Samsung BD-F5100 Používateľská príručka

advertisement

Samsung BD-F5100 Používateľská príručka
BD-F5100
Přehrávač disků Blu-ray™
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
Česky
Bezpečnostní informace
Varování
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE
(NEBO JEHO ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT UŽIVATEL.
SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEROZEBÍREJTE
Tento symbol označuje „nebezpečné
napětí “uvnitř výrobku, které představuje
riziko úrazu elektrickým proudem nebo
možnost poranění osob.
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE
KRYT (ZADNÍKRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU
ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL
MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE SERVIS
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do
knihovničky, vestavěné skříně nebo do jiného
podobného stísněného prostoru.
VAROVÁNÍ
Abyste předešli poškození přístroje, které může
vyústit v nebezpečí vzniku ohně nebo úraz
elektrickým proudem, chraňte toto zařízení
předdeštěm nebo vlhkostí.
UPOZORNĚNÍ
PŘEHRÁVAČ DISKŮ BLU-RAY POUŽÍVÁ
NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ
PŘI PŘÍMÉM KONTAKTU MŮŽE ZPŮSOBIT
NEBEZPEČNÉ OZÁŘENÍ. TENTO PŘEHRÁVAČ
DISKŮ BLU-RAY VŽDY POUŽÍVEJTE SPRÁVNĚ V
SOULADU S POKYNY V PŘÍRUČCE.
UPOZORNĚNÍ
TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.POUŽÍVÁNÍ
NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO
PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ TĚCH,
2
Tento symbol indikuje důležité pokyny,
doprovázející výrobek.
KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU,
MŮŽE VYÚSTIT V OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM
ZÁŘENÍM. NESUNDÁVEJTE KRYTY NA PŘÍSTROJI
A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY PŘÍSTROJE
SVÉPOMOCÍ.
VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud jsou pro
jeho připojení k dalším zařízením použity stíněné kabely
a konektory. Aby se předešlo elektromagnetickému
rušení elektrických spotřebičů, jako jsou například
radiopřijímače a televizory, používejte pro připojení
stíněné kabely a konektory.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Síťový napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven zalisovanou
síťovou zástrčkou,opatřenou pojistkou. Hodnota této
pojistky je uvedena na čele zástrčky.
Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být použita pojistka
schválená podle normy BS1362 se stejnou ampérovou
hodnotou.
Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud není opatřena
krytem pojistky (pokud je tento kryt odnímatelný). Pokud
je vyžadován kryt pojistky, musí být jeho barva shodná s
barvou čela síťové zástrčky. Náhradní kryty jsou dostupné u
vašeho místního prodejce.
Pokud zástrčka na přístroji není vhodná pro typ zásuvky,
který používáte ve své domácnosti, nebo pokud síťový
napájecí kabel není dostatečně dlouhý, aby dosáhl k
zásuvce ve zdi, opatřete si příslušný prodlužovací kabel nebo
se obraťte na svého prodejce.
Pokud však není žádná jiná alternativa, než odříznout
síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a pak síťovou zástrčku
bezpečným způsobem zlikvidujte. Nezapojujte síťovou
zástrčku do síťové zásuvky, protože existuje nebezpečí úrazu
elektrickým proudem z obnaženého ohebného kabelu.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový
napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí
být tato zástrčka snadno přístupná.
Výrobek, k němuž přísluší tento návod k obsluze, je
licencován podle některých zákonů na ochranu duševního
vlastnictví a některých třetích stran.
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
Tento přehrávače kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití
ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných
než v tomto dokumentu specifikovaných může mít
za následek vystavení nebezpečnému záření.
UPOZORNĚNÍ :
• VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
TŘÍDY B3 PŘI OTEVŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE
PAPRSKU (IEC 60825-1)
• TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ
OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO ÚPRAV NEBO
POUŽITÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO
DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT ZA
NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ.
NEOTEVÍREJTE KRYT A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ
SAMI. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU
PERSONÁLU.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte
tyto provozní pokyny. Dodržujte všechny níže
uvedené bezpečnostní pokyny.
Ponechejte si tyto provozní pokyny po ruce pro
budoucí použití.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
Instalaci provádějte v souladu s pokyny
výrobce.
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv
tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa,
tepelné regulátory a sporáky nebo jiných
přístrojů (včetně přijímačů AV), které
produkují teplo.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel
polarizované zástrčky nebo zástrčky
zemnícího typu. Polarizovaná zástrčka má
dva nožové kontakty, jeden je širší než
druhý. Zástrčka zemnícího typu má dva
nožové kontakty a třetí zemnící kolík. Široký
nožový kontakt či třetí kolík jsou přiloženy
z důvodu vaší bezpečnosti. Pakliže
přiložené zástrčky nelze použít v domovní
zásuvce, požádejte elektrikáře o výměnu
zastaralé zásuvky.
10. Chraňte síťový kabel, aby se na něj
nešlapalo nebo aby se nepřiskřípl, zvláště
u zásuvek, rozbočovacích šňůr, a v bodě,
kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství,
které jsou specifikovány výrobcem.
12. Používejte přístroj
pouze s vozíkem,
stojanem, trojnožkou,
držákem nebo
stolem, které byly
specifikovány
výrobcem nebo
prodány s přístrojem. Pokud použijete
vozík, dejte pozor při přesouvání
kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli
zranění při překlopení.
13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo
pokud se nepoužívá po dlouhá časová
období.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému
servisnímu personálu. Servis je vyžadován,
pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv
způsobem, jako například při poškození
napájecí šňůry nebo zástrčky, při rozlití
tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje,
vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti,
pokud přístroj nefunguje normálně nebo
pokud spadl.
Uskladnění disků a práce s nimi
• Jak držet disk
-- Otisky prstů nebo škrábance
na disku mohou snížit kvalitu
zvuku a obrazu nebo způsobit
přeskakování
-- Nedotýkejte se povrchu disku v místech se
záznamem.
-- Držte disk za okraje, aby se na jeho povrch
nedostaly otisky prstů.
-- Nelepte na disk papír ani nálepky.
• Čištění disků
-- Pokud se na disk dostanou
otisky prstů nebo škrábance,
očistěte je jemným čisticím
prostředkem naředěným vodou
a otřete měkkým hadříkem.
-- Při čistění otírejte disk jemně směrem od vnitřní
k vnější části.
• Uskladnění disků
`` Nenechávejte je na přímém slunečním světle.
`` Uchovávejte je v chladném větraném
prostoru.
`` Uchovávejte je v čistém ochranném obalu a
svislé poloze.
Upozornění pro manipulaci
• Nevystavujte přístroj kapání a stříkání.
Nepokládejte na přístroj předměty naplněné
tekutinami, jako například vázy.
• Chcete-li přístroj úplně vypnout, musíte vyjmout
zástrčku ze zásuvky. Z tohoto důvodu musí být
zástrčka vždy snadno a rychle přístupná.
• Nezapojujte do jedné zásuvky více elektrických
zařízení současně. Přetížení zásuvky může
způsobit přehřátí a následný požár.
• Údržba skříně.
-- Před připojováním dalších komponent
k přehrávači se ujistěte, že jsou vypnuty.
-- Pokud přehrávač náhle přesunete ze
studeného místa na teplé, může se na
provozních součástkách a čočkách
vytvořit kondenzace a způsobit abnormální
přehrávání disku. Pokud k tomu dojde,
odpojte přehrávač ze zásuvky, počkejte
dvě hodiny a potom jej znovu zapojte do
zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej
přehrát znovu.
• Pokud výrobek vydává neobvyklý zvuk nebo
z něj vychází zápach kouře či kouř, vypněte
ihned přístroj a odpojte zástrčku ze zásuvky.
Potom požádejte nejbližší zákaznické centrum
o technickou pomoc. Nepoužívejte přístroj.
Použití výrobku v tomto stavu může způsobit
požár nebo elektrický šok.
Autorská práva
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tato příručka k
použití ani její části nesmí být reprodukovány ani
kopírovány bez předchozího písemného svolení
firmy Samsung Electronics Co.,Ltd.
Obsah
Bezpečnostní informace
Systém....................................................... 12
Bezpečnostní opatření.................................. 2
Zabezpečení............................................... 13
Varování........................................................ 2
Uskladnění disků a práce s nimi.................... 3
Upozornění pro manipulaci........................... 3
Jazyk.......................................................... 13
Obecné...................................................... 13
Podpora..................................................... 13
Autorská práva............................................. 3
Media Play
Než začnete číst tuto příručku...................... 4
disků.......................................................... 14
Úvod
Loga disků, které může přehrávač
přehrát......................................................... 4
Příslušenství................................................. 6
Přední panel................................................. 6
Zadní panel................................................... 6
Dálkové ovládání.......................................... 7
Připojení
Připojení k televizoru..................................... 7
Připojení k audio systému............................. 8
Připojení k síťovému směrovači.................... 8
Nastavení
Postup počátečního nastavení...................... 9
Přehrávání komerčních nahraných
Přehrávání souborů ze zařízení
USB........................................................... 14
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem.................................................... 15
Přehrávání obsahu uloženého v
počítači...................................................... 15
Ovládání přehrávání videa........................... 15
Ovládání přehrávání hudby......................... 16
Přehrávání fotografi..................................... 17
Příloha
Řešení potíží............................................... 17
Technické údaje.......................................... 19
Navigace Nabídkami..................................... 9
Přístup do nabídky Nastavení....................... 9
Displej.......................................................... 9
Zvuk........................................................... 10
Síť.............................................................. 11
3
Úvod
Kód regionu
Než začnete číst tuto příručku
Typy disků a obsahu, které může váš přehrávač přehrát
Média
VIDEO
HUDBA
FOTO
✎✎ POZNÁMKA
Typ disku
Disk Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
BD-ROM nebo BD-RE/-R zaznamenané ve formátu BD-RE.
DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které
byly nahrány a dokončeny, nebo paměťové zařízení s rozhraním USB,
na kterém jsou soubory DivX, MKV, MP4.
Hudba zaznamenaná na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na kterých jsou
soubory MP3 nebo WMA.
Přehrávače i disky jsou chráněny kódem podle
regionu.
Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto regionální
kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí, disk
nebude možné přehrát.
Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na
zadním krytu přehrávače.
Typ
disku
Disk
Blu-ray
Fotografie zaznamenané na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na kterých jsou
soubory JPEG.
Typy disků, které nemůže váš přehrávač přehrát
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV atd.
4
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Disk 3,9 GB DVD-R
pro střih.
• Super Audio CD • CVD/CD-ROM/CDV/
(přehraje se jen
CD-G/CD-I/LD (z disků
vrstva CD)
CD-G se přehraje jen
zvuk, grafika ne))
a
b
c
``
``
``
``
Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán nebo není ve formátu DVD video, také se nemusí přehrát.
Váš přehrávač nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
Váš přehrávač nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk BD-R nebo zařízení USB s datovým tokem
vyšším než 25 Mb/s.
`` Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých funkcí, jako je například změna
úhlu a přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je
prostudujte.
`` Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce
provádět pomalu.
Kód
regionu
DVDVIDEO
Loga disků, které může přehrávač
přehrát
Disk Blu-ray
BD-LIVE
DivX
PAL systém vysílání ve
Spojeném království,
Francii, Německu, atd.
Oblast
Severní Amerika, Střední
Amerika, Jižní Amerika, Korea,
Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong
a jihovýchodní Asie.
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní
Asie.
1
USA, americká teritoria a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední východ,
Egypt, Jižní Afrika, Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hong Kong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
většina Afriky, Severní Korea,
Mongolsko
6
Čína
Podporované formáty souborů
Informace o připojení USB
• Váš přehrávač podporuje paměťová média
s rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální
fotoaparáty a čtečky paměťových karet s
rozhraním USB.
• Přehrávač nepodporuje názvy složek a
souborů delší než 128 znaků.
• Některá zařízení s rozhraním USB, Externí
pevné disky a digitální fotoaparáty nemusí být
s tímto přehrávačem kompatibilní.
• Přehrávač podporuje souborové systémy
FAT16, FAT32 a NTFS.
• Připojte zařízení přímo k portu USB v
přehrávači. Připojení pomocí doplňkového
kabelu USB může způsobit potíže s
kompatibilitou.
• Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu,
nemusí čtečka správně fungovat.
• Přehrávač nepodporuje protokol PTP.
• Během načítání neodpojujte zařízení
s rozhraním USB.
• Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než se zobrazí.
• Tento přehrávač nepřehrává soubory MP3 s ochranou DRM (Digital Rights Management)
stažené z komerčních webových stránek.
• Přehrávač podporuje pouze video o snímkové frekvenci do 30 do sn./s (snímky za sekundu).
• Váš přehrávač podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC), jako jsou disky
flash a USB HDD. (Zařízení HUB není podporováno.)
• Některá zařízení USB HDD, čtečky více typů karet a disky flash nemusí být s tímto
přehrávačem kompatibilní.
• Pokud vyžaduje zařízení USB nadměrně vysoký příkon, může být omezeno jističem okruhu.
• Pokud je přehrávání z USB HDD nestabilní, zajistěte dodatečné napájení zapojením HDD do
zásuvky.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na výrobce USB HDD.
• Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení s rozhraním USB, musíte je bezpečně odpojit
(postupem „Bezpečné odebrání USB“), abyste předešli případnému poškození paměti USB.
Stisknutím tlačítka HOME se přesuňte na základní obrazovku, stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko a
potom tlačítko v.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za žádné poškození datových souborů či ztrátu dat.
• Váš přehrávač nepodporuje soubory s kompresí NTSF, rozptýlené soubory nebo šifrované soubory.
• Zařízení USB můžete opravit nebo zformátovat ve stolním počítači PC. (Pouze operační
systém MS-Windows.
Podpora hudebních souborů
Přípona souboru
Kontejner
*.avi
AVI
Obrazový kodek
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
MP4
PS
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Zvukový kodek
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Rozlišení
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•Omezení
-- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se
přehrávání souboru podařit, pokud se v jeho obsahu vyskytuje problém.
-- Normální přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné
nebo je soubor samotný poškozený.
-- Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyššími než standardní může při
přehrávání zvuku či videa zadrhávat.
-- Funkce vyhledávání (přeskakování) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru
poškozená.
•• Dekodér videa
-- Podporuje H.264 do úrovně 4.1 a AVCHD
-- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG-4 SP, ASP:
Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
-- Nepodporuje GMC 2 či vyšší
•• Dekodér zvuku
-- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-- Nepodporuje vzorkovací frekvenci WMA 22050 Hz mono.
-- AAC: Maximální vzorkovací frekvence: 96 kHz (8; 11; 12; 16; 22; 24; 32; 44,1; 48; 64;
88,2; 96) Maximální datový tok: 320 kb/s.
Podpora hudebních souborů
Přípona souboru
*.mp3
*.wma
Kontejner
Zvukový kodek
MP3
MP3
WMA
WMA
Rozsah podpory
-
* Vzorkování (v kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Datové toky – Všechny od 5 kb/s do 384 kb/s
Podpora obrazových souborů
Přípona souboru
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Typ
Rozlišení
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
1920x1080
1920x1080
5
AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)
Přední panel
• Tento přehrávač dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány
ve videokamerách.
• Formát AVCHD je určen pro digitální kamery s vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty.
• Některé disky AVCHD používají formát „x.v.Color“. Tento přehrávač dokáže přehrávat disky
AVCHD, které používají formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společností Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ
TLAČÍTKO STOP
TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD.
Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
`` Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer.
`` Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné přehrát, v závislosti na rozlišení a snímkové
frekvenci videa.
Příslušenství
PŘIHRÁDKA DISKU
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.
✎✎ POZNÁMKA
AUDIO
BONUS
VIEW
Baterie pro dálkové ovládání
(velikost AAA)
Uživatelská příručka
KONEKTOR USB
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
`` Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na
přehrávači nebo dálkovém ovládání. Chcete-li přehrát disk, musíte vybrat volbu Přehrát film nebo Spustit v
nabídce disku a potom stisknout tlačítko v.
`` Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB je možné provést pouze s použitím USB flash disku.
SCREEN
Zadní panel
Dálkové ovládání
HDMI OUT
6
SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Připojení
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Zapne a vypne přehrávač.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Po nastavení umožňuje vybrat zdroj
signálu na televizoru.
Úprava hlasitosti televizoru.
Vysunutí disku.
Připojení k televizoru
Propojte kabelem HDMI (není součástí dodávky) konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače
s konektorem HDMI IN vašeho televizoru.
-- Nezapojujte přívodní kabel do zásuvky, dokud neprovedete všechna ostatní zapojení.
-- Pokud měníte zapojení, nejprve vypněte všechny přístroje.
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce.
Stiskem tlačítka vstoupíte do místní
nabídky/nabídky titulu.
Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem tlačítka vyhledáváte na disku
směrem dozadu nebo dopředu.
Stiskem tlačítka pozastavíte přehrávání disku.
Stiskem tlačítka zastavíte přehrávání.
Stiskem tlačítka spustíte přehrávání disku.
Stiskem tlačítka přepnete jazyk titulků
disku Blu-ray/DVD.
Použijte pro přístup k různým funkcím zvuku
na disku (Blu-ray/DVD).
Stiskem tlačítka během přehrávání
vyvoláte informace o přehrávání disku Bluray/DVD.
Stiskem tlačítka přejdete na nabídku Nástroje.
Výběr položek nabídky a změna hodnot
v nabídce.
Používá se pro odchod z nabídky.
Návrat k předchozí nabídce.
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přehrávače a také několika funkcí disků Blu-ray.
Stiskněte pro přechod na zobrazení na
celé obrazovce. Během přehrávání disků
Bluray a DVD toto tlačítko nepracuje.
Umožňuje opakovat titul, kapitolu, stopu
nebo disk.
Stiskem použijete funkci Bonusview.
Umožňuje opakované přehrávání A-B disku.
Instalace baterií
Obraz
zvuk
Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní nabídku.
✎✎ POZNÁMKA
!!
`` Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
• Zkontrolujte polaritu (+/–) baterií.
• Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité.
• Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání blokován překážkami.
• Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
UPOZORNĚNÍ
`` Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního
prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud se k zobrazovacímu zařízení připojujete prostřednictvím kabelu HDMI-to-DVI, musíte rovněž propojit
digitální zvukový výstup přehrávače s audio systémem, abyste slyšeli zvuk.
`` Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
`` V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete
v uživatelské příručce vašeho televizoru.
`` Pokud připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI nebo k novému televizoru a poté jej poprvé
zapnete, přehrávač automaticky nastaví výstupní rozlišení HDMI na nejvyšší hodnotu podporovanou
televizorem.
`` Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce vypněte funkci
HDMI Deep Colour.
`` Chcete-li zobrazit obraz ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít
vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).
`` HDMI vysílá do televizoru pouze čistý digitální signál.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), objeví se na
obrazovce náhodný šum.
7
Připojení k audio systému
Připojení k síťovému směrovači
Přehrávač Blu-ray můžete propojit s audio systémem jedním z níže uvedených způsobů.
-- Nezapojujte přívodní kabel do zásuvky, dokud neprovedete všechna ostatní zapojení.
-- Pokud měníte zapojení, nejprve vypněte všechny přístroje.
Způsob 1 Připojení k AV receiveru s podporou HDMI
Přehrávač můžete propojit se síťovým směrovačem jedním z níže uvedených způsobů.
Chcete-li použít síťovou funkci DLNA, musíte do sítě připojit počítač způsobem uvedeným na
ilustracích.
Kabelová síť
• Propojte kabelem HDMI (není součástí dodávky) konektor HDMI OUT na zadní části
přehrávače s konektorem HDMI IN vašeho receiveru.
• Nejlepší kvalita (Doporučeno)
Způsob 2 Připojení k AV přijímači s dekodérem Dolby Digital nebo DTS
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
• Pomocí koaxiálního kabelu (není součástí dodávky) propojte konektor koaxiálního digitálního
audio výstupu na přehrávači s konektorem digitálního koaxiálního vstupu receiveru.
• Dobrá kvalita
• Pokud nastavíte digitální výstup na PCM, uslyšíte zvuk pouze ze dvou předních reproduktorů.
Širokopásmové služby
nebo
Směrovač
Širokopásmové služby
Způsob 1
Zvuk
Širokopásmový
modem
Způsob 2
Zvuk
✎✎ POZNÁMKA
`` Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte,
nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP
(poskytovatele připojení k Internetu).
`` Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.
8
Nastavení
Postup počátečního nastavení
`` Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle
než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na
obrazovce televizoru se objeví spořič obrazovky.
Pokud přehrávač zůstane v režimu spořiče
obrazovky po více než 25 minut, napájení se
automaticky vypne.
• Hlavní nabídka se nezobrazí, dokud neprovedete
počáteční nastavení.
• Po aktualizaci softwaru v přehrávači se může
změnit OSD (nabídka na obrazovce).
• Způsob přístupu se může lišit v závislosti na
vybrané nabídce.
• po dokončení načítání operačního systému
přístroje, Lze ovládat tlačítka na předním panelu
a na dálkovém ovládání.
Navigace Nabídkami
`` Hlavní nabídka se nezobrazí, dokud neprovedete
počáteční nastavení, s níže uvedenou výjimkou..
`` Pokud během nastavení sítě stisknete MODRÉ
tlačítko (D), můžete hlavní nabídku zobrazit, i
když nastavení sítě zatím nebylo dokončeno.
`` Při návratu do hlavní nabídky se automaticky
zruší režim celé obrazovky.
`` Pokud chcete znovu zobrazit Počáteční
nastavení a provést změny, stiskněte tlačítko
@ na předním panelu přístroje na déle než 5
sekund v době, kdy není vložen disk. Tímto se
obnoví výchozí nastavení přehrávače.
`` Funkci HDMI-CEC lze používat po dokončení
načítání operačního systému přístroje.
`` Chcete-li použít funkci Anynet+ (HDMI-CEC),
postupujte podle následujících pokynů.
1.) Připojte přehrávač k televizoru Samsung s
podporou Anynet+ (HDMI-CEC) pomocí kabelu
HDMI
2.) Zapněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) v
televizoru i přehrávači.
3.) Aktivujte postup úvodního nastavení v televizoru.
Vybere možnost Hudba.
2
Vybere možnost Nastavení.
3
Zobrazí dostupná tlačítka.
4
Výběr aplikací.
5
Vybere možnost Videa.
6
Vybere možnost Fotografie.
✎✎ POZNÁMKA
`` Funkce Videos (Videa), Photos (Fotografie) a Music
(Hudba) vyžadují, aby byl v přehrávači vložen disk
nebo připojeno zařízení USB.
1
Postup počátečního nastavení umožňuje
nastavení jazyka OSD a nabídek, konfiguraci
připojení k domácí síti a volbu výstupního
poměru stran (velikost a formát obrazovky),
který je správný pro váš televizor.
✎✎ POZNÁMKA
1
Přístup do nabídky Nastavení
3
2
1
2
3
4
Pro přístup do nabídky Nastavení a
podřízených nabídek postupujte takto :
4
1.
Tlačítko HOME : Stiskem tlačítka zobrazíte
hlavní nabídku.
Tlačítko RETURN : Návrat k předchozí nabídce.
Tlačítko v VSTUP / SMĚROVÁ :
Přesun kurzoru nebo výběr požadované položky.
Aktivace vybrané položky.
Potvrzení nastavení.
Tlačítko EXIT : Používá se pro odchod z nabídky.
• Hlavní nabídka
6
1
Videa
Fotografie
Hudba
Nastavení
2
5
4
App 1
Žádný disk
App 2
a Změnit zařízeni
App 3
App 4
d Zobrazit zařízeni " Zadat
3
2.
3.
4.
5.
Stiskněte tlačítko POWER.
Zobrazí se hlavní nabídka.
Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení a pak stiskněte tlačítko v.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
požadovanou podřízenou nabídku a
stiskněte tlačítko v.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko v.
Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění
nabídky.
✎✎ POZNÁMKA
`` Způsob přístupu se může lišit v závislosti
na vybrané nabídce. Po aktualizaci softwaru
v přehrávači se může změnit OSD (nabídka na
obrazovce).
Displej
Můžete nastavit různé možnosti zobrazení,
například poměr stran televizoru, rozlišení, atd.
Poměr stran obrazu
V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete
chtít přizpůsobit nastavení velikosti obrazovky.
✎✎ POZNÁMKA
`` Podle typu disku nemusejí být dostupné některé
poměry stran.
`` IPokud vyberete poměr stran odlišný od poměru
stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz
zkreslený.
BD Wise (pouze pro přehrávače
Samsung)
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od
společnosti Samsung.
Pokud propojíte přehrávač Samsung a televizor
Samsung TV s funkcí BD Wise prostřednictvím HDMI,
a funkce BD Wise je zapnuta v přehrávači i televizoru,
přehrávač bude vysílat video s rozlišením a počtem
snímků za sekundu disku BD/DVD.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení
rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a
v nabídce rozlišení se zobrazí možnost BD Wise.
`` Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které
nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto funkci
použít.
`` Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku
BD Wise na přehrávači i na televizoru na Zap.
Rozlišení
Dovoluje nastavit výstupní rozlišení HDMI
video signálu na Autom., 1080p, 1080i, 720p
nebo 576p/480p. Číslo označuje počet řádků
obrazu v jednom snímku. Písmena i a p
označují prokládané a progresivní vykreslování.
Čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je kvalita.
9
Rozlišení podle výstupního režimu
• Přehrávání disku Blu-ray/obsahu
z Internetu/digitálního obsahu
HDMI / připojeno
Výstup
Režim HDMI
Disk Blu-ray
Obsah z Internetu/
digitální obsah
BD Wise
Rozlišení disku
Blu-ray
1080p
Autom.
Max. rozlišení
vstupu
televizoru
Max. rozlišení
vstupu televizoru
1080@60F
(Filmová
frekvence
: Off)
1080@60F
1080@60F
Filmová frekv.
Auto (24Fs)
1080@24F
1080@24F
1080i
1080i
1080i
Nastavení
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• Přehrávání DVD
Výstup
Nastavení
HDMI / připojeno
Režim HDMI
BD Wise
576i/480i
Autom.
Max. rozlišení vstupu televizoru
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
10
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje
funkci Filmová frekv. nebo vybrané rozlišení,
zobrazí se zpráva „Pokud se po zvolení možnosti
„Ano“ nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund,
dokud se neobnoví předchozí rozlišení.Chcete
změnit rozlišení?“. Pokud zvolíte možnost Ano,
obrazovka televizoru na 15 sekund zhasne a
potom se automaticky obnoví předchozí rozlišení.
`` Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane
černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte
a podržte tlačítko @ na přední straně přehrávače
po dobu více než 5 sekund. Všechna nastavení
se obnoví na výchozí tovární hodnoty. Postupujte
podle kroků na předchozí stránce pro přístup do
jednotlivých režimů a vyberte Nastavení zobrazení,
které váš televizor bude podporovat.
`` Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
`` Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby
přehrávač mohl používat režim Filmová frekv. (24Fs).
Filmová frekvence (24sn./s)
Nastavení funkce Filmová frekv. (24Fs) na
možnost Auto vám umožňuje nastavit výstup
HDMI přehrávače na 24 snímků za sekundu,
abyste zajistili lepší kvalitu obrazu.
Funkci Filmová frekv. (24Fs) můžete použít
pouze na televizoru, který tento počet snímků za
sekundu podporuje. Funkci Filmová frekvence
můžete vybrat, pouze pokud je přehrávač v
režimech výstupního rozlišení HDMI 1080p.
Barevný formát HDMI
Dovoluje nastavení formátu barevného prostoru
pro výstup HDMI tak, aby odpovídal schopnostem
připojeného zařízení (televizor, monitor, atd.).
HDMI Deep Color
Dovoluje výstup videa ze zdířky HDMI OUT s funkcí
Deep Color. Deep Color zpřesňuje reprodukci barev
a zvyšuje barevnou hloubku.
Progresivní režim
Tento režim nastavte pro vyšší kvalitu přehrávání DVD.
Zvuk
Digitální výstup
Umožňuje vybrat výstupního formátu digitálního zvuku, který je vhodný pro váš televizor nebo
AV receiver. Více podrobností najdete v tabulce výběru digitálního výstupu.
Výběr digitálního výstupu
Nastavení
Bitový tok
(nové kódování Dolby D)
HDMI přijímač nebo
Koaxiální
PCM
PCM 2 kan.
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby Digital *
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby Digital *
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby Digital *
Dolby TrueHD PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby TrueHD Dolby Digital
Dolby Digital
Definice pro
Blu-ray
Bitový tok
(nové kódování DTS)
Koaxiální
PCM
Zvukový
signál na
DVD
Bitový tok
(nezpracovaný)
HDMI
přijímač
HDMI
přijímač
Připojení
Zvukový
signál na
disku
Blu-ray
PCM
Dolby Digital
Plus
DTS
Koaxiální
PCM až 7.1
PCM 2 kan.
kan.
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
DTS-HD High
DTS-HD High
Resolution PCM 2 kan. PCM 2 kan. Resolution
Audio
Audio
DTS-HD
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Master Audio
DTS-HD
Master Audio
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Jakýkoli
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
DTS
AV přijímač s podporou
HDMI nebo Koaxiální
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby Digital *
DTS
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby Digital *
DTS
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby Digital *
DTS
Nové kódování DTS
Nové kódování Dolby Digital *
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
Posílá na výstup pouze
Dekóduje zvuk hlavního
filmu a zvukovou stopu zvukovou stopu hlavního filmu,
takže váš AV přijímač může
BONUSVIEW současně,
smíchá je do zvuku PCM dekódovat zvukový bitový proud.
Zvuk BONUSVIEW a zvukové
a přidá zvukové efekty
efekty navigace nebudou slyšet.
navigace.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dekóduje zvuk hlavního filmu
a zvukovou stopu BONUSVIEW
současně, smíchá je do zvuku
PCM a přidá zvukové efekty
navigace. Poté překóduje zvuk
PCM do bitového proudu DTS.
Dekóduje zvuk hlavního filmu
a zvukovou stopu BONUSVIEW
současně, smíchá je do zvuku
PCM a přidá zvukové efekty
navigace. Poté překóduje
zvuk PCM do bitového
proudu DTS .
DTS
DTS
* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový nebo
mono, nastavení „nové kódování Dolby D“
nebude aktivní.
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy :
-- Zvuk hlavního filmu : Zvuková stopa
hlavního filmu.
-- Zvuk BONUSVIEW : Další zvuková stopa,
např. komentář režiséra nebo herce.
-- Zvukové efekty navigace : Při výběru
položek navigace se mohou ozvat zvukové
efekty navigace. Zvukové efekty navigace
závisí na konkrétním disku Blu-ray.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální
výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo
uslyšíte hlasitý šum.
`` Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor)
není kompatibilní s komprimovanými formáty
(Dolby Digital, DTS), zvukový signál bude na
výstupu jako PCM.
`` Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a
zvukové efekty navigace.
`` Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW
a zvukové efekty navigace.
`` Při přehrávání zvukových stop MPEG je na
výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na
nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitový
tok).
`` Pokud váš televizor není kompatibilní
s komprimovanými multikanálovými formáty
(Dolby Digital, DTS), na výstupu může být
zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i
v případě, že v nabídce nastavení vyberete
možnost bitového toku (nové kódování nebo
nezpracovaný).
`` Pokud váš televizor není kompatibilní se
vzorkovacími frekvencemi nad 48 kHz, na
výstupu přehrávače může být zvuk 48 kHz
smíchaný na PCM i v případě, že Vyp možnost
Převzorkování PCM.
Snížení frekvence PCM
Umožňuje snížení vzorkovací frekvence
signálů PCM před výstupem do zesilovače
z 96Khz na 48Khz. Možnost zapněte pouze
tehdy, není-li váš zesilovač nebo receiver
kompatibilní se signálem 96Khz.
Ovládání dynamického rozsahu
Umožňuje uplatnění ovládání dynamického
rozsahu u zvuku Dolby Digital, Dolby Digital
Plus a Dolby TrueHD.
• Auto : Automatické ovládání dynamického
rozsahu zvuku Dolby TrueHD podle
informací ve zvukové stopě Dolby TrueHD.
Zapne ovládání dynamického rozsahu i pro
Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
• Vyp : Ponechává dynamický rozsah bez
komprese, což umožňuje poslech původního
zvuku.
• Zap : Zapíná ovládání dynamického
rozsahu ve všech třech formátech Dolby.
Tišší zvuky budou hlasitější a hlasitost
hlasitých zvuků bude snížena.
Při konfiguraci nastavení sítě postupujte podle
následujícího návodu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tento přístroj lze připojit k síti pouze pomocí
kabelu.
Nastavení pevné sítě
1.
2.
3.
Nastavení
Displej
Zvuk
Síť
Jazyk
Síť
Kontaktujte poskytovatele připojení, který vám sdělí,
zda máte statickou nebo dynamickou IP adresu.
Většinou jsou adresy přidělovány dynamicky.
V takovém případě doporučujeme použít pro
nastavení sítě automatický postup. Je nejjednodušší
a ve většině případů bude fungovat. Pokud je
adresa statická, je třeba použít ruční nastavení.
Adresa IP
Maska podsít’e
Brána
DNS
Zabezpečení
Obecné
Nastavení pevné sítě
Nast. Protokolu IP
Systém
Podpora
Režim downmix
Umožňuje zvolit vícekanálovou metodu
převzorkování, která je kompatibilní s vaším
stereosystémem. Můžete nastavit přehrávač
pro převzorkování na normální režim
stereo nebo na režim stereo kompatibilní s
prostorovým zvukem.
V hlavní nabídce pomocí tlačítek ◄►
vyberte možnost Nastavení a potom
stiskněte tlačítko v.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Síť
a pak stiskněte tlačítko v.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení pevné sítě, a pak stiskněte
tlačítko v Objeví se obrazovka
Nastavení kabelové sítě.
DNS Server
: Auto
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
: Auto
: 0
0
0
0
0
\
0
8.
9.
stiskněte tlačítko v.
Po dokončení testu sítě se dvojím
stiskem tlačítka RETURN vraťte do
hlavní nabídky.
Pokud se funkci nepodaří získat hodnoty
parametrů sítě nebo jste vybrali možnost
Ručně, postupujte podle pokynů pro
ruční nastavení.
Ruční nastavení sítě
Před zahájením ruční sítě je třeba zjistit
příslušné hodnoty nastavení.
Nastavení sítě zadejte do přehrávače
následujícím postupem :
1.
2.
3.
0
> Přesunout " Zvolit ' Zpět
4.
V hlavní nabídce pomocí tlačítek ◄►
vyberte možnost Nastavení a potom
stiskněte tlačítko v.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Síť a pak stiskněte tlačítko v.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení pevné sítě, a pak stiskněte
tlačítko v Objeví se obrazovka
Nastavení kabelové sítě.
Vyberte možnost Nastavení protokolu IP
pole, a pak stiskněte tlačítko v.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Ruční a pak stiskněte tlačítko v.
Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
vstupu, (Adresa IP).
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
Po zadání jednotlivých polí vždy
tlačítkem ► přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět
pomocí šipek.
Zadejte hodnotyAdresa IP, Maska
podsít’e a Brána.
Pokud v poli Internet Protocol Setup
(Nastavení protokolu sítě Internet) není
vybrána položka Auto, vyberte ji. (Stiskem
tlačítka v vyberte položku AUTO a
poté opět stiskněte tlačítko v.)
5. Funkce automatického nastavení sítě
získá ze sítě a vyplní hodnoty Adresa
IP, Maska podsít’e, atd.
✎✎ POZNÁMKA
`` Proces může trvat až pět minut.
5.
7.
10. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost
DNS.
4.
6.
Poté, co tato funkce získá hodnoty sítě,
stiskněte tlačítko RETURN.
Pro kontrolu, zda je přehrávač připojen
k síti, vyberte položku Test sítě, a
6.
7.
8.
9.
11
11. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
zadání DNS.
12. Upravte čísla výše popsaným postupem.
13. Stiskněte tlačítko RETURN na dálkovém
ovládání.
14. Poté spusťte Test sítě, abyste ověřili, že
je přístroj připojen k síti.
Použití služby BD-LIVE™
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
řadu služeb souvisejících s filmy na discích
kompatibilních s BD-LIVE.
1.
Test sítě
Tato nabídka vám pomůže zkontrolovat, zda
připojení k síti funguje, praktickým připojením
k ní.
Stav sítě
Zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení k síti a
k Internetu.
Připojení k Internetu BD-Live
Vybere, zda se má při používání služby BDLIVE povolit připojení k Internetu.
• Povolit (vše) : Internetové spojení bude
povoleno pro všechen obsah BD-LIVE.
• Povolit (pouze platné) : Internetové
spojení bude povoleno pouze pro obsah
BD-LIVE s platným certifikátem.
• Zakázat : Internetové spojení nebude
povoleno pro žádný obsah BD-LIVE.
✎✎ POZNÁMKA
`` Co je to platný certifikát?
Když přehrávač používá BD-LIVE k odesílání dat
disků a žádá server o certifikaci disku, server
použije přenesená data ke kontrole, zda je disk
platný. Poté odešle certifikát do přehrávače.
`` V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může
být připojení k Internetu omezené.
12
2.
3.
Připojte disk USB do zdířky na straně
přehrávače a potom zkontrolujte volné
místo v paměti. Paměťové zařízení musí mít
nejméně 1GB volného místa pro obsah BDLIVE.
Vložte disk Blu-ray, který podporuje BDLIVE.
Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah
se mohou lišit, v závislosti na výrobci disku
Použití funkce DLNA
Funkce DLNA umožňuje přehrávání hudby,
videa a fotografií umístěných ve vašem počítači
nebo na zařízení NAS ve vašem přehrávači.
Chcete-li s přehrávačem použít funkci DLNA,
musíte přehrávač připojit ke své síti (viz stránky
11 – 12).
Chcete-li použít funkci DLNA s počítačem,
musíte si do počítače nainstalovat software
DLNA.
Pokud máte zařízení NAS, můžete funkci
DLNA používat bez jakéhokoli dodatečného
softwaru.
Stažení softwaru DLNA
1.
Přejděte na web Samsung.com.
3.
Na následující obrazovce klepněte
na položku Ke stažení a vyberte
požadovaný výsledek hledání.
2.
4.
5.
Klepněte na položku Podpora, do pole,
které se zobrazí, zadejte číslo produktu
vašeho přehrávače a klepněte na
položku Zobrazit výsledky.
Na následující stránce klepněte na
položku Software.
Klepnutím na ikonu ve sloupci Soubor v
řádku DLNA spusťte stahování.
Systém
Počáteční nastavení
Nabídka Počáteční nastavení umožňuje
nastavení jazyka, nastavení sítě, apod.
Další informace o počátečním nastavení
najdete v příslušné sekci této uživatelské
příručky. (Viz strany 9).
Rychlý start
Umožňuje nastavit přehrávač pro rychlé
zapnutí prostřednictvím zkrácení doby
spouštění.
✎✎ POZNÁMKA
`` IPokud je tato možnost nastavena na Zap,
zvýší se spotřeba energie v pohotovostním
režimu.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje
propojený provoz s jinými produkty Samsung
s funkcí Anynet+.
Připojte přehrávač k televizoru Samsung
pomocí kabelu HDMI.
Funkce Anynet+ umožňuje ovládat přehrávač
pomocí dálkového ovládání televizoru
Samsung a spustit přehrávání disku
jednoduše stisknutím tlačítka PŘEHRÁT
(
) na dálkovém ovládání televizoru.
Více informací najdete v uživatelské příručce
televizoru.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI
nepodporuje CEC.
`` Pokud má váš televizor Samsung logo
Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
`` V závislosti na vašem televizoru nemusí některá
rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Další informace najdete v uživatelské příručce
vašeho televizoru.
`` Pokud je přístroj vypnutý, po odpojení a opětovném
připojení napájecího kabelu se automaticky
zapne. Po přibližně 15 sekundách se přístroj opět
automaticky vypne poté, co navázal spojení Anynet+.
`` U některých televizorů se po připojení k tomuto
přístroji s funkcí Anynet+ může při zapnutí
televizoru zobrazit chybová zpráva s informací,
že připojení nebylo nalezeno. Spojení Anynet+ je
přesto správně navázáno a lze je používat.
Správa BD dat
Tato možnost umožňuje práci se staženým
obsahem zobrazovaným z disku Blu-ray, který
podporuje službu BD-LIVE, a uloženým na
připojeném paměťovém zařízení flash.
Můžete zjistit informace o zařízení, včetně
kapacity, vymazat data BD nebo vyměnit
paměťové zařízení flash.
✎✎ POZNÁMKA
`` V režimu externí paměti může být přehrávání
disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
`` Přehrávač podporuje souborové systémy
FAT16, FAT32 a NTFS. Doporučujeme používat
zařízení USB, která podporují protokol USB 2.0
a rychlost čtení a zápisu alespoň 4 MB/s.
`` Funkce Pokračovat v přehrávání nemusí po
naformátování paměťového zařízení pracovat.
`` Celková paměť dostupná pro správu dat BD se
může lišit v závislosti na podmínkách.
Placené Video DivX®
Zobrazení kódu registrace DivX® VOD
potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu
DivX® VOD.
Jazyk
Můžete vybrat jazyk hlavní nabídky, nabídky
disku a titulky.
✎✎ POZNÁMKA
`` Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud je
na disku podporován.
Zabezpečení
Při prvním otevření této nabídky se zobrazí výzva
k vytvoření hesla.
Zadejte 4číselné heslo pomocí číselných tlačítek
na dálkovém ovládání
Hodn. pro rodiče BD
Zabraňuje přehrávání disků Blu-ray s hodnocením
vyšším než konkrétní číselné hodnocení bez
zadání bezpečnostního kódu PIN.
Hodn. pro rodiče DVD
Tato funkce funguje ve spojení s disky DVD,
které jsou klasifikovány na základě věku nebo
obsahu. Tato čísla vám pomáhají kontrolovat
typy disků DVD, které může vaše rodina
sledovat.
Vyberte věkovou klasifikaci pro hodnocení BD
pro rodiče a klasifikaci, kterou chcete nastavit
pro hodnocení DVD pro rodiče. Pokud nebude
zadáno heslo, přehrávač přehraje pouze disky
Blu-ray klasifikované na věkové úrovni nebo
pod ní a disky DVD, klasifikované pod číselným
hodnocením.
Vyšší čísla označují obsah pro starší osoby.
Změna kodu PIN
Změna 4místného hesla chránícího přístup
k funkcím zabezpečení.
Pokud své heslo zapomenete
1. Vyjměte disk.
2. Stiskněte a podržte tlačítko @ na předním
panelu na dobu alespoň 5 sekund.
Všechna nastavení se vrátí na hodnoty z
výroby.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Obecné
Časové pásmo
Možnost volby časového pásma, v němž jste.
Podpora
Upgrade softwaru
Nabídka Upgrade softwaru umožňuje aktualizaci
softwaru přehrávače s cílem vylepšení výkonu
nebo získání doplňkových služeb.
Přes Internet
Přes USB
Chcete-li provést aktualizaci z USB,
postupujte takto :
1.
2.
3.
4.
5.
Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport.
Stáhněte si nejnovější archiv ZIP
s aktualizací softwaru přes USB do svého
počítače.
Rozbalte archiv ZIP v počítači. Měl by
obsahovat jeden soubor s příponou RUF
a stejným názvem jako archiv ZIP.
Zkopírujte soubor RUF na flashdisk.
Je-li v přehrávači vložen disk, vyjměte jej,
a poté vložte flashdisk do portu USB na
přehrávači.
V nabídce přehrávače přejděte na
možnost Nastavení > Podpora > Upgrade
softwaru.
Vyberte možnost Přes USB.
Chcete-li provést aktualizaci Přes Internet,
postupujte takto:
6.
2.
✎✎ POZNÁMKA
1.
3.
4.
Vyberte možnost Přes Internet a potom
stiskněte tlačítko v Zobrazí se zpráva
o připojování k serveru.
Pokud je k dispozici aktualizace, objeví
se zpráva.
Pokud vyberete položku Ano, spustí
se stahování. (V průběhu aktualizace
přehrávač nevypínejte.)
Po dokončení aktualizace se přehrávač
automaticky restartuje.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aktualizace je dokončena v okamžiku, kdy se
přístroj po restartu automaticky vypne. Zapněte
přístroj s aktualizovaným softwarem stiskem
tlačítka POWER.
`` Nikdy nevypínejte a nezapínejte přehrávač
ručně v průběhu aktualizace.
`` Společnost Samsung Electronics nenese
odpovědnost za poruchy přehrávače způsobené
nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí
uživatele během aktualizace softwaru.
`` Přihrádka disku musí být při provádění
aktualizace pomocí Přes Internet prázdná..
7.
`` Přihrádka disku musí být při provádění
aktualizace pomocí konektoru USB prázdná.
`` Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
`` Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přehrávače.
`` Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB
Host jsou možné pouze pomocí USB flash disku.
Upozornění na automatickou
aktualizaci
Pokud je přehrávač připojen k síti a funkce
automatického upozornění na aktualizaci
je aktivní, přehrávač automaticky zobrazí
upozornění při uvolnění nové verze softwaru.
13
Chcete-li aktivovat funkci automatického
upozornění na aktualizaci, postupujte
následovně:
1.
Vyberte položku Upozornění na
automatickou aktualizaci a stiskněte
tlačítko v.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Zap a stiskněte tlačítko v.
Pokud je dostupná nová verze softwaru,
přehrávač vás bude informovat zprávou.
1.
Pro aktualizaci softwaru vyberte Ano.
Přístroj se automaticky vypne a zapne a
pak začne stahovat software.
(Nevypínejte přístroj ručně.)
Objeví se zpráva o průběhu aktualizace.
Po dokončení aktualizace se
automaticky vypne napájení.
Zapněte přístroj stiskem tlačítka POWER.
2.
3.
4.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aktualizace je dokončena v okamžiku, kdy se
přístroj po restartu automaticky vypne. Zapněte
přístroj s aktualizovaným softwarem stiskem
tlačítka POWER.
`` Nevypínejte přístroj ručně v průběhu
aktualizace.
`` Společnost Samsung Electronics nenese
odpovědnost za poruchy přístroje způsobené
nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí
uživatele během aktualizace softwaru.
Kontaktujte Samsung
Poskytne kontaktní informace pro podporu
přehrávače.
Smluvní podmínky služby
Přečtěte si obecné prohlášení o obsahu a
službách třetích stran.
Obnovit
Všechna nastavení se vrátí na výchozí
hodnoty, s výjimkou nastavení sítě.
Media Play
Přehrávání komerčních nahraných
disků
1.
2.
3.
Stiskem tlačítka 8 zavřete přihrádku
disku. Přehrávání bude zahájeno
automaticky.
1.
Otevřete hlavní nabídku.
3.
Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku
Ano a stiskněte tlačítko v .
4.
123
a
123
6.
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
USB a potom stiskněte tlačítko v.
Hudba
Nastavení
App 2
a Změnit zařízení
App 3
App 4
c Bezpečné odebrání USB d Zobrazit zařízení " Zadat
Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaná
videa, hudbu nebo fotografie a poté
stiskněte tlačítko v. Pak přejděte na
krok 7.
4-1. Stiskem MODRÉHO tlačítka (D) vyvolejte
následující obrazovku.Pak přejděte na
krok 5-1.
123
IV režimu zastaveného přehrávání připojte
zařízení pro ukládání dat s rozhraním USB
k portu USB na předním panelu přístroje.
Zobrazí se zpráva “Chete změnit zařízení?”
will be displayed.
Pokud je v přehrávači disků Blu-ray
vložen disk, stiskněte ČERVENÉ tlačítko
(A) nebo MODRÉ tlačítko (D). Pokud
disk není vložen, přejděte na krok 6.
Pokud jste stiskli ČERVENÉ tlačítko (A),
pokračujte krokem 5.
Pokud jste stiskli MODRÉ tlačítko (D),
pokračujte krokem 4-1.
Fotografie
Żádný disk
Disk jemně zatlačte do přihrádky tak,
aby etiketa disku směřovala nahoru.
Můžete přehrávat multimediální soubory
umístěné na paměťovém zařízení USB.
5.
14
Stiskem tlačítka 8 otevřete přihrádku
disku.
Přehrávání souborů ze zařízení
USB
2.
Videa
App 1
123
a
App 2
Nastavení
App 3
App 4
d Domů " Zadat
5-1. S
tiskem tlačítek ◄► vyberte položku
USB a potom stiskněte tlačítko v.
6-1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaná
videa, hudbu nebo fotografie a poté
stiskněte tlačítko v.
7.
Zobrazí se obrazovka se seznamem
obsahu zařízení. V závislosti na
uspořádání obsahu se zobrazí složky,
jednotlivé soubory nebo obojí.
8. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄►
vyberte složku a stiskněte tlačítko v.
9. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor,
který chcete zobrazit nebo přehrávat a
stiskněte tlačítko v.
✎✎ POZNÁMKA
`` I když přehrávač zobrazí složky se všemi typy
obsahu, zobrazí pouze soubory typu obsahu
vybraného v kroku 6 nebo 6-1. Pokud jste
například vybrali Hudba, zobrazí se jen hudební
soubory. Tento výběr lze změnit návratem na
hlavní obrazovku a opakováním kroku 4.
10. Jedním nebo více stisky tlačítka
RETURN opustíte aktuální obrazovku
nebo složku, nebo se vrátíte na hlavní
obrazovku. Stiskem tlačítka EXIT se
vrátíte přímo na hlavní obrazovku
✎✎ POZNÁMKA
`` Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
s rozhraním USB, musíte je bezpečně odpojit
(postupem „Bezpečné odebrání
USB“). Stiskem tlačítka HOME otevřete
hlavní nabídku a poté stiskněte ŽLUTÉ
tlačítko (C) a poté tlačítko v.
`` Pokud během přehrávání z paměťového
zařízení s rozhraním USB vložíte disk, režim
přístroje se automaticky přepne na “Blu-ray“,
“DVD“ nebo “CD“.
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
Můžete přehrávat multimediální soubory, které
jste nahráli na disky Blu-ray, DVD nebo CD.
1. Vložte uživatelem vytvořený disk do
přihrádky disku potištěnou stranou
nahoru, poté přihrádku disku zavřete.
Zobrazí se okno Přip. nové zař.
2. Tlačítky ◄► vyberte typ obsahu, který
chcete zobrazit nebo přehrávat (Videa,
Fotografie nebo Hudba) a stiskněte
tlačítko v.
✎✎ POZNÁMKA
3.
`` I když přehrávač zobrazí složky se všemi typy
obsahu, zobrazí pouze soubory typu obsahu
vybraného v kroku 2. Pokud jste například vybrali
Hudba, zobrazí se jen hudební soubory. Tento
výběr lze změnit návratem na hlavní obrazovku a
opakováním kroku 2.
Zobrazí se obrazovka se seznamem
obsahu zařízení. V závislosti na
uspořádání obsahu se zobrazí složky,
jednotlivé soubory nebo obojí.
4. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄►
vyberte složku a stiskněte tlačítko v.
5. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor,
který chcete zobrazit nebo přehrávat a
stiskněte tlačítko v.
6. Jedním nebo více stisky tlačítka
RETURN opustíte aktuální obrazovku
nebo složku, nebo se vrátíte na hlavní
obrazovku. Stiskem tlačítka EXIT se
vrátíte přímo na hlavní obrazovku.
Přehrávání obsahu uloženého v
počítači
Chcete-li přehrávat obsah uložený v počítači
pomocí přehrávače disků Blu-ray, připojte
přehrávač disků Blu-ray k síti a nainstalujte do
počítače software DLNA.
Přehrávání obsahu z počítače
1. Otevřete hlavní nabídku.
2. Stiskněte MODRÉ tlačítko (D) na
dálkovém ovládání (zařízení).
3. Na obrazovce Device (Zařízení) vyberte
počítač., a potom stiskněte tlačítko v.
4. Tlačítky ◄► vyberte typ obsahu, který
chcete zobrazit nebo přehrávat (Videa,
Fotografie nebo Hudba) a stiskněte
tlačítko.
✎✎ POZNÁMKA
`` I když přehrávač zobrazí složky se všemi typy
obsahu, zobrazí pouze soubory typu obsahu
vybraného v kroku 4. Pokud jste například vybrali
Hudba, zobrazí se jen hudební soubory. Tento
výběr lze změnit návratem na hlavní obrazovku a
opakováním kroku 4.
7. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor,
který chcete zobrazit nebo přehrávat a
stiskněte tlačítko v.
8. Jedním nebo více stisky tlačítka
RETURN opustíte aktuální obrazovku
nebo složku, nebo se vrátíte na hlavní
obrazovku. Stiskem tlačítka EXIT se
vrátíte přímo na hlavní obrazovku.
Ovládání přehrávání videa
Přehrávání videa umístěného na disku Blu-ray,
DVD, CD, USB nebo v počítači. V závislosti
na disku nemusí být některé funkce popsané
v tomto návodu k dispozici.
Tlačítka na dálkovém ovládání
používaná pro přehrávání videa
2
1
5. Zobrazí se obrazovka se seznamem
obsahu zařízení. V závislosti na
uspořádání obsahu se zobrazí složky,
jednotlivé soubory nebo obojí.
6. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄►
vyberte složku a stiskněte tlačítko v.
15
Tlačítka související s přehráváním
Přehrávač v režimu vyhledávání, pomalého
posuvu nebo krokování nepřehrává zvuk..
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko 6.
Tlačítko 6
Tlačítko 5
Tlačítko 7
Spuštění přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Pozastavení přehrávání.
Zrychlené
přehrávání
Během přehrávání stiskněte
tlačítko 3 nebo 4.
Při každém stisknutí tlačítka 3
nebo 4 se rychlost přehrávání
změní.
Zpomalené
přehrávání
V režimu pozastavení stiskněte
tlačítko 4.
Při každém stisknutí tlačítka 4
se rychlost přehrávání změní.
Přehrávání po
krocích
Přehrávání s
přeskokem
V režimu pozastavení stiskněte
tlačítko 7.
Při každém stisknutí tlačítka 7
se zobrazí nový snímek.
Během přehrávání stiskněte
tlačítko 1 nebo 2.
Při každém stisknutí tlačítka 1
nebo 2 se disk přesune na
předchozí nebo následující kapitolu
nebo soubor.
Použití nabídky disku, nabídky titulu, rozbalovací nabídky a seznamu titulů.
Tlačítko
DISC MENU
Během přehrávání stiskněte
stisknutím tohoto tlačítka spustíte
funkci nabídky disku.
Tlačítko
TITLE MENU
Během přehrávání stiskněte
stisknutím tohoto tlačítka spustíte
funkci nabídky titulu.
Tlačítko
POPUP MENU
Během přehrávání stiskněte
stisknutím tohoto tlačítka spustíte
funkci rozbalovací nabídky.
Ovládání přehrávání hudby
Můžete ovládat přehrávání hudby umístěné na
disku Blu-ray, DVD, CD, USB nebo v počítači.
Tlačítka na dálkovém ovládání
používaná pro přehrávání hudby
2
Skok : Během přehrávání stiskněte tlačítko
1 nebo 2 pro přesun na předchozí nebo
následující stránku seznamu skladeb.
3
Tlačítko 5 : Zastavení stopy.
4
5
6
Rychlé přehrávání (pouze Audio CD (CDDA))
Během přehrávání stiskněte tlačítko 3 nebo
4.
Při každém stisknutí tlačítka 3 nebo 4
se rychlost přehrávání změní.
Pozastavení : Pozastavení stopy.
Tlačítko 6 : Přehrávání aktuálně vybrané
stopy.
1.
+
04:27
Tlačítka ČÍSLIC (pouze Audio CD (CDDA) : Během přehrávání seznamu skladeb
stiskněte číslo požadované skladby.
Přehraje se požadovaná skladba.
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
4
1
Výběr
1/6
Nástroje
TRACK 001
Režim Opakování
? Vypnout \05:57
TRACK 002
< Upravit " Zvolit ' Zpět
TRACK 003
5
6
) Záznam
(
) Všechny
(
)Náhodně
(
2.
CD
" Pozastavit
Nástroje
03:35
' Zpět
Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Záznam,
Všechny, Náhodně nebo Vypnout.
3. Stiskněte tlačítko v.
Skladby budou přehrávány
v pořadí, ve kterém byly
zaznamenány.
Aktuální skladba bude opakována.
Opakují se všechny skladby.
Volba náhodného přehrávání
přehrává skladby v náhodné
pořadí
Playlist
1.
Chcete-li se přesunout na seznam hudby,
stiskněte tlačítko 5 nebo RETURN.
Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.
Hudba TRACK 001
TRACK 001
02:38
TRACK 003
02:38
TRACK 005
02:38
Během přehrávání seznamu skladeb
stiskněte tlačítko TOOLS.
1
3
Vypnout
Opakované přehrávání
zvukového disku CD (CD-DA)/
MP3
TRACK 001
2
16
TRACK 007
02:38
TRACK 009
02:38
2.
CD
1/2 Strana
TRACK 002
02:38
TRACK 004
02:38
TRACK 006
02:38
TRACK 008
02:38
TRACK 010
02:38
c Vybrat
( ) Na stránku
' Zpět
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou stopu a potom stiskněte
ŽLUTÉ (C) tlačítko. U stopy se objeví
zaškrtnutí.
Tento postup opakujte pro přidání
dalších stop.
3. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu,
přesuňte se na stopu a pak stiskněte
znovu tlačítko ŽLUTÉ (C).
Zaškrtnutí stopy bude zrušeno.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko v.
5. Chcete-li změnit playlist, stiskem tlačítka
RETURN se vraťte na seznam Music
(Hudba). Opakujte kroky 2, 3 a 4.
6. Chcete-li zrušit výběr a vrátit se na hlavní
obrazovku, stiskněte tlačítko RETURN
nebo EXIT
✎✎ POZNÁMKA
`` Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit
seznam až 99 skladeb.
✎✎ POZNÁMKA
`` Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na
disku nebo paměťovém zařízení.
`` Chcete-li zapnout funkci hudební kulisy,
soubor fotografie musí být umístěn na stejném
paměťovém médiu jako hudební soubor.
Kvalita zvuku však může být ovlivněna
přenosovou rychlostí souboru MP3, velikostí
fotografie a metodou vzorkování.
Příloha
Řešení potíží
Před požadavkem na servis zkontrolujte následující postupy řešení..
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.
• Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m od přehrávače.
• Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno
tlačítko dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného
mikroprocesoru. Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové
ovládání.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko @ (na předním panelu) po dobu
alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Všechna nastavení se vrátí na
tovární nastavení.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko P (na předním panelu) po dobu
alespoň 5 sekund.
Disk se nepřehraje.
• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Spustí prezentaci.
Nezobrazí se nabídka disku.
• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Hudební kulisa
Poslech hudby během prohlížení
prezentace.
Na obrazovce se objeví zpráva o zákazu.
Zvětšený obraz
Zvětšení aktuálního obrázku.
(Zvětšeno až 4krát)
Otočit
Otočení obrázku. (Otočí fotografii
po nebo proti směru hodinových
ručiček.)
• Tato zpráva se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly
kamery).
• Požadovali jste titul, kapitolu nebo čas prohledávání, které jsou mimo
rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou
v nabídce nastavení.
• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud
příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.
• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o problém s přehrávačem.
Chybí zvuk.
• Zkontrolujte, zda jste vybrali správné volby Digitální výstup v nabídce
Zvukový výstup.
`` Pokud odstraníte z výběru všechny stopy a
stisknete tlačítko v, přehrávač vypíše a
přehraje všechny stopy na disku
`` V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky
a grafiku prezentace.
Přehrávání fotografi
Lze prohlížet fotografie uložené na Disk
Blu-ray, DVD, CD, paměťovém zařízení s
rozhraním USB, nebo v počítači.
Použití nabídky Nástroje
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Spustit
prezentaci
Informace
Zobrazí informace o obrázku.
17
PROBLÉM
Obrazovka je černá.
Zapomenutý kód PIN
ŘEŠENÍ
• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor
nepodporuje (např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko @ (na předním panelu) po dobu
alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Všechna nastavení se vrátí na
tovární nastavení.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko @ (na předním panelu) po dobu
alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Všechna nastavení včetně
hesla se vrátí na tovární nastavení.
Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
Obraz obsahuje šum nebo je
zdeformovaný.
• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI
přehrávače.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením
576p/480p, 720p, 1080i nebo 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor
nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
V případě jiných problémů.
• Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která
obsahuje informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup
znovu.
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
Funkce DLNA
Vidím složky sdílené prostřednictvím
služby DLNA, ale ne soubory.
18
• DLNA zobrazuje pouze soubory videa, fotografií a hudby. Jiné typy
souborů se nezobrazují.
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Video se přehrává trhaně.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť
přetížena.
Připojení DLNA mezi přehrávačem a
počítačem je nestabilní.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné.
Pokud nejsou, kolize adres může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall.
Pokud ano, bránu firewall vypněte.
BD-LIVE
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.
• Zkontrolujte funkci síťového připojení v nabídce Stav sítě.
• Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno paměťové zařízení USB.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro
obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat.
• Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-LIVE nastavena
na Povol(vše).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo
aktualizujte software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane
chyba.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro
obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Opravy
Pokud nás požádáte o opravu přehrávače, může vám být účtován administrativní poplatek,
pokud:
1. je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na výrobku není shledána závada.
2. přinesete přístroj do servisního střediska a na výrobku není zjištěna závada.
Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme
jakékoli práce na přehrávači.
Doporučujeme, abyste si před požadavkem o opravu přehrávače důkladně přečetli tento
návod, vyhledali řešení na stránkách www.samsung.com nebo zavolali na zákaznickou linku
Samsung.
Technické údaje
Obecné
USB
HDMI
Výstup zvuku
Síť
-----
Hmotnost
1.0 Kg
Rozměry
269 (Š) X 193 (H) X 39 (V) mm
Provozní teplota
+5 °C až +35 °C
Provozní vlhkost
10 % až 75 %
Typ A
USB 2.0
DC výstup
Max. 5V 0.5A
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk
PCM, bitový tok
Digitální výstup zvuku
Koaxiální
Ethernet
Koncovka 100BASE-TX
Rychlosti sítě nižší než 10Mb/s nejsou podporovány.
Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku přímo na přehrávači.
Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní.
• V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností
disku, lze přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané běžně prodávané disky BD-ROM,
DVD-VIDEO a Audio CD (CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
• Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé
z výše uvedených disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů:
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením
BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R a CD-RW/-R, a přístroj
nemusí reagovat na některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků.
Tyto potíže s kompatibilitou disků a funkcí přehrávače mají následující příčiny:
-- Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce
disků Blu-ray, protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Bluray přidány až po výrobě tohoto přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou
dostupnost.
-- Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
-- Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo
nahrazovány.
-- Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným
způsobem.
-- Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R a
CD-RW/-R mohou být přesto nestandardní.
-- Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
-- Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě
disků.
-- Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému
zařízení AV.
-- Z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem
péče o zákazníky SAMSUNG.
• Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče
o zákazníky SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
• Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření,
Dříve než začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
• Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování:
UPOZORŇUJEME SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO přístrojem PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU
ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO
VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ.
POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO přístrojem JAKÉKOLIV OTÁZKY,
KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.
19
Ochrana proti kopírování
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu
Blu-ray, který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení
přehrávání, výstupu analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili,
i podle toho, jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod.
Značky BD-ROM Mark a BD+ jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená
jistá omezení přehrávání disků se značkou BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o
AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
• Mnoho disků Blu-ray/DVD je zakódováno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste
měli přehrávač připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru
má za následek zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání,
použití, přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a
dalších materiálů postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Upozornění k technologii Cinavia : Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení
použití neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop.
Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo
kopírování je přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna
práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou
zakázány.
Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb
Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny
autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví.
Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití.
Nesmíte používat žádný obsah nebo služby způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas
majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení výše uvedeného, pokud není
výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem služeb, nesmíte upravovat,
kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet odvozená díla,
využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem obsah nebo služby
zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.
OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST
SAMSUNG NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO
POSKYTOVANÉ ZA JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ
VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI
NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE
PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU
NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ,
A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG ODPOVĚDNÝ,
AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY NEBO
JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI
INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ
JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V
PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.
Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung
nečiní žádná prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici
po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a
přenosových zařízení, nad kterými nemá společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by
byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli
odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu či služby, které jsou
poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.
Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem
a službami. Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by
měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.
20
Licence
• Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby
a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
• Vyrobeno pod licencemi patentů USA č. : 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
a dalších patentů USA platných po celém světě. DTS, Symbol, DTS a
Symbol společně jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0+Digital Out
je ochranná známka společnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna
2.0+Digital Out
práva vyhrazena..
• DivX
-- VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý
společností DivX, LLC, součástí společnosti Rovi Corporation.
Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX Certified® a přehrává video ve formátu DivX.
Více informací a softwarové nástroje k převodu souborů na video ve formátu DivX najdete
na www.divx.com.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle
nebo jejích dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými
známkami svých příslušných vlastníků
• Upozornění k licenci pro otevřený software
-- Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® jsou ochranné známky,
značky služeb nebo značky certifikace sdružení Digital Living Network
Alliance.
-- DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified® musí
být registrováno, aby mohlo přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD).
Registrační kód vygenerujete podle sekce DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další
informace o procesu registrace najdete na webové adrese vod.divx.com.
-- Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně
prémiového obsahu.
-- DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti Rovi
Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou použity na základě licence.
-- Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.
21
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného
odběru baterií.)
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o
zákazníky.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
FYROM
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku
nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním
odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně
zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů
oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat
prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních
typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání
druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo
u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
BD-F5100
Prehrávač Diskov Blu-ray™
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
SLOVENSKY
Bezpečnostné informácie
Výstraha
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
Tento symbol upozorňuje na
nebezpečné napätie v zariadení,
ktoré môže dosiahnuť hodnoty
vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE : ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA RIZIKA
ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NESNÍMAJTE
KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA
NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ MÔŽE
OPRAVIŤ SÁM.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov ako je knižnica a pod.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA
NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU
S NÍM MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNÉMU
OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ PREHRÁVAČA
DISKOV BLU-RAY DODRŽUJTE POKYNY
UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
OVLÁDANIE, NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE
INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ SÚ UVEDENÉ V TOMTO
NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ RIZIKO OŽIARENIA.
2
Tento symbol upozorňuje na
dôležité pokyny týkajúce sa
používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
NIKDY NEROZOBERAJTE ZARIADENIE A
NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY
PRENECHAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade,
že sú na pripojenie k iným zariadeniam použité
tienené káble a konektory. Aby ste predišli
elektromagnetickému rušeniu iných zariadení
(napr. rádio alebo televízia), používajte na
pripojenie iba tienené káble a konektory.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná so
zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku. Hodnota
poistky je uvedená na prednej strane zásuvky. Ak je
potrebné poistku vymeniť, musíte použiť poistku s
rovnakou hodnotou a musí spĺňať požiadavky BS1362.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy
nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je
potrebná výmena krytu poistky, musí mať tento
kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane
zásuvky. Vymeniteľné kryty je možné zakúpiť u
vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu zástrčku, alebo
sieťová šnúra nie je dostatočne dlhá, musíte si zaobstarať
predlžovaciu sieťovú šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné
predpisy alebo kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od
elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku bezpečne
odstráňte. Nepripájajte zásuvku do zástrčky v prípade,
že je poškodená izolácia na sieťovej šnúre, pretože hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr
vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo
možné manipulovať.
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie je
licencované na základe určitých práv duševného vlastníctva
určitých tretích strán.
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Použitie ovládačov, nastavení alebo vykonanie
postupov v rozpore s týmto návodom môže
zapríčiniť nebezpečné vystavenie osoby radiácii.
UPOZORNENIE :
• VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE TRIEDY 3D PRI OTVORENÍ.
NEVYSTAVUJTE SA LÚČU (IEC 60825-1)
• TENTO VÝROBOK VYUŽÍVA LASER.
POUŽITIE OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ
ALEBO VYKONANIE POSTUPOV V
ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM MÔŽE
ZAPRÍČINIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE
OSOBY RADIÁCII. NEOTVÁRAJTE KRYT
A NEPOKÚŠAJTE SA ZARIADENIE
OPRAVOVAŤ SVOJPOMOCNE.
SERVISNÉ PRÁCE PONECHAJTE NA
KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke
pre budúce použitie.
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory.
Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, ako sú napríklad radiátory,
ohrievače, kachle a iné zariadenia (vrátane
AV prijímačov), ktoré produkujú teplo.
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel
polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva kolíky,
jeden širší ako druhý. Uzemnená
zástrčka má dva kolíky a jeden
uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí
hrot zástrčky slúži pre vašu bezpečnosť.
Ak dodaná zástrčka nepasuje do
zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej
zásuvky s elektrikárom.
10. Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním
a pricviknutím, obzvlášť v oblasti
zástrčiek, zásuviek a na mieste, kde
vychádza zo zariadenia.
11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo
určené výrobcom.
12. Zariadenie používajte
iba s vozíkom,
podstavcom,
stojanom alebo
stolom, ktoré určil
výrobca alebo ste
si ho zakúpili spolu
s výrobkom. Ak používate vozík, pri
jeho presúvaní dávajte pozor, aby sa
zariadenie neprevrátilo a nezranilo vás.
13. Zariadenie odpojte počas búrky, alebo
ak ho dlhší čas nepoužívate.
14. Všetky servisné práce prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Servisné práce sú potrebné, ak bol prístroj
akýmkoľvek spôsobom poškodený,
napríklad pri poškodení sieťového kábla
alebo zástrčky, ak bola na prístroj vyliata
voda alebo dovnútra spadli nejaké
predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu
alebo vlhkosti, ak prístroj nepracuje
normálne, alebo ak spadol.
Uskladnenie a spravovanie diskov
• Držanie diskov
-- Odtlačky prstov alebo
škrabance na disku môžu
znížiť kvalitu zvuku a obrazu,
prípadne spôsobiť preskakovanie
-- Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené údaje.
-- Disk držte za okraje tak, aby sa na
povrch nedostali odtlačky prstov.
-- Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
• Čistenie diskov
-- Ak sa na disk dostanú
odtlačky prstov alebo
sa znečistí, vyčistite ho
vlažným saponátom
zriedeným vodou a utrite
ho mäkkou tkaninou.
-- Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra
smerom von.
• Uskladnenie diskov
`` Disky neskladujte na priamom
slnečnom svetle.
`` Uchovávajte ich na chladnom,
vetranom mieste.
`` Uchovávajte ich v čistom ochrannom
obale a vo vertikálnej polohe.
Upozornenia pri manipulácii
• Nevystavujte tento prístroj pádu alebo obliatiu. Na
prístroj neklaďte predmety naplnené tekutinami,
ako sú napríklad vázy.
• Ak chcete tento spotrebič úplne vypnúť, musíte
vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky. Preto musí
byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže
spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
• Údržba skrinky.
-- Pred pripojením tohto prehrávača k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
-- Ak prehrávač náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach a
na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a
spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom
prípade odpojte prehrávač, počkajte dve hodiny,
a potom pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
Potom vložte disk a skúste ho prehrať znovu.
• Ak výrobok vydáva nezvyčajný zvuk alebo z výrobku
vychádza spálený zápach, prípadne dym, okamžite
vypnite vypínač a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Následne kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré
vám poskytne technickú pomoc. Výrobok nepoužívajte.
Používanie výrobku v tomto stave by mohlo spôsobiť
požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Autorské práva
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť
ani celý tento návod na používanie sa
nesmie reprodukovať alebo kopírovať bez
predchádzajúceho písomného povolenia
spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
Obsah
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Výstraha....................................................... 2
Bezpečnostné opatrenia............................... 2
Uskladnenie a spravovanie diskov................ 3
Upozornenia pri manipulácii.......................... 3
Autorské práva............................................. 3
ZAČÍNAME
Pred použitím návodu na použitie................. 4
Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač prehrať......... 4
Príslušenstvo................................................ 6
Predný panel................................................ 6
Zadný panel.................................................. 6
Diaľkový ovládač.......................................... 7
PRIPOJENIA
Pripojenie k televízoru................................... 7
Pripojenie k audiosystému............................ 8
Pripojenie k sieťovému smerovaču............... 8
Jazyk.......................................................... 13
Zabezpečenie............................................. 13
Všeobecné................................................. 13
Podpora..................................................... 13
PREHRÁVANIE MÉDIÍ
Prehrávanie komerčne zaznamenaného disku....... 14
Prehrávanie súborov na zariadení USB....... 14
Prehrávanie disku s obsahom nahraným
používateľom.............................................. 15
Prehrávanie obsahu uloženého v PC........... 15
Ovládanie prehrávania videa....................... 15
Ovládanie prehrávania hudby...................... 16
Prehrávanie fotografií.................................. 17
DODATOK
Riešenie problémov.................................... 17
Technické údaje.......................................... 19
NASTAVENIA
Postup nastavenia úvodných nastavení........ 9
Navigácia v ponuke...................................... 9
Prístup do ponuky Nastavení........................ 9
Displej.......................................................... 9
Zvuk........................................................... 10
Sieť............................................................ 11
Systém....................................................... 12
3
Začíname
Regionálny kód
Pred použitím návodu na použitie
Typy diskov a Obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať
Médium
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIA
✎✎ POZNÁMKA
Typ disku
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
Disk BD-ROM alebo BD-RE/-R nahraný vo formáte BD-RE.
Disk DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R,
ktorý bol nahraný a finalizovaný alebo pamäťové médium USB
s obsahom DivX, MKV, MP4.
Hudba nahraná na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na
USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte MP3 alebo WMA.
Fotografie nahrané na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo
na USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte JPEG.
Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto prehrávači prehrať určité CD-RW/-R a DVD-R disky.
Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD formáte videa, nebude sa dať prehrávať.
Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 MB/s.
Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo USB zariadení pri bitovej
rýchlosti, ktorá presahuje 25 MB/s.
`` Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých funkcií, ako je
napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na
škatuli disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
`` Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie
budú vykonávané pomaly.
Prehrávače aj disky sú zakódované podľa
príslušného regiónu.
Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať, aby
bolo možné disk prehrávať. Disk sa neprehrá
v prípade, že sa kódy nebudú zhodovať.
Regionálne číslo pre tento prehrávač je
uvedené na zadnom paneli prehrávača.
Typ
disku
Disk
Blu-ray
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV atď.
4
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(okrem CD vrstvy)
• DVD-RW (režim VR) • 3,9 GB disky
DVD-R na
• CVD/CD-ROM CDV/
autorizáciu.
CD-G/CD-ILD (CD-G
disky prehrávajú iba
zvuk, nie grafiku.)
A
B
C
``
``
``
``
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať
Regionálny
kód
DVDVIDEO
Logá diskov, ktoré dokáže
prehrávač prehrať
Disk Blu-ray
BD-LIVE
DivX
Systém vysielania PAL vo
Veľkej Británii, Francúzsku,
Nemecku, atď.
Oblasť
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Taiwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
Podporované formáty súborov
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
• Váš prehrávač podporuje pamäťové médiá USB, MP3
prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB čítačky kariet.
• Tento prehrávač nepodporuje názvy priečinkov
alebo súborov dlhšie ako 128 znakov.
• Niektoré USB zariadenia/Externé HDD/digitálne
fotoaparáty nemusia byť s prehrávačom kompatibilné.
• Váš prehrávač podporuje systémy súborov FAT16,
FAT32 a NTFS.
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu
prehrávača. Pripojenie cez USB kábel môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako jedno
pamäťové zariadenie, nemusí fungovať správne.
• Prehrávač nepodporuje PTP protokol.
• Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je pauza
pred zobrazením.
• Tento prehrávač nedokáže prehrávať MP3 súbory
s DRM (Správa digitálnych práv) prevzatých z
komerčných stránok.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný východ,
Egypt, Južná Afrika, Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
Tichomorské ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
6
Čína
Poznámky k USB pripojeniu
• Váš prehrávač podporuje len video, ktoré má menej ako 30 snímok/s (obrázkov za sekundu).
• Váš prehrávač podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC), ako sú
napríklad malé pamäťové zariadenia a pevné disky USB. (Rozbočovače nie sú podporované.)
• Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na viacero kariet a malých pamäťových zariadení USB nemusia byť
kompatibilné s týmto prehrávačom.
• Ak zariadenie USB vyžaduje vyšší výkon, môže byť obmedzené zariadením na ochranu obvodu.
• Ak je prehrávanie z pevného disku USB nestabilné, zabezpečte dodatočnú energiu zapojením pevného disku do zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu pevného disku USB.
• Pamäťové zariadenia musíte vybrať pomocou funkcie „Bezpečné odstránenie USB“, aby ste predišli
prípadnému poškodeniu pamäťového zariadenia USB.
Stlačte tlačidlo HOME, aby ste sa presunuli na domovskú obrazovku, stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo a potom
stlačte tlačidlo v.
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.
• Váš prehrávač nepodporuje komprimované súbory, rozptýlené súbory ani kódované súbory NTFS.
• Zariadenie USB môžete opraviť alebo naformátovať na stolnom počítači. (iba operačný systém MS-Windows.
Podpora video súborov
Prípona súboru
*.avi
Kontajner
AVI
Video kodek
DivX 3.11/4.x/5.x/6.1
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
WMV (wmv9)
MP4
PS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audio kodek
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Rozlíšenie
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Obmedzenia
-- Aj keď je súbor zakódovaný vyššie uvedeným podporovaným kodekom, tento súbor sa nemusí
dať prehrať, ak sa vyskytne problém s jeho obsahom.
-- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie v kontajneru súboru nesprávne alebo ak
je samotný súbor poškodený.
-- Pri súboroch, ktoré majú vyššiu ako štandardný dátový tok/počet obrázkov za sekundu, môže
dôjsť pri prehrávaní zvuku/obrazu k zasekávaniu.
-- Funkcia vyhľadávania (preskočenia) nie je k dispozícii, ak je indexová tabuľka súboru poškodená.
•• Video dekodér
-- Podporuje až do H.264 Úroveň 4.1 a AVCHD
-- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, a VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Menej ako 1280 x 720 : max. 60 snímok
Viac ako 1280 x 720 : max. 30 snímok
-- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie
•• Zvukový dekodér
-- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-- Nepodporuje vzorkovaciu frekvenciu WMA 22050 Hz mono.
-- AAC: Max. vzorkovacia frekvencia: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2,
96) Max. dátový tok: 320 kb/s.
Podpora hudobných súborov
Prípona
súboru
Nosič
Audio kodek
1920x1080
*.mp3
MP3
MP3
1920x1080
*.wma
WMA
WMA
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Rozsah podpory
-
* Vzorkovacie kmitočty (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Prenosová rýchlosť - Všetky prenosové rýchlosti
v rozsahu 5 kbps až 355 kbps
Podpora súborov s obrázkami
Prípona súboru
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Typ
Rozlíšenie
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
5
AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)
Predný panel
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané a
používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát kompresie
obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Color“. Tento prehrávač dokáže prehrávať disky AVCHD,
ktoré používajú formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými značkami Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
TLAČIDLO PREHRAŤ/POZASTAVIŤ
TLAČIDLO STOP
TLAČIDLO OTVORIŤ/
ZATVORIŤ
TLAČIDLO NAPÁJANIA
✎✎ POZNÁMKA
`` Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia prehrávať v závislosti od stavu nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
`` Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamery.
`` Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia dať prehrať v závislosti od rozlíšenia videa a od
stavu obnovovacieho kmitočtu.
Príslušenstvo
ZÁSUVKA NA DISK
✎✎ POZNÁMKA
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
AUDIO
VIEW
Návod na použitie
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
Zadný panel
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Diaľkový ovládač
HDMI OUT
6
USB HOST
`` Keď prehrávač zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla Prehrať na prehrávači alebo diaľkovom
ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť Prehrať film alebo Spustiť v ponuke disku, a potom stlačiť tlačidlo v.
`` Aktualizáciu softvéru pomocou konektora USB Host môžete vykonať len s pamäťovým zariadením USB.
BONUS
Batérie do diaľkového ovládača
(veľkosť AAA)
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO
OVLÁDAČA
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Opis diaľkového ovládača
Pripojenia
Diaľkový ovládač
Zapnutie a vypnutie prehrávača.
Zapne a vypne televízor.
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný
zdroj na vašom televízore.
Nastavenie hlasitosti televízora
Na vysunutie disku.
Pripojenie k televízoru
Kábel HDMI pripojte z (nie je súčasťou dodávky) konektora HDMI OUT na zadnej strane
výrobku ku konektoru HDMI IN na vašom televízore.
-- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Stlačte numerické tlačidlá, ak chcete ovládať
možnosti.
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky disku.
Slúži na vstup do vyskakovacej ponuky/
ponuky titulu.
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo
dopredu.
Stlačením disk zastavíte.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať na disku
dozadu alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
Stlačte, ak chcete disk prehrať.
Slúži na získanie prístupu k rôznym zvukovým
funkciám na disku (disk Blu-ray/DVD).
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Stlačte, ak chcete používať ponuku Nástroje.
Audio
Video
Stlačte, ak chcete vojsť do domácej ponuky.
Stlačte, ak chcete prepnúť jazyk titulkov na
disku Blu-ray/DVD.
Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní
počas prehrávania disku Blu-ray/DVD.
Slúži na výber položiek ponuky a zmenu
hodnoty ponuky.
Stlačte na opustenie ponuky.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
prehrávači a niekoľko funkcií na diskoch Blu-ray.
Stlačte pre použitie funkcie zobrazenia bonusov.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Umožňuje opakovať titul, A-B disk
Inštalácia batérií
FULL
SCREEN
Stlačením použijete funkciu na celú obrazovku, ale
počas prehrávania disku Blu-ray/DVD toto tlačidlo
nefunguje.
Umožňuje opakovať titul, kapitolu, stopu alebo disk.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
!!
• Skontrolujte polaritu (+/–) batérií.
• Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
• Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je
blokovaný prekážkou.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové osvetlenie.
UPOZORNENIE
`` Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi na ochranu
životného prostredia. Nelikvidujte ich spolu s komunálnym
odpadom. Umožňuje opakovať titul, kapitolu, stopu alebo disk.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak používate na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu kábel HDMI-DVI, musíte k audio systému pripojiť
aj digitálny audio výstup na prehrávači, aby ste počuli zvuk.
`` Kábel HDMI vysiela digitálny obraz a zvuk, takže nemusíte pripojiť audio kábel.
`` Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte
v návode na použitie vášho televízora.
`` Keď pripojíte prehrávač k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru a potom ho prvýkrát zapnete,
prehrávač automaticky nastaví výstupné rozlíšenie HDMI na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor podporuje.
`` Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Sýte farby
HDMI na Vyp.
`` Aby ste videli obraz vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť vysokorýchlostný
kábel HDMI (kategória 2).
`` HDMI vysiela do televízora len čistý digitálny signál.
Ak váš televízor nepodporuje technológiu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na obrazovke
sa objaví zrnenie.
7
Pripojenie k audiosystému
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Prehrávač diskov Blu-ray môžete pripojiť k audio systému pomocou jedného zo spôsobov
znázornených nižšie.
-- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Spôsob 1 Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI
Prehrávač môžete pripojiť k sieťovému smerovaču pomocou jedného zo spôsobov
znázornených nižšie.
Ak chcete použiť sieťovú funkciu DLNA, musíte váš počítač pripojiť k sieti tak, ako je to
znázornené na obrázkoch.
Káblová sieť
• Kábel HDMI pripojte z (nie je súčasťou dodávky) konektora HDMI OUT na zadnej strane
výrobku ku konektoru HDMI IN na vašom prijímači.
• Najlepšia kvalita (odporúčané)
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
Spôsob 2 Pripojenie k AV prijímaču pomocou dekodéra Dolby Digital alebo DTS
• Pomocou digitálneho koaxiálneho kábla (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor Coaxial
Digital Audio Out na výrobku ku konektoru Digital Coaxial In na prijímači.
• Dobrá kvalita
• Ak nastavíte digitálny výstup na PCM, zvuk budete počuť iba cez dva predné reproduktory.
Spôsob 1
Audio
Širokopásmové
služby
alebo
Smerovač
Širokopásmový
modem
Spôsob 2
Audio
✎✎ POZNÁMKA
Širokopásmové
služby
`` Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v
závislosti od použitého smerovača alebo stratégie vášho poskytovateľa internetových služieb. Viac
informácií získate od svojho poskytovateľa internetových služieb.
`` Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
8
Nastavenie
`` Ak necháte prehrávač v zastavenom režime dlhšie ako 5
minút bez toho, aby ste ho použili, na televízore sa aktivuje
šetrič obrazovky. Ak necháte prehrávač v režime šetriča
obrazovky dlhšie ako 25 minút bez toho, aby ste ho použili,
napájanie sa automaticky vypne.
Postup nastavenia úvodných
nastavení
• Ak úvodné nastavenia nenakonfigurujete,
domovská ponuka sa nezobrazí.
• OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto prehrávača
sa môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
• Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky.
• Keď sa dokončí proces načítavania tohto
produktu, Zariadenie môžete obsluhovať
tlačidlami na paneli a diaľkovým ovládaním.
Postupy úvodných nastavení vám umožňujú
nastavijazyky OSD a ponúk, nakonfigurovapripojenie k
vašej domácej sieti, vybravýstupný pomer strán (veľkosa
formát obrazovky), ktoré sú pre váš televízor správne.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak východiskové nastavenia zmeníte, domáca ponuka
sa nezobrazí.
`` Ak počas nastavenia siete stlačíte MODRÉ(D) tlačidlo,
môžete vstúpiť do domácej ponuky, aj keď nie je ešte
nastavenie siete úplne ukončené.
`` Keď sa vrátite do domácej obrazovky, režim zobrazenia
na celej obrazovke sa automaticky zruší.
`` Ak chcete opätovne zobraziť obrazovku s
východiskovými nastaveniami, aby ste uskutočnili
zmeny, stlačte tlačidlo @ na prednom paneli výrobku
na viac ako 5 sekúnd bez vloženého disku. Týmto
prehrávač vynulujete na jeho predvolené nastavenia.
`` Keď sa dokončí proces načítavania tohto produktu,
môžete začať používať funkciu HDMI-CEC.
`` Ak chcete použiť funkciu Anynet+(HDMI-CEC),
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
1) Prehrávač pripojte pomocou kábla HDMI k TV
značky Samsung, ktorý je kompatibilný s funkciou
Anynet+(HDMI-CEC).
2) Funkciu Anynet+(HDMI-CEC) zapnite v TV a aj v
prehrávači.
3) TV nastavte na postup úvodných nastavení.
Navigácia v ponuke
AUDIO
HOME
1
Zvolí Music.
2
Zvolí Settings.
3
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
4
Zvolí aplikácie.
5
Zvolí Videos.
6
Zvolí Photos.
✎✎ POZNÁMKA
SUBTITLE
`` Možnosti Videá, Fotografie a Hudba vyžadujú,
aby ste mali v prehrávači vložený príslušný disk
alebo pripojené pamäťové zariadenie USB typu
Flash.
1
3
2
BONUS
1
Prístup do ponuky Nastavení
4
REPEAT
REPEAT
FULL
Tlačidlo HOME : Stlačte, ak chcete vojsť do
domácej ponuky.
VIEW
A-B
SCREEN
2
Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej
ponuke.
3
v Tlačidlo (ENTER)/SMER :
Posuňte kurzor alebo zvoľte položku.
Aktivujte aktuálne zvolenú položku.
Potvrďte nastavenie.
4
• Domáca ponuka
1
Videos
Photos
Music
Settings
2
5
4
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
App 3
App 4
d View Devices " Enter
1.
2.
3.
Tlačidlo EXIT : Stlačte na opustenie aktuálnej
ponuky.
6
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia,
postupujte podľa týchto krokov :
3
4.
5.
Stlačte tlačidlo POWER.
Objaví sa domáca ponuka.
Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Settings, a
potom stlačte tlačidlo v.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku, a potom stlačte tlačidlo v.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku, a potom stlačte tlačidlo v.
Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo EXIT.
✎✎ POZNÁMKA
`` Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti
od vybranej ponuky. OSD (Obrazovkové
zobrazenie) tohto prehrávača sa môže po
aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
Displej
Môžete konfigurovať rôzne možnosti, ako je
napríklad pomer strán obrazovky, rozlíšenie, atď.
Pomer strán
Nastavenia obrazovky môžete nastaviť podľa typu
televízora, ktorý máte.
✎✎ POZNÁMKA
`` Niektoré pomery strán nemusia byť dostupné, záleží od
typu disku.
`` Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný, ako pomer
strán obrazovky vášho televízora, môže sa zobraziť
prekrútený obraz.
BD Wise (iba prehrávače Samsung)
BD Wise je najnovší prepojovací prvok od
spoločnosti Samsung.
Keď prepojíte prehrávač Samsung a televízor
Samsung s BD Wise cez HDMI a funkcia BD Wise
je zapnutá na prehrávači aj televízore, prehrávač
vysiela video s rozlíšením videa a obnovovacím
kmitočtom disku Blu-ray/DVD.
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa
automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa objaví v
ponuke Rozlíšenie.
`` Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré
nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD Wise
používať.
`` Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte
ponuku BD Wise na prehrávači aj na televízore na On.
Rozlíšenie
Umožňuje vám nastaviť výstupné rozlíšenie a
video signálu HDMI na Auto, 1080p, 1080i, 720p,
alebo 576p/480p. Toto číslo označuje počet
riadkov videa na jeden obraz. Označenie „i“ a „p“
signalizuje prekladané a progresívne skenovanie.
Čím viac riadkov, tým je vyššia kvalita.
9
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
• Prehrávanie Blu-ray disku/elektronického
obsahu/digitálneho obsahu
HDMI/pripojené
Výstup
Nastavenie
BD Wise
Auto
1080@60F
(Filmová snímka: Off)
Režim HDMI
Disk Blu-ray
Rozlíšenie disku
Blu-ray
Elektronický
obsah/
Digitálny
obsah
1080p
Maximálne
Maximálne
rozlíšenie vstupu rozlíšenie vstupu
televízora
televízora
1080@60F
1080@60F
Filmová snímka:
Auto (24Fs)
1080@24F
1080@24F
1080i
720p
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
• Prehrávanie DVD
Výstup
Nastavenie
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
10
720p
HDMI/pripojené
Režim HDMI
576i/480i
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
1080p
1080i
720p
576p/480p
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak televízor, ktorý ste pripojili, nepodporuje funkciu
Filmová snímka alebo zvolené rozlíšenie, zobrazí sa
správa „Ak sa po stlačení „“ If no pictures are shown
after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds the
return to the previous resolution. Do you want to
change the the resolution?“. Ak zvolíte Yes, obrazovka
televízora na 15 sekúnd zhasne, a potom sa rozlíšenie
automaticky zmení na predchádzajúce rozlíšenie.
`` Ak zostane obrazovka prázdna po tom, ako ste
zmenili rozlíšenie, odstráňte všetky disky, a potom
stlačte a podržte tlačidlo @ na prednej strane
prehrávača dlhšie ako 5 sekúnd. Všetky nastavenia
sa vrátia do východiskových nastavení. Pre vstup
ku každému režimu postupujte podľa krokov na
predchádzajúcej strane a vyberte Nastavenie displeja,
ktoré váš televízor podporuje.
`` Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
uložené používateľské údaje BD vymažú.
`` Aby prehrávač mohol používať režim Filmová snímka
(24 Fs), musí mať Blu-ray disk 24 obrázkovú funkciu.
Filmová snímka (24Fs)
Progresívny režim
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní DVD diskov..
Digitálny výstup
Umožňuje vám vybrať si výstupný formát digitálneho zvuku, ktorý je vhodný pre váš televízor alebo AV
prijímač. Viac detailov nájdete v tabuľke výberu digitálneho výstupu.
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
Audio Stream
na disku Bluray
Umožňuje vám nastaviť formát farebného
priestoru pre výstup HDMI, aby sa zhodoval so
schopnosťami pripojeného zariadenia (televízor,
monitor, atď).
Audio Stream
na DVD
HDMI hlboké farby
Umožňuje vám dosiahnuť video z konektora HDMI
OUT so sýtymi farbami. Sýta farba umožňuje
presnejšiu reprodukciu farieb s väčšou sýtosťou farieb.
Definícia pre
Blu-ray disk
Bitstream
Bitstream
(Re-encoded DTS) (Re-encoded Dolby D)
HDMI prijímač
Prijímač AV s
Koaxiálny
alebo
podporou HDMI
koaxiálny
alebo koaxiálny
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
HDMI
prijímač
Pripojenie
Nastavenie vlastnosti Filmová snímka (24Fs) na Auto
vám umožňuje nastaviť výstup HDMI prehrávača na 24
snímok za sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu.
Vlastnosť Filmová snímka (24Fs) môžete využívať len na
televízore, ktorý podporuje túto obnovovaciu frekvenciu.
Filmovú snímku môžete zvoliť len vtedy, keď je prehrávač
v režimoch výstupného rozlíšenia HDMI 1080p.
Farebný formát HDMI
Zvuk
Koaxiálny
HDMI
prijímač
PCM
PCM
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
Dolby Digital
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby TrueHD
PCM 2k
PCM 2k
Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS
PCM 2k
PCM 2k
DTS
DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
PCM 2k
PCM 2k
DTS
DTS Opätovne Dolby Digital Opätovne
kódov.
kódov.*
DTS-HD Master
Audio
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS Opätovne Dolby Digital Opätovne
kódov.
kódov.*
PCM 2k
PCM 2k
DTS
PCM
Dolby Digital
PCM 2k
DTS
PCM 2k
PCM 2k
DTS Opätovne Dolby Digital Opätovne
kódov.
kódov.*
PCM 2k
PCM 2k
Akýkoľvek
PCM 2k
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a zvuk
BONUSVIEW dokopy
do PCM zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania.
DTS-HD
Master Audio
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
DTS
DTS
Dolby Digital Dolby Digital
DTS Opätovne Dolby Digital Opätovne
kódov.
kódov.*
DTS Opätovne Dolby Digital Opätovne
kódov.
kódov.*
DTS Opätovne Dolby Digital Opätovne
kódov.
kódov.*
DTS Opätovne Dolby Digital Opätovne
kódov.
kódov.*
PCM 2k
Dolby Digital
DTS
PCM 2k
Dolby Digital
DTS
Dekóduje zvuk
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie
Vysiela len zvuk hlavnej
hlavnej funkcie a zvuk
a zvuk BONUSVIEW
funkcie, aby mohol váš AV
BONUSVIEW dokopy
dokopy do PCM
prijímač dekódovať bitový
do PCM zvuku a pridá
zvuku a pridá
tok zvuku.
Zvukové efekty
Zvukové efekty
Nebudete počuť zvuk
navigovania, potom
navigovania, potom
BONUSVIEW alebo Zvukové
PCM zvuk opätovne
PCM zvuk opätovne
efekty navigovania.
zakóduje do digitálneho
zakóduje do DTS
toku bitov Dolby.
toku bitov.
* Ak je zdrojový tok 2k alebo mono,
nastavenia „Dolby D Opätovne kódov.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku:
-- Zvuk hlavnej funkcie: Zvukový záznam hlavnej
funkcie.
-- BONUSVIEW zvuk: Doplňujúci zvukový záznam,
ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
-- Zvukové efekty navigovania: Ak vyberiete
niektorú navigáciu v ponuke, môžu zaznieť
zvukové efekty navigovania. Funkcia Zvukové
efekty navigovania je pre každý Blu-ray disk
odlišná.
✎✎ POZNÁMKA
`` Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v
opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo
bude zvuk príliš hlasný.
`` Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je
kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
`` Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
`` Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
`` Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál
sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber digitálneho
výstupu (PCM alebo Bitstream).
`` Ak váš televízor nie je kompatibilný
s komprimovanými viackanálovými formátmi
(Dolby Digital, DTS), prehrávač môže vysielať
2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj
keď ste v ponuke nastavenia zvolili bitový tok
(buď Opätovne kódov. alebo Nespracovaný).
`` Ak váš televízor nie je kompatibilný so
vzorkovacím kmitočtom PCM cez 48 kHz,
prehrávač môže vysielať 48 kHz podvzorkovaný
zvuk PCM, dokonca aj keď ste nastavili
Podvzorkovanie PCM na Off.
Prevzorkovanie PCM nadol
Umožňuje vám vybrať prevzorkovanie 96kHz PCM
signálov nadol na 48kHz skôr, ako sa budú vysielať do
zosilňovača. Vyberte možnosť Zap., ak váš zosilňovač
alebo prijímač nie je kompatibilný s 96kHz signálom.
Ovládanie dynamického rozsahu
Umožňuje vám použiť ovládanie dynamického
rozsahu na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus
a Dolby True HD.
• Auto : Automaticky ovláda dynamický rozsah
zvuku Dolby TrueHD na základe informácií vo
zvukovom zázname Dolby TrueHD. Zároveň
zapína ovládanie dynamického rozsahu pre
Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
• Off : Ponechá dynamický rozsah
neskomprimovaný, čím vám umožňuje
počúvať pôvodný zvuk.
• On : Zapne ovládanie dynamického rozsahu na
všetkých troch formátoch Dolby. Tichšie zvuky
sa zosilnia a hlasitosť hlasných zvukov sa zníži.
Nastavenia siete nakonfigurujte pomocou nižšie
uvedených krokov.
✎✎ POZNÁMKA
`` Toto zariadenie môžete k sieti pripojiť len
pomocou káblového pripojenia.
Nastavenie káblovej siete
1.
2.
3.
Siet'
Skôr, ako začnete, kontaktujte prosím svojho
poskytovateľa internetových služieb a zistite, či
je vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak
je dynamická - a väčšina je - odporúčame vám
použiť automatický postup nastavenia siete. Je to
najjednoduchší postup a bude fungovať vo väčšine
prípadov.
Ak je statická, musíte použiť manuálny postup
nastavenia.
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Network
a potom stlačte tlačidlo v.
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Wired
Network Settings a potom stlačte
tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka
Nastavenia káblovej siete.
Settings
Audio Internet Protocol Setup
Network
System
Language
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Security
General
DNS Server
Support
4.
5.
: Auto
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
: Auto
: 0
0
0
0
0
\
0
V políčku nastavenia internetového protokolu
zvoľte možnosť Auto, ak ešte nie je zvolená.
(Stlačte tlačidlo v, vyberte položku AUTO
a potom stlačte tlačidlo v.)
Funkcia Automaticky získava a vypĺňa
hodnoty pre položky IP Address,
Subnet Mask atď automaticky.
7.
Vyberte položku Network Test a potom
stlačte tlačidlo v, aby ste zaručili
pripojenie prehrávača do siete.
Ak sieťová funkcia nezíska sieťové
hodnoty, alebo ak ste vybrali Manuálne,
prejdite na pokyny pre manuálne
nastavenie.
Pred spustením manuálneho nastavenia siete
musíte mať hodnoty nastavenia siete.
Ak chcete zadať sieťové nastavenia pre váš
výrobok, postupujte podľa týchto krokov :
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
`` Tento proces môže trvať až päť minút.
Potom, ako sieťová funkcia získa
sieťové hodnoty, stlačte tlačidlo
RETURN.
Po dokončení testu siete dvakrát stlačte
tlačidlo RETURN, aby ste sa vrátili do
hlavnej ponuky.
Manuálne nastavenie siete
0
> Move " Select ' Return
✎✎ POZNÁMKA
6.
9.
2.
Wired Network Settings
Display
Režim zmiešavania
Umožňuje vám vybrať si spôsob zmiešavania
viacerých kanálov, ktorý je kompatibilný s vašim
stereo systémom. Môžete si vybrať, či bude
prehrávač zmiešavať na normálne stereo alebo
na priestorové kompatibilné stereo.
V domácej ponuke stlačením tlačidiel ◄►
vyberte Settings a potom stlačte tlačidlo v.
8.
9.
V domácej ponuke stlačením tlačidiel
◄► vyberte Settings a potom stlačte
tlačidlo v.
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Network
a potom stlačte tlačidlo v.
Press the ▲▼ buttons to select Wired
Network Settings, and then press the
v button. The Wired Network Settings
screen appears.
Select the Internet Protocol Setup field,
and then press the v button.
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Manual a
potom stlačte tlačidlo v.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole IP Address.
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
Keď to urobíte pre každé pole, pomocou
tlačidla ► prejdite postupne na ďalšie polia.
Rovnako tiež môžete použiť tlačidlo šípky,
aby ste sa pohybovali hore, dole a dozadu.
Zadajte hodnoty IP Address, Subnet Mask
a Gateway.
10. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na DNS.
11
11. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS.
12. Čísla zadajte tak, ako je to uvedené vyššie.
13. Stlačte tlačidlo RETURN na diaľkovom
ovládači.
14. Potom spustite Test siete a uistite sa, že
výrobok je pripojený k vašej sieti.
Test siete
Túto ponuku používajte na pripojenie na
kontrolu, či vaše sieťové pripojenie funguje
alebo nie.
Stav siete
Kontrola, či bolo pripojenie k sieti a internetu
zavedené.
Internetové pripojenie BD-LIVE
Nastavte, aby ste umožnili pripojenie pri
používaní služby BD-LIVE.
• Allow (All) : Internetové pripojenie bude
povolené pre celý obsah BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Internetové pripojenie
bude povolené iba pre obsah BD-LIVE,
ktorý obsahuje platný certifikát.
• Prohibit : Internetové pripojenie nebude
povolené pre žiadny obsah BD-LIVE.
✎✎ POZNÁMKA
`` Čo je platný certifikát?
Ak výrobok používa funkciu BD-LIVE na poslanie
údajov o disku a požiada server na certifikáciu disku,
server používa prenesené údaje na kontrolu platnosti
disku a posiela certifikát späť do výrobku.
`` Internetové pripojenie môže byť počas používania
obsahu BD-LIVE obmedzené.
12
Používanie BD-LIVE™
Keď už je výrobok pripojený k sieti, môžete si
vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú
filmov, pomocou diskov kompatibilných s BD-LIVE.
1.
2.
3.
Skontrolujte veľkosť zostávajúcej pamäte.
Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť
minimálnu veľkosť s 1GB voľného miesta.
Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
Vyberte položku z rôznych obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
✎✎ POZNÁMKA
`` Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný
obsah sa môžu líšiť, záleží od výrobcu disku
differ, depending on the disc manufacturer.
Používanie funkcie DLNA
DLNA vám umožňuje prehrávať súbory hudby,
videa a fotografií, ktoré sa nachádzajú vo vašom
počítači alebo NAS na prehrávači.
Ak chcete používať DLNA spolu s vaším
prehrávačom, musíte pripojiť prehrávač k vašej
sieti (pozri strany 11 - 12).
Ak chcete používať DLNA spolu s vaším
počítačom, musíte si nainštalovať softvér DLNA
na svoj počítač.
Ak máte NAS, môžete používať DLNA bez
dodatočného softvéru.
Prevzatie softvéru DLNA
1. Navštívte lokalitu Samsung.com.
2. Kliknite na položku Podpora, do zobrazeného
poľa zadajte produktové číslo vášho
prehrávača a potom kliknite na príslušný
produkt.
3. Na nasledujúcej obrazovke prejdite na kartu
Download Centrum.
4. Na karte Download Centrum kliknite na
položku Software.
5. Preberanie spustite kliknutím na ikonu v
riadku DLNA pod položkou Súbor.
Systém
Úvodné nastavenie
Pomocou funkcie Úvodné nastavenie môžete
nastaviť jazyk, nastavenia siete, atď.
Viac informácií o funkcii Úvodné nastavenie
nájdete v časti Úvodné nastavenie v tomto
návode na použitie. (Pozri strany 9).
Rýchly štart
Umožňuje vám nastaviť prehrávač tak, aby sa
rýchlo zapínal tým, že sa skráti čas zavádzania.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak túto funkciu nastavíte na možnosť On, spotreba
energie v pohotovostnom režime sa zvýši.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka
spojenú činnosť s ostatnými výrobkami
Samsung s funkciou Anynet+.
Tento výrobok môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora Samsung, alebo
môžete spustiť prehrávanie disku jednoduchým
stlačením tlačidla PREHRAŤ (
) na
diaľkovom ovládači televízora.
Viac informácií nájdete v návode na použitie
televízora.
✎✎ POZNÁMKA
`` Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
`` Ak sa na vašom televízore nachádza logo
Anynet+, váš televízor podporuje funkciu
Anynet+.
`` V závislosti od Vášho televízora isté rozlíšenia
výstupu HDMI nemusia fungovať.
Pozrite si návod na použitie vášho televízora.
`` Po vypnutí zariadenia odpojenie a opakované
pripojenie napájacieho kábla automaticky
vyvolá zapnutie zariadenia. V tomto okamihu
sa zariadenie automaticky vypne o približne 15
sekúnd za účelom opakovaného nadviazania
spojenia cez rozhranie Anynet+.
`` V prípade niektorých televízorov platí, že ak
tento produkt pripojíte cez rozhranie Anynet+,
pri zapnutí televízora sa môže zobraziť
výstražné kontextové hlásenie uvádzajúce, že
sa nerozpoznalo žiadne pripojenie. Napriek
tomu je však spojenie cez rozhranie Anynet+
riadne nadviazané a dostupné na používanie.
Správa BD údajov
Umožňuje vám spravovať prevzatý obsah, ku
ktorému ste sa dostali cez Blu-ray disk, ktorý
podporuje službu BD-LIVE, a ktorý je uložený
v pripojenom pamäťovom zariadení.
Môžete skontrolovať informácie o zariadení
vrátane veľkosti pamäte, mazať BD údaje
alebo meniť pamäťové zariadenie Flash.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak v režime externej pamäte odpojíte USB
zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie
disku sa zastaví.
`` Váš prehrávač podporuje systémy súborov
FAT16, FAT32 a NTFS. Odporúčame vám
používať USB zariadenia, ktoré podporujú
USB 2.0 protokol s 4 MB/sek. alebo s väčšou
rýchlosťou čítania/zapisovania.
`` Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí
po naformátovaní pamäťového zariadenia
fungovať.
`` Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa
môže líšiť v závislosti od podmienok.
DivX® Video na požiad.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si
môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Jazyk
Môžete si vybrať požadovaný jazyk pre
domácu ponuku, ponuku disku atď.
✎✎ POZNÁMKA
`` Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný na
disku.
Zabezpečenie
Pri prvom použití tejto ponuky sa zobrazí obrazovka
nastavenia hesla.
Pomocou číslených tlačidiel zadajte požadované
4-ciferné heslo.
Všeobecné
Časové pásmo
Môžete špecifikovať časové pásmo, ktoré je
dostupné pre vašu oblasť.
Rodič. hodnotenie BD
Bráni prehrávaniu Blu-ray diskov so špecifickým
vekovým hodnotením, ak sa nezadá heslo.
Rodič. hodnotenie DVD
Táto funkcia funguje spolu s diskami a DVD, ktorým
bolo pridelené vekové hodnotenie alebo číselné
hodnotenie, ktoré označuje úroveň vyspelosti
obsahu. Tieto čísla vám pomáhajú kontrolovať typy
diskov Blu-ray a diskov DVD, ktoré môže sledovať
vaša rodina. Zvoľte vekové hodnotenie.
Napríklad, ak vyberiete ohodnotenie Stupeň 6,
výrobok prehrá disky, ktoré sú ohodnotené 6 a menej
a neprehrá disky, ohodnotené Stupeň 7 alebo 8.
Vyššie čísla označujú vyspelejší obsah.
Zmena PIN
mení 4-ciferné heslo používané na prístup k
zabezpečeným finkciám.
Ak ste zabudli svoje heslo
1.
Vyberte disk.
2. Stlačte a pridržte na čelnom paneli tlačidlo @,
po dobu 5 sekúnd alebo viac.
Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné
nastavenia od výrobcu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
používateľské nastavenia uložené v údajoch BD
vymažú.
Podpora
Aktualizácia softvéru
Táto ponuka Aktualizácie softvéru vám
umožňuje aktualizovať softvér prehrávača na
vylepšenie výkonu alebo doplňujúce služby.
By Online
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez Online,
postupujte podľa týchto krokov:
1.
2.
3.
4.
Zvoľte možnosť By Online, a potom
stlačte tlačidlo v. Objaví sa správa
Pripája sa k serveru.
V prípade dostupnosti aktualizácie sa
zobrazí kontextová správa.
Ak zvolíte možnosť Yes, spustí sa
proces preberania. (Počas aktualizácie
nikdy nevypínajte prehrávač.)
Po dokončení aktualizácie sa prehrávač
automaticky reštartuje.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aktualizácia bude ukončená keď výrobok po
reštartovaní vypnete. Ak chcete aktualizovaný výrobok
používať, stlačte tlačidlo POWER a zapnite ho.
`` Počas aktualizácie Výrobok nikdy nevypínajte
manuálne.
`` Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie výrobku, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
By USB
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez USB,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru USB
(súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
mať jeden súbor RUF s rovnakým názvom,
ako súbor zip.
4. Súbor RUF skopírujte na jednotku USB typu
flash.
5. Ubezpečte sa, že sa v prehrávači nenachádza
žiadny disk a jednotku USB typu flash potom
vložte do portu USB na prehrávači.
6. V ponuke prehrávača prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru.
7. Zvoľte By USB.
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB
Host, vo výrobku nesmie byť vložený žiadny disk.
`` Keď je aktualizácia softvéru dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
`` Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte.
Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.
`` Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host
môže byť vykonaná iba pomocou pamäťového
zariadenia USB.
Automatické oznámenie o aktualizácii
Ak prehrávač pripojíte do siete a potom zapnete
funkciu Auto Upgrade Notification (Automatické
oznámenie o aktualizácii), prehrávač vás bude
automaticky informovať o dostupnosti novej verzie
softvéru pre prehrávač.
`` Keď aktualizujete softvér cez online, vo výrobku
nesmie byť vložený žiadny disk.
13
Funkciu Automatické oznámenie o aktualizácii zapnite vykonaním nižšie uvedeného postupu:
1.
Vyberte položku Auto Upgrade
Notification a potom stlačte tlačidlo v.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
On a potom stlačte tlačidlo v.
Ak je k dispozícii nová verzia softvéru,
prehrávač vás o tom bude informovať
kontextovou správou.
1. Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa
vyskakovacia správa s otázkou či chcete
uskutočniť aktualizáciu. Ak vyberiete
Yes, výrobok sa automaticky vypne,
reštartuje a spustí aktualizáciu.
(V tejto fáze ho nevypínajte manuálne.).
2. Zobrazí sa okienko procesu.
3. Po dokončení aktualizácie sa výrobok
automaticky zapne späť.
4. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite
výrobok.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aktualizácia bude ukončená keď výrobok po
reštartovaní vypnete. Ak chcete aktualizovaný
výrobok používať, stlačte tlačidlo POWER a
zapnite ho.
Počas aktualizácie Výrobok nikdy nevypínajte
manuálne.
`` Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za poškodenie výrobku,
ktoré je spôsobené nestálym internetovým
pripojením alebo nedbalosťou zákazníka počas
aktualizácie softvéru.
Zmluva o podmienkach poskytovania
služieb
Zobrazenie všeobecného vyhlásenia o
obsahu a službách tretích strán.
Reset
Všetky nastavenia sa zmenia na predvolené
hodnoty okrem nastavení siete.
Prehrávanie médií
Prehrávanie komerčne
zaznamenaného disku
1.
2.
3.
Stlačením tlačidla 8 zatvorte zásuvku na
disk. Prehrávanie sa automaticky začne.
2.
3.
4.
5.
Prejdite na domácu ponuku.
123
a
123
6.
App 2
a Change Device
123
App 1
123
App 3
App 4
c Safely Remove USB d View Devices " Enter
a
App 2
Settings
App 3
App 4
d Home " Enter
5-1. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte USB a
potom stlačte tlačidlo v.
6-1. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte
požadované videá, hudbu alebo
fotografie a potom stlačte tlačidlo v.
7.
8.
14
Settings
4-1. Stlačte MODRÉ(D) tlačidlo a zobrazí
sa nižšie zobrazená obrazovka. Prejdite na 5-1.
Stlačením tlačidla ◄► vyberte Yes a
potom stlačte tlačidlo v.
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte USB a
potom stlačte tlačidlo v.
Music
Stlačením tlačidiel ◄► vyberte
požadované video, hudbu alebo
fotografie a potom stlačte tlačidlo v.
Prejdite na Krok 7.
V zastavenom režime pripojte pamäťové
zariadenie USB k USB portu na
prednom paneli výrobku.
Zobrazí sa správa „Do you want to
access the device?”.
Ak máte v Blu-ray prehrávači vložený
disk, stlačte ČERVENÉ (A) alebo
MODRÉ (D) tlačidlo. Ak nemáte, prejdite
na Krok 6.
Ak ste stlačili ČERVENÉ(A) tlačidlo,
prejdite na Krok 5.
Ak ste stlačili MODRÉ(D) tlačidlo,
prejdite na Krok 4-1.
Photos
No Disc
Disk opatrne zasuňte do zásuvky na
disk potlačenou stranou disku nahor.
Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré
sa nachádzajú na pamäťovom zariadení USB.
Kontaktovať Samsung
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s
vaším prehrávačom.
Stlačením tlačidla 8 otvorte zásuvku
na disk.
Prehrávanie súborov na zariadení USB
1.
Videos
Objaví sa obrazovka uvádzajúca obsah
zariadenia. V závislosti od usporiadania
obsahu budete vidieť buď priečinky,
jednotlivé súbory alebo oboje.
Ak je to nutné, pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberte priečinok a potom
stlačte tlačidlo v.
9.
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
súbor, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať a potom stlačte tlačidlo v.
✎✎ POZNÁMKA
`` Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky
pre všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba
súbory typu obsahu, ktorý ste vybrali v Kroku
6 alebo Kroku 6-1. Ak ste vybrali napríklad
hudbu, budete vidieť iba hudobné súbory. Tento
výber môžete zmeniť návratom na domovskú
obrazovku a zopakovaním Kroku 4.
10. Jedným alebo niekoľkými stlačeniami
tlačidla RETURN opustíte aktuálnu
obrazovku, priečinok alebo sa vrátite
na domovskú obrazovku. Ak sa chcete
priamo vrátiť na domovskú obrazovku,
stlačte tlačidlo EXIT.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aby ste predišli možnému poškodeniu USB
pamäte, musíte pamäťové zariadenie USB
vybrať bezpečne (uskutočnením funkcie„ Safely
Remove USB“). Stlačte tlačidlo HOME, aby ste
sa presunuli do domácej ponuky, potom stlačte
ŽLTÉ(C) tlačidlo a potom stlačte tlačidlo v.
`` Ak pri prehrávaní pamäťového zariadenia USB
vložíte disk, režim zariadenia sa automaticky
zmení na Blu-ray, DVD alebo CD.
Prehrávanie disku s obsahom
nahraným používateľom
Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré
ste nahrali na diskyBlu-ray, DVD alebo CD.
1.
2.
Používateľom nahraný disk vložte do
zásuvky na disk, potlačenou stranou
nahor a následne zatvorte zásuvku.
Zobrazí sa kontextové okno Pripojené
zariadenie.
Pomocou tlačidiel ◄► vyberte typ
obsahu, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať - videá, fotografie alebo hudbu a potom stlačte tlačidlo v.
✎✎ POZNÁMKA
3.
4.
5.
6.
`` Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky pre
všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba súbory
typu obsahu, ktorý ste vybrali v Kroku 2. Ak
ste vybrali napríklad hudbu, budete vidieť
iba hudobné súbory. Tento výber môžete
zmeniť návratom na domovskú obrazovku a
zopakovaním Kroku 2.
Prehrávanie obsahu
uloženého v PC
Ak chcete pomocou prehrávača Blu-ray
diskov prehrať obsah uložený v PC, Bluray prehrávač musíte pripojiť k sieti a do PC
nainštalovať softvér DLNA.
Prehrávanie obsahu z vášho PC
1. Prejdite na domácu ponuku.
2. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo na
diaľkovom ovládači (zariadenie).
3.
Keď sa zobrazí obrazovka Zariadenie,
vyberte svoj PC, ktorý chcete zobraziť
alebo prehrať a potom stlačte tlačidlo v.
4. Pomocou tlačidiel ◄► vyberte typ
obsahu, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať - videá, fotografie alebo hudbu a potom stlačte tlačidlo v.
✎✎ POZNÁMKA
Objaví sa obrazovka uvádzajúca obsah
zariadenia. V závislosti od usporiadania
obsahu budete vidieť buď priečinky,
jednotlivé súbory alebo oboje.
Ak je to nutné, pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberte priečinok a potom
stlačte tlačidlo v.
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
súbor, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať a potom stlačte tlačidlo v.
Jedným alebo niekoľkými stlačeniami
tlačidla RETURN opustíte aktuálnu
obrazovku, priečinok alebo sa vrátite
na domovskú obrazovku. Ak sa chcete
priamo vrátiť na domovskú obrazovku,
stlačte tlačidlo EXIT.
5.
6.
`` Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky pre
všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba súbory
typu obsahu, ktorý ste vybrali v Kroku 4. Ak
ste vybrali napríklad hudbu, budete vidieť
iba hudobné súbory. Tento výber môžete
zmeniť návratom na domovskú obrazovku a
zopakovaním Kroku 4.
7.
8.
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
súbor, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať a potom stlačte tlačidlo v.
Jedným alebo niekoľkými stlačeniami
tlačidla RETURN opustíte aktuálnu
obrazovku, priečinok alebo sa vrátite
na domovskú obrazovku. Ak sa chcete
priamo vrátiť na domovskú obrazovku,
stlačte tlačidlo EXIT.
Ovládanie prehrávania videa
Môžete ovládať prehrávanie video obsahu
nachádzajúceho sa na disku Blu-ray, DVD, CD,
zariadení USB, alebo na počítači. V závislosti od disku
nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie, ktoré sú
popísané v tomto návode.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri prehrávaní videí
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Objaví sa obrazovka uvádzajúca obsah
zariadenia. V závislosti od usporiadania
obsahu budete vidieť buď priečinky,
jednotlivé súbory alebo oboje.
Ak je to nutné, pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberte priečinok a potom
stlačte tlačidlo v.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
15
Tlačidlá prehrávania
Prehrávač neprehrá zvuk v režime vyhľadávania,
pomalom alebo krokovom režime.
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo 6.
6 tlačidlo
Spúšťa prehrávanie.
7 tlačidlo
Pozastaví prehrávanie.
5 tlačidlo
Zastaví prehrávanie.
Prehrávanie
zrýchleného
záberu
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
3 alebo 4.
Rýchlosť prehrávania sa zmení po
každom stlačení tlačidla 3 alebo 4.
Prehrávanie
spomaleného
záberu
V pozastavenom režime stlačte
tlačidlo 4.
Rýchlosť prehrávania sa zmení po
každom stlačení tlačidla 4.
V pozastavenom režime stlačte
Prehrávanie po tlačidlo 7.
krokoch
Po každom stlačení tlačidla 7
sa zobrazí nová snímka.
Preskakovanie
pri prehrávaní
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
1 alebo 2.
Disk sa presunie na predchádzajúcu
alebo ďalšiu kapitolu alebo súbor po
každom stlačení tlačidla 1 alebo 2.
Použitie ponuky disku, ponuky titulu,
kontextovej ponuky a zoznamu titulov
2
Tlačidlo
DISC MENU
Počas prehrávania stlačte toto
tlačidlo, aby ste spustili funkciu v
ponuke disku.
Preskočiť : Ak chcete v zozname titulov prejsť na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, počas
prehrávania stlačte tlačidlo 1 alebo 2.
3
5 tlačidlá : Zastavuje stopu.
Tlačidlo
TITLE MENU
Počas prehrávania stlačte toto
tlačidlo, aby ste spustili funkciu v
ponuke titulu.
Tlačidlo
POPUP MENU
Počas prehrávania stlačte toto
tlačidlo, aby ste spustili funkciu
vo vyskakovacej ponuke.
Ovládanie prehrávania hudby
Môžete ovládať prehrávanie hudobného obsahu
nachádzajúceho sa na disku Blu-ray, DVD, CD,
zariadení USB, alebo na počítači.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri prehrávaní hudby
5
6
Pozastaviť : Pozastavuje stopu.
6 tlačidlá : Prehrávanie aktuálne vybranej
stopy.
Vyp.
(
) Stopa
Zopakuje sa aktuálna stopa.
(
) Všetky
Zopakujú sa všetky skladby.
(
)Náhodný
Náhodná možnosť prehráva
skladby v náhodnom poradí
Zoz. titulov
1.
Music TRACK 001
TRACK 001
+
CD
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
03:41
TRACK 005
03:17
Tools
03:35
ČÍSELNÉ tlačidlá (Iba zvukové CD (CD-DA)):
Počas prehrávania zoznamu titulov stlačte číslo
požadovanej stopy.
Prehrá sa požadovaná stopa.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
TRACK 006
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
02:38
02:38
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
2.
' Return
2. Stlačte tlačidlo ◄► pre výber Track, All,
Shuffle, alebo Off.
3. Stlačte tlačidlo v.
02:38
TRACK 005
4
3
TRACK 004
02:38
CD
c Select
( ) Jump page ' Return
04:07
TRACK 004
" Pause
02:38
TRACK 003
04:27
TRACK 006
TRACK 002
02:38
Playlist
1/6
Tools
TRACK 001
Repeat Mode
? Off \05:57
TRACK 002
< Adjust " Select ' Return
00:08 / 05:57
1/2 Page
TRACK 001
1. Počas prehrávania zoznamu titulov
stlačte tlačidlo TOOLS.
1
5
6
Ak sa chcete presunúť na zoznam hudby,
stlačte tlačidlo 5 alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka Zoznam hudby.
Opakovanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
TRACK 003
2
16
4
Rýchle prehrávanie (Iba zvukové CD (CD-DA))
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 3 alebo 4.
Rýchlosť prehrávania sa zmení po každom
stlačení tlačidla 3 alebo 4.
Skladby sa prehrajú v poradí, v
ktorom boli nahrané.
3.
Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► prejdite na
požadovanú stopu, a potom stlačte
tlačidlo ŽLTÉ (C). Na stope sa objaví
fajka.
Zopakujte tento postup aj pri výbere
ďalších stôp.
Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu, a potom znovu
stlačte tlačidlo ŽLTÉ (C).
Značka na stope sa zruší.
4. Po skončení stlačte tlačidlo v.
5. Ak chcete zmeniť zoznam prehrávania,
stlačením tlačidla Return sa vráťte do
zoznamu hudby. Zopakujte kroky 2, 3 a 4.
6. Ak chcete zrušiť zoznam prehrávania
a vrátiť sa na domovskú obrazovku,
stlačte tlačidlo Return alebo Exit.
✎✎ POZNÁMKA
`` Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť
zoznam titulov až s 99 stopami.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od disku alebo úložného zariadenia
sa môže ponuka Nástroje líšiť.
`` Ak chcete zapnúť funkciu hudby v pozadí,
súbor fotografie sa musí nachádzať na
rovnakom úložnom médiu ako hudobný súbor.
Avšak kvalita zvuku môže byť ovplyvnená
bitovou rýchlosťou MP3 súboru, veľkosťou
fotografie a spôsobom kódovania.
Dodatok
Riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu vyskúšajte nasledovné riešenia.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Pomocou diaľkového
ovládača sa nedá vykonať
žiadna činnosť.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby ste
vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača pre resetovanie. Batérie
preinštalujte a pokúste sa pracovať s diaľkovým ovládačom opätovne
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo @ (na prednom paneli), keď nie je disk
v zariadení. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od výrobcu.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo P (na prednom paneli).
Môžete prehrávať fotografie nachádzajúce
sa na disku Blu-ray, DVD, CD, zariadení USB
alebo na počítači.
Disk sa neprehráva.
• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí.
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Na obrazovke sa zobrazí
zákaz.
• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
• Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo rozsahu.
`` Ak odstránite všetky skladby zo zoznamu
prehrávania a stlačíte tlačidlo v, prehrávač
pridá do zoznamu všetky stopy na disku a
prehrá ich.
Prehrávanie fotografií
Používanie ponuky Nástroje
`` Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť
v režime zobrazenia na celú obrazovku.
Start Slide
Show
Vyberte na spustenie prezentácie.
Vyberte, ak chcete počúvať hudbu
počas sledovania prezentácie.
Režim prehrávania sa líši od
výberu ponuky nastavenia.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne,
ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Zoom
Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
• Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka prehrávača.
Rotate
Vyberte na otočenie obrázka.
(Týmto otočíte obraz v smere alebo
proti smeru hodinových ručičiek.)
Pomer strán obrazovky sa
nedá zmeniť.
Žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke
Možnosti zvuku.
Background
Music
Information
Zobrazí informácie o obrázku.
17
PROBLÉM
Obrazovka je zablokovaná
Zabudnutý kód PIN
RIEŠENIE
PROBLÉM
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje
(napr. 1080p), nemusíte vidieť obraz na TV.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo @ (na prednom paneli), keď nie je disk
vložený. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od výrobcu.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Video sa prehráva nesúvislo.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
DLNA pripojenie medzi
prehrávačom a počítačom
nie je stabilné.
• IP adresy v tej istej podsieti by mali byť jedinečné.
V opačnom prípade môže interferencia IP adries spôsobiť tento jav.
• Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall.
Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo @ (na prednom paneli), keď nie je disk
vložený. Všetky nastavenia vrátane hesla sa vrátia na pôvodné nastavenie od
výrobcu.
Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Obraz je zrnitý alebo
skreslený
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na prehrávači.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 576p/480p,
720p, 1080i alebo 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je
v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje
HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
Ak zistíte iné problémy.
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Funkcia DLNA
Vidím adresáre, ktoré
zdieľam cez DLNA, ale
nevidím súbory.
18
• DLNA zobrazuje len súbory videí, fotografií a hudby. Ostatné typy súborov sa
nezobrazujú.
BD-LIVE
RIEŠENIE
Neviem sa pripojiť k serveru
BD-LIVE.
• Pomocou funkcie Stav siete otestujte, či je sieťové pripojenie úspešné.
• Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k prehrávaču.
• Pamäťové zariadenie musí mať minimálne 1GB voľného miesta pre
inštaláciu služby BD-LIVE.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov.
• Pozrite, či je možnosť Internetové pripojenie BD-LIVE nastavená na
Povoliť(všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa obsahu,
alebo si aktualizujte prehrávač na posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE
sa vyskytne chyba.
• Pamäťové zariadenie musí mať minimálne 1GB voľného miesta pre
inštaláciu služby BD-LIVE.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov.
✎✎ POZNÁMKA
`` Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Opravy
Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou prehrávača, môžeme vám fakturovať správny
poplatok, ak:
1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a produkt nebude chybný.
2. Prinesiete produkt do strediska opráv a produkt nebude chybný.
Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na prehrávači,
budeme vás informovať o výške správneho poplatku.
Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie
online na stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým
požiadate o opravu vášho prehrávača.
Technické údaje
Všeobecné
USB
HDMI
Audio výstup
Sieť
-----
Hmotnosť
1.0 Kg
Rozmery
269 (W) X 193 (D) X 39 (H) mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5°C to +35°C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % to 75 %
Typ A
USB 2.0
Výstup jednosmerného prúdu
5V 0.5A Max.
výstup
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM, Bitový tok
Digitálny výstup zvuku
Koaxiálny
Ethernet
Konektor 100BASE - TX
Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10 MB/s nie sú podporované
Vzhľad a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na výrobku.
Hmotnosť a rozmery sú približné.
Oznámenie o zhode a kompatibilite
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode,
vrátane typu disku a časti v tomto návode na použitie. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred
nahrané komerčné BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA) disky; BD-RE/-R, DVD-RW/-R
disky a CD-RW/-R disky.
• Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku.
A niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač bude prehrávať každý disk s logom BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento prehrávač nemusí
vyhovovať všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku.
Tieto a ďalšie kompatibility prevádzky diskov a produktu sú možné s novými a existujúcimi formátmi
diskov, pretože:
-- Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí fungovať vo všetkých funkciách Bluray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát mohli
byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto prehrávača a určité dostupné vlastnosti môžu byť
predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto prehrávačom podporované;
-- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo
doplnené;
-- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie;
-- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CDRW/-R môžu byť stále neštandardizované disky;
-- niektoré disky sa nemusia dať prehrávať v závislosti od ich fyzického stavu alebo podmienok
nahrávania;
-- počas vytvárania softvéru pre Blu-ray, DVD disky a/alebo počas výroby diskov sa môžu vyskytnúť
problémy a chyby;
-- tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače a iné AV zariadenia; a/alebo
-- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných
zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou prehrávača, kontaktujte prosím zákaznícke
stredisko spoločnosti SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám
prehrávača.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto návode
na použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika
diskov a Pred prehrávaním.
19
• Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME
SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO
VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA MÔŽU ZOBRAZOVAŤ ARTEFAKTY. AK
MÁTE S OBRAZOM S PROGRESÍVNYM SKENOVANÍM PROBLÉMY, ODPORÚČAME VÁM
PREPNÚŤ PRIPOJENIE NA ŠTANDARDNÉ VÝSTUPNÉ ROZLÍŠENIE. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM
KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE,
PROSÍM, NAŠE SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným
obsahom pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu)
pre DVD formát, budú na prehrávanie, výstup analógového systému, atď., uvedené určité
obmedzenia chráneného obsahu AACS.
Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý sa
tieto obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak BDROM a BD+ sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý
zavádza určité obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+
chránené obsahy. Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku
získate v zákazníckom stredisku spoločnosti SAMSUNG.
SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO,
ZA ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY NEPRIAME
ZÁRUKY VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ,
VČASNOSŤ, LEGÁLNOSŤ ALEBO KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY
DOSTUPNÝCH V TOMTO ZARIADENÍ A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE ZANEDBANIA,
NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO BEZPRÁVNE, ZA
ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY
PRÁVNIKOM, VÝDAVKY ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S
UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO INFORMÁCIAMI, KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA
AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAŠOU OSOBOU ALEBO INOU TREŤOU STRANOU,
AJ KEĎ STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.
Ochrana proti kopírovaniu
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli tomu
by ste mali pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru. Pripojenie k
videorekordéru spôsobí pri diskoch Blu-ray/DVD s ochranou proti kopírovaniu skreslenie obrazu.
• Podľa amerických zákonov proti kopírovaniu a zákonov o autorských právach iných krajín,
neautorizované nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych
programov, videokaziet, Blu-ray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom občianskej
a/alebo trestnej zodpovednosti.
• Upozornenie na technológiu Cinavia: Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na
obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich
zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí
sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov
Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o
technológii Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance
Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a
patentovými prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná
značka spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation.
Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového kódu
sú zakázané
20
Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené
autorským právom, patentom, obchodnou známkou a/alebo inými zákonmi duševného vlastníctva.
Takýto obsah a služby sa poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie. Nesmiete
využívať žiadny obsah ani služby spôsobom, ktorý nebol schválený vlastníkom obsahu alebo
poskytovateľom služby. Okrem vyššie uvedeného, ak to výslovne neschváli príslušný majiteľ obsahu
alebo poskytovateľ služby, nemôžete meniť, kopírovať, zverejňovať, načítavať, posielať, prevádzať,
predávať, vytvárať odvodené práce, využívať alebo žiadnym spôsobom distribuovať alebo
sprostredkovávať akýkoľvek obsah alebo služby zobrazené v tomto zariadení.
Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí
za to, že obsah alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú
tretie strany prostredníctvom sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung
žiadnu kontrolu. Bez obmedzenia všeobecnosti tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne
odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prerušenie alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli
sprístupnené týmto zariadením.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami.
Všetky otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť
priamo príslušným poskytovateľom obsahu a služby.
Licencia
• Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Vyrobené v licencii podľa amerických patentov s číselným označením: 5
956 674; 5 974 380; 6 487 535 a iných amerických a svetových patentov,
či už vydaných alebo čakajúcich na vydanie. DTS, Symbol, & DTS a Symbol
spoločne sú registrované obchodné známky & DTS 2.0+Digital Out je obchodná známka
spoločnosti DTS, Inc. Výrobok obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
2.0+Digital Out
• DivX
-- O DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa, ktorý vytvorila
spoločnosť DivX, LLC, dcérska spoločnosť spoločnosti Rovi
Corporation.
Toto je oficiálne certifikované zariadenie DivX®, ktoré prehráva DivX video.
Viac informácií a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na DivX video
nájdete na adrese www.divx.com.
-- O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie certifikované DivX® musí byť zaregistrované,
aby prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie registračného
kódu nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie
o dokončení registrácie nájdete na adrese vod.divx.com.
-- Certifikovaný DivX® prehráva DivX® video až do HD 1080p, vrátane prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation
alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.
Tento výrobok je krytý jedným alebo viacerými americkými patentmi: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• Oracle a Java sú registrované obchodné známky spoločnosti Oracle a/
alebo jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť obchodné známky svojich
príslušných vlastníkov.
• Poznámka pre Licenciu na softvér s otvoreným zdrojovým kódom
-- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s
otvoreným zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými známkami asociácie Blu-ray Disc
Association.
• DLNA® logo DLNA a DLNA CERTIFIED® sú ochranné známky,
známky služieb alebo certifikačné známky spoločnosti Digital Living
Network Alliance.
• HDMI, logo HDMI a Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením sú
obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
21
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v
ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung,
prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
FYROM
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by
sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že
batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné
hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky
poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu
batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom
miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a
elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by
nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AK68-02367A-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement