Samsung HDC6145BX/BOL Uživatelská přiručka

Samsung HDC6145BX/BOL Uživatelská přiručka
MODEL:
HDC6145BX
BG
КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР - Инструкции за потребителя
SR
ASPIRATOR - korisnička uputstva
MK
АСПИРАТОР ЗА ШПОРЕТ - Упатство за користење
GB
COOKER HOOD - User instructions
HR
KUHINJSKA NAPA– Upute za uporabu
A
B
C
�
��
Fig.1
�����
�
Fig.2
�
Fig.3
�
�
�
Fig.4
- 3 - Fig.5
���������
�
�
�
�
�
Fig.6
Fig.7
���
Fig.8
-4-
Технически спецификации
ТИП АСПИРАТОР
HDC6145BX
БЪЛГАРСКИ
ВЪЗДУХОПРОВОДИ
КЛЮЧОВЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
АЛУМИНЕВИ ПАНЕЛИ
ОСВЕТЛЕНИЕ
HDC6145BX
Мощност на екстракция (m3/h): 450
напрежение: 220 - 240 V ~ 50 Hz
потребление на енергия на мотора: 1 x 150 W
диаметър на изходната тръба за въздуха (мм): 150
крушки: 2 x 40 W
-5-
БЪЛГАРСКИ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
BG
гарантира, че няма да си играят с уреда
I) В помещението трябва да има адекватна вентилация,
когато този тип аспиратор се използва с уреди, които
горят газ или други горива
L) Съществува риск от възникване на пожар, ако
почистването не се извършва в съответствие с
инструкциите
Внимателно прочетете следната важна информация за
безопасността при инсталиране и поддръжка. Запазете
брошурата с информация на достъпно място за бъдещи
справки. Уредът е проектиран за използване във вариант
с отвеждане (изходът за отработения въздух е отвън - фиг.
1В), във вариант с филтри (с вътрешна циркулация на
въздуха - фиг. 1А) или с външен мотор (фиг. 1С).
Този уред отговаря на изискванията на Европейска
директива EC/2002/96, "Изхвърляне на електрическо и
електронно оборудване" (WEEE). Като осигури изхвърлянето
на този уред по подходящ начин, потребителят допринася
за предотвратяване на нанасянето на щети на околната
среда или на общественото здраве.
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Имайте предвид, че когато кухненският аспиратор
работи едновременно с открита камина или горелка,
които зависят от наличността на въздух в околната среда
и се захранват от източник, различен от електричество,
аспираторът отнема въздуха от околната среда, а една
камина или горелка се нуждае от въздух за процеса на
горене. Отрицателното налягане в околната среда не
трябва да надвишава 4 Pa (4x10-5 bar). Осигурете адекватна
вентилация в околната среда за безопасна работа на
кухненския аспиратор. Съблюдавайте приложимите
местни разпоредби за външно отвеждане на въздуха.
Символът
на изделието или на придружаващата го
документация означава, че този уред не бива да се третира
като битов отпадък, а трябва да се предаде в съответния
пункт за събиране на електрическо и електронно
оборудване за рециклиране. Следвайте местните указания
при изхвърлянето на този уред. За повече информация
относно третирането, рециклирането и повторната
употреба на това изделие се свържете с местните власти,
службата за събиране на битови отпадъци или магазина,
от който сте закупили уреда.
Преди да свържете съответния модел на уреда към
електрическата мрежа:
- Проверете табелката с данни (разположена във
вътрешността на уреда), за да се уверите, че напрежението
и силата на тока съответстват на тези на мрежата и че
контактът е подходящ. Ако имате съмнения, обърнете се
към квалифициран електротехник.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
замени с друг такъв или със специален комплект, който
може да бъде доставен направо от производителя или от
центъра за техническо съдействие.
- Това устройство трябва да бъде свързано със захранващата
мрежа или чрез щепсел ( с предпазител 3A, или с твърд
проводник към 2 - фазов за защита от токови удари
предпазител 3A .
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
Сглобяването и електрическото свързване трябва да
бъдат извършени от квалифициран персонал.
• Електрическо свързване
Този уред е произведен като уред от клас II и заземителен
кабел не е необходим.
Свързването към мрежата се извършва както следва:
КАФЯВО = L фаза
СИНЬО= N нула
Ако в доставката не е включен електрически щепсел,
за свързване използвайте щепсел, който отговаря на
електрическия товар, означен на етикета с описанието.
Когато в доставката е включен електрически щепсел,
аспираторът трябва да се монтира така, че щепселът да
е достъпен лесно.
В случай на директно свързване към електрическата мрежа между уреда и мрежата трябва да се постави многополюсен ключ с отвор между контактите от минимум 3 мм, в
съответствие с електрическия товар и местните норми.
Внимание!
При определени обстоятелства електрическите уреди
може да са опасни.
А) Не проверявайте състоянието на филтрите, докато
кухненският аспиратор работи.
В) Не докосвайте крушките или съседните на тях
участъци по време на продължителна работа на
осветителната инсталация или след това.
С) Не се допуска готвене на ястия фламбе под
кухненския аспиратор
D) Избягвайте открит пламък, тъй като той поврежда
филтрите и създава опасност от пожар
E) Дръжте под око храната, която пържите, за да
предотвратите опасност от пожар поради прегряване
на мазнината за пържене.
F) Изваждайте щепсела от електрическия контакт
преди каквото и било действие по поддръжката.
G) Този уред не е предназначен за употреба от малки
деца или немощни лица, когато не са под надзор на
възрастен
H) Малките деца трябва да са под надзор, за да се
• Минималното разстояние между опорните повърхности
на кухненските съдове върху готварската печка и найдолната част на аспиратора трябва да бъде не по-малко
от 65 см. Ако се използва тръба за свързване от две части,
горната част трябва да бъде поставена отвън на частта
отдолу. Не свързвайте тръбата за отработения въздух на
аспиратора към въздухопровода, който се използва за
циркулация на горещ въздух или за отвеждане на дима,
произведен от други уреди, които се захранват от източник, различен от електроенергия.
Преди да предприемете действия за сглобяване, свалете
филтъра (филтрите) за мазнини (фиг.7), така че да е полесно да работите с уреда.
Ако сглобявате уреда във варианта със засмукване, под-
-6-
гответе отвора за отвеждане на въздуха.
• Препоръчваме да се използва тръба за отработения
въздух със същия диаметър като на отвора за отвеждане
на въздуха. Ако се използва тръба с по-малък диаметър,
ефикасността на работата на уреда може да бъде
намалена и той да работи по-шумно.
(времето за насищане на филтъра с мазнини зависи от
начина, по който се използва уредът).
- За да се предотвратят потенциални опасности от
възникване на пожар, филтрите за мазнини трябва да
се мият поне веднъж на 2 месеца (за тази цел може да се
използва съдомиялна машина).
- Цветът на филтрите може да се промени след няколко
измивания. Това не означава, че те трябва да се заменят.
Ако инструкциите за измиване и замяна не се съблюдават, филтрите за мазнини може да създадат опасност от
възникване на пожар.
• Филтрите с активен въглен са предназначени за пречистване на въздуха, който след това се връща обратно
в помещението. Тези филтри не се мият и не могат да се
използват повторно и трябва да се заменят поне веднъж
на всеки четири месеца. Нивото на насищане на филтрите с активен въглен зависи от честотата на използване
на уреда, типа на готвенето и редовното почистване на
филтрите за мазнини.
• Почиствайте често готварската печка – както отвън,
така и отвътре, като използвате кърпа, навлажнена с
денатуриран спирт или неутрални, неабразивни течни
почистващи препарати.
• Осветлението на кухненския аспиратор е предназначено за използване по време на готвене, а не за общо
осветление на помещението. Продължителната употреба
на осветлението намалява средния срок на експлоатация
на крушката.
• МОНТИРАНЕ КЪМ СТЕНАТА
Пробийте отворите A, като спазвате обозначените
разстояния (фиг.2). Монтирайте уреда към стената и го
подравнете хоризонтално към стенните шкафове. Когато
намерите точното положение на уреда, фиксирайте го, като
използвате винтовете A (фиг.5). За различно инсталиране
използвайте винтове и дюбели, подходящи за вида на
стената (напр. от армиран бетон, гипсокартон и др.). Ако
в доставката са включени винтове и дюбели, проверете
дали те са подходящи за вида на стената, на която ще се
монтира аспираторът.
• МОНТИРАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА ТЕЛЕСКОПИЧНА
ТРЪБА
Внимавайте да не надраскате тръбата; сложете си
ръкавици, когато сваляте защитното покритие. (фиг. 3).
Разположете елементите на електрозахранването в
рамките на размерите на декоративната тръба. Ако ще
инсталирате уреда във вариант с отвеждане или с външен мотор, подгответе отвора за тръбата за отработения
въздух. Регулирайте широчината на опорната скоба на
горната тръба (фиг. 4). След това я фиксирайте към тавана,
като използвате винтовете A (фиг. 4), по такъв начин, че да
е подравнена с аспиратора и разстоянието от тавана, обозначено на фиг. 2 , да бъде спазено. Свържете фланеца C
към отвора за отвеждане на въздуха, като използвате тръба
за свързване (фиг. 5). Вмъкнете горната тръба в тръбата
отдолу и я облегнете на рамката. Изтеглете горната тръба
нагоре до скобата и я фиксирайте с винтовете В (фиг. 4).
За да преобразувате варианта с отвеждане на уреда
във вариант с филтри, обърнете се към дистрибутора
си за въгленови филтри и следвайте инструкциите за
инсталиране.
• КОМАНДИ: (фиг. 6) МЕХАНИЧНИ ключовите символи са
обяснени по-долу:
A = ОСВЕТЛЕНИЕ
B = ИЗКЛЮЧЕНО
C = СКОРОСТ I
D = СКОРОСТ II
E = СКОРОСТ III
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ЩЕТИ, НАСТЪПИЛИ ПОРАДИ НЕСПАЗВАНЕ НА
ГОРНИТЕ УКАЗАНИЯ.
• ВАРИАНТ С ФИЛТРИ
Инсталирайте аспиратора и двете тръби, както е описано
в раздела за инсталиране на варианта с отвеждане. За
да свържете филтриращата тръба, вижте инструкциите,
включени в комплекта.
Ако такъв комплект не ви е доставен, поръчайте го от дистрибутора си като принадлежност към аспиратора.
Филтрите трябва да се закрепят към устройството за
засмукване във вътрешността на аспиратора. Те трябва
да се центрират, като са завъртят на 90 градуса, докато се
стигне до точката на застопоряване (фиг. 8).
ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
• Препоръчваме кухненският аспиратор да се включва,
преди да се пристъпи към готвене на храни. Също така
препоръчваме уредът да се остави да работи за 15 минути
след края на готвенето, за да може замърсеният въздух да
се отстрани напълно.
Ефективната работа на кухненския аспиратор зависи от
постоянната поддръжка; както филтърът за мазнини,
така и филтърът с активен въглен изискват специално
внимание.
• Филтърът за мазнини е предназначен да улавя частици
мазнина от въздуха и след време се насища с мазнини
-7-
Tehničke specifikacije
ASPIRATOR
HDC6145BX
SRPSKI
KANALI
KOMANDE
ALUMINIJUMSKE PLOČE
SIJALICA
HDC6145BX
Snaga izvlačenja (m3/h): 450
napon: 220 - 240 V ~ 50 Hz
potrošnja motora: 1 x 150 W
prečnik izduva (mm): 150
sijalice: 2 x 40 W
-8-
SRPSKI
OPŠTE
SR
potencijalne štete po životnu sredinu i javno zdravlje.
Pažljivo pročitajte sledeće važne informacije u vezi sa
bezbednošću pri instalaciji i održavanjem. Ovu brošuru
držite na pristupačnom mestu kao referencu. Ovaj uređaj je
namenjen za upotrebu sa kanalom za odvod vazduha (izduv
ka otvorenom prostoru - slika1B), sistemom za filtriranje
(cirkulacija vazduha u unutrašnjosti - slika 1A) ili sa spoljnim
motorom (slika 1C).
Simbol na proizvodu ili u pratećoj dokumentaciji ukazuje
na to da uređaj ne bi trebalo odlagati sa ostalim otpadom
iz domaćinstva, već bi ga trebalo odneti na odgovarajuću
lokaciju za sakupljanje elektronskih ili električnih uređaja za
reciklažu. Prilikom odlaganja otpada pridržavajte se lokalnih
propisa. Više informacija o načinu odlaganja, ponovnom
korišćenju i recikliranju proizvoda potražite od lokalnih vlasti,
lokalnih institucija za prikupljanje otpada ili u prodavnici u
kojoj ste kupili uređaj.
BEZBEDNOSNE MERE PREDOSTROŽNOSTI
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Budite pažljivi kada aspirator radi istovremeno sa
otvorenim kaminom ili gorionikom koji zavisi od vazduha
u prostoriji i ne napaja se pomoću električne energije,
pošto aspirator izvlači vazduh koji gorionik ili kamin koristi
za sagorevanje. Negativni pritisak u okruženju ne sme da
prekorači 4 Pa (4x10-5 bara). Obezbedite odgovarajuću
ventilaciju radi bezbednog rada aspiratora. Pridržavajte se
lokalnih zakona u vezi sa izduvavanjem vazduha u životnu
okolinu.
Sklapanje i povezivanje na naponsku mrežu mora obaviti
kvalifikovano osoblje.
• Povezivanje na naponsku mrežu
Uređaj je proizveden tako do spada u klasu II, pa ne zahteva
uzemljenje.
Povezivanje na naponsku mrežu obavlja se na sledeći način:
BRAON = L faza
PLAVA = N nula
Ako nije priložen, priključite utikač za opterećenje koje je
navedeno na nalepnici sa informacijama. U slučaju da postoji
utikač, aspirator je neophodno instalirati tako da utikač bude
lako dostupan.
U slučaju direktnog povezivanja na naponsku mrežu, između
uređaja i mreže neophodno je postaviti višepolni prekidač sa
najmanjim otvorom između kontakata od 3 mm, u skladu sa
električnim opterećenjem i lokalnim propisima.
Pre povezivanja uređaja na naponsku mrežu:
- Pogledajte pločicu sa podacima (nalazi se unutar uređaja)
da biste se uverili da napon i snaga odgovaraju naponskoj
mreži i da je utičnica odgovarajuća. Ako niste sigurni, pitajte
kvalifikovanog električara.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, neophodno ga je zameniti
drugim kablom ili posebnim sklopom koji je moguće nabaviti
direktno od proizvođača ili centra za tehničku pomoć.
- Ovaj uređaj mora da bude povezan na naponsku mrežu
pomoću utikača 3A sa osiguračem ili direktno na dvofazna
terminal zaštićen pomoću osigurač 3A.
• Minimalna razdaljina između poklopaca posuda na površini
za kuvanje i najnižeg dela aspiratora mora biti bar 65 cm.
U slučaju korišćenja cevi za povezivanje iz dva dela, gornji deo
je neophodno postaviti izvan donjeg dela.
Izduv aspiratora nemojte povezivati na isti odvod koji se koristi
za cirkulaciju vrućeg vazduha ili za izbacivanje isparenja iz
drugih uređaja nastalih iz drugih izvora osim električnih.
Pre nego što počnete sa sklapanjem, uklonite filtere za mast
(slika 7) kako biste lakše mogli da rukujete uređajem.
Upozorenje!
Električni uređaji mogu da predstavljaju opasnost pod
određenim uslovima.
A) Nemojte proveravati stanje filtera dok aspirator radi
B) Nemojte dodirivati sijalice niti prostor oko njih tokom
upotrebe instalacije za osvetljavanje ili neposredno
nakon upotrebe.
C) Nije dozvoljeno kuvanje flambea ispod aspiratora
D) Izbegavajte izlaganje uređaja otvorenom plamenu
pošto to oštećuje filtere i predstavlja opasnost od
požara
E) Neprestano proveravajte hranu koja se prži da biste
izbegli pregrevanje ulja, što može da izazove opasnost
od požara
F) Isključite utikač iz utičnice pre svakog održavanja.
G) Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane male
dece ili osoba koje zahtevaju nadzor
H) Malu decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala
uređajem
I) Ako se aspirator koristi istovremeno sa uređajem koji
sagoreva gas ili druga goriva, trebalo bi obezbediti
odgovarajuću ventilaciju u prostoriji
L) Postoji rizik od požara ako se čišćenje ne obavlja u
skladu sa uputstvima
U slučaju sklapanja usisne verzije uređaja, pripremite otvor
za odvođenje vazduha.
• Preporučuje se korišćenje cevi za odvod vazduha koja ima
isti prečnik kao otvor za odvod vazduha. U slučaju korišćenja
cevi manjeg prečnika, može da dođe do smanjivanja
efikasnosti uređaja i bučnijeg rada.
• Montiranje na zid
Izbušite rupe A u skladu sa prikazanim razdaljinama (slika
2). Fiksirajte uređaj na zid i horizontalno ga poravnajte sa
jedinicama na zidu. Nakon podešavanja položaja uređaja,
pričvrstite aspirator pomoću zavrtanja A (slika 5). U zavisnosti
od tipa instalacije, koristite zavrtnje i podloške koje odgovaraju
tipu zida (npr. ojačani beton, gips itd.). Ako ste uz uređaj dobili
zavrtnje i podloške, proverite da li odgovaraju tipu zida na koji
ćete montirati aspirator.
• Fiksiranje dekorativnog teleskopskog dimnjaka
Pazite da ne ogrebete kanal; prilikom uklanjanja zaštitnog
filma nosite rukavice. (slika 3).
Uređaj je usklađen sa direktivom EU EC/2002/96, Odlaganje
električne i elektronske opreme (WEEE). Odlaganjem ovog
uređaja na odgovarajući način korisnici pomažu u sprečavanju
-9-
Električne komponente postavite unutar dekorativnog
dimnjaka. U slučaju instalacije verzije uređaja sa kanalom
ili verzije sa spoljnim motorom, pripremite otvor za odvod.
Podesite širinu potporne šine gornjeg dimnjaka (slika 4).
Zatim je fiksirajte na plafon pomoću zavrtanja A (slika 4) tako
da bude u liniji sa aspiratorom i pridržavajući se navedene
razdaljine od plafona sa slike 2. Povežite flanšu C na otvor za
odvod vazduha pomoću cevi za povezivanje (slika 5). Umetnite
gornji deo dimnjaka u donji deo i postavite iznad flanše.
Izvucite gornji deo dimnjaka do šine i fiksirajte ga pomoću
zavrtanja B (slika 4).
Da biste verziju aspiratora sa kanalom pretvorili u verziju sa
filterom, od prodavca tražite filtere sa ugljem i pratite uputstva
za instalaciju.
PROIZVOĐAČ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST
ZA EVENTUALNU ŠTETU NASTALU KAO POSLEDICA
NEPOŠTOVANJA GORNJIH UPOZORENJA.
• Verzija sa filterom
instalirajte aspirator i dva dimnjaka u skladu sa uputstvima
za instalaciju za verziju sa kanalom. Uputstva za sklapanje
dimnjaka za filtriranje potražite u uputstvima koja ste dobili
u kompletu.
Ako niste dobili komplet, naručite ga od distributera kao
dodatnu opremu.
Filtere je potrebno postaviti na jedinicu za uvlačenje koja se
nalazi iznad aspiratora. Neophodno ih je centrirati okretanjem
za 90 stepeni dok se ne aktivira bravica za zaustavljanje
(slika 8).
UPOTREBA I ODRŽAVANJE
• Preporučuje se da pre početka kuvanja uključite aspirator.
Takođe se preporučuje da uređaj ostavite da radi 15 minuta
nakon završetka kuvanja kako bi vazduh u prostoriji bio u
potpunosti prečišćen.
Performanse aspiratora zavise od neprestanog održavanja;
filter za mast i aktivni ugljenički filter zahtevaju posebnu
pažnju.
• Filter za mast koristi se za zaustavljanje čestica masti iz
vazduha, pa je podložan zapušavanju (vremenski interval
nakon koga će se filter zapušiti zavisi od načina korišćenja
uređaja).
- Da biste sprečili potencijalnu opasnost od požara, filtere za
mast trebalo bi prati bar jednom u 2 meseca (mogu se prati i
u mašini za pranje sudova).
- Boja filtera će se možda promeniti nakon nekoliko pranja. To
ne znači da ih je potrebno zameniti.
Ako se ne budete pridržavali uputstava za zamenu i pranje,
filteri za mast mogu da predstavljaju rizik od požara.
• Aktivni ugljenički filteri koriste se za prečišćavanje vazduha
koji se vraća u prostoriju. Filtere nije moguće prati niti ponovo
koristiti i neophodno ih je zameniti bar jednom u četiri
meseca. Nivo zapušenja aktivnog ugljeničkog filtera zavisi
od učestalosti korišćenja uređaja, vrste kuvanja i redovnosti
čišćenja filtera za mast.
• Često čistite unutrašnjost i spoljašnjost aspiratora krpom
koja je navlažena denaturisanim alkoholom ili neutralnim,
ne-abrazivnim tečnim deterdžentom.
• Svetlo na aspiratoru namenjeno je za upotrebu tokom
kuvanja, a ne za osvetljavanje prostorije. Česta upotreba svetla
smanjuje prosečni životni vek sijalice.
• Komande: (slika 6) mehaničke dole se nalaze objašnjenja
simbola:
A = SVETLO
B = ISKLJUČENO
C = BRZINA I
D = BRZINA II
E = BRZINA III
- 10 -
Технички спецификации
АСПИРАТОР ЗА ШПОРЕТ
HDC6145BX
МАКЕДОНСКИ
КАНАЛ
КОНТРОЛНИ
КОПЧИЊА
АЛУМИНИУМСКИ ПЛОЧИ
ОСВЕТЛУВАЊЕ
HDC6145BX
Моќ на всисување (m3/h): 450
напон: 220 - 240 V ~ 50 Hz
потрошувачка на енергија на моторот: 1 x 150 W
дијаметар на одвод за воздух (mm): 150
светилки: 2 x 40 W
- 11 -
МАКЕДОНСКИ
ОПШТО
Внимателно прочитајте ги следните важни информации
кои се однесуваат на безбедноста при инсталирањето и
одржувањето. Задржете ја оваа информативна брошура
при рака за понатамошна употреба. Овој апарат е
дизајниран за користење со издувување во вентилациски
канал (воздухот се издувува нанадвор – сл.1B), изведба со
филтри (воздухот кружи во просторијата – сл.1A) или со
надворешен мотор (сл.1C).
БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ
Обрнете внимание кога аспираторот работи
истовремено со отворени пламеници или плински уреди
кои го користат воздухот од околината и не се напојуваат
со електрична енергија, бидејќи аспираторот го зема
воздухот од околината кој на пламениците или плинските
уреди им е потребен за согорување. Негативниот притисок
во околината не смее да преминува 4Pa (4x10-5 bar). За
безбедно функционирање на аспираторот обезбедете
соодветна вентилација во околината. Придржувајте се
до локалните прописи за надворешното издувување на
воздухот.
Пред да го поврзете апаратот на електричната
мрежа:
- Извршете контрола на натписната плочка (поставена во
апаратот) и проверете дали напонот и снагата одговараат
на мрежата и дали штекерот е соодветен. Доколку не сте
сигурни запрашајте квалификуван електричар.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да се
замени со друг кабел или со специјална склопка, кои
можат да се набават директно од производителот или од
центарот за техничка помош.
- Овој уред мора да се поврзе на мрежата за напојување со
помош на приклучок со осигурувач од 3A или со рачно
поврзување на кабелски приклучок 2 фази заштитен со
осигурувач од 3A.
Предупредување !
Во одредени околности електричните апарати можат
да бидат опасни.
A) Немојте да ја проверувате состојбата на филтрите
додека работи аспираторот.
B) Немојте да ги допирате светилките или соседните
површини, за време или непосредно по долготрајното
користење на осветлувањето.
C) Готвењето со фламбирање под аспираторот е
забрането.
D) Избегнувајте отворен пламен, за да не дојде до
оштетување на филтрите и пожар.
E) Постојано проверувајте ја пржената храна бидејќи
врелото масло може да предизвика пожар.
F) Пред какво било одржување иск лучете го
приклучокот од штекерот.
G) Овој уред не е наменет за користење од страна
на мали деца или онемоштени лица без соодветен
надзор.
H) Децата треба да се надгледуваат за да не си играат
со уредот.
МК
I) Во просторијата треба да има соодветна вентилација
во случај кога аспираторот истовремено се користи со
уреди кои согоруваат плин или други горива.
L) Постои опасност од пожар доколку чистењето не се
изврши во согласност со напатствијата.
Овој апарат е во согласност со Европската директива
EC/2002/96 за отстранување на електрична и електронска
опрема ( WEEE). Преку соодветно отстранување на
овој апарат, корисникот помага во спречувањето на
потенцијалната штета врз околината или човековото
здравје.
Симболот на производот или придружните документи
означува дека апаратот не треба да се третира како
отпад од домаќинството, туку треба да се однесе на
соодветно место за собирање и рециклирање на
електрична и електронска опрема. Придржувајте се до
локалните прописи за отстранување на отпад. За повеќе
информации околу постапувањето, повторното користење
и рециклирањето на овој производ, ве молиме обратете се
до вашите локални власти, претпријатието за собирањето
на отпадот од домаќинствата или продавницата каде тој
е купен.
НАПАТСТВИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ
Монтирањето и електричното поврзување треба да
биде извршено од страна на квалификувани лица.
• Електрично поврзување
Според производството овој апарат спаѓа во класа II, така
што не е неопходен кабел за заземјување.
Приклучокот на напојувањето е изведен според следната
шема:
КАФЕАВА = L фаза
СИНА = N нула
Доколку не е обезбеден приклучок, извршете поврзување
со приклучок за електрично оптоварување кое е
назначено на описната етикета. Доколку е обезбеден
приклучок, аспираторот мора да се монтира така што
приклучокот ќе биде лесно достапен.
Повеќеполарен преклопник со минимален отвор од
3 mm помеѓу контактите, соодветен на електричното
оптоварување и локалните стандарди, мора да биде
поставен помеѓу апаратот и мрежата во случај на директно
поврзување на електричната мрежа.
• Минималното растојание помеѓу горната површина на
шпоретот на која се поставуваат садовите за готвење и
најдолниот дел од аспираторот мора да биде најмалку 65
см. Ако се користи одводна цевка која е изведена во два
дела, горниот дел мора да биде поставен над долниот
дел. Немојте да го поврзувате одводот на аспираторот
на други канали кои се користат за кружење на топол
воздух или одвод на гасовите од уреди кои не работат на
електрична енергија.
Пред да продолжите со постапката за монтирање,
отстранете го филтерот(-ите) против маснотии (сл.7) за да
можете полесно да ракувате со апаратот.
Во случај на монтирање на апаратот во изведба со
издувување, подгответе дупка за одвод на воздухот.
- 12 -
Препорачуваме цевка за одвод на воздух со ист дијаметар
како и отворот за издувување на воздух. Доколку се
користи цевка со помал дијаметар, може да се намали
ефикасноста на производот и неговото работење може
да стане побучно.
• Прицврстување на ѕид
издупчете ги дупките A во согласност со назначените
растојанија (сл.2). Прицврстете го апаратот на ѕид и
извршете порамнување во хоризонтална положба. По
прилагодувањето на апаратот, прицврстете го до крај
со помош на завртките A (сл.5). За различните случаи на
монтирање користете завртки и типли соодветни на видот
на ѕидот (на пр. армиран бетон, гипс итн.). Ако завртките
и типлите се испорачани со производот, проверете дали
тие се погодни за видот на ѕидот на кој ќе се прицврсти
аспираторот.
• Прицврстување на украсниот телескопски канал
внимавајте да не го изгребете каналот; ставете ракавици
при отстранување на заштитната фолија. (сл. 3).
Прилагодете го доводот на електрична енергија кон
димензиите на украсниот канал. Ако вашиот апарат
се инсталира во верзијата со вентилациски канал или
верзијата со надворешен мотор, подгответе го отворот за
издувување на воздух. Прилагодете ја ширината на носачот
за поддршка на горниот канал (сл.4). Потоа прицврстете
го на ѕид со помош на завртките A (сл.4) на начин за да
се постигне порамнување со апаратот и со одржување
на растојанието од ѕидот прикажано на сл.2. Поврзете ја
фланшата C на отворот за одвод на воздух со користење на
спојна цевка (сл.5). Вметнете го горниот канал во долниот
канал и поставете го над рамката. Извлечете го горниот
канал до носачот и прицврстете го со завртките B (сл.4).
За префрлување на аспиратор од верзија со вентилациски
канал во верзија со филтри, запрашајте го вашиот
продавач за филтри со јаглен и следете ги напатствијата
за монтажа.
- За да се спречи можна опасност од пожар, филтрите
против маснотии треба да се мијат минимално на секои
2 месеци (ако е можно за оваа цел користете машина за
миење садови).
- По неколку миења, бојата на филтрите може да се промени.
Ова не значи дека тие треба да бидат заменети.
Ако не се придржувате до напатствијата за замена и
миење, филтрите против маснотии можат да претставуваат
опасност од пожар.
• Филтрите со активен јаглен се користат за пречистување
на воздухот кој се ослободува назад во просторијата.
Филтрите не можат да се мијат ниту повторно да се
користат и мораат да се заменат најмалку еднаш секои
четири месеци. Нивото на заситеност на филтерот со
активен јаглен зависи од честотата на користењето на
апаратот, видот на готвењето и редовноста на чистењето
на филтерите против маснотии.
• Аспираторот чистете го редовно, внатрешно и
надворешно, со крпа натопена во денатуриран алкохол
или неутрален неабразивен течен детергент.
• Осветлувањето на аспираторот е дизајнирано за
користење при готвење, а не за општо осветлување на
просторијата. Долготрајното користење на осветлувањето
го намалува векот на траење на светилката.
• Команди: (сл.6) симболите на механичките копчиња се
објаснети подолу:
A = ОСВЕТЛУВАЊЕ
B = ИСКЛУЧЕНО
C = БРЗИНА I
D = БРЗИНА II
E = БРЗИНА III
ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ОТФРЛА СЕКАКВА ОДГОВОРНОСТ
З А Е В Е Н Т УА Л Н И Ш Т Е Т И П Р Е Д И З В И К А Н И ОД
НЕПОЧИТ УВАЊЕТО НА ГОРЕНАВЕ ДЕНИТЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊА.
• Верзија со филтри
монтирајте го аспираторот и двата канали како што е
опишано во делот за монтирање на аспиратор со каналско
издувување. За монтирање на каналот за филтрирање
погледнете ги напатствијата кои се испорачуваат во
комплетот.
Доколку комплетот не е испорачан, нарачајте го од вашиот
продавач како дополнителна опрема.
Филтрите мора да се постават на единицата за всисување
која се наоѓа во аспираторот. Тие треба да бидат
центрирани со завртување за 90 степени додека не се
затвори спојката (сл. 8).
УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ
• Се препорачува аспираторот да се вклучи пред готвењето
на храната. Исто така се препорачува апаратот да се остави
да работи 15 минути по завршувањето на готвењето, за
целосно да се отстрани контаминираниот воздух.
Правилното функционирање на аспираторот зависи од
редовното одржување; особено внимание треба да се
посвети на филтерот против маснотии и филтерот со
активен јаглен.
• Филтерот против маснотии се користи за собирање
на масните честички кои лебдат во воздухот и заради тоа
тој е подлежен на заситување (времето кое е потребно
филтерот да се засити зависи од начинот на користење
на апаратот).
- 13 -
Technical specifications
RANGE HOOD
HDC6145BX
ENGLISH
DUCTS
CONTROLS
ALUMINIUM PANELS
LIGHT
HDC6145BX
Extracting power (m3/h): 450
voltage: 220 - 240 V ~ 50 Hz
motor power consumption: 1 x 150 W
air outlet diameter (mm): 150
bulbs: 2 x 40 W
- 14 -
ENGLISH
GB
the user is helping to prevent potential damage to the
environment or to public health.
GENERAL
Carefully read the following important information regarding
installation safety and maintenance. Keep this information
booklet accessible for further consultations. The appliance
has been designed for use in the ducting version (air exhaust
to the outside – Fig.1B), filtering version (air circulation on the
inside – Fig.1A) or with external motor (Fig.1C).
SAFETY PRECAUTION
Take care when the cooker hood is operating
simultaneously with an open fireplace or burner that depend
on the air in the environment and are supplied by other
than electrical energy, as the cooker hood removes the air
from the environment which a burner or fireplace need for
combustion. The negative pressure in the environment must
not exceed 4Pa (4x10-5 bar). Provide adequate ventilation
in the environment for a safe operation of the cooker hood.
Follow the local laws applicable for external air evacuation.
Before connecting the model to the electricity network:
- Control the data plate (positioned inside the appliance)
to ascertain that the voltage and power correspond to the
network and the socket is suitable. If in doubt ask a qualified
electrician.
- If the power supply cable is damaged, it must be replaced
with another cable or a special assembly, which may be
obtained direct from the manufacturer or from the Technical
Assistance Centre.
- This device must be connected to the supply network
through eiter a plug fused 3A or hardwired to a 2 fase spur
protected by 3A fuse.
Warning !
In certain circumstances electrical appliances may be a
danger hazard.
A) Do not check the status of the filters while the cooker
hood is operating
B) Do not touch bulbs or adjacent areas, during or straight
after prolonged use of the lighting installation.
C) Flambè cooking is prohibited underneath the cooker
hood
D) Avoid free flame, as it is damaging for the filters and
a fire hazard
E) Constantly check food frying to avoid that the
overheated oil may become a fire hazard
F) Disconnec t the elec trical plug prior to any
maintenance.
G) This appliance is not intended for use by young children
or infirm persons without supervision
H) Young children should be supervised to ensure they do
not play with the appliance
I) There shall be adequate ventilation of the room when
the rangehood is used at the same time as appliances
burning gas or other fuels
L) There is a risk of fire if cleaning is not carried out in
accordance with the instructions
This appliance conforms to the European Directive EC/2002/96,
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By making
sure that this appliance is disposed of in a suitable manner,
The
symbol on the product or on the accompanying
paperwork indicates that the appliance should not be treated
as domestic waste, but should be delivered to a suitable
electric and electronic appliance recycling collection point.
Follow local guidelines when disposing of waste. For more
information on the treatment, re-use and recycling of this
product, please contact your local authority, domestic waste
collection service or the shop where the appliance was
purchased.
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Assembly and electrical connections must be carried out
by specialised personnel.
• Electric Connection
The appliance has been manufactured as a class II, therefore
no earth cable is necessary.
The connection to the mains is carried out as follows:
BROWN = L line
BLUE = N neutral
If not provided, connect a plug for the electrical load indicated on the description label. Where a plug is provided, the
cooker hood must be installed in order that the plug is easily
accessible. An omnipolar switch with a minimum opening of
3mm between contacts, in line with the electrical load and
local standards, must be placed between the appliance and
the network in the case of direct connection to the electrical
network.
• The minimum distance between the support surfaces of
the cooking pots on the cooker top and the lowest part of
the cooker hood must be at least 65 cm. If a connection tube
composed of two parts is used, the upper part must be placed
outside the lower part. Do not connect the cooker hood exhaust to the same conductor used to circulate hot air or for
evacuating fumes from other appliances generated by other
than an electrical source.
Before proceeding with the assembly operations, remove the
anti-grease filter(s) (Fig.7) so that the unit is easier to handle.
In the case of assembly of the appliance in the suction version
prepare the hole for evacuation of the air.
• We recommend the use of an air exhaust tube which has
the same diameter as the air exhaust outlet hole. If a pipe
with a smaller diameter is used, the efficiency of the product
may be reduced and its operation may become noisier.
• Fixing to the wall
Drill the holes A respecting the distances indicated (Fig.2). Fix
the appliance to the wall and align it in horizontal position
to the wall units. When the appliance has been adjusted,
definitely fix the hood using the screws A (Fig.5). For the various installations use screws and screw anchors suited to the
type of wall (e.g. reinforced concrete, plasterboard, etc.). If
the screws and screw anchors are provided with the product,
check that they are suitable for the type of wall on which the
hood is to be fixed.
• Fixing the decorative telescopic flue
take care not to scratch the duct; wear gloves when removing
- 15 -
the protective film. (Fig. 3).
Arrange the electrical power supply within the dimensions of
the decorative flue. If your appliance is to be installed in the
ducting version or in the version with external motor, prepare
the air exhaust opening. Adjust the width of the support
bracket of the upper flue (Fig.4). Then fix it to the ceiling using
the screws A (Fig.4) in such a way that it is in line with your
hood and respecting the distance from the ceiling indicated
in Fig.2. Connect the flange C to the air exhaust hole using a
connection pipe (Fig.5). Insert the upper flue into the lower
flue and rest above the frame. Extract the upper flue up to the
bracket and fix it with the screws B (Fig.4).
To transform the hood from a ducting version into a filtering
version, ask your dealer for the charcoal filters and follow the
installation instructions.
E = SPEED III
THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY
FOR EVENTUAL DAMAGES CAUSED BY BREACHING THE
ABOVE WARNINGS.
• Filtering version
Install the hood and the two flues as described in the
paragraph for installation of the hood in ducting version. To
assemble the filtering flue refer to the instructions contained
in the kit.
If the kit is not provided, order it from your dealer as accessory.
The filters must be applied to the suction unit positioned
inside the hood. They must be centred by turning them 90
degrees until the stop catch is tripped (fig. 8).
USE AND MAINTENANCE
• We recommend that the cooker hood is switched on before
any food is cooked. We also recommend that the appliance is
left running for 15 minutes after the food is cooked, in order
to thoroughly eliminate all contaminated air.
The effective performance of the cooker hood depends on
constant maintenance; the anti-grease filter and the active
carbon filter both require special attention.
• The anti-grease filter is used to trap any grease particles
suspended in the air, therefore is subject to saturation (the
time it takes for the filter to become saturated depends on
the way in which the appliance is used).
- To prevent potential fire hazards, the anti-grease filters should
be washed a minimum of every 2 months (it is possible to use
the dishwasher for this task).
- After a few washes, the colour of the filters may change. This
does not mean they have to be replaced.
If the replacement and washing instructions are not followed,
the anti-grease filters may present a fire hazard.
• The active carbon filters are used to purify the air which
is released back into the room. The filters are not washable
or re-usable and must be replaced at least once every four
months. The active carbon filter saturation level depends on
the frequency with which the appliance is used, the type of
cooking performed and the regularity with which the antigrease filters are cleaned.
• Clean the cooker hood frequently, both inside and outside,
using a cloth which has been dampened with denatured
alcohol or neutral, not-abrasive liquid detergents.
• The light on the cooker hood is designed for use during cooking and not for general room illumination. Extended use of the
light reduces the average duration of the bulb.
•Commands:(fig.6)mechanical the key symbols are explained
below:
A = LIGHT
B = OFF
C = SPEED I
D = SPEED II
- 16 -
Tehničke specifičnosti
KUHINJSKA NAPA
HDC6145BX
HRVATSKI
KAMINI
KOMANDE
ALUMINIJSKE
PLOČE
RASVJETA
HDC6145BX
Snaga usisa (m3/h): 450
Voltaža: 220 - 240 V ~ 50 Hz
Apsorpcija motora: 1 x 150 W
Promjer izlaza za zrak (mm): 150
Lampe: 2 x 40 W
- 17 -
HRVATSKI
OPĆENITO
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pošto on sadrži važne upute
o sigurnosti postavljanja, uporabe i održavanja. Čuvajte ovaj
priručnik za buduće potrebe. Ovaj aparat je osmišljen u
namjenu isisavanja (odvođenja zraka vani - sl. 1B), filtriranja
(recikliranja zraka u unutrašnjosti - sl. 1A), odnosno s vanjskim
motorom (sl. 1C).
UPOZORENJA ZA SIGURNOST
HR
Simbol
na proizvodu ili na dokumentima koji ga prate
označava da se s tim proizvodom ne smije postupati kao s
komunalnim otpadom, već ga treba predati odgovarajućem
mjestu skupljanja električnih i elektronskih kućanskih
aparata za recikliranje. Aparat treba rashodovati slijedeći
lokalne propise za odlaganje otpada. Radi daljnjih obavijesti
o zbrinjavanju ovog proizvoda, njegovom preuzimanju i
recikliranju, obratite se odgovarajućem mjesnom uredu,
službi za skupljanje komunalnog otpada ili prodavaonici u
kojoj ste ga kupili.
UPUTE ZA POSTAVLJANJE
Pazite da istovremeno ne rade isisna napa i bilo kakav
plamenik koji ovisi o zraku u prostoriji i napaja se energijom
koja nije električna, budući da napa dok isisava oduzima u
prostoriji zrak potreban plameniku za izgaranje. Negativni
pritisak u prostoriji ne smije prijeći 4 Pa (4x10-5 bar). U svrhu
sigurnog rada potrebno je, dakle, osigurati primjereno
provjetrivanje prostorije. Kod namjene odvođenja zraka vani,
pridržavajte se propisa na snazi u vašoj zemlji.
Prije priključivanja aparata na električnu mrežu:
- provjerite pločicu s podacima (u unutrašnjosti aparata), kako
bi ste bili sigurni da napon i snaga aparata odgovaraju vašoj
električnoj mreži te da je utičnica odgovarajuće vrste. U slučaju
bilo kakve sumnje, obratite se kvalificiranom električaru.
- Ako je električni kabel oštećen, treba ga zamijeniti naročitim
kabelom ili skupinom, na raspolaganju kod Proizvođača ili kod
vaše tehničke službe.
- Uređaj treba spojiti na električnu mrežu pomoću utikača
s osiguračem od 3A ili na dvije dvofazne žice zaštićene
osiguračem od 3A.
Pozor !
U određenim okolnostima kućanski aparati mogu biti
opasni.
A) Nemojte provjeravati filtere dok napa radi.
B) Ne dirajte žarulje ni prostor u njihovoj blizini tijekom i
neposredno nakon duže upotrebe rasvjetne instalacije.
C) Zabranjeno je pripremati flambirana jela ispod nape.
D) Izbjegavajte otvoreni plamen jer on šteti filterima i
predstavlja opasnost od požara.
E) Stalno provjeravajte hranu koju pržite kako bi ste
spriječili da se pregrijano ulje zapali.
F) Prije obavljanja bilo kakvog održavanja isključite napu
iz električne mreže.
G) Ovaj aparat nije ne smiju upotrebljavati djeca ili osoba
koje treba nadzirati.
H) Pazite da se djeca ne igraju s aparatom.
I) Ako napu koristite istovremeno s uređajima na izgaranje
plina ili drugih goriva, morate prozračivati prostoriju na
odgovarajući način.
L) Ako se ne pridržavate uputa za čišćenje, postoji opasnost
da će doći do požara.
Ovaj aparat je označen u skladu s Direktivom 2002/96/
EZ europskog Parlamenta o električnom i elektronskom
otpadu. Osiguravajući rashodovanje ovog proizvoda na
ispravan način, korisnik pridonosi spriječavanju mogućih
negativnih posljedica po okoliš i po zdravlje.
Montiranje i električni priključak treba obaviti stručno
usavršeno osoblje.
• Električni priključak
Aparat je napravljen u klasi II, stoga ni jedan kabel ne treba
spojiti na uzemljenje.
Priključak na električnu mrežu treba obaviti kako slijedi:
SMEĐE = L faza
PLAVO = N nula
Ako nije predviđen, montirajte na kabel normalizirani utikač
pogodan za opterećenje navedeno na naljepnici s osobinama.
Ako utikač postoji, treba ga namjestiti tako da nakon
postavljanja aparata bude lako dostupan. U slučaju izravnog
priključenja na električnu mrežu, potrebno je između aparata
i mreže instalirati polaritetni prekidač s rasponom između
kontakata od najmanje 3 mm, koji odgovara opterećenju i u
skladu je s propisima na snazi.
• Najmanja udaljenost između površine na štednjaku na koju
se stavljaju posude za kuhanje i najnižeg dijela kuhinjske
nape treba biti barem 65 cm. Kod upotrebe cijevi za spajanje
od dva ili više dijelova, gornji dio treba staviti izvan donjeg.
Nemojte spajati odvod nape na cijev kojom kruži topao zrak
ili se koristi za izbacivanje plinskih para aparata na napajanje
energijom koja nije električna.
Prije početka montiranja, a radi lakšeg rukovanja aparatom,
izvadite filter(e) za masnoću (sl. 7). U slučaju montiranja
aparata u isisnoj verziji, potrebno je napraviti otvor za
odvođenje zraka.
• Savjetujemo uporabu cijevi za odvođenje zraka istog
promjera kao i izlazni otvor zraka. Korištenje reduktora
moglo bi smanjiti učinkovitost uređaja i povećati njegovu
bučnost.
• Učvršćivanje na zid
Napravite otvore A poštujući navedene mjere (sl. 2).
Učvrstite aparat na zid i vodoravno ga poravnajte s visećim
ormarićima. Po obavljenom namještanju, učvrstite konačno
napu pomoću 2 vijka A (sl. 5).
Za montiranje koristite vijke i udarne tiple koji odgovaraju vrsti
zida (npr. armirani beton, gipsane ploče, itd.).
Ako se vijci i tiple dostavljaju zajedno s proizvodom, provjerite
da odgovaraju vrsti zida na kojem ćete učvrstiti napu.
• Učvršćivanje rasklopnih dekorativnih spojeva
Odstranite zaštitnu foliju na kaminu uz pomoć zaštitnih
- 18 -
rukavica te pripazite da ga ne ogrebete (Sl. 3).
Namjestite električni kabel u prostoru kojeg zauzima
dekorativni spoj. Ako vaš aparat treba postaviti u isisnoj verziji
ili u verziji s vanjskim motorom, morate napraviti otvor za
odvođenje zraka. Podesite širinu zidnog oslonca za gornji
spoj (sl. 4). Zatim vijcima A (sl. 4) te poštujući udaljenost od
stropa navedenu na sl. 2 učvrstite oslonac na strop tako da
bude u osovini s vašom napom. Spojite – pomoću spojne
cijevi - prirubnicu C na otvor za odvođenje zraka (sl. 5).
Uvucite gornji spoj u donji i položite na plašt. Izvucite gornji
spoj sve do zidnog oslonca i učvrstite ga vijcima B (sl. 4). Da
bi ste napu iz isisne verzije preinačili u verziju za filtriranje,
potražite kod vašeg Prodavača ugljene filtere i slijedite upute
za montiranje.
• Verzija za filtriranje
Postavite napu i dva spoja kako se navodi u odjeljku koji se
odnosi na montiranje nape u isisnoj verziji. Za montiranje
skretnika filtriranog zraka proučite uputstva koja ćete naći
s opremom. Ako ta oprema nije dostavljena, naručite je kod
vašeg Prodavača kao pribor. Filtere je potrebno staviti na
isisnu skupinu koja se nalazi u unutrašnjosti nape, centrirati
ih na skupini i okrenuti za 90 stupnjeva sve dok se ne zakoče
(sl. 8).
neutralnim i neabrazivnim tekućim deterdžentom.
• Rasvjetna instalacija namijenjena je korištenju tijekom
kuhanja, a ne produženoj uporabi u svrhu rasvjete prostorije
uopće. Produženo korištenje rasvjete znatno smanjuje životni
vijek žarulja.
• Upravljačke tipke: (sl. 6) mehaničke - slijedi opis simbola.
A= tipka RASVJETA
B= tipka OFF
C= tipka PRVA BRZINA
D= tipka DRUGA BRZINA
E= tipka TREĆA BRZINA
OTKLANJA SE SVAKA ODGOVORNOST ZA ŠTETU
NASTALU USLIJED NEPOŠTIVANJA GORE NAVEDENIH
UPOZORENJA.
UPORABA I ODRŽAVANJE
• Preporučujemo da aparat pokrenete prije početka kuhanja
bilo kojih namirnica. Preporučujemo da aparat ostavite
uključen 15 minuta nakon završetka kuhanja hrane, radi
potpunog odvođenja pokvarenog zraka.
Dobar rad nape ovisi o ispravnom i stalnom održavanju;
naročitu pozornost treba posvetiti filteru za masnoću i
ugljenom filteru.
• Zadatak filtera za masnoću jest zadržavanje čestica masnoće
koje lebde u zraku pa je on stoga podložan začepljivanju
uvijek u različitim vremenskim razmacima, a ovisno o upotrebi
aparata. Akrilni filter na rešetci potrebno je zamijeniti kada
natpisi – koje se vidi kroz rešetku – promijene boju, a tinta se
rasprostrani; novi filter treba namjestiti tako da natpisi budu
vidljivi izvana, kroz rešetku nape.
Ako akrilni filteri nemaju natpise, odnosno ako se radi o
metalnim filterima ili onima s aluminijskom pločom, radi
spriječavanja opasnosti od požara filtere treba oprati najviše
svaka 2 mjeseca i to na slijedeći način:
- skinite filter s rešetke i operite ga u otopini vode i neutralnog
tekućeg deterdženta da bi ste uklonili s njega prljavštinu.
- Isperite u obilatoj količini mlake vode i ostavite da se osuši.
Metalne filtere i/ili aluminijske ploče možete prati i u perilici
posuđa. Nakon nekoliko pranja, ako se radi o aluminijskim
filterima ili aluminijskim pločama, može doći do promjene
boje.
To ne daje pravo na žalbu niti pravo na zahtjevanje njihove
zamjene.
Nepoštivanje uputa o promjeni i pranju može dovesti do
opasnosti od zapaljenja filtera za masnoću.
• Ugljeni filteri služe za pročišćavanje zraka koji se vraća u
prostoriju. Te filtere se ne može prati ni obnavljati i potrebno
ih je zamijeniti nakon najviše svaka četiri mjeseca. Zasićenost
aktivnog ugljena ovisi o više-manje produženoj upotrebi
aparata, o vrsti kuhinje te o učestalosti čišćenja filtera za
masnoću.
• Češće očistite sve naslage na mahalici i drugim površinama,
koristeći krpu navlaženu denaturiranim alkoholom ili
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/be
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
FRANCE
030 - 6227 515
www.samsung.com/fi
3260 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/fr
08 25 08 65 65 (euro 0,15/Min)
GERMANY
01805 - 121213 (0,15 Min)
www.samsung.de
HUNGARY
6 - 80 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
ITALIA
800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881 / 022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 - 400 200
www.samsung.com/se
U.K.
0870-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/uk
Republic of Ireland
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800- SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/at
Switzerland
0800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung.com/ua
TURKY
0800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung/ae
Code No.: DE68-
3LIK0807
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement