Samsung HT-TZ222 Používateľská príručka

Samsung HT-TZ222 Používateľská príručka
HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225
Systém digitálního
domácího kina
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/global/register
HT-Z220_CZ_02.indd
1
2009-3-14
11:57:03
přednosti
Přehrávání mnoha typů disků
Tento systém domácího kina umožňuje přehrávání různých typů disků – DVD-VIDEO, CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX-CD, CD-R/RW a DVD±R/RW.
Přehrávání USB Host
Po připojení zařízení pro ukládání dat k portu USB na tomto přístroji můžete využívat mediální soubory,
jako například obrázky, videosekvence a hudbu, uloženou v přehrávači MP3, v digitálním fotoaparátu
nebo v paměti USB.
Dolby Pro Logic II
Formát Dolby Pro Logic II představuje novou formu technologie dekódování vícekanálového audio signálu,
která zlepšuje existující formát Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS představuje komprimovaný digitální zvukový formát, vyvinutý společností Digital Theater Systems
Inc. Tento formát poskytuje plný vícekanálový zvuk 5.1 kanálů.
Funkce spořiče obrazovky televizoru
Jestliže centrální jednotka zůstane déle než 5 minuty v režimu stop, objeví se na obrazovce televizního
přijímače logo společnosti Samsung.
Tento výrobek se po 20 minutách v režimu spořiče obrazovky automaticky přepne do úsporného režimu.
Funkce pro úsporu energie
Tento výrobek se automaticky vypne po 20 minutách v režimu Stop.
Nastavitelné pozadí obrazovky televizoru
Tento výrobek vám dovoluje zvolit si váš oblíbený obrázek během zobrazování JPEG z CD nebo DVD a
nastavit jako vaši výchozí tapetu.
Funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkce, která se používá na obsluhu hlavní jednotky pomocí dálkového ovládaní TV Samsung
připojením domácího kina k TV SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. (To je možné jen u TV SAMSUNG, které
podporují funkci Anynet+.)
Funkce AV SYNC
Pokud je přístroj připojen k digitálnímu televizoru, může mít obraz zpoždění za zvukem.
Toto zpoždění lze vyrovnat nastavením prodlevy zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.
SOUČÁSTI BALENÍ
Zkontrolujte, zda jste obdrželi níže uvedené příslušenství:
Kabel Video
Anténa pro pásmo FM
Návod k obsluze
Dálkový ovladač
/ a baterie (velikost AAA)
2
HT-Z220_CZ_02.indd
2
2009-3-14
11:57:05
CZ
bezpečnostní informace
Bezpečnostní varování
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE
NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM.
NEOTEVÍREJTE!
Tento symbol indikuje přítomnost
nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které
může způsobit úraz elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých
pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou
součástí příslušenství přístroje.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako
LASEROVÝ výrobek TŘÍDY 1.
LUOKAN 1 LASER LAITE
Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění
KLASS 1 LASER APPARAT
jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu,
PRODUCTO LASER CLASE 1
může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.
UPOZORNĚNÍ: P
ŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ
NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ VYVARUJTE SE PŘÍMÉHO VYSTAVENÍ
PAPRSKŮM.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ
ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
• Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být
tato zástrčka snadno přístupná.
UPOZORNĚNÍ
• Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na něj objekty naplněné vodou, např. vázy.
• Síťová zástrčka se používá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.
3
HT-Z220_CZ_02.indd
3
2009-3-14
11:57:05
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že elektrická soustava ve vašem domě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku na zadní
straně přehrávače. Přehrávač umístěte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby měl
dostatek prostoru k ventilaci (7,5 až 10 cm). Ujistěte se, že otvory k ventilaci nejsou ničím blokovány. Na
přehrávač nic nestavte. Přehrávač neumísťujte na zesilovače ani jiné vybavení, které se může zahřívat. Před
přemísťováním přehrávače se ujistěte, že v něm není vložen žádný disk. Tento přehrávač je navržen pro
trvalé používání. Přepnutím DVD přehrávače do pohotovostního režimu ještě nedojde k jeho odpojení od
elektrické sítě. Pokud chcete přehrávač zcela odpojit od elektrického napájení, odpojte napájecí kabel ze
síťové zásuvky, především neplánujete-li přehrávač delší dobu používat.
Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
Napěťové špičky v důsledku blesku mohou přístroj
poškodit.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření
nebo jiným zdrojům horka. To by mohlo způsobit přehřátí
a poruchu funkce přístroje.
Phones
Chraňte přehrávač před působením vlhkosti (například
vázy a podobně), před nadměrným horkem (například
otevřený oheň a podobně) nebo před zařízením, které
vytváří silné magnetické nebo elektrické pole (například
reprosoustavy a podobně). Začne-li přístroj vykazovat
známky chybné funkce, nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel od zdroje napájecího napětí. Tento přístroj
není určen pro průmyslové použití. Používejte tento
přístroj jen k osobnímu použití. Pokud byl přehrávač nebo
disky skladovány v chladném prostředí, může dojít
k výskytu kondenzace. Budete-li přístroj přepravovat
v zimě, počkejte před jeho opětovným použitím přibližně
2 hodiny, až se jeho teplota vyrovná s okolní teplotou.
Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují
chemické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního
odpadu.
4
HT-Z220_CZ_02.indd
4
2009-3-14
11:57:07
CZ
obsah
Přednosti
2
Součásti balení
bezpečnostní informace
3
4
Bezpečnostní varování
Bezpečnostní upozornění
začínáme
7
8
8
8
9
Před přečtením tohoto návodu k obsluze
Disky, které je možno přehrávat
Nepoužívejte následující typy disků!
Ochrana proti kopírování
Typy a charakteristiky disku
2
3
7
popis
10
12
16
dálkový ovladač
zapojení
Než začnete své domácí kino
používat
27
28
přehrávání
10 Přední panel
10 Displej
11 Zadní panel
12 Dálkový ovladač
14 Nastavení dálkového ovladače
16 Zapojení reprosoustav
20 Připojení zesilovače s bezdrátovým
přijímačem
22 Připojení pomocí zdířky Video Out k
televizoru
23 Funkce automatické detekce HDMI
23 Funkce HDMI
24 BD Wise (pouze pro produkty Samsung)
25 Připojení zvuku z externích komponent
26 Připojení antény pro pásmo FM
27 Než začnete své domácí kino používat
28
29
30
31
33
41
Přehrávání disku
Přehrávání disků MP3/WMA-CD
Přehrávání souborů JPEG
Přehrávání disku ve formátu DivX
Používaní funkce přehrávání
Přehrávání mediálních souborů
prostřednictvím funkce USB Host
5
HT-Z220_CZ_02.indd
5
2009-3-14
11:57:07
obsah
nastavení systému
43
rádio
54
57
užitečné funkce
Řešení problémů
59
61
62
seznam kódů jazyků
příloha
43 Nastavení jazyka
43 NASTAVENÍ REŽIMU VÝSTUPU VIDEA
HDMI
44 Nastavení typu obrazovky televizoru
45 Nastavení rodičovského zámku (úrovně
omezení)
45 Nastavení hesla
46 Nastavení tapety
46 Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety,
které jste provedli
47 Nastavení režimu reprosoustav
47 Nastavení prodlevy
48 Nastavení prodlevy reprosoustavy
49 Nastavení testovacího signálu
49 Nastavení zvuku
50 Nastavení funkce DRC (komprese
dynamického rozsahu)
51 Nastavení funkce AV SYNC
51 Nastavení zvuku přes HDMI
52 Funkce zvukového pole (DSP)/EQ
52 Režim Dolby Pro Logic II
53 Efekt Dolby Pro Logic II
53 P.BASS
54 Poslech radiopřijímače
54 Naladění předvoleb rozhlasových stanic
55 O vysílání RDS
57
57
57
58
Funkce Sleep Timer (časovač spánku)
Nastavení jasu displeje
Funkce Mute (utlumení zvuku)
CD RIPPING
59 Řešení problémů
61 Seznam kódů jazyků
62 Upozornění k manipulaci a skladování disků
63 Technické údaje
6
HT-Z220_CZ_02.indd
6
2009-3-14
11:57:07
CZ
Před přečtením tohoto návodu k obsluze
Před přečtením tohoto návodu k obsluze nezapomeňte zkontrolovat následující podmínky.
Ikony, používané v tomto návodu k obsluze
d
B
A
G
D
M
Označení
Definice
DVD
Týká se funkce dostupné na discích DVD nebo DVD-R/DVD-RW, které byly
zaznamenány a finalizovány v režimu Video.
CD
Týká se funkce dostupné na datových discich CD (CD-R nebo CD-RW).
MP3
Týká se funkce dostupné na discich CD-R/-RW.
JPEG
Týká se funkce dostupné na discich CD-R/-RW.
DivX
Týká se funkce dostupné na discích s MPEG4 soubory.
(DVD±R/RW, CD-R nebo CD-RW)
Upozornění
Týká se případu, kdy funkce nefunguje nebo nastavení může být
stornováno.
Poznámka
Označuje rady nebo pokyny na stránce, která pomáhá v činnosti
jednotlivých funkcí.
● začínáme
Ikona
MM `` V této příručce jsou instrukce označené jako „DVD (
)“ použitelné na discích
DVD
DVD-VIDEO a DVD-R/-RW, které byly zaznamenány v režimu Video a pak
finalizovány.
Uvedení konkrétního typu DVD je označeno samostatně.
`` Disky DVD-R/-RW, které nebyly správně zaznamenány ve formátu DVD Video, nebude
možné přehrávat.
Poznámka k používání této uživatelské příručky
1) Předtím, než začnete tento přístroj používat, se nezapomeňte obeznámit se všemi bezpečnostními
pokyny (viz strana 4).
2) Pokud se vyskytne problém, podívejte se do části „Odstraňování potíží“ (viz strany 59 a 60).
Copyright
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto návodu k obsluze nebo návod jako celek nesmí být
reprodukována/reprodukován nebo zkopírována/zkopírován bez předchozího písemného povolení
společnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
7
HT-Z220_CZ_02.indd
7
2009-3-14
11:57:08
začínáme
Disk DVD (Digital Versatile Disc) nabízí fantastický zvuk a obraz, a to díky
prostorovému zvuku Dolby Digital a kompresní technologii obrazu MPEG-2.
Nyní si můžete vychutnat tyto realistické efekty i u vás doma tak, jako byste byli přímo v kině nebo
v koncertním sále.
~
– 6
1
Přehrávače disků DVD a samotné disky jsou kódovány podle oblastí. Tyto kódy oblastí musí odpovídat
přehrávanému disku. Pokud tyto kódy neodpovídají, nebude disk možno přehrávat. Číslo oblasti pro tento
přehrávač je uvedeno na zadním panelu přístroje. Váš přehrávač DVD bude schopen přehrát pouze disky
DVD, které jsou označeny identickými kódy oblastí.
Disky, které LZE přehrávat
Typ disku
Značka
(Logo)
Zaznamenané
signály
Velikost disku
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
Maximální doba přehrávání
Přibližně 240 minut
(jednostranný)
Přibližně 480 minut
(oboustranný)
Přibližně 80 minut (jednostranný)
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
AUDIO + VIDEO
DivX
Přibližně 160 minut
(oboustranný)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Nepoužívejte následující typy disků!
• Disky CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM a DVD-RAM nelze na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o přehrání
takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „WRONG DISC FORMAT“.
• Disky DVD zakoupené v zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o přehrání
takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION
CODE“.
Ochrana proti kopírování
• Mnoho disků DVD je zakódováno s ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu můžete svůj přehrávač DVD
připojit pouze ke svému televizoru, nikoli k videorekordéru. Po připojení tohoto přehrávače k videorekordéru je
obraz u disků DVD chráněných proti kopírování zkreslený.
• Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a dalšími
právy intelektuálního vlastnictví vlastněnými společností Macrovision Corporation a dalšími vlastníky práv. Používání
této technologie, chráněné autorskými právy, musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, přičemž
je určena pouze pro domácí a další limitované použití, pokud není společností Macrovision Corporation
autorizováno jinak. Je zakázáno používat postupy zpětného inženýrství nebo provádět demontáž.
8
HT-Z220_CZ_02.indd
8
2009-3-14
11:57:09
CZ
Typy a charakteristiky disku
Tento přístroj nepodporuje zabezpečené mediální soubory (DRM).
❖❖ Disky CD-R
● začínáme
• V závislosti na záznamovém zařízení na disky (CD rekordér nebo počítač) a stavu disku, nemusí být možné
přehrávat některé disky CD-R.
• Používejte disky CD-R s kapacitou 650 MB/74 minut.
Nepoužívejte CD-R disky delší než 700 MB/80 minut, protože nemusejí jít přehrát.
• Některé přepisovatelné disky CD-RW (Rewritable) nemusí být možné přehrát.
•Bez problému je možno přehrát pouze disky CD-R, které jsou správně „uzavřeny“. Pokud je sekce na disku
uzavřená, avšak disk samotný je ponechán jako „otevřený“, nemusí být možné disk plně přehrát.
❖❖ Disky CD-R MP3
• Lze přehrávat pouze disky CD-R se soubory MP3, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo
Joliet.
• Názvy souborů MP3 mohou mít délku maximálně 8 znaků a nesmějí obsahovat žádné mezery nebo speciální
znaky (. / = +).
• Používejte disky zaznamenané s datovým tokem vyšším než 128 kb/s.
• Lze přehrávat pouze soubory s příponou „.mp3“ nebo „.MP3“.
• Lze přehrávat pouze takový vícesekční disk, na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenány po sobě. Pokud je
na vícesekčním disku prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tento prázdný segment.
• Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny
zaznamenané soubory.
• U souborů zakódovaných s proměnným datovým tokem (formát VBR) to znamená, že soubory jsou
zakódovány jak s nízkým, tak i vysokým datovým tokem (například 32 kb/s až 320 kb/s), může v průběhu
přehrávání docházet k přeskakování zvuku.
• Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 500 skladeb.
• Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 300 složek.
❖❖ Disky CD-R JPEG
• Lze přehrávat pouze soubory s příponou „jpg“.
• Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny
zaznamenané soubory.
• Lze přehrávat pouze disky CD-R se soubory JPEG, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo
Joliet.
• Názvy souborů JPEG mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné mezery nebo speciální
znaky (. / = +).
• Lze přehrávat pouze takový vícesekční disk, na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenány po sobě. Pokud je
na vícesekčním disku prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tento prázdný segment.
• Na jeden disk CD je možno uložit maximálně 9 999 obrázků.
• Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD je možno přehrát pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
• U jiných obrázkových disků, než je Kodak/Fuji Picture CD, může zahájení přehrávání trvat déle nebo nemusí být
vůbec možné.
❖❖ Disky DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
• Aktualizace softwaru pro nekompatibilní formáty není podporována. (Příklad: QPEL, GMC, vyšší rozlišení než
800 x 600 pixelů a podobně.)
• Při přehrávání souboru DivX se nemusejí přehrát části s vysokou snímkovou frekvencí.
• DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto je zařízení s oficiální certifikací DivX
Certified nebo DivX Ultra Cetrified, které přehrává video DivX.
9
HT-Z220_CZ_02.indd
9
2009-3-14
11:57:09
popis
Přední panel
10
FUNC.
HLAVNÍ VYPÍNAČ (
)
TLAČÍTKO LADĚNÍ NAHORU A PŘESKOČIT (
)
TLAČÍTKO FUNCTION (FUNKCE)
ZÁSUVKA NA DISKY
TLAČÍTKO LADĚNÍ DOLŮ A
PŘESKOČIT ( )
KONEKTOR USB
TLAČÍTKO STOP (
TLAČÍTKO OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
TLAČÍTKO PŘEHRÁT/POZASTAVIT (
10
OVLÁDANÍ HLASITOSTI
)
)
Displej
INDIKÁTOR PŘEDVOLEB PŘIJÍMAČE
ZOBRAZENÍ STAVU SYSTÉMU
INDIKÁTOR ROZHLASOVÉ FREKVENCE
10
HT-Z220_CZ_02.indd
10
2009-3-14
11:57:10
CZ
ZADNÍ panel
1
2
3
4
5
6
7
● popis
FM ANT
FM ANT
8
9
10
9
10
PŘÍPOJKA BEZDRÁTOVÉ KARTY TX
Karta TX umožňuje komunikaci mezi hlavní jednotkou a
volitelným bezdrátovým přijímačem a zesilovačem.
KONEKTOR HDMI OUT
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI
ke vstupnímu konektoru HDMI na televizoru, čímž docílíte
nejvyšší kvality obrazu.
Vstupní konektor externího digitálního
optického signálu
Používá se pro připojení externího zařízení vybaveného
digitálním výstupem
VÝSTUPNÍ KONEKTOR VIDEO
Propojte vstupní konektory video (VIDEO IN) na
televizoru s odpovídajícím výstupním konektorem VIDEO
OUT
KONEKTORY AUX IN
Připojte dvoukanálový výstup z externího zařízení (např.
videorekordéru)
Konektor SCART
Připojte k TV se vstupním konektorem SCART.
KOAXIÁLNÍ KONEKTOR FM 75 Ω
Pro připojení antény FM.
CHLADICÍ VENTILÁTOR
Při zapnutém napájení je tento ventilátor stále v provozu. Při
instalaci výrobku zajistěte kolem ventilátoru volný prostor
alespoň 10 cm na všech stranách.
KONEKTORY VÝSTUPU KONEKTORY PRO
REPRODUKTORY
Připojte přední, střední a zadní reproduktory a subwoofer
SPONA NA KABELY
Slouží k uchycení kabelů reproduktorů.
11
HT-Z220_CZ_02.indd
11
2009-3-14
11:57:19
dálkový ovladač
POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE
1
2
3
20
21
22
23
4
24
5
6
7
25
26
27
28
8
9
29
30
31
10
11
32
12
13
33
14
15
16
17
18
19
34
35
36
37
38
39
40
12
HT-Z220_CZ_02.indd
12
2009-3-14
11:57:21
21
Tlačítko POWER
Tlačítko DVD Receiver
3
Tlačítko TV
4
Číselná tlačítka 0-9
5
Tlačítko AUDIO
6
Tlačítko STEP
7
Tlačítko Tuning Preset/CD Skip
(předvolby ladění/přeskočení CD)
8
Tlačítko VOLUME
9
Tlačítko MENU
10
Kurzorová tlačítka/tlačítko Enter
11
Tlačítko INFO
12
DVD
22
23
24
25
26
DVD
Tlačítko PORt
Tlačítka výběru RDS
Tlačítko SUBTITLE
Tlačítko PAUSE
Tlačítko PLAY
Tlačítko STOP
Tlačítka SEARCH
27
Tlačítko PL II MODE
Tlačítko DVD
Tlačítko TUNER
Tlačítko AUX
28
Tlačítko MUTE
29
Tlačítko TUNING/CH
30
Tlačítko REMAIN
31
Tlačítko RETURN
13
TUNER MEMORY
32
Tlačítko EXIT
14
Tlačítko SD/HD
33
Tlačítko CANCEL
15
Tlačítko ZOOM
34
Tlačítko SOUND EDIT
16
Tlačítko LOGO
35
Tlačítko REPEAT
17
Tlačítko CD RIPPING
Tlačítko SLEEP
18
Tlačítko MO/ST
36
37
38
39
Tlačítko P.BASS
40
Tlačítko SLOW
19
Tlačítko PL II EFFECT
Tlačítko SOURC
20
● dálkový ovladač
2
Tlačítko OPEN/CLOSE
DVD
CZ
1
Tlačítko DSP/EQ
Tlačítko DIMMER
Vložení baterií do dálkového ovladače
1. Sundejte kryt baterie
ve směru šípky.
2. V
ložte do prostoru dvě baterie
3. Vraťte na místo kryt
1,5 V (velikost AAA), přičemž dbejte na
prostoru pro baterii.
jejich správnou polaritu (+ a –).
MM Abyste předešli vytečení obsahu baterií nebo jejich prasknutí:
`` Vložte baterie do dálkového ovladače tak, aby odpovídala jejich polarita: (+) ke značce (+) a (–) ke značce (–).
`` Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se mohou lišit napětím.
`` Vždy vyměňujte obě baterie zároveň.
`` Nevystavujte baterie horku nebo přímému ohni.
13
HT-Z220_CZ_02.indd
13
2009-3-14
11:57:23
Nastavení dálkového ovladače
Prostřednictvím tohoto dálkového ovladače můžete ovládat některé funkce televizorů jiných výrobců.
Při ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače
1. S
tiskněte tlačítko TV pro volbu režimu TV.
2. S
tiskněte tlačítko POWER, aby se zapnul televizor.
3. Podržte stisknuté tlačítko POWER a zadejte kód
odpovídající značce vašeho televizního přijímače.
•Pokud je v tabulce uvedeno pro váš televizor více
kódů, zadejte je vždy po jednom a vyzkoušejte, který
kód funguje.
Příklad: Pro televizor značky Samsung
Podržte tlačítko POWER a pomocí číselných tlačítek
zadejte 00, 15, 16, 17 nebo 40.
4. V
ypne-li se TV, nastavení je kompletní.
•Pro ovládání můžete používat tlačítka TV POWER (zapnutí televizoru), VOLUME (hlasitost),
CHANNEL (kanál) a numerická tlačítka (0-9).
MM ``Dálkový ovladač nemusí s některými značkami televizorů pracovat. Kromě toho nemusejí
být dostupné některé operace ovládání (v závislosti na značce vašeho televizoru).
``Pokud na svůj dálkový ovladač nenastavíte kód podle značky svého televizoru, bude
dálkový ovladač při výchozím nastavení pracovat s televizory značky Samsung.
Provozní dosah dálkového ovladače
Dálkový ovladač může být použit do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru. Lze jej rovněž použít
ve vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu dálkového ovladače.
FUNC.
14
HT-Z220_CZ_02.indd
14
2009-3-14
11:57:25
Číslo
Značka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kód
Číslo
CZ
Seznam kódů podle značek (výrobců) televizorů
Značka
Kód
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● dálkový ovladač
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-Z220_CZ_02.indd
15
2009-3-14
11:57:26
zapojení
Tato část popisuje různé způsoby připojení digitálního domácího kina k externím zařízením.
Před přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.
Zapojení reprosoustav
2,5 až 3 násobek rozměru obrazovky televizoru
Umístění přehrávače DVD
Umístěte domácí kino na stojan nebo polici skříně, nebo pod stojan televizoru.
Výběr pozice pro poslech
Pozice pro poslech by měla být ve vzdálenosti 2,5 až 3 násobku rozměru obrazovky od televizoru.
Příklad: Pro 32“ televizory 2 – 2,4 m
Pro 55“ televizory 3,5 – 4 m
Přední reproduktoryei
Tyto reproduktory umístěte před poslechové místo tak, aby byly otočeny směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°).
Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší.
Zarovnejte přední část předních reproduktorů na stejnou úroveň s přední částí středových reproduktorů nebo je umístěte
mírně před středové reproduktory.
Středový reproduktor
f
Nejlepší je umístit středový reproduktor ve stejné výšce jako přední reproduktory. Můžete jej také umístit přímo nad nebo
pod televizor.
Zadní reproduktory
hj
Tyto reproduktory umístěte za vaši naslouchací pozici. Pokud nemáte dost místa, umístěte je tak, aby byly proti sobě.
Umístěte je cca 60 až 90 cm nad polohu vašich uší tak, aby byly natočeny mírně dolů.
arozdíl od předních a středových reproduktorů se prostorové reproduktory používají zejména při reprodukci
* Nzvukových
efektů, a zvuk z nich nevychází neustále.
Subwoofer
Umístění subwooferu není důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.
16
HT-Z220_CZ_02.indd
16
2009-3-14
11:57:26
CZ
Součástky reproduktoru
HT-Z220
(levá) (pravá)
(levá) (pravá)
Přední
Zadní
Střed
SUBWOOFER
● zapojení
HT-TZ222
ŠROUB (Malý): 10EA
Střed
(levá)(pravá)
ŠROUB (Velký): 2EA
(levá) (pravá)
Přední
Zadní
STOJAN Kabel reprosoustavy SUBWOOFER
ZÁKLADNA STOJANU
HT-TZ225
Střed
(levá)(pravá)
(levá)(pravá)
Přední
Zadní
STOJAN
ŠROUB (Malý): 20EA ŠROUB (Velký): 4EA
Kabel reprosoustavy SUBWOOFER
ZÁKLADNA STOJANU
Přední/zadní vysoký stojan
Instalace reproduktorů na stojany
HT-TZ222 – přední reproduktory
HT-TZ225 – přední a zadní reproduktory
1. O
točte STOJAN vzhůru nohama a
namontujte jej na ZÁKLADNU STOJANU.
1
2. Vložte pět malých ŠROUBŮ do pěti otvorů
označených šipkami pomocí šroubováku podle
obrázku
3. Připojte sestavený stojan
k REPRODUKTORU.
4. Vložte další velký ŠROUB do otvoru v zadní
stěně reproduktoru pomocí šroubováku, jak
ukazuje obrázek.
2
STAND BASE
ZÁKLADNA STOJANU
STAND
STOJAN
3
4
REPRODUKTOR
STOJAN
17
HT-Z220_CZ_02.indd
17
2009-3-14
11:57:59
zapojení
Připojení předních, zadních a středového reproduktoru a subwooferu
1.Stiskněte plošku na zdířce na zadní ploše reprosoustavy.
2. Zasuňte černý vodič do černé zdířky (–) a červený vodič zasuňte
do červené zdířky (+) a pak plošku uvolněte.
Black Red
3. Připojte druhý konec kabelu reproduktoru ke konektorům na zadní straně
systému domácího kina a bezdrátového přijímacího modulu.
• Ujistěte se, že barvy koncovek kabelů odpovídají barvám konektorů.
HT-Z220
Centrální reprosoustava
Přední reprosoustava (pravá)
Přední reprosoustava (levá)
ipod
AUX IN 2
Zadní reprosoustava (pravá)
Zadní reprosoustava (levá)
Subwoofer
HT-TZ222
Centrální reprosoustava
Přední reprosoustava (pravá)
Přední reprosoustava (levá)
ipod
Zadní reprosoustava (pravá)
Zadní reprosoustava (levá)
Subwoofer
18
HT-Z220_CZ_02.indd
18
2009-3-14
11:58:04
CZ
Připojení předních, zadních a středového reproduktoru a subwooferu
HT-TZ225
Centrální reprosoustava
● zapojení
Přední reprosoustava (pravá)
Přední reprosoustava (levá)
ipod
AUX IN 2
Zadní reprosoustava (pravá)
Zadní reprosoustava (levá)
Subwoofer
`` Nedovolte, aby si s reprosoustavami nebo v jejich blízkosti hrály děti. Při pádu
reprosoustavy by mohlo dojít ke zranění.
`` Při zapojování vodičů k reprosoustavám dbejte na dodržování správné polarity (+/–).
`` Subwoofer udržujte mimo dosahu dětí, aby nemohly vkládat ruce nebo cizí předměty do
basreflexového nátrubku (otvoru) subwooferu.
`` Subwoofer nezavěšujte na stěnu za bassreflexový otvor.
MM `` Pokud umístíte reprosoustavu do blízkosti televizoru, může docházet ke zkreslení barev na
obrazovce v důsledku působení magnetického pole vytvářeného reprosoustavou. Pokud
tato situace nastane, umístěte reprosoustavu do větší vzdálenosti od televizoru.
19
HT-Z220_CZ_02.indd
19
2009-3-14
11:58:08
zapojení
PŘIPOJENÍ ZESILOVAČE S BEZDRÁTOVÝM PŘIJÍMAČEM
Bezdrátový přijímací modul (SWA-4000/4100)
Centrální reprosoustava
Přední reprosoustava (pravá)
Přední reprosoustava (levá)
ipod
Subwoofer
HT-Z220/TZ222
HT-TZ225
Zadní reprosoustava (levá)
Zadní reprosoustava (levá)
Zadní reprosoustava (pravá)
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMACÍ MODUL
MM ``
Zadní reprosoustava (pravá)
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMACÍ MODUL
Zadní reproduktory u modelu HT-Z220/TZ222/TZ225 lze také připojit k bezdrátovému modulu
SWA-4000/4100, který lze zakoupit samostatně.
20
HT-Z220_CZ_02.indd
20
2009-3-14
11:58:14
CZ
1. Připojte přední a centrální reprosoustavu včetně subwooferu
k hlavní jednotce, viz. str. 18-19.
2. Vypněte hlavní jednotku a vložte kartu TX do přípojky
AUX IN 2
bezdrátové karty TX v zadní části jednotky.
• Držte TX kartu tak, aby skosená strana směřovala doleva a vložte kartu do portu.
• Karta TX umožňuje komunikaci mezi jednotkou a bezdrátovým přijímačem.
3. Připojte levou a pravou zadní reprosoustavu k bezdrátovému přijímacímu modulu. Zkosenou stranou doleva
Karta TX
● zapojení
4. Připojte napájecí kabel bezdrátového přijímacího modulu k síťové zásuvce.
MM `` Bezdrátový přijímací modul umístěte vzadu za poslechovým místem. Pokud bude
bezdrátový přijímací modul příliš blízko hlavní jednotky přístroje, mohou být patrné určité
výpadky zvuku v důsledku vzájemného rušení.
`` Pokud budete v blízkosti systému používat nějaký spotřebič, jako je například mikrovlnná
trouba, bezdrátová síťová karta LAN, zařízení Bluetooth nebo jakékoli jiné zařízení, které
pracuje na stejné frekvenci (5,8/2,4 GHz), mohou být patrné určité výpadky zvuku v
důsledku vzájemného rušení.
`` Přenosová vzdálenost z hlavní jednotky do bezdrátového přijímacího modulu je asi 10 m,
ale může se lišit podle vašeho provozního prostředí. Pokud je mezi hlavní jednotkou
přístroje a bezdrátovým přijímacím modulem železobetonová nebo kovová zeď, nemusí
systém vůbec pracovat, protože rádiové vlny nepronikají kovem.
`` Pokud hlavní jednotka nenaváže bezdrátové připojení, je třeba nastavit identifikaci hlavní
jednotky a bezdrátového přijímače. Vypněte hlavní jednotku a na dálkovém ovládání
stiskněte číselnátlačítka "0"➞"1" ➞"3" ➞"5". Hlavní jednotka se zapne. Zapněte
bezdrátový přijímač a stiskněte tlačítko "ID SET" na zadní straně přístroje a podréte je
stisknuté 5 sekund.
`` Nevkládejte do přístroje žádnou jinou kartu než kartu TX určenou pro něj.
Když je použita jiná TX karta, výrobek může být poškozen nebo karta nepůjde snadno
vytáhnout.
`` Nezasunujte kartu TX „vzhůru nohama“ nebo v obráceném směru.
`` Kartu TX zasunujte do přístroje ve chvíli, kdy je vypnutý. Při zasunování karty do zapnutého
přístroje může dojít k potížím.
`` Když je TX karta vložena a dokončíte nastavení bezdrátového přijímacího modulu, zvuk
nevychází ze zdířek zadních konektorů na hlavní jednotce.
`` V bezdrátovém přijímacím modulu je integrována bezdrátová přijímací anténa. Chraňte
přístroj před působením vody a vlhkosti.
`` Pro dosažení optimálního poslechového výkonu prověřte, zda v oblasti kolem
bezdrátového přijímacího modulu nejsou žádné překážky.
`` Pokud bezdrátové zadní reproduktory nevydávají zvuk, přepněte režim na DVD 5.1
kanálů nebo Dolby ProLogic II.
`` Ve dvoukanálovém režimu nebude ze zadních bezdrátových reprosoustav vycházet žádný
zvuk.
21
HT-Z220_CZ_02.indd
21
2009-3-14
11:58:16
zapojení
Připojení pomocí KONEKTORU Video Out k televizoru
Vyberte jeden ze tří možných způsobů připojení k televizoru.
FM ANT
AUX IN
METODA 2
(přiloženo)
METODA 1
METODA 3
METODA 1: HDMI
Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru HDMI OUT v zadní části hlavní jednotky do
konektoru HDMI IN na TV.HDMI umožňuje sledování filmů ve vysokém rozlišení na HDTV
METODA 2: Komponentní video
Připojte dodaný video kabel z konektoru VIDEO OUT na zadním panelu přehrávače DVD ke konektoru
VIDEO IN na televizoru.
METODA 3: Scart
Je-li váš televizor vybaven vstupem SCART, připojte konektor SCART (není součástí dodávky)
z konektoru AV OUT na zadním panelu hlavní jednotky do konektoru SCART IN na vašem televizoru.
Funkce VIDEO SELECT (Výběr videa)
Stiskněte a držte tlačítko 0 (VIDEO SEL.) na dálkovém ovládání déle než 5 sekund.
• Na displeji se objeví „COMPOSITE“ nebo „RGB“. V té chvíli stiskněte krátce tlačítko 0 (VIDEO SEL.) a
zvolte mezi „COMPOSITE“ a „RGB“.
• Když je váš televizor vybaven zásuvkou SCART (vstup RGB), stiskem tlačítka 0 (VIDEO SEL.) zvolte
režim RGB.
Při použití nastavení SCART dostanete vyšší kvalitu obrazu.
• Když váš televizor NENÍ vybaven zásuvkou SCART (vstup RGB), stiskem tlačítka 0 (VIDEO SEL.)
zvolte KOMPOZITNÍ režim.
MM `` Pro výstup HDMI jsou k dispozici rozlišení 480p (576p), 720p a 1080i/1080p.
`` Tento přístroj pracuje v režimu prokládaného řádkování 576i (480i) pro komponentní výstup.
`` Použijete-li na připojení TV Samsung k hlavní jednotce kabel HDMI, můžete domácí kino ovládat
pomocí dálkového ovládaní vašeho televizoru. To je možné jen u TV SAMSUNG, které podporují
funkci Anynet+ (HDMI-CEC).
`` Pokud má váš televizor Samsung logo
, znamená to, že podporuje Anynet+.
22
HT-Z220_CZ_02.indd
22
2009-3-14
11:58:20
CZ
Funkce automatické detekce HDMI
Po připojení kabelu HDMI k zapnutému přístroji se výstup videa z přehrávače automaticky přepne na
režim HDMI.
● zapojení
• HDMI (High Definition Multimedia Interface – Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)
HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného
konektoru.
Pomocí HDMI přenáší domácí DVD kino digitální obrazový a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na
televizoru, který má vstupní konektor HDMI.
• Popis připojení HDMI
Konektor HDMI – přenáší digitální obrazová a zvuková data.
- HDMI posílá do televizoru pouze čistě digitální signál.
- Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana
širokopásmového digitálního obsahu), může se na obrazovce objevit zrnění.
• Proč Samsung používá HDMI?
Analogové televizory vyžadují analogový obrazový a zvukový signál. Při přehrávání disku DVD jsou
však data odesílaná do televizoru digitální. Proto je potřeba mít buďto převaděč z digitálního na
analogový signál (v domácím DVD kině), nebo převaděč z analogového na digitální signál (v televizoru).
Při převodu se snižuje kvalita obrazu
v důsledku šumu a ztráty signálu. Technologie HDMI je špičková, protože nevyžaduje D/A převod a z
přehrávače do televizoru je odesílán čistě digitální signál.
• Co je HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je systém
sloužící k ochraně obsahu z disků DVD, odesílaného přes HDMI, před kopírováním. Poskytuje zabezpečené
digitální spojení mezi zdrojem videa (počítač, DVD apod.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor
apod.). Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován, aby se předešlo neoprávněnému kopírování.
• Co je Anynet+?
Anynet+ je komfortní funkce, která umožňuje spojené ovládání tohoto přístroje a televizoru Samsung s
podporou Anynet+.
, znamená to, že podporuje Anynet+.
-Pokud má váš televizor Samsung logo
-Když zapnete přehrávač a vložíte disk, začne se přehrávat. Zároveň se automaticky zapne televizor a přepne se do režimu HDMI.
- Pokud zapnete přehrávač s vloženým diskem a stisknete tlačítko přehrávání, televizor se také ihned zapne a přepne se do režimu HDMI.
Funkce HDMI
Volba rozlišení
Tato funkce umožňuje uživateli zvolit rozlišení obrazovky pro výstup
HDMI.
V režimu Stop stiskněte a podržte tlačítko SD/HD
(Standard Definition/High Definition) na dálkovém ovladači.
• Dostupná rozlišení pro výstup ve formátu HDMI jsou
576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
• SD (Standard Definition) označuje rozlišení 576p (480p) a
HD (High Definition) označuje rozlišení 720p, 1080i/1080p.
MM `` Pokud televizor nepodporuje konfigurované rozlišení,
nebude možné sledovat obraz se správnými
parametry.
`` Pokud je připojen kabel HDMI, na výstup nejsou
posílány signály kompozitního a komponentního videa.
`` Viz návod k obsluze vašeho televizoru, kde najdete
další informace o volbě vstupního zdroje televizoru.
Co je to HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Toto zařízení odesílá video signál
DVD v digitální formě bez procesu
převádění na analogový signál.
Po připojení obrazového signálu
k vašemu televizoru k tomuto přístroji
můžete docílit ostřejší digitální obraz.
23
HT-Z220_CZ_02.indd
23
2009-3-14
11:58:22
zapojení
Funkce HDMI
Používaní funkce Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkce, která se používá k obsluze hlavní jednotky
pomocí dálkového ovládaní TV Samsung připojením domácího
kina k TV SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. To je možné jen u TV
SAMSUNG, které podporují funkci Anynet+.
1. Hlavní jednotku domácího kina připojte kabelem HDMI
k televiznímu přijímači Samsung (viz. strana 22).
2. Nastavte funkci Anynet+ na vašem televizoru.
(Další informace najdete v referenční příručce k TV.)
• Hlavní jednotku můžete ovládat pomocí dálkového ovládaní
vašeho televizoru.
(K dispozici jsou TV tlačítka: ,
,
,
, , a ,,
)
Funkce Anynet+
Funkce Anynet+ umožňuje ovládat tuto
jednotku, zapnout televizní přijímač nebo
sledovat video stisknutím tlačítka pro
přehrávání na dálkovém ovladači vašeho
televizního přijímače Samsung.
Vyberete-li TV
Nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) na On stiskem tlačítka Anynet+ na
dálkovém ovládání vašeho televizoru.
• Receiver : On: Můžete poslouchat zvuk přes domácí kino.
• Receiver : Off: Můžete poslouchat zvuk přes TV.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
Move
Enter
Exit
Move
Enter
Exit
Vyberete-li THEATER (Kino)
Zvolte THEATER to connect a nastavte volbu pro každou níže uvedenou
položku.
• View TV: Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) zapnutá, a
vyberete možnost Sledování TV, domácí kino se automaticky přepne na
digitální vstup.
• Theater Menu: můžete otevřít a ovládat nabídku domácího kina.
• Theater Operation: Budou se zobrazovat informace o přehrávaní
disku domácího kina.
Můžete ovládat činnost disku domácího kina,
např. titul, kapitola a změna titulků.
• Receiver : On: Můžete poslouchat zvuk přes domácí kino.
• Receiver : Off: Můžete poslouchat zvuk přes TV.
zvolíte View TV , a chcete poslouchat zvuk TV přes digitální vstup, musíte TV a domácí
MM `` Když
kino propojit optickým kabelem.
BD Wise (pouze pro produkty Samsung)
Nabídku BD Wise lze použít pouze tehdy, pokud je systém domácího kina pomocí kabelu HDMI připojen
k televizoru Samsung, který podporuje BD Wise.
• Co je to BD Wise?
Funkce BD Wise automaticky nastavuje produkty Samsung, které tuto funkci podporují, na optimální nastavení
pro vzájemnou spolupráci.
Tato funkce je aktivní, pouze pokud jsou produkty Samsung s podporou BD Wise propojeny pomocí kabelu
HDMI.
• Použití BD Wise
1.Připojte systém domácího kina Samsung k televizoru Samsung s podporou BD Wise pomocí
kabelu HDMI.
2.Nastavte nabídku BD Wise v systému domácího kina Samsung i na televizoru Samsung na On
(Zap.).
- Tato funkce optimalizuje kvalitu obrazu na základě obsahu (na pevném disku, DVD atd.), který se chystáte přehrávat.
- Také se optimalizuje kvalita obrazu mezi systémem domácího kina a televizorem Samsung s podporou BD Wise.
chcete změnit rozlišení v režimu BD Wise, je třeba nejprve
MM `` Pokud
nastavit režim BD na Off (Vyp.).
LANGUAGE
`` Pokud režim BD Wise vypnete, rozlišení připojeného televizoru se
BD WISE
automaticky nastaví na maximum.
`` Funkce BD Wise bude vypnuta, pokud je přehrávač připojen k
zařízení, které nepodporuje BD Wise.
MOVE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
ENTER
RETURN
EXIT
24
HT-Z220_CZ_02.indd
24
2009-3-14
11:58:26
Vstup AUX: Zadní panel
CZ
Připojení zvuku z externích komponent
Vstup OPTICAL: Zadní panel
● zapojení
FM ANT
Optický kabel
(není součástí
příslušenství)
Kabel Audio (není součástí příslušenství)
Pokud je externí analogová
komponenta vybavena pouze jedním
výstupem Audio Out, zapojte buď levý
nebo pravý kanál.
Externí analogová komponenta
FM ANT
Externí digitální komponenta
Vstup AUX: Připojení externí analogové komponenty
Analogová zařízení jako např. videorekordér.
1. Připojte vstup AUX IN (Audio) na domácím kině ke vstupu Audio Out na externí analogové
komponentě.
• Dbejte na to, aby konektory byly zapojeny do zástrček stejné barvy.
2. N
a dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte pomocný vstup AUX.
• Můžete použít i tlačítko FUNCTION na hlavní jednotce.
Přepíná režimy v pořadí:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
MM `` Můžete také připojit konektor výstupu videa z videorekordéru k televizoru a konektory
výstupu zvuku k tomuto zařízení.
OPTICAL: Připojení externího digitálního zařízení
Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize nebo set-top box.
1. Propojte digitální vstup (OPTICAL) s digitálním výstupem na externí digitální komponentě.
2. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte digitálni vstup DIGITAL IN
• Pro výběr D-IN můžete použít i tlačítko FUNCTION na hlavní jednotce.
Přepíná režimy v pořadí:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
25
HT-Z220_CZ_02.indd
25
2009-3-14
11:58:29
zapojení
Připojení antény pro pásmo FM
1. Anténu FM připojte ke koaxiálnímu konektoru FM 75 Ω.
2. P
omalu pohybujte drátem antény, až naleznete místo, kde je příjem dobrý a pak anténu upevněte na zeď nebo k jinému pevnému povrchu.
FM ANT
FM ANT
Anténa pro příjem v pásmu FM
(dodané příslušenství)
MM `` Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.
Chladicí ventilátor
Chladicí ventilátor zajišťuje dodávku chladného vzduchu do přístroje, aby nedošlo k jeho přehřátí.
Z bezpečnostních důvodů, prosím, dodržujte následující upozornění.
• Ujistěte se, že přístroj je dobře odvětráván. Pokud je přístroj odvětráván nedostatečně, dojde k nárůstu teploty
uvnitř přístroje a to může způsobit poškození přístroje.
• Nezakrývejte chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory.
(Pokud je chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory zakryt novinami nebo tkaninou, může dojít k nárůstu
teploty uvnitř přístroje a to může způsobit vznik požáru.)
FM ANT
26
HT-Z220_CZ_02.indd
26
2009-3-14
11:58:31
CZ
než začnete své domácí kino používat
Dálkové ovládaní domácího kina je možné používat k ovládaní TV přístrojů Samsung.
1. Zapojte síťový napájecí kabel přístroje do síťové zásuvky.
FUNC.
2. Stiskem tlačítka DVD RECEIVER zapněte domácí DVD kino.
3. Stiskněte tlačítko FUNCTION na pristroji nebo tlačítko DVD na
dálkovém ovladači pro volbu režimu přehrávání DVD/CD.
4. Stiskněte tlačítko TV pro nastaveni dálkového ovladače do
režimu TV.
5. Stiskněte tlačítko POWER na tomto dálkovém ovladači pro
zapnutí televizoru značky Samsung.
VIDEO
6. Stiskněte tlačítko SOURCE pro volbu režimu VIDEO na
televizoru.
Volba video formátu
Ve chvili, kdy je napájeni vypnuté stiskněte a podržte tlačítko Číselné tlačítko 7 na
dálkovém ovladači alespoň na 5 sekund.
• Ve výchozím nastavení je video formát (barevná TV norma)
nastavena na hodnotu "PAL".
• Na displeji se zobrazí indikace "NTSC" nebo "PAL". V tomto
okamžiku stiskněte krátce tlačítko Číselné tlačítko 7 pro volbu
mezi možnostmi "NTSC" a "PAL".
• V jednotlivých zemích jsou video formáty odlišné.
• Pro normální přehrávání musí být obrazový formát disku shodný s
formátem obrazu vašeho televizoru.
27
HT-Z220_CZ_02.indd
27
2009-3-14
11:58:34
přehrávání
Přehrávání disku
dB
1. Tlačítkem OPEN/CLOSE (
) otevřete zásuvku na disky.
2. Vložte disk.
• Disk vložte opatrně do zásuvky s potiskem směrem
nahoru.
FUNC.
STANDBY
3. Zavřete přehrádku opětovným stisknutím tlačítka OPEN/
CLOSE ( ).
• Automaticky se spustí přehrávání.
Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP ( ) při přehrávání.
• Jedním stisknutím se zobrazí PRESS PLAY a zastavená pozice se uloží do paměti.
Při stisknutí tlačítka PLAY ( ) nebo ENTER se přehrávání obnoví ze zastavené pozice.
(Tato funkce funguje jen na discích DVD.)
• Při dvojitém stisknutí se zobrazí STOP a stisknete-li tlačítko PLAY ( ) přehrávání se spustí od
začátku.
Přehrávání dočasně pozastavíte stisknutím tlačítka PAUSE (
• Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka PLAY ( ).
) při přehrávání.
MM `` Úvodní obrazovka se může lišit v závislosti na obsahu disku.
`` Pirátské kopie disků nelze na tomto přehrávači spustit, protože by tím byla porušena doporučení systému
ochrany proti kopírování CSS (Content Scrambling System).
28
HT-Z220_CZ_02.indd
28
2009-3-14
11:58:37
CZ
Přehrávání disků MP3/WMA-CD
Lze přehrát datové disky CD (CD-R, CD-RW) kódované ve formátu MP3/WMA.
A
● přehrávání
1. Vložte disk MP3/WMA do zásuvky na disky.
•Objeví se obrazovka nabídky MP3/WMA a
spustí se přehrávání.
•Vzhled nabídky závisí na disku MP3/WMA.
• Nelze přehrávat soubory ve formátu WMA s DRM.
2. V režimu Stop použijte tlačítka ,,, pro volbu
alba a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Pro volbu stopy použijte tlačítka ,.
3. Budete-li chtít změnit album, použijte tlačítka ,,,
pro volbu jiného alba v režimu Stop a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
4. Stiskněte tlačítko STOP (@) pro ukončení přehrávání.
MM `` V závislosti na režimu záznamu nemusí být možné přehrát některé disky MP3/WMA CD.
`` Tabulka s obsahem (TOC) disku MP3-CD se různí v závislosti na formátu skladeb MP3/
WMA zaznamenaných na disku.
Pro přehrání ikony souboru na obrazovce
• Stiskněte tlačítko ,,, (pokud je přístroj ve stavu Stop) a vyberte požadovanou ikonu
z horní části menu.
Ikona hudebního souboru: Budete-li chtít přehrávat pouze hudební
soubory, zvolte ikonu
.
Ikona souboru obrázku: Budete-li chtít přehrávat pouze soubory
obrázků, zvolte ikonu
.
Ikona souboru videosekvence: Budete-li chtít přehrávat pouze
soubory videosekvencí, zvolte ikonu
.
Ikona „všechny soubory“: Chcete-li zobrazit všechny soubory,
zvolte ikonu
.
29
HT-Z220_CZ_02.indd
29
2009-3-14
11:58:40
přehrávání
Přehrávání souborů JPEG
Obrázky zachycené digitálním fotoaparátem nebo videokamerou nebo soubory ve formátu JPEG na počítači,
je možno uložit na disk CD a pak je přehrávat prostřednictvím tohoto domácího kina.
G
Režim Slide (prezentace)
Vložte disk JPEG do zásuvky na disky.
• Automaticky se spustí přehrávání. Každý obrázek se zobrazí na 5 sekund, pak se zobrazí další
obrázek.
Stiskněte tlačítko [,] pro přeskočení na následující obrázek prezentace.
• Po každém stisknutí tlačítka se obrázek prezentace posune vzad nebo vpřed.
G
Funkce Rotate/Flip (otočení/převrácení)
V průběhu přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ,,,.
: Převrácení ve svislém směru
Tlačítko
Původní obrázek
Tlačítko : Otočení
o 90° proti směru
hodinových ručiček
Tlačítko
Tlačítko : Otočení o 90° po
směru hodinových ručiček
: Převrácení ve vodorovném směru
ENTER SELECT
MM `` Maximální rozlišení podporované tímto přístrojem je 5 120 x 3 480 bodů (nebo
19,0 Megapixelů) pro standardní soubory ve formátu JPEG a 2 048 x 1 536 bodů (nebo
3,0 Megapixely) pro obrázky ve formátu progressive.
30
HT-Z220_CZ_02.indd
30
2009-3-14
11:58:42
CZ
Přehrávání disku ve formátu DivX
Funkce na této straně platí pro přehrávání disků DivX.
D
Přeskočení vzad/vpřed
Hledání směrem vpřed a vzad
● přehrávání
Během prehráváni stiskněte tlačítko [,].
• Pro přechod na následující soubor stiskněte tlačítko ]
pokud jsou na disku více než 2 soubory.
• Pro přechod na předchozí soubor stiskněte tlačítko
[ pokud jsou na disku více než 2 soubory.
D
Pro prehráváni disku vyšši rychlosti stiskněte pri prehráváni tlačítko ( nebo ).
• Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní následovně:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
Funkce 5 Minute Skip (přeskočení o 5 minut)
D
Během prehráváni stiskněte tlačítko ,.
• Po stisknutí tlačítka  dojde k posunu v přehrávání o 5
minut vpřed.
• Po stisknutí tlačítka  dojde k posunu v přehrávání o 5
minut vzad.
Displej Audio (zvukový doprovod)
D
Stiskněte tlačítko AUDIO.
• Pokud je na disku zvuk ve více jazycích, můžete mezi
nimi přepínat.
• Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba
střídavě měnit mezi možnostmi AUDIO (1/N, 2/N …) a
.
MM `` Symbol
se bude zobrazovat, pokud je na disku jeden podporovaný jazyk.
Zobrazení titulků
D
Stiskněte tlačítko SUBTITLE (titulky)
• Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě
měnit mezi možnostmi SUBTITLE (1/N, 2/N ...) a
SUBTITLE OFF.
• Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, začne se
automaticky přehrávat.
• V části 2 (titulkovací funkce) na další straně najdete
podrobnosti o použití titulků s disky DivX.
31
HT-Z220_CZ_02.indd
31
2009-3-14
11:58:47
přehrávání
D
Má-li disk více titulkových souborů
Má-li disk více titulkových souborů, předvolené titulky
se nemusí shodovat s filmem, a budete muset vybrat
titulky následujícím způsobem:
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko , pak vyberte
požadované titulky ( ) z TV obrazovky a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
2. Když vyberete požadovaný soubor DivX z TV
obrazovky, spustí se normální přehrávání filmu.
DivX (Digital internet video eXpress) DivX je formát video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na kompresní technologii
MPEG4, poskytující audio a video data prostřednictvím Internetu v reálném čase.
Formát MPEG4 se používá pro kódování obrazu a formát MP3 pro kódování zvukového doprovodu,
takže uživatelé mohou sledovat film v kvalitě, která se blíží kvalitě obrazu a zvuku disku DVD.
1. Podporované formáty
Tento přístroj podporuje pouze následující formáty médií. Pokud nejsou formáty pro video a zvukový
doprovod podporovány, může mít uživatel potíže, jako je například porušený obraz a žádný zvuk.
Podporované obrazové formáty
Formát
AVI
WMV
Podporované verze
DivX3.11 - DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované formáty zvuku
Formát
MP3
WMA
AC3
DTS
Datový tok
80 – 384 kb/s
56 – 128 kb/s
128 – 384 kb/s
1,5 Mb/s
44,1/48 kHz
44,1 kHz
Vzorkovací frekvence
44,1 kHz
• Soubory DivX, včetně audio a video souborů, vytvořené ve formátu DTS, podporují jen maximálně
6 Mb/s.
• Poměr stran obrazu: Přestože výchozí rozlišení formátu DivX je 640 x 480 pixelů , podporuje tento
přístroj rozlišení až do 800 x 600 pixelů . Nejsou podporována vyšší rozlišení televizoru než 800.
• Budete-li chtít přehrávat disk, jehož vzorkovací frekvence je vyšší než 48 kHz nebo 320 kb/s, může
v průběhu přehrávání docházet ke chvění obrazu na obrazovce.
2. Titulkovací funkce
• Abyste mohli tuto funkci správně používat, musíte mít určité zkušenosti s extrakcí obrazu a editací.
• Budete-li chtít titulkovací funkci používat, uložte do stejné složky soubor s titulky (*.smi) se stejným
názvem souboru, jaký má soubor s médiem ve formátu DivX (*.avi).
Příklad: Kořenová složka
S
amsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Jako název souboru je možno zadat až 60 alfanumerických znaků nebo 30 východoasijských
znaků (2 bajtové znaky, jaké jsou například v korejštině a čínštině).
32
HT-Z220_CZ_02.indd
32
2009-3-14
11:58:49
Zobrazení informací o disku
dBAGD
CZ
Používaní funkce přehrávání
Na televizní obrazovce můžete sledovat informace o disku.
Stiskněte tlačítko INFO.
● přehrávání
MM `` V závislosti na disku mohou informace o disku
vypadat odlišně.
`` V závislosti na disku můžete rověž zvolit formát DTS,
DOLBY DIGITAL nebo PRO LOGIC.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
Pokud se tento symbol zobrazí na obrazovce televizoru při
ovládání prostřednictvím tlačítek, neni tato operace u právě
přehrávaného disku možná.
Kontrola zbývající doby přehrávání
dBA
Stiskněte tlačítko REMAIN (zbývající doba).
• Pro kontrolu celkové a zbývající doby prehrávaného titulu
nebo kapitoly.
Po každém stisknutí tlačítka REMAIN (zbývající doba)
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
33
HT-Z220_CZ_02.indd
33
2009-3-14
11:58:53
přehrávání
Hledání směrem vpřed a vzad
dBAD
Stiskněte tlačítko (,).
• Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
MM `` V průběhu rychlého přehrávání disku CD nebo MP3-CD je zvukový doprovod slyšitelný
pouze při rychlosti 2x, a nikoli při rychlostech 4x, 8x a 32x.
Zpomalené přehrávání
dD
Stiskněte tlačítko SLOW (zpomalené prehrávání).
• Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:
➞*1/4 ➞*1/8 ➞&1/2 ➞&1/4 ➞&1/8 ➞
d *1/2
PLAY
D *1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞  PLAY
MM `` Při zpomaleném přehrávání nebude slyšitelný zvukový doprovod.
`` Zpětné pomalé přehrávání nefunguje s DivX.
Přeskočení scén/skladeb
dA
Stiskněte tlačítko [,].
• Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se začne přehrávat předchozí nebo následující
kapitola, stopa nebo složka (soubor).
• Přeskakování kapitol nemůžete provádět nepřetržitě.
34
HT-Z220_CZ_02.indd
34
2009-3-14
11:58:57
Opakované přehrávání
dBAGD
CZ
Používaní funkce přehrávání
Opakované přehrávání umožňuje opakovaně přehrát kapitolu,
titul, stopu (skladbu) nebo složku (soubor MP3).
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
AGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT : DISC ● přehrávání
Stiskněte tlačítko REPEAT (opakované prehrávání).
• Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se režim
opakovaného přehrávání změní následovně:
➞ REPEAT : OFF
Možnosti opakovaného přehrávání
CHAPTER: Bude se opakovaně přehrávat zvolená kapitola.
TITLE: Bude se opakovaně přehrávat zvolený titul.
RANDOM: Přehrávání stop v náhodném pořadí. (Již přehraná stopa se může přehrát znovu.)
TRACK: Bude se opakovaně přehrávat zvolená stopa.
DIR: Budou se opakovaně přehrávat všechny stopy ve zvolené složce.
DISC: Bude se opakovaně přehrávat celý disk.
OFF: Zrušení režimu opakovaného přehrávání.
dB
Volba režimu opakovaného přehrávání na obrazovce s informacemi o disku
1. Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro posunutí na zobrazení REPEAT PLAYBACK (
3. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro volbu požadovaného
režimu opakovaného přehrávání.
• Chcete-li zvolit jiné album nebo skladbu, zopakujte
kroky 2 a 3 nahoře.
).
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
d OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
MM `` U disků DivX, MP3 a JPEG nemůžete zvolit opakované přehrávání z informační obrazovky.
35
HT-Z220_CZ_02.indd
35
2009-3-14
11:59:01
přehrávání
d
Opakované přehrávání úseku A-B
Možnost opakovaného přehrávání vybraného úseku DVD nebo CD.
1. Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro posunutí na
zobrazení REPEAT PLAYBACK ( A).3. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro volbu bodu A- a
pak na začátku požadovaného úseku stiskněte tlačítko
ENTER.
• Po stisknutí tlačítka ENTER se zvolená
pozice uloží
A -?
do
paměti.
REPEAT : AÐ
4. Na konci požadovaného úseku stiskněte tlačítko
ENTER.
• Označený úsek se bude přehrávat opakovaně.
A-B
dPro obnovení normálního přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka , pro volbu možnosti
OFF.
MM `` Funkce opakování A-B u disků DivX, MP3 nebo JPEG nefunguje.
A TO B REPEAT ON
Funkce krokování
dD
Stiskněte tlačítko STEP.
• Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se obraz
posune o jeden snímek vpřed.
MM `` Během krokového posunu při přehrávání není slyšet zvuk.
36
HT-Z220_CZ_02.indd
36
2009-3-14
11:59:04
d
Funkce úhel záběru
CZ
Používaní funkce přehrávání
Tato funkce umožňuje sledovat stejnou scénu z jiného úhlu
záběru kamery.
1. Stiskněte tlačítko INFO.
● přehrávání
2. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro posunutí na zobrazení
).
ANGLE (
3. Stiskněte kurzorová tlačítka , nebo numerická tlačítka
pro volbu požadovaného úhlu záběru.
• Každé stisknutí tlačítka přepíná cyklicky mezi následujícími
volbami úhlu záběru:
1/3 ➞
2/3 ➞
3/3 ➞
1/3
MM `` Funkce úhel záběru pracuje pouze u disků, na nichž jsou
zaznamenány vícenásobné úhly záběru.
d
Funkce lupa (zvětšení obrazu)
Tato funkce umožňuje zvětšování specifické oblasti zobrazeného obrazu.
1. Stiskněte tlačítko ZOOM (zvětšení/ zmenšení).
2. Stiskněte kurzorová tlačítka ,,, pro posunutí oblasti,
kterou chcete zvětšit.
3. S
tiskněte tlačítko ENTER.
• Po každém stisknutí tlačítka se úroveň zvětšení změní
následovně:
ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3
➞ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
37
HT-Z220_CZ_02.indd
37
2009-3-14
11:59:07
přehrávání
d
Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu
1. Dvakrát stiskněte tlačítko INFO.
2. Stiskněte kurzorová tlačítka , nebo numerická
tlačítka pro volbu požadovaného jazyka zvukového
doprovodu.
• V závislosti na počtu jazyků uložených na disku DVD
se po každém stisknutí tlačítka zvolí jiný jazyk
zvukového doprovodu (ENGLISH - angličtina,
SPANISH - španělština, FRENCH - francouzština,
atd.).
EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3
d
Funkce volby jazykové mutace titulků
1. Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro posunutí na zobrazení
SUBTITLE ( ).
3. Stiskněte kurzorové tlačítko  nebo numerická tlačítka pro
volbu požadovaného jazyka titulků.
EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞
EN 01/03
MM `` Pro ovládání této funkce můžete rovněž stisknout tlačítko AUDIO nebo SUBTITLE na
dálkovém ovladači.
`` U některých disků nemusí být funkce jazyka titulků a jazyka
zvukového doprovodu dostupná.
Přímý přesun na scénu/skladbu
dBAG
dB
1. Stiskněte tlačítko INFO.
2. Stiskněte kurzorová tlačítka , nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného stopy (
pak stiskněte tlačítko ENTER.
) a
3. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro posunutí na zobrazení
Chapter ( ) .
4. Stiskněte kurzorová tlačítka , nebo numerická tlačítka
pro volbu požadované kapitoly a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
5. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro posunutí na zobrazení
času ( ).
6. Stiskněte numerická tlačítka pro volbu požadovaného času
a pak stiskněte tlačítko ENTER.
38
HT-Z220_CZ_02.indd
38
2009-3-14
11:59:12
CZ
Používaní funkce přehrávání
dBAG
Přímý přesun na scénu/skladbu
● přehrávání
AG
Stiskněte numerická tlačítka.
• Bude přehrán zvolený soubor.
• Při přehrávání disku MP3 nebo JPEG nemůžete pro
posunutí na složku používat tlačítka ,. Pro posunutí na
složku stiskněte tlačítko STOP (@) a pak stiskněte tlačítko
,.
MM `` Pro přímé přesunutí na požadovaný titul, kapitolu nebo stopu můžete stisknout tlačítko
[,] na dálkovém ovladači.
`` V závislosti na disku se nebude možno v některých případech posunout na zvolený titul
nebo čas.
d
Používání nabídky disku
Nabídky disku můžete používat pro volbu jazyka zvukového doprovodu, jazyka titulků, profilu a
podobně. Nabídka disku DVD se u různých disků liší.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Pomocí kurzorových tlačítek , se přesuňte na Disc
Menu a potom stiskněte tlačítko ENTER.
• Zvolíte-li nabídku disku, která není diskem podporována,
objeví se na
obrazovce zpráva „This menu is not supported“.
3. Stiskněte kurzorová tlačítka ,,, pro volbu
požadované položky.
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky
nastavení.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Zobrazení nabídky disku se může lišit v závislosti na disku.
39
HT-Z220_CZ_02.indd
39
2009-3-14
11:59:15
přehrávání
d
Použití nabídky titulu
U disků DVD obsahujících několik titulů si můžete pro sledování zvolit titul jednotlivého filmu.V závislosti
na disku se dostupnost této funkce může lišit.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro posunutí na položku
Title Menu.
3. Stiskněte tlačítko ENTER.
• Objeví se titulní nabídka.
dStiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky
nastavení.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Zobrazení nabídky disku se může lišit v závislosti na disku.
40
HT-Z220_CZ_02.indd
40
2009-3-14
11:59:16
Můžete využívat mediální soubory, např. obrázky, filmy a hudbu uložené na MP3 přehrávači, paměti USB nebo digitálním
fotoaparátu s vysoce kvalitním videem a zvukem domácího kina 5.1, když připojíte úložné zařízení k USB portu domácího
kina.
CZ
Přehrávání mediálnIch souborů prostřednictvIm funkce USB Host
1. Připojte zařízení USB do portu USB v přední části jednotky.
FUNC.
3. Stiskněte tlačítko STOP (@) pro zastavení přehrávání.
● přehrávání
2. Stiskněte tlačítko FUNCTION na DVD přehrávači nebo tlačítko PORT na dálkovém ovládání a zvolte
režim USB.
• Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí indikace USB.
• Na obrazovce televizoru se zobrazí okénko USB
MENU a uložený soubor se přehraje.
Bezpečné odebrání zařízení USB
Aby se předešlo poškození obsahu paměti v zařízení USB,
proveďte před odpojením kabelu USB bezpečné odebrání
zařízení.
• Stiskněte tlačítko STOP (@) dvakrát za sebou.
Na displeji se zobrazí nápis REMOVE USB.
• Odpojte kabel USB.
MM `` Abyste mohli poslouchat vaši hudbu se zvukem 5.1kanálového domácího kina, musíte
nastavit režim Dolby Pro Logic II na Matrix (viz strana 52).
`` V USB režimu nemáte dovoleno měnit rozlišení ani používat nabídku SETUP, když není k USB portu připojeno žádné USB zařízení.
Přeskočení vpřed/vzad
Během prehráváni stiskněte tlačítko [,].
• Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí
tlačítka ] zvolen následující soubor.
• Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí
tlačítka [ zvolen předchozí soubor
Rychlé přehrávání
Pro prehráváni disku vyšší rychlostí stiskněte pri
prehrávání tlačítko (,).
• Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se
rychlost přehrávání změní následovně:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
41
HT-Z220_CZ_02.indd
41
2009-3-14
11:59:20
přehrávání
Technické údaje USB hostitele Technické údaje USB
hostitele
Není podporováno
Provozní omezení
• Podporuje zařízení vyhovující standardům USB 1.1 a USB 2.0.
• Podporuje zařízení připojená pomocí USB kabelu typu A.
• Podporuje zařízení vyhovující standardu UMS (Velkokapacitní paměťové zařízení s
rozhraním USB) V1.0.
• Podporuje zařízení, jejichž disk je naformátován v souborovém systému FAT (FAT,
FAT 16, FAT 32).
• Nejsou podporována zařízení, která vyžadují instalaci samostatného ovladače do
počítače se systémem Windows.
• Není podporováno připojení k rozbočovači USB.
• Z ařízení s rozhraním USB připojené pomocí prodlužovacího USB kabelu nemusí být
rozpoznáno.
• Zařízení s rozhraním USB, která vyžadují samostatné napájení, je třeba připojovat k
přehrávači se samostatným napájením.
•Pokud je na připojeném zařízení více diskových oddílů nebo jednotek, lze připojit
pouze jeden diskový oddíl nebo jednotku.
• Některá zařízení, která podporují pouze USB 1.1., mohou způsobit rozdíly v kvalitě
obratu.
Podporovaná zařízení
1. Paměťová zařízení s rozhraním USB
2. Přehrávače MP3
3. Digitální fotoaparáty
4. Vyjímatelné pevné disky
• Jsou podporovány vyjímatelné pevné disky do kapacity 160 GB. Některé vyjímatelné pevné disky
o kapacitě přesahující 160 GB nemusí být rozpoznány.
• Pokud připojené zařízení nepracuje kvůli nedostatečnému napájení, použijte samostatný napájecí
kabel. Konektory USB kabelu mohou být různé, v závislosti na výrobci zařízení USB.
5. Čtečky karet s rozhraním USB: jednoslotové i víceslotové čtečky karet.
• V závislosti na výrobci nemusí být čtečka karet USB podporována.
• Pokud do čtečky pro více karet vložíte několik paměťových zařízení, mohou se vyskytnout
problémy.
Podporované formáty
Formát
Název
souboru
Přípona
souboru
Datový tok
Verze
Počet
pixelů
Vzorkovací
frekvence
Statický
obraz
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80 – 384 kb/s
–
–
44,1 kHz
WMA
.WMA
56 – 128 kb/s
V8
–
44,1 kHz
WMV
.WMV
4 Mb/s
V1,V2,V3,V7
720x480
44,1 kHz – 48 kHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mb/s
DivX3.11 –
DivX5.1, XviD
720x480
44,1 kHz – 48 kHz
Hudba
Videosekvence
• Není podporována funkce CBI (Control/Bulk/Interrupt).
• Nejsou podporovány digitální fotoaparáty používající protokol PTP nebo vyžadující instalaci
dodatečného programu po připojení k počítači.
• Zařízení se souborovým systémem NTFS nejsou podporována. (Je podporován pouze souborový
systém FAT16/32 (File Allocation Table, tabulka přiřazení souborů).
• Nepracuje se zařízeními MTP (Media Transfer Protocol) se zapnutým režimem Janus.
42
HT-Z220_CZ_02.indd
42
2009-3-14
11:59:21
CZ
nastavení systému
Pro vaše pohodlí můžete si nastavit toto domácí kino s DVD tak, aby vyhovovalo podmínkám vaší
domácnosti.
Nastavení jazyka
Ve výchozím nastavení je jazyk nabídky na obrazovce (OSD – On-Screen Display)
● nastavení systému
nastaven na English.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
LANGUAGE
2. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku Setup a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
HDMI VIDEO OUT:
3. Zvolte položku LANGUAGE (jazyk) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
BD WISE
: ON
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. Stiskněte kurzorové tlačítko $,% pro volbu položky OSD LANGUAGE a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
5. Stiskněte kurzorová tlačítka $,% pro volbu požadovaného jazyka a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Jakmile je nastavení dokončeno pak (pokud byla jako jazyk nastavena
angličtina - English) se bude nabídka na obrazovce (OSD) zobrazovat v
angličtině.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
• OSD LANGUAGE: V
olba jazyka nabídky na obrazovce (OSD)
• AUDIO: Volba jazyka zvukového doprovodu (zaznamenaného na disku)
• SUBTITLE:
Volba jazyka titulků (které jsou zaznamenány na disku)
• DISC MENU: Volba jazyka nabídky disku (zaznamenané na disku)
a Pokud vámi zvolený jazyk není na disku zaznamenán, jazyk nabídky se
nezmění ani pokud nastavíte svůj požadovaný jazyk.
• OTHERS: Budete-li chtít zvolit jiný jazyk, zvolte možnost OTHERS a
zadejte jazykový kód vaší země (viz strana 61).
Lze zvolit jazyky pro ZVUK, TITULKY a NABÍDKU DISKU.
NASTAVENÍ REŽIMU VÝSTUPU VIDEA HDMI
Výběr typu výstupu na konektoru HDMI/OUT.
• YCbCr: Za normálních okolností vyberte při připojení zařízení
HDMI tuto možnost.
• RGB: Jasnější barvy a hlubší čerň. Vyberte tuto možnost, pokud
se vám barvy nezdají dostatečně výrazné.
LANGUAGE
BD WISE
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
3. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na HDMI VIDEO OUT a
potom stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka $,% pro volbu požadované položky a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
43
HT-Z220_CZ_02.indd
43
2009-3-14
11:59:22
nastavení systému
Nastavení typu obrazovky televizoru
Podle typu vašeho televizoru (širokoúhlý nebo konvenční 4:3) můžete zvolit poměr stran obrazovky.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku Setup a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
3. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku TV
DISPLAY a pak stiskněte tlačítko ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
4. Stiskněte kurzorová tlačítka $,% pro volbu požadované položky a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Nastavení poměru stran obrazu (velikost obrazovky)
Poměr vodorovného ke svislému rozměru obrazovky klasického televizoru je 4:3, zatímco u širokoúhlého
televizoru a „high definition“ televizoru je tento poměr 16:9. Tento poměr se nazývá „poměr stran
obrazu“. Při přehrávání disku DVD, který je zaznamenán s jinou velikostí obrazovky, byste měli nastavit
poměr stran obrazu tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo monitoru.
Pro standardní televizor zvolte buď možnost 4:3PS nebo 4:3LB, podle vašich osobních preferencí.
Pokud máte širokoúhlý televizor, zvolte možnost WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu
pan & scan na klasickém televizoru.
• Uvidíte pouze střední část obrazovky (s „odříznutými“ stranami obrazu
s poměrem stran obrazu 16:9).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Tuto možnost zvolte pri sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu
letter box na klasickém televizoru.
• V horní a dolní části obrazovky se budou zobrazovat černé pruhy.
WIDE/HDTV
Tuto možnost zvolte pri sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu
celé obrazovky na svém širokoúhlém televizoru.
• Nyní si můžete vychutnat širokoúhlý poměr stran obrazu.
MM `` Pokud je disk DVD zaznamenán s poměrem stran obrazu 4:3, nebudete moci sledovat
obraz v širokoúhlém formátu.
`` Protože některé disky DVD jsou zaznamenány v různých obrazových formátech, mohou vypadat
odlišně v závislosti na softwaru, typu televizoru a nastaveni poměru stran obrazu na televizoru.
`` V režimu HDMI je obrazovka automaticky přepnuta do režimu širokoúhlého zobrazení.
44
HT-Z220_CZ_02.indd
44
2009-3-14
11:59:24
CZ
Nastavení rodičovského zámku (úrovně omezení)
Tato funkce umožňuje omezení přehrávání disků DVD, určených pro
dospělé (násilné scény atd.), aby je nemohly sledovat děti.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku Setup a
pak stiskněte tlačítko ENTER
LANGUAGE
BD WISE
3. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku PARENTAL
a pak stiskněte tlačítko ENTER.
5. Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Výchozí hodnota hesla je „7890“.
• Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● nastavení systému
4. Stiskněte kurzorová tlačítka $,% pro volbu požadované úrovně
omezení (hodnocení obsahu) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Pokud například zvolíte úroveň 6 (Level 6), nebudete moci
sledovat disky DVD s úrovní 7 (Level 7) nebo vyšší.
• Čím vyšší je tato úroveň, tím blíž má obsah disku k materiálu
obsahujícímu násilí nebo scény pro dospělé.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
MM `` Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud disk DVD obsahuje
informace s úrovní hodnocení obsahu disku.
Nastavení hesla
Pro nastavení úrovně hodnocení obsahu můžete nastavit heslo.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
LANGUAGE
BD WISE
2. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku Setup a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku
PASSWORD a pak stiskněte tlačítko ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
MOVE
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
ENTER
RETURN
EXIT
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
5. Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Zadejte staré heslo, pak nové heslo a nakonec nové heslo
potvrďte.
• Nastavení je dokončeno.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MM `` Výchozí hodnota hesla je „7890“.
Pokud toto heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu
zapomenete, proveďte následující kroky:
• Když je přehrávač v režimu Žádný disk, přidržte tlačítko STOP (@) na dálkovém ovládání po dobu delší
než 5 sekund. Zobrazí se zpráva INITIAL a obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení.
• Stiskněte tlačítko POWER .
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení.
Nepoužívejte tuto funkci pokud to není nezbytně nutné.
45
HT-Z220_CZ_02.indd
45
2009-3-14
11:59:25
nastavení systému
Nastavení tapety
dG
Při sledování disku DVD nebo JPEG CD můžete nastavit obrázek, který chcete zobrazit jako tapetu
pozadí.
1. Jakmile se v průběhu přehrávání objeví požadovaný obrázek,
stiskněte tlačítko PAUSE.
2. Stiskněte tlačítko LOGO.
• Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva COPY LOGO DATA.
3. Napájení přístroje se vypne a poté se opět zapne.
• Bude zobrazena zvolená tapeta.
• Je možno zvolit až 3 nastavení tapety.
COPY LOGO DATA
Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety, které jste provedli
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku Setup a pak stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku LOGO a pak stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskněte kurzorové tlačítko $,% pro volbu požadovaného uživatelského nastavení USER a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Tím se zvolí jedna ze 3 obrazovek tapety
5. S
tiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
BD WISE
• ORIGINAL: Zvolte tuto možnost pro nastavení obrázku
Samsung Logo jako vaší tapety.
• USER: Zvolte tuto možnost pro nastavení požadovaného
obrázku jako vaší tapety.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
LOGO
:
ORIGINAL
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
46
HT-Z220_CZ_02.indd
46
2009-3-14
11:59:27
CZ
Registrace DivX (R)
Pro registraci svého přehrávače s formátem DivX® Video On Demand použijte registrační kód.
Další informace najdete na webu www.divx.com/vod.
Nastavení režimu reprosoustav
● nastavení systému
Výstupní signály a frekvenční rozsahy reprosoustav se nastaví automaticky v souladu s konfigurací
vašich reprosoustav a podle toho, zda jsou určité reprosoustavy použity nebo nikoli.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku Audio a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
3. V položce SPEAKER SETUP stiskněte opět tlačítko ENTER.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka ,,, pro posunutí na
požadova-nou reprosoustavu a pak stiskněte tlačítko ENTER.
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• U položek C (centrální), SL (levá prostorová) a SR (pravá prostorová) se
po každém stisknutí tlačítka režim střídavě přepíná následovně: SMALL
➞ NONE.
• U položek L (levá) a R (pravá) reprosoustava je režim nastaven na
hodnotu SMALL (malá).
• SMALL: T
uto možnost zvolte, máte-li tento typ reprosoustav.
• NONE: Tuto možnost zvolte, nejsou-li připojeny žádné
reprosoustavy.
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
MM `` Režim reprosoustav se může různit v závislosti na formátu PRO LOGIC a STEREO (viz strana 52).
Nastavení doby zpoždění/prodlevy (Delay Time)
Pokud není možné reprosoustavy umístit ve stejných vzdálenostech od poslechového místa, můžete
nastavit prodlevu audio signálů ze střední reprosoustavy a zadních reprosoustav.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku Audio a pak stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku DELAY TIME a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka ,,, pro posunutí na požadovanou reprosoustavu a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
5. S
tiskněte kurzorová tlačítka , pro nastavení prodlevy.
• Prodlevu pro centrální reprosoustavu (C) je lze nastavit mezi 00 až 05 ms a pro levou a pravou prostorovou
reprosoustavu (SL a SR) mezi 00 až 15 ms.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
47
HT-Z220_CZ_02.indd
47
2009-3-14
11:59:28
nastavení systému
Nastavení prodlevy reprosoustavy
Při přehrávání prostorového zvuku ve formátu 5.1 kanálů můžete nejlepší zvuk docílit, pokud je vzdálenost mezi vámi
a jednotlivými reprosoustavami shodná.
Zvuk přichází do místa, kde posloucháte, v různou dobu,
Ideální umístění
závisející na umístění reproduktorů. Tento rozdíl lze upravit
STŘEDOVÉHO REPRODUKTORU
přidáním efektu prodlevy zvuku středovému a zadním
reproduktorům.
Nastavení středové reprosoustavy
Pokud je vzdálenost Dc rovna nebo je delší než vzdálenost Df
(viz obrázek), nastavte režim na 0 ms.
V opačném případě změňte nastavení v souladu s tabulkou.
Vzdálenost
mezi Df a
Dc
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,06 m
1,40 m
1,76 m
Prodleva
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Nastavení zadních prostorových reprosoustav
deální umístění
ZADNÍHO
REPRODUKTORU
Je vhodné umístit všechny reproduktory uvnitř tohoto kruhu.
Df: Vzdálenost od PŘEDNÍHO REPRODUKTORU
Dc: Vzdálenost od STŘEDOVÉHO REPRODUKTORU
Dr: Vzdálenost od ZADNÍHO REPRODUKTORU
Pokud je vzdálenost Dr rovna nebo je delší než vzdálenost Ds
(viz obrázek), nastavte režim jako 0 ms. V opačném případě
změňte nastavení v souladu s tabulkou.
Vzdálenost
mezi Df a
Dc
0,00 m
1,06 m
2,11 m
3,16 m
3,62 m
5,29 m
Prodleva
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
MM `` U formátu
PL II (Dolby Pro Logic II), může být prodleva pro každý režim rozdílná.
`` U formátů AC-3 a DTS lze nastavit prodlevu mezi 00 až 15 ms.
`` Centrální kanál je možno nastavit pouze u disků se zvukovým doprovodem 5.1 kanálů.
48
HT-Z220_CZ_02.indd
48
2009-3-14
11:59:28
CZ
Nastavení testovacího signálu
Testovací signál můžete použít pro kontrolu správnosti zapojení reprosoustav.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku Audio a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
● nastavení systému
3. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku TEST
TONE a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Testovací signál bude postupně odesílán do reprosoustav
v tomto pořadí L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW.
Stisknete-li v této chvíli tlačítko ENTER, testovací signál se
ukončí.
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
STOP
EXIT
Nastavení zvuku
Pomocí této funkce můžete nastavit vyvážení a úroveň jednotlivých reprosoustav.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku Audio a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku SOUND
EDIT a pak stiskněte tlačítko ENTER.
4. Pomocí tlačítka kurzor , zvolte a nastavte požadovanou
položku.
Pomocí tlačítka kurzor , upravte nastavení.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
49
HT-Z220_CZ_02.indd
49
2009-3-14
11:59:29
nastavení systému
Nastavení zvuku
Ruční nastavení hlasitosti a vyvážení pomocí tlačítka SOUND EDIT.
Stiskněte tlačítko SOUND EDIT a pak stiskněte kurzorové tlačítko,.
Nastavení vyvážení předních/zadních reprosoustav
`` Můžete zvolit nastavení mezi 0 až -6 nebo OFF (vypnuto).
`` Čím blíže budete k hodnotě –6, tím nižší bude hlasitost.
Nastavení úrovně centrální reprosoustavy/zadních reprosoustav/subwooferu
`` Úroveň hlasitosti lze nastavovat v krocích od +6 dB do -6 dB.
`` Čím blíže budete k hodnotě +6 dB, tím bude zvuk hlasitější a čím blíže budete k hodnotě -6 dB,
tím bude zvuk tišší.
Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)
Tato funkce umožňuje nastavit vyvážení mezi nejhlasitějšími a nejtiššími zvuky. Tato funkce umožňuje poslech zvuku
ve formátu Dolby Digital při sledování filmů při nízké hlasitosti v noci.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku Audio a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskněte kurzorové tlačítko % pro posunutí na položku DRC a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro nastavení funkce DRC.
• Po stisknutí kurzorového tlačítka  bude účinek větší a po
stisknutí kurzorového tlačítka  bude účinek menší.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
CHANGE
50
HT-Z220_CZ_02.indd
50
2009-3-14
11:59:31
CZ
Nastavení funkce AV SYNC
Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru se může zdát, že se obraz poněkud opožďuje za zvukovým
doprovodem.
Pokud tato situace nastane, nastavte prodlevu zvukového doprovodu tak, aby odpovídal obrazu..
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
3. Stiskněte kurzorová tlačítka % pro posun na položku AV-SYNC
a pak stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro posun na položku
AV-SYNC Delay Time a pak stiskněte tlačítko ENTER.
• Dobu prodlevy zvukového doprovodu je možno nastavit mezi
0 až 300 ms. Nastavte tuto hodnotu do optimálního stavu.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
RETURN
● nastavení systému
2. Stiskněte kurzorová tlačítka % pro posun na položku Audio a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
EXIT
EXIT
Nastavení zvuku přes HDMI
Audio signály přenášené prostřednictvím kabelu HDMI lze zapnout nebo vypnout.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro posunutí na položku Audio
a pak stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro posunutí na položku HDMI
AUDIO a pak stiskněte tlačítko ENTER.
4. Kurzorovými tlačítky , zvolte ON nebo OFF, pak stiskněte
tlačítko ENTER.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• ON: Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány jak obrazové
signály, tak signály zvukového doprovodu, přičemž
zvukový doprovod bude vystupovat pouze z reproduktorů
televizoru.
• OFF: Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesilány pouze
obrazové signály a zvukový doprovod bude
vystupovat pouze z reprosoustav tohoto systému domácího kina.
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
MM `` Výchozí nastavená hodnota na tomto přístroji je HDMI AUDIO OFF (vypnuto).
`` Zvukový doprovod HDMI AUDIO se automaticky slučuje do dvou kanálů pro výstup
z reproduktorů televizoru.
`` Když je HDMI AUDIO zapnuto, funkce PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS
51
HT-Z220_CZ_02.indd
51
2009-3-14
11:59:34
nastavení systému
Funkce zvukového pole (DSP)/EQ
DSP (Digital Signal Processor): Režimy DSP jsou určeny pro simulaci různých akustických prostředí.
EQ (ekvalizér): Lze zvolit možnosti ROCK, POPS (klasická hudba),
aby se zvuk optimalizoval podle žánru přehrávané hudby.
Stiskněte tlačítko DSP/EQ.
• Na displeji na panelu se zobrazí indikace DSP.
Po každém stisknutí tlačítka se volba změní následovně:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
• POPS, JAZZ, ROCK: V závislosti na žánru hudby si můžete
vybrat z možností POPS, JAZZ a ROCK.
• STUDIO: Poskytuje dojem přítomnosti ve studiu.
• CLUB: Simulace zvuku tanečního klubu s tepajícím rytmem
hlubokých tónů.
• HALL: Poskytuje čistý zvuk vokálů, jako při poslechu v
koncertním sále.
• MOVIE: Navozuje pocit přítomnosti v kině.
• CHURCH: Poskytuje pocit skutečné přítomnosti ve velkém chrámu.
• PASS: Tuto možnost zvolte pro návrat k normálnímu poslechu.
MM `` Funkce DSP/EQ je dostupná pouze v režimu STEREO. Stiskněte tlačítko
PL II mode aby se na displeji zobrazila indikace STEREO.
`` Tato funkce pracuje s disky CD a MP3-CD, DivX, přijímačem a disky Dolby Digital.
`` Při přehrávání disku DVD zakódovaného se dvěma nebo více kanály, bude automaticky zvolen
vícekanálový režim a funkce DSP/EQ nebude pracovat.
Režim Dolby Pro Logic II
Můžete zvolit požadovaný režim zvuku Dolby Pro Logic II.
Stiskněte tlačítko
PL II MODE.
• Po každém stisknutí tlačítka se režim přepne následovně.
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• MUSIC: P
ři poslechu hudby můžete vychutnávat zvukové
efekty, jako při poslechu skutečného vystoupení.
• CINEMA: Přidává realismus ke zvukovému doprovodu filmu.
• PRO LOGIC: M
ůžete vychutnávat realistický vícekanálový efekt, jako při použití pěti reprosoustav a to
při použití pouhé dvojice předních reprosoustav (levé a pravé).
• MATRIX: Můžete poslouchat prostorový zvuk 5.1 kanálů.
• STEREO: T
uto možnost zvolte, budete-li chtít poslouchat zvuk pouze z levé a pravé přední
reprosoustavy a subwooferu.
MM `` Budete-li chtít zvolit režim Pro Logic II, připojte své externí zařízení ke vstupním konektorům
AUDIO INPUT (L a R) na přehrávači. Pokud připojíte pouze jeden ze vstupů (L nebo R),
nebudete moci poslouchat prostorový zvuk.
`` Funkce PRO LOGIC II je k dispozici pouze v režimu STEREO
52
HT-Z220_CZ_02.indd
52
2009-3-14
11:59:36
CZ
Efekt Dolby Pro Logic II
Tato funkce pracuje pouze v režimu Dolby Pro Logic MUSIC.
1. Stiskem tlačítka
2. Stiskněte tlačítko
PL II MODE vyberte režim MUSIC.
PL II EFFECT.
● nastavení systému
3. Pomocí tlačítek , vyberte požadované nastavení efektu.
• PANORAMA: Lze vybrat 0 nebo 1.
• C- WIDTH: Lze nastavit v rozmezí od 0 do 7.
• DIMENS: Lze nastavit v rozmezí od 0 do 6.
P.BASS
Funkce P.BASS poskytuje zesílení zvuků o nízkých frekvencích.
1. Pro výběr režimu P.BASS stiskněte tlačítko P.BASS.
2. Stiskněte tlačítko P.BASS znovu pro vypnutí režimu P.
BASS.
MM `` Funkce P.BASS je dostupná jen pro 2 kanálové LPCM zdroje, např. MP3, DivX, CD a
WMA. Stiskněte tlačítko P.BASS a na obrazovce se zobrazí „POWER BASS ON“.
`` Funkce P.BASS nefunguje v režimech DSP/EQ ani DOLBY PRO LOGIC 2.
Stisknete-li P.BASS v režimu DSP/EQ, režim DSP/EQ se automaticky vypne a funkce
P.BASS se zapne.
53
HT-Z220_CZ_02.indd
53
2009-3-14
11:59:39
rádio
Poslech radiopřijímače
Dálkový ovladač
1. Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
2. Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
• Automatické ladění 1: Po stisknutí tlačítka
[,] se zvolí rozhlasová stanice uložená na
předvolbě.
• Automatické ladění 2: Stiskněte a podržte
tlačítko ,,. pro automatické vyhledání
vysílajících rozhlasových stanic.
• Manuální ladění: Stiskněte tlačítko ,,. pro
postupné zvyšování nebo snižování frekvence.
Hlavní jednotka přístroje
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION pro volbu vlnového pásma FM.
2. Zvolte rozhlasovou stanici.
• Automatické ladění 1: Stiskněte tlačítko STOP (@) pro volbu položky PRESET a pak stiskněte
tlačítko [,] pro volbu stanice uložené na předvolbě.
• Automatické ladění 2: Stiskněte tlačítko STOP (@) pro volbu položky MANUAL a pak stiskněte
a podržte tlačítko [,] pro automatické prohledání vlnového pásma.
• Manuální ladění ¨: Stiskněte tlačítko STOP (@) pro volbu položky
pro naladění nižší nebo vyšší frekvence.
MANUAL a pak krátce stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko MO/ST pro poslech v režimu Mono/Stereo.
• Po každém stisknutí tlačítka se zvuk přepíná mezi možnostmi STEREO a MONO.
• V oblasti se špatným příjmem zvolte možnost MONO pro dosažení čistého příjmu bez rušení.
Naladění předvoleb rozhlasových stanic
Příklad: Uložení stanice na frekvenci FM 89,10 do paměti
1. Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
2. Stiskněte tlačítko ,,. pro volbu frekvence 89,10.
3. Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY (Paměť přijímače).
4. Stiskněte tlačítko [,] pro volbu čísla předvolby.
• Můžete zvolit mezi předvolbou 1 až 15.
5. S
tiskněte opět tlačítko TUNER MEMORY (Paměť
přijímače).
6. Při ukládání dalších stanic na předvolby zopakujte kroky 2 až 5.
• Pro naladění stanice na předvolbě stiskněte
tlačítko [,] na dálkovém ovladači pro zvolení
kanálu.
54
HT-Z220_CZ_02.indd
54
2009-3-14
11:59:44
CZ
O vysílání RDS
Použití systému RDS (Radio Data System) pro příjem stanic FM
Systém RDS umožňuje stanicím FM vysílat spolu s jejich
obvyklým programovým signálem i doplňkové informace.
Stanice mohou vysílat například názvy stanic nebo
informace o typu vysílaného programu, například sport
nebo hudbu, a pod.
Popis funkce RDS
• PTY (Program Type) (Typ programu): Zobrazí typ právě vysílaného programu.
• PS NAME (Program Service Name) (Název služby programu): Označuje název vysílané stanice a skládá se z
8 znaků.
• RT (Radio Text) (Rádiový text): Dekóduje text, který vysílá stanice (vysílá-li) a skládá se maximálně ze
64 znaků.
• CT (Clock Time) (Hodinový čas): D
ekóduje hodiny v reálném čase z frekvence FM.
• TA (Traffic Announcement) (Dopravní hlášení): Zpráva “TA ON” oznamuje, že probíhá oznámení o
dopravní situaci.
MM `` RDS nemusí fungovat správně, nevysílá-li naladěná stanice signál RDS správně nebo je-li
intenzita signálu nízká.
`` Některé stanice nemusí vysílat informace PTY, RT nebo CT, proto se tyto nemusí vždy
zobrazovat.
Zobrazení signálů RDS
Signály RDS odesílané stanicí můžete vidět na displeji.
Při poslechu stanice FM stiskněte tlačítko RDS
DISPLAY.
`` P
ři každém stisknutí tlačítka se displej změní a zobrazí
následující informace:
PS NAME ; RT ; CT ; Frekvence
• PS (Program Service (Služba programu)): B
ěhem vyhledávaní se objeví „PS“ a pak se zobrazí název
stanice. Není-li signál vysílán, objeví se „NO PS“.
• RT(RadioText (Rádiový text)): B
ěhem vyhledávání se objeví „RT“ a pak se zobrazí textové zprávy vysílané
stanicí. Není-li signál vysílán, objeví se „NO RT“.
• Frekvence: Frekvence stanice (není služba RDS).
O znacích zobrazovaných na displeji
Zobrazí-li se na displeji indikace funkcí PS nebo RT, lze použít následující znaky.
• O
kénko displeje nerozeznává malá a velká písmena abecedy a vždy používá velká písmena.
• Okénko displeje nezobrazuje písmena s diakritikou, například „A“ může znamenat písmena „A“ s
diakritikou jako „À, Â, Ä, Á, Ĺ a Ă.“
55
HT-Z220_CZ_02.indd
55
2009-3-14
11:59:47
rádio
Signalizace funkce PTY (Typ programu) a funkce PTY-SEARCH
Jednou z výhod služby RDS je, že můžete najít konkrétní druh programu z předvolených kanálů
zadáním kódů PTY.
Vyhledání programu pomocí kódů PTY
Předtím, než začnete, nezapomeňte...
• Vyhledávání PTY je použitelné jen pro předvolené stanice.
• Vyhledávání můžete kdykoli v průběhu zastavit stisknutím tlačítka PTY SEARCH.
• Pro následující kroky existuje časový limit. Stornujete-li nastavení před dokončením, začněte znovu od kroku 1.
• Při použití tlačítek na primárním dálkovém ovládání se ujistěte, jestli jste zvolili stanici FM pomocí primárního dálkového
ovládání.
1. Při poslechu stanice FM stiskněte tlačítko PTY
SEARCH.
2. Tiskněte PTY- nebo PTY+, dokud se na displeji
neobjeví požadovaný kód PTY.
• Displej zobrazí kódy PTY popsané vpravo.
3. Znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH, zatímco jsou
kódy PTY, zvolené v předešlém kroku, ještě na
displeji.
• Hlavní jednotka prohledá 15 předvolených stanic FM,
zastaví se, když najde tu, kterou jste zvolili a naladí ji.
Displej
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
Typ programu
Zprávy, komentáře, reportáže.
Různá témata jako aktuální události,
dokumentární pořady, diskuse, analýzy.
Informace jako míry a váhy, výnosy a
předpověď, záležitosti zajímavé pro
zákazníky, zdravotní informace, a pod.
Sporty
Vzdělávání
Drama – rozhlasové hry a pod.
Kultura – národní nebo lokální kultura,
náboženské otázky, společenské vědy,
jazyky, kino apod.
Displej
Typ programu
LIGHT M
Lehká klasická hudba – klasická hudba
a instrumentální a sborová hudba
CLASSICS
Náročnější klasická hudba – Orchestrální
hudba, symfonie, komorní hudba a opera
OTHER M
Jiná hudba – jazz, R&B, country
WEATHER
Počasí
FINANCE
Finance
CHILDREN
Dětské programy
SOCIAL A
Společenské události
RELIGION
Náboženství
PHONE IN
Pořady s telefonickými vstupy
Přírodní vědy a technologie
TRAVEL
Cestování
LEISURE
Volný čas
VARIED
Jiné – mluvené slovo, zábavné
programy (soutěže, hry), interview,
komedie a satirické hry apod.
POP M
Popová hudba
ROCK M
Rocková hudba
M.O.R.M
Současná hudba považována za „lehký
poslech“.
SCIENCE
JAZZ
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Lidová hudba
OLDIES
Oldies hudba
FOLK M
Folková hudba
DOCUMENT
Dokumenty
56
HT-Z220_CZ_02.indd
56
2009-3-14
11:59:50
CZ
užitečné funkce
Funkce časovač spánku
Je možno nastavit dobu (čas), kdy se systém domácího kina sám vypne.
Stiskněte tlačítko SLEEP (časovač spánku).
● užitečné funkce
• Zobrazí se SLEEP. Při každém stisknutí tlačítka se předvolený
čas změní následujícím způsobem:
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Pro potvrzení nastavení časovače spánku stiskněte
tlačítko SLEEP.
• Zobrazuje se zbývající doba do okamžiku, než se systém domácího kina sám vypne.
• Dalším stisknutím tlačítka se změní doba časovače spánku, kterou jste nastavili předtím.
Pro zrušení časovače spánku stiskněte tlačítko SLEEP, až se na displeji zobrazí indikace OFF.
Nastavení jasu displeje
Jas displeje na přístroji je možno nastavit tak, aby vás nerušil při sledování programu na obrazovce.
Stiskněte tlačítko DIMMER (změna jasu).
• S každým stiskem tlačítka se mění jas displeje na čelní straně
centrální reprosoustavy.
Funkce utlumení zvuku
Tato funkce je zvláště důležitá, pokud čekáte telefonní hovor nebo zazvonění zvonku u dveří.
Stiskněte tlačítko MUTE (utlumení zvuku).
• Na displeji se zobrazí symbol MUTE.
• Chcete-li obnovit hlasitost zvuku, stiskněte toto tlačítko ještě
jednou.
57
HT-Z220_CZ_02.indd
57
2009-3-14
11:59:54
užitečné funkce
CD rIPPING
Převádí zvukové stopy z CD do souborů MP3 a ukládá je na úložné zařízení s rozhraním USB.
B
1. Připojte zařízení s rozhraním USB.
FUNC.
2. Vložte zvukový disk CD do zásuvky disku.
3. Stiskněte tlačítko CD RIPPING .
• Pro spuštění ukládání aktuální stopy stiskněte
tlačítko CD RIPPING na dálkovém ovládání,
zatímco je stopa přehrávána nebo pozastavena.
• Pro uložení všech stop z CD stiskněte a přidržte
tlačítko CD RIPPING na dálkovém ovládání.
-Systém zobrazí na displeji zprávu „UKLÁDÁNÍ
ZVUKOVÝCH STOP Z CD“ a začne ukládat zvukové
stopy.
4. Stiskem tlačítka (@) ukládání zvukových stop zastavíte
• Po dokončení ukládání zvukových stop z CD bude na
zařízení s rozhraním USB vytvořena složka s názvem
“RIPPING” a uložené soubory budou pojmenovány
podle šablony “SAM_XXXX.mp3”.
MM `` V průběhu ukládání zvukových stop neodpojujte zařízení USB ani napájecí kabel. Jinak
``
``
``
``
``
``
``
``
hrozí poškození dat. Pro zastavení ukládání zvukových stop z CD stiskněte tlačítko STOP a
poté, co se přehrávání CD zcela zastaví, odpojte zařízení USB.
Pokud odpojíte zařízení USB v průběhu ukládání zvukových stop z CD, systém se vypne a uložené
soubory nebude možné odstranit.V takovém případě připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu,
zazálohujte data a naformátujte USB zařízení.
Pokud k systému připojíte zařízení USB zatímco se přehrává CD, přehrávání se zastaví a obnoví se
poté, co je dokončena inicializace připojení USB. Doba potřebná pro inicializaci závisí na typu zařízení
s rozhraním USB.
Funkce UKLÁDÁNÍ ZVUKOVÝCH STOP Z CD nepracuje s disky DTS-CD.
Pokud ukládání zvukových stop trvá kratší dobu, než 5 sekund, soubor s uloženou
zvukovou stopou nemusí být vytvořen.
Funkce ukládání zvukových stop z CD pracuje pouze, pokud je zařízení USB nebo pevný
disk naformátováno v souborovém systému FAT. Souborový systém NTFS není
podporován. Seznam kompatibilních zařízení najdete v technických údajích hostitelského
zařízení USB.
Ukládání zvukových stop probíhá normální rychlostí (1x). U některých zařízení USB může
ukládání trvat déle.
V průběhu ukládání zvukových stop z CD není k dispozici zvukový výstup.
Když systém ukládá zvukové stopy z CD, nevyvíjejte na něj nadměrnou sílu.
58
HT-Z220_CZ_02.indd
58
2009-3-14
11:59:56
CZ
Řešení problémů
Pokud se při provozu přístroje vyskytnou problémy, projděte si níže uvedenou tabulku. Pokud problém, se kterým
jste se setkali, není v této tabulce uveden, nebo pokud rady uvedené v tabulce nepomohou váš problém vyřešit,
vypněte přístroj, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků nebo na
servisní středisko Samsung Electronics.
Kontrola/Náprava
Disk nelze vysunout.
• Je síťový napájecí kabel pevně zasunut do síťové zásuvky?
• Vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
Přehrávání se nezahájí ihned po
stisknutí tlačItka Play/Pause.
• Není disk, který používáte, zdeformovaný nebo nejsou na
jeho povrchu škrábance?
• Setřete povrch disku a očistěte jej.
Přístroj nereprodukuje žádný
zvuk.
• Při zrychleném nebo zpomaleném přehrávání a při přehrávání
po krocích není zvukový doprovod slyšitelný.
• Jsou správně zapojeny reprosoustavy? Je správně
nastaveno přizpůsobení reprosoustavy?
• Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšitelný pouze
z některých reprosoustav, nikoli
ze všech šesti.
• Při poslechu disku CD nebo radiopřijímače je zvuk
reprodukován pouze předními reprosoustavami (levou/
pravou). Zvolte možnost „PRO LOGIC II“ stisknutím tlačítka
PL II (Dolby Pro Logic II) na dálkovém ovladači, aby se
použilo všech 6 reprosoustav.
• Ujistěte se, zda je disk DVD kompatibilní s formátem 5.1 kanálů.
• Pokud v režimu nastavení reprosoustav (na obrazovce Setup)
nastavíte položky C (centrální reprosoustava), SL (levá
prostorová reprosoustava) a SR (pravá prostorová
reprosoustava) na hodnotu NONE (žádná), nebude z centrální
reprosoustavy a předních reprosoustav (levé a pravé)
vycházet žádný zvuk. Nastavte položky C, SL a SR na
hodnotu SMALL (malá).
Není reprodukován prostorový
zvuk Dolby Digital 5.1 kanálů.
• Je na obalu disku uvedena značka „Dolby Digital 5.1 CH“?
Prostorový zvuk Dolby Digital 5.1 kanálů bude reprodukován
pouze tehdy, pokud je na disku uložen zvukový doprovod ve
formátu 5.1 kanálů.
• Je na displeji s informacemi správně nastaven jazyk
zvukového doprovodu na DOLBY DIGITAL 5.1 kanálů?
Dálkový ovladač nepracuje.
• Používáte dálkový ovladač v rámci jeho provozního dosahu, pokud
jde o úhel nasměrování a vzdálenost do přístroje?
• Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité?
● Řešení problémů
Příznak
• Vybrali jste správně režim (TV/DVD) dálkového ovladače (TV
nebo DVD)?
• Disk se otáčí, ale nezobrazuje
se žádný obraz.
• Kvalita obrazu je špatná a
obraz se chvěje.
• Je televizor zapnutý?
• Jsou video kabely propojeny správně?
• Je disk špinavý nebo poškozený?
• Špatně vyrobený disk nemusí být schopen přehrávání.
59
HT-Z220_CZ_02.indd
59
2009-3-14
11:59:56
Řešení problémů
Příznak
Kontrola/Náprava
Nefunguje jazyk zvukového
doprovodu a titulky.
• Jazyk zvukového doprovodu a titulky nebudou fungovat u
disku DVD, který příslušné jazyky neobsahuje. Navíc
(v závislosti na disku) mohou tyto jazyky pracovat odlišně.
Obrazovka nabídky se
neobjevuje, přestože je zvolena
funkce nabídky.
• Nepoužíváte disk, který žádné nabídky neobsahuje?
Nelze změnit poměr stran
obrazu.
• Disky DVD s poměrem stran obrazu 16:9 můžete přehrávat
v širokoúhlém režimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo
v režimu 4:3 PAN SCAN, avšak disky DVD s poměrem stran
4:3 se budou zobrazovat pouze s poměrem stran 4:3.
Podívejte se na obal disku DVD a poté zvolte příslušnou
funkci.
• Hlavní jednotka nefunguje.
• (Příklad: Napájení se vypne,
nebo nefungují tlačítka na
čelním panelu, případně se
ozývá podivný zvuk.)
• Systém domácího kina
nepracuje správně.
•Vypněte napájení a podržte tlačítko STOP (@) na hlavní
jednotce stisknuté déle než 5 sekund (nulovací funkce).
Zapomněli jste heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu.
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech
uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to
není nezbytně nutné.
• Zatím co se na displeji hlavní jednotky objeví zpráva „NO
DISC“, podržte tlačítko STOP (@) na hlavní jednotce déle než
5 sekund. Na displeji se objeví „INITIAL“ a všechna nastavení
se vrátí na předvolené hodnoty.
• Stiskněte tlačítko POWER (napájení).
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech
uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to
není nezbytně nutné.
Nelze přijímat rozhlasové
vysílání.
• Je anténa správně připojena?
• Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí
anténu pro pásmo FM v místě s dobrým příjmem.
60
HT-Z220_CZ_02.indd
60
2009-3-14
11:59:56
CZ
seznam kódů jazyků
Při počátečním nastavení zadejte příslušný kód jazyka pro Disc Audio, Disc Subtitle a/nebo Disc Menu
(viz strana 43).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● SEZNAM KóDů JAZYKů
1027
61
HT-Z220_CZ_02.indd
61
2009-3-14
11:59:57
příloha
Upozornění k manipulaci a skladování disků
Malé škrábance na povrchu disku mohou vést ke snížení kvality zvuku a obrazu nebo mohou způsobovat
přeskakování disku. Při manipulaci s disky buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jejich poškrábání.
Zacházení s disky
Nedotýkejte se té plochy disku, na které je záznam. Držte disk za okraje tak, aby se na povrchu
disku neobjevily otisky prstů.Na disk nelepte žádné papírky nebo lepicí pásky.
Uložení a skladování disků
Neukládejte disky v dosahu
přímého slunečního záření.
Disky skladujte na dobře
větraném místě.
Ukládejte disky do čistých
ochranných obalů. Disky
ukládejte ve svislé poloze.
MM `` Zabraňte znečištění disků nečistotami a prachem.
`` Nevkládejte do přehrávače prasklé nebo poškrábané disky.
Manipulace s disky a jejich skladování
Pokud jsou na povrchu disku otisky prstů nebo nečistoty, očistěte disk jemným roztokem čisticího
prostředku zředěného vodou a otřete povrch disku měkkým hadříkem.
• Při čištění jemně stírejte plochu disku směrem od středu k okraji.
MM `` Pokud se teplý vzduch dostane do kontaktu s chladnými součástmi uvnitř přehrávače,
může dojít ke vzniku kondenzace. Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace, nemusí
přehrávač správně pracovat. Pokud taková situace nastane, vyjměte z přehrávače disk a
nechejte zapnutý přehrávač 1 až 2 hodiny mimo provoz.
62
HT-Z220_CZ_02.indd
62
2009-3-14
11:59:58
Všeobecné
údaje
CZ
Technické údaje
70 W
Hmotnost
3,0 kg
Rozměry
430 (Š) x 70(H) x 260 (V) mm
Rozsah provozní teploty
+5 °C až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti
10 % až 75 %
● příloha
Spotřeba energie (příkon)
Rychlost čtení: 3,49 až 4,06 m/s
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitní video
Obrazový
výstup
Přibližná doba přehrávání (jednostranný, jednovrstvý disk):
135 minut.
Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/s
Maximální doba přehrávání: 74 minut
Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/s
Maximální doba přehrávání: 20 minut
576i/480i
1 kanál: 1,0 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
576i/480i
Komponentní video
Y: 1,0 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Pr: 0,70 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Pb: 0,70 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Video/Audio
Zesilovač
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Výkon předních reproduktorů
2 x 141 W (3Ω)
Výkon středového reproduktoru
141 W (3Ω)
Výstup zadních reproduktorů
2 x 141 W (3Ω)
Výkon subwooferu
145 W (3Ω)
Rozsah kmitočtů
20 Hz – 20 kHz
Odstup signál-šum
70 dB
Odstup kanálů
60 dB
Citlivost vstupu
(AUX) 400 mV
63
HT-Z220_CZ_02.indd
63
2009-3-14
11:59:58
HT-Z220
Systém reproduktorů
Reproduktor
5.1kanálový systém reproduktorů
Přední/Zadní
Středové
Subwoofer
Impedance
3Ω
3Ω
3Ω
Rozsah kmitočtů
140 Hz – 20 kHz
140 Hz – 20 kHz
45 Hz – 160 Hz
Zvukový výkon a akustický tlak
86 dB/W/M
86 dB/W/M
86 dB/W/M
Jmenovitý příkon
141 W
141 W
145 W
Maximální příkon
282 W
282 W
290 W
Rozměry (Š x V x H)
Přední: 100 x 150 x 89 mm
Zadní: 100 x 100 x 93 mm
Středové: 300 x 59 x50 mm
Subwoofer: 180 x 320 x 380 mm
Rozměry (Š x V x H)
Přední: 1,0 kg, Středové: 0,3 kg Zadní: 0,6 kg, Subwoofer: 4,5 kg
HT-TZ222
Systém reproduktorů
Reproduktor
5.1kanálový systém reproduktorů
Přední/Zadní
Středové
Subwoofer
Impedance
3Ω
3Ω
3Ω
Rozsah kmitočtů
140 Hz – 20 kHz
140 Hz – 20 kHz
45 Hz – 160 Hz
Zvukový výkon a akustický tlak
86 dB/W/M
86 dB/W/M
86 dB/W/M
Jmenovitý příkon
141 W
141 W
145 W
Maximální příkon
282 W
282 W
290 W
Rozměry (Š x V x H)
Přední: 240 x 1020 x 240mm (Základna stojanu: 240 x 240)
Zadní: 100 x 100 x 93 mm
Středové: 300 x 59 x 50mm
Subwoofer: 180 x 320 x 380 mm
Rozměry (Š x V x H)
Přední: 3,6 kg, Středové: 0,3 kg Zadní: 0,5 kg, Subwoofer: 4,5 kg
HT-TZ225
Systém reproduktorů
Reproduktor
5.1kanálový systém reproduktorů
Přední/Zadní
Středové
Subwoofer
Impedance
3Ω
3Ω
3Ω
Rozsah kmitočtů
140 Hz – 20 kHz
140 Hz – 20 kHz
45 Hz – 160 Hz
Zvukový výkon a akustický tlak
86 dB/W/M
86 dB/W/M
86 dB/W/M
Jmenovitý příkon
141 W
141 W
145 W
Maximální příkon
282W
282 W
290 W
Rozměry (Š x V x H)
Přední/Zadní: 240 x 1020x 240 mm (Základna stojanu: 240 x 240)
Středové: 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer: 180 x 320 x 380 mm
Rozměry (Š x V x H)
Přední: 3,6 kg, Středové: 0,3 kg Zadní: 3,6 kg, Subwoofer: 4,5 kg
*: Jmenovitá specifikace s
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změny technických údajů bez upozornění.
- Uváděné údaje o hmotnosti a rozměrech jsou přibližné.
64
HT-Z220_CZ_02.indd
64
2009-3-14
11:59:59
Kontaktuje SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ
Pokud máte dotazy nebo komentáře k výrobkům Samsung, kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-Z220_CZ_02.indd
65
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
Customer Care Centre 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
2009-3-14
12:00:00
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci
své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly
chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství
překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně
zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od
ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru
baterií.
Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)
Tento symbol uvedený na výrobku, nebo v jeho dokumentaci označuje, že nesmí být zlikvidován
na konci své životnosti společně s běžným domovním odpadem.
Aby nedošlo k možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu
nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tento výrobek od ostatních druhů odpadů a proveďte
jeho řádnou recyklaci z důvodu udržitelného opakovaného používání materiálních zdrojů. Domácí
uživatelé by měli kontaktovat buď prodejce, který jim výrobek prodal nebo místní samosprávu,
kde se dozvědí informace o tom, kde a jak mohou provést bezpečnou recyklaci. Firemní uživatelé
by měli kontaktovat svého dodavatele a pročíst si příslušná ustanovení podmínek kupní smlouvy.
Tento výrobek nesmí být směšován s ostatním průmyslovým odpadem určeným k likvidaci.
Code No. AH68-02161G(0.0)
HT-Z220_CZ_02.indd
66
2009-3-14
12:00:00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement