Samsung HT-X710 Používateľská príručka

Samsung HT-X710 Používateľská príručka
HT-X710
Systém digitálního
domácího kina
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/global/register
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 1
2008-04-18 �� 3:43:33
přednosti
Přehrávání mnoha typů disků
Tento systém domácího kina umožňuje přehrávání různých typů disků – DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD±R/RW.
Kompatibilní s formátem DVD-Audio
Formát DVD-Audio poskytuje extrémně vysokou kvalitu zvuku. Vestavěný 24 bit/192 kHz DAC převodník umožňuje tomuto
přehrávači poskytovat výjimečnou kvalitu zvuku, spočívající v dynamickém rozsahu, rozlišení v nízkých úrovních a
podrobnostech vysokých frekvencí.
Podpora funkce USB Host
Funkce USB Host domácího kina umožňuje připojit externí úložná zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich
hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flashdisky a další zařízení.
Funkce spořiče obrazovky televizoru
Jestliže centrální reprosoustava zůstane déle než 3 minuty v režimu stop, objeví se na obrazovce televizního
přijímače logo společnosti Samsung.
Přehrávač HT-X710 se po 20 minutách v režimu spořiče obrazovky automaticky přepne do úsporného režimu.
Funkce pro úsporu energie
Přehrávač HT-X710 se po 20 minutách v režimu zastavení automaticky vypne.
Uživatelsky přizpůsobené zobrazování na obrazovce televizoru
Přehrávač HT-X710 vám umožňuje zvolit si během přehrávání JPEG nebo DVD váš oblíbený obrázek a nastavit jej
jako výchozí tapetu.
HDMI
HDMI přenáší zvukový a obrazový signál z disku DVD Video současně a poskytuje čistší obraz.
Funkce AV SYNC
Pokud je přístroj připojen k digitálnímu televizoru, může mít obraz zpoždění za zvukem.
Toto zpoždění lze vyrovnat nastavením prodlevy zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.
Funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkce, která se používá na obsluhu hlavní jednotky pomocí dálkového ovládaní televizoru Samsung připojením
domácího kina k TV SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. (To je možné jen u televizoru SAMSUNG, které podporují funkci
Anynet+.)
Funkce Bluetooth
Pomocí zařízení Bluetooth můžete vychutnávat vysoce kvalitní stereo zvuk bez drátů!
SOUČÁSTI BALENÍ
Zkontrolujte, zda jste obdrželi níže uvedené příslušenství:
Kabel Video
Anténa pro pásmo
FM
Kabel HDMI
Návod k obsluze
Dálkový ovladač
/ a baterie (velikost
AAA)
Konzola pro montáž na stěnu
/ montážní kolíky (2 ks)
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 2
2008-04-18 �� 3:43:34
CZ
bezpečnostní informace
Bezpečnostní varování
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE
NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM.
NEOTEVÍREJTE!
Tento symbol indikuje přítomnost
nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které
může způsobit úraz elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých
pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou
součástí příslušenství přístroje.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako
LASEROVÝ výrobek TŘÍDY 1.
LUOKAN 1 LASER LAITE
Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění
KLASS 1 LASER APPARAT
jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu,
PRODUCTO LASER CLASE 1
může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.
UPOZORNĚNÍ: P
ŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ
NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ VYVARUJTE SE PŘÍMÉHO VYSTAVENÍ
PAPRSKŮM.
VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ
ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
• Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být
tato zástrčka snadno přístupná.
UPOZORNĚNÍ
• Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na něj objekty naplněné vodou, např. vázy.
• Síťová zástrčka se používá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.
Tento symbol uvedený na výrobku, nebo v jeho dokumentaci označuje, že nesmí být zlikvidován
na konci své životnosti společně s běžným domovním odpadem.
Aby nedošlo k možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu
nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tento výrobek od ostatních druhů odpadů a proveďte
jeho řádnou recyklaci z důvodu udržitelného opakovaného používání materiálních zdrojů. Domácí
uživatelé by měli kontaktovat buď prodejce, který jim výrobek prodal nebo místní samosprávu,
kde se dozvědí informace o tom, kde a jak mohou provést bezpečnou recyklaci. Firemní uživatelé
by měli kontaktovat svého dodavatele a pročíst si příslušná ustanovení podmínek kupní smlouvy.
Tento výrobek nesmí být směšován s ostatním průmyslovým odpadem určeným k likvidaci.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 3
2008-04-18 �� 3:43:34
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ UPOZOrNĚNÍ
Ujistěte se, že elektrická soustava ve vašem domě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku na zadní straně přehrávače. Přehrávač
umístěte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby měl dostatek prostoru k ventilaci (7,5 až 10 cm). Ujistěte se, že
otvory k ventilaci nejsou ničím blokovány. Na přehrávač nic nestavte. Přehrávač neumísťujte na zesilovače ani jiné vybavení, které se může
zahřívat. Před přemísťováním přehrávače se ujistěte, že v něm není vložen žádný disk. Tento přehrávač je navržen pro trvalé používání.
Přepnutím DVD přehrávače do pohotovostního režimu ještě nedojde k jeho odpojení od elektrické sítě. Pokud chcete přehrávač zcela
odpojit od elektrického napájení, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky, především neplánujete-li přehrávač delší dobu používat.
Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
Napěťové špičky v důsledku blesku mohou přístroj
poškodit.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření
nebo jiným zdrojům horka. To by mohlo způsobit přehřátí
a poruchu funkce přístroje.
Chraňte přehrávač před působením vlhkosti (například
vázy a podobně), před nadměrným horkem (například
otevřený oheň a podobně) nebo před zařízením, které
vytváří silné magnetické nebo elektrické pole (například
reprosoustavy a podobně). Začne-li přístroj vykazovat
známky chybné funkce, nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel od zdroje napájecího napětí. Tento přístroj
není určen pro průmyslové použití. Používejte tento
přístroj jen k osobnímu použití. Pokud byl přehrávač nebo
disky skladovány v chladném prostředí, může dojít
k výskytu kondenzace. Budete-li přístroj přepravovat
v zimě, počkejte před jeho opětovným použitím přibližně
2 hodiny, až se jeho teplota vyrovná s okolní teplotou.
Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují
chemické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního
odpadu.
4
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 4
2008-04-18 �� 3:43:36
CZ
obsah
řednosti
2
Součásti balení
bezpečnostní informace
3
4
Bezpečnostní varování
Bezpečnostní upozornění
začínáme
7
8
8
8
9
Před přečtením tohoto návodu k obsluze
Disky, které lze přehrávat
Nepoužívejte následující typy disků!
Ochrana proti kopírování
Typy a charakteristiky disku
2
3
7
popis
10
12
dálkový ovladač
10 PřednÍ panel
11 Zadní panel
12 Dálkový ovladač
14 Nastavení dálkového ovladače
zapojení
16 Připojení bezdrátového subwooferu
18 Připojení k televizoru pomocí konektoru
video out
20 Funkce HDMI
21 Připojení zvuku z externích komponent
23 Připojení antény pro pásmo FM
Než začnete své domácí kino
používat
24 Než začnete své domácí kino používat
16
24
přehrávání
25
25
26
27
28
30
38
40
Přehrávání disku
Přehrávání disků MP3/WMA-CD
Přehrávání souborů JPEG
Přehrávání disku ve formátu DivX
Používaní funkce přehrávání
Používání Bluetooth
Přehrávání mediálních souborů
prostřednictvÍm funkce USB Host
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 5
2008-04-18 �� 3:43:36
obsah
nastavení systému
42
rádio
48
42 Nastavení jazyka
43 Nastavení typu obrazovky televizoru
44 Nastavení rodičovského zámku (úrovně
omezení)
44 Nastavení hesla
45 Nastavení tapety
45 Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety,
které jste provedli
46 Režim přehrávání disku DVD
46 Nastavení funkce DRC (komprese
dynamického rozsahu)
47 Nastavení funkce AV SYNC
47 Nastavení zvuku přes HDMI
47 Nastavení zvuku
48 Poslech radiopřijímače
48 Naladění předvoleb rozhlasových stanic
užitečné funkce
49
49
49
49
50
51
51
Řešení problémů
52 Řešení problémů
49
52
seznam kódů jazyků
54
Podporované produkty pro
funkci USB Host
55
příloha
56
Funkce utlumení zvuku
Funkce časovač spánku
Nastavení jasu displeje
V-SOUND (Virtuální zvuk)
Funkce Virtuálních Sluchátek
S.VOL (Inteligentní ovládání hlasitosti)
P.BASS/PŘEVZORKOVÁNÍ ZVUKU NAHORU
54 Seznam kódů jazyků
54 Digitální fotoaparát
54 USB flash disk
54 Přehrávač MP3
56 Upozornění k manipulaci a skladování disků
57 Technické údaje
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 6
2008-04-18 �� 4:12:50
CZ
začínáme
Před přečtením tohoto návodu k obsluze
Před přečtením tohoto návodu k obsluze nezapomeňte zkontrolovat následující podmínky.
Ikony, používané v tomto návodu k obsluze
Ikona
Označení
Definice
d
DVD
Týká se funkce dostupné na discích DVD nebo DVD-R/DVD-RW, které byly
zaznamenány a finalizovány v režimu Video.
CD
Týká se funkce dostupné na datových discich CD (CD-R nebo CD-RW).
MP3
Týká se funkce dostupné na discich CD-R/-RW.
JPEG
Týká se funkce dostupné na discich CD-R/-RW.
DivX
Týká se funkce dostupné na discich MPEG4.
(DVD±R/RW, CD-R nebo CD-RW)
Upozornění
Týká se případu, kdy funkce nefunguje nebo nastavení může být
stornováno.
Poznámka
Označuje rady nebo pokyny na stránce, která pomáhá v činnosti
jednotlivých funkcí.
B
A
G
D
M
M
` V této příručce jsou instrukce označené jako „DVD (
)“ použitelné na discích
DVD-VIDEO, DVD-AUDIO a DVD-R/-RW, které byly zaznamenány v režimu Video a
pak finalizovány. Uvedení konkrétního typu DVD je označeno samostatně.
DVD
` Disky DVD-R/-RW, které nebyly správně zaznamenány ve formátu DVD Video, nebude
možné přehrávat.
Poznámka k používání této uživatelské příručky
1) Předtím, než začnete tento přístroj používat, se nezapomeňte obeznámit se všemi bezpečnostními
pokyny (viz strany 3 a 4).
2) Pokud se vyskytne problém, podívejte se do části „Řešení problémů“ (viz strany 52 a 53).
Copyright
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto návodu k obsluze nebo návod jako celek nesmí být
reprodukována/reprodukován nebo zkopírována/zkopírován bez předchozího písemného povolení
společnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 7
2008-04-18 �� 3:43:36
začínáme
Disk DVD (Digital Versatile Disc) nabízí fantastický zvuk a obraz, a to díky
prostorovému zvuku Dolby Digital a kompresní technologii obrazu MPEG-2.
Nyní si můžete vychutnat tyto realistické efekty i u vás doma tak, jako byste byli přímo v kině nebo
v koncertním sále.
1
~ 6
Přehrávače disků DVD a samotné disky jsou kódovány podle oblastí. Tyto kódy oblastí musí odpovídat
přehrávanému disku. Pokud tyto kódy neodpovídají, nebude disk možno přehrávat. Číslo oblasti pro tento
přehrávač je uvedeno na zadním panelu přístroje.
(Váš přehrávač DVD bude schopen přehrát pouze disky DVD, které jsou označeny stejným kódem oblasti.)
Disky, které LZE přehrávat
Typ disku
Značka (Logo)
Zaznamenané
signály
Velikost disku
12 cm
DVD-AUDIO
AUDIO + VIDEO
DVD-VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Maximální doba přehrávání
Přibližně 240 minut (jednostranný)
Přibližně 480 minut (oboustranný)
Přibližně 80 minut (jednostranný)
Přibližně 160 minut (oboustranný)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Nepoužívejte následující typy disků!
~ Disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM a DVD-RAM nelze na tomto přehrávači přehrávat.
Při pokusu o přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „WRONG DISC FORMAT“.
~ Disky DVD zakoupené v zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat.
Při pokusu o přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE, CHECK REGION CODE“.
Ochrana proti kopírování
~ Mnoho disků DVD je zakódováno s ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu můžete svůj přehrávač DVD
připojit pouze ke svému televizoru, nikoli k videorekordéru. Po připojení tohoto přehrávače k videorekordéru je
obraz u disků DVD chráněných proti kopírování zkreslený.
~ Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a dalšími
právy intelektuálního vlastnictví vlastněnými společností Macrovision Corporation a dalšími vlastníky práv.
Používání této technologie, chráněné autorskými právy, musí být autorizováno společností Macrovision
Corporation, přičemž je určena pouze pro domácí a další limitované použití, pokud není společností Macrovision
Corporation autorizováno jinak. Je zakázáno používat postupy zpětného inženýrství nebo provádět demontáž.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 8
2008-04-18 �� 3:43:37
CZ
Typy a charakteristiky disku
Tento přístroj nepodporuje zabezpečené mediální soubory (DRM).
❖ Disky CD-R
● začínáme
~ V závislosti na záznamovém zařízení na disky (CD rekordér nebo počítač) a stavu disku, nemusí být možné
přehrávat některé disky CD-R.
~ Používejte disky CD-R s kapacitou 650 MB/74 minut.
Nepoužívejte CD-R disky delší než 700 MB/80 minut, protože nemusejí jít přehrát.
~ Některé přepisovatelné disky CD-RW (Rewritable) nemusí být možné přehrát.
~ Bez problému je možno přehrát pouze disky CD-R, které jsou správně „uzavřeny“. Pokud je sekce na disku
uzavřená, avšak disk samotný je ponechán jako „otevřený“, nemusí být možné disk plně přehrát.
❖ Disky CD-R MP3
~ Lze přehrávat pouze disky CD-R se soubory MP3, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo
Joliet.
~ Názvy souborů MP3 mohou mít délku maximálně 8 znaků a nesmějí obsahovat žádné mezery nebo speciální
znaky (. / = +).
~ Používejte disky zaznamenané s datovým tokem vyšším než 128 kb/s.
~ Lze přehrávat pouze soubory s příponou „.mp3“ nebo „.MP3“.
~ Lze přehrávat pouze takový vícesekční disk, na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenány po sobě. Pokud je
na vícesekčním disku prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tento prázdný segment.
~ Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny
zaznamenané soubory.
~ U souborů zakódovaných s proměnným datovým tokem (formát VBR) to znamená, že soubory jsou
zakódovány jak s nízkým, tak i vysokým datovým tokem (například 32 kb/s až 320 kb/s), může v průběhu
přehrávání docházet k přeskakování zvuku.
~ Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 500 skladeb.
~ Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 300 složek.
❖ Disky CD-R JPEG
~ Lze přehrávat pouze soubory s příponou „jpg“.
~ Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny
zaznamenané soubory.
~ Lze přehrávat pouze disky CD-R se soubory JPEG, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo
Joliet.
~ Názvy souborů JPEG mohou mít délku maximálně 8 znaků a nesmějí obsahovat žádné mezery nebo speciální
znaky (. / = +).
~ Lze přehrávat pouze takový vícesekční disk, na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenány po sobě. Pokud je
na vícesekčním disku prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tento prázdný segment.
~ Na jeden disk CD je možno uložit maximálně 9 999 obrázků.
~ Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD je možno přehrát pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
~ U jiných obrázkových disků, než je Kodak/Fuji Picture CD, může zahájení přehrávání trvat déle nebo nemusí být
vůbec možné.
❖ Disky DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
~ Protože tento přístroj poskytuje pouze dekódovací formáty autorizované společností DivX Networks, Inc.,
nemusí být možné přehrát soubor ve formátu DivX vytvořený uživatelem.
~ Aktualizace softwaru pro nekompatibilní formáty není podporována. (Příklad: QPEL, GMC, vyšší rozlišení než
800 x 600 pixelů a podobně.)
~ Při přehrávání souboru DivX se nemusejí přehrát části s vysokou snímkovou frekvencí.
~ Další podrobnosti o formátech autorizovaných společností DivX Networks, Inc. najdete na internetové stránce
„www.divxnetworks.net“.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 9
2008-04-18 �� 3:43:37
popis
PřEDNÍ PANEL
8
9
10
11
7
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ ( )
TLAČÍTKO PŘEHRÁT/PAUZA (
)
KONEKTOR AUX IN1
TLAČÍTKO FUNCTION
TLAČÍTKO LADĚNÍ NAHORU A
PŘESKOČENÍ ( )
10
KONEKTOR SLUCHÁTEK
TLAČÍTKO LADĚNÍ DOLŮ A
PŘESKOČENÍ ( )
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
11
USB PORT
TLAČÍTKO STOP (T)
ZÁSUVKA PRO DISK
10
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 10
2008-04-18 �� 3:43:39
ZADNÍ PANEL
CZ
1
4 ● POPIS
KONEKTORY VÝSTUPU REPRODUKTORŮ
Připojte levý a pravý reproduktor a subwoofer.
KONEKTORY VÝSTUPU KOMPONENTNÍHO VIDEA
K těmto konektorům připojte televizor se vstupy komponentního videa.
KONEKTORY AUX IN 2
Připojte dvoukanálový výstup z externího zařízení (např. videorekordéru)
KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA
Připojte konektor vstupu videa vašeho televizoru (VIDEO IN) ke konektoru
VIDEO OUT na tomto přístroji.
KONEKTOR EXTERNÍHO DIGITÁLNÍHO OPTICKÉHO
VSTUPU
Použijte pro připojení externího zařízení s digitálním výstupem.
KOAXIÁLNÍ KONEKTOR FM 75 Ω
Pro připojení antény FM.
CHLADICÍ VENTILÁTOR
Při zapnutém napájení je tento ventilátor stále v provozu. Při instalaci
výrobku zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech
stranách.
KONEKTOR HDMI OUT
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu
konektoru HDMI na televizoru, čímž docílíte nejvyšší kvality obrazu.
11
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 11
2008-04-18 �� 3:43:42
dálkový ovladač
POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE
1
2
3
17
18
19
4
5
6
7
20
21
22
8
23
9
24
25
26
27
10
28
11
29
12
13
14
15
16
30
31
32
33
34
12
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 12
2008-04-18 �� 3:43:43
Tlačítko DVD RECEIVER
18
Tlačítko TV/VIDEO
2
Tlačítko TV
19
Tlačítko VYSUNUTÍ
3
Tlačítko POWER
20
Tlačítko CANCEL
4
Číselná tlačítka 0-9
21
Tlačítko PAUSE
5
Tlačítko REMAIN
6
Tlačítko STEP
7
lačítko Tuning Preset/CD Skip
T
(předvolby ladění/přeskočení CD)
23
Tlačítko TUNING/CH
8
Tlačítko VOLUME
24
Tlačítko MUTE
9
Tlačítko MENU
25
Tlačítko RETURN
10
Tlačítko AUDIO
26
Kurzorová tlačítka/tlačítko ENTER
11
Tlačítko TUNER MEMORY (paměť
tuneru), SD (standardní rozlišení)/HD
(vysoké rozlišení)
27
Tlačítko SUBTITLE
12
Tlačítko LOGO
28
Tlačítko EXIT
29
Tlačítko INFO
30
Tlačítko REPEAT
31
Tlačítko SOUND EDIT
32
Tlačítko ZOOM
33
Tlačítko DIMMER
34
Tlačítko S.VOL (Inteligentní ovládání
hlasitosti)
V-SOUND (virtuální zvuk),
tlačítko V-H/P (virtuální sluchátka)
14
Tlačítko AUDIO UPSCALE/P.BASS
15
Tlačítko SLEEP
16
Tlačítko SLOW, MO/ST
DVD
DVD
17
DVD
Tlačítko PLAY
Tlačítko STOP
Tlačítka SEARCH
22
Tlačítko DVD
Tlačítko TUNER
Tlačítko AUX
● dálkový ovladač
13
CZ
1
Tlačítko PORt
Vložení baterií do dálkového ovladače
1. Sundejte kryt baterie
ve směru šípky.
M
2. V
ložte do prostoru dvě baterie
1,5 V (velikost AAA), přičemž dbejte
na jejich správnou polaritu (+ a –).
3. Vraťte na místo kryt
prostoru pro baterii.
Abyste předešli vytečení obsahu baterií nebo jejich prasknutí:
` Vložte baterie do dálkového ovladače tak, aby odpovídala jejich polarita: (+) ke značce (+) a (–) ke značce (–).
` Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se mohou lišit napětím.
` Vždy vyměňujte obě baterie zároveň.
` Nevystavujte baterie horku nebo přímému ohni.
13
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 13
2008-04-18 �� 3:43:44
dálkový ovladač
NASTAVENÍ DÁLKOVéHO OVLADAČE
Prostřednictvím tohoto dálkového ovladače můžete ovládat některé funkce televizorů jiných výrobců.
Při ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače
1. Stiskněte tlačítko TV pro volbu režimu TV.
2. Stiskněte tlačítko POWEr, aby se zapnul televizor.
3. Podržte stisknuté tlačítko POWEr a zadejte kód
odpovídající značce vašeho televizního přijímače.
~ Pokud je v tabulce uvedeno pro váš televizor více kódů,
zadejte je vždy po jednom a vyzkoušejte, který kód funguje.
Příklad: Pro televizor značky Samsung
Podržte tlačítko POWEr a pomocí číselných tlačítek zadejte
00, 15, 16, 17 nebo 40.
4. Vypne-li se TV, nastavení je kompletní.
~ Pro ovládání můžete používat tlačítka TV POWER (zapnutí
televizoru), VOLUME (hlasitost), CHANNEL (kanál) a
numerická tlačítka (0-9).
M
` Dálkový ovladač nemusí s některými značkami televizorů pracovat. Kromě toho nemusejí
být dostupné některé operace ovládání (v závislosti na značce vašeho televizoru).
` Pokud na svůj dálkový ovladač nenastavíte kód podle značky svého televizoru, bude
dálkový ovladač při výchozím nastavení pracovat s televizory značky Samsung.
Provozní dosah dálkového ovladače
Dálkový ovladač může být použit do vzdálenosti přibližně
7 metrů v přímém směru. Lze jej rovněž použít ve vodorovném úhlu až 30°
od snímače signálu dálkového ovladače.
14
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 14
2008-04-18 �� 3:43:45
Seznam kódů podle značek (výrobců) televizorů
CZ
Číslo
Značka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kód
Číslo
Značka
Kód
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● dálkový ovladač
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 15
2008-04-18 �� 3:43:45
zapojení
Tato část se zabývá různými metodami připojení digitálního domácího kina k externím zařízením. Před
přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.
Zapojení reprosoustav
L
SW
R
2,5 až 3-násobek rozměru obrazovky televizoru
Umístění digitálního domácího kina
Umístěte ho na stojan nebo poličku skřínky, nebo pod TV stojan.
Výběr naslouchací pozice
Naslouchací pozice by se měla nacházet přibližně ve 2,5 až 3-násobné vzdálenosti velikosti TV
obrazovky od TV.
Příklad: Při 32palcové TV 2 až 2,4 m
Při 55palcové TV 3,5 až 4 m
Přední reproduktory ei
Tyto reproduktory umístěte před vaši naslouchací pozici směrem dovnitř (přibližně 45°) k vám.
Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve stejné výšce jako vaše ucho.
Zarovnejte přední stranu předních reproduktorů s přední stranou středového reproduktoru nebo je
umístěte mírně před středové reproduktory.
Subwoofer g
Poloha subwooferu není tak rozhodující. Umístěte jej kdekoli.
16
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 16
2008-04-18 �� 3:43:45
Zapojení reprosoustav
CZ
1. Stiskněte plošku na konektoru na zadní ploše reprosoustavy.
. Zasuňte černý vodič do černého konektoru (–) a červený vodič
zasuňte do červeného konektoru (+) a pak plošku uvolněte.
. Propojovací konektory zapojte do zadní části jednotky domácího
kina.
~ Dbejte, aby barvy konektorů na reprosoustavě souhlasily s barvou
příslušných konektorů.
Černá
Červená
● ZAPOJENÍ
Přední reproduktor (P)
Zadní reproduktor (L)
Subwoofer
` Nedovolte, aby si s reprosoustavami nebo v jejich blízkosti hrály děti. Při pádu reprosoustavy by mohlo dojít ke
zranění.
` Při zapojování vodičů k reprosoustavám dbejte na dodržování správné polarity (+/–).
` Subwoofer udržujte mimo dosah dětí, aby nemohly vkládat ruce nebo cizí předměty do trubky (otvoru)
subwooferu.
` Nezavěšujte na stěnu za trubku (otvor).
M
` Pokud umístíte reprosoustavu do blízkosti televizoru, může docházet ke zkreslení barev na obrazovce
v důsledku působení magnetického pole vytvářeného reprosoustavou. Pokud tato situace nastane, umístěte
reprosoustavu do větší vzdálenosti od televizoru.
1
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 17
2008-04-18 �� 3:43:47
zapojení
PřIPOJENÍ K TELEVIZOrU POMOCÍ KONEKTOrU VIDEO OUT
Vyberte jeden ze tří možných způsobů připojení k televizoru.
METODA 1
(Přiloženo)
METODA 2
METODA 3
(Přiloženo)
METODA 1: HDMI
Připojte přiložený kabel HDMI z konektoru HDMI OUT v zadní části hlavní jednotky do konektoru HDMI
IN na TV.
METODA 2: Komponentní video
Je-li váš televizor vybaven vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa (není
součástí dodávky) z konektorů (PR, PB a Y) v zadní části panelu hlavní jednotky do příslušných konektorů
na vašemu televizoru.
METODA 3: Kompozitní video
Připojte přiložený videokabel z konektoru VIDEO OUT v zadní části hlavní jednotky do konektoru VIDEO
IN na TV.
M
` Tento přístroj pracuje v režimu prokládaného řádkování 576i (480i) pro komponentní výstup.
` Použijete-li pro připojení TV Samsung k hlavní jednotce kabel HDMI, můžete domácí kino ovládat pomocí dálkového
ovládaní vašeho televizoru. To je možné jen u TV SAMSUNG, které podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC).
` Hledejte logo
Má-li váš televizor logo
, podporuje funkci Anynet+.
1
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 18
2008-04-18 �� 3:43:49
Funkce automatické detekce HDMI
CZ
Po připojení kabelu HDMI k zapnutému přístroji se výstup videa z přehrávače automaticky přepne na
režim HDMI.
~ Popis připojení HDMI
Konektor HDMI – přenáší digitální obrazová a zvuková data.
- HDMI posílá do televizoru pouze čistě digitální signál.
- Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana
širokopásmového digitálního obsahu), na obrazovce se objeví varování.
● zapojení
~ HDMI (High Definition Multimedia Interface – Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)
HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného
konektoru.
Pomocí HDMI přenáší domácí DVD kino digitální obrazový a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na
televizoru, který má vstupní konektor HDMI.
~ Proč Samsung používá HDMI?
Analogové televizory vyžadují analogový obrazový a zvukový signál. Při přehrávání DVD jsou však data
odesílaná do televizoru digitální. Proto je potřeba mít buďto převaděč z digitálního na analogový signál
(v domácím DVD kině), nebo převaděč z analogového na digitální signál (v televizoru). Při převodu se
snižuje kvalita obrazu v důsledku šumu a ztráty signálu. Technologie HDMI je špičková, protože
nevyžaduje D/A převod a z přehrávače do televizoru je odesílán čistě digitální signál.
~ Co je HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je
systém sloužící k ochraně obsahu z disků DVD, odesílaného přes HDMI, před kopírováním. Poskytuje
zabezpečené digitální spojení mezi zdrojem videa (počítač, DVD apod.) a zobrazovacím zařízením
(televizor, projektor apod.). Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován, aby se předešlo
neoprávněnému kopírování.
~ Co je Anynet+?
Anynet+ je komfortní funkce, která umožňuje spojené ovládání tohoto přístroje a televizoru Samsung s
podporou Anynet+.
- Pokud má váš televizor Samsung logo ', znamená to, že podporuje Anynet+.
- Když zapnete přehrávač a vložíte disk, začne se přehrávat; zároveň se automaticky zapne televizor a
přepne se do režimu HDMI.
- Pokud zapnete přehrávač s vloženým diskem a stisknete tlačítko Přehrávání, televizor se ihned
zapne také a přepne se do režimu HDMI.
19
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 19
2008-04-18 �� 3:43:50
zapojení
FUNKCE HDMI
Volba rozlišení
Tato funkce umožňuje uživateli zvolit rozlišení obrazovky pro
výstup HDMI.
V režimu Stop stiskněte a podržte tlačítko SD/HD (Standard
Definition/High Definition) na dálkovém ovladači.
~ Dostupná rozlišení pro výstup ve formátu HDMI jsou 576p
(480p), 720p a 1080i/1080p.
~ SD (Standard Definition) označuje rozlišení 576p (480p) a
HD (High Definition) označuje rozlišení 720p, 1080i/1080p.
Výchozí hodnota výstupu HDMI je 576p (480p).
M
` Pokud televizor nepodporuje konfigurované rozlišení, nebude
možno sledovat obraz se správnými parametry.
` Když je připojen kabel HDMI, nebude se zobrazovat komponentní a
kompozitní video.
` Viz návod k obsluze vašeho televizoru, kde najdete další informace
Co je to HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Toto zařízení odesílá video signál DVD
v digitální formě bez procesu
převádění na analogový signál. Po
připojení obrazového signálu k vašemu
televizoru k tomuto přístroji pomocí
HDMI můžete docílit ostřejší digitální
o volbě vstupního zdroje televizoru.
Používaní funkce Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkce, která se používá k obsluze hlavní jednotky
pomocí dálkového ovládaní TV Samsung připojením domácího
kina k TV SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. To je možné jen u TV
SAMSUNG, které podporují funkci Anynet+.
1. Hlavní jednotku domácího kina připojte kabelem HDMI
k televiznímu přijímači Samsung (viz. strana 18).
Funkce Anynet+
Funkce Anynet+ umožňuje ovládat tuto
jednotku, zapnout televizní přijímač
nebo sledovat video stisknutím tlačítka
pro přehrávání na dálkovém ovladači
vašeho televizního přijímače Samsung.
THEATER
View
THE
. Nastavte funkci Anynet+ na vašem televizoru.
(Další informace najdete v referenční příručce k TV.)
~ Hlavní jednotku můžete ovládat pomocí dálkového
ovládaní vašeho televizoru.(K dispozici jsou TV tlačítka:
,
,
,
, , a ,, )
Vyberete-li TV
Nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) na On stiskem tlačítka Anynet+ na
dálkovém ovládání vašeho televizoru.
• receiver : On: Můžete poslouchat zvuk přes domácí kino.
• receiver : Off: Můžete poslouchat zvuk přes TV.
MOVE
MOVE
ENTEr
ENTEr
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
THEATER
View
THE
Vyberete-li THEATEr (Kino)
Zvolte THEATEr to connect or a nastavte volbu pro každou níže
uvedenou položku.
MOVE ENTEr
EXIT
• View TV: Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) zapnutá, a
vyberete možnost Sledování TV, domácí kino se
automaticky přepne na digitální vstup.
• Theater Menu: Můžete otevřít a ovládat nabídku domácího kina.
• Theater Operation: Budou se zobrazovat informace o přehrávaní disku domácího kina.
Můžete ovládat činnost disku domácího kina, např. titul, kapitola a změna titulků.
• receiver : On: Můžete poslouchat zvuk přes domácí kino.
• receiver : Off: Můžete poslouchat zvuk přes TV.
Move
0
M
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 20
Enter
Exit
` Funkce Theater je dostupná, jen když posloucháte audio přes domácí kino s připojeným digitálním optickým
kabelem.
2008-04-18 �� 3:43:51
CZ
Připojení zvuku z externích komponent
Vstup AUX1: Připojení externí komponenty nebo přehrávače MP3
Komponenty, jako např. přehrávač MP3
● zapojení
Kabel Audio (není
součástí příslušenství)
Výstup zvuku
1. Propojte vstup zvuku AUX IN 1 (Audio) domácího kina s výstupem zvuku (Audio Out) na externím
zařízení nebo přehrávači MP3.
. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte pomocný vstup AUX1.
~ Rovněž můžete na hlavni jednotce použit tlačítko FUNCTION (Funkce).
Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
21
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 21
2008-04-18 �� 3:43:52
zapojení
Vstup AUX2: Zadní panel
Vstup OPTICAL: Zadní panel
Optický kabel
(není součástí
příslušenství)
Kabel Audio (není součástí příslušenství)
Pokud je externí analogová komponenta
vybavena pouze jedním výstupem Audio
Out, zapojte buď levý nebo pravý kanál.
Externí analogová komponenta
Externí digitální komponenta
Vstup AUX2: Připojení externí analogové komponenty
Analogová zařízení jako např. videorekordér.
1. Připojte vstup AUX IN 2 (Audio) na domácím kině ke vstupu Audio Out na externí analogové
komponentě.
~ Dbejte na to, aby konektory byly zapojeny do zástrček stejné barvy.
. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte pomocný vstup AUX2.
~ Můžete použít i tlačítko FUNCTION na hlavní jednotce.
Přepíná režimy v pořadí:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNEr.
M
` Můžete také připojit konektor výstupu videa z videorekordéru k televizoru a konektory výstupu zvuku k tomuto
zařízení.
OPTICAL: Připojení externího digitálního zařízení
Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize nebo set-top box.
1. Propojte digitální vstup (OPTICAL) s digitálním výstupem na externí digitální komponentě.
. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AUX a vyberte digitálni vstup DIGITAL IN
~ Můžete použít i tlačítko FUNCTION na hlavní jednotce.
Přepíná režimy v pořadí:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNEr.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 22
2008-04-18 �� 3:43:53
CZ
PřIPOJENÍ ANTéNY PrO PÁSMO FM
1. Anténu FM připojte ke koaxiálnímu konektoru FM 75 Ω.
. Pomalu pohybujte drátem antény, až naleznete místo, kde je příjem dobrý a pak anténu upevněte na
zeď nebo k jinému pevnému povrchu.
M
● ZAPOJENÍ
Anténa pro příjem v pásmu FM
(dodané příslušenství)
` Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.
Chladicí ventilátor
Chladicí ventilátor zajišťuje dodávku chladného vzduchu do přístroje, aby nedošlo k jeho přehřátí.
Z bezpečnostních důvodů prosím dodržujte následující upozornění.
~ Ujistěte se, že přístroj je dobře odvětráván. Pokud je přístroj odvětráván nedostatečně, dojde k nárůstu teploty
uvnitř přístroje a to může způsobit poškození přístroje.
~ Nezakrývejte chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory. (Pokud je chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a
otvory zakryt novinami nebo tkaninou, může dojít k nárůstu teploty uvnitř přístroje a to může způsobit požár.)
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 23
2008-04-18 �� 3:43:54
než začnete své domácí kino používat
Dálkové ovládaní domácího kina je možné používat k ovládaní TV přístrojů Samsung.
1. Zapojte síťový napájecí kabel přístroje do síťové zásuvky.
. Stiskem tlačítka DVD rECEIVEr zapněte domácí DVD kino.
. Stiskněte tlačítko FUNCTION na přístroji nebo tlačítko DVD na
dálkovém ovladači pro volbu režimu přehrávání DVD/CD.
4. Stiskněte tlačítko TV pro nastaveni dálkového ovladače do
režimu TV.
. Stiskněte tlačítko POWEr na tomto dálkovém ovladači pro
zapnutí televizoru značky Samsung.
. Stiskněte tlačítko TV/VIDEO pro volbu režimu VIDEO na
televizoru.
VIDEO
Volba formátu videa
Ve chvili, kdy je napájení vypnuté, stiskněte a
podržte číselné tlačítko 7 na dálkovém ovladači
alespoň na 5 sekund.
~ Ve výchozím nastavení je video formát (barevná TV norma)
nastavena na hodnotu „PAL“.
~ Na displeji se zobrazí indikace „NTSC“ nebo „PAL“. V tomto
okamžiku stiskněte krátce tlačítko Číselné tlačítko 7 pro volbu
mezi možnostmi „NTSC“ a „PAL“.
~ V jednotlivých zemích jsou formáty videa odlišné.
~ Pro normální přehrávání musí být obrazový formát disku shodný s formátem obrazu vašeho televizoru.
4
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 24
2008-04-18 �� 3:43:55
CZ
přehrávání
PřEHrÁVÁNÍ DISKU
B
● PřEHrÁVÁNÍ
1. Vložte disk svisle do otvoru pro vložení disku.
~ Položte disk jemně do zásuvky, s etiketou disku
směrem nahoru.
. Zavřete zásuvku stiskem tlačítka PLAY (
).
~ Přehrávání se spustí automaticky.
Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP (@) při přehrávání.
~ Jedním stisknutím se zobrazí PrESS PLAY a zastavená pozice se uloží do paměti.
Při stisknutí tlačítka PLAY ( ) nebo ENTEr se přehrávání obnoví ze zastavené pozice.
(Tato funkce funguje jen na discích DVD.)
~ Při dvojitém stisknutí se zobrazí STOP a stlačíte-li tlačítko PLAY ( ), přehrávání se spustí od začátku.
Pro dočasné pozastavení přehrávání stiskněte během přehrávání tlačítko PAUSE ( ).
~ Pro pokračování v přehrávání stiskněte tlačítko PLAY (
M
).
` Tento výrobek lze používat umístěný vertikálně i horizontálně. Ať už zvolíte svislou nebo vodorovnou polohu, činnost tlačítek
[ a ] (předchozí / další) bude automaticky přizpůsobena poloze.
` Úvodní obrazovka se může lišit v závislosti na obsahu disku.
` Jakékoliv nelegální kopie nelze na přehrávači spustit. Pokud tak učiníte, porušíte doporučení týkající se
ochranného systému šifrování CSS pro zamezení kopírování.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 25
2008-04-18 �� 3:43:56
přehrávání
PřEHrÁVÁNÍ DISKů MP3/WMA-CD
Lze přehrát datové disky CD (CD-R, CD-RW) kódované ve formátu MP3/WMA.
A
1. Vložte disk MP3/WMA.
~ Objeví se obrazovka nabídky MP3/WMA a spustí
se přehrávání.
~ Vzhled nabídky závisí na disku MP3/WMA.
~ Nelze přehrávat soubory ve formátu WMA s DRM.
. V režimu Stop použijte tlačítka ,,, pro volbu alba a
pak stiskněte tlačítko ENTEr.
~ Pro volbu stopy použijte tlačítka ,.
. Budete-li chtít změnit album, použijte tlačítka ,,,
pro volbu jiného alba v režimu Stop a pak stiskněte
tlačítko ENTEr.
4. Stiskněte tlačítko STOP (T) pro ukončení přehrávání.
M
` V závislosti na režimu záznamu nemusí být možné přehrát některé disky MP3/WMA CD.
` Tabulka s obsahem (TOC) disku MP3-CD se různí v závislosti na formátu skladeb MP3/WMA zaznamenaných
na disku.
Pro přehrání ikony souboru na obrazovce
~ Stiskněte tlačítko ,,, (pokud je přístroj ve stavu Stop) a vyberte požadovanou ikonu
z horní části menu.
Ikona hudebního souboru: Budete-li chtít přehrávat pouze hudební
soubory, zvolte ikonu
.
Ikona souboru obrázku: Budete-li chtít přehrávat pouze soubory
obrázků, zvolte ikonu
.
Ikona souboru videosekvence: Budete-li chtít přehrávat pouze
soubory videosekvencí, zvolte ikonu
.
Ikona „všechny soubory“: Chcete-li zobrazit všechny soubory,
zvolte ikonu
.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 26
2008-04-18 �� 3:43:57
CZ
PřEHrÁVÁNÍ SOUBOrů JPEG
Obrázky zachycené digitálním fotoaparátem nebo videokamerou nebo soubory ve formátu JPEG na počítači
je možno uložit na disk CD a pak je přehrávat prostřednictvím tohoto domácího kina.
G
Funkce rotate/Flip (otočení/převrácení)
V průběhu přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ,,,.
● PřEHrÁVÁNÍ
Tlačítko
Původní obrázek
: Převrácení ve svislém směru
Tlačítko : Otočení
o 90° proti směru
hodinových ručiček
Tlačítko
Tlačítko : Otočení o 90° po
směru hodinových ručiček
: Převrácení ve vodorovném směru
ENTER SELECT
M
` Maximální rozlišení podporované tímto přístrojem je 5 120 x 3 480 bodů (nebo 19,0
Megapixelů) pro standardní soubory ve formátu JPEG a 2 048 x 1 536 bodů (nebo 3,0
Megapixely) pro obrázky ve formátu progressive.
` Režim je automaticky převeden do režimu 576p/480p, jestliže je zobrazen soubor JPEG a
současně je nastaveno rozlišení výstupu HDMI na 720p/1080i/1080p.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 27
2008-04-18 �� 3:43:58
přehrávání
PřEHrÁVÁNÍ DISKU VE FOrMÁTU DIVX
Funkce popsané na této straně platí pouze pro přehrávání disků DivX.
D
Přeskočení vzad/vpřed
Během přehrávání stiskněte tlačítko [,].
~ Pro přechod na následující soubor stiskněte tlačítko ]
pokud jsou na disku více než 2 soubory.
~ Pro přechod na předchozí soubor stiskněte tlačítko
[ pokud jsou na disku více než 2 soubory.
rychlé přehrávání
D
Během přehrávání stiskněte tlačítka (,).
Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání
tlačítko ( nebo ).
Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost
přehrávání změní následovně:
2x  4x  8x  32x  Normal.
Funkce přeskočení o 5 minut
D
Během prehráváni stiskněte tlačítko ,.
~ Po stisknutí tlačítka  dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vpřed.
~ Po stisknutí tlačítka  dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vzad.
Displej Audio (zvukový doprovod)
D
Stiskněte tlačítko AUDIO.
~ Pokud je na disku zvuk ve více jazycích, můžete mezi
nimi přepínat.
~ Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě
měnit mezi možnostmi AUDIO (1/N, 2/N …) a .
M`
Symbol
se bude zobrazovat, pokud je na disku jeden podporovaný jazyk.
Zobrazení titulků
D
Stiskněte tlačítko SUBTITLE (titulky)
~ Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě
měnit mezi možnostmi SUBTITLE (1/N, 2/N ...) a
SUBTITLE OFF.
~ Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, začne se
automaticky přehrávat.
~ V části 2 (titulkovací funkce) na další straně najdete
podrobnosti o použití titulků s disky DivX.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 28
2008-04-18 �� 3:43:59
Má-li disk více titulkových souborů, předvolené titulky
se nemusí shodovat s filmem, a budete muset vybrat
titulky následujícím způsobem:
CZ
D
Má-li disk více titulkových souborů
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko ,, pak vyberte
požadované titulky ( ) z TV obrazovky a pak stiskněte
tlačítko ENTEr.
● PřEHrÁVÁNÍ
. Když vyberete požadovaný soubor DivX z TV
obrazovky, spustí se normální přehrávání filmu.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX je formát video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na kompresní technologii
MPEG4, poskytující audio a video data prostřednictvím Internetu v reálném čase.
Formát MPEG4 se používá pro kódování obrazu a formát MP3 pro kódování zvukového doprovodu,
takže uživatelé mohou sledovat film v kvalitě, která se blíží kvalitě obrazu a zvuku disku DVD.
1. Podporované formáty
Tento přístroj podporuje pouze následující formáty médií. Pokud nejsou formáty pro video a zvukový
doprovod podporovány, může mít uživatel potíže, jako je například porušený obraz a žádný zvuk.
Podporované obrazové formáty
Formát
AVI
WMV
Podporované verze
DivX3.11 - DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované formáty zvuku
Formát
MP3
WMA
AC3
Datový tok
80 – 384 kb/s
56 – 128 kb/s
128 – 384 kb/s
Vzorkovací frekvence
44,1 kHz
44,1/48 kHz
~ Poměr stran obrazu: Přestože výchozí rozlišení formátu DivX je 640 x 480 pixelů (4:3), podporuje tento
přístroj rozlišení až do 800 x 600 pixelů (16:9). Nejsou podporována vyšší rozlišení televizoru než 800.
~ Budete-li chtít přehrávat disk, jehož vzorkovací frekvence je vyšší než 48 kHz nebo 320 kb/s, může
v průběhu přehrávání docházet ke chvění obrazu na obrazovce.
. Titulkovací funkce
~ Abyste mohli tuto funkci správně používat, musíte mít určité zkušenosti s extrakcí obrazu a editací.
~ Budete-li chtít titulkovací funkci používat, uložte do stejné složky soubor s titulky (*.smi) se stejným
názvem souboru, jaký má soubor s médiem ve formátu DivX (*.avi).
Příklad: Kořenová složka
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Jako název souboru je možno zadat až 60 alfanumerických znaků nebo 30 východoasijských
znaků (2 bajtové znaky, jaké jsou například v korejštině a čínštině).
~ Produkt s oficiální certifikací DivX®
~ Přehrává video ve všech verzích formátu DivX® (včetně DivX® 6)
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 29
2008-04-18 �� 3:44:00
přehrávání
POUžÍVANÍ FUNKCE PřEHrÁVÁNÍ
Zobrazení informací o disku
dBAGD
Na televizní obrazovce můžete sledovat informace o disku.
Stiskněte tlačítko INFO.
M
` V závislosti na disku mohou informace o disku vypadat odlišně.
` V závislosti na disku můžete rověž zvolit formát DOLBY
DIGITAL nebo PRO LOGIC.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
Pokud se tento symbol zobrazí na obrazovce televizoru při
ovládání prostřednictvím tlačítek, není tato operace u právě
přehrávaného disku možná.
Kontrola zbývající doby přehrávání
dBA
Stiskněte tlačítko rEMAIN (zbývající doba).
~ Pro kontrolu celkové a zbývající doby přehrávaného titulu
nebo kapitoly.
Po každém stisknutí tlačítka rEMAIN (zbývající doba)
DVD-VIDEO
DVD-AUDIO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE rEMAIN ➞ CHAPTEr ELAPSED ➞ CHAPTEr rEMAIN
GrOUP ELAPSED ➞ GrOUP rEMAIN ➞ TrACK ELAPSED ➞ TrACK rEMAIN
B TrACK ELAPSED ➞ TrACK rEMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL rEMAIN
A TrACK rEMAIN ➞ TrACK ELAPSED
0
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 30
2008-04-18 �� 3:44:01
dBAD
Stiskněte tlačítko (,).
~ Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se
rychlost přehrávání změní následovně:
CZ
rychlé přehrávání
( 2X  ( 4X  ( 8X  ( 32X   PLAY
M
` V průběhu rychlého přehrávání disku CD nebo MP3-CD je zvukový doprovod slyšitelný pouze při rychlosti 2x,
a nikoli při rychlostech 4x, 8x a 32x.
Zpomalené přehrávání
● PřEHrÁVÁNÍ
) 2X  ) 4X  ) 8X  ) 32X   PLAY
dD
Stiskněte tlačítko SLOW (zpomalené prehrávání).
~ Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se
rychlost přehrávání změní následovně:
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8 
PLAY
D
M
*1/2 *1/4 *1/8   PLAY
` Při zpomaleném přehrávání nebude slyšitelný zvukový doprovod.
` Zpětné pomalé přehrávání nefunguje se soubory DivX.
Přeskočení scén/skladeb
dA
Stiskněte tlačítko [,].
~ Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se začne
přehrávat předchozí nebo následující kapitola, stopa nebo
složka (soubor).
~ Přeskakování kapitol nemůžete provádět nepřetržitě.
1
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 31
2008-04-18 �� 3:44:02
přehrávání
Opakované přehrávání
dBAGD
Opakované přehrávání umožňuje opakovaně přehrát kapitolu,
titul, stopu (skladbu) nebo složku (soubor MP3).
Stiskněte tlačítko rEPEAT (opakované prehrávání).
~ Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se režim
opakovaného přehrávání změní následovně:
DVD-VIDEO
rEPEAT : CHAPTEr  rEPEAT : TITLE  rEPEAT : OFF
DVD-AUDIO
rEPEAT : TrACK  rEPEAT : GrOUP  rEPEAT : OFF
B
AGD
rEPEAT : TrACK  rEPEAT : DISC  rEPEAT : OFF
rEPEAT : OFFrEPEAT : rANDOM  rEPEAT : TrACK  rEPEAT : DIr
 rEPEAT : DISC  rEPEAT : OFF
CHAPTEr: Bude se opakovaně přehrávat zvolená kapitola.
TITLE: Bude se opakovaně přehrávat zvolený titul.
GrOUP: Opakovaně přehraje zvolenou skupinu.
rANDOM: Přehrávání stop v náhodném pořadí. (Již přehraná stopa se může přehrát znovu.)
TrACK: Bude se opakovaně přehrávat zvolená stopa.
DIr: Budou se opakovaně přehrávat všechny stopy ve zvolené složce.
DISC: Bude se opakovaně přehrávat celý disk.
OFF: Zrušení režimu opakovaného přehrávání.
Volba režimu opakovaného přehrávání na obrazovce s informacemi o disku
dB
1. Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro posunutí na zobrazení
rEPEAT PLAYBACK ( ).
. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro volbu požadovaného
režimu opakovaného přehrávání.
~ Chcete-li zvolit jiné album nebo skladbu, zopakujte
kroky 2 a 3 nahoře.
4. Stiskněte tlačítko ENTEr.
OFF  A-  CHAP  TITLE  OFF
B OFF  A-  TrACK  DISC  OFF
M
` U disků DivX, MP3 a JPEG nemůžete zvolit opakované přehrávání z informační obrazovky.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 32
2008-04-18 �� 3:44:03
V tomto režimu lze opakovaně přehrávat určitou část na disku
CZ
d
Opakované přehrávání úseku A-B
DVD.
1. Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
A. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro posunutí
na zobrazení
rEPEAT PLAYBACK ( ).
● PřEHrÁVÁNÍ
. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro volbu bodu A a pak na
začátku požadovaného úseku stiskněte tlačítko ENTEr.
A -? pozice uloží do
~ Po stisknutí tlačítka ENTEr se zvolená
REPEAT : AÐ
paměti.
4. Na konci požadovaného úseku stiskněte tlačítko ENTEr.
~ Označený úsek se bude přehrávat opakovaně.
A-B
d Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka , pro volbu možnosti
M
OFF.
A TO B REPEAT ON
` Funkce opakování A-B u disků DivX, MP3 nebo JPEG
nefunguje.
Funkce krokování
dD
Stiskněte tlačítko STEP.
~ Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se obraz
posune o jeden snímek vpřed.
M
` Během krokového posunu při přehrávání není slyšet zvuk.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 33
2008-04-18 �� 3:44:04
přehrávání
d
Funkce úhel záběru
Tato funkce umožňuje sledovat stejnou scénu z jiného úhlu
záběru kamery.
1. Stiskněte tlačítko INFO.
. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro posunutí na zobrazení
ANGLE (
).
. Stiskněte kurzorová tlačítka , nebo numerická tlačítka
pro volbu požadovaného úhlu záběru.
~ Každé stisknutí tlačítka přepíná cyklicky mezi
následujícími volbami úhlu záběru:
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Funkce úhel záběru pracuje pouze u disků, na nichž jsou zaznamenány vícenásobné úhly záběru.
d
Funkce lupa (zvětšení obrazu)
Tato funkce umožňuje zvětšování specifické oblasti
zobrazeného obrazu.
1. Stiskněte tlačítko ZOOM (zvětšení/ zmenšení).
. Stiskněte kurzorová tlačítka ,,, pro posunutí oblasti,
kterou chcete zvětšit.
. Stiskněte tlačítko ENTEr.
~ Po každém stisknutí tlačítka se úroveň zvětšení změní
následovně:
ZOOM X 1.5 ZOOM X 2 ZOOM X 3
SELECT ZOOM POSITION
ZOOM OFF
ENTER SELECT
4
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 34
2008-04-18 �� 3:44:05
DVD-AUDIO
CZ
Bonusová skupina
Některé disky DVD-Audio mají zvláštní „bonusovou“ skupinu, která
pro zpřístupnění vyžaduje čtyřciferné číslo (heslo). Toto číslo by
mělo být uvedeno na obalu disku.
M
● PřEHrÁVÁNÍ
Při přehrávání disku DVD-Audio, který má takovou bonusovou
skupinu, se obrazovka pro zadání tohoto klíčového čísla (hesla)
zobrazí automaticky.
` Pokud z přístroje vysunete disk, vypnete napájení přístroje nebo pokud přehrávač odpojíte ze sítě, budete
muset toto klíčové číslo zadat znovu.
Pohyb mezi stránkami
DVD-AUDIO
V průběhu prehrávání stiskněte tlačítko .,, na dálkovém
ovladači.
~ Z disku DVD-Audio, který obsahuje statické obrázky, můžete
zvolit požadovaný obrázek.
~ U některých disků nebude možno obrázky zvolit.
Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu
d
1. Dvakrát stiskněte tlačítko INFO.
. Stiskněte kurzorová tlačítka , nebo numerická tlačítka
pro volbu požadovaného jazyka zvukového doprovodu.
~ V závislosti na počtu jazyků uložených na disku DVD se
po každém stisknutí tlačítka zvolí jiný jazyk zvukového
doprovodu (ENGLISH - angličtina, SPANISH španělština, FRENCH - francouzština, atd.).
EN 1/3  SP 2/3  Fr 3/3  EN 1/3
M
` Tuto funkci můžete spustit i tak, že stisknete tlačítka AUDIO na dálkovém ovládání.
` Podle druhu disku nemusí být funkce Audio Language dostupná.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 35
2008-04-18 �� 3:44:06
přehrávání
d
Funkce volby jazykové mutace titulků
1. Stiskněte dvakrát tlačítko INFO.
. Stiskněte kurzorové tlačítko  pro posunutí na zobrazení
SUBTITLE ( ).
. Stiskněte kurzorové tlačítko  nebo numerická tlačítka pro
volbu požadovaného jazyka titulků.
EN 01/03  SP 02/03  Fr 03/03  OFF/03 
EN 01/03
M
` Tuto funkci můžete spustit i tak, že stisknete tlačítko SUBTITLE na dálkovém ovládání.
` Podle druhu disku nemusí být funkce Subtitle Language dostupná.
Přímý přesun na scénu/skladbu
dBAG
dB
1. Stiskněte tlačítko INFO.
. Stiskněte kurzorová tlačítka , nebo numerická tlačítka
pro volbu požadovaného titulu nebo stopy ( ) a pak
stiskněte tlačítko ENTEr.
. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro přechod na zobrazení
kapitol ( ) .
4. Stiskněte kurzorová tlačítka , nebo numerická tlačítka
pro volbu požadované kapitoly a pak stiskněte tlačítko
ENTEr.
. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro posunutí na zobrazení
času ( ).
. Stiskněte numerická tlačítka pro volbu požadovaného času
a pak stiskněte tlačítko ENTEr.
AG
Stiskněte numerická tlačítka.
~ Bude přehrán zvolený soubor.
~ Při přehrávání disku MP3 nebo JPEG nemůžete pro přechod na složku
používat tlačítka ,. Pro přechod na složku stiskněte tlačítko STOP
(T) a pak stiskněte tlačítko ,.
M
` Pro přechod přímo na požadovaný titul, kapitolu nebo stopu můžete stisknout tlačítko [,] na dálkovém
ovladači.
` V závislosti na disku se nebude možno v některých případech posunout na zvolený titul nebo čas.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 36
2008-04-18 �� 3:44:07
Nabídky disku můžete používat pro volbu jazyka zvukového
doprovodu, jazyka titulků, profilu a podobně.
Nabídka disku DVD se u různých disků liší.
CZ
d
Používání nabídky disku
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
● PřEHrÁVÁNÍ
. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro přechod na položku
Disc Menu a pak stiskněte tlačítko ENTEr.
~ Zvolíte-li nabídku disku, která není diskem podporována,
objeví se na
obrazovce zpráva „This menu is not supported“.
. Stiskněte kurzorová tlačítka ,,, pro volbu
požadované položky.
4. Stiskněte tlačítko ENTEr.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky
nastavení.
MOVE
M
ENTEr
EXIT
` Zobrazení nabídky disku se může lišit v závislosti na disku.
d
Použití nabídky titulu
U disků DVD obsahujících několik titulů si můžete pro sledování
zvolit titul jednotlivého filmu.V závislosti na disku se dostupnost
této funkce může lišit.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro přechod na položku
„Title Menu“.
. Stiskněte tlačítko ENTEr.
~ Objeví se titulní nabídka.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
MOVE
M
ENTEr
EXIT
` Zobrazení nabídky disku se může lišit v závislosti na disku.
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 37
2008-04-18 �� 3:44:08
přehrávání
Používání BLUETOOTH
Pomocí zařízení Bluetooth můžete vychutnávat vysoce kvalitní stereo zvuk bez drátů!
Co je to Bluetooth?
Bluetooth je průmyslový standard, který popisuje vzájemné propojení vyhovujících zařízení
pomocí bezdrátového spojení na krátké vzdálenosti.
~ V závislosti na podmínkách použití může zařízení Bluetooth způsobovat šum nebo poruchy.
~ Když je část těla v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo domácím kinem.
~ Kolísání v důsledku rušení signálu stěnou, rohem nebo přepážkou v kanceláři.
~ Elektrické rušení od zařízení pracujících na stejné frekvenci, jako jsou lékařská zařízení, mikrovlnné
trouby nebo bezdrátová síť LAN.
~ Párování domácího kina se zařízením Bluetooth proveďte na co nejkratší vzdálenost.
~ Čím větší vzdálenost mezi domácím kinem a zařízením Bluetooth, tím horší kvalita. Pokud vzdálenost
překročí limit, je komunikace automaticky přerušena.
~ Připojení Bluetooth nemusí pracovat správně v oblastech se špatným příjmem.
~ Systém domácího kina má efektivní dosah příjmu až 10 m ve všech směrech, pokud nejsou v okolí
překážky. Pokud je vzdálenost větší, připojení je automaticky přerušeno. I v rámci zmíněného účinného
dosahu může být kvalita zvuku snížena překážkami, jako jsou stěny a dveře.
Jak připojit domácí kino k zařízení Bluetooth
Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní sady kompatibilní
s Bluetooth.
1. Opakovaně tiskněte tlačítko FUNCTION na předním panelu domácího kina, až se objeví „BT AUDIO“.
~ Režim se přepne následovně:
DVD/CD ➞ D. IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB
➞ BT AUDIO ➞ TUNER
~ Na předním panelu domácího kina na 2 sekundy uvidíte
„WAIT“ a potom „READY“.
. V zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku
Bluetooth (viz uživatelská příručka k zařízení Bluetooth).
3. V zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní
soupravy.
~ Zobrazí se seznam nalezených zařízení.
4. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte
Připojení
„Samsung Home Theater“.
~ Když je domácí kino připojeno k zařízení Bluetooth, domácí kino
zobrazí na předním displeji „CONNECT“ a pak následuje název
připojeného zařízení Bluetooth.
Zařízení
~ Připojení domácího kina je hotovo.
Bluetooth
. Spusťte na připojeném zařízení přehrávání hudby.
~ Můžete poslouchat hudbu hrající na připojeném zařízení Bluetooth přímo z domácího kina.
M
` Při připojování zařízení Bluetooth k systému domácího kina můžete být požádáni o zadání kódu PIN nebo hesla.
Pokud se objeví okno pro zadání kódu PIN, zadejte „0000“.
` Systém domácího kina je schopen ovládat funkce přehrávání, pouze pokud připojené zařízení podporuje tuto
funkci.
` Pokud připojené zařízení nepodporuje některé funkce přehrávání, systém domácího kina je nemůže ovládat.
` Systém domácího kina podporuje pouze data SBC střední kvality (do 237 kb/s@48 kHz), ale nepodporuje data
SBC ve vysoké kvalitě (328 kb/s@44,4 kHz).
38
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 38
2008-04-18 �� 3:44:08
CZ
Odpojení zařízení Bluetooth od domácího kina
Můžete odpojit zařízení Bluetooth od domácího kina (viz
uživatelská příručka zařízení Bluetooth).
~ Domácí kino bude odpojeno.
~ Když je domácí kino odpojeno od zařízení Bluetooth, domácí
kino zobrazí na předním displeji „DISCONNECT“.
Stiskem tlačítka FUNCTION na předním panelu domácího kina přepněte z režimu „BT AUDIO“ na jiný
režim.
~ Připojené zařízení Bluetooth bude čekat určitou dobu na reakci domácího kina, než ukončí spojení
(čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth).
~ Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno.
M
● přehrávání
Odpojení domácího kina od zařízení Bluetooth
` V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může vypnout, když vzdálenost mezi domácím kinem a
zařízením Bluetooth přesáhne 10 m. Když se vrátíte do účinné vzdálenosti nebo restartujete zařízení Bluetooth,
lze připojení Bluetooth obnovit.
` U některých zařízení Bluetooth nefungují některé funkce.
39
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 39
2008-04-18 �� 3:44:09
přehrávání
PřEHrÁVÁNÍ MEDIÁLNÍCH SOUBOrů PrOSTřEDNICTVÍM FUNKCE USB HOST
Můžete využívat mediální soubory, např. obrázky, filmy a hudbu uložené na MP3 přehrávači, paměti USB nebo digitálním
fotoaparátu s vysoce kvalitním videem, když připojíte úložné zařízení k USB portu domácího kina.
1. Připojte zařízení USB do portu USB v přední části jednotky.
. Stiskněte tlačítko FUNCTION na DVD přehrávači nebo
tlačítko POrT na dálkovém ovládání a zvolte režim
USB.
~ Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí indikace USB.
~ Na obrazovce televizoru se zobrazí okénko USB
MENU a uložený soubor se přehraje.
. Stiskněte tlačítko STOP (T) pro zastavení přehrávání.
Bezpečné odebrání zařízení USB
Aby se předešlo poškození obsahu paměti v zařízení USB, proveďte před
odpojením kabelu USB bezpečné odebrání zařízení.
~ Stiskněte tlačítko STOP (T) dvakrát za sebou.
Na displeji se zobrazí nápis rEMOVE USB.
~ Odpojte kabel USB.
Přeskočení vpřed/vzad
Během prehráváni stiskněte tlačítko [,].
~ Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí
tlačítka ] zvolen následující soubor.
~ Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí
tlačítka [ zvolen předchozí soubor.
40
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 40
2008-04-18 �� 3:44:09
CZ
rychlé přehrávání
Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte pri při přehrávání
tlačítko (,).
~ Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost
přehrávání změní následovně:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
1. Zařízení USB, která podporují velkokapacitní datové úložiště USB Mass Storage Verze 1.0. (Zařízení
USB, která pracují jako výměnný disk v operačním systému Windows 2000 nebo vyšší verze bez
nutnosti instalace dodatečného ovladače.)
. Přehrávač MP3: přehrávače MP3 s pevným diskem nebo pamětí typu flash.
. Digitální fotoaparát: Fotoaparáty, které podporují standard USB Mass Storage v1.0.
~ Fotoaparáty, které pracují jako výměnný disk v operačním systému Windows 2000 nebo vyšší verze bez
nutnosti instalace dodatečného ovladače.
4. Pevné disky a flash disky s rozhraním USB: Zařízení, která podporují rozhraní USB 2.0 nebo USB 1.1.
~ Po připojení zařízení USB 1.1 se mohou projevit rozdílnosti v kvalitě přehrávání.
~ U pevného disku (HDD) USB zajistěte, aby byl k disku připojen zdroj externího napájení, aby pevný
disk USB fungoval správně.
. Čtečky karet s rozhraním USB: jednoslotové i víceslotové čtečky karet.
~ V závislosti na výrobci nemusí být čtečka karet USB podporována.
~ Pokud do čtečky pro více karet vložíte několik paměťových zařízení, mohou se vyskytnout
problémy.
. Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno.
● PřEHrÁVÁNÍ
Kompatibilní zařízení
Podporované formáty
Formát
Název
souboru
Přípona
souboru
Datový tok
Verze
Počet
pixelů
Vzorkovací
frekvence
Statický
obraz
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80 – 384 kb/s
–
–
44,1 kHz
WMA
.WMA
56 – 128 kb/s
V8
–
44,1 kHz
WMV
.WMV
4 Mb/s
V1,V2,V3,V7
720x480
44,1 kHz – 48 kHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mb/s
DivX3.11 –
DivX5.1, XviD
720x480
44,1 kHz – 48 kHz
Hudba
Videosekvence
~ Není podporována funkce CBI (Control/Bulk/Interrupt).
~ Nejsou podporovány digitální fotoaparáty používající protokol PTP nebo vyžadující instalaci
dodatečného programu po připojení k počítači.
~ Zařízení se souborovým systémem NTFS nejsou podporována. (Je podporován pouze souborový
systém FAT16/32 (File Allocation Table, tabulka přiřazení souborů).)
~ Některé prehrávače MP3 nemusejí po připojení k tomuto přístroji pracovat v závislosti na velikosti
sektoru jejich souborového systému.
~ Neni podporována funkce USB host, pokud je připojen přístroj, který přenáší mediální soubory
prostřednictvím proprietárniho programu výrobce.
~ Nepracuje se zařízeními MTP (Media Transfer Protocol) se zapnutým režimem Janus.
~ Funkce USB host tohoto zařízení nepodporuje veškerá zařízení USB. Více informací o
podporovaných zařízeních najdete na straně 55.
41
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 41
2008-04-18 �� 3:44:10
nastavení systému
Pro vaše pohodlí můžete si nastavit toto domácí kino s DVD tak, aby vyhovovalo podmínkám vaší
domácnosti.
Nastavení jazyka
Ve výchozím nastavení je jazyk nabídky na obrazovce (OSD – On-Screen Display)
nastaven na angličtinu.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na Setup a potom
stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
. Zvolte Language a potom stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
4. Pomocí kurzorových tlačítek $,% vyberte OSD Language a potom
stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Stiskněte kurzorová tlačítka $,% pro volbu požadovaného
jazyka a pak stiskněte tlačítko ENTER.
~ Jakmile je nastavení dokončeno, pak (pokud byla jako jazyk
nastavena angličtina - English) se bude nabídka na obrazovce
(OSD) zobrazovat v angličtině.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
~ OSD LANGUAGE: Volba jazyka nabídky na obrazovce (OSD)
~ AUDIO: Volba jazyka zvukového doprovodu (zaznamenaného
na disku)
~ SUBTITLE: Volba jazyka titulků (které jsou zaznamenány na disku)
~ DISC MENU: Volba jazyka nabídky disku (zaznamenané na disku)
a Pokud vámi zvolený jazyk není na disku zaznamenán, jazyk nabídky se
nezmění ani pokud nastavíte svůj požadovaný jazyk.
~ OTHERS: Budete-li chtít zvolit jiný jazyk, zvolte možnost OTHERS a
zadejte jazykový kód vaší země (viz strana 55).
Lze zvolit jazyky pro ZVUK, TITULKY a NABÍDKU DISKU.
42
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 42
2008-04-18 �� 3:44:10
CZ
Nastavení typu obrazovky televizoru
Podle typu vašeho televizoru (širokoúhlý nebo konvenční 4:3) můžete zvolit poměr stran obrazovky.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na Setup a potom
stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na TV DISPLAY a
potom stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● nastavení systému
4. Stiskněte kurzorová tlačítka $,% pro volbu požadované položky a
pak stiskněte tlačítko ENTER.
~ Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
Nastavení poměru stran obrazu (velikost obrazovky)
Poměr vodorovného ke svislému rozměru obrazovky klasického televizoru je 4:3, zatímco u širokoúhlého
televizoru a „high definition“ televizoru je tento poměr 16:9. Tento poměr se nazývá „poměr stran
obrazu“. Při přehrávání disku DVD, který je zaznamenán s jinou velikostí obrazovky, byste měli nastavit
poměr stran obrazu tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo monitoru.
Pro standardní televizor zvolte buď možnost 4:3PS nebo 4:3LB, podle vašich osobních preferencí.
Pokud máte širokoúhlý televizor, zvolte možnost WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9
v režimu pan & scan na klasickém televizoru.
~ Uvidíte pouze střední část obrazovky (s „odříznutými“ stranami
obrazu s poměrem stran obrazu 16:9).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Tuto možnost zvolte pri sledování obrazu s poměrem stran 16:9
v režimu letter box na klasickém televizoru.
~ V horní a dolní části obrazovky se budou zobrazovat černé pruhy.
WIDE/HDTV
Tuto možnost zvolte pri sledování obrazu s poměrem stran 16:9
v režimu celé obrazovky na svém širokoúhlém televizoru.
~ Nyní si můžete vychutnat širokoúhlý poměr stran obrazu.
M
` Pokud je disk DVD zaznamenán s poměrem stran obrazu 4:3, nebudete moci sledovat obraz v širokoúhlém
formátu.
` Protože některé disky DVD jsou zaznamenány v různých obrazových formátech, mohou vypadat odlišně v závislosti na
softwaru, typu televizoru a nastavení poměru stran obrazu na televizoru.
` V režimu HDMI je obrazovka automaticky přepnuta do režimu širokoúhlého zobrazení.
43
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 43
2008-04-18 �� 3:44:10
nastavení systému
Nastavení rodičovského zámku (úrovně omezení)
Tato funkce umožňuje omezení přehrávání disků DVD, určených pro
dospělé (násilné scény atd.), aby je nemohly sledovat děti.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na Setup a potom
stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na PARENTAL a
potom stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka $,% pro volbu požadované úrovně
omezení (hodnocení obsahu) a pak stiskněte tlačítko ENTER.
~ Pokud například zvolíte úroveň 6 (Level 6), nebudete moci
sledovat disky DVD s úrovní 7 (Level 7) nebo vyšší.
~ Čím vyšší je tato úroveň, tím blíž má obsah disku k materiálu
obsahujícímu násilí nebo scény pro dospělé.
5. Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.
~ Výchozí hodnota hesla je „7890“.
~ Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
M
` Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud disk DVD obsahuje informace s úrovní hodnocení obsahu disku.
Nastavení hesla
Pro nastavení úrovně hodnocení obsahu můžete nastavit heslo.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na Setup a potom
stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na PASSWORD a
potom stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
. Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER.
~ Zadejte staré heslo, pak nové heslo a nakonec nové heslo potvrďte.
~ Nastavení je dokončeno.
M
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
` Výchozí hodnota hesla je „7890“.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Pokud toto heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu
zapomenete, proveďte následující kroky:
~ Pokud v přístroji není vložen žádný disk, podržte tlačítko STOP (T) na přístroji stisknuté déle než 5
sekund. Na displeji se zobrazí nápis INITIAL a veškerá nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
~ Stiskněte tlačítko POWER .
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení.
Nepoužívejte tuto funkci pokud to není nezbytně nutné.
44
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 44
2008-04-18 �� 3:44:11
NASTAVENÍ TAPETY
CZ
dG
Při sledování disku DVD nebo JPEG CD můžete nastavit obrázek, který chcete zobrazit jako tapetu
pozadí.
● NASTAVENÍ SYSTéMU
1. Jakmile se v průběhu přehrávání objeví požadovaný obrázek,
stiskněte tlačítko PAUSE ( ).
. Stiskněte tlačítko LOGO.
~ Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva COPY LOGO DATA.
. Napájení přístroje se vypne a poté se opět zapne.
~ Bude zobrazena zvolená tapeta.
~ Je možno zvolit až 3 nastavení tapety.
COPY LOGO DATA
II PAUSE
M
LOGO IS COPIED
II PAUSE
` Tato funkce nebude pracovat, když je výstup HDMI nastaven na 720p, 1080i nebo 1080p.
PrO ZVOLENÍ JEDNOHO ZE 3 NASTAVENÍ TAPETY, KTEré JSTE PrOVEDLI
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na Setup a potom
stiskněte tlačítko ENTEr nebo +.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na LOGO a potom
stiskněte tlačítko ENTEr nebo +.
4. Stiskněte kurzorové tlačítko $,% pro volbu požadovaného
uživatelského nastavení USEr a pak stiskněte tlačítko ENTEr.
MOVE
ENTEr
rETUrN
EXIT
MOVE
SELECT
rETUrN
EXIT
~ Tím se zvolí jedna ze 3 obrazovek tapety
. Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
~ OrIGINAL: Zvolte tuto možnost pro nastavení obrázku
Samsung Logo jako vaší tapety.
~ USEr: Zvolte tuto možnost pro nastavení požadovaného
obrázku jako vaší tapety.
d Stiskněte tlačítko rETUrN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
4
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 45
2008-04-18 �� 3:44:12
nastavení systému
Režim přehrávání disku DVD
Některé disky DVD-Audio obsahují obraz ve formátu DVD-Video a rovněž
zvuk ve formátu DVD-Audio. Budete-li chtít přehrávat část DVD-Video na
disku DVD-Audio, nastavte přehrávač do režimu DVD- Video.
1. Když je zásuvka na disk otevřená, stiskněte tlačítko MENU.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na Setup a potom
stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na DVD TYPE a potom
stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka $,% pro posun na položku DVD VIDEO
a pak stiskněte tlačítko ENTER.
~ Budete-li chtít přepnout do režimu přehrávání DVD AUDIO, zopakujte znovu
kroky 1 až 4.
~ DVD VIDEO: nastaveno pro přehrávání obsahu disku DVD video
obsaženého na disku DVD audio.
~ DVD AUDIO: nastaveno pro výchozí přehrávání DVD audio.
M
` Výchozím nastavením režimu přehrávání DVD je DVD Audio.
` Vypnutím centrální jednotky je automaticky nastaven režim DVD Audio.
Registrace DivX (R)
Pro registraci svého přehrávače s formátem DivX® Video On Demand použijte registrační kód.
Další informace najdete na webu www.divx.com/vod.
Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)
Tato funkce umožňuje nastavit vyvážení mezi nejhlasitějšími a nejtiššími zvuky. Tato funkce umožňuje poslech zvuku
ve formátu Dolby Digital při sledování filmů při nízké hlasitosti v noci.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na Audio a potom
stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na DRC a potom
stiskněte tlačítko ENTER nebo +.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro nastavení funkce DRC.
~ Po stisknutí kurzorového tlačítka  bude účinek větší a po stisknutí
kurzorového tlačítka  bude účinek menší.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Stiskněte tlačítko RETURN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
CHANGE
46
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 46
2008-04-18 �� 3:44:12
CZ
NASTAVENÍ FUNKCE AV SYNC
Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru se může zdát, že se obraz poněkud
opožďuje za zvukovým doprovodem.
Pokud tato situace nastane, nastavte prodlevu zvukového doprovodu tak, aby
odpovídal obrazu.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
MOVE
ENTEr
MOVE
SELECT
MOVE
ENTEr
MOVE
SELECT
rETUrN
rETUrN
EXIT
● NASTAVENÍ SYSTéMU
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na Audio a potom
stiskněte tlačítko ENTEr nebo +.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na AV-SYNC a potom
stiskněte tlačítko ENTEr nebo +.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka , pro posun na položku AV-SYNC
Delay Time a pak stiskněte tlačítko ENTEr.
~ Dobu prodlevy zvukového doprovodu je možno nastavit mezi
0 až 300 ms. Nastavte tuto hodnotu do optimálního stavu.
d Stiskněte tlačítko rETUrN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
EXIT
NASTAVENÍ ZVUKU PřES HDMI
Audio signály přenášené prostřednictvím kabelu HDMI lze zapnout nebo vypnout.
1. V režimu Stop stiskněte tlačítko MENU.
. Pomocí kurzorových tlačítek % se přesuňte na Audio a potom
stiskněte tlačítko ENTEr nebo +.
. Pomocí kurzorových tlačítek  se přesuňte na HDMI AUDIO a potom
stiskněte tlačítko ENTEr nebo +.
4. Kurzorovými tlačítky , zvolte ON nebo OFF, pak stiskněte
tlačítko ENTEr.
• ON: Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány jak obrazové
signály, tak signály zvukového doprovodu, přičemž
zvukový doprovod bude vystupovat pouze z reproduktorů
televizoru.
• OFF: Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány pouze
obrazové signály a zvukový doprovod bude
vystupovat pouze z reprosoustav tohoto systému domácího kina.
d Stiskněte tlačítko rETUrN (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
d Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky nastavení.
M
rETUrN
rETUrN
EXIT
EXIT
` Výchozí nastavená hodnota na tomto přístroji je HDMI AUDIO OFF (vypnuto).
` Zvukový doprovod HDMI AUDIO se automaticky slučuje do dvou kanálů pro výstup z reproduktorů televizoru.
NASTAVENÍ ZVUKU
ruční nastavení hlasitosti a vyvážení pomocí tlačítka SOUND EDIT.
Stiskněte tlačítko SOUND EDIT a pak stiskněte kurzorové tlačítko,.
Nastavení vyvážení předních reprosoustav
` Můžete zvolit nastavení mezi 00 až -06 nebo OFF (vypnuto).
` Čím blíže budete k hodnotě -6, tím nižší bude hlasitost.
Nastavení úrovně subwooferu
` Úroveň hlasitosti lze nastavovat v krocích od +6 dB do -6 dB.
` Čím blíže budete k hodnotě +6 dB, tím bude zvuk hlasitější a čím blíže budete k hodnotě -6 dB, tím bude zvuk tišší.
4
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 47
2008-04-18 �� 3:44:14
rádio
POSLECH rADIOPřIJÍMAČE
Dálkový ovladač
1. Stiskněte tlačítko TUNEr a zvolte vlnové pásmo FM.
. Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
~ Automatické ladění 1: Po stisknutí tlačítka [,]
se zvolí rozhlasová stanice uložená na předvolbě.
~ Automatické ladění 2: Stiskněte a podržte tlačítko
,,. pro automatické vyhledání vysílajících
rozhlasových stanic.
~ Manuální ladění: Stiskněte tlačítko ,,. pro
postupné zvyšování nebo snižování frekvence.
Hlavní jednotka přístroje
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION pro volbu vlnového
pásma FM.
. Zvolte rozhlasovou stanici.
~ Automatické ladění 1: Stiskněte tlačítko STOP (T)
pro volbu položky PrESET a pak stiskněte tlačítko
[,] pro volbu stanice uložené na předvolbě.
~ Automatické ladění 2: Stiskněte tlačítko STOP (T)
pro volbu položky MANUAL a pak stiskněte a
podržte tlačítko [,] pro automatické prohledání
vlnového pásma.
~ Manuální ladění: Stiskněte tlačítko STOP (T) pro volbu položky
MANUAL a pak krátce stiskněte tlačítko
pro naladění nižší nebo vyšší frekvence.
Stiskněte tlačítko MO/ST pro poslech v režimu Mono/Stereo.
• Po každém stisknutí tlačítka se zvuk přepíná mezi možnostmi STErEO a MONO.
• V oblasti se špatným příjmem zvolte možnost MONO pro dosažení čistého příjmu bez rušení.
NALADĚNÍ PřEDVOLEB rOZHLASOVÝCH STANIC
Příklad: Uložení stanice na frekvenci FM 89,10 do paměti
1. Stiskněte tlačítko TUNEr a zvolte vlnové pásmo FM.
. Stiskněte tlačítko ,,. pro volbu frekvence 89,10.
. Stiskněte tlačítko TUNEr MEMOrY (Paměť přijímače).
~ Na displeji zabliká 01.
4. Stiskněte tlačítko [,] pro volbu čísla předvolby.
~ Můžete zvolit mezi předvolbou 1 až 15.
. Stiskněte opět tlačítko TUNEr MEMOrY (Paměť
přijímače).
~ Stiskněte tlačítko TUNEr MEMOrY, než číslo zmizí
z displeje.
~ Číslo zmizí z displeje a stanice se uloží do paměti.
. Při ukládání dalších stanic na předvolby zopakujte
kroky 2 až 5.
~ Pro naladění stanice na předvolbě stiskněte tlačítko [,] na dálkovém ovladači pro zvolení kanálu.
M
` Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.
4
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 48
2008-04-18 �� 3:44:15
CZ
užitečné funkce
FUNKCE UTLUMENÍ ZVUKU
Tato funkce je zvláště důležitá, pokud čekáte telefonní hovor nebo
zazvonění zvonku u dveří.
● UžITEČNé FUNKCE
Stiskněte tlačítko MUTE (utlumení zvuku).
~ Na displeji se zobrazí symbol MUTE.
~ Chcete-li obnovit hlasitost zvuku, stiskněte toto tlačítko ještě jednou.
FUNKCE ČASOVAČ SPÁNKU
Je možno nastavit čas, kdy se systém domácího kina sám vypne.
Stiskněte tlačítko SLEEP (časovač spánku).
~ Zobrazí se SLEEP. Při každém stisknutí tlačítka se předvolený čas
změní následujícím způsobem:
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Pro potvrzení nastavení časovače spánku stiskněte tlačítko
SLEEP.
~ Zobrazuje se zbývající doba do okamžiku, než se systém domácího
kina sám vypne.
~ Dalším stisknutím tlačítka se změní doba časovače spánku, kterou jste nastavili předtím.
Pro zrušení časovače spánku stiskněte tlačítko SLEEP, až se na displeji zobrazí indikace OFF.
NASTAVENÍ JASU DISPLEJE
Jas displeje na přístroji je možno nastavit tak, aby vás nerušil při sledování
programu na obrazovce.
Stiskněte tlačítko DIMMEr (změna jasu).
~ S každým stiskem tlačítka se mění jas displeje na čelní straně
centrální reprosoustavy.
V-SOUND (VIrTUÁLNÍ ZVUK)
Tato funkce vytváří virtuální prostorový zvuk pomocí 2.1kanálových reproduktorů.
Stiskněte tlačítko V-SOUND.
~ Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
V.SO ON  V.SO OFF
4
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 49
2008-04-18 �� 3:44:17
užitečné funkce
FUNKCE VIrTUÁLNÍCH SLUCHÁTEK
Pro soukromý poslech můžete použít sluchátka (3,5 mm) (nejsou součástí dodávky). Přes konvenční sluchátka si
můžete užívat dynamické zvukové efekty, podobné prostorovému zvuku s 5.1 kanály.
1. Připojte sluchátka do konektoru sluchátek.
~ Sluchátka můžete koupit ve většině obchodů
s elektronikou.
. Stiskněte tlačítko V-H/P.
~ Při každém stisku tlačítka se výběr změní mezi
V.HP:ON a V.HP:OFF.
• V.HP:ON: Vyberte pro 5.1kanálový prostorový
zvuk, který vytváří pocit baseballového
stadiónu nebo koncertního sálu.
• V.HP:OFF: Vyberte, chcete-li poslouchat
standardní dvoukanálový
stereozvuk.
AUX
M
IN1
` Neposlouchejte se sluchátky extrémně velkou hlasitost.
Dlouhodobé poslouchání s velkou hlasitostí může vést k trvalé ztrátě sluchu.
0
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 50
2008-04-18 �� 3:44:17
CZ
S.VOL (INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI)
Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě
změny kanálu nebo scény.
Stiskněte tlačítko S.VOL.
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
S.VOL ON S.VOL OFF
● UŽITEČNÉ FUNKCE
P.BASS/PŘEVZORKOVÁNÍ ZVUKU NAHORU
P.BASS
Funkce P.BASS zesiluje basy a vytváří silnější zvukový dojem.
Pro výběr režimu P.BASS/AUDIO UPSCALE stiskněte
tlačítko P.BASS.
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
P BAS ON UPSC ON OFF
PŘEVZORKOVÁNÍ ZVUKU NAHORU
Tato funkce pomáhá vylepšit váš zážitek z hudby, např.
při přehrávání souborů MP3.
Zvuk souborů MP3 (24 kHz, 8 bitů) lze převzorkovat až na
kvalitu CD (44,1 kHz, 16 bitů).
Stiskem tlačítka P.BASS/AUDIO UPSCALE vyberte režim
AUDIO UPSCALE.
• Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
P BAS ON UPSC ON OFF
M
 Funkce P.BASS je dostupná jen pro 2 kanálové LPCM zdroje, např. MP3, DivX, CD a WMA. Stiskněte tlačítko
P.BASS a na obrazovce se zobrazí „POWER BASS ON“.
51
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 51
2008-04-18 �� 4:11:09
řešení problémů
Pokud se při provozu přístroje vyskytnou problémy, projděte si níže uvedenou tabulku. Pokud problém, se kterým
jste se setkali, není v této tabulce uveden, nebo pokud rady uvedené v tabulce nepomohou váš problém vyřešit,
vypněte přístroj, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků nebo na
servisní středisko Samsung Electronics.
Příznak
Kontrola/Náprava
Nelze vysunout disk.
~ Je síťový napájecí kabel pevně zasunut do síťové zásuvky?
~ Vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
Přehrávání se nespustí.
• Ověřte kód oblasti na disku DVD.
Disky DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát.
• Na tomto přehrávači DVD nelze přehrávat disky CD-ROM a
DVD-ROM.
• Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se nezahájí ihned po
stisknutí tlačítka Play/Pause.
~ Není disk, který používáte, zdeformovaný nebo nejsou na
jeho povrchu škrábance?
~ Setřete povrch disku a očistěte jej.
Přístroj nereprodukuje žádný
zvuk.
~ Při zrychleném nebo zpomaleném přehrávání a při přehrávání
po krocích není zvukový doprovod slyšitelný.
~ Jsou správně zapojeny reprosoustavy? Je správně
nastaveno přizpůsobení reprosoustavy?
~ Není disk vážně poškozen?
Dálkový ovladač nepracuje.
~ Používáte dálkový ovladač v rámci jeho provozního dosahu, pokud
jde o úhel nasměrování a vzdálenost do přístroje?
~ Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité?
~ Vybrali jste správně režim (TV/DVD) dálkového ovladače (TV
nebo DVD)?
~ Disk se otáčí, ale nezobrazuje
se žádný obraz.
~ Kvalita obrazu je špatná a
obraz se chvěje.
~ Je televizor zapnutý?
~ Jsou video kabely propojeny správně?
~ Je disk špinavý nebo poškozený?
~ Špatně vyrobený disk nemusí být schopen přehrávání.
Nefunguje jazyk zvukového
doprovodu a titulky.
~ Jazyk zvukového doprovodu a titulky nebudou fungovat u
disku DVD, který příslušné jazyky neobsahuje.
Obrazovka nabídky se
neobjevuje, přestože je zvolena
funkce nabídky.
~ Nepoužíváte disk, který žádné nabídky neobsahuje?
Nelze změnit poměr stran
obrazu.
~ Disky DVD s poměrem stran obrazu 16:9 můžete přehrávat
v širokoúhlém režimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo
v režimu 4:3 PAN SCAN, avšak disky DVD s poměrem stran
4:3 se budou zobrazovat pouze s poměrem stran 4:3.
Podívejte se na obal disku DVD a poté zvolte příslušnou
funkci.
52
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 52
2008-04-18 �� 3:44:18
Kontrola/Náprava
CZ
Příznak
~ Hlavní jednotka nepracuje.
(Příklad: Napájení se vypne
nebo je slyšet divný zvuk.)
~ Systém domácího kina
nepracuje správně.
• Vypněte napájení a podržte tlačítko STOP (T) na hlavní
jednotce stisknuté déle než 5 sekund (nulovací funkce).
Zapomněli jste heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu.
• Zatím co se na displeji hlavní jednotky objeví zpráva „NO
DISC“, podržte tlačítko STOP (T) na hlavní jednotce déle
než 5 sekund. Na displeji se objeví „INITIAL“ a všechna
nastavení se vrátí na předvolené hodnoty.
• Stiskněte tlačítko POWER (napájení).
● řešení problémů
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech
uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to
není nezbytně nutné.
Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech
uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to
není nezbytně nutné.
Nelze přijímat rozhlasové
vysílání.
• Je anténa správně připojena?
• Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí
anténu pro pásmo FM v místě s dobrým příjmem.
53
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 53
2008-04-18 �� 3:44:18
seznam kódů jazyků
Při počátečním nastavení zadejte příslušný kód jazyka pro „Disc Audio“, „Disc Subtitle“ a/nebo „Disc Menu“
(viz strana 42).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1027
Afar
1181
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
54
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 54
2008-04-18 �� 3:44:18
CZ
podporované produkty pro funkci USB Host
Digitální fotoaparát
Výrobek
Společnost
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Typ
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Výrobek
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Společnost
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Typ
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát
● podporované produkty pro funkci USB Host
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
USB Flash Disk
Výrobek
Cruzer Micro
Cruzer Mini Cruzer Mini SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Společnost
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Typ
USB 2.0 USB flash disk 128 MB
USB 2.0 128 MB
USB 2.0 256 MB
USB 2.0 64 MB
USB 2.0 32 MB
USB 2.0 128 MB
Výrobek
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Společnost
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Typ
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
Přehrávač MP3
Výrobek
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-T9
YP-ST5
YP-T5
YP-K5
Společnost
Typ
Creative 128 MB přehrávač MP3
Iriver 20 GB přehrávač MP3 s HDD
Samsung 20 GB přehrávač MP3 s HDD
Přehrávač MP3
Samsung
Přehrávač MP3
Samsung
Přehrávač MP3
Samsung
Přehrávač MP3
Samsung
Přehrávač MP3
Samsung
Přehrávač MP3
Samsung
Přehrávač MP3
Samsung
Výrobek
YP-K3
YP-U3
YP-Z5F
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T10
YP-P2
Společnost
Typ
Samsung
Přehrávač MP3
Samsung
Přehrávač MP3
Samsung
Přehrávač MP3
Cowon
Přehrávač MP3
Cowon
Přehrávač MP3
Cowon Přehrávač MP3 s HDD
Sharp 256 MB přehrávač MP3
Přehrávač MP3
Iriver
Přehrávač MP3
Samsung
Přehrávač MP3
Samsung
55
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 55
2008-04-18 �� 3:44:19
příloha
Upozornění k manipulaci a skladování disků
Malé škrábance na povrchu disku mohou vést ke snížení kvality zvuku a obrazu nebo mohou způsobovat
přeskakování disku.
Při manipulaci s disky buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jejich poškrábání.
Zacházení s disky
Nedotýkejte se té plochy disku, na které je záznam.
Držte disk za okraje tak, aby se na povrchu disku neobjevily otisky prstů.
Na disk nelepte žádné papírky nebo lepicí pásky.
Uložení a skladování disků
Neukládejte disky v dosahu přímého
slunečního záření.
M
Disky skladujte na dobře
větraném místě.
Ukládejte disky do čistých
ochranných obalů. Disky ukládejte
ve svislé poloze.
` Zabraňte znečištění disků nečistotami a prachem.
` Nevkládejte do přehrávače prasklé nebo poškrábané disky.
Manipulace s disky a jejich skladování
Pokud jsou na povrchu disku otisky prstů nebo nečistoty, očistěte disk jemným roztokem čisticího
prostředku zředěného vodou a otřete povrch disku měkkým hadříkem.
~ Při čištění jemně stírejte plochu disku směrem od středu k okraji.
M
` Pokud se teplý vzduch dostane do kontaktu s chladnými součástmi uvnitř přehrávače, může dojít ke vzniku
kondenzace. Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace, nemusí přehrávač správně pracovat. Pokud
taková situace nastane, vyjměte z přehrávače disk a nechejte zapnutý přehrávač 1 až 2 hodiny mimo provoz.
56
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 56
2008-04-18 �� 3:44:19
Všeobecné údaje
Spotřeba energie (příkon)
Hmotnost
Rozměry
Rozsah provozní teploty
Rozsah provozní vlhkosti
DVD (Digital Versatile Disc)
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitní video
Obrazový výstup
Komponentní video
HDMI
Zesilovač
Výkon předních reproduktorů
Výkon subwooferu
Rozsah kmitočtů
Odstup signál-šum
Odstup kanálů
Citlivost vstupu
Systém reproduktorů
Reproduktor
90 W
4,2 kg
449,6 (Š) x 251,5 (H) x 99,1 (V) mm
+5 °C – +35 °C
10 % až 75 %
Rychlost čtení: 3,49 až 4,06 m/s
Přibližná doba přehrávání (jednostranný, jednovrstvý disk): 135 minut.
Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/s
Maximální doba přehrávání: 74 minut
Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/s
Maximální doba přehrávání: 20 minut
1,0 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Y: 1,0 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Pr: 0,70 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Pb: 0,70 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Impedance: 85 – 115 Ω
2 x 133 W (3 Ω)
135 W (3 Ω)
20 Hz – 20 KHz
70 dB
60 dB
(AUX)400 mV
2.1kanálový systém reproduktorů
Rozměry (Š x H x V)
Subwoofer
Přední
3Ω
3Ω
35 Hz – 160 Hz
140 Hz – 20 KHz
86 dB
86 dB
135 W
133 W
270 W
266 W
Přední: 96x537x102 mm (základna stojanu: Ø 190)
Subwoofer: 217x363.2x413.7 mm
Hmotnosti
Přední: 2,2 kg
Subwoofer: 6,7 kg
Impedance
Rozsah kmitočtů
Zvukový výkon a akustický tlak
Jmenovitý příkon
Maximální příkon
● příloha
Disk
CZ
Technické údaje
*: Jmenovitá specifikace s
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změny technických údajů bez upozornění.
- Uváděné údaje o hmotnosti a rozměrech jsou přibližné.
57
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 57
2008-04-18 �� 3:44:19
Kontaktuje SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ
Pokud máte dotazy nebo komentáře k výrobkům Samsung, kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Země
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 58
Webové stránky
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
FRANCE
Europe
Zákaznický servis 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česká organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-04-18 �� 3:44:19
AH68-02061G
HT-X710_XEO_CZ_0418.indd 59
2008-04-18 �� 3:44:19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement