Samsung SDC21809 Betjeningsvejledning

Samsung SDC21809 Betjeningsvejledning
Kondenstørretumbler
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du valgte at købe et Samsungprodukt. For at få en mere komplet service
skal du registrere dit produkt på
www.samsung.com/global/register
SDC21809_DA.indd 1
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:35
DA
INDHOLD
1 / TIL BRUGEREN
• Sikkerhedsanvisninger ___________________________________________________________
• Miljøbeskyttelse _________________________________________________________________
• Energibesparelse ________________________________________________________________
3
4
4
2 / BESKRIVELSE AF MASKINEN
• Generelt præsentation af tørretumbleren ___________________________________________
5
3 / MONTERING AF TØRRETUMBLEREN
•
•
•
•
•
•
•
Område omkring maskinen _______________________________________________________
Nivellering ______________________________________________________________________
Indbygget montering _____________________________________________________________
Montering i vaskesøjle ___________________________________________________________
Ændring af dørens åbningsretning _________________________________________________
Tilslutning af strøm ______________________________________________________________
Udskiftning af netkablet __________________________________________________________
6
6
7
7
7
8
8
4 / KLARGØRING AF VASKETØJET
• Kontrol af vasketøjets tilstand _____________________________________________________
• Ilægning af vasketøj i tromlen _____________________________________________________
9
9
5 / PROGRAMMERING
• Præsentation af betjeningspanelet _________________________________________________
• Programmering af en tørrecyklus __________________________________________________
• Tørretumblerens programmer _____________________________________________________
10
10
14
6 / ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE
•
•
•
•
•
Rensning af filteret _______________________________________________________________
Tømning af vandbeholderen ___________________________________________________________
Direkte tømning af vandkondensator _______________________________________________
Rengøring af kondensatoren ______________________________________________________
Rengøring af maskinen ___________________________________________________________
15
15
16
17
17
7 / FEJLFINDING
8 / KUNDESERVICE
• Indgreb ________________________________________________________________________
19
2
SDC21809_DA.indd 2
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:35
DA
1 / TIL BRUGEREN
Vigtigt!
• Børns sikkerhed
Opbevar denne brugsanvisning
sammen med maskinen. Hvis du sælger eller
giver maskinen til en anden, skal du sikre, at
brugsanvisningen følger med.
Læs sikkerhedsvejledningen, inden du
installerer og bruger maskinen.
Den er skrevet med henblik på din og andres
sikkerhed.
— Maskinen må kun betjenes af voksne.
Børn må ikke lege med maskinen, og husdyr skal
holdes på afstand af den.
— Hold små børn på afstand af maskinen, mens
den kører.
— Hold emballagen uden for børns rækkevidde
(f.eks. plasticposer, polystyren osv.), da den kan
være farlig for børn: risiko for kvælning.
— Denne maskine er ikke beregnet til brug
af personer (herunder børn) med fysiske,
sansemæssige eller psykiske handicap, eller
personer, som mangler erfaring og viden,
medmindre de er under opsyn eller instrueres i
anvendelsen af maskinen af en person, der har
ansvaret for deres sikkerhed.
• SIKKERHEDSANVISNINGER
• Montering
— Når du modtager maskinen, skal du pakke
den ud med det samme. Kontrollér, at den ikke er
beskadiget under transport. Notér evt. forbehold
på følgesedlen, og behold en kopi.
Tilslut aldrig en beskadiget maskine.
Hvis maskinen er beskadiget, skal du kontakte
forhandleren.
— Før du tilslutter maskinen, skal du læse
monteringsvejledningen.
— Tørretumbleren må ikke være tilsluttet til
strømmen under monteringen.
— De oplysninger om strømtilslutning, der
fremgår af maskinens informationsplade, skal
stemme overens med oplysninger for det lokale
forsyningsnet.
— Når maskinen er installeret, skal stikket stadig
være tilgængeligt.
— Du må ikke ændre eller forsøge at ændre
maskinens egenskaber. Det kan være farligt.
— Hvis monteringen kræver en ændring, må
du kun overlade elektriker- og VVS-arbejde til
kvalificerede elektrikere og VVS-installatører.
— Maskinen må ikke installeres bag en dør, der
kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler
på den modsatte side af tørretumbleren.
— Maskinen er designet til almindelig
husholdsningsbrug. Den må ikke anvendes til
kommerciel eller industriel brug eller til andre
formål end det, som den er designet til.
• Anvendelse
Vigtigt!
Tørretumbleren er kun designet til
husholdningsbrug, til tørring af vasketøj, der
egner sig til tørretumbling.
Vigtigt!
Du skal overholde følgende
instruktioner. Vi afslår alt ansvar og annullerer
garantien, hvis disse anbefalinger ikke
overholdes: Hvis de ikke overholdes, kan
det medføre materiel beskadigelse eller
personskader.
— Brug maskinen i henhold til dens
anvendelsesmetode for at undgå at komme til
skade samt ødelægge dit vasketøj. Der må ikke
bruges opløsningsmidler i maskinen (risiko for
brand og eksplosion).
— Overhold veligeholdelsesvejledningen for
maskinen nøje.<cNextXChars:Page>
— Hvis du har brug for at åbne døren til tromlen,
mens den kører, må du ikke røre ved tromlen med
det samme, da den er meget varm.
— Stoffer i tilsmudsning som f.eks. olie, acetone,
sprit, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin eller
voks skal fjernes, før det tørres i maskinen (f.eks.
ved hjælp af et tilpasset vaskeprogram med
varmt vand og ekstra vaskemiddel).
3
SDC21809_DA.indd 3
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:35
DA
1 / TIL BRUGEREN
— Forholdsregler for brug af pletfjerningsmidler: Det er ikke tilladt at udføre forbehandling med
opløsningsmidler, pletfjerner, aerosoler som f.eks. acetone, sprit, benzin, petroleum, terpentin, da
disse produkter er meget letantændelige. Hvis vasketøjet har brug for denne form for behandling, skal
den udføres inden vask. Vi anbefales ligeledes, at du ikke anvender disse produkter i nærheden af
tørretumbleren eller generelt i nærheden af elektriske apparater i dårligt ventilerede rum for at undgå
risikoen for en eksplosion.
— Hvis der opstår problemer, som du ikke kan løse med vores fejlfindingsløsninger (se “FEJLFINDING”),
skal du kontakte vores servicecenter.
— Før du bortskaffer en udtjent maskine, skal du gøre den ubrugelig. Træk stikket ud, og klip netkablet af
helt inde ved maskinen, og udløs dørlåsen.
— Hvis du vil skifte maskinens netkabel, skal du for din egen sikkerheds skyld kontakte en kvalificeret
elektriker.
— Hvis der opstår driftsforstyrrelser, skal du afbryde maskinen og ringe til servicecenteret.
• MILJØBESKYTTELSE
Maskinens emballage kan genbruges. Vær med til at genanvende det, og beskyt miljøet ved at aflevere
det på genbrugspladsen.
Maskinen indeholder en stor mængde genanvendeligt materiale. Den er forsynet med denne
mærkat for at angive, at de brugte apparater ikke skal blandes med andet affald i lande, der er
medlem af EU. På den måde udføres genanvendelsen som organiseret af producenten under
de bedst mulige forhold i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr. Kontakt kommunen eller forhandleren for oplysninger om nærmeste opsamlingssted for brugte
apparater.
Tak, fordi du hjælper os med at beskytte miljøet.
• ENERGIBESPARELSE
— Centrifugér vasketøjet ved høj hastighed. Dermed reduceres den resterende fugt samt
energiforbruget. Selv syntetiske tekstiler skal centrifugeres inden tørring.
— Læg den maksimale mængde i maskinen. Dette optimerer energiudnyttelsen. Når du gør det, skal du
overholde mængdeangivelserne i denne brugsanvisning.
— Tørretiden og energiforbruget øges, hvis den omgivende temperatur er høj og rummet er for småt.
— Rens filteret, hver gang maskinen har kørt.
— Rengør kondensatoren to gange om måneden.
4
SDC21809_DA.indd 4
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:35
DA
2 / BESKRIVELSE AF MASKINEN
• GENERELT PRÆSENTATION AF TØRRETUMBLEREN
B
A
F
D
C
F
Fig.01
D
Filter
B
Fig. 01
Vandbeholder
E
Mærkeplade
(reference til kundeservice)
C
Kondensatorgitter
F
Justerbare fødder
A
Betjeningspanel
5
SDC21809_DA.indd 5
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:36
DA
3 / MONTERING AF TØRRETUMBLEREN
• OMRÅDE OMKRING MASKINEN
Godt råd!
Tørretumbleren afgiver varme. Hvis du anbringer den ved siden af andre apparater,
anbefaler vi, at der altid er plads imellem dem, så luften kan cirkulere (Fig. 02).
Vigtigt!
1 cm min.
Vi fraråder følgende på det stærkeste:
— At stille maskinen på et gulvtæppe. Hvis
du ikke kan undgå dette, skal du træffe
alle foranstaltninger for ikke at hæmme
luftcirkulationen ved maskinens underdel.
— At stille tørretumbleren et sted, hvor den kan
blive udsat for vandsprøjt.
— At stille tørretumbleren i et lille lukket rum (hvis
det er tilfælde, skal du åbne døren eller et vindue
under tørring)
— At stille tørretumbleren i et dårligt ventileret
rum. Temperaturen i rummet skal være under 30°
C under tørring.
Fig.02
• NIVELLERING
Fig. 02
Vigtigt!
Brug et vaterpas for at kontrollere, at
maskinen står vandret.
Tørretumbleren har 4 justerbare fødder (Fig. 03).
Sådan justeres maskinen vandret og stabilt:
— Vip den en smule bagud.
— Skru én eller flere af fødderne ind eller ud ved
hjælp af en skruenøgle eller en skruetrækker
for at justere højden, så den passer til gulvets
udformning (Fig. 03).
— Sæt tørretumbleren tilbage på fødderne, og
kontrollér, at den er stabil.
Fig.03
Fig. 03
6
SDC21809_DA.indd 6
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:36
DA
3 / MONTERING AF TØRRETUMBLEREN
• INDBYGGET MONTERING
Vigtigt!
Hvis du stiller maskinen under en bordplade, skal du enten beholde den oprindelige
laminerede overdel eller udskifte den med en smallere version med et sæt, som fås af
forhandleren. Af sikkerhedsmæssige årsager må maskinen aldrig betjenes uden en overdel.
• MONTERING I VASKESØJLE
Du kan få et vaskesøjlesæt af forhandleren. Det bruges til at stille tørretumbleren oven på vaskemaskinen.
Vigtigt!
Kontrollér med forhandleren, at sættet kan bruges til din vaskemaskine. Af
sikkerhedsårsager skal tilslutning udføres af en kvalificeret fagmand.
• ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING
Hvis du vil, kan du ændre dørens åbningsretning på følgende måde (Fig. 04 eller 05).
— Afmontér de fire skruer i frontpanelet ved at holde i hængslerne A og B .
— Vend hængslet A om, og fastgør det.
— Sæt døren fast i hængslet A igen.
— Vend hængslet B om, og fastgør det.
— Vend positionerne for låsen F og dækslet E på maskinens forside.
— Vend positionerne for bolten C .
E
F
F
E
A
B
C
C
B
A
Fig.04
Dør i venstre side
Fig.05
Dør i højre side
Fig. 05
7
SDC21809_DA.indd 7
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:36
DA
3 / MONTERING AF TØRRETUMBLEREN
• TILSLUTNING AF STRØM
Fare!
Ved tilslutning af strøm til maskinen:
— Brug ikke en forlænger, en adapter, en multistikdåse eller en programmerbar timer.
— Der skal være nem adgang til stikket, som dog skal være uden for børns rækkevidde.
— Hvis der opstår tvivl om tilstanden af installationen, skal du kontakte montøren eller en
kvalificeret fagmand.
— Jordforbindelsen må aldrig udelades.
Den elektriske installation skal overholde gældende standarder samt elektricitetsrådets bestemmelser i
det pågældende land, især hvad angår jording og installation i bruserum.
Vi kan ikke holdes ansvarlig for ulykker som følge af dårlig elektrisk montering.
• UDSKIFTNING AF NETKABLET
Vigtigt! :
Af hensyn til din sikkerhed skal dette udføres af producentens kundeservice eller en
kvalificeret fagmand.
Godt råd!
For nemt at kunne finde maskinens referencenumre anbefaler vi, at du skriver dem på
siden “Service og kundeservice” (som også forklarer, hvor du kan finde disse på maskinen).
Maskinen overholder EU-direktiverne 2006/95/EF (svagstrømsdirektivet) og 2004/108/EØF
(elektromagnetisk kompatibilitet).
8
SDC21809_DA.indd 8
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:37
DA
4 / KLARGØRING AF VASKETØJET
• KONTROL AF VASKETØJETS TILSTAND
Godt råd!
Vigtigt!
Hvis du (inden du lægger vasketøjet i
tørretumbleren) bemærker pletter, selv efter
vask, skal du ikke tørre det pågældende
tøj. Generelt kan man sige, at pletter, der er
strøget eller tørretumblet, ikke kan fjernes
mere.
Se vejledningen for behandling af vanskelige
pletter, som findes i brugsanvisningen til
de fleste vaskemaskiner, og vask især det
plettede vasketøj igen.
Følgende ting må ikke tørretumbles:
— Tøj, der indeholder gummiagtige materialer
(f.eks.: badehætter, vandtæt tøj og stof,
beklædninger, puder osv.)
— Chlorofibre (f.eks. Thermolactyl*)
*Registreret varemærke
— Tøj, der indeholder bøjler, der kan gå løs
— Store genstande (dundyner, edderdunsdyner
osv...)
— Vasketøj, der ikke er centrifugeret
— Vasketøj, der er renset med brændbare
kemikalier.
• Klargør vasketøjet:
— Luk alle lynlåse og trykknapper.
— Fjern alle løse knapper, knappenåle og hægter.
— Slå knude på evt. bælter, snore på forklæder
osv...
— Tøm lommerne.
Normal tørring
— Følg altid producentens anvisninger, når du
bruger skyllemidler.
Må ikke tørretumbles
Vigtigt!
Kontrollér mærkaterne på vasketøjet
Skånsom
tørring
• ILÆGNING AF VASKETØJ I TROMLEN
— Åbn døren ved at trykke (tryk på mærkaten)
(Fig. 06).
— Kontrollér, at filteret sidder i filterhuset.
— Læg det vaskede og centrifugerede vasketøj
løst i tromlen uden at folde eller stable det.
— Pas på, at der ikke sidder noget fast i døren.
— Luk døren.
• Anbefalede mængder:
Tørretumblerens maksimumkapacitet er 8 kg.
— For at reducere krølning og optimere tørretiden
anbefaler vi, at du ikke fylder for meget i
maskinen.
Fig.06
9
SDC21809_DA.indd 9
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:37
DA
5 / PROGRAMMERING
• PRÆSENTATION AF BETJENINGSPANELET
A
B
C
D E F G
Programvælger
E
Forsinket start “+”
B
Antikrølning
F
Forsinket start “-”
C
Alarm
G
Start/pause
D
Ekstra tørring
H
Tænd/sluk
A
H
• PROGRAMMERING AF EN TØRRECYKLUS
• Start af maskinen:
Programstatus :
Kontrollér, at netkablet er tilsluttet. Maskinen
starter ikke, medmindre døren er lukket korrekt.
Tryk på “Tænd/sluk”-knappen H .
Vælg program (se tabellen “Tørretumblerens
programmer” på følgende sider) ved at dreje
på programvælgeren A (kan drejes i begge
retninger). Kontrollampen tænder for at angive
det program, du har valgt.
Tryk på “Start/Pause” G , hvorefter programmet
starter.
På skærmen vises den resterende tid, som bliver
mere præcis, efterhånden som tørringen skrider
frem.
- Pause
- Tørring
- Nedkøling
- Slut på program
Resterende tid
• Funktionen “ MEMO ACTIV’ ” :
Tørretumbleren husker de programmer, du bruger
mest.
Efter nogle få tørringer vises det program, du har
brugt mest, når du tænder for maskinen.
Godt råd!
Kig i programtabellen på næste side
for at se, hvilket program du skal bruge til dit
vasketøj.
10
SDC21809_DA.indd 10
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:38
DA
5 / PROGRAMMERING
• Forsinkelse af programstart:
Time remaining until drying cycle begins
Vælg programmet med programvælgeren A .
Kontrollampen tænder for at angive det program,
du har valgt.
Tryk på “Forsinket start +” F for at forsinke
programstarten med 30 minutter, indtil du har den
ønskede forsinkelse (maks. 23½ time). Du kan
reducere den ønskede starttid ved at trykke på
“Forsinket start -” E .
Bekræft ved at trykke på knappen “Start/Pause”
G.
På skærmen vises det, hvor lang tid der er
tilbage, før programmet starter.
Når tidsforsinkelsen er gået, starter
programmet. På skærmen vises den resterende
tid, som bliver mere præcis, efterhånden som
tørringen skrider frem.
Forsinket start
Programstandsning
• Ilægning eller udtagning af tøj
under tørring:
Resterende tid
Tryk på “Start/Pause” G for at afbryde tørringen,
eller åbn blot døren.
Ilæg eller udtag vasketøjet, og luk døren.
Tryk på “Start/Pause” G for at starte tørringen
igen.
• Ændring af program eller tørring
under tørring:
Hvis du har angivet det forkerte program, kan du
ændre det under tørreprocessen.
Tryk på “Start/Pause” G for at afbryde tørringen.
Vælg et andet program.
Tryk på “Start/Pause” G for at starte tørringen
igen.
11
SDC21809_DA.indd 11
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:40
DA
5 / PROGRAMMERING
• Stop af maskinen:
Slut på program
Ved slutningen af programmet blinker lamperne
for Filter og Beholder fuld
skiftevis for
at minde dig om at rense filteret og tømme
vandbeholderen efter hver tørring.
Tryk på “Tænd/sluk” -knappen H .
Tøm tørretumbleren.
Rens filteret, og tøm vandbeholderen (se afsnittet
“ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE”).
Lamperne for “Filter” og “Beholder fuld”
blinker
• Antikrølningsfunktion:
Antikrølningsfunktion
• Alarmfunktion :
Alarmfunktion
“Antikrølningsfunktionen” ryster stoffet hvert
10. minut i op til 24 timer, indtil døren åbnes, eller
maskinen slukkes. Den starter, så snart tørringen
er forbi, og forhindrer tøjet i at klaske sammen i
maskinen.
Tryk på “Antikrølning” B for at vælge denne
funktion. Der tændes en kontrollampe, som
angiver, at funktionen er aktiveret.
Tryk på “Alarm” C . Ved slutningen af
tørreprocessen lyder der tre bip hvert 10. minut
i én time, indtil døren åbnes eller maskinen
slukkes.
• Ekstra tørring:
Ekstra tid
Med denne funktion kan du forlænge tørretiden
ved slutningen af et program i enheder på 10
minutter for hvert tryk på knappen “Ekstra
tørring” D .
Tryk på knappen “Start/Pause”. Den ekstra
tørretid lægges til ved afslutningen af det valgte
program.
12
SDC21809_DA.indd 12
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:42
DA
5 / PROGRAMMERING
• Nedkøling :
Alle programmer afsluttes af en nedkølingstid,
der varer nogle få minutter, så vasketøjet kan
køles gradvist ned.
Vigtigt!
Stop ikke tørretumbleren, før denne nedkøling er forbi.
Bemærk!
Funktionerne “Antikrølning” og “Summer” vedbliver at være valgt, når eller hvis du skifter
program. Tryk ganske enkelt på knappen for at deaktivere funktionerne (selv under et program).
• Under tørring:
Programstandsning
Beholderen er fuld under tørringen. Maskinen
stopper.
Kontrollamperne for “ Beholder fuld
og
“Pause” tændes, og den resterende tid blinker.
Tøm vandbeholderen (se afsnittet “ALMINDELIG
VEDLIGEHOLDELSE”). Tryk på “Start/Pause” G
for at starte programmet igen.
Lampen “Beholder fuld” tændes.
Godt råd!
Som en sikkerhedsforanstaltning rådes du til at frakoble netkablet, når du ikke anvender
maskinen.
Vigtigt!
Ved strømsvigt annulleres det aktuelt kørende program. I dette tilfælde skal du derfor
gentage programmeringen.
13
SDC21809_DA.indd 13
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:42
DA
5 / PROGRAMMERING
• TØRRETUMBLERENS PROGRAMMER
Almindelige programmer
Tekstiltype
Tørreresultater
- Ekstra tør
Bomuld
Tør
- Tør
Bomuld
Tør
- Strygeklar
Bomuld
Let fugtig
Bomuld
Fugtig
- Tør
Almindelige tekstiler
Tør
- Strygeklar
Almindelige tekstiler
Let fugtig
- Skjorter
Syntetisk, let strygning
Tør
- Syntetisk
Finvask, syntetisk
Tør
- Finvask
Ekstra finvask: silke, lette
syntetiske tekstiler...
Tør
- Bomuld
- Fugtig tør
- Blandet
Andre tørreprogrammer
Opfriskning og luftning af tøj efter længerevarende opbevaring
- Opfrisk
- Luft uldtøj
Andre tekstiler
15 minutter
Uldtøj allerede tørt
15 minutter
NBEFALEDE PROGRAMMER FOR TEST IFØLGE EN 61121 - DIREKTIV 95/13/EØF
Indhold I
”Tørt bomuld”
8kg
.... Vælg “Bomuld” - Tør
Indhold II
”Strygeklart bomuld”
8kg
.... Vælg “Bomuld” - Strygeklar
Indhold III
”Strygefrie tekstiler”
3kg
.... Vælg “Syntetisk”
14
SDC21809_DA.indd 14
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:45
DA
6 / ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE
• RENSNING AF FILTERET
Vigtigt!
Husk, at filteret skal renses efter hver
tørring.
Fig. 07
Filteret sidder for neden på tørretumbleren.
Sådan renses filteret:
— Tag filteret ud af filterhuset ved at trække
bunden opad (Fig. 07).
— Åbn filteret (Fig. 08).
— Rens filteret ved at fjerne det tynde lag fnug, der
dækker det (Fig. 09).
Fig. 07
Fig. 08
Kontrollér, at der ikke har samlet sig fnug
omkring tørretumbleren.
Fig. 08
Vigtigt!
Filteret må ikke skylles med vand (Fig.
10).
— Sæt filteret ind i huset igen, og skub det godt
ind.
Fig. 09
Fig. 09
• TØMNING AF VANDBEHOLDEREN
Fig. 10
Den sidder øverst på maskinen. Det opsamler det
vand, som trækkes ud af vasketøjet, når det tørres.
— Tøm beholderen ved at tage den ud af huset
ved at trække den mod dig selv (Fig. 11).
Fig. 10
Vigtigt!
Fig. 11
Vandbeholderen skal tømmes efter hver
tørrecyklus (Fig. 12).
Vigtigt!
Ved risiko for frost: Hvis der er risiko for
frost, skal vandbeholderen tømmes.
Fig. 11
Vigtigt!
Ved flytning af maskinen: Tøm
vandbeholderen, hvis du vil flytte eller vippe
maskinen.
— Tøm vandbeholderen (Fig. 12).
Fig. 12
15
SDC21809_DA.indd 15
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:46
DA
6 / ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE
• DIREKTE TØMNING AF VANDKONDENSATOR
For at undgå at skulle tømme vandbeholderen, hver
gang du bruger maskinen, findes der et sæt (*) til at
tømme vandet fra kondensatoren direkte i afløbet
(slange og deflektor). Sådan monteres sættet:
— Afmontér det eksisterende rør, og skub den ind i
maskinen (Fig. 13).
— Klips deflektoren på overdelen af pumpen (Fig.
14).
— Tilslut slangen fra sættet til tilslutningsstykket på
maskinen (Fig. 15).
Fig. 13
Fig. 13
Du kan tilslutte den anden ende af slangen enten:
- Til en ventileret vandlås (Fig. 16).
- Eller til en vandlås under vasken (Fig. 17).
Når du tilslutter til en vandlås, skal du afmontere
blindproppen. Pres derefter gummispidsen på
plads. Hvis det er nødvendigt, skal du montere et
spændebånd (Fig. 17).
Fig. 14
Fig. 14
Vigtigt!
maks. 90 cm
Deflektoren SKAL placeres før tilslutning af
afløbsslangen for at undgå, at der sprøjter vand
ud, når slangen tages af.
Bemærk!
(*) Sættet leveres med maskinen eller fås
ved henvendelse til nærmeste kundeservice med
henvisning til ref. 57X3184 (ifølge model).
Fig. 15
Indsats
maks. 90 cm
Slange
Deflektor
Fig. 16
Fig. 17
16
SDC21809_DA.indd 16
Fig. 17
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:47
DA
6 / ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE
• RENGØRING AF KONDENSATOREN
Vigtigt!
Kondensatoren skal rengøres to gange
om måneden.
Vigtigt!
Træk netkablet ud af stikket, inden
kondensatoren rengøres.
— Åbn gitteret foran på maskinen.
— Løsn kondensatoren (Fig. 18).
— Tag den forsigtigt ud (Fig. 19).
— Fjern evt. fnug fra kondensatoren.
— Rengør den (kun med vand) under vandhanen
(Fig. 20).
— Efter rengøring skal du kontrollere, at ingen af
rørene er “blokeret”, og at ribberne er rene.
— Gnid kondensatoren udvendigt.
— Sæt kondensatoren ind igen, og lås den fast.
Luk gitteret.
Fig. 18
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 19
Vigtigt!
Når kondensatoren sættes i igen, skal
du sikre, at den skubbes godt ind, helt ind til
bagsiden af huset, når den låses fast.
Fig. 20
• RENGØRING AF MASKINEN
Fig. 20
Godt råd!
Til rengøring af betjeningspanelet,
åbningen til tromlen og kabinettet må der kun
anvendes en svamp eller en fugtig klud og
sæbevand.
— Rengør gummilisten ved døren med en fugtig
klud.
— Rengør filterhuset med støvsugeren én gang
om året.
Du må under ingen omstændigheder bruge
følgende (Fig. 21) :
— Skurepulver
— Metal- eller plasticsvampe
— Spritbaserede produkter (sprit, fortynder osv.)
Fig. 21
Fig. 21
17
SDC21809_DA.indd 17
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:49
DA
7 / FEJLFINDING
Godt råd!
Der kan opstå problemer, når du bruger tørretumbleren. Hér er nogle ting, du skal kontrollere,
inden du kontakter kundeservice:
Fejl:
Kontrollér, at:
Tørretumbleren starter ikke:
- stikket sidder i stikkontakten
- der er trykket på “Tænd/Sluk”-knappen
- døren er lukket korrekt
- kondensatoren er låst korrekt fast.
Tørretiderne er for lange:
- filteret i tromlet er fyldt med fnug.
- vasketøjet er centrifugeret nok (mindst 500 omdr./min.,
men centrifugering ved 850 omdr./min. giver kortere
tørretid)
- kondensatoren ikke er tilstoppet.
- luftindsugnings- og udsugningsrørene ikke er blokeret for
at sikre korrekt luftcirkulation.
- det valgte tørreprogram passer til typen af
vasketøj i tromlen.
Vasketøjet er for vådt:
- filteret i tromlet er fyldt med fnug.
- typen af tørring er valgt korrekt (for svag): Skift til det
næste program, eller gør tørretiden længere.
- kondensatoren ikke er blokeret af fnug.
Vasketøjet er for tørt, for krøllet:
- den valgte tørretid er for lang: Tørretiden må hellere være
for kort end for lang: Dermed undgås det, at vasketøjet
bliver for tørt og svært at stryge.
Vasketøjet tørres uensartet:
- typerne af vasketøj er for forskellige (f.eks. lagner
sammen med jeans)
- vasketøjet skal lægges korrekt i tørretumbleren uden at
være foldet - tromlen ikke er overbelastet.
Det syntetiske vasketøj har meget
statisk elektricitet:
- vasketøjet er tørret for længe
- du har brugt skyllemiddel under vask. Brug af
skyllemiddel kan reducere de fleste problemer med
statiske elektricitet.
Kontrollampen “Beholder fuld” tændes: - vandbeholderen er fuld: Når du har tømt den, skal den
sættes korrekt ind igen og skubbes helt ind i huset
Kontrollampen “Beholder fuld” tændes, - vandbeholderen er skubbet korrekt ind: Skub den helt
selvom beholderen er tom:
ind.
- kondensatoren er låst fast på begge sider.
18
SDC21809_DA.indd 18
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:50
DA
8 / KUNDESERVICE
• INDGREB
ORIGINALE RESERVEDELE
Under vedligeholdelse af maskinen skal du bede
om, at der kun anvendes godkendte, originale
reservedele.
Eventuelt arbejde på maskinen skal udføres
af en mærkegodkendt, kvalificeret fagmand.
Når du ringer, skal du angive alle maskinens
oplysninger (model, type, serienummer).
Disse oplysninger fremgår af producentens
informationsplade (Fig. 22).
230V
2400W
SDC21809
50Hz
18A
Type : TDFE..................
E4C5SCEXA
Service : SDC21809
IP X 4
Made in France
Code
Serial 08 48 012345
Fig. 22
Fig. 22
19
SDC21809_DA.indd 19
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:50
DA
NOTER
20
SDC21809_DA.indd 20
2009-01-14 ¿ÀÈÄ 2:52:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement