Samsung HT-WS1R, HT-WS1G Owner's manual

Samsung HT-WS1R, HT-WS1G Owner's manual
HT-SB1
HT-WS1
Crystal Surround Air Track
(Aktivt højttalersystem)
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt.
For at modtage komplet service bedes du registrere dit
produkt på
www.samsung.com/register
finesser
Aktivt højttalersystem
Denne enhed er et aktivt højttalersystem, der giver høj lydkvalitet i en enkelt, slank enhed.
Enheden kræver ikke satellithøjttalere og kabling, som normale surroundsystemer gør.
Multifunktionsfjernbetjening
Den medfølgende fjernbetjening kan anvendes til at styre det tv, der er tilsluttet til enheden.
Fjernbetjeningen har en TV-genvejstast, hvormed du kan udføre forskellige handlinger med et enkelt tryk på
knappen.
Du kan justere lydstyrken, ændre kanalen eller tilpasse navigationsmenuen på tv’et med denne
multifunktionsfjernbetjening.
Særlig lydfelttilstand
Du kan vælge blandt tre forskellige lydfelttilstande (NEWS, CINEMA og MUSIC), afhængigt af den kilde, du vil nyde.
Kompatibilitet med teknologierne
Denne enhed indeholder dekodere, der er kompatible med Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) og SFE
(Sound Field Effect).
− Dolby Digital
D
ette er standardlydformatet, der anvendes på dvd’er og andre helt digitale medier.
Denne surroundteknologi leverer digital lyd i høj kvalitet til op til 5.1 særskilte kanaler og giver en
retningsbestemt og mere realistisk effekt.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS leverer et særskilt 5.1 kanals digitalt lydsignal til både musik- og filmindhold og anvender mindre
komprimering end Dolby Digital og giver en rigere lyd.
− SFE (Sound Field Effect) anvender 32 bits digital lydsignalbehandling
Giver mere realistisk surroundsound med almindelige stereolydkilder.
Trådløs subwoofer (kun HT-WS1)
Med Samsungs trådløse modul slipper du for kabler, der går mellem hovedenheden og subwooferen.
I stedet tilsluttes subwooferen til et kompakt, trådløst modul, der kommunikerer med hovedenheden.
DAN
HVAD ER INKLUDERET
Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL
EXIT
TV SOURCE
TV CH
MUTE
Optisk kabel
Brugervejledning
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
Fjernbetjening / batterier (AAA-størrelse)
<kun HT-WS1>
Cradle-sokkel
Beslag-vægmontering
Trådløs subwoofer
(PS-WWS1)
▪ Tilbehøret kan have et lidt anderledes udseende.
sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsadvarsler
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE
MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol angiver, at der er farlig
spænding inde i enheden, som kan
forårsage elektrisk stød.
Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige
betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med
denne enhed.
ADVARSEL : For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING
OG SÆTTES HELT IND.
• Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.
FORSIGTIG
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på
apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
DAN
FORHOLDSREGLER
2.7 inch
3.9 inch
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
3.9 inch
3.9 inch
Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt.
Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 ~ 10 cm). Sørg for, at
ventilationshullerne ikke er blokeret. Anbring ikke enheden på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt. Denne enhed en konstrueret til vedvarende brug.
For helt at afbryde enheden fra strømforsyningsnettet skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten, særligt når enheden ikke skal anvendes i en længere periode.
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr.
Strømspidser pga. lyn kan beskadige enheden.
Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder.
Dette kan medføre, at enheden overophedes og ikke fungerer korrekt.
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
Phones
Beskyt produktet mod fugt (f.eks. fra vaser) og stærk varme (f.eks. varmeapparater) eller udstyr, der skaber stærke magnetiske eller elektriske
felter. Kobl strømkablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer
korrekt.
Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er
kun beregnet til personligt brug.
Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været
opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer enheden om
vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur,
inden du anvender den.
Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er
miljøskadelige.
Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.
5
Indhold
finesser
2
3
Finesser
Hvad er inkluderet
sikkerhedsinformationer
4
5
Sikerhedsadvarsler
Forholdsregler
kom godt i gang
7
Inden du læser brugervejledningen
beskrivelser
8
9
Frontpanel
Bagpanel
2
4
7
8
fjernbetjening
10
tilslutninger
12
funktioner
15
problemløsning
17
appendiks
18
10 En gennemgang af fjernbetjeningen
12
12
13
14
Installation af cradle-soklen
Installation af vægbeslaget
Tilslutning af den trådløse subwoofer
Tilslutning af crystal surround air track
15 Grundlæggende funktioner
15 Avancerede funktioner
17 Problemløsning
18 Specifikationer
DAN
kom godt i gang
INDEN DU LÆSER BRUGERVEJLEDNINGEN
Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.
Ikoner der anvendes i vejledningen
Udtryk
● kom godt i gang
Ikon
Definition
Advarsel
Dette omhandler en situation, hvor en funktion ikke fungerer, eller indstillinger
måske bliver annulleret.
Bemærk
Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den
enkelte funktion til at fungere.
Om brugen af denne brugervejledning
1) Sørg for at kende sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dette produkt. (Se side 4)
2) Hvis der opstår et problem, skal du se Problemløsning. (Se side 17)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co., Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning – hverken helt eller delvist – må reproduceres eller
kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.
beskrivelser
FRONTPANEL
MAX
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
MIN
NEWS
CINEMA
MUSIC
MAX
1
5
MIN
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
STANDBYINDIKATOR
Viser den aktuelle lydstyrke.
(LED-indikatoren lyser i otte trin i henhold til lydstyrken.)
Standby-indikatoren lyser i standby-tilstand.
Standby-indikatoren slukkes, når der tændes for enheden.
POWER-KNAP
Tænder og slukker for Crystal Surround Air Track.
VOLUME+/-
Bestemmer lydstyrken.
INPUT-TILSTAND
Vælg den optiske indgang eller lydindgangen.
LYDFELTTILSTAND
Vælger lydfelt-tilstanden.
(News, Cinema eller Music)
INDIKATORFOR
LYDSTYRKE
▪ Når du tænder for denne enhed, hører du et klik, og der er en forsinkelse på 4-5 sekunder,
inden den kan gengive lyd.
8
DAN
BAGPANEL
●BESKRIVELSER
1
AUDIO IN
(OPTICAL)
DIGITAL IN
STANDBYINDIKATOR
Standby-indikatoren lyser i standby-tilstand.
Standby-indikatoren slukkes, når der tændes for enheden.
STRØMKABEL
Sæt strømkablet i stikkontakten.
AUDIOIN-STIK
Tilsluttes til den analoge udgang på en ekstern enhed.
DIGITALIN-STIK
Tilsluttes til den digitale (optiske) udgang på en ekstern enhed.
▪ Når du kobler strømkablet fra stikkontakten, skal du tage fat i stikket.
Træk ikke i kablet.
▪ Tilslut ikke denne enhed eller andre komponenter til strømmen, før alle tilslutninger
mellem komponenterne er udført.
9
fjernbetjening
EN GENNEMGANG AF FJERNBETJENINGEN
POWER-KNAP
Tænder og slukker for
Crystal Surround Air Track.
JUSTER TV’ETS
NAVIGATIONSMENU
Justerer og vælger et element
på navigationsmenuen på dit
Samsung-tv.
TV POWER-KNAP
Tænder og slukker for tv’et.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOLUME +/Justerer lydstyrken på
enheden og tv’et.
O/A INPUT
Vælger den digitale
(optiske) indgang eller
lydindgangen.
LYDFELT-TILSTAND
Vælger lydfelt-tilstanden.
(News, Cinema eller
Music)
VOL
EXIT
TV SOURCE
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
TV SOURCE
Vælger indgangskilden på
tv’et.
TV CH
Skifter mellem de mulige tvkanaler.
MUTE
Afbryder lyden fra enheden.
Tryk igen for at gendanne
den tidligere lydstyrke.
AUTO POWER LINK
Synkroniserer for at tænde/
slukke for enheden med det
optiske signal fra tv’et.
▪ Fjernbetjeningen kan kun betjene tv-apparater, der er fremstillet af Samsung.
▪ Afhængigt af det tv, du anvender, kan du muligvis ikke betjene dit tv med denne
fjernbetjening. I dette tilfælde skal du betjene tv’et med tv’ets fjernbetjening.
10
1.
2.
Installér to AAA-batterier.
Sørg for, at batteriernes “+” og “–” ender
passer med diagrammet inde i rummet.
3.
Sæt dækslet på igen.
Ved normalt tv-forbrug
holder batterierne i
omkring et år.
Fjernbetjeningens rækkevidde
Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje. Den kan også anvendes i en vandret vinkel på
op til 30° fra fjernbetjeningens sensor.
MAX
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
MIN
NEWS
CINEMA
MUSIC
30°
30°
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL
EXIT
TV SOURCE
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
11
● fjernbetjening
Løft dækslet på
fjernbetjeningens
bagside opad som vist.
DAN
Installation af batteriet i fjernbetjeningen
tilslutninger
INSTALLATION AF CRADLE-SOKLEN
Du kan bruge cradle-soklen til at installere denne enhed på en hylde.
Sørg for, at du placerer enheden på en flad overflade.
TILSLUTNING
Skyd cradle-soklen ind i højttaleren, indtil du
hører et klik.
FRAKOBLING
Tryk på knappen for at frakoble enheden fra
enheden.
• Sørg for, at slotten på cradle-soklen vender fremad,
når du monterer.
INSTALLATION AF VÆGBESLAGET
Du kan anvende vægmonteringsbeslaget til at montere denne enhed på væggen.
1. Anbring vægmonteringsbeslaget på en væg, og fastgør
det herefter med to skruer (medfølger ikke).
2. Fastgør herefter enheden i de tilhørende åbninger i
vægmonteringsbeslaget. For sikker installation skal du
sørge for, at monteringsskruerne går forsvarligt ned i
bunden af åbningerne.
3. Dette færdiggør installationen af den anbefalede
vægmontering.
MAX
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
MIN
NEWS
CINEMA
MUSIC
▪ Fastgør enheden forsvarligt til væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan det
medføre kvæstelse eller beskadigelse af produktet.
▪ Når enheden er installeret på væggen, skal du sørge for, at børn ikke trækker i de tilsluttede
kabler, da dette kan få den til at falde ned.
▪ Du opnår den bedste ydeevne i en vægmontering ved at holde højttalersystemet mindst 5 cm på
afstand af tv'et.
12
Subwooferens link-ID er forudindstillet fra fabrikken, og hovedenheden og subwooferen bør tilslutte (ved trådløs
tilslutning) automatisk, når der tændes. Hvis linkindikatoren ikke er tændt, når hovedenheden og subwooferen
er tændt, skal du indstille ID’et med følgende fremgangsmåde:
DAN
TILSLUTNING AF DEN TRÅDLØSE SUBWOOFER (KUN HT-WS1)
1. Sæt strømkablerne til hovedenheden og subwooferen i stikkontakten.
● tilslutninger
2. Tryk på knappen ID SET på bagsiden af subwooferen med en spids genstand i 3 sekunder.
• Indikatoren STANDBY slukkes og indikatoren LINK (blå LED) blinker hurtigt.
POWER
3. Mens der er tændt for hovedenheden (STANDBY-tilstand), skal du
trykke på MUTE på fjernbetjeningen i fem sekunder.
POWER
4. Tryk på knappen POWER for at tænde for hovedenheden.
• Hovedenheden og subwooferen kommunikerer nu (tilsluttet).
• Link-indikatoren (blå LED) på subwooferen er tændt.
• Du kan glæde dig over en bedre lyd fra den trådløse subwoofer ved at
vælge lydfelt-tilstanden. (Se side 16)
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
TV POWER
MENU
• Indikatoren for lydstyrke på hovedenheden tændes og vender herefter
tilbage til tilstanden STANDBY.
TV POWER
TOOLS
VOL
TV SOURCE TV CH
MUTE
INFO
VOL
EXIT
TV SOURCE TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
▪ Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne
strømkablet.
▪ Hvis hovedenheden er slukket, går den trådløse subwoofer i standby-tilstand, og STANDBYLED’en på oversiden blinker.
▪ Hvis du bruger en enhed, som f.eks. en mikroovn, trådløst netværkskort, Bluetooth-udstyr eller
andet udstyr, der anvender samme frekvens (2,4 GHz) tæt på systemet, kan der muligvis
forekomme afbrydelser i lyden på grund af forstyrrelser.
▪ Overførselsafstanden for radiobølgerne er ca. 10 m, men kan variere, afhængigt af
driftsforholdene. Det afhænger af driftsomstændighederne. Hvis der er en jernbeton- eller
stålmur mellem hovedenheden og modulet til trådløs modtagelse, fungerer
systemet muligvis slet ikke, fordi radiobølgerne ikke kan trænge gennem metal.
▪ Hvis hovedenheden ikke opretter den trådløse forbindelse, skal du følge trin 1-4 herover for at
gendanne forbindelsen mellem hovedenheden og den trådløse subwoofer.
▪ Antennen til trådløs modtagelse er indbygget i den trådløse subwoofer. Hold modulet borte
fra vand og fugt.
▪ For den bedste lydoplevelse skal du sørge for, at der i området omkring den trådløse
subwoofer ikke er noget, der spærrer.
13
TILSLUTNING AF CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Dette afsnit forklarer tovejstilslutning (digital og optisk) af enheden til tv’et.
Denne enhed er udstyret med et optisk, digitalt stik og et analogt stik til tilslutning til et tv.
AUDIO IN
Lydkabel
AUDIG IN
(OPTICAL)
DIGITAL IN
(OPTICAL)
DIGITAL IN
Hvid
White
AUDIO
OUT
L
R
ELLER
Red
Rød
OPTICAL
OUT
Optisk kabel (inkluderet)
AUDIO IN
Tilslut AUDIO IN på hovedenheden til AUDIO OUT på tv’et.
Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.
ELLER,
DIGITAL IN (OPTICAL)
Tilslut den digitale indgang på hovedenheden til OPTICAL OUT på tv’et.
▪ Tilslut ikke strømkablet på dette produktet eller på dit tv til stikkontakten, før alle
tilslutninger mellem komponenterne er udført.
▪ Inden du flytter eller installerer dette produkt, skal du huske at afbryde for strømmen og
fjerne strømkablet.
▪ Du kan tilslutte denne enhed til andre eksterne komponenter.
(Som f.eks. dvd-afspiller, Set-Top Box e.l.)
14
DAN
funktioner
GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
POWER
TV POWER
MENU
TV POWER
Tænd og sluk
EXIT
TV SOURCE
MENU
TOOLS
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
POWER
TV POWER
1. R
ør ved knappen POWER ( ) på frontpanelet.
ELLER,
Tryk på POWER på fjernbetjeningen for at tænde for strømmen.
● funktioner
INFO
VOL
POWER
TOOLS
• Lydstyrken vises på frontdisplayet.
INFO
MENU
VOL
EXIT
TOOLS
TV SOURCE
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
INFO
POWER
AUTO
POWER
LINK
PASS
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
CINEMA
VOL
TVMUSIC
SOURCE NEWS
TV CH
EXIT
VOL
TV SOURCE
TV CH
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
POWER
TV POWER
MENU
Justering af lydstyrken
Rør ved knappen VOL +/– på frontpanelet.
ELLER,
MUTE
INFO
2. R
ør ved knappen POWER ( ) på frontpanelet.
ELLER,
Tryk på POWER på fjernbetjeningen igen for at slukke for strømmen.
TOOLS
Tryk på VOL +/– på fjernbetjeningen for at forøge eller formindske lydstyrken.
• Den numeriske værdi for lydstyrken vises på frontdisplayet.
▪ Lydstyrken forøges eller formindskes, når du trykker på VOL+/–.
▪ Hvis du kun vil nyde lyd fra Crystal Surround Air Track, skal du
væge EKSTERN FORSTÆRKER i tv’ets menu til LYDOPSÆTNING.
Se i brugervejledningen, der fulgte med til dit tv.
AVANCEREDE FUNKTIONER
INFO
POWER
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
VOL
TV SOURCE
TV CH
Dette er praktisk, hvis telefonen ringer, eller det ringer på døren.
MUTE
INFO
VOL
EXIT
TV SOURCE
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
Afbrydelse af lyden
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
1. Tryk på MUTE (
) på fjernbetjeningen for at afbryde lyden.
2. T
ryk på MUTE på fjernbetjeningen igen (eller tryk på VOL +/–) for at
gendanne lyden.
Valg af indgangstilstanden
Du kan vælge den optiske indgang eller lydindgangen.
Rør ved knappen INPUT MODE på frontpanelet.
ELLER,
Tryk på O/A INPUT på fjernbetjeningen flere gange for at vælge den digitale
(optiske) indgang eller lydindgangen.
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
Indgangstilstand
Digital indgang
(Optisk)
Lydindgang
Indikatorfarve
PCM
Rød
DOLBY
Grøn
DTS
Blå
Fra
15
Brug af lydfelttilstanden
Du kan vælge blandt tre forskellige lydfelttilstande
(NEWS, CINEMA og MUSIC), afhængigt af den kilde, du vil nyde.
Indikatorens farve indikerer lydfelttilstanden.
Lydfelttilstand
Indikatorfarve
NEWS
Rød
Tryk på NEWS på fjernbetjeningen,
når du vil afspille nyhedskilder.
CINEMA
Grøn
Tryk på CINEMA på fjernbetjeningen,
når du vil afspille filmkilder.
MUSIC
Blå
Tryk på MUSIC på fjernbetjeningen,
når du vil afspille musikkilder.
PASS
Fra
Tryk på PASS på fjernbetjeningen,
når du vil nyde den originale lyd.
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
Funktion
Brug af funktionen AUTO POWER LINK
Hvis du tænder/slukker for tv'et, når dit Crystal Surround Air Track er tilsluttet
til dit Samsung tv, tændes/slukkes enheden også automatisk.
(Enheden slukkes efter 20 min.)
Tryk på AUTO POWER LINK på fjernbetjeningen til denne enhed.
• Funktionen Auto power link tænder og slukker, hver gang du trykker på
AUTO POWER LINK.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
POWER
INFO
VOL
TV POWER
EXIT
TV SOURCE
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
MENU
TOOLS
Standby-indikator
Til
Standby-indikatoren blinker kort tre gange.
Fra
Standby-indikatoren blinker langt én gang.
Brug af tv-funktionerne
1. Tryk på TV POWER på fjernbetjeningen til denne enhed.
2. Tryk på TV CH på fjernbetjeningen for at vælge tv-kanalen.
INFO
VOL
EXIT
TV SOURCE
TV CH
MUTE
16
AUTO POWER LINK
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
3. T
ryk på VOL +/– på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken på denne
enhed.
4. V
ælg en af knapperne til lydfelttilstand på fjernbetjeningen for at vælge
den ønskede lydfelttilstand.
▪ Fjernbetjeningen kan kun betjene tv-apparater, der er fremstillet
af Samsung.
dan
problemløsning
Kontroller følgende, inden du anmoder om service.
Symptom
Kontrollér
Afhjælpning
• Er strømkablet sat i
stikkontakten?
• Tilslut stikket til
stikkontakten.
En fungerer virker ikke, når der
trykkes på en knap.
• Er der statisk elektricitet i
luften?
• Fjern strømkablet, og sæt
det til igen.
Der er ingen lyd.
• En enheden tilsluttet korrekt
til dit tv?
• Er funktionen Mute aktiveret?
•E
r lydstyrken skruet helt ned?
• Tilslut enhederne korrekt.
• Tryk på knappen Mute for at
annullere funktionen.
• Juster lydstyrken.
Billede vises ikke på tv’et, når
funktionen er valgt.
• Er tv’et tilsluttet korrekt?
• Tilslut enhederne korrekt.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Er batterierne brugt op?
• Er afstanden mellem
fjernbetjeningen og
hovedenheden for stor?
• Udskift med nye batterier.
• Gå tættere på.
Lyden fra venstre/højre kanal er
byttet om.
• Er højre/venstre
lydudgangskabler fra tv’et
tilsluttet korrekt?
• Kontroller venstre/højre
kanal, og tilslut dem korrekt.
17
● problemløsning
Enheden vil ikke tænde.
appendiks
SPECIFIKATIONER
Strømforbrug (standby)
Strømforbrug
GENERELT
Vægt
Dimensioner
(B x H x D)
0,9 W
Hovedenhed 35 W
Subwoofer
35 W
Hovedenhed 2,6 kg
Subwoofer
7,3 kg
Hovedenhed 1000 x 117 x 64 mm
Subwoofer
290 x 372 x 295 mm
Driftstemperatur
+ 5 °C til +35 °C
Driftsfugtighed
10 % til 75 %
Hovedenhed 80 W/KANAL, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Angivet
udgangseffekt Subwoofer
100 W, 3Ω, THD = 10%, 120Hz
FORSTÆRKER
Indgangsfølsomhed/impedans 1800mV/47KΩ
Signal/støjforhold (analogt input) 70 dB
FREKVENSOMRÅDE
Kanalseparation (1 KHz)
60 dB
Analogt input
20Hz~20kHz(±3 dB)
Digitalt input/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3 dB) ... baseret på tv
* Signal/støjforhold, forvrængning, kanalseparation og anvendelig følsomhed er baseret på måling efter retningslinjer
fra AES (Audio Engineering Society).
*: Nominel specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
18
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungprodukter, venligst kontakt Samsung
Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Land
Webside
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/my
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Kundeservicecenter 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid
ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller
Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og
genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Code No. AH68-02184E(0.0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement