Samsung SPF-85V User guide

Samsung SPF-85V User guide
| Sikkerhedssymboler |
Strøm
| Installation | Brug og rengøring |
Sikkerhedssymboler
Sørg for at følge retningslinjerne herunder for at forhindre uheld og skade på produktet ved at anvende det korrekt.
Undladelse i overholdelse af de medfølgende anvisninger kan medføre alvorlig skade eller død.
Manglende overholdelse af de medfølgende anvisninger kan medføre mindre personskade eller skade på
ejendom.
| Sikkerhedssymboler |
Strøm
| Installation | Brug og rengøring |
Strøm
Isæt strømstikket korrekt, og kontroller, at det sidder rigtigt på plads.
z
Ellers kan der opstå risiko for brand.
Brug ikke beskadiget strømstik, kabel eller stikkontakt, da dette kan medføre
elektrisk stød eller brand.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød.
Tilslut ikke mere end en enhed til den samme stikkontakt, da en overophedet
stikkontakt kan medføre brand.
Brug ikke overdreven kraft til at trække i strømkablet. Anbring ikke noget tungt på
strømkablet, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Sørg for at slukke for strømmen og fjerne strømstikket fra stikkontakten, inden du
flytter produktet. Sørg også for at fjerne tilslutningskabler til andre enheder.
z
Hvis du flytter produktet uden at frakoble strømkablet, kan det beskadiges under
flytning og forårsage brand eller stød.
Hold fast i selve stikket, når du fjerner det fra stikkontakten. Trækker du i kablet,
kan stikket blive beskadiget.
z
Hvis du ikke gør dette, kan der opstå brand, eller produktet kan måske ikke tænde
korrekt.
Kontroller, at strømstikket er fjernet inden rengøring af produktet.
z
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.
Hold produktet borte fra steder, der udsættes for olie, røg eller kondens. Installér
ikke produktet i et køretøj.
z
Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
z
Undgå især at bruge skærmen i nærheden af vand eller udendørs, hvor den kan blive
udsat for sne eller regn.
Installer ikke produktet tæt på en varmekilde.
z
Der er fare for brand.
| Sikkerhedssymboler |
Installation
Strøm
| Installation | Brug og rengøring |
Ved installation af produktet på en reol eller et skab, må produktets forreste kant
ikke komme ud over reolens/skabets kant.
z
Hvis du ikke overholder dette, vælter produktet muligvis, og dette kan medføre
fejlfunktion eller personskade.
Anbring ikke strømkablet tæt på en varmekilde, da strømkablet kan smelte og
medføre elektrisk stød eller brand.
Installér ikke produktet på steder, der er udsat for olie, røg, fugt, vand eller
regnvand eller i et køretøj.
z
Enhver kontakt mellem disse materialer og produktet kan medføre elektrisk stød eller
brand.
Fjern strømstikket, når det er tordenvejr.
z
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.
Sæt produktet forsigtigt ned, når du installerer det.
z
Gør du ikke det, kan det forårsage beskadigelse af produktet eller medføre eller
personskade.
Undgå at tabe produktet, når det flyttes, da dette kan medføre
produktbeskadigelse eller personskade.
Installer ikke produktet et sted, hvor børn let kan få fat i det.
z
Produktet kan falde ned og medføre personskade.
| Sikkerhedssymboler |
Brug og rengøring
Strøm
| Installation | Brug og rengøring |
Indsæt ikke metalobjekter, som f.eks. gafler, ledninger, bor eller brændbare
elementer, som f.eks. papir eller tændstikker, i portene bag på produktet, da dette
kan medføre elektrisk stød eller brand.
z
Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du sørge for at
afbryde produktet ved at fjerne stikket fra stikkontakten og kontakte et
servicecenter.
Adskil, reparer eller modificer aldrig selv produktet.
z
Hvis du får brug for reparation, skal du kontakte et servicecenter. Ellers kan der
opstå risiko for elektrisk stød eller brand.
Hvis du hører en mærkelig lyd, lugter noget brændt eller ser røg, skal du med det
samme fjerne strømstikket og kontakte et servicecenter.
z
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.
Fjern altid støv og vand fra benene og tilslutningerne på strømstikket.
z
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.
Ved rengøring af produktet skal du først fjerne strømstikket og derefter rengøre
produktet med en blød, tør klud.
z
Anvend ikke kemikalier som f.eks. rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider,
luftfriskere, smøremidler vaskemidler eller voks.
Hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode, skal du fjerne strømstikket.
z
Meget opsamlet støv kan generere varme eller antændelse og medføre elektrisk stød eller
brand.
Hvis produktet skal installeres et særligt sted, snarere end under almindelige forhold,
skal du kontakte en af vores serviceteknikere mht. installationen, da produktet kan
rammes af alvorlige kvalitetsproblemer pga. miljøet.
z
Dette henviser til områder, der udsættes for forhold som f.eks. tungt, fint støv,
kemikalier, høj eller lav temperatur, fugt, eller når produktet vil blive anvendt
kontinuerligt uden afbrydelse i lang tid.
Hvis produktet har været tabt, eller produktets hus er beskadiget, skal du afbryde for
det og fjerne strømstikket.
z
Brug af produktet uden at sikre, at det ikke er beskadiget, kan medføre elektrisk stød
eller brand. Kontakt et servicecenter.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(Elektrisk og elektronisk affald) - kun Europa
(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Markeringen vist på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke bør bortskaffes med
husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. For at forhindre mulig skade på miljø eller
sundhed pga. ukontrolleret affaldsbortskaffelse bedes du adskille dette fra andre typer affald og
genbruge det ansvarligt for at fremme vedvarende genbrug af materielle ressourcer.
Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale
myndigheder for detaljer om, hvordan og hvor de kan aflevere denne enhed for miljørigtig
genbrug,
Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen.
Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
- kun Europa
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt
efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de
kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over
grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer
være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre
typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
| Funktioner | Komponenter |
Forside
Tilbage
|
|
Side
|
Funktioner
Udvidelse af indbygget hukommelse med hukommelseskort. Øjeblikkelig visning af lagrede billeder.
Baggrundsmusikfunktion.
Kan anvendes med batteriet i en vis periode uden at være tilsluttet til en stikkontakt.
Giver en mini-monitor-funktion.
Elegant design
Et flot, stiligt design der kan anvendes som udsmykning på et bord eller en reol.
En drejelig fod muliggør lodret/vandret placering.
| Funktioner | Komponenter |
Forside
Tilbage
|
|
Side
Kontroller, at alle komponenter findes i den leverede emballage.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. Kontakt et servicecenter for ekstra elementer.
Brug kun den strømadapter, der er leveret sammen med produktet.
Komponenter
Digital fotoramme
(Produktets farve og form kan variere fra model til model.)
Vejledning
Kom hurtigt i gang
Garanti
(Ikke til rådighed alle steder)
Brugervejledning
|
Kabler
Strømkabel
USB-kabel
Strømadapter
(A-mini B-type)
| Funktioner | Komponenter |
Forside
|
Tilbage
|
Side
|
Forside
Produktets farve og form kan variere fra model til model.
Dette produkt er af berøringstypen. Hvis du berører knappen til højre på produktet, tændes knappens lys.
Når knappens lys er tændt, kan du bruge hver knaps menu.
[MENU] menuknap
Viser menuvinduet i skærmens nederste venstre hjørne.
[
Bruges til at flytte op.
] Op-knap
[ ] Venstre-knap
Bruges til at flytte til venstre.
[ ] Højre-knap
Bruges til at flytte til højre.
[
] Ned-knap
Bruges til at flytte ned.
[
] Enter-knap
Bruges til at vælge.
[
] Tilbage-knap
Vender tilbage til den forrige menu
[
] Diasshow-knap
Afspiller eller holder pause i et diasshow.
Når du afspiller et diasshow, og du trykker på knappen [ ], afspilles fotos fra den
placering, hvor det senest afspillede foto befinder sig. Hvis dine fotos på placeringen for
det senest afspillede foto er blevet flyttet, søges der automatisk efter dem, og de
afspilles herefter som et diasshow.
| Funktioner | Komponenter |
Tilbage
Produktets farve og form kan variere fra model til model.
Forside
|
Tilbage
|
Side
|
Jævnstrømsindgang
Tilslut strømadapteren til dette stik.
Tilslut strømkablet til strømadapterens strømstik.
Tænder eller slukker for produktet.
[ ] Tænd/slukknap
Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder.
Fod
Du kan anvende produktet både lodret eller vandret vha. den drejelige fod.
Glidesikret holder
Støtter produktet, så det står sikkert på glatte overflader.
Serviceterminal
Dette terminal er udelukkende til servicering af produktet. Brug den ikke på egen hånd.
Kensington-lås
offentligt sted. (Låsen skal anskaffes separat.)
Kensington-låsen er en enhed, der anvendes til fysisk at fastgøre systemet, når det bruges et
| Funktioner | Komponenter |
Forside
|
Tilbage
|
Side
Side
Produktets farve og form kan variere fra model til model.
Højttaler
Du kan lytte til lyd uden at tilslutte en ekstra højttaler.
Du kan lytte til lyd ved at tilslutte hovedtelefoner eller øretelefoner til produktet.
Hovedtelefonstik
MEMORY CARD
Gør det muligt for dig at isætte et ekstra hukommelseskort. (Gælder kun for SD/MS)
Tilslut en pc eller en ekstern enhed med et USB-kabel.
Upstream-terminal
Tilslut din digitale fotoramme til USB-porten på en pc med et
USB-kabel.
|
Sørg for at bruge det USB-kabel (A mini-B-type), der fulgte med produktet, ved
tilslutning af din digitale fotoramme til en pc gennem upstream-terminalen.
Downstream-terminal
Tilslut din digitale fotoramme til en lagringsenhed med USBunderstøttelse.
|
Strøm
|
USB
| Hukommelseskort |
Strøm
|
USB
| Hukommelseskort |
Tilslutning af strømmen
Tilslut adapterkablet til strømstikket på bagsiden af produktet.
Tilslut strømstikket til strømadapteren.
Sæt produktets strømkabel i en nærliggende stikkontakt.
Tryk på knappen [
] for at tænde for strømmen.
|
Tilslutning via USB
Upstream-
Anvendes til at tilslutte din digitale fotoramme til en pc.
Ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc via upstream-porten skal du huske at anvende det
terminal
USB-kabel, der fulgte med produktet.
Downstream-
Bruges til at tilslutte en ekstern, USB-understøttet enhed til din digitale fotoramme.
terminal
Visse USB-enheder understøtter ikke den digitale fotoramme.
Dette produkt understøtter ikke USB-kortlæsere. Kun USB-lagring understøttes.
Den eksterne enhed, der er tilsluttet til din digitale fotoramme, genkendes ikke af din pc.
Ved tilslutning af en ekstern enhed til downstream-stikket, skal du bruge det USB-kabel, der er
leveret med den eksterne enhed. (For flere informationer om eksterne enheder og tilhørende kabler
skal du kontakte et passende servicecenter.)
Samsung er ikke ansvarlig for fejlfunktion ved den eksterne enhed, der skyldes brug af andre kabler
end de standardkabler, der er specificeret for hver enhed.
Til visse eksterne produkter medfølger et kabel, der ikke overholder USB-standarderne. Dette kan
derfor forårsage en fejlfunktion.
Hvis en ekstern lagringsenhed ikke fungerer korrekt ved tilslutning til din digitale fotoramme, så prøv
at tilslutte enheden til din pc. Hvis den stadig ikke fungerer normalt ved tilslutning til din pc, så kontakt
et servicecenter for den pågældende eksterne enhed eller din pc.
Tilslut til upstream-porten på din digitale fotoramme.
Tilslut USB-stikket på din pc.
Mappestruktur
Ved tilslutning af dette produkt til din pc, vises det som en flytbar disk (E:), som vist i figuren herunder.
Du kan gemme og afspille alle musik- og filmfiler i følgende mapper:
Du kan også tilføje og slette mapper efter ønske. (Men hvis du sletter følgende standardmapper, oprettes de automatisk igen,
når du tænder for dit produkt.)
billedcache
Web Photos (fotos fra Windows Live Space eller RSS)
gemmes i overensstemmelse med den resterende størrelse
på billedhukommelsen. Hvis du kopierer fotos fra en pc til
billedcachemappen vilkårligt, vises de ikke på den digitale
fotoramme.
Dette produkts kapacitet er 64 MB.
Hvis kapaciteten overskrides, kan der ikke gemmes yderligere filer.
Sluk ikke for produktet, mens du gemmer, afspiller eller sletter en fil.
Enhedsnavnet på den flytbare disk (f.eks. E:, F:, G:) kan variere efter dit
computermiljø.
|
Tilslutning til et hukommelseskort
Strøm
|
USB
| Hukommelseskort |
MEMORY CARD
Skyd kortet i den retning, der er vist på toppen af kortet.
Fjernelse af hukommelseskortet, mens der afspilles MP3'er, film eller fotos,
kan medføre, at produktet fungerer forkert. I dette tilfælde skal du slukke
og tænde for produktet.
Hvis du ikke trykker på nogen knap i 10 (ti) minutter, aktiveres tilstanden Slideshow eller Clock. Men afspilles der en musikfil,
aktiveres tilstanden Clock, og filnavnet på musikfilen vises. Du kan skifte til tilstanden Clock selvom filmen er på pause. I nogle
tilfælde kan du skifte til skærmen Movie List.
Dette produkt er af berøringstypen. Hvis du berører knappen til højre på produktet, tændes knappens lys.
Når knappens lys er tændt, kan du bruge hver knaps menu.
|Brugervejledning |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Brugervejledning
Knapper
Menu
Beskrivelse
Åbner eller afslutter en menu.
MENU
Hold knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder. Alle lys på knapperne blinker to gange, og
funktionen til knaplåsning aktiveres. For at ophæve funktionen til knaplåsning skal du holde knappen
MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder igen.
,
, ,
Flytter rundt blandt emnerne og justerer værdien.
Vælger en funktion.
Vender tilbage til den forrige skærm.
Hold denne knap nede i 2 (fem) sekunder for at vende tilbage til hovedskærmen.
Afspiller eller holder pause i et diasshow.
Når du afspiller et diasshow, og du trykker på knappen [ ], afspilles fotos fra den placering, hvor det
senest afspillede foto befinder sig. Hvis dine fotos på placeringen for det senest afspillede foto er blevet
flyttet, søges der automatisk efter dem, og de afspilles herefter som et diasshow.
Statusindikatorer på skærmen
Skærm
Beskrivelse
Denne vises forskelligt, afhængigt af signalstyrken ved tilslutning til et netværk.
Hvis der ikke er tilsluttet til et netværk, vises
.
Vises når der er tilsluttet en pc, eller der findes en pc, der kan tilsluttes til.
Vises kun, når der er tilsluttet til netværket, og der er adgang til internettet.
Du kan kun vise RSS- eller Live Space-fotos, hvis dette ikon vises.
Vises, når en USB-enhed er tilsluttet.
Vises, når et SD/MS-hukommelseskort er tilsluttet.
Batteriindikatorer
Skærm
Beskrivelse
Vises, når batteriet anvendes med strømkablet tilsluttet, og batterierne oplades.
Vises, når batteriet er fuldt opladet, og strømkablet er tilsluttet.
|
Vises, når batteriet er fuldt opladet.
Vises, når ca. 25% af batteriet er forbrugt.
Vises, når ca. 50% af batteriet er forbrugt.
Vises, når ca. 75% af batteriet er forbrugt.
Vises, når ca. 95% af batteriet er forbrugt. Når dette sker, skifter skærmen med det samme til
hovedskærmen, ikonet for det afladede batteri blinker på midten af skærmen, og strømmen afbrydes.
Når ikonet for afladet batteri blinker, kan du ikke gå ind i en undermenu.
Det tager ca. 2 (to) timer at oplade batteriet helt, hvis det er helt afladet.
Afspilning af en film kan fortsætte i ca. 30 (tredive) minutter og et diasshow i ca. 40 (fyrre) minutter i standardtilstanden
(lydstyrke 70, lysstyrke 70), når batteriet er helt opladet.
Batteriets brugstid kan variere afhængigt af indstillingerne (lysstyrke, lydstyrke mv.).
Når det interne batteri er helt opladet, og strømadapteren ikke er tilsluttet i over 3 dage, aflades det interne batteri. Hvis det
interne batteri er helt afladet, skal du tilslutte strømadapteren for at genoplade og indstille klokkeslættet igen.
Batteriets levetid formindskes, efterhånden som produktets brugstid bliver større.
Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning.
|Brugervejledning |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Photo
Når du vælger en mappe
Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.
Menu
Beskrivelse
Open
Åbner den valgte mappe.
Copy
Kopierer den valgte mappe.
Delete
Sletter den valgte mappe.
Menuen vises ved valg af en miniature.
Clock &
Alarm
|
Settings
|
Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.
Undermenu
Menu
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Set as Background
Beskrivelse
Afspiller eller holder pause i et diasshow.
Kopierer den valgte fil til en anden lagringsenhed.
(Aktiveret når der er tilsluttet en lagringsenhed.)
Kopierer alle filer til en anden lagringsenhed.
(Aktiveret når der er tilsluttet en lagringsenhed.)
Sletter den valgte fil.
Sletter alle filer.
Indstiller det valgte billede som baggrundsbillede på hovedskærmen.
På dette sted ændres tilstanden for baggrunden automatisk til Custom.
Ved kopiering af et foto fra en ekstern hukommelsesenhed (SD/MS, USB-hukommelse) til rammens hukommelse, og
[Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] er indstillet til [Resized], reduceres fotoets størrelse (skærmkvalitet) automatisk,
inden det gemmes, så det kan vises, så det passer til skærmen i din digitale fotoramme, og de EXIF'er (kamerarelaterede
informationer), der er gemt i fotoet, fjernes. Du skal derfor sørge for, at du kun bruger fotos, der er gemt i rammens
hukommelse med den digitale fotoramme.
Det kan tage lang tid, hvis mange filer kopieres på samme tid.
Menuen vises ved valg af en miniature (PC, Live Space, RSS).
Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.
Undermenu
Menu
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Set as Background
Beskrivelse
Afspiller eller holder pause i et diasshow.
Kopierer den valgte fil til en anden lagringsenhed. (Aktiveret når der er tilsluttet en lagringsenhed.)
Kopierer alle filer til en anden lagringsenhed. (Aktiveret når der er tilsluttet en lagringsenhed.)
Indstiller det valgte billede som baggrundsbillede på hovedskærmen.
På dette sted ændres tilstanden for baggrunden automatisk til Custom.
All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating
Browsing Mode
Vælger den kategori, som fotos skal arrangeres efter.
[Browsing Mode] vises kun på en pc.
En tilstands undermenuer findes under hver tilstand.
Menuen Slideshow
Dette produkt understøtter kun op til 4.000 billeder. Hvis der er mere end 4.000 billeder, vises de resterende billeder ikke i et
diasshow.
Menu
Stop Slideshow
Undermenu
Detaljeret menu
Beskrivelse
Holder pause i eller genoptager et diasshow.
Transition
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,
Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random
Vælger en afspilningseffekt.
Speed
Fast, Normal, Slow
Vælger en afspilningshastighed.
Slideshow Settings
Mode
All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder,
Repeat one photo
Vælger afspilningstilstanden.
Denne kan ikke anvendes under et pc-, Live Space- eller RSS-fotodiasshow.
Display Clock
Off, On
Vælger om diasshow skal afspilles, og aktuelt klokkeslæt skal vises på samme tid.
Brightness
0~100
Du kan justere lysstyrken.
Rotation
Du kan rotere skærmen til 90°, 180° og 270°.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Du kan vælge, hvordan størrelsen på dine fotos skal justeres, når de vises på skærmen.
Original Fit - Når fotostørrelsen er større end skærmstørrelsen, vises fotoet, så det passer til
Screen ratio
skærmstørrelsen.
Auto Fit - Fotos tilpasses til skærmstørrelsen. Der afskæres muligvis en vandret eller lodret del af et foto,
men det forvrænges ikke.
Fit to Width - Fotos tilpasses til skærmbredden. Der afskæres muligvis en vandret eller lodret del af et
foto, men det forvrænges ikke.
Fit to Screen - Fotos tilpasses til en opløsning på 800*600. (Fotoet forvrænges muligvis)
Delete
Set as Background
Sletter et foto, der vises i diasshowet.
Dette fungerer ikke under et pc-, Live Space- eller RSS-fotodiasshow.
Indstiller det aktuelt valgte billede som baggrundsbillede på hovedskærmen.
On, Off, Music Settings
Vælg [On] for [Background Music].
Vælg herefter [Music Settings] i [Background Music] ved at trykke på knappen MENU og vælge en
Background Music
musikfil, der er gemt i rammens hukommelse eller på en tilsluttet, ekstern hukommelsesenhed.
Når produktet anvendes første gang, anvendes de indbyggede musikfiler som baggrundsmusik.
Når det næste diasshow udføres med knappen [Slideshow], anvendes den senest afspillede
baggrundsmusikfil som baggrundsmusik.
(Prioriteten for placeringen af de musikfiler, der afspilles som baggrundsmusik, er: "Placering for den
senest afspillede baggrundsmusikfil → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .
Direkte funktioner
Menu
MENU
Beskrivelse
Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen.
Afspiller den næste fil.
Afspiller den forrige.
Justerer lydstyrken.
Afspiller eller holder pause i et diasshow.
|Brugervejledning |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Music
Menuen vises ved valg af en liste.
Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.
Undermenu
Menu
Play Music
Beskrivelse
Afspiller en fil.
All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat
Play Mode
Music file
Vælger afspilningstilstanden.
Copy
Kopier alle filer
Delete
Delete All Files
Kopierer den valgte fil til en anden lagringsenhed.
Kopierer alle filer til en anden lagringsenhed.
Sletter den valgte fil.
Sletter alle filer.
Menuen vises, mens der afspilles musik.
Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.
Undermenu
Menu
Play Mode
Beskrivelse
All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat
Music file
|
Vælger afspilningstilstanden.
Direkte funktioner
Menu
MENU
Beskrivelse
Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen.
Afspiller den næste.
Hvis du holder knappen nede i lang tid, går funktionen Fast Forward i gang.
Afspiller den forrige.
Hvis du holder knappen nede i lang tid, går funktionen Fast Rewind i gang.
Justerer lydstyrken.
Afspiller eller holder pause i en fil.
Start diasshow.
|Brugervejledning |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Movie
Menuen vises ved valg af en liste.
Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.
Undermenu
Menu
Play Movie
Play Mode
Beskrivelse
Afspiller en fil.
All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie
Vælger afspilningstilstanden.
Copy
Kopier alle filer
Delete
Delete All Files
Kopierer den valgte fil til en anden lagringsenhed.
Kopierer alle filer til en anden lagringsenhed.
Sletter den valgte fil.
Sletter alle filer.
Menuen vises, mens der afspilles en film.
|
Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.
Undermenu
Menu
Play Mode
Beskrivelse
All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie
Vælger afspilningstilstanden.
Brightness
0~100
Du kan justere lysstyrken.
Direkte funktion
Menu
MENU
Beskrivelse
Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen.
Afspiller den næste.
Hvis du holder knappen nede i lang tid, går funktionen Fast Forward i gang.
Afspiller den forrige.
Hvis du holder knappen nede i lang tid, går funktionen Fast Rewind i gang.
Justerer lydstyrken.
Afspiller eller holder pause i en fil.
Start diasshow.
|Brugervejledning |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Clock & Alarm
Menu
Undermenu
Detaljeret menu
Beskrivelse
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).
Indstiller aktuelle dato og klokkeslæt.
Time Zone
Du kan vælge en tidszone.
|
Daylight Saving Time
Off, On
Du kan aktivere eller deaktivere sommertid.
Auto, Manual, Update Time Now
Internet Time Update
Vælg, om du vil opdatere systemtiden i din digitale fotoramme med tidsinformationer, der modtages fra
internettet.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
For Time Format kan du vælge 12 Hours eller 24 Hours.
Hvis du vælger 24 Hours, kan am/pm ikke vælges.
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Date Format
Du kan vælge det format, som datoen vises i.
Analog, Digital, Clock & Calendar
Clock Type
Du kan vælge urtypen.
Activation
Yes, No
Set time
Alarm
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Hours
1~12
Minutes
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
Volume
0~100
Du kan indstille en alarm.
|Brugervejledning |
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Settings
Settings
Menu
Undermenu
Network Settings
Network
Detaljeret menu
Beskrivelse
Proxy Required
Indstiller netværket. De netværksinformationer, du indstiller, vises nederst.
Yes, No
Du indstille specificere, om der skal anvendes en proxyserver.
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体体体, 日日日,한한한
Du kan indstille sproget til produktet.
Brightness
Justerer skærmens lysstyrke.
0~100
|
Auto Rotation
Off, On
Fra: Hvis du stiller rammen på kanten under et diasshow, vendes billedet ikke, selvom sensoren registrerer
ændringen.
On : Hvis du stiller rammen på kanten, registrerer sensoren ændringen og drejer automatisk billedet.
Off, Low, Medium, High
Button Sound
Du kan tænde/slukke for knappen, der styrer den lyd, der høres, mens du bruger produktet.
Volume
Options
0~100
Justerer lydstyrken.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
Ved kopiering af et foto fra en ekstern hukommelsesenhed (SD/MS, USB-hukommelse) til rammens
hukommelse, og [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] er indstillet til [Resized], reduceres fotoets
størrelse (skærmkvalitet) automatisk, inden det gemmes, så det kan vises, så det passer til skærmen i din
digitale fotoramme, og de EXIF'er (kamerarelaterede informationer), der er gemt i fotoet, fjernes. Du skal
derfor sørge for, at du kun bruger fotos, der er gemt i rammens hukommelse med den digitale fotoramme.
Home, Last Mode, Slideshow
Starting Mode
Du kan vælge den første skærm, der vises, når du tænder for strømmen.
Screen Saver
Slideshow, Clock
Du kan vælge typen af pauseskærm.
Hvis du ikke trykker på nogen knap i 10 (ti) minutter, aktiveres pauseskærmen.
OSD Color Theme
Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style
Du kan vælge et farveskema til menuens baggrundsskærm.
Standardfarveskemaet er Blue Style.
Preferences
Default, Custom
Home Background
Du kan indstille baggrunden til hovedmenuskærmbilledet.
Auto Picture On/Off
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Når tiden når [Off Time], stopper andre handlinger, og skærmbilledet slukkes. Når tiden når [On Time],
tændes for skærmen, og den tidligere driftsstatus er stadig aktiv.
Hvis skærmen slukkes, fordi tiden har nået [Off Time], kan du trykke på en vilkårlig knap (dog ikke tænd/sluk)
for at vise skærmen igen.
Hvis produktet anvendes som en Mini-Monitor eller en lagringsenhed, der er tilsluttet til din pc med
et USB-kabel, tændes skærmen ikke, heller ikke når tiden når Off Time.
Du kan opdatere produktet ved at bruge en USB-hukommelsesnøgle eller et
Firmware Update
hukommelseskort (SD/MS).
For den nyeste firmwarefil kan du besøge www.samsung.com.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
Initialiserer indstillingerne med undtagelse af indstillinger for tid og netværk.
Product Information
Model, Firmware Version, Copyright
Du kan kontrollere dine produktinformationer.
Webkonfiguration
Tilslut til adressen (URL’en) i emnet [Web Configuration Address] på siden [Settings]-[Network] til din digitale fotoramme
med Internet Explorer.
Når der er forbindelse, vises velkomstsiden.
Indtast adgangskoden i emnet [Web Configuration Password] på siden [Settings]-[Network] til den digitale fotoramme i
emnet [Password] på siden Welcome. Klik herefter på knappen [sign in].
Undermenu
Øverste menu
Beskrivelse
Password
Welcome
Indtast adgangskoden, der vises, i Management Password.
Aktiverer forskel på store/små bogstaver.
Photo Frame
Now Playing
Du kan overvåge de fotos, der vises i diasshowet på samme tid.
Web Photos
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
Du kan tilføje eller fjerne en websideadresse, som du modtager fotos fra.
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
Storage
Du kan kontrollere størrelsen på fotos i de adresser, der er vist i Web Photos.
Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings
Settings
Du kan indtaste og ændre produktnavn, administratoradgangskode, klokkeslæt og netværksproxyserver
mv.
Help
Viser hjælp-afsnittet til brug af Samsung Photo Frame Web Configuration.
Startindstillinger
Indstillinger for deling af fotos på din pc - konfigurering af din Windows Vista
Indstillinger for deling af fotos på din pc - konfigurering af din fotoramme
Visning af fotos fra Windows Live Space
Visning af fotos via RSS
Opsætning af Rating og Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) for fotos på en pc.
Jeg ønsker at opdatere firmwaren.
Jeg vil forbinde til en skærm ved brug af Mini-Monitor-program.
Startindstillinger
Forudsætningen for at kunne bruge den trådløse delefunktion, der leveres med dette produkt, er, at du har Windows Vista på din
computer, og at der findes et trådløst LAN access point (AP) i din nærhed.
Windows XP
Windows Media Player 11 eller nyere skal være installeret.
Digital Image Library Starter Edition (DISE)
: Med dette program kan du ændre klassifikationerne af fotos på din digitale fotoramme via din
pc.
Anbefalinger ved brug af den digitale fotoramme: Internet Explorer 7,0 eller nyere
1. Choose Your Language
Tænd for din Digital Photo Frame og vælg et sprog.
Du kan ændre sproget i Indstillinger -> Sprog.
2. Use Wi-Fi network?
Vælg, om der skal anvendes et netværk.
3. Choose your Access Point
Listen med access points vises.
Vælg det SSID, du vil tilslutte til, på skærmbilledet [Choose your Access
Point]. Hvis det SSID, du vil tilslutte til, ikke vises, skal du opdatere
SSID-listen ved at trykke på [Refresh] og derefter vælge SSID’et.
4. Choose Computer
Listen med pc’er vises. Hvis den pc, du vil tilslutte til, ikke vises, skal du
opdatere pc-listen ved at trykke på [Refresh] og derefter vælge pc’en.
5. Finish
Det valgte netværk og den valgte pc vises.
Du kan vælge en menu, når du er færdig med handlingen.
Kontroller, at indstillingerne er konfigureret som vist herunder.
Ellers bliver din pc muligvis ikke vist i listen, eller du kan ikke tilslutte til den.
z I Vista skal du vælge Kontrolpanel > Netværks- og delingscenter > Tilpas. Kontroller, om Placering er indstillet til Privat.
z Vælg Digital Photo Frame fra Windows Media Player > Bibliotek > listen Mediedeling. Kontroller, om den er indstillet til Tillad.
Indstillinger for deling af fotos på din pc - konfigurering af din Windows Vista
Tilføjelse af fotos til biblioteket
Kør Windows Media Player.
Klik på fanen [Library] øverst.
Klik på [Add to Libary] på fanen [Bibliotek].
I vinduet [Add to Library] skal du vælge [My
personal folders] i området [Select the folders to
monitor], vælge den mappe der indeholder fotos
og klikke på [Add].
Vælg den mappe, der skal deles, og klik på [OK]
for at tilføje den.
Når du klikker på [OK], lukkes vinduet [Add To
Library], og [Add to Library by Searching
Computer] vises. Vent, indtil det er færdigt, og
klik på [Close], når det er udført.
Kontrol af delte fotos
I Windows Media Player skal du indstille
kategorien, som findes under symbolet [
øverst til venstre, til [Picture].
,
]
I [Library] skal du vælge Tilføjet for nylig, Alle
billeder, Nøgleord, Optagelsesdato, Klassifikation
eller Mappe og kontrollere, om de tilføjede fotos
findes i biblioteket.
Delingsindstillinger for at acceptere forbindelser fra din fotoramme
Klik på [Media Sharing] på fanen [Library].
I vinduet [Media Sharing] skal du vælge
afkrydsningsfeltet [Share my media] under
[Sharing Settings].
Hvis [Available device] vises i vinduet [Media
Sharing], skal du fortsætte til trin 4. Hvis vises
skal du fortsætte til trin 5.
I vinduet [Media Sharing] skal du klikke på
[Networking] og kontrollere, om det aktuelle
netværk er indstillet til [Private network]. Hvis
ikke, skal du indstille det til [Private Network].
Hvis dit netværk er et privat netværk, vises
listen [Available Device] og knappen [Settings] i
vinduet [Media Sharing].
Klik på [Media Sharing] på fanen [Settings].
Vinduet [Media Sharing-Default Settings] vises.
I vinduet [Media Sharing-Default Settings] skal
du indstille [Media Type] til [Picture], både [Star
ratings] og [Parental ratings] til [All ratings]
eller en ønsket klassifikation under området
[Default Settings]. Hvis du ønsker at tilføje en
enhed eller computer, der forsøger at tilslutte
sig til biblioteket, til listen automatisk, skal du
vælge afkrydsningsfeltet [Add new devices and
computers automatically].
Kun fotos kan overføres med pc-deling.
Indstillinger for deling af fotos på din pc - konfigurering af din fotoramme
Kontrol af netværksforbindelser
Kontroller, om netværksikonet vises øverst til venstre
på hovedskærmen.
Hvis netværksikonet vises, skal du fortsætte med
afsnittet Kontrol af computerforbindelser som
beskrevet herunder. Hvis det ikke vises, skal du flytte
til [Settings]-[Network]-[Network Settings].
SSID : Service Set Identifier
Vælg det SSID, du vil tilslutte til, på skærmbilledet
[Choose your Access Point]. Hvis det SSID, du vil
tilslutte til, ikke vises, skal du opdatere SSID-listen
ved at trykke på [Refresh] og derefter vælge SSID’et.
Hvis du vælger dette, når SSID'et er krypteret, vises
et vindue til indtastning af adgangskode. Du kan kun
tilslutte til netværket, hvis du indtaster den korrekte
adgangskode.
Kontrol af computerforbindelser
Listen med pc’er vises.
Hvis den pc, du vil tilslutte til, ikke vises, skal du opdatere
pc-listen ved at trykke på [Refresh] og derefter vælge
pc’en.
Konfigureret netværk og computer vises. Du kan vælge en
menu en gang, når afslutningsvinduet vises.
Visning af fotos fra Windows Live Space
Kontrol af Windows Live Space og upload af fotos
Hvis du ikke har en MSN-konto (MSN Hotmail, MSN
Messenger, Passport), bedes du oprette en. Gå til og
log på Windows Live Space (http://spaces.live.com/)
med din MSN-konto.
Hvis du ikke har et rum, så opret et og gå ind i det.
I dit rum skal du ændre til rediger-tilstand. Tilføj
albummer og fotos ved at klikke på Add i kategorien
Photos.
Opsætning af webkonfigurationen
Tilslut til adressen (URL’en) i emnet [Web
Configuration Address] på siden [Settings]-[Network]
til din digitale fotoramme med Internet Explorer.
Når der er forbindelse, vises velkomstsiden. Indtast
adgangskoden i emnet [Remote Configuration
Password] på siden [Settings]-[Network] til den
digitale fotoramme i emnet [Password] på siden
Welcome!. Klik herefter på knappen [sign in].
Du kan ændre adgangskoden (standard:
Admin) i Settings i Samsung Media Frame Web
Configuration.
På siden Samsung Photo Frame Web Configuration
skal du klikke på fanen [Web Photos] og tilføje
adressen for rummet (hvis det f.eks. er
'http://test.space.live.com', skal du blot skrive 'test')
til URL-inputfeltet for fotos fra listen Windows Live
Spaces, og klikke på [Add].
Kontrol af dine rumfotos på din digitale fotoramme
Kontroller først netværksforbindelserne. (Se Visning
af fotos delt fra Windows Vista på din digitale
fotoramme - Hvad skal du gøre med din digitale
fotoramme - Kontrol af netværksforbindelser.)
Fra hovedskærmen i din digitale fotoramme skal du
gå til [Photo]-[Windows Live Space]. En liste med
rum, du har tilføjet til webkonfigurationen, vises.
Vælg et rum. En liste med albummer i det valgte rum
vises. Vælg et album, hvorefter miniaturer af fotoene
i det valgte album vises til højre.
Visning af fotos via RSS
Webkonfiguration
Gå til siden Web Photos ved at følge
beskrivelsen i afsnittet Opsætning af
webkonfigurationen for Windows Live Space. I
vinduet [Web Photos]-[Photo Feeds] skal du
indsætte den kopierede adresse i RSS-adresseinputfeltet og klikke på [Add].
Hvad er en RSS-adresse?
Det er den adresse, der vises i adressefeltet på
den webside (XML), der vises, når du klikker på
ikonet FEED på en RSS-tjeneste, hvor der er
uploadet fotos.
Kontrol med fotos fra RSS i din digitale fotoramme
Fra hovedskærmen i din digitale fotoramme skal
du gå til [Web Photo]-[RSS and Web Feeds]. En
liste med feeds, du har tilføjet til
webkonfigurationen, vises.
Vælg en feed på listen. Miniaturer for billederne i
den valgte feed vises til højre.
Opsætning af Rating og Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) for fotos på en pc.
Windows VISTA
Klik på Start – Alle programmer – Windows Photo Gallery
for at starte Windows Photo Gallery.
Hvis du vælger Info øverst på Windows Photo Galleryskærmen, vises fotoinformationspanelet til højre.
Vælg et foto og skift Rating eller Tags i det højre
informationspanel.
Windows XP
Klik på Start - Alle Programmer - Microsoft Digital Image
Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition
2006 Library.
Vinduet for Microsoft Digital Image Starter Edition 2006
Library vises.
Vælg et foto og konfigurer Rating og Labels for det valgte
foto nederst på skærmen.
Jeg ønsker at opdatere firmwaren.
Forberedelser
Digital Photo Frame
Firmware-opdateringsfil.
USB-hukommelseskort eller ekstern hukommelsesenhed (SD/MS)
Besøg www.samsung.com for den nyeste firmware-opdatering.
Tilslutning af
USBhukommelseskort
til pc
Tilslutning af
USBhukommelseskort
Hvis du er parat, skal du tilslutte USB-hukommelseskortet til din pc.
Kopier filen med firmware-opdateringen, som du downloadede, til USB-hukommelseskortet.
(Sørg for at kopiere firmware-opdateringsfilen til rodmappen.)
Fjern USB-hukommelseskortet fra din pc, og tilslut den til din digitale fotoramme.
Hvis din digitale fotoramme er slukket, så tænd for den.
til den digitale
fotoramme
Opdatering
Vælg [Firmware Update] på siden [Settings]-[Update/Reset].
Efter start skal du slukke for din digitale fotoramme, fjerne USB-hukommelseskortet, og tænde
for din digitale fotoramme igen. Dette giver størst sikkerhed.
Fjern ikke USB-hukommelseskortet under opdateringshandlingen.
Tryk ikke på nogen tast under opdateringshandlingen.
Indsæt ikke noget andet kort under opdateringshandlingen.
Sluk ikke for din digitale fotoramme under opdateringshandlingen.
Du kan se, om opdateringshandlingen sluttede korrekt eller ej ved at kontrollere, om firmwareversionen i din digitale fotoramme er ændret til firmware-opdateringens version.
Jeg vil forbinde til en skærm ved brug af Mini-Monitor-program.
Digital Photo Frame giver dig ikke blot mulighed for at nyde dine fotos, men indeholder også ekstrafunktionen Mini-Monitor. MiniMonitor er en funktion, der gør det muligt at bruge Digital Photo Frame som en ekstra skærm. Den er nem at bruge, da Digital Photo
Frame tilsluttes pc’en via et USB-kabel. Denne funktion giver dig mulighed for at arbejde mere effektivt ved din pc ved hjælp af en
ekstra skærm. Hvis du vil bruge din Digital Photo Frame som Mini-Monitor, skal du først installere programmet Frame Manager.
(Bemærk dog, at du kun kan bruge én Digital Photo Frame som Mini-Monitor).
Installation af Frame Manager
Brugervejledning til Frame Manager
Brug din digitale fotoramme som en Mini-Monitor.
Brug din digitale fotoramme som Mass Storage.
Ændring af den aktuelle tilstand til en anden
Justering af lysstyrken
Opdatering af firmwaren
Systemkrav
z OS : Windows XP SP2, Vista (32bit)
z Systemprocessorhastighed : 1.5 GHz
z USB : USB 2.0-værtscontroller
z RAM : 256 MB eller derover
Advarsel
1.
Windows XP Service Pack 2 skal være installeret.
Den fungerer muligvis ikke med andre operativsystemer end Windows XP SP2. Vi er ikke ansvarlige for problemer, der
måtte opstå ved installation på andre operativsystemer end Windows XP SP2.
2.
Vi anbefaler en CPU-hastighed på 2,4 GHz eller højere. Din digitale fotoramme fungerer muligvis ikke korrekt, hvis din
pc’s specifikationer er lavere end de anbefalede. Følg den korrekte installationsprocedure i installationsvejledningen.
3.
Følg den korrekte installationsprocedure i installationsvejledningen.
4.
Brug ikke din Mini-Monitor som en primær skærm. Vi er ikke ansvarlige for problemer, der måtte opstå, hvis du ikke
følger instruktionerne. Hvis den anvendes som en primær skærm, er skærmbilledet muligvis tomt.
5.
Sørg for at anvende det medfølgende USB-kabel.
6.
Når du bruger din digitale fotoramme som en Mini-Monitor, er det kun afbryderknappen, der fungerer.
7.
Flyt programmerne, der vises og bruges på din Mini-Monitor, til den primære skærm, når du er færdig med at bruge dem.
8.
Det er muligt, at Mini-Monitor ikke fungerer korrekt sammen med nogle videokort. Indstil i dette tilfælde
Hardwareacceleration til Ingen.
Sådan indstiller du Hardwareacceleration til Ingen: Højreklik på Skrivebordet i Windows, og vælg Egenskaber fra
den viste menu. Vinduet Egenskaber for Skærm vises. Klik på fanen Indstillinger > Avanceret > Fejlfinding. Flyt
skyderen Hardwareacceleration til Ingen.
9.
Du kan ikke anvende Aero-effekten i Windows Vista, når du anvender Mini-Monitor.
10.
Når du anvender Windows Vista, kan visse film ikke afspilles med Mini-Monitor.
11.
Hvis videokortets driver er opdateret, når Frame Manager allerede er installeret, virker Mini-Monitor-funktionen måske
ikke ordentligt. I dette tilfælde skal Frame Manager fjernes og installeres igen.
12.
Hvis rotationsfunktionen på Frame Manager anvendes, ændres indstillingen for den nuværende placering af Mini-Monitor
måske. Selv om rotationsfunktionen anvendes, vises skærmen ikke som roterende i vinduet [Egenskaber for Skærm].
Begrænsninger og anbefalinger
z Begrænsning : Hardware grafik-acceleration som f.eks. DirectX eller OpenGL understøttes ikke af Minimo-skærmen, da
det ville kræve emulering af en grafikprocessor af din standard-CPU, hvilket ikke er fordelagtigt. Medieafspillere, der
anvender DirectX fungerer ikke korrekt på Minimo-skærmen.
> Eksempe l: GOM player, VLC Player
z Anbefaling : Brug/kør ikke directXeller openGL-programmer på Minimo-skærmen.
|
Specifikationer
| Understøttede filer |
Specifikationer
Elementer
Modelnavn
Specifikationer
SPF-85V, SPF-86V
Type
8 "(20 cm)TFT
Opløsning
800 x 600
Kontrastforhold
400 : 1
Grænseflade
Digital 6 bit
Panel
Foto
Understøttede
formater
Video
Musik
Integreret hukommelse
JPEG: Maks. billedopløsning 3200*2400 (8 MB)
(Progressiv, CMYK JPEG understøttes ikke.)
MPEG4: Advanced Simple Profile (ASP), Lyd (MP3), 4 Mbps
WMV: 720x480, Lyd (WMA), 2.5 Mbps
MP3: 8~48 KHz, 8~320 Kbps
WMA: 8~48 KHz, 8~320 Kbps
64 MB
Wi-Fi 802.11b/g 2,4 GHz 54 Mbps
WEP : Open (64 bit, 128 bit)
Netværk
WPA-PSK : TKIP, AES
WPA2-PSK : TKIP, AES
USB 2.0
USB
(Upstream (host) x 1, downstream (slave) x 1)
Medie (hukommelseskort)
2 i 1(SD≤4 GB / MS≤4 GB)
SDHC (High-Capacity) kort understøttes ikke.
Klassifikation
Ekstern strømadapter (12 V, 2 A, 24 W)
Batteri
7,4 V 770 mAH
Strøm
Normal 10W (men 12 W ved batteriopladning)
Forbrug
Fra-tilstand (strømafbryder Fra) : under 1 W (selv om strømmen er slukket,
kan der bruges op til 10 W, når batteriet oplades.)
Lyd
1 W + 1 W (stereo), hovedtelefon
Mål (B x H x D)
228 x 187,5 x 46 mm
Vægt
785 g
Produktdesignet kan variere afhængigt af modellen, og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel af
hensyn til forbedring af produktet.
Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug) Dette produkt overholder
direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder
fælles, private områder. (Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse Audstyr.)
|
Specifikationer
| Understøttede filer |
Understøttede filer
Den digitale fotoramme anvender disse moduler:
WinCE 5.0
Besøg følgende websites for flere informationer.
RMI Alchemy Developer Support Site(http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf)
|
Fejlfinding
|
Terminologi
|
Servicecentre
|
Fejlfinding
Dette afsnit indeholder forskellige problemer og løsninger, der er forekommet hos brugere ved brug af den digitale fotoramme. Hvis du
opdager et problem, skal du først se i listen herunder, og hvis der er problem, der passer med dit, skal du følge den foreslåede løsning. Hvis
problemet fortsætter, skal du kontakte eller besøge det nærmeste servicecenter.
Problem
Der tændes ikke for strømmen.
Det tager tid, inden et billede vises, efter
der tændes for strømmen.
Det tager tid at flytte til det næste foto.
Jeg tilsluttede en ekstern enhed, men den
fungerer ikke.
Der er stadig plads på rammens
hukommelse, men jeg kan ikke kopiere
flere fotos.
Årsag og afhjælpning
Kontroller tilslutningerne mellem adapterkablet og produktets strømkabel.
Hvis opløsningen er høj, eller filstørrelsen er stor, vises fotoet muligvis
langsomt på skærmen.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og den eksterne enhed.
USB-enheden skal understøtte Linux. Kontroller, om din USB-enhed
understøtter Linux.
Opret en mappe i rammens hukommelse, og kopiér dine fotos til denne
mappe.
Skærmfarven er for tåget eller for mørk.
Justerer lysstyrken i indstillingerne.
Der afspilles intet diasshow automatisk.
Indstil [Starting Mode] i [Settings-Preference] til [Slideshow].
Ved afspilning af en film, vises billedet,
Skærmen vises ikke, fordi filens video-codec ikke er understøttet.
men der er ikke nogen lyd.
Understøttede codecs er MPEG4 og WMV9.
Kun filmens lyd afspilles. Der vises en tom
Tilpas lydstyrken.
skærm.
Kontroller, om filen indeholder lydinformationer.
Hvis Auto On og Auto Off er indstillet til det samme tidspunkt, fungerer de
Auto On og Auto Off fungerer ikke.
ikke.
Kontroller tidsindstillingerne.
[Button Sound] er indstillet til On, men
Lyden ved knapbetjening høres ikke, mens en [baggrundsmusik-, musik- eller
der er ingen lyd ved knapbetjening.
filmfil] afspilles.
Kontroller, om det access point, der er tilsluttet til din digitale fotoramme, har
adgang til internettet.
Min digitale fotoramme accepterer ikke et
Den størst tilladte filstørrelse for et webfoto er 4,2 MB.
foto fra internettet.
(Den største tilladte filstørrelse er 8,5 MB.)
Kun JPEG-filer er tilgængelige på webben eller Feeds (højere end 400 X 240
pixels).
Jeg har forsøgt at ændre en
billedklassifikation i Windows Media
Når du har ændret klassificeringen, skal du slukke og tænde for Windows
Media Player.
Player, men den ændres ikke.
Jeg har forsøgt at ændre navnet på min
digitale fotoramme, men navnet ændres
ikke.
Fjern produktet fra Windows Media Player (Bibliotek/Mediedeling), og genstart
din digitale fotoramme og din computer.
Kontroller, om både din pc og din digitale fotoramme er tilsluttet til det samme
Jeg kan ikke tilslutte min digitale
access point.
fotoramme til Windows Media Player på
Vista: Kontroller, om du har valgt [Kontrolpanel/Netværks- og
min pc.
delingscenter/Tilpas/Placering/Privat].
Vista/XP: Vælg den digitale fotoramme i [Bibliotek/Mediedeling] i [Windows
Media Player], og kontroller, om det er indstillet til [Tilladt].
Kontroller, om FrameManager-programmet er installeret.
Ikonet FrameManager vises ikke.
Vælg Start- Alle programmer - Samsung - FrameManager for at genstarte
FrameManager.
Genstart din pc.
Kontroller, om funktionen til knaplåsning er aktiveret.
Jeg trykkede på en knap, men den
fungerer ikke.
Hvis du holder knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder, aktiveres
funktionen til knaplåsning. Hvis du trykker på en knap, fungerer den ikke.
For at ophæve funktionen til knaplåsning skal du holde knappen MENU nede i
mere end 5 (fem) sekunder igen.
|
Fejlfinding
|
Terminologi
|
Servicecentre
Terminology
Betingelser
Beskrivelse
MPEG4 er en filmkomprimeringsteknologi til videokommunikation, som
muliggør implementering af bidirektionale multimedier. Den blev udviklet for at
MPEG4
gøre det muligt at overføre film på internettet på linjer med lav hastighed eller
(Motion Picture Expert Group4)
til mobil kommunikation. Den anvendes i stor udstrækning på pc'er, tvapparater og mobiltelefoner. En filmfil, der er formateret i MPEG4-formatet,
kaldes for en MPG- eller MPEG-fil.
WMV9
(Windows Media Video9)
En videocodec i MPEG4-formatet udviklet af Microsoft
MP3 er en højkvalitets lydkomprimeringsteknologi. Den giver 50 gange højere
MP3
(MPEG Audio Layer-3)
komprimering end en cd. Da den giver høj kvalitet og en lav størrelse pga.
dets komprimeringsforhold, anvendes den i stor udstrækning på internettet og
til FM-radioudsendelser mv. En lydfil formateret i MP3-formatet, kaldes for en
MP3-fil.
JPEG er en billedkomprimeringsteknologi. Den giver det mindste tab blandt alle
billedkomprimeringsteknologier. Den anvendes i stor udstrækning til at
JPEG
overføre multimediefiler over internettet og til andet. En billedfil, der er
(Joint Photographic Coding Expert
formateret i JPEG-formatet, kaldes en JPEG- eller JPG-fil. Oftest skabes en
Group)
JPEG-fil ved at tage et billede med et digitalkamera, ved at tegne på en
computer eller med en grafikpakke og derefter komprimere det grafiske billede
til JPEG-formatet.
Et SD-kort er et Flash-hukommelseskort på størrelse med et frimærke. Det
giver stor stabilitet og stor kapacitet. Det anvendes i stor udstrækning i
SD Card
forskellige digitale produkter, som f.eks. PDA'er, digitalkameraer, MP3-
(Secure Digital Card)
afspillere, mobiltelefoner og i bærbare computere. Det minder meget om MMC,
men antallet af ben og deres tykkelse er anderledes. Det har også en funktion
til indstilling af adgangskode for datasikkerhed.
Brug up stream-stikket ved tilslutning til en pc. Dette produkt understøtter USB
2.0 Et A-B-type-kabel, der anvendes ved tilslutning af din digitale fotoramme til
USB-kabel
en pc, følger med produktet. A-typen er USB-stikket, der anvendes ved
1) A-B TYPE
tilslutning til en pc. B-typen er USB-stikket, der anvendes ved tilslutning til en
ekstern enhed. Du kan tilslutte din digitale fotoramme til en pc med et USBkabel af typen A-B.
|
USB-kabel
Brug denne kabeltype ved brug af down stream-stikket. Dette produkt
2) Kabel til tilslutning af andre
understøtter USB 2.0 Ved tilslutning af en ekstern enhed til down stream-
enheder
stikket, skal du bruge det USB-kabel, der er leveret med den eksterne enhed.
Ved brug af en mobiltelefon hører du ofte om en "forstærker". I en trådløst
lokalt netværk spiller AP'et samme rolle som forstærkeren. Dvs. et udstyr
AP
hvorfra trådløse netkort modtager signaler. Som en mobiltelefon modtager
(Access Point)
opkald via en forstærker, sender og modtager et trådløst netværkskort data
gennem et AP.
SSID er en 32 bit unik identifikator, der er tilknyttet til hver header i hver
datapakke, der overføres på et trådløst lokalt netværk. Det anvendes som en
adgangskode, når en trådløs enhed tilsluttes til et Basic Service Set (BBS). Da
SSID
(Service Set Identifier)
SSID muliggør differentiering mellem forskellige lokale netværk, skal alle AP'er
og trådløse enheder, der ønsker adgang til en trådløst lokalt netværk, anvende
den samme SSID. Hvis en enhed ikke kender den unikke SSID for et bestemt
BBS, kan den ikke tilslutte til dette BBS.
|
Fejlfinding
|
Terminologi
|
Servicecentre
|
Servicecentre
Hvis du har brug for en produkttjeneste, bedes du kontakte eller besøge et Samsung servicecenter. For tjenester til netværksforbindelse og
serveren.
Tjenester
Samsung Electronics website
Kontakt
http ://www.samsung.com
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
(Dutch)
02 201 2418
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement