Samsung Farvelaserprinter CLP-775ND Brugervejledning

Samsung Farvelaserprinter CLP-775ND Brugervejledning
CLP-775 Series
Farvelaserprinter
Brugerhåndbog
imagine the possibilities
Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt.
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugerhåndbog.
•
•
•
•
Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
PCL og PCL 6 er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 og Windows 2008 Server R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft
Corporation.
PostScript 3 er et varemærke tilhørende Adobe System, Inc.
•
•
•
•
UFST® og MicroType™ er registrerede varemærker tilhørende Monotype Imaging Inc.
TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
Alle andre mærke- eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.
Se filen ”LICENSE.txt” på den medfølgende cd-rom for at få oplysninger om open source-licens.
REV 1.03
Copyright_ 2
Indhold
COPYRIGHT
2
INDHOLD
3
INTRODUKTION
22
SÅDAN KOMMER DU I GANG
26
NETVÆRKSKONFIGURATION
30
7
11
18
20
Sikkerhedsoplysninger
Bemærkninger om regler
Om denne brugerhåndbog
Funktioner i dit nye produkt
22
22
23
24
25
25
25
25
Oversigt over maskinen
Set forfra
Set bagfra
Oversigt over kontrolpanelet
Om kontrolpanelet
Status-LED
Knapper
Tænde for maskinen
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
29
Opstilling af hardwaren
Medfølgende software
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Mac OS
Linux
Unix
Installere driveren lokalt
Windows
Mac OS
Linux
30
30
30
30
30
30
30
31
32
32
32
Netværksmiljø
Præsentation af nyttige netværksprogrammer
SyncThru™ Web Service
SyncThru™ Web Admin Service
SetIP
Brug i et kabelbaseret netværk
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
Opsætning af IP-adresse
Netværksparameterindstilling
Gendannelse af standardindstillingerne fra fabrikken
Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte
netværk
Konfiguration af trådløst netværk
Sådan kommer du i gang
Valg af installationstype
Brug af WLAN
Konfiguration med Windows
Konfiguration med Macintosh
Brug af et netværkskabel
Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket
Fejlfinding
IPv6-konfiguration
Aktivering af IPv6
36
36
36
36
37
39
41
42
42
43
43
Indhold_ 3
Indhold
GRUNDLÆGGENDE KONFIGURATION
45
MEDIER OG BAKKE
47
UDSKRIVNING AF
53
43
43
44
Brug af IPv6
Indstilling af IPv6-adresser
Tilslutning af SyncThru™ Web Service
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
Højdejustering
Indstilling af dato og klokkeslæt
Ændring af tidsformatet
Ændring af displaysproget
Indstilling af jobtimeout
Brug af energibesparelsesfunktionen
Konfiguration af standardbakke og -papir
Via kontrolpanelet
På computeren
Ændring af skrifttypeindstillingen
47
47
47
47
48
48
49
50
50
50
51
51
51
52
52
52
52
52
Valg af udskriftsmedier
Retningslinjer til valg af udskriftsmedier
Mediestørrelser, der understøttes i duplextilstand
Ændring af bakkestørrelse
Ilægning af papir i bakken
Bakke1/ekstra bakker
Universalbakke
Udskrivning på specialmedier
Envelope
Transparency
Labels
Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser
Brevpapir/fortrykt papir
Brugt papir
Foto
Glittet
Indstilling af papirformat og type
Brug af programmet udskriftsstøtte
53
53
53
53
54
54
54
54
54
55
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
59
Grundlæggende udskrivning
Udskrivning
Annullering af et udskriftsjob
Åbne udskriftsindstillinger
Brug af Hjælp
Ændring af standardindstillingerne for udskrivning
Indstilling af maskinen til standardmaskine
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Udskrivning til en fil (PRN)
Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner
Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram (kun Windows)
Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?
Udskrivning
Brug af genvejsmenuen
Macintosh-udskrivning
Udskrivning af et dokument
Ændring af printerindstillinger
Udskrivning af flere sider på ét ark
Udskrivning på begge sider af papiret
Brug af Hjælp
Linux-udskrivning
Indhold_ 4
Indhold
MASKINSTATUS OG AVANCEREDE FUNKTIONER
61
ADMINISTRATIONSVÆRKTØJER
65
VEDLIGEHOLDELSE
71
FEJLFINDING
74
59
59
59
59
59
59
Udskrivning fra programmer
Udskrivning af filer
Konfiguration af printeregenskaber
Unix-udskrivning
Fortsættelse af udskriftsjobbet
Ændring af maskinindstillingerne
61
61
61
62
62
62
63
63
64
64
Adgang til menuen
Information
Layout
Papir
Grafik
Systemkonfiguration
Emulering
Farve
Netværk
Jobhåndtering
65
65
65
65
65
66
66
66
67
67
67
68
68
68
68
68
69
70
Samsung AnyWeb Print
Brug af SyncThru™ Web Service
Adgang til SyncThru™ Web Service
Oversigt over SyncThru™Web Service
Konfiguration af e-mail-underretninger
Angivelse af systemadministratoroplysninger
Brug af Samsung Easy Printer Manager (kun Windows)
Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager
Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede indstillinger
Brug af Status for Samsung-printer (kun Windows)
Oversigt over Status for Samsung-printer
Brug af Smart Panel (kun Macintosh og Linux)
Oversigt over Smart Panel
Ændring af indstillingerne for Smart Panel
Brug af Unified Linux Driver Configurator
Åbning af Unified Driver Configurator
Printers configuration
Ports configuration
71
71
71
71
71
71
71
73
73
73
73
73
Udskrivning af en maskinrapport
Overvåge forbrugsstoffer
Rengøring af et fikseringsbælte
Brug af Adv. lavt ton. niveau
Rengøring af maskinen
Rengøre maskinen udvendigt
Indvendig rengøring
Opbevaring af tonerpatronen
Håndteringsvejledning
Brug af ikke-Samsung-tonerpatroner og genopfyldte patroner
Forventet patronlevetid
Tip til flytning og opbevaring af maskinen
74
75
76
76
Fordele toner
Tip til at undgå papirstop
Udbedring af papirstop
I bakke 1
Indhold_ 5
Indhold
FORBRUGSSTOFFER OG TILBEHØR
90
SPECIFIKATIONER
98
76
77
77
78
78
79
79
82
82
83
84
87
88
88
89
I ekstra bakker
I universalbakken
I fikseringsenheden
I udføringsområdet
I duplexenhedsområdet
Displaymeddelelsernes betydning
Kontrol af displaymeddelelser
Løsning af andre problemer
Problemer med papirindføring
Udskrivningsproblemer
Problemer med udskriftskvaliteten
Almindelige PostScript-problemer
Almindelige Windows-problemer
Almindelige Linux-problemer
Almindelige Macintosh-problemer
90
90
90
91
91
93
94
94
94
94
95
95
95
95
96
Sådan køber du
Tilgængelige forbrugsstoffer
Tilgængeligt tilbehør
Tilgængelige vedligeholdelsesdele
Udskifte tonerpatronen
Udskiftning af papiroverførselsbæltet
Nødvendige forholdsregler ved installation af tilbehør
Aktivering af det tilføjede tilbehør i printeregenskaber
Opgradering af et hukommelsesmodul
Installation af et hukommelsesmodul
Installation af et kort til trådløst netværk
Installation af et kort til trådløst netværk
Installation af en harddisk
Installation af en harddisk
Udskrivning med harddisken (ekstraudstyr)
98
99
Generelle specifikationer
Specifikationer af udskriftsmedier
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
100
ORDLISTE
103
INDEKS
109
Indhold_ 6
Sikkerhedsoplysninger
Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre skader på dig og andre, samt for at undgå potentiel
beskadigelse af maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen.
Brug almindelig sund fornuft, når du bruger elektriske apparater og denne maskine. Følg alle advarsler og instruktioner på
maskinen samt i dokumentationen til maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til
fremtidig reference.
Vigtigt! sikkerhedssymboler
I dette afsnit forklares betydningen af alle ikoner og tegn, der benyttes i brugervejledningen. Sikkerhedssymbolerne er anført i rækkefølge efter
risikograden.
Forklaring af ikoner og tegn anvendt i brugervejledningen:
Advarsel
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.
Forsigtig
Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre person- eller tingsskade.
Forsøg ikke.
Adskil ikke.
Berør ikke.
Træk stikket ud af stikkontakten.
Kontroller, at maskinen er jordet for at forebygge elektrisk stød.
Kontakt servicecentret for at få hjælp.
Følg udtrykkeligt retningslinjerne.
Driftsmiljø
Advarsel
Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis
stikkontakten ikke er jordforbundet.
► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Bøj ikke og anbring ikke tunge genstande på
netledningen.
► Hvis der trædes på eller anbringes en tung
genstand på netledningen, kan det medføre elektrisk
stød eller brand.
Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små
metalgenstande eller tunge genstande, lysestager,
tændte cigaretter osv.).
► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør
ikke stikket med våde hænder.
► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Sikkerhedsoplysninger_ 7
•Hvis maskinen overophedes, udsender den røg,
mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks
for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten.
•Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i
tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at brugeren
tager stikket ud af stikkontakten.
► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forsigtig
Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i
perioder, hvor maskinen ikke bruges.
► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i
stikkontakten.
► Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der
ellers er risiko for elektrisk stød.
Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt.
► Det kan medføre forbrændinger.
Lad ikke kæledyr tygge på vekselstrøms-, telefon- eller
pc-ledningerne.
► Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk
stød eller brand, og/eller at det bliver såret.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret
servicetekniker, hvis maskinen har været tabt eller kabinettet
ser ud til at være beskadiget.
► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret
servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt efter at
disse instruktioner er fulgt.
► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret
servicetekniker, hvis maskinens ydeevne pludselig ændres
mærkbart.
► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Betjeningsmåde
Forsigtig
Træk ikke papiret ud under udskrivning.
► Det kan beskadige maskinen.
Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget
varmt, når der udskrives store mængder. Lad ikke
børn røre området.
► Det kan medføre forbrændinger.
Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og
papirbakken.
► Du kan komme til skade.
Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når
du fjerner fastklemt papir.
► Det kan beskadige maskinen.
Bloker ikke for og skub ikke genstande ind i
ventilationsåbningerne.
► Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage
beskadigelse eller brand.
Sikkerhedsoplysninger_ 8
Stak ikke for mange ark papir i udskriftsbakken.
► Det kan beskadige maskinen.
Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt papir.
► Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde
snitsår.
Strømmen til maskinen afbrydes ved at tage netledningen ud.
► Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for
strømforsyningen.
Installation/flytning
Advarsel
Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller
et sted med vandudslip.
► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Forsigtig
Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes.
Løft derefter maskinen:
•Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af
en enkelt person.
•Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to
personer.
•Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes
af fire eller flere personer.
► Maskinen kan falde på gulvet og medføre personeller tingsskade.
Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted, f.eks.
et skab.
► Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå
brand.
Anbring ikke maskinen på en ustabil overflade.
► Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller
tingsskade.
Sørg for, at stikket sættes i en jordet stikkontakt.
► Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke som
angivet på mærkaten.
► Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om strømstyrken.
Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes.
► Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller
brand.
Brug kun en telefonledning af typen 26 AWGa eller kraftigere
telefonledninger, hvis det er nødvendigt.
► Ellers kan det beskadige maskinen.
Brug den netledning, der fulgte med maskinen, af hensyn til
sikker drift. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til en
maskine på 140 V, skal den være 16 AWG eller kraftigere.
► Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk
stød eller brand.
a. AWG: American Wire Gauge
Sikkerhedsoplysninger_ 9
Vedligeholdelse/kontrol
Forsigtig
Tag dette produkt ud af stikkontakten inden
indvendig rengøring af maskinen. Rengør ikke
maskinen med benzen, fortynder eller alkohol. Sprøjt
ikke vand direkte ind i maskinen.
► Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.
► Børn kan komme til skade.
Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i
maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre
den indvendigt.
► Du kan komme til skade.
Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.
► Det kan beskadige maskinen. Tilkald en
certificeret tekniker, hvis maskinen skal repareres.
Sørg for, at netledningen og stikkets kontaktflader er fri for støv
eller vand.
► Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Følg brugervejledningen til maskinen, når den skal rengøres og
bruges.
► Ellers kan du beskadige maskinen.
Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med skruer.
•Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med skruer.
•Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret
servicetekniker. Reparationer udført af ikke-certificerede
teknikere kan medføre brand eller elektrisk stød.
► Maskinen må kun repareres af en Samsung-servicetekniker.
Forbrugsstoffer
Forsigtig
Skil ikke tonerpatronen ad.
► Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller
indtages.
Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller
fikseringsenheder.
► Dette kan medføre eksplosion eller en
ukontrollerbar brand.
Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du skifter
tonerpatron eller fjerner fastklemt papir.
► Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
Sikkerhedsoplysninger_ 10
Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden
for børns rækkevidde ved opbevaring.
► Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller
indtages.
Benyttelse af genanvendte forbrugsstoffer, f.eks. toner, kan
beskadige maskinen.
► I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte
forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.
Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at
vaske det.
► Varmt vand opløser toneren i tøjet. Brug koldt vand.
Bemærkninger om regler
Denne maskine er konstrueret til vores sunde miljø og certificeret med flere lovmæssige erklæringer.
Erklæring om lasersikkerhed
Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21 CFR, kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er andetsteds
certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der overholder kravene i IEC 60825-1: 2007.
Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud
over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser.
• Bølgelængde: 800 nm
• Bølgedivergens
- Paraller: 12 grader
- Vinkelret: 35 grader
• Maksimal effekt eller energioutput: 15 mW
Advarsel
Undlad at betjene eller servicere printeren, når beskyttelsesdækslet er fjernet fra laser-/scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom
den er usynlig, beskadige dine øjne.
Når du benytter dette produkt, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og
personskader:
Bemærkninger om regler_ 11
Sikkerhed i forbindelse med ozon
Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under 0,1 ppm. Eftersom ozon er tungere end luft, skal produktet placeres et sted med god
ventilation.
Strømsparer
Denne printer benytter avanceret teknologi til reduktion af energiforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning.
Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA.
Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR-programmet på http://www.energystar.gov.
Genbrug
Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt forsvarlig måde.
Kun Kina
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader,
hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere
ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil
bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Kun USA
Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genvindingsvirksomhed. Find den den nærmeste genbrugsplads på vores
websted:www.samsung.com/recyclingdirect Du kan også ringe til (877) 278 - 0799
Bemærkninger om regler_ 12
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald. Hvor det er mærket, angiver de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly over referenceniveauerne i direktiv 2006/66/EF. Hvis batterier ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer skade den
menneskelige sundhed eller miljøet. For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald
og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Radiofrekvensemissioner
FCC-oplysninger til brugeren
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:
• Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
• Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift.
Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for en digital enhed i klasse A i overensstemmelse med del 15 af
FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i private hjem. Dette
apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig interferens på anden radiokommunikation, hvis det
ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i
forbindelse med en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller TV-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at
slukke og tænde apparatet, anbefales det, at brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse forholdsregler:
• Drej eller flyt modtagelsesantennen.
• Øg afstanden mellem apparat og modtager.
• Tilslut apparatet i en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den producent, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende
lovgivning, kan ophæve brugerens ret til at benytte udstyret.
Canadiske regler for radiointerferens
Dette digitale udstyr overstiger ikke grænseværdierne i klasse A for udsendelse af radiostøj fra digitalt udstyr, som angivet i standarden ”Digital
Apparatus”, ICES-003 udgivet af Industry and Science Canada, for udstyr, der forårsager interferens.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: ”Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
RFID (Radio Frequenty Interface Device)
Brugen af enheder, der udsender højfrekvent energi er underlagt følgende to betingelser:(1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2)
denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift. (kun USA, Frankrig, Taiwan)
Bemærkninger om regler_ 13
Kun Taiwan
Kun Rusland
Kun Tyrkiet
Udskiftning af det monterede stik (kun for Storbritannien)
Vigtigt!
Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du udskifter eller
undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13-amperes sikring tilbage på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du
har mistet sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet sikringsdæksel.
13-amperes stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og det bør være egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har
imidlertid ikke de almindelige 13-amperes stikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter. Fjern ikke det formstøbte stik.
Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes med det samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket igen, og du kan få
elektrisk stød, hvis du sætter det i en stikkontakt.
Bemærkninger om regler_ 14
Vigtig advarsel:
Du skal jordforbinde denne maskine.
Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:
• Grøn og gul: Jord
• Blå: Neutral
• Brun: Strømførende
Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, der er mærket på stikket, skal du gøre følgende:
Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "E" eller med sikkerhedssymbolet ”jord”, eller som er
grøn og gul eller grøn.
Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket med bogstavet ”N”, eller som er sort.
Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket med bogstavet ”L”, eller som er rødt.
Du skal have en 13-amperes sikring i stikket, adapteren eller stikdåsen.
Overensstemmelseserklæring (europæiske lande)
Godkendelser og certificeringer
Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [CLP-775 Series] overholder de væsentlige krav og andre bestemmelser i R&TTE-direktivet
(1999/5/EF).
Overensstemmelseserklæringen kan findes på www.samsung.com/printer, gå til Support > Download center, og angiv din printers (MFP's) navn
for at gennemse EuDoC.
1. januar 1995: Rådsdirektiv 2006/95/EF, tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr
(Lavspændingsdirektivet).
1. januar 1996: Rådsdirektiv 2004/108/EF om tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC-direktivet).
9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EF om radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres
forenelighed (Radio-og teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses
hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.
Oplysninger om europæisk radiogodkendelse (for produkter udstyret med EU-godkendte radioenheder)
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4 GHz/5 GHz-båndet,
kan være til stede (integreret) i printersystemet, der er beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder
er til stede. Se på etiketten for at kontrollere for tilstedeværelsen af trådløse enheder.
Trådløse enheder, der kan være i systemet, må kun bruges i EU eller associerede områder, hvis der findes et CE-mærke med et
registreringsnummer fra et bemyndiget organ og advarselssymbolet på systemmærkaten.
Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de
RF-eksponeringsgrænser, der er fastsat af Europakommissionen gennem R&TTE-direktivet.
Europæiske lande kvalificeret under godkendelsen:
EU-lande
Europæiske lande med anvendelsesrestriktioner:
EU
I Frankrig er frekvensområdet begrænset til 2454-2483,5 MHz for enheder med en transmissionseffekt på over 10 mW, f.eks. trådløse
enheder.
EEA/EFTA-lande
Ingen begrænsninger på dette tidspunkt
Bemærkninger om regler_ 15
Bemærkninger om regeloverholdelse
Trådløs styring
Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4 GHz/5 GHz-båndet,
kan være til stede (integreret) i printersystemet. Følgende afsnit er en generel oversigt af hensyn under drift af trådløst udstyr.
Yderligere begrænsninger, advarsler og overvejelser i bestemte lande er angivet i afsnittet for disse lande (eller grupper af lande). De trådløse
enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse i de lande, der er angivet med radiogodkendelsesmærker på systemmærkaten. Hvis det
land, den trådløse enhed skal benyttes i, ikke findes på listen, skal du kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er
strengt reguleret og er måske ikke tilladte.
Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de
RF-eksponeringsgrænser, der er kendt på nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være integreret i printeren) udsender mindre
energi end tilladt af radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens overbevisning, at disse enheder er sikre at
benytte. Uanset effektniveauerne bør der være minimal kontakt med mennesker under normal drift.
Som en generel retningslinje anføres, at der typisk kræves en adskillelse på 20 cm mellem den trådløse enhed og kroppen, ved brug af en
trådløs enhed tæt på kroppen (dette inkluderer ikke ekstremiteter). Enheden bør anvendes i en afstand på mindst 20 cm fra kroppen, når de
trådløse enheder er tændt og sender.
Denne sender må ikke placeres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.
Visse omstændigheder kræver begrænsninger af brugen af trådløse enheder. Eksempler på almindelige begrænsninger findes på listen
herunder:
Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i flyvemaskiner. Gældende luftfartsregler kræver, at trådløse enheder
slukkes ombord på fly. IEEE 802.11 (trådløst Ethernet) og Bluetooth-kommunikationsenheder er eksempler på enheder, der
anvender trådløs kommunikation.
I miljøer, hvor risikoen for interferens på andre enheder eller tjenester er skadelig eller anses for skadelig, kan muligheden for at
anvende trådløse enheder være begrænset eller forbudt. Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller brændbare gasser er
eksempler på områder, hvor anvendelse af trådløse enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du færdes i miljøer, hvor du
er usikker på, om du må bruge trådløse enheder, skal du spørge den relevante myndighed til råds, før du tænder eller benytter
trådløse enheder.
I de fleste lande gælder forskellige begrænsninger for anvendelsen af trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en
trådløs enhed, bør du kontrollere godkendelserne, før du rejser til andre lande med den trådløse enhed.
Hvis dit system blev leveret med en intern, integreret trådløs enhed, må du ikke bruge enheden, medmindre alle dæksler og
afskærmninger er på plads og systemet fuldt samlet.
Trådløse enheder må ikke åbnes og vedligeholdes af brugeren. Foretag ikke ændringer af dem på nogen måde. Ændringer af
trådløse enheder vil gøre brugerens ret til at bruge dem ugyldig. Kontakt producenten angående service.
Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de benyttes. Se fabrikantens systemgendannelseskit, eller kontakt
fabrikantens tekniske support for at få yderligere oplysninger.
Kun Israel
Bemærkninger om regler_ 16
Kun Kina
Bemærkninger om regler_ 17
Om denne brugerhåndbog
Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om maskinens grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af
de enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen. Nyttig for såvel nybegyndere som erfarne kan brugerne
benytte den som vejledning i installation og brug af maskinen.
•
•
•
•
•
•
Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge maskinen. (Se "Fejlfinding" på side 74).
Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten. (Se "Ordliste" på side 103).
Brug stikordsregistret til at finde oplysninger.
Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på Windows 7.
Konvention
Nogle udtryk i vejledningen fungerer som synonymer, som nærmere beskrevet nedenfor:
• Dokument betyder det samme som original.
• Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
• Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).
Følgende tabel indeholder de konventioner, der anvendes i denne vejledning:
Konvention
Beskrivelse
Eksempel
Fed
Til tekst på skærmen eller knapnavne på maskinen.
Bemærk
Angiver yderligere oplysninger om eller detaljerede specifikationer for
maskinens funktioner og egenskaber.
Datoformatet kan variere fra land til
land.
Forsigtig
Giver brugere oplysninger om beskyttelsen af maskinen mod mulige mekaniske
skader eller fejlfunktion.
Rør ikke ved tonerpatronens grønne
underside.
Fodnote
Angiver yderligere detaljerede oplysninger om bestemte ord eller udtryk.
a. sider pr. minut
(”Krydsreference”)
Henviser brugeren til en side med yderligere, detaljerede oplysninger.
(Se "Flere oplysninger" på side 19).
Om denne brugerhåndbog_ 18
Start
Flere oplysninger
Du kan finde oplysninger om opsætning og brug af maskinen i følgende ressourcer, enten som udskrift eller på skærmen.
Materialets navn
Beskrivelse
Lyninstallationsvejled
ning
Denne vejledning indeholder oplysninger om opsætning af maskinen og forudsætter, at du klargør maskinen ved at følge
instruktionerne i vejledningen.
Onlinebrugerhåndbog
Denne vejledning indeholder trinvise beskrivelser af, hvordan du bruger alle maskinens funktioner, og hvordan maskinen skal
vedligeholdes, samt fejlfinding og installation af tilbehør.
Websted til netværk
Du kan indstille netværksmiljøet fra din computer vha. programmer til administration af netværk, f.eks. SetIP, SyncThru™ Web Admin
Service, Samsung AnyWeb Print osv. SyncThru™ Web Admin Service er praktisk for netværksadministratorer, der administrerer
mange maskiner samtidigt. Samsung AnyWeb Print hjælper personlige brugere med nemt at tage en kopi af webstedskærmbilledet i
Windows Internet Explorer. Du kan hente SyncThruTM Web Admin Service eller Samsung AnyWeb Print på http://
solution.samsungprinter.com. SetIP-programmet findes på software-cd’en.
Hjælp til maskinens
driver
Denne Hjælp indeholder oplysninger om printerdriver og vejledning i angivelse af udskriftsindstillinger. (Se "Brug af Hjælp" på
side 58).
Samsungs websted
Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp, support, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på Samsungs websted:
www.samsungprinter.com.
Om denne brugerhåndbog_ 19
Funktioner i dit nye produkt
Din nye maskine er udstyret med et antal specielle funktioner, der forbedrer kvaliteten af de dokumenter, du udskriver.
Specielle funktioner
Udskrive i enestående kvalitet og med høj hastighed
Udskrive i forskellige miljøer
•
•
•
•
Du kan udskrive med en opløsning på op til 9.600 x 600 dpi
effektivt output.
Maskinen kan udskrive på papir i A4-format med en
hastighed på op til 33 sider pr. minut og på papir i
Letter-format med en hastighed på op til 35 sider pr. minut.
Hvis der er valgt duplexudskrivning, udskrives der på
A4-papir med en hastighed på op til 15 ipm og på papir i
Letter-format med en hastighed på op til 16 ipm.
•
Håndtere mange forskellige typer udskriftsmateriale
•
•
Universalbakken understøtter brevhoved, konvolutter,
etiketter, medier i brugerdefinerede størrelser, postkort og
kraftigt papir. Universalbakken kan rumme op til 100 ark
almindeligt papir.
Bakke 1 til 500 ark og de ekstra bakker til
500 ark understøtter almindeligt papir i forskellige størrelser.
Du kan installere op til 2 bakker mere.
Udarbejde professionelle dokumenter (se "Brug af
avancerede udskrivningsfunktioner" på side 54.)
•
•
•
Udskriv vandmærker. Du kan tilpasse dine dokumenter med
ord som f.eks. ”Fortroligt”.
Udskriv plakater. Teksten og billederne på hver side i
dokumentet forstørres og udskrives på tværs af arkene, som
derefter kan limes sammen til en plakat.
Du kan udskrive fortrykte formularer og brevpapir på
almindeligt papir.
Spar tid og penge (se "Brug af avancerede
udskrivningsfunktioner" på side 54.)
•
•
•
Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark og dermed spare
papir.
Maskinen sparer automatisk strøm ved at reducere
strømforbruget betydeligt, når den ikke er i brug.
Du kan spare papir ved at udskrive på begge sider af papiret
(dobbeltsidet udskrivning).
Udvide maskinens kapacitet
•
Denne maskine har et ekstra hukommelsesstik til tilføjelse af
mere hukommelse. (Se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på
side 90.)
Funktioner i dit nye produkt_ 20
Du kan udskrive med Windows-operativsystemer samt
Linux-, Macintosh- og UNIX-systemer.
Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og en
netværksgrænseflade.
Funktioner pr. model
Maskinen er udviklet til at understøtte alle dine dokumentbehov - fra udskrivning til mere avancerede netværksløsninger til din virksomhed.
Funktioner pr. model omfatter:
funktioner
CLP-775 Series
USB 2.0
●
Harddisk
Netværksgrænseflade med trådløst 802.11 b/g/n LAN
○
○
a
Kabelbaseret 10/100/1000 Base TX lokalnetværk
●
Duplexudskrivning (2-sidet)
●
IEEE1284-parallelstikb
○
Hukommelsesmodul
○
a. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til trådløse netværk. Kontakt din lokale Samsung-repræsentant eller forhandler, hvor
du har købet printeren
b. Hvis du bruger parallelporten, kan du ikke bruge USB-kablet.
( ●: Medfølger ○: Ekstraudstyr)
Funktioner i dit nye produkt_ 21
Introduktion
1.
Maskinen indeholder følgende hovedkomponenter:
Kapitlet omfatter:
•
•
Oversigt over maskinen
Oversigt over kontrolpanelet
•
•
Om kontrolpanelet
Tænde for maskinen
Oversigt over maskinen
Set forfra
1
Udbakke
8
Håndtag til frontdæksel
2
Udskriftsstøtte
9
Frontdæksel
3
Indikator for papirniveau
10
Kontrolpanel
4
Valgfri bakkea
11
Papirbreddestyr på en
universalbakke
5
Bakke 1
12
Tonerpatron
6
Universalbakke
13
Papiroverførselsbælte
7
Håndtag til universalbakke
a. Dette er en valgfri funktion.
Introduktion_ 22
Set bagfra
1
Dæksel til kontrolkort
6
Netværksport
2
Strømindgang
7
USB-port
3
Tænd/sluk-kontakt
8
Interface til eksterne enheder
(EDI)a
4
Håndtag
9
IEEE 802.11 b/g/n Trådløst
LANb
5
IEEE1284 Parallel
Connectorb
a. Interface til eksterne enheder til Samsung og tredjepartsløsninger.
b. Dette er en valgfri funktion.
Introduktion_ 23
Oversigt over kontrolpanelet
1
Display
Maskinens aktuelle status og eventuelle meddelelser vises i displayet, når maskinen er i brug.
2
Tonerfarver
Viser status for hver tonerpatron. (Se "Om kontrolpanelet" på side 25).
3
(Menu)
Aktiverer menutilstanden og skifter mellem de tilgængelige menuer. (Se "Adgang til menuen" på side 61).
4
(Tilbage)
Vender tilbage til menuens øverste niveau.
5
Pil
Bruges til at skifte mellem de tilgængelige indstillinger i den valgte menu og til at øge eller sænke værdier.
6
OK
Bekræfter valget på skærmen.
7
(Stop)
Afbryder en igangværende handling. Pop-op-vinduet åbnes på skærmen og viser det aktuelle job, som brugeren kan
stoppe eller genoptage.
8
(Strøm)
Du kan også tænde og slukke for strømmen med denne knap. (Se "Knapper" på side 25).
9
(Statusindikator)
Viser maskinens status. (Se "Om kontrolpanelet" på side 25).
Introduktion_ 24
Om kontrolpanelet
Knapper
(Menu-knap)
Status-LED
Hvis du vil kende maskinens status og indstille maskinen til at bruge en
avanceret funktion, skal du trykke på
(menu-knap). (Se "Adgang til
menuen" på side 61).
Farven på statuslampen angiver maskinens aktuelle status.
Status
Fra
Grøn
Blinker
Beskrivelse
•
•
Maskinen er offline.
Maskinen er i strømbesparelsestilstand. Der
skiftes automatisk til online, når der modtages
data, eller når der trykkes på en vilkårlig tast.
•
Når indikatoren blinker langsomt, modtager
maskinen data fra computeren.
Når indikatoren blinker hurtigt, udskriver
maskinen data.
•
Rød
Til
Maskinen er online og kan bruges.
Blinker
•
•
Til
•
•
•
•
•
(Stop-knap)
(stop-knap), kan du gøre følgende:
Når du trykker på
Funktion
Annuller udskriftsjob
Beskrivelse
(stop-knap) under
Tryk på
udskrivningen.
(Strøm-knap)
Der er opstået en mindre fejl, og maskinen
venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs
meddelelsen i displayet. Når fejlen er
afhjulpet, fortsætter maskinen.
Der er en lille smule toner tilbage i patronen.
Patronen er tæt på slutningen af sina
forventede levetid. Klargør en ny patron til
udskiftning. Du kan midletidigt forøge
udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren.
(Se "Fordele toner" på side 74).
Når du vil slukke for strømmen, skal du trykke på denne knap, indtil Power
Down vises. Denne knap kan også bruges til at tænde for maskinen.
En tonerpatron er næsten nået til slutningen
af sin forventede levetida. Det anbefales at
udskifte tonerpatronen. (Se "Udskifte
tonerpatronen" på side 91).
Der er opstået papirstop. (Se "Udbedring af
papirstop" på side 76).
Dækslet er åbent. Luk dækslet.
Der er ikke noget papir i bakken. Læg papir i
bakken.
Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs
meddelelsen i displayet. (Se
"Displaymeddelelsernes betydning" på
side 79).
Tænde for maskinen
Status
Beskrivelse
Fra
•
•
Maskinen er i Klar-tilstand.
Maskinen er slukket.
Til
Maskinen er i strømsparetilstand.
1. Sæt netledningen i.
2. Tænd på afbryderkontakten.
a. Den anslåede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for
tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter
og er designet i henhold til ISO/IEC 19798. Antallet af sider kan
påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, medietypen og
mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen,
selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at
udskrive.
Kontroller meddelelsen på displayet. Følg vejledningen i meddelelsen,
eller se fejlfindingsafsnittet. (Se "Displaymeddelelsernes betydning"
på side 79). Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
Introduktion_ 25
Hvis du vil slukke for strømmen, skal du trykke på denne knap, indtil
Power Down vises.
Sådan kommer du i gang
2.
Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til opsætning af den USB-tilsluttede maskine og softwaren.
Kapitlet omfatter:
•
•
Opstilling af hardwaren
Medfølgende software
•
•
Systemkrav
Installere driveren lokalt
Opstilling af hardwaren
Medfølgende software
Dette afsnit viser trinene til opstilling af hardwaren som beskrevet i
lyninstallationsvejledningen. Sørg for at læse lyninstallationsvejledningen
først og følge trinene nedenfor:
1. Vælg en stabil placering.
Vælg et plant, stabilt sted med tilstrækkelig plads til luftcirkulation. Sørg
for, at der er tilstrækkelig plads til at åbne dæksler og bakker.
Stedet skal være godt udluftet og ikke udsat for direkte sollys, andre
varmekilder, kulde eller fugt. Anbring ikke maskinen tæt på kanten af et
bord eller et skrivebord.
Når du har konfigureret maskinen og sluttet den til din computer, skal du
installere printerens software. Hvis du er Windows- eller Macintosh
OS-bruger, skal du installere softwaren fra den medfølgende cd, og hvis du
er Linux OS- eller UNIX OS-bruger, skal du hente softwaren fra Samsungs
websted (www.samsung.com/printer) og installere.
Maskinens software opdateres af og til, f.eks. pga. nyt operativsystem.
Den nyeste version kan om nødvendigt hentes fra Samsungs
websted. (www.samsung.com/printer)
OS
Windows
Indhold
•
•
•
•
Udskrivning kan udføres ved højder under 1.000 m. Se
højdeindstillingen for at optimere udskrivningen. (Se "Højdejustering" på
side 45).
Anbring maskinen på en flad, stabil overflade med en hældning på
maks. to mm. Dette er nødvendigt for at sikre udskriftskvaliteten.
•
•
Mac OS
•
•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pak maskinen ud, og undersøg alle de medfølgende komponenter.
Fjern tapen, mens du holder fast i maskinen.
Installer tonerpatronen.
Ilæg papir. (Se "Ilægning af papir i bakken" på side 48).
Kontroller, at alle kabler er sluttet til maskinen.
Tænd for maskinen.
Udstyret kan ikke anvendes ved strømsvigt.
Sådan kommer du i gang_ 26
•
Printerdriver: Benyt denne driver for at få optimalt
udbytte af maskinen.
PostScript-printerdriver: Brug PostScript-driveren,
når du skal udskrive dokumenter med komplekse
skrifttyper og grafik i PS-sproget.
(PostScript-printerbeskrivelsesfil er inkluderet).
Samsung Easy Printer Manager: Samsung Easy
Printer Manager kombinerer enhedsindstillinger,
udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og
opstart. Med alle disse funktioner samlet på ét sted
kan du nemt og bekvemt få det optimale ud af din
Samsung-maskine.
Status for Samsung-printer: Med dette program
kan du overvåge maskinens status og få vist
advarsler, hvis der opstår fejl under udskrivningen.
Direkte udskrivning Hjælpeprogram: Du kan
bruge dette program til at udskrive PDF-filer direkte.
SetIP: Brug dette program til at angive maskinens
TCP/IP-adresser.
PostScript-printerdriver: Brug denne driver til at
bruge maskinen fra en Macintosh-computer og
udskrive dokumenter.
(PostScript-printerbeskrivelsesfil er inkluderet).
Smart Panel: Med dette program kan du overvåge
maskinens status og få vist advarsler, hvis der opstår
fejl under udskrivningen.
SetIP: Brug dette program til at angive maskinens
TCP/IP-adresser.
OS
Linux
•
Unified Linux Driver: Benyt denne driver for at få
optimalt udbytte af maskinen.
PPD-fil (PostScript Printer Description): Brug
denne fil til at bruge maskinen fra en Linux-computer
og udskrive dokumenter.
Smart Panel: Med dette program kan du overvåge
maskinens status og få vist advarsler, hvis der opstår
fejl under udskrivningen.
SetIP: Brug dette program til at angive maskinens
TCP/IP-adresser.
•
•
•
UNIX
Mac OS
Indhold
•
Krav (anbefalet)
Operativsystem
Mac OS X
10.3-10.4
Processor
•
•
Systemkrav
•
Operativsyste
m
Processor
RAM
Ledig
plads på
harddisk
Intel® Pentium® II 400
MHz (Pentium III 933
MHz)
64 MB
(128 MB)
600 MB
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933
MHz (Pentium IV 1
GHz)
128 MB
(256 MB)
1,5 GB
Windows
Server® 2003
Intel® Pentium® III 933
MHz (Pentium IV 1
GHz)
128 MB
(512 MB)
1,25 GB til
2 GB
Windows
Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1
GHz (Pentium IV 2
GHz)
512 MB (2
GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3
GHz
512 MB
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1
GHz 32-bit eller 64-bit
processor eller
kraftigere
1 GB (2 GB)
16 GB
Windows® 2000
•
•
Windows
Server® 2008 R2
•
•
•
•
1 GB
•
•
Intel®-processorer 512 MB (1 GB)
867 MHz eller
hurtigere Power
PC G4/G5
1 GB
Mac OS X 10.6
•
Intel®-processorer 1 GB (2 GB)
1 GB
Linux
Elementer
Krav
Operativsystem
RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)
Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64-bit)
SuSE Linux, 10.1 (32-bit)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bit)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10,
10.04 (32/64-bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit)
Debian 4.0, 5.0 (32/64-bit)
Processor
Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB
Ledig plads på
harddisk
1 GB (2 GB)
Unix
Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB
hukommelse (for at aktivere Aero-temaet)
DVD-R/W-drev
Intel® Pentium® IV 1
GHz- (x86) eller 1,4
GHz- (x64) processorer
(2 GHz eller hurtigere)
128 MB til en
PowerPC-baser
et Mac (512 MB)
512 MB for an
Intel-baseret
Mac (1 GB)
Mac OS X 10.5
Microsoft® Windows®
Krav (anbefales)
RAM
Intel®-processorer •
PowerPC G4/G5
UNIX-printerdriver: Brug denne driver til at
udskrive dokumenter fra et UNIX-system.
Ledig
plads
på
hardd
isk
512 MB (2
GB)
Elementer
Krav
Operativsystem
Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC,
Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Ledig plads på
harddisk
Op til 100 MB
10 GB
Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet
Explorer 6.0 eller nyere.
Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen.
Til Windows 2000 kræves Services Pack 4 eller nyere.
Sådan kommer du i gang_ 27
Installere driveren lokalt
En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til
computeren ved hjælp af kablet. Spring trinnene i det følgende over, og
fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et
netværk. (Se "Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det
kabelførte netværk" på side 32).
•
•
•
Hvis du bruger Macintosh-, Linux- eller Unix-operativsystemer,
finder du information i brugerhåndbogen Avanceret.
Vælger du Avanceret installation > Brugerdefineret
installation, kan du bestemme, hvilke programmer du vil
installere.
Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.
Windows
1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
Hvis ”Guiden Ny hardware fundet” vises under
installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og lukke
vinduet.
2. Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Software-cd’en bør starte automatisk, og et installationsvindue åbnes.
3. Marker afkrydsningsfeltet Installer nu.
4. Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer licensaftalens vilkår Klik
derefter på Næste
5. Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende for at
afinstallere og geninstallere driveren.
a) Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
b) I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle
Programmer > Samsung Printers > navnet på din printerdriver
> Afinstaller.
c) Vælg den nødvendige indstilling, og følg anvisningerne i vinduet.
d) Når du har afinstalleret printerdriveren, skal du geninstallere den
(se "Installere driveren lokalt" på side 28, "Installation af driver på
en maskine, der er tilsluttet det kabelførte netværk" på side 32).
Mac OS
1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
2. Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
3. Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens
skrivebord.
4. Dobbeltklik på mappen MAC_Installer.
5. Dobbeltklik på ikonet Installer OS X.
6. Angiv adgangskoden, og klik på OK.
7. Vinduet Samsung Installer åbnes. Klik på Continue.
8. Læs licensaftalen, og klik på Continue.
9. Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
10. Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install anbefales til de fleste
brugere. Alle komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan
fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere individuelle
komponenter.
11. Klik på Continue, når der vises en meddelelse med advarsel om, at alle
programmer på computeren lukkes.
12. Vælg Typical installation for a local printer, og klik derefter på OK.
Hvis du vælger Typical installation for a network printer under
installationen af maskinens driver, køres programmet SetIP
automatisk. Hvis maskinen allerede har konfigureret
netværksoplysninger, skal du lukke programmet SetIP. Gå videre
til næste trin.
13. Klik på Quit, når installationen er fuldført.
14. Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• I Mac OS X 10.5-10.6 skal du åbne mappen Applications > System
Preferences og klikke på Print & Fax.
15. Klik på Add på Printer List.
• I Mac OS X 10.5~10.6 skal du klikke på ikonet ”+”, hvorefter der
åbnes et vindue.
16. I MAC OS X 10.3 skal du vælge fanen USB.
• I MAC OS X 10.4 skal du klikke på Default Browser og finde
USB-forbindelsen.
• I Mac OS X 10.5~10.6 skal du klikke på Default og finde
USB-forbindelsen.
17. I MAC OS X 10.3 skal du vælge Samsung i Printer Model og
maskinens navn i Model Name, hvis automatisk valg ikke fungerer
korrekt.
• I MAC OS X 10.4 skal du vælge Samsung i Print Using og
maskinens navn i Model, hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.
• I Mac OS X 10.5-10.6 skal du vælge Select a driver to use... og
maskinens navn i Print Using, hvis automatisk valg ikke fungerer
korrekt.
Maskinen vises på Printer List og er angivet som standardmaskinen.
18. Klik på Add.
Hvis printerdriveren ikke virker korrekt, skal du fjerne driveren og
installere den igen.
Følg trinene nedenfor for at fjerne driveren til Macintosh.
a) Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
b) Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
c) Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på
Macintosh-computerens skrivebord.
d) Dobbeltklik på mappen MAC_Installer.
e) Dobbeltklik på ikonet Installer OS X.
f) Angiv adgangskoden, og klik på OK.
g) Vinduet Samsung Installer åbnes. Klik på Continue.
h) Vælg Uninstall, og klik på Uninstall.
i) Klik på Continue, når der vises en meddelelse med advarsel om,
at alle programmer på computeren lukkes.
j) Klik på Quit, når afinstallationen er gennemført.
Sådan kommer du i gang_ 28
Linux
Du skal hente Linux-softwarepakken fra Samsungs websted for at installere
printersoftwaren.
Brug fremgangsmåden nedenfor til at installere softwaren.
Installation af Linux Unified Driver
1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
2. Når vinduet Administrator Login åbnes, skal du skrive root i feltet
Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinens programmer. Hvis du ikke er superbruger, kan du
kontakte systemadministratoren.
3. Fra Samsungs websted skal du downloade pakken Unified Linux
Driver til din computer.
4. Højreklik på pakken Unified Linux Driver, og pak den ud.
5. Dobbeltklik på cdroot > autorun.
6. Klik på Next, når velkomstskærmen vises.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinens programmer. Hvis du ikke er superbruger, kan du
kontakte systemadministratoren.
3. Fra Samsungs websted skal du hente Printerindstillingsværktøj til
din computer.
4. Højreklik på Printer Settings Utility -pakken, og pak den ud.
5. Dobbeltklik på cdroot > Linux > psu > install.sh.
Hvis printerdriveren ikke virker korrekt, skal du fjerne driveren og
installere den igen.
Følg trinene nedenfor for at fjerne driveren til Linux.
a) Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er
tændt.
b) Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i
feltet Login og skrive systemadgangskoden.
Det er nødvendigt at logge på som superbruger (root) for at
afinstallere printerdriveren. Hvis du ikke er superbruger, kan du
kontakte systemadministratoren.
c) Klik på ikonet nederst på skrivebordet. Når skærmbilledet
Terminal vises, skal du skrive:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
d) Klik på Uninstall.
e) Klik på Next.
f) Klik på Finish.
7. Klik på Finish, når installationen er fuldført.
Installationsprogrammet har tilføjet skrivebordsikonet Unified Driver
Configurator og gruppen Unified Driver til systemmenuen. Hvis du får
problemer, kan du se i den skærmhjælp, der er tilgængelig via
systemmenuen, eller som kan kaldes på anden måde fra driverpakkens
Windows-programmer, f.eks. Unified Driver Configurator eller Image
Manager.
Installation af Smart Panel
1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
2. Når vinduet Administrator Login åbnes, skal du skrive root i feltet
Login og skrive systemadgangskoden.
Du skal logge på som superbruger (root) for at installere
maskinens programmer. Hvis du ikke er superbruger, kan du
kontakte systemadministratoren.
3. Fra Samsungs websted skal du hente Smart Panel-pakken til din
computer.
4. Højreklik på pakken Smart Panel, og pak den ud.
5. Dobbeltklik på cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.
Installation af Printerindstillingsværktøj
1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er tændt.
2. Når vinduet Administrator Login åbnes, skal du skrive root i feltet
Login og skrive systemadgangskoden.
Sådan kommer du i gang_ 29
Netværkskonfiguration
3.
Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til opsætning af den netværkstilsluttede maskine og softwaren.
Kapitlet omfatter:
•
•
•
•
•
Netværksmiljø
Præsentation af nyttige netværksprogrammer
Brug i et kabelbaseret netværk
•
•
Hvis du anvender kabelbaseret netværksmiljø, se "Brug i et
kabelbaseret netværk" på side 30.
Hvis du anvender trådløst netværksmiljø, se "Konfiguration af
trådløst netværk" på side 36.
Netværksmiljø
Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges
som netværksmaskine. Du kan konfigurere de grundlæggende
netværksindstillinger ved hjælp af maskinens kontrolpanel.
Følgende tabel viser de netværksmiljøer, som maskinen understøtter:
Emne
Krav
Netværksinterface
•
•
Ethernet 10/100/1000 Base-TX
802.11 b/g/n Trådløst LAN
(ekstraudstyr)
Netværksoperativsystem
•
Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/
2008 Server R2
Forskellige Linux-operativsystemer
Mac OS X 10.3-10.6
UNIX
•
•
•
Netværksprotokoller
•
•
•
•
•
•
Trådløs sikkerhed
•
•
TCP/IPv4
DHCP, BOOTP
DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
Standard TCP/IP-udskrivning (RAW),
LPR, IPP
SNMPv 1/2/3, HTTP(S), Telnet, SMTP,
IPSec
TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR,
SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec
(Se "IPv6-konfiguration" på side 43.)
Godkendelse: Open System, Shared
Key, WPA Personal, WPA2 Personal
(PSK), WPA Enterprise, WPA2
Enterprise
Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP,
AES
Præsentation af nyttige netværksprogrammer
Der er flere programmer til nem konfiguration af netværksindstillinger i
netværksmiljøet. Især for netværksadministratoren er det muligt at håndtere
flere maskiner på netværket.
Konfiguration af trådløst netværk
IPv6-konfiguration
Indstil først IP-adressen, før du anvender programmerne nedenfor.
SyncThru™ Web Service
Webserver integreret i netværksmaskinen med følgende muligheder:
• Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at
oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.
• Tilpasse maskinindstillinger.
(Se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 65.)
SyncThru™ Web Admin Service
Webbaseret maskinstyringsløsning til netværksadministratorer. SyncThru™
Web Admin Service er et effektivt værktøj til administration af
netværksenheder, som gør det muligt for dig at overvåge og udføre
fejlfinding på netværksmaskiner fra et hvilket som helst sted, hvor der er
adgang til virksomhedens netværk. Download dette program fra http://
solution.samsungprinter.com.
SetIP
Med dette hjælpeprogram kan du vælge en netværksgrænseflade og
manuelt konfigurere IP-adresserne, der skal bruges sammen med TCP/
IP-protokollen. (Se "Opsætning af IP-adresse" på side 31.)
TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.
Brug i et kabelbaseret netværk
Du skal indstille netværksprotokollerne på printeren for at bruge den i dit
netværk. Dette kapitel viser dig, hvordan du nemt gør dette.
Du kan bruge netværk, når du har sat netværkskablet i den tilsvarende port
på din maskine.
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens
kontrolpanel, der vil vise dig den aktuelle maskines netværksindstillinger.
Dette vil hjælpe dig med opsætningen af netværket og med at foretage
fejlfinding.
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Netværk, og tryk derefter på OK.
Netværkskonfiguration_ 30
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Netværkskonfiguration, og tryk
derefter på OK.
Ved hjælp af netværkskonfigurationsrapporten kan du finde din
maskines MAC-adresse og IP-adresse.
For eksempel:
• MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78
• IP-adresse: 192.0.0.192
7. Indtast maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet på
følgende måde: I virksomhedens intranet kan det være nødvendigt
at få disse oplysninger tildelt af en netværkschef, før du fortsætter.
Opsætning af IP-adresse
Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning og
-administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse automatisk af en
DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på netværket.
IP-opsætning vha. kontrolpanel
1. Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
2. Tænd for maskinen.
3. Tryk på
på kontrolpanelet.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Netværk, og tryk derefter på OK.
5. Tryk på pil op/ned for at fremhæve TCP/IP (IPv4), og tryk derefter på
OK.
6. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Set IP-adresse, og tryk derefter
på OK.
7. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Manuel, og tryk derefter på OK.
8. Det første tilgængelige menupunkt, IP-adresse, vises.
• Indtast et tal mellem 0 og 255.
9. Brug pil op/ned til at indtaste cifre, og brug venstre/højre pil til at flytte
mellem cifre. Tryk på OK, når du er færdig med at indtaste
IP-adressen.
10. Angiv andre parametre, f.eks. Undernetmaske eller Gateway, og
tryk på OK.
11. Tryk på
efter indtastning af alle parametre for at vende tilbage
Klar-tilstand.
Gå nu til "Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det
kabelførte netværk" på side 32.
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Windows)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra
under Kontrolpanel > Sikkerhedscenter > Windows Firewall.
1. Installer dette program fra den medfølgende cd-rom ved at
dobbeltklikke på Application > SetIP > Setup.exe.
2. Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
3. Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
4. Tænd maskinen.
5. Vi menuen Start i Windows skal du vælge Alle Programmer >
Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 30), og angiv den uden
kolon. For eksempel bliver 00:15:99:29:51:A8 til
0015992951A8.
8. Klik på Apply, og klik derefter på OK. Maskinen udskriver
automatisk netværkskonfigurationsrapporten. Kontroller, at alle
indstillingerne er korrekte.
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP
(Macintosh)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra
under System Preferences > Security > Firewall.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model.
1. Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
2. Sæt installations-cd-rom’en i, åbn diskvinduet, og vælg derefter
MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.
3. Dobbeltklik på filen, så Safari åbnes automatisk. Vælg derefter
Trust. Browseren åbner siden SetIPapplet.html, der viser
printerens navn og IP-adresseoplysninger.
4. Klik på ikonet
(det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne
TCP/IP-konfigurationsvinduet.
5. Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en
virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele
dig disse oplysninger, før du fortsætter.
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 30), og angiv den uden
kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til 0015992951A8.
6. Klik på ikonet
(det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne
TCP/IP-konfigurationsvinduet.
6. Vælg Apply, derefter OK og OK igen.
7. Afslut Safari.
Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Linux)
Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra
under System Preferences eller Administrator.
De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model eller
dine operativsystemer.
Netværkskonfiguration_ 31
1.
2.
3.
4.
Åbn /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dobbeltklik på filen SetIPApplet.html.
Klik for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en
virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele
dig disse oplysninger, før du fortsætter.
Find maskinens MAC-adresse i
Netværkskonfigurationsrapporten (se "Udskrivning af
netværkskonfigurationsrapport" på side 30), og angiv den uden
kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til 0015992951A8.
Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet
det kabelførte netværk
Du skal installere printerdriversoftwaren til udskrivning. Softwaren omfatter
drivere, programmer og andre brugervenlige programmer.
Sørg for, at netværkskonfigurationen for maskinen er fuldført. Alle
programmer skal være lukket på computeren, før du starter installationen.
Windows
1. Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
Hvis ”Guiden Ny hardware fundet” vises under
installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og lukke
vinduet.
5. Maskinen udskriver automatisk
Netværkskonfigurationsrapporten.
Netværksparameterindstilling
Du kan også konfigurere forskellige netværksindstillinger via
netværksadministrationsprogrammer, som f.eks. SyncThru™ Web Admin
Service og SyncThru™ Web Service.
2. Sæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet.
Software-cd’en bør starte automatisk, og et installationsvindue
åbnes.
3. Marker afkrydsningsfeltet Installer nu.
Når du klikker på Avanceret installation, kan du bruge
indstillingen Brugerdefineret installation. Hvis du vælger
Brugerdefineret installation, kan du vælge maskinens
forbindelse og de individuelle programmer, som du vil
installere. Følg anvisningerne i vinduet.
Gendannelse af standardindstillingerne fra fabrikken
Du kan få brug for at nulstille maskinen til standardindstillingerne fra
fabrikken, når den maskine, som du anvender, sluttes til et nyt
netværksmiljø.
Gendannelse af standardindstillingerne fra fabrikken
ved hjælp af kontrolpanelet
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
4. Læs Licensaftale, og vælg I accept the terms of the License
Agreement. Klik derefter på Næste.
Programmet søger efter maskinen.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Netværk, og tryk derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Ryd indst., og tryk derefter på
OK.
4. Sluk maskinen, og genstart den for at anvende indstillingerne.
Gendannelse af standardindstillingerne med
SyncThru™ Web Service
1. Start en webbrowser som f.eks. Internet Explorer, Safari eller
Firefox, og indtast din maskines nye IP-adresse.
For eksempel:
2. Klik på Kør for at få adgang til SyncThru™ Web Service.
3. Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web
Service-webstedet.
En logonside åbnes.
4. Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service, skal
du skrive nedenstående standard-id og -adgangskode.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Settings > Network Settings > Restore Default.
6. Klik på Clear for netværk.
7. Sluk maskinen, og genstart den for at anvende indstillingerne.
Netværkskonfiguration_ 32
Hvis maskinen ikke bliver fundet på netværket eller lokalt,
vises en fejlmeddelelse.
• Kontroller, om du vil installere programmet, uden
printeren er tilsluttet.
- Marker denne indstilling for at installere dette program
uden en tilsluttet maskine. I dette tilfælde vil vinduet
Udskriv en testside ikke blive vist, og installationen er
nu gennemført.
• Søg igen
Når du klikker på denne knap, vises vinduet med
firewallmeddelelsen.
- Slå firewall’en fra, og klik på Søg igen. Under
Windows-operativsystemet skal du klikke på Start >
Kontrolpanel > Windows Firewall og deaktivere
denne indstilling.
- Deaktiver firewallen i tredjepartsprogrammet ud over
operativsystemet. Se vejledningen til de enkelte
programmer.
• Direkte input
Direkte input giver dig mulighed for at søge efter en
bestemt maskine på netværket.
- Søg ud fra IP-adresse: Angiv IP-adressen eller
værtsnavnet. Klik derefter på Næste.
Du kan kontrollere maskinens IP-adresse ved at
udskrive en netværkskonfigurationsrapport (se
"Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på
side 30).
- Søg ud fra netværkssti: Hvis du finde vil en delt
maskine (UNC-stien), skal du angive navnet på den
delte printer manuelt eller finde en delt printer ved at
klikke på knappen Gennemse. Klik derefter på Næste.
•
Hjælp
Hvis din maskine ikke er tilsluttet computeren eller
netværket, giver denne Hjælp-knap detaljerede oplysninger
om, hvordan du tilslutter maskinen.
• SNMP-gruppenavn
Hvis systemadministratoren angiver det nye
SNMP-gruppenavn på maskinen, kan du finde maskinen i
netværket. Kontakt systemadministratoren angående nyt
SNMP-gruppenavn.
5. De maskiner, du har søgt efter, vises på skærmen. Vælg den, du vil
bruge, og klik på OK.
Hvis driveren kun søgte efter én maskine, vises
bekræftelsesvinduet.
6. Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
Kommandoli
nje
Definition
Beskrivelse
/a"<dest_sti>"
eller /
A"<dest_sti>"
Angiver destinationsstien
for installation.
Da maskinens drivere bør
være installeret på det OS
specifikke sted, gælder
denne kommando kun for
programsoftware.
/
i"<scriptfilnavn
>" eller /
I"<scriptfilnavn
>"
Angiver brugertilpasset
installationsscriptfil for
brugertilpasset aktivitet.
Tilstanden for installation uden brugerindgriben
Destinationsstien
bør være en
komplet kvalificeret
sti.
Scriptfilnavnet bør
være et komplet
kvalificeret filnavn.
Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en
installationsmetode, der ikke kræver brugerindgriben. Når du starter
installationen, installeres maskindriveren og softwaren automatisk på
din computer. Du kan starte installationen uden brugerindgriben ved at
skrive /s eller /S i kommandovinduet.
Denne
brugertilpassede
scriptfil har fortrinsret
frem for standard
installationssoftware
ni
opsætningspakken,
men ikke fortrinsret
frem for
kommandolinjepara
metre.
Kommandolinjeparametre
I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i
kommandovinduet.
Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes, når
kommandoen bruges sammen med /s eller /S. Men /h, /H eller /?
er exceptionelle kommandoer, der kan anvendes alene.
Kommandoli
nje
/s eller /S
/p"<portnavn>”
eller /
P”<portnavn>"
Definition
Beskrivelse
Starter installation uden
brugerindgriben.
Installerer maskindrivere
uden at bede om UI’er
eller brugerindgriben.
Angiver printerport.
Printerportnavn kan
angives som IP-adresse,
værtsnavn, USB lokal
portnavn eller
IEEE1284-portnavn.
Eksempel:
• /p"xxx.xxx.xxx.xxx",
hvor "xxx.xxx.xxx.xxx"
betyder IP-adresse for
netværksprinter. /
p"USB001", /P"LPT1:",
/p"værtsnavn"
• Ved installation af
driver uden
brugerindgriben på
koreansk skal du
skrive Setup.exe /s /
L"0x0012” or
Setup.exe /s /L"18” .
Netværksporten
oprettes vha.
Standard TCP/IP
Port-monitor.
Angående lokalport
skal denne port
eksistere på
systemet, før den
angives ved
kommando.
Brugertilpasset scriptfil
kan tildeles brugertilpasset
installation uden
brugerindgriben. Denne
scriptfil kan oprettes eller
ændres med det
medfølgende
installationstilpasningsvær
ktøj eller teksteditoren.
/
n"<Printernavn
>" eller /
N"<Printernav
n>"
Angiver printernavn.
Printerforekomster skal
oprettes som specificeret
printernavn.
Med denne parameter kan
du tilføje
printerforekomster, som
du har lyst til.
/nd eller /ND
Kommandoer, der ikke
angiver den installerede
driver som en
standardmaskindriver.
Det angiver, at den
installerede maskindriver
ikke er
standardmaskindriveren
på dit system, hvis der er
installeret en eller flere
printerdrivere. Hvis der
ikke er installeret
maskindriver på dit
system, anvendes denne
indstilling ikke, da
Windows-operativsysteme
t vil angive den
installerede printerdriver
som en
standardmaskindriver.
/x eller /X
Anvender eksisterende
maskindriverfil til at
oprette
printerforekomster, hvis
den allerede er installeret.
Denne kommando angiver
en måde at installere en
printerforekomst på, der
anvender installerede
printerdriverfiler, uden at
installere en ekstra driver.
Netværkskonfiguration_ 33
Kommandoli
nje
/
up"<printernav
n>" eller /
UP"<printerna
vn>"
/d eller /D
/
v"<delenavn>"
eller /
V"<delenavn>"
/o eller /O
Definition
Beskrivelse
Fjerner kun angivne
printerforekomster og ikke
driverfilerne.
Denne kommando angiver
en måde til kun at fjerne
en specificeret
printerforekomst fra dit
system, uden at det får
indflydelse på andre
printerdrivere. Den fjerner
ikke printerdriverfiler fra dit
system.
Kode
Sprog
0X0019
Russisk
0X0005
Tjekkisk
0X000e
Ungarsk
0X0008
Græsk
0X0816
Standard portugisisk
0X0416
Brasiliansk portugisisk
0X0015
Polsk
0X001F
Tyrkisk
0X0001
Arabisk
0X000D
Hebraisk
Afinstallerer alle
enhedsdrivere og
programmer fra dit
system.
Denne kommando fjerner
alle installerede
enhedsdrivere og
programsoftware fra dit
system.
Deler installeret maskine
og tilføjer andre
tilgængelige
platformsdrivere til Peg og
Udskriv.
Den installerer alle
understøttede Windows
OS platformes
maskindrivere på systemet
og deler den med
specificeret <delenavn> til
peg og udskriv.
0x0424
Slovensk
0X0418
Rumænsk
0X0402
Bulgarsk
0X041A
Kroatisk
0X081A
Serbisk
Denne kommando åbner
mappen Printere og
faxenheder efter den
automatiske installation.
0X0422
Ukrainsk
0X041B
Slovakisk
0X0421
Indonesisk
Den opretter en logfil til en
specificeret mappe.
0x041E
Thai
0X0429
Farsi
Åbner mappen Printere
og faxenheder efter
installation.
/f"<logfilnavn>"
eller /
F"<logfilnavn>
"
Angiver logfilnavn.
Standardlogfilen oprettes i
systemets midlertidige
mappe, hvis den ikke er
specificeret.
/h, /H eller /?
Viser brugen af
kommandolinjer.
Mac OS
Sprogkode
Kode
Sprog
0X0009
Engelsk
0X0012
Koreansk
0X0804
Forenklet kinesisk
0X0404
Traditionel kinesisk
0x040c
Fransk
0X0007
Tysk
0X0010
Italiensk
0X000a
Spansk
0X0013
Hollandsk
0X001D
Svensk
0X0006
Dansk
0X000b
Finsk
0X0014
Norsk
1. Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
2. Sæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet.
3. Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens
skrivebord.
4. Dobbeltklik på mappen MAC_Installer.
5. Dobbeltklik på ikonet Installer.
6. Skriv netværksnøglen, og klik på OK.
7. Vinduet Samsung Installer åbnes. Klik på Continue.
8. Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install anbefales til de
fleste brugere. Alle komponenter, der er nødvendige for, at maskinen
kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere enkelte
komponenter.
9. Klik på Continue, når der vises en meddelelse med advarsel om, at
alle programmer på computeren lukkes.
10. Vælg Typical installation for a network print, og klik på OK.
Når certifikatvinduet vises, skal du klikke på Trust. Se
"Opsætning af IP-adresse" på side 31 for at bruge
SetIP-programmet.
11. Klik på Quit, når installationen er fuldført.
12. Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• I Mac OS X 10.5 ~ 10.6 skal du åbne mappen Applications >
System Preferences og klikke på Print & Fax.
Netværkskonfiguration_ 34
13. Klik på Add på Printer List.
• I Mac OS X 10.5 ~ 10.6 skal du klikke på ikonet ”+”, hvorefter der
vises et vindue.
14. I Mac OS X 10.3 skal du vælge fanen IP Printing.
• I Mac OS X 10.4 skal du klikke på IP Printer.
• I Mac OS X 10.5~ 10.6 skal du klikke på IP.
15. Vælg Socket/HP Jet Direct i Printer Type.
Du kan forbedre udskrivningshastigheden, når du udskriver et
dokument på mange sider, ved at vælge indstillingen Socket for
Printer Type.
16. Indtast maskinens IP-adresse i feltet Printer Address.
17. Indtast kønavnet i feltet Queue Name. Hvis du ikke kan bestemme
kønavnet for maskinens server, kan du først forsøge at bruge
standardkøen.
18. I MAC OS X 10.3 skal du vælge Samsung i Printer Model og
maskinens navn i Model Name, hvis Auto Select ikke fungerer
korrekt.
• I MAC OS X 10.4 skal du vælge Samsung i Print Using og
maskinens navn i Model, hvis Auto Select ikke fungerer korrekt.
• Hvis Auto Select ikke fungerer korrekt, skal du i Mac OS X 10.5 ~
10.6 vælge Select a driver to use... og maskinens navn i Print
Using.
Maskinens IP-adresse vises på Printer List og angives som
standardmaskinen.
19. Klik på Add.
Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne
installationen af driveren og geninstallere den.
Følg trinnene nedenfor for at fjerne driveren til Macintosh.
a) Sørg for, at maskinen er tilsluttet computeren, og at den er
tændt.
b) Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
c) Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på
Macintosh-computerens skrivebord.
d) Dobbeltklik på mappen MAC_Installer.
e) Dobbeltklik på ikonet Installer.
f) Skriv netværksnøglen, og klik på OK.
g) Vinduet Samsung Installer åbnes. Klik på Continue.
h) Vælg Uninstall, og klik på Uninstall.
i) Klik på Continue, når der vises en meddelelse med advarsel
om, at alle programmer på computeren lukkes.
j) Klik på Quit, når afinstallationen er gennemført.
Linux
Installer Linux Driver
1. Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
2. Fra Samsungs websted skal du downloade pakken Unified Linux
Driver til din computer.
3. Højreklik på pakken Unified Linux Driver, og pak den ud.
4. Dobbeltklik på cdroot > autorun.
5. Vinduet Samsung Installer åbnes. Klik på Continue.
6. Vinduet med guiden Add printer åbnes. Klik på Next.
7. Vælg Network printer, og klik på knappen Search.
8. Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
9. Vælg maskinen, og klik på Next.
10. Indtast printerbeskrivelse, og vælg Next.
11. Klik på Finish, når printeren er tilføjet.
12. Klik på Finish, når installationen er fuldført.
Tilføj netværksprinter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dobbeltklik på Unified Driver Configurator.
Klik på Add Printer….
Vinduet Add printer wizard åbnes. Klik på Next.
Vælg Network printer, og klik på knappen Search.
Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
Vælg maskinen, og klik på Next.
Indtast printerbeskrivelsen og Next.
Klik på Finish, når printeren er tilføjet.
UNIX
Du skal først installere UNIX-printerdriverpakken, og derefter
konfigurere printeren, for at bruge UBIX-printerdriveren. Du kan
downloade UNIX Printer Driver-pakken fra Samsungs websted.
Installation af UNIX-printerdriverpakken
Installationsproceduren er almindelig for alle varianter af nævnte
UNIX-operativsystem.
1. Fra Samsungs websted skal du hente og udpakke UNIX Printer
Driver-pakken på din computer.
2. Opnå rodprivilegier.
su 3. Kopier relevant driverarkiv til mål-UNIX-computeren.
Se administratorhåndbogen til UNIX OS angående
oplysninger.
4. Pak UNIX-printerdriverpakken ud.
For eksempel skal du på IBM AIX bruge følgende kommando (uden
"):
cd /tmp
gzip -d < "package name" | tar xf Mappen "binaries" indeholder filer og mapper til binz, install og
share.
5. Kopier mappen ”binaries” til en lokal mappe.
6. Skift til af driverens ”binaries”-katalog.
cd aix_power/binaries
7. Kør installationsscriptet.
./install
install er installationsscriptfilen, der bruges til at installere og fjerne
installationen af UNIX-printerdriverpakken.
Brug ”chmod 755 install”-kommandoen til at give tilladelsen til
installationsscriptet.
8. Udfør ”. /install –c”-kommandoen for at verificere
installationsresultaterne.
9. Kør ‘installprinter’ fra kommandolinjen. Dette åbner vinduet Add
Printer Wizard. Konfigurer printeren i dette vindue, se proceduren
ved siden af.
Netværkskonfiguration_ 35
På nogle UNIX-operativsystemer, f.eks. Solaris 10, er en netop
tilføjet printer muligvis ikke aktiveret og/eller accepterer ikke
opgaver. I det tilfælde skal du køre følgende to kommandoer
på rodterminalen:
accept <printer_name>
enable <printer_name>
Afinstallation af printerdriverpakken
Programmet til fjernelse af printerinstallationen bør bruges til at
slette den printer, der er installeret i systemet.
a) Kør ”uninstallprinter”-kommandoen fra terminalen.
Det åbner Uninstall Printer Wizard
De installerede printere vises på rullelisten
b) Vælg den printer, der skal slettes.
c) Klik på Delete for at slette printeren fra systemet.
d) Udfør ”. /install –d”-kommandoen for at fjerne installationen af
hele pakken.
e) Hvis du vil verificere resultatet af afinstallationen, skal du
udføre ” /install –c”-kommandoen.
Hvis du vil geninstallere, skal du bruge kommandoen ”. /install” for at
geninstallere binære filer.
Konfiguration af printeren
Kør ‘installprinter’ fra kommandolinjen for at tilføje printeren til dit
UNIX-system. Dette åbner vinduet med guiden Add printer. Konfigurer
printeren i dette vindue i henhold til følgende trin:
1. Skriv navnet på printeren.
2. Vælg den relevante printermodel på modellisten.
3. Indtast en beskrivelse, der svarer til printertypen i feltet Type. Dette
er valgfrit.
4. Angiv en printerbeskrivelse i feltet Description. Dette er valgfrit.
5. Angiv printerplaceringen i feltet Location.
6. Skriv IP-adressen eller DNS-navnet på printeren i tekstfeltet Device
for netværkstilsluttede printere. På IBM AIX med jetdirect Queue
type er kun DNS-navnet muligt, numerisk IP-adresse er ikke tilladt.
7. Queue type viser tilslutningen som lpd eller jetdirect i det
tilsvarende listefelt. Der er adgang til en yderligere usb-type på Sun
Solaris OS.
8. Vælg Copies for at angive antallet af kopier.
9. Kontroller indstillingen Collate for at modtage kopier, der allerede er
sorteret.
10. Kontroller indstillingen Reverse Order for at modtage kopier i
omvendt rækkefølge.
11. Kontroller indstillingen Make Default for at angive denne printer som
standard.
12. Klik på OK for at tilføje printeren.
Ad hoc-tilstand
Denne tilstand bruger ikke et adgangspunkt. Den
trådløse computer og den trådløse maskine
kommunikerer direkte.
Det trådløse netværks navn og netværksnøgle
Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et
adgangspunkt konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn
(SSID), den anvendte sikkerhedstype og en netværksnøgle for
netværket. Find disse oplysninger, inden du fortsætter med
installationen af maskinen.
Valg af installationstype
Du kan installere et trådløst netværk fra maskinens kontrolpanel eller fra
computeren.
Fra kontrolpanelet
Du kan konfigurere parametre for trådløse netværk med kontrolpanelet.
• Se "Brug af WLAN" på side 36.
Fra computeren
Via computeren anbefales det at bruge et USB-kabel sammen med
det program, der findes på den medfølgende software-cd.
Se "Konfiguration med Windows" på side 37.
• Med et USB-kabel: Du kan nemt oprette et trådløst netværk ved
hjælp af programmet på den medfølgende program-cd. Kun
Windows- og Macintosh-operativsystemer understøttes (se
"Konfiguration med Windows" på side 37 eller "Konfiguration med
Macintosh" på side 39).
Du kan også installere et trådløst netværk i Samsung Easy
Printer Manager (Enhedsindstillinger) eller Printer Settings
Utility med et USB-kabel, efter at du har installeret driveren
(Windows- og Macintosh-operativsystemer understøttes).
•
Med et netværkskabel: Du kan oprette et trådløst netværk ved
hjælp af programmet SyncThru™ Web Service (se "Brug af et
netværkskabel" på side 41).
Brug af WLAN
Nogle modeller understøtter ikke denne funktion.
Konfiguration af trådløst netværk
Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk. Trådløst
netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen.
Sådan kommer du i gang
Kend din netværkstype
Normalt kan du kun have én forbindelse mellem computeren og
maskinen ad gangen.
Infrastruktur-tilstand
Dette er et miljø, der normalt bruges til netværk i
hjemmet og på små kontorer/hjemmekontorer
(SOHO). Denne tilstand bruger et adgangspunkt
til at kommunikere med den trådløse maskine.
Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks netværksnavn (SSID)
og netværksnøglen, hvis netværket er krypteret. Disse oplysninger blev
indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis
du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har
konfigureret dit netværk.
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du
installere en maskindriver til udskrivning fra et program (se
"Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte
netværk" på side 32).
1. Tryk på knappen
på kontrolpanelet.
2. Tryk på Netværk > Trådløs > WLAN-indstillinger.
3. Tryk på OK for at vælge den ønskede konfigurationsmetode.
• Guide: (anbefales): I denne tilstand er konfigurationen automatisk.
Maskinen viser en liste over tilgængelige netværk at vælge mellem.
Når der er valgt et netværk, beder printeren om den tilsvarende
sikkerhedsnøgle.
Netværkskonfiguration_ 36
•
Brugerdef.: I denne tilstand kan brugere angive deres eget SSID
eller redigere SSID. Vælg sikkerheden manuelt, og anvend
indstillingerne.
Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller hvis du
vil konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal du klikke på
Avanceret indstilling.
• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast SSID’et for
det ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem store og
små bogstaver i SSID’et).
• Driftstilstand: Marker afkrydsningsfeltet Infrastruktur.
• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.
Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har
en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personlig eller WPA2 Personlig: Vælg denne
indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA
Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle
(omtales normalt som Pre Shared Key passphrase), der
konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets
klienter.
• Kryptering: Vælg kryptering: (Ingen, WEP64, WEP128,
TKIP, AES, TKIP AES.)
• Netværksnøgle: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
• Bekræft netværksnøgle: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen,
skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks.
Konfiguration med Windows
Genvej til programmet Trådløs indstilling uden cd: Hvis du har
installeret printerdriveren en gang, kan du få adgang til programmet
Trådløs indstilling uden cd. I menuen Start skal du vælge
Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers > navnet
på din printerdriver > Program til indstilling af trådløst netværk.
Adgangspunkt via USB-kabel
Elementer, du skal have klar
•
•
•
•
•
Adgangspunkt.
Netværkstilsluttet computer
Program-cd, der fulgte med maskinen
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
USB-kabel.
Oprettelse af infrastrukturnetværket
1.
2.
3.
4.
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Vælg indstillingen Trådløs indstilling og installation.
•
Installer nu: Hvis du allerede har oprettet det trådløse netværk,
skal du klikke på denne knap for at installere maskinens driver,
så du kan bruge den trådløse netværksmaskine. Hvis du ikke har
indstillet det trådløse netværk, skal du klikke på Trådløs
indstilling og installation for at indstille det trådløse netværk,
inden du klikker på denne knap.
• Trådløs indstilling og installation: Konfigurer maskinens
indstillinger for trådløst netværk med et USB-kabel, og installer
derefter maskinens driver. Dette er kun til brugere, der ikke
tidligere har konfigureret den trådløse forbindelse.
5. Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer licensaftalens vilkår
Klik derefter på Næste.
6. Softwaren søger efter det trådløse netværk.
Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om
USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og
maskinen samt følge vejledningen i vinduet.
7. Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg
navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du bruger, og klik på
Næste.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis
adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet kan
være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden: WEP eller
WPA.
• WEP
Vælg Åbent system eller Delt nøgle for godkendelsen, og
indtast WEP-sikkerhedsnøglen. Klik på Næste.
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol,
der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk.
WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på
et trådløst netværk, ved hjælp af en 64-bit- eller
128-bit-WEP-krypteringsnøgle.
• WPA
Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på Næste.
WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund af en
hemmelig nøgle, der automatisk skiftes med jævne
mellemrum. WPA anvender også TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol) og AES (Advanced Encryption Standard)
til datakryptering.
8. Vinduet viser de trådløse netværksindstillinger og kontrollerer, om de
er rigtige. Klik på Næste.
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere,
om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet viser Statisk, skal du
klikke på Rediger TCP/IP for at ændre tildelingsmetoden til
DHCP.
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere,
om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet viser DHCP, skal du
klikke på Rediger TCP/IP for at indtaste IP-adressen og andre
værdier for maskinens netværkskonfiguration. Før du angiver
maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om
Netværkskonfiguration_ 37
computerens netværkskonfiguration. Hvis computeren er
indstillet til DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for
at få oplyst den statiske IP-adresse.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:
- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske.)
- Gateway: 169.254.133.1
9. Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste.
10. Vinduet Indstilling af trådløst netværk gennemført vises.
Vælg Ja, hvis du accepterer de aktuelle indstillinger og vil fortsætte
med installationsproceduren.
Vælg Nej, hvis du vil gå tilbage til startskærmbilledet.
Klik derefter på Næste.
11. Klik på Next, når vinduet Confirm Printer Connection vises.
12. Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste.
13. Når du har valgt komponenterne, kan du også ændre maskinnavnet,
konfigurere maskinen til deling på netværket, angive maskinen som
standardmaskine og skifte portnavn for hver maskine. Klik på
Næste.
14. Når installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du bliver bedt
om at udskrive en testside. Klik på Udskriv en testside, hvis du vil
udskrive en testside.
Ellers skal du blot klikke på Næste og gå til trin 16.
15. Klik på Ja, hvis testsiden udskrives korrekt.
Ellers skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.
16. Klik på Onlineregistrering, hvis du vil registrere dig som bruger af
maskinen, så du kan modtage oplysninger fra Samsung.
17. Klik på Udfør.
Ad hoc via USB-kabel
Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs
forbindelse mellem maskinen og computeren ved at oprette et ad hoc
trådløst netværk ved at følge de enkle trin nedenfor.
4. Vælg indstillingen Trådløs indstilling og installation.
•
Installer nu: Hvis du allerede har oprettet det trådløse netværk,
skal du klikke på denne knap for at installere maskinens driver,
så du kan bruge den trådløse netværksmaskine. Hvis du ikke har
indstillet det trådløse netværk, skal du klikke på Trådløs
indstilling og installation for at indstille det trådløse netværk,
inden du klikker på denne knap.
• Trådløs indstilling og installation: Konfigurer maskinens
indstillinger for trådløst netværk med et USB-kabel, og installer
derefter maskinens driver. Dette er kun til brugere, der ikke
tidligere har konfigureret den trådløse forbindelse.
5. Læs Licensaftale, og vælg Jeg accepterer licensaftalens vilkår
Klik derefter på Næste.
6. Softwaren søger efter det trådløse netværk.
Hvis søgningen på netværket mislykkedes, skal du kontrollere,
om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og
maskinen samt følge instruktionen i vinduet.
7. Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en
liste med de trådløse netværk.
Hvis du vil bruge Samsungs ad hoc-standardindstilling, skal du
vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis Netværksnavn
(SSID) er portthru og Signal er Printerens eget netværk.
Klik derefter på Næste.
Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge et andet
trådløst netværk på listen.
Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på
knappen Avanceret indstilling.
• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast det ønskede
SSID (der skelnes mellem store og små bogstaver i
SSID’et).
• Driftstilstand: Select ad hoc.
• Kanal: Vælg kanalen. (Auto-indstilling eller 2.412 til
2.467 MHz.)
• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.
Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har
en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
• Kryptering: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Netværksnøgle: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
• Bekræft netværksnøgle: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
Elementer, du skal have klar
•
•
•
•
Netværkstilsluttet computer
Program-cd, der fulgte med maskinen
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret
USB-kabel.
Oprettelse af ad hoc-netværket i Windows
1. Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
2. Tænd computeren og maskinen med trådløst netværk.
3. Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Netværkskonfiguration_ 38
•
WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen,
skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis
Ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg Åbent
system eller Delt nøgle for godkendelsen, og klik på Næste.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol,
der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk.
WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på
det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit
WEP-krypteringsnøgle.
8. Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.
Kontroller indstillingerne, og klik på Næste.
Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende
oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis
computerens netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal
indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis
computerens netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal
indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk.
Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge
netværksindstillingen Statisk, skal du kontakte
netværksadministratoren for at få oplyst den statiske
IP-adresse.
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du
kontrollere, om DHCP vises i vinduet Bekræftelse af
indstilling for trådløst netværk. Hvis vinduet viser
Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at ændre
tildelingsmetoden til Modtag IP-adressen automatisk
(DHCP).
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du
kontrollere, om Statisk vises i vinduet Bekræftelse af
indstilling for trådløst netværk. Hvis vinduet viser DHCP,
skal du klikke på Rediger TCP/IP for at indtaste
IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger burde være som vist
herunder:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske.)
- Gateway: 169.254.133.1
9. Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste.
Hvis vinduet Ændring af pc'ens netværksindstillinger vises,
skal du følge den viste fremgangsmåde.
Klik på Næste, hvis du er færdig med at konfigurere
computerens indstillinger for trådløst netværk.
Hvis du indstiller computerens trådløse netværk som DHCP,
tager det flere minutter, før den modtager IP-adressen.
10. Vinduet Indstilling af trådløst netværk gennemført vises.
Vælg Ja, hvis du accepterer de aktuelle indstillinger og vil fortsætte
med installationsproceduren.
Vælg Nej, hvis du vil gå tilbage til startskærmbilledet.
Klik derefter på Næste.
11. Klik på Næste, når vinduet Bekræft printerforbindelse vises.
12. Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste.
13. Når du har valgt komponenterne, kan du også ændre maskinnavnet,
konfigurere maskinen til deling på netværket, angive maskinen som
standardmaskine og skifte portnavn for hver maskine. Klik på
Næste.
14. Når installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du bliver
spurgt, om at udskrive en testside. Klik på Udskriv en testside, hvis
du vil udskrive en testside.
Ellers skal du blot klikke på Næste og gå til trin 16.
15. Klik på Ja, hvis testsiden udskrives korrekt.
Ellers skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.
16. Klik på Onlineregistrering, hvis du vil registrere dig som bruger af
maskinen, så du kan modtage oplysninger fra Samsung.
17. Klik på Udfør.
Konfiguration med Macintosh
Elementer, du skal have klar
•
•
•
•
•
Adgangspunkt.
Netværkstilsluttet computer.
Program-cd, der fulgte med maskinen.
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret.
USB-kabel.
Adgangspunkt via USB-kabel
1.
2.
3.
4.
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens
skrivebord.
5. Dobbeltklik på mappen MAC_Installer.
6. Dobbeltklik på ikonet Installer OS X.
7. Angiv adgangskoden, og klik på OK.
8. Klik på Continue.
9. Læs licensaftalen, og klik på Continue.
10. Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
11. Klik på Continue.
12. Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install anbefales til de
fleste brugere. Alle komponenter, der er nødvendige for, at maskinen
kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere enkelte
komponenter.
13. Vælg indstillingen Wireless Setting and Installation.
14. Softwaren søger efter det trådløse netværk.
Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om
USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og
maskinen samt følge vejledningen i vinduet.
15. Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg
navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du bruger, og klik på Next.
Netværkskonfiguration_ 39
Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal du
klikke på Advanced Setting.
•
Enter the wireless Network Name: Indtast SSID’et for
det ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem store og
små bogstaver i SSID’et).
• Operation Mode: Marker afkrydsningsfeltet
Infrastructure.
• Authentication: Vælg en godkendelsestype.
Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har
en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
WPA Personal eller WPA2 Personal: Vælg denne
indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA
Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle
(omtales normalt som Pre Shared Key passphrase), der
konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets
klienter.
• Encryption: Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64, WEP128,
TKIP, AES, TKIP AES)
• Network Key: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
• Confirm Network Key: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal
du vælge det passende WEP Key Index.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis
adgangspunktet har en sikkerhedsindstilling.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet kan
være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden: WEP eller
WPA.
• WEP
Vælg Open System eller Shared Key for godkendelsen,
og indtast WEP-sikkerhedsnøglen. Klik på Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol,
der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk.
WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på
det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit
WEP-krypteringsnøgle.
• WPA
Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på Next.
WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund af en
hemmelig nøgle, der ændres automatisk med jævne
mellemrum. WPA anvender også TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol) og AES (Advanced Encryption Standard)
til datakryptering.
16. Vinduet viser de trådløse netværksindstillinger og kontrollerer, om de
er rigtige. Klik på Next.
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere,
om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet viser Statisk, skal du
klikke på Change TCP/IP for at ændre tildelingsmetoden til
DHCP.
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere,
om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet viser DHCP, skal du
klikke på Change TCP/IP for at indtaste IP-adressen og andre
værdier for maskinens netværkskonfiguration. Før du angiver
maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om
computerens netværkskonfiguration. Hvis computeren er
indstillet til DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for
at få oplyst den statiske IP-adresse.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske.)
- Gateway: 169.254.133.1
17. Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til
netværkskonfigurationen.
18. Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen.
19. Fuldfør installationen ved at følge vejledningen på skærmen. Klik på
Quit eller Restart, når installationen er fuldført.
Ad hoc via USB-kabel
Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs
forbindelse mellem maskinen og computeren ved at opsætte et trådløst
Ad-Hoc-netværk ved at følge disse enkle trin.
Elementer, du skal have klar
•
•
•
•
Netværkstilsluttet computer.
Den software-cd, der fulgte med maskinen.
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret.
USB-kabel.
Oprettelse af Ad-Hoc-netværket i Macintosh
1.
2.
3.
4.
Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
Tænd computeren og maskinen.
Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens
skrivebord.
5. Dobbeltklik på mappen MAC_Installer.
6. Dobbeltklik på ikonet Installer OS X.
7. Angiv adgangskoden, og klik på OK.
8. Klik på Continue.
9. Læs licensaftalen, og klik på Continue.
10. Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.
11. Vælg Easy Install, og klik på Install. Easy Install anbefales til de
fleste brugere. Alle komponenter, der er nødvendige for, at maskinen
kan fungere, installeres.
Hvis du vælger Custom Install, kan du vælge at installere enkelte
komponenter.
12. Klik på Wireless Setting and Installation.
13. Softwaren søger efter de trådløse netværksenheder.
Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om
USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og
maskinen samt følge vejledningen i vinduet.
14. Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en
liste med de trådløse netværk.
Hvis du vil bruge Samsungs ad hoc-standardindstilling, skal du
vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis Network
Name(SSID) er portthru og hvor Signal er Printer Self Network.
Klik derefter på Next.
Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge et andet
trådløst netværk på listen.
Netværkskonfiguration_ 40
Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på
knappen Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Indtast det ønskede
SSID (der skelnes mellem store og små bogstaver i
SSID’et).
• Operation Mode: Select ad hoc.
• Channel: Vælg kanalen (Auto Setting eller 2412 MHz til
2467 MHz).
• Authentication: Vælg en godkendelsestype.
Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der
bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for
datasikkerhed.
Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har
en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
• Encryption: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Network Key: Angiv netværkets krypteringsnøgle.
• Confirm Network Key: Bekræft netværkets
krypteringsnøgle.
• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal
du vælge det passende WEP Key Index.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis
Ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.
Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg Open
System eller Shared Key for godkendelsen, og klik på Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol,
der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk.
WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på
det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit
WEP-krypteringsnøgle.
15. Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.
Kontroller indstillingerne, og klik på Next.
Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende
oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis
computerens netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal
indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis
computerens netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal
indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk.
Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge indstillingen
Statisk for det trådløse netværk, skal du kontakte
netværksadministratoren for at få oplyst den statiske
IP-adresse.
• DHCP-metoden
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du
kontrollere, om DHCP vises i vinduet Wireless Network
Setting Confirm. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke
på Change TCP/IP for at ændre tildelingsmetoden til
Receive IP address automatically (DHCP).
• Metoden Statisk
Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du
kontrollere, om Statisk vises i vinduet Bekræftelse af
indstilling for trådløst netværk. Hvis vinduet viser DHCP,
skal du klikke på Rediger TCP/IP for at indtaste
IP-adressen og andre værdier for maskinens
netværkskonfiguration.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger burde være som vist
herunder:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske.)
- Gateway: 169.254.133.1
16. Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til
netværkskonfigurationen.
17. Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne
USB-kablet mellem computeren og maskinen.
18. Fuldfør installationen ved at følge vejledningen på skærmen. Klik på
Quit eller Restart, når installationen er fuldført.
Brug af et netværkskabel
Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand til at
samarbejde med dit netværk skal du udføre forskellige
konfigurationsprocedurer.
•
•
Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du
installere en maskindriver for at kunne udskrive fra et program (se
"Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte
netværk" på side 32).
Kontakt netværksadministratoren eller den person, der har oprettet
det trådløse netværk, for at få oplysninger om
netværkskonfigurationen.
Elementer, du skal have klar
•
•
•
•
•
Adgangspunkt.
Netværkstilsluttet computer.
Program-cd, der fulgte med maskinen.
Maskinen med et trådløst netværkskort installeret.
Netværkskabel.
Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport
Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport.
Se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 30.
IP-indstilling ved brug af SetIP-programmet (Windows)
Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines
netværks-IP-adresse vha. MAC-adressen til kommunikation med
maskinen. MAC-adressen er netværksgrænsefladens
hardwareserienummer og findes i Netværkskonfigurationsrapporten.
Se "Opsætning af IP-adresse" på side 31.
Konfiguration af maskinens trådløse netværk
Før du starter, skal du kende netværksnavnet (SSID) til det trådløse
netværk og netværksnøglen, hvis den er krypteret. Disse oplysninger
blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev
installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den
person, der har konfigureret dit netværk.
Du kan bruge SyncThru™ Web Service til at konfigurere de trådløse
parametre.
Brug af SyncThru™ Web Service
Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs forbindelse, skal
du kontrollere status for kabeltilslutning.
Netværkskonfiguration_ 41
1. Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du
tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
2. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og
angiv maskinens nye IP-adresse.
For eksempel:
3. Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web
Service-webstedet.
4. Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Når SyncThru™ Web Service-vinduet åbnes, skal du klikke på
Network Settings.
6. Klik på Wireless > Wizard.
Wizard hjælper dig med opsætningen af den trådløse
netværkskonfiguration. Du kan dog, hvis du ønsker det, sætte
det trådløse netværk op direkte ved at vælge Custom.
7. Vælg Network Name(SSID) på listen.
• SSID: SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et
trådløst netværk. Adgangspunkter og trådløse enheder, der
forsøger at oprette forbindelse til et bestemt trådløst netværk,
skal bruge det samme SSID. Der skelnes mellem store og små
bogstaver i SSID’et.
• Operation Mode: Operation Mode henviser til de trådløse
forbindelsers type (se "Det trådløse netværks navn og
netværksnøgle" på side 36).
- Ad-hoc: Gør trådløse enheder i stand til at kommunikere
direkte med hinanden i et peer-to-peer-miljø.
- Infrastructure: Gør trådløse enheder i stand til at
kommunikere med hinanden via et adgangspunkt.
Hvis netværkets Operation Mode er Infrastructure, skal du
vælge adgangspunktet til SSID. Hvis Operation Mode er
Ad-hoc, skal du vælge maskinens SSID. Bemærk, at ”portthru”
er maskinens standard-SSID.
8. Klik på Next.
Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse netværk vises,
skal du angive den registrerede adgangskode (netværksnøgle) og
klikke på Next.
9. Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse konfiguration.
Hvis konfigurationen er korrekt, skal du klikke på Apply.
Tag netværkskablet ud (standard eller netværk). Din maskine
bør nu starte den trådløse kommunikation med netværket. Hvis
tilstanden er Ad-hoc, kan du benytte et trådløst LAN og
kabelbaseret LAN samtidig.
Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket
1. Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte
maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
2. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og
angiv maskinens nye IP-adresse.
For eksempel:
3. Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
4. Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Network Settings.
6. Klik på Wireless > Custom.
Du kan også aktivere og deaktivere WiFi-netværket.
Fejlfinding
Problemmer under konfiguration eller
driverinstallation
Der blev ikke fundet printere
•
•
•
Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og maskinen.
USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og maskinen. Slut
maskinen til computeren ved hjælp af USB-kablet.
Maskinen understøtter ikke trådløst netværk. Se maskinens
brugervejledning på den cd-rom med printersoftware, der fulgte med
maskinen, og konfigurer maskinen til trådløst netværk.
Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet
•
•
Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som du har
valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID) på
adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.
Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.
Tilslutningsfejl–Ugyldig sikkerhed
•
Sikkerheden er konfigureret forkert. Kontroller den konfigurerede
sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.
Tilslutningsfejl–Generel tilslutningsfejl
•
Computeren modtager ikke et signal fra din maskine. Kontroller
USB-kablet og maskinens strømforsyning.
Tilslutningsfejl–Tilsluttet kabelført netværk
•
Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern netværkskablet
fra maskinen.
Fejl ved tilslutning af pc
•
Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette forbindelse
mellem computeren og maskinen.
- For DHCP-netværksmiljø
Printeren modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis
computeren er konfigureret til DHCP.
- For statisk netværksmiljø
Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren er
konfigureret til en statisk adresse.
Eksempel:
Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:
- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0
Maskinens netværksoplysninger burde være som vist herunder:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens
undernetmaske.)
- Gateway: 169.254.133.1
Netværkskonfiguration_ 42
IPv6-konfiguration
Andre problemer
Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk,
skal du kontrollere følgende:
Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse router) finder
du i produktets brugervejledning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller
maskinen er muligvis ikke tændt.
Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren
er langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være
vanskeligheder med modtagelsen af signalet.
Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen
og computeren. Nogle gange kan netværkskommunikationen
genetableres ved at slukke og tænde strømmen.
Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer
kommunikationen.
Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og
det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren
muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren,
slå den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.
Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan
kontrollere IP-adressen ved at udskrive en
netværkskonfigurationsrapport.
Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har
konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en
adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse
routers) administrator.
Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas
indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af
DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret,
hvis maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er
blevet nulstillet.
Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse
til netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers
oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller
den trådløse router).
Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Andre
trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth) understøttes ikke.
Hvis du bruger ad-hoc-tilstanden til operativsystemer som f.eks.
Windows Vista, skal du muligvis angive den trådløse forbindelses
indstillinger, hver gang du bruger den trådløse maskine.
Du kan ikke bruge infrastrukturtilstand og Ad-hoc-tilstand samtidig
for den trådløse Samsung-netværksmaskine.
Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.
Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det
trådløse signal.
Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller
den trådløse router) og maskinen.
Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den
trådløse router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler,
der indeholder metal eller beton.
Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der
kan påvirke det trådløse signal.
Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet
mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.
IPv6 understøttes kun korrekt i Windows Vista eller nyere.
Aktivering af IPv6
1. Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
2. Tænd for maskinen.
3. Tryk på
på kontrolpanelet.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Netværk, og tryk derefter på OK.
5. Tryk på pil op/ned for at fremhæve TCP/IP (IPv6), og tryk derefter på
OK.
6. Tryk på pil op/ned for at fremhæve IPv6 Aktiver, og tryk derefter på OK.
7. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Til, og tryk derefter på OK.
8. Sluk for maskinen og tænd den igen.
9. Udskriv en Netværkskonfigurationsrapport fra maskinens
kontrolpanel, hvor der foretages en kontrol af IPv6-adresserne.
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Netværk, og tryk derefter
på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Netværkskonfiguration,
og tryk derefter på OK.
Brug af IPv6
I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure for at bruge
IPv6-adressen.
1. Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
2. Tænd maskinen.
3. Udskriv en Netværkskonfigurationsrapport der kontrollerer
IPv6-adresser.
4. Vælg Start > Kontrolpanel > Printere og faxenheder.
5. Klik på Tilføj en printer i den venstre rude i vinduerne Printere og
faxenheder.
6. Klik på Tilføj en netværks-, trådløs eller Bluetooth-printer i vinduet
Tilføj printer.
7. Vinduet Guiden Tilføj printer vises. Følg vejledningen i vinduet.
Aktiver IPv6, hvis maskinen ikke fungerer i netværksmiljøet.
Indstilling af IPv6-adresser
Maskinen understøtter de følgende IPv6-adresser til netværksudskrivning
og -administration.
• Link-local Address: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse (adressen
starter med FE80).
• Stateless Address: IPv6-adresse, der automatisk er konfigureret af en
netværksrouter.
• Stateful Address: IPv6-adresse, der er konfigureret af en
DHCPv6-server.
• Manual Address: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en
bruger.
Konfiguration af DHCPv6-adresse (Stateful)
Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en af
følgende indstillinger som standard for dynamisk værtskonfiguration.
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Netværk, og tryk derefter på OK.
Netværkskonfiguration_ 43
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve TCP/IP (IPv6), og tryk derefter på
OK.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve DHCPv6-konfiguration, og tryk
derefter på OK.
5. Tryk på pil op/ned for at få adgang til den påkrævede værdi.
• Routere: Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.
• DHCPv6-adresser: Brug altid DHCPv6, uanset hvad routeren
kræver.
• DHCPv6 Fra: Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad routeren
kræver.
6. Tryk på OK.
Manuel adressekonfiguration
1. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter
IPv6-adressering som en URL-adresse (Se "Tilslutning af
SyncThru™ Web Service" på side 44).
For IPv4 skal du indtaste maskinens IPv4-adresse (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet og trykke på Enter eller klikke
på Kør.
2. Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web
Service-webstedet.
En logonside åbnes.
3. Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service, skal
du skrive nedenstående standard-id og -adgangskode.
• ID: admin
• Password: sec00000
4. Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på
Settings > Network Settings.
5. Klik på TCP/IPv6.
6. Aktiver Manual Address i afsnittet TCP/IPv6.
IPv6 Protocol bør aktiveres.
7. Vælg Address / Prefix , og klik på knappen Add. Derefter indsættes
routerens præfiks automatisk i adressefeltet.
Indtast resten af adressen. (f.eks.: 3FFE:10:88:194::AAAA. "A" er
de hexadecimale værdier 0 til 9, A til F.)
8. Klik på knappen Apply.
Tilslutning af SyncThru™ Web Service
1. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter
IPv6-adressering som en URL-adresse.
2. Klik på Kør for at få adgang til SyncThru™ Web Service.
3. Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
En logonside åbnes.
4. Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service, skal du
skrive nedenstående standard-id og -adgangskode.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Vælg en af IPv6-adresserne (Link-local Address, Stateless Address,
Stateful Address eller Manual Address) i
netværkskonfigurationsrapport.
6. Indtast IPv6-adresserne. (f.eks.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701])
Adressen skal være anbragt i ”[ ]”-parenteser.
Netværkskonfiguration_ 44
Grundlæggende konfiguration
4.
Når installationen af maskinen er fuldført, kan det være en god ide at angive de indstillinger, der skal bruges som
standard. Se næste afsnit, hvis du vil angive eller ændre værdier. Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til
opsætning af maskinen.
Kapitlet omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
Højdejustering
Indstilling af dato og klokkeslæt
Ændring af tidsformatet
Ændring af displaysproget
Højdejustering
Indstilling af jobtimeout
Brug af energibesparelsesfunktionen
Konfiguration af standardbakke og -papir
Ændring af skrifttypeindstillingen
5. Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Udskriftskvaliteten påvirkes af atmosfærisk tryk, som bestemmes af
maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives, hvordan du
konfigurerer maskinen, så du opnår den bedste udskriftskvalitet. Før du
konfigurerer højdeindstillingen, skal du finde den højde, du bruger maskinen
i.
6. Tryk på
for at vende tilbage til Klar-tilstand.
Dette menupunkt er tilgængeligt, når den ekstra harddisk er
installeret.
Ændring af tidsformatet
Du kan indstille maskinen til at vise tiden i enten 12-timers eller 24-timers
format.
1. Tryk på
1
2
3
4
0
•
•
Høj 3
Høj 2
Høj 1
Normal
Windows-brugere skal læse "Enhedsindstillinger" på side 67.
Macintosh-, Linux- eller Unix OS-brugere skal læse"Brug af Smart Panel
(kun Macintosh og Linux)" på side 68.
•
•
Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du indstille højden via
SyncThru™ Web Service.
Du kan også indstille højden under Systemkonfiguration på
maskinens display.
Indstilling af dato og klokkeslæt
Når du indstiller dato og klokkeslæt, bruges de ved udskudt udskrivning. De
udskrives på rapporter. Men hvis de ikke er korrekte, skal de ændres til de
korrekte tidspunkter.
Hvis strømforsyningen til maskinen afbrydes, er du nødt til at indstille
dato og klokkeslæt igen, når strømforsyningen er genoprettet.
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Systemkonfiguration, og tryk
derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Tidstilstand, og tryk derefter på OK.
4. Tryk på venstre/højre pil for at vælge det andet format, og tryk på OK.
5. Tryk på
for at vende tilbage til Klar-tilstand.
Dette menupunkt er tilgængeligt, når den ekstra harddisk er
installeret.
Ændring af displaysproget
Hvis du vil ændre det sprog, der vises i displayet, skal du følge trinene
nedenfor.
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Systemkonfiguration, og tryk
derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Sprog, og tryk derefter på OK.
4. Tryk på pil op/ned for at få vist det ønskede sprog.
5. Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
6. Tryk på
for at vende tilbage til Klar-tilstand.
Indstilling af jobtimeout
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Systemkonfiguration, og tryk
derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Dato og klokkeslæt, og tryk derefter
på OK.
4. Tryk på pil op/ned for at vælge datoen og klokkeslættet.
Når der ikke er nogen indtastning i et bestemt tidsrum, afslutter maskinen
den aktuelle menu og benytter standardindstillingerne. Du kan angive det
tidsrum, som maskinen skal vente i.
Grundlæggende konfiguration_ 45
1. Tryk på
På computeren
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Systemkonfiguration, og tryk
derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Jobtimeout, og tryk derefter på OK.
4. Tryk på pil op/ned for at vælge det ønskede tidspunkt.
5. Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
6. Tryk på
for at vende tilbage til Klar-tilstand.
Brug af energibesparelsesfunktionen
Brug denne funktion for at spare strøm, når maskinen ikke bruges i en
periode.
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Systemkonfiguration, og tryk
derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Strømbesp., og tryk derefter på OK.
4. Tryk på pil op/ned for at vælge det ønskede tidspunkt.
5. Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
for at vende tilbage til Klar-tilstand.
6. Tryk på
Ved kontinuerlig udskrivning (over 200 sider) udvides den
strømbesparende tilsstand til ca. 30 minutter for at justere billedet.
Konfiguration af standardbakke og -papir
Du kan vælge den bakke og det papir, som du vil bruge til udskriftsjob. (Se
"Papir" på side 62).
Via kontrolpanelet
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Papir, og tryk derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirbakke, og tryk derefter
på OK.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Papirstørrelse, og tryk derefter på
OK.
5. Tryk på pil op/ned for at vælge det ønskede papirformat.
6. Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
7. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Papirtype, og tryk derefter på OK.
8. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirtype.
9. Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
10. Tryk på
.
11. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Papirkilde, og tryk derefter på OK.
12. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirbakke.
13. Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
14. Tryk på
for at vende tilbage til Klar-tilstand.
Windows
1. Klik på menuen Start i Windows.
2. I Windows 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere.
• I Windows XP/2003 skal du vælge Printere og faxenheder.
• I Windows Vista/2008 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware
og lyd > Printers.
• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd >
Enheder og printere.
• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware > Enheder og printere.
3. Højreklik på maskinen.
4. I Windows XP/2003/2008/Vista skal du trykke på
Udskriftsindstillinger.
I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Udskriftsindstillinger i genvejsmenuen.
Hvis punktet Udskriftsindstillinger indeholder mærket ►, kan
du vælge andre tilsluttede printerdrivere med den valgte
printer.
5. Klik på fanen Papir.
6. Vælg bakke og indstillinger, f.eks. papirformat og -type.
7. Tryk på OK.
Mac OS
Macintosh understøtter ikke denne funktion. Macintosh-brugere skal
ændre standardindstillingen manuelt, hver gang de vil udskrive med
andre indstillinger.
1. Åbn et Macintosh-program, og vælg den fil, du vil udskrive.
2. Åbn menuen File, og klik på Print.
3. Gå til ruden Paper Feed.
4. Angiv den bakke, du vil udskrive fra.
5. Gå til ruden Paper.
6. Indstil papirtypen, så den svarer til papiret i den bakke, du vil
udskrive fra.
7. Klik på Print for at udskrive.
Ændring af skrifttypeindstillingen
Maskinen leveres med skrifttypen forudindstillet til din region eller dit land.
Hvis du vil ændre skrifttypen eller indstille skrifttypen i en særlig tilstand
(f.eks. i DOS-miljøet), kan du ændre skrifttypeindstillingen i afsnittet
Enhedsindstillinger eller Emulation.
• Windows-brugere skal læse "Enhedsindstillinger" på side 67.
• Macintosh-, Linux- eller Unix OS-brugere skal læse"Brug af Smart Panel
(kun Macintosh og Linux)" på side 68.
Følgende oplysninger viser listen med de korrekte skrifttyper for de
forskellige sprog.
• Russisk: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
• Hebraisk: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (kun Israel)
• Græsk: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
• Arabisk og farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864,
Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
• OCR: OCR-A, OCR-B
Grundlæggende konfiguration_ 46
Medier og bakke
5.
I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier i maskinen.
Kapitlet omfatter:
•
•
•
•
•
•
Valg af udskriftsmedier
Ændring af bakkestørrelse
Ilægning af papir i bakken
Valg af udskriftsmedier
Udskrivning på specialmedier
Indstilling af papirformat og type
Brug af programmet udskriftsstøtte
Mediestørrelser, der understøttes i duplextilstand
Du kan udskrive på en række forskellige medier, f.eks. almindeligt papir,
konvolutter, etiketter og transparenter. Vælg altid udskriftsmedier, der
overholder de retningslinjer, der er for maskinen.
Tilstand
Størrelse
Type
Duplexuds
krivninga
Letter, A4,
Legal, US Folio,
Oficio
Almindeligt,
Farve, Fortrykt,
Genbrugt, Tyktb,
Tyndtc
Retningslinjer til valg af udskriftsmedier
Udskriftsmedier, der ikke overholder de retningslinjer, der er beskrevet i
denne brugerhåndbog, kan forårsage følgende problemer:
• Dårlig udskriftskvalitet.
• Flere papirstop.
• Tidlig nedslidning af maskinen.
Egenskaber som vægt, sammensætning, fiber- og fugtighedsindhold er
vigtige faktorer, der påvirker maskinens ydelse og udskriftskvalitet. Vær
opmærksom på følgende, når du vælger udskriftsmateriale:
• Typen, størrelsen og vægten på udskriftsmedier til din maskine er
beskrevet i specifikationerne for udskriftsmedier. (Se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 99).
• Ønsket resultat: Vælg udskriftsmedier, der passer til projektet.
• Hvidhed: Nogle udskriftsmedier er mere hvide end andre og giver et
mere skarpt og levende billede.
• Overfladeglathed: Jo mere glat et udskriftsmedie er, jo mere skarpt
forekommer det udskrevne billede på papiret.
•
•
•
•
•
Kilde
•
•
•
bakke 1
valgfrie bakker
universalbakke
a. Kun 60 til 120 g/m2.
b. Hvis papirets gramvægt er 120 g/m2 kontraktpapir, skal du lægge ét
stykke papir i universalbakken ad gangen.
c. Hvis papirets gramvægt er 60 g/m2 kontraktpapir, skal du vælge typen
Tyndt.
Ændring af bakkestørrelse
Bakken er forudindstillet til Letter- eller A4-format, afhængigt af dit land.
Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
1. Træk bakkens bagkant helt ud, så den udvider bakkens længde.
Der kan være tilfælde, hvor udskriftsmediet overholder alle
retningslinjer i dette afsnit og alligevel ikke giver tilfredsstillende
resultater. Dette kan skyldes forkert håndtering, forkerte
temperaturer og fugtighedsniveauer eller andre faktorer, som ikke
kan kontrolleres.
Inden du køber større mængder af et bestemt udskriftsmedie, skal
du sikre dig, at det opfylder såvel de krav, der er angivet i denne
brugerhåndbog, som dine udskriftskrav.
Anvendelse af udskriftsmedier, der ikke overholder disse
specifikationer, kan medføre problemer, der nødvendiggør
reparation. Reparationer af denne type er ikke omfattet af
garantien eller serviceaftaler.
Der kan opstå brand ved brug af brændbare udskriftsmedier.
Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 99).
2. Klem på papirlængdestyret, og skub det til den korrekte placering for det
papirformat, du vil lægge i printeren. Placeringen er markeret i bunden
af bakken.
Brug af antændelige medier eller fremmedlegemer, som efterlades i
printeren, kan føre til overophedning af enheden og kan i sjældne
tilfælde forårsage brand.
Mængden af papir, der lægges i bakken, kan variere afhængigt af den
anvendte medietype. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).
Medier og bakke_ 47
1 Papirlængdestyr
3. Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden papirerne
lægges i bakken.
Hvis du vil undgå, at papir med perforerede linjer hænger
sammen, skal du lufte arkene, før du indfører dem i maskinen.
4. Klem på papirbreddestyrene, og skub dem til placeringen for det
ønskede papirformat, når der er lagt papir i bakken. Placeringen er
markeret i bunden af bakken.
1 Mærke for
papirgrænse
2 Indikator for
papirniveau
Papirmængdeindikatoren viser, hvor meget papir der er i bakken.
1 Papirbreddestyr
•
•
Skub ikke papirbreddestyret for langt ind, så mediet bøjes.
Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage papirstop.
Ilægning af papir i bakken
Bakke1/ekstra bakker
Læg det udskriftsmedie, du oftest bruger, i bakke 1. Bakke 1 kan maksimalt
indeholde 500 ark almindeligt papir.
Du kan købe en ekstra bakke og sætte den i maskinen under
standardbakken. Den kan indeholde 500 ark almindeligt papir. (Se
"Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 90).
1 Fuld
2 Tom
4. Når du udskriver et dokument, skal papirtype og -format indstilles til
bakken.
Oplysninger om indstilling af papirtype og -format på kontrolpanelet. (Se
"Indstilling af papirformat og type" på side 52).
Brug af fotopapir eller overfladebehandlet papir kan skabe problemer,
der kræver reparation. Reparationer af denne type er ikke omfattet af
garantien eller serviceaftaler.
1. Træk bakken ud. Juster bakkens størrelse til det medie, du lægger i. (Se
"Ændring af bakkestørrelse" på side 47).
2. Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden papirerne
lægges i bakken.
•
•
a)
b)
c)
Hvis du vil undgå, at papir med perforerede linjer hænger
sammen, skal du lufte arkene, før du indfører dem i maskinen.
3. Læg papiret med den side, der skal udskrives på, opad.
Medier og bakke_ 48
d)
e)
Hvis du får problemer med papirindføring, skal du kontrollere,
om papiret opfylder mediespecifikationen. Prøv derefter at
placere ét ark ad gangen i universalbakken. (Se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).
De indstillinger, der foretages fra maskindriveren, tilsidesætter
indstillingerne på kontrolpanelet.
Åbn et program, og aktiver udskrivningsmenuen, hvis du vil
udskrive fra et program.
Åbn Udskriftsindstillinger. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på
side 53.)
Tryk på fanen Papir under Udskriftsindstillinger, og vælg en
passende papirtype.
Hvis du f.eks. vil udskrive en etiket, skal du indstille papirtypen
til Etiketter.
Vælg bakke under papirkilde, og tryk derefter på OK.
Start udskrivningen fra programmet.
Universalbakke
3. Læg papiret i.
Universalbakken kan indeholde specielle størrelser og typer af
udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter. Det er nyttigt ved
udskrivning af en enkelt side på brevpapir eller farvet papir.
Udskriftsmedier skal lægges midt i universalbakken med forsiden
nedad, så den øverste kant føres ind i universalbakken først.
Tip til brug af universalbakken
•
Læg kun udskriftsmedier af samme type, format og vægt i
universalbakken ad gangen.
• Læg ikke mere papir i universalbakken under udskrivning, hvis den
stadig indeholder papir. Det kan medføre papirstop. Det gælder også
andre typer udskriftsmedier.
• Brug altid kun de angivne udskriftsmedier, så du undgår papirstop og
problemer med udskriftskvaliteten. (Se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 99).
• Sørg for at glatte evt. krøller på postkort, konvolutter og etiketter ud,
før du lægger dem i universalbakken.
1. Hold i håndtaget på universalbakken, og træk nedad for at åbne den.
4. Klem styrene til indstilling af papirbredden i universalbakken ind mod
papiret. Pres dem ikke for langt ind, så papiret bøjer, hvilket kan
medføre papirstop, eller at papiret føres skævt ind.
2. Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden
papirerne lægges i bakken.
•
Hvis du vil undgå, at papir med perforerede linjer hænger
sammen, skal du lufte arkene, før du indfører dem i maskinen.
Følg vejledningen i ilægning ved udskrivning på
specialmedier. (Se "Udskrivning på specialmedier" på
side 50).
• Åbn bakke 1, og tag det overlappende papir ud, og forsøg
at udskrive igen, hvis papiret overlapper, når der bruges
universalbakke.
• Før papiret manuelt ind, indtil det fremføres automatisk,
hvis papiret ikke indføres korrekt under udskrivning.
5. Når du udskriver et dokument, skal papirtype og -format indstilles til
universalbakken.
Oplysninger om indstilling af papirtype og -format på kontrolpanelet.
(Se "Indstilling af papirformat og type" på side 52).
De indstillinger, der foretages fra maskindriveren, tilsidesætter
indstillingerne på kontrolpanelet.
a) Åbn et program, og aktiver udskrivningsmenuen, hvis du vil
udskrive fra et program.
b) Åbn Udskriftsindstillinger. (Se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 53.)
Medier og bakke_ 49
•
•
•
Udskrivning på specialmedier
Tabellen nedenfor viser de tilgængelige specialmedier til hver bakke.
Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du bruger
specialmedier. Kontroller det maksimale antal ark for hver bakke. (Se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99).
Bakke 1
Valgfrie
bakker
Universalbakke
Almindeligt
●
●
●
Tykt papir
●
●
●
Tykkere
●
●
●
Ekstra tykt
●
●
●
Tyndt papir
●
●
●
Bomuld
●
●
●
Farve
●
●
●
Fortrykt
●
●
●
Genbrugt
●
●
●
Typer
Konvolut
●
Transparenter
●
Etiketter
●
Karton
●
Bond-papir
●
Arkivpapir
●
Vægt: Konvolutpapiret bør ikke veje mere end 90 g/m2, da der ellers
kan opstå papirstop.
- Udformning: Inden udskrivningen skal konvolutterne ligge fladt
med mindre end 6 mm rulning, og de må ikke indeholde luft.
- Tilstand: Konvolutter bør ikke være rynkede, hakkede eller
beskadigede.
- Temperatur: Brug konvolutter, der kan klare den varme og det tryk,
der opstår i maskinen.
Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede kanter.
Brug ikke konvolutter med frimærker.
Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger,
selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.
Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.
Kontroller, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender når helt ud
til konvoluttens hjørner.
-
c) Tryk på fanen Papir under Udskriftsindstillinger, og vælg
en passende papirtype.
Hvis du f.eks. vil udskrive en etiket, skal du indstille
papirtypen til Etiketter.
d) Vælg Universalbakke under papirkilde, og tryk på OK.
e) Start udskrivningen fra programmet.
f) Luk universalbakken, når udskrivningen er færdig.
•
•
•
•
•
1 Acceptabelt
2 Uacceptabelt
Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller med mere
end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal benytte klæbemidler,
som kan holde til maskinens fikseringstemperatur i 0,1 sekund.
Kontroller maskinens specifikationer vedrørende
fikseringstemperaturen. (Se "Generelle specifikationer" på side 98.)
Ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller
sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige fikseringsenheden.
Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke placeres
tættere end 15 mm på konvoluttens kanter.
Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens sammenføjninger
mødes.
Transparency
Brug kun transparenter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke
beskadiges.
I tilfælde af farveudskrivnning med transparenter bliver billedkvaliteten
lavere end ved sort/hvid-udskrivning, når udskrifterne bruges på en
overheadprojektor.
( ●: Medfølger. Tom: ikke til rådighed)
Envelope
Vellykket udskrivning på konvolutter er afhængig af konvolutternes kvalitet.
Når du vil udskrive på en konvolut, skal du anbringe siden med flappen
opad og frimærkeområdets bund øverst til højre.
•
•
•
•
•
Transparenter kan kun bruges i maskinen, hvis de kan tåle maskinens
fikseringstemperatur.
Anbring transparenterne på en plan overflade, når du har taget dem ud
af maskinen.
Lad ikke ubenyttede transparenter ligge i papirbakken i længere tid. De
kan samle støv og snavs, hvilket kan medføre plettet udskrivning.
Tag forsigtigt på transparenter, så du undgår udtværing fra fingeraftryk.
Vær opmærksom på følgende faktorer ved valg af konvolutter:
Medier og bakke_ 50
•
•
•
•
•
Undgå at udsætte trykte transparenter for sollys i længere tid, da dette
kan medføre falmet tryk.
Kontroller, at transparenterne ikke er krøllede eller har iturevne kanter.
Brug ikke transparenter, der ikke sidder fast på mellemlaget.
For at undgå, at transparenter klæber sammen, bør du ikke lade
udskrevne ark lægge sig oven på hinanden efter udskrivningen.
Anbefalede medier: Transparenter til farvelaserprintere fra Xerox, f.eks.
3R 91331(A4) og 3R 2780(Letter), anbefales.
Transparenter af basistypen (f.eks. Xerox 3R3117) giver en bedre
billedkvalitet og en bedre kvalitet i papirhåndteringen end transparenter
med papirbagside (f.eks. Xerox 3R3028) eller typer med aftagelig stribe
(3R3108).
•
•
Transparenter med statisk elektricitet kan medføre problemer
med billedkvaliteten.
Afhængigt af valget af transparenter og
opbevaringsbetingelserne kan der opstå papirstop eller ridser i
billedet.
Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser
•
•
Udskriv ikke på udskriftsmedier, der er mindre end 76 mm brede eller
127 mm lange.
Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra materialets
kanter.
Brevpapir/fortrykt papir
Labels
Enkeltsidet
Brug kun etiketter, der er beregnet til lasermaskiner, så maskinen ikke
beskadiges.
•
•
•
•
Vær opmærksom på følgende faktorer ved valg af etiketter:
- Klæbemidler: Klæbemidlet skal være stabilt ved maskinens
fikseringstemperatur. Se specifikationen til maskinen for at finde
fikseringstemperaturen. (Se "Generelle specifikationer" på side 98.)
- Placering på arket: Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt
mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der
er afstand mellem dem, og medføre alvorlige papirstop.
- Krøl: Inden udskrivningen skal etiketarket ligge fladt uden mere end
13 mm krøl i nogen retning.
- Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på
manglende klæbeevne.
Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne.
Synlige områder på arket kan medføre, at etiketterne løsnes under
udskrivning, og forårsage papirstop. Synligt klæbemateriale kan også
beskadige maskindele.
Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den
selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen
én gang.
Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler
eller på anden måde er beskadiget.
•
•
•
•
Dobbeltsidet
Bakke1/
ekstra
bakker
Udskriftsiden opad
Udskriftsiden nedad
Universalba
kke
Udskriftsiden nedad
Udskriftsiden opad
Brevpapir/fortrykt papir skal være trykt med varmebestandigt blæk, der
ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for
maskinens fikseringstemperatur i 0,1 sekund. Se specifikationen til
maskinen for at finde fikseringstemperaturen. (Se "Generelle
specifikationer" på side 98.)
Blækket på brevpapir/fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke
have nogen form for negativ virkning på maskinens ruller.
Formularer og brevpapir skal opbevares i forseglet og fugtsikker
emballage for at forebygge forandringer under opbevaring.
Før du lægger brevpapir/fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at
blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk
løsnes fra fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.
Medier og bakke_ 51
Brugt papir
9. Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
Når der ilægges brugt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en ukrøllet
kant skal vende fremad. Hvis du oplever problemer med papirindføringen,
kan du prøve at vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke kan
garanteres.
10. Tryk på
.
11. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Papirkilde, og tryk derefter på OK.
12. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirbakke.
13. Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
14. Tryk på
for at vende tilbage til Klar-tilstand.
Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir, skal du
vælge Brugerdefineret under fanen Papir i Udskriftsindstillinger.
(Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)
Brug af programmet udskriftsstøtte
•
•
•
Brugt papir skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter,
fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens
fikseringstemperatur i 0,1 sekund. Se specifikationen til maskinen for at
finde fikseringstemperaturen. (Se "Generelle specifikationer" på
side 98.)
Blækket på brugt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have
nogen form for negativ indvirkning på maskinens ruller.
Før du lægger brugt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på
papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra
brugt papir og forringe udskriftskvaliteten.
Udbakkens overflade kan blive meget varm, hvis du udskriver et stort
antal sider på én gang. Undlad at berøre overfladen, og lad ikke børn
komme i nærheden af den.
De udskrevne sider stables på udskriftsstøtten, og udskriftsstøtten
medvirker til at justere de udskrevne sider. Træk udskriftsstøtten ud.
Foto
•
Der må ikke bruges inkjet-fotopapir til denne maskine. Det kan
beskadige maskinen.
Glittet
Læg ét ark papir i universalbakken ad gangen med den glittede side
nedad.
•
•
Anbefalede medier: Kun glittet papir (Letter) til denne maskine efter HP
Brochure Paper (Produkt: Q6611A).
Anbefalede medier: Glittet papir (A4) til denne maskine efter HP
Superior Paper 160 glossy (Produkt: Q6616A).
Indstilling af papirformat og type
Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirformat og -type på
kontrolpanelet. Ved udskrivning via computeren skal du vælge
papirformatet og -typen i programmet og vælge fanen Papir i
Udskriftsindstillinger. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)
De indstillinger, der foretages fra maskindriveren, tilsidesætter
indstillingerne på kontrolpanelet.
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Papir, og tryk derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirbakke, og tryk derefter
på OK.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Papirstørrelse, og tryk derefter på
OK.
5. Tryk på pil op/ned for at vælge det ønskede papirformat.
6. Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
7. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Papirtype, og tryk derefter på OK.
8. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede papirtype.
Medier og bakke_ 52
Udskrivning af
6.
Dette kapitel beskriver almindelige udskrivningsopgaver.
Kapitlet omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
Grundlæggende udskrivning
Ændring af standardindstillingerne for udskrivning
Indstilling af maskinen til standardmaskine
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.
Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram (kun Windows)
Macintosh-udskrivning
Linux-udskrivning
Unix-udskrivning
Åbne udskriftsindstillinger
•
Grundlæggende udskrivning
Udskrivning
•
Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i Windows 7.
1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Vælg Udskriv i menuen Filer.
3. Vælg din maskine på listen Vælg printer.
1.
2.
3.
4.
Vinduet Udskriftsindstillinger, der vises i denne brugerhåndbog,
kan være anderledes på den maskine, som du anvender. Men
sammensætningen af vinduet Udskriftsindstillinger er ens.
Hvis du vælger en indstilling under Udskriftsindstillinger, vises
der muligvis et advarselsmærke,
eller
. Et udråbstegn
betyder ( ), at du godt kan vælge denne indstilling, men at dette
ikke anbefales, mens et ( ) betyder, at du ikke kan vælge denne
indstilling på grund af maskinens indstillinger eller miljø.
Åbn det dokument, du vil udskrive.
Vælg Udskriv i menuen Filer.
Vælg din maskine på listen Vælg printer.
Klik på Egenskaber eller Indstillinger.
4. De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og
udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv.
Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du
klikke på Egenskaber eller Indstillinger i vinduet Udskriv(se
"Åbne udskriftsindstillinger" på side 53).
5. Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i vinduet Udskriv.
Annullering af et udskriftsjob
Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du
annullere jobbet som følger:
• Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på
maskinikonet (
•
) på proceslinjen i Windows.
Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på
kontrolpanelet.
Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved hjælp af
knappen Status for printer.
Brug af en foretrukken indstilling
på
Indstillingen Forudindstil., som vises på hver af egenskabsfanerne
undtagen fanen Samsung, giver dig mulighed for at gemme de aktuelle
egenskabsindstillinger til fremtidig brug.
For at gemme et punkt under Forudindstil. skal du følge nedenstående
trin:
Udskrivning af_ 53
Indstilling af maskinen til standardmaskine
1. Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
2. Indtast et navn for indstillingen i feltet Forudindstil..
1. Klik på menuen Start i Windows.
• I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere.
• I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder.
• I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware og lyd > Printere.
• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og printere.
• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware
> Enheder og printere.
2. Vælg din maskine.
3. Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som standardprinter.
I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 kan du vælge andre
printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer, hvis der er
en ► ud forBenyt som standardprinter.
3. Klik på
(Tilføj). Når du gemmer Forudindstil., gemmes alle
aktuelle driverindstillinger.
Brug af avancerede udskrivningsfunktioner
Vælg flere indstillinger, og klik på
(Opdater). Indstillingerne
føjes til de forudindstillinger, du har foretaget. Hvis du vil bruge en
gemt indstilling, skal du vælge den på rullelisten Forudindstil..
Maskinen er nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse med
de valgte indstillinger. Hvis du vil slette de indstillinger, du har
gemt, skal du markere dem på rullelisten Forudindstil. og klikke
(Slet).
på
Du kan også gendanne printerdriverens standardindstillinger ved
at vælge Standardforudindstilling på rullelisten Forudindstil..
XPS-printerdriver: bruges til udskrivning af XPS-filformatet.
• XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows
Vista-operativsystemet eller nyere.
• Du kan installere XPS-printerdriveren, når du indsætter
software-cd'en i dit cd-rom-drev. Når installationsvinduet vises,
skal du vælge Avanceret installation > Brugerdefineret
installation. Du kan vælge XPS-printerdriveren i vinduet Vælg
software og hjælpeprogrammer, der skal installeres.
• Installer valgfri hukommelse, når et XPS-job ikke udskrives, fordi
printeren ikke har mere hukommelse.
Brug af Hjælp
Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet Udskriftsindstillinger,
og tryk på F1 på dit tastatur.
Ændring af standardindstillingerne for
udskrivning
Udskrivning til en fil (PRN)
Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.
1. Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv.
1. Klik på menuen Start i Windows.
• I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere.
• I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder.
• I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >
Hardware og lyd > Printere.
• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og printere.
• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware
> Enheder og printere.
2. Højreklik på maskinen.
3. I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista skal du vælge
Udskriftsindstillinger.
I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 skal du vælge
Udskriftsindstillinger i genvejsmenuerne.
Hvis der ud for Udskriftsindstillinger er en ►, kan du vælge
andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.
4. Rediger indstillingerne under de enkelte faner.
5. Klik på OK.
2. Klik på Udskriv.
3. Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK.
For eksempel c:\Temp\filnavn.
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftsjob, skal du ændre
dem i Udskriftsindstillinger.
Udskrivning af_ 54
Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i
Dokumenter, Documents and Settings eller Brugere.
Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser
den gemte mappe muligvis anderledes ud.
Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.
Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke
på Egenskaber eller Indstillinger i programmets vindue Udskriv for at
ændre udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med
printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du
bruger.
Emne
Dobbeltsidet
udskrivning
Beskrivelse
Udskriv på begge sider af et ark papir
(duplex). Før du udskriver, skal du angive
udskriftsretningen.
•
Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger
og modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for
maskinen.
Emne
Flere sider pr. ark
Posterudskrivning
Brochureudskrivning
8
9
•
Beskrivelse
Vælger det antal sider, som du vil udskrive
på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive
mere end én side pr. ark, reduceres sidernes
størrelse, og de arrangeres i den
rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op
til 16 sider på samme papir.
•
Dobbeltsidet
udskrivning
(Indstilling)
Udskriver et enkeltsidet dokument på 4
(Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster
4x4) ark papir med det formål at sætte
siderne sammen, så de udgør ét dokument
af plakatstørrelse.
Vælg værdien for Posteroverlapning. Angiv
Posteroverlapning i millimeter eller tommer
ved at klikke på alternativknappen øverst til
højre under fanen Grundlæggende, så det
bliver nemmere at sætte arkene sammen
bagefter.
•
•
Udskriver dokumentet på begge sider af
papiret og arrangere siderne, så papiret efter
udskrivningen kan foldes på midten og
danne en brochure.
Du skal udskrive på medier i formatet Letter,
Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil
oprette en brochure.
Indstillingen Brochureudskrivning er
ikke tilgængelig for alle papirformater.
Vælg den tilgængelige indstilling for
papirStørrelse på fanen Papir for at se
tilgængelige papirstørrelser.
Hvis du vælger et papirformat, der ikke
er tilgængeligt, annulleres denne
indstilling automatisk. Vælg kun
tilgængeligt papir (papir uden mærket
eller
).
•
Du kan bruge denne funktion
sammen med papirstørrelserne
Letter, Legal, A4, US Folio eller
Oficio
Hvis maskinen ikke har en
duplexenhed, skal du fuldføre
udskriftsjobbet manuelt. Maskinen
udskriver først hver anden side af
dokumentet. En meddelelse vises
derefter på computeren.
Funktionen Spring tomme sider
over fungerer ikke, når du vælger
duplexfunktionen.
Printerstandard: Hvis du vælger denne
indstilling, afhænger denne funktion af de
indstillinger, du har valgt på maskinens
kontrolpanel. Denne indstilling er kun
tilgængelig, når du bruger PCL/
XPS-printerdriveren.
Ingen: Deaktiverer denne funktion.
Lang led: Denne indstilling er det layout,
som normalt anvendes ved indbinding af
bøger.
•
Kort led: Denne indstilling er det layout,
som normalt anvendes i kalendere.
•
Omvendt dobbeltsidet udskrivning:
Vælg denne indstilling for at vende
udskrivningsrækkefølgen ved
duplexudskrivning.
Papirindstillinger
Ændrer størrelsen af et dokument, så det
bliver større eller mindre på den udskrevne
side, ved at angive med hvilken procent
dokumentet skal forstørres eller
formindskes.
Vandmærke
Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed
for at udskrive tekst hen over et eksisterende
dokument. Du kan f.eks. benytte den, hvis
du vil have teksten ”DRAFT” eller
”CONFIDENTIAL” skrevet med store grå
bogstaver diagonalt hen over den første side
eller på alle siderne i et dokument.
Udskrivning af_ 55
Emne
Beskrivelse
Emne
Vandmærke
(Oprettelse af et
vandmærke)
1 Hvis du vil ændre indstillingerne for
udskrivning fra programmet, skal du
åbne Udskriftsindstillinger.
2 Klik på fanen Avanceret, og vælg
Rediger på rullelisten Vandmærke.
Vinduet Rediger vandmærker e vises.
3 Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet
Meddelelse i vandmærke. Du kan
indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i
eksempelvinduet.
Vandmærke
(Redigering af et
vandmærke)
1 Hvis du vil ændre indstillingerne for
udskrivning fra programmet, skal du
åbne Udskriftsindstillinger.
2 Klik på fanen Avanceret, og vælg
Rediger på rullelisten Vandmærke.
Vinduet Rediger vandmærker e vises.
3 Vælg det vandmærke, du vil redigere,
på listen Aktuelle vandmærker. Nu kan
du ændre vandmærkets tekst og øvrige
indstillinger.
4 Klik på Opdater for at gemme
ændringerne.
5 Klik på OK eller Udskriv, indtil du
afslutter vinduet Udskriv.
Vandmærke
(Sletning af et
vandmærke)
1 Hvis du vil ændre indstillingerne for
udskrivning fra programmet, skal du
åbne Udskriftsindstillinger.
2 Klik på fanen Avanceret, og vælg
Rediger på rullelisten Vandmærke.
Vinduet Rediger vandmærker e vises.
3 Marker det vandmærke, du vil slette, på
listen Aktuelle vandmærker, og klik på
Slet.
4 Klik på OK eller Udskriv, indtil du
afslutter vinduet Udskriv.
Overlay
Beskrivelse
Denne indstilling er kun tilgængelig, når du
bruger PCL-printerdriveren.
Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt
på computerens harddisk i et særligt
filformat, og som kan udskrives på alle
dokumenter. Overlays benyttes ofte i stedet
for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt
brevpapir kan du oprette et overlay, der
indeholder præcis de samme oplysninger
som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et
brev med dit selskabs brevhoved, behøver
du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen:
Udskriv blot brevhovedet som overlay på
dokumentet.
Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du
oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller
billede.
•
•
Overlay
(Oprettelse af et nyt
sideoverlay)
Udskrivning af_ 56
Overlayet skal have den samme
størrelse som det dokument, du vil
udskrive det på. Opret ikke et
overlay med et vandmærke.
Overlayets opløsningsgrad skal
være den samme som
opløsningsgraden for det
dokument, du vil udskrive overlayet
på.
1 Hvis du vil gemme dokumentet som et
overlay, skal du åbne
Udskriftsindstillinger.
2 Klik på fanen Avanceret, og vælg
Rediger på rullelisten Tekst. Vinduet
Rediger overlay åbnes.
3 Klik på Opret i vinduet Rediger overlay.
4 I vinduet Gem som skal du indtaste et
navn på op til otte tegn i feltet Filnavn.
Vælg destinationsstien, hvis der er
behov for det (standard er
C:\Formover).
5 Klik på Gem. Navnet vises i Overlayliste.
6 Klik på OK eller Udskriv, indtil du
afslutter vinduet Udskriv.
Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet
på computerens harddisk.
Emne
Beskrivelse
Overlay
(Brug af et sideoverlay)
1 Klik på fanen Avanceret.
2 Markér det ønskede overlay på
rullelisten Tekst.
3 Hvis den ønskede overlayfil ikke vises
på rullelisten Tekst, skal du vælge
Rediger... og klikke på Indlæs. Marker
den overlayfil, du vil benytte.
Hvis du har gemt den overlayfil, du vil
bruge, i en ekstern kilde, kan du også
indlæse filen fra vinduet Åbn.
Klik på Åbn, når du har markeret filen.
Filen vises i feltet Overlayliste og er
tilgængelig for udskrivning. Vælg
overlayet i feltet Overlayliste.
4 Markér om nødvendigt
afkrydsningsfeltet Bekræft sideoverlay
ved udskrivning. Hvis dette
afkrydsningsfelt er markeret, vises der
en meddelelsesboks, hver gang du
sender et dokument til udskrivning, der
beder dig bekræfte, at du vil udskrive
et overlay sammen med dokumentet.
Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret,
og der er markeret et overlay, udskrives
overlayet automatisk sammen med
dokumentet.
5 Klik på OK eller Udskriv, indtil du
afslutter vinduet Udskriv.
Overlay
(Sletning af et
sideoverlay)
Emne
Beskrivelse
Udskrivningstilstand
•
•
1 I vinduet Printing Preferences skal du
klikke på fanen Avanceret.
2 Vælg Rediger på rullelisten Tekst.
3 Markér det overlay, du vil slette, i feltet
Overlayliste.
4 Klik på Slet.
5 Klik på Ja, når du bliver bedt om at
bekræfte sletningen.
6 Klik på OK eller Udskriv, indtil du
afslutter vinduet Udskriv. Du kan slette
sideoverlays, som du ikke længere
bruger.
•
•
Udskrivning af_ 57
Denne funktion er kun tilgængelig,
hvis du har installeret den ekstra
harddisk.
• Nogle menuer vises muligvis ikke i
displayet, afhængigt af indstillinger
og modeller. De menuer, der ikke er
vist, er ikke relevante for maskinen.
• Du kan se den liste over
udskriftsjob, som du har
konfigureret i printerdriverens
Udskrivningstilstand, i menuen
Jobhåndtering.
Udskrivningstilstand: Standarden for
Udskrivningstilstand er Normal, dvs.
udskrivning uden at gemme udskriftsfilen i
hukommelsen.
- Normal: Denne tilstand udskriver
uden at gemme dokumentet i den
ekstra hukommelse.
- Kladde: Denne tilstand er nyttig, når
du udskriver mere end én kopi. Du
kan udskrive én kopi for at undersøge
den og derefter udskrive resten af
kopierne senere.
- Fortrolig: Denne tilstand bruges til at
udskrive fortrolige dokumenter. Du
skal angive en adgangskode for at
udskrive.
- Gem: Vælg denne indstilling for at
gemme et dokument på harddisken
uden at udskrive det.
- Gem og udskriv: Denne tilstand
bruges, når et dokument udskrives og
lagres på samme tid.
- Spool: Indstillingen kan være nyttig
ved håndtering af store mængder
data. Hvis du vælger denne indstilling,
spooler printeren dokumentet til
harddisken, og udskriver derefter
dokumentet fra harddiskkøen, hvilket
nedsætter computerens
arbejdsmængde.
- Udskriftsplanlægning: Vælg denne
indstilling for at udskrive dokumentet
på et bestemt tidspunkt.
Bruger-id: Denne indstilling bruges, når
der skal søges efter en gemt fil på
kontrolpanelet.
Jobnavn: Denne indstilling bruges, når
der skal søges efter en gemt fil på
kontrolpanelet.
Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram (kun
Windows)
5. Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
6. Klik på Print.
Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?
Ændring af printerindstillinger
Direkte udskrivning Hjælpeprogram er et program, der sender PDF-filer
direkte til din maskine, uden at behøve at åbne filen.
Vælg Avanceret installation > Brugerdefineret installation, og marker
dette program, når du installerer printerdriveren, hvis du vil installere dette
program.
•
•
•
•
•
På nogle modeller skal der installeres en harddisk (HDD) eller
indsættes en hukommelse, for at hjælpeprogrammer kan køre
korrekt. Eller skal de installeres.
Du kan ikke udskrive PDF-filer , der er beskyttet. Deaktiver
udskrivningsbeskyttelsesfunktionen, og prøv at udskrive igen.
Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet af en
adgangskode. Deaktiver adgangskodefunktionen, og prøv at
udskrive igen.
Hvorvidt en PDF-fil kan udskrives med Direkte udskrivning
Hjælpeprogram-programmet afhænger af, hvordan PDF-filen blev
oprettet.
Programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram understøtter PDF
version 1.7 og ældre versioner. I forbindelse med nyere versioner
skal du åbne filen for at udskrive den.
Udskrivning
Der er flere måder, hvorpå du kan udskrive ved brug af Direkte udskrivning
Hjælpeprogram.
1. Fra menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle Programmer >
Samsung Printers > Direkte udskrivning Hjælpeprogram > Direkte
udskrivning Hjælpeprogram.
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises.
2. Vælg din maskine på rullelisten Vælg printer, og klik på Gennemse.
3. Marker den fil, du ønsker at udskrive, og klik på Åbn.
Filen føjes til afsnittet Vælg filer.
4. Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.
5. Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
Brug af genvejsmenuen
1. Højreklik på den PDF-fil, du vil udskrive, og vælg Direkte udskrivning.
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises med PDF-filen tilføjet.
2. Vælg den maskine, du vil benytte.
3. Tilpas maskinindstillingerne.
4. Klik på Udskriv. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.
Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.
Åbn et program, og vælg Print i menuen File. Det maskinnavn, der vises i
vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken
maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet
følgende.
Udskrivning af flere sider på ét ark
Du kan udskrive mere end én side på et enkelt ark papir. Denne funktion
giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.
1. Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
2. Vælg Layout på rullelisten under Orientation. Vælg det antal sider, du
vil udskrive på ét ark papir, på rullelisten Pages per Sheet.
3. Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
4. Klik på Print.
Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil udskrive,
på ét ark papir.
Udskrivning på begge sider af papiret
Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side
det endelige dokument skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:
• Long-Edge Binding: Denne indstilling giver det konventionelle layout,
der anvendes i bogbinding.
• Short-Edge Binding: Denne indstilling er den type, der oftest bruges til
kalendere.
1. Vælg Print i menuen File i dit Macintosh-program.
2. Vælg Layout på rullelisten under Orientation.
3. Vælg en indbindingsretning under indstillingen Two-Sided.
4. Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
5. Klik på Print. Printeren udskriver nu på begge sider af papiret.
Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi
muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på
begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.
Brug af Hjælp
Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne,
som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med
oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.
Macintosh-udskrivning
Udskrivning af et dokument
Når du udskriver fra en Macintosh, skal du kontrollere indstillingerne for
printerdriver i alle de programmer, du bruger. Følg trinene nedenfor for at
udskrive fra Macintosh:
1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Åbn menuen File, og klik på Page Setup (Document Setup i nogle
programmer).
3. Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og
kontroller, at maskinen er valgt. Tryk på OK.
4. Åbn menuen File, og klik på Print.
Udskrivning af_ 58
Linux-udskrivning
standardindstillinger for enheden.
Jobs: Viser listen over udskriftsjob. Klik på Cancel job for at
annullere det valgte job, og marker afkrydsningsfeltet Show
completed jobs for at se tidligere job på joblisten.
• Classes: Viser den klasse, som maskinen er i. Klik på Add to Class
for at føje printeren til en bestemt klasse, eller klik på Remove from
Class for at fjerne maskinen fra den valgte klasse.
4. Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke vinduet Printer
Properties.
•
Udskrivning fra programmer
Der er en lang række Linux-programmer, som du kan udskrive fra med
CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på maskinen fra
ethvert af disse programmer.
1. Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
2. Vælg Print direkte ved brug af lpr.
3. Vælg maskinens modelnavn på printerlisten, og klik på Properties i
vinduet LPR GUI.
4. Rediger egenskaberne for udskriftsjobbet med de følgende fire faner
øverst i vinduet.
• General: Ændrer dokumenternes papirstørrelse, papirtype og
-retning. Den aktiverer duplexfunktionen, tilføjer start- og
slutbannere, ændrer antallet af sider pr. ark.
• Text: Angiver sidemargener og tekstindstillinger, f.eks. linjeafstand
eller kolonner.
• Graphics: Angiver billedindstillinger, der bruges ved udskrivning af
billedfiler, f.eks. farveindstillinger, billedstørrelse eller billedposition.
• Advanced: Angiver udskriftsopløsning, papirkilde og destination.
5. Klik på Apply for at anvende ændringerne og lukke vinduet Properties.
6. Klik på OK i vinduet LPR GUI for at starte udskrivningen.
7. Vinduet Printing vises, så du kan overvåge status for udskriftsjobbet.
Hvis du vil afbryde det aktuelle job, skal du klikke på Cancel.
Unix-udskrivning
Fortsættelse af udskriftsjobbet
Når printeren er installeret, skal du vælge at udskrive et billede, tekst-, PSeller HPGL-filer.
1. Udfør kommandoen "printui <file_name_to_print>".
Hvis du f.eks. udskriver “document1”
printui dokument1
Dette åbner UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor brugeren
kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.
2. Vælg en printer, der allerede er tilføjet.
3. Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks. Page Selection.
4. Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i Number of Copies.
Tryk på Properties for at få fordel af de printerfunktioner, der
findes i printerdriveren (se "Ændring af printerindstillinger" på
side 58).
Udskrivning af filer
Du kan udskrive mange forskellige typer filer på maskinen ved hjælp af
CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. Dette kan du gøre med
CUPS lpr-hjælpeprogrammet, men driverpakken erstatter
lpr-standardværktøjet med et meget mere brugervenligt LPR GUI-program.
Sådan udskriver du en dokumentfil:
1. Skriv lpr <filnavn> fra Linux shell-kommandolinjen, og tryk på Enter.
Vinduet LPR GUI e vises.
Når du kun skriver lpr og trykker på Enter, åbnes vinduet Select file(s)
to printSelect file(s) to print først. Vælg blot den eller de filer, du
ønsker at udskrive, og klik på Open.
2. I vinduet LPR GUI skal du markere din printer på listen og ændre
egenskaber for udskriftsjob.
3. Klik på OK for at starte udskrivningen.
5. Tryk på OK for at starte udskriftsjobbet.
Ændring af maskinindstillingerne
UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor brugeren kan vælge
forskellige indstillinger i printerens Properties.
Følgende hot keys kan også anvendes: “H” for Help, “O” for OK, “A” for
Apply og “C” for Cancel.
Fanen General
•
•
•
Konfiguration af printeregenskaber
Med vinduet Printer Properties i Printers configuration kan du ændre de
forskellige printeregenskaber for din maskine.
1. Åbn Unified Driver Configurator.
Skift om nødvendigt til Printers configuration.
2. Markér din maskine på listen over tilgængelige printere, og klik på
Properties.
3. Vinduet Printer Properties vises.
Følgende fem faner vises øverst i vinduet:
• General: Giver dig mulighed for at ændre printerplacering og navn.
Det navn, der angives på denne fane, vises på printerlisten i
Printers configuration.
• Connection: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden
port. Hvis du ændrer maskinens port fra USB til parallel eller
omvendt, skal du omkonfigurere printerporten under denne fane.
• Driver: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden
maskindriver. Hvis du klikker på Options, kan du angive
•
•
•
•
Paper Size: Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre
papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.
Paper Type: Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i listefeltet
Printer Default, Plain og Thick.
Paper Source: Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra. Som
standard er det Auto Selection.
Orientation: Vælg den retning som oplysningerne udskrives i på en
side.
Duplex: Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir.
Multiple pages: Udskriv flere sider på én side af papiret.
Page Border: Vælg en af kanterne (f.eks. Single-line hairline eller
Double-line hairline)
Fanen Image
Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke, opløsning eller
billedretning.
Fanen Text
Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den aktuelle
udskrift.
Udskrivning af_ 59
Fanen HPGL/2
•
•
•
Use only black pen: Til udskrivning af grafik i sort.
Fit plot to page: Tilpas al grafik til en enkelt side.
Pen Width: Skift værdi for at øge tykkelsen af pennelinjer. Som
standard er det 1.000.
Fanen Margins
•
•
Use Margins: Indstil margenerne til dokumentet. Som standard er
margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre
margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive felter.
Disse værdier, der indstilles som standard, afhænger af den valgte
sidestørrelse.
Unit: Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.
Fanen Printer-Specific Settings
Vælg forskellige indstillinger i JCL- og General-rammer for at
brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er specifikke for
printeren og afhænger af PPD-filen.
Udskrivning af_ 60
Maskinstatus og avancerede funktioner
7.
I dette kapitel beskrives det, hvordan du får vist maskinens aktuelle status, og metoden til avanceret opsætning af
maskinen. Læs dette kapitel grundigt, så du kan bruge maskinens forskellige funktioner.
Kapitlet omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adgang til menuen
Information
Layout
Papir
Grafik
Adgang til menuen
1. Tryk på
Systemkonfiguration
Emulering
Farve
Netværk
Jobhåndtering
Layout
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk
derefter på OK.
3. Hvis indstillingen har undermenuer, skal du gentage trin 2.
4. Tryk på pil op/ned for at få adgang til den påkrævede værdi.
5. Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.
6. Tryk på
, hvis du vil flytte til menuerne på øverste niveau.
7. Tryk på
for at vende tilbage til Klar-tilstand.
Punkt
Retning
Med denne menu kan du vælge den retning,
som oplysninger udskrives på siden i.
Fælles margen
Indstil margenen for udskriftsmaterialer. De
margener, du indstiller her, anvendes ved
udskrivning fra alle bakker.
• Simplex: Indstil margenen for
udskriftsmaterialer til ensidet udskrivning.
• Duplex: Indstil margenerne for dobbeltsidet
udskrivning.
• Indbinding: Når du udskriver på begge
sider af papiret, vil side A's margen tættest
på indbindingen svare til side B's margen
tættest på indbindingen. Ligeledes vil
sidernes margener længst fra indbindingen
være ens.
<Bakke X>
Indstil margenen for udskriftsmaterialer. De
margener, du indstiller her, anvendes ved
udskrivning fra bakke1 og ekstra bakker.
• Simplex: Indstil margenen for
udskriftsmaterialer til ensidet udskrivning.
• Duplex: Indstil margenerne for dobbeltsidet
udskrivning.
Universalbakke
Indstil margenen for udskriftsmaterialer. De
margener, du indstiller her, anvendes ved
udskrivning fra universalbakken.
• Simplex: Indstil margenen for
udskriftsmaterialer til ensidet udskrivning.
• Duplex: Indstil margenerne for dobbeltsidet
udskrivning.
Emuleringsmargen
Når du opretter en emuleringsudskriftsside uden
margenoplysninger, bruger maskinen de
margenværdier, der er indstillet her.
• Topmargen: Indstil topmargenen fra 0,0 til
250 mm.
• Venstre margen: Indstil den venstre
margen fra 0,0 til 164 mm.
Information
Indstilling
Beskrivelse
Menuoversigt
Du kan udskrive menukortet, der viser
maskinens layout og aktuelle indstillinger.
Konfiguration
Du kan udskrive en rapport om maskinens
overordnede konfiguration.
Forbrugsstofinfo
Du kan udskrive siden med oplysninger om
forbrugsstoffer.
Demoside
Du kan udskrive demosiden, uanset om
maskinen udskriver korrekt eller ej.
PCL-skrifttype
Du kan udskrive PCL-skrifttypelisten.
PS-skrifttype
Du kan udskrive PS-skrifttypelisten.
Lagrede job
a
Du kan udskrive job, der i øjeblikket er gemt på
harddisken.
Gennemførte joba
Du kan udskrive listen over afsluttede
udskriftsjob.
Brugstællera
Brugssiden indeholder det samlede antal sider,
der er udskrevet af en person eller gruppe.
Konto
Du kan udskrive en rapport om antallet af
udskrifter.
Beskrivelse
a. Dette menupunkt er tilgængeligt, når den ekstra harddisk er installeret.
Maskinstatus og avancerede funktioner_ 61
Punkt
Duplex
Beskrivelse
Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret,
skal du angive indbindingssiden.
• Fra: Slå denne indstilling fra.
• Lang led: Denne indstilling er det
traditionelle layout, der bruges til bogbinding.
• Kort led: Denne indstilling er det
traditionelle layout, der bruges til kalendere.
Grafik
Indstilling
Opløsning
Du kan vælge standardopløsningen. Hvis
opløsningen er høj, bliver udskrifter mere
tydelige, men udskrivningen kan tage længere
tid.
• 600dpi-Normal: Hvis dine udskriftsjob
overvejende består af tekst, kan du opnå det
bedste resultat ved at vælge denne
indstilling.
• 1200dpi-Bedst: Vælg denne indstilling, hvis
jobbet indeholder bitmapbilleder som f.eks.
scannede fotografier eller grafik, der opnår
en bedre kvalitet med udvidet linjeopdeling.
Kantforbedring
Den giver brugeren mulighed for at forbedre
skarpheden for tekst og grafik, så læsbarheden
forbedres.
Opfangning
Den reducerer det hvide mellemrum, der opstår
som følge af forkert justerede farvekanaler, når
der udskrives i farver. Desuden overtrykkes sort
tekst på andre farver.
Ryd tekst
Vælg denne indstilling for at udskrive tekster,
der er mørkere end et almindeligt dokument.
Screening
Denne indstilling påvirker farveudskriftens
opløsning og skarphed.
• Normal: I denne tilstand genereres
udskrifter med en jævn tone på hele siden.
• Forbedret: I denne tilstand genereres
udskrifter med skarptegnet tekst og
udjævnede grafik-/fotoobjekter på siden.
• Detaljeret: I denne tilstand genereres
udskrifter med skarpe detaljer på hele siden.
Papir
Indstilling
Beskrivelse
Kopier
Du kan vælge det maksimale antal kopier.
Universalbakke
[Bakke<x>]
•
•
Papirkilde
Autobakkekontakt
Papirstørrelse: Du kan vælge
standardpapirstørrelsen.
Papirtype: Du kan vælge standardpapirtype
for udskriftsmediet.
Du kan vælge, hvilken bakke udskriftsjobbet skal
behandles fra. Hvis du vælger Auto, leverer
maskinen først papir fra universalbakken,
derefter fra bakke 1, og til sidst fra bakke 2. Hvis
en bakke er tom, vil maskinen derfor søge efter
papir fra den næste tilgængelige bakke.
Dette er en indstilling, der bruges til at indstille
maskinen til enten at fortsætte udskrivning eller
stoppe udskrivning, når en bakke bliver tom.
Hvis bakke 1 og bakke 2 f.eks. indeholder papir
af samme størrelse, udskriver maskinen
automatisk fra bakke 2, når bakke 1 løber tør for
papir.
Denne indstilling vises ikke, hvis du har
valgt Auto for Papirkilde.
Bakke Bekræft
Gør det muligt at vælge bakke og papir til et
udskriftsjob. Bakke Bekræft bruges til at
aktivere det vindue, hvor du bliver spurgt, om du
vil angive papirformat og -type for den netop
åbnede bakke.
• Hvis denne indstilling er sat til Til, og der er
fyldt papir i letter-format i bakke 1 og bakke
2, udskriver maskinen automatisk fra bakke
2, når bakke 1 er tom.
Beskrivelse
Systemkonfiguration
Indstilling
Beskrivelse
Dato og klokkeslæta
Du kan indstille dato og klokkeslæt. (Se
"Indstilling af dato og klokkeslæt" på side 45).
Tidstilstanda
Du kan indstille maskinen til at vise tiden i enten
12-timers eller 24-timers format. (Se "Ændring
af tidsformatet" på side 45).
Formatmenua
•
•
•
Maskinstatus og avancerede funktioner_ 62
Fra: Udskriver i normaltilstand.
Enkelt format: Udskriver alle sider ved
hjælp af den første formular.
Dobbelt format: Udskriver forsiden ved
hjælp af den første formular og udskriver
bagsiden hjælp af den anden formular.
Indstilling
Vælg formata
Beskrivelse
Indstilling
Formular-overlay er billeder, der er gemt på
printerens harddisk (HDD) i et særligt filformat,
og som kan udskrives i lag på alle dokumenter.
(Se "Formularfil" på side 96).
•
•
Vælg format vises ikke, når
Formatmenu indstilles til Fra.
2. Format vises, når Formatmenu
indstilles til Dobbelt format.
Sprog
Giver dig mulighed for at skifte det sprog, der
vises på displayet. (Se "Ændring af
displaysproget" på side 45).
Strømbesp.
Reducer energiforbruget ved at indstille
strømsparefunktionerne. (Se "Brug af
energibesparelsesfunktionen" på side 46).
Opv.haendelse
Du kan indstille den tilstand, der skal til for at
vække maskinen fra dvaletilstand. Indstiller
maskinen til at tændes.
• Knaptryk: Når du trykker på
strøm-knappen, vækkes maskinen fra
dvaletilstand.
• Printer: Når du åbner eller lukker
papirbakken, vækkes maskinen fra
dvaletilstand.
Auto fortsæt
Højdetilpasning
Auto CR
Jobtimeout
Dette punkt bestemmer, om maskinen skal
fortsætte med at udskrive, hvis den finder papir,
som ikke svarer til papirindstillingen.
• Fra: Hvis papiret ikke stemmer overens,
forbliver meddelelsen på displayet, og
maskinen vil være offline, indtil du lægger
det rigtige papir i.
• Til: Hvis der opstår en uoverensstemmelse
mellem papirindstillingerne og papiret i
bakken, vises en fejlmeddelelse. Maskinen
vil være offline i 30 sekunder, hvorefter
meddelelsen slettes automatisk, og
udskrivningen fortsætter.
Udskriftskvaliteten påvirkes af atmosfærisk tryk.
Det atmosfæriske tryk bestemmes af maskinens
højde over havet. Denne funktion giver dig
mulighed for at justere højden i høje egne. Jo
større højde, desto højere justering, hvor Høj 3
er højest. (Se "Højdejustering" på side 45).
Med denne indstilling kan du indsætte den
nødvendige vognretur efter hvert linjeskift,
hvilket er nyttigt for Unix-brugere eller
DOS-brugere.
Beskrivelse
Vedligeholdelse
Med denne menu kan du vedligeholde
forbrugsstoffer i maskinen og kontrollere, hvor
meget der er tilbage. Du kan rense
fikseringsenhedens komponenter.
Ryd indst.
Med dette menupunkt kan du gendanne
printerens standardindstillinger.
Spoolinga
Vælg Til for at spoole dokumenter på
harddisken til netværksudskrivningen.
a. Dette menupunkt er tilgængeligt, når den ekstra harddisk er installeret.
Emulering
Indstilling
Beskrivelse
Emuleringstype
Maskinsproget angiver, hvordan computeren
kommunikerer med maskinen.
Hvis du vælger Auto, kan maskinen skifte
maskinsproget automatisk.
Konfiguration
Du kan konfigurere de detaljerede indstillinger
for den emuleringstype, du har valgt.
Farve
Indstilling
Beskrivelse
Brugerdefineret
farve
På denne menu kan du indstille kontrasten farve
for farve.
• Standard: Optimerer farver automatisk.
• Manuel justering: Giver dig mulighed for
manuelt at justere farvekontrasten for hver
patron.
Det anbefales at benytte indstillingen Standard
for at opnå den bedste farvekvalitet.
Auto farvereg.
Du kan indstille placeringen af farvetekster eller
grafikelementer, så placeringen af de udskrevne
farver tilpasses til skærmen.
Hvis du har flyttet maskinen, anbefales det
kraftigt at bruge menuen manuelt.
Densitetskalibrering
Du kan manuelt kalibrere maskinens
tonerdensitet for at opnå den bedst mulige
farveudskriftskvalitet.
Densitetskontrol
Maskinen kalibrerer automatisk tonerdensiteten
for at opnå den bedst mulige
farveudskriftskvalitet.
Hvis du vælger Fra, kalibreres maskinen til at
have den fabriksindstillede
standardtonerdensitet.
Du kan definere, hvor lang tid et enkelt
udskriftsjob er aktivt, før det skal udskrives.
Maskinen håndterer indgående data som et
enkelt job, hvis de ankommer inden for det
angivne tidsrum. Hvis der opstår en fejl under
behandling af data fra computeren, og
datastrømmen stopper, venter maskinen i det
angivne tidsrum og annullerer derefter
udskrivningen, hvis datastrømmen ikke
fortsætter.
Maskinstatus og avancerede funktioner_ 63
Netværk
Indstilling
Beskrivelse
Ethernet-hastighed
Konfigurer netværkets overførselshastighed.
TCP/IP (IPv4)
Vælg den korrekte protokol, og konfigurer
parametre for at bruge netværksmiljøet.
Der skal angives mange parametre. Hvis
du derfor ikke er sikker, bør du ikke ændre
dem eller kontakte
netværksadministratoren.
TCP/IP (IPv6)
Vælg denne indstilling for bruge netværksmiljøet
ved hjælp af IPv6. (Se "IPv6-konfiguration" på
side 43).
Trådløsa
Konfigurer de trådløse netværksmiljøer. (Se
"Konfiguration af trådløst netværk" på side 36).
Ryd indst.
Nulstiller netværksindstillingerne til
standardværdierne.
Netværkskonfigurat
ion
Du kan udskrive
netværkskonfigurationsrapporten.
Netværk Aktiver
Du kan slå Ethernet til eller fra.
Http Aktiver
Du kan angive, hvorvidt du vil benytte
SyncThru™ Web Service. Hvis du vælger
indstillingen "fra", kan brugerne ikke få adgang til
SyncThru™ Web Service.
a. Denne menu vises kun, når der er blevet installeret et trådløst
netværkskort.
Jobhåndtering
Dette menupunkt er tilgængeligt, når den ekstra harddisk er installeret.
(Se "Udskrivning med harddisken (ekstraudstyr)" på side 96).
Maskinstatus og avancerede funktioner_ 64
Administrationsværktøjer
8.
I dette kapitel beskrives administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.
Kapitlet omfatter:
•
•
•
•
•
•
Samsung AnyWeb Print
Brug af SyncThru™ Web Service
Brug af Samsung Easy Printer Manager (kun Windows)
Brug af Status for Samsung-printer (kun Windows)
Brug af Smart Panel (kun Macintosh og Linux)
Brug af Unified Linux Driver Configurator
Samsung AnyWeb Print
•
Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne og
udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere, end hvis du
bruger det almindelige program. Klik på Start > Alle Programmer >
Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest
version for at få et link til webstedet, hvorfra værktøjet kan hentes.
•
Fanen Settings
Brug af SyncThru™ Web Service
•
•
•
•
•
Supplies: Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og den
mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.
Usage Counters: Viser forbrugstallet efter udskriftstype: enkeltsidet
og dobbeltsidet.
Current Settings: Viser oplysninger om maskinen og netværket.
Print information: Udskriver rapporter, som f.eks.
systemrelaterede rapporter og skrifttyperapporter.
Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum Internet
Explorer 6.0 eller nyere.
Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne brugerhåndbog
kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens
tilbehør eller model.
Kun netværksmodel.
Adgang til SyncThru™ Web Service
1. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og
tryk på Enter, eller klik på Kør.
2. Maskinens integrerede websted åbnes.
Sådan logger du på SyncThru™ Web Service
Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service, skal du
logge på som administrator. Du kan stadig bruge SyncThru™ Web
Service uden at logge på, men du har ikke adgang til fanen Settings og
fanen Security.
1. Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web
Service-webstedet.
2. Skriv ID og Password, og klik derefter på Login.
• ID: admin
• Password: sec00000
Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af maskinen og
netværket. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.
• Fanen Machine Settings: Konfigurerer maskinens indstillinger.
• Fanen Network Settings: Viser indstillinger for netværksmiljøet.
Indstiller f.eks. TCP/IP og netværksprotokoller.
Fanen Security
Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og
netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få vist
denne fane.
• System Security: Indstiller systemadministratoroplysninger og
aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.
• Network Security: Angiver indstillinger for HTTP’er, IPSec, IPv4/
IPv6-filtrering og 802.1 x.
Fanen Maintenance
Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at opgradere
firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse af e-mails. Du kan
også oprette forbindelse til Samsungs websted eller hente drivere ved at
vælge menuen Link.
• Firmware Upgrade: Opdater maskinens firmware.
• Contact Information: Viser kontaktoplysningerne.
• Link: Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller
kontrollere oplysninger.
Konfiguration af e-mail-underretninger
Oversigt over SyncThru™Web Service
Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.
Fanen Information
Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan
f.eks. kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive rapporter,
f.eks. en fejlrapport.
• Active Alerts: Viser de advarsler, der er opstået i maskinen, og
hvor alvorlige de er.
Du kan modtage e-mail om maskinens status ved at vælge denne indstilling.
Ved at angive oplysninger, som f.eks. IP-adresse, værtsnavn,
e-mail-adresse og SMTP-server, sender maskinen automatisk status
(mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail.
Denne indstilling bruges muligvis oftere af en maskinadministrator.
1. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og
tryk på Enter, eller klik på Gå.
2. Maskinens integrerede websted åbnes.
3. Under fanen Settings skal du vælge Machine Settings > E-mail
Notification.
Administrationsværktøjer_ 65
Hvis du ikke har konfigureret det udgående servermiljø, skal du gå
til Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)
for at konfigurere netværksmiljøet, inden du indstiller
e-mail-beskeder.
4. Marker afkrydsningsfeltet Enable for at bruge E-mail Notification.
5. Klik på knappen Add for at tilføje bruger til e-mail-beskeder.
Indstil modtagernavnet og e-mail-adresse(r) med beskedpunkter, du vil
modtage en meddelelse om.
6. Klik på Apply.
Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager
Sådan åbnes programmet:
Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers >
Nem håndtering af Samsung-printer > Nem håndtering af
Samsung-printer.
Grænsefladen Nem håndtering af Samsung-printer består af flere
grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:
Hvis firewall’en aktiveres, sendes e-mailen muligvis ikke korrekt. I det
tilfælde skal du kontakte en netværksadministrator.
Angivelse af systemadministratoroplysninger
Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for e-mail-beskeder.
1. Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og
tryk på Enter, eller klik på Gå.
2. Maskinens integrerede websted åbnes.
3. Under fanen Security skal du vælge System Security > System
Administrator.
4. Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer, placering og
e-mail-adresse.
5. Klik på Apply.
Brug af Samsung Easy Printer Manager (kun
Windows)
Nem håndtering af Samsung-printer er et Windows-baseret program, der
samler alle Samsung-maskinindstillinger ét sted. Nem håndtering af
Samsung-printer kombinerer enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer,
indstillinger/handlinger og opstart. Med alle disse funktioner samlet på ét
sted kan du nemt og bekvemt få det optimale ud af din Samsung-maskine.
Nem håndtering af Samsung-printer giver brugeren valget mellem to
forskellige brugergrænseflader: den grundlæggende og den avancerede
brugergrænseflade. Du kan nemt skifte mellem de to grænseflader: blot et
enkelt tryk på en knap.
1
Printerliste
Printerlisten viser de installerede
printerikoner på din computer.
Printeroplysninger
Her får du generelle oplysninger om
maskinen. Du kan se oplysninger, som
f.eks. maskinens modelnavn, IP-adresse
(eller portnavn) og maskinens status.
2
Knappen Brugervejledning: Ved
tryk på denne knap åbnes
Fejlfindingsguide, når der opstår en
fejl. Du kan åbne det relevante afsnit
direkte i brugerhåndbogen.
Til Samsung Easy Printer Manager kræves som minimum Internet
Explorer 6.0 eller nyere.
Programoplysninger
3
Indeholder links til at skifte til de
avancerede indstillinger, præferencer,
hjælp og Om.
Knappen
bruges til at skifte til
brugergrænsefladen med
avancerede indstillinger.
Hurtige links
Viser Hurtige links til maskinspecifikke
funktioner. Dette afsnit indeholder
desuden links til programmer i avancerede
indstillinger.
Indholdsområde
Viser oplysninger om den valgte maskine,
det aktuelle tonerniveau og papir.
Oplysningerne varierer afhængigt af den
valgte maskine. Nogle maskiner
understøtter ikke denne funktion.
4
5
Administrationsværktøjer_ 66
Start Bestil
forbrugsstoffer
6
Klik på knappen Rækkefølge fra vinduet til
bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille
nye tonerpatroner online.
Ikon
Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og klik derefter
på den indstilling, du vil have flere oplysninger om.
Betydning
Normal
Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl
eller advarsler.
Advarsel
Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan
opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen
Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen
Toneren er tom.
Fejl
Der er opstået mindst én fejl i maskinen.
Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede
indstillinger
Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som
administrerer netværket og maskinerne.
Beskrivelse
Enhedsindstillinger
Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom
maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk og
udskrivningsoplysninger.
Advarselsindstilling
Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.
• Printeradvarsel: Indeholder indstillinger for, hvornår der modtages
advarsler.
• E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af advarsler
via e-mail.
• Advarselshistorik: Indeholder en historik over enheds- og
tonerrelaterede advarsler.
Jobregnskab
Giver mulighed for at søge i kvoteoplysninger for den angivne
jobregnskabsbruger. Disse kvoteoplysninger kan oprettes og anvendes
på enheder ved hjælpe af jobregnskabsoftware, såsom SyncThru™eller CounThru™-administrationssoftware.
Brug af Status for Samsung-printer (kun
Windows)
•
•
Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold, som det vises
i brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes end på den
printer eller i det operativsystem, du bruger.
Kontrollér, hvilke operativsystemer der er kompatible med
maskinen.
Du kan få vist, hvor meget toner der er
tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og
antallet af tonerpatroner kan være
anderledes end i vinduet vist herover, alt
efter hvilken maskine du bruger. Nogle
maskiner understøtter ikke denne funktion.
Advarselsindstilling
Vælg de indstillinger, du vil bruge, fra
vinduet Indstillinger.
Bestil
forbrugsstoffer
Du kan bestille nye tonerpatroner online.
Fejlfinding
Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i
brugerhåndbogen.
Luk
Luk vinduet.
1
2
Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og giver dig
besked om maskinens status.
Tonerniveau
3
4
5
Oversigt over Status for Samsung-printer
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for
Samsung-printer. Status for Samsung-printer installeres automatisk, når du
installerer maskinens software.
Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Grundlæggende > knappen
Printerstatus.
Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:
Administrationsværktøjer_ 67
Brug af Smart Panel (kun Macintosh og Linux)
Brug af Unified Linux Driver Configurator
Smart Panel er et program, der overvåger og informerer dig om maskinens
status, og som giver dig mulighed for at tilpasse indstillingerne på maskinen.
Smart Panel installeres automatisk på Macintosh, når du installerer
maskinens software. Du kan hente Smart Panel til Linux på Samsungs
websted.
Unified Driver Configurator er et værktøj, der primært er beregnet til
konfiguration af maskinenheder. Du skal installere Unified Linux Driver for at
kunne bruge Unified Driver Configurator (se "Linux" på side 27).
Når driveren er blevet installeret på Linux-systemet, oprettes der automatisk
et ikon for Unified Driver Configurator på skrivebordet.
•
•
Vinduet Smart Panel og dets indhold, som vises i denne
brugerhåndbog, kan være lidt anderledes end på din maskine eller
dit operativsystem.
Kontrollér, hvilke operativsystemer der er kompatible med
maskinen.
Oversigt over Smart Panel
Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge fejlen fra Smart Panel. Smart
Panel kan også startes manuelt.
Mac OS
Klik på ikonet Smart Panel på menulinjen.
Linux
Dobbeltklik på ikonet Smart Panel i
meddelelsesområdet.
Åbning af Unified Driver Configurator
1. Dobbeltklik på Unified Driver Configurator på skrivebordet.
Du kan også klikke på startmenuikonet og vælge Samsung Unified
Driver > Unified Driver Configurator.
2. Klik på hver knap til venstre for at skifte til det tilsvarende
konfigurationsvindue.
1 Printers
configuration
2 Ports
configuration
Tonerniveau
1
2
Buy Now
Du kan bestille nye tonerpatroner online.
User’s Guide
Du kan få vist onlinebrugerhåndbogen.
Klik på Help for at bruge skærmhjælpen.
3. Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på Exit for at lukke
Unified Driver Configurator.
Ved tryk på denne knap åbnes
Troubleshooting Guide, når der opstår en
fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte
i brugerhåndbogen.
3
Printer Setting
4
Du kan få vist, hvor meget toner der er tilbage i
hver tonerpatron. Maskinen og antallet af
tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet
vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger.
Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.
Du kan konfigurere forskellige maskinindstillinger
i vinduet Printerindstillingsværktøj. Nogle
maskiner understøtter ikke denne funktion.
Hvis du slutter maskinen til et netværk,
vises vinduet SyncThru™ Web Service i
stedet for Printerindstillingsværktøj.
Ændring af indstillingerne for Smart Panel
Højreklik i Linux eller Mac OS X på ikonet Smart Panel, og vælg Options.
Vælg de ønskede indstillinger i vinduet Options.
Administrationsværktøjer_ 68
Printers configuration
Fanen Classes
Printers configuration indeholder to de faner: Printers og Classes.
Fanen Classes viser en liste over tilgængelige printerklasser.
Fanen Printers
Du kan få vist det aktuelle systems printerkonfiguration ved at klikke på
knappen med ikonet for maskinen i venstre side af vinduet Unified Driver
Configurator.
1
Skifter til Printers configuration.
2
Viser alle installerede maskiner.
3
Viser status, modelnavn og URI for maskinen.
1
Viser alle maskinklasserne.
2
Viser status for klassen og antallet af maskiner i klassen.
•
•
•
Refresh: Opdaterer listen over klasser.
Add Class: Giver dig mulighed for at tilføje en ny maskinklasse.
Remove Class: Fjerner den markerede maskinklasse.
Printerens betjeningsknapper er:
• Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige maskiner.
• Add Printer: Giver dig mulighed for at tilføje nye maskiner.
• Remove Printer: Fjerner den markerede maskine.
• Set as Default: Indstiller den valgte maskine som standardmaskine.
• Stop/Start: Stopper/starter maskinen.
• Test: Giver dig mulighed for at udskrive en testside, hvis du vil
kontrollere, at maskinen fungerer korrekt.
• Properties: Giver dig mulighed for at få vist og ændre
printeregenskaber.
Administrationsværktøjer_ 69
Ports configuration
I dette vindue kan du få vist listen over tilgængelige porte, kontrollere status
for hver port og frigive en port, der er stoppet i optaget-tilstand, når dens
ejer af en eller anden grund har afsluttet jobbet.
•
•
1
Skifter til Ports configuration.
2
Viser alle tilgængelige porte.
3
Viser porttypen, enhed tilsluttet porten og status.
Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige porte.
Release port: Frigiver den markerede port.
Administrationsværktøjer_ 70
Vedligeholdelse
9.
Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du vedligeholder maskinen og tonerpatronen.
Kapitlet omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
Udskrivning af en maskinrapport
Overvåge forbrugsstoffer
Rengøring af et fikseringsbælte
Brug af Adv. lavt ton. niveau
Rengøring af maskinen
Opbevaring af tonerpatronen
Tip til flytning og opbevaring af maskinen
Udskrivning af en maskinrapport
Brug af Adv. lavt ton. niveau
Du kan udskrive maskinens oplysninger.
Hvis toneren i patronen er brugt op, vises der en meddelelse til brugeren
om, at tonerpatronen skal skiftes. Du kan angive, hvorvidt denne
meddelelse skal vises eller ej.
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Information, og tryk derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Konfiguration, og tryk derefter på
OK.
4. Displayet viser Udskriv?. Tryk på OK for at udskrive
konfigurationsrapporten.
Overvåge forbrugsstoffer
Følg trinene nedenfor for at få vist indikatorer for forbrugsstoffer:
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Systemkonfiguration, og tryk
derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Vedligeholdelse, og tryk derefter på
OK.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Adv. lavt ton. niveau, og tryk
derefter på OK.
Rengøring af maskinen
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Systemkonfiguration, og tryk
derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Vedligeholdelse, og tryk derefter på
OK.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Forbrugsstofinfo, og tryk derefter
på OK.
5. Displayet viser indstillinger, når du trykker på pil op/ned.
Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger
maskinen i et støvet miljø, skal du rengøre maskinen regelmæssigt for at
opretholde de bedste udskrivningsforhold og kunne bruge maskinen
længere.
•
•
Rengøring af et fikseringsbælte
Hvis udskrifterne er udviskede, blege eller smudsede, kan du løse
problemet ved at udskrive et renseark fra printeren.
Du kan udskrive:
1. Tryk på
1. Tryk på
Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der
indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre
stærke kemikalier, kan medføre misfarvning eller anden skade på
kabinettet.
Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med toner,
anbefaler vi, at du rengør med en klud fugtet med vand. Hvis du
bruger en støvsuger, bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være
skadelig for dig.
Rengøre maskinen udvendigt
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Systemkonfiguration, og tryk
derefter på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Vedligeholdelse, og tryk derefter på
OK.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Rens fikseringsenh., og tryk
derefter på OK.
Maskinen henter automatisk et ark papir i bakken og udskriver
rensearket med støv- og tonerpartikler.
Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt eventuelt
kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller
ned i maskinen.
Indvendig rengøring
Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i
maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten,
f.eks. tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og
afhjælpe disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.
Vedligeholdelse_ 71
1. Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet
ned.
2. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.
4. Tag fat i håndtagene på tonerpatronen, og træk patronen helt ud af
printeren.
•
Rør ikke ved den grønne overflade, OPC-tromlen eller forsiden
af tonerpatronen med hænderne eller andre materialer. Brug
håndtaget på hver patron, så du undgår at berøre dette
område.
• Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
• Hvis du lader frontdækslet stå åbent i mere end et par minutter,
kan OPC-tromlen blive udsat for lys. Dette vil beskadige
OPC-tromlen. Skader som følge af lyspåvirkning undgås, hvis
tonerpatronens OPC-tromle overdækkes med rent papir, mens
indvendig rengøring foretages.
3. Tryk på det grønne frigørelseshåndtag for at frigøre
papiroverførselsbæltet. Hold i håndtaget til papiroverførselsbæltet, og
løft bæltet ud af maskinen.
Hvis du åbner frontdækslet, skal du passe på ikke at røre
kontrolpanelets underside (den nederste del af
fikseringsenheden). Fikseringsenhedens temperatur kan være høj
og kan beskadige huden.
Når du åbner frontdækslet og arbejder inde i maskinen, anbefales
det kraftigt, at du først fjerner papiroverførselsbæltet. Det arbejde,
du udfører, kan forurene papiroverførselsbæltet.
5. Fjern støv og spildt toner fra området omkring tonerpatroner med en tør
og fnugfri klud.
Hvis du får toner på tøjet, skal du børste tøjet af med en tør klud og
vaske det i koldt vand. Varmt vand opløser toneren i tøjet.
Vedligeholdelse_ 72
6. Find det lange stykke glas (LSU) i den øverste del af hulrummet til
tonerpatronen, og aftør forsigtigt glasset, så du kan se, om den hvide
bomuldsklud bliver sort af snavs.
7. Skub tonerpatronen ind i maskinen igen.
8. Hold fast i håndtaget på papiroverførselsbæltet, og lad det flugte med
hullerne indvendigt på frontdækslet.
Opbevaring af tonerpatronen
Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over for lys,
temperatur og fugtighed. Samsung foreslår, at brugerne følger
anbefalingerne for at sikre en optimal ydeevne, den højeste kvalitet og den
længste levetid for den nye Samsung-tonerpatron.
Opbevar tonerpatronen i det samme miljø, som den printer den skal bruges
i. Det skal være ved styret temperatur og fugtighed på et kontor.
Tonerpatronen skal blive i den originale, uåbnede emballage indtil
installationen. Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal den
øverste åbning på tonerpatronen tildækkes med papir, og tonerpatronen
skal opbevares i et mørkt skab.
Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil
lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt. Opbevar ikke
tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen fjernes fra printeren, skal den
altid opbevares på følgende måde:
• I beskyttelsesposen fra den originale emballage.
• Opbevar den, så den ligger fladt (den må ikke stå på en af enderne) med
den samme side vendende opad, som hvis den var installeret i
maskinen.
• Opbevar ikke forbrugsvarer under følgende betingelser:
- I temperaturer over 40 °С.
- Relativ fugtighed på mindre end 20 % eller større end 80 %.
- I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller temperatur.
- I direkte sollys eller rumbelysning.
- På støvede steder.
- I en bil i længere tid.
- I et miljø med korroderende gasser.
- I et miljø med saltholdig luft.
Håndteringsvejledning
•
•
•
Berør ikke overfladen af den fotofølsomme tromle i tonerpatronen.
Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller stød.
Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan medføre
intern beskadigelse og spild af toner.
Brug af ikke-Samsung-tonerpatroner og genopfyldte
patroner
9. Sænk papiroverførselsbæltet, til det ligger parallelt med frontdækslet og
sidder korrekt.
Samsung Electronics anbefaler ikke eller godkender ikke brugen af
ikke-Samsung-tonerpatroner i printeren, herunder tredjeparts patroner og
genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.
Samsungs printergaranti dækker ikke skade på maskinen, der er
forårsaget af brugen af en ikke-Samsung-tonerpatron eller af en
genopfyldt eller genfremstillet tonerpatron.
Forventet patronlevetid
Patronens forventede levetid afhænger af, hvor meget toner
udskriftsjobbene kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere afhængigt
af udskriftstætheden på de sider, du udskriver, driftsmiljøet,
udskriftsintervallet, medietypen og/eller mediestørrelsen. Hvis du f.eks.
udskriver meget grafik, vil tonerforbruget være højt, og du vil måske få brug
for at udskifte patronen oftere.
Tip til flytning og opbevaring af maskinen
•
10. Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
11. Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.
•
Undlad at vippe eller vende maskinen hovedet, når den flyttes. Ellers er
der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner,
hvilket kan medføre skader på maskinen eller give en dårlig
udskriftskvalitet.
Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.
Vedligeholdelse_ 73
Fejlfinding
10.
Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl. Hvis din maskine har et display,
skal du kontrollere meddelelsen på displayet først for at løse fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning i brugerhåndbogen,
eller hvis problemet fortsætter, skal du tilkalde service.
Kapitlet omfatter:
•
•
•
•
•
Fordele toner
Tip til at undgå papirstop
Udbedring af papirstop
Fordele toner
Når toneren er ved at være opbrugt, kan der forekomme svage eller lyse
områder. Farvebilleder udskrives muligvis med forkerte farver på grund af
forkert blanding af tonerfarver, når tonerniveauet for den farvede
tonerpatron er ved at være lavt. Du kan forbedre udskriftskvaliteten
midlertidigt ved at fordele den resterende toner.
• Der vises muligvis en meddelelse i displayet om, at tonerniveauet er
meget lavt.
1. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.
Displaymeddelelsernes betydning
Løsning af andre problemer
2. Tryk på det grønne frigørelseshåndtag for at frigøre
papiroverførselsbæltet. Hold i håndtaget til papiroverførselsbæltet, og
løft bæltet ud af maskinen.
3. Tag fat i håndtagene på tonerpatronen, og træk patronen ud.
•
•
•
Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen eller
forsiden af tonerpatronen med hænderne eller med andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår at
berøre dette område.
Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
Hvis du lader frontdækslet stå åbent i mere end et par minutter,
kan OPC-tromlen blive udsat for lys. Dette vil beskadige
OPC-tromlen. Luk frontdækslet, hvis det skulle være
nødvendigt at afbryde installationen.
Fejlfinding_ 74
Hvis du åbner frontdækslet, skal du passe på ikke at røre
kontrolpanelets underside (den nederste del af
fikseringsenheden). Fikseringsenhedens temperatur kan være høj
og kan beskadige huden.
7. Sænk papiroverførselsbæltet, til det ligger parallelt med frontdækslet og
sidder korrekt.
8. Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.
Når du åbner frontdækslet og arbejder inde i maskinen, anbefales
det kraftigt, at du først fjerner papiroverførselsbæltet. Det arbejde,
du udfører, kan forurene papiroverførselsbæltet.
4. Hold i begge patronens håndtag, og vip den grundigt fra side til side for
at fordele toneren.
Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og
vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren i tøjet.
5. Skub tonerpatronen ind i maskinen igen.
6. Hold fast i håndtaget på papiroverførselsbæltet, og lad det flugte med
hullerne indvendigt på frontdækslet.
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
Tip til at undgå papirstop
De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige
papirtype. Se de næste retningslinjer i tilfælde af papirstop.
• Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret. (Se "Ilægning af
papir i bakken" på side 48.)
Overfyld ikke papirbakken. Kontroller, at papirniveauet er under mærket
for papirkapacitet på den indvendige side af bakken.
• Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
• Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
• Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
• Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
• Brug kun anbefalede udskriftsmedier. (Se "Indstilling af papirformat og
type" på side 52.)
• Kontroller, at udskriftsmediet har den anbefalede side opad i bakken
eller nedad i universalbakken.
• Hvis der ofte opstår papirstop, når du udskriver på papir i A5/
B5-størrelse: Placer papiret i bakken med den lange kant vendt mod
bakkens front.
Hvis du ilægger papiret på denne måde, understøttes udskrivning på
begge sider af papiret (duplex) ikke.
Angiv i vinduet Udskriftsindstillinger, at sideretningen skal roteres
180 grader. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53).
Fejlfinding_ 75
Udbedring af papirstop
4. Træk bakke 1 ud.
Når der opstår et papirstop, vises en advarselsmeddelelse på displayet.
Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i
stykker. Afhjælp papirstoppet ved at følge instruktionerne i de
efterfølgende afsnit.
I bakke 1
Hvis papiret sidder fast i papirfremføringsområdet, skal du følge
nedenstående fremgangsmåde for at fjerne det fastklemte papir.
1. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.
5. Fjern det blokerede papir ved forsigtigt at trække det lige ud som vist
herunder.
2. Fjern forsigtigt papiret ved at trække det i den viste retning.
6. Skub bakke 1 ind i maskinen igen, indtil den klikker på plads.
Udskrivningen genoptages automatisk.
I ekstra bakker
I denne del forklares den metode, der skal bruges til at fjerne det
fastklemte papir i den valgfrie bakke 2. Se den næste metode
vedrørende andre valgfrie bakker, da metoden er den samme som for
den valgfri bakke 3.
3. Luk frontdækslet.
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
1. Træk den ekstra bakke 2 ud.
2. Fjern forsigtigt det fastsiddende papir fra maskinen.
Fejlfinding_ 76
Hvis papiret ikke bevæger sig, når du trækker i det, eller du ikke kan se
papiret i dette område, skal du stoppe og fortsætte til næste trin.
3. Åbn frontdækslet.
4. Træk det fastsiddende papir i den viste retning. Træk papiret stille og
roligt ud for at undgå, at det rives over.
4. Fjern det fastklemte papir ved at trække det i den viste retning. Træk
papiret stille og roligt ud for at undgå, at det rives over.
•
5. Luk frontdækslet, og sæt bakkerne ind i maskinen igen. Udskrivningen
genoptages automatisk.
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
I universalbakken
Når du skriver ud fra universalbakken, og maskinen opdager, at der
ikke er noget papir, eller at papiret er lagt forkert i, skal du følge denne
fremgangsmåde for at fjerne det fastklemte papir.
Undlad at berøre den grønne overflade, OPC-tromlen eller
forsiden af tonerpatronen med hænderne eller med andre
materialer. Brug håndtaget på hver patron, så du undgår at
berøre dette område.
• Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
• Hvis du lader frontdækslet stå åbent i mere end et par minutter,
kan OPC-tromlen blive udsat for lys. Dette vil beskadige
OPC-tromlen. Luk frontdækslet, hvis det skulle være
nødvendigt at afbryde installationen.
5. Luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
I fikseringsenheden
1. Træk papiret ud af maskinen, hvis det ikke indføres korrekt.
Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir
fra maskinen.
1. Åbn det øverste dæksel.
Hvis du ikke kan se det fastklemte ark, eller du fornemmer modstand,
når du trækker i papiret, skal du stoppe og fortsætte med trin 3.
2. Åbn og luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
3. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.
Fejlfinding_ 77
I udføringsområdet
2. Åbn det indvendige dæksel ved at bruge håndtaget på det.
1. Åbn og luk frontdækslet. Det fastklemte papir føres automatisk ud af
maskinen.
2. Træk forsigtigt papiret ud af udbakken.
Undlad at berøre fikseringsenheden bag det indvendige dæksel.
Den er varm og kan give forbrændinger! Fikseringsenhedens
driftstemperatur er 180 °C. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra
maskinen.
3. Træk papirstophåndtaget op for at løsne fikseringsdelen, og tag
forsigtigt det fastklemte papir ud af maskinen.
Hvis du ikke kan se det fastklemte ark, eller du fornemmer modstand,
når du trækker i papiret, skal du stoppe og se "I fikseringsenheden" på
side 77.
3. Åbn og luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
I duplexenhedsområdet
1. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.
4. Tryk ned på papirstophåndtaget for at fastgøre fikseringsdelen.
5. Luk det indvendige dæksel.
6. Når du har fjernet det fastklemte papir, skal du kontrollere, om der findes
fastklemt papir i andre dele af maskinen.
7. Luk det øverste dæksel. Sørg for, at dækslet er helt lukket.
Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
2. Tryk på det grønne frigørelseshåndtag for at frigøre
papiroverførselsbæltet. Hold i håndtaget til papiroverførselsbæltet, og
løft bæltet ud af maskinen.
Hvis det øverste dæksel ikke er helt lukket, fungerer maskinen
ikke.
Fejlfinding_ 78
Displaymeddelelsernes betydning
3. Fjern det fastklemte papir ved at trække det i den viste retning. Træk
papiret stille og roligt ud for at undgå, at det rives over.
I displayet på kontrolpanelet vises en række meddelelser, der angiver
maskinens status eller fejl. Nogle fejlmeddelelser vises med grafik for at
hjælpe dig med at fejlfinde problemet.
Kontrol af displaymeddelelser
1. Når der opstår fejl, vises Check status på displayet, og du skal trykke
på OK.
2. Kontroller displaymeddelelsen for at finde ud af, hvilken slags fejl der er
opstået.
Hvis der vises flere meddelelser, skal du trykke på pil op/ned for at
fremhæve den meddelelse, som du vil løse problemet for.
3. Tryk på OK på kontrolpanelet.
Du kan finde en oversigt over de enkelte meddelelser og deres
betydning samt evt. løse problemet.
4. Hold fast i håndtaget på papiroverførselsbæltet, og lad det flugte med
hullerne indvendigt på frontdækslet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5. Sænk papiroverførselsbæltet, til det ligger parallelt med frontdækslet og
sidder korrekt.
6. Luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
Fejlfinding_ 79
Hvis Check status fortsat vises, skal du gentage ovennævnte trin.
Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke og tænde for
strømmen og prøve at udskrive jobbet igen. Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken meddelelse der
vises i displayet.
Afhængigt af de valgte indstillinger og modeller vises nogle
meddelelser muligvis ikke i displayet.
[aaa] angiver fejlkoden. Denne fejlkode kan lette behandlingen af
problemet, når du kontakter servicecentret.
[ccc] angiver delen af hver tonerpatron.
[xxx] angiver medietypen.
[yyy] angiver bakken.
[zzz] angiver papirformatet.
Meddelelse
Betydning
Forslag til mulige
løsninger
Meddelelse
[ccc]
Tonerpatronfejl
Fejl: [aaa]
Åbn/luk låge
Tonerpatronen er
forkert installeret.
Åbn og luk frontdækslet.
Tilkald service, hvis
problemet fortsætter.
Forbered ny
[ccc]-toner
Forbered ny [ccc]
tonerpatron
Der er en lille smule
toner tilbage i
patronen. Patronen er
tæt på slutningen af
sin forventede levetid.
Klargør en ny patron til
udskiftning. Du kan
midletidigt forøge
udskriftskvaliteten ved at
omfordele toneren. (Se
"Fordele toner" på
side 74).
Udskift ny
[ccc]-toner
Udskift med ny
[ccc] tonerpatron
En tonerpatron er
næsten nået til
slutningen af sin
forventede levetid.
Du kan vælge mellem
Stop eller Fortsæt som
vist på kontrolpanelet.
Hvis du vælger Stop,
stopper printeren
udskrivningen, og du kan
ikke udskrive mere, før
du har udskiftet patronen.
Hvis du vælger Fortsæt,
fortsætter printeren med
at udskrive, men
udskriftskvaliteten kan
ikke garanteres.
Udskift tonerpatronen for
at opnå den bedste
udskriftskvalitet, når
denne meddelelse vises.
Hvis du bruger en patron
ud over dette stadie, kan
det resultere i problemer
med udskriftskvaliteten.
(Se "Udskifte
tonerpatronen" på
side 91).
Samsung anbefaler
ikke, at du bruger
ikke-originale
Samsung-tonerpatr
oner såsom
genopfyldte eller
genfremstillede
patroner. Samsung
kan ikke garantere
for kvaliteten af
ikke-originale
Samsung-tonerpatr
oner. Service eller
reparation som
følge af brug af
ikke-originale
Samsung-tonerpatr
oner dækkes ikke
af maskinens
garanti.
Udskift ny
[ccc]-toner
Slut på levetid.
Udskift med ny
[ccc] tonerpatron
Betydning
En tonerpatron er nået
til slutningen af sin
forventede levetid.
Printeren stopper
udskrivningen.
Forslag til mulige
løsninger
Udskift tonerpatronen.
(Se "Udskifte
tonerpatronen" på
side 91).
Den anslåede
patronlevetid er
den forventede
eller anslåede
levetid for
tonerpatronen,
som angiver den
gennemsnitlige
kapacitet for
udskrifter og er
designet i
henhold til ISO/
IEC 19798.
Antallet af sider
kan påvirkes af
driftsmiljøet,
udskrivningsinte
rvallet,
medietypen og
mediestørrelsen
. Der kan være
en vis mængde
toner tilbage i
patronen,
selvom
meddelelsen
Installer ny
[ccc]-toner
vises, og
printeren holder
op med at skrive
ud.
[ccc] Toner ikke
kompatibel
[ccc] tonerpatron
ikke kompatibel.
Kontroller
vejledningen.
Den tonerpatron, du
har installeret er ikke
beregnet til denne
maskine.
Installer en ægte
Samsung-tonerpatron,
der er designet til
maskinen.
[ccc] Toner ikke
installeret
[ccc] tonerpatron
ikke installeret.
Installer toner
Tonerpatronen er ikke
installeret, eller
CRUM (Consumer
Replaceable Unit
Monitor –
Overvågning af
enhed, der kan
udskiftes af
forbrugeren) i
patronen er ikke
tilsluttet korrekt.
Geninstaller
tonerpatronen to eller tre
gange. Hvis problemet
ikke bliver løst, bliver
tonerpatronen ikke
fundet. Tilkald service.
Låg åben
Kontroller
overførselsbæltet.
Frontdækslet eller
topdækslet er ikke
korrekt fastgjort.
Luk dækslet, indtil det
klikker på plads.
Fejlfinding_ 80
Meddelelse
Betydning
Forslag til mulige
løsninger
Meddelelse
Blæserfejl
Fejl: [aaa]
Sluk og tænd
Der er opstået et
problem i maskinen.
Sluk for maskinen og
tænd den igen. Tilkald
service, hvis problemet
fortsætter.
Fikseringsenhedsf
ejl
Fejl: [aaa]
Sluk og tænd
Der er opstået et
problem i maskinen.
Sluk for maskinen og
tænd den igen. Tilkald
service, hvis problemet
fortsætter.
Klargør fiks.enhed
Klargør ny
fikseringsenhed
Fikseringsenhedens
levetid er ved at være
udløbet.
Tilkald service.
Udskift fiks.enhed
Udskift med ny gul
fikseringsenhed
Fikseringsenhedens
levetid er udløbet.
Tilkald service.
Fiks.enh. ej inst.
Fiks.enh. ikke
installeret.
Installer den
Fikseringsenheden er
ikke installeret.
Tilkald service.
Stop i bund af
duplex
Papiret har sat sig fast
under
duplexudskrivning.
Afhjælp papirstoppet. (Se
"I duplexenhedsområdet"
på side 78).
Papirstop i
maskinen
Papiret er fastklemt i
patronområdet.
Afhjælp papirstoppet. (Se
"I fikseringsenheden" på
side 77).
Stop i
udføringsomr.
Papiret er fastklemt i
udgangsområdet.
Afhjælp papirstoppet. (Se
"I udføringsområdet" på
side 78).
Fejl: [aaa]
LSU-enhedsfejl:
[aaa]
Sluk og tænd
Der er opstået et
problem i maskinen.
Sluk for maskinen og
tænd den igen. Tilkald
service, hvis problemet
fortsætter.
Forkert rumtemp.
Forkert
rumtemperatur.
Skift
rumtemperatur
Maskinen står i et rum
med forkert
rumtemperatur.
Flyt maskinen til et rum
med korrekt
rumtemperatur. (Se
"Generelle
specifikationer" på
side 98.)
Fejl: [aaa]
Aktuatormotorfejl:
[aaa]
Ring til service
Der er opstået et
problem i maskinen.
Outputbakke fuld
Outputbakke uld
Fjern udskrevet
papir
Papir tomt i univ.
Ikke mere papir i
universalbakken.
Læg papir i
Stop i top af duplex
Betydning
Forslag til mulige
løsninger
Ikke mere papir i
bk [yyy]
Ikke mere papir i
bakke [yyy].
Læg papir i
Der er ikke noget
papir i bakken.
Læg papir i bakken. (Se
"Bakke1/ekstra bakker"
på side 48).
Papirst. i
univ.bakke
Der er papirstop i
universalbakkens
område.
Afhjælp papirstoppet. (Se
"I universalbakken" på
side 77).
Papirstop i bakke 1
Papiret har sat sig fast
i bakke 1 området.
Afhjælp papirstoppet. (Se
"I bakke 1" på side 76).
Papirstop i bakke 2
Papiret har sat sig fast
i bakke 2 området.
Afhjælp papirstoppet. (Se
"I ekstra bakker" på
side 76).
Papirstop i bakke 3
Papiret har sat sig fast
i bakke 3 området.
Afhjælp papirstoppet. (Se
"I ekstra bakker" på
side 76).
Papirfejl FF
Indlæs [zzz] [xxx]
Fortsæt
Annuller
Der er ikke noget
tilsvarende papir i den
tilsvarende
universalbakke.
Læg tilsvarende papir i
den tilsvarende
universalbakke. (Se
"Universalbakke" på
side 49).
Papirfejl Bakke
[yyy]
Indlæs [zzz] [xxx]
Fortsæt
Annuller
Der er ikke noget
tilsvarende papir i den
tilsvarende bakke.
Læg tilsvarende papir i
den tilsvarende bakke.
(Se "Bakke1/ekstra
bakker" på side 48).
Udskift stoprulle
Udskift med ny
Bakke
[yyy]-stoprulle
Levetiden for
retardrullens bakke er
udløbet.
Tilkald service.
Udskift
støvrensning
Udskift med nyt
støvrensningssæt
Levetiden for
støvfilterkit er udløbet.
Tilkald service.
Udskift
[ccc]-toneren
Udskift med ny
[ccc] toner
Tonerpatronen er ved
at være tom.
Sluk for maskinen og
tænd den igen. Tilkald
service, hvis problemet
fortsætter.
Udskift tonerpatronen
med en ægte
Samsung-tonerpatron.
(Se "Udskifte
tonerpatronen" på
side 91).
Selvdiagnosticerin
gstilstand...
Vent nogle få minutter.
Dokumentudbakken
er fuld.
Når papiret er fjernet fra
dokumentudbakken,
genoptager printeren
udskrivningen.
Programmet i
printeren undersøger
opståede problemer.
Sensorfejl
[aaa]
Sluk og tænd
Der er opstået et
problem i
sensorsignalet.
Der er ikke noget
papir i
universalbakken.
Læg papir i
universalbakken. (Se
"Universalbakke" på
side 49).
Sluk for maskinen og
tænd den igen. Tilkald
service, hvis problemet
fortsætter.
Systemfejl
Fejl: [aaa]
Sluk og tænd
Der er opstået et
problem i maskinen.
Sluk for maskinen og
tænd den igen. Tilkald
service, hvis problemet
fortsætter.
Fejlfinding_ 81
Meddelelse
Betydning
Løsning af andre problemer
Forslag til mulige
løsninger
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over nogle af de situationer, der
kan opstå, og de anbefalede løsninger. Følg de anbefalede retningslinjer,
indtil problemet er afhjulpet. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
Klargør
overf.bæltet
Klargør ny
papiroverførselsb
ælteenhed
Overførselsbæltets
levetid er ved at være
udløbet.
Bestil et nyt
overførselsbælte.
Udskift
overf.baelte
Slut på levetid.
Udskift med ny
papiroverf.bælteen
hed
Overførselsbæltets
levetid er udløbet.
Udskift
papiroverførselsbæltet
med et nyt.
Monter et originalt
Samsung-overførselsbæl
te. (Se "Udskiftning af
papiroverførselsbæltet"
på side 93).
Problemer med papirindføring
Bk [yyy] kassette
ude
Bakke
[yyy]-kassette
trukket ud.
Sæt den rigtigt i
Bakken er ikke korrekt
lukket.
Bk [yyy] har et
problem
Kommunikationspr
oblem med bakke
[yyy]
Maskinen kan ikke
kommunikere med de
valgfri bakker.
Bakke [yyy] Ikke
inst.
Bakke [yyy] ikke
installeret
De valgfri bakker er
ikke installeret.
Overf.bælte ej
komp.
Papiroverf.bælteen
hed ikke
kompatibel.
Kontroller
vejledningen.
Maskinens
overførselsbælte er
ikke til denne
maskine.
Installer en original
Samsung del, der er
designet til maskinen.
(Se "Udskiftning af
papiroverførselsbæltet"
på side 93).
Fejl: [aaa]
PTB-enhedsfejl:
[aaa]
Installer
papiroverførselsb
ælteenhed.
Overførselsbæltet er
ikke monteret.
Monter et originalt
Samsung-overførselsbæl
te. (Se "Udskiftning af
papiroverførselsbæltet"
på side 93).
Tilstand
Papirstop under
udskrivning.
Afhjælp papirstoppet. (Se "Udbedring af
papirstop" på side 76).
Papirarkene hænger
sammen.
•
•
For at lukke bakken skal
du sænke bagkanten,
justere den med
åbningen og skubbe den
ind i printeren.
Geninstaller de valgfri
bakker. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
Forslag til mulige løsninger
•
•
Kontroller bakkens maksimale papirkapacitet.
(Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på
side 99).
Kontroller, at du benytter en korrekt papirtype.
(Se "Specifikationer af udskriftsmedier" på
side 99).
Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.
Fugtige omgivelser kan medføre, at
papirarkene hænger sammen.
Der kan ikke
indføres flere sider i
maskinen på én
gang.
Der er muligvis forskellige typer papir i bakken.
Ilæg kun papir af samme type, størrelse og
vægt.
Papiret indføres ikke
i maskinen.
•
•
Geninstaller de valgfri
bakker. Tilkald service,
hvis problemet fortsætter.
•
•
Der opstår hele tiden
papirstop.
•
•
•
Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.
Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern
papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.
Papirbakken er overfyldt. Fjern det
overskydende papir fra bakken.
Papiret er for tykt. Brug kun papir, der
overholder de angivne specifikationer for
denne maskine. (Se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 99).
Papirbakken er overfyldt. Fjern det
overskydende papir fra bakken. Hvis du
udskriver på specialmaterialer, skal du bruge
universalbakken.
Der bruges en forkert type papir. Brug kun
papir, der overholder de angivne
specifikationer for denne maskine. (Se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på
side 99).
Der kan være papirrester inde i maskinen.
Åbn frontdækslet, og fjern resterne.
Transparenter
klistrer sammen
under udførslen.
Brug kun transparenter, der er specifikt
udarbejdet til laserprintere. Fjern hver enkelt
transparent, efterhånden som de kommer ud af
maskinen.
Konvolutter vrides
eller indføres forkert
i maskinen.
Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge
sider af konvolutterne.
Fejlfinding_ 82
Udskrivningsproblemer
Tilstand
Maskinen
udskriver ikke.
Mulig årsag
Tilstand
Forslag til mulige
løsninger
Maskinen får ingen
strøm.
Kontroller strømforsyningen.
Kontroller afbryderen og
stikkontakten.
Maskinen er ikke
valgt som
standardmaskine.
Vælg din maskine som
standardmaskine i Windows.
Undersøg maskinen for følgende:
• Frontdækslet er ikke lukket. Luk frontdækslet.
• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet. (Se
"Udbedring af papirstop" på side 76).
• Der mangler papir i printeren. Ilæg papir. (Se
"Ilægning af papir i bakken" på side 48).
• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer
tonerpatronen.
• Fjern beskyttelsesarket på
papiroverførselsbæltet. Se
Lyninstallationsvejledning.
• Fjern forseglingstapen fra tonerpatronen. Se
Lyninstallationsvejledning.
Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en
servicerepræsentant.
Kablet mellem
computeren og
maskinen er ikke
tilsluttet korrekt.
Tag maskinens kabel ud, og
sæt det i igen.
Kablet mellem
computeren og
maskinen er
beskadiget.
Slut eventuelt kablet til en
anden computer, der
fungerer korrekt, og udskriv
et job. Du kan også forsøge
med et andet maskinkabel.
Portindstillingen er
forkert.
Kontroller
printerindstillingerne i
Windows for at sikre, at
udskriftsjobbet sendes til
den korrekte port. Hvis
computeren har mere end
én port, skal du kontrollere,
at maskinen er sluttet til den
korrekte port.
Maskinen kan være
forkert konfigureret.
Kontroller
Udskriftsindstillinger for at
sikre, at
udskriftsindstillingerne er
korrekte. (Se "Åbne
udskriftsindstillinger" på
side 53.)
Printerdriveren er
muligvis forkert
installeret.
Reparer maskinens
software. (Se "Installere
driveren lokalt" på side 28).
Der er opstået en
funktionsfejl i
maskinen.
Se displayet på
kontrolpanelet, om der er
opstået en systemfejl.
Kontakt en servicetekniker.
Mulig årsag
Forslag til mulige
løsninger
(Fortsat)
Maskinen
udskriver ikke.
Dokumentet er så
stort, at der ikke er
tilstrækkelig plads
på computerens
harddisk til at åbne
udskriftsjobbet.
Skaf mere plads på
harddisken, og udskriv
dokumentet igen.
Maskinen vælger
papir fra den
forkerte
papirkilde.
Den papirindstilling,
der blev valgt under
Udskriftsindstillin
ger, kan være
forkert.
I mange programmer findes
papirkildevalget under fanen
Papir i
Udskriftsindstillinger.
Vælg den korrekte
papirkilde. Se
printerdriverens
hjælpeskærm. (Se "Åbne
udskriftsindstillinger" på
side 53.)
Et udskriftsjob
behandles meget
langsomt.
Jobbet kan være
meget komplekst.
Gør siden mindre kompleks,
eller juster indstillingerne for
udskriftskvaliteten.
Halvdelen af
siden er blank.
Indstillingen for
papirretningen kan
være forkert.
Skift papirretning i
programmet. Se
printerdriverens
hjælpeskærm.
Papirstørrelsen og
indstillingerne for
papirstørrelse
stemmer ikke
overens.
Kontroller, at
papirstørrelsen, der er
angivet i printerdriveren,
svarer til papiret i bakken,
eller sørg for, at indstillingen
for papirstørrelse i
printerdriveren stemmer
overens med indstillingen for
papirstørrelse i det program,
du bruger.
Fejlfinding_ 83
Tilstand
Maskinen
udskriver, men
teksten er forkert,
forvansket eller
ufuldstændig.
Der udskrives
sider, men de er
tomme.
Maskinen
udskriver ikke
PDF-filen korrekt.
Visse dele af
grafik, tekst eller
illustrationer
mangler.
Mulig årsag
Forslag til mulige
løsninger
Forslag til mulige
løsninger
Tilstand
Mulig årsag
Tag maskinens kabel ud, og
slut det til igen. Prøv at
udskrive et job, du tidligere
har udskrevet uden
problemer. Hvis du har
mulighed for det, kan du
slutte kablet og maskinen til
en anden computer og
udskrive et job. Endelig kan
du prøve med et nyt
maskinkabel.
Udskriftskvalitete
n for fotografier
er ikke god.
Billederne er ikke
klare.
Opløsningen for
fotografiet er meget
lav.
Reducer fotografiets
størrelse. Hvis du forstørrer
fotografiet i programmet,
reduceres opløsningen.
Før udskrivning
udskiller
maskinen dampe
i nærheden af
udbakken.
Brug af fugtigt papir
kan forårsage
dampe under
udskrivning.
Dette er ikke noget problem.
Fortsæt med udskrivningen.
Der er valgt en
forkert printerdriver.
Kontroller programmets
menu for printervalg for at
sikre, at din maskine er
valgt.
Der er funktionsfejl i
programmet.
Prøv at udskrive et job fra et
andet program.
Maskinen
udskriver ikke på
papir i
specialstørrelser,
f.eks.
fakturapapir.
Papirstørrelsen og
indstillingerne for
papirstørrelse
stemmer ikke
overens.
Gå til printeregneskaber, og
klik på fanen Papir. Ret
papirstørrelsen i den
brugertilpassede indstilling.
(Se "Åbne
udskriftsindstillinger" på
side 53.)
Der er funktionsfejl i
operativsystemet.
Afslut Windows, og genstart
computeren. Sluk for
maskinen, og tænd den
igen.
Hvis du er i et
DOS-miljø, kan
skrifttypen være
indstillet forkert for
maskinen.
Skift indstilling for sprog. (Se
"Ændring af
skrifttypeindstillingen" på
side 46.)
Tonerpatronen er
defekt eller tom.
Fordel eventuelt toneren i
patronen. Udskift eventuelt
tonerpatronen.
Filen kan indeholde
blanke sider.
Kontroller, at filen ikke
indeholder blanke sider.
Nogle dele, f.eks.
controlleren eller
kortet, kan være
defekte.
Kontakt en servicetekniker.
Inkompatibilitet
mellem PDF-filen
og
Acrobat-produktern
e.
Udskrivning af PDF-filen
som billede kan muliggøre
udskrivning af filen. Vælg
Udskriv som billede fra
Acrobat-udskrivningsmuligh
eder.
Maskinens kabel
sidder løst eller er
defekt.
Problemer med udskriftskvaliteten
Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført
forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan
du kan løse problemet.
Tilstand
Lys eller falmet
udskrift
Forslag til mulige løsninger
•
•
•
Det tager længere tid
at udskrive, når du
udskriver en PDF-fil
som et billede.
•
•
Fejlfinding_ 84
Hvis en lodret hvid stribe eller et falmet område
vises på siden, er toneren ved at være opbrugt.
Du kan muligvis forlænge tonerpatronens
levetid midlertidigt. (Se "Fordele toner" på
side 74.) Hvis dette ikke forbedrer
udskriftskvaliteten, skal du sætte en ny
tonerpatron i maskinen.
Papiret overholder muligvis ikke de angivne
specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt
eller for groft. (Se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 99.)
Hvis hele siden er lys, er
opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller
indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret.
Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver
Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til
printerdriveren.
En kombination af falmede og udtværede
udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger
til rengøring. (Se "Indvendig rengøring" på
side 71.)
LSU-enhedens overflade inde i maskinen er
muligvis snavset. (Se "Indvendig rengøring" på
side 71.)
Tilstand
Udskriften på den
øverste halvdel af
papiret er lysere
end på resten af
papiret
Tonerpletter
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
Udfald
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Hvide pletter
Forslag til mulige løsninger
Tilstand
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne
type papir.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen.
Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen
Papir, og indstil papirtypen til Genbrugt.
•
•
•
Papiret overholder muligvis ikke
specifikationerne. Det kan f.eks. være for
fugtigt eller for groft. (Se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 99.)
Overførselsrullen kan være snavset. Rengør
maskinen indvendigt. Kontakt en
servicetekniker.
Papirgangen trænger muligvis til rengøring.
Kontakt en servicetekniker.
Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder
tilfældigt rundt om på siden:
• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at
udskrive jobbet igen.
• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold,
eller der kan være fugtige områder på
overfladen. Prøv et andet papirmærke. (Se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på
side 99.)
• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet.
Fremstillingsprocessen kan gøre nogle
områder uimodtagelige for toner. Prøv en
anden papirtype eller et andet papirmærke.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og
angiv typen til Tykt papir. (Se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 53.)
• Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du
kontakte en servicetekniker.
Forslag til mulige løsninger
Lodrette linjer
Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på
siden:
• Tonerpatronens overflade (tromledelen) inde i
maskinen er sandsynligvis ridset. Udskift
tonerpatronen. (Se "Udskifte tonerpatronen"
på side 91).
Hvis der er lodrette hvide striber på siden:
• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er
muligvis snavset. (Se "Indvendig rengøring"
på side 71.)
Farvet eller sort
baggrund
Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:
• Skift til en lettere type papir. (Se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på
side 99.)
• Kontroller de omgivende forhold: Meget tørre
forhold (lav fugtighed) eller en høj fugtighed
(højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge
mængden af baggrundsskygge.
• Udskift den gamle tonerpatron med en ny. (Se
"Udskifte tonerpatronen" på side 91).
Tonerudtværing
Hvis toneren tværes ud på siden:
• Rengør printeren indvendigt. (Se "Indvendig
rengøring" på side 71.)
• Kontroller papirtypen og papirkvaliteten. (Se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på
side 99.)
• Fjern tonerpatronen, og installer derefter en
ny. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).
Lodrette gentagne
defekter
Hvis der gentagne gange forekommer mærker på
den trykte side af papiret med regelmæssige
intervaller:
• Tonerpatronen er muligvis beskadiget. Hvis du
stadig har det samme problem, skal du
udskifte tonerpatronen. (Se "Udskifte
tonerpatronen" på side 91).
• Der er muligvis kommet toner på dele af
maskinen. Hvis defekterne forekommer på
papirets bagside, løses problemet
sandsynligvis af sig selv efter nogle få
yderligere sider.
• Fikseringsenheden kan være beskadiget.
Kontakt en servicetekniker.
Hvis der er hvide pletter på siden:
• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra et
papir falder ned i maskinen, så
overførselsrullen kan være snavset. Rengør
maskinen indvendigt. (Se "Indvendig
rengøring" på side 71).
• Papirgangen trænger muligvis til rengøring.
(Se "Indvendig rengøring" på side 71.)
Fejlfinding_ 85
Tilstand
Spredte
baggrundspletter
A
Der er
tonerpartikler
omkring tegn med
Fed og billeder
Forslag til mulige løsninger
Tilstand
Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små
mængder toner, der spredes tilfældigt på
udskriften.
• Papiret kan være for fugtigt. Gentag
udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn
ikke pakker med papir, før det er nødvendigt,
så papiret ikke absorberer for meget
fugtighed.
• Hvis der forekommer spredt
baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du
ændre udskriftslayoutet, så du ikke udskriver i
områder af konvolutten, hvor der er
overliggende sammenføjninger på bagsiden.
Udskrivning hen over sammenføjninger kan
give problemer.
• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning
dækker hele overfladen på en side, må du
ændre udskriftsopløsningen i programmet
eller i Udskriftsindstillinger. (Se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 53.)
Krøller eller bølger
Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne
type papir.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen.
Gå til Udskriftsindstillinger, klik på fanen
Papir, og indstil papirtypen til Genbrugt.
Forslag til mulige løsninger
•
•
•
Folder eller
bukninger
•
•
•
Bagsiden af
udskrifterne er
snavset
•
•
•
Misdannede tegn
•
•
Skrå skrift
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
•
•
•
Hvis tegnene er misdannede og giver hule
billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv
noget andet papir. (Se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 99.)
Hvis tegnene er misdannede og forekommer
bølgede, er der muligvis brug for et eftersyn af
scannerenheden. Kontakt en servicetekniker.
Kontroller, at papiret ligger korrekt.
Kontroller papirtypen og papirkvaliteten. (Se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)
Kontroller, at styrene ikke er for tæt på eller for
løse mod papirstakken.
Helt farvede eller
helt sorte sider
•
•
A
Løs toner
•
•
•
•
•
Fejlfinding_ 86
Kontroller, at papiret ligger korrekt.
Kontroller papirtypen og papirkvaliteten. Både
høj temperatur og fugt kan få papiret til at
krølle. (Se "Specifikationer af udskriftsmedier"
på side 99.)
Vend stakken i bakken. Prøv også at vende
papiret 180° i bakken.
Kontroller, at papiret ligger korrekt.
Kontroller papirtypen og papirkvaliteten. (Se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)
Vend stakken i bakken. Prøv også at vende
papiret 180° i bakken.
Kontroller, at tonerpatronen ikke lækker.
Rengør printeren indvendigt. (Se "Indvendig
rengøring" på side 71.)
Rengør fikseringsbæltet. (Se "Rengøring af et
fikseringsbælte" på side 71.)
Tonerpatronen er næsten tom.
Tonerpatronen er muligvis ikke installeret
korrekt. Tag patronen ud, og sæt den i igen.
Tonerpatronen kan være defekt. Udskift
tonerpatronen. (Se "Udskifte tonerpatronen" på
side 91).
Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en
servicetekniker.
Rengør printeren indvendigt. (Se "Indvendig
rengøring" på side 71.)
Kontroller papirtypen og papirkvaliteten. (Se
"Specifikationer af udskriftsmedier" på side 99.)
Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny.
(Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).
Hvis problemet fortsætter, skal maskinen
muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.
Tilstand
Tegnhuller
A
Vandrette striber
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Krøl
Et ukendt billede
vises gentagne
gange på et par
ark, eller der
forekommer løs
toner, lys udskrift
eller forurening.
Almindelige PostScript-problemer
Forslag til mulige løsninger
Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde
i dele af tegn, der burde være helt sorte:
• Hvis du bruger transparenter, kan du forsøge
med en anden type transparent. På grund af
transparentens sammensætning, er det
normalt med nogle blanke områder i tegnene.
• Måske udskriver du på den forkerte side af
arket. Tag papiret ud, og vend det om.
• Papiret overholder muligvis ikke
papirspecifikationerne. (Se "Specifikationer af
udskriftsmedier" på side 99.)
Hvis der forekommer vandrette parallelle striber
eller udtværinger:
• Tonerpatronen kan være installeret forkert.
Tag patronen ud, og sæt den i igen.
• Tonerpatronen kan være defekt. Udskift
tonerpatronen. (Se "Udskifte tonerpatronen"
på side 91).
• Hvis problemet fortsætter, skal maskinen
muligvis repareres. Kontakt en
servicetekniker.
De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der
anvendes flere forskellige printersprog.
Problem
Mulig årsag
PostScript-filen kan
ikke udskrives.
PostScript-driveren
er muligvis ikke
installeret korrekt.
Løsning
•
•
•
Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret
ikke indføres i maskinen:
• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende
papiret 180° i bakken.
• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til
Udskriftsindstillinger, klik på fanen Papir, og
angiv typen til Tyndt papir. (Se "Åbne
udskriftsindstillinger" på side 53.)
Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på
1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke
udskriftskvaliteten med f.eks. løs toner eller lys
billedgengivelse. Angiv den korrekte
højdeindstilling på maskinen. (Se "Højdejustering"
på side 45.)
Installer
PostScript-driveren.
(Se "Installere
driveren lokalt" på
side 28.)
Udskriv en
konfigurationsside, og
kontroller, at
PS-versionen er
tilgængelig til
udskrivning.
Kontakt en
servicerepræsentant,
hvis problemet
fortsætter.
”Grænsekontrolfejl”rapporten udskrives.
Udskriftsjobbet er
for komplekst.
Du er muligvis nødt til at
reducere sidens
kompleksitet eller
installere mere
hukommelse. (Se
"Installation af et
hukommelsesmodul" på
side 94.)
Der udskrives en
PostScript-fejlside.
Udskriftsjobbet er
muligvis ikke
PostScript.
Kontroller, at
udskriftsjobbet er et
PostScript-job.
Kontroller, om
programmet forventede,
at der blev sendt en
installationsfil eller en
PostScript-headerfil til
maskinen.
Den valgfrie bakke
er ikke valgt i
driveren.
Printerdriveren er
ikke konfigureret til
at genkende den
valgfrie bakke.
Åbn
PostScript-driveregenska
berne, vælg fanen
Enhedsindstillinger, og
indstil bakkeindstillingen
for afsnittet Installerbare
komponenter til
Installeret.
Når du udskriver et
dokument i
Macintosh med
Acrobat Reader 6.0
eller nyere,
udskrives farverne
ikke korrekt.
Printerdriverens
indstilling for
opløsning stemmer
muligvis ikke
overens med
indstillingen i
Acrobat Reader.
Sørg for, at
opløsningsindstillingen i
printerdriveren stemmer
overens med
indstillingen i Acrobat
Reader.
Fejlfinding_ 87
Almindelige Windows-problemer
Almindelige Linux-problemer
Tilstand
Forslag til mulige løsninger
tilstand
Meddelelsen ”Filen
er i brug” vises
under installationen.
Afslut alle programmer. Fjern alle programmer
fra printerens startgruppe, og genstart Windows.
Geninstaller printerdriveren.
Meddelelserne
”Generel
beskyttelsesfejl”,
”Undtagelse OE”,
”Spool 32” eller
”Ugyldig handling”
vises.
Luk alle andre programmer, og genstart
Windows.
Meddelelserne ”Kan
ikke udskrive”, ”Der
er opstået en
printertimeout-fejl”
vises.
Disse meddelelser kan blive vist under
udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig
med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i
standby-tilstanden, eller når udskrivningen er
færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller
om der er opstået en fejl.
Maskinen udskriver
ikke.
Forslag til mulige løsninger
•
•
•
Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser i Windows i den
brugerhåndbog til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.
Kontroller, om printerdriveren er installeret på
systemet. Åbn Unified Driver Configurator, og
skift til fanen Printers i vinduet Printers
configuration for at få vist listen med
tilgængelige maskiner. Kontroller, at
maskinen vises på listen. Hvis ikke, skal du
åbne Add new printer wizard for at
konfigurere enheden.
Kontroller, om maskinen er startet. Åbn
Printers configuration, og marker maskinen
på listen over printere. Læs beskrivelsen i
ruden Selected printer. Hvis status
indeholder strengen Stopped, skal du trykke
på knappen Start. Derefter skulle maskinen
fungere normalt. Statussen ”stopped” kan
blive aktiveret, når der opstår visse problemer
med udskrivningen.
Undersøg, om programmet har en
specialindstilling for udskrivning, f.eks.
”-oraw”. Hvis ”-oraw” er angivet i
kommandolinjeparameteren, skal du slette
det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der
bruges Gimp Front-end, skal du vælge ”print”
-> ”Setup printer” og redigere
kommandolinjeparameteren på
kommandolinjen.
Visse farver
udskrives helt sorte.
Dette er en kendt fejl i Ghostscript (indtil GNU
Ghostscript version 7.05), hvor
grundfarverummet i dokumentet er et indekseret
farverum, der konverteres via CIE-farverum. Da
Postscript benytter CIE-farverum som
farvematchningssystem, bør du opdatere
Ghostscript på dit system til mindst GNU
Ghostscript version 7.06 eller nyere. Du kan
finde de nyeste versioner af Ghostscript på
www.ghostscript.com.
Nogle farvebilleder
udskrives i uventede
farver.
Dette er en kendt fejl i Ghostscript (indtil
GNU Ghostscript version 7.xx), hvor
grundfarverummet i dokumentet er et indekseret
RGB-farverum, der konverteres via
CIE-farverum. Da Postscript benytter
CIE-farverum som farvematchningssystem, bør
du opdatere Ghostscript på dit system til mindst
GNU Ghostscript version 8.xx eller nyere. Du
kan finde de nyeste versioner af Ghostscript på
www.ghostscript.com.
Fejlfinding_ 88
tilstand
Maskinen udskriver
ikke hele sider, og
udskrifterne
udskrives på halve
sider.
Når jeg udskriver et
dokument, får jeg
fejlen: ”Cannot open
port device file”.
Når du udskriver et
dokument via
netværket i SuSE
9.2, udskriver
printeren ikke.
Almindelige Macintosh-problemer
Forslag til mulige løsninger
Det er et kendt problem, der opstår, når der
bruges en farvemaskine til version 8.51 eller
ældre af Ghostscript, 64-bit Linux OS, og som er
rapporteret til bugs.ghostscript.com som
Ghostscript Bug 688252. Problemet er løst i
AFPL Ghostscript v. 8.52 og nyere. Hent den
nyeste version af AFPL Ghostscript fra http://
sourceforge.net/projects/ghostscript/, og
installer den, så problemet bliver løst.
Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet
(f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et
igangværende udskriftsjob. Kendte versioner af
CUPS-server (Common Unix Printing System)
afbryder udskriftsjobbet, hver gang
udskriftsindstillingerne ændres, og forsøger
derefter at starte jobbet igen fra starten. Da
Unified Linux Driver låser porten under
udskrivning, vil porten forblive låst, når driveren
afbrydes uventet, så den ikke er tilgængelig til
senere udskriftsjob. Hvis denne situation opstår,
kan du prøve at åbne porten ved at vælge
Release port i vinduet Port configuration.
Den CUPS-version (Common Unix Printing
System), der distribueres med SuSE Linux
9.2 (cups-1.1.21), har et problem med
ipp-udskrivning (Internet Printing Protocol). Brug
socketudskrivning i stedet for ipp, eller installer
en nyere version af CUPS (Common Unix
Printing System) (cups-1.1.22 eller nyere).
tilstand
Forslag til mulige løsninger
Maskinen udskriver
ikke PDF-filer
korrekt. Visse dele af
grafik, tekst eller
illustrationer
mangler.
Udskrivning af PDF-filen som billede kan
muliggøre udskrivning af filen. Vælg Udskriv
som billede fra
Acrobat-udskrivningsmuligheder.
Dokumentet er
blevet udskrevet,
men udskriftsjobbet
er ikke forsvundet
fra printerspooleren
i Mac OS X 10.3.2.
Opdater Mac OS til MAC OS X 10.3.3 eller
nyere.
Nogle bogstaver
vises ikke normalt
ved udskrivning af
en forside.
Mac OS kan ikke oprette skrifttypen under
udskrivning af forsiden. Det engelske alfabet og
tal vises normalt på forsiden.
Når du udskriver et
dokument i
Macintosh med
Acrobat Reader 6.0
eller nyere,
udskrives farverne
ikke korrekt.
Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens
driver stemmer overens med indstillingen i
Acrobat Reader.
Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser i Linux i den
brugerhåndbog til Linux, der fulgte med din pc.
Fejlfinding_ 89
Det tager længere tid at udskrive, når du
udskriver en PDF-fil som et billede.
Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser på Macintosh i den
brugerhåndbog til Macintosh, der fulgte med din pc.
Forbrugsstoffer og tilbehør
11.
Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør vedligeholdelsesdele til maskinen.
Kapitlet omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sådan køber du
Tilgængelige forbrugsstoffer
Tilgængeligt tilbehør
Tilgængelige vedligeholdelsesdele
Udskifte tonerpatronen
Udskiftning af papiroverførselsbæltet
Tilgængeligt tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt
salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængeligt tilbehør.
Nødvendige forholdsregler ved installation af tilbehør
Aktivering af det tilføjede tilbehør i printeregenskaber
Opgradering af et hukommelsesmodul
Installation af et kort til trådløst netværk
Installation af en harddisk
Tilgængeligt tilbehør
Du kan købe og installere tilbehør, så maskinens ydelse og kapacitet
forbedres.
Sådan køber du
Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og
vedligeholdelsesdele, skal du kontakte din lokale Samsung-forhandler, hvor
du købte maskinen. Du kan også besøge www.samsung.com/supplies,
vælge dit land/område og få oplysninger om tilkald af service.
Tilgængelige forbrugsstoffer
Tilbehør
Standardydelse
a
tonerpatron
Gennemsnitsydelse
Gennemsnitlig
kontinuerlig
patronydelse: 7.000
standardsider.
Udvider maskinens
hukommelseskapacitet.
ML-MEM170:
512 MB
Valgfri bakke 2/3
Hvis du ofte har problemer
med papirtilførslen, kan du
montere op til to ekstra
bakker til 500 ark. Du kan
udskrive dokumenter i
forskellige størrelser og på
forskellige
udskriftsmaterialer i hver
bakke.
CLP-S775A
Harddisk
Gør det muligt at forbedre
printerens funktioner og
udskrive på forskellige
måder.
ML-HDK425
IEEE 802.11b/g/n
Trådløst LANa
Giver mulighed for at
forbinde printeren med et
trådløst netværk.
ML-NWA65L
Varens navn
CLT-C609S (cyan)
CLT-M609S (magenta)
CLT-Y609S (gul)
CLT-K609S (sort)
Region Ab:
CLT-C6092S (cyan)
CLT-M6092S (magenta)
CLT-Y6092S (gul)
CLT-K6092S (sort)
Papiroverførsel
sbælte
Cirka 50.000 sider
Varens navn
Hukommelsesmodul
Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende typer
forbrugsstoffer til maskinen:
Type
Funktion
CLT-T508
a. Erklæret ydelsesværdi i henhold til ISO/IEC 19798.
b. Region A: Albanien, Østrig, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Kroatien,
Cypern, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland,
Ungarn, Italien, Makedonien, Holland, Norge, Polen, Portugal,
Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz,
Storbritannien.
Sådan udskiftes en tonerpatron. (Se "Udskifte tonerpatronen" på side 91).
Afhængig af indstillingerne og anvendt jobtilstand kan der være
forskel på tonerpatronens levetid.
Du skal købe forbrugsstoffer, herunder tonerpatroner, i det land, hvor
du købte maskinen. Ellers vil forbrugsstoffer være inkompatible med
maskinen, eftersom systemkonfigurationen af disse varierer fra land til
land.
Forbrugsstoffer og tilbehør_ 90
Tilbehør
IEEE1284-parallelstik
Funktion
Gør det muligt at bruge
forskellige interfaces.
•
•
•
Varens navn
ML-PAR100
Ved installation af
printerdriveren
med et
IEEE1284-parallels
tik findes maskinen
muligvis ikke, og
efter installation af
printeren vil kun
basale funktioner
være tilgængelige.
Hvis du vil
kontrollere
maskinens status
eller angive
indstillinger, skal
maskinen sluttes til
en computer med
et USB-kabel eller
via et netværk.
Hvis du bruger et
IEEE
1284-parallelstik,
kan du ikke bruge
USB-kablet.
Gennemsnitsydelsea
Dele
Retard (anden
kassetteføder)
Cirka 100.000 sider
Støvfilterkit
Cirka 100.000 sider
a. Denne afhænger af det anvendte operativsystem, computerens
ydeevne, program, tilslutningsmetode, medietype, mediestørrelse og
jobkompleksitet.
Kontakt det sted, hvor du købte maskinen, for at købe vedligeholdelsesdele.
Udskiftning af vedligeholdelsesdele må kun udføres af en autoriseret
serviceudbyder, en forhandler eller det sted, hvor du har købt maskinen.
Garantien dækker ikke erstatning af vedligeholdelsesdele efter deres
levetid.
Udskifte tonerpatronen
Maskinen benytter fire farver og har en tonerpatron for hver farve: gul (Y),
magenta (M), cyan (C) og sort (K).
• Statuslampen og den tonerrelaterede meddelelse på displayet angiver,
hvornår hver enkelt tonerpatron skal udskiftes.
Så er det nødvendigt at udskifte tonerpatronen. Kontroller, hvilken type
tonerpatron der bruges til maskinen. (Se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på
side 90).
1. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.
a. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til
trådløse netværk. Kontakt din lokale Samsung-repræsentant eller
forhandler, hvor du har købet printeren.
Tilgængelige vedligeholdelsesdele
Hvis du vil undgå problemer med udskriftskvaliteten og papirindføring på
grund af slidte komponenter og vil sørge for, at din maskine altid er i god
stand, skal følgende dele udskiftes efter udskrivning af det angivne sidetal,
eller når det enkelte elements levetid er udløbet.
Dele
Gennemsnitsydelsea
Fikseringsenhed
Cirka 100.000 sider
Opsamlingsrulle
(første
kassetteføder)
B4 Cirka 100.000 sider
Opsamlingsrulle
(universalbakke)
Cirka 100.000 sider
Opsamlingsrulle
(anden
kassetteføder)
Cirka 200.000 sider
Fremad (anden
kassetteføder)
Cirka 200.000 sider
Retard (første
kassetteføder)
B4 Cirka 100.000 sider
Friktion
(universalbakke)
Cirka 100.000 sider
•
•
•
Forbrugsstoffer og tilbehør_ 91
Rør ikke ved den grønne overflade, OPC-tromlen eller forsiden
af tonerpatronen med hænderne eller andre materialer. Brug
håndtaget på hver patron, så du undgår at berøre dette
område.
Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
Hvis du lader frontdækslet stå åbent i mere end et par minutter,
kan OPC-tromlen blive udsat for lys. Dette vil beskadige
OPC-tromlen. Luk frontdækslet, hvis det skulle være
nødvendigt at afbryde installationen.
2. Tryk på det grønne frigørelseshåndtag for at frigøre
papiroverførselsbæltet. Hold i håndtaget til papiroverførselsbæltet, og
løft bæltet ud af maskinen.
•
Benyt ikke skarpe instrumenter som knive eller sakse til at
åbne tonerpatronens emballage. Du kan beskadige
tonerpatronens overflade.
• Udsæt ikke tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end nogle få
minutter, da dette kan beskadige indholdet. Tildæk den
eventuelt med et stykke papir for at beskytte den.
5. Ryst forsigtigt patronen 5 til 6 gange for at fordele toneren jævnt inde i
patronen. Det sikrer det maksimale antal kopier pr. patron.
6. Placer tonerpatronen på en flad overflade som vist, og fjern det papir,
der dækker tonerpatronen, ved at fjerne tapen.
3. Tag fat i håndtagene på den tomme tonerpatron, og træk patronen ud af
maskinen.
Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og
vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren i tøjet.
Berør ikke den grønne overflade, der er patronens OPC-tromle.
Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
7. Sørg for, at tonerpatronens farve svarer til farvepladsen, og tag fat i
håndtagene på tonerpatronen. Indsæt patronen, indtil den låses fast
med et klik.
8. Hold fast i håndtaget på papiroverførselsbæltet, og lad det flugte med
hullerne indvendigt på frontdækslet.
Hvis du åbner frontdækslet, skal du passe på ikke at røre
kontrolpanelets underside (den nederste del af
fikseringsenheden). Fikseringsenhedens temperatur kan være høj
og kan beskadige huden.
Når du åbner frontdækslet og arbejder inde i maskinen, anbefales
det kraftigt, at du først fjerner papiroverførselsbæltet. Det arbejde,
du udfører, kan forurene papiroverførselsbæltet.
4. Tag den nye tonerpatron ud af indpakningsposen.
Forbrugsstoffer og tilbehør_ 92
9. Sænk papiroverførselsbæltet, til det ligger parallelt med frontdækslet og
sidder korrekt.
10. Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket.
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
Udskiftning af papiroverførselsbæltet
Når papiroverførselsbæltets levetid er udløbet, skal du udskifte det.
• Meddelelsen om overførselsbæltet vises på displayet for at fortælle, at
det skal udskiftes.
2. Tryk på det grønne frigørelseshåndtag for at frigøre
papiroverførselsbæltet. Hold i håndtaget til papiroverførselsbæltet, og
løft bæltet ud af maskinen.
3. Tag et nyt papiroverførselsbælte ud af posen.
4. Fjern papiret, der dækker papiroverførselsbæltet.
•
Benyt ikke skarpe instrumenter som knive eller sakse til at
åbne tonerpatronens emballage. Du risikerer at beskadige
overfladen på papiroverførselsbæltet.
• Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
5. Hold fast i håndtaget på det nye papiroverførselsbælte, og juster det
med hullerne på indersiden af frontdækslet.
Papiroverførselsbæltets levetid kan blive påvirket af driftsmiljøet,
udskrivningsintervallet, medietypen og mediestørrelsen.
1. Åbn frontdækslet helt ved hjælp af håndtaget.
6. Sænk papiroverførselsbæltet, til det ligger parallelt med frontdækslet og
sidder korrekt.
•
•
•
Rør ikke ved den grønne overflade, OPC-tromlen eller forsiden
af tonerpatronen med hænderne eller andre materialer. Brug
håndtaget på hver patron, så du undgår at berøre dette
område.
Undgå at ridse overfladen på papiroverførselsbæltet.
Hvis du lader frontdækslet stå åbent i mere end et par minutter,
kan OPC-tromlen blive udsat for lys. Dette vil beskadige
OPC-tromlen. Luk frontdækslet, hvis det skulle blive
nødvendigt at afbryde installationen.
7. Luk frontdækslet for at genoptage udskrivningen.
Maskinen fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket.
Forbrugsstoffer og tilbehør_ 93
Nødvendige forholdsregler ved installation af
tilbehør
•
•
•
Tag netledningen ud.
Fjern aldrig kontrolkortdækslet, når strømmen er tilsluttet.
Tag altid netledningen ud, inden du installerer eller fjerner NOGET
ekstraudstyr og tilbehør, uanset om det skal installeres uden på eller
inden i maskinen. Så undgår du at få stød.
Aflad statisk elektricitet.
Kontrolkortet og internt tilbehør (netværkskort eller hukommelsesmodul)
er følsomme over for statisk elektricitet. Inden du installerer eller fjerner
internt tilbehør, skal du derfor sørge for, at du ikke selv giver stød. Du
kan aflade statisk elektricitet ved at røre ved metal, f.eks.
metalbagpladen på en enhed, der er sat i en stikkontakt med
jordforbindelse. Hvis du går rundt, før du afslutter installationen, skal du
gentage denne procedure for at aflade eventuel statisk elektricitet igen.
Aktivering af tilføjet tilbehør i PS-driveregenskaberne.
Efter installation af tilbehør som f.eks. en ekstra bakke skal brugere af
PS-driveren indstille bakken til brug. Gå til PS-printeregenskaberne, og
aktiver det tilføjede tilbehør.
Batteriet inde i maskinen er en servicekomponent, når der installeres
tilbehør. Forsøg ikke at udskifte det selv.
Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert
type. Kasser brugte batterier i henhold til instruktionerne.
Opgradering af et hukommelsesmodul
Maskinen har et ekstra stik til et DIMM-hukommelsesmodul (Dual In-line
Memory Module). Du kan bruge dette modulstik til at installere ekstra
hukommelse. (Se "Tilgængeligt tilbehør" på side 90).
Installation af et hukommelsesmodul
1. Sluk for maskinen, og træk alle kabler ud.
2. Åbn kontrolkortdækslet. Løsn skruen, og løft dækslet en smule opad, og
træk dækslet mod højre.
3. Tag det nye hukommelseskort ud af plastikemballagen.
4. Tag fat om hukommelseskortet i kanterne, og ret det ind imod
hukommelsesstikket med en vinkel på ca. 30 grader. Kontroller, at
hakkerne på modulet passer til stikkets riller.
Aktivering af det tilføjede tilbehør i
printeregenskaber
Når du har installeret tilbehør, skal du vælge det i printeregenskaberne i
printerdriveren, før du kan bruge det.
1. Installer driveren. (Se "Installere driveren lokalt" på side 28 eller
"Installation af driver på en maskine, der er tilsluttet det kabelførte
netværk" på side 32.)
2. I Windows 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere.
• I Windows XP/2003 skal du vælge Printere og faxenheder.
• I Windows Vista/2008 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og
lyd > Printers.
• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware og lyd >
Enheder og printere.
• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel > Hardware
> Enheder og printere.
3. I Windows 2000, XP, 2003, 2008 og Vista skal du dobbeltklikke på din
maskine.
I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du højreklikke på dit
printerikon > genvejsmenuer > Se, hvad der udskrives.
4. Vælg maskinens driver, og højreklik for at åbne Egenskaber.
5. Vælg Enhedsindstillinger i egenskaberne for printerdriveren.
6. Angiv de nødvendige indstillinger i egenskaberne for printerdriveren.
7. Klik på OK.
De indhak og riller, der er vist ovenfor, svarer muligvis ikke
nøjagtigt til dem på modulet og på maskinen.
5. Skub forsigtigt hukommelseskortet ind i stikket, indtil du hører et ”klik”.
Brug ikke vold, når du håndterer hukommelsesmodulet, da det i så
fald kan tage skade. Hvis hukommelsesmodulet ikke lader til at
passe til stikket, skal du forsigtigt gentage forrige procedure.
6. Sæt dækslet til kontrolkort på igen, og fastgør dækslet med skruen.
7. Sæt netledningen og maskinens kabel i igen. Tænd for maskinen.
Forbrugsstoffer og tilbehør_ 94
Installation af et kort til trådløst netværk
6. Sæt dækslet til kontrolkort på igen, og fastgør dækslet med skruen.
Maskinen er udstyret med et netværkskort, så du kan bruge printeren på et
netværk. Du kan også købe et trådløst netværkskort, så printeren kan
bruges i trådløse netværksmiljøer.
Der findes oplysninger om bestilling af trådløst netværkskort (ekstraudstyr).
(Se "Tilgængeligt tilbehør" på side 90).
Installation af et kort til trådløst netværk
1. Sluk for maskinen, og træk alle kabler ud.
2. Åbn kontrolkortdækslet. Løsn skruen, og løft dækslet en smule opad, og
træk dækslet mod højre.
7. Sæt netledningen og maskinens kabel i igen. Tænd for maskinen.
8. Angiv det trådløse netværksmiljø. (Se "Konfiguration af trådløst
netværk" på side 36).
Installation af en harddisk
3. Fjern dummy-panelet fra maskinen ved hjælp af et stærkt spidst værktøj,
f.eks. en skruetrækker.
Installation af harddisken gør det muligt at sende data fra din computer til
udskriftskøen på printerens harddisk. Dette nedsætter computerens
arbejdsbyrde. Du kan også benytte forskellige funktioner som f.eks. at
gemme et job på harddisken, køre stavekontrol på et job og udskrive private
dokumenter.
Der findes oplysninger om bestilling af ekstra harddisk. (Se "Tilgængeligt
tilbehør" på side 90).
Installation af en harddisk
1. Sluk for maskinen, og træk alle kabler ud.
2. Åbn kontrolkortdækslet. Løsn skruen, og løft dækslet en smule opad, og
træk dækslet mod højre.
4. Tag det nye kort til det trådløse netværk ud af plastposen.
5. Anbring netværkskortet i føringen, og sørg for, at der er forbindelse
mellem konnektoren på kortet og konnektoren på kontrolpanelet. Tryk
kortet på plads i konnektoren, indtil det sidder godt og sikkert fast.
1 Kortstik til trådløst
netværk
2 Kort til trådløst
netværk
3 Føring til trådløst
netværkskort
3. Tag en ny harddisk ud af plastposen.
4. Hold forbindelsesstikket på harddisken, så det flugter med stikket på
kontrolkortet. Skub harddisken ind, indtil den klikker på plads.
Forbrugsstoffer og tilbehør_ 95
5. Stram de skruer, som blev leveret sammen med den nye harddisk.
6. Når Ja vises, skal du trykke på OK.
Styring af køen over aktive job
Alle udskriftsjob, der venter på at blive udskrevet, optræder i køen for
aktive job, i den rækkefølge som du har sendt dem til printeren. Du kan
slette et job fra køen, før det udskrives, eller rykke et job op, så det
udskrives tidligere.
1. Tryk på
6. Sæt netledningen og maskinens kabel i igen. Tænd for maskinen.
7. Du skal aktivere den ekstra harddisk i driveregenskaberne.
(Se "Aktivering af det tilføjede tilbehør i printeregenskaber" på side 94).
Udskrivning med harddisken (ekstraudstyr)
Når du har installeret den valgfrie harddisk, kan du benytte
avancerede udskrivningsfunktioner som f.eks. at gemme eller spoole
et udskriftsjob, læse korrektur på et job og udskrive et privat job i
vinduet for printeregenskaber.
Når du har gemt filer på harddisken, kan du let udskrive de gemte filer
igen eller slette dem ved hjælp af printerens kontrolpanel.
Lagring af et job
Du kan gemme job på den installerede harddisk.
1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Vælg Udskriv i menuen Filer. Vinduet Udskriv vises.
3. Vælg din maskine på Vælg printer.
4. Klik på Egenskaber eller Indstillinger.
5. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Jobindstillinger.
6. Vælg den ønskede udskrivningstilstand i rullemenuen.
(Se "Brug af Hjælp" på side 58).
7. Indtast brugernavn og filnavn.
8. Klik på OK, indtil vinduet Udskriv vises.
9. Klik på OK eller Udskriv for at starte udskrivningen.
Udskrivning eller sletning af et lagret job
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Jobhåndtering, og tryk derefter
på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Aktivt job, og tryk derefter på
OK.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve det ønskede brugernavn og
filnavn, og tryk derefter på OK.
Hvis den valgte fil er et fortroligt udskriftsjob, skal du indtaste
den angivne firecifrede adgangskode.
Brug pil op/ned til at indtaste cifre, og brug venstre/højre pil til
at flytte mellem cifre. Tryk på OK, når du er færdig med at
indtaste adgangskoden.
Hvis du indtaster en forkert adgangskode, vises Ugyldig
adgangskode. Indtast den korrekte adgangskode igen.
5. Tryk på pil op/ned for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk
derefter på OK.
• Annuller: Du kan slette en fil fra køen.
• Ryk op: Du kan vælge et job, der venter i køen over aktive job,
og ændre dets udskrivningsrækkefølge, så det udskrives
tidligere.
• Frigør: Du kan udskrive et job, som er planlagt til at blive
udskrevet på et bestemt tidspunkt, med det samme. Det aktuelle
udskriftsjob bliver stoppet, og det valgte job bliver udskrevet.
Denne funktion er tilgængelig, hvis jobbet er planlagt til at blive
udskrevet senere.
Indstillingen Frigør vises kun, hvis du vælger et
Udskriftsplanlægning-udskriftsjob.
6. Når Ja vises, skal du trykke på OK.
Formularfil
Du kan udskrive job, der i øjeblikket er gemt på harddisken.
Formular-overlay er billeder, der er gemt på printerens harddisk (HDD) i
et særligt filformat, og som kan udskrives i lag på alle dokumenter.
1. Tryk på
Opretter nye formatfiler
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Jobhåndtering, og tryk derefter
på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Gemt job, og tryk derefter på OK.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve det ønskede brugernavn og
filnavn, og tryk derefter på OK.
Hvis den valgte fil er et fortroligt udskriftsjob, skal du indtaste
den angivne firecifrede adgangskode.
Brug pil op/ned til at indtaste cifre, og brug venstre/højre pil til
at flytte mellem cifre. Tryk på OK, når du er færdig med at
indtaste adgangskoden.
Hvis du indtaster en forkert adgangskode, vises Ugyldig
adgangskode. Indtast den korrekte adgangskode igen.
5. Tryk på pil op/ned for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk
derefter på OK.
• Udskriv: Du kan udskrive et lagret job.
• Slet: Du kan slette et lagret job.
1. Opret eller åbn et dokument med den tekst og/eller billede, der skal
bruges i den nye formularfil.
2. Hvis du vil gemme dokumentet som en formularfil, skal du åbne
Udskriftsindstillinger. (Se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 53.)
3. Klik på fanen Avanceret, og vælg Avanceret.
4. I vinduet Avancerede outputindstillinger skal du afkrydse Gem
som formular til overlay.
5. Klik på Søg.
6. Skiv et filnavn på op til otte tegn i feltet Filnavn. Vælg
destinationsstien, og klik på Gem.
7. Klik på OK eller Udskriv, indtil du afslutter vinduet Udskriv.
8. Klik på Ja for at gemme, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.
Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.
Forbrugsstoffer og tilbehør_ 96
Hvis du klikker på Nej, udskriver maskinen din formular uden at
gemme.
9. Klik på Ja for at gemme, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.
Formularfilstørrelsen skal være den samme som det dokument, du
udskriver med formularfilen.
Filpolitik
Du kan vælge at generere filnavnet, inden du fortsætter jobbet gennem
harddisken. Hvis hukommelsen på harddisken allerede har det samme
navn, kan du omdøbe eller overskrive den, når du indtaster et nyt
filnavn.
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Jobhåndtering, og tryk derefter
på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Filpolitik, og tryk derefter på OK.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk
derefter på OK.
• Omdøb : Hvis hukommelsen på harddisken allerede har det
samme navn, når du indtaster et nyt filnavn, gemmes filen med et
andet navn, som programmeres automatisk.
• Overskriv : Du kan indstille maskinen til at slette tidligere
joboplysninger på harddisken, efterhånden som du lagrer nye
joboplysninger.
5. Tryk på OK.
Sletter resterende billeddata
ImageOverwrite er en sikkerhedsfunktion for kunder, der er bekymrede
over uautoriseret adgang og kopiering af fortrolige eller private
dokumenter.
1. Tryk på
på kontrolpanelet.
2. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Jobhåndtering, og tryk derefter
på OK.
3. Tryk på pil op/ned for at fremhæve Billedoverskrivning, og tryk
derefter på OK.
4. Tryk på pil op/ned for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk
derefter på OK.
• Automatisk : Alle resterende billeddata fra maskinen slettes
med det samme, når et job er blevet behandlet.
• Manuel : Denne funktion gør det muligt for en
systemadministrator at slette alle ægte billeddata på harddisken
efter behov, når funktionen er aktiveret. Alle eksisterende jobs
slettes uanset deres status, og det vil ikke være muligt at sende
flere jobs, mens overskrivningen foregår.
5. Tryk på venstre/højre pil for at flytte til Til eller Fra for Automatisk.
Tryk på venstre/højre pil for at flytte til Aktiver eller Deaktiver for
Manuel.
Hvis du har aktiveret Manuel, bekræfter maskinen, når
overskrivningen begynder. Tryk på venstre/højre pile for at
vælge Ja eller Nej. Hvis du vælger Ja, Manuel, begynder
overskrivningen, så snart du vælger Ja. Hvis du vælger Nej, er
denne funktion aktiveret.
6. Tryk på OK.
Forbrugsstoffer og tilbehør_ 97
Specifikationer
12.
Dette kapitel indeholder oplysninger om maskinens specifikationer, herunder de forskellige funktioner.
Kapitlet omfatter:
•
•
Generelle specifikationer
Specifikationer af udskriftsmedier
Generelle specifikationer
Specifikationsværdierne, der er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. Du kan finde de eventuelle ændringer af oplysningerne på www.samsung.com/
printer.
Elementer
Mål
Vægt
a
Støjniveau
Temperatur
Luftfugtighed
Nominel effekt
Strømforbrug
Trådløs
c
b
Beskrivelse
Bredde x længde x højde
446 x 481 x 464 mm
uden valgfri bakke
Maskine med forbrugsstoffer
30,4 kg
Klartilstand
35 dB(A)
Udskrivningstilstand
54 dB(A)
Drift
10 til 32,5 °C
Opbevaring (emballeret)
-20 til 40 °C
Drift
20 til 80% RL
Opbevaring (emballeret)
0 til 95% RL
110 volt-modeller
Vekselstrøm 110 – 127 V
220 volt-modeller
Vekselstrøm 220 – 240 V
Gennemsnitlig driftstilstand
Mindre end 750 W/t
Klartilstand
Mindre end 60 W/t
Strømsparetilstand
Mindre end 8 W/t
Slukket tilstand
Mindre end 1 W/t
Modul
ML-NWA65L
a. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.
b. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strømtype (A).
c. Ekstra enhed
Specifikationer_ 98
Specifikationer af udskriftsmedier
Type
Størrelse
udskriftsmediets vægta/Kapacitetb
Mål
bakke1/ekstra bakker
Almindeligt papir
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
Statement
140 x 216 mm
A6
105 x 148 mm
Monarch-konvolut
98 x 191 mm
Konvolut No. 10
105 x 241 mm
DL-konvolut
110 x 220 mm
Konvolut C5
162 x 229 mm
Konvolut C6
114 x 162 mm
Konvolut No. 9
98 x 225 mm
Konvolut 6 3/4
92 x 165 mm
Tyndt papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Tykt papir
Konvolut
66 til 90 g/m2 kontraktpapir
•
2
500 ark 80 g/m kontraktpapir
66 til 90 g/m2 kontraktpapir
•
2
250 ark 80 g/m kontraktpapir
universalbakke
66 til 90 g/m2 kontraktpapir
•
100 ark 80 g/m2 kontraktpapir
66 til 90 g/m2 kontraktpapir
•
50 ark 80 g/m2 kontraktpapir
Ikke tilgængelig i bakke 1/ekstra
bakker.
Ikke tilgængelig i bakke 1/ekstra
bakker.
75 til 90 g/m2 kontraktpapir
• 10 ark
Se afsnittet om almindeligt papir
60 til 65 g/m2 kontraktpapir
• 500 ark
60 til 65 g/m2 kontraktpapir
• 100 ark
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
91 til 105 g/m2 kontraktpapir
• 350 ark
91 til 105 g/m2 kontraktpapir
• 40 ark
Tykkere papir
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
106 til 120 g/m2 kontraktpapir
• 350 ark
106 til 120 g/m2 kontraktpapir
• 40 ark
Ekstra tykt
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
121 til 163 g/m2
• 100 ark
121 til 163 g/m2
• 10 ark
Transparenter
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
Ikke tilgængelig i bakke 1/ekstra
bakker.
138 til 146 g/m2 kontraktpapir
• 10 ark
Etiketterc
Se afsnittet om
almindeligt papir
Se afsnittet om almindeligt papir
120 til 150 g/m2 kontraktpapir
• 10 ark
Karton
A6
105 x 148 mm
171 til 220 g/m2
• 1 ark
Minimumstørrelse (brugerdefineret)
76 x 127 mm
Maksimumstørrelse (brugerdefineret)
216 x 356 mm
60 til 163 g/m2 kontraktpapir
a. Hvis papirets gramvægt er over 163 g/m2 kontraktpapir, skal du lægge ét stykke papir i universalbakken ad gangen.
b. Den maksimale kapacitet kan variere, afhængigt af mediets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.
c. Overfladeglathed: 100 til 250 (Sheffield).
Specifikationer_ 99
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
05 133 1999
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
Contact SAMSUNG worldwide_ 100
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local
charge/ from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions
and Household AppliancesFrom mobile and fixed 2106293100
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
INDIA
3030 8282
1800 3000 8282
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONTENEGRO
020 405 888
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
080-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 101
www.samsung.com
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network
Romtelecom - local tariff /021 206 01 10 for landline and mobile, normal
tariff.
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 102
Ordliste
på den. BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje
med adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere
uden harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret
operativsystem.
Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet
ved at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i
forbindelse med udskrivning, og som anvendes i denne
brugerhåndbog.
802.11
CCD
802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk
(WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee
(IEEE 802).
CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt
at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at
fastholde CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen
flyttes.
802.11b/g/n
Sortering
802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b
understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter
båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for
interferens fra mikrobølgeovne, trådløse telefoner og
Bluetooth-enheder.
Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt.
Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives
yderligere kopier.
Kontrolpanel
Adgangspunkt
AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som
forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk
(WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af
WLAN-radiosignaler.
ADF
En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der
automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af
papiret med det samme.
Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er
placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.
Dækning
Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen
af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på
et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller
originalen indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst,
er dækningen derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.
CSV
AppleTalk
AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er
udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den
oprindelige Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel
for TCP/IP-netværk.
Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at
udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det
bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele
branchen, selv på andre platforme end Microsoft.
DADF
Bitdybde
En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet
af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et
bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare
farver. Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver
upraktisk stort til et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom
eller sort-hvid.
BMP
En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der
automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne
begge sider af papiret.
Standard
Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud,
nulstilles eller initialiseres.
DHCP
Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft
Windows-grafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et
filformat til enkle grafikfiler på denne platform.
BOOTP
Bootstrap Protocol. En netværksprotokol, som en netværksklient
benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i
bootstrap-processen på en computer eller det operativsystem, der kører
Ordliste_ 103
En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/
server-netværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke
konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt
oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre
computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til
allokering af IP-adresser til klientværter.
DIMM
Emulering
DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der
indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks.
udskriftsdata og modtagne faxdata.
Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater
som en anden.
En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så
det andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer
på nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til
simulering, hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under
hensyn til systemets interne tilstand.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt
for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på
tværs af netværket.
DMPr
En digital medieprinter (DMPr) er en enhed, der muliggør udskrivning på
et DLNA-hjemmenetværk. DMPr udskriver en side ved at kombinere
billeder med en XHTML-skabelon (Extensible HyperText Markup
Language).
Ethernet
Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til
LAN-netværk (Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og
signaler på det fysiske lag samt rammeformater og protokoller på
MAC-laget (Media Access Control Layer) og dataforbindelseslaget
(Data Link Layer) i OSI-modellen. Ethernet er for det meste
standardiseret som IEEE 802.3. Det er blevet den mest udbredte
LAN-teknologi siden 1990’erne og frem til i dag.
DNS
EtherTalk
DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i
forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et
netværk, f.eks. internettet.
En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til
computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Macintosh
(1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.
Matrixprinter
En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører
frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et
tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.
DPI
DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med
scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en
højere opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.
DRPD
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er en
tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje
til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.
Duplex
En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan
skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med
duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret samtidigt.
FDI
FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i
maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart,
f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan
maskinen bruges til udskrivning mod betaling.
FTP
FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til
udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen
(f.eks. internettet eller et intranet).
Fikseringsenhed
Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den
består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret,
bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på
papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det
kommer ud af en laserprinter.
Gateway
Driftscyklus
Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens
ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal
sider pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet,
normalt inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000
sider pr. måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en
grænse på 2.400 sider om dagen.
ECM
ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er
indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er
slået til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i
faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på
telefonlinjen.
Ordliste_ 104
En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et
computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær,
eftersom det er en computer eller et netværk, der giver adgang til andre
computere eller netværk.
Gråtoner
Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et
billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne
repræsenteres af de forskellige grå nuancer.
Halvtone
En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres.
Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere
områder består af et mindre antal punkter.
HDD
ITU-T
Harddisken er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede data
lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.
ITU (International Telecommunication Union) er en international
organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den
internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver
omfatter standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af
forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre
internationale telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til
telekommunikation.
IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en
international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede
teknologi, der er relateret til elektricitet.
ITU-T’s testark nr. 1
IEEE 1284
Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B” refererer til
en specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der sluttes til perifere
enheder (f.eks. en printer).
Intranet
Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser
og eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele
en del af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne.
Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er
det interne websted.
IP-adresse
En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder
benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk
ved hjælp af IP-standarden.
IPM
Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af
dokumenter.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for
billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den
er beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men
den kan også bruges til andre billeder.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte
standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse.
Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på
internettet.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til
forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.
IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers
hastighed. En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en
printer kan producere i løbet af et minut.
LED
IPP
MAC-adresse
IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for
udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv.
IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og
understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket
gør det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end
ældre løsninger.
MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til
en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt
skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks.
00-00-0c-34-11-4e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et
netværkskort af fabrikanten, og den bruges som en hjælp til routere, der
prøver at lokalisere lokale maskiner i store netværk.
IPX/SPX
MFP
IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell
NetWare-operativsystemerne. IPX og SPX er begge
forbindelsestjenester, der ligner TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP,
og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til lokale netværk
(LAN), og det er en meget effektiv protokol til dette formål (typisk har
den en bedre ydeevne end TCP/IP på et LAN).
MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere
funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en
scanner osv.
En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.
ISO
ISO (International Organization for Standardization) er en international
organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af
repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den
udarbejder globale branche- og handelsstandarder.
Ordliste_ 105
MH
MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af
den mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at
overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et
kodebogsbaseret RLE-skema (run-length encoding), der er optimeret til
effektiv komprimering af blanke områder. Da de fleste faxer mest består
af blanke områder, minimerer dette transmissionstiden for de fleste
faxer.
MMR
PDF
MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er
anbefalet i ITU-T T.6.
PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat,
der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle
dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.
Modem
PostScript
En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger
og demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede
oplysninger.
PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der
primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et
tolkningsprogram for at generere et billede.
MR
MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i
ITU-T T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH.
Den næste linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes,
og derefter kodes og sendes forskellene.
Printerdriver
Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra
computeren til printeren.
Udskriftsmedie
NetWare
Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en
kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.
Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev
oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester
på en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox
XNS-stak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.
PPM
PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt
en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et
virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en
laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.
En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens
overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov,
når den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten,
rensemekanismen og papiret.
PRN-fil
En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at
kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til
input/output, hvilket forenkler mange opgaver.
Protokol
En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse,
kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.
Originaler
Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en
tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere
eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget
andet.
PS
OSI
PSTN
OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der
er udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI
er en standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det
nødvendige sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare,
selvstændige funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program,
præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.
Se PostScript.
PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk,
der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt
ledes gennem en omstilling i virksomheder.
RADIUS
En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk
telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til
godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør
central styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og
adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation
og registrering) til styring af adgang til netværket.
PCL
Opløsning
PABX
Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal,
jo højere opløsning.
PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description
Language – sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som en
printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt
udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige
udgaver til termiske printere, matrixprintere og laserprintere.
Ordliste_ 106
SMB
UNC-sti
SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især
anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for
kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en
mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.
UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at
oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre
Microsoft-produkter. Formatet for en UNC-sti er:
\\<servernavn>\<sharenavn>\<yderligere mapper>.
SMTP
URL
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af
e-mail over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol,
hvor der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter
overføres meddelelsesteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor
klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.
URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter
og ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken
protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller
det domænenavn, hvor ressourcen er placeret.
USB
SSID
SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst lokalnetværk
(WLAN). Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID
for at kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små
bogstaver i SSID’er, og maksimumlængden er 32 tegn.
USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere
enheder til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum,
Inc. I modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme
tid kan tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på
computeren.
Undernetmaske
Vandmærke
Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at
bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken
del der er værtsadressen.
Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der
virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første
gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af
papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de bruges også i
frimærker, pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre
forfalskninger.
TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt
kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som
internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om
hver transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal
sendte sider. Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job
eller kun efter mislykkede transmissioner.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel
opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I
TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer
egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og
platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i
forskellige billedbehandlingsprogrammer.
Tonerpatron
En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine,
f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og
fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det
udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk
fra fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.
TWAIN
En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en
TWAIN-kompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en
scanning startes fra programmet. TWAIN er et API, der kan bruges til at
hente billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple
Macintosh.
Ordliste_ 107
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er
defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et
kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af
trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur,
der oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der
bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse
operativsystemer.
WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af
trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre
sikkerheden i WEP.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til
mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller
adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på
alle trådløse bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en
entydig nøgle til hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende
trådløse adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst
hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er
det nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge
en computer.
XPS
XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL
(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til
transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft.
Det er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny
udskriftssti og et vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af
enheden.
Ordliste_ 108
Indeks
A
H
adgang til menuen 61
harddisk
ændring af tidsformatet 45
B
konvention 18
installere en harddisk 95
højdejustering 45
ændre bakkestørrelse 47
indstille papirformat og type 46, 52
justere bredde og længde 47
lægge papir i universalbakken 49
installere hukommelsesmodul 94
Linux
brug af SetIP 31
driverinstallation til netværkstilsluttede 35
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel 29
medfølgende software 27
ofte forekommende Linuxproblemer 88
printeregenskaber 59
systemkrav 27
udskrivning 59
unified driver configurator 68
I
ilægge
papir i bakke 1valgfri bakker 48
papir i universalbakken 49
bemærkninger om regler 11
brug af hjælp 54, 58
LCDdisplay
ændre displaysproget 45
hukommelse
bakke
L
indstille jobtimeout 45
indstille skrifttype 46
D
dato og klokkeslæt indstille 45
direkte udskrivning hjælpeprogram 58
indstille udskriftsopløsning
Linux 59
information
M
Mac OS
maskine 61
software 26
driverinstallation
USBkabel 28
brug af SetIP 31
driverinstallation til netværkstilsluttede 34
driverinstallation ved tilslutning via
USBkabel 28
medfølgende software 26
ofte forekommende Macintoshproblemer
89
systemkrav 27
installation af tilbehør
aktivering af tilføjet tilbehør under
printeregenskaberne 94
harddisk 95
hukommelsesopgradering 94
nødvendige forholdsregler 94
trådløst netværk 95
F
fejlfinding 74
fejlmeddelelse 79
flytte en maskine 73
forbrugsstoffer
bestille 90
forventet levetid for tonerpatroner 73
overvåge forbrugsstoffer 71
tilgængelige forbrugsstoffer 90
udskifte papiroverførselsbæltet 93
udskifte tonerpatron 91
installing accessories
activating the added accessories in printer
properties 94
funktioner 20
energibesparelsesfunktion 46
maskinfunktioner 61
medfølgende software 26
G
generelle indstillinger 61
udskrivning 58
maskinkonfiguration
maskinstatus 61
maskinoplysninger 61
J
justere
bakkestørrelse 46
foretrukne indstillinger til udskrivning 53
Macintosh
K
kontrolpanelmenu
emulering 63
farve 63
grafik 62
information 61
jobstyring 64
netværk 64
papir 62
systemkonfiguration 62
Indeks_ 109
N
netværk
bruge et kabelbaseret netværk 30
driverinstallation
Linux 35
Mac OS 34
UNIX 35
Windows 32
installationsmiljø 30
IPv6konfiguration 43
netværksprogrammer 30
SetIP program 31
SetIPprogram 31, 41
Nop udskrivning
Macintosh 58
O
Smart Panel
om kontrolpanelet
menuknap 25
statusindikator 25
stopknap 25
ordliste 103
oversigt over maskinen
oversigt over kontrolpanel 24
set bagfra 23
set forfra 22
Macintosh 58
UNIX 59
oplysninger 7
symboler 7
udskrive overlay
indstille skrifttype 46
oprette 56
slette 57
udskrive 57
strømbesparelse
bruge strømbesparelsestilstand 46
SyncThru Web Service
generelle oplysninger 65
Udskrivning 53
udskrivning
ændre standardudskriftsindstillingerne 54
bruge direkte udskrivning hjælpeprogram
58
flere sider på ét ark papir
Macintosh 58
Linux 59
Macintosh 58
udskrive et dokument
Windows 53
udskrive på begge sider af papiret
Macintosh 58
udskrive til en fil 54
UNIX 59
T
tænde for maskinen 25
tilbehør
P
bestille 90
harddisk 90
hukommelsesmodul 90
IEEE 80211bg trådløst LAN 90
tilgængeligt tilbehør 90
valgfri bakke 90
papir specialmedier 50
papirindstilling 46, 52
papirspecifikationer 99
papirstop
tonerpatron
fordele toner 74
forventet levetid 73
håndteringsvejledning 73
ikkeSamsung og genopfyldt 73
lagring 73
tip til at undgå papirstop 75
udbedre 76
placere en maskine
afstand 26
PostScript
trådløst
adhoctilstand 36
computer 36
Infrastrukturtilstand 36
installere 36
kontrolpanel 36
USBkabel 37
almindelige PostScriptproblemer 87
printerindstillinger
Linux 59
Printerstatus
generelle oplysninger 67, 68
problemer
fejlfinding 74
papirindføringsproblemer 82
problemer med udskriftskvaliteten 84
R
trådløst netværk
installere et kort til trådløst netværk 95
netværkskabel 41
maskinoplysninger 61, 63
rengøre
indvendigt 71
udvendigt 71
rengøre en maskine 71
rengøre et fikseringsbælte 71
S
service contact numbers 100
SetIPprogram 31, 41
sikkerhed
universalbakke
ilægge 49
tip til brug 49
UNIX
driverinstallation til netværkstilsluttede 35
medfølgende software 27
udskrivning 59
Unix
systemkrav 27
V
vandmærke
oprette 56
redigere 56
slette 56
U
udskifte tonerpatron 91
rapporter
unified linuxdriverkonfigurator 68
udskriftsmedier
angive standardbakken og papir
på computeren 46
via kontrolpanelet 46
brevpapir 51
etiketter 51
fotopapir 52
glittet papir 52
kartonpapir i brugerdefineret størrelse 51
konvolut 50
retningslinjer 47
specialmedier 50
transparenter 50
udskriftsstøtte 52
udskrive et dokument
Linux 59
Indeks_ 110
vedligeholdelsesdele 91
W
Windows
brug af SetIP 41
bruge SetIP 31
driverinstallation til netværkstilsluttede 32
medfølgende software 26
ofte forekommende Windowsproblemer
88
systemkrav 27
udskrivning 53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement