Samsung HT-X20 Používateľská príručka

Samsung HT-X20 Používateľská príručka
Návod k obsluze
CZ
SYSTÉM DIGITÁLNÍHO
DOMÁCÍHO KINA
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
AH68-01964G
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AH68-01660E
REV: 01
PŘÍPRAVA
Bezpečnostní varování
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
PŘÍPRAVA
Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů
pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí
příslušenství přístroje.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifi kován jako výrobek
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
CZ
Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí
uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým
proudem.
CAUTION
UPOZORNĚNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ
KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU
ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Bezpečnostní upozornění
třídy CLASS 1 LASER.
Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění
jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu,
může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.
Ujistěte se, že elektrická soustava ve vašem domě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku na zadní straně přehrávače.
Přehrávač umístěte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby měl dostatek prostoru k ventilaci (7,5~10 cm).
Ujistěte se, že otvory k ventilaci nejsou ničím blokovány. Na přehrávač nic nestavte. Přehrávač neumísťujte na zesilovače ani jiné
vybavení, které se může zahřívat. Před přemístěním přehrávače se ujistěte, že v něm není vložen žádný disk. Tento přehrávač je
navržen pro trvalé používání. Přepnutím DVD přehrávače do pohotvostního režimu ještě nedojde k jeho odpojení od elektrické sítě.
Pokud chcete přehrávač zcela odpojit od elektrického napájení, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky, především neplánujete-li
přehrávač delší dobu používat. Zástrčka síťového kabelu slouží jako rozpojovací prvek zařízení
a musí zůstat kdykoliv snadno přístupná.
UPOZORNĚNÍ PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ
LASEROVÉ ZÁŘENÍ - VYVARUJTE SE PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ
PAPRSKŮM.
VAROVÁNÍ : Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ : ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE
SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
•
•
Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka
snadno přístupná.
Tento symbol uvedený na výrobku, nebo v jeho dokumentaci označuje, že nesmí být
zlikvidován na konci své životnosti společně s běžným domovním odpadem.
Aby nedošlo k možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu
nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tento výrobek od ostatních druhů odpadů a
proveďte jeho řádnou recyklaci z důvodu udržitelného opakovaného používání
materiálních zdrojů. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď prodejce, který jim
výrobek prodal nebo místní samosprávu, kde se dozvědí informace o tom, kde a jak
mohou provést bezpečnou recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého
dodavatele a pročíst si příslušná ustanovení podmínek kupní smlouvy.
Tento výrobek nesmí být směšován s ostatním průmyslovým odpadem určeným k
likvidaci.
2
Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
Napěťové špičky v důsledku blesku mohou přístroj
poškodit.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření
nebo jiným zdrojům horka.
To by mohlo způsobit přehřátí a poruchu funkce
přístroje.
Zástrčka síťového kabelu slouží jako rozpojovací prvek
zařízení a musí zůstat kdykoliv snadno přístupná.
Phones
Chraňte přehrávač před působením vlhkosti (například
vázy a podobně), před nadměrným horkem (například
otevřený oheň a podobně) nebo před zařízením, které
vytváří silné magnetické nebo elektrické pole (například
reprosoustavy a podobně). Začne-li přístroj vykazovat
známky chybné funkce, nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel od zdroje napájecího napětí. Tento přístroj
není určen pro průmyslové použití. Používejte tento přístroj
jen k osobnímu použití. Pokud byl přehrávač nebo disky
skladovány v chladném prostředí, může dojít k výskytu
kondenzace. Budete-li přístroj přepravovat v zimě, počkejte
před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, až se jeho
teplota vyrovná s okolní teplotou.
Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují
chemické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního
odpadu.
3
Přednosti
CZ
PŘÍPRAVA
NASTAVENÍ
Přehrávač HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 kombinuje pohodlí s možností přehrávání široké škály typů disků, včetně
DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD R/RW se sofi stikovaným FM tunerem do
Bezpečnostní varování ........................................2
Bezpečnostní upozornění ....................................3
Přednosti .............................................................4
Poznámky k diskům.............................................6
Popis....................................................................8
Nastavení ..........................................................42
Nastavení jazyka (Language) ........................42
Nastavení typu obrazovky televizoru .............43
Nastavení rodičovského zámku
(úrovně omezení – Rating Level) ..................44
Nastavení hesla (Password)..........................44
Nastavení tapety (Wallpaper) ........................45
Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení
tapety, které jste provedli...............................45
Registrace DivX (R) .......................................46
Nastavení režimu reprosoustav .....................46
Nastavení doby zpoždění/prodlevy (Delay Time).......47
SNastavení testovacího signálu (Test Tone) ........48
Nastavení zvuku (Audio) ...............................49
Nastavení funkce DRC
(komprese dynamického rozsahu) ................50
Nastavení funkce AV SYNC ..........................50
Funkce zvukového pole (Sound Field) (DSP)/EQ .........51
Režim Dolby Pro Logic II ...................................52
Efekt Dolby Pro Logic II .....................................53
Přehrávání USB Host
Po připojení zařízení pro ukládání dat (k portu USB na tomto přístroji) můžete využívat mediální soubory, jako
například obrázky, videosekvence a hudbu, uloženou v přehrávači MP3, v digitálním fotoaparátu nebo
ZAPOJENÍ
Formát Dolby Pro Logic II představuje novou formu technologie dekódování vícekanálového audio signálu,
která zlepšuje existující formát Dolby Pro Logic.
Zapojení reprosoustav .......................................12
Instalace reproduktorů .......................................15
Připojení doplňkového bezdrátového
přijímacího zesilovače .......................................16
Připojení pomocí zdířky Video Out k televizoru .........19
Funkce P.SCAN (Postupné řádkování) .............20
Připojení zvuku z externích komponentů...........21
Připojení antény pro pásmo FM ........................22
DTS (Digital Theater Systems)
OBSLUHA
DTS představuje komprimovaný digitální zvukový formát, vyvinutý společností Digital Theater Systems Inc.
Před čtenIm této puIručky..................................23
Než začnete své domácí kino používat .............24
Přehrávání disku................................................25
Přehrávání disků MP3/WMA-CD .......................26
Přehrávání souborů JPEG.................................27
Přehrávání disku ve formátu DivX .....................28
PoužIvanI funkce přehrávání .............................30
Zobrazení informací o disku ..........................30
Kontrola zbývající doby přehrávání ...............31
Rychlé přehrávání .........................................31
Zpomalené přehrávání ..................................31
Přeskočení scén/Skladeb .............................32
Opakované přehrávání (Repeat) ..................33
Pro volbu režimu opakovaného přehrávání
(Repeat Playback)na obrazovce s informacemi o disku ..33
Opakované přehrávání úseku A-B ................34
Funkce Step (krokování) ...............................34
Funkce Angle (úhel záběru) ..........................35
Funkce Zoom (zvětšení obrazovky) ..............35
Funkce EZ VIEW ..........................................36
Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu ...37
Funkce volby jazykové mutace titulků ...........37
Přímý přesun na scénu/skladbu ....................38
Používání nabídky disku ...............................39
Použití nabídky titulu .....................................39
Přehrávání mediálních souborů
prostřednictvím funkce USB Host......................40
v paměti USB.
Dolby Pro Logic II
Tento formát poskytuje plný vícekanálový zvuk 5.1 kanálů.
Funkce spořiče obrazovky televizoru
Systém HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 automaticky rozjasňuje a ztmavuje jas obrazovky televizoru po uplynutí 3
minut v režimu stop.
Systém HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 se automaticky přepíná do režimu úspory energie po uplynutí 20 minut v
režimu spořiče obrazovky.
Funkce pro úsporu energie
Systém HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 se automaticky vypíná po uplynutí 20 minut v režimu stop.
Uživatelsky přizpůsobené zobrazování na obrazovce televizoru
Zařízení HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 umožňují při přehrávání souborů JPEG, DVD vybrat oblíbený snímek a nastavit jej
jako pozadí.
PŘÍPRAVA
Možnost přehrávání široké škály typů disků a FM tuner
jediného přehrávače.
4
Obsah
RŮZNÉ
Poslech radiopřijímače ......................................54
O vysílání RDS ..................................................56
Užitečné funkce .................................................58
Ovládání televizoru prostřednictvím
dálkového ovladače ...........................................59
Řešení problémů ...............................................61
Upozornění k manipulaci a skladování disků 63
Tabulka jazykových kódů ..................................64
Podporované produkty pro funkci USB Host .....65
Technické údaje ................................................66
5
Poznámky k diskům
CZ
1
~ 6
Přehrávače disků DVD a samotné disky jsou kódovány podle oblastí (regionů). Tyto kódy
oblastí (regionů) musejí odpovídat přehrávanému disku. Pokud tyto kódy neodpovídají,
nebude disk možno přehrávat. Číslo oblasti (regionu) pro tento přehrávač je uvedeno na
zadním panelu přístroje. (Váš přehrávač DVD bude schopen přehrát pouze disky DVD,
které jsou označeny identickými kódy oblastí/regionů.)
Disky, které je možno přehrávat
Typ disku
Značka (Logo)
Zaznamenané signály
Velikost disku
Audio + Video
8cm
COMPACT
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
Divx
Audio
Audio + Video
Tento přístroj nepodporuje mediální soubory Secure (DRM).
Disky CD-R
• V závislosti na záznamovém zařízení na disky (CD rekordér nebo počítač PC) a stavu a podmínkách disku, nemusí
být možno přehrávat některé disky CD-R.
• Používejte disky CD-R s kapacitou 650 MB/74 minut. Nepoužívejte disky CD-R s kapacitou, přesahující 700 MB/80
minut, protože je nemusí být možno přehrát.
• Některé přepisovatelné disky CD-RW (Rewritable) nemusí být možno přehrát.
• Bez problému je možno přehrát pouze disky CD-R, které jsou správně <uzavřeny>. Pokud je sekce (session) na disku
uzavřená, avšak disk samotný je ponechán jako <otevřený>, nemusí být disk možno plně přehrát.
Disky CD-R MP3
12cm
DVD-VIDEO
Formát záznamu disku
PŘÍPRAVA
Disk DVD (Digital Versatile Disc) nabízí fantastický zvuk a obraz, a to díky
prostorovému zvuku Dolby Digital surround a kompresní technologii obrazu MPEG-2.
Nyní si můžete vychutnat tyto realistické efekty i u vás doma tak, jako byste byli
přímo v kině nebo v koncertním sále.
Maximální Doba přehrávání
Přibližně 240 minut (jednostranný)
Přibližně 480 minut (oboustranný)
Přibližně 80 minut (jednostranný)
Přibližně 160 minut (oboustranný)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
• Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory MP3, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
• Názvy souborů MP3 mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky <mezera> nebo speciální
znaky (. / = +).
• Používejte disky zaznamenané s datovým tokem komprese/dekomprese vyšším než 128 kb/s.
• Lze přehrávat pouze soubory s rozšířením <mp3>.
• Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenány
po sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po
tento prázdný segment.
• Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
• U souborů zakódovaných s proměnným datovým tokem (formát VBR) to znamená, že soubory jsou zakódovány jak
s nízkým, tak i vysokým datovým tokem (například 32 Kb/s až 320 Kb/s), může v průběhu přehrávání docházet k
přeskakování zvuku.
• Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 500 skladeb.
• Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 300 složek.
Disky CD-R JPEG
Nepoužívejte následující typy disků!
• Disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM není možno na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o
přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva <WRONG DISC FORMAT>.
• Disky DVD zakoupené v zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu
o přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva <CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Ochrana proti kopírování
• Mnoho disků DVD je zakódováno s ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu můžete svůj
přehrávač DVD připojit pouze ke svému televizoru, nikoli k videorekordéru. Po připojení tohoto
přehrávače k videorekordéru je obraz u disků DVD chráněných proti kopírování zkreslený.
• Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a
dalšími právy intelektuálního vlastnictví vlastněnými společností Macrovision Corporation a vlastníky
dalších práv. Používání této technologie, chráněné autorskými právy, musí být autorizováno společností
Macrovision Corporation, přičemž může být určena pro domácí a další limitované použití, pokud není
společností Macrovision Corporation autorizováno jinak. Je zakázáno používat postupy zpětného
inženýrství nebo provádět demontáž.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
Lze přehrávat pouze soubory s rozšířením <jpg>.
Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory JPEG, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
Názvy souborů JPEG mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky <mezera> nebo speciální
znaky (. / = +).
Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenány po
sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tento
prázdný segment.
Na jeden disk CD je možno uložit maximálně 9 999 obrázků.
Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD je možno přehrát pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
U jiných obrázkových disků, než je Kodak/Fuji Picture CD, může zahájení přehrávání trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.
Disky DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Protože tento přístroj poskytuje pouze dekódovací formáty autorizované společností DivX Networks, Inc., nemusí být
možno přehrát soubor ve formátu DivX vytvořený uživatelem.
• Aktualizace softwaru pro nepodporované formáty není podporována. (Příklad: QPEL, GMC, vyšší rozlišení než 720X480
pixelů a podobně.)
• Při přehrávání souboru DivX se nemusejí přehrát části s vysokým poměrem snímků.
• Další podrobnosti o formátech autorizovaných společností DivX Networks, Inc., najdete na internetové stránce <www.divxnetworks.net>.
7
Popis
CZ
Přední panel
Boční panel
7
2
8
3 4
5
4
1. Zásuvka na disky
5. Ovládaní hlasitosti
9. Tlačítko Otevřít/Zavřít
2. Tlačítko Function (Funkce)
6. Konektor USB
3. Tlačítko Stop ()
7. Hlavní vypínač (
10. Tlačítko ladění nahoru a
Přeskočit ( )
Tlačítko ladění dolů a
Přeskočit ( )
)
8. Indikátor pohotovostního režimu
)
1
10
9
4. Tlačítko Přehrát/Pozastavit (
6
5
1. Výstupní zdířka Video
Propojte vstupní zdířky video (VIDEO IN) na
televizoru s odpovídající výstupní zdířkou VIDEO OUT
2. Konektory výstupu komponentního videa
K těmto konektorům připojte TV se vstupy
komponentního videa.
6
7
2
3
PŘÍPRAVA
1
8
5. Chladicí ventilátor
6. Přípojka karty TX (WIRELESS)
7. Konektory AUX IN
8. Konektor SCART
Připojte k TV se vstupním konektorem scart.
3. Konektor FM 75Ω COAXIAL
4. Výstupní zdířky reprosoustav pro 5.1 Konektor
Displej
1
14
2
3
4
15
16
5
6
7
9
8
17
10
Příslušenství
11 12 13
18
19
Dálkový ovladač
8
1. Indikátor P.SCAN
8. Indikátor PROGRAM
15. Indikátor MPEG
2. Indikátor DOLBY DIGITAL
9. Indikátor REPEAT (opakování)
16. Indikátor DSP
3. Indikátor disku DTS
10. Indikátor TUNER
17. Displej stavu systému
4. Indikátor LINEAR PCM
11. Indikátor STEREO
18. Indikátor RADIO FREQUENCY
5. Indikátor TITLE (titul)
12. Indikátor RTA
19. Indikátor SPEAKER (reproduktor)
6. Indikátor CHAPTER (kapitola)
13. Indikátor RDS
7. Indikátor TRACK (skladba)
14. Indikátor PRO LOGIC
Kabel Video
Anténa pro pásmo FM
Návod k obsluze
9
Popis (pokr.)
CZ
Dálkový ovladač
2
3
18
19
20
21
4
22
5
6
23
24
7
25
8
26
27
9
28
29
10
11
12
30
31
32
33
13
34
14
35
15
10
36
16
37
17
38
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tlačítko DVD Receiver
Tlačítko TV
Tlačítko POWER (zapnutí)
Tlačítko (0~9)
Tlačítko REMAIN (zbývající)
Tlačítko STEP (krok)
Tlačítko Tuning Preset/CD Skip (předvolby
ladění/přeskočení CD)
8. Tlačítko VOLUME (hlasitost)
9. Tlačítko MENU (menu/nabídka)
10. Tlačítko INFO
11. Tlačítko PL II EFFECT
12. Tlačítko PL II MODE
13. Tlačítko TUNER MEMORY (paměť tuneru),
P.SCAN
14. Tlačítko ZOOM (zvětšení/zmenšení)
15. Tlačítko SLEEP (časovač)
16. Tlačítko SLOW, MO/ST
17. Tlačítko DIMMER (změna jasu)
18.
Tlačítko DVD
Tlačítko TUNER
Tlačítko AUX
Tlačítko USB
19. TLAČÍTKO OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)
20. Tlačítko TV/VIDEO
21. Tlačítka výběru RDS
22. Tlačítko VIDEO SEL. (vol. video)
23. Tlačítko CANCEL (zrušení)
24. Tlačítko REPEAT (opakované přehrávání)
25.
Tlačítko Play/Pause (přehrávání/pauza)
Tlačítko Stop (zastavení)
Tlačítka SEARCH (vyhledávání)
26. Tlačítko TUNING/CH (ladění/kanál)
27. Tlačítko MUTE (utlumení zvuku)
28. Tlačítko RETURN (návrat)
29. Kurzorová tlačítka/tlačítko Enter
30. Tlačítko AUDIO (zvukový doprovod)
31. Tlačítko SUBTITLE (titulky)
32. Tlačítko DSP/EQ (DSP/ekvalizér)
33. Tlačítko TEST TONE (testovací signál)
34. Tlačítko SOUND EDIT (úprava zvuku)
35. Tlačítko DIGEST
36. Tlačítko LOGO
37. Tlačítko SLIDE MODE (režim prezentace)
38. Tlačítko EZ VIEW, NT/PAL
1
2
Sundejte kryt baterie ve směru šípky.
3
Vraťte na místo kryt prostoru pro baterii.
Vložte do prostoru dvě baterie 1,5 V (velikost AAA), přičemž dbejte na
jejich správnou polaritu (+ a –).
PŘÍPRAVA
1
Vložení baterií do dálkového ovladače
Abyste předešli vytečení obsahu baterií nebo jejich prasknutí:
• Vložte baterie do dálkového ovladače tak, aby odpovídala jejich polarita: (+) ke značce (+) a (–) ke značce (–).
• Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se
mohou lišit napětím.
• Vždy vyměňujte obě baterie zároveň.
• Nevystavujte baterie horku nebo přímému ohni.
Provozní dosah dálkového ovladače
Dosah dálkového ovladače je přibližně 7 metrů v přímém směru. Dálkový ovladač je rovněž možno používat ve
vodorovném úhlu až do 30° od roviny senzoru dálkového ovládání.
11
ZAPOJENÍ
Zapojení reprosoustav
CZ
Před přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.
HT-X20
Přední
reprosoustava (pravá)
C
L
Přední
reprosoustava (levá)
R
ZAPOJENÍ
SL
SW
Centrální
reprosoustava
SR
Zadní
reprosoustava (pravá)
Zadní
reprosoustava (levá)
Hlubokotónový reproduktor
Umístění přehrávače DVD
Výběr naslouchací pozice
• Umístěte ho na stojan nebo poličku skřínky, nebo pod TV
stojan.
Naslouchací pozice by se měla nacházet přibližně ve
2,5 až 3-násobné vzdálenosti velkosti TV obrazovky
od TV.
Příklad : Při 32-palcové TV 2 až 2,4 m (6 až 8 stop)
Při 55-palcové TV 3,5 až 4 m (11 až 13 stop)
Přední reproduktory ei
• Tyto reproduktory umístěte před vaší naslouchací pozici
směrem dovnitř (přibližně 45°) k vám.
• Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové
reproduktory byli ve stejné výšce jako vaše ucho.
• Zarovnejte přední stranu předních reproduktorů s přední
stranou středového reproduktoru nebo je umístěte mírně
před středové reproduktory.
Zadní reproduktory hj
• Tyto reproduktory umístěte za vaší naslouchací pozici
• Nemáte-li dostatek prostoru, umístěte tyto reproduktorytak, aby byli natočené proti sobě.
• Umístěte je přibližně 60 až 90 cm (2 až 3 stop) na vaše
ucho, natočené mírně dopředu.
rozdíl od předních a středových reproduktorů
* Na
se zadní reproduktory používají hlavně pro
Středový reproduktor f
• Nejlepší je nainstalovat jej do stejné výšky jako přední
reproduktory.
• Můžete jej nainstalovat taky přímo nad nebo pod TV.
zvukové efekty a zvuk z nich nebude vycházet po
celou dobu.
1
2
Černá
1
Červená 2
3
Stiskněte plošku na zdířce na zadní ploše reprosoustavy.
Zasuňte černý vodič do černé zdířky (–) a červený vodič
zasuňte do červené zdířky (+) a pak plošku uvolněte.
Propojovací konektory zapojte do zadní části jednotky
domácího kina.
 Dbejte, aby barvy zdířek na reprosoustavě souhlasily s
barvou příslušných konektorů.
• Nedovolte, aby si s reprosoustavami nebo v jejich blízkosti hrály děti. Při pádu reprosoustavy by mohlo dojít ke zranění.
• Při zapojování vodičů k reprosoustavám dbejte na dodržování správné polarity (+/–).
• Hlubokotónový reproduktor udržujte mimo dosahu dětí, aby nemohli vkládat ruce nebo cizí předměty do trubky
(otvoru) hlubokotónového reproduktoru.
• Nezavěšujte na stěnu za trubku (otvor).
Hlubokotónový reproduktor g
• Poloha hlubokotónového reproduktoru není tak
rozhodující.
• Umístěte jej kdekoli.
12
Zapojení reprosoustav
• Pokud umístíte reprosoustavu do blízkosti televizoru, může docházet ke zkreslení barev na obrazovce v
důsledku působení magnetického pole vytvářeného reprosoustavou. Pokud tato situace nastane, umístěte
reprosoustavu do větší vzdálenosti od televizoru.
13
Zapojení reprosoustav (pokr.)
Instalace reproduktorů
CZ
Přední reprosoustavy modelu HT-TX22 a přední i zadní reprosoustavy modelu HT-TX25 můžete nainstalovat na stojánek
nebo přímo na podstavec.
HT-TX22
Komponenty pro instalaci reprosoustavy (HT-TX22/HT-TX25)
Centrální
reprosoustava
Přední
reprosoustava (pravá)
Přední
reprosoustava (levá)
REPRODUKTOR
STOJAN
ZÁKLADNA STOJANU
Šroub (A)
Šroub (B)
1
Zadní
reprosoustava (pravá)
2
Zadní
reprosoustava (levá)
Hlubokotónový
reproduktor
3
4
HT-TX25
5
1
Převraťte STOJAN nohama vzhůru a připevněte jej k
ZÁKLADNĚ STOJANU.
2
Šroubovákem zašroubujte šroubky (A) do dvou otvorů
označených šipkami (viz. obr.)
3
Do otvoru na zadní straně stojánku reprosoustavy
vsaďte šroub (B).
4
5
Připevněte složený stojan k REPRODUKTORU.
6
Nyní je REPROSOUSTAVA úspěšně přimontována ke
stojánku.
6
Centrální
reprosoustava
ZAPOJENÍ
Montáž reprosoustavy na stojánek
Do otvoru na zadní straně reprosoustavy vsaďte další
šroubek (B) a šroubovákem jej zašroubujte (viz. obr.).
• Ujistěte se, že reprosoustava je umístěna na rovném a
stabilním povrchu. V opačném případě může dojít k jejímu
převržení.
Přední
reprosoustava (pravá)
Přední
reprosoustava (levá)
Montáž reprosoustavy na podstavec
1
2
1
2
3
Zadní
reprosoustava (pravá)
Zadní
reprosoustava (levá)
Připevněte REPRODUKTOR k ZÁKLADNĚ STOJANU.
Do otvorů na zadní straně reprosoustavy vsaďte šroubky
(B) a šroubovákem je zašroubujte (viz. obr.).
Nyní je REPROSOUSTAVA úspěšně přimontována k
základně stojánku.
3
Hlubokotónový
reproduktor
14
15
Připojení doplňkového bezdrátového přijímacího zesilovače
CZ
Budete-li chtít zapojit zadní reprosoustavy bezdrátově, budete si muset u svého prodejce Samsung zakoupit bezdrátový
přijímací modul a kartu TX.
Po zakoupení modulu bezdrátového přijímacího ovládání (SWA-3000)
HT-TX25
Přední reprosoustava (pravá)
Přední reprosoustava (levá)
HT-X20
Přední reprosoustava (pravá)
Centrální reprosoustava
Přední reprosoustava (levá)
Centrální reprosoustava
ZAPOJENÍ
Hlubokotónový
reproduktor
Hlubokotónový
reproduktor
Zadní reprosoustava
(levá)
Zadní reprosoustava
(pravá)
Zadní reprosoustava
(pravá)
Zadní reprosoustava
(levá)
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMACÍ MODUL
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMACÍ MODUL
HT-TX22
Přední reprosoustava (pravá)
Přední reprosoustava (levá)
1
Připojte přední a centrální reprosoustavu včetně subwooferu k
hlavní jednotce, viz. str 13~15.
2
Vypněte hlavní jednotku a vložte kartu TX do Přípojky karty TX
(WIRELESS) v zadní části jednotky.
Kartu TX držte tak, aby šikmá strana směrovala dolů a vsuňte kartu do
portu.
Centrální reprosoustava
Karta TX umožňuje komunikaci mezi jednotkou a bezdrátovým
přijímačem.
Karta TX
Zkosená strana směřuje dolů.
Hlubokotónový
reproduktor
Zadní reprosoustava
(pravá)
Zadní reprosoustava
(levá)
3
Připojte levou a pravou zadní reprosoustavu k bezdrátovému
přijímacímu modulu.
4
Zapojte síťový napájecí kabel bezdrátového přijímacího modulu do
síťové zásuvky a zapněte napájení <ON>.
• Nezasunujte do přístroje jinou kartu TX, nežli tu, která je určena pro tento
přístroj. Mohlo by dojít k poškození přístroje nebo by kartu ne- muselo být
možno vyjmout.
• Nezasunujte kartu TX <vzhůru nohama> nebo v obráceném směru.
• Kartu TX zasunujte do přístroje ve chvíli, kdy je vypnutý. Při zasunování
karty do zapnutého přístroje může dojít k potížím.
• Je-li zasunuta karta TX, na konektorech centrální jednotky pro zadní
reprosoustavy není k dispozici žádný výstupní audio signál.
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMACÍ MODUL
16
17
Připojení doplňkového bezdrátového přijímacího zesilovače (pokr.)
Připojení pomocí zdířky Video Out k televizoru
CZ
Vyberte jeden ze tří možných způsobů připojení k televizi.
Resetování bezdrátové komunikace
Reset systému proveďte, pokud došlo k selhání komunikace nebo pokud indikátor spojení (modrá dioda LED) na
bezdrátovém přijímači nesvítí a na displeji přístroje bliká zpráva <REAR CHECK>. Reset systému provádějte ve chvíli,
kdy je hlavní jednotka přístroje a bezdrátový přijímací modul (SWA-3000) v pohotovostním režimu (Power Standby).
1
Při vypnuté hlavní jednotce přístroje stiskněte a podržte
tlačítko REMAIN na dálkovém ovladači na dobu 5 sekund.
METODA 3
(Přiloženo)
 Kontrolka LED pohotovostního stavu na předním panelu
bezdrá-tového modulu bliká.
METODA 1
ZAPOJENÍ
2
METODA 2
Ve chvíli, kdy je bezdrátový přijímací modul zapnutý, stlačte
propisovací tužkou nebo pinzetou tlačítko RESET v zadní
části přístroje.
 Kontrolka LED pohotovostního stavu na předním panelu
bez- drátového modulu zabliká dvakrát.
3
Zapněte hlavní jednotku přístroje.
 Indikátor LED spojení na bezdrátovém přijímacím modulu se
rozsvítí a nastavení je dokončeno.
 Pokud pohotovostní režim/zapnutí (Power Standby)
pokračuje, zopakujte výše uvedené kroky 1 až 3.
METODA 1 : Kompozitní video s postupným řádkováním .... (Lepší kvalita)
Je-li vaše televize vybavena vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa
(není součástí dodávky) z konektorů Pr, Pb a Y v zadní části panelu hlavní jednotky do příslušných
konektorů na vaší televizi.
METODA 2 : Scart ....... (Vyšší kvalita)
Je-li vaše televize vybavena vstupem SCART, připojte konektor Scart (není součástí dodávky) z
konektoru AV OUT na zadním panelu hlavní jednotky do konektoru SCART IN na vaší televizi.
• Po dokončení nastavení bezdrátového přijímacího modulu nebude na výstupních portech zadních reprosoustav (Rear
Speaker OUT) na hlavní jednotce přístroje vystupovat žádný audio signál.
• V bezdrátovém přijímacím modulu je integrována bezdrátová přijímací anténa. Chraňte přístroj před působením vody a
vlhkosti.
• Pro dosažení optimálního poslechového výkonu prověřte, zda v oblasti kolem bezdrátového přijímacího modulu nejsou
žádné překážky.
• Ze zadních bezdrátových reprosoustav bude zvuk vycházet pouze v režimu DVD 5.1 kanálů nebo
Dolby Pro Logic II.
• Ve dvoukanálovém režimu nebude ze zadních bezdrátových reprosoustav vycházet žádný zvuk.
Funkce VIDEO SELECT (volba videa)
Stiskněte a podržte tlačítko VIDEO SEL. na dálkovém ovládání po dobu nejméně 5 sekund.
• Na displeji se objeví <COMPOSITE> nebo <RGB>. V tomto momentě krátkým stisknutím tlačítka
VIDEO SEL. vyberte mezi volbami <COMPOSITE> a <RGB>.
• Je-li vaše TV vybavena konektorem Scart (Vstup RGB), stisknutím tlačítka VIDEO SEL. vyberte
režim RGB. Při použití nastavení Scart dostanete vyšší kvalitu obrazu.
• Není-li vaše TV vybavena konektorem Scart (Vstup RGB), stisknutím tlačítka VIDEO
SEL. vyberte režim COMPOSITE.
METODA 3 : Kompozitní video ....... (Dobrá kvalita)
• Bezdrátový přijímací modul umístěte vzadu za poslechovým místem. Pokud bude bezdrátový přijímací modul
příliš blízko hlavní jednotky přístroje, mohou být patrné určité výpadky zvuku v důsledku vzájemného rušení.
• Pokud budete v blízkosti systému používat nějaký spotřebič, jako je například mikrovlnná trouba, bezdrátová
síťová karta LAN, zařízení Bluetooth nebo jakékoli jiné zařízení, které pracuje na stejné frekvenci (2,4 GHz),
mohou být patrné určité výpadky zvuku v důsledku vzájemného rušení.
• Vzdálenost (dosah) přenosu rádiových vln je přibližně 10 metrů (může se však různit v závislosti na
konkrétní provozním prostředí). Pokud je mezi hlavní jednotkou přístroje a bezdrátovým přijímacím modulem
železobetonová nebo kovová zeď, nemusí systém vůbec pracovat, protože rádiové vlny nepronikají kovem.
18
Připojte přiložený videokabel z konektoru VIDEO OUT v zadní části hlavní jednotky do konektoru
VIDEO IN na TV.
• Je-li zvolen režim postupného řádkování, na výstupu VIDEO (žlutý) a SCART není k dispozici žádný signál.
19
Připojení zvuku z externích komponentů
Funkce P.SCAN (Postupné řádkování)
Na rozdíl od běžného prokládaného řádkování, u kterého se střídají dvě pole informací o obrazu k vytvoření celého
obrazu (liché řádky řádkování, potom sudé řádky řádkování), postupné (progresivní) řádkování využívá jediné pole
informací (všechny řádky jsou zobrazeny při jediném průchodu), a tím je dosaženo vytvoření jasného a podrobného
obrazu bez viditelných linek.
CZ
Připojení externího analogového komponentu
Komponenty s analogovým signálem, například videorekordér.
1
Stiskněte tlačítko STOP().
 Po zobrazení disku stiskněte dvakrát tlačítko STOP ().
Na displeji se zobrazí hlášení <STOP>.
2
Na dálkovém ovládání stiskněte a po dobu nejméně 5
sekund podržte tlačítko P.SCAN.
 Vyberete-li režim P.SCAN, zobrazí se na displeji hlášení
<P.SCAN>.
Kabel Audio
(není součástí příslušenství)
 Chcete-li nastavit režim P.SCAN pro disky DivX, potom ještě
před vložením disku do jednotky (na displeji je zobrazeno
hlášení "NO DISC") po dobu nejméně 5 sekund stiskněte a
podržte na dálkovém ovládání tlačítko P.SCAN. Potom vložte
disk DiVX a přehrajte jej.
Pokud je externí analogový
ZAPOJENÍ
 Přidržením stisknutého tlačítka po dobu nejméně 5 sekund
můžete střídavě zvolit režim <Progressive Scan> (Postupné
řádkování) a <Interlace Scan> (Prokládané řádkování).
|komponent vybaven pouze jedním
výstupem Audio Out,
zapojte buď levý nebo pravý kanál.
Co je postupné (nebo neprokládané) řádkování
Prokládané řádkování (1 SNÍMEK = 2 POLE)
Postupné řádkování (PLNÝ SNÍMEK)
1
Přepojte vstup AUX IN (Audio) na Domácím kině do vstupu Audio Out na externím analogovém komponentu.
• Dejte pozor na správné barvy konektorů.
2
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte pomocný vstup <AUX>.
• Rovněž můžete na hlavni jednotce použit tlačítko FUNCTION (Funkce).
U prokládaného videa se snímek skládá ze dvou prokládaných polí
(sudá a lichá), kde každé pole obsahuje každý druhý horizontální řádek
ve snímku. The odd field of alternating lines is displayed first, and then
the even field is displayed to fill in the alternating gaps left by the odd
field to form a single frame.Liché pole střídajících se řádků je zobrazeno
jako první a potom je zobrazeno sudé pole, které vyplní střídající se
mezery, které zůstaly mezi lichými řádky a dokončí tak jediný snímek.
Každou 1/30 sekundy je zobrazen jeden snímek, který obsahuje dvě
prokládaná pole. Tento fakt znamená, že každé pole z celkového počtu
60 polí je zobrazeno 1/60 sekundy. Metoda prokládaného řádkování je
určena pro záznam statických objektů.
Metoda postupného řádkování nepřetržitě řádkuje jeden
plný snímek videa shora dolů, řádek po řádku.
Celý snímek je vykreslen současně, oproti způsobu
zobrazení metodou prokládaného řádkování, kde je
snímek vykreslen po krocích.
Metoda postupného řádkování je vhodná pro záznam
pohybujících se objektů.
Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí : DVD/CD AUX USB FM
• Konektor video výstupu prehrávače VCR můžete propojit s TV a konektory audio výstupu prehrávače VCR s
timto zařízením.
• Tato funkce pracuje pouze u televizních přijímačů vybavených vstupy komponentního videa (Y, Pr, Pb) s
podporou progresivního videa. (Není funkční u televizních přijímačů vybavených konvenčními vstupy, např. TV
přijímače bez postupného řádkování.)
• V závislosti na vybavení televizního přijímače nemusí tato funkce fungovat.
20
21
OBSLUHA
Připojení antény pro pásmo FM
Před čtenIm této puIručky
CZ
Před čtením této uživatelské příručky zkontrolujte následovní termíny.
Ikony použité v této příručce
Ikona
DVD
Anténa pro příjem v pásmu FM (dodané příslušenství)
CD
MP3
JPEG
DivX
Termín
DVD
CD
JPEG
Týká se funkce dostupné na discich CD-R/-RW.
DivX
Týká se funkce dostupné na discich MPEG4. (DVD R/RW, CD-R nebo CD-RW)
Týká se případu, kdy funkce nefunguje nebo nastavení může být stornováno.
Týká se rad nebo instrukcí na straně, které pomáhají činnosti každé funkce.
OBSLUHA
Pomalu pohybujte drátem antény, až naleznete místo, kde je příjem dobrý a pak anténu upevněte na zeď
nebo k jinému pevnému povrchu.
Týká se funkce dostupné na datových discich CD (CD-R nebo CD-RW).
Týká se funkce dostupné na discich CD-R/-RW.
POZNÁMKA
Anténu FM připojte ke koaxiálnímu konektoru FM 75Ω.
Týká se funkce dostupné na discích DVD nebo DVD-R/DVD-RW, které byli
zaznamenány a finalizovány v režimu Video.
MP3
UPOZORNĚNÍ
1
2
Definice
• V této příručce jsou instrukce označené jako <DVD ( DVD )> použitelné na discích DVD-VIDEO a
DVD-R/-RW, které byli zaznamenány v režimu Video a pak finalizovány.
Kde je uveden konkrétní typ DVD, je označené samostatně.
• Disky DVD-R/-RW, které nebyli správně zaznamenány ve formátu DVD Video, nebude je možné
přehrávat.
• Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.
Chladicí ventilátor
Chladicí ventilátor zajišťuje dodávku chladného vzduchu do přístroje, aby nedošlo k jeho přehřátí.
Z bezpečnostních důvodů prosím dodržujte následující upozornění.
 Ujistěte se, že přístroj je dobře odvětráván. Pokud je přístroj odvětráván nedostatečně,
dojde k nárůstu teploty uvnitř přístroje a to může způsobit poškození přístroje.
 Nezakrývejte chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory.
(Pokud je chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory zakryt novinami nebo tkaninou,
může dojít k nárůstu teploty uvnitř přístroje a to může způsobit vznik ohně.)
22
23
Než začnete své domácí kino používat
Přehrávání disku
CZ
DVD
CD
Ovládání televizního přijímače Samsung a domácího kina pomocí dálkového ovladače systému HT-X20/HT-TX22/HT-TX25
Dálkové ovládaní Domácího kina je možné používat na ovládaní TV přístrojů Samsung.
1
Zapojte síťový napájecí kabel přístroje do síťové zásuvky.
• Pred připojenim systému k elektrické siti musite si ověrit jeji napájeci napěti
(VOLITELNÉ). Jestliže napájeci napěti neodpovidá údaji uvedenému na zadni
straně jednotky, systém můžete vážně poškodit.
2
3
Stiskněte tlačítko TV pro nastaveni dálkového ovladače do režimu TV.
1
2
Tlačítkem OPEN/CLOSE otevřete zásuvku na disky.
Vložte disk.
 Disk vložte opatrně do zásuvky s potiskem směrem nahoru.
3
Zavřete přehrádku opětovným stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE.
 Automaticky se spustí přehrávání.
Stiskněte tlačítko POWER na tomto dálkovém ovladači pro zapnuti
televizoru značky Samsung.
4
Stiskněte tlačítko TV/VIDEO pro volbu režimu VIDEO na televizoru.
VIDEO
Stiskem tlačitka DVD RECEIVER můžete prepnout domáci kino DVD do
režimu DVD RECEIVER (Prijimač DVD).
6
Stiskněte tlačítko FUNCTION na pristroji nebo tlačítko DVD na
dálkovém ovladači pro volbu režimu prehráváni DVD/CD.
d Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP () při přehrávání.
 Jedním stisknutím se zobrazí <PRESS PLAY> a zastavená pozice se uloží do paměti.
Při stisknutí tlačítka PLAY/PAUSE (
) nebo ENTER se přehrávání obnoví ze zastavené pozice.
(Tato funkce funguje jen na discích DVD.)
 Při dvojitém stisknutí se zobrazí <STOP> a stlačite-li tlačítko PLAY/PAUSE (
od začátku.
d Přehrávání dočasně pozastavíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (
Volba video formátu
Ve chvili, kdy je napájeni vypnuté stiskněte a podržte tlačítko NT/PAL na
dálkovém ovladači alespoň na 5 sekund.
 Ve výchozím nastavení je video formát (barevná TV norma) nastavena na hodnotu
<PAL>.
 Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (
OBSLUHA
5
), přehrávání se spustí
) při přehrávání.
).
• Úvodní obrazovka se může podle na obsahu disku.
• Jakékoliv nelegální kopie nelze na přehrávači spustit. Pokud tak učiníte, porušíte doporučení týkající se
ochranného systému šifrování CSS: pro zamezení kopírování.
 Na displeji se zobrazí indikace <NTSC> nebo <PAL>. V tomto okamžiku stiskněte
krátce tlačítko NTSC/PAL pro volbu mezi možnostmi <NTSC> a <PAL>.
 V jednotlivých zemích jsou video formáty odlišné.
 Pro normální přehrávání musí být obrazový formát disku shodný s formátem obrazu
vašeho televizoru.
24
25
Přehrávání disků MP3/WMA-CD
Přehrávání souborů JPEG
MP3
Režim Slide (prezentace)
Vložte disk MP3/WMA do zásuvky na disky.
 Objeví se obrazovka nabídky MP3/WMA a spustí se přehrávání.
1
 Vzhled nabídky závisí na disku MP3/WMA.
 Není možno přehrávat soubory ve formátu WMA-DRM.
2
3
2
V režimu Stop použijte tlačítka ▲,▼,◄,► pro volbu alba a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Vložte disk JPEG do zásuvky na disky.
 Automaticky se spustí přehrávání. Každý obrázek se zobrazí na 5
sekund, pak se zobrazí další obrázek.
Stiskněte tlačítko SLIDE MODE (režim prezentace).
 S každým stisknutím tlačítka se střídají následující přechody obrázků :
 Pro volbu stopy/skladby použijte tlačítka ▲,▼ .
SLIDE SHOW MODE : 1~11 SLIDE SHOW MODE : RANDOM Budete-li chtít změnit album, použijte tlačítka ▲,▼,◄,► pro volbu jiného alba
v režimu Stop a pak stiskněte tlačítko ENTER.
SLIDE SHOW MODE : NONE
d Stiskněte tlačítko #,$ pro přeskočení na následující obrázek prezentace.
 Po každém stisknutí tlačítka se obrázek prezentace posune vzad nebo vpřed.
 Pro volbu jiného alba a stopy/skladby zopakujte výše uvedené kroky 2 a 3.
4
JPEG
Obrázky zachycené digitálním fotoaparátem nebo videokamerou nebo soubory ve formátu JPEG na počítači PC,
je možno uložit na disk CD a pak je přehrávat prostřednictvím tohoto domácího kina.
Lze přehrát datové disky CD (CD-R, CD-RW) kódované ve formátu MP3/WMA.
1
CZ
Funkce Digest
Stiskněte tlačítko STOP () pro ukončení přehrávání.
Na obrazovce televizoru si můžete zobrazit až 9 obrázků ve formátu JPEG.
1
V průběhu prehráváni stiskněte tlačítko DIGEST.
 Soubory JPEG se budou zobrazovat v 9 okénkách.
2
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► pro volbu požadovaného obrázku a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Zvolený obrázek se bude před posunutím na následující obrázek přehrávat po
dobu 5 sekund.
d Budete-li si chtít prohlédnout předchozí nebo následující obrázek s 9
okénky, stiskněte tlačítko #,$.
d Pro přehrání ikony souboru na obrazovce
 Stiskněte tlačítko ▲,▼,◄,► (pokud je přístroj ve stavu Stop) a vyberte požadovanou ikonu z horní části menu.
Ikona hudebního souboru : Budete-li chtít přehrávat pouze hudební soubory, zvolte ikonu
.
Ikona souboru obrázku : Budete-li chtít přehrávat pouze soubory obrázků, zvolte ikonu
.
Ikona souboru videosekvence : Budete-li chtít přehrávat pouze soubory videosekvencí, zvolte ikonu
Ikona všech souborů : Pro volbu všech souborů zvolte ikonu
.
OBSLUHA
• V závislosti na režimu záznamu nemusí být možno přehrát některé disky MP3/
WMA CD.
• Tabulka s obsahem disku (TOC) disku MP3-CD se různí v závislosti na formátu
skladeb MP3/WMA zaznamenaných na disku.
.
Funkce Rotate/Flip (otočení/převrácení)
V průběhu přehrávání stiskněte
kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► .
Tlačítko ▲: Převrácení ve svislém směru
Původní obrázek
Tlačítko ◄: Otočení o
90° proti směru hodinových ručiček
Tlačítko ►: Otočení o
90° po směru hodinových
ručiček
Tlačítko ▼: Převrácení ve
vodorovném směru
• Maximální rozlišení podporované tímto přístrojem je 5 120 x 3 480 bodů (nebo 19,0 Megapixelů) pro standardní soubory
ve formátu JPEG a 2 048 x 1 536 bodů (nebo 3,0 Megapixely) pro obrázky ve formátu progressive.
26
27
Přehrávání disku ve formátu DivX
CZ
DivX
Funkce uvedené na této stránce platí pro přehrávání disku DivX.
Displej Subtitle (titulky)
Přeskočení vzad/vpřed
Stiskněte tlačítko SUBTITLE (titulky)
Během prehráváni stiskněte tlačítko #,$.
 Pro přechod na následující soubor stiskněte tlačítko $, pokud jsou na disku
více než 2 soubory.
 Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi
možnostmi <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> a <SUBTITLE OFF>.
 Pro přechod na předchozí soubor stiskněte tlačítko #, pokud jsou na disku
více než 2 soubory.
 Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, začne se automaticky přehrávat.
 Viz níže uvedený bod číslo 2 (funkce Caption), kde je uvedeno více
podrobností, týkajících se používání titulků (Subtitle) u disků DivX.
Rychlé přehrávání
Má-li disk více titulkových souborů
Pro prehráváni disku vyšši rychlosti stiskněte pri prehráváni tlačítko  nebo .
Má-li disk více titulkových souborů, předvolené titulky se nemusí shodovat s
filmem, a budete muset vybrat titulky následovním způsobem:
 Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní
následovně: 2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normální rychlost.
Funkce 5 Minute Skip (přeskočení o 5 minut)
1
V Režimu Stop stiskněte tlačítko ▲,▼, pak vyberte požadované titulky (
obrazovky a pak stiskněte tlačítko ENTER.
2
Když vyberete požadovaný soubor DivX z TV obrazovky, zpustí se normální
přehrávání filmu.
 Po stisknutí tlačítka ► dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vpřed.
 Po stisknutí tlačítka ◄ dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vzad.
Funkce Zoom (zvětšení/zmenšení)
1
Stiskněte tlačítko ZOOM (zvětšeni/ zmenšeni).
 Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě přepínat mezi
možnostmi <ZOOM X2> a <ZOOM OFF>.
2
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► pro posunutí oblasti, kterou chcete
zvětšit.
• Soubor ve formátu DivX je možno zvětšit pouze v režimu ZOOM X2.
• Soubory ve formátu DivX mají příponu .Avi, avšak ne všechny soubory s příponou
.Avi jsou soubory DivX a nemusí je být možno na tomto přístroji přehrát.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX je formát video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na kompresní technologii MPEG4,
poskytující audio a video data prostřednictvím Internetu v reálném čase.
Formát MPEG4 se používá pro kódování obrazu a formát MP3 pro kódování zvukového doprovodu (audio),
takže uživatelé mohou sledovat fi lm v kvalitě, která se blíží kvalitě obrazu a zvuku disku DVD.
1. Podporované formáty
Tento přístroj podporuje pouze následující formáty médií. Pokud nejsou formáty pro video a audio (zvukový doprovod)
podporovány, může mít uživatel potíže, jako je například porušený obraz a žádný zvuk.
Podporované obrazové formáty
Formát
AVI
WMV
Podporované verze
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Supported Audio Formats
Formát
Datový tok
Vzorkovací frekvence
Displej Audio (zvukový doprovod)
Stiskněte tlačítko AUDIO.
 Pokud je na disku uloženo několik zvukových stop, můžete mezi nimi přepínat.
 Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi
možnostmi <AUDIO (1/N, 2/N …)> a <
>.
• Symbol <
28
> se bude zobrazovat, pokud je na disku jeden podporovaný jazyk.
OBSLUHA
Během prehráváni stiskněte tlačítko ◄ ,►.
) z TV
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128~384kbps
44.1/48khz
1.5Mbps
44.1khz
• Soubory DivX, včetně audio a video souborů, vytvořeny ve formátu DTS, podporují jen maximálně 6 Mbps.
• Poměr stran obrazu: Přestože výchozí rozlišení formátu DivX je 640 x 480 pixelů (4:3), podporuje tento přístroj
rozlišení až do 720x480 pixelů (16:9). Nejsou podporována vyšší rozlišení televizoru než 800.
• Budete-li chtít přehrávat disk, jehož vzorkovací frekvence je vyšší než 48 kHz nebo 320 kb/s, může v průběhu
přehrávání docházet ke chvění obrazu na obrazovce.
2. Funkce Caption
• Abyste mohli tuto funkci správně používat, musíte mít určité zkušenosti s extrakcí obrazu a editací.
• Budete-li chtít funkci caption používat, uložte do stejné složky soubor caption (*.smi) se stejným názvem souboru,
jaký má soubor s médiem ve formátu DivX (*.avi).
Příklad : Kořenová složka
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Jako název souboru je možno zadat až 60 alfanumerických znaků nebo 30 východoasijských znaků (2 bajtové
znaky, jaké jsou například v Korejštině a Čínštině).
29
CZ
PoužIvanI funkce přehrávání
Zobrazení informací o disku
DVD
CD
MP3
JPEG
Kontrola zbývající doby přehrávání
DivX
DVD
CD
MP3
Na televizní obrazovce můžete sledovat informace o disku.
Stiskněte tlačítko REMAIN (zbývající doba).
Stiskněte tlačítko INFO.
 Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení změní následovně:
 Pro kontrolu celkové a zbývající doby prehrávaného titulu nebo kapitoly.
Po každém stisknutI tlačItka REMAIN (zbývající doba)
DVD
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
CD
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
DVD
Displej s informacemi
zmizí z obrazovky
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
MP3
Rychlé přehrávání
CD
CD
MP3
DivX
Stiskněte tlačítko ,.
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání
změní následovně:
MP3
JPEG
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
DivX
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
OBSLUHA
Displej s informacemi
zmizí z obrazovky
DVD
Displej s informacemi
zmizí z obrazovky
• V průběhu rychlého přehrávání disku CD nebo MP3-CD je zvukový doprovod
slyšitelný pouze při rychlosti 2x, a nikoli při rychlostech 4x, 8x a 32x.
• V závislosti na disku mohou informace o disku vypadat odlišně.
• V závislosti na disku můžete rověž zvolit formát DTS, DOLBY DIGITAL nebo PRO LOGIC.
Zpomalené přehrávání
se zobrazí na obrazovce televizoru!
Pokud se tento symbol zobrazi na obrazovce televizoru pri ovládáni prostřednictvím
tlačitek, neni tato operace u právě prehrávaného disku možná.
DVD
DivX
Stiskněte tlačítko SLOW (zpomalené prehráváni).
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:
Zobrazení na obrazovce
Zobrazení titulu
(TITLE)
Zobrazení uběhlé doby
(ELAPSED TIME)
Zobrazení u
disku CD
Zobrazení kapitoly
(CHAPTER)
Zobrazení při opakovaném přehrávání
(REPEAT PLAYBACK)
Zobrazení formátu
DOLBY DIGITAL
Zobrazení
titulků
(SUBTITLE)
Zobrazení skladby/
souboru
(TRACK/FILE)
Zobrazení jazyka
zvukového doprovodu
(AUDIO LANGUAGE)
Zobrazení úhlu
záběru (ANGLE)
Zobrazení u
disku DVD
30
Zobrazení v režimu
STEREO (L/R)
DVD
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Při zpomaleném přehrávání a při přehrávání po krocích nebude slyšitelný zvukový doprovod.
• Funkce zpomaleného přehrávání vzad nepracuje u disků DivX.
31
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Přeskočení scén/Skladeb
DVD
Opakované přehrávání (Repeat)
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Opakované přehrávání umožňuje opakovaně přehrát kapitolu, titul, skladbu (písničku) nebo složku (soubor MP3).
Stiskněte tlačítko #,$.
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se začne přehrávat
předchozí nebo následující kapitola, skladba/stopa nebo složka (soubor).
 Přeskakování kapitol nemůžete provádět nepřetržitě.
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
Stiskněte tlačítko REPEAT (opakované prehráváni).
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se režim opakovaného
přehrávání změní následovně:
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CD
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
MP3
JPEG
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
Možnosti opakovaného přehrávání (Repeat)
DIR (adresář/složka) : Budou se opakovaně přehrávat
všechny skladby/stopy ve zvolené složce.
DISC (disk) : Bude se opakovaně přehrávat celý disk.
OFF (vypnuto) : Zrušení režimu opakovaného přehrávání
(Repeat Playback).
Pro volbu režimu opakovaného přehrávání (Repeat Playback) na obrazovce s informacemi o disku
1
2
3
4
DVD
OBSLUHA
MP3
CHAPTER (kapitola) : Bude se opakovaně přehrávat
zvolená kapitola.
TITLE (titul) : Bude se opakovaně přehrávat zvolený titul.
RANDOM (přehrávání v náhodném pořadí) :
Přehrávání stop/skladeb v náhodném pořadí. (Již přehraná
skladba se může přehrát znovu.)
TRACK (skladba/stopa) : Bude se opakovaně přehrávat
zvolená skladba/stopa.
CD
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej REPEAT PLAYBACK ( ).
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro volbu požadovaného režimu opa ovaného
přehrávání (Repeat Playback).
 Chcete-li zvolit jiný album nebo skladbu, zopakujte kroky 2 a 3 nahoře.
Stiskněte tlačítko ENTER.
DVD
CD
• U disků DivX, MP3 a JPEG nemůžete zvolit opakované přehrávání z informační obrazovky.
32
33
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Opakované přehrávání úseku A-B
Funkce Angle (úhel záběru)
DVD
Tato funkce umožňuje sledovat stejnou scénu z jiného úhlu záběru kamery.
V tomto režimu je možno opakovaně přehrávat určitou část na disku DVD.
1
2
3
1
2
3
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO (krok).
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej REPEAT PLAYBACK (
).
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro volbu bodu <A-> a pak na začátku
požadovaného segmentu stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej ANGLE (
).
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného úhlu záběru.
 Každé stisknutí tlačítka přepíná cyklicky mezi následujícími volbami úhlu záběru:
 Po stisknutí tlačítka ENTER se zvolená pozice uloží do paměti.
4
DVD
Na konci požadovaného segmentu stiskněte tlačítko ENTER.
 Specifi kovaný segment se bude přehrávat opakovaně.
A-B
d Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro
volbu možnosti
OFF.
• Funkce A-B Repeat (opakování A-B) u disků DivX, MP3 nebo JPEG nefunguje.
Funkce Zoom (zvětšení obrazovky)
DVD
OBSLUHA
• Funkce Angle (úhel záběru) pracuje pouze u disků, na nichž jsou
zaznamenány vícenásobné úhly záběru.
DivX
Tato funkce umožňuje zvětšování specifi cké oblasti zobrazeného obrazu.
Funkce Step (krokování)
DVD
1
2
DivX
3
Stiskněte tlačítko STEP.
 Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se obraz posune o jeden snímek
vpřed.
Stiskněte tlačítko ZOOM (zvětšení/ zmenšení).
Stiskněte kurzorová tlačítka▲,▼,◄,► pro posunutí oblasti, kterou chcete
zvětšit.
Stiskněte tlačítko ENTER.
 Po každém stisknutí tlačítka se úroveň zvětšení změní následovně:
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
• Během krokového posunu při přehrávání není slyšet zvuk.
SELECT ZOOM POSITION
• Během přehrávání disku s formátem DivX bude obrazovka zvětšena na
dvojnásobek normální velikosti.
34
35
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Funkce EZ VIEW
Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu
DVD
Stiskněte tlačítko EZ VIEW.
 Po každém stisknutí tlačítka se funkce Zoom (zvětšení/zmenšení) přepne mezi
1
2
možnostmi On (zapnuto) a Off (vypnuto).
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného jazyka zvukového doprovodu.
 V závislosti na počtu jazyků uložených na disku DVD, se po každém stisknutí tlačítka zvolí jiný jazyk zvukového doprovodu (ENGLISH - angličtina,
SPANISH - španělština, FRENCH - francouzština, atd.).
 Při přehrávání fi lmu v širokoúhlém formátu (Widescreen) je možno černé pruhy v
horní a dolní části obrazovky odstranit stisknutím tlačítka EZ VIEW.
EZ VIEW
DVD
SP 2/3
EZ VIEW OFF
FR 3/3
• Tato funkce nebude pracovat, pokud je disk DVD zaznamenán ve formátu s
několika úhly záběrů.
• Černé pruhy se nemusejí ztratit, protože některé disky DVD mají pevně daný
poměr vodorovného/svislého rozměru.
• Tato funkce není podporována pro disky DivX.
• Během používání funkce EZ View mohou být některé z pravých nebo levých
stran lehce oříznuté.
1
2
3
OBSLUHA
Funkce volby jazykové mutace titulků
DVD
Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej SUBTITLE (
).
Stiskněte kurzorové tlačítko ◄ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného jazyka titulků.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• Pro ovládáni této funkce můžete rovněž stisknout tlačítko Select AUDIO nebo
Select SUBTITLE na dálkovém ovladači.
• U některých disků nemusí být funkce jazyka titulků (Subtitle) a jazyka
zvukového doprovodu (Audio Language) dostupná.
36
37
CZ
Používaní funkce přehrávání (pokr.)
Přímý přesun na scénu/skladbu
DVD
CD
MP3
Používání nabídky disku
JPEG
DVD
Nabídky disku můžete používat pro volbu jazyka zvukového doprovodu, jazyka titulků, profi lu a podobně.
Nabídka disku DVD se u různých disků liší.
DVD
CD
1
2
Stiskněte tlačítko INFO.
3
4
Stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro posunutí na displej Chapter (
5
6
Stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro posunutí na displej zobrazující (
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadovaného titulu/skladby (stopy) ( ) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
1
2
) čas.
Stiskněte numerická tlačítka pro volbu požadovaného času a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posunutí na položku <Disc Menu> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
).
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ nebo numerická tlačítka pro volbu
požadované kapitoly a pak stiskněte tlačítko ENTER.
V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
 Zvolíte-li nabídku disku, která není diskem podporována, objeví se na
obrazovce zpráva <This menu is not supported>.
3
4
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► pro volbu požadované položky.
Stiskněte tlačítko ENTER.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
MP3
JPEG
OBSLUHA
• Stiskněte tlačítko MENU pro opuštěni obrazovky nastaveni.
Stiskněte numerická tlačítka.
 Bude přehrán zvolený soubor.
 Při přehrávání disku MP3 nebo JPEG nemůžete pro posunutí na složku
používat tlačítka ▲,▼. Pro posunutí na složku stiskněte tlačítko STOP () a
pak stiskněte tlačítko ▲,▼.
Použití nabídky titulu
DVD
U disků DVD obsahujících několik titulů si můžete pro sledování zvolit titul jednotlivého fi lmu.V závislosti na disku se
dostupnost této funkce může lišit.
1
2
3
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posunutí na položku <Title Menu>.
Stiskněte tlačítko ENTER.
 Zobrazí se nabídka (menu) titulu.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
• Pro přímé přesunutí na požadovaný titul, kapitolu nebo skladbu/stopu můžete
stisknout tlačítko #,$ na dálkovém ovladači.
• V závislosti na disku se nebude možno v některých případech posunout na
zvolený titul nebo čas.
38
• Zobrazená nabídka (menu) disku se může různit v závislosti na disku.
39
Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím funkce USB Host
Po připojení zařízení pro ukládání dat (k portu USB na tomto přístroji) můžete využívat mediální soubory, jako
například obrázky, videosek-vence a hudbu uloženou v přehrávači MP3, v paměti USB nebo v digitálním fotoaparátu
ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě 5.1 kanálů.
1
Připojte zařízení USB do portu USB v přední části jednotky.
CZ
KompatibilnI zařízení
1. Zařízení USB, která podporují velkokapacitní datové úložiště USB Mass Storage Verze 1.0. (Zařízení
USB, která pracují jako výměnný disk operačního systému Windows (2000 nebo vyšší verze) bez nutnosti
instalace dodatečného ovladače.)
2. Přehrávač MP3: Pevný disk (HDD) a přehrávač Flash MP3.
3. Digitální fotoaparát: Fotoaparáty, které podporují standard USB Mass Storage v1.0.
• Fotoaparáty, které pracují jako výměnný disk operačního systému Windows (2000 nebo vyšší verze) bez nutnosti
instalace dodatečného ovladače.
4. Pevný disk USB HDD a disk USB Flash: Zařízení, která podporují rozhraní USB 2.0 nebo USB 1.1.
• Po připojení zařízení USB 1.1 se mohou projevit rozdílnosti v kvalitě přehrávání.
• U pevného disku (HDD) USB zajistěte, aby byl k disku připojen zdroj externího napájení, aby pevný disk USB fungoval správně.
2
Stiskněte tlačítko FUNCTION na hlavní jednotce přístroje nebo tlačítko USB
na dálkovém ovladači, aby se zvolil režim USB.
 Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí indikace <USB>.
3
Stiskněte tlačítko STOP () pro zastavení přehrávání.
d Bezpečné odejmutí zařízení USB
Aby se předešlo poškození obsahu paměti v zařízení USB, proveďte
před odpojením kabelu USB bezpečné odebrání zařízení.
1) Stiskněte tlačítko STOP () dvakrát za sebou.
Na displeji se zobrazí nápis REMOVE USB.
2) Odpojte kabel USB.
Přeskočení vpřed/vzad
Během přehrávání stiskněte tlačítko #,$.
 Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka” zvolen
následující soubor.
 Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka“ zvolen
předchozí soubor.
Rychlé přehrávání
Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko
 .
• V závislosti na výrobci nemusí být čtečka karet USB podporována.
• Pokud do čtečky pro více karet nainstalujete několik paměťových zařízení, mohou se vyskytnout problémy.
6. Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno.
Podporované formáty
Statický
obraz
Hudba
Videosekvence
Název souboru
Přípona souboru
Datový tok
Verze
Počet pixelů
Vzorkovací frekvence
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
OBSLUHA
 Na obrazovce televizoru se zobrazí okénko USB MENU a uložený soubor se
přehraje.
5. Čtečka karet USB: Čtečka karet pro jeden slot USB a čtečka více karet Multi slot USB
• Není podporována funkce CBI (Control/Bulk/Interrupt).
• Nejsou podporovány digitální fotoaparáty používající protokol PTP nebo vyžadující instalaci dodatečného progra-mu po
připojení k počítači PC.
• Zařízení se souborovým systémem NTFS nejsou podporována. Je podporován pouze souborový systém FAT 16/32
(File Allocation Table 16/32).
• Některé prehrávače MP3 nemuseji po připojeni k tomuto pristroji pracovat v závislosti na velikosti sektoru jejich souborového systému.
• Neni podporována funkce USB HOST pokud je připojen pristroj, který přenáší mediálni soubory prostřednictvím proprietárniho programu výrobce.
• Nepracuje se zařízeními MTP (Media Transfer Protocol) se zapnutým režimem Janus.
• Funkce USB host tohoto zařízení nepodporuje veškerá zařízení USB. VIce informací o podporovaných
zařízeních najdete na stránce 65.
 Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní
následovně : 2x 4x 8x 32x Normální rychlost.
40
41
NASTAVENÍ
Nastavení
CZ
Nastavení jazyka (Language)
Ve výchozím nastavení je jazyk nabídky na obrazovce (OSD – On-Screen Display) nastaven na
<English>(angličtina).
1
2
3
4
5
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Zvolte položku <LANGUAGE> (jazyk) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▲,▼ pro volbu položky <OSD LANGUAGE> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro volbu požadovaného jazyka a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
 Jakmile je nastavení dokončeno pak (pokud byla jako jazyk nastavena
angličtina - English) se bude nabídka na obrazovce (OSD) zobrazovat v
angličtině.
Nastavení typu obrazovky televizoru
V závislosti na typu vašeho televizoru (širokoúhlý televizor – Wide Screen nebo klasický televizor s poměrem stran 4:3) si
můžete zvolit poměr stran obrazu televizoru.
1
2
3
4
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <TV DISPLAY> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu požadované položky a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
 Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
Nastavení poměru stran obrazu (velikost obrazovky)
OSD LANGUAGE : Volba jazyka nabídky na obrazovce (OSD)
AUDIO : Volba jazyka zvukového doprovodu (zaznamenaného na disku)
SUBTITLE : Volba jazyka titulků (které jsou zaznamenány na disku)
DISC MENU : Volba jazyka nabídky/menu disku (zaznamenaného na disku)
a Pokud vámi zvolený jazyk není na disku zaznamenán, jazyk nabídky se nezmění
ani pokud nastavíte svůj požadovaný jazyk.
Pro standardní televizor zvolte buď možnost <4:3PS> nebo <4:3LB>, podle vašich osobních preferencí.
Pokud máte širokoúhlý televizor, zvolte možnost <WIDE/HDTV>.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu pan &
scan na klasickém televizoru.
 Uvidíte pouze střední část obrazovky (s <odříznutými> stranami obrazu s
poměrem stran obrazu 16:9).
NASTAVENÍ
•
•
•
•
Poměr vodorovného ke svislému rozměru obrazovky klasického televizoru je 4:3, zatímco u širokoúhlého televizoru a
<high defi nition> televizoru je tento poměr 16:9. Tento poměr se nazývá <poměr stran obrazu>. Při přehrávání disku
DVD, který je zaznamenán s jinou velikostí obrazovky, byste měli nastavit poměr stran obrazu tak, aby odpovídal
vašemu televizoru nebo monitoru.
4:3LB (4:3 Letterbox)
• OTHERS : Budete-li chtít zvolit jiný jazyk, zvolte možnost OTHERS a zadejte jazykový
kód vaší země. (Viz stránka 64, kde jsou uvedeny kódy jednotlivých jazyků)
Je možno zvolit jazyk pro menu AUDIO (zvukový doprovod), SUBTITLE
(titulky) a DISC MENU (nabídka/menu disku).
Tuto mofnost zvolte pri sledováni obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu letter box
na klasickém televizoru.
 V horní a dolní části obrazovky se budou zobrazovat černé pruhy.
WIDE/HDTV
Tuto mofnost zvolte pri sledováni obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu celé
obrazovky na svém širokoúhlém televizoru.
 Nyni můfete vychutnat širokoúhlý poměr stran obrazu.
• Pokud je disk DVD zaznamenán s poměrem stran obrazu 4:3, nebudete obraz moci sledovat v širokoúhlém formátu.
• Protofe některé disky DVD jsou zaznamenány v různých obrazových formátech, mohou vypadat odlišně v
závislosti na softwaru, typu televizoru a nastaveni poměru stran obrazu na televizoru.
42
43
Nastavení (pokr.)
Nastavení rodičovského zámku (úrovně omezení – Rating Level)
Tato funkce umožňuje omezení přehrávání disků DVD, určených pro dospělé (násilné scény atd.), aby je nemohly sledovat děti.
1
2
3
4
Nastavení tapety (Wallpaper)
DVD
JPEG
Při sledování disku DVD nebo JPEG CD můžete nastavit obrázek, který chcete zobrazit jako tapetu pozadí.
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <PARENTAL> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro volbu požado-vané úrovně omezení
(hodnocení obsahu) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Pokud například zvolíte úroveň 6 (Level 6), nebudete moci sledovat disky
DVD s úrovní 7 (Level 7) nebo vyšší.
 Čím vyšší je tato úroveň, tím blíž má obsah disku k materiálu
obsahujícímu násilí nebo scény pro dospělé.
5
CZ
1
2
Jakmile se v průběhu pre-hráváni objevi požado-vaný obrázek, stiskněte
tlačítko PLAY/PAUSE.
Stiskněte tlačítko LOGO.
3
Napájení přístroje se vypne a poté se opět zapne.
 Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva <COPY LOGO DATA>.
 Bude zobrazena zvolená tapeta.
COPY LOGO DATA
 Je možno zvolit až 3 nastavení tapety.
Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Výchozí hodnota hesla je <7890>.
 Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
• Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud disk DVD obsahuje informace s úrovní
hodnocení obsahu disku.
Pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (Parental rating level) můžete nastavit heslo.
1
2
3
4
5
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačít-ko ENTER.
Stiskněte kurzorové tla-čítko ▼ pro posunutí na položku <PASSWORD> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Zadejte staré heslo, pak nové heslo a nakonec nové heslo potvrďte.
 Nastavení je dokončeno.
1
2
3
4
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <LOGO> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▲,▼ pro volbu požadovaného uživatele
<USER> a pak stiskněte tlačítko ENTER.
NASTAVENÍ
Nastavení hesla (Password)
Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety, které jste provedli
 Tím se zvolí jedna ze 3 obrazovek tapety
5
Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
• ORIGINAL : Zvolte tuto možnost pro nastavení obrázku <Samsung Logo> jako
vaší tapety.
• USER : Zvolte tuto možnost pro nastavení požadovaného obrázku jako vaší
tapety.
• Výchozí hodnota hesla je <7890>.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
Pokud toto heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (Rating level) zapomenete, proveďte následující kroky:
• Pokud v přístroji není vložen žádný disk, podržte tlačítko STOP () na přístroji stisknuté déle než 5 sekund.
Na displeji se zobrazí nápis <INITIAL> a veškerá nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
• Stiskněte tlačítko POWER (napájení).
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci pokud to není nezbytně nutné.
44
45
Nastavení (pokr.)
Nastavení doby zpoždění/prodlevy (Delay Time)
Registrace DivX (R)
Please use the Registration code to register this player with the DivX (R) video on demand format.
To learn more, go to www.divx.com/vod.
Nastavení režimu reprosoustav
Výstupní signály a frekvenční rozsahy reprosoustav se nastaví automaticky v souladu s konfi gurací vašich reprosoustav a
podle toho, zda jsou určité reprosoustavy použity nebo nikoli.
1
2
3
4
CZ
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
V položce <Speaker Setup> stiskněte opět tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼, ◄, ► pro posunutí na požadova-nou
reprosoustavu a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 U položek C (centrální), SL (levá prostorová/surround) a SR (pravá prostorová/
surround) se po každém stisknutí tlačítka režim střídavě přepíná následovně:
SMALL (malá) NONE (žádná)
 U položek L (levá) a R (pravá) reprosoustava je režim nastaven na hodnotu SMALL (malá).
• Režim reprosoustav se může různit v závislosti na formátu PRO LOGIC a
STEREO (viz stránka 52).
1
2
3
4
5
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <DELAY TIME> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼,◄,► pro posunutí na požadova-nou
reprosoustavu a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro nastavení doby zpoždění (prodlevy).
 Dobu zpoždění (prodlevy) pro centrální reprosoustavu (C) je možno
nastavit mezi 00 až 05 ms a pro levou a pravou prostorovou/surround
reprosoustavu (SL a SR) mezi 00 až 15 ms.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
Nastavení doby zpoždění (prodlevy) reprosoustavy (Speaker Delay Time)
Při přehrávání prostorového (surround) zvuku ve formátu 5.1 kanálů můžete nejlepší zvuk docílit, pokud je
vzdálenost mezi vámi a jednotlivými reprosoustavami shodná. Protože zvuky přicházejí do poslechového místa
v různých okamžicích (v závislosti na umístění reprosou-stav), můžete nastavit tento rozdíl přidáním efektu
zpoždění (prodlevy) ke zvuku centrální reprosoustavy a prostorových (surround) reprosoustav.
Ideal CENTER SPEAKER
placement
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
Ideal
SURROUND
SPEAKER
placement
It is desirable to place all speakers within this circle.
Df: The distance from FRONT SPEAKER
Dc: The distance from CENTER SPEAKER
Ds: The distance from SURROUND SPEAKER
Nastavení centrální (CENTER) reprosoustavy
Pokud je vzdálenost Dc rovna nebo je delší než vzdálenost Df (viz
obrázek), nastavte režim jako 0 ms.
V opačném případě změňte nastavení v souladu s tabulkou.
Vzdálenost mezi Df a Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Doba zpoždění
(prodlevy)
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
NASTAVENÍ
• SMALL (malá): Tuto možnost zvolte, máte-li tento typ reprosoustav.
• NONE (žádná): Tuto možnost zvolte, nejsou-li připojeny žádné reprosousta.
Pokud není možno reprosoustavy umístit ve stejných vzdálenostech od poslechového místa, můžete nastavit dobu zpoždění
(prodlevy) audio signálů ze střední reprosoustavy a zadních reprosoustav.
Nastavení zadních prostorových (REAR SURROUND) reprosoustav
Pokud je vzdálenost Df rovna nebo je delší než vzdálenost
Ds (viz obrázek), nastavte režim jako 0 ms. V opačném
případě změňte nastavení v souladu s tabulkou.
Vzdálenost mezi Df a Ds
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Doba zpoždění
(prodlevy)
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• U formátu
(Dolby Pro Logic II) může být doba zpoždění (prodleva) pro každý režim rozdílná.
• U formátů AC-3 a DTS je dobu zpoždění (prodlevy) možno nastavit mezi 00 až 15 ms.
• Centrální kanál je možno nastavit pouze u disků se zvukovým doprovodem 5.1 kanálů.
46
47
Nastavení (pokr.)
SNastavení testovacího signálu (Test Tone)
Testovací signál (funkci Test Tone) můžete použít pro kontrolu správnosti zapojení reprosoustav.
1
2
3
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <TEST TONE> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Testovací signál bude postupně odesílán do repro-soustav v tomto pořadí:
L (levá) C (centrální) R (pravá) SR (pravá prostorová/surround) SL (levá prostorová/surround) SW (subwoofer). Stisknete-li v této chvíli
tlačítko ENTER, testovací signál se ukončí.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
Alternativní metoda: stiskněte tlačítko TEST TONE na dálkovém ovladači.
Stiskněte tlačítko TEST TONE.
Nastavení zvuku (Audio)
Pomocí této funkce můžete nastavit vyvážení a úroveň jednotlivých reprosoustav.
1
2
3
4
V režimu Stop stiskně-te tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <SOUND EDIT> a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro volbu a nasta-vení požadované
položky. Stiskněte kurzorové tlačítko ◄,► pro nastavení parametru.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
Ruční nastavení hlasitosti a vyvážení pomocí tlačítka SOUND EDIT.
Stiskněte tlačítko SOUND EDIT a pak stiskněte kurzorové tlačítko ◄,►.
 Testovací signál se bude ozývat následovně: Při přehrávání disku
DVD nebo CD bude tato funkce pracovat pouze v režimu Stop.
Start
 Tuto funkci používejte pro kontrolu, zda jsou správně připojeny
reprosoustavy a zda se někde nevyskytuje nějaký problém.
NASTAVENÍ
Multi-Channel Pro Logic Mode
CZ
d Budete-li chtít testovací signál vypnout, stiskněte opět tlačítko
TEST TONE.
L : Přední reprosoustava (levá) C : Centrální reprosoustava
SW : Subwoofer R: Přední reprosoustava (pravá)
SL : Zadní reprosoustava (levá) SR : Zadní reprosoustava (pravá)
Nastavení vyvážení předních/zadních reprosoustav
• Můžete zvolit nastavení mezi 00 až – 06 nebo OFF (vypnuto).
• Čím blíže budete k hodnotě – 6, tím nižší bude hlasitost.
Nastavení úrovně centrální reprosoustavy/zadních reprosoustav/subwooferu
• Úroveň hlasitosti je možno nastavovat v krocích od + 6dB do – 6dB.
• Čím blíže budete k hodnotě + 6 dB, tím bude zvuk hlasitější a čím blíže budete k
hodnotě - 6 dB, tím bude zvuk tišší.
48
49
Nastavení (pokr.)
Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)
Tato funkce umožňuje nastavit vyvážení mezi nejhlasitějšími a nejtiššími zvuky. Tato funkce umožňuje poslech zvuku
ve formátu Dolby Digital při sledování fi lmů při nízké hlasitosti v noci.
1
2
3
4
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <DRC> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
CZ
Funkce zvukového pole (Sound Field) (DSP)/EQ
DSP (Digital Signal Processor) : Režimy DSP jsou určeny pro simulaci různých akustických prostředí.
EQ (ekvalizér) : Je možno zvolit možnosti ROCK (rocková hudba), POP (pop music) nebo CLASSIC (klasická
hudba), aby se zvuk optimalizoval podle žánru přehrávané hudby.
Stiskněte tlačítko DSP/EQ.
 Na displeji na panelu se zobrazí indikace <DSP>.
 Po každém stisknutí tlačítka se volba změní následovně:
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro nastavení funkce DRC.
 Po stisknutí kurzorového tlačítka ▲ bude účinek vyšší a po stisknutí
kurzorového tlačítka ▼ bude účinek menší.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
Nastavení funkce AV SYNC
NASTAVENÍ
Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru se může zdát, že se obraz poněkud opožďuje za zvukovým doprovodem.
Pokud tato situace nastane, nastavte prodlevu zvukového doprovodu tak, aby odpovídal obrazu.
1
2
3
4
V režimu Stop stisk-něte tlačítko MENU.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posun na položku <Audio> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posun na položku <AV-SYNC> a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte kurzorová tlačítka ▲,▼ pro posun na položku AV-SYNC Delay
Time a pak stiskněte tlačítko ENTER.
 Dobu prodlevy zvukového doprovodu je možno nastavit mezi 0 až 300 ms.
Nastavte tuto hodnotu do optimálního stavu.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění obrazovky nastavení.
50
• POP, JAZZ, ROCK : V závislosti na žánru hudby si můžete vybrat z možností POP,
JAZZ a ROCK.
• STUDIO : Poskytuje dojem přítomnosti ve studiu.
• CLUB : Simulace zvuku tanečního klubu s tepajícím rytmem hlubokých tónů.
• HALL : Poskytuje čistý zvuk vokálů, jako při poslechu v koncertním sále.
• MOVIE : Navozuje pocit přítomnosti v kině.
• CHURCH : Poskytuje pocit skutečné přítomnosti ve velkém chrámu.
• PASS : Tuto možnost zvolte pro návrat k normálnímu poslechu.
• Funkce DSP/EQ je dostupná pouze v režimu STEREO. Stiskněte tlačítko
PL II, aby se na displeji zobrazila indikace STEREO.
• Tato funkce funguje u disků CD, MP3-CD, DivX a Dolby Digital.
• Při přehrávání disku DVD zakódovaného se dvěma nebo více kanály, bude
automaticky zvolen vícekanálový režim a funkce DSP/EQ nebude pracovat.
51
Nastavení (pokr.)
CZ
Efekt Dolby Pro Logic II
Režim Dolby Pro Logic II
Můžete si zvolit požadovaný režim zvuku Dolby Pro Logic II.
Stiskněte tlačítko
PL II MODE.
Tato funkce pracuje pouze v režimu Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Stiskněte tlačítko 2PL II MODE pro volbu režimu <MUSIC>.
2
Stiskněte tlačítko 2PL II EFFECT pro volbu možnosti <PANORAMA>,
Panorama a pak stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro volbu požadovaného
efektu.
 Po každém stisknutí tlačítka se režim přepne následovně.
 Je možno zvolit buď hodnotu 0 nebo 1.
 Tento režim umožňuje rozšíření předního stereofonního obrazu se
zahrnutím prostorových (surround) reprosou-stav pro vytvoření
vzrušujícího efektu <obalení> zvukem ze stran.
PRO LOGIC II
• MUSIC : Při poslechu hudby můžete vychutnávat zvukové efekty, jako při poslechu
3
• CINEMA : Přidává realismus ke zvukovému doprovodu fi lmu.
Stiskněte tlačítko 2PL II EFFECT pro volbu položky <C-WIDTH> a pak
stisk-něte kurzorová tlačítka ◄,► pro volbu požadovaného nastavení
efektu.
• PRO LOGIC : Můžete vychutnávat realistický vícekanálový efekt, jako při použití
 Je možno zvolit hodnotu mezi 0 až 7.
skuteč-ného vystoupení.
pěti repro-soustav a to při použití pouhé dvojice předních repro-
 Tato funkce nastavuje šířku středu zvukového obrazu. Čím vyšší je
nastavená hodnota, tím méně zvuku vychází z centrální reprosoustavy.
soustav (levé a pravé).
• MATRIX : Můžete poslouchat prostorový (surround) zvuk 5.1 kanálů.
STEREO : Tuto možnost zvolte, budete-li chtít poslouchat zvuk pouze z levé a
pravé přední reprosoustavy a subwooferu.
Stiskněte tlačítko 2PL II EFFECT pro volbu možnosti <DIMENS>
(Rozměr) a pak stiskněte kurzorová tlačítka ◄,► pro volbu požadovaného
nastavení.
 Je možno zvolit hodnotu mezi 0 až 6.
 Postupné přesouvání zvukového pole (DSP) směrem dopředu nebo
dozadu.
RŮZNÉ
• Budete-li chtít zvolit režim Pro Logic II, připojte své externí zařízení ke vstupním
zdířkám AUDIO INPUT (L a R) na přehrávači. Pokud připojíte pouze jeden ze
vstupů (L nebo R), nebudete moci poslouchat prostorový (surround) zvuk.
4
• Při přehrávání disku DVD zakódovaného se dvěma nebo více kanály bude
automaticky zvolen vícekanálový režim a tlačítko 2PL II (Dolby Pro Logic II)
nebude pracovat.
52
53
RŮZNÉ
Poslech radiopřijímače
Dálkový ovladač
1
2
Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
 Automatické ladění 1 : Po stisknutí tlačítka #, $ se zvolí rozhlasová stanice uložená
na předvolbě.
 Automatické ladění 2 : Stiskněte a podržte tlačítko ,,. pro automatické
vyhledání vysílajících rozhlaso-vých stanic.
 Manuální ladění : Stiskněte tlačítko ,,. pro postupné zvyšování nebo
snižování frekvence.
CZ
Naladění rozhlasových stanic na předvolby
Příklad : Uložení stanice na frekvenci FM 89,10 do paměti
1
2
3
Stiskněte tlačítko TUNER a zvolte vlnové pásmo FM.
Stiskněte tlačítko ,,. pro volbu frekvence <89,10>.
Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY (Paměť tuneru).
 Na displeji bliká indikátor <PRGM>.
Hlavní jednotka přístroje
1
2
Stiskněte tlačítko FUNCTION pro volbu vlnového pásma FM.
4
Stiskněte tlačítko #, $ pro volbu čísla předvolby.
 Můžete zvolit mezi předvolbou 1 až 15.
Zvolte rozhlasovou stanici.
 Automatické ladění 1 : Stiskněte tlačítko STOP () pro volbu položky
<PRESET> a pak stiskněte tlačítko #, $ pro volbu stanice uložené na
předvolbě.
 Automatické ladění 2 : Stiskněte tlačítko STOP () pro volbu položky <MANUAL>
a pak stiskněte a podržte tlačít-ko #, $ pro automatické prohledání vlnového
pásma.
 Manuální ladění : Stiskněte tlačítko STOP () pro volbu položky
<MANUAL> a pak krátce stiskněte tlačítko #, $ pro naladění nižší nebo
vyšší frekvence.
5
6
Stiskněte opět tlačítko TUNER MEMORY (Paměť tuneru).
 Předtím, než <PRGM> zmizne z obrazovky, stiskněte tlačítko TUNER MEMORY
(paměť tuneru).
 <PRGM> zmizne z displeje a stanice se uloží do paměti.
Při ukládání dalších stanic na předvolby zopakujte kroky 2 až 5.
d Pro naladění stanice na předvolbě stiskněte tlačítko #, $ na dálkovém ovladači pro
zvolení kanálu.
d Stiskněte tlačítko MO/ST pro poslech v režimu Mono/Stereo.
(Tato možnost platí pouze při poslechu stanic v pásmu FM.)
54
• Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.
RŮZNÉ
 Po každém stisknutí tlačítka se zvuk přepíná mezi možnostmi <STEREO> a <MONO>.
 V oblasti se špatným příjmem zvolte možnost <MONO> pro dosažení čistého příjmu bez
rušení.
55
O vysílání RDS
Použití systému RDS (Radio Data System) na příjem stanic FM
Systém RDS umožňuje stanicím FM vysílat spolu s jejich obvyklým programovým signálem i doplňkové informace. Například,
stanice můžou vysílat názvy stanic nebo informace o typu vysílaného programu, například sport nebo hudbu, a pod.
CZ
Signalizace funkce PTY (Program Type) (Typ programu) a funkce PTY-SEARCH
Jendou z výhod služby RDS je, že můžete najít konkrétní druh programu z předvolených kanálů zadáním kódů PTY.
Vyhledání programu pomocí kódů PTY
Při naladěné stanice FM, která obsahuje službu RDS se na displeji
rozsvítí indikátor RDS.
Popis funkce RDS
• PTY (Program Type) (Typ programu) : Zobrazí typ právě vysílaného programu.
• PS NAME (Program Service Name) (Název služby programu) : Označuje název
vysílané stanice a skládá se z 8 znaků.
• RT (Radio Text) (Rádiový text) : Dekóduje text, který vysílá stanice (vysílá-li) a
skládá se maximálně ze 64 znaků.
• CT (Clock Time) (Hodinový čas) : Dekóduje hodiny v reálném čase z frekvence FM.
• Některé stanice nemusí vysílat informace PTY, RT nebo CT, proto se tyto nemusí vždy
zobrazovat.
• TA (Traffic Announcement) (Dopravní hlášení) : Když tento symbol bliká, probíhá
dopravní hlášení.
Předtím, než začnete, nezapomeňte...
• Vyhledávání PTY je použitelné jen pro předvolené stanice.
• Vyhledávání můžete kdykoli v průběhu zastavit stisknutím tlačítka PTY SEARCH.
• Pro následovní kroky existuje časový limit. Stornujete-li nastavení před dokončením, začněte znovu od
kroku 1.
• Při použití tlačítek na primárním dálkovém ovládání se ujistěte, jestli jste zvolili stanici FM pomocí primárního
dálkového ovládání.
1
2
 Displej zobrazí kódy PTY na pravé straně.
3
Signály RDS odesílané stanicí můžete vidět na displeji.
Při poslechu stanice FM stiskněte tlačítko RDS DISPLAY.
 Při každém stisknutí tlačítka se displej změní a zobrazí následovní informace :
PS NAME RT CT Frekvence
O znacích zobrazovaných na displeji
Zobrazí-li se na displeji indikace funkcí PS nebo RT, lze použít následující znaky.
• Okénko displeje nerozeznává malé a velké písmena abecedy a vždy používá velké
písmena.
• Okénko displeje nezobrazuje písmena s diakritikou, například <A> může znamenat
písmena <A> s diakritikou jako <Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ a Ă.>
• Skončí li vyhledávaní ihned, na displeji se nezobrazí <PS> a <RT>.
56
Displej
Typ programu
Displej
NEWS
(Zprávy)
Zprávy včetně oznamovaných vyjádření a
reportáží.
OTHER M
(Jiná hudba)
Jiná hudba – jazz, R&B, country
AFFAIRS
(Události)
Některé záležitosti včetně aktuálních jevů, dokumentárních pořadů, diskusí a analýz.
WEATHER
(Počasí)
Počasí
INFO
(Informace)
Informace jako míry a váhy, výnosy a
předpověď, záležitosti zajímavé pro zákazníky,
zdravotní informace, a pod.
FINANCE
(Finance)
Finance
SPORT
EDUCATE
(Vzdělávání)
DRAMA
Sports
Vzdělávání
Drama – rádioseriály a pod.
CULTURE
(Kultura)
Kultura – národní nebo lokální kultura,
včetně náboženských problémů, místní
vědy, sociální vědy, jazyka, divadla, a pod.
SCIENCE
(Věda)
Přírodní vědy a technologie
VARIED
(Různé)
Jiné – hovořené slovo, zábavné programy
(soutěže, hry), interview, komedie a satirické hry a pod
POP M
(Popová hudba)
Popová hudba
ROCK M
(Rocková hudba)
Rocková hudba
M.O.R.M
Současná hudba považována za <lehký
posluch.>
LIGHT M
(Lehká hudba)
Lehká klasická hudba - klasická hudba a
instrumentální a sborová hudba
CLASSICS
(Klasika)
Náročnější klasická hudba – Orchestrální hudba,
symfonie, komorní hudba a opera
Typ programu
CHILDREN
(Dětské)
Dětské programy
SOCIAL A
(Sociální události)
Sociální události
RELIGION
(Náboženské)
Náboženské
PHONE IN
(Telefonování)
Telefonování
TRAVEL
(Cestování)
Cestování
LEISURE
(Volný čas)
Volný čas
JAZZ
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
(Lidová hudba)
Lidová hudba
OLDIES
Oldies hudba
FOLK M
(Folková hudba)
DOCUMENT
(Dokumenty)
RŮZNÉ
• PS (Program Service (Služba programu)) : Během vyhledávaní se objeví <PS> a pak
se zobrazí název stanice. Není-li signál vysílán, objeví se <NO PS>.
• RT(RadioText (Rádiový text)) : během vyhledávání , objeví se <RT> a pak se zobrazí
textové zprávy vysílané stanicí. Není-li signál vysílán, objeví se <NO RT>.
• Frekvence : frekvence stanice (není služba RDS).
Znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH, zatím co jsou kódy PTY zvolené v
předešlém kroku ještě na displeji.
 Centrum prohledá 15 předvolených stanic FM, zastaví se, když najde tu,
kterou jste zvolili a naladí ji.
• RDS nemusí fungovat správně, nevysílá-li naladěná stanice signál RDS
správně nebo je-li intenzita signálu nízká.
Zobrazení signálů RDS
Při poslechu stanice FM stiskněte tlačítko PTY SEARCH.
Stiskejte PTY- nebo PTY+, dokud se na displeji neobjeví požadovaný kód PTY.
Folková hudba
Dokumenty
57
Užitečné funkce
Funkce Sleep Timer (časovač spánku)
Je možno nastavit dobu (čas), kdy se systém domácího kina sám vypne.
Stiskněte tlačítko SLEEP (časovač spánku).
 Zobrazí se <SLEEP>. Při každém stisknutí tlačítka se předvolený čas změní
následovním způsobem :
Ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače
Při ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače
1
2
3
Stiskněte tlačítko POWER, aby se zapnul televizor.
Podržte stisknuté tlačítko POWER (napájení) a zadejte kód odpovídající
 Pokud je v tabulce uvedeno pro váš televizor více kódů, zadejte je vždy po
jednom a vyzkoušejte, který kód funguje.
d Pro potvrzení nastavení časovače spánku stiskněte tlačítko SLEEP
(časovač spánku).
d Pro zrušení časovače spánku stiskněte tlačítko SLEEP, až se na displeji
zobrazí indikace OFF.
Stiskněte tlačítko TV pro volbu režimu TV.
značce vašeho televizního přijímače.
10 20 30 60 90 120 150 OFF (vypnuto).
 Zobrazuje se zbývající doba do okamžiku, než se systém domácího kina
sám vypne.
 Dalším stisknutím tlačítka se změní doba časovače spánku, kterou jste
nastavili předtím.
CZ
Příklad : Pro televizor značky Samsung
Podržte stisknuté tlačítko POWER (napájení) a numerickými tlačítky zadejte
hodnoty 00, 5, 16, 17 a 40.
4
Vypne-li se TV, nastavení je kompletní.
 Pro ovládání můžete používat tlačítka TV POWER (zapnutí televizoru),
VOLUME (hlasitost), CHANNEL (kanál) a numerická tlačítka (0-9).
Nastavení jasu displeje
Jas displeje na přístroji je možno nastavit tak, aby vás nerušil při sledování programu na obrazovce.
Stiskněte tlačítko DIMMER (změna jasu).
 S každým stiskem tlačítka se mění jas displeje na čelní straně centrální reprosoustavy.
RŮZNÉ
Funkce Mute (utlumení zvuku)
• Dálkový ovladač nemusí s některými značkami televizorů pracovat. Kromě
toho nemusejí být dostupné některé operace ovládání (v závislosti na značce
vašeho televizoru).
• Pokud na svůj dálkový ovladač nenastavíte kód podle značky svého televizoru,
bude dálkový ovladač při výchozím nastavení pracovat s televizory značky
Samsung.
Tato funkce je zvláště důležitá, pokud čekáte telefonní hovor nebo zazvonění zvonku u dveří.
Stiskněte tlačítko MUTE (utlumení zvuku).
 Na displeji se zobrazí symbol <MUTE>.
 Chcete-li obnovit hlasitost zvuku, stiskněte toto tlačítko MUTE ještě jednou.
58
59
Ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače (pokr.)
Číslo
Značka
Kód
Číslo
Značka
Kód
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
3
Anam
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
03
62
Sanyo
19, 61, 65
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
21
Daytron
40
65
Sharp
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
86
Dongyang
03, 54
MGA
18, 40
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Disk není možno vysunout.
Kontrola/Náprava
• Je síťový napájecí kabel pevně zasunut do síťové zásuvky?
• Vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
• Zkontrolujte kód regionu na disku DVD. Disky DVD zakoupené v
zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat.
Přehrávání se nezahájI.
• Disky CD-ROM a DVD-ROM není možno na tomto přístroji přehrávat.
• Ujistěte se, zda je nastavena správná úroveň hodnocení obsahu disku
(rating).
Přehrávání se nezahájI ihned po stisknutI
tlačItka Play/Pause.
Přístroj nereprodukuje žádný zvuk.
60, 98
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
42
Příznak
• Není disk, který používáte, zdeformovaný nebo nejsou na jeho
povrchu škrábance?
• Setřete povrch disku a očistěte jej.
• Při zrychleném nebo zpomaleném přehrávání a při přehrávání
po krocích není zvukový doprovod slyšitelný.
• Jsou správně zapojeny reprosoustavy? Je správně nastaveno
přizpůsobení reprosou-stavy?
• Není disk vážně poškozen?
• Při poslechu disku CD nebo radiopřijímače je zvuk reprodukován
pouze předními reprosoustavami (levou/pravou). Zvolte možnost
<PRO LOGIC II> stisknutím tlačítka
PL II (Dolby Pro Logic II) na
dálkovém ovladači, aby se použilo všech 6 reprosoustav.
Zvuk je slyšitelný pouze z některých
reprosoustav, nikoli ze všech šesti.
Není reprodukován prostorový
(surround) zvuk Dolby Digital 5.1 kanálů.
• Ujistěte se, zda je disk DVD kompatibilní s formátem 5.1 kanálů.
• Pokud v režimu nastavení reprosoustav (na obrazovce Setup)
nastavíte položky C (centrální reprosoustava), SL (levá prostorová/
surround reprosoustava) a SR (pravá prostorová/surround
reprosoustava) na hodnotu NONE (žádná), nebude z centrální
reprosoustavy a předních reprosoustav (levé a pravé) vycházet žádný
zvuk. Nastavte položky C, SL a SR na hodnotu SMALL (malá).
RŮZNÉ
60
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
Samsung
CZ
Pokud se při provozu přístroje vyskytnou problémy, projděte si níže uvedenou tabulku. Pokud problém, se kterým jste se
setkali, není v této tabulce uveden nebo pokud rady uvedené v tabulce nepomohou váš problém vyřešit, vypněte přístroj,
odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků Samsung nebo na servisní
středisko Samsung Electronics.
Seznam kódů podle značek (výrobců) televizorů
61
Řešení problémů
• Je na obalu disku uvedena značka <Dolby Digital 5.1 CH>?
Prostorový (surround) zvuk Dolby Digital 5.1 kanálů bude
reprodukován pouze tehdy, pokud je na disku uložen zvukový
doprovod ve formátu 5.1 kanálů.
• Je na displeji s informacemi správně nastaven jazyk zvukového
doprovodu na DOLBY DIGITAL 5.1 kanálů?
Dálkový ovladač nepracuje.
• Používáte dálkový ovladač v rámci jeho provozního dosahu, pokud
jde o úhel nasměro-vání a vzdálenost do přístroje?
• Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité?
• Vybrali jste správně režim (TV/DVD) dálkového ovladače (TV nebo
DVD)?
61
Upozornění k manipulaci a skladování disků
Řešení problémů (pokr.)
CZ
Malé škrábance na povrchu disku mohou vést ke snížení kvality zvuku a obrazu nebo mohou způsobovat přeskakování
disku.Při manipulaci s disky buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jejich poškrábání.
Příznak
Kontrola/Náprava
•
•
•
•
Nefunguje jazyk zvukového doprovodu
a titulky.
• Jazyk zvukového doprovodu a titulky nebudou fungovat u disku
DVD, který příslušné jazyky neobsahuje. Navíc (v závislosti na disku)
mohou tyto jazyky pracovat odlišně.
Uložení a skladování disků
Obrazovka nabídky se neobjevuje,
přestože je zvolena funkce nabídky.
• Nepoužíváte disk, který žádné nabídky neobsahuje?
Neukládejte disky v dosahu
přímého slunečního záření.
Není možno změnit poměr stran obrazu.
• Disky DVD s poměrem stran obrazu 16:9 můžete přehrávat v
širokoúhlém režimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo v režimu
4:3 PAN SCAN, avšak disky DVD s poměrem stran 4:3 se budou
zobrazovat pouze s poměrem stran 4:3. Podívejte se na obal disku
DVD a poté zvolte příslušnou funkci.
• Vypněte napájení a podržte tlačítko STOP() na hlavní jednotce
minimálně 5 sekund.
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených
nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně
nutné.
• Zatím co se na displeji hlavní jednotky objeví zpráva <NO DISC>,
podržte tlačítko STOP() na hlavní jednotce déle než 5 sekund.
Na displeji se objeví <INITIAL> a všechny nastavení se vrátí na
předvolené hodnoty.
• Stiskněte tlačítko POWER (napájení).
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených
nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně
nutné.
Není možno přijímat rozhlasové vysílání.
• Je k přístroji správně připojena anténa?
• Pokud je vstupní signál z antény slabý, nainstalujte si v místě s
dobrým příjmem venkovní anténu pro pásmo FM.
Disky skladujte na dobře
větraném místě.
Ukládejte disky do čistých
ochranných obalů (krabiček).
Disky ukládejte ve svislé poloze.
• Zabraňte znečištění disků nečistotami a prachem.
• Nevkládejte do přehrávače prasklé nebo poškrábané disky.
Manipulace s disky a jejich skladování
Pokud jsou na povrchu disku otisky prstů nebo nečistoty, očistěte disk
jemným roztokem čisticího prostředku zředěného vodou a otřete povrch
disku měkkým hadříkem.
RŮZNÉ
Zapomněli jste heslo pro nasta-vení
úrovně hodnocení obsahu (rating).
62
Nedotýkejte se té plochy disku, na které je záznam. Držte disk za okraje
tak, aby se na povrchu disku neobjevily otisky prstů.Na disk nelepte žádné
papírky nebo lepicí pásky.
 Disk se otáčí, ale nezobrazuje se
žádný obraz.
 Kvalita obrazu je špatná a obraz se
chvěje.
 Hlavní jednotka nepracuje. (Příklad:
Napájení se vypne nebo je slyšet
divný zvuk.)
 Systém domácího kina nepracuje
správně.
Je televize zapnutá?
Jsou video kabely propojeny správně?
Je disk špinavý nebo poškozený?
Špatně vyrobený disk nemusí být schopen přehrávání.
Zacházení s disky
• Při čištění jemně stírejte plochu disku směrem od středu k okraji.
• Pokud se teplý vzduch dostane do kontaktu s chladnými součástmi uvnitř
přehrávače, může dojít ke vzniku kondenzace. Pokud se uvnitř přehrávače
vytvoří kondenzace, nemusí přehrávač správně pracovat. Pokud taková situace nastane, vyjměte z přehrávače disk a nechejte zapnutý přehrávač 1 až 2
hodiny mimo provoz.
63
Tabulka jazykových kódů
Podporované produkty pro funkci USB Host
CZ
Zadejte odpovídající kódové číslo pro počáteční nastavení položek <Disc Audio> (zvukový doprovod disku),
<Disc Subtitle>(titulky na disku) anebo <Disc Menu> (nabídka disku) (viz stránka 42).
Digitální fotoaparát
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Výrobek
Společnost
Typ
Výrobek
Společnost
Typ
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Přehrávač MP3
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Výrobek
Společnost
Typ
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
Tatar
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
Spanish
1150
Estonian
1151
1157
1301
Korean
1305
Kashmiri
Basque
1307
Persian
1311
1489
Russian
1491
Kinyarwanda
Kurdish
1495
Kirghiz
1498
1572
Uzbek
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Digital Camera
1581
Vietnamese
Sanskrit
1587
Volapuk
Optio 33LF
Pentax
Sindhi
1613
Wolof
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Externí disk USB
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Výrobek
Společnost
Typ
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Chinese
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Zulu
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
RŮZNÉ
1142
1149
64
USB Flash Disk
65
Technické údaje
CZ
HT-X20
Reproduktorový systém 5,1 kanálů
VŠEOBECNÉ
ÚDAJE
FM TUNER
OBRAZOVÝ
VÝSTUP
Příkon (odběr energie)
80W
Hmotnost
3,3kg
Rozměry (Š x V x H)
430 x 65 x 351,5 mm
Rozsah provozní teploty
+5°C ~ +35°C
Rozsah provozní vlhkosti
10% ~ 75%
Použitelná citlivost
10dB
Poměr signál/šum
60dB
Zkreslení
0,5%
Kompozitní video
1,0Všp-šp(75Ω ohmů)
Konektor Scart
Signál RGB : 0,714V p-p(75Ω ohmů)
Reproduktor Subwoofer
Impedance
3Ω x 5
3Ω
Kmitočtový rozsah
140Hz~20kHz
35Hz~155Hz
Výstupní úroveň tlaku zvuku
86dB/W/M
86dB/W/M
Jmenovitý vstup
100W
100W
Maximální vstup
200W
200W
Hmotnosti
Přední/ Zadní 90 x 168 x 95 mm
Centrální
Přední/ Zadní 0,6 kg/0,5 kg
Centrální
Pr : 0,70Všp-šp(75Ω ohmů)
Výstupní výkon pro přední reprosoustavy
100W x 2(3Ω)
Výstupní výkon centrální soustavy
100W (3Ω)
Výstupní výkon zadních reprosoustav
100W x 2(3Ω)
Výstupní výkon subwooferu
100W (3Ω)
Kmitočtový rozsah
20Hz~20kHz
Poměr signál/šum
75dB
Separace kanálů
60dB
Vstupní citlivost
(AUX) 400mV
250 x 90 x 95 mm
0,7 kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
HT-TX22
Reproduktorový systém 5,1 kanálů
Pb : 0,70Všp-šp(75Ω ohmů)
ZESILOVAČ
Přední reprosoustavy/ Centrální reprosoustava/
Zadní reprosoustavy
Rozměry (Š x V x H)
Kompozitní video : 1,0V p-p(75Ω ohmů)
Y : 1,0Všp-šp(75Ω ohmů)
Komponentní video
REPROSOUSTAVA
Reproduktorový systém
REPROSOUSTAVA
Reproduktorový systém
Přední reprosoustavy/ Centrální reprosoustava/
Zadní reprosoustavy
Reproduktor Subwoofer
Impedance
3Ω x 5
3Ω
Kmitočtový rozsah
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Výstupní úroveň tlaku zvuku
86dB/W/M
86dB/W/M
Jmenovitý vstup
100W
100W
Maximální vstup
200W
200W
Rozměry (Š x V x H)
Hmotnosti
Přední
90 x 1045 x 95 mm
Zadní
90 x 168 x 95 mm
Centrální
250 x 90 x 95 mm
Přední/ Zadní 3,25 kg/0,5 kg
Centrální
0,7 kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
Reproduktorový systém 5,1 kanálů
REPROSOUSTAVA
Reproduktorový systém
Přední reprosoustavy/ Centrální reprosoustava/
Zadní reprosoustavy
Reproduktor Subwoofer
Impedance
3Ω x 5
3Ω
Kmitočtový rozsah
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Výstupní úroveň tlaku zvuku
86dB/W/M
86dB/W/M
Jmenovitý vstup
100W
100W
Maximální vstup
200W
200W
Rozměry (Š x V x H)
Hmotnosti
66
Přední
90 x 1045 x 95 mm
Zadní
90 x 1045 x 95 mm
Centrální
250 x 90 x 95 mm
Přední/ Zadní 3,25 kg/3,0 kg
Centrální
0,7 kg
RŮZNÉ
HT-TX25
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Společnost SAMSUNG ve světě)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se výrobků Samsung, kontaktujte středisko
péče o zákazníky společnosti Samsung.
Region
Země
Zákaznický servis
Webové stránky
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement