Samsung | RB37J5345SL | Uživatelská přiručka | Samsung Chladnička 367 L RB37J5345SL Série RB5000J Uživatelská přiručka

SECZ
RB28F*
RB29F*
RB29H*
RB30F*
RB31F*
RB31H*
RB32F*
RB33F*
RB34F*
RB39F*
RB37J*
Chladnička
uživatelská příručka
Čeština
představte si všechny možnosti
Děkujeme vám, že jste si zakoupili produkt značky Samsung.
Volně stojící spotřebič
DA68-02833J-12.indb 1
2014. 12. 6.
10:26
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
• Před použitím spotřebiče
si důkladně přečtěte tuto
příručku a uschovejte ji pro
pozdější nahlédnutí.
• Používejte tento spotřebič
pouze pro účely, k nimž
je určen, a to způsobem
popsaným v této příručce.
Tento spotřebič není určen
k používání osobami
(včetně dětí) se sníženými
psychickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi,
nebo nezkušenými osobami,
pokud nejsou pod dozorem
nebo nebyly poučeny o
způsobu používání spotřebiče
osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
• Tento spotřebič mohou
používat děti od 8 let a osoby
se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s
nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi jedině v případě,
že jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o bezpečném
použití spotřebiče a chápou
s ním spojená rizika. Děti si
se spotřebičem nesmějí hrát.
Čištění a údržbu nesmějí
provádět děti bez dozoru.
• Varování a důležité pokyny
týkající se bezpečnosti
uvedené v této příručce
nezahrnují všechny stavy a
situace, které mohou nastat.
Je vaší odpovědností
postupovat při instalaci,
údržbě a používání
spotřebiče v souladu se
zásadami zdravého rozumu,
s opatrností a pečlivostí.
• Následující návod k obsluze
slouží pro více modelů, vlastnosti
vaší chladničky se mohou proto
v některých detailech odlišovat
od vlastností, popsaných v
tomto návodu. Jako chladicí
médium je použita látka R-600a
nebo R-134a. Typ chladicího
média použitého ve vaší
chladničce je uveden na štítku
umístěném na kompresoru na
zadní straně spotřebiče nebo na
štítku s hodnotami výkonu uvnitř
chladničky. Obsahuje-li tento
produkt hořlavý plyn (chladicí
médium R-600a), obraťte se
v případě likvidace produktu
na místní úřady pro zajištění
bezpečné likvidace.
02_ bezpečnostní informace
DA68-02833J-12.indb 02
2014. 12. 6.
10:26
• Aby nedošlo k tvorbě hořlavé Důležité bezpečnostní
směsi plynu se vzduchem
symboly a opatření:
v případě úniku z chladicího
Riskantní a nebezpečné
okruhu, je třeba chladničku
jednání, které může vést
umístit do místnosti, jejíž
k vážnému zranění
minimální velikost závisí
nebo usmrcení.
na množství použitého
chladicího média.
Riskantní a nebezpečné
• Nikdy nezapínejte
jednání, které může vést
chladničku, která vykazuje
k lehčímu zranění nebo
známky poškození. Jstek poškození majetku.
li na pochybách, konzultujte
problém s prodejcem. Velikost
Nepokoušejte se.
místnosti musí být 1 m³ na
Nerozebírejte.
každých 8 g chladicího média
R-600a použitého v chladničce.
Nedotýkejte se.
Množství chladicího média
Pečlivě dodržujte
v příslušném spotřebiči je
pokyny.
zobrazeno na identifikačním
Odpojte napájení ze
štítku uvnitř spotřebiče.
zásuvky.
• Pokud chladicí médium unikne
z okruhu, může vzplanout
Ujistěte se, že je spotřebič
nebo způsobit poranění očí.
uzemněn, aby nedošlo
Dojde-li k úniku chladicího
k úrazu elektrickým
média z trubky, nemanipulujte
proudem.
s otevřeným ohněm, odstraňte
Zavolejte kontaktní
všechny hořlavé látky pryč od
středisko, kde vám
výrobku a okamžitě vyvětrejte
pomohou.
místnost.
Poznámka.
- Pokud tak neučiníte, může
dojít k požáru nebo explozi.
VÝSTRAHA
UPOZORNĚNÍ
bezpečnostní informace _03
DA68-02833J-12.indb 03
2014. 12. 6.
10:26
Smyslem výstražných
symbolů je předejít úrazu,
který by se mohl stát vám
nebo někomu jinému.
Pečlivě je dodržujte.
Po přečtení této části uložte
příručku na bezpečné místo
pro budoucí použití.
- Pokud chladicí médium
unikne z okruhu, může
vzplanout nebo způsobit
poranění očí. Zjistíteli únik chladicího média,
nepřibližujte se k chladničce
s otevřeným plamenem nebo
předměty, které by mohly
způsobit požár a místnost
důkladně vyvětrejte.
Označení CE
- Chladnička obsahuje malé
Tento výrobek byl označen jako
množství chladicího média
vyhovující směrnici Low Voltage
isobutan (R600a). Jde o
Directive (2006/95/ES), směrnici
přírodní plyn bez vlivu na
Electromagnetic Compatibility
životní prostředí, který je
Directive (2004/108/ES),
však výbušný. Při dopravě a
směrnici RoHS (2011/65/EU),
instalaci spotřebiče je třeba
nařízení Commission Delegated
dbát na to, aby nedošlo
Regulation (EU) č. 1060/2010 a
k poškození některé části
chladicího okruhu.
směrnici Eco-Design (2009/125/
ES) ve smyslu nařízení (ES)
č. 643/2009 Evropské unie.
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ
(Pouze pro výrobky prodávané v
SYMBOLY PRO
evropských zemích)
VÝSTRAHA
INSTALACI
VÝSTRAHA
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY PRO
PŘEPRAVU A UMÍSTĚNÍ
• Při dopravě a instalaci
spotřebiče je třeba
dbát, aby nedošlo k
poškození některé části
chladicího okruhu.
• Při poškození izolace
by mohlo dojít k úrazu
elektrickým proudem
nebo k požáru.
• Chladničku neumisťujte na
místo, kde by byla vystavena
přímému slunečnímu záření
nebo teplu ze sporáku,
kamen nebo jiných zařízení.
• Nezapojujte více spotřebičů
04_ bezpečnostní informace
DA68-02833J-12.indb 04
2014. 12. 6.
10:26
-
•
-
•
•
•
•
-
-
do společné zásuvky.
Chladnička by měla být vždy
zapojena do samostatné
zásuvky s napětím, které
odpovídá údajům na štítku.
Správným zapojením zajistíte
optimální výkon chladničky
a předejdete případnému
přetížení elektrických okruhů
ve vaší domácnosti, které by
mohlo vést ke vzniku požáru.
Nepoužívejte k zapojení
chladničky uvolněné zásuvky.
Vzniká nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
Nepoužívejte kabel, jehož
izolace je popraskaná nebo
jakkoli poškozená.
Netahejte nadměrně za kabel
ani jej příliš neohýbejte.
Nepřekrucujte ani
nezamotávejte kabel.
Nevěšte napájecí kabel
přes kovové předměty,
nepokládejte na něj těžké
předměty, nevkládejte
kabel mezi předměty ani jej
nevtlačujte za spotřebič.
Při posunování chladničky
dbejte, aby se kabel nedostal
pod těleso chladničky a nedošlo
tak k jeho skřípnutí a poškození.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nepoužívejte v blízkosti
chladničky spreje.
- Používání sprejů v blízkosti
chladničky může vést
k výbuchu nebo požáru.
- Přívodní kabel nadměrně
neohýbejte a nestavte na něj
těžké předměty.
•
-
•
-
•
•
• Před uvedením do
provozu je třeba
chladničku vhodně umístit
a instalovat podle pokynů
uvedených v této příručce.
Chladničku neinstalujte
ve vlhkém prostředí, nebo
tam, kde by mohlo dojít ke
kontaktu s vodou.
Při poškození izolace by mohlo
dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo k požáru.
Zástrčku zapojte ve správné
poloze s kabelem zavěšeným
směrem dolů.
Pokud zástrčku zapojíte dolní
stranou vzhůru, může dojít
k vytržení kabelu a k úrazu
elektrickým proudem.
Ujistěte se, že přívodní
napájecí kabel není v zadní
části chladničky přiskřípnut
nebo poškozen.
Při posunování chladničky
dbejte, aby se kabel nedostal
pod těleso chladničky a
bezpečnostní informace _05
DA68-02833J-12.indb 05
2014. 12. 6.
10:26
•
-
•
-
•
•
•
-
•
nedošlo tak k jeho skřípnutí a
poškození.
Vzniká tím nebezpečí požáru.
Uschovávejte obalové
materiály mimo dosah dětí.
Existuje riziko smrti
udušením, pokud by si dítě
tento materiál nasadilo na
hlavu.
Tento spotřebič by měl
být umístěn tak, aby byl
umožněn přístup k zásuvce.
Opomenutí může vést k úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru v důsledku úderu
neuzemněným proudem.
Neinstalujte tento spotřebič
v blízkosti topení nebo
hořlavého materiálu.
Neinstalujte tento spotřebič
ve vlhkém, mastném nebo
prašném místě, ani na
místě vystaveném přímému
slunečnímu záření nebo vodě
(dešťové kapky).
Neinstalujte tento spotřebič
v místech, kde může dojít
k úniku plynu.
Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
Pokud do chladničky vnikne
prach nebo voda, okamžitě
vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky a kontaktujte servisní
centrum firmy Samsung
Electronics.
- V opačném případě vzniká
nebezpečí požáru.
• Nestoupejte na chladničku
ani na ni nepokládejte
předměty (například prádlo,
hořící svíčky, zapálené
cigarety, nádobí, chemikálie,
kovové předměty atd.).
- Mohlo by to vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru,
problémům s přístrojem nebo
ke zranění.
•
-
-
-
• Tento přístroj musí být
správně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič
k plynové trubce, plastovému
vodnímu potrubí ani
k telefonní lince.
Chladničku je třeba uzemnit,
aby nedocházelo k probíjení
a následně k úrazům
elektrickým proudem.
Mohlo by to vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru,
explozi nebo problémům
s přístrojem.
Nikdy nezapojujte napájecí
kabel do zásuvky, která
není správně uzemněna, a
zkontrolujte, zda odpovídá
místním a národním
předpisům.
06_ bezpečnostní informace
DA68-02833J-12.indb 06
2014. 12. 6.
10:26
• Pokud dojde k
poškození napájecí
šňůry, smí být její
výměna provedena
pouze výrobcem, jeho
servisním zastoupením
nebo odborně
způsobilou osobou s
obdobnou kvalifikací,
aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti.
• Pojistka na chladničce musí
být měněna kvalifikovaným
technikem nebo servisní
firmou.
- Nedodržení tohoto
pokynu může vést k úrazu
elektrickým proudem nebo k
jinému zranění.
- Při nerespektování tohoto
doporučení může dojít
k úrazu elektrickým proudem,
požáru, výbuchu, problémům
s produktem nebo zranění.
VÝSTRAHA
•
-
•
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ
SE INSTALACE
-
• Ventilační otvory v
konstrukci spotřebiče
•
nebo jeho krytech
udržujte volné.
• Po instalaci spotřebič
nechejte stát v klidu po dobu
2 hodin.
• Doporučujeme svěřit instalaci
•
a opravy tohoto spotřebiče
kvalifikovanému technikovi
nebo servisní firmě.
DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ
TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ
• Nedotýkejte se
přívodního kabelu
mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Neskladujte předměty na
vrchní ploše chladničky.
Při otevření nebo zavření dveří
mohou předměty spadnout a
někoho zranit nebo způsobit
hmotnou škodu.
Na chladničku nepokládejte
nádoby s vodou.
Při rozlití vzniká nebezpečí
požáru a úrazu elektrickým
proudem.
Nedotýkejte se vnitřních stěn
mrazničky ani uskladněných
zmrazených produktů
vlhkýma rukama.
Mohli byste si způsobit
omrzliny.
Neumisťujte ani nepoužívejte
v blízkosti chladničky žádné
látky citlivé na teplotu,
bezpečnostní informace _07
DA68-02833J-12.indb 07
2014. 12. 6.
10:26
•
-
•
•
•
jako jsou hořlavé spreje či
předměty, suchý led, léky
nebo chemikálie.
Neuchovávejte v chladničce
těkavé nebo hořlavé
předměty nebo látky (benzen,
ředidla, propan, alkohol, éter,
LPG plyn a další podobné
produkty).
Tato chladnička je určena
pouze k uchovávání potravin.
Mohlo by dojít k požáru nebo
výbuchu.
V prostorách chladničky
neskladujte farmaceutické
produkty, vědecké materiály
nebo materiály citlivé na
teplotu.
Produkty, které vyžadují
přesnou regulaci teploty
nesmí být skladovány v
chladničce.
Ve vnitřním prostoru
chladničky nepoužívejte
elektrické spotřebiče, pokud
nejsou přímo výrobcem
doporučeny.
Pokud ucítíte kouř nebo
chemický zápach, okamžitě
vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky a kontaktujte servisní
středisko firmy Samsung
Electronics.
Pokud do chladničky vnikne
prach nebo voda, okamžitě
•
•
•
•
-
•
-
vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky a kontaktujte servisní
centrum firmy Samsung
Electronics.
V opačném případě vzniká
nebezpečí požáru.
Pokud je zjištěn únik plynu,
nepřibližujte se k chladničce
s otevřeným ohněm nebo
jiným prostředkem, který
může způsobit vznícení, a
na několik minut vyvětrejte
místnost s chladničkou.
K odstranění ledu při
odmrazování nepoužívejte
žádné mechanické nářadí ani
jiné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
Nepoškoďte chladicí okruh.
Nestříkejte těkavý materiál,
například insekticidy, na
povrch chladničky.
Kromě toho, že je pro člověka
škodlivý, může způsobit také
úraz elektrickým proudem,
požár nebo problémy
s chladničkou.
K vysoušení vnitřku
chladničky nepoužívejte
vysoušeč vlasů. Neumisťujte
do chladničky zapálenou
svíčku pro odstranění
zápachu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
08_ bezpečnostní informace
DA68-02833J-12.indb 08
2014. 12. 6.
10:26
• Zásobník na vodu a přihrádku
nebo formu na výrobu ledu plňte
pouze pitnou vodou (minerální
vodou nebo čištěnou vodou).
- Nenaplňujte zásobník čajem,
šťávou ani sportovními
nápoji, protože by mohlo dojít
k poškození chladničky.
• Nedovolte, aby se děti věšely
na dveře chladničky, mohly
by si způsobit vážné zranění.
- Nebezpečí uvěznění dítěte
v chladničce. Nedovolte
dětem vstupovat dovnitř
chladničky.
• Nenechávejte dveře
chladničky otevřené, pokud
je chladnička bez dozoru,
a zabraňte dětem ve
vstupování do chladničky.
• Nedovolte kojencům nebo
malým dětem vstupovat do
zásuvky.
- Mohlo by dojít k udušení
v případě uvěznění nebo ke
zranění.
• Nesedejte si na dveře
mrazničky.
- Dveře mohou prasknout
a způsobit zranění.
• K odstranění ledu při
odmrazování nepoužívejte
žádné mechanické nářadí ani
jiné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
• Nepoškoďte chladicí okruh.
• Nevkládejte polici chladničky
obráceně. Zarážka police by
nefungovala.
- Mohlo by dojít ke zranění
padající skleněnou policí.
•
•
•
•
•
• V případě úniku plynu
(například propanu, LPG
atd.) okamžitě vyvětrejte
a nedotýkejte se síťové
zásuvky. Nedotýkejte
se chladničky ani
napájecího kabelu.
Nepoužívejte větrací ventilátor.
Případná jiskra by mohla
způsobit výbuch nebo požár.
Používejte pouze LED diody
dodávané výrobcem nebo
servisními zástupci.
Je třeba zajistit, aby si děti
nehrály s tímto spotřebičem.
Nevkládejte prsty do míst,
kde hrozí skřípnutí. Mezery
mezi dveřmi a skříní jsou tak
malé, jak je nezbytně nutné.
Nedovolte, aby se děti věšely
na dveře chladničky,
mohly by si způsobit vážné
zranění.
Nebezpečí uvěznění dítěte
v chladničce.
Nedovolte dětem vstupovat
dovnitř chladničky.
bezpečnostní informace _09
DA68-02833J-12.indb 09
2014. 12. 6.
10:26
• Láhve je třeba skladovat
uložené těsně vedle sebe tak,
aby nevypadly.
• Tento výrobek je určen pouze
ke skladování potravin v
domácnosti.
• Nikdy nedávejte prsty, nebo
jiné předměty do otvoru
zásobníku, podavače ledu
nebo nádoby výrobníku ledu.
- Mohlo by dojít ke zranění
nebo materiální škodě.
• Nevkládejte ruce, nohy ani
kovové předměty (například
jídelní hůlky atd.) na dno ani
na zadní část chladničky.
- Mohlo by dojít k úderu elektrickým
proudem nebo zranění.
- Ostré hrany mohou způsobit
zranění.
požáru, problémům
s přístrojem nebo zranění.
-
•
•
• Nepokoušejte se sami
o opravu, demontáž ani •
úpravy spotřebiče.
- Nepoužívejte jinou pojistku
(například měděnou, ocelový
drát atd.), než která se
standardně používá.
- Je-li nutné provést opravu nebo •
montáž spotřebiče, obraťte se
na nejbližší servisní centrum.
- Při nerespektování tohoto
doporučení může dojít
k úrazu elektrickým proudem,
• Pokud spotřebič vydává
neobvyklý zvuk, hoří
nebo uvolňuje kouř,
odpojte zástrčku
okamžitě ze sítě
a kontaktujte nejbližší
servisní centrum.
Pokud tak neučiníte,
vystavujete se nebezpečí
zranění nebo požáru.
Při výměně osvětlení vnitřního
prostoru chladničky vždy
odpojte chladničku od sítě.
Jinak vzniká nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je pro vás výměna
vnitřního osvětlení příliš
složitá, obraťte se na servisní
zástupce.
Pokud jsou produkty
vybaveny LED diodami,
neprovádějte sami demontáž
krytu osvětlení a LED diody.
Obraťte se na servisní
zástupce.
Zapojte zástrčku pevně do
elektrické zásuvky.
Nepoužívejte poškozenou
zástrčku, napájecí kabel
ani uvolněnou elektrickou
zásuvku.
10_ bezpečnostní informace
DA68-02833J-12.indb 10
2014. 12. 6.
10:26
- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
• Na spotřebič nepokládejte
nádoby s vodou.
- Při rozlití vzniká nebezpečí
požáru a úrazu elektrickým
proudem.
• Nikdy se delší dobu nedívejte
přímo na UV LED světlo.
- Mohla by se u vás objevit
únava očí způsobená
působením ultrafialových
paprsků.
• Nevkládejte do mrazničky
sklo, láhve ani sycené nápoje.
- Nádoba může zmrznout,
prasknout a způsobit zranění.
• Dodržujte doporučenou dobu
skladování a datum spotřeby
mražených potravin.
• Při nepřítomnosti kratší než
tři týdny není třeba odpojovat
napájecí kabel chladničky ze
sítě. Hodláte-li však odjet na
delší dobu, vyjměte všechny
potraviny z chladničky.
Odpojte chladničku ze sítě
a vnitřní prostor vyčistěte a
osušte.
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ • Perlivé nápoje nepatří do
mrazničky.
SE POUŽÍVÁNÍ
Láhve ani skleněné nádoby
• Jak dosáhnout
nedávejte do mrazničky.
optimálního výkonu
- Po zmrznutí obsahu může
spotřebiče
sklo prasknout a způsobit
- Neukládejte potraviny příliš
zranění nebo materiální
blízko větracích otvorů v
škody.
zadní části chladničky, aby
• Neměňte ani neupravujte
nebránily volné cirkulaci
funkce chladničky.
vzduchu.
- Změny nebo úpravy
- Před uložením do chladničky
mohou vést ke zranění
potraviny vhodným způsobem
nebo k poškození majetku.
zabalte nebo je vložte do
Na změny nebo úpravy
hermetických nádob.
prováděné na spotřebiči
- Čerstvé potraviny ke
třetí stranou se nevztahuje
zmražení nepokládejte těsně
servisní záruka společnosti
vedle již zmražených potravin.
Samsung a společnost
Samsung nezodpovídá za
UPOZORNĚNÍ
bezpečnostní informace _11
DA68-02833J-12.indb 11
2014. 12. 6.
10:26
•
-
•
•
•
bezpečnostní problémy a
škody způsobené úpravami,
které provedly třetí osoby.
Nezakrývejte větrací otvory.
V případě zakrytí větracích
otvorů, zvláště pokud jsou
zakryty igelitem, může dojít
k nadměrnému ochlazení
chladničky.
Používejte pouze výrobník
ledu dodaný s chladničkou.
Vysušte vlhkost uvnitř
chladničky a nechte dveře
otevřené.
Jinak by mohl uvnitř vzniknout
zápach nebo plíseň.
Pokud byla chladnička
namočena vodou, okamžitě
vytáhněte napájecí kabel ze
zásuvky a kontaktujte servisní
středisko firmy Samsung
Electronics.
UPOZORNĚNÍ
-
•
-
•
•
-
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ •
SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY
• Nestříkejte čisticí
prostředky přímo na
displej.
- Mohlo by dojít k setření
potisku displeje.
• Jestliže do chladničky vnikla
jakákoli cizí látka, například
voda, odpojte napájecí kabel
-
a obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
Pokud tak neučiníte, vystavujete
se nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Pravidelně odstraňujte
všechny cizí látky, například
prach nebo vodu, z vidlice
napájecí zástrčky a kontaktů
pomocí suché utěrky.
Odpojte napájecí zástrčku a
očistěte ji suchou utěrkou.
Pokud tak neučiníte,
vystavujete se nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Při čištění nestříkejte vodu
přímo na spotřebič.
K čištění nepoužívejte
benzen, ředidlo ani
prostředky obsahující chlór.
Mohlo by dojít k poškození
povrchu zařízení, případně i k
požáru.
Nikdy nedávejte prsty
ani předměty do otvoru
zásobníku ledu.
Mohlo by dojít ke zranění
nebo materiální škodě.
• Před čištěním nebo
prováděním údržby
odpojte spotřebič ze
zásuvky.
12_ bezpečnostní informace
DA68-02833J-12.indb 12
2014. 12. 6.
10:26
- Pokud tak neučiníte,
vystavujete se nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
VÝSTRAHA
DŮLEŽITÁ
UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ
•
SE LIKVIDACE
• Ponechejte zásuvky
v chladničce, aby do
ní nemohly snadno
vstoupit děti.
• Před likvidací chladničky
zkontrolujte, zda trubky na
zadní stěně přístroje nejsou
poškozeny.
• Jako chladicí médium je
použita látka R-600a nebo
R-134a. Typ chladicího
média je uveden na štítku
kompresoru na zadní
straně spotřebiče nebo na
technickém štítku uvnitř
chladničky. Obsahuje-li tento
produkt hořlavý plyn (chladicí
médium R-600a), obraťte se
v případě likvidace produktu
na místní úřady pro zajištění
bezpečné likvidace. Jako
izolační médium se používá
cyklopentan. Plyny obsažené
v izolačních materiálech musí
být likvidovány speciálním
způsobem. Obraťte se na
-
•
•
-
obecní úřad, kde vám poradí,
jak bezpečně zlikvidovat
tento výrobek. Před likvidací
přístroje zkontrolujte, zda
trubky na zadní stěně
přístroje nejsou poškozeny.
Trubky mají být odpojeny na
volném prostranství.
Při likvidaci této nebo jiné
chladničky odstraňte dveře/
těsnění dveří, kliku dveří, aby
nemohlo dojít k tomu, že dítě
nebo zvíře zůstane uzavřeno
uvnitř chladničky.
Děti by měly být pod
dozorem, aby si nehrály se
spotřebičem a nevstupovaly
do něj.
Je-li dítě uzavřeno do
chladničky, může dojít k jeho
zranění nebo udušení.
Zlikvidujte prosím obalový
materiál tohoto výrobku
způsobem, který šetří životní
prostředí.
Všechny obalové materiály
uschovejte mimo dosah
dětí, protože mohou pro děti
představovat nebezpečí.
Nasadí-li si dítě sáček na
hlavu, může se udusit.
bezpečnostní informace _13
DA68-02833J-12.indb 13
2014. 12. 6.
10:26
DALŠÍ DOPORUČENÍ
PRO SPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
• V případě, že dojde k
přerušení dodávky elektřiny,
zjistěte u vašeho dodavatele,
jak dlouho by porucha měla
trvat.
- Krátkodobé výpadky proudu
(1 až 2 hodiny) nemají vliv na
teplotu v chladničce.
Během výpadku proudu
však doporučujeme omezit
otevírání dveří chladničky na
minimum.
- Přesáhne-li výpadek proudu
24 hodin, vyjměte všechny
zmrazené potraviny.
• Je-li vaše chladnička
vybavena zámkem, klíče
by neměly být ukládány v
dosahu dětí ani v blízkosti
spotřebiče.
• Je-li okolní teplota chladničky
po delší dobu nižší než je
rozpětí teplot, pro které
je určena, může dojít ke
krátkodobému přerušení
chodu přístroje (možnost
rozmrazení obsahu nebo
zvýšení teploty v mrazničce).
• Neskladujte potraviny, které
snadno podléhají zkáze při
nízkých teplotách, jako jsou
•
•
•
•
•
banány nebo melouny.
Mraznička je vybavena
systémem automatického
odmrazování, to znamená,
že ji není třeba odmrazovat
manuálně.
Křivka nárůstu teploty během
automatického odmrazování
zcela odpovídá normám ISO.
Chcete-li však předejít
nežádoucímu zvýšení
teploty zmrazených potravin
při odmrazování, zabalte
mražené potraviny do
několika vrstev novinového
papíru.
Každé zvýšení teploty
zmrazených potravin během
rozmrazování zkracuje
maximální dobu skladování.
Nezamrazujte znovu
potraviny, které již byly zcela
rozmraženy.
V přihrádkách nebo
zásuvkách mrazničky,
které jsou označeny dvěma
hvězdičkami ( ), je teplota
o něco vyšší než ve zbytku
mrazničky.
Při používání přihrádek se
dvěma hvězdičkami se řiďte
pokyny uvedenými v návodu
k obsluze dodanému k
zakoupenému spotřebiči.
14_ bezpečnostní informace
DA68-02833J-12.indb 14
2014. 12. 6.
10:26
Rady pro úsporu energie
- Umístěte přístroj v chladné,
suché a dostatečně větrané
místnosti.
Dbejte, aby nebyl vystaven
přímému slunečnímu záření
a nebyl umístěn v těsné
blízkosti zdroje tepla (např.
radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte větrací
otvory a mřížky chladničky.
- Horké pokrmy nechejte před
uložením do chladničky
vychladnout.
- Zmrazené potraviny
rozmrazujte v chladničce.
Využijete tak jejich nízké
teploty k ochlazení ostatních
potravin uložených v
chladničce.
- Při manipulaci s uloženými
potravinami nenechávejte
dveře příliš dlouho otevřené.
Čím je doba otevření dveří
kratší, tím méně ledu se bude
v mrazničce tvořit.
- Ponechejte po všech
stranách chladničky
dostatečný volný prostor.
Spotřeba elektřiny a vaše
účty za elektřinu budou nižší.
- Pro dosažení co nejvyšší
energetické účinnosti
ponechejte všechny vnitřní
prvky, například koše,
zásuvky či police, na místě
určeném výrobcem.
Spotřebič je určen pro
použití v domácnostech a
podobném prostředí, tedy
například
- v zaměstnaneckých
kuchyňkách v obchodech,
kancelářích a jiných
pracovištích;
- na chatách, případně hosty
hotelů, motelů a podobných
obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích
zařízeních typu bed and
breakfast;
- v rámci cateringu a
podobných aktivit
odehrávajících se mimo
vlastní prodejnu nebo
restauraci.
bezpečnostní informace _15
DA68-02833J-12.indb 15
2014. 12. 6.
10:26
obsah
NASTAVENÍ CHLADNIČKY …………………………………………………………………… 16
POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY …………………………………………………………………… 19
ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (VOLITELNÉ) ………………………………………… 25
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ……………………………………………………………………… 31
nastavení chladničky
PŘÍPRAVA NA INSTALACI
CHLADNIČKY
Gratulujeme vám k zakoupení této chladničky
Samsung.
Věříme, že využijete mnoho nejnovějších vlastností
a schopností, kterými tento nový přístroj disponuje.
-
Pokud není chladnička ve vodorovné poloze,
nemusí chladicí systém správně fungovat.
Prostor nutný k zajištění správného fungování
přístroje.
Viz údaje na zobrazení uvedeném níže.
100 mm
• Před uvedením do provozu je chladničku třeba
vhodně umístit a správně instalovat podle
pokynů uvedených v této příručce.
• Používejte tento spotřebič pouze pro účely, k
nimž je určen, a to způsobem popsaným v této
příručce.
• Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze
kvalifikovaní odborníci.
• Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto
výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.
• Při výměně žárovky ve vnitřním prostoru
chladničky vždy odpojte chladničku od
sítě.
Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
1850 mm
1780 mm
nebo
2010 mm
50 mm
595 mm
minimální
požadavek
50 mm
135º
1214,7 mm
minimální
požadavek
50 mm
602,2 mm
-
1062,4 mm
VÝSTRAHA
Výběr nejlepšího místa pro chladničku
• Vyberte místo bez přímého působení slunečních
paprsků.
• Vyberte místo s vodorovnou (nebo skoro
vodorovnou) podlahou.
• Vyberte místo, na kterém je dostatek prostoru
pro snadné otevírání dveří chladničky.
• Pro instalaci vyberte rovný povrch.
994 mm
16_ nastavení
DA68-02833J-12.indb 16
2014. 12. 6.
10:26
PODLAHA
Vymezovací vložka
Vymezovací
vložka
• Ponechejte dostatečný prostor okolo
chladničky pro zajištění dobré cirkulace
vzduchu.
Spotřeba elektřiny a vaše účty za
elektřinu budou nižší.
• Neinstalujte chladničku tam, kde teplota může
poklesnout pod 10 °C.
• Zajistěte, aby v případě údržby nebo opravy
bylo možné s chladničkou volně manipulovat.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
• Při tažení nebo tlačení chladničky může
dojít k poškození podlahy.
Přesunování chladničky po instalaci
může poškodit podlahu.
01 NASTAVENÍ
• Odstraňte papír z vymezovací vložky
a poté upevněte vymezovací vložku
(šedou) na zadní stranu chladničky pro
dosažení vyššího výkonu.
Při instalaci chladničky připevněte
vymezovací vložku tak, jak je
znázorněno na obrázku výše.
Zlepší se tím výkon chladničky.
(Pouze u modelu RB31F***B,
RB29F***B, RB37J***9**)
Pro správnou instalaci musí být chladnička
umístěna na pevném a rovném povrchu ve stejné
výšce jako podlaha v okolí. Podlaha musí nosností
odpovídat hmotnosti plně naložené chladničky
(nebo přibližně 65 kg). Je-li třeba chránit povrch
podlahy, vyřízněte velký kus kartónu z krabice a
podložte jím chladničku při práci.
• Během přemisťování chladničky by měl
být napájecí kabel připevněn držákem
na zadní straně spotřebiče.
Pokud chladničku instalujete, provádíte
její servis nebo uklízíte za chladničkou,
vytáhněte přístroj rovně dopředu a po
dokončení prací ho zatlačte opět rovně
zpět na místo.
Přesvědčte se také, že vaše podlaha
unese plně naloženou chladničku.
Jinak může dojít k poškození podlahy.
Namotejte nadbytečnou napájecí šňůru
na zadní stranu chladničky tak, aby se
nedotýkala podlahy a zabránilo se jejímu
poškození při přemisťování chladničky.
nastavení _17
DA68-02833J-12.indb 17
2014. 12. 6.
10:26
VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY
NASTAVENÍ CHLADNIČKY
Bude-li čelo přístroje poněkud výše než jeho zadní
část, dveře lze otevírat a zavírat snadněji.
Nyní, když máte novou chladničku nainstalovanou
a na svém místě, jste připraveni ji nastavit a začít
využívat všechny její vlastnosti a funkce.
Po dokončení následujících kroků by měla být vaše
chladnička plně funkční.
Pokud nebude, nejdříve zkontrolujte napájení nebo
zkuste postupovat podle pokynů uvedených v
oddílu Odstraňování závad.
Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte
servisní centrum společnosti Samsung Electronics.
Případ 1) Spotřebič je nahnutý doleva.
Otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru
šipky, dokud se spotřebič nevyrovná.
Případ 2) Spotřebič je nahnutý doprava.
Otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru
šipky, dokud se přístroj nevyrovná.
1. Postavte chladničku na vhodné místo v
dostatečné vzdálenosti od stěny.
Blíže viz pokyny pro instalaci v této příručce.
2. Před prvním použitím chladničky odstraňte
rohové kryty dle obrázku níže.
(Kryty slouží k ochraně chladničky během
přepravy.)
< Případ 2 >
< Případ 1 >
3. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti,
zkontrolujte, že se po otevření dveří rozsvítí
vnitřní osvětlení.
4. Nastavte regulátor teploty na nejnižší teplotu a
počkejte jednu hodinu.
Mraznička by se měla lehce namrazit a motor
by měl klidně běžet.
5. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné
teploty trvat několik hodin.
Jakmile je dosaženo dostatečně nízké teploty,
je možno do chladničky uskladnit potraviny a
nápoje.
Po zapojení chladničky se ozve alarm.
Stiskněte tlačítko Freezer (mraznička)
nebo Fridge (chladnička).
(Pouze u modelů s funkcí Coolselect zone
pro samostatnou regulaci teploty)
Viz strana 19 – „Používání ovládacího
panelu.“
18_ nastavení
DA68-02833J-12.indb 18
2014. 12. 6.
10:26
používání chladničky
POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU
TYP A
1
Mraznička
TYP B
-19 °C
1
3
2
1
2
TYP C
1
2
TYP D
1
-21 °C
-23 °C
-15 °C
-17 °C
02 POUŽÍVÁNÍ
Stisknutím tlačítka Freezer (mraznička) můžete
nastavit požadovanou teplotu mrazničky v rozmezí
od -15 °C do -23 °C. Výchozí teplota je nastavena
na -19 °C a při každém stisknutí tlačítka Freeze
(mrazení) se teplota změní v daném pořadí a na
indikátoru teploty se zobrazí požadovaná teplota.
Stisknutím tohoto tlačítka po dobu 3 sekund
aktivujete funkci Power Freeze.
Rozsvítí se indikátor Power Freeze ( ) a
chladnička zkrátí dobu potřebnou ke zmrazení
produktů vložených do mrazničky.
Tato funkce bude aktivována 50 hodin a indikátor
mrazničky se nebude měnit.
Funkce se automaticky vypne.
Jakmile je proces silného mrazení dokončen,
indikátor této funkce zhasne a mraznička se
přepne zpět na dříve nastavenou teplotu.
Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny.
Nezapomeňte tuto funkci vypnout, když ji
nepotřebujete, a přepnout mrazničku zpět do
původního nastavení. Tuto funkci je možné
deaktivovat stisknutím tlačítka Freezer (mraznička)
po dobu 3 sekund.
Pokud potřebujete zmrazit velké množství potravin,
aktivujte funkci Fridge (Chladnička) alespoň o 20
hodin dříve.
2
Při každém stisknutí tlačítka se ozve
krátký zvukový signál.
Nestisknete-li žádné tlačítko, LED
indikátory mrazničky, chladničky a zóny
samostatné regulace teploty zhasnou
pro dosažení minimální spotřeby energie.
Avšak LED indikátory funkce Power
Freeze a Vacation zůstanou rozsvícené
u odpovídajících funkcí. (Platí pouze pro
model RB29****B, RB31****B, RB32****B.)
používání _19
DA68-02833J-12.indb 19
2014. 12. 6.
10:26
2
Fridge (chladnička)
Pomocí tlačítka Fridge (chladnička) nastavíte
chladničku na požadovanou teplotu mezi 1 °C a
7 °C. Výchozí teplota je nastavena na 3 °C a při
každém stisknutí tlačítka Fridge (chladnička) se
teplota změní v následujícím pořadí a na indikátoru
teploty se zobrazí požadovaná teplota.
3 °C
2 °C
1 °C
7 °C
5 °C
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu
3 sekund se aktivuje funkce Vacation (dovolená).
Rozsvítí se indikátor funkce Vacation (dovolená)
( ) a chladnička nastaví teplotu pod 17 °C pro
minimalizaci spotřeby energie, jestliže odjíždíte na
delší dovolenou nebo pracovní cestu, případně
pokud nepotřebujete chladničku používat.
Je-li funkce Vacation aktivována, mraznička
zůstane zapnutá. Pokud upravíte teplotu chladničky
při aktivované funkci Vacation, tato funkce se
automaticky deaktivuje. Před použitím funkce
Vacation musíte vyjmout potraviny z chladničky.
Je-li aktivována funkce Vacation
(dovolená), funkce Coolselect Zone není
aktivní. Funkce Vacation je deaktivována,
funkce Coolselect Zone se aktivuje.
3
Coolselect Zone
(zóna samostatně regulované teploty)
Stisknutím tlačítka Coolselect Zone můžete
aktivovat funkci Coolselect Zone (zóna se
samostatně regulovanou teplotou).
Rozsvítí se indikátor Coolselect Zone ( ) a
můžete do chladničky uložit maso a ryby.
Dalším stisknutím tlačítka Coolselect Zone indikátor
Coolselect Zone ( ) zhasne a můžete do
chladničky uložit zeleninu.
Je-li aktivována funkce Vacation
(dovolená), tlačítko Coolselect Zone není
aktivní.
Alarm teploty (Pouze u modelů
s funkcí Coolselect zone, RB37J5**9**,
RB37J5**5**)
• Je-li v oddílu mrazničky příliš vysoká teplota
v důsledku výpadku dodávky elektrické energie,
LED indikátory teploty blikají a spustí se alarm
teploty. Vypnete je stisknutím tlačítka Freezer
(mraznička) nebo Fridge (chladnička).
• Toto varování se může objevit v těchto
případech:
- Při zapnutí chladničky.
- Je-li v oddílu mrazničky příliš vysoká teplota
kvůli výpadku elektrické energie.
1
2
• Některé části vybavení, například
zásobník na vodu nebo zóna volitelného
chlazení ( 1 ) se mohou lišit a nemusí
být u některých modelů k dispozici.
• Ovoce a zelenina by mohly v zóně volitelného
chlazení zmrznout. (v závislosti na modelu)
• Pro rychlé zmražení velkého množství potravin
můžete použít zásuvku zcela dole ( 2 ), ve které
jsou potraviny zvláště rychle zmraženy.
20_ používání
DA68-02833J-12.indb 20
2014. 12. 6.
10:26
DOPLŇKOVÁ PŘIHRÁDKA
POUŽÍVÁNÍ SLOŽITELNÉ POLICE
(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Značka zmrazených potravin na dveřním panelu
02 POUŽÍVÁNÍ
Je-li k modelu dodávána přídavná police,
můžete odstranit všechny zásuvky kromě
spodní zásuvky ( 2 ) a umístit přídavnou
polici hned nad spodní zásuvku.
Tento zásah neovlivní tepelné ani
mechanické vlastnosti chladničky.
Uvedený užitný objem mrazničky je
vypočítán po vyjmutí těchto dílů u modelů
s přídavnou policí.
FUNKCE ODDÍLU MRAZNIČKY
Čísla nad symboly označují povolenou dobu
uchovávání daného produktu v měsících.
Při nákupu mražených produktů si přečtěte datum
výroby nebo spotřeby na obalu.
V případě, že chcete do chladničky vložit vyšší
předměty, je možné tuto polici složit a vysoký
předmět umístit na polici pod ní.
Mražení potravin
1. Polici mírně nadzvedněte a zasuňte dovnitř.
2. Zatáhnutím polici opět plně vysunete do
standardní délky.
Zmrazujte pouze čerstvé a nepoškozené potraviny.
Potraviny, které mají být zmraženy, neukládejte k již
zmraženým potravinám. Chcete-li, aby potraviny
neztrácely svoji chuť a nevysušovaly se, umístěte je
do vzduchotěsných kontejnerů.
Správný postup balení potravin:
1.
2.
3.
4.
UPOZORNĚNÍ
Složitelná police může z chladničky
vypadnout – při použití a čištění dávejte
pozor.
Vložte potravinu do obalu.
Vytlačte všechen vzduch.
Utěsněte obal.
Označte na obalu jeho obsah a datum.
Následující produkty nejsou vhodné k balení
potravin:
Balicí papír, voskový papír, celofán, sáčky na
odpadky a použité nákupní tašky.
K balení potravin jsou vhodné tyto produkty:
Plastová fólie, polyetylénová vyfukovaná fólie,
hliníková fólie a nádobky do mrazničky k kovu.
Tyto výrobky můžete zakoupit u svého prodejce.
Tyto produkty jsou vhodné k utěsnění
zabalených potravin:
Gumové pásky, plastové svorky, motouzy, lepicí
páska odolná proti nízké teplotě nebo podobné.
Sáčky a polyetylénovou vyfukovanou fólii lze utěsnit
pomocí fólie.
používání _21
DA68-02833J-12.indb 21
2014. 12. 6.
10:26
Doba skladovatelnosti zmražených
potravin
Možná doba skladování závisí na druhu potraviny.
Při teplotě -18 °C činí:
• Čerstvá drůbež (celé kuře), čerstvé maso (stejky,
řízky) : do 12 měsíců
• Ryby (libové ryby, vařené ryby), čerstvé krevety,
mušle nebo chobotnice: do 6 měsíců
• Pizza, uzeniny: do 2 měsíců
Doba uchovávání je uvedena dle webových stránek
FDA (http://www.fda.gov/).
UPOZORNĚNÍ
• Nedodržíte-li tuto dobu uchovávání,
utrpíte otravu potravinami.
Nákup a uchovávání hluboce zmražených
potravin
Při nákupu zmražených potravin zkontrolujte:
• Zda není poškozen obal.
• Datum spotřeby.
• Teplota uvnitř mrazničky v supermarketu by
měla být -18 °C nebo nižší. V opačném případě
se doba skladovatelnosti zmražených potravin
zkracuje.
• Hluboce zmražené potraviny nakupujte jako
poslední. Zabalte potraviny do novin nebo je
vložte do chladicí tašky a odneste domů.
• Doma vložte hluboce zmražené potraviny ihned
do mrazničky. Zmražené potraviny zkonzumujte
před uplynutím data spotřeby.
POUŽÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU VODY (V
ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Ze zásobníku vody můžete pohodlně získat
chlazenou vodu, aniž byste museli otevírat dveře
chladničky.
• Zdvihněte držák na
1
plechovky ( 1 ).
• Nadzvedněte a vytáhněte
nádobu na vodu ( 2 ).
2
- Uchopte držadla po
obou stranách, aby bylo
možno zvednout nádobu na vodu.
- Před prvním použitím nádoby na vodu očistěte
její vnitřek.
• Naplňte nádobu vodou a zajistěte, aby byla ve
stabilní poloze, která umožní delší odběr vody.
- Naplňte nádobu na 4,5 l. Pokud ji naplníte více,
může voda při uzavírání víka přetéct.
- Jestliže voda po prvním naplnění nádrže
odkapává, odlijte přibližně 500 ml.
- Nádobu není možné plnit vodou, pokud je
umístěna v chladničce.
• Postup 1
- Doplňte vodu po zvednutí kulatého víčka ve
směru šipky.
Kulaté víčko
Zásobník na vodu
Rozmrazování potravin
Zvolte některou z těchto možností podle typu a
druhu použití:
• Při pokojové teplotě.
• V chladničce.
• V elektrické troubě s použitím nebo bez použití
horkovzdušného ventilátoru.
• V mikrovlnné troubě.
Nezmrazujte potraviny, které se začínají
rozmrazovat nebo jsou již rozmrazeny.
Potraviny nelze znovu zmrazovat,
dokud nejsou připraveny (uvařeny nebo
usmaženy).
Neuchovávejte zmražené produkty déle než do
konce maximální doby skladovatelnosti.
Kohoutek zásobníku
• Postup 2
- Doplňte vodu po uchopení a nadzvednutí
velkého víčka.
UPOZORNĚNÍ
Při montáži nádoby na vodu po čištění
zkontrolujte kohout dávkovače. Mohlo by
dojít k úniku vody.
22_ používání
DA68-02833J-12.indb 22
2014. 12. 6.
10:26
• Po vložení nádoby s vodou
chladničku zavřete.
- Po zavření dveří se ujistěte,
že se kohoutek zásobníku
nachází vně.
UPOZORNĚNÍ
Upevněte nádobu na
vodu dobře ke dveřím
chladničky.
Pokud tak neučiníte,
nádoba nemusí správně fungovat.
Nepoužívejte chladničku bez nádoby na
vodu. V opačném případě může dojít ke
snížení účinnosti.
Zkontrolujte, zda je uzamykací zařízení
nastaveno do polohy „odemknuto“.
Vodu lze odebírat pouze při tomto
nastavení.
Při montáži umístěte police chladničky do
správné polohy, a ne naopak. Mohlo by
dojít ke zranění nebo materiální škodě.
Při zasunování polic zpět do chladničky
dbejte na to, aby strana s nápisem „Front“
(přední strana) byla otočena směrem k
přední straně chladničky.
Nádobu na vodu lze plnit pouze vodou
(minerální nebo čištěnou).
• Vložte sklenici pod výstup vody a zlehka jí
zatlačte na páku zásobníku na vodu.
Ujistěte se, že je sklenice v ose s dávkovačem,
aby z ní voda nevystříkla ven.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
02 POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
VYJMUTÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ
Poličky
Jemně zdvihněte polici
oběma rukama a vytáhněte
ji směrem k sobě. (Skleněná
police)
UPOZORNĚNÍ
Nevkládejte police obráceně.
Hrozí jejich pád.
Dveřní přihrádky
Páka zásobníku
UZAMKNOUT
ODEMKNOUT
Pevně uchopte dveřní
přihrádku oběma rukama,
jemně ji zdvihněte a
vyjměte.
Zásobník na vodu
Zdvihněte držák plechovek
a poté pevně uchopte
zásobník na vodu oběma
rukama, opatrně jej
zdvihněte a vyjměte.
Některé modely nemusí být vybaveny
zásobníkem na vodu.
používání _23
DA68-02833J-12.indb 23
2014. 12. 6.
10:26
Zásuvky
Vytáhněte zásuvky zcela
ven, pak je mírně zdvihněte
a vyjměte.
• Jestliže dojde
k zaseknutí zásuvek do dveří, vyjměte zásuvku
jejím nadzdvihnutím po vyjmutí polic.
VÝMĚNA LED ŽÁROVKY
Když přestanou fungovat vnitřní nebo vnější
indikátory LED, nedemontujte kryt indikátoru ani
indikátor sami.
Obraťte se na servisní zástupce.
ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY
VÝSTRAHA
UPOZORNĚNÍ
K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani
prostředky obsahující chlór.
Mohly by poškodit povrch chladničky a
vytvořit riziko vzniku požáru.
Pokud je chladnička zapojena do sítě,
nestříkejte na ni vodu, protože by mohlo
dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte k čištění chladničky benzen,
ředidlo ani čistící prostředky na automobil,
hrozí riziko vzniku požáru.
1. Odpojte chladničku ze sítě.
2. Lehce navlhčete měkkou bezvlasovou nebo
papírovou utěrku vodou.
Nepoužívejte k čištění chladničky
žádný saponát, protože by mohlo dojít
k narušení barvy či poškození chladničky.
3. Otírejte vnitřní a vnější povrch chladničky,
dokud nebude čistý a suchý.
4. Zapojte chladničku do sítě.
Pokud z dávkovače
neteče voda, zatlačte
lehce na horní stranu
zásobníku na vodu.
24_ používání
DA68-02833J-12.indb 24
2014. 12. 6.
10:26
změna směru otevírání dveří (volitelné)
OBRÁCENÍ MADLA DVEŘÍ
(VOLITELNÁ MOŽNOST)
Demontáž dveří mrazničky
1. Odstraňte kryt kabelů dveří.
Jakékoli poškození způsobené pokusem
o obrácení otevírání dveří není zahrnuto
do záruky poskytované výrobcem
přístroje.
Jakékoli požadované opravy související
s výše uvedeným poškozením budou
provedeny na náklady zákazníka.
1. Před obrácením dveří chladničky zkontrolujte,
zda je chladnička odpojena od přívodu
elektrického proudu a jsou z ní vyjmuty veškeré
potraviny.
2. Nemá-li zákazník jistotu, že bude schopen
postupovat dle pokynů v tomto návodu,
musí se obrátit na kvalifikovaného servisního
technika společnosti Samsung, který tuto
změnu provede.
3. Nezapojujte chladničku bezprostředně po
obrácení dveří, ale před zapojením počkejte
alespoň jednu hodinu.
02 POUŽÍVÁNÍ
Před obrácením dveří chladničky odpojte přívod
napájení. Společnost Samsung doporučuje, aby
obrácení dveří prováděly pouze jí schválené servisní
firmy. Tento úkon se provádí na náklady zákazníka.
Kryt kabelů dveří
Pouze u modelu * RB37*
Kryt kabelů dveří
2. Odstraňte zarážku dveří.
Zarážka dveří
Pouze u modelu * RB37*
Potřebné nástroje
Zarážka dveří
Nejsou dodávány
Křížový
šroubovák (+)
Plochý
šroubovák (-)
11 mm klíč
(na osu závěsu)
Nejsou
dodávány
Přídavná součást
Nástrčný klíč
8 mm (na šrouby)
Kryt závěsu / Krytka
3. Odstraňte kryt závěsu a nastrčte háček dle
obrázků níže.
• Vložte dovnitř plochý šroubovák a umístěte jej
zpět dle obrázku #1.
• Dle obrázku #2 nadzvedněte kryt a zatlačte
háček dle obrázku #3.
(Dbejte na to, abyste přílišnou silou nepoškodili
dráty vedoucí v krytu závěsu)
• Proveďte demontáž zatlačením na část A v
obrázku #4 rukou dle obrázku #5.
používání _25
DA68-02833J-12.indb 25
2014. 12. 6.
10:26
7. Demontujte prostřední závěs odšroubováním
šroubů pomocí šroubováku Phillips (+).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Abyste předešli vypadnutí dveří mrazničky,
přidržujte je.
4. Odpojte přípojku kabelů dveří chladničky.
(Pouze u modelů s externím displejem).
8. Opatrným nadzvednutím vysuňte dveře
mrazničky ze spodního závěsu.
5. Odšroubujte šrouby.
(V průběhu demontáže dbejte na to, abyste
dveře neupustili.)
UPOZORNĚNÍ
6. Opatrným nadzvednutím vysuňte dveře z
prostředního závěsu.
UPOZORNĚNÍ
Dveře jsou těžké. Při manipulaci s nimi
dávejte pozor, abyste předešli zranění.
9. Přemístěte rukojeti z levé strany na pravou.
Odšroubujte šrouby ze spodní pravé strany
samozavíracího mechanismu dveří chladničky
a mrazničky a přemístěte je z pravé na levou
stranu.
(Samozavírací mechanismus, jednotlivé šrouby.)
Dveře jsou těžké. Při manipulaci s nimi
dávejte pozor, abyste předešli zranění.
26_ používání
DA68-02833J-12.indb 26
2014. 12. 6.
10:26
Výchozí poloha
Obrácená poloha
(1)
(2)
(1)
12. Změňte polohu závrtného šroubu a krytu.
Vytáhněte jej pomocí úzkého plochého
šroubováku.
02 POUŽÍVÁNÍ
10. Odstraňte kryt a šrouby pomocí plochého
šroubováku (-).
(3)
UPOZORNĚNÍ
Během procesu dbejte zvýšené
pozornosti, abyste předešli zranění.
(2)
13. Opatrně položte chladničku na zadní stranu.
Odšroubujte nohu (proti směru hodinových
ručiček) a spodní závěs.
Závěs nožičky
Odstraňte kryt pomocí plochého
šroubováku (-) a proveďte montáž rukojeti
a krytu rukojeti.
UPOZORNĚNÍ
Během demontáže krytu dávejte pozor,
aby nedošlo k jeho poškrábání.
Spodní závěs
Při manipulaci s chladničkou umístěte
pod chladničku velký kus kartonu jako
ochranu chladničky před poškozením.
11. Nasaďte kryt zpět.
14. Smontujte prostřední závěs pomocí šroubováku
Phillips (+). (Před montáží středového závěsu
osaďte podložku směrem nahoru.)
Podložka
(v závislosti na modelu)
používání _27
DA68-02833J-12.indb 27
2014. 12. 6.
10:26
15. Vyměňte polohu spodního závěsu a nohy.
(Zprava -> doleva)
Zasaďte dveře mrazničky do prostředního
závěsu a smontuje spodní závěs.
• Demontujte samozavírací mechanismus a osu
závěsu.
• Opětovně smontujte samozavírací
mechanismus a osu závěsu dle obrázku.
17. Změňte připojení kabelů dveří na opačnou
stranu dle obrázku.
Osa závěsu
18. Pomocí klíče 11 mm vysuňte osu horního
závěsu.
Otočte horní závěs a opětovně vložte osu
horního závěsu.
Závěs nožičky
19. Nastavte horní závěs tak, aby byl otvor o něco
větší, a následně připevněte dveře chladničky
vytažením závěsu.
16. Sejměte z ovládacího panelu kryt dle obrázku
(1).
Odšroubujte šroub a demontujte ovládací
panel (2), vyměňte polohu zapojení kabelů (3)
na opačnou stranu dveří chladničky (pouze u
modelů s displejem ve dveřích).
Pomocí šroubu opětovně smontujte ovládací
panel dle obrázku (4).
(1)
(1-1)
(1-2)
(1-3)
(1-4)
(2)
(1-5)
Postup montáže
(3)
1.
2.
3.
4.
Smontujte horní závěs dveří chladničky.
Smontujte prostřední závěs dveří chladničky.
Připevněte ke spotřebiči horní závěs.
Přišroubujte šroub.
(4)
28_ používání
DA68-02833J-12.indb 28
2014. 12. 6.
10:26
20. Vložte kabel a připojte jej k ovládacímu panelu.
Prostrčte kabel krytem závěsu a umístěte bílou
část tak, aby její pozice odpovídala obrázku (1).
Umístěte držák tak, aby odpovídal pozici dle
obrázku níže (2).
22. Připevněte na zadní stranu zarážku dveří
(přídavnou součástku).
02 POUŽÍVÁNÍ
Pouze u modelu * RB37*
(1)
(2)
Pouze u modelu * RB37*
23. Vložte na vrchní stranu dveří chladničky kryt
kabelů dveří a zatlačte jej na své místo.
Zkontrolujte, zda se kabely nacházejí na zadní
straně krytu kabelů dveří.
(1)
(2)
Pouze u modelů s externím displejem.
21. Připevněte k příslušnému závěsu jeho kryt.
Pouze u modelu * RB37*
Pouze u modelu * RB37*
používání _29
DA68-02833J-12.indb 29
2014. 12. 6.
10:26
24. Nasaďte kryt panelu zpět.
25. Sejměte těsnění chladničky a mrazničky, otočte
je o 180° a připevněte je zpět.
Zkontrolujte, zda je těsnění patřičně upevněno.
V opačném případě může docházet k vytváření
kondenzace, což nepříznivě ovlivňuje výkon
spotřebiče.
26. Zkontrolujte, zda se dveře správně dovírají.
Při obracení dveří mrazničky sejměte
těsnění dveří a vnitřní levé těsnění ( A ).
Poté nasaďte vnitřní těsnění vpravo ( B ).
Otočte těsnění dveří mrazničky o 180° a
nasaďte jej.
(Pouze u modelu RB29****B, RB31****B,
RB32****B)
( A )
( B )
30_ používání
DA68-02833J-12.indb 30
2014. 12. 6.
10:26
odstraňování závad
ŘEŠENÍ
Spotřebič
nefunguje nebo
má příliš vysokou
teplotu.
• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen k síti.
• Je na čelním ovládacím panelu nastavena správná hodnota teploty?
• Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo umístěn v blízkosti tepelného
zdroje?
• Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
Potraviny v
chladničce jsou
zmrzlé.
• Je na ovládacím panelu nastavena nejnižší hodnota teploty?
• Není okolní teplota příliš nízká?
Přístroj vydává
neobvyklé zvuky.
•
•
•
•
•
Přední rohy a
strany přístroje
jsou horké a
začíná se tvořit
kondenzace.
• V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabraňují tvorbě
kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek
teplé. V žádném případě se nejedná o závadu.
• Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách
chladničky, způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.
Je slyšet bublající
kapalinu.
• Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.
V chladničce
je nepříjemný
zápach.
• Nejsou v chladničce nějaké zkažené potraviny?
• Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky
zabaleny.
• Chladničku pravidelně čistěte a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách
přístroje se tvoří
jinovatka.
• Jsou otvory pro vývod vzduchu zakryty potravinami uschovanými v chladničce?
• Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro
cirkulaci vzduchu.
• Dovírají správně dveře?
Na vnitřních
stěnách přístroje
a v okolí oddělení
zeleniny se tvoří
kondenzace.
• Zabalili jste správně potraviny s vysokým obsahem vody? Nezůstaly dveře příliš
dlouho otevřené?
• Skladujte potraviny v nádobách s víkem nebo ve speciálních kontejnerech.
Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn na stabilní a rovné podlaze.
Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
Nezapadly za chladničku nebo pod ni nějaké předměty?
Pochází hluk z kompresoru přístroje?
Tikavý zvuk je způsoben roztahováním a smršťováním součástek přístroje.
03 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
ZÁVADA
odstraňování závad _31
DA68-02833J-12.indb 31
2014. 12. 6.
10:26
schéma zapojení
DA68-02833J-12.indb 32
2014. 12. 6.
10:26
DA68-02833J-12.indb 33
2014. 12. 6.
10:26
3050 2M A+++
DA68-02833J-12.indb 34
2014. 12. 6.
10:26
3050 2M A++/A+
DA68-02833J-12.indb 35
2014. 12. 6.
10:26
Maxima pokojové teploty
Tento přístroj je koncipován pro provoz v pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na
technickém štítku.
Rozsah pokojové teploty (°C)
Třída
Symbol
Chladné pásmo
SN
+10 až +32
Mírné pásmo
N
+16 až +32
Subtropické pásmo
ST
+16 až +38
Tropické pásmo
T
+16 až +43
IEC 62552 (ISO 15502)
Teploty uvnitř výrobku mohou být ovlivňovány různými faktory, například umístěním chladničky/
mrazničky, okolní teplotou a četností otvírání dveří.
Nastavte teplotu tak, aby tyto vlivy byly kompenzovány.
Czech
Republic
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům
na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za
účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k
bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s
ostatním průmyslovým odpadem.
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
DA68-02833J-12.indb 36
2014. 12. 6.
10:26
SECZ
RB28F*
RB29F*
RB29H*
RB30F*
RB31F*
RB31H*
RB32F*
RB33F*
RB34F*
RB39F*
RB37J*
Chladnička
návod na použitie
Slovenčina
Predstavte si tie možnosti
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok spoločnosti Samsung.
Samostatne stojaci spotrebič
DA68-02833J-12.indb 1
2014. 12. 6.
10:26
bezpečnostné informácie
nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
• Varovania a dôležité
• Pred použitím spotrebiča si
bezpečnostné pokyny v tomto
pozorne prečítajte tento návod
návode sa nevzťahujú na
a odložte si ho na nahliadnutie.
všetky možné stavy a situácie,
• Tento spotrebič používajte iba
ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri
na účel, na ktorý je určený
inštalácii, údržbe a používaní
podľa popisu v tomto návode.
spotrebiča musíte postupovať
Tento spotrebič nie je určený
uvážlivo, pozorne a starostlivo.
na používanie osobami
• Keďže nasledovné pokyny
(vrátane detí) s obmedzenými
na prevádzku sa vzťahujú na
fyzickými, zmyslovými alebo
rôzne modely, charakteristika
mentálnymi schopnosťami
vašej chladničky sa môže
alebo nedostatkom skúseností
mierne líšiť od popisu v tomto
a vedomostí, ak dohľad
návode.
alebo pokyny k používaniu
Ako chladivo sa používa
spotrebiča nezabezpečuje
R-600a alebo R-134a.
osoba zodpovedná za ich
Ak chcete zistiť, ktoré chladivo
bezpečnosť.
sa používa vo vašej chladničke,
• Tento spotrebič môžu používať
pozrite si štítok kompresora
deti vo veku 8 rokov a staršie a
na zadnej strane spotrebiča
osoby so zníženými fyzickými
alebo výkonový štítok vo vnútri
či mentálnymi schopnosťami
chladničky. Ak tento produkt
alebo nedostatkom skúseností
obsahuje horľavý plyn (chladivo
a znalostí, ak sú pod dozorom
R-600a), ohľadom bezpečnej
alebo boli poučené o používaní
likvidácie tohto produktu sa
spotrebiča bezpečným
obráťte na miestne úrady.
spôsobom a chápu spojené
• Aby sa zabránilo vzniku
riziká. Deti sa so spotrebičom
horľavej zmesi plynu a vzduchu
nesmú hrať. Čistenie a údržbu
v prípade netesnosti
vykonávanú používateľom
chladiaceho okruhu, veľkosť
BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE
02_ bezpečnostné informácie
DA68-02833J-12.indb 02
2014. 12. 6.
10:26
miestnosti, v ktorej sa
Dôležité bezpečnostné
spotrebič môže umiestniť,
symboly a upozornenia:
závisí od množstva použitého
Riziká alebo
chladiva.
nebezpečné postupy,
• Nikdy nezapínajte spotrebič,
ktoré môžu viesť k
ktorý má znaky poškodenia.
závažnému poraneniu
V prípade pochybností sa
alebo usmrteniu.
obráťte na svojho predajcu.
Miestnosť musí mať veľkosť
Riziká alebo nebezpečné
1 m³ na každých 8 g chladiva
postupy, ktoré môžu
R-600a vo vnútri spotrebiča.
viesť k menšiemu
Množstvo chladiva vo vašom
poraneniu alebo
konkrétnom spotrebiči je
škode na majetku.
uvedené na identifikačnom
štítku vo vnútri spotrebiča.
Nepokúšajte sa.
• Chladivo striekajúce z trubiek
sa môže zapáliť alebo spôsobiť
Nedemontujte.
poranenie očí. Ak z trubky
Nedotýkajte sa.
vyteká chladivo, vyhýbajte sa
otvoreným plameňom a všetko
Dôsledne dodržujte
horľavé presuňte do bezpečnej
pokyny.
vzdialenosti od výrobku a
Odpojte zástrčku zo
ihneď miestnosť vyvetrajte.
zásuvky.
- V opačnom prípade môže
Uistite sa, či je
nastať požiar alebo výbuch.
zariadenie uzemnené,
aby sa zabránilo úrazu
elektrickým prúdom.
Zavolajte do kontaktného
centra a požiadajte o
pomoc.
VAROVANIE
POZOR
Poznámka.
bezpečnostné informácie _03
DA68-02833J-12.indb 03
2014. 12. 6.
10:26
Účelom týchto varovných
znakov je zabrániť
poraneniu vás a iných osôb.
Dôsledne sa nimi riaďte.
Po prečítaní tejto časti si
ju odložte na bezpečné
miesto na nahliadnutie v
budúcnosti.
Zhoda CE
Tento výrobok je v súlade so
Smernicou o nízkom napätí
(2006/95/ES), Smernicou
o elektromagnetickej
kompatibilite (2004/108/
ES), Smernicou o
obmedzení používania
určitých nebezpečných
látok v elektrických a
elektronických zariadeniach
(2011/65/EÚ), Delegovaným
nariadením Komisie (EÚ) č.
1060/2010 a so Smernicou
o Eko dizajne (2009/125/ES)
implementovanými Nariadením
(ES) č. 643/2009 Európskej
únie. (Platí pre výrobky
predávané v krajinách EÚ)
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VAROVANIA
TÝKAJÚCE SA PREPRAVY
A MIESTA ULOŽENIA
• Pri preprave a
inštalácii spotrebiča
dávajte pozor, aby sa
nepoškodili žiadne diely
chladiaceho okruhu.
- Chladivo vytekajúce z trubiek
sa môže zapáliť alebo
spôsobiť poranenie očí. Ak
sa zistí netesnosť, vyhýbajte
sa otvoreným plameňom
alebo potenciálnym zdrojom
vznietenia a nechajte
miestnosť, v ktorej sa spotrebič
nachádza, niekoľko minút
vyvetrať.
- Tento spotrebič
obsahuje malé množstvo
izobutánového chladiva
(R-600a), prírodného plynu
s vysokou environmentálnou
kompatibilitou, ktorý je však
tiež horľavý. Pri preprave a
inštalácii spotrebiča dávajte
pozor, aby sa nepoškodili
žiadne diely chladiaceho
okruhu.
04_ bezpečnostné informácie
DA68-02833J-12.indb 04
2014. 12. 6.
10:26
VAROVANIE
•
•
-
•
•
DÔLEŽITÉ VAROVANIA
TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE
• Poškodená izolácia
elektrických dielov
môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom
alebo požiar.
Túto chladničku neumiestňujte
na priame slnečné svetlo
a nevystavujte teplu zo
sporákov, ohrievačov alebo
iných spotrebičov.
Nezapájajte niekoľko
spotrebičov do jednej lišty
s viacerými zásuvkami.
Chladnička sa musí vždy
zapojiť do vlastnej samostatnej
elektrickej zásuvky s
menovitým napätím podľa
výkonového štítku.
Tým sa zabezpečí najlepší
výkon a zabráni preťaženiu
domových elektrických
obvodov, ktoré môže spôsobiť
riziko požiaru z prehriatych
káblov.
Ak je stenová zásuvka
uvoľnená, nezasúvajte do nej
zástrčku.
Vzniká riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
Nepoužívajte kábel, na ktorom
sú vidieť praskliny alebo
poškodenie odretím po jeho
•
•
•
-
-
•
-
-
dĺžke alebo na niektorom
konci.
Napájací kábel neťahajte ani
nadmerne neohýbajte.
Napájací kábel nekrúťte ani
neuväzujte.
Napájací kábel nezavesujte na
kovový predmet, na napájací
kábel nepokladajte ťažký
predmet, nevkladajte napájací
kábel medzi predmety a
nezatláčajte do priestoru za
spotrebičom.
Pri presune chladničky dávajte
pozor, aby ste po napájacom
kábli neprešli alebo ho
nepoškodili.
Môže to viesť k úrazu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
V blízkosti chladničky
nepoužívajte aerosóly.
Použitie aerosólov v blízkosti
chladničky môže spôsobiť
výbuch alebo požiar.
Napájací kábel nadmerne
neohýbajte ani naň
neumiestňujte ťažké predmety.
• Táto chladnička sa pred
použitím musí riadne
nainštalovať a umiestniť
podľa návodu.
• Chladničku neinštalujte na
bezpečnostné informácie _05
DA68-02833J-12.indb 05
2014. 12. 6.
10:26
-
•
-
•
•
•
-
•
-
vlhkom mieste a neumiestňujte
na mieste, kde sa môže dostať
do kontaktu s vodou.
Poškodená izolácia
elektrických dielov môže
spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Pripojte zástrčku v správnej
polohe s káblom visiacim dole.
Ak zástrčku pripojíte naopak,
kábel sa môže odseknúť a
spôsobiť požiar alebo úraz
elektrickým prúdom.
Dajte pozor, aby zástrčku
nerozdrvila alebo nepoškodila
zadná časť chladničky.
Pri presune chladničky dávajte
pozor, aby ste po napájacom
kábli neprešli alebo ho
nepoškodili.
Vzniká tým riziko požiaru.
Obalové materiály udržujte
mimo dosahu detí.
Ak si ich deti dajú na hlavu,
vzniká riziko usmrtenia
zadusením.
Spotrebič sa musí umiestniť
tak, aby bol možný prístup k
zástrčke.
V opačnom prípade môže
nastať úraz elektrickým
prúdom alebo požiar z dôvodu
presakovania elektrického
prúdu.
• Tento spotrebič neinštalujte v
blízkosti ohrievača, horľavého
materiálu.
• Spotrebič neinštalujte na
vlhkom, mastnom alebo
prašnom mieste, na mieste
vystavenom priamemu
slnečnému svetlu a vode
(dažďu).
• Tento spotrebič neinštalujte na
mieste, kde môže unikať plyn.
- Môže to viesť k úrazu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Ak je v chladničke nejaký
prach alebo voda, vytiahnite
zástrčku a obráťte sa na svoje
servisné stredisko spoločnosti
Samsung Electronics.
- V opačnom prípade vzniká
riziko požiaru.
• Na spotrebič nestúpajte a
neumiestňujte naň predmety
(ako napríklad bielizeň,
zapálené sviečky, zapálené
cigarety, riady, chemikálie,
kovové predmety, atď.).
- Môže to viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru,
problémom s výrobkom alebo
poraneniu.
• Tento spotrebič musí
byť riadne uzemnený.
• Spotrebič neuzemňujte k
06_ bezpečnostné informácie
DA68-02833J-12.indb 06
2014. 12. 6.
10:26
plynovej trubke, plastovej
UPOZORNENIA TÝKAJÚCE
vodnej trubke alebo
SA INŠTALÁCIE
telefónnemu vedeniu.
• Vetracie otvory v kryte
- Chladničku musíte uzemniť,
spotrebiča alebo
aby sa zabránilo únikom prúdu
montážnej konštrukcii
alebo úrazom elektrickým
nechajte bez prekážok.
prúdom spôsobeným únikom
• Po inštalácii nechajte spotrebič
prúdu z chladničky.
stáť 2 hodiny.
- To môže viesť k úrazu
• Inštaláciu alebo akýkoľvek
elektrickým prúdom, požiaru,
servis tohto spotrebiča
výbuchu alebo problémom s
odporúčame zveriť
výrobkom.
kvalifikovanému technikovi
- Napájací kábel nikdy
alebo servisnej spoločnosti.
nezapájajte do zásuvky, ktorá
- V opačnom prípade môže
nie je správne uzemnená,
nastať úraz elektrickým
a uistite sa, či je v súlade s
prúdom, požiar, výbuch,
miestnymi a celoštátnymi
problémy s výrobkom alebo
predpismi.
poranenie.
POZOR
• Ak je napájací kábel
poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho
servisný zástupca,
prípadne osoba s
podobnou kvalifikáciou,
aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
• Poistku na chladničke musí
vymeniť kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
- V opačnom prípade môže
nastať úraz elektrickým
prúdom alebo zranenie.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VAROVANIA
TÝKAJÚCE SA
POUŽÍVANIA
• Nedotýkajte sa
napájacieho kábla
mokrými rukami.
- Môže to viesť k úrazu
elektrickým prúdom.
• Na spotrebič neukladajte
žiadne predmety.
- Keď otvoríte alebo zatvoríte
dvere, predmety môžu
spadnúť a spôsobiť zranenie
a/alebo poškodenie materiálu.
bezpečnostné informácie _07
DA68-02833J-12.indb 07
2014. 12. 6.
10:26
• Na chladničku neukladajte
predmety naplnené vodou.
- Ak sa rozleje, vzniká riziko
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Nedotýkajte sa vnútorných
stien mrazničky ani produktov,
ktoré sú uložené v mrazničke,
mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť omrzliny.
• V blízkosti chladničky
nepoužívajte a neumiestňujte
žiadne látky citlivé na teplotu,
ako napríklad horľavé spreje,
horľavé predmety, suchý
ľad, lieky alebo chemikálie.
V chladničke neuchovávajte
prchavé alebo horľavé
predmety alebo látky (benzén,
riedidlo, propánový plyn,
alkohol, éter, skvapalnený
ropný plyn a iné podobné
produkty, atď.).
- Táto chladnička je určená len
na uskladnenie potravín.
- Môže to viesť k úrazu požiaru
alebo výbuchu.
• V chladničke neskladujte
farmaceutické produkty,
vedecké materiály alebo
produkty citlivé na teplotu.
- V chladničke sa nesmú
skladovať produkty, ktoré si
vyžadujú presnú reguláciu
teploty.
• Do chladničky/mrazničky
neumiestňujte ani v nich
nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak nie sú typu
odporúčaného výrobcom.
• Ak budete cítiť chemický
zápach alebo dym, ihneď
vytiahnite zástrčku a obráťte
sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung
Electronics.
• Ak je v chladničke nejaký
prach alebo voda, vytiahnite
zástrčku a obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti
Samsung Electronics.
- V opačnom prípade vzniká
riziko požiaru.
• Ak sa zistí únik plynu,
vyhýbajte sa otvoreným
plameňom alebo potenciálnym
zdrojom vznietenia a nechajte
miestnosť, v ktorej sa spotrebič
nachádza, niekoľko minút
vyvetrať.
• Nepoužívajte mechanické
zariadenia ani žiadne iné
prostriedky na urýchlenie
procesu odmrazovania okrem
tých, ktoré odporúča výrobca.
• Nepoškodzujte okruh chladiva.
• Na povrch spotrebiča
nesprejujte prchavé materiály,
napríklad insekticídy.
- Okrem toho, že sú škodlivé
08_ bezpečnostné informácie
DA68-02833J-12.indb 08
2014. 12. 6.
10:26
•
-
•
-
•
-
•
•
-
pre ľudí, môžu tiež viesť k
úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo problémom s
produktom.
Na sušenie vnútra chladničky
nepoužívajte sušič na vlasy.
Na odstránenie pachov
neumiestňujte do chladničky
zapálenú sviečku.
Môže to viesť k úrazu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Zásobník vody, tácku na ľad
a ľadové kocky napĺňajte iba
pitnou vodou (minerálna voda
alebo čistená voda).
Nenapĺňajte zásobník čajom,
džúsom alebo športovými
nápojmi. Môže to poškodiť
chladničku.
Nedovoľte deťom vešať sa na
dvere. V opačnom prípade
môže nastať vážne poranenie.
Riziko zatvorenia detí.
Nedovoľte deťom vstupovať
do chladničky.
Nenechávajte dvere chladničky
otvorené, kým je chladnička
bez dozoru, a nedovoľte deťom
vstupovať do chladničky.
Nedovoľte batoľatám a deťom
vstupovať do zásuvky.
Môže to viesť k usmrteniu od
udusenia po zatvorení alebo
úrazu.
• Nesadajte na dvere mrazničky.
- Dvere sa môžu zlomiť a
spôsobiť úraz.
• Nepoužívajte mechanické
zariadenia ani žiadne iné
prostriedky na urýchlenie
procesu odmrazovania okrem
tých, ktoré odporúča výrobca.
• Nepoškodzujte okruh chladiva.
• Nevkladajte policu chladničky
dovnútra naopak.
Doraz poličky nemusí fungovať.
- Môže to spôsobiť úraz z
dôvodu pádu sklenej poličky.
•
•
•
• V prípade úniku plynu
(napríklad propánového
plynu, skvapalneného
ropného plynu, atď.)
začnite ihneď vetrať a
nedotýkajte sa zástrčky.
Nedotýkajte sa
spotrebiča ani
napájacieho kábla.
Nepoužívajte ventilátor.
Iskra môže spôsobiť výbuch
alebo požiar.
Používajte iba LED svetlá od
výrobcu alebo servisného
zástupcu.
Deti musia byť pod dohľadom,
aby sa so spotrebičom nehrali.
Nepribližujte sa prstami k
„zužujúcim sa“ priestorom;
bezpečnostné informácie _09
DA68-02833J-12.indb 09
2014. 12. 6.
10:26
•
•
•
•
•
•
-
-
medzery medzi dverami a
skriňou sú nevyhnutne malé.
Nedovoľte deťom vešať sa na
dvere. V opačnom prípade
môže nastať vážne poranenie.
Vzniká riziko zatvorenia detí.
Nedovoľte deťom vstupovať
do chladničky.
Fľaše skladujte tesne pri sebe,
aby nevypadávali.
Tento výrobok je určený iba
na uskladnenie potravín v
domácom prostredí.
Nikdy nevkladajte prsty alebo
iné predmety do otvoru
dávkovača, ľadového žľabu a
vedra výrobníka ľadu.
Môže to spôsobiť úraz alebo
poškodenie materiálu.
Do spodnej alebo zadnej časti
chladničky nevkladajte ruky,
nohy ani kovové predmety
(napr. príbor, atď.).
Môže to viesť k úrazu
elektrickým prúdom alebo
poraneniu.
Akékoľvek ostré hrany môžu
spôsobiť úraz.
oceľovým drôtom, atď.) než
štandardnú poistku.
- Ak je potrebná oprava alebo
opätovná inštalácia spotrebiča,
obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže
nastať úraz elektrickým
prúdom, požiar, problémy s
výrobkom alebo poranenie.
-
•
-
•
• Nepokúšajte sa sami
spotrebič opraviť,
demontovať alebo
upravovať.
- Nepoužívajte žiadnu inú
poistku (napríklad medenú, s
•
-
• Ak spotrebič vydáva
zvláštny zvuk, pálenie
alebo zápach alebo
dym, ihneď vytiahnite
zástrčku a obráťte sa
na najbližšie servisné
stredisko.
V opačnom prípade môže
nastať riziko spôsobené
elektrickým prúdom alebo
riziko požiaru.
Pred výmenou vnútorných
lámp chladničky vytiahnite
elektrickú zástrčku zo zásuvky.
V opačnom prípade vzniká
riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak máte s výmenou svetla
problémy, obráťte sa na
servisného zástupcu.
Ak sú výrobky vybavené LED
svetlami, kryt svetla a LED
svetlo sami nerozoberajte.
Obráťte sa na svojho
10_ bezpečnostné informácie
DA68-02833J-12.indb 10
2014. 12. 6.
10:26
•
-
•
-
•
-
servisného zástupcu.
Pripojte zástrčku pevne do
zásuvky.
Nepoužívajte poškodenú
zástrčku, poškodený napájací
kábel alebo uvoľnenú zásuvku.
Môže to viesť k úrazu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Na spotrebič neukladajte
nádobu naplnenú vodou.
Ak sa rozleje, vzniká riziko
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Nikdy sa nepozerajte dlhý čas
priamo na UV LED svetlo.
Môže to spôsobiť únavu očí z
dôvodu ultrafialových lúčov.
POZOR
•
-
•
•
UPOZORNENIA TÝKAJÚCE •
SA POUŽÍVANIA
• Aby sa dosiahol najlepší
výkon produktu,
- Neumiestňujte potraviny príliš
blízko pred otvory na zadnej
strane spotrebiča, pretože to
môže brániť voľnému prúdeniu
•
vzduchu v priestore chladničky.
- Potraviny pred uložením do
chladničky riadne zabaľte alebo
umiestnite do vzduchotesných
nádob.
- Neukladajte žiadne práve
vložené potraviny na zmrazenie
vedľa potravín, ktoré už tam
sú.
Do mrazničky neukladajte
sklo alebo fľaše alebo sýtené
nápoje.
Nádoba môže zamrznúť a
prasknúť sa, čo môže spôsobiť
poranenie.
Dodržujte maximálny čas
uskladnenia a dátumy
trvanlivosti mrazeného tovaru.
Chladničku nie je potrebné
odpájať z napájania, ak budete
preč menej než tri týždne. Ak
však idete preč na tri týždne
alebo viac, vyberte všetky
potraviny. Chladničku odpojte
a vyčistite, opláchnite a
vysušte.
Do oddelenia mrazničky
neukladajte sýtené alebo
šumivé nápoje. Do mrazničky
neukladajte fľaše alebo
sklenené nádoby.
Keď obsah zamrzne, sklo sa
môže prasknúť a spôsobiť úraz
a škody na majetku.
Nemeňte a neupravujte funkciu
chladničky.
Zmeny alebo úpravy môžu
viesť k úrazu a/alebo škodám
na majetku. Záručný servis
spoločnosti Samsung sa
nevzťahuje na žiadne zmeny
bezpečnostné informácie _11
DA68-02833J-12.indb 11
2014. 12. 6.
10:26
•
-
•
•
•
ani úpravy, ktoré vykoná 3.
strana na tomto dokončenom
spotrebiči a spoločnosť
Samsung nie je zodpovedná
za bezpečnostné problémy a
poškodenia, ktoré vyplývajú z
úprav vykonaných 3. stranou.
Neblokujte vzduchové otvory.
Ak sa vzduchové otvory
zablokujú, najmú plastovými
vreckami, chladnička sa môže
prechladiť.
Používajte iba výrobník ľadu
dodávaný s chladničkou.
Utrite nadbytočnú vlhkosť
z vnútra a nechajte dvere
otvorené.
V opačnom prípade sa môže
vytvoriť zápach a plesne.
Ak sa chladnička zamokrila
vodou, vytiahnite zástrčku
a obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
-
•
-
•
•
-
•
POZOR
UPOZORNENIA TÝKAJÚCE
SA ČISTENIA A ÚDRŽBY
• Čistiace výrobky
nestriekajte priamo na
displej.
- Môžu sa zmyť písmená
vytlačené na displeji.
• Ak sa do spotrebiča dostane
-
nejaká cudzia látka, napríklad
voda, vytiahnite zástrčku
a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
V opačnom prípade môže
nastať úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Z koncoviek a kontaktov
zástrčky pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky ako
napríklad prach alebo vodu
pomocou suchej handričky.
Zástrčku vytiahnite a očistite ju
suchou handričkou.
V opačnom prípade môže
nastať úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Spotrebič nečistite tak, že naň
priamo nestriekate vodu.
Na čistenie nepoužívajte
benzén, riedidlo, Clorox alebo
chlorid.
Môžu poškodiť povrch
spotrebiča a môžu spôsobiť
požiar.
Nikdy nevkladajte prsty alebo
iné predmety do otvoru
dávkovača.
Môže to spôsobiť úraz alebo
poškodenie materiálu.
• Pred čistením alebo
vykonávaním údržby
spotrebič odpojte zo
zásuvky.
12_ bezpečnostné informácie
DA68-02833J-12.indb 12
2014. 12. 6.
10:26
- V opačnom prípade môže
nastať úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
VAROVANIE
DÔLEŽITÉ VAROVANIA
TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE
• Nechajte poličky na
mieste, aby sa dovnútra
ľahko nedostali deti.
• Pred likvidáciou skontrolujte,
či nie sú poškodené žiadne
z trubiek na zadnej strane
spotrebiča.
• Ako chladivo sa používa
R-600a alebo R-134a.
Ak chcete zistiť, ktoré chladivo
sa používa vo vašej chladničke,
pozrite si štítok kompresora
na zadnej strane spotrebiča
alebo výkonový štítok vo vnútri
chladničky.
Ak tento produkt obsahuje
horľavý plyn (chladivo R-600a),
ohľadom bezpečnej likvidácie
tohto produktu sa obráťte na
miestne úrady. Ako plniaci
plyn izolácie sa používa
cyklopentán.
Plyny v izolačnom materiáli
si vyžadujú špeciálny postup
likvidácie.
Ohľadom ekologicky
bezpečnej likvidácie tohto
produktu sa obráťte na
•
•
•
-
miestne úrady.
Pred likvidáciou skontrolujte,
či nie sú poškodené žiadne
z trubiek na zadnej strane
spotrebiča.
Trubky sa musia porušiť na
otvorenom priestore.
Pri likvidácii tejto chladničky
alebo iných chladničiek
odstráňte dvere/tesnenia dverí,
západku dverí, aby sa vo vnútri
nemohli zatvoriť deti alebo
zvieratá.
Deti musia byť pod dohľadom,
aby do spotrebiča nevstupovali
a nehrali sa s ním.
Ak sa dieťa zatvorí, môže sa
zraniť a udusiť.
Obalový materiál pre tento
produkt zlikvidujte ekologicky
ohľaduplným spôsobom.
Všetky obalové materiály
udržujte mimo dosahu detí,
pretože môžu byť pre deti
nebezpečné.
Ak si dá dieťa na hlavu vrecko,
môže sa udusiť.
ĎALŠIE TIPY NA SPRÁVNE
POUŽITIE
• V prípade výpadku napájania
zavolajte na miestnu
pobočku svojej elektrárenskej
spoločnosti a spýtajte sa, ako
bezpečnostné informácie _13
DA68-02833J-12.indb 13
2014. 12. 6.
10:26
-
-
•
•
•
•
•
dlho bude trvať.
Väčšina výpadkov napájania,
ktoré sa napravia do jednej
až dvoch hodín, nebude mať
vplyv na teplotu chladničky.
Kým však nefunguje napájanie,
minimalizujte počet otvorení
dverí.
Ak však bude výpadok
napájania dlhší ako 24 hodín,
vyberte všetky zmrazené
potraviny.
Ak sú k chladničke kľúče,
uchovávajte ich mimo dosahu
detí a nie v blízkosti spotrebiča.
Spotrebič nemusí stabilne
fungovať (možnosť
rozmrazenia obsahu alebo príliš
vysokej teploty v priehradke na
mrazené potraviny), ak sa dlhší
čas nachádza pod dolnou
hranicou teplotného rozsahu,
na ktorý je chladnička určená.
Neuskladňujte potraviny,
ktoré sa ľahko kazia pri nízkej
teplote, napríklad banány,
melóny.
Vaša chladnička je
nezamŕzajúca, čo znamená,
že nie je potrebné manuálne ju
odmrazovať, pretože sa bude
odmrazovať automaticky.
Zvýšenie teploty počas
odmrazovania môže byť v
súlade s požiadavkami ISO.
Ak však chcete zabrániť
nadmernému zvýšeniu teploty
zmrazených potravín počas
odmrazovania chladničky,
zabaľte zmrazené potraviny do
niekoľkých vrstiev novinového
papiera.
• Každé zvýšenie teploty
zmrazených potravín počas
odmrazovania môže skrátiť ich
skladovateľnosť.
• Zmrazené potraviny, ktoré
sa úplne rozmrazili, znovu
nezmrazujte.
• Teplota v dvojhviezdičkových
sekciách alebo boxoch, ktoré
sú označené symbolom
dvoch hviezdičiek ( ), je
o niečo vyššia ako v ostatných
mraziacich boxoch. Pri
používaní dvojhviezdičkových
sekcií alebo boxov sa treba
riadiť pokynmi ku konkrétnemu
zakúpenému modelu.
Tipy na úsporu energie
- Spotrebič nainštalujte v
chladnej, suchej miestnosti s
dostatočným vetraním.
Nesmie na ňu dopadať
priame slnečné svetlo a nikdy
ju neukladajte v blízkosti
priameho zdroja tepla
(napríklad radiátora).
14_ bezpečnostné informácie
DA68-02833J-12.indb 14
2014. 12. 6.
10:26
- Nikdy neblokujte žiadne otvory
alebo mriežky na spotrebiči.
- Pred uložením do chladničky
nechajte teplé jedlo
vychladnúť.
- Zmrazené potraviny nechávajte
rozmraziť v chladničke.
Nízku teplotu zmrazených
výrobkov tak môžete využiť
na chladenie potravín v
chladničke.
- Keď ukladáte alebo vyberáte
potraviny, nenechávajte dvere
chladničky otvorené príliš
dlho. Čím kratšie budú dvere
otvorené, tým menej ľadu sa
vytvorí v mrazničke.
- Pri inštalácii nechajte voľný
priestor z pravej, ľavej, zadnej
strany a z vrchu.
Pomôžete tým obmedziť
spotrebu energie a za energiu
zaplatíte menej.
- Najvyššiu energetickú účinnosť
dosiahnete tak, že všetky
vnútorné časti ako koše,
zásuvky a police necháte na
miestach, ako ich dodáva
výrobca.
Tento spotrebič je určený na
použitie v domácnosti a v
podobných oblastiach, ako
sú napr.
- kuchynky pre zamestnancov
v obchodoch, kanceláriách
a ďalších pracovných
prostrediach;
- vidiecke domy, na použitie
pre klientov hotelov, motelov
a ďalších prostredí obytného
charakteru;
- penzióny, ktoré ponúkajú
nocľah s raňajkami;
- stravovacie zariadenia,
ako aj na podobné účely
neobchodného typu.
bezpečnostné informácie _15
DA68-02833J-12.indb 15
2014. 12. 6.
10:26
obsah
PRÍPRAVA CHLADNIČKY ……………………………………………………………………… 16
OBSLUHA CHLADNIČKY ……………………………………………………………………… 19
OTOČENIE DVIEROK (VOLITEĽNÉ) …………………………………………………………… 25
RIEŠENIE PROBLÉMOV ……………………………………………………………………… 31
príprava chladničky
100 mm
• Táto chladnička sa pred použitím musí riadne
nainštalovať a umiestniť podľa návodu.
• Tento spotrebič používajte iba na účel, na ktorý
je určený podľa popisu v tomto návode.
• Dôrazne odporúčame, aby akýkoľvek servis
vykonávala kvalifikovaná osoba.
• Obalový materiál pre tento produkt zlikvidujte
ekologicky ohľaduplným spôsobom.
• Pred výmenou vnútorných svetiel
chladničky vytiahnite elektrickú zástrčku
zo zásuvky.
V opačnom prípade vzniká riziko úrazu
elektrickým prúdom.
1850 mm
1780 mm
alebo
2010 mm
50 mm
595 mm
VAROVANIE
-
najmenej
50 mm
najmenej
50 mm
135º
1214,7 mm
-
Ak chladnička nie je vodorovná, vnútorný
chladiaci systém nemusí fungovať správne.
Celkový požadovaný priestor pri používaní.
Pozri výkres a rozmery nižšie.
602,2 mm
Gratulujeme ku kúpe chladničky Samsung.
Dúfame, že sa vám bude páčiť množstvo
najmodernejších funkcií a účinnosť, ktorú tento
spotrebič ponúka.
-
1062,4 mm
PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU
CHLADNIČKY
Výber najlepšieho umiestnenia chladničky
• Vyberte miesto bez dopadu priameho
slnečného svetla.
• Vyberte miesto s vodorovnou (alebo takmer
vodorovnou) podlahou.
• Vyberte miesto s dostatočným priestorom na
ľahké otvorenie dverí chladničky.
• Nechajte dostatok miesta na inštaláciu
chladničky na rovnom povrchu.
994 mm
16_ príprava
DA68-02833J-12.indb 16
2014. 12. 6.
10:26
PODLAHA
Rozpera
Rozpera
• Ťahanie alebo tlačenie chladničky môže
poškodiť podlahu.
Pohybovanie s chladničkou po inštalácii
môže poškodiť podlahu.
01 PRÍPRAVA
• Odstráňte papier z rozpery a potom
pripevnite rozperu (šedý blok) na bočnú
stranu chladničky kvôli jej lepšiemu
fungovaniu. Uistite sa, že pri inštalácii
chladničky je rozpera upevnená ako
znázorňuje obrázok vyššie.
Zlepšuje výkonnosť chladničky.
(Len u modelu RB31F***B, RB29F***B,
RB37J***9**)
Aby bola inštalácia správna, táto chladnička musí
byť umiestnená na rovnom povrchu z tvrdého
materiálu, ktorý má rovnakú výšku ako zvyšok
podlahy. Tento povrch by mal byť dostatočne
pevný, aby uniesol hmotnosť plne naloženej
chladničky (alebo približne 65 kg). Na ochranu
povrchovej úpravy podlahy vyrežte veľkú časť
kartónu a položte ho pod chladničku na mieste,
kde pracujete.
• Z pravej, ľavej, zadnej strany a z
vrchu nechajte dostatočný priestor na
prúdenie vzduchu.
Pomôžete tým obmedziť spotrebu
energie a za energiu zaplatíte menej.
• Chladničku neinštalujte na mieste, kde teplota
klesne pod 10 °C.
• Zaistite, aby sa spotrebič dal voľne presúvať v
prípade údržby a servisu.
POZOR
POZOR
Pri inštalácii, servise alebo čistení za
chladničkou vytiahnite zariadenie rovno
von a po skončení zasuňte rovno naspäť.
Podlaha tiež musí uniesť plnú chladničku.
V opačnom prípade sa podlaha môže
poškodiť.
• Ak sa chystáte presúvať chladničku,
napájaciu ŠNÚRU upevnite do držiaka
na zadnej strane.
Odstávajúcu dĺžku napájacieho kábla
priviažte k zadnej strane chladničky, aby
sa nedotýkal podlahy a aby napájací kábel
nezničili kolieska pri premiestňovaní.
príprava _17
DA68-02833J-12.indb 17
2014. 12. 6.
10:26
VYROVNANIE CHLADNIČKY
PRÍPRAVA CHLADNIČKY
Ak je predná časť chladničky o niečo vyššie než
zadná časť, dvere sa dajú otvárať a zatvárať ľahšie.
Po nainštalovaní a umiestnení chladničky môžete
chladničku pripraviť a využívať všetky prvky a
funkcie spotrebiča.
Po vykonaní nasledujúcich krokov bude chladnička
plne funkčná.
Ak nie je, najprv skontrolujte napájanie a zdroj
elektriny alebo si pozrite časť o riešení problémov
na konci tejto príručky.
Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
Prípad 1) Spotrebič sa nakláňa nadol doľava.
Otáčajte ľavú nastavovaciu nohu v smere šípky,
kým nebude spotrebič vodorovne.
Prípad 2) Spotrebič sa nakláňa nadol doprava.
Otáčajte pravú nastavovaciu nohu v smere šípky,
kým nebude spotrebič vodorovne.
< Prípad2 >
< Prípad1 >
1. Umiestnite chladničku na vhodné miesto
s dostatočnou medzerou medzi stenou a
chladničkou.
Pozrite si pokyny na inštaláciu v tomto návode.
2. Pred začatím používania chladničky odstráňte
rohové kryty poličiek, ktoré sú znázornené na
obrázku nižšie.
(Kryty slúžia na ochranu chladničky počas
prepravy.)
3. Po zapojení chladničky do zásuvky skontrolujte,
či sa po otvorení dverí rozsvieti vnútorné svetlo.
4. Nastavte regulátor teploty na najnižšiu teplotu a
počkajte jednu hodinu.
Mraznička by sa mala mierne vychladiť a motor
by mal hladko bežať.
5. Po zapnutí chladničky bude trvať niekoľko
hodín, kým sa dosiahne príslušná teplota.
Keď bude teplota chladničky dostatočne nízka,
môžete do chladničky uložiť potraviny a nápoje.
Po zapnutí chladničky zaznie poplašný
signál. Stlačte tlačidlo Freezer (Mraznička)
alebo Fridge (Chladnička). (Iba na modeli
s funkciou Coolselect zone)
Pozrite si stranu 19 „Používanie
ovládacieho panela“.
18_ príprava
DA68-02833J-12.indb 18
2014. 12. 6.
10:26
obsluha chladničky
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO
PANELA
TYP A
1
Mraznička
TYP B
-19 °C
1
3
2
1
2
TYP C
1
2
TYP D
1
-21 °C
-23 °C
-15 °C
02 OBSLUHA
Ak chcete nastaviť mrazničku na požadovanú
teplotu v rozsahu -15 °C až -23 °C, stláčajte
tlačidlo Freezer (Mraznička). Predvolená
nastavená teplota je -19 °C a po každom stlačení
tlačidla Freezer (Mraznička) sa teplota zmení v
nasledovnom poradí a indikátor teploty zobrazí
požadovanú teplotu.
-17 °C
Stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy aktivujete
funkciu intenzívneho mrazenia. Rozsvieti sa
indikátor intenzívneho mrazenia ( ) a chladnička
skráti čas potrebný na zmrazenie produktov v
mrazničke. Táto funkcia bude aktivovaná 50 hodín
a zobrazenie indikátora mrazničky sa nezmení.
Táto funkcia sa vypne automaticky.
Keď sa proces intenzívneho mrazenia ukončí,
indikátor intenzívneho mrazenia zhasne a mraznička
sa prepne späť na predošlú nastavenú teplotu.
Pri použití tejto funkcie sa zvýši spotreba energie.
Nezabudnite ju vypnúť, keď ju nepotrebujete a
vrátiť mrazničku na pôvodnú nastavenú teplotu.
Ak chcete deaktivovať túto funkciu, stlačte tlačidlo
Freezer (Mraznička) na 3 sekundy.
Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo potravín,
aktivujte funkciu intenzívneho mrazenia 20 hodín
vopred.
2
Po každom stisnutí tlačidla sa ozve krátke
pípnutie.
Keď nestlačíte žiadne tlačidlo, LED
diódy mrazničky, chladničky a priečinka
CoolSelect Zone sa vypnú pre čo
najnižšiu spotrebu energie. LED diódy
Power Freeze (intenzívne zmrazovanie)
a Vacation (Dovolenka) ale zostanú
zapnuté pri zodpovedajúcich funkciách.
(Iba pre modely RB29****B, RB31****B,
RB32****B)
DA68-02833J-12.indb 19
obsluha _19
2014. 12. 6.
10:26
2
Chladnička
Stlačte tlačidlo chladničky na nastavenie
požadovanej teploty chladničky v rozmedzí 1 °C
až 7 °C. Predvolená nastavená teplota je 3 °C a
po každom stlačení tlačidla Fridge (Chladnička) sa
teplota zmení v nasledovnom poradí a indikátor
teploty zobrazí požadovanú teplotu.
3 °C
2 °C
1 °C
7 °C
5 °C
Stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy aktivujete
funkciu dovolenky. Indikátor dovolenky ( ) sa
rozsvieti a chladnička sa nastaví na teplotu menej
ako 17 °C s cieľom šetriť energiu, keď odchádzate
na dlhú dovolenku alebo služobnú cestu, alebo
keď nepotrebujete chladničku používať.
Keď je funkcia dovolenky aktivovaná, priestor
mrazničky zostane zapnutý. Funkcia dovolenky
sa automaticky deaktivuje, ak upravíte teplotu v
chladničke, keď je funkcia dovolenky zapnutá.
Pred použitím funkcie dovolenky nezabudnite z
priestoru chladničky vybrať potraviny.
Keď je funkcia dovolenky aktivovaná,
funkcia Coolselect Zone nefunguje.
Po deaktivácii funkcie dovolenky sa
aktivuje funkcia Coolselect Zone.
3
Teplotný alarm
(Iba na modeli s funkciou Coolselect zone,
RB37J5**9**, RB37J5**5**)
• Keď je v priestore mrazničky príliš vysoká
teplota z dôvodu výpadku napájania, LED
indikátor teploty bude blikať a zaznie poplašný
signál. Blikanie a zvukový signál vypnete
stlačením tlačidla Freezer (Mraznička) alebo
Fridge (Chladnička).
• Táto výstraha sa môže vyskytnúť:
- Keď sa chladnička zapne.
- Keď je teplota v mrazničke príliš vysoká z
dôvodu výpadku napájania.
1
Coolselect Zone
Stlačením tlačidla Coolselect Zone aktivujete
funkciu Coolselect Zone.
Indikátor Coolselect Zone ( ) sa rozsvieti a
potom môžete uskladniť mäso a ryby.
Opätovným stlačením tlačidla Coolselect Zone sa
indikátor Coolselect Zone ( ) vypne a potom
môžete uskladniť zeleninu.
Keď je funkcia dovolenky aktivovaná,
stlačenie tlačidla Coolselect Zone
nefunguje.
2
Niektoré prvky, ako napríklad Water tank
(Vodná nádržka) a Cool Select Zone (Zóna
chladného výberu) ( 1 ) sa môžu veľmi
líšiť a nemusia byť pre konkrétny model k
dispozícii.
• Ovocie alebo zelenina sa v môžu v Cool
Select Zone (Zóne chladného výberu) zmraziť.
(Voliteľné)
• Ak chcete rýchlo zmraziť veľké množstvo
potravín, použite najspodnejší priečinok ( 2 ), v
ktorom sa potraviny zamrazia mimoriadne rýchlo.
20_ obsluha
DA68-02833J-12.indb 20
2014. 12. 6.
10:26
PRÍDAVNÁ POLICA
Znak zmrazených potravín na paneli dverí
02 OBSLUHA
Ak je súčasťou príslušenstva ďalšia polica,
môžete vytiahnuť všetky zásuvky okrem
spodnej zásuvky ( 2 ) a položiť dodatočnú
policu tesne nad spodnú zásuvku.
Nemá to vplyv na tepelnú a mechanickú
charakteristiku.
Uvádzaný skladovací objem mraziaceho
priestoru je pre modely s dodatočnou
policou vypočítaný bez týchto dielov.
FUNKCIE PRIESTORU MRAZNIČKY
POUŽÍVANIE SKLOPNEJ POLIČKY
(VOLITEĽNÝ)
Čísla nad symbolmi označujú povolenú dobu
skladovania produktu v mesiacoch. Pri nákupe
zmrazených produktov sa riaďte dátumom výroby
alebo dátumom najneskoršieho predaja.
Sklopnú poličku môžete zasunúť, ak na poličke
pod ňou potrebujete uskladniť vyššie nádoby alebo
výrobky.
Zmrazovanie potravín
1. Poličku mierne nadvihnite a zasuňte dovnútra.
2. Zasunutú poličku potiahnite a znovu získate
plne rozloženú poličku.
Zmrazujte iba čerstvé, nepoškodené potraviny.
Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, udržiavajte
oddelene od potravín, ktoré sú už zmrazené. Aby
potraviny nestratili chuť alebo nevyschli, skladujte
ich vo vzduchotesných nádobách.
Správne ukladanie potravín:
1.
2.
3.
4.
POZOR
Sklopná polička môže vypadnúť z
chladničky – počas používania a čistenia
dávajte pozor.
Potraviny uložte do obalu.
Vytlačte všetok vzduch.
Obal tesne uzavrite.
Na obal vyznačte obsah a dátum.
Nasledovné produkty nie sú vhodné na balenie
potravín:
Baliaci papier, papier odolný voči mastnote,
celofán, vrecká na odpad a použité nákupné
vrecká.
Nasledovné produkty sú vhodné na balenie
potravín:
Plastová fólia, polyetylénová fúkaná fólia, hliníková
fólia a plechovky do mrazničky. Tieto produkty
môžete zakúpiť u vášho predajcu.
Nasledovné produkty sú vhodné na utesnenie
zabalených potravín:
Gumičky, plastové svorky, motúz, lepiaca páska
odolná voči chladu alebo podobné výrobky.
Vrecká a polyetylénová fúkaná fólia sa dajú utesniť
zariadením na utesnenie fólie.
obsluha _21
DA68-02833J-12.indb 21
2014. 12. 6.
10:26
Skladovateľnosť mrazených potravín
Skladovateľnosť závisí od typu potravín.
Pri teplote -18 °C:
• Čerstvá hydina (celé kura), čerstvé mäso (rezne,
pečienky): max. 12 mesiacov
• Ryby (chudé ryby, varené ryby), čerstvé krevety,
lastúry, kalamáre: max. 6 mesiacov
• Pizza, klobása: max. 2 mesiace
Skladovateľnosť sa uvádza na základe internetovej
stránky FDA (http://www.fda.gov/).
POZOR
• Ak nedodržíte uvedené obdobie, hrozí
vám otrava jedlom.
Nákup a skladovanie hlboko zmrazených
potravín
Pri nákupe zmrazených potravín dodržiavajte
nasledovné zásady:
• Skontrolujte, či obal nie je poškodený.
• Skontrolujte dátum najneskoršieho predaja.
• Teplota mrazničky v supermarkete by mala byť
-18 °C alebo nižšia. V opačnom prípade sa
skráti skladovateľnosť mrazených potravín.
• Hlboko zmrazené potraviny nakupujte ako
posledné. Zabaľte potraviny do novín alebo ich
vložte do termotašky a odneste ich domov.
• Doma ihneď uložte hlboko zmrazené potraviny
do mrazničky. Zmrazené potraviny skonzumujte
pred uplynutím dátumu spotreby.
POUŽITIE DÁVKOVAČA VODY
(VOLITEĽNÝ)
Pomocou dávkovača vody ľahko dostanete
chladenú vodu bez otvorenia dverí chladničky.
• Zdvihnite držiak
1
plechoviek ( 1 ).
• Nadvihnite a vytiahnite
2
zásobník vody ( 2 ).
- Chyťte držiaky na
obidvoch stranách a
zdvihnite zásobník vody.
- Pred prvým použitím vyčistite vnútro zásobníka
vody.
• Zásobník vody naplňte vodou a zaistite, aby bol
v stabilnej polohe, čo umožní predĺžený výtok
vody.
- Naplňte vodou do 4,5 l. Ak sa naplní vyššie,
voda môže pretekať po zatvorení veka.
- Ak voda kvapká po prvom naplnení vodnej
nádržky, nalejte znova 500 ml vody.
- Kým je zásobník uložený v chladničke, nie je
možné ho naplniť vodou.
• Metóda 1.
- Otvorte zásobník zdvihnutím okrúhleho veka v
smere šípky a nalejte vodu.
Okrúhle veko
Zásobník vody
Rozmrazenie mrazených potravín
V závislosti od typu a aplikácie vyberte jednu z
nasledovných možností:
• Pri izbovej teplote.
• V chladničke.
• V elektrickej rúre, horúcim vzduchom s/bez
ventilátora.
• V mikrovlnnej rúre.
Kohútik dávkovača
• Metóda 2.
- Otvorte zásobník zdvihnutím veľkého veka a
nalejte vodu.
Nezmrazujte opätovne potraviny, ktoré
sa už začali rozmrazovať alebo už sú
rozmrazené.
Potraviny sa nesmú opätovne zmraziť,
kým nebudú pripravené (uvarené alebo
usmažené).
POZOR
Neskladujte mrazené výrobky dlhšie ako je
stanovená maximálna doba skladovania.
Pri montáži zásobníka vody po čistení
nezabudnite namontovať teleso kohútika
dávkovača. Môže dôjsť k unikaniu vody.
22_ obsluha
DA68-02833J-12.indb 22
2014. 12. 6.
10:26
• Po vložení zásobníka vody
zatvorte dvere chladničky.
- Po zatvorení dverí skontrolujte,
či je kohút dávkovača vonku.
POZOR
Zásobník vody pevne
upevnite na dvere
chladničky.
V opačnom prípade
nemusí zásobník vody
fungovať správne.
Nepoužívajte chladničku bez zásobníka
vody. V opačnom prípade môžu vzniknúť
problémy s účinnosťou.
Skontrolujte, či je poistné zariadenie
prepnuté do polohy „ODISTIŤ“.
Voda sa dá vypúšťať iba pri tomto
nastavení.
Počas montáže položte poličky chladničky
do správnej polohy a neklaďte ich naopak.
Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie
materiálu.
Keď vraciate police na miesto,
zabezpečte, aby strana označená na
čelnej strane ako „Front“ (Predok) bola na
prednej strane chladničky.
Do zásobníka nenalievajte nič iné okrem
vody, napríklad minerálnej alebo čistenej
vody.
• Pod výtok vody umiestnite pohár a pohárom
jemne zatlačte na páčku dávkovača.
Dajte pozor, aby bol pohár zarovnaný s
dávkovačom, aby sa voda neodrazila von.
POZOR
POZOR
02 OBSLUHA
POZOR
DEMONTÁŽ ČASTÍ INTERIÉRU
Poličky
Opatrne nadvihnite poličky
oboma rukami a potiahnite
ich k sebe. (Sklenená
polička)
POZOR
Neklaďte poličky naopak alebo dozadu.
Hrozí riziko spadnutia.
Páka dávkovača
Chrániče dverí
ZAISTIŤ
ODISTIŤ
Pevne uchopte chrániče
dverí oboma rukami a
opatrným zdvihnutím ich
vyberte.
Zásobník vody
Zdvihnite držiak plechoviek,
potom pevne uchopte
zásobník vody oboma
rukami, zdvihnite ho
smerom k sebe a opatrne
ho vyberte.
V závislosti od modelu nemusí byť
zásobník vody k dispozícii.
obsluha _23
DA68-02833J-12.indb 23
2014. 12. 6.
10:26
Zásuvky
Ak chcete vytiahnuť
zásuvky, potiahnite ich
úplne dopredu a potom ich
mierne nadvihnite.
• Ak sa zásuvky zaseknú na dverách, najskôr
vytiahnite poličky a potom zásuvky tak, že ich
nadvihnete.
VÝMENA LED SVETLA
Keď sa vypáli vnútorné alebo vonkajšie LED svetlo,
nerozoberajte kryt lampy a LED lampu sami.
Obráťte sa na svojho servisného
zástupcu.
ČISTENIE CHLADNIČKY
VAROVANIE
POZOR
Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo
alebo Clorox™.
Môžu poškodiť povrch spotrebiča a
vytvoriť nebezpečenstvo požiaru.
Nestriekajte na chladničku vodu, keď je
pripojená k elektrickej zásuvke, pretože
môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Nečistite chladničku benzénom, riedidlom
alebo čistiacim prostriedkom na auto.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
1. Odpojte napájací kábel chladničky.
2. Mierne navlhčite jemnú handričku, ktorá
nepúšťa chlpy, alebo papierovú utierku vodou.
Na čistenie chladničky nepoužívajte
žiadne čistiace prostriedky, pretože sa
chladnička môže odfarbiť alebo poškodiť.
3. Utrite vnútro a vonkajšok chladničky, kým
nebude čistá a suchá.
4. Pripojte napájací kábel chladničky.
Keď dávkovač vody
nevydáva vodu, jemne
zatlačte na vrch
nádržky s vodou.
24_ obsluha
DA68-02833J-12.indb 24
2014. 12. 6.
10:27
Otočenie dvierok (voliteľné)
OTOČENIE DVERÍ (VOLITEĽNÉ)
Záruka výrobcu spotrebiča sa nevzťahuje
na žiadne poškodenie vzniknuté pri
pokuse o otočenie smeru otvárania dverí.
Akékoľvek opravy vyžiadané z tohto
dôvodu budú spoplatnené a uhradené
zákazníkom.
1. Skôr ako sa pokúsite otočiť dvere chladničky
sa ubezpečte, že chladnička je odpojená od
prívodu elektrickej energie a všetky potraviny
boli z chladničky vytiahnuté.
2. Ak si zákazník netrúfa postupovať podľa
pokynov v návode na použitie, je potrebné
privolať kvalifikovaného servisného technika
spoločnosti Samsung, ktorý vykoná túto
zmenu.
3. Nepripájajte chladničku k napájaniu ihneď po
dokončení procesu otočenia dverí a počkajte
minimálne jednu hodinu.
1. Odstráňte kryt vodičov v dvierkach.
02 OBSLUHA
Skôr ako otočíte dvere chladničky sa ubezpečte,
že chladnička je odpojená od elektriny. Spoločnosť
Samsung odporúča, aby otočenie smeru otvárania
dverí vykonávali iba poskytovatelia servisu
schválení spoločnosťou Samsung. Tento úkon
bude spoplatnený a uhradený zákazníkom.
Demontáž dvierok chladničky
Kryt vodičov v dvierkach
* Iba model RB37*
Kryt vodičov v dvierkach
2. Demontujte veko priestoru v dvierkach.
Veko priestoru v dvierkach
* Iba model RB37*
Potrebné nástroje
Nie sú súčasťou balenia
Krížový
skrutkovač (+)
Plochý
skrutkovač (-)
11 mm kľúč
(na hriadeľ pántu)
Nie sú súčasťou
balenia
Diel navyše
8 mm nástrčný
kľúč (na skrutky)
Kryt pántu /
Uzáver priestoru na dvere
Veko priestoru v dvierkach
3. Odstráňte kryt závesu a vytlačte závesný prvok
podľa obrázkov uvedených nižšie.
• Zasuňte plochý skrutkovač a zatlačte ním
dozadu (obrázok č. 1).
• Vypáčte kryt (obrázok č. 2) a vytlačte von
závesný prvok (obrázok č. 3).
(Netlačte príliš veľkou silou, aby ste nepoškodili
vodič v kryte závesu.)
• Odmontujte ho potlačením rukou na diel v tvare
A (obrázok č. 4 a 5).
obsluha _25
DA68-02833J-12.indb 25
2014. 12. 6.
10:27
7. Pomocou krížového skrutkovača (+) odstráňte
skrutky zo stredového závesu a záves
demontujte.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Dvierka mrazničky pridržte, aby nespadli.
4. Od dvierok chladničky odpojte konektor
s vodičmi. (Iba modely s externým displejom.)
8. Dvierka mrazničky opatrne zdvihnite nahor
a zveste ich z dolného závesu.
5. Odstráňte skrutky.
(Dbajte na to, aby vám dvierka počas
demontáže nespadli.)
POZOR
6. Dvierka chladničky opatrne zdvihnite nahor
a zveste ich zo stredového závesu.
POZOR
Dvierka sú ťažké. Dávajte pozor, aby ste
sa nezranili, keď ich budete odstraňovať.
9. Rukoväte premontujte z ľavej na pravú stranu.
Odstráňte skrutku z pravej dolnej strany
páčkového spínača systému automatického
zatvárania dvierok chladničky a mrazničky
a premontujte ho z pravej na ľavú stranu.
(Páčka systému automatického zatvárania, po
jednej skrutke.)
Dvierka sú ťažké. Dávajte pozor, aby ste
sa nezranili, keď ich budete odstraňovať.
26_ obsluha
DA68-02833J-12.indb 26
2014. 12. 6.
10:27
Základná poloha
Otočená poloha
(1)
(2)
(1)
12. Veko skrutky a skrutku premontujte na opačnú
stranu.
Na vytiahnutie použite tenký plochý skrutkovač.
02 OBSLUHA
10. Pomocou plochého skrutkovača (-) odstráňte
veko rukoväte a skrutky.
(3)
POZOR
Dbajte na to, aby ste sa počas
vykonávania tejto činnosti nezranili.
(2)
13. Chladničku opatrne položte na zadnú stranu.
Odstráňte nožičku (odskrutkujte v smere proti
pohybu hodinových ručičiek) a dolný záves.
Nožička závesu
Pomocou plochého skrutkovača (-)
vyberte veko a zmontujte dokopy rukoväť
a veko rukoväte.
POZOR
Počas demontáže veka dbajte na to, aby
ste nepoškriabali lak.
Dolný záves
Na ochranu chladničky pred poškodením
odrežte veľký kus kartónu a umiestnite ho
pod chladničku.
11. Namontujte veko.
14. Pomocou krížového skrutkovača (+) namontujte
stredový záves. (Pred montážou stredového
závesu osaďte podložku v smere nahor.)
Podložka (voliteľný)
obsluha _27
DA68-02833J-12.indb 27
2014. 12. 6.
10:27
15. Dolný záves a nožičku premontujte na druhú
stranu. (Vpravo -> Vľavo)
Po osadení dvierok mrazničky do stredového
závesu namontujte dolný záves.
• Demontujte vodiaci prvok systému
automatického zatvárania a hriadeľ závesu.
• Hriadeľ závesu a vodiaci prvok systému
automatického zatvárania namontujte tak, ako
je to znázornené na obrázku.
17. Vodiče v dvierkach premiestnite na druhú
stranu tak, ako je to znázornené na obrázku.
Hriadeľ závesu
18. Pomocou 11 mm kľúča odpojte hriadeľ
horného závesu.
Horný záves prehoďte na opačnú stranu
a znova namontujte hriadeľ horného závesu.
Nožička závesu
19. Horný záves osaďte na miesto, aby sa
o čosi zväčšil otvor, a potom ho vyberte von
a pokračujte montážou dvierok chladničky.
16. Z krytu riadiaceho panela odstráňte veko
riadiaceho panela (obrázok č. 1).
Odstráňte skrutku a demontujte kryt riadiaceho
panela (2), vodiče v dvierkach (3) premiestnite
na druhú stranu dvierok chladničky (iba modely
s displejom na dvierkach).
Pomocou skrutky namontujte kryt riadiaceho
panela (obrázok č. 4).
(1)
(1-1)
(1-2)
(1-3)
(1-4)
(2)
(1-5)
(3)
Kroky montáže
1. Na dvierka chladničky namontujte horný záves.
2. Na dvierka chladničky namontujte stredový
záves.
3. Horný záves pripojte k skrini chladničky.
4. Namontujte skrutku.
(4)
28_ obsluha
DA68-02833J-12.indb 28
2014. 12. 6.
10:27
20. Pripojte vodiče a zastrčte ich do krytu
riadiaceho panela.
Vodiče vložte do krytu závesu tak, aby miesto
oblepené bielou páskou bolo v rovnakej polohe
ako na obrázku nižšie (1).
Upevňovací prvok nedemontujte, iba ho
odklopte podľa obrázka nižšie (2).
22. Namontujte veko priestoru v dvierkach
(dodatočný diel) na zadnej strane.
02 OBSLUHA
* Iba model RB37*
(1)
(2)
23. Na hornú časť dvierok chladničky nasaďte kryt
vodičov v dvierkach a zatlačte naň, aby pevne
zapadol na miesto.
Skontrolujte polohu vodičov – mali by sa
nachádzať v zadnej časti krytu vodičov
v dvierkach.
* Iba model RB37*
(1)
(2)
Iba modely s externým displejom.
21. Kryt závesu premontujte podľa závesu.
* Iba model RB37*
* Iba model RB37*
obsluha _29
DA68-02833J-12.indb 29
2014. 12. 6.
10:27
24. Namontujte veko riadiaceho panela.
25. Odstráňte tesnenia chladničky a mrazničky,
otočte ich o 180˚ a znova ich namontujte.
Uistite sa, či sú tesnenia správne osadené.
V opačnom prípade môže dochádzať k tvorbe
hluku alebo k zrážaniu vlhkosti a následnému
ovplyvneniu výkonu spotrebiča.
26. Skontrolujte, či dvierka fungujú správne.
Keď otočíte dvierka mrazničky,
odmontujte tesnenie dvierok mrazničky a
vnútorné ľavé tesnenie ( A ).
A potom primontujte vnútorné tesennie
doprava ( B ). Pripojte tesnenie dvierok
mrazničky po ich otočení o 180°.
(Len u modelu RB29****B, RB31****B,
RB32****B)
( A )
( B )
30_ obsluha
DA68-02833J-12.indb 30
2014. 12. 6.
10:27
riešenie problémov
RIEŠENIE
Spotrebič vôbec
nefunguje alebo
teplota je príliš
vysoká.
•
•
•
•
Potraviny v
chladničke sú
zmrznuté.
• Nie je nastavené ovládanie teploty na prednom paneli na najnižšiu teplotu?
• Nie je okolitá teplota príliš nízka?
Zariadenie vydáva
nezvyčajné zvuky.
•
•
•
•
•
Predné rohy a
strany spotrebiča
sú teplé a začína
sa vytvárať
kondenzácia.
• V predných rohoch spotrebiča sú nainštalované teplovzdorné trubky na zabránenie
kondenzácie. Keď stúpne okolitá teplota, nemusí to byť vždy účinné. Nie je to však
nezvyčajné.
• Vo veľmi vlhkom počasí môže vzniknúť kondenzácia na vonkajšom povrchu
spotrebiča, keď sa vlhkosť vo vzduchu dostane do kontaktu s chladným povrchom
spotrebiča.
V spotrebiči počuť
bublanie kvapaliny.
• Je to chladivo, ktoré chladí vnútro spotrebiča.
Vo vnútri
chladničky je zlý
zápach.
• Sú v chladničke pokazené potraviny?
• Potravinu so silným zápachom (napríklad rybu) zabaľte vzduchotesne.
• Chladničku pravidelne čistite a každé pokazené alebo podozrivé jedlo vyhoďte.
Na stenách
spotrebiča je
vrstva námrazy.
• Nie sú výstupné vzduchové otvory zablokované potravinami uloženými v chladničke?
• Potraviny ukladajte s čo najväčším odstupom, aby sa zlepšilo vetranie.
• Sú dvere úplne zatvorené?
Na vnútornej stene
spotrebiča a okolo
zeleniny sa vytvára
kondenzácia.
• Potraviny s vyšším obsahom vody sú uložené nezakryté pri vysokej hladine vlhkosti
alebo sa dlhší čas nechali otvorené dvere.
• Uskladňujte potraviny zakryté alebo v uzatvorených nádobách.
Skontrolujte, či je správne pripojená zástrčka.
Je nastavené správne ovládanie teploty na prednom paneli?
Nesvieti na spotrebič slnko a nie sú v blízkosti zdroje tepla?
Nie je zadná časť spotrebiča príliš blízko k stene?
Skontrolujte, či je spotrebič nainštalovaný na stabilnej a vodorovnej podlahe.
Nie je zadná časť spotrebiča príliš blízko k stene?
Nespadli pod alebo za spotrebič nejaké cudzie predmety?
Neprichádza zvuk z kompresora spotrebiča?
Zvuk tikania vzniká sťahovaním alebo rozťahovaním rôzneho príslušenstva.
03 RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM
riešenie problémov _31
DA68-02833J-12.indb 31
2014. 12. 6.
10:27
schéma zapojenia
DA68-02833J-12.indb 32
2014. 12. 6.
10:27
DA68-02833J-12.indb 33
2014. 12. 6.
10:27
3050 2M A+++
DA68-02833J-12.indb 34
2014. 12. 6.
10:27
3050 2M A++/A+
DA68-02833J-12.indb 35
2014. 12. 6.
10:27
Obmedzenie izbovej teploty
Táto chladnička s mrazničkou je určená na používanie pri teplote prostredia určenej triedou teploty
vyznačenou na výkonovom štítku.
Rozsah teploty prostredia (°C)
Trieda
Symbol
Rozšírená mierna
SN
Mierna
N
+16 až +32
Subtropická
ST
+16 až +38
Tropická
T
+16 až +43
IEC 62552 (ISO 15502)
+10 až +32
Na vnútornú teplotu môžu mať vplyv také faktory ako umiestnenie chladničky/mrazničky, teplota
prostredia a ako často otvárate dvere.
Teplotu nastavte podľa potreby tak, aby sa tieto faktory vyrovnali.
Slovakia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení
životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť
s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad
v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., GBC IV, Galvániho 17/C, 821 04, Bratislava
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
DA68-02833J-12
DA68-02833J-12.indb 36
2014. 12. 6.
10:27
Download PDF

advertising