund od začátku
přehrávání aktuální stopy.
- Po uplynutí alespoň 3 sekund od začátku
přehrávání aktuální stopy dvakrát stiskněte
tlačítko [ .
Přehrávání následující stopy
- Stiskněte tlačítko ] .
Přehrávání aktuální stopy
- Stiskněte tlačítko [ do 3 sekund od začátku
přehrávání aktuální stopy.
Přehrávání vybrané skladby
- Pomocí tlačítek [ nebo ] přejděte na
požadovanou stopu.
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 7
7
2013-9-11 13:12:28
Opakované přehrávání jedné
stopy nebo všech stop CD
Programování CD
(Tato funkce není k dispozici při přehrávání disků
CD lze nechat opakovaně přehrávat bez časového omezení. se soubory MP3 a WMA.)
●● CD obsahující konkrétní stopu.
●● Lze naprogramovat přehrávání až 24 stop v
●● Všechny stopy vybraného CD.
pořadí podle vlastní volby.
●● Před výběrem stop je však třeba zastavit
1. Stiskněte tlačítko REPEAT .
přehrávání CD.
Po každém stisku tlačítka REPEAT se rychlost
opakování změní následovně.
1. V režimu přehrávání CD zastavte přehrávání
MP3 : OFF ;TRACK ; DIR ; ALL; RANDOM .
stiskem tlačítka STOP(@) .
CD : OFF ;TRACK ; ALL; RANDOM .
2. Stiskněte tlačítko ENTER Zobrazí se
• U vašeho přístroje může být zobrazení režimu
následující zpráva:
opakování odlišné.
(01= číslo programu, --= číslo stopy)
2. Pokud chcete funkci opakování vypnout, stiskněte
Pomocí
tlačítek [ nebo ] přejděte na
3.
tlačítko REPEAT tolikrát, až se zobrazí "OFF".
požadovanou stopu.
• OFF : Zrušení režimu opakovaného přehrávání
• Stiskem tlačítka [ přejděte na předchozí stopu.
• TRACK : Bude se opakovaně • Stiskem tlačítka ] přejděte na následující stopu.
přehrávat zvolená skladba/stopa.
4. Stiskem tlačítka ENTER potvrďte výběr.
• DIR : Budou se opakovaně přehrávat
Výběr se uloží a zobrazí
.
všechny skladby/stopy ve zvolené složce.
5. Chcete-li vybrat jinou stopu, postupujte podle
• ALL : Opakovaně přehrává všechny stopy.
výše uvedených kroků 3 a 4.
• RANDOM : Přehrávání stop/skladeb v 6. Stiskem tlačítka PLAY (p) spustíte přehrávání
náhodném pořadí.
naprogramovaných stop.
Hledání hudební pasáže na CD
Při poslechu CD můžete rychle vyhledávat v rámci
stopy.
Směr hledání
Stiskněte
- Vpřed
- Vzad
)
(
Stiskem a přidržením tlačítka [/] na horním
panelu spustíte automatické vyhledání stopy.
10 Přeskočení stopy
V režimu přehrávání stiskněte tlačítko +10.
Přístroj přeskočí 10 stop počínaje aktuální stopou.
8
tiskem tlačítka STOP (@) zastavíte přehrávání
7. S
naprogramovaných stop. Dalším stiskem tlačítka
STOP (@) zrušíte přehrávání naprogramovaných stop.
• P
okud otevřete přihrádku disku, přepnete funkci
nebo přístroj vypnete, programování se zruší.
Zobrazení a úprava naprogramovaných
stop
Můžete zobrazit a podle potřeby upravit seznam
naprogramovaných stop.
1. Pokud se přehrává naprogramovaná stopa,
stiskněte jednou tlačítko STOP (@) .
2. Dvakrát stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se následující zpráva:
(C=Check (Kontrola), 01= číslo programu)
Je-li již naprogramováno 24 stop, zobrazí se na
displeji „C“ namísto „P“.
3. Opakovaně tiskněte tlačítko ENTER, dokud se
nezobrazí požadovaná stopa.
4. Pomocí tlačítek [ nebo ] vyberte jinou stopu.
5. Stiskem tlačítka ENTER potvrďte výběr.
6. Stiskem tlačítka PLAY (p) spusťte přehrávání
naprogramovaných stop.
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 8
2013-9-11 13:12:28
Přehrávání přes rozhraní USB
Připojte k přístroji externí paměťové zařízení jako je
USB flash disk nebo externí pevný disk. Lze přehrávat
soubory ve formátech MP3 a WMA.
Dříve než začnete! ●● K přehrávači připojte externí úložné zařízení USB.
●● Stiskem tlačítka F( ) vyberte režim USB.
●● Automaticky se zahájí přehrávání první skladby
z prvního adresáře.
Přehrávání zastavíte stiskem tlačítka STOP (@) .
Odpojení zařízení s rozhraním USB
Opět stiskněte tlačítko zastavení STOP (@) Poté
lze zařízení s rozhraním USB bezpečně odpojit.
K portu USB na tomto přístroji nepřipojujte USB
nabíječky. Hrozí poškození přístroje.
Výběr skladby ze zařízení USB
Během přehrávání nebo pozastavení můžete vybrat
soubor MP3.
➣➣ Chcete-li přejít k další nebo předchozí skladbě, stiskněte
krátce tlačítko [,] .
• Přejdete k dalšímu nebo předchozímu souboru v
adresáři.
• Stisknete-li tlačítko [,] vícekrát, než kolik je
souborů v adresáři, přesunete se do dalšího adresáře.
Rychlé prohledávání složky
1. Pro přechod do předchozí nebo následující složky
stiskněte tlačítka TUNING/ALBUM , , . na
dálkovém ovládání.
2. Po dokončení prohledávání se zobrazí název
předchozí nebo následující složky. Spustí se
přehrávání stopy.
Rychlé vyhledání
Během přehrávání můžete rychle najít požadovanou část
➣➣ Stiskněte tlačítko ( , ) .
• Při každém stisku tlačítka systém převíjí vpřed
nebo vzad.
V režimu převíjení není slyšet zvuk.
Opakované přehrávání
1. Stiskněte tlačítko REPEAT .
Po každém stisku tlačítka REPEAT se rychlost
opakování změní následovně.
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. P
okud chcete funkci opakování vypnout, stiskněte tlačítko
REPEAT (Opakování) tolikrát, až se zobrazí OFF.
• OFF: Zrušení režimu opakovaného přehrávání
• TRACK: Bude se opakovaně přehrávat zvolená kapitola.
• DIR: Budou se opakovaně přehrávat všechny skladby/stopy ve zvolené složce.
• ALL: Opakovaně přehrává všechny stopy.
• RANDOM: Přehrávání stop/skladeb v náhodném pořadí.
10 Přeskočení stopy
Další informace naleznete v části 10 Přeskočení
stopy. (Strana 8)
Před použitím paměťového zařízení s rozhraním
USB si přečtěte pokyny.
●● Některá externí úložná zařízení USB nemusí být s
přehrávačem kompatibilní.
●● Data z externího pevného disku se formátu FAT
přehrát lze.
●● Pevný disk s rozhraním USB 2.0 připojte k externímu
zdroji napájení.
Nebude-li disk připojen k samostatnému zdroji
napájení, nemusí fungovat.
●● Je-li paměť externího úložného zařízení USB
rozdělena na více částí, lze přehrát jen soubory
MP3 z prvního pevného disku.
●● Soubory podléhající technologii DRM nebudou
přehrány.
Správa digitálních práv (DRM): Technologie a služba,
která chrání zisk a práva vlastníků autorských práv
znemožněním neoprávněného použití digitálního
obsahu.
●● když název souboru končí příponou .mp3, nemusí být
možné jeho přehrání, pokud je skutečným formátem
MPEG layer 1 nebo 2.
●● Nepoužívejte rozbočovač USB, neboť nebude
rozeznán.
●● Budou zobrazeny názvy souborů formátu MP3 a
WMA o délce až 15 znaků.
●● Jsou podporovány vyjímatelné pevné disky do
kapacity 160 GB.
●● Zvolíte-li funkci USB, načítání souborů (READ-IN) může
trvat několik minut.
●● Během přehrávání souborů z USB zařízení, obzvláště
pevných disků, může dojít ke zpoždění při přechodu
na další skladbu. Doba odezvy jednotlivých externích
zařízení USB se může lišit, přestože tato zařízení mají
stejnou kapacitu.
●● Pokud externí zařízení USB podporuje pouze
verzi rozhraní USB 1.1, přístupová rychlost k
souborům se může jevit příliš pomalá a soubory
nebudou reprodukovat náležitý obraz.
●● Přístroj se automaticky vypne, pokud nebude
přítomno žádné zařízení USB nebo bude
zastaveno po dobu delší než 25 minut.
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 9
9
2013-9-11 13:12:29
Poslech rádia
Výběr uložené stanice
Uložit lze až:15 stanic v pásmu FM.
Postup vyvolání stanice uložené do předvolby:
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo FM. 1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo FM.
2. Stiskněte tlačítko TUNING MODE na dálkovém ovládání
Vyhledávání
Stiskněte tlačítko TUNING
nebo na přístroji tolikrát, až se zobrazíl “ PRESET”.
stanic
2.
MODE
Předvolba
...
Ručně
...
Tlačítko stiskněte jedenkrát
nebo vícekrát,dokud se nezobrazí
hlášení “ PRESET” .
V režimu předvoleb lze vyhledat
uložené frekvence
Jednou nebo vícekrát, až se zobrazí
nápis “MANUAL” .
V manuálním režimu lze prohledávat
frekvence jednu po druhé
3. Vyberte stanici kterýmkoli z následujících způsobů:
◆◆
Stiskem tlačítka TUNING/ALBUM , nebo .
na dálkovém ovladač.
◆◆
Pro rychlé manuální vyhledání frekvence
stiskněte a podržte tlačítko TUNING/ALBUM
, nebo ..
3. Číslo předvolby můžete vybrat stiskem tlačítek
[,] na horním panelu nebo tlačítek TUNING/ALBUM , , . na dálkovém ovládání.
O vysílání RDS
Použití služby RDS (Radio Data System) pro příjem stanic FM
Služba RDS umožňuje stanicím FM odesílat spolu se
signálem pravidelného programu další signál. Stanice např.
odesílají své názvy spolu s informacemi o typu vysílaného
programu, např. sportu, hudbě, atd.
Při naladění stanice FM, která poskytuje službu RDS, se
na displeji rozsvítí indikátor RDS.
Stiskem tlačítka MO/ST přepnete mezi režimy stereo a mono.
Popis funkce RDS
• V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte MONO pro čistý příjem bez rušení.
●● PTY (Typ programu): Zobrazuje typ aktuálně
• Toto platí pouze pro stanice v pásmu FM.
vysílaného programu.
4.
5. P
okud předvolbu nechcete, vraťte se ke kroku 3 a
vyberte jinou předvolbu.
V opačném případě,
a. Stiskněte tlačítko ENTER.
b. Číslo programu můžete také vybrat stiskem
tlačítek [,] na horním panelu nebo tlačítek
TUNING/ALBUM , nebo ..na dálkovém
ovládání.
c. Stiskem tlačítka ENTER uložte předvolbu.
6. Chcete-li uložit jinou rozhlasovou frekvenci, opakujte
výše uvedené kroky 2 až 5.
PS NAME (Název programové služby): Zobrazí
název vysílající stanice, který je složen z 8
znaků.
●● RT (Rozhlasový text): Dekóduje text vysílaný
stanicí (je-li nějaký) o maximální délce až 64
znaků.
●● CT (Hodiny) : Příjem aktuálního času vysílaného
stanicí FM. Některé stanice nemusí vysílat
všechny informace PTY, RT nebo CT; v tomto
případě se dané informace nezobrazí.
●● TA (Dopravní zpravodajství): Pokud tento
symbol bliká, indikuje vysílané dopravní
zpravodajství.
●●
●● Informace RDS nemusí správně fungovat, pokud
V režimu Tuner
přijímaná stanice nevysílá řádně signál RDS, nebo
• Chcete-li vyhledat rozhlasové frekvence v
manuálním režimu, použijte tlačítka [,] na
horním panelu.
• Vyhledávání ukončíte stiskem tlačítka STOP (@).
• Chcete-li vyhledat předvolbu v režimu ladění
předvoleb, použijte tlačítka [,] .
je-li přijímaný signál slabý.
Funkce RDS DISPLAY (Zobrazení RDS)
Informace získané ze signálu RDS vysílací stanice se
zobrazí na displeji.
Během poslechu stanice FM stiskněte tlačítko RDS
DISPLAY.
S každým stisknutím tohoto tlačítka se bude měnit
zobrazení následujících informací : PS NAME ; RT; CT ; Frequency
10
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 10
2013-9-11 13:12:29
PS
(Programová
služba)
RT
(Rozhlasový text)
CT (Hodiny)
Frekvence
Při vyhledávání se na displeji zobrazí
hlášení "PS", po kterém následuje
název stanice. Není-li vysílán žádný
signál, objeví se na displeji hlášení
"NO PS".
Při vyhledávání se na displeji zobrazí
hlášení "RT", po kterém následují
textové zprávy odesílané stanicí.
Není-li vysílán žádný signál, objeví se
na displeji hlášení "NO RT".
Příjem aktuálního času vysílaného
stanicí FM. Některé stanice nemusí
vysílat všechny informace PTY, RT
nebo CT; v tomto případě se dané
informace nezobrazí.
Kmitočtové pásmo stanice (Služba
RDS není k dispozici.)
Znaky zobrazené na displeji
Zobrazené informace, vysílané signály PS a RT, používají
následující znaky.
• Displej nedokáže rozlišit malá a velká písmena, a proto
používá vždy velká písmena.
• Displej nedokáže rozlišit písmena s diakritikou, a proto
písmeno „A“ může znamenat písmena “À, Â, Ä, Á, Å
nebo Ã.”
●●
Indikace PTY (Typ programu) a funkce
PTY-SEARCH
• Při stisknutí tlačítek na hlavním dálkovém ovladači
se ujistěte, že byl výběr FM stanic proveden pomocí
hlavního dálkového ovladače.
1. Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte
tlačítko RDS PTY .
2. Opakovaným stiskem tlačítek TUNING/ALBUM ,
nebo . zobrazte na displeji požadovaný kód PTY.
• Na displeji se zobrazí PTY kódy uvedené vpravo.
3. Znovu stiskněte tlačítko RDS PTY v době, kdy
je kód PTY vybraný v předchozím kroku stále
zobrazen na displeji.
• Přístroj bude prohledávat 30 přednastavených
stanic v pásmu FM a po nalezení požadované
stanice se vyhledávání zastaví a stanice se
naladí.
Nastavení hodin
V každém kroku máte na provedení požadované volby
několik sekund.Jestliže dobu překročíte, musíte začít
znovu.
1. Stisknutím tlačítka POWER .
2. Stiskněte tlačítko TIMER/CLOCK a poté stiskněte
tlačítko ENTER ,Zobrazí se zpráva"CLOCK” .
3. Stisknutím tlačítka ENTER,rozbliká se údaj hodin.
●● Čas nastavovaných hodin se zvyšuje:,.
●● Čas nastavovaných hodin klesá:..
4. Po zobrazení správného časového údaje hodin
stiskněte tlačítko ENTER, Bliká časový údaj minut.
●● Čas nastavovaných minut se zvyšuje:,,
●● Čas nastavovaných minut klesá:..
5. Po zobrazení správného časového minut stiskněte
Jednou z výhod služby RDS je to, že pomocí kódů PTY
můžete v rámci předvolených stanic vyhledat určitý druh
programu.
Vyhledání programu pomocí kódů PTY
Nejdříve si zapamatujte!
• Funkci PTY Search (Vyhledávání PTY) lze použít pouze
pro stanice uložené v předvolbách.
tlačítko ENTER,Na displeji se zobrazí hlášení
"TIME" .
●● Nyní je nastaven aktuální čas.
●● Hodiny můžete kdykoli zobrazit, i pokud právě
pracujete s jinou funkcí, jedním stiskem tlačítka
TIMER/CLOCK.
●● V krocích 3 a 4 můžete namísto tlačítek
TUNING/ALBUM , nebo . použít také
tlačítka [ nebo ] na horním panelu.
• Hledání můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka
STOP.
• Na provedení následujících kroku existuje časový limit.
Pokud se nastavení zruší ještě před dokončením,
začněte znovu od 1 kroku.
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 11
11
2013-9-11 13:12:30
Funkce časovače
Č
asovač umožňuje automatické zapnutí nebo
vypnutí systému v nastavenou dobu.
Před nastavením časovače zkontrolujte, zda je
zobrazený čas přesný.
V každém kroku máte několik sekund na provedení
příslušných nastavení. Pokud nastavení neprovedete
ve vyhrazené době, musíte začít znovu.
Pokud už nechcete, aby se systém zapínal
nebo vypínal v nastavenou dobu, zrušte
nastavení časovače stiskem tlačítka TIMER
ON/OFF.
Příklad: chcete se každé ráno nechat vzbudit hudbou.
apněte systém stiskem tlačítka POWER .
1. Z
2. Třemi stisky tlačítka TIMER/CLOCK zobrazte
položku TIME .
),
3. Stiskněte tlačítko ENTER (
na několik sekund se zobrazí text "ON“ (ZAPNUTÍ),
můžete nastavit čas zapnutí.
4. Nastavte čas zapnutí přístroje časovačem.
a Stiskněte tlačítko TUNING/ALBUM , nebo ..
b Stiskněte tlačítko ENTER (
),
rozbliká se údaj minut.
c Stiskněte tlačítko TUNING/ALBUM , nebo ..
d Stiskněte tlačítko ENTER (
),
na několik sekund se zobrazí text "OFF“, můžete nastavit čas vypnutí.
5. Nastavte čas vypnutí přístroje časovačem.
a Stiskněte tlačítko TUNING/ALBUM ,nebo ..
b S
tiskněte tlačítko ENTER (
) , rozbliká se údaj minut.
c Stiskněte tlačítko TUNING/ALBUM ,nebo ..
d Stiskněte tlačítko ENTER (
),
zobrazí se text "VOL XX", kde XX znamená nastavenou hlasitost.
8. Stiskněte tlačítko ENTER (
) ,zobrazí se text
„CHK REC“ (dotaz, zda chcete nahrávat).
9. Stiskněte tlačítko ENTER (
) , zobrazí se text
REC N (Nenahrávat). Stiskem tlačítek TUNING/
ALBUM ,,nebo . vyberte možnost REC Y
(Nahrávat) nebo REC N (Nenahrávat) a stiskněte
tlačítko ENTER (VSTUP).
1). Pokud vyberete možnost REC N (Nenahrávat),
nahrávání s časovačem bude zrušeno, i pokud již
bylo nastaveno nahrávání s časovačem z přijímače.
2). Pokud vyberete možnost REC Y (Nahrávat), můžete
nastavit nahrávání s časovačem z přijímače.
),
a.Stiskněte tlačítko ENTER (
na několik sekund se zobrazí text "ON“
(ZAPNUTÍ). Můžete nastavit čas zapnutí
nahrávání s časovačem z přijímače.
) , na
b.Stiskněte tlačítko ENTER (
několik sekund se zobrazí text "OFF“
(VYPNUTÍ). Můžete nastavit čas vypnutí
nahrávání s časovačem z přijímače.
●● Maximální délka nahrávání s časovačem z
přijímače je 5 hodin.
●● Pokud je nastavena stejná doba zapnutí i
vypnutí systému časovačem, zobrazí se text
ERROR (CHYBA).
●● Pokud je čas zapnutí nebo vypnutí shodný s časem
nahrávání, je k dispozici pouze čas zapnutí nebo
vypnutí. Čas nahrávání není k dispozici.
●● Pokud je automatický časovač zapnut, funkce MP3/
CD nebo USB může u některých disků nebo zařízení
vyžadovat dodatečný krok pro aktivaci. Proto je lepší
namísto toho vybrat funkci přijímače.
●● Pokud není v systému vložen disk nebo
není připojeno zařízení s rozhraním USB a
vyberete režim CD nebo USB, režim se automaticky přepne na „PŘIJÍMAČ“.
●● K úpravám v krocích 4 až 9 lze namísto
tlačítek TUNING/ALBUM , nebo . použít
tlačítka ], [ na hlavním přístroji.
Zrušení nastavení časovače
tlačítko TUNING/ALBUM ,nebo .. 6. Stiskněte
upravte hlasitost a stísněte tlačítko ENTER (
)
zobrazí se indikátor vybraného zdroje signálu.
Nastavení časovače, který se spouští automaticky, je
na displeji indikováno hlášením TIMER (Časovač).
Nechcete-li již časovač déle používat, musíte zrušit jeho
nastavení.
7. Stiskněte tlačítko TUNING/ALBUM ,,nebo .
vyberte zdroj signálu, který se má přehrávat při zapnutí
systému.
1. Pro zrušení časovače jednou stiskněte tlačítko
TIMER ON/OFF once,Nyní symbol již není na
displeji zobrazen.
●● FM (radio) : a S
tiskněte tlačítko ENTER(
).
b Stiskem tlačítek TUNING/ALBUM
,,nebo . vyberte přednastavenou stanici.
2. Pro obnovení časovače opět stiskněte tlačítko
TIMER ON/OFF .
Na displeji se opět zobrazí symbol .
CD/MP3 (kompaktní disk) .......Vložte jeden kompaktní disk.
USB............................Připojte zařízení s rozhraním USB.
12
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 12
2013-9-11 13:12:31
Funkce nahrávání
Zvuk z disku CD, rozhlasového vysílání nebo externího přehrávače lze nahrávat na paměťové zařízení
s rozhraním USB.
1. Připojte zařízení USB k portu USB (
) na
hlavním přístroji.
2. Spusťte přehrávání disku CD, nalaďte rozhlasovou stanici
nebo připojte externí zařízení k přístroji.
- CD
●● Stiskem tlačítka F( ) na horním panelu vyberte
MP3/CD.
●● Otevřete přihrádku disku stiskem tlačítka OPEN/
CLOSE.
●● Vložte disk CD a zavřete přihrádku disku stiskem
tlačítka OPEN/CLOSE .
●● Pomocí tlačítek [ nebo ] spusťte přehrávání
požadované skladby.
- FM radiopřijímač
●● Stiskem tlačítka F( ) vyberte režim FM.
●● Vyberte rozhlasovou frekvenci, kterou chcete
nahrávat.
- Externí zařízení
●● Připojte k přístroji externí zařízení, například
přehrávač MP3.
●● Stiskem tlačítka F( ) vyberte režim AUX.
●● Spusťte přehrávání hudebního souboru na
externím zařízení.
3. Stiskem tlačítka USB REC spusťte nahrávání.
- CD
●● Zobrazí se zpráva “TRACK RECORDING” a spustí
se nahrávání z CD.
●● Pro spuštění nahrávání všech stop z disku stiskněte a
podržte tlačítko USB REC.
Zobrazí se zpráva"FULL CD RECORDING" .
- MP3-CD
●● Stiskněte tlačítko USB REC. Aktuálně přehrávaný
soubor se zkopíruje na zařízení USB.
●● Stiskněte a přidržte tlačítko USB REC. Všechny
soubory v aktuální složce se zkopírují na zařízení
USB.
●● Pokud nahráváte z disku se soubory MP3, dojde ke
zkopírování souborů na zařízení s rozhraním USB. Na
televizoru se zobrazí zpráva “CHECK”“START”
 “COPY XX”“COPY END” . Po dokončení
nahrávání se zobrazí zpráva “STOP”.
●● Pokud systém zjistí více souborů se stejným názvem,
zobrazí se zpráva “CHECK””FILE EXIST”
“STOP” a funkce se ukončí.
- FM /externí zdroj
●● Zobrazí se zpráva “SAM-XXXX.MP3 RECORD” .
4. Stiskem tlačítka STOP (@) zastavíte přehrávání. Následně
systém vytvoří soubor MP3 s nahrávkou.
●● Po dokončení nahrávání bude na zařízení vytvořena složka
s názvem “RECORDING”(DISCXXXX), (FULL CD
RECORDING), “RECORDING”(TRACK RECORDING), “CD COPY” (nahrávání z disku se soubory MP3), “TUNER
RECORDING” (nahrávání z přijímače) nebo “AUX RECORDING”
(nahrávání z externího zdroje).
●● Během nahrávání neodpojujte zařízení s rozhraním
USB nebo napájecí kabel, hrozí poškození
souboru.
●● Pokud zařízení s rozhraním USB odpojíte v
průběhu nahrávání, může dojít k poškození
nedokončeného souboru s nahrávkou, který
následně nemusí být možné odstranit. Pokud
k tomu dojde, připojte zařízení s rozhraním
USB k počítači, vytvořte zálohu dat a poté
zařízení s rozhraním USB naformátujte.
●● Pokud na zařízení s rozhraním USB není
dostatek volného místa, zobrazí se zpráva
“NOT ENOUGH MEMORY”.
●● Funkce nahrávání pracuje, pouze pokud je
zařízení s rozhraním USB nebo pevný disk
naformátováno v souborovém systému FAT.
Souborový systém NTFS není podporován.
●● Pokud použijete funkci vysokorychlostního
prohledávání CD, funkce nahrávání z CD
nebude pracovat.
●● U některých zařízení USB může nahrávání trvat déle.
●● V režimu programu nelze použít funkci nahrávání z CD.
●● Při nahrávání z CD nepracují funkce ekvalizéru a
ekvalizér se automaticky vypne.
●● Při nahrávání z CD nepracuje funkce opakování a automaticky se vypne.
●● Při vyhledávání rozhlasových stanic, nebo
pokud není naladěna žádná stanice, nelze
nahrávat z rádia.
●● Pokud při nahrávání z externích zdrojů
prostřednictvím konektorů AUX a USB nastavíte příliš vysokou hlasitost vstupu, může se v
nahrávce objevit šum. V takovém případě snižte
hlasitost externího zařízení.
●● Během nahrávání z CD není slyšet zvuk.
●● Maximální délka nahrávání z přijímače nebo
externího zdroje je 5 hodin.
●● Brzina snimanja audio CD-a na USB uređaj
za pohranu fiksirana je na 4x.
Volba funkce EQ
Tento mikrosystém podporuje předdefinovaná nastavení
ekvalizéru, která upraví hlasitost vysokých a nízkých
frekvencí v souladu s aktuálním hudebním žánrem.
Stiskněte tlačítko EQ (EKVALIZÉR) na dálkovém
ovládání.Při každém stisku tlačítka EQ (EKVALIZÉR)
se režim ekvalizéru přepíná v následujícím pořadí:
OFF ;FLAT;RANCHERA ; SAMBA ; CUMBIA ;
HABANERA; BOOMBA;REGGAE ; PARTY ; POP ;
HIPHOP; ROCK;JAZZ ; CLASSIC ;MP3 ENHANCER ;
VIRTUAL SOUND;POWER BASS.
●● Tlačítko EQ (EKVALIZÉR) nepracuje během
nahrávání. Režim ekvalizéru se automaticky
přepne na „OFF“ (VYPNUTO).
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 13
13
2013-9-11 13:12:31
Řešení potíží
Pokud přístroj nefunguje, jak má, prostudujte níže uvedené schéma. Pokud svůj problém nenajdete
v seznamu nebo pokud u něj uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a
obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.
Příznak
Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.
• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě?
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Přehrávání se po stisku tlačítka
Přehrávání/Pozastavení nespustí
ihned.
• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch?
• Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.
• Během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání .
• Jsou reproduktory správně připojeny? Bylo správně provedeno nastavení
reproduktorů?
• Není disk vážně poškozen?
Dálkové ovládání nefunguje.
• Není dálkové ovládání používánu mimo dosah, co se týče úhlu a
vzdálenosti?
• Jsou baterie vybité?
• Přístroj nefunguje.
(Příklad: Napájení se vypne,
nebo nefungují tlačítka na
horním panelu, případně se
ozývá podivný zvuk.)
• P řístroj nefunguje normálně.
• Když je na displeji přístroje zobrazena zpráva "NO DISC", stiskněte a
podržte tlačítko ZASTAVIT (@) na přístroji na alespoň 5 sekund. Tím
přístroj resetujete.
Nelze přijímat rozhlasové
vysílání.
• Je anténa správně připojena?
• Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM
v místě s dobrým příjmem.
14
Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 14
2013-9-11 13:12:31
Technické údaje
Obecné
FM radiopřijímač
Disk(1Disk)
Zesilovač
Hmotnost
Hmotnost
Rozměry
Rozsah provozních teplo
Rozsah provozní vlhkosti
Odstup signál/šum
Použitelná citlivost
Celkové harmonické zkreslení
CD : 12 cm (COMPACT DISC,
kompaktní disk)
1.34 Kg(MM-E320)
1.44 Kg(MM-E330)
200 (W) x 142(H) x 207(D) mm
+5°C~+35°C
10 % – 75 %
62 dB
10 dB
0.4 %
Výkon reproduktorů
10 W/CH (8 Ω) x2(MM-E320)
Výkon reproduktorů
35 W/CH (8 Ω) x2(MM-E330)
Kmitočtový rozsah
20Hz~20KHz
Odstup signál-šum
70dB
Odstup kanálů
60dB
Vstupní citlivost
(AUX)900mV
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
Maximální doba přehrávání: 74 min.
*: Nominální specifikace
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.
Správná likvidace baterií v tomto přístroji
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy vracení baterií.)
Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své
životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Tam, kde je to označeno, chemické
symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad referenční
úrovně ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto látky způsobit
poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.
Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů
odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.
Správná likvidace tohoto přístroje
(Odpadová elektrická a elektronická zařízení)
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru.)
Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např.
nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím
odpadem. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při
nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.
Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze
přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.
Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.
Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.
Česky
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 15
15
2013-9-11 13:12:32
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
Contact Centre

0810 - SAMSUNG
(7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11, , share cost
BULGARIA
tariff
062 SAMSUNG (062 726
CROATIA
786)
800 - SAMSUNG (800CZECH
726786)
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*(*0,20 €/
GERMANY
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from IandGYPRUS
line
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from Iand
GREECE
line (+30) 210 6897691
from mobile and Iand line
06-80-SAMSUNG (726HUNGARY
7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENE020 405 888
GRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.
com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre

0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-172-678* lub +48
22 607-93-33 *** (całkowity
koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia
według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08008 SAMSUNG (08008
726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800-SAMSUNG (0800726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/pl
www.samsung.com
www.samsung.
com/ro
www.samsung.
com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/ch(German)
www.samsung.
com/ch_fr/(French)
0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.
8-800-77777
com/lt
www.samsung.
8000-7267
com/lv
www.samsung.
800-7267
com/ee
0848-SAMSUNG
(7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com
AH68-02669-MM-E320_E330-CZ-0826-00.indd 16
2013-9-11 13:12:32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement