Samsung | 800P | Brugervejledning | Samsung 800P Betjeningsvejledning

Digital Fotoramme
Brugervejledning
Tryk
Indhold
Sikkerhedsforanstaltninger
Sådan kommer du i gang
Afspilning af multimediefiler
800P
1000P
Visning og administrering af
multimediefiler
Brug af den trådløse
Bluetooth-funktion
Brugertilpasning af
indstillingerne
Appendiks
Indeks
Læs grundigt denne vejledning med
instruktioner om korrekt brug og
vedligeholdelse.
Billederne og skærmbillederne i denne vejledning er fra 800P.
Indhold
Instruktionsikoner
Sikkerhedsforanstaltninger................. 3
Før du starter, skal du lære de ikoner at kende, som du vil
komme til at se i denne vejledning:
Sådan kommer du i gang. .................. 6
Forsigtig - situationer, der kan forårsage
skade på din enhed eller andet udstyr
Bemærk - bemærkninger, gode råd og
yderligere information
©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
• Det er strengt forbudt at kopiere eller distribuere indhold
fra denne vejledning uden tilladelse fra SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
• I forbindelse med opgradering af produktfunktionerne kan
produktspecifikationerne eller vejledningens indhold ændres
uden forudgående varsel.
Kassens indhold ....................................... 6
Lær din ramme at kende . ......................... 7
Opsætning af din ramme ........................ 10
Tilslut adapteren og tænd for strømmen . 10
Brugertilpasning af grundlæggende
indstillinger .............................................. 11
Lær hovedmenuen at kende ................... 12
Visning af klokkeslæt og dato ................. 13
Tilslutning af eksterne
hukommelsesenheder . ........................... 14
Valg af hukommelsessted ....................... 15
Tilslutning til en computer ....................... 16
Overførsel af filer fra en computer . .......... 17
Afspilning af multimediefiler............. 19
For at afspille et diasshow skal du gøre
følgende: . ............................................... 19
Afspilning af videoer ................................ 24
Afspilning af musik .................................. 26
Visning og administrering af
multimediefiler................................... 28
Gennemse filer ........................................ 28
Håndtering af filer .................................... 29
Brug af den trådløse
Bluetooth-funktion............................ 32
Find og dan par med andre
Bluetooth-aktiverede enheder ................. 32
Få data ved hjælp af den trådløse
Bluetooth-funktion .................................. 33
Brug af Bluetooth-menuer . ..................... 34
Oplysninger om brugen af Bluetooth ....... 35
Brugertilpasning af indstillingerne. .. 36
Effekter til et diasshow justeres på
følgende måde ........................................ 36
Klokkeslæt og dato indstilles på
følgende måde ........................................ 36
Indstilling og brug af alarmer ................... 37
Brugertilpasning af generelle indstillinger .39
Brugertilpasning af
Bluetooth-indstillinger . ............................. 40
Opdatering og nulstilling af rammen ........ 41
Appendiks. ........................................ 42
Kan bruges som en miniskærm til din
pc ........................................................... 42
Opdatering af firmware . .......................... 43
Fejlfinding . .............................................. 44
Specifikationer ........................................ 46
Korrekt bortskaffelse af rammen ............. 47
Kontaktoplysninger til
Samsung Worldwide ............................... 48
Softwarelicens ........................................ 48
Indeks . ................................................... 49
Sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL:
• FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD MÅ MAN IKKE ÅBNE ELLER FJERNE RAMMENS KABINET ELLER BAGBEKLÆDNING. DER ER INGEN
INDVENDIGE DELE, SOM BRUGEREN SELV KAN UDFØRE SERVICE PÅ. KUN KVALIFICERET PERSONALE MÅ UDFØRE SERVICE PÅ
DENNE RAMME.
• FOR AT FORHINDRE BRAND MÅ DENNE RAMME ALDRIG KOMME I NÆRHEDEN AF ÅBEN ILD, SOM F.EKS. STEARINLYS.
• Stikkene og åbningerne i rammen giver den nødvendige
ventilation. For at garantere produktets driftsikkerhed og
for at forhindre overophedning må disse åbninger ikke
blokeres eller dækkes:
-- Stikkene og åbningerne må ikke tildækkes.
-- Du må ikke blokere stikkene eller åbningerne ved at anbringe
rammen på bløde overflader, som f.eks. på en seng, sofa
eller et tæppe.
-- Rammen må ikke anbringes et lukket sted uden ventilation,
som f.eks. i en bogreol eller i et kabinet.
• Rammen må ikke anbringes i nærheden af eller oven på
varmekilder, som f.eks. en radiator eller i direkte sollys.
• Rammen må ikke komme i kontakt med vand. Rammen
må ikke anbringes i nærheden af vand, som f.eks.
et badekar eller en vask, eller et sted, hvor vand eller
andre væsker kan sprøjte eller dryppe på rammen. Hvis
rammen bliver våd, skal du omgående tage strømstikket
ud af rammen og kontakte forhandleren eller et
autoriseret servicecenter.
• Stikkontakter på væggen, forlængerledninger eller
adaptere må ikke belastes ud over deres beregnede
kapacitet, da dette kan forårsage brand eller elektrisk
stød.
• Alle strømledninger bør føres uden om områder med
trafik eller uden om andre genstande, så der ikke
bliver trådt på ledningerne og så de ikke kommer i
klemme, ved at andre ting anbringes på dem. Sørg
for, at ledningerne ikke er snoede eller bukkede ved
stikenderne eller ved adapterporten.
• I tilfælde af tordenvejr eller hvis rammen skal være uden
opsyn og ikke bruges i længere perioder, skal rammens
stik tages ud af stikkontakten på væggen. Dette vil
forhindre skader på rammen fra strømstød.
• Før strømledningen tilsluttes, skal du kontrollere, at
rammens beregnede spænding stemmer overens med
den lokale strømforsyning.
3
Sikkerhedsforanstaltninger
• Metalgenstande må aldrig sættes ind i rammens
åbne dele, da dette kan forårsage elektrisk stød. Ved
brug af rammen skal du sikre, at strømledningen er
sat fuldstændigt ind i rammen. Hold fast om stikket,
når strømledningen skal tages ud, og rør aldrig ved
strømledningen med våde hænder.
• Hvis du bemærker usædvanlige fænomener ved
rammen, som f.eks. usædvanlige lyde eller brændte
lugte, skal du omgående tage strømledningen ud og
kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
• Det anbefales ikke at installere rammen et sted, hvor
den kan blive udsat for meget støv, høje eller lave
temperaturer, høj fugtighed, kemiske substanser eller
steder, hvor den hele tiden er tændt.
• Brug kun stik og stikkontakter med korrekt
jordforbindelse ved tilslutning til denne ramme. Forkert
jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød og skade på
udstyret.
• Opbevar denne ramme og alt tilbehør uden for børns
rækkevidde.
• Rammen må ikke installeres på ustabile steder, som
f.eks. ukorrekt monterede hylder, på vinklede overflader
eller steder, hvor rammen kan udsættes for vibration.
• Rammen må ikke tabes eller udsættes for kraftige
stød. Hvis rammen bliver beskadiget, skal du tage
strømstikket ud og kontakte en forhandler eller et
autoriseret servicecenter.
• Ved rengøring af rammen skal du altid tage
strømledningen ud. Brug kun en blød, tør klud til at
aftørre rammen med. Rammen må ikke udsættes
for kemikalier, som f.eks. voks, benzen, alkohol,
fortyndere, sprøjtemidler, luftfriskere, smøremidler eller
rengøringsmidler, da disse kan ødelægge rammens
finish og ugyldiggøre din garanti.
• Produktet skal rengøres med en blød, tør klud.
-- Produktet med ikke rengøres med brandfarlige substanser,
som f.eks. benzen eller fortynder, eller med en våd klud.
Dette kan beskadige produktet.
-- Undgå at ridse skærmen med dine negle eller andre skarpe
genstande.
-- Undgå at rengøre produktet ved at sprøjte vand på det. Hvis
der kommer vand ind i produktet, kan det resultere i brand,
elektrisk stød eller fejlfunktion.
-- Undgå at bruge en supersonisk luftfugter i nærheden af
produktet. Det kan resultere i hvide pletter på produktets
overflade.
4
Sikkerhedsforanstaltninger
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette
produkt
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i EU og andre europæiske lande med
særlige retursystemer for batterier)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den
medfølgende dokumentation betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USBledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger
på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal
ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald
og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig
materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har
købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor
og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på
miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse
betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette
produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller
emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter
endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler
Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv
2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan
disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller
for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug,
skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og
genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
5
Sådan kommer du i gang
Kassens indhold
Digital ramme
Strømledning*
Adapter
USB-kabel
Hurtigvejledning
og garantibevis**
Cd-rom
(Brugervejledning)
Fjernbetjening
Klud
* Stikkets form kan variere alt efter land.
** Afhængigt af dit land er garantien måske ikke gældende.
6
Sådan kommer du i gang
Lær din ramme at kende
Rammens forside
Trykknap*
Beskrivelse
p
Tænder for rammen. Slukker for rammen (tryk
og hold nede).
h
Åbner hovedmenuen.
m
Åbner menuerne.
Ruller gennem menuer eller emner
Skærm
u/d/l/r (op/ned/venstre/højre).
e
Vælger menuer eller emner. Udfører valgte
funktioner.
b
Vender tilbage til forrige niveau.
s
Afspiller diasshow på enhver skærm. Skifter
visningstilstand under et diasshow.
* Beskrivelserne i denne manual er baseret på trykknappen. Læs venligst
denne vejledning omhyggeligt og brug den korrekt.
Sensor til
fjernbetjening
Base
Brug af trykknapperne
• Trykknapperne må kun betjenes med fingrene. Sørg
for, at dine hænder er rene og tørre, når du skal bruge
trykknapperne.
• Tryk let på den knap, der svarer til den ønskede
funktion.
• Tryksensoren virker måske ikke korrekt i fugtige miljøer
eller, hvis den er våd.
• Når trykknapperne ikke vises, skal du trykke let på
skærmen for at få vist dem igen.
7
Sådan kommer du i gang
Lær din ramme at kende (fortsat)
Rammens bagside
Højttaler
Åbning til SD-hukommelseskort
Højttaler
Port til USB-kabel
Port til strømledning
Port til USB-hukommelsesenhed
Port til høretelefoner
8
Sådan kommer du i gang
Lær din ramme at kende (fortsat)
Fjernbetjening
Knap
Beskrivelse
Tænder eller slukker for rammen.
Åbner hovedmenuen.
Åbner menuerne.
Vender tilbage til forrige niveau.
Ruller gennem menuer eller emner (op/ned/venstre/højre).
Vælger menuer eller emner.
Afspiller diasshow på enhver skærm. Skifter visningstilstand
under et diasshow.
Viser klokkeslæt og dato.
• Sørg for at rette fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på rammen (s. 7).
• Åbn batteridækslet ved at dreje det til venstre,
udskift batteriet og luk batteridækslet igen ved at
dreje det til højre.
Roterer et billede under et diasshow.
Åbner skærmen med fotolisten.
Åbner skærmen med musiklisten.
Åbner skærmen med videolisten.
9
Sådan kommer du i gang
Opsætning af din ramme
Læg ikke for meget tryk på rammen og tving ikke
skærmen til at dreje i den forkerte retning, da dette
kan beskadige rammen.
Tilslut adapteren og tænd for strømmen
Stikkets form kan variere alt efter land.
Tryk på p for at tænde for rammen. Lyset på p
vil blive tændt, og hovedmenuen vil blive vist.
For at slukke for rammen skal du trykke på p og
holde den nede.
10
Sådan kommer du i gang
Brugertilpasning af grundlæggende indstillinger
Når du første gang tænder for rammen, vil skærmbilledet Hurtigopsætning blive vist.
Vælg et sprog og tilpas de grundlæggende indstillinger for din ramme.
Start Quick Setup
Quick Setup helps you setup several
settings to use your photo frame.
This includes View Mode, Slideshow
Transition, Clock Set, and Startup Mode
settings
Do you want to start?
Yes
ENTER
No
BACK
EXIT
1 Rul til dit sprog, og tryk på e.
2 Vælg Yes for at starte Guiden Opsætning.
3 Følg instruktionerne på skærmen for at tilpasse din ramme
efter eget ønske.
Indstilling
Beskrivelse
View Mode
Vælger en visningstilstand for et diasshow (s. 20).
Slideshow
Transition
Vælger en overgangseffekt for et diasshow (s. 22).
Clock Set
Indstiller aktuel klokkeslæt og dato (s. 13).
Startup Mode
Vælger den tilstand, der skal aktiveres, når rammen
tændes (s. 39).
4 Når du er færdig med opsætningen, skal du vælge Yes for
at få vist produktvejledningen.
5 Gennemgå instruktionerne om grundlæggende brug af din
ramme og vælg Done.
11
Sådan kommer du i gang
Lær hovedmenuen at kende
Fra hovedmenuens skærmbillede kan du få adgang til følgende menuer.
Menu
Photos
Music
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
Videos
Bluetooth
Beskrivelse
Gennemse de billeder, der er gemt i den interne hukommelse
eller på en ekstern hukommelsesenhed, og skift indstillinger
(s. 19)
Lyt til den musik, der er gemt i den interne hukommelse eller
på en ekstern hukommelsesenhed, og skift indstillinger (s. 26)
Gennemse de videoklip, der er gemt i den interne
hukommelse eller på en ekstern hukommelsesenhed, og skift
indstillinger (s. 24)
Brug den trådløse Bluetooth-funktion til at etablere adgang til
andre trådløse enheder (s. 32)
Clock
Viser aktuelt klokkeslæt og dato (s. 13).
Mini Monitor
Brug rammen som en ekstra skærm til din computer (s. 42)
Settings
Brugertilpas indstillingerne (s. 36)
• Du kan indstille andre funktioner, der skal aktiveres i stedet for
hovedmenuen, når du tænder for rammen (Startup Mode s. 39).
• Hvis du anvender andre funktioner eller hvis skærmskåneren er aktiv,
skal du trykke på h for at åbne skærmbilledet for hovedmenuen.
12
Sådan kommer du i gang
Visning af klokkeslæt og dato
Kontrollér det aktuelle klokkeslæt og dato eller brugertilpas indstillingerne for uret.
1 Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Clock og
trykke på e.
• Det aktuelle klokkeslæt og datoen vil nu blive vist.
2 Tryk på m, og vælg Settings.
3 Rul til Clock, og tryk på e.
4 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e.
• For Clock Set skal du trykke på l eller r for at vælge den
ønskede indstilling og trykke på u eller d for at indstille
værdien.
▲ Clock 1
▲ Clock 2
▲ Clock 3
▲ Clock & Calendar 1
▲ Clock & Calendar 2
Indstilling
Beskrivelse
Clock Set
Indstiller aktuel klokkeslæt og dato.
Date Format
Vælger, hvordan datoer skal vælges (YYYY.MM.DD,
MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY).
Time Format
Vælger, hvordan tiden skal vises (12 Hours, 24 Hours).
Clock Type
Vælger urtypen (Clock 1~3, Clock & Calendar 1~2).
13
Sådan kommer du i gang
Tilslutning af eksterne hukommelsesenheder
Du kan forbinde USB-hukommelsesenheder eller SD-hukommelseskort til rammen. Rammen understøtter filformatsystemerne
FAT16 og FAT32 til eksterne hukommelsesenheder.
Indsæt et SD-hukommelseskort med metalkontakterne
nedad. Tryk kortet ind, indtil det låses på plads.
For at fjerne SD-hukommelseskortet
skal du forsigtigt trykke på det, indtil
det skubbes ud af rammen.
• Hvis du tilslutter en ekstern hukommelsesenhed, mens strømmen er tændt, vil der blive vist et pop up-vindue.
For at starte et diasshow af billeder, der er lagret på den eksterne hukommelsesenhed, skal du vælge
Slideshow.
• Anbefalede hukommelseskapaciteter for forskellige typer hukommelseskort:
SD
Op til 2 GB
microSD
Op til 2 GB
miniSD
Op til 2 GB
SDHC
Op til 32 GB
microSDHC
Op til 8 GB
miniSDHC
Op til 4 GB
USB
Op til 32 GB
14
Sådan kommer du i gang
Valg af hukommelsessted
Hvis der er tilsluttet en ekstern hukommelsesenhed (SD-hukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed), kan du vælge
kilden for filerne.
1 Fra skærmbilledet for hovedmenuen skal du rulle til listen
over hukommelsessteder.
2 Rul til en af følgende hukommelsesplaceringer og tryk på
Frame Memory
Photos
Music
Videos
Bluetooth
Clock
Mini Monitor
Settings
e.
Hukommelsessted
Beskrivelse
Frame Memory
Intern hukommelse
SD Card
SD-hukommelseskort (eksternt)
USB
USB-hukommelsesenhed (ekstern)
Du kan også ændre hukommelsesstedet, mens du gennemser
billeder ved at trykke på m og vælge Select Storage Device
(s. 29).
15
Sådan kommer du i gang
Tilslutning til en computer
Du kan overføre filer (s. 17) eller bruge rammen som en miniskærm ved at tilslutte den til en computer (s. 42).
Tilslut den lille ende af USB-kablet til rammen og den store ende til USB-porten på en computer.
USB-stik
16
Sådan kommer du i gang
Overførsel af filer fra en computer
or at overføre filer fra en computer skal du gøre
F
følgende:
Mass Storage
Connected to PC USB port.
Do not insert or remove storage devices to/
from the Photo Frame while they are
connected to the PC.
You can switch to Mini Monitor mode by using
Frame Manager.
• Nogle filer er som standard indlejret på rammen.
Når der ikke er nok hukommelse, skal du slette
disse lagrede filer.
• Hvis dine billeder er store, vil de bruge mere
hukommelse og eksempelvisningen afspilles
langsomt. Skift billedopløsningen til 800 X 480 (for
‘800P’) eller 1024 X 600 (for ‘1000P’), eller indstil
rammen til at kopiere og automatisk skalere dine
billeder (Frame Memory Copy s. 39).
1 Tilslut rammen til en computer med det medfølgende
USB-kabel (s. 16).
Når rammen er slukket, skal du først tilslutte den til en computer og
dernæst tænde for den.
2 Vælg Mass Storage.
• Når du er tilsluttet vil ‘Mass Storage’ blive vist på skærmen og et
pop up-vindue vil blive vist på computeren.
Hvis du tilslutter rammen til en computer, mens du bruger den som
miniskærm (s. 42), skal du skifte til masselagringsfunktionen ved
hjælp af programmet Frame Manager. For flere oplysninger henvises
til “Brugervejledning til Frame Manager”.
3 Åbn en mappe for at få vist filer.
• Det eksterne diskdrev vil blive vist som ‘800P’ eller ‘1000P’
på computeren. Åbn drevet for den tilsvarende model i Denne
Computer og kopier dine billeder.
4 Kopier filer fra computeren til rammen og omvendt.
17
Sådan kommer du i gang
Overførsel af filer fra en computer (fortsat)
For at fjerne rammen fra en computer skal du gøre følgende:
Sørg for at afslutte forbindelsen korrekt for at undgå skade på rammen eller dine data.
1 Tryk på
på proceslinjen i Windows.
2 Tryk på pop up-meddelelsen.
Fjern sikkert USB-masselagringsenheden - Drev (G:)
3 Fjern kun USB-kablet, når meddelelsen siger, at det er sikkert at fjerne hardwaren.
• Du må ikke fjerne USB-kablet, mens filerne bliver kopieret, da dette muligvis kan resultere i tab af data eller skade på rammen.
• Tilslutningen vil ikke blive afsluttet, hvis du har filer fra rammen åben på computeren. Luk alle filer fra rammen, og prøv igen.
18
Afspilning af multimediefiler
For at afspille et diasshow skal du gøre følgende:
1 Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et
hukommelsessted (Frame Memory, SD Card eller USB).
2 Rul til Photos, og tryk på e.
3 Rul til en fil, og tryk på e eller s for at afspille et
diasshow.
For at afspille et diasshow med specifikke billeder skal du trykke på
m og vælge Select Multiple Files (s. 29).
4 Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:
Trykknapper
Beskrivelse
h
Åbner hovedmenuen.
m
Åbner diasshowmenuen.
d/u
Justerer lydstyrken for baggrundsmusikken
l/r
Få vist det forrige eller næste billede.
e
Sætter diasshowet på pause eller genoptager det.
b
Vender tilbage til forrige niveau.
s
Skifter visningstilstand.
19
Afspilning af multimediefiler
Afspilning af et diasshow (fortsat)
Skiftning af visningstilstand
Få vist et ur eller kalender under et diasshow eller flere billeder på en
skærm under et diasshow.
▲ Photo Only
▲ Photo & Clock
▲ Photo & Calendar
▲ Multiview 1
▲ Multiview 2
▲ Multiview 3
Tryk gentagne gange på s under et diasshow for at skifte
visningstilstanden.
• Hver gang du trykker på s, skifter visningstilstanden (Photo Only
→ Photo & Clock → Photo & Calendar → Multiview 1 →
Multiview 2 → Multiview 3).
• Du kan også ændre visningstilstanden ved at åbne View Mode i
Settings → Photos (s. 23).
• Indstil aktuel klokkeslæt og dato, før du afspiller uret eller kalenderen
(s. 36).
• Du kan få vist det forrige eller næste billede ved at trykke på l eller r
under et diasshow.
20
Afspilning af multimediefiler
Afspilning af et diasshow (fortsat)
Brug af diasshowmenuer
For at betjene et diasshow, og justere indstillingerne for diasshowet
skal du gøre følgende:.
Rotate
Zoom
Background Music
Settings
On
Off
Select Music
1 Tryk på m under et diasshow.
2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e.
Indstilling
Beskrivelse
Rotate
Roter et billede (Original, 90°, -90°, 180°)
Zoom
Forstørrer et billede (x1, x2, x4).
Background
Music
Tænder eller slukker for baggrundsmusikken.
Settings
Åbner menuen Settings (s. 22).
• Du kan kun rotere eller zoome et billede i tilstanden Photo Only og
Photo & Clock.
• Når du zoomer ind på et billede, kan du bevæge rundt på billedet
ved at trykke på u, d, l eller r. For at afslutte zoom-funktionen
skal du trykke på b.
3 Når du er færdig skal du trykke på e.
• Når du trykker på b i menuen Settings, vil hovedmenuen blive
vist. For at afspille diasshowet skal du trykke på s.
21
Afspilning af multimediefiler
Afspilning af et diasshow (fortsat)
Valg af effekter til diasshow
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Fast
Normal
Slow
: On
Justér overgangseffekten, hastigheden, afspilningstilstanden eller
rækkefølgen for billederne i et diasshow.
1 Tryk på m under et diasshow.
2 Vælg Settings.
3 Rul til Photos, og tryk på e.
Du kan også vælge effekter til et diasshow ved at åbne Photos i
Settings.
4 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e.
Indstilling
Slideshow
Transition
Slideshow
Speed
Slideshow
Mode
Beskrivelse
Vælger en overgangseffekt (No Effect, Fade, Blinds,
Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel,
Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push,
Stairs, Random).
Vælger en hastighed for et diasshow (Fast, Normal,
Slow).
• All photos: Afspiller alle billeder i rækkefølge efter
filnavne.
• Photos in folder: Afspiller alle billeder i den valgte
mappe i rækkefølge efter filnavnene.
• One photo: Gentager det valgte billede
22
Afspilning af multimediefiler
Afspilning af et diasshow (fortsat)
Settings
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
Clock
Slideshow Speed
Alarm
Slideshow Mode
General
Slideshow Order
Bluetooth
View Mode
Support
Aspect Ratio
Display Photo Info
Indstilling
Beskrivelse
Slideshow
Order
• Normal: Afspiller billeder i rækkefølge efter filnavne
• Shuffle: Afspiller billeder i vilkårlig rækkefølge
View Mode
Skifter visningstilstand (s. 20)
Aspect Ratio
• Original Fit: Viser billeder i original størrelse. Når et
billede er større end skærmen, vil det blive tilpasset,
så det passer til skærmen, men bevarer samme
billedformat.
• Auto Fit: Skalerer billeder, så de passer til skærmen,
men bevarer samme billedformat. (Nogle dele af billedet
bliver muligvis ikke vist)
• Fit to Width: Skalerer billeder, så de passer til
skærmens bredde.
• Fit to Screen: Skalerer billeder, så de udfylder skærmen
• Slide Fit*: Skalerer billeder, så de passer til skærmens
længde. Rammen vil automatisk rulle gennem de
resterende billeder fra venstre til højre eller fra top til
bund (f.eks. panoramabillede eller portrætbillede)
Original Fit
Auto Fit
Fit to Width
Fit to Screen
Slide Fit
Display Photo
Indstiller diasshowet til at vise detaljer for hvert billede
Info
* I tilstanden Slide Fit kan et billede synes forvrænget, hvis du forsøger at vise billedet
med opløsninger mindre end 184 ppi eller hvis den længste kant er længere end
2600 pixler.
5 Tryk på s for at afspille diasshowet.
23
Afspilning af multimediefiler
Afspilning af videoer
1 Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et
hukommelsessted (Frame Memory, SD Card eller USB).
2 Rul til Videos, og tryk på e.
3 Rul til en fil, og tryk på e for at afspille en video.
4 Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:
Trykknap
Pause
Volume
Prev/Next
Optimal videoopløsning eller codec
Bitrate
Video
Opløsning
AVI
Audio
MP4
1000 ~ 1500 Kbps
• 800P : 640 X 384
• 1000P : 640 X 375
MP3, 48 kHz
(samplingfrekvens),
2 kanaler, 128 kbps
mp4a (AAC-LC), 48 kHz
(samplingfrekvens),
2 kanaler, 128 kbps
Beskrivelse
h
Åbner hovedmenuen.
m
Åbner videomenuen.
d/u
Justerer lydstyrken.
l/r
Springer tilbage eller frem. Scanner tilbage eller frem i en fil
(tryk og hold nede).
e
Sætter afspilningen på pause eller genoptager den.
b
Vender tilbage til forrige niveau.
Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, mens videoen er sat på
pause, vil skærmskåneren blive vist. Tryk på en vilkårlig knap bortset
fra p for at vende tilbage til videoafspilningsskærmen.
24
Afspilning af multimediefiler
Afspilning af videoer (fortsat)
Videomenuer bruges på følgende måde:
Play Mode
Play Order
Repeat
Settings
: All videos
: Normal
: On
1 Tryk på m under afspilning.
2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e.
Indstilling
Play Mode
Play Order
Beskrivelse
• All videos: Afspiller alle videoer i rækkefølge efter
filnavne.
• Videos in folder: Afspiller alle videoer i den valgte
mappe i rækkefølge efter filnavnene.
• One video: Gentager den valgte video
• Normal: Afspiller videoer i rækkefølge efter filnavne.
• Shuffle: Afspiller videoer i vilkårlig rækkefølge
Repeat
Indstiller afspilningen til at blive gentaget.
Settings
Åbner menuen Settings.
3 Når du er færdig, skal du trykke på b.
• Når du trykker på b i menuen Settings, vil hovedmenuen blive
vist. For at afspille videoen henvises til trin 1-3 i “Afspilning af
videoer”.
25
Afspilning af multimediefiler
Afspilning af musik
1 Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et
hukommelsessted (Frame Memory, SD Card eller USB).
2 Rul til Music, og tryk på e.
3 Rul til en fil, og tryk på e for at afspille musik.
4 Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:
Trykknap
Pause
Volume
Prev/Next
Beskrivelse
h
Åbner hovedmenuen.
m
Åbner musikmenuen.
d/u
Justerer lydstyrken.
l/r
Springer tilbage eller frem. Scanner tilbage eller frem i en fil
(tryk og hold nede).
e
Sætter afspilningen på pause eller genoptager den.
b
Vender tilbage til forrige niveau.
• Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, mens der ikke bliver afspillet
musik, vil skærmskåneren blive vist. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra
p for at vende tilbage til musikafspilningsskærmen.
• Når du afspiller musikfiler, der er krypteret i en variabel bitrate (VBR),
kan afspilningstiden, der vises på skærmen, muligvis være forskellig fra
den aktuelle afspilningstid.
26
Afspilning af multimediefiler
Afspilning af musik (fortsat)
Musikmenuer bruges på følgende måde:
Play Mode
Play Order
Repeat
Settings
1 Tryk på m under afspilning.
2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e.
: All music
: Normal
: On
Indstilling
Play Mode
Pause
Volume
Prev/Next
Play Order
Beskrivelse
• All music: Afspiller alle musikfiler i rækkefølge efter
filnavne.
• Music in folder: Afspiller alle musikfiler i den valgte
mappe i rækkefølge efter filnavnene.
• One music: Gentager den valgte musikfil.
• Normal: Afspiller musikfiler i rækkefølge efter filnavne.
• Shuffle: Afspiller musikfiler i tilfældig rækkefølge.
Repeat
Indstiller afspilningen til at blive gentaget.
Settings
Åbner menuen Settings.
3 Når du er færdig, skal du trykke på b.
• Når du trykker på b i menuen Settings, vil hovedmenuen blive
vist. For at afspille musikken henvises til trin 1-3 i “Afspilning af
musik”.
27
Visning og administrering af multimediefiler
Gennemse filer
Åbn menuerne Photos, Videos eller Music og gennemse filerne.
Hukommelsessted/
Mappenavn/filnavn
Aktuelt filnummer/
samlet antal filer
1 Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et
Photos
hukommelsessted (Frame Memory, SD Card eller USB).
Frame Memory • 2009 • IMG1
2 Rul til Photos, Videos eller Music, og tryk på e.
3 Tryk på d, u, l eller r for at gennemse filer.
• Rul til mappen, og tryk på e for at få vist filer i en mappe.
Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, vil skærmskåneren blive vist. Tryk
på b for at få vist den aktuelt brugte skærm.
Music
Frame Memory • 2009 • Musik
Title
Artist
28
Visning og administrering af multimediefiler
Håndtering af filer
Kopier eller slet filer, der er gemt i interne hukommelses- eller eksterne hukommelsesenheder.
Photos
Photo Size
File Size
Date
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Settings
1 Tryk på m, mens du gennemser filer.
2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e.
Indstilling
Beskrivelse
Copy
Kopierer den valgte mappe eller fil til et andet
hukommelsessted (s. 30).
Delete
Sletter den valgte mappe eller fil (s. 31).
Select Multiple
Files
Vælger flere filer, så de kan ses som diasshow,
kopieres eller slettes.
Select Storage
Device
Skifter hukommelsessted (s. 15).
Settings
Åbner menuen Settings (s. 36).
29
Visning og administrering af multimediefiler
Håndtering af filer (fortsat)
Kopiering af filer
Photos
Copy
Choose a device to copy a photo to.
SD Card
USB
• Billeder, der er kopieret til rammen, vil automatisk
blive skaleret, så de er optimale i forhold til
skærmen. Fra hovedmenuens skærm: Vælg
Settings → General → Frame Memory Copy
→ Original Size (s. 39) for at kopiere billederne i
deres originale størrelse.
• De skalerede billeder vil have en lavere opløsning
sammenlignet med de originale billeder, men med
mindre filstørrelser kan du gemme flere billeder.
Tilslut en ekstern hukommelsesenhed (SD-hukommelseskort eller
USB-hukommelsesenhed) til rammen og kopier filer fra den eksterne
hukommelsesenhed til rammen eller omvendt.
1 Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et
hukommelsessted (Frame Memory, SD Card eller USB).
2 Rul til Photos, Videos eller Music, og tryk på e.
3 Rul til den ønskede fil for at kopiere, og tryk på m.
• Vælg mappen for at kopiere alle filer i den valgte mappe.
4 Rul til Copy, og tryk på e.
• Vælg Select Multiple Files for at kopiere flere filer.
5 Vælg et sted til filerne.
• De valgte filer vil blive kopieret.
30
Visning og administrering af multimediefiler
Håndtering af filer (fortsat)
Sletning af filer
Photos
1 Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et
Delete
hukommelsessted (Frame Memory, SD Card eller USB).
Do you want to delete the
photo?
Yes
No
2 Rul til Photos, Videos eller Music, og tryk på e.
3 Rul til den ønskede fil for at slette, og tryk på m.
• Vælg mappen for at slette alle filer i den valgte mappe.
4 Rul til Delete, og tryk på e.
• Vælg Select Multiple Files for at slette flere filer.
5 Vælg Yes for at bekræfte.
• Den valgte fil vil blive slettet.
31
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion
Tilslut til andre trådløse enheder for udveksling af data.
Find og dan par med andre Bluetooth-aktiverede enheder
1 Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Bluetooth
Bluetooth
Type
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Telefon 01 (0015:00:158E2)
Bluetooth (001F:60:15842)
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
Com 02 (000F:B9:153264)
Telefon 02 (001F:00:354832)
CSR (0010:00:1S5D42)
Search
Com 03 (000F:00:038317)
og trykke på e.
• Den trådløse Bluetooth-funktion tænder som standard.
• For at slukke for den trådløse Bluetooth-funktion skal du fra
hovedmenuens skærmbillede vælge Settings → Bluetooth →
Bluetooth Mode → Off.
2 Vælg Search for at finde andre Bluetooth-aktiverede
enheder.
3 Rul til en enhed, og tryk på e.
• Når ejeren af den anden enhed indtaster den samme PIN-kode
eller accepterer forbindelsen, er parringen færdig.
Rammens standard PIN-kode er 0000.
• For at deaktivere Bluetooth-forbindelsen skal du navigere til en
anden skærm, hvorefter forbindelsen automatisk vil deaktiveres.
• For at deaktivere Bluetooth-forbindelsen når den er tilsluttet til
A2DP-enheder, som f.eks. høretelefoner, skal du rulle til den
tilsluttede enhed og trykke på e.
• Hvis du søger efter og annullerer Bluetooth-funktioner gentagne gange,
kan fjernbetjeningen og trykknapper muligvis ophøre med at fungere
grundet rammens ustabilitet.
• Du kan ikke modtage filer, når du er tilsluttet en A2DP-enhed, som
f.eks. et Bluetooth-headset. For at modtage filer skal du afbryde
forbindelsen med A2DP-enheden.
32
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion
Få data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion
1 På enhedslisten skal du rulle til en af de parrede enheder og
Bluetooth
trykke på m.
File Name
Copy
All
Upper Folder
• Billedlisten for den tilsluttede enhed vil blive vist.
Mappe (12)
Sky.jpg
Hi.jpg
Reset
Hello.jpg
Select
Photo List deaktiveres, når du tilslutter høretelefoner eller en
højttaler.
3 Vælg de filer, du ønsker at kopiere, og vælg Copy.
Copy : Copy to selected photos to Frame Memory.
Reset : Cancel all selections.
[xx] photos selected.
2 Rul til Photo List, og tryk på e.
BACK
Select All
• De valgte filer vil blive kopieret til rammens hukommelse.
Du kan modtage filer fra alle skærme, undtagen Bluetoothskærmen. Hvis du ikke kan modtage filer, skal du genstarte den
trådløse Bluetooth-funktion ved at vælge Settings → Bluetooth →
Bluetooth Mode → On og dernæst Off (s. 40).
33
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion
Brug af Bluetooth-menuer
1 På enhedslisten skal du rulle til en af de parrede enheder og
Bluetooth
trykke på m.
Device Name
Com 01 (000F:CC:AC842)
Telefon 01 (0015:00:158E2)
Bluetooth (001F:60:15842)
2 Rul til en af følgende menuer, og tryk på e.
Menu
Beskrivelse
Photo List*
Åbner billedlisten for den parrede enhed (s. 33).
Rename
Omdøber den parrede enhed.
CSR (0010:00:1S5D42)
Delete
Sletter en af de parrede enheder.
Com 03 (000F:00:038317)
Delete All
Sletter alle de parrede enheder.
Settings
Åbner menuen Settings (s. 40).
Bluetooth 000F:00:15CG4D)
Com 02 (000F:B9:153264)
Telefon 02 (001F:00:354832)
Search
Photo List
Rename
Delete
Delete All
Settings
* Photo List er deaktiveret, når du vælger en enhed, der ikke er tilsluttet rammen.
34
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion
Oplysninger om brugen af Bluetooth
• Den trådløse Bluetooth-funktion kan overføre data inden for maksimalt 10 meter (30 fod). Afstanden kan blive reduceret
af forhindringer, som f.eks. vægge eller mennesker eller andre enheder, der bruger eller producerer radiobølger, som
f.eks. WLAN-enheder eller andre mobiltelefoner, der anvender en båndbredde på 2,4 Ghz. Forhindringer eller andre
trådløse enheder kan forstyrre den trådløse Bluetooth-forbindelse og reducere det effektive område.
• Rammens trådløse antenne sidder foran p. For at opnå de bedste resultater skal du sikre, at du er inden for
maksimumafstand for en Bluetooth-forbindelse, og at der ikke er nogen forhindringer mellem enhederne. Interferens fra
andre enheder kan muligvis få rammen til at udsende usædvanlige lyde eller fungere ukorrekt.
• Den trådløse Bluetooth-funktion kan muligvis forårsage interferens med medicinske enheder. Rammen eller andre
Bluetooth-aktiverede enheder må ikke bruges på hospitaler, i fly og toge eller tæt på automatiske døre, alarmer eller
brandfarlige gasser.
• Din ramme understøtter sikkerhedsindstillinger for sikker forbindelse med andre Bluetooth-aktiverede enheder. Du
bør dog altid tage dine forholdsregler for at sikre dine data, når du tilslutter til andre Bluetooth-aktiverede enheder.
Samsung er ikke ansvarlig for tab af personlige oplysninger over en trådløs Bluetooth-forbindelse.
• Den trådløse Bluetooth-funktion i din ramme er muligvis ikke kompatibel med alle Bluetooth-aktiverede enheder.
For at opnå de bedste resultater skal du kun parre din ramme med enheder og tilslutte din ramme til enheder, der
er certificeret af Bluetooth SIG. Du skal sikre, at enhedens Bluetooth-profiler er kompatible. Selv når en enhed er
certificeret af Bluetooth SIG kan der muligvis forekomme inkompatibilitet, og nogle egenskaber eller funktioner kan
være utilgængelige.
• Når du afspiller musik over en trådløs Bluetooth-forbindelse, kan du opleve interferens fra andre enheder, midlertidige
afbrydelser af din musik eller begrænset funktion af din ramme. Dette afhænger af, hvilke trådløse enheder der er
tilstede i området eller det fysiske miljø.
35
Brugertilpasning af indstillingerne
Definér rammens indstillinger efter eget ønske.
Effekter til et diasshow justeres på følgende måde
1 Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings
Settings
og trykke på e.
Category
Option
Photos
Slideshow Transition
: Fade
Clock
Slideshow Speed
: Fast
Alarm
Slideshow Mode
: All photos
General
Slideshow Order
: Normal
Bluetooth
View Mode
: Auto Fit
Support
Aspect Ratio
: Photo Only
Display Photo Info
: On
2 Rul til Photos, og tryk på e.
3 Vælg og justér effekter til et diasshow (s. 22).
Klokkeslæt og dato indstilles på følgende måde
1 Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings
Settings
og trykke på e.
Category
Option
Photos
Clock Set
Clock
Date Format
: DD.MM.YYYY
Alarm
Time Format
: 24 Hours
General24 Hours
Clock Type
: Clock 1
Bluetooth
Support
2 Rul til Clock, og tryk på e.
3 Indstil klokkeslæt og dato, og tilpas indstillingerne for uret
(s. 13).
36
Brugertilpasning af indstillingerne
Indstilling og brug af alarmer
Indstil og betjen alarmer for vigtige begivenheder.
En ny alarm indstilles på følgende måde:
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
: Off
Clock
Alarm2
: Off
Alarm
Alarm3
: Off
General
Alarm4
: Off
Bluetooth
Alarm5
: Off
Support
1 Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings
og trykke på e.
2 Rul til Alarm, og tryk på e.
3 Rul til en tom alarm, og tryk på e.
4 Tryk på d, u, l eller r for at indstille detaljer for alarm.
Activation
Set time
Hour
On
Manual
12
00
AM/PM
Repeat
Sound
Volume
AM
Once
Sound 1
70
OK
Minute
Cancel
5 Når du er færdig, skal du vælge OK.
•
vil blive vist i øverste højre hjørne af skærmen.
Du kan kun indstille en alarm for en specifik periode. Dobbeltalarmer
vil blive ignoreret.
37
Brugertilpasning af indstillingerne
Indstilling og brug af alarmer (fortsat)
En alarm stoppes på følgende måde:
Settings
Category
Option
Photos
Alarm1
Alarm
Clock
Alarm
General
Bluetooth
Support
PM
Alarm1
Current
PM
PM
OK
Når alarmen bliver udløst, kan du trykke på en vilkårlig knap bortset
fra p for at stoppe alarmen. Hvis du ikke stopper alarmen, vil den
være udløst i 1 minut.
En alarm deaktiveres på følgende måde:
1 Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings
og trykke på e.
2 Rul til Alarm, og tryk på e.
3 Rul til den ønskede alarm for at deaktivere, og tryk på e.
4 Rul til Off, og vælg OK .
38
Brugertilpasning af indstillingerne
Brugertilpasning af generelle indstillinger
1 Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings
Settings
og trykke på e.
Category
Option
Photos
Quick Setup
Clock
Language
: English
Alarm
Brightness
: 70
General
Button Sound
: Off
Bluetooth
Auto Picture On/Off
Support
Startup Mode
: Home
Frame Memory Copy
: Original Size
Screen Saver
: Slideshow
2 Rul til General, og tryk på e.
3 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e.
Indstilling
Beskrivelse
Quick Setup
Opsætter grundlæggende indstillinger, inklusive sproget
for din ramme (s. 11).
Language
Vælger et sprog, du ønsker at få vist (s. 11).
Brightness
Justerer skærmens lysstyrke.
Button Sound
Indstiller knappens lyd.
Auto Picture
On/Off
Indstiller tiden for, hvornår skærmen tænder og slukker
automatisk (du kan f.eks. indstille skærmen til at
slukke, når du går i seng eller tænde, når du vågner om
morgenen).
Når du angiver disse indstillinger og skærmen er
slukket, kan du trykke på en vilkårlig knap bortset
fra p for at tænde den igen.
Vælger den tilstand, der skal aktiveres, når rammen
tændes.
Startup Mode • Home: Starter med hovedmenuen.
• Last Mode: Starter med den tilstand, du brugte sidst.
• Slideshow: Starter med et diasshow.
• Original Size: Kopierer billeder i deres originale
størrelse
Frame Memory
Copy
• Resized: Kopierer billeder i reducerede størrelser for
optimal opløsning på skærmen
Screen Saver
Vælger en skærmskåner (Slideshow eller Clock).
39
Brugertilpasning af indstillingerne
Brugertilpasning af Bluetooth-indstillinger
1 Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings
Settings
Category
Option
Photos
Bluetooth Mode
Clock
Password
Alarm
Device Information
General
og trykke på e.
: On
2 Rul til Bluetooth, og tryk på e.
3 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e.
Bluetooth
Indstilling
Beskrivelse
Support
Bluetooth
Mode
Tænder eller slukker den trådløse Bluetooth-funktion.
Password
Angiver en adgangskode for den trådløse Bluetoothfunktion.
• Rammens standard PIN-kode er 0000
Device
Information
Viser oplysninger om enheden eller kan omdøbe rammen
40
Brugertilpasning af indstillingerne
Opdatering og nulstilling af rammen
Settings
Category
Option
Photos
Upgrade Software
Clock
Reset
Alarm
Product Guide
General
Product Information
1 Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings
og trykke på e.
2 Rul til Support, og tryk på e.
3 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på e.
Bluetooth
Indstilling
Beskrivelse
Settings
Upgrade
Software
Opdaterer rammen med det seneste firmware (s. 43).
Reset
Konfigurerer alle valgmuligheder og indstillinger tilbage
til fabriksindstillingerne (bortset fra klokkeslæt og
sprogindstillinger).
Product Guide
Viser grundlæggende instruktioner for brug af rammen.
Product
Information
Viser produktoplysninger, som f.eks. modelnavn,
firmware-version, hukommelsesbrug eller copyright.
41
Appendiks
Kan bruges som en miniskærm til din pc
Du kan bruge rammen som en miniskærm (ekstra skærm) til din pc. Installér programmet Frame Manager på din
pc og tilslut rammen til din pc via et USB-kabel. For mere information skal du besøge webstedet for Samsung Electronics
(http://www.samsung.com) og søge efter “800P” eller “1000P”.
Før brug
•• Læs “Brugervejledning til Frame Manager” for at installere programmet
korrekt.
•• Brug det USB-kabel, der følger med rammen.
•• Rammen må ikke anvendes som primær skærm. Skærmen virker måske
ikke korrekt.
•• Tryk på d eller u for at justere lysstyrken, når du bruger rammen som
en miniskærm.
•• Hvis du har flyttet et programikon eller et vindue til den sekundære
skærm, skal du flytte det tilbage til den primære skærm efter brug.
•• Rammen virker måske ikke korrekt med visse former for videokort. Hvis
dette er tilfældet, kan du forsøge at indstille hardwareaccelerationen til
None.
ystemkrav for brug af rammen
S
som en miniskærm
•• OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32 bit)
•• USB: Extended Host Controller (EHCT) for USB 2.0
•• RAM: 512 MB eller mere
•• CPU: 2,4 Ghz eller mere
For at indstille hardwareaccelerationen til None skal du gøre følgende:
1. Højreklik på Windows-skrivebordet og vælg Properties.
2. N
år vinduet Display Properties vises, skal du vælge Settings → Advanced →
Troubleshoot → Hardware acceleration og trække indikatoren til None.
•• Under Windows Vista vil effekten Aero 3D måske ikke virke, hvis rammen
bruges som en miniskærm, og nogle videoer kan muligvis ikke afspilles
på rammen.
•• Rammen fungerer ikke som et program, der er kompatibelt med Windows
Presentation Foundation.
42
Appendiks
Opdatering af firmware
Download og installér den seneste firmware fra webstedet for Samsung Electronics (http://www.samsung.com).
1 Forbind den eksterne hukommelsesenhed
(SD-hukommelseskortet eller USB-hukommelsesenheden)
til computeren (s. 14).
Upgrade Software
Getting upgrade files now.
Do not remove the storage device.
Upgrading…
2 Kopiér den senest downloadede firmware til den eksterne
hukommelsesenhed.
• Kopiér firmwaren til rodmappen på hukommelsesenheden.
3 Tag den eksterne hukommelsesenhed ud af computeren og
forbind den til rammen.
• Lav en backup af dine filer (billeder, videoklip eller
musik),før du opdaterer din firmware for at undgå
at miste dem.
• Mens opdateringen foretages, gælder følgende:
-- Den eksterne enhed (SD-hukommelseskortet eller
USB-hukommelsesenheden) må ikke tages ud af
rammen.
-- Du må ikke trykke på nogen knapper.
-- Du må ikke indsætte andre hukommelseskort.
-- Du må ikke slukke for rammen.
• Du kan bekræfte, at firmwaren er blevet opdateret
til den seneste version ved at åbne Product
Information i Settings → Upgrade Software.
4 Fra hovedmenuens skærmbillede skal du rulle til Settings
og trykke på e.
5 Rul til Support, og tryk på e.
6 Rul til Upgrade Software, og tryk på e.
7 Vælg den eksterne hukommelsesenhed.
• Firmwaren vil nu blive opdateret.
8 Når opdateringen er færdig, skal du slukke for
rammen, fjerne den eksterne hukommelsesenhed (SDhukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed) og tænde
for rammen.
43
Appendiks
Fejlfinding
Prøv følgende, hvis du har problemer med at bruge rammen.
Problem
Løsning
Rammen kan ikke tændes.
Kontrollér, at strømkablet er sat korrekt i.
Når rammen tilsluttes en computer via
USB-stikket, blinker skærmen og rammen
slukkes automatisk.
Der kommer lys ud langs kanten på
urskærmen.
Tidsindstillingen er ikke korrekt.
Når rammen tændes eller når et diasshow
aktiveres, kan det tage lidt tid, før billedet
vises.
Selv om der kan være ledig plads i den
interne hukommelse, kan billederne ikke
kopieres hertil.
Eksterne enheder (SD-hukommelseskort
eller USB-hukommelsesenhed) virker ikke
korrekt.
JPEG-billeder afspilles ikke.
Nogle billeder kan ikke vises i et diasshow.
Forholdene for et billede er ikke korrekte.
Der kan være et problem med USB-porten på din computer.
Hvis skærmen er sort, kan man på grund af LCD-panelets opbygning muligvis se lidt lys. Dette
er normalt.
Hvis strømadapteren ikke har været sat til i lang tid, kan den aktuelle tidsindstilling blive slettet.
Strømadapteren bør være sat til hele tiden.
Hvis et billedes opløsning er for høj eller hvis filstørrelsen er stor, kan det tage længere tid om at
blive vist.
• Hvis FAT-sektionen af den interne hukommelse er ødelagt, kan billederne ikke kopieres hertil.
• Lav en mappe i den interne hukommelse til kopiering af billederne.
• Kontrollér, at enhederne er tilsluttet korrekt.
• Kontrollér, at billederne på den eksterne hukommelsesenhed er i JPEG-format. Korrumperede
eller ødelagte filer vil ikke blive vist.
• Enheden er måske ikke understøttet af rammen. Prøv en anden enhed.
• JPEG-billeder, der er lagret i CMYK-tilstande, vil ikke blive vist.
• JPEG-billeder, der er redigeret i billedbehandlingsprogrammer (f.eks. Photoshop eller
Paintshop) kan måske ikke vises korrekt. Gem billederne i JPEG-format efter redigeringen på
computeren og afspil diasshowet igen.
Din ramme kan læse op til 10.000 billeder. Billeder ud over dette antal kan ikke vises i et
diasshow.
Fra hovedmenuens skærmbillede skal du vælge Settings → Photos → Aspect Ratio →
Original Fit.
44
Appendiks
Fejlfinding (fortsat)
Problem
Løsning
Eksempelvisningen afspilles langsomt.
I tilfælde af mange billeder billeder eller store filstørrelser kan eksempelvisningen være langsom.
Selv om der kun er ét billede på
hukommelseskortet eller hvis Slideshow
Mode er indstillet til One photo, vil
diasshoweffekten blive anvendt for det
pågældende billede.
I hvilken rækkefølge vises billederne på et
hukommelseskort?
Diasshowet starter ikke automatisk.
Jeg har aktiveret funktionen Auto Picture
On/Off, men skærmen tændes ikke
automatisk.
Jeg ønsker at nulstille rammen.
Effekten vil blive anvendt for at beskytte panelet.
Billederne arrangeres efter filnavn i rækkefølge efter tal – store bogstaver – små bogstaver.
Kontrollér, at Startup Mode er indstillet til Slideshow i Settings → General (s. 39).
• Kontrollér, at det aktuelle klokkeslæt er indstillet korrekt.
• Hvis du har trykket på p for at slukke for rammen, mens funktionen Auto Picture On/Off har
været aktiveret, vil skærmen ikke blive tændt automatisk. Skærmen tændes kun automatisk,
hvis skærmen blev slukket automatisk via indstillingen Off Time.
Vælg Reset i Settings → Support for at konfigurere indstillingerne tilbage til fabriksindstillingen,
men klokkeslæt og sprogindstillinger vil ikke blive nulstillet.
45
Appendiks
Specifikationer
Digital ramme
Modelnavn
Panel
800P
1000P
Type
8” TFT LCD
10” TFT LCD
Opløsning
800 X 480
1024 X 600
Foto
BMP
JPEG (CMYK-formater er ikke understøttet)
• Understøtter maksimal opløsning på 16.000 X 16.000
• Understøtter maksimalt billedforhold fra 1:6 til 6:1
Musik
MP3 (Frekvens: 8 ~ 48 Khz, Bitrater : 8 ~ 320 Kbps)
Video-codec
M-JPEG (*.MOV, *.AVI)
Filformater
Formatkombination
Kompatibilitet
Container
Video
Audio
MOV
AVI
JPEG
MJPG
PCM
PCM
VGA (640 X 480),
30 Bps, 15000 Kbps
* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW
Video
MPEG-1 (*.MPG)
Container
Video
Audio
MPG
MPEG-1
MP2
* MP2 : MPEG-1 Layer II
Container
MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)
Video
AVI
MPEG-4
MP4
mp4v
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC
Indbygget hukommelse
2 GB
USB
Vært (USB 2.0)/Enhed (USB 2.0)
D1 (720 X 480), 30 Bps,
2000 Kbps CBR
Audio
MP3/PCM/AC-3 D1 (720 X 480), 30 Bps,
AAC
2000 Kbps CBR
46
Appendiks
Specifikationer (fortsat)
Strøm
Generelt
Specifikation
Ekstern jævnstrøm 12 V
Forbrug
Tændt: 11 W/Slukket: Mindre end 1 W
Tændt: 11 W/Slukket: Mindre end 1 W
Mål (B X H X D)
228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (når rammen
står op)
228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm
272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (når rammen
står op)
272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm
Vægt
670 g
750 g
* Produktets design kan variere afhængigt af den pågældende model. Specifikationerne kan ændres uden varsel.
* Denne enhed er et klasse B digitalt apparat.
Bluetooth
Strålingstype
F1D
RF-effekt
KLASSE II
Sendeeffekt
0,1 mW
Transmissionseffekt
Understøttet specifikationsversion 2.0 + EDR
Profil
OPP(Client), FTP(Server/Client),
A2DP, AVRCP, GAVDP
2402 ~ 2480 MHz
Bluetooth QD ID
B015915
Antal kanaler
79 kanaler
Modul
BTM0605C4NA
Moduleringssystem
GFSK/8D PSK
Temperatur
0 °C ~ +40 °C
Kommunikationssystem
Halvduplex drift
Fugtighed
0 % ~ 95 %
Oscillatorsystem
Krystaloscillatorsystem
* RF-effekten kan variere afhængigt af brugermiljøet.
Korrekt bortskaffelse af rammen
Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser og gældende lovgivning.
47
Appendiks
Kontaktoplysninger til Samsung Worldwide
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung-produkter, skal du kontakte os.
Område
AUSTRIA
BELGIUM
Kontaktcenter
Websted
Kontaktcenter
Websted
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
Område
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/
(French)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com
CZECH
Europa
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Europa
(fortsat)
Softwarelicens
For at sende forespørgsler eller spørgsmål angående open source-koder skal du kontakte Samsung via e-mail (vdswmanager@samsung.com).
••
••
••
••
••
Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under Independent JPEG Group.
Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under Freetype Project.
Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under OpenSSL Project.
Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under MPL.
Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under GPL/LGPL-licens.
GPL- software: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL- software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv
For at få vist flere detaljer skal du trykke på Software License på cd-rom’ens hovedskærmbillede.
48
Appendiks
Indeks
A
overgang, 22
rækkefølge, 23
roter, 21
tilstand, 22
visningstilstand, 20, 23
zoome, 21
alarm
opret, 37
stop, 38
B
billedformat, 23
Bluetooth
Bluetooth-tilstand, 32
modtage data, 32
G
grundlæggende indstillinger, 11
H
hovedmenu, 12
hukommelsessted, 15
E
hurtigopsætning, 11
ekstra skærm, 42
L
F
lysstyrke, 39
fejlfinding, 44
C
Computerkrav, 42
D
diasshow
afspille diasshow, 19
baggrundsmusik, 21
billedformat, 23
få vist billedoplysninger, 23
hastighed, 22
indstillinger, 21
fil
gennemse filer, 28
håndter filer, 29
kopier filer, 30
overfør filer, 17
slet filer, 31
firmwareopgradering, 43
fjernbetjening, 9
Frame Manager, 42
M
masselagring, 17
miniskærm, 42
musik
afspil musik, 26
gentag, 27
indstillinger, 27
rækkefølge, 27
tilstand, 27
49
Appendiks
Indeks (fortsat)
N
U
nulstil indstillinger, 41
ur
datoformat, 13
klokkeslæt og dato, 13
tidsformat, 13
urtype, 13
P
produktbortskaffelse, 47
produktoplysninger, 40
R
roter, 21
USB-stik, 16
V
video
afspil video, 24
gentag, 25
indstillinger, 25
rækkefølge, 25
tilstand, 25
S
skærmskåner, 39
specifikationer, 46
sprog, 11, 39
starttilstand, 39
visningstilstand, 20
Z
T
tilslutning
zoome, 21
computer, 16
eksterne hukommelsesenheder, 14
trykknapper, 7
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising