Samsung HT-X250 Používateľská príručka

Samsung HT-X250 Používateľská príručka
Návod k obsluze
CZ
SYSTÉM DIGITÁLNÍHO
DOMÁCÍHO KINA
HT-X250
HT-TX250
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
EJECT
AH68-01943G
AH68-01660E
AH68-01660E
REV:
REV:
0101
COMPACT
DIGITAL AUDIO
PŘÍPRAVA
Bezpečnostní varování
Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí
uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým
proudem.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů
pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí
příslušenství přístroje.
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifi kován jako výrobek
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
7cm
10cm
10cm
10cm
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
třídy CLASS 1 LASER.
Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění
jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu,
může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.
CZ
PŘÍPRAVA
UPOZORNĚNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ
KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU
ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Bezpečnostní upozornění
Ujistěte se, že elektrická soustava ve vašem domě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku na zadní straně přehrávače.
Přehrávač umístěte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby měl dostatek prostoru k ventilaci (7,5 až 10 cm).
Ujistěte se, že otvory k ventilaci nejsou ničím blokovány. Na přehrávač nic nestavte. Přehrávač neumísťujte na zesilovače ani jiné
vybavení, které se může zahřívat. Před předmísťováním přehrávače se ujistěte, že v něm není vložen žádný disk. Tento přehrávač
je navržen pro trvalé používání. Přepnutím DVD přehrávače do pohotovostního režimu ještě nedojde k jeho odpojení od elektrické
sítě. Pokud chcete přehrávač zcela odpojit od elektrického napájení, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky, především
neplánujete-li přehrávač delší dobu používat.
UPOZORNĚNÍ PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ
LASEROVÉ ZÁŘENÍ - VYVARUJTE SE PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ
PAPRSKŮM.
VAROVÁNÍ : Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ : ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE
SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
•
•
Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka
snadno přístupná.
Tento symbol uvedený na výrobku, nebo v jeho dokumentaci označuje, že nesmí být
zlikvidován na konci své životnosti společně s běžným domovním odpadem.
Aby nedošlo k možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu
nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tento výrobek od ostatních druhů odpadů a
proveďte jeho řádnou recyklaci z důvodu udržitelného opakovaného používání
materiálních zdrojů. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď prodejce, který jim
výrobek prodal nebo místní samosprávu, kde se dozvědí informace o tom, kde a jak
mohou provést bezpečnou recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého
dodavatele a pročíst si příslušná ustanovení podmínek kupní smlouvy.
Tento výrobek nesmí být směšován s ostatním průmyslovým odpadem určeným k
likvidaci.
2
Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
Napěťové špičky v důsledku blesku mohou přístroj
poškodit.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření
nebo jiným zdrojům horka.
To by mohlo způsobit přehřátí a poruchu funkce
přístroje.
Zástrčka síťového kabelu slouží jako rozpojovací prvek
zařízení a musí zůstat kdykoliv snadno přístupná.
Phones
Chraňte přehrávač před působením vlhkosti (například
vázy a podobně), před nadměrným horkem (například
otevřený oheň a podobně) nebo před zařízením, které
vytváří silné magnetické nebo elektrické pole (například
reprosoustavy a podobně). Začne-li přístroj vykazovat
známky chybné funkce, nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel od zdroje napájecího napětí. Tento přístroj
není určen pro průmyslové použití. Používejte tento přístroj
jen k osobnímu použití. Pokud byl přehrávač nebo disky
skladovány v chladném prostředí, může dojít k výskytu
kondenzace. Budete-li přístroj přepravovat v zimě, počkejte
před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, až se jeho
teplota vyrovná s okolní teplotou.
Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují
chemické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního
odpadu.
3
Přednosti
CZ
PŘÍPRAVA
NASTAVENÍ
Přehrávač HT-X250/HT-TX250 kombinuje pohodlí s možností přehrávání široké škály typů disků, včetně
DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD R/RW se sofi stikovaným FM
tunerem do jediného přehrávače.
Bezpečnostní varování ........................................2
Bezpečnostní upozornění ....................................3
Přednosti .............................................................4
Poznámky k diskům.............................................6
Popis....................................................................8
Nastavení ..........................................................44
Nastavení jazyka (Language) .......................44
Nastavení typu obrazovky televizoru ............45
Nastavení rodičovského zámku
(úrovně omezení – Rating Level) ..................46
Nastavení hesla (Password) .........................46
Nastavení tapety (Wallpaper) .......................47
Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety,
které jste provedli ..........................................47
Režim přehrávání disku DVD ........................48
Registrace DivX (R) ......................................48
Nastavení režimu reprosoustav ....................48
Nastavení doby zpoždění/prodlevy (Delay Time) ......49
SNastavení testovacího signálu (Test Tone) .......50
Nastavení zvuku (Audio) ...............................51
Nastavení funkce DRC
(komprese dynamického rozsahu) ................52
Nastavení funkce AV SYNC .........................52
Nastavení zvuku přes HDMI .........................53
Funkce zvukového pole (Sound Field) (DSP)/EQ .........54
Režim Dolby Pro Logic II ...................................55
Efekt Dolby Pro Logic II .....................................56
Vychutnejte si poslech vysoce kvalitního zvuku z disků DVD-Audio.
Integrovaný převodník 24 bitů/192 kHz DAC umožňuje tomuto přehrávači, aby poskytoval výjimečnou kvalitu
zvuku, pokud jde o dynamický rozsah, nízkoúrovňové rozlišení a podrobnosti vysokých frekvencí.
Přehrávání USB Host
Po připojení zařízení pro ukládání dat (k portu USB na tomto přístroji) můžete využívat mediální soubory, jako
například obrázky, videosekvence a hudbu, uloženou v přehrávači MP3, v digitálním fotoaparátu nebo
v paměti USB.
Dolby Pro Logic II
Formát Dolby Pro Logic II představuje novou formu technologie dekódování vícekanálového audio signálu,
která zlepšuje existující formát Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS představuje komprimovaný digitální zvukový formát, vyvinutý společností Digital Theater Systems Inc.
Tento formát poskytuje plný vícekanálový zvuk 5.1 kanálů.
Funkce spořiče obrazovky televizoru
Jestliže centrální reprosoustava zůstane déle než 3 minuty v režimu stop, objeví se na obrazovce televizního
přijímače logo společnosti Samsung.
Systém HT-X250/HT-TX250 se automaticky přepíná do režimu úspory energie po uplynutí 20 minut v režimu
spořiče obrazovky.
Funkce pro úsporu energie
Systém HT-X250/HT-TX250 se automaticky vypíná po uplynutí 20 minut v režimu stop.
Uživatelsky přizpůsobené zobrazování na obrazovce televizoru
Zařízení HT-X250/HT-TX250 umožňují při přehrávání souborů JPEG, DVD vybrat oblíbený snímek a nastavit jej jako
pozadí.
HDMI
Formát HDMI přenáší video a audio signály DVD souběžně, čímž poskytuje čistější obraz.
Funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkce, která se používá na obsluhu hlavní jednotky pomocí dálkového ovládaní TV Samsung připojením
Domácího kina k TV SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. (To je možné jen u TV SAMSUNG, které podporují funkci
Anynet+.)
ZAPOJENÍ
Zapojení reprosoustav .......................................12
Instalace reproduktorů .......................................14
Připojení doplňkového bezdrátového
přijímacího zesilovače .......................................15
Instalace centrální reprosoustavy ......................18
Připojení pomocí zdířky Video Out k televizoru .........20
Funkce HDMI.....................................................21
Připojení zvuku z externích komponentů...........22
Připojení antény pro pásmo FM ........................24
OBSLUHA
Před čtením této příručky ..................................25
Než začnete své domácí kino používat .............26
Volba video formátu...........................................26
Přehrávání disku................................................27
Přehrávání disků MP3/WMA-CD .......................28
Přehrávání souborů JPEG.................................29
Přehrávání disku ve formátu DivX .....................30
Používaní funkce přehrávání .............................32
Zobrazení informací o disku ..........................32
Kontrola zbývající doby přehrávání ...............33
Rychlé přehrávání .........................................33
Zpomalené přehrávání ..................................33
Přeskočení scén/Skladeb ..............................34
Opakované přehrávání (Repeat) ...................35
Pro volbu režimu opakovaného přehrávání
(Repeat Playback) na obrazovce s informacemi o disku .....35
Opakované přehrávání úseku A-B ................36
Funkce Step (krokování) ...............................36
Funkce Angle (úhel záběru) ..........................37
Funkce Zoom (zvětšení obrazovky) ..............37
Funkce EZ VIEW ...........................................38
Bonusová skupina .........................................38
Navigační stránky ..........................................38
Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu ....39
Funkce volby jazykové mutace titulků ...........39
Přímý přesun na scénu/skladbu ....................40
Používání nabídky disku................................41
Použití nabídky titulu .....................................41
Přehrávání mediálních souborů
prostřednictvím funkce USB Host......................42
PŘÍPRAVA
Možnost přehrávání široké škály typů disků a FM tuner
Kompatibilní s disky DVD-Audio
4
Obsah
RŮZNÉ
Poslech radiopřijímače ......................................57
Užitečné funkce .................................................59
Ovládání televizoru prostřednictvím
dálkového ovladače ...........................................60
Řešení problémů ...............................................62
Upozornění k manipulaci a skladování disků ...........64
Tabulka jazykových kódů ..................................65
Podporované produkty pro funkci USB Host.............66
Technické údaje ................................................67
5
Poznámky k diskům
CZ
1
~ 6
Přehrávače disků DVD a samotné disky jsou kódovány podle oblastí (regionů). Tyto kódy
oblastí (regionů) musejí odpovídat přehrávanému disku. Pokud tyto kódy neodpovídají,
nebude disk možno přehrávat. Číslo oblasti (regionu) pro tento přehrávač je uvedeno na
zadním panelu přístroje. (Váš přehrávač DVD bude schopen přehrát pouze disky DVD,
které jsou označeny identickými kódy oblastí/regionů.)
Disky, které je možno přehrávat
Typ disku
Značka (Logo)
Zaznamenané signály
AUDIO-CD
Velikost disku
Audio + Video
8cm
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Divx
Audio
Audio + Video
Tento přístroj nepodporuje mediální soubory Secure (DRM).
Disky CD-R
• V závislosti na záznamovém zařízení na disky (CD rekordér nebo počítač PC) a stavu a podmínkách disku, nemusí
být možno přehrávat některé disky CD-R.
• Používejte disky CD-R s kapacitou 650 MB/74 minut. Nepoužívejte disky CD-R s kapacitou, přesahující 700 MB/80
minut, protože je nemusí být možno přehrát.
• Některé přepisovatelné disky CD-RW (Rewritable) nemusí být možno přehrát.
• Bez problému je možno přehrát pouze disky CD-R, které jsou správně <uzavřeny>. Pokud je sekce (session) na disku
uzavřená, avšak disk samotný je ponechán jako <otevřený>, nemusí být disk možno plně přehrát.
Disky CD-R MP3
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Formát záznamu disku
PŘÍPRAVA
Disk DVD (Digital Versatile Disc) nabízí fantastický zvuk a obraz, a to díky
prostorovému zvuku Dolby Digital surround a kompresní technologii obrazu MPEG-2.
Nyní si můžete vychutnat tyto realistické efekty i u vás doma tak, jako byste byli
přímo v kině nebo v koncertním sále.
Maximální Doba přehrávání
Přibližně 240 minut (jednostranný)
Přibližně 480 minut (oboustranný)
Přibližně 80 minut (jednostranný)
Přibližně 160 minut (oboustranný)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
• Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory MP3, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
• Názvy souborů MP3 mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky <mezera> nebo speciální
znaky (. / = +).
• Používejte disky zaznamenané s datovým tokem komprese/dekomprese vyšším než 128 kb/s.
• Lze přehrávat pouze soubory s rozšířením <mp3>.
• Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenány
po sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po
tento prázdný segment.
• Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
• U souborů zakódovaných s proměnným datovým tokem (formát VBR) to znamená, že soubory jsou zakódovány jak
s nízkým, tak i vysokým datovým tokem (například 32 Kb/s až 320 Kb/s), může v průběhu přehrávání docházet k
přeskakování zvuku.
• Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 500 skladeb.
• Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 300 složek.
Disky CD-R JPEG
Nepoužívejte následující typy disků!
• Disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM není možno na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o
přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva <WRONG DISC FORMAT>.
• Disky DVD zakoupené v zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu
o přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva <CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Ochrana proti kopírování
• Mnoho disků DVD je zakódováno s ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu můžete svůj
přehrávač DVD připojit pouze ke svému televizoru, nikoli k videorekordéru. Po připojení tohoto
přehrávače k videorekordéru je obraz u disků DVD chráněných proti kopírování zkreslený.
• Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a
dalšími právy intelektuálního vlastnictví vlastněnými společností Macrovision Corporation a vlastníky
dalších práv. Používání této technologie, chráněné autorskými právy, musí být autorizováno společností
Macrovision Corporation, přičemž může být určena pro domácí a další limitované použití, pokud není
společností Macrovision Corporation autorizováno jinak. Je zakázáno používat postupy zpětného
inženýrství nebo provádět demontáž.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
Lze přehrávat pouze soubory s rozšířením <jpg>.
Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory JPEG, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
Názvy souborů JPEG mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky <mezera> nebo speciální
znaky (. / = +).
Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenány po
sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tento
prázdný segment.
Na jeden disk CD je možno uložit maximálně 9 999 obrázků.
Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD je možno přehrát pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
U jiných obrázkových disků, než je Kodak/Fuji Picture CD, může zahájení přehrávání trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.
Disky DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Protože tento přístroj poskytuje pouze dekódovací formáty autorizované společností DivX Networks, Inc., nemusí být
možno přehrát soubor ve formátu DivX vytvořený uživatelem.
• Aktualizace softwaru pro nepodporované formáty není podporována. (Příklad: QPEL, GMC, vyšší rozlišení než 800 x 600
pixelů a podobně.)
• Při přehrávání souboru DivX se nemusejí přehrát části s vysokým poměrem snímků.
• Další podrobnosti o formátech autorizovaných společností DivX Networks, Inc., najdete na internetové stránce <www.divxnetworks.net>.
7
Popis
CZ
PřednI panel
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Hlavní vypínač (
10
)
2. Otvor pro vkládání disku
3. Displej
1
4. Tlačítko pro vysunutí
5. Tlačítko Function (Funkce)
6. Tlačítko ladění dolů a Přeskočit
( )
1. Konektor pro sluchátka
2
2. Konektor AUX IN 1
3
3. Konektor USB
PŘÍPRAVA
1
Boční panel
7. Tlačítko Stop ()
8. Tlačítko Přehrát/Pozastavit (
)
9. Tlačítko ladění nahoru a
Přeskočit ( )
10. Ovládaní hlasitosti
Zadní panel
1
2
3
4
5
Příslušenství
Dálkový ovladač
12 11 10
9
8
1. Výstupní zdířky reprosoustav pro 5.1 Konektor
2. Konektory výstupu komponentního videa
K těmto konektorům připojte TV se vstupy komponentního videa.
3. Výstupní zdířka Video
Propojte vstupní zdířky video (VIDEO IN) na
televizoru s odpovídající výstupní zdířkou VIDEO OUT
4. PVstupní zdířka externího digitálního optického signálu
Používá se pro připojení externího zařízení
vybaveného digitálním výstupem
8
7
Kabel Video
Kabel HDMI
Anténa pro pásmo FM
Návod k obsluze
6
5. Výstupní port HDMI OUT
6. Přípojka karty TX (WIRELESS)
7. Konektory AUX IN 2
8. Konektor FM 75Ω COAXIAL
9. Stojan
10. Spona na kabely
11. Otvor pro fixaci stojánku
12. Chladicí ventilátor
9
Popis (pokr.)
CZ
Dálkový ovladač
2
3
4
19
20
21
5
6
7
22
23
8
24
9
25
26
10
27
28
11
12
13
29
30
31
32
14
33
15
34
16
10
35
17
36
18
37
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tlačítko DVD Receiver
Tlačítko TV
Tlačítko TV/VIDEO
Tlačítko POWER (zapnutí)
Tlačítko (0~9)
Tlačítko REMAIN (zbývající)
Tlačítko STEP (krok)
Tlačítko Tuning Preset/CD Skip (předvolby
ladění/přeskočení CD)
9. Tlačítko VOLUME (hlasitost)
10. Tlačítko MENU (menu/nabídka)
11. Tlačítko AUDIO (zvukový doprovod)
12. Tlačítko PL II EFFECT
13. Tlačítko PL II MODE
14. Tlačítko TUNER MEMORY (paměť tuneru),
SD/HD
15. Tlačítko ZOOM (zvětšení/zmenšení)
16. Tlačítko SLEEP (časovač)
17. Tlačítko SLOW, MO/ST
18. Tlačítko EZ VIEW, NT/PAL
19.
Tlačítko DVD
Tlačítko TUNER
Tlačítko USB, AUX
20. Tlačítko EJECT
21. Tlačítko DIMMER (změna jasu)
22. Tlačítko CANCEL (zrušení)
23. Tlačítko REPEAT (opakované přehrávání)
24.
Tlačítko Play/Pause (přehrávání/pauza)
Tlačítko Stop (zastavení)
Tlačítka SEARCH (vyhledávání)
25. Tlačítko TUNING/CH (ladění/kanál)
26. Tlačítko MUTE (utlumení zvuku)
27. Tlačítko RETURN (návrat)
28. Kurzorová tlačítka/tlačítko Enter
29. Tlačítko SUBTITLE (titulky)
30. Tlačítko EXIT
31. Tlačítko DSP/EQ (DSP/ekvalizér)
32. Tlačítko INFO
33. Tlačítko SOUND EDIT (úprava zvuku)
34. Tlačítko DIGEST
35. Tlačítko TEST TONE (testovací signál)
36. Tlačítko SLIDE MODE (režim prezentace)
37. Tlačítko LOGO
1
2
Sundejte kryt baterie ve směru šípky.
3
Vraťte na místo kryt prostoru pro baterii.
Vložte do prostoru dvě baterie 1,5 V (velikost AAA), přičemž dbejte na
jejich správnou polaritu (+ a –).
PŘÍPRAVA
1
Vložení baterií do dálkového ovladače
Abyste předešli vytečení obsahu baterií nebo jejich prasknutí:
• Vložte baterie do dálkového ovladače tak, aby odpovídala jejich polarita: (+) ke značce (+) a (–) ke značce (–).
• Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se
mohou lišit napětím.
• Vždy vyměňujte obě baterie zároveň.
• Nevystavujte baterie horku nebo přímému ohni.
Provozní dosah dálkového ovladače
Dosah dálkového ovladače je přibližně 7 metrů v přímém směru. Dálkový ovladač je rovněž možno používat ve
vodorovném úhlu až do 30° od roviny senzoru dálkového ovládání.
11
ZAPOJENÍ
Zapojení reprosoustav
CZ
Před přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.
HT-TX250
HT-X250
Přední reprosoustava
(pravá)
Přední reprosoustava
(levá)
Přední reprosoustava
(pravá)
Přední reprosoustava
(levá)
Centrální reprosoustava
ZAPOJENÍ
SUB
Subwoofer
Centrální reprosoustava
Subwoofer
Zadní reprosoustava
(pravá)
Zadní reprosoustava
(levá)
Zadní reprosoustava
(pravá)
Umístění přehrávače DVD
Výběr naslouchací pozice
• Umístěte ho na stojan nebo poličku skřínky, nebo pod TV
stojan.
Naslouchací pozice by se měla nacházet přibližně ve
2,5 až 3-násobné vzdálenosti velkosti TV obrazovky
od TV.
Příklad : Při 32-palcové TV 2 až 2,4 m (6 až 8 stop)
Při 55-palcové TV 3,5 až 4 m (11 až 13 stop)
Přední reproduktory ei
• Tyto reproduktory umístěte před vaší naslouchací pozici
směrem dovnitř (přibližně 45°) k vám.
• Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové
reproduktory byli ve stejné výšce jako vaše ucho.
• Zarovnejte přední stranu předních reproduktorů s přední
stranou středového reproduktoru nebo je umístěte mírně
před středové reproduktory.
Zadní reproduktory hj
• Tyto reproduktory umístěte za vaší naslouchací pozici
• Nemáte-li dostatek prostoru, umístěte tyto reproduktory
tak, aby byli natočené proti sobě.
• Umístěte je přibližně 60 až 90 cm (2 až 3 stop) na vaše
ucho, natočené mírně dopředu.
Zadní reprosoustava
(levá)
Zapojení reprosoustav
1
2
Černá
1
Červená 2
3
Stiskněte plošku na zdířce na zadní ploše reprosoustavy.
Zasuňte černý vodič do černé zdířky (–) a červený vodič
zasuňte do červené zdířky (+) a pak plošku uvolněte.
Propojovací konektory zapojte do zadní části jednotky
domácího kina.
 Dbejte, aby barvy zdířek na reprosoustavě souhlasily s
barvou příslušných konektorů.
rozdíl od předních a středových reproduktorů
* Na
se zadní reproduktory používají hlavně pro
Středový reproduktor f
• Nejlepší je nainstalovat jej do stejné výšky jako přední
reproduktory.
• Můžete jej nainstalovat taky přímo nad nebo pod TV.
zvukové efekty a zvuk z nich nebude vycházet po
celou dobu.
Hlubokotónový reproduktor g
• Poloha hlubokotónového reproduktoru není tak
rozhodující.
• Umístěte jej kdekoli.
12
• Nedovolte, aby si s reprosoustavami nebo v jejich blízkosti hrály děti. Při pádu reprosoustavy by mohlo dojít ke zranění.
• Při zapojování vodičů k reprosoustavám dbejte na dodržování správné polarity (+/–).
• Hlubokotónový reproduktor udržujte mimo dosahu dětí, aby nemohli vkládat ruce nebo cizí předměty do trubky
(otvoru) hlubokotónového reproduktoru.
• Nezavěšujte na stěnu za trubku (otvor).
• Pokud umístíte reprosoustavu do blízkosti televizoru, může docházet ke zkreslení barev na obrazovce v
důsledku působení magnetického pole vytvářeného reprosoustavou. Pokud tato situace nastane, umístěte
reprosoustavu do větší vzdálenosti od televizoru.
13
Instalace reproduktorů
Připojení doplňkového bezdrátového přijímacího zesilovače
CZ
Budete-li chtít zapojit zadní reprosoustavy bezdrátově, budete si muset u svého prodejce Samsung zakoupit bezdrátový
přijímací modul a kartu TX.
Po zakoupení modulu bezdrátového přijímacího ovládání (SWA-3000)
Instalace reproduktoru a stojanu
1
2
1
Převraťte STOJAN nohama vzhůru a připevněte jej k
HT-X250
ZÁKLADNĚ STOJANU.
2
Přední reprosoustava
(pravá)
Šroubovákem otáčejte šroub (A) ve směru otáčení
Přední
reprosoustava
(levá)
Centrální reprosoustava
hodinových ruček a umístěte jej do dvou otvorů
3
4
3
Pootočení dodaného šroubu (B) směrem doprava,
Subwoofer
nasaďte jej do otvoru na zadní straně STOJÁNKU
reprosoustavy.
4
5
5
Připevněte složený stojan k REPRODUKTORU.
Šroubovákem otáčejte šroub (B) ve směru otáčení
hodinových ruček a umístěte jej do zadní části
6
reproduktoru podle zobrazení.
6
ZAPOJENÍ
označených šipkou podle zobrazení.
Zadní reprosoustava
(levá)
Zadní reprosoustava
(pravá)
Toto je úspěšně složený reproduktor.
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMACÍ MODUL
• Ujistěte se, že reprosoustava je umístěna na rovném a
stabilním povrchu. V opačném případě může dojít k jejímu
převržení.
HT-TX250
Přední reprosoustava
(pravá)
Komponent
Centrální
reprosoustava
ZÁKLADNA STOJANU
REPRODUKTOR
STOJAN
Šroub (A)
Přední
reprosoustava
(levá)
Subwoofer
Šroub (B)
Zadní reprosoustava
(levá)
Zadní reprosoustava
(pravá)
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMACÍ MODUL
14
15
Připojení doplňkového bezdrátového přijímacího zesilovače (pokr.)
CZ
Resetování bezdrátové komunikace
Reset systému proveďte, pokud došlo k selhání komunikace nebo pokud indikátor spojení (modrá dioda LED) na
bezdrátovém přijímači nesvítí a na displeji přístroje bliká zpráva <REAR CHECK>. Reset systému provádějte ve chvíli,
kdy je hlavní jednotka přístroje a bezdrátový přijímací modul (SWA-3000) v pohotovostním režimu (Power Standby).
1
Při vypnuté hlavní jednotce přístroje stiskněte a podržte
tlačítko REMAIN na dálkovém ovladači na dobu 5 sekund.
 Kontrolka LED pohotovostního stavu na předním panelu bezdrátového modulu bliká.
2
Zkosená strana směřuje dolů.
1
hlavní jednotce, viz. str. 12 - 14.
2
 Kontrolka LED pohotovostního stavu na předním panelu bezdrátového modulu zabliká dvakrát.
3
Připojte přední a centrální reprosoustavu včetně subwooferu k
Vypněte hlavní jednotku a vložte kartu TX do Přípojky karty TX
(WIRELESS) v zadní části jednotky.
Ve chvíli, kdy je bezdrátový přijímací modul zapnutý, stlačte
propisovací tužkou nebo pinzetou tlačítko RESET v zadní
části přístroje.
ZAPOJENÍ
Karta TX
Zapněte hlavní jednotku přístroje.
 Indikátor LED spojení na bezdrátovém přijímacím modulu se
rozsvítí a nastavení je dokončeno.
 Pokud pohotovostní režim/zapnutí (Power Standby)
pokračuje, zopakujte výše uvedené kroky 1 až 3.
• Kartu TX držte tak, aby šikmá strana směrovala dolů a vsuňte kartu do
portu.
• Karta TX umožňuje komunikaci mezi jednotkou a bezdrátovým
přijímačem.
3
Připojte levou a pravou zadní reprosoustavu k bezdrátovému
přijímacímu modulu.
4
Zapojte síťový napájecí kabel bezdrátového přijímacího modulu do
síťové zásuvky a zapněte napájení <ON>.
• Nezasunujte do přístroje jinou kartu TX, nežli tu, která je určena pro
tento přístroj. Mohlo by dojít k poškození přístroje nebo by kartu nemuselo být možno vyjmout.
• Nezasunujte kartu TX <vzhůru nohama> nebo v obráceném směru.
• Kartu TX zasunujte do přístroje ve chvíli, kdy je vypnutý. Při zasunování
karty do zapnutého přístroje může dojít k potížím.
• Je-li zasunuta karta TX, na konektorech centrální jednotky pro zadní
reprosoustavy není k dispozici žádný výstupní audio signál.
16
• Po dokončení nastavení bezdrátového přijímacího modulu nebude na výstupních portech zadních reprosoustav (Rear
Speaker OUT) na hlavní jednotce přístroje vystupovat žádný audio signál.
• V bezdrátovém přijímacím modulu je integrována bezdrátová přijímací anténa. Chraňte přístroj před působením vody a
vlhkosti.
• Pro dosažení optimálního poslechového výkonu prověřte, zda v oblasti kolem bezdrátového přijímacího modulu nejsou
žádné překážky.
• Ze zadních bezdrátových reprosoustav bude zvuk vycházet pouze v režimu DVD 5.1 kanálů nebo Dolby Pro Logic II.
• Ve dvoukanálovém režimu nebude ze zadních bezdrátových reprosoustav vycházet žádný zvuk.
• Bezdrátový přijímací modul umístěte vzadu za poslechovým místem. Pokud bude bezdrátový přijímací modul
příliš blízko hlavní jednotky přístroje, mohou být patrné určité výpadky zvuku v důsledku vzájemného rušení.
• Pokud budete v blízkosti systému používat nějaký spotřebič, jako je například mikrovlnná trouba, bezdrátová
síťová karta LAN, zařízení Bluetooth nebo jakékoli jiné zařízení, které pracuje na stejné frekvenci (2,4 GHz),
mohou být patrné určité výpadky zvuku v důsledku vzájemného rušení.
• Vzdálenost (dosah) přenosu rádiových vln je přibližně 10 metrů (může se však různit v závislosti na
konkrétní provozním prostředí). Pokud je mezi hlavní jednotkou přístroje a bezdrátovým přijímacím modulem
železobetonová nebo kovová zeď, nemusí systém vůbec pracovat, protože rádiové vlny nepronikají kovem.
17
Instalace centrální reprosoustavy
Metoda 1: Instalace stojánku umožňujícího vodorovnou polohu DVD přehrávače.
CZ
Metoda 2 : Instalace stojánku umožňujícího svislou polohu DVD přehrávače.
Příprava
Příprava
 Před přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.
 Před vlastní instalací zapojte kabely.
 Před přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.
 Před vlastní instalací zapojte kabely.
1
2 3
4
1
2 3
4
ZAPOJENÍ
1
1
Stojánek natočte vlevo a rozdělte jej.
 DVD přehrávač a stojánek jsou odděleny.
2
 DVD přehrávač a stojánek jsou odděleny.
2
Podle pokynů na obrázku uchopte DVD přehrávač i
stojánek a otočte pravou stranu stojánku nahoru, aby byla
3
Dva upevňovací prvky stojánku vsaďte do otvorů na zadní
Dva upevňovací prvky stojánku vsaďte do otvorů na spodní
straně DVD přehrávače.
straně DVD přehrávače.
4
Zvedněte pravou stranu stojánku tak, aby byla nepatrně
nakloněná.
nepatrně nakloněna.
3
Stojánek otočte ve směru šipky a rozdělte jej.
4
Otočte pravou stranu stojánku doprava, a tím jej zafixujte k
Otočte pravou stranu stojánku doprava, a tím jej zafixujte
ke spodní straně DVD přehrávače.
zadní straně DVD přehrávače.
• Při instalaci stojánku buďte opatrní, aby nedošlo k
nepoškrábání povrchu DVD přehrávače.
• DVD přehrávač neotáčejte vlevo ani vpravo, neboť se od
stojánku může oddělit.
Uspořádání kabelů
Kabely spojte dohromady sponou.
18
19
Připojení pomocí zdířky Video Out k televizoru
Funkce HDMI
CZ
Vyberte jeden ze tří možných způsobů připojení k televizi.
Volba rozlišení
Tato funkce umožňuje uživateli zvolit rozlišení obrazovky pro výstup HDMI.
V režimu Stop stiskněte a podržte tlačítko SD/HD (Standard Defi nition/High
Defi nition) na dálkovém ovladači.
 Dostupná rozlišení pro výstup ve formátu HDMI jsou 576p(480p), 720p a 1080i.
 SD (Standard Defi nition) označuje rozlišení 576p(480p) a HD (High Defi nition)
označuje rozlišení 720p/1080i.
METODA3
(Přiloženo)
METODA1
(Přiloženo)
ZAPOJENÍ
METODA2
Co je to HDMI (High Defi
nition Multimedia Interface)?
Toto zařízení odesílá video
signál DVD v digitální formě bez
procesu převádění na analogový
signál. Po připojení obrazového
signálu k vašemu televizoru k
tomuto přístroji můžete docílit
ostřejší digitální obraz.
• Pokud televizor nepodporuje konfi gurované rozlišení, nebude možno
sledovat obraz se správnými parametry.
• Pokud jsou připojeny jak zdířky HDMI, tak zdířky COMPONENT, nebude se
zobrazovat komponentní (COMPONENT) video.
• Viz návod k obsluze vašeho televizoru, kde najdete další informace o volbě
vstupního zdroje televizoru.
Používaní funkce Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkce, která se používá na obsluhu hlavní jednotky pomocí dálkového ovládaní TV Samsung připojením
Domácího kina k TV SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. To je možné jen u TV SAMSUNG, které podporují funkci Anynet+.
METODA 1 : HDMI ....... (Nejvyšší kvalita)
Připojte přiložený kabel HDMI z konektoru HDMI OUT v zadní části hlavní jednotky do konektoru
HDMI IN na TV.
METODA 2 : Komponentní video .... (Vyšší kvalita)
Je-li vaše televize vybavena vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa
(není součástí dodávky) z konektorů Pr, Pb a Y v zadní části panelu hlavní jednotky do příslušných
konektorů na vaší televizi.
1
Funkce Anynet+
Funkce Anynet+ umožňuje
ovládat tuto jednotku, zapnout
televizní přijímač nebo
sledovat video stisknutím
tlačítka pro přehrávání na
dálkovém ovladači vašeho
televizního přijímače
Samsung.
• Tento přístroj pracuje v režimu prokládaného řádkování (576i, 480i) pro komponentní výstup.
• Po připojení video kabelu nastavte zdroj vstupního videosignálu na TV tak, aby odpovídal video výstupu (HDMI,
kompozitní nebo komponentní video) na domácím kinu. Podrobnosti týkající se volby vstupního zdroje video
signálu jsou uvedeny v návodu k obsluze televizního přijímače.
• Použijete-li na připojení TV Samsung k hlavní jednotce kabel HDMI, můžete Domácí kino ovládat pomocí
dálkového ovládaní vaší TV. To je možné jen u TV SAMSUNG, které podporují funkci (Anynet+(HDMI-CEC).
• Hledejte logo
, podporuje funkci Anynet+.
Má-li vaše TV logo
20
 Hlavní jednotku můžete ovládat pomocí dálkového ovládaní vaší TV.
(K dispozici jsou TV tlačítka : tlačítka
,
,
,
, ▲, ▼ a ►,◄ tlačítko,
~
)
Vyberete-li TV
Ve vaší TV nastavte funkci Anynet+(HDMI-CEC) na <On> (Zapnuta).
 <Receiver(přijímač) : On>(Zapnuto) : Můžete poslouchat zvuk přes Domácí kino.
 <Receiver(přijímač) : Off>(Vypnuto) : Můžete poslouchat zvuk přes TV.
Vyberete-li THEATER (Kino)
METODA 3 : Kompozitní video ....... (Dobrá kvalita)
Připojte přiložený videokabel z konektoru VIDEO OUT v zadní části hlavní jednotky do konektoru
VIDEO IN na TV.
2
Hlavní jednotku domácího kina připojte kabelem HDMI k televiznímu přijímači
Samsung. (Viz. str. 20)
Nastavte funkci Anynet+ na vaší TV.
(Další informace najdete v referenční příručce k TV.)
MOVE
ENTER
EXIT
Vyberte <THEATER to connector> (kino do konektoru) a dále nastavte volbu
pro každou položku.
 <TV (Zobrazit TV)> : Dodaným kabelem HDMI propojte výstupní konektor HDMI
OUT, který je umístěn na zadní stěně centrální reprosoustavy, se vstupním
konektorem HDMI IN umístěným na televizním přijímači.
 <THEATER Menu>(Nabídka pro kino) : Můžete přejít do nabídky Domácího kina.
 <THEATER Operation>(Činnost kina) : Budou se zobrazovat informace o přehrávaní disku Domácího kina.
 <Receiver(přijímač) : On>(Zapnuto) : Můžete poslouchat zvuk přes Domácí kino.
 <Receiver(přijímač) : Off>(Vypnuto) : Můžete poslouchat zvuk přes TV.
MOVE
ENTER
EXIT
• Chcete-li při sledování televize poslouchat zvuk přes systém domácího kina,
měli byste provést připojení optickým kabelem.
• Jestliže během aktivního propojení Anynet+ (HDMI-CEC) vypnete centrální
reprosoustavu, televizní přijímač se také vypne.
• Propojení Anynet+ (HDMI-CEC) je funkční pouze v režimu DVD.
21
Připojení zvuku z externích komponentů
Vstup AUX1 : Boční panel
CZ
Vstup AUX2 : Zadní panel
(není součástí
příslušenství)
Kabel Audio
(není součástí příslušenství)
Pokud je externí analogový
|komponent vybaven pouze
jedním výstupem Audio Out,
zapojte buď levý nebo pravý
kanál.
Optický kabel
(není součástí
příslušenství)
ZAPOJENÍ
Kabel Audio
Vstup OPTICAL : Zadní panel
AUX1 : Připojení externího analogového komponentu
Vstup OPTICAL : Připojení externího digitálního komponentu
Komponenty s analogovým signálem, například přehrávač MP3
1
Přepojte vstup AUX IN 1 (Audio) na Domácím kině do vstupu Audio Out na externím analogovém komponentu.
Zdrojem digitálního signálu je např. set-top box.
2
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte pomocný vstup <AUX1>.
1
Propojte digitální vstup (OPTICAL) s digitálním výstupem na externím digitálním komponentu.
2
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte digitální vstup <D.IN>.
• Rovněž můžete na hlavní jednotce použít tlačítko FUNCTION (Funkce).
Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí : DVD D.IN AUX1 AUX2 USB FM
AUX2 : Připojení externího analogového komponentu
• Rovněž můžete na hlavní jednotce použít tlačítko FUNCTION (Funkce).
Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí : DVD D.IN AUX1 AUX2 USB FM
Komponenty s analogovým signálem, například videorekordér.
1
Přepojte vstup AUX IN 2 (Audio) na Domácím kině do vstupu Audio Out na externím analogovém komponentu.
• Dejte pozor na správné barvy konektorů.
2
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte pomocný vstup <AUX2>.
• Rovněž můžete na hlavní jednotce použít tlačítko FUNCTION (Funkce).
Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí : DVD D.IN AUX1 AUX2 USB FM
• Konektor video výstupu přehrávače VCR můžete propojit s TV a konektory audio výstupu přehrávače VCR s
tímto zařízením.
22
23
OBSLUHA
Připojení antény pro pásmo FM
Před čtením této příručky
CZ
Před čtením této uživatelské příručky zkontrolujte následovní termíny.
Ikony použité v této příručce
Ikona
DVD
Anténa pro příjem v pásmu FM
(dodané příslušenství)
CD
MP3
JPEG
DivX
Termín
DVD
CD
Týká se funkce dostupné na datových discích CD (CD-R nebo CD-RW).
Týká se funkce dostupné na discích CD-R/-RW.
JPEG
Týká se funkce dostupné na discích CD-R/-RW.
DivX
Týká se funkce dostupné na discích MPEG4. (DVD R/RW, CD-R nebo CD-RW)
POZNÁMKA
Týká se případu, kdy funkce nefunguje nebo nastavení může být stornováno.
Týká se rad nebo instrukcí na straně, které pomáhají činnosti každé funkce.
Pomalu pohybujte drátem antény, až naleznete místo, kde je příjem dobrý a pak anténu upevněte na zeď
nebo k jinému pevnému povrchu.
• Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.
OBSLUHA
Anténu FM připojte ke koaxiálnímu konektoru FM 75Ω.
Týká se funkce dostupné na discích DVD nebo DVD-R/DVD-RW, které byli
zaznamenány a finalizovány v režimu Video.
MP3
UPOZORNĚNÍ
1
2
Definice
• V této příručce jsou instrukce označené jako <DVD ( DVD )> použitelné na discích DVD-VIDEO,
DVD-AUDIO a DVD-R/-RW, které byli zaznamenány v režimu Video a pak finalizovány.
Kde je uveden konkrétní typ DVD, je označené samostatně.
• Disky DVD-R/-RW, které nebyli správně zaznamenány ve formátu DVD Video, nebude je možné
přehrávat.
Chladicí ventilátor
Chladicí ventilátor zajišťuje dodávku chladného vzduchu do přístroje, aby nedošlo k jeho přehřátí.
Z bezpečnostních důvodů prosím dodržujte následující
upozornění.
 Ujistěte se, že přístroj je dobře odvětráván. Pokud je přístroj odvětráván nedostatečně,
dojde k nárůstu teploty uvnitř přístroje a to může způsobit poškození přístroje.
 Nezakrývejte chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory.
(Pokud je chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory zakryt novinami nebo tkaninou,
může dojít k nárůstu teploty uvnitř přístroje a to může způsobit vznik ohně.)
24
25
Než začnete své domácí kino používat
Přehrávání disku
CZ
DVD
CD
Ovládání televizního přijímače Samsung a domácího kina pomocí dálkového ovladače systému HT-X250/HT-TX250
Dálkové ovládaní Domácího kina je možné používat na ovládaní TV přístrojů Samsung.
1
1
Ploščo navpično vstavite v režo za ploščo.
Zapojte síťový napájecí kabel přístroje do síťové zásuvky.
 Ploščo vstavite z nalepko naprej.
• Před připojením systému k elektrické síti musíte si ověřit její napájecí napětí
(VOLITELNÉ). Jestliže napájecí napětí neodpovídá údaji uvedenému na zadní
straně jednotky, systém můžete vážně poškodit.
 Plošča se začne samodejno predvajati.
ALL
2
3
Stiskněte tlačítko TV pro nastavení dálkového ovladače do režimu TV.
Stiskněte tlačítko POWER na tomto dálkovém ovladači pro zapnutí
televizoru značky Samsung.
4
Stiskněte tlačítko TV/VIDEO pro volbu režimu VIDEO na televizoru.
VIDEO
5
Stiskem tlačítka DVD RECEIVER můžete přepnout domácí kino DVD do
režimu DVD RECEIVER (Přijímač DVD).
6
Za izmet plošče pritisnite tipko EJECT.
OBSLUHA
2
Stiskněte tlačítko FUNCTION na přístroji nebo tlačítko DVD na
dálkovém ovladači pro volbu režimu přehrávání DVD/CD.
d Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP () při přehrávání.
 Jedním stisknutím se zobrazí <PRESS PLAY> a zastavená pozice se uloží do paměti.
Při stisknutí tlačítka PLAY/PAUSE (
) nebo ENTER se přehrávání obnoví ze zastavené pozice.
(Tato funkce funguje jen na discích DVD.)
 Při dvojitém stisknutí se zobrazí <STOP> a stlačíte-li tlačítko PLAY/PAUSE (
od začátku.
Volba video formátu
Ve chvíli, kdy je napájení vypnuté stiskněte a podržte tlačítko NT/PAL na
dálkovém ovladači alespoň na 5 sekund.
 Ve výchozím nastavení je video formát (barevná TV norma) nastavena na hodnotu
<PAL>.
 Na displeji se zobrazí indikace <NTSC> nebo <PAL>. V tomto okamžiku stiskněte
krátce tlačítko NTSC/PAL pro volbu mezi možnostmi <NTSC> a <PAL>.
d Přehrávání dočasně pozastavíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (
 Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (
), přehrávání se spustí
) při přehrávání.
).
• Úvodní obrazovka se může podle na obsahu disku.
• Jakékoliv nelegální kopie nelze na přehrávači spustit. Pokud tak učiníte, porušíte doporučení týkající se
ochranného systému šifrování CSS: pro zamezení kopírování.
 V jednotlivých zemích jsou video formáty odlišné.
 Pro normální přehrávání musí být obrazový formát disku shodný s formátem obrazu
vašeho televizoru.
26
27
Přehrávání disků MP3/WMA-CD
Přehrávání souborů JPEG
MP3
Lze přehrát datové disky CD (CD-R, CD-RW) kódované ve formátu MP3/WMA.
1
Režim Slide (prezentace)
Vložte disk formátu MP3.
1
 Vzhled nabídky závisí na disku MP3/WMA.
 Není možno přehrávat soubory ve formátu WMA-DRM.
3
2
V režimu Stop použijte tlačítka ▲,▼,◄,► pro volbu alba a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Vložte disk formátu JPEG.
 Automaticky se spustí přehrávání. Každý obrázek se zobrazí na 5
sekund, pak se zobrazí další obrázek.
Stiskněte tlačítko SLIDE MODE (režim prezentace).
 S každým stisknutím tlačítka se střídají následující přechody obrázků :
 Pro volbu stopy/skladby použijte tlačítka ▲,▼ .
SLIDE SHOW MODE : 1~5 SLIDE SHOW MODE : RANDOM Budete-li chtít změnit album, použijte tlačítka ▲,▼,◄,► pro volbu jiného alba
v režimu Stop a pak stiskněte tlačítko ENTER.
SLIDE SHOW MODE : NONE
d Stiskněte tlačítko #,$ pro přeskočení na následující obrázek prezentace.
 Po každém stisknutí tlačítka se obrázek prezentace posune vzad nebo vpřed.
 Pro volbu jiného alba a stopy/skladby zopakujte výše uvedené kroky 2 a 3.
4
JPEG
Obrázky zachycené digitálním fotoaparátem nebo videokamerou nebo soubory ve formátu JPEG na počítači PC,
je možno uložit na disk CD a pak je přehrávat prostřednictvím tohoto domácího kina.
 Objeví se obrazovka nabídky MP3/WMA a spustí se přehrávání.
2
CZ
Funkce Digest
Stiskněte tlačítko STOP () pro ukončení přehrávání.
Na obrazovce televizoru si můžete zobrazit až 9 obrázků ve formátu JPEG.
1
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DIGEST.
 Soubory JPEG se budou zobrazovat v 9 okénkách.
2
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► pro volbu požadovaného obrázku a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Zvolený obrázek se bude před posunutím na následující obrázek přehrávat po
dobu 5 sekund.
OBSLUHA
• V závislosti na režimu záznamu nemusí být možno přehrát některé disky MP3/
WMA CD.
• Tabulka s obsahem disku (TOC) disku MP3-CD se různí v závislosti na formátu
skladeb MP3/WMA zaznamenaných na disku.
d Budete-li si chtít prohlédnout předchozí nebo následující obrázek s 9
okénky, stiskněte tlačítko #,$.
d Pro přehrání ikony souboru na obrazovce
 Stiskněte tlačítko ▲,▼,◄,► (pokud je přístroj ve stavu Stop) a vyberte požadovanou ikonu z horní části menu.
Ikona hudebního souboru : Budete-li chtít přehrávat pouze hudební soubory, zvolte ikonu
.
Ikona souboru obrázku : Budete-li chtít přehrávat pouze soubory obrázků, zvolte ikonu
.
Ikona souboru videosekvence : Budete-li chtít přehrávat pouze soubory videosekvencí, zvolte ikonu
Ikona všech souborů : Pro volbu všech souborů zvolte ikonu
.
.
Funkce Rotate/Flip (otočení/převrácení)
V průběhu přehrávání stiskněte
kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► .
Tlačítko ▲: Převrácení ve svislém směru
Původní obrázek
Tlačítko ◄: Otočení o
90° proti směru hodinových ručiček
Tlačítko ►: Otočení o
90° po směru hodinových
ručiček
Tlačítko ▼: Převrácení ve
vodorovném směru
28
• Maximální rozlišení podporované tímto přístrojem je 5 120 x 3 480 bodů (nebo 19,0 Megapixelů) pro standardní soubory
ve formátu JPEG a 2 048 x 1 536 bodů (nebo 3,0 Megapixely) pro obrázky ve formátu progressive.
• Režim je automaticky převeden do režimu 576p (480p), jestliže je zobrazen soubor JPEG a současně je nastaveno rozlišení
výstupu HDMI na 720p/1080i.
29
Přehrávání disku ve formátu DivX
CZ
DivX
Funkce uvedené na této stránce platí pro přehrávání disku DivX.
Displej Subtitle (titulky)
Přeskočení vzad/vpřed
Stiskněte tlačítko SUBTITLE (titulky).
Během přehrávání stiskněte tlačítko #,$.
 Pro přechod na následující soubor stiskněte tlačítko $, pokud jsou na disku
více než 2 soubory.
 Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi
možnostmi <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> a <SUBTITLE OFF>.
 Pro přechod na předchozí soubor stiskněte tlačítko #, pokud jsou na disku
více než 2 soubory.
 Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, začne se automaticky přehrávat.
 Viz níže uvedený bod číslo 2 (funkce Caption), kde je uvedeno více
podrobností, týkajících se používání titulků (Subtitle) u disků DivX.
Rychlé přehrávání
Má-li disk více titulkových souborů
Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko  nebo .
Má-li disk více titulkových souborů, předvolené titulky se nemusí shodovat s
filmem, a budete muset vybrat titulky následovním způsobem:
 Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní
následovně: 2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normální rychlost.
Funkce 5 Minute Skip (přeskočení o 5 minut)
1
V Režimu Stop stiskněte tlačítko ▲,▼, pak vyberte požadované titulky (
obrazovky a pak stiskněte tlačítko ENTER.
2
Když vyberete požadovaný soubor DivX z TV obrazovky, zpustí se normální
přehrávání filmu.
 Po stisknutí tlačítka ► dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vpřed.
 Po stisknutí tlačítka ◄ dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vzad.
Funkce Zoom (zvětšení/zmenšení)
1
Stiskněte tlačítko ZOOM (zvětšení/ zmenšení).
 Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě přepínat mezi
možnostmi <ZOOM X2> a <ZOOM OFF>.
2
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► pro posunutí oblasti, kterou chcete
zvětšit.
• Soubor ve formátu DivX je možno zvětšit pouze v režimu ZOOM X2.
• Soubory ve formátu DivX mají příponu .Avi, avšak ne všechny soubory s příponou
.Avi jsou soubory DivX a nemusí je být možno na tomto přístroji přehrát.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX je formát video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na kompresní technologii MPEG4,
poskytující audio a video data prostřednictvím Internetu v reálném čase.
Formát MPEG4 se používá pro kódování obrazu a formát MP3 pro kódování zvukového doprovodu (audio),
takže uživatelé mohou sledovat fi lm v kvalitě, která se blíží kvalitě obrazu a zvuku disku DVD.
1. Podporované formáty
Tento přístroj podporuje pouze následující formáty médií. Pokud nejsou formáty pro video a audio (zvukový doprovod)
podporovány, může mít uživatel potíže, jako je například porušený obraz a žádný zvuk.
Podporované obrazové formáty
Formát
AVI
WMV
Podporované verze
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Supported Audio Formats
Formát
Datový tok
Vzorkovací frekvence
Displej Audio (zvukový doprovod)
Stiskněte tlačítko AUDIO.
 Pokud je na disku uloženo několik zvukových stop, můžete mezi nimi přepínat.
 Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi
možnostmi <AUDIO (1/N, 2/N …)> a <
>.
• Symbol <
30
> se bude zobrazovat, pokud je na disku jeden podporovaný jazyk.
OBSLUHA
Během přehrávání stiskněte tlačítko ◄ ,►.
) z TV
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128~384kbps
44.1/48khz
1.5Mbps
44.1khz
• Soubory DivX, včetně audio a video souborů, vytvořeny ve formátu DTS, podporují jen maximálně 6 Mbps.
• Poměr stran obrazu: Přestože výchozí rozlišení formátu DivX je 640 x 480 pixelů (4:3), podporuje tento přístroj
rozlišení až do 800 x 600 pixelů (16:9). Nejsou podporována vyšší rozlišení televizoru než 800.
• Budete-li chtít přehrávat disk, jehož vzorkovací frekvence je vyšší než 48 kHz nebo 320 kb/s, může v průběhu
přehrávání docházet ke chvění obrazu na obrazovce.
2. Funkce Caption
• Abyste mohli tuto funkci správně používat, musíte mít určité zkušenosti s extrakcí obrazu a editací.
• Budete-li chtít funkci caption používat, uložte do stejné složky soubor caption (*.smi) se stejným názvem souboru,
jaký má soubor s médiem ve formátu DivX (*.avi).
Příklad : Kořenová složka
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Jako název souboru je možno zadat až 60 alfanumerických znaků nebo 30 východoasijských znaků (2 bajtové
znaky, jaké jsou například v Korejštině a Čínštině).
31
CZ
Používaní funkce přehrávání
Zobrazení informací o disku
DVD
CD
MP3
JPEG
Kontrola zbývající doby přehrávání
DivX
DVD
CD
MP3
Na televizní obrazovce můžete sledovat informace o disku.
Stiskněte tlačítko REMAIN (zbývající doba).
Stiskněte tlačítko INFO.
 Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení změní následovně:
 Pro kontrolu celkové a zbývající doby přehrávaného titulu nebo kapitoly.
Po každém stisknutí tlačítka REMAIN (zbývající doba)
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
DVD
Displej s informacemi
zmizí z obrazovky
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
CD
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
MP3
CD
Rychlé přehrávání
DVD
CD
MP3
DivX
Stiskněte tlačítko ,.
MP3
JPEG
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání
změní následovně:
DivX
OBSLUHA
Displej s informacemi
zmizí z obrazovky
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
Displej s informacemi
zmizí z obrazovky
• V průběhu rychlého přehrávání disku CD nebo MP3-CD je zvukový doprovod
slyšitelný pouze při rychlosti 2x, a nikoli při rychlostech 4x, 8x a 32x.
• V závislosti na disku mohou informace o disku vypadat odlišně.
• V závislosti na disku můžete rověž zvolit formát DTS, DOLBY DIGITAL nebo PRO LOGIC.
se zobrazí na obrazovce televizoru!
Pokud se tento symbol zobrazí na obrazovce televizoru při ovládání prostřednictvím
tlačítek, není tato operace u právě přehrávaného disku možná.
Zobrazení na obrazovce
DVD
AUDIO
32
Zpomalené přehrávání
DVD
DivX
Stiskněte tlačítko SLOW (zpomalené přehrávání).
Zobrazení u
disku DVD
Zobrazení titulu
(TITLE)
Zobrazení uběhlé doby
(ELAPSED TIME)
Zobrazení v režimu
STEREO (L/R)
Zobrazení u
disku
DVD-AUDIO
Zobrazení kapitoly
(CHAPTER)
Zobrazení při opakovaném přehrávání
(REPEAT PLAYBACK)
Zobrazení formátu
DOLBY DIGITAL
Zobrazení u
disku CD
Zobrazení skladby/
souboru
(TRACK/FILE)
Zobrazení jazyka
zvukového doprovodu
(AUDIO LANGUAGE)
Zobrazení úhlu
záběru (ANGLE)
Zobrazení skupiny
(GROUP)
Zobrazení titulků
(SUBTITLE)
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:
DVD
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Při zpomaleném přehrávání a při přehrávání po krocích nebude slyšitelný zvukový doprovod.
• Funkce zpomaleného přehrávání vzad nepracuje u disků DivX.
33
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Přeskočení scén/Skladeb
DVD
CD
Opakované přehrávání (Repeat)
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Opakované přehrávání umožňuje opakovaně přehrát kapitolu, titul, skladbu (písničku) nebo složku (soubor MP3).
Stiskněte tlačítko #,$.
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se začne přehrávat
předchozí nebo následující kapitola, skladba/stopa nebo složka (soubor).
 Přeskakování kapitol nemůžete provádět nepřetržitě.
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se režim opakovaného
přehrávání změní následovně:
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
Stiskněte tlačítko REPEAT (opakované přehrávání).
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : GROUP ➞ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CD
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
MP3
JPEG
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
Možnosti opakovaného přehrávání (Repeat)
TRACK (skladba/stopa) : Bude se opakovaně přehrávat
zvolená skladba/stopa.
DIR (adresář/složka) : Budou se opakovaně přehrávat
všechny skladby/stopy ve zvolené složce.
DISC (disk) : Bude se opakovaně přehrávat celý disk.
OFF (vypnuto) : Zrušení režimu opakovaného přehrávání
(Repeat Playback).
Pro volbu režimu opakovaného přehrávání (Repeat Playback) na obrazovce s informacemi o disku
1
2
3
4
DVD
OBSLUHA
MP3
CHAPTER (kapitola) : Bude se opakovaně přehrávat
zvolená kapitola.
TITLE (titul) : Bude se opakovaně přehrávat zvolený titul.
GROUP (skupina) : Opakovaně přehraje zvolenou skupinu.
RANDOM (přehrávání v náhodném pořadí) :
Přehrávání stop/skladeb v náhodném pořadí. (Již přehraná
skladba se může přehrát znovu.)
CD
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej REPEAT PLAYBACK ( ).
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro volbu požadovaného režimu opa ovaného
přehrávání (Repeat Playback).
 Chcete-li zvolit jiný album nebo skladbu, zopakujte kroky 2 a 3 nahoře.
Stiskněte tlačítko ENTER.
DVD
CD
• U disků DivX, MP3 a JPEG nemůžete zvolit opakované přehrávání z informační obrazovky.
34
35
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Opakované přehrávání úseku A-B
Funkce Angle (úhel záběru)
DVD
Tato funkce umožňuje sledovat stejnou scénu z jiného úhlu záběru kamery.
V tomto režimu je možno opakovaně přehrávat určitou část na disku DVD.
1
2
3
1
2
3
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO (krok).
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej REPEAT PLAYBACK (
).
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro volbu bodu <A-> a pak na začátku
požadovaného segmentu stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej ANGLE (
).
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného úhlu záběru.
 Každé stisknutí tlačítka přepíná cyklicky mezi následujícími volbami úhlu záběru:
 Po stisknutí tlačítka ENTER se zvolená pozice uloží do paměti.
4
DVD
Na konci požadovaného segmentu stiskněte tlačítko ENTER.
 Specifi kovaný segment se bude přehrávat opakovaně.
A-B
REPEAT : A-B
• Funkce A-B Repeat (opakování A-B) u disků DivX, MP3 nebo JPEG nefunguje.
Funkce Zoom (zvětšení obrazovky)
DVD
OBSLUHA
• Funkce Angle (úhel záběru) pracuje pouze u disků, na nichž jsou
zaznamenány vícenásobné úhly záběru.
d Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro
volbu možnosti
OFF.
DivX
Tato funkce umožňuje zvětšování specifi cké oblasti zobrazeného obrazu.
Funkce Step (krokování)
DVD
1
2
DivX
3
Stiskněte tlačítko STEP.
Stiskněte kurzorová tlačítka▲,▼,◄,► pro posunutí oblasti, kterou chcete
zvětšit.
Stiskněte tlačítko ENTER.
 Po každém stisknutí tlačítka se úroveň zvětšení změní následovně:
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se obraz posune o jeden snímek
vpřed.
• Během krokového posunu při přehrávání není slyšet zvuk.
Stiskněte tlačítko ZOOM (zvětšení/ zmenšení).
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
• Během přehrávání disku s formátem DivX bude obrazovka zvětšena na
dvojnásobek normální velikosti.
36
37
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Funkce EZ VIEW
Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu
DVD
Stiskněte tlačítko EZ VIEW.
 Po každém stisknutí tlačítka se funkce Zoom (zvětšení/zmenšení) přepne mezi
možnostmi On (zapnuto) a Off (vypnuto).
1
2
 Při přehrávání fi lmu v širokoúhlém formátu (Widescreen) je možno černé pruhy v
horní a dolní části obrazovky odstranit stisknutím tlačítka EZ VIEW.
EZ VIEW
DVD
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného jazyka zvukového doprovodu.
 V závislosti na počtu jazyků uložených na disku DVD, se po každém stisknutí tlačítka zvolí jiný jazyk zvukového doprovodu (ENGLISH - angličtina,
SPANISH - španělština, FRENCH - francouzština, atd.).
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
Bonusová skupina
DVD-AUDIO
Některé disky DVD-Audio mají zvláštní <bonusovou> skupinu, která pro zpřístupnění vyžaduje čtyřciferné číslo
(heslo). Toto číslo by mělo být uvedeno na obalu disku.
Při přehrávání disku DVD-Audio, který má takovou bonusovou skupinu, se
obrazovka pro zadání tohoto klíčového čísla (hesla) zobrazí automaticky.
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
• Pokud z přístroje vysunete disk, vypnete napájení přístroje nebo pokud přehrávač
odpojíte ze sítě, budete muset toto klíčové číslo zadat znovu.
Navigační stránky
DVD-AUDIO
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko ,,. na dálkovém ovladači.
Funkce volby jazykové mutace titulků
1
2
3
OBSLUHA
• Tato funkce nebude pracovat, pokud je disk DVD zaznamenán ve formátu s
několika úhly záběrů.
• Černé pruhy se nemusejí ztratit, protože některé disky DVD mají pevně daný
poměr vodorovného/svislého rozměru.
• Tato funkce není podporována pro disky DivX.
• Během používání funkce EZ View mohou být některé z pravých nebo levých
stran lehce oříznuté.
DVD
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej SUBTITLE (
).
Stiskněte kurzorové tlačítko ◄ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného jazyka titulků.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• Pro ovládání této funkce můžete rovněž stisknout tlačítko Select AUDIO nebo
Select SUBTITLE na dálkovém ovladači.
• U některých disků nemusí být funkce jazyka titulků (Subtitle) a jazyka
zvukového doprovodu (Audio Language) dostupná.
 Z disku DVD-Audio, který obsahuje statické obrázky, můžete zvolit
požadovaný obrázek.
 U některých disků nebude možno obrázky zvolit.
38
39
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Přímý přesun na scénu/skladbu
DVD
CD
MP3
Používání nabídky disku
JPEG
DVD
Nabídky disku můžete používat pro volbu jazyka zvukového doprovodu, jazyka titulků, profi lu a podobně.
Nabídka disku DVD se u různých disků liší.
DVD
CD
1
2
Stiskněte tlačítko INFO.
3
4
Stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro posunutí na displej Chapter (
5
6
1
2
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného titulu/skladby (stopy) ( ) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posunutí na položku <Disc Menu> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
).
 Zvolíte-li nabídku disku, která není diskem podporována, objeví se na
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadované kapitoly a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro posunutí na displej zobrazující (
V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
obrazovce zpráva <This menu is not supported>.
3
4
) čas.
Stiskněte numerická tlačítka pro volbu požadovaného času a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► pro volbu požadované položky.
Stiskněte tlačítko ENTER.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
MP3
ENTER
EXIT
JPEG
OBSLUHA
• Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
MOVE
Stiskněte numerická tlačítka.
 Bude přehrán zvolený soubor.
 Při přehrávání disku MP3 nebo JPEG nemůžete pro posunutí na složku
používat tlačítka ▲,▼. Pro posunutí na složku stiskněte tlačítko STOP () a
pak stiskněte tlačítko ▲,▼.
Použití nabídky titulu
DVD
U disků DVD obsahujících několik titulů si můžete pro sledování zvolit titul jednotlivého fi lmu.V závislosti na disku se
dostupnost této funkce může lišit.
1
2
3
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posunutí na položku <Title Menu>.
Stiskněte tlačítko ENTER.
 Zobrazí se nabídka (menu) titulu.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
• Pro přímé přesunutí na požadovaný titul, kapitolu nebo skladbu/stopu můžete
stisknout tlačítko #,$ na dálkovém ovladači.
• V závislosti na disku se nebude možno v některých případech posunout na
zvolený titul nebo čas.
• Zobrazená nabídka (menu) disku se může různit v závislosti na disku.
MOVE
40
ENTER
EXIT
41
Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím funkce USB Host
Po připojení zařízení pro ukládání dat (k portu USB na tomto přístroji) můžete využívat mediální soubory, jako
například obrázky, videosek-vence a hudbu uloženou v přehrávači MP3, v paměti USB nebo v digitálním fotoaparátu
ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě 5.1 kanálů.
1
Zařízení USB zapojte do portu USB umístěného na boční straně jednotky.
CZ
Kompatibilní zařízení
1. Zařízení USB, která podporují velkokapacitní datové úložiště USB Mass Storage Verze 1.0. (Zařízení
USB, která pracují jako výměnný disk operačního systému Windows (2000 nebo vyšší verze) bez nutnosti
instalace dodatečného ovladače.)
2. Přehrávač MP3: Pevný disk (HDD) a přehrávač Flash MP3.
PHONES
3. Digitální fotoaparát: Fotoaparáty, které podporují standard USB Mass Storage v1.0.
USB
• Fotoaparáty, které pracují jako výměnný disk operačního systému Windows (2000 nebo vyšší verze) bez nutnosti
instalace dodatečného ovladače.
4. Pevný disk USB HDD a disk USB Flash: Zařízení, která podporují rozhraní USB 2.0 nebo USB 1.1.
• Po připojení zařízení USB 1.1 se mohou projevit rozdílnosti v kvalitě přehrávání.
• U pevného disku (HDD) USB zajistěte, aby byl k disku připojen zdroj externího napájení, aby pevný disk USB
fungoval správně.
2
Stiskněte tlačítko FUNCTION na hlavní jednotce přístroje nebo tlačítko USB
na dálkovém ovladači, aby se zvolil režim USB.
 Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí indikace <USB>.
3
Stiskněte tlačítko STOP () pro zastavení přehrávání.
d Bezpečné odejmutí zařízení USB
Aby se předešlo poškození obsahu paměti v zařízení USB, proveďte
před odpojením kabelu USB bezpečné odebrání zařízení.
1) Stiskněte tlačítko STOP () dvakrát za sebou.
Na displeji se zobrazí nápis REMOVE USB.
2) Odpojte kabel USB.
Přeskočení vpřed/vzad
Během přehrávání stiskněte tlačítko #,$.
 Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka” zvolen
následující soubor.
 Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka“ zvolen
předchozí soubor.
Rychlé přehrávání
• V závislosti na výrobci nemusí být čtečka karet USB podporována.
• Pokud do čtečky pro více karet nainstalujete několik paměťových zařízení, mohou se vyskytnout problémy.
6. Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno.
Podporované formáty
Statický
obraz
Hudba
Videosekvence
Název souboru
Přípona souboru
Datový tok
Verze
Počet pixelů
Vzorkovací frekvence
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800X600
44.1KHz~48KHz
OBSLUHA
 Na obrazovce televizoru se zobrazí okénko USB MENU a uložený soubor se
přehraje.
5. Čtečka karet USB: Čtečka karet pro jeden slot USB a čtečka více karet Multi slot USB
• Není podporována funkce CBI (Control/Bulk/Interrupt).
• Nejsou podporovány digitální fotoaparáty používající protokol PTP nebo vyžadující instalaci dodatečného progra-mu po
připojení k počítači PC.
• Zařízení se souborovým systémem NTFS nejsou podporována. Je podporován pouze souborový systém FAT 16/32
(File Allocation Table 16/32).
• Některé přehrávače MP3 nemusejí po připojení k tomuto přístroji pracovat v závislosti na velikosti sektoru jejich
souborového systému.
• Není podporována funkce USB HOST pokud je připojen přístroj, který přenáší mediální soubory prostřednictvím
proprietárního programu výrobce.
• Nepracuje se zařízeními MTP (Media Transfer Protocol) se zapnutým režimem Janus.
• Funkce USB host tohoto zařízení nepodporuje veškerá zařízení USB. Více informací o podporovaných
Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko
 .
zařízeních najdete na stránce 66.
 Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní
následovně : 2x 4x 8x 32x Normální rychlost.
42
43
NASTAVENÍ
Nastavení
CZ
Nastavení jazyka (Language)
Ve výchozím nastavení je jazyk nabídky na obrazovce (OSD – On-Screen Display) nastaven na
<English>(angličtina).
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
5
Nastavení typu obrazovky televizoru
V závislosti na typu vašeho televizoru (širokoúhlý televizor – Wide Screen nebo klasický televizor s poměrem stran 4:3) si
můžete zvolit poměr stran obrazu televizoru.
1
2
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Zvolte položku <LANGUAGE> (jazyk) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▲,▼ pro volbu položky <OSD LANGUAGE> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro volbu požadovaného jazyka a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
ENTER
RETURN
MOVE
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
OSD LANGUAGE : Volba jazyka nabídky na obrazovce (OSD)
AUDIO : Volba jazyka zvukového doprovodu (zaznamenaného na disku)
SUBTITLE : Volba jazyka titulků (které jsou zaznamenány na disku)
DISC MENU : Volba jazyka nabídky/menu disku (zaznamenaného na disku)
a Pokud vámi zvolený jazyk není na disku zaznamenán, jazyk nabídky se nezmění
ani pokud nastavíte svůj požadovaný jazyk.
SELECT
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
Nastavení poměru stran obrazu (velikost obrazovky)
Poměr vodorovného ke svislému rozměru obrazovky klasického televizoru je 4:3, zatímco u širokoúhlého televizoru a
<high defi nition> televizoru je tento poměr 16:9. Tento poměr se nazývá <poměr stran obrazu>. Při přehrávání disku
DVD, který je zaznamenán s jinou velikostí obrazovky, byste měli nastavit poměr stran obrazu tak, aby odpovídal
vašemu televizoru nebo monitoru.
Pro standardní televizor zvolte buď možnost <4:3PS> nebo <4:3LB>, podle vašich osobních preferencí.
Pokud máte širokoúhlý televizor, zvolte možnost <WIDE/HDTV>.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu pan &
scan na klasickém televizoru.
 Uvidíte pouze střední část obrazovky (s <odříznutými> stranami obrazu s
poměrem stran obrazu 16:9).
NASTAVENÍ
•
•
•
•
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <TV DISPLAY> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu požadované položky a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
 Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
 Jakmile je nastavení dokončeno pak (pokud byla jako jazyk nastavena
angličtina - English) se bude nabídka na obrazovce (OSD) zobrazovat v
angličtině.
MOVE
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
4:3LB (4:3 Letterbox)
• OTHER : Budete-li chtít zvolit jiný jazyk, zvolte možnost OTHER a zadejte jazykový kód
vaší země. (Viz stránka 65, kde jsou uvedeny kódy jednotlivých jazyků) Je
možno zvolit jazyk pro menu AUDIO (zvukový doprovod), SUBTITLE (titulky)
a DISC MENU (nabídka/menu disku).
Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu letter
box na klasickém televizoru.
 V horní a dolní části obrazovky se budou zobrazovat černé pruhy.
WIDE/HDTV
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu celé
obrazovky na svém širokoúhlém televizoru.
 Nyní můžete vychutnat širokoúhlý poměr stran obrazu.
• Pokud je disk DVD zaznamenán s poměrem stran obrazu 4:3, nebudete obraz moci sledovat v širokoúhlém formátu.
• Protože některé disky DVD jsou zaznamenány v různých obrazových formátech, mohou vypadat odlišně v
závislosti na softwaru, typu televizoru a nastavení poměru stran obrazu na televizoru.
• V režimu HDMI je obrazovka automaticky přepnuta do režimu širokoúhlého zobrazení.
44
45
Nastavení (pokr.)
Nastavení rodičovského zámku (úrovně omezení – Rating Level)
Tato funkce umožňuje omezení přehrávání disků DVD, určených pro dospělé (násilné scény atd.), aby je nemohly sledovat děti.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
SELECT
RETURN
EXIT
Nastavení tapety (Wallpaper)
DVD
JPEG
Při sledování disku DVD nebo JPEG CD můžete nastavit obrázek, který chcete zobrazit jako tapetu pozadí.
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <PARENTAL> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro volbu požado-vané úrovně omezení
(hodnocení obsahu) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Pokud například zvolíte úroveň 6 (Level 6), nebudete moci sledovat disky
DVD s úrovní 7 (Level 7) nebo vyšší.
 Čím vyšší je tato úroveň, tím blíž má obsah disku k materiálu
obsahujícímu násilí nebo scény pro dospělé.
MOVE
CZ
1
2
Jakmile se v průběhu pře-hrávání objeví požado-vaný obrázek, stiskněte
tlačítko PLAY/PAUSE.
Stiskněte tlačítko LOGO.
3
Napájení přístroje se vypne a poté se opět zapne.
 Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva <COPY LOGO DATA>.
 Bude zobrazena zvolená tapeta.
 Je možno zvolit až 3 nastavení tapety.
COPY LOGO DATA
• Tato funkce nefunguje, je-li výstup HDMI nastaven na 720p nebo 1080i.
Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Výchozí hodnota hesla je <7890>.
 Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
• Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud disk DVD obsahuje informace s úrovní
hodnocení obsahu disku.
Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety, které jste provedli
Pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (Parental rating level) můžete nastavit heslo.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačít-ko ENTER.
Stiskněte kurzorové tla-čítko ▼ pro posunutí na položku <PASSWORD> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Zadejte staré heslo, pak nové heslo a nakonec nové heslo potvrďte.
 Nastavení je dokončeno.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Výchozí hodnota hesla je <7890>.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <LOGO> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▲,▼ pro volbu požadovaného uživatele
<USER> a pak stiskněte tlačítko ENTER.
NASTAVENÍ
1
2
Nastavení hesla (Password)
 Tím se zvolí jedna ze 3 obrazovek tapety
5
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
• ORIGINAL : Zvolte tuto možnost pro nastavení obrázku <Samsung Logo> jako
vaší tapety.
• USER : Zvolte tuto možnost pro nastavení požadovaného obrázku jako vaší
tapety.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
Pokud toto heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (Rating level) zapomenete, proveďte následující kroky:
• Pokud v přístroji není vložen
žádný disk, podržte tlačítko STOP () na přístroji stisknuté déle než 5 sekund.
Na displeji se zobrazí nápis <INITIALIZE> a veškerá nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
• Stiskněte tlačítko POWER (napájení).
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci pokud to není nezbytně nutné.
46
47
Nastavení (pokr.)
Režim přehrávání disku DVD
Některé disky DVD-Audio obsahují obraz ve formátu DVD-Video a rovněž zvuk ve formátu DVD-Audio. Budete-li chtít
přehrávat část DVD-Video na disku DVD-Audio, nastavte přehrávač do režimu DVD-Video.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Stiskněte tlačítko EJECT a potom stiskněte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posu-nutí na položku <DVD TYPE> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro posun na položku <DVD VIDEO> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
CZ
Nastavení doby zpoždění/prodlevy (Delay Time)
Pokud není možno reprosoustavy umístit ve stejných vzdálenostech od poslechového místa, můžete nastavit dobu zpoždění
(prodlevy) audio signálů ze střední reprosoustavy a zadních reprosoustav.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
5
 Budete-li chtít přepnout do režimu přehrá-vání DVD AUDIO, zopakujte znovu kroky 1 až 4.
 Dobu zpoždění (prodlevy) pro centrální reprosoustavu (C) je možno
nastavit mezi 00 až 05 ms a pro levou a pravou prostorovou/surround
reprosoustavu (SL a SR) mezi 00 až 15 ms.
• DVD VIDEO : nastaveno pro přehrávání obsahu disku DVD video obsaženého na disku DVD audio.
• DVD AUDIO: nastaveno pro výchozí přehrávání DVD audio.
MOVE
SELECT
RETURN
• Výchozím nastavením režimu přehrávání DVD je DVD Audio.
• Vypnutím centrální reprosoustavy je automaticky nastaven režim DVD Audio (DVD zvuk).
EXIT
4
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <DELAY TIME> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► pro posunutí na požadova-nou
reprosoustavu a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro nastavení doby zpoždění (prodlevy).
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
Nastavení doby zpoždění (prodlevy) reprosoustavy (Speaker Delay Time)
Registrace DivX (R)
Při přehrávání prostorového (surround) zvuku ve formátu 5.1 kanálů můžete nejlepší zvuk docílit, pokud je
vzdálenost mezi vámi a jednotlivými reprosoustavami shodná. Protože zvuky přicházejí do poslechového místa
v různých okamžicích (v závislosti na umístění reprosou-stav), můžete nastavit tento rozdíl přidáním efektu
zpoždění (prodlevy) ke zvuku centrální reprosoustavy a prostorových (surround) reprosoustav.
Nastavení režimu reprosoustav
Výstupní signály a frekvenční rozsahy reprosoustav se nastaví automaticky v souladu s konfi gurací vašich reprosoustav a
podle toho, zda jsou určité reprosoustavy použity nebo nikoli.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
V položce <Speaker Setup> stiskněte opět tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼, ◄, ► pro posunutí na požadova-nou
reprosoustavu a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 U položek C (centrální), SL (levá prostorová/surround) a SR (pravá prostorová/
surround) se po každém stisknutí tlačítka režim střídavě přepíná následovně:
SMALL (malá) NONE (žádná)
 U položek L (levá) a R (pravá) reprosoustava je režim nastaven na hodnotu SMALL (malá).
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• SMALL (malá): Tuto možnost zvolte, máte-li tento typ reprosoustav.
• NONE (žádná): Tuto možnost zvolte, nejsou-li připojeny žádné reprosousta.
• Režim reprosoustav se může různit v závislosti na formátu PRO LOGIC a
STEREO (viz stránka 55).
Ideal CENTER SPEAKER
placement
Ideal
SURROUND
SPEAKER
placement
It is desirable to place all speakers within this circle.
Df: The distance from FRONT SPEAKER
Dc: The distance from CENTER SPEAKER
Ds: The distance from SURROUND SPEAKER
Nastavení centrální (CENTER) reprosoustavy
Pokud je vzdálenost Dc rovna nebo je delší než vzdálenost Df (viz
obrázek), nastavte režim jako 0 ms.
V opačném případě změňte nastavení v souladu s tabulkou.
Vzdálenost mezi Df a Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Doba zpoždění
(prodlevy)
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
NASTAVENÍ
Please use the Registration code to register this player with the DivX (R) video on demand format.
To learn more, go to www.divx.com/vod.
Nastavení zadních prostorových (REAR SURROUND) reprosoustav
Pokud je vzdálenost Df rovna nebo je delší než vzdálenost
Ds (viz obrázek), nastavte režim jako 0 ms. V opačném
případě změňte nastavení v souladu s tabulkou.
Vzdálenost mezi Df a Ds
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Doba zpoždění
(prodlevy)
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• U formátu
(Dolby Pro Logic II) může být doba zpoždění (prodleva) pro každý režim rozdílná.
• U formátů AC-3 a DTS je dobu zpoždění (prodlevy) možno nastavit mezi 00 až 15 ms.
• Centrální kanál je možno nastavit pouze u disků se zvukovým doprovodem 5.1 kanálů.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
48
49
Nastavení (pokr.)
SNastavení testovacího signálu (Test Tone)
Testovací signál (funkci Test Tone) můžete použít pro kontrolu správnosti zapojení reprosoustav.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CZ
Nastavení zvuku (Audio)
Pomocí této funkce můžete nastavit vyvážení a úroveň jednotlivých reprosoustav.
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <TEST TONE> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
 Testovací signál bude postupně odesílán do repro-soustav v tomto pořadí:
L (levá) C (centrální) R (pravá) SR (pravá prostorová/surround) SL (levá prostorová/surround) SW (subwoofer). Stisknete-li v této chvíli
tlačítko ENTER, testovací signál se ukončí.
STOP
EXIT
4
 Testovací signál se bude ozývat následovně: Při přehrávání disku
DVD nebo CD bude tato funkce pracovat pouze v režimu Stop.
Start
L : Přední reprosoustava (levá) C : Centrální reprosoustava
SW : Subwoofer R: Přední reprosoustava (pravá)
SL : Zadní reprosoustava (levá) SR : Zadní reprosoustava (pravá)
CHANGE
RETURN
EXIT
Ruční nastavení hlasitosti a vyvážení pomocí tlačítka SOUND EDIT.
Stiskněte tlačítko SOUND EDIT a pak stiskněte kurzorové tlačítko ◄,►.
 Tuto funkci používejte pro kontrolu, zda jsou správně připojeny
reprosoustavy a zda se někde nevyskytuje nějaký problém.
 Je-li zapnuta funkce HDMI AUDIO (zvuk je reprodukován
prostřednictvím reproduktorů televizního přijímače), funkce TEST
TONE není k dispozici.
NASTAVENÍ
Stiskněte tlačítko TEST TONE.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <SOUND EDIT> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačít-ka ▲,▼ pro volbu a nasta-vení požadované
položky. Stiskněte kurzorové tlačítko ◄,► pro nastavení parametru.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
MOVE
Multi-Channel Pro Logic Mode
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
Alternativní metoda: stiskněte tlačítko TEST TONE na dálkovém ovladači.
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
d Budete-li chtít testovací signál vypnout, stiskněte opět tlačítko
TEST TONE.
Nastavení vyvážení předních/zadních reprosoustav
• Můžete zvolit nastavení mezi 0 až – 6 nebo OFF (vypnuto).
• Čím blíže budete k hodnotě – 6, tím nižší bude hlasitost.
Nastavení úrovně centrální reprosoustavy/zadních reprosoustav/subwooferu
• Úroveň hlasitosti je možno nastavovat v krocích od + 6dB do – 6dB.
• Čím blíže budete k hodnotě + 6 dB, tím bude zvuk hlasitější a čím blíže budete k
hodnotě - 6 dB, tím bude zvuk tišší.
50
51
Nastavení (pokr.)
Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)
Tato funkce umožňuje nastavit vyvážení mezi nejhlasitějšími a nejtiššími zvuky. Tato funkce umožňuje poslech zvuku
ve formátu Dolby Digital při sledování fi lmů při nízké hlasitosti v noci.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
CZ
Nastavení zvuku přes HDMI
Audio signály přenášené prostřednictvím kabelu HDMI je možno zapnout/vypnout (ON/OFF).
1
2
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <DRC> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro nastavení funkce DRC.
MOVE
ENTER
RETURN
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
CHANGE
RETURN
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
3
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <HDMI AUDIO> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
4
Kurzorovými tlačítky ▲,▼ zvolte <ON> (zapnuto) nebo <OFF> (vypnuto),
pak stiskněte tlačítko ENTER.
EXIT
 Po stisknutí kurzorového tlačítka ▲ bude účinek vyšší a po stisknutí
kurzorového tlačítka ▼ bude účinek menší.
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
• ON : Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány jak obrazové signály, tak
signály zvukového doprovodu, přičemž zvukový doprovod bude vystupovat
pouze z reproduktorů televizoru.
• OFF : Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány pouze obrazové signály a
zvukový doprovod bude vystupovat pouze z reprosoustav tohoto systému
EXIT
domácího kina.
Nastavení funkce AV SYNC
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posun na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posun na položku <AV-SYNC> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posun na položku AV-SYNC Delay
Time a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Výchozí nastavená hodnota na tomto přístroji je HDMI AUDIO OFF (vypnuto).
• Zvukový doprovod HDMI AUDIO se automaticky slučuje do dvou kanálů pro
výstup z reproduktorů televizoru.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
NASTAVENÍ
Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru se může zdát, že se obraz poněkud opožďuje za zvukovým doprovodem.
Pokud tato situace nastane, nastavte prodlevu zvukového doprovodu tak, aby odpovídal obrazu.
 Dobu prodlevy zvukového doprovodu je možno nastavit mezi 0 až 300 ms.
Nastavte tuto hodnotu do optimálního stavu.
MOVE
52
SELECT
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
53
Nastavení (pokr.)
Funkce zvukového pole (Sound Field) (DSP)/EQ
DSP (Digital Signal Processor) : Režimy DSP jsou určeny pro simulaci různých akustických prostředí.
EQ (ekvalizér) : Je možno zvolit možnosti ROCK (rocková hudba), POP (pop music) nebo CLASSIC (klasická
hudba), aby se zvuk optimalizoval podle žánru přehrávané hudby.
Stiskněte tlačítko DSP/EQ.
CZ
Režim Dolby Pro Logic II
Můžete si zvolit požadovaný režim zvuku Dolby Pro Logic II.
Stiskněte tlačítko
PL II MODE.
 Po každém stisknutí tlačítka se režim přepne následovně.
 Na displeji na panelu se zobrazí indikace <DSP>.
 Po každém stisknutí tlačítka se volba změní následovně:
PRO LOGIC II
• MUSIC : Při poslechu hudby můžete vychutnávat zvukové efekty, jako při poslechu
• CINEMA : Přidává realismus ke zvukovému doprovodu fi lmu.
• PRO LOGIC : Můžete vychutnávat realistický vícekanálový efekt, jako při použití
pěti repro-soustav a to při použití pouhé dvojice předních reprosoustav (levé a pravé).
NASTAVENÍ
skuteč-ného vystoupení.
• MATRIX : Můžete poslouchat prostorový (surround) zvuk 5.1 kanálů.
• POP, JAZZ, ROCK : V závislosti na žánru hudby si můžete vybrat z možností POP,
JAZZ a ROCK.
STEREO : Tuto možnost zvolte, budete-li chtít poslouchat zvuk pouze z levé a
pravé přední reprosoustavy a subwooferu.
• STUDIO : Poskytuje dojem přítomnosti ve studiu.
• CLUB : Simulace zvuku tanečního klubu s tepajícím rytmem hlubokých tónů.
• HALL : Poskytuje čistý zvuk vokálů, jako při poslechu v koncertním sále.
• MOVIE : Navozuje pocit přítomnosti v kině.
• CHURCH : Poskytuje pocit skutečné přítomnosti ve velkém chrámu.
• PASS : Tuto možnost zvolte pro návrat k normálnímu poslechu.
• Budete-li chtít zvolit režim Pro Logic II, připojte své externí zařízení ke vstupním
zdířkám AUDIO INPUT (L a R) na přehrávači. Pokud připojíte pouze jeden ze
vstupů (L nebo R), nebudete moci poslouchat prostorový (surround) zvuk.
• Funkce DSP/EQ je dostupná pouze v režimu STEREO. Stiskněte tlačítko
PL II, aby se na displeji zobrazila indikace STEREO.
• Tato funkce funguje u disků CD, MP3-CD, 2-kanálových DVD-Audio, DivX a Dolby
Digital.
• Při přehrávání disku DVD zakódovaného se dvěma nebo více kanály, bude
automaticky zvolen vícekanálový režim a funkce DSP/EQ nebude pracovat.
54
55
RŮZNÉ
Nastavení (pokr.)
Poslech radiopřijímače
CZ
Dálkový ovladač
Efekt Dolby Pro Logic II
Tato funkce pracuje pouze v režimu Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Stiskněte tlačítko 2PL II MODE pro volbu režimu <MUSIC>.
2
Stiskněte tlačítko 2PL II EFFECT pro volbu možnosti <P> (PANORAMA),
Panorama a pak stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro volbu požadovaného
efektu.
1
2
 Tento režim umožňuje rozšíření předního stereofonního obrazu se
zahrnutím prostorových (surround) reprosou-stav pro vytvoření
vzrušujícího efektu <obalení> zvukem ze stran.
Hlavní jednotka přístroje
1
2
Stiskněte tlačítko 2PL II EFFECT pro volbu položky <C> (C-WIDTH) a
pak stisk-něte kurzorová tlačítka ◄,► pro volbu požadovaného nastavení
efektu.
 Je možno zvolit hodnotu mezi 0 až 7.
 Tato funkce nastavuje šířku středu zvukového obrazu. Čím vyšší je
nastavená hodnota, tím méně zvuku vychází z centrální reprosoustavy.
Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
 Automatické ladění 1 : Po stisknutí tlačítka #, $ se zvolí rozhlasová stanice uložená
na předvolbě.
 Automatické ladění 2 : Stiskněte a podržte tlačítko ,,. pro automatické
vyhledání vysílajících rozhlaso-vých stanic.
 Manuální ladění : Stiskněte tlačítko ,,. pro postupné zvyšování nebo
snižování frekvence.
 Je možno zvolit buď hodnotu 0 nebo 1.
3
Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
Stiskněte tlačítko FUNCTION pro volbu vlnového pásma FM.
Zvolte rozhlasovou stanici.
 Automatické ladění 1 : Stiskněte tlačítko STOP () pro volbu položky
<PRESET> a pak stiskněte tlačítko #, $ pro volbu stanice uložené na
předvolbě.
 Automatické ladění 2 : Stiskněte tlačítko STOP () pro volbu položky <MANUAL>
a pak stiskněte a podržte tlačít-ko #, $ pro automatické prohledání vlnového
pásma.
 Manuální ladění : Stiskněte tlačítko STOP () pro volbu položky
<MANUAL> a pak krátce stiskněte tlačítko #, $ pro naladění nižší nebo
vyšší frekvence.
4
Stiskněte tlačítko 2PL II EFFECT pro volbu možnosti <D> (DIMENS)
(Rozměr) a pak stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro volbu požadovaného
nastavení.
 Je možno zvolit hodnotu mezi 0 až 6.
(Tato možnost platí pouze při poslechu stanic v pásmu FM.)
(STEREO) a
(MONO).
 Každé stisknutí tlačítka přepíná mezi zvukem
(MONO), docílíte tím čistého zvuku,
 V oblastech se špatným příjmem, přepněte zvuk na
bez rušení.
RŮZNÉ
 Postupné přesouvání zvukového pole (DSP) směrem dopředu nebo
dozadu.
d Stiskněte tlačítko MO/ST pro poslech v režimu Mono/Stereo.
• Při přehrávání disku DVD zakódovaného se dvěma nebo více kanály bude
automaticky zvolen vícekanálový režim a tlačítko 2PL II (Dolby Pro Logic II)
nebude pracovat.
56
57
Poslech radiopřijímače (pokr.)
Naladění rozhlasových stanic na předvolby
Příklad : Uložení stanice na frekvenci FM 89,10 do paměti
1
2
Užitečné funkce
CZ
Funkce Sleep Timer (časovač spánku)
Je možno nastavit dobu (čas), kdy se systém domácího kina sám vypne.
Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
Stiskněte tlačítko SLEEP (časovač spánku).
Stiskněte tlačítko ,,. pro volbu frekvence <89,10>.
 Při každém stisknutí tlačítka se předvolený čas změní následovním způsobem
: 10 20 30 60 90 120 150 OFF (vypnuto).
3
4
5
Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY (Paměť tuneru).
 Na displeji bliká indikátor <01>.
Stiskněte tlačítko #, $ pro volbu čísla předvolby.
 Můžete zvolit mezi předvolbou 1 až 15.
Stiskněte opět tlačítko TUNER MEMORY (Paměť tuneru).
 Předtím, než <number> zmizne z obrazovky, stiskněte tlačítko TUNER MEMORY
(paměť tuneru).
 <number> zmizne z displeje a stanice se uloží do paměti.
6
Při ukládání dalších stanic na předvolby zopakujte kroky 2 až 5.
d Pro potvrzení nastavení časovače spánku stiskněte tlačítko SLEEP
(časovač spánku).
 Zobrazuje se zbývající doba do okamžiku, než se systém domácího kina
sám vypne.
 Dalším stisknutím tlačítka se změní doba časovače spánku, kterou jste
nastavili předtím.
d Pro zrušení časovače spánku stiskněte tlačítko SLEEP, až se na displeji
zobrazí indikace OFF.
Nastavení jasu displeje
Jas displeje na přístroji je možno nastavit tak, aby vás nerušil při sledování programu na obrazovce.
Stiskněte tlačítko DIMMER (změna jasu).
 S každým stiskem tlačítka se mění jas displeje na čelní straně centrální reprosoustavy.
d Pro naladění stanice na předvolbě stiskněte tlačítko #, $ na dálkovém ovladači pro
zvolení kanálu.
Funkce Mute (utlumení zvuku)
RŮZNÉ
• Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.
Tato funkce je zvláště důležitá, pokud čekáte telefonní hovor nebo zazvonění zvonku u dveří.
Stiskněte tlačítko MUTE (utlumení zvuku).
 Na displeji se zobrazí symbol <MUTE>.
 Chcete-li obnovit hlasitost zvuku, stiskněte toto tlačítko MUTE ještě jednou.
58
59
Ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače
Při ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače
1
2
3
Stiskněte tlačítko TV pro volbu režimu TV.
Stiskněte tlačítko POWER, aby se zapnul televizor.
Podržte stisknuté tlačítko POWER (napájení) a zadejte kód odpovídající
značce vašeho televizního přijímače.
 Pokud je v tabulce uvedeno pro váš televizor více kódů, zadejte je vždy po
jednom a vyzkoušejte, který kód funguje.
Příklad : Pro televizor značky Samsung
Podržte stisknuté tlačítko POWER (napájení) a numerickými tlačítky zadejte
hodnoty 00, 5, 16, 17 a 40.
4
Vypne-li se TV, nastavení je kompletní.
 Pro ovládání můžete používat tlačítka TV POWER (zapnutí televizoru),
VOLUME (hlasitost), CHANNEL (kanál) a numerická tlačítka (0-9).
• Dálkový ovladač nemusí s některými značkami televizorů pracovat. Kromě
toho nemusejí být dostupné některé operace ovládání (v závislosti na značce
vašeho televizoru).
• Pokud na svůj dálkový ovladač nenastavíte kód podle značky svého televizoru,
bude dálkový ovladač při výchozím nastavení pracovat s televizory značky
Samsung.
Seznam kódů podle značek (výrobců) televizorů
Číslo
Značka
Kód
Číslo
Značka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
Kód
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
61
Samsung
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
60, 98
21
Daytron
40
65
Sharp
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
RŮZNÉ
60
CZ
61
Řešení problémů
CZ
Pokud se při provozu přístroje vyskytnou problémy, projděte si níže uvedenou tabulku. Pokud problém, se kterým jste se
setkali, není v této tabulce uveden nebo pokud rady uvedené v tabulce nepomohou váš problém vyřešit, vypněte přístroj,
odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků Samsung nebo na servisní
středisko Samsung Electronics.
Příznak
Nelze vysunout disk.
Kontrola/Náprava
• Je síťový napájecí kabel pevně zasunut do síťové zásuvky?
• Vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
• Zkontrolujte kód regionu na disku DVD. Disky DVD zakoupené v
zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat.
Přehrávání se nezahájí.
• Disky CD-ROM a DVD-ROM není možno na tomto přístroji přehrávat.
• Ujistěte se, zda je nastavena správná úroveň hodnocení obsahu disku
(rating).
Přehrávání se nezahájí ihned po stisknutí
tlačítka Play/Pause.
Přístroj nereprodukuje žádný zvuk.
• Není disk, který používáte, zdeformovaný nebo nejsou na jeho
povrchu škrábance?
• Při zrychleném nebo zpomaleném přehrávání a při přehrávání
po krocích není zvukový doprovod slyšitelný.
• Jsou správně zapojeny reprosoustavy? Je správně nastaveno
přizpůsobení reprosou-stavy?
• Není disk vážně poškozen?
• Je na obalu disku uvedena značka <Dolby Digital 5.1 CH>?
Prostorový (surround) zvuk Dolby Digital 5.1 kanálů bude
reprodukován pouze tehdy, pokud je na disku uložen zvukový
doprovod ve formátu 5.1 kanálů.
• Je na displeji s informacemi správně nastaven jazyk zvukového
doprovodu na DOLBY DIGITAL 5.1 kanálů?
Dálkový ovladač nepracuje.
62
Nefunguje jazyk zvukového doprovodu
a titulky.
• Jazyk zvukového doprovodu a titulky nebudou fungovat u disku
DVD, který příslušné jazyky neobsahuje. Navíc (v závislosti na disku)
mohou tyto jazyky pracovat odlišně.
Obrazovka nabídky se neobjevuje,
přestože je zvolena funkce nabídky.
• Nepoužíváte disk, který žádné nabídky neobsahuje?
Není možno změnit poměr stran obrazu.
• Disky DVD s poměrem stran obrazu 16:9 můžete přehrávat v
širokoúhlém režimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo v režimu
4:3 PAN SCAN, avšak disky DVD s poměrem stran 4:3 se budou
zobrazovat pouze s poměrem stran 4:3. Podívejte se na obal disku
DVD a poté zvolte příslušnou funkci.
 Hlavní jednotka nepracuje. (Příklad:
Napájení se vypne nebo je slyšet
divný zvuk.)
 Systém domácího kina nepracuje
správně.
• Používáte dálkový ovladač v rámci jeho provozního dosahu, pokud
jde o úhel nasměro-vání a vzdálenost do přístroje?
• Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité?
• Vybrali jste správně režim (TV/DVD) dálkového ovladače (TV nebo
DVD)?
Zapomněli jste heslo pro nasta-vení
úrovně hodnocení obsahu (rating).
Je zapnutý televizor?
Jsou správně zapojeny video kabely?
Není disk znečištěn nebo poškozen?
Disk s výrobní vadou nemusí být možno přehrát.
• Vypněte napájení a podržte tlačítko STOP() na hlavní jednotce
minimálně 5 sekund.
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených
nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně
nutné.
• Zobrazí-li se na displeji centrální reprosoustavy hlášení
<NO DISC>,
(Není disk), na centrální reprosoustavě podržte po dobu nejméně 5
sekund stisknuté tlačítko STOP(). Na displeji se zobrazí hlášení
<INITIALIZE> (Inicializovat) a všechna nastavení jsou vrácena na výchozí
hodnoty.
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených
nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně
nutné.
Není možno přijímat rozhlasové vysílání.
• Je k přístroji správně připojena anténa?
• Pokud je vstupní signál z antény slabý, nainstalujte si v místě s
dobrým příjmem venkovní anténu pro pásmo FM.
Při poslechu zvuku z televize přes
přístroj není slyšet žádný zvuk.
• Pokud je stisknuto tlačítko pro vysunutí během poslechu zvuku z
televize prostřednictvím funkcí D.IN, AUX, je aktivována se funkce
DVD, a to zastaví zvuk z televize.
Při poslechu zvuku z televize přes
přístroj není slyšet žádný zvuk.
• Pokud je stisknuto tlačítko pro vysunutí během poslechu zvuku z
televize prostřednictvím funkcí D.IN, AUX, je aktivována se funkce
DVD, a to zastaví zvuk z televize.
RŮZNÉ
Není reprodukován prostorový
(surround) zvuk Dolby Digital 5.1 kanálů.
•
•
•
•
• Ujistěte se, zda je disk DVD kompatibilní s formátem 5.1 kanálů.
• Pokud v režimu nastavení reprosoustav (na obrazovce Setup)
nastavíte položky C (centrální reprosoustava), SL (levá prostorová/
surround reprosoustava) a SR (pravá prostorová/surround
reprosoustava) na hodnotu NONE (žádná), nebude z centrální
reprosoustavy a předních reprosoustav (levé a pravé) vycházet žádný
zvuk. Nastavte položky C, SL a SR na hodnotu SMALL (malá).
Kontrola/Náprava
 Disk se otáčí, ale nezobrazuje se
žádný obraz.
 Kvalita obrazu je špatná a obraz se
chvěje.
• Setřete povrch disku a očistěte jej.
• Při poslechu disku CD nebo radiopřijímače je zvuk reprodukován
pouze předními reprosoustavami (levou/pravou). Zvolte možnost
<PRO LOGIC II> stisknutím tlačítka
PL II (Dolby Pro Logic II) na
dálkovém ovladači, aby se použilo všech 6 reprosoustav.
Zvuk je slyšitelný pouze z některých
reprosoustav, nikoli ze všech šesti.
Příznak
63
Upozornění k manipulaci a skladování disků
Malé škrábance na povrchu disku mohou vést ke snížení kvality zvuku a obrazu nebo mohou způsobovat přeskakování
disku.Při manipulaci s disky buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jejich poškrábání.
Zacházení s disky
Nedotýkejte se té plochy disku, na které je záznam. Držte disk za okraje
tak, aby se na povrchu disku neobjevily otisky prstů.Na disk nelepte žádné
papírky nebo lepicí pásky.
Uložení a skladování disků
Neukládejte disky v dosahu
přímého slunečního záření.
Disky skladujte na dobře
větraném místě.
Ukládejte disky do čistých
ochranných obalů (krabiček).
Disky ukládejte ve svislé poloze.
• Zabraňte znečištění disků nečistotami a prachem.
• Nevkládejte do přehrávače prasklé nebo poškrábané disky.
Manipulace s disky a jejich skladování
CZ
Zadejte odpovídající kódové číslo pro počáteční nastavení položek <Disc Audio> (zvukový doprovod disku),
<Disc Subtitle>(titulky na disku) anebo <Disc Menu> (nabídka disku) (viz stránka 44).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
Pokud jsou na povrchu disku otisky prstů nebo nečistoty, očistěte disk
jemným roztokem čisticího prostředku zředěného vodou a otřete povrch
disku měkkým hadříkem.
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
• Při čištění jemně stírejte plochu disku směrem od středu k okraji.
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
RŮZNÉ
1142
1144
• Pokud se teplý vzduch dostane do kontaktu s chladnými součástmi uvnitř
přehrávače, může dojít ke vzniku kondenzace. Pokud se uvnitř přehrávače
vytvoří kondenzace, nemusí přehrávač správně pracovat. Pokud taková situace nastane, vyjměte z přehrávače disk a nechejte zapnutý přehrávač 1 až 2
hodiny mimo provoz.
64
Tabulka jazykových kódů
65
Podporované produkty pro funkci USB Host
Digitální fotoaparát
USB Flash Disk
VŠEOBECNÉ
ÚDAJE
CZ
Příkon (odběr energie)
60W
Hmotnost
5.2 kg
Rozměry (Š x V x H)
460 x 315 x 190 mm
Výrobek
Společnost
Typ
Výrobek
Společnost
Typ
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Rozsah provozní teploty
+5°C až +35°C
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Rozsah provozní vlhkosti
10% ~ 75%
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Použitelná citlivost
10dB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
Poměr signál/šum
60dB
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Zkreslení
0.5%
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Kompozitní video
1.0Všp-šp(75Ω ohmů)
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Výrobek
Společnost
Typ
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
FM TUNER
OBRAZOVÝ
VÝSTUP
Přehrávač MP3
ZESILOVAČ
Y : 1.0Všp-šp(75Ω ohmů)
Komponentní video
Pr : 0.70Všp-šp(75Ω ohmů)
Pb : 0.70Všp-šp(75Ω ohmů)
Rozhraní HDMI
Impedance : 85~115Ω
Výstupní výkon pro přední reprosoustavy
100W x 2(3Ω)
Výstupní výkon centrální soustavy
100W(3Ω)
Výstupní výkon zadních reprosoustav
100W x 2(3Ω)
Výstupní výkon subwooferu
100W(3Ω)
Kmitočtový rozsah
20Hz~20KHz
Poměr signál/šum
70dB
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
Separace kanálů
60dB
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
Vstupní citlivost
(AUX) 400mV
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
Externí disk USB
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Výrobek
Společnost
Typ
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
RŮZNÉ
66
Technické údaje
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Společnost SAMSUNG ve světě)
Technické údaje (pokr.)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se výrobků Samsung, kontaktujte středisko
péče o zákazníky společnosti Samsung.
HT-X250
Region
Reproduktorový systém 5.1 kanálů
REPROSOUSTAVA
Reproduktorový systém
Přední reprosoustavy/
Centrální reprosoustava/
Zadní reprosoustavy
Reproduktor Subwoofer
Impedance
3Ω (DCR 3.4Ω)
3Ω (DCR 3.4Ω)
Kmitočtový rozsah
150Hz~20KHz
40Hz~200Hz
Výstupní úroveň tlaku zvuku
86dB/W/M
86dB/W/M
Jmenovitý vstup
100W
100W
Maximální vstup
200W
200W
Rozměry (Š x V x H)
Přední/
Zadní
92.5 x 276.5 x 158 mm
176 x 388.8 x 396.3 mm
Centrální 365 x 83 x 173 mm
Hmotnosti
Přední/
Zadní
1.46Kg/1.28Kg
6.6Kg
Centrální 1.4Kg
HT-TX250
Reproduktorový systém 5.1 kanálů
REPROSOUSTAVA
Reproduktorový systém
Přední reprosoustavy/
Centrální reprosoustava/
Zadní reprosoustavy
Reproduktor Subwoofer
Impedance
3Ω (DCR 3.4Ω)
3Ω (DCR 3.4Ω)
Kmitočtový rozsah
150Hz~20KHz
40Hz~200Hz
Výstupní úroveň tlaku zvuku
86dB/W/M
86dB/W/M
Jmenovitý vstup
100W
100W
Maximální vstup
200W
200W
Rozměry (Š x V x H)
Přední/
Zadní
89 x 1200 x 146 mm
176 x 388.8 x 396.3 mm
Centrální 365 x 83 x 173 mm
Hmotnosti
Přední/
Zadní
5.4 Kg
Centrální 1.4 Kg
68
6.6 Kg
Země
Zákaznický servis
Webové stránky
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement