Samsung | HT-C330 | Uživatelská přiručka | Samsung HT-C330 Používateľská príručka

Samsung HT-C330 Používateľská príručka
HT-C330
Systém digitálního
domácího kina
uživatelská příručka
Představte si možnosti
Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Kompletnější servis můžete získat,
pokud přístroj zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register
HT-C330-XEO_CZ-0507.indd Sec1:1
2010-05-07
11:00:13
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní upozornění
V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU).
PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU
OPRAVÁŘI.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
NEOTVÍREJTE
Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje
se nachází nebezpečné napětí, které může
způsobit úraz elektrickým proudem.
VÝSTRAHA : V ZÁJMU OMEZENÍ
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘIPOJTE
KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AŽ NA
DORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU
STRANU.
VAROVÁNÍ
• V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu
elektrickým proudem přístroj nevystavujte dešti a
vlhkosti.
VÝSTRAHA
• Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a nestavte
na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
• K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě
slouží koncovka napájecího kabelu, která musí být
neustále přístupná.
• Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce
střídavého proudu s ochranným uzemněním.
• Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě musí být
zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být
síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol upozorňuje na důležité
pokyny pro provoz a údržbu v
literatuře doprovázející tento přístroj.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1.
Použití ovládacích prvků nebo provedení seřízení
nebo postupů, které nejsou popsány v tomto
návodu, může vést k zasažení nebezpečným
zářením.
VÝSTRAHA
• NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ KRYTU
A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ
PAPRSKEM.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0507.indd 2
2010-05-07
11:00:34
Upozornění
• Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje.
• Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7,5 – 10 cm).
• Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat.
Neblokujte ventilační otvory.
• Nestavte na přístroj žádné předměty.
• Před přemisťováním přístroje se ujistěte, že je přihrádka disku prázdná.
• Aby byl přístroj zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, zejména, pokud přehrávač delší dobu nebudete
používat.
• Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky
by mohly přístroj poškodit.
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a porucha přístroje.
• Přístroj chraňte před vlhkostí a horkem a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí
(např. reproduktorů).
• V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě.
• Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
• Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte
před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.
• Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
Příslušenství
Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
P.SCAN
A
B
C
DSP / EQ
PL
TUNER
MEMORY
D
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪌
㪍
㪏
㪐
㪋
INFO
㪎
VOL
㪇
TV CH V
MUTE
TOO
LS
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
Video kabel
FM anténa
Uživatelská příručka
Dálkové ovládání/
baterie (AAA)
Konektor SCART
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 3
3
2010-05-27
6:04:23
Bezpečnostní pokyny
Upozornění týkající se manipulace s disky
a jejich skladování
Lehké škrábance na disku mohou zhoršovat kvalitu
obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky.
Při manipulaci s disky dejte pozor na to, abyste je
nepoškrábali.
Držení disků
• Nedotýkejte se strany disku, na které je
záznam.
• Disk držte za okraje, aby na něm
nevznikly otisky prstů.
• Na disk nelepte štítky ani pásky.
Skladování disků
• Disky chraňte před přímým sluncem
• Disky skladujte na chladném a dobře větraném
místě
• Uchovávejte je v čistém ochranném obalu.
Skladujte na výšku
✎ POZNÁMKA


Zabraňte znečištění disků.
Nevkládejte do přístroje prasklé nebo poškrábané disky.
Manipulace s disky a jejich skladování
Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo špínou, otřete jej
roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě
a pak otřete měkkým suchým hadříkem.
• Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od středu
k okraji.
Licence
• O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálního videa
vytvořený společností DivX,Inc. Toto je oficiální
certifikované zařízení pro formát DivX, které přehrává
video ve formátu DivX. Více informací a softwarové nástroje pro konverzi
vašich souborů do formátu videa DivX naleznete na webu www.divx.com.
O FORMÁTU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení DivX Certified®
musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat obsah DivX Video-onDemand (VOD). Chcete-li vygenerovat registrační kód, podívejte se do
části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Chcete-li dokončit proces
registrace a dozvědět se více o formátu DivX VOD, podívejte se s pomocí
tohoto kódu na web vod.divx.com.
• DivX Certified® to play DivX ® video
• Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované obchodní značky
Dolby Laboratories.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Autorská práva
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna
práva vyhrazena.
Ochrana proti kopírování
• Mnoho disků DVD je vybaveno ochranou proti kopírování. Z tohoto
důvodu byste měli přístroj připojit přímo k televizoru a ne k
videorekordéru. Připojení přes videorekordér způsobí na discích
DVD s ochranou proti kopírování zkreslení obrazu.
• “Tento přístroj využívá technologii ochrany autorských práv
chráněnou patenty USA a dalšími právy k duševnímu vlastnictví
společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a převod do
strojového kódu jsou zakázány.”
✎ POZNÁMKA

4
Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci vodní
páry z ovzduší v produktu. Pokud uvnitř přístroje
zkondenzuje vodní pára, nemusí správně fungovat. V
tom případě vyjměte disk a nechte přístroj zapnutý asi
hodinu až dvě, až se vlhkost odpaří.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 4
2010-05-27
6:04:28
Obsah
BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE
2
ZAČÍNÁME
7
PŘIPOJENÍ
15
21
4
4
4
Bezpečnostní upozornění
Upozornění
Příslušenství
Upozornění týkající se manipulace s disky a jejich
skladování
Licence
Autorská práva
Ochrana proti kopírování
7
7
11
11
12
13
Symboly použité v příručce
Typy a vlastnosti disků
Popis
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovládání
15
17
19
20
Připojení reproduktorů
Připojení výstupu videa k televizoru
Připojení FM antény
Připojení zvuku z externích zařízení
21
21
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
Než začnete (Počáteční nastavení)
Nabídka nastavení
Displej
Poměr stran obrazu televizoru
Zvuk
Nastavení reproduktorů
DRC (Dynamické omezení rozsahu)
AV-SYNC
Optimalizátor ekvalizéru
Systém
Počáteční nastavení
Registrace DIVX(R)
Jazyk
Zabezpečení
Rodičovské hodnocení
Změna hesla
Podpora
Informace o přístroji
ČESKY
NASTAVENÍ
2
3
3
4
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 5
5
2010-05-27
6:04:28
Obsah
ZÁKLADNÍ FUNKCE
26
POSLECH RÁDIA
26
26
27
27
32
33
Přehrávání disku
Přehrávání zvuku ve formátu CD (CD-DA)/MP3/WMA
Přehrávání souboru JPEG
Použití funkce přehrávání
Režim zvuku
Poslech rádia
34
34
Funkce USB
Ukládání zvukových stop z CD
35
36
37
Řešení potíží
Seznam kódů jazyků
Technické údaje
34
DALŠÍ INFORMACE
35
•
Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou uvedeny pouze pro referenci a mohou se lišit od vlastního
vzhledu přístroje.
•
Správní poplatek bude účtován v případě, že
a. je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku)
b. přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
•
Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde
k návštěvě technika.
6
Česky
HT-C330-XEO_CZ-1026.indd 6
2010-10-26
10:39:18
01
Začínáme
Než začnete číst text příručky, seznamte se s
významem níže uvedených symbolů.
Symbol
d
Termín
Definice
DVD
Text se týká funkcí, které
jsou dostupné u disků DVDVideo nebo DVD±R/±RW
nahraných a finalizovaných v
režimu Video.
Začínáme
Symboly použité v příručce
Typy a vlastnosti disků
Kód oblasti
Přístroj i disky mají kódy oblastí. Tyto kódy oblastí se musí
shodovat, aby bylo možné disk přehrát. Pokud se kódy
neshodují, přehrávání disku není možné.
Typ disků
Kód
oblasti
Oblast
B
CD
Týká se funkcí dostupných
na datových discích CD (CD
DA, CD-R/-RW).
1
USA, teritoria USA a Kanada
A
MP3
Týká se funkcí dostupných
na discích CD-R/-RW.
2
Evropa, Japonsko, Střední
Východ, Egypt, Jižní Afrika,
Grónskox
G
JPEG
Týká se funkcí dostupných
na discích CD-R/-RW.
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hongkong
D
DivX
Týká se funkcí dostupných
na discích MPEG-4. (Disky
DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
ostrovy v Pacifiku, Karibik
!
VÝSTRAHA
5
✎
Rusko, Východní Evropa, Indie,
většina Afriky, Severní Korea,
Mongolsko
POZNÁMKA
6
Čína
Klávesová
zkratka
Upozorňuje na případ, kdy určitá
funkce není k dispozici nebo
může dojít ke ztrátě nastavení.
Uvádí tipy nebo odkazy na
stránky, které usnadní používání
funkcí.
DVD-VIDEO
Tato funkce poskytuje přímý a
snadný přístup stisknutím
tlačítka na dálkovém ovládání.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 7
7
2010-05-27
6:04:28
Začínáme
Typy disků, které lze přehrávat
Typy disků a
značka (logo)
Zaznamenané Rozměr
signály
disku
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
Max. čas
přehrávání
Přibl. 240 min.
(jednostranný)
Přibl. 480 min.
(oboustranný)
Přibl. 80 min.
(jednostranný)
VIDEO
8 cm
Přibl. 160 min.
(oboustranný)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
+
DivX
VIDEO
Nepoužívejte níže uvedené typy disků!
• Tento přístroj nepřehrává disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVDROM a DVD-RAM.
Při pokusu o přehrání takových disků se na TV objeví hlášení
<WRONG DISC FORMAT (Nesprávný formát disku)>.
• Disky DVD zakoupené v zahraničí tento přístroj nemusí přehrát.
Pokud se takovéto disky přehrávají, zobrazí se na obrazovce
televizoru zpráva <Wrong Region. Please check Disc. (Špatná
oblast. Zkontrolujte disk.)>
Typy disků a formát disku
Tento výrobek nepodporuje mediální soubory s ochranou DRM.
Disky CD-R
• V závislosti na zařízení použitém k nahrání disku
(rekordér CD nebo počítač) a stavu disku nemusí být
možné přehrát některé disky CD-R.
• Používejte disky CD-R s kapacitou/délkou 650 MB/74
minut.
Nepoužívejte disky CD-R delší než 700 MB/80 minut,
protože nemusejí jít přehrát.
• Některé disky CD-RW (Rewritable, přepisovatelné)
nemusí být možné přehrát.
• Všechny funkce přehrávání jsou k dispozici jen u disků
CD-R, které byly správně „uzavřeny“ (finalizovány).
Pokud uzavřete sekci, ale disk neuzavřete, nemusí se
část disku přehrát.
8
Disky CD-R se soubory MP3
• Přehrávat lze jen disky CD-R se soubory MP3 ve
formátu ISO 9660 nebo Joliet.
• Názvy souborů MP3 by neměly obsahovat žádné
mezery nebo zvláštní znaky (. / = +).
• Přehrávejte disky s datovým tokem od 128 kb/s
výše.
• Lze přehrávat pouze soubory s příponou „.mp3“
nebo „.MP3“.
• Vícesekční disky lze přehrávat, jen pokud v
záznamu nejsou mezery. Pokud vícesekční disk
obsahuje prázdnou část, na této části se
přehrávání zastaví a další obsah nelze přehrát.
• Pokud disk není uzavřen, trvá načtení obsahu a spuštění
přehrávání déle a některé soubory se nemusejí přehrát.
• Soubory s kódováním Variable Bit Rate (VBR), tj.
soubory, které obsahují místa s nízkým i vysokým
datovým tokem (např. 32 kb/s – 320 kb/s) jsou
při přehrávání náchylné na výpadky zvuku.
• Z jednoho CD lze přehrát nejvýše 500 stop.
• Z jednoho CD lze přehrát nejvýše 300 složek.
Disky CD-R JPEG
• Lze přehrávat pouze soubory s příponou „.jpg“.
• Pokud disk není uzavřen, trvá načtení obsahu a
spuštění přehrávání déle a některé soubory se
nemusejí přehrát.
• Přehrávat lze jen disky CD-R se soubory JPEG ve
formátu ISO 9660 nebo Joliet.
• Názvy souborů JPEG musí mít nejvýše 8 znaků a
nesmí obsahovat mezery a zvláštní znaky (. / = +).
• Vícesekční disky lze přehrávat, jen pokud v záznamu
nejsou mezery. Pokud vícesekční disk obsahuje
prázdnou část, na této části se přehrávání zastaví a
další obsah nelze přehrát.
• Do jedné složky lze uložit nejvýše 999 obrázků.
• Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD se přehrají
jen soubory JPEG ze složky „picture“.
• Disky s fotografiemi (Picture CD) v jiném formátu než
Kodak/Fuji se mohou načítat dlouho nebo se vůbec
nenačtou.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 8
2010-05-27
6:04:29
01
• Aktualizace softwaru v zájmu podpory původně
nepodporovaných formátů nejsou k dispozici.
(Příklad: QPEL, GMC, rozlišení nad 800 x 600
bodů atd.)
• Pokud nebyl disk DVD-R/-RW správně nahrán v
režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.
• Vzhledem k tomu, že tento výrobek podporuje jen
formáty kódování schválené společností DivX
Networks, Inc., nemusí se uživatelem vytvořený
soubor DivX přehrát.
Začínáme
Disky DVD±R/±RW, CD-R/RW
DivX (Digital internet video express)
DivX je formát komprese video souborů, vyvinutý
společností Microsoft a založený na technologii
komprese MPEG-4, umožňující přenos zvuku a obrazu
po internetu v reálném čase.
Ke kódování obrazu se používá kodek MPEG-4 a ke
kódování zvuku se používá kodek MP3, uživatel získává
možnost sledovat obraz a zvuk v kvalitě téměř
odpovídající diskům DVD.
Podporované formáty (DivX)
Tento přístroj podporuje jen zde uvedené mediální
formáty. Pokud formát obrazu nebo zvuku není
podporován, může docházet k potížím, například
výpadkům obrazu nebo zvuku.
Podporované formáty obrazu
Formát
AVI
WMV
Podporované verze
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované formáty zvuku
Formát
Datový tok
MP3
80 – 320 kb/s
WMA
56 – 128 kb/s
AC3
128 – 384 kb/s
Vzorkovací
frekvence
44,1 kHz
44,1/48 kHz
• Poměr stran obrazu: I když je výchozí rozlišení
formátu DivX 640x480 bodů, tento přístroj podporuje
rozlišení až 720x480 bodů. Rozlišení TV obrazu nad
800 bodů nebudou podporována.
• Pokud je na disku signál se vzorkovacím kmitočtem
nad 48 kHz resp. 320 kb/s, může se během
přehrávání obraz chvět.
• Při přehrávání souboru DivX se části s vysokým
datovým tokem nemusí přehrát.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 9
9
2010-05-27
6:04:29
Začínáme
Informace o připojení USB
Podporovaná zařízení: Ukládací média s rozhraním
USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty, čtečky
paměťových karet s rozhraním USB
1) Pokud je název složky delší než 10 znaků,
nemusí být správně zobrazen, popř. složka
nemusí správně pracovat.
2) Soubor s titulky větší než 148 kB nemusí být
správně zobrazen.
3) Některá zařízení s rozhraním USB, digitální
fotoaparáty a čtečky paměťových karet s
rozhraním USB nemusí být s tímto přístrojem
kompatibilní.
4) Podporovány jsou souborové systémy FAT16 a
FAT32.
• Souborový systém NTFS není podporován.
5) Názvy souborů s fotografiemi (JPEG), hudebou
(MP3, WMA) a videem by měly být v korejštině
nebo v angličtině. V opačném případě se soubor
nemusí přehrát.
13) Podporované formáty souborů
Videosekvence
(film)
Formát
Statický
obrázek
Název
souboru
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Přípona
souboru
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Datový tok
–
80 320 kb/
s
56 – 128
kb/s
4 Mb/s
4 Mb/s
Verze
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX 3.11
– DivX
5.1, XviD
Pixely
(obrazové
body)
640x480
–
–
720x480
Vzorkovací
frekvence
–
44,1
kHz
44,1 kHz
44,1 kHz – 48 kHz
Hudba
6) Připojte zařízení přímo k portu USB na přístroji.
Připojení pomocí dodatečného kabelu může
způsobit potíže s kompatibilitou USB.
7) Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu, nemusí
čtečka správně fungovat.
8) Protokol PTP pro digitální fotoaparáty není
podporován.
9) Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním
USB.
10) Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než
se zobrazí.
11) Soubory MP3/WMA s ochranou DRM nebo
soubory s videem stažené z komerčních
webových stránek nelze přehrát.
12) Externí pevné disky nejsou podporovány.
10
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 10
2010-05-27
6:04:29
01
Začínáme
Popis
Přední panel
1
2
3 4 5 6 7 8 9
1
PŘIHRÁDKA PRO DISK
Zde vložte disk.
2
DISPLEJ
Zobrazuje stav přehrávání, čas, atd.
3
SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Detekuje signály z dálkového ovládání.
4
TLAČÍTKO OTEVŘÍT/ZAVŘÍT (
Otevírá a zavírá přihrádku disku.
5
TLAČÍTKO FUNCTION (
6
TLAČÍTKO LADĚNÍ DOLŮ A PŘESKOČENÍ (
7
TLAČÍTKO ZASTAVIT (
8
TLAČÍTKO PŘEHRÁVAT/POZASTAVIT (
9
TLAČÍTKO LADĚNI NAHORU A PŘESKOČENÍ (
)
10
11 12
Přepíná režimy v pořadí :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
)
Vrátí se na předchozí titul, kapitolu nebo stopu.
Sníží přijímanou frekvenci v pásmu FM.
)
)
Zastaví přehrávání disku.
10
TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI (
11
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ (
12
PORT USB
)
,
)
Přehraje disk nebo pozastaví přehrávání.
)
)
Přejde na následující titul, kapitolu nebo stopu.
Zvýší přijímanou frekvenci v pásmu FM.
Upravují hlasitost.
Zapíná a vypíná přístroj.
Připojte sem a přehrávejte soubory z externích úložných zařízení s
rozhraním USB, jako jsou MP3 přehrávače, paměti flash, atd.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 11
11
2010-05-27
6:04:29
Začínáme
Zadní panel
1
2
3
4
VIDEO
OUT
5 6
FM ANT .
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
2
VÝSTUPNÍ KONEKTORY PRO
5.1KANÁLOVÉ REPRODUKTORY
EXKONEKTOR EXTERNÍHO DIGITÁLNÍHO
OPTICKÉHO VSTUPU (DIGITAL AUDIO IN)
3
KONEKTORY AUX IN
Připojte dvoukanálový výstup z externího zařízení (např. videorekordéru)
4
KONEKTOR VIDEO OUT
Připojte konektor vstupu videa vašeho televizoru (VIDEO IN) ke konektoru
VIDEO OUT na tomto přístroji.
5
KONEKTORY VÝSTUPU KOMPONENTNÍHO
VIDEA
K těmto konektorům připojte televizor se vstupy komponentního videa.
6
KONEKTOR FM ANTENNA
Pro připojení antény FM.
1
12
Připojte přední, střední a zadní reproduktory a subwoofer
Použijte pro připojení externího zařízení s digitálním výstupem.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 12
2010-05-27
6:04:29
01
Začínáme
Dálkové ovládání
Průvodce dálkovým ovládáním
Stiskem zkontrolujete nabídku
disku nebo titulu.
Zapíná a vypíná přístroj.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
Umožňuje přístupu k běžným
funkcím přístroje, jako například
„Seznam fotografií“.
Stiskem číselných tlačítek ovládejte volby.
nebo
4. Tlačítko REPEAT : Umožňuje opakování
titulu, kapitoly, stopy nebo disku.
5. Tlačítko CD RIPPING : Stiskněte pro
uložení stop ze zvukového CD.
6. Tlačítko DIMMER : Slouží k nastavení
jasu displeje.
7. Tlačítko INFO
Snížení hlasitosti.
Stiskněte pro přechod vzad.
/Přechod o kanál níže.
A
P.SCAN
TUNER
MEMORY
C
D
B
DSP / EQ
PL
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪋
㪌
㪍
㪏
㪐
INFO
㪎
VOL
㪇
TV CH V
Toto je tlačítko pro výběr režimu.
nebo
Stiskněte pro výběr režimu videa
na televizoru.
Stiskněte pro použití režimu P.SCAN
(progresivní vykreslování).
Slouží k přednastavení FM
rozhlasových stanic.
Stiskem číselných tlačítek ovládejte volby.
nebo
1. Tlačítko PLII: Vyberte požadovaný režim
zvuku Dolby Pro Logic II, P.Bass nebo
funkci vylepšení MP3.
2. Tlačítko DSP/EQ: Výběr požadovaného
režimu zvuku DSP/EQ.
3. Tlačítko MO/ST: Stiskněte pro přepínání
mezi režimy mono a stereo v režimu FM.
Zvýšení hlasitosti.
Dočasné ztlumení zvuku.
MUTE
Stiskněte pro přechod vpřed/Přechod o kanál výše.
Slouží k pozastavení disku.
Slouží k zastavení a přehrávání disku.
Slouží k prohledávání ve směru
vzad nebo vpřed.
Stiskem přejděte do domovské
nabídky.
Návrat do předchozí nabídky.
Výběr položek obrazovkové
nabídky a změna hodnoty nabídky.
Opuštění nabídky.
O
TO
LS
Slouží ke změně jazyka zvuku/titulků,
úhlu atd.
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
Stiskněte pro výběr režimu přijímače
DVD.
SELECT
SAMSUNG
Stiskněte pro výběr televizoru.
Vložení baterií do dálkového ovládání
* Velikost baterie: AAA
✎ POZNÁMKA




Baterie do dálkového ovladače vkládejte tak, aby byla
dodržena správná polarita: (+) na (+) a (-) na (-).
Vždy vyměňte obě baterie najednou.
Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.
Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů
v přímém směru.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 13
13
2010-05-27
6:04:30
Začínáme
Nastavení dálkového ovládáníl
Pomocí dálkového ovládání můžete řídit některé
funkce vašeho televizoru.
Ovládání televizoru dálkovým ovládáním
1. Stiskem tlačítka TV nastavte dálkové ovládání
na režim televizoru.
2. Stisknutím tlačítka POWER zapněte televizor.
3. Přidržte tlačítko POWER a zadejte kód, který
odpovídá značce vašeho televizoru.
• Pokud je pro váš televizor v tabulce uveden
více než jeden kód, zadávejte kódy postupně
a zjistěte, který funguje.
• Příklad: Pro televizor Samsung
Podržte tlačítko POWER a pomocí číselných
tlačítek zadejte 00, 15, 16, 17 a 40.
4. Pokud se televizor vypne, je nastavení
dokončeno.
• Můžete použít tlačítka TV POWER, VOLUME,
CHANNEL a numerická tlačítka (0-9).
✎ POZNÁMKA


Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými
značkami televizorů. Rovněž některé funkce nemusí
být dostupné, v závislosti na značce televizoru.
Pokud nenastavíte dálkové ovládání pomocí kódu
pro vaši značku televizoru, bude dálkové ovládání ve
výchozím stavu fungovat s televizorem Samsung.
Seznam kódů podle značek
televizorů
Značka
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Značka
MTC
Kód
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
59, 60
Panasonic
Penney
03
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Funai
03
Soundesign
03, 40
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
SSS
18
Brocsonic
Daewoo
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
06
Inkel
45
Tatung
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
zMagnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
14
Kód
56, 57, 58
Yamaha
18
York
40
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 14
2010-05-27
6:04:30
02
Připojení
Připojení
Tato část se zabývá různými metodami připojení přístroje k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
Připojení reproduktorů
Umístění přístroje
SW
Umístěte přístroj na stojan nebo polici skříně,
nebo pod stojan televizoru.
Výběr pozice pro poslech
2,5 až 3násobek rozměru obrazovky televizoru
Přední reproduktory ei
Středový reproduktor
f
hj
Zadní reproduktory
Pozice pro poslech by měla být ve vzdálenosti 2,5
až 3násobku rozměru obrazovky od televizoru.
Příklad :Pro televizory s úhlopříčkou 32" 2 – 2,4 m
Pro televizory s úhlopříčkou 55" 3,5 – 4 m
Tyto reproduktory umístěte před poslechové místo tak, aby byly otočeny směrem
k vám a mírně k sobě (asi 45°). Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové
reproduktory byly ve výšce vašich uší. Zarovnejte přední část předních
reproduktorů na stejnou úroveň s přední částí středového reproduktoru nebo je
umístěte mírně před středový reproduktor.
Nejlepší je umístit středový reproduktor ve stejné výšce jako přední reproduktory.
Můžete jej také umístit přímo nad nebo pod televizor.
Umístěte tyto reproduktory po stranách vaší poslechové pozice. Pokud nemáte
dost místa, umístěte je tak, aby byly proti sobě. Umístěte je cca 60 až 90 cm
nad polohu vašich uší tak, aby byly natočeny mírně dolů.
od předních a středových reproduktorů se prostorové reproduktory
* Narozdíl
používají zejména při reprodukci zvukových efektů, a zvuk z nich nevychází
neustále.
Subwoofer
!




g
TUmístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního
výběru.
VÝSTRAHA
Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly poranit.
Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/-).
Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu
(otvoru).
Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvor).
✎ POZNÁMKA

Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu vlivem
vyzařovaného magnetického pole. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktor dál od televizoru.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 15
15
2010-05-27
6:04:30
Připojení
Připojení reproduktorů
Součástky reproduktoru
(L)
(R)
PŘEDNÍ
(L)
(R)
ZADNÍ
STŘEDOVÝ
SUBWOOFER
KABEL REPRODUKTORU
Připojení reproduktorů
1. Zatlačte směrem dolů na západku konektorů na zadní straně
reproduktoru.
2. Vložte černý vodič do černé (-) svorky a červený vodič do červené svorky
(+) a uvolněte západku.
Černý
3. Připojte konektory k zadnímu panelu přístroje tak, aby barvy zástrček
odpovídaly barvám konektorů.
Červený
HT-C330
Středový reproduktor
Přední reproduktor (R)
Přední reproduktor (L)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
COM
Zadní reproduktor (L)
Zadní reproduktor (R)
Subwoofer
16
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 16
2010-05-27
6:04:31
02
Připojení
Připojení výstupu videa k televizoru
Vyberte si jeden ze tří způsobů připojení k televizoru.
ZPŮSOB 3
(součást dodávky)
VIDEO
OUT
FM ANT .
ZPŮSOB 2
SCART IN
zelené
modré
červené
AUX IN
COMPONENT
OUT
ZPŮSOB 1
ZPŮSOB 1: Komponentní (progresivně vykreslované) video
Pokud má váš televizor vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa (není součástí
dodávky) z konektorů COMPONENT OUT (Pr, Pb a Y) na zadním panelu přístroje ke konektorům vstupu
komponentního videa na televizoru.
ZPŮSOB 2: Scart
Pokud je váš televizor vybaven vstupem SCART, připojte pomocí dodaného video kabelu konektor VIDEO
OUT na zadním panelu přístroje ke konektoru VIDEO na adaptéru SCART a poté připojte konektor adaptéru
SCART ke konektoru SCART IN na televizoru.
ZPŮSOB 3: Kompozitní video
Připojte dodaný video kabel z konektoru VIDEO OUT na zadním panelu přístroje ke konektoru VIDEO IN na
televizoru.
✎ POZNÁMKA



!

Když je vybrán režim progresivního vykreslování, z výstupu VIDEO nevychází žádný signál.
Tento přístroj má na výstupu komponentního/kompozitního videa prokládaný signál s rozlišením 480i (576i)
Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal režimu výstupu na
přístroji.
Před nastavením zdroje vstupu videa na televizoru zapněte tento přístroj. Další informace o nastavení zdroje
vstupu videa na vašem televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.
VÝSTRAHA
Přístroj nepřipojujte přes videorekordér. Videosignály procházející videorekordérem mohou být ovlivněny
obvody ochrany proti kopírování a obraz na televizoru by byl deformován.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 17
17
2010-05-27
6:04:34
Připojení
Připojení výstupu videa k televizoru
FUNKCE P.SCAN (PROGRESIVNÍ VYKRESLOVÁNÍ)
Na rozdíl od běžného prokládaného vykreslování, kde je obraz tvořen střídáním dvou skupin obrazových
informací (nejprve liché, potom sudé řádky), progresivní vykreslování používá jen jednu skupinu informací
(všechny řádky jsou zobrazeny v jednom průchodu), čímž vytvoří jasný a podrobný obraz bez viditelných řádků.
1. Stiskněte tlačítko ZASTAVIT.
• Pokud se právě přehrává disk, stiskněte tlačítko ZASTAVIT dvakrát, až se na displeji zobrazí „STOP“.
2. Stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko P.SCAN na dálkovém ovládání.
P.SCAN
C
• Stiskem a přidržením tlačítka na déle než 5 sekund přepínáte střídavě mezi
„P.SCAN“ a „I.SCAN“.
• Když vyberete P.SCAN, na displeji se zobrazí „P.SCAN“.
• Pro nastavení režimu P.Scan (progresivní vykreslování) pro disky DivX
vyjměte disk z přístroje (na displeji se zobrazí „NO DISC“ (Žádný disk)) a stiskněte tlačítko P.SCAN na
dálkovém ovládání na déle než 5 sekund. Poté vložte disk DivX a začněte přehrávat.
Co je to progresivní (neboli neprokládané) vykreslování?
Prokládané vykreslování (1 SNÍMEK = 2 SKUPINY)
V prokládaném videu sestává snímek ze dvou
prokládaných skupin (sudých a lichých), kde každá
skupina obsahuje každý druhý řádek snímku.
Nejprve je zobrazena lichá skupina řádků a poté
jsou mezery mezi nimi vyplněny sudými řádky. Tím
je vykreslen celý snímek.
Jeden snímek, jehož zobrazení trvá 1/30 sekundy,
obsahuje dvě prokládané skupiny, celkově je tedy
každou sekundu zobrazeno 60 skupin.
Progresivní vykreslování (CELÝ SNÍMEK)
Metoda progresivního vykreslování vykresluje
na obrazovku postupně všechny řádky,
dokud není zobrazen celý snímek. Celý
snímek je tak vykreslen v jediném průchodu,
na rozdíl od prokládaného vykreslování, kde
je snímek vykreslován ve více průchodech.
Metoda progresivního vykreslování je vhodná
pro zachycování pohyblivých objektů.
Metoda prokládaného vykreslování je určena pro
zachycování nehybných objektů.
✎ POZNÁMKA

V závislosti na schopnostech televizoru nemusí tato funkce pracovat.
18
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 18
2010-05-27
6:04:35
02
Připojení
Připojení FM antény
FM anténa (součást dodávky)
VIDEO
OUT
FM ANT .
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. Připojte dodanou FM anténu ke konektoru FM antény.
2. Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej připevněte ke
stěně nebo jinému pevnému povrchu.
✎ POZNÁMKA

Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 19
19
2010-05-27
6:04:35
Připojení
Připojení zvuku z externích zařízení
VIDEO
OUT
FM ANT .
Bílý
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
AUX IN
Optický kabel
(není součástí dodávky)
Červený
COMPONENT
OUT
Audio kabel (není součástí dodávky)
Pokud má externí analogové zařízení jen
jeden konektor výstupu zvuku, připojte jej
buďto k pravému, nebo k levému vstupu.
Set-Top Box
OPTICAL
VCR
AUX
AUX: Připojení externího analogového zařízení
Analogová zařízení jako např. videorekordér.
1. Připojte konektor AUX IN (Audio) na zadním panelu přístroje ke konektoru výstupu zvuku na externím
zdroji analogového signálu.
• Ujistěte se, že odpovídají barvy konektorů.
2. Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte vstup AUX.
• Režimy se přepínají v pořadí :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
✎ POZNÁMKA

Můžete také připojit konektor výstupu videa z videorekordéru k televizoru a konektory výstupu zvuku k tomuto
zařízení.
OPTICAL: Připojení externího digitálního zařízení
Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize (set-top box).
1. Připojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zadním panelu přístroje ke konektoru digitálního
výstupu na externím digitálním zařízení.
2. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte D.IN.
• Režimy se přepínají v pořadí :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
20
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 20
2010-05-27
6:04:36
03
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko POWER, pokud je přístroj
připojován k televizoru poprvé.
Zobrazí se obrazovka počátečního nastavení.
Initial setting > On-Screen Language
Nabídka nastavení
Krok přístupu se může lišit v závislosti na vybrané
nabídce. Grafické uživatelské rozhraní v této příručce
se může lišit v závislosti na verzi firmwaru.
3
1
Select a language for the on-screen displays.
Nastavení
Než začnete (Počáteční nastavení)
English
Korean
2
Dutch
French
German
LS
Move
4
O
TO
Italian
Select
Return
TUNING V
TV
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a
stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte tlačítko Start.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný poměr
stran obrazu televizoru a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stisknutím tlačítka VSTUP vyberte tlačítko Start.
✎ POZNÁMKA



Pro přechod na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko
RETURN.
Po výběru jazyka nabídky jej můžete změnit stiskem
tlačítka ZASTAVIT () na dálkovém ovládání po dobu
delší než 5 sekund bez přítomnosti disku.
Pokud se obrazovka počátečního nastavení neobjeví,
podívejte se na informace v části Počáteční nastavení.
(viz strana 24)
1
TLAČÍTKO MENU: ZOBRAZÍ DOMOVSKOU
NABÍDKU.
2
TLAČÍTKO VSTUP / SMĚR
Pohyb kurzoru a výběr položky.
Výběr momentálně zvolené položky.
Potvrzení nastavení.
3
TLAČÍTKO RETURN: NÁVRAT DO
PŘEDCHOZÍ NABÍDKY NASTAVENÍ.
4
TLAČÍTKO EXIT: UKONČÍ NABÍDKU
NASTAVENÍ.
Settings
Výběr formátu videa
Function
Standardy formátu videa se v různých zemích liší.
Můžete vybrat formát videa buďto NTSC nebo PAL.
Stiskněte a držte tlačítko č. 7 na dálkovém ovládání
déle než 5 sekund ve vypnutém stavu přístroje.
Na displeji se objeví „NTSC“ nebo „PAL“. V tomto
okamžiku stiskněte tlačítko č. 7 a vyberte buďto.
„NTSC“ nebo „PAL“.
• Formát videa disku musí být stejný jako formát
videa televizoru.
DVD/CD
1. Stiskněte tlačítko POWER.
2. Pomocí tlačítek ◄► vyberte Settings a
stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Stiskem tlačítka EXIT opustíte nabídku
nastavení.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0527.indd 21
21
2010-05-27
6:04:38
Nastavení
Displej
Zvuk
Můžete konfigurovat různé možnosti zobrazení, jako
například poměr stran obrazu televizoru, rozlišení
atd.
Nastavení reproduktorů
Poměr stran obrazu televizoru
V tomto režimu můžete nastavit velikost pro středový
reproduktor, zadní reproduktory a také testovací zvuk.
V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete
přizpůsobit nastavení obrazovky.
Velikost reproduktoru
Settings
Speaker Setting
• 4:3 Pan-Scan
Speaker Size
Tuto volbu vyberte, pokud si chcete
prohlížet video ve formátu 16:9
dodané na DVD bez černých pruhů
nahoře a dole, přestože máte televizor
s obrazovkou s poměrem 4:3 (části
filmového obrazu zcela vlevo a vpravo
budou odříznuty).
• 4:3 Letter Box
Tuto volbu vyberte, pokud si chcete
prohlížet obraz v úplném formátu
s poměrem stran 16:9, které DVD
poskytuje, přestože máte televizor s
obrazovkou s formátem 4:3. Obraz
bude mít černé pruhy nahoře a dole.
• 16:9 Wide
Na širokoúhlém televizoru si můžete
prohlížet úplný obraz ve formátu 16:9.
►
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Move
: Off
Select
Return
Select
Return
• Pro přední reproduktory je tento režim nastaven na
Small.
• Pro subwoofer je tento režim nastaven na Present.
• Pro středové a zadní reproduktory můžete tento
režim přepnout na Small nebo None.
- Small : Vyberte při použití reproduktorů.
- None : Tuto volbu vyberte, pokud není připojen
žádný reproduktor. Tuto volbu vyberte,
pokud není připojen žádný reproduktor.
✎ POZNÁMKA

Režim reproduktoru se může lišit v závislosti na
nastaveních Dolby Pro Logic a Stereo.
Úprava zvuku
✎ POZNÁMKA


Pokud je na DVD obraz ve formátu 4:3, širokoúhlé přehrávání
není k dispozici.
Vzhledem k tomu, že disky DVD jsou nahrány s mnoha různými
formáty obrazu, může se zobrazení lišit podle konkrétního
softwaru, typu televizoru a nastavení poměru stran televizoru.
Lze nastavit vyvážení a hlasitost všech reproduktorů.
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Rear Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Rear Level
dB
SW Level
dB
Change
Move
Select
Return
Select
Return
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte a nastavte požadovaný
reproduktor.
Pomocí tlačítek ◄► upravte nastavení.
22
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0614.indd 22
2010-06-14
4:42:28
03
Ideální umístění středového
reproduktoru
Nastavení
Nastavení vyvážení předních a zadních
reproduktorů
 Lze nastavit v rozmezí od 0 do -6.
 Hlasitost se zvyšuje, když se hodnota blíží -6.
Nastavení hlasitosti středového reproduktoru,
zadních reproduktorů a subwooferu
 Hlasitost lze nastavit v krocích od +6 dB do -6 dB.
 Když se hodnota blíží k +6 dB, je zvuk hlasitější.
Směrem k -6 dB je tišší.
Ideální umístění
středového
reproduktoru
Prodleva
Pokud nelze umístit všechny reproduktory do stejné
vzdálenosti od místa, kde posloucháte, můžete nastavit
prodlevu zvukových signálů ze středového a zadních
reproduktorů.
V tomto režimu můžete také nastavit testovací zvuk.
Je vhodné umístit všechny reproduktory uvnitř tohoto kruhu.
Df: Vzdálenost od předního reproduktoru
Dc: Vzdálenost od středového reproduktoru
Dr: Vzdálenost od zadního reproduktoru
Nastavení prodlevy reproduktorů
Během přehrávání 5.1kanálového prostorového zvuku
si můžete vychutnat nejlepší zvuk, pokud je vzdálenost
mezi vámi a jednotlivými reproduktory stejná.
Zvuky přicházejí do polohy, kde nasloucháte, v různou
dobu, v závislosti na umístění reproduktorů. Tento
rozdíl lze upravit přidáním prodlevy zvuku střednímu
reproduktoru a zadním reproduktorům.
Settings
Nastavení středového reproduktoru
Pokud je vzdálenost Dc stejná nebo větší než vzdálenost
Df na obrázku, nastavte tento režim na 0 ms.
Jinak změňte nastavení podle tabulky.
Vzdálenost
0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
mezi Df a Dc
Prodleva
Delay Time
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
Front
Center
: 00mSEC
Rear
: 10mSEC
Subwoofer
Test Tone
Change
Move
: Off
Select
Return
Select
Return
✎ POZNÁMKA

Nabídka Delay Time bude aktivována pouze během
přehrávání 5.1kanálového zdroje.

V tomto režimu nemůžete nastavit přední a zadní
reproduktory, pokud je volby velikosti reproduktoru pro
středový nebo zadní reproduktor nastavena na None.
Nastavení zadního reproduktoru
Pokud je vzdálenost Dc stejná nebo větší než vzdálenost
Dr na obrázku, nastavte tento režim na 0 ms.
Jinak změňte nastavení podle tabulky.
Vzdálenost
0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5,29m
mezi Dr a Dc
Prodleva
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
✎ POZNÁMKA



U efektu
PL II (Dolby Pro Logic II) se může
prodleva pro každý režim lišit.
U zvuku AC-3 lze prodlevu nastavit mezi 00 a 15
ms.
Středový kanál lze nastavit pouze na
5.1kanálových discích.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0614.indd 23
23
2010-06-14
4:42:34
Nastavení
Testovací zvuk
Systém
Počáteční nastavení
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
V nabídce Initial Settings (Počáteční nastavení) lze
nastavit jazyk a poměr stran obrazu televizoru.
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
: On
►
Registrace DivX(R)
Move
Select
Return
Select
Return
Zobrazení registračního kódu DivX(R) VOD pro
zakoupení a přehrávání obsahu DivX(R) VOD.
Funkce Testovací zvuk slouží ke kontrole zapojení
reproduktorů.
• Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku ON
• Testovací zvuk bude odeslán v pořadí přední levý
středový přední pravý zadní pravý zadní levý subwoofer.
Chcete-li zastavit testovací zvuk, stiskněte tlačítko
VSTUP.
DRC (Dynamické omezení rozsahu)
Tato funkce vyrovnává rozdíl mezi nejhlasitějšími a
nejtiššími zvuky. Tuto funkci můžete použít pro
vychutnání zvuku Dolby Digital během nočního
sledování filmů s nízkou hlasitostí.
• Lze vybrat z možností Vypnuto, 2/8, 4/8, 6/8 a
Úplné
AV-SYNC
Synchronizace videa a zvuku nemusí odpovídat
digitálnímu televizoru.
Pokud k tomu dochází, nastavte délku zpoždění
zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.
• Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0
ms do 300 ms. Nastavte ji na optimální hodnotu.
Optimalizátor ekvalizéru
Nastavuje ekvalizér optimálně v závislosti na oblasti.
• Vypne : Vypne optimalizátor ekvalizéru.
• Zapne : Zapne optimalizátor ekvalizéru.
24
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0614.indd 24
2010-06-14
4:42:34
03
Můžete vybrat požadovaný jazyk pro obrazovkovou
nabídku, nabídku disku, atd.
OSD
Language
Vyberte jazyk pro obrazovková
zobrazení.
Disc Menu
Vyberte jazyk pro zobrazení nabídky
disku.
Audio
Vyberte jazyk pro zvuk disku.
Subtitle
Vyberte jazyk pro titulky disku.
a Chcete-li vybrat jiný jazyk, vyberte z nabídky disku,
zvuku a titulků položku OTHERS a zadejte kód
jazyka vaší země (viz strana 36).
a Položku OTHERS nelze vybrat v nabídce OSD
Language.
Funkce rodičovského zámku funguje ve spojení s disky
DVD, kterým bylo přiřazeno hodnocení, což vám
pomáhá kontrolovat typy disků DVD, které vaše rodina
sleduje. Na disku je až 8 úrovní hodnocení.
Nastavení
Zabezpečení
Jazyk
Rodičovské hodnocení
Vyberte úroveň hodnocení, kterou chcete nastavit.
Vyšší číslo označuje, že je program určen pouze pro
použití dospělými. Například, pokud vyberete maximální
úroveň 6, disky s úrovněmi 7 a 8 se nepřehrají.
Zadejte heslo a stiskněte tlačítko VSTUP.
- Výchozí nastavení hesla je „7890“.
- Po dokončení nastavení budete vráceni na předchozí
obrazovku.
Změna hesla
Vyberte položku Change a pomocí číselných tlačítek
na dálkovém ovládání zadejte 4místné heslo pro
nastavení rodičovského zámku.
Settings
✎ POZNÁMKA

Vybraný jazyk se zobrazí, pouze pokud je na
disku podporovaný.
Display
Parental
: Off
Audio
Password
: Change
►
Select
Return
System
Language
Security
Support
Move
Pokud jste heslo zapomněli
1. Vyjměte disk.
2. Stiskněte a na dobu alespoň 5 sekund podržte
tlačítko ZASTAVIT () na dálkovém ovládání.
Obnoví se veškerá tovární nastavení.
Podpora
Informace o přístroji
Chcete-li získat pomoc s vaším přístrojem,
poskytněte kontaktní informace.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0614.indd 25
25
2010-06-14
4:42:35
Základní funkce
Přehrávání zvuku ve formátu CD (CD-DA)/
MP3/WMA
Přehrávání disku
1. Stiskněte tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT ().
BA
2. Položte disk jemně do přihrádky, etiketou disku
směrem nahoru.
3. Zavřete zásuvku disku stiskem tlačítka
OTEVŘÍT/ZAVŘÍT().
Track01
✎ POZNÁMKA

1/17
Funkce obnovení : Když zastavíte přehrávání
disku, přístroj si zapamatuje, kde jste zastavení
provedli, takže když stisknete tlačítko
PŘEHRÁVAT znovu, obnoví přehrávání od místa,
kde jste přestali. (Tato funkce je k dispozici jen u
disků DVD.)
Chcete-li funkci obnovení zakázat, stiskněte
během přehrávání dvakrát tlačítko ZASTAVIT.

Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládání
stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 3
minuty, zatímco je přístroj v režimu pozastavení,
režim se automaticky změní na režim zastavení.

V závislosti na obsahu konkrétního disku se může
úvodní obrazovka lišit.

Pirátské kopie disků nelze na tomto přehrávači
spustit, protože porušují doporučení CSS
(Content Scrambling Systém, systém ochrany
proti kopírování).
* Je-li stisknuto neplatné tlačítko, zobrazí se
.
Funkce spořiče obrazovky TV/
úspory energie
• Pokud se přístroj ponechá v režimu zastavení déle
než 5 minut bez jakéhokoliv kontaktu z uživatelem,
zobrazí se na televizoru spořič obrazovky.
• Pokud je přístroj ponechán v režimu spořiče obrazovky
déle, než 25 minut, automaticky se vypne.
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
1. Vložte do přihrádky disku disk Audio CD (CD-DA)
nebo MP3.
• U zvukového disku CD bude automaticky
přehrávána první stopa.
- Stiskem tlačítek #$ se přesunete na
předchozí nebo následující stopu.
• U disku MP3/WMA stiskem tlačítek ◄►
vyberte položku Music a stiskněte tlačítko
VSTUP.
- Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovaný soubor a stiskněte tlačítko
VSTUP.
- Stiskem tlačítek  se přesunete na
předchozí nebo následující stránku.
2. Přehrávání ukončíte stiskem tlačítka ZASTAVIT ().
✎ POZNÁMKA




26
Repeat Play Mode
V závislosti na režimu záznamu se některé disky
MP3/WMA-CD nemusí přehrát.
Přesná podoba tabulky obsahu na disku MP3-CD
závisí na formátu záznamu vybraném při zápisu
hudebních stop MP3/WMA.
Soubory WMA-DRM a disky DTS-CD nelze
přehrávat.
Při přehrávání souborů MP3/WMA/CD nefungují
číselná tlačítka.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0614.indd 26
2010-06-14
4:42:35
04
Použití funkce přehrávání
Obrázky pořízené digitálním fotoaparátem,
videokamerou nebo programem na PC (formát JPEG)
lze uložit na CD a pak je přehrávat pomocí tohoto
přístroje.
1. Vložte disk se soubory JPEG do přihrádky disku.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku Photo a
stiskněte tlačítko VSTUP.
Hledání směrem vpřed a vzad
dBAD
Pro funkci hledání stiskněte tlačítka .
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte složku, kterou chcete
přehrát a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte fotografii, kterou chcete
přehrát a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
• Vybraný soubor se bude přehrávat a spustí se
prezentace.
• Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte tlačítko
POZASTAVENÍ ().
• V režimu prezentace lze přejít na předchozí nebo
následující soubor pomocí tlačítek ◄,►.
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3

V režimu prohledávání se nepřehrává zvuk.
Přeskočení scén/skladeb
dBAD
Zpomalené přehrávání
2010/01/01
Function DVD/CD
✎ POZNÁMKA
Stiskněte tlačítka #$.
• Při každém stisku tlačítka během přehrávání se
začne přehrávat předchozí resp. následující
kapitola, stopa nebo složka (soubor).
• Kapitoly nelze přeskakovat postupně.
ROOT
642 X 352
Základní funkce
Přehrávání souborů JPEG
Pages
Return
dD
Funkce otáčení
Stiskněte tlačítko POZASTAVENÍ () a potom
tlačítko  pro zpomalené přehrávání.
G
Stiskněte ZELENÉ (B) neboŽLUTÉ (C) tlačítko během
režimu pozastavení.
• ZELENÉ (B) tlačítko : Otočení o 90° proti směru
hodinových ručiček.
• ŽLUTÉ (C) tlačítko : Otočení o 90° ve směru
hodinových ručiček.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ POZNÁMKA


Během zpomaleného přehrávání není slyšet zvuk.
Zpětné pomalé přehrávání nefunguje.
✎ POZNÁMKA

Maximální rozlišení podporované tímto přístrojem
je 5120 x 3480 (neboli 19,0 megapixelů) u
standardních souborů JPEG a 2048 x 1536
(neboli 3,0 megapixely) u souborů s progresivním
vykreslováním.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0614.indd 27
27
2010-06-14
4:42:35
Základní funkce
Použití nabídky titulu
Přehrávání po krocích
d
dD
Opakovaně stiskněte tlačítko POZASTAVIT.
• Při každém stisku tohoto tlačítka při přehrávání se
obraz se posune vpřed o jeden snímek.
✎ POZNÁMKA

Během přehrávání po krocích není slyšet zvuk.
D
Funkce Přeskočit 5 minut
Během přehrávání stiskněte tlačítka ◄,►.
• Přehrávání přeskočí 5 minut směrem dopředu po
každém stisku tlačítka ►.
• Přehrávání přeskočí 5 minut směrem dozadu po
každém stisku tlačítka ◄.
Pokud DVD obsahuje více titulů, můžete přehrávat
jednotlivé tituly (filmy).
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TITLE na dálkovém ovládání.
DISC MENU
TITLE
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄► proveďte
požadovanou volbu a stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA

V závislosti na disku se mohou položky nastavení lišit a
tato nabídka nemusí být k dispozici.
✎ POZNÁMKA

Tuto funkci lze používat pouze na DivX.
Použití nabídky disku
d
Můžete prohlížet nabídky jazyků zvuku, jazyků
titulků, profilů atd.
1. Během přehrávání stiskněte a
podržte tlačítko DISC MENU na
dálkovém ovládání.
DISC MENU
TITLE
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄► proveďte
požadovanou volbu a stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA

V závislosti na disku se mohou položky nastavení
lišit a tato nabídka nemusí být k dispozici.
28
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0614.indd 28
2010-06-14
4:42:35
04
dBAD
Možnost opakovaného přehrávání vybraného úseku
DVD nebo CD.
Opakování DVD/DivX
1. Během přehrávání disku DVD nebo CD
stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém
ovládání.
Můžete opakovat titul, kapitolu nebo úsek
(Opakování A-B) disku DVD/DivX.
Repeat
dB
Základní funkce
Opakované přehrávání A-B
Opakované přehrávání
2. Pro DVD stiskem tlačítek ▲▼ vyberte A-.
Pro CD opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT,
dokud se neobjeví
.
OFF
3. Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, v němž
chcete začít opakované přehrávání (A).
4. Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, v němž
chcete zastavit opakované přehrávání (B).
1. Během přehrávání disku DVD/DivX
stiskněte tlačítko REPEAT na
dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
požadovaný režim opakování a
stiskněte tlačítko VSTUP.
REPEAT
㪋
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte OFF pro návrat k
normálnímu přehrávání a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
Z
D
5. Obnovení normálního přehrávání.
Pro DVD stiskem tlačítek ▲▼ vyberte OFF.
Pro CD stiskem tlačítka REPEAT vyberte .
✎ POZNÁMKA

Funkce Opakování A-B není k dispozici u disků
DivX, MP3 nebo JPEG.
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Track ➞ Dir (Složka) ➞ Disc ➞ Off
Opakování CD/MP3
1. Během přehrávání CD / MP3 opakovaně
stiskněte tlačítko REPEAT a vyberte
požadovaný režim opakování.
B
A
(Normal Repeat Track Repeat All Random
Repeat Section A-B)
(Normal Repeat Track
Repeat Dir (Opakovat složku) Repeat All
Random)
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0614.indd 29
29
2010-06-14
4:42:36
Základní funkce
Zobrazení informací o disku
 Audio(
) : Týká se jazyka zvukové
stopy filmu. Disk DVD může obsahovat
až 8 jazyků zvuku.
 Subtitle(
) : Týká se jazyka titulků,
které jsou k dispozici na disku. Budete
moci vybrat jazyky titulků nebo, pokud
tomu dáváte přednost, vypnout jejich
zobrazení. Disk DVD může obsahovat až
32 jazyků titulků.
) : Pokud DVD obsahuje více
 Angle(
úhlů určité scény, můžete použít funkci
úhlů.
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select
Výběr jazyka zvuku
O
TO
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
požadovanou položku.
3. Pomocí tlačítek ◄► proveďte
požadovanou změnu a stiskněte tlačítko
VSTUP.
- K ovládání některých položek můžete používat
číselná tlačítka dálkového ovládání
4. Pokud chcete informace o disku skrýt, znovu
stiskněte tlačítko TOOLS.
✎ NPOZNÁMKA



dD
LS
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS na dálkovém ovládání.
Pokud přehráváte obsah z nabídky nástrojů, nemusí
být v závislosti na disku některé funkce povoleny.
V závislosti na disku můžete také vybrat Dolby Digital
nebo Pro Logic.
Některé nabídky nástrojů se mohou lišit v závislosti na
discích a souborech.
1. Stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte zobrazení
AUDIO (
).
3. Pomocí tlačítek ◄► nebo číselných tlačítek
vyberte požadovaný jazyk zvuku.
• V závislosti na tom, kolik jazyků je na disku
DVD uloženo, se každým stiskem tlačítka
postupně vybírají jednotlivé jazyky (angličtina,
španělština, francouzština atd.).
✎ NPOZNÁMKA

Zvuk DTS není podporován.
TOOLS menu
 Title(
) : Vyvolání požadovaného
titulu, pokud jich je na disku více.
Příklad: pokud je na DVD více než
jeden film, je každý z nich samostatným
titulem.
 Chapter(
) : Většina disků DVD
má záznam členěný do kapitol, takže
můžete rychle najít určitou kapitolu.
 Playing time( ) : Umožňuje přehrávání
filmu od požadovaného časového
údaje. Musíte zadat počáteční čas
jako referenci. Funkce hledání v čase u
některých disků nefunguje.
30
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0614.indd 30
2010-06-14
4:42:37
04
Funkce úhlů
d
dD
1. Stiskněte tlačítkoTOOLS.
Tato funkce vám umožňuje prohlížet stejnou scénu v
různých úhlech.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte zobrazení
).
SUBTITLE (
1. Stiskněte tlačítko TOOLS.
3. Pomocí tlačítek ◄► nebo číselných tlačítek
vyberte požadovaný jazyk titulků.
• V závislosti na tom, kolik jazyků je na disku
DVD uloženo, se každým stiskem tlačítka
postupně vybírají jednotlivé jazyky titulků.

2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte zobrazení
ANGLE (
).
3. Pomocí tlačítek ◄► nebo číselných tlačítek
vyberte požadovaný úhel.
✎ POZNÁMKA
✎ POZNÁMKA

Základní funkce
Výběr jazyka titulků
Podle druhu disku nemusí být funkce výběru
jazyka titulků a zvuku dostupná.
U formátu souborů DivX mohou být jazyky titulků
reprezentovány pouze čísly.

Funkce úhlů funguje pouze s disky, na kterých
bylo více úhlů zaznamenáno.
Funkce titulkování
D
• Pokud chcete tuto funkci správně používat, musíte
mít jisté znalosti v oblasti extrakce a střihu videa.
• Pokud chcete využít funkci titulkování, uložte
soubor s titulky (*.smi) pod stejným názvem jako
má mediální soubor DivX (*.avi) do stejné složky.
Příklad: Kořenová složka Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Název souboru může mít až 60 znaků (písmen i
číslic) resp. 30 východoasijských znaků
(dvoubajtové abecedy, jako je korejská a čínská).
• Titulky souborů DivX *.smi, *.sub, *.srt s velikostí
nad 148 kilobajtů nejsou podporovány.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0614.indd 31
31
2010-06-14
4:42:39
Základní funkce
Režim Dolby Pro Logic II
Režim zvuku
DSP (Digital Signal Processor)/EQ
• DSP (Digital Signal Processor) : Režimy DSP byly
navrženy pro simulaci různých akustických prostředí.
• EQ : Výběrem volby ROCK, POP nebo CLASSIC atd.
můžete charakter zvuku přizpůsobit přehrávanému
signálu.
Vyberte požadovaný režim zvuku Dolby Pro Logic II,
P.Bass nebo funkci vylepšení MP3.
PL
㪈
Stiskněte tlačítko
MUSIC
Při poslechu hudby můžete zažít
zvukové efekty, jako kdybyste
poslouchali skutečné vystoupení.
CINEMA
Přidá realismus filmovému zvuku.
DSP / EQ
Stiskněte tlačítko DSP/EQ.
㪉
POPS,
JAZZ,
ROCK
V závislosti na žánru hudby vyberte
POP, JAZZ nebo ROCK.
STUDIO
Poskytuje dojem přítomnosti ve studiu.
PL II.
PROLOG
Slouží k poslechu 2kanálového zvuku v
režimu 5.1kanálového prostorového
zvuku se všemi reproduktory aktivními.
- V závislosti na vstupním signálu
nemusí některé reproduktory vydávat
zvuk.
Simuluje zvuk tanečního klubu s
dunivými rytmy basů.
MATRIX
Uslyšíte vícekanálový prostorový zvuk.
CLUB
HALL
Vytvoří jasný zvuk jako v koncertní síni.
STEREO
Tuto volbu vyberte, pokud chcete zvuk
poslouchat pouze z předních
reproduktorů a subwooferu.
MOVIE
Vytváří dojem kina.
MP3ENH
Zvuk souborů MP3 (24 kHz, 8 bitů)
lze převzorkovat až na kvalitu CD
(44,1 kHz, 16 bitů).
Funkce MP3 Enhancement
(Vylepšení MP3) je dostupná jen pro
soubory MP3.
POWER
BASS ON
Tato funkce zdůrazňuje hluboké tóny
a tím dodává dunivý efekt.
POWER
BASS
OFF
Funkce POWER BASS (Zesílení
basů) je vypnuta.
CHURCH
Vytváří pocit, že jste v chrámu.
PASS
Vyberte pro normální poslech.
✎ POZNÁMKA



32
Pokud vyberete režim Pro Logic II, připojte
externí zařízení ke konektorům AUDIO INPUT
(L a R) na přístroji. Pokud připojíte jen jeden
vstup (L a R), neuslyšíte prostorový zvuk.
Funkce Pro Logic II je k dispozici pouze v
režimu Stereo.
Funkce P.BASS je dostupná jen pro 2kanálové
LPCM zdroje, např. MP3, DivX, CD a WMA.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0614.indd 32
2010-06-14
4:42:39
04
Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo
FM.
2. Nalaďte požadovanou stanici.
• Automatické ladění 1 : Po stisknutí tlačítek #
$ je vybrána přednastavená rozhlasová stanice
• Automatické ladění 2 : Stiskněte a podržte
tlačítko TUNING (
) a automaticky vyhledejte
aktivní rozhlasové stanice.
• Manuální ladění : Stiskem tlačítka TUNING
) postupně snižujte nebo zvyšujte frekvenci.
(
Pomocí tlačítek na přístroji
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION (
pásmo FM.
) a vyberte
2. Vyberte rozhlasovou stanici.
• Automatické ladění 1 : Stiskem tlačítka
ZASTAVIT (  ) vyberte položku PRESET a
potom stiskem tlačítek # $ vyberte
přednastavenou stanici.
• Automatické ladění 2 : Stiskem tlačítka
ZASTAVIT (  ) vyberte položku MANUAL a
potom stiskem a podržením tlačítek # $
automaticky prohledávejte pásmo.
• Manuální ladění : Stiskem tlačítka ZASTAVIT
(  ) vyberte položku MANUAL a potom
stiskem tlačítek # $ nalaďte nižší nebo vyšší
frekvenci.
Příklad: Předvolba FM 89,10 do paměti
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo
FM.
2. Stiskněte tlačítko TUNING (,,.) a vyberte
TUNER
<89.10>.
MEMORY
D
3. Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
• Na displeji bliká číslo.
4. Pomocí tlačítek # $ vyberte číslo
předvolby.
• Předvolby lze nastavit v rozmezí od 1 do 15.
5. Stiskněte znovu tlačítko TUNER MEMORY.
• Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY předtím,
než číslo zmizí z displeje.
• Číslo zmizí z displeje a stanice se uloží do
paměti.
6. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až 5.
• Chcete-li naladit přednastavenou stanici, stiskem
tlačítek # $ na dálkovém ovládání vyberte
kanál.
Základní funkce
Předvolby stanic
Poslech rádia
Nastavení Mono/Stereo
Stiskněte tlačítko MO/ST.
• Po každém stisku tlačítka se zvuk
přepíná mezi STEREO a MONO.
MO / ST
㪊
• V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte
MONO pro čistý příjem bez rušení.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0507.indd 33
33
2010-05-07
11:00:51
Pokročilé funkce
Ukládání zvukových stop z CD
Funkce USB
Přehrávání mediálních souborů
ze zařízení připojeného k USB
konektoru
Můžete využívat mediální soubory, např. obrázky,
filmy a hudbu uložené na MP3 přehrávači, paměti
USB nebo digitálním fotoaparátu s vysoce kvalitním
videem a s 5.1kanálovým zvukem, když připojíte
úložné zařízení k USB portu přístroje.
1. Připojte USB zařízení přímo k USB portu na
předním panelu přístroje.
2. Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte funkci
USB.
• Na displeji se zobrazí nápis USB a pak zase
zmizí.
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku Videos,
Music nebo Photo.
- Vyberte soubor k přehrávání.
Bezpečné odpojení zařízení USB
Aby nedošlo k poškození paměti zabudované do
zařízení USB, před odpojením USB kabelu vždy
proveďte bezpečné odpojení.
• Stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko.
- Na displeji se objeví zpráva REMOVE.
• Odpojte USB kabel.
B
Konvertuje zvuk z CDDA(Compact Disc Digital
Audio) do formátu souboru MP3 před posláním na
úložné zařízení USB.
1. Připojte zařízení USB k přístroji.
2. Vložte disk CDDA do zásuvky CD.
3. Stiskněte tlačítko CD RIPPING.
CD RIPPING
• Pro spuštění ukládání aktuální stopy
㪌
stiskněte tlačítko CD RIPPING na
dálkovém ovládání, zatímco je stopa
přehrávána nebo pozastavena.
• Pro uložení celého CD stiskněte a přidržte
tlačítko CD RIPPING na dálkovém ovládání.
- Na displeji se objeví zpráva „FULL CD
RIPPING“ a ukládání se spustí.
4. Ukládání zvukových stop ukončíte stiskem
tlačítka ZASTAVIT ().
• Po dokončení ukládání zvukových stop z CD
bude na zařízení s rozhraním USB vytvořen
adresář s názvem „RIPPING“ a uložené
soubory budou pojmenovány podle šablony
„SAM-XXXX.MP3“.
✎ POZNÁMKA






✎ POZNÁMKA


Abyste mohli poslouchat hudbu s 5.1kanálovým
zvukem přístroje, musíte nastavit režim Dolby
Pro Logic II na Matrix. (Viz strana 32)
Zvolna odpojte USB kabel z USB portu. Jinak
hrozí poškození USB portu.




34
V průběhu ukládání zvukových stop neodpojujte zařízení
USB ani napájecí kabel. Jinak hrozí poškození dat. Pro
zastavení ukládání zvukových stop z CD stiskněte
tlačítko ZASTAVIT a poté, co se přehrávání CD zcela
zastaví, odpojte zařízení USB.
Pokud odpojíte zařízení USB v průběhu ukládání
zvukových stop z CD, systém se vypne a uložené
soubory nebudete moci odstranit.
Pokud připojíte zařízení USB k systému zatímco
přehrává disk CD, systém se dočasně zastaví a začne
přehrávat znovu.
Z disků DTS-CD nelze ukládat zvukové stopy.
Pokud ukládání zvukových stop trvá kratší dobu než 5
sekund, soubor s uloženou zvukovou stopou nemusí
být vytvořen.
Rippování disku CD funguje pouze je-li USB jednotka
formátována v souborovém systému FAT. (Souborový
systém NTFS není podporován.)
Seznam kompatibilních zařízení najdete v technických
údajích hostitelského zařízení USB.
Ukládání zvukových stop probíhá normální rychlostí (3x).
U některých zařízení USB může ukládání trvat déle.
V průběhu ukládání zvukových stop z CD není k
dispozici zvukový výstup.
Když systém ukládá zvukové stopy z CD, nedotýkejte
se systému ani jej nepřesunujte.
Pokud je zapnuto HDMI AUDIO, ripping CD není
podporováno.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0507.indd 34
2010-05-07
11:00:52
06
Další informace
Další informace
Řešení potíží
Pokud přístroj nefunguje, jak má, prostudujte níže uvedené schéma. Pokud svůj problém nenajdete v
seznamu nebo pokud u něj uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte
se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.
Příznak
Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.
• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě?
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Přehrávání se nespustí.
• Ověřte kód oblasti na disku DVD.
Disky DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát.
• Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM.
• Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se po stisku tlačítka
Přehrávání/Pozastavení nespustí
ihned.
• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch?
• Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.
• Během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích zvuk nehraje.
• Jsou reproduktory správně připojeny? Bylo správně provedeno nastavení
reproduktorů?
• Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšet jen z některých
reproduktorů a ne ze všech šesti.
• U některých disků DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
• Jsou reproduktory správně připojeny?
• Nastavte hlasitost.
• Při poslechu CD, rozhlasu a televize vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
Chcete-li používat všech šest reproduktorů, vyberte položku „PROLOG“ stiskem
PL II (Dolby Pro Logic II) na dálkovém ovládání.
tlačítka
Zvuk se nepřehrává v kvalitě Dolby
Digital 5.1 CH.
• Je na disku označení „Dolby Digital 5.1 CH“? Prostorový zvuk Dolby Digital 5.1 CH je
přehráván, pouze pokud je disk nahrán s 5.1kanálovým zvukem.
• Je na informačním displeji správně nastaven jazyk zvuku na Dolby Digital 5.1-CH?
Dálkové ovládání nefunguje.
• Není dálkové ovládání používánu mimo dosah, co se týče úhlu a vzdálenosti?
• Jsou baterie vybité?
• Vybrali jste správně funkce režimu (DVD RECEIVER/TV) na dálkovém ovládání (DVD
RECEIVER/TV)?
• Disk se otáčí, ale není vidět
obraz.
• Kvalita obrazu je nízká, obraz se
třese.
• Je zapnuté napájení televizoru?
• Jsou video kabely správně připojeny?
• Není disk znečištěn nebo poškozen?
• Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
Nefunguje výběr jazyka zvuku a titulků.
• Jazyk zvuku a titulků nelze vybrat, pokud je disk neobsahuje.
Obrazovka nabídky Disc/Title se
neobjeví, i když je vybrána funkce
Disk/Titul.
• Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?
Nelze přepnout poměr stran.
• Disky 16:9 DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter Box
nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 DVD lze přehrávat pouze s poměrem stran 4:3.
Najděte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0507.indd 35
35
2010-05-07
11:00:53
Další informace
Příznak
Kontrola/řešení
• Přístroj nefunguje.
(Příklad: Napájení se vypne, nebo
nefungují tlačítka na čelním
panelu, případně se ozývá
podivný zvuk.)
• Stiskněte a podržte tlačítko ZASTAVIT () na dálkovém ovládání po dobu delší než
5 sekund bez přítomnosti disku (funkce resetování).
• Přístroj nefunguje normálně.
Zapomněli jste heslo k
rodičovskému hodnocení.
Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
• Když se na displeji přístroje objeví zpráva „NO DISC“, stiskněte a přidržte tlačítko
ZASTAVIT () na dálkovém ovládání po dobu delší než 5 sekund. Zobrazí se zpráva
„INIT“ a obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení.
Poté stiskněte tlačítko POWER.
Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.
• Je anténa správně připojena?
• Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v místě s
dobrým příjmem.
Seznam kódů jazyků
Zadejte příslušné číslo kódu pro jazyk z kategorie OTHERS pro nabídky disku, zvuku a titulků. (viz strana 25)
Kód
Jazyk
Kód
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
1345
Malagasy
1482
Kirundi
1527
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Jazyk
Kód
Jazyk
Greek
1239
Interlingue
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1051
Aymara
1157
Persian
1261
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1053
Bashkir
1166
Fiji
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1059
Bulgarian
1174
1060
Bihari
1181
1069
Bislama
1066
Bengali;
Bangla
1067
1070
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
36
Jazyk
Tajik
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0507.indd 36
2010-05-07
11:00:53
06
Další informace
Technické údaje
Hmotnost
Rozměry
Rozsah provozních teplot
Rozsah provozní vlhkosti
Odstup signál/šum
Použitelná citlivost
Celkové harmonické zkreslení
DVD (Digital Versatile Disc, digitální
disk s více možnými formáty
obsahu)
CD: 12 cm (COMPACT DISC,
kompaktní disk)
CD: 8 cm (COMPACT DISC,
kompaktní disk)
Obecné
FM radiopřijímač
Disk
Kompozitní video
Video výstup
Komponentní video
Výkon předních reproduktorů
Výkon středového reproduktoru
Výstup zadních reproduktorů
Výstup subwooferu
Kmitočtový rozsah
Odstup signál-šum
Odstup kanálů
Vstupní citlivost
Zesilovač
Reproduktor
Reproduktor
Impedance
Kmitočtový rozsah
Výstupní hladina akustického tlaku
Jmenovitý příkon
Maximální příkon
2,6 kg
430,0 (š) x 60,0 (v) x 290,0 (h) mm
+5 °C – +35 °C
10 % až 75 %
70 dB
10 dB
0,5 %
Rychlost čtení: 3,49 – 4,06 m/s.
Přibližná doba přehrávání (jednostranný disk s jednou vrstvou):
135 min.
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
Maximální doba přehrávání: 74 min.
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
Maximální doba přehrávání: 20 min.
480i (576i)
1 kanál: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)
480i (576i)
Y: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω)
55 W x 2 (3Ω)
55 W (3Ω)
55 W x 2 (3Ω)
55 W (3Ω)
20 Hz – 20 kHz
60 dB
60 dB
AUX (pomocný vstup) 400 mV
5.1kanálový systém reproduktorů
Přední/zadní
Středový
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
140 Hz – 20 kHz
140 Hz – 20 kHz
40 Hz – 160 Hz
88dB/W/M
86 dB/W/M
86 dB/W/M
55 W
55 W
55 W
110 W
110 W
110 W
Rozměry (Š x V x H)
Přední/zadní: 84 x 104,5 x 68,5 mm
Středový: 84 x 104,5 x 68,5 mm
Subwoofer: 155 x 350 x 285 mm
Hmotnosti
Přední/zadní: 0,4 kg, Střed: 0,4 kg
Subwoofer: 3,8 kg
*: Nominální specifikace
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.
Česky
HT-C330-XEO_CZ-0507.indd 37
37
2010-05-07
11:00:53
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C330-XEO_CZ-0507.indd 38
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
www.samsung.com/ch
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-07
11:00:54
Správná likvidace baterií v tomto přístroji
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy vracení baterií.)
Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své
životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Tam, kde je to označeno, chemické
symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad referenční
úrovně ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto látky způsobit
poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.
Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů
odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.
Správná likvidace tohoto přístroje
(Odpadová elektrická a elektronická zařízení)
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru.)
Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např.
nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím
odpadem. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při
nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.
Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze
přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.
Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.
Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.
HT-C330-XEO_CZ-0507.indd 39
2010-05-07
11:00:54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising