Samsung NX300 Brugermanual
Brugervejledning
DAN Denne brugervejledning indeholder detaljerede
oplysninger om brugen af dit kamera. Læs venligst denne
vejledning grundigt igennem.
Oplysninger om ophavsret
• Microsoft Windows og Windows-logoet er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
• Mac og Apple App Store er registrerede varemærker tilhørende Apple
Corporation.
• Google Play Store er et registreret varemærke tilhørende Google, Inc.
• Adobe, Adobe-logoet, Photoshop og Lightroom er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i
USA.
• Kameraspecifikationerne eller indholdet i denne vejledning kan
ændres uden varsel pga. opgradering af kamerafunktioner.
• Vi anbefaler, at du bruger kameraet i det land, hvor du har købt det.
• Brug dette kamera ansvarligt, og efterlev alle love og bestemmelser
vedr. dets brug.
• Du må ikke genbruge eller distribuere nogen dele af denne
vejledning uden forudgående tilladelse.
• microSD™, microSDHC™ og microSDXC™ er registrerede varemærker
tilhørende SD Association.
• HDMI, HDMI-logoet og begrebet "High
Definition Multimedia Interface" er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
PlanetFirst repræsenterer Samsung Electronics' forpligtelse
til bæredygtig udvikling og social ansvarlighed gennem
miljøbevidste virksomheds- og ledelsesaktiviteter.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede
varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Varemærker og varenavne i denne vejledning ejes af deres respektive
ejere.
1
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Overhold altid følgende forholdsregler og tip om brug af kameraet for at
undgå farlige situationer og sikre optimal ydelse af dit kamera.
Advarsel – Situationer, der kan føre til
personskade
Undgå skader på motivets øjne.
Brug ikke blitzen tæt på mennesker eller dyr (tættere end 1 m). Hvis du
bruger blitzen for tæt på motivets øjne, kan det give midlertidige eller
varige skader på synet.
Opbevar dit kamera utilgængeligt for små børn og kæledyr.
Dette kan medføre elektrisk stød eller beskadige kameraet.
Opbevar kameraet og dets tilbehør utilgængeligt for små børn og dyr.
Små dele kan blokere luftvejene og forårsage alvorlig skade, hvis de
sluges. Bevægelige dele og tilbehør kan også udgøre fysiske farer.
Brug ikke kameraet i nærheden af brandfarlige eller eksplosive
gasser eller væsker.
Kameraet må ikke udsættes for direkte sollys eller høje
temperaturer i længere perioder.
Dette kan medføre brand eller eksplosion.
Længere tids udsættelse for direkte sollys eller ekstreme temperaturer
kan forårsage permanent beskadigelse af de indvendige komponenter i
kameraet.
Du må ikke adskille eller forsøge at reparere dit kamera.
Isæt ikke brandfarlige materialer i kameraet, og opbevar ikke
sådanne materialer tæt på kameraet.
Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Undgå at tildække kameraet eller opladeren med tæpper eller
tøj.
Rør ikke ved kameraet med våde hænder.
Kameraet kan blive overophedet. Det kan ødelægge kameraet eller
medføre brand.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Rør ikke ved strømforsyningskablet, og gå ikke tæt på
opladeren under tordenvejr.
Dette kan medføre elektrisk stød.
2
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Kommer der væsker eller fremmede genstande ind i dit
kamera, skal du med det samme frakoble alle strømkilder,
som f.eks. batteriet eller opladeren, og derefter kontakte et
Samsung servicecenter.
Regulativer, der begrænser kamerabrug i bestemte områder,
skal altid overholdes.
Forsigtig – Situationer, der kan beskadige dit kamera
eller andet udstyr
Fjern batterierne fra dit kamera, hvis det skal opbevares i en
længere periode.
Installerede batterier kan lække eller ruste med tidens gang, hvilket kan
beskadige dit kamera alvorligt.
• Undgå at skabe forstyrrelse med andre elektroniske enheder.
• Sluk for kameraet, når du er om bord på et fly. Dit kamera kan forstyrre
flyvemaskinens udstyr. Følg alle luftfartsmæssige regulativer og sluk for
kameraet efter flypersonalets retningslinjer.
• Sluk for kameraet i nærheden af medicinsk udstyr. Dit kamera kan
forstyrre medicinsk udstyr i hospitaler eller sundhedscentre. Følg alle
regulativer, offentliggjorte advarsler og retningslinjer fra medicinsk
personale.
Undgå forstyrrelser i pacemakere.
Overhold den afstand mellem kameraet og pacemakere, der anbefales af
producenten og af forskningsgrupper, for at undgå mulig interferens.
Hvis du har grund til at tro, at dit kamera skaber forstyrrelser i en
pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke
kameraet og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske
udstyr for at få råd og vejledning.
Som erstatningsbatterier må der kun anvendes originale
Lithium-ion batterier, der er anbefalet af producenten. Du må
ikke beskadige eller overophede batteriet.
Dette kan medføre brand eller personskader.
Brug kun batterier, opladere, kabler og tilbehør, der er
godkendt af Samsung.
• Batterier, opladere, kabler eller tilbehør, der ikke er godkendt, kan
medføre, at batterierne eksploderer, beskadiger dit kamera eller
medfører personskader.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader eller kvæstelser, der skyldes
batterier, opladere, kabler eller tilbehør, der ikke er godkendt.
Brug ikke batterierne til formål, de ikke er beregnet til.
Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
3
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Rør ikke ved blitzen, når den affyres.
Blitzen er meget varm, når den affyres, og kan brænde din hud.
Når du bruger opladeren, skal du slukke for kameraet, inden
du fjerner opladerkablet fra kameraet.
Hvis du ikke gør dette, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
Hvis du ikke gør dette, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
Der må ikke anvendes et beskadiget strømforsyningskabel,
et ødelagt stik eller en løs stikkontakt, når batterierne skal
oplades.
Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Vekselstrømsopladeren må ikke komme i kontakt med +/terminalerne på batteriet.
Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
Tab ikke kameraet, og udsæt det ikke for stærke påvirkninger.
Vær forsigtig, når du tilslutter kabler eller adaptere og sætter
batterier og hukommelseskort i.
Hvis du sætter stik i med magt, tilslutter kablerne forkert eller sætter
batterier og hukommelseskort forkert i, kan du beskadige porte, stik og
tilbehør.
Hold kort med magnetstriber borte fra kameraetuiet.
Informationer, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget eller slettet.
Brug aldrig en defekt oplader, et defekt batteri eller et defekt
hukommelseskort.
Dette kan medføre elektrisk stød, funktionsfejl i kameraet eller medføre
brand.
Anbring ikke kameraet tæt på et magnetfelter.
Hvis du gør dette kan det medføre at kameraet ikke fungerer korrekt.
Brug ikke kameraet, hvis skærmen er gået i stykker.
Hvis glas- eller akryldelene er i stykker, skal du henvende dig hos et
Samsung-servicecenter for at få kameraet repareret.
Hvis du gør det, kan du beskadige skærmen eller eksterne eller interne
komponenter.
4
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Kontrollér, at kameraet fungerer korrekt, før du tager det i
brug.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for noget som helst tab af filer
eller anden skade, der er forårsaget af funktionsfejl eller forkert brug af
kameraet.
Du skal sætte den lille ende af USB-kablet i dit kamera.
Hvis kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er
ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.
Objektivet må ikke udsættes for direkte sollys.
Undgå at skabe forstyrrelse med andre elektroniske enheder.
Dit kamera udsender RF-signaler (radiofrekvens), der kan skabe interferens
med uafskærmet eller ukorrekt afskærmet elektronisk udstyr, som f.eks.
pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske
enheder i hjemmet eller i køretøjer. Kontakt producenten af dine
elektroniske enheder for at løse problemer med eventuel interferens.
For at forhindre uønsket støj: Brug kun enheder og tilbehør, der er
godkendt af Samsung.
Brug dit kamera i normal stilling.
Undgå kontakt med kameraets interne antenne.
Dette kan misfarve billedsensoren eller medføre funktionsfejl.
Dataoverførsel og ansvar
Hvis kameraet bliver overophedet, skal du fjerne batteriet og
lade det køle ned.
• Data, der er overført via WLAN kan lækkes, så undgå at overføre
• Langvarig brug af kameraet kan få batteriet til at overophede og få
• Kameraproducenten er ikke ansvarlig for dataoverførsler, der krænker
kameraets indvendige temperatur til at stige. Hvis kameraet holder med
at fungere, skal du fjerne batteriet og lade det køle ned.
følsomme data i offentlige områder eller på åbne netværk.
ejendomsrettigheder, varemærker, love om immaterielle rettigheder
eller krænkelse af offentlig lov og orden.
• Høje interne temperaturer kan medføre støj på billederne. Dette er
normalt og påvirker ikke kameraets samlede ydeevne.
5
Angivelserne i denne vejledning
Ikonerne i denne vejledning
Ikon
Funktion
Tilstand
Angivelse
Flere oplysninger
Smart Auto
t
Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler
Program
P
Blændeprioritet
A
Lukkerprioritet
S
Manuel
M
Objektivprioritet
i
Smart
s
Wi-Fi
B
[
]
Kameraknapper. F. eks. vises udløserknappen som
[Udløser].
(
)
Sidetal for relaterede oplysninger
ĺ
*
Angivelse af tilstand
Rækkefølgen af funktioner eller menuer, du skal vælge
for at udføre et trin, f.eks.: Vælg 1 ĺ Kvalitet (svarer til
vælg 1 og derefter Kvalitet).
Kommentar
6
Indhold
Tip
Kapitel 1
Begreber inden for fotografering
Mit kamera
Optagelsesstillinger ................................................................................... 13
Kom i gang.................................................................................................... 29
Kontroller indhold..................................................................................................... 29
Kameraets udseende.................................................................................. 30
Holde kameraet ............................................................................................................. 13
Tage billeder stående .................................................................................................. 13
Tage billeder knælende .............................................................................................. 14
Brug af skærmen ........................................................................................................... 14
Optagelse ved lav vinkel ............................................................................................ 15
Optagelse ved høj vinkel ........................................................................................... 15
Blænder ......................................................................................................... 16
Blændeværdi og dybdeskarphed ........................................................................... 17
Lukkerhastighed ......................................................................................... 18
ISO-følsomhed ............................................................................................. 19
Sådan styrer blænderindstillingen, lukkehastigheden og
ISO-følsomheden eksponeringen ........................................................... 20
Sammenhæng mellem brændvidde, vinkel og perspektiv................ 21
Dybdeskarphed ........................................................................................... 22
Hvad kontrollerer effekter, der er ude af fokus? ................................................ 22
Optisk tjek ....................................................................................................................... 24
Komposition ................................................................................................. 24
Brug af knappen DIRECT LINK................................................................................. 32
Isætning af batteri og hukommelseskort .............................................. 33
Udtagning af batteri og hukommelseskort ....................................................... 33
Bruge hukommelseskortadapteren ....................................................................... 33
Sådan oplader du batteriet og tænder kameraet ................................ 34
Opladning af batteriet ............................................................................................. 34
Sådan tænder du kameraet ................................................................................... 34
Den første opsætning ................................................................................ 35
Valg af funktioner ....................................................................................... 36
Valg med knapperne................................................................................................ 36
Valg ved berøring ...................................................................................................... 36
Brug af m ........................................................................................................... 37
F.eks. valg af billedstørrelse i P-tilstand .............................................................. 37
Brug af Smart Panel .................................................................................................. 38
Du kan f.eks. justere eksponeringsværdien i P-tilstand ................................ 38
Reglen om tredjedele.................................................................................................. 24
Billeder med to motiver.............................................................................................. 25
Blitz ................................................................................................................ 26
Guidenummer for blitz ............................................................................................... 26
Tilbagekastningsfotografering ................................................................................ 27
7
Indhold
Skærmikoner................................................................................................ 40
I Optagelsestilstand.................................................................................................. 40
Sådan tager du billeder ............................................................................................. 40
Sådan optager du videoer........................................................................................ 41
Om niveauindikatoren ............................................................................................... 41
I Afspilningstilstand .................................................................................................. 42
Visning af billeder ........................................................................................................ 42
Afspilning af videoer .................................................................................................. 42
Ændring af de viste oplysninger .......................................................................... 43
Objektiver ..................................................................................................... 44
Objektivets udseende.............................................................................................. 44
Låsning eller oplåsning af objektivet ................................................................... 45
Objektivmarkeringer................................................................................................ 47
Ekstraudstyr ................................................................................................. 48
Sådan ser den eksterne blitz ud ........................................................................... 48
Tilslutning af ekstern blitz ........................................................................................ 49
GPS-modulets udseende (valgfrit) ...................................................................... 51
Montering af GPS-modulet.................................................................................... 51
Optagelsestilstande ................................................................................... 53
t Smart Auto-tilstand.................................................................................. 53
P Tilstanden Program .............................................................................................. 55
Programskift .................................................................................................................. 56
Minimumslukkerhastighed ..................................................................................... 56
A Tilstanden Blændeprioritet .............................................................................. 57
S Tilstanden Lukkeprioritet................................................................................... 58
M Tilstanden Manuel .............................................................................................. 59
Billedtilstand.................................................................................................................. 59
Brug af Bulb-funktionen............................................................................................ 60
i Tilstanden Objektivprioritet ........................................................................... 60
Brug af E .......................................................................................................... 60
Brug af i-Function i P/A/S/M-tilstande ............................................................ 61
Brug af Z............................................................................................................ 63
s Tilstanden Smart................................................................................................ 64
Brug af tilstanden Bedste ansigt ............................................................................ 65
Optagelse af panoramabilleder.............................................................................. 66
Optagelse af en video.............................................................................................. 68
3D-tilstand ................................................................................................................... 69
Tilgængelige funktioner i optagelsestilstand ................................................. 71
8
Indhold
Kapitel 2
Optisk billedstabilisering (OIS)................................................................. 89
Optagefunktioner
Kørsel (optagelsesmetode) ....................................................................... 90
Enkelt ............................................................................................................................. 90
Serie ............................................................................................................................... 90
Burst ............................................................................................................................... 91
Selvudløser .................................................................................................................. 91
Ramme til autoeksponering (AE-bracketing) ................................................. 92
Hvidbalanceramme (WB-bracketing) ................................................................ 92
Billedguideramme .................................................................................................... 93
Indstilling af ramme ................................................................................................. 93
Blitz ................................................................................................................ 94
Reduktion af rød-øje-effekt ................................................................................... 95
Justering af blitzens intensitet ............................................................................. 95
Måling............................................................................................................ 97
Multi ............................................................................................................................... 97
Punkt .............................................................................................................................. 98
Centervægtet.............................................................................................................. 98
Størrelse og opløsning ............................................................................... 73
Billedstørrelse ............................................................................................................. 73
Kvalitet .......................................................................................................................... 74
ISO-følsomhed ............................................................................................. 75
Hvidbalance ................................................................................................. 76
Tilpasning af forudindstillede muligheder for Hvidbalance ........................ 77
Billedguide (fotostile) ................................................................................ 79
AF-tilstand .................................................................................................... 80
Enkel-AF ........................................................................................................................ 81
Kontinuerlig AF .......................................................................................................... 81
Manuel fokus .............................................................................................................. 82
AF-område .................................................................................................... 83
Valg AF .......................................................................................................................... 83
Multi AF......................................................................................................................... 84
Ansigtsgenkendelse AF .......................................................................................... 84
Selvportræt AF ........................................................................................................... 85
Touch AF........................................................................................................ 86
Touch AF ....................................................................................................................... 86
Automatisk fokuspunkt........................................................................................... 86
Sporing af ..................................................................................................................... 86
Et tryk optagelse........................................................................................................ 87
Fokushjælp ................................................................................................... 88
MF hjælp....................................................................................................................... 88
Fokusmaksimum ....................................................................................................... 88
Måling af eksponeringsværdien af fokusområdet ........................................ 99
Dynamikområde ....................................................................................... 100
SmartFilter .................................................................................................. 101
Eksponeringskompensation................................................................... 102
Eksponeringslås ........................................................................................ 103
Videofunktioner ........................................................................................ 104
Filmstørrelse ............................................................................................................. 104
Filmkvalitet ............................................................................................................... 104
Flere bevægelser .................................................................................................... 105
Toner ........................................................................................................................... 105
Lyd ............................................................................................................................... 106
Reduktion af vindstøj ............................................................................................ 106
Mikrofonniveau....................................................................................................... 106
9
Indhold
Kapitel 3
Kapitel 4
Afspilning/redigering
Trådløst netværk
Søgning efter og håndtering af filer ..................................................... 108
Visning af billeder .................................................................................................. 108
Visning af miniaturebilleder ............................................................................... 108
Visning af filer efter kategori .............................................................................. 109
Vise filer som en mappe....................................................................................... 109
Beskyttelse af filer .................................................................................................. 110
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af
netværksindstillinger ............................................................................... 123
Forbindelse til et WLAN........................................................................................ 123
Lås/oplås alle filer ...................................................................................................... 110
Sletning af filer ........................................................................................................ 111
Sletning af en enkelt fil ............................................................................................ 111
Sletning af flere filer .................................................................................................. 111
Sletning af alle filer.................................................................................................... 112
Visning af billeder ..................................................................................... 113
Forstørrelse af et billede ...................................................................................... 113
Visning af et diasshow .......................................................................................... 113
Autorotation ............................................................................................................ 114
Oprettelse af udskriftsordre (DPOF) ................................................................ 114
Afspilning af videoer ................................................................................ 115
Beskæring af video under afspilning .............................................................. 115
Sådan gemmer du et billede under afspilning............................................ 116
Redigering af billeder............................................................................... 117
Beskæring af et billede ......................................................................................... 117
Rotation af et billede............................................................................................. 118
Ændring af billedstørrelse ................................................................................... 118
Justering af dine billeder ..................................................................................... 119
Retouchering af ansigter ..................................................................................... 120
Anvendelse af SmartFilter-effekter .................................................................. 121
Indstilling af netværksfunktioner ........................................................................ 124
Manuel indstilling af IP-adressen ......................................................................... 124
Brug af loginbrowseren ....................................................................................... 125
Gode råd om netværksforbindelse .................................................................. 126
Indtastning af tekst................................................................................................ 127
Automatisk lagring af filer på en smartphone .................................... 128
Afsendelse af billeder eller videoer til en smartphone ..................... 129
Brug af en smartphone som en fjernudløser ...................................... 131
Brug Autobackup til at sende billeder eller videoer .......................... 133
Installation af programmet til Autobackup på din pc .............................. 133
Afsendelse af billeder eller videoer til en pc ................................................ 133
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail .................................... 135
Ændring af e-mail-indstillinger ......................................................................... 135
Lagring af dine informationer ............................................................................... 135
Indstilling af en e-mail-adgangskode ................................................................ 136
Ændring af e-mail-adgangskoden....................................................................... 137
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail ............................................. 137
Brug af websteder til deling af billeder eller videoer ........................ 139
Adgang til websider .............................................................................................. 139
Opload af billeder eller videoer ........................................................................ 140
10
Indhold
Brug AllShare Play til at sende filer........................................................ 141
Upload af filer til onlinelager ............................................................................. 141
Visning af billeder eller videoer på enheder, der understøtter
AllShare Play............................................................................................................. 142
Afsendelse af billeder med Wi-Fi Direct................................................ 144
Kapitel 6
Forbindelse til eksterne enheder
Visning af filer på et HD-tv eller 3D-tv .................................................. 158
Afspille filer på et HDTV ....................................................................................... 158
Visning af filer på et 3D-tv ................................................................................... 159
Overførsel af filer til din computer ........................................................ 160
Overførsel af filer til din Windows-computer ............................................... 160
Tilslutning af kameraet som en ekstern harddisk .......................................... 160
Sådan fjernes kameraet (for Windows XP)........................................................ 161
Kapitel 5
Menu med kameraindstillinger
Overførsel af filer til Mac OS ............................................................................... 161
Brugerindstillinger.................................................................................... 146
ISO-tilpasning .......................................................................................................... 146
Brug af programmer på en pc ................................................................ 163
Installation af programmer fra den medfølgende cd ............................... 163
ISO-trin .......................................................................................................................... 146
Automatisk ISO-område.......................................................................................... 146
Tilgængelige programmer ved brug af i-Launcher ....................................... 163
Støjreduktion ...........................................................................................................
Indstil kontinuerlig ................................................................................................
DMF (Direct Manual Focus) ................................................................................
Farverum ...................................................................................................................
Korrigering af forvrængning ..............................................................................
Berøringsbetjening................................................................................................
iFn-tilpasning ...........................................................................................................
Brugerskærm ...........................................................................................................
Afbildning af taster ................................................................................................
Gitterlinie ..................................................................................................................
AF-lampe ...................................................................................................................
146
147
147
148
149
149
149
149
150
151
151
Brug af i-Launcher.................................................................................................. 163
Krav for Windows-operativsystem....................................................................... 163
Krav for Mac OS .......................................................................................................... 164
Start af i-Launcher ..................................................................................................... 164
Brug af Multimedia Viewer ..................................................................................... 165
Download af firmwaren........................................................................................... 166
Download af programmet Autobackup til pc ................................................. 166
Installation af Adobe Photoshop Lightroom ............................................... 167
Brug af Adobe Photoshop Lightroom ............................................................ 167
Indstilling .................................................................................................... 152
11
Indhold
Kapitel 7
Før du kontakter et servicecenter.......................................................... 181
Appendiks
Specifikationer for kameraet .................................................................. 184
Fejlmeddelelser ......................................................................................... 169
Ordliste ........................................................................................................ 189
Vedligeholdelse af kameraet .................................................................. 170
Rengøring af kameraet ........................................................................................ 170
Valgfrit ekstraudstyr ................................................................................. 195
Indeks .......................................................................................................... 197
Kameraobjektiv og skærm ..................................................................................... 170
Billedsensor.................................................................................................................. 170
Kameraets hus ............................................................................................................ 170
Brug af eller opbevaring af kameraet ............................................................. 171
Upassende steder at bruge eller opbevare kameraet .................................. 171
Brug på stranden eller ved kysten ....................................................................... 171
Opbevaring i længere tid........................................................................................ 171
Bruge kameraet med omtanke i fugtige omgivelser.................................... 172
Andre forholdsregler ................................................................................................ 172
Om hukommelseskort .......................................................................................... 173
Understøttet hukommelseskort........................................................................... 173
Hukommelseskortets kapacitet............................................................................ 174
Forholdsregler ved brug af hukommelseskort ............................................... 176
Om batteriet............................................................................................................. 177
Batterispecifikationer ............................................................................................... 177
Batteriets driftstid ...................................................................................................... 178
Meddelelse om lavt batteri .................................................................................... 178
Bemærkninger om brug af batteriet .................................................................. 178
Forholdsregler om brug af batteriet ................................................................... 179
Bemærkninger om opladning af batteriet ....................................................... 179
Bemærkninger om opladning med en forbundet computer .................... 180
Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt .................... 180
12
Begreber inden for fotografering
Optagelsesstillinger
For at tage et godt billede er det nødvendigt at have en god stilling,
så kameraet stabiliseres. Selv om du holder et kamera korrekt, kan den
forkerte stilling få kameraet til at ryste. Stå ret op og ned, og forhold dig
i ro for at fastholde en rolig base for dit kamera. Når du tager billeder
med en langsom lukkerhastighed, skal du holde vejret for at minimere, at
kroppen bevæger sig.
Tage billeder stående
Arrangér dit billede. Stå ret op og ned med fødderne i skulderbredde, og
hold dine albuer, så de peger nedad.
Holde kameraet
Hold kameraet med din højre hånd og anbring din højre pegefinger på
udløserknappen. Anbring din venstre hånd under objektivet som støtte.
13
Begreber inden for fotografering
Tage billeder knælende
Arrangér dit billede. Knæl, så et knæ hviler på jorden, og fasthold en opret
stilling.
Brug af skærmen
Vip skærmen op eller ned for at tage billeder ved høje eller lave vinkler.
Du kan vippe skærmen 90° opad ( ) eller 45° nedad ( ).
• Lad skærmen være lukket ( ), når kameraet ikke er i brug.
• Vip kun skærmen inden for den tilladte vinkel. Hvis du ikke
overholder dette, kan kameraet blive ødelagt.
14
Begreber inden for fotografering
Optagelse ved lav vinkel
En optagelse fra lav vinkel er en optagelse med kameraet placeret under
din øjenhøjde, hvor det er rettet opad mod motivet.
Optagelse ved høj vinkel
En optagelse fra høj vinkel er en optagelse med kameraet placeret over
din øjenhøjde, hvor det er rettet nedad mod motivet.
15
Begreber inden for fotografering
Blænder
Blænderen (et hul, som kontrollerer mængden af lys, der kommer ind
i kameraet) er én ud af tre faktorer, der bestemmer eksponeringen.
Blænderens hus indeholder tynde metalplader, der åbner og lukker for
at lade lyset komme gennem blænderen og ind i kameraet. Størrelsen
af blænderen er tæt forbundet med lysstyrken for et billede: Jo større
blænderen er, jo lysere bliver billedet. Jo mindre blænderen er, jo mørkere
bliver billedet.
Blændestørrelser
Størrelsen af blænden angives som en værdi, der kaldes en "F-værdi".
F-værdien angiver brændvidden divideret med objektivets diameter.
Hvis f.eks. et objektiv med en brændvidde på 50 har en f-værdi på F2, er
blænderens diameter 25 mm (50 mm/25 mm=F2). Jo mindre tallet er, jo
større er blænderens åbning.
Åbningen i blænderen er beskrevet som eksponeringsværdien (EV).
Hvis man øger eksponeringsværdien (med + 1 EV), betyder dette,
at mængden af lys fordobles. Hvis eksponeringsværdien reduceres
(med - 1 EV), halveres lysmængden. Du kan også bruge funktionen for
eksponeringskompensationen til at finjustere mængden af lys ved at dele
eksponeringsværdierne op i 1/2, 1/3 EV osv.
+1 EV
Minimum blænder
Medium blænder
-1 EV
Maksimal blænder
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Trin af eksponeringsværdier
Mørkere billede
(blænder åbnet en anelse)
Lysere billede
(blænder åbnet meget)
16
Begreber inden for fotografering
Blændeværdi og dybdeskarphed
Du kan gøre et billedes baggrund sløret eller skarpt ved at ændre på
blænderen. Dette er tæt forbundet til dybdeskarpheden (DOF), der kan
udtrykkes som værende enten lille eller stor.
Blænderhuset indeholder adskillige blade. Disse blade bevæger sig sammen
og kontrollerer den mængde af lys, der kommer gennem blænderens midte.
Antallet af blade har også effekt på lysets former, når der tages billeder om
natten. Hvis blænderen har et lige antal blade, deles lyset op i et tilsvarende
antal dele. Hvis antallet af blade er ulige, vil antallet af dele være dobbelt så
stort som antallet af blade.
En blænder med 8 blade deler eksempelvis lyset op i 8 dele, og en blænder
med 7 blade giver 14 dele.
Et billede med stor DOF
Et billede med lille DOF
7 blade
8 blade
17
Begreber inden for fotografering
Lukkerhastighed
Lukkerhastigheden refererer til den tid, det tager at åbne og lukke
lukkeren, og dette er en vigtig faktor for et billedes lysstyrke, da den
kontrollerer den mængde lys, der når at komme ind gennem blænderen,
før det når billedsensoren.
Lukkehastigheden kan normalt justeres. Målingen af lukkehastigheden
kaldes "eksponeringsværdi" (EV) og er markeret i intervaller på 1 sek.,
1/2 sek., 1/4 sek., 1/8 sek., 1/15 sek., 1/1000 sek., 1/2000 sek. osv.
Jo hurtigere lukkerhastighed, jo mindre lys slippes der derfor ind.
Og tilsvarende: Jo langsommere lukkerhastighed, jo mere lys slippes der
ind.
Som vist på nedenstående billeder vil en lav lukkerhastighed give
mere tid til at lukke lys ind, så billedet bliver lysere. Modsat vil en høj
lukkerhastighed give mindre tid til at lukke lyset ind, hvorfor billedet vil
blive mørkere og lettere kan tage billeder af motiver i bevægelse.
+1 EV
Eksponering
-1 EV
0,8 sek
1 sek
1/2 sek
1/4 sek
1/8 sek
1/15 sek
0,004 sek
1/30 sek
Lukkerhastighed
18
Begreber inden for fotografering
ISO-følsomhed
Eksponeringen af et billede bestemmes af kameraets følsomhed.
Denne følsomhed er baseret på internationale filmstandarder og
betegnes som ISO-standarder. I digitale kameraer anvendes denne
følsomhedsspecifikation til at repræsentere følsomheden af den digitale
mekanisme, der tager billedet.
Da en lav ISO-følsomhed betyder, at kameraet bliver mindre lysfølsomt,
skal du bruge mere lys for at skabe en optimal eksponering. Hvis du
bruger en lav ISO-følsomhed, skal du åbne blænderen mere eller reducere
lukkerhastigheden, så der kan komme mere lys ind i kameraet. På en
solskinsdag med masser af lys kræver en lav ISO-følsomhed eksempelvis
ikke en langsom lukkerhastighed. På et mørkt sted eller om natten vil en
lav ISO-værdi dog resultere i et sløret billede. Det anbefales derfor at øge
ISO-følsomheden en smule.
ISO-følsomheden fordobles, når værdien fordobles. F.eks. vil en indstilling
på ISO 200 være i stand til at tage billeder med den dobbelte hastighed af
en indstilling på ISO 100. En højere ISO-værdi kan dog resultere i
"støj" — små prikker, pletter og andre fænomener på et billede, der
giver billedet et beskidt eller forstyrret udseende. Som generel regel
er det bedst at bruge en lav ISO-værdi for at undgå støj på billederne,
medmindre du tager billeder i mørke omgivelser eller om natten.
Et billede, der er taget med et kamerastativ
og høj ISO-følsomhed
Et sløret billede med en lav ISO-følsomhed
Ændringer i kvalitet og lysstyrke i henhold til ISO-følsomheden
19
Begreber inden for fotografering
Sådan styrer blænderindstillingen,
lukkehastigheden og ISO-følsomheden
eksponeringen
Blændeindstillingen, lukkerhastighed og ISO-følsomheden hænger
snævert sammen, når der tages et billede. Blændeindstillingen
kontrollerer den åbning, der regulerer lysmængden, der kommer ind
i kameraet, mens lukkerhastighed bestemmer hvor lang tid, lyset får
lov til at komme ind. ISO-følsomheden bestemmer den hastighed,
hvormed filmen reagerer på lys. Sammen beskrives disse tre aspekter som
eksponeringens tre faktorer.
Lukkerhastighed, blændeværdi eller ISO-følsomhed kan ændres ved at
justere de andre parametre for at opretholde lysmængden. Resultatet
ændres dog i henhold til indstillingerne. Lukkerhastigheden er f.eks. nyttig
til at udtrykke bevægelse, blænderen kan kontrollere dybdeskarpheden,
og ISO-følsomheden kan kontrollere et billedes kornethed.
Indstillinger
Resultater
Indstillinger
Lukkehastighed
Resultater
Hurtig hastighed
= mindre lys
Langsom hastighed
= mere lys
Hurtig = fast
Langsom = sløret
ISO-følsomhed
Høj følsomhed
= mere følsom over
for lys
Lav følsomhed
= mindre følsom over
for lys
Høj = mere kornet
Lav = mindre kornet
Blændeværdi
Bred blænde
= mere lys
Smal blænde
= mindre lys
Vid = lille dybdeskarphed
Nær = stor dybdeskarphed
20
Begreber inden for fotografering
Sammenhæng mellem brændvidde, vinkel
og perspektiv
Lang brændvidde
Brændvidden, der måles i millimeter, er afstanden mellem midten af
objektivet til dets fokuspunkt. Den påvirker vinklen og perspektivet for de
billeder, der tages. En kort brændvidde giver en bred vinkel, der gør det
muligt at tage et bredt billede. En lang brændvidde giver en smal vinkel,
der gør det muligt at tage telebilleder.
telebillede-objektiv
telebillede
Kort brændvidde
smal vinkel
Se på nedenstående billeder og sammenlign forskellene.
vidvinkelsobjektiv
bredt billede
vidvinkel
18 mm vinkel
55 mm vinkel
200 mm vinkel
Normalt vil et objektiv med en bred vinkel være egnet til at tage
landskabsbilleder, og et objektiv med smal vinkel anbefales til at tage billeder af
sportsbegivenheder eller portrætter.
21
Begreber inden for fotografering
Hvad kontrollerer effekter, der er ude af fokus?
Dybdeskarphed
De portrætter eller billeder af opstillinger, som folk bedst kan lide, er
dem, hvor baggrunden er ude af fokus, så motivet træder tydeligt frem.
Afhængigt af fokusområderne kan et billede gøres uskarpt eller skarpt.
Dette kaldes "lille DOF" eller "stor DOF".
Dybdeskarpheden er fokusområdet rundt om motivet. Et lille DOF angiver
derfor, at fokusområdet er smalt, og et højt DOF betyder, at fokusområdet
er bredt.
DOF afhænger af blændeværdien
Jo bredere blænderen er (og specielt jo lavere blændeværdien er),
jo lavere bliver DOF. Under forhold hvor de andre værdier (herunder
lukkehastighed og ISO-følsomhed) er lige store, vil en lav blændeværdi
give et billede med lav DOF.
Man kan tage et billede med en lille DOF, der tydeliggør motivet og gør
resten af billedet sløret, ved at bruge et teleskopobjektiv eller ved at vælge
en lav blændeværdi. Modsat kan du tage et billede med stor DOF, der viser
alle elementer på et billede i skarp fokus, ved at bruge et vidvinkelobjektiv
eller ved at vælge en høj blændeværdi.
55 mm F5.7
Lille dybdeskarphed
55 mm F22
Stor dybdeskarphed
22
Begreber inden for fotografering
DOF afhænger af brændvidde
DOF afhænger af afstanden mellem motiv og kamera
Jo længere brændvidde, jo lavere bliver DOF. Et teleskopobjektiv med en
længere brændvidde er bedre til at tage et billede med lav DOF end et
vidvinkelobjektiv med kort brændvidde.
Jo kortere afstanden mellem motivet og kameraet er, jo lavere bliver DOF.
Derfor kan det resultere i et billede med lav DOF, hvis du tager et billede
tæt på motivet.
Et billede, der er taget med et 100 mm teleskopobjektiv
Et billede, der er taget med et 18 mm
vidvinkelobjektiv
Et billede, der er taget med et 100 mm
teleskopobjektiv
Et billede, der er taget tæt på motivet
23
Begreber inden for fotografering
Optisk tjek
Du kan trykke på den brugerdefinerede knap for at se det optiske
tjek, før du tager et billede. Kameraet justerer blænderen til de
foruddefinerede indstillinger og viser resultaterne på skærmen. Indstil den
brugerdefinerede knap til Optisk tjek. (s. 150)
Komposition
Det er sjovt at tage et billede af verdens skønhed med et kamera. Uanset
hvor smuk verden er, kan man dog ikke fange skønheden, hvis billedets
komposition er dårlig.
Når det drejer sig om billedkomposition, er det meget vigtigt at prioritere
motiverne.
Komposition inden for fotografering henviser til, hvordan motiverne
arrangeres. Normalt vil det give en god komposition, hvis man følger
reglen om tredjedele.
Reglen om tredjedele
For at bruge reglen om tredjedele skal du dele billedet op i et mønster af
3 x 3 lige store rektangler.
For at komponere et billede med vægt på motivet skal du sørge for, at
motivet befinder sig ved et af hjørnerne af det midterste rektangel.
24
Begreber inden for fotografering
Med denne regel om tredjedele kan du få billeder med stabile og
behagelige kompositioner. Herunder er et par eksempler.
Billeder med to motiver
Hvis dit motiv befinder sig i et hjørne af billedet, skaber det en ubalanceret
komposition. Du kan stabilisere billedet ved at tage et billede af et andet
motiv i modsatte hjørne for at balancere vægtfordelingen på billedet.
Motiv 2
Motiv 1
Ustabilt
Motiv 2
Motiv 1
Stabilt
Når du tager landskabsbilleder, vil centrering på horisonten give en
ubalanceret virkning. Du kan give billedet mere vægt ved at flytte
horisonten op eller ned.
Motiv 1
Motiv 1
Motiv 2
Motiv 2
Ustabilt
Stabilt
25
Begreber inden for fotografering
Guidenummer for blitz
Blitz
Lys er et af de vigtigste komponenter når du tager billeder. Det er dog ikke
let at have en tilstrækkelig lysmængde til enhver tid og hvor som helst.
Brug af blitz gør det muligt at optimere lysforholdene og oprette flere
forskellige effekter.
Blitz, også kendt som strobelys eller hurtigaktiveret lys, hjælper med at
skabe tilstrækkelig eksponering under forhold med lav belysning. Det er
ligeledes anvendeligt i situationer med meget lys. Blitz kan f.eks. bruges til
at kompensere for eksponeringen for et motivs skygge eller til klart at tage
billede både af motivet og baggrunden under forhold med modlys.
Modelnummeret for en blitz henviser til blitzens effekt, og den maksimale
mængde af det genererede lys repræsenteres af en værdi, der kaldes for
et "guidenummer". Jo større guidenummer, jo mere lys udsendes der
fra blitzen. Guidenummeret findes ved at gange afstanden fra blitzen til
motivet med blændeværdien, når ISO-følsomheden er sat til 100.
Guidenummer = Afstand fra blitz til motiv x blændeværdi
Blændeværdi = Guidenummer/afstand fra blitz til motiv
Afstand fra blitz til motiv = Guidenummer/blændeværdi
Hvis du kender blitzens ledetal, kan du beregne en optimal blitz til
motivafstanden, når du indstiller blitzen manuelt. Hvis f.eks. en blitz har et
ledetal på 20 og er 4 meter væk fra motivet, er den optimale blændeværdi
F5.0.
Før korrigering
Efter korrigering
26
Begreber inden for fotografering
Tilbagekastningsfotografering
Tilbagekastningsfotografering henviser til en metode med at kaste lyset
tilbage fra loftet eller vægge, så lyset bliver jævnt fordelt. Normalt kan
billeder, der tages med blitz, forekomme unaturlige og kaste skygger.
Motiver på billeder, der er taget med tilbagekastningsfotografering, kaster
ingen skygger og ser fine ud grundet det jævnt fordelte lys.
27
Kapitel 1
Mit kamera
Få oplysninger om dit kameras udseende, skærmikoner, objektiv,
valgfrie tilbehør, og grundlæggende funktioner.
Mit kamera
Kom i gang
Kontroller indhold
Kontrollér, om følgende dele er i æsken:
Kamera
(inkl. kamerahushylster og dæksel til
monteringsenhed)
AC-adapter/USB-kabel
Genopladeligt batteri
Ekstern blitz
CD-ROM med software
(inklusive brugervejledning)
Adobe Photoshop LightroomDVD-ROM
Hurtig startvejledning
Håndledsrem
• Illustrationerne kan være anderledes end de faktiske emner.
• Du kan købe tilbehør hos en forhandler eller hos et Samsung servicecenter. Samsung er ikke ansvarlig for problemer, der er
skyldes brug af ikke-godkendt tilbehør. For yderligere oplysninger om ekstraudstyr henvises til side 195.
29
Mit kamera
Kameraets udseende
1
2
3 4
5 6
16
15
7
14
Nr.
Navn
Nr.
Navn
4
Mikrofon
5
Dæksel til monteringsenhed
1
Vælger
• t: Smart Auto-tilstand (s. 53)
• P: Programtilstand (s. 55)
• A: Blændeprioritettilstand (s. 57)
• S: Lukkerprioritetstilstand (s. 58)
• M: Manuel tilstand (s. 59)
• i: Tilstanden Objektivprioritet (s. 60)
• s: Smart-tilstand (s. 64)
• B: Wi-Fi (s. 122)
6
Monteringsenhed
7
Hul til kamerarem
8
Billedsensor
4
7
8
13
9
10
12
Drejeknap
• På menuskærmen: Gå til et ønsket
11
2
3
menupunkt.
• I Smart Panel: Juster en valgt
funktion.
• I optagelsestilstand: Juster
lukkehastighed eller blændeværdi i
nogle optagelsestilstande, eller juster
størrelsen af fokusområdet.
• I afspilningstilstand: Få vist
miniaturer, forstør eller formindsk et
billede, eller åbn eller luk en mappe
med serie- eller burst-billeder i
afspilningstilstand.
Indbygget antenne/NFC-mærke
9
* Berør ikke den indbyggede antenne,
når du bruger det trådløse netværk.
10
Højttaler
11
Objektivets udløserknap
12
Objektivmontering
13
Indikator for objektivmontering
14
AF-hjælpelys/timerlys
15
Power-knappen
16
Udløser
DIRECT LINK-knap: Start en
forudindstillet Wi-Fi-funktion. (s. 32)
30
Mit kamera >
Kameraets udseende
Nr.
1
Navn
Videooptagelsesknap
Start optagelse af en video.
Knappen EV-justering (s. 102)
1
2
3
4
9
5
8
2
Nr.
Tryk og fasthold knappen, og rul
derefter med drejeknappen for at justere
eksponeringsværdien.
I M-tilstand vil blændeværdien blive
justeret.
6
7 6
7
4
8
indstillinger.
• I optagelsestilstand: Gør det muligt at
vælge et fokusområde manuelt i visse
optagelsestilstande.
Navigationsknap
• I optagelsestilstand
- D: Vis kameraindstillinger og skifter
funktion. (s. 150)
Gør det muligt at skifte til
afspilningstilstand.
Statuslampe
Gå til Smart Panel, og finjuster nogle af
indstillingerne.
Knappen o
• På menuskærmen: Gem de valgte
Knappen Slet/Brugerdefineret
• I optagelsestilstand: Udfør den tildelte
• I afspilningstilstand: Sletter filer.
Afspilningsknap
Knappen Fn
3
Navn
Angiver kameraets status.
• Blinker: Når et billede bliver gemt, der
optages video, der sendes data til en
computer, der oprettes forbindelse til et
WLAN, eller der sendes et foto.
• Lyser konstant: Når der ikke overføres
data, når overførslen af data til en
computer er afsluttet, eller når batteriet
oplades.
Knappen MENU
9
Gør det muligt at åbne indstillinger eller
menuer.
funktioner.
5
- I: Vælg en ISO-værdi.
- C: Vælg en drevindstilling.
- F: Vælg en AF-tilstand.
• I andre situationer
Flyt hhv. op, ned, til venstre, til højre.
31
Mit kamera >
Kameraets udseende
Nr.
Navn
USB-port og port til aktivering af udløser
1
2
5
4
1
Tilslut kameraet til en computer eller aktivering af udløser. Brug et udløseraktiveringskabel
samme med en trefod for at minimere kameraets bevægelse.
2
HDMI-port
3
Låg til batterirum/hukommelseskort
Isæt et hukommelseskort og batteri.
4
Skærm
• Vip skærmen op eller ned for at tage billeder ved høje eller lave vinkler. (s. 14)
• Tryk på skærmen for at vælge en menu eller en funktion. (s. 36)
5
Stativgevind
3
Brug af knappen DIRECT LINK
Du kan nemt tænde for Wi-Fi-funktionen ved at trykke på [DIRECT LINK].
Tryk på [DIRECT LINK] for at vende tilbage til den forrige tilstand.
Indstilling af knappen DIRECT LINK
Du kan vælge en Wi-Fi-funktion, der startes, når du trykker på [DIRECT LINK]. (s. 150)
Hvis du vil indstille en
DIRECT LINK-funktion,
skal du i optagelsestilstand trykke på [m] ĺ 5 ĺ Afbildning af taster ĺ
DIRECT LINKĺ vælg en indstilling.
32
Mit kamera
Isætning af batteri og hukommelseskort
Lær at isætte batteriet og et hukommelseskort (medfølger ikke) i dit
kamera.
Udtagning af batteri og hukommelseskort
Skub låsen opad for at frigøre
batteriet.
Batterilås
Genopladeligt batteri
Tryk forsigtigt, til kortet går fri af kameraet,
og træk det ud af åbningen.
Sæt et hukommelseskort i, så de
guldfarvede kontakter vender nedad.
Hukommelseskort
Hukommelseskort
Sæt batteriet i med Samsung-logoet opad.
Bruge hukommelseskortadapteren
For at bruge micro-hukommelseskort med dette produkt, en pc eller
en hukommelseskortlæser skal du sætte kortet i en adapter.
Genopladeligt batteri
Når statuslampen på kameraet blinker, må du ikke fjerne hukommelseskortet
eller batteriet. Hvis du gør dette, kan det beskadige de data, der er gemt på
hukommelseskortet eller på kameraet.
33
Mit kamera
Sådan oplader du batteriet og tænder kameraet
Opladning af batteriet
Sådan tænder du kameraet
Før du bruger kameraet første gang, skal du oplade batteriet. Sæt den
smalle ende af USB-kablet i dit kamera, og sæt derefter den anden ende af
USB-kablet i vekselstrømsadapteren.
Indstil Power-knappen til ON.
• Hvis du vil slukke kameraet, skal du indstille Power-knappen til OFF.
• Skærmbilledet for første opsætning vil blive vist, når du tænder for
kameraet første gang. (s. 35)
Statuslampe
• Rødt lys tændt: Oplader
• Rødt lys slukket: Fuldt opladet
• Rødt lys blinker: Fejl
• Brug kun den vekselstrømsadapter og det USB-kabel, der fulgte med dit
kamera. Hvis du bruger en anden vekselstrømsadapter, oplades eller fungerer
kamerabatteriet måske ikke korrekt.
• Du kan kun oplade batteriet med USB-kablet, når kameraet er slukket.
34
Mit kamera
Den første opsætning
Når du første gang tænder for dit kamera, vises skærmbilledet til første
opsætning. Sproget er forudindstillet til det land eller den region, hvor
kameraet er solgt. Du kan ændre sproget efter behov. Du kan også vælge
et element ved at berøre det på skærmen.
4
Tryk på [C/F] for at vælge et punkt (År/Måned/Dag/T/Min./
DST).
5
Tryk på [D/I] for at indstille funktionen, og tryk derefter
på [o].
1
Tryk på [I] for at vælge Tidszone, og tryk derefter på [F]
eller [o].
6
Tryk på [I] for at vælge Type dato, og tryk derefter på
[F] eller [o].
2
Tryk på [D/I] for at vælge en tidszone, og tryk derefter
på [o].
7
Tryk på [D/I] for at vælge datotype, og tryk derefter på
[o].
8
Tryk på [I] for at vælge Klokkeslætstype, og tryk derefter
på [F] eller [o].
9
Tryk på [D/I] for at vælge klokkeslætstype, og tryk
derefter på [o].
Tidszone
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Kap Verde
[GMT -02:00] Midtatlanten
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Tilbage
3
Indstil
10 Tryk på [m] for at afslutte den første opsætning.
Tryk på [I] for at vælge Dato & tid, og tryk derefter på
[F] eller [o].
Dato & tid
År Måned Dag
Tilbage
T
Min.
DST
Indstil
• Skærmen kan variere afhængigt af det valgte sprog.
35
Mit kamera
Valg af funktioner
Valg med knapperne
Valg ved berøring
Rul med drejeknappen, eller tryk på [D/I/C/F] for at flytte,
og tryk derefter på [o] for at vælge en funktion.
Du må ikke bruge spidse genstande til at trykke på skærmen, f.eks. kuglepenne
eller blyanter. Du kan beskadige skærmen.
Berøre: Berør et ikon for at vælge en menu eller en funktion.
MobileLink
SNS og sky
Remote Autobackup
Viewfinder
E-mail
AllShare
Play
Trække: Berør og hold nede på et område på skærmen, og træk
herefter fingeren.
AutoShare
Billedstørrelse
Kvalitet
ISO
Hvidbalance
Tilbage
Vælg
36
Mit kamera >
Valg af funktioner
Svippe: Svip forsigtigt fingeren hen over skærmen.
Brug af m
Tryk på [m], eller berør
på skærmen, og skift derefter
optagelsesfunktioner eller indstillinger.
F.eks. valg af billedstørrelse i P-tilstand
• Den berøringsfølsomme skærm genkender måske ikke dine input, hvis du
trykker på flere elementer på samme tid.
• Når du trykker eller trækker på skærmen, kan der forekomme misfarvninger.
Dette er ikke en fejl, men en egenskab ved den berøringsfølsomme skærm.
Berør eller træk let for at minimere misfarvningerne.
• Den berøringsfølsomme skærm fungerer måske ikke korrekt, hvis du bruger
kameraet i miljøer med ekstrem luftfugtighed.
• Den berøringsfølsomme skærm fungerer måske ikke korrekt, hvis du sætter
skærmbeskyttelsesfilm eller andet tilbehør på skærmen.
• Afhængigt af visningsvinklen kan skærmen muligvis synes dæmpet.
Juster lysstyrken eller visningsvinklen for at forbedre opløsningen.
1
Drej vælgeren til P.
2
Tryk på [m], eller berør
3
Tryk på [C] ĺ [D/I] for at gå til 1, og tryk derefter på [o].
.
• Du kan også berøre 1 på skærmen.
4
Rul med drejeknappen, eller tryk på [D/I] for at gå til
Billedstørrelse, og tryk derefter på [o].
• Du kan også trække i listen med funktioner og derefter berøre en
funktion.
AutoShare
Billedstørrelse
Kvalitet
ISO
Hvidbalance
Tilbage
Vælg
37
Mit kamera >
5
Valg af funktioner
Rul med drejeknappen, eller tryk på [D/I] for at gå til
en funktion, og tryk derefter på [o].
Brug af Smart Panel
• Du kan også trække i listen med funktioner og derefter berøre en
Tryk på [f], eller berør
på skærmen for at gå til funktioner som
f.eks. Eksponering, ISO og Hvidbalance.
funktion.
• Tryk på [m], eller berør Tilbage for at gå tilbage til den forrige
Du kan f.eks. justere eksponeringsværdien i P-tilstand
menu.
AutoShare
5472x3648 (3:2)
Billedstørrelse
3888x2592 (3:2)
Kvalitet
2976x1984 (3:2)
ISO
1728x1152 (3:2)
Hvidbalance
5472x3080 (16:9)
Tilbage
6
1
Drej vælgeren til P.
2
Tryk på [f], eller berør
.
Indstil
Tryk på [m], eller berør Tilbage for at skifte til
Optagelsestilstand.
38
Mit kamera >
3
Valg af funktioner
Tryk på [D/I/C/F] for at gå til EV, og tryk derefter på
[o].
• Du kan vælge en funktion direkte ved at rulle med drejeknappen,
uden du behøver at trykke på [o].
4
Rul med drejeknappen, eller tryk på [C/F] for at justere
eksponeringsværdien, og tryk derefter på [o].
• Du kan også trække i drejeknappen på skærmen og derefter vælge
Indstil for at justere funktionen.
• Du kan også vælge en funktion ved at berøre den.
EV : 0.0
EV : 0.0
Du kan justere nogle funktioner
ved at trække i dem.
Tilbage
Tilbage
Indstil
Juster
39
Mit kamera
Skærmikoner
I Optagelsestilstand
Ikon
Sådan tager du billeder
1
London
2
3
1. Optageinformation
Ikon
Aktuel dato
Aktuelt klokkeslæt
Lokationsinformation*
Hukommelseskort ikke indsat**
Punktmålingsområde
Fokusområde
Kamerarystelser
Ansigtsgenkendelse
Skala for manuel fokus
Hvidbalance (s. 76)
Niveauindikator (s. 41)
Mikrojustering for hvidbalance
Histogram (s. 150)
Optisk billedstabilisering (OIS) (s. 89)
Fokus
Z til
Udløserhastighed
Z værdi
Blændeværdi
RAW-fil
Justeringsværdi for
eksponering
Dynamikområde (s. 100)
* Disse ikoner, når du tilknytter et GPS-modul, der er
ekstraudstyr.
** Billeder, der er blevet taget uden et isat hukommelseskort,
kan ikke overføres til et hukommelseskort eller en
computer.
Auto-eksponeringslås (s. 103)
Tilgængeligt antal billeder
•
•
•
: Fuldt opladet
: Delvist opladet
(Rød): Tom
(genoplad batteriet)
2. Optageindstillinger
Ikon
Beskrivelse
AF-tilstand (s. 80)
GPS aktiveret*
London
Ikon
Ramme for auto-fokus
ISO-følsomhed (s. 75)
Beskrivelse
Optagelsestilstand
Beskrivelse
Beskrivelse
Billedstørrelse
Drevtilstand
Blitz (s. 94)
Justering af blitzintensitet
Måling (s. 97)
3. Optagefunktion (berøring)
Ikon
Beskrivelse
Skift Smart-tilstand***
AutoShare
Touch AF-funktioner
Optageindstillinger
Smart Panel
*** Dette ikon vises kun, når du vælger Smart-tilstand.
De viste ikoner vil ændres afhængigt af den
valgte tilstand eller de indstillede funktioner.
40
Mit kamera >
Skærmikoner
Sådan optager du videoer
2. Optageindstillinger
1
Ikon
Beskrivelse
Videoformat
AF-tilstand (s. 80)
2
Måling (s. 97)
Hvidbalance (s. 76)
Om niveauindikatoren
Niveauindikatoren hjælper dig med at holde
kameraet lige med vandrette og lodrette linjer
på skærmen. Hvis niveauindikatoren ikke er lige,
så kalibrer niveauindikatoren med funktionen
Vandret kalibrering. (s. 152)
Lodret
Optisk billedstabilisering (OIS) (s. 89)
Mikrojustering af hvidbalance
1. Optageinformation
Ikon
Beskrivelse
Optagelsestilstand
Aktuel optagetid/tilgængelig
optagetid
•
•
•
: Fuldt opladet
: Delvist opladet
(Rød): Tom
(genoplad batteriet)
Toner (s. 105)
Flere bevægelser (s. 105)
Lydoptagelse fra (s. 106)
Vandret
De viste ikoner vil ændres afhængigt af den
valgte tilstand eller de indstillede funktioner.
Niveau
Ikke i niveau
Du kan ikke bruge niveaumåleren ved optagelse
i stående retning.
Udløserhastighed
Blændeværdi
Eksponeringsværdi
ISO-følsomhed (s. 75)
41
Mit kamera >
Skærmikoner
I Afspilningstilstand
Visning af billeder
1
Afspilning af videoer
London
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date
2
Information
3
London
Stop
Ikon
Nr.
Beskrivelse
Kontinuerligt optaget fil
1
2
Taget billede
Afspilningshastighed
RGB-histogram (s. 150)
Flere bevægelser
Oplysninger for Optagelsestilstand,
Måling, Blitz, Hvidbalance, Blændeværdi,
Lukkehastighed, ISO, Brændvidde,
Eksponeringsværdi, Billedstørrelse, Dato,
Placering
Aktuel spilletid
Mappenummer - filnummer
Fil med placeringsoplysninger
3
Videolængde
/
Vis foregående fil/Scan baglæns.
(Hver gang du berører ikonet
for baglæns scanning, ændres
hastigheden for scanning i denne
rækkefølge: 2X, 4X, 8X).
/
Standse eller fortsætte afspilningen.
/
Beskæring af en video (berøring)
Vis næst fil/Scan forlæns. (Hver
gang du berører ikonet for forlæns
scanning, ændres hastigheden for
scanning i denne rækkefølge:
2X, 4X, 8X).
Visning af miniaturebilleder (berøring)
Juster lydstyrken eller afbryd lyden.
Lokationsinformation
RAW-fil
Beskyttet fil
Udskriftsoplysninger føjet til fil (s. 114)
3D-fil
m
Beskrivelse
Beskrivelse
Aktuel fil/samlet antal filer
London
Ikon
Optag
Menuen Afspilning/Redigering (berøring)
Redigering af billeder (berøring)
42
Mit kamera >
Skærmikoner
Ændring af de viste oplysninger
Tryk på [D] gentagne gange for at ændre visningstype.
Tilstand
Visningstype
• Grundlæggende optagelsesoplysninger
Optagelse
Afspilning
(optagelsestilstand, lukkerhastighed, blændeværdi,
eksponeringsværdi, ISO-følsomhed m.v.)
• Grundlæggende optagelsesoplysninger +
optagefunktionsknapper (MENU, Fn, AutoShare, Touch AF)
+ niveaumåler
• Grundlæggende optagelsesoplysninger +
optagefunktionsknapper + oplysninger om aktuelle
optagelsesindstillinger (fotostørrelse, drevtilstand, flash,
måling, AF-tilstand, m.v.)
• Grundlæggende optagelsesoplysninger +
optagefunktionsknapper + oplysninger om aktuelle
optagelsesindstillinger + histogram + dato og klokkeslæt
• Basisinformation
• Vis alle oplysninger om den aktuelle fil.
• Vis alle oplysninger om den aktuelle fil, herunder
RGB-histogram.
43
Mit kamera
Objektiver
Du kan købe objektiver, der er fremstillet udelukkende til dit kamera fra
NX-serien, som ekstraudstyr.
Nr.
Beskrivelse
1
2
Indikator for objektivmontering
3
Fokusring (s. 88)
4
Indikator for montering af objektivdæksel
5
Objektiv
6
Knappen i-Function (s. 60)
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III objektiv (eksempel)
7
AF/MF-knap (s. 80)
8
8
Objektivkontakter
Få oplysninger om hvert objektivs funktioner, og vælg et objektiv, der
svarer til dine behov og præferencer.
Objektivets udseende
1
2
Zoomring
Når du ikke bruger objektivet, skal du montere objektivdækslet og
monteringsdækslet for at beskytte objektivet mod støv og ridser.
3
4
5
6
7
44
Mit kamera >
Objektiver
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II-objektiv (eksempel)
7
Låsning eller oplåsning af objektivet
For at låse objektivet skal du trække og holde i kontakten til zoomlåsen
væk fra kamerahuset og dreje zoomringen, som vist i illustrationen.
1
2
6
3
5
4
Nr.
Beskrivelse
1
2
Indikator for objektivmontering
3
Objektiv
4
Fokusring (s. 88)
5
Knappen i-Function (s. 60)
6
Zoomring
7
Objektivkontakter
Kontakt til zoom-lås
45
Mit kamera >
Objektiver
For at låse objektivet op skal du dreje zoomringen som vist i illustrationen,
indtil du hører et klik.
SAMSUNG 16 mm F2.4-objektiv (eksempel)
5
1
2
3
4
Du kan ikke tage et billede, når objektivet er låst.
Nr.
Beskrivelse
1
2
3
Knappen i-Function (s. 60)
4
Objektiv
5
Objektivkontakter
Indikator for objektivmontering
Fokusring (s. 88)
46
Mit kamera >
Objektiver
Objektivmarkeringer
Nr.
Find ud af, hvad numrene på objektivet står for.
1
Beskrivelse
Blændeværdi
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS-objektiv (eksempel)
Et område af understøttede blændeværdier. F.eks. henviser 1:3.5–6.3
til det maksimale blændeværdiområde fra 3,5 til 6,3.
Brændvidde
2
Afstanden fra midten af objektivet til dets fokuspunkt (i millimeter).
Dette tal udtrykkes i et interval: den mindste brændvidde til den
største brændvidde for objektivet.
En større brændvidde resulterer i en mere snæver synsvinkel, og
motivet bliver forstørret. En mindre brændvidde resulterer i bredere
synsvinkler.
ED
3
1
2
3 4 5
ED står for ekstra lav dispersion. Ekstra lav dispersionsglas er effektivt
til at minimere kromatisk afvigelse (en forvrængning, der forekommer,
når det mislykkes for objektivet at fokusere alle farver til det samme
farvejusteringspunkt).
OIS (s. 89)
4
Optisk billedstabilisering. Objektiver med denne funktion kan
registrere kamerarystelser og effektivt fjerne bevægelsen inden i
kameraet.
Ø
5
Objektivets diameter. Når du sætter et filter på objektivet, skal du
sørge for, at objektivets og filterets diameter er det samme.
47
Mit kamera
Ekstraudstyr
Du kan bruge yderligere ekstraudstyr, herunder ekstern blitz og
GPS-modul, som kan hjælpe dig med at tage bedre og mere passende
billeder.
Sådan ser den eksterne blitz ud
SEF8A (eksempel)
Der henvises til brugervejledningen for valgfrit ekstraudstyr for yderligere
oplysninger.
1
• Illustrationerne kan være anderledes end de faktiske emner.
• Du kan købe tilbehør godkendt af Samsung hos en forhandler eller hos
2
et Samsung servicecenter. Samsung er ikke ansvarlig for skader, der er
forårsaget ved brug af en anden producents tilbehør.
3
Nr.
Beskrivelse
1
Pære
2
Fastgørelsesring til monteringsenhed
3
Monteringsenhedsforbindelse
48
Mit kamera >
Ekstraudstyr
Tilslutning af ekstern blitz
1
Fjern dækslet på monteringsenheden til kameraet.
2
Montér blitzen ved at skubbe den fast på monteringsenheden.
3
Lås blitzen fast ved at dreje fastgørelsesringen til
monteringsenheden i urets retning.
4
Løft op i blitzen, når du skal bruge den.
49
Mit kamera >
Ekstraudstyr
• Du kan tage et billede med en blitz, der ikke er fuldt opladet, men det
•
•
•
•
•
anbefales at bruge en fuldt opladet blitz.
Se siden om valgfrit tilbehør for oplysninger om tilgængelige eksterne blitz.
(s. 195)
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af optagelsestilstanden.
Der går lidt tid mellem to aktiveringer af blitzen. Bevæg dig ikke, før blitzen er
blevet aktiveret anden gang.
SEF8A er muligvis ikke kompatibel med andre kameraer i NX-serien.
Du kan finde yderligere oplysninger om ekstra blitz i brugervejledningen til
blitzen.
Brug kun blitz, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-kompatible blitz kan
beskadige kameraet.
SEF220A (eksempel) (valgfrit)
7
8
1
2
3
6
5
4
Nr.
Beskrivelse
1
Skærmikoner
2
READY-lys/test-knap
3
Knappen MODE
4
Knap til blitzudløsning
5
Power-knap
6
Batteridæksel
7
Pære
8
TELE/VID-tilstandsomskifter
9
Monteringsenhedsforbindelse
9
50
Mit kamera >
Ekstraudstyr
GPS-modulets udseende (valgfrit)
1
Montering af GPS-modulet
1
Fjern dækslet på monteringsenheden til kameraet.
2
Montér GPS-modulet ved at skubbe det ind på
monteringsenheden.
2
3
4
5
Nr.
Beskrivelse
1
Statuslampe
2
Power-knap
3
Fastgørelsesring til monteringsenhed
4
Monteringsenhedsforbindelse
5
Batteridæksel
51
Mit kamera >
Ekstraudstyr
3
Lås GPS-modulet på plads ved at dreje fastgørelsesringen til
montering af ekstraudstyr mod LOCK.
4
Tryk på power-knappen på GPS-modulet.
52
Mit kamera
Optagelsestilstande
De to enkle optagelsestilstande –Smart Auto og Smart-tilstand – hjælper
dig med at tage billeder med en række automatiske indstillinger.
Yderligere tilstande giver mulighed for større tilpasning a indstillingerne.
Ikon
t Smart Auto-tilstand
I tilstanden Smart Auto registrerer kameraet omgivelserne
og justerer automatisk faktorer, der bidrager til eksponering,
inklusive lukkerhastighed, blændeværdi, måling, hvidbalance og
eksponeringskompensation. Da kameraet kontrollerer de fleste af
funktionerne, er visse optagelsesfunktioner begrænsede. Denne tilstand er
nyttig til optagelse af hurtige snapshot med mindst mulig justering.
Beskrivelse
t
Smart Auto-tilstand (s. 53)
P
Programtilstand (s. 55)
A
Blændeprioritettilstand (s. 57)
S
Lukkerprioritetstilstand (s. 58)
M
Manuel tilstand (s. 59)
i
Tilstanden Objektivprioritet (s. 60)
s
Smart-tilstand (s. 64)
B
Wi-Fi-funktioner (s. 122)
53
Mit kamera >
Optagelsestilstande
1
Drej vælgeren til t.
2
Find dit motiv i rammen.
3
Tryk halvt ned på [Udløser] for at fokusere.
Ikon
Beskrivelse
Portrætter om natten
Landskaber med modlys
Portrætter med modlys
Portrætter
• Kameraet vælger en scene. Et ikon for den passende scene vises på
Nærbilleder af genstande
skærmen.
Nærbilleder af tekst
Solnedgange
Indendørs, mørke
Delvist oplyst
Nærbilleder med spotlys
Portrætter med spotlys
Blå himmel
Skovområder består typisk af motiver i grønne farver
Nærbilleder af farverige motiver
Genkendelige scener
Ikon
Kamera er stabiliseret på et stativ, og motivet bevæger sig ikke i en
vis tid. (når du tager billeder i mørke)
Beskrivelse
Motiver som bevæger sig
Landskaber
Fyrværkeri (ved brug af et stativ)
Scener med lyse, hvide baggrunde
Landskaber om natten
4
Tryk på [Udløser] for at tage billedet.
54
Mit kamera >
Optagelsestilstande
• Kameraet kan registrere forskellige scener, endda de samme motiver,
•
•
•
•
afhængigt af eksterne faktorer som f.eks. kamerarystelser, belysning og
afstand til motivet.
Hvis kameraet ikke genkender en relevant scenetilstand, bruger det
indstillingerne for tilstanden Smart Auto.
Selv om det detekterer et ansigt, kan kameraet muligvis ikke vælge en
portrættilstand afhængigt af motivets position eller belysning.
Selv om du bruger kamerastativ, kan kameraet ikke registrere
kamerastativtilstanden ( ), hvis motivet bevæger sig.
Kameraet forbruger mere batteristrøm, fordi det ofte ændrer indstillingerne
for at vælge passende scener.
P Tilstanden Program
Kameraet indstiller automatisk lukkerhastighed og blændeværdi, så der
opnås en optimal eksponeringsværdi.
Denne tilstand er nyttig, når du ønsker at tage billeder med konstant
eksponering og stadig vil være i stand til at justere andre indstillinger.
1
Drej vælgeren til P.
2
Konfigurér de ønskede indstillinger.
3
Tryk [Udløser] halvt ned for at fokusere, og tryk derefter på
[Udløser] for at tage billedet.
55
Mit kamera >
Optagelsestilstande
Programskift
Funktionen Programskift giver dig mulighed for at justere
lukkehastigheden og blændeværdien, mens kameraet bibeholder
samme eksponering. Når du ruller drejeknappen til venstre, mindskes
lukkehastigheden, og blændeværdien øges. Når du ruller drejeknappen til
højre, øges lukkehastigheden, og blændeværdien mindskes.
Minimumslukkerhastighed
Indstiller lukkerhastigheden til en værdi, der ikke er langsommere end
den valgte hastighed. Hvis en optimal eksponeringsværdi ikke kan opnås,
fordi ISO-følsomheden har nået den maksimale værdi som angivet af Auto
ISO område, vil hastigheden muligvis være langsommere end den valgte
minimumslukkerhastighed.
Indstil
minimumslukkerhastighed:
Ved at trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Minimumslukkerhastighed ĺ en valgmulighed i
optagelsestilstand.
• Denne funktion er kun tilgængelig, når ISO-følsomhed er indstillet til Auto.
• Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Program eller Blændeprioritet.
56
Mit kamera >
Optagelsestilstande
A Tilstanden Blændeprioritet
1
Drej vælgeren til A.
I tilstanden Blændeprioritet beregner kameraet automatisk
lukkehastigheden i overensstemmelse med den blændeværdi, du vælger.
2
Rul med drejeknappen for at justere blændeværdien.
• Du kan også justere blændeværdien ved at trykke på [f], skifte til
blændeværdien og derefter rulle med drejeknappen eller trække i
skærmen.
Du kan justere dybdeskarpheden (DOF) ved at ændre blændeværdien.
Denne tilstand er nyttig ved optagelse af portrætter, blomster og
landskabsoptagelser.
3
Konfigurér de ønskede indstillinger.
4
Tryk [Udløser] halvt ned for at fokusere, og tryk derefter på
[Udløser] for at tage billedet.
• Under lave lysforhold skal du muligvis øge ISO-følsomheden for at undgå
slørede billeder.
• Indstil minimumslukkerhastighed ved at trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Minimumslukkerhastighed ĺ en valgmulighed i optagelsestilstand.
Stor dybdeskarphed
Lille dybdeskarphed
57
Mit kamera >
Optagelsestilstande
S Tilstanden Lukkeprioritet
1
Drej vælgeren til S.
I tilstanden Lukkerprioritet indstiller kameraet automatisk blændeværdien
i henhold til den lukkerhastighed, du vælger. Denne tilstand er nyttig
til at tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, eller til at skabe
sporeffekter på et billede.
2
Rul med drejeknappen for at justere lukkehastigheden.
Indstil f.eks. lukkerhastigheden til over 1/500 sek for at fryse motivet.
Indstil lukkerhastigheden til under 1/30 sek for at få motivet til at se sløret
ud.
• Du kan også justere lukkehastigheden ved at trykke på [f], skifte
til lukkehastigheden og derefter rulle med drejeknappen eller
trække i skærmen.
3
Konfigurér de ønskede indstillinger.
4
Tryk [Udløser] halvt ned for at fokusere, og tryk derefter på
[Udløser] for at tage billedet.
For at kompensere for den reducerede mængde lys, der er tilladt ved hurtige
lukkerhastigheder, skal du åbne blænden og lade mere lys komme ind. Hvis dine
billeder stadig er mørke, skal du øge ISO-værdien.
Langsom lukkehastighed
Hurtig lukkehastighed
58
Mit kamera >
Optagelsestilstande
M Tilstanden Manuel
Med tilstanden Manuel kan du indstille lukkerhastigheden og
blændeværdien manuelt. I denne tilstand kan du fuldt ud kontrollere
eksponeringen for dine billeder.
Denne tilstand er nyttig i kontrollerede optagelsesmiljøer, som f.eks. et
studie, eller hvis det er nødvendigt at finjustere kameraindstillingerne.
Tilstanden Manuel anbefales også til optagelse af nattescener eller
fyrværkeri.
1
Drej vælgeren til M.
2
Rul med drejeknappen for at justere lukkehastigheden.
3
Tryk og fasthold [W], og drej derefter vælgeren for at justere
blændeværdien.
Billedtilstand
Når du indstiller blændeværdien eller lukkerhastigheden, ændres
eksponeringen i henhold til indstillingerne, så skærmen kan blive mørkere.
Med denne funktion slået til er skærmens lysstyrke konstant uanset
indstillingerne, så du lettere kan indramme dit billede.
Sådan bruger du
Billedtilstand:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Billedtilstand ĺ en funktion.
• Du kan også justere lukkehastigheden eller blændeværdien ved at
trykke på [f], skifte til lukkehastigheden eller blændeværdien og
derefter rulle med drejeknappen eller trække i skærmen.
4
Konfigurér de ønskede indstillinger.
5
Tryk [Udløser] halvt ned for at fokusere, og tryk derefter på
[Udløser] for at tage billedet.
59
Mit kamera >
Optagelsestilstande
Brug af Bulb-funktionen
i Tilstanden Objektivprioritet
Brug Bulb-funktionen til at tage billeder af nattescener eller af
nattehimlen. Mens du trykker på [Udløser], står udløseren åben, så du kan
skabe effekter med lys, der bevæger sig.
Brug af E
Du kan justere dybdeskarpheden, så baggrunden gøres skarp eller sløret.
Sådan bruger du
bulb:
Rul drejeknappen helt til venstre for til Bulb ĺ Tryk og fasthold
[Udløser] i den ønskede tid.
• Hvis du indstiller en høj ISO-værdi eller åbner lukkeren i lang tid, kan der
opstå støj på billedet.
• Kørselsfunktioner, blitz og Et tryk optagelse kan ikke bruges med funktionen
•
•
•
•
Bulb.
Funktionen Bulb er kun tilgængelig i Manuel tilstand.
Brug et stativ og aktivering af udløser for at forhindre kamerarystelser.
Jo længere tid du åbner udløseren, jo længere tid tager det at gemme et
billede. Sluk ikke kameraet, mens kameraet er ved at gemme et billede.
Hvis du bruger denne funktion længe, skal du bruge et fuldt opladet batteri.
1
Drej vælgeren til i.
2
Tryk på [i-Function] på objektivet for at vælge E.
• Du kan også trykke på [i-Function] og derefter trykke på [C/F]
eller trække i skærmen for at vælge E.
60
Mit kamera >
3
Optagelsestilstande
Brug af i-Function i P/A/S/M-tilstande
Justér fokusringen for at vælge en værdi.
• Du kan også justere værdien ved at rulle med drejeknappen.
• Du kan også trække skyderne eller berøre +/- for at justere værdien.
Fjern fokus
Forøg skarpheden
E
4
Når du bruger i-Function-knappen på et i-Function-objektiv, kan
du manuelt vælge og justere lukkerhastighed, blændeværdi,
eksponeringsværdi, ISO-følsomhed og hvidbalance på objektivet.
1
Drej vælgeren til P, A, S eller M.
2
Tryk på [i-Function] på objektivet for at vælge en indstilling.
• Du kan også trykke på [i-Function] og derefter trykke på [C/F]
eller trække i skærmen for at vælge en indstilling.
Tryk [Udløser] halvt ned for at fokusere, og tryk derefter på
[Udløser] for at tage billedet.
• Når du gør billeder skarpere, øges blændeværdien, og lukkehastigheden
reduceres. På mørke steder kan billeder blive slørede.
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når du vælger Automatisk 3D-tilstand i
3D-tilstand.
61
Mit kamera >
3
Optagelsestilstande
Justér fokusringen for at vælge en funktion.
• Du kan også vælge en funktion ved at rulle med drejeknappen.
4
Tryk [Udløser] halvt ned for at fokusere, og tryk derefter på
[Udløser] for at tage billedet.
Tilgængelige indstillinger
Optagelsestilstand
P
A
S
M
3D
Blænder
-
O
-
O
-
Lukkehastighed
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Hvidbalance
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
• For at vælge elementer, der skal vises, når du trykker på [i-Function] på
objektivet i optagelsestilstand, skal du trykke på [m] ĺ 5 ĺ
iFn-tilpasning ĺ et element.
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når du vælger Automatisk 3D-tilstand i
3D-tilstand.
62
Mit kamera >
Optagelsestilstande
Brug af Z
4
Med Z kan du zoome ind på en genstand med mindre forringelse
af fotokvaliteten end med den digitale zoom. Dog kan billedopløsningen
blive lavere, sammenlignet med når du anvender zoomringen til at zoome
ind.
1
Tryk [Udløser] halvt ned for at fokusere, og tryk derefter på
[Udløser] for at tage billedet.
• Z er ikke tilgængelig, når du optager burst-fotos.
• Z er ikke tilgængelig, når du tager billeder i filformatet RAW.
• Z er deaktiveret, når du optager video ved at trykke på
videooptagelsesknappen.
Drej vælgeren til P, A, S, M eller i.
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når du vælger Automatisk 3D-tilstand
i 3D-tilstand.
2
Tryk på [i-Function] på objektivet for at vælge Z.
• Du kan også trykke på [i-Function] og derefter trykke på [C/F]
eller trække i skærmen for at vælge Z.
3
Justér fokusringen for at vælge en zoom-værdi.
• Du kan også vælge en funktion ved at rulle med drejeknappen.
• Billedopløsningen varierer i forhold til zoom-værdien, når du bruger
Z.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040 (13.9M)
4560X2568 (11.7M)
3040X3040 (9.2M)
x1.4
3888X2592 (10.1M)
3888X2184 (8.5M)
2592X2592 (6.7M)
x1.7
3264X2176 (7.1M)
3264X1840 (6.0M)
2176X2176 (4.7M)
x2
2736X1824 (5.0M)
2736X1536 (4.2M)
1824X1824 (3.3M)
Disse tal er baseret på den maksimale opløsning ved hvert billedforhold.
63
Mit kamera >
Optagelsestilstande
s Tilstanden Smart
Funktion
Beskrivelse
I tilstanden Smart kan du tage billeder med foruddefinerede indstillinger
for en særlig scene.
Makro
Tag billeder af små motiver eller nærbilleder.
Frys handling
Tag et billede af et motiv i hurtig bevægelse.
Rig tone
Tag et billede med livlige farver.
Panorama
Optag en bred panoramisk scene i et enkelt billede.
Vandfald
Optag vandfaldsscener.
Silhuet
Tag billeder med motiver som mørke figurer på lys
baggrund.
Solnedg.
Tager billeder af scener ved solnedgang med naturlige
røde og gule farver.
Nat
Tag flere billeder under lave lysforhold uden en blitz.
Kameraet kombinerer dem for at skabe et enkelt
billede, der er lysere og har mindre slør.
Fyrværk.
Optag fyrværkeriscener.
Lydspor
Optag lyssporsscener under svage lysforhold.
Kreativt billede
Tag billeder med automatiske effekter.
1
Drej vælgeren til s.
2
Vælg en scene.
• Hvis du vil vælge en anden optagelsestilstand, når vælgeren er
indstillet til s, skal du trykke på [f] eller berøre
vælge den ønskede tilstand.
og derefter
Smart : Forskønnet ansigt
Indstil
Funktion
Beskrivelse
Forskønnet ansigt
Tag et portræt med funktioner, der skjuler
småskavanker i ansigtet.
Bedste ansigt
Optag en række billeder, og erstat ansigterne for at få
det bedst mulige billede.
Landskab
Tager billeder af opstillede scener og landskaber.
3
Tryk [Udløser] halvt ned for at fokusere, og tryk derefter på
[Udløser] for at tage billedet.
64
Mit kamera >
Optagelsestilstande
Brug af tilstanden Bedste ansigt
5
• Gentag trin 4 og 5 for at erstatte resten af ansigterne på billedet.
I tilstanden Bedste ansigt kan du optage en række billeder og erstatte
ansigterne for at få det bedst mulige billede. Brug denne tilstand til at
vælge det bedste billede af hver person, når du tager gruppebilleder.
1
Drej vælgeren til s, og vælg derefter Bedste ansigt.
2
Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
fokusere.
3
Tryk på [Udløser] for at tage billedet.
Berør det bedste billede af de 5 ansigter, der blev taget.
• Ikonet
vises på det billede, som kameraet anbefaler.
• Kameraet tager 5 billeder i træk.
• Det første billede bruges som baggrundsbillede.
6
Berør
for at gemme billedet.
• Kameraet registrerer automatisk ansigterne efter optagelse.
4
Berør et ansigt for at erstatte det.
• Brug et stativ for at forhindre kamerarystelser.
• Opløsningen indstilles til 5.9M eller mindre.
65
Mit kamera >
Optagelsestilstande
Optagelse af panoramabilleder
5
Tag et 2D eller 3D Panorama-billede. 3D Panoramabilleder, du har taget,
kan kun vises på et 3D-tv eller en 3D-skærm.
Med [Udløser] trykket ned skal du langsomt flytte kameraet i
den retning, du valgte.
• I tilstanden 3D Panorama kan du kun optage et motiv i vandret
retning.
1
Drej vælgeren til s, og vælg derefter Panorama.
• Der vises en pil i bevægelsesretningen, og hele det billede, der
optages, vises i eksempelfeltet.
2
Tryk på [m] ĺ 1 ĺ Panorama ĺ Levende panorama
eller 3D.
3
Tryk på [m] for at vende tilbage til Optagelsestilstand.
4
Tryk på og fasthold [Udløser] for at starte optagelse.
• Når scenerne er tilpasset, tager kameraet automatisk det næste
billede.
6
Slip [Udløser], når du er færdig.
• Kameraet gemmer automatisk optagelserne i ét foto.
• Hvis du slipper [Udløser], mens du optager, stopper
panoramaoptagelsen, og det billeder, der er blevet taget, bliver
gemt.
66
Mit kamera >
Optagelsestilstande
• Opløsningen afhænger af det panoramabillede, du har taget.
• I tilstanden Panorama er visse optageindstillinger ikke tilgængelige.
• Kameraet kan holde op med at tage billeder på grund af billedkompositionen
eller motivets bevægelse.
• I tilstanden Panorama optager dit kamera måske ikke hele sidste scene, hvis
•
•
•
•
du stopper med at bevæge kameraet for at forbedre fotokvaliteten. For at
optage hele scenen skal du bevæge kameraet en anelse ud over det sted,
hvor du ønsker, at din scene skal slutte.
I tilstanden 3D Panorama optager dit kamera måske ikke det allerførste eller
det allersidste i en scene pga. 3D-effektens natur. For at optage hele scenen
skal du bevæge kameraet en anelse ud over de start- og slutpunkter, du vil
optage.
Billeder, der tages med 3D-funktionen, gemmes i formaterne JPEG (2D) og
MPO (3D). På dit kameras skærm kan du kun se JPEG-filer.
Hvis du vil se 3D-filer, skal du slutte kameraet til et 3D-tv eller en 3D-skærm
med et HDMI-kabel (ekstraudstyr). Bær korrekte 3D-briller, mens du ser dem.
Optagelse af billeder i tilstanden 3D Panorama kan medføre en mindre
udtalt 3D-effekt end billder, der er optaget med et 3D-objektiv. For at
forstærke 3D-effekten kan du montere 3D-objektivet (ekstraudstyr) og bruge
3D-tilstand. (s. 69)
• For de bedste resultater når du tager et panoramabillede skal du undgå:
- at bevæge kameraet for hurtigt eller for langsomt
- at flytte kameraet for lidt til optagelse af det næste billede
- at flytte kameraet med uregelmæssig hastighed
- at ryste kameraet
- at optage på mørke steder
- at optage genstande i bevægelse tæt på
- optageforhold, hvor lysstyrken eller lysets farve ændrer sig
• De billeder, der tages, gemmes automatisk, og optagelsen stoppes under
følgende forhold:
- hvis du ændrer optagelsesretningen under optagelse
- hvis du flytter kameraet for hurtigt
- hvis du ikke flytter kameraet
67
Mit kamera >
Optagelsestilstande
Optagelse af en video
I Optagelsestilstand kan du optage videoer i fuld HD (1920X1080) ved at
trykke på
(Videooptagelse). Kameraet giver dig mulighed for at optage
videofiler med en varighed på op til 29 minutter og 59 sekunder ved 60,
30, 24 eller 15 bps og gemmer filerne i formatet MP4 (H.264). 60 bps er kun
tilgængelig med 1920X1080 og 1280X720, og 24 bps er kun tilgængelig
med 1920X810. 15 bps er kun tilgængelig med nogle Smart Filterfunktioner. Lyden optages via kameraets mikrofon.
Du kan indstille eksponeringen ved at justere blændeværdien og
lukkehastigheden for den tilstand, du har valgt. Når du bruger et objektiv,
der ikke har en AF/MF-knap, når du optager en video, skal du trykke
på [F] for at deaktivere eller aktivere AF-funktionen. Når du bruger
objektivet med en AF/MF-knap, virker AF-funktionen i overensstemmelse
med knappens indstilling.
Vælg Toner for at tone en scene ind eller ud. Du kan også vælge
Lyd, Reduktion af vindstøj eller ændre indstillinger for at indstille
optagelsesfunktioner. (s. 106)
1
Drej vælgeren til t, P, A, S, M, i eller s.
• Denne funktion virker muligvis ikke i visse tilstande.
2
Konfigurér de ønskede indstillinger.
3
Tryk på
(Videooptagelse) for at starte optagelsen.
4
Tryk på
(Videooptagelse) igen for at stoppe.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) er det seneste videokodningsformat, der er
•
•
•
•
•
defineret i 2003 i samarbejde mellem ISO-IEC og ITU-T. Da dette format
anvender en høj komprimeringsrate, kan der lagres flere data på mindre
hukommelsesplads.
Hvis billedstabiliseringsfunktionen er aktiveret ved optagelse af en film, kan
billedstabilisatorens lyd blive optaget med af kameraet.
Zoom-lyden eller andre linselyde kan komme med på optagelsen, hvis du
justerer linsen under optagelsen af et videoklip.
Hvis der bruges en videolinse (ekstraudstyr), optages støjen fra autofokus
ikke.
Hvis du fjerner kameraobjektivet under optagelse af en film, vil optagelsen
blive afbrudt. Skift ikke objektiv under optagelsen.
Hvis du tilslutter en ekstern mikrofon, mens du optager en film, vil lyden
ikke bliver optaget gennem den eksterne mikrofon. (Den tidligere indstilling
bevares). Hvis du fjerner den eksterne mikrofon, mens du optager en film,
vil der ikke blive optaget lyd. Sluk kameraet, før du tilslutter eller fjerner den
eksterne mikrofon.
68
Mit kamera >
Optagelsestilstande
• Hvis du pludseligt ændrer kameraets optagevinkel under optagelse af en
•
•
•
•
•
•
•
film, kan kameraet muligvis ikke optage billederne skarpt. Anvend et stativ
for at minimere kamerarystelserne.
Kameraet understøtter kun funktionen Multi AF, når der optages en video.
Du kan ikke bruge andre funktioner til indstilling af fokusområde som f.eks.
Ansigtsgenkendelse af.
Når en filmfil er større end 4 GB, stopper kameraet automatisk med at optage,
selv om den maksimale optagelsestid (29 minutter og 59 sekunder) ikke er
nået.
Hvis du bruger et hukommelseskort med langsom skrivehastighed, kan
optagelsen af din film blive afbrudt, fordi kortet ikke kan behandle dataene
så hurtigt, som videoen bliver optaget. Hvis dette sker, skal du erstatte kortet
med et hurtigere hukommelseskort eller reducere videostørrelsen (f.eks. fra
1280X720 til 640X480).
Ved formatering af et hukommelseskort skal du altid gøre dette ved hjælp af
kameraet. Hvis du formaterer kortet på et andet kamera eller på en computer,
kan du miste filerne på kortet eller ændre kortets kapacitet.
Når du trykker på videooptagelsesknappen, slås Z fra.
Når du optager en video med samme ISO-følsomhed, kan skærmen blive
mørkere end, når der tages et billede. Justér ISO-følsomheden.
Når du optager en video i P-, A- eller S-tilstand, indstilles ISO automatisk til
Auto.
3D-tilstand
Du kan tage 3D-billeder eller optage 3D-videoer med et 3D-objektiv som
ekstraudstyr.
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D-objektiv (eksempel)
Indstil 2D/3D-knappen på objektivet til 3D, og optag derefter et billede
eller en video 1,5–5 meter fra motivet.
69
Mit kamera >
Optagelsestilstande
• 3D-tilstand er altid aktiveret, uanset kameraets vælgerindstilling, med
undtagelse af B.
optagelsestilstande.
• For at bruge automatiske 3D-funktioner, der gør kameraet i stand
til at indstille optagelsesfunktioner automatisk afhængigt af
optagelsesforholdene i 3D-tilstand, skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Automatisk 3D-tilstand ĺ Til.
• For at ændre 3D-optagelsesfunktionen skal du trykke på [m] ĺ 6
ĺ 3D-REC-tilstand ĺ en ønsket funktion.
* Standard
Ikon
• De tilgængelige optagelsesfunktioner er forskellige sammenlignet med andre
Beskrivelse
• Du kan vælge enten billedstørrelse 4.1M (2688X1512) eller 2.1M (1920X1080).
• Videoopløsningen indstilles til 1920X1080.
• Videoer, der er optaget i 3D kan være mørke, eller afspilningen kan være
rystet.
• Optagelse ved lave temperaturer kan medføre farveforstyrrelser i billederne
større batteriforbrug.
• Du kan muligvis ikke optage korrekt ved forhold under 8,5 LV/900 lux.
•
Sidevis*: Viser to billeder ved siden af hinanden.
Billedvalg: Viser billederne af venstre og højre øje på skift i
rammer.
•
•
•
•
•
•
•
•
De bedste resultater opnås ved optagelse af billeder på steder med
tilstrækkeligt lys.
Når du fotograferer motiver, der indeholder polariserende materiale, f.eks.
en skærm, solbriller eller et polariserende filter, eller bruger polariserende
materiale sammen med dit objektiv, kan billederne blive mørkere, eller
3D-effekten vil muligvis ikke blive tilføjet korrekt.
Brug et stativ for at forhindre kamerarystelser.
Hvis du roterer eller holder kameraet på skrå, mens du tager billeder, vil
3D-effekten muligvis ikke blive tilføjet korrekt. Tag billeder med kameraet i
normal position.
Hvis du optager i lys fra lysstofrør eller tager billeder, der vises af en projektør
eller et tv, kan billederne se sorte ud pga. flimmereffekten.
I 3D-tilstand er indstillingen Forstør 8x under MF hjælp muligvis ikke
tilgængelig.
Kameraskærmen viser kun 3D-videoer i 2D.
Billeder, der tages med 3D-funktionen, gemmes i formaterne JPEG (2D) og
MPO (3D). På dit kameras skærm kan du kun se JPEG-filer.
Hvis du vil se 3D-filer, skal du slutte kameraet til et 3D-tv eller en 3D-skærm
med et HDMI-kabel (ekstraudstyr). Bær korrekte 3D-briller, mens du ser dem.
Du kan ikke bruge blitz i 3D-tilstand.
70
Mit kamera >
Optagelsestilstande
Tilgængelige funktioner i optagelsestilstand
Du kan finde oplysninger om optagelsesfunktioner i kapitel 2. Tryk på en
genvej for hver funktion.
Funktion
Tilgængelig i
Genvej
Billedtilstand (s. 59)
P/A/S/M
-
OIS (anti-ryst) (s. 89)
P/A/S/M/i/s*/t*
-
Kørsel (Serie/Burst/
Selvudløser/BKT) (s. 90)
P/A/S/M/i*/s*/t*/3D*
f/C
Måling (s. 97)
P/A/S/M
f
Dynamikområde (s. 100)
P/A/S/M
-
Blitz (s. 94)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t*
f
Funktion
Tilgængelig i
Genvej
Billedstørrelse (s. 73)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
Kvalitet (s. 74)
P/A/S/M/i/s*
-
ISO (s. 75)
P/A/S/M
f/I
Hvidbalance (s. 76)
P/A/S/M
f
Billedguide (s. 79)
P/A/S/M
f
Eksponeringskompensation
(s. 102)
P/A/S
f/W
Smartfilter (s. 101)
P/A/S/M
f
Eksponeringslås (s. 103)
P/A/S
-
AF-tilstand (s. 80)
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
AF-område (s. 83)
P/A/S/M/i*/s*
f/F
Touch AF (s. 86)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
MF hjælp (s. 88)
P/A/S/M/i/s/t/3D*
-
Fokusmaks. (s. 88)
P/A/S/M/i/s/t
-
Link AE til AF punkt (s. 99)
P/A/S/M
-
* Nogle funktioner er begrænset i disse tilstande.
71
Kapitel 2
Optagefunktioner
Her kan du lære om de funktioner, du kan indstille i optagelsestilstanden.
Du kan få glæde af mere brugertilpassede billeder og videoklip vha. optagefunktionerne.
Optagefunktioner
Størrelse og opløsning
Billedstørrelse
Hvis du øger opløsningen, vil dit billede eller din video indeholde flere
pixels, så det herved kan udskrives som et større stykke papir eller vises på
en større skærm. Hvis du anvender en høj opløsning, vil filstørrelsen også
blive stor. Vælg en lav opløsning for de billeder, der bliver vist på en digital
billedramme eller oploadet. til nettet.
Sådan indstiller du
størrelsen:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Billedstørrelse ĺ en funktion.
Ikon
Størrelse
Anbefalet til
5472x3648 (3:2)
Udskrivning på A1-papir.
3888x2592 (3:2)
Udskrivning på A2-papir.
2976x1984 (3:2)
Udskrivning på A3-papir.
1728x1152 (3:2)
Udskrivning på A5-papir.
5472x3080 (16:9)
Udskrivning på A1-papir eller visning på
HDTV.
3712x2088 (16:9)
Udskrivning på A3-papir eller visning på
HDTV.
2944x1656 (16:9)
Udskrivning på A4-papir eller visning på
HDTV.
1920x1080 (16:9)
Udskrivning på A5-papir eller visning på
HDTV.
3648x3648 (1:1)
Udskrivning af kvadratisk billede på
A1-papir.
2640x2640 (1:1)
Udskrivning af kvadratisk billede på
A3-papir.
2000x2000 (1:1)
Udskrivning af kvadratisk billede på
A4-papir.
1024x1024 (1:1)
Udskrivning af kvadratisk billede på
A5-papir.
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af optageforholdene.
73
Optagefunktioner >
Størrelse og opløsning
Kvalitet
Ikon
Kameraet gemmer enten billeder i JPEG- eller RAW-formatet.
Billeder, der bliver taget med et kamera, bliver ofte konverteret til
JPEG-format og gemt i hukommelsen i henhold til kameraets indstillinger
på det tidspunkt, billedet bliver taget. RAW-filer bliver ikke konverteret til
JPEG-format og gemmes i hukommelsen uden nogen ændringer.
RAW-filer har filtformatet "SRW". Hvis du vil justere og kalibrere
eksponering, hvidbalance, tone, kontrast og farve i RAW-filerne eller
konvertere dem til JPEG- eller TIFF-format, skal du bruge programmet
Adobe Photoshop Lightroom, der findes på den medfølgende DVD-ROM.
Sørg for at have tilstrækkelig hukommelse til at gemme billeder i
RAW-format.
Sådan indstiller du
kvaliteten:
Ikon
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Kvalitet ĺ en funktion.
Format
Beskrivelse
JPEG
• Komprimeret til den bedste kvalitet.
• Anbefalet til udskrivning i stort format.
JPEG
• Komprimeret for bedre kvalitet.
• Anbefalet til udskrivning i normalt format.
Format
Beskrivelse
JPEG
• Komprimeret for normal kvalitet.
• Anbefalet til udskrivning i små formater eller
Normal:
oploading til nettet.
RAW:
RAW
• Gemmer et billede uden datatab.
• Anbefalet til redigering efter at du har taget
dine billeder.
RAW+JPEG
RÅ + S.fin: Gemmer et billede i både
JPEG- (S.fin-kvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RÅ + Fin: Gemmer et billede i både
JPEG- (Fin-kvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RÅ + NORMAL: Gemmer et billede i både
JPEG- (Normal-kvalitet) og RAW-format.
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af optageforholdene.
Superfin:
Fin:
74
Optagefunktioner
ISO-følsomhed
Værdien for ISO-følsomhed henviser til kameraets lysfølsomhed.
Eksempler
Jo større ISO-værdi, jo mere følsomt er kameraet over for lys. Ved
konsekvent at vælge en højere værdi for ISO-følsomhed, kan du med
hurtigere lukkerhastigheder tage billeder på steder, hvor belysningen er
dæmpet og mørk. Den elektroniske støj kan dog øges og resultere i et
kornet billede.
Sådan indstiller du
ISO-følsomhed:
I optagelsestilstand trykker du på [I] ĺ en indstilling.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Du kan også indstille funktionen ved at trykke på [m] ĺ 1 ĺ ISO ĺ
en funktion i Optagelsestilstand.
• Øg ISO-værdien på steder, hvor det er forbudt at bruge blitz. Du kan tage et
tydeligt billede uden at skulle etablere mere lys ved at indstille en høj
ISO-værdi.
• Brug funktionen Støjreduktion til at reducere den synlige støj, der kan vise sig
på billeder med en høj ISO-værdi. (s. 146)
• De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af de valgte
optageforhold.
75
Optagefunktioner
Hvidbalance
Hvidbalance er den lyskilde, der påvirker farven på et billede.
Et biledes farve afhænger af lyskildens type og kvalitet. Hvis du vil have,
at farven på dit billede skal være realistisk, skal du vælge et relevant
lysforhold for at kalibrere Hvidbalance, f.eks. Auto-hvidbalance, Dagslys,
Skyet, Wolfram, eller justere farvetemperaturen manuelt.
Du kan også justere farven for de forudindstillede lyskilder, så billedets
farver matcher den faktiske scene under blandede lysforhold.
Sådan indstiller du
Hvidbalance:
Ikon
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Hvidbalance ĺ en funktion.
Beskrivelse
Auto-hvidbalance: Brug automatiske indstillinger afhængigt af
lysforholdene.
Dagslys: Vælg denne indstilling, når du tager udendørsbilleder på
en solskinsdag. Denne indstilling giver billeder, der er tættest på
scenens naturlige farver.
Skyet: Vælg denne indstilling, når du tager udendørsbilleder på
en skyet dag eller i skygge. Billeder, der tages på en skyet dag, er
ofte mere blålige end på solskinsdage. Denne indstilling afhjælper
denne effekt.
Ikon
Beskrivelse
Fluorescerende hvidt: Vælg denne indstilling, når du tager
billeder med en fluorescerende dagslyslampe. Særligt for hvidt
fluorescerende lys med en farvetemperatur på c.a 4200 K.
Fluorescerende naturlig hvidt: Vælg denne indstilling, når
du tager billeder med en fluorescerende dagslyslampe. Særlig
for hvidt fluorescerende lys med meget hvide toner med en
temperaturer på c.a 5000 K.
Fluorescerende dagslys: Vælg denne indstilling, når du tager
billeder med en fluorescerende dagslyslampe. Særlig for hvidt
fluorescerende lys let blålige toner med en temperaturer på
c.a 6500 K.
Wolfram: Vælg denne indstilling, når du tager billeder indendørs
under gløde- eller halogenlamper. Wolfram-glødepærer har ofte et
rødligt skær. Denne indstilling afhjælper denne effekt.
Blitz WB: Vælg denne indstilling, når du bruger blitz.
Brugerindstilling: Brug dine foruddefinerede indstillinger. Du kan
indstille Hvidbalance manuelt ved at trykke på [D] og derefter
taget et billede af et ark hvidt papir. Udfyld punktmålingscirklen
med papiret, og indstil Hvidbalance.
76
Optagefunktioner >
Ikon
Hvidbalance
Tilpasning af forudindstillede muligheder for Hvidbalance
Beskrivelse
Farvetemperatur: Justeres lyskildens farvetemperatur manuelt.
Farvetemperatur er en måling i grader Kelvin, som angiver
lyskildens specifikke type. Når farvetemperaturen stiger, bliver
farvefordelingen køligere. Når farvetemperaturen falder, bliver
farvefordelingen varmere. Tryk på [D], og juster derefter
farvetemperaturen.
Du kan også brugertilpasse forudindstillingen for funktionen Hvidbalance.
For at forindstille
funktioner:
Skyfri himmel
I Optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Hvidbalance ĺ en funktion ĺ [D] ĺ rul med drejehjulet,
eller tryk på [D/I/C/F].
Hvidbalance : Dagslys
Fluorescent_H
Skyet
Dagslys
Fluorescent_L
Tilbage
Indstil
Nulstil
Halogenlampe
Wolfram
Du kan også berøre et område på skærmen.
Stearinlys
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af optageforholdene.
77
Optagefunktioner >
Hvidbalance
Eksempler
Auto-hvidbalance
Dagslys
Fluorescerende dagslys
Wolfram
78
Optagefunktioner
Billedguide (fotostile)
Billedguide giver dig mulighed for at anvende forskellige fotodesigns til
dine billeder for at skabe en række forskellige udseender og stemninger.
Du kan også oprette og gemme dine egne fotodesigns ved at justere farve,
mætning, skarphed og kontrast for hvert design.
Der er ingen regler for, hvilken stil der egner sig bedst til visse forhold.
Eksperimentér med forskellige former for stil, og find dine egne
indstillinger.
Kølig
Rolig
Klassisk
• Du kan også indstille værdien for de foruddefinerede stilformers indstillinger.
Sådan indstiller du
en billedstil:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Billedguide ĺ en funktion.
Eksempler
Standard
Levende
Portræt
Landskab
Skov
Retro
Vælg en Billedguide-funktion, og tryk på [D], og indstil farve, mætning,
skarphed eller kontrast.
• Hvis du vil tilpasse din egen billedguide, skal du vælge ,
eller
og
derefter justere farve, mætning, skarphed og kontrast.
• Indstillingerne for Billedguide kan ikke indstilles med Smartfilter-funktioner
på samme tid.
79
Optagefunktioner
AF-tilstand
Her kan du lære, hvordan du justerer kameraets fokus i forhold til
motiverne.
Du kan vælge en fokustilstand, der passer til motivet, blandt tilstandene
Enkelt auto-fokus, Kontinuerligt auto-fokus, Manuelt fokus.
AF-funktionen aktiveres, når du trykker halvt ned på [Udløser].
I MF-tilstanden skal du rotere fokusringen på objektivet for at fokusere
manuelt.
Sådan indstiller du
tilstanden Auto-fokus:
I optagelsestilstand trykker du på [F] ĺ en indstilling.
• Du kan også indstille funktionen ved at trykke på [m] ĺ 1 ĺ
AF-tilstand ĺ en funktion i Optagelsestilstand.
• De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af det objektiv, der bruges.
I de fleste situationer kan du fokusere ved at vælge Enkel-AF. Det er
vanskeligt at fokusere på hurtigtbevægende motiver eller motiver med
samme farve som baggrunden. Vælg en passende fokustilstand til sådanne
situationer.
Hvis dit objektiv har en AF/MF-knap, skal du indstille knappen i
overensstemmelse med den valgte tilstand. Indstil knappen til AF, når du
vælger Enkel-AF eller Kontinuerlig AF. Indstil knappen til MF, når du vælger
Manuel fokus.
Hvis dit objektiv ikke har en AF/MF-kontakt, skal du trykke på [F] for at
vælge en ønsket AF-tilstand.
80
Optagefunktioner >
AF-tilstand
Enkel-AF
Kontinuerlig AF
Enkel-AF er velegnet til at tage billeder af et stillestående motiv.
Når du trykker [Udløser] halvt ned, vil fokus fastsættes i fokusområdet.
Området bliver grønt, når motivet er i fokus.
Mens du trykker halvt ned på [Udløser], fortsætter kameraet med at
fokusere automatisk. Når fokusområdet er fastlåst på motivet, vil motivet
hele tiden være i fokus, også selv om det bevæger sig. Denne tilstand
anbefales, hvis du skal tage billeder af en person på cykel, en løbende
hund eller en bil, der kører hurtigt.
81
Optagefunktioner >
AF-tilstand
Manuel fokus
Du kan fokusere manuelt på et motiv ved at dreje fokusringen på
objektivet. Funktionen MF hjælp giver dig mulighed for at fokusere nemt.
Mens du drejer på fokusringen, forstørres fokusområdet. Når du bruger
funktionen Focus Peaking, vises den farve, du har valgt, i kanten af det
fokuserede motiv. Denne tilstand anbefales til optagelse af et motiv, der
har samme farve som baggrunden, nattescener eller fyrværkeri.
Hvis du bruger denne funktion, kan du ikke indstille funktionerne for Touch AF,
AF-område og Link AE til AF punkt.
82
Optagefunktioner
AF-område
Funktionen AF-område skifter positioner for fokusområdet.
Valg AF
Generelt fokuserer kameraer på det motiv, der er nærmest. Når der er
mange motiver, kan uønskede motiver dog komme i fokus. For at forhindre
uønskede motiver i at være i fokus kan du skifte fokusområdet, så der
kommer fokus på et ønsket motiv. Du kan få et mere tydeligt og skarpt
billede ved at vælge et passende fokusområde.
Du kan indstille fokus på et ønsket område. Anvend en effekt, der er ude af
fokus, for at få motivet til at virke mere tydelig.
Sådan indstiller du
tilstanden Autofokusområde:
Fokus på billedet herunder blev ændret og skaleret, så det passer til
motivets ansigt.
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ1 ĺ
AF-område ĺ en funktion.
• De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af optageforholdene.
• Når AF/MF-knappen er indstillet til MF, kan du ikke ændre AF-område i
optagemenuen.
• Når du bruger funktionen Ansigtsgenkendelse af, fokuserer kameraet
automatisk på området med den hvide ramme.
• Afhængigt af indstillingerne i Billedguide er Ansigtsgenkendelse muligvis
ikke effektiv.
• Når du indstiller manuel fokus, vil Ansigtsgenkendelse muligvis ikke være
tilgængelig.
• Ansigtsgenkendelse er muligvis ikke effektiv i følgende situationer:
- hvis motivet er langt fra kameraet
- hvis det er for lyst eller for mørkt
- hvis motivet ikke har ansigtet rettet mod kameraet
- hvis motivet bærer solbriller eller maske
- hvis motivets ansigtsudtryk ændres dramatisk
- hvis motivet er i modlys eller lysforholdene er ustabile
For at skalere eller flytte fokusområde skal du i optagelsestilstand trykke på [o].
Brug navigationsknappen til at flytte fokuseringsområdet. Rul drejeknappen for
at ændre størrelsen på fokuseringsområdet.
83
Optagefunktioner >
AF-område
Multi AF
Ansigtsgenkendelse AF
Kameraet viser en grøn firkant på steder, hvor fokus er indstillet korrekt.
Billedet er delt op i to eller flere områder, og kameraet indeholder
fokussteder for hvert område. Det anbefales til landskabsbilleder.
Kameraet fokuserer fortrinsvis på menneskets ansigt. Ansigter for op til
10 personer kan registreres. Denne indstilling anbefales, hvis du skal tage
billeder af en gruppe af mennesker.
Når du trykker [Udløser] halvt ned, viser kameraet fokusområderne, som
vist på billedet herunder.
Når du trykker halvt ned på [Udløser], fokuserer kameraet på ansigter som
vist på billedet herunder. I tilfælde af at du skal tage billeder af en gruppe
mennesker fokuserer kameraet med hvidt på den persons ansigt, der er
tættest på. Resten af personernes ansigter er grå.
84
Optagefunktioner >
AF-område
Selvportræt AF
Det kan være vanskeligt at kontrollere, om dit ansigt er i fokus, når du
tager et selvportræt. Når denne funktion er aktiveret, kommer bippet fra
kameraet hurtigere, når dit ansigt er placeret i midten af kompositionen.
85
Optagefunktioner
Touch AF
Vælg eller fokuser på et fokusområde, som du rører på skærmen. Fokuser
derefter på motivet, og optage et foto ved at trykke på skærmen.Fokuser
på et motiv, eller tag et billede ved at berøre skærmen.
Sådan indstilles
Touch AF:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ1 ĺ
Touch AF ĺ en funktion.
Sporing af
Sporing AF giver dig mulighed for at spore og automatisk fokusere på dit
motiv, selv hvis motivet er i bevægelse, eller hvis du ændrer optagetypen.
Hvid ramme: Dit kamera følger
motivet.
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af de valgte optageforhold.
Touch AF
Touch AF lader dig vælge og fokusere på det brændområde, som du rører
på skærmen.
Grøn ramme: Dit motiv er i
fokus, når du trykker halvt ned på
[Udløser].
Rød ramme: Kameraet kunne
ikke fokusere.
Automatisk fokuspunkt
Fokusområdet svarer til det område, du rører på skærmen, og der vil ikke
opnås fokus.
86
Optagefunktioner >
Touch AF
• Hvis du ikke vælger et fokusområde, fungerer autofokusfunktionen ikke.
• Det kan mislykkes at følge et motiv i følgende situationer:
- motivet er for lille
- motivet bevæger sig meget
- motivet er i modlys, eller billedet tages i mørke omgivelser
- farver eller mønstre på motivet og baggrunden er de samme
- når motivet indeholder et horisontalt mønster, som f.eks. persienner
- kameraet ryster meget
• Når sporing svigter, nulstilles funktionen.
• Hvis kameraet ikke kan spore motivet, nulstilles fokusområdet.
• Hvis kameraet ikke kan fokusere, bliver fokusrammen rød, og fokus nulstilles.
Et tryk optagelse
Du kan tage et billede med ét tryk med fingeren. Når du berører et motiv,
fokuserer kameraet automatisk på motivet og tager et billede.
87
Optagefunktioner
Fokushjælp
I tilstanen Manuel fokus skal du dreje fokusringen på objektivet for at
fokusere. Når du bruger funktionen MF hjælp eller funktionen Focus
Peaking, kan du opnå et klarere fokus. Denne funktion er kun tilgængelig
på et objektiv, der understøtter manuel fokus.
* Standard
Funktion
Beskrivelse
Fokusområdet forstørres 8 gange, når du drejer på
fokusringen.
Forstør 8x
MF hjælp
I tilstanden Manuel fokus kan du forstørre scenen og nemt justere fokus,
mens du drejer på fokusringen.
Sådan indstiller du den
manuelle fokus-hjælp:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
MF hjælp ĺ en funktion.
* Standard
Funktion
Beskrivelse
Fra
Brug ikke funktionen MF hjælp.
Fokusområdet bliver forstørret 5 gange, når du drejer på
fokusringen.
Fokusmaksimum
I tilstanden for manuel fokus vises den farve, du har valgt, i kanten af
det fokuserede motiv som en hjælp til fokusering, mens du drejer på
fokusringen.
Sådan indstiller du
Fokusmaks.-funktioner:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Fokusmaks. ĺ en funktion.
Forstør 5x*
* Standard
Funktion
Beskrivelse
Niveau
Indstil følsomhed for registrering af det fokuserede motiv.
(Fra, Høj, Normal*, Lav)
Farve
Angiv en farve, der skal vises på det fokuserede motiv.
(Hvid*, Rød, Grøn)
88
Optagefunktioner
Optisk billedstabilisering (OIS)
Brug funktionen Optisk billedstabilisering (OIS) til at minimere
kamerarystelser. OIS er muligvis ikke tilgængelig for visse objektiver.
Kamerarystelser har en tendens til at forekomme i mørke omgivelser eller
når der tages billeder indendørs. I sådanne tilfælde anvender kameraet
langsommere lukkerhastigheder for at øge den lysmængde, der kommer
ind, hvilket kan resultere i et sløret billede. Du kan forhindre denne
situation ved at bruge OIS-funktionen.
Hvis objektivet har en OIS-knap, skal du indstille knappen til ON for at
bruge OIS-funktionen.
Sådan indstiller du
OIS-funktionen:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ1 ĺ
OIS (anti-ryst) ĺ en funktion.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Fra: OIS-funktionen er slået fra. (Denne funktion er muligvis ikke
tilgængelig på nogle objektiver)
Uden OIS-korrektion
Med OIS-korrektion
• OIS fungerer muligvis ikke korrekt i følgende situationer:
- når du flytter kameraet for at følge et motiv i bevægelse
- når der er for meget kamerarystelse
- lukkerhastigheden er for langsom (f.eks. når du vælger Nat i tilstanden s)
- når batteriet snart er opbrugt
- når du tager et nærbillede
• Hvis du bruger OIS-funktionen med et kamerastativ, kan billederne blive
Tilstand 1*: OIS-funktionen anvendes kun, når du trykker halvt
eller helt ned på [Udløser].
•
Tilstand 2: OIS-funktionen er aktiveret.
•
•
•
•
slørede på grund af vibrationerne fra OIS-sensoren. Deaktivér OIS-funktionen,
når du bruger et kamerastativ.
Hvis kameraet udsættes for slag eller stød, kan skærmen blive sløret. Hvis
dette sker, så sluk for kameraet, og tænd det herefter igen.
Brug kun OIS-funktionen, når det er nødvendigt, da funktionen bruger mere
batteristrøm.
Forat indstillet en OIS-funktion på menuen, skal du indstille objektivets
OIS-knap til ON.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på nogle objektiver.
Fra er muligvis ikke tilgængelig på nogle objektiver.
89
Optagefunktioner
Kørsel (optagelsesmetode)
Du kan indstille optagelsesmetoden, f.eks. til Serie, Burst, Selvudløser osv.
Serie
Vælg Enkelt, hvis du vil tage ét billede ad gangen. Vælg Serie eller Burst,
hvis du vil tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt. Vælg AEbracketing, WB-bracketing eller Billedguide-bracketing, hvis du vil
justere eksponering eller hvidbalance eller anvende Billedguide-effekter.
Du kan også vælge Selvudløser, hvis du vil tage et billede af dig selv.
Tag billeder i serie, mens du trykker på [Udløser]. Du kan tage op til
5 billeder (Kontinuerligt lav) eller 8,6 billeder (Kontinuerligt høj) pr
sekund.
Sådan indstiller du
optagelsesmetoden:
I optagelsestilstand trykker du på [C] → en indstilling.
• Du kan også indstille funktionen ved at trykke på [m] → 1 → Kørsel
→ en funktion i optagelsestilstand.
• De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af optageforholdene.
Enkelt
Tag ét billede, hver gang du trykker på [Udløser]. Anbefalet til almindelige
forhold.
• Hvis du vælger Kontinuerligt høj, er støjreduktionsfunktionen ikke
tilgængelig.
• Maksimal optagehastighed er 8,6 billeder pr. sekund. Hastigheden sænkes
efter ca. JPEG 13 billeder, RAW 5 optagelser. (Baseret på UHS-1 SD-kort. Kan
variere afhængigt af hukommelseskortets specifikationer.)
90
Optagefunktioner >
Kørsel (optagelsesmetode)
Burst
Selvudløser
Tag op til 10 billeder pr. sekund (3 sekunder) i serie, 15 billeder pr. sekund
(2 sekunder) eller 30 billeder pr. sekund (1 sekund), når du trykker på
[Udløser] én gang. Dette anbefales til billeder, der tages af motiver i høj
fart som f.eks. racerbiler.
Tag et billede med en forsinkelse på 2 til 30 sekunder. Forsinkelsen kan
indstilles i intervaller på 1 sekund.
• For at angive antallet af billeder skal du i optagelsestilstand trykke på [C] ĺ
Burst og derefter trykke på [D].
Billedtilstanden er som standard indstillet til 5M.
Det kan tage længere tid at gemme et billede.
Du kan ikke bruge blitz med denne funktion.
Lukkehastigheden skal være hurtigere end 1/30 sekund.
Billeder, der er taget med denne funktion, vil muligvis blive forstørret en
smule, når de gemmes.
• Du kan ikke indstille en ISO-indstilling, der er over ISO 3200.
• Denne funktion kan ikke bruges med filformatet RAW og er ikke tilgængelig,
når billedkvaliteten er indstillet til RAW.
•
•
•
•
•
Angiv forsinkelsen ved i optagelsestilstanden at trykke på [C] ĺ Selvudløser,
og derefter trykke på [D].
91
Optagefunktioner >
Kørsel (optagelsesmetode)
Ramme til autoeksponering (AE-bracketing)
Hvidbalanceramme (WB-bracketing)
Når du trykker på [Udløser], tager kameraet 3 billeder efter hinanden:
Ét originalt, ét en smule mørkere og ét en smule lysere. Brug et
kamerastativ til for forhindre slørede billeder, da kameraet tager tre
billeder lige efter hinanden. Du kan justere indstillingerne i menuen
Indstil kontinuerlig.
Når du trykker på [Udløser], tager kameraet 3 billeder efter hinanden:
Ét originalt og to mere med forskellige hvidbalanceindstillinger. Det
originale billede bliver taget, når du trykker på [Udløser]. De andre to
bliver automatisk justeret i henhold til den hvidbalance, du har indstillet.
Du kan justere indstillingerne i menuen Indstil kontinuerlig.
Eksponering +2
Eksponering -2
Original
WB+2
WB-2
Original
Denne funktion kan ikke bruges med filformatet RAW og er ikke tilgængelig, når
billedkvaliteten er indstillet til RAW.
92
Optagefunktioner >
Kørsel (optagelsesmetode)
Billedguideramme
Indstilling af ramme
Når du trykker på [Udløser], tager kameraet tre billeder i serie med en
særskilt Billedguide-indstilling for hvert billede. Kameraet tager et billede
og anvender de tre Billedguide-indstillinger, du har indstillet til det billede,
du har taget. Du kan vælge tre forskellige indstillinger i menuen Indstil
kontinuerlig.
Du kan indstille funktionerne for AE-bracketing, WB-bracketing og
Billedguide-bracketing. (s. 147)
Sådan indstiller du
en rammeindstilling:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 5 ĺ
Indstil kontinuerlig ĺ en funktion.
Retro
Levende
Standard
Denne funktion kan ikke bruges med filformatet RAW og er ikke tilgængelig, når
billedkvaliteten er indstillet til RAW.
93
Optagefunktioner
Blitz
For at tage et realistisk billede af et motiv skal lysmængden være konstant.
Når lyskilden varierer, kan du bruge en blitz og anvende en konstant
lysmængde. Vælg passende indstillinger i henhold til en lyskilde og et
motiv.
Sådan indstiller du
blitz-indstillinger:
Ikon
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Blitz ĺen funktion.
Ikon
Beskrivelse
1. gardin: Blitzen aktiveres straks
efter at udløseren åbnes. Kameraet
tager et skarpt billede af et motiv
tidligt i et bevægelsesforløb.
Retning for boldens bevægelse
Beskrivelse
Fra: Bruger ikke blitzen.
Smart-blitz: Kameraet justerer automatisk blitzens lysstyrke i
henhold til lysmængden i de omkringliggende omgivelser.
2. gardin: Blitzen aktiveres først
lige før, udløseren lukkes. Kameraet
tager et skarpt billede af et motiv
sent i et bevægelsesforløb.
Retning for boldens bevægelse
Auto: Blitzen anvendes automatisk i mørke omgivelser.
Automatisk rødøjekorrektion: Blitzen bruges automatisk og
reducerer røde øjne.
Udfyldningsblitz: Blitzen aktiveres, hver gang du tager et billede
(Lysstyrken justeres automatisk).
Udfyldning rødøje: Blitzen aktiveres, hver gang du tager et
billede, og reducerer røde øjne.
• De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af optageforholdene.
• Der går lidt tid mellem to aktiveringer af blitzen. Bevæg dig ikke, før blitzen er
blevet aktiveret anden gang.
• Hvis du vælger Fra, affyres blitzen ikke, selvom der er en ekstern blitz
monteret.
Brug kun blitz, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-kompatible blitz kan
beskadige kameraet.
94
Optagefunktioner >
Blitz
Reduktion af rød-øje-effekt
Justering af blitzens intensitet
Hvis du bruger blitz til at tage et billede af en person i mørke, kan øjnene
få et rødt skær. Hvis du vil reducere rød-øje-effekten, skal du vælge
Automatisk rødøjekorrektion eller Udfyldning rødøje.
Når blitzen er tændt, skal du justere blitzens styrke med +/-2 niveuer.
Sådan indstiller du
blitzens intensitet:
I optagelsestilstand skal du trykke på [f] ĺ Blitz ĺ en
funktion ĺ [D] ĺ rul med drejehjulet, eller tryk på [C/F]
for at justere blitzens styrke.
Blitz : 0.0
Uden rød-øje-reduktion
Med rød-øje-reduktion
Tilbage
Indstil
Hvis motivet er for langt væk fra kameraet eller bevæger sig, når den første blitz
bruges, bliver de røde øjne muligvis ikke korrigeret.
95
Optagefunktioner >
Blitz
• Du kan også trække skyderen eller berøre +/- for at justere intensiteten.
• Justeringen af intensiteten af blitzen er muligvis ikke effektiv i følgende
•
•
•
•
situationer:
- hvis motivet er for tæt på kameraet
- hvis du har indstillet en høj ISO-følsomhed
- hvis eksponeringsværdien er for stor eller for lille
I visse optagelsestilstande kan du ikke bruge denne funktion.
Hvis du tilslutter en intensitetsjusterbar ekstern blitz til kameraet,
vil intensitetsindstillinger for blitzen blive anvendt.
Hvis motivet er for tæt på, når du bruger blitzen, blokeres noget af lyset,
hvilket vil give et mørkt billede. Sørg for, at emnet er inden for den
anbefalede afstand, hvilket varierer efter objektiv.
Når der er monteret et objektivdæksel, kan lyset fra blitzen blive blokeret af
dækslet. Fjern dækslet, når du skal bruge blitzen.
96
Optagefunktioner
Måling
Tilstanden Måling kan bruges, så kameraet kan måle mængden af lys.
Multi
Kameraet måler lysmængden i en scene, og i mange af dets tilstande, og
bruger målingen til at justere forskellige indstillinger. Hvis et motiv f.eks.
ser mørkere ud end i virkeligheden, tager kameraet et overeksponeret
billede af det. Hvis et motiv ser lysere ud end i virkeligheden, tager
kameraet et undereksponeret billede af det.
Tilstanden Multi beregner lysmængden i flere områder. Når der
er tilstrækkeligt eller utilstrækkeligt med lys, justerer kameraet
eksponeringen ved at måle gennemsnittet af scenens overordnede
lysstyrke. Denne tilstand er egnet til generelle billeder.
Lysstyrken og den overordnede stemning på et billede kan også blive
påvirket af, hvordan kameraet måler lysmængden. Vælg en korrekt
indstilling for et optageforhold.
Sådan indstiller du
en indstilling for
Måling:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Måling ĺ en funktion.
97
Optagefunktioner >
Måling
Punkt
Centervægtet
Tilstanden Punkt beregner lysmængden i midten. Når du tager et billede
under forhold, hvor der er stærk modlys bag motivet, justerer kameraet
eksponeringen, så der bliver taget et korrekt billede af motivet. Når du
vælger multitilstanden f.eks. under forhold med stærk modlys, beregner
kameraet, at den overordnede lysmængde er rigelig, hvilket resulterer i et
mørkere billede. Tilstanden Punkt kan forhindre denne situation, da den
beregner lysmængden i et tildelt område.
Tilstanden Centervægtet beregner et bredere omrdåe end tilstanden
Punkt. Den lægger mængden af lys i den midsterste del af billedet
(60-80 %) og resten af billedet (20-40 %) sammen. Det anbefales til
situationer, hvor der er en lille forskel i lysstyrke mellem et motiv og en
baggrund, eller hvis et område af motivet er stort i forhold til billedets
overordnede komposition.
Motivet er i lys farve, mens baggrunden er mørk. Tilstanden Punkt
anbefales til en situation som denne, hvor der er en stor forskel mellem
motiv og baggrund.
98
Optagefunktioner >
Måling
Måling af eksponeringsværdien af fokusområdet
Når denne funktion er slået til, indstiller kameraet automatisk en optimal
eksponering ved at beregne lysstyrken i fokusområdet. Denne funktion er
kun tilgængelig, når du vælger Punkt-måling eller Multi-måling og
Valg AF.
Sådan indstiller du
denne funktion:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Link AE til AF punkt ĺ en funktion.
99
Optagefunktioner
Dynamikområde
Denne funktion korrigerer automatisk for det tab af lyse detaljer, der kan
forekomme grundet skyggeforskelle på et billede.
Sådan indstiller du
indstillingerne for
Smart-område:
Ikon
Beskrivelse
Fra: Brug ikke Dynamikområde.
Smart-område+: Korriger tab af lyse detaljer.
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Dynamikområde ĺ en funktion.
Du kan ikke indstille ISO 100.
HDR: Tag to billeder med forskellige eksponeringer, og kombiner
dem derefter for automatisk at skabe et enkelt billede.
• Du kan ikke indstille en ISO-indstilling, der er over ISO 3200.
• Indstillingerne for Dynamisk område kan ikke indstilles på
samme tid som indstillingerne for Billedguide.
Uden effekten Dynamikområde
Med effekten Dynamikområde
100
Optagefunktioner
SmartFilter
Med Smartfilter kan du anvende specialeffekter på dine billeder. Du kan
vælge forskellige filterindstillinger for at oprette specialeffekter, der er
svære at opnå med normale objektiver.
Sådan indstiller du
Smartfilter-indstillinger:
Funktion
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 1 ĺ
Smartfilter ĺ en funktion.
Beskrivelse
Fra
Ingen effekt
Vignettering
Anvend retrofarver, høj kontrast og stærke vigneteffekter
fra Lomo-kameraer.
Miniature
Anvend en vend/drej-effekt for at vise motivet som en
miniature.
Farveblyant
Anvend en farveblyantseffekt.
Vandfarve
Anvend en vandfarveeffekt.
Akvarel
Anvend en udvaskningseffekt.
Olieskitse
Anvend en effekt med olietegning.
Blækskitse
Anvend en effekt med blæktegning.
Akryl
Anvend en akrylmalerieffekt.
Funktion
Beskrivelse
Negativ
Anvend en negativfilmeffekt.
Rød
Fjern mætningen af alle farver undtagen rød.
Grøn
Fjern mætningen af alle farver undtagen grøn.
Blå
Fjern mætningen af alle farver undtagen blå.
Gul
Fjern mætningen af alle farver undtagen gul.
Indstillingerne for Smartfilter kan ikke indstilles med Billedguide-funktioner på
samme tid.
101
Optagefunktioner
Eksponeringskompensation
Kameraet indstillet automatisk eksponeringen ved at måle lysmængderne
fra billedets komposition og motivets placering. Hvis den eksponering, der
er indstillet af kameraet, er højere eller lavere, end du regnede med, kan du
justere eksponeringsværdien manuelt. Eksponeringsværdien kan justeres
i intervaller på ±3. Kameraet viser eksponeringsadvarslen i rødt for hvert
trin ud over området på ±3.
Hvis du vil justere eksponeringsværdien, skal du rulle med drejehjulet,
mens du holder [W] nede. Du kan også justere eksponeringsværdien ved
at trykke på [f] og derefter vælge EV.
+2
-2
Original
Du kan kontrollere eksponeringsværdien vha. positionen på
eksponeringsniveauindekset.
Eksponeringsadvarsel
Standardeksponeringsindeks
Eksponeringsniveauindeks
Reduceret eksponering
(mørkere)
Øget eksponering
(lysere)
102
Optagefunktioner
Eksponeringslås
Når du ikke kan opnå en korrekt eksponering, fordi der er høj
farvekontrast, skal du låse eksponeringen og derefter tage et billede.
Når du har låst eksponeringen, skal du vende objektivet i den ønskede
retning og derefter trykke på [Udløser].
Hvis du vil låse eksponeringsværdien, skal du justere billedets eksponering
og derefter trykke på den brugerdefinerede knap.
• Indstil en funktion til den brugerdefinerede knap AEL for at låse den aktuelle
eksponeringsværdi. (s. 150)
• Denne funktion er ikke tilgængelig i manuel tilstand.
103
Optagefunktioner
Videofunktioner
Herunder kan du se forklaringer til de tilgængelige videofunktioner.
Filmkvalitet
Indstil filmkvalitet.
Filmstørrelse
Sådan indstiller du
funktioner for filmkvalitet:
Indstil Filmstørrelse.
Sådan indstiller du
funktionen Filmstørrelse:
Ikon
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 6 ĺ
Filmstørrelse ĺ en funktion.
Størrelse
Anbefalet til
1920X1080 (60 bps) (16:9)
Se film på et fuld-HD-tv (Kan kun
afspilles på tv'er med fuld HD, der er
kompatible til afspilning ved 60 fps).
1920X1080 (30 bps) (16:9)
Se film på et fuld-HD-tv.
1920X1080 (15 bps) (16:9)
Se film på et fuld-HD-tv.
(Kun tilgængelig med nogle
Smartfilter-funktioner).
1920X810 (24 bps)
(Ca. 2,35:1)
Se film på et HD-tv.
1280X720 (60 bps) (16:9)
Se film på et HD-tv.
1280X720 (30 bps) (16:9)
Se film på et HD-tv.
640X480 (30 bps) (4:3)
Se film på et tv.
320X240 (30 bps) (4:3)
Send til et websted med det trådløse
netværk (maks. 30 sekunder).
Ikon
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 6
ĺ Filmkvalitet ĺ en funktion.
Format
Beskrivelse
MP4 (H.264)
Normal: Optager videoklip i normal kvalitet.
MP4 (H.264)
Højkvalitet: Optager videoklip i høj kvalitet.
104
Optagefunktioner >
Videofunktioner
Flere bevægelser
Toner
Indstil afspilningshastigheden for et videoklip.
Du kan tone en scene ind eller ud med funktionen Toner på kameraet,
uden at du behøver gøre det på en pc. Indstil indtoningsfunktionen til
gradvist at tone ind i starten af scenen. Indstil udtoningsfunktionen til
gradvist at tone scenen ud. Brug funktionen korrekt, og tilfør dine videoer
dramatiske effekter.
Sådan indstiller du funktioner
for afspilningshastighed:
Ikon
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ
6 ĺFlere bevægelser ĺ en funktion.
Beskrivelse
x0.25: Optag et videoklip, og afspil det ved 1/4 normal hastighed.
(kun tilgængelig med 640x480 eller 320x240)
x0.5: Optag et videoklip, og afspil det ved 1/2 normal hastighed.
(kun tilgængelig med 1280x720 (30 bps), 640x480 eller 320x240)
Sådan indstiller du
toningsfunktionerne:
Ikon
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 6 ĺ
Toner ĺ en funktion.
Beskrivelse
x1: Optag et videoklip, og afspil det ved normal hastighed.
Fra: Funktionen Toner anvendes ikke.
x5: Optag et videoklip, og afspil det ved 5X normal hastighed.
Ind: Scene toner gradvist ind.
x10: Optag et videoklip, og afspil det ved 10X normal hastighed.
Ud: Scene toner gradvist ud.
x20: Optag et videoklip, og afspil det ved 20X normal hastighed.
Ind-Ud: Funktionen Toner er aktiveret i starten og i slutningen af
scenen.
• Hvis du vælger en anden mulighed end x1, optages lyd ikke.
• De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af optageforholdene.
Når du bruger funktionen Toner, kan det tage længere tid at gemme en fil.
105
Optagefunktioner >
Videofunktioner
Lyd
Mikrofonniveau
Nogle gange er en lydløs video mere behagelig end én med lyd. Slå lyden
fra for at optage en lydløs video.
Indstil mikrofonniveauet til optageforholdene.
Sådan indstiller
du indstillinger for
Lyd:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 6 ĺ Lyd
ĺ en funktion.
Indstil
mikrofonniveauet:
Ved at trykke på [m] ĺ 6 ĺ Mikrofonniveau ĺ
en valgmulighed i optagelsestilstand.
Reduktion af vindstøj
Når du optager videoer i støjende omgivelser, kan der blive optaget
uønskede lyde i videoer. Stærk vindstøj vil især være distraherende for
lydbilledet i dine videoer. Brug funktionen Reduktion af vindstøj til at
fjerne noget af støjen fra omgivelserne udover vindstøjen.
Sådan reducerer
du vindstøj:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 6 ĺ
Reduktion af vindstøj ĺ en funktion.
106
Kapitel 3
Afspilning/redigering
Her kan du lære, hvordan du afspiller og redigerer billeder og videoklip.
Der henvises til kapitel 6 for redigering af filer på en computer.
Afspilning/redigering
Søgning efter og håndtering af filer
Få oplysninger om, hvordan du får vist billed- og videominiaturer, og
hvordan du kan beskytte eller slette filer.
Hvis du ikke udfører nogen handlinger i et stykke tid, forsvinder oplysningerne
og ikonerne fra skærmen. Når du betjener kameraet igen, vises de igen.
Visning af miniaturebilleder
For at kunne søge efter de billeder og videoer, du skal bruge, skal du skifte
til miniaturevisning. I miniaturevisning vises flere billeder på samme tid, så
du nemt kan gennemse de elementer, du vil finde. Du kan også klassificere
og få vist filer efter kategori, f.eks. dato eller filtype.
Visning af billeder
1
Tryk på [y].
• Den seneste fil åbnes.
Rul drejeknappen til venstre for at vælge
miniaturevisningstilstanden.
(Rul drejeknappen til højre for at vende tilbage til den forrige
tilstand).
2
Tryk på [C/F] for at rulle gennem filer.
• Du kan også trække billedet til venstre eller højre for at gå til en
anden fil.
Du kan muligvis ikke redigere eller afspille filer, der er optaget med andre
kameraer pga. ikke-understøttede formater eller kodex. Brug en computer eller
en anden enhed til at redigere eller afspille disse filer.
108
Afspilning/redigering >
Søgning efter og håndtering af filer
Visning af filer efter kategori
1
Vise filer som en mappe
I miniaturevisning skal du trykke på [m] ĺ z ĺ Filter
ĺen kategori.
• Du kan også berøre FILTER for at vælge en kategori.
* Standard
Funktion
Beskrivelse
Alle*
Vis filer normalt.
Dato
Viser filerne efter den dato, hvor de blev gemt.
Type
Viser filerne efter filtype.
Placering
Få vist filerne efter den placering, de er blev gemt
på. Kun fotos, der er taget med et GPS-modul
(ekstraudstyr), indeholder placeringsoplysninger.
2
Vælg en liste for at åbne den.
3
Vælg en fil for at se den.
4
Berør
Serie- og burst-billeder vises som en mappe. Hvis du vælger en mappe,
afspilles alle billeder automatisk. Hvis du sletter en mappe, slettes alle
billeder i mappen.
1
I Afspilningstilstand skal du trykke på [C/F] eller trække
billedet til venstre eller højre for at gå til en ønsket mappe.
• Kameraet afspiller automatisk billederne i mappen.
2
Rul drejeknappen til højre for at åbne mappen.
• Du kan også åbne mappen ved at berøre mappen på skærmen.
for at vende tilbage til den forrige visning.
3
Tryk på [C/F], eller træk billedet til venstre eller højre for at
gå til en anden fil.
4
Rul drejeknappen til venstre for at vende tilbage til
afspilningstilstand.
109
Afspilning/redigering >
Søgning efter og håndtering af filer
Lås/oplås alle filer
Beskyttelse af filer
Du kan beskytte dine filer, så de ikke bliver slettet ved et uheld.
Lås eller oplås alle filer.
1
I afspilningstilstand skal du trykke på [m] ĺ z ĺ
Beskyt ĺ Vælg.
1
I afspilningstilstand skal du trykke på [m] ĺ z ĺ
Beskyt ĺ Alle.
2
Tryk på [C/F] for at vælge en fil, og tryk derefter på [o].
2
Vælg en mulighed.
3
Tryk på [f].
Du kan ikke slette eller rotere en beskyttet fil.
Funktion
Beskrivelse
Lås
Lås alle filer.
Oplås
Lås alle filer op.
Annuller
Vend tilbage til forrige menu.
110
Afspilning/redigering >
Søgning efter og håndtering af filer
Sletning af flere filer
Sletning af filer
Slet filer i afspilningstilstand og frigør plads på dit hukommelseskort.
Beskyttede filer bliver ikke slettet.
Du kan vælge flere filer og slette dem.
1
Sletning af en enkelt fil
• Alternativt kan du i miniaturevisning trykke på [n] og derefter
vælge de filer, der skal slettes.
Du kan vælge en enkelt fil og slette den.
1
I afspilningstilstand skal du vælge en fil og derefter trykke på
[n].
I afspilningstilstand skal du trykke på [m] ĺ z ĺ Slet
ĺ Vælg.
2
Vælg de filer, du vil slette, ved at trykke på [C/F] og derefter
trykke på [o].
• Tryk på [o] igen for at annullere valget.
2
Når pop-op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
3
Tryk på [n].
4
Når pop-op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
111
Afspilning/redigering >
Søgning efter og håndtering af filer
Sletning af alle filer
Du kan vælge alle filer på hukommelseskortet på én gang.
1
I afspilningstilstand trykker du på [m].
2
Vælg z ĺ Slet ĺ Alle.
3
Når pop-op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
112
Afspilning/redigering
Visning af billeder
Forstørrelse af et billede
Visning af et diasshow
Du kan forstørre billeder, mens du ser dem i afspilningstilstand. Du kan
også bruge funktionen Beskær for at skære den del af det viste billede på
skærmen ud og gemme det som en ny fil.
Du kan få vist billeder i et diasshow, anvende forskellige effekter på et
diasshow og afspille baggrundsmusik.
1
I afspilningstilstand trykker du på [m].
2
Vælg z ĺ Indstillinger for diasshow.
3
Vælg effekt til et diasshow.
Forstørret område
Forstørrelse (den maksimale
forstørrelse kan variere efter
opløsning)
• Gå til trin 4 for at starte et diasshow uden effekter.
Fuldt billede
* Standard
Beskær
Rul drejeknappen til højre for at forstørre et billede.
(Rul drejeknappen til venstre for at reducere et billede).
Hvis du vil
Skal du
Flytte forstørret område
Tryk på [D/I/C/F].
Beskære det forstørrede billede
Tryk på [f]. (gemmes som en ny fil)
Vende tilbage til det
oprindelige billede
Tryk på [o].
Funktion
Beskrivelse
Afspilning
Indstil, om diasshowet skal gentages eller ej.
(En afspilning*, Gentag afspilning)
Interval
Indstil intervallet mellem billederne.
(1 sek*, 3 sek, 5 sek, 10 sek)
Musik
Indstil baggrundslyd.
Effekt
• Vælg en effekt til sceneskift mellem billederne.
• Vælg Fra for at annullere effekter.
Du kan også føre to fingre sammen eller sprede dem på skærmen for at
formindske eller forstørre et billede. Du kan også dobbelttrykke på et område
for at forstørre det hurtigt.
113
Afspilning/redigering >
Visning af billeder
4
Tryk på [m].
Oprettelse af udskriftsordre (DPOF)
5
Vælg Start diasshow.
DPOF (Digital Print Order Format) giver dig mulighed for at indstille det
antal kopier, der skal udskrives.
6
Vis diasshowet.
Kameraet gemmer DPOF-oplysningerne i mappen MISC på
hukommelseskortet. Hvis du har indstillet DPOF-oplysninger for
dine billeder, kan du tage hukommelseskortet med til en forretning
med digital udskrivning for at få dem udskrevet. Du kan ikke indstille
udskrivningsrækkefølgen for billeder i RAW-format.
• Tryk [o] for at standse.
• Tryk på [o] igen for at fortsætte.
• Tryk på [m] for at stoppe diasshowet og gå tilbage til
Afspilningstilstand.
• Tryk på [D/I] for at justere lydstyrken.
Autorotation
Når Autorotation er aktiveret, roterer kameraet automatisk de billeder, du
har taget, lodret, så de passer horisontalt til skærmen.
Sådan indstiller du
funktioner for autorotation:
I Afspilningstilstand skal du trykke på [m] ĺ
z ĺ Autorotation ĺ en funktion.
Billeder med dimensioner, der er bredere end papiret, afskæres muligvis
ved den venstre og den højre kant. Sørg for, at dine billeddimensioner er
kompatible med det papir, du vælger.
1
I Afspilningstilstand skal du vælge et billede og derefter trykke
på [m].
2
Vælg z ĺ DPOF.
3
Tryk på [D/I] for at indstille antallet af kopier.
• Hvis du vil vælge endnu et billede, skal du trykke på [C/F].
4
Tryk på [o] for at gemme.
114
Afspilning/redigering
Afspilning af videoer
I afspilningstilstand kan du afspille video, gemme et billede fra en video
eller beskære en video for at gemme den som en anden fil.
Stop
Ikon/Knap
Beskrivelse
/[C]
/ /[o]
/
1
I afspilningstilstand, skal du finde en video og derefter berøre
.
2
Tryk på [o], eller berør for at starte afspilning af videoen.
3
Tryk på [o], eller berør på det sted, hvor beskæringen skal
begynde.
4
Tryk på [f], eller berør Startpunkt.
5
Tryk på [o], eller berør for at genoptage afspilning af
videoen.
6
Tryk på [o], eller berør på det sted, hvor beskæringen skal
slutte.
Optag
Kontrolfunktioner til visning af video
/
Beskæring af video under afspilning
/[F]
/[D/I]
Vis foregående fil/Scan baglæns. (Hver gang du
berører ikonet eller trykker på knappen, mens du
afspiller videoen, ændres hastigheden for scanning i
denne rækkefølge: 2X, 4X, 8X).
Standse eller fortsætte afspilningen.
Vis næste fil/Scan forlæns. (Hver gang du berører
ikonet eller trykker på knappen, mens du afspiller
videoen, ændres hastigheden for scanning i denne
rækkefølge: 2X, 4X, 8X).
Juster lydstyrken, eller afbryd lyden.
115
Afspilning/redigering >
Afspilning af videoer
7
Tryk på [f], eller berør Slutpunkt.
8
Tryk på [f], eller berør Beskær for at beskære en video.
• Du kan justere den scene, der skal beskæres, ved at trække i de
Sådan gemmer du et billede under
afspilning
1
Når du ser en video, skal du trykke på [o] eller berøre på det
sted, hvor du vil tage et billede.
2
Tryk på [f], eller berør Optag.
håndtag, der vises på statuslinjen.
9
Når pop-up-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
• Du kan ikke beskære en video, der er optaget i 3D-tilstand.
• Den oprindelige video bør være mindst 10 sekunder lang.
• Kameraet vil gemme den redigerede video som en ny fil og lade den
oprindelige video være intakt.
• Du kan ikke overføre et billede fra en video, der er optaget i 3D-tilstand.
• Opløsningen på det optagede billede vil være den samme som den originale
video.
• Det optagede billede bliver gemt som en ny fil.
116
Afspilning/redigering
Redigering af billeder
Redigerede billeder gemmes som nye filer under andre filnavne. Billeder,
der er optaget i visse tilstande, kan ikke redigeres med funktionen
Redigering af billede.
Sådan redigerer du
billeder:
I afspilningstilstand, skal du finde et billede og derefter berøre
ĺen funktion.
• Du kan også redigere billeder i afspilningstilstand ved at vælge et billede og
trykke på [f] eller [m] ĺ Redigering af billede.
• Nogle billeder kan muligvis ikke redigeres med funktionen
Redigering af billede. I dette tilfælde skal du bruge en medfølgende
billedredigeringssoftware.
• Kameraet gemmer redigerede billeder som nye filer.
• Når du redigerer billeder, konverterer kameraet dem automatisk til en
lavere opløsning. Billeder, som du manuelt roterer eller ændrer størrelse på,
konverteres ikke automatisk til en lavere opløsning.
• Du kan ikke redigere billeder, mens du får vist filer som en mappe. Åbn
mappen, og vælg et billede for at redigere hver enkelt billede.
Beskæring af et billede
1
Berør
2
Træk i boksens hjørner for at justere områdets størrelse.
3
Træk i boksen for at flytte områdets placering.
4
Berør OK.
5
Berør
ĺ
.
for at gemme.
117
Afspilning/redigering >
Redigering af billeder
Rotation af et billede
Ændring af billedstørrelse
1
Berør
Tilpas et billedes størrelse, og gem det som en ny fil.
2
Berør en indstilling.
ĺ
.
Roter : Højre 90°
1
Berør
2
Berør på en indstilling.
ĺ
.
Skaler : 10.1M 3:2
3
Berør OK.
4
Berør
for at gemme.
• Du kan også rotere et billede i afspilningstilstand ved at trykke på [m],
og derefter vælge z ĺ Roter ĺ en ønsket indstilling.
• Kameraet overskriver den originale fil.
3
Berør OK.
4
Berør
for at gemme.
De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af billedets originalstørrelse.
118
Afspilning/redigering >
Redigering af billeder
Justering af dine billeder
Du kan rette i optagede billeder ved at justere lysstyrke, kontrast eller
mætning.
1
Berør
.
2 Berør en justeringsfunktion.
Ikon
Beskrivelse
3 Tryk på [C/F] for at justere funktionen.
• Du kan også trække skyderen eller berøre +/- for at justere
indstillingen.
• Hvis du har valgt
, så gå videre til trin 4.
4 Berør OK.
5 Berør
for at gemme.
Original (nulstil til originalbillede)
Auto-justering
Lysstyrke
Kontrast
Mætning
RGB-justering
Farvetemperatur
Eksponering
Skær
119
Afspilning/redigering >
Redigering af billeder
Retouchering af ansigter
1
Berør
2
Tryk på [C/F] for at justere funktionen.
ĺ
.
• Du kan også trække skyderen eller berøre +/- for at justere
indstillingen.
• Jo højere tal, jo lysere og blødere bliver hudtonen.
3
Berør OK.
• Berør
4
Berør
for at annullere en rettelse.
for at gemme.
120
Afspilning/redigering >
Redigering af billeder
Anvendelse af SmartFilter-effekter
Anvend specialeffekter på dine billeder.
1
Berør
, og berør derefter en funktion.
Smartfilter : Vignettering
Funktion
Beskrivelse
Original
Ingen effekt
Vignettering
Anvend retrofarver, høj kontrast og stærke
vigneteffekter fra Lomo-kameraer.
Miniature
Anvend en vend/drej-effekt for at vise motivet som
en miniature.
Farveblyant
Anvend en farveblyantseffekt.
Vandfarve
Anvend en vandfarveeffekt.
Akvarel
Anvend en udvaskningseffekt.
Funktion
Beskrivelse
Olieskitse
Anvend en effekt med olietegning.
Blækskitse
Anvend en effekt med blæktegning.
Akryl
Anvend en akrylmalerieffekt.
Negativ
Anvend en negativfilmeffekt.
Rød
Fjern mætningen af alle farver undtagen rød.
Grøn
Fjern mætningen af alle farver undtagen grøn.
Blå
Fjern mætningen af alle farver undtagen blå.
Gul
Fjern mætningen af alle farver undtagen gul.
2
Berør OK.
3
Berør
for at gemme.
121
Kapitel 4
Trådløst netværk
Lær, hvordan du opretter forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN'er) og bruger funktioner.
Trådløst netværk
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af netværksindstillinger
Her kan du lære at etablere forbindelse til et adgangspunkt (AP),
når du er inden for rækkevidden af et WLAN. Du kan også konfigurere
netværksindstillinger.
Ikon/Funktion
Beskrivelse
Ad hoc-adgangspunkt
Sikret adgangspunkt
WPS-adgangspunkt
Forbindelse til et WLAN
1
2
3
Drej vælgeren til B.
Vælg
,
,
, eller
Tryk på [F], eller berør for at åbne
netværksindstillingerne.
.
Tryk på [m], og vælg derefter Wi-Fi-indstilling.
• I nogle tilstande skal du følge anvisningerne på skærmen, indtil
skærmbilledet Wi-Fi-indstilling vises.
• Kameraet søger automatisk efter tilgængelige adgangspunkter
(AP'er).
4
Signalstyrke
Vælg et adgangspunkt.
Opdater
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Tilbage
• Vælg Opdater for at opdatere adgangspunkter, der kan tilsluttes.
• Når du vælger et sikret adgangspunkt, vises et pop-op-vindue.
Angiv de påkrævede adgangskoder for at oprette forbindelse til
WLAN'et. Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se
"Indtastning af tekst". (s. 127)
• Når der vises en loginside, skal du se "Brug af loginbrowseren".
(s. 125)
• Hvis du vælger et ikke-sikret adgangspunkt, forbindes kameraet til
WLAN'et.
• Hvis du vælger et adgangspunkt, der understøtter WPS-profilen,
skal du vælge ĺ WPS PIN-tilslutning, og indtast derefter
adgangspunktenhedens PIN-kode. Du kan også slutte til et
adgangspunkt, der understøtter WPS, ved at vælge ĺ
WPS-knap-tilslutning på kameraet og derefter trykke på knappen
WPS på adgangspunktenheden.
• Det samme AP kan være vist to gange med forskellige frekvenser,
fordi dit kamera understøtter dual-band-funktionen.
• Vælg Tilføj trådløst netværk for at tilføje et adgangspunkt
manuelt. Adgangspunktnavnet skal være på engelsk, hvis
adgangspunktet skal tilføjes manuelt.
123
Trådløst netværk >
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af netværksindstillinger
Indstilling af netværksfunktioner
Manuel indstilling af IP-adressen
1
Gå til et adgangspunkt på skærmbilledet Wi-Fi-indstilling, og
tryk derefter på [F], eller berør .
1
Gå til et adgangspunkt på skærmbilledet Wi-Fi-indstilling, og
tryk derefter på [F], eller berør .
2
Vælg hver indstilling, og indtast derefter de nødvendige
informationer.
2
Vælg IP-indstillinger ĺ Manuel.
3
Vælg hver indstilling, og indtast derefter de nødvendige
informationer.
Funktion
Beskrivelse
Netværksadgangskode
Indtast netværksadgangskoden.
IP-indstillinger
Angiv IP-adressen automatisk eller manuelt.
Funktion
Beskrivelse
IP
Angiv den statiske IP-adresse.
Undernetmaske
Angiv undernetmasken.
Gateway
Angiv din gateway.
DNS-server
Indtast DNS-adressen.
124
Trådløst netværk >
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af netværksindstillinger
Brug af loginbrowseren
• Afhængigt af den side, du har oprettet forbindelse til, vil der muligvis være
Du kan angive dine loginoplysninger via loginbrowseren, når der oprettes
forbindelse til nogle adgangspunkter, deling af websteder eller skyservere.
• Loginbrowseren lukkes måske ikke automatisk, når du logger ind på visse
Ikon
Beskrivelse
Luk loginbrowseren.
visse punkter, du ikke kan vælge. Dette er ikke en fejl.
sider. Sker det, skal du lukke loginbrowseren ved at berøre , og derefter
fortsætte med den ønskede handling.
• Det kan tage længere tid at indlæse log ind-siden pga. sidens størrelse eller
netværkshastigheden. Er det tilfældet, så vent, indtil vinduet med log
ind-informationer vises.
Flyt til forrige side.
Flyt til næste side.
Stop indlæsning af siden.
Genindlæs siden.
125
Trådløst netværk >
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af netværksindstillinger
Gode råd om netværksforbindelse
• Du skal indsætte et hukommelseskort for at kunne bruge
Wi-Fi-funktionerne.
• Netværksforbindelsens kvalitet afgøres af adgangspunktet.
• Jo større afstanden er mellem dit kamera og adgangspunktet, jo længere
tid tager det at forbinde til netværket.
• Hvis en enhed i nærheden anvender den samme radiofrekvens som dit
kamera, kan det afbryde din forbindelse.
• Hvis navnet på dit adgangspunkt ikke er på engelsk, kan kameraet
måske ikke finde enheden, eller navnet vises måske forkert.
• For oplysninger om netværksindstillinger eller adgangskoder skal du
kontakte din netværksadministrator eller netværkets tjenesteudbyder.
• Hvis et WLAN kræver godkendelse fra tjenesteudbyderen, kan du
muligvis ikke forbinde til det. For at forbinde til WLAN'et: Kontakt din
netværkstjenesteudbyder.
• Afhængigt af krypteringstypen kan antallet af cifre i adgangskoden
variere.
• En WLAN-forbindelse kan ikke etableres i alle omgivelser.
• Kameraet viser muligvis en WLAN-aktiveret printer på AP-listen.
Du kan ikke forbinde til netværket via en printer.
• Du kan ikke forbinde dit kamera til et netværk og et tv på samme tid.
• Hvis du ikke kan slutte til et WLAN, så prøv et andet adgangspunkt på
listen med tilgængelige adgangspunkter.
• Der vises måske en login-side, hvis du vælger et gratis WLAN, som nogle
netværksudbydere tilbyder. Indtast dit id og din adgangskode for at
oprette forbindelse til WLAN'et. For informationer om registrering eller
tjenesten skal du kontakte netværksudbyderen.
• Vær forsigtig, når du indtaster personlige oplysninger for en
AP-forbindelse. Indtast ikke betalings- eller kreditkortoplysninger på
kameraet. Producenten er ikke ansvarlig for problemer, der skyldes
indtastning af sådanne oplysninger.
• De mulige netværksforbindelser kan variere i forhold til landet.
• Dit kameras WLAN-funktion skal overholde radiotransmissionslovene i
dit område. For at være sikker på overholdelse bør du kun bruge WLANfunktionen i det land, hvor du har købt kameraet.
• Processen med tilpasning af netværksindstillinger kan variere. Det
afhænger af netværksforholdene.
• Etabler ikke adgang til et netværk, du ikke har tilladelse til at bruge.
• Før du opretter forbindelse til et netværk, skal du sørge for, at dit batteri
er fuldt opladet.
• Filer, der er optaget i visse tilstande, kan ikke oploades eller sendes.
• Filer, du overfører til en anden enhed, understøttes måske ikke af
enheden. Brug i dette tilfælde en computer til at afspille filerne.
• Forbindelse til et netværk kan medføre ekstra gebyrer. Omkostningerne
kan variere. Det afhænger af dine kontraktvilkår.
126
Trådløst netværk >
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af netværksindstillinger
Indtastning af tekst
Lær, hvordan du indtaster tekst. Ikonerne i tabellen gør det muligt at flytte
markøren, skifte mellem store og små bogstaver osv. Tryk på en knap for at
vælge.
Ikon
Beskrivelse
Bevæg markøren.
Stop med at indtaste tekst, og vend tilbage til den forrige side.
Skift mellem store og små bogstaver.
Skift mellem symbol/tal-tilstand og normal tilstand.
Skift indtastningssprog.
Indtast et mellemrum.
Gem den viste tekst.
Slet sidste bogstav.
• I visse tilstande kan du kun bruge det engelske alfabet, uanset det valgte
skærmsprog.
• Du kan indtaste op til 64 tegn.
• Skærmbilledet kan variere afhængigt af inputstilstanden.
• Hold en tast nede for at angive tegnet i øverste højre hjørne af tasten.
127
Trådløst netværk
Automatisk lagring af filer på en smartphone
Kameraet kan forbindes til en smartphone, der understøtter funktionen
AutoShare via WLAN. Når du tager et billede med kameraet, gemmes det
automatisk på smartphonen.
3
• På iOS-enheder skal du aktivere Wi-Fi-funktionen, inden du
aktiverer programmet.
• For at starte applikationen automatisk på en smartphone med
• Funktionen AutoShare understøttes af Galaxy S-seriens smartphones eller
•
•
•
•
•
Galaxy Tab-modeller med operativsystemet Android 2.3 eller nyere eller af
iOS-enheder med iOS 6.0 eller nyere. Inden du bruger funktionen, skal du
kontrollere og om nødvendigt opdatere enhedens firmware.
Du skal installere programmet Samsung SMART CAMERA App på din telefon
eller enhed, før du bruger denne funktion. Du kan downloade programmet
fra Samsung Apps, Google Play Store eller Apple App Store. Samsung SMART
CAMERA Appen er kompatibel med Samsung-kameramodeller, der er
fremstillet i 2013 eller senere.
Installer og start Samsung SMART CAMERA App på en smartphone med
NFC-funktion, slå NFC-funktionen til, og placer smartphonen i nærheden
af NFC-mærket (s. 30) på kameraet. Denne funktion understøttes af
smartphones med operativsystemet Android i version 2.3 eller derover.
Denne funktion er ikke tilgængelig for iOS-enheder.
Du skal indsætte et hukommelseskort for at kunne bruge denne funktion.
Hvis du indstiller denne funktion, bibeholdes indstillingen, selv når du skifter
Optagelsestilstand.
Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse tilstande, eller den kan være
utilgængelig med nogle optagelsesindstillinger.
1
Tryk på [m] på kameraet i Optagelsestilstand.
2
Vælg 1 ĺ AutoShare ĺ Til på kameraet.
• Hvis pop-op-meddelelsen, der beder dig downloade programmet,
Aktivér Samsung SMART CAMERA App på din smartphone.
NFC-funktion, skal du slå funktionen til og placere smartphonen
i nærheden af NFC-mærket (s. 30) på kameraet. Kontrollér, at
smartphonen har forbindelse til dit kamera, og gå derefter videre til
trin 6.
4
Vælg kameraet på listen, og opret forbindelse til kameraet.
• Smartphonen kan kun oprette forbindelse til ét kamera ad gangen.
5
Accepter på kameraet, at smartphonen opretter forbindelse til
kameraet.
• Hvis smartphonen har været forbundet til kameraet før, oprettes
der automatisk forbindelse.
• Et ikon, der viser tilslutningsstatussen (
) vises på kameraets
skærm.
6
Tag et billede med kameraet.
• Det tagne billede gemmes i kameraet og overføres derefter til
smartphonen.
• Hvis du har optaget en video, gemmes den kun i kameraet.
vises, skal du vælge Næste.
128
Trådløst netværk
Afsendelse af billeder eller videoer til en smartphone
Kameraet kan forbindes til en smartphone, der understøtter funktionen
MobileLink via et WLAN. Du kan let sende billeder eller videoer til din
smartphone.
• Funktionen MobileLink understøttes af Galaxy S-seriens smartphones eller
Galaxy Tab-modeller med operativsystemet Android 2.3 eller nyere eller af
iOS-enheder med iOS 6.0 eller nyere. Inden du bruger funktionen, skal du
kontrollere og om nødvendigt opdatere enhedens firmware.
• Du skal installere programmet Samsung SMART CAMERA App på din telefon
eller enhed, før du bruger denne funktion. Du kan downloade programmet
fra Samsung Apps, Google Play Store eller Apple App Store. Samsung SMART
CAMERA Appen er kompatibel med Samsung-kameramodeller, der er
fremstillet i 2013 eller senere.
• Installer og start Samsung SMART CAMERA App på en smartphone med
NFC-funktion, slå NFC-funktionen til, og placer smartphonen i nærheden
af NFC-mærket (s. 30) på kameraet. Denne funktion understøttes af
smartphones med operativsystemet Android i version 2.3 eller derover.
Denne funktion er ikke tilgængelig for iOS-enheder.
• Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets
hukommelse.
• Hvis du vælger filer fra smartphonen, kan du vise op til 1000 af de seneste
filer og sende op til 150 filer ad gangen. Hvis du vælger filer fra kameraet, kan
du få vist de filer, der er valgt fra kameraet. Det maksimale antal filer, der kan
sendes, afhænger af mængden af lagerplads på smartphonen.
• Når du sender videoer i fuld HD med funktionen MobileLink, kan du muligvis
ikke afspille filerne på visse enheder.
• Når du bruger denne funktion på en iOS-enhed, mister enheden muligvis
Wi-Fi-forbindelsen.
• Du kan ikke sende RAW-filer.
1
Drej vælgeren på kameraet til B.
2 Vælg
på kameraet.
• Hvis pop-op-meddelelsen, der beder dig downloade programmet,
vises, skal du vælge Næste.
3 Vælg en afsendelsesfunktion på kameraet.
• Hvis du vælger Vælg filer fra smartphone, kan du bruge din
smartphone til at få vist og dele filer, der er gemt på kameraet.
• Hvis du vælger Vælg filer fra kamera, kan du vælge de filer, du vil
sende, fra kameraet.
4 Aktivér Samsung SMART CAMERA App på din smartphone.
• På iOS-enheder skal du aktivere Wi-Fi-funktionen, inden du
aktiverer programmet.
• For at starte applikationen automatisk på en smartphone med
NFC-funktion, skal du slå funktionen til og placere smartphonen
i nærheden af NFC-mærket (s. 30) på kameraet. Kontrollér, at
smartphonen har forbindelse til dit kamera, og gå derefter videre til
trin 7.
129
Trådløst netværk >
Afsendelse af billeder eller videoer til en smartphone
5 Vælg kameraet på listen, og opret forbindelse til kameraet.
• Smart phonen kan kun oprette forbindelse til ét kamera ad gangen.
6 Accepter på kameraet, at smartphonen opretter forbindelse til
kameraet.
• Hvis smartphonen har været forbundet til kameraet før, oprettes
der automatisk forbindelse.
7
Vælg på smartphonen eller kameraet de filer, der skal
overføres fra kameraet.
8 Berør knappen Kopier på smartphonen, eller vælg Send på
kameraet.
• Kameraet sender filerne.
130
Trådløst netværk
Brug af en smartphone som en fjernudløser
Kameraet kan forbindes til en smartphone, der understøtter funktionen
Remote Viewfinder via WLAN. Brug smartphonen som en fjernudløser vha.
funktionen Remote Viewfinder. Det tagne billede vises på din smart phone.
• Funktionen Remote Viewfinder understøttes af Galaxy S-seriens smartphones
eller Galaxy Tab-modeller med operativsystemet Android 2.3 eller nyere eller
af iOS-enheder med iOS 6.0 eller nyere. Inden du bruger funktionen, skal du
kontrollere og om nødvendigt opdatere enhedens firmware.
• Du skal installere programmet Samsung SMART CAMERA App på din telefon
eller enhed, før du bruger denne funktion. Du kan downloade programmet
fra Samsung Apps, Google Play Store eller Apple App Store. Samsung SMART
CAMERA Appen er kompatibel med Samsung-kameramodeller, der er
fremstillet i 2013 eller senere.
• Installer og start Samsung SMART CAMERA App på en smartphone med
NFC-funktion, slå NFC-funktionen til, og placer smartphonen i nærheden
af NFC-mærket (s. 30) på kameraet. Denne funktion understøttes af
smartphones med operativsystemet Android i version 2.3 eller derover.
Denne funktion er ikke tilgængelig for iOS-enheder.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i 3D-tilstand.
1
Drej vælgeren på kameraet til B.
2 Vælg
på kameraet.
• Hvis pop-op-meddelelsen, der beder dig downloade programmet,
vises, skal du vælge Næste.
3 Aktivér Samsung SMART CAMERA App på din smartphone.
• På iOS-enheder skal du aktivere Wi-Fi-funktionen, inden du
aktiverer programmet.
• For at starte applikationen automatisk på en smartphone med
NFC-funktion, skal du slå funktionen til og placere smartphonen
i nærheden af NFC-mærket (s. 30) på kameraet. Kontrollér, at
smartphonen har forbindelse til dit kamera, og gå derefter videre til
trin 6.
4 Vælg kameraet på listen, og opret forbindelse til kameraet.
• Smartphonen kan kun oprette forbindelse til ét kamera ad gangen.
131
Trådløst netværk >
Brug af en smartphone som en fjernudløser
5 Accepter på kameraet, at smartphonen opretter forbindelse til
kameraet.
• Hvis smartphonen har været forbundet til kameraet før, oprettes
der automatisk forbindelse.
6 Indstil følgende funktioner på din smartphone.
Ikon
Beskrivelse
Indstilling af blitz
Selvudløser
Billedstørrelse
Lagring af placering
• Mens du bruger denne funktion, er nogle knapper ikke
tilgængelige på kameraet.
• Zoomknappen og udløseren på din smartphone fungerer ikke, når
du bruger denne funktion.
7
Berør
på din smartphone og hold nede for at fokusere.
• Fokus indstilles automatisk til Multi AF.
8 Slip
for at tage billedet.
• Billeder, der gemmes på smartphonen, vil blive skaleret til
1616X1080, når de optages i
opløsning.
, og til 1920X1080, når de optages i
• Når du bruger denne funktion, kan den ideelle afstand mellem kameraet og
smartphonen variere, afhængigt af omgivelserne.
• Din smartphone må højst være 7 m fra kameraet for at anvende denne
funktion.
• Det tager lidt tid at tage billedet, efter at du har sluppet på smartphonen.
• Funktionen Remote Viewfinder deaktiveres, når:
-- der er et indgående opkald på din smartphone
-- enten kameraet eller din smartphone slukkes
-- hukommelsen er fyldt
-- enhed mister forbindelsen til WLAN'et
-- Wi-Fi-forbindelsen er ringe eller ustabil
-- du ikke udfører nogen handlinger i ca. 5 minutter, mens der er forbindelse
• Tilstanden Remote Viewfinder understøtter kun billedstørrelserne
og
.
132
Trådløst netværk
Brug Autobackup til at sende billeder eller videoer
Du kan sende billeder eller videoer, du har optaget med kameraet, trådløst
til en pc.
Installation af programmet til Autobackup
på din pc
1
Installer i-Launcher på pc'en. (s. 163)
2
Forbind kameraet til computeren med USB-kablet.
3
Når programikonet for Autobackup vises, skal du klikke på det.
• Programmet Autobackup installeres på pc'en, og oplysninger om
pc'en gemmes på kameraet. Følg vejledningen på skærmen for at
fuldføre installationen.
• Du kan også gemme oplysningerne om pc'en i kameraet ved at
forbinde pc'en og kameraet via Wi-Fi.
4
Afsendelse af billeder eller videoer til en pc
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
.
• Hvis pop op-meddelelsen, der beder dig downloade programmet,
vises, skal du vælge Næste.
• Du skal konfigurere backup-pc-informationerne for at bruge
funktionen Autobackup. Du kan finde flere oplysninger under
"Installation af programmet til Autobackup på din pc". (s. 133)
Hvis programmet Autobackup er installeret på pc'en, skal
du gemme pc-oplysningerne via et USB-kabel eller en
Wi-Fi-forbindelse.
• Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via den
senest forbundne AP-enhed.
• Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det
efter tilgængelige AP-enheder. (s. 123)
Fjern USB-kablet.
Før du installerer programmet, skal du sikre, at pc'en er forbundet til et netværk.
Hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig, skal du installere
programmet fra den medfølgende cd.
133
Trådløst netværk >
3
Brug Autobackup til at sende billeder eller videoer
Vælge en pc til sikkerhedskopiering.
• Hvis du har foretaget en sikkerhedskopiering tidligere, kan du gå
videre til trin 4.
4
• Når du forbinder kameraet til WLAN'et: Vælg det adgangspunkt, der er
forbundet til pc'en.
• Kameraet søger efter mulige adgangspunkter, også selvom du forbinder til
samme adgangspunkt igen.
• Hvis du slukker for kameraet eller fjerner batteriet, mens du sender filer,
Vælg OK.
• Vælg Annuller for at annullere afsendelsen.
• Du kan ikke vælge individuelle filer til sikkerhedskopiering. Denne
funktion sikkerhedskopierer kun nye filer på kameraet.
• Statussen for sikkerhedskopieringen vises på pc-skærmen.
• Når overførslen er færdig, slukkes kameraet automatisk i løbet af
ca. 30 sekunder. Vælg Annuller for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede for at forhindre, at kameraet slukker automatisk.
• Hvis pc'en skal slukkes automatisk, efter at overførslen er fuldført,
skal du vælge Luk pc ned efter backup.
• Vælg
for at vælge en anden pc til sikkerhedskopiering.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
afbrydes filoverførslen.
Når du bruger denne funktion, er udløserknappen deaktiveret på kameraet.
Du kan kun forbinde ét kamera til afsendelse af filer til pc'en ad gangen.
Backuppen kan være annulleret på grund af netværksforhold.
Billeder eller videoer kan kun sendes til en pc én gang. Filer kan ikke sendes
igen, selv hvis du slutter dit kamera til en anden pc.
Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets
hukommelse.
Du skal deaktivere Windows Firewall og alle andre firewalls, inden du bruger
denne funktion.
Du kan sende op til 1000 af de seneste filer.
Servernavnet skal indtastes med det latinske alfabet på pc-softwaren og må
ikke indeholde mere end 48 tegn.
Når flere filtyper oprettes på samme tid, vil kun billedfilerne (JPG) blive sendt
til pc'en med denne funktion.
134
Trådløst netværk
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail
Du kan ændre indstillinger i e-mail-menuen og via e-mail sende billeder
eller videoer, der er gemt i kameraet.
5
Vælg feltet Navn, skriv dit navn, og tryk derefter på .
Afsenderindst
Navn
Ændring af e-mail-indstillinger
E-mail
I e-mail-menuen kan du ændre indstillinger for lagring af dine
informationer. Du kan også indstille eller ændre e-mail-adgangskoden.
Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se "Indtastning af
tekst". (s. 127)
Gem
6
Vælg feltet E-mail, skriv din e-mailadresse, og tryk derefter
på .
7
Tryk på Gem for at gemme dine ændringer.
Lagring af dine informationer
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
Nulstil
• Hvis du vil slette dine oplysninger, skal du vælge Nulstil.
.
• Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via den
senest forbundne AP-enhed.
• Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det
efter tilgængelige AP-enheder. (s. 123)
3
Tryk på [m].
4
Vælg Afsenderindst.
135
Trådløst netværk >
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail
Indstilling af en e-mail-adgangskode
6
Indtast en 4-cifret adgangskode.
1
Drej vælgeren til B.
7
Indtast adgangskoden igen.
2
Vælg
8
Vælg OK, når pop op-meddelelsen vises.
.
• Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via den
senest forbundne AP-enhed.
• Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det
efter tilgængelige AP-enheder. (s. 123)
3
Tryk på [m].
4
Vælg Indstilling password ĺ Til.
Hvis du har mistet din adgangskode, kan du nulstille den ved at vælge RESET på
skærmen til indstilling af adgangskode. Når du nulstiller informationerne, slettes
de tidligere gemte brugerindstillingsinformationer, e-mail-adresse og listen med
nyligt afsendte e-mails.
• Hvis du vil deaktivere adgangskoden, skal du vælge Fra.
5
Vælg OK, når pop op-meddelelsen vises.
136
Trådløst netværk >
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail
Ændring af e-mail-adgangskoden
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
.
• Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via den
senest forbundne AP-enhed.
• Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det
efter tilgængelige AP-enheder. (s. 123)
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail
Du kan via e-mail sende billeder eller videoer, der er gemt i kameraet. Du
kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se "Indtastning af tekst".
(s. 127)
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
.
• Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via den
senest forbundne AP-enhed.
3
Tryk på [m].
4
Vælg Ændr password.
5
Indtast din nuværende 4-cifrede adgangskode.
6
Indtast en ny 4-cifret adgangskode.
• Hvis du tidligere har gemt dine informationer, indsættes disse
7
Indtast den nye adgangskode igen.
• Vælg
8
Vælg OK, når pop-op-meddelelsen vises.
• Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det
efter tilgængelige AP-enheder. (s. 123)
3
Vælg feltet Sender, skriv din e-mailadresse, og tryk derefter
på .
automatisk. (s. 135)
ĺ en adresse, hvis du vil bruge en adresse fra listen over
tidligere afsendere.
137
Trådløst netværk >
4
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail
Vælg feltet Modtager, skriv en e-mailadresse, og tryk derefter
på .
• Selvom et foto synes at være blevet overført korrekt, kan fejl ved
• Vælg
•
• Vælg
•
ĺ en adresse, hvis du vil bruge en adresse fra listen over
tidligere modtagere.
for at tilføje flere modtagere. Du kan indtaste op til
30 modtagere.
• Vælg
for at slette en adresse fra listen.
5
Vælg Næste.
6
Vælg filer til afsendelse.
•
•
• Du kan vælge op til 20 filer. Den samlede størrelse må højst være på
•
modtagerens e-mail-konto betyde, at fotoet bliver afvist eller opfattes som
spam.
Du kan muligvis ikke sende en e-mail, hvis der ikke er nogen tilgængelig
netværksforbindelse, eller hvis indstillingerne for din e-mail-konto ikke er
korrekte.
Du kan ikke sende en e-mail, hvis filstørrelsen overstiger grænsen. Den
maksimale fotoopløsning, du kan sende, er 2M, og den længste video, du
kan oploade, er en video optaget med . Hvis den valgte billedopløsning er
højere end 2M, vil den automatisk blive skaleret til en lavere opløsning.
Kontakt din netværksadministrator eller netværksudbyder, hvis du ikke kan
sende en e-mail pga. indstillinger for firewall eller brugergodkendelse.
Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets
hukommelse.
Du kan også sende en e-mail i Afspilningstilstanden ved at trykke på [m]
og derefter vælge Del (Wi-Fi) ĺ E-mail.
7 MB.
7
Vælg Næste.
8
Vælg kommentarfeltet, skriv dine kommentarer, og berør
derefter .
9
Vælg Send.
• Kameraet sender e-mailen.
138
Trådløst netværk
Brug af websteder til deling af billeder eller videoer
Upload dine billeder eller videoer til websider til deling af billeder eller
videoer. De mulige websteder vises på dit kamera. Opload af filer til visse
websteder kræver, at du besøger webstedet og registrerer dig, før du
tilslutter kameraet.
4
Indtast dit ID og kodeord for at logge på.
• Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se
"Indtastning af tekst". (s. 127)
• Hvis du oprettede forbindelse til SkyDrive, kan du se "Brug af
loginbrowseren". (s. 125)
Adgang til websider
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
3
Vælg et websted.
.
• For at vælge et ID fra listen skal du vælge
ĺ et ID.
• Hvis du tidligere har logget ind på webstedet, bliver du muligvis
logget ind automatisk.
Du skal have en eksisterende konto på websitet til fildeling for at kunne anvende
denne funktion.
• Hvis pop op-meddelelsen, der beder dig oprette en konto, vises,
skal du vælge OK.
• Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via det senest
anvendte adgangspunkt.
• Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det
efter tilgængelige adgangspunkter. (s. 123)
139
Trådløst netværk >
Brug af websteder til deling af billeder eller videoer
Opload af billeder eller videoer
• Du kan vælge en opload-mappe til Facebook ved at trykke på [m] og
1
Få adgang til webstedet med dit kamera.
• Du kan ikke uploade filer, hvis filstørrelsen overstiger grænsen. Den
2
Vælg filer til opload.
3
derefter vælge Opload mappe (Facebook) på webstedets listeskærm.
• Du kan vælge op til 20 filer. Den samlede størrelse må højst være på
•
10 MB. (På nogle websteder kan den samlede størrelse eller antallet
af filer variere.)
•
Vælg Opload.
• På nogle websteder kan du indtaste kommentarer ved at vælge
kommentarfeltet. Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst
ved at se "Indtastning af tekst". (s. 127)
•
•
•
•
•
•
maksimale fotoopløsning, du kan uploade, er 2M, og den længste video, du
kan uploade, er en video optaget med . Hvis den valgte billedopløsning er
højere end 2M, vil den automatisk blive skaleret til en lavere opløsning.
(På nogle websteder kan den maksimale billedopløsning variere.)
Metoden til overførsel af billeder eller videoer kan variere afhængigt af det
valgte websted.
Kontakt din netværksadministrator eller netværksudbyder, hvis du ikke kan få
adgang til et websted pga. indstillinger for firewall eller brugergodkendelse.
Oploadede billeder eller videoer bliver måske automatisk forsynet med den
dato, hvor de blev optaget.
Din internetforbindelses hastighed kan have indflydelse på, hvor hurtigt du
kan overføre billeder eller åbne websider.
Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets
hukommelse.
Du kan også overføre billeder eller videoer til fildelingswebsteder i
Afspilningstilstand ved at trykke på [m] og derefter vælge Del (Wi-Fi)
ĺ et ønsket websted.
Du kan ikke oploade videoer til alle websteder.
Når du oploader billeder til SkyDrive, skaleres de til 2M, mens billedformatet
bevares.
140
Trådløst netværk
Brug AllShare Play til at sende filer
Du kan oploade filer fra dit kamera til onlinelageret AllShare Play, eller
få vist filer på en AllShare Play-enhed, som er forbundet til samme
adgangspunkt.
3
Indtast dit ID og kodeord, og vælg derefter Login ĺ OK.
• Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se
"Indtastning af tekst". (s. 127)
• For at vælge et ID fra listen skal du vælge
• Hvis du tidligere har logget ind på webstedet, bliver du muligvis
Upload af filer til onlinelager
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
logget ind automatisk.
For at anvende denne funktion skal du oprette en AllShare Play-konto
og en konto hos en tilknyttet onlinelagertjeneste vha. din pc. Føj din
onlinelagerkonto til AllShare Play, når du er færdig med at oprette konti.
ĺWeblager.
• Vælg OK, hvis vejledningsmeddelelsen vises.
• Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via den
senest forbundne AP-enhed.
• Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det
efter tilgængelige AP-enheder. (s. 123)
• Hvis du vil ændre størrelsen på oploadede billeder, skal du trykke
på [m] og derefter vælge Billedstørrelse på overførsel.
• Hvis du har registreret mere end ét weblager, kan du vælge
ĺ et ID.
4
Vælg de filer, du vil uploade, og vælg derefter Opload.
• Hvis du har registreret mere end ét weblager, skal du først vælge et weblager.
• Du kan ikke uploade videofiler til AllShare Play-onlinelageret.
• Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets
hukommelse.
• Du kan uploade op til 20 filer.
• Du kan også oploade billeder i Afspilningstilstand ved at trykke på [m]
og derefter vælge Del (Wi-Fi) ĺ AllShare Play.
på listen ved at trykke på [m] og derefter vælge Skift
weblagring.
141
Trådløst netværk >
Brug AllShare Play til at sende filer
Visning af billeder eller videoer på enheder,
der understøtter AllShare Play
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
ĺEnheder i nærheden.
• Vælg Ja, hvis vejledningsmeddelelsen vises.
• Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via den
6
Gennemse de delte billeder eller videoer på AllShare
Play-enheden.
• For flere oplysninger om at søge efter kameraet og gennemse
billeder eller videoer på AllShare Play-enheden henvises til
brugervejledningen til den respektive enhed.
• Videoer afspilles muligvis ikke jævnt afhængigt af typen af AllShare
Play-enhed eller netværksforholdene. Benyt en 5 Ghz dual-band
AP-enhed for problemfri afspilning.
senest forbundne AP-enhed.
• Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger det
efter tilgængelige AP-enheder. (s. 123)
• Du kan indstille kameraet til kun at tillade udvalgte enheder eller
alle enheder at oprette forbindelse ved at trykke på [m] og
derefter vælge DLNA adgangskontro på skærmen.
• Der oprettes en fildelingsliste. Vent, indtil andre enheder registrerer
kameraet.
3
Forbind AllShare Play-enheden til et netværk, og aktiver
funktionen AllShare Play.
• Se i brugervejledningen til enheden for at få flere oplysninger.
4
Accepter på kameraet, at AllShare Play-enheden opretter
forbindelse til kameraet.
5
Vælg et kamera på AllShare Play-enheden for at oprette
forbindelse.
AP
S Et kamera er sluttet til et tv, der understøtter AllShare Play via WLAN.
142
Trådløst netværk >
Brug AllShare Play til at sende filer
• Du kan dele op til 1000 af de seneste filer.
• På en AllShare Play-enhed kan du kun se billeder eller videoer, der er taget
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
med dit kamera.
Den trådløse forbindelses rækkevidde mellem dit kamera og en AllShare
Play-enhed kan variere. Det afhænger af adgangspunktets specifikationer.
Hvis kameraet er forbundet til 2 AllShare Play-enheder, kan
afspilningshastigheden blive langsommere.
Billeder eller videoer vil blive delt i deres oprindelige størrelse.
Du kan kun anvende denne funktion på enheder, der understøtter AllShare
Play.
Delte billeder eller videoer gemmes ikke på AllShare Play-enheden, men de
kan gemmes i kameraet for at overholde enhedens specifikationer.
Overførsel af billeder eller videoer til AllShare Play-enheden kan tage lidt tid.
Det afhænger af netværksforbindelsen, antallet af filer der skal deles eller
filernes størrelse.
Hvis du slukker for kameraet på en unormal måde (f.eks. ved at tage batteriet
ud), mens du viser billeder eller videoer på en AllShare Play-enhed, vil
enheden tro, at kameraet stadig er forbundet.
Rækkefølgen for billeder eller videoer på kameraet kan være anderledes end
på AllShare Play-enheden.
Afhængigt af antallet af billeder eller videoer til deling kan det tage noget tid
at indlæse billederne og færdiggøre den første opsætningsproces.
Under visning af billeder eller videoer på AllShare Play-enheden, kontinuerlig
brug af enhedens fjernbetjening eller udførelse af yderligere funktioner på
enheden virker denne funktion muligvis ikke korrekt.
• Hvis du ændrer rækkefølge for filerne i kameraet eller sorterer dem, mens
•
•
•
•
•
de vises på en AllShare Play-enhed, skal du gentage første opsætning for at
opdatere listen over filer på enheden.
Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets
hukommelse.
Vi anbefaler, du bruger et netværkskabel ved tilslutning af din AllShare
Play-enhed til dit adgangspunkt. Dette minimerer al ‘videohakkeri’, du måske
oplever, når du streamer indhold.
Hvis du vil have vist filer på en AllShare Play-enhed ved hjælp af funktionen
Enheder i nærheden, skal du aktivere multicast-tilstanden på dit
adgangspunkt.
Videoer med opløsningen 1920X1080 (60 bps) kan kun afspilles på tv'er med
fuld HD, der er kompatible til afspilning ved 60 fps.
Du kan kun få vist 3D-filer på 3D-kompatible tv eller skærme.
143
Trådløst netværk
Afsendelse af billeder med Wi-Fi Direct
Når kameraet via et WLAN sluttes til en enhed, der understøtter funktionen
Wi-Fi Direct, kan du sende fotos til enheden. Denne funktion understøttes
muligvis ikke på visse enheder.
5
Lad kameraet oprette forbindelse til enheden på enheden.
• Billedet bliver sendt til enheden.
1
Aktivér indstillingen Wi-Fi Direct på enheden.
• Du kan sende op til 20 filer ad gangen.
• Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er billeder i kameraets
2
Rul til et foto i Afspilningstilstand på kameraet.
• Hvis du ikke kan oprette forbindelse til en Wi-Fi Direct-enhed, skal du
3
Tryk på [m], og vælg Del (Wi-Fi) ĺ Wi-Fi Direct.
hukommelse.
opdatere enheden med den nyeste firmware. Denne funktion understøttes
muligvis ikke på visse enheder.
• Fra enkeltbilledvisning kan du kun sende ét foto ad gangen.
• I ikonvisning kan du vælge flere billeder. Vælg Opload, når du er
færdig med at vælge billeder.
4
Vælg enheden fra kameraets liste med Wi-Fi Direct-enheder.
• Sørg for, at enhedens Wi-Fi Direct-indstilling er aktiveret.
• Du kan også vælge dit kamera på enhedens liste med Wi-Fi
Direct-enheder.
144
Kapitel 5
Menu med kameraindstillinger
Her kan du lære om brugerindstillinger og den generelle indstillingsmenu.
Du kan justere indstillingerne, så de bedre passer til dine behov og præferencer.
Menu med kameraindstillinger
Brugerindstillinger
Du kan indstille brugermiljøet med disse indstillinger.
Sådan indstiller du
brugerfunktionerne:
I optagelsestilstand skal du trykke på [m] ĺ 5
ĺ en funktion.
Automatisk ISO-område
Du kan indstille den højeste ISO-værdi, som hver EV-trin vælges under, når
du indstiller ISO til Auto.
* Standard
De tilgængelige menupunkter og rækkefølgen af dem kan variere afhængigt af
optageforholdene.
Funktion
Værdi
1/3 trin
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600,
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 trin
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
ISO-tilpasning
ISO-trin
Du kan indstille værdien for ISO-følsomheden i enten 1/3 eller 1 trin.
Støjreduktion
Brug Støjreduktion til at reducere den visuelle støj på billeder.
* Standard
Funktion
Beskrivelse
Høj ISOstøjreduktion
Denne funktion reducerer den støj, der kan forekomme,
når du vælger en høj ISO-følsomhed.
(Fra, Høj, Normal*, Lav)
Langvarig
støjreduktion
Denne funktion reducerer støj, når du indstiller
kameraet til en lang eksponering. (Fra, Til*)
146
Menu med kameraindstillinger >
Brugerindstillinger
Indstil kontinuerlig
DMF (Direct Manual Focus)
Du kan indstille funktionerne for AE-bracketing, WB-bracketing og
Billedguide-bracketing.
Juster fokussen manuelt ved at rotere fokusringen efter at have fokuseret
ved at trykke [Udløser] halvt ned. Denne funktion er muligvis ikke
tilgængelig på visse objektiver.
Funktion
Beskrivelse
Indstil AE-bracketing
Indstil eksponeringsintervallet. (-/+0.3 EV*,
-/+0.7 EV, -/+1 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV,
-/+2 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3 EV)
Indstil WB-bracketing
Juster hvidbalanceintervalområdet for
3 bracket-fotos. (AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1,
MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
AB-/+3 justerer f.eks. værdien for Gul plus eller
minus tre trin. MG-/+3 justerer værdien for
Magenta med samme tal.
B.guide-bracket. Indst
Vælg 3 billedguide-indstillinger som kameraet
bruger til at tage de 3 rammebilleder.
147
Menu med kameraindstillinger >
Brugerindstillinger
Farverum
Funktionen Farverum giver dig mulighed for at vælge metoder til
gengivelse af farver. Digitale billedbehandlingsenheder, som f.eks.
kameraer, skærme og printere, har deres egne metoder til gengivelse af
farver, som kaldes farverum.
Funktion
Beskrivelse
sRGB
sRGB (Standard RGB) er en international specifikation
til angivelse af farverum, som er opstillet af IEC
(International Electrotechnical Commission).
Den bruges i udbredt grad til dannelse af farver på
pc-skærme og er også standardfarverummet til Exif.
sRGB anbefales til almindelige billeder og billeder, som
du vil udgive på internettet.
Adobe RGB
Adobe RGB bruges til kommercielt tryk og har et
større farverum end sRGB. Det bredere udvalg af
farver kan hjælpe dig med nemt at redigere billeder
på en computer. Bemærk, at individuelle programmer
generelt er kompatible med et begrænset antal
farverum.
Adobe RGB
sRGB
Når farverummet er indstillet til Adobe RGB, gemmes billeder som
"_SAMXXXX.JPG".
148
Menu med kameraindstillinger >
Brugerindstillinger
Korrigering af forvrængning
Brugerskærm
Retter objektivforvrængning, der muligvis kan forekomme fra objektiver.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse objektiver.
Du kan tilføje eller fjerne optagelsesoplysninger fra skærmen.
1
Berøringsbetjening
London
Indstilles for at aktivere berøringsbetjening i optagelsestilstand.
Funktion
Beskrivelse
Til
Brug berøringsbetjening i optagelsestilstand.
Fra
Brug ikke berøringsbetjening i optagelsestilstand. (Du kan
benytte berøringsbetjening i andre situationer.)
iFn-tilpasning
Du kan vælge, hvilke funktioner der kan justeres, når du trykker på
[i-Function] på et i-Function-objektiv.
Funktion
Beskrivelse
Blænde
Indstil for at justere blændeværdi.
Lukkehastighed
Indstil for at justere lukkehastighed.
EV
Indstil for at justere eksponeringsværdi.
ISO
Indstil for at justere ISO-følsomhed.
Hvidbalance
Vælg denne funktion for at justere hvidbalancen.
Z
Indstil for at justere zoom-forhold.
2
3
Nr.
1
2
Beskrivelse
Dato & tid
Indstil til at vise dato og tid.
Ikoner
Indstil til at vise ikoner til højre i optagelsestilstand.
149
Menu med kameraindstillinger >
Nr.
Brugerindstillinger
Afbildning af taster
Beskrivelse
Histogram
Slår histogrammet på skærmen til eller fra.
3
Du kan ændre den funktion, der er knyttet til den brugerdefinerede knap,
eller knappen DIRECT LINK.
Om histogrammer
Et histogram er en graf, der viser fordelingen af lysstyrken på et
billede. Et histogram, der er placeret til venstre, angiver et mørkt
billede. Et histogram, der er placeret til højre, angiver et lyst billede.
Højden af grafen henviser til farveoplysningerne. Grafen bliver højere,
hvis en specifik farve er mere almindelig.
Undereksponeret
Veleksponeret
* Standard
Knap
Funktion
Brugerdefineret
Vælg en funktion til den brugerdefinerede knap.
• Optisk tjek*: Aktivér funktionen til tjek af
dybdeskarphed for den aktuelle blændeværdi. (s. 24)
• WB m/ ét tryk (Hvidbalance): Aktivér funktionen
Brugerdefineret hvidbalance.
• Et tryk RAW+: Gem en fil i RAW+JPEG-format. Tryk
på knappen igen for at gemme en fil i JPEG-format.
• Nulstil: Nulstil nogle indstillinger.
• AEL: Aktivér funktionen automatisk eksponeringslås.
• AEL-hold: Bliv ved med at aktivere automatisk
eksponeringslås efter optagelse.
DIRECT LINK
Vælg en funktion til knappen DIRECT LINK.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
Autobackup, E-mail, SNS og sky, AllShare Play)
Overeksponeret
150
Menu med kameraindstillinger >
Brugerindstillinger
Gitterlinie
Vælger en guide, der kan hjælpe dig med at opsætte scenen.
(Fra*, 3 X 3, 2 X 2, Kors, Diagonal)
AF-lampe
Når du tager billeder i mørke omgivelser, skal du tænde AF-lampen for
at få et bedre auto-fokus. Auto-fokus fungerer mere præcist i mørke
omgivelser, når AF-lampen er tændt.
151
Menu med kameraindstillinger
Indstilling
Lær at konfigurere dit kameras indstillinger.
* Standard
Punkt
Sådan vælges
indstilingsfunktioner:
I optagelses- eller afspilningstilstand skal du trykke på
[m] ĺ q ĺ en funktion.
* Standard
Punkt
Beskrivelse
• Systemlydstyrke: Indstiller lydstyrken eller slukker
helt for al lyd. (Fra, Lav, Medium*, Høj)
Selv om systemlydstyrken er slået fra, afspiller
kameraet lyd, når det afspiller video eller et
diasshow.
Lyd
Justering af skærm
• Af-lyd: Indstil den lyd, kameraet udsender, slår
Hurtigvisning
Justerer skærmens lysstyrke, automatisk
lysstyrkeindstilling eller skærmfarve.
• Lysstyrke skærm: Du kan indstille skærmens
lysstyrke manuelt.
• Auto lysstyrke: Slår auto lysstyrke til eller fra.
(Fra, Til*)
• Skærmfarve: Du kan justere skærmens farve
manuelt.
• Vandret kalibrering: Kalibrerer niveauindikatoren.
Hvis niveauindikatoren ikke er lige, så anbring
kameraet på en lige overflade, og følg
instruktionerne på skærmen.
• Du kan ikke åbne muligheden Vandret
udløseren til eller fra ved at trykke halvt ned på
den. (Fra, Til*)
• Knaplyd: Indstil den lyd, som kameraet afgiver, når
du trykker på knapperne eller berører skærmen for
at slå den til eller fra. (Fra, Til*)
Indstil tiden for hurtigvisning, dvs. den tid, hvor
kameraet viser et billede, umiddelbart efter du har
taget det. (Fra, 1 sek*, 3 sek, 5 sek, Fasthold)
Beskrivelse
kalibrering i Afspilningstilstand.
• Du kan ikke kalibrere niveaumåleren i
portræt-stilling.
Automatisk visning
fra
Indstiller tiden for, hvornår skærmen slukkes.
Skærmen slukker, hvis du ikke bruger kameraet
inden for den angivne tid. (Fra, 30 sek*, 1 min,
3 min, 5 min, 10 min)
152
Menu med kameraindstillinger >
Indstilling
* Standard
Punkt
Beskrivelse
* Standard
Punkt
Beskrivelse
Video
Indstil det korrekte videosignaloutput for dit land,
når du slutter kameraet til en ekstern videoenhed,
f.eks. en skærm eller et HD-tv.
• NTSC: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexiko
osv.
Indstil den tid, der går, før kameraet slukkes.
Kameraet slukker, hvis du ikke bruger det i den tid,
du angiver. (30 sek, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min,
30 min)
Strømsparing
• Kameraet gemmer tidsindstillingen for slukning
af kameraet, selv om du udskifter batteriet.
• Strømsparing virker muligvis ikke, hvis kameraet
er sluttet til en computer eller et tv eller afspiller
et diasshow eller en film.
Australien, Østrig, Belgien, Kina, Danmark, Finland,
Frankrig, Tyskland, England, Italien, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz,
Thailand, Norge, etc.
• Guide til tilstande: Indstilles for at få vist
Hjælpeguidedisplay
hjælpetekst omkring den valgte tilstand ved skift
af optagelsestilstand. (Fra, Til*)
• Guide til funktioner: Indstil at vise hjælpetekst
om menuer og funktioner. (Fra, Til*)
• PAL (understøtter kun PAL B, D, G, H eller I):
Anynet+ (HDMI-CEC)
Når du tilslutter kameraet til et HDTV, der understøtter
Anynet+ (HDMI-CEC), kan du styre kameraets
afspilningsfunktion med tv'ets fjernbetjening.
• Fra: Du kan ikke styre kameraets afspilningsfunktion
med tv'ets fjernbetjening.
• Til*: Du kan styre kameraets afspilningsfunktion med
tv'ets fjernbetjening.
Hvis du tilslutter kameraet til et HDTV med et
HDMI-kabel, kan du ændre billedets opløsning.
Tryk på [n] for at skjule hjælpeteksten.
• NTSC: Auto*, 1080p, 720p, 480p,
Language
Dato og tid
Angiv et sprog, som kameraet viser på skærmen.
Vælg dato, tid, datoformat, tidszone, og angiv, om
datoen skal præges på billederne.
(Tidszone, Dato & tid, Type dato,
Klokkeslætstype, Prægning)
HDMI-udgang
576p (aktiveres kun, når PAL er valgt)
Hvis det tilsluttede HDTV ikke understøtter den valgte
opløsning, indstiller kameraet opløsningen et niveau
lavere.
• Datoen vises i nederste højre side af billedet.
• Når du udskriver et billede, udskriver visse
printere ikke datoen ordentligt.
153
Menu med kameraindstillinger >
Indstilling
* Standard
Punkt
Beskrivelse
3D HDMI-output
Vælg en funktion til afspilning af filer på et 3D-tv.
• Sidevis*: Viser to billeder ved siden af hinanden.
• Billedvalg: Viser billederne af venstre og højre øje
på skift i rammer.
* Standard
Punkt
Angiv metoden til nummerering af filer og mapper.
• Nulstil: Efter nulstillingsfunktionen er blevet brugt,
startes det næste filnavn ved 0001.
• Serie*: De nye filnumre fortsættes efter den
eksisterende nummersekvens, også selv om du
har installeret et nyt hukommeleskort, formateret
kortet eller slettet alle billeder.
Indstiller metoden til oprettelse af filnavne.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Dato:
• Det første mappenavn er 100PHOTO, hvis du har
- sRGB-filer - MMDDXXXX.JPG. For et foto, der
Filnavn
er taget den 1. januar, vil filnavnet f.eks. være
0101XXXX.jpg.
- Adobe RGB-filer - _MDDXXXX.JPG for månederne
januar til og med september. For månederne
oktober til og med december erstattes tallet med
bogstaver A (okt.), B (nov.) og C (dec.).
For et billede, der er taget den 3. februar, ville
filnavnet være _203XXXX.jpg. For et foto, der
er taget den 5. oktober, vil filnavnet f.eks. være
_A05XXXX.jpg.
Beskrivelse
Filnummer
•
•
•
•
•
Mappetype
valgt sRGB-farveområde og standard filnavn, er
det første filnavn SAM_0001.
Filnavnenes numre øges med 1 fra SAM_0001 til
SAM_9999.
Mappenumre øges med 1 fra 100PHOTO til
999PHOTO.
Du kan maksimalt lagre 9999 filer i én mappe.
Filnumre tildeles i henhold til DCFspecifikationerne (Design rule for Camera File
system).
Hvis du ændrer et filnavn (f.eks. på en computer),
vil kameraet ikke være i stand til at vise filen.
Indstiller mappetypen.
• Standard*: XXXPHOTO
• Dato: XXX_MMDD
154
Menu med kameraindstillinger >
Indstilling
* Standard
Punkt
Beskrivelse
* Standard
Punkt
Formatér hukommelseskortet. Formatering sletter
alle eksisterende filer, herunder beskyttede filer.
(Ja, Nej)
Format
Der kan opstå fejl, hvis du bruger et
hukommelseskort, der er blevet formateret af et
andet kameramærke, hukommelseskortlæser eller
computer. Formatér hukommelseskort i dit kamera,
før du bruger dem til at tage billeder.
Beskrivelse
Indstil en frekvens for at bruge kameraet som
adgangspunkt for funktionen AutoShare, MobileLink
eller Remote Viewfinder. (5 GHz, 2,4 GHz*)
Dual-band Mobile AP
Hvis du bruger kameraet i et andet land, end hvor det
blev købt, virker funktionen 5 GHz Wi-Fi måske ikke
korrekt pga. forskellige radiofrekvenser. Hvis det er
tilfældet, skal du bruge funktionen 2,4 GHz Wi-Fi i stedet.
• Geotagging: Indstil denne funktion for at tage billeder
Få vist firmware-versionen for kamerahuset og
objektivet, Mac-adresse og netværkscertifikatnummer,
eller opdater firmwaren.
• Firmware-opdatering: Opdaterer kamerahusets eller
objektivets firmware. (Hus, Linse)
•
Information om enhed
•
•
•
Du kan downloade firmwareopgraderinger fra
www.samsung.com.
Du kan ikke køre en firmware upgrade uden et
fuldt opladet batteri. Lad batteriet hel op igen, før
du kører en firmware upgrade.
Hvis du opgraderer firmwaren, bliver
brugerindstillinger og værdier nulstillet.
(Dato, tid, sprog og video vil ikke blive ændret).
Sluk ikke for kameraet, mens opdateringen er i gang.
GPS
med oplysninger om placering ved hjælp af GPS
(Global Positioning System). Placeringsoplysningerne
føjes til de Exif-data, der er knyttet til billedet. (Fra, Til*)
• Gyld. GPS-tidsindst.: Indstil tiden til at bruge de
sidste placeringsoplysninger, når kameraet ikke
kan modtage GPS-signaler. Hvis kameraet ikke kan
modtage GPS-signaler efter det angivne tidsrum,
vil placeringsoplysningerne ikke blive registreret på
billederne. (15 sek*, 30 sek, 1 min, 3 min, 10 min,
30 min)
• Visning af placering: Vælg denne funktion for
at få vist placeringsoplysningerne på skærmen i
optagelsestilstand. Placeringsoplysningerne vises kun
på koreansk, når du er i Korea, og skærmsproget er
indstillet til Koreansk. Når der er angivet et andet sprog,
vises placeringsoplysningerne på engelsk. (Fra, Til*)
• Nulstilling af GPS: Vælg denne funktion for at søge
efter de GPS-satellitter, der er tættest på din placering.
(Ja, Nej)
Hvis du vil bruge GPS-funktionen, skal du købe en
GPS-enhed, som er ekstraudstyr.
155
Menu med kameraindstillinger >
Indstilling
* Standard
Punkt
Beskrivelse
• Sensorrensning: Fjerner støv fra sensoren.
• Opstart: Når den er aktiveret, udfører kameraet
sensorrensning, hver gang du tænder for det.
(Fra*, Til)
Sensorrensning
Da dette produkt benytter udskiftelige objektiver,
kan der komme støv på det, når du skifter objektiv.
Dette kan medføre, at der vises støv på de billeder,
du tager. Det anbefales, at du ikke skifter objektiv
i særligt støvede områder. Sørg desuden for at
sætte objektivdækslet på objektivet, når du ikke
bruger det.
Nulstil
Nulstiller opsætningsmenuen og
optagelsesindstillingerne til fabriksindstillingerne.
(Indstillingerne for dato, klokkeslæt, sprog og
videosignal ændres ikke.) (Ja, Nej)
Open sourcelicenser
Vis Open Source-licenser.
156
Kapitel 6
Forbindelse til eksterne enheder
Få fuldt udbytte af kameraet ved at forbinde det til eksterne enheder som f.eks. en computer, et HD-tv eller et 3D-tv.
Forbindelse til eksterne enheder
Visning af filer på et HD-tv eller 3D-tv
Afspil billeder eller videoer ved at forbinde kameraet til et HD-tv (3D-tv)
med et A/V-kabel (ekstraudstyr).
5
Tænd for kameraet.
• Kameraet går automatisk i Afspilningstilstand, når du forbinder det
til et HD-tv.
Afspille filer på et HDTV
1
2
3
6
Afspil billederne eller videoerne med kameraknapperne.
I optagelses- eller afspilningstilstand skal du trykke på
[m] ĺ q ĺ HDMI-udgang ĺ en funktion. (s. 153)
• Når du bruger HDMI-kablet, kan du tilslutte kameraet til et HDTV vha.
Sluk for dit kamera og dit HD-tv.
• Hvis HDTV'et understøtter Anynet+(CEC), tænder tv'et automatisk, når
Tilslut kameraet til dit HD-tv med HDMI-kablet (tilbehør).
Anynet+(CEC)-metoden.
• Anynet+(CEC)-funktionerne gør det muligt at kontrollere forbundne enheder
vha. tv'ets fjernbetjening.
•
•
•
4
Tænd for dit HD-tv, og vælg derefter HDMI-videokilden.
•
det bruges i forbindelse med kameraet. Denne funktion er muligvis ikke
tilgængelig på visse HDTV'er.
Kameraet kan ikke tage billeder eller optage videoklip, når det er tilsluttet til
et HDTV via et HDMI-kabel.
Nogle af kameraets afspilningsfunktioner er muligvis ikke tilgængelige, når
det er tilsluttet til et HDTV.
Den tidsperiode, der går efter tilslutning af kamera og HDTV, kan variere
afhængigt af det anvendte hukommelseskort. Da hovedfunktionen for et
hukommelseskort er at øge overførselshastigheden, er det ikke nødvendigvis
sandt at sige, at et hukommelseskort med en hurtigere overførselshastighed
også er hurtig ved brug af HDMI-funktionen.
Videoer med opløsningen 1920X1080 (60 bps) kan kun afspilles på tv'er med
fuld HD, der er kompatible til afspilning ved 60 fps.
158
Forbindelse til eksterne enheder >
Visning af filer på et HD-tv eller 3D-tv
Visning af filer på et 3D-tv
7
Du kan vise billeder eller videoer taget i 3D-tilstand eller med funktionen
3D Panorama i Smart-tilstand på et 3D-tv.
1
I optagelses- eller afspilningstilstand skal du trykke på
[m] ĺ q ĺ HDMI-udgang ĺ en funktion. (s. 153)
2
Vælg 3D HDMI-output ĺ en funktion. (s. 154)
3
Sluk for dit kamera og dit 3D-tv.
4
Tilslut kameraet til dit 3D-tv med HDMI-kablet (tilbehør).
Flyt til en 3D-fil, og tryk derefter på [I] for at skifte til
3D-tilstand.
• Tryk på [I] igen for at skifte til 2D-tilstand.
8
Tænd for 3D-funktionen i dit tv.
• Se i brugervejledningen til dit tv for flere detaljer.
9
Vis 3D-billederne eller afspil 3D-videoerne ved hjælp af
kameraknapperne.
• Du kan ikke vise en MPO-fil med 3D-effekt på tv, der ikke understøtter dette
filformat.
• Brug korrekte 3D-briller, når du viser en MPO-fil eller en 3D-videofil på et
3D-tv.
• Optagelse af billeder i 3D Panoramatilstand kan medføre en mindre udtalt
3D-effekt end billeder, der er optaget i 3D-tilstand med et 3D-objektiv.
Se ikke 3D-billeder eller -videoer, der taget med dit kamera, på et 3D-tv
eller 3D-skærm i længere perioder ad gangen. Det kan føre til ubehagelige
symptomer, såsom belastning af øjne, træthed, kvalme med mere.
5
Tænd for dit 3D-tv, og vælg derefter HDMI-videokilden.
6
Tænd kameraet.
• Kameraet går automatisk i Afspilningstilstand, når du forbinder det
til et 3D-tv.
159
Forbindelse til eksterne enheder
Overførsel af filer til din computer
Overfør filer på et hukommelseskort til din computer ved at forbinde
kameraet til en pc'er.
3
• Computeren vil automatisk registrere kameraet.
4
På din computer skal du vælge Denne computer ĺ
Flytbar disk ĺ DCIM ĺ 100PHOTO eller 101_0101.
5
Vælg de ønskede filer, og træk dem dernæst over på
computeren, eller gem dem herpå.
Overførsel af filer til din Windows-computer
Tilslutning af kameraet som en ekstern harddisk
Tænd kameraet.
Du kan tilslutte kameraet til din computer som ekstern harddisk.
1
Sluk for kameraet.
2
Slut kameraet til computeren med USB-kablet.
Hvis Mappetype er indstillet til Dato, vises mappenavnet som "XXX_MMDD".
Hvis du f.eks. optager et billede den 1. januar, vil mappenavnet være "101_0101".
• Du skal sætte USB-kablets smalle ende ind i dit kamera. Hvis kablet
sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke
ansvarlig for nogen form for tab af data.
• Hvis du forsøger at sætte USB-kablet i HDMI-porten, vil kameraet
muligvis ikke fungere korrekt.
160
Forbindelse til eksterne enheder >
Overførsel af filer til din computer
Sådan fjernes kameraet (for Windows XP)
Overførsel af filer til Mac OS
For Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 er metoderne til frakobling af
kameraet ens.
1
Kontrollér, at der ikke bliver overført data mellem kameraet og
computeren.
• Hvis statuslampen på dit kamera blinker, betyder det, at
dataoverførsler er i gang. Vent, indtil statuslampen er stoppet med
at blinke.
2
Klik på
i værktøjslinjen nederst til højre på
computerskærmen.
3
Tryk på pop-op-meddelelsen.
4
Tryk på beskedboksen, der angiver, at kameraet blev fjernet
korrekt.
5
Fjern USB-kablet.
Mac OS 10.5 eller nyere er understøttet.
1
Sluk for kameraet.
2
Tilslut dit kamera til en Macintosh-computer med et
USB-kabel.
• Du skal sætte USB-kablets smalle ende ind i dit kamera. Hvis kablet
sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke
ansvarlig for nogen form for tab af data.
• Hvis du forsøger at sætte USB-kablet i HDMI-porten, vil kameraet
muligvis ikke fungere korrekt.
161
Forbindelse til eksterne enheder >
3
Overførsel af filer til din computer
Tænd kameraet.
• Computeren registrerer kameraet automatisk, og det vises med et
ikon for en flytbar harddisk.
4
Åbn den eksterne harddisk.
5
Overfør billeder eller videoer til Mac OS-computeren.
162
Forbindelse til eksterne enheder
Brug af programmer på en pc
Du kan vise og redigere filer med de medfølgende programmer. Du kan
også sende filerne trådløst til en pc.
Brug af i-Launcher
Med i-Launcher kan du afspille filer med Multimedia Viewer, og du får et
link til download af programmet PC Auto Backup (Autobackup til pc).
Installation af programmer fra den
medfølgende cd
1
Sæt installations-cd'en i din pc.
2
Vælg et sprog.
3
Vælg et program, der skal installeres.
4
Følg instruktionerne på skærmen.
5
Klik på Exit (Afslutte) for at afslutte installationen.
Krav for Windows-operativsystem
Punkt
Krav
CPU
Intel® i5 3,3 GHz eller derover/
AMD Phenom™ II x4 3,2 GHz eller derover
RAM
Mindst 512 MB RAM (1 GB eller mere anbefales)
Operativsystem*
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
Harddiskkapacitet
250 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
• CD-ROM-drev
• 1024X768 pixel, 16-bit-kompatibel farveskærm
(1280X1024 pixel, 32-bit farveskærm anbefales)
Andet
Tilgængelige programmer ved brug af i-Launcher
Punkt
Beskrivelse
Multimedia Viewer
Du kan få vist filer med Multimedia Viewer.
Firmware Upgrade
Du kan downloade kameraets firmware.
PC Auto Backup
Du kan sende billeder eller videoer, du har
optaget med kameraet, trådløst til en pc.
• USB 2.0-port
• nVIDIA Geforce 7600GT eller derover/
ATI X1600-serien eller derover
• Microsoft DirectX 9.0c eller derover
* Der installeres en 32-bit version af i-Launcher – også på 64-bit-versioner af Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 og Windows 8.
163
Forbindelse til eksterne enheder >
Brug af programmer på en pc
• Disse krav er kun anbefalinger. i-Launcher fungerer muligvis ikke korrekt,
heller ikke når computeren opfylder kravene. Det afhænger af din computers
tilstand.
• Hvis din computer ikke overholder kravene, afspilles videoer muligvis ikke
korrekt.
Producenten er ikke ansvarlig for nogen skade, der skyldes brug af ukvalificerede
computere, som f.eks. hjemmebyggede computere.
Krav for Mac OS
Punkt
Krav
Operativsystem
Mac OS 10.5 eller nyere (undtaget PowerPC)
RAM
Mindst 256 MB RAM (512 MB eller mere
anbefales)
Harddiskkapacitet
Mindst 110 MB
Andet
USB 2.0-port, CD-ROM-drev
Start af i-Launcher
På din computer skal du vælge start ĺ Alle programmer ĺ Samsung ĺ
i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher. Du kan også klikke på Applications
(Programmer) ĺ Samsung ĺ i-Launcher på din Mac OS-computer.
164
Forbindelse til eksterne enheder >
Brug af programmer på en pc
Brug af Multimedia Viewer
Med Multimedia Viewer kan du afspille filer. Fra skærmbilledet Samsung
i-Launcher skal du dobbeltklikke på Multimedia Viewer.
• Multimedia Viewer understøtter følgende formater:
- Videoer: MP4 (Video: H.264, Lyd: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Billeder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Filer, der er optaget på apparater fra andre producenter, kan muligvis ikke
afspilles glat.
Visning af billeder
1
Nr.
Beskrivelse
1
Filnavn
2
Forstørret område
3
Histogram
4
Åbn den valgte fil.
5
Histogram-knap
6
Roter til venstre/roter til højre.
7
Flyt til forrige fil/flyt til næste fil.
8
Tilpas billedet til skærmen.
9
Viser fotoet i originalstørrelsen.
10
Zoom ind/zoom ud
11
Skifter mellem 2D- og 3D-tilstand.
2
3
11
10
9 8
7
6
5
4
165
Forbindelse til eksterne enheder >
Brug af programmer på en pc
Visning af videoer
1
Nr.
Beskrivelse
6
Pause
7
Flyt til forrige fil.
8
Statuslinje
Download af firmwaren
Fra skærmbilledet Samsung i-Launcher skal du klikke på Firmware
Upgrade.
2
8
Nr.
Beskrivelse
1
Filnavn
2
Indstiller lydstyrken.
3
Åbn den valgte fil.
4
Flyt til næste fil.
5
Stop
7 6 5 4
3
Download af programmet Autobackup til pc
Fra skærmbilledet Samsung i-Launcher skal du klikke på PC Auto Backup.
For informationer om at installere programmet PC Auto Backup skal du se
side 133.
166
Forbindelse til eksterne enheder >
Brug af programmer på en pc
Installation af Adobe Photoshop Lightroom
Brug af Adobe Photoshop Lightroom
1
Sæt Adobe Photoshop Lightroom-DVD-ROMMEN i din pc.
2
Vælg et sprog.
3
Følg instruktionerne på skærmen.
Fotos optaget med et kamera ændres ofte til JPEG-formater og gemmes
i hukommelsen i overensstemmelse med kameraets indstillinger på
optagelsestidspunktet. RAW-filer ændres ikke til JPEG-formater og
gemmes i hukommelsen uden ændringer. Med Adobe Photoshop
Lightroom kan du kalibrere indstillinger for eksponering, hvidbalance,
tone, kontrast og farve i billeder. Du kan også redigere JPEG- eller TIFF-filer
samt RAW-filer. Læs programvejledningen for at få flere oplysninger.
167
Kapitel 7
Appendiks
Få informationer om fejlmeddelelser, kameraets vedligeholdelse,
tips til problemløsning og tilbehør.
Appendiks
Fejlmeddelelser
Hvis følgende fejlmeddelelser vises, kan løsningsforslagene nedenfor,
måske afhjælpe problemerne.
Fejlmeddelelser
Anbefalet løsning
Objektivet er låst
Objektivet er låst. Drej objektivet mod uret, indtil du
hører et klik. (s. 45)
Kortfejl
• Sluk for kameraet, og tænd så for det igen.
• Fjern hukommelseskortet og isæt det igen.
• Formatér dit hukommelseskort.
Svagt batteri
Isæt et opladet batteri, eller lad batteriet op.
Ingen billedefil
Tag billeder, eller indsæt et hukommelseskort,
der indeholder billeder.
Filfejl
Slet den skadede fil, eller kontakt et servicecenter.
Huk. opbrugt
Slet unødvendige filer, eller isæt et nyt
hukommelseskort.
Kort låst
Du kan låse SD-, SDHC-, SDXC- eller UHS-1-kort for
at forhindre, at filer bliver slettet. Lås kortet op ved
fotografering. (s. 173)
Fejlmeddelelser
Anbefalet løsning
Mappe- og filantal
er maks. værdier.
Udskift kortet.
Filnavne svarer ikke til DCF-standarden. Overfør
filerne på hukommelseskortet til en computer, og
formatér kortet. (s. 155)
Error 00
Sluk kameraet, og monter objektivet igen. Hvis
meddelelsen stadig vises, skal du kontakte et
servicecenter.
Error 01/02
Sluk kameraet, tag batteriet ud, og isæt det igen.
Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontakte et
servicecenter.
169
Appendiks
Vedligeholdelse af kameraet
Rengøring af kameraet
Kameraobjektiv og skærm
Anvend en børste for at fjerne støv, og tør forsigtigt objektivet af
med en blød klud. Hvis der stadig er støv, kan du komme noget
objektivrensevæske på et stykke rensepapir og forsigtigt tørre det af.
Billedsensor
Afhængigt af optageforholdene kan der forekomme støv på billederne,
fordi billedsensoren bliver udsat for de ydre omgivelser. Dette problem
er normalt, og udsættelsen for støv forekommer ved daglig brug af
kameraet. Du kan fjerne støv fra sensoren ved at bruge sensorens
rengøringsfunktion. (s. 156) Hvis der stadig er støv efter rengøring af
sensoren, skal du kontakte et servicecenter. Indsæt ikke pusteren i
objektivets monteringsåbning.
Kameraets hus
Tør det forsigtigt af med en blød, tør klud.
Du må aldrig bruge benzin, fortyndere eller sprit til at rense enheden.
Disse opløsningsmidler kan ødelægge kameraet eller få det til at virke forkert.
170
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Brug af eller opbevaring af kameraet
Brug på stranden eller ved kysten
• Hvis du anvender kameraet på en strand eller lignende steder, skal du
Upassende steder at bruge eller opbevare kameraet
• Undgå at udsætte kameraet for meget lave eller meget høje
temperaturer.
beskytte det mod sand og skidt.
• Dit kamera er ikke vandtæt. Rør ikke ved batteriet, adapteren eller
hukommelseskortet med våde hænder. Brug af kameraet med våde
hænder kan beskadige dit kamera.
• Undgå at anvende kameraet i områder med ekstrem høj luftfugtighed
eller steder, hvor luftfugtigheden ændres drastisk.
• Undgå at udsætte kameraet for direkte sollys og at opbevare det på
varme, dårligt ventilerede steder, som f.eks. i en bil om sommeren.
• For at undgå alvorlige skader skal du beskytte kameraet og skærmen
mod stød, hård håndtering og for kraftig vibration.
• Undgå at bruge eller opbevare kameraet på støvede, snavsede, fugtige
eller dårligt ventilerede steder, så skader på bevægelige dele og
indvendige komponenter undgås.
Opbevaring i længere tid
• Når du opbevarer kameraet i en længere periode, skal du anbringe
det i en forseglet beholder med et absorberende materiale, som f.eks.
silikagel.
• Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
• Aktuel dato og klokkeslæt kan initialiseres, når kameraet er slukket, og
batteriet har været taget ud af kameraet i en længere periode.
• Brug ikke kameraet i nærheden af brændstof, letantændelige materialer
eller brændbare kemikalier. Brændbare væsker, gasser eller eksplosive
materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som
kameraet, dets dele eller tilbehør.
• Opbevar ikke kameraet, hvor der er mølkugler.
171
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Bruge kameraet med omtanke i fugtige omgivelser
Når du flytter kameraet fra et koldt miljø til et varmt miljø, kan der dannes
kondens på objektivet eller på interne komponenter i kameraet. Er dette
tilfældet, så sluk for kameraet, og vent i mindst en time. Hvis der dannes
kondens på hukommelseskortet, så fjern hukommelseskortet fra kameraet,
og vent til al fugt er fordampet, inden du sætter det i igen.
Andre forholdsregler
• Kameraet må ikke svinges i håndledsremmen. Du kan selv komme til
skade, skade andre eller ødelægge kameraet.
• Du må ikke male på kameraet, da malingen kan blokere de bevægelige
dele og forhindre kameraets korrekte funktion.
• Sluk for kameraet, når det ikke er i brug.
• Dit kamera består af følsomme dele. Undgå at støde kameraet.
• Beskyt skærmen mod ekstern kraft ved at opbevare det i etuiet, når det
ikke anvendes. Beskyt kameraet mod ridser ved at holde det borte fra
sand, skarpe genstande og mønter.
• Brug ikke kameraet, hvis skærmen er revnet eller gået i stykker. Skåret
glas eller acrylplast kan medføre skade på dine hænder og dit ansigt.
Indlever kameraet til et Samsung servicecenter for at få det repareret.
• Placer aldrig kameraer, batterier, opladere eller tilbehør tæt ved eller
på varmeafgivende enheder, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller
radiatorer. Disse enheder kan blive deformeret og kan blive for varme og
medføre brand eller eksplosion.
• Objektivet bør ikke udsættes for direkte sollys, da dette kan misfarve
billedsensoren eller få den til at virke forkert.
• Beskyt objektivet mod fingeraftryk og ridser. Objektivet kan renses med
en blød, ren og fnugfri klud, der er beregnet til objektiver.
• Kameraet slukker måske, hvis det får stød på ydersiden. Dette sker for at
beskytte hukommelseskortet. Tænd for kameraet for at bruge det igen.
• Kameraet kan blive varmt under brug. Dette er normalt og burde ikke
påvirke dit kameras levetid og ydeevne.
• Når du anvender kameraet ved lave temperaturer, kan det tage lidt tid
at tænde, farven på skærmen kan ændres midlertidigt, eller der kan
forekomme skyggebilleder. Disse forhold er ikke funktionsfejl, og de
retter sig selv, når kameraet vender tilbage til en mildere temperatur.
• Maling eller metal på kameraets yderside kan på personer med følsom
hud forårsage allergier, kløende hud, eksem eller opsvulmen. Hvis du
oplever nogle af disse symptomer, skal du omgående stoppe med at
bruge kameraet og kontakte en læge.
• Stik ikke fremmedlegemer ind i kameraets åbninger, porte eller stik.
Skader, der er opstået på grund af forkert brug, vil muligvis ikke være
dækket af garantien.
• Ukvalificerede personer må ikke udføre service på kameraet, ligesom
du heller ikke selv må forsøge dette. Enhver skade, der er forårsaget af
ukvalificeret service, er ikke dækket af garantien.
172
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Om hukommelseskort
Understøttet hukommelseskort
Dette produkt accepterer følgende hukommelseskort: SD (Secure Digital),
SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended
Capacity), UHS-1 (Ultra High Speed-1), microSD, microSDHC, microSDXC
og microUHS-1.
Adapter til
hukommelseskort
Hukommelseskort
For at bruge micro-hukommelseskort med dette produkt, en pc eller en
hukommelseskortlæser skal du sætte kortet i en adapter.
Terminal
Kontakt til
skrivebeskyttelse
Mærke (forside)
For at undgå at filerne bliver slettet, kan du på et SD-, SDHC-, SDXC- eller
UHS-1-kort. Skub kontakten ned for at låse eller skub den op for at låse op.
Lås op for kortet ved optagelse af billeder og videoklip.
173
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Hukommelseskortets kapacitet
Hukommelseskortets kapacitet kan variere afhængigt af optagelsens scener og omstændigheder. Disse kapaciteter er baseret på et SD-kort på 2 GB.
Kvalitet
Størrelse
Billede
Superfin
Fin
Normal
RAW
RÅ + S.fin
RÅ + Fin
RÅ + NORMAL
20.0M (5472X3648)
151
179
218
69
47
49
52
10.1M (3888X2592)
276
321
384
-
62
64
66
5.9M (2976X1984)
423
484
565
-
71
72
74
2.0M (1728X1152)
845
923
1016
-
82
83
84
Burst
479
545
631
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
177
208
252
-
51
53
56
7.8M (3712X2088)
343
396
467
-
66
68
70
4.9M (2944X1656)
487
553
640
-
74
75
76
2.1M (1920X1080)
827
905
999
-
82
83
84
13.3M (3648X3648)
218
255
307
-
56
58
61
7.0M (2640X2640)
373
429
504
-
68
70
72
4.0M (2000X2000)
559
630
721
-
76
77
78
1.1M (1024X1024)
1111
1180
1258
-
86
86
87
174
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Kvalitet
Størrelse
1920X1080 (60 bps)
1920X1080 (30 bps)
*
1920X1080 (15 bps)
Video
1920X810 (24 bps)
1280X720 (60 bps)
1280X720 (30 bps)
640X480 (30 bps)
Til deling (30 bps)
*
•
•
•
•
•
Højkvalitet
Normal
Ca. 10' 10"
Ca. 12' 43"
Ca. 17' 41"
Ca. 22' 09"
Ca. 23' 38"
Ca. 29' 24"
Ca. 21' 35"
Ca. 27' 02"
Ca. 16' 51"
Ca. 21' 06"
Ca. 29' 11"
Ca. 36' 35"
Ca. 120' 47"
Ca. 153' 30"
Ca. 218' 48"
Ca. 278' 24"
er kun tilgængelig med nogle Smart Filter-funktioner.
Tallene herover er målt uden brug af zoomfunktionen.
Mulig optagetid kan variere, hvis du bruger zoom.
Der blev optaget flere videoklip efter hinanden for at kunne bestemme den samlede optagetid.
Den maksimale optagelsestid er 29 minutter og 59 sekunder pr. fil.
Den maksimale afspilningstid for videoer af typen Til deling er 30 sekunder pr. fil.
175
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Forholdsregler ved brug af hukommelseskort
• Undgå at hukommelseskort bliver meget kolde eller varme (under
0° C/32° F eller over 40° C/104° F). Ekstreme temperaturer kan medføre,
at hukommelseskortet ikke fungerer korrekt.
• Undgå, at hukommelseskort kommer i kontakt med væsker, snavs eller
fremmedlegemer. Hvis det er beskidt, skal du tørre hukommelseskortet
rent med en blød klud, før du sætter hukommelseskortet i dit kamera.
• Væsker, snavs eller fremmedlegemer må ikke komme i kontakt med
• Isæt et hukommelseskort i den rigtige retning. Hvis et hukommelseskort
hukommelseskort eller åbningen til hukommelseskortet. Dette kan
forårsage, at hukommelseskortene ikke virker korrekt.
indsættes i den forkerte retning, kan kameraet og hukommelseskortet
blive ødelagt.
• Når du transporterer et hukommelseskort, skal du bruge et etui til at
• Anvend ikke hukommelseskort, der er blevet formateret af et andet
kamera eller en computer. Du skal genformatere hukommelseskortet
med dit kamera.
• Sluk for kameraet, når du isætter eller fjerner hukommelseskortet.
• Du må ikke fjerne hukommelseskortet eller slukke for kameraet, mens
beskytte kortet mod elektrostatiske udladninger.
• Overfør vigtige data til et andet medie, som f.eks. harddisk eller cd/dvd.
• Når du bruger kameraet i længere tid, kan hukommelseskortet blive
varmt. Det er normalt og indikerer ikke nogen fejl.
• Brug et hukommelseskort, der opfylder standardkravene.
lampen blinker, da det kan beskadige dine data.
• Når levetiden for et hukommelseskort er udløbet, kan du ikke gemme
Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.
flere billeder på kortet. Brug et nyt hukommelseskort.
• Hukommelseskortene må ikke bøjes, tabes eller udsættes for kraftige
tryk eller stød.
• Undgå at bruge eller opbevare hukommelseskort tæt på magnetfelter.
• Undgå at bruge eller opbevare hukommelseskort i områder med høj
temperatur, høj fugtighed eller ætsende substanser.
176
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Om batteriet
• Kameraet må ikke ligge på brandfarlige overflader, som f.eks. sengetøj,
Brug kun batterier, der er godkendt af Samsung.
• Når kameraet er tændt, må den ikke efterlades i længere tid i lukkede rum.
• Batteriterminalerne må ikke komme i kontakt med metalgenstande, som
tæpper eller elektriske tæpper i længere perioder.
f.eks. halskæder, mønter, nøgler eller ure.
• Som erstatningsbatterier må der kun anvendes originale Lithium-ion
Batterispecifikationer
batterier, der er anbefalet af producenten.
Punkt
Beskrivelse
Model
BP1130
Type
Lithium-ion-batteri
Cellekapacitet
1130 mAh
Spænding
7,6 V
Opladetid* (når kameraet er helt
afladet)
Ca. 215 min.
Der kan opstå personskade eller dødsfald, hvis et batteri håndteres
uforsigtigt eller forkert. Af hensyn til din sikkerhed skal du følge disse
instruktioner angående korrekt håndtering af batterier:
• Batteriet kan antændes eller eksplodere, hvis det ikke håndteres korrekt.
•
•
•
højde.
• Batteriet må ikke udsættes for temperaturer på 60° C (140° F) eller derover.
• Batteriet må ikke komme i kontakt med fugt eller væsker.
• Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme, som f.eks. direkte sollys,
åben ild etc.
* Det kan tage længere tid at oplade batteriet ved tilslutning til en computer.
•
• Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres med skarpe genstande.
• Undgå at udsætte batteriet for højt tryk eller knusende kræfter.
• Undgå at udsætte batteriet for kraftige stød, som f.eks. at tabe det fra stor
Hvis du bemærker eventuelle deformiteter, revner eller andre unormale ting
ved batteriet, skal du omgående stoppe med at bruge batteriet og kontakte
producenten.
Brug kun originale batteriopladere anbefalet af producenten og oplad
kun batteriet ved hjælp af den metode, der er beskrevet i denne
brugervejledning.
Batteriet må ikke placeres i nærheden af opvarmende enheder eller udsættes
for meget varme miljøer, som f.eks. en lukket bil om sommeren.
Batteriet må ikke anbringes i en mikroovn.
Undgå at opbevare eller bruge batteriet i varme, fugtige steder, som f.eks. i et
spabad eller i en bruseniche.
Retningslinjer for bortskaffelse
• Batteriet skal bortskaffes med omtanke.
• Batteriet må ikke brændes.
• Bestemmelserne for bortskaffelse kan variere afhængigt af land og område.
Batteriet skal bortskaffes i henhold til alle lokale og føderale regulativer.
Retningslinjer for opladning af batteri
Oplad kun batteriet ved hjælp af den metode, der er beskrevet i
brugervejledningen. Batteriet kan antændes og eksplodere, hvis det ikke
oplades korrekt.
177
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Batteriets driftstid
Bemærkninger om brug af batteriet
Optagelsestilstand
Gennemsnitstid/antal billeder
Billeder
Ca. 165 min./Ca. 330 billeder
Video
Ca. 110 min. (Optag videoer ved en opløsning på
1920X1080 og 60 bps).
• Ovenstående tal er baseret på CIPA's teststandarder. Dine resultater kan
variere afhængigt af den faktiske brug.
• Tilgængelig optagetid varierer afhængigt af baggrund, optageinterval
og brugsforhold.
• Der blev optaget flere videoklip efter hinanden for at kunne bestemme
den samlede optagetid.
• Undgå at udsætte batterier for meget kolde eller meget varme
temperaturer (under 0° C/32° F eller over 40° C/104° F). Ekstreme
temperaturer kan reducere dine batteriers oplademuligheder.
• Når du bruger kameraet i længere tid, kan området omkring
batterirummet blive varmt. Dette påvirker ikke den normale brug af
kameraet.
• Træk ikke i strømkablet for at koble stikket fra stikkontakten, da dette
kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Ved temperaturer under 0° C/32° F kan batterikapaciteten og -levetiden
blive forringet.
• Batterikapaciteten kan forringes ved lave temperaturer, men vil vende
tilbage til normal ved mere normale temperaturer.
Meddelelse om lavt batteri
Når batteriet er fuldt afladet, bliver batteriikonet rødt, og meddelelsen
"Svagt batteri" vises.
• Fjern batterierne fra dit kamera, hvis det skal opbevares i en længere
periode. På sigt kan installerede batterier begynde at lække eller
ruste, hvilket kan beskadige dit kamera alvorligt. Batteriet aflades, hvis
kameraet ikke bruges i en længere periode med batteriet isat. Et helt
afladet batteri kan muligvis ikke oplades.
• Når du ikke bruger kameraet i en længere periode (3 måneder eller
mere), skal du med jævne mellemrum kontrollere og oplade batteriet.
Hvis batteriet aflades kontinuerligt, kan dets kapacitet og levetid falde,
hvilket kan medføre funktionsfejl, brand eller eksplosion.
178
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Forholdsregler om brug af batteriet
Beskyt batterier, opladere og hukommelseskort mod beskadigelse.
Undgå, at batterierne kommer i kontakt med metalgenstande, da dette
kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre
midlertidig eller permanent skade på batteriet og kan medføre brand eller
elektrisk stød.
Bemærkninger om opladning af batteriet
• Hvis statuslampen ikke lyser, skal du kontrollere, om batteriet er sat
korrekt i.
• Hvis kameraet er tændt under opladning, oplades batteriet måske ikke
helt. Sluk for kameraet, før du oplader batteriet.
• Brug ikke dit kamera, når du oplader batteriet. Dette kan medføre brand
eller elektrisk stød.
• Træk ikke i strømkablet for at koble stikket fra stikkontakten, da dette
• Hvis du slutter kameraet til en ekstern strømkilde, mens batteriet
er tømt, og du bruger funktioner med højt energiforbrug, slukkes
kameraet. Genoplad batteriet for at anvende kameraet normalt.
• Hvis du tilslutter strømkablet igen, når batteriet er helt ladet op, tændes
statuslampen i ca. 30 minutter.
• Hvis du bruger blitz eller optager video, bliver batteriet brugt hurtigere.
Lad batteriet op, indtil den røde statuslampe slukker.
• Hvis statuslampen blinker rødt, skal du tilslutte kablet igen eller tage
batteriet ud og sætte det i igen.
• Hvis du oplader batteriet, når kablet er overophedet, eller temperaturen
er for høj, kan statuslampen blinke rødt. Opladningen starter, når
batteriet er kølet af.
• Hvis batterierne oplades for meget, kan dette forkorte deres levetid.
Når opladningen er færdig, skal du fjerne kablet fra kameraet.
• Bøj ikke vekselstrømskablet, og anbring ikke tunge genstande på det.
Hvis du gør dette, kan kablet blive ødelagt.
kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Lad batteriet lade op i mindst 10 minutter, før du tænder kameraet.
179
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Bemærkninger om opladning med en forbundet computer
• Brug kun det medfølgende USB-kabel.
• Batteriet oplades muligvis ikke i følgende situationer:
- hvis du bruger en USB-hub
- hvis der er andre USB-enheder forbundet til din computer
- hvis du har sat kablet i porten på computerens forside
- hvis din computers USB-port ikke understøtter den rette strømstandard
(5 V, 500 mA)
Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt
• Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler, når du bortskaffer
brugte batterier.
• Placer aldrig batterier eller kameraer på varmeafgivende udstyr, f.eks.
mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis
de bliver for varme.
180
Appendiks
Før du kontakter et servicecenter
Hvis du har problemer med dit kamera, skal du prøve nedenstående
løsningsforslag, før du kontakter et servicecenter.
Situation
Anbefalet løsning
• Der er ikke fri plads på hukommelseskortet. Slet
unødvendige filer eller isæt et nyt kort.
Når du indleverer dit kamera til et servicecenter, skal du sørge for også at
indlevere de andre komponenter, der kan have medvirket til funktionsfejlen,
som f.eks. hukommelseskortet og batteriet.
• Formatér hukommelseskortet.
• Hukommelseskortet er defekt. Anskaf et nyt
Kan ikke tage billeder
hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er låst. Oplås kortet.
(s. 173)
• Kontroller, at der er tændt for kameraet.
• Oplad batteriet.
• Kontroller, at batteriet er isat korrekt.
Situation
Anbefalet løsning
Du kan ikke tænde
kameraet
• Kontroller, at der er isat et batteri.
• Kontroller, at batteriet er isat korrekt.
• Oplad batteriet.
Kameraet fryser
Tag batteriet ud og sæt det derefter i igen.
• Oplad batteriet.
• Dit kamera kan være i strømsparetilstand, eller
Kameraet bliver varmt
Kameraet kan blive varmt under brug. Dette er
normalt og påvirker ikke dit kameras levetid og
ydeevne.
Blitzen udløses uventet
Blitzen kan aktiveres på grund af statisk
elektricitet. Kameraet fungerer korrekt.
Blitzen virker ikke
• Blitzindstillingen kan være sat til Fra. (s. 94)
• Du kan ikke bruge blitz i visse tilstande.
Dato og klokkeslæt er
ikke korrekt
Indstil dato og klokkeslæt i menuen q. (s. 153)
Skærmen eller
knapperne virker ikke
Tag batteriet ud, og sæt det derefter i igen.
Strømmen forsvinder
pludseligt
skærmen slukkes automatisk. (s. 153)
• Dit kamera kan muligvis blive slukket
automatisk for at forhindre, at
hukommelseskortet bliver beskadiget på grund
af overdreven varme. Tænd for kameraet igen.
• Batteriet bliver hurtigere brugt under lave
Kameraet mister hurtigt
batterikraft
temperaturforhold (under 0° C/32° F). Hold
batteriet varmt ved at tage det i lommen.
• Hvis du bruger blitz eller optager video, bliver
batteriet brugt hurtigere. Oplad, hvis det er
nødvendigt.
• Batterier er forbrugsdele, der med tiden skal
udskiftes. Anskaf et nyt batteri, hvis batteritiden
hurtigt bliver mindre.
181
Appendiks >
Før du kontakter et servicecenter
Situation
Der er en fejl på
hukommelseskortet
Anbefalet løsning
Situation
Anbefalet løsning
• Sluk for dit kamera, og tænd for det igen.
• Fjern hukommelseskortet, og isæt det igen.
• Formatér dit hukommelseskort.
Farverne på billedet
stemmer ikke med den
aktuelle scene
En forkert hvidbalance kan medføre urealistiske
farver. Vælg en passende hvidbalanceindstilling,
der passer til lyskilden. (s. 76)
Se "Forholdsregler ved brug af hukommelseskort"
for at få yderligere oplysninger. (s. 176)
Din computer
genkender ikke
SDXC- eller UHS-1hukommelseskort
SDXC-hukommelseskort anvender filsystemet
exFAT. Hvis du vil bruge SDXC- eller UHS-1hukommelseskort, der er formateret med exFATfilsystemet, på en Windows XP-computer, skal du
downloade og opdatere exFAT-filsystemdriveren
fra Microsofts websted.
Billedet er for lyst eller
for mørkt.
Dit billede er overeksponeret eller
undereksponeret.
• Justér blændeværdien eller lukkehastigheden.
• Justér ISO-følsomheden. (s. 75)
• Slå blitzen fra eller til. (s. 94)
• Justér eksponeringsværdien. (s. 102)
Dit tv eller din
computer kan ikke vise
billeder og videoer,
der er gemt på et
SDXC- eller UHS-1hukommelseskort
SDXC-hukommelseskort anvender filsystemet
exFAT. Hvis du vil bruge SDXC- eller UHS-1hukommelseskort, der er formateret med exFATfilsystemet, skal du sikre, at den eksterne enhed er
kompatibel med exFAT-filsystemet, før du slutter
kameraet til enheden.
Billeder er forvrænget
Med dette kamera kan der opstå små forstyrrelser
ved brug af vidvinkelobjektiv, der muliggør
vidvinkelbillede. Det er normalt, og forårsager
ikke fejl.
Du kan ikke vise filer
Hvis du har ændret navnet på en fil, kan dit
kamera muligvis ikke vise den (navnet på filen
skal overholde DCF-standarderne). Hvis dette er
tilfældet, skal du vise filerne på din computer.
• Sørg for, at den fokusindstilling, du indstiller,
Billedet er sløret
egner sig til den slags billede, du tager.
• Brug et stativ til at forhindre kamerarystelser.
• Sørg for, at objektivet er rent. Hvis det ikke er
rent, skal du rense det. (s. 170)
Afspilningsskærmen
vises ikke på den
tilsluttede, eksterne
enhed
• Sørg for, at HDM-kablet er korrekt forbundet til
Din computer
registrerer ikke
kameraet
• Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet korrekt.
• Sørg for, at der er tændt for kameraet.
• Sørg for, at styresystemet understøttes.
Din computer
afbryder forbindelsen
til kameraet ved
overførsel af filer
Filoverførslen kan blive afbrudt af statisk
elektricitet. Tag USB-kablet ud og sæt det i igen.
skærmen.
• Sørg for, at der er blevet gemt korrekt på
hukommelseskortet.
182
Appendiks >
Før du kontakter et servicecenter
Situation
Anbefalet løsning
Computeren kan ikke
afspille videoklip
Videoer kan muligvis ikke afspilles i visse
videoafspilningsprogrammer. For at afspille
videofiler der er optaget med dit kamera, skal du
bruge programmet Multimedia Viewer, som du
kan installere med programmet i-Launcher på din
computer.
• Afslut i-Launcher, og genstart programmet.
• Afhængigt af din computers specifikationer
i-Launcher fungerer
ikke korrekt
Kan ikke indstille DPOF
for RAW-filer
og miljø starter programmet muligvis ikke
automatisk. I dette tilfælde skal du klikke på
start ĺ Alle programmer ĺ Samsung ĺ
i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher på din
Windows-computer. (For Windows 8 skal du
åbne skærmbilledet Start og derefter vælge
All apps (Alle apps) ĺ Samsung i-Launcher.)
Du kan også klikke på Applications
(Programmer) ĺ Samsung ĺ i-Launcher på
din Mac-computer.
Situation
Anbefalet løsning
AEL-funktionen
fungerer ikke
AEL-funktionen fungerer ikke i tilstandene
t, M, i og s. Vælg en anden tilstand til
brug af denne funktion.
Objektivet fungerer
ikke
Ekstern blitz eller GPS
fungerer ikke
Skærmen til indstilling
af dato og tid vises, når
du tænder for kameraet
• Sørg for, at objektivet er monteret korrekt.
• Fjern objektivet fra kameraet og montér det
igen.
Sørg for, at den eksterne enhed er korrekt
monteret og tændt.
• Indstil dato og klokkeslæt igen.
• Denne skærm bliver vist, når kameraets
indvendige strømkilde er fuldstændig afladt.
Isæt et fuldt opladt batteri, og lad mindst
72 timer gå i slukket tilstand for genopladning
af den indvendige strømkilde.
Du kan ikke indstille DPOF for RAW-filer.
• Motivet er ikke i fokus. Når motivet er uden
Auto-fokus fungerer
ikke
for AF-området, skal du optage ved at flytte
motivet til AF-området og trykke [Udløser]
halvt ned.
• Motivet er for tæt på. Træd væk fra motivet og
optag.
• Fokustilstanden er sat til MF. Skift tilstanden til
AF.
183
Appendiks
Specifikationer for kameraet
Billedsensor
Skærm
Type
CMOS
Sensorstørrelse
23,5 X 15,7 mm
Effektive pixel
Ca. 20,3 megapixels
Samlet antal pixel
Ca. 21,6 megapixels
Farvefilter
RGB-primærfarvefilter
Objektivmontering
Type
Samsung NX-montering
Tilgængeligt objektiv
Samsung-objektiver
Billedstabilisering
Type
AMOLED med berøringspanel (Berøringsstyring
type C aktiveret)
Størrelse
3,31" (Ca. 84,0 mm)
Opløsning
WVGA (800X480) 768 k punkter (PenTile)
Visningsfelt
Ca. 100 %
Vinkel
Vipbar (Op 90°, Ned 45°)
Brugerskærm
Gitterlinie, Ikoner, Histogram, Afstandsskala,
Niveaumåler
Fokusering
Type
Type
Objektivskift (afhænger af objektiv)
Tilstand
Fra/Tilstand 1/Tilstand 2
Korrigering af forvrængning
• Total AF-punkt: 105 punkter (Phase Detection
AF), 247 punkter (Kontrast AF)
Fokuseringspunkt
Til/Fra (afhænger af objektiv)
• Valg: 1 punkt (frit valg)
• Multi: Normal 21 (3 X 7) punkter (korspunkt 1),
Nærbillede 35 punkter
• Ansigtsgenkendelse: Maks. 10 ansigter
i-Function
E, Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Støvreducering
Type
AF med faseregistrering og kontrast
Supersonisk drev
Tilstand
Enkel-AF, Kontinuerlig AF, Manuel fokus,
Touch AF og udløser
AF-hjælpelys
Grønt LED
184
Appendiks >
Specifikationer for kameraet
Udløser
Drevtilstand
Type
Elektronisk kontrolleret, vertikalt styret udløser
med fokusplan
Hastighed
• Auto: 1/6000-1/4 sek.
• Manuel: 1/6000-30 sek. (1/3 EV trin)
• Bulb (tidsgrænse: 4 min.)
Tilstand
8,6 bps
Billedserie
Eksponering
TTL 221 (17 X 13) Bloksegment
Målesystem
Måling: Multi, Centervægtet, Punkt
Måleområde: EV 0-18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Kompensation
±3 EV (1/3 EV trin)
AE-lås
BRUGERDEFINERET nøgle
• 1 trin: Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400,
ISO 12800, ISO 25600
• 1/3 trin: Auto, ISO 100, ISO 125, ISO 160,
ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500,
ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250,
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200,
ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000,
ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000, ISO 20000,
ISO 25600
Enkelt, Serie, Burst (kun 5M), Selvudløser, Bracket
(Autoeksponering, Hvidbalance, Billedguide)
* Maksimal optagehastighed er 8,6 billeder pr. sekund.
Hastigheden sænkes efter ca. JPEG 13 billeder, RAW
5 optagelser. (Baseret på UHS-1 SD-kort. Kan variere
afhængigt af hukommelseskortets specifikationer.)
Rammebillede
Autoeksponeringsramme (±3 EV),
Hvidbalanceramme, Billedguide-ramme
Selvudløser
2-30 sek. (1 sekunds interval)
Lukkerudløsning
SR2NX02 (via Micro USB-port) (ekstraudstyr)
Blitz
Type
Ekstern blitz (bundt med SEF8A)
Tilstand
Smart-blitz, Auto, Automatisk rødøjekorrektion,
Udfyldningsblitz, Udfyldning rødøje,
1. gardin, 2. gardin, Fra
Vejledningsnummer
8 (baseret på ISO 100) (SEF8A)
Visningsvinkel
28 mm (35 mm-filmækvivalent)
Synkroniseringshastighed
Mindre end 1/180 sek.
Blitz-EV
-2-+2 EV (0,5 EV trin)
Ekstern blitz
Ekstern Samsung blitz (tilbehør)
Synk.-stik
Monteringsenhed
185
Appendiks >
Specifikationer for kameraet
Hvidbalance
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Tilstand
Auto-hvidbalance, Dagslys, Skyet,
Fluorescerende hvidt, Fluorescerende naturlig
hvidt, Fluorescerende dagslys, Wolfram, Blitz WB,
Brugerindstilling, Farvetemperatur (manuel)
Mikrojustering
Henholdsvis gul/blå/grøn/magenta 7 trin
Størrelse
Dynamikområde
Fra/Smart-område+/HDR
Billedguide
Tilstand
Parameter
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (Kun burst-tilstand),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
* 3D-tilstand med 3D-objektiv er kun tilgængelig med
JPEG (16:9) 4.1M (2688X1512) eller 2.1M (1920X1080).
Standard, Levende, Portræt, Landskab, Skov,
Retro, Kølig, Rolig, Klassisk, Brugerdefineret 1,
Brugerdefineret 2, Brugerdefineret 3
Kvalitet
Superfin, Fin, Normal
Farve, Mætning, Skarphed, Kontrast
RAW-standard
SRW (ver.2.0.0)
Farverum
sRGB, Adobe RGB
Optagelse
Tilstand
Smart Auto, Program, Blændeprioritet,
Lukkerprioritet, Manuel, Objektivprioritet, Smart
Tilstanden Smart
Forskønnet ansigt, Bedste ansigt, Landskab,
Makro, Frys handling, Rig tone, Panorama,
Vandfald, Silhuet, Solnedg., Nat, Fyrværk.,
Lydspor, Kreativt billede
Smartfilter
Vignettering, Miniature, Farveblyant, Vandfarve,
Akvarel, Olieskitse, Blækskitse, Akryl, Negativ,
Rød, Grøn, Blå, Gul
186
Appendiks >
Specifikationer for kameraet
Video
Afspilning
Type
MP4 (H.264)
Type
Enkelt billede, Miniaturer (15/28), Diasshow, Film
Format
Film: H.264, lyd: AAC
Redigere
Tilstanden Film AE
Program, Blændeprioritet, Lukkerprioritet,
Manuel
Smartfilter, Skaler, Roter, Retouchering,
Lysstyrke, Kontrast
Smartfilter
Vignettering, Miniature, Farveblyant, Vandfarve,
Akvarel, Olieskitse, Blækskitse, Akryl, Negativ, Rød,
Grøn, Blå, Gul
Smartfilter
Vignettering, Miniature, Farveblyant, Vandfarve,
Akvarel, Olieskitse, Blækskitse, Akryl, Negativ,
Rød, Grøn, Blå, Gul
Størrelse
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (Til deling)
Billedhastighed
60 bps, 30 bps, 24 bps (kun tilgængelig med
1920X810), 15 bps (kun tilgængelig med nogle
Smartfilter-funktioner)
Flere bevægelser
x0.25 (kun 640X480, 320X240), x0.5 (1280X720
(30 bps), 640X480, 320X240), x1, x5, x10, x20
Kvalitet
Højkvalitet, Normal
Lyd
Stereo
Redigere
Lave stillbillede, Tidsbeskæring
Lagring
Medier
Ekstern hukommelse (ekstraudstyr)*:
SD-kort (2 GB garanteret),
SDHC-kort (op til 32 GB garanteret),
SDXC-kort (op til 64 GB garanteret), UHS-1-kort
* Klasse 6 og over anbefales
Filformat
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21),
MPO (3D), DCF, DPOF 1.1
GPS
Type
Geo-tagging med GPS-modul, der er
ekstraudstyr (WGS 84)
Funktion
Lokationsnavn (kun engelsk og koreansk)
187
Appendiks >
Specifikationer for kameraet
Trådløst netværk
Strømkilde
Type
IEEE 802.11b/g/n-understøttelse Dual Band
Funktion
MobileLink, Remote Viewfinder, Autobackup,
E-mail, SNS og sky, AllShare Play, AutoShare,
Wi-Fi Direct
NFC
Type
Genopladeligt batteri: BP1130 (1130 mAh)
* Strømkilden kan variere afhængigt af dit område.
Mål (B x H x D)
122 x 63,7 x 40,7 mm (uden fremspring)
Vægt
Ja
284 g (uden batteri og hukommelseskort)
Stik
Driftstemperatur
Digitaludgang
USB 2.0 (micro USB-stik)
Videoudgang
• NTSC, PAL (valgbar)
• HDMI
Fugtighedsområde for betjening
Ekstern udløser
Ja (micro USB)
Software
Jævnstrømsindgang
DC 5,0 V, 1 A via micro USB
0-40° C
5-85 %
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom
* Specifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre ydelsen.
* Andre varemærker eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive ejere.
188
Appendiks
Ordliste
Adgangspunkt (AP)
AEL/AFL (Lås til autoeksponering/Lås til fokusering)
Et adgangspunkt er en enhed, hvormed trådløse enheder kan oprette
forbindelse til et kablet netværk.
Disse funktioner hjælper dig med at låse eksponeringen eller fokussen,
som du vil fokusere eller beregne eksponeringen på.
Ad-Hoc-netværk
AF (Autofokus)
Et ad-hoc-netværk er en midlertidig forbindelse til deling af filer eller en
internetforbindelse og mellem computere og enheder.
Et system der automatisk fokuserer kameraets objektiv på motivet.
Dit kamera anvender kontrasten til at fokusere automatisk.
AdobeRGB
AMOLED (Aktiv matrix-organisk lysdiode)/
LCD (Liquid Crystal Display)
Adobe RGB bruges til kommerciel udskrivning og har et større farverum
end sRGB. Med de bredere farverum kan du lettere redigere billeder på en
computer.
AMOLED er et visuelt display, der er meget tyndt og let, da det ikke
behøver baggrundslys. LCD er et visuelt display der ofte anvendes i
forbrugerelektronik. Dette display kræver en separat bagbelysning, som
f.eks. CCFL eller LED, for at gengive farver.
AEB (Ramme til autoeksponering)
Denne funktion tager automatisk flere billeder med forskellig eksponering
for at hjælpe dig med at tage et korrekt eksponeret billede.
Blænde
Blænden bestemmer den mængde lys, der når frem til kameraets sensor.
189
Appendiks >
Ordliste
Kamerarystelse (slør)
Komposition
Hvis kameraet bevæges, når lukkeren er åben, kan hele billedet blive
sløret. Dette forekommer mere hyppigt, når lukkerhastigheden er lav.
Forebyg kamerarystelser ved at hæve følsomheden, bruge blitzen eller
bruge en hurtigere lukkerhastighed. Brug alternativ et stativ eller
OIS-funktionen til at stabilisere kameraet.
Kompositionen i billedet henviser til, hvordan motiverne arrangeres.
Normalt vil det give en god komposition at følge reglen om tredjedele.
Sky-computing
DCF (Design rule for Camera File system)
En specifikation der definerer et filformat og -system til digitale kameraer,
skabt af the Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Sky-computing er en teknologi, hvormed du kan gemme data på fjerne
servere og anvende dataene fra en enhed med internetadgang.
Dybdeskarphed
Farverum
Det farvespektrum, som kameraet kan se.
Afstanden mellem de nærmeste og de fjerneste punkter, der kan fokuseres
korrekt på et billede. Dybdeskarpheden varierer med objektivblænden,
brændvidden og afstanden fra kameraet til motivet. F.eks. vil valg af en
mindre blænde forøge dybdeskarpheden og sløre baggrunden i din
komposition.
Farvetemperatur
Farvetemperatur er en måling i grader Kelvin, der viser farvetonen for en
specifik type lyskilde. I takt med at farvetemperaturen stiger, vil lyskildens
farve få en mere blå kvalitet. I takt med at farvetemperaturen falder,
vil lyskildens farve få en mere rød kvalitet. Ved 5500 grader Kelvin, vil
lyskildens farve være lig med solen ved middag.
DPOF (Digitalt udskriftsordreformat)
Et format til registrering af udskrivningsinformationer, som f.eks. valgte
billeder og antal kopier, på et hukommelseskort. DPOF-kompatible
printere, nogle gange tilgængelige i fotobutikker, kan læse
informationerne fra kortet til praktisk udskrivning.
190
Appendiks >
Ordliste
EV (Eksponeringsværdi)
Blitz
Alle kombinationerne af kameraets lukkerhastighed og blændeværdi,
der medfører den samme eksponering.
Et særligt lys, der hjælper dig med at få passende eksponering under ringe
lysforhold.
EV-kompensering
Brændvidde
Med denne funktion kan du hurtigt justere den eksponeringsværdi,
kameraet har målt, i begrænsede trin for at forbedre eksponeringen af
dine billeder.
Afstanden fra midten af objektivet til dets fokuspunkt (i millimeter).
En større brændvidde resulterer i en mere snæver synsvinkel, og motivet
bliver forstørret. En mindre brændvidde resulterer i bredere synsvinkler.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Histogram
En specifikation der definerer et billedfilformat til digitale kameraer, skabt
af the Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).
En grafisk repræsentation af et billedes lysstyrke. Den vandrette akse
repræsenterer lysstyrken, og den lodrette akse repræsenterer antallet
af pixels. Høje punkter til venstre (for mørkt) og til højre (for lyst) på
histogrammet indikerer, at billedet er eksponeret forkert.
Eksponering
Den mængde lys, der når frem til kameraets sensor. Eksponering styres
med en kombination af lukkerhastigheden, blændeværdien og
ISO-følsomheden.
H.264/MPEG-4
Et videoformat med høj komprimering etableret af de internationale
standardiseringsorganisationer ISO-IEC og ITU-T. Med dette kodeks er det
muligt at få en god videokvalitet ved lave bithastigheder. Udviklet af The
Joint Video Team (JVT).
191
Appendiks >
Ordliste
Billedsensor
Måling
Den fysiske del i et digitalt kamera, der indeholder en billedsensor for
hvert pixel i billedet. Hver billedsensor registrerer ved en eksponering
styrken af det lys, der slipper gennem. Almindelige sensortyper er
CCD (Charge Coupled Device) og CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor).
Målingen betegner den måde, hvorpå kameraet måler mængden af lys til
indstilling af eksponeringen.
MF (Manuel fokus)
IP-adresse (Internet-protokol)
Et system der manuelt fokuserer kameraets objektiv på motivet.
Du kan bruge fokusringen til at fokusere på et motiv.
En IP-adresse er en unik værdi, der knyttet til hver enhed, der er sluttet til
internettet.
MJPEG (Motion JPEG)
Et videoformat, der er komprimeret som et JPEG-billede.
ISO-følsomhed
Kameraets følsomhed over for lys baseret på tilsvarende filmhastighed i et
filmkamera. Ved indstilling af højere ISO-følsomheder bruger kameraet en
højere lukkerhastighed, der kan reducere slør, der skyldes kamerarystelser
og ringe lys. Men billeder taget med høj følsomhed er mere udsatte for
støj.
MPO (Multi Picture Object)
Et billedformat, som indeholder flere billeder i en fil. En MPO-fil tilbyder en
3D effekt på MPO-kompatible skærme som 3D-Tv eller 3D skærme.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
En tabsgivende metode til komprimering af digitale billeder.
JPEG-billeder komprimeres for at reducere deres samlede filstørrelse med
minimal forringelse af billedopløsningen.
192
Appendiks >
Ordliste
Støj
PAL (Phase Alternate Line)
"Misfortolkede" pixels i et digitalt billede, der anbringes forkert, eller
tilfældige, lysende pixels. Støj opstår normalt, når et billede tages med
en høj følsomhed, eller når følsomheden indstilles automatisk på mørke
steder.
En farvekodestandard for video, der bruges i flere lande i Afrika, Asien,
Europa og Mellemøsten.
Kvalitet
NFC (Near Field Communication)
NFC er et sæt af standarder for radiokommunikation på meget korte
afstande. Du kan bruge enheder med NFC-funktion til at aktivere
funktioner eller udveksle data med andre enheder.
Et udtryk for den grad af komprimering, der anvendes på et digitalt billede.
Billeder med højere kvalitet har en lavere komprimeringsgrad, og det
medfører oftest en større filstørrelse.
RAW (CCD-rå data)
En farvekodestandard for video, der mest bruges i Japan, Nordamerika,
Filippinerne, Sydamerika, Sydkorea og Taiwan.
De oprindelige, ubehandlede data, som er indsamlet direkte fra kameraet
billedsensor. Hvidbalance, kontrast, mætning, skarphed og andre data
kan manipuleres med redigeringssoftware, før billedet komprimeres til et
standardfilformat.
Optisk zoom
Opløsning
Dette er en generel zoom, der kan forstørre billeder med et objektiv,
og som ikke forringer billedkvaliteten.
Det antal pixels, der findes i et digitalt billede. Billeder med høj opløsning
indeholder flere pixels og viser typisk flere detaljer end billeder med lav
opløsning.
NTSC (National Television System Committee)
193
Appendiks >
Ordliste
Udløserhastighed
Hvidbalance (farvebalance)
Lukkerhastigheden refererer til den tid, det tager at åbne og lukke
lukkeren, og dette er en vigtig faktor for et billedes lysstyrke, da den
kontrollerer den mængde lys, der når at komme ind gennem blænderen,
før det når billedsensoren. En høj lukkerhastighed vil give mindre tid til at
lukke lyset ind, hvorfor billedet vil blive mørkere, og du kan lettere tage
billeder af motiver i bevægelse.
En justering af farvernes intensitet (typisk primærfarverne rød, grøn
og blå) i et billede. Målet med justering af hvidbalancen - eller
farvebalancen - er at gengive farverne i et billede korrekt.
sRGB (Standard RGB)
International standard for farverum, der er oprettet af IEC (International
Electrotechnical Commission). Den er defineret fra farverummet i
computerskærme og bruges også som standardfarverum for Exif.
Wi-Fi
Wi-Fi er en teknologi, hvormed elektroniske enheder trådløst kan udveksle
data over et netværk.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS er en teknologi, der sikrer trådløse hjemmenetværk.
Vignettering
En reduktion af et billedes lysstyrke eller mætning i periferien (ydre
kanter) sammenlignet med billedets midte. Vignettering kan henlede
opmærksomheden på genstanden, der er anbragt i midten af et billede.
194
Appendiks
Valgfrit ekstraudstyr
Objektiv
Objektiv
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
Ekstern blitz
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS III
SEF42A
SEF220A
GPS
GPS10
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
195
Appendiks >
Valgfrit ekstraudstyr
Aktivering af udløser (micro-USB-typen)
Mikrofon
SR2NX02
EM10
Genopladeligt batteri
Batterioplader
BP1130
BC3NX01
Kamerataske
Kameraetui
USB-kabel
HDMI-kabel
Håndledsrem
• Disse illustrationer kan se anderledes ud end de faktiske emner. Der henvises
til brugervejledningerne for det valgfrie tilbehør for yderligere oplysninger.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Samsung er ikke ansvarlig for
skader, der er forårsaget ved brug af en anden producents tilbehør.
Hukommelseskort
Filter
196
Appendiks
Indeks
A
Adobe Photoshop Lightroom 167
Blænder 16, 20
Blitz
Blitzindstillinger 94
Intensitet 95
Tilbagekastningsfotografering 27
Vejledningsnummer 26
AllShare Play 141
Autobackup 133
Autofokus 80
i-Launcher 163
F
Farverum 148
Filer
Beskytte 110
Billedtype 74
Slette 111
Videotype 104
Brændvidde 21
Focus Peaking 88
B
Batteri
Forsigtig 177
Isæt 33
Opladning 34
D
Fokus hjælp 88
Dato & tid 153
Forstørrelse 113
Diasshow 113
F-værdi 16
Berøringsfølsom skærm 36
Digitalt udskriftsrækkefølgeformat
(DPOF) 114
Billeder
DIRECT LINK 32
Forstørrelse 113
Optageindstillinger 73
Redigering 117
Visning på et 3D-tv. 159
Visning på HDTV 158
Visning på kamera 108
Drej 118
ISO-følsomhed 75
i-Zoom 63
K
Kamera
Afbryde (Windows) 161
Slut til pc 160
Tilslutte som ekstern harddisk 160
Udseende 30
Kontroller indhold 29
H
Kørsel 90
Hukommelseskort
Forsigtig 173
Isæt 33
Dybdeskarphed (DOF) 17, 22
Hvidbalance 76
L
Lukkerhastighed 18, 20
Lysstyrke skærm 152
E
Billedguide 79
Eksponeringsværdi (EV) 16, 102
I
Billedjustering
Et tryk optagelse 87
i-Function 61
Justering af billeder 119
Retouchering af ansigter 120
Indstillinger 152
Ikoner
Afspilningstilstand 42
Optagelsestilstand 40
M
Måling 97
Miniaturer 108
MobileLink 129
197
Appendiks >
Indeks
O
P
T
3
Objektiver
Panorama-tilstand 66
Tilstanden Bedste ansigt 65
3D-tilstand 69
Låsning 45
Markeringer 47
Oplåsning 46
Udseende 44
Opladning 34
Opløsning
Afspilningstilstand 118
Optagelsestilstand (billede) 73
Optagelsestilstand (film) 104
Tilstanden Strømsparing 153
Toner 105
R
Touch AF 86
Ramme 92
Reglen om tredjedele 24
Optisk billedstabilisering (OIS) 89
Overførsel af filer
Mac 161
Windows 160
Tv 158
Remote Viewfinder 131
Retouchering af ansigter 120
Rød-øje-effekt 95
Optagelsestilstande
Blændeprioritet 57
Lukkeprioritet 58
Manuel 59
Objektivprioritet 60
Optagelse 68
Program 55
Smart 64
Smart Auto 53
Trådløst netværk 123
V
Valgfrit ekstraudstyr
S
Selvudløser 91
Servicecenter 181
SmartFilter
Afspilningstilstand 121
Optagelsestilstand 101
Smart Panel 38
Specifikationer for kameraet 184
Blitzens udseende 48
GPS-modulets udseende 51
Montere GPS-modulet 51
Tilslut blitzen 49
Vedligeholdelse 170
Videoer
Funktioner 104
Optagelse 68
Optager 116
Visning 115
Sporing af 86
Video Out 153
Stillinger 13
Visningstype 43
198
Appendiks
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at
produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USBkabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers
helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre
typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på
genindvinding.
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at
batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de
kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv,
cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EUdirektiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer
være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere
produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at
holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem
på en genbrugsplads.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
199
FORSIGTIG
DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES
MED EN FORKERT TYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL
INSTRUKTIONERNE.
Dette udstyr må bruges i alle EU-lande.
I Frankrig må dette udstyr dog kun bruges indendørs.
200
Hvis du efter dit køb har spørgsmål eller mangler oplysninger om service,
henviser vi til garantibeviset, der fulgte med dit produkt, eller til webstedet
www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement