Samsung 800W, 1000W Owner's manual

Samsung 800W, 1000W Owner's manual

Digital Fotoramme

Brugervejledning

800W

1000W

Tryk

Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger

Sådan kommer du i gang

Afspilning af multimediefiler

Visning og administrering af multimediefiler

Brugertilpasning af indstillingerne

Appendiks

Indeks

Læs grundigt denne vejledning med instruktioner om korrekt brug og vedligeholdelse.

Billederne og skærmbillederne i denne vejledning er fra 800W.

Instruktionsikoner

Før du starter, skal du lære de ikoner at kende, som du vil komme til at se i denne vejledning:

Forsigtig - situationer, der kan forårsage skade på din enhed eller andet udstyr

Bemærk - bemærkninger, gode råd og yderligere information

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Det er strengt forbudt at kopiere eller distribuere indhold fra denne vejledning uden tilladelse fra SAMSUNG

ELECTRONICS CO., LTD.

I forbindelse med opgradering af produktfunktionerne kan produktspecifikationerne eller vejledningens indhold ændres uden forudgående varsel.

Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger ................ 3

Sådan kommer du i gang ................... 6

Kassens indhold .......................................6

Lær din ramme at kende ..........................7

Opsætning af din ramme ........................10

Tilslut adapteren og tænd for strømmen ..............................................10

Brugertilpasning af grundlæggende indstillinger .............................................11

Lær hovedmenuen at kende ..................12

Visning af klokkeslæt og dato .................13

Tilslutning af eksterne hukommelsesenheder ............................14

Valg af hukommelsessted .......................15

Tilslutning til en computer .......................16

Overførsel af filer fra en computer ...........17

Afspilning af multimediefiler ............ 19

For at afspille et diasshow skal du gøre følgende: ................................................19

Afspilning af videoer ...............................24

Afspilning af musik .................................27

Visning og administrering af multimediefiler .................................. 29

Gennemse filer .......................................29

Håndtering af filer ...................................30

Brugertilpasning af indstillingerne ... 33

Effekter til et diasshow justeres på følgende måde .......................................33

Klokkeslæt og dato indstilles på følgende måde .......................................33

Indstilling og brug af alarmer ..................34

Brugertilpasning af generelle indstillinger .............................................36

Opdatering og nulstilling af rammen .......38

Appendiks ......................................... 39

Kan bruges som en miniskærm til din pc .................................................39

Opdatering af firmware ...........................40

Fejlfinding ...............................................41

Specifikationer .......................................43

Korrekt bortskaffelse af rammen .............44

Kontaktoplysninger til

Samsung Worldwide ..............................45

Softwarelicens ........................................45

Indeks ....................................................46

Sikkerhedsforanstaltninger

ADVARSEL:

FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD MÅ MAN IKKE ÅBNE ELLER FJERNE RAMMENS KABINET ELLER BAGBEKLÆDNING. DER ER INGEN

INDVENDIGE DELE, SOM BRUGEREN SELV KAN UDFØRE SERVICE PÅ. KUN KVALIFICERET PERSONALE MÅ UDFØRE SERVICE PÅ

DENNE RAMME.

FOR AT FORHINDRE BRAND MÅ DENNE RAMME ALDRIG KOMME I NÆRHEDEN AF ÅBEN ILD, SOM F.EKS. STEARINLYS.

• Stikkene og åbningerne i rammen giver den nødvendige ventilation. For at garantere produktets driftsikkerhed og for at forhindre overophedning må disse åbninger ikke blokeres eller dækkes:

Stikkene og åbningerne må ikke tildækkes.

Du må ikke blokere stikkene eller åbningerne ved at anbringe rammen på bløde overflader, som f.eks. på en seng, sofa eller et tæppe.

Rammen må ikke anbringes et lukket sted uden ventilation, som f.eks. i en bogreol eller i et kabinet.

• Rammen må ikke anbringes i nærheden af eller oven på varmekilder, som f.eks. en radiator eller i direkte sollys.

• Rammen må ikke komme i kontakt med vand. Rammen må ikke anbringes i nærheden af vand, som f.eks. et badekar eller en vask, eller et sted, hvor vand eller andre væsker kan sprøjte eller dryppe på rammen. Hvis rammen bliver våd, skal du omgående tage strømstikket ud af rammen og kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

• Stikkontakter på væggen, forlængerledninger eller adaptere må ikke belastes ud over deres beregnede kapacitet, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.

• Alle strømledninger bør føres uden om områder med trafik eller uden om andre genstande, så der ikke bliver trådt på ledningerne og så de ikke kommer i klemme, ved at andre ting anbringes på dem. Sørg for, at ledningerne ikke er snoede eller bukkede ved stikenderne eller ved adapterporten.

• I tilfælde af tordenvejr eller hvis rammen skal være uden opsyn og ikke bruges i længere perioder, skal rammens stik tages ud af stikkontakten på væggen. Dette vil forhindre skader på rammen fra strømstød.

• Før strømledningen tilsluttes, skal du kontrollere, at rammens beregnede spænding stemmer overens med den lokale strømforsyning.

3

Sikkerhedsforanstaltninger

• Metalgenstande må aldrig sættes ind i rammens

åbne dele, da dette kan forårsage elektrisk stød. Ved brug af rammen skal du sikre, at strømledningen er sat fuldstændigt ind i rammen. Hold fast om stikket, når strømledningen skal tages ud, og rør aldrig ved strømledningen med våde hænder.

• Hvis du bemærker usædvanlige fænomener ved rammen, som f.eks. usædvanlige lyde eller brændte lugte, skal du omgående tage strømledningen ud og kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

• Det anbefales ikke at installere rammen et sted, hvor den kan blive udsat for meget støv, høje eller lave temperaturer, høj fugtighed, kemiske substanser eller steder, hvor den hele tiden er tændt.

• Brug kun stik og stikkontakter med korrekt jordforbindelse ved tilslutning til denne ramme. Forkert jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød og skade på udstyret.

• Opbevar denne ramme og alt tilbehør uden for børns rækkevidde.

• Rammen må ikke installeres på ustabile steder, som f.eks. ukorrekt monterede hylder, på vinklede overflader eller steder, hvor rammen kan udsættes for vibration.

• Rammen må ikke tabes eller udsættes for kraftige stød. Hvis rammen bliver beskadiget, skal du tage strømstikket ud og kontakte en forhandler eller et autoriseret servicecenter.

• Ved rengøring af rammen skal du altid tage strømledningen ud. Brug kun en blød, tør klud til at aftørre rammen med. Rammen må ikke udsættes for kemikalier, som f.eks. voks, benzen, alkohol, fortyndere, sprøjtemidler, luftfriskere, smøremidler eller rengøringsmidler, da disse kan ødelægge rammens finish og ugyldiggøre din garanti.

• Produktet skal rengøres med en blød, tør klud.

Produktet med ikke rengøres med brandfarlige substanser, som f.eks. benzen eller fortynder, eller med en våd klud.

Dette kan beskadige produktet.

Undgå at ridse skærmen med dine negle eller andre skarpe genstande.

Undgå at rengøre produktet ved at sprøjte vand på det. Hvis der kommer vand ind i produktet, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller fejlfunktion.

Undgå at bruge en supersonisk luftfugter i nærheden af produktet. Det kan resultere i hvide pletter på produktets overflade.

4

Sikkerhedsforanstaltninger

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USBledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler

Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv

2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

5

Sådan kommer du i gang

Kassens indhold

Digital ramme Fod til ramme Strømledning* Adapter USB-kabel

Hurtigvejledning og garantibevis**

Cd-rom

(Brugervejledning)

Fjernbetjening/

Batteri (CR2023)***

* Stikkets form kan variere alt efter land.

** Afhængigt af dit land er garantien måske ikke gældende.

*** Batteriet er muligvis ikke inkluderet alt efter land.

Klud

6

Sådan kommer du i gang

Lær din ramme at kende

Rammens forside

Sensor til fjernbetjening

Skærm

Trykknap* Beskrivelse u / p m d / l / r

Tænder for rammen. Slukker for rammen (tryk og hold nede).

Åbner menuerne.

Låse og låse op for trykknapperne (tryk og hold nede)

Ruller gennem menuer eller emner

(op/ned/venstre/højre).

e

Vælger menuer eller emner. Udfører valgte funktioner.

b s

Vender tilbage til forrige niveau.

Afspiller diasshow på enhver skærm. Skifter visningstilstand under et diasshow.

* Beskrivelserne i denne manual er baseret på trykknappen. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og brug den korrekt.

Brug af trykknapperne

Trykknapperne må kun betjenes med fingrene. Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, når du skal bruge trykknapperne.

Tryk let på den knap, der svarer til den ønskede funktion.

Tryksensoren virker måske ikke korrekt i fugtige miljøer eller, hvis den er våd.

Når trykknapperne ikke vises, skal du trykke let på skærmen for at få vist dem igen.

Fjernbetjeningens sensor må ikke tildækkes. Det vil blokere signalet fra fjernbetjeningen.

Når trykknapperne er låst, kan du kun betjene enheden med fjernbetjeningen. Efter genstart af enheden vil enheden forblive låst.

For at låse op for enheden skal du trykke på m og holde den nede i mere end 5 sekunder.

7

Sådan kommer du i gang

Lær din ramme at kende (fortsat)

Rammens bagside

Højttaler

Åbning til SDhukommelseskort

Opbevaringsplads til rammens fod

Fod til ramme

Hul til vægmontering

Hul til vægmontering

Højttaler

Port til USB-hukommelsesenhed

Port til USB-kabel

Port til høretelefoner

Port til strømledning

8

Sådan kommer du i gang

Lær din ramme at kende (fortsat)

Fjernbetjening

Sørg for at rette fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på rammen (s. 7).

Knap Beskrivelse

Tænder eller slukker for rammen.

Åbner hovedmenuen.

Åbner menuerne.

Vender tilbage til forrige niveau.

Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen

Ruller gennem menuer eller emner (op/ned/venstre/højre).

Vælger menuer eller emner.

Afspiller diasshow på enhver skærm. Skifter visningstilstand under et diasshow.

Viser klokkeslæt og dato.

Roterer et billede under et diasshow.

Åbner skærmen med fotolisten.

Åbner skærmen med musiklisten.

Åbner skærmen med videolisten.

9

Sådan kommer du i gang

Opsætning af din ramme

Den digitale ramme kan bruges både i landskabs- og portrætvisning.

Opbevar rammens fod inden i holderen, når den ikke er i brug.

Du må ikke trykke ned på rammen eller påføre overdreven kraft på rammens fod, da dette kan beskadige rammens fod.

Tilslut adapteren og tænd for strømmen

Stikkets form kan variere alt efter land.

For at tænde for rammen skal du trykke på p efter at have tilsluttet strømadapteren til rammen. Lyset p vil blive tændt, og hovedmenuen vil blive vist. Tryk på p

og hold den nede for at slukke for rammen.

• Lyset på p

vil blive slukket automatisk efter lidt tid.

10

Sådan kommer du i gang

Brugertilpasning af grundlæggende indstillinger

Når du første gang tænder for rammen, vil skærmbilledet Hurtigopsætning blive vist.

Vælg et sprog og tilpas de grundlæggende indstillinger for din ramme.

Start Quick Setup

Quick Setup helps you setup several settings to use your photo frame. This includes View Mode, Slideshow Transition,

Clock Set, and Startup Mode settings. Do you want to start?

Yes No

ENTER BACK EXIT

1

Rul til dit sprog, og tryk på e

.

2

Vælg Yes for at starte Guiden Opsætning.

3

Følg instruktionerne på skærmen for at tilpasse din ramme efter eget ønske.

Indstilling

View Mode

Slideshow

Transition

Clock Set

Beskrivelse

Vælger en visningstilstand for et diasshow (s. 20).

Vælger en overgangseffekt for et diasshow (s. 22).

Startup Mode

Indstiller aktuel klokkeslæt og dato (s. 13).

Vælger den tilstand, der skal aktiveres, når rammen

tændes (s. 36).

4

Når du er færdig med opsætningen, skal du vælge Yes for at få vist produktvejledningen.

5

Gennemgå instruktionerne om grundlæggende brug af din ramme og vælg

Done

.

11

Sådan kommer du i gang

Lær hovedmenuen at kende

Fra hovedmenuens skærmbillede kan du få adgang til følgende menuer.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

Menu

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

Beskrivelse

Gennemse de billeder, der er gemt i den interne hukommelse eller på en ekstern hukommelsesenhed, og skift indstillinger

(s. 29).

Lyt til den musik, der er gemt i den interne hukommelse eller på en ekstern hukommelsesenhed, og skift indstillinger

(s. 27).

Gennemse de videoklip, der er gemt i den interne hukommelse eller på en ekstern hukommelsesenhed, og skift

indstillinger (s. 24).

Viser aktuelt klokkeslæt og dato (s. 13).

Brug rammen som en ekstra skærm til din computer (s. 39).

Brugertilpas indstillingerne (s. 33).

Du kan indstille andre funktioner, der skal aktiveres i stedet for

hovedmenuen, når du tænder for rammen (Startup Mode s. 36).

Fra menuoversigten skal du trykke på s

for at starte et diasshow.

12

Sådan kommer du i gang

Visning af klokkeslæt og dato

Kontrollér det aktuelle klokkeslæt og dato eller brugertilpas indstillingerne for uret.

▲ Clock 1 ▲ Clock 2

1

Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Clock og trykke på e.

Det aktuelle klokkeslæt og datoen vil nu blive vist.

2

Tryk på m

, og vælg Settings .

3

Rul til Clock , og tryk på e.

4

Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e

.

For Clock Set skal du trykke på l eller r for at vælge den

ønskede indstilling og trykke på u eller d for at indstille værdien.

▲ Clock 3 ▲ Clock 4

Indstilling

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

Beskrivelse

Indstiller aktuel klokkeslæt og dato.

Vælger, hvordan datoer skal vælges (YYYY.MM.DD,

MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY).

Vælger, hvordan tiden skal vises (12 Hours, 24 Hours).

Vælger urtypen (Clock 1~4, Clock & Calendar 1~2).

Du kan også ændre på urtypen ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

▲ Clock & Calendar 1 ▲ Clock & Calendar 2

13

Sådan kommer du i gang

Tilslutning af eksterne hukommelsesenheder

Du kan forbinde USB-hukommelsesenheder eller SD-hukommelseskort til rammen. Rammen understøtter filformatsystemerne

FAT16 og FAT32 til eksterne hukommelsesenheder.

Indsæt et SD-hukommelseskort, så metalkontakterne vender mod rammen. Tryk kortet ind, indtil det låses på plads.

For at fjerne SDhukommelseskortet skal du forsigtigt trykke på det, indtil det skubbes ud af rammen.

• Nogle USB-hukommelsesenheder er måske ikke kompatible med rammen på grund af dens størrelse og form.

Hvis du tilslutter en ekstern hukommelsesenhed, mens strømmen er tændt, vil der blive vist et pop up-vindue.

For at starte et diasshow af billeder, der er lagret på den eksterne hukommelsesenhed, skal du vælge Slideshow.

Maksimumkapaciteter for hukommelseskort**

SD microSD* miniSD*

SDHC microSDHC* miniSDHC*

USB

Op til 2 GB

Op til 2 GB

Op til 2 GB

Op til 32 GB

Op til 8 GB

Op til 4 GB

Op til 32 GB

* For at kunne bruge et SD-kort er det nødvendigt med en adapter.

** Kapaciteten for en ekstern hukommelsesenhed kan variere afhængigt af producenten, da kapaciteten er baseret på SAMSUNG’s testresultater, da enheden blev frigivet.

14

Sådan kommer du i gang

Valg af hukommelsessted

Hvis der er tilsluttet en ekstern hukommelsesenhed (SD-hukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed), kan du vælge kilden for filerne.

Frame Memory

Photos

Music

Videos

Clock

Mini Monitor

Settings

1

Fra skærmbilledet for hovedmenuen skal du rulle til listen over hukommelsessteder.

2

Rul til en af følgende hukommelsesplaceringer og tryk på e

.

Hukommelsessted Beskrivelse

Frame Memory

Intern hukommelse

SD Card

USB

SD-hukommelseskort (eksternt)

USB-hukommelsesenhed (ekstern)

Du kan også ændre hukommelsesstedet, mens du gennemser billeder, musikfiler eller videoklip ved at trykke på m og vælge

Select Storage Device (s. 30).

15

Sådan kommer du i gang

Tilslutning til en computer

Du kan overføre filer (s. 17) eller bruge rammen som en miniskærm ved at tilslutte den til en computer (s. 39).

Tilslut den lille ende af USB-kablet til rammen og den store ende til USB-porten på en computer.

USB-stik

16

Sådan kommer du i gang

Overførsel af filer fra en computer

Mass Storage

Connected to PC USB port.

Do not insert or remove storage devices to/ from the Photo Frame while they are connected to the PC.

You can switch to Mini Monitor mode by using Frame Manager.

Nogle filer er som standard indlejret på rammen.

Når der ikke er nok hukommelse, skal du slette disse lagrede filer.

Hvis dine billeder er store, vil de bruge mere hukommelse og eksempelvisningen afspilles langsomt. Skift billedopløsningen til 800 X 600 (for

‘800W’) eller 1024 X 768 (for ‘1000W’), eller indstil rammen til at kopiere og automatisk skalere dine

billeder (Frame Memory Copy s. 36).

For at overføre filer fra en computer skal du gøre følgende:

1

Tilslut rammen til en computer med det medfølgende

USB-kabel (s. 16).

Når rammen er slukket, skal du først tilslutte den til en computer og dernæst tænde for den.

2

Vælg Mass Storage .

Når du er tilsluttet vil ‘

Mass Storage’ blive vist på skærmen og et pop up-vindue vil blive vist på computeren.

Hvis du tilslutter rammen til en computer, mens du bruger den

som miniskærm (s. 39), skal du skifte til masselagringsfunktionen

ved hjælp af programmet Frame Manager. For flere oplysninger henvises til “Brugervejledning til Frame Manager”.

Det eksterne diskdrev vil blive vist som ‘ 800W’ eller ‘1000W’ på computeren. Åbn drevet for den tilsvarende model i Denne

Computer og kopier dine billeder.

17

Sådan kommer du i gang

Overførsel af filer fra en computer (fortsat)

For at fjerne rammen fra en computer skal du gøre følgende:

Sørg for at afslutte forbindelsen korrekt for at undgå skade på rammen eller dine data.

1

Tryk på på proceslinjen i Windows.

2

Tryk på pop up-meddelelsen.

Fjern sikkert USB-masselagringsenheden - Drev (G:)

3

Fjern kun USB-kablet, når meddelelsen siger, at det er sikkert at fjerne hardwaren.

Du må ikke fjerne USB-kablet, mens filerne bliver kopieret, da dette muligvis kan resultere i tab af data eller skade på rammen.

Tilslutningen vil ikke blive afsluttet, hvis du har filer fra rammen åben på computeren. Luk alle filer fra rammen, og prøv igen.

18

Afspilning af multimediefiler

For at afspille et diasshow skal du gøre følgende:

1

Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et hukommelsessted ( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Rul til

Photos

, og tryk på e.

3

Rul til en fil, og tryk på e

eller s for at afspille et diasshow.

For at afspille et diasshow med specifikke billeder skal du trykke på m

og vælge Select Multiple Files (s. 30).

4

Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:

Trykknapper Beskrivelse m d

/u l

/r e b s

Åbner diasshowmenuen.

Justerer lydstyrken for baggrundsmusikken.

Få vist det forrige eller næste billede.

Sætter diasshowet på pause eller genoptager det.

Vender tilbage til forrige niveau.

Skifter visningstilstand.

19

Afspilning af multimediefiler

Afspilning af et diasshow (fortsat)

▲ Photo Only ▲ Photo & Clock

Skiftning af visningstilstand

Få vist et ur eller kalender under et diasshow eller flere billeder på en skærm under et diasshow.

Tryk gentagne gange på s under et diasshow for at skifte visningstilstanden.

Hver gang du trykker på s

, skifter visningstilstanden (Photo Only

→ Photo & Clock → Photo & Calendar → Multiview 1 →

Multiview 2

→ Multiview 3).

Indstil aktuel klokkeslæt og dato, før du afspiller uret eller kalenderen

(s. 33).

Du kan få vist det forrige eller næste billede ved at trykke på l

eller r under et diasshow.

Med

Multiview 1-3 vil alle de viste billeder på skærmen ændres på én gang, når du ændrer visningstilstand.

▲ Photo & Calendar ▲ Multiview 1

▲ Multiview 2

▲ Multiview 3

20

Afspilning af multimediefiler

Afspilning af et diasshow (fortsat)

Home

Rotate

Zoom

Background Music

Settings

On

Off

Select Music

Brug af diasshowmenuer

For at betjene et diasshow, og justere indstillingerne for diasshowet skal du gøre følgende:.

1

Tryk på m

under et diasshow.

2

Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e

.

Indstilling Beskrivelse

Home

Rotate

Zoom

Background

Music

Settings

Visning af hovedmenuen.

Roter et billede (Original, 90°, -90°, 180°).

Forstørrer et billede (x1, x2, x4).

Tænder eller slukker for baggrundsmusikken.

Åbner menuen Settings (s. 22).

• Du kan kun rotere eller zoome et billede i tilstanden Photo Only og

Photo & Clock.

• Når du zoomer ind på et billede, kan du bevæge rundt på billedet ved at trykke på u, d, l eller r. For at afslutte zoom-funktionen skal du trykke på b.

• Du kan vælge baggrundsmusik, så du kan nyde både musik og billeder på samme tid.

Alle musikfilerne i den valgte musikmappe vil blive afspillet automatisk, når du vælger at afspille et diasshow.

3

Når du er færdig skal du trykke på e

.

Når du trykker på b

i menuen Settings, vil hovedmenuen blive vist. For at afspille diasshowet skal du trykke på s.

21

Afspilning af multimediefiler

Afspilning af et diasshow (fortsat)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

: On

Fast

Normal

Slow

Valg af effekter til diasshow

Justér overgangseffekten, hastigheden, afspilningstilstanden eller rækkefølgen for billederne i et diasshow.

1

Tryk på m

under et diasshow.

2

Vælg Settings .

3

Rul til Photos , og tryk på e.

Du kan også vælge effekter til et diasshow ved at åbne Photos i

Settings.

4

Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e

.

Indstilling Beskrivelse

Slideshow

Transition

Slideshow

Speed

Slideshow

Mode

Slideshow

Order

View Mode

Vælger en overgangseffekt (No Effect, Fade, Blinds,

Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel,

Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push,

Stairs, Random).

Vælger en hastighed for et diasshow

(Fast, Normal, Slow).

All photos filnavne.

: Afspiller alle billeder i rækkefølge efter

Photos in folder : Afspiller alle billeder i den valgte mappe i rækkefølge efter filnavnene.

One photo : Gentager det valgte billede

Normal

Shuffle

: Afspiller billeder i rækkefølge efter filnavne.

: Afspiller billeder i vilkårlig rækkefølge.

Skifter visningstilstand (s. 20)

22

Afspilning af multimediefiler

Afspilning af et diasshow (fortsat)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

Original Fit

Auto Fit

Fit to Width

Fit to Screen

Slide Fit

Indstilling

Slideshow

Aspect Ratio

Auto Rotation

Beskrivelse

Original Fit : Viser billeder i original størrelse. Når et billede er større end skærmen, vil det blive tilpasset, så det passer til skærmen, men bevarer samme billedformat.

Auto Fit : Skalerer billeder, så de passer til skærmen, men bevarer samme billedformat. (Nogle dele af billedet bliver muligvis ikke vist).

Fit to Width

: Skalerer billeder, så de passer til skærmens bredde.

Fit to Screen

Slide Fit

: Skalerer billeder, så de udfylder skærmen.

*: Skalerer billeder, så de passer til skærmens længste kant. Rammen vil automatisk rulle gennem de resterende billeder fra venstre til højre eller fra top til bund (f.eks. panorama- eller portrætbilleder).

Roterer automatisk billeder, så de passer til skærmen under et diasshow (et panoramabillede vil f.eks. blive mindre i bredden, så det passer til skærmen i portrætvisning).

Display Photo

Info

Indstiller diasshowet til at vise detaljer for hvert billede.

* I tilstanden Slide Fit kan et billede synes forvrænget, hvis du forsøger at vise billeder med opløsninger mindre end 184 ppi og med en bredde større end 2600 pixler og en højde større end 2000 pixler.

5

Tryk på s

for at afspille diasshowet.

23

Afspilning af multimediefiler

Afspilning af videoer

Pause Volume Prev/Next

Optimal videoopløsning eller codec

Video

Audio

Codec MPEG4 (*.avi)

Bit rate

Resolution

2000 Kbps

800W : 720 X 540

1000W : 720 X 540

Frame rate 30fps, CBR

Codec

Bit rate

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

Sample rate 48 KHz

Channel 2

A/V Sync

Basic

1

Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et hukommelsessted ( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Rul til Videos , og tryk på e.

3

4

Rul til en fil, og tryk på e

for at afspille en video.

Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:

Trykknap Beskrivelse m

Åbner videomenuen.

d

/u l

/r e b

Justerer lydstyrken.

Springer tilbage eller frem. Scanner tilbage eller frem i en fil

(tryk og hold nede).

Sætter afspilningen på pause eller genoptager den.

Vender tilbage til forrige niveau.

Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, mens videoen er sat på pause, vil skærmskåneren blive vist. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra p for at vende tilbage til videoafspilningsskærmen.

24

Afspilning af multimediefiler

Afspilning af videoer (fortsat)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Video Aspect Ratio

Subtitle Encoding

Subtitle Sync

Subtitle Sync Reset

Settings

: All videos

: Normal

: On

Original Fit

Default

Videomenuer bruges på følgende måde:

1

Tryk på m

under afspilning.

2

Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e

.

Indstilling Beskrivelse

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Video Aspect

Ratio

Subtitle

Encoding*

Visning af hovedmenuen.

All videos : Afspiller alle videoer i rækkefølge efter filnavne.

Videos in folder : Afspiller alle videoer i den valgte mappe i rækkefølge efter filnavnene.

One video

: Gentager den valgte video.

Normal

Shuffle

: Afspiller videoer i rækkefølge efter filnavne.

: Afspiller videoer i vilkårlig rækkefølge.

Indstiller afspilningen til at blive gentaget.

Original Fit : Viser billeder i original størrelse. Når et billede er større end skærmen, vil det blive tilpasset, så det passer til skærmen, men bevarer samme billedformat.

Fit to Width : Skalerer billeder, så de passer til skærmens bredde.

Fit to Screen : Skalerer billeder, så de udfylder skærmen.

Vælger kodningsindstillingen

Default

: Koder undertekster i samme sprog som det, der

• er indstillet under de generelle indstillinger for rammen.

Forskellige sprog: Koder undertekster til det sprog, der er

• beregnet til filen.

UTF-8 : Koder undertekster til Unicode-format (UTF-8).

Hvis en underteksts fil understøtter mere end ét sprog, viser rammen kun det sprog, der står først opført for visningen.

Underteksten bliver måske ikke vist korrekt, hvis sprogindstillingen er forkert.

25

Afspilning af multimediefiler

Afspilning af videoer (fortsat)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Video Aspect Ratio

Subtitle Encoding

Subtitle Sync

Subtitle Sync Reset

Settings

: All videos

: Normal

: On

Original Fit

Default

Indstilling

Subtitle Sync*

Beskrivelse

Indstiller synkroniseringshastighed for undertekster

• Select : Gemmer valgt synkroniseringshastighed (Den valgte synkroniseringshastighed vil gælde for også andre videoer. Nulstil synkroniseringshastigheden ved at vælge

Subtitle Sync Reset før afspilning af anden video).

Back : Vender tilbage til videomenuen.

Volume

: Justerer lydstyrkeniveauet.

±0.5 sec : Justerer synkroniseringshastigheden.

Nulstiller synkroniseringshastigheden til standard.

Subtitle Sync

Reset *

Settings Åbner menuen Settings.

* Denne menu vises kun, når en underteksts fil er tilgængelig.

Navnet for undertekst- og videofilen bør være identisk, og rammen understøtter kun filformaterne *.smi eller *.srt. Rammen understøtter op til 18 skrifttypestørrelser.

En defekt undertekstfil kan forårsage problemer på den video, der afspilles.

Synkroniseringshastigheden nulstilles også, når du slukker for strømmen og derefter tænder igen.

3

Når du er færdig, skal du trykke på b

.

Når du trykker på b

i menuen Settings, vil hovedmenuen blive vist. For at afspille videoen henvises til trin 1-3 i “Afspilning af videoer”.

26

Afspilning af multimediefiler

Afspilning af musik

Pause Volume Prev/Next

1

Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et hukommelsessted ( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Rul til Music , og tryk på e.

3

4

Rul til en fil, og tryk på e

for at afspille musik.

Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:

Trykknap Beskrivelse m

Åbner musikmenuen.

d

/u l

/r e b

Justerer lydstyrken.

Springer tilbage eller frem. Scanner tilbage eller frem i en fil

(tryk og hold nede).

Sætter afspilningen på pause eller genoptager den.

Vender tilbage til forrige niveau.

Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, mens der ikke bliver afspillet musik, vil der blive vist et ur som skærmskåner. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra p for at vende tilbage til musikafspilningsskærmen.

Når du afspiller musikfiler, der er krypteret i en variabel bitrate (VBR), kan afspilningstiden, der vises på skærmen, muligvis være forskellig fra den aktuelle afspilningstid.

Du kan vælge baggrundsmusik for tilstanden til diasshow, så du kan nyde musik og billeder på samme tid.

27

Afspilning af multimediefiler

Afspilning af musik (fortsat)

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

: All music

: Normal

: On

Pause Volume Prev/Next

Musikmenuer bruges på følgende måde:

1

Tryk på m

under afspilning.

2

Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e

.

Indstilling Beskrivelse

Home

Play Mode

Play Order

Repeat

Settings

Visning af hovedmenuen.

All music : Afspiller alle musikfiler i rækkefølge efter filnavne.

Music in folder : Afspiller alle musikfiler i den valgte mappe i rækkefølge efter filnavnene.

One music : Gentager den valgte musikfil.

Normal : Afspiller musikfiler i rækkefølge efter filnavne.

Shuffle : Afspiller musikfiler i tilfældig rækkefølge.

Indstiller afspilningen til at blive gentaget.

Åbner menuen Settings.

3

Når du er færdig, skal du trykke på b

.

Når du trykker på b

i menuen

Settings, vil hovedmenuen blive vist. For at afspille musikken henvises til trin 1-3 i “Afspilning af musik”.

28

Visning og administrering af multimediefiler

Gennemse filer

Åbn menuerne

Photos

,

Videos

eller

Music

og gennemse filerne.

Hukommelsessted/

Mappenavn/filnavn

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Music

Frame Memory • 2009 • Music

Title Artist

Aktuelt filnummer/ samlet antal filer

1

Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et hukommelsessted ( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Rul til

Photos

,

Videos

eller

Music

, og tryk på e.

3

Tryk på d

, u, l eller r for at gennemse filer.

Rul til mappen, og tryk på e

for at få vist filer i en mappe.

Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, vil skærmskåneren blive vist.

I tilstanden til afspilning af musik og video vil kun tilstanden Ur blive vist som skærmskåner. For at aktivere rammen skal du trykke på en af knapperne, undtagen tænd-knappen. (Skærmskånerindstillinger

→ s. 37)

29

Visning og administrering af multimediefiler

Håndtering af filer

Kopier eller slet filer, der er gemt i interne hukommelses- eller eksterne hukommelsesenheder.

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Photo Size

File Size

Date

Home

Copy

Delete

Select Multiple Files

Select Storage Device

Settings

1

Tryk på m

, mens du gennemser filer.

2

Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e

.

Indstilling Beskrivelse

Home

Copy

Delete

Select Multiple

Files

Select Storage

Device

Settings

Visning af hovedmenuen.

Kopierer den valgte mappe eller fil til et andet

hukommelsessted (s. 31).

Sletter den valgte mappe eller fil (s. 32).

Vælger flere filer, så de kan ses som diasshow, kopieres eller slettes.

Skifter hukommelsessted (s. 15).

Åbner menuen Settings (s. 33).

30

Visning og administrering af multimediefiler

Håndtering af filer (fortsat)

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Copy

Choose a device to copy a photo to.

SD Card

USB

Billeder, der er kopieret til rammen, vil beholde deres oprindelige størrelse. For at kopiere billeder i optimale størrelser skal du fra hovedmenuens skærmbillede vælge Settings

→ General →

Frame Memory Copy

→ Resized (s. 36).

Hvis du kopierer højopløsningsbilleder med funktionen Resized, vil billederne blive skaleret til en lavere opløsning, hvilket vil give en mindre størrelse. Herved kan du gemme flere billeder i rammen.

Kopiering af filer

Tilslut en ekstern hukommelsesenhed (SD-hukommelseskort eller

USB-hukommelsesenhed) til rammen og kopier filer fra den eksterne hukommelsesenhed til rammen eller omvendt.

1

Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et hukommelsessted ( Frame Memory , SD Card eller USB ).

2

Rul til Photos , Videos eller Music , og tryk på e.

3

Rul til den ønskede fil for at kopiere, og tryk på m

.

Vælg mappen for at kopiere alle filer i den valgte mappe.

4

Rul til Copy , og tryk på e.

Vælg Select Multiple Files for at kopiere flere filer.

5

Vælg et sted til filerne.

De valgte filer vil blive kopieret.

31

Visning og administrering af multimediefiler

Håndtering af filer (fortsat)

Photos

Frame Memory • 2009 • Summer.jpg

Delete

Do you want to delete the photo?

Yes

No

Sletning af filer

1

Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et hukommelsessted (

Frame Memory

,

SD Card

eller

USB

).

2

Rul til Photos , Videos eller Music , og tryk på e.

3

Rul til den ønskede fil for at slette, og tryk på m

.

Vælg mappen for at slette alle filer i den valgte mappe.

4

Rul til

Delete

, og tryk på e.

Vælg Select Multiple Files for at slette flere filer.

5

Vælg Yes for at bekræfte.

Den valgte fil vil blive slettet.

32

Brugertilpasning af indstillingerne

Definér rammens indstillinger efter eget ønske.

Effekter til et diasshow justeres på følgende måde

Settings

1

Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til

Settings og trykke på e.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Option

Slideshow Transition

Slideshow Speed

Slideshow Mode

Slideshow Order

View Mode

Slideshow Aspect Ratio

Auto Rotation

Display Photo Info

: Fade

: Fast

: All photos

: Normal

: Photo Only

: Auto Fit

: On

: On

2

3

Rul til Photos , og tryk på e.

Vælg og justér effekter til et diasshow (s.

22).

Klokkeslæt og dato indstilles på følgende måde

Settings

1

Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings og trykke på e.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Option

Clock Set

Date Format

Time Format

Clock Type

: DD.MM.YYYY

: 12 Hours

: Clock 1

2

3

Rul til Clock , og tryk på e.

Indstil klokkeslæt og dato, og tilpas indstillingerne for uret

(s. 13).

33

Brugertilpasning af indstillingerne

Indstilling og brug af alarmer

Indstil og betjen alarmer for vigtige begivenheder.

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Alarm1

Alarm2

Alarm3

Alarm4

Alarm5

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

: Inactivated

En ny alarm indstilles på følgende måde:

1

Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til

Settings og trykke på e.

2

Rul til Alarm , og tryk på e.

3

Rul til en tom alarm, og tryk på e

.

4

Tryk på d

, u, l eller r for at indstille detaljer for alarm.

Activation

On

AM/PM

AM

Set time

Manual

Repeat

Once

OK

Hour

12

Sound

Sound 1

Cancel

Minute

00

Volume

70

5

Når du er færdig, skal du vælge OK .

vil blive vist i øverste højre hjørne af skærmen.

Du kan kun indstille en alarm for en specifik periode. Dobbeltalarmer vil blive ignoreret.

34

Brugertilpasning af indstillingerne

Indstilling og brug af alarmer (fortsat)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Alarm1

Alarm1

Current

Alarm

OK

PM

PM

PM

En alarm stoppes på følgende måde:

Når alarmen bliver udløst, kan du trykke på en vilkårlig knap bortset fra p for at stoppe alarmen. Hvis du ikke stopper alarmen, vil den være udløst i 1 minut.

En alarm deaktiveres på følgende måde:

1

Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til

Settings og trykke på e.

2

Rul til Alarm , og tryk på e.

3

Rul til den ønskede alarm for at deaktivere, og tryk på e

.

4

Rul til

Off

, og vælg e.

35

Brugertilpasning af indstillingerne

Brugertilpasning af generelle indstillinger

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Auto Picture On/Off

Startup Mode

Frame Memory Copy

Screen Saver

Logo

: English

: 70

: Off

: Home

: Original size

: Slideshow

: On

1

Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings og trykke på e.

2

Rul til

General

, og tryk på e.

3

Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e

.

Indstilling Beskrivelse

Quick Setup

Language

Opsætter grundlæggende indstillinger, inklusive sproget

for din ramme (s. 11).

Vælger et sprog, du ønsker at få vist.

Brightness

Justerer skærmens lysstyrke.

Button Sound

Auto Picture On/

Off

Indstiller knappens lyd.

Indstiller tiden for, hvornår skærmen tænder og slukker automatisk (du kan f.eks. indstille skærmen til at slukke, når du går i seng eller tænde, når du vågner om morgenen).

• Når du angiver disse indstillinger og skærmen er slukket, kan du trykke på en vilkårlig knap bortset fra p for at tænde den igen.

Hvis du slukker for rammen ved at trykke på p, vil rammen ikke tænde automatisk.

Funktionen Auto Picture virker kun, når rammen slukkes planmæssigt.

36

Brugertilpasning af indstillingerne

Brugertilpasning af generelle indstillinger (fortsat)

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Quick Setup

Language

Brightness

Button Sound

Auto Picture On/Off

Startup Mode

Frame Memory Copy

Screen Saver

Logo

: English

: 70

: Off

: On

Home

Last Mode

Slideshow

Indstilling

Startup Mode

Frame Memory

Copy

Screen Saver

Logo

Beskrivelse

Vælger den tilstand, der skal aktiveres, når rammen tændes.

Home : Starter med hovedmenuen.

Last Mode

Slideshow

: Starter med den tilstand, du brugte sidst.

: Starter med et diasshow.

Original size : Kopierer billeder i deres originale størrelse.

Resized : Kopierer billeder i reducerede størrelser for optimal opløsning på skærmen.

Vælger en skærmskåner (Slideshow eller Clock).

I tilstanden til afspilning af musik og video vil kun tilstanden Ur blive vist som skærmskåner.

Indstiller baggrundsbelysningen for Samsung-logoet til at tænde eller slukke (baggrundsbelysningen vil ikke blive aktiveret i portrætvisning).

37

Brugertilpasning af indstillingerne

Opdatering og nulstilling af rammen

Settings

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Option

Upgrade Software

Reset

Product Guide

Product Information

Open Source License

1

Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings og trykke på e.

2

Rul til Support , og tryk på e.

3

Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e

.

Indstilling Beskrivelse

Upgrade

Software

Opdaterer rammen med det seneste firmware (s. 40).

Reset

Konfigurerer alle valgmuligheder og indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne (bortset fra klokkeslæt og sprogindstillinger).

Product Guide

Viser grundlæggende instruktioner for brug af rammen.

Product

Information

Open Source

License

Viser produktoplysninger, som f.eks. modelnavn, firmware-version, hukommelsesbrug eller copyright.

Viser oplysninger for Open Source-licensen.

38

Appendiks

Kan bruges som en miniskærm til din pc

Du kan bruge rammen som en miniskærm (ekstra skærm) til din pc. Installér programmet Frame Manager på din pc og tilslut rammen til din pc via et USB-kabel. For mere information skal du besøge webstedet for Samsung Electronics

(http://www.samsung.com) og søge efter “800W” eller “1000W”.

Systemkrav for brug af rammen som en miniskærm

OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32 bit/64 bit)

USB: Extended Host Controller (EHCT) for USB 2.0

RAM: 512 MB eller mere

CPU: 2,4 Ghz eller mere

Før brug

Læs “Brugervejledning til Frame Manager” for at installere programmet korrekt.

Brug det USB-kabel, der følger med rammen.

Rammen må ikke anvendes som primær skærm. Skærmen virker måske ikke korrekt.

Tryk på d

eller u for at justere lysstyrken, når du bruger rammen som en miniskærm.

Skærmen blinker, når der ikke er nok tilgængelig hukommelse.

Hvis du har flyttet et programikon eller et vindue til den sekundære skærm, skal du flytte det tilbage til den primære skærm efter brug.

Rammen virker måske ikke korrekt med visse former for videokort. Hvis dette er tilfældet, kan du forsøge at indstille hardwareaccelerationen til None.

For at indstille hardwareaccelerationen til None skal du gøre følgende:

(for Windows XP)

1. Højreklik på Windows-skrivebordet og vælg Properties.

2. Når vinduet Display Properties vises, skal du vælge Settings

→ Advanced →

Troubleshoot

→ Hardware acceleration og trække indikatoren til None.

Under Windows Vista vil effekten Aero 3D måske ikke virke, hvis rammen bruges som en miniskærm, og nogle videoer kan muligvis ikke afspilles på rammen.

Rammen fungerer ikke som et program, der er kompatibelt med Windows

Presentation Foundation.

Hvis du oplever et problem efter installeringen, skal du afinstallere programmet.

Efter afinstalleringen skal du genstarte computeren og geninstallere programmet. Rammen må ikke være tilsluttet under installeringen.

39

Appendiks

Opdatering af firmware

Download og installér den seneste firmware fra webstedet for Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

Category

Photos

Clock

Alarm

General

Support

Settings

Option

Upgrade Software

Reset

Upgrade Software

Getting upgrade files now.

Do not remove the storage device.

Upgrading…

Lav en backup af dine filer (billeder, videoklip eller musik),før du opdaterer din firmware for at undgå at miste dem.

-

-

-

-

Mens opdateringen foretages, gælder følgende:

Den eksterne enhed (SD-hukommelseskortet eller

USB-hukommelsesenheden) må ikke tages ud af rammen.

Du må ikke trykke på nogen knapper.

Du må ikke indsætte andre hukommelseskort.

Du må ikke slukke for rammen.

Du kan bekræfte, at firmwaren er blevet opdateret til den seneste version ved at åbne Product

Information i Settings

→ Upgrade Software.

1

Forbind den eksterne hukommelsesenhed

(SD-hukommelseskortet eller USB-hukommelsesenheden)

til computeren (s. 14).

2

Kopiér den senest downloadede firmware til den eksterne hukommelsesenhed.

Kopiér firmwaren til rodmappen på hukommelsesenheden.

3

Tag den eksterne hukommelsesenhed ud af computeren og forbind den til rammen.

4

Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings og trykke på e.

5

Rul til Support , og tryk på e.

6

Rul til Upgrade Software , og tryk på e.

7

Vælg den eksterne hukommelsesenhed og tryk på e

.

Firmwaren vil nu blive opdateret.

8

Når opdateringen er færdig, vil rammen blive genstartet automatisk.

Fjern den eksterne hukommelsesenhed.

40

Appendiks

Fejlfinding

Prøv følgende, hvis du har problemer med at bruge rammen.

Problem Løsning

Kontrollér, at strømkablet er sat korrekt i.

Rammen kan ikke tændes.

Når rammen tilsluttes en computer via

USB-stikket, blinker skærmen og rammen slukkes automatisk.

Der kommer lys ud langs kanten på urskærmen.

Tidsindstillingen er ikke korrekt.

Når rammen tændes eller når et diasshow aktiveres, kan det tage lidt tid, før billedet vises.

Selv om der kan være ledig plads i den interne hukommelse, kan billederne ikke kopieres hertil.

Eksterne enheder (SD-hukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed) virker ikke korrekt.

JPEG-billeder afspilles ikke.

Nogle billeder kan ikke vises i et diasshow.

Forholdene for et billede er ikke korrekte.

Der kan være et problem med USB-porten på din computer.

Hvis skærmen er sort, kan man på grund af LCD-panelets opbygning muligvis se lidt lys. Dette er normalt.

Hvis strømadapteren ikke har været sat til i lang tid, kan den aktuelle tidsindstilling blive slettet.

Strømadapteren bør være sat til hele tiden.

Hvis et billedes opløsning er for høj eller hvis filstørrelsen er stor, kan det tage længere tid om at blive vist.

Hvis FAT-sektionen af den interne hukommelse er ødelagt, kan billederne ikke kopieres hertil.

Lav en mappe i den interne hukommelse til kopiering af billederne.

Kontrollér, at enhederne er tilsluttet korrekt.

Kontrollér, at billederne på den eksterne hukommelsesenhed er i JPEG-format. Korrumperede eller ødelagte filer vil ikke blive vist.

Enheden er måske ikke understøttet af rammen. Prøv en anden enhed.

JPEG-billeder, der er lagret i CMYK-tilstande, vil ikke blive vist.

JPEG-billeder, der er redigeret i billedbehandlingsprogrammer (f.eks. Photoshop eller

Paintshop) kan måske ikke vises korrekt. Gem billederne i JPEG-format efter redigeringen på computeren og afspil diasshowet igen.

Din ramme kan læse op til 10.000 billeder. Billeder ud over dette antal kan ikke vises i et diasshow.

Fra hovedmenuens skærmbillede skal du vælge Settings

→ Photos → Slideshow Aspect

Ratio

→ Original Fit.

41

Appendiks

Fejlfinding (fortsat)

Problem

Eksempelvisningen afspilles langsomt.

Selv om der kun er ét billede på hukommelseskortet eller hvis Slideshow

Mode er indstillet til One photo, vil diasshoweffekten blive anvendt for det pågældende billede.

I hvilken rækkefølge vises billederne på et hukommelseskort?

Diasshowet starter ikke automatisk.

Jeg kan ikke afspille en videofil.

Jeg har aktiveret funktionen Auto Picture

On/Off, men skærmen tændes ikke automatisk.

Jeg ønsker at nulstille rammen.

Løsning

I tilfælde af mange billeder billeder eller store filstørrelser kan eksempelvisningen være langsom.

Effekten vil blive anvendt for at beskytte panelet.

Billederne arrangeres efter filnavn i rækkefølge efter tal – store bogstaver – små bogstaver.

Kontrollér, at Startup Mode er indstillet til Slideshow i Settings

→ General (s. 36).

Bekræft, at rammen understøtter video-codec (s.

41).

Hvis dette codec ikke er understøttet, skal du konvertere med et program til konvertering af video-codec (Optimal videoopløsning eller codec

→ s. 44).

Kontrollér, at det aktuelle klokkeslæt er indstillet korrekt.

Hvis du har trykket på p

for at slukke for rammen, mens funktionen Auto Picture On/Off har været aktiveret, vil skærmen ikke blive tændt automatisk. Skærmen tændes kun automatisk, hvis skærmen blev slukket automatisk via indstillingen Off Time.

Vælg Reset i Settings

→ Support for at konfigurere indstillingerne tilbage til fabriksindstillingen, men klokkeslæt og sprogindstillinger vil ikke blive nulstillet.

42

Appendiks

Specifikationer

Digital ramme

Modelnavn

Panel

Type

Opløsning

Foto

Musik

Filformater

Video

Indbygget hukommelse

USB

800W 1000W

8” TFT LCD 10” TFT LCD

800 X 600 1024 X 768

BMP

JPEG (CMYK-formater er ikke understøttet)

Understøtter maksimal opløsning på 16.000 X 16.000

Understøtter maksimalt billedforhold fra 1:6 til 6:1

MP3 (Frekvens: 8 - 48 Khz, Bitrater : 8 - 320 Kbps)

Video-codec

M-JPEG (*.MOV, *.AVI)

MPEG-1 (*.MPG)

Formatkombination

Container

MOV

AVI

Video

JPEG

MJPG

Audio

PCM

PCM

* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW

Container

MPG

Video

MPEG-1

Audio

MP2

* MP2 : MPEG-1 Layer II

MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)

Container Video

AVI

MP4

MPEG-4 mp4v

* MPEG-4 : MPEG-4 ASP

* AAC: AAC-LC

1 GB

Vært (USB 2.0)/Enhed (USB 2.0)

Audio

MP3/PCM/AC-3

AAC

Kompatibilitet

VGA (640 X 480),

30 Bps, 15000 Kbps

D1 (720 X 480), 30 Bps,

2000 Kbps CBR

D1 (720 X 540), 30 Bps,

2000 Kbps CBR

43

Appendiks

Specifikationer (fortsat)

Strøm

Generelt

Specifikation

Forbrug

Mål (B X H X D)

Ekstern jævnstrøm 12 V

Tændt: 10 W/Slukket: Mindre end 1 W

Med rammens fod : 8,9 X 6,9 X 4,6 inches

(225,4 mm X 175,4 mm X 116,1 mm)

Uden rammens fod : 8,9 X 6,9 X 1 inches

(225,4 mm X 175,4 mm X 27,0 mm)

20,1 oz (570 g)

Vægt

* Produktets design kan variere afhængigt af den pågældende model. Specifikationerne kan ændres uden varsel.

* Denne enhed er et klasse B digitalt apparat.

Tændt: 11 W/Slukket: Mindre end 1 W

Med rammens fod : 10,5 X 8,5 X 4,6 inches

(266,9 mm X 217,0 mm X 116,1 mm)

Uden rammens fod : 10,5 X 8,5 X 1 inches

(266,9 mm X 217,0 mm X 27,0 mm)

26,3 oz (745 g)

Optimal videoopløsning eller codec

Video options

Codec

Bit rate

Resolution

Frame Rate

MPEG4 (*.avi)

2000kbps

800W(720x540), 1000W(720x540)

30fps, CBR

Audio options

Codec

Bit Rate

Sample Rate

Channel

A/V Sync

MP3 (MPEG1-layer3)

320kbps

48kHz

2

Basic

* Ovenstående beskrevne video-codec er baseret på AVI-filmfilen.

* Ovenstående værdier er baseret på AVC (Any Video Converter), og værdierne kan variere i andre videokonverteringsprogrammer.

Korrekt bortskaffelse af rammen

Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser og gældende lovgivning.

44

Appendiks

Kontaktoplysninger til Samsung Worldwide

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung-produkter, skal du kontakte os.

Område Område

Europa

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

Kontaktcenter Websted

0810 - SAMSUNG

(7267864, € 0.07/min) www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French)

800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,

Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70 www.samsung.com

0818 717100

800-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

030 - 6227 515 www.samsung.com

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com

www.samsung.com

06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Europa

(fortsat)

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

Kontaktcenter Websted

8000-7267

8-800-77777 www.samsung.com

www.samsung.com

261 03 710

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815-56 480 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

0 801 1SAMSUNG (172678)

022-607-93-33 www.samsung.com

80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

0800-SAMSUNG (726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG

(902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

www.samsung.com

0848 - SAMSUNG

(7267864, CHF 0.08/min)

0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/

(French) www.samsung.com

Softwarelicens

For at sende forespørgsler eller spørgsmål angående open source-koder skal du kontakte Samsung via e-mail ([email protected]).

Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under Independent JPEG Group.

Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under Freetype Project.

Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under OpenSSL Project.

Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under MPL.

Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under GPL/LGPL-licens.

GPL- software: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL- software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

For at få vist flere detaljer skal du trykke på Software License på cd-rom’ens hovedskærmbillede.

45

Appendiks

Indeks

A alarm

opret, 34

stop, 35

B

billedformat, 23

C

Computerkrav, 39

D diasshow

afspille diasshow, 19

baggrundsmusik, 21

billedformat, 23 få vist billedoplysninger, 23

hastighed, 22

indstillinger, 21

overgang, 22 rækkefølge, 22

roter, 21

tilstand, 22

visningstilstand, 20, 22

zoome, 21

E

ekstra skærm, 39

F

fejlfinding, 41

fil

gennemse filer, 29

håndter filer, 30

kopier filer, 31

overfør filer, 17

slet filer, 32

firmwareopgradering, 40

fjernbetjening, 9

Frame Manager, 39

G

grundlæggende indstillinger, 11

H

hovedmenu, 12

hukommelsessted, 15

hurtigopsætning, 11

L

lysstyrke, 36

M

masselagring, 17

miniskærm, 39

musik

afspil musik, 27

gentag, 28 indstillinger, 28 rækkefølge, 28 tilstand, 28

N

nulstil indstillinger, 38

46

Appendiks

Indeks (fortsat)

P

produktbortskaffelse, 44

R

roter, 21

S

skærmskåner, 37

specifikationer, 43

sprog, 11, 36

starttilstand, 37

T tilslutning

computer, 16

eksterne hukommelsesenheder, 14

trykknapper, 7

U undertekst

subtitle encoding, 26 subtitle sync, 26 subtitle sync reset, 26

ur

datoformat, 13 klokkeslæt og dato, 13 tidsformat, 13 urtype, 13

USB-stik, 16

V video

afspil video, 24

gentag, 25

indstillinger, 26

rækkefølge, 25 tilstand, 25

visningstilstand, 20

Z

zoome, 21

47

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project