Samsung NZ64H57479K/EO Uživatelská přiručka

advertisement

Samsung NZ64H57479K/EO Uživatelská přiručka
Seria NZ64H57
Płyta indukcyjna
instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 1
2014-04-22
7:14:20
spis treści
korzystanie z instrukcji
04
Ważne symbole ostrzegawcze
instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
05
Instrukcje dotyczące bezpieczeństw
instrukcje dotyczące
utylizacji
09
09
09
Utylizacja opakowania
Właściwa utylizacja zużytego urządzenia
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
montaż płyty grzejnej
10
11
13
Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora
Podłączanie zasilania sieciowego
Montaż w blacie kuchennym
elementy i funkcje
urządzenia
16
16
16
17
17
18
19
20
20
Pola grzejne
Panel sterowania
Elementy urządzenia
Podgrzewanie indukcyjne
Podstawowe właściwości urządzenia
Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa
Wskaźnik pozostałego ciepła
Wykrywanie temperatury
wprowadzenie
21
Pierwsze czyszczenie
4
5
9
10
21
Polski – 2
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 2
2014-04-22
7:14:20
korzystanie z płyty
grzejnej
21
21
22
22
22
23
24
24
24
25
25
25
26
28
29
30
30
31
31
32
Naczynia do gotowania na płycie
indukcyjnej
Test przydatności
Wielkość naczyń
Hałasy podczas pracy
Korzystanie z właściwych naczyń
kuchennych
Korzystanie z przycisków z czujnikami
dotykowymi
Włączanie urządzenia
Wybieranie pola grzejnego i ustawienie
mocy podgrzewania
Wyłączanie urządzenia
Wyłączanie pól grzejnych
Korzystanie z funkcji zabezpieczenia przed
dziećmi
Wyłącznik czasowy
Użycie funkcji podgrzewania wstępnego
Funkcja zwiększania mocy podgrzewania
Zarządzanie energią
Pauza
Funkcja panelu grzejnego
Włączanie/wyłączanie dźwięku
Zalecane ustawienia dla gotowania
określonych rodzajów żywności
czyszczenie i konserwacja
33
35
35
Płyta grzejna
Rama płyty grzejnej (opcja)
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia:
gwarancja i serwis
36
38
Często zadawane pytania i rozwiązywanie
problemów
Serwis
39
39
Dane techniczne
Pola grzejne
33
36
dane techniczne
39
Polski – 3
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 3
2014-04-22
7:14:20
korzystanie z instrukcji
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących
bezpieczeństwa zawartych w poniższym rozdziale. Instrukcję należy
zachować w celu wykorzystania w przyszłości. Przekazując to urządzenie
innemu użytkownikowi, należy pamiętać o przekazaniu wraz z nim niniejszej
instrukcji obsługi.
Ważne symbole ostrzegawcze
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
OSTRZEŻENIE prowadzić do poważnego kalectwa lub śmierci.
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do drobnych obrażeń lub uszkodzenia
PRZESTROGA mienia.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia
prądem lub obrażenia ciała, w trakcie korzystania
PRZESTROGA z płyty grzejnej należy przedsięwziąć następujące
podstawowe środki ostrożności.
NIE próbować.
NIE rozmontowywać.
NIE dotykać.
Postępować zgodnie z instrukcjami.
Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.
Sprawdzić, czy urządzenie jest uziemione, aby zapobiec
porażeniu prądem.
Skontaktować się z centrum serwisowym.
Uwaga!
Ważne
Polski – 4
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 4
2014-04-22
7:14:21
instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy
(np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub
przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub
przez wykwalifikowaną osobę
Urządzenie powinno być podłączone w sposób umożliwiający
odłączenie go od zasilania. Odłączenie można osiągnąć poprzez
umieszczenie wtyczki w dostępnym miejscu lub zainstalowanie
przełącznika w okablowaniu, zgodnie z odpowiednimi zasadami.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć
zasilanie, by uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować
odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z
elementami grzejnymi wewnątrz płyty.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
mogą się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać
się do urządzenia.
Nie należy używać myjki parowej do czyszczenia produktu.
Na powierzchni płyty nie należy kłaść metalowych przedmiotów,
takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, ponieważ może to
doprowadzić do ich silnego rozgrzania.
01 korzystanie z instrukcji oraz instrukcji dotyczących bezpieczeństwa
To urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące normy dotyczące
parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa. Uważamy jednak, że
odpowiedzialnością producenta jest umożliwienie użytkownikom zapoznania
się z zasadami bezpieczeństwa zamieszczonymi poniżej.
Polski – 5
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 5
2014-04-22
7:14:21
Po użyciu należy wyłączyć płytę grzejną za pomocą jego przycisku;
nie należy polegać wyłącznie na czujniku wykrywającym obecność
naczyń.
Do czyszczenia płyt indukcyjnych nie wolno używać środków
zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek metalowych,
ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić
do pęknięcia szyby.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z
zewnętrznym urządzeniem wyłączającym lub oddzielnym systemem
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
nagrzewają się.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia
kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz płyty.
Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z urządzenia
wyłącznie pod stałą kontrolą.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia i osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie pod
nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i
zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod
nadzorem osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie płyty indukcyjnej bez nadzoru
podczas gotowania z użyciem tłuszczu lub oleju może być
niebezpiecznie i prowadzić do pożaru.
POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY gasić takiego pożaru przy
użyciu wody. Należy wyłączyć urządzenie i zakryć płomień np.
pokrywką lub kocem gaśniczym.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarowe: nie przechowywać
przedmiotów na powierzchni przeznaczonej do gotowania.
W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie mogą być
gorące.
Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
Polski – 6
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 6
2014-04-22
7:14:21
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko osłon zaprojektowanych przez
producenta tego urządzenia. Użycie niewłaściwych osłon może
doprowadzić do wypadku.
01 korzystanie z instrukcji oraz instrukcji dotyczących bezpieczeństwa
PRZESTROGA
Urządzenie powinno zostać prawidłowo zamontowane i uziemione
przez wykwalifikowanego pracownika technicznego.
Urządzenie powinno być serwisowane jedynie przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu. Naprawy wykonywane
przez osoby nieuprawnione mogą spowodować obrażenia ciała lub
poważną awarię urządzenia. Jeśli urządzenie wymaga naprawy,
należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie
urządzenia i unieważnienie gwarancji.
Urządzenia przeznaczone do zabudowy mogą być używane
wyłącznie po zamontowaniu w szafkach i miejscach roboczych
zgodnych z odpowiednimi standardami. Zapewnia to właściwą
ochronę przed kontaktem z podzespołami elektrycznymi, zgodnie z
podstawowymi normami bezpieczeństwa.
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia bądź pojawienia
się uszkodzeń, pęknięć lub zarysowań należy:
– wyłączyć wszystkie pola grzejne;
– odłączyć płytę od sieci elektrycznej;
– skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć zasilanie, by
uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Nie używać płyty do czasu
wymiany szklanej powierzchni.
Nie należy używać płyty grzejnej do podgrzewania folii aluminiowej,
produktów zawiniętych w folię aluminiową lub zamrożonej żywności
zapakowanej w aluminium.
Jeśli pomiędzy dno garnka i płytę grzejną dostanie się płyn, może
powstawać sprężona para powodująca podskakiwanie garnka.
Należy zawsze pilnować, by płyta grzejna i dno garnka były suche.
Pola grzejne nagrzewają się podczas gotowania. Nie należy
pozwalać małym dzieciom przebywać w pobliżu urządzenia.
Żaden element opakowania nie powinien znaleźć się w zasięgu
dzieci, ponieważ stanowi dla nich zagrożenie.
Polski – 7
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 7
2014-04-22
7:14:21
Niniejsze urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie do
gotowania i smażenia żywności w gospodarstwie domowym.
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych lub
przemysłowych.
Nigdy nie należy używać płyty grzejnej do ogrzewania
pomieszczenia.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń
elektrycznych do gniazdek znajdujących w pobliżu płyty grzejnej.
Przewody zasilające nie mogą stykać się z blatem roboczym.
W przypadku nadmiernego nagrzania tłuszcz i olej mogą się szybko
zapalić. Nigdy nie należy pozostawiać naczyń bez nadzoru podczas
przygotowywania potraw z użyciem tłuszczu lub oleju, np. podczas
smażenia frytek.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć płyty grzejne.
Panele sterowania zawsze powinny być czyste i suche.
Na płycie grzejnej nie wolno kłaść łatwopalnych przedmiotów,
ponieważ grozi to pożarem.
Nieuważne korzystanie z urządzenia może być przyczyną pożaru.
Przewody urządzeń elektrycznych nie powinny dotykać gorących
powierzchni płyty ani naczyń kuchennych.
Nie należy używać płyty grzejnej do suszenia odzieży.
OSTRZEŻENIE: Osoby posiadające rozrusznik serca lub
aktywne implanty serca muszą dbać o to, aby ich górna część
ciała znajdowała się zawsze w odległości co najmniej 30 cm od
włączonych pól płyty indukcyjnej. W przypadku wątpliwości należy
skonsultować się z producentem urządzenia lub lekarzem (dotyczy
tylko modeli z płytą indukcyjną).
Nie próbuj samodzielnie naprawiać, rozkładać ani przerabiać
urządzenia.
Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie.
Płytę grzejną należy czyścić zgodnie z instrukcjami czyszczenia i
konserwacji, które przedstawiono w niniejszej instrukcji obsługi.
Polski – 8
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 8
2014-04-22
7:14:21
instrukcje dotyczące utylizacji
OSTRZEŻENIE
Utylizacja opakowania
OSTRZEŻENIE
Właściwa utylizacja zużytego urządzenia
OSTRZEŻENIE: Przed utylizacją zużytego urządzenia należy uniemożliwić
jego działanie w taki sposób, aby nie mogło stać się źródłem zagrożenia.
W tym celu wykwalifikowany pracownik techniczny powinien odłączyć
urządzenie od sieci zasilania i usunąć przewód zasilający.
Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
Informacje o datach zbiórek oraz publicznych miejscach utylizacji odpadów
można uzyskać w lokalnym zakładzie utylizacji lub u władz lokalnych.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
02 instrukcje dotyczące utylizacji
Wszystkie materiały użyte do zapakowania urządzenia podlegają recyklingowi.
Karton i elementy wykonane z twardej pianki zostały odpowiednio oznaczone.
Opakowania i starsze urządzenia należy utylizować z uwzględnieniem kwestii
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji
oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani
jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu
USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Polski – 9
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 9
2014-04-22
7:14:21
montaż płyty grzejnej
OSTRZEŻENIE
Nowe urządzenie powinno zostać zamontowane i uziemione przez
wykwalifikowany personel techniczny. Postępuj zgodnie z niniejszą
instrukcją. Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek szkód wynikających
z nieprawidłowego montażu urządzenia. Dane techniczne można
znaleźć w końcowej części tej instrukcji obsługi.
Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji elektrycznej, która umożliwia
jego odłączenie od zasilania na wszystkich biegunach z szerokością
otwarcia styków co najmniej 3 mm. Jako urządzenia izolacyjne można
stosować przerywacze do ochrony linii, bezpieczniki (bezpieczniki
wkręcane należy usunąć z uchwytu), wyłączniki prądu upływowego i
styczniki.
• To urządzenie spełnia wymagania normy EN 60335 - 2 - 6 w
zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ten typ urządzenia może być
zainstalowany obok wysokiej szafki lub ściany po jednej stronie.
• Montaż musi zapewniać ochronę płyty przed wstrząsami.
• Zabudowa, w której zamontowane jest urządzenie, musi spełniać
wymagania normy DIN 68930 w zakresie stabilności.
• Aby zapewnić ochronę przed wilgocią, wszystkie powierzchnie cięte
muszą być uszczelnione przy użyciu właściwego uszczelniacza.
• W przypadku powierzchni roboczych z kafelkami ceramicznymi złącza
w miejscu osadzenia płyty grzejnej muszą być całkowicie wypełnione
zaprawą.
• W przypadku powierzchni ceramicznych lub wykonanych z kamienia
naturalnego bądź sztucznego sprężyny z mechanizmem migowym
należy przymocować z użyciem odpowiedniej żywicy lub mieszanego
spoiwa.
• Uszczelnienie w okolicy powierzchni roboczej powinno być wykonane
poprawnie i nie zawierać niewypełnionych przestrzeni. Nie należy
stosować dodatkowego uszczelniacza silikonowego, ponieważ może
to utrudnić demontaż podczas serwisowania.
• Podczas demontażu należy naciskać na płytę grzewczą od spodu.
• Płytę oddzielającą należy zamontować pod płytą grzewczą.
• Nie należy zakrywać otworu wentylacyjnego znajdującego się
pomiędzy blatem roboczym a przednią częścią urządzenia.
Polski – 10
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 10
2014-04-22
7:14:22
Podłączanie zasilania sieciowego
Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy jego napięcie
znamionowe, wskazane na tabliczce znamionowej, odpowiada napięciu
w gniazdku elektrycznym. Tabliczka znamionowa znajduje się na dolnej
części obudowy płyty grzewczej.
OSTRZEŻENIE
Napięcie elementu grzejnego wynosi 230 V AC. Urządzenie może także
pracować w sieciach o napięciu 220 lub 240 V AC.
Płytę grzewczą należy podłączyć do zasilania przy użyciu urządzenia,
które umożliwia jej odłączenie od zasilania na wszystkich biegunach
z szerokością otwarcia styków co najmniej 3 mm (np. automatyczny
przerywacz do ochrony linii, wyłącznik prądu upływowego lub
bezpiecznik).
Połączenia przewodowe należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami, dbając o odpowiednie
dokręcenie śrub zaciskowych.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
03 montaż płyty grzejnej
Przed podłączeniem przewodów należy wyłączyć zasilanie
obwodu.
Po podłączeniu płyty grzejnej do sieci zasilania należy sprawdzić, czy
wszystkie pola grzejne są gotowe do użycia, włączając je kolejno na
krótki czas z zastosowaniem maksymalnego ustawienia mocy i przy
użyciu odpowiednich naczyń kuchennych.
Przy pierwszym włączeniu płyty grzejnej włączają się wszystkie
wyświetlacze i zostaje aktywowana funkcja zabezpieczenia przed
dziećmi.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Należy zwrócić uwagę na zgodność połączeń faz i przewodu
neutralnego sieci domowej oraz urządzenia (schematy połączeń).
W przeciwnym razie możliwe jest uszkodzenie podzespołów płyty
grzejnej.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z
nieprawidłowego montażu urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub
przez wykwalifikowaną osobę
Polski – 11
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 11
2014-04-22
7:14:22
• 1N ~
• 2N ~: Przed połączeniem
oddziel kable 2-fazowe (L1 i L2).
220–240 V ~
380–415 V ~
220–240 V ~
Zielony/żółty
Czarny
Niebieski
Szary
Brązowy
L
Zielony/żółty
Czarny
Niebieski
Brązowy
Szary
N
32A
L1 L2
16A
1N ~
N
2N ~
2 x 1N ~: Przed połączeniem oddziel kable.
220–240 V ~
220–240 V ~
Zielony/żółty
Niebieski
Czarny
Brązowy
Szary
L1 N1
16A
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić odpowiednie
połączenie, postępuj według
schematu okablowania w
pobliżu gniazd.
L2 N2
2 x 1N ~
Polski – 12
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 12
2014-04-22
7:14:22
Montaż w blacie kuchennym
Przed montażem zanotuj numer seryjny urządzenia znajdujący się na tabliczce
znamionowej. Numer seryjny jest wymagany przy zgłoszeniach serwisowych.
Po zamontowaniu urządzenia nie będzie dostępu do tego numeru, ponieważ
jest on zapisany na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania w zakresie minimalnej odległości
i odstępu urządzenia od innych elementów wyposażenia pomieszczenia.
Na spodzie płyty grzejnej znajdują się dwa wentylatory. Jeśli pod płytą znajduje
się szuflada, nie powinno się przechowywać w niej drobnych przedmiotów
lub papieru, gdyż istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia wentylatora
lub zakłócenia procesu chłodzenia płyty w przypadku wciągnięcia tych
przedmiotów lub papieru przez wentylator.
03 montaż płyty grzejnej
numer seryjny
Min. 2 mm
560 mm
ø6
x4
R3
560
±1
maks. 50
min. 20
90 °
min. 60
min. 60
min. 600
490±1
min. 60
min. 50
Polski – 13
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 13
2014-04-22
7:14:22
min. 40
min. 40
520
25
15
min. 60
min. 50
480
min. 550
min. 2
min. 35
min. 65
min. 100
min. 20
min. 20
min. 5
Polski – 14
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 14
2014-04-22
7:14:23
03 montaż płyty grzejnej
Polski – 15
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 15
2014-04-22
7:14:23
elementy i funkcje urządzenia
Pola grzejne
5
1
5
14
mm
3
4
m
0m
21
2
6
1. Tylny panel indukcyjny 1800 W z funkcją zwiększania mocy do 2600 W
2. Przedni panel indukcyjny 1800 W z funkcją zwiększania mocy do 2600 W
3. Duży panel indukcyjny 3300 W z funkcją zwiększania mocy do 3600 W
4. Pole indukcyjne 2200 W z funkcją zwiększania mocy do 3200 W
5. Pole indukcyjne 1200 W z funkcją zwiększania mocy do 2000 W
6. Panel sterowania
Panel sterowania
6
7
5
4
8
3
9
1
2
1. Przyciski pól grzejnych
2. Przyciski ustawień podgrzewania
3. Czujnik sterowania funkcją blokady
4. Czujnik sterowania włączaniem/wyłączaniem urządzenia
5. Wskaźnik i czujnik sterowania wyłącznikiem czasowym
Polski – 16
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 16
2014-04-22
7:14:23
6. Wskaźniki ustawień podgrzewania i ciepła pól grzejnych
7. Podgrzewanie wstępne
8. Pauza
9. Przycisk podstawowego panelu grzejnego
Elementy urządzenia
Uchwyty montażowe
Śruby montażowe
Podgrzewanie indukcyjne
• Zasada działania podgrzewania indukcyjnego: Po umieszczeniu
naczynia na polu grzejnym i włączeniu urządzenia układy elektroniczne
płyty indukcyjnej rozpoczną generowanie „prądów indukcyjnych” w
spodniej części naczynia, co spowoduje stały wzrost temperatury w
naczyniu.
04 elementy i funkcje urządzenia
Płyta indukcyjna
Prądy indukcyjne
Cewka indukcji
Układy elektroniczne
• Szybsze gotowanie i smażenie: Dzięki bezpośredniemu ogrzewaniu
naczyń, a nie płyty szklanej urządzenia, możliwe jest uzyskanie większej
wydajności gotowania niż w innych systemach, ponieważ nie występuje
utrata ciepła. Większość zużywanej przez urządzenie energii jest
przekształcana w ciepło.
Polski – 17
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 17
2014-04-22
7:14:24
Podstawowe właściwości urządzenia
• Powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego : urządzenie jest
wyposażone w powierzchnię do gotowania ze szkła ceramicznego i cztery
pola grzejne o szybkim czasie reakcji.
• Przyciski z czujnikami dotykowymi : Urządzenie jest obsługiwane za
pomocą przycisków z czujnikami dotykowymi.
• Łatwe czyszczenie : Jedną z zalet powierzchni do gotowania ze szkła
ceramicznego i czujników sterowania jest ich dostępność.
Gładka, płaska powierzchnia jest łatwa do czyszczenia.
• Czujnik włączania/wyłączania : Czujnik „włączania/wyłączania” to
oddzielny wyłącznik zasilania urządzenia. Dotknięcie tego czujnika
powoduje całkowite włączenie lub wyłączenie zasilania płyty grzejnej.
• Wskaźniki sterowania i funkcji urządzenia : wyświetlacze cyfrowe
oraz wskaźniki informują o wprowadzonych ustawieniach i włączonych
funkcjach urządzenia, a także wskazują obecność pozostałego ciepła w
poszczególnych polach grzejnych.
• Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa : zapewnia ona automatyczne
wyłączenie pól grzejnych po upływie określonego czasu, jeśli żadne
ustawienia nie zostaną zmienione przez użytkownika.
• Zwiększanie mocy podgrzewania : Za pomocą tej funkcji można
podgrzać zawartość naczynia szybciej niż w przypadku maksymalnego
poziomu mocy „ ”. (Na wyświetlaczu widoczne będzie oznaczenie „ ”).
• Wskaźnik pozostałego ciepła : Ikona pozostałego ciepła pojawia się na
wyświetlaczu, gdy poziom rozgrzania pola wskazuje na ryzyko poparzenia.
• Automatyczne wykrywanie naczyń : wszystkie pola grzejne są
wyposażone w system automatycznego wykrywania naczyń. System ten
został skalibrowany w celu rozpoznawania naczyń o średnicy minimalnie
mniejszej niż dane pole płyty indukcyjnej. Naczynia należy zawsze
umieszczać po środku każdego pola grzejnego. Konieczne jest także
korzystanie z odpowiednich naczyń do gotowania.
• Wyświetlacze cyfrowe :
-
urządzenie zostało włączone;
- od do , wybrane ustawienia podgrzewania;
pozostałe ciepło (utrzymywanie temperatury);
-
-
pozostałe ciepło;
-
włączona funkcja zabezpieczenia przed dziećmi;
-
komunikat o błędzie informujący, że czujnik był dotykany przez
ponad 8 sekund;
Polski – 18
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 18
2014-04-22
7:14:25
-
Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa
Jeśli jedno z pól grzejnych nie zostanie wyłączone lub ustawienie
podgrzewania nie zostanie zmienione przez dłuższy czas, pole grzejne
wyłączy się automatycznie.
Obecność pozostałego ciepła jest oznaczana na wyświetlaczach cyfrowych
poszczególnych pól grzejnych za pomocą litery , (ang. hot — gorący).
Pola grzejne wyłączają się automatycznie po upływie następującego czasu:
Ustawienie mocy podgrzewania
Wyłączenie
1-3
po 6 godziny
4-6
po 5 godziny
7-9
po 4 godziny
10-15
po 1,5 godziny
04 elementy i funkcje urządzenia
komunikat o błędzie informujący, że powierzchnia kuchenki jest
przegrzana ze względu na niepoprawną obsługę (na przykład gotowanie
przy użyciu pustego naczynia);
-
komunikat informujący, że użyte naczynie jest niewłaściwe lub zbyt
małe lub że nie umieszczono żadnego naczynia na polu grzejnym.
• Pauza
: używając tej funkcji, ustawisz niską moc podgrzewania we
wszystkich polach grzejnych (na przykład aby odebrać telefon).
Na wyświetlaczu widoczne będzie oznaczenie „ ”.
• Przycisk podstawowego panelu grzejnego : za pomocą tej funkcji
można rozszerzyć strefę gotowania na całą lewą stronę płyty grzejnej.
• Podgrzewanie wstępne
: za pomocą tej funkcji można wstępnie
podgrzać naczynie.
Jeżeli płyta grzejna ulegnie przegrzaniu z powodu nieprawidłowego
działania, zostanie wyświetlone oznaczenie
, a płyta grzejna zostanie
wyłączona.
Jeśli użyte naczynie jest niewłaściwe bądź zbyt małe lub nie umieszczono
żadnego naczynia na polu grzejnym, zostanie wyświetlone oznaczenie .
Po upływie 1 minuty dane pole grzejne zostanie wyłączone.
Jeśli jedno lub więcej pól grzejnych wyłączy się przed upływem
wskazanego czasu, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w
części „Rozwiązywanie problemów”.
Polski – 19
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 19
2014-04-22
7:14:25
Inne przyczyny samoczynnego wyłączenia się pól grzejnych
Wszystkie pola wyłączają się, gdy na panel sterowania wykipi gotowana
zawartość. Funkcja wyłącznika automatycznego zostanie także uruchomiona
w przypadku umieszczenia na panelu sterowania wilgotnej ściereczki. W obu
tych przypadkach konieczne jest ponowne włączenie urządzenia przy użyciu
głównego przycisku włączania/wyłączania po usunięciu cieczy lub
ściereczki.
Wskaźnik pozostałego ciepła
Po wyłączeniu danego pola grzejnego lub całej płyty obecność pozostałego
ciepła wskazywana jest za pomocą oznaczenia , (ang. hot — gorący) na
wyświetlaczu cyfrowym poszczególnych pól grzejnych. Po wyłączeniu pola
grzejnego wskaźnik pozostałego ciepła zgaśnie dopiero po schłodzeniu się
jego powierzchni.
Ciepło to można wykorzystać do rozmrażania żywności lub utrzymania jej
temperatury.
Gdy wskaźnik pozostałego ciepła jest podświetlony, istnieje ryzyko
poparzenia.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Przerwa w zasilaniu powoduje zgaśnięcie oznaczenia , ; informacja
o pozostałym cieple nie będzie wówczas dostępna. W dalszym ciągu
istnieje jednak ryzyko poparzenia. Aby go uniknąć, należy zachować
ostrożność w pobliżu płyty grzejnej.
Wykrywanie temperatury
Jeśli z dowolnej przyczyny temperatura jakiegokolwiek pola grzejnego
przekroczy poziom bezpieczeństwa, poziom mocy podgrzewania dla tego
pola zostanie automatycznie zmniejszony.
Po zakończeniu korzystania z płyty grzejnej jej wentylator będzie kontynuował
pracę do momentu schłodzenia układów elektronicznych. Wentylator włącza
się i wyłącza w zależności od temperatury układów elektronicznych.
Polski – 20
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 20
2014-04-22
7:14:26
wprowadzenie
Pierwsze czyszczenie
OSTRZEŻENIE
korzystanie z płyty grzejnej
Naczynia do gotowania na płycie indukcyjnej
Płytę indukcyjną należy włączać dopiero po umieszczeniu naczynia z
podstawą magnetyczną na jednym z pól grzejnych. Można stosować
następujące naczynia kuchenne:
Tworzywo naczynia
Tworzywo naczynia
Stosowanie
Stal, stal emaliowana
Tak
Żeliwo
Tak
Stal nierdzewna
Jeśli odpowiednio oznaczone przez
producenta
Aluminium, miedź, brąz
Nie
Szkło, ceramika, porcelana
Nie
05 wprowadzenie i użytkowanie płyty grzejnej
Przetrzyj powierzchnię ze szkła ceramicznego wilgotną ściereczką z użyciem
środka do czyszczenia ceramicznych blatów roboczych.
Nie należy używać substancji żrących lub środków mogących porysować
powierzchnię, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
Naczynia na płyty indukcyjne opatrzone są odpowiednim oznaczeniem
przez producenta.
Niektóre naczynia mogą powodować hałas podczas ich użytkowania na
polach indukcyjnych. Nie wskazuje to na uszkodzenie urządzenia ani w
żaden sposób nie wpływa na jego działanie.
Polski – 21
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 21
2014-04-22
7:14:26
Test przydatności
Naczynie może być używane do
gotowania indukcyjnego, jeśli opatrzone
jest odpowiednim oznaczeniem przez
producenta, a magnes przyczepia się do
jego spodniej części.
Gotowanie indukcyjne może nie działać poprawnie przy użyciu
nieżelaznych naczyń, których spodnia część nie przyczepia się do
magnesu, lub nieżelaznych naczyń o spodzie pokrytym żelazem.
Wielkość naczyń
Pola indukcyjne mają możliwość automatycznego dostosowania się do
wielkości spodniej części naczynia. Magnetyczna część dna naczynia musi
jednak posiadać określoną minimalną średnicę, w zależności od wielkości
danego pola grzejnego.
Średnica pól grzejnych
Minimalna średnica dna naczynia
210 mm
140 mm
145 mm
100 mm
Przedni lub tylny panel grzejny
120 mm
Duży panel grzejny
180 mm (wzdłuż), naczynia owalne,
naczynia do gotowania ryb
Hałasy podczas pracy
Jeśli słychać:
• Dźwięk pękania: przybory kuchenne są wykonane z różnych
materiałów.
• Gwizd: wykorzystywane są więcej niż dwa pole grzejne oraz przybory
kuchenne są wykonane z różnych materiałów.
• Buczenie: wykorzystywane są wysokie poziomy zasilania.
• Kliknięcie: występuje zmiana napięcia.
• Syk, brzęczenie: Wiatrak pracuje poprawnie.
Powyższe hałasy są normalne i nie wskazują na żadne usterki.
Polski – 22
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 22
2014-04-22
7:14:26
Korzystanie z właściwych naczyń kuchennych
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Przestrzeganie następujących zasad użytkowania pozwala oszczędzać
energię elektryczną.
• Naczynia i garnki należy zawsze
umieszczać na płycie przed
włączeniem pola grzejnego.
• Obecność zabrudzeń na płycie i dnie
naczynia zwiększa zużycie energii.
• Jeśli to możliwe, należy szczelnie
przykrywać użytkowane naczynia za
pomocą pokrywki.
Prawidłowo!
05 wprowadzenie i użytkowanie płyty grzejnej
Naczynia lepszej jakości pozwalają uzyskać lepsze rezultaty gotowania.
• Można je rozpoznać, sprawdzając jakość ich dna. Dno powinno być
maksymalnie grube i płaskie.
• Kupując nowe naczynia, należy zwrócić szczególną uwagę na średnicę
dna. Producenci często podają tylko średnicę górnej krawędzi naczyń.
• Nie należy używać naczyń, które mają uszkodzone dno o ostrych
krawędziach lub wgniecenia. Przesuwanie takich naczyń po powierzchni
płyty grzejnej może spowodować jej trwałe zarysowanie.
• Dno zimnego naczynia jest zwykle lekko wygięte do środka (wklęsłe).
Dno naczynia nie powinno być wygięte do zewnątrz (wypukłe).
• Aby móc korzystać z naczyń specjalnego rodzaju, na przykład woka,
naczynia do gotowania ciśnieniowego lub na wolnym ogniu, należy
przestrzegać instrukcji producenta.
Nieprawidłowo!
• Pola grzejne należy wyłączać
przed zakończeniem gotowania,
aby wykorzystać pozostałe ciepło
do odmrażania lub utrzymania
temperatury żywności.
Polski – 23
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 23
2014-04-22
7:14:26
Korzystanie z przycisków z czujnikami dotykowymi
Aby użyć przycisku z czujnikiem dotykowym, dotknij żądany panel końcem
palca wskazującego tak, aby włączyć lub wyłączyć żądany wyświetlacz, bądź
aby włączyć żądaną funkcję urządzenia. Upewnij się, że dotykasz tylko jednego
panelu czujnika podczas obsługi urządzenia. Zbyt płaskie umieszczenie palca
na panelu może spowodować naciśnięcie także sąsiedniego przycisku.
Włączanie urządzenia
1. Urządzenie jest włączane przy użyciu przycisku
włączania/wyłączania .
Dotknij przycisku włączania/wyłączania i
przytrzymaj go przez 1–2 sek. Na wyświetlaczu
cyfrowym pojawi się oznaczenie .
ok. 1–2 sek.
Po uaktywnieniu się przycisku włączania/wyłączania w ciągu
20 sekund wybierz ustawienie mocy podgrzewania, aby włączyć płytę
grzejną. W przeciwnym razie urządzenie wyłączy się ze względów
bezpieczeństwa.
Wybieranie pola grzejnego i ustawienie mocy
podgrzewania
1. Aby wybrać pole grzejne, dotknij przycisku
żądanego pola.
2. W celu ustawiania i regulacji poziomu
mocy dotknij przycisków ustawień
podgrzewania.
Domyślnie moc podgrzewania jest ustawiona na 15.
Aby utrzymać temperaturę żywności, wybierz żądane pole grzejne i
dotknij suwaka pod oznaczeniem utrzymywania temperatury .
Polski – 24
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 24
2014-04-22
7:14:27
Dotknięcie i przytrzymanie przez ponad 8 sekund co najmniej dwóch
czujników spowoduje wyświetlenie oznaczeń
na wyświetlaczu
ustawień mocy podgrzewania. Aby zresetować ustawienia, dotknij
przycisku włączania/wyłączania .
Wyłączanie urządzenia
ok. 1–2 sek.
Po wyłączeniu jednego pola grzejnego lub całej powierzchni gotowania
obecność pozostałego ciepła będzie wskazywana na wyświetlaczu
cyfrowym odpowiedniego pola za pomocą oznaczenia lub (ang. hot
— gorący).
Wyłączanie pól grzejnych
1. Wybierz pole grzejne i dotknij czujnika
.
Korzystanie z funkcji zabezpieczenia przed dziećmi
05 wprowadzenie i użytkowanie płyty grzejnej
Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, użyj funkcji
włączania/wyłączania . Dotknij przycisku
włączania/wyłączania i przytrzymaj go przez
1–2 sek.
Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi uniemożliwia przypadkowe włączenie
pól grzejnych i uaktywnienie powierzchni gotowania. Możliwe jest także
zablokowanie panelu sterowania (z wyjątkiem przycisku włączania/
wyłączania ), co pozwala zapobiec przypadkowej zmianie ustawień, na
przykład podczas przecierania panelu ściereczką.
Polski – 25
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 25
2014-04-22
7:14:27
Włączanie i wyłączanie funkcji zabezpieczenia przed dziećmi
1. Dotknij przycisk sterowania funkcją blokady
i przytrzymaj go przez około 3 sekundy.
Jako potwierdzenie zostanie odtworzony sygnał
dźwiękowy.
ok. 3 sek.
2. Dotknij dowolnego przycisku sterowania.
Na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie
wskazujące włączenie funkcji zabezpieczenia
przed dziećmi.
3. Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij przycisku zabezpieczenia przed
dziećmi i przytrzymaj go przez około 3 sekundy.
Jako potwierdzenie zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy.
Wyłącznik czasowy
Istnieją dwa sposoby korzystania z wyłącznika czasowego:
Użycie wyłącznika czasowego jako funkcji wyłącznika bezpieczeństwa:
Jeśli dla pola grzejnego ustawiono określony czas działania, zostanie ono
wyłączone po upływie tego czasu. Funkcja ta może być używana dla wielu pól
jednocześnie.
Użycie wyłącznika czasowego jako licznika czasu:
Nie można użyć licznika czasu, jeżeli pole grzejne korzysta z wyłącznika
czasowego jako wyłącznika bezpieczeństwa.
Ustawianie wyłącznika bezpieczeństwa
Pola grzejne, dla których chcesz zastosować funkcję
wyłącznika bezpieczeństwa, muszą być włączone.
1. Po ich włączeniu dotknij przycisku
odpowiedniego pola grzejnego. Wskaźnik tego
pola zacznie migać na wyświetlaczu.
2. Dotknij przycisku wyłącznika czasowego .
Ponad oznaczeniem wyłącznika czasowego
zostanie wyświetlona liczba 10.
Polski – 26
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 26
2014-04-22
7:14:28
3. Użyj przycisków ustawień wyłącznika
czasowego ( lub ), aby ustawić czas
gotowania, na przykład 15 minut, po upływie
którego pole wyłączy się automatycznie.
Wyłącznik bezpieczeństwa jest teraz włączony.
Aby wyświetlić pozostały czas dla dowolnego pola grzejnego, użyj przycisku
sterowania wyłącznikiem czasowym .
Odpowiedni wskaźnik sterowania zacznie migać z małą częstotliwością.
Ustawienia można zresetować za pomocą przycisków ustawienia
wyłącznika czasowego ( lub ). Po upływie określonego czasu pole
grzejne zostanie wyłączone automatycznie. Jako potwierdzenie zostanie
odtworzony sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu wyłącznika czasowego
pojawi się oznaczenie.
Jeżeli dotkniesz przycisku sterowania wyłącznikiem czasowym
bez wybierania pola grzejnego, wyświetlacz zostanie włączony, ale żadne
ustawienia wyłącznika czasowego nie zostaną zastosowane.
Aby szybciej dostosować ustawienia, dotknij dowolnego przycisku
i przytrzymaj go do momentu osiągnięcia żądanej wartości.
05 wprowadzenie i użytkowanie płyty grzejnej
4. Aby anulować ustawienia wyłącznika
czasowego, wybierz pole grzejne i przytrzymaj
wyłącznik czasowy przez 3 sekundy. Jako
potwierdzenie zostanie odtworzony sygnał
dźwiękowy. Jeżeli przytrzymasz wyłącznik
czasowy przez 3 sekundy bez wybierania
pola grzejnego, ustawienia wyłącznika
czasowego dla ostatnio używanego pola
grzejnego zostaną anulowane.
lub
Polski – 27
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 27
2014-04-22
7:14:29
Licznik czasu
Aby możliwe było użycie licznika czasu urządzenie musi być włączone, a pola
grzejne nie mogą używać go jako wyłącznika bezpieczeństwa.
1. Dotknij przycisku wyłącznika
czasowego . Na jego wyświetlaczu
pojawi się oznaczenie
.
2. Funkcja licznika czasu zostanie
włączona, a czas będzie odliczany na
wyświetlaczu. Aby anulować ustawienia
wyłącznika czasowego, przytrzymaj
przycisk sterowania wyłącznikiem
czasowym przez 3 sekundy.
3. Aby zatrzymać wyłącznik czasowy,
dotknij przycisku sterowania
wyłącznikiem czasowym .
Użycie funkcji podgrzewania wstępnego
Za pomocą tej funkcji można wstępnie podgrzać naczynie.
Włączanie funkcji podgrzewania wstępnego dla dużego
panelu grzejnego
1. Po włączeniu urządzenia dotknij
przycisku funkcji podgrzewania
wstępnego
.
2. W obu panelach grzejnych zostanie
. Urządzenie
wyświetlone oznaczenie
rozpocznie pracę na zwiększonym
poziomie mocy (przez około 50 sekund),
a następnie przełączy się automatycznie
na 9 poziom mocy.
Polski – 28
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 28
2014-04-22
7:14:30
Włączanie funkcji podgrzewania wstępnego dla przedniego i
tylnego panelu grzejnego.
1. Włącz zasilanie i dotknij przycisku
przedniego lub tylnego panelu
grzejnego.
Ta funkcja jest dostępna tylko w panelu grzejnym.
Temperatura podgrzewania wstępnego zależy od rodzaju naczynia.
Jeżeli temperatura podgrzewania wstępnego jest nieodpowiednia, zmień
poziom mocy wedle potrzeby.
Funkcja zwiększania mocy podgrzewania
Funkcja zwiększania mocy podgrzewania umożliwia zwiększenie mocy
podgrzewania w każdym polu grzejnym (na przykład w celu zagotowania
dużej ilości wody).
Pola grzejne
210 mm
145 mm
Przedni lub tylny panel grzejny
Duży panel grzejny
05 wprowadzenie i użytkowanie płyty grzejnej
2. Dotknij przycisku funkcji
podgrzewania wstępnego
, aby wyświetlić potwierdzenie
w
wybranym panelu grzejnym. Urządzenie
rozpocznie pracę na zwiększonym
poziomie mocy (przez około
50 sekund), a następnie przełączy się automatycznie na 9 poziom mocy.
Maksymalny czas zwiększania
mocy podgrzewania
10 min
10 min
10 min
5 min
Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przywrócony poziom mocy
pola grzejnego.
W niektórych przypadkach funkcja zwiększania mocy może zostać automatycznie
wyłączona, aby chronić wewnętrzne podzespoły elektroniczne urządzenia.
Polski – 29
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 29
2014-04-22
7:14:30
Zarządzanie energią
Pola grzejne mogą korzystać z maksymalnej
mocy podgrzewania.
Jeśli zakres mocy zostanie przekroczony
przez włączenie funkcji zwiększania mocy,
funkcja zarządzania energią automatycznie
zredukuje ustawienie podgrzewania pola
grzejnego.
• Lewa strona: pola nr 1 i nr 2 stanowią
połączone pola grzejne.
• Prawa strona: pola nr 3 i nr 4 stanowią
połączone pola grzejne.
Wskaźnik danego pola grzejnego zmienia się przez kilka sekund pomiędzy
wybraną mocą podgrzewania a maksymalnym możliwym ustawieniem
mocy podgrzewania. Następnie wskaźnik zmienia się z wybranej mocy
podgrzewania na maksymalne możliwe ustawienie mocy podgrzewania.
Pauza
Funkcja PAUZA
równocześnie przełącza wszystkie pola grzejne na niski
poziom mocy podgrzewania i z powrotem na ustawienie poziomu mocy
podgrzewania wybrane wcześniej. Za pomocą tej funkcji możesz przerwać na
chwilę, a później kontynuować proces gotowania (np. by odebrać telefon).
Gdy funkcja PAUZA
jest włączona, wszystkie czujniki dotykowe poza
przyciskami „PAUZA”, „Zabezpieczenie przed dziećmi” i
„przycisk włączenia/wyłączenia” są nieaktywne.
Aby wznowić gotowanie, naciśnij przycisk PAUZA
ponownie.
Panel sterowania
Włączanie
Dotknij przycisku PAUZA
Wyłączanie
Dotknij przycisku PAUZA
Wyświetlacz
Powrót do poprzedniego
poziomu mocy podgrzewania
Funkcje licznika czasu nie zostaną zatrzymane przy użyciu funkcji
.
PAUZA
Polski – 30
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 30
2014-04-22
7:14:31
Funkcja panelu grzejnego
Funkcja panelu grzejnego umożliwia korzystanie z całej lewej strefy płyty grzejnej w celu
użycia większych naczyń do gotowania (na przykład owalnych naczyń lub rondli do
gotowania ryb).
1. Dotknij przycisku dużego panelu grzejnego.
Włączanie/wyłączanie dźwięku
1. Dotknij przycisku włączania/wyłączania
około 1–2 sek.
Na wyświetlaczu cyfrowym wyświetli się .
przez
2. Dotknij przycisku PAUZA
i przytrzymaj go przez
3 sekundy w ciągu 20 sekund po włączeniu płyty grzejnej.
ok. 1–2 sek.
ok. 3 sek.
05 wprowadzenie i użytkowanie płyty grzejnej
2. Dotknij przycisków ustawiania mocy
podgrzewania ( lub ). Zostaną
zmienione wszystkie ustawienia
podgrzewania dla lewej strony płyty
grzejnej (panel przedni i tylny).
3. Dźwięk zostanie WYŁĄCZONY, a oznaczenie
pojawi się na wyświetlaczu.
4. Aby zmienić ustawienie dźwięku, powtórz
czynności z punktu 1. i 2.
Dźwięk zostanie WŁĄCZONY, a oznaczenie
pojawi się na wyświetlaczu.
Polski – 31
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 31
2014-04-22
7:14:32
Zalecane ustawienia dla gotowania
określonych rodzajów żywności
Wartości w poniższej tabeli stanowią jedynie wskazówki dotyczące gotowania.
Ustawienia mocy podgrzewania wymagane dla różnych metod gotowania są
zależne od wielu czynników, takich jak jakość używanych naczyń oraz typ i
ilość gotowanej żywności.
Ustawienie
Metoda gotowania
przełącznika
Przykłady użycia
Podgrzewanie dużej ilości płynu,
gotowanie makaronu, smażenie
mięsa (podsmażanie gulaszu,
duszenie mięsa)
14-15
Podgrzewanie
Gotowanie saute
Smażenie
10-13
Intensywny
Smażenie
Steki, polędwica wołowa, smażone
ziemniaki, kiełbaski, naleśniki
8-9
Smażenie
Sznycle / kotlety, wątróbka, ryby,
kotlety mielone, jajka sadzone
6-7
Gotowanie
Gotowanie do 1,5 litra płynu,
ziemniaki, warzywa
3-5
1-2
Gotowanie na parze Gotowanie na parze lub duszenie
małych ilości warzyw, gotowanie ryżu
Duszenie
i potraw mlecznych
Gotowanie
Roztapianie
Roztapianie masła, żelatyny,
czekolady
Przedstawione w powyższej tabeli ustawienia mocy podgrzewania
stanowią tylko wskazówki dotyczące gotowania.
Ustawienia te należy dostosować w zależności od używanych naczyń i
przyrządzanych potraw.
Polski – 32
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 32
2014-04-22
7:14:32
czyszczenie i konserwacja
Płyta grzejna
OSTRZEŻENIE
Lekkie zabrudzenia
06 czyszczenie i konserwacja
Środków czyszczących nie należy stosować na podgrzanej powierzchni
ze szkła ceramicznego. Po zakończeniu czyszczenia substancje te
należy usunąć za pomocą odpowiedniej ilości czystej wody, ponieważ
po rozgrzaniu się powierzchni mogą one wykazywać działanie żrące. Nie
należy używać agresywnych środków czyszczących, takich jak aerozole
do czyszczenia grilla lub piekarnika, szorstkie gąbki i ścierne środki do
mycia naczyń.
Powierzchnię ze szkła ceramicznego należy czyścić po każdym użyciu,
kiedy jest lekko ciepła w dotyku. Zapobiegnie to przypaleniu się
rozlanych płynów na powierzchni płyty. Kamień, ślady wody i tłuszczu
oraz metaliczne odbarwienia należy usuwać za pomocą dostępnych
w sprzedaży środków czyszczących do szkła ceramicznego lub stali
nierdzewnej.
1. Przetrzyj powierzchnię ze szkła ceramicznego za pomocą ściereczki
zwilżonej wodą.
2. Wytrzyj do sucha za pomocą suchej ściereczki. Na powierzchni nie należy
pozostawiać resztek środka czyszczącego.
3. Raz w tygodniu wyczyść dokładnie całą powierzchnię gotowania za
pomocą dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do szkła
ceramicznego lub stali nierdzewnej.
4. Przetrzyj powierzchnię ze szkła ceramicznego odpowiednią ilością
czystej wody, a następnie wytrzyj do sucha za pomocą czystej ściereczki
niepozostawiającej włókien na powierzchni płyty.
Polski – 33
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 33
2014-04-22
7:14:32
Silne zabrudzenia
1. Aby usunąć przypalone jedzenie i trudne do usunięcia plamy, użyj
skrobaka do szkła.
2. Przyłóż skrobak pod lekkim kątem do powierzchni ze szkła ceramicznego.
3. Wyczyść zabrudzenia, usuwając je za pomocą ostrza.
Skrobaki do szkła i środki do czyszczenia
szkła ceramicznego są dostępne w sklepach
specjalistycznych.
Trudne do usunięcia zabrudzenia
1. Spalony cukier, rozpuszczony plastik, folię aluminiową i inne tworzywa
tego typu należy natychmiast usuwać skrobakiem do szkła przed ich
zastygnięciem.
Użycie skrobaka do szkła w gorącym polu grzejnym może być przyczyną
poparzeń.
2. Wyczyść standardowo płytę po jej schłodzeniu się.
Jeśli rozpuszczone tworzywo w polu grzejnym zdążyło zastygnąć, podgrzej
je ponownie w celu czyszczenia.
Usunięcie zarysowań lub ciemnych plam,
spowodowanych na przykład przez naczynia
z ostrymi krawędziami, nie jest możliwe. Ich
obecność nie wpływa jednak na działanie płyty
grzejnej.
OSTRZEŻENIE
Polski – 34
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 34
2014-04-22
7:14:32
Rama płyty grzejnej (opcja)
Do czyszczenia ramy nie należy używać octu, soku cytrynowego
ani środka do usuwania plam. Może to spowodować pojawienie się
ciemnych plam.
1. Przetrzyj ramę za pomocą ściereczki zwilżonej wodą.
2. Zwilż zaschnięte zabrudzenia wilgotną ściereczką. Przetrzyj powierzchnię i
wytrzyj ją do sucha.
OSTRZEŻENIE
• Nie używaj płyty grzejnej jako powierzchni roboczej i nie przechowuj na niej
żadnych przedmiotów.
• Nie używaj strefy gotowania bez naczyń lub jeśli naczynia są puste.
• Szkło ceramiczne jest niezwykle wytrzymałe i odporne na zmiany
temperatury. Niemniej jednak może ulec zniszczeniu. Istnieje
niebezpieczeństwo uszkodzenia szkła ceramicznego poprzez upuszczenie
ostrego lub twardego przedmiotu na płytę grzejną.
• Nie umieszczaj naczyń na ramie płyty grzejnej. Może to spowodować
zarysowanie i zniszczenie obudowy płyty.
• Unikaj rozlewania na ramę kuchenki kwaśnych płynów, na przykład octu,
soku cytrynowego lub odkamieniaczy, ponieważ mogą one spowodować
powstanie ciemnych plam.
• Jeśli cukier lub substancja zawierająca cukier zetknie się z gorącym
polem grzejnym, a następnie rozpuści się, należy usunąć ją natychmiast
za pomocą skrobaka kuchennego i nie dopuścić do jej zastygnięcia.
Zastygnięcie substancji może spowodować uszkodzenie powierzchni płyty
podczas czyszczenia.
• Wszystkie przedmioty i tworzywa, które mogą ulec rozpuszczeniu, takie jak
plastik, folia aluminiowa i folia do pieczenia, należy przechowywać z dala
od powierzchni ze szkła ceramicznego. Jeśli tworzywo tego typu rozpuści
się na płycie grzejnej, należy usunąć je natychmiast za pomocą skrobaka.
06 czyszczenie i konserwacja
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia:
Polski – 35
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 35
2014-04-22
7:14:32
gwarancja i serwis
Często zadawane pytania i rozwiązywanie
problemów
Drobne awarie urządzenia mogą wynikać z niepoprawnego użytkowania
urządzenia. Problemów tych można uniknąć, korzystając z instrukcji
zamieszczonych poniżej. Nie należy podejmować dalszych prób naprawy, jeśli
poniższe instrukcje nie okażą się przydatne.
Naprawy urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu. Nieprawidłowo wykonane
naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z lokalnym
centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE
Co należy zrobić, jeśli pola grzejne nie działają?
Wykonaj następujące czynności:
• Sprawdź, czy bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej (skrzynce z
bezpiecznikami) jest włączony. Jeśli bezpiecznik wyłącza się kilkakrotnie,
wezwij wykwalifikowanego elektryka.
• Sprawdź, czy zasilanie urządzenia zostało włączone poprawnie.
• Sprawdź, czy wskaźniki przycisków na panelu sterowania są podświetlone.
• Sprawdź, czy pole grzejne jest włączone.
• Sprawdź, czy podano właściwe ustawienia mocy podgrzewania dla pól
płyty grzejnej.
Co należy zrobić, jeśli pola grzejne nie włączają się?
Wykonaj następujące czynności:
• Sprawdź, czy upłynęło ponad 20 sekund od momentu użycia przycisku
włączania/wyłączania danego pola grzejnego (patrz część „Włączanie
urządzenia”).
• Panel sterowania jest wilgotny lub częściowo zakryty mokrą ściereczką.
Co należy zrobić, jeśli wyświetlacz nagle gaśnie, a widoczny jest tylko
wskaźnik pozostałego ciepła , ?
Istnieją dwie możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Przypadkowo użyto przycisku włączania/wyłączania.
• Panel sterowania jest wilgotny lub częściowo zakryty mokrą ściereczką.
Polski – 36
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 36
2014-04-22
7:14:32
Co należy zrobić, jeśli po wyłączeniu pól grzejnych wskaźnik
pozostałego ciepła nie pojawia się na wyświetlaczu?
Możliwa przyczyna takiej sytuacji:
• Pole grzejne było używane przez krótki czas i nie rozgrzało się
wystarczająco. Jeśli pole grzejne jest gorące, skontaktuj się z centrum
serwisowym.
Może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:
• Panel sterowania jest wilgotny lub częściowo zakryty mokrą ściereczką.
• Włączono funkcję zabezpieczenia przed dziećmi.
Co należy zrobić, jeśli wyświetlone jest oznaczenie
?
Co należy zrobić, jeśli wyświetlone jest oznaczenie
?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Panel sterowania jest wilgotny lub częściowo zakryty mokrą ściereczką.
Aby zresetować ustawienia, dotknij przycisku „włączania/wyłączania”.
07 gwarancja i serwis
Co należy zrobić, jeśli pole grzejne nie włącza lub nie wyłącza się?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Płyta przegrzała się ze względu na niepoprawną obsługę urządzenia.
• Po schłodzeniu się płyty dotknij przycisku „włączania/wyłączania”, aby
zresetować urządzenie.
Co należy zrobić, jeśli wyświetlone jest oznaczenie ?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Użyto niewłaściwego lub zbyt małego naczynia, bądź nie umieszczono
żadnego naczynia w polu grzejnym.
• Po użyciu odpowiedniego naczynia komunikat przestanie być wyświetlany.
Co należy zrobić, gdy wentylator wciąż działa po wyłączeniu
kuchenki?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Po zakończeniu korzystania z płyty grzejnej jej wentylator będzie
kontynuował schładzanie.
• Po pełnym schłodzeniu części elektrycznych wentylator wyłączy się
samoistnie.
Jeśli zamówiono wizytę technika serwisowego w wyniku błędu w obsłudze
urządzenia, może być ona odpłatna nawet w okresie obowiązywania
gwarancji.
Polski – 37
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 37
2014-04-22
7:14:32
Serwis
Przed skontaktowaniem się z producentem w celu skorzystania z pomocy
technicznej lub serwisu należy zapoznać się z informacjami w części
„Rozwiązywanie problemów”.
Jeśli nadal konieczna jest pomoc techniczna, należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
Czy wystąpiła awaria techniczna?
Jeśli tak, należy skontaktować się z centrum serwisowym.
Należy przygotować informacje niezbędne podczas rozmowy z pracownikiem
obsługi klienta. Ułatwi to proces diagnozowania problemu, a także pozwoli
podjąć decyzję o konieczności odbycia wizyty serwisowej u klienta.
Należy zapisać następujące informacje:
• Jak objawia się problem z urządzeniem?
• W jakich okolicznościach występuje?
Przed połączeniem należy przygotować informacje o modelu i numerze
seryjnym urządzenia. Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej:
• Opis modelu
• Numer seryjny (15 cyfr)
Zalecamy zapisanie tych informacji w tym miejscu w celu odniesienia się do
nich w razie potrzeby.
Model:
Numer seryjny:
W jakich przypadkach należy uiścić opłatę za serwis, także w okresie
obowiązywania gwarancji?
• Jeśli użytkownik mógł rozwiązać problem samodzielnie, stosując jedno z
rozwiązań przedstawionych w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”.
• Jeśli serwisant musi odbyć kilka wizyt serwisowych, ponieważ nie uzyskał
wszystkich niezbędnych informacji przed ich odbyciem i konieczne było
dodatkowe dowożenie części zamiennych. Przygotowanie się do rozmowy
telefonicznej w sposób opisany powyżej pozwoli uniknąć dodatkowych
kosztów.
Polski – 38
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 38
2014-04-22
7:14:32
dane techniczne
Dane techniczne
600 mm
Wymiary urządzenia Głębokość
520 mm
Wysokość
56 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
490 mm
Wymiary wycięcia
blatu roboczego
Promień narożnika
220 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
Napięcie
7,2 kW
Maksymalna moc obciążenia
Waga
3 mm
08 dane techniczne
Szerokość
Netto
13,3 kg
Brutto
15,5 kg
Pola grzejne
Pozycja
Średnica
Zasilanie
Tył, prawa strona
145 mm
1200 W / zwiększanie mocy do 2000 W
Przód, prawa strona
210 mm
2200 W / zwiększanie mocy do 3200 W
Przedni panel grzejny
-
1800 W / zwiększanie mocy do 2600 W
Tylny panel grzejny
-
1800 W / zwiększanie mocy do 2600 W
Duży panel grzejny
-
3300 W / zwiększanie mocy do 3600 W
Polski – 39
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 39
2014-04-22
7:14:32
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00558A-00
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_PL.indd 40
2014-04-22
7:14:33
NZ64H57 sorozat
Indukciós főzőlap
használati útmutató
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult.
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 1
2014-04-22
7:13:46
tartalom
az útmutató
használata
4
04 Fontos biztonsági szimbólumok és
óvintézkedések
biztonsági előírások
05 Biztonsági előírások
hulladékkezelésre
vonatkozó előírások
09 A csomagolóanyag elhelyezése
09 A használt készülék megfelelő
selejtezése
09 A termék hulladékba helyezésének
módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
5
9
a főzőlap
felszerelése
10
alkatrészek és
funkcióik
16
használat előtt
21
10 A felszerelésre vonatkozó biztonsági
előírások
11 Csatlakoztatás az elektromos
hálózathoz
13 Munkalapra szerelés
16
16
17
17
18
19
20
20
Főzési területek
Kezelőpanel
Alkatrészek
Indukciós főzés
A készülék legfontosabb jellemzői
Biztonsági kikapcsolás
Fennmaradó hő ikon
A hőmérséklet érzékelése
21 Első tisztítás
Magyar - 2
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 2
2014-04-22
7:13:46
a főzőlap használata
21
tisztítás és
karbantartás
33
garancia és
szervizelés
36
műszaki adatok
39
21 Az indukciós főzési területekhez
használható edények
22 Megfelelőségi teszt
22 Edényméretek
22 Működés közben hallható hangok
23 A megfelelő edény
24 Az érintőgombok használata
24 A készülék bekapcsolása
24 A főzési terület kiválasztása és a
hőmérsékleti fokozat beállítása
25 A készülék kikapcsolása
25 A főzési terület kikapcsolása
25 A gyermekzár használata
26 Időzítő
28 Előkészített tepsi használata
29 Teljesítménynövelő gomb
30 Teljesítményszabályzás
30 Szünet
31 Az áthidaló főzőlap beállítása
31 Hang be/ki
32 Javasolt beállítások az egyes ételek
főzéséhez
33 Főzőlap
35 A főzőlap kerete (opcionális)
35 A készülék meghibásodásának
megelőzése
36 Gyakori kérdések és hibaelhárítás
38 Karbantartás
39 Műszaki adatok
39 Főzési területek
Magyar - 3
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 3
2014-04-22
7:13:46
az útmutató használata
A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót, különös
tekintettel a következő fejezetben található biztonsági előírásokra.
Tartsa meg az útmutatót későbbi használatra. Ha a készüléket
másnak adja át, mellékelje hozzá az útmutatót is.
Fontos biztonsági szimbólumok és
óvintézkedések
A következő jelzésekkel találkozhat a használati útmutatóban:
Olyan veszély vagy nem biztonságos
üzemeltetés, mely súlyos személyi
FIGYELMEZTETÉS sérülést vagy halált okozhat.
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés,
mely kisebb személyi sérülést vagy
VIGYÁZAT
vagyoni kárt okozhat.
A főzőlap használata közben előforduló
tűz- és robbanásveszély, áramütés vagy
egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében
VIGYÁZAT
kövesse az alábbi biztonsági előírásokat.
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen arra,
hogy a készülék földelve legyen.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
Megjegyzés
Fontos
Magyar - 4
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 4
2014-04-22
7:13:47
biztonsági előírások
A készülék biztonsági szempontból valamennyi jelenleg elfogadott
műszaki és biztonsági szabványnak megfelel. A készülék
gyártójaként ugyanakkor úgy véljük, hogy a mi felelősségünk a
biztonsági előírások ismertetése.
01 az útmutató használata és biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a
gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a
biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet
és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy
megfelelően képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás az
üzembe helyezés után bármikor megszüntethető legyen. A
tápellátás megszüntetéséhez a dugasznak hozzáférhetőnek
kell lennie, vagy a bekötési előírásoknak megfelelően
kapcsolót kell beiktatni a fix vezetékek közé.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülék felülete megrepedt, az
áramütés veszélyének elkerülése érdekében kapcsolja ki a
készüléket.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a
főzőlap belsejében található fűtőelemekhez.
FIGYELMEZTETÉS: A hozzáférhető alkatrészek a
használat során felforrósodhatnak. Ezért kisgyermekek nem
tartózkodhatnak a készülék közelében.
A termék gőztisztítóval nem tisztítható.
Ne helyezzen fémtárgyakat – például kést, villát, kanalat,
merőkanalat – a főzőlap felületére, mert felforrósodhatnak.
Használat után ne érje be az edényérzékelő kijelzésével,
hanem kapcsolja ki a főzőlapot is a kapcsolójával.
Magyar - 5
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 5
2014-04-22
7:13:47
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém kaparókat a
főzőlap tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet,
ami az üveg megrepedését eredményezheti.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló
távirányító-rendszer segítségével.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék és annak hozzáférhető
részei használat közben felforrósodnak.
Ezért ne érjen a főzőlap belsejében található fűtőelemekhez.
8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a sütő
közelében.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező
személyek csak felügyelet mellett vagy eligazítás után
használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak
felügyelettel végezhetik.
FIGYELMEZTETÉS: A főzőlapon felügyelet nélkül hagyott
forró zsír vagy olaj veszélyes lehet és tüzet okozhat.
SOHA ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet! Ehelyett
kapcsolja ki a készüléket, és fedje le a lángokat például egy
vagy fedővel vagy egy tűzoltó takaróval.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: ne tároljon semmit a
főzőlapon.
A hozzáférhető felületek a berendezés működése közben
felforrósodhatnak.
A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évesnél
fiatalabb gyermekektől.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőkészülék gyártójától
származó főzőlap-védőelemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesethez vezethet.
Magyar - 6
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 6
2014-04-22
7:13:47
01 az útmutató használata és biztonsági előírások
VIGYÁZAT
Győződjön meg róla, hogy a készülék elhelyezése megfelelő,
és hogy annak földelését képzett szakember végezte.
A készülék javítását csak képzett szakember végezheti. A
nem megfelelően képzett személyek által végzett javítás
személyi sérülést vagy a készülék komoly meghibásodását
eredményezheti. Ha a készülék javításra szorul, forduljon a
helyi szervizközponthoz. Ha nem a fenti utasítások szerint
jár el, személyi és anyagi kár keletkezhet, a garancia pedig
érvénytelenné válhat.
A szintbe szerelt készülékek csak a vonatkozó előírásoknak
megfelelő konyhaszekrénybe vagy munkalapra szerelve
használhatók. Ez az elektromos berendezésekre vonatkozó
alapvető érintésvédelmi előírásoknak való megfelelést is
biztosítja.
Ha a készülék meghibásodik, eltörik, illetve repedés vagy
hasadás keletkezik rajta, tegye a következőket:
- kapcsolja ki az összes főzési területet;
- áramtalanítsa a főzőlapot; és
- forduljon a helyi szervizközponthoz.
Ha megreped a főzőfelület, az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket. Ne használja
a főzőlapot, amíg az üveglapot ki nem cserélik.
A főzőlapon ne melegítsen alufóliát, alufóliába csomagolt
termékeket vagy alumíniumedénybe csomagolt fagyasztott
ételt.
Az edény alja és a főzőlap közé kerülő folyadék gőznyomást
okozhat. Emiatt az edény elemelkedhet a főzőlaptól. Mindig
győződjön meg arról, hogy a főzőlap és az edény alja is
száraz.
Főzéskor a főzési területek felforrósodnak. A kisgyermekeket
tartsa távol a készüléktől.
A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol, mivel
a csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekek
számára.
Magyar - 7
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 7
2014-04-22
7:13:47
A készülék csak otthoni célú főzéshez és olajban sütéshez
alkalmazható. Az eszközt nem kereskedelmi vagy ipari célú
használathoz tervezték.
Soha se használja helyiségek fűtésére a főzőlapot.
Ha a főzőlap közelében található csatlakozókhoz csatlakoztat
elektromos készülékeket, legyen óvatos. Ügyeljen rá, hogy a
vezetékek ne érjenek a főzőfelülethez.
A túlhevített zsír és olaj könnyen tüzet foghat. Ha zsírban
vagy olajban sült ételt, például sült krumplit készít, sose
hagyja őrizetlenül a tűzhelyet.
Használat után kapcsolja ki a főzési területeket.
Ügyeljen rá, hogy a kezelőpanelek mindig tiszták és szárazok
legyenek.
Ne tegyen gyúlékony anyagot a főzőlapra, mert az tüzet
okozhat.
A készülék használata során legyen óvatos, különben
könnyen égési sérüléseket szerezhet.
Az elektromos készülékek vezetékei nem érhetnek hozzá a
főzőlap forró felületéhez és a forró edényekhez.
Ne próbáljon ruhát szárítani a főzőlapon.
FIGYELMEZTETÉS: Pacemakert és aktív szívimplantátumot
használó személyeknek a felsőtestüket legkevesebb
30 cm-es távolságra kell tartaniuk a működő indukciós
főzőfelületektől. Ha bármilyen kétsége merülne fel, forduljon
orvosához vagy a készülék gyártójához. (Csak indukciós
főzőlap esetén)
Ne próbálja önállóan megjavítani. szétszerelni vagy átalakítani
a készüléket.
Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
A főzőlap tisztításakor tartsa be az útmutató tisztítási és
karbantartási előírásait.
Magyar - 8
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 8
2014-04-22
7:13:47
hulladékkezelésre vonatkozó előírások
FIGYELMEZTETÉS
A csomagolóanyag elhelyezése
FIGYELMEZTETÉS
A használt készülék megfelelő selejtezése
FIGYELMEZTETÉS: A használt készülékek leselejtezése előtt
tegye azokat működésképtelenné, mert úgy már nem jelentenek
potenciális veszélyforrást.
Ennek érdekében kérjen meg egy képesített villanyszerelőt, hogy
áramtalanítsa a készüléket és távolítsa el a tápvezetéket.
A készüléket tilos a háztartási hulladék közé tenni.
A készülékek begyűjtéséről és a nyilvános gyűjtőhelyekről
érdeklődjön a helyi hulladékgyűjtő központnál vagy az
önkormányzatnál.
A termék hulladékba helyezésének
módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB
kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket
a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az
újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése
érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket
a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
02 hulladékkezelésre vonatkozó előírások
A készülék csomagolása teljes mértékben újrahasznosítható
anyagokból készült. A kartonból és a hungarocellből készült
részek megfelelő jelöléssel vannak ellátva. A csomagolóanyagokat
és a használt készülékeket a biztonsági és a környezetvédelmi
szabályok figyelembe vételével selejtezze le.
Magyar - 9
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 9
2014-04-22
7:13:47
a főzőlap felszerelése
FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg róla, hogy a készülék elhelyezése megfelelő,
és hogy a földelését képzett szakember végezte.
Kérjük, tartsa be ezt az utasítást. A garancia a nem megfelelő
felszerelésből adódó károkra nem terjed ki.
A műszaki adatok a jelen kézikönyv végén találhatók.
A felszerelésre vonatkozó biztonsági előírások
• A készülék beszerelése során olyan eszközt kell alkalmazni,
ami lehetővé teszi, hogy a készülék valamennyi pólusával
lecsatlakozzon az elektromos hálózatról, és a pólusok egymástól
való távolsága min. 3 mm legyen. Erre a célra megfelelő
szigetelőeszközöket, például vezetékvédő megszakítóeszközöket,
biztosítékokat (a csavaros biztosítékokat el kell távolítani a
foglalatból), földzárlatkioldókat és védőkapcsolókat kell alkalmazni.
• Tűzvédelmi szempontból a készülék megfelel az EN 60335 - 2 6 szabványnak. Ez a fajta készülék magas szekrényre szerelhető
fel, vagy oly módon, hogy csak az egyik oldala érintkezzen a fallal.
• A beszerelés során az érintésvédelemre is ügyelni kell.
• Annak a konyhai egységnek, ahová a készüléket beszerelik, meg
kell felelniük a DIN 68930 szabvány előírásainak.
• A nedvesség elleni védelem érdekében a vágásfelületeket
megfelelő szigetelőanyaggal kell szigetelni.
• A csempével borított munkalapon a főzőlap melletti illesztéseket
teljesen fel kell tölteni fugával.
• A természetes vagy mesterséges kőből ill. kerámiából készült
burkolatok esetében a pillanatnyitásra szolgáló rugókat megfelelő
műgyantával vagy kevert ragasztóval kell beragasztani.
• Ellenőrizze, hogy a munkalap és a főzőlap közti szigetelés
megfelelő-e, és nincsenek-e benne hézagok. Nem szabad
azonban további szilikonszigetelést felvinni, mert ez megnehezíti a
készülék eltávolítását javíttatás esetén.
• Az eltávolításhoz alulról felfelé kell megnyomni a főzőlapot.
• A főzőlap alá egy lemezt lehet beszerelni.
• A fedél és a készülék előlapjának a fedél által takart része közötti
szellőzőnyílást tilos letakarni.
Magyar - 10
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 10
2014-04-22
7:13:47
Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz
A készülék hálózatra kötése előtt ellenőrizze, hogy a készülék
névleges feszültsége (a készüléken lévő táblán látható)
megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Ez a tábla a főzőlap alsó felén
található.
FIGYELMEZTETÉS
A felső fűtőelem feszültsége 230 V~. A készülék 220 V~ vagy
240 V~ feszültségű hálózaton is kifogástalanul működik.
A készülék beszerelése során olyan eszközt kell alkalmazni,
ami lehetővé teszi, hogy a készülék valamennyi pólusával
lecsatlakozzon az elektromos hálózatról, és a pólusok
egymástól való távolsága min. 3 mm legyen. Erre a célra
megfelelő szigetelőeszközöket, például a vezetékvédő
megszakítóeszközöket, földzárlatkioldókat és biztosítékokat kell
alkalmazni.
A kábelcsatlakozásoknak meg kell felelniük a vonatkozó
előírásoknak, és a terminálok csavarjait erősen meg kell
húzni.
03 a főzőlap felszerelése
Mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a hálózathoz,
áramtalanítsa a hálózatot.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
Miután a főzőlapot csatlakoztatta a fali aljzathoz, ellenőrizze,
hogy minden főzési terület használatra készen áll-e. Ehhez
helyezzen egy-egy megfelelő edényt a főzési területekre, majd
kapcsolja őket egymás után maximális fokozatra.
Amikor először helyezi áram alá a főzőlapot, az összes kijelző
világít, és bekapcsol a gyermekzár.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen az épületbekötés és a készülék (ld. a kapcsolási
rajzokat) fázis- és nullvezetékének elhelyezkedésére és a
készülék ennek megfelelő beszerelésére; ellenkező esetben a
készülék egyes alkatrészei megsérülhetnek.
A nem megfelelő beszerelésből származó károkra a garancia
nem terjed ki.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése
érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy
megfelelően képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
Magyar - 11
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 11
2014-04-22
7:13:47
• 1 N –
• 2 N –: Csatlakoztatás előtt
válassza szét a kétfázisú
kábeleket (L1 és L2).
220-240 V –
380-415 V –
220-240 V –
Zöld/sárga
Fekete
Kék
Barna
Barna
N
32A
Kék
Fekete
Szürke
L
Zöld/sárga
Szürke
L1 L2
16A
1N ~
N
2N ~
2×1 N –: Csatlakoztatás előtt válassza szét a vezetékeket.
220-240 V –
220-240 V –
Zöld/sárga
Kék
Fekete
Barna
Szürke
L1 N1
16A
FIGYELMEZTETÉS
L2 N2
A tápellátás megfelelő
csatlakoztatása érdekében
tartsa be a csatlakozók
mellett elhelyezett bekötési
rajzok utasításait.
2 x 1N ~
Magyar - 12
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 12
2014-04-22
7:13:48
Munkalapra szerelés
Felszerelés előtt jegyezze fel a készülék típusszámát (a
készüléken lévő táblán található). Erre a számra szervizeléskor
van szükség, és a felszerelést követően nem olvasható le,
mivel a készülék alján lévő táblán található.
Fordítson különös figyelmet a minimális hely- és távolságigényre.
A főzőlap alján két ventilátor található. Ha a főzőlap alatt fiók
van, ne használja apró tárgyak vagy papír tárolására, mert ha
a ventilátor beszippantja őket, kárt tehetnek a ventilátorban,
vagy zavarhatják a hűtést.
03 a főzőlap felszerelése
sorozatszám
Min. 2 mm
560 mm
ø6
4 db
R3
560±1
max. 50
min. 20
90 °
min. 60
min. 60
min. 600
490±1
min. 60
min. 50
Magyar - 13
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 13
2014-04-22
7:13:48
min. 40
min. 40
520
25
15
min. 60
min. 50
480
min. 550
min. 2
min. 35
min. 65
min. 100
min. 20
min. 20
min. 5
Magyar - 14
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 14
2014-04-22
7:13:48
03 a főzőlap felszerelése
Magyar - 15
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 15
2014-04-22
7:13:48
alkatrészek és funkcióik
Főzési területek
5
1
45
m
m
1
3
21
4
0
2
m
m
6
1. 1800 W-os hátsó áthiadló indukciós főzőlap 2600 W teljesítménynöveléssel
2. 1800 W-os első áthiadló indukciós főzőlap 2600 W teljesítménynöveléssel
3. 3300 W-os teljes áthiadló indukciós főzőlap 3600 W teljesítménynöveléssel
4. 2200 W-os indukciós főzőfelület 3200 W teljesítménynöveléssel
5. 1200 W-os indukciós főzőfelület 2000 W teljesítménynöveléssel
6. Kezelőpanel
Kezelőpanel
6
7
5
4
8
3
9
1
2
1.Fõzési terület választógombok
2.Hőbeállító gombok
3.Lezárás gomb
4.Be-/kikapcsoló gomb
5.Időzítőgomb és -kijelzés
Magyar - 16
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 16
2014-04-22
7:13:48
6.A hőbeállítások és a maradék hő jelzései
7.Tepsi előkészítése
8.Szünet
9.A teljes áthidaló főzőlap kiválasztógombja
Alkatrészek
Rögzítőrugó
Csavarok
Indukciós főzés
• Az indukciós főzés alapelve: Ha edényt helyez a főzési
területre és bekapcsolja azt, az indukciós főzőlap elektromos
áramkörei „indukált áramot” fejlesztenek az edény alatt, így
annak azonnal nő a hőmérséklete.
04 alkatrészek és funkcióik
Indukciós főzőlap
Indukált áram
Indukciós tekercs
Elektromos
áramkörök
• Gyorsabb főzés és sütés: Mivel nem az üveg, hanem
közvetlenül az edény melegszik és ezáltal nem vész el hő, az
egyéb rendszerekhez képest magasabb a hatékonyság. Az
elnyelt energia legnagyobb része hővé alakul.
Magyar - 17
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 17
2014-04-22
7:13:49
A készülék legfontosabb jellemzői
• Kerámiaüveg főzőfelület: A készüléken egy kerámiaüveg
főzőfelület és négy gyorsreagálású főzési terület található.
• Érintőgombok: A készülék vezérlése az érintőgombokkal
történik.
• Könnyen tisztítható: A kerámiaüveg főzőlap és az érintőgombok
egyik nagy előnye a könnyű hozzáférhetőség.
A sima, lapos felületet könnyű tisztán tartani.
• On/Off (Be/Ki) kapcsoló: A be-/kikapcsoló a készülék
főkapcsolója. A kapcsoló megnyomásával kapcsolhatja ki és be a
készülék áramellátását.
• A beállítások és funkciók jelzőfényei: A digitális kijelzők és
ikonok a készülék beállításait és aktivált funkcióit, valamint az
egyes főzési területeken fennmaradó hőt mutatják.
• Biztonsági kikapcsolás: A biztonsági kikapcsoló funkció
gondoskodik róla, hogy ha a főzési területek hőmérsékleti
fokozatát egy ideje már nem módosították, azok automatikusan
kikapcsoljanak.
• Teljesítménynövelés : A funkció használatával az edény
tartalma a maximális fokozattól gyorsabban melegíthető meg ‘ ’.
(A kijelzőn „ ” jelzés látható.)
• Fennmaradó hő ikon: A fennmaradó hő ikon akkor jelenik meg
a kijelzőn, ha a főzési terület olyan forró, hogy égési sérülést
okozhat.
• Automatikus edényérzékelés : Az egyes főzési területeket
automatikus edényérzékelő rendszerrel látták el. A rendszer úgy
van beállítva, hogy a főzési terület méretétől csak minimálisan
kisebb átmérőjű edényeket ismerjen fel. Az edényt mindig a főzési
terület közepére kell helyezni. Megfelelő edényeket használjon.
• Digitális kijelzők:
-
– a készülék be van kapcsolva
-
– , – a választott hőmérsékleti fokozatok megjelenítése
– fennmaradó hő (forró marad)
-
-
– fennmaradó hő
-
– a gyermekzár aktív
-
– hibaüzenet: az érintőgombot 8 másodpercnél hosszabb
ideig tartották lenyomva.
Magyar - 18
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 18
2014-04-22
7:13:49
-
Biztonsági kikapcsolás
Ha a főzési területek valamelyikét elfelejtik lekapcsolni, vagy a
hőmérsékleti fokozatot hosszabb ideig nem állítják át, a főzési
terület automatikusan kikapcsol.
A fennmaradó hőt a megfelelő főzési területhez tartozó digitális
kijelzőn megjelenő , (mint „hot” = meleg) jelzés mutatja.
A főzési területek a következő időszakokat követően
automatikusan kikapcsolnak.
Hőmérséklet-fokozat
Kikapcsolás
1-3
6 óra után
4-6
5 óra után
7-9
4 óra után
10-15
1,5 óra után
04 alkatrészek és funkcióik
– hibaüzenet: a főzőlap a nem megfelelő üzemeltetés
miatt túlmelegedett. (például üres edényt próbáltak
melegíteni rajta)
-
– hibaüzenet: az edény nem megfelelő vagy túl kicsi, illetve
nem lett edény helyezve a főzési területre.
• Szünet
: Ezzel a funkcióval az összes főzési területet
alacsony fogyasztású beállításra kapcsolhatja. (például
telefonhívás esetén) A kijelzőn a „ ” jelzés látható.
• A teljes áthidaló főzőlap kiválasztógombja : Ezzel a
funkcióval a tűzhely teljes bal oldala főzőlapként működik.
• Tepsi előkészítése
: Ezzel a funkcióval előmelegítheti a
tepsit.
Ha a főzőlap rendellenes üzemeltetés miatt túlmelegszik,
a
ikon jelenik meg a kijelzőn. Ezután a főzőlap kikapcsol.
Ha az edény nem megfelelő vagy túl kicsi, illetve nem lett
edény helyezve a főzési területre, a jelzés látható. 1 perc
elteltével a megfelelő főzési terület kikapcsol.
Ha egy vagy több főzőlap a megadott idő eltelte előtt kapcsol
le, lapozza fel a Hibaelhárítás c. részt.
Magyar - 19
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 19
2014-04-22
7:13:50
A főzőlap automatikus kikapcsolásának további okai
Ha valamelyik edényből a benne lévő folyadék kifut és a
kezelőpanelre kerül, valamennyi főzési terület kikapcsol.
Az automatikus kikapcsoló funkció olyankor is aktiválódik, ha nedves
rongy kerül a kezelőpanelre. Ezekben az esetekben a folyadék vagy
a nedves rongy eltávolítása után a be-/kikapcsoló
gomb segítségével kapcsolhatja vissza a készüléket.
Fennmaradó hő ikon
Az egyes főzési területek vagy a főzőlap kikapcsolása után a
fennmaradó hő jelenlétét a megfelelő főzési területekhez tartozó
digitális kijelzőn megjelenő , (mint „hot” = meleg) jelzés
mutatja. A főzési terület kikapcsolása után a fennmaradó hőt jelző
ikon csak akkor tűnik el, ha a főzési terület lehűlt.
A fennmaradó hőt ételek kiolvasztására vagy melegen tartására
használhatja fel.
Ha a fennmaradó hő ikonja világít, fennáll az égési sérülés
veszélye.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
Ha a készülék áramellátása megszakad, a , jelzés kialszik,
és a készülék nem mutatja a fennmaradó hő jelenlétét. Így
olyankor is megégetheti magát, ha a jelzés nem világít. Ezért
legyen mindig óvatos, ha a főzőlap környékén tartózkodik.
A hőmérséklet érzékelése
Ha valamelyik főzési terület hőmérséklete valamilyen okból túllépi
a biztonságos szintet, a főzési terület automatikusan alacsonyabb
fogyasztási fokozatra kapcsol.
Ha már nem használja a főzőlapot, a hűtőventilátor tovább
működik addig, amíg a főzőlap elektronikája le nem hűl. Az
elektronika hőmérsékletétől függően a hűtőventilátor kikapcsol.
Magyar - 20
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 20
2014-04-22
7:13:50
használat előtt
Első tisztítás
FIGYELMEZTETÉS
a főzőlap használata
Az indukciós főzési területekhez
használható edények
Az indukciós főzőlap csak akkor kapcsolható be, ha mágneses
aljú edényt helyeztek valamelyik főzési területre. A következő
edénytípusokat használhatja:
Edény anyaga
Edény anyaga
Megfelelő
Acél, zománcozott acél
Igen
Öntöttvas
Igen
Rozsdamentes acél
05 használat előtt/a főzőlap használata
A kerámiaüveg felületet törölje át nedves ronggyal és kerámialapos
tűzhely tisztítására szolgáló folyadékkal.
Ne használjon súrolószert vagy túl érdes szivacsot. Ezzel
felsértheti a felületet.
Ha a gyártó is feltünteti
Alumínium, réz, sárgaréz
Szám
Üveg, kerámia, porcelán
Szám
A gyártó feltünteti, ha az edény használható indukciós
főzőlappal.
Bizonyos edények indukciós főzési felületen használva zajt
bocsátanak ki. Ez a hang nem a készülék hibáját jelzi és a
működést semmilyen módon nem befolyásolja.
Magyar - 21
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 21
2014-04-22
7:13:51
Megfelelőségi teszt
Egy edény akkor alkalmas
indukciós főzőlapon történő
használatra, ha az edény alján
mágnes található, illetve ha a
gyártó feltüntette azt a címkén.
Előfordulhat, hogy az indukciós főzőlap nem használható
megfelelően olyan vasmentes edények esetén, amelyek éle nincs
hozzáerősítve a mágneshez, vagy az aljuk vassal van borítva.
Edényméretek
Az indukciós főzési területek egy bizonyos mértékig automatikusan
alkalmazkodnak az edény aljának méretéhez. Ugyanakkor fontos,
hogy az edény aljának mágneses területe elérje az adott főzési
területnek megfelelő minimális átmérőt.
A főzési terület átmérője
Az edény aljának minimális
átmérője
210 mm
140 mm
145 mm
100 mm
Első vagy hátsó áthidaló főzőlap
120 mm
A teljes áthidaló főzőlap
180 mm (a hosszabb oldalon),
ovális, kacsatál
Működés közben hallható hangok
Ha a következőt hallja:
• Pattogás: az edény különböző anyagokból készült.
• Fütyülés: kettõnél több fõzõlapot használ, és az edények
különbözõ anyagokból készültek.
• Zúgás: magas teljesítményfokozatokat használ.
• Kattogás: elektromos kapcsolás.
• Sistergés, sercegés: üzemel a ventilátor.
Ezek a hangok nem rendellenesek, nem utalnak meghibásodásra.
Magyar - 22
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 22
2014-04-22
7:13:51
A megfelelő edény
Energiatakarékossági tippek
Az alábbi utasítások betartásával jelentős energiát takaríthat
meg.
• Az edényeket már a készülék
bekapcsolása előtt helyezze a
főzési területre.
• Ha a főzési terület vagy az edény
alja piszkos, megnő a készülék
fogyasztása.
• Amikor csak lehetséges,
teljesen fedje le a fazekakat és a
serpenyőket.
05 használat előtt/a főzőlap használata
Minél jobb minőségű edényeket használ, annál finomabb lesz a
bennük főzött étel.
• A jó minőségű edényeket az aljukról ismerheti föl. Minél vastagabb
és laposabb az edény alja, annál jobb az edény minősége.
• Új edények vásárlásakor az edény aljának átmérőjét is ellenőrizze.
Sokszor a gyártók csak az edény felső szélének átmérőjét adják
meg.
• Ne használjon olyan edényt, amelynek sérült az alja, és durva szélű
karcolások vagy sorják vannak rajta. Ha egy ilyen edényt végighúz
a készülék felületén, olyan karcolásokat okozhat, melyeket később
nem lehet eltávolítani.
• Olyan edényeket vásároljon, melyeknek az alja hideg állapotban
befelé hajlik (homorú). Soha ne használjon kifelé hajló (domború)
aljú edényt.
• Ha különleges edényfajtát – például kuktát, párolóedényt vagy
wokot – szeretne használni a készüléken, kövesse a gyártó
utasításait.
Helyes!
Helytelen!
• A főzési területeket a főzési idő
lejárta előtt kapcsolja ki, így a
fennmaradó hőt más ételek
melegítésére vagy kiolvasztására
használhatja.
Magyar - 23
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 23
2014-04-22
7:13:51
Az érintőgombok használata
Az érintőgombok használatához érintse meg a megfelelő panelt az ujja
hegyével, és addig tartsa lenyomva, amíg a megfelelő jelzőfények ki nem
gyulladnak vagy el nem alszanak, illetve amíg a kívánt funkció be nem kapcsol.
A készülék használatakor ügyeljen rá, hogy egyszerre csak egy kezelőpanelt
érintsen meg. Ha ujja túlzottan rálapul a panelre, véletlenül a szomszédos
érzékelőket is aktiválhatja.
A készülék bekapcsolása
1.A készülék a be-/kikapcsoló
gombbal kapcsolható be.
Érintse meg a be-/kikapcsoló
gombot körülbelül 1–2 másodpercig.
A digitális kijelzőn megjelenik a jelzés.
kb. 1–2
másodperc
Miután a be-/kikapcsoló gombbal bekapcsolta a készüléket,
kb. 20 másodpercen belül meg kell adnia a hőmérséklet-fokozatot.
Ha ezt nem teszi meg, a készülék biztonsági okokból kikapcsol.
A főzési terület kiválasztása és a
hőmérsékleti fokozat beállítása
1.A főzési terület kiválasztásához nyomja
meg a kívánt főzési területhez tartozó
gombot.
2.A teljesítményszint beállításához
érintse meg a hőmérséklet-beállító
gombokat.
Az főzési terület kiválasztásakor a teljesítményszint alapértelmezett
beállítása 15.
Az étel melegen tartásához válassza ki a megfelelő főzési területet,
majd érintse meg a melegen tartás jelzése alatt található csúszkát.
Magyar - 24
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 24
2014-04-22
7:13:51
Ha egynél több gombot 8 másodpercnél hosszabb ideig nyomva
tart, a hőbeállítás kijelzőjén az
jelenik meg. A visszaállításhoz
érintse meg a be-/kikapcsoló gombot.
A készülék kikapcsolása
kb. 1–2
másodperc
Egy főzési terület vagy a teljes sütőfelület kikapcsolását
követően a maradék hő jelenlétét a megfelelő főzési
területekhez tartozó digitális kijelzőkön megjelenő vagy
betű (mint „hot” = meleg) jelzi.
A főzési terület kikapcsolása
1. Válassza ki a főzési területet, majd érintse
meg az
gombot.
05 használat előtt/a főzőlap használata
A készülék teljes kikapcsolásához nyomja
meg a be-/kikapcsoló gombot.
Érintse meg a be-/kikapcsoló gombot
körülbelül 1–2 másodpercig.
A gyermekzár használata
A gyermekzár védelmet nyújt a főzőterület és a főzőfelület véletlen
bekapcsolása ellen. Főzés közben a kezelőpanel is – a
be-/kikapcsoló gomb kivételével – zárolható, így megelőzheti a
beállítások véletlen megváltoztatását, pl. a panel letörlésekor.
Magyar - 25
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 25
2014-04-22
7:13:52
A gyermekzár be- és kikapcsolása
1.Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a
Lezárás gombot.
A bekapcsolást hang jelzi.
kb. 3
másodperc
2.Érintse meg valamelyik gombot. A
kijelzőn az betű megjelenése mutatja,
hogy a gyermekzár be van kapcsolva.
3.A gyerekzár kikapcsolásához tartsa lenyomva ismét a Lezárás
gombot 3 másodpercig. A műveletet hangjelzés igazolja vissza.
Időzítő
Az időzítő kétféleképpen használható:
Az időzítő biztonsági kapcsolóként való használata:
Ha a főzési területhez be van állítva időtartam, az idő lejárta után
a főzési terület kikapcsol. Ez a funkció több főzési területhez is
használható egyszerre.
Az időzítő előreszámláláshoz való használata:
Az előreszámláló időzítő nem működik, ha egy főzési terület az időzítőt
biztonsági kapcsolóként használja.
A biztonsági kikapcsolás beállítása
Kapcsolja be azt a főzési területet, amelyhez be kívánja állítani a
biztonsági kikapcsolást.
1.A bekapcsolást követően nyomja meg
a megfelelő főzési területet, így aktiválja
a megfelelő főzési terület kijelzőjének
villogó jelzését.
2.Érintse meg az időzítő gombját.
Az időzítő kijelzője fölött a 10-es szám
jelenik meg.
Magyar - 26
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 26
2014-04-22
7:13:53
3.Az időzítőgombokkal ( vagy )
állíthatja be a kívánt időtartamot
(pl. 15 percet), melynek letelte után a
főzési terület automatikusan kikapcsol.
A biztonsági kikapcsoló most be van
kapcsolva.
Az egyes főzési területek esetén a fennmaradó idő kijelzéséhez
használja az időzítőgombot .
A megfelelő jelzőfény lassan villogni kezd.
A beállítások visszaállításához az időzítőgombok ( vagy )
használhatók. A beállított időtartam letelte után a főzési terület
automatikusan kikapcsol, ezt hangjelzés erősíti meg, és megjelenik
az időzítő kijelzőjén.
Ha az időzítő gombját a főzési zóna kiválasztása nélkül
érinti meg, a kijelző időzítőbeállítás megjelenítése nélkül
kapcsol be.
05 használat előtt/a főzőlap használata
4.Az időzítő beállításainak törléséhez
válassza ki a kívánt sütőfelületet, és
3 másodpercig tartsa lenyomva az
időzítő gombját. A sütőfelület
időzítőbeállításainak törlését sípszó jelzi.
Ha az időzítő gombját a sütőfelület
kiválasztása nélkül tartja lenyomva 3 másodpercig, a legutóbb
módosított sütőfelület időzítőbeállításai törlődnek.
A beállítások gyorsabban megadhatók, ha addig tartja
lenyomva a
vagy a
gombot, amíg a kívánt érték meg
nem jelenik.
Magyar - 27
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 27
2014-04-22
7:13:54
Előreszámláló időzítő
Az előreszámláló időzítő használatához kapcsolja be a készüléket, de az
időzítőt egyetlen főzési területhez se használja biztonsági kapcsolóként.
1.Érintse meg az időzítő
gombot. A kijelzőn megjelenik a
jelzés.
2.Bekapcsol a visszaszámlálás időzítő
funkció, a kijelzőn lévő számok az idő
múlásával pedig folyamatosan nőnek.
Az időzítő beállításainak
törléséhez 3 másodpercig tartsa
lenyomva az időzítő gombját.
3.Az időzítés leállításához érintse
meg az időzítő gombot.
Előkészített tepsi használata
Az előkészített tepsi funkcióval előmelegítheti a tepsit.
Az előkészített tepsi teljes áthidaló főzőlapra kapcsolása
1.A készülék bekapcsolását
követően érintse meg az
előkészített tepsi
gombját.
2.Mindkét áthidaló főzőlapon a
jelzés jelenik meg. A készülék
körülbelül 50 másodpercig
nagyobb teljesítménnyel kezd
működni, majd a teljesítményszint
automatikusan 9-es fokozatra
változik.
Magyar - 28
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 28
2014-04-22
7:13:54
Az előkészített tepsi első vagy hátsó áthidaló főzőlapra kapcsolása
1.Kapcsolja be a készüléket, és
érintse meg az első vagy a hátsó
áthidaló főzőlap gombját.
Ez a funkció csak az áthidaló főzőlapon használható.
A tepsi aljának előmelegítési hőmérséklete a tepsitől függ.
Ha az előmelegítési hőmérséklet nem kielégítő, a megfelelő
hőmérséklet eléréséhez állítsa magasabbra a teljesítményszintet.
Teljesítménynövelő gomb
A teljesítménynövelés funkcióval fokozható az egyes főzési
területek teljesítménye. (például nagy mennyiségű víz felforralásához)
Főzési területek
Növelés maximális ideje
210 mm
10 perc
145 mm
10 perc
Első vagy hátsó áthidaló főzőlap
10 perc
A teljes áthidaló főzőlap
5 perc
05 használat előtt/a főzőlap használata
2.Érintse meg az előkészített
tepsi
gombját, és a
kiválasztott áthidaló főzőlapon a
jelzés jelenik meg. A készülék
körülbelül 50 másodpercig
nagyobb teljesítménnyel kezd
működni, majd a teljesítményszint automatikusan 9-es fokozatra
változik.
Ha letelik az idő, a főzési területek automatikusan visszakapcsolnak
a teljesítményfokozatra.
Bizonyos esetekben a teljesítménynövelés funkció
automatikusan kikapcsolhat a főzőlap belső elektromos
alkatrészei védelme érdekében.
Magyar - 29
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 29
2014-04-22
7:13:55
Teljesítményszabályzás
Az egyes főzési területek teljesítménye
maximálva van.
Ha a teljesítménynövelés funkció
bekapcsolásával a készülék túllépi ezt
az értéket, a teljesítményszabályzás
automatikusan csökkenti a főzési
terület hőmérsékleti fokozatát.
• A bal oldalon: Az 1. és 2. főzési
terület tartozik össze
• A jobb oldalon: A 3. és 4. főzési
terület tartozik össze
A főzési terület kijelzése néhány másodpercig a beállított hőmérsékleti
fokozat és a maximálisan lehetséges hőmérsékleti fokozatra között
váltakozik. A kijelzés ezt követően a beállított hőmérsékleti fokozatról
a maximálisan lehetséges hőmérsékleti fokozatra vált.
Szünet
A SZÜNET
funkció egyidejűleg az összes bekapcsolt főzési
területet alacsony fogyasztású beállításra kapcsolja, majd pedig
vissza az előzőleg beállított hőmérsékleti fokozatra. Ezzel a
funkcióval rövid időre megszakíthatja, majd folytathatja a főzési
folyamatot, pl. telefonhívás esetén.
A SZÜNET
funkció bekapcsolása esetén a „SZÜNET”, a
„lezárás” és a „be-/kikapcsoló” gomb kivételével egyetlen
gomb sem használható. Főzés újraindításához érintse meg ismét a
SZÜNET
gombot.
Kezelőpanel
A bekapcsoláshoz
Érintse meg a
gombot
SZÜNET
A kikapcsoláshoz
Érintse meg a
gombot
SZÜNET
A SZÜNET
állnak le.
Kijelző
Az korábbi
teljesítményszintre
való visszaállás
gomb megnyomásával az időzítőfunkciók nem
Magyar - 30
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 30
2014-04-22
7:13:55
Az áthidaló főzőlap beállítása
Az áthidaló funkció segítségével nagy edények használata esetén a teljes
bal oldal főzőlappá alakítható (például ovális
tálak, kacsatálak esetén).
1.Érintse meg az Áthidaló főzőlap
gombot.
Hang be/ki
1.Körülbelül 1–2 másodpercig érintse meg
a be-/kikapcsoló gombot.
A digitális kijelzőn megjelenik a jelzés.
2.A bekapcsolást követően 20
másodpercen belül 3 másodpercig
gombot.
érintse meg a SZÜNET
kb. 1–2
másodperc
kb. 3
másodperc
05 használat előtt/a főzőlap használata
2.Érintse meg a
hőmérsékletszabályozó gombokat
( vagy ). Egyszerre
változik a bal oldali
(első, hátsó) főzőlapok
hőmérsékletbeállítás-kijelzése.
3.A hang KIKAPCSOL, és a
jelzés jelenik meg a kijelzőkön.
4.A hangbeállítás módosításához
ismételje meg az 1. és 2. lépést.
A hang BEKAPCSOL, és a
jelzés jelenik meg a kijelzőkön.
Magyar - 31
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 31
2014-04-22
7:13:56
Javasolt beállítások az egyes ételek
főzéséhez
Az alábbi táblázatban szereplő értékek csak tájékoztató jellegűek.
Az egyes főzési eljárásokhoz szükséges hőmérséklet-fokozat
számos tényezőtől függ, például a használt edény minőségétől,
valamint a készített étel típusától és mennyiségétől.
Fokozat
Elkészítési
módszer
Mire használható
14-15
Nagy mennyiségű folyadék
Melegítés
melegítése, tészta főzése, hús
Hirtelen sütés
pirítása (pörkölt készítése, hús
Olajban sütés
párolása)
10-13
Intenzív
Hússzeletek, hátszín, röszti, kolbász,
Olajban sütés palacsinta, gofri
8-9
Olajban sütés
Rántott szelet, rántott borda, máj,
hal, fasírozott, omlett
6-7
Főzés
Max. 1,5 liter folyadék, burgonya,
zöldség főzése
3-5
Gőzölés
Párolás
Főzés
Kis mennyiségű zöldség párolása,
rizs és tejes ételek főzése
1-2
Olvasztás
Vaj, zselatin, csokoládé olvasztása
A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet-fokozatok csak
tájékoztató jellegűek.
A hőmérséklet-beállítások megadásakor figyelembe kell venni
az edény és az elkészítendő étel sajátosságait is.
Magyar - 32
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 32
2014-04-22
7:13:56
tisztítás és karbantartás
Főzőlap
FIGYELMEZTETÉS
Könnyű szennyeződés eltávolítása
1.Törölje át a kerámiaüveg felületet egy nedves ronggyal.
2.Egy tiszta ronggyal törölje szárazra. Ügyeljen rá, hogy ne
maradjon tisztítószer a felületen.
3.Hetente egyszer törölje át az egész kerámiaüveg főzőfelületet
kereskedelmi forgalomban kapható kerámiaüveg-tisztítóval vagy
rozsdamentes acélfelületekhez készült tisztítószerrel.
4.Bő vízzel tisztítsa meg a kerámiaüveg felületet, majd
szöszmentes, tiszta ronggyal törölje szárazra.
06 tisztítás és karbantartás
A forró kerámiaüvegre nem kerülhet tisztítószer. A tisztítást
követően a tisztítószert megfelelő mennyiségű tiszta vízzel le
kell mosni, mert a készülék felforrósodása után kimarhatják a
felületet. Ne használjon maró hatású tisztítószereket és durva
tisztítóeszközöket, például grillsütő- vagy sütőtisztító sprayt,
dörzsiszivacsot vagy serpenyőtisztító fémszivacsot.
A kerámiaüveg felületet minden egyes használat után, még
langyosan törölje le. Így megakadályozhatja, hogy a kiömlött
étel ráégjen a felületre. A vízkő, a víz- és zsírfoltok és a
fémedények okozta elszíneződést kereskedelmi forgalomban
kapható kerámiaüveg-tisztítóval vagy rozsdamentes
acélfelületekhez készült tisztítószerrel távolíthatja el.
Magyar - 33
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 33
2014-04-22
7:13:56
Makacs szennyeződés eltávolítása
1.A felületre égett ételmaradékot és a makacs foltokat
üvegkaparóval távolíthatja el.
2.Az üvegkaparót helyezze kissé ferdén a kerámiaüveg felületre.
3.A kaparó pengéjével kaparja le a szennyeződést.
Az üvegkaparót és a kerámiaüveg
tisztítására szolgáló tisztítószert a
megfelelő szaküzletekben vásárolhatja
meg.
Különösen makacs szennyeződés
1.A ráégett cukrot, olvadt műanyagot, alumíniumfóliát vagy más
anyagokat üvegkaparóval távolítsa el, akkor, amikor még a
készülék forró.
Ha forró főzési területen használja az üvegkaparót, könnyen
megégetheti magát.
2.Ha a főzőlap lehűlt, tisztítsa le a megszokott módon.
Ha a főzőlapra olvadt anyag időközben megszilárdult, a
tisztításhoz ismét melegítse föl.
Az éles szélű edények stb. által okozott
karcolások vagy sötét szennyeződések
nem távolíthatók el. A sérülések
ugyanakkor a főzőlap működésére
nincsenek hatással.
FIGYELMEZTETÉS
Magyar - 34
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 34
2014-04-22
7:13:56
A főzőlap kerete (opcionális)
A főzőlap keretének tisztítása során ne használjon ecetet,
citromlevet vagy vízkőoldót, mert homályos foltok jelenhetnek
meg a felületén.
1.Nedves ronggyal törölje le a keretet.
2.Nedvesítse meg a rászáradt szennyeződést egy nedves
ronggyal. Törölje szárazra.
FIGYELMEZTETÉS
• Ne használja a főzőlapot tároló- vagy munkafelületként.
• Ha a főzési területen nincs edény vagy az edény üres, ne
kapcsolja be a főzési területet.
• A kerámiaüveg nagyon kemény és a hőmérsékleti hatásokkal
szemben ellenálló, de nem törhetetlen. Ha éles vagy kemény
tárgyat ejtenek a főzőlapra, könnyen megsérülhet.
• Az edényeket ne tegye rá a főzőlap keretére. Ezzel felsértheti
vagy megkarcolhatja a fényezést.
• Ügyeljen rá, hogy nehogy savas folyadék, például ecet, citromlé
vagy vízkőoldó csöppenjen a főzőlap keretére, mert homályos
foltok keletkezhetnek a felületén.
• Ha a főzőlap felületére cukor vagy cukortartalmú anyag kerül és
ráolvad, azonnal távolítsa el konyhai kaparóval, olyankor, amikor
még forró. Ha kihűlés után próbálja meg eltávolítani, a készülék
felülete megsérülhet.
• Az olyan anyagokat, amelyek hő hatására megolvadhatnak
– például műanyag, alufólia vagy sütőpapír – tartsa távol
a kerámiaüveg felülettől. Ha efféle anyag olvad rá a főzési
területre, távolítsa el azonnal konyhai kaparóval.
06 tisztítás és karbantartás
A készülék meghibásodásának megelőzése
Magyar - 35
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 35
2014-04-22
7:13:56
garancia és szervizelés
Gyakori kérdések és hibaelhárítás
Előfordulhat, hogy a készülék rendellenes működését egy
kisebb meghibásodás okozza, amit az alábbi utasításokkal Ön is
elháríthat. Ha az egyes eseteknél megadott utasítások nem járnak
sikerrel, ne próbálkozzon további javításokkal.
A készülék javítását csak képzett szakember végezheti.
A nem megfelelően végrehajtott javítás jelentős személyi
sérülés veszélyével járhat. Ha a készülék javításra szorul,
forduljon az ügyfélszolgálathoz.
FIGYELMEZTETÉS
Mi a teendő, ha a főzési területek nem működnek?
Ellenőrizze, hogy az alábbi esetek valamelyike fennáll-e:
• A házi vezetékek biztosítéka (biztosítékdoboz) nem csapódott-e
le. Ha a biztosíték egymás után többször lecsapódik, hívjon
szakképzett villanyszerelőt.
• A készülék valóban be van kapcsolva.
• A kezelőpanelen található ikonok világítanak.
• A főzési terület be van kapcsolva.
• A főzési területek be vannak állítva a kívánt hőmérsékleti
fokozatra.
Mi a teendő, ha a főzési területek nem kapcsolnak be?
Ellenőrizze, hogy az alábbi esetek valamelyike fennáll-e:
• 20 másodpercnél hosszabb idő telt el a be-/kikapcsoló gomb
megnyomása és a kívánt főzési terület bekapcsolása között
(lásd „A készülék bekapcsolása” című fejezetet).
• A kezelőpanelen nedves rongy vagy folyadék található.
Mit tegyek, ha a kijelzőn a , (fennmaradó hő) ikon
kivételével valamennyi jelzőfény kialszik?
Ezt a jelenséget két lehetséges ok eredményezheti:
• Véletlenül megnyomta a be-kikapcsoló gombot.
• A kezelőpanelen nedves rongy vagy folyadék található.
Magyar - 36
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 36
2014-04-22
7:13:56
Mi a teendő, ha a főzési területek kikapcsolása után a
fennmaradó hő jelzés nem jelenik meg a kijelzőn?
Ellenőrizze, hogy az alábbi eset fennáll-e:
• A főzési területet csak rövid ideig használta, így nem melegedett
föl eléggé. Ha a főzési terület még mindig forró, hívja a helyi
szervizközpontot.
Ezt a következők egyike okozhatja:
• A kezelőpanelen nedves rongy vagy folyadék található.
• A gyermekzár be van kapcsolva.
Mit tegyek, ha a
kijelző világít?
Mit tegyek, ha a
kijelző világít?
Ellenőrizze a következőket:
• A kezelőpanelen nedves rongy vagy folyadék található. A
visszaállításhoz érintse meg a be-kikapcsoló gombot.
Ellenőrizze a következőket:
• A főzőlap a nem megfelelő üzemeltetés miatt túlmelegedett.
• Ha a főzőlap lehűlt, az újraindításhoz nyomja meg a be-/kikapcsoló
gombot.
Mit tegyek, ha világít a
07 garancia és szervizelés
Mi a teendő, ha a főzési területet nem lehet ki- vagy bekapcsolni?
kijelzés?
Ellenőrizze a következőket:
• Az edény nem megfelelő vagy túl kicsi, illetve nem lett edény
helyezve a főzési területre.
• Ha megfelelő edényt használ, a megjelenő üzenet
automatikusan eltűnik.
Mi a teendő, ha a hűtőventilátor a főzőlap kikapcsolása
után is működik?
Ellenőrizze a következőket:
• A főzőlap használata után a hűtőventilátor addig működik, amíg
a készülék le nem hűl.
• Miután a főzőlap elektromos alkatrészei lehűltek, a
hűtőventilátor kikapcsol.
Ha olyan hiba miatt fordul a szervizhez, amit a készülék nem
megfelelő üzemeltetése okozott, a szerelők a garancia ideje alatt is
felszámítják a javítási díjat.
Magyar - 37
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 37
2014-04-22
7:13:56
Karbantartás
Mielőtt az ügyfélszolgálathoz vagy a szervizhez fordulna, olvassa el
a Hibaelhárítás c. fejezetet.
Ha további segítségre van szüksége, járjon el az alábbi utasítások
szerint:
Műszaki hibáról van szó?
Ha igen, forduljon a szervizközponthoz.
Mielőtt a szerviz munkatársaihoz fordul, jegyezze fel a szükséges
adatokat. Így könnyebben azonosíthatják a problémát, és
könnyebb lesz eldönteni, hogy szükséges-e kiszállnia a szerviz
munkatársainak.
Jegyezze föl az alábbi adatokat:
• Miben nyilvánul meg a probléma?
• Milyen körülmények között jelenik meg a probléma?
Híváskor adja meg a készülék típusát és sorozatszámát. Ezek az
adatok a készülék adattábláján találhatók, a következőképpen:
• Típus leírása
• Szériaszám (15 számjegy)
Az egyszerűbb hozzáférés miatt azt ajánljuk, hogy jegyezze fel az
adatokat a megadott helyre:
Típus:
Sorozatszám:
Milyen esetekben kell a garancia ideje alatt is javítási díjat
fizetni?
• Ha a „Hibaelhárítás” című fejezetben felsorolt megoldások
egyikével Ön is orvosolhatta volna a problémát.
• Ha a szerviz munkatársának többször is ki kell szállnia,
mert a kiszállást megelőzően nem kapta meg az összes
szükséges információt, és emiatt például külön alkatrészeket
kell beszereznie. Ha a telefonhívás előtt összegyűjti a fenti
információkat, nem kell kifizetnie ezeket a költségeket.
Magyar - 38
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 38
2014-04-22
7:13:56
műszaki adatok
Műszaki adatok
A fedél méretei
600 mm
Mélység
520 mm
Magasság
56 mm
Szélesség
560 mm
Mélység
490 mm
A sarok sugara
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Csatlakozási feszültség
Csatlakoztatott maximális terhelés
teljesítménye
Súly
3 mm
08 műszaki adatok
A készülék méretei
Szélesség
7,2 kW
Nettó
13,3 kg
Bruttó
15,5 kg
Főzési területek
Hely
Átmérő
Teljesítmény
Jobb hátsó
145 mm
1200 W / 2000 W növelés
Jobb első
210 mm
2200 W / 3200 W növelés
Első áthidaló
-
1800 W / 2600 W növelés
Hátsó áthidaló
-
1800 W / 2600 W növelés
A teljes áthidaló főzőlap
-
3300 W / 3600 W növelés
Magyar - 39
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 39
2014-04-22
7:13:56
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00558A-00
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_HU.indd 40
2014-04-22
7:13:56
Séria NZ64H57
Indukčná platňa
používateľská príručka
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky Samsung.
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 1
2014-04-23
1:54:57
obsah
používanie tejto
príručky
4
04 Dôležité bezpečnostné symboly a
bezpečnostné opatrenia
bezpečnostné pokyny
05 Bezpečnostné pokyny
pokyny pre likvidáciu
09 Likvidácia baliaceho materiálu
09 Správna likvidácia vášho starého
spotrebiča
09 Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický
odpad)
5
9
inštalácia platne
10
diely a funkcie
16
skôr než začnete
21
10 Bezpečnostné pokyny pre inštalujúcu
osobu
11 Pripojenie k sieťovému napájaniu
13 Inštalácia na protiľahlý povrch
16
16
17
17
18
19
20
20
Varné zóny
Ovládací panel
Komponenty
Indukčný ohrev
Kľúčové funkcie vášho spotrebiča
Bezpečnostné vypnutie
Indikátor zvyškového tepla
Detekcia teploty
21 Úvodné čistenie
Slovenčina – 2
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 2
2014-04-23
1:54:57
používanie platne
21 Kuchynský riad vhodný pre indukčné
varné zóny
22 Test vhodnosti
22 Veľkosť hrncov
22 Zvuky pri prevádzke
23 Používanie vhodného náčinia na
varenie
24 Používanie dotykových ovládacích
snímačov
24 Zapnutie spotrebiča
24 Výber varnej zóny a nastavenia ohrevu
25 Vypnutie spotrebiča
25 Vypnutie varnej zóny
25 Používanie bezpečnostnej detskej
zámky
26 Časovač
28 Používanie funkcie príprava panvice
29 Ovládanie zvýšenia výkonu
30 Správa výkonu
30 Pozastaviť
31 Ovládanie mostíka
31 Zapnutie/vypnutie zvuku
32 Odporúčané nastavenia pre varenie
špecifických jedál
čistenie a
starostlivosť
33 Platňa
35 Rám platne (voliteľná možnosť)
35 Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča
21
33
záruka a servis
36
technické údaje
39
36 Najčastejšie problémy a riešenie
problémov
38 Servis
39 Technické údaje
39 Varné zóny
Slovenčina – 3
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 3
2014-04-23
1:54:57
používanie tejto príručky
Nájdite si čas, aby ste si prečítali túto príručku vlastníka a pred
použitím spotrebiča venujte obzvlášť pozornosť bezpečnostným
informáciám uvedeným v nasledujúcej časti. Uchovajte si túto
príručku pre referenciu do budúcnosti. Ak prenášate vlastníctvo nad
spotrebičom, nezabudnite odovzdať príručku novému vlastníkovi.
Dôležité bezpečnostné symboly a
bezpečnostné opatrenia
V texte používateľskej príručky sú použité nasledujúce symboly:
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy,
ktoré môžu spôsobiť vážne fyzické zranenie
VAROVANIE alebo smrť.
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy,
ktoré môžu spôsobiť menšie fyzické zranenie
UPOZORNENIE alebo škody na majetku.
Ak sa má obmedziť riziko požiaru, výbuchu,
zásahu elektrickým prúdom alebo fyzického
UPOZORNENIE zranenia, pri používaní platne postupujte podľa
týchto bezpečnostných pokynov:
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
Odpojte napájaciu zástrčku od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby ste
predišli zásahu elektrickým prúdom.
Ak potrebujete pomoc, volajte servisné stredisko.
Poznámka
Upozornenie
Slovenčina – 4
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 4
2014-04-23
1:54:58
bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné aspekty tohto spotrebiča spĺňajú požiadavky všetkých
akceptovaných technických a bezpečnostných štandardov. Avšak,
ako výrobcovia tiež veríme, že je našou zodpovednosťou vás
oboznámiť s nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi.
01 používanie tejto príručky a bezpečnostné pokyny
VAROVANIE
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, kým sa na ne nebude dozerať
alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo
strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa
nebudú hrať so zariadením.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť
výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná
osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Spotrebič je potrebné nainštalovať tak, aby ho po inštalácii
bolo možné ľahko odpojiť od zdroja napájania. Odpojenie
je možné zabezpečiť ľahkou dostupnosťou zástrčky alebo
zapojením vypínača do napájacieho obvodu v súlade s
elektrikárskymi zásadami.
VAROVANIE: Ak povrch praskne, vypnite spotrebič, aby
ste sa vyhli možnosti zásahu elektrickým prúdom.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť
opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov vo vnútri
platne.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania
zahriať. K zariadeniu nesmú mať prístup malé deti.
Na čistenie produktu nepoužívajte parný čistič.
Kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a veká,
by sa nemali ukladať na povrch platne, pretože sa môžu
zohriať na vysokú teplotu.
Slovenčina – 5
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 5
2014-04-23
1:54:58
Po použití vypnite prvok platne pomocou príslušného
ovládacieho prvku a nespoliehajte sa na detektor hrncov.
Nepoužívajte veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré
kovové stierky, aby ste vyčistili sklo platne, pretože môžu
poškriabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
Zariadenie nie je určené na obsluhu prostredníctvom
externého časovača ani samostatného systému
diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa
môžu počas používania zahriať.
Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných
prvkov vo vnútri platne.
Deti mladšie ako 8 rokov musia byť v dostatočnej
vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym
dozorom.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo
duševnými schopnosťami, prípadne nedostatkom
skúseností, a to za predpokladu, že sú pod dozorom
alebo dostali podrobné pokyny k bezpečnému používaniu
spotrebiča a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa
nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a používateľskú
údržbu nebudú vykonávať deti bez dozoru.
VAROVANIE: Varenie bez dozoru na platni s použitím
tuku alebo oleja môže byť nebezpečné a môže vzniknúť
požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou ale vypnite
zariadenie a plameň zaduste napr. vekom alebo hasiacim
rúškom.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: na varných
povrchoch neskladujte žiadne predmety.
Teplota okolitých povrchov môže byť počas prevádzky
spotrebiča vysoká.
Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších
ako 8 rokov.
Slovenčina – 6
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 6
2014-04-23
1:54:58
VAROVANIE: Používajte len chrániče platne od výrobcu
kuchynského spotrebiča. Používanie nevhodných
chráničov môže spôsobiť nehody.
01 používanie tejto príručky a bezpečnostné pokyny
UPOZORNENIE
Uistite sa, že spotrebič je správne nainštalovaný a
uzemnený kvalifikovaným technikom.
Spotrebič by mal opravovať len kvalifikovaný personál
servisu. Opravy realizované jednotlivcami bez kvalifikácie
môžu viesť k ujme na zdraví a vážnym poruchám. Ak váš
spotrebič vyžaduje opravu, kontaktujte mieste servisné
stredisko. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k
poškodeniu a strate platnosti záruky.
Vstavané spotrebiče možno prevádzkovať len po
nainštalovaní do výklenkov a pracovných priestorov,
ktoré vyhovujú príslušným štandardom. Tým sa v
prípade elektrických zariadení zaručí dostatočná ochrana
proti kontaktu v súlade s požiadavkami nevyhnutných
bezpečnostných štandardov.
Ak váš spotrebič zlyhá, prípadne ak pukne, praskne alebo
sa vytvoria štrbiny:
– vypnite všetky varné zóny;
– odpojte platňu od sieťového napájania a
– kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.
Ak varný povrch praskne, vypnite spotrebič, aby ste
sa vyhli možnosti zásahu elektrickým prúdom. Platňu
nepoužívajte, kým sa nevymení sklenený povrch.
Nepoužívajte platňu na zahriatie hliníkovej fólie, produktov
zabalených do hliníkovej fólie alebo mrazených jedál
zabalených do hliníkového riadu na varenie.
Tekutina medzi dnom panvice a platňou môže spôsobiť
tlak pary. Môže to spôsobiť nadvihnutie panvice. Vždy sa
uistite, že platňa a dno panvice sú suché.
Počas varenia budú zóny varenia horúce. Malé deti vždy
držte v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča.
Slovenčina – 7
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 7
2014-04-23
1:54:58
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti
od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.
Tento spotrebič sa má používať len na bežné varenie
a smaženie vo vašej domácnosti. Nie je určený na
komerčné a priemyselné použitie.
Platňu nikdy nepoužívajte na ohrievanie miestnosti.
Keď elektrické spotrebiče pripájate k sieťovým zásuvkám
v blízkosti platne, postupujte opatrne. Sieťové káble sa
nesmú dostať do kontaktu s varným povrchom.
Prehriaty tuk a olej sa môže rýchlo vznietiť. Povrchové
jednotky nikdy nenechávajte bez dozoru počas prípravy
jedál na tuku alebo oleji, napr. pri pražení zemiačikov.
Varné zóny po použití vypnite.
Ovládacie panely uchovajte vždy čisté a suché.
Na platňu nikdy neumiestnite horľavé predmety, pretože
môžu začať horieť.
Ak sa spotrebič používa neopatrne, môže dôjsť k
popáleniu.
Káble z elektrických spotrebičov sa nesmú dotýkať
horúceho povrchu platne ani kuchynského náčinia.
Platňu nepoužívajte na sušenie bielizne.
VAROVANIE: Používatelia s kardiostimulátormi a
aktívnymi srdcovými implantátmi musia vrchnú časť
tela udržiavať minimálne vo vzdialenosti 30 cm od zón
indukčného varenia, pokiaľ je zariadenie v zapnutom
stave. Ak máte pochybnosti, mali by ste sa poradiť s
výrobcom zariadenia alebo s lekárom. (Iba model s
indukčnou platňou)
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani
modifikovať toto zariadenie.
Pred čistením vždy vypnite spotrebič.
Platňu čistite v súlade s pokynmi pre čistenie a
starostlivosť, ktoré sú uvedené v tejto príručke.
Slovenčina – 8
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 8
2014-04-23
1:54:58
pokyny pre likvidáciu
VAROVANIE
Likvidácia baliaceho materiálu
VAROVANIE
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča
VAROVANIE: Pred likvidáciou vášho starého spotrebiča ho
znefunkčnite, aby nemohol predstavovať zdroj nebezpečenstva.
Aby ste to vykonali, požiadajte kvalifikovaného technika, aby
spotrebič odpojil od sieťového napájania a odpojte sieťový kábel.
Spotrebič sa nemôže likvidovať v komunálnom odpade.
Informácie o dňoch zberu a miestach na likvidáciu odpadu
sú dostupné na vašom miestnom oddelení pre odpady alebo
miestnom úrade.
02 pokyny pre likvidáciu
Všetky materiály použité na balenie spotrebiča sú plne
recyklovateľné. Vrecká a diely z polystyrénu sú príslušne označené.
Baliace materiály a staré spotrebiče likvidujte s ohľadom na
bezpečnosť a životné prostredie.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať
buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste
ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Slovenčina – 9
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 9
2014-04-23
1:54:58
inštalácia platne
VAROVANIE
Uistite sa, že nový spotrebič nainštaloval a uzemnil len
kvalifikovaný personál. Dodržujte tieto pokyny. Záruka sa
nebude vzťahovať na žiadne poškodenie, ktoré sa vyskytne
ako následok nesprávnej inštalácie. Technické údaje sa
nachádzajú na konci tejto príručky.
Bezpečnostné pokyny pre inštalujúcu osobu
• Do elektrickej inštalácie sa musí zapojiť zariadenie, ktoré umožňuje
odpojenie spotrebiča od siete vo všetkých póloch so šírkou
roztvorenia kontaktu s veľkosťou aspoň 3 mm. Vhodné izolačné
zariadenia zahŕňajú ochranné prerušovače linky, poistky (poistky
skrutkovacieho typu je potrebné odpojiť od držiaka), odpojovače
zemného spojenia a relé.
• S ohľadom na ochranu pred požiarom je tento spotrebič v súlade
s normou EN 60 335 - 2 - 6. Tento typ spotrebiča sa môže
nainštalovať s vysokým príborníkom alebo stenou na jednej strane.
• Inštalácia musí zaručovať ochranu pred zásahom elektrickým
prúdom.
• Kuchyňa, v ktorej je spotrebič namontovaný, musí byť v súlade s
požiadavkami na stabilitu normy DIN 68930.
• Na ochranu pred vlhkosťou sa musia všetky obrobené povrchy
utesniť vhodným tesniacim prostriedkom.
• Na obložených pracovných povrchoch musia byť spoje v oblasti,
kde je platňa položená, úplne vyplnené injektážnou maltou.
• Na prirodzenom povrchu, umelom kameni alebo keramických
povrchoch musia byť privarené zacvakávacie pružiny s použitou
vhodnou umelou živicou alebo zmiešaným lepiacim prostriedkom.
• Zaistite, aby tesnenie správne priliehalo oproti pracovnému povrchu
bez akýchkoľvek medzier. Nemôžete použiť dodatočný silikónový
tesniaci prostriedok; týmto spôsobom by sa podstatne sťažilo
vyberanie pri vykonávaní servisu.
• Platňa sa pri vyberaní musí vytlačiť zospodu.
• Pod platňu sa môže namontovať doska.
• Ventilačná medzera medzi pracovnou plochou a prednou stranou
zariadenia pod ňou sa nesmie prikrývať.
Slovenčina – 10
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 10
2014-04-23
1:54:58
Pripojenie k sieťovému napájaniu
Pred pripojením skontrolujte, či nominálne napätie spotrebiča
uvedené na výkonnostnom štítku zodpovedá dostupnému
sieťovému napätiu. Výkonnostný štítok sa nachádza na dolnom
puzdre platne.
Vypnite napájanie okruhu, skôr ako k nemu pripojíte
káble.
Napätie ohrevného prvku je 230 V~, striedavý prúd.
Spotrebič tiež perfektne funguje pri starších sieťach s napätím
220 V~ alebo 240 V~, striedavý prúd.
Platňa sa musí pripojiť k sieti s použitím zariadenia, ktoré umožňuje
odpojenie zariadenia od siete pri všetkých póloch so šírkou
roztvorenia kontaktu aspoň 3 mm, napr. automatický ochranný
prerušovač linky, odpojovače zemného spojenia alebo poistka.
Káblové spojenia sa musia vytvoriť v súlade s normami
a skrutky svoriek sa musia bezpečne dotiahnuť.
03 inštalácia platne
VAROVANIE
VAROVANIE
VAROVANIE
Po pripojení platne k sieťovému napájaniu skontrolujte, či sú
všetky varné zóny pripravené na použitie tak, že na krátky
čas každú zapnete pri maximálnom nastavení s vhodným
kuchynským náčiním.
Keď sa platňa prvýkrát zapne, aktivujú sa všetky zobrazovacie
kontrolky a bezpečnostná detská zámka.
VAROVANIE
VAROVANIE
Dávajte pozor (dodržte súlad) na priradenie fázy a nulového
bodu pripojenia domácnosti a zariadenia (schémy zapojenia).
V opačnom prípade sa môžu poškodiť komponenty.
Záruka sa nevzťahuje na škodu spôsobenú nesprávnou
inštaláciou.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť
výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná
osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Slovenčina – 11
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 11
2014-04-23
1:54:58
• 1 N ~
• 2 N ~: Pred pripojením oddeľte
2-fázové vodiče (L1 a L2).
220 – 240 V ~
380 – 415 V ~
220 – 240 V ~
Zelenožltý
Zelenožltý
Čierny
Modrý
Čierny
Modrý
Hnedý
Sivý
Hnedý
Sivý
L
N
32A
L1 L2
16A
1N ~
N
2N ~
2 x 1 N ~: Vodiče pred pripojením oddeľte.
220 – 240 V ~ 220 – 240 V ~
Modrý
Čierny
Hnedý
Sivý
L1 N1
16A
L2 N2
2 x 1N ~
Zelenožltý
VAROVANIE
Na účel správneho
pripojenia prívodu
postupujte podľa schémy
zapojenia, ktorá je
pripevnená v blízkosti
konektorov.
Slovenčina – 12
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 12
2014-04-23
1:54:58
Inštalácia na protiľahlý povrch
Pred inštaláciou si zaznamenajte sériové číslo uvedené na
výkonnostnom štítku spotrebiča. Toto číslo sa bude vyžadovať
v prípade požiadaviek na servis a po inštalácii už k nemu
nebudete mať prístup, pretože sa nachádza na originálnom
výkonnostnom štítku na spodnej strane spotrebiča.
Venujte dodatočnú pozornosť požiadavkám na minimálny priestor
a vôľu.
Na spodnej strane platne sa nachádzajú dva ventilátory. Ak je
pod platňou zásuvka, nemala by sa používať na odkladanie
malých predmetov ani papiera, pretože by mohli poškodiť
ventilátor alebo brániť chladeniu, ak sa nasajú do ventilátora.
03 inštalácia platne
sériové číslo
Min. 2 mm
560 mm
ø6
x4
R3
560±1
max. 50
min. 20
90°
min. 60
min. 60
min. 600
490±1
min. 60
min. 50
Slovenčina – 13
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 13
2014-04-23
1:54:59
min. 40
min. 40
520
25
15
min. 60
min. 50
480
min. 550
min. 2
min. 35
min. 65
min. 100
min. 20
min. 20
min. 5
Slovenčina – 14
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 14
2014-04-23
1:54:59
03 inštalácia platne
Slovenčina – 15
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 15
2014-04-23
1:54:59
diely a funkcie
Varné zóny
5
1
45
m
m
1
3
21
4
0
2
m
m
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indukčná zadná zóna mostíka 1800 W s možnosťou zvýšenia výkonu na 2600 W
Indukčná predná zóna mostíka 1800 W s možnosťou zvýšenia výkonu na 2600 W
Indukčná celá zóna mostíka 3300 W s možnosťou zvýšenia výkonu na 3600 W
Indukčná varná zóna 2200 W s možnosťou zvýšenia výkonu na 3200 W
Indukčná varná zóna 1200 W s možnosťou zvýšenia výkonu na 2000 W
Ovládací panel
Ovládací panel
6
7
5
4
3
9
1.
2.
3.
4.
5.
8
1
2
Voliče varnej zóny
Voliče nastavenia teploty
Ovládací snímač uzamknutia
Ovládací snímač zapnutia/vypnutia
Ovládací snímač a indikátor časovača
Slovenčina – 16
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 16
2014-04-23
1:54:59
6.
7.
8.
9.
Indikátory pre nastavenia teploty a zvyškové teplo
Príprava panvice
Pozastaviť
Volič celej zóny mostíka
Komponenty
Pružné držiaky
Skrutky
Indukčný ohrev
04 diely a funkcie
Indukčná platňa
• Princíp indukčného ohrevu: Keď riad postavíte do varnej zóny
a zapnete ju, elektronické obvody na indukčnej platni vytvárajú
„indukčné prúdy“ na spodnej strane riadu, ktoré okamžite
zvyšujú teplotu riadu.
Indukčné prúdy
Indukčná
cievka
Elektronické
obvody
• Vyššia rýchlosť varenia a vyprážania: Keďže hrniec sa ohrieva
priamo a sklo zostáva studené, dosahuje sa vyššia efektívnosť
ako u iných systémov a žiadne teplo neuniká. Väčšina
absorbovanej energie sa mení na teplo.
Slovenčina – 17
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 17
2014-04-23
1:54:59
Kľúčové funkcie vášho spotrebiča
• Keramický sklenený varný povrch: Spotrebič má keramický
sklenený varný povrch a štyri varné zóny s rýchlou odozvou.
• Dotykové ovládacie snímače : Spotrebič sa ovláda pomocou
dotykových ovládacích snímačov.
• Ľahké čistenie: Jednou z výhod keramického skleneného
varného povrchu a ovládacích snímačov je ich prístupnosť.
Hladký rovný povrch sa jednoducho čistí.
• Snímač zapnutia/vypnutia: Ovládací snímač „zapnutia/vypnutia“
poskytuje zariadeniu oddelený spínač napájania. Dotykom tohto
snímača sa kompletne zapne alebo vypne napájanie.
• Indikátory ovládania a funkcií: Digitálne displeje a indikátory
poskytujú informácie o nastaveniach a aktivovaných funkciách,
ako aj o prítomnosti zvyškového tepla na rôznych varných zónach.
• Bezpečnostné vypnutie: Bezpečnostné vypnutie zaručuje, že
všetky varné zóny sa po určitom čase vypnú automaticky, ak sa
nezmenilo nastavenie.
• Zvýšenie výkonu : Táto funkcia slúži na rýchlejší ohrev obsahu
hrnca pri maximálnej úrovni výkonu „ “. (Na displeji sa zobrazí „ “.)
• Indikátor zvyškového tepla: Na displeji sa zobrazí ikona pre
zvyškové teplo, ak je varná zóna tak horúca, že tu hrozí riziko
popálenia.
• Automatická detekcia hrnca : Každá varná zóna je vybavená
systémom automatickej detekcie hrnca. Tento systém je
nakalibrovaný tak, aby rozpoznával hrnce s priemerom, ktorý je
mierne menší ako samotná varná zóna. Hrnce sa musia vždy
umiestňovať do stredu varnej zóny. A mali by ste používať vhodné
nádoby na varenie.
• Digitálne displeje:
-
spotrebič je zapnutý
-
až , vybraté nastavenie teploty
zvyškové teplo (Horúce)
-
-
zvyškové teplo
-
je aktivovaná detská zámka
-
správa o chybe, tlačidlo dotykového snímača bolo
stlačené dlhšie ako 8 sekúnd
-
správa o chybe, keď sa platňa prehreje z dôvodu
netypickej prevádzky. (príklad: prevádzka s prázdnym hrncom)
Slovenčina – 18
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 18
2014-04-23
1:55:00
-
Bezpečnostné vypnutie
Ak sa jedna z varných zón nevypne alebo sa v rámci dlhšej doby
neupraví nastavenie tepla, daná varná zóna sa automaticky sama
vypne.
Akékoľvek zvyškové teplo sa zobrazí ako , (pre „horúce“) na
digitálnych displejoch zodpovedajúcich príslušným varným zónam.
Varné zóny sa samy vypnú po nasledujúcich časoch prevádzky.
Nastavenie teploty
Vypnutie
1–3
Po 6 hodinách
4–6
Po 5 hodinách
7–9
Po 4 hodinách
10 – 15
Po 1,5 hodine
04 diely a funkcie
správa, nádoba na varenie je nevhodná alebo príliš malá,
alebo na varnej zóne nie je žiadna nádoba.
• Pozastaviť
: Táto funkcia slúži na prepnutie všetkých zapnutých
varných zón na nízky výkon. (príklad: keď máte telefónny hovor)
Na displeji sa zobrazí „ “.
• Volič celej zóny mostíka : Táto funkcia slúži na rozšírenie
varnej zóny na celú ľavú stranu.
• Príprava panvice
: Táto funkcia slúži na predhriatie panvice.
Ak sa platňa prehreje z dôvodu netypickej prevádzky, zobrazí
sa
. Následne sa platňa vypne.
Ak je nádoba na varenie nevhodná alebo príliš malá, prípadne
na varnej zóne nie je žiadna nádoba, zobrazí sa .
A po 1 minúte sa príslušná varná zóna vypne.
Ak sa pred uplynutím uvedeného času vypne jedna alebo
viacero varných zón, pozrite si časť „Riešenie problémov“.
Slovenčina – 19
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 19
2014-04-23
1:55:00
Iné dôvody, prečo sa varná zóna sama vypne
Všetky varné zóny sa samy vypnú, ak vykypí tekutina a dostane sa
na ovládací panel.
Automatické vypnutie sa tiež aktivuje, ak na ovládací panel položíte
vlhkú handričku. V každom z týchto prípadov bude potrebné
spotrebič opätovne zapnúť pomocou hlavného ovládacieho
snímača zapnutia/vypnutia po odstránení kvapaliny alebo
handričky.
Indikátor zvyškového tepla
Keď sa vypne jednotlivá varná zóna alebo platňa, prítomnosť
zvyškového tepla sa zobrazí ako , (pre „horúce“) na digitálnom
displeji príslušných varných zón. Dokonca aj po vypnutí varnej
zóny sa indikátor zvyškového tepla vypne len potom, čo sa varná
zóna schladila.
Zvyškové teplo môžete použiť na rozmrazovanie alebo udržiavanie
ohriateho jedla.
Kým je indikátor zvyškového tepla rozsvietený, hrozí tu riziko
popálenín.
VAROVANIE
VAROVANIE
Ak sa sieťové napájanie preruší, symbol , zhasne a
informácie o zvyškovom teple už nebudú dostupné. Avšak
stále sa budete môcť popáliť. Môžete sa tomu vyhnúť tak, že v
blízkosti platne si vždy budete dávať pozor.
Detekcia teploty
Ak by z ľubovoľného dôvodu došlo k prekročeniu úrovne
bezpečných teplôt na niektorej z varných zón, v tom prípade varná
zóna automaticky prejde na nižšiu úroveň výkonu.
Chladiaci ventilátor zostane v činnosti aj po skončení používania
platne, kým sa nevychladí elektronika platne. Chladiaci ventilátor
sa bude automaticky vypínať podľa teploty elektroniky.
Slovenčina – 20
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 20
2014-04-23
1:55:00
skôr než začnete
Úvodné čistenie
VAROVANIE
používanie platne
Kuchynský riad vhodný pre indukčné
varné zóny
Indukčná platňa sa dá zapnúť len v prípade, keď sa na varné
zóny umiestni kuchynská nádoba s magnetickým dnom. Môžete
používať nasledujúci vhodný riad.
Materiál kuchynského riadu
Materiál kuchynského riadu
Vhodný
Oceľ, smaltovaná oceľ
Áno
Liatina
Áno
Nehrdzavejúca oceľ
S vhodným označením od
výrobcu
Hliník, meď, mosadz
Nie
Sklo, keramika, porcelán
Nie
05 skôr než začnete a používanie platne
Utrite keramický sklenený povrch pomocou vlhkej handričky a
čističom na sklo pre keramické varné povrchy.
Nepoužívajte žieravé ani drsné čistiace prostriedky. Mohol by
sa poškodiť povrch.
Kuchynský riad vhodný pre indukčné platne býva od výrobcu
príslušne označený.
Niektoré kuchynské nádoby môžu pri používaní na
indukčných varných zónach vydávať rôzne zvuky. Tieto zvuky
nepredstavujú poruchu a nemajú žiaden vplyv na prevádzku.
Slovenčina – 21
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 21
2014-04-23
1:55:01
Test vhodnosti
Riad je vhodný na indukčné
varenie, ak magnet priťahuje dno
riadu a ak výrobca riadu označil
tento riad ako vhodný na tieto
účely.
Indukčné varenie nemusí fungovať správne pri neželeznom
riade, okraj ktorého nepriťahuje magnet, alebo pri neželeznom
riade s dnom obsahujúcim železnú vrstvu.
Veľkosť hrncov
Zóny indukčného varenia sa do istej miery automaticky
prispôsobujú veľkosti dna riadu. Magnetická časť dna riadu však
musí mať minimálny priemer v závislosti od veľkosti varnej zóny.
Priemer varných zón
Minimálny priemer dna kuchynskej
nádoby
210 mm
140 mm
145 mm
100 mm
Predný alebo zadný
mostík
120 mm
Celý mostík
180 mm (dĺžka dlhej strany),
oválny tvar, plech na ryby
Zvuky pri prevádzke
Ak počujete:
• praskanie: riad je vyrobený z rôznych materiálov.
• pískanie: používate viac ako dve varné zóny a riad je vyrobený z
rôznych materiálov.
• hmkanie: používate vysoké úrovne výkonu.
• klikanie: dochádza k prepínaniu v elektrickom systéme.
• syčanie, bzučanie: prevádzka ventilátora.
Zvuky sú normálnym prejavom zariadenia a nie sú príznakom
poruchy.
Slovenčina – 22
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 22
2014-04-23
1:55:01
Používanie vhodného náčinia na varenie
Tipy na úsporu energie
Dodržiavaním nasledujúcich bodov môžete ušetriť cennú
energiu.
• Hrnce a panvice vždy položte
pred zapnutím varnej zóny.
• Špinavé varné zóny a dná panvíc
zvyšujú spotrebu.
• Ak je to možné, na hrnce a
panvice položte poriadne
pokrievky, aby ich úplne zakryli.
Správne!
05 skôr než začnete a používanie platne
Lepšie panvice zabezpečujú lepšie výsledky.
• Dobré panvice rozpoznáte podľa dna. Dno by malo byť čo
najhrubšie a najplochejšie.
• Pri kúpe nových panvíc venujte zvláštnu pozornosť priemeru
dna. Výrobcovia často udávajú len priemer horného okraja.
• Nepoužívajte panvice, ktoré majú poškodené dná s drsnými
hranami alebo drsnými okrajmi. Môže dôjsť k trvalému
poškriabaniu, ak sa tieto panvice posunú po povrchu.
• V studenom stave sú dná panvíc preliačené mierne dovnútra
(konkávne). Nikdy by nemali byť preliačené dovonka (vyduté).
• Ak si želáte použiť špeciálny typ panvice, napríklad tlakový
hrniec, panvicu na podusenie, prípadne wok, dodržujte pokyny
od výrobcu.
Nesprávne!
• Varné zóny pred skončením
varenia vypnite, aby ste využili
zvyškové teplo na udržanie
teplého jedla alebo na
rozmrazovanie.
Slovenčina – 23
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 23
2014-04-23
1:55:01
Používanie dotykových ovládacích
snímačov
Ak chcete použiť dotykové ovládacie snímače, dotýkajte sa
príslušného panelu špičkou ukazováka, kým sa príslušný displej
nerozsvieti alebo nevypne, prípadne dovtedy, kým sa nespustí
požadovaná funkcia.
Pri obsluhe spotrebiča dávajte pozor, aby ste sa dotýkali len
jedného panela snímača. Ak prst na panel umiestnite príliš plocho,
môžete aktivovať aj susedný snímač.
Zapnutie spotrebiča
1.Spotrebič sa zapína pomocou
ovládacieho snímača zapnutia/
vypnutia .
Dotknite sa približne na 1 až 2 sekundy
ovládacieho snímača zapnutia/
vypnutia .
Na digitálnych displejoch sa zobrazí .
približne 1 až
2 sekundy
Po zapnutí spotrebiča aktiváciou ovládacieho snímača
zapnutia/vypnutia musíte približne do 20 sekúnd vybrať
nastavenie teploty. Inak sa z bezpečnostných dôvodov
spotrebič sám vypne.
Výber varnej zóny a nastavenia ohrevu
1.Ak chcete vybrať varnú zónu, dotknite
sa snímača príslušnej varnej zóny.
2.Ak chcete nastaviť a upraviť úroveň
výkonu, dotknite sa voličov nastavenia
teploty.
Slovenčina – 24
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 24
2014-04-23
1:55:01
Pri výbere varnej zóny sa nastaví predvolená úroveň 15.
Ak chcete jedlo udržiavať teplé, vyberte príslušnú varnú zónu a
ťuknite na posuvnú lištu pod symbolom uchovanie v teplom
stave .
Vypnutie spotrebiča
Ak chcete spotrebič úplne vypnúť, použite
ovládací snímač zapnutia/vypnutia .
Dotknite sa ovládacieho snímača
zapnutia/vypnutia približne na
1 až 2 sekundy.
približne 1 až
2 sekundy
Po vypnutí jednej varnej zóny alebo celého varného povrchu sa
prítomnosť zvyškového tepla bude zobrazovať na digitálnych
displejoch príslušných varných zón ako alebo (pre „horúce“).
Vypnutie varnej zóny
1. Vyberte varnú zónu a dotknite sa snímača
.
05 skôr než začnete a používanie platne
Ak na čas dlhší ako 8 sekúnd stlačíte viacero snímačov, na displeji
. Na vynulovanie sa dotknite
nastavenia teploty sa zobrazí
ovládacieho snímača zapnutia/vypnutia .
Používanie bezpečnostnej detskej zámky
Bezpečnostnú detskú zámku môžete používať na ochranu pred
mimovoľným zapnutím varnej zóny a aktiváciou varného povrchu.
Ovládací panel sa s výnimkou ovládacieho snímača zapnutia/
vypnutia môže zamknúť, aby sa nastavenia neúmyselne
nezmenili, napríklad pretretím panela handričkou.
Slovenčina – 25
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 25
2014-04-23
1:55:01
Zapnutie/vypnutie bezpečnostnej detskej zámky
1.Na približne 3 sekundy sa dotknite
ovládacieho snímača uzamknutia .
Na potvrdenie zaznie zvukový signál.
približne
3 sekundy
2.Dotknite sa akéhokoľvek ovládacieho
snímača.
Na displeji sa zobrazí , čo znamená,
že sa aktivovala bezpečnostná detská
zámka.
3.Ak chcete bezpečnostnú detskú zámku vypnúť, znovu sa na
3 sekundy dotknite ovládacieho snímača uzamknutia .
Na potvrdenie zaznie zvukový signál.
Časovač
Existujú dva spôsoby, ako používať časovač.
Používanie časovača ako bezpečnostného vypínača:
Ak pre varnú zónu nastavíte špecifický čas, varná zóna sa sama
vypne po uplynutí tohto časového intervalu. Túto funkciu môžete
používať súčasne pre viacero varných zón.
Používanie časovača na odpočítavanie:
Odpočítavanie sa nedá používať, ak varná zóna používa časovač ako
bezpečnostný vypínač.
Nastavenie bezpečnostného vypínača
Varné zóny, pre ktoré chcete bezpečnostný vypínač použiť, musia
byť zapnuté.
1.Po zapnutí stlačte príslušnú varnú zónu,
aby začal blikať displej pre príslušnú
varnú zónu.
Slovenčina – 26
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 26
2014-04-23
1:55:02
2.Stlačte ovládací snímač časovača .
Nad displejom časovača sa zobrazí číslo
10.
4.Ak chcete zrušiť nastavenie časovača,
vyberte požadovanú varnú zónu a na
3 sekundy podržte stlačený ovládací
snímač časovača . Tým sa zrušia
nastavenia časovača varnej zóny a ozve
sa pípnutie.
Ak na 3 sekundy podržíte stlačený ovládací snímač časovača
bez výberu varnej zóny, zruší sa nastavenie časovača pre
naposledy zmenenú varnú zónu.
Pomocou ovládacieho snímača časovača môžete zobraziť
zostávajúci čas pre ktorúkoľvek z varných zón.
Príslušná kontrolka ovládania začne pomaly blikať.
Nastavenia sa vynulujú pomocou voličov nastavenia časovača
( alebo ). Po uplynutí nastaveného časového intervalu sa varná
zóna automaticky sama vypne, na potvrdenie zaznie zvukový
signál a displej časovača bude zobrazovať údaje.
05 skôr než začnete a používanie platne
3.Pomocou voličov nastavenia
časovača ( alebo ) nastavte
požadovaný čas, napríklad 15 minút,
po ktorom sa varná zóna automaticky
vypne. Bezpečnostný vypínač je teraz
aktivovaný.
Ak ťuknete na ovládací snímač časovača bez výberu
varnej zóny, zapne sa displej, ale nepoužije sa žiadne
nastavenie časovača.
Ak chcete nastavenia zmeniť rýchlejšie, podržte stlačený
ktorýkoľvek z ovládacích snímačov
alebo , kým
nedosiahnete požadovanú hodnotu.
Slovenčina – 27
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 27
2014-04-23
1:55:02
Časovač odpočítavania
Ak chcete používať časovač odpočítavania, spotrebič musí byť zapnutý, ale
žiadna varná zóna nesmie používať časovač ako bezpečnostný vypínač.
1. Dotknite sa ovládacieho snímača
časovača . Na displeji časovača sa
zobrazí hodnota .
2. Aktivuje sa funkcia časovača
odpočítavania a čísla na displeji sa budú
postupne zvyšovať. Ak chcete zrušiť
nastavenie časovača, na 3 sekundy
podržte stlačený ovládací snímač
časovača .
3. Ak chcete časovač zastaviť, dotknite sa
ovládacieho snímača časovača .
Používanie funkcie príprava panvice
Funkcia „Príprava panvice“ slúži na predhriatie panvice.
Zapnutie funkcie „Príprava panvice“ pre celú zónu mostíka
1. Po zapnutí spotrebiča sa dotknite
snímača Príprava panvice
.
2. Pri oboch zónach mostíka sa zobrazí
indikácia
. Produkt bude približne
50 sekúnd používať zvýšený výkon a
potom sa úroveň výkonu automaticky
zmení na úroveň 9.
Slovenčina – 28
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 28
2014-04-23
1:55:03
Prepnutie na prednú alebo zadnú zónu mostíka pri
funkcii Príprava panvice
1. Zapnite napájanie a dotknite sa
snímača prednej alebo zadnej zóny
mostíka.
Táto funkcia je dostupná len pri zóne mostíka.
Teplota predhriatia dna panvice závisí od panvice. Ak teplota predhriatia
nie je uspokojivá, zmenou úrovne výkonu podľa potreby zvýšte teplotu.
Ovládanie zvýšenia výkonu
Funkcia zvýšenia výkonu sprístupňuje pre jednotlivé varné zóny dodatočný
prívod energie. (príklad: privedenie veľkého množstva vody do varu)
Varné zóny
Max. čas zvýšenia výkonu
210 mm
10 min.
145 mm
10 min.
Predný alebo zadný mostík
10 min.
Celý mostík
5 min.
05 skôr než začnete a používanie platne
2. Dotknite sa snímača príprava
panvice
, aby sa vo vybratej
zóne mostíka zobrazila indikácia
.
Produkt bude približne 50 sekúnd
používať zvýšený výkon a potom sa
úroveň výkonu automaticky zmení na
úroveň 9.
Po tomto čase sa varné zóny automaticky vrátia na úroveň výkonu .
Za určitých okolností sa funkcia zvýšenia výkonu môže automaticky
vypnúť na účel ochrany interných elektronických súčiastok platne.
Slovenčina – 29
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 29
2014-04-23
1:55:03
Správa výkonu
Varné zóny majú k dispozícii maximálny
výkon.
Ak sa prekročí tento rozsah napájania
zapnutím funkcie zvýšenia výkonu,
funkcia správy napájania automaticky zníži
nastavenie teploty varnej zóny.
• Ľavá strana: č. 1 a č. 2 tvoria párovú
varnú zónu
• Pravá strana: č. 3 a č. 4 tvoria párovú
varnú zónu
Indikátor pre túto varnú zónu sa niekoľko sekúnd prepína medzi
nastaveným nastavením teploty a maximálnym možným nastavením
teploty. Potom sa indikátor zmení z nastaveného nastavenia teploty na
maximálne možné nastavenie teploty.
Pozastaviť
Funkcia POZASTAVIŤ
súčasne prepne všetky zapnuté varné zóny
na nízky výkon a potom späť na nastavenie teploty, ktoré bolo nastavené
predtým. Táto funkcia sa dá použiť na krátke prerušenie varenia a
následné pokračovanie, napríklad pri telefónnom hovore.
Keď je funkcia POZASTAVIŤ
aktivovaná, všetky dotykové snímače
okrem ovládacích snímačov „POZASTAVIŤ“, „Uzamknúť“ a
„Zapnúť/vypnúť“ sú zablokované. Ak chcete pokračovať vo varení, znovu
.
sa dotknite snímača POZASTAVIŤ
Ovládací panel
Zapnutie
Dotknite sa snímača
POZASTAVIŤ
Vypnutie
Dotknite sa snímača
POZASTAVIŤ
Funkcia POZASTAVIŤ
Displej
Obnovenie predchádzajúcej
úrovne výkonu
nezastaví funkcie časovača.
Slovenčina – 30
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 30
2014-04-23
1:55:03
Ovládanie mostíka
Funkcia mostíka môže ovládať celú ľavú varnú zónu na účel
používania veľkého riadu. (príklad: oválny riad, plech na prípravu rýb)
1. Dotknite sa snímača celej zóny mostíka.
Zapnutie/vypnutie zvuku
1. Na približne 1 až 2 sekundy sa dotknite
ovládacieho snímača zapnutia/vypnutia
Na digitálnych displejoch sa zobrazí .
2. Do 20 sekúnd po zapnutí sa na 3 sekundy
dotknite snímača POZASTAVIŤ
.
.
približne 1 až
2 sekundy
približne
3 sekundy
05 skôr než začnete a používanie platne
2. Dotknite sa voliča
nastavenia teploty
( alebo ). Zároveň sa
zmení displej nastavenia
teploty na ľavej strane
(vpredu, vzadu).
3. Zvuk sa vypne a na displejoch sa
.
zobrazí
4. Ak chcete zmeniť nastavenie zvuku,
zopakujte kroky č. 1 a 2.
Zvuk sa zapne a na displejoch sa
.
zobrazí
Slovenčina – 31
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 31
2014-04-23
1:55:04
Odporúčané nastavenia pre varenie
špecifických jedál
Údaje v tabuľke uvedenej nižšie slúžia len ako pomôcky.
Nastavenia teploty potrebné pre rôzne metódy varenia závisia
od rôznych premenných vrátane kvality používaného náčinia na
varenie a typu a množstva vareného jedla.
Nastavenie
spínača
Metóda varenia
Príklady používania
14 – 15
Zahrievanie
Opekanie
Vyprážanie
Ohrievanie veľkého množstva
kvapalín, varenie cestovín,
opekanie mäsa (varenie guláša,
dusenie mäsa)
10 – 13
Intenzívne
Vyprážanie
Steak, sviečkovica, opekané
jedlá, omáčky, palacinky/lievance
8–9
Vyprážanie
Rezeň/soté, pečienka, ryba,
fašírky, volské oká
6–7
Varenie
Varenie až do 1,5 l tekutiny,
zemiakov, zeleniny
3–5
Varenie na pare
Dusenie
Varenie
Varenie na pare a dusenie
malého množstva zeleniny,
varenie ryže a mliečnych jedál
1–2
Roztápanie
Roztápanie masla, rozpúšťanie
želatíny, roztápanie čokolády
Nastavenia teploty zobrazené v tabuľke uvedenej vyššie sa
poskytujú len ako pomôcky pre vašu referenciu.
Nastavenia teploty budete musieť upraviť podľa špecifického
náčinia na varenie a jedál.
Slovenčina – 32
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 32
2014-04-23
1:55:04
čistenie a starostlivosť
Platňa
VAROVANIE
Jemné znečistenie
06 čistenie a starostlivosť
Čistiace prostriedky sa nesmú dostať do kontaktu s
ohrievaným keramickým skleneným povrchom. Všetky čistiace
prostriedky sa musia po čistení odstrániť s dostatočnými
množstvami čistej vody, pretože môžu mať žieravý efekt
pri zahriatí povrchu. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace
prostriedky, ako napríklad spreje na grily alebo rúry, drôtenky
alebo agresívne čistiace prostriedky na panvice.
Keramický sklenený povrch čistite po každom použití, keď
je ešte stále teplý na dotyk. Týmto spôsobom sa zabráni
zapečeniu škvŕn na povrchu. Pomocou komerčne dostupných
čistiacich prostriedkov na keramické sklo alebo nehrdzavejúcu
oceľ odstráňte povlaky, stopy po vode, vyfrknuté mastnoty a
kovové odfarbenie.
1.Vlhkou handričkou utrite keramický sklenený povrch.
2.Vydrhnite dosucha čistou handričkou. Na povrchu nesmú ostať
zvyšky čistiaceho prostriedku.
3.Raz za týždeň poriadne vyčistite celý keramický sklenený varný
povrch s keramicky dostupným čistiacim prostriedkom na čistenie
keramického skla alebo nehrdzavejúcej ocele.
4.Keramický sklenený povrch utrite pomocou dostatočného
množstva čistej vody a utrite ho dosucha čistou handričkou
nepúšťajúcou vlákna.
Slovenčina – 33
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 33
2014-04-23
1:55:04
Zažraté znečistenie
1.Ak chcete odstrániť vykypené jedlo a odolné škvrny, použite
škrabku na sklo.
2.Škrabku na sklo priložte pod uhlom na keramický sklenený
povrch.
3.Znečistenie odstráňte jeho zoškrabnutím pomocou čepele.
Škrabky na sklo a čistiace prostriedky
na keramické sklo sú dostupné u
špecializovaných maloobchodných
predajcov.
Problematické znečistenie
1.Okamžite odstráňte prihorený cukor, roztopené plasty, hliníkovú
fóliu alebo iné materiály pomocou škrabky na sklo, zatiaľ čo sú
stále horúce.
Existuje riziko popálenia, keď sa škrabka na sklo používa na
horúcej varnej zóne:
2.Keď sa platňa schladí, vyčistite ju normálnym spôsobom.
Ak varná zóna, na ktorej sa niečo roztopilo, vychladla, na účel
čistenia ju opätovne zohrejte.
Škrabance alebo tmavé škvrny na
keramickom sklenenom povrchu, ktoré
spôsobila napríklad panvica s ostrými
hranami, sa nedajú odstrániť. Nenarúšajú
však fungovanie platne.
VAROVANIE
Slovenčina – 34
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 34
2014-04-23
1:55:04
Rám platne (voliteľná možnosť)
Na rám platne nepoužívajte ocot, citrónovú šťavu ani
odstraňovač vodného kameňa, pretože v opačnom prípade
by sa objavili kalné škvrny.
1.Rám utrite vlhkou handričkou.
2.Vysušené zvyšky navlhčite mokrou handričkou. Utrite a
vydrhnite dosucha.
VAROVANIE
• Platňu nepoužívajte ako pracovný povrch ani na odkladanie
predmetov.
• Nepoužívajte varnú zónu, ak na platni nie je žiadna panvica
alebo ak je panvica prázdna.
• Keramické sklo je veľmi tvrdé a odolné voči teplotným zmenám,
ale nie je nerozbitné. Môžu ju poškodiť obzvlášť ostré alebo
tvrdé predmety, ktoré spadnú na platňu.
• Na rám platne nedávajte panvice. Môže sa vyskytnúť
poškriabanie a poškodenie povrchovej úpravy.
• Predchádzajte rozliatiu leptavých kvapalín, napríklad octu,
citrónovej šťavy a odstraňovačov vodného kameňa na rám
platne, pretože takéto kvapaliny môžu spôsobiť kalné škvrny.
• Ak sa s horúcou varnou zónou dostane do kontaktu cukor
alebo prípravok obsahujúci cukor a roztopí sa, musí sa
okamžite odstrániť kuchynskou škrabkou, zatiaľ čo je stále
horúci. Ak vychladne, pri odstraňovaní môže poškodiť povrch.
• Všetky predmety a materiály, ktoré by sa mohli roztopiť,
napríklad plasty, hliníkovú fóliu a fólie do rúry, držte mimo
keramického skleneného povrchu. Ak sa niečo tohto druhu
roztopí na varnom povrchu, musí sa okamžite odstrániť
pomocou škrabky.
06 čistenie a starostlivosť
Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča
Slovenčina – 35
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 35
2014-04-23
1:55:04
záruka a servis
Najčastejšie problémy a riešenie problémov
Z menšej chyby, ktorú môžete sami odstrániť pomocou
nasledujúcich pokynov, môže vzniknúť porucha. Nepokúšajte sa
vykonávať akékoľvek dodatočné opravy, ak nasledujúce pokyny
nepomôžu v ktoromkoľvek špecifickom prípade.
Opravu spotrebiča môže uskutočniť len kvalifikovaný servisný
technik. Nesprávne vykonané opravy môžu mať za následok
vytvorenie značného rizika pre používateľa. Ak je váš spotrebič
potrebné opraviť, kontaktujte svoje zákaznícke servisné stredisko.
VAROVANIE
Čo môžem urobiť, ak nefungujú varné zóny?
Skontrolujte nasledujúce možnosti:
• Či je funkčná poistka domáceho rozvodu (poistková skriňa).
Ak poistky niekoľkokrát vypadnú, zavolajte autorizovaného
elektrikára.
• Či je spotrebič správne zapnutý.
• Či svietia indikátory ovládania na ovládacom paneli.
• Či je zapnutá varná zóna.
• Či sú varné zóny nastavené na požadované nastavenia teploty.
Čo môžem urobiť, ak sa nezapnú varné zóny?
Skontrolujte nasledujúce možnosti:
• Či uplynul čas 20 sekúnd po stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia
a či sa požadovaná varná zóna zapne (pozrite si časť „Zapnutie
spotrebiča“).
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo
pokrytý kvapalinou.
Čo mám robiť, ak sa odrazu vypne zobrazenie s výnimkou
indikátora zvyškového tepla , ?
Môže to byť výsledok jednej z dvoch možností:
• Náhodne sa aktivoval snímač zapnutia/vypnutia.
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo
pokrytý kvapalinou.
Slovenčina – 36
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 36
2014-04-23
1:55:04
Čo mám robiť, ak sa po vypnutí varných zón nezobrazí na
displeji zvyškové teplo?
Skontrolujte nasledujúce možnosti:
• Varná zóna sa používala len krátko, a preto sa dostatočne
nezohriala. Ak je varná zóna horúca, zavolajte do zákazníckeho
servisného strediska.
Môže to byť spôsobené jednou z nasledujúcich možností:
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo
pokrytý kvapalinou.
• Je zapnutá bezpečnostná detská zámka.
Čo mám robiť, ak sa rozsvieti zobrazenie
?
Čo mám robiť, ak sa rozsvieti zobrazenie
?
Skontrolujte nasledujúce:
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo
pokrytý kvapalinou. Na vynulovanie stlačte ovládací snímač
zapnutia/vypnutia.
07 záruka a servis
Čo mám robiť, ak sa varná zóna nezapne alebo nevypne?
Skontrolujte nasledujúce:
• Platňa sa prehrieva z dôvodu netypickej prevádzky.
• Po vychladnutí platne ju vynulujte stlačením ovládacieho snímača
zapnutia/vypnutia.
Čo mám robiť, ak sa rozsvieti zobrazenie ?
Skontrolujte nasledujúce:
• Nádoba na varenie je nevhodná alebo príliš malá, prípadne na
varnej zóne nie je žiadna nádoba
• Ak použijete vhodnú nádobu, zobrazená správa automaticky
zmizne.
Čo mám robiť, ak chladiaci ventilátor pracuje aj po vypnutí platne?
Skontrolujte nasledujúce:
• Po skončení používania platne sa chladiaci ventilátor
automaticky uvedie do činnosti, aby zariadenie vychladil.
• Po vychladení elektroniky platne sa chladiaci ventilátor vypne.
Ak telefonicky žiadate o servis z dôvodu chyby spôsobenej
pri prevádzke zariadenia, návšteva technika zo zákazníckeho
strediska môže byť spoplatnená aj počas záručnej doby.
Slovenčina – 37
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 37
2014-04-23
1:55:04
Servis
Pred požiadaním o pomoc alebo servis si pozrite časť „Riešenie
problémov“.
Ak stále potrebujete pomoc, postupujte podľa pokynov uvedených
nižšie.
Je to technická porucha?
Ak áno, kontaktujte zákaznícke servisné stredisko.
Na diskusiu sa pripravte vopred. Týmto sa zjednoduší proces
diagnostikovania problému a tiež sa zjednoduší rozhodnutie, či je
potrebná návšteva zákazníckeho servisu.
Zaznamenajte si nasledujúce informácie.
• Ako sa problém prejavuje?
• Za akých okolností sa daný problém vyskytuje?
Pri volaní poznajte model a sériové číslo vášho zariadenia. Tieto
informácie sa nachádzajú na výkonnostnom štítku:
• Popis modelu
• Kód sériového čísla (15 číslic)
Odporúčame, aby ste sem z dôvodu jednoduchej referencie
zaznamenali dané informácie.
Model:
Sériové číslo:
Kedy sa vyskytne spoplatnenie aj počas záručnej doby?
• Ak ste mohli odstrániť problém aj sami, použitím riešení
uvedených v časti „Riešenie problémov“.
• Ak technik zákazníckeho servisu musí uskutočniť viacero
servisných hovorov, pretože mu neboli poskytnuté všetky
dôležité informácie pred jeho návštevou a ako dôsledok toho,
že napríklad musí uskutočniť dodatočnú cestu pre náhradné
diely. Príprava telefónneho hovoru podľa postupu opísaného
vyššie vám ušetrí výdavky za tieto cesty.
Slovenčina – 38
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 38
2014-04-23
1:55:04
technické údaje
Technické údaje
Rozmery výrezu v
pracovnej doske
600 mm
Hĺbka
520 mm
Výška
56 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
490 mm
Polomer rohu
3 mm
220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz
Pripojovacie napätie
Maximálne zaťaženie v pripojenom
stave
Hmotnosť
08 technické údaje
Rozmery zariadenia
Šírka
7,2 kW
Čistá
13,3 kg
Hrubá
15,5 kg
Varné zóny
Poloha
Priemer
Príkon
Pravá zadná
145 mm
1200 W / so zvýšením výkonu
2000 W
Pravá predná
210 mm
2200 W / so zvýšením výkonu
3200 W
Predný mostík
-
1800 W / so zvýšením výkonu
2600 W
Zadný mostík
-
1800 W / so zvýšením výkonu
2600 W
Celý mostík
-
3300 W / so zvýšením výkonu
3600 W
Slovenčina – 39
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 39
2014-04-23
1:55:04
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00558A-00
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_SK.indd 40
2014-04-23
1:55:04
Řada NZ64H57
Indukční varná deska
uživatelská příručka
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 1
2014-04-22
12:16:42
obsah
používání této
příručky
4
bezpečnostní pokyny
5
pokyny pro likvidaci
9
instalace varné desky
10
součásti a funkce
16
než začnete
21
04 Důležité bezpečnostní symboly a
opatření
05 Bezpečnostní pokyny
09 Likvidace obalového materiálu
09 Řádná likvidace starého spotřebiče
09 Správná likvidace tohoto výrobku
(odpad z elektrických a elektronických zařízení)
10 Bezpečnostní pokyny pro instalaci
11 Připojení k síťovému přívodu elektrické
energie
13 Instalace do kuchyňské desky
16
16
17
17
18
19
20
20
Varné zóny
Ovládací panel
Součásti
Indukční ohřev
Hlavní funkce vašeho spotřebiče
Bezpečnostní vypnutí
Indikátor zbytkového tepla
Zjišťování teploty
21 Počáteční čištění
Čeština – 2
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 2
2014-04-22
12:16:42
používání varné desky
21
čištění a údržba
33
záruka a servis
36
technické údaje
39
21 Nádobí pro použití s indukčními
varnými zónami
22 Ověření vhodnosti
22 Rozměr dna nádoby
22 Provozní hluk
23 Používání vhodného nádobí na vaření
24 Používání dotykových senzorů
ovládání
24 Zapnutí spotřebiče
24 Výběr varné zóny a nastavení intenzity
ohřevu
25 Vypnutí spotřebiče
25 Vypnutí varné zóny
25 Používání dětské bezpečnostní
pojistky
26 Časovač
28 Používání přípravy pánve
29 Ovládání zvýšení výkonu
30 Řízení výkonu
30 Pozastavit
31 Ovládání spojené zóny
31 Zapnutí a vypnutí zvuku
32 Doporučená nastavení pro vaření
konkrétních druhů potravin
33 Varná deska
35 Rámeček varné desky (volitelný)
35 Postupy, jak předejít poškození
zařízení
36 Nejčastější dotazy a odstraňování
závad
38 Servis
39 Technické údaje
39 Varné zóny
Čeština – 3
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 3
2014-04-22
12:16:42
používání této příručky
Než spotřebič začnete používat, přečtěte si tuto příručku. Zejména se
věnujte bezpečnostním informacím, které jsou obsaženy v následující
části. Tuto příručku si uschovejte, abyste do ní mohli v budoucnu
nahlédnout. Jestliže dojde k převodu vlastnictví spotřebiče na jiného
uživatele, nezapomeňte novému vlastníkovi předat tuto příručku.
Důležité bezpečnostní symboly a
opatření
V textu této uživatelské příručky jsou použity následující symboly:
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která
VÝSTRAHA mohou způsobit vážná zranění nebo smrt.
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která
mohou způsobit lehké zranění osob nebo
VAROVÁNÍ škodu na majetku.
Abyste omezili riziko požáru, výbuchu, úrazu
elektrickým proudem nebo zranění osob při
VAROVÁNÍ používání varné desky, dodržujte tato základní
bezpečnostní opatření.
Neprovádějte.
Nerozebírejte.
Nedotýkejte se.
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické
zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče, aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
Vyžádejte si pomoc servisního střediska.
Poznámka
Důležité
Čeština – 4
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 4
2014-04-22
12:16:43
bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní parametry tohoto spotřebiče jsou v souladu se všemi
přijatými technickými a bezpečnostními normami. Jako výrobci
ovšem zastáváme názor, že je naší zodpovědností, abychom vás
seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny.
01 používání této příručky a bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně
malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo
mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti
a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich
bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na
používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám
pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem
nehrály.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí
kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
Po instalaci by měla být zachována možnost odpojení
spotřebiče od zdroje napájení. Toho lze dosáhnout zajištěním
přístupnosti zástrčky nebo začleněním vypínače na kabelu
odpovídajícího pravidlům pro kabeláž.
VÝSTRAHA: Pokud jsou na povrchu praskliny, spotřebič
vypněte, abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem.
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a
nedotýkejte se topných těles uvnitř varné desky.
VÝSTRAHA: Během používání se mohou zahřát přístupné
součásti. Zabraňte malým dětem přibližovat se.
K čištění výrobku nepoužívejte parní čistič.
Na povrch varné desky nepokládejte kovové předměty (např.
nože, vidličky, lžičky nebo pokličky), protože by došlo k jejich
zahřátí.
Čeština – 5
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 5
2014-04-22
12:16:43
Po skončení používání varné desky nespoléhejte na funkci
rozpoznání hrnce a spotřebič vypněte pomocí ovládacího
panelu.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré
kovové škrabky pro čištění skla varné desky. Mohly by povrch
poškrábat a způsobit popraskání skla.
Spotřebič není určen pro ovládání externími časovači nebo
samostatnými systémy dálkového ovládání.
VÝSTRAHA: Během používání se spotřebič a jeho přístupné
součásti zahřívají.
Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles uvnitř varné
desky.
Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby, případně na ně
dohlížejte.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsouli poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí
možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Děti
bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu spotřebiče.
VÝSTRAHA: Pokud na varné desce vaříte či pečete na tuku
nebo oleji, nenechávejte spotřebič bez dozoru, mohlo by dojít
k požáru.
NIKDY nehaste požár spotřebiče vodou, ale vypněte jej a pak
přikryjte plameny např. poklicí nebo hasicí rouškou.
VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru: nenechávejte předměty
položené na varných površích.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít přístupné povrchy
vysokou teplotu.
Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být mimo dosah dětí do
8 let.
VÝSTRAHA: Používejte pouze kryty varné desky
zkonstruované výrobcem spotřebiče. Při používání
nevhodných krytů může dojít k nehodám.
Čeština – 6
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 6
2014-04-22
12:16:43
01 používání této příručky a bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ
Spotřebič musí být správně nainstalován a uzemněn
kvalifikovaným technikem.
Servis spotřebiče by měl být prováděn pouze kvalifikovanými
pracovníky servisu. Opravy provedené jednotlivci bez řádné
kvalifikace mohou mít za následek zranění nebo závažné
poruchy. Jestliže je třeba spotřebič opravit, kontaktujte místní
servisní středisko. Jestliže se nebudete držet těchto pokynů,
může to mít za následek poškození zařízení a ztrátu záruky.
Vestavěné spotřebiče lze používat pouze poté, co byly
nainstalovány do skříněk nebo pracovních prostor, které jsou
v souladu s příslušnými normami. Tento postup u elektrických
zařízení zajistí dostatečnou ochranu proti vodivému spojení
v souladu se základními bezpečnostními normami.
Jestliže dojde k poruše nebo se na spotřebiči objeví trhliny
nebo praskliny, postupujte takto:
- vypněte všechny varné zóny;
- odpojte varnou desku od elektrické sítě;
- kontaktujte místní servisní středisko.
Pokud sklokeramická deska praskne, spotřebič vypněte,
abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem. Varnou
desku nepoužívejte, dokud nebude skleněný povrch
vyměněn.
Varnou desku nepoužívejte k ohřívání hliníkové fólie, produktů
balených v hliníkové fólii nebo zmrazených jídel balených do
hliníkového nádobí.
Tekutina nacházející se mezi nádobím a varnou deskou může
vytvářet parní tlak. To může vést k „poskakování“ nádobí.
Vždy se ujistěte, že jsou varná deska i spodní strana nádobí
suché.
Při vaření budou varné zóny horké. Vždy dbejte na to, aby se
děti nedostaly do blízkosti spotřebiče.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože obalové
materiály mohou být pro děti nebezpečné.
Čeština – 7
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 7
2014-04-22
12:16:43
Tento spotřebič je určen výhradně pro běžné domácí vaření
a smažení. Není určen pro komerční nebo průmyslové
použití.
Varnou desku nikdy nepoužívejte k vytápění místnosti.
Při připojení elektrických spotřebičů do zásuvek v blízkosti
varné desky postupuje opatrně. Hlavní přívod nesmí
s deskou přijít do styku.
Přehřátý tuk nebo olej může velice rychle vzplanout. Při
přípravě jídel na tuku nebo oleji, např. při smažení chipsů,
nikdy neponechávejte povrchová zařízení bez dozoru.
Až je přestanete používat, varné zóny vypněte.
Ovládací panely vždy uchovávejte čisté a suché.
Na varnou desku nikdy nepokládejte hořlavé předměty,
mohou způsobit požár.
Při nepozornosti se můžete od spotřebiče popálit.
Horký povrch varné desky nebo horké kuchyňské nádoby
nesmí vejít do styku s kabely elektrických spotřebičů.
Varnou desku nepoužívejte k sušení šatstva.
VÝSTRAHA: Uživatelé s kardiostimulátory a aktivními
srdečními implantáty musí být po zapnutí vařiče vzdáleni
horní polovinou těla minimálně 30 cm od indukčních varných
zón. V případě, že si nejste jisti, zda se to týká i vás, obraťte
se na výrobce zařízení nebo na lékaře. (pouze modely
s indukční varnou deskou)
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo
upravovat.
Před čištěním spotřebič vždy vypněte.
Varnou desku čistěte podle pokynů pro čištění a péči v této
příručce.
Čeština – 8
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 8
2014-04-22
12:16:43
pokyny pro likvidaci
VÝSTRAHA
Likvidace obalového materiálu
VÝSTRAHA
Řádná likvidace starého spotřebiče
VÝSTRAHA: Než starý spotřebič zlikvidujete, zařiďte, aby jej nebylo
možno používat a spotřebič se nemohl stát zdrojem nebezpečí.
Požádejte kvalifikovaného technika, aby spotřebič odpojil od sítě
a odebral hlavní přívod.
Spotřebič nesmí být likvidován společně s domácím odpadem.
Informace o datech odvozu a veřejných sběrných střediscích
odpadu jsou dostupné na místním odboru pro odvoz odpadu či
obecním úřadě.
02 pokyny pro likvidaci
Veškeré materiály použité k zabalení tohoto spotřebiče jsou plně
recyklovatelné. Fólie a části z tvrdé pěny jsou patřičně označeny.
Obalové materiály a staré spotřebiče zlikvidujte s ohledem na
bezpečnost a na životní prostředí.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená,
že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní
sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný
komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo
lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a
jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství
nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Čeština – 9
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 9
2014-04-22
12:16:43
instalace varné desky
VÝSTRAHA
Nový spotřebič musí být nainstalován a uzemněn výhradně
kvalifikovaným technikem.
Dodržujte tento pokyn. Na případná poškození v důsledku
nesprávné instalace se záruka nevztahuje.
Technické údaje jsou uvedeny na konci této příručky.
Bezpečnostní pokyny pro instalaci
• Elektrická instalace varné desky musí umožňovat odpojení
spotřebiče od hlavního přívodu na obou pólech s odstupem
kontaktů minimálně 3 mm. Mezi vhodná izolační zařízení patří
samočinné ochranné pojistkové spínače, pojistky (šroubovací
pojistky je třeba vyjmout z objímky), ochranné jističe a stykače.
• V rámci protipožární ochrany tento spotřebič vyhovuje normě
EN 60335-2-6. Tento typ spotřebiče lze nainstalovat tak, že bude
po straně závěsná skříňka nebo stěna.
• Instalace musí zaručovat ochranu proti nárazu.
• Kuchyňská linka, do které je spotřebič instalován, musí vyhovovat
požadavkům stability podle normy DIN 68930.
• V rámci ochrany proti vlhkosti je třeba všechny obrobené plochy
utěsnit vhodným těsnicím prostředkem.
• Na pracovních plochách tvořených dlaždicemi musí být všechny
spáry v oblasti, kde se nachází varná deska, zcela vyplněny
spárovací hmotou.
• Na kuchyňské desce z přírodního nebo umělého kamene nebo
na keramické kuchyňské desce je třeba fixační pružiny zatmelit
vhodnou umělou pryskyřicí nebo tmelem.
• Ujistěte se, že je spoj oproti pracovní desce řádně usazen a že
nejsou žádné mezery. Není třeba používat další tmelení silikonem,
protože by se při provádění servisu ztížilo odstranění desky.
• Při odstraňování je třeba varnou desku vytlačit zespodu.
• Pod varnou desku lze umístit lištu.
• Ventilační prostor mezi pracovní deskou a čelní plochou pod ní
uložené varné desky nesmí být zakrytý.
Čeština – 10
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 10
2014-04-22
12:16:43
Připojení k síťovému přívodu elektrické
energie
Před připojením zkontrolujte, zda jmenovité napětí spotřebiče (napětí
uvedené na výkonnostním štítku) odpovídá napájecímu napětí v síti.
Výkonnostní štítek s údaji je umístěn na spodní straně varné desky.
VÝSTRAHA
Než dráty zapojíte do obvodu, vypněte napájení obvodu.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
Jakmile je varná deska připojena k síťovému přívodu, použijte
vhodné nádobí na vaření a krátce postupně zapněte všechny
varné zóny na maximální výkon a zkontrolujte, zda jsou
připraveny k použití.
03 instalace varné desky
Napětí topného tělesa je 230 V st. Tento spotřebič také bezchybně
funguje v elektrických sítích s napětím 220 V st. nebo 240 V st.
Varnou desku je třeba do hlavního přívodu zapojit pomocí zařízení,
které umožňuje odpojení spotřebiče od hlavního přívodu na
obou pólech a které má šířku odstupu kontaktů minimálně 3 mm
(například automatické pojistkové spínače, ochranné jističe nebo
pojistky).
Kabely musí být zapojeny v souladu s předpisy. Šroubky
svorek je třeba pevně utáhnout.
Při prvním zapnutí varné desky svítí všechny kontrolky a je
aktivována funkce dětské bezpečnostní pojistky.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
Věnujte pozornost (soulad) fázím a neutrálnímu rozvržení
spotřebičů a zapojení v domácnosti (schématům zapojení).
V opačném případě může dojít k poškození komponent.
Na škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace se záruka
nevztahuje.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí
kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
Čeština – 11
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 11
2014-04-22
12:16:43
• 1N ~
• 2N ~ : Před připojením oddělte
2fázové vodiče (L1 a L2).
220–240 V ~
380–415 V ~
220–240 V ~
Zelená/žlutá
Zelená/žlutá
Černá
Modrá
Černá
Modrá
Hnědá
Šedá
Hnědá
Šedá
L
N
32A
L1 L2
1N ~
16A
N
2N ~
2 x 1N ~ : Před připojením oddělte vodiče.
220–240 V ~
220–240 V ~
Zelená/žlutá
Modrá
Černá
Hnědá
Šedá
L1 N1
16A
VÝSTRAHA
Při připojování napájení se
řiďte schématem kabeláže
u konektorů.
L2 N2
2 x 1N ~
Čeština – 12
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 12
2014-04-22
12:16:43
Instalace do kuchyňské desky
Před instalací si poznamenejte sériové číslo spotřebiče
uvedené na výkonnostním štítku. Toto číslo je nutné uschovat
pro případ opravy a po instalaci již nebude přístupné, neboť je
uvedeno na původním výkonnostním štítku na spodní straně
spotřebiče.
Věnujte zvláštní pozornost požadavkům na minimální prostor a vůli.
Varná deska je na spodní straně vybavena dvěma ventilátory.
Pod varnou deskou je zásuvka, která by se neměla používat
k uskladnění malých předmětů nebo papíru, jelikož by mohly
při nasátí poškodit ventilátor nebo narušovat chlazení.
03 instalace varné desky
sériové číslo
Min. 2 mm
560 mm
ø6
x4
R3
560±1
max. 50
min. 20
90°
min. 60
min. 60
min. 600
490±1
min. 60
min. 50
Čeština – 13
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 13
2014-04-22
12:16:44
min. 40
min. 40
520
25
15
min. 60
min. 50
480
min. 550
min. 2
min. 35
min. 65
min. 100
min. 20
min. 20
min. 5
Čeština – 14
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 14
2014-04-22
12:16:44
03 instalace varné desky
Čeština – 15
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 15
2014-04-22
12:16:44
součásti a funkce
Varné zóny
5
m
m
45
1
1
3
21
4
0 2
m
m
6
1. Zadní indukční spojená zóna 1800 W (2600 W s funkcí zvýšení výkonu)
2. Přední indukční spojená zóna 1800 W (2600 W s funkcí zvýšení výkonu)
3. Celá indukční spojená zóna 3300 W (3600 W s funkcí zvýšení výkonu)
4. Indukční varná zóna 2200 W (3200 W s funkcí zvýšení výkonu)
5. Indukční varná zóna 1200 W (2000 W s funkcí zvýšení výkonu)
6. Ovládací panel
Ovládací panel
6
7
5
4
8
3
9
1
2
1.Voliče varných zón
2.Voliče výkonu
3.Senzor ovládání bezpečnostní pojistky
4.Senzor Zapnout/Vypnout
5.Senzor ovládání a indikátor časovače
Čeština – 16
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 16
2014-04-22
12:16:44
6.Indikátory intenzity ohřevu a zbytkového tepla
7.Příprava pánve
8.Pozastavit
9.Volič celé spojené zóny
Součásti
Pružinová svorka
Šrouby
Indukční ohřev
• Princip indukčního ohřevu: Po vložení kovového nádobí
na varnou desku a jejím zapnutí začnou elektronické obvody
vytvářet indukční proudy, které okamžitě zvýší teplotu dna
nádoby.
04 součásti a funkce
Indukční varná
deska
Indukční proudy
Indukční cívka
Elektronické
obvody
• Vyšší rychlost vaření a smažení: Díky tomu, že dochází
k přímému ohřevu hrnce a nikoli skleněné desky, je účinnost
tohoto způsobu ohřevu vyšší než u jiných systémů, neboť zde
nedochází k tepelným ztrátám. Většina přenesené energie se
transformuje na teplo.
Čeština – 17
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 17
2014-04-22
12:16:44
Hlavní funkce vašeho spotřebiče
• Sklokeramický varný povrch: Spotřebič disponuje
sklokeramickým varným povrchem a čtyřmi varnými zónami
s rychlým nástupem.
• Dotykové senzory ovládání: Spotřebič je obsluhován pomocí
dotykových senzorů ovládání.
• Snadné čištění: Jednou z výhod sklokeramického varného
povrchu a senzorů ovládání je jejich snadná přístupnost.
Hladký a rovný povrch se snadno čistí.
• Senzor Zapnout/Vypnout: Senzor Zapnout/Vypnout slouží
jako samostatný hlavní vypínač. Když se dotknete tohoto
senzoru, zcela zapnete nebo vypnete přívod elektrické energie.
• Indikátory ovládání a funkcí: Digitální displeje a indikátory
poskytují informace o nastaveních a aktivovaných funkcích
i o přítomnosti zbytkového tepla na některé z varných zón.
• Bezpečnostní vypnutí: Pokud nedošlo ke změně nastavení,
zajišťuje bezpečnostní vypnutí, že se varné zóny po určité době
automaticky vypnou.
• Zvýšení výkonu : Tuto funkci použijte k rychlejšímu ohřevu,
než jaký poskytuje maximální výkonový stupeň . (Na displeji se
zobrazí symbol .)
• Indikátor zbytkového tepla: Jestliže je některá varná zóna
horká tak, že by mohlo dojít k popálení, objeví se na displeji
ikona zbytkového tepla.
• Automatické rozpoznání hrnce: Všechny varné zóny jsou
vybaveny systémem automatického rozpoznání hrnce. Systém
je kalibrován tak, aby rozpoznal hrnce a pánve s o něco
menším průměrem, než je průměr varné zóny. Nádoby musí
být umístěny ve středu varné zóny. Zároveň je nutné používat
vhodné nádobí.
• Digitální displeje:
-
zařízení bylo zapnuto
-
až , vybrané nastavení intenzity ohřevu
zbytkové teplo (zůstane horká)
-
-
zbytkové teplo
-
je aktivována dětská pojistka;
-
chybová zpráva, tlačítko dotykového senzoru bylo
stisknuto po dobu více než 8 sekund.
Čeština – 18
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 18
2014-04-22
12:16:45
-
Bezpečnostní vypnutí
Jestliže není po dlouhou dobu některá z varných zón vypnuta
nebo neupravíte nastavení intenzity ohřevu, tato konkrétní varná
zóna se automaticky vypne.
Na digitálních displejích odpovídajících těmto konkrétním varným
zónám bude symboly , (dle anglického „hot“, horký) označeno
jakékoli zbytkové teplo.
Varné zóny se automaticky vypnou po následující době:
Nastavení intenzity ohřevu
Vypnutí
1-3
Po 6 hodině
4-6
Po 5 hodině
7-9
Po 4 hodině
10-15
Po 1,5 hodině
04 součásti a funkce
chybová zpráva, varná deska je v důsledku nadměrného
používání přehřátá (např. při použití prázdného nádobí).
-
zpráva, nádobí je nevhodné nebo příliš malé, nebo na
varnou zónu nebylo umístěno žádné nádobí.
• Pozastavit
: Tuto funkci používejte k přepnutí všech varných
zón na nastavení nízkého výkonu. (např. chcete-li přijmout
telefonní hovor)
Na displeji se zobrazí symbol .
• Volič celé spojené zóny : Tuto funkci používejte k rozšíření
varné zóny na celou levou stranu.
• Příprava pánve
: Tuto funkci používejte k předehřátí pánve.
Pokud je varná deska přehřátá z důvodu abnormálního
provozu, zobrazí se symbol
. Varná deska se vypne.
Pokud je nádobí nevhodné nebo příliš malé, nebo na varnou
zónu nebylo umístěno žádné nádobí, zobrazí se symbol . Po
uplynutí 1 minuty bude odpovídající varná zóna vypnuta.
Pokud by došlo k tomu, že se některá varná zóna vypne dřív,
než vyprší určená doba, přejděte do části „Odstraňování
závad“.
Čeština – 19
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 19
2014-04-22
12:16:46
Další důvody vypnutí varné zóny
Jestliže dojde k přetečení tekutiny z nádoby a jejímu rozlití na
ovládací panel, všechny varné zóny se automaticky vypnou.
Automatické vypnutí se aktivuje také tehdy, jestliže na ovládací
panel položíte vlhkou utěrku. V obou těchto případech je třeba
nejdříve tekutinu nebo utěrku odstranit a poté spotřebič zapnout
pomocí senzoru Zapnout/Vypnout .
Indikátor zbytkového tepla
Když je jednotlivá varná zóna nebo varná deska vypnuta, ukazují
na digitálním displeji příslušné varné zóny symboly , (dle
anglického „hot“, horký) přítomnost zbytkového tepla. Dokonce
i po vypnutí varné zóny přestane indikátor zbytkového tepla svítit
až poté, co varná zóna vychladne.
Zbytkové teplo lze používat k rozmrazování nebo uchovávání
teploty pokrmů.
Pokud indikátor zbytkového tepla svítí, můžete se spálit.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
Pokud dojde k přerušení přívodu napájení, symbol ,
přestane svítit a informace o zbytkovém teplu již nebude
k dispozici. Přesto se stále můžete spálit. Můžete tomu
předejít tím, že budete při pohybu u varné desky vždy dbát
zvýšené opatrnosti.
Zjišťování teploty
Jestliže z jakékoli příčiny dojde k tomu, že teplota některé varné
zóny překročí bezpečnou úroveň, varná zóna automaticky přejde
na nižší intenzitu ohřevu.
Po skončení používání varné desky zůstane zapnutý chladicí
ventilátor, dokud se dostatečně neochladí elektronické součásti
spotřebiče. Chladicí ventilátor se automaticky vypíná v závislosti na
teplotě elektronických součástí.
Čeština – 20
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 20
2014-04-22
12:16:46
než začnete
Počáteční čištění
VÝSTRAHA
používání varné desky
Nádobí pro použití s indukčními varnými
zónami
Indukční varnou desku lze použít pouze tehdy, je-li na varnou zónu
položeno nádobí s kovovým dnem. Lze použít nádobí označené
za vhodné v následující tabulce.
Materiál nádobí
Materiál nádobí
Vhodné
Ocel, smaltovaná ocel
Ano
Litina
Ano
Nerezová ocel
05 než začnete, používání varné desky
Utřete sklokeramický povrch navlhčenou utěrkou a čisticím
prostředkem na sklokeramické desky.
Nepoužívejte žíraviny ani prostředky s brusnými částicemi.
Mohlo by dojít k poškození povrchu.
Pokud to výrobce povoluje
Hliník, měď, mosaz
Č.
Sklo, keramika, porcelán
Č.
Vhodnost použití nádobí s indukční varnou deskou určuje
výrobce.
Určité nádobí může při použití s indukční varnou zónou
vydávat zvuky. Tyto zvuky neznačí závadu spotřebiče a nemají
žádný vliv na jeho funkci.
Čeština – 21
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 21
2014-04-22
12:16:46
Ověření vhodnosti
Nádobí je vhodné pro indukční
vaření, pokud jeho dno reaguje
na magnet a pokud je nádobí
výrobcem označeno jako vhodné
pro tyto účely.
Indukční vaření nemusí správně fungovat na neželezném
nádobí, jehož hrany nereagují na magnet, nebo na neželezném
nádobí, jehož dno je pokryté vrstvou železa.
Rozměr dna nádoby
Indukční varné zóny jsou schopné se do určité míry automaticky
přizpůsobit rozměru dna nádoby. Spodní kovová část nádoby
však musí mít minimální průměr, který se odvozuje od velikosti
varné zóny.
Průměr varných zón
Minimální průměr dna nádoby
210 mm
140 mm
145 mm
100 mm
Přední nebo zadní
spojená zóna
120 mm
Celá spojená zóna
180 mm (rozměr dlouhé strany),
oválná nádoba k přípravě ryb
Provozní hluk
Pokud slyšíte
• Praskání: nádobí je vyrobeno z různých materiálů.
• Pískání: používáte víc než dvě varné zóny a nádobí je vyrobeno
z různých materiálů.
• Hučení: používáte vysokou intenzitu ohřevu.
• Klapání: dochází k elektrickému spínání.
• Syčení, bzučení: ventilátor je v provozu.
Tento hluk je normální a nenaznačuje žádné vady.
Čeština – 22
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 22
2014-04-22
12:16:46
Používání vhodného nádobí na vaření
Tipy, jak šetřit energii
Jestliže se budete držet následujících pokynů, dokážete ušetřit
cennou energii.
• Hrnce a pánve vždy nejdříve
položte na varné zóny a teprve
poté je zapněte.
• Jestliže jsou varné zóny nebo
dna hrnců špinavé, spotřeba
energie se zvyšuje.
• Kdykoli je to možné, položte
pokličku na hrnec tak, aby jej
zcela zakrývala.
Správně
05 než začnete, používání varné desky
Čím lepší nádobí použijete, tím lepších dosáhnete výsledků.
• Dobré nádobí poznáte podle dna. Dno hrnce by mělo být
maximálně silné a ploché.
• Při koupi nového nádobí věnujte zvláštní pozornost průměru
dna. Výrobci často udávají pouze průměr horního okraje.
• Nepoužívejte nádobí, které má poškozené dno s ostrými okraji
nebo otřepy. Jestliže takovým nádobím přejedete po povrchu,
můžete desku trvale poškrábat.
• Za chladu jsou dna hrnců běžně mírně vydutá směrem dovnitř.
Nikdy by ale neměla být vydutá směrem ven (vypouklá).
• Jestliže chcete použít speciální druh hrnce nebo pánve,
například tlakový hrnec, plochý hrnec na vaření vody nebo
pánev wok, dodržujte pokyny výrobce.
Špatně
• Varné zóny vypínejte před
koncem vaření. Zbytkové teplo
používejte k uchování teploty
pokrmů nebo k rozmrazování.
Čeština – 23
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 23
2014-04-22
12:16:46
Používání dotykových senzorů ovládání
Dotykové senzory ovládání obsluhujete tak, že se požadovaného
panelu dotknete prstem, až se rozsvítí nebo zhasnou příslušné
displeje nebo se aktivuje požadovaná funkce.
Při používání spotřebiče byste se měli dotýkat pouze jednoho
panelu senzoru. Jestliže prst přitisknete na panel příliš silně,
mohou se aktivovat i okolní senzory.
Zapnutí spotřebiče
1.Spotřebič se zapíná pomocí senzoru
Zapnout/Vypnout .
Na přibližně 1 až 2 sekundy stiskněte
senzor Zapnout/Vypnout .
Na displeji se zobrazí symbol .
přibližně
1 až 2 s
Po zapnutí spotřebiče stisknutím senzoru Zapnout/
Vypnout je do přibližně 20 sekund nutné zvolit nastavení
intenzity ohřevu. V opačném případě se spotřebič sám
z bezpečnostních důvodů vypne.
Výběr varné zóny a nastavení intenzity
ohřevu
1.Varnou zónu vyberete tak, že se
dotknete příslušného senzoru varné
zóny.
2.Nastavení a změny výkonového stupně
se provádějí stisknutím voličů intenzity
ohřevu.
Při výběru varné zóny je výchozí stupeň nastaven na hodnotu 15.
Aby se pokrm udržel teplý, vyberte příslušnou varnou zónu
a klepněte na posuvnou lištu pod Udržet teplý .
Čeština – 24
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 24
2014-04-22
12:16:46
Stisknete-li více než jeden senzor po dobu delší než 8 sekund,
zobrazí se na displeji nastavení výkonu symbol
. Zprávu zrušíte
stisknutím senzoru Zapnout/Vypnout .
Vypnutí spotřebiče
přibližně
1 až 2 s
Po vypnutí jedné varné zóny nebo celého varného povrchu
bude zbytkové teplo indikováno na digitálním displeji
prostřednictvím symbolu nebo (dle anglického „hot“,
horký).
Vypnutí varné zóny
1. Vyberte varnou zónu a poté stiskněte
senzor
.
05 než začnete, používání varné desky
K úplnému vypnutí spotřebiče slouží senzor
Zapnout/Vypnout .
Stiskněte senzor Zapnout/Vypnout po
dobu přibližně 1 až 2 sekund.
Používání dětské bezpečnostní pojistky
Na ochranu proti neúmyslnému zapnutí varné zóny a aktivaci
varného povrchu lze použít funkci dětské bezpečnostní pojistky.
Kromě senzoru Zapnout/Vypnout lze také zablokovat ovládací
panel, aby nedošlo k neúmyslné změně nastavení, například po
utření panelu utěrkou.
Čeština – 25
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 25
2014-04-22
12:16:47
Zapnutí a vypnutí dětské bezpečnostní pojistky
1.Přibližně na 3 sekundy stiskněte senzor
ovládání bezpečnostní pojistky .
Na potvrzení se ozve zvukový signál.
přibližně
3 s
2.Stiskněte libovolný senzor ovládání.
Na displeji se zobrazí symbol , který
znamená, že byla aktivována dětská
bezpečnostní pojistka.
3.Chcete-li bezpečnostní pojistku vypnout, znovu na 3 sekundy
stiskněte senzor ovládání bezpečnostní pojistky .
Na potvrzení se ozve zvukový signál.
Časovač
K dispozici jsou dva způsoby ovládání časovače.
Používání časovače jako bezpečnostního vypnutí:
Je-li pro varnou zónu nastaven určitý čas, varná zóna se po uplynutí této
doby sama vypne. Tuto funkci lze využít pro několik varných zón zároveň.
Používání časovače pro nasčítávací časovač:
Nasčítávací časovač nelze používat, jestliže varná zóna používá
časovač jako bezpečnostní vypnutí.
Nastavení bezpečnostního vypnutí
Varná zóna (zóny), pro kterou (které) chcete nastavit funkci
bezpečnostního vypnutí, musí být zapnuty.
1.Po zapnutí stisknutím příslušné varné
zóny aktivujte blikající signál pro
příslušný displej varné zóny.
2.Stiskněte senzor ovládání časovače .
Nad displejem časovače se zobrazí číslo 10.
Čeština – 26
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 26
2014-04-22
12:16:47
3.Pro nastavení požadované doby použijte
volič nastavení časovače ( nebo
). Nastavit lze například 15 minut,
po jejichž uplynutí se varná zóna
automaticky sama vypne. Bezpečnostní
vypnutí je nyní aktivováno.
Zbývající dobu pro jednotlivé varné zóny lze zobrazit pomocí
senzoru ovládání časovače .
Odpovídající indikátor ovládání začne pomalu blikat.
Nastavení lze resetovat pomocí voličů nastavení časovače
( nebo ). Po uplynutí nastavené doby se varná zóna sama
automaticky vypne, jako potvrzení se ozve akustický signál
a displej časovače signalizuje.
Pokud stisknete senzor ovládání časovače bez výběru
varné zóny, displej se zapne, ale nebude použito žádné
nastavení časovače.
05 než začnete, používání varné desky
4.Pro zrušení nastavení časovače
vyberte plotýnku a přidržte senzor
ovládání časovače stisknutý po
dobu 3 sekund. Tím se zruší nastavení
časovače plotýnky se zvukovým
signálem.
Pokud přidržíte senzor ovládání časovače stisknutý po
dobu 3 sekund bez výběru plotýnky, zruší se tím nastavení
časovače u poslední změněné plotýnky.
Pro rychlejší změnu nastavení stiskněte a přidržte libovolný
ze senzorů ovládání
nebo , dokud nedosáhnete
požadované hodnoty.
Čeština – 27
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 27
2014-04-22
12:16:48
Nasčítávací časovač
Chcete-li používat nasčítávací časovač, musí být spotřebič zapnutý, ale
žádná varná zóna nesmí používat časovač jako bezpečnostní vypnutí.
1.Stiskněte senzor ovládání
časovače .
Na displeji časovače se zobrazí
symbol
.
2.Funkce nasčítávacího časovače se
aktivuje a čísla na displeji se budou
zvyšovat.
Pro zrušení nastavení časovače
přidržte senzor ovládání časovače
stisknutý po dobu 3 sekund.
3.Časovač vypnete stisknutím
senzoru ovládání časovače .
Používání přípravy pánve
Funkci Příprava pánve používejte k předehřátí pánve.
Přepnutí funkce příprava pánve pro celou spojenou zónu
1.Po zapnutí spotřebiče stiskněte
senzor příprava pánve
.
2.V obou spojených zónách se
. Spotřebič se
objeví symbol
zapne při zvýšeném výkonu na
dobu přibližně 50 sekund a poté
se výkonový stupeň automaticky
změní na 9.
Čeština – 28
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 28
2014-04-22
12:16:48
Přepnutí funkce příprava pánve pro přední nebo
zadní spojenou zónu
1.Zapněte spotřebič a stiskněte
senzor buď přední, nebo zadní
spojené zóny.
Tato funkce je dostupná pouze ve spojené zóně.
Teplota předehřátí dna pánve závisí na pánvi. Pokud není
teplota předehřátí dostatečná, nastavte výkonový stupeň tak,
aby se teplota náležitě zvýšila.
Ovládání zvýšení výkonu
Funkce zvýšení výkonu umožňuje použít ve varných zónách
přídavný výkon. (např. při vaření většího množství vody).
Varné zóny
Max. doba zvýšení výkonu
210 mm
10 min
145 mm
10 min
Přední nebo zadní spojená zóna
10 min
Celá spojená zóna
5 min
05 než začnete, používání varné desky
2.Stiskněte senzor Příprava
, čímž ve zvolené
pánve
spojené zóně zobrazíte
symbol
. Spotřebič se zapne
při zvýšeném výkonu na dobu
přibližně 50 sekund a poté se
výkonový stupeň automaticky změní na 9.
Po uplynutí této doby se varné zóny automaticky vrátí na výkonový
stupeň .
V některých případech se funkce zvýšení výkonu může
automaticky vypnout kvůli ochraně elektronických součástí
varné desky.
Čeština – 29
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 29
2014-04-22
12:16:48
Řízení výkonu
Varné zóny povolují určitý maximální
celkový výkon.
Pokud je tento maximální výkon
překročen při použití funkce zvýšení
výkonu, funkce řízení výkonu
automaticky sníží nastavení výkonu
varné zóny.
• Levá strana: Zóna 1 a 2 jsou
párové varné zóny.
• Pravá strana: Zóna 3 a 4 jsou
párové zóny.
Kontrolka této varné zóny se bude po několik sekund střídavě
měnit mezi zvoleným nastavením výkonu a maximálním možným
nastavením výkonu. Poté se kontrolka změní ze zvoleného
nastavení výkonu na maximální možné nastavení výkonu.
Pozastavit
Funkce PAUZA
současně přepne všechny zapnuté varné
zóny na nastavení nízkého výkonu a poté zpět na dříve zvolené
nastavení výkonu. Tuto funkci lze použít k rychlému přerušení
a následnému pokračování vaření, například při telefonním hovoru.
Když je funkce PAUZA
aktivována, všechny dotykové senzory
s výjimkou senzorů ovládání PAUZA, Zámek a Zapnuto/Vypnuto
jsou deaktivovány. Pro pokračování ve vaření stiskněte znovu
senzor PAUZA
.
Ovládací panel
Pro zapnutí
Stiskněte tlačítko
PAUZA
Pro vypnutí
Stiskněte tlačítko
PAUZA
Zobrazení
Návrat na předchozí výkonový
stupeň
Funkce časovače nejsou funkcí PAUZA
zastaveny.
Čeština – 30
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 30
2014-04-22
12:16:48
Ovládání spojené zóny
Funkce spojené zóny dokáže ovládat celou levou varnou zónu, což umožňuje
používat velké nádobí. (např. oválné nádobí, oválná nádoba k přípravě ryb)
1.Stiskněte senzor celé spojené zóny.
Zapnutí a vypnutí zvuku
1.Na přibližně 1 až 2 sekundy stiskněte
senzor Zapnout/Vypnout .
Digitální displej zobrazí symbol .
2.Do 20 sekund po zapnutí stiskněte na
.
3 sekundy senzor PAUZA
přibližně
1 až 2 s
přibližně
3 s
05 než začnete, používání varné desky
2.Stiskněte voliče
nastavení výkonu (
nebo ). Zobrazení
nastavení výkonu na levé
straně (přední, zadní) se
bude měnit společně.
3.Zvuk se vypne a nadisplejích se
.
zobrazí symbol
4.Pro změnu nastavení zvuku
zopakujte postup č. 1 a č. 2.
Zvuk se zapne a na displejích se
.
zobrazí symbol
Čeština – 31
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 31
2014-04-22
12:16:49
Doporučená nastavení pro vaření
konkrétních druhů potravin
Čísla v níže uvedené tabulce jsou orientační. Nastavení výkonu pro
různé způsoby vaření závisí na mnoha faktorech, včetně kvality
používaného nádobí a typu a množství vařené potraviny.
Nastavení
spínače
14-15
Způsob vaření
Příklady použití
Ohřívání velkého množství
Ohřívání
kapalin, vaření nudlí, prudké
Příprava omáček
smažení masa (osmahnutí na
Smažení
guláš, dušení masa)
10-13
Důkladné
Smažení
Steaky, roštěná, sekaná, klobásy,
palačinky a lívance
8-9
Smažení
Řízky, plátky masa, játra, ryby,
karbanátky, smažená vajíčka
6-7
Vaření ve vodě
Vaření až 1,5 l tekutin, brambor,
zeleniny
3-5
Vaření v páře
Dušení
Vaření ve vodě
Vaření v páře a dušení menšího
množství zeleniny, vaření rýže a
mléčných jídel
1-2
Rozehřívání
Rozehřátí másla, rozpouštění
želatiny, rozpouštění čokolády
Nastavení výkonu ve výše uvedené tabulce jsou pouze pro
vaši orientaci.
Nastavení intenzity ohřevu je nutné změnit v závislosti na
konkrétním druhu nádobí a potravin.
Čeština – 32
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 32
2014-04-22
12:16:49
čištění a údržba
Varná deska
VÝSTRAHA
06 čištění a údržba
Čisticí prostředky nesmí vejít do styku se zahřátým
sklokeramickým povrchem. Po čištění je třeba pomocí
dostatečného množství čisté vody čisticí prostředky odstranit.
Jakmile se povrch začne zahřívat, mohly by totiž působit jako
žíravina. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (například
čisticí spreje na gril nebo trouby, houbičky na nádobí nebo
brusné čisticí prostředky na pánve).
Po každém používání sklokeramický povrch vyčistěte, dokud
je ještě teplý na dotek. Tímto postupem předejdete tomu,
aby se rozlité tekutiny připalovaly na povrch. Šmouhy, skvrny
od vody, vykapaný tuk nebo kovové zabarvení odstraňujte
pomocí běžně prodávaných čisticích prostředků na keramické
sklo nebo nerezovou ocel.
Mírné znečištění
1.Utřete sklokeramický povrch vlhkou utěrkou.
2.Čistým hadříkem jej vytřete do sucha. Na povrchu nesmí zůstat
zbytky čisticího prostředku.
3.Jednou týdně celý sklokeramický varný povrch pečlivě vyčistěte
pomocí běžně prodávaných čisticích prostředků na keramické
sklo nebo nerezovou ocel.
4.S použitím dostatečného množství čisté vody očistěte
sklokeramický povrch a vytřete jej do sucha čistým hadříkem,
který nepouští chlupy.
Čeština – 33
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 33
2014-04-22
12:16:49
Silné znečištění
1.Pokrmy, které přetekly z hrnce, nebo připečené tekutiny
odstraňte pomocí škrabky na sklokeramické desky.
2.Škrabku na sklokeramické desky přiložte ke sklokeramickému
povrchu pod úhlem.
3.Hranou škrabky odstraňte znečištění.
Škrabky a čisticí prostředky na
sklokeramické desky jsou k dostání
u specializovaných prodejců.
Problematické znečištění
1.Připečený cukr, roztavené plastické hmoty, hliníkovou fólii či jiné
materiály odstraňte škrabkou na sklokeramické desky okamžitě,
dokud jsou stále horké.
Při používání škrabky na sklokeramické desky na horké varné
zóně se můžete popálit.
2.Až varná deska vychladne, běžným způsobem ji vyčistěte.
Jestliže varná zóna, na které se něco roztavilo, stačila
vychladnout, před čištěním ji opět zahřejte.
Škrábance nebo černé šmouhy na
povrchu sklokeramické desky, které
mohou být například způsobeny pánví
s ostrými rohy, nelze odstranit. Funkci
varné desky nicméně nezhoršují.
VÝSTRAHA
Čeština – 34
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 34
2014-04-22
12:16:49
Rámeček varné desky (volitelný)
Na rámeček varné desky nepoužívejte ocet, citrónovou šťávu
ani odrezovací lázeň, protože by se mohly objevit matné
šmouhy.
1.Rámeček utřete vlhkou utěrkou.
2.Suché nečistoty zvlhčete vlhkou utěrkou. Setřete a vydrhněte
do sucha.
VÝSTRAHA
• Varnou desku nepoužívejte jako pracovní nebo odkládací
prostor.
• Varnou zónu nepoužívejte, pokud na ní není žádný hrnec nebo
pokud je tento hrnec prázdný.
• Přestože je keramická deska velice pevná a odolná proti prudké
změně teplot, není nerozbitná. Jestliže na desku upustíte zvláště
ostrý nebo tvrdý předmět, může se deska poškodit.
• Nepokládejte na rámeček varné desky hrnce. Mohlo by dojít
k poškrábání nebo poškození povrchové úpravy.
• Dejte pozor, abyste na rámeček varné desky nevylili kyselé
tekutiny, například ocet, citrónovou šťávu nebo prostředky proti
vodnímu kameni. Tyto tekutiny by mohly způsobit matné skvrny.
• Jestliže s horkými varnými zónami vejde do styku cukr nebo
připravované jídlo obsahující cukr a tento cukr se roztaví, je
třeba jej pomocí kuchyňské škrabky okamžitě vyčistit, dokud
je stále horký. Jestliže cukr necháte zchladnout, může při
odstraňování poškodit povrch.
• Všechny předměty a materiály, které by se mohly roztavit
(například plast, hliníková fólie nebo fólie na pečení),
uchovávejte mimo sklokeramický povrch. Jestliže se k varné
desce připeče materiál tohoto typu, je třeba jej okamžitě
odstranit škrabkou.
06 čištění a údržba
Postupy, jak předejít poškození zařízení
Čeština – 35
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 35
2014-04-22
12:16:49
záruka a servis
Nejčastější dotazy a odstraňování závad
Pokud v důsledku drobné chyby, kterou jste pomocí následujících
pokynů opravili sami, dojde k závadě, nepokoušejte se spotřebič
dále opravit, pokud následující pokyny neobsahují pomoc pro váš
konkrétní případ.
Spotřebič smí opravovat výhradně kvalifikovaný technik.
Nesprávně provedené opravy mohou uživatele významně
ohrozit. Jestliže je třeba spotřebič opravit, kontaktujte
zákaznické servisní středisko.
VÝSTRAHA
Jak mám postupovat, pokud varné zóny nefungují?
Zkontrolujte následující možnosti:
• Pojistka v pojistkové skříňce domácí elektrické sítě je
neporušená. Jestliže se pojistky vícekrát přepálí, kontaktujte
autorizovaného elektrikáře.
• Zařízení je správně zapnuto.
• Indikátory ovládání na ovládacím panelu svítí.
• Varná zóna je zapnuta.
• Varné zóny jsou nastaveny na požadované nastavení intenzity
ohřevu.
Jak mám postupovat, pokud se varné zóny nezapnou?
Zkontrolujte následující možnosti:
• Mezi stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout a zapnutím
požadované varné zóny (viz část „Zapnutí spotřebiče“) uběhlo
více než 20 sekund.
• Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo
tekutinou.
Jak mám postupovat, jestliže displej náhle přestane svítit
(s výjimkou indikátoru zbytkového tepla , )?
K této situaci mohlo dojít ze dvou důvodů:
• Došlo k náhodnému stisknutí senzoru Zapnout/Vypnout.
• Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo
tekutinou.
Čeština – 36
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 36
2014-04-22
12:16:49
Jak mám postupovat, pokud se po vypnutí varných zón na
displeji nezobrazí symbol zbytkové teploty?
Zkontrolujte následující možnost:
• Varná zóna byla používána pouze krátce, takže se dostatečně
neohřála. Pokud je varná zóna horká, kontaktujte zákaznické
servisní středisko.
K této situaci mohlo dojít z jednoho z následujících důvodů:
• Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo tekutinou.
• Je zapnuta dětská pojistka.
Jak mám postupovat, pokud na displeji svítí symbol
?
Jak mám postupovat, pokud na displeji svítí symbol
?
Zkontrolujte následující:
• Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo
tekutinou. Resetujete stisknutím senzoru „Zapnout/Vypnout“.
Zkontrolujte následující:
• Varná deska je v důsledku nadměrného používání přehřátá.
• Varnou desku po zchladnutí resetujte stisknutím senzoru
Zapnout/Vypnout.
07 záruka a servis
Jak mám postupovat, pokud nejde zapnout nebo vypnout
varnou zónu?
Jak mám postupovat, pokud na displeji svítí symbol ?
Zkontrolujte následující:
• Nádobí je nevhodné nebo příliš malé, nebo na varnou zónu
nebylo umístěno žádné nádobí.
• Pokud používáte vhodné nádobí, zobrazená zpráva automaticky zmizí.
Co mám dělat v případě, že chladicí ventilátor zůstane
spuštěn po vypnutí varné desky?
Zkontrolujte následující:
• Po skončení používání varné desky zůstane chladicí ventilátor
sám spuštěn z důvodu chlazení.
• Po ochlazení elektroniky varné desky se chladicí ventilátor vypne.
Jestliže požádáte o servisní opravu z důvodu chyby při používání
spotřebiče, může být návštěva technika zákaznického servisu
zpoplatněna i během záručního období.
Čeština – 37
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 37
2014-04-22
12:16:49
Servis
Než vyhledáte telefonicky pomoc nebo servis, podívejte se do
části „Odstraňování závad“.
Jestliže stále potřebujete pomoc, postupujte podle následujících
pokynů.
Jedná se o technickou závadu?
Jestliže ano, kontaktujte zákaznické servisní středisko.
Na rozhovor se vždy připravte dopředu. Zjednodušíte tím proces
diagnostiky problému a lze snadněji rozhodnout, zda je nezbytné
provést opravu u zákazníka.
Poznamenejte si následující informace:
• Jakým způsobem se problém projevuje?
• Za jakých okolností k problému dochází?
Během telefonického hovoru budete potřebovat znát model
a sériové číslo spotřebiče. Tyto informace jsou uvedeny na
výkonnostním štítku takto:
• Označení modelu
• Sériové číslo (15 číslic)
Doporučujeme, abyste si na tomto místě tyto informace
poznamenali a měli je tak snadno k dispozici.
Model:
Sériové číslo:
Za jakých okolností účtujete náklady i během záručního
období?
• Pokud zákazník mohl problém vyřešit sám tím, že by použil
některé řešení, které je uvedeno v části „Odstraňování závad“.
• Pokud musí technik zákaznického servisu navštívit zákazníka
několikrát, protože mu nebyly před návštěvou poskytnuty řádné
informace a musí v důsledku toho například provést další cesty
pro náhradní díly. Jestliže si svůj telefonický hovor připravíte
výše uvedeným způsobem, vyhnete se placení za tyto cesty.
Čeština – 38
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 38
2014-04-22
12:16:49
technické údaje
Technické údaje
Rozměry výřezu
v kuchyňské desce
600 mm
Hloubka
520 mm
Výška
56 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
490 mm
Zaoblení rohů
220–240 V ~ 50 / 60 Hz
Napětí pro připojení
7,2 kW
Maximální příkon
Hmotnost
3 mm
08 technické údaje
Rozměry spotřebiče
Šířka
Čistá
13,3 kg
Hrubá
15,5 kg
Varné zóny
Poloha
Průměr
Výkon
Zadní vpravo
145 mm
1200 W / 2000 W (zvýšení výkonu)
Přední vpravo
210 mm
2200 W / 3200 W (zvýšení výkonu)
Přední spojená zóna
-
1800 W / 2600 W (zvýšení výkonu)
Zadní spojená zóna
-
1800 W / 2600 W (zvýšení výkonu)
Celá spojená zóna
-
3300 W / 3600 W (zvýšení výkonu)
Čeština – 39
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 39
2014-04-22
12:16:50
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00558A-00
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_CS.indd 40
2014-04-22
12:16:50
NZ64H57 Series
Induction Hob
user manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 1
2014-04-15 �� 2:04:27
contents
USING THIS MANUAL
4
SAFETY INSTRUCTIONS
5
DISPOSAL INSTRUCTIONS
9
INSTALLING THE HOB
10
PARTS AND FEATURES
16
BEFORE YOU BEGIN
21
04 Important safety symbols and
precautions
05 Safety instructions
09 Disposing of the packaging material
09 Proper disposal of your old appliance
09 Correct disposal of this product
(Waste electrical & Electronic equipment)
10 Safety instructions for the installer
11 Connecting to the mains power supply
13 Installing into the countertop
16 Cooking zones
16 Control panel
17Components
17 Induction heating
18 The key features of your appliance
19 Safety shutoff
20 Residual heat indicator
20 Temperature detection
21 Initial cleaning
English - 2
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 2
2014-04-15 �� 2:04:28
HOB USE
21
CLEANING AND CARE
33
WARRANTY AND SERVICE
36
TECHNICAL DATA
39
21 Cookware for induction cooking zones
22 Suitability test
22 Size of pans
22 Operating noises
23 Using suitable cookware
24 Using the touch control sensors
24 Switching the appliance on
24 Select cooking zone and heat setting
25 Switching the appliance off
25 Switching a cooking zone off
25 Using the child safety lock
26Timer
28 Using ready pan
29 Power boost control
30 Power management
30Pause
31 Bridge control
31 Sound On/Off
32 Suggested settings for cooking
specific foods
33Hob
35 Hob frame (option)
35 To avoid damaging your appliance
36 FAQs and troubleshooting
38Service
39 Technical data
39 Cooking zones
English - 3
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 3
2014-04-15 �� 2:04:28
using this manual
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular
attention to the safety information contained in the following section,
before using your appliance. Keep this manual for future reference.
If transferring ownership of the appliance, please remember to pass
the manual on to the new owner.
IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND
PRECAUTIONS
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual :
Hazards or unsafe practices that may result in
WARNING severe personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in
minor personal injury or property damage.
CAUTION
To reduce the risk of fire, explosion, electric
shock, or personal injury when using your hob,
follow these basic safety precaution
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the machine is grounded to prevent
electric shock.
Call the service center for help.
Note
Important
English - 4
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 4
2014-04-15 �� 2:04:30
safety instructions
The safety aspects of this appliance comply with all accepted
technical and safety standards. However, as manufacturers we also
believe it is our responsibility to familiarize you with the following
safety instructions.
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
Appliance should allow the disconnection of the
appliance from the supply after installation. The
disconnection may be achieved by having the plug
accessible or by incorporating a switch in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
WARNING: If the surface is cracked, switch off the
appliance to avoid the possibility of electric shock.
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the hob.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
A steam cleaner is not to be used to clean the product.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.
After use, switch off the hob element by its control and do
not rely on the pan detector.
English - 5
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 5
2014-04-15 �� 2:04:30
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the hob glass since they can scratch
the surface, which may result in shattering of the glass.
Appliance is not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating
elements inside the hob.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or
oil can be dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off
the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
WARNING: Danger of fire: do not store items on the
cooking surfaces.
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
WARNING: Use only hob guards designed by the
manufacturer of the cooking appliance. The use of
inappropriate guards can cause accidents.
English - 6
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 6
2014-04-15 �� 2:04:31
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION
Be sure the appliance is properly installed and
grounded by a qualified technician.
The appliance should be serviced only by qualified
service personnel. Repairs carried out by unqualified
individuals may cause injury or serious malfunction. If
your appliance is in need of repair, contact your local
service centre. Failure to follow these instructions may
result in damage and void the warranty.
Flush - mounted appliances may be operated only after
they have been installed in cabinets and workplaces that
conform to the relevant standards. This ensures sufficient
protection against contact for electrical units as required
by the essential safety standards.
If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or
splits appear:
- switch off all cooking zones;
- disconnect the hob from the mains supply; and
- contact your local service centre.
If the cooktop cracks, turn the appliance off to avoid the
possibility of electric shock. Do not use your hob until the
glass surface has been replaced.
Do not use the hob to heat aluminium foil, products
wrapped in aluminium foil or frozen foods packaged in
aluminium cookware.
Liquid between the bottom of the pan and the hob can
produce steam pressure. Which may cause the pan to
jump.
Always ensure that the hotplate and the base of the pan
are kept dry.
The cooking zones will become hot when you cook.
Always keep small children away from the appliance.
Keep all packaging materials well out of the reach of
children, as packaging materials can be dangerous to
children.
English - 7
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 7
2014-04-15 �� 2:04:31
This appliance is to be used only for normal cooking
and frying in the home. It is not designed for
commercial or industrial use.
Never use the hob for heating the room.
Take care when plugging electrical appliances into
mains sockets near the hob. Mains leads must not
come into contact with the cooktop.
Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never
leave surface units unattended when preparing foods
in fat or oil, for example, when cooking chips.
Turn the cooking zones off after use.
Always keep the control panels clean and dry.
Never place combustible items on the hob, it may
cause fire.
There is the risk of burns from the appliance if used
carelessly.
Cables from electrical appliances must not touch the
hot surface of the hob or hot cookware.
Do not use the hob to dry clothes.
WARNING : Users with Pacemakers and Active Heart
Implants must keep their upper body at a minimum
distance of 30 cm from induction cooking zones
when turned on. If in doubt, you should consult the
manufacturer of your device or your doctor. (Induction
hob model only)
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the
appliance yourself.
Always turn the appliance off before cleaning.
Clean the hob in accordance with the cleaning and
care instructions contained in this manual.
English - 8
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 8
2014-04-15 �� 2:04:31
disposal instructions
WARNING
DISPOSING OF THE PACKAGING MATERIAL
WARNING
PROPER DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE
WARNING : Before disposing of your old appliance, make it
inoperable so that it cannot be a source of danger.
To do this, have a qualified technician disconnect the appliance
from the mains supply and remove the mains lead.
The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
Information about collection dates and public refuse disposal sites
is available from your local refuse department or council.
02 DISPOSAL INSTRUCTIONS
All materials used to package the appliance are fully recyclable.
Sheet and hard foam parts are appropriately marked. Please
dispose of packaging materials and old appliances with due
regard to safety and the environment.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates
that the product and its electronic accessories (e.g. charger,
headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from
other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they
purchased this product, or their local government office, for details
of where and how they can take these items for environmentally
safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms
and conditions of the purchase contract. This product and its
electronic accessories should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
English - 9
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 9
2014-04-15 �� 2:04:32
installing the hob
WARNING
Be sure the new appliance is installed and grounded only by
qualified personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any
damage that may occur as a result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
• A device must be provided in the electrical installation that allows
the appliance to be disconnected from the mains at all poles with a
contact opening width of at least 3 mm. Suitable isolation devices
include line protecting cut - outs, fuses (screw type fuses are to be
removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
• With respect to fire protection, this appliance corresponds to EN
60335 - 2 - 6. This type of appliance may be installed with a high
cupboard or wall on one side.
• The installation must guarantee shock protection.
• The kitchen unit in which the appliance is fitted must satisfy the
stability requirements of DIN 68930.
• For protection against moisture, all cut surfaces are to be sealed
with a suitable sealant.
• On tiled work surfaces, the joints in the area where the hob sits
must be completely filled with grout.
• On natural, artificial stone, or ceramic tops, the snap action springs
must be bonded in place with a suitable artificial resin or mixed
adhesive.
• Ensure that the seal is correctly seated against the work surface
without any gaps. Additional silicon sealant must not be applied;
this would make removal more difficult when servicing.
• The hob must be pressed out from below when removed.
• A board can be installed underneath the hob.
• The ventilation gap between the worktop and front of the unit
underneath it must not be covered.
English - 10
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 10
2014-04-15 �� 2:04:32
CONNECTING TO THE MAINS POWER SUPPLY
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance,
that is, the voltage stated on the rating plate, corresponds to the
available supply voltage. The rating plate is located on the lower
casing of the hob.
WARNING
The heating element voltage is AC 230 V~. The appliance also
works perfectly on networks with AC 220 V~ or AC 240 V~.
The hob is to be connected to the mains using a device that
allows the appliance to be disconnected from the mains at
all poles with a contact opening width of at least 3 mm, eg.
automatic line protecting cut - out, earth leakage trips or fuse.
The cable connections must be made in accordance with
regulations and the terminal screws tightened securely.
WARNING
WARNING
03 INSTALLING THE HOB
Shut off power to circuit before connecting wires to
circuit.
Once the hob is connected to the mains supply, check that all
cooking zones are ready for use by briefly switching each on
in turn at the maximum setting with suitable cookware.
When the hob is powered on for the first time, all displays light
and the child safety lock is activated.
WARNING
WARNING
Pay attention (conformity) to phase and neutral allocation
of house connection and appliance (connection schemes);
otherwise, components can be damaged.
Warranty does not cover damage resulting from improper
installation.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
English - 11
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 11
2014-04-15 �� 2:04:32
• 1N ~
• 2N ~ : Separate the 2-phase
wires (L1 and L2) before
connection.
220-240 V ~
380-415 V ~
220-240 V ~
Green/Yellow
Black
Brown
L
Green/Yellow
Blue
Black
Blue
Gray
Brown
Gray
N
32A
L1 L2
16A
1N ~
N
2N ~
2 x 1N ~ : Separate the wires before connection.
220-240 V ~
220-240 V ~
Green/Yellow
Blue
Black
Brown
Gray
L1 N1
16A
WARNING
For correct supply
connection, follow the
wiring diagram attached
near the terminals.
L2 N2
2 x 1N ~
English - 12
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 12
2014-04-15 �� 2:04:33
INSTALLING INTO THE COUNTERTOP
Make a note of the serial number on the appliance rating
plate prior to installation. This number will be required in the
case of requests for service and is no longer accessible after
installation, as it is on the original rating plate on the underside
of the appliance.
Pay special attention to the minimum space and clearance
requirements.
The bottom of the hob is equipped with two fans. If there is
a drawer under the hob it should not be used to store small
objects or paper, since they could damage the fan or interfere
with the cooling if they are sucked into it.
03 INSTALLING THE HOB
serial number
Min. 2 mm
560 mm
ø6
x4
R3
560±1
max. 50
min. 20
90 °
min. 60
min. 60
min. 600
490±1
min. 60
min. 50
English - 13
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 13
2014-04-15 �� 2:04:34
min. 40
min. 40
520
25
15
min. 60
min. 50
480
min. 550
min. 2
min. 35
min. 65
min. 100
min. 20
min. 20
min. 5
English - 14
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 14
2014-04-15 �� 2:04:34
03 INSTALLING THE HOB
English - 15
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 15
2014-04-15 �� 2:04:35
parts and features
COOKING ZONES
5
1
45
m
m
1
3
21
4
0
2
m
m
6
1.Induction rear Bridge zone 1800 W with Power Boost 2600 W
2.Induction front Bridge zone 1800 W with Power Boost 2600 W
3.Induction complete Bridge zone 3300 W with Power Boost
3600 W
4.Induction cooking zone 2200 W with Power Boost 3200 W
5.Induction cooking zone 1200 W with Power Boost 2000 W
6.Control panel
CONTROL PANEL
6
7
5
4
8
3
9
1
2
1.Cooking zone selectors
2.Heat setting selectors
3.Lock control sensor
4.On/Off control sensor
English - 16
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 16
2014-04-15 �� 2:04:35
5.Timer control sensor and indicator
6.Indicators for heat settings and residual heat
7.Ready Pan
8.Pause
9.Complete Bridge zone selector
COMPONENTS
Bracket Spring
Screws
INDUCTION HEATING
• The Principle of Induction Heating: When you place your
cookware on a cooking zone and you turn it on, the electronic
circuits in your induction hob produce “induced currents” in
the bottom of the cookware which instantly raise cookware’s
temperature.
04 PARTS AND FEATURES
Induction hob
Induced currents
Induction coil
Electronic circuits
• Greater speed in cooking and frying: As the pan is heated
directly and not the glass, the efficiency is greater than in other
systems because no heat is lost. Most of the energy absorbed
is transformed into heat.
English - 17
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 17
2014-04-15 �� 2:04:36
THE KEY FEATURES OF YOUR APPLIANCE
• Ceramic glass cooking surface : The appliance has a ceramic
glass cooking surface and four rapid - response cooking zones.
• Touch control sensors : Your appliance is operated using
touch control sensors.
• Easy cleaning : One advantage of the ceramic glass cooking
surface and the control sensors is their accessibility.
The smooth, flat surface is easy to clean.
• On/Off sensor : The “On/Off” control sensor provides the
appliance with a separate mains switch. Touching this sensor
switches the power supply on or off completely.
• Control and function indicators : Digital displays and
indicator lights provide information about settings and activated
functions, as well as the presence of residual heat in the various
cooking zones.
• Safety shutoff : A safety shutoff ensures that cooking zones
switch off automatically after a period of time if the setting has
not been changed.
• Power Boost : Use this function to heat up the contents of
the pan faster than maximum power level ‘ ’. (The display will
show ‘ ’.)
• Residual heat indicator : An icon for residual heat appears in
the display if the cooking zone is so hot that there is a risk of
burning.
• Auto Pan-Detection : Each cooking zone incorporates an
automatic pan-detection system, the system is calibrated in
order to recognize pans of a diameter just slightly smaller than
the cooking zone. Pans must always be placed centrally on
each cooking zone. And you should use suitable cookware.
• Digital displays :
-
the appliance has been switched on
-
to , selected heat settings
-
residual heat (Stay Hot)
residual heat
-
-
the child lock is activated
-
error message, the touch sensor button has been
touched for longer than 8 seconds.
English - 18
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 18
2014-04-15 �� 2:04:38
-
SAFETY SHUTOFF
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting
is not adjusted after an extended period of time, that particular
cooking zone will automatically switch itself off.
Any residual warmth will be indicated with , (for “hot”) in the
digital displays corresponding to the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
Heat setting
Switch off
1-3
After 6 hours
4-6
After 5 hours
7-9
After 4 hours
10-15
After 1.5 hours
04 PARTS AND FEATURES
error message, when the hob is overheated because
of abnormal operation. (example : operation with empty
cookware)
-
message, cookware is unsuitable or too small or no
cookware has been placed on the cooking zone.
• Pause
: Use this function to switch all cooking zones on to
the low power setting. (example : to take a telephone call)
The display will show ‘ ’.
• Complete Bridge zone selector : Use this function to
expand cooking zone into complete left side.
• Ready Pan
: Use this function to preheat the pan.
If the Hob is overheated because of abnormal operation,
will be displayed. And the Hob will be switched off.
If cookware is unsuitable or too small or no cookware has
been placed on the cooking zone, will be displayed.
And after 1 minute the corresponding cooking zone will be
switched off.
Should one or more of the cooking zones switch off before the
indicated time has elapsed, see the section “Troubleshooting”.
English - 19
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 19
2014-04-15 �� 2:04:39
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will switch themselves off if liquid boils over and
lands on the control panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a
damp cloth on the control panel. In both of these instances,
the appliance will need to be switched on again using the main
On/Off control sensor after the liquid or the cloth has been
removed.
RESIDUAL HEAT INDICATOR
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the
presence of residual heat is shown with an , (for “hot”) in the
digital display of the appropriate cooking zones. Even after the
cooking zone has been switched off, the residual heat indicator
goes out only after the cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
As long as the residual heat indicator is illuminated, there is a
risk of burns.
WARNING
WARNING
If the power supply is interrupted, the , symbol will go out
and information about residual heat will no longer be available.
However, it may still be possible to burn yourself. This can be
avoided by always taking care when near the hob.
TEMPERATURE DETECTION
If for any reason the temperatures on any of the cooking zones
were to exceed the safety levels, should this happen then the
cooking zone will automatically reduce to a lower power level.
When you have finished using the hob, the cooling fan will
continue to run until the hob’s electronics has cooled down. And
the cooling fan switched itself off depending upon the temperature
of the electronics.
English - 20
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 20
2014-04-15 �� 2:04:40
before you begin
INITIAL CLEANING
WARNING
hob use
COOKWARE FOR INDUCTION COOKING ZONES
The induction hob can only be turned on when cookware with a
magnetic base is placed on one of the cooking zones. You can
use the following suitable cookware.
Cookware material
Cookware material
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic
cooktop glass cleaner.
Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be
damaged.
Suitable
Steel, Enamelled steel
Yes
Cast iron
Yes
Stainless steel
If appropriately labelled by the
manufacturer
Aluminium, Copper, Brass
No
Glass, Ceramic, Porcelain
No
Cookware for induction hob is labelled as suitable by the
manufacturer.
Certain cookware can make noise when being used on
induction cooking zones. These noise are not a fault in the
appliance and do not affect operation in any way.
English - 21
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 21
2014-04-15 �� 2:04:40
SUITABILITY TEST
Cookware is suitable for induction
cooking, if a magnet sticks to
the bottom of the cookware and
cookware is labelled as suitable by
the cookware manufacturer.
Induction cooking may not function properly on nonferrous
cookware whose edge doesn’t stick to the magnet, or on
nonferrous cookware whose bottom is iron-coated.
SIZE OF PANS
Induction cooking zones adapt automatically to the size of
the bottom of the cookware up to a certain limit. However the
magnetic part of the bottom of the cookware must have a
minimum diameter depending upon the size of the cooking zone.
Diameter of cooking
zones
Minimum diameter of the bottom
of the cookware
210 mm
140 mm
145 mm
100 mm
Front or Rear Bridge
120 mm
Complete Bridge
180 mm (long side dimension), oval,
fish kettle
OPERATING NOISES
If you can hear.
• Cracking noise : cookware is made of different materials.
• Whistling : you use more than two cooking zones and the
cookware is made of different materials.
• Humming : you use high power levels.
• Clicking : electric switching occurs.
• Hissing, Buzzing : the fan operates.
The noise are normal and do not refer to any defects.
English - 22
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 22
2014-04-15 �� 2:04:40
USING SUITABLE COOKWARE
Energy saving tips
You can save valuable energy by observing the following
points.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their bases. The base should
be as thick and flat as possible.
• When buying new pans, pay particular attention to the diameter
of the base. Manufacturers often give only the diameter of the
upper rim.
• Do not use pans which have damaged bases with rough edges
or burrs. Permanent scratching can occur if these pans are slid
across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards
(concave). They should never be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of pan, for example, a pressure
cooker, a simmering pan, or a wok, please observe the
manufacturer’s instructions.
• Always position pots and pans
before switching on the cooking
zone.
• Dirty cooking zones and
pan bases increase power
consumption.
• When possible, position the lids
firmly on the pots and pans to
cover completely.
Right!
Wrong!
• Switch the cooking zones off
before the end of the cooking
time to use the residual heat
for keeping foods warm or for
thawing.
English - 23
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 23
2014-04-15 �� 2:04:40
USING THE TOUCH CONTROL SENSORS
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with
the tip of your pointed finger until the relevant displays illuminate or
go out, or until the desired function is activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when
operating the appliance. If your finger is too flat on the panel, an
adjacent sensor may be actuated as well.
SWITCHING THE APPLIANCE ON
1.The appliance is switched on using the
On/Off control sensor.
Touch the On/Off control sensor for
approximately 1~2 seconds.
The digital displays will show .
approx
1~2 sec.
After the On/Off control sensor has been actuated to
switch on your appliance, a heat setting must be selected
within approximately 20 seconds. Otherwise, the appliance will
switch itself off for safety reasons.
SELECT COOKING ZONE AND HEAT SETTING
1.For selecting the cooking zone, touch
the corresponding cooking zone’s
sensor.
2.For setting and adjusting the power
level, touch the Heat setting selectors.
The default level is set to 15 when selecting the cooking zone.
To keep food warm, select an appropriate cooking zone and
tap the slider bar under Keep warm .
English - 24
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 24
2014-04-15 �� 2:04:41
If more than one sensor is pressed for longer than 8 seconds,
will show in the heat setting display. To reset, touch the On/Off
control sensor.
SWITCHING THE APPLIANCE OFF
approx
1~2 sec.
After switching off a single cooking zone or the entire cooking
surface, the presence of residual heat will be indicated in the
digital displays of the corresponding cooking zones in the form
of an or (for “hot”).
SWITCHING A COOKING ZONE OFF
1. Select the cooking zone and then touch
sensor.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
To completely switch off the appliance, use
the On/Off control sensor.
Touch the On/Off control sensor for
approximately 1~2 seconds.
USING THE CHILD SAFETY LOCK
You can use the child safety lock to safeguard against
unintentionally turning on a cooking zone and activating the cooking
surface. Also the control panel, with the exception of the On/Off
control sensor, can be locked in order to prevent the settings
from being changed unintentionally, for example, by wiping over the
panel with a cloth.
English - 25
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 25
2014-04-15 �� 2:04:42
Switching the child safety lock on / off
1.Touch the Lock control sensor for
approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as
confirmation.
approx
3 sec.
2.Touch any control sensor.
will appear in the displays, indicating
the child safety lock has been activated.
3.For switching the child safety lock off, touch the Lock control
sensor again for 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
TIMER
There are two ways to use the timer:
Using the timer as a safety shutoff:
If a specific time is set for a cooking zone, the cooking zone will
shut itself off once this period of time has elapsed. This function
can be used for multiple cooking zones simultaneously.
Using the timer to count up timer:
The count up timer cannot be used if a cooking zone use timer as a
safety shutoff.
Setting the safety shutoff
The cooking zone(s) for which you want to apply the safety shutoff
must be switched on.
1.After switched on, press the
corresponding cooking zone to activate
the flash signal for the corresponding
cooking zone display.
2.Press Timer control sensor.
The number 10 will be displayed above
the timer display.
English - 26
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 26
2014-04-15 �� 2:04:44
3.Use the Timer setting selectors (
or ) to set the desired amount of time,
for example, 15 minutes, after which the
cooking zone will automatically switch
itself off. The safety shutoff is now
activated.
To display the time remaining for any of the cooking zones, use
the Timer control sensor.
The corresponding control indicator will begin to blink slowly.
The settings are reset using the Timer setting selectors ( or
). After the set period of time has elapsed, the cooking zone
automatically switches itself off, an acoustic signal sounds as
confirmation and the timer display indicates.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
4.To cancel the timer settings, select the
target burner and hold down the Timer
control sensor for 3 seconds. This
will cancel the burner’s timer settings
with a beep.
If holding down the Timer control
sensor for 3 seconds without selecting a burner, this will cancel
the timer settings of the last changed burner.
If you tap the Timer control sensor without selecting a
cooking zone, the display turns on but no timer settings is
applied.
To change the settings quicker, touch and hold any of the
or
control sensors until the desired value is reached.
English - 27
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 27
2014-04-15 �� 2:04:45
Count up timer
For the count up timer to be used, the appliance must be
switched on but all the cooking zones must do not use timer as a
safety shutoff.
1.Touch the Timer control
sensor.
will appear in the timer
display.
2.The count up timer function
becomes active and the display
numbers increase over time.
To cancel the timer settings,
hold down the Timer control
sensor for 3 seconds.
3.To stop the timer, touch the
Timer control sensor.
USING READY PAN
Use Ready Pan to preheat the pan.
Switching the Ready Pan for Complete Bridge zone
1.After switching the appliance
on, touch the Ready Pan
sensor.
2.The
indication appears in
both Bridge zones. The product
starts operating in boosted
power for approximately
50 seconds, and then the
power level automatically
changes to 9.
English - 28
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 28
2014-04-15 �� 2:04:46
Switching the Ready Pan Front or Rear Bridge zone
1.Turn on the power and touch
either the front or rear Bridge
zone sensor.
This function is available only in the Bridge zone.
The pan-bottom preheating temperature depends on the
pan. If the preheating temperature is not satisfiable, adjust the
power level to increase the temperature as appropriate.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
2.Touch Ready Pan
sensor
to display the
indication
in the selected Bridge zone.
The product starts operating
in boosted power for
approximately 50 seconds, and
then the power level automatically changes to 9.
POWER BOOST CONTROL
The power boost function makes additional power available to the
cooking zones. (example : bring a large volume of water to the boil)
Cooking zones
Max Boost time
210 mm
10 min
145 mm
10 min
Front or Rear Bridge
10 min
Complete Bridge
5 min
After these times, the cooking zones automatically return to power
level .
In certain circumstances, the Power boost function may be
deactivated automatically to protect the internal electronic
components of the hob.
English - 29
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 29
2014-04-15 �� 2:04:46
POWER MANAGEMENT
The cooking zones have a maximum
power available to them.
If this power range is exceeded
by switching on the power boost
function, Power Management
automatically reduced the heat
setting of cooking zone.
• Left side : No.1 and No.2 is paired
cooking zone
• Right side : No.3 and No.4 is
paired cooking zone
The indicator for this cooking zone alternates for some seconds
between the set heat setting and the maximum possible heat
setting. After then, the indicator changes from the set heat setting
to maximum possible heat setting.
PAUSE
The PAUSE
function simultaneously switches all cooking
zones that are switched on to the low power setting and then
back to the heat setting that was previously set. This function can
be used to briefly interrupt and then continue the cooking process
e.g. to take a telephone call.
When the PAUSE
function is activated, all touch sensors
except for the ‘PAUSE’, ‘Lock’ and the ‘On/Off’ control sensors
are disabled. To resume cooking, touch the PAUSE
sensor
again.
Control Panel
To Switch on
Touch PAUSE
To Switch off
Touch PAUSE
Display
Return to previous power level
Timer functions are not stopped by PAUSE
.
English - 30
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 30
2014-04-15 �� 2:04:47
BRIDGE CONTROL
The bridge function can operate complete left side cooking zone
for using large size cookware. (example : oval cookware, fish kettle)
1.Touch the complete Bridge zone
sensor.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
2.Touch the heat setting
selectors ( or ).
Heat setting display of
left side (front, rear) will
be changed together.
SOUND ON/OFF
1.Touch the On/Off control sensor for
approximately 1~2 seconds.
The digital displays will show .
2.Touch the PAUSE
sensor for 3
seconds within 20 seconds after Power
On.
3.Sound will OFF and
show in the displays.
approx
1~2 sec.
approx
3 sec.
will
4.To change Sound setting,
repeat No1 and No2 procedure.
Sound will ON and
will
show in the displays.
English - 31
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 31
2014-04-15 �� 2:04:48
SUGGESTED SETTINGS FOR COOKING
SPECIFIC FOODS
The figures in the table below are guidelines. The heat settings
required for various cooking methods depend on a number of
variables, including the quality of the cookware being used and the
type and amount of food being cooked.
Switch
Setting
Cookingmethod
Examples for Use
14-15
Warming
Sautéing
Frying
Warming large amounts of liquid,
boiling noodles, searing meat,
(browning goulash, braising meat)
10-13
Intensive
Frying
Steak, sirloin, hash browns,
sausages, pancakes / griddle cakes
8-9
Frying
Schnitzel / chops, liver, fish,
rissoles, fried eggs
6-7
Boiling
Cooking up to 1.5 l liquid,
potatoes, vegetables
3-5
Steaming
Stewing
Boiling
1-2
Melting
Steaming and stewing of small
amounts of vegetables, boiling
rice and milk dishes
Melting butter, dissolving gelatine,
melting chocolate
The heat settings indicated in the table above are provided
only as guidelines for your reference.
You will need to adjust the heat settings according to specific
cookware and foods.
English - 32
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 32
2014-04-15 �� 2:04:48
cleaning and care
HOB
WARNING
06 CLEANING AND CARE
Cleaning agents must not come into contact with a heated
ceramic glass surface: All cleaning agents must be removed
with adequate amounts of clean water after cleaning because
they can have a caustic effect when the surface becomes
hot. Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven
sprays, scouring pads or abrasive pan cleaners.
Clean the ceramic glass surface after each use when it is still
warm to the touch. This will prevent spillage from becoming
burnt onto the surface. Remove scales, watermarks, fat
drippings and metallic discolouration with the use of a
commercially available ceramic glass or stainless steel cleaner.
Light Soiling
1.Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
2.Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent must
not be left on the surface.
3.Thoroughly clean the entire ceramic glass cooking surface once
a week with a commercially available ceramic glass or stainless
steel cleaner.
4.Wipe the ceramic glass surface using adequate amounts of
clean water and rub dry with a clean lint - free cloth.
English - 33
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 33
2014-04-15 �� 2:04:49
Stubborn Soiling
1.To remove food that has boiled over and stubborn splashes,
use a glass scraper.
2.Place the glass scraper at an angle to the ceramic glass
surface.
3.Remove soiling by scraping with the blade.
Glass scrapers and ceramic glass
cleaners are available from specialty
retailers.
Problem Dirt
1.Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or other
materials with a glass scraper immediately and while still hot.
There is a risk of burning yourself when the glass scraper is
used on a hot cooking zone:
2.Clean the hob as normal when it has cooled down.
If the cooking zone on which something has melted has been
allowed to cool, warm it up again for cleaning.
Scratches or dark blemishes on the
ceramic glass surface, caused, for
example, by a pan with sharp edges,
cannot be removed. However, they do not
impair the function of the hob.
WARNING
English - 34
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 34
2014-04-15 �� 2:04:49
HOB FRAME (OPTION)
Do not use vinegar, lemon juice or scale remover on the hob
frame; otherwise dull blemishes will appear.
1.Wipe the frame with a damp cloth.
2.Moisten dried debris with a wet cloth. Wipe and rub dry.
WARNING
• Do not use the hob as a work surface or for storage.
• Do not operate a cooking zone if there is no pan on the hob or
if the pan is empty.
• Ceramic glass is very tough and resistant to temperature shock,
but it is not unbreakable. It can be damaged by a particularly
sharp or hard object dropping onto the hob.
• Do not place pans on the hob frame. Scratching and damage
to the finish may occur.
• Avoid spilling acidic liquids, for example, vinegar, lemon juice
and descaling agents, onto the hob frame, since such liquids
can cause dull spots.
• If sugar or a preparation containing sugar comes into contact
with a hot cooking zone and melts, it should be cleaned off
immediately with a kitchen scraper while it is still hot. If allowed
to cool, it may damage the surface when removed.
• Keep all items and materials that could melt, for example,
plastics, aluminium foil and oven foils, away from the ceramic
glass surface. If something of this nature melts onto the hob, it
must be removed immediately with a scraper.
06 CLEANING AND CARE
TO AVOID DAMAGING YOUR APPLIANCE
English - 35
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 35
2014-04-15 �� 2:04:49
warranty and service
FAQS AND TROUBLESHOOTING
A fault may result from a minor error that you can correct yourself
with the help of the following instructions. Do not attempt any
further repairs if the following instructions do not help in each
specific case.
Repairs to the appliance are to be performed only by a
qualified service technician. Improperly effected repairs may
result in considerable risk to the user. If your appliance needs
repair, please contact your customer service centre.
WARNING
What should I do if the cooking zones are not functioning?
Check for the following possibilities:
• The fuse in the house wiring (fuse box) is intact. If the fuses trip
a number of times, call an authorised electrician.
• The appliance is properly switched on.
• The control indicators in the control panel are illuminated.
• The cooking zone is switched on.
• The cooking zones are set at the desired heat settings.
What should I do if the cooking zones will not switch on?
Check for the following possibilities:
• A period of more than 20 seconds has elapsed between when
the On/Off button was actuated and the desired cooking zone
switches on (see the section “Switching the appliance on”).
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if the display except for ,
warmth indicator suddenly disappears?
the residual
This could be a result of one of two possibilities:
• The On/Off sensor was accidentally actuated.
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
English - 36
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 36
2014-04-15 �� 2:04:49
What should I do if, after the cooking zones have been
switched off, residual warmth is not indicated in the display?
Check for the following possibility:
• The cooking zone was only briefly used and therefore did not
become hot enough. If the cooking zone is hot, please call the
customer service centre.
This could be due to one of the following possibilities:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is illuminated?
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
To reset, press the “On/Off” control sensor.
Check for the following:
• The hob is overheated because of abnormal operation.
• After hob is cooled down, press the “On/Off” control sensor for
resetting.
What should I do if the
07 WARRANTY AND SERVICE
What should I do if the cooking zone will not switch on or off?
display is illuminated?
Check for the following:
• Cookware is unsuitable or too small or no cookware has been
placed on the cooking zone.
• If you use suitable cookware, displayed message will
automatically disappear.
What should I do if the cooling fan runs after the hob is
turned off?
Check for the following:
• When you have finished using the hob, the cooling fan runs by
itself for cooling down.
• After the hob’s electronics has cooled down, the cooling fan will
be turned off.
If you request a service call because of an error made in operating
the appliance, the visit from the customer service technician may
incur a charge even during the warranty period.
English - 37
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 37
2014-04-15 �� 2:04:49
SERVICE
Before calling for assistance or service, please check the section
“Troubleshooting”.
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service centre.
Always prepare in advance for the discussion. This will ease the
process of diagnosing the problem and also make it easier to
decide if a customer service visit is necessary.
Please take note of the following information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the problem occur?
When calling, please know the model and serial number of your
appliance. This information is provided on the rating plate as
follows:
• Model description
• S/N code (15 digits)
We recommend that you record the information here for easy
reference.
Model:
Serial number:
When do you incur costs even during the warranty period?
• If you could have remedied the problem yourself by applying
one of the solutions provided in the section “Troubleshooting”.
• If the customer service technician has to make several service
calls because he was not provided with all of the relevant
information before his visit and as a result, for example, has to
make additional trips for parts. Preparing for your phone call as
described above will save you the cost of these trips.
English - 38
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 38
2014-04-15 �� 2:04:49
technical data
TECHNICAL DATA
600 mm
Appliance dimensions Depth
520 mm
Height
56 mm
Width
560 mm
Depth
490 mm
Worktop cut - out
dimensions
Corner radius
3 mm
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Connection voltage
Maximum connected load power
Weight
08 TECHNICAL DATA
Width
7.2 kW
Net
13.3 kg
Gross
15.5 kg
COOKING ZONES
Position
Diameter
Power
Rear Right
145 mm
1200 W / Boost 2000 W
Right Front
210 mm
2200 W / Boost 3200 W
Front Bridge
-
1800 W / Boost 2600 W
Rear Bridge
-
1800 W / Boost 2600 W
Complete Bridge
-
3300 W / Boost 3600 W
English - 39
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 39
2014-04-15 �� 2:04:50
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SLOVAKIA
LITHUANIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00558A-00
NZ64H57479K_EO_DG68-00558A-00_EN.indd 40
2014-04-15 �� 2:04:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement