Samsung | BD-J7500 | Uživatelská přiručka | Samsung Blu-ray Player J7500 Uživatelská přiručka

BD-J7500
Přehrávač disků Blu-ray™
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
Bezpečnostní informace
Varování
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol upozorňuje na přítomnost
vysokého napětí uvnitř přístroje. Dotýkat se
vnitřních součástí přístroje je nebezpečné.
MOŽNOST ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! NEOTVÍREJTE
UPOZORNĚNÍ : ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ
PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL
OPRAVIT. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.
• Štěrbiny a otvory na zadní nebo spodní straně
skříně slouží k nezbytnému větrání. Za účelem
zajištění spolehlivého provozu tohoto přístroje
a jeho ochrany před přehřátím nesmí být tyto
štěrbiny a otvory nikdy blokovány ani zakryty.
-- Neumísťujte tento přístroj do stísněných
prostor, jako jsou knihovničky nebe vestavěné
skříně, není-li zajištěno dostatečné větrání.
-- Neumísťujte tento přístroj do blízkosti topných
těles nebo na místa, kde by byl vystaven
přímému slunečnímu světlu.
-- Neumisťujte na tento přístroj nádoby s
kapalinou, jako například vázy. Při vniknutí
vody do přístroje hrozí úraz elektrickým
proudem.
• Nevystavujte tento přístroj dešti a neumisťujte jej
do blízkosti vody (do blízkosti vany, umyvadla,
kuchyňského dřezu, bazénu atd.). Pokud dojde
k namočení tohoto přístroje, ihned jej odpojte od
napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce.
• Tento přístroj používá baterie. V místě, kde
žijete, mohou platit předpisy na ochranu
životního prostředí, které upravují postupy
likvidace baterií. Informace o likvidaci nebo
recyklaci vám sdělí místní úřady.
• Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací
kabely ani adaptéry. Hrozí požár nebo úraz
elektrickým proudem.
• Napájecí kabel veďte tak, aby nehrozilo, že na
něj někdo stoupne nebo jej sevřou předměty
položené na něm nebo opírající se o něj.
Věnujte obzvláštní pozornost kabelům na straně
zástrčky, u síťových zásuvek a v místě, kde
opouštějí přístroj.
2
Tento symbol upozorňuje na informace
o ovládání a údržbě přístroje obsažené v
dokumentaci dodané s tímto přístrojem.
• Za účelem ochrany tohoto přístroje při elektrické
bouři nebo v situaci, kdy není delší dobu
používán a je bez dohledu, odpojte přístroj od
napájení a odpojte i kabel antény nebo kabelové
televize. Tím předejte poškození přístroje v
důsledku blesku a napěťových špiček.
• Před připojením kabelu pro napájení
střídavým proudem ke konektoru adaptéru
stejnosměrného proudu se ujistěte, že napětí
uvedené na adaptéru odpovídá napětí v místní
elektrické síti.
• Nikdy nevkládejte kovové předměty do otvorů v
přístroji. Hrozí úraz elektrickým proudem.
• V zájmu zabránění úrazu elektrickým proudem
se nedotýkejte vnitřních součástí přístroje.
Přístroj smí otevírat jen kvalifikovaný technik.
• Napájecí kabel zapojujte tak, aby v zásuvce
pevně držel. Při odpojování napájecího kabelu
od síťové zásuvky vždy táhněte za zástrčku
napájecího kabelu. Nikdy netahejte za kabel.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma
rukama.
• Pokud tento přístroj nepracuje správně, zejména
pokud vydává neobvyklé zvuky nebo zápach,
ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte
autorizovaného prodejce nebo servisní
středisko.
Česky
LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití
ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných
než v tomto dokumentu specifikovaných může mít
za následek vystavení nebezpečnému záření.
UPOZORNĚNÍ :
• TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ
LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ MŮŽE
ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ,
POKUD JE NASMĚROVÁN. VŽDY POUŽÍVEJTE
TENTO PŘÍSTROJ V SOULADU S POKYNY.
Česky
Bezpečnostní informace
3
• Při čištění přístroje odpojte napájecí kabel od
síťové zástrčky a otřete přístroj měkkým suchým
hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie,
jako je vosk, benzen, líh, ředidla, insekticidy,
osvěžovače vzduchu, maziva nebo čisticí
prostředky. Tyto chemikálie mohou poškodit
vzhled přístroje nebo odstranit potisky na
přístroji.
• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající
vodě. Nepokládejte na přístroj předměty
obsahující kapaliny, například vázy.
• Nevhazujte baterie do ohně.
• Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné
zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést
k jejímu přehřátí a požáru.
• V případě výměny baterií dálkového ovládání
za baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí
výbuchu. Nahrazujte pouze stejnou nebo
ekvivalentní baterií.
• WAROVÁNÍ – V ZÁJMU
ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU SE
NEPŘIBLIŽUJTE K PŘÍSTROJI S
OTEVŘENÝM PLAMENEM.
• WAROVÁNÍ – Tento přístroj obsahuje chemické
látky, o nichž je státu Kalifornie známo, že
způsobují rakovinu a reprodukční toxicitu.
01
• Údržba skříně.
-- Před připojováním dalších zařízení k přístroji
se ujistěte, že jsou vypnuta.
-- Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného
místa na teplé, může se na provozních
součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a
způsobit abnormální přehrávání disku. Pokud
k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky,
počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte
do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej
přehrát znovu.
• Pokud se chystáte přístroj nepoužívat nebo
opouštíte domácnost na delší dobu, vždy
odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. To
je obzvláště důležité, pokud mají v domácnosti
zůstat bez dozoru děti, starší osoby nebo osoby
se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
-- Nahromaděný prach může způsobit, že
napájecí kabel začne jiskřit nebo se zahřívat,
nebo se naruší jeho izolace, což může vést
k úrazu elektrickým proudem, probíjení nebo
požáru.
• Chcete-li instalovat tento přístroj do místa
s velkou prašností, extrémními teplotami,
vysokou vlhkostí, nebo výskytem chemikálií,
nebo hodláte-li provozovat přístroj nepřetržitě
například na letišti nebo nádraží, požádejte
o informace autorizované servisní středisko.
Neučiníte-li tak, hrozí vážné poškození přístroje.
• Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku
a síťovou zásuvku.
-- Nesprávné uzemnění může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
(Pouze zařízení třídy 1.)
• Chcete-li přístroj úplně vypnout, je nutné jej
odpojit od síťové zásuvky. Proto musí být
napájecí zásuvka i zástrčka vždy snadno
přístupná.
• Nedovolte dětem, aby se přístroj věšely.
• Příslušenství (baterie atd.) skladujte mimo dosah
dětí.
• Neinstalujte přístroj na nestabilní místa jako
například nepevné police, nakloněnou podlahu
nebo místa vystavená vibracím.
• Chraňte přístroj před nárazy a pády. Dojde-li k
poškození přístroje, odpojte napájecí kabel a
kontaktujte servisní středisko.
Bezpečnostní informace
• TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER.
POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, NASTAVENÍ
NEBO POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO
DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH
MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ
NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE
KRYTY A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI.
PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU
PERSONÁLU.
Tento produkt vyhovuje předpisům CE, pokud
se pro připojení k jiným zařízením použijí
stíněné kabely a konektory. Aby se zabránilo
elektromagnetickému rušení elektrických
přístrojů, jako jsou radiopřijímače a televizory,
používejte pro připojení stíněné kabely a
konektory.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Pro odpojení přístroje od napájení je třeba
vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí
zástrčka měla být vždy dostupná. Na přístroj, který
doprovází tato uživatelská příručka, je poskytnuta
licence v rámci určitých práv k duševnímu
vlastnictví určitých třetích stran.
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto
provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené
bezpečnostní pokyny.
Uschovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud číslo regionu na disku Blu-ray nebo DVD
neodpovídá číslu regionu na tomto přehrávači, přehrávač
nemůže takový disk přehrát.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Napájecí kabel tohoto přístroje je dodáván se
zalisovanou zástrčkou, která obsahuje pojistku.
Hodnota této pojistky je vyznačena na straně
zástrčky s kolíky.
Pokud vyžaduje výměnu, musí se použít pojistka
schválená dle BS1362 stejných parametrů.
Nikdy nepoužívejte zástrčku bez krytu pojistky,
pokud je kryt odnímatelný. Pokud je vyžadován
kryt pojistky, musí mít stejnou barvu jako strana
zástrčky s kolíky. Náhradní kryty jsou k dispozici u
vašeho prodejce.
Jestliže dodávaná zástrčka není vhodná pro
zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dost
dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, měli byste
si obstarat vhodné bezpečnostně schválené
prodlužovací vedení nebo se poradit se svým
prodejcem.
Nicméně, pokud neexistuje alternativa k ustřižení
zástrčky, vyjměte pojistku a následně zástrčku
bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte zástrčku k
síťovým konektorům, protože existuje riziko úrazu
elektrickým proudem z odhaleného vodiče.
4
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci
provádějte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv
tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa,
tepelné regulátory a sporáky nebo jiných
přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují
teplo.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované
zástrčky nebo zástrčky zemnícího typu.
Polarizovaná zástrčka má dva nožové
kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka
zemnícího typu má dva nožové kontakty a
třetí zemnící kolík. Široký nožový kontakt
či třetí kolík jsou přiloženy z důvodu vaší
bezpečnosti. Pakliže přiložené zástrčky
nelze použít v domovní zásuvce, požádejte
elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
Česky
12. Používejte přístroj pouze
s vozíkem, stojanem,
trojnožkou, držákem
nebo stolem, které byly
specifikovány výrobcem
nebo prodány s přístrojem.
Pokud použijete vozík, dejte pozor při
přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste
se vyhnuli zranění při překlopení.
13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo
pokud se nepoužívá po dlouhá časová období.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému
servisnímu personálu. Servis je vyžadován,
pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv
způsobem, jako například při poškození
napájecího kabelu nebo zástrčky, při rozlití
tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje,
vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud
přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.
Použití funkce 3D
DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE PRO 3D OBRAZ.
Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené
bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim
rozumíte.
• U některých diváků může sledování televize s
3D obrazem vyvolat nepříjemné pocity, například
nevolnost, závrať a bolest hlavy.
Pokud pocítíte takové příznaky, přerušte
sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a
odpočiňte si.
• Sledování 3D obrázků po delší dobu může
způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí,
přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní
3D brýle a odpočiňte si.
• Děti, které používají funkci 3D, by měly být často
kontrolovány odpovědnou dospělou osobou.
V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy,
nevolnost nebo závrať přimějte dítě přerušit
sledování 3D vysílání a odpočinout si.
5
Česky
Bezpečnostní informace
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství,
které jsou specifikovány výrobcem.
• Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům.
Aktivní 3D brýle nejsou vhodné k použití jako
dioptrické, sluneční ani ochranné brýle.
• Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle
při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D
nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k
nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a
následnému způsobení vážného zranění.
• Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte
zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo
televizor s podporou 3D) ke konektoru HDMI
OUT přehrávače pomocí vysokorychlostního
kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si
nasaďte 3D brýle.
• Přehrávač přenáší 3D signály pouze přes kabel
HDMI připojený ke konektoru HDMI OUT.
• Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je dáno
rozlišením původního 3D videa. Rozlišení nelze
změnit.
• V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce,
jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky
nebo rozlišení, pracovat správně.
• K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní
kabel HDMI.
• 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň
trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru.
Pokud máte například obrazovku o velikosti 116
cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
• Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte
obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
• Při připojení přehrávače k některým 3D
zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
• Tento přehrávač nepřevádí 2D obsah na 3D.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
01
10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj
nešlapalo nebo aby se nepřiskřípnul, zvláště
u zásuvek, prodlužovacích kabelů, a v bodě,
kde vychází z přístroje.
Obsah
Bezpečnostní informace
2
4
4
5
Nastavení
Varování
Bezpečnostní opatření
16
Postup počátečního nastavení
17
Přístup k obrazovce Nastavení
16
Důležité bezpečnostní pokyny
Použití funkce 3D
17
18
Úvod
Hlavní obrazovka
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná
v nabídce Nastavení
Funkce nabídky Nastavení
18Obraz
8
Příslušenství
19Zvuk
9
Zadní panel
20
9
10
10
Přední panel
20Síť
Dálkové ovládání
20Systém
22Podpora
Prohlídka dálkového ovládání
22
22
Připojení
11
12
12
13
14
14
15
15
15
Smart Hub
25
26
Připojení k televizoru
Sítě a Internet
Konfigurace síťového připojení
Wi-Fi Direct
Aktualizace softwaru
26Aktualizovat
Připojení k audio systému
26
Způsob 1 Připojení k AV přijímači, který
podporuje HDMI a průchod signálu
Způsob 2 Připojení k AV přijímači, který
podporuje HDMI, ale nikoli průchod
signálu
Způsob 3 Připojení k audio systému
(7.1kanálový zesilovač)
Způsob 4 Připojení k AV přijímači pomocí
digitálního optického kabelu
Připojení ke směrovači
Kabelová síť
Bezdrátová síť
6
Česky
Autom. aktualizace
Přehrávání médií
Síťové služby
Přehrávání komerčních disků
39
Vytvoření účtu Samsung
28
Prohlížení fotografií, přehrávání videí a
hudby (tzv. multimédia)
40
Použití funkce SAMSUNG APPS
28
28
29
29
31
31
31
33
34
34
34
35
35
35
35
40
Uskladnění disků a práce s nimi
40
Přehrávání multimediálního obsahu
uloženého v zařízení USB
41
42
Přehrávání multimediálního obsahu
uloženého v počítači nebo mobilním
zařízení
43
43
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
43
Ovládání přehrávání videa
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná
pro přehrávání videa
Použití nabídky Nastavení během
přehrávání
37
37
38
38
38
46
46
Stručný popis obrazovky SAMSUNG APPS
Spuštění aplikace
Screen Mirroring
Použití webového prohlížeče
Směrové procházení a procházení s
ukazatelem
Schéma ovládacího panelu
Použití nabídky Nastavení
Propojení účtů internetových služeb s
přístrojem
BD-LIVE™
Příloha
Použití nabídek Řazení podle a Možnosti
Ovládání přehrávání hudby
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná
pro přehrávání hudby
Použití nabídky Možnosti během přehrávání
Použití nabídek Řazení podle a Možnosti
na obrazovce se soubory
Opakování stop audio CD
47
Náhodné přehrávání stop audio CD
49
50
51
54
Vytvoření playlistu z audio CD
54
Prohlížení fotografií
Použití nabídky Nástroje během přehrávání
Použití nabídek Řazení podle a Možnosti
Odesílání souborů
Kopírování videí, hudby nebo fotografií
55
55
56
59
Použití funkce Odeslat
60
60
61
63
7
Doplňující informace
47Poznámky
54
36Konverze
37
45
Před použitím funkce SAMSUNG APPS
Česky
Rozlišení podle typu obsahu
Výběr digitálního výstupu
Řešení potíží
Kompatibilita disků a formátů
Typy disků a obsahu, které váš přehrávač
dokáže přehrát
Typy disků, které přehrávač nepřehraje
Kód regionu
Loga disků, které přehrávač dokáže
přehrát
Podporované formáty
Informace o kompatibilitě a shodě s
předpisy
Ochrana proti kopírování
Vyloučení zodpovědnosti u síťových
služeb
Licence
Technické údaje
Obsah
28
Úvod
Příslušenství
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Uživatelská příručka
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Dálkové ovládání
8
Česky
Přední panel
Úvod
TLAČÍTKO ZASTAVENÍ
TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ
DISPLEJ
PŘIHRÁDKA DISKU
KONEKTOR USB
SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
||POZNÁMKY |
\\ Chcete-li aktualizovat software přístroje přes konektor KONEKTOR USB, musíte použít USB klíčenku.
\\ Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na přehrávači nebo
dálkovém ovládání. Chcete-li přehrát disk, vyberte položku Přehrát film nebo Spustit v nabídce disku a poté stiskněte tlačítko
v na dálkovém ovládání.
\\ Chcete-li použít funkci Anynet+ (HDMI-CEC), připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI 1.
Při připojení kabelu ke konektoru HDMI 2 není funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dostupná.
Zadní panel
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
LAN
Na výstupu konektoru HDMI 1 je zvuk a video
Na výstupu konektoru HDMI 2 je pouze zvuk DIGITAL AUDIO OUT
9
02
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ
Česky
Úvod
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Po nastavení umožňuje výběr zdroje vstupu
televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)
SOURCE
Zapne a vypne přehrávač.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Stiskem otevřete a uzavřete přihrádku
disku.
1
2
3
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce.
4
5
6
7
8
Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.
SAMSUNG TV
DISC MENU
0
POPUP
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Stiskem otevřete nabídku Nástroje.
Návrat k předchozí nabídce.
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přehrávače a také několika funkcí disků Blu-ray.
Vyhledávání obsahu.
Stiskem otevřete místní nabídku/nabídku
titulu.
Stiskem tlačítka vyhledáváte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem pozastavíte přehrávání disku.
Stiskem zastavíte přehrávání.
Stiskem zobrazíte hlavní nabídku.
Nastavení hlasitosti televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)
9
TITLE MENU
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskněte pro přístup k aplikacím.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Stiskem spustíte přehrávání disku.
Umožňuje opakovat titul, kapitolu, stopu
nebo disk.
Slouží k zobrazení informací o přehrávání.
Slouží k výběru položek nabídky a změně
hodnot v nabídce.
Slouží k odchodu z nabídky.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Stiskem aktivujte celoobrazovkovou funkci.
Toto tlačítko není funkční během přehrávání
disků Blu-ray a DVD.
Stiskem přepnete jazyk titulků disku Blu-ray/
DVD.
Stiskem vyvoláte různé funkce zvuku na
disku.
Instalace baterií
||POZNÁMKA |
\\ Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
-- Zkontrolujte polaritu +/– baterií.
-- Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.
-- Zkontrolujte, zda senzor dálkového ovládání není
blokován překážkami.
-- Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
||UPOZORNĚNÍ |
\\ Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního
prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.
10
Česky
Připojení
Připojení k televizoru
||POZNÁMKY |
\\ Chcete-li použít funkci Anynet+ (HDMI-CEC), připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI 1.
Při připojení kabelu ke konektoru HDMI 2 není funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dostupná.
-- Konektor HDMI 2 nepřenáší výstupní signál videa.
\\ Pokud použijete k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektoru DIGITAL AUDIO OUT k
zobrazovacímu zařízení nebo audio systému, abyste slyšeli zvuk.
\\ Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
\\ V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské
příručce vašeho televizoru.
\\ Pokud přehrávač připojíte k televizoru kabelem HDMI nebo k novému televizoru, při prvním zapnutí přehrávač automaticky
nastaví rozlišení HDMI na nejvyšší hodnotu, kterou televizor podporuje.
\\ Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce Vyp funkci HDMI Deep Color.
\\ Pokud je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i, 1080p nebo 2160p, musíte použít
vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).
\\ Na výstupu HDMI je čistě digitální signál pro televizor.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), zobrazí se pouze šum.
11
Česky
Připojení
Zvuk
Obraz
03
Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup HDMI OUT na zadní straně přehrávače se
vstupem HDMI IN na televizoru.
-- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
-- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.
Připojení
Připojení k audio systému
Přehrávač Blu-ray můžete připojit k audio systému níže uvedeným způsobem.
-- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
-- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.
Způsob 1 Připojení k AV přijímači, který podporuje HDMI a průchod signálu
• Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup HDMI OUT 1 na zadní straně přístroje se
vstupem HDMI IN na přijímači. Připojte kabel další HDMI z konektoru výstupu HDMI OUT na přijímači
ke konektoru vstupu HDMI IN na televizoru.
• Nejvyšší kvalita (doporučeno)
-- Přijímač musí podporovat průchod signálu UHD, aby skrze něj mohl procházet obsah videa v rozlišení
UHD.
Zvuk/Obraz
AV přijímač s
podporou HDMI
Obraz
12
Česky
Způsob 2 Připojení k AV přijímači, který podporuje HDMI, ale nikoli průchod signálu
Obraz
AV přijímač
||UPOZORNĚNÍ |
\\ Nepropojujte konektory HDMI OUT 1 a HDMI OUT 2 přístroje kabelem HDMI.
13
Česky
Připojení
Zvuk
03
• Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup HDMI OUT 1 na zadní straně přístroje se
vstupem HDMI IN na televizoru. Připojte kabel další HDMI z konektoru výstupu HDMI OUT 2 na
přístroji ke konektoru vstupu HDMI IN na přijímači.
• Nejvyšší kvalita (doporučeno)
Připojení
Způsob 3 Připojení k audio systému (7.1kanálový zesilovač)
• Pomocí 7.1kanálových audio kabelů (nejsou součástí dodávky) připojte konektory 7.1CH ANALOG
AUDIO OUT na zadní straně přehrávače ke konektorům 7.1CH ANALOG AUDIO IN na zesilovači.
• Vyšší kvalita
Způsob 4 Připojení k AV přijímači pomocí digitálního optického kabelu
• Digitálním optickým kabelem (není součástí dodávky) propojte výstup OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
na přístroji se vstupem DIGITAL OPTICAL IN na přijímači.
• Dobrá kvalita
• Když je položka Digitální výstup nastavena na hodnotu PCM, zvuk se ozývá pouze z předních
reproduktorů.
Zvuk
7.1kanálový
zesilovač
Způsob 3
Způsob 4
||POZNÁMKY |
\\ Aby bylo možno poslouchat zvuk nabídekSURR. : SURROUND
disku z určitých disků Blu-ray, musí být připojeny přední levý a pravý výstup na
SURROUND BACK
přehrávači a 7.1 kanálový zesilovač.
\\ Pokud se připojujete k 5.1 kanálovému domácímu kinu nebo přijímači, připojte všechny analogové zvukové výstupní
konektory přehrávače s výjimkou prostorového výstupu vzadu vlevo a vpravo.
\\ Pokud připojíte přijímač k portu OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT na přehrávači, nemusí být zvuk z přijímače synchronní se
zvukem z televizoru.
14
Česky
Připojení ke směrovači
Bezdrátová síť
03
Přehrávač lze připojit ke směrovači jedním z níže
uvedených způsobů.
Chcete-li použít síťovou funkci DLNA, připojte
počítač k síti podle ilustrací.
Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.
Širokopásmové
služby
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
Širokopásmové
služby
nebo
Bezdrátový směrovač
||POZNÁMKY |
\\ Pokud bezdrátový směrovač podporuje službu DHCP, lze
přehrávač připojit k bezdrátové síti pomocí adresy IP
přidělené službou DHCP nebo pomocí statické IP adresy.
\\ Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim.
Režim ad-hoc není podporován.
Směrovač
Širokopásmové
služby
Širokopásmový
modem
||POZNÁMKY |
\\ Pravidla vašeho směrovače nebo poskytovatele připojení
k Internetu mohou přehrávači bránit v přístupu k
aktualizačnímu serveru společnosti Samsung. Pokud k
tomu dojde, vyžádejte si další informace od poskytovatele
připojení k Internetu.
\\ Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti
směrovač.
15
\\ Přehrávač podporuje pouze následující protokoly
bezpečnostních klíčů:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není
momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro
bezdrátový směrovač momentálně používán jiným
zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám
komunikace.
\\ Pokud je vybrán režim Pure High-throughput (Greenfield)
802.11n a Typ zabezpečení je nastaven na WEP, TKIP
nebo TKIP-AES (WPS2Mixed), tento přehrávač nebude
podporovat připojení ke směrovači odpovídající novým
certifikačním požadavkům Wi-Fi.
\\ Bezdrátová místní síť může v důsledku technologie, kterou
používá, způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového
bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými
zařízeními a dalších provozních podmínkách).
Česky
Připojení
Kabelová síť
Nastavení
Postup počátečního nastavení
Hlavní obrazovka
• Hlavní obrazovka se nezobrazí, dokud neprovedete
počáteční nastavení.
• Po aktualizaci softwaru přehrávače se může změnit
OSD (On Screen Display).
• Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané
nabídce.
Poté, co připojíte přístroj k televizoru, zapněte
televizor a přístroj. Po prvním zapnutí přístroje
se na obrazovce televizoru zobrazí obrazovka
Počáteční nastavení přístroje. Postup počátečního
nastavení slouží k nastavení jazyka OSD
a nabídek, poměru stran obrazu (velikosti
obrazovky), konfigurace sítě a připojení přehrávače
k síti. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení úvodního nastavení se zobrazí
obrazovka průvodce s hlavní nabídkou. Chcete-li
tuto obrazovku opustit, stiskněte tlačítko EXIT na
dálkovém ovládání.
||POZNÁMKY |
\\ Pokud během počátečního nastavení přeskočíte nastavení
sítě, můžete nastavení sítě provést později. Pokyny
naleznete v části „Konfigurace síťového připojení“ na
stranách 22 – 25.
\\ Chcete-li znovu zobrazit obrazovku počátečního nastavení
a provést změny, na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení > Systém > Nastavení nebo vyberte položku
Obnov.. (Viz strana 22)
\\ Chcete-li použít funkci Anynet+ (HDMI-CEC), postupujte
podle následujících pokynů.
1) Připojte přehrávač k televizoru Samsung s podporou
Anynet+ (HDMI-CEC) pomocí kabelu HDMI.
2) Nastavte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) na televizoru i
přístroji na hodnotu Zapnuto.
3) Aktivujte postup úvodního nastavení v televizoru.
16
3 4 5
1
6
2
PŘEHRÁT DISK
MULTIMÉDIA
SAMSUNG APPS
Žádný disk
DOPORUČENO
1
MOJE APP
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Česky
3
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Nastavenĺ
0
PŘEHRÁT DISK : Slouží k prohlížení fotografií a
přehrávání videa a hudby z disku.
MULTIMÉDIA : Prohlížení fotografií, přehrávání videa
nebo hudby ze zařízení USB, mobilních zařízení
nebo počítače.
Přihlásit : Přihlášení k účtu Samsung.
HIedat : Vyhledávání obsahu v aplikacích a ve
službě YouTube pomocí zadání vyhledávaných
výrazů.
Nápověda : Zobrazí se obrazovka s pokyny k
používání hlavní nabídky.
SAMSUNG APPS : Přístup k různým aplikacím,
které si můžete stáhnout.
DOPORUČENÉ : Přímý přístup k doporučeným
aplikacím.
MOJE APP : Jsou zobrazeny aplikace stažené ze
služby MOJE APP.
Screen Mirroring : Zobrazení displeje chytrého
telefonu nebo tabletu se systémem Android na
televizoru připojeném k přístroji.
Nastavenĺ : Otevření nabídky přístroje. Nabídka
slouží k úpravě nastavení podle individuálních potřeb.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||POZNÁMKA |
6
7
8
SMART
Obraz
Nastavení 3D
Poměr stran obrazu
BD Wise
Rozlišení
Filmová frekv. (24 snímků/s)
Konv. DVD na 24 snímků/s
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
2
RETURN
A
1
Autom.
2
16:9 původní
Vyp
Autom.
3
Autom.
Vyp
4
2. Informace o přístupu k nabídkám, podřízeným
nabídkám a možnostem nabídky Nastavení
naleznete na ilustraci dálkového ovládání ve
vedlejším sloupci.
17
INFO
3
SEARCH
UHD výstup
9
TITLE MENU
Nastavení
Podpora
5
04
Systém
4
1
Nastavení
Smart Hub
3
TOOLS
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v. Zobrazí
se obrazovka Nastavení.
Síť
2
Tlačítka na dálkovém
POPUP
0 ovládání
používaná v nabídce Nastavení
Přístup k obrazovce Nastavení
Zvuk
1
DISC MENU
\\ Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle než 5
minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce televizoru
se objeví spořič obrazovky. Pokud přehrávač zůstane
v režimu spořiče obrazovky po více než 20 minut, napájení
se automaticky vypne.
Obraz
SAMSUNG TV
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
Tlačítko HOME: Stiskem tlačítka přejdete na hlavní
obrazovku.
PANDORA
SCREEN
INPUT
Tlačítko RETURN: Návrat k předchozí nabídce.
Tlačítka v (Vstup) / SMĚROVÁ:
• Pro přesun kurzoru nebo výběr položky použijte
tlačítka ▲▼◄►.
• Pomocí tlačítka v aktivujte aktuálně vybranou
položku nebo potvrďte nastavení.
Tlačítko EXIT: Slouží k opuštění nabídky.
Podrobné informace o funkcích
Funkce, položky nabídek a možnosti nabídky
Nastavení jsou podrobně popsány na obrazovce.
Pro zobrazení popisu vyberte funkci, položku
nabídky nebo možnost pomocí tlačítek ▲▼◄►.
Popis se většinou zobrazí na pravé straně
obrazovky. Stručné popisy funkcí nabídky
Nastavení jsou uvedeny na následující straně. Další
informace o některých funkcích naleznete také v
příloze této příručky.
Česky
Nastavení
Funkce nabídky Nastavení
Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom
snímku.
Písmena i a p označují prokládané a progresivní
vykreslování. Čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je
kvalita.
Obraz
UHD výstup
Tato funkce aktivuje výstup videa přes HDMI v
rozlišení UHD (Ultra High Definition). Tato možnost
je k dispozici, pouze když je funkce Filmová frekv.
nastavena na Autom..
||POZNÁMKY |
\\ Chcete-li použít tuto funkci, připojte přístroj k zařízení,
které podporuje rozlišení UHD. Přehrávaný obsah musí
mít snímkovou frekvenci 24Fs.
\\ Tento přístroj nemůže přehrávat obsah UHD. Nicméně
obsah s rozlišením nižším než Full HD může být
převeden na UHD.
\\ Když vyberete položku UHD výstup, je k dispozici
pouze výstup v rozlišení 2160 x 3840 o frekvenci 24
snímků za sekundu.
Nastavení 3D
Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem
přehrávat v režimu 3D.
Pokud v režimu 3D přejdete na hlavní obrazovku
nebo obrazovku SAMSUNG APPS, přístroj se
automaticky přepne do režimu 2D.
Filmová frekv. (24 snímků/s)
Pokud připojíte přístroj k televizoru podporujícímu
snímkovou frekvenci 24 sn./s, nastavením
Filmová frekv. (24 snímků/s) na Autom.
umožníte přehrávači, aby automaticky nastavil
výstup HDMI na 24 snímků za sekundu, což zlepší
kvalitu obrazu.
• Funkci Filmová frekv. (24 snímků/s) lze použít
pouze s televizorem, který podporuje tuto
snímkovou frekvenci.
• Funkci Filmová frekv. můžete vybrat, pouze
pokud je přístroj v režimech výstupního rozlišení
HDMI 1080i nebo 1080p.
Konv. DVD na 24 snímků/s
Převod obsahu DVD na snímkovou frekvenci 24
snímků/s a výstup přes HDMI. Tato možnost je k
dispozici, pouze když je funkce Filmová frekv. (24
snímků/s) nastavena na Zapnuto.
||POZNÁMKA |
\\ Tato funkce je dostupná pouze pro disky NTSC.
Poměr stran obrazu
Pŕizpůsobit obrazovce
BD Wise
Barevný formát HDMI
Slouží k přizpůsobení výstupu přehrávače velikosti
a formátu obrazovky televizoru.
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od
společnosti Samsung.
Pokud propojíte přehrávač Samsung a televizor
Samsung TV s funkcí BD Wise prostřednictvím
HDMI, a funkce BD Wise je zapnuta v přehrávači i
televizoru, přehrávač bude vysílat video s rozlišením
a počtem snímků za sekundu disku Blu-ray/DVD.
Rozlišení
Slouží k nastavení výstupního rozlišení HDMI video
signálu na BD Wise, Autom., 1080p, 1080i, 720p
nebo 576p/480p.
18
Nastavení optimální velikosti obrazovky. (Dostupné
pouze pro Smart Hub a Screen Mirroring)
Slouží k nastavení formátu barevného prostoru
pro výstup HDMI tak, aby odpovídal schopnostem
připojeného zařízení (televizor, monitor, atd.). Po
výběru formátu obrazovka na okamžik zčerná.
HDMI Deep Color
Slouží k aktivaci výstupu HDMI videa s funkcí Deep
Color. Funkce Deep Color zpřesňuje reprodukci
barev a zvyšuje barevnou hloubku.
Progresivní režim
Tento režim slouží ke zvýšení kvality obrazu při
přehrávání DVD.
Česky
Zvuk
Ovládání dynamického rozsahu
||POZNÁMKY |
\\ Chcete-li využít tuto funkci, připojte alespoň jeden
reproduktor kompatibilní s funkcí Multiroom Link.
\\ Kvalita zvuku může být ovlivněna stavem bezdrátové sítě.
\\ V případě zhoršení síťového prostředí může dojít k
nežádoucímu ovlivnění stavu připojení k síti nebo ztrátě
spojení.
\\ Při aktivaci funkce Screen Mirroring dojde k
deaktivaci funkce Multiroom Link.
\\ Další informace naleznete v příručce k funkci
Multiroom Link dostupné na webu společnosti
;
Samsung. www.samsung.com ;
vyhledejte název produktu: BD-J7500 ; Příručky ;
Multiroom Link ; stáhněte soubor PDF
\\ Zvuk z jednotlivých připojených zařízení může mít
prodlevu za obrazem a zvukem zařízení přehrávajícího
zdrojový obsah.
Digitální výstup
Slouží k výběru formátu výstupu digitálního zvuku
vhodného pro váš televizor nebo AV přijímač. Další
informace naleznete v tabulce výběru digitálního
výstupu na straně 50.
Snížení vz. frekvence PCM
Umožňuje převod signálu PCM 96 kHz na 48 kHz
předtím, než je vyveden k zesilovači.
Vyberte položku Zapnuto, pokud zesilovač nebo
přijímač nezpracují signál 96 kHz.
19
Režim downmix
Slouží k výběru režimu smíchání vícekanálového
zvuku kompatibilního s vaším stereo systémem.
Lze vybrat, zda má přehrávač převádět
vícekanálový zvuk na normální stereo nebo na
stereo kompatibilní s prostorovým zvukem.
DTS Neo:6
Slouží k nastavení vícekanálového zvuku z výstupu
HDMI i pro dvoukanálové zdroje zvuku.
Synch. zvuku
V některých případech, když je přístroj připojen k
digitální televizi, se může stát, že zvukový signál
není synchronizovaný s obrazovým signálem.
Pokud k tomu dojde, nastavte zpoždění zvuku
tak, aby odpovídalo obrazovému signálu.
• Zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 do
250 ms. Nastavte optimální hodnotu.
||POZNÁMKA |
\\ Nastavené zpoždění zvuku nemusí být v závislosti na
přehrávaném obsahu přesné.
Česky
Nastavení
Konfigurace přístroje pro bezdrátové připojení k
reproduktoru kompatibilnímu s funkcí Multiroom
Link a využití bohatého zvuku.
Nastavení : Nastavení hlasitosti a vzdálenosti
pro připojený přístroj.
Nast. reproduktorů : Nastavení reproduktorů
připojených prostřednictvím domácí sítě.
Umožňuje uplatnění ovládání dynamického
rozsahu u zvuku Dolby Digital, Dolby Digital Plus a
Dolby TrueHD.
Autom.: Automatické ovládání dynamického
rozsahu zvuku Dolby TrueHD podle informací ve
zvukové stopě Dolby TrueHD. Zapne ovládání
dynamického rozsahu i pro Dolby Digital a Dolby
Digital Plus.
Vyp: Ponechá nekomprimovaný dynamický
rozsah, takže slyšíte původní zvuk.
Zapnuto: Zapne ovládání dynamického rozsahu
pro všechny tři formáty Dolby. Tiché zvuky
budou hlasitější a hlasité budou ztišeny.
04
Nast. reproduktorů
Nastavení
Zvukový výstup HDMI
Nastavení BD-Live
Nastavení zvuku HDMI na výstup z konektorů
HDMI1 nebo HDMI2.
Autom. : Zvukový výstup je automaticky
nastaven podle zařízení připojených ke
konektorům HDMI1 a HDMI2.
HDMI1 : Zvukový výstup je vyveden do zařízení
připojeného ke konektoru HDMI1.
HDMI2 : Zvukový výstup je vyveden do zařízení
připojeného ke konektoru HDMI2.
Nastavení různých funkcí služby BD-Live. Služba
BD-Live umožňuje přístup k doplňkovým funkcím
některých disků Blu-ray, pokud jste připojeni k
Internetu.
Připojení k Internetu BD-Live: Slouží k
úplnému povolení, částečnému povolení nebo
zakázání připojení k Internetu BD-Live.
Správa BD dat: Správa dat BD stažených ze
služby BD-Live nebo disku Blu-ray.
Smart Hub
Síť
Smluvní podmíky a Zásady ochr. dat
Stav sítě
Abyste mohli využívat služby aplikací, musíte
se seznámit s jejich smluvními podmínkami a
zásadami ochrany osobních údajů a potvrdit, že s
nimi souhlasíte.
Zobrazení aktuálního stavu sítě a připojení
k Internetu.
Nastavení sítě
Obnovit Smart Hub
Nastavte připojení k síti, abyste mohli využívat
různé funkce, jako jsou internetové služby nebo
DLNA, a provádět aktualizace softwaru.
Obnoví všechna nastavení služby Smart Hub na
výchozí hodnoty. Pokud chcete funkci použít,
musíte zadat kód PIN.
Wi-Fi Direct
Slouží k připojení zařízení Wi-Fi Direct k přístroji
pomocí sítě klient-klient (peer-to-peer) bez potřeby
směrovače. Mějte na paměti, že pokud je přístroj
připojen k bezdrátové síti, může být při použití
funkce Wi-Fi Direct odpojen.
||POZNÁMKA |
\\ Při použití funkce Wi-Fi Direct nelze zobrazit textové
soubory s příponami .TXT nebo .DOC.
Nastavení multimediálních zařízení
Tato funkce umožňuje nastavit, která zařízení v
síti, jako jsou chytré telefony nebo tablety, mohou
sdílet obsah s vaším zařízením.
Název zařízení
Systém
Nastavení
Lets you re-run the Initial Settings procedure.
Rychlý start
Umožňuje nastavení rychlejšího spuštění
přehrávače zkrácením doby zavádění systému.
||POZNÁMKA |
\\ Při nastavení Zapnuto se zvýší spotřeba energie v
pohotovostním režimu.
Umožňuje zadat název přehrávače, kterým bude
identifikován na síti.
20
Česky
Jazyk
Ke konektoru USB na přední straně přehrávače
můžete připojit bezdrátovou USB myš nebo
klávesnici.
Nastavení klávesnice: Slouží ke konfiguraci
bezdrátové USB klávesnice připojené k
přehrávači.
`` Pokud kód PIN zapomenete:
||POZNÁMKA |
1. Vyjměte disk a odpojte všechna paměťová
zařízení s rozhraním USB.
\\ Klávesnici lze využít, pouze pokud se ve webovém
prohlížeči objeví obrazovka nebo okno klávesnice
QWERTY.
Nastavení myši: Slouží ke konfiguraci
bezdrátové USB myši připojené k přehrávači.
Myš můžete v nabídkách přehrávače a ve
webovém prohlížeči využít stejně, jako ji
používáte na počítači.
2. Stiskněte tlačítko @ na horním panelu
alespoň na 5 sekund.
Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci
a napájení se automaticky vypne.
Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí
hodnoty všech nastavení.
`` Použití myši s nabídkou přehrávače:
Obecné
1. Připojte k přehrávači USB myš.
2. Klikněte tlačítkem, které jste zvolili jako
primární v nabídce Nastavení myši. Zobrazí
se zjednodušená nabídka.
3. Klikněte na požadovanou položku nabídky.
||POZNÁMKY |
\\ Některé USB klávesnice a myši nemusí být s tímto
přístrojem kompatibilní.
Níže uvedené možnosti můžete změnit podle
svých preferencí.
Přední displej: Nastavení jasu podsvícení
předního panelu.
Časové pásmo: Nastavte časové pásmo, v
němž se nacházíte.
Průhlednost menu: Nastavení průhlednosti
rámečku nabídky.
Anynet+ (HDMI-CEC)
\\ Některé klávesy klávesnice HID nemusí fungovat.
\\ USB klávesnice s kabelovým připojením nejsou
podporovány.
\\ Některé aplikace nemusí být podporovány.
\\ Pokud bezdrátová klávesnice standardu HID nefunguje
z důvodu rušení, umístěte klávesnici blíž k přehrávači.
21
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje
propojený provoz s jinými produkty Samsung
s funkcí Anynet+ a umožňuje jejich ovládání
dálkovým ovládáním televizoru Samsung. Chceteli tuto funkci použít, připojte tento přehrávač k
televizoru Samsung s podporou Anynet+ pomocí
kabelu HDMI.
Česky
Nastavení
Správce zař.
Výchozí kód PIN je 0000. Jestliže nemáte
vytvořený vlastní kód PIN, zadejte pro přístup
k funkci zabezpečení výchozí kód PIN. Po prvním
vyvolání funkce zabezpečení si změňte PIN funkcí
Změna kódu PIN.
Hodn. pro rodiče BD: Zabraňuje přehrávání
disků Blu-ray s konkrétní nebo vyšší věkovou
klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.
Hodn. pro rodiče DVD: Zabraňuje přehrávání
disků DVD s konkrétní nebo vyšší číselnou
klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.
Změna kódu PIN: Změna 4místného kódu PIN
chránícího přístup k funkcím zabezpečení.
04
Slouží k výběru jazyka nabídky na obrazovce,
nabídky disku, zvuku, titulků atd.
• Vybraný jazyk nabídky disku, zvuku disku nebo
titulků se přehrává, pouze pokud jej podporuje
konkrétní disk.
Zabez.
Nastavení
Sítě a Internet
DivX® Video On Demand
Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného
k zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.
Podpora
Vzdálená správa
Pokud je povolena, tato funkce umožní technikům
střediska telefonické podpory Samsung na dálku
diagnostikovat a opravovat problémy. Vyžaduje
aktivní připojení k Internetu.
||POZNÁMKY |
\\ Služba Vzdálená správa nemusí být v některých zemích
k dispozici.
\\ Použití vzdálené správy
1) Zavolejte na kontaktní centrum společnosti
Samsung a požádejte o vzdálenou podporu.
2) Na televizoru otevřete nabídku přehrávače a
přejděte do části Podpora.
3) Vyberte položku Vzdálená správa a přečtěte si a
odsouhlaste smlouvu o poskytování služeb. Když
se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, předejte
agentovi kód PIN.
4) Agent se připojí k vašemu přehrávači.
Aktualizace softwaru
Tato nabídka slouží k aktualizaci softwaru přístroje,
která zvýší jeho výkon nebo zpřístupní další služby.
Kontaktovat Samsung
Poskytne kontaktní informace pro podporu
přehrávače.
Při připojení přehrávače k síti lze používat síťové
aplikace a funkce jako jsou služby Smart Hub a
BD-LIVE a také aktualizovat software přehrávače.
Další informace o přístupu k internetovým službám
a jejich použití naleznete v kapitole Síťové služby
na stranách 39 – 46. Pokyny pro konfiguraci
síťového připojení:
Konfigurace síťového připojení
Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení, který
vám sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou
adresu IP. Pokud je adresa dynamická a používáte
kabelové nebo bezdrátové připojení, doporučujeme
použít níže popsané automatické postupy.
Při připojování ke kabelové síti připojte přehrávač
ke směrovači pomocí kabelu LAN před tím, než
začnete s konfigurací.
Při připojování k bezdrátové síti odpojte před
zahájením postupu všechna kabelová připojení.
Zahajte konfiguraci síťového připojení následujícím
postupem:
Kabelová síť
ĞĞ
Kabel – automatický postup
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Síť a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko v.
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte
položku Kabel a stiskněte tlačítko v.
5. Vyberte položku Připojit a stiskněte tlačítko
v. Přístroj rozpozná připojený kabel, ověří
připojení sítě a připojí se k ní.
Obnov.
Obnoví výchozí tovární nastavení kromě nastavení
sítě a funkce Smart Hub a poté spustí funkci
Nastavení. Pokud chcete funkci použít, musíte
zadat kód PIN. Výchozí bezpečnostní kód PIN je
0000.
22
Česky
ĞĞ
Kabel – ruční konfigurace
2. Ve spodní části obrazovky vyberte položku
Nast. IP a poté stiskněte tlačítko v. Otevře
se obrazovka Nast. IP.
3. Vyberte pole Nast. IP a stiskněte tlačítko v.
4. V poli Nast. IP vyberte položku Zadat ručně
a stiskněte tlačítko v.
5. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat
(například Adresa IP), a stiskněte tlačítko v.
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte hodnotu. Číslice lze zadávat
také pomocí tlačítek ▲▼. Mezi jednotlivými
poli pro zadávání v rámci dané hodnoty lze
přecházet pomocí tlačítek ◄► na dálkovém
ovládání. Po zadání jedné hodnoty stiskněte
tlačítko v.
6. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na další
hodnotu a zadejte příslušné číslice podle
pokynů v kroku 5.
Připojení k bezdrátové síti lze nastavit čtyřmi
způsoby:
-- automatická konfigurace bezdrátové sítě
-- ruční konfigurace bezdrátové sítě
-- WPS(PBC)
-- PIN WPS
Po dokončení konfigurace připojení k bezdrátové
síti se odpojí veškerá zařízení v bezdrátové síti,
která byla připojena k tomuto přístroji. Odpojí se i
připojení ke kabelové síti, bylo-li zavedeno.
ĞĞ
Bezdrát. – automatická konfigurace
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Sít' a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko v.
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte
Bezdrát. a poté stiskněte tlačítko v.
Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich
seznam.
Nastavení sítě
Vyberte typ sítě.
Typ sítě
7. Opakujte kroky 5 a 6, až vyplníte všechny
hodnoty.
Bezdrát.
Bezdrátová sít'
Můžete připojit Přehrávač
Blu-ray k Internetu. Vyberte
bezdrátovou síť, kterou
chcete použít.
iptime23
||POZNÁMKA |
iptime
\\ Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k
internetu.
8. Po zadání všech hodnot vyberte položku OK
a stiskněte tlačítko v. Přístroj ověří připojení
sítě a připojí se k ní.
23
solugen_edu#2
Obnovit
WPS(PBC)
5. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko
v.
6. Na obrazovce Zabezpečení zadejte
bezpečnostní kód nebo heslo sítě.
Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovládání. Písmena zadávejte tak,
že je vyberete pomocí tlačítka se šipkou a
poté stisknete tlačítko v.
Česky
Nastavení
1. Vyberte Stav sítě. Přístroj se pokusí vyhledat
síť a poté zobrazí zprávu o tom, že se
připojení nezdařilo.
Bezdrátová síť
04
Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický
postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty
Nastavení sítě ručně.
Proveďte kroky 1 a 2 v části Kabelová síť –
automatická konfigurace a poté postupujte takto:
Nastavení
||POZNÁMKA |
\\ Chcete-li, aby se při zadávání zobrazovaly znaky hesla,
vyberte pomocí tlačítek se šipkami položku Zobrazit
heslo na pravé straně a poté stiskněte tlačítko v.
7. Po dokončení vyberte položku Hotovo a
stiskněte tlačítko v. Přístroj ověří připojení
sítě a připojí se k ní.
8. Po dokončení ověření vyberte položku OK a
stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ Bezpečnostní kód nebo heslo naleznete na jedné z
obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.
ĞĞ
Bezdrát. – ruční konfigurace
Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický
postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty
Nastavení sítě ručně.
1. Postupujte podle pokynů v části Bezdrátová
síť – automatická konfigurace až po krok 5.
2. Přístroj se pokusí vyhledat síť a poté zobrazí
zprávu o tom, že se připojení nezdařilo.
3. Ve spodní části obrazovky vyberte položku
Nast. IP a poté stiskněte tlačítko v.
Otevře se obrazovka Nast. IP.
4. Vyberte pole Nast. IP a stiskněte tlačítko v.
5. V poli Nast. IP vyberte položku Zadat ručně
a stiskněte tlačítko v.
6. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat
(například Adresa IP), a stiskněte tlačítko
v. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte hodnotu. Číslice lze zadávat
také pomocí tlačítek ▲▼. Mezi jednotlivými
poli pro zadávání v rámci dané hodnoty lze
přecházet pomocí tlačítek ◄► na dálkovém
ovládání. Po zadání jedné hodnoty stiskněte
tlačítko v.
7. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na další
hodnotu a zadejte příslušné číslice podle
pokynů v kroku 6.
||POZNÁMKA |
\\ Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k
internetu.
9. Po dokončení vyberte položku OK a
stiskněte tlačítko v. Otevře se obrazovka
Zabezpečení.
10. Na obrazovce Zabezpečení zadejte
bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Čísla
zadávejte pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovládání. Písmena zadávejte tak,
že je vyberete pomocí tlačítek ▲▼◄► a poté
stisknete tlačítko v.
11. Po dokončení vyberte položku Hotovo na
pravé straně obrazovky a stiskněte tlačítko
v.
Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.
12. Poté, co přístroj ověří připojení k síti, vyberte
položku OK a stiskněte tlačítko v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Sít' a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko v.
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte
Bezdrát. a poté stiskněte tlačítko v.
5. Stiskněte tlačítko ▲ na dálkovém ovládání a
poté pomocí tlačítka ► vyberte WPS(PBC).
6. Stiskněte tlačítko v na dálkovém ovládání.
Zobrazí se hlášení „Do dvou minut stiskněte
tlačítko PBC na směrovači“.
7. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS(PBC)
na směrovači. Přístroj automaticky načte všechna
potřebná nastavení sítě a připojí se k síti.
Otevře se obrazovka Stav sítě. Po ověření
síťového připojení se přístroj připojí k síti.
8. Opakujte kroky 6 a 7, až vyplníte všechny
hodnoty.
24
Česky
ĞĞ
PIN WPS
2. Vyberte položku Sít' a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko v.
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte
Bezdrát. a poté stiskněte tlačítko v.
Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich
seznam.
5. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko v.
6. Vyberte položku PIN WPS a stiskněte tlačítko
v. Zobrazí se okno PIN.
2. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Sít' a stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte položku Wi-Fi Direct a stiskněte
tlačítko v.
Zobrazí se seznam zařízení Wi-Fi Direct, k
nimž se lze připojit.
||POZNÁMKY |
\\ Při použití funkce Wi-Fi Direct dojde k odpojení
kabelových i bezdrátových síťových spojení.
\\ Při použití funkce Wi-Fi Direct nelze zobrazit textové
soubory s příponami .TXT nebo .DOC.
7. Zadejte kód PIN do pole PIN WPS na
obrazovce nastavení směrovače a uložte
nastavení.
||POZNÁMKY |
\\ Pokyny pro zobrazení obrazovky nastavení směrovače
naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo vám
je poskytne výrobce směrovače.
\\ V případě připojení WPS nastavte na směrovači metodu
šifrování AES. Připojení WPS nepodporuje zabezpečení
WEP.
Wi-Fi Direct
Tato funkce umožňuje připojení zařízení s
podporou Wi-Fi Direct k přístroji i mezi sebou
navzájem pomocí sítě klient-klient bez potřeby
směrovače.
||POZNÁMKA |
\\ Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál
funkce Wi-Fi Direct. Před použitím funkce Wi-Fi Direct
doporučujeme vypnout funkci Bluetooth na mobilním
zařízení.
25
Česky
Nastavení
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
1. Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte na
něm funkci Wi-Fi Direct.
04
Než začnete, otevřete v počítači nabídku nastavení
směrovače a přejděte na obrazovku s polem pro
zadání kódu PIN WPS.
Nastavení
Aktualizace softwaru
Aktualizovat
Tato nabídka slouží k aktualizaci softwaru přístroje,
která zvýší jeho výkon nebo zpřístupní další služby.
• V průběhu aktualizace nikdy nevypínejte ani
nezapínejte přehrávač ručně.
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Podpora a stiskněte tlačítko
v.
3. Vyberte položku Aktualizace softwaru a
stiskněte tlačítko v.
4. Chcete-li nyní stáhnout aktualizační software
a provést aktualizaci, vyberte položku
Aktualizovat a stiskněte tlačítko v.
5. Chcete-li, aby přístroj automaticky stáhl
aktualizační software, když je dostupný,
vyberte položku Autom. aktualizace a
stiskněte tlačítko v. Další informace
naleznete v kapitole „Autom. aktualizace“ na
straně 26.
||POZNÁMKY |
\\ Aktualizace je dokončena poté, co se přehrávač vypne a
následně sám znovu zapne.
\\ Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost
za poruchy přehrávače způsobené nestabilitou připojení
k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace
softwaru.
1. Vyberte Podpora > Aktualizace softwaru >
Aktualizovat.
2. Při online aktualizaci se stahuje a instaluje
aktualizace softwaru přímo z internetu.
-- Pokud zvolíte položku Ne, přístroj
aktualizaci zruší.
||POZNÁMKY |
\\ Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit
informace o novém softwaru pomocí položky Informace o
produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.
\\ Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte. Může
to způsobit poruchu přehrávače.
Autom. aktualizace
Funkci Autom. aktualizace můžete nastavit tak,
aby přehrávač stahoval aktualizační software
režimu Autom. aktualizace.
To umožňuje přehrávači stáhnout aktualizační
software automaticky v čase, kdy jej nepoužíváte.
1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Autom.
aktualizace a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Zapnuto / Vypnuto.
||POZNÁMKA |
\\ Aby bylo možné používat funkci Autom. aktualizace,
musí být přístroj připojen k Internetu.
\\ Pokud chcete aktualizaci přerušit během stahování
aktualizačního softwaru, stiskněte tlačítko v.
\\ Během aktualizace systému se na předním panelu
zobrazuje text „UPDATE“.
26
Česky
Aktualizace z paměťového zařízení USB
04
Chcete-li provést aktualizaci z paměťového
zařízení USB, postupujte takto:
Nastavení
1. Navštivte web společnosti Samsung
v počítači a stáhněte balíček aktualizace do
zařízení USB.
2. Balíček aktualizace uložte do kořenové složky
zařízení USB.
-- V opačném případě nebude přístroj moci
vyhledat aktualizační balíček.
3. Připojte zařízení USB s aktualizačním
balíčkem k přístroji.
4. Vyberte Podpora > Aktualizace softwaru >
Aktualizovat.
5. Software se aktualizuje s použitím balíčku
aktualizace v zařízení USB.
||POZNÁMKY |
\\ Při aktualizaci pomocí paměťového zařízení USB musí být
přihrádka disku prázdná.
\\ Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit
informace o novém softwaru pomocí položky Informace o
produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.
\\ Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte. Může to
způsobit jeho poruchu.
\\ Aktualizaci softwaru přes port USB lze provádět pouze z
paměťového zařízení USB.
27
Česky
Přehrávání médií
Přehrávač disků Blu-ray umožňuje přehrávat
obsah z disků Blu-ray, DVD a CD, zařízení USB,
počítačů, chytrých telefonů a tabletů, a obsah z
Internetu.
Chcete-li přehrávat obsah umístěný na počítači
nebo v mobilních zařízeních, musí být tato zařízení
a tento přístroj připojeny ke stejné síti. Chcete-li
přehrávat obsah z počítače, musí být na počítači
nainstalován software DLNA a přehrávač disků Bluray musí být připojen k počítači prostřednictvím sítě.
||POZNÁMKA |
\\ V počítačích s operačními systémy Windows 7 a Windows
8 je software DLNA již nainstalován jako funkce „Přehrát v
zařízení“ v přehrávači Windows Media Player.
Přehrávání komerčních disků
1. Stiskem tlačítka 8 otevřete přihrádku disku.
2. Disk jemně umístěte do přihrádky tak, aby
etiketa disku směřovala nahoru.
• Čištění disků
-- Pokud se na disk dostanou otisky
prstů nebo nečistoty, očistěte
jej pomocí čisticího prostředku
ředěného vodou a otřete jej
měkkým hadříkem.
-- Při čištění disk jemně otírejte ve směru od
středu k okraji.
• Uskladnění disků
`` Nenechávejte disky na přímém slunečním
světle.
`` Disky uchovávejte v chladném větraném
prostoru.
`` Disky uchovávejte v čistém ochranném
obalu a ve svislé poloze.
Prohlížení fotografií, přehrávání
videí a hudby (tzv. multimédia)
Pomocí přístroje lze prohlížet a přehrávat multimediální
obsah uložený v paměťovém zařízení USB,
chytrém telefonu, fotoaparátu nebo počítači.
||POZNÁMKY |
\\ Pomocí přístroje nelze přehrávat nebo prohlížet
nepodporovaný multimediální obsah nebo obsah uložený v
nepodporovaném paměťovém zařízení.
3. Stiskem tlačítka 8 zavřete přihrádku disku.
Přehrávání začne automaticky.
4. Pokud se přehrávání nespustí automaticky,
stiskněte tlačítko 6 na dálkovém ovládání.
Uskladnění disků a práce s nimi
• Jak držet disk
-- Otisky prstů a škrábance na
disku mohou způsobit snížení
kvality obrazu a zvuku nebo
přeskakování.
-- Nedotýkejte se povrchu disku v místech se
záznamem.
-- Držte disk za okraje, aby se na jeho povrch
nedostaly otisky prstů.
-- Nelepte na disk papír ani lepicí pásku.
28
\\ Před připojením zařízení USB si zazálohujte důležité
soubory. Společnost Samsung neodpovídá za případnou
ztrátu nebo poškození souborů.
Přehrávání multimediálního obsahu
uloženého v zařízení USB
1. Připojte zařízení USB k přístroji.
2. Stiskněte tlačítko HOME a na panelu
MULTIMÉDIA vyberte Paměť. Zobrazí se
seznam zařízení USB připojených k přístroji.
3. Vyberte zařízení, k němuž se chcete připojit.
Zobrazí se složky a soubory ve zvoleném
zařízení USB.
4. V seznamu vyberte požadovaný multimediální
obsah. Multimediální obsah se začne přehrávat.
||POZNÁMKA |
\\ Můžete také vybrat typ obsahu, který chcete přehrávat
(například videa), poté vybrat soubor k přehrávání a
stiskem tlačítka 6 spustit přehrávání.
Česky
Povolení připojení k mobilnímu zařízení
5. Tlačítkem 5 nebo RETURN přehrávání
ukončíte.
Přehrávání multimediálního obsahu
uloženého v počítači nebo mobilním
zařízení
||POZNÁMKA |
Pomocí přístroje lze prohlížet a přehrávat
multimediální obsah uložený v počítači nebo
mobilním zařízení připojeném do stejné sítě jako
přístroj.
||POZNÁMKY |
\\ Tato funkce je dostupná pouze u telefonů Samsung s
podporou funkce DLNA.
\\ Při přehrávání multimediálních souborů prostřednictvím
serveru DLNA třetího výrobce může dojít k potížím s
kompatibilitou.
\\ V případě některých typů kódování a formátů souborů
nemusí být možné přehrát obsah sdílený počítačem
nebo mobilním zařízením. Kromě toho také nemusí být
dostupné některé funkce.
\\ V závislosti na stavu sítě se může stát, že se multimediální
obsah nebude přehrávat plynule. Pokud není přehrávání
plynulé, použijte paměťové zařízení USB.
1. Připojte mobilní zařízení a přístroj.
2. Stiskněte tlačítko HOME a na panelu
MULTIMÉDIA vyberte Síťóvé zařízení.
Zobrazí se seznam všech úložných zařízení
připojených ke stejné síti jako přístroj.
3. Vyberte požadované úložné zařízení. Zobrazí
se složky a soubory sdílené zvoleným
úložným zařízením.
4. V seznamu vyberte požadovaný multimediální
obsah. Multimediální obsah se začne přehrávat.
||POZNÁMKA |
\\ Můžete také vybrat typ obsahu, který chcete přehrávat
(například videa), poté vybrat soubor k přehrávání a
stiskem tlačítka 6 spustit přehrávání.
\\ Připojení k mobilnímu zařízení lze uskutečnit na jakémkoli
zařízení DLNA DMC. Funkce DLNA DMC umožňuje
připojení mobilních zařízení k přístroji, prohledávání
multimediálního obsahu a ovládání přehrávání na tomto
přístroji.
1. Přejděte na Nastavení > Sít' a zvolte
Nastavení multimediálních azřízení.
Zobrazí se seznam všech mobilních zařízení
připojených ke stejné síti jako přístroj.
2. Povolte připojení zařízení, které chcete
připojit k přístroji. Lze přehrávat multimediální
soubory pouze z těch zařízení, jimž bylo
povoleno připojení k přístroji.
||POZNÁMKA |
\\ Když mobilní zařízení vydá požadavek na přehrání
multimediálního obsahu, na obrazovce televizoru
připojeného k přístroji se zobrazí okno potvrzení připojení,
které umožní snadné připojení mobilního zařízení.
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
Můžete přehrávat multimediální soubory, které jste
nahráli na disky Blu-ray, DVD nebo CD.
1. Vložte uživatelem vytvořený disk do přihrádky
disku potištěnou stranou nahoru, poté
přihrádku disku zavřete. Zobrazí se okno
Přip. nové zař.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte typ obsahu,
který chcete zobrazit nebo přehrávat Vše,
Fotografie, Videa, nebo Hudba a stiskněte
tlačítko v.
5. Tlačítkem 5 nebo RETURN přehrávání
ukončíte.
29
Česky
Přehrávání médií
\\ Pokud k přístroji připojíte zařízení USB, zobrazí se okno
pro procházení složek a souborů na zařízení USB.
(HOME → Nastavení → Sít' → Nastavení
multimediálních azřízení)
Aby bylo možné přehrávat multimediální obsah
uložený v mobilním zařízení, je třeba povolit
připojení přístroje a mobilního zařízení.
05
||POZNÁMKA |
Přehrávání médií
||POZNÁMKA |
\\ Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy obsahů, ale
zobrazí jen takové soubory, jejichž typ jste vybrali v kroku
2. Pokud například vyberete možnost Hudba, zobrazí se
jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit návratem na
obrazovku MULTIMÉDIA a opakováním kroku 2.
3. Zobrazí se obrazovka se seznamem obsahu
zařízení. V závislosti na uspořádání obsahu se
zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
4. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
složku a stiskněte tlačítko v.
5. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor,
který chcete zobrazit nebo přehrávat, a
stiskněte tlačítko v.
6. Jedním nebo více stisky tlačítka RETURN
opustíte aktuální obrazovku nebo složku,
nebo se vrátíte na hlavní obrazovku.
Stiskem tlačítka EXIT se vrátíte přímo na
hlavní obrazovku.
7. Pokyny pro přehrávání videa, hudby a
fotografií na disku jsou uvedeny na stranách
31 – 38.
30
Česky
Ovládání přehrávání videa
SOURCE
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
Používání nabídky disku, nabídky titulu,
kontextové nabídky a seznamu titulů
Tlačítko DISC Stisknutím tohoto tlačítka během
MENU
přehrávání vyvoláte nabídku disku.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
APPS
TOOLS
INFO
Tlačítka související
s přehráváním
V režimu vyhledávání, zpomaleného přehrávání a
přehrávání po krocích přístroj nepřehrává zvuk.
• Pro návrat k přehrávání
normální
rychlostí
RETURN
EXIT
stiskněte tlačítko 6.
Tlačítko 6
Tlačítko 5
Tlačítko 7
Zrychlené
přehrávání
Zpomalené
přehrávání
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Spuštění
přehrávání.
AUDIO SUBTITLE LIGHT
SEARCH
Zastavení přehrávání.
Pozastavení přehrávání.
Během přehrávání stiskněte tlačítko 3
nebo 4.
Po každém stisku tlačítka 3 nebo 4
se rychlost přehrávání změní.
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko 4.
Po každém stisku tlačítka 4 se rychlost
přehrávání změní.
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko 7.
Přehrávání po
Při každém stisknutí tlačítka 7 se
krocích
zobrazí nový snímek.
Přeskočení
úseku videa
Během přehrávání stiskněte tlačítko 1
nebo 2.
Při každém stisku tlačítka 1 nebo
2 přejdete na předchozí respektive
následující kapitolu nebo soubor.
31
Stisknutím tohoto tlačítka během
Tlačítko TITLE přehrávání vyvoláte nabídku titulu.
MENU
• Pokud je na disku výběr, stisknutím
tlačítka zobr. přejdete na výběr.
Tlačítko
Stisknutím tohoto tlačítka během
POPUP MENU přehrávání vyvoláte kontextovou nabídku.
Použití nabídky Nastavení během
přehrávání
Během přehrávání nebo v režimu pozastavení
stiskněte tlačítko TOOLS.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte položku
a
poté stiskněte tlačítko E.
Přehrát od
začátku
Návrat na začátek filmu. Vyberte tuto
položku a stiskněte tlačítko v.
-- Hledat názvy : Pokud je na disku
nebo zařízení více než jeden film,
spusťte takto jiný titul.
1. Vyberte položku Hledat názvy a
stiskněte tlačítko v.
Vybrat scénu
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte titul
a stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ Chcete-li vyhledat titul na disku
DVD, stiskněte v režimu zastavení
tlačítko INFO a zadejte číslo
požadovaného titulu (01, 02…).
Česky
Přehrávání médií
1
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání videa
05
VOL lze ovládat
VOL
Prostřednictvím přístroje
přehrávání videa uloženého na DVD, zařízení USB, v mobilním
+–
VOL
zařízení nebo počítači.VOL
U– +některých
typů obsahu nebo disků nemusí být některé funkce popsané v této
TV
příručce dostupné.
Přehrávání médií
-- Hledat kapitoly : Výběr kapitoly k
přehrání.
Použití nabídky 3D při přehrávání
souboru 3D.
1. Vyberte položku Hledat kapitoly a
stiskněte tlačítko v.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
kapitolu a stiskněte tlačítko v.
-- Hledat na časové ose : Spuštění
přehrávání filmu od zadaného
časového bodu.
||POZNÁMKY |
\\ Nabídka 3D se nabídne pouze v
případě, že přehráváte video soubor
3D.
3D
1. Vyberte položku Hledat na časové
ose a stiskněte tlačítko v.
Vybrat scénu
2. Pomocí číselných tlačítek zadejte
požadovaný časový bod a poté
stiskněte tlačítko v.
\\ Pokud v režimu 3D přejdete na
hlavní obrazovku nebo na obrazovku
Smart Hub, přístroj se automaticky
přepne do režimu 2D.
||POZNÁMKY |
\\ Pomocí tlačítek ◄► můžete
také převíjet film vpřed či vzad. Při
každém stisknutí tlačítek ◄► e
film převine o jednu minutu vpřed
respektive vzad.
\\ Pokud je informace indexu souboru
poškozená nebo pokud soubor
nepodporuje indexování, nebude
možné použít funkci Vybrat scénu.
\\ Pokud spouštíte soubory na síťovém
zařízení na počítači připojeném k
přehrávači přes síť, funkce Vybrat
scénu nemusí fungovat.
Hledat
Nastavení
titulků
Režim
Opakování
Celá obrazovka
32
\\ Při přehrávání videa 3D nastavte
v nastavení 3D v přístroji možnost
Vedle sebe nebo Nahoře a dole, aby
tak nastavení přístroje odpovídalo
formátu obsahu 3D.
Česky
-- Hledat scénu : Použití této funkce
během přehrávání filmu umožňuje
kdykoliv poté znovu přehrát pouze
požadovanou scénu nebo pustit film
od požadované scény.
-- Hledat názvy : Pokud je na disku
nebo zařízení více než jeden film,
spusťte takto jiný titul.
-- Hledat na časové ose : Spuštění
přehrávání filmu od zadaného
časového bodu.
Nastavení požadovaných možností
titulků.
Možnost opakování titulu, kapitoly nebo
konkrétního úseku.
Možnost nastavení velikosti obrazu
videa.
\\ Při použití funkce BD Wise se tato
nabídka nezobrazí.
Multiroom Link
Nastavení hlasitosti.
-- Hlasitost : Nastavení hlasitosti.
Stiskněte tlačítka ◄► na dálkovém
ovládání.
-- Ztlumit : Ztlumení zvuku tohoto
přehrávače. Dalším stiskem tlačítka
obnovíte původní hlasitost zvuku.
||POZNÁMKA |
Nastavení požadovaného jazyka titulků.
Obraz
BONUSVIEW
Zvuk
BONUSVIEW
Na obrazovce se soubory videa vyberte položku
a poté stiskněte tlačítko v.
Datum
Titul
Seskupí všechny soubory fotografií na
médiu nebo paměťovém zařízení podle
data. Pro zobrazení fotografií v dané
skupině klepněte na skupinu.
Zobrazí se všechny soubory videa
na médiu nebo paměťovém zařízení
seřazené podle názvu.
Zobrazí se všechny složky na médiu nebo
paměťovém zařízení v abecedním pořadí.
\\ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
Titulky
Informace
Použití nabídky Řazení podle
||POZNÁMKA |
Nastavení požadovaného jazyka zvuku.
Úhel
Použití nabídek Řazení podle a Možnosti
Složka
\\ Tato nabídka je dostupná,
pouze když je přístroj připojen k
reproduktoru kompatibilnímu s
funkcí Multiroom Link.
Zvuk
Synch. zvuku
\\ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
\\ Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a více
kladou vysoké nároky na výkon přístroje a mohou způsobit
přerušení přehrávání.
Nastavení synchronizace zvuku.
Možnost zobrazení scény z jiného
úhlu. V položce je zobrazen počet úhlů
záběru, které lze zobrazit. Pokud disk
Blu-ray/DVD obsahuje více záběrů
určité scény, můžete si vybrat úhel, z
nějž budete scénu sledovat.
Zobrazení informací o video souboru.
Použití nabídky Možnosti
Na obrazovce se soubory videa vyberte položku
a poté stiskněte tlačítko v.
Výběr konkrétních souborů k
Přehrát vybrané přehrávání. U všech médií funguje v
podstatě stejně.
Odeslat
Nastavení požadované možnosti funkce
BonusView.
33
Česky
Odeslání vybraných souborů na
webovou stránku (Picasa, Facebook
atd.) nebo zařízení. Tuto nabídku
využijete, jen pokud jste si zřídili účet
online služby a poté se přihlásili funkcí
Přihlásit Další informace naleznete v
kapitole „Použití funkce Odeslat“ na
straně 38.
Přehrávání médií
||POZNÁMKA |
||POZNÁMKY |
05
Režim obrazu
Možnost nastavení režimu obrazu.
-- Dynamický : Vyšší ostrost a jas.
-- Standardní : Nastavení obrazu
vhodné pro většinu příležitostí.
-- Film : Nejlepší nastavení obrazu pro
sledování filmů.
-- Uživatel : Umožňuje nastavit vlastní
ostrosti a redukci šumu.
Přehrávání médií
Ovládání přehrávání hudby
Prostřednictvím přístroje lze ovládat přehrávání
hudby uložené na DVD, zařízení USB, v mobilním
zařízení nebo počítači.
U některých typů obsahu nebo disků nemusí být
některé funkce popsané v této příručce dostupné.
SOURCE
Tlačítka na dálkovém ovládání
používaná pro přehrávání hudby
– + VOL
+–
VOL
VOL
1
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
2
SMART
3
HOME
HOME
HUB
2
3
5
6
3
Na obrazovce přehrávání hudby vyberte pomocí
a poté stiskněte
tlačítek ▲▼◄► položku
tlačítko v.
Možnost výběru konkrétních stop k
přehrání. U všech médií funguje v
Přehrát vybrané podstatě stejně. Viz kapitola „Vytvoření
playlistu z audio CD“ na stranách
35–36.
6
Konverze
9
TITLE MENU
POPUP
REPEAT
4
5
6
ČÍSELNÁ tlačítka : Stiskněte tlačítko s číslem stopy.
Vybraná stopa se začne přehrávat.
INFO
Informace
||POZNÁMKA |
tlačítka 5 :AZastavení
přehrávání
stopy.
B
C
D
AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL(pouze
SUBTITLE u
INPUT
Rychlé přehrávání
audio CD (CD-DA))
Během přehrávání stiskněte tlačítko 3 nebo 4.
Po každém stisku tlačítka 3 nebo 4 se rychlost
přehrávání změní.
tlačítka 7 : Pozastavení přehrávání stopy.
tlačítka 6 : Přehrání aktuálně vybrané stopy.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud do pěti sekund po vložení audio CD nestisknete
žádné tlačítko, obrazovka se zobrazí v režimu celé
obrazovky. Chcete-li se přesunout zpět na obrazovku
Playlist, stiskněte tlačítko RETURN na dálkovém ovládání.
34
Tato funkce převádí CD audio na formát
mp3 a ukládá konvertované soubory na
zařízení USB nebo na mobilní zařízení
připojené k přístroji. Další informace
naleznete v kapitole „Konverze“ na
straně 36.
Zobrazení informací o obsahu.
\\ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
tlačítka 12 : Přechod na předchozí/následující
RETURN
EXIT
stopu.
SEARCH
4
TV
APPS
TOOLS
1
0
VOL
Použití nabídky Možnosti během
přehrávání
Česky
Použití nabídky Řazení podle
Album
Interpret
Žánr
Složka
Zobrazí se všechny hudební stopy na
médiu nebo paměťovém zařízení v
abecedním pořadí.
Zobrazí se všechny hudební stopy
na médiu nebo paměťovém zařízení
setříděné podle alb.
Zobrazí se všechny složky na médiu
nebo paměťovém zařízení.
Použití nabídky Možnosti
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 001
TRACK 007
00:00:39 00:02:38
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Náhodné přehrávání stop audio CD
Lze nastavit, aby přehrávač přehrával stopy na
audio CD (CD-DA/MP3) v náhodném pořadí.
1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek
▲▼◄► vyberte vlevo dole na obrazovce
a poté stiskněte tlačítko v.
položku
Na obrazovce s hudebními soubory vyberte
a stiskněte tlačítko v.
položku
Výběr konkrétních stop k přehrávání. U
všech médií funguje v podstatě stejně.
Přehrát vybrané
Další informace naleznete v kapitole
„Opakování stop audio CD“ na straně 35.
Přid. do výběru
TRACK 002
Zobrazí se všechny hudební stopy
na médiu nebo paměťovém zařízení
setříděné podle žánrů.
\\ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
Kódování
TRACK 001
Zobrazí se všechny hudební stopy
na médiu nebo paměťovém zařízení
setříděné podle interpretů.
||POZNÁMKA |
Odeslat
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
režim opakování – Vyp, Jedna skl., nebo
Všechny – a stiskněte tlačítko v.
1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek
▲▼◄► vyberte vlevo dole na obrazovce
a poté stiskněte tlačítko v.
položku
Na obrazovce s hudebními soubory vyberte
a stiskněte tlačítko v.
položku
Skladba
Lze nastavit, aby přístroj opakoval stopy obsažené
na audio CD (CD-DA/MP3).
Přehrávání médií
Opakování stop audio CD
05
Použití nabídek Řazení podle a
Možnosti na obrazovce se soubory
Vyberte pro odeslání vybraných
souborů do jiného zařízení. Další
informace naleznete v kapitole „Použití
funkce Odeslat“ na straně 38.
Nastavení možností kódování textu.
Vytvoření výběru.
||POZNÁMKA |
\\ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
35
2. Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte režim
náhodného přehrávání na Zapnuto, nebo
Vyp a poté stiskněte tlačítko v.
Vytvoření playlistu z audio CD
1. Na obrazovce přehrávání vyberte položku
a stiskněte tlačítko v. Otevře se nabídka
Nastavení.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Přehrát
vybrané a poté stiskněte tlačítko v.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a stiskněte
tlačítko v. Nalevo od stopy se zobrazí
značka.
Česky
Přehrávání médií
4. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další
stopy.
5. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu,
přesuňte se na stopu a znovu stiskněte
tlačítko v. Označení stopy zmizí.
6. Až skončíte, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
položku Přehrát a poté stiskněte tlačítko
v. Znovu se zobrazí obrazovka přehrávání,
avšak pouze se stopami, které jste označili.
Vybrané stopy se začnou přehrávat.
||POZNÁMKY |
\\ Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit playlist
obsahující až 99 skladeb.
\\ Na obrazovce Přehrát výběr můžete rovněž vybrat
možnosti Vybrat vše, Smazat vše a Zrušit.
-- Možnost Vybrat vše slouží k výběru všech stop.
Touto volbou zrušíte případný výběr jednotlivých stop.
Stiskem tlačítka RETURN na dálkovém ovládání nebo
stiskem tlačítka Přehrát a poté stiskem tlačítka v
zobrazíte na obrazovce Přehrávání hudby všechny
stopy a přístroj začne přehrávat všechny stopy od
stopy č. 001.
-- Možnost Smazat vše slouží ke zrušení výběru všech
stop najednou. Poté vyberte jednotlivé stopy nebo
pomocí Vybrat vše vyberte všechny stopy a stiskněte
tlačítko RETURN na dálkovém ovládání. Pokud
nepoužijete možnost Vybrat vše nebo nevyberete
jednotlivé stopy, playlist se nezmění.
-- Možnost Zrušit zruší všechny změny provedené na
obrazovce výběru stop k přehrání. Při návratu na
obrazovku přehrávání se playlist nezmění.
Konverze
1. Připojte zařízení USB ke konektoru USB na
přední straně přístroje.
2. Na obrazovce přehrávání vyberte položku
a stiskněte tlačítko v. Otevře se nabídka
Nastavení.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
Konverze a poté stiskněte tlačítko v.
36
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a stiskněte
tlačítko v. Nalevo od stopy se zobrazí
značka.
5. Opakováním kroku 4 vyberte a označte další
stopy.
6. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu,
přesuňte se na stopu a znovu stiskněte
tlačítko v.
Označení stopy zmizí.
7. Po dokončení vyberte pomocí tlačítek ▲▼
položku Konverze a poté stiskněte tlačítko
v. Zobrazí se okno Konverze.
8. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte zařízení pro
uložení konvertovaných souborů a stiskněte
tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ Během konverze neodpojujte zařízení.
9. Chcete-li zrušit konverzi stopy, stiskněte
tlačítko v a vyberte položku Ano. Pro
pokračování konverze vyberte položku Ne.
10. Po dokončení konverze se zobrazí zpráva
„Úspěšně zkonvertováno“. Stiskněte tlačítko
v.
11. Pro návrat na obrazovku přehrávání stiskněte
tlačítko RETURN nebo vyberte tlačítko Zrušit
a stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKY |
\\ Tato funkce nefunguje při použití disků DTS Audio CD.
\\ Tato funkce nemusí být některými disky podporována.
\\ Tato funkce kóduje soubory do formátu MP3 s datovým
tokem 192 kb/s.
\\ Na obrazovce Konverze můžete rovněž vybrat možnosti
Vybrat vše a Smazat vše.
\\ Pomocí Vybrat vše vyberte všechny stopy a stiskněte
tlačítko v. Touto volbou zrušíte případný výběr
jednotlivých stop.
\\ Pomocí Smazat vše zrušíte výběr všech stop najednou.
Česky
Prohlížení fotografií
Multiroom Link
Během přehrávání nebo v režimu pozastavení
stiskněte tlačítko TOOLS.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte položku
a
poté stiskněte tlačítko v.
Nastavení
prezentace
Otočit
Lupa
Režim obrazu
Nastavení možností prezentace.
-- Rychlost : Nastavení rychlosti
prezentace.
-- Efekty : Nastavení efektu prezentace.
Otočení obrazu. (Otočí obraz po nebo
proti směru chodu hodinových ručiček.)
Zvětšení aktuálního obrazu.
(Až 4násobné zvětšení.)
Nastavení režimu obrazu.
-- Dynamický : Zvýšená ostrost
obrazu.
-- Standardní : Nastavení obrazu
vhodné pro většinu příležitostí.
-- Film : Nejlepší nastavení pro
sledování filmů.
-- Uživatel : Umožňuje nastavit vlastní
ostrosti a redukci šumu.
||POZNÁMKA |
\\ Tuto nabídku nelze zobrazit při
použití funkce BD Wise.
Hudební
doprovod
\\ Tato nabídka je dostupná,
pouze když je přístroj připojen k
reproduktoru kompatibilnímu s
funkcí Multiroom Link.
Odeslat
Informace
Odeslání vybraného souboru do jiného
zařízení.
Zobrazení informací o obsahu.
||POZNÁMKY |
\\ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
\\ Abyste mohli povolit funkci Hudební doprovod, musí být
soubor fotografií uložen na stejném paměťovém zařízení jako
hudební soubor.
Upozorňujeme, že kvalitu zvuku může ovlivnit rychlost datového
toku souboru MP3, velikost fotografie a způsob kódování.
\\ V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku
prezentace.
Použití nabídek Řazení podle a Možnosti
Použití nabídky Řazení podle
Na obrazovce s fotografiemi vyberte položku
stiskněte tlačítko v.
Možnost poslechu hudby během
prezentace fotografií.
Datum
\\ Počet hudebních souborů
vyhledaných na externím zařízení se
u jednotlivých zařízení liší.
Titul
||POZNÁMKA |
||POZNÁMKA |
Složka
||POZNÁMKA |
a
Seskupí všechny soubory fotografií na
médiu nebo paměťovém zařízení podle
data. Pro zobrazení fotografií v dané
skupině klepněte na skupinu.
Zobrazí se všechny soubory fotografií
na médiu nebo paměťovém zařízení
seřazené podle názvu.
Zobrazí se všechny složky na médiu
nebo paměťovém zařízení.
\\ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
37
Česky
Přehrávání médií
Použití nabídky Nástroje během
přehrávání
05
Pomocí přístroje lze prohlížet fotografie uložené na
disku DVD, paměťovém zařízení s rozhraním USB,
v mobilním zařízení nebo v počítači.
Nastavení hlasitosti.
-- Hlasitost : Nastavení hlasitosti.
Stiskněte tlačítka ◄► na dálkovém
ovládání.
-- Ztlumit : Ztlumení zvuku tohoto
přehrávače. Dalším stiskem tlačítka
obnovíte původní hlasitost zvuku.
Přehrávání médií
Použití nabídky Možnosti
Na obrazovce s fotografiemi vyberte položku
stiskněte tlačítko v.
Prezentace
a
Spuštění prezentace. Postupně se
zobrazí všechny soubory v aktuální
složce. Informace o vytvoření
prezentace z vybrané skupiny fotografií
naleznete v části Přehrát vybrané níže.
Výběr konkrétních fotografií pro
prohlížení. U všech médií funguje v
Přehrát vybrané podstatě stejně.
Viz kapitola „Vytvoření playlistu z audio
CD“ na stranách 35–36.
Odeslat
Odeslání vybraných souborů na webovou
stránku (Picasa, Facebook atd.) nebo
zařízení. Tuto nabídku využijete, jen
pokud jste si zřídili účet online služby a
poté se přihlásili funkcí přihlásit.
Další informace naleznete v kapitole
„Použití funkce Odeslat“ na straně 38.
||POZNÁMKY |
\\ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
Odesílání souborů
Kopírování videí, hudby nebo fotografií
DISK/Síťové
zařízení  USB
DISK/USB 
Síťové zařízení
Fotografie
Podporováno
Podporováno
Videa
Podporováno
Podporováno
Obsah
Hudba
Podporováno
Použití funkce Odeslat
Soubory lze nahrát na síťové nebo jiné zařízení.
1. Na obrazovce s videem, hudebními soubory
nebo fotografiemi stiskněte tlačítko .
Zobrazí se nabídka Možnosti.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Odeslat
a poté stiskněte tlačítko v.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor
a poté stiskněte tlačítko v. Nalevo od
souboru se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další
soubory.
5. Chcete-li odebrat soubor ze seznamu,
přesuňte se na soubor a opět stiskněte
tlačítko v.
Zaškrtnutí je ze souboru odebráno.
6. Až skončíte, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
položku Odeslat a poté stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se překryvné okno Odeslat se
seznamem online služeb (Picasa, Facebook
apod.) nebo zařízení, kam lze odesílat
soubory.
7. Vyberte umístění a stiskněte tlačítko v.
8. Přihlaste se ke svému účtu a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
||POZNÁMKA |
\\ Chcete-li odesílat soubory do online služby, musíte mít u
této služby založený účet.
Podporováno
• Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (uzavřený)/
DVD+RW/DVD-RW (uzavřený))  USB
• Při kopírování na USB není PTP USB k dispozici.
38
Česky
Síťové služby
7. Stejným způsobem zadejte heslo, jméno a
příjmení.
1. Připojit přehrávač k síti.
(Viz strana 15.)
2. Konfigurovat nastavění sítě.
(Viz strany 22 – 25)
10. Stiskněte tlačítko v. Zobrazí se obrazovka
Nastavit obrázek v profilu.
Vytvoření účtu Samsung
Vytvořte si účet Samsung, abyste mohli těžit ze
všeho, co společnost Samsung nabízí online.
Vytvořte účty pro všechny členy domácnosti, aby
měl každý člen přístup ke svým účtům na sítích
Facebook, Twitter, atd. Účet Samsung musíte také
mít, pokud chcete stahovat placené aplikace a
půjčované filmy.
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko
Zobrazí se obrazovka Přihlásit.
.
||POZNÁMKA |
\\ Společnost Samsung pošle potvrzující e-mailovou zprávu
na adresu, kterou jste zadali. Pro dokončení vytvoření účtu
musíte otevřít e-mail a odpovědět na něj.
11. Vyberte obrázek pro identifikaci vašeho účtu
a stiskněte tlačítko v. Zobrazí se obrazovka
Účet vytvořen.
12. Stiskněte tlačítko v. Zobrazí se hlavní
obrazovka.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Vytvořit
účet a poté stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se obrazovka Smluvní podmínky,
Zásady ochrany osobních údajů pro účtu
Samsung.
3. Vyjádřete souhlas stisknutím tlačítka v
stiskněte tlačítko ► a poté stiskněte tlačítko
v. Zobrazí se obrazovka Vytvořit účet.
4. Vyberte položku ID a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se okno klávesnice.
5. Pomocí klávesnice zadejte svou e-mailovou
adresu. Pro přesun mezi znaky použijte
tlačítka se šipkami.
Znak vyberte stiskem tlačítka v Chcete-li
psát velkými písmeny, vyberte položku Caps
na levé straně. Chcete-li zadat další symboly,
vyberte položku 123#&.
6. Po dokončení vyberte na klávesnici tlačítko
Hotovo a poté stiskněte tlačítko v. Znovu
se zobrazí obrazovka Vytvořit účet.
39
Česky
Síťové služby
8. Vyberte pole pro datum narození a poté
tlačítky se šipkami nahoru a dolů vyberte
číslice. Můžete také stisknout tlačítka s
číslicemi na dálkovém ovládání.
Po dokončení stiskněte tlačítko v.
9. Po dokončení zadání stiskněte tlačítko ►
a poté stiskněte tlačítko v. Zobrazí se
připojení a zpráva o potvrzení účtu.
Abyste mohli využít síťové služby, musíte
nejprve:
06
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
různé síťové služby jako je streamování videa
nebo internetové aplikace.
Síťové služby
Před použitím funkce SAMSUNG
APPS
Pokud jste neprovedli nastavení služby Smart Hub,
vyzve vás přístroj při prvním použití k provedení
nastavení služby Smart Hub.
1. Na hlavní obrazovce vyberte budď
SAMSUNG APPS a stiskněte tlačítko v.
2. Pokud jste nenastavili službu Smart Hub,
zobrazí se okno služby Smart Hub s dotazem,
zda chcete provést nastavení služby Smart Hub.
Vyberte položku Ano a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte tlačítko Start a poté stiskněte
tlačítko v. Zobrazí se Smluvní podmínky a
Zásady ochr. dat obrazovka.
4. Na obrazovce přehledu dalších služeb,
podmínek používání a možností si přečtěte
podmínky používání a zásady ochrany
osobních údajů služby Smart Hub a potvrďte,
že s nimi souhlasíte.
5. Přejděte do dolní části obrazovky a kliknutím
na položku Zobrazit detaily zobrazte úplný
text dokumentů.
||POZNÁMKA |
\\ S doplňujícími informacemi o ochraně osobních údajů
není třeba vyjadřovat souhlas, ale pokud tak neučiníte,
nemusí být dostupné některé funkce služby Smart TV.
6. Vyberte položku Souhlasím se vším a
stiskněte tlačítko v. Objeví se obrazovka
Instalace dokončena. Stiskněte tlačítko v.
40
Použití funkce SAMSUNG APPS
Můžete stahovat aplikace z internetu, otevírat je
a zobrazovat je na televizoru. Přístup k některým
aplikacím je podmíněn vytvořením účtu Samsung.
Stručný popis obrazovky SAMSUNG
APPS
1
2
SAMSUNG APPS
DOPORUČENO
1
2
3
4
5
2
3
4
5
MOJE APP
WebBrowser
Nejoblíbenější
6
Novinky
7
8
9
10
Kategorie
3
1
2
3
DOPORUČENO : Zobrazí doporučený obsah
spravovaný společností Samsung. Doporučené
aplikace nelze vymazat.
MOJE APP : Zobrazuje vaši vlastní galerii aplikací,
kterou lze upravit na obrazovce MOJE APP.
Nejoblíbenější, Novinky a Kategorie : Možnost
prohlížení a stahování dalších aplikací.
Při prvním otevření obrazovky SAMSUNG APPS
přehrávač disků Blu-ray automaticky stáhne
skupinu bezplatných aplikací. Po stažení se tyto
aplikace zobrazí na obrazovce SAMSUNG APPS.
Chcete li zobrazit další aplikace, vyberte položky
Nejoblíbenější, Novinky nebo Kategorie na
spodní straně obrazovky a stiskněte tlačítko v.
V položce Nejoblíbenější naleznete
nejpopulárnější aplikace, v položce Novinky ty
nejnovější. Položka Kategorie obsahuje ikony
představující kategorie jako videa, hry, sport atd.
Vyberte ikonu kategorie a stiskněte tlačítko v.
Přehrávač disků Blu-ray zobrazí aplikace v dané
kategorii.
Česky
Stažení aplikace
Použití nabídky Option
||POZNÁMKA |
\\ Na obrazovkách Nejoblíbenější, Novinky a Kategorie je
u již stažených aplikací zobrazena zelená šipka.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a
stiskněte tlačítko v. Otevře se obrazovka
Podrobnosti pro danou aplikaci.
4. Vyberte na obrazovce položku Stáhnout a
poté stiskněte tlačítko v. Tlačítko Stahování
se změní na Zrušit a aplikace se začne
stahovat.
5. Chcete-li zrušit stahování, vyberte položku
Zrušit a stiskněte tlačítko v.
6. Po dokončení stahování se popisek tlačítka
Zrušit změní na Otevřít. Vyberte položku
Otevřít a stiskněte tlačítko v aplikace se
spustí. Případně se stiskem tlačítka RETURN
vraťte na obrazovku SAMSUNG APPS.
Stažené aplikace se zobrazí na obrazovce
SAMSUNG APPS v části MOJE APP.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud není dostatek interní paměti pro uložení stahované
aplikace, připojte zařízení USB a opakujte pokus.
Spuštění aplikace
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
SAMSUNG APPS a stiskněte tlačítko v.
2. Na obrazovce SAMSUNG APPS vyberte
pomocí tlačítek ▲▼◄► aplikaci a stiskněte
tlačítko v. Aplikace se spustí.
1. Na obrazovce MOJE APP vyberte aplikaci,
kterou chcete přesunout, a stiskněte tlačítko
v na 3 sekundy.
2. Vyberte tlačítko Přes. a stiskněte tlačítko v.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► přemístěte aplikaci.
4. Jakmile je aplikace na požadovaném místě,
stiskněte tlačítko v nebo EXIT.
Odstranit
1. Na obrazovce MOJE APP vyberte aplikaci,
kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko
v na 3 sekundy.
2. Vyberte položku Odstranit a stiskněte tlačítko
v.
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte Ano a stiskněte
tlačítko v.
Vícen. odst.
1. Na obrazovce MOJE APP vyberte aplikaci,
kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko
v na 3 sekundy.
2. Vyberte položku Vícen. odst. a stiskněte
tlačítko v.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikace,
které chcete vymazat, a stiskněte tlačítko v.
U každé takto vybrané aplikace se zobrazí
zaškrtnutí.
||POZNÁMKA |
\\ Výběr aplikace lze zrušit jejím opětovným zvýrazněním a
stiskem tlačítka v.
4. Stiskem tlačítka ▼ vyberte položku Odstranit
na spodní straně obrazovky a stiskněte
tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ Můžete také vybrat položky Zrušit, Vybrat vše nebo
Zrušit výběr všech na spodní straně obrazovky.
41
Česky
Síťové služby
2. Pokud jste vybrali Kategorie, vyberte ikonu
kategorie a stiskněte tlačítko v.
Jinak přejděte na krok 3.
Přes.
06
1. Vyberte Nejoblíbenější, Novinky nebo
Kategorie a stiskněte tlačítko v.
Síťové služby
Zobrazit detaily
||POZNÁMKA |
1. Na obrazovce MOJE APP vyberte aplikaci, o
které chcete získat více informací, a stiskněte
tlačítko v na 3 sekundy.
2. Vyberte tlačítko Zobrazit detaily a stiskněte
tlačítko v.
Změnit zobrazení
Tato funkce přepíná obrazovku aplikací mezi
zobrazením nejčastěji používaných aplikací a vlastním
typem zobrazení, které umožňuje uspořádat aplikace
podle vlastních potřeb.
1. Na obrazovce MOJE APP vyberte aplikaci a
na 3 sekundy stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Změnit zobrazení a stiskněte
tlačítko v.
3. Chcete-li změnit zobrazení, vyberte položku
Ano. Chcete-li zachovat aktuální zobrazení,
vyberte položku Ne.
4. Stiskněte tlačítko v.
Zamknout/Odemknout
Tato funkce blokuje přístup k aplikaci, není-li zadán
kód PIN. Funkce odemknutí uvolňuje přístup k
aplikaci.
1. Na obrazovce MOJE APP vyberte aplikaci,
kterou chcete zamknout, a na 3 sekundy
stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Zamknout/Odemknout a
stiskněte tlačítko v. Zadejte kód PIN.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci,
kterou chcete zamknout.
4. Stiskněte tlačítko v. Vedle aplikace se
zobrazí zatržítko.
\\ Můžete také vybrat položky Zrušit, Vybrat vše nebo
Zrušit výběr všech na spodní straně obrazovky.
Chcete-li odemknout aplikace, postupujte stejně,
ale vyberte aplikace, u nichž je zobrazen symbol
zámku. Výběrem položky Uložit a stiskem tlačítka
v odeberete zámky.
Aktualiz. apl.
1. Na obrazovce MOJE APP vyberte aplikaci a
stiskněte tlačítko v na 3 sekundy.
2. Vyberte položku Aktualiz. apl. a stiskněte
tlačítko v.
3. Na obrazovce aktualizace aplikací Samsung
jsou uvedeny všechny aplikace, pro něž jsou
k dispozici aktualizace. Vyberte aplikace,
které chcete aktualizovat, a stiskněte tlačítko
v. Případně můžete vybrat Vybrat vše,
čímž se aktualizují všechny uvedené aplikace.
4. Vyberte Aktual. a stiskněte tlačítko v.
Screen Mirroring
Funkce Screen Mirroring umožňuje zobrazit
displej chytrého telefonu nebo tabletu se
systémem Android na obrazovce televizoru
připojeného k přístroji.
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku Screen
Mirroring a stiskněte tlačítko v.
2. Spusťte na zařízení aplikaci AllShare Cast
nebo Screen Mirroring.
3. V seznamu dostupných zařízení na mobilním
zařízení vyhledejte název přístroje a vyberte jej.
4. Na televizoru se zobrazí zpráva o připojování
(například „Připojování zařízení Android_92gb...“)
a poté zpráva o dokončení připojování.
5. Chcete-li zrušit výběr aplikace, vyberte ji a
stiskněte tlačítko v.
6. Poté, co vyberete všechny aplikace, které
chcete zamknout, vyberte položku Uložit na
spodní straně obrazovky a stiskněte tlačítko
v. Vedle všech vybraných aplikací se
zobrazí symbol zámku.
42
5. Za několik okamžiků se na obrazovce
televizoru zobrazí obsah displeje mobilního
zařízení.
6. Chcete-li zastavit funkci Screen Mirroring,
stiskněte tlačítka EXIT nebo RETURN na
dálkovém ovládání nebo vypněte funkci
Screen Mirroring na chytrém telefonu.
Česky
||POZNÁMKY |
\\ Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál
funkce Screen Mirroring. Před použitím funkce Screen
Mirroring doporučujeme vypnout funkci Bluetooth na
chytrém telefonu nebo jiném chytrém zařízení (např.
tabletu).
Použití webového prohlížeče
Na internet lze přistupovat prostřednictvím
aplikace webového prohlížeče.
Na hlavní obrazovce vyberte položku
WebBrowser a stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKY |
\\ Pokud spustíte webový prohlížeč, když je přístroj
kabelem HDMI připojen k televizoru kompatibilnímu s
funkcí BD Wise a tato funkce je zapnuta, bude prohlížeč
maximalizován přes celou obrazovku a rozlišení televizoru
bude automaticky optimalizováno.
\\ Webový prohlížeč není kompatibilní s javovskými
aplikacemi.
\\ Pokud se pokusíte stáhnout soubor, který nelze uložit,
zobrazí se chybová zpráva.
\\ Elektronické obchodování (online nákup zboží) není
podporováno.
\\ Není podporována technologie ActiveX.
\\ Přístup k některým webovým stránkám nebo službám
může být blokován.
Aplikace webového prohlížeče podporuje dva
způsoby prohlížení internetového obsahu –
procházení s ukazatelem (pomocí kurzoru)
a směrové procházení (pomocí odkazů). Při
prvním spuštění prohlížeče je aktivní procházení
s ukazatelem. Pokud k ovládání webového
prohlížeče používáte myš, doporučujeme nechat
procházení s ukazatelem aktivní. Pokud k
ovládání webového prohlížeče používáte dálkové
ovládání, doporučujeme přepnout z procházení s
ukazatelem na směrové procházení. Při směrovém
procházení se pohybujete mezi jednotlivými
odkazy a s dálkovým ovládáním je tento způsob
mnohem rychlejší než procházení s ukazatelem.
Chcete-li aktivovat režim směrového procházení,
postupujte následovně:
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► na dálkovém
ovládání přesuňte kurzor na ikonu směrového
procházení vpravo nahoře na obrazovce.
Ikona směrového procházení je třetí zprava.
Když ikona změní barvu na modrou a
na obrazovce se zobrazí text „Směrové
procházení“, kurzor je ve správné pozici.
2. Stiskněte tlačítko v. Směrové procházení je
aktivní a zůstane aktivní i při každém dalším
spuštění aplikace webového prohlížeče.
Schéma ovládacího panelu
Ovládací panel, který je umístěn v horní části
obrazovky, obsahuje řadu ikon, které slouží ke
spouštění užitečných funkcí. Popisy jednotlivých
ikon, počínaje od levého okraje obrazovky:
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
\\ Není podporováno přehrávání videí Flash.
43
Česky
New Tab
100%
Síťové služby
\\ Při použití funkce Screen Mirroring může za určitých
okolností dojít k zadrhávání videa a výpadkům zvuku.
Směrové procházení a procházení s
ukazatelem
06
\\ Lze připojit zařízení podporující funkci AllShare Cast.
Připojení zařízení s funkcí AllShare Cast některých výrobců
nemusí být plně podporováno. Další informace o podpoře
připojení mobilních zařízení naleznete na webu výrobce.
Síťové služby
: Přechod na předchozí stránku.
: Přechod na následující stránku.
: Zobrazení obrazovky Záložky a Historie.
Aktuální stránku lze uložit do záložek, lze
vybrat vytvořenou záložku a také upravovat a
odstraňovat záložky. Můžete také zobrazit historii
prohlížení stránek a vrátit se ke dříve zobrazené
stránce.
• : Přechod na hlavní obrazovku webového
prohlížeče.
•
: Slouží k manuálnímu
zadání adresy stránky pomocí okna klávesnice.
• : Obnovení zobrazení aktuální stránky.
• : Přidání aktuální stránky do záložek.
•
: Slouží k vyhledávání informací
pomocí zadávání slov či znaků s použitím okna
klávesnice. Další informace naleznete v části
„Použití okna klávesnice“ níže.
•
: Slouží ke zvětšení či zmenšení
zobrazení stránky.
• / : Přepínání mezi režimy Proch. s
ukazatelem a Směrové proch.
• : Slouží k úpravě nastavení prohlížeče. Viz
kapitola „Použití nabídky nastavení“ na stranách
45–46.
• : Ukončení webového prohlížeče.
• http://www.samsung.com
: Otevře novou záložku
webového prohlížeče.
•
•
•
1
Použití okna klávesnice
Pokud kliknete na
,
nebo při aktivaci pole pro zadání
textu a následném stisku tlačítka v se zobrazí
okno klávesnice.
Při ovládání okna klávesnice pomocí dálkového
ovládání postupujte takto:
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► na dálkovém
ovládání přesuňte zvýraznění na požadované
písmeno či číslici.
2. Stiskem tlačítka v vložte příslušné písmeno
nebo číslici do pole pro zadání.
3. Chcete-li vkládat velká písmena, přesuňte
zvýraznění na položku Caps vlevo nahoře a
stiskněte tlačítko v. Chcete-li se vrátit ke
vkládání malých písmen, opět zvýrazněte
položku Caps a stiskněte tlačítko v.
4. Chcete-li vkládat symboly a interpunkční
znaménka, zvýrazněte položku 123#& na levé
straně a stiskněte tlačítko v.
5. Chcete-li odstranit vložený znak, přesuňte
zvýraznění na položku : a stiskněte tlačítko
v.
6. Chcete-li odstranit všechny vložené znaky,
přesuňte zvýraznění na položku Smazat a
stiskněte tlačítko v.
7. Po dokončení zadávání přesuňte zvýraznění
na položku Hotovo a stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud jste k přístroji připojili bezdrátovou klávesnici,
můžete ji používat ke vkládání písmen, číslic, symbolů a
interpunkčních znamének. Upozorňujeme, že bezdrátová
klávesnice bude pracovat jen ve chvíli, kdy je zobrazeno
okno klávesnice, a lze ji používat pouze ke vkládání
písmen, číslic, symbolů a interpunkčních znamének.
Možnosti okna klávesnice
Chcete-li zobrazit možnosti okna klávesnice,
zvýrazněte položku
vlevo dole na klávesnici a
stiskněte tlačítko v.
Jazyk
Doporučený
text
Při zadávání znaků se bude zobrazovat doporučený text.
Caps 1234567890 :Smazat
qw e r t z u i o p^ *
yxcvbnm, . ?-$Zrušit
123#&
+
a
+
+
s
+
d
+
+
+
f
+
g
+
h
+
+
j
+
k
+
l
CZE www..com /
~ @
!

Hotovo
_+%
44
Česky
Zvolte jazyk zvuku klávesnice. Na výběr
jsou angličtina, francouzština a ruština.
Klávesnice při zadávání textu navrhuje
slova. Můžete nastavit možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
Klávesnice při zadávání znaků předvídá
následující znak. Předvídané znaky
se zobrazují v kruhu kolem právě
vloženého znaku. Můžete vybrat jeden
z navrhovaných znaků, nebo přejít na
další znak. Můžete nastavit možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
Náhled znaku s
Pro zápis písmen se znaky přízvuku.
diakritikou
Použití nabídky Nastavení
Schválené
servery
Nabídka Nastavení obsahuje zabezpečovací
funkce prohlížeče a možnosti jeho ovládání.
Chcete-li otevřít nabídku Nastavení, zvýrazněte
ikonu na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko
ikonu na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko v.
Položku nabídky vyberte zvýrazněním požadované
možnosti a následným stisknutím tlačítka v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
New Tab
Zapnout tažení
Schválené servery
Soukromé procházení vyp.
Nastavit vyhledávač
Nast. web. prohlížeče
Nápověda
Zavřít
Zapnutí a vypnutí funkce tažení. Když
je funkce tažení zapnutá, lze webovou
Zapnout tažení/ stránkou pohybovat nahoru a dolů bez
Vypnout tažení použití posuvníku.
Funkce tažení je dostupná jen v režimu
procházení s ukazatelem.
45
Slouží k omezení přístupu dětí k
nevhodným webovým stránkám
prostřednictvím povolení přístupu
pouze k webovým stránkám, které
povolíte.
Při každém spuštění této funkce se
zobrazí obrazovka kódu PIN. Při prvním
spuštění této funkce zadejte pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání
výchozí kód PIN 0000.
Kód PIN lze změnit pomocí funkce obnovení
hesla pro funkci Schválené servery.
Další informace jsou uvedeny níže.
Schválené servery : Zapnutí a vypnutí
funkce Schválené servery.
Obnovit heslo pro Schválené servery :
Změna hesla pro funkci Schválené servery.
Přidat akt. str. : Slouží k přidání právě
zobrazené webové stránky na seznam
Schválené servery.
Správa schválených serverů : Slouží
k zadání adres URL do seznamu
Schválené servery a jejich odstraňování
z tohoto seznamu.
Pokud je tato funkce zapnutá a v
seznamu povolených servery nejsou
žádné webové stránky, nebudete moci
zobrazit žádné webové stránky.
Zapnutí nebo vypnutí režimu soukromí.
Když je režim soukromí zapnutý,
prohlížeč neuchovává adresy URL
Soukromé
navštívených stránek. Chcete-li zapnout
procházení Vyp./ režim soukromí, vyberte položku Ano.
Soukromé
Když je režim soukromí zapnutý,
procházení zap. zobrazuje se před adresou URL v horní
části obrazovky ikona „Stop“. Chceteli vypnout režim soukromí, opět vyberte
tuto položku.
Nastavit
vyhledávač
Česky
Nastavení požadované vyhledávací
služby.
Síťové služby
Předpovídat
další písmeno
Reset vymaže paměť klávesnice
Samsung. Vymažou se všechny
informace, které klávesnice Samsung
získala o způsobu psaní uživatele,
včetně jím použitých nových slov.
06
Obnovit data
doporučeného
textu
Síťové služby
Nast. jako dom. str. : Lze nastavit
domovskou stránku prohlížeče.
Blokování oken : Zapnutí a vypnutí
funkce blokování vyskakovacích oken.
Blokování str. : Lze nastavit, zda se mají
blokovat reklamy a vybrat adresy URL,
pro něž jsou reklamy blokovány.
Obecné : Lze odstranit osobní údaje
jako je historie navštívených webových
stránek a údaje o prohlížení (soubory
cookie apod.) a také obnovit všechna
nastavení prohlížeče na výchozí
hodnoty. Lze také nastavit režim
zabezpečení.
Nast. web.
prohlížeče
Nápověda
||POZNÁMKY |
\\ Nastavte Security Mode na Zapnuto,
abyste se vyhnuli vstupu na stránky
s viry/phishingovými programy
apod. a zabránili spuštění úmyslně
škodlivého kódu.
Kódování : Kódování textu na
webových stránkách lze nastavit na
automatické nebo vybrat konkrétní
kódování ze seznamu.
Ukazatel : Když je kurzor nastaven na
Ukazatel, lze upravit jeho rychlost a
nastavit funkci inteligentního ukazatele
na Zapnuto a Vypnuto.
Informace o prohlížeči : Zobrazení
čísla verze prohlížeče a informací o
autorských právech.
Základní informace o ovládání
webového prohlížeče.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti na webových staránkách nemusí být některé
funkce Nast. web. prohlížeče aktivovány. Neaktivní
funkce jsou zašedlé a nelze je použít.
46
Propojení účtů internetových
služeb s přístrojem
Funkce propojení účtů služeb umožňuje propojit
přístroj s účty u internetových služeb, jako je
Pandora, takže vás přístroj může automaticky
přihlásit při spuštění aplikace pro danou službu.
Zaregistrujte svůj účet výběrem položek HOME 
Přihlásit  Vytvořit s Facebookem.
BD-LIVE™
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
řadu služeb souvisejících s filmy na discích
kompatibilních s BD-LIVE.
1. Připojte jednotku USB flash ke konektoru
USB na přední straně přehrávače a potom
zkontrolujte volné místo na jednotce.
Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB
volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Na výchozí obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Síť a stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte položku Nastavení BD-Live a
stiskněte tlačítko v.
5. Vyberte položku Správa BD dat a stiskněte
tlačítko v.
6. Vyberte položku Volba zařízení a stiskněte
tlačítko v.
7. Vyberte zařízení USB a stiskněte tlačítko v.
8. Vložte disk Blu-ray s podporou funkce BDLIVE.
9. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
||POZNÁMKA |
\\ Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se mohou
lišit, v závislosti na výrobci disku.
Česky
Příloha
Doplňující informace
07
Poznámky
• U některých 3D disků lze přehrávání filmu v režimu 3D zastavit jedním stiskem tlačítka 5
(ZASTAVIT). Film se zastaví a volba režimu 3D bude deaktivována.
Chcete-li změnit volbu 3D během přehrávání 3D filmu, stiskněte jednou tlačítko 5(ZASTAVIT).
Zobrazí se nabídka hlavní obrazovky. Stiskněte tlačítko 5 (ZASTAVIT) znovu a vyberte možnost
Nastavení 3D v nabídce Blu-ray.
• V závislosti na obsahu a umístění obrazu na obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé
straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé pruhy.
Poměr stran obrazu
• Podle typu disku nemusejí být dostupné některé poměry stran.
• Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz
zkreslený.
• Pokud vyberte položku 16:9 původní, může televizor zobrazit formát 4:3 Pillarbox (černé pruhy
na stranách obrazu).
BD Wise (pouze pro přehrávače Samsung)
Nastavení
• Je-li funkce BD Wise nastavena na Zapnuto, rozlišení se automaticky nastaví na BD Wise a v
nabídce rozlišení se zobrazí položka BD Wise.
• Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto funkci použít.
• Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na přístroji i na televizoru na
Zapnuto.
Digitální výstup
• Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý šum.
• Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM.
• Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
• Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
• Toto nastavení digitálního výstupu neovlivní zvukový výstup HDMI pro televizor.
Ovlivní optický a HDMI zvukový výstup z přehrávače pro AV přijímač.
• Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení
digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).
Snížení vz. frekvence PCM
• I když je Snízení vz. frekvence PCM na nižší rozlišení Vyp, některé disky budou mít na optickém
digitálním výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení.
• HDMI
-- Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými multikanálovými formáty (Dolby
Digital, DTS), na výstupu může být zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i v případě, že
v nabídce nastavení vyberete možnost Bitový tok (Nové kódování nebo Nezpracovaný).
-- Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi PCM vyššími než 48kHz,
přístroj poskytuje výstup na frekvenci 48kHz.
47
Česky
Příloha
Nastavení 3D
Příloha
Připojení k Internetu BD-Live
• Co je to platný certifikát?
Když přehrávač používá BD-LIVE k odesílání dat disku a žádá server o certifikaci disku, server
použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný, a odešle přehrávači certifikát.
• V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.
Správa BD dat
Nastavení
• V režimu externí paměti může být přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
• Podporována jsou jen USB zařízení se souborovým systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3).
Doporučujeme používat zařízení USB, která podporují protokol USB 2.0 a rychlost čtení a zápisu
alespoň 4 MB/s.
• Funkce Pokračovat v přeh. nemusí po naformátování paměťového zařízení pracovat.
• Celková paměť dostupná pro správu dat BD se může lišit v závislosti na podmínkách.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace
najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
• Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
• Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
Výběr jazyka zvuku
• Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce
zobrazen indikátor ◄►.
• Jazyky dostupné prostřednictvím funkce Jazyk zvuku závisí na jazycích, které jsou zakódovány na
disku. Tato funkce nebo některé jazyky nemusí být k dispozici.
• Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v anglických zvukových stopách vybrat zvukovou stopu
ve formátu PCM nebo Dolby Digital.
Přehrávání médií
Výběr jazyka titulků
• V závislosti na konkrétním disku Blu-ray/DVD možná budete moci v nabídce disku změnit jazyk
titulků. Stiskněte tlačítko DISC MENU.
• Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech disků
Blu-ray/DVD.
• Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí se také informace o režimech hlavního filmu a
BONUSVIEW.
• Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně.
• Zobrazí se celkový počet primárních respektive sekundárních titulků.
• Pokud stisknete tlačítko SUBTITLE na dálkovém ovládání, zobrazí se panel titulků.
Stiskem tlačítka RETURN panel titulků skryjete.
48
Česky
Rozlišení podle typu obsahu
Blu-ray Disc
BD Wise
Rozlišení disku Blu-ray
2160p@24F
Filmová frekv. : UHD výstup : Autom.
Autom.
UHD výstup : Vyp
1080p@24F
Filmová frekv. : Vyp
Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Autom. (24Fs)
1080p@24F
※ Pouze 1080p a 1080i
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
Nastavení
Autom.
Typ obsahu
E-contents/
Digital contents
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Max. rozlišení vstupu televizoru
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
BD Wise
576i/480i
UHD výstup : Autom.
2160p@24F
Konverze DVD 24Fs : Autom.
Filmová frekv. :
UHD výstup : Vyp
1080p@24F
Autom.
Konverze DVD 24Fs : Vyp
Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Vyp
Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Autom. (Konverze DVD 24Fs : Autom.)
1080p@24F
※ Pouze 1080p a 1080i
1080p
1080p@60F
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
||POZNÁMKY |
\\ Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje funkci Filmová frekv. nebo vybrané rozlišení, zobrazí se zpráva „Pokud
se po zvolení možnosti „Ano“ nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund, dokud se neobnoví předchozí rozlišení. Chcete změnit
rozlišení“. Pokud zvolíte možnost Ano, obrazovka televizoru na 15 sekund zhasne a potom se automaticky obnoví předchozí
rozlišení.
\\ Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte a podržte tlačítko @ na horní
straně přehrávače po dobu více než 5 sekund. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne.
Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. Znovu spusťte postup počátečního nastavení. Poté
otevřete z nabídky Nastavení > Obraz > Rozlišení a poté vyberte správné rozlišení vyhovující televizoru.
\\ Při spuštění postupu počátečního nastavení stačí znovu vybrat jazyk a poměr stran (velikost a formát obrazovky). Obnovení
neovlivní nastavení sítě, nemělo by proto být nutné provádět Nastavení sítě a Upgrade softwaru.
\\ Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
\\ Disk Blu-ray musí podporovat funkci 24 snímků za sekundu, aby fungoval režim Filmová frekv. (24 snímků/s).
49
Česky
Příloha
Autom.
Typ obsahu
07
Nastavení
Příloha
Výběr digitálního výstupu
Nastavení
AV přijímač
s podporou
HDMI
Připojení
PCM až 7.1
kan.
PCM až 7.1
Dolby Digital
kan.
Dolby Digital PCM až 7.1
Plus
kan.
Zvukový signál
PCM až 7.1
Dolby TrueHD
na disku Blukan.
ray
PCM až 6.1
DTS
kan.
DTS-HD High
PCM až 7.1
Resolution
kan.
Audio
DTS-HD
PCM až 7.1
Master Audio
kan.
PCM
PCM 2 kan.
PCM až 5.1
Zvukový signál Dolby Digital
kan.
na DVD
PCM až 6.1
DTS
kan.
PCM
Definice pro
disk Blu-ray
Jakýkoli
Bitový tok
(nezpracovaný)
PCM
Optický
AV přijímač
s podporou
HDMI
Optický
PCM 2 kan.
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2 kan. Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM 2 kan.
DTS
DTS
DTS-HD High
PCM 2 kan. Resolution
DTS
Audio
DTS-HD
PCM 2 kan.
DTS
Master Audio
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2 kan.
DTS
DTS
Posílá na výstup pouze
zvukovou stopu hlavního
Dekóduje zvuk hlavního
filmu a zvukovou stopu filmu, takže váš AV přijímač
BONUSVIEW současně, může dekódovat zvukový
smíchá je do zvuku PCM
bitový proud.
a přidá zvukové efekty Zvuk BONUSVIEW a zvukové
efekty navigace nebudou
navigace.
slyšet.
Bitový tok
(nové
kódování DTS)
Bitový tok
(nové kódování
Dolby D)
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
DTS
PCM 2 kan.
Nové kódování
Dolby Digital *
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
BONUSVIEW
současně, smíchá
je do zvuku PCM
a přidá zvukové
efekty navigace.
Poté překóduje
zvuk PCM do
bitového proudu
DTS.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
BONUSVIEW
současně, smíchá
je do zvuku PCM
a přidá zvukové
efekty navigace.
Poté překóduje
zvuk PCM do
bitového proudu
DTS nebo do PCM.
AV přijímač s
AV přijímač s
podporou HDMI podporou HDMI
nebo optický
nebo optický
* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový nebo mono, nastavení „nové kódování Dolby D“ nebude aktivní.
Výstup bude dvoukanálový signál PCM.
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy:
-- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
-- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo herce.
-- Zvukové efekty navigace: Při výběru položek navigace se mohou ozvat zvukové efekty navigace.
Zvukové efekty navigace závisí na konkrétním disku Blu-ray.
50
Česky
Řešení potíží
ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.
• Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m.
• Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko
dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru.
Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.
• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.
• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví hlášení zákazu.
• Toto hlášení se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery).
• Požadovali jste titul, kapitolu nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou
v nabídce nastavení.
• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud
příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.
• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o problém s přehrávačem.
Žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda jste správně nastavili Digitální výstup v nabídce Možnosti
zvuku.
Obrazovka je prázdná.
• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje
(např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko @ na horním panelu po dobu alespoň 5
sekund bez vloženého disku. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci
a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví
výchozí hodnoty všech nastavení.
• Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená
v paměti BD.
51
Česky
Příloha
PROBLÉM
07
Před požadavkem na servis vyzkoušejte následující postupy.
Příloha
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Zapomenuté heslo.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko @ na horním panelu po dobu alespoň 5
sekund bez vloženého disku. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci
a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví
výchozí hodnoty všech nastavení.
Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená
v paměti BD.
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.
• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI přehrávače.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením
576p/480p, 720p, 1080i nebo 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
V případě jiných problémů.
• Přejděte na obsah a vyhledejte sekci uživatelské příručky, která obsahuje
informace o funkci, s níž máte potíže. Poté proveďte popsaný postup.
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
Přehrávejte multimédia na síťových
zařízeních
Můžete vidět složky sdílené na síťových
zařízeních, ale neuvidíte soubory.
• Seznam Multimédia zobrazuje pouze video, fotografie a hudební soubory.
Jiné typy souborů se nezobrazí.
Video je trhané.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena.
• Bezdrátové spojení mezi zařízením kompatibilním s DLNA a přístrojem je
nestabilní.
Zkontrolujte připojení.
Síťové připojení mezi přístrojem a počítačem
je nestabilní.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné.
Pokud nejsou, kolize adres může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall.
Pokud ano, bránu firewall vypněte.
52
Česky
PROBLÉM
• Otestujte úspěšnost připojení sítě funkcí Stav sítě. (Viz strana 20)
• Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno paměťové zařízení USB.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 20)
• Zkontrolujte, zda je položka Připojení k Internetu BD-Live nastavena na
hodnotu Povol. (vše).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte
software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volné místo lze zkontrolovat v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 20)
||POZNÁMKA |
\\ Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
53
Česky
Příloha
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.
07
BD-LIVE
ŘEŠENÍ
Příloha
Kompatibilita disků a formátů
Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát
Médium
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIE
||POZNÁMKY |
Typ disku
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
Disk BD-ROM nebo BD-RE/-R nahraný ve formátu BD-RE.
DVD-VIDEO, nahrané a finalizované disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, a také
paměťová média USB se soubory DivX, MKV a MP4.
Hudba nahraná na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média
USB, na kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média
USB, na kterých jsou soubory JPEG.
\\ Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
\\ Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán ve formátu DVD-Video, také se nemusí přehrát.
\\ Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
\\ Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk BD-R nebo médium USB s datovým tokem vyšším než 25 Mb/s.
\\ Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a
přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
\\ Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět pomalu.
Typy disků, které přehrávač nepřehraje
• HD DVD
• Disk DVD-ROM/PD/
MV apod.
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(přehraje se jen vrstva
CD-G/CD-I/LD
CD)
(z disků CD-G se
přehraje jen zvuk,
grafika ne)
54
Česky
• Disk 3,9 GB DVD-R pro
střih.
Kód regionu
Disk Blu-ray
Kód
regionu
DVD-VIDEO
Disk Blu-ray 3D
BD-LIVE
DivX
Oblast
a
Severní Amerika, Střední Amerika,
Jižní Amerika, Korea, Japonsko,
Tchaj-wan, Hongkong a
jihovýchodní Asie.
b
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
c
Disk Blu-ray
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední východ,
Egypt, Afrika, Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hongkong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
Severní Korea, Mongolsko
6
Čína
55
Systém vysílání PAL ve
Spojeném království, Francii,
Německu, atd.
Česky
Příloha
Typ disku
Loga disků, které přehrávač dokáže
přehrát
07
Přehrávače i disky jsou chráněny kódem podle
regionu. Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto
regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí,
disk nepůjde přehrát.
Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na
zadním krytu přehrávače.
Příloha
Podporované formáty
Podpora video souborů
Přípona
souboru
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
Kontejner
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
Obrazový
kodek
MVC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
DivX 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9(VC1)
AVS
MPEG2
MPEG1
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
Microsoft
MPEG-4 v1, v2
VP6
VP8
RV8/9/10
(RV30/40)
Rozlišení
1920x1080
Snímková
frekvence (fps)
24/25/30
Datový tok
(Mb/s)
60
FHD : MAX 30
HD : MAX 60
30
1280x720
Zvukový kodek
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MAX 30
720x576
640x480
1920x1080
6~30
6~30
4
20
Vorbis
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
`` Omezení
-- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání souboru
podařit, pokud se v jeho obsahu vyskytuje problém.
-- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné nebo je soubor
samotný poškozený.
-- Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyšší, než je uvedeno v tabulce výše, může při
přehrávání zadrhávat.
-- Funkce vyhledávání (přeskočení) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
-- Pokud přehráváte soubor na dálku prostřednictvím připojení k síti, může přehrávání videa zadrhávat v
závislosti na rychlosti sítě.
-- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
-- Formát RMVB podporují pouze modely vyrobené pro Čínu a Hongkong.
-- Pouze modely vyrobené pro Čínu podporují kodek AVS.
-- Pouze modely vyrobené pro Čínu podporují soubory s příponou *.ps.
-- Modely vyrobené pro americký trh nepodporují kodek DivX.
56
Česky
Podporované formáty souborů titulků
DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||POZNÁMKA |
\\ Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být
možné přehrát kvůli rozlišení a snímkové frekvenci videa.
Podporované formáty souborů titulků
Název
Přípona souboru
SAMI
.smi
Časovaný text MPEG-4
SubRip
SubViewer
Externí
.ttxt
.srt
.sub nebo .txt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
Powerdivx
SMPTE-TT Text
MKV
MKV
Advanced SubStation
Alpha
Interní
.ssa
MKV
Časovaný text MPEG-4
MP4
VobSub
TTML in smooth
streaming
SMPTE-TT TEXT
SMPTE-TT PNG
MP4
MP4
MP4
Přípona
souboru
Typ
Kodek
Rozsah podpory
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Podporuje max. 2
kanály.
*.ogg
OGG
Vorbis
Podporuje max. 2
kanály.
*.wma
WMA
WMA
Pro WMA. Podporuje
až 10 kanálů Pro 5.1.
Nepodporuje
bezztrátové kódování
WMA.
Podporuje max. profil
M2.
*.wav
wav
wav
-
midi
Nepodporuje typ 0, typ
1 a prohledávání.
K dispozici pouze s
USB.
.xml
57
MKV
Podporované formáty hudebních souborů
*.mid
*.midi
.psb
AVI
SubRip
.sub
Micro DVD
SubStation Alpha
SubStation Alpha
Příloha
ĞĞ
Přípona souboru
Xsub
`` Dekodér zvuku
-- Podporuje WMA 10 PRO (až 5.1).
-- Nepodporuje bezztrátové kódování WMA.
-- Podporuje rovněž profil M2.
-- Modely vyrobené pro Čínu a Hongkong
nepodporují bezztrátový formát RealAudio 10.
-- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
-- Podporuje Vorbis (max. 2 kanály).
-- Podporuje DD+ (až 7.1 kanálů).
-- Kodek DTS LBR je podporován pouze pro
kontejnery MKV/MP4/TS.
Název
07
`` Dekodér videa
-- Podporuje až H.264 do úrovně 4.1.
(Nepodporuje FMO/ASO/RS)
-- Nepodporuje VC1/AP/L4.
-- Kodeky, s výjimkou WMV v7, v8, MS MPEG-4
v3, MVC, VP6
1)Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
2)Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
-- Nepodporuje GMC 2 či vyšší.
-- Podporuje pouze SVAF nahoře/dole, vedle
sebe, vlevo/vpravo (2 ES).
-- Podporuje specifikaci BD MVC.
Česky
midi
Příloha
Přípona
souboru
Typ
Kodek
Rozsah podpory
*.ape
ape
ape
Komprese NonSmart
není podporována.
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Podporované formáty souborů fotografií
Přípona souboru
*.jpg
*.jpeg
Typ
Rozlišení
JPEG
15360x8640
*.bmp
PNG
BMP
4096x4096
MPO
15360x8640
*.png
*.mpo
4096x4096
Informace o připojení USB
• Tento přehrávač podporuje paměťová média
USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a
čtečky paměťových karet s rozhraním USB.
• Některá zařízení s rozhraním USB a digitální
fotoaparáty nemusí být s tímto přehrávačem
kompatibilní.
• Přehrávač podporuje souborové systémy FAT16,
FAT32 a NTFS.
• Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu
USB přehrávače. Připojení pomocí doplňkového
kabelu USB může způsobit potíže s kompatibilitou.
• Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu, nemusí
čtečka správně fungovat.
• Přehrávač nepodporuje protokol PTP.
• Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním
USB.
• Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než
se zobrazí.
• Tento přehrávač nepřehrává soubory MP3 s
ochranou DRM (Digital Rights Management)
stažené z komerčních webových stránek.
• Tento přístroj podporuje pouze video o
snímkové frekvenci do 30 sn./s (počet snímků
za sekundu).
58
• Tento přehrávač podporuje velkokapacitní
paměťová zařízení s rozhraním USB (MSC) jako
jsou flash disky a pevné disky s rozhraním USB.
(Rozbočovače nejsou podporovány.)
• Některé pevné disky s rozhraním USB,
multiformátové čtečky karet a flash disky nemusí
být s tímto přehrávačem kompatibilní.
• Zařízení USB s příliš velkým příkonem nemusí
fungovat správně v důsledku zásahu ochranného
obvodu sběrnice USB.
• Je-li přehrávání z pevného disku s rozhraním
USB nestabilní, zajistěte dodatečné napájení
připojením pevného disku k napájecí zásuvce.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce
pevného disku s rozhraním USB.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za
poškození datových souborů či ztrátu dat.
• Váš přehrávač nepodporuje soubory s kompresí
NTSF, rozptýlené soubory nebo šifrované soubory.
-- Zařízení s rozhraním USB lze opravit nebo
naformátovat pomocí počítače. Použijte
operační systém MS Windows.
AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým
rozlišením)
• Tento přehrávač dokáže přehrávat disky
ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně
používány ve videokamerách.
• Formát AVCHD je určen pro digitální
videokamery s vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější
kompresi obrazu než starší formáty.
• Některé disky AVCHD používají formát
„x.v.Color“. Tento přehrávač dokáže přehrávat
disky AVCHD, které používají formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými
známkami společností Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
||POZNÁMKY |
\\ V závislosti na podmínkách záznamu nemusí být možné
přehrát některé disky ve formátu AVCHD.
Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
\\ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než
běžné disky z DVD videokamer.
Česky
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
Česky
Příloha
59
07
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní
• V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku, lze
přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané komerční disky BD-ROM, DVD-VIDEO a Audio CD
(CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
• Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé z výše
uvedených disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přehrávač nemusí reagovat na
některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto potíže s kompatibilitou
disků a funkcí přehrávače mají následující příčiny:
-- Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce disků Bluray, protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě
tohoto přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
-- Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
-- Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo
nahrazovány.
-- Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
-- Je možné, že poté, co přehrávač opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové
funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
-- Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R
mohou být přesto nestandardní.
-- Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
-- Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
-- Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému zařízení AV
-- a z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem péče o
zákazníky SAMSUNG.
• Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče o
zákazníky SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
• Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než
začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
• Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování: UPOZORŇUJEME
SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO
PŘÍSTROJEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD
MÁTE POTÍŽE S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME
PŘEPNOUT VÝSTUP NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU
S TÍMTO PŘÍSTROJEM JAKÉKOLIV OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.
Příloha
Ochrana proti kopírování
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray,
který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu
analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho,
jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM Mark a BD+
jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků se značkou BDROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o
zákazníky SAMSUNG.
• Řada disků Blu-ray/DVD je zakódována ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli
přehrávač připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za
následek zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití,
přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů
postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Upozornění k technologii Cinavia: Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití
neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného
použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete
svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je
chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech
amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských
práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright
2004-2015 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a
převod do strojového kódu jsou zakázány.
Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb
Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským
právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby
jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný obsah nebo služby
způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení
výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem služeb,
nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet
odvozená díla, využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem obsah nebo
služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.
60
Česky
• Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol
dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
• Informace o patentech souvisejících s technologií DTS naleznete na webu http://
patents.dts.com. Vyrobeno v licenci sdružení DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
symbol, a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS-HD
Master Audio je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
• DivX
-- Toto zařízení s certifikací DivX Certified® prošlo přísnými testy, které zajišťují jeho
schopnost přehrávat video DivX®.
-- Chcete-li přehrávat zakoupené filmy DivX, nejprve zaregistrujte své zařízení na webu vod.divx.com.
Registrační kód naleznete v části DivX VOD nabídky nastavení zařízení.
-- Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového
obsahu.
-- DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou ochrannými známkami společnosti DivX, Inc. a jsou
použity na základě licence.
-- Chráněno jedním či více patenty USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
-- Tento přístroj podporuje technologii DivX Plus Streaming®, která umožňuje streamování HD filmů a
televizních pořadů s pokročilými funkcemi (vícejazyčné titulky, vícejazyčné zvukové stopy, kapitoly,
plynulé převíjení vzad a vpřed atd.) přímo do přístroje.
61
Česky
Příloha
Licence
07
OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG
NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA
JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI
ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM
TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG
ODPOVĚDNÝ, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY
NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI
INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ
JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ
UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.
Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná
prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a
služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad kterými nemá
společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost
Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu
či služby, které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.
Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a službami.
Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány
přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.
Příloha
• Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing
LLC ve Spojených státech a dalších zemích.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích dceřiných
společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků
• Upozornění k licenci pro otevřený software
-- Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.
• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje
základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu http://www.samsung.com.
Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název
modelu.
Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie. Toto zařízení je určeno pouze k použití v
interiéru.
62
Česky
Technické údaje
HDMI
Výstup zvuku
Síť
Video
Zvuk
7.1 kanálů
Digitální výstup zvuku
Ethernet
Bezdrátová místní síť
Zabezpečení
WPS(PBC)
• Rychlosti sítě 10Mb/s a nižší nejsou podporovány.
• Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
• Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přehrávači.
• Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
• Může být účtován režijní poplatek, pokud
(a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si
nepřečetli tuto příručku)
(b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo
to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
• Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou
technika u vás.
63
Česky
Příloha
USB
1.7 kg
430 (Š) X 201 (H) X 46 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
USB 2.0
5V 500mA Max.
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitový tok
Přední levý / přední pravý, středový, subwoofer, prostorový levý /
prostorový pravý, prostorový zadní levý / prostorový zadní pravý
Optický
Koncovka 100BASE-TX
Vestavěné
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podporované
07
Obecné
Hmotnost
Rozměry
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Typ A
Výstup stejnosměrného proudu
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Country
UK
EIRE
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
Contact Centre 
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
02-201-24-18
Web Site
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
Country
SLOVAKIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
Web Site
0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661 www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/cz/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
055 233 999
www.samsung.com/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
www.samsung.com/si
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
www.samsung.com/rs/support
011 321 6899
800 111 31 , Безплатна телефонна
www.samsung.com/bg/support
линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES
2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Download PDF

advertising