Samsung | NX1000 | Brugervejledning | Samsung NX1000 Brugermanual

Samsung NX1000 Brugermanual
Brugervejledning
See the world in perfect detail
See the world in perfect detail
Denne brugervejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af dit kamera.
Læs venligst denne vejledning grundigt igennem.
DAN
Oplysninger om ophavsret
• Microsoft Windows og Windows-logoet er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
• Mac og Apple App Store er registrerede varemærker tilhørende Apple
Corporation.
• Google Play Store er et registreret varemærke tilhørende Google, Inc.
• microSD™, microSDHC™ og microSDXC™ er registrerede
varemærker tilhørende SD Association.
• HDMI, HDMI-logoet og begrebet "High
– Definition Multimedia Interface" er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede
varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Varemærker og varenavne i denne vejledning ejes af deres respektive
• Kameraspecifikationerne eller indholdet i denne vejledning kan
ændres uden varsel pga. opgradering af kamerafunktioner.
• Du må ikke genbruge eller distribuere nogen dele af denne
vejledning uden forudgående tilladelse.
• Vi anbefaler, du bruger dit kamera i det land, hvor du købte det.
• Brug dette kamera ansvarligt, og efterlev alle love og bestemmelser
vedr. dets brug.
• For yderligere information om Open Source-licensen henvises til
"OpenSourceInfo.pdf" på den medfølgende cd-rom.
PlanetFirst repræsenterer Samsung Electronics' forpligtelse
til bæredygtig udvikling og social ansvarlighed gennem
miljøbevidste virksomheds- og ledelsesaktiviteter.
ejere.
1
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Overhold altid følgende forholdsregler og tip om brug af kameraet for at
undgå farlige situationer og sikre optimal ydelse af dit kamera.
Advarsel– situationer, der kan føre til personskade
for dig selv eller andre
Undgå skader på motivets øjne.
Brug ikke blitzen tæt på mennesker eller dyr (tættere end 1 m). Hvis du
bruger blitzen for tæt på motivets øjne, kan det give forbigående eller
varige skader på synet.
Opbevar dit kamera utilgængeligt for børn og kæledyr.
Dette kan medføre elektrisk stød eller beskadige kameraet.
Opbevar kameraet og dets tilbehør utilgængeligt for børn og dyr. Små
dele kan blokere luftvejene og forårsage alvorlig skade, hvis de sluges.
Bevægelige dele og tilbehør kan også udgøre fysiske farer.
Brug ikke kameraet i nærheden af ild eller brandfarlige
gasser eller væske.
Kameraet må ikke udsættes for direkte sollys eller høje
temperaturer i længere perioder.
Dette kan forårsage brand eller eksplosion.
Længere tids udsættelse for direkte sollys eller ekstreme temperaturer
kan forårsage permanent beskadigelse af de indvendige komponenter i
kameraet.
Du må ikke adskille eller forsøge at reparere dit kamera.
Isæt ikke brandfarlige materialer i kameraet, og opbevar
ikke sådanne materialer tæt på kameraet.
Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
Rør ikke ved kameraet med våde hænder.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Undgå at tildække kameraet med tæpper eller tøj.
Kameraet kan blive overophedet. Det kan ødelægge kameraet eller
medføre brand.
Rør ikke ved strømforsyningskablet, og gå ikke tæt på
opladeren under tordenvejr.
Dette kan medføre elektrisk stød.
2
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Kommer der væsker eller fremmede genstande ind i dit
kamera, skal du med det samme frakoble alle strømkilder,
som f.eks. batteriet og derefter kontakte et Samsung
servicecenter.
Overhold alle bestemmelser, der begrænser brugen af
kameraer i visse områder.
Forsigtig– situationer, der kan beskadige dit kamera
eller andet udstyr
Fjern batterierne fra dit kamera, hvis det skal opbevares i
en længere periode.
Installerede batterier kan lække eller ruste med tiden, hvilket kan
beskadige dit kamera alvorligt.
• Undgå at forstyrre andre elektroniske enheder.
• Sluk for kameraet, når du er i et fly. Dit kamera kan forstyrre flyets
udstyr. Følg alle flyselskabets bestemmelser, og sluk for kameraet, når
flypersonalet beder dig om det.
• Sluk for kameraet, når du er tæt på medicinsk udstyr. Dit kamera kan
forstyrre medicinsk udstyr på hospitaler eller sundhedsinstitutioner. Følg
alle bestemmelser, opslag og retningslinjer fra sundhedspersonalet.
Undgå at forstyrre pacemakere.
Hold en afstand på 15 cm mellem dette kamera og alle pacemakere
for at undgå mulige forstyrrelser som anbefalet af producenten og den
uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research. Hvis du
har nogen grund til at tro, at dit kamera forstyrrer pacemakere eller andet
sundhedsudstyr, så sluk straks for kameraet, og kontakt producenten af
pacemakeren eller sundhedsudstyret for vejledning.
Som erstatningsbatterier må der kun anvendes originale
Lithium-ion-batterier, der er anbefalet af producenten.
Du må ikke beskadige eller overophede batteriet.
Uægte, beskadigede eller opvarmede batterier kan forårsage brand eller
personskade.
Brug kun batterier, opladere, kabler og tilbehør, der er
godkendt af Samsung.
• Batterier, opladere, kabler eller tilbehør, der ikke er godkendt, kan
medføre, at batterierne eksploderer, beskadiger dit kamera eller
forårsager personskade.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader eller kvæstelser, der skyldes
batterier, opladere, kabler eller tilbehør, der ikke er godkendt.
Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.
Misbrug kan forårsage brand eller elektrisk stød.
3
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Rør ikke ved blitzen, når den affyres.
Blitzen er meget varm, når den affyres, og kan brænde din hud.
Der må ikke anvendes et beskadiget
strømforsyningskabel, et ødelagt stik eller en løs
stikkontakt, når batterierne skal oplades.
Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
Brug ikke kraft mod kameraets dele, og anvend ikke tryk
på kameraet.
Dette kan få kameraet til at fungere forkert.
Vær forsigtig, når du tilslutter kabler og sætter batterier og
hukommelseskort i.
Hvis du sætter stik i med magt, tilslutter kablerne forkert eller sætter
batterier og hukommelseskort forkert i, kan du beskadige porte, stik og
tilbehør.
Hold kort med magnetstriber borte fra kameraetuiet.
Informationer, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget eller slettet.
Brug aldrig et defekt batteri eller et defekt
hukommelseskort.
Dette kan medføre elektrisk stød, fejlfunktion i kameraet eller medføre
brand.
Kontrollér, at kameraet fungerer korrekt, før du tager det i
brug.
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for noget som helst tab af filer
eller anden skade, der er forårsaget af fejlfunktion eller forkert brug af
kameraet.
Du skal sætte USB-kablets smalle ende ind i dit kamera.
Hvis kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten
er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.
Beskyt kameraets objektiv.
Objektivet bør ikke udsættes for direkte sollys, da dette kan misfarve
billedsensoren eller få den til at virke forkert.
Hvis kameraet bliver overophedet, skal du fjerne batteriet
og lade det køle ned.
• Langvarig brug af kameraet kan få batteriet til at overophede og få
kameraets indvendige temperatur til at stige. Hvis kameraet holder
med at fungere, skal du fjerne batteriet og lade det køle ned.
• Høje interne temperaturer kan medføre støj på billederne. Dette er
normalt og påvirker ikke kameraets samlede ydeevne.
4
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Undgå at forstyrre andre elektroniske enheder.
Dit kamera udsender radiofrekvenssignaler (RF), der kan forstyrre
uskærmet eller utilstrækkeligt skærmet elektronisk udstyr, som f.eks.
pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske
enheder derhjemme eller i biler. Kontakt producenten af dine
elektroniske enheder for at løse de problemer med forstyrrelser, som du
måtte opleve. For at undgå uønskede forstyrrelser skal du kun anvende
enheder eller tilbehør godkendt af Samsung.
Brug dit kamera i den normale stilling.
Undgå kontakt med kameraets interne antenne.
Dataoverførsel og dit ansvar
• Data, der overføres via WLAN, kan lækkes, så undgå at overføre
følsomme data i offentlige områder eller på åbne netværk.
• Kameraets producent er ikke ansvarlig for nogen dataoverførsel, der
krænker copyrights, varemærker, love om intellektuelle rettigheder
eller offentlige anstændighedsregler.
5
Angivelserne i denne vejledning
Ikonerne i denne vejledning
Ikon
Funktion
Angivelser for optagelsestilstand
Optagelsestilstand
Angivelse
Flere oplysninger
Smart Auto
t
Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler
Program
P
[ ]
Kameraknapper. F. eks. vises udløserknappen som
[Udløser].
Åbningsprioritet
A
Lukkerprioritet
S
( )
Sidetal for relaterede oplysninger
Manuel
M
Objektivprioritet
i
→
Rækkefølgen af indstillinger eller menuer som du
skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Vælg J →
Kvalitet (svarer til vælg J og derefter Kvalitet).
Tallet ved siden af ikonet kan variere efter
optagelsestilstanden. Det betyder, at nogle muligheder
findes under K eller L.
Denne vejledning er baseret på Program-tilstand.
Magisch
g
Scene
s
Film
v
Wi-Fi
B
*
Kommentar
6
Indhold
Tip
Kapitel 1
Begreber inden for fotografering
Mit kamera
Optagelsesstillinger .................................................................... 13
Kom i gang .................................................................................. 27
Kontroller indhold .......................................................................... 27
Kameraets udseende .................................................................. 28
Holde kameraet................................................................................ 13
Tage billeder stående ....................................................................... 13
Tage billeder knælende..................................................................... 14
Blænder ....................................................................................... 14
Blændeværdi og dybdeskarphed ..................................................... 15
Lukkerhastighed.......................................................................... 16
ISO-følsomhed ............................................................................ 17
Hvordan blændeindstillingen, lukkerhastighed og
ISO-følsomhed kontrollerer eksponeringen............................... 18
Sammenhæng mellem brændvidde, vinkel og perspektiv ....... 19
Dybdeskarphed ........................................................................... 20
Hvad kontrollerer effekter, der er ude af fokus? ................................. 20
Forhåndsvisning af DOF ................................................................... 22
Komposition ................................................................................ 22
Reglen om tredjedele ....................................................................... 22
Billeder med to motiver .................................................................... 23
Blitz .............................................................................................. 24
Guidenummer for blitz ...................................................................... 24
Tilbagekastningsfotografering........................................................... 25
Brug af knappen SMART LINK ........................................................ 30
Skærmikoner ............................................................................... 31
I optagelsestilstand ........................................................................ 31
Sådan tager du billeder ................................................................... 31
Sådan optager du videoer ............................................................... 32
Om niveauindikatoren...................................................................... 32
I afspilningstilstand ........................................................................ 33
Visning af billeder ............................................................................ 33
Afspilning af videoer ........................................................................ 33
Objektiver .................................................................................... 34
Objektivets udseende .................................................................... 34
Låse eller låse objektivet op............................................................. 35
Objektivmarkeringer....................................................................... 37
Ekstraudstyr ................................................................................
Sådan ser den eksterne blitz ud ....................................................
Montering af blitzen .......................................................................
GPS-modulets udseende (valgfrit)..................................................
Montering af GPS-modulet ............................................................
38
38
39
41
41
7
Indhold
Optagelsestilstande .................................................................... 43
t Smart Auto-tilstand ......................................................... 43
P Programtilstand ......................................................................... 44
Programskift....................................................................................
A Blændeprioritettilstand ..............................................................
S Lukkeprioritettilstanden ..............................................................
M Manuel tilstand .........................................................................
Billedtilstand ....................................................................................
Brug af Bulb ....................................................................................
i Objektprioritettilstand ...............................................................
Brug af E-tilstanden .............................................................
Brug af i-Function i PASM-tilstande ..............................................
Brug af Z ...............................................................................
g Magisk tilstand ........................................................................
s Scenetilstand ........................................................................
v Filmtilstand ..............................................................................
Tilgængelige funktioner i optagelsestilstand ...................................
44
45
45
46
46
46
47
47
48
49
50
51
54
55
Kapitel 2
Optagefunktioner
Størrelse.......................................................................................
Værdier for billedformat .................................................................
Værdier for videostørrelse ..............................................................
Kvalitet .........................................................................................
Værdier for billedkvalitet .................................................................
Værdier for videokvalitet ................................................................
57
57
58
59
59
59
ISO-følsomhed ............................................................................ 60
Hvidbalance (lyskilde) ................................................................. 61
Værdier for hvidbalance ................................................................. 61
Tilpasning af foruddefinerede indstillinger ........................................ 62
Billedguide (fotostile) ................................................................. 64
AF-tilstand ...................................................................................
Enkel AF ........................................................................................
Kontinuerlig AF ..............................................................................
Manuel fokus .................................................................................
AF-felt ..........................................................................................
Valg AF ..........................................................................................
Multi af ..........................................................................................
Ansigtsgenkendelse AF .................................................................
Selvportræt AF ..............................................................................
MF hjælp ......................................................................................
65
65
66
66
67
67
68
68
69
70
Optisk billedstabilisering (OIS) ...................................................
OIS-funktioner ...............................................................................
Kørsel (optagelsesmetode).........................................................
Enkelt ............................................................................................
Serie ..............................................................................................
Hurtigoptagelse .............................................................................
Selvudløser....................................................................................
Ramme til autoeksponering (AE-bracketing) ..................................
Hvidbalanceramme (WB-bracketing)..............................................
Billedguideramme (Billedguide-bracketing).....................................
Indstilling af ramme........................................................................
71
71
72
72
72
73
73
74
74
75
75
8
Indhold
Blitz ..............................................................................................
Indstillinger af blitz .........................................................................
Korrektion af rødøjeeffekt ...............................................................
Justering af blitzens intensitet ........................................................
Måling ..........................................................................................
Multi ..............................................................................................
Centervægtet ................................................................................
Punkt ............................................................................................
76
76
77
77
79
79
80
80
Måling af eksponeringsværdien for fokusområdet .......................... 81
Smart-område ............................................................................. 82
Selektiv farve ............................................................................... 83
Farverum...................................................................................... 84
Eksponeringskompensation/lås .................................................
Eksponeringskompensation...........................................................
Eksponeringslås ............................................................................
Videofunktioner ...........................................................................
Tilstanden Film AE .........................................................................
Flere bevægelser ...........................................................................
Toner .............................................................................................
Stemme ........................................................................................
85
85
86
87
87
87
88
88
Kapitel 3
Afspilning/redigering
Søgning efter og håndtering af filer ...........................................
Visning af billeder...........................................................................
Visning af miniaturebilleder.............................................................
Visning af filer efter kategori ...........................................................
Vise filer som en mappe ................................................................
Beskyttelse af filer ..........................................................................
Sletning af filer ...............................................................................
90
90
90
91
91
92
92
Sletning af en enkelt fil ..................................................................... 92
Sletning af flere filer ......................................................................... 93
Sletning af alle filer........................................................................... 93
Visning af billeder ........................................................................
Forstørrelse af et billede .................................................................
Visning af et diasshow ...................................................................
Autorotation...................................................................................
Indstille miniaturetilstanden ...........................................................
Afspilning af videoer ...................................................................
Beskæring af video under afspilning ..............................................
Tage et billede under en afspilning .................................................
Redigering af billeder ..................................................................
Funktioner .....................................................................................
94
94
94
95
95
96
96
97
98
98
9
Indhold
Kapitel 4
Trådløst netværk
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af
netværksindstillinger ................................................................. 101
Forbindelse til et WLAN ............................................................... 101
Brug af Autobackup til at sende billeder eller videoer ............ 117
Installation af programmet til Autobackup på din pc..................... 117
Afsendelse af billeder eller videoer til en pc .................................. 117
Visning af billeder eller videoer på et
Tv-link-understøttet tv .............................................................. 119
Indstilling af netværksfunktioner..................................................... 102
Manuel indstilling af IP-adressen. .................................................. 102
Afsendelse af billeder med Wi-Fi Direct .................................. 121
Brug af loginbrowseren ................................................................ 103
Gode råd om netværksforbindelse............................................... 104
Indtastning af tekst ...................................................................... 105
Indstilling af pc'en til at vågne op fra slumretilstand ........................ 122
Indstilling af pc'en til at tænde ........................................................ 123
Om funktionen Wake on LAN (WOL) ........................................ 122
Automatisk lagring af filer på en smartphone ......................... 106
Afsendelse af billeder eller videoer til en smartphone ............ 107
Brug af en smartphone som en fjernudløser ........................... 109
Brug af websteder til deling af billeder eller videoer............... 111
Adgang til websider ..................................................................... 111
Opload af billeder eller videoer ..................................................... 112
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail ......................... 113
Ændring af e-mail-indstillinger ...................................................... 113
Lagring af dine informationer ......................................................... 113
Indstilling af en e-mail-adgangskode ............................................. 114
Ændring af e-mail-adgangskoden ................................................. 114
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail ................................ 115
10
Indhold
Kapitel 5
Kapitel 6
Menu med kameraindstillinger
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder
Brugerindstillinger ..................................................................... 125
ISO-tilpasning .............................................................................. 125
Vis filer på et HD-tv eller et 3D-tv ............................................. 135
Afspille filer på et HD-tv ............................................................... 135
Visning af filer på et 3D-tv ............................................................ 136
Udskrivning af billeder .............................................................. 137
Udskrivning af billeder med en PictBridge-fotoprinter ................... 137
ISO-trin ......................................................................................... 125
Automatisk ISO-område ................................................................ 125
Støjreduktion ...............................................................................
DMF (Direct Manual Focus)..........................................................
AF Prioritet ..................................................................................
Korrigering af forvrængning .........................................................
iFn-tilpasning ...............................................................................
Brugerskærm ..............................................................................
Afbildning af taster .......................................................................
Gitterlinie .....................................................................................
AF-lampe ....................................................................................
125
125
126
126
126
127
128
128
128
Indstilling 1 ................................................................................ 129
Indstilling 2 ................................................................................ 131
Indstilling 3 ................................................................................ 132
GPS ............................................................................................ 133
Konfiguration af udskriftsindstillinger .............................................. 138
Oprettelse af en udskriftsrækkefølge (DPOF)................................ 138
DPOF-funktioner ........................................................................... 139
Overførsel af filer til din computer ............................................ 140
Overførsel af filer til din Windows-computer ................................. 140
Tilslutning af kameraet som en ekstern harddisk ........................... 140
Sådan fjernes kameraet (for Windows XP) ..................................... 141
Overførsel af filer til din Mac-computer ......................................... 141
Brug af programmer på en pc .................................................. 142
Installation af software ................................................................. 142
Programmer på cd'en ...................................................................
Brug af Intelli-studio .....................................................................
Krav ..............................................................................................
Brug af interfacet Intelli-studio .......................................................
Overføre filer ved hjælp af Intelli-studio ..........................................
Sådan bruger du Samsung RAW Converter.................................
Krav til Windows ...........................................................................
Krav til Mac ...................................................................................
Sådan bruger du Samsung RAW Converter Interface ....................
Redigering af filer i RAW-format.....................................................
142
143
143
144
145
146
146
146
147
147
11
Indhold
Kapitel 7
Før du kontakter et servicecenter ............................................ 159
Appendiks
Specifikationer for kameraet .................................................... 162
Fejlmeddelelser ......................................................................... 150
Ordliste....................................................................................... 167
Vedligeholdelse af kameraet .................................................... 151
Rengøring af kameraet ................................................................ 151
Valgfrit ekstraudstyr .................................................................. 173
Kameraobjektiv og skærm ............................................................ 151
Billedsensor .................................................................................. 151
Kameraets hus .............................................................................. 151
Sætning vedr. erklæring på officielle sprog ............................. 179
Brug af eller opbevaring af kameraet ...........................................
Upassende steder at bruge eller opbevare kameraet .....................
Brug på stranden eller ved kysten .................................................
Opbevaring i længere tid ...............................................................
Bruge kameraet med omtanke i fugtige omgivelser .......................
Andre forholdsregler ......................................................................
Om hukommelseskort .................................................................
Understøttet hukommelseskort .....................................................
Hukommelseskortets kapacitet .....................................................
Forholdsregler ved brug af hukommelseskort ................................
Om batteriet ................................................................................
Batterispecifikationer .....................................................................
Batteriets driftstid ..........................................................................
Meddelelse om lavt batteri ............................................................
Bemærkninger om brug af batteriet ...............................................
Bemærkninger om opladning af batteriet.......................................
Indeks ........................................................................................ 175
152
152
152
152
153
153
154
154
154
156
157
157
158
158
158
158
12
Begreber inden for fotografering
Optagelsesstillinger
For at tage et godt billede er det nødvendigt at have en god stilling,
så kameraet stabiliseres. Selv om du holder et kamera korrekt,
kan den forkerte stilling få kameraet til at ryste. Stå ret op og ned,
og forhold dig i ro for at fastholde en rolig base for dit kamera.
Når du tager billeder med en lav lukkerhastighed, skal du holde vejret
for at minimere, at kroppen bevæger sig.
Tage billeder stående
Arrangér dit billede. Stå ret op og ned med fødderne i skulderbredde,
og hold dine albuer, så de peger nedad.
Holde kameraet
Hold kameraet med din højre hånd og anbring din højre pegefinger på
udløserknappen. Anbring din venstre hånd under objektivet som støtte.
13
Begreber inden for fotografering
Tage billeder knælende
Arrangér dit billede. Knæl, så et knæ hviler på jorden, og fasthold en
opret stilling.
Blænder
Blænderen (et hul, som kontrollerer mængden af lys, der kommer ind
i kameraet) er én ud af tre faktorer, der bestemmer eksponeringen.
Blænderens hus indeholder tynde metalplader, der åbner og lukker for
at lade lyset komme gennem blænderen og ind i kameraet. Størrelsen
af blænderen er tæt forbundet med lysstyrken for et billede: Jo større
blænderen er, jo lysere bliver billedet. Jo mindre blænderen er,
jo mørkere bliver billedet.
Blændestørrelser
Minimum blænder
Mørkere billede
(blænder åbnet en anelse)
Medium blænder
Maksimal blænder
Lysere billede
(blænder åbnet meget)
14
Begreber inden for fotografering
Størrelsen af blænderen repræsenteres af en værdi, der er kendt som
"F-nummeret". F-nummeret repræsenterer brændvidden delt med
objektivets diameter. Hvis et objektiv med f.eks. en 50 mm brændvidde
har et f-nummer på F2, er blænderens diameter 25 mm. (50 mm/
25 mm=F2) Jo mindre f-nummeret er, jo større vil blænderen være.
Blændeværdi og dybdeskarphed
Du kan gøre et billedes baggrund sløret eller skarpt ved at ændre på
blænderen. Dette er tæt forbundet til dybdeskarpheden (DOF), der kan
udtrykkes som værende enten lille eller stor.
Åbningen i blænderen er beskrevet som eksponeringsværdien (EV).
Hvis man øger eksponeringsværdien (med + 1 EV), betyder dette,
at mængden af lys fordobles. Hvis eksponeringsværdien reduceres
(med - 1 EV), halveres lysmængden. Du kan også bruge funktionen for
eksponeringskompensationen til at finjustere mængden af lys ved at
dele eksponeringsværdierne op i 1/2, 1/3 EV osv.
+1 EV
-1 EV
Et billede med stor DOF
F1.4
F2
F2.8
F4
Trin af eksponeringsværdier
F5.6
F8
Et billede med lille DOF
Blænderhuset indeholder adskillige blade. Disse blade bevæger sig sammen
og kontrollerer den mængde af lys, der kommer gennem blænderens midte.
Antallet af blade har også effekt på lysets former, når der tages billeder om
natten. Hvis blænderen har et lige antal blade, deles lyset op i et tilsvarende
antal dele. Hvis antallet af blade er ulige, vil antallet af dele være dobbelt så
stort som antallet af blade.
En blænder med 8 blade deler eksempelvis lyset op i 8 dele, og en blænder
med 7 blade giver 14 dele.
7 blade
8 blade
15
Begreber inden for fotografering
Lukkerhastighed
Lukkerhastigheden refererer til den tid, det tager at åbne og lukke
lukkeren, og dette er en vigtig faktor for et billedes lysstyrke, da
den kontrollerer den mængde lys, der når at komme ind gennem
blænderen, før det når billedsensoren.
Lukkerhastigheden er normalt manuelt justerbar. Målingen af
lukkerhastigheden er kendt som "Eksponeringsværdi" (EV) og angives
i intervaller som f.eks. 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek,
1/1000 sek, 1/2000 sek og osv.
Jo hurtigere lukkerhastighed, jo mindre lys slippes der derfor ind.
Og tilsvarende: Jo langsommere lukkerhastighed, jo mere lys slippes
der ind.
Som vist på nedenstående billeder vil en lav lukkerhastighed give
mere tid til at lukke lys ind, så billedet bliver lysere. Modsat vil en høj
lukkerhastighed give mindre tid til at lukke lyset ind, hvorfor billedet vil
blive mørkere og lettere kan tage billeder af motiver i bevægelse.
+1 EV
Eksponering
-1 EV
0,8 sek
1 sek
1/2 sek
1/4 sek
1/8 sek
1/15 sek
0,004 sek
1/30 sek
Lukkerhastighed
16
Begreber inden for fotografering
ISO-følsomhed
Eksponeringen af et billede bestemmes af kameraets følsomhed.
Denne følsomhed er baseret på internationale filmstandarder og
betegnes som ISO-standarder. I digitale kameraer anvendes denne
følsomhedsspecifikation til at repræsentere følsomheden af den digitale
mekanisme, der tager billedet.
Da en lav ISO-følsomhed betyder, at kameraet bliver mindre lysfølsomt,
skal du bruge mere lys for at skabe en optimal eksponering. Hvis
du bruger en lav ISO-følsomhed, skal du åbne blænderen mere eller
reducere lukkerhastigheden, så der kan komme mere lys ind i kameraet.
På en solskinsdag med masser af lys kræver en lav ISO-følsomhed
eksempelvis ikke en lav lukkerhastighed. På et mørkt sted eller om
natten vil en lav ISO-værdi og en hurtig lukkerhastighed dog resultere i
et sløret billede.
ISO-følsomheden fordobles, når værdien fordobles. F.eks. vil en
indstilling på ISO 200 være i stand til at tage billeder med den dobbelte
hastighed af en indstilling på ISO 100. En højere ISO-værdi kan dog
resultere i "støj" — små prikker, pletter og andre fænomener på et
billede, der giver billedet et beskidt eller forstyrret udseende. Som
generel regel er det bedst at bruge en lav ISO-værdi for at undgå støj
på billederne, medmindre du tager billeder i mørke omgivelser eller om
natten.
Et billede, der er taget med et
kamerastativ og høj følsomhed
Et sløret billede med en lav
ISO-følsomhed
Ændringer i kvalitet og lysstyrke i henhold til ISO-følsomheden
17
Begreber inden for fotografering
Hvordan blændeindstillingen,
lukkerhastighed og ISO-følsomhed
kontrollerer eksponeringen
Blændeindstillingen, lukkerhastighed og ISO-følsomheden hænger
snævert sammen, når der tages et billede. Blændeindstillingen
kontrollerer den åbning, der regulerer lysmængden, der kommer ind i
kameraet, mens lukkerhastighed bestemmer hvor lang tid, lyset får lov
til at komme ind. ISO-følsomheden bestemmer den hastighed, hvormed
filmen reagerer på lys. Sammen beskrives disse tre aspekter som
eksponeringens tre faktorer.
Lukkerhastighed, blændeværdi eller ISO-følsomhed kan ændres
ved at justere de andre parametre for at opretholde lysmængden.
Resultatet ændres dog i henhold til indstillingerne. Lukkerhastigheden
er f.eks. nyttig til at udtrykke bevægelse, blænderen kan kontrollere
dybdeskarpheden, og ISO-følsomheden kan kontrollere et billedes
kornethed.
Indstillinger
Indstillinger
Lukkehastighed
Resultater
Hurtig hastighed
= mindre lys
Langsom hastighed
= mere lys
Hurtig = fast
Langsom = sløret
ISO-følsomhed
Høj følsomhed
= mere følsom over
for lys
Lav følsomhed
= mindre følsom over
for lys
Resultater
Høj = mere kornet
Lav = mindre kornet
Blændeværdi
Bred blænde
= mere lys
Smal blænde
= mindre lys
Vid = lille dybdeskarphed
Nær = stor dybdeskarphed
18
Begreber inden for fotografering
Sammenhæng mellem brændvidde,
vinkel og perspektiv
Lang brændvidde
Brændvidden, der måles i millimeter, er afstanden mellem midten af
objektivet til dets fokuspunkt. Den påvirker vinklen og perspektivet for
de billeder, der tages. En kort brændvidde giver en bred vinkel, der gør
det muligt at tage et bredt billede. En lang brændvidde giver en smal
vinkel, der gør det muligt at tage telebilleder.
telebillede-objektiv
telebillede
Kort brændvidde
smal vinkel
Se på nedenstående billeder og sammenlign forskellene.
vidvinkelsobjektiv
bredt billede
vidvinkel
20 mm vinkel
50 mm vinkel
200 mm vinkel
Normalt vil et objektiv med en bred vinkel være egnet til at tage
landskabsbilleder, og et objektiv med smal vinkel anbefales til at tage billeder
af sportsbegivenheder eller portrætter.
19
Begreber inden for fotografering
Hvad kontrollerer effekter, der er ude af fokus?
Dybdeskarphed
De portrætter eller billeder af opstillinger, som folk bedst kan lide, er
dem, hvor baggrunden er ude af fokus, så motivet træder tydeligt frem.
Afhængigt af fokusområderne kan et billede gøres uskarpt eller skarpt.
Dette kaldes "lille DOF" eller "stor DOF".
Dybdeskarpheden er fokusområdet rundt om motivet. Et lille DOF
angiver derfor, at fokusområdet er smalt, og et højt DOF betyder, at
fokusområdet er bredt.
DOF afhænger af blændeværdien
Jo bredere blænderen er (og specielt jo lavere blændeværdien er),
jo lavere bliver DOF. Under forhold hvor de andre værdier (herunder
lukkehastighed og ISO-følsomhed) er lige store, vil en lav blændeværdi
give et billede med lav DOF.
Man kan tage et billede med en lille DOF, der tydeliggør motivet og
gør resten af billedet sløret, ved at bruge et teleskopobjektiv eller ved
at vælge en lav blændeværdi. Modsat kan du tage et billede med stor
DOF, der viser alle elementer på et billede i skarp fokus, ved at bruge et
vidvinkelobjektiv eller ved at vælge en høj blændeværdi.
20 mm F5.7
Lille dybdeskarphed
50 mm F22
Stor dybdeskarphed
20
Begreber inden for fotografering
DOF afhænger af brændvidde
DOF afhænger af afstanden mellem motiv og kamera
Jo længere brændvidde, jo lavere bliver DOF. Et teleskopobjektiv med
en længere brændvidde er bedre til at tage et billede med lav DOF end
et teleskopobjektiv med kort brændvidde.
Jo kortere afstanden mellem motivet og kameraet er, jo lavere bliver
DOF. Derfor kan det resultere i et billede med lav DOF, hvis du tager et
billede tæt på motivet.
Et billede, der er taget med et 100 mm
teleskopobjektiv
Et billede, der er taget med et 20 mm
teleskopobjektiv
Et billede, der er taget med et 100 mm
teleskopobjektiv
Et billede, der er taget tæt på motivet
21
Begreber inden for fotografering
Forhåndsvisning af DOF
Før optagelsen kan du bruge knappen Brugerdefineret til at få en
ide om, hvordan dit billede vil komme til at se ud. Når du trykker
på knappen, justerer kameraet blænderen til de foruddefinerede
indstillinger og viser resultaterne på skærmen. Indstil funktionen for
knappen Brugerdefineret for Optisk tjek. (s. 128)
Komposition
Det er sjovt at tage et billede af verdens skønhed med et kamera.
Uanset hvor smuk verden er, kan man dog ikke fange skønheden, hvis
billedets komposition er dårlig.
Når det drejer sig om billedkomposition, er det meget vigtigt at prioritere
motiverne.
Komposition inden for fotografering henviser til, hvordan motiverne
arrangeres. Normalt vil det give en god komposition, hvis man følger
reglen om tredjedele.
Reglen om tredjedele
For at bruge reglen om tredjedele skal du dele billedet op i et mønster af
3 x 3 lige store rektangler.
For at komponere et billede med vægt på motivet skal du sørge for, at
motivet befinder sig ved et af hjørnerne af det midterste rektangel.
22
Begreber inden for fotografering
Med denne regel om tredjedele kan du få billeder med stabile og
behagelige kompositioner. Herunder er et par eksempler.
Billeder med to motiver
Hvis dit motiv befinder sig i et hjørne af billedet, skaber det en
ubalanceret komposition. Du kan stabilisere billedet ved at tage
et billede af et andet motiv i modsatte hjørne for at balancere
vægtfordelingen på billedet.
Motiv 2
Motiv 1
Ustabilt
Motiv 2
Motiv 1
Stabilt
Når du tager landskabsbilleder, vil centrering på horisonten give en
ubalanceret virkning. Du kan give billedet mere vægt ved at flytte
horisonten op eller ned.
Motiv 1
Motiv 1
Motiv 2
Motiv 2
Ustabilt
Stabilt
23
Begreber inden for fotografering
Guidenummer for blitz
Blitz
Lys er et af de vigtigste komponenter når du tager billeder. Det er dog
ikke let at have en tilstrækkelig lysmængde til enhver tid og hvor som
helst. Brug af blitz gør det muligt at optimere lysforholdene og oprette
flere forskellige effekter.
Blitz, også kendt som strobelys eller hurtigaktiveret lys, hjælper med at
skabe tilstrækkelig eksponering under forhold med lav belysning. Det er
ligeledes anvendeligt i situationer med meget lys. Blitz kan f.eks. bruges
til at kompensere for eksponeringen for et motivs skygge eller til klart at
tage billede både af motivet og baggrunden under forhold med modlys.
Modelnummeret for en blitz henviser til blitzens effekt, og den
maksimale mængde af det genererede lys repræsenteres af en værdi,
der kaldes for et "guidenummer". Jo større guidenummer, jo mere
lys udsendes der fra blitzen. Guidenummeret findes ved at gange
afstanden fra blitzen til motivet med blændeværdien, når
ISO-følsomheden er sat til 100.
Guidenummer = Afstand fra blitz til motiv x blændeværdi
Blændeværdi = Guidenummer/afstand fra blitz til motiv
Afstand fra blitz til motiv = Guidenummer/blændeværdi
Hvis du kender blitzens ledetal, kan du beregne en optimal blitz til
motivafstanden, når du indstiller blitzen manuelt. Hvis f.eks. en blitz
har et ledetal på 20 og er 4 meter væk fra motivet, er den optimale
blændeværdi F5.0.
Før korrigering
Efter korrigering
24
Begreber inden for fotografering
Tilbagekastningsfotografering
Tilbagekastningsfotografering henviser til en metode med at kaste lyset
tilbage fra loftet eller vægge, så lyset bliver jævnt fordelt. Normalt kan
billeder, der tages med blitz, forekomme unaturlige og kaste skygger.
Motiver på billeder, der er taget med tilbagekastningsfotografering,
kaster ingen skygger og ser fine ud grundet det jævnt fordelte lys.
25
Kapitel 1
Mit kamera
Her kan du lære om dit kameras udseende, afspilningsikoner, grundlæggende funktioner, det
medfølgende objektiv og valgfrit ekstraudstyr.
Mit kamera
Kom i gang
Kontroller indhold
Kontrollér, om følgende dele er i æsken:
Kamera
(herunder dæksel til objektivet,
og dæksel til monteringsenhed)
Ekstern blitz
USB-kabel
Genopladeligt batteri
Batteriholder/AC-strømadapter
Cd-rom med software
(inklusive brugervejledning)
Brugervejledning "Almindelig
betjening"
Håndledsrem
• Illustrationerne kan være anderledes end de faktiske emner.
• Du kan købe tilbehør hos en forhandler eller hos et Samsung servicecenter. Samsung er ikke ansvarlig for problemer,
der er skyldes brug af ikke-godkendt tilbehør. For yderligere oplysninger om ekstraudstyr henvises til side 173.
27
Mit kamera
Kameraets udseende
1
2
3
Nr.
12
11
10
9
4
1
5
6
7
8
Navn
Vælger
• t: Smart Auto-tilstand (s. 43)
• P: Programtilstand (s. 44)
• A: Blændeprioritettilstand (s. 45)
• S: Lukkeprioritettilstand (s. 45)
• M: Manuel tilstand (s. 46)
• i: Objektprioritettilstand (s. 47)
• g: Magisk tilstand (s. 50)
• s: Scenetilstand (s. 51)
• v: Filmtilstand (s. 54)
• B: Wi-Fi (s. 100)
2
Knappen SMART LINK
3
Mikrofon
4
Hul til kamerarem
5
Højttaler
6
Billedsensor
Nr.
Navn
7
Objektivets udløserknap
8
Objektivmontering
9
Indikator for objektivmontering
10
AF-hjælpelys/timerlys
11
Power-knappen
12
Udløser
Starter en ønsket Wi-Fi-funktion. (s. 30)
28
Mit kamera >
Kameraets udseende
1 2
3
Nr.
4
5
6
7
12
1
Dæksel til monteringsenhed
2
Monteringsenhed
3
4
Nr.
8
Indbygget antenne
* Undgå kontakt med den interne antenne
under brug af det trådløse netværk.
Videooptagelsesknap
5
6
Knappen Fn
Aktiverer større funktioner og finjusterer
visse indstillinger.
Knappen o
• På menuskærmen: Gem de valgte
7
indstillinger.
• I optagelsestilstand: Gør det muligt
at vælge et fokusområde manuelt i
visse optagelsestilstande.
Knappen Slet/Brugerdefineret
• I optagelsestilstand: Udfører den
tildelte funktion. (s. 128)
skifter funktioner
Start optagelse af en video.
Angiver kameraets status.
• Blinker: Når du gemmer et foto,
optager en video, sender data til en
computer eller printer eller slutter til et
WLAN eller sender et foto.
• Lyser konstant: Når der ikke bliver
overført data, eller når dataoverførsel til
en computer eller printer er udført.
Navn
• I afspilningstilstand: Sletter filer.
Navigationsknap (Smart hjul)
• I optagelsestilstand
- D: Viser kameraindstillinger og
- I: Justerer eksponeringsværdien/
Statuslampe
8
11 10
9
Navn
9
I tilstanden M: Vælg en blændeværdi
eller en lukkerhastighed
- C: Vælg en drevindstilling
- F: Vælg en AF-tilstand
• I andre situationer
Flyt op, ned, til venstre, til højre.
(Du kan også dreje
navigationsknappen for at flytte
gennem scener eller rulle gennem filer.)
10
11
12
Afspilningsknap
Gør det muligt at skifte til
afspilningstilstand.
Knappen MENU
Gør det muligt at åbne indstillinger eller
menuer.
Skærm
29
Mit kamera >
Kameraets udseende
Nr.
1
1
2
4
Navn
USB- og fjernudløserport
Slut kameraet til en computer eller fjernudløser. Brug et fjernudløserkabel, når du bruger
stativ, for at minimere kameraets bevægelse.
2
HDMI-port
3
Låg til batterirum/hukommelseskort
4
Stativgevind
Isæt et hukommelseskort og batteri.
3
Brug af knappen SMART LINK
Du kan nemt tænde for Wi-Fi-funktionen med knappen SMART LINK.
Tryk på knappen SMART LINK for at aktivere den Wi-Fi-funktion, som du har
valgt. Ringen omkring knappen lyser, og kameraet aktiverer den valgte funktion.
Indstilling af en mulighed for SMART LINK
Du kan vælge en Wi-Fi-funktion, der starter, når du trykker på knappen SMART LINK.
Sådan indstilles
en SMART LINKmulighed:
I optagelsestilstand trykker du på [m] → X → Afbildning af taster →
SMART LINK → en mulighed.
30
Mit kamera
Skærmikoner
I optagelsestilstand
Ikon
Sådan tager du billeder
1
London
2
3
1. Optagelsesindstillinger (venstre)
Ikon
Beskrivelse
Beskrivelse
Indstilling af blitz
Niveauindikator (s. 32)
Intensitet for blitz
Kamerarystelser
Måling (s. 79)
Histogram (s. 127)
Hvidbalance (s. 61)
Optagelsestilstand
Mikrojustering for hvidbalance
Fokus
Ansigtstone
Blitzindikator
Retouchering af ansigt
Lukkehastighed
Billedguide (s. 64)
Blændeværdi
Smartfilter (s. 50)
Eksponeringsværdi
Magisk ramme (s. 50)
ISO-følsomhed (s. 60)
Selektiv farve (s. 83)
Lås til autoeksponering
(s. 86)
Beskrivelse
3. Optagelsesoplysninger
Beskrivelse
Hukommelseskort ikke
indsat***
Fokusområde
Z til
Tilgængeligt antal billeder
Ansigtsgenkendelse
Z-forhold
•
•
•
Billedstørrelse
Fotokvalitet
AF-tilstand (s. 65)
Farverum
Ikon
AutoShare til
GPS-aktiveret*
Dato
Smart-område (s. 82)
Optisk billedstabilisering (OIS) (s. 71)
2. Optagelsesindstillinger (højre)
Ikon
Ikon
Tid
Lokationsinformation*
Fokushjælpelinje (s. 70)**
Beskrivelse
Ramme for auto-fokus
Drevtilstand
Område for punktmåling
Afstandsskala (s. 127)
: Fuldt opladet
: Delvist opladet
(Rød): Tomt (genoplad
batteriet)
* Disse ikoner bliver vist, når du påsætter et
GPS-modul (ekstraudstyr).
** Dette ikon vises, når du vælger muligheden FA eller
funktionen MF hjælp.
*** Foto, der er blevet taget uden et isat hukommelseskort,
kan ikke udskrives, overføres et hukommelseskort eller
en computer.
De viste ikoner vil ændres afhængigt af den
valgte tilstand eller de indstillede funktioner.
31
Mit kamera >
Skærmikoner
Sådan optager du videoer
2. Optagelsesindstillinger (højre)
Ikon
1
Ikon
Beskrivelse
Beskrivelse
Tilgængelig optagetid
Timer
•
•
•
Måling (s. 79)
Hvidbalance (s. 61)
2
Billedguide (s. 64)
Selektiv farve (s. 83)
3
Ikon
De viste ikoner vil ændres afhængigt af den
valgte tilstand eller de indstillede funktioner.
3. Optagelsesoplysninger
Ikon
1. Optagelsesindstillinger (venstre)
: Fuldt opladet
: Delvist opladet
(Rød): Tomt (genoplad
batteriet)
Beskrivelse
Dato
Beskrivelse
Tid
Auto-fokus aktiveret
Histogram (s. 127)
Videoformat
Film AE-tilstand
Videokvalitet
Udløserhastighed
Flere bevægelser
Blændeværdi
AF-tilstand (s. 65)
Eksponeringsværdi
Toner (s. 88)
ISO-følsomhed
Stemmeoptagelse til (s. 88)
Lås til autoeksponering (s. 86)
Optisk billedstabilisering (OIS) (s. 71)
Hukommelseskort ikke indsat
Om niveauindikatoren
Niveauindikatoren hjælper dig med at holde
kameraet lige med vandrette og lodrette linjer
på skærmen. Hvis niveauindikatoren ikke
er lige, så kalibrer niveauindikatoren med
funktionen Vandret kalibrering. (s. 131)
Lodret
Vandret
▲ Niveau
▲ Ikke i niveau
32
Mit kamera >
Skærmikoner
I afspilningstilstand
1
Visning af billeder
London
Tilstand
Måling
Blitz
Brændvidde
Hvidbalance
EV
Billedguide
Størrelse
Dato
Ikon
Afspilning af videoer
2
Oplysninger
4
Beskrivelse
Nr.
Lydstyrke
1
2
Kontinuerligt optaget fil
Lokationsinformation
RAW-fil
3
3D-fil
Udskriftsoplysninger føjet til fil (s. 138)
Beskyttet fil
Filmstørrelse
Dato
3
4
Beskrivelse
Stop
Pause
Ikon
Beskrivelse
Taget billede
Afspilningshastighed
RGB-histogram (s. 127)
Lydstyrke
Optagetilstand, Måling, Blitz,
Hvidbalance, Picture Wizard,
Fokusområde, Eksponeringsværdi,
Billedstørrelse, Dato
Mappenummer - filnummer
Lukkerhastighed, Blændeværdi,
ISO-værdi, Aktuel/samlet antal filer
Videolængde
Flere bevægelser
Aktuel spilletid
Mappenummer - filnummer
Lokationsinformation
Lukkehastighed
Blændeværdi
ISO-følsomhedsværdi
Aktuel fil/samlet antal filer
33
Mit kamera
Objektiver
Du kan købe objektiver (ekstraudstyr), der er lavet eksklusivt til NXkameraserien. Her kan du lære om funktionerne for hvert objektiv og
vælge ét, der passer til dine behov og præferencer.
Objektivets udseende
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II-objektiv (eksempel)
7
Nr.
Beskrivelse
1
2
Indikator for objektivmontering
3
Objektiv
4
Fokusring (s. 66)
5
Knappen i-Function (s. 48)
6
Zoomring
7
Objektivkontakter
Kontakt til zoom-lås
1
Når du ikke bruger objektivet, skal du montere objektivdækslet og
monteringsdækslet for at beskytte objektivet mod støv og ridser.
2
6
3
5
4
34
Mit kamera >
Objektiver
Låse eller låse objektivet op
For at låse objektivet op skal du dreje zoom-ringen mod uret, indtil du
hører et klik.
For at låse objektivet skal du trække i kontakten til zoom-låsen og holde
den væk fra kamerahuset. Drej dernæst zoom-ringen med uret.
Du kan ikke tage et billede, når objektivet er låst.
35
Mit kamera >
Objektiver
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III-objektiv (eksempel)
8
1
2
SAMSUNG 16 mm F2.4-objektiv (eksempel)
5
1
2
3
3
4
4
5
6
7
Nr.
Beskrivelse
1
2
Indikator for objektivmontering
1
2
3
Zoomring
4
Objektiv
3
Fokusring (s. 66)
5
Objektivkontakter
4
Indikator for montering af objektivdæksel
5
Objektiv
6
Knappen i-Function (s. 48)
7
AF/MF-knap (s. 65)
8
Objektivkontakter
Nr.
Beskrivelse
Knappen i-Function (s. 48)
Indikator for objektivmontering
Fokusring (s. 66)
36
Mit kamera >
Objektiver
Objektivmarkeringer
Find ud af, hvad numrene på objektivet står for.
Nr.
1
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS-objektiv (eksempel)
Beskrivelse
Blændeværdi
Et område af understøttede blændeværdier. F.eks. henviser 1:3.5-6.3
til det maksimale blændeværdiområde fra 3,5 til 6,3.
Brændvidde
2
Afstanden fra midten af objektivet til dets fokuspunkt (i millimeter).
Denne figur er udtrykt i et område: minimum fokuslængde til
maksimum fokuslængde for objektivet.
En større brændvidde resulterer i en mere snæver synsvinkel, og
motivet bliver forstørret. En mindre brændvidde resulterer i bredere
synsvinkler.
ED
3
1
2
3 4 5
ED står for ekstra lav dispersion. Ekstra lav dispersionsglas er
effektivt til at minimere kromatisk afvigelse (en forvrængning, der
forekommer, når det mislykkes for objektivet at fokusere alle farver til
det samme farvejusteringspunkt).
OIS (s. 71)
4
5
Optisk billedstabilisering. Objektiver med denne funktion kan
registrere kamerarystelser og effektivt fjerne bevægelsen inden i
kameraet.
Ø
Objektivets diameter. Når du sætter et filter på objektivet, skal du
sørge for, at objektivets og filterets diameter er det samme.
37
Mit kamera
Ekstraudstyr
Du kan bruge yderligere ekstraudstyr, herunder ekstern blitz og
GPS-modul, som kan hjælpe dig med at tage bedre og mere passende
billeder.
Sådan ser den eksterne blitz ud
SEF220A (eksempel) (valgfrit)
7
Der henvises til brugervejledningen for valgfrit ekstraudstyr for yderligere
oplysninger.
8
• Illustrationerne kan være anderledes end de faktiske emner.
• Du kan købe tilbehør godkendt af Samsung hos en forhandler eller hos
et Samsung servicecenter. Samsung er ikke ansvarlig for skader, der er
forårsaget ved brug af en anden producents tilbehør.
1
2
3
6
5
4
Nr.
9
Beskrivelse
1
Skærmikoner
2
READY-lys/test-knap
3
Knappen MODE
4
Knap til blitzudløsning
5
Power-knap
6
Batteridæksel
7
Pære
8
TELE/VID-tilstandsomskifter
9
Monteringsenhedsforbindelse
38
Mit kamera >
Ekstraudstyr
SEF8A (eksempel)
Montering af blitzen
1
1
Fjern dækslet på monteringsenheden til kameraet.
2
Montér blitzen ved at skubbe den fast på
monteringsenheden.
2
3
Nr.
Beskrivelse
1
Pære
2
Fastgørelsesring til monteringsenhed
3
Monteringsenhedsforbindelse
39
Mit kamera >
3
Ekstraudstyr
Lås blitzen på plads ved at dreje fastgørelsesringen til
montering af ekstraudstyr med uret.
• Du kan optage et foto med en blitz, der ikke er helt opladet, men det
anbefales at anvende en fuldt opladet blitz.
• Se siden med ekstraudstyr for tilgængelige eksterne blitz. (s. 173)
• De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af optagelsestilstanden.
• Der går lidt tid mellem to aktiveringer af blitzen. Bevæg dig ikke, før blitzen
er blevet aktiveret anden gang.
• SEF8A er muligvis ikke kompatibel med andre kameraer i NX-serien.
• Du kan finde yderligere oplysninger om ekstra blitz i brugervejledningen til
blitzen.
Brug kun blitz, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-kompatible blitz
kan beskadige kameraet.
4
Løft blitzen op for brug.
40
Mit kamera >
Ekstraudstyr
GPS-modulets udseende (valgfrit)
1
Montering af GPS-modulet
1
Fjern dækslet på monteringsenheden til kameraet.
2
Montér GPS-modulet ved at skubbe det ind på
monteringsenheden.
2
3
4
5
Nr.
Beskrivelse
1
Statuslampe
2
Power-knap
3
Fastgørelsesring til monteringsenhed
4
Monteringsenhedsforbindelse
5
Batteridæksel
41
Mit kamera >
Ekstraudstyr
3
Lås GPS-modulet på plads ved at dreje
fastgørelsesringen til montering af ekstraudstyr mod
LOCK.
4
Tryk på power-knappen på GPS-modulet.
42
Mit kamera
Optagelsestilstande
To enkle optagelsestilstande – Smart Auto og Scenetilstand – hjælper
dig med at tage billeder med et væld af automatiske indstillinger. Ekstra
tilstande giver større brugertilpasning af indstillingerne.
Ikon
t Smart Auto-tilstand
I Smart Auto-tilstand registrerer kameraet omgivelserne og
justerer automatisk faktorer, der bidrager til eksponering,
inklusive lukkerhastighed, blændeværdi, måling, hvidbalance og
eksponeringskompensation. Da kameraet kontrollerer de fleste af
funktionerne, er visse optagelsesfunktioner begrænsede. Denne tilstand
er nyttig til optagelse af hurtige snapshot med mindst mulig justering.
Beskrivelse
t Smart Auto-tilstand (s. 43)
P
Programtilstand (s. 44)
A
Blændeprioritettilstand (s. 45)
S
Lukkeprioritettilstanden (s. 45)
M
Manuel tilstand (s. 46)
i
Objektprioritettilstand (s. 47)
g
Magisk tilstand (s. 50)
s
Scenetilstand (s. 51)
v
Filmtilstand (s. 54)
B
Kameraet kan registrere forskellige scener, endda de samme motiver,
afhængigt af eksterne faktorer som f.eks. kamerarystelser, belysning og
afstand til motivet.
Wi-Fi (s. 100)
43
Mit kamera >
Optagelsestilstande
P Programtilstand
Kameraet indstiller automatisk lukkerhastighed og blændeværdi, så der
opnås en optimal eksponeringsværdi.
Denne tilstand er nyttig, når du ønsker at tage billeder med konstant
eksponering og stadig vil være i stand til at justere andre indstillinger.
Programskift
Funktionen Programskift gør det muligt at justere lukkerhastigheden og
blændeværdien, mens kameraet beholder den samme eksponering. Når
du drejer navigationsknappen mod uret, reduceres lukkerhastigheden,
og blændeværdien øges. Når du drejer navigationsknappen med uret,
forøges lukkerhastigheden og blændeværdien formindskes.
44
Mit kamera >
Optagelsestilstande
A Blændeprioritettilstand
S Lukkeprioritettilstanden
I Blændeprioritettilstand beregner kameraet automatisk
lukkerhastigheden i henhold til den blændeværdi, du vælger. Du kan
indstille dybdeskarphed (DOF) ved at ændre blændeværdien. Denne
tilstand er nyttig til at tage portræt- og landskabsbilleder.
I Lukkeprioritettilstanden indstiller kameraet automatisk blændeværdien
i henhold til den lukkerhastighed, du vælger. Denne tilstand er nyttig
til at tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, eller til at skabe
sporeffekter på et billede.
Indstil f.eks. lukkerhastigheden til over 1/500 sek for at fryse motivet.
Indstil lukkerhastigheden til under 1/30 sek for at få motivet til at se
sløret ud.
Stor dybdeskarphed
Lille dybdeskarphed
Under lave lysforhold skal du muligvis øge ISO-følsomheden for at undgå
slørede billeder.
Langsom lukkehastighed
Hurtig lukkehastighed
For at kompensere for den reducerede mængde lys, der er tilladt ved hurtige
lukkerhastigheder, skal du åbne blænden og lade mere lys komme ind. Hvis
dine billeder stadig er mørke, skal du øge ISO-værdien.
45
Mit kamera >
Optagelsestilstande
M Manuel tilstand
Med manuel tilstand kan du indstille lukkerhastigheden og
blændeværdien manuelt. I denne tilstand kan du fuldt ud kontrollere
eksponeringen for dine billeder.
Denne tilstand er nyttig i kontrollerede optagelsesmiljøer, som f.eks. et
studie, eller hvis det er nødvendigt at finjustere kameraindstillingerne.
Den manuelle tilstand anbefales også til optagelse af nattescener eller
fyrværkeri.
Brug af Bulb
Brug Bulb til at tage billeder af nattescener eller nattehimlen. Når du
trykker på [Udløser], står lukkeren åben, så du kan skabe effekter med
lys i bevægelse.
Sådan bruger du
pære:
Tryk på [I] for at vælge en lukkerhastighed, og drej
derefter navigationsknappen mod uret til Bulb → Tryk og
hold på [Udløser] i den ønskede tid.
• Hvis du indstiller en høj ISO-værdi eller åbner lukkeren i lang tid, kan der
opstå støj på billedet.
• Funktionen til billedserie kan ikke bruges sammen med funktionen Pære.
Billedtilstand
Når du indstiller blændeværdien eller lukkerhastigheden, ændres
eksponeringen i henhold til indstillingerne, så skærmen kan blive
mørkere. Med denne funktion slået til er skærmens lysstyrke konstant
uanset indstillingerne, så du lettere kan indramme dit billede.
Sådan bruger du
Billedtilstand:
I optagelsestilstand trykker du på [m] → K →
Billedtilstand → en indstilling.
46
Mit kamera >
Optagelsestilstande
i Objektprioritettilstand
3
• Hvis du trykkede på [f] for at vælge E, skal du trykke på
Brug af E-tilstanden
[o] og derefter dreje navigationsknappen eller trykke på [C/F]
for at vælge en mulighed.
Du kan vælge et passende motiv (i-Scene) eller en filtereffekt for det
objektiv, du monterede. Tilgængelige motiver og filtereffekter kan være
forskellige alt efter, hvilket objektiv der er monteret.
1
Drej vælgeren til i.
2
Tryk på [i-Function] på objektivet for at vælge E.
Juster fokusringen for at vælge et motiv eller en
filtereffekt.
Modlys
• Du kan også bruge denne funktion ved at trykke på [f].
E
4
Tryk helt ned på [Udløser] for at tage et billede.
Mulige scenetilstande og filtereffekter (for SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6
ED II-objektivet): Skønhedsportræt, Portræt, Børn, Modlys, Landskab,
Solnedg., Daggry, Strand&sne, Nat, Vignettering, Miniature, Fiskeøje,
Skitse, Antitåge, Halvtone prikker
47
Mit kamera >
Optagelsestilstande
Brug af i-Function i PASM-tilstande
3
Justér fokusringen for at vælge en funktion.
Når du bruger i-Function-knappen på et i-Function-objektiv, kan
du manuelt vælge og justere lukkerhastighed, blændeværdi,
eksponeringsværdi, ISO-følsomhed og hvidbalance på objektivet.
1
Drej vælgeren til P, A, S eller M.
2
Tryk på [i-Function] på objektivet for at vælge en
indstilling.
AUTO
• Du kan også dreje på navigationsknappen eller trykke på [C/F]
for at vælge en indstilling.
4
Tryk helt ned på [Udløser] for at tage et billede.
AUTO
48
Mit kamera >
Optagelsestilstande
3
Tilgængelige indstillinger
P
A
S
M
Blændeværdi
-
O
-
O
Lukkehastighed
-
-
O
O
Eksponeringsværdi
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
Hvidbalance
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
Optagelsestilstand
• Billedopløsningen varierer i forhold til zoom-værdien, når du
bruger Z.
For at vælge elementer der skal vises, når du trykker på [i-Function]
på objektivet i optagelsestilstand, trykker du på [m] → X →
iFn-tilpasning → en mulighed → [m].
Med Z kan du zoome ind på en genstand med mindre forringelse
af fotokvaliteten end med den digitale zoom. Dog kan billedopløsningen
blive lavere, end når du anvender zoom-ringen til at zoome ind.
1
Drej vælgeren til P, A, S, M eller i.
2
Tryk på [i-Function] på objektivet for at vælge Z.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040
(13.9M)
4560X2568
(11.7M)
3040X3040
(9.2M)
x1.4
3888X2592
(10.1M)
3888X2184
(8.5M)
2592X2592
(6.7M)
x1.7
3264X2176
(7.1M)
3264X1840
(6.0M)
2176X2176
(4.7M)
x2
2736X1824
(5.0M)
2736X1536
(4.2M)
1824X1824
(3.3M)
Disse tal er baseret på den maksimale opløsning ved hvert billedforhold.
4
Brug af Z
Justér fokusringen for at vælge en funktion.
Tryk helt ned på [Udløser] for at tage et billede.
• Z er ikke tilgængelig, når du optager burst-fotos.
• Z er ikke tilgængelig, når du tager billeder i filformatet RAW.
• Z er deaktiveret, når du optager video ved at trykke på
videooptagelsesknappen.
• Du kan også dreje på navigationsknappen eller trykke på [C/F]
for at vælge en indstilling.
49
Mit kamera >
Optagelsestilstande
g Magisk tilstand
Du kan bruge forskellige filtereffekter og rammeeffekter på dine billeder
og videoer, så der skabes unikke billeder. Faconen på og følelsen af
billederne eller videoerne ændres i forhold til den ramme, du vælger.
Sådan indstilles
en effekt:
I optagelsestilstand skal du trykke på [f] →
Magische modus → Magisk ramme eller Smartfilter →
en ønsket effekt.
• Hvis du vælger Skitse blandt filtereffekterne, ændres billedstørrelsen
automatisk til 5.9M og derunder.
• Hvis du indstiller en rammeeffekt, indstilles billedstørrelsen automatisk til
2M.
• Du kan ikke optage en video med en rammeeffekt.
• Hvis du indstiller en filtereffekt, bliver videostørrelsen 640X480 eller
derunder.
50
Mit kamera >
Optagelsestilstande
s Scenetilstand
I Scenetilstand vælger kameraet de bedste indstillinger for hver scenetype.
Du kan vælge en ønsket scene ved at trykke på [f] i optagelsestilstand.
Ikon
Beskrivelse
Panorama: Optag et 2D- eller
3D-panoramafoto. Optagede
3D-panoramafotos kan kun vises på
et 3D-tv.
Ikon
Beskrivelse
• I tilstanden 3D Panorama optager dit kamera måske ikke det
allerførste eller det allersidste i en scene pga. 3D-effektens
natur. For at optage hele scenen skal du bevæge kameraet en
anelse ud over de start- og slutpunkter, du vil optage.
• I tilstanden 3D Panorama optages fotos i filformaterne
JPEG og MPO.
• Du kan kun vise en MPO-fil, der understøtter 3D-effekten
på en MPO-kompatibel skærm, som f.eks et 3D-tv eller en
3D-skærm. På skærmen på dit kamera kan du kun vise
JPEG-filer.
• Brug korrekte 3D-briller, når du viser en MPO-fil på et 3D-tv
eller en 3D-skærm.
• Den maksimale størrelse på et 2D-panoramafoto er
8000 X 1152 (vandret) og 1728 X 4752 (lodret).
• Den maksimale størrelse på et 3D-panoramafoto er
3300 X 768 (vandret).
Skønhedsportræt: Skjuler
skønhedsfejl i ansigtet.
• I Panorama-tilstand er visse optageindstillinger ikke
tilgængelige.
• Kameraet kan holde op med at tage billeder på grund af
billedkompositionen eller motivets bevægelse.
• I tilstanden Panorama optager dit kamera måske ikke hele
sidste scene, hvis du stopper med at bevæge kameraet for
at forbedre fotokvaliteten. For at optage hele scenen skal du
bevæge kameraet en anelse ud over det sted, hvor du ønsker,
at din scene skal slutte.
Nat: Tager billeder af scener om
natten eller ved lave lysforhold.
Brug et stativ for at forebygge
kamerarystelser, der opstår ved
langsomme lukkerhastigheder.
51
Mit kamera >
Ikon
Optagelsestilstande
Beskrivelse
Ikon
Beskrivelse
Landskab: Tager billeder af opstillede
scener og landskaber.
Nærbillede: Tager detaljerede billeder
af et motiv eller små motiver, som
f.eks. blomster eller insekter.
Portræt: Registrerer og fokuserer
automatisk på menneskers ansigter
for at opnå tydelige, bløde portrætter.
Tekst: Tager tydelige billeder af
tekst fra trykte eller elektroniske
dokumenter.
Børn: Får børn til at se mere
bemærkelsesværdige ud ved at tage
billeder af deres tøj og baggrund på
en mere levende måde.
Solnedg.: Tager billeder af scener
ved solnedgang med naturlige røde
og gule farver.
Sport: Tager billeder af motiver, der
bevæger sig hurtigt.
Daggry: Tager billeder ved
solopgang.
52
Mit kamera >
Ikon
Optagelsestilstande
Beskrivelse
Modlys: Tager billeder af genstande
i modlys.
Fyrværk.: Tager billeder af farverigt
fyrværkeri om natten. Brug et stativ til
at forhindre kamerarystelser.
Strand&sne: Reducerer
undereksponerede billeder pga.
sollys, der reflekteres fra sand og sne.
3D: Optagede 3D-fotos, der kan
vises på et 3D-tv. (s. 136)
53
Mit kamera >
Optagelsestilstande
v Filmtilstand
I Filmtilstand kan du optage videoklip i Full HD-kvalitet (1920X1080) og
optage lyd via kameraets mikrofon.
For at indstille eksponeringsniveauet kan du vælge Program
i funktionsmenuen Film AE-tilstand, så blændeværdien og
lukkerhastigheden kan blive indstillet automatisk eller vælge
Åbningsprioritet for at indstille blændeværdien manuelt. Du kan også
vælge Lukkerprioritet for at indstille lukkerhastigheden manuelt eller
vælge Manuel for at indstille både blændeværdien og lukkerhastigheden
manuelt. Mens du optager et videoklip, skal du trykke én gang på [F]
for at aktivere eller deaktivere AF-funktionen.
Vælger Toner for at tone en scene ind eller ud. Du kan også vælge
Lyd for at slå stemme til eller fra.
Kameraet giver dig mulighed for at optage videofiler med en varighed på
op til 25 minutter ved 30 eller 24 fps og gemme filerne i formatet
MP4 (H.264). 24 fps er kun tilgængelig med 1920X810.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) er det seneste videokodningsformat, der er
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
defineret i 2003 i samarbejde mellem ISO-IEC og ITU-T. Da dette format
anvender en høj komprimeringsrate, kan der lagres mere data på mindre
hukommelsesplads.
Hvis billedstabiliseringsfunktionen er aktiveret ved optagelse af en film, kan
billedstabilisatorens lyd blive optaget med af kameraet.
Zoom-lyden eller andre linselyde kan komme med på optagelsen, hvis du
justerer linsen under optagelsen af et videoklip.
Hvis der bruges en videolinse (ekstraudstyr), optages støjen fra autofokus
ikke.
Hvis du fjerner kameraobjektivet under optagelse af en film, vil optagelsen
blive afbrudt. Skift ikke objektiv under optagelsen.
Hvis du fastgør en ekstern mikrofon mens du optager en film, vil lyden
ikke blive optaget gennem den eksterne mikrofon. (De tidligere indstillinger
bibeholdes). Hvis du fastgør en ekstern mikrofon mens du optager en film,
vil lyden ikke blive optaget. Sluk for kameraet, før du fastgør eller fjerner
den eksterne mikrofon.
Hvis du pludseligt ændrer kameraets optagevinkel under optagelse af en
film, kan kameraet muligvis ikke optage billederne skarpt. Anvend et stativ
for at minimere kamerarystelserne.
I filmtilstand understøtter kameraet kun Multi af-funktionen. Du kan
ikke anvende andre funktioner til indstilling af fokusområder, som f.eks.
Ansigtsgenkendelse AF.
Hvis størrelsen af filmfilen overstiger 4 GB, vil kameraet automatisk
standse optagelsen. Hvis dette sker, kan du fortsætte optagelsen ved at
påbegynde en ny filmfil.
Hvis du anvender et hukommelseskort med lav skrivehastighed, kan
optagelsen af din film blive afbrudt, da kortet ikke kan behandle data
ved den hastighed, med hvilken det optages. Hvis dette er tilfældet,
skal du udskifte kortet med et hurtigere hukommelseskort eller reducere
billedstørrelsen (fra f.eks. 1280X720 til 640X480).
Ved formatering af et hukommelseskort skal du altid gøre dette ved hjælp
af kameraet. Hvis du formaterer kortet på et andet kamera eller på en
computer, kan du miste filerne på kortet eller ændre kortets kapacitet.
54
Mit kamera >
Optagelsestilstande
Tilgængelige funktioner i
optagelsestilstand
Se kapitel 2 for yderligere oplysninger om optagelsesfunktioner.
Funktion
Tilgængelig i
Størrelse (s. 57)
P/A/S/M/i/g*/s*/
v/t
Kvalitet (s. 59)
P/A/S/M/i/g*/s*/v
ISO (s. 60)
P/A/S/M*/v*
Hvidbalance (s. 61)
P/A/S/M/v
Billedguide (s. 64)
P/A/S/M/v
Selektiv farve (s. 83)
P/A/S/M/v
AF-tilstand (s. 65)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*
AF-område (s. 67)
P/A/S/M/i*/s*
MF hjælp (s. 70)
P/A/S/M/i/g*/s/v/
t
OIS (s. 71)
P/A/S/M/i/g/s/v/
t
Kørsel (Serie/Burst/Selvudløser/BKT)
(s. 72)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*/
t*
Funktion
Tilgængelig i
Måling (s. 79)
P/A/S/M/v
Smart-område (s. 82)
P/A/S/M
Farverum (s. 84)
P/A/S/M/i/g/s/t
Blitz (s. 76)
P*/A*/S*/M*/g*/s*/t*
Eksponeringskompensation (s. 85)
P/A/S/i/g/s/v
Eksponeringslås (s. 86)
P/A/S/v*
Støjreduktion (s. 125)
P/A/S/M
* Visse funktioner er begrænsede i disse tilstande.
55
Kapitel 2
Optagefunktioner
Her kan du lære om de funktioner, du kan indstille i optagelsestilstanden.
Du kan få glæde af mere brugertilpassede billeder og videoklip vha. optagefunktionerne.
Optagefunktioner
Størrelse
Hvis du øger opløsningen, vil dit billede eller din video indeholde flere
pixels, så det herved kan udskrives som et større stykke papir eller vises
på en større skærm. Hvis du anvender en høj opløsning, vil filstørrelsen
også blive stor. Vælg en lav opløsning for de billeder, der bliver vist på en
digital billedramme eller oploadet. til nettet.
Sådan indstiller
du størrelsen:
I optagelsestilstand trykker du på [f] → Billedstørrelse eller
Filmstørrelse → en indstilling.
Værdier for billedformat
Ikon
Størrelse
Anbefalet til
20.0M (5472X3648) (3:2)
Udskrivning på A1-papir.
10.1M (3888X2592) (3:2)
Udskrivning på A2-papir.
5.9M (2976X1984) (3:2)
Udskrivning på A3-papir.
2.0M (1728X1152) (3:2)
Udskrivning på A5-papir.
16.9M (5472X3080) (16:9)
Udskrivning på A1-papir eller visning
på HDTV.
7.8M (3712X2088) (16:9)
Udskrivning på A3-papir eller visning
på HDTV.
4.9M (2944X1656) (16:9)
Udskrivning på A4-papir eller visning
på HDTV.
2.1M (1920X1080) (16:9)
Udskrivning på A5-papir eller visning
på HDTV.
13.3M (3648X3648) (1:1)
Udskrivning af kvadratisk billede på
A1-papir.
7.0M (2640X2640) (1:1)
Udskrivning af kvadratisk billede på
A3-papir.
4.0M (2000X2000) (1:1)
Udskrivning af kvadratisk billede på
A4-papir.
1.1M (1024X1024) (1:1)
Vedhæftning til en e-mail.
57
Optagefunktioner >
Størrelse
Værdier for videostørrelse
Ikon
Størrelse
Anbefalet til
1920X1080 (30 bps) (16:9)
Visning på et full HD-tv.
1920X810 (24 bps)
(Ca. 2,35:1)
Visning på et HDTV.
1280X720 (30 bps) (16:9)
Visning på et HDTV.
640X480 (30 bps) (4:3)
Visning på et tv.
320X240 (30 bps) (4:3)
Send til et websted med det trådløse
netværk (maks. 30 sekunder).
Hvis du indstiller muligheden Videoudgang til PAL, reduceres
billedhastigheden fra 30 bps til 25 bps.
58
Optagefunktioner
Kvalitet
Kameraet gemmer enten billeder i JPEG- eller RAW-formatet.
Ikon
Billeder, der bliver taget med et kamera, bliver ofte konverteret til
JPEG-format og gemt i hukommelsen i henhold til kameraets
indstillinger på det tidspunkt, billedet bliver taget. RAW-filer bliver ikke
konverteret til JPEG-format og gemmes i hukommelsen uden nogen
ændringer.
RAW-filer har filformatet "SRW". For at justere og kalibrere
eksponeringer, hvidbalancer, toner, kontraster og farver for
RAW-filerne, eller for at konvertere dem til JPEG- eller TIFF-format,
skal man bruge programmet Samsung RAW Converter, der kan findes
på den medfølgende cd-rom. Kontrollér, at du har nok tilgængelig
hukommelse, når du tager billeder i RAW-format.
Sådan indstiller
du kvaliteten:
I optagelsestilstand trykker du på [f] → Kvalitet →
en indstilling.
Format
Beskrivelse
JPEG
Normal:
• Komprimeret for normal kvalitet.
• Anbefalet til udskrivning i små formater eller
opload til nettet.
RAW
RAW:
• Gemmer et billede uden datatab.
• Anbefalet til redigering efter at du har taget
dine billeder.
RAW+JPEG
RAW + S.fin: Gemmer et billede i både JPEG(S.fin-kvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + Fin: Gemmer et billede i både JPEG(Fin-kvalitet) og RAW-format.
RAW+JPEG
RAW + NORMAL: Gemmer et billede i både
JPEG- (Normal-kvalitet) og RAW-format.
Værdier for videokvalitet
Værdier for billedkvalitet
Ikon
Ikon
Format
Beskrivelse
Format
Beskrivelse
MP4 (H.264)
Normal: Optager videoklip i normal kvalitet.
JPEG
Superfin:
• Komprimeret til den bedste kvalitet.
• Anbefalet til udskrivning i stort format.
MP4 (H.264)
Højkvalitet: Optager videoklip i høj kvalitet.
JPEG
Fin:
• Komprimeret for bedre kvalitet.
• Anbefalet til udskrivning i normalt format.
59
Optagefunktioner
ISO-følsomhed
ISO-følsomhedsværdien henviser til kameraets lysfølsomhed.
Eksempler
Jo større ISO-værdi, jo mere følsomt er kameraet over for lys. Ved
konsekvent at vælge en højere ISO-følsomhedsværdi, kan du med
hurtigere lukkerhastigheder tage billeder på steder, hvor belysningen er
dæmpet og mørk. Den elektroniske støj kan dog øges og resultere i et
kornet billede.
Sådan indstiller du
ISO-følsomheden:
I optagelsestilstand trykker du på [f] → ISO →
en indstilling.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Øg ISO-værdien på steder, hvor det er forbudt at bruge blitz. Du kan tage
et tydeligt billede uden at skulle etablere mere lys ved at indstille en høj
ISO-værdi.
• Brug funktionen Høj ISO-støjreduktion til at reducere den synlige støj, der
kan vise sig på billeder med en høj ISO-værdi. (s. 125)
60
Optagefunktioner
Hvidbalance (lyskilde)
Farverne på et billede vil afhænge af typen og kvaliteten af lyskilden.
Hvis billedets farve skal være realistisk, skal du vælge det korrekte
lysforhold for at kalibrere hvidbalancen, f.eks. Auto-hvidbalance,
Dagslys, Skyet eller Wolfram eller justere farvetemperaturen manuelt.
Du kan også justere farven for de forindstillede lyskilder, så billedets
farver passer med den aktuelle scene under blandede lysforhold.
Sådan indstiller du
hvidbalancen:
I optagelsestilstand trykker du på [f] → Hvidbalance →
en indstilling.
Ikon
Beskrivelse
Fluorescerende naturlig hvidt*: Brug denne indstilling til at
tage billeder i neonlys ved dagslys. Specielt til hvidt neonlys med
meget hvide nuancer med temperatur på omkring 5.000 K.
Fluorescerende dagslys*: Brug denne indstilling til at tage
billeder i neonlys ved dagslys. Specielt til hvidt neonlys med let
blålig nuance med en temperatur på cirka 6.500 K.
Wolfram*: Brug denne indstilling til at tage billeder indendørs
under gløde- eller halogenlamper. Glødelamper med Wolframpærer har en tendens til at give en rødlig nuance. Denne funktion
fjerner denne effekt.
Blitz WB*: Vælg, hvornår du vil bruge en blitz.
Værdier for hvidbalance
Ikon
Beskrivelse
Auto-hvidbalance*: Brug automatiske indstillinger afhængigt af
lysforholdene.
Brugerindstilling: Brug dine foruddefinerede indstillinger. Du kan
indstille hvidbalancen manuelt ved at tage et billede af et hvid
stykke papir. Udfyld målecirklens område med papiret og indstil
hvidbalancen.
* Disse funktioner kan være brugertilpassede.
Dagslys*: Brug denne indstilling til at tage billeder udendørs
på en solskinsdag. Denne indstilling resulterer i billeder, der er
tættest på scenens naturlige farver.
Skyet*: Brug denne indstilling til at tage billeder udendørs på en
overskyet dag eller i skygge. Billeder, der tages på overskyede
dage har en tendens til at blive mere blålige, end hvis de blev
taget på solrige dage. Denne funktion fjerner denne effekt.
Fluorescerende hvidt*: Brug denne indstilling til at tage
billeder i neonlys ved dagslys. Specielt til hvidt neonlys med en
farvetemperatur på ca. 4.200 K.
61
Optagefunktioner >
Funktion
Hvidbalance (lyskilde)
Tilpasning af foruddefinerede indstillinger
Beskrivelse
Farvetemperatur: Juster lyskildens farvetemperatur
manuelt. Farvetemperatur er en måling i Kelvin-grader, der
angiver den specifikke lyskilde. Som farvetemperaturen
stiger, vil farvedistribueringen blive koldere. Omvendt vil
farvedistribueringen blive varmere, når farvetemperaturen falder.
Du kan også brugertilpasse forudindstillingen for hvidbalancefunktioner.
For at forindstille
funktioner:
I Optagelsestilstand skal du trykke på [f] → Hvidbalance
→ en mulighed → [D] → drej navigationsknappen, eller
tryk på [D/I/C/F].
Skyfri himmel
Hvidbalance : Dagslys
Fluorescent_H
Skyet
Dagslys
Dagslys
Fluorescent_L
Halogenlampe
Wolfram
Tilbage
Nulstil
Stearinlys
62
Optagefunktioner >
Hvidbalance (lyskilde)
Eksempler
Auto-hvidbalance
Dagslys
Fluorescerende dagslys
Wolfram
63
Optagefunktioner
Billedguide (fotostile)
Med Billedguide kan du anvende forskellige fotostile på dine billeder for
at skabe forskellige slags udseender og følelsesmæssige stemninger.
Du kan også oprette og gemme din egen fotostil ved at indstille farve,
mætning, skarphed og kontrast for hver stil.
Hvis du vælger en mulighed, justerer kameraet automatisk fotoet i
overensstemmelse med muligheden. Eksperimentér med forskellige
former for stil, og find dine egne indstillinger.
Sådan indstiller du
en billedstil:
Eksempler
Standard
Levende
Portræt
Landskab
Skov
Retro
Kølig
Rolig
Classic
I optagelsestilstand trykker du på [f] → Billedguide →
en indstilling.
Du kan også indstille værdien for de foruddefinerede stilformers indstillinger.
Vælg en Billedguide-funktion, og tryk på [D], og indstil farve, mætning,
skarphed eller kontrast.
64
Optagefunktioner
AF-tilstand
Her kan du lære, hvordan du justerer kameraets fokus i forhold til
motiverne.
Du kan vælge en fokustilstand, der passer til motivet, blandt tilstandene
Enkelt auto-fokus, Kontinuerligt auto-fokus, Manuelt fokus. AF-funktionen
aktiveres, når du trykker halvt ned på [Udløser]. I MF-tilstanden skal du
rotere fokusringen på objektivet for at fokusere manuelt.
Enkel AF
Enkel-AF er velegnet til at tage billeder af et stillestående motiv. Når
du trykker [Udløser] halvt ned, vil fokus fastsættes i fokusområdet.
Området bliver grønt, når motivet er i fokus.
I de fleste situationer kan du fokusere ved at vælge Enkel-AF. Det er
vanskeligt at fokusere på hurtigtbevægende motiver eller motiver med
samme farve som baggrunden. Vælg en passende fokustilstand til
sådanne situationer.
Hvis dit objektiv har en AF/MF-kontakt, skal du indstille omskifteren for at
vælge en fokuseringstilstand. Indstil omskifteren til AF for at vælge EnkelAF eller Kontinuerlig AF. Indstil omskifteren til MF for at justere fokussen
manuelt.
Hvis dit objektiv ikke har en AF/MF-kontakt, skal du trykke på [F] for at
vælge en ønsket AF-tilstand.
Sådan indstiller du
tilstanden Auto-fokus:
I optagelsestilstand trykker du på [F] → en indstilling.
65
Optagefunktioner >
AF-tilstand
Kontinuerlig AF
Manuel fokus
Mens du trykker halvt ned på [Udløser], fortsætter kameraet med at
fokusere automatisk. Når fokusområdet er fastlåst på motivet, vil motivet
hele tiden være i fokus, også selv om det bevæger sig. Denne tilstand
anbefales, hvis du skal tage billeder af en person på cykel, en løbende
hund eller en bil, der kører hurtigt.
Du kan fokusere manuelt på et motiv ved at dreje fokusringen på
objektivet. MF-hjælpefunktionen gør det muligt let at opnå fokus.
Mens du drejer fokusringen, bliver fokusområdet forstørret eller
fokushjælpelinjen bliver vist for at hjælpe dig med at opnå et tydeligt
fokus. Denne tilstand anbefales hvis du skal tage billeder af en
genstand, der har den samme farve som baggrunden, en nattescene
eller fyrværkeri.
66
Optagefunktioner
AF-felt
Funktionen AF-område skifter positioner for fokusområdet.
Valg AF
Generelt fokuserer kameraer på det motiv, der er nærmest. Når der
er mange motiver, kan uønskede motiver dog komme i fokus. For at
forhindre uønskede motiver i at være i fokus kan du skifte fokusområdet,
så der kommer fokus på et ønsket motiv. Du kan få et mere tydeligt og
skarpt billede ved at vælge et passende fokusområde.
Du kan indstille fokus på et ønsket område. Anvend en effekt, der er ude
af fokus, for at få motivet til at virke mere tydelig.
Sådan indstiller du
tilstanden Autofokusområde:
Fokus på billedet herunder blev ændret og skaleret, så det passer til
motivets ansigt.
I optagelsestilstand trykker du på [f] → AF-område →
en indstilling.
AF-zoom
Flyt
For at skalere eller flytte fokusområde skal du i optagelsestilstand trykke på
[o]. Tryk på [D/I/C/F] for at justere fokusområdets placering.
Drej navigationsknappen for at justere fokusområdets størrelse.
67
Optagefunktioner >
AF-felt
Multi af
Ansigtsgenkendelse AF
Kameraet viser en grøn firkant på steder, hvor fokus er indstillet korrekt.
Billedet er delt op i flere områder, og kameraet indeholder fokussteder
for hvert område. Det anbefales til landskabsbilleder.
Kameraet fokuserer fortrinsvis på menneskets ansigt. Ansigter for op
til 10 personer kan registreres. Denne indstilling anbefales, hvis du skal
tage billeder af en gruppe af mennesker.
Når du trykker [Udløser] halvt ned, viser kameraet fokusområdet i grønt
som vist på billedet herunder.
Når du trykker halvt ned på [Udløser], fokuserer kameraet på ansigter
som vist på billedet herunder. I tilfælde af at du skal tage billeder af
en gruppe mennesker fokuserer kameraet med hvidt på den persons
ansigt, der er tættest på. Resten af personernes ansigter er grå.
68
Optagefunktioner >
AF-felt
Selvportræt AF
Det kan være vanskeligt at kontrollere, om dit ansigt er i fokus, når du
tager et selvportræt. Når denne funktion er aktiveret, kommer bippet fra
kameraet hurtigere, når dit ansigt er placeret i midten af kompositionen.
69
Optagefunktioner
MF hjælp
I MF-tilstanden (manuelt fokus) skal du dreje fokusringen på objektivet
for at fokusere manuelt. Når du indstiller MF-hjælpefunktionen, kan
du opnå et tydeligere fokus. Denne funktion er kun tilgængelig på et
objektiv, der understøtter manuelt fokus.
Sådan indstiller
du den manuelle
fokus-hjælp:
I optagelsestilstand trykker du på [m] →
K eller k → MF hjælp → en indstilling.
* Standard
Funktion
Beskrivelse
Fokusområdet bliver forstørret 8 gange, når du drejer på
fokusringen.
Forstør 8x
* Standard
Funktion
Fra
Beskrivelse
Brug ikke funktionen MF-hjælp.
Fokushjælpelinjen stiger i takt med fokuseringen,
når du drejer på fokusringen.
Fokusområdet bliver forstørret 5 gange, når du drejer på
fokusringen.
Forstør 5x*
FA
(Fokushjælpelinje)
70
Optagefunktioner
Optisk billedstabilisering (OIS)
Brug funktionen Optisk billedstabilisering (OIS) til at minimere
kamerarystelser. OIS er muligvis ikke tilgængelig for visse objektiver.
OIS-funktioner
* Standard
Kamerarystelser har en tendens til at forekomme i mørke omgivelser,
eller når der tages billeder indendørs. I sådanne tilfælde anvender
kameraet langsommere lukkerhastigheder for at øge den lysmængde,
der kommer ind, hvilket kan resultere i et sløret billede. Du kan forhindre
denne situation ved at bruge OIS-funktionen.
Hvis dit objektiv har en OIS-omskifter, skal du indstille omskifteren til ON
for at bruge OIS-funktionen.
Sådan indstiller du
OIS-funktionen:
Ikon
Beskrivelse
Tilstand 1*: OIS-funktionen anvendes kun, når du trykker halvt
eller helt ned på [Udløser].
Tilstand 2: OIS-funktionen er aktiveret.
Slukket: OIS-funktionen er deaktiveret. (Denne indstilling er
måske ikke tilgængelig med nogle objektiver).
I optagelsestilstand trykker du på [m] →
K eller k → OIS → en mulighed.
Uden OIS-korrektion
Med OIS-korrektion
71
Optagefunktioner
Kørsel (optagelsesmetode)
Du kan indstille optagelsesmetoden som f.eks. Kontinuerlig, Burst,
Timer osv.
Vælg Enkelt for at tage ét billede ad gangen. Vælg Serie eller
Burst for at tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt. Vælg
AE-bracketing, WB-bracketing eller Billedguide-bracketing for at
justere eksponering, hvidbalance eller anvende Billedguidens effekter.
Du kan også vælge Selvudløser for at tage et billede af dig selv.
Sådan indstiller du
optagelsesmetoden:
Serie
Tag en serie af billeder, mens du trykker på [Udløser]. Du kan tage op til
3 billeder (Kontinuerlig lav (3 fps)) eller 8 billeder (Kontinuerlig høj (8 fps))
pr. sekund.
I optagelsestilstand trykker du på [C] → en indstilling.
Enkelt
Tag ét billede, hver gang du trykker på [Udløser]. Anbefalet til
almindelige forhold.
72
Optagefunktioner >
Kørsel (optagelsesmetode)
Hurtigoptagelse
Selvudløser
Tag op til 10 billeder pr. sekund (3 sekunder), 15 billeder pr. sekund
(2 sekunder) eller 30 billeder pr. sekund (1 sekund) efter hinanden,
når du trykker én gang på [Udløser]. Anbefales til at tage billeder af
hurtigtbevægende motiver, som f.eks. racerbiler.
Tag et billede med en forsinkelse på 2 til 30 sekunder. Forsinkelsen kan
indstilles i intervaller på 1 sekund.
For at angive antallet af billeder skal du i optagelsestilstand trykke på [C] →
Burst og derefter trykke på [D].
Angiv forsinkelsen ved i optagelsestilstanden at trykke på [C] →
Selvudløser, og derefter trykke på [D].
73
Optagefunktioner >
Kørsel (optagelsesmetode)
Ramme til autoeksponering
(AE-bracketing)
Hvidbalanceramme (WB-bracketing)
Når du trykker på [Udløser], tager kameraet 3 billeder efter hinanden:
Ét originalt, ét en smule mørkere og ét en smule lysere. Brug et
kamerastativ til for forhindre slørede billeder, da kameraet tager tre
billeder lige efter hinanden. Du kan justere indstillingerne i menuen
Indstil kontinuerlig.
Når du trykker på [Udløser], tager kameraet 3 billeder efter hinanden:
Ét originalt og to mere med forskellige hvidbalanceindstillinger. Det
originale billede bliver taget, når du trykker på [Udløser]. De andre to
bliver automatisk justeret i henhold til den hvidbalance, du har indstillet.
Du kan justere indstillingerne i menuen Indstil kontinuerlig.
WB+2
WB-2
Eksponering +2
Eksponering -2
Original
Original
74
Optagefunktioner >
Kørsel (optagelsesmetode)
Billedguideramme (Billedguide-bracketing)
Indstilling af ramme
Når du trykker på [Udløser], tager kameraet tre billeder efter hinanden,
hvert med en anden Billedguide-indstilling. Kameraet tager et billede
og anvender de tre Billedguide-funktioner, som du har indstillet for det
optagne billede. Du kan vælge tre forskellige indstillinger i menuen
Indstil kontinuerlig.
Du kan konfigurere indstillinger for AE-bracketing, WB-bracketing,
Billedguide-bracketing.
Sådan
indstiller du en
rammeindstilling:
Funktion
Retro
Levende
I optagelsestilstand trykker du på [m] → L →
Indstil kontinuerlig → en indstilling.
Beskrivelse
Indstil AEbracketing
Indstiller rammens rækkefølge og område.
• Bracketing-rækkefølge: Indstiller den
rækkefølge, hvormed kameraet tager det
originale, lysere og mørkere billede (angivet som
0, + og -).
• Bracketing-område: Indstiller
eksponeringsområdet for de 3 rammebilleder.
Indstil WBbracketing
Justerer intervalområdet for hvidbalance for de
3 rammebilleder.
F.eks. justerer AB-/+3 værdien for gul med plus
eller minus tre trin. MG-/+3 justerer værdien for
magenta med samme værdi.
B.guide-bracket.
Indst
Vælg 3 billedguide-indstillinger som kameraet
bruger til at tage de 3 rammebilleder.
Standard
75
Optagefunktioner
Blitz
For at tage et realistisk billede af et motiv skal lysmængden være
konstant. Når lyskilden varierer, kan du bruge en blitz og anvende
en konstant lysmængde. Vælg passende indstillinger i henhold til en
lyskilde og et motiv.
Sådan indstiller du
blitz-indstillinger:
I optagelsestilstand trykker du på [f] → Blitz →
en indstilling.
Indstillinger af blitz
Ikon
Ikon
Beskrivelse
1. lukkergardin: Blitzen aktiveres
straks efter at udløseren åbnes.
Kameraet tager et skarpt
billede af et motiv tidligt i et
bevægelsesforløb.
Retning for boldens bevægelse
2. lukkergardin: Blitzen aktiveres
først lige før, udløseren lukkes.
Kameraet tager et skarpt billede af
et motiv sent i et bevægelsesforløb.
Retning for boldens bevægelse
Beskrivelse
Fra: Bruger ikke blitzen.
Smart-blitz: Kameraet justerer automatisk blitzens lysstyrke i
henhold til lysmængden i de omkringliggende omgivelser.
Auto: Blitzen anvendes automatisk i mørke omgivelser.
Automatisk rødøjekorrektion: Blitzen bruges automatisk og
reducerer røde øjne.
Udfyldningsblitz: Blitzen aktiveres, hver gang du tager et
billede.
Udfyldning rødøje: Blitzen aktiveres, hver gang du tager et
billede og fjerner røde øjne.
• De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af optagelsestilstanden.
• Der går lidt tid mellem to aktiveringer af blitzen. Bevæg dig ikke, før blitzen
er blevet aktiveret anden gang.
• Blitzmulighederne og justering af blitzintensiteten er kun tilgængelig, når du
anvender den eksklusive, eksterne NX-blitz.
• Du kan optage et foto med en blitz, der ikke er helt opladet, men det
anbefales at anvende en fuldt opladet blitz.
Brug kun blitz, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-kompatible blitz kan
beskadige kameraet.
76
Optagefunktioner >
Blitz
Korrektion af rødøjeeffekt
Justering af blitzens intensitet
Hvis du bruger blitz til at tage et billede af en person i mørke, kan
personens øjne få et rødt skær. For at korrigere rødøjeeffekten skal du
vælge Automatisk rødøjekorrektion eller Udfyldning rødøje.
Du kan justere blitzens intensitet, så du undgår over- eller
undereksponering. Du kan justere den med ± 2 trin.
Sådan indstiller du
blitzens intensitet:
I optagelsestilstand trykker du på [f] → Blitz →
en indstilling → [D] → drej navigationsknappen, eller tryk
på [C/F].
Blitz : Udfyldningsblitz
Uden rødøjekorrigering
Med rødøjekorrigering
Hvis motivet er for langt væk fra kameraet eller bevæger sig, når den første
blitz bruges, bliver de røde øjne muligvis ikke korrigeret.
Blitz-indstilling
Tilbage
Nulstil
77
Optagefunktioner >
Blitz
• Justeringen af intensiteten af blitzen er muligvis ikke effektiv i følgende
•
•
•
•
situationer:
- hvis motivet er for tæt på kameraet
- hvis du har indstillet en høj ISO-følsomhed
- hvis eksponeringsværdien er for stor eller for lille
I visse optagelsestilstande kan du ikke bruge denne funktion.
Hvis du tilslutter en intensitetsjusterbar ekstern blitz til kameraet,
vil intensitetsindstillinger for blitzen blive anvendt.
Hvis motivet er for tæt på, når du bruger blitzen, blokeres noget af
lyset, hvilket vil give et mørkt billede. Sørg for, at emnet er inden for den
anbefalede afstand, hvilket varierer efter objektiv.
Når der er monteret et objektivdæksel, kan lyset fra blitzen blive blokeret af
dækslet. Fjern dækslet, når du skal bruge blitzen.
78
Optagefunktioner
Måling
Måletilstanden kan bruges, så kameraet kan måle mængden af lys.
Multi
Kameraet måler lysmængden i en scene, og i mange af dets
tilstande, og bruger målingen til at justere forskellige indstillinger. Hvis
et motiv f.eks. ser mørkere ud end i virkeligheden, tager kameraet
et overeksponeret billede af det. Hvis et motiv ser lysere ud end i
virkeligheden, tager kameraet et undereksponeret billede af det.
Tilstanden Multi beregner lysmængden i flere områder. Når der
er tilstrækkeligt eller utilstrækkeligt med lys, justerer kameraet
eksponeringen ved at måle gennemsnittet af scenens overordnede
lysstyrke. Denne tilstand er egnet til generelle billeder.
Lysstyrken og den overordnede stemning på et billede kan også blive
påvirket af, hvordan kameraet måler lysmængden. Vælg en korrekt
indstilling for et optageforhold.
Sådan indstiller du
en måleindstilling:
I optagelsestilstand trykker du på [f] → Måling →
en mulighed.
79
Optagefunktioner >
Måling
Centervægtet
Punkt
Tilstanden Centervægtet beregner et bredere område end tilstanden
Punkt. Den lægger lysmængden sammen for billedets midterste del
(60 ~ 80 %) og resten af billedet (20 ~ 40 %). Anbefales til situationer,
hvor der er en lille forskel i lysstyrken mellem et motiv og baggrunden,
eller, hvor et område af motivet er stor sammenlignet med den
overordnede komposition af billedet.
Tilstanden Punkt beregner lysmængden i midten. Når du tager et billede
under forhold, hvor der er stærk modlys bag motivet, justerer kameraet
eksponeringen, så der bliver taget et korrekt billede af motivet. Når du
vælger multitilstanden f.eks. under forhold med stærk modlys, beregner
kameraet, at den overordnede lysmængde er rigelig, hvilket resulterer i
et mørkere billede. Tilstanden Punkt kan forhindre denne situation,
da den beregner lysmængden i et tildelt område.
Motivet er i lys farve, mens baggrunden er mørk. Tilstanden Spot
anbefales til en situation som denne, hvor der er en stor forskel mellem
motiv og baggrund.
80
Optagefunktioner >
Måling
Måling af eksponeringsværdien for fokusområdet
Når denne funktion er slået til, indstiller kameraet automatisk en valgfri
eksponering ved at beregne fokusområdets lysstyrke. Denne funktion er
kun tilgængelig, når du enten vælger målemetoden Punkt eller Multi og
Valg af.
Sådan indstiller du
denne funktion:
I optagelsestilstand trykker du på [m] → K →
Link AE til AF punkt → en indstilling.
81
Optagefunktioner
Smart-område
Denne funktion korrigerer automatisk for det tab af lyse detaljer, der kan
forekomme grundet skyggeforskelle på et billede.
Sådan indstiller du
indstillingerne for
Smart-område:
I optagelsestilstand trykker du på [f] → Smart-område
→ en indstilling.
Uden effekten Smart-område
Med effekten Smart-område
82
Optagefunktioner
Selektiv farve
Med denne funktion kan du vælge en farve, som du vil fremhæve, og
svække alle andre. Du kan vælge rød, grøn, blå eller gul på menuen.
Sådan indstilles
Selektiv farvemuligheder:
I optagelsestilstand trykker du på [f] → Selektiv farve →
en indstilling.
Eksempler
Original
Når rød er valgt
83
Optagefunktioner
Farverum
Digitale billedenheder, som f.eks. digitale kameraer, skærme og printere
har deres egne metoder til at gengive farver, hvilket kaldes for farverum.
Med dit kamera kan du vælge to farverum: sRGB eller Adobe RGB.
Adobe RGB
sRGB bruges meget til at danne farver på pc-skærme og er også
standardfarverummet for Exif. sRGB anbefales til almindelige billeder og
billeder, som du ønsker at publicere på internettet.
Adobe RGB bruges til kommerciel udskrivning og har et større farverum
end sRGB. Med de bredere farverum kan du lettere redigere billeder på
en computer. Bemærk, at enkeltstående programmer generelt kun er
kompatible med et begrænset antal af farverum. Hvis du åbner et billede
i et program, der ikke er kompatibelt med billedets farverum, vil farven
synes lysere.
Sådan indstiller
du et farverum:
sRGB
I optagelsestilstand trykker du på [m] → L →
Farverum → en indstilling.
84
Optagefunktioner
Eksponeringskompensation/lås
Eksponeringskompensation
Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ved at måle
lysmængderne fra billedets komposition og motivets placering. Hvis
den eksponering, der er indstillet af kameraet, er højere eller lavere,
end du regnede med, kan du justere eksponeringsværdien manuelt.
Eksponeringsværdien kan justeres i intervaller på ±3. Kameraet viser
eksponeringsadvarslen i rødt for hvert trin ud over området på ±3.
+2
-2
Original
For at justere eksponeringsværdien skal du trykke på [I] og derefter
dreje navigationsknappen. Du kan også justere eksponeringsværdien
ved at trykke på [f] og derefter vælge EVC (Exposure Value
Compensation; Eksponeringskompensation).
Du kan kontrollere eksponeringsværdien vha. positionen på
eksponeringsniveauindekset.
Eksponeringsadvarsel
Standardeksponeringsindeks
Eksponeringsniveauindeks
Reduceret eksponering
(mørkere)
Øget eksponering
(lysere)
85
Optagefunktioner >
Eksponeringskompensation/lås
Eksponeringslås
Hvis du ikke kan opnå en passende eksponering pga. en stærk
farvekontrast: Lås eksponeringen, og tag et foto.
Når du har låst eksponeringen, skal du rette objektivet i den ønskede
retning og trykke på [Udløser].
For at låse eksponering skal du justere komposition for billedet, hvor du
ønsker at beregne eksponeringen, og så trykke på brugerknappen.
(s. 128)
86
Optagefunktioner
Videofunktioner
Herunder kan du se forklaringer til de tilgængelige videofunktioner.
Flere bevægelser
Indstil afspilningshastigheden for et videoklip.
Tilstanden Film AE
For at indstille
optagelseshastighedsfunktioner:
Indstille eksponeringstilstanden til optagelse af et videoklip.
Sådan indstiller
du Film AE
funktioner:
I videooptagelsestilstand trykker du på [f] →
Film AE-tilstand → en indstilling.
Ikon
Beskrivelse
x0.25: Optag et videoklip, og afspil det ved 1/4 normal
hastighed.
* Standard
Ikon
I videooptagelsestilstand trykker du på
[m] → l → Flere bevægelser →
en indstilling.
Beskrivelse
Program*: Blændeværdien og lukkerhastigheden indstilles
automatisk.
Åbningsprioritet: Indstil blændeværdien manuelt, før du
optager et videoklip. Drej navigationsknappen for at justere
blændeværdien.
Lukkerprioritet: Indstil lukkerhastigheden manuelt, før du
optager et videoklip. Drej navigationsknappen for at justere
lukkerhastigheden.
Manuel: Indstil både blændeværdien og lukkerhastigheden
manuelt, før du optager et videoklip. Tryk på [I] for at
vælge en blændeværdi eller en lukkerhastighed, og drej
navigationsknappen for at justere værdien.
x0.5: Optag et videoklip, og afspil det ved 1/2 normal hastighed.
x1: Optag et videoklip, og afspil det ved normal hastighed.
x5: Optag et videoklip, og afspil det ved 5X normal hastighed.
x10: Optag et videoklip, og afspil det ved 10X normal hastighed.
x20: Optag et videoklip, og afspil det ved 20X normal hastighed.
• Hvis du vælger en anden mulighed end x1, optages lyd ikke.
• De tilgængelige indstillinger kan variere i henhold til filmstørrelsen.
87
Optagefunktioner >
Videofunktioner
Toner
Stemme
Du kan tone en scene ind eller ud vha. toningsfunktionen på kameraet,
uden at du behøver at gøre det på en computer. Brug funktionen
passende, og tilføj dramatiske effekter på dine videoklip.
Nogle gange er en lydløs video mere behagelig end én med lyd.
Slå lyden fra for at optage en lydløs video.
Sådan indstiller du
toningsfunktionerne:
Ikon
I videooptagelsestilstand trykker du på [f] → Toner →
en indstilling.
Sådan indstiller du
lydindstillinger:
I videooptagelsestilstand trykker du på [f] → Lyd →
en indstilling.
Beskrivelse
Fra: Toningsfunktionen anvendes ikke.
Ind: Scene toner gradvist ind.
Ud: Scene toner gradvist ud.
Ind-Ud: Toningsfunktionen er aktiveret i starten og i slutningen af
scenen.
88
Kapitel 3
Afspilning/redigering
Her kan du lære, hvordan du afspiller og redigerer billeder og videoklip.
Der henvises til kapitel 6 for redigering af filer på en computer.
Afspilning/redigering
Søgning efter og håndtering af filer
Her kan du lære, hvordan du hurtigt søger efter billeder og videoklip
gennem miniaturevisning, samt hvordan du beskytter og sletter filer.
Visning af billeder
1
Visning af miniaturebilleder
For at søge efter ønskede billeder og videoklip skal du konvertere til
miniaturevisning. Miniaturevisningen viser flere billeder ad gangen,
så du let kan gennemse de emner, du ønsker at finde. Du kan også
klassificere og vise filer efter deres type, dag og uge.
Tryk på [y].
• Den seneste fil åbnes.
Menu
Tryk på [I] for at vise filer som miniaturer.
• Tryk én gang for at vise 3 miniaturer.
2
Drej navigationsknappen, eller tryk på [C/F] for at rulle
gennem filer.
• Tryk to gange for at vise 15 eller 40 miniaturer.
(I enkeltvisning skal du trykke på [m] → x →
Miniaturetilstand for at vælge antallet af filer til visning. (s. 95))
Du kan muligvis ikke redigere eller afspille filer, der er optaget med andre
kameraer pga. ikke-understøttede formater eller kodex. Brug en computer
eller en anden enhed til at redigere eller afspille disse filer.
I enkeltvisning kan du også trykke på [m] → x → Vis →
en indstilling.
90
Afspilning/redigering >
Søgning efter og håndtering af filer
Visning af filer efter kategori
Vise filer som en mappe
1
I miniaturevisning trykker du på [m].
Serie- og burst-fotos vises som en mappe. Sletning af en mappe sletter
alle fotos i mappen.
2
Vælg Filter → en kategori, og tryk derefter på [o].
* Standard
Funktion
Beskrivelse
Type
Viser filer efter filtypen, som f.eks. billeder eller
videoklip.
Dato*
Viser filerne efter den dato, hvor de blev gemt.
Uge
Viser filer efter den ugedag, hvor de blev gemt.
Placering
Viser filerne efter det sted, hvor de blev gemt.
(Kun de billeder, der er taget med et GPS-modul,
har lokationsoplysninger).
: Enkelt vis.
Hvis du trykker på [I] i mappevisning, vises filerne i den aktuelle mappe
som miniaturebilleder.
91
Afspilning/redigering >
Søgning efter og håndtering af filer
Beskyttelse af filer
Sletning af filer
Du kan beskytte dine filer, så de ikke bliver slettet ved et uheld.
Slet filer i afspilningstilstand og frigør plads på dit hukommelseskort.
Beskyttede filer bliver ikke slettet.
1
I afspilningstilstand trykker du på [m] → z →
Beskyt → en indstilling. (Enkelt, Vælg, Alle)
2
Drej navigationsknappen, eller tryk på [C/F] for at
vælge en fil, og tryk derefter på [o].
3
Tryk på [f].
Sletning af en enkelt fil
Du kan vælge en enkelt fil og slette den.
1
I afspilningstilstand: Vælg en fil, og tryk derefter på [
].
• I afspilningstilstand kan du også trykke på [m] → z →
Slet → Enkelt.
2
Når pop-op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
92
Afspilning/redigering >
Søgning efter og håndtering af filer
Sletning af flere filer
Sletning af alle filer
Du kan vælge flere filer og slette dem.
1
I afspilningstilstanden trykker du på [
Du kan vælge alle filer på hukommelseskortet på én gang.
] → Slet flere.
• I afspilningstilstand kan du også trykke på [m] → z →
Slet → Vælg.
2
Vælg de filer du ønsker at slette ved at dreje
navigationsknappen eller trykke på [C/F], og derefter
trykke på [o].
1
I afspilningstilstand trykker du på [m].
2
Vælg z → Slet → Alle.
3
Når pop-op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
• Tryk på [o] igen for at annullere valget.
3
Tryk på [
4
Når pop-op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
].
93
Afspilning/redigering
Visning af billeder
Forstørrelse af et billede
Visning af et diasshow
Du kan forstørre billeder, mens du ser dem i afspilningstilstand. Du kan
også flytte det forstørrede område og bruge funktionen Beskær til at
skære den del af det viste billede på skærmen ud og gemme det som
en ny fil.
Du kan få vist billeder i et diasshow, anvende forskellige effekter på et
diasshow og afspille baggrundsmusik.
Forstørret område
Forstørrelse (den maksimale
forstørrelse kan variere efter
opløsning)
1
I afspilningstilstand trykker du på [m].
2
Vælg
3
Vælg effekt til et diasshow.
.
• Gå til trin 4 for at starte et diasshow uden effekter.
Funktion
Beskrivelse
Billeder
Tryk på [o], og drej derefter navigationsknappen med uret for
at forstørre et foto.
Vælg de billeder, der skal afspilles som diasshow.
• Alle: Afspiller alle billeder i et diasshow.
• Dato: Afspiller billeder fra en bestemt dato i et
diasshow.
• Vælg: Afspiller valgte billeder i et diasshow.
Effekt
Vælg en overgangseffekt. Vælg Fra for ingen
effekter.
(Drej navigationsknappen mod uret for at formindske et foto.)
Interval
Vælg den tid, hvert billede bliver vist.
Musik
Afspiller baggrundsmusik.
Fuldt billede
Beskær
Hvis du vil
Skal du
Flytte forstørret område
Tryk på [D/I/C/F].
Beskære det forstørrede billede
Tryk på [f]. (gemmes som en ny fil)
Vende tilbage til det
oprindelige billede
Tryk på [o].
4
Vælg Diashow → Afspil eller Gentag afspilning.
• Diasshow begynder med det samme.
94
Afspilning/redigering >
Visning af billeder
Autorotation
Når Autorotation er aktiveret, roterer kameraet automatisk de billeder, du
har taget, lodret, så de passer horisontalt til skærmen.
Sådan indstiller
du funktioner for
autorotation:
I afspilningstilstand trykker du på [m] → x →
Autorotation → en indstilling.
Indstille miniaturetilstanden
Du kan vælge antallet af filer, du vil vise i miniaturetilstand.
Sådan indstilles
muligheder for
miniaturetilstand:
I Afspilningstilstand skal du trykke på [m] → x →
Miniaturetilstand → en mulighed.
95
Afspilning/redigering
Afspilning af videoer
Du kan afspille en video, tage et billede fra en video eller beskære en
video og gemme den som en ny fil.
Pause
Stop
Kontrolfunktioner til visning af video
Hvis du vil
Beskæring af video under afspilning
1
Tryk på [o] det sted, hvor det nye videoklip skal begynde.
2
Når det er standset, skal du trykke på [
3
Tryk på [o] det sted, hvor det nye videoklip skal slutte.
4
Når det er standset, skal du trykke på [
5
Når pop-op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
].
].
Den klippede fil gemmes som en separat fil under et nyt navn.
Skal du
Spole tilbage
Tryk på [C].
Scan bagud i intervaller på 2X, 4X og 8X hver
gang du trykker på [C].
Standse/afspille
Tryk på [o].
Spole hurtigt frem
Tryk på [F].
Scan fremad i intervaller på 2X, 4X og 8X hver
gang du trykker på [F].
Lydstyrkekontrol
Drej navigationsknappen til venstre eller højre.
Stoppe
Tryk på [D].
96
Afspilning/redigering >
Afspilning af videoer
Tage et billede under en afspilning
1
Tryk på [o] på det sted, hvor du vil gemme det nye
stillbillede.
2
Tryk på [I].
• Opløsningen for det optagne billeder er det samme som videoopløsningen.
• Den optagne fil gemmes som en separat fil under et nyt navn.
97
Afspilning/redigering
Redigering af billeder
Udfør fotoredigeringsopgaver, som f.eks. ændring af størrelse, rotering
eller eliminering af rødøjeeffekter. Redigerede billeder gemmes som
nye filer under forskellige filnavne. 3D-fotos, panoramafotos og
3D-panoramafotos kan ikke redigeres med funktionen Redigering af
billede.
Sådan indstiller du
funktionerne for
Billedredigering:
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Modlys: Retter lysstyrken for et undereksponeret billede.
(Fra*, Til)
I afspilningstilstand trykker du på [f] → en indstilling.
Før korrigering
Funktioner
Efter korrigering
Den nye fil er muligvis mindre end den oprindelige.
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Smartfilter: Du kan anvende forskellige filtereffekter på
billederne og skabe unikke billeder. (Fra*, Miniature,
Blødt fokus, Stumfilm 1, Stumfilm 2, Halvtone prikker,
Skitse, Fiskeøje, Antitåge, Negativ)
Skaler: Skalerer billedets størrelse.
De tilgængelige opløsninger varierer afhængigt af størrelsen for
det valgte billede.
Den nye fil er muligvis mindre end den oprindelige.
Roter: Roterer et billede. (Fra*, Højre 90°, Venstre 90°, 180°,
Horisontal, Vertikal)
Rødøje-fix: Fjerner røde øjne på et billede. (Slukket*, Tændt)
Du kan ikke rotere beskyttede filer eller RAW-filer.
Den nye fil er muligvis mindre end den oprindelige.
98
Afspilning/redigering >
Redigering af billeder
* Standard
Ikon
Beskrivelse
Retouchering: Skjuler skønhedsfejl i ansigtet.
Den nye fil er muligvis mindre end den oprindelige.
Lysstyrke: Juster et billedes lysstyrke.
Den nye fil er muligvis mindre end den oprindelige.
Kontrast: Juster et billedes skarphed.
Den nye fil er muligvis mindre end den oprindelige.
Vignettering: Anvend retrofarver, høj kontrast og stærke
vigneteffekter fra Lomo-kameraer.
Den nye fil er muligvis mindre end den oprindelige.
99
Kapitel 4
Trådløst netværk
Lær, hvordan du opretter forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN'er) og bruger funktioner.
Trådløst netværk
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af netværksindstillinger
Her kan du lære at etablere forbindelse til et adgangspunkt (AP),
når du er inden for rækkevidden af et WLAN. Du kan også konfigurere
netværksindstillinger.
Ikon/Funktion
Opdater
Beskrivelse
Opdater adgangspunkter, der kan oprettes
forbindelse til.
Ad hoc-adgangspunkt
Forbindelse til et WLAN
WPS-adgangspunkt
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
3
Tryk på [m], og vælg derefter Wi-Fi-indstilling.
,
,
eller
Signalstyrke
.
• I nogle tilstande skal du trykke på [m] eller følge
anvisningerne på skærmen, indtil skærmbilledet Wi-Fi-indstilling
vises.
• Kameraet søger automatisk efter tilgængelige adgangspunkter
(AP'er).
4
Sikret adgangspunkt
WPS-knap-tilslutning
Opret forbindelse til et WPS-adgangspunkt.
Tilføj trådløst netværk
Tilføj et adgangspunkt manuelt.
• Tryk på [f] for at åbne netværksindstillingerne.
• Når du vælger et sikret adgangspunkt, vises et pop-op-vindue.
Angiv de påkrævede adgangskoder for at oprette forbindelse til
WLAN'et. Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at
se "Indtastning af tekst". (s. 105)
• Når der vises en loginside, skal du se "Brug af loginbrowseren".
Vælg et adgangspunkt.
(s. 103)
• Hvis du vælger et ikke-sikret adgangspunkt, forbindes kameraet
til WLAN'et.
Wi-Fi-indstilling
• Hvis du vælger et adgangspunkt, der understøtter WPS-
Opdater
profilen, skal du vælge WPS PIN-tilslutning og derefter
indtaste adgangspunktets PIN-kode. Du kan også slutte til et
adgangspunkt, der understøtter WPS, ved at vælge
WPS-knap-tilslutning på kameraet og derefter trykke på
knappen WPS på adgangspunktet.
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Afslut
Manuel
101
Trådløst netværk >
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af netværksindstillinger
Indstilling af netværksfunktioner
Manuel indstilling af IP-adressen.
1
På skærmbilledet Wi-Fi Setting: Flyt til et adgangspunkt,
og tryk derefter på [f].
1
På skærmbilledet Wi-Fi Setting: Flyt til et adgangspunkt,
og tryk derefter på [f].
2
Vælg hver indstilling, og indtast de nødvendige
informationer.
2
Vælg IP-indstillinger → Manuel.
3
Vælg hver indstilling, og indtast de nødvendige
informationer.
Funktion
Beskrivelse
Godkendelse
Vælg en netværksgodkendelsestype.
Datakryptering
Vælg en krypteringstype.
Netværksnøgle
Indtast netværksadgangskoden.
IP-indstillinger
Angiv IP-adressen manuelt.
Funktion
Beskrivelse
IP
Angiv den statiske IP-adresse.
Undernetmaske
Angiv undernetmasken.
Gateway
Angiv din gateway.
DNS-server
Indtast DNS-adressen.
102
Trådløst netværk >
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af netværksindstillinger
Brug af loginbrowseren
Du kan angive dine loginoplysninger via loginbrowseren, når der
oprettes forbindelse til nogle adgangspunkter, websteder med deling
eller skyservere.
Knap
Beskrivelse
[D/I/C/F]
Flyt til et punkt, eller rul på siden.
[o]
Vælg et punkt.
[m]
Få adgang til følgende indstillinger:
• Forrige side: Flyt til forrige side.
• Næste side: Flyt til næste side.
• Genindlæs: Genindlæs siden.
• Stop: Stop indlæsning af siden.
• Afslut: Luk loginbrowseren.
[
Luk loginbrowseren.
]
• Afhængigt af den side, du viser, kan visse elementer ikke vises. Dette er
ikke en fejl.
• Loginbrowseren lukkes måske ikke automatisk, når du logger ind på visse
sider. Sker det, skal du lukke loginbrowseren ved at trykke på [ ] og
derefter fortsætte med den ønskede handling.
• Det kan tage længere tid at indlæse loginsiden pga. sidens størrelse eller
netværkshastigheden. Er det tilfældet, så vent, indtil vinduet med logininformationer vises.
103
Trådløst netværk >
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af netværksindstillinger
Gode råd om netværksforbindelse
• Du skal indsætte et hukommelseskort for at kunne bruge
Wi-Fi-funktionerne.
• Netværksforbindelsens kvalitet afgøres af adgangspunktet.
• Jo større afstanden er mellem dit kamera og adgangspunktet, jo
længere tid tager det at forbinde til netværket.
• Hvis en enhed i nærheden anvender den samme radiofrekvens som
dit kamera, kan det afbryde din forbindelse.
• Hvis navnet på dit adgangspunkt ikke er på engelsk, kan kameraet
måske ikke finde enheden, eller navnet vises måske forkert.
• For oplysninger om netværksindstillinger eller adgangskoder skal du
kontakte din netværksadministrator eller netværkets tjenesteudbyder.
• Hvis et WLAN kræver godkendelse fra tjenesteudbyderen, kan du
muligvis ikke forbinde til det. For at forbinde til WLAN'et: Kontakt din
netværkstjenesteudbyder.
• Afhængigt af krypteringstypen kan antallet af cifre i adgangskoden
variere.
• En WLAN-forbindelse kan ikke etableres i alle omgivelser.
• Kameraet viser muligvis en WLAN-aktiveret printer på listen med
adgangspunkter. Du kan ikke forbinde til netværket via en printer.
• Du kan ikke forbinde dit kamera til et netværk og et tv på samme tid.
Du kan heller ikke vise billeder eller videoer på et tv, mens kameraet er
forbundet til et netværk.
• Forbindelse til et netværk kan medføre ekstra gebyrer. Omkostningerne
kan variere. Det afhænger af dine kontraktvilkår.
• Hvis du ikke kan slutte til et WLAN, så prøv et andet adgangspunkt på
listen med tilgængelige adgangspunkter.
• Du kan også oprette forbindelse til gratis WLAN'er i nogle lande.
• Der vises måske en loginside, når du vælger et gratis WLAN, der
tilbydes af visse netværksudbydere. Angiv dit ID og din adgangskode
for at oprette forbindelse til WLAN'et. For informationer om registrering
eller tjenesten skal du kontakte netværksudbyderen.
• Vær forsigtig, når du indtaster personlige oplysninger for forbindelsen
via adgangspunktet. Indtast ikke betalings- eller kreditkortoplysninger
på kameraet. Producenten er ikke ansvarlig for problemer, der skyldes
indtastning af sådanne oplysninger.
• De mulige netværksforbindelser kan variere i forhold til landet.
• Dit kameras WLAN-funktion skal overholde radiotransmissionslovene
i dit område. For at være sikker på overholdelse bør du kun bruge
WLAN-funktionen i det land, hvor du har købt kameraet.
• Processen med tilpasning af netværksindstillinger kan variere. Det
afhænger af netværksforholdene.
• Etabler ikke adgang til et netværk, du ikke har tilladelse til at bruge.
• Før du opretter forbindelse til et netværk, skal du sørge for, at dit batteri
er fuldt opladet.
• Hvis en DHCP-server ikke er tilgængelig, skal du lave en autoip.txt-fil
og kopiere den til det isatte hukommelseskort for at slutte til netværket
med automatisk IP.
104
Trådløst netværk >
Oprette forbindelse til et WLAN og konfigurering af netværksindstillinger
Indtastning af tekst
Ikon
Beskrivelse
Slet sidste bogstav.
Lær, hvordan du indtaster tekst. Ikonerne i tabellen nedenfor gør det
muligt at flytte markøren, skifte mellem store og små bogstaver osv.
Brug navigationsknappen til at rulle til en ønsket tast, og tryk derefter på
[o] for at vælge tasten.
Bevæg markøren.
Skift til store eller små bogstaver i ABC-tilstand.
Indtast ".com".
Skift mellem Symbol- og ABC-tilstand.
Indtast et mellemrum.
Udført
Gem den viste tekst.
Se vejledningen til indtastning af tekst.
Udført
Tilbage
Returtast
• Du kan kun indtaste engelsk tekst, uanset det valgte skærmsprog.
• For at flytte direkte til Udført: Tryk på [y].
• Du kan indtaste op til 64 tegn.
105
Trådløst netværk
Automatisk lagring af filer på en smartphone
Kameraet kan forbindes til en smartphone, der understøtter funktionen
AutoShare via WLAN. Når du tager et billede med kameraet, gemmes
det automatisk på smartphonen.
• Funktionen AutoShare understøttes af Galaxy-seriens smartphones eller
Galaxy Tab-modeller med operativsystemet Android 2.2 eller nyere eller af
iOS-enheder med iOS 4.3 eller nyere. Inden du bruger funktionen, skal du
kontrollere og om nødvendigt opdatere enhedens firmware.
• Du skal installere programmet Samsung SMART CAMERA App på din
telefon eller enhed, før du bruger denne funktion. Du kan downloade
programmet fra Samsung Apps, Google Play Store eller Apple App Store.
4 Vælg kameraet på listen, og opret forbindelse til
kameraet.
• Smart phonen kan kun oprette forbindelse til ét kamera ad
gangen.
5 Accepter på kameraet, at smartphonen opretter
forbindelse til kameraet.
• Hvis smartphonen har været forbundet til kameraet før, oprettes
der automatisk forbindelse.
• Et ikon, der viser tilslutningsstatussen (
1
Drej vælgeren på kameraet til B.
2 Vælg
på kameraet.
• Hvis pop op-meddelelsen, der beder dig downloade
programmet, vises, skal du vælge Next.
3 Aktivér Samsung SMART CAMERA App på din
) vises på kameraets
skærm.
6 Tag et billede med kameraet.
• Det tagne billede gemmes i kameraet og overføres derefter til
smartphonen.
• Du kan ikke optage en video, mens funktionen AutoShare er
aktiveret.
smartphone.
• På iOS-enheder skal du aktivere Wi-Fi-funktionen, inden du
aktiverer programmet.
106
Trådløst netværk
Afsendelse af billeder eller videoer til en smartphone
Kameraet kan forbindes til en smartphone, der understøtter funktionen
MobileLink via et WLAN. Du kan let sende billeder eller videoer til din
smartphone.
• Funktionen MobileLink understøttes af Galaxy-seriens smartphones eller
Galaxy Tab-modeller med operativsystemet Android 2.2 eller nyere eller af
iOS-enheder med iOS 4.3 eller nyere. Inden du bruger funktionen, skal du
kontrollere og om nødvendigt opdatere enhedens firmware.
• Du skal installere programmet Samsung SMART CAMERA App på din
telefon eller enhed, før du bruger denne funktion. Du kan downloade
programmet fra Samsung Apps, Google Play Store eller Apple App Store.
• Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets
hukommelse.
• Hvis du vælger filer fra smartphonen, kan du vise op til 1000 af de seneste
filer og sende op til 150 filer ad gangen. Hvis du vælger filer fra kameraet,
kan du få vist de filer, der er valgt fra kameraet. Det maksimale antal filer,
der kan sendes, afhænger af mængden af lagerplads på smartphonen.
• Du kan ikke sende RAW-filer.
1
Drej vælgeren på kameraet til B.
2 Vælg
på kameraet.
• Hvis pop-op-meddelelsen, der beder dig downloade
programmet, vises, skal du vælge Next.
3 Vælg en afsendelsesfunktion på kameraet.
• Hvis du vælger Vælg filer fra smartphone, kan du bruge din
smartphone til at få vist og dele filer, der er gemt på kameraet.
• Hvis du vælger Vælg filer fra kamera, kan du vælge de filer, du
vil sende, fra kameraet.
4 Aktivér Samsung SMART CAMERA App på din
smartphone.
• På iOS-enheder skal du aktivere Wi-Fi-funktionen, inden du
aktiverer programmet.
107
Trådløst netværk >
Afsendelse af billeder eller videoer til en smartphone
5 Vælg kameraet på listen, og opret forbindelse til
kameraet.
• Smart phonen kan kun oprette forbindelse til ét kamera ad
gangen.
6 Accepter på kameraet, at smartphonen opretter
forbindelse til kameraet.
• Hvis smartphonen har været forbundet til kameraet før, oprettes
der automatisk forbindelse.
7
Vælg på smartphonen eller kameraet de filer, der skal
overføres fra kameraet.
8 Berør knappen Kopier på smartphonen, eller vælg Del på
kameraet.
• Kameraet sender filerne.
108
Trådløst netværk
Brug af en smartphone som en fjernudløser
Kameraet kan forbindes til en smartphone via et WLAN. Brug
smartphonen som en fjernudløser vha. funktionen Remote Viewfinder.
Det optagede billede vises på din smartphone.
• Funktionen Remote Viewfinder understøttes af Galaxy-seriens smartphones
eller Galaxy Tab-modeller med operativsystemet Android 2.2 eller nyere eller
af iOS-enheder med iOS 4.3 eller nyere. Inden du bruger funktionen, skal
du kontrollere og om nødvendigt opdatere enhedens firmware.
• Du skal installere programmet Samsung SMART CAMERA App på din
telefon eller enhed, før du bruger denne funktion. Du kan downloade
programmet fra Samsung Apps, Google Play Store eller Apple App Store.
1
Drej vælgeren på kameraet til B.
2 Vælg
på kameraet.
3 Aktivér Samsung SMART CAMERA App på din
smartphone.
• På iOS-enheder skal du aktivere Wi-Fi-funktionen, inden du
aktiverer programmet.
4 Vælg kameraet på listen, og opret forbindelse til
kameraet.
• Smart phonen kan kun oprette forbindelse til ét kamera ad
gangen.
5 Accepter på kameraet, at smartphonen opretter
forbindelse til kameraet.
• Hvis smartphonen har været forbundet til kameraet før, oprettes
der automatisk forbindelse.
• Hvis pop-up-meddelelsen, der beder dig downloade
programmet, vises, skal du vælge Ja.
109
Trådløst netværk >
6
Brug af en smartphone som en fjernudløser
Indstil følgende funktioner på din smartphone.
Ikon
7
Beskrivelse
• Fokussen indstilles automatisk til Multi af.
Indstilling af blitz
Selvudløser
Billedstørrelse
Lagring af placering
Tryk på
på din smartphone, og hold den inde for at
fokusere.
8
Release
to capture the photo.
• Billeder, der gemmes på smartphonen, vil blive skaleret til
640X424, når de optages
opløsning.
og til 640X360, når de optages i
• Mens du bruger denne funktion, er nogle knapper ikke
tilgængelige på kameraet.
• Zoomknappen og udløseren på din smartphone fungerer ikke,
når du bruger denne funktion.
• Tilstanden Remote Viewfinder understøtter kun billedstørrelserne
og
.
• Når du bruger denne funktion, kan den ideelle afstand mellem kameraet og
smartphonen variere, afhængigt af omgivelserne.
• Din smartphone må højst være 7 m fra kameraet for at anvende denne
funktion.
• Det tager nogen tid at tage billedet, efter du har trykket på
på din
smartphone.
• Funktionen Remote Viewfinder deaktiveres, når:
- der er et indgående opkald på din smartphone
- enten kameraet eller din smartphone slukkes
- hukommelsen er fyldt
- en af enhederne mister forbindelsen til WLAN'et
- Wi-Fi-forbindelsen er ringe eller ustabil
110
Trådløst netværk
Brug af websteder til deling af billeder eller videoer
Upload dine billeder eller videoer til websider til deling af billeder eller
videoer. De mulige websteder vises på dit kamera. Opload af filer til
visse websteder kræver, at du besøger webstedet og registrerer dig, før
du tilslutter kameraet.
4
Indtast dit ID og din adgangskode, og vælg derefter Login.
• Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se
"Indtastning af tekst". (s. 105)
• Hvis du oprettede forbindelse til SkyDrive, kan du se "Brug af
loginbrowseren". (s. 103)
Adgang til websider
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
3
Vælg et websted.
.
• For at vælge et ID fra listen skal du vælge
→ et ID.
• Hvis du tidligere har logget ind på webstedet, bliver du muligvis
logget ind automatisk.
Du skal have en eksisterende konto på websitet til fildeling for at kunne
anvende denne funktion.
• Hvis pop op-meddelelsen, der beder dig oprette en konto, vises,
skal du vælge OK.
• Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via det
senest anvendte adgangspunkt.
• Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger
det efter tilgængelige adgangspunkter. (s. 101)
111
Trådløst netværk >
Brug af websteder til deling af billeder eller videoer
Opload af billeder eller videoer
1
Få adgang til webstedet med dit kamera.
2
Rul til filerne, du vil sende, og tryk derefter på [o].
• Du kan ikke uploade RAW-filer.
• Du kan uploade op til 20 filer ad gangen.
• Du kan ikke uploade filer, hvis filstørrelsen overstiger grænsen. Den
• Du kan vælge op til 20 filer. Den samlede størrelse må højst være
på 10 MB. (På nogle websteder kan den samlede størrelse eller
antallet af filer variere.)
•
•
3
Vælg Upload.
• Hvis du oprettede forbindelse til Facebook: Vælg Upload →
Opload.
• Hvis du har oprettet forbindelse til Facebook, kan du indtaste
dine kommentarer ved at vælge feltet Kommentar. Du kan få
flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se "Indtastning af
tekst".
(s. 105)
•
•
•
•
•
maksimale fotoopløsning, du kan uploade, er 2M, og den længste
video, du kan uploade, er en video optaget med
. Hvis den valgte
billedopløsning er højere end 2M, vil den automatisk blive skaleret til en
lavere opløsning. Hvis du opretter forbindelse til Facebook, reduceres
fotoopløsningen til 1M.
Metoden til overførsel af billeder eller videoer kan variere afhængigt af det
valgte websted.
Kontakt din netværksadministrator eller netværksudbyder, hvis du
ikke kan få adgang til et websted pga. indstillinger for firewall eller
brugergodkendelse.
Oploadede billeder eller videoer bliver måske automatisk forsynet med den
dato, hvor de blev optaget.
Din internetforbindelses hastighed kan have indflydelse på, hvor hurtigt du
kan overføre billeder eller åbne websider.
Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets
hukommelse.
Du kan også overføre billeder eller videoer til fildelingswebsteder i
afspilningstilstand ved at trykke på [m] og derefter vælge z →
Del (Wi-Fi) → et ønsket websted.
Når du oploader billeder til SkyDrive, skaleres de til 2M, mens
billedformatet bevares.
112
Trådløst netværk
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail
Du kan ændre indstillinger i e-mail-menuen og via e-mail sende billeder
eller videoer, der er gemt i kameraet.
5
Vælg feltet Navn, indtast dit navn, og vælg derefter
Udført.
Afsenderindst
Ændring af e-mail-indstillinger
Navn
I e-mail-menuen kan du ændre indstillinger for lagring af dine
informationer. Du kan også indstille eller ændre e-mail-adgangskoden.
Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se "Indtastning af
tekst". (s. 105)
E-mail
Gem
Nulstil
Tilbage
Lagring af dine informationer
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
3
Tryk på [m].
4
Vælg
.
6
Vælg feltet E-mail, indtast din e-mail-adresse, og vælg
derefter Udført.
7
Tryk på Gem for at gemme dine ændringer.
• Hvis du vil slette dine oplysninger, skal du vælge Nulstil.
→ Afsenderindst.
113
Trådløst netværk >
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail
Indstilling af en e-mail-adgangskode
Ændring af e-mail-adgangskoden
1
Drej vælgeren til B.
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
2
Vælg
3
Tryk på [m].
3
Tryk på [m].
4
Vælg
4
Vælg
5
Indtast din nuværende 4-cifrede adgangskode.
6
Indtast en ny 4-cifret adgangskode.
7
Indtast den nye adgangskode igen.
8
Når pop-op-meddelelsen vises, skal du trykke på [o].
.
→ Indstilling
password → Tændt.
• Hvis du vil deaktivere adgangskoden, skal du vælge Fra.
5
Når pop-op-meddelelsen vises, skal du trykke på [o].
• Pop-op-meddelelsen vises automatisk, selv hvis du ikke trykker
på [o].
6
Indtast en 4-cifret adgangskode.
7
Indtast adgangskoden igen.
.
→ Ændr
password.
• Pop-op-meddelelsen vises automatisk, selv hvis du ikke trykker
på [o].
8
Når pop-op-meddelelsen vises, skal du trykke på [o].
• Pop-op-meddelelsen vises automatisk, selv hvis du ikke trykker
på [o].
Hvis du mister din adgangskode, kan du nulstille den ved at vælge Nulstil
på skærmen til indstilling af adgangskode. Når du nulstiller informationerne,
slettes tidligere gemte informationer om brugerindstillinger, e-mail-adresse og
listen med nyligt afsendte e-mails.
114
Trådløst netværk >
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail
Afsendelse af billeder eller videoer via
e-mail
Du kan via e-mail sende billeder eller videoer, der er gemt i kameraet.
Du kan få flere oplysninger om at indtaste tekst ved at se "Indtastning af
tekst". (s. 105)
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
3
Vælg feltet Sender, indtast din e-mail-adresse,
og vælg derefter Udført.
.
• Hvis du tidligere har gemt dine informationer, indsættes disse
automatisk. (s. 113)
6
Rul til filer til afsendelse, og tryk derefter på [o].
• Du kan vælge op til 20 filer. Den samlede størrelse må højst være
på 7 MB.
7
Vælg Send.
8
Vælg feltet Kommentar, indtast dine kommentarer, og
vælg derefter Udført.
9
Vælg Send.
• Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via den
senest anvendte adgangspunkt og sende e-mailen.
• Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger
det efter tilgængelige adgangspunkter. (s. 101)
• Hvis du vil bruge en adresse fra listen over tidligere modtagere,
skal du vælge → en adresse.
4
Vælg feltet Modtager, indtast en e-mail-adresse,
og vælg derefter Udført.
• Hvis du vil bruge en adresse fra listen over tidligere modtagere,
skal du vælge → en adresse.
• Vælg
for at tilføje flere modtagere. Du kan indtaste op til
30 modtagere.
• Vælg
5
for at slette en adresse fra listen.
Vælg Næste.
115
Trådløst netværk >
Afsendelse af billeder eller videoer via e-mail
• Du kan ikke sende RAW-filer.
• Du kan sende op til 20 filer ad gangen.
• Selvom et foto synes at være blevet overført korrekt, kan fejl ved
•
•
•
•
•
modtagerens e-mail-konto betyde, at fotoet bliver afvist eller opfattes som
spam.
Du kan muligvis ikke sende en e-mail, hvis der ikke er nogen tilgængelig
netværksforbindelse, eller hvis indstillingerne for din e-mail-konto ikke er
korrekte.
Du kan ikke sende en e-mail, hvis filstørrelsen overstiger grænsen. Den
højeste fotoopløsning, du kan sende, er 2M, og den længste video, du kan
sende, er en video optaget med
. Hvis den valgte billedopløsning er
højere end 2M, vil den automatisk blive skaleret til en lavere opløsning.
Kontakt din netværksadministrator eller netværksudbyder, hvis du ikke kan
sende en e-mail pga. indstillinger for firewall eller brugergodkendelse.
Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets
hukommelse.
Du kan også sende en e-mail i afspilningstilstanden ved at trykke på
[m] og derefter vælge z → Del (Wi-Fi) → E-mail.
116
Trådløst netværk
Brug af Autobackup til at sende billeder eller videoer
Du kan sende billeder eller videoer, du har optaget med kameraet,
trådløst til en pc. Funktionen Autobackup fungerer kun med
operativsystemet Windows.
Installation af programmet til Autobackup
på din pc
Afsendelse af billeder eller videoer til
en pc
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
.
• Du skal konfigurere backup-pc-informationerne for at bruge
funktionen Autobackup. For flere detaljer skal du se
"Installation af programmet til Autobackup på din pc". (s. 117)
1
Installer Intelli-studio på pc'en. (s. 142)
2
Forbind kameraet til computeren med USB-kablet.
3
Klik på OK i pop-op-vinduet.
• Hvis du vil slukke for din pc automatisk, når overførslen er
→ Luk pc ned efter backup → Til.
fuldført, skal du vælge
• Programmet Autobackup installeres på din pc. Følg vejledningen
• For at vise hjælp til funktionen Autobackup skal du vælge
3
på skærmen for at fuldføre installationen.
4
Fjern USB-kablet.
5
Forbind kameraet til pc'en med USB-kablet.
• Kameraet gemmer informationer om pc'en, så kameraet kan
sende filer til pc'en.
Før du installerer programmet, skal du sikre dig, at pc'en er forbundet til
et netværk. Hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig, skal du
installere programmet fra den medfølgende cd.
Tryk på [m] for at angive indstillinger.
→
Guide.
4
Tryk på [o] for at starte sikkerhedskopieringen.
• Tryk på [o] for at annullere afsendelsen.
• Du kan ikke vælge individuelle filer til sikkerhedskopiering. Denne
funktion sikkerhedskopierer kun nye filer på kameraet.
• Statussen for sikkerhedskopieringen vises på pc-skærmen.
• Når overførslen er færdig, slukkes kameraet automatisk i løbet af
ca. 30 sekunder. Vælg Annuller for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede for at forhindre, at kameraet slukker automatisk.
117
Trådløst netværk >
Brug af Autobackup til at sende billeder eller videoer
• Hvis pc'en understøtter funktionen Wake on LAN (WOL), kan du
automatisk tænde for pc'en fra dit kamera. (s. 122)
• Når du forbinder kameraet til WLAN'et: Vælg det adgangspunkt, der er
forbundet til pc'en.
• Kameraet søger efter mulige adgangspunkter, også selvom du forbinder til
samme adgangspunkt igen.
• Hvis du slukker for kameraet eller fjerner batteriet, mens du sender filer,
afbrydes filoverførslen.
• Mens du bruger denne funktion, er det kun [Power], der er tilgængelig på
dit kamera.
• Du kan kun forbinde ét kamera til afsendelse af filer til pc'en ad gangen.
• Backuppen kan være annulleret på grund af netværksforhold.
• Billeder eller videoer kan kun sendes til en pc én gang. Filer kan ikke
sendes igen, selv hvis du slutter dit kamera til en anden pc.
• Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets
hukommelse.
• Du skal deaktivere Windows Firewall og alle andre firewalls, inden du
bruger denne funktion.
• Du kan sende op til 1000 filer.
• Servernavnet skal indtastes med det latinske alfabet på pc-softwaren og
må ikke indeholde mere end 48 tegn.
118
Trådløst netværk
Visning af billeder eller videoer på et Tv-link-understøttet tv
Tv-link er en teknologi til deling af mediefiler mellem et kamera og tv, der
er sluttet til den samme adgangspunkt. Med denne teknologi kan du
vise dine billeder eller videoer på et bredskærmsfjernsyn.
1
Drej vælgeren til B.
2
Vælg
.
• Hvis vejledningsmeddelelsen vises, skal du trykke på [o].
• Kameraet forsøger automatisk at forbinde til et WLAN via det
4
På dit tv kan du søge efter kameraet og gennemse de
delte billeder og videoer.
• For flere oplysninger om at søge efter kameraet og gennemse
billeder eller videoer på et tv henvises til tv'ets brugervejledning.
• Videoer afspilles muligvis ikke jævnt afhængigt af typen af tv eller
netværksforholdene. Hvis dette sker, skal du optage videoen
eller
og afspille den igen. Hvis videoer ikke
igen i kvaliteten
afspilles jævnt på dit tv over den trådløse forbindelse, så prøv at
forbinde kameraet til dit tv med et med et HDMI-kabel.
senest anvendte adgangspunkt.
• Hvis kameraet ikke tidligere har været sluttet til et WLAN, søger
det efter tilgængelige adgangspunkter. (s. 101)
3
Slut dit tv til et trådløst netværk via et adgangspunkt.
• Se i brugervejledningen til dit tv for flere informationer.
Adgangspunkt
119
Trådløst netværk >
Visning af billeder eller videoer på et Tv-link-understøttet tv
• Du kan ikke dele RAW-filer.
• Du kan dele op til 1000 billeder eller videoer.
• På en tv-skærm kan du kun se billeder eller videoer, der er taget med dit
kamera.
• Den trådløse forbindelses rækkevidde mellem dit kamera og et tv kan
variere. Det afhænger af specifikationerne for adgangspunktet.
• Hvis kameraet er forbundet til 2 tv, kan afspilningshastigheden blive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
langsommere.
Du kan kun bruge denne funktion med et Tv-link-understøttet tv.
Billeder eller videoer vil blive delt i deres oprindelige størrelse.
Nogle videoer gemmes langsommere end andre.
Delte billeder eller videoer vil ikke blive gemt på tv'et, men de kan gemmes
i kameraet for at overholde tv-specifikationerne.
Overførsel af billeder eller videoer til tv'et kan tage lidt tid. Det afhænger af
netværksforbindelsen, antallet af filer der skal deles eller filernes størrelse.
Hvis du slukker for kameraet på en unormal måde (f.eks. ved at tage
batteriet ud), mens du viser billeder eller videoer på et tv, vil tv'et tro, at
kameraet stadig er forbundet.
Rækkefølgen for billeder eller videoer på kameraet kan være anderledes
end på tv'et.
Afhængigt af antallet af billeder eller videoer til deling kan det tage noget tid
at indlæse billederne og færdiggøre den første opsætningsproces.
Under visning af billeder eller videoer på tv'et, kontinuerlig brug af tv'ets
fjernbetjening eller udførelse af yderligere funktioner på tv'et virker denne
funktion muligvis ikke korrekt.
Hvis du ændrer rækkefølge for filerne i kameraet eller sorterer dem, mens
de vises på et tv, skal du gentage første opsætning for at opdatere listen
over filer på tv'et.
Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er filer i kameraets
hukommelse.
Vi anbefaler, at du bruger et netværkskabel, når du slutter dit tv til dit
adgangspunkt. Dette minimerer alle ‘hak’ i videoen, som du kan opleve
ved indhold, der streames.
120
Trådløst netværk
Afsendelse af billeder med Wi-Fi Direct
Når kameraet via WLAN er tilsluttet til en enhed, der understøtter
funktionen Wi-Fi Direct, kan du sende billederne til enheden. Denne
funktion er muligvis ikke understøttet på visse enheder.
1
Tænd for enheden, og aktivér indstillingen Wi-Fi Direct.
2
Rul til et billede i afspilningstilstand på kameraet.
3
Tryk på [m], og vælg derefter z → Del (Wi-Fi) →
Wi-Fi Direct.
• Fra enkeltbilledvisning kan du kun sende ét foto ad gangen.
• I miniaturevisning kan du vælge flere fotos ved at rulle til
miniaturerne og derefter trykke på [o]. Vælg Send, når du er
færdig med at vælge fotos.
4
Vælg enheden fra kameraets liste over Wi-Fi Directenheder.
• Sørg for, at enhedens Wi-Fi Direct-indstilling er aktiveret.
• Du kan også vælge dit kamera på enhedens liste over Wi-Fi
Direct-enheder.
5
Lad kameraet oprette forbindelse til enheden på enheden.
• Billedet bliver sendt til enheden.
• Du kan sende op til 20 filer ad gangen.
• Du kan ikke bruge denne funktion, når der ikke er billeder i kameraets
hukommelse.
• Hvis du annullerer tilslutningsforsøget, inden det er færdigt, kan kameraet
muligvis ikke slutte til enheden igen. Sker dette, skal du opdatere din enhed
til den nyeste firmware.
121
Trådløst netværk
Om funktionen Wake on LAN (WOL)
Med funktionen WOL kan du automatisk aktivere eller vække en pc med dit kamera. Denne funktion har været tilgængelig for stationære Samsungpc'er i de sidste 5 år (ikke tilgængelig for all-in-one-pc'er).
Andre ændringer til din pc's BIOS-indstillinger end dem, der er beskrevet nedenfor, kan beskadige din pc. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der er forårsaget af
ændringer til din pc's BIOS-indstillinger.
Indstilling af pc'en til at vågne op fra slumretilstand
1
Klik på Start, og åbn derefter Control Panel (Kontrolpanel).
2
Konfigurer netværksforbindelsen.
• Windows 7:
Klik på Network and Internet (Netværk og internet) →
Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) →
Change adapter settings (Rediger indstillinger for netværkskort).
• Windows Vista:
Klik på Network and Internet (Netværk og internet) →
Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter)
→ Manage network connections (Administrer
netværksforbindelser).
3
Højreklik på Local Area (Lokalt område), og klik derefter
på Properties (Egenskaber).
4
Klik på Configure (Konfigurer) → fanen Power manage
(Strømstyring) → Allow this device to wake the computer
(Tillad, at denne enhed vækker computeren).
5
Klik på OK.
6
Genstart pc'en.
• Windows XP:
Klik på Network and Internet Connection (Netværksog internetforbindelse) → Network Connection
(Netværksforbindelse).
122
Trådløst netværk >
Om funktionen Wake on LAN (WOL)
Indstilling af pc'en til at tænde
1
Tænd for pc'en, og tryk på F2, mens pc'en starter op.
• BIOS-indstillingsmenuen vises.
2
Vælg Advanced (Avanceret) → Power management Setup
(Strømsparingsindstilling).
3
Vælg Resume on PME (Genoptag ved PME) →
Enabled (Aktiveret).
4
Tryk på F10 for at gemme ændringerne og fortsætte med
at starte op.
5
Klik på Start, og åbn derefter Control Panel (Kontrolpanel).
6
Konfigurer netværksforbindelsen.
7
Vælg drivere til netværksadapteren.
8
Klik på fanen Advanced (Avanceret), og indstil derefter
WOL-menuerne.
• Du kan ikke bruge denne funktion over en firewall, eller hvis et
sikkerhedsprogram er installeret.
• For at kunne tænde pc'en med WOL-funktionen skal pc'en have en aktiv
forbindelse til det lokale netværk. Kontroller, at indikatorlyset på pc'ens
LAN-port er tændt, hvilket viser, at LAN-forbindelsen er aktiv.
• Afhængigt af pc-modellen kan kameraet muligvis kun vække pc'en.
• Afhængigt af din pc's operativsystem eller drivere kan navnene på WOLindstillingsmenuen variere.
- Eksempler på navne på indstillingsmenu: Aktivér PME, Wake on LAN
osv.
- Eksempler på værdier for indstillingsmenu: Aktivér, magisk pakke osv.
• Windows 7:
Klik på Network and Internet (Netværk og internet) →
Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) →
Change adapter settings (Rediger indstillinger for netværkskort).
• Windows Vista:
Klik på Network and Internet (Netværk og internet) →
Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter)
→ Manage network connections (Administrer
netværksforbindelser).
• Windows XP:
Klik på Network and Internet Connection (Netværksog internetforbindelse) → Network Connection
(Netværksforbindelse).
123
Kapitel 5
Menu med kameraindstillinger
Her kan du lære om brugerindstillinger og den generelle indstillingsmenu.
Du kan justere indstillingerne, så de bedre passer til dine behov og præferencer.
Menu med kameraindstillinger
Brugerindstillinger
Du kan indstille brugermiljøet med disse indstillinger.
Sådan indstiller du
brugerfunktionerne:
Støjreduktion
Tryk i optagelsestilstand på [m] → u eller X
→ en mulighed.
Brug Støjreduktionen til at reducere den visuelle støj på billeder.
* Standard
Funktion
Tilgængelige elementer og deres rækkefølge afhænger af
optagelsestilstanden.
Beskrivelse
Høj ISOstøjreduktion
Denne funktion reducerer støj, der kan forekomme,
når du indstiller en høj ISO-følsomhed. (Fra, Til*)
Langvarig
støjreduktion
Denne funktion reducerer støj, når du indstiller
kameraet til en lang eksponering. (Fra, Til*)
ISO-tilpasning
DMF (Direct Manual Focus)
ISO-trin
Du kan indstille værdien for ISO-følsomheden i enten 1/3 eller 1 trin.
Juster fokussen manuelt ved at rotere fokusringen efter at have
fokuseret ved at trykke [Udløser] halvt ned. Denne funktion er muligvis
ikke tilgængelig på visse objektiver.
Automatisk ISO-område
Du kan indstille den maksimale ISO-værdi, hvorunder hvert EV-trin bliver
valgt, når du indstiller ISO Auto.
* Standard
Funktion
Værdi
Trin 1
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600, ISO 3200
1/3 trin
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
125
Menu med kameraindstillinger >
Brugerindstillinger
AF Prioritet
iFn-tilpasning
Sådan indstiller du kameraet til kun at tage billeder, når motivet er i
fokus.
Vælg muligheder, der kan justeres, når du trykker på [i-Function] på et
i-Function-objektiv.
Funktion
Når du optager kontinuerlige eller burst-optagelser, vil kameraet optage
billeder, selv om AF-Prioritetsfunktionen er tændt, og motivet ikke er i fokus.
Korrigering af forvrængning
Du kan rette objektivforvrængning, der muligvis kan forekomme fra
objektiver. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse objektiver.
Beskrivelse
Blænder
Indstil for at justere blændeværdi.
Lukkehastighed
Indstil for at justere lukkehastighed.
EV
Indstil for at justere eksponeringsværdi.
ISO
Indstil for at justere ISO-følsomhed.
WB
Indstil for at justere hvidbalance.
Z
Indstil for at justere zoom-forhold.
126
Menu med kameraindstillinger >
Brugerindstillinger
Brugerskærm
Nr.
Histogram
Du kan tilføje eller fjerne optagelsesoplysninger fra skærmen.
Slår histogrammet på skærmen til eller fra.
3
1
2
4
5
Nr.
Beskrivelse
4
Om histogrammer
Et histogram er en graf, der viser fordelingen af lysstyrken på et
billede. Et histogram, der er placeret til venstre, angiver et mørkt
billede. Et histogram, der er placeret til højre, angiver et lyst billede.
Højden af grafen henviser til farveoplysningerne. Grafen bliver højere,
hvis en specifik farve er mere almindelig.
Undereksponeret
Veleksponeret
Overeksponeret
Beskrivelse
Afstandsskala
1
Højre ikoner
2
Venstre ikoner
Indstil til at vise afstanden mellem et motiv og kameraet, når du
monterer et objektiv, der understøtter funktionen Afstandsskala.
(Fra, ft, m*)
3
Dato & tid
Indstil til at vise ikoner til højre i optagelsestilstand.
Indstil til at vise ikoner til venstre i optagelsestilstand.
5
Denne funktion er kun tilgængelig, når du monterer et objektiv,
der understøtter funktionen Afstandsskala.
Indstil til at vise dato og tid.
127
Menu med kameraindstillinger >
Brugerindstillinger
Afbildning af taster
Gitterlinie
Du kan ændre den funktion, der er knyttet til den brugerdefinerede knap
eller knappen SMART LINK.
Vælger en guide, der kan hjælpe dig med at opsætte scenen.
(Fra*, 3 X 3, 2 X 2, Kors, Diagonal)
* Standard
Knap
Funktion
Brugerdefineret
Indstillet en funktion for knappen Brugerdefineret.
• Optisk tjek*, som udfører funktionen
Forhåndsvisning af dybdeskarphed for den aktuelle
blændeværdi. (s. 22)
• WB m/ ét tryk (Hvidbalance), som udfører
Brugerdefineret hvidbalance.
• Et tryk RAW +, som aktiverer funktionen
RAW+JPEG.
• Nulstil, som nulstiller visse indstillinger.
• AEL, som udfører funktionen Lås til
autoeksponering.
SMART LINK
Indstil en funktion for knappen SMART LINK.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
SNS og sky, E-mail, Autobackup, Tv-Link)
AF-lampe
Når du tager billeder i mørke omgivelser, skal du tænde AF-hjælpelyset
for at få et bedre auto-fokus. Auto-fokus fungerer mere præcist i mørke
omgivelser, når AF-hjælpelyset er tændt.
128
Menu med kameraindstillinger
Indstilling 1
Her kan du lære om menuemner for indstilling 1.
* Standard
Punkt
Sådan indstiller du
funktionerne for
indstilling 1:
Angiv metoden til nummerering af filer og mapper.
• Nulstil: Efter nulstillingsfunktionen er blevet brugt,
startes det næste filnavn ved 0001.
• Serie*: De nye filnumre fortsættes efter den
eksisterende nummersekvens, også selv om du har
installeret et nyt hukommeleskort, formateret kortet eller
slettet alle billeder.
I optagelses- eller afspilningstilstand skal du trykke på
[m] → q → en mulighed.
* Standard
Punkt
Language
Beskrivelse
Angiv et sprog, som kameraet viser på skærmen.
Indstiller metoden til oprettelse af filnavne.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Dato:
- sRGB files - MMDDxxxx.JPG. For et billede, der f.eks. er
Filnavn
blevet taget den 1. januar, vil filnavnet være
0101xxxx.jpg.
- Adobe RGB-filer - _MDDxxxx.JPG for månederne januar
til september. For månederne oktober til december
udskiftes månedsnumrene med bogstaverne
A (oktober), B (november) og C (december).
Et billede optaget 3. februar får derfor filnavnet
_203xxxx.jpg. For et billede, der er taget den 5. oktober,
vil filnavnet være _A05xxxx.jpg.
Beskrivelse
• Det første mappenavn er 100PHOTO, hvis du har
Filnummer
•
•
•
•
•
valgt sRGB-farveområde og standard filnavn, er det
første filnavn SAM_0001.
Filnavnenes numre øges med 1 fra SAM_0001 til
SAM_9999.
Mappenumre øges med 1 fra 100PHOTO til
999PHOTO.
Du kan maksimalt lagre 9.999 filer i én mappe.
Filnumre tildeles i henhold til DCF-specifikationerne
(Design rule for Camera File system).
Hvis du ændrer et filnavn (f.eks. på en computer),
vil kameraet ikke være i stand til at vise filen.
129
Menu med kameraindstillinger >
Indstilling 1
* Standard
Punkt
Mappetype
Beskrivelse
Indstiller mappetypen.
• Standard*: XXXPHOTO
• Dato: XXX_MMDD
Formatér hukommelseskortet. Formatering forbereder
et hukommelseskort til brug i kameraet og sletter alle
eksisterende filer inklusive beskyttede filer. (Ja, Nej)
Format
Nulstil
Der kan opstå fejl, hvis du bruger et hukommelseskort,
der er blevet formateret af et andet kameramærke,
hukommelseskortlæser eller computer. Formatér
hukommelseskort i dit kamera, før du bruger dem til at
tage billeder.
Nulstiller opsætningsmenuen og optagelsesindstillingerne
til fabriksindstillingerne. (Indstillingerne for dato,
klokkeslæt, sprog og videosignal ændres ikke). (Ja, Nej)
130
Menu med kameraindstillinger
Indstilling 2
Her kan du lære om menuemner for indstilling 2.
* Standard
Punkt
Sådan indstiller du
funktionerne for
indstilling 2:
I optagelses- eller afspilningstilstand skal du trykke på
[m] → w → en mulighed.
Automatisk
visning fra
Hurtigvisning
Justering af
skærm
Beskrivelse
Indstiller tidsrummet for hurtigvisning – den tid, kameraet
viser et billede, lige efter du har taget det.
(Fra, 1 sek*, 3 sek, 5 sek, Fasthold)
Justerer skærmens lysstyrke, automatisk
lysstyrkeindstilling, skærmfarve eller niveauindikator.
• Lysstyrke skærm: Du kan justere skærmens lysstyrke
manuelt.
• Auto lysstyrke: Slår auto lysstyrke til eller fra.
(Fra, Til*)
• Skærmfarve: Du kan justere skærmens farve manuelt.
• Vandret kalibrering: Kalibrerer niveauindikatoren. Hvis
niveauindikatoren ikke er lige, så anbring kameraet på en
lige overflade, og følg instruktionerne på skærmen.
Strømsparing
• Kameraet gemmer tidsindstillingen for slukning af
kameraet, selv om du udskifter batteriet.
• Funktionen strømbesparelse fungerer muligvis ikke,
hvis kameraet er forbundet til en computer, et tv eller
en printer, hvis der afspilles et diasshow eller en film.
Indstiller dato, klokkeslæt, datoformat, tidszone og om
datoen skal være præget på billederne.
(Tidszone, Dato, Tid, Type, Prægning)
Dato & tid
• Datoen vises i nederste højre side af billedet.
• Når du udskriver et billede, udskriver visse printere
ikke datoen ordentligt.
• Du kan ikke åbne muligheden Vandret kalibrering i
Afspilningstilstand.
• Du kan ikke kalibrere niveaumåleren i portræt-stilling.
Indstiller tiden for, hvornår skærmen slukkes. Skærmen
slukker, hvis du ikke bruger kameraet inden for den
angivne tid. (Fra, 30 sek*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
Indstiller tiden for, hvornår kameraet slukker. Kameraet
slukker, hvis du ikke bruger det inden for den angivne tid.
(30 sek, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
* Standard
Punkt
Beskrivelse
Indstil at vise hjælpetekst om menuer og funktioner.
(Fra, Til*)
Hjælpguidedisplay
Tryk på [
] for at skjule hjælpeteksten.
131
Menu med kameraindstillinger
Indstilling 3
Her kan du lære om menuemner for indstilling 3.
* Standard
Punkt
Sådan indstiller du
funktionerne for
indstilling 3:
I optagelses- eller afspilningstilstand skal du trykke på
[m] → e → en mulighed.
* Standard
Punkt
Anynet+
(HDMI-CEC)
Beskrivelse
• Systemlydstyrke: Indstiller lydstyrken eller slukker helt for
al lyd. (Fra, Lav, Medium*, Høj)
Lyd
• Af-lyd: Slår den lyd, som kameraet laver i AF-tilstand, til
eller fra. (Fra, Til*)
• Knaplyd: Slår den lyd, som kameraet laver, når du trykker
på knapperne, til eller fra. (Fra, Til*)
HDMIudgang
• Sensorrensning: Fjerner støv fra sensoren.
• Opstart: Når den er aktiveret, udfører kameraet
Beskrivelse
Når du tilslutter kameraet til et HDTV, der understøtter
Anynet+ (HDMI-CEC), kan du styre kameraets
afspilningsfunktion med tv'ets fjernbetjening.
• Fra: Du kan ikke styre kameraets afspilningsfunktion med
tv'ets fjernbetjening.
• Til*: Du kan styre kameraets afspilningsfunktion med
tv'ets fjernbetjening.
Hvis du tilslutter kameraet til et HDTV med et HDMI-kabel,
kan du ændre billedets opløsning.
• NTSC: Auto*, 1080i, 720p, 480p, 576p (aktiveres kun
når PAL er valgt)
Hvis det tilsluttede HDTV ikke understøtter den valgte
opløsning, indstiller kameraet opløsningen et niveau lavere.
sensorrensning, hver gang du tænder for det. (Fra*, Til)
Sensorrensning
Video
Vis firmwareversionen for huset og objektivet, Wi-Fi
MAC-adressen og netværkscertificeringsnummeret,
eller opdater firmwareversion.
• Firmware-opdatering: Opdaterer kamerahusets eller
objektivets firmware. (Hus, Linse)
Da dette produkt bruger udskiftelige objektiver, kan sensoren
få støv på sig, når du skifter objektiver. Det kan føre til, at
støvpartiklerne ses på de billeder, du tager. Det anbefales, at
du undlader at skifte objektiver, når du er i et særligt støvet
område. Sørg også for at sætte objektivdækslet på objektivet,
når du ikke bruger det.
Indstil det videosignal, der passer til dit land, når du tilslutter
kameraet til en ekstern videoenhed, som f.eks.
en skærm eller et tv.
• NTSC*: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexiko mv.
• PAL (understøtter kun PAL B, D, G, H eller I):
Australien, Østrig, Belgien, Kina, Danmark, Finland,
Frankrig, Tyskland, England, Italien, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz,
Thailand, Norge mv.
Information
om enhed
•
•
•
•
Du kan downloade firmwareopgraderinger fra
www.samsung.com.
Du kan ikke køre en firmwareopgradering uden et fuldt
opladt batteri. Genoplad batteriet helt, inden du udfører en
firmwareopgradering.
Hvis du opdaterer firmwaren bliver brugerindstillingsværdierne
nulstillet. (Dato, klokkeslæt, sprog, videosignal ændres ikke).
Sluk ikke for kameraet, mens opdateringen er i gang.
132
Menu med kameraindstillinger
GPS
Her kan du lære om menuemner for GPS indstilling. Du skal købe et
GPS-tilbehør (ekstraudstyr) for at bruge GPS-funktionen.
Sådan indstiller du
GPS-indstillinger:
I optagelses- eller afspilningstilstand skal du trykke på
[m] → U → en mulighed.
* Standard
Punkt
Beskrivelse
Geotagging
Indstiller til at tage billeder med placeringsoplysninger
ved hjælp af GPS (Global Positioning System).
Placeringsoplysninger føjes til de Exif-data, der er
forbundet med billedet. (Fra, Til*)
Gyld. GPStidsindst.
Indstiller tidsperioden for brug af sidste
lokationsinformation, hvis kameraet ikke kan modtage
noget GPS-signal. Hvis kameraet ikke kan modtage
GPS-signaler efter den angivne tid, optages
placeringsoplysningerne ikke på billederne.
(15 sek*, 30 sek, 1 min, 3 min, 10 min, 30 min)
Visning af
placering
Indstil denne funktion for at vise lokationsinformationen
øverst til højre på skærmen i optagelsestilstand.
Lokationsinformationen vil kun blive vist på koreansk,
når du er i Korea og skærmsproget indstilles til
koreansk. Når et andet sprog bliver indstillet, vil
lokationsinformationen blive vist på engelsk. (Fra, Til*)
Nulstilling af
GPS
Indstil denne funktion for at søge efter GPS-satellitter
tættest på din aktuelle position. (Ja, Nej)
133
Kapitel 6
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder
Udnyt kameraet fuldt ud ved at tilslutte det til eksterne enheder, f.eks. en computer, et HD-tv eller en fotoprinter.
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder
Vis filer på et HD-tv eller et 3D-tv
Vis billeder eller afspil videoklip ved at slutte dit kamera til et HD-tv
(3D-tv) med et HDMI-kabel (tilbehør).
4
Kontroller, at der er tændt for HD-tv og kamera, og vælg
derefter HDMI-tilstanden på din HD-tv.
• HDTV-skærmen viser det samme som kameraets skærm.
Afspille filer på et HD-tv
1
2
3
5
Vis videoklippene og billederne vha. knapperne på
kameraet.
I optagelses- eller afspilningstilstand skal du trykke på
[m] → e → HDMI-udgang → en indstilling.
(s. 132)
• Når du bruger HDMI-kablet, kan du tilslutte kameraet til et HD-tv vha.
Sluk for dit kamera og dit HD-tv.
• Hvis HD-tv'et understøtter Anynet+(CEC), tænder tv'et automatisk, når
Tilslut dit HD-tv og kameraet med HDMI-kablet (tilbehør).
Anynet+(CEC)-metoden.
• Anynet+(CEC)-funktionerne gør det muligt at kontrollere forbundne enheder
vha. tv'ets fjernbetjening.
•
•
•
•
det bruges i forbindelse med kameraet. Denne funktion er muligvis ikke
tilgængelig på visse HD-tv'er.
Kameraet kan ikke tage billeder eller optage videoklip, når det er tilsluttet til
et HD-tv via et HDMI-kabel.
Nogle af kameraets afspilningsfunktioner er muligvis ikke tilgængelige, når
det er tilsluttet til et HD-tv.
Den tidsperiode, der går efter tilslutning af kamera og HD-tv, kan variere
afhængigt af det anvendte hukommelseskort.
Da hovedfunktionen for et hukommelseskort er at øge
overførselshastigheden, er det ikke nødvendigvis sandt at sige, at et
hukommelseskort med en hurtigere overførselshastighed også er hurtig
ved brug af HDMI-funktionen.
135
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder >
Vis filer på et HD-tv eller et 3D-tv
Visning af filer på et 3D-tv
5
Du kan vise fotos, der er optaget i 3D-tilstand eller 3D Panoramatilstand, på et 3D-tv.
1
I optagelses- eller afspilningstilstand skal du trykke på
[m] → e → HDMI-udgang → en indstilling.
2
Sluk for dit kamera og dit 3D-tv.
3
Tilslut kameraet til dit 3D-tv med HDMI-kablet (tilbehør).
4
Tænd kameraet.
Tryk på [I] på kameraet, eller tryk på knappen til at
skifte tilstand på tv´et for at skifte til 3D-tilstand.
• Tryk på [I] eller knappen til at skifte tilstand for at skifte
tilbage til 2D-tilstand.
6
Tænd for 3D-funktionen i dit tv.
• Se i brugervejledningen til dit tv for flere detaljer.
7
Vis 3D-fotos med knapperne på dit kamera eller dit tv´s
fjernbetjening.
• Du kan ikke vise en MPO-fil med 3D-effekt på tv, der ikke understøtter
• Hvis du har et Anynet+ kompatibelt Samsung 3D-tv, og du
har tændt for kameraets Anynet+ funktion, tændes 3D-tv'et
automatisk, vises kameraskærmen, og kameraet går automatisk i
afspilningstilstanden.
dette filformat.
• Brug korrekte 3D-briller, når du viser en MPO-fil på et 3D-tv.
Se ikke 3D-billederne taget med dit kamera, på et 3D-tv eller 3D-skærm,
i længere perioder af gangen. Det kan føre til ubehagelige symptomer,
såsom belastning af øjne, træthed, kvalme med mere.
• Hvis du slukker for Anynet+ i dit kamera, aktiveres 3D-tv'et ikke
automatisk.
136
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder
Udskrivning af billeder
Udskriv billeder fra dit kamera ved direkte at tilslutte det til printere eller
ved at gemme DPOF-oplysningerne (digital udskriftsbestilling) på et
hukommelseskort.
2
• Når pop-op-meddelelsen vises på kameraets skærm, skal du
vælge Printer.
3
Udskrivning af billeder med en
PictBridge-fotoprinter
Du kan udskrive billeder på en PictBridge-kompatibel printer ved at
tilslutte kameraet direkte til printeren.
1
Tænd kameraet.
Tryk på [C/F] for at vælge et foto.
• Tryk på [m] for at angive udskriftsindstillingerne.
4
Tryk på [o] for at udskrive.
Når printeren er tændt, skal du tilslutte kameraet til
printeren med et USB-kabel.
137
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder >
Udskrivning af billeder
Konfiguration af udskriftsindstillinger
Billeder
Et billede
Størrelse
Udseende
Type
Kvalitet
Dato
Afslut
Funktion
Oprettelse af en udskriftsrækkefølge
(DPOF)
Med DPOF (digital udskriftsordreformat) kan du indstille
udskriftsstørrelsen for et billede samt antallet af kopier, der skal
udskrives. Kameraet gemmer DPOF-oplysningerne i mappen MISC
på dit hukommelseskort. Dit kamera viser en DPOF-indikator, når det
viser et billede med DPOF-oplysninger. Hvis du har indstillet DPOFoplysninger for dine billeder, kan du indlevere hukommelseskortet til en
fotoforretning til udskrivning.
Print
Beskrivelse
Billeder
Vælg, om du vil udskrive det aktuelle billede eller alle
billeder.
Størrelse
Angiver udskriftsstørrelsen.
Udseende
Indstil det antal billeder, der skal tages.
Type
Vælg en papirtype.
Kvalitet
Angiv udskriftskvaliteten.
Dato
Vælg at udskrive datoen.
Filnavn
Vælg at udskrive filnavnet.
Nulstil
Nulstil indstillingerne til deres standardværdier.
Sådan indstiller
du DPOFfunktionerne:
I afspilningstilstand trykker du på [m] → x → DPOF
→ et element.
Nogle indstillinger understøttes muligvis ikke af visse printere.
138
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder >
Udskrivning af billeder
DPOF-funktioner
Funktion
Beskrivelse
Standard
Du kan vælge de billeder, der skal udskrives samt antallet
af kopier for billederne.
• Vælg: Vælger antallet af kopier for de valgte billeder.
(Rul til de fotos, du vil udskrive → Vælg antallet af
kopier ved at dreje navigationsknappen og derefter
trykke på [f].)
• Alle: Vælger antallet af kopier for alle billeder. (Vælg
antallet af kopier ved at trykke på [D/I] og så
trykke på [o]).
• Nulstil: Annullerer alle valg for DPOF-udskriftsmængder.
Indeks
Denne funktion muliggør udskrivning af alle de billeder,
der er blevet indstillet til udskrivning som miniaturebilleder
på et enkelt stykke papir. Den udskriftsstørrelse, som du
har angivet, er kun tilgængelig med DPOF 1.1-kompatible
printere.
Størrelse
Du kan angive udskriftsstørrelsen.
• Vælg: Vælger udskriftsstørrelsen for de billeder,
du vælger. (Rul til de fotos, du vil udskrive → Vælg
udskrivningsstørrelsen ved at dreje navigationsknappen
og derefter trykke på [f].)
• Alle: Vælger udskriftsstørrelsen for alle de billeder,
der er gemt på hukommelseskortet. (Vælg
udskriftsstørrelsen ved at trykke på [D/I] og så
trykke på [o]).
• Nulstil: Annullerer DPOF-udskriftsstørrelsen for alle
billeder.
139
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder
Overførsel af filer til din computer
Overfør filer på et hukommelseskort til din computer ved at forbinde
kameraet til en pc'er.
3
Tænd kameraet.
• Når pop-op-meddelelsen vises på kameradisplayet skal du vælge
Computer.
Overførsel af filer til din Windows-computer
Tilslutning af kameraet som en ekstern harddisk
Du kan tilslutte kameraet til din computer som ekstern harddisk.
1
Sluk for kameraet.
2
Slut kameraet til computeren med USB-kablet.
4
På din computer skal du vælge Denne computer →
Flytbar disk → DCIM → XXXPHOTO eller XXX_MMDD.
5
Vælg de ønskede filer, og træk dem dernæst over på
computeren, eller gem dem herpå.
Hvis Mappetype er indstillet til Dato, vises mappenavnet som “XXX_MMDD”.
Hvis du f.eks. optager et billede den 1. januar, vil mappenavnet være
"101_0101".
• Du skal sætte USB-kablets smalle ende ind i dit kamera. Hvis kablet
sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke
ansvarlig for nogen form for tab af data.
• Hvis du forsøger at sætte USB-kablet i HDMI-porten, fungerer
kameraet muligvis ikke korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal du
genstarte kameraet.
140
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder >
Overførsel af filer til din computer
Sådan fjernes kameraet (for Windows XP)
Overførsel af filer til din Mac-computer
Med Windows Vista og Windows 7 er metoderne til frakobling af
kameraet ens.
1
Sluk for kameraet.
1
2
Tilslut dit kamera til en Macintosh-computer med et
USB-kabel.
Kontrollér, at der ikke bliver overført data mellem
kameraet og computeren.
• Hvis statuslampen på dit kamera blinker, betyder det, at
Mac OS 10.4 eller senere er understøttet.
dataoverførsler er i gang. Vent, indtil statuslampen er stoppet
med at blinke.
• Du skal sætte USB-kablets smalle ende ind i dit kamera. Hvis kablet
2
Klik på
i værktøjslinjen nederst til højre på
computerskærmen.
3
Tryk på pop-op-meddelelsen.
4
Tryk på beskedboksen, der angiver, at kameraet blev
fjernet korrekt.
5
Fjern USB-kablet.
sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke
ansvarlig for nogen form for tab af data.
• Hvis du forsøger at sætte USB-kablet i HDMI-porten, fungerer
kameraet muligvis ikke korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal du
genstarte kameraet.
3
Tænd kameraet.
• Når pop-op-meddelelsen vises på kameradisplayet skal du vælge
Computer.
4
Åbn den eksterne harddisk.
5
Overførsel af billeder eller video til computeren.
141
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder
Brug af programmer på en pc
Digitale billeder kan redigeres på flere forskellige måder ved hjælp af
billedredigeringsprogrammer. Her kan du lære at redigere billeder vha.
de medfølgende redigeringsprogrammer.
Programmer på cd'en
Program
Formål
Intelli-studio
Redigerer billeder og videoklip.
Samsung RAW Converter
Konverterer RAW-filer til det ønskede
filformat.
PC Auto Backup
Send de optagne filer til en pc, der er
forbundet via Wi-Fi.
Installation af software
1
Indsæt cd-rom'en i din computer.
2
Når indstillingsguiden vises, skal du klikke på
Samsung Digital Camera Installer.
3
Vælg et program, du ønsker at installere, og klik så på
Install (Installere).
4
Følg vejledningen på skærmen.
5
Når installeringen er udført, skal du trykke på Exit (Afslut).
• Hvis computeren ikke opfylder kravene, kan videoklip muligvis ikke afspilles
korrekt, eller det kan tage længere tid at redigere videoklip.
• Installer DirectX 9.0c eller højere, før du bruger programmet.
• Du skal bruge Windows XP/Vista/7 eller Mac OS 10.4 eller nyere for at
forbinde kameraet som en ekstern harddisk.
Hvis du bruger en computer, du selv har samlet eller en computer og OS,
der ikke er understøttet, kan garantien bortfalde.
142
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder >
Brug af programmer på en pc
Brug af Intelli-studio
• Disse krav er kun anbefalinger. Det fungerer muligvis ikke korrekt, heller
Intelli-studio er et integreret program, som du kan vise og redigere filer
med. Du kan også oploade filer til dine foretrukne websider.
For yderligere oplysninger henvises til Help (Hjælp) → Help (Hjælp)
i programmet.
•
•
•
•
Krav
Punkt
ikke når computeren opfylder kravene. Det afhænger af din computers
tilstand.
Intelli-studio er kun kompatibel med Windows.
Intelli-studio understøtter følgende formater:
- Videoer: MP4 (Video: H.264, lyd: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Billeder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Du kan ikke åbne filer i RAW-formatet med programmet Intelli-studio.
Du kan ikke redigere filer direkte på kameraet. Overfør filer til en mappe på
computeren før redigering.
Krav
Operativsystem*
Windows XP SP2, Windows Vista eller Windows 7
(32-bit udgaver)
CPU
Intel® Core 2 Duo 1,66GHz eller højere/
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2GHz eller højere
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB eller mere anbefales)
Kapacitet på
harddisk
250 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
• Cd-rom-drev
• 1024x768 pixels, 16-bit kompatibel farveskærm
(1280x1024 pixel, 32-bit farveskærm anbefales)
Andet
• USB 2.0-port
• nVIDIA Geforce 7600GT eller bedre/
ATI X1600-serien eller senere
• Microsoft DirectX 9.0c eller senere
* Der installeres en 32-bit version af Intelli-studio – også på 64-bit udgaver af Windows XP,
Windows Vista og Windows 7.
143
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder >
Brug af programmer på en pc
Brug af interfacet Intelli-studio
1
2
3
Nr.
4
5
6
7
15
14
8
13
9
12
10
Beskrivelse
8
Viser filerne i den valgte mappe på computeren.
9
Viser eller skjuler filer på det forbundne kamera.
10
Viser filerne i den valgte mappe på kameraet.
11
Viser filer som miniaturer eller på et kort.
12
Gennemser mapper på den forbundne enhed.
13
Gennemser mapper på din computer.
14
Går til den forrige eller næste mappe.
15
Udskriver filer, viser filer på et kort, gemmer filer i My Folder eller
registrerer ansigter.
11
Nr.
Beskrivelse
1
Åbner menuer.
2
Viser filerne i den valgte mappe.
3
Skifter til redigeringstilstanden Billede.
4
Skifter til redigeringstilstanden Video.
5
Skifter til delingstilstanden. (Du kan sende filer via e-mail eller
oploade filer til websteder, som f.eks. Flickr eller YouTube).
6
Forstørrer eller reducerer miniaturebillederne på listen.
7
Vælger en filtype.
144
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder >
Brug af programmer på en pc
Overføre filer ved hjælp af Intelli-studio
Du kan let overføre filer fra dit kamera til din computer vha. Intelli-studio.
1
Sluk for kameraet.
2
Slut kameraet til computeren med USB-kablet.
3
Kør Intelli-studio på din computer.
4
Tænd kameraet.
• Når pop-op-meddelelsen vises på kameradisplayet, skal du
vælge Computer.
5
Vælg en mappe på computeren, hvor dine nye filer skal
gemmes, og vælg Ja.
• Nye filer overføres til computeren.
• Hvis kameraet ikke har nye filer, vises pop-op-vinduet til lagring af
nye filer ikke.
• Du skal sætte den ende af kablet, der har det rette stik, ind i dit
kamera. Hvis kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer.
Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.
• Hvis du forsøger at sætte USB-kablet i HDMI-porten, fungerer
kameraet muligvis ikke korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal du
genstarte kameraet.
145
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder >
Brug af programmer på en pc
Sådan bruger du Samsung RAW
Converter
Billeder, der bliver taget med et kamera, bliver ofte konverteret til jpegformater og gemt i hukommelsen i henhold til kameraets indstillinger på
det tidspunkt, billedet bliver taget. RAW-filer bliver ikke konverteret til
jpeg-formater og gemmes i hukommelsen uden nogen ændringer. Med
Samsung RAW Converter kan du kalibrere eksponeringer, hvidbalance,
toner, kontraster og farver for billeder.
Krav til Windows
Punkt
CPU
Punkt
Krav
Operativsystem
Apple® Mac® OS X v10.4/v10.5/v10.6
CPU
Intel processorbaseret eller kompatibel computer
(Core 2 Quad eller senere anbefales)/PowerPC
RAM
1 GB eller mere anbefales
Kapacitet på
harddisk
Reservér mindst plads på 100 MB. Tildel tilstrækkeligt
harddiskplads til billedlagring. (Et billede kan bruge
mere end 10 MB plads på harddisken).
Andet
• XGA (1024x768), Fuld farve (24 bit eller højere)
• Tastatur, mus eller tilsvarende enheder
Krav
Microsoft Windows XP, Windows Vista eller Windows 7
Operativsystem
Krav til Mac
* Der kræves administratorrettigheder for installering.
* Programmet kører som et 32-bit program under 64-bit OS.
Intel Pentium®, AMD Athlon™-processorbaseret
pc eller kompatibel computer (Pentium4, Athlon XP
eller bedre anbefales)
• Samsung RAW Converter virker muligvis ikke korrekt på nogle computere,
selvom computeren opfylder kravene.
• Installationsprogrammet for Mac vil ikke køre automatisk. Kør venligst
manuelt konfigurationsfilen på den medfølgende cd-rom.
* Parat til brug med processor med flere kerner (Intel Core i7,
Core 2 Quad, Core 2 Duo, AMD phenom IIX4, Phenom X4 mv).
RAM
1 GB eller mere anbefales
Kapacitet på
harddisk
Reservér mindst plads på 100 MB. Tildel tilstrækkeligt
harddiskplads til billedlagring. (Et billede kan bruge
mere end 10 MB plads på harddisken).
Andet
• XGA (1024x768), Fuld farve (24 bit eller højere)
• Tastatur, mus eller tilsvarende enheder
146
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder >
Brug af programmer på en pc
Sådan bruger du Samsung RAW Converter Interface
For detaljer om brug af Samsung RAW Converter skal du klikke på
Help (Hjælp) → Open software manual (Åbn softwaremanual).
Redigering af filer i RAW-format
Du kan opnå en høj billedkvalitet, hvis du redigerer filer i RAW-format
med Samsung RAW Converter. Du kan også redigere filer i JPEG- og
TIFF-format.
1
2
Sådan justerer du eksponeringen af et billede:
3
1
Vælg File (Fil) → Open file (Åbn fil), og åbn en fil.
2
Fra redigeringsværktøjerne skal du vælge W.
4
Nr.
Beskrivelse
1
Menu
2
Værktøjslinje
3
Redigeringsværktøjer
4
Åbner/lukker redigeringsværktøjernes vindue til finjustering.
147
Oprettelse af forbindelse til eksterne enheder >
3
Brug af programmer på en pc
Juster eksponeringen med rullebjælken.
Oprindeligt billede
P-tilstand, Blænde: f=8,
Lukkerhastighed: 1/15 sek., ISO=100
Sådan justerer du kontrasten på et billede:
1
Vælg File (Fil) → Open file (Åbn fil), og åbn en fil.
2
Fra redigeringsværktøjerne skal du vælge
3
Juster tonen med rullebjælken.
.
Redigeret billede
Oprindeligt billede
Redigeret billede
Sådan gemmer du RAW-filer i JPEG- eller TIFF-format:
Oprindeligt billede
Redigeret billede
1
Vælg File (Fil) → Open file (Åbn fil), og åbn en fil.
2
Vælg File (Fil) → Development (Udvikling).
3
Vælg et filformat (JPEG eller TIFF) og vælg Save (Gem).
148
Kapitel 7
Appendiks
Få informationer om fejlmeddelelser, kameraets vedligeholdelse,
tips til problemløsning og tilbehør.
Appendiks
Fejlmeddelelser
Hvis følgende fejlmeddelelser vises, kan løsningsforslagene nedenfor,
måske afhjælpe problemerne.
Fejlmeddelelser
Objektivet er låst
Kortfejl
Anbefalet løsning
Objektivet er låst. Drej objektivet mod uret, indtil du
hører et klik. (s. 35)
• Sluk for kameraet, og tænd så for det igen.
• Fjern hukommelseskortet og isæt det igen.
• Formatér dit hukommelseskort.
Svagt batteri
Isæt et opladet batteri, eller lad batteriet op.
Ingen billedefil
Tag billeder, eller indsæt et hukommelseskort,
der indeholder billeder.
Filfejl
Slet den skadede fil, eller kontakt et servicecenter.
Huk. Opbrugt
Slet unødvendige filer, eller isæt et nyt
hukommelseskort.
Kort låst
Du kan låse SD-, SDHC- eller SDXC-kort for at
forhindre, at filer bliver slettet. Lås kortet op ved
fotografering. (s. 154)
Fejlmeddelelser
Anbefalet løsning
Mappe- og filantal
er maks. værdier.
Udskift kortet.
Filnavne svarer ikke til DCF-standarden. Overfør
filerne på hukommelseskortet til en computer, og
formatér kortet. (s. 130)
Fejl 00
Sluk kameraet, og monter objektivet igen.
Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontakte
et servicecenter.
Fejl 01/02
Sluk kameraet, tag batteriet ud, og isæt det igen.
Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontakte et
servicecenter.
150
Appendiks
Vedligeholdelse af kameraet
Rengøring af kameraet
Kameraobjektiv og skærm
Anvend en børste for at fjerne støv, og tør forsigtigt objektivet af
med en blød klud. Hvis der stadig er støv, kan du komme noget
objektivrensevæske på et stykke rensepapir og forsigtigt tørre det af.
Billedsensor
Afhængigt af optageforholdene kan der forekomme støv på billederne,
fordi billedsensoren bliver udsat for de ydre omgivelser. Dette problem
er normalt, og udsættelsen for støv forekommer ved daglig brug af
kameraet. Du kan fjerne støv fra sensoren ved at bruge sensorens
rengøringsfunktion. (s. 132) Hvis der stadig er støv efter rengøring af
sensoren, skal du kontakte et servicecenter. Indsæt ikke pusteren i
objektivets monteringsåbning.
Kameraets hus
Tør det forsigtigt af med en blød, tør klud.
Du må aldrig bruge benzin, fortyndere eller sprit til at rengøre kameraet.
Disse opløsningsmidler kan ødelægge kameraet eller få det til at virke forkert.
151
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Brug af eller opbevaring af kameraet
Brug på stranden eller ved kysten
• Hvis du anvender kameraet på en strand eller lignende steder, skal du
Upassende steder at bruge eller opbevare kameraet
• Undgå at udsætte kameraet for meget lave eller meget høje
temperaturer.
beskytte det mod sand og skidt.
• Dit kamera er ikke vandtæt. Rør ikke ved batteriet eller
hukommelseskortet med våde hænder. Brug af kameraet med våde
hænder kan beskadige dit kamera.
• Undgå at anvende kameraet i områder med ekstrem høj luftfugtighed
eller steder, hvor luftfugtigheden ændres drastisk.
• Undgå at udsætte kameraet for direkte sollys og at opbevare det på
varme, dårligt ventilerede steder, som f.eks. i en bil om sommeren.
• For at undgå alvorlige skader skal du beskytte kameraet og skærmen
mod stød, hård håndtering og for kraftig vibration.
• Undgå at bruge eller opbevare kameraet på støvede, snavsede,
fugtige eller dårligt ventilerede steder, så skader på bevægelige dele
og indvendige komponenter undgås.
Opbevaring i længere tid
• Når du opbevarer kameraet i en længere periode, skal du anbringe
det i en forseglet beholder med et absorberende materiale, som f.eks.
silikagel.
• Fjern batterierne fra dit kamera, hvis det skal opbevares i en længere
periode. Installerede batterier kan lække eller ruste med tiden, hvilket
kan beskadige dit kamera alvorligt.
• Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
• Brug ikke kameraet i nærheden af brændstof, letantændelige
materialer eller brændbare kemikalier. Brændbare væsker, gasser eller
eksplosive materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme
rum som kameraet, dets dele eller tilbehør.
• Opbevar ikke kameraet, hvor der er mølkugler.
152
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Bruge kameraet med omtanke i fugtige omgivelser
Når du flytter kameraet fra et koldt miljø til et varmt miljø, kan der dannes
kondens på objektivet eller på interne komponenter i kameraet. Er
dette tilfældet, så sluk for kameraet, og vent i mindst en time. Hvis der
dannes kondens på hukommelseskortet, så fjern hukommelseskortet fra
kameraet, og vent til al fugt er fordampet, inden du sætter det i igen.
• Placer aldrig kameraer, batterier, opladere eller tilbehør tæt ved eller
på varmeafgivende enheder, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller
radiatorer. Disse enheder kan blive deformeret og kan blive for varme
og medføre brand eller eksplosion.
• Objektivet bør ikke udsættes for direkte sollys, da dette kan misfarve
billedsensoren eller få den til at virke forkert.
• Beskyt objektivet mod fingeraftryk og ridser. Objektivet kan renses
Andre forholdsregler
• Kameraet må ikke svinges i håndledsremmen. Du kan selv komme til
skade, skade andre eller ødelægge kameraet.
• Du må ikke male på kameraet, da malingen kan blokere de
bevægelige dele og forhindre kameraets korrekte funktion.
• Sluk for kameraet, når det ikke er i brug.
• Dit kamera består af følsomme dele. Undgå at støde kameraet.
• Beskyt skærmen mod ekstern kraft ved at opbevare det i etuiet, når
det ikke anvendes. Beskyt kameraet mod ridser ved at holde det
borte fra sand, skarpe genstande og mønter.
• Brug ikke kameraet, hvis skærmen er revnet eller gået i stykker. Skåret
glas eller acrylplast kan medføre skade på dine hænder og dit ansigt.
Indlever kameraet til et Samsung servicecenter for at få det repareret.
med en blød, ren og fnugfri klud, der er beregnet til objektiver.
• Kameraet slukker måske, hvis det får stød på ydersiden. Dette sker
for at beskytte hukommelseskortet. Tænd for kameraet for at bruge
det igen.
• Kameraet kan blive varmt under brug. Dette er normalt og burde ikke
påvirke dit kameras levetid og ydeevne.
• Når du anvender kameraet ved lave temperaturer, kan det tage lidt
tid at tænde, farven kan ændres midlertidigt, eller der kan forekomme
skyggebilleder. Disse forhold er ikke fejlfunktioner, og de retter sig selv,
når kameraet vender tilbage til normal temperatur.
• Maling eller metal på kameraets yderside kan på personer med følsom
hud forårsage allergier, kløende hud, eksem eller opsvulmen. Hvis du
oplever nogle af disse symptomer, skal du omgående stoppe med at
bruge kameraet og kontakte en læge.
153
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Om hukommelseskort
Understøttet hukommelseskort
Hukommelseskortets kapacitet
Hukommelseskortets kapacitet kan variere afhængigt af optagelsens
scener og omstændigheder. Disse kapaciteter er baseret på et
SD-kort på 2 GB.
Dette produkt accepterer følgende hukommelseskort:
SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity),
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC og
microSDXC.
Størrelse
Terminal
Kontakt til
skrivebeskyttelse
Mærke (forside)
Video*
For at undgå at filerne bliver slettet, kan du på et SD-, SDHC- eller
SDXC-kort bruge skrivebeskyttelseskontakten. Skub kontakten ned for
at låse eller skub den op for at låse op. Lås op for kortet ved optagelse
af billeder og videoklip.
Adapter til
hukommelseskort
Kvalitet
Højkvalitet
Normal
1920X1080
(30 bps)
Ca. 17' 35"
Ca. 21' 56"
1920X810
(24 bps)
Ca. 19' 00"
Ca. 23' 43"
1280X720
(30 bps)
Ca. 29' 10"
Ca. 36' 20"
640X480
(30 bps)
Ca. 73' 26"
Ca. 91' 00"
Til deling
(30 bps)
Ca. 236' 16"
Ca. 287' 12"
* Optagetiden kan variere, hvis du bruger zoom. Der blev optaget flere videoklip efter
hinanden for at kunne bestemme den samlede optagetid.
Hukommelseskort
For at bruge micro-hukommelseskort med dette produkt, en pc eller en
hukommelseskortlæser skal du sætte kortet i en adapter.
154
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Kvalitet
Størrelse
Billede
Superfin
Fin
Normal
RAW
RAW + S.fin
RAW + Fin
RAW + NORMAL
20.0M (5472X3648)
186
364
535
53
37
46
51
10.1M (3888X2592)
378
724
1043
-
47
53
56
5.9M (2976X1984)
626
1168
1642
-
52
57
58
2.0M (1728X1152)
1627
2742
3553
-
58
60
61
Burst
731
1349
1878
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
230
448
655
-
40
49
53
7.8M (3712X2088)
485
919
1310
-
50
55
57
4.9M (2944X1656)
747
1376
1912
-
54
57
59
2.1M (1920X1080)
1573
2666
3468
-
58
60
61
13.3M (3648X3648)
289
560
814
-
44
51
54
7.0M (2640X2640)
536
1010
1432
-
51
56
58
4.0M (2000X2000)
893
1621
2224
-
55
58
59
1.1M (1024X1024)
2645
4057
4936
-
60
61
61
155
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Forholdsregler ved brug af hukommelseskort
• Undgå at hukommelseskort bliver meget kolde eller varme (under
0° C/32° F eller over 40° C/104° F). Ekstreme temperaturer kan
medføre, at hukommelseskortet ikke fungerer korrekt.
• Isæt et hukommelseskort i den rigtige retning. Hvis et
hukommelseskort indsættes i den forkerte retning, kan kameraet og
hukommelseskortet blive ødelagt.
• Anvend ikke hukommelseskort, der er blevet formateret af et andet
kamera eller en computer. Du skal genformatere hukommelseskortet
med dit kamera.
• Sluk for kameraet, når du isætter eller fjerner hukommelseskortet.
• Du må ikke fjerne hukommelseskortet eller slukke for kameraet, mens
lampen blinker, da det kan beskadige dine data.
• Undgå, at hukommelseskort kommer i kontakt med væsker,
snavs eller fremmedlegemer. Hvis det er beskidt, skal du tørre
hukommelseskortet rent med en blød klud, før du sætter
hukommelseskortet i dit kamera.
• Væsker, snavs eller fremmedlegemer må ikke komme i kontakt med
hukommelseskort eller åbningen til hukommelseskortet. Dette kan
forårsage, at hukommelseskortene ikke virker korrekt.
• Når du transporterer et hukommelseskort, skal du bruge et etui til at
beskytte kortet mod elektrostatiske udladninger.
• Overfør vigtige data til et andet medie, som f.eks. harddisk eller cd/
dvd.
• Når du bruger kameraet i længere tid, kan hukommelseskortet blive
varmt. Det er normalt og indikerer ikke nogen fejl.
• Brug et hukommelseskort, der opfylder standardkravene.
• Når levetiden for et hukommelseskort er udløbet, kan du ikke gemme
flere billeder på kortet. Brug et nyt hukommelseskort.
• Hukommelseskortene må ikke bøjes, tabes eller udsættes for kraftige
Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.
tryk eller stød.
• Undgå at bruge eller opbevare hukommelseskort tæt på magnetfelter.
• Undgå at bruge eller opbevare hukommelseskort i områder med høj
temperatur, høj fugtighed eller ætsende substanser.
156
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Om batteriet
• Kameraet må ikke ligge på brandfarlige overflader, som f.eks. sengetøj,
Brug kun batterier, der er godkendt af Samsung.
• Når kameraet er tændt, må den ikke efterlades i længere tid i lukkede rum.
• Batteriterminalerne må ikke komme i kontakt med metalgenstande, som
tæpper eller elektriske tæpper i længere perioder.
f.eks. halskæder, mønter, nøgler eller ure.
Batterispecifikationer
Punkt
• Som erstatningsbatterier må der kun anvendes originale Lithium-ion
Beskrivelse
Model
BP1030
Type
Lithium-ion batteri
Cellekapacitet
1030 mAh
Spænding
7,4 V
Opladetid
(Når batteriet er helt afladet)
Ca. 140 min.
batterier, der er anbefalet af producenten.
• Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres med skarpe genstande.
• Undgå at udsætte batteriet for højt tryk eller knusende kræfter.
• Undgå at udsætte batteriet for kraftige stød, som f.eks. at tabe det fra stor
højde.
• Batteriet må ikke udsættes for temperaturer på 60° C (140° F) eller derover.
• Batteriet må ikke komme i kontakt med fugt eller væsker.
• Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme, som f.eks. direkte sollys,
åben ild etc.
Retningslinjer for bortskaffelse
Der kan opstå personskade eller dødsfald, hvis et batteri håndteres
uforsigtigt eller forkert. Af hensyn til din sikkerhed skal du følge disse
instruktioner angående korrekt håndtering af batterier:
• Batteriet kan antændes eller eksplodere, hvis det ikke håndteres korrekt.
•
•
•
•
Hvis du bemærker eventuelle deformiteter, revner eller andre unormale
ting ved batteriet, skal du omgående stoppe med at bruge batteriet og
kontakte producenten.
Brug kun originale batteriopladere anbefalet af producenten og oplad
kun batteriet ved hjælp af den metode, der er beskrevet i denne
brugervejledning.
Batteriet må ikke placeres i nærheden af opvarmende enheder eller
udsættes for meget varme miljøer, som f.eks. en lukket bil om sommeren.
Batteriet må ikke anbringes i en mikroovn.
Undgå at opbevare eller bruge batteriet i varme, fugtige steder, som f.eks. i
et spabad eller i en bruseniche.
• Batteriet skal bortskaffes med omtanke.
• Batteriet må ikke brændes.
• Bestemmelserne for bortskaffelse kan variere afhængigt af land og
område. Batteriet skal bortskaffes i henhold til alle lokale og føderale
regulativer.
Retningslinjer for opladning af batteri
Oplad kun batteriet ved hjælp af den metode, der er beskrevet i
brugervejledningen. Batteriet kan antændes og eksplodere, hvis det ikke
oplades korrekt.
157
Appendiks >
Vedligeholdelse af kameraet
Batteriets driftstid
Optagelsestilstand
Gennemsnitstid/antal billeder
Billeder
Ca. 160 min./Ca. 320 fotos
Video
Ca. 110 min. (optag videoer med opløsningen
1920X1080 og 30 bps).
• Ovenstående tal er baseret på Samsungs teststandarder. Dine
resultater kan variere afhængigt af den faktiske brug.
Bemærkninger om brug af batteriet
• Ved temperaturer under 0° C/32° F kan batterikapaciteten og
-levetiden blive forringet.
• Batterikapaciteten kan forringes ved lave temperaturer, men vil vende
tilbage til normal ved mere normale temperaturer.
• Når du bruger kameraet i længere tid, kan området omkring
batterirummet blive varmt. Dette påvirker ikke den normale brug af
kameraet.
• Tilgængelig optagetid varierer afhængigt af baggrund, optageinterval
og brugsforhold.
• Der blev optaget flere videoklip efter hinanden for at kunne bestemme
den samlede optagetid.
Bemærkninger om opladning af batteriet
• Hvis indikatorlyset ikke lyser, skal du kontrollere, om batteriet er sat
korrekt i.
Meddelelse om lavt batteri
Når batteriet er fuldt afladet, bliver batteriikonet rødt, og meddelelsen
"Svagt batteri" vises.
• Du må ikke hive i ledningen til strømforsyningen for at trække stikket
ud af stikkontakten. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
• Når batteriet er fuldstændigt afladet, skal det oplades i mindst
10 minutter, før det bruges sammen med kameraet.
• Hvis indikatorlyset blinker orange eller slet ikke lyser, skal du tilslutte
kablet igen eller fjerne og isætte batteriet.
• Hvis du skifter batteri, mens kablet er overophedet, eller temperaturen
er for høj, kan indikatorlampen lyse gult. Opladningen starter, når
batteriet er kølet af.
• Bøj ikke AC-kablet, og anbring ikke tunge genstande på det. Hvis du
gør dette, kan kablet blive ødelagt.
158
Appendiks
Før du kontakter et servicecenter
Hvis du har problemer med dit kamera, skal du prøve nedenstående
løsningsforslag, før du kontakter et servicecenter.
Situation
Anbefalet løsning
• Der er ikke fri plads på hukommelseskortet.
Slet unødvendige filer eller isæt et nyt kort.
• Når funktionen AF prioritet er aktiveret, kan
Når du indleverer dit kamera til et servicecenter, skal du sørge for også at
indlevere de andre komponenter, der kan have medvirket til funktionsfejlen,
som f.eks. hukommelseskortet og batteriet.
Situation
Du kan ikke tænde
kameraet
Anbefalet løsning
Kan ikke tage
billeder
• Kontroller, at der er isat et batteri.
• Kontroller, at batteriet er isat korrekt.
• Oplad batteriet.
•
•
•
•
• Oplad batteriet.
• Dit kamera kan være i strømsparetilstand, eller
Strømmen forsvinder
pludseligt
skærmen slukkes automatisk. (s. 131)
• Dit kamera kan muligvis blive slukket
automatisk for at forhindre, at
hukommelseskortet bliver beskadiget på grund
af overdreven varme. Tænd for kameraet igen.
• Batteriet bliver hurtigere brugt under lave
Kameraet mister
hurtigt batterikraft
temperaturforhold (under 0° C/32° F). Hold
batteriet varmt ved at tage det i lommen.
• Hvis du bruger blitz eller optager video, bliver
batteriet brugt hurtigere. Oplad, hvis det er
nødvendigt.
• Batterier er forbrugsdele, der med tiden skal
udskiftes. Anskaf et nyt batteri, hvis batteritiden
hurtigt bliver mindre.
•
•
du ikke tage et billede, medmindre fokus er
indstillet korrekt. Indstil AF prioritet til Fra,
eller fokuser korrekt på motivet. (s. 126)
Formatér hukommelseskortet.
Hukommelseskortet er defekt. Anskaf et nyt
hukommelseskort.
Hukommelseskortet er låst. Lås op for kortet.
(s. 154)
Kontroller, at der er tændt for kameraet.
Oplad batteriet.
Kontroller, at batteriet er isat korrekt.
Kameraet fryser
Tag batteriet ud og sæt det derefter i igen.
Kameraet bliver
varmt
Kameraet kan blive varmt under brug. Dette er
normalt og påvirker ikke dit kameras levetid og
ydeevne.
Blitzen udløses
uventet
Blitzen kan aktiveres på grund af statisk
elektricitet. Kameraet fungerer korrekt.
Blitzen virker ikke
• Blitzindstillingen kan være sat til Fra. (s. 76)
• Du kan ikke bruge blitz i visse tilstande.
Dato og klokkeslæt
er ikke korrekt
Indstil dato og klokkeslæt i menuen w.
(s. 131)
159
Appendiks >
Før du kontakter et servicecenter
Situation
Skærmen eller
knapperne virker ikke
Der er en fejl på
hukommelseskortet
Anbefalet løsning
Situation
Anbefalet løsning
• Sørg for, at den fokusindstilling, du indstiller,
Tag batteriet ud, og sæt det derefter i igen.
egner sig til den slags billede, du tager.
• Brug et stativ til at forhindre kamerarystelser.
• Sørg for, at objektivet er rent. Hvis det ikke er
• Sluk for dit kamera, og tænd for det igen.
• Fjern hukommelseskortet, og isæt det igen.
• Formatér dit hukommelseskort.
Billedet er sløret
Se "Forholdsregler ved brug af hukommelseskort"
for at få yderligere oplysninger. (s. 156)
Farverne på billedet
stemmer ikke med
den aktuelle scene
En forkert hvidbalance kan medføre urealistiske
farver. Vælg en passende hvidbalanceindstilling,
der passer til lyskilden. (s. 61)
Billedet er for lyst
Dit billede er overeksponeret.
• Justér blændeværdien eller lukkehastigheden.
• Justér ISO-følsomheden. (s. 60)
• Slå blitzen fra. (s. 76)
• Justér eksponeringsværdien. (s. 85)
Billedet er for mørkt
Dit billede er undereksponeret.
• Justér blændeværdien eller lukkehastigheden.
• Justér ISO-følsomheden. (s. 60)
• Tænd for blitzen. (s. 76)
• Justér eksponeringsværdien. (s. 85)
Dit tv eller din
computer kan
ikke vise fotos
og videoer, der er
lagret på et SDXChukommelseskort.
SDXC-hukommelseskort anvender filsystemet
exFAT. Kontroller, at den eksterne enhed er
kompatibel med filsystemet exFAT, før du slutter
kameraet til enheden.
Din computer
genkender
ikke et SDXChukommelseskort.
SDXC-hukommelseskort anvender filsystemet
exFAT. Hvis du vil bruge SDXC-hukommelseskort
på en Windows XP-computer, skal du downloade
og opdatere exFAT-filsystemdriveren fra
Microsofts websted.
Du kan ikke vise filer
Hvis du har ændret navnet på en fil, kan dit
kamera muligvis ikke vise den (navnet på filen
skal overholde DCF-standarderne). Hvis dette er
tilfældet, skal du vise filerne på din computer.
rent, skal du rense det. (s. 151)
160
Appendiks >
Før du kontakter et servicecenter
Situation
Billeder er
forvrænget
Anbefalet løsning
Med dette kamera kan der opstå små
forstyrrelser ved brug af vidvinkelobjektiv, der
muliggør vidvinkelbillede. Det er normalt og
forårsager ikke fejl.
Afspilningsskærmen
vises ikke på den
tilsluttede, eksterne
enhed
• Sørg for, at HDMI-kablet er sat korrekt i den
Din computer
registrerer ikke
kameraet
• Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet korrekt.
• Sørg for, at der er tændt for kameraet.
• Sørg for, at styresystemet understøttes.
Din computer
afbryder forbindelsen
til kameraet ved
overførsel af filer
Filoverførslen kan blive afbrudt af statisk
elektricitet. Tag USB-kablet ud og sæt det i igen.
Computeren kan ikke
afspille videoklip
Afhængigt af den anvendte software, bliver
videofiler muligvis ikke afspillet. For at afspille
de optagede videofiler med dit kamera skal du
installere og bruge programmet Intelli-studio på
din computer. (s. 142)
Intelli-studio fungerer
ikke korrekt
eksterne monitor.
• Sørg for, at der er blevet gemt korrekt på
hukommelseskortet.
• Afslut Intelli-studio, og genstart programmet.
• Du kan ikke bruge Intelli-studio på Macintoshcomputere.
Situation
Kan ikke indstille
DPOF for RAW-filer
Anbefalet løsning
Du kan ikke indstille DPOF for RAW-filer.
• Motivet er ikke i fokus. Når motivet er uden
Auto-fokus fungerer
ikke
AEL-funktionen
fungerer ikke
Objektivet fungerer
ikke
Ekstern blitz eller
GPS fungerer ikke
Skærmen til
indstilling af dato
og tid vises, når du
tænder for kameraet
for AF-området, skal du optage ved at flytte
motivet inden for AF-området og trykke halvt
ned på [Udløser].
• Motivet er for tæt på. Træd væk fra motivet, og
optag.
• Fokustilstanden er sat til MF. Skift tilstanden til
AF.
AEL-funktionen fungerer ikke i tilstandene
t, M, i, g og s. Vælg en anden
tilstand til brug af denne funktion.
• Sørg for, at objektivet er monteret korrekt.
• Fjern objektivet fra kameraet, og montér det
igen.
Sørg for, at den eksterne enhed er korrekt
monteret og tændt.
• Indstil dato og klokkeslæt igen.
• Denne skærm bliver vist, når kameraets
indvendige strømkilde er fuldstændig afladt.
Isæt et fuldt opladt batteri, og lad mindst
72 timer gå i slukket tilstand for genopladning
af den indvendige strømkilde.
161
Appendiks
Specifikationer for kameraet
Billedsensor
Skærm
Type
CMOS
Type
TFT LCD
Sensorstørrelse
23,5 X 15,7 mm
Størrelse
3,0" (Ca. 7,6 cm)
Effektive pixel
Ca. 20,3 megapixels
Opløsning
VGA (640X480) Ca. 921 prikker
Samlet antal pixel
Ca. 21,6 megapixels
Visningsfelt
Ca. 100 %
Farvefilter
RGB-primærfarvefilter
Brugerskærm
Gitterlinie, Ikoner, Histogram, Afstandsskala,
Niveauindikator
Objektivmontering
Type
Samsung NX-montering
Tilgængeligt objektiv
Samsung-objektiver
Fokusering
Type
Billedstabilisering
Type
Tilstand
Objektivskift (afhænger af objektiv)
Fokuseringspunkt
Korrigering af objektivforvrængning til/fra (afhænger af objektiv)
i-Function
nærbillede 35 punkter
Tilstand
Enkel-AF, Kontinuerlig AF, Manuel fokus
AF-hjælpelys
Inkluderet (grøn indikator)
Udløser
E (afhænger af objektiv), Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Type
Elektronisk kontrolleret, vertikalt styret udløser
med fokusplan
Hastighed
• Auto: 1/4000-30 sek.
• Manuel: 1/4000-30 sek. (1/3 EV-trin)
• Bulb (tidsgrænse 4 min.)
Støvreducering
Type
• Valg: 1 punkt (frit valg)
• Multi: Normal 15 punkter,
• Ansigtsgenkendelse: maks. 10 ansigter
Tilstand 1/Tilstand 2/Fra
Korrigering af forvrængning
Kontrast AF
Supersonisk drev
162
Appendiks >
Specifikationer for kameraet
Eksponering
Rammebillede
Autoeksponeringsramme (±3 EV),
Hvidbalanceramme, Billedguide-ramme
Måling: Multi, Centervægtet, Punkt
Selvudløser
2-30 sek. (1 sekunds interval)
Måleområde: EV 0-18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Lukkerudløsning
SR2NX02 (via Micro USB-port) (ekstraudstyr)
TTL 221 (17 X 13) Bloksegment
Målesystem
Kompensation
±3 EV (1/3 EV-trin)
AE-lås
Knappen Brugerdefineret
• Trin 1: Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400,
ISO 12800
• 1/3 trin: Auto, ISO 100, ISO 125, ISO 160,
ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500,
ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400,
ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800
Drevtilstand
Tilstand
Enkelt, Serie, Burst (5M kun), Selvudløser,
Bracket (Autoeksponering, Hvidbalance,
Billedguide)
Kontinuerlig optagelse
• JPEG
- Høj (8 bps): op til 11 skud mulige
- Lav (3 bps): op til 15 skud mulige
• RAW
- Høj (8 bps), Lav (3 bps): op til 8 skud mulige
Bygeoptagelse
• 10, 15 eller 30 billeder pr. sekund
• Op til 30 billeder pr. udløsertryk
Blitz
Type
Kun ekstern blitz (sammen med SEF8A)
Mode
Smart-blitz, Auto, Automatisk rødøjekorrektion,
Udfyldningsblitz, Udfyldning rødøje,
1. lukkergardin, 2. lukkergardin, Fra
Vejledningsnummer
8 (baseret på ISO 100)
Visningsvinkel
28 mm (35 mm-filmækvivalent)
Synkroniseringshastighed
Mindre end 1/180 sek.
Blitz-EV
-2-+2 EV (0,5 EV-trin)
Ekstern blitz
Eksterne Samsung-blitz, tilbehør:
SEF42A, SEF220A
Synk.-stik
Monteringsenhed
Hvidbalance
Tilstand
Auto-hvidbalance, Dagslys, Skyet,
Fluorescerende hvidt, Fluorescerende naturlig
hvidt, Fluorescerende dagslys, Wolfram,
Blitz WB, Brugerindstilling, Farvetemperatur
(manuel)
Mikrojustering
Henholdsvis gul/blå/grøn/magenta 7 trin
163
Appendiks >
Specifikationer for kameraet
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Smart-område
Smart-område Til/Fra
Billedguide
Tilstand
Standard, Levende, Portræt, Landskab, Skov,
Retro, Kølig, Rolig, Classic, Brugerdefineret 1,
Brugerdefineret 2, Brugerdefineret 3
Parameter
Kontrast, Skarphed, Mætning, Farve
Størrelse
Optagelse
Tilstand
Smart Auto, Program, Åbningsprioritet,
Lukkerprioritet, Manuel, Objektivprioritet,
Magisch, Scene, Film, Wi-Fi
Scenetilstand
Panorama (Levende panorama, 3D),
Skønhedsportræt, Nat, Landskab, Portræt,
Børn, Sport, Nærbillede, Tekst, Solnedg.,
Daggry, Modlys, Fyrværk., Strand&sne, 3D
Smartfilter
Vignettering, Miniature, Fiskeøje, Skitse,
Antitåge, Halvtone prikker, Blødt fokus,
Stumfilm 1, Stumfilm 2, Negativ
Magisk ramme
Gl. album, Stumfilm, Bølge, Fuldmåne,
Lp-plade, Ugeblad, Avis, Solskinsdag,
Klassisk tv, Vægkunst, Ferie, Plakat 1, Plakat 2
Selektiv farve
Rød, Grøn, Blå, Gul
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (Kun tilstanden Burst),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Kvalitet
Superfin, Fin, Normal
RAW-standard
SRW
Farverum
sRGB, Adobe RGB
Video
Type
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, lyd: AAC
164
Appendiks >
Specifikationer for kameraet
Film AE-tilstand
Program, Åbningsprioritet, Lukkerprioritet,
Manuel
Filmoptagelse
Lyd til/fra (optagelsestid: op til 25 min.)
Smartfilter
Vignettering, Miniature, Fiskeøje, Skitse,
Antitåge, Halvtone prikker, Blødt fokus,
Stumfilm 1, Stumfilm 2, Negativ
Smartfilter
Miniature, Blødt fokus, Stumfilm 1, Stumfilm 2,
Halvtone prikker, Skitse, Fiskeøje, Antitåge,
Negativ
• JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)
Smart filterstørrelse
• JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448),
Størrelse
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (Til deling)
Billedhastighed
24 eller 30 billeder pr. sekund
(24 fps er kun tilgængelig med 1920X810).
Lagring
Flere bevægelser
x0.25 (kun 640X480, 320X240),
x0.5 (kun 1280X720, 640X480, 320X240),
x1, x5, x10, x20
Medier
Ekstern hukommelse (ekstraudstyr):
SD-kort (op til 1-2 GB garanteres),
SDHC-kort (op til 32 GB garanteres),
SDXC-kort (op til 128 GB garanteres)
Kvalitet
Højkvalitet, Normal
Filformat
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Lyd
Stereo
Redigere
Lave stillbillede, Tidsbeskæring
Afspilning
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
Direct Printing
PictBridge
GPS
Type
Enkelt billede, Miniaturer (3/15/40),
Diasshow, Film
Type
Geotagging med valgfrit GPS-modul
(WGS 84)
Redigere
Smartfilter, Rødøje-fix, Modlys, Skaler,
Roter, Retouchering, Lysstyrke, Kontrast,
Vignettering
Funktion
• Lokationsnavn (kun engelsk og koreansk)
• Google Map-link (med Intelli-studio)
165
Appendiks >
Specifikationer for kameraet
Trådløst netværk
Mål (B x H x D)
Type
IEEE 802.11n understøttet
Function
SNS og sky, E-mail, MobileLink,
Remote Viewfinder, Autobackup, Tv-Link,
Wi-Fi Direct, AutoShare
Stik
Digitaludgang
USB 2.0 (HØJHASTIGHED) (micro-USB-stik)
Videoudgang
NTSC, PAL (valgbar)
HDMI 1.4b: (1080i, 720p, 576p/480p)
Ekstern udløser
Ja (mikro-USB)
Ekstern mikrofon
Ja
114 x 62,5 x 37,5 mm (uden udstikkende dele)
Vægt
222 g (uden batteri og hukommelseskort)
Driftstemperatur
0-40° C
Fugtighedsområde for betjening
5-85 %
Software
Strømkilde
Type
Intelli-studio, Samsung RAW Converter, PC Auto Backup
* Disse specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at opgradere en ydelse.
* Andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.
• Genopladeligt batteri: BP1030 (1030 mAh)
• Oplader: BC1030
* Strømkilden kan variere afhængigt af dit
område.
166
Appendiks
Ordliste
Adgangspunkt (AP)
AEL (Lås til autoeksponering)
Et adgangspunkt er en enhed, hvormed trådløse enheder kan oprette
forbindelse til et kablet netværk.
Denne funktion hjælper dig med at låse den eksponering, som du vil
beregne eksponeringen på.
Ad-Hoc-netværk
AF (Autofokus)
Et ad-hoc-netværk er en midlertidig forbindelse til deling af filer eller en
internetforbindelse og mellem computere og enheder.
Et system der automatisk fokuserer kameraets objektiv på motivet.
Dit kamera anvender kontrasten til at fokusere automatisk.
AdobeRGB
AMOLED (Aktiv matrix-organisk lysdiode)/
LCD (Liquid Crystal Display)
Adobe RGB bruges til kommerciel udskrivning og har et større farverum
end sRGB. Med de bredere farverum kan du lettere redigere billeder på
en computer.
AMOLED er en visuel skærm, der er meget tynd og let, så den behøver
ingen baggrundsbelysning. LCD er et visuelt display der ofte anvendes i
forbrugerelektronik. Disse display kræver en separat bagbelysning, som
f.eks. CCFL eller LED, for at gengive farver.
AEB (Ramme til autoeksponering)
Denne funktion tager automatisk flere billeder med forskellig
eksponering for at hjælpe dig med at tage et korrekt eksponeret billede.
Blænde
Blænden bestemmer den mængde lys, der når frem til kameraets
sensor.
167
Appendiks >
Ordliste
Kamerarystelse (slør)
Komposition
Hvis kameraet bevæges, når lukkeren er åben, kan hele billedet blive
sløret. Dette forekommer mere hyppigt, når lukkerhastigheden er lav.
Forebyg kamerarystelser ved at hæve følsomheden, bruge blitzen eller
bruge en hurtigere lukkerhastighed. Brug alternativ et stativ eller
OIS-funktionen til at stabilisere kameraet.
Kompositionen i billedet henviser til, hvordan motiverne arrangeres.
Normalt vil det give en god komposition at følge reglen om tredjedele.
Sky-computing
DCF (Design rule for Camera File system)
En specifikation der definerer et filformat og -system til digitale kameraer,
skabt af the Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Sky-computing er en teknologi, hvormed du kan gemme data på fjerne
servere og anvende dataene fra en enhed med internetadgang.
Dybdeskarphed
Farverum
Det farvespektrum, som kameraet kan se.
Afstanden mellem de nærmeste og de fjerneste punkter, der kan
fokuseres korrekt på et billede. Dybdeskarpheden varierer med
objektivblænden, brændvidden og afstanden fra kameraet til motivet.
F.eks. vil valg af en mindre blænde forøge dybdeskarpheden og sløre
baggrunden i din komposition.
Farvetemperatur
Farvetemperatur er en måling i grader Kelvin, der viser farvetonen for
en specifik type lyskilde. I takt med at farvetemperaturen stiger, vil
lyskildens farve få en mere blå kvalitet. I takt med at farvetemperaturen
falder, vil lyskildens farve få en mere rød kvalitet. Ved 5500 grader Kelvin,
vil lyskildens farve være lig med solen ved middag.
DPOF (Digitalt udskriftsordreformat)
Et format til registrering af udskrivningsinformationer, som f.eks. valgte
billeder og antal kopier, på et hukommelseskort.
DPOF-kompatible printere, nogle gange tilgængelige i fotobutikker,
kan læse informationerne fra kortet til praktisk udskrivning.
168
Appendiks >
Ordliste
EV (Eksponeringsværdi)
Blitz
Alle kombinationerne af kameraets lukkerhastighed og blændeværdi,
der medfører den samme eksponering.
Et særligt lys, der hjælper dig med at få passende eksponering under
ringe lysforhold.
EV-kompensering
Brændvidde
Med denne funktion kan du hurtigt justere den eksponeringsværdi,
kameraet har målt, i begrænsede trin for at forbedre eksponeringen af
dine billeder.
Afstanden fra midten af objektivet til dets fokuspunkt (i millimeter).
En større brændvidde resulterer i en mere snæver synsvinkel, og motivet
bliver forstørret. En mindre brændvidde resulterer i bredere synsvinkler.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Histogram
En specifikation der definerer et billedfilformat til digitale kameraer, skabt
af the Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).
En grafisk repræsentation af et billedes lysstyrke. Den vandrette akse
repræsenterer lysstyrken, og den lodrette akse repræsenterer antallet
af pixels. Høje punkter til venstre (for mørkt) og til højre (for lyst) på
histogrammet indikerer, at billedet er eksponeret forkert.
Eksponering
Den mængde lys, der når frem til kameraets sensor. Eksponering styres
med en kombination af lukkerhastigheden, blændeværdien og
ISO-følsomheden.
169
Appendiks >
Ordliste
H.264/MPEG-4
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Et videoformat med høj komprimering etableret af de internationale
standardiseringsorganisationer ISO-IEC og ITU-T. Med dette kodeks er
det muligt at få en god videokvalitet ved lave bithastigheder. Udviklet af
The Joint Video Team (JVT).
En tabsgivende metode til komprimering af digitale billeder.
JPEG-billeder komprimeres for at reducere deres samlede filstørrelse
med minimal forringelse af billedopløsningen.
Måling
Billedsensor
Den fysiske del i et digitalt kamera, der indeholder en billedsensor for
hvert pixel i billedet. Hver billedsensor registrerer ved en eksponering
styrken af det lys, der slipper gennem. Almindelige sensortyper er
CCD (Charge Coupled Device) og CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor).
Målingen betegner den måde, hvorpå kameraet måler mængden
af lys til indstilling af eksponeringen.
MF (Manuel fokus)
Et system der manuelt fokuserer kameraets objektiv på motivet.
Du kan bruge fokusringen til at fokusere på et motiv.
IP-adresse (Internet-protokol)
En IP-adresse er en unik værdi, der knyttet til hver enhed, der er sluttet
til internettet.
ISO-følsomhed
Kameraets følsomhed over for lys baseret på tilsvarende filmhastighed
i et filmkamera. Ved indstilling af højere ISO-følsomheder bruger
kameraet en højere lukkerhastighed, der kan reducere slør, der skyldes
kamerarystelser og ringe lys. Men billeder taget med høj følsomhed er
mere udsatte for støj.
MJPEG (Motion JPEG)
Et videoformat, der er komprimeret som et JPEG-billede.
MPO (Multi Picture Object)
Et billedformat, som indeholder flere billeder i en fil. En MPO-fil tilbyder
en 3D effekt på MPO-kompatible skærme som 3D-Tv eller 3D skærme.
170
Appendiks >
Ordliste
Støj
Kvalitet
"Misfortolkede" pixels i et digitalt billede, der anbringes forkert, eller
tilfældige, lysende pixels. Støj opstår normalt, når et billede tages med
en høj følsomhed, eller når følsomheden indstilles automatisk på mørke
steder.
Et udtryk for den grad af komprimering, der anvendes på et digitalt
billede. Billeder med højere kvalitet har en lavere komprimeringsgrad,
og det medfører oftest en større filstørrelse.
RAW (Rådata fra sensor)
NTSC (National Television System Committee)
En farvekodestandard for video, der mest bruges i Japan, Nordamerika,
Filippinerne, Sydamerika, Sydkorea og Taiwan.
De oprindelige, ubehandlede data, som er indsamlet direkte fra
kameraet billedsensor. Hvidbalance, kontrast, mætning, skarphed
og andre data kan manipuleres med redigeringssoftware, før billedet
komprimeres til et standardfilformat.
Optisk zoom
Dette er en generel zoom, der kan forstørre billeder med et objektiv,
og som ikke forringer billedkvaliteten.
Opløsning
Det antal pixels, der findes i et digitalt billede. Billeder med høj opløsning
indeholder flere pixels og viser typisk flere detaljer end billeder med lav
opløsning.
PAL (Phase Alternate Line)
En farvekodestandard for video, der bruges i flere lande i Afrika,
Asien, Europa og Mellemøsten.
171
Appendiks >
Ordliste
Udløserhastighed
Hvidbalance (farvebalance)
Lukkerhastigheden refererer til den tid, det tager at åbne og lukke
lukkeren, og dette er en vigtig faktor for et billedes lysstyrke, da den
kontrollerer den mængde lys, der når at komme ind gennem blænderen,
før det når billedsensoren. En høj lukkerhastighed vil give mindre tid til at
lukke lyset ind, hvorfor billedet vil blive mørkere, og du kan lettere tage
billeder af motiver i bevægelse.
En justering af farvernes intensitet (typisk primærfarverne rød, grøn
og blå) i et billede. Målet med justering af hvidbalancen - eller
farvebalancen - er at gengive farverne i et billede korrekt.
sRGB (Standard RGB)
International standard for farverum, der er oprettet af IEC (International
Electrotechnical Commission). Den er defineret fra farverummet i
computerskærme og bruges også som standardfarverum for Exif.
Wi-Fi
Wi-Fi er en teknologi, hvormed elektroniske enheder trådløst kan
udveksle data over et netværk.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS er en teknologi, der sikrer trådløse hjemmenetværk.
Vignettering
En reduktion af et billedes lysstyrke eller mætning i periferien
(ydre kanter) sammenlignet med billedets midte. Vignettering kan
henlede opmærksomheden på genstanden, der er anbragt i midten af
et billede.
172
Appendiks
Valgfrit ekstraudstyr
Objektiv
Objektiv
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
Ekstern blitz
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS II
SEF42A
SEF220A
GPS
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
GPS10
173
Appendiks >
Valgfrit ekstraudstyr
Andet tilbehør
Andet tilbehør
Kamerataske
Du kan købe kameratasken separat.
Aktivering af udløser (mikro-USB-type)
Lukkerudløsning reducerer rystelser, når der
anvendes stativ.
Kameraetui
Du kan købe kameraetuiet separat.
Mikrofon
Mikrofonen opfanger motivets lyd mere tydeligt,
når du optager en video med zoom-funktionen.
Hukommelseskort
Dette produkt accepterer følgende
hukommelseskort: SD (Secure Digital),
SDHC (Secure Digital High Capacity),
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity),
microSD, microSDHC og microSDXC.
Filter
Du kan lave forskelligtfarvede effekter ved at
sætte filtre på dit objektiv.
USB-kabel
Du kan købe yderligere USB-kabler.
HDMI-kabel
Du kan få vist billeder og videoklip i HD-kvalitet
ved at slutte kameraet til en HDMI-kompatibel
skærm med HDMI-kablet (HDMI-type D).
Håndledsrem
Du kan købe yderligere håndledsremme.
Batteripakke
Du kan købe ekstra batteripakker.
Hurtig batterioplader
Du kan købe en ekstra, hurtig batterioplader.
• Disse illustrationer kan se anderledes ud end de faktiske emner. Der
henvises til brugervejledningerne for det valgfrie tilbehør for yderligere
oplysninger.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Samsung er ikke ansvarlig
for skader, der er forårsaget ved brug af en anden producents tilbehør.
174
Appendiks
Indeks
A
Blitz
Blitzindstillinger 76
Intensitet 77
Tilbagekastningsfotografering 25
Vejledningsnummer 24
Autobackup 117
Autofokus 65
AutoShare 106
Brændvidde 19
Brugerknap 128
B
Batteri
Levetid 158
Specifikationer 157
Billeder
Forstørrelse 94
Justering af tone 148
Optageindstillinger 57
Redigering 98
Visning på 3D-tv 136
Visning på HDTV 135
Visning på kamera 90
Billedguide 64
D
F
I
Farverum 84
i-Function 48
Filer
Intelli-Studio 143
Beskytte 92
Billedformat 59
Overføre til Mac 141
Overføre til pc 140
Redigere RAW-format 147
Slette 92
Videoformat 59
Diasshow 94
F-nummeret 15
Digitalt udskriftsrækkefølgeformat
(DPOF) 138
Fotostile 64
Dybdeskarphed (DOF) 15, 20
ISO-følsomhed 17, 18, 60
i-Zoom 49
K
Kamera
Afbryde (Windows) 141
Slut til pc 140
Tilslutte som ekstern harddisk 140
Udseende 28
Funktion
(se optagelsesmetode) 72
Knappen SMART LINK 30
E
H
Eksponeringsværdi (EV) 15, 85
Hukommelseskort 154
E-mail 113
L
Lukkerhastighed 16, 18
Blænder 14, 18
175
Appendiks >
Indeks
M
P
T
Måling 79
PictBridge 137
Toner 88
MF-hjælp 70
Trådløst netværk 101
R
Tv-link 119
O
Ramme 72, 74
Objektiver
Reglen om tredjedele 22
V
Remote Viewfinder 109
Valgfrit ekstraudstyr
Låse 35
Låse op 35
Markeringer 37
Blitzens udseende 38
GPS-modulets udseende 41
Montere GPS-modulet 41
Rødøjeeffekt 77
Optagelsesmetode 72
Optagelsestilstande
Blændeprioritet 45
Film 54
Lukkeprioritet 45
Manuel 46
Objektivprioritet 47
Program 44
Scene 51
Smart Auto 43
S
Samsung RAW Converter 146
Vedligeholdelse 151
Videoklip
Funktioner 87
Visning 96
Selvudløser 73
Smart-område 82
Stillinger 13
3
3D-optagelse 53
Optisk billedstabilisering (OIS) 71
Ordliste 167
176
Appendiks
Korrekt bortskaffelse af produktet
(elektrisk & elektronisk affald)
(Gældende for EU og andre europæiske lande med separate
affaldsindsamlingssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks.
oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå
skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret
affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald
og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,
eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere
ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Virksomheder
bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne til dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige
retursystemer for batterier)
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder,
at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske
symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for
menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier
holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
Dette udstyr må bruges i alle EU-lande.
I Frankrig ma dette udstyr dog kun bruges indendørs.
177
ELECTRONICS
Overensstemmelseserklæring
og økodesigndirektivet (2009/125/EC) implementeret ved
bestemmelse (EC) nr. 278/2009 for eksterne strømkilder.
Produktdetaljer
For følgende
Produkt : DIGITALT KAMERA
Repræsentant i EU
Model(ler) : NX1000
Erklæring og relevante standarder
Vi erklærer, at produktet/produkterne herover er
i overensstemmelse med de vigtige krav og andre bestemmelser
i R&TTE-direktivet (1999/5/EC), lavspændingsdirektivet
(2006/95/EC) og det elektromagnetiske kompatibilitetsdirektiv
(2004/108/EC) ved anvendelse af:
EN 60950-1:2006+A1:2010
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
(ÅR FOR PÅBEGYNDELSE AF PÅSÆTNING AF
CE-MÆRKET 2012)
5. april 2012
Joong-Hoon Choi / Laboratoriechef
(Sted og dato for udstedelse)
(Den bemyndigede persons navn og underskrift)
* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen
eller telefonnummeret til Samsung servicecenter kan findes på
garantikortet eller fås ved at kontakte den forhandler, som du
købte produktet hos.
EN62311 :2008
178
Appendiks
Sætning vedr. erklæring på officielle sprog
Land
Erklæring
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti
oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
179
Appendiks >
Sætning vedr. erklæring på officielle sprog
Land
Erklæring
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és
egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и
другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar
1999/5/EB.
180
Hvis du efter dit køb har spørgsmål eller mangler oplysninger om service,
henviser vi til garantibeviset, der fulgte med dit produkt, eller til webstedet
www.samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising