Samsung Laserprintere Monoprinter ML-4510ND Brugervejledning

Samsung Laserprintere Monoprinter  ML-4510ND Brugervejledning
ML-451x Series
ML-501x Series
Brugerhåndbog
Grundlæggende
imagine the possibilities
Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og
fejlfinding i Windows.
Indhold
1. Introduktion
2
3. Vedligeholdelse
5
Nøglefordele
54 Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
7
Funktioner pr. model
55 Tilgængelige forbrugsstoffer
8
Nyttigt at vide
56 Tilgængeligt tilbehør
9
Om denne brugerhåndbog
58 Tilgængelige vedligeholdelsesdele
10 Sikkerhedsoplysninger
59 Fordele toner
16 Oversigt over maskinen
61 Udskifte tonerpatronen
19 Oversigt over kontrolpanelet
63 Uskiftning af billedenheden
21 Tænde for maskinen
65 Opgradere et hukommelsesmodul
22 Installere driveren lokalt
66 Installation af en masselagringsenhed
24 Geninstallere driveren
67 Udskiftning af hæftepatronen
68 Overvåge forbrugsstoffer
2. Menuoversigt og grundlæggende
konfiguration
26 Menuoversigt
69 Indstille advarsel om lavt tonerniveau
70 Rengøre maskinen
4. Fejlfinding
32 Udskrive en demoside
33 Ændre displaysproget
75 Tip til at undgå papirstop
34 Medier og bakke
76 Udbedre papirstop
45 Grundlæggende udskrivning
92 Om statusindikatoren
50 Brug af USB-hukommelsesenhed
94 Displaymeddelelsernes betydning
Indhold
5. Appendiks
108 Specifikationer
118 Bemærkninger om regler
127 Copyright
3
1. Introduktion
Dette kapitel indeholder den information, du har behov for, for at bruge
maskinen.
• Nøglefordele
5
• Funktioner pr. model
7
• Nyttigt at vide
8
• Om denne brugerhåndbog
9
• Sikkerhedsoplysninger
10
• Oversigt over maskinen
16
• Oversigt over kontrolpanelet
19
• Tænde for maskinen
21
• Installere driveren lokalt
22
• Geninstallere driveren
24
Nøglefordele
Miljøvenlig
Udskrive i enestående kvalitet og med høj hastighed
• For at spare toner og papir understøtter denne maskine Ecofunktionen.
• Du kan udskrive med en opløsning på op til 1200 x 1200 dpi
effektivt output.
• Du kan spare papir ved at udskrive flere sider på ét ark papir (se
brugerhåndbogen Avanceret).
• Hurtig udskrivning efter behov.
For ML-451x Series:
- Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 43 sider pr.
minut (A4) eller 45 sider pr. minut (Letter).
- Ved duplexudskrivning udskrives der 27 ipm (A4) eller 28 ipm
(Letter).
For ML-501x Series:
- Ved udskrivningpå en enkelt side udskrives der 48 sider pr.
minut (A4) eller 50 sider pr. minut (Letter).
- Ved duplexudskrivning udskrives der 31 ipm (A4) eller 32 ipm
(Letter).
• Du kan spare papir ved at udskrive på begge sider af papiret
(dobbeltsidet udskrivning) (se brugerhåndbogen Avanceret).
• For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at
nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.
Nøglefordele
Bekvemmelighed
• Samsung Easy Printer Manager og Status for Samsung-printer (eller Smart Panel) er programmer, der overvåger og informerer dig om
maskinens status, og som giver dig mulighed for at tilpasse maskinens indstillinger (se brugerhåndbogen Avanceret).
• AnyWeb Print kan tage en kopi af skærmbilledet, vise eksempler, fjerne og udskrive skærmbilledet i Windows Internet Explorer meget
nemmere, end hvis du bruger det almindelige program (se brugerhåndbogen Avanceret).
Understøttelse af flere typer funktionalitet og programmer
• Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 110).
• Udskrive vandmærke:
Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som "Fortroligt" (se brugerhåndbogen Avanceret).
• Udskrive plakater: Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af flere ark, som derefter kan limes
sammen til en plakat (se brugerhåndbogen Avanceret).
• Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på side 114).
• Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og/eller en netværksgrænseflade.
Udvide maskinens kapacitet
• Denne maskine har et ekstra hukommelsesstik til tilføjelse af mere hukommelse (se "Tilgængeligt tilbehør" på side 56).
Funktioner pr. model
Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se nedenstående
oversigt).
Funktioner
ML-451x Series
ML-501x Series
USB 2.0 med høj hastighed
●
●
IEEE 1284-parallelstika
○
○
Kabelbaseret 10/100/1000 Base TX lokalnetværk
●
●
Eco-udskrivning
●
●
Duplex (2-sidet) udskrivning
●
●
USB-hukommelsesgrænseflade
●
Hukommelsesmodul (512 MB)
○
○
Valgfri bakke
○
Masselagringsenhed
○
○
Multibakkepostkasse
○
Finisher (stabler og hæfter)
○
Kort stativ
○
a. Hvis du bruger parallelporten, kan ud ikke bruge USB-kablet.
( ●: Medfølger ○: Ekstraudstyr, blank: ikke til rådighed)
Nyttigt at vide
Maskinen udskriver ikke.
Der er opstået papirstop.
• Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se
"Annullere et udskriftsjob" på side 45).
• Åbn og luk frontlågen.
• Fjern driveren, og installer den igen (se "Installere
driveren lokalt" på side 22).
• Vælg din maskine som standardmaskine i dit
operativsystem.
Hvor kan jeg købe tilbehør eller forbrugsstoffer?
• Spørg evt. hos en Samsung-distributør eller din
forhandler.
• Besøg www.samsung.com/supplies. Vælg dit land/
område for at få vist serviceinformationen for
produktet.
Statusindikatoren blinker eller lyser hele tiden.
• Sluk printeren, og tænd den igen.
• Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne
manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet
(se "Om statusindikatoren" på side 92).
• Læs denne manuals instruktioner for at fjerne
fastklemt papir, og gennemfør fejlfindingen som
beskrevet (se "Udbedre papirstop" på side 76).
Udskrifterne er slørede.
• Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst
tonerpatronen for at fordele den tilbageværende toner
i patronen.
• Prøv en anden indstilling for udskriftsopløsning.
• Udskift tonerpatronen.
Hvor kan jeg hente maskinens driver?
• Besøg www.samsung.com/printer for at hente
maskinens seneste driver, og installer den på dit
system.
Om denne brugerhåndbog
Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens
grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de
enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen.
•
Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
•
Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge
maskinen.
•
•
•
•
Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i
ordlisten.
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige
fra din maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den
model, du har købt.
Skærmbillederne i denne brugerhåndbog afviger muligvis fra
din maskine, afhængigt af maskinens firmware-/
driverversion.
Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt
baseret på Windows 7.
1. Introduktion
9
1
Konventioner
Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som
beskrevet nedenfor:
•
Dokument betyder det samme som original.
•
Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
•
Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).
2
Generelle ikoner
Ikon
Tekst
Beskrivelse
Forsigtig
Giver brugere oplysninger om
beskyttelse af maskinen mod mulige
mekaniske skader eller fejlfunktion.
Bemærk
Angiver yderligere oplysninger om eller
detaljerede specifikationer for
maskinens funktioner og egenskaber.
Sikkerhedsoplysninger
Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre
skader på dig og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse
af maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner,
inden du bruger maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du
opbevare det et sikkert sted til fremtidig reference.
3
Vigtige sikkerhedssymboler
1. Introduktion
10
4
Driftsmiljø
Advarsel
Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis
stikkontakten ikke er jordforbundet.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette
kapitel
Advarsel
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre
risiko for alvorlig personskade eller
dødsfald.
Forsigtig
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre
mindre person- eller tingsskade.
Forsøg ikke.
Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små
metalgenstande eller tunge genstande, lysestager,
tændte cigaretter osv.).
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Hvis maskinen overophedes, udsender den røg,
mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks
for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten.
• Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i
tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at
brugeren tager stikket ud af stikkontakten.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på
netledningen.
Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand
på netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller
brand.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke
stikket med våde hænder.
11
Pas på, at kæledyr ikke tygger på
vekselstrømsledningen eller ledningerne til telefon
eller pc.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for
elektrisk stød eller brand, og/eller at det bliver såret.
Forsigtig
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en
kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen ikke
fungerer korrekt efter at disse instruktioner er fulgt.
Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i
perioder, hvor maskinen ikke bruges.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
5
Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud,
er varmt.
Betjeningsmåde
Det kan medføre forbrændinger.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en
kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen har været
tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt
går ind i stikkontakten.
Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten,
da der ellers er risiko for elektrisk stød.
Forsigtig
Træk ikke papiret ud under udskrivningen.
Det kan beskadige maskinen.
Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og
papirbakken.
Du kan komme til skade.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
12
6
Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i
ventilationsåbningerne.
Det kan øge temperaturen i komponenterne og
forårsage beskadigelse eller brand.
Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt
papir.
Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre
smertefulde snitsår.
Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget
varmt, når du udskrives store mængder. Lad ikke
børn røre området.
Installation/flytning
Advarsel
Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller
et sted med vandudslip.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forsigtig
Det kan medføre forbrændinger.
Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når
du fjerner fastklemt papir.
Det kan beskadige maskinen.
Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i
papirudbakken.
Det kan beskadige maskinen.
Denne maskine får strøm via netledningen.
Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for
strømforsyningen.
Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes.
Løft derefter maskinen:
• Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af
en enkelt person.
• Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to
personer.
• Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den
løftes af fire eller flere personer.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre personeller tingsskade.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
Undlad at placere maskinen på en ustabil flade.
Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der
fulgte med maskinen. Hvis du bruger en ledning på
over 2 meter til en maskine på 110 V, skal den være
16 AWG eller kraftigere.
Maskinen kan falde på gulvet og medføre personeller tingsskade.
Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en
strømstyrke som angivet på mærkaten.
Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om
strømstyrken.
Brug kun en telefonledning af typen 26 AWGa eller
større.
Ellers kan det beskadige maskinen.
Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt
sted, f.eks. et skab.
Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der
opstå brand.
Sørg for at stikket sættes i en jordet stikkontakt.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Stikkontakter og forlængerledninger må ikke
overbelastes.
Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød
eller brand.
13
Ellers kan den beskadige maskinen og medføre
elektrisk stød eller brand.
a. AWG: Amerikansk trådkalibermål
7
Vedligeholdelse/kontrol
Forsigtig
Tag dette produkt ud af stikkontakten inden
indvendig rengøring af maskinen. Rengør ikke
maskinen med benzen, fortynder eller alkohol.
Sprøjt ikke vand direkte ind i maskinen.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i
maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre
den indvendigt.
Du kan komme til skade.
Sikkerhedsoplysninger
1. Introduktion
14
8
Sørg for at strømledningen og stikkets kontaktflader
er fri for støv eller vand.
Anvendelse af forbrugsstoffer
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
• Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort
med skruer.
• Fikseringsenheder må kun repareres af en
certificeret servicetekniker. Reparationer
foretaget af ikke-certificerede teknikere kan
medføre brand eller elektrisk stød.
Forsigtig
Skil ikke tonerpatronen ad.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller
indtages.
Maskinen må kun repareres af en Samsungservicetekniker.
Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner
eller fikseringsenheder.
Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.
Dette kan medføre eksplosion eller en
ukontrollerbar brand.
Børn kan komme til skade.
Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.
Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret
tekniker, hvis maskinen skal repareres.
Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når
den skal rengøres og bruges.
Ellers kan du beskadige maskinen.
Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet,
når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt
papir.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller
indtages.
Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden
for børns rækkevidde.
Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller
indtages.
Sikkerhedsoplysninger
Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan
beskadige maskinen.
I tilfælde af skade, som skyldes brug af
genanvendte forbrugsstoffer, opkræves et
servicegebyr.
Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt
vand til at vaske det.
Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast
i tøjet. Brug koldt vand.
1. Introduktion
15
Oversigt over maskinen
1. Introduktion
9
Tilbehør
Strømkabel
Tonerpatron
Billedenhed
Software-cda
Lyninstallationsvejledning
Diverse tilbehørb
a. Software-cd'en indeholder printerdriveren og programmer.
b. Diverse tilbehør, der følger med maskinen, kan variere alt efter det land, hvor du har købt maskinen, og den specifikke model.
16
Oversigt over maskinen
1. Introduktion
17
10
1 Finisher (stabler og
hæfter)
10
2 Postkasse
11 USB-port
• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine,
afhængigt af den konkrete model.
3 Hæfterdæksel
12 Frontdæksel
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke
tilgængelige, afhængigt af model eller land.
4 Valgfrit dæksel til
trådløs
13
5 Dæksel til kontrolkort
14 Udbakke
6 Kort stativ
15 Tonerpatron
7 Indikator for
papirniveau
16
8 Valgfri bakke
17 Breddestyr til universalbakken
9 Bakke 1
18 Universalbakkeforlænger
Set forfra
1
2
14
13
12
11
10
3
4
5
15 16
9
8
17
7
6
18
Universalbakkedæksel
Kontrolpanel
Billedenhed
Oversigt over maskinen
1. Introduktion
11
Set bagfra
• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine,
afhængigt af den konkrete model.
• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke
tilgængelige, afhængigt af model eller land.
9
8
1
7
6
2
3
5
4
1 Finisherdæksel (stabler og
hæfter)
6
2 Bagdæksel
7 USB-port
3 Postdæksel
8 USB-port
4 Strømindgang
9 Netværksport
5 Tænd/sluk-kontakt
IEEE 1284-parallelstik
18
Oversigt over kontrolpanelet
Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine,
afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer
kontrolpaneler.
1. Introduktion
2
3
(Tilbage)
Bekræfter den valgte indstilling på
displayet.
OK
4
(Annuller)
12
Type A
1
10
2
9
3
8
7
7
5
Displayet
(Statusindikator)
Viser maskinens status (se "Om
statusindikatoren" på side 92).
Numeric keypad
Brug tastaturet til indtastning af tal
og tegn.
Eco
Slår Eco-tilstanden til for at
reducere toner- og papirforbruget
(se "Eco-indstillinger" på side 49).
Pile
Navigerer i tilgængelige værdier
ved at flytte til næste eller forrige
valgmulighed.
9
6
1
(Strøm)
8
4
Viser aktuel status og aktuelle
meddelelser, når maskinen er i
brug.
10
Den igangværende handling
afsluttes
Du kan tænde og slukke for
strømmen med denne knap. Du
kan også vække maskinen fra
dvaletilstand.
5
6
Vender tilbage til menuens øverste
niveau.
(Menu)
Aktiverer menutilstanden og skifter
mellem de tilgængelige menuer.
19
Oversigt over kontrolpanelet
1. Introduktion
20
13
3
Type B
(Strøm)
4
1
Displayet
2
(Annuller)
Viser aktuel status og aktuelle
meddelelser, når maskinen er i brug.
Den igangværende handling
afsluttes Pop op-vinduet vises på
skærmen, og brugeren kan stoppe
eller fortsætte.
(Statusindikator)
Du kan tænde og slukke for
strømmen med denne knap. Du kan
også vække maskinen fra
dvaletilstsand.
Viser maskinens status (se "Om
statusindikatoren" på side 92).
Tænde for maskinen
1
Tilslut først maskinen til strømstikket.
2
Tænd på afbryderkontakten.
1. Introduktion
21
Installere driveren lokalt
En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til
computeren via kablet. Hvis maskinen er sluttet til et netværk,
skal du springe følgende trin over og gå til installationen af
maskinens driver (se brugerhåndbogen Avanceret).
1. Introduktion
14
1
• Hvis du bruger Macintosh-, Linux- eller Unixoperativsystemer, finder du information i
brugerhåndbogen Avanceret.
Windows
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
Hvis ”Guiden Ny hardware fundet” vises under
installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og
lukke vinduet.
• Installationsvinduet, der vises i denne Br'ugerhåndbog,
kan være anderledes på den maskine og den
brugergrænseflade, som du anvender.
• Vælger du Avanceret installation > Brugerdefineret
installation, kan du bestemme, hvilke programmer du
vil installere.
22
2
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
3
Vælg Installer nu.
• Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.
Software-cd’en bør starte automatisk, og et
installationsvindue åbnes.
Installere driveren lokalt
4
Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer
licensaftalens vilkår Klik derefter på Næste.
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
1. Introduktion
23
Geninstallere driveren
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende
for at geninstallere driveren.
15
Windows
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle
Programmer > Samsung Printers > navnet på din
printerdriver > Afinstaller.
3
4
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og forsøg at
installere driveren igen (se "Installere driveren lokalt" på
side 22).
1. Introduktion
24
2. Menuoversigt og
grundlæggende
konfiguration
Når installationen af maskinen er fuldført, kan det være en god ide at
angive de indstillinger, der skal bruges som standard. Se næste afsnit,
hvis du vil angive eller ændre værdier. Dette kapitel indeholder
oplysninger om den overordnede menustruktur og de grundlæggende
konfigurationsindstillinger.
• Menuoversigt
26
• Udskrive en demoside
32
• Ændre displaysproget
33
• Medier og bakke
34
• Grundlæggende udskrivning
45
• Brug af USB-hukommelsesenhed
50
Menuoversigt
Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til
klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
Elementer
Indstillinger
Menuoversigt
1
Konfiguration
ML-451x Series/ML-501x Series
Forbrugsstofinfo
Demoside
• Du kan få adgang til disse menuer ved at trykke på
knappen
(Menu). Tryk på pilene, indtil det ønskede
menupunkt vises, og tryk derefter på OK.
PCL-skrifttype
Information
PS-skrifttype
EPSON-skrifttype
• Der vises en asterisk (*) ved siden af den valgte menu.
Lagrede job
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet,
afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer,
der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
Gennemførte job
Brugstæller
Konto
• Visse menunavne kan være forskellige fra din
maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
Retning
Fælles margen
Universalbakke
Layout
<Bakke X>
Emuleringsmargen
Duplex
Liggende hæftningsposition
26
Menuoversigt
Elementer
Papir
Grafik
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
Indstillinger
Elementer
Indstillinger
Kopier
Dato og klokkeslæt
Universalbakke/ [Bakke <x>]
Tidstilstand
Papirkilde
Formatmenu
Autobakkekontakt
Vælg format
Bakke Bekræft
Spooling
Opløsning
Sprog
Ryd tekst
Standardpapirformat
Mørkhed
Strømbesp.
Systemkonfiguration
Vågnhændelse
Auto fortsæt
Højdetilpasning
Auto CR
Jobtimeout
Multibakke
Importindstilling
Eksportindstilling
Eco-indstillinger
Ryd indst.
Emulering
Emuleringstype
Konfiguration
27
Menuoversigt
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
28
2
Elementer
Indstillinger
Ethernet-hastighed
802.1x
TCP/IP (IPv4)
Netværk
ML-5015 Series/ ML-5017 Series
Du kan nemt indstille menuerne ved hjælp af
berøringsskærmen.
TCP/IP (IPv6)
Ryd indst.
• Hovedskærmen vises på berøringsskærmen på
kontrolpanelet.
Netværkskonfiguration
• Nogle menuer er nedtonet, afhængigt af dine
indstillinger eller modeller.
Netværk Aktiver
Http Aktiver
• Visse menunavne kan være forskellige fra din
maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
Direkte USB
Aktivt job
Gemt job
Jobhåndtering
Elementer
Filpolitik
Hjælpeliste
Timeout for park. job
Billedoverskrivning
Admin.konfig.
Indstillinger
Information
Konfiguration
Forbrugsstofinfo
Besk. med adg.kode
Demoside
Red. adgangsk.
Skrifttypeliste
Vedligeholdelse
Jobrapporter
Eco
Eco-Til
Indstillinger
Forhåndsvisningssimulator
Menuoversigt
Elementer
Direkte USB
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
Indstillinger
Elementer
Indstillinger
System
Udskriv fra
Dato og klokkeslæt
Filhåndtering
Tidstilstand
Vis plads
Formatmenu
Spooling
Sprog
Vedligeholdelse
Standardpapirformat
Strømbesp.
Auto fortsæt
Konfiguration
Højdetilpasning
Auto CR
Jobtimeout
Filpolitik
Timeout for park. job
Billedoverskrivning
Multibakke
Importindstilling
Eksportindstilling
Vågnhændelse
Ryd indst.
29
Menuoversigt
Elementer
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
Indstillinger
Netværk
Ethernet-hastighed
Indstillinger
Papir
Kopier
TCP/IP (IPv4)
Bakke 1
TCP/IP (IPv6)
Bakke 2-5
802.1x
Universalbakke
Netværkskonfiguration
Papirkilde
Aktiver Ethernet
Http Aktiver
Konfiguration
Layout
(fortsæt)
Elementer
Autobakkekontakt
Konfiguration
(fortsæt)
Ryd indst.
Bakke Bekræft
Grafik
Opløsning
Retning
Ryd tekst
Fælles margen
Mørkhed
Universalbakke
Emulering
Bakke 1
Konfiguration
Bakke 2-5
Emuleringsmargen
Emuleringstype
Aktuelt job
Jobstatus
Duplex
Sikkert job
Gemt job
Liggende
hæftningsposition
Udført job
Tæller
30
Menuoversigt
Elementer
Hjælp
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
Indstillinger
•
(Direkte USB): Åbner USB-menuen, når USBhukommelsen er indsat i maskinens USB-port.
•
(Konfiguration): Du kan gennemse maskinens aktuelle
indstillinger eller ændre dens værdier.
•
(Jobstatus): Jobstatus viser job, der kører i øjeblikket, og
job i kø.
Grundlægg. opgaveflow
Vedligeholdelse
Fejlfinding
Præsentation af startskærmen
► Berøringsskærm
•
•
(Eco): Du kan få vist Eco-indstillingerne.
(Hjælp): Giver detaljerede oplysninger om denne
maskine, rapporter, fejlfindingsvejledning.
•
: Viser tonerstatus.
•
: Vælger LCD-lysstyrke, sprog og diagnosticering.
•
(Information): Giver detaljerede oplysninger om denne
maskine.
(Tæller): Giver dig mulighed for at kontrollere, hvor
mange sider der er udskrevet.
•
•
31
: Rul gennem tilgængelige indstillinger.
Udskrive en demoside
Udskriv en demoside for at kontrollere, at maskinen fungerer
korrekt.
3
1
2
3
ML-451x Series/ML-501x Series
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Information > OK > Demoside > OK.
Tryk på Udskriv? > Ja > OK.
Der udskrives en demoside.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
4
ML-5015 Series/ML-5017 Series
1
2
Tryk på Information på hovedskærmen.
Tryk på Demoside > Udskriv.
Der udskrives en demoside.
32
Ændre displaysproget
Hvis du vil ændre det sprog, der vises på kontrolpanelets display,
skal du gøre følgende:
5
1
2
3
ML-451x Series/ML-501x Series
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Systemkonfiguration > OK > Sprog > OK.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
6
1
2
3
4
ML-5015 Series/ML-5017 Series
Tryk på Konfiguration på hovedskærmen.
Tryk på System > Nste > Sprog.
Vælg det ønskede sprog.
Tryk på startikonet (
standbytilstand.
) for at vende tilbage til
33
Medier og bakke
I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier
i maskinen.
• Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse
specifikationer, kan medføre problemer og kræve
reparationer. Sådanne reparationer er ikke dækket af
Samsungs garanti eller serviceaftaler.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
7
Bakkeoversigt
Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
• Brug kun xerografisk papir i denne maskine. Brug ikke
inkjetfotopapir, da det kan beskadige maskinen.
• Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre
brand.
• Brug kun den type, størrelse og vægt af
udskriftsmediet til din maskine, som er beskrevet i
specifikationerne for udskriftsmedier (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side 110).
Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der
efterlades i printeren, kan medføre overophedning af
enheden, og i sjældne tilfælde kan det medføre brand.
1 Papirlængdestyr
2 Papirbreddestyr
34
Medier og bakke
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
35
8
Papirmængdeindikatoren viser, hvor meget papir der er i
bakken.
1 Fuld
2 Tom
Lægge papir i bakken/den valgfrie bakke
1
2
Træk papirbakken ud (se "Bakkeoversigt" på side 34).
3
Klem papirbreddestyret og papirlængdehåndtaget for at
placere dem i den korrekte åbning til papirstørrelsen, som
er markeret i bunden af bakken, så størrelsen kan justeres.
Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne,
inden papirerne lægges i bakken.
Medier og bakke
4
Læg papiret med den side, der skal udskrives på, vendt
nedad.
5
Skub længdepapirstyret, indtil det lige berører
papirstakken.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
6
Klem breddepapirstyret, og skub det til kanten af
papirstakken, uden at den bøjes.
36
Medier og bakke
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
• Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbreddestyret
for langt ind, så mediet bøjes.
37
De indstillinger, der foretages fra maskindriveren,
tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
a Hvis du vil udskrive fra et program, skal du åbne et
program og aktivere udskrivningsmenuen.
b Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 46).
c Tryk på fanen Papir under Udskriftsindstillinger, og
vælg en passende papirtype.
• Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage
papirstop.
• Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen,
da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.
9
Ilægning af papir i universalbakken
Universalbakken kan indeholde specielle størrelser og typer af
udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter.
7
8
Sæt bakken tilbage i maskinen.
Tip til brug af universalbakken
Angiv papirtypen og -størrelsen for bakke 1 (se "Indstille
papirformat og -type" på side 44).
• Læg ikke mere papir i universalbakken under
udskrivning, så længe der er papir i den, da der ellers
kan opstå papirstop.
• Udskriftsmedier lægges midt i universalbakken med
forsiden opad og vendes, så de føres ind i maskinen på
den korte led.
• Læg kun tilgængeligt papir i for at sikre
udskriftskvaliteten og undgå papirstop (se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side 110).
Medier og bakke
• Sørg for at glatte evt. krøller på postkort, konvolutter og
etiketter ud, før du lægger dem i universalbakken.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
38
2
Tilpas styrene til indstilling af papirbredden til papirets
bredde.
3
Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne,
inden papirerne lægges i bakken.
• Følg vejledningen til ilægning ved udskrivning af
specialmedier (se "Udskrive på specialmedier" på side
39).
• Åbn bakke 1, tag det overlappende papir ud, og forsøg
at udskrive igen, hvis papiret overlapper, når der
udskrives vha. universalbakken.
• Før papiret manuelt ind, indtil det fremføres
automatisk, hvis papiret ikke indføres korrekt under
udskrivning.
1
Åbn universalbakken, og fold dens forlænger ud som vist.
Medier og bakke
4
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
Læg papiret i. Klem styrene til indstilling af papirbredden i
universalbakken ind mod papiret.
39
d Vælg Universalbakke under papirkilde, og tryk på OK.
e Start udskrivningen fra programmet.
10
Udskrive på specialmedier
Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til hver bakke.
Medietyperne er vist i Udskriftsindstillinger. Vælg den korrekte
medietype for at få den bedste udskriftskvalitet.
5
Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du
bruger specialmedier (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 110).
Angiv papirtype og -størrelse i kontrolpanelet (se "Indstille
papirformat og -type" på side 44).
De indstillinger, der foretages fra maskindriveren,
tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
a Hvis du vil udskrive fra et program, skal du åbne et
program og aktivere udskrivningsmenuen.
b Åbn Udskriftsindstillinger (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 46).
c Klik på fanen Papir under Udskriftsindstillinger, og
vælg den korrekte papirtype.
Hvis du f.eks. vil udskrive en etikette, skal du indstille
papirtypen til Etiketter.
For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 110.
Bakke 1
Valgfri
bakke
Universalbakke
Almindeligt
●
●
●
Tykt papir
●
●
●
Typer
Tykkere
●
Medier og bakke
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
40
Konvolut
Bakke 1
Valgfri
bakke
Universalbakke
Tyndt papir
●
●
●
Bond-papir
●
●
●
Farve
●
●
●
Karton
●
●
●
Etiketter
●
●
●
Transparenter
●
Konvolut
●
●a
●
Fortrykt
●
●
●
Bomuld
●
●
●
Genbrugtb
●
●
●
Arkivpapir
●
●
●
Ved valg af konvolutter skal du tage følgende faktorer i
betragtning:
Brevhoved
●
●
●
-
Hulning
●
●
●
Vægt: må ikke overstige 90 g/m2, da der ellers kan opstå
papirstop.
-
a. Kun for valgfri bakke 2.
b. Når du bruger genbrugspapir, kan udskriften blive krøllet, og/eller der kan
opstå papirstop.
Udformning: skal ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm
og må ikke indeholde indespærret luft.
-
Tilstand: må ikke være rynkede, hakkede eller på anden
måde beskadiget.
( ●: Medfølger. Tom: ikke til rådighed)
-
Temperatur: skal kunne klare den varme og det tryk, der
opstår i maskinen.
Typer
Når du udskriver på konvolutter, afhænger udskriftskvaliteten af
konvolutternes kvalitet.
Når du udskriver en kuvert, skal du placere den som vist i
nedenstående figur.
●
•
Medier og bakke
•
Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede
kanter.
•
Brug ikke konvolutter med frimærker.
•
Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger,
selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.
•
Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig
kvalitet.
•
Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender
når helt ud til konvoluttens hjørner.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
41
Transparent
Ved udskrivning i farver på transparenter er
billedkvaliteten lavere end ved monoudskrivning, når
udskrifterne bruges på overheadprojektoren.
Brug kun transparenter, der er beregnet til laserprintere, så
maskinen ikke beskadiges.
2
1
1 Acceptabelt
2 Uacceptabelt
•
Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller
med mere end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal
benytte klæbemidler, som kan holde til maskinens
fikseringstemperatur (ca. 170 °C) i 0,1 sekund. Ekstra flapper
og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller
sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige
fikseringsenheden.
•
Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke
placeres tættere end 15 mm på konvoluttens kanter.
•
Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens
sammenføjninger mødes.
•
Skal kunne modstå maskinens fikseringstemperatur.
•
Anbring transparenterne på en jævn overflade, når du har
taget dem ud af maskinen.
•
Lad ikke ubrugte transparenter ligge i papirbakken i længere
tid. De kan samle støv og snavs, hvilket kan medføre plettet
udskrivning.
Medier og bakke
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
42
•
Tag forsigtigt på transparenter, så du undgår pletter fra
fingeraftryk.
Etiketter
•
Undgå at udsætte trykte transparenter for sollys i længere tid,
da dette kan medføre falmet tryk.
Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen
ikke beskadiges.
•
Kontrollér, at transparenterne ikke er krøllede og ikke har
iturevne kanter.
•
Brug ikke transparenter, der ikke sidder fast på mellemlaget.
•
For at undgå, at transparenter klæber sammen, bør du ikke
lade udskrevne ark ligge oven på hinanden efter
udskrivningen.
•
Anbefalede medier: Transparenter til farvelaserprintere fra
Xerox, f.eks. 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).
•
Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i
betragtning:
-
Klæbemidler: Skal være stabile ved maskinens
fikseringstemperatur. Se specifikationerne til maskinen for
at finde fikseringstemperaturen (ca. 170 °C).
-
Placering på arket: Brug kun etiketark, hvor arket ikke er
synligt mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig
fra ark, hvis der er afstand mellem dem, hvilket kan
medføre alvorlige papirstop.
-
Krøl: Skal ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i
nogen retning.
Medier og bakke
-
Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller
andre tegn på manglende klæbeevne.
•
Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem
etiketterne. Synlige områder på arket med klæbemateriale
kan medføre, at etiketterne løsnes under udskriften, hvilket
kan forårsage papirstop. Synligt klæbemateriale kan også
beskadige maskindele.
•
Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang.
Den selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle
igennem maskinen én gang.
•
Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede,
har bobler eller på anden måde er beskadiget.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
43
Brevhoved/fortrykt papir
Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad,
og en ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på
problemer med papirfødningen, så prøv at vende papiret om.
Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.
Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser
•
Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra
materialets kanter.
•
Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter,
fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for
maskinens fikseringstemperatur (ca.170 °C) i 0,1 sekund.
•
Skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for
negativ virkning på maskinens ruller.
•
Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at
blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan
fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe
udskriftskvaliteten.
Medier og bakke
11
Indstille papirformat og -type
Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse
og -type ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
44
4
Tryk på Papirtype > OK > Vælg den ønskede indstilling >
OK.
5
Tryk på
(Annuller) for at vende tilbage til klartilstand.
ML-5015 Series/ML-5017 Series
• De indstillinger, der foretages fra maskindriveren,
tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
• Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks.
fakturapapir, skal du vælge Brugerdefineret under
fanen Papir under Udskriftsindstillinger (se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 46).
ML-451x Series/ML-501x Series
1
2
Tryk på Papir > OK > Vælg den ønskede papirbakke >
OK.
3
Tryk på Papirstørrelse > OK > Vælg den ønskede
indstilling > OK.
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
1
2
3
4
5
6
7
Tryk på Konfiguration på hovedskærmen.
Tryk på System > Papir > Nste.
Vælg den ønskede bakke.
Tryk på Papirstørrelse > Vælg den ønskede indstilling.
Tryk på knappen
.
Tryk på Papirtype > Vælg den ønskede indstilling.
Tryk på startikonet (
standbytilstand.
) for at vende tilbage til
Grundlæggende udskrivning
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
4
12
Udskrivning
5
Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i
Windows 7.
1
2
3
De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal
kopier og udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv.
Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner,
skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i vinduet
Udskriv (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 46).
Hvis du bruger Macintosh-, Linux- eller Unixoperativsystemer, finder du information i
brugerhåndbogen Avanceret.
Åbn det dokument, du vil udskrive.
45
Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i
vinduet Udskriv.
13
Annullere et udskriftsjob
Vælg Udskriv i menuen Filer.
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller
printerspooleren, kan du annullere jobbet som følger:
•
Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på
maskinikonet (
•
) på proceslinjen i Windows.
Du kan også annullere det aktuelle udskriftsjob ved at trykke
på knappen
(Annuller) på kontrolpanelet.
Grundlæggende udskrivning
14
Åbne udskriftsindstillinger
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
4
46
Klik på Egenskaber eller Indstillinger.
• Vinduet Udskriftsindstillinger, der vises i denne
brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine,
som du anvender. Men sammensætningen af vinduet
Udskriftsindstillinger er ens.
• Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger,
vises der muligvis et advarselstegn
eller . Et
betyder, at du godt kan vælge denne indstilling, men at
dette ikke anbefales, mens et betyder, at du ikke kan
vælge denne indstilling på grund af maskinens
indstillinger eller miljø.
1
2
3
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer.
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved hjælp
af knappen Status for printer (se brugerhåndbogen
Avanceret).
Grundlæggende udskrivning
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
47
Brug af en foretrukken indstilling
Vælg flere indstillinger, og klik på
(Opdater).
Indstillingerne føjes til de forudindstillinger, du har
foretaget. Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du
vælge den på rullelisten Forudindstil.. Maskinen er nu
indstillet til at udskrive i overensstemmelse med de valgte
indstillinger. Hvis du vil slette gemte indstillinger, skal du
Indstillingen Forudindstil., som vises på hver af
egenskabsfanerne undtagen fanen Samsung, giver dig
mulighed for at gemme de aktuelle egenskabsindstillinger til
fremtidig brug.
For at gemme et punkt under Forudindstil. skal du følge
nedenstående trin:
1
2
vælge dem på rullelisten Forudindstil. og klikke på
(Slet).
Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
Du kan også gendanne printerdriverens
standardindstillinger ved at vælge
Standardforudindstilling på rullelisten Forudindstil..
Indtast et navn for indstillingen i feltet Forudindstil.
15
Bruge Hjælp
Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet
Udskriftsindstillinger, og tryk på F1 på dit tastatur.
3
Klik på
(Tilføj). Når du gemmer Forudindstil., gemmes
alle aktuelle driverindstillinger.
Grundlæggende udskrivning
16
Eco-udskrivning
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
3
Tryk på OK for at vælge den ønskede tilstand.
•
Funktionen Eco nedsætter tonerforbruget og brug af papir.
Funktionen Eco gør dig i stand til at spare
udskrivningsressourcer, så du kan udskrive mere miljøvenligt.
Hvis du trykker på knappen Eco på kontrolpanelet, aktiverer du
Eco-tilstanden. Eco-tilstandens standardindstilling er duplex
(lang kant), 2-Op, spring tomme sider over og tonerbesparelse.
• Denne funktion er ikke tilgængelig på modeller, der
ikke understøtter displayet på kontrolpanelet.
► ML-451x Series/ML-501x Series
1
2
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Systemkonfiguration > OK > Eco-konfiguration
> OK.
Standardtilstand: Væg denne for at slå Eco-tilstanden
til og fra. (Duplex (lang kant)/Tonerbesparelse/2-Op/
Spring tomme sider over)
-
Fra: Slår Eco-tilstanden fra.
-
Til: Slår Eco-tilstanden til.
Hvis du slår Eco-tilstanden til med en adgangskode fra
SyncThru™ Web Service (fanen Settings > Machine
Settings > System > Eco > Settings), vises
meddelelsen Altid til. Du skal indtaste adgangskoden for
at deaktivere Eco-tilstanden.
Indstille Eco-tilstand på kontrolpanelet
• De indstillinger, der foretages fra maskindriveren,
tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.
48
•
Skift skabelon.: Vælg Eco-skabelonen.
-
Standard-Eco: Eco-tilstandens stardardindstilling
er duplex, 2-Op, spring tomme sider over og
tonerbesparelse.
-
Tilpasset Eco: Følg indstillingerne i Syncthru™
Web Service. Inden du vælger dette menupunkt,
skal du indstille Eco-funktionen i SyncThru™ Web
Service> fanen Settings > Machine Settings >
System > Eco > Settings.
Grundlæggende udskrivning
► ML-5015 Series/ML-5017 Series
1
2
Tryk på Eco på hovedskærmen.
3
Tryk på startikonet (
standbytilstand.
Vælg den ønskede indstilling.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
49
► Resultatsimulator
Resultatsimulator viser, hvor meget du har reduceret CO2udslippet, elforbruget og papirforbruget med de indstillinger, du
har valgt.
•
Resultaterne beregnet ud fra, at det totale antal udskrivninger
er et hundrede uden en blank side, når Eco-tilstand er
deaktiveret.
•
Se beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra IEA,
indekset fra det japanske indenrigs- og
kommunikationsministerium og
www.remanufacturing.org.uk. Hver model har sit eget indeks.
Åbn fanen Eco for at indstille Eco-tilstanden. Når du ser Ecobilledet (
), betyder det, at Eco-tilstanden er aktiveret.
•
Energiforbruget i udskrivningstilstand refererer til det
gennemsnitlige energiforbrug i forbindelse med udskrivning
for denne maskine.
► Eco-indstillinger
•
Den reelle sparede eller reduceret mængde kan variere
afhængigt af det anvendte operativsystem, computerens
ydeevne, program, tilslutningsmetode, medietype,
medieformat og jobkompleksitet etc.
Du kan få vist en beskrivelse af den aktuelle indstilling.
) for at vende tilbage til
ndstille Eco-tilstand på driveren
•
Printerstandard: Følger indstillingerne fra maskinens
kontrolpanel.
•
Ingen: Deaktiverer Eco-tilstanden.
•
Eco-udskrivning: Aktiverer Eco-tilstanden. Aktiver de
forskellige Eco-elementer, du vil bruge.
•
Adgangskode: Hvis administratoren har aktiveret Ecotilstanden, skal du indtaste adgangskoden for at deaktivere
tilstanden.
Brug af USB-hukommelsesenhed
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
50
17
Om USB-hukommelsesenheden
USB-hukommelsesenheder fås i forskellige størrelser med plads
til lagring af dokumenter, præsentationer, musik og videoer,
fotografier med høj opløsning og en række andre filer, som du vil
gemme eller flytte.
Maskinen understøtter USB-hukommelsesenheder med FAT16/
FAT32 og en sektorstørrelse på 512 byte.
Kontroller USB-hukommelsesenhedens filsystem hos en
forhandler.
Du må kun bruge en godkendt USB-enhed med et tilslutningsstik
af type A.
A
B
Brug kun en USB-hukommelsesenhed med metalafskærmning.
Brug kun en USB-hukommelsesenhed, der er certificeret
kompatibel. Ellers genkender maskinen den muligvis ikke.
• Tag ikke USB-hukommelsesenheden ud, mens den er
i brug. Maskinens garanti dækker ikke skader
forårsaget af brugerens forkerte brug.
• Hvis USB-enheden har visse funktioner, f.eks.
sikkerhedsindstillinger og adgangskodeindstillinger,
registreres den muligvis ikke automatisk af maskinen.
Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner i
brugerhåndbogen til USB-enheden.
Brug af USB-hukommelsesenhed
18
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
51
19
Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed
Visning af USB-hukommelsesstatus
Du kan udskrive filer, der er gemt på en USBhukommelsesenhed, direkte.
Du kan undersøge, hvor stor hukommelse der er tilgængelig til
lagring af dokumenter.
Filtyper, der understøtter indstillingen Direkte udskrivning:
Du kan bruge disse funktioner fra menuen Direkte USB > Vis
plads (se "Menuoversigt" på side 26).
•
PRN: Det er kun muligt at udskrive filer, der er oprettet med
den driver, der følger med maskinen.
20
Hvis du udskriver PRN-filer, der er oprettet på en anden
maskine, bliver udskriften anderledes.
•
BMP: BMP, ukomprimeret
•
TIFF: TIFF 6.0-baseline
•
JPEG: JPEG-baseline
•
PDF: PDF 1.4 og ældre
•
XPS
Hvis du vil udskrive et dokument fra en USB-hukommelsesenhed,
kan du bruge disse funktioner fra menuen Direkte USB > USB
Udskrivning eller Udskriv fra (se "Menuoversigt" på side 26).
Et [+] eller [D] foran et mappenavn angiver, at der er en
eller flere filer eller mapper i den markerede mappe.
Sikkerhedskopiering af data
I tilfælde af strømsvigt eller lagerfejl er der risiko for, at der sker
fejlagtig sletning af data i maskinens hukommelse.
Du kan bruge disse funktioner fra menuen
Systemkonfiguration (eller Konfiguration > System) >
Eksportindstilling og Importindstilling (se "Menuoversigt" på
side 26).
Brug af USB-hukommelsesenhed
21
Håndtering af USB-hukommelse
Du kan slette billedfiler, der er gemt på en USBhukommelsesenhed, enten enkeltvis eller samlet ved at
omformatere enheden.
Du kan bruge disse funktioner fra menuen Direkte USB >
Filhåndtering (se "Menuoversigt" på side 26).
Et + foran et mappenavn angiver, at der er en eller flere
filer eller mapper i den markerede mappe.
Når du har slettet filer eller omformateret en USBhukommelsesenhed, er det ikke længere muligt at
gendanne filerne. Inden du sletter filerne, skal du derfor
være helt sikker på, at du ikke længere har brug for
filerne.
2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration
52
3. Vedligeholdelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer,
tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen.
• Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
54
• Tilgængelige forbrugsstoffer
55
• Tilgængeligt tilbehør
56
• Tilgængelige vedligeholdelsesdele
58
• Fordele toner
59
• Udskifte tonerpatronen
61
• Uskiftning af billedenheden
63
• Opgradere et hukommelsesmodul
65
• Installation af en masselagringsenhed
66
• Udskiftning af hæftepatronen
67
• Overvåge forbrugsstoffer
68
• Indstille advarsel om lavt tonerniveau
69
• Rengøre maskinen
70
Bestille forbrugsstoffer og tilbehør
3. Vedligeholdelse
54
Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige
forbrugsstoffer og vedligeholdelsesdele.
Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsungforhandler, eller det sted, hvor du købte maskinen. Du kan også besøge www.samsung.com/supplies og vælge dit land/område
for at få servicekontaktoplysninger.
Tilgængelige forbrugsstoffer
Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende
typer forbrugsstoffer til maskinen:
Type
Gennemsnitsydelsea
Varens navn
Tonerpatron med
standardydelse
Cirka 7.000 sider
MLT-D307S
Tonerpatron med
høj ydelse
Cirka 15.000 sider
MLT-D307L
Tonerpatron med
Cirka 20.000 sider
MLT-D307E
Cirka 60.000 sider
MLT-R307
ekstra høj ydelseb
Billedenhed
a. Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.
Sideantallet kan påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, grafik,
medietypen og mediestørrelsen.
b. Den ekstra tonerpatron kan kun bruges til ML-501x Series.
Afhængig af model eller land kan der være forskel på
tonerpatronens levetid.
3. Vedligeholdelse
55
Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske
i det land, hvor maskinen er købt. Ellers vil nye
tonerpatroner eller andre forbrugsstoffer være
inkompatible med maskinen på grund af forskellige
konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer
i henhold til bestemte landeforhold.
Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale
Samsung-tonerpatroner, såsom genopfyldte eller
”genfremstillede” patroner. Samsung kan ikke garantere
for kvaliteten af tonerpatroner, der ikke er originale
Samsung-tonerpatroner. Service eller reparation som
følge af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner
dækkes ikke af maskinens garanti.
Tilgængeligt tilbehør
3. Vedligeholdelse
56
Du kan købe og installere tilbehør, så maskinens ydeevne og kapacitet forbedres.
Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modeller eller lande (se "Funktioner pr. model"
på side 7).
Tilbehør
Hukommelsesmodul
Valgfri bakke
Funktion
Udvider maskinens hukommelseskapacitet.
ML-MEM170: 512 MB
Hvis du ofte oplever problemer med papirtilførslen, kan du bruge en
ekstra bakke.
• ML-451x Series/ML-501x Series:
ML-S5010A
• ML-4512 Series/ML-5012 Series:
ML-S5012A
Gør det muligt at bruge forskellige interfaces.
IEEE 1284-parallelstik
Varens navn
• Ved installation af printerdriveren med et IEEE1284parallelstik findes maskinen muligvis ikke, og efter
installation af printeren vil kun basale funktioner være
tilgængelige.
• Hvis du vil kontrollere maskinens status eller angive
indstillinger, skal maskinen sluttes til en computer med et
USB-kabel eller via et netværk.
• Hvis du bruger et IEEE 1284-parallelstik, kan du ikke
bruge USB-kablet.
ML-PAR100
Tilgængeligt tilbehør
Tilbehør
Masselagringsenhed
3. Vedligeholdelse
Funktion
Giver dig mulighed for at forbedre maskinens kapacitet og udskrive på ML-HDK470
forskellige måder.
Du kan sortere og hæfte udskrifter.
Finisher (stabler og
hæfter)
Varens navn
ML-OCT65
En masselagringsenhed skal installeres for at kunne bruge
visse af de finisher-relaterede valgmuligheder i
printerdriveren.
Kort stativ
Du kan nemt flytte maskinen ved hjælp af dens stativ og hjul.
ML-DSK65S
Multibakkepostkasse
Du kan stable udskrifter i fire forskellige stablere.
ML-MBT65
Hæftepatron
Giver dig mulighed for at hæfte udskrifter sammen.
SCX-STP000
57
Tilgængelige vedligeholdelsesdele
3. Vedligeholdelse
58
Kontakt det sted, hvor du købte maskinen, for at købe vedligeholdelsesdele. Udskiftning af vedligeholdelsesdele skal udføres af en
autoriseret serviceudbyder, en forhandler eller det sted, hvor du har købt maskinen. Garantien dækker ikke udskiftning af
vedligeholdelsesdele, når de har nået deres ”Gennemsnitsydelse”.
Vedligeholdelsesdele udskiftes ved bestemte intervaller for at undgå problemer med udskriftskvalitet og papirfremføring, der opstår
som følge af slidte dele, se tabellen herunder. Formålet er, at maskinen altid fungerer perfekt. Nedenstående vedligeholdelsesdele
bør udskiftes, når hver dels levetid er nået.
Gennemsnitsydelsea
Dele
Overf.rulle
Cirka 100.000 sider
Fikseringsenhed
Cirka 100.000 sider
Opsamlingsrulle/fremføringsrulle
Cirka 100.000 sider
Retard-rulle
Cirka 100.000 sider
a. Denne afhænger af det anvendte operativsystem, computerens ydeevne, program, tilslutningsmetode, medietype, medieformat
og jobkompleksitet.
Fordele toner
Når tonerpatronen er ved at være tom:
•
Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys,
og/eller tætheden varierer fra side til side.
•
Status-indikatoren blinker rødt.
3. Vedligeholdelse
2
59
Vip omhyggeligt patronen fem til seks gange, så toneren
fordeles jævnt inde i patronen.
Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved
at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan
der stadig forekomme hvide striber eller lyse udskrifter, selv når
du har fordelt toneren.
1
Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud.
Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør
klud og vaske tøjet i koldt vand: Varmt vand opløser
toneren i tøjet.
Fordele toner
3
Tag fat i håndtaget på tonerpatronen, og før forsigtigt
patronen ind i åbningen på maskinen.
4
Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.
3. Vedligeholdelse
60
Udskifte tonerpatronen
Når en tonerpatron har nået slutningen af sin levetid, holder
maskinen op med at udskrive (se "Tilgængelige forbrugsstoffer"
på side 55).
1
3. Vedligeholdelse
3
61
Ryst patronen grundigt fra side til side fem-seks gange for
at fordele toneren jævnt inde i patronen.
Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud.
Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør
klud og vaske tøjet i koldt vand: Varmt vand opløser
toneren i tøjet.
2
Tag den nye tonerpatron ud af indpakningsposen.
Udskifte tonerpatronen
4
Tag fat i håndtaget på tonerpatronen, og før forsigtigt
patronen ind i åbningen på maskinen.
5
Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.
3. Vedligeholdelse
62
Uskiftning af billedenheden
Klik på dette link for at få vist en animation om udskiftning
af billedenheden.
3. Vedligeholdelse
2
Træk billedenheden ud.
3
Tag den nye billedenhed ud af indpakningsposen.
63
Når en billedenhed har nået slutningen af sin levetid, holder
maskinen op med at udskrive (se "Tilgængelige forbrugsstoffer"
på side 55).
1
Åbn frontdækslet, og træk tonerpatronen ud.
• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en
saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du
kan komme til at ridse patronens tromle.
• Undlad at udsætte billedenheden for lyspåvirkning i
mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko
for beskadigelse af billedenheden. Tildæk den
eventuelt med et stykke papir.
Uskiftning af billedenheden
4
Ryst billedenheden grundigt fem eller seks gange, så
toneren fordeler sig jævnt inde i billedenheden.
5
Fjern beskyttelsesdækslet og forseglingen.
6
Tag fat i håndtaget på billedenheden, og før forsigtigt
patronen den nye billedenhed ind i åbningen på maskinen.
3. Vedligeholdelse
64
Tapperne på siden af billedenheden og de tilsvarende riller
i maskinen styrer billedenheden til den korrekte placering,
indtil den klikker på plads.
• Rør ikke ved billedenhedens grønne overflade.
• Undlad at udsætte billedenheden for lyspåvirkning i
mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko
for beskadigelse af billedenheden. Tildæk den
eventuelt med et stykke papir.
7
8
Sæt tonerpatronen i igen.
Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.
Opgradere et hukommelsesmodul
Der findes oplysninger om bestilling af valgfrit tilbehør (se "Tilgængeligt tilbehør" på side 56.)
3. Vedligeholdelse
65
Installation af en masselagringsenhed
Der er ikke behov for A-type-skruer til denne maskine
Der findes oplysninger om bestilling af valgfrit tilbehør (se "Tilgængeligt tilbehør" på side 56.)
3. Vedligeholdelse
66
Udskiftning af hæftepatronen
Der findes oplysninger om bestilling af valgfrit tilbehør (se "Tilgængeligt tilbehør" på side 56.)
3. Vedligeholdelse
67
Overvåge forbrugsstoffer
1
3. Vedligeholdelse
2
ML-451x Series/ML-501x Series
1
2
3
4
Tryk på
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Systemkonfiguration > OK > Vedligeholdelse >
OK.
Tryk på Forbrugsstofinfo > OK.
Tryk på OK for at vælge den ønskede indstilling.
ML-5015 Series/ML-5017 Series
1
2
3
4
Tryk på Konfiguration på hovedskærmen.
Tryk på System > Nste > Vedligeholdelse >
Forbrugsstofoplysninger.
Vælg den ønskede indstilling.
Tryk på startikonet (
standbytilstand.
) for at vende tilbage til
68
Indstille advarsel om lavt tonerniveau
Hvis der kun er en lille mængde toner i patronen, vises en
meddelelse eller en indikator om at skifte tonerpatron. Du kan
angive, om denne meddelelse eller indikator skal vises.
3
ML-451x Series/ML-501x Series
1
2
3
4
Tryk på
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Systemkonfiguration > OK > Vedligeholdelse >
OK.
Tryk på Adv. lavt ton. niveau > OK.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK.
3. Vedligeholdelse
4
ML-5015 Series/ML-5017 Series
1
2
3
4
5
Tryk på Konfiguration på hovedskærmen.
Tryk på System > Nste > Vedligeholdelse.
Tryk på Tonerstatusadvarsel.
Vælg den ønskede indstilling.
Tryk på startikonet (
standbytilstand.
) for at vende tilbage til
69
Rengøre maskinen
3. Vedligeholdelse
70
Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger maskinen i omgivelser med meget støv, skal du rengøre
maskinen regelmæssigt for at opretholde de bedste udskriftsforhold, og så maskinen holder længere.
• Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre
stærke kemikalier, kan medføre misfarvning eller anden skade på kabinettet.
• Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med toner, anbefaler vi, at du rengør den med en klud fugtet med vand.
Hvis du bruger en støvsuger, bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.
5
Rengøre maskinen udvendigt
Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper
vand på eller ned i maskinen.
Rengøre maskinen
3. Vedligeholdelse
71
6
Rengøre maskinen indvendigt
Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med
udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre
maskinen indvendigt.
Brug en tør og fnugfri klud, når du rengør maskinen indvendigt, og sørg for ikke at beskadige overførselsrullen eller andre
indvendige dele. Undlad at bruge opløsningsmidler som rensebenzin eller fortynder. Der kan opstå problemer med
udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade.
Rengøre maskinen
3. Vedligeholdelse
72
Rengøre maskinen
7
Rengøre opsamlingsrullen
3. Vedligeholdelse
73
4. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre,
hvis der opstår en fejl.
• Tip til at undgå papirstop
75
• Udbedre papirstop
76
• Om statusindikatoren
92
• Displaymeddelelsernes betydning
94
†
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan
gøre, hvis der opstår en fejl. Hvis din maskine har et display,
skal du kontrollere meddelelsen på displayet først for at løse
fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning i dette kapitel, kan du
få flere oplysninger i kapitlet Fejlfinding i Br'ugerhåndbog
Avanceret. Hvis du ikke kan finde en løsning i Br'ugerhåndbog,
eller problemet fortsætter, skal ringe efter en
servicemedarbejder.
Tip til at undgå papirstop
4. Fejlfinding
De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige papirtype. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå
papirstop:
•
Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 34).
•
Overfyld ikke papirbakken. Kontrollér, at papirniveauet er under mærket for papirkapacitet på den indvendige side af bakken.
•
Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
•
Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
•
Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
•
Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
•
Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 110).
75
Udbedre papirstop
Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i stykker.
1
I bakke 1
4. Fejlfinding
76
Udbedre papirstop
2
I valgfri bakke
4. Fejlfinding
77
Udbedre papirstop
3
I universalbakken
4. Fejlfinding
78
Udbedre papirstop
4. Fejlfinding
79
4
Inde i maskinen
• Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.
• Rør ikke ved billedenhedens grønne overflade.
• Undlad at udsætte billedenheden for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af
billedenheden. Tildæk den eventuelt med et stykke papir.
Udbedre papirstop
4. Fejlfinding
80
Udbedre papirstop
4. Fejlfinding
Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:
2
81
Udbedre papirstop
5
I udføringsområdet
• Fikseringsområdet er ekstremt varmt. Pas på du ikke bliver forbrændt, når du fjerner papir fra maskinen.
4. Fejlfinding
82
Udbedre papirstop
6
I duplexenhedsområdet
• Fikseringsområdet er ekstremt varmt. Pas på du ikke bliver forbrændt, når du fjerner papir fra maskinen.
4. Fejlfinding
83
Udbedre papirstop
4. Fejlfinding
84
Udbedre papirstop
Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:
4. Fejlfinding
85
Udbedre papirstop
7
I den valgfri finisher (stabler og hæfter)
Papirstop forrest i finisheren
4. Fejlfinding
86
Udbedre papirstop
Papirstop inde i finisheren
4. Fejlfinding
87
Udbedre papirstop
Papirstop ved finisherudgang
4. Fejlfinding
88
Udbedre papirstop
8
I den valgfri multibakkepostkasse
Papirstop forrest i multibakkepostkasse
4. Fejlfinding
89
Udbedre papirstop
Papirstop i multibakkepostkassen
4. Fejlfinding
90
Udbedre papirstop
Papirstop ved multibakkepostkassens udgang
4. Fejlfinding
91
Om statusindikatoren
4. Fejlfinding
Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.
• Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land.
• Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet.
• Du kan også løse problemet ved hjælp af retningslinjen fra computerens programvinduer Status for Samsung-printer eller
Smart Panel.
• Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.
92
Om statusindikatoren
LED
Status
Lyser ikke
Grøn
Blinker
Lyser
Blinker
4. Fejlfinding
93
Beskrivelse
Maskinen er offline.
• Når baggrundslyset blinker langsomt, modtager maskinen data fra computeren.
• Når baggrundslyset blinker hurtigt, modtager og udskriver maskinen data.
• Maskinen er online og kan bruges.
• Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs meddelelsen i
displayet. Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen. Denne funktion er ikke tilgængelig på modeller, der
ikke understøtter displayet på kontrolpanelet.
• Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Tonerpatronens forventede levetida sidder løst. Klargør en
ny patron til udskiftning. Du kan midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se
"Fordele toner" på side 59).
• En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid a Det anbefales at udskifte tonerpatronen (se
"Udskifte tonerpatronen" på side 61).
Rød
• Dækslet er åbent. Luk dækslet.
Lyser
• Der er ikke noget papir i bakken. Læg papir i bakken.
• Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen på displayet (se "Displaymeddelelsernes
betydning" på side 94).
• Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 76).
a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er
udviklet i henhold til ISO/IEC 19752. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, grafik, medietypen og mediestørrelsen. Der kan
være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.
Tonerens
Displaymeddelelsernes betydning
I displayet på kontrolpanelet vises en række meddelelser, der
angiver maskinens status eller fejl. Du kan finde en oversigt over
de enkelte meddelelser og deres betydning i nedenstående
tabel.
9
Kontrol af displaymeddelelser
• Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke
og tænde for strømmen og prøve at udskrive jobbet
igen.
• Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken
meddelelse der vises i displayet.
• Nogle meddelelser vises muligvis ikke i displayet,
afhængigt af indstillinger eller modeller.
• [fejlnummer] angiver fejlnummeret.
4. Fejlfinding
94
Papirstop-relaterede meddelelser
Meddelelse
• Stop ved
postkassebakke
[nummer]
Betydning
Løsningsforslag
Papiret har sat sig
fast i
postkasseområdet.
Afhjælp
papirstoppet (se "I
den valgfri
multibakkepostkas
se" på side 89).
Papiret har sat sig
fast i
duplexområdet.
Afhjælp
papirstoppet (se "I
duplexenhedsomr
ådet" på side 83).
Papiret har sat sig
fast i
finisherområdet.
Afhjælp
papirstoppet (se
"Papirstop ved
finisherudgang"
på side 88).
• Stop ved
postkassebakke
[nummer] Fjern
papirstop
Stop i bund af
duplex
• Stop ved
finisherudg.
• Papirstop ved
finisherudgang
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
Betydning
Papiret har sat sig
fast i
• Papirstop forrest i postkasseområdet.
postkassen. Fjern
papirstop
• Stop forr. i
postkas.
Løsningsforslag
Afhjælp
papirstoppet (se
"Papirstop forrest i
multibakkepostkas
se" på side 89).
• Stop foran bakke
[nummer]
• Stop foran finisher Papiret har sat sig
• Papirstop forrest i fast i
finisherområdet.
finisheren
Papiret har sat sig
fast i
Stop i udføringsomr.
udføringsområdet.
• Papirstop i
finisheren
Papirstop i
maskinen
• Stop inde i
postkasse
• Papirstop i
postkassen. Fjern
papirstop
• Stop foran bakke
bakke [nummer]
Fjern papirstop
• Papirstop i
finisher
Meddelelse
Papiret har sat sig
fast i
finisherområdet.
Afhjælp
papirstoppet (se
"Papirstop forrest i
finisheren" på side
86).
Afhjælp
papirstoppet (se "I
udføringsområdet"
på side 82).
Afhjælp
papirstoppet (se
"Papirstop inde i
finisheren" på side
87).
4. Fejlfinding
95
Betydning
Løsningsforslag
Der er opstået
papirstop inde i
maskinen.
Afhjælp
papirstoppet (se
"Inde i maskinen"
på side 79).
Papiret har sat sig
fast i
postkasseområdet.
Afhjælp
papirstoppet (se
"Papirstop i
multibakkepostkas
sen" på side 90).
Papiret har sat sig
Afhjælp
fast i bakkeområdet. papirstoppet.
• Se "I bakke 1"
på side 76.
Papirstop i
[bakketype]
Pap.stop i univ.bak.
• Se "I valgfri
bakke" på side
77.
Der er papirstop i
universalbakkeomr
ådet.
Afhjælp
papirstoppet (se "I
universalbakken"
på side 78).
Displaymeddelelsernes betydning
4. Fejlfinding
96
Toner-relaterede meddelelser
Meddelelse
• Billedenh. ikke kompat.
• Billedenhed ikke kompatibel.
Kontroller vejledningen.
• Bill.enh. ej installeret
Betydning
Løsningsforslag
Den billedenhed, du har installeret, er ikke Installer en ægte Samsung-billedenhed, der er
beregnet til denne maskine.
designet til maskinen.
• Billedenheden er ikke installeret.
Installer enheden.
Billedenheden er ikke installeret, eller
billedenhedens brugerudskiftelige
enhedskontrolapparat (CRUM) er ikke
korrekt tilsluttet.
Geninstaller billedenheden to eller tre gange. Ring
til service, hvis problemet fortsætter.
• Ikke leveret toner
Maskinen kan ikke levere toner.
Vip omhyggeligt patronen fem til seks gange, så
toneren fordeles jævnt inde i patronen.
Billedenhed nærmer sig den forventede
levetid.
Klargør en ny billedenhed til udskiftning.
• Ikke leveret nok toner.
Geninstaller toner
• Forbered billedenhed
• Forbered ny billedenhed
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
• Udskift billedenhed
• Udskift med ny billedenhed
Betydning
4. Fejlfinding
97
Løsningsforslag
Den angivne billedenhed har næsten nået • Du kan vælge mellem Stop eller Fortsæt som
vist på kontrolpanelet. Hvis du vælger Stop,
sin forventede levetid.
stopper printeren udskrivningen, og du kan ikke
udskrive mere, før du har udskiftet billedenheden.
Hvis du vælger Fortsæt, fortsætter printeren med
Den forventede levetid for
at udskrive, men udskriftskvaliteten kan ikke
billedenheden er den forventede
garanteres.
eller anslåede
Udskift billedenhed for at opnå den bedste
billedenhedslevetid, som
udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises.
angiver den gennemsnitlige
Hvis du bruger en billedenhed ud over dette
kapacitet for udskrifter og er
stadie, kan det resultere i problemer med
udviklet i henhold til ISO/
udskriftskvaliteten (se "Uskiftning af
IEC 19752. Antallet af sider kan
billedenheden" på side 63).
påvirkes af procentdelen af
billedområdet, driftsmiljøet,
Samsung anbefaler ikke, at du bruger
udskrivningsintervallet,
ikke-originale Samsung-billedenheder,
medietypen og mediestørrelsen.
f.eks. genopfyldte eller "genfremstillede"
Der kan være en vis mængde
billedenheder. Samsung kan ikke
toner tilbage i patronen, selv om
garantere for kvaliteten af tonerpatroner,
den røde indikator lyser, og
der ikke er originale Samsungtonerpatroner. Service eller reparation
printeren holder op med at
som følge af brug af ikke-originale
udskrive.
Samsung-billedenheder er ikke omfattet
af maskinens garanti.
• Hvis maskinen holder op med at udskrive, skal du
udskifte billedenheden (se "Uskiftning af
billedenheden" på side 63).
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
• Isætning af ny billedenhed
• Levetid slut, udskift med ny
billedenhed
Betydning
Den angivne billedenhed har nået sin
forventede levetid. Maskinen stopper
muligvis med at udskrive.
4. Fejlfinding
98
Løsningsforslag
Udskift billedenheden (se "Uskiftning af
billedenheden" på side 63).
Den forventede levetid for
billedenheden er den forventede
eller anslåede
billedenhedslevetid, som
angiver den gennemsnitlige
kapacitet for udskrifter og er
udviklet i henhold til ISO/
IEC 19752. Antallet af sider kan
påvirkes af procentdelen af
billedområdet, driftsmiljøet,
udskrivningsintervallet,
medietypen og mediestørrelsen.
Der kan være en vis mængde
toner tilbage i patronen, selv om
den røde indikator lyser, og
printeren holder op med at
udskrive.
• Forbered ny toner
• Forbered ny tonerpatron
Der er en lille smule toner tilbage i
Klargør en ny patron til udskiftning. Du kan
patronen. Patronen er tæt på slutningen af midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved at
sin forventede levetid.
omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 59).
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
Betydning
4. Fejlfinding
99
Løsningsforslag
• Udskift med ny toner
Den angivne tonerpatron har næsten nået • Du kan vælge mellem Stop eller Fortsæt som
vist på kontrolpanelet. Hvis du vælger Stop,
• Udskift tonerpatronen med en ny sin forventede patronlevetid.
stopper printeren udskrivningen, og du kan ikke
patron
udskrive mere, før du har udskiftet patronen. Hvis
Den forventede patronlevetid er
du vælger Fortsæt, fortsætter printeren med at
udskrive, men udskriftskvaliteten kan ikke
den forventede eller anslåede
garanteres.
levetid for tonerpatronen, som
Udskift tonerpatronen for at opnå den bedste
angiver den gennemsnitlige
udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises.
kapacitet for udskrifter og er
Hvis du bruger en patron ud over dette stadie,
udviklet i henhold til ISO/
kan det resultere i problemer med
IEC 19752. Antallet af sider kan
udskriftskvaliteten (se "Udskifte tonerpatronen"
påvirkes af procentdelen af
på side 61).
billedområdet, driftsmiljøet,
udskrivningsintervallet,
medietypen og mediestørrelsen.
Samsung anbefaler ikke, at du bruger
ikke-originale Samsung-tonerpatroner
Der kan være en vis mængde
såsom genopfyldte eller ”genfremstillede”
toner tilbage i patronen, selv om
patroner. Samsung kan ikke garantere for
den røde indikator lyser, og
kvaliteten af tonerpatroner, der ikke er
printeren holder op med at
originale Samsung-tonerpatroner. Service
udskrive.
eller reparation som følge af brug af ikkeoriginale Samsung-tonerpatroner er ikke
omfattet af maskinens garanti.
• Hvis maskinen holder op med at udskrive, skal du
udskifte tonerpatronen (se "Udskifte
tonerpatronen" på side 61).
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
• Udskift med ny toner
• Slut på levetid. Udskift
tonerpatronen med en ny patron
Betydning
Den angivne tonerpatron har nået sin
forventede patronlevetid. Maskinen
stopper muligvis med at udskrive.
4. Fejlfinding
Løsningsforslag
Udskift tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen"
på side 61)
Den forventede patronlevetid er
den forventede eller anslåede
levetid for tonerpatronen, som
angiver den gennemsnitlige
kapacitet for udskrifter og er
udviklet i henhold til ISO/
IEC 19752. Antallet af sider kan
påvirkes af procentdelen af
billedområdet, driftsmiljøet,
udskrivningsintervallet,
medietypen og mediestørrelsen.
Der kan være en vis mængde
toner tilbage i patronen, selv om
den røde indikator lyser, og
printeren holder op med at
udskrive.
• Ryst tonerpatronen.
• Ryst tonerpatronen, og installer
derefter.
Toneren er ikke jævnt fordelt.
100
Fordel toneren i patronen (se "Fordele toner" på
side 59).
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
• Toner ikke kompatibel
• Tonerpatron ikke kompatibel.
Kontroller vejledningen.
• Toner ikke installeret
• Tonerpatron ikke installeret.
Installer den.
Betydning
4. Fejlfinding
101
Løsningsforslag
Den tonerpatron, du har installeret er ikke Installer en ægte Samsung-tonerpatron, der er
beregnet til denne maskine.
designet til maskinen.
Tonerpatronen er ikke installeret, eller
billedenhedens brugerudskiftelige
enhedskontrolapparat (CRUM) er ikke
korrekt tilsluttet.
Geninstaller tonerpatronen to eller tre gange. Ring
til service, hvis problemet fortsætter.
Displaymeddelelsernes betydning
Bakke-relaterede meddelelser
Meddelelse
• Outputbakke
uld
Betydning
Meddelelse
Løsningsforslag
Der er for meget
Fjern det udskrevne
papir i outputbakken. papir.
• For meget
papir i
outputbakke
[bakkenummer
]. Fjern
udskrevet
papir
Bakken er ikke sat
rigtigt i.
Løsningsforslag
Luk bakken.
• [Bakketype]
kassetten er
trukket ud. Sæt
den rigtigt i.
Meddelelse
• Ikke mere papir
i [bakketype].
Læg papir i.
• [Bakketype] er
ikke installeret.
Installer
bakken.
Betydning
102
Netværks-relaterede meddelelser
• Ikke mere papir Der er ikke noget
i [bakketype]
papir i bakken.
• [Bakketype]
ikke installeret
• [Bakketype]
kassette ude
4. Fejlfinding
Bakken er ikke
installeret.
Læg papir i bakken
(se "Lægge papir i
bakken/den valgfrie
bakke" på side 35).
Installer bakken (se
"Lægge papir i
bakken/den valgfrie
bakke" på side 35).
• IP-konflikt
• Denne IPadresse er i
konflikt med et
andet systems
IP-adresse.
Kontroller det.
• 802.1x
Netværksfejl
• 802.1x
Netværksfejl.
Kontakt admin.
Betydning
Løsningsforslag
Den IP-adresse, du
har angivet,
benyttes af en
anden enhed på
netværket.
Kontroller IPadressen, og ret den
om nødvendigt (se
brugerhåndbogen
Avanceret).
Kan ikke
godkendes.
Kontroller
protokollen for
netværksgodkendel
se. Kontakt
netværksadministrat
oren, hvis problemet
fortsætter.
Displaymeddelelsernes betydning
Fejlrelaterede meddelelser
Meddelelse
Fejl:
Meddelelse
Fejl:
• #H1-1230
• #H1-1253
Betydning
Maskinen kan ikke
kommunikere med
den valgfri bakke.
• #H1-1330
Løsningsforslag
Geninstaller valgfri
bakke(r). Ring til
service, hvis problemet
fortsætter.
• #A3-3311
Toneren er ikke
jævnt fordelt.
• #C1-1330
• #C3-1320
• #C3-1330
• #A2-1210
• #A3-3212
• #H1-1553
• #C3-1315
Fejl:
• #A3-3211
• #H1-1530
• #C3-1312
• #A1-2110 (T)
Fejl:
• #H1-1453
Fejl:
Der er et problem
med motoren.
Løsningsforslag
Sluk og tænd. Ring til
service, hvis problemet
fortsætter.
Der er et problem
med en ventilator.
• #A2-2410
• #H1-1430
• #C1-1311
Betydning
103
• #A2-2110
• #H1-1353
Fejl:
• #A1-1110
4. Fejlfinding
Billedenheden er
ikke installeret.
Fordel toneren, og
installer tonerpatronen
igen (se "Fordele toner"
på side 59).
Installer billedenheden
igen.
• #A3-3312
• #A3-3411
• #A3-3412
Der er et problem
med en sensor.
Sluk og tænd. Ring til
service, hvis problemet
fortsætter.
Displaymeddelelsernes betydning
Meddelelse
Fejl:
• #H2-1710
• #H2-1711
Betydning
Der er et problem i
finisheren.
Løsningsforslag
Sluk og tænd. Ring til
service, hvis problemet
fortsætter.
Meddelelse
Fejl:
• #H2-4700
Betydning
Der er et problem i
postkassen.
• #H2-4701
• #H2-1720
• #H2-4710
• #H2-1721
• #H2-4711
• #H2-1730
• #H2-4A50
• #H2-1731
Fejl:
• #H2-1750
• #U1-2115
• #H2-1751
• #U1-2116
• #H2-1752
• #U1-2117
• #H2-1753
• #U1-2320
• #H2-1760
• #U1-2327
• #H2-1761
• #U1-2330
• #H2-1800
• #U1-2340
• #H2-1A50
Fejl:
• #H2-1A52
• #U2-1111
• #H2-1A70
• #U2-1113
• #H2-1A80
4. Fejlfinding
Fejl:
• #S2-1320
Fejl:
• #M1-1411
Der er et problem i
fikseringsenheden.
Der er et problem i
LSU-enheden.
Der er et problem i
motoren.
Der er et problem i
systemet.
104
Løsningsforslag
Sluk og tænd. Ring til
service, hvis problemet
fortsætter.
Displaymeddelelsernes betydning
Enhedsrelaterede meddelelser
Meddelelse
• Finisherlåge
åben
Betydning
Meddelelse
Løsningsforslag
Finisherlågen er
åben.
Luk finisherlågen.
For meget papir i
finisherstabler.
Fjern det udskrevne
papir.
• Finisherlågen er
åben. Luk den
• Finisherstabler
fuld
• For meget papir i
finisherstableren
.
• Installer
fiks.enhed
• Fikseringsenhede
n er ikke
installeret.
Installer
enheden.
Installer
enheden.
• Postkassebakke
[nummer] fuld
Betydning
105
Løsningsforslag
For meget papir i
postkassestabler.
Fjern det udskrevne
papir.
Postkasselågen er
åben.
Luk postkasse-
Hæftepatronen er
tom.
Udskift
hæftepatronen (se
"Udskiftning af
hæftepatronen" på
side 67).
Hæftepatronen er
næsten tom.
Forbered en ny
hæftepatron.
• For meget papir i
bakke [nummer].
Fjern udskrevet
papir
• Postkasselåge
åben
lågen.
• Postkasselågen
er åben. Luk den.
• Hæfter tom
Fikseringsenheden Installer
er ikke installeret.
fikseringsenheden.
4. Fejlfinding
• Hæftepatronen
er tom. Udskift
den.
• Hæfter næsten
tom
• Hæftepatronen
er næsten tom.
Udskift den.
Displaymeddelelsernes betydning
Diverse meddelelser
Meddelelse
• Forreste låge er
åben. Luk den
Betydning
Løsningsforslag
Den forreste låge
er åben.
Luk den forreste
låge.
Den bagerste
låge er åben.
Luk den bagerste
låge.
• Forreste låge er
åben. Luk lågen.
• Bagerste låge
åben
• Bagerste låge er
åben. Luk lågen.
4. Fejlfinding
106
5. Appendiks
Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om
gældende regler.
• Specifikationer
108
• Bemærkninger om regler
118
• Copyright
127
Specifikationer
5. Appendiks
1
Generelle specifikationer
Specifikationsværdierne, der er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. Du kan finde de eventuelle ændringer af
oplysningerne på www.samsung.com/printer.
Elementer
Beskrivelse
Mål
Bredde x længde x højde
418 x 435 x 358 mm uden valgfri bakke
Vægt
Maskine med
forbrugsstoffer
22,96 kg
Klartilstand
30 dB(A)
Udskrivningstilstand
54 dB(A)
Drift
10 til 30°C
Opbevaring (emballeret)
-20 til 40°C
Drift
10 til 85 % RL
Opbevaring (emballeret)
10 til 90 % RL
110 volt-modeller
Vekselstrøm 110 – 127 V
220 volt-modeller
Vekselstrøm 220 – 240 V
Støjniveaua
Temperatur
Luftfugtighed
Nominel effekt
b
108
Specifikationer
5. Appendiks
Elementer
Gennemsnitlig
driftstilstand
Strømforbrug
Klartilstand
Beskrivelse
• ML-451x Series: Mindre end 850 W
• ML-501x Series: Mindre end 900 W
• ML-451x Series: Mindre end 12 W
• ML-501x Series: Mindre end 15 W
Strømsparetilstand
Mindre end 4,5 W
Slukket tilstand
Mindre end 0,5 W
a. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.
b. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strømtype (A).
109
Specifikationer
5. Appendiks
110
2
Specifikationer af udskriftsmedier
Type
Almindeligt
papir
Størrelse
Mål
Udskriftsmedievægtab/Kapacitetc
Bakke1/Valgfri bakke
Universalbakke
Letter
216 x 279 mm
70 til 90 g/m2 kontraktpapir
70 til 90 g/m2 kontraktpapir
Legal
216 x 356 mm
• 520 ark (80 g/m2)
• 100 ark
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
Erklæring
140 x 216 mm
A5
148 x 210 mm
105 x 148 mm
A6
70 til 90 g/m2 kontraktpapir
• 250 ark for bakke 1.
• Ikke tilgængelig i valgfri bakker.
Specifikationer
Type
Envelope
Tykt papir
Tykkere papir
Tyndt papir
Transparent
Størrelse
5. Appendiks
Mål
111
Udskriftsmedievægtab/Kapacitetc
Bakke1/Valgfri bakke
Universalbakke
Konvolut nr. 9
98 x 225 mm
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
Konvolut nr. 10
105 x 241 mm
• 10 ark
Konvolut DL
110 x 220 mm
• 50 ark kun for bakke 1 og valgfri
bakke 2.
Konvolut C5
162 x 229 mm
Konvolut C6
114 x 162 mm
Monarchkonvolut
98 x 191 mm
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt
papir
90 til 120 g/m2 kontraktpapir
90 til 120 g/m2 kontraktpapir
• 250 ark
• 40 ark
Se afsnittet om almindeligt
papir
Ikke tilgængelig i bakke 1/valgfri
bakke.
163 til 216 g/m2
kontraktpapir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
• 10 ark
Se afsnittet om almindeligt
papir
60 til 70 g/m2 kontraktpapir
60 til 70 g/m2 kontraktpapir
• 520 ark
• 100 ark
Se afsnittet om almindeligt
papir
Ikke tilgængelig i valgfri bakke.
138 til 146 g/m2
kontraktpapir
• 50 ark
• 10 ark
Specifikationer
Type
Etiketterd
Karton
Kontraktpapir
Størrelse
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Fortrykt, Farvet,
Bomuldspapir,
Se afsnittet om
Genbrugspapir,
almindeligt papir
Brevhovedpapir
, Hulpapir
Postkort
Se afsnittet om
almindeligt papir
Minimumstørrelse
(brugerdefineret)e
5. Appendiks
Udskriftsmedievægtab/Kapacitetc
Mål
Se afsnittet om almindeligt
papir
Bakke1/Valgfri bakke
120 til 150 g/m2 kontraktpapir
• 50 ark
Universalbakke
120 til 150 g/m2
kontraktpapir
• 10 ark
Se afsnittet om almindeligt
papir
120 til 163 g/m2 kontraktpapir
• 50 ark
120 til 163 g/m2
kontraktpapir
• 10 ark
Se afsnittet om almindeligt
papir
106 til 120 g/m2 kontraktpapir
• 50 ark
106 til 120 g/m2
kontraktpapir
• 10 ark
Se afsnittet om almindeligt papir
• Postkort 4 x 6 mm
• Postkort 100 x 148 mm
• Kartotektskort
• 76 x 127 mm Universalbakke
• 98,6 x 148,5 mm Universalbakke, bakke 1
• 98,6 x 210 mm Universalbakke, bakke 1, valgfri bakke.
112
Specifikationer
Type
Maksimumstørrelse
(brugerdefineret)
Størrelse
5. Appendiks
Mål
Udskriftsmedievægtab/Kapacitetc
Bakke1/Valgfri bakke
Universalbakke
216 x 356 mm
a. Hvis mediet vejer over 105 g/m2 (kontraktpapir), skal du lægge papiret i universalbakken ark for ark.
b. Finisheren understøtter ikke papir på 60 g/m2 (kontraktpapir).
c. Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.
d. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.
e. Minimumsstørrelsens minimumtsvægt er 105 g/m2 (kontraktpapir).
113
Specifikationer
5. Appendiks
114
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (anbefales)
Operativsystem
Processor
RAM
ledig plads på
harddisk
Windows® 2000
Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)
64 MB (128 MB)
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB) 1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB) 1,25 GB til 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller kraftigere 1 GB (2 GB)
Windows® 7
600 MB
16 GB
• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).
• DVD-R/W-drev
Windows Server® 2008
R2
Intel® Pentium® IV 1 GHz- (x86) eller 1,4 GHz- (x64) processorer (2
GHz eller hurtigere)
512 MB (2 GB)
10 GB
Specifikationer
5. Appendiks
• Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
• Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
• Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen.
• Til Windows 2000 kræves Service Pack 4 eller nyere.
Macintosh
Krav (anbefalet)
Operativsystem
Processor
• Intel®-processorer
Mac OS X 10.3 – 10.4
• PowerPC G4/G5
• Intel®-processorer
Mac OS X 10.5
• 867 MHz eller hurtigere Power PC
G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel®-processorer
RAM
• 128 MB til en PowerPC-baseret Mac
(512 MB)
Ledig plads på
harddisk
1 GB
• 512 MB for an Intel-baseret Mac (1 GB)
512 MB (1 GB)
1 GB
1 GB (2 GB)
1 GB
115
Specifikationer
5. Appendiks
Linux
Elementer
Krav
RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bit)
Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64-bit)
SuSE Linux, 10.1 (32-bit)
Operativsystem
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bit)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit)
Debian 4.0, 5.0 (32/64-bit)
Processor
Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Ledig plads på harddisk
1 GB (2 GB)
Unix
Elementer
Krav
Operativsystem
Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Ledig plads på harddisk
Op til 100 MB
116
Specifikationer
5. Appendiks
4
Netværksmiljø
Kun netværksmodel (se "Funktioner pr. model" på side 7).
Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de
netværksmiljøer, der understøttes af maskinen.
Elementer
Netværksinterface
Specifikationer
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX
• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
Netværksoperativsystem
• Forskellige Linux-operativsystemer
• Mac OS X 10.3 ~ 10.6
• Unix
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Netværksprotokoller
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec)
117
Bemærkninger om regler
Denne maskine er udviklet til et normalt arbejdsmiljø og
certificeret med flere lovmæssige erklæringer.
5
Erklæring om lasersikkerhed
Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21
CFR, kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er
andetsteds certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der
overholder kravene i IEC 60825-1: 2007.
Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige.
Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko
for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift,
vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne
servicebetingelser.
•
Bølgelængde: 800 nm
•
Bølgedivergens
•
-
Paraller: 12 grader
-
Vinkelret: 35 grader
Maksimal effekt eller energioutput: 15 mW
5. Appendiks
118
Advarsel
Undlad at betjene eller servicere printeren, når
beskyttelsesdækslet er fjernet fra laser-/scannerenheden. Den
reflekterede stråle kan, selvom den er usynlig, beskadige dine
øjne.
Når du bruger dette produkt, skal almindelige
sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for
brand, elektrisk stød og personskader:
Bemærkninger om regler
6
5. Appendiks
119
8
Kun Taiwan
Strømsparer
Denne printer benytter avanceret teknologi til
reduktion af energiforbruget, når den ikke benyttes
til udskrivning.
Når printeren ikke modtager data i et længere
tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget.
7
Sikkerhed i forbindelse med ozon
ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er
registrerede mærker i USA.
Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STARprogrammet på http://www.energystar.gov.
Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under
0,1 ppm. Eftersom ozon er tungere end luft, skal
produktet placeres et sted med god ventilation.
9
Genbrug
Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på
en miljømæssigt forsvarlig måde.
Bemærkninger om regler
10
5. Appendiks
120
11
Kun Kina
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald i
gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)
(Gældende i EU og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den
medfølgende dokumentation betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USBledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå
skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte
bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt
til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på
miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler
eller kontrollere bestemmelserne og betingelserne i
købskontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør
hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet
erhvervsaffald.
Bemærkninger om regler
Kun USA
Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt
genvindingsvirksomhed. Find den nærmeste genbrugsplads på
vores websted:www.samsung.com/recyclingdirect Du kan også
ringe til (877) 278 - 0799
5. Appendiks
121
12
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med
særlige retursystemer for batterier)
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller
emballagen betyder, at batterierne i dette produkt
efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med
andet husholdningsaffald. Når batterierne er
markeret med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb,
betyder det, at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly ud over referenceniveauerne i
EU-direktivet 2006/66. Hvis batterier ikke
bortskaffes korrekt, kan disse stoffer forårsage
skade på menneskers sundhed eller miljøet. For at
beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug,
skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og
genanvendes via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
Bemærkninger om regler
13
Radiofrekvensemmisioner
FCC-oplysninger til brugeren
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er
underlagt følgende to betingelser:
•
Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
•
Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens,
herunder interferens som kan medføre uønsket drift.
5. Appendiks
122
Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med
grænseværdierne for en digital enhed i klasse A i
overensstemmelse med del 15 af FCC-reglerne. Disse
grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens ved installation i private hjem. Dette apparat
genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan
forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation,
hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan
opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis
apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller tvmodtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde
apparatet, anbefales det, at brugeren forsøger at fjerne
interferensen ved hjælp af en eller flere af disse forholdsregler:
•
Drej eller flyt modtagelsesantennen.
•
Øg afstanden mellem apparat og modtager.
•
Slut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb
end det, modtageren er tilsluttet.
•
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at
få hjælp.
Bemærkninger om regler
5. Appendiks
14
Kun Taiwan
Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt
godkendt af den producent, der er ansvarlig for, at
apparatet overholder gældende lovgivning, kan ophæve
brugerens ret til at betjene udstyret.
Canadiske regler for radiointerferens
Dette digitale udstyr overstiger ikke grænseværdierne i klasse A
for udsendelse af radiostøj fra digitalt udstyr, som angivet i
standarden ”Digital Apparatus”, ICES-003 udgivet af Industry
and Science Canada, for udstyr, der forårsager interferens.
15
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits
radioélectriques applicables aux appareils numériques de
Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:
"Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l’Industrie et
Sciences Canada.
Kun Rusland
16
Kun Tyskland
123
Bemærkninger om regler
5. Appendiks
124
17
Kun Tyrkiet
Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes
med det samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket
igen, og du kan få elektrisk stød, hvis du sætter det i en
stikkontakt.
Vigtig advarsel:
18
Udskiftning af det monterede stik (kun for
Storbritannien)
Du skal jordforbinde denne maskine.
Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:
• Grøn og gul: Jord
Vigtigt
Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et
standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13
ampere. Når du udskifter eller undersøger sikringen, skal du
sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage på plads. Derefter
skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet
sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet
sikringsdæksel.
Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.
13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og
det bør være egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre
bygninger) har imidlertid ikke de almindelige 13 amperestikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter. Fjern ikke det
formstøbte stik.
• Blå: Neutral
• Brun: Strømførende
Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som
er mærket på stikket, skal der ske følgende:
Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er
mærket med bogstavet ”E” eller med sikkerhedssymbolet ”jord”,
eller som er grøn og gul eller grøn.
Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket
med bogstavet ”N”, eller som er sort.
Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket
med bogstavet ”L”, eller som er rødt.
Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller
stikdåsen.
Bemærkninger om regler
19
Overensstemmelseserklæring (Europæiske
lande)
Godkendelser og certificeringer
Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [ML451x Series/ ML-501x Series] er i overensstemmelse
med de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i lavspændingsdirektivet (2006/95/EF),
EMC-direktivet (2004/108/EF)
Overensstemmelseserklæringen kan findes på
www.samsung.com/printer, gå til Support >
Download center, og angiv din printers (MFP) navn for
at gennemse EuDoC.
1. januar 1995: Rådsdirektiv 2006/95/EF, tilnærmelse af
lovgivningen i medlemslandene med hensyn til
svagstrømsudstyr (Lavspændingsdirektivet).
1. januar 1996: Rådsdirektiv 2004/108/EF om tilnærmelse af
lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC-direktivet).
5. Appendiks
125
9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EF om radioudstyr og
telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige
anerkendelse af deres forenelighed (Radio-og
teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med definitioner
for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din
repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.
► EU-certificering
Certificering i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EF om radio- og
teleterminaludstyr (FAX)
Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung for
paneuropæisk enkelt terminalforbindelse til PSTN (det offentlige
analoge kabelforbundne netværk) i overensstemmelse med
Direktiv 1999/5/EF. Produktet er designet til at kunne fungere
sammen med de europæiske landes nationale PSTN'er og
kompatible omstillingsanlæg:
I tilfælde af problemer kontaktes i første omgang Samsung
Electronics Co., Ltd.'s europæiske QA-laboratorium.
Produktet er testet og overholder TBR21. Som en hjælp til brug
og applikation af terminaludstyr, som overholder denne
standard, har ETSI (European Telecommunication Standards
Institute) udstedt et dokument (EG 201 121), som indeholder
bemærkninger og yderligere krav til sikring af, at TBR21terminaler er netværkskompatible. Produktet er designet til, og
er fuldt i overensstemmelse med alle relevante meddelelser
indeholdt i dette dokument.
Bemærkninger om regler
20
Kun Kina
5. Appendiks
126
Copyright
5. Appendiks
127
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden
forudgående varsel.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.
•
Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 og Windows Server 2008 R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
•
TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
•
Alle andre mærke - eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.
Se filen ”LICENSE.txt” på den medfølgende cd-rom for at få oplysninger om open source-licens.
REV. 1.00
Indeks
128
A
administrere USBhukommelse
52
B
udskifte billedenhed
63
papir i bakke 1
35
udskifte tonerpatronen
61
papir i universalbakken
37
foretrukne indstillinger til udskrivning 47
funktioner
udskriftsmediefunktion
bakke
ændre bakkestørrelse
34
bestille en ekstra bakke
56
indstille papirformat og type
44
generelle ikoner
justere bredde og længde
34
lægge papir i universalbakken
37
H
bemærkninger om regler
118
billedenhed
uskifte billedenheden
bruge hjælp
specialmedier
5
110
9
ecoknap
19
ecoudskrivning
48
fejlmeddelelse
94
forbrugsstoffer
bestille
55
overvåge forbrugsstoffer
68
tilgængelige forbrugsstoffer
55
22
geninstallere driver
24
Macintosh
H
52
hukommelse
hukommelsesopgradering
65
I
systemkrav
115
menuoversigt
26
N
netværk
hæftepatron
67
masselagringsenhed
66
K
F
driverinstallation
M
installere
E
39
lokal
G
63
47
lægge i
kontrolpanel
berøringsskærm
konvention
L
lægge
19
31
9
installationsmiljø
117
om statusindikatoren
92
O
P
papirstop
tip til at undgå papirstop
75
udbedre papirstop
76
Parallel
bestille
56
Indeks
pile
129
bestille
19
56
USBhukommelse
tonerpatron
R
rengøre
indvendigt
71
opsamlingsrulle
73
udvendigt
70
rengøre maskinen
70
S
fordele toner
59
udskifte patronen
61
sådan administrerer du
52
sådan sikkerhedskopierer du
51
USBhukommelsesenhed
U
udskrive
51
V
udskriftsmedie
etiketter
42
valgfri bakke
56
fortrykt papir
43
bestille
56
indstille papirformatet
44
lægge papir i
35
set bagfra
18
indstille papirtypen
44
set forfra
17
karton
43
konvolut
40
W
Windows
sikkerhed
oplysninger
10
specialmedier
39
symboler
10
transparent
41
51
udskriftsstøtte
sikkerhedskopiere data
specifikationer
udskriftsmedie
108
110
standardindstillinger
bakkeindstilling
strømknap
44
19
T
taltastatur
tilbehør
19
Udskrivning
110
45
udskrivning
udskrive et dokument
Windows
45
universalbakke
bruge specialmedier
39
lægge papir i
37
tip om brug
37
Unix
systemkrav
116
vedligeholdelsesdele
58
driverinstallation ved tilslutning via
22, 24
USBkabel
systemkrav
114
ML-451x Series
ML-501x Series
Brugerhåndbog
Avanceret
imagine the possibilities
Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og
fejlfinding i forskellige OS-miljøer.
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt afhængigt af model og land.
Indhold
2
69 Emulering
1. Softwareinstallation
5
Installation til Macintosh
7
Geninstallation til Macintosh
8
Installation til Linux
10 Geninstallation til Linux
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
70 Netværk
71 Admin.konfig.
72 Eco
73 Jobstatus
4. Specielle egenskaber
75 Højdejustering
76 Ændring af skrifttypeindstilling
12 Nyttige netværksprogrammer
77 Ændring af standardindstillingerne for
udskrivning
13 Kabelbaseret netværkskonfiguration
78 Indstilling af maskinen til standardmaskine
17 Installation af driver via netværket
79 Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
29 IPv6-konfiguration
32 Konfiguration af trådløst netværk
88 Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram
(kun Windows)
3. Menuer med nyttige indstillinger
90 Brug af
hukommelses-/masselagringsenhedsfunkti
oner
60 Oplysninger
61 Layout
63 Papir
64 Grafik
65 Systemkonfiguration
91 Macintosh-udskrivning
93 Linux-udskrivning
95 Unix-udskrivning
Indhold
5. Vedligeholdelse
98 Opbevaring af tonerpatronen (eller
billedenheden)
100 Tip til flytning og opbevaring af maskinen
101 Nyttige administrationsværktøjer
6. Fejlfinding
114 Problemer med papirindføring
115 Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
116 Udskrivningsproblemer
120 Problemer med udskriftskvaliteten
128 Problemer vedrørende operativsystem
Contact SAMSUNG worldwide
Ordliste
3
1. Softwareinstallation
Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til
brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet via et kabel. En lokalt tilsluttet
maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af
kablet. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af
maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se Installation af
driver via netværket17).
• Installation til Macintosh
5
• Geninstallation til Macintosh
7
• Installation til Linux
8
• Geninstallation til Linux
†
• Hvis du bruger Windows OS, kan du i den Grundlæggende
vejledning læse, hvordan du installerer maskinens driver.
• USB-kablet må højst være 3 meter langt.
10
Installation til Macintosh
1. Softwareinstallation
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
på Continue, når der vises en advarsel om, at alle
10 Klik
programmer lukkes.
2
3
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Vælg Typical installation for a local printer, og klik
11 derefter
på OK.
4
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer
OS X.
5
6
7
8
9
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
Klik på Continue.
12 Klik på Continue i vinduet Read Me.
13 Klik på Quit, når installationen er fuldført.
Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup
14 Utility.
•
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
I Mac OS X 10.5-10.6 skal du åbne mappen
Applications > System Preferences og klikke på
Print & Fax.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
15 Klik på Add på Printer List.
Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install
anbefales til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er
nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.
16 I Mac OS X 10.3 skal du vælge fanen USB.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere
individuelle komponenter.
5
•
I Mac OS X 10.5-10.6 skal du klikke på ikonet ”+”,
hvorefter der åbnes et vindue.
•
I Mac OS X 10.4 skal du klikke på Default Browser og
finde USB-forbindelsen.
•
I Mac OS X 10.5-10.6 skal du klikke på Default og finde
USB-forbindelsen.
Installation til Macintosh
OS X 10.3 skal du vælge Samsung i Printer Model
17 IogMAC
maskinens navn i Model Name, hvis automatisk valg
ikke fungerer korrekt.
•
I MAC OS X 10.4 skal du vælge Samsung i Print
Using og maskinens navn i Model, hvis automatisk
valg ikke fungerer korrekt.
•
I Mac OS X 10.5-10.6 skal du vælge Select a driver to
use... og maskinens navn i Print Using, hvis
automatisk valg ikke fungerer korrekt.
Maskinen vises på Printer List og er angivet som
standardmaskinen.
18 Tryk på Add.
1. Softwareinstallation
6
Geninstallation til Macintosh
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne
installationen af driveren og geninstallere den.
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
3
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
4
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer
OS X.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
5 Angiv adgangskoden, og klik på OK.
6 Klik på Continue.
7 Læs licensaftalen, og klik på Continue.
8 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
9 Vælg Uninstall, og klik på Uninstall.
på Continue, når der vises en advarsel om, at alle
10 Klik
programmer lukkes.
1. Softwareinstallation
7
11 Klik på Quit, når afinstallationen er gennemført.
Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den
fra Print Setup Utility eller Print & Fax.
Installation til Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for
at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com/printer).
1
Installation af Unified Linux Driver
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal
kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
3
4
5
6
7
1. Softwareinstallation
8
Installationsprogrammet har tilføjet skrivebordsikonet Unified
Driver Configurator og gruppen Unified Driver til systemmenuen.
Hvis du får problemer, kan du se i den skærmhjælp, der er
tilgængelig via systemmenuen eller fra driverpakkens
programmer, f.eks. Unified Driver Configurator eller Image
Manager.
2
Installation af Smart Panel
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login åbnes, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal
kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
Højreklik på pakken Unified Linux Driver, og pak den ud.
Dobbeltklik på cdroot > autorun.
Klik på Next, når velkomstskærmbilledet vises.
Klik på Finish, når installationen er fuldført.
3
Fra Samsung websted skal du hente Smart Panel-pakken
til din computer.
4
5
Højreklik på Smart Panel-pakken, og pak den ud.
Dobbeltklik på cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.
Installation til Linux
3
Installation af Printerindstillingsværktøj
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal
kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
3
Hent pakken med Printerindstillingsværktøj på Samsung
websted.
4
Højreklik på Printer Settings Utility-pakken, og pak den
ud.
5
Dobbeltklik på cdroot > Linux > psu > install.sh.
1. Softwareinstallation
9
Geninstallation til Linux
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne
installationen af driveren og geninstallere den.
1
Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den
er tændt.
2
Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive
”root” i feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Det er nødvendigt at logge på som superbruger (root) for
at afinstallere printerdriveren. Hvis du ikke er superbruger,
skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.
3
Klik på ikonet nederst på skærmen. Når skærmbilledet
Terminal vises, skal du skrive følgende.
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
6
Klik på Uninstall.
Klik på Next.
Klik på Udfør.
1. Softwareinstallation
10
2. Brug af netværkstilsluttet
maskine
Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til konfiguration af en maskine
og den tilhørende software via netværket.
• Nyttige netværksprogrammer
12
• Kabelbaseret netværkskonfiguration
13
• Installation af driver via netværket
17
• IPv6-konfiguration
29
• Konfiguration af trådløst netværk
32
†
De understøttede ekstraudstyrsenheder og funktionerne kan
variere alt afhængigt af din model.
Nyttige netværksprogrammer
Der findes en række programmer, som gør det nemt at
konfigurere netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for
netværksadministratoren er det muligt at håndtere flere
maskiner på netværket.
Angiv først IP-adressen, inden du anvender
programmerne nedenfor.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
12
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webbaseret maskinstyringsløsning til netværksadministratorer.
SyncThru™ Web Admin Service er en effektiv måde at
administrere netværksenheder og gør det muligt for dig at
overvåge og udføre fejlfinding på netværksmaskiner fra ethvert
sted, hvor du har internetadgang til firmaets netværk. Download
dette program fra http://solution.samsungprinter.com.
3
1
SyncThru™ Web Service
SetIP
Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det
muligt for dig at udføre følgende opgaver (se "Brug af
SyncThru™ Web Service" på side 31):
Med dette hjælpeprogram kan du vælge en
netværksgrænseflade og manuelt konfigurere IP-adresserne,
der skal bruges sammen med TCP/IP-protokollen.
•
Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.
•
•
Tilpasse maskinindstillinger.
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)"
på side 14.
•
Indstille muligheden for e-mail-underretning. Når du angiver
denne indstilling, sender maskinen automatisk status
(mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt
persons e-mail.
•
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Macintosh)" på side 15.
•
Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Linux)" på
side 16.
•
Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal
bruge til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.
TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.
Kabelbaseret netværkskonfiguration
Du skal indstille netværksprotokollerne på printeren for at bruge
den i netværket.
•
Brug programmet SyncThru™ Web Service eller SetIP til
modeller, der ikke har displayet på kontrolpanelet.
-
Se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 101.
-
Se "Konfiguration af IP-adresse" på side 14.
Konfigurer netværket ved at trykke på menuen Netværk for
modeller, der har displayet på kontrolpanelet (se "Netværk"
på side 70).
13
4
Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport
Du kan bruge netværk, når du har sat netværkskablet i den
tilsvarende port på din maskine.
•
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra
maskinens kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines
netværksindstillinger. Dette hjælper dig med at konfigurere et
netværk.
•
Maskinen har et display: Tryk på knappen
(Menu) på
kontrolpanelet, og vælg Netværk > Netvaerkskonfig.
(Netværkskonfiguration)> Ja.
•
Maskinen har berøringsskærm: Tryk på Konfiguration på
hovedskærmen > Netværk > Nste >
Netværkskonfiguration.
•
Maskinen har ikke et display: Tryk på knappen (Annulle
eller Stop/Slet) i mere end fem sekunder på kontrolpanelet.
Ved hjælp af netværkskonfigurationsrapporten kan du finde
din maskines MAC-adresse og IP-adresse.
Eksempel:
•
MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-adresse: 192.0.0.192
Kabelbaseret netværkskonfiguration
5
Konfiguration af IP-adresse
7
Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning
og -administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse
automatisk af en DHCP-server (Dynamic Host Configuration
Protocol) på netværket.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
14
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet
på følgende måde. På en virksomheds intranet skal en
netværksadministrator muligvis tildele dig disse
oplysninger, før du fortsætter.
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Windows)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens
firewall fra under Kontrolpanel > Sikkerhedscenter >
Windows Firewall.
1
Installer dette program fra den medfølgende cd-rom ved at
dobbeltklikke på Application > SetIP > Setup.exe.
2
3
4
5
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
6
Klik på ikonet
(det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for
at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 13), og angiv den
uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
Tænd maskinen.
Vælg Start i Windows, vælg Alle Programmer >
Samsung Printers > SetIP > SetIP.
8
Klik på Apply, og klik derefter på OK. Maskinen udskriver
automatisk Netværkskonfigurationsrapporten.
Kontroller, at alle indstillingerne er korrekte.
Kabelbaseret netværkskonfiguration
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
15
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Macintosh)
4
Klik på ikonet
(det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for
at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens
firewall fra under System Preferences > Security > Firewall.
5
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet.
På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator
muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din
model.
1
2
3
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 13), og angiv den
uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
Sæt installations-cd-rom’en i, åbn diskvinduet, og vælg
derefter MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP >
SetIPapplet.html.
Dobbeltklik på filen, så Safari åbnes automatisk. Vælg
derefter Trust. Browseren åbner siden SetIPapplet.html,
der viser printerens navn og IP-adressen.
6
7
Vælg Apply, derefter OK, og OK igen.
Afslut Safari.
Kabelbaseret netværkskonfiguration
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Linux)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens
firewall fra under System Preferences eller Administrator.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din
model eller dine operativsystemer.
1
2
3
4
Åbn /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dobbeltklik på filen SetIPApplet.html.
Klik for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet.
På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator
muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 13), og angiv den
uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
5
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Maskinen udskriver automatisk
Netværkskonfigurationsrapporten.
16
Installation af driver via netværket
6
1
Windows
4
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
17
Læs Licensaftale, og vælg I accept the terms of the
License Agreement. Klik derefter på Næste.
Programmet søger efter maskinen.
Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er
tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet
(se "Konfiguration af IP-adresse" på side 14).
Hvis ”Guiden Ny hardware fundet” vises under
installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og
lukke vinduet.
2
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
3
Marker afkrydsningsfeltet Installer nu.
Software-cd'en bør starte automatisk, og et
installationsvindue åbnes.
Når du klikker på Avanceret installation, kan du bruge
indstillingen Brugerdefineret installation. Hvis du
vælger Brugerdefineret installation, kan du vælge
maskinens forbindelse og de individuelle programmer,
som du vil installere. Følg anvisningerne i vinduet.
Hvis maskinen ikke bliver fundet på netværket eller lokalt,
vises en fejlmeddelelse.
• Kontroller, om du vil installere programmet, uden
printeren er tilsluttet.
- Marker denne indstilling for at installere dette
program uden en tilsluttet maskine. I dette tilfælde vil
vinduet Udskriv en testside ikke blive vist, og
installationen er nu gennemført.
• Søg igen
Når du klikker på denne knap, vises vinduet med
firewallmeddelelsen.
- Slå firewall’en fra, og klik på Søg igen. Klik på Start
> Kontrolpanel > Windows Firewall i Windowsoperativsystemet, og deaktiver denne indstilling.
- Deaktiver firewallen i tredjepartsprogrammet ud over
operativsystemet. Se vejledningen til de enkelte
programmer.
Installation af driver via netværket
• Direkte input
Direkte input giver dig mulighed for at søge efter en
bestemt maskine på netværket.
- Søg ud fra IP-adresse: Angiv IP-adressen eller
værtsnavnet. Klik derefter på Næste.
Du kan kontrollere maskinens IP-adresse ved at
udskrive en netværkskonfigurationsrapport (se
"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på
side 13).
- Søg ud fra netværkssti: Hvis du finde vil en delt
maskine (UNC-stien), skal du angive navnet på den
delte printer manuelt eller finde en delt printer ved at
klikke på knappen Gennemse. Klik derefter på
Næste.
• Hjælp
Hvis din maskine ikke er tilsluttet computeren eller
netværket, giver denne Hjælp-knap detaljerede
oplysninger om, hvordan du tilslutter maskinen.
• SNMP-gruppenavn
Hvis systemadministratoren angiver det nye SNMPgruppenavn på maskinen, kan du finde maskinen i
netværket. Kontakt systemadministratoren angående
nyt SNMP-gruppenavn.
5
De maskiner, du har søgt efter, vises på skærmen. Vælg
den, du vil bruge, og klik på OK.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
18
Hvis driveren kun søgte efter én maskine, vises
bekræftelsesvinduet.
6
Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Tilstanden for installation uden brugerindgriben
Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en
installationsmetode, der ikke kræver brugerindgriben. Når du
starter installationen, installeres maskindriveren og softwaren
automatisk på din computer. Du kan starte installationen uden
brugerindgriben ved at skrive /s eller /S i kommandovinduet.
► Kommandolinjeparametre
I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i
kommandovinduet.
Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes,
når kommandoen bruges sammen med /s eller /S. Men /
h, /H eller /? er exceptionelle kommandoer, der kan
anvendes alene.
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
/s eller /S
Definition
Starter installation
uden
brugerindgriben.
Beskrivelse
Installerer
maskindrivere uden at
bede om UI’er eller
brugerindgriben.
Kommandolinje
/p"<portnavn>"
eller /
P"<portnavn>"
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Definition
Angiver printerport.
19
Beskrivelse
Printerportnavn kan
angives som IPadresse, værtsnavn,
USB-lokalportnavn
eller IEEE1284portnavn.
Netværksp
orten
oprettes
vha. TCP/
For eksempel:
IPstandardpo • /p"xxx.xxx.xxx.xxx"
hvor
rtovervågni
"xxx.xxx.xxx.xxx"
ng. For
betyder IP-adresse
lokalport
for netværksprinter.
skal denne
/p"USB001", /
port
P"LPT1:", /
eksistere
p"værtsnavn"
på
• Ved installation af
systemet,
driver uden
før den
brugerindgriben på
angives
koreansk skal du
ved
skrive Setup.exe /s
kommando.
/L"0x0012” or
Setup.exe /s /
L"18” .
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
/a"<dest_sti>”
eller /
A"<dest_sti>"
Definition
Angiver
destinationsstien for
installation.
Beskrivelse
Eftersom maskinens
drivere bør være
installeret på den OSspecifikke placering,
gælder denne
Destination kommando kun for
sstien bør programmer.
være en
fuldt
kvalificeret
sti.
Kommandolinje
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Definition
/i"<scriptfilnavn>" Angiver
eller /
brugertilpasset
I"<scriptfilnavn>" installationsscriptfil
for brugertilpasset
aktivitet.
20
Beskrivelse
Brugertilpasset
scriptfil kan tildeles
brugertilpasset
installation uden
brugerindgriben.
Denne scriptfil kan
oprettes eller ændres
Scriptfilnav med det medfølgende
net bør
installationstilpasning
være et
sværktøj eller
fuldt
teksteditoren.
kvalificeret
filnavn.
Denne
brugertilpass
ede scriptfil
har fortrinsret
frem for
standardinst
allationssoft
waren i
opsætningsp
akken, men
ikke frem for
kommandolin
jeparametre.
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
Definition
Beskrivelse
/
n"<Printernavn>"
eller /
N"<Printernavn>
"
Angiver printernavn.
Printerforekomster
skal oprettes som
angivet printernavn.
Med denne parameter
kan du tilføje
printerforekomster
efter behov.
/nd eller /ND
Kommandoer, der ikke
angiver den
installerede driver som
en
standardmaskindriver.
Det angiver, at den
installerede
maskindriver ikke er
standardmaskindriver
en på dit system, hvis
der er installeret en
eller flere
printerdrivere. Hvis
der ikke er installeret
maskindriver på dit
system, anvendes
denne indstilling ikke,
da Windowsoperativsystemet vil
angive den
installerede
printerdriver som en
standardmaskindriver.
Kommandolinje
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
21
Definition
Beskrivelse
Bruger eksisterende
maskindriverfil til at
oprette
printerforekomster,
hvis den allerede er
installeret.
Denne kommando
angiver en måde at
installere en
printerforekomst på,
der anvender
installerede
printerdriverfiler, uden
at installere en ekstra
driver.
/
Fjerner kun angivne
up"<printernavn> printerforekomster
" eller /
og ikke driverfilerne.
UP"<printernavn
>"
Denne kommando
angiver en måde til
kun at fjerne en
specificeret
printerforekomst fra
dit system, uden at det
får indflydelse på
andre printerdrivere.
Den fjerner ikke
printerdriverfiler fra dit
system.
/d eller /D
Denne kommando
fjerner alle installerede
enhedsdrivere og
programmer fra dit
system.
/x eller /X
Afinstallerer alle
enhedsdrivere og
programmer fra dit
system.
Installation af driver via netværket
Kommandolinje
/v"<delenavn>"
eller /
V"<delenavn>"
/o eller /O
/f"<logfilnavn>"
eller /
F"<logfilnavn>"
/h, /H eller /?
Definition
Beskrivelse
Deler den
installerede maskine
og tilføjer andre
tilgængelige
platformsdrivere til
pegning og
udskrivning.
Den installerer alle
Windows-platformens
understøttede
maskindrivere på
systemet og deler
dem med det angivne
<sharenavn> til
pegning og
udskrivning.
Åbner mappen
Printere og
faxenhede efter
installation.
Angiver logfilnavn.
Standardlogfilen
oprettes i systemets
midlertidige mappe,
hvis den ikke er
angivet.
Viser brugen af
kommandolinjer.
Denne kommando
åbner mappen
Printere og
faxenhede efter
installation uden
brugerindgriben.
Den opretter en logfil
til en angivet mappe.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
► Sprogkode
Kode
Sprog
0X0009
Engelsk
0X0012
Koreansk
0X0804
Forenklet kinesisk
0X0404
Traditionelt kinesisk
0x040c
Fransk
0X0007
Tysk
0X0010
Italiensk
0X000a
Spansk
0X0013
Hollandsk
0X001D
Svensk
0X0006
Dansk
0X000b
Finsk
0X0014
Norsk
0X0019
Russisk
0X0005
Tjekkisk
0X000e
Ungarsk
0X0008
Græsk
22
Installation af driver via netværket
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
23
7
Kode
Sprog
0X0816
Standardportugisisk
0X0416
Brasiliansk portugisisk
0X0015
Polsk
0X001F
Tyrkisk
0X0001
Arabisk
0X000D
Hebraisk
0x0424
Slovensk
0X0418
Rumænsk
0X0402
Bulgarsk
0X041A
Kroatisk
0X081A
Serbisk
0X0422
Ukrainsk
0X041B
Slovakisk
0X0421
Indonesisk
0x041E
Thai
0X0429
Farsi
Macintosh
1
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er
tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet
(se "Konfiguration af IP-adresse" på side 14).
2
3
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
4
Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer
OS X.
5
6
7
8
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
Klik på Continue.
Læs licensaftalen, og klik på Continue.
Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
Installation af driver via netværket
9
Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install
anbefales til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er
nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.
Typical installation for a network printer, og klik
11 Vælg
derefter på OK.
12 Programmet SetIP køres automatisk.
13 Klik på OK for at fortsætte installationen.
14 Klik på Continue i vinduet Read me.
15 Klik på OK, når installationen er fuldført.
24
Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup
16 Utility.
•
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere
individuelle komponenter.
på Continue, når der vises en advarsel om, at alle
10 Klik
programmer lukkes.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
I Mac OS X 10.5-10.6 skal du åbne mappen
Applications > System Preferences og klikke på
Print & Fax.
17 Klik på Add på Printer List.
•
I Mac OS X 10.5-10.6 skal du klikke på ikonet "+". Der
åbnes et vindue.
18 I Mac OS X 10.3 skal du vælge fanen IP Printing.
•
I Mac OS X 10.4 skal du klikke på IP Printer.
•
I Mac OS X 10.5-10.6 skal du klikke på IP.
19 Vælg HP Jetdirect /Socket i Protocol.
Når du udskriver et dokument med mange sider, kan du
forbedre ydeevnen i forbindelse med udskrivningen ved
at vælge Socket under indstillingen Printer Type.
20 Indtast maskinens IP-adresse i feltet Address.
Installation af driver via netværket
21
Indtast kønavnet i feltet Queue. Hvis du ikke kan
bestemme kønavnet for maskinens server, kan du først
forsøge at bruge standardkøen.
22
I MAC OS X 10.3 skal du vælge Samsung i Printer Model
og maskinens navn i Model Name, hvis automatisk valg
ikke fungerer korrekt.
•
•
23
Tryk på Add.
Maskinen vises på Printer List og er angivet som
standardmaskinen.
25
8
Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for
at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com/printer).
Sådan installeres anden software:
I MAC OS X 10.4 skal du vælge Samsung i Print
Using og maskinens navn i Model, hvis automatisk
valg ikke fungerer korrekt.
I MAC OS X 10.5-10.6 skal du vælge Select Printer
Software og maskinens navn i Print Using, hvis Auto
Select ikke fungerer korrekt.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
• Se "Installation af Smart Panel" på side 8.
• Se "Installation af Printerindstillingsværktøj" på side 9.
Installer Linux-driveren, og tilføj netværkprinter
1
Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er
tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
2
3
Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
4
5
Dobbeltklik på mappen Linux ikonet > install.sh.
Pak filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz ud, og åbn det nye
bibliotek.
Samsung-installationsvinduet åbnes. Klik på Continue.
Installation af driver via netværket
6 Vinduet med guiden Add printer åbnes. Klik på Next.
7 Vælg netværksprinter, og klik på knappen Search.
8 Maskinens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
9 Vælg din maskine, og klik på Next.
10 Indtast printerbeskrivelsen, og tryk på Next.
11 Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.
12 Klik på Finish, når installationen er udført.
Tilføjelse af en netværksprinter
1
2
3
4
5
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator.
Klik på Add Printer.
Vinduet Add printer wizard åbnes. Klik på Next.
Vælg Network printer, og klik på knappen Search.
Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
6
7
8
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
26
Vælg din maskine, og klik på Next.
Indtast printerbeskrivelsen, og klik på Next.
Klik på Finish, når maskinen er tilføjet.
9
UNIX
Sørg for, at maskinen understøtter
UNIX.operativsystemet, før du installerer UNIXprinterdriveren (se grundlæggende vejledning)
Du skal installere UNIX-printerdriverpakken først og derefter
konfigurere printeren for at bruge UNIX-printerdriveren. Du kan
downloade UNIX-printerdriverpakken fra Samsungs websted.
Installation af UNIX-printerdriverpakken
Installationsproceduren er almindelig for alle varianter af nævnte
UNIX-operativsystem.
Installation af driver via netværket
1
Fra Samsungs websted skal du hente og udpakke UNIX
Printer Driver-pakken på din computer.
2
Opnå rodprivilegier.
3
For eksempel skal du på IBM AIX bruge følgende
kommando (uden "):
gzip -d < "pakkenavn" | tar xf Mappen "binaries" indeholder filer og mapper til binz,
install og share.
5
Skift til af driverens "binaries"-katalog.
For eksempel på IBM IX,
cd aix_power/binaries
Kør installationsscriptet.
./install
Brug "chmod 755 install"-kommandoen til at give
tilladelsen til installationsscriptet.
Kopier det relevante driverarkiv til mål-UNIX-computeren.
Pak UNIX-printerdriverpakken ud.
27
install er installationsscriptfilen, der bruges til at installere
og fjerne installationen af UNIX-printerdriverpakken.
su -
Se administratorhåndbogen til UNIX OS angående
oplysninger.
4
6
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
7
Udfør ”. /install –c”-kommandoen for at verificere
installationsresultaterne.
8
Kør "installprinter" fra kommandolinjen. Dette åbner
vinduet Add Printer Wizard. Konfigurer printeren i dette
vindue som vist i de følgende procedurer.
På nogle UNIX-operativsystemer, f.eks. Solaris 10, er
netop tilføjede printere muligvis ikke aktiveret og/eller
accepterer ikke opgaver. I det tilfælde skal du køre
følgende to kommandoer på rodterminalen:
accept <printer_name>
enable <printer_name>
Installation af driver via netværket
Afinstallation af printerdriverpakken
Programmet bør bruges til at slette den printer, der er
installeret i systemet.
a Kør "uninstallprinter"-kommandoen fra terminalen.
Det åbner Uninstall Printer Wizard.
De installerede printere vises på rullelisten.
b Vælg den printer, der skal slettes.
c Klik på Delete for at slette printeren fra systemet.
d Udfør ". /install –d"-kommandoen for at fjerne
installationen af hele pakken.
e Hvis du vil verificere resultatet af fjernelsen, skal du
udføre ". /install –c"-kommandoen.
Hvis du vil geninstallere den, skal du bruge kommandoen ". /
install" for at geninstallere binære filer.
Konfiguration af printeren
Kør ‘installprinter’ fra kommandolinjen for at tilføje printeren til dit
UNIX-system. Dette åbner vinduet med guiden Add printer.
Konfigurer printeren i dette vindue i henhold til følgende trin:
1
2
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
28
3
Indtast en beskrivelse, der svarer til printertypen, i feltet
Type. Dette er valgfrit.
4
Angiv en printerbeskrivelse i feltet Description. Dette er
valgfrit.
5
6
Angiv printerplaceringen i feltet Location.
Skriv IP-adressen eller DNS-navnet på printeren i
tekstfeltet Device for netværkstilsluttede printere. På IBM
AIX med jetdirect Queue type er kun DNS-navnet muligt,
numerisk IP-adresse er ikke tilladt.
7
Queue type viser tilslutningen som lpd eller jetdirect i det
tilsvarende listefelt. Der er adgang til en yderligere usbtype på Sun Solaris OS.
8
9
Vælg Copies for at angive antallet af kopier.
Kontroller indstillingen Collate for at modtage kopier, der
allerede er sorteret.
indstillingen Reverse Order for at modtage
10 Kontroller
kopier i omvendt rækkefølge.
Skriv navnet på printeren.
indstillingen Make Default for at angive denne
11 Kontroller
printer som standard.
Vælg den relevante printermodel på modellisten.
12 Klik på OK for at tilføje printeren.
IPv6-konfiguration
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
29
11
IPv6 understøttes kun korrekt i Windows Vista eller
nyere.
Brug af IPv6
I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure
for at bruge IPv6-adressen.
10
1
2
3
4
5
Aktivering af IPv6
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Netværk > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Aktiver.
1
2
3
Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
4
5
Vælg Start > Kontrolpanel > Printere og faxenhede.
6
Klik på Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller
Bluetooth-printer i vinduet Tilføj printer.
7
Følg vejledningen i vinduet.
Vælg Til, og tryk på OK.
Sluk maskinen, og tænd den igen.
Geninstaller printerdriveren.
Følg den næste procedure for modeller, der har
berøringsskærmen på kontrolpanelet:
a Tryk på Konfiguration på hovedskærmen.
b Tryk på Netværk > Nste > TCP/IP (IPv6).
c Vælg Til.
d Tryk på startikonet (
standbytilstand.
) for at vende tilbage til
Tænd maskinen.
Udskriv en Netværkskonfigurationsrapport der
kontrollerer IPv6-adresser (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 13).
Klik på Tilføj en printer i den venstre rude i vinduerne
Printere og faxenhede.
Aktiver IPv6, hvis maskinen ikke fungerer i
netværksmiljøet.
IPv6-konfiguration
12
Konfiguration af IPv6-adresser
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
3
Maskinen understøtter de følgende IPv6-adresser til
netværksudskrivning og -administration.
•
Link-local Address: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse
(adressen starter med FE80).
•
Stateless Address: IPv6-adresse, der er konfigureret
automatisk af en netværksrouter.
•
Stateful Address: IPv6-adresse, der er konfigureret af en
DHCPv6-server.
•
Manual Address: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt
af en bruger.
1
2
Tryk på knappen
(Menu) på kontrolpanelet.
Tryk på Netværk > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6konfiguration.
Tryk på OK for at vælge den ønskede værdi.
•
DHCPv6-adr.: Brug altid DHCPv6, uanset hvad
routeren kræver.
•
DHCPv6 Fra: Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad
routeren kræver.
•
Router: Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.
Følg den næste procedure for modeller, der har
berøringsskærmen på kontrolpanelet:
a Tryk på Konfiguration på hovedskærmen.
b Tryk på Netværk > Nste > TCP/IP (IPv6)> DHCPv6konfiguration.
c Vælg den ønskede værdi.
d Tryk på startikonet (
standbytilstand.
Konfiguration af DHCPv6-adressen (Stateful)
Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en
af følgende indstillinger som standard for dynamisk
værtskonfiguration.
30
) for at vende tilbage til
Manuel adressekonfiguration
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der
understøtter IPv6-adressering som en URL-adresse.
2
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du
flytte musemarkøren hen på Settings på den øverste
menulinje og derefter klikke på Network Settings.
IPv6-konfiguration
3
4
Klik på TCP/IPv6 i den venstre rude på webstedet.
5
Angiv IPv6-adresse og længde på præfiks (f.eks.:
3FFE:10:88:194::AAAA/64).
6
Klik på knappen Apply.
Adressen skal være anbragt i ”[ ]”-parenteser.
Marker afkrydsningsfeltet Manual Address. Tekstboksen
Address/Prefix aktiveres derefter.
13
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Brug af SyncThru™ Web Service
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der
understøtter IPv6-adressering som en URL-adresse.
2
Vælg en af IPv6-adresserne (Link-local Address,
Stateless Address, Stateful Address eller Manual
Address) i netværkskonfigurationsrapport (se
"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side
13).
3
Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
31
Konfiguration af trådløst netværk
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
32
Det trådløse netværks navn og netværksnøgle
Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk.
Trådløst netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt
af modellen.
14
Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et
adgangspunkt konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn
(SSID), den anvendte sikkerhedstype og en netværksnøgle for
netværket. Find disse oplysninger, inden du fortsætter med
installationen af maskinen.
Sådan kommer du i gang
15
Kend din netværkstype
Normalt kan du kun have én forbindelse mellem computeren og
maskinen ad gangen.
Infrastruktur-tilstand
Dette er et miljø, der normalt bruges til netværk i
hjemmet og på små kontorer/hjemmekontorer
(SOHO). Denne tilstand bruger et adgangspunkt
til at kommunikere med den trådløse maskine.
Ad hoc-tilstand
Denne tilstand bruger ikke et adgangspunkt. Den
trådløse computer og den trådløse maskine
kommunikerer direkte.
Valg af installationstype
Du kan installere et trådløst netværk fra maskinens kontrolpanel
eller fra computeren.
Fra kontrolpanelet
Du kan konfigurere parametre for trådløse netværk med
kontrolpanelet.
•
Se "Brug af WPS" på side 33.
•
Se "Brug af WLAN" på side 37.
Konfiguration af trådløst netværk
Fra computeren
Se "Konfiguration med Windows" på side 38.
•
Med et USB-kabel: Du kan nemt oprette et trådløst netværk
ved hjælp af programmet på den medfølgende program-cd.
Kun Windows- og Macintosh-operativsystemer understøttes
(se "Konfiguration med Windows" på side 38 eller
"Konfiguration med Macintosh" på side 46).
Du kan også installere et trådløst netværk i Samsung
Easy Printer Manager (Enhedsindstillinger) eller
Printerindstillingsværktøj med et USB-kabel, efter at du
har installeret driveren (Windows- og Macintoshoperativsystemer understøttes).
•
Med et netværkskabel: Du kan oprette et trådløst netværk
ved hjælp af programmet SyncThru™ Web Service (se "Brug
af et netværkskabel" på side 53).
33
16
Via computeren anbefales det at bruge et USB-kabel
sammen med det program, der findes på den medfølgende
software-cd.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Brug af WPS
Nogle modeller understøtter muligvis ikke denne
funktion.
Hvis din maskine og et adgangspunkt (eller en trådløs router)
understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™), kan du nemt
konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk på
kontrolpanelet uden en computer.
Hvis du vil bruge det trådløse netværk ved hjælp af
infrastrukturtilstanden, skal du kontrollere, at
netværkskablet er fjernet fra maskinen. Om du skal bruge
WPS (PBC)-knappen eller indtaste PIN-koden fra
computeren for at oprette forbindelse til adgangspunktet
(eller den trådløse router), afhænger af det adgangspunkt
(eller den trådløse router), du bruger. Se
brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse
router), som du bruger.
Konfiguration af trådløst netværk
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
34
Elementer, du skal have klar
•
Tjek, om adgangspunktet (eller den trådløse router)
understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Tjek, om maskinen understøtter WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
•
Netværkscomputer (kun PIN-tilstand)
Hvis du vil ændre WPS-tilstand, skal du trykke på
(Menu) > Netværk >Trådløs > WPS-indstillinger.
Følg den næste procedure for modeller, der har
berøringsskærmen på kontrolpanelet:
a Tryk på Konfiguration på hovedskærmen.
b Tryk på Netværk > Nste > Trådløs > WPSindstillinger.
c Vælg den ønskede konfigurationsmetode.
Valg af din type
Metoden Trykknapkonfiguration (PBC) giver dig mulighed for
at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at trykke på menuen
WPS på kontrolpanelet på maskinen og WPS-knappen (PBC) på
et adgangspunkt (eller en trådløs router), som understøtter WPS
(Wi-Fi Protected Setup™).
Metoden Personligt identifikationsnummer (PIN) giver dig
mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at
indtaste de medfølgende PIN-oplysninger på et adgangspunkt
(eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
Maskiner med display (eller berøringsskærm)
► Tilslutning i PBC-tilstand (anbefales)
1
Tryk på
(Menu) > Netværk >Trådløs > WPSindstillinger.
Tryk på Konfiguration > Netværk > Nste > Trådløs >
WPS-indstillinger for modeller, der har berøringsskærm
på kontrolpanelet.
2
3
Tryk på PBC (eller Tilslut via PBC).
Tryk på OK, når bekræftelsesvinduet vises.
Et oplysningsvindue viser to minutters
tilslutningsbehandlingstid.
Konfiguration af trådløst netværk
4
Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller
den trådløse router).
Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge:
a Tilslutter: Maskinen opretter forbindelse til et
adgangspunkt (eller en trådløs router).
Den ottecifrede PIN-kode vises på displayet.
Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to
minutter for at linke den computer, der er tilsluttet
adgangspunktet (eller den trådløse router).
Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge:
a Tilslutter: Maskinen opretter forbindelse til det
trådløse netværk.
c AP-SSID: Når tilslutningen til det trådløse netværk er
gennemført, vises AP'ets SSID-oplysninger på
displayet.
b Tilsluttet: Når maskinen har oprettet forbindelse til det
trådløse netværk, lyser indikatoren for WPS.
Tryk på
(Menu) > Netværk >Trådløs > WPSindstillinger.
Tryk på Konfiguration > Netværk > Nste > Trådløs >
WPS-indstillinger for modeller, der har berøringsskærm
på kontrolpanelet.
2
3
35
b Tilsluttet: Når maskinen har oprettet forbindelse til det
trådløse netværk, lyser indikatoren for WPS.
► Tilslutning i PIN-tilstand
1
4
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Tryk på PIN (eller Tilslut via PIN).
Tryk på OK, når bekræftelsesvinduet vises.
c AP-SSID: Når du tilslutningen til det trådløse netværk
er gennemført, vises AP'ets SSID-oplysninger på LCDdisplayet.
Konfiguration af trådløst netværk
Maskiner uden et display
► Tilslutning i PBC-tilstand (anbefales)
1
2
Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller
den trådløse router).
a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter
forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).
b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse
netværk, lyser indikatoren for WPS.
36
► Tilslutning i PIN-tilstand
1
Netværkskonfigurationsrapporten, der omfatter PIN, skal
udskrives.
I klartilstand skal du trykke på og holde knappen
(Annulle eller Stop/Slet) på kontrolpanelet nede i ca. 5
sekunder. Du kan finde maskinens PIN-nummer.
Tryk på knappen
(WPS) på kontrolpanelet i ca. 2-4
sekunder, indtil statusindikatoren blinker hurtigt.
Maskinen begynder at oprette forbindelse til det trådløse
netværk. Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter,
indtil du trykker på knappen PBC på adgangspunktet (eller
den trådløse router).
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
2
Tryk på knappen
(WPS) på kontrolpanelet i mere end 4
sekunder, indtil statusindikatoren bliver ved med at lyse.
Maskinen begynder at oprette forbindelse til
adgangspunktet (eller den trådløse router).
3
Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to
minutter for at linke den computer, der er tilsluttet
adgangspunktet (eller den trådløse router).
Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du
indtaster den 8-cifrede PIN.
Indikatoren for WPS blinker i rækkefølgen, der er vist
herunder:
a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter
forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).
b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse
netværk, lyser indikatoren for WPS.
Konfiguration af trådløst netværk
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
37
Genoprettelse af forbindelsen til et netværk
Frakobling fra et netværk
Når den trådløse funktion er slukket, forsøger maskinen
automatisk at genoprette forbindelse til adgangspunktet (eller
den trådløse router) med de tidligere brugte indstillinger og
adresser til trådløs forbindelse.
Hvis du vil afbryde forbindelsen til det trådløse netværk, skal du
trykke på knappen
(WPS) eller
(Annulle eller Stop/Slet)
på kontrolpanelet i mere end to sekunder.
I følgende tilfælde genopretter maskinen automatisk
forbindelse til det trådløse netværk:
•
Når Wi-Fi-netværket er i inaktiv tilstand: Maskinen kobles
øjeblikkeligt fra det trådløse netværk.
•
Når Wi-Fi-netværket er aktivt: Mens maskinen venter på, at
det aktuelle job afsluttes, blinker indikatoren for WPS hurtigt.
Derefter afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk
automatisk.
• Maskinen slukkes og tændes igen.
• Adgangspunktet (eller den trådløse router) slukkes og
tændes igen.
17
Annullering af tilslutningsprocessen
Hvis du vil annullere funktionen til forbindelse til det trådløse
netværk, når maskinen opretter forbindelse til det trådløse
netværk, skal du trykke på knappen (Annulle eller Stop/Slet)
på kontrolpanelet. Du skal vente et par minutter på at
genoprette forbindelse til det trådløse netværk.
Brug af WLAN
Nogle modeller understøtter muligvis ikke denne
funktion.
Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks
netværksnavn (SSID) og netværksnøglen, hvis netværket er
krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet
(eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender
det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har
konfigureret dit netværk.
Konfiguration af trådløst netværk
Tryk på knappen
38
• Følg den næste procedure for modeller, der har
berøringsskærmen på kontrolpanelet:
a Tryk på Konfiguration på hovedskærmen.
b Tryk på Netværk > Nste > Trådløs > WLANindstillinger.
c Vælg den ønskede konfigurationsmetode.
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse,
skal du installere en maskindriver til udskrivning fra et
program (se "Installation af driver via netværket" på side
17).
1
2
3
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
(Menu) på kontrolpanelet.
• Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du indstille
WLAN via SyncThru™ Web Service.
Tryk på Netværk > Trådløs > WLAN-indstillinger.
Tryk på OK for at vælge den ønskede
konfigurationsmetode.
•
•
Guide (anbefales): I denne tilstand er konfigurationen
automatisk. Maskinen viser en liste over tilgængelige
netværk at vælge mellem. Når der er valgt et netværk,
beder printeren om den tilsvarende sikkerhedsnøgle.
Brugerdef.: I denne tilstand kan brugere give deres
eget SSID eller redigere SSID, vælge sikkerheden
manuelt og anvende indstillingerne.
18
Konfiguration med Windows
Genvej til programmet Trådløs indstilling uden cd: Hvis
du har installeret printerdriveren en gang, kan du få
adgang til programmet Trådløs indstilling uden cd. I
menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle
Programmer > Samsung Printers > navnet på din
printerdriver > Program til indstilling af trådløst
netværk.
Konfiguration af trådløst netværk
Adgangspunkt via USB-kabel
4
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
39
Vælg indstillingen Trådløs indstilling og installation.
► Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
•
USB-kabel.
•
Installer nu: Hvis du allerede har oprettet det trådløse
netværk, skal du klikke på denne knap for at installere
maskinens driver, så du kan bruge den trådløse
netværksmaskine. Hvis du ikke har indstillet det
trådløse netværk, skal du klikke på Trådløs indstilling
og installation for at indstille det trådløse netværk,
inden du klikker på denne knap.
•
Trådløs indstilling og installation: Konfigurer
maskinens indstillinger for trådløst netværk med et
USB-kabel, og installer derefter maskinens driver.
Dette er kun til brugere, der ikke tidligere har
konfigureret den trådløse forbindelse.
► Oprettelse af infrastrukturnetværket
1
2
3
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
5
Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer
licensaftalens vilkår Klik derefter på Næste.
Konfiguration af trådløst netværk
6
Softwaren søger efter det trådløse netværk.
Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om
USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og
maskinen samt følge vejledningen i vinduet.
7
Efter søgningen viser vinduet de trådløse
netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det
adgangspunkt, som du bruger, og klik på Næste.
Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller
hvis du vil konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal
du klikke på Avanceret indstilling.
• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast SSID’et
for det ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem
store og små bogstaver i SSID’et).
• Driftstilstand: Marker afkrydsningsfeltet
Infrastruktur.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
40
• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.
Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der
har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personlig eller WPA2 Personlig: Vælg denne
indstilling for at godkende printerserveren baseret på
WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt
hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre Shared Key
passphrase), der konfigureres manuelt på
adgangspunktet og hvert af dets klienter.
• Kryptering: Vælg kryptering: (Ingen, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES.)
• Netværksnøgle: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
• Bekræft netværksnøgle: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen,
skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks.
Konfiguration af trådløst netværk
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis
adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.
8
• WPA
Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på Næste.
WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund
af en hemmelig nøgle, der ændres automatisk med
jævne mellemrum. WPA anvender også TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) og AES (Advanced
Encryption Standard) til datakryptering.
41
Vinduet viser de trådløse netværksindstillinger og
kontrollerer, om de er rigtige. Klik på Næste.
•
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet
kan være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden:
WEP eller WPA.
• WEP
Vælg Åbent system eller Delt nøgle for
godkendelsen, og indtast WEP-sikkerhedsnøglen. Klik
på Næste.
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en
sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang
til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af
hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk,
med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du
kontrollere, om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet
viser Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at
ændre tildelingsmetoden til DHCP.
•
Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du
kontrollere, om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet
viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at
indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration. Før du angiver maskinens IPadresse, skal du kende oplysningerne om computerens
netværkskonfiguration. Hvis computeren er indstillet til
DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for at
få oplyst den statiske IP-adresse.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som vist
herunder:
-
IP-adresse: 169.254.133.42
-
Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:
-
IP-adresse: 169.254.133.43
Konfiguration af trådløst netværk
9
-
Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske).
-
Gateway: 169.254.133.1
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
42
installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du
14 Når
bliver spurgt, om at udskrive en testside. Klik på Udskriv
en testside, hvis du vil udskrive en testside.
Ellers skal du blot klikke på Næste og gå til trin 16.
Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal
du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen.
Klik på Næste.
Indstilling af trådløst netværk gennemført
10 Vinduet
vises.
Vælg Ja, hvis du accepterer de aktuelle indstillinger og vil
fortsætte med installationsproceduren.
15 Klik på Ja, hvis testsiden udskrives korrekt.
Ellers skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.
på Onlineregistrering, hvis du vil registrere dig som
16 Klik
bruger af maskinen, så du kan modtage oplysninger fra
Samsung.
Vælg Nej, hvis du vil gå tilbage til startskærmbilledet.
17 Klik på Udfør.
Klik derefter på Næste.
Ad hoc via USB-kabel
på Next, når vinduet Confirm Printer Connection
11 Klik
vises.
12 Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste.
du har valgt komponenterne, kan du også ændre
13 Når
maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på
netværket, angive maskinen som standardmaskine og
skifte portnavn for hver maskine. Klik på Næste.
Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette
trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at
oprette et ad hoc trådløst netværk ved at følge de enkle trin
nedenfor.
► Elementer, du skal have klar
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
•
USB-kabel.
Konfiguration af trådløst netværk
► Oprettelse af ad hoc-netværket i Windows
1
2
3
4
•
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren og maskinen med trådløst netværk.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Vælg indstillingen Trådløs indstilling og installation.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
43
Trådløs indstilling og installation: Konfigurer
maskinens indstillinger for trådløst netværk med et
USB-kabel, og installer derefter maskinens driver.
Dette er kun til brugere, der ikke tidligere har
konfigureret den trådløse forbindelse.
5
Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer
licensaftalens vilkår Klik derefter på Næste.
6
Softwaren søger efter det trådløse netværk.
Hvis søgningen på netværket mislykkedes, skal du
kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem
computeren og maskinen samt følge instruktionen i
vinduet.
•
Installer nu: Hvis du har konfigureret det trådløse
netværk, skal du klikke på denne knap for at installere
maskinens driver, så du kan bruge den trådløse
netværksmaskine. Hvis du ikke har indstillet det
trådløse netværk, skal du klikke på Trådløs indstilling
og installation for at indstille det trådløse netværk,
inden du klikker på denne knap.
7
Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført,
vises der en liste med de trådløse netværk.
Hvis du vil bruge Samsungs ad hoc-standardindstilling,
skal du vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis
Netværksnavn (SSID) er portthru og Signal er
Printerens eget netværk.
Klik derefter på Næste.
Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge
et andet trådløst netværk på listen.
Konfiguration af trådløst netværk
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg
Åbent system eller Delt nøgle for godkendelsen, og klik
på Næste.
• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast det
ønskede SSID (der skelnes mellem store og små
bogstaver i SSID’et).
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en
sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang
til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af
hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk,
med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
• Driftstilstand: Select ad hoc.
• Kanal: Vælg kanalen. (Auto-indstilling eller 2.412 til
2.467 MHz).
• Kryptering: Vælg kryptering (Ingen, WEP64,
WEP128).
• Netværksnøgle: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
• Bekræft netværksnøgle: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen,
skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks.
44
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis AdHoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.
Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på
knappen Avanceret indstilling.
• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.
Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der
har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
8
Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed
vises. Kontroller indstillingerne, og klik på Næste.
Konfiguration af trådløst netværk
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du
kontrollere, om DHCP vises i vinduet Bekræftelse af
indstilling for trådløst netværk. Hvis vinduet viser
Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at ændre
tildelingsmetoden til Modtag IP-adressen automatisk
(DHCP).
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du
kontrollere, om Statisk vises i vinduet Bekræftelse af
indstilling for trådløst netværk. Hvis vinduet viser
DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at indtaste
IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
45
- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist
nedenfor:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske).
- Gateway: 169.254.133.1
Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende
oplysningerne om computerens netværkskonfiguration.
Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til
DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også
være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er
angivet til Statisk, skal indstillingen for det trådløse
netværk også være Statisk.
Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge
netværksindstillingen Statisk, skal du kontakte
netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IPadresse.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
9
Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal
du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen.
Klik på Næste.
Hvis vinduet Ændring af pc'ens netværksindstillinger
vises, skal du følge den viste fremgangsmåde.
Klik på Næste, hvis du er færdig med at konfigurere
computerens indstillinger for trådløst netværk.
Hvis du indstiller computerens trådløse netværk som
DHCP, tager det flere minutter, før den modtager IPadressen.
Konfiguration af trådløst netværk
Indstilling af trådløst netværk gennemført
10 Vinduet
vises.
Vælg Ja, hvis du accepterer de aktuelle indstillinger og vil
fortsætte med installationsproceduren.
Vælg Nej, hvis du vil gå tilbage til startskærmbilledet.
Klik derefter på Næste.
på Næste, når vinduet Bekræft printerforbindelse
11 Klik
vises.
12 Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste.
du har valgt komponenterne, kan du også ændre
13 Når
maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på
netværket, angive maskinen som standardmaskine og
skifte portnavn for hver maskine. Klik på Næste.
installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du
14 Når
bliver spurgt, om at udskrive en testside. Klik på Udskriv
en testside, hvis du vil udskrive en testside.
Ellers skal du blot klikke på Næste og gå til trin 16.
15 Klik på Ja, hvis testsiden udskrives korrekt.
Ellers skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
46
på Onlineregistrering, hvis du vil registrere dig som
16 Klik
bruger af maskinen, så du kan modtage oplysninger fra
Samsung.
17 Klik på Udfør.
19
Konfiguration med Macintosh
Elementer, du skal have klar
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
•
USB-kabel.
Adgangspunkt via USB-kabel
1
2
3
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Konfiguration af trådløst netværk
4
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om
USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og
maskinen samt følge vejledningen i vinduet.
47
5 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer.
6 Dobbeltklik på ikonet Installer OS X.
søgningen viser vinduet de trådløse
15 Efter
netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det
Angiv adgangskoden, og klik på OK.
7
adgangspunkt, som du bruger, og klik på Next.
8 Klik på Continue.
Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal
du klikke på Advanced Setting.
9 Læs licensaftalen, og klik på Continue.
• Enter the wireless Network Name: Indtast SSID’et
for det ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem
10 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
store og små bogstaver i SSID’et).
• Operation Mode: Marker afkrydsningsfeltet
11 Klik på Continue.
Infrastructure.
Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install
12 anbefales
til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er
nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere
enkelte komponenter.
13 Vælg indstillingen Wireless Setting and Installation.
14 Softwaren søger efter det trådløse netværk.
Konfiguration af trådløst netværk
• Authentication: Vælg en godkendelsestype.
Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der
har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personal eller WPA2 Personal: Vælg denne
indstilling for at godkende printerserveren baseret på
WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt
hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre Shared Key
passphrase), der konfigureres manuelt på
adgangspunktet og hvert af dets klienter.
• Encryption: Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
• Network Key: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
• Confirm Network Key: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen,
skal du vælge det passende WEP Key Index.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
48
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis
adgangspunktet har en sikkerhedsindstilling.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet
kan være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden:
WEP eller WPA.
• WEP
Vælg Open System eller Shared Key for
godkendelsen, og indtast WEP-sikkerhedsnøglen. Klik
på Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en
sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang
til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af
hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk,
med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
• WPA
Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på Next.
WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund
af en hemmelig nøgle, der ændres automatisk med
jævne mellemrum. WPA anvender også TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) og AES (Advanced
Encryption Standard) til datakryptering.
Konfiguration af trådløst netværk
viser de trådløse netværksindstillinger og
16 Vinduet
kontrollerer, om de er rigtige. Klik på Next.
•
DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du
kontrollere, om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet
viser Statisk, skal du klikke på Change TCP/IP for at
ændre tildelingsmetoden til DHCP.
•
Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du
kontrollere, om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet
viser DHCP, skal du klikke på Change TCP/IP for at
indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration. Før du angiver maskinens IPadresse, skal du kende oplysningerne om computerens
netværkskonfiguration. Hvis computeren er indstillet til
DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for at
få oplyst den statiske IP-adresse.
Eksempel:
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
-
Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske).
-
Gateway: 169.254.133.1
trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til
17 Det
netværkskonfigurationen.
Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal
18 du
fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen.
installationen ved at følge vejledningen på
19 Fuldfør
skærmen. Klik på Quit eller Restart, når installationen er
fuldført.
Ad hoc via USB-kabel
Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette
trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at
opsætte et trådløst Ad-Hoc-netværk ved at følge disse enkle trin.
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
-
IP-adresse: 169.254.133.42
► Elementer, du skal have klar
-
Undernetmaske: 255.255.0.0
•
Netværkstilsluttet computer
Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:
•
Den software-cd, der fulgte med maskinen
-
•
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
•
USB-kabel.
IP-adresse: 169.254.133.43
49
Konfiguration af trådløst netværk
► Oprettelse af Ad-Hoc-netværket i Macintosh
1
2
3
4
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintoshcomputerens skrivebord.
5 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer.
6 Dobbeltklik på ikonet Installer OS X.
7 Angiv adgangskoden, og klik på OK.
8 Klik på Continue.
9 Læs licensaftalen, og klik på Continue.
10 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
50
Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install
11 anbefales
til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er
nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere
enkelte komponenter.
12 Klik på Wireless Setting and Installation.
13 Softwaren søger efter de trådløse netværksenheder.
Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om
USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og
maskinen samt følge vejledningen i vinduet.
søgningen på de trådløse netværk er gennemført,
14 Når
vises der en liste med de trådløse netværk.
Hvis du vil bruge Samsungs ad hoc-standardindstilling,
skal du vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis
Network Name(SSID) er portthru og hvor Signal er
Printer Self Network.
Klik derefter på Next.
Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge
et andet trådløst netværk på listen.
Konfiguration af trådløst netværk
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
51
Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på
knappen Advanced Setting.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis AdHoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.
• Enter the wireless Network Name: Indtast det
ønskede SSID (der skelnes mellem store og små
bogstaver i SSID’et).
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg
Open System eller Shared Key for godkendelsen, og
klik på Next.
• Operation Mode: Select ad hoc.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en
sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang
til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af
hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk,
med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.
• Channel: Vælg kanalen (Auto Setting eller 2412 MHz
til 2467 MHz).
• Authentication: Vælg en godkendelsestype.
Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der
har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
• Encryption: Vælg kryptering (Ingen, WEP64,
WEP128).
• Network Key: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
• Confirm Network Key: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen,
skal du vælge det passende WEP Key Index.
med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed
15 Vinduet
vises. Kontroller indstillingerne, og klik på Next.
Konfiguration af trådløst netværk
Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende
oplysningerne om computerens netværkskonfiguration.
Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til
DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også
være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er
angivet til Statisk, skal indstillingen for det trådløse
netværk også være Statisk.
Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge
indstillingen Statisk for det trådløse netværk, skal du
kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den
statiske IP-adresse.
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du
kontrollere, om DHCP vises i vinduet Wireless
Network Setting Confirm. Hvis vinduet viser Statisk,
skal du klikke på Change TCP/IP for at ændre
tildelingsmetoden til Receive IP address
automatically (DHCP).
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du
kontrollere, om Statisk vises i vinduet Bekræftelse af
indstilling for trådløst netværk. Hvis vinduet viser
DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at indtaste
IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration.
Eksempel:
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
52
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist
nedenfor:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske).
- Gateway: 169.254.133.1
trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til
16 Det
netværkskonfigurationen.
konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal
17 Når
du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen.
installationen ved at følge vejledningen på
18 Fuldfør
skærmen. Klik på Quit eller Restart, når installationen er
fuldført.
Konfiguration af trådløst netværk
20
Brug af et netværkskabel
Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand
til at samarbejde med dit netværk skal du udføre forskellige
konfigurationsprocedurer.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
53
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at
udskrive en netværkskonfigurationsrapport.
Se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 13.
IP-indstilling vha. programmet SetIP (Windows)
• Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse,
skal du installere en maskindriver for at kunne udskrive
fra et program (se "Installation af driver via netværket"
på side 17).
• Kontakt netværksadministratoren eller den person, der
har oprettet det trådløse netværk, for at få oplysninger
om netværkskonfigurationen.
Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines
netværks-IP-adresse vha. MAC-adressen til kommunikation
med maskinen. MAC-adressen er netværksgrænsefladens
hardwareserienummer og findes i
Netværkskonfigurationsrapporten.
Se "Konfiguration af IP-adresse" på side 14.
Elementer, du skal have klar
Konfiguration af maskinens trådløse netværk
•
Adgangspunkt.
•
Netværkstilsluttet computer
•
Program-cd, der fulgte med maskinen
•
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
•
Netværkskabel.
Før du starter, skal du kende netværksnavnet (SSID) til det
trådløse netværk og netværksnøglen, hvis den er krypteret.
Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den
trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse
miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit
netværk.
Du kan bruge SyncThru™ Web Service til at konfigurere de
trådløse parametre.
Konfiguration af trådløst netværk
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
54
Brug af SyncThru™ Web Service
Wizard hjælper dig med opsætningen af den trådløse
netværkskonfiguration. Du kan dog evt. konfigurere det
trådløse netværk direkte ved at vælge Custom.
Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs
forbindelse, skal du kontrollere status for kabeltilslutning.
1
2
Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers
skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et
standardnetværkskabel.
7
Vælg det eneste Network Name(SSID) på listen.
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) er et navn, der
identificerer et trådløst netværk. Adgangspunkter og
trådløse enheder, der forsøger at oprette forbindelse til
et bestemt trådløst netværk, skal bruge det samme
SSID. Der skelnes mellem store og små bogstaver i
SSID’et.
•
Operation Mode: Operation Mode henviser til de
trådløse forbindelsers type (se "Det trådløse netværks
navn og netværksnøgle" på side 32).
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller
Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.
For eksempel:
3
4
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
-
Ad-hoc: Gør trådløse enheder i stand til at
kommunikere direkte med hinanden i et peer-topeer-miljø.
-
Infrastructure: Gør trådløse enheder i stand til at
kommunikere med hinanden via et adgangspunkt.
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du
klikke på Network Settings.
6
Klik på Wireless > Wizard.
Konfiguration af trådløst netværk
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
55
21
Hvis netværkets Operation Mode er Infrastructure, skal
du vælge adgangspunktet til SSID. Hvis Operation
Mode er Ad-hoc, skal du vælge maskinens SSID.
Bemærk, at ”portthru” er maskinens standard-SSID.
8
9
Aktivering og deaktivering af WiFinetværket
1
Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers
skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et
standardnetværkskabel.
2
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller
Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.
Klik på Next.
Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse
netværk vises, skal du angive den registrerede
adgangskode (netværksnøgle) og klikke på Next.
Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse
konfiguration. Hvis konfigurationen er korrekt, skal du
klikke på Apply.
Tag netværkskablet ud (standard eller netværk).
Maskinen bør nu starte den trådløse kommunikation med
netværket. Hvis tilstanden er Ad-Hoc, kan du benytte et
trådløst LAN og kabelbaseret LAN samtidig.
For eksempel:
3
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
4
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du
klikke på Network Settings.
6
Klik på Wireless > Custom.
Du kan også aktivere og deaktivere WiFi-netværket.
Konfiguration af trådløst netværk
Fejlfinding
Problemmer under konfiguration eller
driverinstallation
•
► Der blev ikke fundet printere
•
Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og
maskinen.
•
USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og
maskinen. Slut maskinen til computeren ved hjælp af USBkablet.
•
Maskinen understøtter ikke trådløst netværk. Se maskinens
brugervejledning på den cd-rom med printersoftware, der
fulgte med maskinen, og konfigurer maskinen til trådløst
netværk.
Sikkerheden er konfigureret forkert. Kontroller den
konfigurerede sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.
► Tilslutningsfejl – Generel tilslutningsfejl
•
Computeren modtager ikke et signal fra din maskine.
Kontroller USB-kablet og maskinens strømforsyning.
► Tilslutningsfejl – Tilsluttet kabelført netværk
•
Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern
netværkskablet fra maskinen.
► Fejl ved tilslutning af pc
•
Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette
forbindelse mellem computeren og maskinen.
-
Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som
du har valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID)
på adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.
Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.
For DHCP-netværksmiljø
Printeren modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis
computeren er konfigureret til DHCP.
► Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet
•
56
► Tilslutningsfejl – Ugyldig sikkerhed
22
•
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
-
For statisk netværksmiljø
Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren
er konfigureret til en statisk adresse.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som vist
herunder:
Konfiguration af trådløst netværk
▪
IP-adresse: 169.254.133.42
▪
Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som vist
nedenfor:
▪
IP-adresse: 169.254.133.43
▪
Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske).
▪
Gateway: 169.254.133.1
•
Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router),
maskinen og computeren. Nogle gange kan
netværkskommunikationen genetableres ved at slukke og
tænde strømmen.
•
Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton og/eller
andet antivirussoftware) blokerer kommunikationen.
•
Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du
kan kontrollere IP-adressen ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport.
•
Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har
konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en
adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den
trådløse routers) administrator.
•
Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver,
og tilpas indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket.
På grund af DHCP's egenskaber kan den allokerede IPadresse blive ændret, hvis maskinen ikke bruges i lang tid,
eller hvis adgangspunktet er blevet nulstillet.
Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et
netværk, skal du kontrollere følgende:
Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse
router) finder du i produktets brugervejledning.
Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller
maskinen er muligvis ikke tændt.
•
Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis
routeren er langt fra maskinen, eller hvis der er forhindringer,
f.eks. vægge, i vejen, kan der være vanskeligheder med
modtagelsen af signalet.
57
Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme
netværk, og det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer
firewallsoftwaren muligvis kommunikationen. Læs i
brugervejledningen til softwaren, slå den fra, og prøv at søge
efter maskinen igen.
Andre problemer
•
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
Konfiguration af trådløst netværk
•
Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette
forbindelse til netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal
angive en brugers oplysninger, inden du opretter forbindelse
til adgangspunktet (eller den trådløse router).
•
Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi.
Andre trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth)
understøttes ikke.
•
Hvis du bruger ad-hoc-tilstanden til operativsystemer som
f.eks. Windows Vista, skal du muligvis angive den trådløse
forbindelses indstillinger, hver gang du bruger den trådløse
maskine.
•
Du kan ikke bruge infrastrukturtilstand og Ad-hoc-tilstand
samtidig for den trådløse Samsung-netværksmaskine.
•
Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.
•
Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan
blokere det trådløse signal.
Fjern eventuelle store metalgenstande mellem
adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.
Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller
den trådløse router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller
støttesøjler, der indeholder metal eller beton.
•
Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske
enheder, der kan påvirke det trådløse signal.
Mange enheder kan interferere med det trådløse signal,
blandt andet mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.
2. Brug af netværkstilsluttet maskine
58
3. Menuer med nyttige
indstillinger
I dette kapitel beskrives det, hvordan du får vist maskinens aktuelle status
og metoden til avanceret opsætning af maskinen.
• Oplysninger
60
• Layout
61
• Papir
63
• Grafik
64
• Systemkonfiguration
65
• Emulering
69
• Netværk
70
• Admin.konfig.
71
• Eco
72
• Jobstatus
73
†
Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til
klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af
indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke
relevante for maskinen.
• Denne funktion er ikke relevant for modeller, som ikke har
displayet på kontrolpanelet.
• Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine,
afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
Oplysninger
3. Menuer med nyttige indstillinger
Emne
Beskrivelse
Menuoversigt(Hj
ælpeliste)
Udskriver menukortet, der viser maskinens
layout og aktuelle indstillinger.
Konfiguration
Udskriver en rapport om maskinens
overordnede konfiguration.
Forbrugsstofinfo
Udskriver en side med oplysninger om
forbrugsstoffer.
Demoside
Udskriver en testside for at undersøge, om
maskinen fungerer korrekt.
PCL-skrifttype
Udskriver PCL-skrifttypelisten.
PS-skrifttype
Udskriver PS-skrifttypelisten.
EPSONskrifttype
Udskriver EPSON-skrifttypelisten.
KSC5843skrifttype
Udskriver KS-skrifttypelisten.
KSC5895
Udskriver KS5895-skrifttypelisten.
KSSM-skrifttype
Udskriver KSSM-skrifttypelisten.
Gemt job
Udskriver job, der aktuelt er gemt i den
ekstra hukommelse eller på en
masselagringsenhed.
Brugstæller
Udskriver en brugsside. Forbrugssiden
indeholder til samlede antal udskrevne sider.
Emne
60
Beskrivelse
Udført job
Udskriver en liste med gennemførte job.
Regnsk.rapport
Denne er kun tilgængelig, når Jobregnskab
er aktiveret fra SyncThru™ Web Admin
Service. Du kan udskrive en rapport over
antal udskrifter pr. bruger.
Listen Skrifttype
Udskriver skrifttypelisterne.
Jobrapporter
Udskriver jobrapporterne.
Layout
Emne
Retning
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Vælger den retning som oplysningerne
udskrives i på en side.
• Simplex: Indstiller margen for ensidet
udskrivning.
Emne
Beskrivelse
Indstiller papirmargenerne for udskriftssiden
emulering.
Emuleringsmar
gen
• Topmargen: Indstiller topmargenen fra 0,0
til 250 mm.
• Venstre margen: Indstiller den venstre
margen fra 0,0 til 164 mm.
• Duplex: Indstiller margen for dobbeltsidet
udskrivning.
Fælles margen
61
Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret,
skal du angive indbindingskanten.
• Indbinding: Når du udskriver på begge
sider af papiret, vil side A's margen tættest
på indbindingen svare til side B's margen
tættest på indbindingen. Ligeledes vil
sidernes margener længst fra indbindingen
være ens.
• Fra: Deaktiverer denne indstilling.
• Lang led: Denne indbinding er det
traditionelle layout, der bruges til
bogbinding.
Indstiller papirmargenerne i universalbakken.
Universalbakke
• Simplex: Indstiller margen for ensidet
udskrivning.
• Duplex: Indstiller margenerne for
dobbeltsidet udskrivning.
Bruges til at indstille margenerne for
papirbakkerne.
Bakke X
• Simplex: Indstiller margen for ensidet
udskrivning.
• Duplex: Indstiller margenerne for
dobbeltsidet udskrivning.
Duplex
• Kort led: Denne indbinding er det
traditionelle layout, der bruges til kalendere.
Layout
Emne
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Liggende
Angiver placeringen af hæfteklammen.
hæftningspositi
on
62
Papir
Emne
Kopier
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Her vælges antallet af kopier.
• Papirstørrelse: Vælger
standardpapirstørrelsen.
Universalbakke/
[Bakke <x>]
• Papirtype: Vælger den papirtype, der
ligger i bakken.
Papirkilde
Bruges til at indstille standardpapirbakken.
Hvis du vælger en anden værdi end Auto fra
Papirkilde, og den valgte bakke er tom, kan
du indstille maskinen til automatisk at
udskrive fra andre bakker.
Autobakkekont
akt
Hvis du vælger Auto under
Papirkilde, vises denne meddelelse
ikke.
Bakke Bekræft
Aktiverer meddelelsen bakkebekræftelse.
Hvis du åbner og lukker en bakke, vises et
vindue, hvor du bliver spurgt, om du vil angive
papirstørrelse og -type for den netop åbnede
bakke.
63
Grafik
Emne
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Opløsning
Angiver antallet af punkter pr. tomme (dpi). Jo
højere indstilling, desto skarpere bliver de
udskrevne tegn og den udskrevne grafik.
Ryd tekst
Udskriver tekster, der er mørkere end et
almindeligt dokument.
Mørkhed
Gør udskriften lysere eller mørkere.
Indstillingen Normal giver som regel det
bedste resultat. Brug tonertætheden Lys for
at spare toner.
64
Systemkonfiguration
Emne
Dato og
klokkeslæt
Tidstilstand
Beskrivelse
3. Menuer med nyttige indstillinger
Emne
Strømbesp.
• Fra: Udskriver i normal tilstand.
Formatmenu
Vælg format
Formular-overlay er billeder, der er gemt på
printerens masselagringsenhed i et særligt
filformat, og som kan udskrives i lag på alle
dokumenter.
Spooling
Når den er Til, bruges en partition på drevet
til at hjælpe med at spoole et udskriftsjob fra
masselagringsenhedskøen.
Sprog
Indstiller visningssproget i kontrolpanelets
display.
Standardpapirfor
mat
Du kan angive den standardpapirstørrelse,
der skal anvendes.
Når maskinen ikke modtager data i et
længere tidsrum, reduceres strømforbruget
automatisk.
Du kan indstille den tilstand, der skal til for
at vække maskinen fra dvaletilstand.
Indstiller maskinen til at tændes.
• Enkelt format: Udskriver alle sider ved
hjælp af den første formular.
• Dobbelt format: Udskriver forsiden ved
hjælp af den første formular og udskriver
bagsiden hjælp af den anden formular.
Beskrivelse
Angiver, hvor længe maskinen skal vente,
før strømsparetilstanden aktiveres.
Indstiller dato og klokkeslæt.
Vælger tidsformat til visning af klokkeslæt 12 timer eller 24 timer.
65
Vågnhændelse
• Knaptryk: Når du trykker på en hvilken
som helst knap undtagen strømknappen, vækkes maskinen fra
dvaletilstand.
• Printer: Når du åbner eller lukker
papirbakken, vækkes maskinen fra
dvaletilstand.
Systemkonfiguration
Emne
Beskrivelse
Angiv, om maskinen skal fortsætte med at
udskrive, hvis den registrerer papir, som
ikke svarer til papirindstillingen.
Auto fortsæt
• Fra: Hvis der opstår en papiruoverensst.,
venter maskinen, indtil du lægger det
rigtige papir i.
• Til: Hvis der opstår uoverensstemmelse
mellem papirindstillingerne og papiret i
bakken, vises der en fejlmeddelelse.
Maskinen venter i ca. 30 sekunder,
hvorefter den automatisk sletter
meddelelsen og fortsætter
udskrivningen.
Højdetilpasning
Optimer udskriftskvaliteten på baggrund af
maskinens højde over havet.
Auto CR
Giver dig mulighed for at tilføje den
nødvendige vognretur efter hvert linjeskift,
hvilket er nyttigt for UNIX- eller DOSbrugere.
Jobtimeout
Når der ikke er nogen indtastning i et
bestemt tidsinterval, annullerer maskinen
det aktuelle job. Du kan angive det
tidsinterval, som maskinen skal vente,
inden jobbet annulleres.
3. Menuer med nyttige indstillinger
Emne
Multibakke
66
Beskrivelse
• Tilstand: Angiv den outputtilstand, du vil
benytte.
• Standardbakke: Vælger den bakke, der
skal anvendes som standard.
Systemkonfiguration
Emne
Beskrivelse
3. Menuer med nyttige indstillinger
Emne
Beskrivelse
• Rens tromle: Renser OPC-tromlen på
patronen ved at udskrive et ark.
Importindstilling
Importerer data, der er gemt på en USBenhed, til maskinen.
• Rens fikseringsenh.: Renser
fikseringsenheden ved at udskrive et ark.
Eksportindstilling
Eksporterer data, der er gemt på en USBenhed, til maskinen.
Tonerbesparelse
Når denne tilstand bruges, forlænges
tonerpatronens levetid, og prisen pr. side
reduceres i forhold til normaltilstand, men
udskriftskvaliteten reduceres også.
Stille tilstand
Du kan mindske støjen under udskrivning
ved at aktivere denne menu. Det kan dog
medføre nedsat udskrivningshastighed og
udskriftskvalitet.
• RYD tom meddelelse: Denne indstilling
vises kun, når tonerpatronen er tom.
• Forbrugsstofinfo
(Forbrugsstofoplysninger): Giver dig
mulighed for at kontrollere, hvor mange
sider, der er blevet udskrevet, og hvor
meget toner, der er tilbage i patronen.
Vedligeholdelse
67
• Adv. lav toner: Hvis toneren i patronen
er brugt op, vises der en meddelelse til
brugeren om, at tonerpatronen skal
skiftes. Du kan angive, hvorvidt denne
meddelelse skal vises eller ej.
• Papirstabling: Hvis maskinen benyttes
et sted med høj luftfugtighed, eller der
anvendes et fugtigt udskriftsmedie, kan
udskrifterne i udskriftsbakken blive
krøllede og stables muligvis ikke korrekt.
I dette tilfælde kan du indstille maskinen
til at benytte denne funktion, så
udskrifterne stables korrekt. Bruges
denne funktion nedsættes
udskrivningshastigheden imidlertid.
Systemkonfiguration
Emne
Beskrivelse
Giver dig mulighed for at spare
udskrivningsressourcer og foretage
miljøvenlig udskrivning.
• Standardtilstand: Vælg, om du vil slå
Eco-tilstand til eller fra.
Eco-konfiguration
Altid til: Slår Eco-tilstanden til.
Hvis en bruger vil slå Eco-tilstand
fra, skal vedkommende indtaste
adgangskoden.
• Skift skabelon: Vælger den ecoskabelon, som er indstillet fra
SyncThru™ Web Service.
Ryd indstilling
Gendanner maskinens
standardfabriksindstillinger.
3. Menuer med nyttige indstillinger
68
Emulering
3. Menuer med nyttige indstillinger
Emne
Beskrivelse
Emuleringstype
Maskinsproget angiver, hvordan computeren
kommunikerer med maskinen.
Konfiguration
Konfigurerer de detaljerede indstillinger for
den valgte emuleringstype.
69
Netværk
Indstilling
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Vælger den korrekte protokol og konfigurerer
parametre for at bruge netværksmiljøet.
Indstilling
Beskrivelse
Netværkskonfig Denne liste viser oplysninger om maskinens
uration
netværksforbindelse og konfiguration.
Netværk Aktiver Du kan slå Ethernet til eller fra.
TCP/IP (IPv4)
TCP/IP (IPv6)
Ethernethastighed
Der kan indstilles mange parametre.
Hvis du ikke er sikker, skal du lade
parametrene være eller kontakte
netværksadministratoren.
Vælg denne indstilling for bruge
netværksmiljøet ved hjælp af IPv6 (se "IPv6konfiguration" på side 29).
Konfigurer netværkets overførselshastighed.
802.1x
Du kan vælge brugergodkendelsen til
netværkskommunikation. Kontakt
netværksadministratoren for at få yderligere
oplysninger.
Trådløs
Vælg denne indstilling for bruge det trådløse
netværk.
Ryd indstilling
Nulstiller netværksindstillingerne til
standardværdierne.
70
Http Aktiver
Du kan angive, hvorvidt du vil benytte
SyncThru™ Web Service.
Admin.konfig.
Emne
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Besk. med
adg.kode
Angiver den adgangskode, der giver adgang til
menuen Admin.konfig.. Vælg Til for at bruge
denne indstilling, og indtast adgangskoden.
Red.
adgangsk.
Ændrer maskinens adgangskode, som giver
adgang til Admin.konfig..
71
Emne
Beskrivelse
Vedligehold
else
• Rens fikseringsenh.: Renser fikseringsenheden
ved at udskrive et ark. Det udskrevne ark indeholder
tonerrester.
• RYD tom meddelelse: Forhindrer, at meddelelsen
Adv. lav toner vises på displayet.
• Forbrugsstofinfo: Giver dig mulighed for at
kontrollere, hvor mange sider, der er blevet
udskrevet, og hvor meget toner, der er tilbage i
patronen.
• Adv. lav toner: Hvis toneren i patronen er brugt op,
vises der en meddelelse til brugeren om, at
tonerpatronen skal skiftes. Du kan angive, hvorvidt
denne meddelelse skal vises eller ej.
• Ramdisk: Tillader/nægter at ramdisk håndterer job.
Du kan indstille ramdiskstørrelsen til mellem 32 og
64 MB alt afhængigt af størrelsen af den installerede
ekstra hukommelse. Muligheden eksisterer ikke,
hvis du har installeret en masselagringsenhed.
• Densitetskalibrering: Du kan kalibrere maskinens
tonertæthed manuelt for at opnå den bedst mulige
udskriftskvalitet.
• Densitetsdetektering: Beregner automatisk de
reducerede eller slidte forbrugsstoffer, f.eks. toner
eller maskindele, og bruger disse oplysninger til at
justere tætheden.
• Densitetskontrol: Maskinen kalibrerer automatisk
tonertætheden for at opnå den bedst mulige
udskriftskvalitet. Hvis du vælger Fra, kalibreres
maskinen ud fra producentens standardindstillinger
for tonertæthed.
Eco
Emne
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Eco-Til
Du kan ændre til/fra-indstillingen
Indstillinger
Du kan få vist de aktuelle Eco-relaterede
indstillinger og ændre
standardindstillingerne.
Forhåndsvisnings
simulator
Se forventet oversigt, hvis du bruger Ecoindstillinger.
72
Jobstatus
Emne
3. Menuer med nyttige indstillinger
Beskrivelse
Aktuelt job
Viser listen over job, der er i gang eller i
venteposition.
Sikkert job
Viser listen over sikre job.
Gemt job
Viser listen over gemte job.
Udført job
Viser listen over udførte job.
73
4. Specielle egenskaber
I dette kapitel beskrives de specielle udskrivningsfunktioner.
• Højdejustering
75
• Ændring af skrifttypeindstilling
76
• Ændring af standardindstillingerne for udskrivning 77
• Indstilling af maskinen til standardmaskine
78
• Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
79
• Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram (kun
Windows)
88
• Brug af hukommelses-/
masselagringsenhedsfunktioner
90
• Macintosh-udskrivning
91
• Linux-udskrivning
93
• Unix-udskrivning
95
†
Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows
7.
Højdejustering
4. Specielle egenskaber
Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som
bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. I det
følgende beskrives det, hvordan du indstiller maskinen, så du får
den bedste udskriftskvalitet.
Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Høj 3
Høj 2
Høj 1
Normal
•
Windows-brugere skal læse "Enhedsindstillinger" på side
106.
•
Macintosh-, Linux- eller Unix OS-brugere skal læse"Brug af
Smart Panel (kun Macintosh og Linux)" på side 108.
• Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du indstille
højden via SyncThru™ Web Service.
• Du kan også indstille højden under
Systemkonfiguration (eller indstillingen System) på
maskinens display.
75
Ændring af skrifttypeindstilling
Maskinen leveres med skrifttypen forudindstillet til din region
eller dit land.
Hvis du vil ændre skrifttypen eller indstille skrifttypen i en særlig
tilstand (f.eks. i DOS-miljøet), kan du ændre
skrifttypeindstillingen i afsnittet Enhedsindstillinger eller
Emulering.
•
Windows-brugere skal læse "Enhedsindstillinger" på side
106.
•
Macintosh-, Linux- eller Unix OS-brugere skal læse"Brug af
Smart Panel (kun Macintosh og Linux)" på side 108.
• Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du angive
skrifttypeindstillingen via SyncThru™ Web Service.
• Du kan også ændre skrifttypeindstillingen under
indstillingen Emulering på maskinens display.
• Følgende oplysninger viser listen med de korrekte
skrifttyper for de forskellige sprog.
- Russisk: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic.
- Hebraisk: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (kun
Israel).
- Græsk: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek.
- Arabisk og farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic,
Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic.
- OCR: OCR-A, OCR-B.
4. Specielle egenskaber
76
Ændring af standardindstillingerne for udskrivning
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger >
Printere.
•
I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og
faxenheder.
•
I Windows Server 2008/Vista skal du vælge
Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere.
•
I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder
og printere.
•
I Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere.
Højreklik på maskinen.
I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista skal du
vælge Udskriftsindstillinger.
I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Udskriftsindstillinger i genvejsmenuerne.
Hvis der ud for Udskriftsindstillinger er en ►, kan du
vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den
valgte printer.
5
6
4. Specielle egenskaber
77
Rediger indstillingerne under de enkelte faner.
Tryk på OK.
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet,
skal du ændre dem i Udskriftsindstillinger.
Indstilling af maskinen til standardmaskine
1
2
3
4
Klik på menuen Start i Windows.
I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger >
Printere.
•
I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og
faxenheder.
•
I Windows Server 2008/Vista skal du vælge
Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere.
•
I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder
og printere.
•
I Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere.
Vælg din maskine.
Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som
standardprinter.
I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 kan du vælge
andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte
printer, hvis der er en ► ud for Benyt som
standardprinter.
4. Specielle egenskaber
78
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
4. Specielle egenskaber
79
1
Udskrivning til en fil (PRN)
XPS-printerdriver: bruges til udskrivning af XPSfilformatet.
• XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows
Vista-operativsystemet eller nyere.
• Du kan installere XPS-printerdriveren, når du indsætter
software-cd'en i dit cd-rom-drev. Når
installationsvinduet vises, skal du vælge Avanceret
installation > Brugerdefineret installation. Du kan
vælge XPS-printerdriveren i vinduet Vælg software
og hjælpeprogrammer, der skal installeres.
Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.
1
Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv.
2
3
Klik på Udskriv.
• Installer valgfri hukommelse, når et XPS-job ikke
udskrives, fordi printeren ikke har mere hukommelse.
Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK.
For eksempel c:\Temp\filnavn.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
4. Specielle egenskaber
80
Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i Dokumenter, Documents and Settings eller Brugere. Afhængigt af
dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.
2
Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.
Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programmets vindue
Udskriv for at ændre udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes,
afhængigt af hvilken maskine du bruger.
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger og modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante
for maskinen.
Emne
Flere sider pr. ark
Beskrivelse
Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark,
reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider
på samme papir.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Posterudskrivning
4. Specielle egenskaber
81
Beskrivelse
Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det
formål at sætte siderne sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.
Vælg værdien for Posteroverlapning. Angiv Posteroverlapning i millimeter eller tommer ved at klikke på
alternativknappen øverst til højre under fanen Grundlæggende, så det bliver nemmere at sætte arkene
sammen bagefter.
Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan
foldes på midten og danne en brochure.
Brochureudskrivning
8
9
Du skal udskrive på medier i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.
Indstillingen Brochureudskrivning er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige
indstilling for papirStørrelse på fanen Papir for at se tilgængelige papirstørrelser.
Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg
kun tilgængeligt papir (papir uden mærket
eller ).
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
4. Specielle egenskaber
82
Beskrivelse
Udskriv på begge sider af et ark papir (duplex). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.
Dobbeltsidet
udskrivning
• Du kan bruge denne funktion sammen med papirstørrelserne Letter, Legal, A4, US Folio eller
Oficio
• Hvis maskinen ikke har en duplexenhed, skal du fuldføre udskriftsjobbet manuelt. Maskinen
udskriver først hver anden side af dokumentet. En meddelelse vises derefter på computeren.
• Funktionen Spring tomme sider over fungerer ikke, når du vælger duplexfunktionen.
• Printerstandard: Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af de indstillinger, du har valgt
på maskinens kontrolpanel. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/XPS-printerdriveren.
• Ingen: Deaktiverer denne funktion.
• Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.
Dobbeltsidet
udskrivning
(Indstilling)
• Kort led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.
• Omvendt dobbeltsidet udskrivning: Vælg denne indstilling for at vende udskrivningsrækkefølgen ved
duplexudskrivning.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
4. Specielle egenskaber
83
Beskrivelse
Papirindstillinger
Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med
hvilken procent dokumentet skal forstørres eller formindskes.
Vandmærke
Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du
bruger den f.eks., når du vil have "DRAFT" eller "CONFIDENTIAL" skrevet diagonalt hen over den første side
eller på alle sider i et dokument med store grå bogstaver.
Vandmærke
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e
vises.
c Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet Meddelelse i vandmærke.
Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.
(Oprettelse af et
vandmærke)
Vandmærke
(Redigering af et
vandmærke)
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e
vises.
c Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen Aktuelle vandmærker. Nu kan du ændre vandmærkets
tekst og øvrige indstillinger.
d Klik på Opdater for at gemme ændringerne.
e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Vandmærke
(Sletning af et
vandmærke)
4. Specielle egenskaber
84
Beskrivelse
a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
b Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke. Vinduet Rediger vandmærker e
vises.
c Marker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle vandmærker, og klik på Slet.
d Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL-printerdriveren.
Overlay
Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan
udskrives på alle dokumenter. Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt
brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du
vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv
blot brevhovedet som overlay på dokumentet.
Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.
• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay
med et vandmærke.
• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil
udskrive overlayet på.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Overlay
(Oprettelse af et nyt
sideoverlay)
Overlay
(Brug af et sideoverlay)
4. Specielle egenskaber
85
Beskrivelse
a
b
c
d
Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger.
Klik på fanen Avanceret, og vælg Rediger på rullelisten Tekst. Vinduet Rediger overlay.
Klik på Opret i vinduet Rediger overlay.
I vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet Jobnavn. Vælg destinationsstien, hvis
der er behov for det (standard er C:\Formover).
e Tryk på gem. Navnet vises i Overlayliste.
f Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.
a Klik på fanen Avanceret.
b Markér det ønskede overlay på rullelisten Tekst.
c Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten Tekst, skal du vælge Rediger... og klikke på Indlæs.
Markér den overlayfil, du vil benytte.
Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet Åbn.
Klik på Åbn, når du har markeret filen. Filen vises i feltet Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Vælg
overlayet i feltet Overlayliste.
d Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet Bekræft sideoverlay ved udskrivning. Hvis dette
afkrydsningsfelt er markeret, vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til
udskrivning, der beder dig bekræfte, at du vil udskrive et overlay sammen med dokumentet.
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk
sammen med dokumentet.
e Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
Overlay
(Sletning af et
sideoverlay)
4. Specielle egenskaber
Beskrivelse
a
b
c
d
e
f
Klik på fanen Avanceret i vinduet Printing Preferences.
Vælg Rediger på rullelisten Tekst.
Markér det overlay, du vil slette, i feltet Overlayliste.
Klik på Slet.
Klik på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.
Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv. Du kan slette sideoverlays, som du ikke
længere bruger.
86
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Emne
4. Specielle egenskaber
87
Beskrivelse
• Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret den ekstra masselagringsenhed eller har
konfigureret RAM-disken. Hvis du vil konfigurere RAM-disken, skal du aktivere den i SyncThru™
Web Service > Settings > Machine Settings > Ram Disk.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer,
der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
• Du kan se den udskriftsjobliste, du konfigurerede i printerdriverens Udskrivningstilstand, i
menuen Jobhåndtering (se "Fra kontrolpanelet" på side 90).
Udskrivningstilstand
• Udskrivningstilstand: Standarden for Udskrivningstilstand er Normal, dvs. udskrivning uden at gemme
udskriftsfilen i hukommelsen.
- Normal: Denne tilstand udskriver uden at gemme dokumentet i den ekstra hukommelse.
- Kladde: Denne tilstand er nyttig, når du udskriver mere end én kopi. Du kan udskrive én kopi for at
undersøge den og derefter udskrive resten af kopierne senere.
- Fortrolig: Denne tilstand bruges til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for
at udskrive.
- Gem: Vælg denne indstilling for at gemme et dokument på masselagringsenheden uden at udskrive det.
- Gem og udskriv: Denne tilstand bruges, når et dokument udskrives og lagres på samme tid.
- Spool: Indstillingen kan være nyttig ved håndtering af store mængder data. Hvis du vælger denne
indstilling, spooler printeren dokumentet til harddisken, og udskriver derefter dokumentet fra køen på
masselagringsenheden, hvilket nedsætter computerens arbejdsmængde.
- Udskriftsplanlægning: Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet på et bestemt tidspunkt.
• Bruger-id: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.
• Jobnavn: Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.
Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram (kun Windows)
3
4. Specielle egenskaber
88
4
Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?
Direkte udskrivning Hjælpeprogram er et program, der sender
PDF-filer direkte til din maskine uden at behøve at åbne filen.
Vælg Avanceret installation > Brugerdefineret installation,
og marker dette program, når du installerer printerdriveren, hvis
du vil installere dette program.
• For nogle modeller skal der installeres en
masselagringsenhed eller indsættes en hukommelse
for at kunne køre hjælpeprogrammer korrekt. Ellers
bør de ikke installeres.
• Du kan ikke udskrive PDF-filer , der er beskyttet.
Deaktiver udskrivningsbeskyttelsesfunktionen,
og prøv at udskrive igen.
• Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet af en
adgangskode. Deaktiver adgangskodefunktionen, og
prøv at udskrive igen.
• Hvorvidt en PDF-fil kan udskrives med programmet
Direkte udskrivning Hjælpeprogram afhænger af,
hvordan PDF-filen blev oprettet.
• Programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram
understøtter PDF version 1.7 og ældre versioner. I
forbindelse med nyere versioner skal du åbne filen for
at udskrive den.
Udskrivning af
Du kan udskrive med Direkte udskrivning Hjælpeprogram på
flere måder.
1
Fra menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle
Programmer > Samsung Printers > Direkte
udskrivning Hjælpeprogram > Direkte udskrivning
Hjælpeprogram.
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises.
2
Vælg din maskine på rullelisten Vælg printer, og klik på
Gennemse.
3
Marker den fil, du ønsker at udskrive, og klik på Åbn.
4
5
Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.
Filen føjes til afsnittet Vælg filer.
Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram (kun Windows)
5
Brug af genvejsmenuen
1
Højreklik på den PDF-fil, du vil udskrive, og vælg Direkte
udskrivning.
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises med
PDF-filen tilføjet.
2
3
4
Vælg den maskine, du vil benytte.
Tilpas maskinindstillingerne.
Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
4. Specielle egenskaber
89
Brug af hukommelses-/masselagringsenhedsfunktioner
Filpolitik: Du kan vælge at generere filnavnet, inden du
fortsætter med jobbet via den valgfrie hukommelse. Hvis den
valgfrie hukommelse allerede har det samme navn, kan du
omdøbe eller overskrive den, når du indtaster et nyt filnavn.
•
Gemt job: Du kan udskrive eller slette et gemt job.
•
Timeout for park. job: Denne maskine kan automatisk slette
et gemt job efter et bestemt tidsrum. Du kan angive det
tidsrum, som maskinen skal vente, inden det gemte job
slettes.
•
Billedoverskrivning: Billedoverskrivning er en
sikkerhedsforholdsregel til kunder, der bekymrer sig om
uautoriseret adgang til og brug af hemmelige eller personlige
dokumenter.
Fra printerdriveren
Når den ekstra hukommelse er installeret, kan du bruge
avancerede udskriftsfunktioner, f.eks. udskrive et job til korrektur
og angive udskrivning af et privat job i vinduet Udskriv. Vælg
Egenskaber eller Indstillinger, og konfigurer
udskrivningstilstanden.
7
Fra kontrolpanelet
Hvis din maskine har hukommelse eller masselagringsenhed
som ekstraudstyr, kan du få adgang til disse funktioner gennem
menuen Jobhåndtering.
•
Aktivt job: Alle udskriftsjob, der venter på at blive udskrevet,
optræder i køen for aktive job i den rækkefølge, som du har
sendt dem til printeren i. Du kan slette et job fra køen, før det
udskrives, eller rykke et job op, så det udskrives tidligere.
90
•
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt
af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist,
er ikke relevante for maskinen.
6
4. Specielle egenskaber
Når masselagringsenheden er installeret kan du også
udskrive de foruddefinerede dokumentskabeloner fra
Formatmenu.
Macintosh-udskrivning
8
4. Specielle egenskaber
91
9
Sådan udskriver du et dokument
Når du udskriver fra en Macintosh, skal du kontrollere
indstillingerne for printerdriver i alle de programmer, du bruger.
Følg trinene nedenfor for at udskrive fra Mac OS:
1
2
3
4
5
6
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Document
Setup i nogle programmer).
Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre
indstillinger, og kontrollér, at maskinen er valgt. Tryk på
OK.
Åbn menuen File, og klik på Print.
Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
Klik på Print.
Ændring af printerindstillinger
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger
maskinen.
Åbn et program, og vælg Print i menuen File. Det maskinnavn,
der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være
anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra
navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.
10
Udskrivning af flere sider på et ark
Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne
funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en
omkostningseffektiv måde.
1
2
Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
3
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation. Vælg det
antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten
Pages per Sheet.
Macintosh-udskrivning
4
4. Specielle egenskaber
5
Klik på Print.
Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du
vil udskrive, på ét ark papir.
Udskrivning på begge sider af papiret
•
Long-Edge Binding: Denne indstilling giver det
konventionelle layout, der anvendes i bogbinding.
•
Short-Edge Binding: Denne indstilling er den type, der
oftest bruges til kalendere.
1
2
3
4
Vælg Print i menuen File i dit Macintosh-program.
Vælg Layout på rullelisten under Orientation.
Vælg en indbindingsretning under indstillingen TwoSided.
Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
Klik på Print. Printeren udskriver nu på begge sider af
papiret.
Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og
anden kopi muligvis udskrevet på det samme ark papir.
Undgå at udskrive på begge sider af papiret, når du
udskriver mere end 1 kopi.
11
Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i
hvilken side det endelige dokument skal bindes sammen.
Indbindingsindstillingerne er:
92
12
Brug af Hjælp
Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på
det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop opvindue med oplysninger om den pågældende indstillings
funktion, som findes i driveren.
Linux-udskrivning
4. Specielle egenskaber
•
13
Udskrivning fra programmer
Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at
udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System).
Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.
1
2
3
Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
Vælg Print direkte ved brug af lpr.
93
Advanced: Angiver udskriftsopløsning, papirkilde og
destination.
5
Klik på Apply for at anvende ændringerne og lukke
vinduet Properties.
6
7
Klik på OK i vinduet LPR GUI for at starte udskrivningen.
Vinduet Printing vises, så du kan overvåge status for
udskriftsjobbet.
Hvis du vil afbryde det aktuelle job, skal du klikke på
Cancel.
Vælg maskinens modelnavn på printerlisten, og klik på
Properties i vinduet LPR GUI.
14
4
Rediger egenskaberne for udskriftsjobbet med de
følgende fire faner øverst i vinduet.
•
General: Ændrer dokumenternes papirstørrelse,
papirtype og -retning. Den aktiverer duplexfunktionen,
tilføjer start- og slutbannere, ændrer antallet af sider pr.
ark.
•
Text: Angiver sidemargener og tekstindstillinger, f.eks.
linjeafstand eller kolonner.
•
Graphics: Angiver billedindstillinger, der bruges ved
udskrivning af billedfiler, f.eks. farveindstillinger,
billedstørrelse eller billedposition.
Udskrivning af filer
Du kan udskrive mange forskellige typer filer på maskinen ved
hjælp af CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. Dette
kan du gøre med CUPS lpr-hjælpeprogrammet, men
driverpakken erstatter lpr-standardværktøjet med et meget mere
brugervenligt LPR GUI-program.
Sådan udskriver du en dokumentfil:
Linux-udskrivning
1
Skriv lpr <filnavn> fra Linux shell-kommandolinjen, og tryk
på Enter. Vinduet LPR GUI vises.
4. Specielle egenskaber
3
Når du kun skriver lpr og trykker på Enter, åbnes vinduet
Select file(s) to print først. Vælg blot den eller de filer, du
ønsker at udskrive, og klik på Open.
2
I vinduet LPR GUI skal du markere din maskine på listen
og ændre egenskaber for udskriftsjob.
3
Klik på OK for at starte udskrivningen.
15
Vinduet Printer Properties vises.
Følgende fem faner vises øverst i vinduet:
•
General: Giver dig mulighed for at ændre
printerplacering og navn. Det navn, der angives under
denne fane, vises på printerlisten i Printers
configuration.
•
Connection: Giver dig mulighed for at få vist eller
vælge en anden port. Hvis du ændrer maskinens port
fra USB til parallel eller omvendt, skal du
omkonfigurere printerporten under denne fane.
•
Driver: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en
anden maskindriver. Hvis du klikker på Options, kan
du angive standardindstillinger for enheden.
•
Jobs: Viser listen over udskriftsjob. Klik på Cancel job
for at annullere det valgte job, og markér
afkrydsningsfeltet Show completed jobs for at se
tidligere jobs på joblisten.
•
Classes: Viser den klasse, som maskinen er i. Klik på
Add to Class for at føje printeren til en bestemt klasse,
eller klik på Remove from Class for at fjerne maskinen
fra den valgte klasse.
Konfiguration af printeregenskaber
Du kan bruge vinduet Printer Properties, der stilles til rådighed
af Printers configuration, til at ændre de forskellige
printeregenskaber for maskinen.
1
2
Åbn Unified Driver Configurator.
Skift om nødvendigt til Printers configuration.
Marker din maskine på listen over tilgængelige printere, og
klik på Properties.
4
94
Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke vinduet
Printer Properties.
Unix-udskrivning
16
4. Specielle egenskaber
95
17
Fortsættelse af udskriftsjobbet
Når printeren er installeret, skal du vælge at udskrive et billede,
tekst-, PS- eller HPGL-filer.
1
Udfør kommandoen "printui <file_name_to_print>".
Ændring af maskinindstillingerne
UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor brugeren kan
vælge forskellige indstillinger i printerens Properties.
Følgende hot keys kan også anvendes: “H” for Help, “O” for OK,
“A” for Apply og “C” for Cancel.
Hvis du f.eks. udskriver “document1”
printui document1
Fanen General
Dette åbner UNIX-printerdriveren Print Job Manager,
hvor brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.
•
Paper Size: Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre
papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.
2
3
Vælg en printer, der allerede er tilføjet.
•
Paper Type: Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i
listefeltet Printer Default, Plain og Thick.
Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks. Page
Selection.
•
Paper Source: Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra.
Som standard er det Auto Selection.
4
Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i Number of
Copies.
•
Orientation: Vælg den retning som oplysningerne udskrives
i på en side.
•
Duplex: Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir.
•
Multiple pages: Udskriv flere sider på én side af papiret.
•
Page Border: Vælg en af kanterne (f.eks. Single-line
hairline eller Double-line hairline)
Tryk på Properties for at få fordel af de printerfunktioner,
der findes i printerdriveren (se "Ændring af
printerindstillinger" på side 91).
5
Tryk på OK for at starte udskriftsjobbet.
Unix-udskrivning
4. Specielle egenskaber
96
Fanen Image
Fanen Printer-Specific Settings
Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke,
opløsning eller billedretning.
Vælg forskellige indstillinger i JCL- og General-rammer for at
brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er
specifikke for printeren og afhænger af PPD-filen.
Fanen Text
Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den
aktuelle udskrift.
Fanen HPGL/2
•
Use only black pen: Til udskrivning af grafik i sort.
•
Fit plot to page: Tilpas al grafik til en enkelt side.
•
Pen Width: Skift værdi for at øge tykkelsen af pennelinjer.
Som standard er det 1.000.
Fanen Margins
•
Use Margins: Indstil margenerne til dokumentet. Som
standard er margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre
margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive
felter. Disse værdier, der indstilles som standard, afhænger
af den valgte sidestørrelse.
•
Unit: Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.
5. Vedligeholdelse
I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at
du kan udnytte maskinen fuldt ud. Kapitlet indeholder desuden oplysninger
om, hvordan du vedligeholder tonerpatronen.
• Opbevaring af tonerpatronen (eller billedenheden)
98
• Tip til flytning og opbevaring af maskinen
100
• Nyttige administrationsværktøjer
101
Opbevaring af tonerpatronen (eller billedenheden)
Tonerpatroner (eller billedenheder) indeholder komponenter,
der er følsomme over for lys, temperatur og fugtighed. Samsung
foreslår, at du følger disse anbefalinger for at sikre optimal
ydelse, højeste kvalitet og længste levetid for din nye Samsungtonerpatron.
Opbevar denne patron i det samme miljø som printeren skal
anvendes i. Dette bør være under kontrollerede temperatur- og
luftfugtighedsbetingelser. Tonerpatronen (eller billedenheden)
bør blive i sin originale og uåbnede emballage, indtil den skal
installeres – hvis den originale emballage ikke er tilgængelig,
skal du dække åbningen oven på patronen med papir, og
opbevare den i et mørkt skab.
Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil
lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt.
Opbevar ikke tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen (eller
billedenheden) tages ud af printeren, skal du følge vejledningen
herunder for at opbevare tonerpatronen (eller billedenheden)
korrekt.
•
Opbevar patronen i beskyttelsesposen fra den originale
emballage.
•
Opbevar den vandret med den samme side opad, som når
den er installeret i maskinen.
•
Opbevar ikke forbrugsstoffer under følgende forhold:
-
I temperaturer over 40 °С.
-
Relativ fugtighed på mindst 20 % og højst 80 %.
5. Vedligeholdelse
-
I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller
temperatur.
-
I direkte sollys eller rumbelysning.
-
På støvede steder.
-
I en bil i længere tid.
-
I et miljø med korroderende gasser.
-
I et miljø med saltholdig luft.
98
1
Håndteringsvejledning
•
Rør ikke ved overfladen på den fotoledende tromle i
patronen.
•
Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller
stød.
•
Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan
medføre intern beskadigelse og spild af toner.
Opbevaring af tonerpatronen (eller billedenheden)
2
Brug af tonerpatron (eller billedenhed)
Samsung Electronics anbefaler og godkender ikke brug af ikkeSamsung-tonerpatroner (eller -billedenheder) i printeren,
herunder generiske patroner, tredjepartspatroner og genopfyldte
eller genfremstillede tonerpatroner (eller billedenheder).
Samsungs printergaranti dækker ikke skade på
maskinen, der er forårsaget af brugen af ikke-Samsungtonerpatroner eller af genopfyldte eller ”genfremstillede”
tonerpatroner.
3
Forventet patronlevetid
Den anslåede patronlevetid for tonerpatronens (eller
billedenhedens ydelse) afhænger af, hvor meget toner
udskriftsjob kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere
afhængigt af udskriftstætheden på de sider, du udskriver,
driftsmiljøet, udskriftsintervallet, medietypen og/eller
mediestørrelsen. Hvis du f.eks. udskriver meget grafik, vil
tonerforbruget være højere, og du vil måske få brug for at
udskifte patronen oftere.
5. Vedligeholdelse
99
Tip til flytning og opbevaring af maskinen
•
Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den
flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele
bliver tilsmudset med toner, hvilket kan medføre skader på
maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.
•
Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.
5. Vedligeholdelse
100
Nyttige administrationsværktøjer
4
Samsung AnyWeb Print
Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne
og udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere,
end hvis du bruger det almindelige program. Klik på Start > Alle
Programmer > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print
> Download the latest version for at få et link til webstedet,
hvorfra værktøjet kan hentes.
5
Brug af SyncThru™ Web Service
5. Vedligeholdelse
101
Adgang til SyncThru™ Web Service
1
Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
2
Maskinens integrerede websted åbnes.
Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Gå.
► Sådan logger du på SyncThru™ Web Service
Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service,
skal du logge på som administrator. Du kan stadig bruge
SyncThru™ Web Service uden at logge på, men du har ikke
adgang til fanen Settings og fanen Security.
• Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum
Internet Explorer 6.0 eller nyere.
1
Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.
• Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne
brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine,
afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
2
Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
• Kun netværksmodel.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Nyttige administrationsværktøjer
Oversigt over SyncThru™ Web Service
5. Vedligeholdelse
102
► Fanen Settings
Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af
maskinen og netværket. Du skal logge ind som administrator for
at få vist denne fane.
Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.
•
Fanen Machine Settings: Konfigurerer maskinens
indstillinger.
•
Fanen Network Settings: Viser indstillinger for
netværksmiljøet. Indstiller f.eks. TCP/IP og
netværksprotokoller.
► Fanen Information
Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du
kan f.eks. kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive
rapporter, f.eks. en fejlrapport.
► Fanen Security
Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og
netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få
vist denne fane.
•
Active Alerts: Viser de advarsler, der er opstået i maskinen,
og hvor alvorlige de er.
•
Supplies: Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og
den mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.
•
System Security: Indstiller systemadministratoroplysninger
og aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.
•
Usage Counters: Viser forbrugstallet efter udskriftstype:
enkeltsidet og dobbeltsidet.
•
Network Security: Angiver indstillinger for HTTP'er, IPSec,
IPv4/IPv6-filtrering og 802.1x.
•
Current Settings: Viser oplysninger om maskinen og
netværket.
•
Print information: Udskriver rapporter, f.eks.
systemrelaterede rapporter og skrifttyperapporter.
Nyttige administrationsværktøjer
► Fanen Maintenance
Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at
opgradere firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse
af e-mails. Du kan også oprette forbindelse til Samsungs
websted eller hente drivere ved at vælge menuen Link.
•
Firmware Upgrade: Opdater maskinens firmware.
•
Contact Information: Viser kontaktoplysningerne.
•
Link: Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller
kontrollere oplysninger.
•
5. Vedligeholdelse
1
2
3
Du kan modtage e-mail om maskinens status ved at vælge
denne indstilling. Ved at angive oplysninger, som f.eks. IPadresse, værtsnavn, e-mail-adresse og SMTP-server, sender
maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron eller
maskinfejl) til en bestemt persons e-mail. Denne indstilling
bruges muligvis oftere af en maskinadministrator.
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.
Maskinens integrerede websted åbnes.
Under fanen Settings skal du vælge Machine Settings >
E-mail Notification.
Hvis du ikke har konfigureret det udgående servermiljø,
skal du gå til Settings > Network Settings > Outgoing
Mail Server(SMTP) for at konfigurere netværksmiljøet,
inden du indstiller e-mail-beskeder.
License Management: Du kan tilføje eller slette licenser.
Hvis du tilføjer et program, skal du aktivere licensen til det
installerede program. Denne funktion er også tilgængelig på
maskinen
Konfiguration af e-mail-underretninger
103
4
Marker afkrydsningsfeltet Enable for at bruge E-mail
Notification.
5
Klik på knappen Add for at tilføje bruger til e-mailbeskeder.
Indstil modtagernavnet og e-mail-adresse(r) med
beskedpunkter, du vil modtage en meddelelse om.
6
Klik på Apply.
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
104
6
Hvis firewall’en aktiveres, sendes e-mailen muligvis ikke
korrekt. I det tilfælde skal du kontakte en
netværksadministrator.
Angivelse af systemadministratoroplysninger
Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for email-beskeder.
1
Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør.
2
3
Maskinens integrerede websted åbnes.
4
Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer,
placering og e-mail-adresse.
5
Klik på Apply.
Under fanen Security skal du vælge System Security >
System Administrator.
Brug af Samsung Easy Printer Manager
(kun Windows)
Samsung Easy Printer Manager er et Windows-baseret
program, der samler alle Samsung-maskinindstillinger ét sted.
Samsung Easy Printer Manager kombinerer enhedsindstillinger,
udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart. Med alle
disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det
optimale ud af din Samsung-maskine. Samsung Easy Printer
Manager giver brugeren valget mellem to forskellige
brugergrænseflader: den grundlæggende og den avancerede
brugergrænseflade. Du kan nemt skifte mellem de to
grænseflader: blot et enkelt tryk på en knap.
Til Samsung Easy Printer Manager kræves som
minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager
Printeroply
sninger
Sådan åbnes programmet:
Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy
Printer Manager.
2
105
Her får du generelle oplysninger om maskinen.
Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens
modelnavn, IP-adresse (eller portnavn) og
maskinens status.
Knappen Brugervejledning: Ved
tryk på denne knap åbnes
Fejlfindingsguide, når der opstår en
fejl. Du kan åbne det relevante afsnit
direkte i brugerhåndbogen.
Grænsefladen Samsung Easy Printer Manager består af flere
grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:
Programopl Indeholder links til at skifte til de avancerede
ysninger
indstillinger, præferencer, hjælp og Om.
3
Knappen
bruges til at skifte til
brugergrænsefladen med
avancerede indstillinger.
Hurtiglinks
4
1
Printerliste
Printerlisten viser de installerede printerikoner
på din computer.
Viser Hurtige links til maskinspecifikke
funktioner. Dette afsnit indeholder desuden
links til programmer i avancerede indstillinger.
Nyttige administrationsværktøjer
Indholdsom Viser oplysninger om den valgte maskine, det
råde
aktuelle tonerniveau og papir. Oplysningerne
5
varierer afhængigt af den valgte maskine.
Nogle maskiner understøtter ikke denne
funktion.
Start Bestil
6 forbrugsst
Klik på knappen Rækkefølge fra vinduet til
bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille nye
tonerpatroner online.
Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og
klik derefter på den indstilling, du vil have flere
oplysninger om.
Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede
indstillinger
Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person,
som administrerer netværket og maskinerne.
► Enhedsindstillinger
Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom
maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk og
udskrivningsoplysninger.
5. Vedligeholdelse
106
► Advarselsindstilling
Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.
•
Printeradvarsel: Indholder indstillinger for, hvornår der
modtages advarsler.
•
E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af
advarsler via e-mail.
•
Advarselshistorik : Indeholder en historik over enheds- og
tonerrelaterede advarsler.
► Jobregnskab
Giver mulighed for at søge i kvoteoplysninger for den angivne
jobregnskabsbruger. Disse kvoteoplysninger kan oprettes og
anvendes på enheder ved hjælpe af jobregnskabsoftware,
såsom SyncThru™- eller CounThru™-administrationssoftware.
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
107
7
Brug af Status for Samsung-printer (kun
Windows)
Ikon
Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og
giver dig besked om maskinens status.
• Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold,
som det vises i brugerhåndbogen til softwaren, kan
være anderledes end på den printer eller i det
operativsystem, du bruger.
Betydning
Beskrivelse
Normal
Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl
eller advarsler.
Advarsel
Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan
opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen
Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen
Toneren er tom.
Fejl
Der er opstået mindst én fejl i maskinen.
• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible
med maskinen (se den grundlæggende vejledning).
Oversigt over Status for Samsung-printer
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for
Samsung-printer. Status for Samsung-printer installeres
automatisk, når du installerer maskinens software.
Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Grundlæggende >
knappen Printerstatus.
Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:
Tonerniveau
1
Du kan få vist, hvor meget toner der
er tilbage i hver tonerpatron.
Maskinen og antallet af tonerpatroner
kan være anderledes end i vinduet
vist herover, alt efter hvilken maskine
du bruger. Nogle maskiner
understøtter ikke denne funktion.
Nyttige administrationsværktøjer
Advarselsindstilling Vælg de indstillinger, du vil bruge, fra
2
vinduet Indstillinger.
Bestil
3
forbrugsstoffer
4
Fejlfinding
5 Luk
Du kan bestille nye tonerpatroner
online.
5. Vedligeholdelse
108
Oversigt over Smart Panel
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge fejlen fra Smart Panel.
Du kan også starte Smart Panel manuelt.
Du kan åbne fejlfindingsafsnittet
direkte i brugerhåndbogen.
Mac OS
Klik på ikonet Smart Panel på menulinjen.
Luk vinduet.
Linux
Dobbeltklik på ikonet Smart Panel i
meddelelsesområdet.
8
Brug af Smart Panel (kun Macintosh og
Linux)
Smart Panel er et program, der overvåger og informerer dig om
maskinens status, og som giver dig mulighed for at tilpasse
indstillingerne på maskinen. Smart Panel installeres automatisk
på Macintosh, når du installerer maskinens software. Du kan
hente Smart Panel til Linux på Samsung-Websitet (se
"Installation af Smart Panel" på side 8).
• Vinduet Smart Panel og dets indhold, som det vises i
brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes
end på den printer eller i det operativsystem, du bruger.
• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible
med maskinen (se den grundlæggende vejledning).
Tonerniveau
1
Du kan få vist, hvor meget toner der er
tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og
antallet af tonerpatroner kan være
anderledes end i vinduet vist herover, alt
efter hvilken maskine du bruger. Nogle
maskiner understøtter ikke denne funktion.
2 Buy Now
Du kan bestille nye tonerpatroner online.
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
109
9
User’s Guide
3
Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog.
Ved tryk på denne knap åbnes
Troubleshooting Guide, når der
opstår en fejl. Du kan åbne
fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
Printer Setting Du kan konfigurere forskellige
maskinindstillinger i vinduet
Printerindstillingsværktøj. Nogle maskiner
understøtter ikke denne funktion.
4
Hvis du slutter maskinen til et
netværk, vises vinduet
SyncThru™ Web Service i stedet
for Printerindstillingsværktøj.
Ændring af indstillingerne for Smart Panel
Højreklik i Linux eller Mac OS X på ikonet Smart Panel, og vælg
Options. Vælg de ønskede indstillinger i vinduet Options.
Brug af Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator er et værktøj, der primært er
beregnet til konfiguration af maskinenheder. Du skal installere
Unified Linux Driver for at kunne bruge Unified Driver
Configurator (se "Installation til Linux" på side 8).
Når driveren er installeret på Linux-systemet, oprettes ikonet
Unified Driver Configurator automatisk på skrivebordet.
Åbning af Unified Driver Configurator
1
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator på
skrivebordet.
Du kan også klikke på menuikonet Startup og vælge
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Klik på knapperne til venstre for at skifte til det tilsvarende
konfigurationsvindue.
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
110
Printers configuration
Printers configuration har to faner: Printers og Classes.
► Fanen Printers
Du kan få vist det aktuelle systems printerkonfiguration ved at
klikke på maskinikonet i venstre side af vinduet Unified Driver
Configurator.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Klik på Help for at bruge skærmhjælpen.
3
Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på
Exit for at lukke Unified Driver Configurator.
1
Skifter til Printers configuration.
2
Viser alle installerede maskiner.
3
Viser status, modelnavn og URI for maskinen.
Nyttige administrationsværktøjer
5. Vedligeholdelse
111
Printerens betjeningsknapper er:
► Fanen Classes
•
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige maskiner.
Fanen Classes viser en liste over tilgængelige printerklasser.
•
Add Printer: Giver dig mulighed for at tilføje nye maskiner.
•
Remove Printer: Fjerner den markerede maskine.
•
Set as Default: Indstiller den valgte maskine som
standardmaskine.
•
Stop/Start: Stopper/starter maskinen.
•
Test: Giver dig mulighed for at udskrive en testside, hvis du
vil kontrollere, at maskinen fungerer korrekt.
•
Properties: Giver dig mulighed for at få vist og ændre
printerens egenskaber.
1
Viser alle maskinklasserne.
2
Viser status for klassen og antallet af maskiner i klassen.
•
Refresh: Opdaterer listen over klasser.
•
Add Class: Giver dig mulighed for at tilføje en ny
maskineklasse.
•
Remove Class: Fjerner den markerede maskinklasse.
Nyttige administrationsværktøjer
Ports configuration
I dette vindue kan du få vist listen over tilgængelige porte,
kontrollere status for hver port og frigive en port, der er stoppet i
optaget-tilstand, når dens ejer af en eller anden grund har
afsluttet jobbet.
1
Skifter til Ports configuration.
2
Viser alle tilgængelige porte.
3
Viser porttypen, enheden, der er tilsluttet porten, samt
status.
•
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige porte.
•
Release port: Frigiver den markerede port.
5. Vedligeholdelse
112
6. Fejlfinding
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der
opstår en fejl.
• Problemer med papirindføring
114
• Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
115
• Udskrivningsproblemer
116
• Problemer med udskriftskvaliteten
120
• Problemer vedrørende operativsystem
128
Problemer med papirindføring
Tilstand
6. Fejlfinding
114
Løsningsforslag
Papirstop under udskrivning.
Afhjælp papirstoppet.
Papirarkene hænger sammen.
• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.
• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.
• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.
• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.
Der kan ikke indføres flere sider i
maskinen på én gang.
Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.
Papiret indføres ikke i maskinen.
• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.
• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.
• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.
Der opstår hele tiden papirstop.
• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på
særlige udskriftsmaterialer, skal du bruge universalbakken (eller den manuelle arkføder).
• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for
denne maskine.
• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn frontdækslet, og fjern resterne.
Transparenter klistrer sammen
under udførslen.
Brug kun transparenter, der er specifikt udarbejdet til laserprintere. Fjern hver enkelt transparent,
efterhånden som de kommer ud af maskinen.
Konvolutter vrides eller indføres
forkert i maskinen.
Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge sider af konvolutterne.
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger
6. Fejlfinding
115
Klik på dette link for at åbne en animation om løsning af strømproblemer.
Tilstand
Maskinen får ingen strøm,
eller kablet mellem computeren
og maskinen er ikke tilsluttet
korrekt.
Løsningsforslag
• Slut først maskinen til stikkontakten. Hvis maskinen har en
skal du trykke på den, indtil maskinen er tændt.
• Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.
(Strøm-knap) på kontrolpanelet,
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
6. Fejlfinding
Mulig årsag
116
Løsningsforslag
Maskinen får ingen strøm.
Slut først maskinen til stikkontakten. Hvis maskinen har en
(Strømknap) på kontrolpanelet, skal du trykke på den, indtil maskinen er
tændt.
Maskinen er ikke valgt som
standardmaskine.
Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.
Undersøg maskinen for følgende:
• Frontdækslet er ikke lukket. Luk frontdækslet.
• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet.
• Der mangler papir i printeren. Læg papir i.
• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen.
Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.
Kablet mellem computeren og
maskinen er ikke tilsluttet korrekt.
Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.
Kablet mellem computeren og
maskinen er beskadiget.
Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og
udskriv et job. Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.
Portindstillingen er forkert.
Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at
udskriftsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere
end én port, skal du kontrollere, at maskinen er sluttet til den korrekte
port.
Maskinen kan være forkert
konfigureret.
Kontroller Udskriftsindstillinger for at sikre, at udskriftsindstillingerne
er korrekte.
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen udskriver
ikke.
Mulig årsag
6. Fejlfinding
117
Løsningsforslag
Printerdriveren er muligvis forkert
installeret.
Afinstaller og geninstaller maskinens driver.
Der er opstået en funktionsfejl i
maskinen.
Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl.
Kontakt en servicetekniker.
Dokumentet er så stort, at der ikke er
tilstrækkelig plads på computerens
harddisk til at åbne udskriftsjobbet.
Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.
Udbakken er fuld.
Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen
udskrivningen.
Maskinen vælger
papir fra den
forkerte papirkilde.
Den papirindstilling, der blev valgt
under Udskriftsindstillinger, kan
være forkert.
I mange programmer findes papirkildevalget under fanen Papir i
Udskriftsindstillinger. Vælg den korrekte papirkilde. Se
printerdriverens hjælpeskærm.
Et udskriftsjob
behandles meget
langsomt.
Jobbet kan være meget komplekst.
Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for
udskriftskvaliteten.
Halvdelen af siden
er blank.
Indstillingen for papirretningen kan
være forkert.
Skift papirretning i programmet. Se printerdriverens hjælpeskærm.
Papirformatet og indstillingerne for
papirformatet stemmer ikke overens.
Kontrollér, at papirstørrelsen, der er angivet i printerdriveren, svarer til
papiret i bakken, eller sørg for, at indstillingen for papirstørrelse i
printerdriveren stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i
det program, du bruger.
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Mulig årsag
Maskinen udskriver, Maskinens kabel sidder løst eller er
defekt.
men teksten er
forkert, forvansket
eller ufuldstændig.
6. Fejlfinding
118
Løsningsforslag
Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du
tidligere har udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det,
kan du tilslutte kablet og maskinen til en anden computer og udskrive
et job. Endelig kan du prøve med et nyt maskinkabel.
Der er valgt en forkert printerdriver.
Kontroller programmets menu for printervalg for at sikre, at din
maskine er valgt.
Der er funktionsfejl i programmet.
Prøv at udskrive et job fra et andet program.
Der er funktionsfejl i operativsystemet.
Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den
igen.
Hvis du er i et DOS-miljø, kan
skrifttypen være indstillet forkert for
maskinen.
Se "Ændring af skrifttypeindstilling" på side 76.
Der udskrives sider, Tonerpatronen er defekt eller tom.
men de er tomme.
Filen kan indeholde blanke sider.
Nogle dele, f.eks. controlleren eller
kortet, kan være defekte.
Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.
Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.
Kontakt en servicetekniker.
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Mulig årsag
6. Fejlfinding
119
Løsningsforslag
Maskinen udskriver
ikke PDF-filer
korrekt. Visse dele
af grafik, tekst eller
illustrationer
mangler.
Inkompatibilitet mellem PDF-filen og
Acrobat-produkterne.
Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af
filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobatudskrivningsmuligheder.
Udskriftskvaliteten
for fotografier er
ikke god. Billederne
er ikke klare.
Opløsningen for fotografiet er meget
lav.
Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i
programmet, reduceres opløsningen.
Før udskrivning
udskiller maskinen
dampe i nærheden
af udbakken.
Brug af fugtigt papir kan forårsage
dampe under udskrivning.
Dette er ikke noget problem. Fortsæt blot med at udskrive, og/eller
udskift med nyt papir.
Maskinen udskriver
ikke på papir i
specialstørrelser,
f.eks. fakturapapir.
Papirstørrelsen og indstillingerne for
papirstørrelse stemmer ikke overens.
Vælg den korrekte papirstørrelse i Brugerdefineret på fanen Papir
under Udskriftsindstillinger.
Det udskrevne
faktureringspapir er
krøllet.
Indstillingen for papirtype er forkert.
Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik
på fanen Papir, og angiv typen til Tykt papir.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDFfil som et billede.
Problemer med udskriftskvaliteten
6. Fejlfinding
120
Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen
nedenfor, hvordan du kan løse problemet.
Tilstand
Lys eller falmet udskrift
Forslag til mulig løsning
• Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Installer en
ny tonerpatron.
• Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er
aktiveret. Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til
printerdriveren.
• En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring.
Rengør maskinen indvendigt.
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt. Hvis disse
trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
Udskriften på den
øverste halvdel af papiret • Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og indstil
er lysere end på resten af
papirtypen til Genbrugt.
papiret
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Tonerpletter
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
Udfald
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
6. Fejlfinding
121
Forslag til mulig løsning
• Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.
• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt.
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker.
Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:
• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.
• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et
andet papirmærke.
• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for
toner. Prøv en anden papirtype eller et andet papirmærke.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og indstil typen
til Tykt papir eller Tykkere (se den Grundlæggende vejledning vejledning for at finde den enkelte
papirtypes vægt).
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Hvide pletter
Hvis der er hvide pletter på siden:
• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være
snavset. Rengør maskinen indvendigt.
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt.
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette linjer
6. Fejlfinding
122
Forslag til mulig løsning
Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:
• Billedenhedens overflade (tromledelen) inde i maskinen er sandsynligvis ridset. Udskift tonerpatronen.
Hvis der er lodrette hvide striber på siden:
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt. Hvis disse
trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.
Sort baggrund
Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:
• Skift til en lettere type papir.
• Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ
fugtighed) kan øge mængden af baggrundsskygge.
• Udskift den gamle billedenhed med en ny.
Tonerudtværing
• Rengør printeren indvendigt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Udskift billedenheden med en ny.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Lodrette gentagne
defekter
6. Fejlfinding
123
Forslag til mulig løsning
Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:
• Billedenheden kan være beskadiget. Hvis du stadig har det samme problem, skal du udskifte
billedenheden.
• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside,
løses problemet sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.
• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.
Spredte
baggrundspletter
A
Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.
• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir,
før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.
• Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du ændre udskriftslayoutet, så
du ikke udskriver i områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden.
Udskrivning hen over sammenføjninger kan give problemer.
• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, må du ændre
udskriftsopløsningen i programmet eller i Udskriftsindstillinger. Kontroller, at du har valgt den korrekte
papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for
meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
6. Fejlfinding
124
Forslag til mulig løsning
Der er tonerpartikles
omkring tegn med Fed
og billeder
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.
Misdannede tegn
• Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.
Skrå skrift
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og indstil
papirtypen til Genbrugt. Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt
Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer
kopikvaliteten.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Krøller eller bølger
6. Fejlfinding
125
Forslag til mulig løsning
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.
• Vend stakken i bakken. Du kan også forsøge at vende papiret 180 ° i bakken og/eller udskifte med nyt
papir.
Folder eller bukninger
• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Vend stakken i bakken. Du kan også forsøge at vende papiret 180 ° i bakken og/eller udskifte med nyt
papir.
Bagsiden af udskrifterne • Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør printeren indvendigt.
er snavset
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Helt farvede eller helt
sorte sider
6. Fejlfinding
Forslag til mulig løsning
• Billedenheden er muligvis ikke installeret korrekt. Tag billedenheden ud, og sæt den i igen.
• Billedenheden kan være defekt. Udskift billedenheden med en ny.
• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
A
Løs toner
• Rengør printeren indvendigt.
• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.
• Tag billedenheden ud, og installer derefter en ny.
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Blanke områder i
tegnene
A
Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:
• Hvis du bruger transparenter, kan du forsøge med en anden type transparent. På grund af
transparentens sammensætning, er det normalt med nogle blanke områder i tegnene.
• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.
• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.
126
Problemer med udskriftskvaliteten
Tilstand
Forslag til mulig løsning
Vandrette striber
Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:
6. Fejlfinding
127
• Billedenheden er muligvis ikke installeret korrekt. Tag billedenheden ud, og sæt den i igen.
• Billedenheden kan være defekt. Udskift billedenheden med en ny.
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Krøl
Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:
• Vend stakken i bakken. Du kan også forsøge at vende papiret 180 ° i bakken og/eller udskifte med nyt
papir.
• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og
indstil typen til Tyndt papir.
• Et ukendt billede vises Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke
gentagne gange på
udskriftskvaliteten med f.eks. løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen
nogle få ark
(se "Højdejustering" på side 75).
• Løs toner
• Der forekommer lys
udskrift eller
forurening
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
128
1
Ofte forekommende Windows-problemer
Tilstand
Meddelelsen ”Filen er i
brug” vises under
installationen.
Løsningsforslag
Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller
printerdriveren.
Meddelelserne ”Generel Luk alle andre programmer, og genstart Windows.
beskyttelsesfejl”,
”Undtagelse OE”, ”Spool
32” eller ”Ugyldig
handling” vises.
Meddelelsen ”Kan ikke
udskrive”, ”der er
opstået en printer
timeout-fejl” vises.
Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis
denne meddelelse vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen,
og/eller om der er opstået en fejl.
Du kan finde oplysninger om Windows OS-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
129
2
Ofte forekommende Macintosh-problemer
Tilstand
Løsningsforslag
Maskinen udskriver ikke PDFUdskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Udskriv som
filer korrekt. Visse dele af grafik, billede fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.
tekst eller illustrationer mangler.
Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.
Dokumentet er blevet udskrevet, Opdater MAC OS til MAC OS X 10.3.3 eller nyere.
men udskriftsjobbet er ikke
forsvundet fra printerspooleren i
Mac OS X 10.3.2.
Nogle bogstaver vises ikke
normalt ved udskrivning af en
forside.
Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises
normalt på forsiden.
Når du udskriver et dokument i
Macintosh med Acrobat
Reader 6.0 eller nyere,
udskrives farverne ikke korrekt.
Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat
Reader.
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
130
Du kan finde oplysninger om Macintosh-fejlmeddelelser i den brugerhåndbog til Macintosh, der fulgte med din pc.
3
Ofte forekommende Linux-problemer
Tilstand
Løsningsforslag
Maskinen udskriver ikke. • Kontrollér, om printerdriveren er installeret på systemet. Åbn Unified Driver Configurator, og skift til
fanen Printers i vinduet Printers configuration for at få vist listen med tilgængelige maskiner.
Kontrollér, at maskinen vises på listen. Hvis ikke, skal du åbne Add new printer wizard for at
konfigurere enheden.
• Kontrollér, om maskinen er startet. Åbn Printers configuration, og marker maskinen på listen over
printere. Læs beskrivelsen i ruden Selected printer. Hvis status indeholder Stopped, skal du trykke på
knappen Start. Herefter bør maskinen igen fungere normalt. Udskrivningen kan standse, når der opstår
visse problemer.
• Kontroller, om programmet har en specialindstilling for udskrivning som f.eks. ”-oraw”. Hvis ”-oraw” er
angivet i kommandolinjeparameteren, skal du slette det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der bruges
Gimp Front-end, skal du vælge ”print” -> ”Setup printer” og redigere kommandolinjeparameteren på
kommandolinjen.
Maskinen udskriver ikke
hele sider, og
udskrifterne udskrives
på halve sider.
Det er et kendt problem, der opstår, når der bruges en farvemaskine til version 8.51 eller ældre af
Ghostscript, 64-bit Linux OS, og som er rapporteret til bugs.ghostscript.com som Ghostscript Bug 688252.
Problemet er løst i AFPL Ghostscript v. 8.52 og nyere. Hent den nyeste version af AFPL Ghostscript fra
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/, og installer den, så problemet bliver løst.
Problemer vedrørende operativsystem
6. Fejlfinding
131
Tilstand
Løsningsforslag
Fejlmeddelelsen
"Cannot open port
device file" vises, når du
udskriver et dokument.
Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet (f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et
igangværende udskriftsjob. Kendte versioner af CUPS-server afbryder udskriftsjobbet, hver gang
udskriftsindstillingerne ændres, og forsøger derefter at starte jobbet igen fra starten. Da Unified Linux
Driver låser porten under udskrivning, vil uventet afslutning af driveren holde porten låst og dermed ikke
tilgængelig for efterfølgende udskriftsjob. Hvis denne situation opstår, kan du prøve at åbne porten ved at
vælge Release port i vinduet Port configuration.
Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.
4
Almindelige PostScript-problemer
De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der anvendes flere forskellige printersprog.
Problem
PostScript-filen kan ikke
udskrives.
Mulig årsag
PostScript-driveren er muligvis ikke
installeret korrekt.
Løsning
• Installer PostScript-driveren (se "Softwareinstallation" på side
4).
• Udskriv en konfigurationsside, og kontroller, at PS-versionen er
tilgængelig til udskrivning.
• Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.
Problemer vedrørende operativsystem
Problem
Mulig årsag
6. Fejlfinding
132
Løsning
Rapporten
Grænsekontrolfejl
udskrives.
Udskriftsjobbet er for komplekst.
Du er muligvis nødt til at reducere sidens kompleksitet eller
installere mere hukommelse.
Der udskrives en
PostScript-fejlside.
Udskriftsjobbet er muligvis ikke
PostScript.
Kontroller, at udskriftsjobbet er et PostScript-job. Kontroller, om
programmet forventede, at der blev sendt en installationsfil eller
en PostScript-headerfil til maskinen.
Den valgfrie bakke er
ikke valgt i driveren.
Printerdriveren er ikke konfigureret til at Åben PostScript-driveregenskaberne, vælg fanen
genkende den valgfrie bakke.
Enhedsindstillinger, og angiv bakkeindstillingen.
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung
products, contact the Samsung customer care center.
Country/Region Customer Care Center
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
02-201-24-18
BELGIUM
BOSNIA
BRAZIL
BULGARIA
www.samsung.com
www.samsung.com
05 133 1999
www.samsung.com
4004-0000
07001 33 11
www.samsung.com
Web Site
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062
726 7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (800726786)
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
www.samsung.com
/be (Dutch)
www.samsung.com
/be_fr (French)
0800-124-421
Country/Region Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
133
Samsung Zrt., česká organizační složka,
Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00,
Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.com
8-800-555-555
www.samsung.com
GREECE
IT and Mobile : 80111SAMSUNG (80111
7267864) from land line,
local charge/ from
mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders,
Televisions and
Household
AppliancesFrom mobile
and fixed 2106293100
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
HONG KONG
Country/Region Customer Care Center
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
GEORGIA
134
Web Site
06-80-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
3030 8282
www.samsung.com
1800 3000 8282
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
800-27919267
www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com
/hk
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
www.samsung.com
/hk_en/
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
135
Country/Region Customer Care Center
PERU
PHILIPPINES
0-800-777-08
www.samsung.com
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
MOLDOVA
00-800-500-55-500
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
MONTENEGRO
020 405 888
02-5805777
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
080-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com
0900-SAMSUNG (0900- www.samsung.com
NETHERLANDS
7267864) (€ 0,10/min)
0800 SAMSUNG (0800
NEW ZEALAND
726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
POLAND
Web Site
0 801 1SAMSUNG
(172678)
www.samsung.com
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726- www.samsung.com
7864)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
RUMANIA
08010 SAMSUNG
www.samsung.com
(08010 726 7864) only
from landline, local
network Romtelecom local tariff /021 206 01 10
for landline and mobile,
normal tariff.
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700
726 7864)
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902
172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/
min)
www.samsung.com
/ch
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
THAILAND
02-689-3232
136
Country/Region Customer Care Center
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.ua
UKRAINE
www.samsung.com
/ch_fr/
Web Site
www.samsung.com
/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Ordliste
137
ADF
Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til
produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi,
der bruges i forbindelse med udskrivning, og som
anvendes i denne brugerhåndbog.
802.11
En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der
automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne
noget af papiret med det samme.
AppleTalk
802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse
lokalnetværk (WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN
Standards Committee (IEEE 802).
AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der
er udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget
i den oprindelige Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra
den til fordel for TCP/IP-netværk.
802.11b/g/n
Bitdybde
802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet.
802.11b understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n
understøtter båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder
kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne, trådløse
telefoner og Bluetooth-enheder.
En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver
antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt
pixel i et bitmapbillede. En større farvedybde giver et større
spektrum af klare farver. Når antallet af bits forøges, bliver
antallet af mulige farver upraktisk stort til et farveskema. 1-bitfarve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.
Adgangspunkt
AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en
enhed, som forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et
trådløst lokalnetværk (WLAN) og fungerer som en central
sender/modtager af WLAN-radiosignaler.
BMP
Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windowsgrafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et
filformat til enkle grafikfiler på denne platform.
Ordliste
138
BOOTP
Kontrolpanel
Bootstrap Protocol. En netværksprotokol, som en netværksklient
benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår
normalt i bootstrap-processen på en computer eller det
operativsystem, der kører på den. BOOTP-serverne tildeler IPadressen til hver klient fra en pulje med adresser. BOOTP gør
det muligt for arbejdsstationscomputere uden harddisk at hente
en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret operativsystem.
Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der
er placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på
maskinen.
CCD
CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør
det muligt at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen
bruges også til at fastholde CCD-modulet for at forhindre
beskadigelse, når maskinen flyttes.
Sortering
Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier
udskrives i sæt. Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt
sæt, før der udskrives yderligere kopier.
Dækning
Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med
målingen af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 %
dækning, at der på et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller
tekst. Hvis papiret eller originalen indeholder komplicerede
billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen derfor højere,
og tonerforbruget stiger tilsvarende.
CSV
Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV
bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer.
Filformatet, som det bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags
de facto-standard i hele branchen, selv på andre platforme end
Microsoft.
Ordliste
139
DADF
DLNA
En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der
automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan
scanne begge sider af papiret.
DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør
det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger
med hinanden på tværs af netværket.
Standard
DNS
Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer
pakkes ud, nulstilles eller initialiseres.
DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer
oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret
database på et netværk, f.eks. internettet.
DHCP
En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/
server-netværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke
konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært –
generelt oplysninger, som klientværten skal bruge for at
kommunikere med andre computere på et IP-netværk. DHCP
indeholder også en mekanisme til allokering af IP-adresser til
klientværter.
DIMM
DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der
indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen,
f.eks. udskriftsdata og modtagne faxdata.
Matrixprinter
En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved,
der kører frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at
slå et tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.
DPI
DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i
forbindelse med scanning og udskrivning. Generelt resulterer et
højere DPI-tal i en højere opløsning, flere synlige detaljer i
billedet og større filer.
Ordliste
140
DRPD
ECM
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er
en tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt
telefonlinje til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.
ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand,
der er indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når
tilstanden er slået til, sker der automatisk registrering og
korrektion af de fejl i faxtransmissionsprocessen, der nogle
gange opstår på grund af støj på telefonlinjen.
Duplex
En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen
kan skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer
med duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret
samtidigt.
Driftscyklus
Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker
printerens ydeevne. Generelt har printeren en
levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider pr. år. Levetiden betyder
den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt inden for
garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr.
måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en
grænse på 2.400 sider om dagen.
Emulering
Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme
resultater som en anden.
En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet
system, så det andet system fungerer som det første system.
Emulering fokuserer på nøjagtig reproduktion af den eksterne
funktion i modsætning til simulering, hvor en abstrakt model af
systemet simuleres, ofte under hensyn til systemets interne
tilstand.
Ordliste
141
Ethernet
FTP
Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til
LAN-netværk (Local Area Network). Der fastlægges
ledningsføring og signaler på det fysiske lag samt
rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media Access
Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSImodellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE
802.3. Det er blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden
1990’erne og frem til i dag.
FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til
udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IPprotokollen (f.eks. internettet eller et intranet).
EtherTalk
En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til
computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige
Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for
TCP/IP-netværk.
FDI
FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i
maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en
tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med
disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod betaling.
Fikseringsenhed
Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på
udskriftsmediet. Den består af en varmerulle og en trykrulle. Når
toneren er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme
og tryk til at sikre, at toneren bliver på papiret permanent. Det er
årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer ud af en
laserprinter.
Gateway
En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et
computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles
populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver
adgang til andre computere eller netværk.
Gråtoner
Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele
af et billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne
repræsenteres af de forskellige grå nuancer.
Ordliste
142
Halvtone
Intranet
En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter
varieres. Områder med megen farve består af et stort antal
punkter, mens lysere områder består af et mindre antal punkter.
Et privat netværk, der benytter internetprotokoller,
netværksforbindelser og eventuelt det offentlige
telekommunikationssystem til sikkert at dele en del af en
organisations oplysninger eller drift med medarbejderne.
Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste,
som er det interne websted.
Masselagringsenhed
Masselagringsenheden er en permanent lagerenhed, hvor
digitalt kodede data lagres på hurtigt roterende plader med
magnetiske overflader.
IEEE
IP-adresse
En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder
benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et
netværk ved hjælp af IP-standarden.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en
international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at
udbrede teknologi, der er relateret til elektricitet.
IPM
IEEE 1284
IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers
hastighed. En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark
en printer kan producere i løbet af et minut.
Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute
of Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B”
refererer til en specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der
sluttes til perifere enheder (f.eks. en printer).
Ordliste
143
IPP
ITU-T
IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for
udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser,
opløsning osv. IPP kan bruges lokalt eller over internettet til
hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol,
godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere
anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger.
ITU (International Telecommunication Union) er en international
organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere
den internationale radio- og telekommunikation. Dens
hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af
radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem
forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald.
Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.
IPX/SPX
IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell
NetWare-operativsystemerne. IPX og SPX er begge
forbindelsestjenester, der ligner TCP/IP, hvor IPX-protokollen
ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til
lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv protokol til
dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et
LAN).
ISO
ISO (International Organization for Standardization) er en
international organisation til fastlæggelse af standarder, og den
er sammensat af repræsentanter fra de nationale
standardiseringsorganisationer. Den udarbejder globale
branche- og handelsstandarder.
ITU-T’s testark nr. 1
Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til
faxtransmissioner af dokumenter.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for
billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke
forringes. Den er beregnet til komprimering af binære billeder,
specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder.
Ordliste
144
JPEG
MAC-adresse
JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst
brugte standardmetode til komprimering af fotografier med
kvalitetsforringelse. Det er det format, der bruges til lagring og
transmission af fotografier på internettet.
MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er
knyttet til en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48bit-id, der normalt skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet
i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-4e). Denne adresse er normalt
hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som
en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i
store netværk.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en
netværksprotokol til forespørgsel på og redigering af
katalogtjenester, der kører via TCP/IP.
LED
En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines
status.
LSU
LSU er en laserscanningsenhed, som danner elektriske,
potentielle billeder på OPC-tromlen ved at rette en laserstråle
væk fra det roterende polygonformede spejl og derefter gennem
linsen.
MFP
MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der
omfatter flere funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en
kopimaskine, en fax, en scanner osv.
MH
MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til
nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem
faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4.
MH er et kodebogsbaseret RLE-skema (run-length encoding),
der er optimeret til effektiv komprimering af blanke områder. Da
de fleste faxer mest består af blanke områder, minimerer dette
transmissionstiden for de fleste faxer.
Ordliste
145
MMR
OPC
MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode,
der er anbefalet i ITU-T T.6.
OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der
fremstiller et virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en
laserstråle fra en laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød
og cylinderformet.
Modem
En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale
oplysninger og demodulerer bæresignalet for at afkode de
transmitterede oplysninger.
En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på
tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal
udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med
patronen, fremkalderbørsten, rensemekanismen og papiret.
MR
Originaler
MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er
anbefalet i ITU-T T.4. Ved MR kodes den første scannede linje
ved hjælp af MH. Den næste linje sammenlignes med den første,
forskellene bestemmes, og derefter kodes og sendes
forskellene.
Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi
eller en tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at
producere flere eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra
eller afledt af noget andet.
NetWare
Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der
blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre
forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var
baseret på den typiske Xerox XNS-stak. I dag understøtter
NetWare TCP/IP og IPX/SPX.
Ordliste
146
OSI
PDF
OSI (Open Systems Interconnection) er en
kommunikationsmodel, der er udviklet af ISO (International
Organization for Standardization). OSI er en standardiseret,
modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige sæt af
komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige
funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program,
præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og
fysisk lag.
PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet
filformat, der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af
todimensionelle dokumenter i et format, som er uafhængigt af
enheder og opløsning.
PABX
En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk
telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.
PCL
PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description
Language – sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som
en printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev
oprindeligt udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet
i forskellige udgaver til termiske printere, matrixprintere og
laserprintere.
PostScript
PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og
programmeringssprog, der primært benyttes inden for elektronik
og DTP. , og som køres i et tolkningsprogram for at generere et
billede.
Printerdriver
Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre
data fra computeren til printeren.
Udskriftsmedie
Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en
kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.
Ordliste
147
PPM
PSTN
PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor
hurtigt en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan
producere pr. minut.
PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det
netværk, der består af verdens offentlige analoge
telefonnetværk og normalt ledes gennem en omstilling i
virksomheder.
PRN-fil
En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at
kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af
standardsystemkald til input/output, hvilket forenkler mange
opgaver.
Protokol
En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør
forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to
computere.
PS
Se PostScript.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en
protokol til godkendelse og registrering af eksterne brugere.
RADIUS muliggør central styring af godkendelsesdata, f.eks.
brugernavne og adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept
(godkendelse, autorisation og registrering) til styring af adgang
til netværket.
Opløsning
Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere
DPI-tal, jo højere opløsning.
Ordliste
148
SMB
Undernetmaske
SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især
anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige
former for kommunikation mellem noder i et netværk. Den
indeholder også en mekanisme til godkendelse af
kommunikation mellem processer.
Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til
at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen,
og hvilken del der er værtsadressen.
SMTP
TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er
det sæt kommunikationsprotokoller, der implementerer den
protokolstak, som internettet og de fleste kommercielle netværk
kører på.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for
transmission af e-mail over internettet. SMTP er en relativt enkel
tekstbaseret protokol, hvor der angives en eller flere modtagere
af en meddelelse, og derefter overføres meddelelsesteksten.
Det er en klient/server-protokol, hvor klienten overfører en email-meddelelse til serveren.
SSID
SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst
lokalnetværk (WLAN). Alle trådløse enheder på et WLAN
anvender det samme SSID for at kommunikere med hinanden.
Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’er, og
maksimumlængden er 32 tegn.
TCP/IP
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder
oplysninger om hver transmission, f.eks. jobstatus,
transmissionsresultat og antal sendte sider. Rapporten kan
indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter
mislykkede transmissioner.
Ordliste
149
TIFF
UNC-sti
TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med
variabel opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer
fra scannere. I TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord,
som definerer egenskaberne for det billede, der er inkluderet i
filen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges
til billeder, der er oprettet i forskellige
billedbehandlingsprogrammer.
UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode
til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre
Microsoft-produkter. Formatet for en UNC-sti er:
\\<servernavn>\<sharenavn>\<yderligere mapper>.
Tonerpatron
En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en
maskine, f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i
laserprintere og fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten
og billederne på det udskrevne papir. Toneren fikseres med en
kombination af varme og tryk fra fikseringsenheden, så den
klæber til papirets fibre.
TWAIN
En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges
en TWAIN-kompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt
program, kan en scanning startes fra programmet. TWAIN er et
API, der kan bruges til at hente billeder under
operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Macintosh.
URL
URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på
dokumenter og ressourcer på internettet. Den første del af
adressen angiver, hvilken protokol der skal bruges, og den
anden del angiver den IP-adresse eller det domænenavn, hvor
ressourcen er placeret.
USB
USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af
perifere enheder til computere, og den er udviklet af USB
Implementers Forum, Inc. I modsætning til parallelporte er USB
udviklet til, at der på samme tid kan tilsluttes flere perifere
enheder til en enkelt USB-port på computeren.
Ordliste
150
Vandmærke
WPA
Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret,
der virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev
første gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet
brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de
bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle
dokumenter for at forhindre forfalskninger.
WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til
sikring af trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for
at forbedre sikkerheden i WEP.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er
defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau
som et kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på
kryptering af trådløst overførte data, så de er beskyttet under
transmissionen.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) er en
billedbehandlingsarkitektur, der oprindeligt blev introduceret i
Windows Me og Windows XP. Hvis der bruges en WIAkompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse
operativsystemer.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA
til mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller
adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt
(WAP) og på alle trådløse bærbare eller stationære enheder.
WPA-PSK genererer en entydig nøgle til hver session mellem en
trådløs klient og det tilhørende trådløse adgangspunkt, hvilket
øger sikkerheden.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et
trådløst hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt
understøtter WPS, er det nemt at konfigurere den trådløse
netværksforbindelse uden at bruge en computer.
Ordliste
XPS
XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL
(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er
nyttigt til transportable og elektroniske dokumenter. Det er
udviklet af Microsoft. Det er en XML-baseret specifikation, som
er baseret på en ny udskriftssti og et vektorbaseret
dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.
151
Indeks
152
A
almindelige Linuxproblemer
Æ
brug af SetIP
76
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
88
26
F
94
udskrivning
93
forventet levetid for tonerpatroner
99
M
maskinoplysninger
60
Mac OS
funktioner
maskinfunktioner
G
general settings
65
I
109
Linux
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel
L
layout
Linux
61
generel konfiguration
70
IPv6konfiguration
29
præsentation af netværksprogrammer 12
Mac OS
129
5
14, 15, 16, 53
oplysninger
udskrivning
91
ordliste
15
P
driverinstallation til netværkstilsluttede 23
macintosh
91
O
geninstallation af driver ved tilslutning via
USBkabel
7
brug af SetIP
93
25
23
26
17
Nup printing
Macintosh
indstille udskriftsopløsning
driverinstallation
Linux
Macintosh
UNIX
Windows
SetIPprogram
almindelige Macintoshproblemer
59
netværk
8
printeregenskaber
unified driver configurator
forbrugsstoffer
N
geninstallation af driver ved tilslutning via
USBkabel
10
driverinstallation
Unix
16
driverinstallation til netværkstilsluttede 25
D
direkte udskrivning hjælpeprogram
130
maskinstatus
papir
60
137
63
placere en maskine
brug af hjælp
92
justere højden
maskinoplysninger
60
PostScriptdriver
menuoversigt
60
fejlfinding
75
131
Indeks
153
printerindstillinger
Linux
94
Printerstaus
generelle oplysninger
107, 108
problemer
adhoctilstand
32
Linux
93
computer
33
Mac OS
91
Infrastrukturstilstand
32
installere
32
udskrive på begge sider af papiret
Mac OS
92
kontrolpanel
32
udskrive til en fil
79
39
UNIX
95
problemer med papirindforing
114
USBkabel
problemer med udskriftskvaliteten
120
strømproblemer
115
WPS
frakobling
udskrivningsproblemer
116
SetIPprogram
133
trådløst netværk
14, 53
netværkskabel
skrifttypeindstilling
76
specielle udskrivningsfunktioner
74
SyncThru Web Service
generelle oplysninger
101
T
36
36
forventet levetid
99
håndteringsvejledning
98
ikkeSamsung og genopfyldt
99
lagring
98
Linux
93
Mac OS
91
UNIX
95
UNIX
driverinstallation til netværkstilsluttede 26
53
udskrivning
95
USBkabel
U
driver installation
udskrive overlay
geninstallation af driver
oprette
85
slette
86
V
udskrivning
85
vandmærke
udskrivning
tonerpatron
trådløst
34, 35
WPS maskinen har ikke et display
PBC
PIN
S
service contact numbers
udskrivning af et dokument
ændre standardindstillingerne for
udskrivning
77
bruge direkte udskrivning hjælpeprogram
88
flere sider på ét ark
Mac OS
91
5, 8
7, 10
oprette
83
redigere
83
slette
84
W
Windows
brug af SetIP
14, 53
Indeks
driverinstallation til netværkstilsluttede 17
ofte forekommende Windowsproblemer
128
154
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement