Samsung | MM-ZJ5R | Uživatelská přiručka | Samsung MM-ZJ5R Používateľská príručka

Samsung MM-ZJ5R Používateľská príručka
Bezpečnostní výstrahy
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
Používání jiných ovládacích prvků nebo provádění jiných postupů,
než je uvedeno v této příručce může vést k vystavení nebezpečnému
záření.
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM.
NEOTEVÍREJTE.
UPOZORNĚNÍ:
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NESNÍMEJTE ZADNÍ KRYT. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ
DÍLY, KTERÉ BY MOHL OPRAVOVAT UŽIVATEL.
PŘENECHTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU
PERSONÁLU.
POZOR - NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PŘI
OTEVŘENÍ A PŘERUŠENÍ BEZPEČNOSTNÍHO SPÍNAČE,
NEVYSTAVUJTE SE LASEROVÉMU SVAZKU.
VÝSTRAHA:
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ
DEŠTI NEBO VLHKU.
UPOZORNĚNÍ:
PRO ZAMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM ZASUŇTE ŠIROKÝ KONTAKT
ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO OTVORU,
ZCELA ZASUŇTE.
Tento symbol označuje nebezpečné napětí uvnitř tohoto přístroje, které může vést k úrazu
elektrickým proudem.
Tento symbol vás upozorňuje na důležité pokyny k obsluze a údržbě přístroje.
Zapojení síťové zástrčky (jen UK)
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Napájecí kabel tohoto přístroje je dodáván s lisovanou zástrčkou s pojistkou. Hodnota této pojistky je uvedena na čele zástrčky s kontakty a
pokud je nutno ji vyměnit, je nutno použít pojistku stejné hodnotu podle BS1362.
Zástrčku nikdy nepoužívejte při sejmutém krytu pojistky. Pokud je kryt snímatelný a je nutná výměna, musí být stejné barvy, jako pojistka,
umístěná v zástrčce. Výměnné kryty jsou k dostání u vašeho prodejce.
Pokud použitá zástrčka není vhodná pro zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dostatečně dlouhý, aby dosáhl k zásuvce, opatřete si
vhodný bezpečnostně schválený prodlužovací kabel nebo se informujte u svého prodejce.
Pokud však není jiná možnost, než uříznutí zástrčky, vyjměte pojistku a pak zástrčku bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte zástrčku k síti,
neboť hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem z obnažených vodičů.
Nikdy se nepokoušejte zasunout odizolované vodiče přímo do zásuvky. Vždy je nutno použít zástrčku a pojistku.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vodiče v napájecím kabelu mají následující barvy:
MODRÁ = NULA
HNĚDÁ = FÁZE
Vzhledem k tomu, že tyto barvy nemusejí souhlasit s barevným označením kontaktů ve vaší zásuvce, postupujte následujícím způsobem:MODRÝ vodič musí být připojen ke kontaktu s označením N nebo s MODROU nebo ČERNOU barvou. HNĚDÝ vodič musí být připojen ke
kontaktu s označením L nebo s HNĚDOU nebo ČERVENOU barvou.
VÝSTRAHA: NEPŘIPOJUJTE ŽÁDNÝ VODIČ KE KONTAKTU S OZNAČENÍM PÍSMENEM E NEBO SYMBOLEM
, NEBO SE ZELENOU NEBO ZELENOU A ŽLUTOU BARVOU.
UZEMNĚNÍ
2
Obsah
Děkujeme vám za zakoupení tohoto minikompaktního systému SAMSUNG.
Udělejte si prosím čas a přečtěte si tento
návod. Umožní vám snadno používat váš
systém a plně využívat výhod jeho funkcí.
♦ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY ................................................................................................................................................................. 2
♦ INSTALACE VAŠEHO SYSTÉMU MICRO-COMPONENT
Pohled na přední panel .......................................................................................................................................................................... 4
Dálkový ovladač.......................................................................................................................................................................................... 5
Pohled na zadní panel ................................................................................................................................................................................. 6
Kam instalovat váš systém Micro-Component .......................................................................................................................................... 7
Připojení vašeho systému k elektrické síti ................................................................................................................................................. 7
Vložení baterií do dálkového ovladače ...................................................................................................................................................... 7
Připojení k externímu zdroji ........................................................................................................................................................................8
Připojení reproduktorů ................................................................................................................................................................................ 8
Připojení antény AM (MW)/LW ................................................................................................................................................................ 9
Připojení antény FM.................................................................................................................................................................................... 9
Nastavení hodin............................................................................................................................................................................................9
♦ CD-PŘEHRÁVAČ
Přehrávání CD/MP3-CD .......................................................................................................................................................................... 10
Přehrávání CD-R/RW .............................................................................................................................................................................. 11
Volba stopy.................................................................................................................................................................................................11
Volba alba a stopy MP3-CD......................................................................................................................................................................11
Vyhledání specifických hudebních pasáží na CD.....................................................................................................................................12
Funkce přeskočení 10 skladeb najednou...................................................................................................................................................12
Funkce Last Memory .................................................................................................................................................................................12
Opakování jedné nebo všech stop na kompaktním disku ....................................................................................................................... 13
Funkce REPEAT A Q B ......................................................................................................................................................................... 13
Programování pořadí přehrávání ..............................................................................................................................................................13
Kontrola a změna naprogramovaných stop ..............................................................................................................................................14
♦ TUNER
Vyhledávání a ukládání rozhlasových stanic ............................................................................................................................................14
Volba uložené stanice ................................................................................................................................................................................15
Zlepšení příjmu rádia .................................................................................................................................................................................15
Vysílání RDS..............................................................................................................................................................................................16
Funkce RDS DISPLAY .............................................................................................................................................................................16
PTY (Program Type) indikace a funkce PTY-SEARCH ........................................................................................................................17
♦ MAGNETOFON
Poslech kazety ............................................................................................................................................................................................18
Záznam z kompaktního disku....................................................................................................................................................................18
Záznam programu z rádia ..........................................................................................................................................................................18
♦ OSTATNÍ FUNKCE
Funkce Timeru ...........................................................................................................................................................................................19
Zrušení Timeru ...........................................................................................................................................................................................19
Funkce Power Sound ................................................................................................................................................................................20
Funkce EQ/S.BASS (Super Bass) ........................................................................................................................................................... 20
Sleep Timer .............................................................................................................................................................................................. 20
Funkce MUTE .......................................................................................................................................................................................... 20
Připojení sluchátek .....................................................................................................................................................................................20
♦ DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ
Bezpečnostní opatření ................................................................................................................................................................................21
Čištění vašeho systému Micro-Component .............................................................................................................................................21
Opatření při používání kompaktních disků ..............................................................................................................................................22
Opatření při používání audio kazet............................................................................................................................................................22
Než se obrátíte na poprodejní servis..........................................................................................................................................................22
Technická data ...........................................................................................................................................................................................23
Symboly
Stiskněte
Podržte
Důležité
upozornění
Poznámka
3
Pohled na přední panel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4
PŘEHRÁVÁNÍ PÁSKU
STANDBY/ON
MP3-CD/CD PLAY/PAUSE
RECORD/PAUSE
TUNER / PÁSEK
AUX
PŘESKOČENÍ NEBO VYHLEDÁVÁNÍ VZAD
PŘÍPOJKA PRO SLUCHÁTKA
STOP/TUNING MODE
PŘESKOČENÍ NEBO VYHLEDÁVÁNÍ VPŘED
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
PUSH OPEN (OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ CD)
RYCHLOST PÁSKU
OPAKOVÁNÍ A Q B CD NEBO PÁSKU
POWER SOUND
NASTAVENÍ HLASITOSTI
EQ / SUPER BASS
PUSH EJECT
(OTEVŘENÍ / ZAVŘENÍ DVÍŘEK KAZETY)
Dálkový ovladač
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
PROGRAM / SET
STANDBY/ON
TUNER / ROZSAH
AUX
SLEEP
POWER SOUND
CD PŘESKOČENÍ NEBO HLEDÁNÍ
CD STOP
CD REPEAT
NASTAVENÍ HLASITOSTI
PŘEVÍJENÍ PÁSKU
PŘEHRÁVÁNÍ PÁSKU
14. RYCHLÉ PŘEVÍJENÍ PÁSKU VPŘED
15. LADĚNÍ NAHORU NEBO DOLŮ /
VOLBA ALBA MP3-CD
16. TUNING MODE / CD+10
17. CD PLAY / PAUSE
18. DISPLEJ (RDS)
19. PTY (RDS)
20. RYCHLOST PÁSKU
21. OPAKOVÁNÍ A-B / FM MONO / STEREO
22. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TIMERU
23. MUTE
24. EQ / SUPER BASS
25. TIMER / HODINY
5
Pohled na zadní panel
1. Zásuvka antény FM
2. Zásuvka antény AM
3. Vstup pro externí zdroj
4. Zásuvky reproduktorů
6
Kam instalovat váš systém Micro-Component
Vložení baterií do dálkového ovladače
Pro plné využití výhod vašeho nového systému mini-compact
postupujte prosím před jeho zapojením podle následujících
pokynů k instalaci.
Vložte nebo vyměňte baterie v dálkovém ovladači,
pokud:
♦ Jste zakoupili systém micro-component.
♦ Dálkový ovladač nepracuje správně.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Instalujte systém na rovnou, pevnou plochu.
Nikdy tento přístroj nepokládejte na koberec.
Nikdy tento přístroj neumísťuje ven.
Pro potřeby ventilace udržujte volný prostor asi 15 cm po stranách a
vzadu.
Zajistěte dostatečný prostor pro pohodlné otevírání prostoru pro
kompaktní disky.
Pro zajištění dobrého stereozvuku umístěte reproduktory do vhodné
vzdálenosti po obou stranách systému.
Reproduktory namiřte do místa poslechu.
Pro dosažení optimálního výkonu zajistěte, aby oba reproduktory
byly umístěné ve stejné výšce nad podlahou.
Při výměně baterií použijte novou sadu baterií a nikdy
nekombinujte alkalické a manganové baterie.
1
Položte palec na pozici, označenou na krytu prostoru
pro baterie (na zadní straně dálkového ovladače) a kryt
posuňte ve směru šipky.
2
Vložte dvě baterie AAA, LR03 nebo ekvivalentní a
dodržte správnou polaritu:
♦ + na baterii proti + v prostoru pro baterie
♦ - na baterii proti - v prostoru pro baterie
3
Kryt nasaďte zpět jeho zasunutím do původní polohy, až
zaklapne.
Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte baterie, aby nedošlo ke korozi.
Připojení vašeho systému k elektrické síti
Přívodní kabel je nutno připojit k řádné zásuvce.
Před připojením vašeho systému k elektrické síti musíte
zkontrolovat napětí.
1
Přívodní kabel připojte do odpovídající zástrčky.
2
Pro zapnutí svého systému micro-component stiskněte tlačítko
Standby/On.
7
Připojení k externímu zdroji
Připojení reproduktorů
Externí přípojku je možno použít pro využití kvality zvuku
vašeho systému micro compact při poslechu z jiných zdrojů.
Přípojky reproduktorů jsou umístěné na zadní straně
systému (červené a černé).
Příklady:
♦ televize
♦ přehrávač videodisků
♦ Hi-Fi stereo kazetový rekordér
Pro připojení k externímu zdroji musí mít zdroj audio výstup.
Dále potřebujete připojovací kabel RCA.
Na systému jsou čtyři přípojky:
♦ Dvě pro levý reproduktor (s označením L)
♦ Dvě pro pravý reproduktor (s označením R)
Pro dosažení správné kvality zvuku připojte:
1
Nastavte systém na standby mod a odpojte ho a externí systém od
elektrické sítě.
2
Audiokabel připojte k zadní straně systému micro-component.
♦ Červený vodič k přípojkám +
♦ Černý vodič k přípojkám (Pravý reproduktor)
(Levý reproduktor)
Připojte ...
Ke konektoru s označením…
Červený konektor …………….…R (pravý)
Bílý konektor ……………………L (levý)
Pro dosažení optimální kvality zvuku nezaměňujte pravý a
levý kanál.
3
Systém připojte zpět k síťové zásuvce a stiskněte na něm tlačítko
Standby/On (
).
4
Stiskem tlačítka AUX zvolte externí zdroj.
Výsledek: zobrazí se AUX.
5
Zapněte externí zdroj.
6
Hlasitost a vyvážení nastavte podle potřeby:
♦ hlasitost ♦ equalizer
Příklad: můžete sledovat film a využívat výhod stereozvuku, za
předpokladu, že původní zvukový záznam je stereo (jako
byste byli v kině).
Pokyny k instalaci reproduktorů
♦ Instalace v blízkosti topných těles, pod zdrojem světla nebo
ve vysoké vlhkosti může vést ke snížení kvality
reproduktorů.
♦ Neinstalujte na stěnu nebo jiná zvýšená nebo nestabilní
místa, aby nedošlo k úrazu padajícím reproduktorem.
♦ Reproduktory nestavte k TV nebo počítačovému monitoru.
Reproduktor v blízkosti TV nebo počítačového monitoru
může ovlivňovat kvalitu obrazu.
8
Připojení antény AM (MW)/LW
Anténu AM (pro dlouhé a střední vlny) je možno umístit:
♦ Na pevné ploše
♦ Na stěně (nejdříve musíte odstranit podstavec)
Zásuvky pro konektory antény AM jsou umístěné na zadní straně systému a jsou označené AM.
Pro odstranění interferencí zajistěte, aby kabely reproduktorů nebyly umístěny souběžně s kabely antény.
Vždy je umístěte minimálně 5 cm od sebe.
Připojení antény FM
Jak připojit KOAXIÁLNÍ anténu.
♦
♦
♦
♦
Připojte anténu 75Ω k anténní přípojce FM.
Přiložený konektor FM antény připojte ke koaxiální zásuvce (75Ω) s označením FM na zadní straně systému.
Postupujte podle pokynů na straně 14 a nalaďte radiovou stanici a zjistěte nejlepší polohu pro anténu.
Pokud je příjem slabý, bude možná nutné instalovat venkovní anténu. K tomu připojte venkovní FM anténu na FM zásuvku na systému pomocí
koaxiálního kabelu 75Ω (není přiložen).
9
Nastavení hodin
Přehrávání CD/MP3-CD
Váš systém je vybaven hodinami, které umožňují jeho
automatické zapínání a vypínání.
Hodiny musíte nastavit:
♦ Po zakoupení systému micro-component
♦ Po výpadku napájení
♦ Po odpojení přístroje od sítě
Tento přístroj byl navržen pro přehrávání MP3-MP3-CD:
Audio CD, CD Text, CD-R, CD-RW a MP3-CD.
1
2
3
4
Používání CD s nepravidelným tvarem (tvar srdce,
osmiúhelníkový tvar atd.) může přístroj poškodit.
Pro každý krok máte několik sekund pro nastavení
požadovaných možností. Pokud tento čas překročíte, musíte začít
znovu.
Zapněte systém stiskem tlačítka Standby/On (
).
1
Funkci CD zvolte stiskem tlačítka MP3-CD (
2
Stiskněte tlačítko PUSH OPEN ().
Výsledek: prostor pro disk se otevře.
Stiskněte dvakrát TIMER / CLOCK.
Výsledek: zobrazí se CLOCK.
Stiskněte PROGRAM / SET.
Výsledek: hodiny blikají.
Pro…
Stiskněte…
Snížení hodin …………….……………….
3
Disk vložte do prostoru pro disk potiskem nahoru.
4
Prostor pro disk zavřete stiskem tlačítka PUSH OPEN () tak, až
zaklapne.
5
Stiskněte tlačítko MP3-CD ( ).
♦ Vašemu CD přehrávači bude chvíli trvat, než proskenuje
všechny stopy, zaznamenané na konkrétním MP3-CD.
♦ Anglický název skladby se může zobrazit na displeji jen při
přímém downloadu z PC nebo pokud zakoupené MP3-CD je
řazeno podle titulů (složek).
(Jiné jazyky než angličtina se nezobrazují.)
♦ Anglický název stopy se nemusí zobrazit v závislosti na
charakteristice MP3-CD.
6
Pro dočasné zastavení přehrávání stiskněte tlačítko MP3-CD.
Pro pokračování v přehrávání disku stiskněte znovu MP3CD ( ).
7
Pokud chcete přehrávání ukončit, stiskněte tlačítko STOP ( ).
5
Zvýšení hodin …………………………….
Při zobrazení správné hodiny stiskněte PROGRAM / SET.
Výsledek: blikají minuty.
6
Pro …
Stiskněte …
Snížení minut ……………………………..
Zvýšení minut …………………………….
7
Při zobrazení správného času stiskněte PROGRAM / SET.
Výsledek: hodiny se zapnou a zobrazují se i při systému v modu
standby.
Čas můžete zobrazit, i když používáte jinou funkci, jedním
stiskem tlačítka TIMER / CLOCK.
10
).
Přehrávání CD-R/RW
Volba alba a stopy MP3-CD
♦ V případě originálního CD-R zaznamenaného ve formátu audio CD,
CD-RW a editace uživatelem se přehrávání provádí v příslušném
ukončeném stavu. (V závislosti na charakteristice CD nebo
zaznamenaném statutu nemusí být přehrávání možné.)
♦ CD-RW má nižší odrazivost než CD, což může vést k prodlevě na
začátku čtení.
Album nebo stopu na MP3-CD, kterou chcete poslouchat, můžete
zvolit při zastavení nebo během přehrávání.
1
Album můžete zvolit stiskem tlačítka TUNING/ALBUM na
dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se ALBUM
2
Pro listování alby stiskněte tlačítka
3
Pro procházení stop stiskněte tlačítka
, .
Výsledek: zobrazí se TRACK a mění se číslo stopy.
nebo
.
Volba stopy
Stopu, kterou chcete poslouchat, můžete zvolit při zastaveném
přehrávači kompaktních disků nebo při přehrávání disku.
Pro začátek přehrávání na začátku …
Stiskněte…
Následující stopy ………………………………. jednou
Současné stopy ………………………………… jednou
Předchozí stopy ………………………………... dvakrát
Stopy podle svého výběru ……………………... potřebný
nebo
.
počet stisků
11
Funkce přeskočení 10 stop najednou
Co je to MP3?
MP3 znamená MPEG1 Layer 3, celosvětový standard pro kompresní
technologii audio signálu. Používá technologii až 12 násobné digitální
komprese originálních dat bez ztráty kvality zvuku.
Kompatibilita souborů
♦ Přístroj přehrává soubory vytvořené ve formátu MP3
(Mpeg1.Layer3) s příponou *.mp3.
♦ Soubory vytvořené ve formátu MP2 (Mpeg1.Layer3) s příponou
*.mp2 je rovněž možno přehrávat.
Během přehrávání CD stiskněte krátce tlačítko +10. Začne se
přehrávat stopa o deset stop za momentálně přehrávanou stopou.
Příklad: pokud chcete zvolit stopu 43 během přehrávání stopy 15,
stiskněte třikrát tlačítko +10 a pak stiskněte třikrát tlačítko
.
15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43
Kolik souborů MP3 je možno zaznamenat na disk
CD-R nebo CD-RW?
Maximální kapacita disku CD-R nebo CD-RW je 680 MB.
Normálně má jeden soubor MP3 velikost 4 MB, proto je na jeden disk
možno zaznamenat asi 170 souborů.
Pořadí přehrávání alb a stop
♦ Zobrazení ve Windows Exploreru.
♦ Šipky označují přehrávací sekvence alb a stop.
♦ Stopy s příponou jpg, wav nebo doc nejsou audio soubory a proto se
přeskakují.
Funkce Last Memory
(Tato funkce je dostupná jen při přehrávání MP3-CD.)
Pokud po zastavení nebo vypnutí CD přehrávače znovu zvolíte
přehrávání MP3-CD, tato funkce umožňuje přehrávání od
začátku stopy, kterou jste poslouchali jako poslední.
Během přehrávání MP3-CD stiskněte tlačítko PROGRAM/SET. Je
možno opakovaně zvolit LAST ON a LAST OFF.
Vyhledání specifických hudebních pasáží na CD
Při poslechu kompaktního disku můžete rychle vyhledávat
specifické hudební pasáže ve stopě.
Pro prohledávání stopy…
Stiskněte a podržte…
Vpřed ………………………….. minimálně 1 sekundu
Vzad …………………………... minimálně 1 sekundu
Před použitím této funkce se doporučuje snížit hlasitost .
12
Opakování jedné nebo všech stop na kompaktním
disku
Programování pořadí přehrávání
Můžete libovolně opakovat:
♦ Konkrétní stopu na kompaktním disku.
♦ Všechny stopy na zvoleném kompaktním disku.
Můžete určit:
♦ Pořadí stop, které chcete poslouchat.
♦ Stopy, které poslouchat nechcete.
Tuto funkci je možno kombinovat s funkcí CD repeat.
1
2
Stiskněte jednou nebo vícekrát
Repeat na předním panelu až…
Momentální stopy………se zobrazí REPEAT 1
Všech skladeb…………..se zobrazí REPEAT ALL
(Tato funkce je dostupná jen při přehrávání CD.
Pro opakování…
Když chcete ukončit funkci Repeat, stiskněte tlačítko STOP
( ).
Výsledek: REPEAT zmizí z displeje a funkce je zrušena.
1
2
Podle potřeby přehrávač zastavte stiskem STOP ( ).
Stiskněte PROGRAM / SET.
3
Výsledek: na displeji se objeví
.
Stiskem tlačítek SKIP zvolte požadovanou stopu:
♦
pro listování stopami vpřed
pro listování stopami vzad
♦
4
Stiskněte PROGRAM / SET.
5
6
7
Výsledek: na displeji se zobrazí
Pro volbu dalších stop opakujte kroky 3 a 4.
.
Můžete naprogramovat až 24 stop.
Po ukončení výběru stop stiskněte tlačítko MP3-CD ( ) pro
zahájení poslechu výběru v naprogramovaném pořadí.
Pro zrušení výběru stiskněte během přehrávání disku dvakrát
tlačítko STOP ( ).
Funkce REPEAT A-B
(Tato funkce není k dispozici při přehrávání MP3-CD.)
Když zvolíte CD(TAPE) REPEAT A ↔ B, poslouchané hudební
pasáže se opakují třikrát.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko MP3-CD ( ) nebo tlačítko TAPE.
Výsledek: CD (kazetový) přehrávač začne přehrávat.
Stiskněte tlačítko REPEAT A → B.
Výsledek: objeví se indikace: START
Objeví se blikající: A ↔
♦ Čas A se uloží do paměti.
Stiskněte tlačítko REPEAT A ↔ B.
Výsledek: objeví se indikace: END
♦ Čas B se uloží do paměti.
♦ Vámi zvolená pasáž se opakuje 3 krát.
Pro ukončení funkce Repeat playback
stiskněte REPEAT A ↔ B.
13
Kontrola a změna naprogramovaných stop
Vyhledávání a ukládání rozhlasových stanic
Svůj výběr stop můžete kdykoli kontrolovat a měnit.
Můžete uložit až:
♦ 15 stanic FM
♦ 8 stanic MW
♦ 7 stanic LW
Musíte zvolit minimálně jednu stopu.
1
2
3
4
5
6
Pokud jste začali poslouchat výběr, stiskněte jednou STOP ( ).
Stiskněte PROGRAM / SET.
Při každém stisku Program/Set se zobrazí další výběr.
Stiskněte jednou nebo vícekrát PROGRAM / SET, dokud se
nezobrazí stopa, která se má změnit.
Stiskem
nebo
zvolte novou stopu.
Stiskněte PROGRAM / SET.
1
2
3
4
Stiskem MP3-CD ( ) začněte poslouchat výběr.
Výsledek: začne se přehrávat první zvolená stopa.
Můžete změnit jednu nebo více stop ze svého původního
výběru.
5
6
7
14
Systém zapněte stiskem Standby/On (
)
Stiskem TUNER/BAND na předním panelu zvolte funkci
TUNER.
Opětovným stiskem TUNER/BAND zvolte požadovanou
frekvenci.
Výsledek: zobrazí se odpovídající indikace:
♦ FM
frekvenční modulace
♦ AM(MW)
střední vlny
♦ LW
dlouhé vlny
Pro vyhledání stanice…
Stiskněte Tuning Mode…
Ruční ……………………… jednou nebo vícekrát, až se
zobrazí MANUAL.
Automatické ………………. jednou nebo vícekrát, až se
zobrazí AUTO.
Stanici, kterou chcete uložit zvolte stiskem tlačítek
,
na
předním panelu pro odpovídající snížení nebo zvýšení
frekvence.
♦ Pro rychlejší procházení frekvencemi při manuálním
,
na předním
vyhledávání podržte stisknuté tlačítko
panelu.
♦ Postup automatického hledání se může zastavit na frekvenci,
která neodpovídá rozhlasové stanici.
Pokud k tomu dojde, použijte ruční vyhledávací mod.
Nastavte hlasitost:
♦ Otáčením kolečka VOL.+,- na předním panelu
nebo
♦ stiskem tlačítka VOLUME +,- na dálkovém ovladači.
Stiskem MO/ST na dálkovém ovladači zvolte mod FM stereo
nebo mono.
Vyhledávání a ukládání rozhlasových stanic
(pokračování).
8
9
Pokud nalezenou rozhlasovou stanici nechcete ukládat, vraťte
se ke kroku 4 a vyhledejte jinou stanici.
Jinak:
a Stiskněte PROGRAM/SET
Výsledek: na několik sekund se zobrazí číslo programu.
a
přiřaďte programu číslo
b Stiskem tlačítek TUNING
od 1 do 15.
c Stiskem PROGRAM/SET rozhlasovou stanici uložte.
Výsledek: číslo programu již není zobrazeno na
displeji a stanice je uložena.
Pro uložení dalších požadovaných radiových frekvencí opakujte
kroky 3 až 6.
Funkce PROGRAM se dá použít pro přiřazení nové
stanice existujícími číslu programu.
Volba uložené stanice
Uloženou rozhlasovou stanici můžete poslouchat následujícím
způsobem:
1
2
3
4
Systém zapněte stiskem tlačítka Standby/On (
).
Stiskem tlačítka TUNER/BAND na předním panelu zvolte
funkci TUNER.
Stiskem tlačítka TUNER/BAND zvolte požadované frekvenční
pásmo.
Následujícím způsobem zvolte rozhlasovou stanici.
Pro poslech…
Uložené stanice….
Stiskněte…
a tiskněte tlačítko TUNING MODE,
dokud se nezobrazí "PRESET".
a
pro volbu
b TUNING
požadované stanice.
Pro ukončení funkce pro výběr uložené stanice stiskněte
znovu tlačítko TUNING MODE.
Zlepšení příjmu rádia
Kvalitu příjmu rádia můžete zlepšit:
♦ Natočením antény FM nebo AM(MW)
♦ Vyzkoušením polohy antén FM a AM(MW) před jejich
trvalým upevněním.
Pokud příjem konkrétní rozhlasové stanice FM je slabý,
přepněte stiskem tlačítka MO/ST ze stereo modu na
mono. Kvalita zvuku se zlepší.
15
Vysílání RDS
Funkce RDS DISPLAY
Tento přístroj je vybaven funkcí RDS (Radio Data System), která
umožňuje přijímat ze stanice FM RDS spolu s normálním
radiovým signálem různé informace, jako je vysílací stanice, radio
text, čas a 30 typů programů (News, Rock, Classic atd.).
MOD "PS NAME"
Zobrazuje jméno rozhlasové stanice.
1
2
3
Stiskněte tlačítko Standby/On (
).
Příjem FM rádia.
♦ Viz postup příjmu rádia na straně 14 ~ 15.
♦ Na displeji se zobrazuje FM a frekvence.
♦ Pokud přijímaná stanice přenáší RDS informaci, objeví se
automaticky na displeji 'RDS'.
Pro volbu požadovaného RDS modu stiskněte tlačítko RDS
DISPLAY.
♦ Při každém stisku tlačítka se RDS mod změní následujícím
způsobem.
Pro volbu PS NAME stiskněte tlačítko RDS DISPLAY.
♦ Na displeji se zobrazí "PS NAME".
♦ Pokud se přijímá informace PS, objeví se na displeji název PS
(BBC, AFO, NDR atd.).
♦ Pokud se PS informace nepřijímá, zobrazí se původní frekvence
FM.
I když není stisknuto tlačítko RDS DISPLAY, příjem
informace PS zaručuje zobrazení názvu PS.
'RT' MOD
Funkce RDS je dostupná jen ve vysílání FM.
Zobrazuje znaky, přenášené z rozhlasové stanice.
Popis funkce RDS
1. PTY (typ programu): zobrazí se typ momentálně vysílaného
programu.
2. PS NAME (název programové služby): označuje název
rozhlasové stanice, tvořený 7 znaky.
Stiskem tlačítka RDS DISPLAY zvolte RT MODE.
♦ Na displeji se zobrazí "RT".
♦ Pokud se přijímá informace RT, přijatá informace se zobrazí na
displeji.
♦ Pokud se RT informace nepřijímá, zobrazí se na displeji "NO RT".
3. RT (radio text): dekóduje text, vysílaný stanicí (pokud
existuje), tvořený maximálně 64 znaky.
4. CT (hodinový čas): dekóduje momentální čas z FM
frekvence.
Některé stanice nemusejí přenášet PTY, RT nebo CT
informaci, proto se tato informace nezobrazuje ve všech
případech.
5. TA (dopravní hlášení): pokud bliká tento symbol, probíhá
dopravní hlášení.
CT (Clock Time)
Nastavuje čas hodin RDS.
Pro nastavení CT času, nastavte tlačítko RDS DISPLAY na CT
MODE.
♦ Dekódování informace CT trvá až 2 minuty, proto se hodiny
nezobrazí okamžitě.
♦ Pokud není přijímána žádná informace CT, zobrazí se "NO
CT".
16
PTY (Program Type) indikace a funkce PTY-SEARCH
♦ PTY informace je tvořena identifikačním symbolem, který pomáhá
FM rádiu rozlišit typ programu každé FM stanice.
♦ Na displeji se po stisku tlačítka PTY zobrazuje 30 PTY modů.
Displej
Typ programu
NEWS
- Zprávy včetně komentářů a zpráv
AFFAIRS
- Závažné události, včetně incidentů,
dokumentaristika, diskuse a analýza.
INFO
- Informace včetně hmotností a měr, obratů a
předpovědí, zákaznických informací, lékařských
informací atd.
SPORT
- Sport
EDUCATE
- Vzdělávání
DRAMA
- Dramatické rozhlasové seriály atd.
CULTURE
- Národní nebo lokální kultura včetně náboženské
problematiky, sociálních věd, jazyk, divadlo atd.
SCIENCE
- Přírodní vědy a technika
VARIED
- Ostatní komentáře, zábavné programy (kvízy,
hry), interview, komedie a satirické hry atd.
POP M
- Pop Music
ROCK M
- Rocková hudba
M.O.R.M
- M.O.R komfortní hudba, příležitostně vokální
pořady nebo skladby
LIGHT M
- Lehká klasická hudba - klasická hudba,
instrumentální a sborová hudba
CLASSIC
- Těžká klasická hudba - orchestrální hudba,
symfonie, komorní hudba a opera
OTHER M
- Ostatní hudba - jazz, R&B country hudba
WEATHER
- Počasí
FINANCE
- Finance
CHILDRE
- Dětské programy
SOCIAL
- Sociální věci
RELIGIO
- Náboženství
PHONE IN
- Telefonické pořady
TRAVEL
- Cestování
LEISURE
- Volný čas
JAZZ
- Jazzová hudba
COUNTRY
- Country hudba
NATION
- Národní hudba
OLDIES
- Oldies hudba
FOLK M
- Folková hudba
DOCUMEN
- Dokumentaristika
TEST
- Alarm Test
Funkce PTY-SEARCH
Hledá stejné PTY, jako je typ programu rozhlasové stanice.
1
Příjem FM rádia.
♦ Viz metoda FM příjmu na straně 14 ~ 15.
♦ Na displeji se objeví FM a frekvence.
♦ Pokud přijímaná stanice přenáší RDS informaci, rozsvítí se
"RDS".
2
Stiskněte tlačítko PTY.
♦ Na displeji se objeví PTY MODE(NEWS, AFFAIRS atd.).
nebo
zvolte požadovaný PTY
♦ Stiskem tlačítka TUNING
MODE.
♦ Pokud stanice nepřenáší PTY informaci, objeví se na displeji 'NO
PTY'.
♦ Pokud je zvolený PTY MODE (na displeji je PTY MODE),
stiskněte tlačítko PTY znovu pro konverzi do PTY-SEARCH
MODE a sekvenčního automatického vyhledávání stanic.
♦ Pokud je nalezena rozhlasová stanice, vysílající PTY MODE, pak
se zvolí vyhledávání stanice a skladeb.
Pokud PTY MODE souhlasící s PTY MODEM zvoleným při
automatickém vyhledávání není nalezen, přístroj se vrátí na první
frekvenci na začátku PTY SEARCH a auto-search a PTY SEARCH
se přeruší.
17
Poslech kazety
1
Zapněte systém stiskem tlačítka Standby/On (
2
Stiskem tlačítka TAPE na předním panelu zvolte funkci TAPE.
3
4
Prostor pro kazetu otevřete stiskem rohu krytu s označením
PUSH EJECT tak, až uslyšíte cvaknutí a pak ho uvolněte.
Vložte nahranou kazetu s otvorem pásku směrem dolů.
5
Kryt zavřete jeho zatlačením zpět tak, až zaklapne.
6
Stiskněte tlačítko TAPE (f).
Výsledek: kazeta se začne přehrávat.
7
Stiskem TAPE SPEED nastavte rychlost přehrávání pásku. Při
každém stisku tlačítka se mod změní následujícím způsobem.
8
Při zastavené kazetě zvolte podle požadavku jednu z
následujících funkcí.
Pro…
Stiskněte…
Převíjení kazety vzad ..…………………………..
Pro rychlé převíjení kazety vpřed ……………….
).
Záznam programu z rádia
Přehrávač kazet se automaticky zastaví při dosažení
začátku nebo konce kazety.
9
Pro zastavení přehrávání nebo hledání stiskněte tlačítko STOP
( ).
Můžete zaznamenat zvolený program rádia.
♦ Hlasitost nemusíte nastavovat, neboť to nemá na záznam
žádný vliv.
1
2
3
4
5
6
Záznam z kompaktního disku
Přímý záznam
Přímý záznamový mod vám umožňuje start záznamu kterékoli
stopy kompaktního disku.
♦ Hlasitost nemusíte nastavovat, neboť to na záznam nemá žádný
vliv.
1
2
3
4
5
6
Systém zapněte stiskem tlačítka Standby/On (
)
Do přehrávače vložte prázdnou kazetu.
Vložte kompaktní disk.
Stiskněte tlačítko MP3-CD ( ).
Pro volbu požadované skladby použijte výběrová tlačítka CD
( , ).
Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.
Výsledek: začne záznam.
Pro přerušení záznamu stiskněte tlačítko STOP ( ).
18
Systém zapněte stiskem tlačítka Standby/On (
).
Do kazetového přehrávače vložte prázdnou kazetu.
Stiskem tlačítka TUNER/BAND zvolte funkci TUNER.
Stiskem tlačítek
nebo
na předním panelu nebo tlačítek
/
na dálkovém ovladači zvolte rozhlasovou stanici, ze
které chcete pořídit záznam.
Stiskněte REC/PAUSE.
Výsledek: na displeji se zobrazí REC a začne záznam.
Pro končení záznamu stiskněte tlačítko STOP ( ).
Funkce Timeru
Timer vám umožňuje zapínat nebo vypínat systém v určitém čase.
Příklad: chcete, aby vás ráno probudila hudba.
Pokud nechcete, aby se systém nadále zapínal nebo
vypínal automaticky, musíte zrušit timer.
♦ Před nastavením timeru zkontrolujte, zda je správně
nastavený čas.
♦ Pro každý krok máte několik sekund pro nastavení
požadovaných možností. Pokud tento čas překročíte,
musíte začít znovu.
1
2
3
4
5
Systém zapněte stiskem tlačítka Standby/On (
).
Postupným stiskem TIMER/CLOCK zobrazte
TIMER.
Stiskněte PROGRAM/SET.
Výsledek: na několik sekund se zobrazí ON TIME a právě
nastavený čas zapnutí; nyní můžete nastavit čas zapnutí timeru.
Nastavení času zapnutí timeru.
a
nastavte hodinu.
a Stiskem
b Stiskněte PROGRAM/SET.
Výsledek: blikají minuty.
a
nastavte minuty.
c Stiskem
d Stiskněte PROGRAM/SET.
Výsledek: na několik sekund se zobrazí OFF TIME a
momentálně nastavený čas vypnutí; nyní můžete
nastavit čas vypnutí timeru.
Nastavení času vypnutí timeru
a
nastavte hodinu.
a Stiskem
b Stiskněte PROGRAM/SET.
Výsledek: blikají minuty.
a
nastavte minuty.
c Stiskem
d Stiskněte PROGRAM/SET.
Výsledek: zobrazí se VOL 10, kde 10 odpovídá momentálně
nastavené hlasitosti.
6
Stiskem tlačítek
a
nastavte hlasitost a stiskněte tlačítko
PROGRAM/SET.
Výsledek: zobrazí se zdroj, který se má zvolit.
7
Stiskem tlačítek
a
zvolte zdroj, ze kterého se má
přehrávat při zapnutí systému.
Pokud zvolíte…
Musíte také…
TAPE (kazeta)…...- vložit do přehrávače nahranou kazetu
TUNER (rádio)…..- zvolit frekvenční rozsah FM nebo
AM (MW/LW) stiskem tlačítek
a
.
Stisknout PROGRAM/SET.
a
zvolit
Stiskem tlačítek
předvolenou stanici.
CD (kompaktní
disk)………………vložit kompaktní disk
Timer potvrďte stiskem PROGRAM/SET.
8
9
Zrušení timeru
Po nastavení timeru se timer zapne automaticky, což je
indikováno ikonou timeru na displeji. Pokud timer nechcete
nadále používat, musíte ho zrušit.
Timer můžete vypnout kdykoli (se zapnutým systémem
nebo v modu standby).
Pro…
Stiskněte TIMER ON/OFF…
Zrušení timeru……Jednou.
Výsledek:
na displeji zmizí.
Zapnutí timeru……Dvakrát.
Výsledek:
se zobrazí znovu.
Stiskem Standby/On přepněte systém do modu standby.
Výsledek: vpravo nahoře od času se zobrazí , označující
nastavení timeru. Systém se bude automaticky
zapínat a vypínat v nastavených časech.
Pokud jsou časy zapnutí a vypnutí timeru identické, zobrazí
se ERROR.
V krocích 4, 5, 6, 7 můžete namísto tlačítek
/
na
/
na předním
dálkovém ovladači použít tlačítka
panelu.
19
Funkce Power Sound
Sleep Timer
Tento přístroj je vybaven funkcí POWER SOUND, která zesiluje
basy na dvojnásobek pro dosažení silného efektu surround sound.
Systém můžete nastavit na automatické vypnutí.
Příklad: chcete usínat při hudbě.
1
Stiskněte tlačítko POWER SOUND na předním panelu.
Výsledek:
2
♦ na několik sekund se zobrazí P.SOUND.
♦ zvuk je silnější a zvučnější.
Pro zrušení této funkce stiskněte znovu tlačítko POWER
SOUND.
Výsledek: ♦ na několik sekund se zobrazí OFF.
1
Stiskněte SLEEP na dálkovém ovladači.
Výsledek: zobrazí se následující indikace:
2
Jedním nebo více stisky tlačítka SLEEP zvolte dobu, po které se
systém má vypnout:
Kdykoli můžete:
♦ Zkontrolovat zbývající čas stiskem tlačítka SLEEP.
♦ Změnit zbývající čas opakováním kroků 1 a 2.
3
Pro zrušení funkce sleep timeru stiskněte jednou nebo vícekrát
tlačítko SLEEP, dokud se na displeji neobjeví OFF a nezmizí
slovo SLEEP.
Funkce MUTE
Funkce EQ/S.BASS (Super Bass)
Váš systém Micro Component má funkci zesílení basů a je
vybaven předem nastaveným equalizerem, který vám umožňuje
zvolit optimální vyvážení mezi frekvencemi výšek a basů v
závislosti na typu hudby, kterou posloucháte. Tato funkce se
nazývá EQ/S.BASS.
Tato funkce zvyšuje sílu a realističnost zvuku.
Zvuk můžete dočasně vypnout.
Příklad: při telefonování.
1
Stiskněte MUTE.
2
Pro opětovné zapnutí zvuku (se stejnou hlasitostí jako před
vypnutím) stiskněte znovu tlačítko MUTE nebo otočte
kolečkem HLASITOSTI.
Postupným stiskem tlačítka EQ/S.BASS na předním panelu nebo
EQ/S.BASS na dálkovém ovladači zvolte požadovanou možnost.
Pro získání…
Zvolte…
Normálního vyvážení (lineárního)……PASS
Vyvážení pro pop music……………...POP
Vyvážení pro rock……………………ROCK
Vyvážení pro klasickou hudbu……….CLASSIC
Vyvážení pro s-bass hudbu…………..S-BASS
Připojení sluchátek
Ke svému systému micro component můžete připojit sluchátka
pro poslech hudby nebo rádia, aniž byste rušili ostatní osoby v
místnosti. Sluchátka musejí být opatřena konektorem 3,5 mm
nebo odpovídajícím adaptérem.
Sluchátka připojte k zásuvce sluchátek na zadním panelu (nebo v
pravém horním rohu).
Výsledek: pro výstup zvuku se nepoužívají reproduktory.
Dlouhodobé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může
poškodit váš sluch.
20
Bezpečnostní opatření
Čištění vašeho systému Micro-Component
Následující obrázky ukazují opatření, která musíte provést při
používání nebo přemisťování svého systému micro component.
Pro získání co nejlepších výsledků z vašeho systému microcomponent musíte pravidelně čistit následující díly:
♦ Vnější kryt
♦ Přehrávač kompaktních disků
♦ Přehrávače kazet (hlavy, kladky a hnací hřídele)
Vždy odpojte systém od elektrické zásuvky:
♦ před jeho čištěním
♦ pokud ho delší dobu nebudete používat
Okolní provozní podmínky:
Okolní teplota
5°C -35°C
Vlhkost
10-75%
Přístroj nevystavujte přímému
slunečnímu záření nebo jiným
tepelným zdrojům.
Může to vést k přehřátí a
nesprávné funkci přístroje.
Vnější kryt
Vnější kryt čistěte pravidelně pomocí měkké utěrky a mírného
čistícího prostředku. Nepoužívejte škrábající prášky, kapaliny nebo
aerosolové čistící prostředky. Nikdy nenechte žádné kapaliny natéct
do systému.
Přehrávač kompaktních disků
přehráváním kompaktního disku disk vyčistěte speciálním
1 Před
čistícím prostředkem na CD. Nepoužívejte čistící prostředky na
LP desky. Disk pečlivě otřete od středu ke krajům.
2
Přehrávač pravidelně čistěte speciálním čistícím diskem (k
dostání u vašeho místního prodejce).
Kazetový přehrávač
1
Na přístroj nestavte květiny v
květináčích nebo vázách.
Vlhkost pronikající do přístroje
může vést k nebezpečnému
úrazu elektrickým proudem a
poškození přístroje. V takových
případech okamžitě odpojte
zástrčku ze síťové zásuvky.
Při bouřce odpojte zástrčku ze
síťové zásuvky. Špičky síťového
napětí při úderu blesku mohou
přístroj poškodit.
Pokud delší dobu nepoužíváte
dálkový ovladač, vyjměte z něj
baterie.
Vyteklé baterie mohou vést k
vážnému poškození dálkového
ovladače.
Při poslechu se sluchátky
nepoužívejte příliš vysokou
hlasitost.
Dlouhodobé používání sluchátek
při vysoké hlasitosti může vést k
poškození vašeho sluchu.
Na síťový kabel nestavte těžké
předměty. Poškození síťového
kabelu může vést k poškození
přístroje (nebezpečí požáru) a k
úrazu elektrickým proudem.
Nesnímejte žádné kryty přístroje.
Uvnitř přístroje jsou díly pod
napětím, které může vést k úrazu
elektrickým proudem.
2
Pro otevření kazetového přehrávače stiskněte tlačítko PUSH
EJECT ( ).
Pomocí bavlněného tampónu a speciálního čistícího prostředku
pro kazety vyčistěte:
♦ hlavy (1)
♦ kladky (2)
♦ hnací hřídele (3)
♦ Pokud nebudete delší dobu používat dálkový ovladač,
vyjměte z něj baterie, aby nedošlo ke korozi.
♦ Ačkoli váš systém je velmi odolný, neměl by se používat v
nadměrně prašném prostředí a neměl by být vystaven rázům
nebo extrémním teplotám (v blízkosti topných těles nebo na
přímém slunečním světle atd.)
♦ Pokud z přístroje při používání vychází nepříjemný zápach,
odpojte ho od elektrické sítě a obraťte se na poprodejní
servis.
21
Opatření při používání kompaktních disků
♦ Se svými kompaktními disky zacházejte opatrně. Vždy je berte za
hrany, abyste nezanechali otisky prstů na lesklé ploše.
♦ Po ukončení přehrávání kompaktní disk vždy uložte zpět do jeho
obalu.
♦ Na disky nelepte samolepky a nepopisujte je.
♦ Čistěte je speciální utěrkou.
♦ Kompaktní disky ukládejte na čistém místě, bez přístupu přímého
slunečního záření, na kterém nejsou vystaveny vysokým teplotám.
♦ Vždy používejte kompaktní disky s označením
.
Než se obrátíte na poprodejní servis
Vždy věnujte trochu času na seznámení se s novým přístrojem. Pokud
máte některé z následujících problémů, zkuste uvedená řešení.
Mohou vám ušetřit čas a námahu se zbytečným voláním servisu.
V
Š
E
O
B
E
C
N
Ě
Opatření při používání audio kazet
♦ Zkontrolujte, zda pásek v kazetě je dostatečně napnutý.
♦ Pro zabránění vymazání kazety, kterou chcete uchovat odstraňte
bezpečnostní výstupek v horním rohu kazety. Pro záznam na kazetu
s ulomeným bezpečnostním výstupkem jednoduše zakryjte otvor
lepící páskou.
♦ Po ukončení přehrávání kazetu vždy uložte zpět do jejího obalu.
♦ Kazety ukládejte na čistém místě, bez přístupu přímého slunečního
záření, na kterém nejsou vystaveny vysokým teplotám.
♦ Nepoužívejte 120 minutové kazety, které nadměrně namáhají
mechanismus pásku.
C
D
/
M
P
3
I
C
D
K
A
Z
E
T
Y
R
A
D
I
O
Problém
Kontrola / vysvětlení
Systém nefunguje - Síťový kabel není správně připojený do síťové
zásuvky nebo síťová zásuvka není zapnutá.
- Baterie v dálkovém ovladači je nutno vyměnit
nebo nejsou vložené se správnou polaritou.
- Nebylo stisknuto tlačítko STANDBY/ON.
Není slyšet zvuk - Hlasitost je zcela snížená.
- Nebyla zvolena správná funkce (TUNER, MP3CD, TAPE, AUX).
- Máte připojená sluchátka.
- Byly odpojeny kabely reproduktorů.
- Bylo stisknuto tlačítko MUTE.
Timer nefunguje. - Timer byl vypnut stiskem tlačítka TIMER
ON/OFF.
Pokud přístroj
- Při vypnutém přístroji (standby) stiskněte na 5
nefunguje
sekund tlačítko POWER SOUND, pak se
navzdory
přístroj vrátí do původního stavu (RESET).
provedení
předchozího
postupu.
- Nebyla zvolena funkce CD.
- Disk byl vložen potiskem dolů nebo je
Přehrávač
znečištěný nebo poškrábaný.
kompaktních
- Laserový senzor je znečištěný nebo zaprášený.
disků nezačne
- Systém nebyl instalovaný na vodorovné ploše.
přehrávat.
- V přehrávači je zkondenzovaná voda; nechte
systém v teplé, dobře větrané místnosti
minimálně jednu hodinu.
Není možno
- Pomocí PC zkontrolujte, zda přípona souborů
přehrávat MP-3
je *.mp3.
CD.
- Nebyla zvolena funkce TAPE.
Pásek se nezačne - Kazeta nebyla správně vložena.
přehrávat.
- Přehrávač kazet nebyl zavřen.
- Pásek je volný nebo přetržený.
Hlasitost klesá
- Audio hlavy jsou znečištěné.
Kazeta není
- Kladky nebo hnací hřídele jsou znečištěné.
správně
- Pásek je opotřebovaný.
vymazaná.
Zvuk nadměrně
kolísá.
- Nebyla zvolena funkce TUNER.
Příjem je slabý
- Radiová frekvence nebyla správně zvolena.
nebo není možno - Anténa byla odpojena nebo není nastavena
přijímat vůbec
správným směrem. Otáčejte s ní, až naleznete
žádné rozhlasové
nejlepší nastavení.
stanice.
- Jste v budově, která blokuje radiové vlny;
musíte použít venkovní anténu.
Pokud se problém nedá vyřešit podle výše uvedených pokynů,
poznamenejte si:
♦ Model a sériové číslo, normálně vytištěné na zadní straně systému.
♦ Záruční podrobnosti.
♦ Jasný popis problému.
Pak se spojte se svým místním prodejcem nebo poprodejním servisem
SAMSUNG.
22
Technická data
SAMSUNG neustále usiluje o zlepšování svých výrobků. Jak konstrukční data, tak i pokyny pro uživatele proto podléhají změnám bez
upozornění.
RÁDIO
LW
Využitelná citlivost
AM (MW)
Odstup signálu od šumu
Využitelná citlivost
Celkové harmonické zkreslení
FM
Odstup signálu od šumu
Využitelná citlivost
Celkové harmonické zkreslení
60 dB
40 dB
56 dB
2%
54 dB
16 dB
0,5 %
PŘEHRÁVAČ KOMPAKTNÍCH
DISKŮ
Frekvenční rozsah
Odstup signálu od šumu
Zkreslení
Oddělení signálů
Rozměry disků
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
80 dB (při 1 KHz) s filtrem
0,1 % (při 1 KHz)
75 dB
Průměr: 120 nebo 80 mm. Tlouštka: 1,2 mm.
KAZETOVÝ PŘEHRÁVAČ
Frekvenční rozsah
Odstup signálu od šumu
Oddělení kanálů
Mazací účinnost
125 Hz ~ 8 KHz
40 dB
30 dB
50 dB
ZESILOVAČ
Výstupní výkon (6 Ω)
Oddělení kanálů
Odstup signálu od šumu
30 wattů RMS (celkové harmonické zkreslení: 10 %)
40 dB
70 dB
VŠEOBECNĚ
Rozměry
šířka 145 x výška 226 x hloubka 282 mm
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising